STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette,"

Transcription

1 2 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 CONTENTS INHOUD No. Page No. Gazette No. No. Bladsy No. Koerant No. GENERAL NOTICES Trade and Industry, Department of General Notices 1409 Liquor Act (27/1989): Notice of applications for liquor licences: Divided into the following provinces: Free State KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Northern Cape North-West Western Cape do.: Notice of applications for the removal of licences: Divided in the following provinces: Free State KwaZulu-Natal Mpumalanga Limpopo Northern Cape North-West Western Cape ALGEMENE KENNISGEWINGS Handel en Nywerheid, Departement van Algemene Kennisgewings 1409 Drankwet (27/1989): Kennisgewing van aansoeke om dranklisensies: Ingedeel onder die volgende provinsies: Vrystaat KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga Noord-Kaap Noordwes Wes-Kaap do.: Kennisgewing van aansoeke om die verplasing van lisensies: Ingedeel onder die volgende provinsies: Vrystaat KwaZulu-Natal Mpumalanga Limpopo Noord-Kaap Noordwes Wes-Kaap

2 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette, containing publication of applications for liquor licences on behalf of the Department of Trade and Industry, is released during the first Friday of each calendar month. Closing times for the acceptance of liquor licence applications (see next page) due to be published on a specific Friday, are at 15:00 on the Friday two weeks prior to the publication date. Applications received by this office after the applicable closing times, will be retained for publication in the following Government Gazette containing liquor licences. In order to ensure timeous publication of liquor licences, all applications must be completed in full (English and Afrikaans) since amendments after the applicable closing dates will not be considered. Should the neccessary cheque or postal orders not accompany the application, the application will be returned. t Belangrike Kennisgewing VOORWAARDES VIR DIE PUBLIKASIE VAN AANSOEKE OM DRANKLISENSIES Die Staatskoerant, waarin aansoeke om dranklisensies namens die Departement van Handel en Nywerheid gepubliseer word, verskyn gedurende die eerste Vrydag van elke kalendermaand. Sluitingstye vir die aanname van dranklisensie-kennisgewings (sien volgende bladsy) wat op n bepaalde Vrydag gepubliseer moet word, is op die Vrydag twee weke voor die publikasiedatum om 15:00. Kennisgewings wat ná die toepaslike sluitingstye deur hierdie kantoor ontvang word, sal oorgehou word vir plasing in die eersvolgende Staatskoerant vir dranklisensies. Ten einde tydige publisering van kennisgewings te verseker, moet alle kennisgewings volledig voltooi word (Engels en Afrikaans) aangesien geen wysigings ná die betrokke sluitingsdatums oorweeg sal word nie. Indien die nodige tjek of posorders nie die aansoek vergesel nie, sal die aansoek teruggestuur word.

3 4 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 Closing times for IMPORTANT ANNOUNCEMENT APPLICATIONS 2006 FOR LIQUOR LICENCES The closing time is 15:00 sharp on the following days: 20 October, Friday, for the issue of Friday 3 November November, Friday, for the issue of Friday 1 December December, Friday, for the issue of Friday 5 January 2007 Sluitingstye vir BELANGRIKE AANKONDIGING AANSOEKE OM 2006 DRANKLISENSIES Die sluitingstyd is stiptelik 15:00 op die volgende dae: 20 Oktober, Vrydag, vir die uitgawe van Vrydag 3 November November, Vrydag, vir die uitgawe van Vrydag 1 Desember Desember, Vrydag, vir die uitgawe van Vrydag 5 Januarie 2007

4 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICE 1409 OF 2006 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY LIQUOR ACT, 1989 NOTICE OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES Notice is hereby given that the applicants specified in the Schedule hereto have given notice of their intention to lodge applications for liquor licences in respect of premises situated in the districts indicated in the Schedule. The applications concerned may, up to and including the last date on which an objection against or representations or a petition in support of such applications may be lodged in terms of the regulations, upon request and free of charge, be inspected by any person at the office of the magistrate of the district from which they emanate. SCHEDULE The undermentioned figures used in brackets in the Schedule, have the following meanings: (1) Full name, street and postal address of applicant. (2) Kind of licence applied for. (3) Kind of liquor to be sold. (4) Name under which business is to be conducted and full address of premises. (5) Determination, consent, approval or authority applied for (see regulation 5). KENNISGEWING 1409 VAN 2006 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID DRANKWET, 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM DRANKLISENSIES Kennis word hierby gegee dat die aansoekers in die Bylae hierby gespesifiseer, kennis gegee het van hulle voorneme om aansoeke om dranklisensies in te dien ten opsigte van persele geleë in die distrikte wat in die Bylae aangedui is. Die betrokke aansoeke kan tot en met die laaste dag waarop n beswaar teen of vertoë of n petisie ter ondersteuning van sodanige aansoeke ingevolge die regulasies ingedien kan word, op versoek gratis deur enige persoon by die kantoor van die landdros van die distrik van waar sodanige aansoeke afkomstig is, ondersoek word. BYLAE Onderstaande syfers, wat tussen hakies in die Bylae gebruik word, het die volgende betekenisse: (1) Volledige naam, straat- en posadres van aansoeker. (2) Soort lisensie waarvoor aansoek gedoen word. (3) Soort drank wat verkoop sal word. (4) Naam waaronder besigheid gedoen sal word en volledige adres van perseel. (5) Bepaling, toestemming, goedkeuring of magtiging waarom aansoek gedoen word (sien regulasie 5). FREE STATE VRYSTAAT BETHLEHEM (1) Mirriam Mpuse Mabuya, 658 Mabuya Street, Fateng Tse Ntsho, Paul Roux, (4) Maya s Tavern, 658 Mabuya Street, Fateng Tse Ntsho, Paul Roux, (5) Article 4(1)(a). BETHLEHEM (1) Mirriam Mpuse Mabuya, 658 Mabuya Street, Fateng Tse Ntsho, Paul Roux, (4) Maya s Tavern, 658 Mabuya Street, Fateng Tse Ntsho, Paul Roux, (5) Article 4(1)(a). BETHULIE (1) Venter Daniel Johannes, 40 Martin Street, Bethulie; P.O. Box 59, Bethulie, (2) Restaurant Liquor Licence. BETHULIE (1) Venter Daniel Johannes, Martinstraat 40, Bethulie; Posbus 59, Bethulie, (2) Restaurant Dranklisensie.

5 6 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 (4) Restaurant Welham, 25 Collin Street 25, Erf No. 268, Bethulie. (5) Article 41(1)(a). (4) Restaurant Welham, Collinstraat 25, Erf No. 268, Bethulie. (5) Artikel 41(1)(a). BLOEMFONTEIN (1) Nchweu Tsametse Shirley, P.O. Box 5109, Botshabelo, (2) Liquor Store. (4) Pro 4 Pros, Erf No. 1149, 41 Moduwane Avenue, Eden Park, Mandela Veiw, Bloemfontein, (5) 41(1)c. BLOEMFONTEIN (1) Nchweu Tsametse Shirley, P.O. Box 5109, Botshabelo, (2) Drankwinkel. (3) Alle soort. (4) Pro 4 Pros, Erf No. 1149, 41 Moduwane Avenue, Eden Park, Mandela Veiw, Bloemfontein, (5) 41(1)c. BLOEMFONTEIN (1) Nebengazi S. Manqunyana, 15 Power Street, Bloemfontein, (2) Liquor Licence. (3) Beer, brandy, whisky, cider, wine. (4) Lubabalo Take Aways, No. 15 Power Street, Bloemfontein. BLOEMFONTEIN (1) Nebengazi S. Manqunyana, 15 Power Street, Bloemfontein, (2) Liquor Licence. (3) Beer, brandy, whisky, cider, wine. (4) Lubabalo Take Aways, No. 15 Power Street, Bloemfontein. BLOEMFONTEIN (1) Kojoana Alfred Nyaphuli, 5060 Moshumpela Street, Phahameng, Bloemfontein. (2) Tavern, on consumption. (4) Mshengu Village, 5060 Moshumpela Street, Phahameng, Bloemfontein. (5) N/a. BLOEMFONTEIN (1) Kojoana Alfred Nyaphuli, 5060 Moshumpela Street, Phahameng, Bloemfontein. (2) Tavern, on consumption. (4) Mshengu Village, 5060 Moshumpela Street, Phahameng, Bloemfontein. (5) N/a. BLOEMFONTEIN (1) Christoffel Johannes Dippenaar, PO Box 453, Bloemfontein, (2) Club Liquor Licence. (4) UOVS Rugby Club, Kovsiesport, Sportburo Building, Shimlapark, UOVS, Bloemfontein. (5) N/a. BLOEMFONTEIN (1) Christoffel Johannes Dippenaar, Posbus 453, Bloemfontein, (2) Klub dranklisensie. (4) UOVS Rugby Klub, Kovsiesport, Sportburo Gebou, Shimlapark, UOVS, Bloemfontein. (5) Nvt. BLOEMFONTEIN (1) Igor Zack Hugo, 8 Milner Road, Waverley, Bloemfontein, (2) Special Liquor License. (4) C.U.T. Cricket Oval, Erf No & 26700, 20 President Brand Str., Bloemfontein. (5) N/a. BLOEMFONTEIN (1) Igor Zack Hugo, Milnerweg 8, Waverley, Bloemfontein, (2) Spesiale Dranklisensie. (4) C.U.T. Krieket Oval, Erf No & 26700, 20 President Brand Str., Bloemfontein. (5) N/a.

6 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No BLOEMFONTEIN (1) Basfour 2487 (Edms) Bpk, 7 Schnehage Singel, Fichardt Park, Bloemfontein, 9301; PO Box 31894, Fichardt Park, Bloemfontein, (2) Special Licence. (4) Acacia Lodge, Erf & 15546, 17 Schnehage Singel, Fichardt Park, Bloemfontein. (5) N/a. BLOEMFONTEIN (1) Basfour 2487 (Edms) Bpk, 7 Schnehage Singel, Fichardt Park, Bloemfontein, 9301; Posbus 31894, Fichardt Park, Bloemfontein, (2) Spesiale Lisensie. (4) Acacia Lodge, Erf & 15546, 17 Schnehage Singel, Fichardt Park, Bloemfontein. (5) Nvt. BLOEMFONTEIN (1) Marcelle Props 76 CC, c/o Eeufees Road and N1 Western by-pass, Bergendal, Bloemfontein; P.O. Box 13780, Noordstad, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Whistle Stop, c/o Eeufees Road and N1 Western, by-pass, Erf No. Bergendal, 1706, Bloemfontein. (5) Artikel 41(1)(a). BLOEMFONTEIN (1) Marcelle Props 76 CC, h/v Eeufeesweg en N1 Westelike verbypad, Bergendal, Bloemfontein; Posbus 13780, Noordstad, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) Whistle Stop, h/v Eeufeesweg en N1 Westelike, verbypad, Erf No. Bergendal, 1706, Bloemfontein. (5) Artikel 41(1)(a). BLOEMFONTEIN (1) Obakeng Ishmael Boom, Freedom Square, Mangaung. (2) Special Licence Tavern and others on consumption. (3) All kinds of liquor: Beer, wine, spirit. (4) Bucks Tavern, 38691, Freedom Square, Mangaung. (5) Article 41(1)(a). BLOEMFONTEIN (1) Obakeng Ishmael Boom, Freedom Square, Mangaung. (2) Spesiale Lisensie, Taverne en ander op verbruik. (3) Alle soorte: Beer, wine, spirit. (4) Bucks Tavern, 38691, Freedom Square, Mangaung. (5) Article 41(1)(a). BLOEMFONTEIN (1) Steyn Herman Claude, 21 Bentindal, Heuwelsig, Bloemfontein, P.O. Box 13780, Noordstad, (3) All kinds of liquors. (4) Rocklands Liquor Store, Shop No. 8, Rocklands Shopping Centre, Moshoeshoe Street, Erf No , Rocklands, Bloemfontein. (5) Article 41(1)(c). BLOEMFONTEIN (1) Steyn Herman Claude, Bentindal 21, Heuwelsig, Bloemfontein, Posbus 13780, Noordstad, (2) Drankwinkel Dranklisensie. (4) Rocklands Liquor Store, Winkel No. 8, Rocklands Winkelsentrum, Moshoeshoestraat, Erf No , Rocklands, Bloemfontein. (5) Artikel 41(1)(c). BLOEMFONTEIN (1) Themba Michael Mokgoetsi, 7194, Phase 4, Bloemside, Bloemfontein. (2) Liquor Store licence in terms of section 20(b)(iii). (4) Babylon Water By Bus, 7194, Phase 4, Bloemside, Bloemfontein. (5) Cosent in terms of section 41(1)(c). BLOEMFONTEIN (1) Themba Michael Mokgoetsi, 7194, Fase 4, Bloemside, Bloemfontein. (2) Drankwinkel Lisensie ingevolge artikel 20(b)(iii). (4) Babylon Water By Bus, 7194, Fase 4, Bloemside, Bloemfontein. (5) Toestemming ingevolge artikel 41(1)(c).

7 8 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 BLOEMFONTEIN (1) Davlin Trust, t/a Somerton Business Estate, Reg. No. IT 1120/95, registered office address: Portion 1 (Somerton) of the farm Penrose 2378 on Eeufees Road, district Bloemfontein, Free State Province. Business address: Portion 1 (Somerton) of the farm Penrose 2378 on Eeufees Road, district Bloemfontein, Free State Province. Postal address: PO Box 13147, Noordstad, (2) Special On-consumption Licence (accommodation). (3) All kinds of liquor as described in section 2 (1) of the Liquor Act 27 of (4) Somerton Business Estate, Portion 1 (Somerton) of the farm Penrose 2378 on Eeufees Road, district Bloemfontein, Free State Province. BLOEMFONTEIN (1) Davlin Trust, h/a Somerton Business Estate, Reg. No. IT 1120/95, geregistreerde kantooradres: Gedeelte 1 (Somerton) van die plaas Penrose 2378 op Eeufeesweg, distrik Bloemfontein, provinsie Vrystaat. Sake-adres: Gedeelte 1 (Somerton) van die plaas Penrose 2378 op Eeufeesweg, distrik Bloemfontein, provinsie Vrystaat. Posadres: Posbus 13147, Noordstad, (2) Spesiale Binneverbruik Lisensie (akkommodasie). (3) Alle soorte drank soos beskryf in artikel 2 (1) van die Drankwet 27 van (4) Somerton Business Estate, Gedeelte 1 (Somerton) van die plaas Penrose 2378 OP, Eeufeesweg, distrik Bloemfontein, provinsie Vrystaat. BOTHAVILLE (1) Kruger, Willem Hendrik. Residential address: Farm Eensaamheid, district Bothaville. Business address: 54 President Street, Bothaville. Postal address: P.O. Box 1195, Bothaville. (2) Sect. 20 (a) (ii) Restaurant Liquor Licence. (4) The Barn Restaurant, Part of Site 98/99, 54 President Street, Bothaville. (5) Other business as mentioned in section 41 (i) (a) of the Liquor Act, BOTHAVILLE (1) Kruger, Willem Hendrik. Woonadres: Plaas Eensaamheid, distrik Bothaville. Sake-adres: Presidentstraat 54, Bothaville. Posadres: Posbus 1195, Bothaivlle. (2) Artikel 20 (a) (ii) Restaurant Dranklisensie. (4) The Barn Restaurant, Gedeelte van Erf 98/99, Presidentstraat 54, Bothaville. (5) Ander besigheid soos beoog in die bepalings van artikel 41 (i) (a) van die Drankwet, BOTSHABELO (1) Sabata Joseph Khalienyane, 1113 J Section, Botshabelo, (2) Bottle Store, Liquor Licence. (4) Afro Dizzier Bottle Store, 1113 J Section, Botshabelo, BOTSHABELO (1) Sabata Joseph Khalienyane, 1113 J Section, Botshabelo, (2) Bottle Store, Liquor Licence. (3) Alle soort van drank. (4) Afro Dizzier Bottle Store, 1113 J Section, Botshabelo, (5) Artikel 41 (1) (a). BOTSHABELO (1) Edwin Mphatswe Nyeseman, 1414 J Section, Botshabelo. (2) Tavern. (4) Oupa s Inn Tavern, 1414 J Section, Botshabelo. BOTSHABELO (1) Edwin Mphatswe Nyeseman, 1414 J Section, Botshabelo. (2) Tavern. (4) Oupa s Inn Tavern, 1414 J Section, Botshabelo. BOTSHABELO (1) Phosholi Johannes, 772 E Section, Botshabelo. (2) Restaurant. (4) Eagles Peak Restaurant, 772 E Section, Botshabelo. BOTSHABELO (1) Phosholi Johannes, 772 E Section, Botshabelo. (2) Restaurant. (4) Eagles Peak Restaurant, 772 E Section, Botshabelo. (5) Sec. 41 (1) 9 conduct.

8 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No BOTSHABELO (1) Khotso, Lehlohondo Daniel. Site 35, Block L, Botshabelo; Site 820, Block L, Botshabelo; Site 35, Block L, Botshabelo. (2) Special Licence in terms of section 20 (a) (vii) Onconsumption. (4) Khotso Lounge, Site 820, Block L, Botshabelo (no streetnames and numbers). BOTSHABELO (1) Khotso, Lehlohondo Daniel. Perseel 35, Blok L, Botshabelo; Perseel 820, Blok L, Botshabelo; Perseel 35, Blok L, Botshabelo, (2) Spesiale Lisensie in terme van artikel 20 (a) (vii) binneverbruik. (4) Khotso Lounge, Perseel 820, Blok L, Botshabelo (geen straatname en nommers). BOTSHABELO (1) Nomaeza B. Ramodula, 3619 K Section, Botshabelo. (4) Chabi s Inn, 3619 K Section, Botshabelo. BOTSHABELO (1) Nomaeza B. Ramodula, 3619 K Section, Botshabelo. (2) Spesiale Lisensie Tavern. (4) Chabi s Inn, 3619 K Section, Botshabelo. (5) Artikel 41 (1) (a). BULTFONTEIN (1) Stavrou, Stavros, 6 Postorie Street, Bultfontein. Postal address: PO Box 783, Bultfontein, (2) Grocer s Wine Licence (off-consumption) Section 20 (b) (iv). (4) Aandster Supermarket, Erf 18, 36 Mark Street, Bultfontein. (5) Not applicable. BULTFONTEIN (1) Stavrou, Stavros, Postoriestraat 6, Bultfontein. Posadres: Posbus 783, Bultfontein. (2) Kruideniers Wynlisensie (buiteverbruik) artikel 20 (b) (iv). (4) Aandster Supermarket, Erf 18, Markstraat 36, Bultfontein. (5) Nie van toepassing. BRANDFORD (1) Martha Khantsi, 587 Location, Brandford, (2) Bottle Store. (3) All kinds bottle store. (4) Phutas By Nite Bottle Store. (5) 41.1.C. BRANDFORD (1) Martha Khantsi, 587 Location, Brandfort, (2) Bottle Store. (3) All kinds bottle store. (4) Phuta s By Nite Bottle Store. (5) 41.1.C. DE WETSDORP (1) Frederick Coenraad de Wet, 37 De Wet Street, De Wetsdorp, (2) Bottle Store Liquor Licence. (4) De Wets Mini Liquors, Erf No. 431, 38 De Wet Street, De Wetsdorp, (5) Article 86 (1) b. DE WETSDORP (1) Frederick Coenraad de Wet, De Wetstraat 37, De Wetsdorp, (2) Drankwinkellisensie. (4) De Wets Mini Liquors, Erf No. 431, De Wetstraat 38, De Wetsdorp, (5) Artikel 86 (1) b. EDENBURG (1) Wel-Rie Gastehuis CC (CK98/41073/23), the farm Spitskop, Edenburg; the farm Spitskop, Edenburg; PO Box 32983, Fichardtpark, (2) Beer Brewer s Licence. (3) Beer and Ginger Beer. EDENBURG (1) Wel-Rie Gastehuis CC (Reg. Nr. CK98/41073/23), die plaas Spitskop, Edenburg; die plaas Spitskop, Edenburg; Posbus 32983, Fichardtpark, (2) Bierbrouerslisensie. (3) Bier en gemmerbier.

9 10 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 (4) Spitskop Gemmer, the farm Spitskop, Nr. 330, district Edenburg. (5) Authorisation in terms of section 80 (3) of the Liquor Act. (4) Spitskop Gemmer, die plaas Spitskop, Nr. 330, distrik Edenburg. (5) Magtiging in terme van artikel 80 (3) van die Drankwet. HENNENMAN (1) Mjezu Ndweyisile A., 2206 Phomolong, Hennenman, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Dalton Tavern, 2207 Phomolong, Hennenman, HENNENMAN (1) Mjezu Ndweyisile A., 2206 Phomolong, Hennenman, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Dalton Tavern, 2207 Phomolong, Hennenman, HOBHOUSE (1) Pieterse Stoffel, 42 Stil Street, Thaba Patcoa. (4) SP Tarven, 42 Stil Street, Thaba Patchoa. (5) HOBHOUSE (1) Pieterse Stoffel, 42 Stil Street, Thaba Patcoa. (4) SP Tarven, 42 Stil Street, Thaba Patchoa. (5) HOOPSTAD (1) Vuyelwa Anna Mtatha, 1679 Sekgoe Street, Hoopstad, (2) Special. (3) Beer. (4) Diwetse Tavern, 1552 Tikwana, Hoopstad, (5) N/A. HOOPSTAD (1) Vuyelwa Anna Mtatha, 1679 Sekgoe Street, Hoopstad, (2) Special. (3) Beer. (4) Diwetse Tavern, 1552 Tikwana, Hoopstad, (5) N/A. JACOBSDAL (1) Kufote Abie Brian, No. 330 Generations, Jacobsdal; P.O. Box 788, Jacobsdal, (2) Special Liquor Licence Tavern. (4) Gastro s Liquors, Nr. 339 Generations, Erf No. 339, Jacobsdal. (5) Artikel 41 (1) (a). JACOBSDAL (1) Kufote Abie Brian, Nr. 330 Generations, Jacobsdal; Posbus 788, Jacobsdal, (2) Spesiale Dranklisensie Tavern. (4) Gastro s Liquors, Nr. 339 Generations, Erf No. 339, Jacobsdal. (5) Artikel 41 (1) (a). JACOBSDAL (1) Wolf, Thiapelo Klaas, Erf No. 182, 182 Vetman Street, Ratanang; PO Box 506, Jacobsdal, (2) Special Licence (on-consumption) (Liquor Tavern). (4) Thado s Tavern, Erf No. 182, 182 Vetman Street, Ratanang, Jacobsdal. JACOBSDAL (1) Wolf, Thiapelo Klaas, Erf No. 182, Vetmanstraat 182, Ratanang; Posbus 506, Jacobsdal, (2) Spesiale Lisensie (binneverbruik) (Drankhuis) (4) Thado s Tavern, Erf No. 182, Vetmanstraat 182, Ratanang, Jacobsdal. (5) Artikel 41 (1) (a). JACOBSDAL (1) Eva Polani Louw, Stand 86, Ratanang, Jacobsdal District, Free State; P.O. Box 1054, Ratanang, (2) Special Licence On-consumption (Tavern). JACOBSDAL (1) Eva Polani Louw, Erf 86, Ratanang, Jacobsdal distrik, Vrystaat; Posbus 1054, Ratanang, (2) Spesiale Lisensie Binneverbruik (Tavern).

10 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No (4) Samekoms Tavern, Stand 86, Ratanang, Jacobsdal, district Free State Province. (4) Samekoms Tavern, Erf 86, Ratanang, Jacobsdal distrik, provinsie Vrystaat. JAGERSFONTEIN (1) Partnership between: Nthoele Moleleki Martin, and Mokwetsi Cecilia Keromang, 670 Itumeleng, Jagersfontein; 670 Itumeleng, Jagersfontein, (2) Special Liquor Licence Tavern. (4) Winners Inn, 10 Dickson Street, Erf No 284, Jagersfontein. (5) Artikel 41 (1) (a). JAGERSFONTEIN (1) Vennootskap tussen: Nthoele Moleleki Martin, en Mokwetsi Cecilia Keromang, 670 Itumeleng, Jagersfontein; 670 Itumeleng, Jagersfontein, (2) Spesiale Dranklisensie Tavern. (4) Winners Inn, Dicksonstraat 10, Erf No 284, Jagersfontein. (5) Artikel 41 (1) (a). KROONSTAD (1) Eavesdrop Trading 110 CC, CK2006/069469/23, 3 Totius Street (PO Box 134), Kroonstad, (2) On-consumption Restaurant Liquor Licence. (4) Café Bruschetta, Shops 13 & 14, Panorama Plaza, Suidweg, Kroonstad (Erf 7734, Kroonstad). (5) (A) Reg. 41 (1) (a). KROONSTAD (1) Eavesdrop Trading 110 CC, CK2006/069469/23, Totiusstraat 3, Posbus 134, Kroonstad, (2) Binneverbruik Restaurantdranklisensie. (4) Café Bruschetta, Winkels 13 & 14, Panorama Plaza, Suidweg, Kroonstad, 9499 (Erf 7734, Kroonstad). (5) (A) Artikel 41 (1) (a). LADYBRAND (1) Cuppa Java, 8 Fifth Street, Ladybrand, 9745; PO Box 522, Ladybrand, (2) Restaurant Liquor Licence, i.t.o. sec. 20 (a) (ii). (3) All kinds of liquor in terms of art. 20 (a) (ii). (4) Cuppa Java, Site Nr. 61/1, 17 Church Street, Ladybrand, (5) Authority in terms of section 41 (1) (a). LADYBRAND (1) Cuppa Java, Vyfdestraat 8, Ladybrand, 9745; Posbus 522, Ladybrand, (2) Restaurandranklisensie i.t.v. artikel 20 (a) (ii). (4) Cuppa Java, Erf Nr. 61/1, Kerkstraat 17, Ladybrand, (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (a). MARQUARD (1) Maleke Mojalefa Piterose, 449 Moemaneng, 9610, Marquard. (4) M.P.M. Tavern, Erf No. 1964, Moemaneng, 9610 (no street names). (5) Section 41 (1) (A). MARQUARD (1) Maleke Mojalefa Piterose, 449 Moemaneng, 9610, Marquard. (2) Spesiale Lisensie Taverne. (4) M.P.M. Tavern, Erf No. 1964, Moemaneng, 9610 (geen straat name). (5) Section 41 (1) (A). MEQHELENG (1) Paseka Dominic Mokhethea, 4519 Zone 7, Meqheleng, Ficksburg, (2) Special. (4) 247 V.I.Place, 1173 No. 2 Location, Ficksburg, Meqheleng, MEQHELENG (1) Paseka Dominic Mokhethea, 4519 Zone 7, Meqheleng, Ficksburg, (2) Spesiaal. (4) 247 V.I.Place, 1173 No. 2 Location, Ficksburg, Meqheleng, (5) Artikel 41 (1) (a).

11 12 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 MOTHEO (1) Mpho Rodney, Mabope 4729, Moroka Lokasie, Thaba Nchu. (2) Liquor Restaurant. (3) Bobbs Liquor Restuarant 4729, Moroka Lokasie, Thaba Nchu. (4) Bobbs Restuarant 4729, Moroka Lokasie. (5) Bepaling van artikel 41 (1) om besigheid te bedryf. MOTHEO (1) Mpho Rodney, Mabope 4729, Moroka Lokasie, Thaba Nchu. (2) Liquor Restaurant. (3) Bobbs Liquor Restuarant 4729, Moroka Lokasie, Thaba Nchu. (4) Bobbs Restuarant 4729, Moroka Lokasie. (5) Bepaling van artikel 41 (1) om besigheid te bedryf. ODENDAALSRUS (1) Lourenco Anthonio Muianga, 1223 Nyalkallong, Allanridge, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Seun s Tavern, 1223 Nyakallong, Allanridge, ODENDAALSRUS (1) Lourenco Anthonio Muianga, 1223 Nyalkallong, Allanridge, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Seun s Tavern, 1223 Nyakallong, Allanridge, ODENDAALSRUS (1) Phakisa Major Sport Events and Development Corporation, Farm Kalkkuil, Odendaalsrus, PO Box 1219, Welkom, (2) Special Liquor Licence (on consumption) Section 20 (a) (vii). (4) Phakisa Freeway, Farm Kalkkuil, Farm Number 153, Odendaalsrus. (5) Approval in terms of section 41 (1) (a) to conduct other business upon the premises. ODENDAALSRUS (1) Phakisa Major Sport Events and Development Corporation, plaas Kalkkuil, Odendaalsrus, Posbus 1219, Welkom, (2) Spesiale Drank Lisensie (Binneverbruik) Artikel 20 (a) (vii). (4) Phakisa Freeway, plaas Kalkkuil, Plaas Nommer 153, Odendaalsrus. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a) om ander besigheid op die perseel voort te sit. ODENDAALSRUS (1) Botoman: Zondani Petrus. Residential address: 7414 K9, Khutloanong, Odendaalsrus. Business address: 7414 K9 Khutloanong, Odendaalsrus. Postal address: 7414 K 9, Khutloanong, Odendaalsrus. (2) Sect. 20 (a) (vii) Special Licence (Tavern). (4) Zondi s Tavern, Part of Site 7414 K9 Khutloanong, Odendaalsrus. (5) Other business as mentioned in sec. 41 (i) (a) of the liquor act, ODENDAALSRUS (1) Botoman: Zondani Petrus. Woon adres: 7414 K9, Khutloanong, Odendaalsrus. Sake adres: 7414 K9 Khutloanong, Odendaalsrus. Pos adres: 7414 K 9, Khutloanong, Odendaalsrus. (2) Artikel. 20 (a) (vii) Spesiale Lisensie (Tavern). (4) Zondi s Tavern, Gedeelte van Erf 7414 K9 Khutloanong, Odendaalsrus. (5) Ander besigheid soos beoog in die bepalings van art. 41 (i) (a) van die Drankwet, ODENDAALSRUS (1) Dlamini: Thembi Anna. Residential address: 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. Business address: 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. Postal address: 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. (2) Sect. 20 (a) (vii) Special Licence (Tavern). (3) All kind of liquor. (4) Swazi Sun, Part of Site 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. (5) Other business as mentioned in sec. 41 (i) (a) of the liquor act, ODENDAALSRUS (1) Dlamini: Thembe Anna. Woon adres: 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. Sake adres: 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. Pos adres: 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. (2) Artikel. 20 (a) (vii) Spesiale Lisensie (Tavern). (4) Swazi Sun, Gedeelte van Erf 2007 K4, Khutloanong, Odendaalsrus. (5) Ander besigheid soos beoog in die bepalings van art. 41 (i) (a) van die Drankwet, 1989.

12 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No PARYS (1) M. Isaak Holdings CC, t/a Mandingo Dome Lodge, M. Isaak Holdings CC, P.O. Box 219, Parys, (2) Restaurant. (4) Mandingo Dome Lodge, Holding No. 3, Pistorius Rust, Parys, Parys District, Province Free State. (5) Reg 5 (1) A. PARYS (1) M. Isaak Holdings CC, h/a Mandingo Dome Lodge, M. Isaak Holdings CC, Posbus 219, Parys, (2) Restaurant. (4) Mandingo Dome Lodge, Hoewe No. 3, Pistorius Rust, Parys, Parys Distrik, Provinsie Vrystaat. (5) Reg 5 (1) A. PARYS (1) Spigeon Samuel Motloung, Stand 05008, Zone 5, Tumahole, Parys, (2) Liquor Store Liquor Licence. (4) Janzac Liquor Store, Stand 05008, Zone 5, Tumahole, Parys, (5) Section 41 (1) (c). PARYS (1) Spigeon Samuel Motloung, ID No , Standplaas 05008, Sone 5, Tumahole, Parys, (2) Drankwinkellisensie. (4) Janzac Liquor Store, Standplaas 05008, Sone 5, Thumahole, Parys, (5) Artikel 41 (1) (c). PARYS (1) Mystand Investments, Janice Road 9, Flamwood, Klerksdorp, (2) Special Licence (On-consumption). (4) Chicken King, Middelstraat 12, Parys, (5) Consent in terms of section 41 (1) (c). PARYS (1) Mystand Investments, Janicelaan 9, Flamwood, Klerksdorp, (2) Spesiale Lisensie (binneverbruik). (4) Chicken King, Middelstraat 12, Parys, (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (c). PARYS (1) A and K Roadhouse and Confectionary, 1 Kruis Street, Parys; 97 Loop Street, Parys, (2) Liquor Store Liquor Licence. (4) Super Service Liquors, 99 Loop Street, Erf No. 1287, Parys. (5) Artikel 41 (1) (c). PHILIPPOLIS (1) Starfair 154 CC, PO Box 131, Philippolis, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Ons Dien Coffee Shop, Erf 21, R Remainder of Portion 1 of Erf 22, Portion 2 of Portion 1 of Erf 22, Remainder of Erf 22. (5) Artikel 41 (1) (a). PARYS (1) A and K Roadhouse and Confectionary, Kruisstraat No. 1, Parys; Loopstraat No. 97, Parys, (2) Drankwinkel Dranklisensie. (4) Super Service Liquors, Loopstraat No. 99, Erf No. 1287, Parys. (5) Artikel 41 (1) (c). PHILIPPOLIS (1) Starfair 154 CC, Posbus 131, Philippolis, (2) Restaurantdranklisensie. (4) Ons Dien Koffie-winkel, Erf 21, Restant van Erf 22, Restant van Deel 1 van Erf 22, Deel 2 van Deel 1 van Erf 22. (5) Artikel 41 (1) (a). PHILIPPOLIS (1) Starfair 154 CC, PO Box 131, Philippolis, (2) Grocery and Wine License. (3) Table wine. (4) Ons Dien Supermarket, Erf 21, Remainder of Erf 22, Remainder of Portion 1 of Erf 22, Portion 2 of Portion 1 of Erf 22. (5) N/a. PHILIPPOLIS (1) Starfair 154 CC, Posbus 131, Philippolis, (2) Krydenierswynlisensie. (3) Tafelwyn. (4) Ons Dien Supermark, Erf 21, Restant van Erf 22, Restant van Deel 1 van Erf 22, Deel 2 van Deel 1 van Erf 22. (5) N.v.t.

13 14 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 PHUTHADITJHABA (1) Fusi, Mokubung, No. 54 Riverside, Phuthaditjhaba, (4) Kopanong Inn, 54 Riverside, P.O. Box 15330, Witsieshoek, (5) N/a. PHUTHADITJHABA (1) Fusi, Mokubung, No. 54 Riverside, Phuthaditjhaba, (4) Kopanong Inn, 54 Riverside, P.O. Box 15330, Witsieshoek, (5) N/a. SASOLBURG (1) Molotsi Samuel Lekhasi, 3920 Taylor Park, Sasolburg, (2) Restaurant Licence. (4) Nyeleti Restaurant, 4217 Taylor Park, Zamdela, Sasolburg. (5) Article 41 (1) (a), food and drinks. SASOLBURG (1) Molotsi Samuel Lekhasi, 3920 Taylor Park, Sasolburg, (2) Restaurant Licence. (4) Nyeleti Restaurant, 4217 Taylor Park, Zamdela, Sasolburg. (5) Article 41 (1) (a), food and drinks. SASOLBURG (1) Khesa, David Malefetsana. Residential address: 4244 Somerspost, Zamdela, Sasolburg. Business address: 4244 Somerspost, Zamdela, Sasolburg. Postal address: 4244 Somerspost, Zamdela, Sasolburg. (2) Section 20 (a) (vii) Special Licence (tavern). (3) All kind of liquor. (4) Little Rose Tavern, Part of Site 4244, Somerspost, Zamdela, Sasolburg. (5) Other business as mentioned in sec. 41 (i) (a) of the Liquor Act, SASOLBURG (1) Khesa, David Malefetsana. Woonadres: 4244 Somerspost, Zamdela, Sasolburg. Sakeadres: 4244 Somerspost, Zamdela, Sasolburg. Posadres: 4244 Somerspost, Zamdela, Sasolburg. (2) Artikel 20 (a) (vii) Spesiale Lisensie (tavern). (4) Little Rose Tavern, Gedeelte van Erf 4244, Somerspost, Zamdela, Sasolburg. (5) Ander besigheid soos beoog in die bepalings van Art. 41 (i) (a) van die Drankwet, SASOLBURG (1) Molotsi Samuel Lekhasi, 3920 Taylor Park, Sasolburg, (2) Restaurant Licence. (4) Nyeleti Restaurant, 4217 Taylor Park, Zamdela, Sasolburg. (5) Article 41 (1) (a), food and drinks. SASOLBURG (1) Molotsi Samuel Lekhasi, 3920 Taylor Park, Sasolburg, (2) Restaurant Licence. (4) Nyeleti Restaurant, 4217 Taylor Park, Zamdela, Sasolburg. (5) Article 41 (1) (a), food and drinks. THABA NCHU (1) Selina Vuyiswa Mene, 426 Selosesha Location, Thaba Nchu. (2) Special Licence Eating House. (4) Restaurant Pakistan, Serwalo Village, Thaba Nchu. THABA NCHU (1) Selina Vuyiswa Mene, 426 Selosesha Location, Thaba Nchu. (2) Spesiale Lisensie Eetplek. (4) Restaurant Pakistan, Serwalo Village, Thaba Nchu. THABA NCHU (1) Mzamo, Mothambela James. Residential address: 79 Paradys Village, Thaba Nchu. Business address: 79 Paradys Village, Thaba Nchu. Postal address: 79 Paradys Village, Thaba Nchu. (2) Section 20 (a) (vii) Special Licence (tavern). THABA NCHU (1) Mzamo, Mothambela James. Woonadres: Paradys Village 79, Thaba Nchu. Paradys Village 79, Thaba Nchu. Sake-adres: Paradys Village 79, Thaba Nchu. Posadres: Paradys Village 79, Thaba Nchu. (2) Artikel 20 (a) (vii) Spesiale Lisensie (tavern).

14 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No (3) All kind of liquor. (4) Lasty s Inn, Part of Site, 79 Paradys Village, Thaba Nchu. (5) Other business as mentioned in sec. 41 (i) (a) of the Liquor Act, (4) Lasty s Inn, Gedeelte van Erf 79, Paradys Village, Thaba Nchu. (5) Ander besigheid soos beoog in die bepalings van art. 41 (i) (a) van die Drankwet, THEUNISSEN (MASILON-YANA) (1) Venter, Susanna Francina, farm Dankbaar, District Theunissen. Postal address: PO Box 226, Theunissen, (2) Special Liquor Licence, section 20 (a) (vii) on-consumption tavern. (4) Frikkieshoek, plaas Frederickshoek No. 547, distrik Theunissen. (5) Approval in terms of section 41 (1) (a) to conduct other business upon the premises. THEUNISSEN (MASILON-YANA) (1) Venter, Susanna Francina, plaas Dankbaar, Distrik Theunissen. Posadres: Posbus 226, Theunissen, (2) Spesiale Dranklisensie artikel 20 (a) (vii) binneverbruik drankhuis. (4) Frikkieshoek, plaas Frederickshoek No. 547, distrik Theunissen. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a) om ander besigheid op die perseel voort te sit. VENTERSBURG (1) Ramos, Agostinho de Abreu, 6 Voortrekker Str, Ventersburg, (2) Wine Licence. (3) Wine, spirit, coolers, liquer. (4) Uitspan Sentra, 6 Voortrekker Str, Ventersburg, VENTERSBURG (1) Ramos, Agostinho de Abreu, 6 Voortrekker Str., Ventersburg. (2) Wynlisensie. (3) Wyn, spirit, coolers, likeur. (4) Uitspan Sentra, 6 Voortrekker St., Ventersburg, VENTERSBURG (1) Sello Mohoje, 32 Van Andel Street, Ventersburg, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Herb s Place, 32 Van Andel Street, Ventersburg, VENTERSBURG (1) Sello Mohoje, 32 Van Andel Street, Ventersburg, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Herb s Place, 32 Van Andel Street, Ventersburg, VILJOENSKROON (1) Njesi Samuel Zwelinjane, 3349 Rammulotsi, Viljoenskroon, (2) Liquor Store. (4) Mmune Liquor Store, 3349 Rammulotsi, Viljoenskroon, (5) 41 (1) (c). WELKOM (1) Louw, Marius, 102 Louisway, Riebeeckstad, Welkom. Postal address: 102 Louisway, Riebeeckstad, Welkom, (2) Special Liquor Licence (on-consumption), section 20 (a) (vii) (eating house). (4) The Square, Erf 5001, 142 Craib Avenue, Riebeeckstad, Welkom. (5) Approval in terms of section 41 (1) (a) to conduct other business upon the premises. VILJOENSKROON (1) Njesi Samuel Zwelinjane, 3349 Rammulotsi, Viljoenskroon, (2) Drankwinkel. (4) Mmune Liquor Store, 3349 Rammulotsi, Viljoenskroon, (5) 41 (1) (c). WELKOM (1) Louw, Marius, Louisweg 102, Riebeeckstad, Welkom. Posadres: Louisweg 102, Riebeeckstad, Welkom, (2) Spesiale Dranklisensie (binneverbruik) artikel 20 (a) (vii) eethuis. (4) The Square, Erf 5001, Craiblaan 142, Riebeeckstad, Welkom. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a) om ander besigheid op die perseel voort te sit.

15 16 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 WELKOM (1) Nel, Robert William, 17 Lucrette Street, Riebeeckstad, Welkom. Postal address: 17 Lucrette Street, Riebeeckstad, (2) Liquor Store Licence (off consumption) section 20 (b) (iii). (4) Riebeeckstad Bottle Store, Shop 2, Erf 5803, 3 Norman Street, c/o Norman & Jennie Streets, Riebeeckstad, Welkom. (5) Approval in terms of section 41 (1) (c) to conduct other business upon the premises. WELKOM (1) Ramontseng Seoe Azel, 58 Holden Street, Riebeeckstad, Welkom, (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Sewasa s Tavern, Jimmy Sehlooho Street, Thabong, Welkom. WELKOM (1) Van der Riet, Charmyn, 250 Stateway, Welkom. Postal address: 250 Stateway, Welkom, (2) Special Liquor Licence (on consumption) section 20 (a) (vii) (accommodation). Mojo s, Erf 4048, 250 Stateway, Welkom. (5) Approval in terms of section 41 (1) (a) to conduct other business upon the premises. WELKOM (1) Nel, Robert William, Lucrettestraat 17, Riebeeckstad, Welkom. Posadres: Lucrettestraat 17, Riebeeckstad, (2) Drankwinkel Lisensie (buiteverbruik) artikel 20 (b) (iii). (4) Riebeeckstad Bottle Store, Shop 2, Erf 5803, 3 Norman Street, c/o Norman & Jennie Streets, Riebeeckstad, Welkom. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (c) om ander besigheid op die perseel voort te sit. WELKOM (1) Ramontseng Seoe Azel, 58 Holden Street, Riebeeckstad, Welkom, (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Sewasa s Tavern, Jimmy Sehlooho Street, Thabong, Welkom. WELKOM (1) Van der Riet, Charmyn, Stateway 250, Welkom. Posadres: Stateway 250, Welkom, (2) Spesiale Dranklisensie (binneverbruik) artikel 20 (a) (vii) akkommodasie. Mojo s, Erf 4048, Stateway 250, Welkom. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a) om ander besigheid op die perseel voort te sit. WELKOM (1) Peet Investments CC, CK1995/026782/23, 57 Oranje Street, Kroonstad; PO Box 334, Welkom, (2) On consumption: Special Liquor Licence (other). (4) The Winch, Shop No. 6, Janson Road, Riebeeckstad (Erf 1516 and Erf 1517, Riebeeckstad, District Welkom). (5) (A) Reg. 41 (1) (a). WELKOM (1) Peet Investments CC, CK1995/026782/23, Oranjestraat 57, Kroonstad; Posbus 334, Welkom, (2) Binneverbruik Spesiale Dranklisensie (ander). (4) The Winch, Winkel No. 6, Jansonstraat, Riebeeckstad (Erf 1516 en Erf 1517, Riebeeckstad, Welkom). (5) (A) Artikel 41 (1) (a). WELKOM (1) Sehloho Samuel Mokonenyane, Miletus Street, Thabong, (4) Sticker s Place, Phakathi Road, Thabong. (5) Article 41 (1). WELKOM (1) Sehloho Samuel Mokonenyane, Miletusstraat, Thabong, (2) Spesiale Lisensie Taverne. (4) Sticker s se Plek, Phakathiweg, Thabong. (5) Artikel 41 (1) (a). WELKOM (1) Ntaoleng Mohammad, 104 Cassamia Court, West Burger Street, Bloemfontein, (2) Special Liquor Licence (other). WELKOM (1) Ntaoleng Mohammad, 104 Cassamia Court, West Burger Street, Bloemfontein, (2) Special Liquor Licence (other).

16 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No (4) Setshabelo Restaurant & Pub, Stand 116, Statewell Corner Donkin Street, Central Business Area, Welkom. (4) Setshabelo Restaurant & Pub, Stand 116, Statewell Corner Donkin Street, Central Business Area, Welkom. WELKOM (1) Dennies Dilworth, 4 Drakensburg Street, St. Helena, Welkom, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Blues Restaurant, Shop No. 2, Mylacor Building, Jan Celeer Park, Welkom. WELKOM (1) Dennies Dilworth, 4 Drakensburg Street, St. Helena, Welkom, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Blues Restaurant, Shop No. 2, Mylacor Building, Jan Celeer Park, Welkom. WELKOM (1) Nomlose Davet, Ext. 15, Bronville, Welkom, (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Moon Light Success, Ext 15, Bronville, Welkom, WELKOM (1) Nomlose Davet, Ext. 15, Bronville, Welkom, (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Moon Light Success, Ext 15, Bronville, Welkom, WELKOM (1) Ngxabatya Nonyameko P., Hani Park, Bronville, Welkom, (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Nandi s Shebeen, Hani Park, Bronville, Welkom. WELKOM (1) Ngxabatya Nonyameko P., Hani Park, Bronville, Welkom, (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Nandi s Shebeen, Hani Park, Bronville, Welkom. WELKOM (1) Thabiso Vincent Moeti, Dimakatso Tavern, 6510 Phumlani, Thabong, Welkom. (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Dimakatso Tavern, 6510 Phumlani, Thabong, Welkom. WELKOM (1) Thabiso Vincent Moeti, Dimakatso Tavern, 6510 Phumlani, Thabong, Welkom. (2) Special Liquor Licence (tavern). (4) Dimakatso Tavern, 6510 Phumlani, Thabong, Welkom. WELKOM (1) Unicorn Bowling Club, 1 Toronto Road, St. Helena, Welkom; P.O. Box 1292, Welkom, (2) Club Liquor Licence. (4) Unicorn Bowling Club, 1 Toronto Road, St. Helena, Welkom. WELKOM (1) Unicorn Bowling Club, 1 Toronto Road, St. Helena, Welkom; P.O. Box 1292, Welkom, (2) Club Liquor Licence. (4) Unicorn Bowling Club, 1 Toronto Road, St. Helena, Welkom. WESSELSBRON (1) Tokelelo William Phalazo, 1864 Monyakeng, Wesselsbron, (2) Special Liquor Licence (tavern). WESSELSBRON (1) Tokelelo William Phalazo, 1864 Monyakeng, Wesselsbron, (2) Special Liquor Licence (tavern).

17 18 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 (4) Phalazo s Place, 1864 Monyakeng, Wesselsbron. (4) Phalazo s Place, 1864 Monyakeng, Wesselsbron. WESSELSBRON (1) Lethetsa Pule J, 2366 Monyakeng, Wesselsbron, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Mohanuwa s Tavern, 2366 Monyakeng, Wesselsbron. WESSELSBRON (1) Lethetsa Pule J, 2366 Monyakeng, Wesselsbron, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Mohanuwa s Tavern, 2366 Monyakeng, Wesselsbron. WESSELSBRON (1) Lekkersit Sinegele Dikana, 1572 Wintvoel Street, Monyakeng, Wesselsbron, (4) Lacosta Liquor Store, 1572 Wintvoel Street, Monyakeng, Wesselsbron. WESSELSBRON (1) Lekkersit Sinegele Dikana, 1572 Wintvoel Street, Monyakeng, Wesselsbron, (2) Spesiale Drankwinkel. (4) Lacosta Liquor Store, 1572 Wintvoel Street, Monyakeng, Wesselsbron. (5) Artikel 41 (1) (a). WESSELSBRON (1) Zacharia Mokgosi, 3665 Monyakeng, Wesselsbron, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Leboneng Tavern, 3665 Monyakeng, Wesselsbron. WESSELSBRON (1) Zacharia Mokgosi, 3665 Monyakeng, Wesselsbron, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Leboneng Tavern, 3665 Monyakeng, Wesselsbron. WINBURG (1) Leeuw, Malitoane Hendrik, Site 22, Jan Jully Street, Makeleketla, Winburg; Site 22, Jan Jully Street, Makeleketla, Winburg; Site 22, Jan Jully Street, Makeleketla, Winburg, (2) Special Licence in terms of section 20 (a) (vii) onconsumption. (4) The Cool Lion Night Club, Bare Ke Truckeng, Sit 22, Jan Jully Street, Makeleketla, Winburg. WINBURG (1) Leeuw, Malitoane Hendrik, Perseel 22, Jan Jully Staat, Makeleketla, Winburg; Perseel 22, Jan Jully Straat, Makeleketla, Winburg; Perseel 22, Jan Jully Straat, Makeleketla, Winburg, (2) Spesiale lisensie in terme van artikel 20 (a) (vii) binneverbruik. (4) The Cool Lion Night Club, Bare Ke Truckeng, Perseel 22, Jan Jully Street, Makeleketla, Winburg. WITSIESHOEK (1) Molefe Kekeletso Sylvian, P.O. Box 22680, Dikgakeng, (2) Tavern. (4) Club K.S., 2976 Lusaka Loc., Thabong, Witsieshoek, (5) Sec. 41 (1) (a). WITSIESHOEK (1) Molefe Kekeletso Sylvian, P.O. Box 22680, Dikgakeng, (2) Tavern. (4) Club K.S., 2976 Lusaka Loc., Thabong, Witsieshoek, (5) Sec. 41 (1) (a). WITSIESHOEK (1) Motsoeneng P.A., P.O. Box 14466, Witsieshoek. (2) Special Licence for Tavern. WITSIESHOEK (1) Motsoeneng P.A., P.O. Box 14466, Witsieshoek. (2) Special Licence for Tavern.

18 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No (4) Paradise Tarven, Stand No. 356, Chris Hani Park. (5) N/a. (4) Paradise Tarven, Stand No. 356, Chris Hani Park. (5) N/a. WITSIESHOEK (1) Mmapuleng Locadiah Moloi, Mmakwane Village, PO Box 22355, Dikgakeng, (2) Tavern. (4) Lesedi City Tavern, Mmakwane Village, PO Box 22355, Dikgakeng, (5) N/a. WITSIESHOEK (1) Mmapuleng Locadiah Moloi, Mmakwane Village, PO Box 22355, Dikgakeng, (2) Tavern. (4) Lesedi City Tavern, Mmakwane Village, PO Box 22355, Dikgakeng, (5) N/a. WITSIESHOEK (1) Mphuthi Nomvula Nitta, Paballong Vill, P.O. Box 17620, Witsieshoek, (4) Tolo s Tavern, Paballong Vill, P.O. Box 17620, Witsieshoek, (5) N/a. WITSIESHOEK (1) Mphuthi Nomvula Nitta, Paballong Vill, P.O. Box 17620, Witsieshoek, (4) Tolo s Tavern, Paballong Vill, P.O. Box 17620, Witsieshoek, (5) N/a. WITSIESHOEK (1) Dlamini Nomcebo Innocentia, P.O. Box 13093, Witsieshoek, (2) Tavern. (4) Buhle Buzovama Tarven, House No. 652, Makgalaneng, Witsieshoek, (5) 41 (1) (c). WITSIESHOEK (1) Dlamini Nomcebo Innocentia, P.O. Box 13093, Witsieshoek, (2) Tavern. (4) Buhle Buzovama Tarven, House No. 652, Makgalaneng, Witsieshoek, (5) 41 (1) (c). WITSIESHOEK (1) Mokoena Mokoena Lizbeth, P.O. Box 11277, Mokodumela, (2) Tavern. (4) Dipoding Tavern, 482 Sebokeng Village, Mokodumela, (5) 41 (1) (c). WITSIESHOEK (1) Mokoena Mokoena Lizbeth, P.O. Box 11277, Mokodumela, (2) Tavern. (4) Dipoding Tavern, 482 Sebokeng Village, Mokodumela, (5) 41 (1) (c). WITSIESHOEK (1) Chautsane Mamofihli Beaulah, Mokoane Village, P.O. Box 21893, Poelong, (2) Tavern. (4) Chautsi Tavern, 307 Mountain View, Makoane, Witsieshoek, (5) Sec. 41 (1) (a). WITSIESHOEK (1) Chautsane Mamofihli Beaulah, Mokoane Village, P.O. Box 21893, Poelong, (2) Tavern. (4) Chautsi Tavern, 307 Mountain View, Makoane, Witsieshoek, (5) Sec. 41 (1) (a). WITSIESHOEK (1) Mkhalipi Tsela Richard, Paballong Vill, P.O. Box 13390, Witsieshoek, WITSIESHOEK (1) Mkhalipi Tsela Richard, Paballong Vill, P.O. Box 13390, Witsieshoek, 9870.

19 20 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 (2) Bottle Store. (4) Mkhalipis Bottle Store, Paballong Village, Witsieshoek, (5) Sec. 41 (1) (c) (2) Bottle Store. (4) Mkhalipis Bottle Store, Paballong Village, Witsieshoek, (5) Sec. 41 (1) (c) WITSIESHOEK (PHUTHADITJHABA) (1) Ntsiuoa Marotholi, Mangaung Tribal Council, Mota Street, opposite the Charles Mopeli Stadium Main Entrance, P.O. Box 10399, Mokodumela, (2) Special Liquor Licence (Off) Liquor Store. (4) Thabang Liquor Store, no Erf. Number, Mangaung Tribal Council, Mota Street, opposite the Charles Mopeli Stadium Main Entrance. (5) Art. 41. (1) (a). WITSIESHOEK (PHUTHADITJHABA) (1) Ntsiuoa Marotholi, Mangaung Tribal Council, Mota Street, opposite the Charles Mopeli Stadium Main Entrance, P.O. Box 10399, Mokodumela, (2) Special Liquor Licence (Off) Liquor Store. (4) Thabang Liquor Store, no Erf. Number, Mangaung Tribal Council, Mota Street, opposite the Charles Mopeli Stadium Main Entrance. (5) Art. 41. (1) (a). ZASTRON (1) Mathabo Elizabeth Lekhula, 88 Old Location, Zastron, (4) Phomolong Bottle Store, 2359 Phomolong Location, (5) N/a. ZASTRON (1) Mathabo Elizabeth Lekhula, 88 Old Location, Zastron, (4) Phomolong Bottle Store, 2359 Phomolong Location, (5) N/a. KWAZULU-NATAL KWAZULU-NATAL ALFRED (1) Ndovela, Laxa Elias. Residential address: Ncukeni Ward Area, Nzimakwe Tribal Authority, Ezingolweni. Business address: C/o Zamula General Dealer, Ncukeni Ward Area, from N2 South Coast, turn right to Leisure Bay Turnoff, approximately 1 km, on Y Section turn right 500 m turn right, Nzimakwe Tribal Authority, Kwanzimakwe. Postal address: P.O. Box 168, Glenmore, (2) Special Licence: Tavern (On-consumption). (4) Zamula Tavern, c/o Zamula General Dealer, Ncukeni Ward Area, from N2 South Coast, turn right to Leisure Bay Turnoff, approximately 1 km, on Y Section, turn right 500 m turn right, Nzimakwe Tribal Authority, Kwanzimakwe. ALFRED (1) Ndovela, Laxa Elias. Woonadres: Ncukeni Ward Area, Nzimakwe Tribal Authority, Ezingolweni. Sake-adres: C/o Zamula General Dealer, Ncukeni Ward Area, from N2 South Coast, turn right to Leisure Bay Turnoff, approximately 1 km, on Y Section turn right 500 m turn right, Nzimakwe Tribal Authority, Kwanzimakwe. Posadres: P.O. Box 168, Glenmore, (2) Spesiale Lisensie: Drankhuis, Binneverbruik. (4) Zamula Tavern, c/o Zamula General Dealer, Ncukeni Ward Area, from N2 South Coast, turn right to Leisure Bay Turnoff, approximately 1 km, on Y Section, turn right 500 m turn right, Nzimakwe Tribal Authority, Kwanzimakwe. (5) Art 41 (1) (a). BABANANGO (1) Nkosinathi Godfrey Basi, EmaRomeni Area, Denny Dalton Reserve, Induna Mbatha, Inkosi Ntombela, Denny Dalton; Matshitsholo High School, P.O. Box 26, Denny Dalton, BABANANGO (1) Nkosinathi Godfrey Basi, EmaRomeni Area, Denny Dalton Reserve, Induna Mbatha, Inkosi Ntombela, Denny Dalton; Matshitsholo High School, P.O. Box 26, Denny Dalton, 3837.

20 STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No (4) Sunshine Liquor Store, Sunshine Liquor Store, Kwa- Goje Area, Denny Dalton Reserve, Induna Mbatha, Inkosi N.M. Ntombela, Nobamba Tribal Community Authority, Bananango District. (5) Section 41(1)(c). (4) Sunshine Liquor Store, Sunshine Liquor Store, Kwa- Goje Area, Denny Dalton Reserve, Induna Mbatha, Inkosi N.M. Ntombela, Nobamba Tribal Community Authority, Bananango District. (5) Section 41(1)(c). CAMPERDOWN (1) Mkhize, Wiseman Nhlanhla, B1656, Mpumalanga Township, Hammersdale, 3700; P.O. Box 145, Hammersdale, (2) Liquor Store (Off consumption). (4) Thembalamambo Liquor Store, B1656 Mpumalanga Township, Hammersdale, (5) Section 41 (1) (c). CAMPERDOWN (1) Mkhize, Wiseman Nhlanhla, B1656, Mpumalanga Township, Hammersdale, 3700; P.O. Box 145, Hammersdale, (2) Liquor Store (Off consumption). (4) Thembalamambo Liquor Store, B1656 Mpumalanga Township, Hammersdale, (5) Section 41 (1) (c). CAMPERDOWN (1) Thulebone Ephraim Phetha, Area No. 5 Emphayeni Location, next to Qaphela Tuckshop, Nagle Dam Road, Cato Ridge, 3680; P.O. Box 1058, Cato Ridge, (4) Qaphela Liquor Store, Area No. 5 Emphayeni Location, next to Qaphela Tuch-shop, Nagle Dam Road, Cato Ridge, (5) 41 (1) (c). CAMPERDOWN (1) Thulebone Ephraim Phetha, Area No. 5 Emphayeni Location, next to Qaphela Tuckshop, Nagle Dam Road, Cato Ridge, 3680; P.O. Box 1058, Cato Ridge, (4) Qaphela Liquor Store, Area No. 5 Emphayeni Location, next to Qaphela Tuch-shop, Nagle Dam Road, Cato Ridge, (5) 41 (1) (c). CAMPERDOWN (1) Angeline Gcinile Dlamini, Nkanyezini Location, along the Main Road, under Inkosi Mdluli, not far from Zimu Store, Camperdown; P.O. Box 347, Utrecht, (4) Dlamini Brothers Tavern, Nkanyezini Location, along the Main Road, under Inkosi Mdluli, not far from Zimu Store, Camperdown. (5) 41 (1) (a). CAMPERDOWN (1) Keith Gee, ID No: Residential address: 4 Assagay Crescent, Assagay. Business address: 4 Assagay Crescent, Assagay. Postal address: PO Box 1978, Hillcrest, (2) Special Licence: Accommodation, On-consumption. (4) Assagay Country Guest House, 4 Assagay Crescent, Assagay, Rem of Erf 323, Assagay. CAMPERDOWN (1) (1) Bonnie Jeudwine. (2) Stacey Earnshaw. (1) 18 Jowett Crescent, Bellview, Pietermaritzburg, (2) 11 Oak Avenue, Cleland, & 2 same as Residential. CAMPERDOWN (1) Angeline Gcinile Dlamini, Nkanyezini Location, along the Main Road, under Inkosi Mdluli, not far from Zimu Store, Camperdown; P.O. Box 8436, Cumberwood, (4) Dlamini Brothers Tavern, Nkanyezini Location, along the Main Road, under Inkosi Mdluli, not far from Zimu Store, Camperdown. (5) 41 (1) (a). CAMPERDOWN (1) Keith Gee, ID No: Woonadres: 4 Assagay Crescent, Assagay. Sake-adres: 4 Assagay Crescent, Assagay. Posadres: Posbus 1978, Hillcrest, (2) Spesiale Lisensie: Akkommodasie, Binneverbruik. (4) Assagay Country Guest House, 4 Assagay Crescent, Assagay, Rem of Erf 323, Assagay. (5) Art 41 (1) (a). CAMPERDOWN (1) (1) Bonnie Jeudwine. (2) Stacey Earnshaw. (1) Jowett Rylaan 18, Bellview, Pietermaritzburg, (2) Oak Laan 11, Cleland, & 2 Soos bogenoemde.

21 22 No GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 (2) Special Licence, other. (4) Stumble Inn, Erf 451, Ashburton Farm, Registration Division FT, Province of KZN, 1 Impala Place (off Pope Ellis Road, into Eland Drive), Ashburton, Pietermaritzburg (5) 41.1 (A) (On-consumption). (2) Spesiale Lisensie, ander. (4) Stumble Inn, Erf 451, Ashburton Farm, Registration Division FT, Province of KZN, 1 Impala Place (off Pope Ellis Road, into Eland Drive), Ashburton, Pietermaritzburg (5) 41.1 (A) (On-consumption). CAMPERDOWN (1) Obed Mbambeli Blose, c/o Blose Tuck Shop, Kwunyusa Reserve, Emagatsha Area, ± 200 metres away from Bekezela General Dealer, ± 50 metres away from Emagatshe Court; c/o Chief Zwelibanzi Ngcobo (Rural Area), Botha s Hill, 3660; P.O. Box 14122, Botha s Hill, (4) This N that Tavern, c/o Blose Tuck Shop, Kwunyusa Reserve, Emagatsha Area, ± 200 metres away, from Bekezela General Dealer, ± 50 metres away, from Emagatshe Court, c/o Chief Zwelibanzi Ngcobo (Rural Area), Botha s Hill, (5) 41.1 (A) (On-consumption). CAMPERDOWN (1) Obed Mbambeli Blose, c/o Blose Tuck Shop, Kwunyusa Reserve, Emagatsha Area, ± 200 metres away from Bekezela General Dealer, ± 50 metres away from Emagatshe Court; c/o Chief Zwelibanzi Ngcobo (Rural Area), Botha s Hill, 3660; P.O. Box 14122, Botha s Hill, (2) Spesiale Lisensie Tavern. (4) This N that Tavern, c/o Blose Tuck Shop, Kwunyusa Reserve, Emagatsha Area, ± 200 metres away, from Bekezela General Dealer, ± 50 metres away, from Emagatshe Court, c/o Chief Zwelibanzi Ngcobo (Rural Area), Botha s Hill, (5) 41.1 (A) (On-consumption). CHATSWORTH (1) Harry Gounden. (a) Road 707, House 133, Montford, Chatsworth, (b) Road 707, House 133, Montford, Chatsworth, (2) Tavern Licence (On-consumption). (4) Harry s Tavern, Road 707, House 133, Montford, Chatsworth, (5) Approval in terms of section 41 (1) (a). CHATSWORTH (1) Harry Gounden. (a) Road 707, House 133, Montford, Chatsworth, (b) Road 707, House 133, Montford, Chatsworth, (2) Tavern Lisensie (On-consumption). (4) Harry s Tavern, Road 707, House 133, Montford, Chatsworth, (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a). DANNHAUSER (1) Zenzele Jeffrey Hlatshwayo, 6 Magriet Street, Schuinshoogte, Newcastle; P.O. Box 20992, Newcastle, (4) Thembalethu Liquor Store, Sub 123 of the farm Gardens No. 7239, District Dannhauser. (5) Approval in terms of section 41 (1) (c). DANNHAUSER (1) Zenzele Jeffrey Hlatshwayo, 6 Magrietstraat, Schuinshoogte, Newcastle; Posbus 20992, Newcastle, (2) Drankwinkellisensie. (4) Thembalethu Liquor Store, Sub 123 van die plaas Gardens No. 7239, distrik Dannhauser. (5) Artikel 41 (1) (c). DURBAN (1) Velaphi Investments C.C., CK2002/002417/23, c/o Y. D. Maharaj, 57 Varsity Drive, Reservoir Hills, Durban, 4091; P.O. Box 74289, Rochdale Park, Durban, (2) Special Licence (Tavern). (4) Peter Road Bar, Unit 2A, Goodhope Palace, 1 Peter Road, Springfield Industrial Park, Durban, (5) 41 (1) (a). DURBAN (1) Velaphi Investments C.C., CK2002/002417/23, c/o Y. D. Maharaj, 57 Varsity Drive, Reservoir Hills, Durban, 4091; P.O. Box 74289, Rochdale Park, Durban, (2) Special Licence (Tavern). (4) Peter Road Bar, Unit 2A, Goodhope Palace, 1 Peter Road, Springfield Industrial Park, Durban, (5) 41 (1) (a).

STAATSKOERANT. 3 AUGUSTUS 2007 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF ApPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette,

STAATSKOERANT. 3 AUGUSTUS 2007 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF ApPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette, 2 No. 30114 GOVERNMENT GAZETTE, 3 AUGUST 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD Bladsy No. Koerant No. GENERAL NOTICES Trade and Industry, Department of General Notices 922 Liquor Act (2711989):

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KwaZulu-Natal Province KwaZulu-Natal Provinsie Isifundazwe sakwazulu-natali Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

More information

7. Finansiële state en geouditeerde rekeninge vir die finansiële jaar 1 Oktober to 30 September 2015

7. Finansiële state en geouditeerde rekeninge vir die finansiële jaar 1 Oktober to 30 September 2015 NGUNI BEESTELERSGENOOTSKAP NGUNI CATTLE BREEDERS SOCIETY Agenda vir die Algemene Jaar Vergadering te Maselspoort, Bloemfontein op Vrydag, 13 November 2015 om 12h00. Agenda for the Annual General Meeting

More information

DRAFT REPORT SPECIAL DEVELOPMENT PROJECT: Fateng tse Ntsho/Paul Roux. Community Empowerment Impact Assessment Report: Phase 1 EXECUTIVE SUMMARY

DRAFT REPORT SPECIAL DEVELOPMENT PROJECT: Fateng tse Ntsho/Paul Roux. Community Empowerment Impact Assessment Report: Phase 1 EXECUTIVE SUMMARY DRAFT REPORT SPECIAL DEVELOPMENT PROJECT: Fateng tse Ntsho/Paul Roux Community Empowerment Impact Assessment Report: Phase 1 EXECUTIVE SUMMARY February 2007 29 De Havilland Crescent Pro Park Building 1

More information

JB Train Tours (Since 1975)

JB Train Tours (Since 1975) 1 Comfortable & Affordable, Safe & Secure Train Tours JB Train Tours (Since 1975) PO Box 17406 Tel: 0861 JBTOURS (3 lines) Sunward Park 0861 52 86 87 (3 lines) 1470 011 913 2442/7862/7863 South Africa

More information

Purebred Arabian Northern Cape Regional Championships: Upington EXPO 2 4 MAY 2013 1 ORGANISER Northern Cape Arabian Horse Club PO Box 3224 UPINGTON 8800 2. ENQUIRIES Dr WL Harris 071 870 4276 veeartsnrv@telkomsa.net

More information

NORTHGATE MIXED USE DEVELOPMENT Permitted Uses

NORTHGATE MIXED USE DEVELOPMENT Permitted Uses EXHIBIT D - 3/16/17 ORDINANCE NO. N.C. (2d) AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF VALLEJO AMENDING THE NORTHGATE SPECIFIC PLAN/MASTER PLAN REGARDING ALCOHOL SALES, SERVICE AND PRODUCTION ESTABLISHMENTS

More information

DANS AFDELING DANCE SECTION

DANS AFDELING DANCE SECTION DANS AFDELING DANCE SECTION ALGEMENE REëLS EN BEPALINGS 1. Deelnemers wat nie die reëls en bepalings nakom nie word gediskwalifiseer. 2. Deelnemers mag nie meer as eenkeer aan dieselfde item deelneem nie.

More information

ZULUNYALA ExperiencetheMagicofAfrica

ZULUNYALA ExperiencetheMagicofAfrica ZULUNYALA ExperiencetheMagicofAfrica Country Manor Takebigcityglamour,mixinsomecountryescape,addatwistofthe bushveld,warmhospitality,excellentfood,trulygreatvalue andyouʼll havezulunyalacountrymanor.situatedingraciouschartwellonthe

More information

VOLGENDE WEEK SE PROGRAM GEAGTE OUERS. 11 Maart 2016 Webtuiste: Uitgawe: 9

VOLGENDE WEEK SE PROGRAM GEAGTE OUERS. 11 Maart 2016 Webtuiste:  Uitgawe: 9 Maart 06 Webtuiste: www.gimmies.co.za Uitgawe: 9 GEAGTE OUERS Tydens ʼn werkswinkel op Maart is die volgende twee sake oor Eksaminering, Assessering en Sertifisering uitgelig: Graad vakveranderings Vanjaar

More information

ELECTRONIC TRANSMISSION CONTACT DETAILS

ELECTRONIC TRANSMISSION CONTACT DETAILS 1992-2017 CONTACT DETAILS : +27 (0) 11 880 5800 : (+27) 11 442 3091 @: DurellJ@athleticssa.co.za : www.athletics.org.za POSTAL ADDRESS P O Box 2712 Houghton Estate 2041 STREET ADDRESS Athletics House No.

More information

DG NEWSLETTER. District 410D December 2017

DG NEWSLETTER. District 410D December 2017 DG NEWSLETTER District 410D December 2017 Eden Lions - We Serve Eden Lions - We Serve Off to University Even with the odds stacked against her, Alfrieda is off to university next year. She was raised

More information

CURRICULUM VITAE: Claude Moshiywa

CURRICULUM VITAE: Claude Moshiywa CURRICULUM VITAE: Claude Moshiywa SURNAME: Moshiywa FIRST NAMES: Claude COUNTRY: R.S.A DATE OF BIRTH: 10-Oct-1974 PERSONAL BEST PERFORMANCES 10km: 30 minutes 15km: 48 Minutes 21.1km: 1H06 42.2km: 2H24

More information

Uniondale-Medium Langkloof Uniondale Willowmore

Uniondale-Medium Langkloof Uniondale Willowmore Uniondale-Medium Langkloof Uniondale Willowmore (36-17) 25-09-2017 UIT DIE SAKEKAMER Die jaar se K2C was weer n groot sukses. Goed georganiseerd en n groot ekonomiese inspuiting vir die dorp. Duisende

More information

MEMBERSHIP Share in good life experience, on the course and off the course at Randpark by making use of your Passport to Pleasure.

MEMBERSHIP Share in good life experience, on the course and off the course at Randpark by making use of your Passport to Pleasure. 1 RANDPARK MEMBERSHIP 2014 Annual Fees for all membership categories for the year commencing 1 st April 2014 may be paid via an interest free debit order option. Please request your Debit Order application

More information

TERRIGAL VS OURIMBAH AT OURIMBAH RUGBY PARK

TERRIGAL VS OURIMBAH AT OURIMBAH RUGBY PARK Facebook Website TABLE OF CONTENTS TERRIGAL VS OURIMBAH AT OURIMBAH RUGBY PARK Terrigal vs Ourimbah at Ourimbah Rugby Park Last week against Hornsby Boat Race This weekend when the Trojans take on the

More information

FROM THE HEADMASTER SPORTMANSHIP SCHOLARSHIP CONDUCT

FROM THE HEADMASTER SPORTMANSHIP SCHOLARSHIP CONDUCT SCHOLARSHIP 13 FEBRUARY 2018 13 FEBRUARIE 2018 ISSUE: 5 UITGAWE: FROM THE HEADMASTER Geagte Ouers Ek wil u graag bedank vir u geduld met ons tydens die kragonderbreking van verlede week. Dit was nogal

More information

FRACTIONAL OWNERSHIP FRACTIONAL OWNERSHIP

FRACTIONAL OWNERSHIP FRACTIONAL OWNERSHIP FRACTIONAL OWNERSHIP FRACTIONAL OWNERSHIP DEVELOPMENT FEATURES Fancourt is set on 613 hectares (3 x size of Monaco). Situated on the Garden Route 7km away from the George airport with direct flights from

More information

SENEPOL NEWS. Algemene Senepol Nuus. Senepol The right breed for our time July Nu usb rief / News letter

SENEPOL NEWS. Algemene Senepol Nuus. Senepol The right breed for our time July Nu usb rief / News letter Nu usb rief / News letter This newsletter serve as a communication tool between and among breeders of Senepol and to inform people interested in the Senepol Breed. Any contribution to the contents of the

More information

AKSIE BKN014/07/2017 OPENING EN VERWELKOMING

AKSIE BKN014/07/2017 OPENING EN VERWELKOMING s MUNISIPALE KANTORE, PIKETBERG TEENWOORDIG: LEDE VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE Rdh. EB Manuel [DA] : Uitvoerende Burgemeester Rdd. SM Crafford [DA] : Uitvoerende Onderburgemeester Rdh. RM van

More information

WORLD OF MOTORSPORT ZA

WORLD OF MOTORSPORT ZA WMX1 WORLD OF MOTORSPORT ZA P.O. Box 12387, Brakpan North, 1545 18 Main Reef Rd Brakpan (on the premises of Rock Raceway) Tel: 011-744 3007 / 425 6467 Cell: 074 959 1209 Fax: 086 568 2194 email: fiona1@telkomsa.co.za

More information

AGM 2016 South Africa January, 2016

AGM 2016 South Africa January, 2016 Page 1 / 8 AGM 2016 South Africa Hosted by: Morgan Cargo Pty. Ltd., Pretoria, South Africa Kwa Maritane Bush Lodge, Pilanesberg National Park 11-15 January, 2016 Every country in the world displays some

More information

Updated 2018 National/Regional Swimming Competition Rules, Programmes, Dates

Updated 2018 National/Regional Swimming Competition Rules, Programmes, Dates SWIMMING PROGRAMMES, CLOSING DATES AND RULES [A] GENERAL SWIMMING COMPETITION RULES 1 FINA Technical Rules will apply to all National Competitions. 2 IPC rules will apply when there are events for Para

More information

WIL JY LEER JAKKALSE SKIET?

WIL JY LEER JAKKALSE SKIET? WIL JY LEER JAKKALSE SKIET? W ell the place will be FREE STATE, it offers a learner an ideal setting to call, the jackal are not as clever, educated and slim as Karoo jakkalse, this is why on DVD s a guy

More information

Staatskoerant Government Gazette

Staatskoerant Government Gazette REPUBLiEK VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Verkoopprys Selling price (AVB uilgesluif/gst excluded) Plaaslik 70c local BuitelandsRl,OO Other countries Posvry Post free Staatskoerant Government Gazette

More information

2018 Welkom South Africa ISTC 1/12 Mod 1/12 Stock Formula 1 World Championship Stage 1 Report

2018 Welkom South Africa ISTC 1/12 Mod 1/12 Stock Formula 1 World Championship Stage 1 Report 2018 Welkom South Africa ISTC 1/12 Mod 1/12 Stock Formula 1 World Championship Stage 1 Report 1 of 8 Construction progress of the new indoor asphalt facility. The Welkom RC Arena, South Africa is very

More information

TO THE POINT (10) Issue 10 December/January 2005

TO THE POINT (10) Issue 10 December/January 2005 Page----1 of 8 BOWLS SOUTH AFRICA TECHNICAL OFFICIALS TO THE POINT (10) Issue 10 December/January 2005 2005 A WARM WISH FOR THE NEW YEAR AND MAY 2005 BE A GREAT YEAR I trust that we all had a wonderful

More information

FROM THE HEADMASTER SPORTMANSHIP SCHOLARSHIP CONDUCT

FROM THE HEADMASTER SPORTMANSHIP SCHOLARSHIP CONDUCT SCHOLARSHIP 29 AUGUST 2017 29 AUGUSTUS 2017 ISSUE: 29 UITGAWE: FROM THE HEADMASTER Geagte Ouers The different beneficiaries of our Charity Week will visit the school or be visited by the learners of the

More information

Competitors Handbook - Team Cycling Challenge

Competitors Handbook - Team Cycling Challenge Competitors Handbook - Team Cycling Challenge Venue Details Merv Craig Sporting Complex, Galleon Way, Currumbin Waters Getting to the Venue If travelling to the venue from the north along the M1 take exit

More information

NUUSBRIEF / NEWSLETTER

NUUSBRIEF / NEWSLETTER Geagte Lid / Dear Member: Hiermee word kennis gegee van n spesiale vergadering wat gehou sal word om 10h00, 20 Augustus 2011, by die klub, in sake n voorgestelde verandering van die stem klousule in die

More information

COMMENTS AND RESPONSE REPORT 1 Issues Relating To The Listed Activities Only PROPOSED UPGRADE OF LOUIS FOURIE ROAD (TRUNK ROAD 33/1), MOSSEL BAY

COMMENTS AND RESPONSE REPORT 1 Issues Relating To The Listed Activities Only PROPOSED UPGRADE OF LOUIS FOURIE ROAD (TRUNK ROAD 33/1), MOSSEL BAY COMMENTS AND RESPONSE REPORT 1 Issues Relating To The Listed Activities Only COMMENTS RECEIVED DURING PRE-APPLICATION CONSULTATION PROCESS ISSUE OF CONCERN / COMMENT / IMPACT IDENTIFIED NAME RESPONSE Ontwerp

More information

Chris s Family Restaurant 51 South Orange Avenue 10% - Everyday (Platters Only, No Sandwiches) Cold Stone Creamery 3 Sloan Street 10% - Everyday

Chris s Family Restaurant 51 South Orange Avenue 10% - Everyday (Platters Only, No Sandwiches) Cold Stone Creamery 3 Sloan Street 10% - Everyday Ariyoshi Restaurant 56 West South Orange Avenue Above Restaurant and Bar 1 South Orange Avenue 15% - Breakfast/Lunch/ Dinner Everyday Ashley Marketplace 1 South Orange Avenue Boccone South 59 South Orange

More information

Verge Sport - BOSSCROSS 2017 p/b 545 Velo Technical Guide

Verge Sport - BOSSCROSS 2017 p/b 545 Velo Technical Guide Verge Sport - BOSSCROSS 2017 p/b 545 Velo Technical Guide 0. Table of Contents 0. Table of Contents... 1 1. Events... 2 2. Registration... 2 3. Schedule of Events... 3 4. Race Age and Eligibility... 3

More information

Walk Description. Directions

Walk Description. Directions Title: Saffron Trail: Battlesbridge to Chelmsford Distance: 14¾ miles Time taken: 6 hours Start Point: Outside the Barge Inn, Battlesbridge OS Explorer Map: 175 & 183 Grid Ref.: TQ 780 947 Transport: Rail:-

More information

SWELLENDAM MUNICIPALITY POLICY AND PROTOCOL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AESTHETIC AND CONSERVATION COMMITTEES FOR THE SWELLENDAM MUNICIPAL AREAS

SWELLENDAM MUNICIPALITY POLICY AND PROTOCOL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AESTHETIC AND CONSERVATION COMMITTEES FOR THE SWELLENDAM MUNICIPAL AREAS SWELLENDAM MUNICIPALITY POLICY AND PROTOCOL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AESTHETIC AND CONSERVATION COMMITTEES FOR THE SWELLENDAM MUNICIPAL AREAS APPROVED BY COUNCIL: ITEM C63 ON 27 AUGUST 2014 1. ESTABLISHMENT

More information

IFMAR 2018 Welkom On-Road Electric World Championship Stage 1 Report

IFMAR 2018 Welkom On-Road Electric World Championship Stage 1 Report IFMAR 2018 Welkom On-Road Electric World Championship Stage 1 Report Construction progress of new facility to house the indoor circuit. The Welkom RC Arena is very proud to be the host of the 2018 IFMAR

More information

8. Description points Discussion points Competition results Winners of competitions Awards 149

8. Description points Discussion points Competition results Winners of competitions Awards 149 Table of contents 1. Agenda 4 2. Minutes of annual general meeting 9 November 2013 5 3. Minutes of semi-annual general meeting 7 June 2014 22 4. Minutes of semi-annual general meeting 16 July 2014 23 5.

More information

The New Zealand Cycle Trail. Official Partner Programme 2016/17. Application form & agreement

The New Zealand Cycle Trail. Official Partner Programme 2016/17. Application form & agreement The New Zealand Cycle Trail Official Partner Programme 2016/17 Application form & agreement Page 1 OFFICIAL PARTNER PROGRAMME QUESTION AND ANSWERS Why have an Official Partner Programme? The physical trail

More information

World-class hospitality at ICC Cricket World Cup West Indies 2007

World-class hospitality at ICC Cricket World Cup West Indies 2007 Australia Bangladesh Bermuda Canada England Holland India Ireland Kenya New Zealand Pakistan Scotland South Africa Sri Lanka West Indies World-class hospitality at ICC Cricket World Cup West Indies 2007

More information

Mandela Day Marathon 2017 PROFILES

Mandela Day Marathon 2017 PROFILES Mandela Day Marathon 2017 PROFILES CURRICULUM VITAE: Moses Kurgat SURNAME: Kurgat FIRST NAMES: Moses COUNTRY: Kenya DATE OF BIRTH: 08.08.1991 Personal Bests 15 km Road 45:42 Pretoria (RSA) 20.08.2016 Half

More information

Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag. 7 Gr 11 toer. Gr 11 toer. 14 Gr 11 toer. Skool begin! 21 Finans verg. Biddag vir kwartaal

Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag. 7 Gr 11 toer. Gr 11 toer. 14 Gr 11 toer. Skool begin! 21 Finans verg. Biddag vir kwartaal Januarie 207 2 3 4 5 6 7 Gr toer Gr toer Gr toer Gr toer Gr toer Gr toer 8 9 0 2 3 4 Gr toer Onnies begin Persv Skool begin! Kleuratletiek! 5 6 7 8 9 20 2 Finans verg Biddag vir kwartaal Distriks Atlbykms

More information

REGULATIONS AND SPECIFICATIONS FOR THE 2017 SOUTH AFRICAN ENDURANCE NATIONAL CHAMPIONSHIP SERIES

REGULATIONS AND SPECIFICATIONS FOR THE 2017 SOUTH AFRICAN ENDURANCE NATIONAL CHAMPIONSHIP SERIES 1 REGULATIONS AND SPECIFICATIONS FOR THE 2017 SOUTH AFRICAN ENDURANCE NATIONAL CHAMPIONSHIP SERIES In addition to the Supplementary Regulations issued for various events, these basic rules and regulations

More information

Football Season by MC TRAVEL

Football Season by MC TRAVEL Football Season 2017-18 by MC TRAVEL Arsenal FC Our tickets are located in a Club Level section and are inclusive of: VIP Middle tier seating Complimentary match day program Complimentary half time refreshments

More information

Get your bike to the Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour safely and affordably

Get your bike to the Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour safely and affordably Get your bike to the Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour safely and affordably Here s why you and your bike should be flying with us. Secure and safe bike storage premises. Dropping-off and picking-up your

More information

SPRINGFIELD REVITALIZATION REPORT

SPRINGFIELD REVITALIZATION REPORT SPRINGFIELD REVITALIZATION REPORT August 2015 Homewood Suites Springfield Town Center Promenade 2 SPRINGFIELD OVERVIEW This report covers recent development activity in the Springfield Commercial Revitalization

More information

Official Leinster Supporters Club. Guide to llanelli. Leinster v Scarlets Oct 20, 2012

Official Leinster Supporters Club. Guide to llanelli. Leinster v Scarlets Oct 20, 2012 Official Leinster Supporters Club Guide to llanelli Leinster v Scarlets Oct 20, 2012 Proud sponsor of Leinster Rugby Introduction Llanelli is town of circa 47,000 people located on the Loughor Estuary

More information

Title. Distance Place OS Map. 1-4 Miles Nr. Bakewell Buxton &

Title. Distance Place OS Map. 1-4 Miles Nr. Bakewell Buxton & Title. Distance Place OS Map OS 119 Monsal Trail 1-4 Miles Nr. Bakewell Buxton & From Bakewell, Hassop 1 6 Km. Matlock The Monsal Trail is a traffic free route for walkers, cyclists, horse riders and wheelchair

More information

City of Wildomar Cumulative Project Development List Effective Date September 9, 2013

City of Wildomar Cumulative Project Development List Effective Date September 9, 2013 City of Wildomar Cumulative Development List Effective Date September 9, 2013 #20 Subway Commercial project 10,500 s.f. N D S IO MI S I L R O A T RA #23 Bundy Canyon Plaza 36,990 s.f. #29 Rancon Monte

More information

THE MILLWORKS ON CHARLOTTE A CUTTING EDGE ENVIRONMENT 195,000 RSF CREATIVE MIXED USE Q4 2018

THE MILLWORKS ON CHARLOTTE A CUTTING EDGE ENVIRONMENT 195,000 RSF CREATIVE MIXED USE Q4 2018 THE MILLWORKS ON CHARLOTTE A CUTTING EDGE ENVIRONMENT 195,000 RSF CREATIVE MIXED USE Q4 2018 THE MILLWORKS OVERVIEW MIXED-USE DEVELOPMENT 42nd Ave N Address Available Parking Site Size Amenities 4101 Charlotte

More information

THE MILLWORKS ON CHARLOTTE A CUTTING EDGE ENVIRONMENT 195,000 RSF CREATIVE MIXED USE THE MILLWORKS ON CHARLOTTE OAKPOINT REAL ESTATE 1

THE MILLWORKS ON CHARLOTTE A CUTTING EDGE ENVIRONMENT 195,000 RSF CREATIVE MIXED USE THE MILLWORKS ON CHARLOTTE OAKPOINT REAL ESTATE 1 THE MILLWORKS ON CHARLOTTE A CUTTING EDGE ENVIRONMENT 195,000 RSF CREATIVE MIXED USE THE MILLWORKS ON CHARLOTTE OAKPOINT REAL ESTATE 1 THE MILLWORKS OVERVIEW MIXED-USE DEVELOPMENT 42nd Ave N Address Available

More information

Reëls en Regulasies Januarie 2017

Reëls en Regulasies Januarie 2017 Reëls en Regulasies Januarie 2017 Rules and Regulations January 2017 1 A: REËLS T.O.V. AFSNY DATUMS/ RULES REGARDING CUT OFF DATES Die 1ste Augustus is die afsny datum vir die Registrasie van deelname,

More information

2017 / 2018 Financial Year

2017 / 2018 Financial Year 2017 / 2018 Financial Year Situated in the very heart of the Hunter Valley Wine Country, The Vintage is Australia s finest luxury golf, spa and conference resort. Boasting a Greg Norman-designed 18 hole

More information

Business Park District Summary of Allowable Uses

Business Park District Summary of Allowable Uses Business Park District Summary of Allowable Uses (Please refer to Section 18-160 for the most up-to-date list: Section 18-160) Accessory Uses Accessory outside display of merchandise Accessory outside

More information

TRANSPORTATION POLICY

TRANSPORTATION POLICY TRANSPORTATION POLICY Contents 1 NQS... 2 2 National Regulations... 2 3 Aim... 2 4 Related Policies... 2 5 Implementation... 2 6 General Transport Guidelines... 4 7 Guidelines for Seatbelts and Restraints...

More information

CITY OF TORONTO. BY-LAW No

CITY OF TORONTO. BY-LAW No Authority: Planning and Transportation Committee Report No. 5, Clause No. 9, as adopted by City of Toronto Council on June 7, 8 and 9, 2000 Enacted by Council: June 8, 2000 CITY OF TORONTO BY-LAW No. 394-2000

More information

2018 MEMBERSHIP PACKAGE. 555 Moneta Ave. Timmins, ON P4N 7W9 Phone: (705)

2018 MEMBERSHIP PACKAGE. 555 Moneta Ave. Timmins, ON P4N 7W9 Phone: (705) 2018 MEMBERSHIP PACKAGE 555 Moneta Ave. Timmins, ON P4N 7W9 Phone: (705) 264 8450 Email: info@hollingergolf.com www.hollingergolf.com Membership Advantages Thank you for considering Hollinger Golf Club

More information

GOLF MEMBERSHIPS. Glen Meadows Golf & Country Club McTavish Road, North Saanich, BC Phone:

GOLF MEMBERSHIPS. Glen Meadows Golf & Country Club McTavish Road, North Saanich, BC Phone: 2017 GOLF MEMBERSHIPS Glen Meadows Golf & Country Club 1050 McTavish Road, North Saanich, BC Phone: 250-656-3136 www.glenmeadows.bc.ca Membership Information Glen Meadows Golf and Country Club is one of

More information

THE VETTE GAZETTE. Gunnison Car Show

THE VETTE GAZETTE. Gunnison Car Show THE VETTE GAZETTE This month we had a great event in Gunnison Colorado thanks to rick and Jill for the heads up on the show information and for those of you who missed the drive and all the great cars

More information

OFFICIAL PROGRAM 2016 IBS SCORE MATCHES PINE TREE RIFLE CLUB Johnstown, New York

OFFICIAL PROGRAM 2016 IBS SCORE MATCHES PINE TREE RIFLE CLUB Johnstown, New York Photo Courtesy: Harold Miller/Peter Betz OFFICIAL PROGRAM 2016 IBS SCORE MATCHES PINE TREE RIFLE CLUB Johnstown, New York Welcome to the Pine Tree Rifle Club, Home of International Benchrest Shooting.

More information

ENGINEERING COUNCIL OF SOUTH AFRICA. University Degrees Accredited as meeting the Educational Requirement for Registration as a Professional Engineer

ENGINEERING COUNCIL OF SOUTH AFRICA. University Degrees Accredited as meeting the Educational Requirement for Registration as a Professional Engineer ENGINEERING COUNCIL OF SOUTH AFRICA Standards and Procedures System University Degrees as meeting the Educational Requirement for Registration as a Professional Engineer Status: Approved by Engineering

More information

APPENDIX 1 QUESTIONNAIRE RESULTS

APPENDIX 1 QUESTIONNAIRE RESULTS APPENDIX 1 QUESTIONNAIRE RESULTS NORTHERN BERKS REGION PLANNING QUESTIONNAIRE 1. From 1990 to 2000, the population of the Northern Berks Region grew from 11,810 to 13,372, a 13.2% increase. In the future,

More information

GOLF DAY SPONSORS INFORMATION NAME OF GOLF DAY DATE OF GOLF DAY HOLE NUMBER SPONSORING SPONSOR DETAILS COMPANY NAME COMPANY VAT REG NR CONTACT PERSON

GOLF DAY SPONSORS INFORMATION NAME OF GOLF DAY DATE OF GOLF DAY HOLE NUMBER SPONSORING SPONSOR DETAILS COMPANY NAME COMPANY VAT REG NR CONTACT PERSON GOLF DAY SPONSORS INFORMATION NAME OF GOLF DAY DATE OF GOLF DAY HOLE NUMBER SPONSORING SPONSOR DETAILS COMPANY NAME COMPANY VAT REG NR CONTACT PERSON POSTAL ADDRESS TELEPHONE NR FAX NR CELL NR E-MAIL ADDRESS

More information

2018 CANADA CUP SERIES PRESENTED BY TOYO TOYO TIRES MOGULS/DUAL MOGULS CALABOGIE PEAKS, ONTARIO JANUARY 13-14, 2018 EVENT INVITATION

2018 CANADA CUP SERIES PRESENTED BY TOYO TOYO TIRES MOGULS/DUAL MOGULS CALABOGIE PEAKS, ONTARIO JANUARY 13-14, 2018 EVENT INVITATION 2018 CANADA CUP SERIES PRESENTED BY TOYO TOYO TIRES MOGULS/DUAL MOGULS CALABOGIE PEAKS, ONTARIO JANUARY 13-14, 2018 EVENT INVITATION Freestyle Canada and Calabogie Peaks Freestyle Club are pleased to invite

More information

Launton to Bicester nature footpath improved

Launton to Bicester nature footpath improved Launton to Bicester nature footpath improved Published 13 July 2012 An attractive rural footpath linking Launton to Bicester has brought back into use by the council's Countryside team. Staff have improved

More information

BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF CHARLOTTE:

BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF CHARLOTTE: Petition No. 2010-066 Petitioner: Charlotte-Mecklenburg Planning Department 10-5-10 AN ORDINANCE AMENDING APPENDIX A OF THE CITY CODE ZONING ORDINANCE ORDINANCE NO. BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF

More information

OKLAHOMA SPIRIT PROGRAM

OKLAHOMA SPIRIT PROGRAM OKLAHOMA SPIRIT PROGRAM TABLE OF CONTENTS University of Oklahoma Phone Contacts.. 2 General Information 3 Directions to Memorial Stadium from Will Rogers Airport Credentials Gate Entrance Locker Room Performance

More information

Imperatives Directions

Imperatives Directions Imperatives Directions Getting Around Town Public Transportation Schedules of Building Hours Bus Schedules Traffic and Safety Signs Safe Driving Practices VOCABULARY PREVIEW 1. airport 2. baseball stadium

More information

Speelreëls. Rules of Play

Speelreëls. Rules of Play Speelreëls Rules of Play October 2013 pg. 1 1. NAMIBIA JUKSKEI SKEIDSREGTERSKOMITEE VOORSITTER: Mnr. G.S. Coetzee Posbus 21586 Windhoek Sel: 0812431500 Epos: jukskei@mweb.com.na SEKRETARESSE: Me. A. Coetzee

More information

1. GENERAL INFORMATION

1. GENERAL INFORMATION 1. GENERAL INFORMATION ITU WORLD TRIATHLON ABU DHABI 2 KEY DATES WEDNESDAY 28 TH FEBRUARY THURSDAY 1 ST MARCH FRIDAY 2 ND MARCH Briefings Course familiarization Race day (male and female elite) SCHEDULE

More information

ROTARY CLUB of SOUTH BUNBURY(INC)

ROTARY CLUB of SOUTH BUNBURY(INC) ROTARY CLUB of SOUTH BUNBURY(INC) PO Box 324 BUNBURY WA 6231 THE BULLY Number 26 :16 January 2013 January is Rotary Awareness Month www.rotarysouthbunbury.org Dinner Bookings & Makeup s South Bunbury:

More information

ACKNOWLEDGEMENTS GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA (FY 2016) NGB

ACKNOWLEDGEMENTS GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA (FY 2016) NGB ACKNOWLEDGEMENTS The following PLAs contributed to the compilation of this report by submitting audited provincial gambling statistics and information about market conduct: Gambling and Betting Board Free

More information

Charlotte Knights Baseball

Charlotte Knights Baseball Charlotte Knights Baseball Knights Baseball Tradition Never Ends! 2013 Hospitality Guide Knights Baseball Tradition Never Ends! We are excited about the upcoming season and hope you can join us for a night

More information

1 of :57

1 of :57 1 of 8 20-4-2012 10:57 Directions to Johannesburg, South Africa 2,080 km about 1 day 6 hours Loading... 2012 Google - Map data 2012 AfriGIS (Pty) Ltd, Google, Tele Atlas - 2 of 8 20-4-2012 10:57 Johannesburg,

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) ---------------- KAAPSTAD: DONDERDAG, die 31ste DAG VAN JULIE 2014 ---------------- DERDE AFDELING: HOF NO. 16 OM 10H00 V.M. VOOR SY

More information

LONDON BUSES - ROUTE DESCRIPTION

LONDON BUSES - ROUTE DESCRIPTION LONDON BUSES - ROUTE DESCRIPTION Printed On: 12 April 2013 11:54:25 ROUTE N10 (Expired 29 Jan 2010): Richmond Bus Station - Kings Cross Station Date of Structural Change: 16 January 2010. Date of Service

More information

SOUTH AFRICAN RUGBY UNION

SOUTH AFRICAN RUGBY UNION SOUTH AFRICAN RUGBY UNION SECTION 1: COMPETITION FORMAT 2014 1.1 ABSA CURRIE CUP COMPETITION During 2014 and 2015 the fourteen (14) SARU provincial teams will play in two divisions i.e. ABSA Currie Cup

More information

Trophy hunting s contribution towards South Africa s GDP

Trophy hunting s contribution towards South Africa s GDP Trophy hunting s contribution towards South Africa s GDP Presented by Dries van Coller, President Professional Hunters Association of South Africa AgriSA/WRSA Action Shop - 27 October 2017 Socio-demographic

More information

CBRE 5TH ANNUAL CHARITY GOLF CLASSIC. in support of the Donald K. Johnson Eye Centre SPONSORSHIP PACKAGE TOURNAMENT MEDIA SPONSOR

CBRE 5TH ANNUAL CHARITY GOLF CLASSIC. in support of the Donald K. Johnson Eye Centre SPONSORSHIP PACKAGE TOURNAMENT MEDIA SPONSOR SPONSORSHIP PACKAGE TOURNAMENT MEDIA SPONSOR Greg Moore, B.Arch., PMP, LEED AP Senior Managing Director, Project Management Canada CBRE Limited 18 King Street East, Suite 1100 Toronto, ON M5C 1C4 416 775

More information

THE WILD ANIMALS LAW, 1963 NO.1b OF 1903 THE WILD ANIMALS (TROPHIES) REGULATIONS, Date o r Conunencement: (15th APRIL, 1975)

THE WILD ANIMALS LAW, 1963 NO.1b OF 1903 THE WILD ANIMALS (TROPHIES) REGULATIONS, Date o r Conunencement: (15th APRIL, 1975) 37 THE WILD ANIMALS LAW, 1963 NO.1b OF 1903 THE WILD ANIMALS (TROPHIES) REGULATIONS, 1975 Date o r Conunencement: (15th APRIL, 1975) In exercise o~ the powers conferred by section 52 of the Wild Animals

More information

EVENT GUIDE. the championships. Wimbledon Monday 27 June Sunday 10 July

EVENT GUIDE. the championships. Wimbledon Monday 27 June Sunday 10 July EVENT GUIDE the championships Wimbledon 2016 Monday 27 June Sunday 10 July CONTENTS WELCOME TO WIMBLEDON The greatest tournament of all, The Championships, Wimbledon. Watch the game's biggest stars battle

More information

Site Analysis and Parti Development

Site Analysis and Parti Development Site Analysis and Parti Development 32_43 06.11N, 117_09 25.15W Dean Sartain Assignment # 4 AR 650: Programming Instructor: Mirkovich 1. LOCATION within the city. - The site is located between A St & B

More information

Pedestrian Improvements Prepared by Neighborhood Development Services November 2012

Pedestrian Improvements Prepared by Neighborhood Development Services November 2012 Pedestrian Improvements 2004-2013 Prepared by Neighborhood Development Services November 2012 Pedestrian Facilities On-going Pedestrian Safety Initiatives (2004 present) New sidewalk construction Safe

More information

MITCHELL- BERKLEY BLOEMHOFDAM BONANZA 2018

MITCHELL- BERKLEY BLOEMHOFDAM BONANZA 2018 MITCHELL- BERKLEY BLOEMHOFDAM BONANZA 2018 VERWELKOMING EN VOORWOORD Welkom aan al ons hengelaars en borge by die 18de jaarlikse Bloemhofdam Bonanza. Dit is weer tyd om Bonanza te hou! Vriende en vreemdelinge

More information

Jan PRESIDENT: Christine Almanza VICE PRESIDENT: Airport Bar

Jan PRESIDENT: Christine Almanza VICE PRESIDENT: Airport Bar Jan. 2018 Mon. Jan. 8 3:30 PCTL Meeting @ Jordan Bar, followed by Holiday Party Mon. Feb. 5 PCTL Meeting @ Renée s Red Rooster Sat. Feb. 10 PCTL Bowling Tourney/Fundraiser Mon. March 5 PCTL Meeting Out

More information

ORLEANS GARDENS SHOPPING CENTRE 1615 ORLEANS BOULEVARD CITY OF OTTAWA, ONTARIO TRANSPORTATION IMPACT STUDY. Prepared for:

ORLEANS GARDENS SHOPPING CENTRE 1615 ORLEANS BOULEVARD CITY OF OTTAWA, ONTARIO TRANSPORTATION IMPACT STUDY. Prepared for: ORLEANS GARDENS SHOPPING CENTRE 1615 ORLEANS BOULEVARD CITY OF OTTAWA, ONTARIO TRANSPORTATION IMPACT STUDY Prepared for: Orleans Gardens Shopping Centre Inc. 2851 John Street, Suite 1 Markham, ON K3R 5R7

More information

Welcome from the Banyam/Baigham people of the Bundjalung Nation

Welcome from the Banyam/Baigham people of the Bundjalung Nation Welcome from the Banyam/Baigham people of the Bundjalung Nation Bugalbeh Bugal yanggiwahla gunu ngalingah jagunah Ganngahla Banyam/Baigham ngeh ngali ngajangehni mahmangehni Ganngahla gulgi baygalgah Yuh

More information

INVITATIONAL WORLD YOUTH MATHEMATICS INTERCITY COMPETITION DURBAN - SOUTH AFRICA 5 TH to 10 TH JULY 2009 INFORMATION AND GUIDELINES

INVITATIONAL WORLD YOUTH MATHEMATICS INTERCITY COMPETITION DURBAN - SOUTH AFRICA 5 TH to 10 TH JULY 2009 INFORMATION AND GUIDELINES INVITATIONAL WORLD YOUTH MATHEMATICS INTERCITY COMPETITION DURBAN - SOUTH AFRICA 5 TH to 10 TH JULY 2009 INFORMATION AND GUIDELINES 1. The objectives of the IWYMIC 2009 are to: 1. Organise an international

More information

MANAWATU DISTRICT LICENSING AGENCY ANNUAL REPORT: 2011/2012

MANAWATU DISTRICT LICENSING AGENCY ANNUAL REPORT: 2011/2012 Ref: 6/0112 16 July 2012 The Secretary Liquor Licensing Authority DX SX11159 WELLINGTON 6011 Dear Sir/Madam MANAWATU DISTRICT LICENSING AGENCY ANNUAL REPORT: 2011/2012 Section 105 of the Sale of Liquor

More information

Bernard Fanning at Leeuwin Estate January Frequently Asked Questions

Bernard Fanning at Leeuwin Estate January Frequently Asked Questions Bernard Fanning at Leeuwin Estate January 7 2017 Frequently Asked Questions Tickets Where can I purchase tickets? Tickets can be purchased online through the Ticketbooth website. Click here to purchase

More information

CITY OF SASKATOON COUNCIL POLICY

CITY OF SASKATOON COUNCIL POLICY and Parking Stalls Vending ORIGIN/AUTHORITY Legislation and Finance Committee Reports 14-1988, 19-1988, 36-1988; and 4-1994; Administration and Finance Committee Report No. 9-1998; Planning and Operations

More information

France SMALL GAME

France SMALL GAME France 2018. SMALL GAME Rough-shooting 370 / hunter ALL-IN All these hunting areas are located in the North of France, doing well with the car for one or more hunting days. (+/- 2h drive from Brussels)

More information

Ticketing Policy Index 2018/19 Season

Ticketing Policy Index 2018/19 Season Ticketing Policy Index 2018/19 Season Section Page number Home Match FA Premier League ticketing policy 2 Home domestic cup matches ticketing policy 2 Away Match FA Premier League ticketing policy 3 Away

More information

SOUTH AFRICA SCHOOLS ATHLETICS NATIONAL PRIMARY & HIGH SCHOOLS CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS

SOUTH AFRICA SCHOOLS ATHLETICS NATIONAL PRIMARY & HIGH SCHOOLS CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS SOUTH AFRICA SCHOOLS ATHLETICS NATIONAL PRIMARY & HIGH SCHOOLS CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS COMPETITION DOCUMENT GRENS HIGH SCHOOL LATITUDE 32.9992 LONGITUDE 27.9161 EAST LONDON 02-03 OCTOBER 2015 1 INDEX

More information

14th Annual HVAC&R Spring Event May 5-6, 2017

14th Annual HVAC&R Spring Event May 5-6, 2017 14th Annual Mixer: Friday May 5, 2017 You and your guests are invited to join us for a complimentary pre-tournament mixer. Enjoy hearty appetizers with a selection of beer and wine. Campus parking permits

More information

Rabbit Lake. Recreational Trail. Tour Guide

Rabbit Lake. Recreational Trail. Tour Guide Rabbit Lake Recreational Trail Tour Guide Rabbit Lake Trail RABBIT LAKE RECREATIONAL TRAIL HISTORICAL WALKING TOUR The Rabbit Lake Trail system is partially inclusive, accessible and paved. This trail

More information

OSBOURN HIGH SCHOOL ATHLETICS

OSBOURN HIGH SCHOOL ATHLETICS OSBOURN HIGH SCHOOL ATHLETICS VISITING TEAM GUIDE TABLE OF CONTENTS Welcome to Osbourn High School Page 3 What to Expect Upon Arrival Page 4 Administrative Staff Directory Page 5 Athletic Sports Contacts

More information

Parks & Open Spaces. Wetlands. Location. Community

Parks & Open Spaces. Wetlands. Location. Community P R O P E R T Y A U S T R A L I A Wetlands Parks & Open Spaces At Berwick Waters, Frasers Property Australia and Mondous Property Australia have created something truly special. A planned community like

More information

TERMS AND CONDITIONS FOR MEMBERS AND GUESTS

TERMS AND CONDITIONS FOR MEMBERS AND GUESTS TERMS AND CONDITIONS FOR MEMBERS AND GUESTS 1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS 1.1. Suncone Pty Ltd ACN 056 911 203 ( the Company ) is the owner and manager of Coral Cove Golf Club ( the Club ). 1.2. Under

More information

KWAZULU-NATAL AQUATICS (AFFILIATED TO SWIMMING SOUTH AFRICA)

KWAZULU-NATAL AQUATICS (AFFILIATED TO SWIMMING SOUTH AFRICA) KWAZULU-NATAL AQUATICS (AFFILIATED TO SWIMMING SOUTH AFRICA) OFFICE 24 KINGS PARK POOL COMPLEX MASABALALA YENGWA AVE -DURBAN Tel: 031 312 7272, Fax: 031 312 6405 E-mail: admin@kznaquatics.co.za All correspondence

More information