JKJ Kaedah Penyelidikan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "JKJ Kaedah Penyelidikan"

Transcription

1 Angka Giliran : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JKJ Kaedah Penyelidikan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA PULUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Jawab SEMUA soalan daripada Bahagian A dengan menggunakan borang OMR yang disediakan. Jawab mana-mana DUA soalan daripada Bahagian B. yang disediakan di dalam kertas soalan ini. Tulis jawapan anda di ruangan Jangan ceraikan Bahagian A dan Bahagian B. kedua-duanya sekali. Anda dikehendaki menyerahkan Isikan semua maklumat yang dikehendaki dengan lengkap dan betul pada kertas jawapan OMR dan kertas soalan ini. Jika anda tidak mengisi atau maklumat tidak lengkap anda akan mendapat markah "0". Alat mesinkira elektronik tidak berprogram boleh digunakan. Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. Serahkan KESELURUHAN kertas peperiksaan ini dan borang OMR kepada Ketua Pengawas diakhir sidang peperiksaan. Pelajar yang gagal berbuat demikian akan diambil tindakan disiplin. Angka Giliran : Pusat Peperiksaan : _ Tarikh Peperiksaan :

2 Angka [ Giliran : JKJ 104] Bahagian A: Soalan No. 1 (50 markah) Bahagian ini mengandungi 60 soalan. Hitamkan jawapan anda di dalam borang OMR. 1. Kualiti kajian yang menggunakan kaedah pemerhatian ikut serta dapat ditingkatkan apabila i. ii. iii. iv. tempat kajian tidak mempunyai sebarang sekatan daripada mana-mana pihak. penyelidik bebas bergerak di tempat kajian pengamatan sangat padat dan banyak saiz sampel yang besar digunakan B. ii dan iii C. i dan iv D. i, ii dan iii E. i, ii, iii dan iv 2. adalah strategi mengguna pelbagai alat untuk mengumpul data. A. Soal-selidik B. Analisa kandungan C. Triangulasi D. Pemerhatian langsung E. Holistik 3. Berikut adalah jenis-jenis kajian kes i. ii. iii. iv. Kes sejarah organisasi Persejarahan lisan Klinikal Analisis situasi B. ii dan iii C. i, ii dan iii D. ii, iii dan iv E. i, ii, iii dan iv

3 [JKJ104] Angka Giliran : Penyelidikan kualitatif dapat digunakan untuk i. ii. iii. iv. membentuk teori mengenalpasti pembolehubah penting menjana hipotesis mengkaji fenomena baru B. ii dan iii C. i, ii dan iii D. ii, iii dan iv E. i, ii, iii dan iv 5. Apabila peserta dalam sesuatu populasi mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih, maka persampelan yang diguna ialah A. persampelan rawak biasa B. persampelan rawak berlapis C. persampelan rawak mudah D. persampelan sistematik E. persampelan kelompok 6. Peryataan berikut ada kaitan dengan penggunaan persampelan sistematik yang betul. i. ii. iii. iv. Peserta tidak bebas dan bergantung kepada nombor pertama Senarai peserta dalam satu bentuk susunan Penyelidik menentukan langkauan untuk memilih peserta Penyelidik membahagikan peserta ke beberapa bahagian kecil B. ii dan iii C. i dan iii D. i, ii dan iii E. i, ii, iii dan iv 7. Teknik persampelan bukan kebarangkalian ialah i. ii. iii. iv. kuota sukarela bertujuan berkelompok B. i, ii dan iii C. ii, iii dan iv D. i, iii dan iv E. i, ii, iii dan iv

4 Angka Giliran : [JKJ104] 8. Sampel saiz yang besar diperlukan apabila i. ii. iii. iv. banyak pembolehubah di luar kawalan wujud kesan kecil dijangka terhasil ke atas pembolehubah bersandar paras keertian yang rendah digunakan populasi sangat heterogenous B. ii dan iii C. i, ii dan iii D. ii, iii dan iv E. i, ii dan iv 9. Rekabentuk penyelidikan sangat bergantung kepada A. hipotesis penyelidikan B. sampel C. minat penyelidik D. objektif penyelidik E. analisis yang digunakan 10. Hubungan sebab-akibat sesuatu fenomena dapat ditentukan dengan cara paling baik melalui A. penyelidikan deskriptif B. penyelidikan ujikaji C. kajian korelasi D. sebab-akibat perbandingan E. kaedah naturalistik 11. Kumpulan yang tidak menerima ujikaji dipanggil kumpulan A. interaktif B. kawalan C. berkelompok D. sistematik E. satu ujian 12. Data tentang kecerdasan murid dikumpul pada awal tahun dan akhir tahun pengajian dan juga diambil dari beberapa negeri. Strategi pengumpulan data ini dapat dikaitkan dengan A. rekabentuk praujian dan selepas ujian B. triangulasi C. rawak mudah D. pasca positivistik E. ujian hipotesis

5 [JKJ104] Angka Giliran : Rekabentuk penyelidikan yang sesuai digunakan untuk kajian tentang perpaduan nasional ialah rekabentuk A. naturalistik B. pasca positivistik C. siri masa D. kumpulan berganda E. selepas ujian 14. Tujuan penyelidikan ini ada kaitan dengan teknik 4-kumpulan Solomon. i. Menilai kesan ujikaji berbanding dengan kumpulan kawalan ii. Kesan praujian ke atas selepas ujian iii. Menilai kesan ujikaji ke atas kumpulan ujikaji dalam tempoh yang iv. panjang Menghindari faktor luaran dan dalaman dari mempengaruhi ujikaji B. i dan iii C. ii, iii dan iv D. i, ii dan iii E. i, ii, iii dan iv 15. Kelemahan rekabentuk satu ujian ialah i. ii. iii. iv. tiada kawalan hanya satu ujian sahaja tiada perbandingan sulit untuk membuat analisis data B. i dan iii C. i dan iv D. ii dan iv E. ii dan iii 16. Rujukan berikut ditulis mengikut format American Psychological Association (APA) A. Handy, C.T The Age of Unreason. London: Arrow Books, Ltd. B. Handy, C.T The Age ofunreason. Arrow Books, Ltd: London. C. Handy, C.T. The Age of Unreason. London : Arrow Books, Ltd D. Handy, C.T. The Age of Unreason Arrow Books, Ltd : London. E. Handy, C.T The Age of Unreason London.

6 Angka Giliran : [JKJ104] Kebolehpercayaan alat penyukatan boleh dilakukan dengan cara i. ii. iii. iv. ujian-ujian semula mengguna alat penyukatan yang sama tetapi dipelbagai kaedah pecah dua membuat kumpulan kawalan B. i, ii dan iii C. ii, iii dan iv D. i, iii dan iv E. iii dan iv 18. Titik rujukan bagi sesuatu penyelidikan, data dikenali sebagai A. data mentah B. spekulasi C. unit analisa D. pembolehubah bersandar E. titik normal atau maklumat yang dikumpul 19. Untuk mencari saiz sampel kita perlu mendapat maklumat berikut i. ii. iii. iv. ketepatan anggaran tahap keyakinan bahagian kategori yang dikaji sisihan piawai populasi B. ii dan iii C. ii, iii dan iv D. i, ii dan iv E. i, iii dan iv 20. Kenyataan berikut ada kaitan dengan khi kuasa dua (x2). i. ii. iii. iv. Ia satu teknik statistik bukan parametrik Sesuai menyukat dua pembolehubah nominal la satu teknik statistik parametrik Ia ada kaitan dengan korelasi pangkat Spearman B. ii dan iii C. ii dan iv D. i, ii dan iv E. ii, iii dan iv

7 [JKJ1041 Angka Giliran : 21. Peryataan berikut ada kaitan dengan korelasi pangkat Spearman. i. ii. iii. iv. la satu teknik statistik bukan parametrik Sesuai diguna untuk pembolehubah ordinal Ia satu teknik statistik parametrik Ia boleh diguna untuk data interval B. ii dan iii C. ii dan iv D. i, ii dan iv E. ii, iii dan iv 22. Teknik-teknik berikut boleh diguna untuk menganalisis perkaitan di antara dua pembolehubah i. ii. iii. iv. Khi kuasa dua (x2) Korelasi pangkat Spearman Korelasi Pearson Sisihan ralat B. ii dan iii C. i, ii dan iii D. i dan iv E. ii, iii dan iv 23. Data yang tersedia dapat dikaji dengan menggunakan teknik berikut i. ii. iii. iv. Analisis kandungan Analisis sekunder Analisis siri masa Analisis keratan lintang B. ii dan iii C. ii dan iv D. i, ii, dan iii E. ii, iii dan iv 24. merujuk kepada keumuman sesuatu hasil penyelidikan yang boleh digunakan kepada sampel atau tempat yang lain. A. Kesahihan dalam B. Kesahihan luar C. Kebolehpercayaan dalam D. Kebolehpercayaan luar E. Kesahan muka

8 Angka Giliran : [JKJ104] 25. Encik Harun telah mendapati jumlah masa yang digunakan untuk kegiatan sukan mempunyai kesan ke atas pencapaian akademik pelajar. Ini adalah contoh kajian yang bersifat A. B. C. D. E. penjelasan penerokaan keratan lintang pemerihalan arah aliran 26. Sukatan kecenderungan memusat yang membahagi taburan kepada dua ialah A. B. C. D. E. serakan median mode marginal min 27. Contoh hipotesis nol yang sesuai sekah ialah : A. B. C. D. E. Tidak ada perbezaan dalam pencapaian akademik pelajar wanita dan lelaki untuk Kursus JKJ 104 Terdapat perbezaan dalam pencapaian akademik pelajar wanita dan lelaki untuk Kursus JKJ 104 Pelajar lelaki lebih pandai dari wanita Pelajar wanita lebih rajin dari lelaki Terdapat hubungan positif antara pencapaian akademik pelajar wanita dan lelaki untuk Kursus JKJ Kajian tentang peraezaan yang berlaku dalam sesuatu populasi dikenali sebagai A. B. C. D. E. kajian panel kajian trend kajian kohort kajian siri masa kajian kualitatif 29. Apabila responden yang sama ditemubual untuk beberapa kali kajian dilakukan, maka kajian ini lebih dikenali sebagai A. B. C. D. E. kajian panel kajian trend kajian kohort kajian siri masa kajian kualitatif

9 [JKJ104] Angka Giliran : Kajian untuk melihat bagaimana satu populasi yang lebih kecil berubah dalam satu aliran masa dikenali sebagai kajian A. panel B. trend C. kohort D. siri masa E. kualitatif 31. Dalam persampelan, unsur-unsur asas dalam populasi diasingkan terlebih dahulu kepada kumpulan secara berasingan. A. rawak mudah B. berlapis C. kelompok D. bertujuan E. sistematik 32. Istilah menyatakan suatu abstrak yang diwujudkan melalui generalisasi. A. teori B. konsep C. konstruk D. hipotesis E. empirikal 33. Apabila saiz sampel dan ciri-cirinya telah ditentukan, maka persampelan ini dikenali sebagai persampelan A. sistematik B. berlapis C. kuota D. rawak mudah E. bertujuan 34. Teori yang baik boleh i. menerangkan sesuatu fenomena ii. menjelaskan mengapa wujud sesuatu keadaan iii. membuat ramalan akan berlaku sesuatu fenomena iv. mengawal penyelidikan B. ii dan iii C. i, ii dan iii D. ii, iii dan iv E. i, ii, iii dan iv

10 Angka Giliran : [JKJ104] Ciri-ciri ujikaji makmal yang penting ialah i. ii. iii. iv. pengamatan yang objektif kaedah yang terkawal pembolehubah dimanipulasikan mengikut keperluan hasil empirikal yang lebih tepat B. ii dan iii C. ii dan iv D. i, ii dan iii E. i, ii, iii dan iv Soalan 36-40, hitamkan A sebagai salah danb sebagai benar. 36. Kesahan muka merujuk kepada penemuan yang pernah ditemui oleh penyelidik yang terdahulu. A. Salah B. Benar 37. Hipotesis alternatif ialah ungkapan yang penyelidik akan terima walaupun kebenarannya tidak dapat ditunjukkan. A. Salah B. Benar 38. Ralat Jenis 11 berlaku apabila penyelidik menolak hipotesis nol yang benar. A. Salah B. Benar 39. Data sekunder ialah data yang diambil daripada punca yang belum pernah dikutip oleh penyelidik lain. A. Salah B. Benar 40. Kesilapan rambang ialah kesilapan bukan sistematik di mana kadar kemungkinan sesuatu nilai itu terlebih atau kurang dari yang sebenar adalah sama. A. Salah B. Benar

11 [JKJ104] Angka Giliran : Peryataan berikut ada kaitan dengan pengukuran ordinal. i. Penghuraian boleh dibuat secara mod dan sisihan piawai. ii. Boleh menggunakan kaedah pekali Rho, Pearson dan Gamma. iii. Teknik huraian seperti peratus, nisbah dan kekerapan boleh digunakan. iv. Pengukuran ordinal boleh menggunakan teknik penganalisisan nominal. B. ii dan iii C. ii dan iv D. iii dan iv E. i dan iv 42. Mana di antara berikut adalah statistik diskriptif kecenderungan tengah yang sering digunakan. i. Min ii. Median (penengah) iii. Julat iv. Mod v. Taburan Kekerapan B. i, ii dan iii C. ii, iii dan iv D. i, ii dan iv E. iii, iv dan v 43. Peryataan berikut adalah benar tentang sisihan piawai. i. Sisihan piawai lebih banyak maklumat berbanding julat. ii. Sisihan piawai mengambil kira kejauhan tiap-tiap skor dari mod taburan. iii. Nilai sisihan piawai yang kecil menunjukkan kebanyakan skor berkelompok di sekitar min. iv. Sisihan piawai menunjukkan keluasan serakan skor. B. ii dan iii C. i, ii dan iii D. i, iii dan iv E. i, ii, iii dan iv

12 Angka Giliran [JKJ 104] 44. Teknik temubual yang baik ialah A. bertanya soalan yang bersifat memandu. B. terus melakukan temubual rasmi sebelum berbual mesra. C. bertanya soalan daripada pelbagai sudut jika responden kelihatan cuba berbohong. D. cuba mempastikan yang responden faham tujuan soalan yang dikemukakan. E. apabila responden dikelompokkan ke dalam satu kategori sampel. 45. Matlamat pengumpulan data di dalam kajian tinjauan ialah untuk A. memperolehi maklumat yang seragam daripada kesemua peserta di dalam sampel. B. mengumpul data sebanyak yang boleh di dalam masa yang singkat. C. mendapat data yang relevan sahaja. D. mendapat data yang mempunyai keertian statistik. E. mengumpul data yang paling terkini. 46. ialah senarai lengkap bagi semua unit yang dipilih sebagai sampel. A. Unit analisa B. Persampelan C. Populasi D. Rangka persampelan E. Saiz sampel 47. Sebab utama menggunakan teknik persampelan rawak ialah untuk memilih satu sampel yang dapat A. mempunyai jumlah subjek yang betul. B. dilapiskan. C. menghasilkan kesimpulan yang lebih meyakinkan. D. menghasilkan data penyelidikan yang boleh digeneralisasikan. E. menghasilkan data yang bererti apabila statistik digunakan.

13 [JKJ104] Angka Giliran : Berikut ada kajian dengan hipotesis. i. Ia alat menguji teori ii. Ia dapat diuji dan penemuannya boleh diterima atau ditolak iii. Dapat membantu penyelidik membuat penyelidikan dengan lebih objektif. iv. Dapat membantu penyelidik membuat tafsiran dan analisis data dengan lebih berkesan A. i,dan ii B. i, ii, iii C. i, ii, dan iv D. ii, iii dan iv E. i, iii, dan iv 49. Peserta atau responden yang tercicir daripada kajian boleh menyebabkan bias kerana A. sampel akan menjadi kecil. B. mereka hilang bukan kerana proses rawakan. C. data tidak boleh diproses secara statistik diskriptif. D. wujud kesan placebo. E. paras keertian yang lebih tinggi perlu digunakan. 50. Faktor yang paling kritikal di antara berikut menjadikan sesuatu hasil penyelidikan itu diragui. A. Hipotesis yang tidak jelas. B. Persampelan yang bias. C. Analisis statistik yang tidak tepat. D. Penggunaan data nominal. E. Kesilapan program komputer. Soalan 51 hingga 54 berdasarkan maklumat berikut Dua kumpulan jurujual kereta dikaji prestasi mereka dalam masa setahun. Kumpulan pertama seramai 9 omng adalah kakitangan tetap dan dibayar gaji bulanan dan kumpulan kedua seramai 10 orang adalah kakitangan sambilan dan dibayar komisyen berasaskan jualan. Satu kajian prestasi dua kumpulan jurujual telah dibuat oleh pihak pengurusan untuk menunuakan sama ada terdapat perbezaan di segi prestasi dua kumpulan tersebut. Hipotesis yang ingin dibuktikan ialah terdapat perbezaan di kalangan dua kumpulan ini. Data berikut menunjukkan jumlah nilai jualan kereta yang dijual oleh kedua-dua kumpulan.

14 Angka Giliran : [JKJ 104] -14- Nilai Jualan Kereta (ratus ribu) Yang DiJual Pada Tahun 2002 Kakitangan Tetap (X) Kakitangan Sambilan (Y) Min nilai jualan kereta yang dijual oleh kakitangan tetap ialah A. 481 B. 9 C D. 48 E Min nilai jualan kereta yang dijual oleh kakitangan sambilan ialah A. 517 B C D E Jika kita ingin dapatkan nilai t dari jadual, berapakah nilai darjah kebebasan yang perlu ditentukan? A. 9 B. 10 C. 17 D. 19 E Berapa nilai t dari jadual jika pihak pengurusan menetapkan paras keertian ialah 5%?. A B C D E

15 [JKJ104] Angka Giliran : Sekiranya nilai t yang dihitung ialah 0.377, apakah kesimpulan yang didapati oleh pihak pengurusan? A. Kumpulan yang bergaji tetap lebih tinggi prestasi jualannya. B. Adalah lebih baik mempunyai kakitangan tetap yang bergaji dari kakitangan sambilan. C. Tidak ada sebarang perbezaan prestasi jualan di antara dua kumpulan jurujual tersebut. D. Terdapat perbezaan dalam prestasi jualan di antara dua kumpulan jurujual tersebut. E. Hipotesis nol boleh ditolak pada paras keertian 5%. 56. Nilai koefisien korelasi Pearson ialah , maka ini bererti A. perkaitan negatif yang kuat sekali B. perkaitan negatifyang kuat C. perkaitan negatifyang yang tepat D. perkaitan antara dua angkubah yang sederhana kuat E. perkaitan antara dua angkubah yang saling bersandar 57. Kenyataan berikut adalah tidak benar tentang ujian t. A. Satu teknik statistik parametrik B. Sesuai digunakan jika angkubah bergantung berbentuk nominal C. Sesuai digunakan jika angkubah bebas berbentuk ordinal D. Dapat digunakan untuk analisis yang menunjukkan perbezaan. E. Boleh menggunakan sampel-sampel yang bebas antara satu sama lain. 58. Perkara berikut ada kaitan dengan istilah struktur dalam analisis kandungan. i. ii. iii. iv. Ilustrasi Format Penempatan Pengelasan A i dan ii B i,ii dan iii C i, ii dan iv D ii,iii, dan iv E i, iii dan iv

16 Angka Giliran : [JKJ104] Berikut bukan ciri sesuatu angkubah. A. Tersendiri dan lengkap B. Boleh disusun C. Mempunyai jarak D. Mempunyai titik sifar E. Mempunyai kaitan 60. Ralat jenis I ialah A. menolak hipotesis nol yang benar B. menerima hipotesis nol yang benar C. menolak hipotesis nol yang salah D. menerima hipotesis altematif yang benar E. menolak hipotesis altematif yang salah

17 [JKJ104] Angka Giliran : Bahagian B (50 markah) Bahagian ini mengandungi TIGA soalan iaitu No. 2, No. 3 dan No. 4. Jawab mana-mana DUA soalan sahaja.. Jawab di ruangan yang disediakan. 2. (a) Berikan penjelasan atau takrifan tentang : (i) Kebolehpercayaan (2 markah) (ii) Unit analisa (2 markah) (iii) Sukatan kecenderungan tengah (2 markah) (iv) Kesahihan muka (2 markah)

18 Angka Giliran : [JKJ104] (b) Seorang penyelidik bercadang untuk memilih 200 peserta untuk kajian komitmen pelajar terhadap program pencegahan dadah daripada populasi pelajar tingkatan lima sekolah menengah di sebuah daerah. Beliau akan menggunakan teknik persampelan rawak mudah. Berikan langkahlangkah yang harus penyelidik itu lakukan apabila teknik tersebut digunakan. (6 markah)

19 Angka Giliran : [JKJ104] (c) Huraikan jenisjenis teknik pengamatan (pemerhatian) dan bincangkan kekuatan dan kelemahan teknik pengamatan di dalam pemungutan data penyelidikan. (11 markah)

20 Angka Giliran : [JKJ104] (a) Seorang pengurus pemasaran memperkenalkan satu teknik pemasaran baru kepada eksekutif pemasarannya dan beliau ingin menentukan keberkesanan teknik pemasaran tersebut. Dua puluh eksekutif pemasaran dipilih secara rambang dan dibahagi kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Setiap kumpulan mempunyai sepuluh orang eksekutif. Hanya kumpulan A yang diberi teknik pemasaran baru dan data jualan setiap eksekutif sebelum dan selepas teknik baru diperkenalkan (setelah 30 hari diamalkan oleh eksekutif) direkod oleh pengurus itu. Untuk kumpulan B, mereka tidak diberi teknik pemasaran baru dan data jualan mereka diambil pada masa yang sama dengan kumpulan A iahu sebelum dan selepas teknik pemasaran baru digunakan oleh kumpulan A. i) Tunjukkan kajian ini dengan gambarajah yang sesuai. (1 markah)

21 [JKJ104] Angka Giliran : -21- ii) Nyatakan angkubah bebas dan angkubah bergantung (1 markah) iii) Apakah tujuan kajian ini? (1 markah) iv) Apakah fungsi setiap kumpulan yang telah digunakan dalam kajian di atas? (1 markah) v) Jika pengurus itu ingin membuat ujian hipotesis, apakah hipotesis nol dan hipotesis altematif yang sesuai untuk kajian ini. (2 markah)

22 [JKJ104] Angka Giliran : _ 22_ vi) Seandainya nilai t dari jadual ialah dan nilai t yang dihitung pula ialah 11.81, berikan keputusan terhadap hipotesis nol dan hipotesis altematifyang akan dibuat oleh pengurus tersebut. (2 markah) vii) Berdasarkan keputusan diatas (vi), apakah kesimpulan yang diperolehi pengurus itu? (2 markah)

23 [JKJ104] Angka Giliran : -23- (b) Jelaskan maksud penyelidikan sains sosial yang berasaskan saintifik Berikan contoh yang sesuai bagi penjelasan anda. (6 markah)

24 Angka Giliran : -24- [JKJ 104] (c) Bezakan antara soalan terbuka dan soalan tertutup. Berikan kebaikan dan kelemahan kedua-dua jenis soalan ini. Buat satu contoh soalan terbuka dan tertutup tentang program khidmat negara untuk lepasan SPM. (9 markah)

25 Angka Giliran : [JKJ104] (a) Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di sebuah taman perumahan yang mempunyai pendirian yang berbeza terhadap rancangan penswastaan air dan parti yang disokong oleh mereka. Pendirian penduduk dibahagikan kepada tiga iaitu bersetuju, berkecuali dan menentang penswastaan air. Mereka juga terdiri daripada penyokong parti pemerintah, pembangkang dan bebas. PENDIRIAN PARTI YANG DISOKONG Bersetuju Berkecuali Menentang Jumlah Pemerintah Pemban kan Bebas Jumlah

26 [JKJ104] Angka Giliran : -26- i) Tulis hipotesis nol dan altematif yang sesuai untuk menentukan hubungan pendirian dan parti yang disokong. (2 markah) ii) Berikan jumlah darjah kebebasan untuk ujian khi kuasa dua yang diperlukan. (2 markah) iii) Dapatkan nilai khi kuasa dua dari jadual. Gunakan paras keertian 5%. (2 markah) iv) Sekiranya nilai khi kuasa dua yang dihitung ialah 55.13, apakah keputusan terhadap hipotesis nol dan altematp (2 markah) v) Berikan kesimpulan anda berdasarkan jawapan di atas (iv). (2 markah)

27 [JKJ Angka Giliran : 104] -27- (b) Jelaskan konsep kesahihan dalam dan berikan lima punca yang boleh menjejaskan kesahihan dalam. (7 markah)

28 (c) Bezakan penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif. (8 markah) Angka Giliran : [JKJ104]

29 Angka Giliran : -29- [JKJ 104] LAMPIRAN FORMULA JKJ 104 Ujian t sampel bebas X-Y t= +EYz ~X - - NX Ny Y NX(NX -1) r (Ny -1) Ujian t skor berpasangan P YPZ- z N(N-1) Khi Kuasa Dua x2 - y LL!-Ay A di mana A = (Jumlah baris)(jumlah lajur) Jumlah besar Saiz Sampel

30 Angka Giliran : [JKJ 104] -30- AerwOeV _ OOptO ONNOO O." lfno "!l~oo doo..p 0." lywl! i letv OwAOer OP~ Opt~~O O,fe fppwf _ e"w0~ w0o Oame fc AZ di hhh C4 a BC0na 0flff M00 Zoom 000A~ to.0ome pop00 v L n i O v e.c O 0 4 V r W v _ - _ ~se c~arg zepw.. NNpsp " - o~otoc. P~W $~m Opw." apsm.- seeps tq oatope. eoereotq COṢNep "4No COS.,0,~o PoeZ. Oo.~Ae-eě m0 " a see.ota eraiae. ao.ety 'e~eaa NNpNpt aefeaaa asfss eloe. "e9 ea " e!e ffssa WWWWW 0t-e.o0. " ev.lwp ~oeee; t7nw00 04p,% tp~ MWP.V.0 00, " ott nalton 0001o0 fer.t.t l!ooer. e " tr00 0a0r."" Otr lt m"foo fo,tgf, m OFO'0 '='e ; _ bnoo fo ftnpeorp pqtplqq QQQff fffff OnA^O faeraf% OOOft7 aw~ft- IpRoRA onee0 RO,t700 atgo aatt.f." W l wc4t"na O,onfo e- " at p 1 t?tsp ~ooap awaw0 «tt7ft~ - anwa~ Mfeee p ddpn eoratere 2a a920aa me-". tt CZ A. 0 r s 4 O Y -_.r O O C O C s` o Y ilk W L O C e 3 Q Q _ - ~OeeW PogPN ta, treap o,cfto,p, we-e traoot~pags ;; a r%ato " 0,0oere; owe;r! ewnge a0 0o,t~;0o, CtfmwO w~trera Atafs~ '~~ IV 0 ~pa dltpnn manna Ql7aaf f"ffe 0000w - ".K p0 C! C! OOAff o"o Nf!f~" 0." it oq~a et~t00 w0 e7 00 ~foo 'O~elfeeew ė't 0 w fo00,p!." AteF Op~Cit7 " WOmt ~~~ -O Ner on; ~ f Ce CIeolp cot On,Ci n, R no _ efn D ae~aa O " Q O Ww " f lot.~ ptfew op, lfoe" ~OOfts p" v E O O II C 4 ~NAte OwOpO Owep O n " er lf a ee en f a e n AI N.r " NpN 0 a ON I a *O arf eev f f " 1ft0. fe0 0d.r.rr. WO~IOm wm~ot7 vl W Yf!'~~p OCtAbYf V 0 OOtAh~ t90f"q v0 OtOt9d~ O ta.r N.O "roato ~e9c0'i.~".0 OOSa84yD ttfad" U- a. St 0t0'R0. t0 "t9n d0 ad t0 t0 4wvvvv vv; it; ci lei loe9ae9e7 Ne9l9l9d e'j e9 e9 e9 ed9aȯ O + a = Y O Y v bh " aa OPtDtOtfO Otbq :iew.~!rolq.t~ Q.~ ~ P OCtm eq.e.0td0.d OOCOtDO Al~t9N ""." 0000 Pte,t010CD SCO 'ty OO.~.A go t l.t~t" AA " rt~toto O 0 S0;li" 4 t7c;t9ege9 AAnNt." NNNNN NNNNCi NNNCtCI NC4NN C ~. O 0 s ao a -AtO~0..YJ..wY! mottoi "P " A A90 rrqono `. " 0 tef9oann..labno ~w 0We9N " NPee 4OeD "" toww OS Nq OCD Mb OtOANA O t"00%0 MObW1N t90ec0 ZA O Y O.~OtAC1A l.0000 WtOtOtOtq W f W ~4W Wcol9L9 Y V w cc d4tiv; f;nnqici O;NC;NN NNNC;Ci af"nf MC;MNN CtciNN s c 0 n h a g O v8 ta d e9nb "r s CḎ C O 1..ft ON to +0 b.+ OO "~e"f0 $~QOs ONmt9N ~ w O"~0..e rtw OO Ooo OS o0300 o~0et 0 0 O O i 0 ^-W aec4c; MC4~;~~: CtNC~C1C~. NNNCiN NCtNNN NNNOIN NN-- O...a!O!lht0 e9 h Qh ;swam P40i0a`340 r amgzṛ ;R t0 t0or'o" "tr" 9e0 N tx..0 OCiN OAse"- t~p ttst.a E" eooe?-" ai~e- raai-r e" at~re- re-oo oon O se i v e O4~t~teav em".~t 9tcseo. i'r.s tear ot ee~v ~t~aa"rnawi e~er~~ " "v. ẹ9 v ""le9e9a.~ " 40cl a`o. e0i9!lt919 A..tw~-tfA A.ywsw aaow~s e9at9t9e9. go 00ra1919 w.w.~ti wweawwa e29960 t919 e9 9447tN ~.-a fw.+ e;4 w.r b oe ne9 "1* Ot.d00.. a ee " tt.e NNN4iiV ~d'tnpciv3..t :' d d

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination 2010/2011 cademic Session November 2010 ES 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] uration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

EAL432 Advanced Transportation And Highway Engineering [Kejuruteraan Lebuhraya Dan Pengangkutan Lanjutan]

EAL432 Advanced Transportation And Highway Engineering [Kejuruteraan Lebuhraya Dan Pengangkutan Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 EAL432 Advanced Transportation And Highway Engineering [Kejuruteraan Lebuhraya Dan Pengangkutan Lanjutan] Duration

More information

Analisis Kovariat bagi Data Kemortalan Bayi

Analisis Kovariat bagi Data Kemortalan Bayi Pertanika J. Sci. & Techno!. 5(2): 211-229 (1997) ISSN: 0128-7680 Universiti Putra Malaysia Press Analisis Kovariat bagi Data Kemortalan Bayi Noor Alana Ibrahim dan Isa Daud Jabatan Matematik Fakulti Sains

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP 11111111111111111111111111111111111111111111 0000073716 KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON A thesis submitted in partial fulfillment

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

1. Apakah kelebihan haiwan daratan berbanding dengan haiwan akuatik semasa melakukan respirasi?

1. Apakah kelebihan haiwan daratan berbanding dengan haiwan akuatik semasa melakukan respirasi? BAB 7 : RESPIRASI OBJEKTIF. Apakah kelebihan haiwan daratan berbanding dengan haiwan akuatik semasa melakukan respirasi? A. Sistem respirasinya tidak disokong oleh air. B. Sistem respirasinya kehilangan

More information

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Pengguna yang mempunyai kecacatan yang dipanggil OKU atau dikenali sebagai orang kurang upaya telah meningkat akibat kemalangan yang berlaku. Kecacatan mempunyai dua kategori

More information

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Penyembur racun merupakan satu alatan pertanian yang digunakan secara meluas dalam sektor pertanian. Penyembur racun mempunyai 2 jenis pam iaitu mekanikal atau berenjin.

More information

U 011 I11I I

U 011 I11I I PERPUSTAKAAN UMP U 011 I11I I 11 111 110111110 0000092481 EXPLORATION ON THE PEDESTRIAN BEHAVIOUR IN KUANTAN AZHARUDDIN BIN ANUAR Project report submitted in partial fulfilments of the requirements for

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK

CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK Journal of Industrial Technology 6 (1), 1997, 29-46 CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK Talib Ria Jaafar SIRIM Berhad Peti Surat 7035, 40911 Shah Alam, Selangor Che Husna Azhari* Jabatan Mekanik dan Bahan Universiti

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA 50628 KUALA LUMPUR - AKTIVITIMENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI OLEH CHEE PHAIK EAN JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN

More information