BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS"

Transcription

1 PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN: 2011/2012 Saya: MOHD SHAHREN HAKIM BIN HJ IBRAHIM (HURUF BESAR) Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh, (TANDATANGAN PENULIS) Alamat tetap: (TANDATANGAN PENYELIA) Nama Penyelia: BATU 27 ½ GAPIS NYALAS PROF. MADYA DR. ZAINAL ABIDIN BIN ASAHAN, ZAINUDDIN MELAKA. Tarikh : 18 JANUARI 2012 Tarikh : 18 JANUARI 2012 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

2 Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan). Tandatangan : Nama Penyelia : PROF. MADYA DR. ZAINAL ABIDIN BIN ZAINUDDIN Tarikh : 18 JANUARI 2012

3 ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA MOHD SHAHREN HAKIM BIN HJ IBRAHIM Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia JANUARI 2012

4 ii Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : Nama Penulis : MOHD SHAHREN HAKIM BIN HJ IBRAHIM Tarikh : 18 JANUARI 2012

5 iii DEDIKASI Penulisan ini khas buat : Ayah dan Bonda yang tersayang Tuan Hj Ibrahim Bin Hj Sapar & Puan Hajjah Asmah Binti Haji Salleh, Terima Kasih di atas segala pengorbanan, Membesar dan mendidikku supaya menjadi manusia berguna, Jasa kalian tidak akan terbalas selamanya. Buat insan-insan yang disayangi Abang-abang, kakak-kakak dan abang-abang dan kakak-kakak ipar Abg Al, Abg Aman, Abg Taib dan semuanya, Serta tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan Terima kasih di atas segala sokongan dan kasih sayang anda

6 iv PENGHARGAAN Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, Lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan penulisan ilmiah ini dengan sempurna. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Bin Zainuddin selaku penyelia Projek Sarjana Muda ini atas segala bimbingan, bantuan dan nasihat serta tunjuk ajar yang diberikan sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Segala ilmu yang diberikan amat berharga dan akan dikenang sepanjang hayat. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga saya tujukan kepada kesemua pensyarah Sains Sukan dan pendidik yang telah mencurahkan ilmu dan memberi tunjuk ajar yang tidak berbelah-bahagi demi menjayakan kajian ini. Buat rakan-rakan yang dikasihi, terima kasih di atas bantuan dan sokongan yang diberikan selama ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak dalam menjalankan kajian ini. Hanya Allah yang dapat membalas budi dan jasa baik kalian. Mohd Shahren Hakim Bin Hj Ibrahim, Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan(Sains Sukan), Universiti Teknologi Malaysia.

7 v ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat kebolehan pasukan sepak takraw negara untuk menerima bola pertama yang ditujukan oleh pemain tekong dari pihak lawan kepada mereka. Video perlawanan sebenar digunakan sebagai bahan kajian dalam kajian yang telah dijalankan ini. Perkara utama yang menjadi keutamaan dan diperhatikan di dalam rakaman video yang diperolehi ialah kawalan terhadap bola pertama yang diterima daripada servis yang dilakukan oleh tekong pihak lawan kepada pemain Malaysia. Video perlawanan yang digunakan dalam kajian ini ialah video kejohanan Sepak Takraw Piala Dunia ISTAF 2011 yang melibatkan perlawanan antara pasukan sepak takraw negara menentang pasukan negara Singapura dan juga perlawanan antara pasukan negara menentang pasukan negara Thailand. Hasil dapatan daripada analisis kajian yang dijalankan, didapati bahawa penerimaan bola pertama oleh pasukan sepak takraw negara adalah baik, iaitu 76.5% daripadanya adalah kawalan yang berjaya dilakukan terhadap bola pertama yang diterima dari bola servis yang ditujukan oleh pemain tekong kepada mereka. Peratus kawalan bola pertama yang tinggi semasa mengambil bola pertama yang diperolehi ini menunjukkan bahawa kebolehan pasukan sepak takraw negara untuk menerima bola pertama dengan baik adalah tinggi. Oleh itu, kecuaian dalam penerimaan bola pertama tidak boleh digunakan sebagai punca kekalahan pasukan negara kepada pihak lawan. Selain daripada faktor penerimaan bola pertama, mungkin terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan prestasi pasukan sepak takraw negara yang kurang memuaskan seperti serangan yang tidak konsisten atau pun kerana servis tekong skuad negara yang tidak tepat menuju ke sasaran yang ditujui.

8 vi ABSTRACT This study was conducted to observe the ability of national sepak takraw team to receive first ball from the opponent s tekong. Complete actual video recording of the game was used to examine the action. Emphasize were given to the ability to control the upcoming ball served from the opponent s tekong to Malaysian player. The Video used in this study are actual game which involved Malaysian team competing in ISTAF 2011 Sepak Takraw World Cup against Singapore and Thailand. Result from this study shows that overall performance for the national team in receiving the first ball is good which recorded 76.5% success rate. The high percentage of first ball control following receiving the ball has shows the ability of the Malaysian player to receive the first ball is good. Thus, the negligence in recieving the first ball is not the contributing factors to the defeats of Malaysian Team in the competition. Apart from reieving the first ball, attacking strategies which are not consistent and concistency of our own tekong might be the contributing factors to the defeats among Malaysian Team.

9 vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xii xv xvii 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operational Batasan Kajian 11

10 viii 1.8 Rasional Kajian Penutup 12 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Kajian Yang Berkaitan Penutup 17 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Rekabentuk Penyelidikan Pemilihan Video Instrumen Kajian Prosedur Kajian Pengumpulan Data Pemerhatian Penjadualan dan Graf Analisa Perbandingan Keputusan Kaedah Penganalisaan Data Penutup 25 4 ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Analisis Kualitatif Analisa penerimaan bola pertama oleh

11 ix skuad sepak takraw negara Analisa perbandingan antara tampanan bola pertama yang berjaya dikawal dengan tampanan bola pertama yang tidak berjaya dikawal oleh skuad sepak takraw negara Analisa tampanan bola pertama yang diambil oleh skuad sepak takraw negara dengan menggunakan kepala Analisa tampanan bola pertama yang diambil oleh skuad sepak takraw negara dengan menggunakan kaki Analisa tampanan bola pertama yang diambil oleh skuad sepak takraw negara dengan menggunakan peha Analisa tampanan bola pertama yang diambil oleh tekong skuad sepak takraw negara Analisa tampanan bola pertama yang diambil oleh apit kiri skuad sepak takraw negara Analisa tampanan bola pertama yang diambil oleh apit kanan skuad sepak takraw negara Analisa tampanan bola pertama yang mudah diambil oleh skuad sepak takraw negara Analisa tampanan bola pertama yang sederhana sukar diambil oleh skuad sepak takraw negara Analisa tampanan bola pertama yang sukar diambil oleh skuad sepak takraw negara. 49

12 x 4.3 Analisa Tampanan Bola Pertama Berdasarkan Posisi Analisa tampanan bola pertama yang diterima oleh pemain Tekong Analisa tampanan bola pertama yang diterima oleh pemain Apit Kiri Analisa tampanan bola pertama yang diterima oleh pemain Apit Kanan Analisa Tampanan Bola Pertama Berdasarkan Bahagian Badan Yang Menerima Bola Pertama Mengikut Tahap Kesukaran Bola Yang Diterima Analisa tampanan bola pertama menggunakan Kepala Analisa tampanan bola pertama menggunakan Peha Analisa tampanan bola pertama menggunakan Kaki 63 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Analisa terhadap penerimaan bola pertama berdasarkan bahagian badan yang digunakan untuk menerima bola pertama mengikut tahap kesukaran bola pertama yang diterima 67

13 xi Analisa terhadap tahap kesukaran bola pertama yang diterima mengikut posisi-posisi pemain di dalam gelanggang, iaitu tekong, apit kiri dan juga apit kanan Kesimpulan Cadangan 74 RUJUKAN 76 LAMPIRAN 78

14 xii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 4.1 Penerimaan bola pertama oleh skuad sepak takraw negara Bilangan bola pertama yang ditampan Peratus berjaya menampan bola pertama Bilangan bola pertama yang ditampan menggunakan kepala Peratus bola pertama yang ditampan menggunakan kepala Bilangan bola pertama yang ditampan menggunakan kaki Peratus bola pertama yang ditampan menggunakan kaki Bilangan bola pertama yang ditampan menggunakan peha Peratus bola pertama yang ditampan menggunakan peha Bilangan bola pertama yang ditampan oleh tekong Peratus bola pertama yang ditampan oleh tekong Bilangan bola pertama yang ditampan oleh apit kiri Peratus bola pertama yang ditampan oleh apit kiri Bilangan bola pertama yang ditampan oleh apit kanan Peratus bola pertama yang ditampan oleh apit kanan Bilangan bola pertama yang mudah ditampan Peratus bola pertama yang mudah ditampan Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan Peratus bola pertama yang sederhana sukar ditampan Bilangan bola pertama yang sukar ditampan 49

15 xiii 4.21 Peratus bola pertama yang sukar ditampan Bilangan bola pertama yang mudah ditampan oleh tekong Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan oleh tekong Bilangan bola pertama yang sukar ditampan oleh tekong Bilangan bola pertama yang mudah ditampan oleh apit kiri Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan oleh apit kiri Bilangan bola pertama yang sukar ditampan oleh apit kiri Bilangan bola pertama yang mudah ditampan oleh apit kanan Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan oleh apit kanan Bilangan bola pertama yang sukar ditampan oleh apit kanan Bilangan bola pertama yang mudah ditampan dengan menggunakan kepala Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan dengan menggunakan kepala Bilangan bola pertama yang sukar ditampan dengan menggunakan kepala Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan dengan menggunakan peha Bilangan bola pertama yang sukar ditampan dengan menggunakan peha Bilangan bola pertama yang mudah ditampan dengan menggunakan kaki Bilangan bola pertama yang sederhana sukar ditampan dengan menggunakan kaki 63

16 xiv 4.38 Bilangan bola pertama yang sukar ditampan dengan menggunakan kaki 64

17 xv SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 3.1 Carta alir rekabentuk kajian Kawalan bola pertama yang diterima Peratus kawalan bola pertama Tampanan bola pertama dengan kepala Peratus kawalan bola pertama dengan kepala Tampanan bola pertama dengan kaki Peratus kawalan bola dengan kaki Tampanan bola pertama menggunakan peha Peratus kawalan bola menggunakan peha Tampanan bola pertama oleh tekong Peratus kawalan bola pertama oleh tekong Tampanan bola pertama oleh apit kiri Peratus tampanan bola pertama oleh apit kiri Tampanan bola pertama oleh apit kanan Peratus kawalan bola pertama oleh apit kanan Tampanan bola pertama yang mudah Peratus tampanan bola pertama mudah Tampanan bola pertama sederhana sukar Peratus tampanan bola pertama sederhana sukar Tampanan bola pertama sukar Peratus tampanan bola pertama sukar 50

18 xvi 4.21 Bola pertama yang diterima oleh tekong Bola pertama yang diterima oleh apit kiri Bola pertama yang diterima oleh apit kanan Tampanan bola pertama menggunakan kepala Tampanan bola pertama menggunakan peha Tampanan bola pertama menggunakan kaki 64

19 xvii SENARAI LAMPIRAN NO. LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Surat lampiran permohonan dari fakulti bagi proses 78 pengumpulan data B Rakaman Video Perlawanan Yang Digunakan 79

20 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam meniti era sains dan teknologi yang kian berkembang pada masa kini, terdapat pelbagai saingan serta cabaran yang perlu ditempuhi oleh kerajaan bagi memastikan kesemua sektor dan semua bidang yang diceburi oleh negara kita setanding pencapaiannya di mata dunia. Ia juga termasuklah dalam sektor pembangunan sukan amnya dan khususnya dalam sukan sepak takraw. Jika dahulu, sepak takraw hanya dimainkan sebagai salah satu daripada aktiviti riadah harian sahaja tetapi kini sepak takraw telah dikenali sebagai salah satu acara sukan tumpuan yang dinanti-nantikan persembahannya di kalangan peminat-peminat dan juga penonton-penonton yang meminati sukan ini.

21 2 Oleh itu, sewajarnya pihak kerajaan merangka satu program yang khusus kepada skuad sepak takraw negara demi memastikan pembangunan sepak takraw di negara kita mencapai kehendak dan matlamat yang diinginkan. Persembahan yang baik serta aksi permainan yang bermutu di dalam gelanggang sememangnya merupakan tarikan utama yang ditunggu-tunggu oleh para penonton yang hadir menyaksikannya. Pada temasya sukan sea Guangzhou 2010 yang lalu, kita dapat menyaksikan skuad sepak takraw kita ditundukkan oleh pasukan dari negara Thailand di peringkat akhir iaitu dengan kekalahan 2-0 manakala pada kejohanan Sepak Takraw Piala Dunia ISTAF 2011 pula, pasukan negara kita sekali lagi tewas kepada pasukan negara Thailand dengan keputusan 3-0. Berdasarkan daripada keputusan dan gaya permainan yang telah ditunjukkan oleh skuad sepak takraw negara, kita dapat lihat bahawa skuad negara perlu berusaha lebih gigih untuk merampas kembali piala kejohanan tersebut pada kejohanan yang akan datang. Hal ini disebabkan penguasaan gelanggang yang dipamerkan oleh skuad negara masih ditahap yang sederhana. Ketika ini, sentuhan yang diberikan oleh para pemain negara di gelanggang pertandingan juga masih belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Dalam kejohanan Sepak Takraw Piala Dunia ISTAF 2011 yang lalu, jika dilihat dari aspek tampanan bola pertama selepas bola servis diberikan, didapati bahawa kebolehan bagi skuad negara untuk mengambil bola servis itu agak baik dan skuad negara juga berhasil membuat serangan balas keatas pihak lawan. Sememangnya telah menjadi tanggungjawab serta peranan apit kanan untuk merejam bola yang dilambungkan oleh apit kiri kepadanya dan apa yang dapat diperhatikan persembahan dari apit kanan ini sememangnya jarang dihampakan. Perkara yang perlu diberikan perhatian adalah bagaimana mewujudkan peluang tersebut supaya rejaman-rejaman yang bermutu dapat dilakukan oleh apit kanan skuad negara. Oleh itu, kita perlu mengukuhkan lagi kebolehan para pemain untuk menampan bola pertama dari servis pihak lawan. Walaupun tekong skuad negara tidak dapat mempamerkan persembahan dan sepakan bola yang menggugat pertahanan pemain pihak lawan, ini tidak boleh dijadikan alasan kepada skuad negara diatas pencapaian yang tidak mencapai sasaran dan

22 3 menemui kegagalan dalam pertandingan. Hal ini kerana skuad negara akan dapat menunjukkan aksi persembahan yang lebih bermutu sekiranya bola pertama dari pihak lawan dapat ditampan dan dikembalikan semula dengan hujanan bola yang mengancam oleh apit kanan secara konsisten. Oleh itu, kita perlu meneliti apakah yang menjadi punca kepada kegagalan pemain sepak takraw negara untuk menampan dan mengawal bola pertama yang ditujukan oleh tekong pihak lawan kepada mereka. Dari situ, kita akan dapat mencari kelemahan atau kekuatan skuad negara yang perlu diperkukuhkan lagi dan diberi tumpuan untuk memastikan skuad negara tidak akan terlepas lagi untuk menggungguli piala kejohanan yang dipertaruhkan oleh penganjur pada masa akan datang. Selain itu, tidak harus dilupakan juga untuk mengukuhkan lagi dan manajamkan kebolehan barisan tekong skuad negara dengan menguasai servis kuda selain servis sila supaya ianya boleh digunakan sebagai senjata dalam mencari dan mencuri mata pertandingan apabila melakukan sepakan mula. Seperti yang kita sedia maklum, pertandingan sepak takraw kebiasaannya dilangsungkan di dalam dewan yang berbumbung iaitu secara tertutup. Oleh itu, bilangan penonton yang dapat menyaksikannya juga terhad dan ini menyebabkan bunyi sorakan dan sokongan yang diberikan oleh penyokong dan juga penonton yang menyaksikan pertandingan ini berlangsung seakan gegak gempita dan memecah suasana dewan. Sedikit sebanyak, ia akan menjejaskan perhatian para pemain yang sedang beraksi khususnya kepada pemain yang disogok dengan sokongan yang tidak membina serta caci-maki yang dilontarkan kepada mereka sekiranya persembahan yang mereka tunjukkan itu kurang memuaskan hati penonton. Di dalam pertandingan sepak takraw, setiap pemain perlu bersedia untuk menerima bola pertama yang ditujukan kepada mereka dari pelbagai arah dan tahap kelajuan bola supaya bola yang diterima tersebut berjaya ditampan dan dikawal dengan baik. Dengan itu, barulah para pemain boleh merancang untuk melakukan serangan-serangan balas berupa rejaman bola yang akan dilakukan oleh apit kanan sekiranya mahu menguasai pertandingan tersebut. Segala usaha dan latihan yang telah dilalui akan berkesudahan dengan sia-sia sahaja sekiranya ia tidak dapat dipamerkan secara maksimum ketika perlawanan sebenar berlangsung jika bola pertama yang ditujukan kepada mereka tidak dapat dikembalikan atau dikawal dengan baik.

23 4 1.2 Latar Belakang Kajian Pencapaian dalam sukan sepak takraw di negara ini dilihat semakin merosot berbanding pada suatu ketika dahulu iaitu ketika negara ini memegang takhta kejohanan sepak takraw. Ini dapat dilihat berdasarkan keputusan pertandingan yang lalu dimana skuad sepak takraw negara dikalahkan oleh pasukan Thailand dengan keputusan 3-0 pada kejohanan Sepak Takraw Piala Dunia ISTAF 2011 yang lalu. Fenomena permainan sepak takraw yang dipamerkan oleh skuad negara didapati masih belum sempurna seolah-olah kekurangan sesuatu dan strategi perlawanan yang digunakan tidak berupaya untuk menguasai permainan sepak takraw ini demi merampas semula status kuasa utama sepak takraw dunia yang dipegang oleh Thailand pada masa kini. Pada dasarnya, skuad sepak takraw negara dikatakan setaraf dengan skuad dari negara Thailand berdasarkan latihan dan penguasaan gelanggang yang ditunjukkan tetapi bagi skuad negara Thailand, mereka mempunyai kelebihan dari sepakan servis iaitu menggunakan servis kuda. Jika servis kuda yang diberikan oleh tekong pasukan Thailand dapat disambut dan ditampan dengan kemas, skuad negara mungkin berpeluang menewaskan lawan iaitu dengan membalas semula dengan rejaman berbisa dari apit kanan skuad negara. Secara amnya, bahagian depan (apit kiri dan apit kanan) kita, adalah setanding dengan Thailand yang pada masa ini merupakan juara dunia dalam sukan sepak takraw. Servis dalam permainan takraw antara faktor kenapa Thailand masih di singgahsana juara sehingga sekarang. Mereka mempunyai barisan tekong yang mampu melakukan servis tajam dan laju yang dikenali dengan servis kuda. Servis kuda dikatakan mempunyai banyak kelebihan berbanding servis yang biasa digunakan iaitu servis sila. Faktor yang mungkin menjadi penyebab kepada kekalahan skuad sepak takraw negara kita ialah kegagalan untuk menampan bola pertama yang dilontarkan dari pihak lawan dengan kemas. Dalam permainan sepak takraw, kebolehan melakukan servis yang baik sememangnya suatu kelebihan bagi sesebuah pasukan tersebut tetapi ia bukanlah satu ancaman yang besar bagi

24 5 pihak lawan untuk menguasai semula rentak permainan dan seterusnya mencapai kemenangan sekiranya ia boleh diatasi dengan menampan bola pertama dari tekong lawan dengan kemas dan berjaya mengawalnya serta berjaya melakukan serangan balas. Untuk mengenal pasti punca kegagalan menerima dan menampan bola pertama dari pihak lawan, suatu kajian telah dilakukan untuk menganalisa kebolehan dalam penerimaan bola pertama dari pihak lawan di kalangan skuad sepak takraw negara. 1.3 Pernyataan Masalah Analisis tidak rasmi dalam permainan sepak takraw mendapati kegagalan sesebuah pasukan untuk menang dalam pertandingan adalah turut dipengaruhi oleh kemampuan pasukan mengambil bola pertama. Pada kebiasaannya pemain tengah atau tekong adalah orang yang akan menerima bola pertama. Walau bagaimanapun peningkatan kualiti permainan terutamanya kepelbagaian servis menjadikan ketiga-tiga pemain yang berada di gelanggang mempunyai peranan yang sama dalam mengambil bola pertama. Fokus kepada kualiti mengambil bola pertama adalah matlamat kajian ini kerana kemampuan sesuatu pasukan untuk menyerang adalah bergantung kepada kawalan bola pertama. 1.4 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan mempunyai objektif berikut iaitu:-

25 Menganalisa penerimaan bola pertama yang diberikan oleh pihak lawan selepas bola servis dimulakan Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan dalam menerima bola pertama dari pihak lawan berdasarkan anggota badan yang digunakan untuk mengambil bola tersebut. 1.5 Kepentingan Kajian Kajian yang dijalankan ini mengkhususkan kepada punca pemain tidak dapat menerima dan menampan bola pertama yang dilontarkan dari pihak lawan ke gelanggang pemain dengan kemas. Di dalam permainan sepak takraw, kebolehan pemain menerima tampanan bola pertama adalah sesuatu perkara yang penting dan merupakan benteng pertama bagi sesebuah pasukan. Hal ini adalah kerana apabila pemain gagal untuk menampan bola pertama yang dilontarkan dan bola dapat dimatikan, ia akan berpihak kepada pihak lawan. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah bersesuaian dengan kehendak skuad sepak takraw negara dalam usaha untuk mencapai kemenangan yang diimpikan dengan mengenalpasti kelemahan apabila menampan bola pertama tersebut. Kajian yang akan dijalankan juga bertujuan memberi panduan kepada jurulatih sepak takraw untuk menilai dan merancang strategi latihan yang khusus untuk menampan bola pertama dari pihak lawan dalam permainan sepak takraw ini. Melalui kajian yang dijalankan ini pihak yang terlibat dalam merangka kaedah latihan dalam permainan sepak takraw juga dapat menggunakan panduan kajian sebagai satu rangka di dalam latihan permainan sepak takraw ini. Dengan mengetahui pelbagai masalah di dalam permainan sepak takraw ini terutamanya dari segi teknik latihan maka permasalahan yang berkaitan di dalam penerimaan bola pertama ini dapatlah digunakan oleh pihak yang terlibat di dalam merangka struktur latihan dalam permainan

26 7 ini. Selain itu mereka juga dapat menggunakan kajian ini untuk memperolehi dan mendapatkan corak permainan yang baik bagi memperolehi kejayaan dalam permainan sepak takraw negara. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada peningkatan mutu permainan sepak takraw negara khasnya pada masa hadapan terutamanya semasa menerima dan menampan bola pertama dari pihak lawan selepas servis dilakukan, seterusnya kearah pembangunan sepak takraw Malaysia dan antarabangsa amnya. 1.6 Definisi Operational Definisi yang digunakan dalam konteks kajian ini mempunyai maksud yang tertentu. Diantara pengertian yang membantu dalam menjalankan kajian ialah Servis Sepakan mula yang dibuat oleh tekong ke arah gelanggang lawan setelah menerima bola lontaran dari apit kanan atau apit kiri Servis sila Sepakan mula yang dibuat oleh tekong kearah gelanggang lawan setelah menerima lontaran dari apit kanan atau apit kiri dengan kaki yang akan menyepak seperti menyila dan kaki diangkat separas atau tidak melebihi paras kepala semasa menyentuh bola.

27 Servis Kuda Sepakan mula yang dibuat oleh tekong kearah gelanggang lawan setelah menerima lontaran dari apit kanan atau apit kiri dengan kaki yang akan menyepak diangkat tinggi melepasi kepala semasa menyentuh bola Tekong Orang yang melakukan sepakan mula Pengumpan Orang yang memindahkan atau menghantar bola kepada perejam untuk dibuat libasan atau rejaman ke pihak lawan Perejam Orang yang bertanggungjawab mematikan bola dengan membuat libasan atau sepakan kencang setelah menerima umpanan dari apit kiri atau kanan ke pihak lawan Apit kiri

28 9 Pemain yang berada di posisi kiri dan boleh terdiri dari perejam atau pengumpan Apit Kanan Pemain yang berada di posisi kanan dan boleh terdiri daripada perejam atau pengumpan Rally Satu gabungan kekuatan dan tumpuan dalam setiap servis yang dilakukan Bola Pertama Merupakan bola dari servis pihak lawan yang masuk ke dalam gelanggang K Merujuk kepada aras bola pertama yang diterima adalah pada aras kaki P Merujuk kepada aras bola pertama yang diterima adalah pada aras peha X Merujuk kepada aras bola pertama yang diterima adalah pada aras kepala.

29 M Merujuk kepada tahap kesukaran bola pertama yang diterima adalah mudah SS Merujuk kepada tahap kesukaran bola pertama yang diterima adalah sederhana sukar S Merujuk kepada tahap kesukaran bola pertama yang diterima adalah sukar KK Merujuk kepada bahagian badan yang digunakan untuk mengambil bola pertama adalah kaki kanan KP Merujuk kepada bahagian badan yang digunakan untuk mengambil bola pertama adalah kepala Y Merujuk kepada bahagian badan yang digunakan untuk mengambil bola pertama adalah peha B

30 11 Merujuk kepada kawalan keatas bola pertama yang diterima adalah berjaya G Merujuk kepada kawalan keatas bola pertama yang diterima adalah gagal ISTAF Pertubuhan sepak takraw antarabangsa. 1.7 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan melalui analisi video perlawanan yang melibatkan pasukan sepak takraw negara Malaysia menentang pasukan dari negara Singapura dan juga melibatkan video perlawanan antara pasukan negara menentang pasukan negara Thailand. Video yang dipilih ini adalah video perlawanan sebenar yang berlangsung semasa Kejohanan Sepak Takraw Piala Dunia ISTAF 2011 di Stadium Titiwangsa, Kuala Lumpur pada 24 Julai 2011 yang lalu. Dalam kejohanan yang turut disertai oleh pasukan sepak takraw negara ini, pasukan sepak takraw negara telah bertemu dengan pasukan negara Singapura di peringkat separuh akhir kejohanan. Manakala, pasukan negara Malaysia juga telah bertemu dengan pasukan negara Thailand di peringkat akhir. Oleh itu, kajian yang dijalankan ini dianalisa berdasarkan rakaman penuh dari video kedua-dua perlawanan ini. 1.8 Rasional Kajian

31 12 Kajian ini dilaksanakan adalah untuk menunjukkan bahawa penerimaan bola pertama daripada servis yang dilakukan oleh tekong pihak lawan juga memainkan peranan yang penting kepada kekuatan sesebuah pasukan sepak takraw itu. 1.9 Penutup Sesungguhnya kajian terhadap sukan sepak takraw merupakan satu bidang kajian yang meluas yang boleh dilakukan. Namun, kajian ini hanya menilai kebolehan pemain sepak takraw negara ketika menerima bola pertama daripada bola yang di servis oleh pemain tekong pasukan lawan. Adalah diharapkan, semoga kajian yang dijalankan ini dapat menjadi suatu rujukan dalam meningkatkan lagi mutu permainan sepak takraw di Malaysia.

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KIT1Y SEBINGGA MENJADI 'CULT BRAND' Noorhaslina Binti Senin

KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KIT1Y SEBINGGA MENJADI 'CULT BRAND' Noorhaslina Binti Senin KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KIT1Y SEBINGGA MENJADI 'CULT BRAND' Noorhaslina Binti Senin SaIjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Teknologi Senireka) 2006 l'u.sat FluulA" ~ t.;!a.a...l.w J, _........

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

SUPERVISOR DECLARATION

SUPERVISOR DECLARATION ii SUPERVISOR DECLARATION I hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this report is sufficient in terms of scope and quality for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

(Menggunakan Letter Head Jabatan)

(Menggunakan Letter Head Jabatan) 1. Surat iringan ketua jabatan yang asal. Bil Tuan : Bil Kami : Tarikh : (Menggunakan Letter Head Jabatan) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kompleks Kementerian

More information

CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK

CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK Journal of Industrial Technology 6 (1), 1997, 29-46 CIRI GESERAN DAN HAUS PAD BREK Talib Ria Jaafar SIRIM Berhad Peti Surat 7035, 40911 Shah Alam, Selangor Che Husna Azhari* Jabatan Mekanik dan Bahan Universiti

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination 2010/2011 cademic Session November 2010 ES 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] uration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

PUTRAJAYA GREEN CITIES: CONSTRAINTS AND MITIGATION STRATEGIES TOWARDS LOW CARBON CITIES MOHD RAZIF BIN ABD RAZAK

PUTRAJAYA GREEN CITIES: CONSTRAINTS AND MITIGATION STRATEGIES TOWARDS LOW CARBON CITIES MOHD RAZIF BIN ABD RAZAK PUTRAJAYA GREEN CITIES: CONSTRAINTS AND MITIGATION STRATEGIES TOWARDS LOW CARBON CITIES MOHD RAZIF BIN ABD RAZAK A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information