Pagtuturo ng Pananaliksik sa Iba t ibang Antas

Size: px
Start display at page:

Download "Pagtuturo ng Pananaliksik sa Iba t ibang Antas"

Transcription

1 Pagtuturo ng Pananaliksik sa Iba t ibang Antas CRIZEL P. SICAT-DE LAZA University of Santo Tomas University of the Philippines-Diliman

2 Daloy ng Talakayan Filipino sa K-12 Curriculum Pananaliksik sa Filipino sa Iba t ibang Antas Ilang Pamamaraan sa Pagtuturo ng Pananaliksik Hamon sa mga Guro at Mananaliksik sa Filipino

3 Filipino sa K12 Curriculum

4 Mula sa Contructivist Principle in Education, naniniwala ang prinsipyo sa disenyo na ang mga estudyante dapat ang nasa sentro ng pagkatuto at ang guro ay tatayo bilang facilitator. Ito rin ang tinatawag na Learner Centred-Learning Environment. Ipinapanukala rin lagi ng Constructivist Approach ang pagsasagawa ng aktibidad para sa layuning maisa-kongkreto sa pang-unawa ng mga mag-aaral ang paksang pinapag-aralan. Gayundin ang paggamit ng Rubrics para sa mas obhektibong pagmamarka sa Pagtataya.

5 Apat na Sentrong Kaisipan A. Pag-alam ng guro sa pinaka-ideya ng paksang tatalakayin (big idea) o kung ano ba ang dapat na matutunang ideya ng mga estudyante mula sa paksa. B. Ang pagkuha ng paunang kaalaman (prior knowledge) ng mga estudyante sa tatalakaying paksa. C. Ang paggabay sa pagpapakadalubhasa (coaching mastery) ng mga estudyante sa paksa. D. Pagpapausbong ng nananatiling pag-unawa (enduring understanding) na inaasahang maikikintal sa isipan ng mga estudyante matapos ang pag-aaral.

6

7 Mga Kakayahan ng Ika-21 Siglo (21 st Century Skills) 7 Kabilang sa mga kakayahang ito ang ang Kahusayan sa pagiging pleksible sa makabagong mabilis na pagbabago teknolohiya Kasama ng dito ng panahon, ang impormasyon pagiging at responsable malikhain, at malay komunikasyon inobasyon, (ICT) sa kritikal nagaganap sa pag-iisip, lipunan kakayahang (sociallyaware). sa mga Holistikong magbigay-solusyon Pag-unlad ng Mag-aaral mga na suliranin, Responsableng Mamamayan komunikatibo ng Daigdig at kolaborasyon

8 Dale s Cone of Experience 8

9 Pagkatutong Nakabatay sa Paggawa ng Proyekto (Project-Based Learning) 9 Ang PBL ay isang pagdulog sa pagkatuto kung saan ay ipinapasok ang mga mag-aaral sa mga kompleks na aktibidad na binubuo ng iba t ibang proseso, mas matagal na panahon ng implementasyon at kooperatibong pag-aaral. Pinalalakas nito ang kolaborasyon sa halip na kompetisyon. Binibigyang-kapangyarihan ang mga mag-aaral na tumuklas ng kaalaman at dinedesentralisa ang kapangyarihan ng guro sa loob ng klasrum. Pinapaunlad ang iba t ibang kakayahan ng mga mag-aaral na magagamit sa praktikal na buhay.

10 Pagdulog na Patanong (Inquiry Approach) 10 Ang pagdulog na patanong Pagtatanong naman ay na isang may proseso ng pagtuturo at pagkatuto na istruktura nakabatay sa interes ng magaaral na sa sariling pagtatangka ay tuklasin ang kaalaman (Alberts, 1996, sa pagbanggit ni Penick, 2000). Ginagabayang pagtatanong Aktibong kalahok ang mga mag-aaral sa iba t ibang aktbidad at eksperimento sa proseso ng pagkatutong ito habang hinahasa ang kanilang Pagtatanong kritikal sa at pangunguna pamprosesong mga kakayahan, sa pamamagitan ng mag-aaral ng mga serye ng tanong.

11 Pagdulog na Patanong (Inquiry Approach) 11 Matataas na Kakayahang Pangkaisipan interpretasyon ng mga datos, talahanayan at dayagram pagbubuo ng mga sintesis mula sa iba t ibang ideya at konsepto pagdidisenyo ng mga eksperimento at pagbuo ng modelo pagbibigay-solusyon sa mga suliranin pagbuo ng mga rasyonal na desisyon at pagtatasa kung sapat ang mga datos na nakalap. Matataas na Kakayahang Pamproseso Pagsukat pangangalap ng datos, paghahanay o klasipikasyon pagdidisenyo ng iba t ibang uri ng operasyon at imbestigasyon

12 Transpormatibong Edukasyon ni Mezirow 12 Bilang isang pagdulog, nakatutok ito sa mga mag-aaral na kinakailangang armasan ng mga pagpapahalaga at kakayahan na lilinang sa matalas na pananaw sa konkretong kalagayan ng daigdig at manghihikayat sa kanilang kumilos, indibidwal man o kolektibo upang paunlarin ang panlipunang kondisyon. (Mezirow, 1965) Pagbibigaykahulugan sa sariling karanasan Transpormasyon ng karanasan at kaalaman Muling pagkatuto

13 Pananaliksik sa Iba t ibang Antas

14 Kakayahang Pampagkatuto (Baitang 1-3) Naipamamalas ang iba t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba t ibang teksto Nabibigyang kahulugan ang mga simpleng talaan Nagagamit nang wasto at ayos ang silid-aklatan mga dapat ikilos o iasal sa silid- aklatan Nabibigyang kahulugan ang mga simpleng pictograph Nagagamit nang wasto at maayos ang silid aklatan pangangalag a sa mga kagamitang makikikita sa silid-aklatan Nagagamit ang mga bahagi ng aklat ayon sa pangangailangan Nagagamit nang wasto ang Index ng aklat Nabibigyang kahulugan ang mga simpleng graph Nagagamit ang iba t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon Nabibigyang kahulugan ang isang table Nabibigyangkahulugan ang dayagram Nagagamit nang wasto ang silid-aklatan nakalimbag na kagamitan Nagagamit ang mga nakalarawang balangkas sa pagtatala ng impormasyon o datos na kailangan Nagagamit nang wasto ang silid-aklatan kagamitang electronic

15 Kakayahang Pampagkatuto (Baitang 4-6) Nakasusulat ng balangkas ng binasang teskto sa anyong pangungusap o paksa Naipakikita ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng nakalarawang balangkas Nagagamit nang wasto ang mga bahagi ng aklat tulad ng talaan ng nilalaman, talahuluganan Nagagamit ang silid-aklatan at ang mga gamit dito tulad ng card catalog, call number Nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan tulad ng - diksiyonaryo - almanac - atlas Nabibigyang kahulugan ang bar graph/dayagram/tal ahanayan/tsart Nagagamit nang wasto ang mga bahagi ng pahayagan Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtatala ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa isang paksa Nakabubuo ng dayagram upang maipakita ang nakalap na impormasyon o datos Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik tungkol sa isang isyu Nagagamit ang silid aklatan sa pagsasaliksik Nagagamit ang OPAC sa pagtukoy ng aklat o babasahin na gagamitin sa pagsasaliksik tungkol sa isang paksa Nakagagawa ng graph o dayagram upang ipakita ang nakalap na impormasyon o datos Nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagtitipon ng mga datos na kailangan

16 KAKAYAHANG PAMPAGKATUTO (Baitang 7) Mga Akdang Pampanitikan (Mindanao, Bisaya, Luzon) at Ibong Adarna Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik tungkol sa pabula sa iba t ibang lugar sa Mindanao Nagsasagawa ng panayam sa mga taong may malawak na kaalaman tungkol sa paksa Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik tungkol sa paksang tinalakay Nalilikom ang angkop na pagkukunan ng mga impormasyon upang mapagtibay ang mga paninidigan, mabigyang-bisa ang mga pinaniniwalaan, at makabuo ng sariling kongklusyon Nagagamit nang wasto ang mga primarya at sekundaryang pinagkukunan ng mga impormasyon Nananaliksik sa silid-aklatan/ internet tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik tungkol sa mga impormasyong kailangan sa pagsasagawa ng iskrip ng pangkatang pagtatanghal

17 KAKAYAHANG PAMPAGKATUTO (Baitang 8) Panitikan mula panahon ng mga katutubo hanggang kasalukuyan, panitikang popular at Ibong Adarna Nailalathala ang resulta ng isang sestimatikong pananaliksik na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang Pilipino Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng internet sa pananaliksik tungkol sa mga anyo ng tula Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik tungkol sa paksa gamit ang iba t ibang batis ng impormasyon resorses Nakikipanayam sa mga taong may malawak na kaalaman at karanasan tungkol sa paksa Nasasaliksik ang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang radio broadcast

18 KAKAYAHANG PAMPAGKATUTO (Baitang 9) Panitikan ng Timog Silangang Asya, Silangang Asya, Kanlurang Asya, at Noli Me Tangere Nakasasaliksik tungkol sa iba pang nobela ng Timog-Silangang Asya Nasasaliksik sa internet ang ilang halimbawang tula sa Timog-Silangang Asya Nasasaliksik ang mga hakbang sa pagsasagawa ng malikhaing panghihikayat sa isang book fair Nasasaliksik ang kulturang nakapaloob sa tanka at haiku ng Silangang Asya Nasasaliksik ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pabula sa alinmang bansa sa Asya Nasasaliksik ang ibat ibang halimbawa ng talumpati Nasasaliksik ang tradisyon, paniniwala at kaugalian ng mga Asyano batay sa maikling kuwento ng bawat isa Nasasaliksik ang kulturang nakapaloob sa alinmang dula sa sa Silangang Asya Nakapananaliksik tungkol sa mga pagpapahalagang kultural sa Kanlurang Asya Nasasaliksik ang mga pagkukunan ng impormasyon upang mapagtibay ang paninindigan at makabuo ng matibay na kongklusyon at rekomendasyon

19 KAKAYAHANG PAMPAGKATUTO (Baitang 10) Panitikang Mediterranean, mga bansa sa Kanluran, Africa, Persia, at El Filibusterismo Naisasagawa ang sistematikong pananaliksik sa iba t ibang pagkukunan ng impormasyon ( internet, silid-aklatan, at iba pa) Nagagamit ang iba t ibang batis ng impormasyon sa pananaliksik tungkol sa mga teoryang pampanitikan Nagagamit ang iba t ibang batis ng impormasyon tungkol sa magagandang katangian ng bansang Africa at/o Persia Nagagamit ang ibaibang reperensya/ batis ng impormasyon sa pananaliksik

20 Pananaliksik sa Filipino sa Senior High School Ituturo bilang core course sa Senior High School (Grade 11) ang pananaliksik sa Filipino na may titulong Pagbasa ng Iba t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Asignatura sa Senior High School 1. Oral Communication 2. Reading and Writing 3. English for Academic and Professional Purposes 4. Research in Daily Life 1 5. Research in Daily Life 2 1. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino 2. Pagbasa at Pagsusuri ng Iba t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik 3. Pagsulat sa Iba t Ibang Larangan Asignatura sa Kolehiyo (ayon sa bagong GEC) Purposive Communication WALA 1. Contemporary Philippine Arts from the Regions Art Appreciation 1. Understanding Culture, Society, and Politics The Contemporary World 1 1. General Mathematics Mathematics in the Modern World 2. Statistics and Probability 1. Earth and Life Science Science, Technology and Society 2. Physical Science 3. Earth Science 4. Disaster Readiness and Risk Reduction

21 Pananaliksik sa Filipino sa Senior High School Deskripsyon ng Kurso: Pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba t ibang anyo at uri ng teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik. Pamantayang Pangnilalaman: Nasusuri ang iba t ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig Pamantayan sa Pagganap: Nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga penomenang kultural at panlipunan sa bansa Panitikang Kontemporaryo/Popular: Napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular (awitin, komiks, iba t ibang paraan ng komunikasyon sa social media) Gramatika: Paggamit ng kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik,diskorsal at istratedyik)

22 GAWAIN Tasahin kung naisasakatuparan ang mga kakayahang pampagkatutong nabanggit sa pagtuturo ng Filipino sa iba t ibang antas. Batay sa mga kasanayang pampagkatuto sa iba t ibang antas, magdisenyo ng malikhaing estratehiya kung paanong ituturo ang pananaliksik mula elementarya hanggang Senior High School.

23 Ilang Suhestiyon sa Pagtuturo ng Maka-Pilipinong Pananaliksik 1. Isakonteksto sa kabuuang kalagayan ng disiplina na nakakonteksto sa kalagayang pang-ekonomiya at pampolitika ng bansa ang pananaliksik. Talakayin ang mga hamon sa maka-pilipinong pananaliksik. 2. Mahalagang gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pamimili ng paksa. Ginagabayan dapat ito ng mga katangian ng Maka-Pilipino at transpormatibong pananaliksik. 3. Mas madali at praktikal kung isasaalang-alang ang pagdulog na Project Based Learning (PBL). Ang buong semestre ay pagbuo ng pananaliksik. 4. Bigyang-diin ang ilang mahahalagang bahagi ng pananaliksik na hindi gaanong nabibigyang-tuon sa curriculum guide: hal. pagtalakay ng etika ng pananaliksik, presentasyon at publikasyon ng pananaliksik 5. Sa murang edad pa lamang, bigyang-diin agad sa mga mag-aaral ang halaga ng pagsasagawa ng etikal na pananaliksik.

24 Mga Hamon sa Maka-Pilipinong Pananaliksik Patakarang pangwika sa Edukasyon Ingles bilang lehitimong wika Internasyonalisasyon ng pananaliksik Maka-Ingles na pananaliksik sa iba t ibang larang at disiplina

25 Kahulugan at Kabuluhan ng Maka-Pilipinong Pananaliksik Ang maka-pilipinong pananaliksik ay gumagamit ng wikang Filipino at/o mga katutubong wika sa Pilipinas at tumatalakay sa mga paksang mas malapit sa puso at isip ng mga mamamayan. Mahalagang idagdag sa katangiang ito na kung hindi man maiiwasan na nasa wikang Ingles o iba pang wika ang isang pananaliksik dahil may pangangailangang ibahagi ito sa internasyonal na mambabasa, kailangan pa ring isalin ito sa Filipino o iba pang wika sa Pilipinas upang mas mapakinabangan. Ang mahusay na pamimili ng wika at paksa ang nagtatakda sa bigat at halaga ng gagawing pananaliksik.

26 Kahulugan at Kabuluhan ng Maka-Pilipinong Pananaliksik Pangunahing isinasaalang-alang sa maka-pilipinong pananaliksik ang pagpili ng paksang naaayon sa interes at kapaki-pakinabang sa sambayanang Pilipino. Bago magdesisyon sa paksa, mahalagang tanungin muna ng isang mananaliksik ang bigat at halaga ng pananaliksik para sa mga kalahok nito o pinatutungkulan ng pananaliksik. Kanino ba ito magsisilbi? Ayon kay Virgilio Enriquez (1976), proponente ng Sikolohiyang Pilipino, kailangang ibatay sa interes ng mga kalahok ang pagpili ng paksang sasaliksikin.

27 Kahulugan at Kabuluhan ng Maka-Pilipinong Pananaliksik Komunidad ang laboratoryo ng maka-pilipinong pananaliksik. Dahil sa lumalawak ang agwat o pagkakahiwalay ng karaniwang mamamayang Pilipino sa akademya at mga edukado, mahalagang tungkulin din ng pananaliksik na pawiin ang pagkakahiwalay na ito. Mahalagang tungkulin ng mga mag-aaral, sa gabay ng kanilang mga guro, na lumabas at tumungo sa mga komunidad bilang lunsaran ng maka-pilipinong pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga pag-aaral sa komunidad, nakakakuha ng tunay na karanasan at kaalaman ang mga magaaral mula sa masa.

28 Halimbawang Latag ng mga Aralin YUNIT I Kaalaman at Kasanayan sa Pagbasa: Pagsusuri at Pagsulat ng Teksto Aralin 1 Batayang Kaalaman sa Mapanuring Pagbasa ng Teksto Aralin 2 Mga Kanayan sa Mapanuring Pagbasa ng Teksto Aralin 3 Tekstong Impormatibo: Para sa Iyong Kaalaman Aralin 4 Tekstong Deskriptibo: Makulay na Paglalarawan YUNIT II Iba t Ibang Uri ng Teksto: Pagbasa, Pagsusuri at Pagsulat Aralin 5 Tekstong Persuweysib: Paano Kita Mahihikayat Aralin 6 Tekstong Naratibo: Mahusay na Pagkukuwento Aralin 7 Tekstong Argumentatibo: Ipaglaban ang Katuwiran Aralin 8 Tekstong Prosidyural: Alamin ang mga Hakbang

29 Halimbawang Rubrik sa Pagbibigay ng Grado sa Pananaliksik BATAYAN NG GRADO Mga Preliminaryong Bahagi ng Pananaliksik Naisakonteksto ba ang pananaliksik sa introduksiyon at kaligiran ng paksa? Naipakita ba ang halaga ng pananaliksik? Ipinaliwanag ba ang pangunahing tesis ng pag-aaral? Natukoy ba ang mahahalagang terminong gagamitin sa pag-aaral upang lubos itong maunawaan? Malinaw bang natukoy ang mga pangkalahatan at ispesipikong layunin ng pag-aaral at nakahanay ba ito sa suliranin ng pananaliksik? Naitakda ba nang maayos ang saklaw at delimitasyon ng pag-aaral? May maayos na estruktura ba ang pagtalakay ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral? Nagkakaisa ba ang mga teorya at konsepto sa kabuuang balangkas na ginawa? Metodolohiya at Pamamaraan ng Pananaliksik Naipaliwanag ba nang maayos ang kaangkupan ng disenyo at pamamaraan na gagamitin sa pananaliksik? Sapat ba ang impormasyong ibinigay hinggil sa mga kalahok at lokal ng pananaliksik? Nailarawan ba ang kasangkapan sa panangangalap ng datos at tutugon ba ito sa mga tanong ng pananaliksik? Maayos bang nailahad ang hakbang-hakbang na proseso ng pangangalap ng datos? Naipaliwanag ba ang mga paraan sa pagsusuri ng datos? Presentasyon, Pagsusuri at Interpretasyon ng Datos Angkop ba ang paraan ng presentasyon ng mga datos? Malinaw ba ang paglalahad ng mga detalye at impormasyon? Malalim at matalas ba ang pagsusuri sa mga impormasyong nakalap? Nasuri ba ang mga impormasyon batay sa mga inilahad na kaugnay na pag-aaral at literatura? Mabisa ba ang cross-referencing ng mga impormasyong makikita sa paglalahad ng datos? Naiwasan ba ang paggamit ng mga mapanlahat na pahayag o sweeping statements? Sapat ba ang mga datos at pagsusuri upang tugunan ang suliranin ng pananaliksik? PUNTOS 15 pts. 15 pts. 20 pts.

30 Halimbawang Rubrik sa Pagbibigay ng Grado sa Pananaliksik Konklusyon at Rekomendasyon Maikli ngunit malaman ba ang naging paglalagom ng mga naging resulta ng pananaliksik? Angkop ba ang mga konklusyon batay sa kinalabasan ng pananaliksik? Naayon ba ang rekomendasyon sa mga konklusyon ng pananaliksik? Nagbigay ba ng mga makabuluhang suhestiyon sa mga susunod na mananaliksik sa katulad na paksa? Kabuuang Estruktura ng Pananaliksik Gumawa ng balangkas ng kabuuang pananaliksik. Makikita ba sa kabuuang balangkas ang layunin ng pananaliksik? Maayos ba ang ideyang inilalahad ng balangkas? May mga kakulangan ba sa bawat bahagi ng pananaliksik? Maayos bang napaunlad ang bawat bahagi ng pananaliksik? Makabuluhan at nagtutulungan ba ang bawat bahagi ng pananaliksik? Tumungo ba ang bawat bahagi ng pananaliksik sa pagsagot sa inilahad na suliranin? Pagbuo ng mga Talata May paksang pangungusap ba ang bawat talata na nagbibigay ng direksiyon sa kabuuang talata? May pagkakaugnay-ugnay at pagkakaisa ba ang mga pangungusap sa loob ng talata? May pagkakaugnay-ugnay at pagkakaisa ba ang mga talata sa bawat bahagi ng papel-pananaliksik? Gamit ng Wika Epektibo ba ang paggamit ng wikang Filipino sa pananaliksik? Naiwasan ba ang code switching at gumamit lamang ng Ingles sa mga salitang hindi maaaring isalin? Angkop ba ang paggamit ng mga salita at hindi mabulaklak ang mga pahayag? Malinaw ba ang pagbuo ng mga pangungusap at hindi nakalilito ang kahulugan? Maayos ba ang pagbaybay ng bawat salita? Gumamit ba ng mga angkop na pagbabantas? KABUUANG PUNTOS 10 pts. 15 pts. 10 pts. 15 pts. 100 pts.

31 Hamon sa mga Guro at Mananaliksik sa Filipino Gamitin at ipagamit sa mga mag-aaral ang wika at paksaing maka-pilipino sa iba t ibang larang at disiplina. Magbasa, mag-imbestiga at kritikal na magsuri ng iba t ibang pangyayaring panlipunan kasama ng mga mag-aaral, na maaaaring pagmulan ng makabuluhang paksa ng pananaliksik. Gawing laboratory ng pananaliksik ang pamayanan at palakasin ang mga community-based research. Magsulat, maglimbag ng pananaliksik at mag-ambag sa karanasan at kaalamang maka-pilipino.

32 Maraming salamat sa pakikinig! Para sa katanungan:

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK SENIOR HIGH SCHOOL BASIC EDUCATION FILIPINO DEPARTMENT Pamantasang Holy Angel Lungsod Angeles UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO PAGBASA AT PAGSUURI NG IBA T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK DESKRIPSYON

More information

Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik: Ambag sa Transpormatibo at Makabayang Edukasyon

Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik: Ambag sa Transpormatibo at Makabayang Edukasyon Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik: Ambag sa Transpormatibo at Makabayang Edukasyon CRIZEL P. SICAT-DE LAZA University of Santo Tomas crizel_sicat@yahoo.com.ph 09173147851 Gabay sa Repleksyon

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED TRACK SUBJECT

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED TRACK SUBJECT Titulo ng Kurso: Filipino sa Piling Larangan (Akademik) Diskripsyon ng Kurso: Pagsulat ng iba t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat

More information

ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU

ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU ARALING PANLIPUNAN 10 MGA KONTEMPORARYONG ISYU Pamantayang sa Pagkatuto: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga isyu at hamong panlipunan, partikular ang isyung, mga isyung pag-ekonomiya tulad ng

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton 16 Mar 2012. Talumpati ito tungkol sa edukasyon entitled:

More information

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya,

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa, daigdig at Diyos; nakapagpapasya at nakakikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

More information

SILABUS NG KURSO DESKRIPYON NG KURSO:

SILABUS NG KURSO DESKRIPYON NG KURSO: College of Humanities and Sciences Lourdes E. Campos, MD Building City of Dasmariñas, Cavite, Philippines Trunk Lines: (63) (46) 481-8000 (63) (2) 988-3100 DLSHSI URL: www.dlshsi.edu.ph CHS URL: https://sites.google.com/site/dlshsichs/

More information

The Normal Lights Volume 10, No. 2 (2016) Niña Christina Lazaro-Zamora Philippine Normal Univesrity.

The Normal Lights Volume 10, No. 2 (2016) Niña Christina Lazaro-Zamora Philippine Normal Univesrity. Pagtataya sa Modularisasyon ng K-12 sa Asignaturang Filipino: Tungo sa Pagbuo ng Modelo ng Ebalwasyon para Kagamitang Panturo na Tutugon sa Ika-21 Siglong Kasanayan Niña Christina Lazaro-Zamora Philippine

More information

Baitang 7 Baitang 8 Baitang 9 Baitang 10. Naisasaayos ang mga ideya o impormasyon mula sa narinig na teksto o diskurso

Baitang 7 Baitang 8 Baitang 9 Baitang 10. Naisasaayos ang mga ideya o impormasyon mula sa narinig na teksto o diskurso a Pagganap Pag-unawa sa Napakinggan Natutukoy ang kaangkupan ng ginamit na tono, antala, haba, at, diin sa napakinggang diskurso at teksto Malay sa konteksto ng pinakikinggan ayon sa lugar, kausap, at

More information

Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum. Lorina Y. Calingasan

Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum. Lorina Y. Calingasan Ang Kasaysayan at Araling Panlipunan sa K to 12 Curriculum Lorina Y. Calingasan Curriculum working group Eksperto mula sa DepEd Curriculum Development Division DepEd Master Teachers Propesor ng Edukasyon

More information

Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit. Paaralang Pampurok ng Anchorage

Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit. Paaralang Pampurok ng Anchorage Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit Paaralang Pampurok ng Anchorage Talaan ng Nilalaman Paano Makapag-akses sa ParentConnection... 2 Tuloy Po Mga Magulang!... 2 Mga Rekisito sa Computer... 2 Paghahanap

More information

TIME FRAME PAKSA KASANAYANG PAMPAGKATUTO PAGTATAYA Lingo 1 Ang kahalagahan ng Pagsulat

TIME FRAME PAKSA KASANAYANG PAMPAGKATUTO PAGTATAYA Lingo 1 Ang kahalagahan ng Pagsulat SENIOR HIGH SCHOOL BASIC EDUCATION DEPARTMENT Pamantasang Holy Angel Lungsod Angeles UNANG SEMESTRENG SILABUS SA FILIPINO SA PILING LARANGAN (Akademik) DESKRIPSYON NG KURSO PAMANTAYANG PANGNILALAMAN PAMANTAYAN

More information

2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan

2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan 2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan 2005, 2010 ng AccountabilityWorks. Lahat ng mga karapatan ay nakareserba Nilikha ng Educational Testing Service Ang Layunin ng CELLA CELLA 2010 Gabay sa Pagbibigay Kahulugan

More information

Pagsasanay ng mga guro sa programa ng K to 12 Baitang 8

Pagsasanay ng mga guro sa programa ng K to 12 Baitang 8 Republic of the Philippines Department of Education REGION IV (A) CALABARZON Karangalan Village, Cainta, Rizal Pagsasanay ng mga guro sa programa ng K to 12 Baitang 8 Sesyon: 6 Paksa: Pagtatasa at Pagtataya/Workshap

More information

Ang Pangprobinsiyang Kard ng Ulat (Report Card) ng Manitoba. Impormasyon para sa. Mga Magulang

Ang Pangprobinsiyang Kard ng Ulat (Report Card) ng Manitoba. Impormasyon para sa. Mga Magulang Ang Pangprobinsiyang Kard ng Ulat (Report Card) ng Manitoba Impormasyon para sa Mga Magulang B A I T A N G 1 H A N G G A N G 8 Nagpakilala ang Manitoba Education ng pangprobinsiyang kard ng ulat na kailangang

More information

Music. Talaan ng mga Gawain. (Unang Kwarter) Department of Education June 2016

Music. Talaan ng mga Gawain. (Unang Kwarter) Department of Education June 2016 5 Music Talaan ng mga Gawain (Unang Kwarter) Department of Education June 2016 identifies visually and aurally the kinds of notes and rests in a song / MU5RH-Ia-b-1 RHYTHM Aralin 1 MGA NOTE AT REST Layunin

More information

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila. Naniniwala Kami Ika-13 Aralin II ANG IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" 'I Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa pasimula ng unang aralin. 1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga magulang? ~ Kinakailangang

More information

1. Center of top breaking headlines and current events related to Department of Education. 2. Offers free K-12 Materials you can use and share.

1. Center of top breaking headlines and current events related to Department of Education. 2. Offers free K-12 Materials you can use and share. VISIT TAMBAYAN http://richardrrr.blogspot.com/ 4 1. enter of top breaking headlines and current events related to epartment of ducation. 2. ffers free K-12 Materials you can use and share. Yaman ng Lahi

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED SUBJECT

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM SENIOR HIGH SCHOOL APPLIED SUBJECT Titulo ng Kurso: Filipino sa Piling Larang (Sining) Diskripsyon ng Kurso: Pagsulat ng iba t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Unang Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Unang Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Mga Batayang Kaalaman Tungkol sa Sarili Ang Aking Pisikal na Katangian Mga Pangangailangan ng Bata Mga Mithiin para sa Pilipinas Mga Pansariling Kagustuhan Mahahalagang Pangyayari

More information

Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral

Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral Special Filipino Curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral Rosalie B. Tangonan 1* Saint Pedro Poveda College rosalietangonan@gmail.com Voltaire Nina M. Christina

More information

Araling Panlipunan I

Araling Panlipunan I KAGAWARAN NG EDUKASYON DEPARTMENT OF EDUCATION Kawanihan ng Edukasyong Sekondari Bureau of Secondary Education Sangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum Curriculum Development Division ANG KURIKULUM NG EDUKASYONG

More information

Filipino Baitang 2 Ikaapat na Markahan

Filipino Baitang 2 Ikaapat na Markahan Filipino Baitang 2 Ikaapat na Markahan 1 2 Aralin 1: Paggamit sa Talaan ng Nilalaman at Indeks A. Panimula 1. Balik-aral Magbabalik-aral tungkol sa mga bahagi ng aklat. Bahagi ng Aklat Ang karaniwang bahagi

More information

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN.

Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City. K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN. Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City K to 12 Curriculum Guide ARALING PANLIPUNAN (Grade 1) January 31, 2012 CONCEPTUAL FRAMEWORK Figure 1. The Conceptual

More information

Ang Rex K to 12 Pointers para sa Pagbabago ng Kurikulum

Ang Rex K to 12 Pointers para sa Pagbabago ng Kurikulum 1 Ang Rex K to 12 Pointers para sa Pagbabago ng Kurikulum Mahal Naming Katuwang sa Edukasyon, Isang mapagpalang pagbati! Muli na naman nating naranasan ang malaking pagbabago sa latag ng kurikulum ng K

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikatlong Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikatlong Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Mga Batayang Impormasyon tungkol sa Sariling Paaralan Ang Pisikal na Kapaligiran ng Paaralan Epekto ng Pisikal na Kapaligiran ng Paaralan sa Sariling Pag-aaral Ang mga Taong

More information

Filipino Baitang 1 Ikaapat na Markahan

Filipino Baitang 1 Ikaapat na Markahan Filipino Baitang 1 Ikaapat na Markahan 1 2 Aralin 1: Kaalaman Susi sa Kaligtasan A. Panimula Iparinig sa mga mag-aaral ang isang balita o tekstong pang-impormasyon. Panoorin ito sa link na: https://www.youtube.com/watch?v=dr01fcosaxe&

More information

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang Markahan ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Kahulugan ng Pamilya at ang mga Kasapi nito Mga Uri ng Pamilya Mga Papel na Ginagampanan ng mga Kasapi ng Pamilya Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilya Kahalagahan ng Bawat

More information

BUDGET OUTLAY ON 180 DAYS LEARNING COMPETENCIES FOR CLASSROOM INSTRUCTION IN HEKASI GRADES7&8

BUDGET OUTLAY ON 180 DAYS LEARNING COMPETENCIES FOR CLASSROOM INSTRUCTION IN HEKASI GRADES7&8 BUDGET OUTLAY ON 180 DAYS LEARNING COMPETENCIES FOR CLASSROOM INSTRUCTION IN HEKASI GRADES7&8 Formulated & Finalized during the Division Summer In-Service Training On The Revised Learning Competencies

More information

The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum. Scope and Expected Competencies

The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum. Scope and Expected Competencies The K to 12 Araling Panlipunan Curriculum Scope and Expected Competencies The K to 12 Basic Education Program www.gov.ph The K to 12 Basic Education Program -an Official Gazette PH Special Section Curriculum

More information

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Baitang 1 10 Mayo 2016 Figure 1. The Conceptual Framework of Araling

More information

REPUBLIKA NG PILIPINAS TANGGAPAN NG PANGULO NG FILIPINAS KOMISYON SA MAS MATAAS NA EDUKASYON

REPUBLIKA NG PILIPINAS TANGGAPAN NG PANGULO NG FILIPINAS KOMISYON SA MAS MATAAS NA EDUKASYON REPUBLIKA NG PILIPINAS TANGGAPAN NG PANGULO NG FILIPINAS KOMISYON SA MAS MATAAS NA EDUKASYON Mga Panimula sa MATEMATIKA SA MAKABAGONG DAIGDIG Pamagat ng Kurso Bílang ng Yunit : Matematika sa Makabagong

More information

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig. K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon DepEd Complex, Meralco Avenue Lungsod ng Pasig K to12 Gabay Pangkurikulum ARALING PANLIPUNAN Baitang 1 10 Disyembre 2013 Figure 1. The Conceptual Framework

More information

H E K A S I KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS KABABAIHAN SA PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA 5 Department of Education

More information

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE)

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) Page 1 of 16 A CLOUD INFORMATION SYSTEM FOR DISASTER PREPAREDNESS GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) UPDATED: NOVEMBER 2016 No pa r t of this publica tio n m ay be re pro duce

More information

CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG FILIPINO

CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG FILIPINO MODULE 6.2 CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG FILIPINO Teacher Induction Program Teacher Education Council, Department of Education Narcisa S. Sta. Ana, M.A. Ed. Writer Ma. Lourdes R. Baello,

More information

Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila

Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila Makabayang Pedagohiya sa Pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-Based Curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila Voltaire M. Villanueva Philippine Normal University villanuevavoltaire8@gmail.com

More information

Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay

Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay Republic of the Philippines Department of Education Negros Island Region DIVISION OF SILAY CITY City of Silay Special Science Elementary School (SSES) ACTIVITY SHEETS IN ARALING PANLIPUNAN 1 Prepared by:

More information

H E K A S I EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools

H E K A S I EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS. Distance Education for Elementary Schools Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA) H E K A S I Distance Education for Elementary Schools SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS EDUKASYON: SAAN PATUTUNGO 5 Department of Education BUREAU OF

More information

EPEKTO SA PAGGAMIT NG SOCIAL NETWORKING SITE SA PAGKATUTO NG ASIGNATURANG FILIPINO. by: Laurince Pantaleon

EPEKTO SA PAGGAMIT NG SOCIAL NETWORKING SITE SA PAGKATUTO NG ASIGNATURANG FILIPINO. by: Laurince Pantaleon EPEKTO SA PAGGAMIT NG SOCIAL NETWORKING SITE SA PAGKATUTO NG ASIGNATURANG FILIPINO by: Laurince Pantaleon Abstrak Isa sa kinahuhumalingan ng mga mag-aaral sa kasalukuyan ay ang Social Networking Sites

More information

Ang Rex K to 12 Pointers para sa Pagbabago ng Kurikulum

Ang Rex K to 12 Pointers para sa Pagbabago ng Kurikulum 1 Ang Rex K to 12 Pointers para sa Pagbabago ng Kurikulum Mahal Naming Katuwang sa Edukasyon, Isang mapagpalang pagbati! Muli na naman nating naranasan ang malaking pagbabago sa latag ng kurikulum ng K

More information

GRADE VI GAMIT NG GRID

GRADE VI GAMIT NG GRID GRADE VI GAMIT NG GRID ALAMIN MO Ito ang mundo. Matutukoy mo ba kung saan dito matatagpuan ang ating bansa? Halika, hanapin mo! Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng grid sa paghahanap ng tiyak

More information

Pangkat II, Magsasadula ng bahagi ng nobela/kung ano ang gusting mangyari ng guro sa palabas ng nobela. Maaaring sundin ang dayagram sa p163

Pangkat II, Magsasadula ng bahagi ng nobela/kung ano ang gusting mangyari ng guro sa palabas ng nobela. Maaaring sundin ang dayagram sa p163 Banghay Aralin Aralin 2.3 Ikalawang Araw Linangin Nabibigyang kahulugan ang mahihirap na salitang ginamit sa bahagi ng nobela Nasusuri ang nobela bilagn akdang pampanitikan sa pananaw realism Naisasalaysay

More information

Pag-alalay sa Pag-aaral ng inyong Anak sa pamamagitan ng Pagtatasa, Pagsusuri at Pag-uulat

Pag-alalay sa Pag-aaral ng inyong Anak sa pamamagitan ng Pagtatasa, Pagsusuri at Pag-uulat Pag-alalay sa Pag-aaral ng inyong Anak sa pamamagitan ng Pagtatasa, Pagsusuri at Pag-uulat Ang layunin ng pagtatasa at pagsusuri ay ang mapabuti ang pag-aaral ng mag-aaral abutin ang bawat mag-aarál Tagalog

More information

ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN ARALING PANLIPUNAN 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN Panimula at Gabay na Tanong Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. Ano-anong mga suliranin ang iyong nakikita? Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay?

More information

Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal

Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal Filipino/Tagalog Ang Karapatan Ng Mga Bingi Na Lumaking Bilingwal The Filipino/Tagalog translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland

More information

Epekto ng Paglalaro ng Defense of the Ancients (DotA) sa. Mga Piling mag-aaral ng STI College Global City

Epekto ng Paglalaro ng Defense of the Ancients (DotA) sa. Mga Piling mag-aaral ng STI College Global City 1 Epekto ng Paglalaro ng Defense of the Ancients (DotA) sa Mga Piling mag-aaral ng STI College Global City Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng mga Sining

More information

Araling Panlipunan. Patnubay ng Guro. Tagalog

Araling Panlipunan. Patnubay ng Guro. Tagalog 2 Araling Panlipunan Patnubay ng Guro Tagalog Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad.

More information

I-reboot ang Iyong X1 TV Box

I-reboot ang Iyong X1 TV Box I-reboot ang Iyong X1 TV Box Kapag nagto-troubleshoot ng problema sa iyong XFINITY X1 TV box, maaari kang madirekta upang i-reboot ang device. Alamin ang tungkol sa tatlong opsyon na mayroon ka para sa

More information

SUUNTO GUIDING STAR PAG-IINGAT AT WARRANTY

SUUNTO GUIDING STAR PAG-IINGAT AT WARRANTY SUUNTO GUIDING STAR PAG-IINGAT AT WARRANTY 2 1 Tungkol sa Suunto Guiding Star... 3 2 Pangangalaga at pag-iingat... 4 3 Limitadong Lifetime Warranty... 5 1 TUNGKOL SA SUUNTO GUIDING STAR Sa isang maaliwalas

More information

TAGALOG Online na Buklet ng Impormasyon ng Magulang Smarter Balanced Assessments at Hawai i State Science Assessments

TAGALOG Online na Buklet ng Impormasyon ng Magulang Smarter Balanced Assessments at Hawai i State Science Assessments 1 TAGALOG Online na Buklet ng Impormasyon ng Magulang Smarter Balanced Assessments at Hawai i State Science Assessments Hawai i Department of Education, 2017 The Regents of the University of California

More information

GABAY NG GURO. Populasyon at Pag- unlad, Sekswalidad at Mapanagutang Pagmamagulang (Population and Development, Sexuality and Responsible Parenthood)

GABAY NG GURO. Populasyon at Pag- unlad, Sekswalidad at Mapanagutang Pagmamagulang (Population and Development, Sexuality and Responsible Parenthood) GABAY NG GURO Populasyon at Pag- unlad, Sekswalidad at Mapanagutang Pagmamagulang (Population and Development, Sexuality and Responsible Parenthood) Video 1 Konsepto ng Pag- unlad (The Concept of Human

More information

Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval Number kung maaaring labagin ng pamagat ng pag-aaral ang privacy ng subject):

Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval Number kung maaaring labagin ng pamagat ng pag-aaral ang privacy ng subject): IRB# University of California (ilagay ang pangalan ng iyong system ng kalusugan) 1 Pahintulot na Gumamit ng Personal na Impormasyong Pangkalusugan para sa Pananaliksik Pamagat ng Pag-aaral (o IRB Approval

More information

ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG KOMPETENSIYA NG PAGKAKAWANGGAWA SINUSUPORTAHAN ANG NAGKAKAWANGGAWA UPANG EPEKTIBONG MAKAPAGTRABAHO

ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG KOMPETENSIYA NG PAGKAKAWANGGAWA SINUSUPORTAHAN ANG NAGKAKAWANGGAWA UPANG EPEKTIBONG MAKAPAGTRABAHO ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG KOMPETENSIYA NG PAGKAKAWANGGAWA SINUSUPORTAHAN ANG NAGKAKAWANGGAWA UPANG EPEKTIBONG MAKAPAGTRABAHO MGA NILALAMAN 1. Kasaysayan ng Core Humanitarian Competency Framework

More information

aklat biblia ang mga LECTIO DIVINA PARA SA AKING PAMILYANG MGA PAGPAPAHALAGA PARA SA AKING PAMILYANG MAY MAGANDANG UGALI CLARET PUBLISHING GROUP

aklat biblia ang mga LECTIO DIVINA PARA SA AKING PAMILYANG MGA PAGPAPAHALAGA PARA SA AKING PAMILYANG MAY MAGANDANG UGALI CLARET PUBLISHING GROUP ang mga aklat ng biblia MGA PAGPAPAHALAGA MAY MAGANDANG UGALI A N G B A G O N G T I PA N CLARET PUBLISHING GROUP ISBN 978-1-62337-143-2 9 781623 371432 ang mga ng aklat biblia A N G B A G O N G T I PA

More information

Mga Nalalapit na Pagbabago sa Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2018 na Listahan ng Gamot

Mga Nalalapit na Pagbabago sa Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2018 na Listahan ng Gamot Mga Nalalapit na Pagbabago sa Santa Clara Family Health Plan Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2018 na Listahan ng Gamot Petsa ng pagbabago 8/1/2018 Ang Santa Clara Family Health Plan (SCFHP)

More information

KILOS na, KAS! Pangkalahatang Programa para sa Kolehiyo ng Agham at Sining, UP Manila. Carl Marc Lazaro Ramota Oktubre 2015

KILOS na, KAS! Pangkalahatang Programa para sa Kolehiyo ng Agham at Sining, UP Manila. Carl Marc Lazaro Ramota Oktubre 2015 KILOS na, KAS! Pangkalahatang Programa para sa Kolehiyo ng Agham at Sining, UP Manila Carl Marc Lazaro Ramota Oktubre 2015 Ang ating tunguhin at layunin para sa Kolehiyo ng Agham at Sining (KAS) ay nakasandig

More information

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika 4 Batas-trapiko 4-1 Batas-trapiko sa Japan May mga batas-trapiko para sa mga taong naglalakad, sasakyan, motorsiklo, bisikleta at iba pa sa Japan. Tandaan ang mga batas-trapikong ito sa pinakamadaling

More information

Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino

Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino Integrasyon ng Teknolohiya sa Pagtuturo ng Filipino David Michael M. San Juan Pangulo, PSLLF Convenor, TANGGOL WIKA Associate Professor, De La Salle University Edukasyon Ngayon at sa Hinaharap Lumalawak

More information

Department of Education Region VI Western Visayas DIVISION OF LA CARLOTA CITY City of La Carlota ---ooo---

Department of Education Region VI Western Visayas DIVISION OF LA CARLOTA CITY City of La Carlota ---ooo--- Department of Education Region VI Western Visayas DIVISION OF LA CARLOTA CITY City of La Carlota ---ooo--- Prepared by: Grade 4 EPP Teachers of the Division of La Carlota City Department of Education Region

More information

Core Humanitarian STANDARD. Batayang Pamantayang Humanitarian sa Kalidad at Pananagutan

Core Humanitarian STANDARD. Batayang Pamantayang Humanitarian sa Kalidad at Pananagutan Core Humanitarian STANDARD Batayang Pamantayang Humanitarian sa Kalidad at Pananagutan Inilathala ng: Groupe URD, HAP International, People In Aid at ng Sphere Project. Unang edisyon: 2014 ISBN: 978-2-8399-1564-9

More information

SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable Medical Equipment o DME)

SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable Medical Equipment o DME) SCFHP Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2019 Listahan ng Matibay na Kagamitang Medikal (Listahan ng Durable Medical Equipment o DME) Ano ba ang Matibay na Kagamitang Medikal? Ang matibay na

More information

TAGALOG. PATNUBAY SA PAG AARAl NG. «an

TAGALOG. PATNUBAY SA PAG AARAl NG. «an TAGALOG PATNUBAY SA PAG AARAl NG «an .'" Nais mo bang malaman. ang ilang kahangahangang balita? ang katotohanan tungkol sa Diyos? kung paano magkakaroon ng isang buhay na maligaya? Kung gayon, ang Patnubay

More information

Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika

Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika Tagalog Tagalog Kapag Ang Mga Bata Ay Nagsasalita Ng Higit Sa Isang Wika Bilang isang magulang ng isang bata na matututo ng dalawa o higit pang mga wika, maaring mayroon kang mga katanungan. Itong patnubay

More information

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-chinese stance on West Philippine Sea issue

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-chinese stance on West Philippine Sea issue 20 November 2018, page 1 of 18 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 920-2181 Erratum, 20 November 2018: In Table 5, page 18, the June 2018

More information

Bayshore Elementary School District Local Control Accountability Plan Year 1 Summary

Bayshore Elementary School District Local Control Accountability Plan Year 1 Summary Bayshore Elementary School District Local Control Accountability Plan 2015-2018 Year 1 Summary Pasimula: Ang Bayshore Elementary School District ay isang maliit na school district na matatagpuan sa border

More information

Pag-unawa sa Pamamaraan ng Pagtasa, Karapatan, at Pang-isahang Programa sa Edukasyon ng Maryland

Pag-unawa sa Pamamaraan ng Pagtasa, Karapatan, at Pang-isahang Programa sa Edukasyon ng Maryland Isang Patnubay para sa mga Magulang ng mga Mag-aaral na may Kapansanan Pag-unawa sa Pamamaraan ng Pagtasa, Karapatan, at Pang-isahang Programa sa Edukasyon ng Maryland Kagawarang ng Edukasyon sa Estado

More information

Wennielyn F. Fajilan Unibersidad ng Santo Tomas, Maynila

Wennielyn F. Fajilan Unibersidad ng Santo Tomas, Maynila Mula sa Hispanismo tungo sa Filipinismo: Ang Interkultural na Pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na Hispaniko Bilang Lunsaran ng Pagpapalaganap ng Kulturang Filipino Wennielyn F. Fajilan Unibersidad

More information

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Patnubay ng Guro

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Patnubay ng Guro 4 PY Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan D C O Patnubay ng Guro Unit 3 EP E Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo,

More information

Nutri-bingo! Gabay para sa game master o facilitators. Ano ang nutri-bingo?

Nutri-bingo! Gabay para sa game master o facilitators. Ano ang nutri-bingo? -bingo! Gabay para sa game master o facilitators Ano ang nutri-bingo? Ang nutri-bingo ay hinango sa pinagtambal na at bingo. Ito y masaya at nakakaenganyong pamamaraan ng pagtuturo sa kahalagahan ng wastong.

More information

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay?

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? Ika-14 na Aralin Naniniwala Kami Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. na 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? ~ Hindi. Ang Panginoon ang may-ari ng buhay

More information

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan

Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan Sibika Baitang 2 Ikatlong Markahan 1 2 Ikatlong Markahan, Baitang 2, Karagdagang Aralin 1 Paksa: Ang Hanapbuhay at Kultura ng Aking Komunidad Layunin: Natatalakay ang mga produkto at mga kaugnay na hanapbuhay

More information

School Year (Akademikong Taon) English. learner. Gabay ng Programa ng. English Learner Program Guide 1

School Year (Akademikong Taon) English. learner. Gabay ng Programa ng. English Learner Program Guide 1 2019 2020 School Year (Akademikong Taon) English Learner Gabay ng Programa ng Gabay ng Programa ng English learner English Learner Program Guide 1 Mensahe mula sa Superintendente Mahal naming mga Magulang

More information

EKONOMIKS. Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral Yunit I

EKONOMIKS. Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral Yunit I KNMIKS Araling Panlipunan P Modyul para sa Mag-aaral Yunit I Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad.

More information

GLOSARYO NG MGA TERMINO SA PANITIKAN

GLOSARYO NG MGA TERMINO SA PANITIKAN GLOSARYO NG MGA TERMINO SA PANITIKAN (EBOOK EDITION) DAVID MICHAEL M. SAN JUAN Enero 2012 Maynila, Republika ng Pilipinas 1 Panimula sa Ebook Edition ng Glosaryo ng Mga Termino sa Panitikan Strictly speaking,

More information

MISYONG PAHAYAG. Isang masagana at inklusibong Canada na nakabatay sa tagumpay ng bawat indibidwal.

MISYONG PAHAYAG. Isang masagana at inklusibong Canada na nakabatay sa tagumpay ng bawat indibidwal. LAYUNIN MISYONG PAHAYAG Upang bigyang kapangyarihan ang mga tao mula sa iba t ibang komunidad na magtagumpay at makamit ang kanilang buong kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pang-edukasyon,

More information

CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN

CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN MODULE 6.6 CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG Teacher Induction Program Teacher Education Council, Department of Education Lydia N. Agno, Ed. D. Rosita D. Tadena, Ph. D. Writers Grace Estela

More information

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 C O PY Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Patnubay ng Guro EP E D Unit 1 D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo,

More information

DRAFT. MODYUL 1: Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig PANIMULA

DRAFT. MODYUL 1: Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig PANIMULA MODYUL 1: Heograpiya at mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig PANIMULA Kabilang ang Heograpiya sa mga salik na nakaaapekto sa daloy ng kasaysayan. Sa katunayan, malaki ang bahaging ginampanan nito sa pagusbong

More information

Ang Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak

Ang Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak Ang Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak Kindergarten hanggang Ika-6 na Baitang Isang Gabay para sa Magulang TAGALOG Thinking Writing Pagbabasa at Pagsusulat kasama ang Iyong Anak, Kindergarten

More information

Ota City Board of Education

Ota City Board of Education PTA Booklet Ota City Board of Education Kapag pumasok ang bata sa eskwelahan ay may imbitasyon na sumali sa PTA. Bagama t medyo nauunawaan ang aktibidad ng PTA ay hindi maiiwasan na mag-isip kung ano ba

More information

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5

K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5 K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM BAITANG 5 PAMANTAYAN SA PAGKATUTO: Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa mga malalaking

More information

DRAFT. April 10, 2014

DRAFT. April 10, 2014 ARALIN 1. Mga Simbolo sa Mapa Takdang Panahon: 1-3 araw I. Layunin: 1. Naiisa-isa ang mga simbolo na ginagamit sa mapa. 2. Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan.

More information

Islam at pambansang identidadsa Malaysia,Indonesiaat Pilipinas. Elsa Clavé Goethe universität Frankfurt BAKAS seminar 6 Abril2017

Islam at pambansang identidadsa Malaysia,Indonesiaat Pilipinas. Elsa Clavé Goethe universität Frankfurt BAKAS seminar 6 Abril2017 ] Islam at pambansang identidadsa Malaysia,Indonesiaat Pilipinas Elsa Clavé Goethe universität Frankfurt BAKAS seminar 6 Abril2017 Pamaraan Kasaysayan ng mga kesultanan = Kasaysayan ng lipunan > Kasaysayan

More information

Chapter 6 Tagalog Verbs

Chapter 6 Tagalog Verbs Chapter 6 Tagalog Verbs Ang TAGALOG VERBS ay mayroong dalawang bahagi na tatawagin nating ROOT (UGAT) at AFFIX (PANLAPI). Ang ROOT (UGAT) ay nagbibigay ng kahulagan sa VERB (PANDIWA) habang ang AFFIX (PANLAPI)

More information

Kard sa Pag-ulat ng Pananagutan ng Paaralan Iniulat para sa Pasukang

Kard sa Pag-ulat ng Pananagutan ng Paaralan Iniulat para sa Pasukang Kard sa Pag-ulat ng Pananagutan ng Paaralan Iniulat para sa Pasukang 1-11 (Nailathala Noong 11-1) Bessie Carmichael School /Filipino Education Center 7 7TH ST, SAN FRANCISCO, CA 941 Prinsipal: JEFFREY

More information

2018 Aplikasyon para sa Neighbourhood Small Grants

2018 Aplikasyon para sa Neighbourhood Small Grants 2018 Aplikasyon para sa Neighbourhood Small Grants Ang Neighbourhood Small Grants (NSG) program ay sumusuporta sa mga residenteng katulad mo: mga residente na may maliit ngunit mabisang mga ideya para

More information

Edisyong Pang-edukasyon

Edisyong Pang-edukasyon Bolyum 79 Isyu 1 Opisyal na Newsletter ng PTA sa Estado ng California Tag-init 2016 Edisyong Pang-edukasyon Mga Pagtatasa: Pag-unawa sa report ng iskor ng inyong anak n Paglahok ng Pamilya: Ang pagkakaroon

More information

Stake Audit Committee

Stake Audit Committee Ibinubuod ng dokumentong ito ang layunin, organisasyon, mga responsibilidad, at pananagutan ng stake audit committee. Paalala: Sa dokumentong ito, ang mga terminong stake president, stake auditor, at stake

More information

Mga Pananggalang na Pamamaraan Mga Karapatan ng Magulang

Mga Pananggalang na Pamamaraan Mga Karapatan ng Magulang Mga Pananggalang na Pamamaraan Mga Karapatan ng Magulang Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ng Maryland Dibisyon ng Espesyal na Edukasyon/Mag Serbisyong Maagang Pamamagitan Hulyo 2002 BAHAGI 1 MGA PANANGGALANG

More information

HF Markets Ltd HOTFOREX PHILIPPINES CONTEST

HF Markets Ltd HOTFOREX PHILIPPINES CONTEST HF Markets Ltd HOTFOREX PHILIPPINES CONTEST Mayo 2015 Mga Tuntunin at Kundisyon para sa Paligsahan ng HotForex Pilipinas Ang Paligsahan ng HotForex Pilipinas ay isang Live trading Contest, na naghahandog

More information

1. Ano ang teknolohiyang pantulong (assistive technology) sa espesyal na edukasyon?

1. Ano ang teknolohiyang pantulong (assistive technology) sa espesyal na edukasyon? Sistema ng proteksyon at pagtataguyod ng California Libreng tawag (800) 776-5746 Pagkuha ng Teknolohiyang Pantulong sa Pamamagitan ng Paaralan ng Inyong Anak Septyembre 2015, Lat. #5577.08 - Tagalog 1.

More information

ROBERT B. POLLOCK ELEMENTARY SCHOOL 2875 Welsh Road Philadelphia, PA

ROBERT B. POLLOCK ELEMENTARY SCHOOL 2875 Welsh Road Philadelphia, PA PAGBABASA SA TAG-INIT PARA SA GRADE K estudyante na matatapos ang Pagbabasa sa Tag-init. Mangyaring kumuha sa pamamagitan ng sumusunod na libro para sa Kindergarten: We re Going On A Bear Hunt Rosen, M

More information

Filipino. Modyul para sa Mag-aaral

Filipino. Modyul para sa Mag-aaral 10 Filipino Modyul para sa Mag-aaral Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang

More information

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 PY Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan EP E D C O Patnubay ng Guro Unit 4 D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo,

More information

Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet

Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet Positibong Pagtatasa ng Pag-uugali at Pagpaplano sa mga Paaralan: Fact Sheet Hunyo 2015, Publikasyon #CM60.08 Tagalog Panimula Parehong inilatag ng batas ng estado at pederal ang mga kinakailangan para

More information

ANG PAG-SETUP NG ISANG SISTEMA NG PAGBABAYAD NG SUWELDO

ANG PAG-SETUP NG ISANG SISTEMA NG PAGBABAYAD NG SUWELDO ANG PAG-SETUP NG ISANG SISTEMA NG PAGBABAYAD NG SUWELDO Ang pamamahala sa pagbabayad ng suweldo ay isang mahalagang bahagi ng pamamahala ng negosyo. Kung mayroon kang pormal na sistema ng pagbabayad sa

More information

Gabay sa Pananalaliksik at Pagsusuri sa Pamimili

Gabay sa Pananalaliksik at Pagsusuri sa Pamimili Gabay sa Pananalaliksik at Pagsusuri sa Pamimili Ang matagumpay na mangangalakal ay mayroong malawak na karunungan tungkol sa kanilang suki at kanilang kalaban sa negosyo. Ang pagkuha ng wastong-wasto

More information

English. learner. Gabay ng Programa ng School Year (Akademikong Taon) SFUSD Multilingual Pathways Department

English. learner. Gabay ng Programa ng School Year (Akademikong Taon) SFUSD Multilingual Pathways Department 2018 2019 School Year (Akademikong Taon) English Learner Gabay ng Programa ng Gabay ng Programa ng English learner SFUSD Multilingual Pathways Department English Learner Program Guide 1 Mensahe mula sa

More information