ANG AMING MGA GAWAIN. Gawaing Bahay. Gawaing Pampamayanan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ANG AMING MGA GAWAIN. Gawaing Bahay. Gawaing Pampamayanan"

Transcription

1 ANG AMING MGA GAWAIN Gawaing Bahay Gawaing Pampamayanan Ispiritwal Pakikipagkapuwa

2 1 Basic Literacy Learning Material B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N

3 Ang Aming Mga Gawain Karapatang-Ari 2013 Bureau of Alternative Learning System DEPARTMENT OF EDUCATION Pag-aari ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa Pagkatuto, Kagawaran ng Edukasyon ang modyul na ito. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o kopyahin sa anumang paraan o anyo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa organisasyon o ahensiya ng pamahalaang naglathala. Inilathala sa Pilipinas ng: Bureau of Alternative Learning System Department of Education 3/F Mabini Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines Tel No.: (02) Fax No.: (02)

4 Tungkol saan ang modyul na ito? Bawat isa sa atin, bata man o matanda ay may kanya-kanyang gawain upang maging kapakipakinabang sa ating pamayanan. Nagiging maunlad ang pamayanan kung ang lahat ay nagtutulungan at nagkakaisa. Bilang isang mamamayan, alam mo ba iyong iyong mga gampanin? Mababasa sa modyul na ito ang iba t ibang gawain sa ating pamayanan. Bukod dito, matututuhan mo rin sa mga aralin ng modyul na ito ang pagsusulat, pagbabasa at pagbibilang. Nahahati ang modyul na ito sa apat na aralin. Aralin 1: Aralin 2: Aralin 3: Aralin 4: Mga Gawaing Bahay Gawaing Pampamayanan Gawaing Ispiritwal Gawain sa Pakikipagkapwa i

5 Ano-ano ang matutuhan mo sa modyul na ito? Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, maisasagawa mo na ang sumusunod: 1. natutukoy ang tungkulin ng isang indibidwal sa kanyang pamilya, kapwa, pamayanan at maging pang-ispiritwal 2. nakababasa ng tatlo hanggang limang pantig na salita 3. nakababasa ng payak na pangungusap na tumutukoy sa paksang tintatalakay 4. nakasusulat ng payak na pangungusap na tumutukoy sa paksang tintatalakay 5. nakalulutas ng suliraning pamilang tungkol sa pagdaragdag, pagbabawas ii

6 Ano-ano na ang alam mo? Isulat sa sagutang papel ang tsek (ü) kung ang pangungusap ay tama at ekis (X) kung mali. 1. Ang pagsunod sa alituntunin ng pamayanan ay mabuting gawain. 2. Makiisa sa gawaing bahay at pampamayanan. 3. Huwag igalang ang pananampalataya ng iba. 4. Makilahalok sa mga proyekto ng pamayanan. 5. Magtanim ng mga gulay sa bakanteng lugar. iii

7 Aralin 1: Gawaing Bahay Napakasarap mamuhay sa isang tahanan kung ang lahat ay ginagawa ang mga kanya-kanyang tungkulin. Lahat ng gawain ay napapadali kung lahat ay kumikilos. Matututuhan mo sa araling ito ang mga gampanin ng bawat isa sa pamilya. Matapos mong, basahin ang aralin ito, magagawa mo na ang sumusunod: naipaliliwanag nang masusi ang mga ideya ng iba hinggil sa iba t ibang gawain sa bahay batay sa narinig naipaahayag ang mga praktikal na gawaing bahay sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga payak na salita 1

8 nakapagpapantig ng mga payak na salita na tumutukoy sa mga gawaing bahay nakapagsusulat ng mga payak na salita na tumutukoy sa gawaing bahay Ano-ano na ang alam mo? Isulat sa sagutang papel ang tsek (ü) kung ang pangungusap ay tama at ekis (X) kung mali Ang pagsunod sa alituntunin ng pamayanan ay mabuting gawain. 2. Makiisa sa gawaing bahay at pampamayanan. 3. Huwag igalang ang pananampalataya ng iba. 4. Makilahalok sa mga proyektong pamayanan. 5. Magtanim ng mga gulay sa bakanteng lugar.

9 Ano-ano ang alam mo? Iugnay ang larawan sa tamang salita sa pamamagitan ng guhit. pag-iigib paglalaba paglalampaso pagwawalis pagluluto pagsisibak pag-aalaga paghahalaman 3

10 Pakinggan Natin Aralin 1: Gawaing Bahay Sa umaga pagkagising Gawai y iisipin Tungkuli y hahatiin Bawat isa y may gagampanin 4

11 Kilalanin Natin Nakalarawan sa ibaba ang mga gawaing bahay. Piliin sa mga ito ang kaya mong gawin. Ikwento mo. 5

12 Basahin Natin Mga Gawaing Bahay pagluluto pagwawalis paglalaba paglalampaso pag-iigib paglilinis ng bahay pagpapakain ng alagang hayop pagsisibak ng kahoy paghuhugas ng kinainan pag-aayos ng bahay 6

13 Magsanay Tayo A. Pantigin natin ang mga salita. pag - lu - lu - to pag - wa - wa - lis pag - la - la - ba pag - la - lam - pa - so pag - i - i - gib pag - li - li - nis pag - pa - pa - ka - in pag - si - si - bak pag - hu - hu - gas pag - a - a - yos B. Basahin ang buong salita. pagluluto pag-iigib pagpapakain pagwawalis paglalampaso pagsisibak paglalaba pag-aayos paghuhugas 7

14 C. Basahin ang sumusunod na pahayag. Pagluluto ay aming magagawa. Pag-iigib at pagwawalis ng paligid, Paglalampaso y magagawa rin namin. Pagsisibak ng kahoy sa tulong ni Itay, magagawa rin namin. Pagluluto, pamamalengke, at paglalaba Di ba, Inay kaya ko po. 8 Opo naman Itay, pagkat pag-iigib at pagsisibak ng kahoy magagawa ko rin po.

15 Mga gawaing bahay kaya nating gawin sa pagtutulungan natin Gagaan mandin. 9

16 Tandaan Natin Mga gawaing bahay ay napakarami Kaya tulong mo at tulong ko ay mahalaga Alinmang gawain kaya mo, kaya ko kung pag-aaralan. Lahat ng gawain ay gagaan kung ating pagtutulungan. 10

17 Subukin Natin Iugnay ang larawan sa tamang salita sa pamamagitan ng guhit. pag-iigib paglalaba paglalampaso pagwawalis pagluluto pagsisibak pag-aalaga paghahalaman 11

18 Isulat Natin Sundan ang mga tuldok upang mabuo ang mga salita sa ibaba. Gayahin sa sagutang papel. 12

19 Sundan ang mga tuldok upang mabuo ang pangungusap sa ibaba. 13

20 Gayahin sa sagutang papel ang salitang sumusunod. pagluluto pag-iigib paglalampaso pag-aalaga paglalaba 14

21 Gayahin sa sagutang papel ang pangungusap na sumusunod. Sa gawaing bahay kami ay tulong-tulong. Nang maging magaan gawain ni Inay. Si Itay, si Kuya, si Nanay, si Ate, at ako ay tulong-tulong. 15

22 16 Kwentahin Natin A. Pantigin ang sumusunod na salita. Bilangin ang pantig at isulat sa sagutang papel ang bilang. Halimbawa: ga - wa - in 3 1. paglalaba 2. pag-iigib 3. pagwawalis 4. paglalampaso 5. kinainan 6. kahoy

23 B. Bilangin ang mga salita sa bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang bilang ng mga salita. Halimbawa: Katulong ni Nanay si Ate sa paglalaba Dalawang timbang tubig ang inigib ni Kuya. 2. Kaya kong gawin ang pagluluto, paglalaba, at paglalampaso. 3. Mabibigat na gawain ang pag-iigib at pagsisibak ng kahoy. 4. Ang pagwawalis ng paligid at paglalampaso ng sahig ay pang-araw-araw na mga gawaing bahay. 5. Tinutulungan ni Tatay si Nanay sa paglalaba, at pamamalantsa ng damit. 17

24 Alam mo na ba? A. Buuin ang mga salita. Isulat sa sagutang papel ang nawawalang letra batay sa larawan. pa g pa g 18

25 pa g pa g - pa g 19

26 B. Basahin at kwentahin. 1. Maglalaba si Nanay. Bumili siya ng dalawang paketeng sabon. Si Tatay ay bumili ng 3 paketeng sabon. Ilan lahat ang pakete ng sabon na binili nina Nanay at Tatay? 2. Iigib sa poso si Tano. Anim ang dala niyang timba. Hiniram pa niya ang 2 timba ni Lolo. Ilan lahat ang timbang malalagyan niya ng tubig? 3. Sampung putol ang nasibak na kahoy ni Tatay, 5 ang kay Kuya. Ilang putol ng kahoy ang nasibak nila? 4. Si Nanay at Ate ay naglaba ng 12 na pantalon at 8 t- shirt. Ilang piraso ng gamit ang nilabhan nila? 20

27 Aralin 2: Gawaing Pampamayanan Ang mabilis na pag-unlad ng isang pamayanan ay nakikita sa pamamagitan ng maayos, malinis na kapaligiran, magandang pamamahala ng mga namumuno at ang pakipikapagtulungan ng bawat isa na nakatira dito. Ikaw, ano ang iyong nagagawang tulong upang mapaunlad ang iyong pamayanan? Matututuhan mo sa araling ito ang mga tungkulin ng bawat isa sa pamayanan. Matapos mong, basahin ang aralin ito, magagawa mo na ang sumusunod: naipaliliwanag nang masusi ang mga ideya ng iba hinggil sa iba t ibang gawaing pampamayanan batay sa narinig 21

28 naipaahayag ang mga praktikal na gawaing pampamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga payak na salita nakapagpapantig ng mga payak na salita na tumutukoy sa mga gawaing pampamayanan nakapagsusulat ng mga payak na salita na tumutukoy sa gawaing pampamayanan nagagamit ang kaalamn sa pagdaragdag ng bilang tatlumpu hanggang apatnapu na may kaugnayan sa mga bagay na gamit sa mga gawaing pamapamayanan 22

29 Ano-ano ang alam mo? Lagyan ng tsek (ü) ang puwang sa bawat bilang kung tama at ekis (X) kung mali ang mga salita. Isulat sa sagutang papel. 1. Maunlad ang pamayanan kung ang mga tao ay nagtutulungan. 2. Ang paglilinis sa kapaligiran ay gawaing nagpapakita ng katamara. 3. Kapayaan at kaunlaran ay makakamtan kung nagsisikap ang bawat mamamayan. 4. Ang kasipagan ay nagbubunga ng kaunlaran. 5. Ang mabuting mamamayan ay sumusunod sa mga alituntunin ng pamahalaan. 23

30 Aralin 2: Gawaing Pampamayanan Pakinggan Natin Maunlad na pamayanan Makikita sa malinis na kapaligiran Makikita sa kilos at sigla ng mamamayan Makikita sa kanilang pagtutulungan 24

31 Kilalanin Natin Ikwento ang inilalarawan sa sumusunod na pamayanan. 25

32 Pag-usapan Natin Bakit maunlad ang pamayanan? 26 Ano ang katangian ng pamayanang ito?

33 Basahin Natin Basahin ang mga pangungusap. Bigyang diin ang mga salitang may salungguhit. Basahin ito nang papantig, pagkatapos ay basahin ng buo. Ang mga kabataan ay nagtatanim. nag ta ta nim n a g t a t a n i m nag ta ta nim nagtatanim Ang mga kababaihan ay naglilinis. nag li li nis n a g l i l i n is nag li li nis naglilinis 27

34 28 Ang mga lalaki ay nagkakaisa. nag ka ka i sa n a g k a k a i s a nag ka ka i sa nagkakaisa

35 Tandaan Natin 29

36 Subukin Natin Isulat nang papantig ang sumusunod na salita. nagtatanim naglilinis nagkakaisa 30

37 Isulat Natin Sundan ang mga tuldok upang mabuo ang sumusunod na salita. 31

38 Gayahin sa sagutang papel ang sumusunod na salita. nagtatanim naglilinis nagkakaisa nagtutulungan nagsisikap 32

39 Subukin Natin Piliin ang tamang pantig sa kahon na bubuo sa salita. Isulat ito sa sagutang papel ang nabuong salita. 1. nagli nis nis li nag 2. nagtata nag ta nim 3. kakaisa ka nag sa 4. nim nim ka ta 5. wa lis wa ta 33

40 Kwentahin Natin Pagsama-samahin ang mga bagay basurahan + 23 basurahan basurahan dahon + 32 dahon dahon 34

41 3. 15 walis tingting + 23 tambo walis tingting at tambo babae + 12 lalaki babae at lalaki punong mangga + 26 punong bayabas punong mangga at bayabas 35

42 Alam mo na na? A. Ilarawan kung paano makatutulong sa kapayapaan at kaunlaran ang ipinakikita ng sumusunod na gawaing pam-pamayanan. 36

43 B. Punan ng pangungusap ang mga kahon ayon sa hinihingi ng nasa bilog. Gawing sanggunian ang mga larawan sa pahina 35. Mga Gawain Tungo sa Kaunlaran ng Pamayanan 37

44 C. Sipiin sa sagutang papel ang mga pahayag na nakatutulong sa kaunlaran ng pamayanan. 1. nagtatanim ng gulay 2. naglilinis ng kapaligiran 3. nag-aalaga ng aso 4. nagtatanim ng puno 5. nanghuhuli ng isda 6. nakikipaglaro 38

45 D. Pagsama-samahin ang bilang ng mga bagay sa larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel = 2. + = 3. + = 4. + = 5. + = 39

46 E. Ibigay ang kabuuan. Isulat sa sagutang papel kabataang babae at 32 kabataang lalaki ay naglinis ng baranggay. Ilan lahat sila? + = kalalakihan at 13 kabataang lalaki ang nagbuhat ng bahay? Ilan lahat sila? + = kababaihan at 36 na kabataan babae ang nagwalis sa paligid. Ilan lahat sila? + = 40

47 Aralin 3: Gawaing Ispritwal Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang paniniwalang ispiritwal. Pinatitibay nito ang samahan ng bawat kasapi ng pamilya at pinagbubuklod-buklod ang mga mamamayan. Alam mo ba kung ano-anong gawaing ispiritwal ang ginagawa ng inyong pamilya Matututuhan mo sa araling ito ang mga gawaing ispiritwal ng mga Kristiyano at Muslim. Matapos mong, basahin ang aralin ito, magagawa mo na ang sumusunod: naipaliliwanag nang masusi ang mga ideya ng iba hinggil sa iba t ibang gawaing ispiritwal batay sa narinig 41

48 naipaahayag ang mga praktikal na gawaing ispiritwal sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga payak na salita nakapagpapantig ng mga payak na salita na tumutukoy sa mga gawaing ispiritwal nakapagsusulat ng mga payak na salita na tumutukoy sa gawaing ispiritwal nagagamit ang kaalamn sa pagdaragdag ng bilang apatnapu hanggang animnapu na may kaugnayan sa mga bagay na gamit sa mga gawaing ispiritwal 42

49 Ano-ano ang alam mo? Isulat sa sagutang papel ang Tama kung ang pahayag sa bawat bilang ay tama at Mali kung ito y mali. 1. Ang mga Muslin at mga Kristiyano ay magkapareho ang sinasambang Panginoon. 2. May kanya-kanyang pamamaraan ng pagsimba ang mga Muslim at ang mga Katoliko. 3. Ugaliin ang pagdarasal sa araw-araw. 4. Ang pakikinig sa salita ng Panginoon ay hindi mahalaga. 5. Ang mga Muslim ay nagsisimba sa kanilang Mosque. 43

50 Aralin 3: Gawaing Ispiritwal Pakinggan Natin Isang Panalangin Diyos na Makapangyarihan Dakilang Lumikha Tunay na kahanga-hanga Iyong mga gawa Ang Ika y pasalamatan Aking kaligayahan Buhay ay may kabuluhan Kung ito y sa Iyo nakalaan 44

51 Bibliya man o Qur an Oras ay ilalaan Nang aking makamtan Unawa t katotohanan Sa aking pagsamba Ika y nangunguna Patuloy na ako y gamitin Sa dakila mong layunin Ito ang aking panalangin... 45

52 46 Ugaliin ang pagsimba o pagsamba. Alalahanin at magpasalamat sa Dakilang Lumikha.

53 Kilalanin Natin nakikinig sa Pari, Pastor o Imam nagdarasal Ano ang tawag sa mga gawaing ito nagsisimba nagbabasa ng Bibliya o Qur an 47

54 Pag-usapan Natin May araw na itinalaga Upang tayo y magpunta Sa sambahan o kapilya Upang manalangin o sumamba. Araw, gabi y kausapin Ang Dakilang Lumikha sa atin Upang magpasalamat at humiling. 48 Nagsisimba Nagdarasal

55 Ang Pari, Pastor o Imam ang nagpapahayag ng mga aral ng Panginoon. Mga aral ng Dakilang Lumikha sa Bibliya o Qur an natin mababasa. Nakikinig sa Pari, Nagbabasa ng Bibliya Pastor o Imam o Qur an 49

56 Basahin Natin Basahin ang sinasabi tungkol sa larawan. Ang babae ay nagsisimba. nag si sim ba n a g s i s i m b a nagsisimba Ang bata ay nagdarasal. nag da ra sal n a g d a r a s a l nadarasal 50

57 Ang lalaki ay nagbabasa ng Qur an. nag ba ba sa n a g b a b a s a nagbabasa Nakikinig kami sa pangaral. N a ki ki nig N a k i k i n i g Nakikinig 51

58 Tandaan Natin Ang Dakilang Lumikha ang may gawa ng langit at lupa Siya y pasalamatan sa Kanyang mga biyaya sa atin. Basahin ang kanyang mga aral. Isabuhay ang mga ito. 52

59 Subukin Natin A. Punan ang mga patlang ng tamang letra upang mabuo ang mga salita ayon sa makikita sa mga larawan. 1. n g d r s l e a o 2. n g s s m b i a e 3. n g b b s o i a 4. n k _ k _ n g i o e 5. Q r n u i a 53

60 Isulat Natin Sundan ang mga tuldok upang mabuo ang mga salita ayon sa makikita sa mga larawan. 54

61 Subukin Natin Sipiin sa sagutang papel ang sumusunod na salita. 55

62 Kwentahin Natin Ilan silang lahat? Isulat sa sagutang papel ang bilang ng bawat hanay at ang kabuuan nito = + = = + =

63 Subukin Natin Basahin ang gawain sa gitnang kahon. Isulat ang titik ng gawaing ipinakikita ng bawat kahon sa sagutang papel. 1. a. nag da ra sal 3. b. nag si sim ba c. nag ba ba sa d. na ki ki nig e. nag la la kad 57

64 Kwentahin Natin lalaki ang sumamba noong umaga + 22 naman ang babaeng naman ang babaeng sumamba o nagsimba na Bibliya + 23 na Qur an aklat na upuan + 42 na upuan upuan

65 4. 33 hanay ng upuan + 22 hanay ng upuan hanay ng upuan pumpon ng rosas + 22 pumpon ng orchids pumpon ng bulaklak 59

66 Alam mo na ba? A. Isulat ang nawawalang letra sa mga salita sa loob ng kahon upang mabuo ang sumusunod na pangungusap. 1. Kapag tayo ay n g d s l tayo ay papatnubayan ng Diyos. 2. Mahalaga na tayo y g b b ng mga aral ng Dakilang Lumikha. 3. N k k g tayo ng aral ng Panginoon. 60

67 4. Lagi silang o n g s s b s m s b 61

68 B. Ilan lahat sila? batang babae at 46 na batang lalaki ang sumali sa palaro ng simbahan. Ilang bata ang sumali sa palaro? = 2. May 25 bata at 42 matandang nagsimba sa umaga. Ilan lahat sila? = 62

69 3. May 13 kabataang babae at 34 na kabataang lalaki ang bagong kasapi sa koro ng sambahan/simbahan. Ilan ang bagong kasapi? = 4. Ang mobile library ay may 34 babasahing ispiritwal. Sa CLRC naman ay may 43 babasahing ispiritwal. Ilan lahat ang babasahing ispiritwal na mababasa ng mamamayan? = 63

70 5. Mangangaral ng simbahan si Mang Leon. 43 kababaihan at 25 kalalakihan ang nakapakinig sa kanya sa loob ng ilang buwan niyang paglilibot sa baranggay. Ilan lahat ang nakinig sa kanya? = C. Isulat ang T kung tama at M kung mali ang pangungusap. 1. Magdasal tayo bago kumain. 2. Maglaan ng oras para sa Panginoon at oras para sa hanapbuhay Magpalitan ng kuro-kuro habang nagsasalita ang Pastor, Pari, o Imam.

71 4. Mag-ukol ng panahon sa pagbabasa ng Bibliya o Qur an. 5. Napapalapit tayo sa Panginoon sa ating mga gawaing ispiritwal. 65

72 Aralin 4: Gawain sa Pakikipagkapwa Nainiwala ka ba sa kasabihang No man is an island? Walang saysay ang ating buhay kung sarili lamang nating ang iniintindi. Tayong lahat ay may tungkulin para paunlarin ang ating sarili, pamilya, at maging sa ating pamayanang kinabibilangan. Matututuhan mo sa araling ito ang kahalagahan ng pakikipagkapwa. Matapos mong, basahin ang aralin ito, magagawa mo na ang sumusunod: naipaliliwanag nang masusi ang mga ideya ng iba hinggil sa iba t ibang gawaing pakikipagkapwa batay sa narinig 66

73 naipaahayag ang mga praktikal na gawaing pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga payak na salita nakapagpapantig ng mga payak na salita na tumutukoy sa mga gawaing pakikipagkapwa nakapagsusulat ng mga payak na salita na tumutukoy sa gawaing pakikipagkapwa nagagamit ang kaalamn sa pagdaragdag ng bilang apatnapu hanggang pitumpu na may kaugnayan sa mga bagay na gamit sa mga gawaing pakikipagkapwa 67

74 Ano-ano ang alam mo? Isulat sa sagutang papel ang J kung ang salita o pahayag ay nagpapakita ng pakikipagkapwa, at L kung ito y hindi pagtulong 2. Paglalakay 3. pakikiramay 4. pakikiisa 5. pag-aalaga ng maysakit na kapitbahay 6. pagdalo sa pagridiwang 7. pakiki-isa 8. pagdamot 9. pag-iwas sa tungkulin 10. pagnanakaw

75 Aralin 4: Gawain sa Pakikipagkapwa Pakinggan Natin Awit Walang sinuman ang nabubuhay Para sa sarili lamang Walang sinuman ang namamatay Para sa sarili lamang Tayong lahat ay may pananagutan sa isa t isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling Niya. 69

76 Kilalanin Natin Kilalanin at ikwento ang isinasaad ng bawat larawan. Ano ang magagawa mo? 70

77 Pag-usapan Natin Pagtulong Pakikiramay 71

78 Pagbibigay ng tulong pinansyal Pakikisama 72

79 Basahin Natin pagtulong pag tu long p a g t u l o n g pagtulong Pagtulong sa kapwa pagbibigay pag bi bi gay p a g b i b i g a y pagbibigay Pagbibigay sa kapwa pakikiramay pa ki ki ra may p a k i k i r a m a y pakikiramay Pakikiramay sa kapwa pakikisama pa ki ki sa ma p a k i k i s a m a pakikisama Pakikisama sa kapwa 73

80 Tandaan Natin Ang pagtulong, pakikiramay, pagbibigay at pakikisama ay mga gawaing mahalaga sa pakikipagkapwa 74

81 Subukin Natin Bilugan ang mga bagay na magpapakita ng iyong pakikipagkapwa na angkop sa larawan sa kaliwa

82 Isulat Natin Bakatin o sundan ang mga tuldok upang mabuo ang mga salita sa ibaba. 76

83 Isulat na muli sa sagutang papel ang mga nakalimbag na salita sa ibaba. pagtulong pakikiramay kapwa pakikisama pagbibigay 77

84 Kwentahin Natin Pagsama-samahin ang mga tulong na ibibigay sa nasalanta ng baha at sunog = 2. + = 3. + = 4. + = 78

85 Subukin Natin A. Ayusin ang mga pantig upang makabuo ng salita sa bawat bilog. Isulat nang wasto ang salita sa sagutang papel. Halimbawa: kaibigan pa ki ki ra may ka i bi gan 79

86 pag tu long pa ki ki sa ma pag bi bi gay kap wa 80

87 B. Kwentahin ang mga tinanggap ng mga nasalanta ng baha na sako ng bigas +23 na sako ng bigas na sako ng bigas na piraso ng jaket +16 na piraso ng t-shirt na piraso ng mga damit lata ng sardinas +13 lata ng gatas na delata 81

88 4. 44 saging +12 mansanas prutas sako ng asukal +34 sako ng giniling na mais sako ng asukal at giniling na mais 82

89 Alam mo na ba? A. Ano-ano ang mga gawaing mahalaga sa pakikipagkapwa? Piliin ito sa kahon at isulat sa patlang. pakikiramay pakikipag-away pagtulong pagdadamot pagbibigay pakikisama Mga Gawain sa Pakikipagkapwa

90 B. Isulat ang titik sa sagutang papel ng uri ng pakikipagkapwa para sa bawat pahayag na nakatala. 1. Kaarawan ng a. pakikiramay iyong kumare 2. Namatayan ang b. pagtulong kapitbahay mo 3. Maysakit ang anak c. pakikisama ng kapitbahay mo 4. May pulubing d. pagbibigay lumapit sa iyo 5. Nasunugan ang e. paghingi isang barangay 84

91 C. Kwentahin Magkano ang nalikom na donasyon sa bawat kahon? Donasyon Php Php34.00 Donasyon Php Php25.00 Donasyon Php Php

92 4. 5. Donasyon Php Php24.00 Donasyon Php Php

Oops... Ingat sa Lansangan

Oops... Ingat sa Lansangan 2 Oops... Ingat sa Lansangan B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a l B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m d e p A r t M e n t O f e d u c A t I O n Reformatted

More information

GRADE VI GAMIT NG GRID

GRADE VI GAMIT NG GRID GRADE VI GAMIT NG GRID ALAMIN MO Ito ang mundo. Matutukoy mo ba kung saan dito matatagpuan ang ating bansa? Halika, hanapin mo! Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng grid sa paghahanap ng tiyak

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit I Modyul Blg. 1

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit I Modyul Blg. 1 EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit I Modyul Blg. 1 Isang Buhay, Isang Diyos I. Ano ang Inaasahang Matututuhan Mo? Nasa ikaapat na taon ka na sa haiskul! Ilang buwan na lamang at haharap ka na sa panibagong

More information

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK SENIOR HIGH SCHOOL BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT Pamantasang Holy Angel Lungsod Angeles UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK DESKRIPSYON

More information

Mathematics. Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog

Mathematics. Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog 2 Mathematics Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad.

More information

H E K A S I EDUKASYON NG MGA UNANG PILIPINO, NAIIBA BA? SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON NG MGA UNANG PILIPINO, NAIIBA BA? SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON NG MGA UNANG PILIPINO, NAIIBA BA? 5 Department of Education

More information

Ako at ang Ating Watawat

Ako at ang Ating Watawat 2 Ako at ang Ating Watawat B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a l B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N Reformatted

More information

H E K A S I BUWIS, KABALIKAT NG BANSA SA KAUNLARAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

H E K A S I BUWIS, KABALIKAT NG BANSA SA KAUNLARAN SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS H E K A S I 6 BUWIS, KABALIKAT NG BANSA SA KAUNLARAN Department of Education

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ano ang naaalala mo noon sa iyong kabataan? Subukang balikan ang mga araw noong bata ka pa. Marahil matatandaang madalas kang naglalaro kasama ang iyong mga kaibigan. Masasabi

More information

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya,

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa, daigdig at Diyos; nakapagpapasya at nakakikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

More information

Paksa: Mga Tayutay. Akdang Babasahin: Ang Pintor ni Gerry Gracio. Inihanda ni:

Paksa: Mga Tayutay. Akdang Babasahin: Ang Pintor ni Gerry Gracio. Inihanda ni: Paksa: Mga Tayutay Akdang Babasahin: Ang Pintor ni Gerry Gracio Inihanda ni: G. Bennedick T. Viola Muñoz National High School-Annex Division of Science City of Muñoz LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO Baitang

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tinatalakay natin ang numero o bilang sa araw-araw. Madalas natin itong ginagamit sa tuwing tayo ay namimili, nakikipag-kalakalan o nagsusukat. Kahit na ang pinakasimpleng

More information

Ang Makisig at Hangal na Hari

Ang Makisig at Hangal na Hari Inihahandog ng Bibliya Para sa mga Bata Ang Makisig at Hangal na Hari Isinulat ni: Edward Hughes Inilarawan nila: Janie Forest Isinalin ni: Dulia Penalber Ibinagay nila: Lyn Doerksen Kuwento Bilang 18

More information

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan 1 2 Ikatlong Markahan, Baitang 2, Karagdagang Aralin 1 Paksa: Ang Hanapbuhay at Kultura ng Aking Komunidad Layunin: Natatalakay ang mga produkto at mga kaugnay na hanapbuhay

More information

TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 PAGSUSULIT ARALIN I "ANG BIBLIA"

TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 PAGSUSULIT ARALIN I ANG BIBLIA "NANINIWALA KAMI" TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 ARALIN I "ANG BIBLIA" Petsa _ Isulat nang malinaw: Pangalan Tirahan 1.

More information

E P P MGA HAKBANG SA PAGGAWA NG COMPOST/BASKET COMPOSTING SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS

E P P MGA HAKBANG SA PAGGAWA NG COMPOST/BASKET COMPOSTING SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS E P P 5 MGA HAKBANG SA PAGGAWA NG COMPOST/BASKET COMPOSTING Department of

More information

Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo

Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo Gabay sa pagbubuo ng Katekesis para sa Pampublikong Mababang Paaralan Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila Research, Planning and Development Office Revised 2010 Anyaya ni Jesus: Halina

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 144:11-12 Ang Ating Panalangin Para Sa Ating Mga Anak ni Rev. Carl Haak Ano ang pinakanais

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 128:5-6 Ang Iglesia At Ang Pamilya ni Rev Wilbur Bruinsma Panimula Sa ating palatuntunan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Deuteronomio 4:9-10 "Magturo Bilang Isang Saksi" ni Rev. Jai Mahtani Sa ating mensahe ngayon

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ituturo ng modyul na ito ang tungkol sa iba t ibang pamamaraan ng pagtantiya (estimation) at kung paano mo ito gagamitin sa iyong pang-arawaraw na pamumuhay. Bakit sa tingin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Nehemias 3 Nehemias: Ang Taong-bayan Ay May Isang Pag-iisip Sa Paggawa ni Rev. Carl J Haak

More information

BANAL NA PAGBABASA PARA SA PAMILYA

BANAL NA PAGBABASA PARA SA PAMILYA BANAL NA PAGBABASA PARA SA PAMILYA Ang banal na pagbabasbas ni Papa Francisco Na may pagtangkilik ng: Banal na Pagbabasa para sa Pamilya Ang Salita ng Dios ang pinagmumulan ng buhay at espiritualidad

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:5-6 Isang Magandang Halimbawa Ng Walang-takot Na Pagpapasakop ni Rev Carl J Haak

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:1 "Ang Mas Mabuting Buhay na Darating" ni Rev. Carl Haak Noong mga nakaraang

More information

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi)

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) By Derick Parfan April 5, 2009 (Palm Sunday) Roma 6:1-11 Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Alam mo ba kung ano ang mga linya (line) at anggulo (angle)? Ituturo ng modyul na ito kung ano ang linya at ang iba t ibang uri nito. Ituturo din nito kung ano ang anggulo,

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Pinoy yata yan! Iba talaga ang Pinoy. Madalas mo bang marinig ang mga komentaryong ito? Naitanong mo na rin ba sa iyong sarili kung bakit iba talaga ang Pinoy? Ano nga ba

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Alam mo ba kung ano ang temperatura? Ang temperatura ay bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, gaano kainit mo gusto ang iyong kape o gatas? Nais mo bang

More information

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 3:16 "Ang Tanging Paliwanag Sa Pasko" ni Rev. Carl Haak Ang Lucas 2 ang pinaka detalyadong

More information

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN.

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN. Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN (Grade 1) January 31, 2012 CONCEPTUAL FRAMEWORK Figure 1. The Conceptual

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, mahalagang ang mga mamamayan ay mayroong tapang at kakayahang manindigan para sa kanilang mga paniniwala. May mga taong

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Mayroon ka bang mga alagang hayop sa iyong tahanan? Paano mo sila pinapangalagaan? Malaking bahagi ng ating buhay ang mga hayop. Tinutulungan tayo ng mga ito sa ating kabuhayan.

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Kumiriring ang telepono. Sinagot mo at bumati ng, Hello! Ano na pagkatapos? Sapat na bang magsalita, ipahayag ang gusto mong sabihin tapos ibaba ang telepono? Paano kung

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 24:12-13 "Pagtitiis Sa Lapastangang Panahon" ni Rev. Carl Haak Ngayon ay magsisimula

More information

Ang aklat na ito ay inilimbag ng WWF-Philippines para sa proyekto ng Coral Triangle Support Partnership sa tulong ng USAID.

Ang aklat na ito ay inilimbag ng WWF-Philippines para sa proyekto ng Coral Triangle Support Partnership sa tulong ng USAID. Acknowledgement This workbook is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility

More information

Nang Matuto Ka at Magising

Nang Matuto Ka at Magising 2 Nang Matuto Ka at Magising B a s i c L i t e r a c y L e a r n i n g M a t e r i a l B u r e a u o f A l t e r n a t i v e L e a r n i n g S y s t e m d e p A r t M e N t o f e d u c A t i o N Reformatted

More information

Lumapit Kayo sa Akin. July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30

Lumapit Kayo sa Akin. July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30 Lumapit Kayo sa Akin July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30 At that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise

More information

Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika

Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika Tagalog Tagalog Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika Bilang isang magulang ng isang bata na matututo ng dalawa o higit pang mga wika, maaring mayroon kang mga katanungan. Itong patnubay

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ano-ano Ang Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ano-ano Ang Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Isang importanteng paraan para paghambingin ang dalawang uri ng bilang ay sa pamamagitan ng paggamit ng ratio. Ang ratio ay ginagamit upang ipakita kung gaano kabilis ang

More information

Ang Pangprobinsiyang Kard ng Ulat (Report Card) ng Manitoba. Impormasyon para sa. Mga Magulang

Ang Pangprobinsiyang Kard ng Ulat (Report Card) ng Manitoba. Impormasyon para sa. Mga Magulang Ang Pangprobinsiyang Kard ng Ulat (Report Card) ng Manitoba Impormasyon para sa Mga Magulang B A I T A N G 1 H A N G G A N G 8 Nagpakilala ang Manitoba Education ng pangprobinsiyang kard ng ulat na kailangang

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Halimbawang ikaw at ang iyong apat na kapatid na lalaki ay nakapagmana ng isang bahagi ng lupa na may haba na 400 metro lamang at may lawak na 50 metro. Ang lupa ay hinati

More information

Ang Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak

Ang Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak Ang Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak Kindergarten hanggang Ika-6 na Baitang Isang Gabay para sa Magulang TAGALOG Thinking Writing Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak, Kindergarten

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Teacher

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nasisiyahan ka ba kapag namimili sa palengke? Mahirap ba para sa iyo ang mamili kung ano ang iyong bibilhin? Minsan, ipinagbibili ang isang paninda na may iba t ibang dami

More information

Department of Education Region VI Western Visayas DIVISION OF LA CARLOTA CITY City of La Carlota ---ooo---

Department of Education Region VI Western Visayas DIVISION OF LA CARLOTA CITY City of La Carlota ---ooo--- Department of Education Region VI Western Visayas DIVISION OF LA CARLOTA CITY City of La Carlota ---ooo--- Prepared by: Grade 4 EPP Teachers of the Division of La Carlota City Department of Education Region

More information

Aplikasyon para sa Segurong Pangkalusugan (Health Insurance)

Aplikasyon para sa Segurong Pangkalusugan (Health Insurance) TM Aplikasyon para sa Segurong Pangkalusugan (Health Insurance) Ang iyong destinasyon para sa abot-kayang segurong pangkalusugan, kabilang na ang Medi-Cal Tingnan ang Nasa Loob Mga bagay na dapat malaman

More information

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin

More information

,Ang nga tao ay nasuri, katapatan sa ahapters ata Bíble verses.

,Ang nga tao ay nasuri, katapatan sa ahapters ata Bíble verses. ,Ang nga tao ay nasuri, katapatan sa ahapters ata Bíble verses. Ang tanda ng Diyos At ang mga marka ng mga hayop Ang mga tao ay nasuri, katapatan sa chapters at Bible verses. aklat na ito ay orihinal sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Jonas 3:10 Ang Pakikitungo Ng Dios Sa Mga Nagsising Makasalanan ni Rev. Carl Haak Atin muling

More information

Makinig sa Diyos at Mabuhay Magpakailanman

Makinig sa Diyos at Mabuhay Magpakailanman Makinig sa Diyos at Mabuhay Magpakailanman Ang Diyos ay tulad ng isang maibiging ama. 1 Pedro 5:6, 7 Ang Diyos ang ating Maylalang, at nagmamalasakit siya sa atin. Gaya ng isang marunong at mapagmahal

More information

Matataas na mga Hiwatig para sa mga Magulang

Matataas na mga Hiwatig para sa mga Magulang Matataas na Hiwatig para sa Magulang Inyong Patnubay sa positibong pagmamagulang ga Hiwatig para sa Magulang atig para sa Magulang atataas na Hiwatig para sa Magulang g atataas para sa na Magulang Hiwatig

More information

MGA NILALAMAN. Praktikal na Gabay sa Pagdarasal at Pag-aayuno Mga Panalanging Nasagot Noong Day 0: Paghahanda sa Pag-aayuno...

MGA NILALAMAN. Praktikal na Gabay sa Pagdarasal at Pag-aayuno Mga Panalanging Nasagot Noong Day 0: Paghahanda sa Pag-aayuno... MGA NILALAMAN Bakit Tayo Mag-aayuno?... 2 Praktikal na Gabay sa Pagdarasal at Pag-aayuno... 4 Mga Panalanging Nasagot Noong 2015... 6 Day 0: Paghahanda sa Pag-aayuno... 8 Day 1: Pananampalataya Para sa

More information

MGA PAYO Ng Mga Sanggol

MGA PAYO Ng Mga Sanggol Tagalog: Babies MGA PAYO Ng Mga Sanggol Para Sa Mga Magulan Hindi kailanman masyadong maaga upang basahan ang inyong sanggol. Sa oras na ipanganak ang inyong sanggol, nagsisimula na siyang matuto. Sa pamamagitan

More information

Salmo 12:6-7 Kaligtasan

Salmo 12:6-7 Kaligtasan Itong limang leksiyon ay makakatulong sa mga Kristiyano makakaunawa na ang Nararapat na Salin, and batid na King James Bible, ay tunay na ipinanatiling salita ng Diyos sa mga nagwikang- Ingles na mamamayan.

More information

Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya.

Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Markos 9:24 EDISYONG FILIPINO Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. LIHAM NG PASTOL Buhat kay Obispo Paul Hinder, OFM Cap. Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia Para sa TAON

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 32:5 "Ipinahahayag Ang Aking Kasalanan ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang sitas ng Salita ng

More information

TAGALOG CHRISTIAN LIFE PROGRAM

TAGALOG CHRISTIAN LIFE PROGRAM TAGALOG CHRISTIAN PROGRAM LIFE kapag ikaw ay II ru J. Robert Ashcroft International Correspondence ldstitute Manila. pbiippioes International Correspondence Institute Philippine National Office P.O. Box

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Kahit saan tayo tumingin, makikita natin ang mga palatandaan ng karahasan, di pagkakasundo, di pagkakaunawaan, pag-aaway, at mga katulad na sitwasyon. Nangyayari ito anumang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 119:105 Banal Na Kasulatan: (1) Liwanag Sa Aking Landas ni Rev. Doug Kuiper Alam nating

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? s Tungkol Saan ang Modyul na Ito? s s s s Tayo ay naninirahan sa isang mundo kung saan, ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan o lakas sa atin. Ang isang taong may kaalaman o nagtataglay ng makabuluhang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Samuel 3:13 "Pagsaway Sa Ating Mga Anak" ni Rev. Jai Mahtani Ngayon ay ipagpapatuloy natin

More information

Tungkol Saan ang Modyul na ito?

Tungkol Saan ang Modyul na ito? Tungkol Saan ang Modyul na ito? Sa ating pangaraw-araw na buhay, tayo ay nakikipagugnayan sa mga sukat. Halimbawa, sinusukat natin ang ating taas, ang haba ng ating braso, pati ang sukat ng ating baywang.

More information

Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN

Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN BAGONG LIWANAG NG KAHARIAN Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN paunang salita Marami sa atin ang tinuruan na tayo y maliligtas lamang kung tayo y sasapi sa isang iglesia at ating susundin ang anu-anong

More information

DEPED COPY. Filipino. Kagamitan ng Mag-aaral. Yunit 2

DEPED COPY. Filipino. Kagamitan ng Mag-aaral. Yunit 2 2 Filipino Kagamitan ng Mag-aaral Yunit 2 Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad.

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nakikilahok ka ba sa mga gawain ng iyong komunidad? Nakikibahagi ka ba sa mga proyektong magpapaunlad sa iyong kapaligiran, kabuhayan, kalusugan at iba pa? Ang modyul na

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 13:17-22 "Ang Matalinong Pag-akay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia" ni Rev. Carl Haak Anong

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nabubuhay tayo sa panahon ng teknolohiya. Maraming daan ang binuksan ng teknolohiya upang magkaroon tayo na mas mabuting pamumuhay. Halos lahat ng ating mga kasangkapan

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Kung ikaw ay isang magsasaka, gumagamit ka ba ng pestisidyo sa iyong sakahan? Alam mo bang nakapipinsala ang mga pestisidyo sa iyong kalusugan at sa lupang iyong sinasaka?

More information

TAGALOG. 0 hanggang 4 na taon MATUTO SA BAHAY

TAGALOG. 0 hanggang 4 na taon MATUTO SA BAHAY TAGALOG 0 hanggang 4 na taon MATUTO SA BAHAY Mga aktibidad at masasayang ideya para matulungan ang mga anak mong matuto sa bahay. Para sa mga magulang/tagapag-alaga ng mga batang bata. ANO ANG NASA LOOB

More information

Ikapu at mga Handog-ayuno

Ikapu at mga Handog-ayuno Ikapu at mga Handog-ayuno Placeholder Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig,... at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ano ang pakiramdam mo ngayon? Masaya ka ba? Katulad ng maraming tao, maaaring minsan ay masaya ka ngunit minsan nama y malungkot ka rin. Kung ano ang nararamdaman natin

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Naalala mo pa ba ang huling halalan o eleksyon para sa pagkapangulo? Ginamit mo ba ang iyong karapatang bumoto? Sino ang iyong ibinoto? Alam mo ba kung bakit tayo nagkakaroon

More information

Natuklasan Mo na ba ang Tunay Nitong Ganda? Ni: Dr. Naji Arfaj

Natuklasan Mo na ba ang Tunay Nitong Ganda? Ni: Dr. Naji Arfaj Natuklasan Mo na ba ang Tunay Nitong Ganda? Ni: Dr. Naji Arfaj UNANG BAHAGI TUKTOK LAMANG NG BUNDOK NG YELO Ang aklat na ito ay maghahandog sa atin ng ilan lamang sa kanyang mga kagandahan at mga kabutihan.

More information

TAGALOG Online na Buklet ng Impormasyon ng Magulang Smarter Balanced Assessments at Hawai i State Science Assessments

TAGALOG Online na Buklet ng Impormasyon ng Magulang Smarter Balanced Assessments at Hawai i State Science Assessments 1 TAGALOG Online na Buklet ng Impormasyon ng Magulang Smarter Balanced Assessments at Hawai i State Science Assessments Hawai i Department of Education, 2017 The Regents of the University of California

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 19:30 Natupad Na ni Rev. Jai Mahtani Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya,

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Nagbabalak ka bang magpakasal? Kung gayon, ang modyul na ito ay naangkop sa iyo. Kung ikaw ay may asawa na, basahin ang modyul na ito upang matuklasan kung napag-isipan

More information

Gabay para sa mga Lider

Gabay para sa mga Lider Gabay para sa mga Lider SELF-RELIANCE PAUNANG SALITA Malaki ang pangangailangan natin. Maraming miyembrong hindi self-reliant at walang kakayahang mapaglaanan ang espirituwal at temporal na mga pangangailangan

More information

Ang Inyong Anak ay Naglalaro... Tumutuklas Natututo

Ang Inyong Anak ay Naglalaro... Tumutuklas Natututo Ang Inyong Anak ay Naglalaro... Tumutuklas Natututo Ang Play at Exploration: Early Learning Program Guide o Laro at Pagtuklas: Gabay sa Maagang Kaalaman ay nilikha ng Ministri ng Edukasyon upang makatulong

More information

Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro

Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Mother Tongue-Based Multi-lingual Education Patnubay ng Guro Tagalog 2 Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo,

More information

ANG KAHULUGAN NG LA ILAAHA ILLALLAAH

ANG KAHULUGAN NG LA ILAAHA ILLALLAAH ANG KAHULUGAN NG LA ILAAHA ILLALLAAH (Walang Diyos na Dapat Sambahin Maliban sa Allah) Ni Sheikh Hamoud Al Lahim Isinalin sa Wikang Tagalog Ni Khalid Evaristo ISCAG-PHILIPPINES www.islamhouse.com 1 Pambungad

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Kasalukuyan ka bang nagtatrabaho sa isang kompanya? Kung ganoon isa kang manggagawa o empleado. Para sa iyo ang modyul na ito. Makatutulong ito upang higit na mahalin mo

More information

1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel)

1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel) MGA LEKSYON MATERIAL NG S.O.S. 1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan.... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel) 2. Hesus: Ang Tagapaligtas ng Mundo... Page 3 (Jesus - The Savior of the World) 3. Bakit

More information

(Effective Alternative Secondary Education)

(Effective Alternative Secondary Education) (Effective Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN MODYUL 24 KARAPATANG PANTAO BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City 1 MODYUL 24 KARAPATANG

More information

Pamantayang Moral. Para sa Maligayang Buhay

Pamantayang Moral. Para sa Maligayang Buhay !"#2 NOBYEMBRE 2013 Pamantayang Moral Para sa Maligayang Buhay !"#2 SA ISYUNG ITO s TINGNAN ONLINE www.jw.org /tl TIN-EDYER TAMPOK NA PAKSA Pamantayang Moral Para sa Maligayang Buhay PAHINA 6-9 r Alamin

More information

Unang Markahan Baitang 1 Supplemental Lesson Plan

Unang Markahan Baitang 1 Supplemental Lesson Plan Unang Markahan Baitang 1 Supplemental Lesson Plan Aralin 1 Sa Hukuman ng Diwata A. PANIMULA 1. Pagtukoy sa Dating Kaalaman Maghahanda ng mga larawan ng hayop. Magtatanong sa mga mag-aaral kung ano-ano

More information

Plano tungkol sa mga bata at tulong para sa pag-aalaga ng mga bata sa Yokohama (Pansamantalang Pangalan) Plano [Pansamantala]

Plano tungkol sa mga bata at tulong para sa pag-aalaga ng mga bata sa Yokohama (Pansamantalang Pangalan) Plano [Pansamantala] Plano tungkol sa mga bata at tulong para sa pag-aalaga ng mga bata sa Yokohama (Pansamantalang Pangalan) Plano [Pansamantala] Ipadala ang inyong opinyon (Panahon ng suskripsyon: mula November 8, Heisei

More information

GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS

GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS GRADE VI SAMAHANG PANREHIYON AT PANDAIGDIG NA KASAPI NG PILIPINAS ALAMIN MO Suriin mo ang larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ano ang gustong ipahayag ng larawan? Bakit ipinakita sa larawan ang pagkakapit-kamay

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ang modyul na ito ay tungkol sa kapayapaang pandaigdig. Umpisahan natin ito sa pag-aaral ng tanyag na pangungusap na ito: Yaman din lamang na ang digmaan ay nagsimula sa

More information

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? Tungkol Saan ang Modyul na Ito? May mga pagkakataong tayo ay kinakailangang magsalita o magsulat tungkol sa isang paksa. Marami sa atin ang nahihirapan sa pagsisimula dahil hindi natin alam kung saan at

More information

ANG NAKILALANG CRISTO SA LAHAT NG KAPANAHUNAN

ANG NAKILALANG CRISTO SA LAHAT NG KAPANAHUNAN ANG NAKILALANG CRISTO SA LAHAT NG KAPANAHUNAN Ang ilang Mga Kasulatan dito na nais kong tukuyin sa, gabing ito. Ako y nag-iisip ng paksa kung ano ang ipinarito natin. Nais kong bumasa ng isang bahagi ng

More information

Si Hesus at Si Zaqueo

Si Hesus at Si Zaqueo Biblia Para sa mga Bata Ihinahalad Si Hesus at Si Zaqueo Sinulat ni: Edward Hughes Ilinarawan ni: Janie Forest Ibinagay ni: Ruth Klassen Isinalin ni: Dulia Penalber Yinari ni: Bible for Children www.m1914.org

More information

Kagamitan ng Mag-aaral

Kagamitan ng Mag-aaral 7 Kagamitan ng Mag-aaral PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan: Dibisyon: Unang Taon ng Paggamit: Pinagkunan ng Pondo (Pati Taon): Kagawarang ng Edukasyon Republika

More information

MGA HEBREO, IKALIMA AT IKAANIM NA KABANATA 1

MGA HEBREO, IKALIMA AT IKAANIM NA KABANATA 1 MGA HEBREO, IKALIMA AT IKAANIM NA KABANATA 1 sa sa Aklat ng mga Hebreo. Saka tayo dadako sa, ika-7, ang pagkasaserdote ni Melquisedec. At pagkatapos ay dadako tayo, mula sa pagkasaserdote ni Melquisedec,

More information

TEMA: Kabuhayang Pampamayanan/Trabaho, Industriya ng Pakikipagkalakalan (hal. One Town One Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp)

TEMA: Kabuhayang Pampamayanan/Trabaho, Industriya ng Pakikipagkalakalan (hal. One Town One Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp) FILIPINO BAITANG ISA IKAAPAT NA MARKAHAN LINGGO 31 TEMA: Kabuhayang Pampamayanan/Trabaho, Industriya ng Pakikipagkalakalan (hal. One Town One Product o OTOP, industriyang lokal, tiangge, atbp) MGA PANLINGGUHANG

More information

ARALING PANLIPUNAN I

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 4 ANG KALINANGANG PILIPINO SA PANAHON NG BARANGAY BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 40:12-14 Ang Dios na Makapangyarihan sa Lahat at Marunong sa Lahat ni Rev Wilbur G Bruinsma

More information

Edukasyon sa Pagpapakatao

Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Edukasyon sa Pagpapakatao DEPED Patnubay ng COPY Guro Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat

More information