Government Gazette Staatskoerant

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Government Gazette Staatskoerant"

Transcription

1 Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 591 Pretoria, 5 September 2014 No N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality of Hard Copies or Electronic Files submitted for publication purposes AIDS HELPLINE: Prevention is is the the cure A

2 2 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 ANNUAL PRICE INCREASE FOR PUBLICATION OF A LIQUOR LICENCE: FOR THE FOLLOWING PROVINCES: (AS FROM 1 APRIL 2014) GAUTENG LIQUOR LICENCES: R NORTHERN CAPE LIQUOR LICENCES: R ALL OTHER PROVINCES: R IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errors on the fax machine or faxes received which are unclear or incomplete. Please be advised that an OK slip, received from a fax machine, will not be accepted as proof that documents were received by the GPW for printing. If documents are faxed to the GPW it will be the sender s responsibility to phone and confirm that the documents were received in good order. Furthermore the Government Printing Works will also not be held responsible for cancellations and amendments which have not been done on original documents received from clients. CONTENTS INHOUD No. Page No. Gazette No. No. Bladsy No. Koerant No. GENERAL NOTICES Trade and Industry, Department of General Notices 731 Liquor Act (27/1989): Notice of applications for liquor licences: Divided into the following provinces: KwaZulu-Natal... 6 Limpopo... 7 Mpumalanga North West do.: Notice of applications for the removal of licences: Divided in the following provinces: Limpopo Mpumalanga North West ALGEMENE KENNISGEWINGS Handel en Nywerheid, Departement van Algemene Kennisgewings 731 Drankwet (27/1989): Kennisgewing van aansoeke om dranklisensies: Ingedeel onder die volgende provinsies: KwaZulu-Natal... 6 Limpopo... 7 Mpumalanga Noord-wes do.: Kennisgewing van aansoeke om die verplasing van lisensies: Ingedeel onder die volgende provinsies: Limpopo Mpumalanga Noord-wes ir Important Announcement: Please take note that from 1 April 2010 all Northern Cape Liquor Licence Applications will be published in its own Extra Ordinary Provincial Gazette. L The publication date will be the First Friday of each month. The closing date will be two weeks prior to publication. Closing time: 12h00. Proof of payment (R137,50) must be sent must with be the sent application with the application (Form 2) (Form 2).

3 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette, containing publication of applications for liquor licences on behalf of the Department of Trade and Industry, is released during the first Friday of each calendar month. Closing times for the acceptance of liquor licence applications (see next page) due to be published on a specific Friday, are at 15:00 on the Friday two weeks prior to the publication date. Applications received by this office after the applicable closing times, will be retained for publication in the following Government Gazette containing liquor licences. In order to ensure timeous publication of liquor licences, all applications must be completed in full (English and Afrikaans) since amendments after the applicable closing dates will not be considered. Should the neccessary cheque or postal orders not accompany the application, the application will be returned. t Belangrike Kennisgewing VOORWAARDES VIR DIE PUBLIKASIE VAN AANSOEKE OM DRANKLISENSIES Die Staatskoerant, waarin aansoeke om dranklisensies namens die Departement van Handel en Nywerheid gepubliseer word, verskyn gedurende die eerste Vrydag van elke kalendermaand. Sluitingstye vir die aanname van dranklisensie-kennisgewings (sien volgende bladsy) wat op n bepaalde Vrydag gepubliseer moet word, is op die Vrydag twee weke voor die publikasiedatum om 15:00. Kennisgewings wat ná die toepaslike sluitingstye deur hierdie kantoor ontvang word, sal oorgehou word vir plasing in die eers volgende Staatskoerant vir dranklisensies. Ten einde tydige publisering van kennisgewings te verseker, moet alle kennisgewings volledig voltooi word (Engels en Afrikaans) aangesien geen wysigings ná die betrokke sluitingsdatums oorweeg sal word nie. Indien die nodige tjek of posorders nie die aansoek vergesel nie, sal die aansoek teruggestuur word.

4 4 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 IMPORTANT NOTICE WHEN SUBMITTING LIQUOR NOTICES FOR PUBLICATION, CONTACT PARTICULARS ARE AS FOLLOWS: PHYSICAL ADDRESS: Government Printing Works 149 Bosman Street Pretoria POSTAL ADDRESS: Private Bag X85 Pretoria 0001 CONTACT PERSON: Hester Wolmarans Tel. No. (012) Fax No. (012) CONTACT PERSON FOR SUBSCRIBERS: Mrs N. Kekana Tel. No. (012) Fax No. (012)

5 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No IMPORTANT ANNOUNCEMENT Closing times for APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The closing time is 15:00 sharp on the following days: August, Thursday, for the issue of Friday 5 September September, Thursday, for the issue of Friday 3 October October, Friday, for the issue of Friday 7 November November, Wednesday, for the issue of Friday 5 December December, Wednesday, for the issue of Friday 2 January 2015 BELANGRIKE AANKONDIGING Sluitingstye vir AANSOEKE OM DRANKLISENSIES Die sluitingstyd is stiptelik 15:00 op die volgende dae: Augustus, Donderdag, vir die uitgawe van Vrydag 5 September September, Donderdag, vir die uitgawe van Vrydag 3 Oktober Oktober, Vrydag, vir die uitgawe van Vrydag 7 November November, Woensdag, vir die uitgawe van Vrydag 5 Desember Desember, Woensdag, vir die uitgawe van Vrydag 2 Januarie 2015

6 6 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICE 731 OF 2014 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY LIQUOR ACT, 1989 NOTICE OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES Notice is hereby given that the applicants specified in the Schedule hereto have given notice of their intention to lodge applications for liquor licences in respect of premises situated in the districts indicated in the Schedule. The applications concerned may, up to and including the last date on which an objection against or representations or a petition in support of such applications may be lodged in terms of the regulations, upon request and free of charge, be inspected by any person at the office of the magistrate of the district from which they emanate. SCHEDULE The undermentioned figures used in brackets in the Schedule, have the following meanings: (1) = Full name, street and postal address of applicant. (2) = Kind of licence applied for. (3) = Kind of liquor to be sold. (4) = Name under which business is to be conducted and full address of premises. (5) = Determination, consent, approval or authority applied for (see regulation 5). KENNISGEWING 731 VAN 2014 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID DRANKWET, 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM DRANKLISENSIES Kennis word hierby gegee dat die aansoekers in die Bylae hierby gespesifiseer, kennis gegee het van hulle voorneme om aansoeke om dranklisensies in te dien ten opsigte van persele geleë in die distrikte wat in die Bylae aangedui is. Die betrokke aansoeke kan tot en met die laaste dag waarop n beswaar teen of vertoë of n petisie ter ondersteuning van sodanige aansoeke ingevolge die regulasies ingedien kan word, op versoek gratis deur enige persoon by die kantoor van die landdros van die distrik van waar sodanige aansoeke afkomstig is, ondersoek word. BYLAE Onderstaande syfers, wat tussen hakies in die Bylae gebruik word, het die volgende betekenisse: (1) = Volledige naam, straat- en posadres van aansoeker. (2) = Soort lisensie waarvoor aansoek gedoen word. (3) = Soort drank wat verkoop sal word. (4) = Naam waaronder besigheid gedoen sal word en volledige adres van perseel. (5) = Bepaling, toestemming, goedkeuring of magtiging waarom aansoek gedoen word (sien regulasie 5). KWAZULU-NATAL KWAZULU-NATAL UMLAZI (1) Kevin Naidoo, ID: (2) Liquor Store Licence. (3). (4) Eliquor Umlazi U Section, 238 Maurice Gumede Drive, Shop No. 11, Umlazi Section U, Erf 1678, Umlazi, (5) Educational institutions within a radius of 1 kilometre: Thamela Primary. Places of worship within a radius of 1 kilometre: Rome St Johns Apolist Faith (1.1 km). UMLAZI (1) Kevin Naidoo, ID: (2) Liquor Store Licence. (3). (4) Eliquor Umlazi U Section, 238 Maurice Gumede Drive, Shop No. 11, Umlazi Section U, Erf 1678, Umlazi, (5) Educational institutions within a radius of 1 kilometre: Thamela Primary. Places of worship within a radius of 1 kilometre: Rome St Johns Apolist Faith (1.1 km).

7 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No LIMPOPO LIMPOPO BELA-BELA (1) Mike Stephan Engelbrecht, ID No Address: Portion 187 (Remaining Portion of Portion 77) of the farm Noodhulp, Reg. Div. K.R., Bela Bela District, Limpopo Province. Postal address: P.O. Box 2690, Modimolle, (2) Special Licence (Accommodation) (on-consumption). (4) Leneys Guest Farm. Address: Portion 187 (Remaining Portion of Porrtion 77) of the farm Noodhulp, Reg. Div. K.R., Bela-Bela District, Limpopo Province. BELA-BELA (1) Mike Stephan Engelbrecht, ID No Adres: Gedeelte 187 (gedeelte van Gedeelte 77) van die plaas Noodhulp 492, Reg. Afd. K.R., distrik Bela-Bela, Limpopo Provinsie. Posadres: Posbus 2690, Modimolle, (2) Spesiale Lisensie (Akkommodasie) (binneverbruik). (4) Leneys Gasteplaas. Adres: Gedeelte 187 (gedeelte van Gedeelte 77) van die plaas Noodhulp 492, Reg. Afd. K.R., distrik Bela-Bela, Limpopo Provinsie. (5) Artikel 41 (1) (a). BOCHUM (1) Matshaba Matome Lodwick, Dilaeneng Village, Bochum; P.O. Box 410, Ladanna, (2) Liquor Restaurant. (4) Matshaba Liquor Restaurant, Stand No. 387, Dilaeneng Village, Bochum. BOCHUM (1) Matshaba Matome Lodwick, Dilaeneng Village, Bochum; P.O. Box 410, Ladanna, (2) Liquor Restaurant. (4) Matshaba Liquor Restaurant, Stand No. 387, Dilaeneng Village, Bochum. BOCHUM (1) Fransmashilo Moipushi, Mashilo Village, Tikiline, Bochum; P.O. Box 1016, Fauna Park, Polokwane, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Lagoon Liquor Restaurant, 757 Springfield, Mashilo Village, Tikiline, Bochum. (5) Regulation 5, Section 41 (I) (a) (c) and 42 (1). BOCHUM (1) Fransmashilo Moipushi, Mashilo Village, Tikiline, Bochum; P.O. Box 1016, Fauna Park, Polokwane, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Lagoon Liquor Restaurant, 757 Springfield, Mashilo Village, Tikiline, Bochum. (5) Regulation 5, Section 41 (I) (a) (c) and 42 (1). BOCHUM SENWABARWANA (1) Selamolela Matome Joseph, P.O. Box 45, Chuenespoort, (2) Liquor Restaurant. (4) Kgaka Mpedi Liquor Restaurant, Stand No. 52 Fountein, Du Champ Farm, Raditshaba, (5) Section 41 (i) (a). BOCHUM SENWABARWANA (1) Selamolela Matome Joseph, P.O. Box 45, Chuenespoort, (2) Liquor Restaurant. (4) Kgaka Mpedi Liquor Restaurant, Stand No. 52 Fountein, Du Champ Farm, Raditshaba, (5) Section 41 (i) (a). BOLOBEDU (1) Mr Phiri Matome Johannes, Stand No. 122, Mopye Village, Bolobedu, Limpopo Province. (2) Tavern. (3) All types of liquor. (4) Joe S Pop Eleven Tavern. BOLOBEDU (1) Mr Phiri Matome Johannes, Stand No. 122, Mopye Village, Bolobedu, Limpopo Province. (2) Tavern. (3) All types of liquor. (4) Joe S Pop Eleven Tavern.

8 8 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 CAPRICORN (1) Stand No. 09, Makweng, Zebediela; P.O. Box 283, Groothoek, (2) (On-consumption). (4) Rama. ZB Eating House, Stand No. 09, Makweng Zebediela. (5) Kgoshi M. S. Kekana, III s Annexure (permission to occupy and approval). CAPRICORN (1) Stand No. 09, Makweng, Zebediela; P.O. Box 283, Groothoek, (2) (On-consumption). (4) Rama. ZB Eating House, Stand No. 09, Makweng Zebediela. (5) Kgoshi M. S. Kekana, III s Annexure (permission to occupy and approval). CAPRICORN (1) Stand No. 09, Makweng, Zebediela; P.O. Box 283, Groothoek, (2) (On-consumption). (4) Rama. ZB Eating House, Stand No. 09, Makweng Zebediela. (5) Kgoshi M. S. Kekana, III s Annexure (permission to occupy and approval). CAPRICORN (1) Stand No. 09, Makweng, Zebediela; P.O. Box 283, Groothoek, (2) (On-consumption). (4) Rama. ZB Eating House, Stand No. 09, Makweng Zebediela. (5) Kgoshi M. S. Kekana, III s Annexure (permission to occupy and approval). CAPRICORN (POLOKWANE/PIETERSBURG) (1) Sekonya Magate, corner Chuinispoort (R71) and Kopermyn Roads, P.O. Box 4768, Polokwane, (2) Liquor Store (consumption is off the premises). (3) Beers, whiskys, brandies, spirits, generally available commercial liquors. (4) Lenatha Off Sales, corner Chuinispoort (R71) and Kopermyn, Roads: Polokwane, Erf: Remainder of Portion 3 of Palmietfontein 24 KS. (5) N/a. CAPRICORN (POLOKWANE/PIETERSBURG) (1) Sekonya Magate, corner Chuinispoort (R71) and Kopermyn Roads, P.O. Box 4768, Polokwane, (2) Liquor Store (consumption is off the premises). (3) Beers, whiskys, brandies, spirits, generally available commercial liquors. (4) Lenatha Off Sales, corner Chuinispoort (R71) and Kopermyn, Roads: Polokwane, Erf: Remainder of Portion 3 of Palmietfontein 24 KS. (5) N/a. CAPRICORN (POLOKWANE/PIETERSBURG) (1) Sekonya Magate, corner Chuinispoort (R37) and Kopermyn Roads, P.O. Box 4768, Polokwane, (2) Liquor Store (consumption is off the premises). (3) Beers, whiskys, brandies, spirits, generally available commercial liquors. (4) Lenatha Off Sales, corner Chuinispoort (R37) and Kopermyn, Roads: Polokwane, Erf: Remainder of Portion of Palmietfontein 24 KS. (5) N/a. CAPRICORN (POLOKWANE/PIETERSBURG) (1) Sekonya Magate, corner Chuinispoort (R37) and Kopermyn Roads, P.O. Box 4768, Polokwane, (2) Liquor Store (consumption is off the premises). (3) Beers, whiskys, brandies, spirits, generally available commercial liquors. (4) Lenatha Off Sales, corner Chuinispoort (R37) and Kopermyn, Roads: Polokwane, Erf: Remainder of Portion of Palmietfontein 24 KS. (5) N/a. DZANANI (1) Makhera Masunga Alfred, Stand No.026, Tshituni Village; P.O. Box 82, Dzanani, (2) Special License (Eating-house). (4) Rambani Eating House, Tshituni Mawoni Village, Site No. P1305, farm Setoon 208 MT. DZANANI (1) Makhera Masunga Alfred, Stand No.026, Tshituni Village; P.O. Box 82, Dzanani, (2) Special License (Eating-house). (4) Rambani Eating House, Tshituni Mawoni Village, Site No. P1305, farm Setoon 208 MT.

9 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No DZANANI (1) Muthumuni Fhatuwani Sharon, P.O. Box 845, Polokwane, (2) Liquor Store. (4) Muthumuni Liquor Store, Site No. 2000, Pfumbada Village, Dzanani, DZANANI (1) Muthumuni Fhatuwani Sharon, P.O. Box 845, Polokwane, (2) Liquor Store. (4) Muthumuni Liquor Store, Site No. 2000, Pfumbada Village, Dzanani, DZANANI (1) Ramabulana Zwidofhela Emmanuel, House No. 91, Dzanani Township, Dzanani, (2) Special Licence (Accommodation). (4) Nzieni Country Lodge, Stand No. D20 Tshituni Village, Dzanani, DZANANI (1) Ramabulana Zwidofhela Emmanuel, House No. 91, Dzanani Township, Dzanani, (2) Special Licence (Accommodation). (4) Nzieni Country Lodge, Stand No. D20 Tshituni Village, Dzanani, DZANANI (1) Muthumuni Fhatuwani Sharon, Stand No. 45, Tshituni Tsha Fhasi, Farm Mphefu 202 M.T, Dzanani, (2) Liquor store. (4) Getto s Inn Liquor Store, Stand No. P1192, Pfumbada Village, Farm Mphefu 202 M.T, Dzanani, (5) DZANANI (1) Muthumuni Fhatuwani Sharon, Stand No. 45, Tshituni Tsha Fhasi, Farm Mphefu 202 M.T, Dzanani, (2) Liquor store. (4) Getto s Inn Liquor Store, Stand No. P1192, Pfumbada Village, Farm Mphefu 202 M.T, Dzanani, (5) DZANANI (1) Naledzani Florence Mulaudzi, Stand No. 2000, Makushu, Dzanani; P.O. Box 2279, Dzanani, (2) Liquor store. (4) Makushu Family Restaurant, Stand No. 2000, Makushu, Dzanani. (5) Regulation 5. Section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). DZANANI (1) Naledzani Florence Mulaudzi, Stand No. 2000, Makushu, Dzanani; P.O. Box 2279, Dzanani, (2) Liquor store. (4) Makushu Family Restaurant, Stand No. 2000, Makushu, Dzanani. (5) Regulation 5. Section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). GIYANI (1) Mashangu Sandy Mdaka, 19 Flamingo Street, Phalaborwa, 19 Flamingo Street, Phalaborwa, (2) Liquor store. (4) Triple M Liquor Store, Stand No. 341, Mbaula Village. (5) Section 41 (1) (c). GIYANI (1) Mashangu Sandy Mdaka, Flamingostraat 19, Flamingostraat 19, Phalaborwa, (2) Drankwinkel. (3) Alle soorte. (4) Triple M Liquor Store, Erf No. 341, Mbaula Tuisgebied. (5) Artikel 41 (1) (c). GREATER LETABA (1) Stand No. 214, Goudplaas, Greater Letaba Municipality. (2) Special Licence Tavern. (4) Mahlane Trading Enterprise. (5) Section. GREATER LETABA (1) Stand No. 214, Goudplaas, Greater Letaba Municipality. (2) Special Licence Tavern. (4) Mahlane Trading Enterprise. (5) Section B

10 10 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 GROBLERSDAL (1) Theodorides Antonios, 4 Buffel Street, Groblersdal, 0470; P.O. Box 1618, Groblersdal, (2) Restaurant, alternatively Special Licence (Other). (4) Tony s Pub and Braai, Portion 134 of the Farm Loskop, Suid 53, Groblersdal. (5) Approval in terms of Section 41 (1) a. GROBLERSDAL (1) Theodorides Antonios, Buffelstraat 4, Groblersdal, 0470; Posbus 1618, Groblersdal, (2) Restaurant, alternatiewelik Spesiale Lisensie (Ander). (3) Alle soort drank. (4) Tony s Pub and Braai, Gedeelte 134 van die plaas Loskop, Suid 53, Groblersdal. (5) Goedkeuring Ingevolge Artikel 41 (1) a. HLANGANANI (1) Forever Grow Trading (Pty) Ltd, Registration No. 2012/045583/07. Registered Office: 33 Langermann Drive, Kensington, 2094; Postal Address: P.O. Box 1541, Lonehill, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Roots Grill and Restaurant - Elim, Shop No. 28A, Elim Mall, corner R578 and Bandelierskop Road, Elim, situated on Erf 1, 2, 4, 8, 9 and 12 of the Elim-Mpheni CBD Township. (5) Authority in terms of Section 41 (1) (a). HLANGANANI (1) Forever Grow Trading (Edms) Bpk, Registrasie No. 2012/045583/07. Geregistreerdeadres: Langermann Rylaan 33, Kensington, 2094; Posadres: Posbus 1541, Lonehill, (2) Restaurantdranklisensie. (4) Roots Grill and Restaurant - Elim, Winkel No. 28A, Elim Mall, hoek van R578 en Bandelierskopweg, Elim, geleë te Erf 1, 2, 4, 8, 9 en 12 van die Elim-Mpheni CBD Dorpsgebied. (5) Magtig ingevolge Artikel 41 (1) (a). HLANGANANI (1) Daniel Tinyiko Mathye, P.O. Box 874, Elim Hospital, (4) Dan s Restaurant, Stand No. 1724, Chavani, (5) Consent in respect of Section 41 (1) (a). HLANGANANI (1) Daniel Tinyiko Mathye, Posbus 874, Elim Hospital, (4) Dan s Restaurant, Erf No. 1724, Chavani, (5) Ingevolge Artikel 41 (1) (a). LEPHALALE (1) Imberba Rakia Properties 19 Pty (Ltd), Registration No. 2000/011698/07. Address: Portion 17 of the farm Johannesburg 509, Reg Div. LR, District Lephalale, Limpopo Province. Postal Address: P.O. Box 2690, Modimolle, (2) Producer s Licence. (3) Vodka, Gin, Whiskey. (4) Waterberg Vodka. Address: Portion 17 of the farm Johannesburg 509, Reg Div. LR, District Lephalale, Limpopo Province. (5) E. LEPHALALE (1) Imberba Rakia Properties 19 Pty (Ltd), Registrasie No. 2000/011698/07. Adres: Gedeelte 17 van die plaas Johannesburg 509, Reg Afd. LR, Distrik Lephalale, Limpopo Provinsie. Posadres: Posbus 2690, Modimolle, (2) Produsente Lisensie. (3) Vodka, Gin, Whiskey. (4) Waterberg Vodka. Adres: Gedeelte 17 van die plaas Johannesburg 509, Reg Afd. LR, Distrik Lephalale, Limpopo Provinsie. (5) E. LEPHALALE (ELLISRAS) (1) EC Gaming 2 (Pty) Ltd. Reg No: 2013/009439/07). Registered address: Block B, Longkloof Studios, Darters Road, Gardens, Cape Town, Postal Address: C/o Tommy Vorster - Piet Snyman, P.O. Box 26640, East Rand, (2) Special Liquor Licence (Other) in terms of Section 20 (a) (vii) - On-consumption. LEPHALALE (ELLISRAS) (1) EC Gaming 2 (Edms) Bpk. (Reg No: 2013/009439/07). Geregistreerde adres: Block B, Longkloof Studios, Dartersweg, Gardens, Kaapstad, Posdres: P/a Tommy Vorster - Piet Snyman, Posbus 26640, East Rand, (2) Spesiale Dranklisensie (Ander) ingevolge Artikel 20 (a) (vii)-(binneverbruik).

11 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Galaxy Grill Lephalale, Shop 75, Lephalale Mall, corner Chris Hani Avenue and Nelson Mandela Drive, Erf 2635 RE, Ellisras Extension 16, Lephalale, situated in the Magisterial District of Lephalale (Ellisras), Limpopo Province. (5) 1. Other business as contemplated in Section 41 (1) (a) of the Liquor Act, Business of a bona fide Bingo / LPM Operator as defined in the Limpopo Gambling Act, Act 4 of (4) Galaxy Grill Lephalale, Winkelnommer 75, Lephalale Mall, hoek Chris Hanelaan en Nelson Mandelaweg, Erf 2635 RE, Ellisras Uitbreiding 16, Lephalale, geleë in die Landdros Distrik van Lephalale (Ellisras), Limpopo Provinsie. (5) 1. Ander besigheid ingevolge Artikel 41 (1) (a) van die Drankwet, Besigheid van n bona fide Bingo / LPM operateur soos omskryf in die Limpopo Dobbelwet, Wet 4 van LULEKANI (1) Muso Peter Mahlo, 142 Unit C, Namakgale; P.O. Box 7490, Namakgale, (4) Barbara Restaurant, Stand No. 446, Portion A, Majeje Village. LULEKANI (1) Lally Sithole, Stand No. 272, Lulekani, Matiko-Xikaya B; P.O. Box 272, Lulekani, (4) Tyga s Pub and Grill. MALAMULELE (1) Ndlovu Magezi Eric, Stand 188, Mbalati Village, Malamulele; P.O. Box 1240, Malamulele, (2) Special Licence On-consumption (Restaurant Liquor Licence). (4) Mbalati Liquor Restaurant, Mbalati Village, Malamulele. (5) Section 41 (1) (A). LULEKANI (1) Muso Peter Mahlo, 142 Eenheid C, Namakgale; Posbus 7490, Namakgale, (3) Alle soorte. (4) Barbara Restaurant, Erf No. 446, Gedeelte A, Majeje Tuisgebied. (5) Artikel 41 (1) (a). LULEKANI (1) Lally Sithole, Stand No. 272, Lulekani, Matiko-Xikaya B; P.O. Box 272, Lulekani, (4) Tyga s Pub and Grill. MALAMULELE (1) Ndlovu Magezi Eric, Stand 188, Mbalati Village, Malamulele; P.O. Box 1240, Malamulele, (2) Special Licence On-consumption (Restaurant Liquor Licence). (4) Mbalati Liquor Restaurant, Mbalati Village, Malamulele. (5) Section 41 (1) (A). MALAMULELE (1) Mthavini Esther Hlungwan, Stand 453 D, Malamulele. Postal: c/o Harry Mashao Consulting, P.O. Box 3577, Letaba, (2) Special Liquor Licence (Eating House). (4) Busy Corner Liquor Restaurant, Stand 453 Section D, Malamulele. MALAMULELE (1) Mthavini Esther Hlungwan, Stand 453 D, Malamulele. Postal: c/o Harry Mashao Consulting, P.O. Box 3577, Letaba, (2) Special Liquor Licence (Eating House). (4) Busy Corner Liquor Restaurant, Stand 453 Section D, Malamulele. MANKWENG (1) Modiba Mabu Annie, Mothibaskraal Village, Nobody, Ga-Mothapo; P.O. Box 387, Ga-Mothiba, MANKWENG (1) Modiba Mabu Annie, Mothibaskraal Village, Nobody, Ga-Mothapo; P.O. Box 387, Ga-Mothiba, 0726.

12 12 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Mmamatome Liquor Tavern, Stand No. 36, Nobody Village, Mothibaskraal 1002LS, Mankweng. (5) (4) Mmamatome Liquor Tavern, Stand No. 36, Nobody Village, Mothibaskraal 1002LS, Mankweng. (5) MANKWENG (1) Malema Mamma Johanna, Unit A Township Mankweng; P.O. Box 478, Sovenga, (4) Mamma Liquor Tavern, Stand No. 235, Unit A, Township Mankweng. (5) MANKWENG (1) Malema Mamma Johanna, Unit A Township Mankweng; P.O. Box 478, Sovenga, (4) Mamma Liquor Tavern, Stand No. 235, Unit A, Township Mankweng. (5) MANKWENG (1) Molepo Thabo Maisha, ID No , Stand No. 29, R71 Road, Ga-Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga, (2) Liquor Restaurant. (4) Cozmos Lounge, Stand No. 29, R71 Road, Ga- Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga. MANKWENG (1) Molepo Thabo Maisha, ID No , Stand No. 29, R71 Road, Ga-Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga, (2) Liquor Restaurant. (4) Cozmos Lounge, Stand No. 29, R71 Road, Ga- Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga. MANKWENG (1) Molepo Thabo Maisha, ID No , Stand No. 29, R71 Road, Ga-Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga, (2) Liquor Restaurant. (4) Cozmos Lounge, Stand No. 29, R71 Road, Ga- Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga. MANKWENG (1) Molepo Thabo Maisha, ID No , Stand No. 29, R71 Road, Ga-Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga, (2) Liquor Restaurant. (4) Cozmos Lounge, Stand No. 29, R71 Road, Ga- Makanye, Mankweng, Polokwane Municipality; P.O. Box 295, Sovenga. MANKWENG (1) Ramogale T.B., Stand No (P.O. Box 1368), Sovenga, (2) Liquor Restaurant, P.O. Box 1368, Sovenga 0727, Stand No. 1213, Mankweng. (4) Whitehouse Liquor Restaurant, P.O. Box 1368, Sovenga, 0727; Stand No. 1213, Makanye Village, Mankweng District. (5) Approval section 41 (1) (a). MANKWENG (1) Ramogale T.B., Stand No (P.O. Box 1368), Sovenga, (2) Liquor Restaurant, P.O. Box 1368, Sovenga 0727, Stand No. 1213, Mankweng. (4) Whitehouse Liquor Restaurant, P.O. Box 1368, Sovenga, 0727; Stand No. 1213, Makanye Village, Mankweng District. (5) Approval section 41 (1) (a). MANKWENG (1) Mamakeri Naum Modiba, Stand No. 1074, Manjane Village, Ga-Mothapo; Box 2702, Tholongwe, (2) Tavern. (3) All kind. MANKWENG (1) Mamakeri Naum Modiba, Stand No. 1074, Manjane Village, Ga-Mothapo; Box 2702, Tholongwe, (2) Tavern. (3) All kind.

13 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Daplace Tavern, Stand No. 1074, Manjane Village, Ga- Mothapo, Mankweng. (4) Daplace Tavern, Stand No. 1074, Manjane Village, Ga- Mothapo, Mankweng. MANKWENG (1) Lebisi Njakanjaka Gift, No. 9 The Gables, 65A Buluwayo Street; P.O. Box 3939, Polokwane, (2) Tavern. (4) Deep House Tavern, Stand No. 295, Makotopong Rozano No (5) Sec 41 (1) (a). MANKWENG (1) Lebisi Njakanjaka Gift, No. 9 The Gables, 65A Buluwayo Street; P.O. Box 3939, Polokwane, (2) Tavern. (4) Deep House Tavern, Stand No. 295, Makotopong Rozano No (5) Sec 41 (1) (a). MANKWENG (1) Malatji Noko Phashe, Ga-Mothiba, Nobody, P.O. Box 603, Ga-Mothiba, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Nkandlaplk, Chisanyama, Stand No , 100 LS, Majebeskraal Nobody Village, Ga-Mothiba. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). MANKWENG (1) Malatji Noko Phashe, Ga-Mothiba, Nobody, P.O. Box 603, Ga-Mothiba, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Nkandlaplk, Chisanyama, Stand No , 100 LS, Majebeskraal Nobody Village, Ga-Mothiba. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). MANKWENG (1) Sealedi Business Enterprise and Distributors. (2) Liquor Restaurant. (4) Sealedi Restaurant, Stand No. B322, Ga-Thoka/Nobody Site, Ga-Mothapo, Majeebaskraal, 1005 LS. MANKWENG (1) Sealedi Business Enterprise and Distributors. (2) Liquor Restaurant. (4) Sealedi Restaurant, Stand No. B322, Ga-Thoka/Nobody Site, Ga-Mothapo, Majeebaskraal, 1005 LS. MANKWENG, POLOKWANE (1) Mmampholodi Anna Molepo. Physical address: 689 Ga- Lekgothoane Village, Molepo Tribal Authority, Mphogodiba, Polokwane, Limpopo, Postal address: PO Box 1129, Sovenga, Polokwane, (2) Liquor Restaurant. (4) Lebopo Liquor Restaurant, 689 Ga-Lekgothoane Village, Molepo Tribal Authority, Mphogodiba, Polokwane, Limpopo. MANKWENG, POLOKWANE (1) Mmampholodi Anna Molepo. Physical address: 689 Ga- Lekgothoane Village, Molepo Tribal Authority, Mphogodiba, Polokwane, Limpopo, Postal address: PO Box 1129, Sovenga, Polokwane, (2) Liquor Restaurant. (4) Lebopo Liquor Restaurant, 689 Ga-Lekgothoane Village, Molepo Tribal Authority, Mphogodiba, Polokwane, Limpopo. MESSINA (1) Ndlovu Mashudu Evidence, 14 Jordaan Street, Musina; P.O. Box 1988, Musina, (2) Liquor Store Licence. (4) Evis Liquor Store, 14 Jordaan Street, corner Erusmus Stand No s 526 & 537, Blakies Street, Musina Township Extension 1. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). MESSINA (1) Ndlovu Mashudu Evidence, 14 Jordaan Street, Musina; P.O. Box 1988, Musina, (2) Liquor Store Licence. (4) Evis Liquor Store, 14 Jordaan Street, corner Erusmus Stand No s 526 & 537, Blakies Street, Musina Township Extension 1. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c) and 42 (1).

14 14 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 MESSINA (1) Manuel Freitas dos Santos, Stand No. 295, Remainder cnr Grenfell & Erwin Street, Mussina; P.O. Box 1016, Fauna Park, Polokwane, (2) Liquor Store Licence. (4) Bridgeway Properties Investments CC, t/a Liquor Express, Stand No. 295, Remainder, cnr Grenfell and Irwin Street, Messina. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c). MESSINA (1) Manuel Freitas dos Santos, Stand No. 295, Remainder cnr Grenfell & Erwin Street, Mussina; P.O. Box 1016, Fauna Park, Polokwane, (2) Liquor Store Licence. (4) Bridgeway Properties Investments CC, t/a Liquor Express, Stand No. 295, Remainder, cnr Grenfell and Irwin Street, Messina. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c). MESSINA/MUSINA (1) Esau Sibanda, Stand No. 54, Charli Thipe Street, Nancefield, (2) Special License (Other). (4) Extension 7, Entertainment Centre, Stand No. 2414, Nance Field Extension 7, Nancefield, (5) Section 41 (i) (a). MESSINA/MUSINA (1) Esau Sibanda, Stand No. 54, Charli Thipe Street, Nancefield, (2) Special License (Other). (4) Extension 7, Entertainment Centre, Stand No. 2414, Nance Field Extension 7, Nancefield, (5) Section 41 (i) (a). MOKERONG (1) Matjeke Resemate Daniel, Box 4373, Mokopane, (4) Mahlabana Restaurant: Premises No. 30, Tshamahansi Village, Reg. Division 243 K.R., Mokerong. MOKERONG (1) Matjeke Resemate Daniel, Box 4373, Mokopane, (4) Mahlabana Restaurant: Premises No. 30, Tshamahansi Village, Reg. Division 243 K.R., Mokerong. MOKERONG (1) Mokau Puleng Jack, Box 1601 Mokamole, (4) Meriting Restaurant: Premises No. 3001, Dikgokgopeng Village, Bakenberg Trust Farm No., Schuurmanshoogte, 7921 L.R. MOKERONG (1) Mokau Puleng Jack, Box 1601 Mokamole, (4) Meriting Restaurant: Premises No. 3001, Dikgokgopeng Village, Bakenberg Trust Farm No., Schuurmanshoogte, 7921 L.R. MOKERONG (1) Matjeke Resemate Daniel, Box 4373, Mokopane, (4) Mahlabana Restaurant: Premises No. 30, Tshamahansi Village, Reg. Division 243 K.R., Mokerong. MOKERONG (1) Matjeke Resemate Daniel, Box 4373, Mokopane, (4) Mahlabana Restaurant: Premises No. 30, Tshamahansi Village, Reg. Division 243 K.R., Mokerong. MOKERONG (1) Mokau Puleng Jack, Box 1601 Mokamole, MOKERONG (1) Mokau Puleng Jack, Box 1601 Mokamole, 0633.

15 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Meriting Restaurant: Premises No. 3001, Dikgokgopeng Village, Bakenberg Trust Farm No., Schuurmanshoogte, 7921 L.R. (4) Meriting Restaurant: Premises No. 3001, Dikgokgopeng Village, Bakenberg Trust Farm No., Schuurmanshoogte, 7921 L.R. MOKERONG (1) Matlou Mmididi, House No. 258, Mahwelereng, (4) Kolobe Restaurant, Premises No. 1744, Mzombane Village, Mokopane. MOKERONG (1) Matlou Mmididi, House No. 258, Mahwelereng, (4) Kolobe Restaurant, Premises No. 1744, Mzombane Village, Mokopane. MOKERONG (1) Nkhumane Thapedi Andries, Box 12844, Wydhoek, 607. (4) Blue Sky Restaurant, Premises No. 0055, Wydhoek Village, Bakenberg, Farm No. 746 I.R. MOKERONG (1) Nkhumane Thapedi Andries, Box 12844, Wydhoek, 607. (4) Blue Sky Restaurant, Premises No. 0055, Wydhoek Village, Bakenberg, Farm No. 746 I.R. MOKERONG (1) Magwete Lesibana Walker, Box 838, Mapela, (4) Ramogoshomi Restaurant, Premises No , Ga- Mabuela Village, Mapela. MOKERONG (1) Magwete Lesibana Walker, Box 838, Mapela, (4) Ramogoshomi Restaurant, Premises No , Ga- Mabuela Village, Mapela. MOKERONG (1) Magwete Lesibana Walker, Box 838, Mapela, (4) Ramogoshomi Restaurant, Premises No , Ga- Mabuela Village, Mapela. MOKERONG (1) Magwete Lesibana Walker, Box 838, Mapela, (4) Ramogoshomi Restaurant, Premises No , Ga- Mabuela Village, Mapela. MOKERONG (1) Langa Mpapa Ali. (2) Liquor Store. (4) Mokopane Liquor Store, Stand No , Phola Park, Mokopane. MOKERONG (1) Langa Mpapa Ali. (2) Liquor Store. (4) Mokopane Liquor Store, Stand No , Phola Park, Mokopane. MOPANI (1) Magrietha Maria Venter, Mamma Mia Padstal/Road stall, Georges Valley Road GV 63, Pusela 159, Tzaneen, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) Beer, wine and spirits. MOPANI (1) Magrietha Maria Venter, Mamma Mia Padstal/Road stall, Georges Valley Road GV 63, Pusela 159, Tzaneen, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) Beer, wine and spirits.

16 16 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Mamma Mia Padstal/Roadstall, Georges Valley Road GV 63, Pusela 159, Tzaneen, 0850; PO Box 2857, Tzaneen, (5) Section 42 (1) (a). (4) Mamma Mia Padstal/Roadstall, Georges Valley Road GV 63, Pusela 159, Tzaneen, 0850; PO Box 2857, Tzaneen, (5) Section 42 (1) (a). MOUTSE (1) Mohlamonya Nejan Tladi, Stand No. 75, Tamong, Thabakhubedu, Dennilton; P.O. Box 633, Dennilton, Cell: (2) Special Licence (Tavern). (4) J & B Tavern, Stand No. 75, Tamong, Thabakhubedu, Dennilton (Limpopo). MOUTSE (1) Mohlamonya Nejan Tladi, Stand No. 75, Tamong, Thabakhubedu, Dennilton; P.O. Box 633, Dennilton, Cell: (2) Special Licence (Tavern). (4) J & B Tavern, Stand No. 75, Tamong, Thabakhubedu, Dennilton (Limpopo). MOUTSE (1) Mabulane Ramadimetsa Joseph, P.O. Box 40, Strydmag, (2) Special Licence Eating-house. (4) Mamahlodi Bar Lounge, Kgobokwane Village No stand No., The Remaining Extent of Portion 2 of the farm Valschfontein No. 33 JS, Moutse District, Limpopo Province. MOUTSE (1) Mabulane Ramadimetsa Joseph, P.O. Box 40, Strydmag, (2) Special Licence Eating-house. (4) Mamahlodi Bar Lounge, Kgobokwane Village No stand No., The Remaining Extent of Portion 2 of the farm Valschfontein No. 33 JS, Moutse District, Limpopo Province. MOUTSE (1) Hoffman, Ephraim Peter, Stand No. 272, Moteti A; P.O. Box 600, Moteti, (2) Special Licence (Other) (Entertainment Venue). 3) All kinds of liquor. (4) Hoffie s Recreation Centre, Stand No. 22, Walkraal C (Oorlog). (5) Approval in terms of section 41 (1) (a). NAPHUNO (1) Masilo Lawrence Malebati, ID No , House 2036, Industrial Street, Lenyenye; P.O. Box 357, Lenyenye, (2) Liquor Restaurant (4) Busy Way Restaurant & Refreshments Tzaneen, Limpopo Province. Tel: (015) Stand No. 2014, Kuwait Village, Naphuno District. MOUTSE (1) Hoffman, Ephraim Peter, Standplaas No. 272, Moteti A; Posbus 600, Moteti, (2) Spesiale Dranklisensie (Ander) (Vermaaklikheids Venue). 3) Alle soorte drank. (4) Hoffie s Recreation Centre, Standplaas No. 22, Walkraal C (Oorlog). (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a). NAPHUNO (1) Masilo Lawrence Malebati, ID No , House 2036, Industrial Street, Lenyenye; P.O. Box 357, Lenyenye, (2) Liquor Restaurant (4) Busy Way Restaurant & Refreshments Tzaneen, Limpopo Province. Tel: (015) Stand No. 2014, Kuwait Village, Naphuno District. NAPHUNO (1) Mametja Thakampe Engelina, P.O. Box 49, Shiluvane, 0873; Stand No. 183, Mogapeng Village, Naphuno. (2) Special Licence, Liquor Tavern. NAPHUNO (1) Mametja Thakampe Engelina, P.O. Box 49, Shiluvane, 0873; Stand No. 183, Mogapeng Village, Naphuno. (2) Special Licence, Liquor Tavern.

17 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Milanzi Liquor Tavern, Stand No. 183, Mogapeng Village, Sedan, Farm No. 18 U.T, Naphuno. (4) Milanzi Liquor Tavern, Stand No. 183, Mogapeng Village, Sedan, Farm No. 18 U.T, Naphuno. NAPHUNO (1) Malepe Mmangwadi Francina, Stand No. 111, Makgaung Village, Ga-Sekororo, Naphuno; P.O. Box 150, Trichardsdal, (4) Mmangwedi Liquor Tavern, Stand No. 111, Makgaung Village, Ga-Sekororo, Naphuno. NAPHUNO (1) Malepe Mmangwadi Francina, Stand No. 111, Makgaung Village, Ga-Sekororo, Naphuno; P.O. Box 150, Trichardsdal, (4) Mmangwedi Liquor Tavern, Stand No. 111, Makgaung Village, Ga-Sekororo, Naphuno. NEBO (1) Legodi Sydney Matsobane, Stand No. 828, Moganyaka, Leeufontein; P.O. Box 301, Moganyaka, (2) Liquor Store. (4) Litti s Bottle Store, Stand No. 828, Moganyaka A, Leeuwfontein. NEBO (1) Legodi Sydney Matsobane, Stand No. 828, Moganyaka, Leeufontein; P.O. Box 301, Moganyaka, (2) Liquor Store. (4) Litti s Bottle Store, Stand No. 828, Moganyaka A, Leeuwfontein. NEBO (1) Myburg, Chris Johan, Portion 176 of the farm De Lagersdrift 178 JS; C/o Box 699, Marble Hall, (2) Special Licence (Accommodation). (4) Mellowstream, 176 of the farm De Lagersdrift 178 JS. (5) Approval ito section 41 (1) (a). NEBO (1) Myburg, Chris Johan, Gedeelte 176 van die plaas De Lagersdrift 178 JS; C/o Box 699, Marble Hall, (2) Spesiale Lisensie (Akkommodasie). (4) Mellowstream, Gedeelte 176 van die plaas De Lagersdrift 178 JS. (5) Goedkeuring ingevolge art. 41 (1) (a). NEBO (1) Mmakanyane Malese Lucas, P.O. Box 157, Sekwati, (2) Special Licence Eating-house. (4) Malatela Bar Lounge, Stand No. 136D, Ga Rantho Village, farm Hooggelegen No. 809 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Mmakanyane Malese Lucas, P.O. Box 157, Sekwati, (2) Special Licence Eating-house. (4) Malatela Bar Lounge, Stand No. 136D, Ga Rantho Village, farm Hooggelegen No. 809 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Ramaila Pitshadi Peter, P.O. Box 180, Nebo, (2) Special Liquor Licence Tavern. (4) Rams Tavern, Stand No , Skotiphola Section, Phokoane Village, Farm: Uitkyk No. 851 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Ramaila Pitshadi Peter, P.O. Box 180, Nebo, (2) Special Liquor Licence Tavern. (4) Rams Tavern, Stand No , Skotiphola Section, Phokoane Village, Farm: Uitkyk No. 851 KS, Nebo District, Limpopo Province.

18 18 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 NEBO (1) Lerutla Dikeledi Sylvia, P.O. Box 149, Jane Furse, (2) Special Licence Eating House. (4) Mashirane Bar Lounge, Stand No. 819 Mohlala Section, Mamone Village, Farm: Hooggelegen No. 819 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Lerutla Dikeledi Sylvia, P.O. Box 149, Jane Furse, (2) Special Licence Eating House. (4) Mashirane Bar Lounge, Stand No. 819 Mohlala Section, Mamone Village, Farm: Hooggelegen No. 819 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Mashilo Mosoatsi Simon, P.O. Box 399, Nebo, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) M.S. Liquor Restaurant, Stand No. 130, Makgophong Village, Farm: Spitzkop No. 874 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Mashilo Mosoatsi Simon, P.O. Box 399, Nebo, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) M.S. Liquor Restaurant, Stand No. 130, Makgophong Village, Farm: Spitzkop No. 874 KS, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Mahlase Percy Kgadike, P.O. Box 1454, Groblersdal, (2) Liquor Restaurant Licence. (4) Slesh Liquor Restaurant, Stand No , Thabeng Ga-Mampane Village, Mshonko Section, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Mahlase Percy Kgadike, P.O. Box 1454, Groblersdal, (2) Liquor Restaurant Licence. (4) Slesh Liquor Restaurant, Stand No , Thabeng Ga-Mampane Village, Mshonko Section, Nebo District, Limpopo Province. NEBO (1) Mashego Malefo Victor, PO Box 297, Nebo, (2) Special License Accommodation. (4) Nebo Guest House, Stand No. 107 Mogalatsane Village, Nebo. NEBO (1) Mashego Malefo Victor, PO Box 297, Nebo, (2) Special License Accommodation. (4) Nebo Guest House, Stand No. 107 Mogalatsane Village, Nebo. NEBO (1) Mkhondo Elias Malumbane, Stand No. 147, Phomola, P.O. Box 542, Groblersdal, (2) Special Licence Tavern. (4) Sisonke Tavern; Stand No. 147, Phomola. (5) Approval in terms of section 41 (1) a. NEBO (1) Mkhondo Elias Malumbane, Standplaas No. 147, Phomola, Posbus 542, Groblersdal, (2) Spesiale Lisensie Drankhuis. (4) Sisonke Tavern; Standplaas No. 147, Phomola. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) a. NEBO/SEKHUKHUNE (1) Bapheeng Olga Sepheu, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, 1060; P.O. Box 1311, Marble Hall, (2) Special Licence Restaurant. NEBO/SEKHUKHUNE (1) Bapheeng Olga Sepheu, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, 1060; P.O. Box 1311, Marble Hall, (2) Special Licence Restaurant.

19 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Olga S. Pub & Restuarant, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, (5) Local Municipality Approval Tribal Authority Resolution Section 43 & 52. (4) Olga S. Pub & Restaurant, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, (5) Local Municipality Approval Tribal Authority Resolution Section 43 & 52. NEBO/SEKHUKHUNE (1) Bapheeng Olga Sepheu, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, 1060; P.O. Box 1311, Marble Hall, (2) Special Licence Restaurant. (4) Olga S. Pub & Restuarant, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, (5) Local Municipality Approval Tribal Authority Resolution Section 43 & 52. NEBO/SEKHUKHUNE (1) Bapheeng Olga Sepheu, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, 1060; P.O. Box 1311, Marble Hall, (2) Special Licence Restaurant. (4) Olga S. Pub & Restuarant, Stand No. 1976, Mamotsepana Section (next to Manaileng), Ga-Masemola, (5) Local Municipality Approval Tribal Authority Resolution Section 43 & 52. NORTHAM (1) Mutola Alfred Alfonso, 403 Unit 2, Mogwase, 0314; PO Box 1410, Rustenburg, (2) Special License (Liquor Restaurant). (4) Restaurant Ivory Pot, Shop No. 4, Zorba Business Centre, cnr Ruby and First Street, Northam, (5) Article 41 (1) A. NORTHAM (1) Mutola Alfred Alfonso, 403 Unit 2, Mogwase, 0314; PO Box 1410, Rustenburg, (2) Special License (Liquor Restaurant). (4) Restaurant Ivory Pot, Shop No. 4, Zorba Business Centre, cnr Ruby and First Street, Northam, (5) Article 41 (1) A. PHALABORWA (1) Santana Olga, 01 Essenhout Street, Phalaborwa. (4) Lalamo Guest House, 01 Essenhout Street. PHALABORWA (1) Santana Olga, 01 Essenhout Street, Phalaborwa. (4) Lalamo Guest House, 01 Essenhout Street. PHALABORWA (1) Babamencisi Construction Sypply and Marketing, Stand No. 254, Unit A, Namakgale; P.O. Box 595, Phalaborwa, (4) Chesa Nyama, Shop No. 4A, 69 Sealene Road, Phalaborwa. PHALABORWA (1) Grant, Megan Danielle, ID No Residential address: Erf 78, Kampersrus, Business address: Wag- n-bietjie Coffee Shop, Farm Antioch, Hoedspruit, Postal address: C/o Emil Scheepers Incorporated, PO Box 72478, Lynnwood Ridge, (2) Restaurant Liquor License, alternatively Special onconsumption License (Eating House). PHALABORWA (1) Babamencisi Construction Sypply and Marketing, Stand No. 254, Eenheid A, Namakgale; Posbus 595, Phalaborwa, (3) Alle soorte. (4) Chesa Nyama, Winkel No. 4A, Sealeneweg 69, Phalaborwa. (5) Artikel 41 (1) (a). PHALABORWA (1) Grant, Megan Danielle, ID No Woonadres: Erf 78, Kampersrus, Besigheids - adres: Wag- n-bietjie Coffee Shop, Plaas Antioch, Hoedspruit, Posadres: P/a Emil Scheepers Ingelyf, Posbus 72478, Lynnwoodrif, (2) Restaurantdranklisensie, alternatiewelik spesiale binneverbruiklisensie (Eethuis).

20 20 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Wag- n-bietjie Coffee Shop, Portion of the Old Padstal Building on Portion 19 of Antioch 240, K.T., Phalaborwa District. (5) A. PHALABORWA (1) Lira Franssisco, 22 Robin Street, Phalaborwa; 32 Palmlaan, Phalaborwa; P.O. Box 730, Phalaborwa, (2) Special on-consumption Licence (Restaurant). (3) All types of liquor. (4) Pit Stop, Erf 339, Extension 1, Palmlaan 32, Phalaborwa; Posbus 730, Phalaborwa, PHALABORWA (1) Lamai South Africa (Pty) Ltd, Reg. No. 2013/ /07, registered office address: 79 Blyde Wildlife Estate, Hoedspruit, Business address: Lamai South Africa Lodge, Farm Try, Mica, Postal address: C/o Emil Scheepers Incorporated, PO Box 72478, Lynnwood Ridge, (2) Special On-consumption License (Accommodation). (4) Lamai South Africa Lodge, Portion of the farm Try 153, K.T. Mica, Phalaborwa District. (5) A. PHALALA (1) Stam Ratlatla Senoamadi, ID No Adres: Erf No. 1A, Dubs Section, Mokuruanvane, Abbortspoort, Limpopo. Postal address: P.O. Box 2690, Modimolle, (2) Special Licence On-consumption (Tavern). (4) Ratlatla Liquor Restaurant. Address: Erf No. 1A, Dubs Section, Mokuruanvane, Abbortspoort, Limpopo. (4) Wag- n-bietjie Coffee Shop, Ou Padstalgebou op Gedeelte 19 van Antioch 240 K.T., Distrik Phalaborwa. (5) A. PHALABORWA (1) Lira Franssisco, Robinstraat 22, Phalaborwa; Palmlaan 32, Phalaborwa; Posbus 730, Phalaborwa, (2) Spesiale binneverbruiklisensie (Restaurant). (4) Pit Stop, Erf 339, Uitbreiding 1, Palmlaan 32, Phalaborwa; Posbus 730, Phalaborwa, (5) Artikel 41 (1) (a). PHALABORWA (1) Lamai South Africa (Edms) Bpk, Reg. No. 2013/ /07. Geregistreerde kantooradres: Blyde Wildlife Estate, Hoedspruit, Besigheidsadres: Lamai South Africa Lodge, plaas Try, Mica, Posadres: P/a Emil Scheepers Ingelyf, Posbus 72478, Lynnwoodrif, (2) Spesiale Binneverbruiklisensie (Akkommodasie). (4) Lamai South Africa Lodge, Gedeelte van die plaas Try 153 K.T., Mica, distrik Phalaborwa. (5) A. PHALALA (1) Stam Ratlatla Senoamadi, ID No , adres: Erf No. 1A, Dubs Section, Mokuruanvane, Abbortspoort, Limpopo. Posadres: Posbus 2690, Modimolle, (2) Spesiale Lisensie binneverbruik (Tavern). (4) Ratlatla Liquor Restaurant. Adres: Erf No. 1A Dubs Section, Mokuruanvane, Abbortspoort, Limpopo. (5) Artikel 41 (1) (a). PHALALA (1) Manetja Lebogang Abel, Box 605, Onverwagte, (4) Muno Restaurant, Premises No. 167 B, Rooipoort No. 1, Ga-Seleka Village. PHALALA (1) Manetja Lebogang Abel, Box 605, Onverwagte, (4) Muno Restaurant, Premises No. 167 B, Rooipoort No. 1, Ga-Seleka Village. PHALALA (1) Moruane Raphuthi Abel, P.O. Box 1344, Lephalale, (2) Special Liquor Licence Tavern. PHALALA (1) Moruane Raphuthi Abel, P.O. Box 1344, Lephalale, (2) Special Liquor Licence Tavern.

21 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Moruane s Tavern, Stand No. 25, Reabetswe Village, farm Enterprise No. 169 LR, Phalala District, Limpopo Province. (4) Moruane s Tavern, Stand No. 25, Reabetswe Village, farm Enterprise No. 169 LR, Phalala District, Limpopo Province. PHALALA (1) Manetja Lebogang Abel, P.O. Box 6058, Onverwacht, (2) Liquor Store Licence. (4) Garyman Bottle Store, Stand No. 167, Maletswai Village, farm Rooipoort No. 173 KS, Phalala District, Limpopo Province. PHALALA (1) Manetja Lebogang Abel, P.O. Box 6058, Onverwacht, (2) Liquor Store Licence. (4) Garyman Bottle Store, Stand No. 167, Maletswai Village, farm Rooipoort No. 173 KS, Phalala District, Limpopo Province. PHALALA (1) Manetja Lebogang Abel, Box 605, Onverwagte, (4) Muno Restaurant, Premises No. 167, Rooipoort No. 1, Ga-Seleka Village. PHALALA (1) Manetja Lebogang Abel, Box 605, Onverwagte, (4) Muno Restaurant, Premises No. 167, Rooipoort No. 1, Ga-Seleka Village. PIETERSBURG (1) SABC Polokwane Sports and Recreation Club, 19 Corner Hospital and Landros Mare Street, Polokwane; P.O. Box 396, Polokwane, (2) Special Liquor Licence: Sports Bar. (4) SABC Polokwane Sports Bar, 19 Corner Hospital and Landros Mare Street. (5) Regulation 5, Section 41 (I) (a) (c) and 42 (1). PIETERSBURG (1) SABC Polokwane Sports and Recreation Club, 19 Corner Hospital and Landros Mare Street, Polokwane; P.O. Box 396, Polokwane, (2) Special Liquor Licence: Sports Bar. (4) SABC Polokwane Sports Bar, 19 Corner Hospital and Landros Mare Street. (5) Regulation 5, Section 41 (I) (a) (c) and 42 (1). POLOKWANE (1) Shoprite Checkers (Pty) Ltd (Reg. No. 1929/ /07). Registered address: Cnr. William Dabbs & Old Paarl Roads, Brackenfell. Postal address: Chris Oelofse & Company, P.O. Box 2177, Alberton, (2) Liquor Store License. (4) Checkers Liquorshop (Serala View), Shop 5, Serala View Shopping Centre, corner Mamba Street, Gecho Streets and De Wet Drive, being Erf 7119, Polokwane Extension 28, Limpopo Province. (5) Authority in terms of section 41 (1) (c) of the Act. POLOKWANE (1) Shoprite Checkers (Edms) Bpk (Reg. No. 1929/ /07). Residensiële adres: H/v William Dabbs- & Ou Paarlweg, Brackenfell. Posadres: Chris Oelofse & Kie, Posbus 2177, Alberton, (2) Drankwinkellisensie. (4) Checkers Liquorshop (Serala View), Winkel 5, Serala View Winkelsentrum, hoek van Mambastraat, Geckostraat en De Wetrylaan, Polokwane Uitbreiding 28, Limpopo Provinsie. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (c) van die Wet. POLOKWANE (1) Rentoria, P.O. Box 1025, Fauna Park, Polokwane, (2) Liquor Restaurant. POLOKWANE (1) Rentoria, P.O. Box 1025, Fauna Park, Polokwane, (2) Liquor Restaurant C

22 22 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Chillzone Pub, Ivy Park Sentrum, Erf 94900, corner Nelson Mandela & Marshall Street, Shop 3, Ivy Park, Polokwane, (4) Chillzone Pub, Ivy Park Sentrum, Erf 94900, corner Nelson Mandela & Marshall Street, Shop 3, Ivy Park, Polokwane, POTGIETERSRUS (1) Willem Johannes Grobler, farm Maasstroom Eiendomme, Mr 116, Maasstroom, 0623; P.O. Box 5, Maasstroom, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Pale Toe, plaas Maasstroom Eiendomme Mr 116, Maasstroom, (5) 41 (1) (a) POTGIETERSRUS (1) Willem Johannes Grobler, farm Maasstroom Eiendomme, Mr 116, Maasstroom, 0623; P.O. Box 5, Maasstroom, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Pale Toe, plaas Maasstroom Eiendomme Mr 116, Maasstroom, (5) 41 (1) (a) POTGIETERSRUS (AT MOKOPANE) (1) XHRS Investments 43 (Pty) Ltd (Registration No. 1999/004581/07). Registered office address: 118 General Beyers Street, Welgelegen, Polokwane, Business address: Platjan Lodge, portion of the farm Platjan, Potgietersrus District. Postal address: C/o Emil Scheepers Incorporated, P.O. Box 72478, Lynnwood Ridge, (2) Special On-consumption License (Accommodation). (4) Platjan Lodge, Remainder of the farm Platjan 198, M.R., Platjan, Potgietersrus District. (5) (A). POTGIETERSRUS (AT MOKOPANE) (1) XHRS Investments 43 (Edms) Bpk (Registrasie No. 1999/004581/07). Geregistreerde kantooradres: Generaal Beyersstraat 118, Welgelegen, Polokwane, Sake-adres: Platjan Lodge, gedeelte van die plaas Platjan, distrik Potgietersrus, Posadres: P/a Emil Scheepers Ingelyf, Posbus 72478, Lynnwoodrif, (2) Spesiale Binneverbruiklisensie (Akkommodasie). (4) Platjan Lodge, Restant van die plaas Platjan 198 M.R., Platjan, distrik Potgietersrus. (5) (A). PRAKTISEER (1) Malapane Tebogo Carol, P.O. Box 918, Steelpoort, (2) Liquor Licence Restaurant. (4) Bakwena Liquor Restaurant, Stand No , Potase Section-Ga-Mampuru Village. (5) Dedet. PRAKTISEER (1) Malapane Tebogo Carol, P.O. Box 918, Steelpoort, (2) Liquor Licence Restaurant. (4) Bakwena Liquor Restaurant, Stand No , Potase Section-Ga-Mampuru Village. (5) Dedet. PRAKTISEER (1) Frans Mnisi, Stand No. E3, Matshokgeng Section, Malaeneng, Phiring Village, Kopanong Tavern Stand No. E3, Matshokgeng Section, Malaeneng Phiring Village, P.O. Box 3006, Lydenburg, (2) Special Licence Liquor. (3) All kinds. (4) Kopanang Tavern, Stand No. E3, Matshokgeng Section, Malaeneng, Phiring Village. PRAKTISEER (1) Frans Mnisi, Stand No. E3, Matshokgeng Section, Malaeneng, Phiring Village, Kopanong Tavern Stand No. E3, Matshokgeng Section, Malaeneng Phiring Village, P.O. Box 3006, Lydenburg, (2) Special Licence Liquor. (3) All kinds. (4) Kopanang Tavern, Stand No. E3, Matshokgeng Section, Malaeneng, Phiring Village. PRAKTISEER (1) Mashilo, Mpotsa Lucas Thabang, Stand No. 600, Kgautswane Village, Rietfontein Farm No. 440 KT, Kwena Restaurant, Stand No. 349, Kgautswane Village, Rietfontein Farm No. 440 KT; Box 2831, Ohrigstad, PRAKTISEER (1) Mashilo, Mpotsa Lucas Thabang, Stand No. 600, Kgautswane Village, Rietfontein Farm No. 440 KT, Kwena Restaurant, Stand No. 349, Kgautswane Village, Rietfontein Farm No. 440 KT; Box 2831, Ohrigstad, 1122.

23 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All kinds. (4) Kwena Restaurant, Stand No. 349, Kgautswane Village, Rietfontein Farm No. 440 KT. (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All kinds. (4) Kwena Restaurant, Stand No. 349, Kgautswane Village, Rietfontein Farm No. 440 KT. PRAKTISEER (1) Mohlala Joseph Sekwati, P.O. Box 1499, Burgersfort, (2) Liquor Licence Tavern. (4) Ziniko Liquor Tavern, Stand No. 4151, Ext. 2, Danger, Praktiseer. (5) Dedet. PRAKTISEER (1) Mohlala Joseph Sekwati, P.O. Box 1499, Burgersfort, (2) Liquor Licence Tavern. (4) Ziniko Liquor Tavern, Stand No. 4151, Ext. 2, Danger, Praktiseer. (5) Dedet. PRAKTISEER (1) Moraba, Josiah Nelson, Stand No. 1551, Mashishing 1123, Las Vegas Tavern, Stand No , Banareng Village, Nooitgedacht Farm No. 227 KT; Box 753, Steelpoort, (2) Special Licence Liquor Tavern. (4) Las Vegas Tavern, Stand No , Banareng Village, Nooitgedacht Farm No. 227 KT. PRAKTISEER (1) Moraba, Josiah Nelson, Stand No. 1551, Mashishing 1123, Las Vegas Tavern, Stand No , Banareng Village, Nooitgedacht Farm No. 227 KT; Box 753, Steelpoort, (2) Special Licence Liquor Tavern. (4) Las Vegas Tavern, Stand No , Banareng Village, Nooitgedacht Farm No. 227 KT. PRAKTISEER (1) Komane, Matshabapula July, Stand No. 64A, Ga- Mpuru Village, Ga-Ratouw Farm No. 282 KT, Mahlogeledi Tavern, no stand number, Ga-Mpuru Village, Ga-Ratouw Farm No. 282 KT, Box 1281, Burgersfort, (2) Special Licence Liquor Tavern. (4) Mahlogeledi Tavern, no stand number, Ga-Mpuru Village, Ga-Ratouw Farm No. 282 K.T. PRAKTISEER (1) Komane, Matshabapula July, Stand No. 64A, Ga- Mpuru Village, Ga-Ratouw Farm No. 282 KT, Mahlogeledi Tavern, no stand number, Ga-Mpuru Village, Ga-Ratouw Farm No. 282 KT, Box 1281, Burgersfort, (2) Special Licence Liquor Tavern. (4) Mahlogeledi Tavern, no stand number, Ga-Mpuru Village, Ga-Ratouw Farm No. 282 K.T. PRAKTISEER (1) Msinga Themba Meckson, Stand No. 980, Bothashoek Farm No. 276 KT; P.O. Box 308, Burgersfort, (2) Special Licence Tavern. (3) All kinds. (4) Mzansi Tavern, Stand No. 980, Bothashoek Village, Bothashoek Farm No. 275 KT, Praktiseer. PRAKTISEER (1) Msinga Themba Meckson, Stand No. 980, Bothashoek Farm No. 276 KT; P.O. Box 308, Burgersfort, (2) Special Licence Tavern. (3) All kinds. (4) Mzansi Tavern, Stand No. 980, Bothashoek Village, Bothashoek Farm No. 275 KT, Praktiseer. PRAKTISEER (1) Thomas Ntshwane Mabilu, Box 31796, Superbia, 0759; No. 45 Frans Village, Driekop. (2) Restaurant Liquor License. PRAKTISEER (1) Thomas Ntshwane Mabilu, Box 31796, Superbia, 0759; No. 45 Frans Village, Driekop. (2) Restaurant Liquor License.

24 24 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Ntshwana Liquour Restaurant, trading as Ntshwane Holding (Pty) Ltd, No. 245 Ga Mpuru Village, Maandagshoek. (4) Ntshwana Liquour Restaurant, trading as Ntshwane Holding (Pty) Ltd, No. 245 Ga Mpuru Village, Maandagshoek. PRAKTISEER (1) Tjie Phillemon Kgwatsana, P.O. Box 547, Driekop. (2) Restaurant Liquor License. (4) Sebope Liquor Restaurant, No. 156 Legabang, Driekop. PRAKTISEER (1) Tjie Phillemon Kgwatsana, P.O. Box 547, Driekop. (2) Restaurant Liquor License. (4) Sebope Liquor Restaurant, No. 156 Legabang, Driekop. PRAKTISEER (1) Lesele, Sephodisa Johannes, Stand No. 735, Ga- Makofane Village, Masetlaokeng Section, Koedoeskraal Farm No. 123KT, Madibeng Tavern, Stand No. 734, Ga- Makofane Village, Mabelekwa Section, Koedoeskraal Farm No. 123KT; Box 1919, Burgersfort, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (4) Madibeng Tavern, Stand No. 34, Ga-Makofane Village, Mabelekwa Section, Koedoeskraal Farm No. 123KT. PRAKTISEER (1) Lesele, Sephodisa Johannes, Stand No. 735, Ga- Makofane Village, Masetlaokeng Section, Koedoeskraal Farm No. 123KT, Madibeng Tavern, Stand No. 734, Ga- Makofane Village, Mabelekwa Section, Koedoeskraal Farm No. 123KT; Box 1919, Burgersfort, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (4) Madibeng Tavern, Stand No. 34, Ga-Makofane Village, Mabelekwa Section, Koedoeskraal Farm No. 123KT. PRAKTISEER (1) Msimango Tsiani Annah, Stand No. 377, Riba Cross, Mocheneng Section, Derdegelid Farm No. 277KT, Lebogang Tavern, Stand No. 377, Riba Cross, Mocheneng Section, Derdegelid Farm No. 277KT; Box 81, Driekop, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (4) Lebogang Tavern, Stand No. 377, Riba Cross, Mocheneng Section, Derdegelid Farm No. 277KT. PRAKTISEER (1) Msimango Tsiani Annah, Stand No. 377, Riba Cross, Mocheneng Section, Derdegelid Farm No. 277KT, Lebogang Tavern, Stand No. 377, Riba Cross, Mocheneng Section, Derdegelid Farm No. 277KT; Box 81, Driekop, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (4) Lebogang Tavern, Stand No. 377, Riba Cross, Mocheneng Section, Derdegelid Farm No. 277KT. RITAVI (1) Peter Motshewa Maleta, Motshewa Mabolepo Lodge, Portion 12, California Farm, Tarentaalrand, Tzaneen, 0850; P.O. Box 241, Lenyenye, (2) Eating-house and Tavern. (3) Malt/beer, spirits, wine. (4) Motshewa Mabolepo Lodge, Portion 12, California Farm. (5) Section 42 (1) (a). RITAVI (1) Peter Motshewa Maleta, Motshewa Mabolepo Lodge, Portion 12, California Farm, Tarentaalrand, Tzaneen, 0850; P.O. Box 241, Lenyenye, (2) Eating-house and Tavern. (3) Malt/beer, spirits, wine. (4) Motshewa Mabolepo Lodge, Portion 12, California Farm. (5) Section 42 (1) (a). RITAVI (1) Mmatlala Mavis Pilusa, P.O. Box 54, Lenyenye, (2) Eating-house. (4) Ramphoto Eating-house, Stand No. 492, Letsitele Valley. (5) Section 41 (1) (c). RITAVI (1) Mmatlala Mavis Pilusa, P.O. Box 54, Lenyenye, (2) Eating-house. (4) Ramphoto Eating-house, Stand No. 492, Letsitele Valley. (5) Section 41 (1) (c).

25 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No RITAVI (1) Martin Shiluvane, Stand 616, Mafarana Village, Letsitele. Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Letaba, (2) Special Liquor License (Tavern). (4) Somontu Liquor Tavern, Stand 616, Mafarana Village, Ritavi. RITAVI (1) Martin Shiluvane, Stand 616, Mafarana Village, Letsitele. Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Letaba, (2) Special Liquor License (Tavern). (4) Somontu Liquor Tavern, Stand 616, Mafarana Village, Ritavi. SEKGOSESE (1) Robert Thepa, Ga-Makgato Village, Botlokwa; Box 2200, Maboine, (4) Dorsay Family Restaurant, Ga-Makgato Village, Stand No. 107, Botlokwa. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). SEKGOSESE (1) Robert Thepa, Ga-Makgato Village, Botlokwa; Box 2200, Maboine, (4) Dorsay Family Restaurant, Ga-Makgato Village, Stand No. 107, Botlokwa. (5) Regulation 5, section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). SEKGOSESE (1) Ribane Maapola Edward, Stand No. 999, Mphakane Village; House 999, Mphakane Village, (2) Restaurant Liquor Licence (Tavern). (4) Gilriben Tavern, Stand No. 509, Maphosa Section, Matoks. SEKGOSESE (1) Ribane Maapola Edward, Stand No. 999, Mphakane Village; House 999, Mphakane Village, (2) Restaurant Liquor Licence (Tavern). (4) Gilriben Tavern, Stand No. 509, Maphosa Section, Matoks. SEKHUKHUNE (1) Nkwana Prince, Stand No. 128, Autspanning A, Dennilton, 1030; P.O. Box 2095, Polokwane, (2) Accommodation. (4) Dzongeni Bar Farm JS 38, Portion 11, Autspanning A, Dennilton, (5) Section 42 (1) (a). SEKHUKHUNE (1) Nkwana Prince, Stand No. 128, Autspanning A, Dennilton, 1030; P.O. Box 2095, Polokwane, (2) Accommodation. (4) Dzongeni Bar Farm JS 38, Portion 11, Autspanning A, Dennilton, (5) Section 42 (1) (a). SEKHUKHUNE (1) Tebeila Chagane Daniel, ID No , Stand No. B0273, Mashung, Ga-Nchabeleng; Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Farm Strydkraal B No. 537KS; PO Box 362, Lefalane, (2) Liquor Restaurant. (4) Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Strydkraal B No. 537KS, Sekhukhune District. SEKHUKHUNE (1) Tebeila Chagane Daniel, ID No , Stand No. B0273, Mashung, Ga-Nchabeleng; Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Farm Strydkraal B No. 537KS; PO Box 362, Lefalane, (2) Liquor Restaurant. (4) Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Strydkraal B No. 537KS, Sekhukhune District.

26 26 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 SEKHUKHUNE (1) Tebeila Chagane Daniel, ID No , Stand No. B0273, Mashung, Ga-Nchabeleng; Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Farm Strydkraal B No. 537KS; PO Box 362, Lefalane, (2) Liquor Restaurant. (4) Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Strydkraal B No. 537KS, Sekhukhune District. SEKHUKHUNE (1) Tebeila Chagane Daniel, ID No , Stand No. B0273, Mashung, Ga-Nchabeleng; Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Farm Strydkraal B No. 537KS; PO Box 362, Lefalane, (2) Liquor Restaurant. (4) Moshikwa Liquor Restaurant, Stand No. 408, Mabokotswane Village, Strydkraal B No. 537KS, Sekhukhune District. SEKHUKHUNE (1) Ubisi, Matlangani Wilson, Stand No. 1148, Omocco A Village, Bushbuckridge, 1280; MW Tavern, Stand No. 660, Kutullo Village, Steelpoort Park, Matepe, Aapiesboom Farm No. 884KS; Box 2, Bushbuckridge, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (4) MW Tavern, Stand No. 660, Kutullo Village, Steelpoort Park, Matepe, Aapiesboom Farm No. 884KS. SEKHUKHUNE (1) Ubisi, Matlangani Wilson, Stand No. 1148, Omocco A Village, Bushbuckridge, 1280; MW Tavern, Stand No. 660, Kutullo Village, Steelpoort Park, Matepe, Aapiesboom Farm No. 884KS; Box 2, Bushbuckridge, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (4) MW Tavern, Stand No. 660, Kutullo Village, Steelpoort Park, Matepe, Aapiesboom Farm No. 884KS. SEKHUKHUNE (1) Makitlego Godfrey Magabane, Stand No. 319, Moshongo Section, Ga-Malekane, Makgale Liquor Restaurant, Stand No. 319, Moshongo Section, Ga-Malekane; Box 1233, Steelpoort, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (3) All kind. (4) Makgale Liquor Restaurant, Stand No. 319, Moshongo Section, Ga-Malekane. SEKHUKHUNE (1) Makitlego Godfrey Magabane, Stand No. 319, Moshongo Section, Ga-Malekane, Makgale Liquor Restaurant, Stand No. 319, Moshongo Section, Ga-Malekane; Box 1233, Steelpoort, (2) Special Licence (Liquor Tavern). (3) All kind. (4) Makgale Liquor Restaurant, Stand No. 319, Moshongo Section, Ga-Malekane. SEKHUKHUNE (1) Matentshi Mogokolodi Ben, P.O. Box 2, Sekhukhune, (2) Liquor Licence Restaurant. (4) Phase Four Liquor Restaurant, Stand No. 275, Phase Four, Schoonoord. (5) Section 41 (a) (i). SEKHUKHUNE (1) Matentshi Mogokolodi Ben, P.O. Box 2, Sekhukhune, (2) Liquor Licence Restaurant. (4) Phase Four Liquor Restaurant, Stand No. 275, Phase Four, Schoonoord. (5) Section 41 (a) (i). SEKHUKHUNE (1) Mashabela Sepadi Edison, Stand No. 1003, Mashabela (Mogofele); Box 2835, Chuenespoort, (4) Sepadi Liquor Tavern, Stand No. 1003, Mashabela (Mogofela). SEKHUKHUNE (1) Mashabela Sepadi Edison, Stand No. 1003, Mashabela (Mogofele); Box 2835, Chuenespoort, (4) Sepadi Liquor Tavern, Stand No. 1003, Mashabela (Mogofela).

27 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No SEKHUKHUNE (1) Limpopo Properties CC, 118 Genl Beyers Street, Welgelegen, Polokwane, 0699; PO Box 1053, Polokwane, (2) Special Licence (on-consumption) (Accommodation). (4) Kremetart Guest House, Portion 53 (previously Portion 43) of farm Olifantspoortjie No. 319, Steelpoort, Limpopo Province, SEKHUKHUNE (1) Limpopo Properties CC, 118 Genl Beyers Street, Welgelegen, Polokwane, 0699; PO Box 1053, Polokwane, (2) Special Licence (on-consumption) (Accommodation). (4) Kremetart Guest House, Portion 53 (previously Portion 43) of farm Olifantspoortjie No. 319, Steelpoort, Limpopo Province, SEKHUKHUNE (1) Nkwana Prince, Stand No. 128, Autspanning A, Dennilton, 1030; P.O. Box 2095, Polokwane, (2) Accommodation. (4) Dzongeni Bar Farm JS 38, Portion 11, Autspanning A, Dennilton, (5) Section 42 (1) (a). SEKHUKHUNE (1) Nkwana Prince, Stand No. 128, Autspanning A, Dennilton, 1030; P.O. Box 2095, Polokwane, (2) Accommodation. (4) Dzongeni Bar Farm JS 38, Portion 11, Autspanning A, Dennilton, (5) Section 42 (1) (a). SEKHUKHUNE (1) Nkwana Prince, Stand No. 128, Autspanning A, Dennilton, 1030; P.O. Box 2095, Polokwane, (2) Accommodation. (4) Dzongeni Bar Farm JS 38, Portion 11, Autspanning A, Dennilton, (5) Section 42 (1) (a). SEKHUKHUNE (1) Nkwana Prince, Stand No. 128, Autspanning A, Dennilton, 1030; P.O. Box 2095, Polokwane, (2) Accommodation. (4) Dzongeni Bar Farm JS 38, Portion 11, Autspanning A, Dennilton, (5) Section 42 (1) (a). SEKHUKHUNE (1) Selepe Makgalanoto Ronald, Stand No. 169D, Mashemong Section, Ga-Selepe; P.O. Box 420, Atok, Cel: (2) Special Licence (Tavern). (4) MJ Tavern, Stand No. 169D, Mashemong Section, Ga- Selepe (Limpopo). SEKHUKHUNE (1) Selepe Makgalanoto Ronald, Stand No. 169D, Mashemong Section, Ga-Selepe; P.O. Box 420, Atok, Cel: (2) Special Licence (Tavern). (4) MJ Tavern, Stand No. 169D, Mashemong Section, Ga- Selepe (Limpopo). SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Lekwadu David Makeketela, Diphale Village; P.O. Box 5571, Driekop, (4) Baropodi Liquor Tavern, Diphale Village, Stand No. 197, Maandagshoek Farm No. 253KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Lekwadu David Makeketela, Diphale Village; P.O. Box 5571, Driekop, (4) Baropodi Liquor Tavern, Diphale Village, Stand No. 197, Maandagshoek Farm No. 253KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Maelane Mashilo Jonas, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Maelane Mashilo Jonas, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, 0749.

28 28 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Legasa Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. A109, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. (4) Legasa Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. A109, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mmotong Kgomotswetsi Johannes, Madifahlane Village, Mosiphong Section; P.O. Box 2212, Moroke, (4) Bjako Liquor Restaurant, Madifahlane Village, Mosiphong Section, Stand No. 254C, Mecklenburg Farm No. 113KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mmotong Kgomotswetsi Johannes, Madifahlane Village, Mosiphong Section; P.O. Box 2212, Moroke, (4) Bjako Liquor Restaurant, Madifahlane Village, Mosiphong Section, Stand No. 254C, Mecklenburg Farm No. 113KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Maelane Mashilo Jonas, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, (4) Legasa Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. A109, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Maelane Mashilo Jonas, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, (4) Legasa Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. A109, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mmotong Kgomotswetsi Johannes, Madifahlane Village, Mosiphong Section; P.O. Box 2212, Moroke, (4) Bjako Liquor Restaurant, Madifahlane Village, Mosiphong Section, Stand No. 254C, Mecklenburg Farm No. 113KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mmotong Kgomotswetsi Johannes, Madifahlane Village, Mosiphong Section; P.O. Box 2212, Moroke, (4) Bjako Liquor Restaurant, Madifahlane Village, Mosiphong Section, Stand No. 254C, Mecklenburg Farm No. 113KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Lekwadu David Makeketela, Diphale Village; P.O. Box 5571, Driekop, (4) Baropodi Liquor Tavern, Diphale Village, Stand No. 197, Maandagshoek Farm No. 253KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Lekwadu David Makeketela, Diphale Village; P.O. Box 5571, Driekop, (4) Baropodi Liquor Tavern, Diphale Village, Stand No. 197, Maandagshoek Farm No. 253KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and letter from Chief is also available.

29 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mahlaka Kgarebeng Elizabeth, Maandagshoek Village, Ga-Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, (4) Bobejane Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. 188C, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and Letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mahlaka Kgarebeng Elizabeth, Maandagshoek Village, Ga-Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, (4) Bobejane Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. 188C, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and Letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mahlaka Kgarebeng Elizabeth, Maandagshoek Village, Ga-Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, (4) Bobejane Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. 188C, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and Letter from Chief is also available. SEKHUKHUNE (PRAKTISEER) (1) Mahlaka Kgarebeng Elizabeth, Maandagshoek Village, Ga-Mamphahlane Section; P.O. Box 888, Atok, (4) Bobejane Liquor Tavern, Maandagshoek Village, Ga- Mamphahlane Section, Stand No. 188C, Maandagshoek Farm No. 254KT, Limpopo Province. (5) Plan is available, building still under construction and Letter from Chief is also available. SENWABARWANA (1) Hlapa Molatelo Sanny, Stand No., Schoonveld A&B Village, Senwabarwana. (4) Hlapa Liquor Tavern, Stand No. 87, Schoonveld A&B Village, Senwabarwana. SENWABARWANA (1) Hlapa Molatelo Sanny, Stand No., Schoonveld A&B Village, Senwabarwana. (4) Hlapa Liquor Tavern, Stand No. 87, Schoonveld A&B Village, Senwabarwana. SENWABARWANA (1) Musapi Selina Melita, Dikoloi Secondary School, PO Box 272, Bochum, (3) All kind. (4) Sebata Liquor Tavern. SENWABARWANA (1) Musapi Selina Melita, Dikoloi Secondary School, PO Box 272, Bochum, (3) All kind. (4) Sebata Liquor Tavern. SENWABARWANA (1) Hlapa Molatelo Sanny, Stand No., Schoonveld A&B Village, Makhado. (2) Special License and Other. (4) Hlapa Liquor Tavern, 87, Schoonveld A&B Village, Senwabarwana. SENWABARWANA (1) Hlapa Molatelo Sanny, Stand No., Schoonveld A&B Village, Makhado. (2) Special License and Other. (4) Hlapa Liquor Tavern, 87, Schoonveld A&B Village, Senwabarwana. SESHEGO (1) Manamela Dianah Dikeledi. (4) Stand No. 78, Goedtrou Village, Matlala. SESHEGO (1) Manamela Dianah Dikeledi. (4) Stand No. 78, Goedtrou Village, Matlala.

30 30 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 SESHEGO (1) Moselo Kenneth Ramaboa, Stand No. 38, Mabokelele Village, Moletjie, (2) Liquor Restaurant. (4) Sehlogong Liquor Restaurant, Stand No. 74, Sehlogong Village, Moletjie, (5) Section 41 (i) (a). SESHEGO (1) Moselo Kenneth Ramaboa, Stand No. 38, Mabokelele Village, Moletjie, (2) Liquor Restaurant. (4) Sehlogong Liquor Restaurant, Stand No. 74, Sehlogong Village, Moletjie, (5) Section 41 (i) (a). SESHEGO (1) Moabelo Ffredrick Malora, Stand No , Madietane Village, Bakone, (2) Special License Other. (4) Mobs Entertainment Centre, Stand No , Madietane Village, Bakone, SESHEGO (1) Moabelo Ffredrick Malora, Stand No , Madietane Village, Bakone, (2) Special License Other. (4) Mobs Entertainment Centre, Stand No , Madietane Village, Bakone, SESHEGO (1) Nkele Lina Masinya, Segwahleng Village, Mashashane, PO Box 87, Mashashane. (2) Special Liquor Licence: Tavern. (4) Lucky s Tavern, Stand No , Segwahleng Village, Mashashane. (5) Regulation 5, Section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). SESHEGO (1) Nkele Lina Masinya, Segwahleng Village, Mashashane, PO Box 87, Mashashane. (2) Special Liquor Licence: Tavern. (4) Lucky s Tavern, Stand No , Segwahleng Village, Mashashane. (5) Regulation 5, Section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). SESHEGO (1) Mokwalakwala Segala David, PO Box 73151, Seshego, (2) Special Licence eating house. (4) Segala Bar Lounge, Stand No. 1, Letokwane Village, Bloodriver, Farm: Vaalwater No. 629 LS, Seshego District, Limpopo Province. SESHEGO (1) Mokwalakwala Segala David, PO Box 73151, Seshego, (2) Special Licence eating house. (4) Segala Bar Lounge, Stand No. 1, Letokwane Village, Bloodriver, Farm: Vaalwater No. 629 LS, Seshego District, Limpopo Province. SESHEGO (1) Makhura Selaelo Frans. (4) Khuras Tavern, Stand No. B0049, Makgalong Village, Moletjie. SESHEGO (1) Makhura Selaelo Frans. (4) Khuras Tavern, Stand No. B0049, Makgalong Village, Moletjie. SESHEGO (1) Manamela Makwena Alpheus, Ga-Phago Village, Moletjie, Seshego; PO Box 1736, Longsdale, SESHEGO (1) Manamela Makwena Alpheus, Ga-Phago Village, Moletjie, Seshego; PO Box 1736, Longsdale, 0710.

31 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Manamela Liquor Tavern, Stand No. 272, Ga-Phago Village, Moletjie, Seshego. (4) Manamela Liquor Tavern, Stand No. 272, Ga-Phago Village, Moletjie, Seshego. SESHEGO (1) Mathobela Andrew Monyakanyaka, Stand No. 187, Makweya Village, Moletjie, Seshego; P.O. Box 71, Chebeng, (4) Mathobela Liquor Tavern, Stand No. 71, Makweya Village, Moletjie, Seshego. SESHEGO (1) Mathobela Andrew Monyakanyaka, Stand No. 187, Makweya Village, Moletjie, Seshego; P.O. Box 71, Chebeng, (4) Mathobela Liquor Tavern, Stand No. 71, Makweya Village, Moletjie, Seshego. SOUTPANSBERG (1) Kamarossi 13 CC, Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, (2) On consumption, Special (Other) tavern. (3) Beer, spirits, liquor. (4) Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, SOUTPANSBERG (1) Kamarossi 13 CC, Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, (2) On consumption, Special (Other) tavern. (3) Beer, spirits, liquor. (4) Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, SOUTPANSBERG (1) Johann Gottlieb Weideman, ID No Portion 2 of the farm Ostrolenka 107, Reg. Afd. MS, Transvaal, Limpopo Province. Postal address: PO Box 2690, Modimolle, (2) Special Licence On-consumption (Accommodation). (4) Tranquil Nest Lodge & Hunting, Portion 2 of the farm Ostrolenka 107, Registrasie Afdeling M.S. Transvaal, Limpopo Province. SOUTPANSBERG (1) Johann Gottlieb Weideman, ID No Gedeelte 2 van die plaas Ostrolenka 107, Reg. Afd. MS, Transvaal, Limpopo Provinsie. Posadres: Posbus 2690, Modimolle, (2) Spesiale Lisensie Binneverbruik (akkommodasie). (4) Tranquil Nest Lodge & Hunting, Gedeelte 2 van die plaas Ostrolenka 107, Registrasie Afdeling M.S. Transvaal, Limpopo Provinsie. (5) Artikel 41 (1) (a). SOUTPANSBERG (1) Kamarossi 13 CC, Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, (2) On consumption, Special (Other) Tavern. (3) Beer, spirits liquor. (4) Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, SOUTPANSBERG (1) Kamarossi 13 CC, Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, (2) On consumption, Special (Other) Tavern. (3) Beer, spirits liquor. (4) Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, SOUTPANSBERG (1) Kamarossi 13 CC, Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, (2) On consumption, Special (other) tavern. (3) Beer, spirits, liquor. (4) Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, SOUTPANSBERG (1) Kamarossi 13 CC, Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, (2) On consumption, Special (other) tavern. (3) Beer, spirits, liquor. (4) Vegas Bar, 67 Kruger Street, Makhado, 0920.

32 32 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 THABAMOOPO (1) Sechocho Kgomo Rudolph, PO Box 671, Chwenespoort, (2) Liquor Restaurant. (4) Sechocho Liquor Restaurant, Erf 2515, Lebowakgomo Shopping Complex, Thabamoopo. THABAMOOPO (1) Sechocho Kgomo Rudolph, PO Box 671, Chwenespoort, (2) Liquor Restaurant. (4) Sechocho Liquor Restaurant, Erf 2515, Lebowakgomo Shopping Complex, Thabamoopo. THABAMOOPO (1) Mphafudi Ngobe Lawrence, Ga-Maleka Village, Mmatabane, Ga-Mphahlele, P.O. Box 1022, Mphahlele, (2) Liquor Restaurant. (4) Phaahla Le Mmeladi Liquor Restaurant, Stand No. 25, Ga-Maleka Village, Mmatabane, Ga-Mphahlele, Seleteng. THABAMOOPO (1) Mphafudi Ngobe Lawrence, Ga-Maleka Village, Mmatabane, Ga-Mphahlele, P.O. Box 1022, Mphahlele, (2) Liquor Restaurant. (4) Phaahla Le Mmeladi Liquor Restaurant, Stand No. 25, Ga-Maleka Village, Mmatabane, Ga-Mphahlele, Seleteng. THABAMOOPO (1) Mabuso Kanyane Letty, No. 107 Moshongo Village, Moletlane, Zebediela, (2) Tavern. (4) Cargo Inn Tavern, No. 25 Moshongo Village, Moletlane, Zebediela, THABAMOOPO (1) Mabuso Kanyane Letty, No. 107 Moshongo Village, Moletlane, Zebediela, (2) Tavern. (4) Cargo Inn Tavern, No. 25 Moshongo Village, Moletlane, Zebediela, THABAMOOPO (1) Mr Kgaogelo Benvolio Madimetja Lebogang Mothoa, ID No Street address: 139 Malupane Section, Makgophong Location, Zebediela, Postal address: PO Box 2488, Lebowakgomo, (2) Liquor Licence On-consumption. (4) Loss Angels Liquor Restaurant. THABAMOOPO (1) Mr Kgaogelo Benvolio Madimetja Lebogang Mothoa, ID No Street address: 139 Malupane Section, Makgophong Location, Zebediela, Postal address: PO Box 2488, Lebowakgomo, (2) Liquor Licence On-consumption. (4) Loss Angels Liquor Restaurant. THABAZIMBI (1) Mr Papalasi J. Seakgosing (ID No ), Stand No Extension 5, Regorogile, Thabazimbi, (2) Special Liquor Licence Tavern (on-consumption). (4) Seah s Inn, Stand No Ext 5, Regorogile, Thabazimbi, (5) (a). THABAZIMBI (1) Mr Papalasi J. Seakgosing (ID No ), Stand No Extension 5, Regorogile, Thabazimbi, (2) Special Liquor Licence Tavern (on-consumption). (4) Seah s Inn, Stand No Ext 5, Regorogile, Thabazimbi, (5) (a). THOHOYANDOU (1) Nemugumoni Takani Paul, Stand No. 198, Thohoyandou, Block G Extension, P.O. Box 4158, Thohohoyandou, THOHOYANDOU (1) Nemugumoni Takani Paul, Stand No. 198, Thohoyandou, Block G Extension, P.O. Box 4158, Thohohoyandou, 0950.

33 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (2) Special License On-consumption (Restaurant Liquor License). (4) Blue Liquor Restaurant, Stand No. 2634, Tshilungoma, Thohoyandou. (2) Special License On-consumption (Restaurant Liquor License). (4) Blue Liquor Restaurant, Stand No. 2634, Tshilungoma, Thohoyandou. THOHOYANDOU (1) Tshifhiwa Livhuwani Nemakonde, Vondo La Thavha next to Vondo Dam, Thohoyandou 3, Seshego, (2) Special Liquor Licence: Entertainment. (4) Thathe Entertainment Centre, Vondo La Thavha, next to Vondo Dam, Thohoyandou. (5) Regulation 5, Section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). THOHOYANDOU (1) Tshifhiwa Livhuwani Nemakonde, Vondo La Thavha next to Vondo Dam, Thohoyandou 3, Seshego, (2) Special Liquor Licence: Entertainment. (4) Thathe Entertainment Centre, Vondo La Thavha, next to Vondo Dam, Thohoyandou. (5) Regulation 5, Section 41 (1) (a) (c) and 42 (1). VAALWATER (1) Variety Liquor (Pty) Ltd, No. 325 Kyalami Glen Estate, Kyalami Gardens Extension 19, Kyalami, Eastern Cape, Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Tzaneen, (2) Liquor Store Licence. (4) Variety Liquors, Shop No. 10, Vaalwater Oasis Shopping Centre, Erf 3570, corner Mogel and Voortrekkel Street, Vaalwater. VAALWATER (1) Variety Liquor (Pty) Ltd, No. 325 Kyalami Glen Estate, Kyalami Gardens Extension 19, Kyalami, Eastern Cape, Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Tzaneen, (2) Liquor Store Licence. (4) Variety Liquors, Shop No. 10, Vaalwater Oasis Shopping Centre, Erf 3570, corner Mogel and Voortrekkel Street, Vaalwater. WARMBATHS (AT BELA-BELA) (1) Bonwa Phala Game Reserve (Pty) Ltd, Reg. No. M2010/012150/07. Registered office address: The Ridge, 3 Berea Terrace, Berea, East London, Eastern Cape, Business address: Bonwa Phala Game Reserve, Olievenfontein, Bela-Bela, Postal address: C/o Emil Scheepers Incorporated, PO Box 72478, Lynnwood Ridge, (2) Special on-consumption License (Accommodation). (4) Bonwa Phala Game Reserve, on portions of the farm Olievenfontein 475, K.R., Warmbaths District. (5) A. WARMBAD (TE BELA-BELA) (1) Bonwa Phala Game Reserve (Edms) Bpk, Reg. No. M2010/012150/07. Geregistreerde kantooradres: The Ridge, Berea Terrace No. 3, Berea, East London, Eastern Cape, Besigheidsadres: Bonwa Phala Game Reserve, Olievenfontein, Bela-Bela, Posadres: P/a Emil Scheepers Ingelyf, Posbus 72478, Lynnwood Ridge, (2) Spesiale binneverbruiklisensie (Akommodasie). (4) Bonwa Phala Game Reserve, op gedeeltes van die plaas Olievenfontein 475, K.R., Distrik Warmbaths. (5) A. WATERBERG (1) Mosetja Sephuru Martiens, Stand 8485, Phagameng, Modimolle, 0510; Stand 8485, Phagameng, Modimolle, (4) Sephuru Tavern, Stand 8485, Phagameng, Modimolle, 0510; Stand 8485, Phagameng, Modimolle, WATERBERG (1) Mosetja Sephuru Martiens, Stand 8485, Phagameng, Modimolle, 0510; Stand 8485, Phagameng, Modimolle, (4) Sephuru Tavern, Stand 8485, Phagameng, Modimolle, 0510; Stand 8485, Phagameng, Modimolle, 0510.

34 34 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 WATERBERG (1) Kubuzie Kgobedi Isaac, Stand No. 8116, Phagameng Ext 9, PO Box 2491, Modimolle, (2) Tavern. (4) EasySpeak Beer Garden, Stand No. 8116, Phagameng Ext 9, Modimolle, WATERBERG (1) Kubuzie Kgobedi Isaac, Stand No. 8116, Phagameng Ext 9, PO Box 2491, Modimolle, (2) Tavern. (4) EasySpeak Beer Garden, Stand No. 8116, Phagameng Ext 9, Modimolle, WATERBERG (1) Mattheus Gerhardus Beukes, 75 Joe Slovo Street, Modimolle, 0510; PO Box 3351, Modimolle, (2) Liquor Store License. (4) Kudu Drankwinkel, 71 Joe Slovo Street, Modimolle, 0510, Limpopo. (5) 41 (1) (c). WATERBERG (1) Mattheus Gerhardus Beukes, 75 Joe Slovo Street, Modimolle, 0510; PO Box 3351, Modimolle, (2) Liquor Store License. (4) Kudu Drankwinkel, 71 Joe Slovo Street, Modimolle, 0510, Limpopo. (5) 41 (1) (c). WATERBERG (1) Itumeleng Ngwako, 1210B Napier Section, Fourways Cross Road, Bultfontein, Box 92, Settlers, (2) On-consumption: Restaurant Liquor. (3) Wines, beers, spirits wines. (4) Itu s Place, 1210B Napier Section, Fourways Cross, Builfontein, (5) Section 42 (1) (a) Waterberg District. WATERBERG (1) Itumeleng Ngwako, 1210B Napier Section, Fourways Cross Road, Bultfontein, Box 92, Settlers, (2) On-consumption: Restaurant Liquor. (3) Wines, beers, spirits wines. (4) Itu s Place, 1210B Napier Section, Fourways Cross, Builfontein, (5) Section 42 (1) (a) Waterberg District. WATERBERG (1) Mofokeng Muso, PO Box 557, Vaalwater, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Banyana Liquor Restaurant, Stand No. 762, Letsokotla Street, Erf 762, Mabatlane Ext 1, Vaalwater, Waterberg District, Limpopo Province. WATERBERG (1) Legito Investments 81, Reg. No. 2011/077167/23. Address: Portion 201 of the farm Buffelspoort 421, Registration Division K.R., District Waterberg, Limpopo Province. Postal address: PO Box 2690, Modimolle, (2) Special Licence on-consumption (Accommodation). (4) Silver Streams Lodge, Portion 201 of the farm Buffelspoort 421, Registraton Division K.R., District Waterberg, Limpopo Province. WATERBERG (1) Mofokeng Muso, PO Box 557, Vaalwater, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Banyana Liquor Restaurant, Stand No. 762, Letsokotla Street, Erf 762, Mabatlane Ext 1, Vaalwater, Waterberg District, Limpopo Province. WATERBERG (1) Legito Investments 81, Reg. No. 2011/077167/23. Adres: Gedeelte 201 van die plaas Buffelspoort 421, Reg. Afd K.R., Distrik Waterberg, Limpopo Provinsie. Posadres: Posbus 2690, Modimolle, (2) Spesiale Lisensie binneverbruik (Akkommodasie). (4) Silver Streams Lodge, Gedeelte 201 van die plaas Buffelspoort 421, Reg. Afd. K.R., Distrik Waterberg, Limpopo Provinsie. (5) Art. 41 (1) (a).

35 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No WATERBERG (AT MODIMOLLE) (1) Hlongwane, Elisa Sebolaishi, ID No Residential address: Erf 5293, Morolo Street, Phagameng X6, Phagameng, Modimolle, Business address: Erf 5293, Morolo Street, Phagameng X6, Phagameng, Modimolle, Postal address: C/o Emil Scheepers Incorporated, PO Box 72478, Lynnwood Ridge, (2) Special on-consumption License (Tavern). (4) Elisa s Tavern, Erf 5293, Morolo Street, Phagameng X6 Township, Phagameng, Modimolle. (5) A. MPUMALANGA AMERSFOORT (1) Ngwenya Gudugu Simon, ID No , Crocodile Centre, Stand 491, Sinqobile A, Daggakraal; PO Box 475, Vlakpoort, (2) Special Licence Tavern. (4) Amandlendoda Bar Lounge, Crocodile Centre, Stand 491, Sinqobile A, Daggakraal. (5) 41 (1) a. BARBERTON (1) Mr David Bongani Ngomani (ID No ), Stand No Ext 10, Barberton, (2) Special Liquor Lisense (on-consumption). (4) Mshika Tavern, Stand No. 3932, Ext 10, Barbarton, (5) A. WATERBERG (AT MODIMOLLE) (1) Hlongwane, Elisa Sebolaishi, ID No Woonadres: Erf 5293, Morolostraat, Phagameng X6, Phagameng, Modimolle, Sakeadres: Erf 5293, Morolostraat Phagameng X6, Phagameng, Modimolle, Posadres: P/a Emil Scheepers Prokureurs, Posbus 72478, Lynnwoodrif (2) Spesiale Binneverbruiklisensie (Drankhuis). (4) Elisa s Tavern, Erf 5293, Morolostraat, Phagameng X6 Dorpsgebied, Phagameng, Modimolle. (5) A. MPUMALANGA AMERSFOORT (1) Ngwenya Gudugu Simon, ID No , Crocodile Centre, Stand 491, Sinqobile A, Daggakraal; PO Box 475, Vlakpoort, (2) Special Licence Tavern. (4) Amandlendoda Bar Lounge, Crocodile Centre, Stand 491, Sinqobile A, Daggakraal. (5) 41 (1) a. BARBERTON (1) Mr David Bongani Ngomani (ID No ), Stand No Ext 10, Barberton, (2) Special Liquor Lisense (on-consumption). (4) Mshika Tavern, Stand No. 3932, Ext 10, Barbarton, (5) A. BARBERTON (1) Golden Mountains Palace and Apartments (Pty) Ltd, Stand No. 416, Spearville, Barberton; PO Box 33, Barberton, (2) Special Licence (Other). (4) GMP Lounge Suites, Erf 6493, Ext 12, Emjindini Township. (5) Authority in terms of section 41 (1) (c). BARBERTON (1) Golden Mountains Palace and Apartments (Pty) Ltd, Stand No. 416, Spearville, Barberton; PO Box 33, Barberton, (2) Special Licence (Other). (4) GMP Lounge Suites, Erf 6493, Ext 12, Emjindini Township. (5) Authority in terms of section 41 (1) (c). BARBERTON (1) Golden Mountains Palace and Apartments (Pty) Ltd, Stand No. 416, Spearville, Barberton; PO Box 33, Barberton, (2) Special Licence (Accommodation). BARBERTON (1) Golden Mountains Palace and Apartments (Pty) Ltd, Stand No. 416, Spearville, Barberton; PO Box 33, Barberton, (2) Special Licence (Accommodation).

36 36 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) GMP Hotel & Apartments, Erf 6493, Ext 12, Emjindini Township. (5) Authority in terms of section 41 (1) (c). (4) GMP Hotel & Apartments, Erf 6493, Ext 12, Emjindini Township. (5) Authority in terms of section 41 (1) (c). BARBERTON (1) Gabriel Afonso, ID No Residential address: Stand No. Mthombothi Street 4, Barberton. Business address: Stand No. General Street 18, Barberton. Postal address: C/o N.K. Makhaya Attorneys, PO Box 1741, Nelspruit, (2) Eating-house. (4) Elands Eating House, Stand No. General Street 18, Barberton, in the District of Barberton. BARBERTON (1) Belafield, 2011/019325/23, 4 Oribi Street, Komatipoort; PO Box 370, Komatipoort, (2) Liquor Store Licence. (4) Belafield Liquor Store, 4 Bonkenberg Street, South Dorp, Komatipoort. (5) 41 (1) (c). BARBERTON (1) Belafield, 2011/019325/23, 4 Oribi Street, Komatipoort; PO Box 370, Komatipoort, (2) Liquor Store Licence. (4) Belafield Liquor Store, 4 Bonkenberg Street, South Dorp, Komatipoort. (5) 41 (1) (c). BARBERTON (1) Gabriel Afonso, ID No Woonadres: Stand No. Mthombothi Street 4, Barberton. Sakeadres: Stand No. General Street 18, Barberton. Posadres: P/a N.K. Makhaya Attorneys, Posbus 1741, Nelspruit, (2) Eethuis (Eating-house). (4) Elands Eating House, Stand No. General Street 18, Barberton, Distrik Barberton. (5) Artikel 41 (1) (a). BARBERTON (1) Belafield, 2011/019325/23, 4 Oribi Street, Komatipoort; PO Box 370, Komatipoort, (2) Liquor Store Licence. (4) Belafield Liquor Store, 4 Bonkenberg Street, South Dorp, Komatipoort. (5) 41 (1) (c). BARBERTON (1) Belafield, 2011/019325/23, 4 Oribi Street, Komatipoort; PO Box 370, Komatipoort, (2) Liquor Store Licence. (4) Belafield Liquor Store, 4 Bonkenberg Street, South Dorp, Komatipoort. (5) 41 (1) (c). BELFAST (1) Poacher Dullstroom (Pty) Ltd, 66 Naledi Drive, Dullstroom, Mpumalanga; PO Box 186, Dullstroom, (4) The Poacher Pub and Restaurant, Erf 66, Naledi Drive, Dullstroom, Mpumalanga. BELFAST (1) Poacher Dullstroom (Pty) Ltd, 66 Naledi Drive, Dullstroom, Mpumalanga; PO Box 186, Dullstroom, (4) The Poacher Pub and Restaurant, Erf 66, Naledi Drive, Dullstroom, Mpumalanga. BELFAST (1) Matomong General Services CC, 2011/001698/23, Stand 1121, Sakhelwe Ext 2, Dullstroom, Mpumalanga, 111; PO Box 318, Dullstroom, Mpumalanga, (4) Touch Pub and Restaurant, Stand 1121, Sakhelwe Ext 2, Dullstroom, Mpumalanga, BELFAST (1) Matomong General Services CC, 2011/001698/23, Stand 1121, Sakhelwe Ext 2, Dullstroom, Mpumalanga, 111; PO Box 318, Dullstroom, Mpumalanga, (4) Touch Pub and Restaurant, Stand 1121, Sakhelwe Ext 2, Dullstroom, Mpumalanga, 1110.

37 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No BELFAST (1) Boplaas Trust, 2 Saayman Street, Calitzdorp, 6660; PO Box 156, Calitzdorp, (2) Green Grocers Wine Lisense. (3) All kinds of wine. (4) Boplaas, Shop 4, The Gables, 64 Naledi Street, Dullstroom, BELFAST (1) Boplaas Trust, Saaymanstraat 2, Calitzdorp, 6660; Posbus 156, Calitzdorp, (2) Kruidenierswynlisensie. (3) Alle soorte wyn. (4) Boplaas, Winkel 4, The Gables, Naledistraat 64, Dullstroom, (5) Artikel 41 (1) (a). CAROLINA (1) Busisiwe Malinga, ID No , Stand No. 597, Silobela, Carolina, 1185; PO Box 1957, Carolina, (2) Special Licence Tavern. (4) Entokozweni Tavern, Stand No. 4678, Ext 3, Silobela, Carolina, (5) 41 (1) a. CAROLINA (1) Busisiwe Malinga, ID No , Stand No. 597, Silobela, Carolina, 1185; PO Box 1957, Carolina, (2) Special Licence Tavern. (4) Entokozweni Tavern, Stand No. 4678, Ext 3, Silobela, Carolina, (5) 41 (1) a. EERSTEHOEK (1) Kate Thandeka Magagula, ID No , Stand E 333, Dundonald No. 1, Province of Mpumalanga. Postal address: PO Box 276, Mossel Bay, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Mountain Tavern, Stand E333, Dundonald No. 1, Mpisikazi Traditional Council, Gert Sibande District, Province of Mpumalanga. (5) Sec 41 (1) (a). EERSTEHOEK (1) Kate Thandeka Magagula, ID No , Stand E 333, Dundonald No. 1, Mpumalanga Provinsie. Posadres: Posbus 276, Mossel Bay, (2) Spesiale Dranklisensie (Taverne). (4) Mountain Tavern, Erf E 333, Dundonald No. 1, Mpisikazi Traditionele Raad, Gert Sibande Distrik, Mpumalanga Provinsie. (5) Art 41 (1) (a). ERMELO (1) Nokuthula Ntokazi Ndaba, Thokozani Village, Amsterdam, 2375; PO Box 2009, Ermelo, (2) Special Licence (Eating-house). (4) Times Table Eating House, Thokozani Village, Amsterdam, (5) A. ERMELO (1) Nokuthula Ntokazi Ndaba, Thokozani Village, Amsterdam, 2375; PO Box 2009, Ermelo, (2) Special Licence (Eating-house). (4) Times Table Eating House, Thokozani Village, Amsterdam, (5) A. ERMELO (1) Ntombikayise Stellah Nyathikazi, , 3026 Everest Park, Ermelo, (2) Special License Tavern License (on-consumption). (4) Dine & Dash African Restaurant, Shop No. D, 25 De Clercq Street, Ermelo, (5) A. ERMELO (1) Ntombikayise Stellah Nyathikazi, , 3026 Everest Park, Ermelo, (2) Speciale Licensie Tavern binneverbruik. (3) Alle soorte. (4) Dine & Dash African Restaurant, Shop No. D, De Clercqstraat 25, Ermelo, (5) A.

38 38 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 GOVAN MBEKI (1) Permanent Products CC, Reg. No. 2010/033894/23, represented by Frederick Willem van Zyl, ID: , 177 Ulu Drive, Ramsgate, Postal address: P/a Frik Liebenberg Business Advisory Services, PO Box , Three Rivers, (2) Special (Accommodation) or such license as the board may approve. (4) Mpumalanga Guesthouse, Portion 109 (Ptn/Ptn 6) of the farm Driefontein 137, IS Ext 51. GOVAN MBEKI (1) Permanent Products CC, Reg. No. 2010/033894/23, represented by Frederick Willem van Zyl, ID: , 177 Ulu Drive, Ramsgate, Posadress: P/a Frik Liebenberg Besigheids Advies Dienste, Posbus , Three Rivers, (2) Speesiaal (Akkommodasie) of welke die lisensie die raad mag goed keur. (4) Mpumalanga Guesthouse, Portion 109 (Ptn/Ptn 6) of the farm Driefontein 137, IS Ext 51. GRASKOP (1) Khwiyane Glorius Tebogo, Bokone Turven, Hlabekisa Village, Diping Section, Moremela, no Stand No., Farm No. 453 K.T.; PO Box 85, Thabatlou 1271, Graskop District. (2) Special Licence Liquor Tavern. (3) All kind. (4) Bakone Tavern, no Stand No. Hlabekisa Village, Diping Section Moremela, Farm No. 453 K.T., Graskop District. GRASKOP (1) Khwiyane Glorius Tebogo, Bokone Turven, Hlabekisa Village, Diping Section, Moremela, no Stand No., Farm No. 453 K.T.; PO Box 85, Thabatlou 1271, Graskop District. (2) Special Licence Liquor Tavern. (3) All kind. (4) Bakone Tavern, no Stand No. Hlabekisa Village, Diping Section Moremela, Farm No. 453 K.T., Graskop District. HIGHVELD RIDGE (1) Khesango Holdings, 2013/018498/07, Stand No. 1, Extension 5, Business Complex, Lebohang, Mpumalanga, Directors: Mr Mxolisi Godfrey Masango, ID No , Stand 933, Lebohang, Mpumalanga; Mr Tando Luyaba, ID: , 30 Belmont in Arundo Estate, Rietspruit Drive, The Reeds Extension 45, Centurion, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All types of liquor. (4) TX Restaurant, Stand No. 1, Extension 5, Business Complex, Lebohang, Mpumalanga, 2265; PO Box 199, Leslie, 2265, Mpumalanga. HOËVELDRIF (1) Khesango Holdings, 2013/018498/07, Erf No. 1, Uitbreiding 5, Besigheids Komplex, Lebohang, Mpumalanga, Direkteure: Mr Mxolisi Godfrey Masango, ID No , Erf 933, Lebohang, Mpumalanga; Mr Tando Luyaba, ID No , 30 Belmont in Arundo Estate, Rietspruit Drive, The Reeds Extension 45, Centurion, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) TX Restaurant, Stand No. 1, Extension 5, Besigheids Komplex, Lebohang, Mpumalanga, 2265; Posbus 199, Leslie, 2265, Mpumalanga. HIGHVELD RIDGE (1) Khesango Holdings, 2013/018498/07, Stand No. 1, Extension 5, Business Complex, Lebohang, Mpumalanga, Directors: Mr Mxolisi Godfrey Masango, ID No , Stand 933, Lebohang, Mpumalanga; Mr Tando Luyaba, ID: , 30 Belmont in Arundo Estate, Rietspruit Drive, The Reeds Extension 45, Centurion, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All types of liquor. (4) TX Restaurant, Stand No. 1, Extension 5, Business Complex, Lebohang, Mpumalanga, 2265; PO Box 199, Leslie, 2265, Mpumalanga. HOËVELDRIF (1) Khesango Holdings, 2013/018498/07, Erf No. 1, Uitbreiding 5, Besigheids Komplex, Lebohang, Mpumalanga, Direkteure: Mr Mxolisi Godfrey Masango, ID No , Erf 933, Lebohang, Mpumalanga; Mr Tando Luyaba, ID No , 30 Belmont in Arundo Estate, Rietspruit Drive, The Reeds Extension 45, Centurion, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) TX Restaurant, Stand No. 1, Extension 5, Besigheids Komplex, Lebohang, Mpumalanga, 2265; Posbus 199, Leslie, 2265, Mpumalanga.

39 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No HIGHVELD RIDGE (1) Karen van Heerden, , 32 Kommandant Fourie, Secunda, c/o Marius Blom Incorporated, PO Box 32106, Glenstantia, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All types of liquor. (4) Karmer Meat Market & Take-aways, Evanglen, 2152 Ghent Road, Evander, District Highveld Ridge. HOËRVELD-RIF (MPUMALANGA) (1) Karen van Heerden, , Kommandant Fourie 32, Secunda; p/a Marius Blom Ingelyf, Posbus 32106, Glenstantia, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) Karmer Meat Market & Take-aways, Evanglen, 2152 Ghent Road, Evander, Distrik Hoërveld-rif. KANYAMAZANE (1) Mr Johannes Boy Mathebula, ID No Residential address: Stand No Way Inn, Kanyamazane, Postal address: C/o Cee Cee Consultant, PO Box 618, Kabokweni, (2) Double Duice Liqour (on-consumption). (4) Double Duice & Restaurant, Stand No Kanyamazane, in the district of Kanyamazane. (5) A. KANYAMAZANE (1) Mr Johannes Boy Mathebula, ID No Residential address: Stand No Way Inn, Kanyamazane, Postal address: C/o Cee Cee Consultant, PO Box 618, Kabokweni, (2) Double Duice Liqour (on-consumption). (4) Double Duice & Restaurant, Stand No Kanyamazane, in the district of Kanyamazane. (5) A. KRIEL (1) Malese Solomon Maloma, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehlaka Park, Rietspruit. (2) Special Licence Tavern. (4) Maloma Tavern, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehleka Park, Rietspruit. KRIEL (1) Malese Solomon Maloma, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehlaka Park, Rietspruit. (2) Special Licence Tavern. (4) Maloma Tavern, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehleka Park, Rietspruit. KRIEL (1) Malese Solomon Maloma, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehlaka Park, Rietspruit. (2) Special Licence Tavern. (4) Maloma Tavern, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehleka Park, Rietspruit. KRIEL (1) Malese Solomon Maloma, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehlaka Park, Rietspruit. (2) Special Licence Tavern. (4) Maloma Tavern, E9 Mzamo Drive, Section A, Lehleka Park, Rietspruit. KRIEL (1) Kanivest 3056 CC, Reg. No. 1999/024095/23. Registered office address: 5 Heron Street, Kriel, Business address: Eagle s Nest Guesthouse, 5 Heron Street, Kriel, Postal address: C/o Emil Scheepers Incorporated, PO Box 72478, Lynnwood Ridge, (2) Special on-consumption License (Accommodation). (4) Eagle s Nest Guesthouse, Erf 3170, 5 Heron Street, Kriel X11 Township, Kriel. (5) A. KRIEL (1) Kanivest 3056 CC, Reg. No. 1999/024095/23. Geregistreerde kantooradres: Heronstraat 5, Kriel, Besigheidsadres: Eagle s Nest Gastehuis, Heronstraat 5, Kriel, Posadres: P/a Emil Scheepers Ingelyf, Posbus 72478, Lynnwoodrif (2) Spesiale Binneverbruiklisensie (Akkommodasie). (4) Eagle s Nest Guesthouse, Erf 3170, Heronstraat 5 Kriel X11 Dorpsgebied, Kriel. (5) A.

40 40 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 LYDENBURG (1) Joxicel (Pty) Ltd, 13 Hope Street, Nelspruit, 1200; Mugaba Bar Lounge, Mugaba Game Reserve, Kliplaatsdrift Farm No. 399 K.T. (2) Special Licence Liquor Bar Lounge. (4) Mugaba Bar Lounge, Mugaba Game Reserve, Kliplaatsdrift, Farm No. 399 K.T. (5) Authority in term of section 41 (1) 9. LYDENBURG (1) Joxicel (Pty) Ltd, 13 Hope Street, Nelspruit, 1200; Mugaba Bar Lounge, Mugaba Game Reserve, Kliplaatsdrift Farm No. 399 K.T. (2) Special Licence Liquor Bar Lounge. (4) Mugaba Bar Lounge, Mugaba Game Reserve, Kliplaatsdrift, Farm No. 399 K.T. (5) Authority in term of section 41 (1) 9. LYDENBURG (1) Niveus Gaming & Entertainment (Pty) Ltd (Reg. No. 2007/026773/07). Registered address: Block B, Longkloof Studios, Darters Road Gardens, Cape Town, Postal address: C/o Tommy Vorster Piet Snyman, P.O. Box 26640, East Rand, (2) Special Liquor Licence (other) in terms of section 20 (a) (vii) (on-consumption). (4) Galaxy Grill (Lydenburg), Shops 21, 21A, 22 & 23, The Heads Shopping Centre, Erf 4557 and 4558, cnr Sabie Main Road (R37) and Bushwillow Street, Lydenburg, situated in the Magisterial District of Lydenburg, Mpumalanga Province. (5) 1. Other business as contemplated in section 41 (1) (a) of the Liquor Act, Business of a bona fide Bingo/LPM Operator as defined in the Mpumalanga Gambling Act, Act 5 of LYDENBURG (1) Niveus Gaming & Entertainment (Edms) Bpk (Reg. No. 2007/026773/07). Geregistreerde adres: Block B, Longkloof Studios, Dartersweg Gardens, Kaapstad, Posadres: P/a Tommy Vorster Piet Snyman, Posbus 26640, East Rand, (2) Spesiale Dranklisensie (Ander) ingevolge artikel 20 (a) (vii) (binneverbruik). (4) Galaxy Grill (Lydenburg), Winkels 21, 21A, 22 & 23, The Heads Winkelsentrum, Erwe 4557 en 4558, hoek van Sabie Hoofpad (R37) en Bushwillowstraat, Lydenburg, geleë in die Landdrosdistrik van Lydenburg, Mpumalanga Provinsie. (5) 1. Ander besigheid ingevolge artikel 41 (1) (a) van die Drankwet, Besigheid van n bona fide Bingo/LPM operateur soos omskryf in die Mpumalanga Dobbelwet, Wet 5 van MAPULANENG (1) Tumelo Golden Matsie, Erf 40103, Tsakani Trust, Farm 213 KU; P.O. Box 51, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Sammy-Brasile Liquor Tavern, Erf 40103, Tsakani Trust, Farm 213 KU. MAPULANENG (1) Tumelo Golden Matsie, Erf 40103, Tsakani Trust, Farm 213 KU; P.O. Box 51, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Sammy-Brasile Liquor Tavern, Erf 40103, Tsakani Trust, Farm 213 KU. MAPULANENG (1) Sayco Khoza, Erf 808, Rooiboklaagte Trust, Farm 214 KU; P.O. Box 101, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Mabone Liquor Tavern, Erf 912, Rooiboklaagte Trust, Farm 808 KU. MAPULANENG (1) Sayco Khoza, Erf 808, Rooiboklaagte Trust, Farm 214 KU; P.O. Box 101, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Mabone Liquor Tavern, Erf 912, Rooiboklaagte Trust, Farm 808 KU. MAPULANENG (1) Lemogie Lircend Kgoedi, Erf 40010, Moloro Trust, Farm 213 KU; P.O. Box 1698, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. MAPULANENG (1) Lemogie Lircend Kgoedi, Erf 40010, Moloro Trust, Farm 213 KU; P.O. Box 1698, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products.

41 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Boikhotsong Liquor Tavern, Erf 50002, Moloro Trust, Farm 213 KU. (4) Boikhotsong Liquor Tavern, Erf 50002, Moloro Trust, Farm 213 KU. MAPULANENG (1) Tshepo Doctor Mapayine, Erf 632, Maromeng Trust, Farm 212 KU; P.O. Box 836, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Shilus Liquor Tavern, Erf 108, Maromeng Trust, Farm 212 KU. MAPULANENG (1) Tshepo Doctor Mapayine, Erf 632, Maromeng Trust, Farm 212 KU; P.O. Box 836, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Shilus Liquor Tavern, Erf 108, Maromeng Trust, Farm 212 KU. MBIBANE (1) Bapela, Kleinbooi Oupa, Stand No. 215, Debeersput (Koedoespoort); P.O. Box 174, Sleutelfontein, (2) Special Licence (Tavern). (4) Kgokgoropo Tavern, Stand No. 643/674, Debeersput (Koedoespoort). (5) Approval in terms of section 41 (1) (a). MBIBANE (1) Bapela, Kleinbooi Oupa, Standplaas No. 215, Debeersput (Koedoespoort); Posbus 174, Sleutelfontein, (2) Spesiale Lisensie (Drankhuis). (4) Kgokgoropo Tavern, Standplaas No. 643/674, Debeersput (Koedoespoort). (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a). MBOMBELA (1) Floris Momberg. Street address: Plot 45, Portion 12 of the Rest 454, The Rest, Nelspruit. Postal address: P.O. Box 26036, Steiltes, Nelspruit, (2) Special License (on-consumption). (4) Mask Mountain Lodge, Plot 45, Portion 12 of the Rest 454, The Rest, Nelspruit. (5) 41 (1) (c). MBOMBELA (1) Floris Momberg. Street address: Plot 45, Portion 12 of the Rest 454, The Rest, Nelspruit. Postal address: P.O. Box 26036, Steiltes, Nelspruit, (2) Special License (on-consumption). (4) Mask Mountain Lodge, Plot 45, Portion 12 of the Rest 454, The Rest, Nelspruit. (5) 41 (1) (c). MDUTJANA (1) Mahlangu Khalabaai Lucas, Stand No. 845, Matshela- Pad Section, Siyabuswa Location (Block B), Dr J. S. Moroka Municipality; P.O. Box 1311, Marble Hall, (2) Special Licence (Restaurant). (4) Mona-Kings Pub & Restaurant, Stand No. 845, Matshela-Pad Section, Siyabuswa Block B, Dr J. S. Moroka Municipality (Mdutjana District). (5) Tribal Authority Resolution and Section 43 & 52. MDUTJANA (1) Mahlangu Khalabaai Lucas, Stand No. 845, Matshela- Pad Section, Siyabuswa Location (Block B), Dr J. S. Moroka Municipality; P.O. Box 1311, Marble Hall, (2) Special Licence (Restaurant). (4) Mona-Kings Pub & Restaurant, Stand No. 845, Matshela-Pad Section, Siyabuswa Block B, Dr J. S. Moroka Municipality (Mdutjana District). (5) Tribal Authority Resolution and Section 43 & 52. MDUTJANA (1) Skhosana, Memento Skhumbuzo, Stand No. 277, Magelembe Street, Kameelrivier B; P.O. Box 1453, Siyabuswa, (2) Special Licence (Other) (Entertainment Venue). MDUTJANA (1) Skhosana, Memento Skhumbuzo, Standplaas No. 277, Magelembestraat, Kameelrivier B; Posbus 1453, Siyabuswa, (2) Spesiale Dranklisensie (Ander) (Vermaaklikheids Venue).

42 42 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Memento s Lifestyle, Stand No. 195 & 196, Mabuyeni Section, Kameelrivier B. (5) Approval in terms of section 41 (1) (a). (4) Memento s Lifestyle, Standplaas No. 195 & 196, Mabuyeni Afdeling, Kameelrivier B. (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a). MHALA (1) Gingi Ernest Mathebula, Erf 30106, Tsakani Trust, Farm 213 KU; P.O. Box 158, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Valoyi Liquor Tavern, Erf 5376, Khiyelani Trust, Farm KU. MHALA (1) Gingi Ernest Mathebula, Erf 30106, Tsakani Trust, Farm 213 KU; P.O. Box 158, Acornhoek, (2) Special Licence (Tavern). (3) All kinds of liquor products. (4) Valoyi Liquor Tavern, Erf 5376, Khiyelani Trust, Farm KU. MHALA (1) Gert Mkhonto, ID No , Stand No. 32, Oorwing Street, Graskop, 1270; P.O. Box 280, Bushbuckridge. (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Mamanyiko Restaurant, Stand No. 514A, Thulamahashe, MHALA (1) Gert Mkhonto, ID No , Stand No. 32, Oorwing Street, Graskop, 1270; P.O. Box 280, Bushbuckridge. (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Mamanyiko Restaurant, Stand No. 514A, Thulamahashe, MHALA (1) Spahn Mildred Nenetha, ID No , Plot 66, The Oaks Road, White River; P.O. Box 3106, White River, (2) Special Licence (Other). (4) Silver Leaf Lodge and Events, Stand No. 1002, Mp Stream C, Thulamahashe. MHALA (1) Spahn Mildred Nenetha, ID No , Plot 66, The Oaks Road, White River; P.O. Box 3106, White River, (2) Special Licence (Other). (4) Silver Leaf Lodge and Events, Stand No. 1002, Mp Stream C, Thulamahashe. MHALA (1) Miracles Norman Whati, Erf 374, Thulamahashe Location, Farm 235 KU; P.O. Box 1288, Thulamahashe, (2) Accommodation Liquor Licence. (3) All kinds of liquor products. (4) Nghunghwa Guest House, Erf 912, Rolle Trust, Farm 235 KU. MHALA (1) Miracles Norman Whati, Erf 374, Thulamahashe Location, Farm 235 KU; P.O. Box 1288, Thulamahashe, (2) Accommodation Liquor Licence. (3) All kinds of liquor products. (4) Nghunghwa Guest House, Erf 912, Rolle Trust, Farm 235 KU. MHALA (1) Matsane Erick, ID No , Stand No. 95, Lillydale Trust, P.O. Box 1533, Xhimungwe, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All kinds. (4) Ka Gowana Restaurant, Stand No. Lillydale Main Road 995, Xhimungwe. MHALA (1) Matsane Erick, ID No , Stand No. 95, Lillydale Trust, P.O. Box 1533, Xhimungwe, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All kinds. (4) Ka Gowana Restaurant, Stand No. Lillydale Main Road 995, Xhimungwe.

43 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No MIDDELBURG (1) Calma Investments (Proprietary) Limited (No. 2013/139503/07). Registered office: Unit S3, Executive City, cnr Cross Street & Charmaine Ave, President Ridge, Randburg, Bus. add: John Dory s (Middelburg), Shop No. 104, Middelburg Mall, 4 Mandela Road, corner Tswelopele Avenue and Samora Machel Street, Middelburg, being Portion 7 of Erf 11076, Middelburg Ext. 26, District Middelburg; C/o Leon Slotow Attorney, P.O. Box 92435, Norwood, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) John Dory s (Middelburg), Shop No. 104, Middelburg Mall, 4 Mandela Road, corner Tswelopele Avenue and Samora Machel Street, Middelburg, being Portion 7 of Erf 11076, Middelburg Ext. 26, District Middelburg. (5) A. MIDDELBURG (1) Calma Investments (Eiendom) Beperk (No. 2013/139503/07). Geregistreerde kantoor: Unit S3, Executive City, hoek Cross-straat & Charmainelaan, President Ridge, Randburg, Besig. adres: John Dory s (Middelburg), Winkel No. 104, Middelburg Mall, Mandelaweg 4, Middelburg, hoek van Tswelopelelaan en Samora Machelstraat, synde Gedeelte 7 van Erf 11076, Middelburg Uit. 26, distrik Middelburg; P/a Leon Slotow Prokureur, Posbus 92345, Norwood, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) John Dory s (Middelburg), Winkel No. 104, Middelburg Mall, Mandelaweg 4, Middelburg, hoek van Tswelopelelaan en Samora Machelstraat, synde Gedeelte 7 van Erf 11076, Middelburg Uit. 26, distrik Middelburg. (5) A. MIDDELBURG (1) Patricio and Sons Supermarket CC (Registration No. 1997/027171/23). Registered Office: 16 Voortrekker Road, Groblersdal, Postal address: P.O. Box 2130, Groblersdal, (2) Grocers Wine Licence. (3) Table wines. (4) Middelburg Mall Superspar, Shop No. 110 Middelburg Mall, corner Samora Michelle and Tswelopele Avenue, situated on Portion 7 of Erf 11076, Middelburg Extension 26. (5) Authority in terms of section 41 (1) (c). MIDDELBURG (1) Patricio and Sons Supermarket BK (Registrasie No. 1997/027171/23). Geregistreerde kantoor: Voortrekkerweg 16, Groblersdal, Posadres: Posbus 2130, Groblersdal, (2) Kruideniers-wynlisensie. (3) Tafelwyne. (4) Middelburg Mall Superspar, Winkel No. 110 Middelburg Mall, hoek van Samora Michelle en Tswelopelelaan, geleë te Gedeelte 7 van Erf 11076, Middelburg Uitbreiding 26. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (c). MIDDELBURG (1) Chen Qi, ID No Postal address: P.O. Box 190, Middelburg, Residential address: 502 Dukes Court, Killarney, Johannesburg, Gauteng, (2) Liquor License, Restaurant (on-consumption). (3) All types of liquor. (4) Kung-Fu Panda. Address of premises: 10A Joubert Street, Middelburg, Mpumalanga, (5) Section 41 (1) (a), Restaurant (on-consumption). MIDDELBURG (1) Chen Qi, ID No Postal address: P.O. Box 190, Middelburg, Residential address: 502 Dukes Court, Killarney, Johannesburg, Gauteng, (2) Liquor License, Restaurant (on-consumption). (3) All types of liquor. (4) Kung-Fu Panda. Address of premises: 10A Joubert Street, Middelburg, Mpumalanga, (5) Section 41 (1) (a), Restaurant (on-consumption). MIDDELBURG (1) Robinnath Partab, Identity No Residential address: 22 Verdoorn Street, Middelburg. Business address: Part 1, Greenacres Building, 10A Joubert Street, Middelburg. Postal address: 22 Verdoorn Street, Middelburg, (2) Restaurant Liquor License. (4) VIP Lounge and Restaurant, Erf 5228, Part 1, Greenacres Building, situated at 10A Joubert Street, Middelburg. (5) (A). MIDDELBURG (1) Robinnath Partab, Identiteits No Woonadres: Verdoornstraat 22, Middelburg. Sake-adres: Gedeelte 1, Greenacres-gebou, Joubertstraat 10A, Middelburg. Posadres: Verdoornstraat 22, Middelburg, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) VIP Lounge and Restaurant, Erf 5228, Gedeelte 1, Greenacres-gebou, geleë te Joubertstraat 10A, Middelburg. (5) (A).

44 44 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 MIDDELBURG (1) George Sekwati Mokoena, Identity No Residential address: 9 Rensburg Street, Hendrina, Postal address: P.O. Box 216, Hendrina, (2) Special Licence (Eating-house). (4) Andòs Restaurant, Mphemo Shopping Centre, Shop No. 3, 46 Kerk Street, Hendrina, (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) George Sekwati Mokoena, ID No Woonadres: Rensburgstraat 9, Hendrina, Posadres: Posbus 216, Hendrina, (2) Spesiale Lisensie (Eating-house). (4) Andòs Restaurant, Mphemo Winkelsentrum, Winkel No. 3, Kerkstraat 46, Hendrina. (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) Cornelius Johannes Wolmarans, Identity No Residential address: 50 Van Niekerk Street, Hendrina, Postal address: P.O. Box 95, Hendrina, (2) Special License (other). (4) Marcolise Restaurant & Take Aways, Conifer Shopping Centre, Shop No. 1, No. 5 Kerk Street, Hendrina, (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) Cornelius Johannes Wolmarans, ID No Woonadres: Van Niekerkstraat 50, Hendrina, Posadres: Posbus 95, Hendrina, (2) Spesiale Lisensie (ander). (4) Marcolise Restaurant & Take Aways, Winkel No. 1, Conifer Winkelsentrum, Kerkstraat 5, Hendrina. (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) George Sekwati Mokoena, Identity No Residential address: 9 Rensburg Street, Hendrina, Postal address: P.O. Box 216, Hendrina, (2) Special Licence (Eating-house). (4) Andòs Restaurant, Mphemo Shopping Centre, Shop No. 3, 46 Kerk Street, Hendrina, (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) George Sekwati Mokoena, ID No Woonadres: Rensburgstraat 9, Hendrina, Posadres: Posbus 216, Hendrina, (2) Spesiale Lisensie (Eating-house). (4) Andòs Restaurant, Mphemo Winkelsentrum, Winkel No. 3, Kerkstraat 46, Hendrina. (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) Cornelius Johannes Wolmarans, Identity No Residential address: 50 Van Niekerk Street, Hendrina, Postal address: P.O. Box 95, Hendrina, (2) Special License (other). (4) Marcolise Restaurant & Take Aways, Conifer Shopping Centre, Shop No. 1, No. 5 Kerk Street, Hendrina, (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) Cornelius Johannes Wolmarans, ID No Woonadres: Van Niekerkstraat 50, Hendrina, Posadres: Posbus 95, Hendrina, (2) Spesiale Lisensie (ander). (4) Marcolise Restaurant & Take Aways, Winkel No. 1, Conifer Winkelsentrum, Kerkstraat 5, Hendrina. (5) Art. 41 (1) (a). MIDDELBURG (1) Idullies (Pty) Ltd (Reg. No. 2013/189678/07), 17 Midas Avenue, Olympus, Pretoria; C/o Marius Blom Incorporated, P.O. Box 32106, Glenstantia, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) All types of liquor. (4) The Coachman Restaurant, Erf 89, Dullstroom, District Middelburg. MIDDELBURG (1) Idullies (Edms) Bpk (Reg. No. 2013/189678/07), Midaslaan 17, Olympus, Pretoria; P/a Marius Blom Ingelyf, Posbus 32106, Glenstantia, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) The Coachman Restaurant, Erf 89, Dullstroom, distrik Middelburg.

45 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No MKOBOLA (1) Tumelo Letty Njubunxa, ID No , Stand No. 397, Vlaklaagte No. 2; C/o Letwaba Attorneys, P.O. Box 2704, Empumalanga, (2) Tavern. (4) Tumis Tavern, Stand No. 397, Vlaklaagte No. 2, Mkobola District. (5) A & B. MKOBOLA (1) Tumelo Letty Njubunxa, ID No , Stand No. 397, Vlaklaagte No. 2; C/o Letwaba Attorneys, P.O. Box 2704, Empumalanga, (2) Tavern. (4) Tumis Tavern, Stand No. 397, Vlaklaagte No. 2, Mkobola District. (5) A & B. MKOBOLA (1) Konanani, Fhumulani Rollet, Stand No. 1117, Tweefontein K, P.O. Box 141, Moteti, (2) Special Licence, Eating House, alternatively Special Licence Tavern. (4) KZN Tavern, Stand No. 403, Vlaklaagte No. 1, Kwaggafontein, (5) Approval in terms of section 41 (1) (a). MKOBOLA (1) Konanani, Fhumulani Rollet, Standplaas No. 1117, Tweefontein K, Posbus 141, Moteti, (2) Spesiale Lisensie, Eethuis, alternatiewelik Spesiale Lisensie, Drankhuis. (4) KZN Tavern, Standplaas No. 403, Vlaklaagte No. 1, Kwaggafontein, (5) Goedkeuring ingevolge artikel 41 (1) (a). NELSPRUIT (1) Chatters Restaurant & Coffee Bar (Reg. No. 2014/ /07). Residential address: Stand 177, Kamagugu, Nelspruit, Business address: 105 Kamkholo Building, Nelspruit, Postal address: P.O. Box 5152, Nelspruit, (2) Restaurant (on-consumption). (4) Chatters Restaurant, 105 Kamkholo Building. (5) Artikel 41 (1) (a). NELSPRUIT (1) Chatters Restaurant and Coffee Bar (Pty) Ltd (Reg. No. 2014/072231/07). Woonadres: Stand 177, Kamagugu, Nelspruit, Sake-adres: Office 105, Kamkholo Building, Nelspruit, Sake-adres: P.O. Box 5152, Nelspruit, (2) Restaurant (binneverbruik). (4) Chatters Restaurant, & Coffee Bar, 105 Kamkholo Building, distrik Nelspruit. (5) Artikel 41 (1) (a). NELSPRUIT (1) Andrea Fourie, 69 Kruger Street, Kaapsehoop; P.O. Box 14988, West Acres, (2) Restaurant Liquor License. (4) The Bohemian, 80 Watkins Street, Kaapsehoop, Mpumalanga. NELSPRUIT (1) Andrea Fourie, Krugerstraat 69, Kaapsehoop; Posbus 14988, West Acres, (2) Restaurant Dranklisensie. (4) The Bohemian, Watkinsstraat 80, Kaapsehoop, Mpumalanga. (5) Artikel 41 (1) (a). NELSPRUIT (1) William Charles Bruntnell, ID No , Mataffin Hill Lodge, Matsafeni Road, Mataffin, Nelspruit, 1205; PO Box 8211, White River, 1240 and c/o Kruger & Partners Inc., PO Box 181, Nelspruit, Tel: (013) (attorney). (2) Restaurant Licence. (4) The Lapa Pub and Bistro, a portion of Erf 2957, Nelspruit Extension 18, also known as No. 8 Bester Street North, Nelspruit, District Nelspruit. (5) (A). NELSPRUIT (1) William Charles Bruntnell, ID No , Mataffin Hill Lodge, Matsafeni Pad, Mataffin, Nelspruit, 1205; Posbus 8211, White River, 1240 en p/a Kruger en Vennote Ing., Posbus 181, Nelspruit, Tel: (013) (prokureurs). (2) Restaurant Lisensie. (4) The Lapa Pub and Bistro, n gedeelte van Erf 2957, Nelspruit Uitbreiding 19, ook bekend as Besterstraat Noord No. 8, Nelspruit, distrik Nelspruit. (5) (A).

46 46 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 NELSPRUIT (1) Galaxy Entertainment Mpumalanga (Pty) Ltd (Reg. No. 2006/026033/07). Registered address: Block B, Longkloof Studios, Darters Road, Gardens, Cape Town, Postal address: C/o Tommy Vorster Piet Snyman, PO Box 26640, East Rand, (2) Special Liquor Licence (other) in terms of section 20 (a) (vii) (on-consumption). (4) Galaxy Grill (Ilanga Mall), Shop UG 39A, Ilanga Mall, Erven 2159 & 2160, West Acres Ext. 38, cnr Flamboyant & Bitterbessie Streets, West Acres Ext 39, Nelspruit, situated in the Magisterial District of Nelspruit, Mpumalanga Province. (5) 1. Other business as contemplated in section 41 (1) (a) of the Liquor Act, (5) 2. Business of a bona fide Bingo/LPM Operator as defined in the Mpumalanga Gambling Act, Act 5 of NELSPRUIT (1) Galaxy Entertainment Mpumalanga (Edms) Bpk (Reg. No. 2006/026033/07). Geregistreerde-adres: Block B, Longkloof Studios, Dartersweg, Gardens, Kaapstad, Posadres: P/a Tommy Vorster Piet Snyman, Posbus 26640, East Rand, (2) Spesiale Dranklisensie (Ander) ingevolge artikel 20 (a) (vii) (binneverbruik). (4) Galaxy Grill (Ilanga Mall), Winkel UG 39A, Ilanga Mall, Erwe 2159 & 2160, West Acres Uitbreiding 38, hoek van Flamboyant & Bitterbessiestrate, West Acres Uitbreiding 39, Nelspruit, geleë in die Landdrosdistrik van Nelspruit, Mpumalanga Provinsie. (5) 1. Ander besigheid ingevolge artikel 41 (1) (a) van die Drankwet, (5) 2. Besigheid van n bona fide Bingo/LPM operateur soos omskryf in die Mpumalanga Dobbelwet, Wet 5 van NKOMAZI (1) Mbutho David Sithole, Stand No. 37, Block A 1; P.O. Box 9049, kwalugedlane, (2) Eating-house Licence. (4) 2 Ideas Eating-house, Stand No. 1, Block A 4. NKOMAZI (1) Mbutho David Sithole, Stand No. 37, Block A 1; P.O. Box 9049, kwalugedlane, (2) Eating-house Licence. (4) 2 Ideas Eating-house, Stand No. 1, Block A 4. NSIKAZI (1) Sizwe Cain Nkosi, ID No Residential address: Stand No , Msogwaba Trust, Mpumalanga Province, Postal address: P.O. Box 89, Karino, Business address: Stand No. 602-B, Daantjie Trust, Mpumalanga Province, Cell: (2) Special Licence (Tavern). (4) Good Hope Bar Lounge, Stand No. 602B, Daantjie Trust, Mpumalanga Province, NSIKAZI (1) Sizwe Cain Nkosi, ID No Residential address: Stand No , Msogwaba Trust, Mpumalanga Province, Postal address: P.O. Box 89, Karino, Business address: Stand No. 602-B, Daantjie Trust, Mpumalanga Province, Cell: (2) Special Licence (Tavern). (4) Good Hope Bar Lounge, Stand No. 602B, Daantjie Trust, Mpumalanga Province, NSIKAZI (1) Aprorite, Stand No. 1829, kanyamazane; P.O. Box 370, kanyamazane, (2) Restaurant Licence. (4) FBM Restaurant, Stand No. 1039, Msogwaba (Bhodlindlala). (5) 41 (1) (a), NSIKAZI (1) Aprorite, Stand No. 1829, kanyamazane; P.O. Box 370, kanyamazane, (2) Restaurant Licence. (4) FBM Restaurant, Stand No. 1039, Msogwaba (Bhodlindlala). (5) 41 (1) (a), NSIKAZI (1) Sipho Micheal Zwane, ID No Residential address: Stand No. 3839, Lekazi Township, kanyamazane, Postal address: P.O. Box 3729, kanyamazane, Business address: Stand No. 1237/8, Ntokozweni Township, Extension 12, kanyamazane, Cell: NSIKAZI (1) Sipho Micheal Zwane, ID No Residential address: Stand No. 3839, Lekazi Township, kanyamazane, Postal address: P.O. Box 3729, kanyamazane, Business address: Stand No. 1237/8, Ntokozweni Township, Extension 12, kanyamazane, Cell:

47 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Zambezi Liquor Restaurant, Stand No. 1237/8, Ntokozweni Township Ext 12, Kanyamazane, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Zambezi Liquor Restaurant, Stand No. 1237/8, Ntokozweni Township Ext 12, Kanyamazane, NSIKAZI (1) Henque 1352 CC (Reg. No. 1998/030381/23), Stand MS 3299, kanyamazane, 1214; PO Box 187, kanyamazane, 1214; and c/o Kruger and Partners Inc., PO Box 181, Nelspruit, Tel: (013) (attorney). (2) Restaurant Licence. (4) Lekazi Café & Restaurant, Shop No. 2, kanyamazane Shopping Centre, situated on Stand No. 2235/2, kanyamazane, District Nsikazi. (5) (A). NSIKAZI (1) Henque 1352 CC (Reg. No. 1998/030381/23), Stand MS 3299, kanyamazane, 1214; Posbus 187, kanyamazane, 1214; en p/a Kruger en Vennote Ing., Posbus 181, Nelspruit, Tel: (013) (prokureurs). (2) Restaurant Lisensie. (3) Alle soort drank. (4) Lekazi Café & Restaurant, Winkel No. 2, kanyamazane Winkelsentrum, geleë op Erf 2235/2, kanyamazane, Distrik Nsikazi. (5) (A). NSIKAZI (1) Malamba Patrick Mosehla, Residential and business address: Stand No , Msogwaba. Postal address: C/o N.K. Makhaya Attorneys, P.O. Box 1741, Nelspruit, (4) Pat Restaurant, Stand No , Msogwaba, in the District of Nsikazi. NSIKAZI (1) Malamba Patrick Mosehla, Woon- en sake-adres: Stand No , Msogwaba. Posadres: P/a N.K. Makhaya Attorneys, Posbus 1741, Nelspruit, (2) Eethuis (Restaurant). (4) Pat Restaurant, Stand No , Msogwaba, distrik Nsikazi. (5) Artikel 41 (1) (a). NSIKAZI (1) Fananyana Phineas Mohlala, Stand No. 108, Mbonisweni Trust (Phathwa); P.O. Box 57, Karino, (2) Liquor Store Licence. (4) Phashasha & Son Bottle Store, Stand No. 136, Mbonosweni Trust (Phathwa). (5) 41 (1) (c). NSIKAZI (1) Fananyana Phineas Mohlala, Stand No. 108, Mbonisweni Trust (Phathwa); P.O. Box 57, Karino, (2) Liquor Store Licence. (4) Phashasha & Son Bottle Store, Stand No. 136, Mbonosweni Trust (Phathwa). (5) 41 (1) (c). NSIKAZI (1) Eva Joyce Nyalunga, Residential and business address: Stand No , Msogwaba Trust. Postal address: C/o N.K. Makhaya Attorneys, P.O. Box 1741, Nelspruit, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Vukuzenzele Tavern, Stand No , Msogwaba Trust, in the District of Nsikazi. NSIKAZI (1) Eva Joyce Nyalunga, Woon- en sakeadres: Stand No , Msogwaba Trust. Posadres: P/a N.K. Makhaya Attorneys, Posbus 1741, Nelspruit, (2) Spesiale Lisensie (Tavern). (4) Vukuzenzele Tavern, Stand No , Msogwaba Trust, distrik Nsikazi. (5) Artikel 41 (1) (a). NSIKAZI (1) Ishmael Mwasi, Stand No. 454/34, Kingsview Ext 3, White River; P.O. Box 2703, White River, (2) Liquor Store Licence. NSIKAZI (1) Ishmael Mwasi, Stand No. 454/34, Kingsview Ext 3, White River; P.O. Box 2703, White River, (2) Liquor Store Licence.

48 48 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Rumours Liquor Store, Stand No. 5209, Matsulu C. (5) 41 (1) (c). (4) Rumours Liquor Store, Stand No. 5209, Matsulu C. (5) 41 (1) (c). NSIKAZI (1) Fananyana Phineas Mohlala, Stand No. 108, Mbonisweni Trust (Phathwa); P.O. Box 57, Karino, (2) Liquor Store Licence. (4) Phashasha & Son Bottle Store, Stand No. 136, Mbonosweni Trust (Phathwa). (5) 41 (1) (c). NSIKAZI (1) Fananyana Phineas Mohlala, Stand No. 108, Mbonisweni Trust (Phathwa); P.O. Box 57, Karino, (2) Liquor Store Licence. (4) Phashasha & Son Bottle Store, Stand No. 136, Mbonosweni Trust (Phathwa). (5) 41 (1) (c). NSIKAZI (1) Mpumelelo Keneth Mokoena, Residential and business address: Stand No. 313, Jerusalema Trust, Nsikazi. Postal address: P/a Madonsela & Associates, P.O.Box 5468, Nelspruit, (2) Special Licence (Eating-house). (4) Way Inn City Eating-house, Stand No. 313, Jerusalema Trust, distrik Nsikazi. (5) Artikel 41 (1) (a). NSIKAZI (1) Mpumelelo Keneth Mokoena, Residential and business address: Stand No. 313, Jerusalema Trust, Nsikazi. Postal address: P/a Madonsela & Associates, P.O.Box 5468, Nelspruit, (2) Special Licence (Eating-house). (4) Way Inn City Eating-house, Stand No. 313, Jerusalema Trust, distrik Nsikazi. (5) Artikel 41 (1) (a). PIET RETIEF (1) Skhumbuzo Enos Khumalo. (2) Special Licence (Restaurant). (3). (4) Somatiyela Restaurant. PIET RETIEF (1) Skhumbuzo Enos Khumalo. (2) Special Licence (Restaurant). (3). (4) Somatiyela Restaurant. STANDERTON (1) Pieter Imanuel van der Merwe, Stand No. 6A, Krogh Street, Standerton, 2430; P.O. Box 2986, Witbank, (2) Bottle Store. (4) Giant Bottle Store, Erf 274/2, Stanfield Hill, Standerton, (5) 41 (1) (a), Giant Bottle Store, Erf 274/2, Stanfield Hill, Standerton, 2430, Business Area. STANDERTON (1) Pieter Imanuel van der Merwe, Stand No. 6A, Krogh Street, Standerton, 2430; P.O. Box 2986, Witbank, (2) Bottle Store. (4) Giant Bottle Store, Erf 274/2, Stanfield Hill, Standerton, (5) 41 (1) (a), Giant Bottle Store, Erf 274/2, Stanfield Hill, Standerton, 2430, Business Area. TONGA (1) Ndhlovu Elvis Sibusiso, ID No , Stand No. 281, Msogwaba Trust, 1215; P.O. Box 2273, Msogwaba, (2) Special Licence (Tavern). (4) Kallawa Tavern, Stand No. 178, Block B Trust, KwaLugedlane, Tonga, TONGA (1) Ndhlovu Elvis Sibusiso, ID No , Stand No. 281, Msogwaba Trust, 1215; P.O. Box 2273, Msogwaba, (2) Special Licence (Tavern). (4) Kallawa Tavern, Stand No. 178, Block B Trust, KwaLugedlane, Tonga, 1346.

49 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No VAALBANK (1) Nikwa Ethel Kola, ID No , Stand No. 737, Legotlhong Marapyane, c/o Letwaba Attorneys, P.O. Box 2704, Empumalanga, (2) Tavern. (4) Gaza Tavern, Stand No. 737, Legotlhong Marapyane, Vaalbank District. (5) (A) & (B). VAALBANK (1) Nikwa Ethel Kola, ID No , Stand No. 737, Legotlhong Marapyane, c/o Letwaba Attorneys, P.O. Box 2704, Empumalanga, (2) Tavern. (4) Gaza Tavern, Stand No. 737, Legotlhong Marapyane, Vaalbank District. (5) (A) & (B). VAALBANK (1) Moroba Aubrey Lekalakala, ID No , Stand No. 825, Motsembala Section, Phake Ratlhagana. Postal address: 3rd Generation T & DC CC, PO Box 496, Ga-Rankuwa, (2) Special Liquor License (Tavern on-consumption). (4) Mozekhe s Tavern, Stand No. 825, Motsembala Section, Phake Ratlhagana. VAALBANK (1) Moroba Aubrey Lekalakala, ID No , Stand No. 825, Motsembala Section, Phake Ratlhagana. Posadres: 3rd Generation T & DC CC, Posbus 496, Ga- Rankuwa, (2) Spesiale Dranklisensie (Eethuis binneverbruik). (4) Mozekhe s Tavern, Stand No. 825, Motsembala Section, Phake Ratlhagana. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (a), 60 Ga-Mmotla Township, Temba. WAKKERSTROOM (1) Susan Anne Lawrence, ID No , 124 Badenhorst Street, Wakkerstroom, Municipality of Pixley Ka Seme, Province of Mpumalanga. Postal address: P.O. Box 276, Mossel Bay, (2) Brewer s Liquor Licence. (4) Owl & Hare, 124 Badenhorst Street, Wakkerstroom, Municipality of Pixley Ka Seme, Gert Sibande District, also known as Portion 18 (a portion of Portion 14) of Erf 124, Marthinus Wessel Stroom Township, Registration Division HT, Province of Mpumalanga. WAKKERSTROOM (1) Susan Anne Lawrence, ID No , Badenhorststraat 124, Wakkerstroom, Pixley Ka Seme Munisipaliteit, Mpumalanga Provinsie. Posadres: Posbus 276, Mosselbaai, (2) Brouersdranklisensie. (4) Owl & Hare, Badenhorststraat, Wakkerstroom, Pixley Ka Seme Munisipaliteit, Gert Sibande Distrik, ook bekend as n Gedeelte 18 ( n gedeelte van Gedeelte 14) van Erf 124, Marthinus Wessel Stroom Dorpsgebied, Registrasieafdeling HT, Mpumalanga Provinsie. (5) Artikel 41 (1) (a). WHITE RIVER (1) Singita Lebombo (Pty) Ltd, Reg. No. 2000/007067/07, registered address: Ridgeside Campus, 2 Ncondo Drive, Umhlanga Rocks, KwaZulu-Natal, (2) Special Licence (Accommodation). (4) Singita Lebombo Lodge, N wanetsi Concession, Mbombela Municipality, Mpumalanga Province; Singita Lebombo Lodge, N wanetsi Concession Area, Kruger National Park. WITRIVIER (1) Singita Lebombo (Edms) Bpk, Reg. No. 2000/007067/07, geregistreerde adres: Ridgeside Kampus, Ncondoweg 2, Umhlanga Rocks, KwaZulu- Natal, (2) Spesiale Lisensie (Akkommodasie). (4) Singita Lebombo Lodge, N wanetsi Konsessiegebied, Mbombela Munisipaliteit, Mpumalanga Provinsie; Singita Lebombo Lodge, N wanetsi Konsessiegebied, Krugerwildtuin. WITBANK (1) Matantele Josias Raphesu, Stand No. 1909, Maya Palm Street, Chantelle, Pretoria, 0138; PO Box 2986, Witbank, WITBANK (1) Matantele Josias Raphesu, Stand No. 1909, Maya Palm Street, Chantelle, Pretoria, 0138; PO Box 2986, Witbank, 1035.

50 50 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Line 117 Trading Enterprise, t/a Galitos, Erf 11250, Shop No. 121, Extension 15 KG Mall, Kwaguqa, Emalahleni, (5) 41 (1) (a) Line 117 Trading Enterprise, t/a Galitos, Erf 11250, Shop No. 121 Extension 15, KG Mall, Kwaguqa Emalahleni, 1039, business area. (4) Line 117 Trading Enterprise, t/a Galitos, Erf 11250, Shop No. 121, Extension 15 KG Mall, Kwaguqa, Emalahleni, (5) 41 (1) (a) Line 117 Trading Enterprise, t/a Galitos, Erf 11250, Shop No. 121 Extension 15, KG Mall, Kwaguqa Emalahleni, 1039, business area. WITBANK (1) L.J. Mashaba, ID No , Stand No. 5, Waterson Street, Schoongezicht, Witbank, (2) Tavern. (4) Movers Chilli Tavern, Stand No. 5, Waterson Street, Witbank, WITBANK (1) L.J. Mashaba, ID No , Stand No. 5, Waterson Street, Schoongezicht, Witbank, (2) Tavern. (4) Movers Chilli Tavern, Stand No. 5, Waterson Street, Witbank, WITBANK (1) Kokhutja Sipho Kresjan, 52 Chorale Street, Tasbetpark 2, Witbank; PO Box 10073, Staalveld, 1043, Mpumalanga. (2) Special Licence On-consumption (Tavern). (4) C Phola s Tavern, Stand 219, KwaGuga Extension 4, Witbank, Mpumalanga. (5) (a). WITBANK (1) Kokhutja Sipho Kresjan, 52 Chorale Street, Tasbetpark 2, Witbank; PO Box 10073, Staalveld, 1043, Mpumalanga. (2) Special Licence On-consumption (Tavern). (4) C Phola s Tavern, Stand 219, KwaGuga Extension 4, Witbank, Mpumalanga. (5) (a). WITBANK (1) André David Trollip, No. 3 Rotterdam Street, Rossenhos, Witbank. (2) Special Tavern Licence. (4) Nashville Entertainment, No. 3 Tungsten Road, Witbank, (5) 41 (1) (c). WITBANK (1) André David Trollip, No. 3 Rotterdam Street, Rossenhos, Witbank. (2) Special Tavern Licence. (4) Nashville Entertainment, No. 3 Tungsten Road, Witbank, (5) 41 (1) (c). WITBANK (1) Adam Johannes Willemse, , 6 Cradock Street, Modelpark, Witbank, 1035; PO Box 22, River Crescent, (2) Liquor Store Licence (off consumption). (4) Rock Valley Liquor Store, Plot 69, Naaupoort 335, Witbank, (5) (a). WITBANK (1) Adam Johannes Willemse, , Cradockstraat 6, Modelpark, Witbank, 1035; Posbus 22, River Cresent, (2) Drankwinkellisensie (buiteverbruik). (3) Alle soorte. (4) Rock Valley Liquor Store, Plot 69, Naaupoort 335, Witbank, (5) (a). WITBANK (emalahleni) (1) Tsogo Sun Casinos (Pty) Ltd (Reg. No. 1995/012674/07). Registered address: Palazzo Towers East, Montecasino Boulevard, Fourways, Postal address: C/o Tommy Vorster-Piet Snyman, PO Box 26640, East Rand, (2) Special Liquor Licence (other) in terms of Section 20 (a) (vii)-(on-consumption). WITBANK (emalahleni) (1) Tsogo Sun Casinos (Edms) Bpk (Reg. No. 1995/012674/07). Geregistreerde adres: Palazzo Towers East, Montecasino Boulevard, Fourways, Posadres: P/a Tommy Vorster-Piet Snyman, Posbus 26640, East Rand, (2) Spesiale Dranklisensie (ander) ingevolge artikel 20 (a) (vii)-(binneverbruik).

51 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) The Venue (The Ridge), The Ridge Casino Complex, corner of Mandela Drive and N4 Highway, Erven 1713 and 1714, Del Judor Extension 26 on Portion 284 of the Farm Zeekoewater No. 311 JS, Witbank (emalahleni), situated in the Magisterial District of Witbank, Mpumalanga Province. (5) Other business as contemplated in section 41 (1) (a) of the Liquor Act, (4) The Venue (The Ridge), The Ridge Casino Kompleks, hoek van Mandelarylaan en N4 Hoofweg, Erwe 1713 en 1714, Del Judor Uitbreiding 26 geleë op Gedeelte 284 van die plaas Zeekoewater No. 311 JS, Witbank (emalahleni), geleë in die Landdrosdistrik van Witbank, Mpumalanga Provinsie. (5) Ander besigheid ingevolge artikel 41 (1) (a) van die Drankwet, NORTH WEST NOORDWES ATAMELANG (1) Meshack Motswanagape Moremedi, Sione Village, Khunwana, 2748, ID No (2) Bottle Store License. (3) All kinds of liquor and cold drinks. (4) M.M Moremedi Liquor Store, Sione Village, Khunwana, ATAMELANG (1) Meshack Motswanagape Moremedi, Sione Village, Khunwana, 2748, ID No (2) (2) Bottle Store License. (3) All kinds of liquor and cold drinks. (4) M.M Moremedi Liquor Store, Sione Village, Khunwana, ATAMELANG (1) Meshack Motswanagape Moremedi, Sione Village, Khunwana, 2748, ID No (2) Bottle Store License. (3) All kinds of liquor and cold drinks. (4) M.M Moremedi Liquor Store, Sione Village, Khunwana, ATAMELANG (1) Meshack Motswanagape Moremedi, Sione Village, Khunwana, 2748, ID No (2) Bottle Store License. (3) All kinds of liquor and cold drinks. (4) M.M Moremedi Liquor Store, Sione Village, Khunwana, ATAMELANG (1) Meshack Motswanagape Moremedi, Sione Village, Khunwana, 2748, ID No (2) Bottle Store License. (3) All kinds of liquor and cold drinks. (4) M.M Moremedi Liquor Store, Sione Village, Khunwana, ATAMELANG (1) Meshack Motswanagape Moremedi, Sione Village, Khunwana, 2748, ID No (2) Bottle Store License. (3) All kinds of liquor and cold drinks. (4) M.M Moremedi Liquor Store, Sione Village, Khunwana, BAFOKENG (1) Enti Petrus Mokgwatlheng, 0759 Rankunyana Section, Kanana Village; Box 13142, Mabeskraal, (2) Liquor Store. (4) Ledire E.P. Liquor Store, 0759C Rankunyana Section, Kanana Village. BAFOKENG (1) Enti Petrus Mokgwatlheng, 0759 Rankunyana Section, Kanana Village; Box 13142, Mabeskraal, (2) Liquor Store. (4) Ledire E.P. Liquor Store, 0759C Rankunyana Section, Kanana Village. BLOEMHOF (1) Matyalana Zwelinjane Johannes, 5341 Extension 5, Boitumelong, Bloemhof, 2660; PO Box 433, Bloemhof, 2660, Bloemhof. (2) Tavern. BLOEMHOF (1) Matyalana Zwelinjane Johannes, 5341 Extension 5, Boitumelong, Bloemhof, 2660; PO Box 433, Bloemhof, 2660, Bloemhof. (2) Tavern.

52 52 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Matyalanas Tavern, 5341 Extension 5, Boitumelong. (4) Matyalanas Tavern, 5341 Extension 5, Boitumelong. BRITS (1) Biltong Blues Café CC, verteenwoordig deur Stefanus Johannes Paulus Kruger, Plot 97, Melodie, Hartbeespoort. (2) Spesiale Lisensie (Binneverbruik) ander. (4) French Toast, Plot 97, Melodie, Hartbeespoort. (5) Section 113. BRITS (1) Biltong Blues Café CC, verteenwoordig deur Stefanus Johannes Paulus Kruger, Plot 97, Melodie, Hartbeespoort. (2) Spesiale Lisensie (Binneverbruik) ander. (4) French Toast, Plot 97, Melodie, Hartbeespoort. (5) Section 113. BRITS (1) Patrick Jonsson Consultancy CC, 1993/010306/23. Registered office: 11A Plaza Building, 45 Van Velden Street, Brits. Postal address: PO Box 330, Broederstroom, (2) Brewer s Licence. (3) Beer. (4) Mkholo Brewery, Portion 36 of the farm Van Leeuwenkloof 480, Registration Division JQ, being just off the Hartbeeshoek Road, Broederstroom. (5) Authority in terms of section 41 (1) (b). BRITS (1) Patrick Jonsson Consultancy CC, 1993/010306/23. Geregistreerde kantoor: Plazagebou 11A, Van Veldenstraat 45, Brits. Posadres: Posbus 330, Broederstroom, (2) Bierbrouerslisensie. (3) Bier. (4) Mkholo Brewery, Gedeelte 36 van die plaas Van Leeuwenkloof 480, Registrasieafdeling JQ, net af van die Hartbeeshoekweg, Broederstroom. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (b). BRITS (1) The South African Lion Park (Proprietary) Limited (No. 1966/010782/07). Reg. Off: 9 Sutrdee Avenue, Rosebank, Johannesburg, Bus. Add: South African Lion Park, Road R512 approximately 4 km from the Broederstroom Junction, being farm 493/204, Kalkheuwel, Province North West, c/o Leon Slotow Attorney, PO Box 92435, Norwood, (2) Special Liquor Licence (on-consumption). (4) South African Lion Park, Road R512 approximately 4 km from the Broederstroom Junction, being Farm 493/204 Kalkheuwel, Province North West. (5) A. BRITS (1) The South African Lion Park (Eiendom) Beperk (No. 1966/010782/07). Geregistreerde Kantoor: Sturdeelaan 9, Rosebank, Johannesburg, Besigheidsadres: South African Lion Park, Pad R512 ongeveer 4 km van die Broederstroom Aansluiting, synde plaas 493/204, Kalkheuwel, distrik Noordwes, p/a Leon Slotow Prokureurs, Posbus 92345, Norwood, (2) Spesiale Dranklisensie (binneverbruik). (4) South African Lion Park, Pad R512 ongeveer 4 km van die Broederstroom Aansluiting, synde plaas 493/204 Kalkheuwel, distrik Noordwes. (5) A. BRITS (1) Hleketanani Business Enterprise James Mathe & Mabuse Boshoman, 943 Mothotlung, Mothotlung, 0268, Mobile: / (2) Restaurant Liquor License. (4) Tsalanang, Taxi Rank Hunters Rest 3, Hendrick Verwoord Road, Brits, BRITS (1) Hleketanani Business Enterprise James Mathe & Mabuse Boshoman, 943 Mothotlung, Mothotlung, 0268, Mobile: / (2) Restaurant Liquor License. (4) Tsalanang, Taxi Rank Hunters Rest 3, Hendrick Verwoord Road, Brits, BRITS (1) Mooinooi Bowling Recreation Club, Mooinooi Township, corner Jacaranda and Dorothy Streets, Mooinooi; PO Box 1450, Mooinooi, (2) (A). BRITS (1) Mooinooi Bowling Recreation Club, Mooinooi Township, corner Jacaranda and Dorothy Streets, Mooinooi; PO Box 1450, Mooinooi, (2) (A).

53 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Mooinooi Bowling Recreation Club, Mooinooi Township, corner Jacaranda and Dorothy Streets, Mooinooi; PO Box 1450, Mooinooi, (4) Mooinooi Bowling Recreation Club, Mooinooi Township, corner Jacaranda and Dorothy Streets, Mooinooi; PO Box 1450, Mooinooi, MOOINOOI/BRITS (1) Mooinooi Bowling Recreation Club, Mooinooi Township, Brits, District Brits, PO Box 1450, Mooinooi, (2) Club Liquor License. (4) Mooinooi Bowling Recreation Club. (5) (A). MOOINOOI/BRITS (1) Mooinooi Bowling Recreation Klub, Mooinooi Dorpsgebied, Distrik Brits, Posbus 1450, Mooinooi, (2) Klubdranklisensie. (4) Mooinooi Bowling Recreation Club. (5) (A). BRITS (1) Die Vier Fonteine Venue, represented by Willem Andries Johannes Botha, Farm 42, Syferfontein, Hartbeespoort, North West Province, PO Box 1374, Hartbeespoort, (2) Special Licence (On consumption) other. (3) All kind of liquor. (4) Trading as Four Fountains, Farm 42, Syferfontein, Hartbeespoort, North West Province. (5) Section 41 (1) (c). BRITS (1) Die Vier Fonteine Venue, represented by Willem Andries Johannes Botha, Farm 42, Syferfontein, Hartbeespoort, North West Province, PO Box 1374, Hartbeespoort, (2) Special Licence (On consumption) other. (3) All kind of liquor. (4) Trading as Four Fountains, Farm 42, Syferfontein, Hartbeespoort, North West Province. (5) Section 41 (1) (c). DITSOBOTLA (1) Motshidisi Magdeline Moroka, House No. 537A, Letsapa Section, Setlagole Village. (2) Liquor Store. (3) Beer. (4) Tamong Liquor Store, Setlagole Village, Letsapa Section. (5) Licence to sell liquor. DITSOBOTLA (1) Motshidisi Magdeline Moroka, House No. 537A, Letsapa Section, Setlagole Village. (2) Liquor Store. (3) Beer. (4) Tamong Liquor Store, Setlagole Village, Letsapa Section. (5) Licence to sell liquor. DITSOBOTLA (1) Motshidisi Magdeline Moroka, House No. 537A, Letsapa Section, Setlagole Village. (2) Liquor Store. (3) Beer. (4) Tamong Liquor Store, Setlagole Village, Letsapa Section. (5) Licence to sell liquor. DITSOBOTLA (1) Motshidisi Magdeline Moroka, House No. 537A, Letsapa Section, Setlagole Village. (2) Liquor Store. (3) Beer. (4) Tamong Liquor Store, Setlagole Village, Letsapa Section. (5) Licence to sell liquor. DITSOBOTLA (1) Motshidisi Magdeline Moroka, House No. 537A, Letsapa Section, Setlagole Village. (2) Liquor Store. (3) Beer. (4) Tamong Liquor Store, Setlagole Village, Letsapa Section. (5) Licence to sell liquor. DITSOBOTLA (1) Motshidisi Magdeline Moroka, House No. 537A, Letsapa Section, Setlagole Village. (2) Liquor Store. (3) Beer. (4) Tamong Liquor Store, Setlagole Village, Letsapa Section. (5) Licence to sell liquor.

54 54 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 GANYESA (1) Okhaa Patrick Tlalelo, D67 Kudunkgwane, Box 304, Tlakgameng, (2) Liquor Licence. (3) Beers, spirits, wines and cold drinks. (4) Meriting Liquor Restaurant, D67 Kudunkgane, Maebeebe Section, GANYESA (1) Okhaa Patrick Tlalelo, D67 Kudunkgwane, Box 304, Tlakgameng, (2) Liquor Licence. (3) Beers, spirits, wines and cold drinks. (4) Meriting Liquor Restaurant, D67 Kudunkgane, Maebeebe Section, GARANKUWA (1) Way Nkambule, Nkaneng Section, Wonderkop Stand No. B41, Code No. 0317, Wonderkop. (2) Tavern Licence. (3) All kind of liquor. (4) Mlungu Tavern, Nkaneng Section, Wonderkop, Stand No. B41, Cell No (5) No additional commodities will sold. GARANKUWA (1) Way Nkambule, Nkaneng Section, Wonderkop Stand No. B41, Code No. 0317, Wonderkop. (2) Tavern Licence. (4) Mlungu Tavern, Nkaneng Section, Wonderkop, Stand No. B41, Cell No (5) No additional commodities will sold. GARANKUWA (1) Way Nkambule, Nkaneng Section, Wonderkop Stand No. B41, Code No. 0317, Wonderkop. (2) Tavern Licence. (3) All kind of liquor. (4) Mlungu Tavern, Nkaneng Section, Wonderkop, Stand No. B41, Cell No (5) No additional commodities will sold. GARANKUWA (1) Way Nkambule, Nkaneng Section, Wonderkop Stand No. B41, Code No. 0317, Wonderkop. (2) Tavern Licence. (3) All kind of liquor. (4) Mlungu Tavern, Nkaneng Section, Wonderkop, Stand No. B41, Cell No (5) No additional commodities will sold. GARANKUWA (also known as ODI) (1) Cabreu Sports Bar, Jose Carlos Abreu De Jesus, ID No Residential address: 6 Taaibos Makou Street, Cashan Extension 20, Rustenburg, Postal address: PO Box 3466, Dalview, (2) Special Liquor Licence [other (on consumption)]. (4) Cabreu Sports Bar, business address: Bop Mine (Eastern Platinum Mine), Ga-Rankuwa (also known as Odi), GARANKUWA (ook bekend as ODI) (1) Cabreu Sport Kroeg, Jose Carlos Abreu De Jesus, ID No Woonadres: 6 Taaibos Makoustraat, Cashan Uitbreiding 20, Rustenburg, Posadres: Posbus 3466, Dalview, (2) Spesiale Dranklisensie [ander (binneverbruik)]. (4) Cabreu Sport Kroeg, besigheidsadres: Bop Mine, Eastern Platinum Myn, Ga-Rankuwa (ook bekend as Odi), (5) Artikel 41 (1) (a). KENNETH KAUNDA (1) Nkoditse Jacob Kali, PO Box 229, Makwassie, 2650; 7 Beatley Street, Makwassie, (2) Liquor Store. (3) All types. (4) Centre Liquor Store, 184 Bereng Street, Lebaleng, Makwassie, (5) 41 (a) (c). KENNETH KAUNDA (1) Nkoditse Jacob Kali, PO Box 229, Makwassie, 2650; 7 Beatley Street, Makwassie, (2) Liquor Store. (3) All types. (4) Centre Liquor Store, 184 Bereng Street, Lebaleng, Makwassie, (5) 41 (a) (c). KENNETH KAUNDA (1) Nkoditse Jacob Kali, PO Box 229, Makwassie, 2650; 7 Beatley Street, Makwassie, (2) Grocers Wine Licence. KENNETH KAUNDA (1) Nkoditse Jacob Kali, PO Box 229, Makwassie, 2650; 7 Beatley Street, Makwassie, (2) Grocers Wine Licence.

55 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (3) Wines. (4) Star General Dealer, 480 Bereng Street, Lebaleng, Makwassie, (5) 41 (a) (c). (3) Wines. (4) Star General Dealer, 480 Bereng Street, Lebaleng, Makwassie, (5) 41 (a) (c). KLERKSDORP (1) Ntshoeu Selefo, 6798 Constentia Street, Khuma Extension 9, Stilfontein, (2) Liquor Store License. (4) Selefo Liquor Store. KLERKSDORP (1) Ntshoeu Selefo, 6798 Constentia Street, Khuma Extension 9, Stilfontein, (2) Liquor Store License. (4) Selefo Liquor Store. KLERKSDORP (1) Tiewave Sales (Proprietary) Limited, Reg. No. 2012/223161/07, name in process to be changed to Panamatlosana Restaurant (Proprietary) Limited. Registered address: 77 Platan Avenue, Flamwood, Klerksdorp, Postal address: PO Box 7078, Flamwood, Klerksdorp, Tel No (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Panarottis Matlosana Mall, Shop No. 99, 99a and 99b In Matlosana Mall which mall is situated on Erven 2185, 2314 and 2315, Klerksdorp Extension 38 Township, Registration Division I.P., Province of North West, N12 Main Road. (5) Section 41 (1) (a) of the Liquor Act. KLERKSDORP (1) Tiewave Sales (Proprietary) Limited, Reg. No. 2012/223161/07, welke naam in proses is om verander te word na Panamatlosana Restaurant (Eiendoms) Beperk. Geregistreerde adres: Platanlaan 77, Flamwood, Klerksdorp, Posadres: Posbus 7078, Flamwood, Klerksdorp, Tel No (2) Restaurant Dranklisensie. (3) Alle soorte drank (4) Panarottis Matlosana Mall, Winkel No. 99, 99a en 99b In Matlosana Mall welke mall geleë is op Erwe 2185, 2314 en 2315, Klerksdorp Uitbreiding 38 Dorpsgebied, Registrasie Afdeling I.P., Provinsie Noordwes, N12 Hoofweg. (5) Artikel 41 (1) (a) van die drankwet. KLERKSDORP (1) Albertina Sephokoane, 7366 Anemone Street, Jouberton, (2) Tavern License. (4) Maletsatsi Tavern, Albertina Sephokoane, 7366 Anemone Street, Jouberton, KLERKSDORP (1) Albertina Sephokoane, 7366 Anemone Street, Jouberton, (2) Tavern License. (4) Maletsatsi Tavern, Albertina Sephokoane, 7366 Anemone Street, Jouberton, KLERKSDORP (1) Mpho Anatasia Phola, Extension 20, Jouberton, Klerksdorp, (2) Special Liquor Licence-Tavern. (4) Phola Tavern, Extension 20, Jouberton, Klerksdorp, (5) Article 4 (1) a. KLERKSDORP (1) Mpho Anatasia Phola, Extension 20, Jouberton, Klerksdorp, (2) Special Liquor Licence-Tavern. (4) Phola Tavern, Extension 20, Jouberton, Klerksdorp, (5) Article 4 (1) a. KLERKSDORP (1) Celistino Correia De Gouveia, Shop No. 40, 6 Plein Street, Newton, Klerksdorp, 2571; PO Box 5492, Klerksdorp, (2) Special Liquor Licence (on-consumption). KLERKSDORP (1) Celistino Correia De Gouveia, Shop No. 40, 6 Plein Street, Newton, Klerksdorp, 2571; PO Box 5492, Klerksdorp, (2) Special Liquor Licence (on-consumption).

56 56 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) Sun Night Club, Shop No. 40, 6 Plein Street, Newton, Klerksdorp, (4) Sun Night Club, Shop No. 40, 6 Plein Street, Newton, Klerksdorp, KLERKSDORP (1) Karridene 241 CC t/a Silver Lynx Spur, 392 Walter Sisulu Street, Potchefstroom; PO Box 1451, Klerksdorp, (4) Silver Lynx Spur, Shop 101, Matlosana Mall, Erven 2185, 2314 Klerksdorp, Ext 38. KLERKSDORP (1) Karridene 241 CC t/a Silver Lynx Spur, 392 Walter Sisulu Street, Potchefstroom; PO Box 1451, Klerksdorp, (4) Silver Lynx Spur, Shop 101, Matlosana Mall, Erven 2185, 2314 Klerksdorp, Ext 38. KLERKSDORP (1) Lerato Isabella Tlotleng, 22 James Street, Ellaton, Klerksdorp, (2) Special Liquor Licence-Tavern. (4) Job-le, 5 Magogany Avenue, Industrial Site, Klerksdorp, (5) Article 4 (1) a. KLERKSDORP (1) Lerato Isabella Tlotleng, 22 James Street, Ellaton, Klerksdorp, (2) Special Liquor Licence-Tavern. (4) Job-le, 5 Magogany Avenue, Industrial Site, Klerksdorp, (5) Article 4 (1) a. KOSTER (1) Andries Jacobus Klaassen, ID No , No. 1 Petition Street, Koster, Postal address: PO Box 276, Mossel Bay, (2) Special Liquor Licence (Other). (4) Koster Sport Club Restaurant & Pub, KB1, Kosterfontein, Koster, 0348, also known as Erf Koster, Kgetleng River Munisipaliteit, North West Province. (5) Sec 41 (1) (a). KOSTER (1) Andries Jacobus Klaassen, ID No , Petitionstraat No.1, Koster, Posadres: Posbus 276, Mosselbaai, (2) Spesiale Dranklisensie (Ander). (4) Koster Sport Klub Restaurant & Kroeg, KB1, Kosterfontein, Koster, 0348, ook bekend as Erf No Koster, Kgetlengrivier Munisipaliteit, Noordwes Provinsie. (5) Art 41 (1) (a). LEHURUTSHE NGAKA MODIRI MOLEMA (1) Thapelo William Matsobe, 39 Setete Section Ntsweletsoku Village, PO Box 377, Dinokana, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) Beer, soft wines, hot stuff and soft drinks. (4) Wizard Jazz Park, 39 Mangope Highway, Setete Section, Ntsweletsoku, Lehurutshe, (5) Approval. LEHURUTSHE NGAKA MODIRI MOLEMA (1) Thapelo William Matsobe, 39 Setete Section Ntsweletsoku Village, PO Box 377, Dinokana, (2) Restaurant Liquor Licence. (3) Beer, soft wines, hot stuff and soft drinks. (4) Wizard Jazz Park, 39 Mangope Highway, Setete Section, Ntsweletsoku, Lehurutshe, (5) Approval. MADIKWE (1) Lawrens Mozwandile Khumalo, Khayakulu Village, Box 13142, Mabeskraal, (2) Liquor Store. (4) Khayakulu Liquor Store, 160 Mission Section, Khayakulu Village. MADIKWE (1) Lawrens Mozwandile Khumalo, Khayakulu Village, Box 13142, Mabeskraal, (2) Liquor Store. (4) Khayakulu Liquor Store, 160 Mission Section, Khayakulu Village.

57 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No MADIKWE (1) Greaterman Mbulelo Lisa, Stand No. 18 Rampampa Village; Box 91, Khayakulu, (4) Thanda Bantu Liquor Restaurant, Stand No. E20, Rampampa Village. MADIKWE (1) Greaterman Mbulelo Lisa, Stand No. 18 Rampampa Village; Box 91, Khayakulu, (4) Thanda Bantu Liquor Restaurant, Stand No. E20, Rampampa Village. MAHIKENG (1) Lebopo Josia Maleme, House 60377A, Ga-Ramolefi Sect, Khunwana, 2748; PO Box 608, Garamolefi, (2) Special License (on-consumption). (4) Boikhutsong Tavern, Stand No B; Ga-Ramolefi Section, Khunwana, (5) Article 41 (1) a. MAHIKENG (1) Lebopo Josia Maleme, House 60377A, Ga-Ramolefi Sect, Khunwana, 2748; PO Box 608, Garamolefi, (2) Spesial Lisensie (on-consumption). (4) Boikhutsong Tavern, Stand No B; Ga-Ramolefi Section, Khunwana, (5) Article 41 (1) a. MANKWE (1) Ivine Mogope Modisane, Atamelang Set., Mabeskraal; P.O., Mabeskraal, (4) Sedibeng Liquor Restaurant, 30640B Atamelang Section, Mabeskraal. MANKWE (1) Ivine Mogope Modisane, Atamelang Set., Mabeskraal; P.O., Mabeskraal, (4) Sedibeng Liquor Restaurant, 30640B Atamelang Section, Mabeskraal. MANKWE (1) Banda Archim Zilole, Stand No. 288, Reagile Section, Ledig; PO Box 54, Ba-Ratheo, (2) On-consumption. (4) Zero Point Tavern, Stand 288, Reagile Section, Ledig. (5) (a). MANKWE (1) Banda Archim Zilole, Stand No. 288, Reagile Section, Ledig; PO Box 54, Ba-Ratheo, (2) On-consumption. (4) Zero Point Tavern, Stand 288, Reagile Section, Ledig. (5) (a). MANKWE (1) Banda Archim Zilole, Stand No. 288, Reagile Section, Ledig; PO Box 54, Ba-Ratheo, (2) On-consumption. (4) Zero Point Tavern, Stand 288, Reagile Section, Ledig. (5) (a). MANKWE (1) Banda Archim Zilole, Stand No. 288, Reagile Section, Ledig; PO Box 54, Ba-Ratheo, (2) On-consumption. (4) Zero Point Tavern, Stand 288, Reagile Section, Ledig. (5) (a). MMABATHO (1) Mr Rashid Munongo Majagira (ID No ), Stand No. 3545, Extension 34, Danville, (2) Restaurant (on-consumption). (4) Kgomotso Liquor Store, Stand No DP, Kgotleng Str, Mmabatho, (5) A. MMABATHO (1) Mr Rashid Munongo Majagira (ID No ), Stand No. 3545, Extension 34, Danville, (2) Restaurant (on-consumption). (4) Kgomotso Liquor Store, Stand No DP, Kgotleng Str, Mmabatho, (5) A.

58 58 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 MMABATHO (1) Mr Rashid Munongo Majagira (ID No ), Stand No. 3545, Extension 34, Danville, (2) Liquor Store (off-consumption). (4) Kgomotso Liquor Store, Stand No DP, Kgotleng Str, Mmabatho, (5) A. MMABATHO (1) Mr Rashid Munongo Majagira (ID No ), Stand No. 3545, Extension 34, Danville, (2) Liquor Store (off-consumption). (4) Kgomotso Liquor Store, Stand No DP, Kgotleng Str, Mmabatho, (5) A. MOLOPO (1) Fanaso David Maruping, 2675 Pholoholo Street, Huhudi, Vryburg, (2) Off-consumption (Bottle Store). (4) Treasure Island Bottle Store, 2675 Pholoholo Street, Huhudi, Vryburg, MOLOPO (1) Fanaso David Maruping, 2675 Pholoholo Street, Huhudi, Vryburg, (2) Off-consumption (Bottle Store). (4) Treasure Island Bottle Store, 2675 Pholoholo Street, Huhudi, Vryburg, MOLOPO (1) Gaopalelwe John Matsime, 5561 Tlhabologo, Tlhabologo Village, (2) Special Liquor Licence. (4) Matsime Tavern, Setlopo Station, Setlopo Village. (5) N/a. MOLOPO (1) Anna Paula Gomes, 27 Tillard Street, Mahikeng, 2745; P.O. Box 274, Mahikeng, (2) Liquor Store Licence. (3) All types of liquor. (4) Toptaste Liquor Store. MOLOPO (1) Gaopalelwe John Matsime, 5561 Tlhabologo, Tlhabologo Village, (2) Special Liquor Licence. (4) Matsime Tavern, Setlopo Station, Setlopo Village. (5) N/a. MOLOPO (1) Anna Paula Gomes, 27 Tillard Street, Mahikeng, 2745; P.O. Box 274, Mahikeng, (2) Liquor Store Licence. (3) All types of liquor. (4) Toptaste Liquor Store. MOLOPO (1) Mosue Victor Mahlola. (2) Special Liquor License. (4) Makopanelo Tavern. MOLOPO (1) Mosue Victor Mahlola. (2) Special Liquor License. (4) Makopanelo Tavern. MOLOPO (1) Fanaso David Maruping, 2675 Pholoholo Street, Huhundi, Vryburg. (2) Off Consumption (Bottle Store). (4) Treasure Island Bottle Store, 2675 Pholoholo Street, Huhudi, Vryburg. MOLOPO (1) Fanaso David Maruping, 2675 Pholoholo Street, Huhundi, Vryburg. (2) Off Consumption (Bottle Store). (4) Treasure Island Bottle Store, 2675 Pholoholo Street, Huhudi, Vryburg.

59 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No MOLOPO (1) K.E. Mokaleng, P.O. Box 10336, Makgobistad, (2) Tavern. (4) Restepele Tavern, Makgobistad, (5) Sec 41 (1) (a). MOLOPO (1) K.E. Mokaleng, P.O. Box 10336, Makgobistad, (2) Tavern. (4) Restepele Tavern, Makgobistad, (5) Sec 41 (1) (a). MORETELE (1) Pule Jan Mashele, ID No , 8052 Zone 8, Lebothloane, Lebothloane. Postal address: 3rd Generation T & DC CC, PO Box 496, Ga-Rankuwa, (2) Special Liquor License (Bottle Store on-consumption). (4) Lebothloane Bottle Store, 8052 Zone 8 Lebothloane, Lebothloane. MORETELE (1) Joseph Nelson Moleko, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: / (2) Tavern (on-consumption). (4) Lesedi Tavern, Stand No. 1164, Maropeng Section, Makapanstad. MORETELE (1) Ramasela Agnes Chabalala, ID No , 60 Ga-Mmotla Township, Temba. Postal address: 3rd General T & DC CC, PO Box 496, Ga-Rankuwa, (2) Special Liquor License (Eating-house on-consumption). (4) DMR Tavern, 60 Ga-Mmotla Township, Temba. MORELETE (1) Pule Jan Mashele, ID No , 8052 Zone 8 Lebothloane, Lebothloane. Posadres: 3rd Generation T & DC CC, Posbus 496, Ga-Rankuwa, (2) Spesiale Dranklisensie (Eethuis binneverbruik). (4) Lebotloane Bottle Store, 8052 Zone 8, Lebothloane. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (a). MORETELE (1) Joseph Nelson Moleko, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: / (2) Tavern (on-consumption). (4) Lesedi Tavern, Stand No. 1164, Maropeng Section, Makapanstad. MORETELE (1) Ramasela Agnes Chabalala, ID No , 60 Ga-Mmotla Township, Temba. Posadres: 3rd General T & DC CC, Posbus 496, Ga-Rankuwa, (2) Spesiale Dranklisensie (Eethuis binneverbruik). (4) DMR Tavern, 60 Ga-Mmotla Township, Temba. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (a). MORETELE (1) Pule Jan Mashele, ID No , 8052 Zone 8, Lebothloane, Lebothloane. Postal address: 3rd Generation T & DC CC, PO Box 496, Ga-Rankuwa, (2) Special Liquor License (Tavern on-consumption). (4) Lebothloane Tavern, 8052 Zone 8 Lebothloane, Lebothloane. MORELETE (1) Pule Jan Mashele, ID No , 8052 Zone 8 Lebothloane, Lebothloane. Posadres: 3rd Generation T & DC CC, Posbus 496, Ga-Rankuwa, (2) Spesiale Dranklisensie (Eethuis binneverbruik). (4) Lebothloane Tavern, 8052 Zone 8, Lebothloane, Lebothloane. (5) Magtiging ingevolge artikel 41 (1) (a). MORETELE (1) Emmanuel Poni Mputla, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: / MORETELE (1) Emmanuel Poni Mputla, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: /

60 60 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (2) Tavern (on-consumption). (4) E.P. Tavern, Stand No. 6241, Zone 6, Danhouse, Makapanstad. (2) Tavern (on-consumption). (4) E.P. Tavern, Stand No. 6241, Zone 6, Danhouse, Makapanstad. MORETELE (1) Mokwena Mmamosesana Mary, ID No Residential address: 1030 Shakwane Street, Walman. (2) Special Liquor Licence (Liquor Tavern). (3) All kind of liquor. (4) Refiloe Tavern. Address: 67 Chauke Street, Olverton, District Moretele. MORETELE (1) Mokwena Mmamosesana Mary, ID No Residential address: 1030 Shakwane Street, Walman. (2) Special Liquor Licence (Liquor Tavern). (3) All kind of liquor. (4) Refiloe Tavern. Address: 67 Chauke Street, Olverton, District Moretele. MORETELE (1) Phillipine Machuene Montsha, Plot 38, Ruigtesloot, Moretele District, 0486, PO Box 162, Hammanskraal, (2) Tavern. (4) Abospark Tavern, Plot 178, Kromdraai, Waterberg, District Limpopo, MORETELE (1) Phillipine Machuene Montsha, Plot 38, Ruigtesloot, Moretele District, 0486, PO Box 162, Hammanskraal, (2) Tavern. (4) Abospark Tavern, Plot 178, Kromdraai, Waterberg, District Limpopo, MORETELE (1) Amos Thulare Malapile, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: / (2) Liquor Restaurant (on-consumption). (4) Thulani s Liquor Restaurant, Stand No. 0106, Little Trust Village, Lebotloane. MORETELE (1) Amos Thulare Malapile, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: / (2) Liquor Restaurant (on-consumption). (4) Thulani s Liquor Restaurant, Stand No. 0106, Little Trust Village, Lebotloane. MORETELE (1) Phadi Jack Lefika, 4th Street, PO Box 46, Dipetleloane, (2) Liquor Store. (3) All kinds and distribution. (4) Dipetleloane Liquor Store, Second Street, Dipetleloane, E69. MORETELE (1) Phadi Jack Lefika, 4th Street, PO Box 46, Dipetleloane, (2) Liquor Store. (3) All kinds and distribution. (4) Dipetleloane Liquor Store, Second Street, Dipetleloane, E69. MORETELE (1) Livhuwani Motileng, ID No Residential address: 85A Maubane. Cell: / / Webside: (2) Special Liquor Licence (Liquor Tavern). (3) All kind of liquor. MORETELE (1) Livhuwani Motileng, ID No Residential address: 85A Maubane. Cell: / / Webside: (2) Special Liquor Licence (Liquor Tavern). (3) All kind of liquor.

61 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Motileng Bar Lounge & Restaurant, address: 85A Maubane. (4) Motileng Bar Lounge & Restaurant, address: 85A Maubane. MORETELE (1) Phadi Jack Lefika, 4th Street, PO Box 46, Dipetleloane, (2) Liquor Store. (3) All kinds and distribution. (4) Dipetleloane Liquor Store, Second Street, Dipetleloane, E69. MORETELE (1) Phadi Jack Lefika, 4th Street, PO Box 46, Dipetleloane, (2) Liquor Store. (3) All kinds and distribution. (4) Dipetleloane Liquor Store, Second Street, Dipetleloane, E69. MORETELE (1) Phadi Jack Lefika, 4th Street, PO Box 46, Dipetleloane, (2) Liquor Store. (3) All kinds and distribution. (4) Dipetleloane Liquor Store, Second Street, Dipetleloane, E69. MORETELE (1) Phadi Jack Lefika, 4th Street, PO Box 46, Dipetleloane, (2) Liquor Store. (3) All kinds and distribution. (4) Dipetleloane Liquor Store, Second Street, Dipetleloane, E69. ODI (1) Seki Meshack Mookamedi, ID: , F032 Leokeng Section, Bapong, (2) Liquor Licence. (4) Billionaires Pub & Restaurant. (5) Odi. ODI (1) Seki Meshack Mookamedi, ID: , F032 Leokeng Section, Bapong, (2) Liquor Licence. (4) Billionaires Pub & Restaurant. (5) Odi. ODI (1) Gabriel Molefe Matlotleng, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Garankuwa, Tel: , (2) Tavern (on-consumption). (4) Heat Wave Tavern, Stand No. 4505, Springs, Mmakau. ODI (1) Gabriel Molefe Matlotleng, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Garankuwa, Tel: , (2) Tavern (on-consumption). (4) Heat Wave Tavern, Stand No. 4505, Springs, Mmakau. ODI (1) Kgagaru Isaack Lentsoane, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Garankuwa, Tel: , (2) Liquor Restaurant (on-consumption). (3) All kinds of Liquor. (4) Nana s Liquor Restaurant, Plot 78/237 Newtown, Oskraal. ODI (1) Kgagaru Isaack Lentsoane, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Garankuwa, Tel: , (2) Liquor Restaurant (on-consumption). (3) All kinds of Liquor. (4) Nana s Liquor Restaurant, Plot 78/237 Newtown, Oskraal.

62 62 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 ODI (1) Levy Molefe Tlhoale, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Garankuwa, Tel: , (2) Tavern (on-consumption). (4) Mmama s Place, Stand No. 063, Wendam Section, Legonyane. ODI (1) Levy Molefe Tlhoale, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Garankuwa, Tel: , (2) Tavern (on-consumption). (4) Mmama s Place, Stand No. 063, Wendam Section, Legonyane. ODI (1) Isais Thomas Sithole, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: , (2) Liquor Store (off-consumption). (4) I.T. Motirwe Liquor Store, Stand No. 350 Block C, Letlhabile. ODI (1) Isais Thomas Sithole, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: , (2) Liquor Store (off-consumption). (4) I.T. Motirwe Liquor Store, Stand No. 350 Block C, Letlhabile. ODI (1) Victor Motlhodi Pege, ID No Postal address: 1607 Zone 1 Ga-Rankuwa, Tel: , (2) Pub (on-consumption). (3) All kinds of Liquor. (4) Vic s Pub, Stand No. 334, Greenside, Rabokala. ODI (1) Victor Motlhodi Pege, ID No Postal address: 1607 Zone 1 Ga-Rankuwa, Tel: , (2) Pub (on-consumption). (3) All kinds of Liquor. (4) Vic s Pub, Stand No. 334, Greenside, Rabokala. ODI (1) Thabo George Kwape, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: , (2) Tavern (on-consumption). (4) Speak Easy Tavern, Stand No. 2621, Rockville, Hebron. ODI (1) Thabo George Kwape, ID No Postal address: 1607 Zone 1, Ga-Rankuwa, Tel: , (2) Tavern (on-consumption). (4) Speak Easy Tavern, Stand No. 2621, Rockville, Hebron. ODI (1) Mmasekwati Catherine Matsose, ID: , Legal Assistance Consultants, P.O. Box 4750, Brits, Tel: (012) Cell: (2) Tavern Liquor License. (4) E121 Skoolplaas, Bapong Section, Phomolong s Tarven. (5) Yes, according to article 41 (1) a. ODI (1) Mmasekwati Catherine Matsose, ID: , Legal Assistance Consultants, P.O. Box 4750, Brits, Tel: (012) Cell: (2) Tavern Liquor License. (4) E121 Skoolplaas, Bapong Section, Phomolong s Tarven. (5) Yes, according to article 41 (1) a. POTCHEFSTROOM (1) Bebe Patrick Mulauzi, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (2) Special Licence (Tavern). (3) All types. POTCHEFSTROOM (1) Bebe Patrick Mulauzi, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (2) Special Licence (Tavern). (3) All types.

63 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Club Confidence, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (5) 40 (a). (4) Club Confidence, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (5) 40 (a). POTCHEFSTROOM (1) Charles Thabo Kaudi, 1017 Letshabo Street, Potchef - stroom. (2) Pub & Grill. (3) All kind of liquor. (4) T-Man s Pub & Grill, 1017 Letshabo Street, Potchefstroom. (5) 41 (a). POTCHEFSTROOM (1) Charles Thabo Kaudi, 1017 Letshabo Street, Potchef - stroom. (2) Pub & Grill. (3) All kind of liquor. (4) T-Man s Pub & Grill, 1017 Letshabo Street, Potchefstroom. (5) 41 (a). POTCHEFSTROOM (1) Trevor Pule Letshabo, Ext. 7, Ikageng, Potchefstroom. (2) Special License (Eating-house). (4) Success Pub & Grill, Ext. 7, Ikageng, Potchefstroom. (5) Article 41 (1) A. POTCHEFSTROOM (1) Trevor Pule Letshabo, Ext. 7, Ikageng, Potchefstroom. (2) Special License (Eating-house). (4) Success Pub & Grill, Ext. 7, Ikageng, Potchefstroom. (5) Article 41 (1) A. POTCHEFSTROOM (1) Bebe Patrick Mulauzi, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (2) Special Licence (Tavern). (3) All types. (4) Club Confidence, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (5) 40 (a). RUSTENBURG (1) Bernhard Visser, ID: Residential address: Cnr Nelson Mandela & Bosch Street, Rustenburg, Postal address: P.O. Box 3466, Dalview, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Rustenburg Primary School, Business address: Cnr Nelson Mandela & Bosch Street, Rustenburg, POTCHEFSTROOM (1) Bebe Patrick Mulauzi, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (2) Special Licence (Tavern). (3) All types. (4) Club Confidence, 8592 Tsholofelo Str, Ikageng, Potchefstroom, (5) 40 (a). RUSTENBURG (1) Bernhard Visser, ID: Woonadres: H/v Nelson Mandela & Boschstraat, Rustenburg, Posadres: Posbus 3466, Dalview, (2) Restaurantdranklisensie. (4) Laerskool Rustenburg, besigheidsadres: H/v Nelson Mandela & Boschstraat, Rustenburg, (5) Artikel 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Nanalerato Ruby Kgekwane, House 35, Raphafana Street, Lefagatlha; PO Box 5470, Rustenburg, (2) Special License (Restaurant). (4) Lerato Restaurant, House 25, Raphafana Section, Lefaragatlha, (5) Article 41 (1) A. RUSTENBURG (1) Nanalerato Ruby Kgekwane, House 35, Raphafana Street, Lefagatlha; PO Box 5470, Rustenburg, (2) Spesiale Lisensie (Restaurant). (3) Alle soort drank. (4) Lerato Restaurant, House 25, Raphafana Section, Lefaragatlha, (5) Article 41 (1) A.

64 64 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 RUSTENBURG (1) Bernhard Visser, ID: Residential address: Cnr Nelson Mandela & Bosch Street, Rustenburg, Postal address: P.O. Box 3466, Dalview, (2) Club Liquor Licence. (4) Rustenburg Primary School, Business address: Cnr Nelson Mandela & Bosch Street, Rustenburg, RUSTENBURG (1) Bernhard Visser, ID: Residential address: Cnr Nelson Mandela & Bosch Street, Rustenburg, Postal address: P.O. Box 3466, Dalview, (2) Restaurant Liquor Licence. (4) Larries Restaurant, Business address: Cnr Nelson Mandela & Bosch Street, Rustenburg, RUSTENBURG (1) Charles Kedipaletse Misoya, House 85, Matlatsi Marwane Section, Lefaragatlha, (2) Special License (Tavern). (4) Misoya s Sports Pub, House 85, Matlatsi, Marwane Section, Lefaragatlha, (5) Article 41 (1) A. RUSTENBURG (1) Jairus Thabo Isaac Makabe, No. 172, Lesung, Mosenthal, Rustenburg, (2) Special License (Tavern). (4) Big J Pub, No. 172 Lesung Village, Mesenthal, Rusten - burg, (5) Article 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Raneila Solomon Molope, 1587 Matshela Pata, Swartklip, (2) Special License (on-consumption). (4) Solomon Tavern, 1587 Matsela Pata, Swartklip, (5) Article 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Bernhard Visser, ID: Woonadres: H/v Nelson Mandela & Boschstraat, Rustenburg, Posadres: Posbus 3466, Dalview, (2) Klubdranklisensie. (4) Laerskool Rustenburg, besigheidsadres: H/v Nelson Mandela & Boschstraat, Rustenburg, (5) Artikel 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Bernhard Visser, ID: Woonadres: H/v Nelson Mandela & Boschstraat, Rustenburg, Posadres: Posbus 3466, Dalview, (2) Restaurantdranklisensie. (4) Larries Restaurant, Besigheidsadres: H/v Nelson Mandela & Boschstraat, Rustenburg, (5) Artikel 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Charles Kedipaletse Misoya, House 85, Matlatsi Marwane Section, Lefaragatlha, (2) Spesiale Lisensie (Tavern). (3) Alle soort drank. (4) Misoya s Sports Pub, House 85, Matlatsi, Marwane Section, Lefaragatlha, (5) Article 41 (1) A. RUSTENBURG (1) Jairus Thabo Isaac Makabe, No. 172, Lesung, Mosenthal, Rustenburg, (2) Spesiale Lisensie (Tavern). (4) Big J Pub, No. 172 Lesung Village, Mesenthal, Rusten - burg, (5) Article 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Raneila Solomon Molope, 1587 Matshela Pata, Swartklip, (2) Spesiale Lisensie (on-consumption). (3) Alle soort drank. (4) Solomon Tavern, 1587 Matsela Pata, Swartklip, (5) Article 41 (1) (a). RUSTENBURG (1) Malatji Cedric Lekgowa, Stand No. A23 Malaeneng Section, Mooinooi, 0325; PO Box 8515, Rustenburg, (2) Restaurant License. RUSTENBURG (1) Malatji Cedric Lekgowa, Stand No. A23 Malaeneng Section, Mooinooi, 0325; PO Box 8515, Rustenburg, (2) Restaurant License.

65 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No (4) Fast Link Pub and Grill, Stand No. A23, Malaeneng Section, Mooinooi, (4) Fast Link Pub and Grill, Stand No. A23, Malaeneng Section, Mooinooi, SWARTRUGGENS (1) Phistos Rapula Ramadikela, Stand No. 48, Borolelo, Swartruggens, 2835; Box 156, Swartruggens, (2) Liquor Store. (4) Borolelo Liquor Store, Stand No. 301, Borolelo, Swartruggens. SWARTRUGGENS (1) Phistos Rapula Ramadikela, Stand No. 48, Borolelo, Swartruggens, 2835; Box 156, Swartruggens, (2) Liquor Store. (4) Borolelo Liquor Store, Stand No. 301, Borolelo, Swartruggens. SWARTRUGGENS (1) Matthys Johannes Louwrens Oosthuizen, Portion 30, Woodstock 397 JP, Swartruggens; PO Box 309, Swartruggens, (2) Accommodation. (4) Deo Juvante Lodge, Portion 30, Woodstock 397 JP, Swartruggens. SWARTRUGGENS (1) Matthys Johannes Louwrens Oosthuizen, Portion 30, Woodstock 397 JP, Swartruggens; PO Box 309, Swartruggens, (2) Accommodation. (4) Deo Juvante Lodge, Portion 30, Woodstock 397 JP, Swartruggens. THEMBA (1) George Makuke Mphshane, Stand No. 310, Mark s Section, Ngobi Village, Cyferskuil, PO Box 1016, Fauna Park, Polokwane, (2) Special Liquor Licence: Tavern. (4) King George s Tavern, Stand 310, Mark s Section, Ngobi Village, Cyferskuil. (5) Regulation 5 section 41 (i) (a) (c) and 42 (1). THEMBA (1) George Makuke Mphshane, Stand No. 310, Mark s Section, Ngobi Village, Cyferskuil, PO Box 1016, Fauna Park, Polokwane, (2) Special Liquor Licence: Tavern. (4) King George s Tavern, Stand 310, Mark s Section, Ngobi Village, Cyferskuil. (5) Regulation 5 section 41 (i) (a) (c) and 42 (1). WOLMARANSSTAD (1) Nkatlholang Solomon Kesiloe, ID No Residential address: 2302 Mhlongo Street, Kgakala Leeudoringstad, Postal address: 2302 Mhlongo Street, Kgakala, Leeudoringstad, Tel No (2) Special License (on-consumption Taver). (4) Zama Zama Tavern, Stand 2302, Kgakala Extension 1 Township, Registration Division H.P., Province North West; 2302 Mhlongo Street, Kgakala, Leeudoringstad. (5) Section 41 (1) (a) of the Liquor Act. WOLMARANSSTAD (1) Nkatlholang Solomon Kesiloe, ID No Residensiele adres: Mhlongostraat 2302, Kgakala Leeudoringstad, Posadres: Mhlongostraat 2302, Kgakala, Leeudoringstad, Tel No (2) Spesiale Lisensie (binneverbruik Taverne). (4) Zama Zama Tavern, Erf 2302, Kgakala Uitbreiding 1 Dorpsgebied, Registrasie Afdeling H.P., Provinsie Noordwes; Mhlongostraat 2302, Kgakala, Leeudoringstad. (5) Artikel 41 (1) (a) van die Drankwet. WOLMARANSSTAD (1) Madelein Mulder, ID No , 25 Paul Kruger Street, Leeuwdoornsstad, Postal address: PO Box 276, Mossel Bay, (2) Liquor Store Liquor Licence. WOLMARANSSTAD (1) Madelein Mulder, ID No , Paul Krugerstraat 25, Leeuwdoornsstad, Posadres: Posbus 276, Mossel Bay, (2) Drankwinkellisensie.

66 66 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (4) JS Liquor Store, 15 Hester Street, Leeuwdoornsstad, 2640, also known as Erf 249, Leeuwdoornsstad, Maquassi-Hills Municipality, North West Province. (4) JS Drankwinkel, Hesterstraat 15, Leeuwdoornsstad, 2640, ook bekend as Erf 249, Leeuwdoornsstad, Maquassi-Hills Munisipaliteit, Noordwes Provinsie. (5) Art 41 (1) (a). ZEERUST/OTTOSHOOP (1) Zeekoeivalley 83, Ottoshoop. (2) Liquor License for Bar/Pub. (3) Beer, ciders and strong alcohol. (4) Kaya Inkalamo Game Lodge, Zeekoeivalley 83, Ottoshoop. (5) Approval and submission of liquor license. ZEERUST/OTTOSHOOP (1) Zeekoeivalley 83, Ottoshoop. (2) Liquor License for Bar/Pub. (3) Beer, ciders and strong alcohol. (4) Kaya Inkalamo Game Lodge, Zeekoeivalley 83, Ottoshoop. (5) Approval and submission of liquor license. NOTICE 732 OF 2014 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY LIQUOR ACT, 1989 NOTICE OF APPLICATIONS FOR THE REMOVAL OF LICENCES Notice is hereby given that the applicants specified in the Schedule hereto have given notice of their intention to lodge applications for the removal of liquor licences to premises situated in the districts indicated in the Schedule. The applications concerned may, up to and including the last date on which an objection against or representations or a petition in support of such applications may be lodged in terms of the regulations, upon request and free of charge, be inspected by any person at the office of the magistrate of the district from which they emanate. SCHEDULE The undermentioned figures used in brackets in the Schedule, have the following meanings: (1) = Full name, street and postal address of applicant. (2) = Kind of licence to be removed. (3) = Kind of liquor to be sold. (4) = Full address of licensed premises and district in which situated. (5) = Name under which business is to be conducted and full address of other premises. (6) = Determination, consent, approval or authority applied for (see regulation 83). KENNISGEWING 732 VAN 2014 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID DRANKWET, 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM DIE VERPLASING VAN LISENSIES Kennis word hierby gegee dat die aansoekers in die Bylae hierby gespesifiseer, kennis gegee het van hulle voorneme om aansoeke om die verplasing van dranklisensies na persele geleë in die distrikte wat in die Bylae aangedui is, in te dien. Die betrokke aansoeke kan tot en met die laaste dag waarop n beswaar teen of vertoë of n petisie ter ondersteuning van sodanige aansoeke ingevolge die regulasies ingedien kan word, op versoek gratis deur enige persoon by die kantoor van die landdros van die distrik van waar sodanige aansoeke afkomstig is, ondersoek word. BYLAE Onderstaande syfers, wat tussen hakies in die Bylae gebruik word, het die volgende betekenisse: (1) = Volledige naam, straat- en posadres van aansoeker. (2) = Soort lisensie wat verplaas sal word. (3) = Soort drank wat verkoop sal word. (4) = Volledige adres van gelisensieerde perseel en distrik waarin geleë. (5) = Naam waaronder besigheid gedoen sal word en volledige adres van ander perseel. (6) = Bepaling, toestemming, goedkeuring of magtiging waarom aansoek gedoen word (sien regulasie 83).

67 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No LIMPOPO LIMPOPO BOLOBEDU (1) Alpheus Kgashane Mothlele, Stand No. 155, Mothlele Village, Ga-Mothele, Bolobedu. Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Tzaneen, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Skhumbuzo Thlabane Bar, Stand No. 155, Mothlele Village, Ga-Mothlele, Bolobedu. BOLOBEDU (1) Alpheus Kgashane Mothlele, Stand No. 155, Mothlele Village, Ga-Mothele, Bolobedu. Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Tzaneen, (2) Special Liquor Licence (Tavern). (4) Skhumbuzo Thlabane Bar, Stand No. 155, Mothlele Village, Ga-Mothlele, Bolobedu. LEPHALALE (1) Manganyi Mosesenyane Thomas, Morwe Village, Ga- Seleka, Lephale; P.O. Box 1022, Mphahlele, (2) Liquor Restaurant. (4) The Boss Liquor Resturant, Stand 099, Ga-Seleka Village, Lephalale. (5) The Boss Liquor Restaurant, Stand No , Morwe Village. (6). LETABA (1) Thengane Obrey Hlongwani, 189 L.T. Gedeelte 2, Ongeluksplaas, Mooketsi, Letaba. Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Letaba, (2) Special Liquor License (Eating-house). (4) Nic s Liquor, 189 L.T., Gedeelte 2, Ongeluksplaas, Mooketsi, Letaba. MPUMALANGA LEPHALALE (1) Manganyi Mosesenyane Thomas, Morwe Village, Ga- Seleka, Lephale; P.O. Box 1022, Mphahlele, (2) Liquor Restaurant. (4) The Boss Liquor Resturant, Stand 099, Ga-Seleka Village, Lephalale. (5) The Boss Liquor Restaurant, Stand No , Morwe Village. (6). LETABA (1) Thengane Obrey Hlongwani, 189 L.T. Gedeelte 2, Ongeluksplaas, Mooketsi, Letaba. Postal: C/o Harry Mashao Consulting, PO Box 3577, Letaba, (2) Special Liquor License (Eating-house). (4) Nic s Liquor, 189 L.T., Gedeelte 2, Ongeluksplaas, Mooketsi, Letaba. MPUMALANGA PIET RETIEF (1) Mathys Andries Petrus Lamprecht, 5 Schwart Street, Piet Retief; P.O. Box 1878, Piet Retief, (2) Bottle Store (off-consumption). (4) Portion 44, a Portion of 22 of the farm Welgekozen 514, on the N2 Road to Piet Retief, District Piet Retief. (5) Spot On PR (Pty) Ltd, 6 Retief Street, Piet Retief. (6) None. PIET RETIEF (1) Mathys Andries Petrus Lamprecht, 5 Schwart Street, Piet Retief; Posbus 1878, Piet Retief, (2) Drankwinkel (Buiteverbruik). (4) Gedeelte 44, n gedeelte van 22 van die plaas Welgekozen 514, op die N2 Pad oppad Piet Retief toe, distrik Piet Retief. (5) Spot On PR (Edms) Bpk, Retiefstraat 6, Piet Retief. (6) Geen. WITBANK (1) Anthony Ujobolo, , 12 Cock Tree Street, Moreleta Park, Pretoria; P.O. Box 32106, Glenstantia, (2) Restaurant Liquor Licence. WITBANK (1) Anthony Ujobolo, , Cock Treestraat 12, Moreleta Park, Pretoria; Posbus 32106, Glenstantia, (2) Restaurant Dranklisensie.

68 68 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 (3) All types of liquor. (4) Ozone Café, Shop No. 50, Saveways Crescent Mall, Mandela Street, Witbank, District of Witbank (Mpumalanga). (5) Ozone Café, Shop No. 210, Greenpoint Centre, bounded by Stevenson, Albertyn and Ryan Roads, emalahleni, District of Witbank (Mpumalanga). (6). (4) Ozone Café, Winkel No. 50, Saveways Crescent Sentrum, Mandelastraat, Witbank, distrik Witbank (Mpumalanga). (5) Ozone Café, Winkel No. 210, Greenpoint Sentrum, begrens deur Stevenson-, Albertyn- en Ryanstraat, emalahleni, distrik Witbank (Mpumalanga). (6). NORTH WEST NOORDWES MOLOPO (1) Itumeleng Sakie Tlhapi, 7439 Cydonia Street, Unit 15, Mmabatho; 6867 Pandoria Close, Unit 15, Mmabatho, (2) Tavern. (4) 7439 Cydonia Street, Unit 15, Mmabatho, Molopo District. (5) Sakie s Place, 7404 Cydonia Street, Unit 15, Mmabatho. (6). MOLOPO (1) Itumeleng Sakie Tlhapi, 7439 Cydonia Street, Unit 15, Mmabatho; 6867 Pandoria Close, Unit 15, Mmabatho, (2) Tavern. (4) 7439 Cydonia Street, Unit 15, Mmabatho, Molopo District. (5) Sakie s Place, 7404 Cydonia Street, Unit 15, Mmabatho. (6).

69 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No

70 70 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014

71 STAATSKOERANT, 5 SEPTEMBER 2014 No

72 72 No GOVERNMENT GAZETTE, 5 SEPTEMBER 2014 NOTICE - CHANGE OF TELEPHONE NUMBERS: GOVERNMENT PRINTING WORKS As the mandated government security printer, providing world class security products and services, Government Printing Works has adopted some of the highly innovative technologies to best serve its customers and stakeholders. In line with this task, Government Printing Works has implemented a new telephony system to ensure most effective communication and accessibility. As a result of this development, our telephone numbers will change with effect from 3 February 2014, starting with the Pretoria offices. The new numbers are as follows: Switchboard : /6002 Advertising /6206/6207/6208/6209/6210/6211/6212 Publications Enquiries Maps Debtors : /6053/6058 : /6065 : /6056/6064 Subscription : /6055/6057 SCM /6373/6218 Debtors /6242 Creditors /6274 Please consult our website at for more contact details. The numbers for our provincial offices in Polokwane, East London and Mmabatho will not change at this stage. Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001 Publications: Tel: (012) , , Advertisements: Tel: (012) , , , , Subscriptions: Tel: (012) , , Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001 Publikasies: Tel: (012) , , Advertensies: Tel: (012) , , , , Subskripsies: Tel: (012) , ,

2 No PROVINCIAL GAZETTE, EXTRAORDINARY 4 MAY 2018

2 No PROVINCIAL GAZETTE, EXTRAORDINARY 4 MAY 2018 NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI VA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO lomntla KOlONI EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 25

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 588 Pretoria, 6 June Junie 2014 No. 37698 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 594 Pretoria, 5 December Desember 2014 No. 38252 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible

More information

Registered Name Trading name Status. Operational Meropa Casino Ltd

Registered Name Trading name Status. Operational Meropa Casino Ltd 1. LICENSED ENTITIES 1.1.1. CASINOS Registered Name Trading name 1 Meropa Casino & Entertainment World (Pty) Meropa Casino Ltd 2 Peermont Global Limpopo (Pty) Ltd Khoroni Hotel Casino & Convention Resort

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 592 Pretoria, 3 October Oktober 2014 No. 38021 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 586 Pretoria, 4 April 2014 No. 37473 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

NORTH WEST NOORDWES EXTRAORDINARY PROVINCIAL GAZETTE BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES EXTRAORDINARY PROVINCIAL GAZETTE BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES EXTRAORDINARY PROVINCIAL GAZETTE BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 5 MARCH MAART 2013 No. 7090 We all hove the power to prevent

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Vol. 611 Pretoria, 6 May Mei 2016 No. 39975 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 16 APRIL 2018

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 16 APRIL 2018 NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI VA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO lomntla KOlONI Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 25 KIMBERLEY 16 APRIL 2018 16

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Vol. 603 Pretoria, 4 September September 2015 No. 39171 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 5 SEPTEMBER 2017 No. 7804 5 SEPTEMBER 2017 PART 1 OF 2 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Vol. 616 Pretoria, 7 October Oktober 2016 No. 40333 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 12 MARCH 2018

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 12 MARCH 2018 NORTHERN CAPE PROVINCE PROFENSI VA KAPA-BOKONE NOORD-KAAP PROVINSIE IPHONDO lomntla KOlONI Provincial Gazette Kasete ya Profensi igazethi YePhondo Provinsiale Koerant Vol. 25 KIMBERLEY 12 MARCH 2018 12

More information

South African Maritime Safety Authority

South African Maritime Safety Authority South African Maritime Safety Authority Marine Notice No. 17 of 2008 National Certificates of Competence for skippers trained by the SAPS Water Wing Division TO THE SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE WATER WING

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 571 Pretoria, 4 January Januarie 2013 No. 36024 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible

More information

LIMPOPO. connecting. collecting. collaborating A SUPPORT SERVICES DIRECTORY SERIES

LIMPOPO. connecting. collecting. collaborating A SUPPORT SERVICES DIRECTORY SERIES LIMPOPO A SUPPORT SERVICES DIRECTORY SERIES 6 2013 collecting connecting collaborating Introducing a new identity for HIVAN The Centre for HIV/AIDS Networking (HIVAN) has a long history of working in the

More information

News Flash. 6 September Dear Members

News Flash. 6 September Dear Members News Flash 6 September 2013 Dear Members Please take note of the following announcements, as they are very important to every member who wants to be part of the decision-making process of the Club. Please

More information

BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA OFFICIAL GAZETTE. R0,50 Saterdag 30 April 1988 WINDHOEK Saturday 30 April 1988 No 5538.

BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA OFFICIAL GAZETTE. R0,50 Saterdag 30 April 1988 WINDHOEK Saturday 30 April 1988 No 5538. UITGAWE OP GESAG BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY R0,50 Saterdag 30 April WINDHOEK Saturday 30 April No 5538

More information

South African Maritime Safety Authority

South African Maritime Safety Authority South African Maritime Safety Authority Marine Notice No. 19 of 2008 Certificates of competence issued to holders of the Naval Coxswains certificates TO SAMSA EXAMINERS, REGISTRAR OF SEAFARERS, NAVAL OFFICERS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KwaZulu-Natal Province KwaZulu-Natal Provinsie Isifundazwe sakwazulu-natali Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

More information

POLOKWANE MOTOR RALLY October 2014 SPECTATOR GUIDE

POLOKWANE MOTOR RALLY October 2014 SPECTATOR GUIDE POLOKWANE MOTOR RALLY - 2014 17 18 October 2014 SPECTATOR GUIDE WARNING - MOTORSPORT IS DANGEROUS In view of the high speeds attained by the competitors, accidents can happen. The promoters and organizers

More information

Buitengewone Provinsiale Koerant

Buitengewone Provinsiale Koerant POVINCE OF THE WESTEN CAPE POVINSIE WES-KAAP IPHONDO LENTSHONA KOLONI Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Tsongezelelo kwigazethi yephondo 7749 7749 7749 Friday, 24 March

More information

BEFORE THE HOUNARABLE JUDGE UNOPPOSED APPLICATIONS: 22 AUGUST 2017 COURT 1 THIRD FLOOR

BEFORE THE HOUNARABLE JUDGE UNOPPOSED APPLICATIONS: 22 AUGUST 2017 COURT 1 THIRD FLOOR OFFICE OF THE CHIEF JUSTICE IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA, GAUTENG DIISION, PRETORIA FUNCTIONING AS LIMPOPO DIISION POLOKWANE Private Bag X 9693; Polokwane; 0700. 36 Biccard Street; Polokwane; 0699

More information

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 5 October 2012 Extraordinary Provincial Gazette of KwaZulu-Natal 3 PROVINCIAL NOTICE No. 112 5 October 2012 DEPARTMENT OF FINANCE NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 OF THE KWAZULU-NATAL GAMING AND BETTING TAX

More information

IN DIE HOË HOF VAN SUID-AFRIKA

IN DIE HOË HOF VAN SUID-AFRIKA IN DIE HOË HOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) ---------------- KAAPSTAD: DINSDAG op die 14de dag van JANUARIE 2014 ---------------- DERDE AFDELING: HOF NO. 18 OM 10H00 V.M. BEVELE NISI

More information

BRIEFING DOCUMENT FOR THE BOLAND TEAM 2018 SA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS. 8 SEPTEMBER Nelson Mandela University Port Elizabeth

BRIEFING DOCUMENT FOR THE BOLAND TEAM 2018 SA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS. 8 SEPTEMBER Nelson Mandela University Port Elizabeth BRIEFING DOCUMENT FOR THE BOLAND TEAM 2018 SA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 8 SEPTEMBER 2018- Nelson Mandela University Port Elizabeth Dear Athlete Congratulations on your selection onto the team to the

More information

FPASA FIRE BRIGADE CLASSIFICATION LIST

FPASA FIRE BRIGADE CLASSIFICATION LIST FPASA FIRE BRIGADE CLASSIFICATION LIST This is an FPASA restricted document provided for the exclusive use of FPASA Stakeholder members only and must not be copied, distributed or the information shared

More information

Measuring of Poverty in Limpopo: An analysis of different measures of poverty and the multiple deprivation index. PSEF Nov 2014

Measuring of Poverty in Limpopo: An analysis of different measures of poverty and the multiple deprivation index. PSEF Nov 2014 Measuring of Poverty in Limpopo: An analysis of different measures of poverty and the multiple deprivation index PSEF Nov 2014 Overview Introduction Definitions of poverty and measures of poverty Methodology

More information

INAS FID 5 TH FOOTBALL WORLD CHAMPIONSHIPS 2010

INAS FID 5 TH FOOTBALL WORLD CHAMPIONSHIPS 2010 INAS FID 5 TH FOOTBALL WORLD CHAMPIONSHIPS 2010 South Africa Sports Association for the Intellectually Impaired hereby invites all countries qualified for the INAS-FID 5h Football World Championships 1.

More information

Purebred Arabian Northern Cape Regional Championships: Upington EXPO 2 4 MAY 2013 1 ORGANISER Northern Cape Arabian Horse Club PO Box 3224 UPINGTON 8800 2. ENQUIRIES Dr WL Harris 071 870 4276 veeartsnrv@telkomsa.net

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 583 Pretoria, 3 January Januarie 2014 No. 37184 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible

More information

PERMIT APPLICATION FORM

PERMIT APPLICATION FORM PERMIT APPLICATION FORM APPLICATION FOR PERMIT/S AND OR LICENCES IN TERMS OF: THE NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: BIODIVERSITY ACT (ACT 10 OF 2004) AUTHORISING RESTRICTED ACTIVITY/-IES INVOLVING LISTED

More information

National Gambling Statistics Casinos, Bingo, Limited Pay-out Machines and Fixed Odds and Totalisator Betting

National Gambling Statistics Casinos, Bingo, Limited Pay-out Machines and Fixed Odds and Totalisator Betting National Gambling Statistics Casinos, Bingo, Limited Pay-out Machines and Fixed Odds and Totalisator Betting 2014/2015 Financial Year (FY15) 1 April 2014 31 March 2015 Quarter 1 = 1 April 2014 30 June

More information

7. Finansiële state en geouditeerde rekeninge vir die finansiële jaar 1 Oktober to 30 September 2015

7. Finansiële state en geouditeerde rekeninge vir die finansiële jaar 1 Oktober to 30 September 2015 NGUNI BEESTELERSGENOOTSKAP NGUNI CATTLE BREEDERS SOCIETY Agenda vir die Algemene Jaar Vergadering te Maselspoort, Bloemfontein op Vrydag, 13 November 2015 om 12h00. Agenda for the Annual General Meeting

More information

PLEASE NOTE THESE IMPORTANT CHANGES TO THE HANDICAPPING MANUAL (EFFECTIVE 1 APRIL) Handicap Manual Changes Effective 1 April 2013

PLEASE NOTE THESE IMPORTANT CHANGES TO THE HANDICAPPING MANUAL (EFFECTIVE 1 APRIL) Handicap Manual Changes Effective 1 April 2013 News Flash 22 March 2013 Dear members PLEASE NOTE THESE IMPORTANT CHANGES TO THE HANDICAPPING MANUAL (EFFECTIVE 1 APRIL) Handicap Manual Changes Effective 1 April 2013 The South African Golf Association,

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Vol. 609 Pretoria, 4 March Maart 2016 No. 39782 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the

More information

BRIEFING DOCUMENT FOR THE BOLAND TEAM 2017 SA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 9 SEPTEMBER NWU-PUKKE SPORTS FIELD POTCHEFSTROOM

BRIEFING DOCUMENT FOR THE BOLAND TEAM 2017 SA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 9 SEPTEMBER NWU-PUKKE SPORTS FIELD POTCHEFSTROOM BRIEFING DOCUMENT FOR THE BOLAND TEAM 2017 SA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 9 SEPTEMBER 2017- NWU-PUKKE SPORTS FIELD POTCHEFSTROOM Dear Athlete Congratulations on your selection onto the team to the above-mentioned

More information

SUNDAY / SONDAG 18 MARCH 2018 MONDAY / MAANDAG 19 MARCH 2018

SUNDAY / SONDAG 18 MARCH 2018 MONDAY / MAANDAG 19 MARCH 2018 PROGRAMME FREE STATE PROVINCIAL OPEN CHAMPIONSHIPS Friday 16th & Saturday 17th MARCH 2018 Please note the Free State Championship ends at 12h00 on Saturday 17th March. The Scottish Sword which is a SABU

More information

ELECTRONIC TRANSMISSION

ELECTRONIC TRANSMISSION 1992-2018 CONTACT DETAILS : +27 (0) 11 880 5800 : (+27) 11 442 3091 @: ceo@athleticssa.net : www.athletics.org.za POSTAL ADDRESS P O Box 2712 Houghton Estate 2041 STREET ADDRESS Athletics House No. 3,

More information

GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA, WITH SPECIFIC REFERENCE TO IMPACT OF EBTs ON BINGO, LPM & CASINO SECTORS

GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA, WITH SPECIFIC REFERENCE TO IMPACT OF EBTs ON BINGO, LPM & CASINO SECTORS GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA, WITH SPECIFIC REFERENCE TO IMPACT OF EBTs ON BINGO, LPM & CASINO SECTORS Presentation to: National Gambling Policy Council 12 March 2018 CONTENT Part One Gambling

More information

Afrikaanse Hoër Seunskool in samewerking met die Universiteit van Pretoria

Afrikaanse Hoër Seunskool in samewerking met die Universiteit van Pretoria Afrikaanse Hoër Seunskool in samewerking met die Universiteit van Pretoria bied met trots aan: 28 September - 1 Oktober 2016 VEREISTES EN PROGRAM Die Il Vento Nasionale Blaasinstrument-kompetisie is vir

More information

ELECTRONIC TRANSMISSION CONTACT DETAILS

ELECTRONIC TRANSMISSION CONTACT DETAILS 1992-2017 CONTACT DETAILS : +27 (0) 11 880 5800 : (+27) 11 442 3091 @: DurellJ@athleticssa.co.za : www.athletics.org.za POSTAL ADDRESS P O Box 2712 Houghton Estate 2041 STREET ADDRESS Athletics House No.

More information

Geaffilieer by SASF / Affiliated with SAWF SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 1 NEW YEAR. 8 9 Schools Reopen NATIONAL TRAINING

Geaffilieer by SASF / Affiliated with SAWF SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 1 NEW YEAR. 8 9 Schools Reopen NATIONAL TRAINING DATUM HERSIEN: 29Nov JANUARIE JANUARY NEW YEAR 2 3 4 Correspondence for SAWF meeting close 5 6 7 Closing date for SAWF General Meeting Attendance Confirmation 8 9 Schools Reopen 3 4 5 6 20 2 27 28 8:30

More information

2018 PUREBRED & PART-BRED ARABIAN GAUTENG CHAMPIONSHIPS

2018 PUREBRED & PART-BRED ARABIAN GAUTENG CHAMPIONSHIPS 2018 PUREBRED & PART-BRED ARABIAN GAUTENG CHAMPIONSHIPS 1. ORGANISER Gauteng Region of the Arabian Horse Society 2. ENQUIRIES Fanie Rootman 082 9244432 fr@lantic.net 3. DATE AND VENUE Johan du Plessis

More information

AKSIE. ANDER LEDE VAN DIE RAAD Rdh. A De Vries [DA] : Speaker

AKSIE. ANDER LEDE VAN DIE RAAD Rdh. A De Vries [DA] : Speaker s MUNISIPALE KANTORE, PIKETBERG TEENWOORDIG: LEDE VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE Rdh. EB Manuel [DA] : Uitvoerende Burgemeester Rdd. SM Crafford [DA] : Uitvoerende Onderburgemeester Rdh. RM van

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 577 Pretoria, 5 July Julie 2013 No. 36604 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Vol. 578 Pretoria, 2 August Augustus 2013 No. 36701 N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for

More information

SUID AFRIKAANSE TWEEKAMP: PRESIDENT SE JAARVERSLAG AANGEBIED BY DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU IN PORT ELIZABETH OP 29 MAART 2019

SUID AFRIKAANSE TWEEKAMP: PRESIDENT SE JAARVERSLAG AANGEBIED BY DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU IN PORT ELIZABETH OP 29 MAART 2019 SOUTH AFRICAN BIATHLON ASSOCIATION SUID-AFRIKAANSE TWEEKAMP VERENIGING 18 Benade Street, STRAND, 7140, SOUTH AFRICA Tel: 082 409 8820; e-mail: Blackie.Swart@westerncape.gov.za A truly South African family

More information

STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette,

STAATSKOERANT, 6 OKTOBER 2006 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette, 2 No. 29251 GOVERNMENT GAZETTE, 6 OCTOBER 2006 CONTENTS INHOUD No. Page No. Gazette No. No. Bladsy No. Koerant No. GENERAL NOTICES Trade and Industry, Department of General Notices 1409 Liquor Act (27/1989):

More information

Circular 31 of ASA 2018 (04/12) 2019 ASA FIXTURES LIST, REQUEST RECOMMENDATIONS

Circular 31 of ASA 2018 (04/12) 2019 ASA FIXTURES LIST, REQUEST RECOMMENDATIONS 1992-2018 CONTACT DETAILS : +27 (0) 11 880 5800 : (+27) 11 442 3091 @: DurellJ@athleticssa.co.za : www.athletics.org.za POSTAL ADDRESS P O Box 2712 Houghton Estate 2041 STREET ADDRESS Athletics House No.

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) ---------------- KAAPSTAD: DONDERDAG, die 31ste DAG VAN JULIE 2014 ---------------- DERDE AFDELING: HOF NO. 16 OM 10H00 V.M. VOOR SY

More information

AGM 2016 South Africa January, 2016

AGM 2016 South Africa January, 2016 Page 1 / 8 AGM 2016 South Africa Hosted by: Morgan Cargo Pty. Ltd., Pretoria, South Africa Kwa Maritane Bush Lodge, Pilanesberg National Park 11-15 January, 2016 Every country in the world displays some

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 4 AUGUST 2017

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 4 AUGUST 2017 Vol. 626. August Pretoria, 4 A t 2017 ugus us No. 41022 2 No.41022 GOVERNMENT GAZETTE, 4 AUGUST 2017 STAATSKOERANT, 4 AUGUSTUS 2017 No.41022 3 TABLE OF CONTENTS No GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS

More information

18 SEPTEMBER Congratulations to the following staff member who will be celebrating his birthday during the coming week:

18 SEPTEMBER Congratulations to the following staff member who will be celebrating his birthday during the coming week: SCHOLARSHIP 18 SEPTEMBER 2018 18 SEPTEMBER 2018 ISSUE: 32 UITGAWE: FROM THE HEADMASTER Geagte Ouers Die Boishaaiveiling het Donderdagaand plaasgevind. Dit was die eerste keer dat HJS, die Oudstudente Unie

More information

11 to 17 January days. 817 km m Climb

11 to 17 January days. 817 km m Climb 11 to 17 January 2019 7 days 817 km 15 495m Climb Time Schedule Thursday 10 January 2019 15h00 18h00 18h00 18h30 19h00 Registration for all participants at Blyde Canyon, a Forever Resort. Registration

More information

The Greatest Train Race 2016 Entry Form 20 AUGUST 2016 ENTRIES LIMITED TO PARTICIPANTS

The Greatest Train Race 2016 Entry Form 20 AUGUST 2016 ENTRIES LIMITED TO PARTICIPANTS Entry Fees and Registration The Greatest Train Race 2016 Entry Form 20 AUGUST 2016 ENTRIES LIMITED TO 20 000 PARTICIPANTS Relay Teams - R400.00 15 km Individual - R85.00 School Teams - R200.00 32 km Individual

More information

WORLD ANGLING GAMES SOUTH AFRICA th FIPS MOUCHE MASTERS WORLD FLY FISHING CHAMPIONSHIPS 2019

WORLD ANGLING GAMES SOUTH AFRICA th FIPS MOUCHE MASTERS WORLD FLY FISHING CHAMPIONSHIPS 2019 Organizational Office Sport Fishing World Games 2019 Johannesburg, SouthAfrica Fax 0027 86 568 7653 Tel. 0027 82 829 8251 E-mail: secretary@sasacc.co.za Website: www.fishingworldgames2019.co.za WORLD ANGLING

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 11 APRIL 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docum

2 No PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 11 APRIL 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docum NORTH WEST NOORDWES EXTRAORDINARY PROVINCIAL GAZETTE BUITENGEWONE PROVINSIALE KOERANT Vol. 255 11 APRIL 2012 No. 6983 2 No. 6983 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 11 APRIL 2012 IMPORTANT NOTICE The Government

More information

PAYS SECTION. Afrique du Sud Établissements de taxidermie. En vigueur depuis le: 05/05/2018 Date de publication 05/05/2018.

PAYS SECTION. Afrique du Sud Établissements de taxidermie. En vigueur depuis le: 05/05/2018 Date de publication 05/05/2018. PAYS SECTION Afrique du Sud Établissements de taxidermie En vigueur depuis le: 05/05/2018 Date de publication 05/05/2018 00062 Liste en vigueur 8/204 Silver Falls Trading 126 Cc Doornfontein Gauteng CAT3

More information

The LOC and all the partners will do their level best to organise a professional Championships and make you feel welcome in the South of Africa.

The LOC and all the partners will do their level best to organise a professional Championships and make you feel welcome in the South of Africa. 3 rd IAADS World Athletics Championships and 1 st ITTADS World Table Tennis Championships. Bloemfontein South Africa 2015 21 th to 27 th November 2015 Dear Friends, The Local Organising Committee (LOC),

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) KAAPSTAD: DINSDAG, die 18de dag van AUGUSTUS 2015

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) KAAPSTAD: DINSDAG, die 18de dag van AUGUSTUS 2015 BEVELE NISI (RULES NISI) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) KAAPSTAD: DINSDAG, die 18de dag van AUGUSTUS 2015 DERDE AFDELING: HOF NR. 16 OM 10H00 v.m. VOOR HAAR EDELE

More information

LAND AFSNIT. Sydafrika Game trophies plants. [da] Validity date from 11/12/2018 Dato for offentliggørelse 11/12/2018. [da] List in force

LAND AFSNIT. Sydafrika Game trophies plants. [da] Validity date from 11/12/2018 Dato for offentliggørelse 11/12/2018. [da] List in force LAND AFSNIT Sydafrika Game trophies plants [da] Validity date from 11/12/2018 Dato for offentliggørelse 11/12/2018 00065 [da] List in force 8/204 Silver Falls Trading 126 Cc Doornfontein Gauteng Kategori

More information

NORTHGATE MIXED USE DEVELOPMENT Permitted Uses

NORTHGATE MIXED USE DEVELOPMENT Permitted Uses EXHIBIT D - 3/16/17 ORDINANCE NO. N.C. (2d) AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF VALLEJO AMENDING THE NORTHGATE SPECIFIC PLAN/MASTER PLAN REGARDING ALCOHOL SALES, SERVICE AND PRODUCTION ESTABLISHMENTS

More information

JB Train Tours (Since 1975)

JB Train Tours (Since 1975) 1 Comfortable & Affordable, Safe & Secure Train Tours JB Train Tours (Since 1975) PO Box 17406 Tel: 0861 JBTOURS (3 lines) Sunward Park 0861 52 86 87 (3 lines) 1470 011 913 2442/7862/7863 South Africa

More information

PEARL VALLEY GOLF COURSE MEMBERSHIP PLAN

PEARL VALLEY GOLF COURSE MEMBERSHIP PLAN 2 018 PEARL VALLEY GOLF COURSE MEMBERSHIP PLAN CLUB MEMBERSHIP Membership period is valid from 1 March 2018 to 28 February 2019 Club Membership for Pearl Valley Home Owners allows the whole family (based

More information

News Flash MESSAGE FROM THE PRESIDENT/ BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT VOLMAAKTE GELUK. 11 December 2013

News Flash MESSAGE FROM THE PRESIDENT/ BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT VOLMAAKTE GELUK. 11 December 2013 News Flash 11 December 2013 Dear Members MESSAGE FROM THE PRESIDENT/ BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT Ek kan dit skaars glo, maar 2013 lê op sy rug en die vakansiegangers is besig om in te pak vir hul tog na

More information

HUNTING INFORMATION 2017

HUNTING INFORMATION 2017 HUNTING INFORMATION 2017 Mountainview Game Ranch is situated in the beautiful Waterberg mountain range, a mere two hours drive from Pretoria and two and a half hours drive from Johannesburg. We do have

More information

Hunting Permits per Province and other Related Information

Hunting Permits per Province and other Related Information Hunting Permits per Province and other Related Information 12-Jul-2011 Due to the fact that there are vast differences in the Hunting regulations of the nine provinces, it is important for every hunter

More information

TECHNICAL RULES FOR THE FINAL COMPETITION

TECHNICAL RULES FOR THE FINAL COMPETITION USSA FOOTBALL NATIONAL CLUB CHAMPS TOURNAMENT REGULATIONS 02 nd 06 th DECEMBER 2013 1. ORGANISERS 1. USSA Football 2. LOC (Local Organising Committee) 3. Host Institution (Tshwane University of Technology

More information

BUITEMUURSE EN VAARDIGHEIDS-ONTWIKKELINGSPROGRAM KWARTAAL : GRAAD 1 EN 2

BUITEMUURSE EN VAARDIGHEIDS-ONTWIKKELINGSPROGRAM KWARTAAL : GRAAD 1 EN 2 Verw. : Vaardigheids-ontwikkelingsprogram 2019 Dept. : Sportontwikkeling Kontak : Mev. Salomina du Plessis Datum : 9 Januarie 2019 10 BUITEMUURSE EN VAARDIGHEIDS-ONTWIKKELINGSPROGRAM KWARTAAL 1-2019: GRAAD

More information

ZULUNYALA ExperiencetheMagicofAfrica

ZULUNYALA ExperiencetheMagicofAfrica ZULUNYALA ExperiencetheMagicofAfrica Country Manor Takebigcityglamour,mixinsomecountryescape,addatwistofthe bushveld,warmhospitality,excellentfood,trulygreatvalue andyouʼll havezulunyalacountrymanor.situatedingraciouschartwellonthe

More information

29 October Ms Cheryl Heyns President (South African Fly Fishing Association) Attention: The SAFFA Executive Committee

29 October Ms Cheryl Heyns President (South African Fly Fishing Association) Attention: The SAFFA Executive Committee werner.smith01@gmail.com Ms Cheryl Heyns President (South African Fly Fishing Association) Attention: The SAFFA Executive Committee 29 October 2012 Dear Cheryl and SAFFA Executive Committee 2012 South

More information

The Greatest Train Race 2012 Entry Form 18 AUGUST 2012 ENTRIES LIMITED TO PARTICIPANTS

The Greatest Train Race 2012 Entry Form 18 AUGUST 2012 ENTRIES LIMITED TO PARTICIPANTS The Greatest Train Race 2012 Entry Form 18 AUGUST 2012 ENTRIES LIMITED TO 20 000 PARTICIPANTS Closing date for all entries: 20 July 2012 or when the 20 000 cut-off is reached (which ever comes first) SUBMITTING

More information

2018 SOUTH AFRICA JUDO OPEN CHAMPIONSHIPS JULY 2017

2018 SOUTH AFRICA JUDO OPEN CHAMPIONSHIPS JULY 2017 President Office General Secretary Cell : +27 (0)82 321 5614 Postal address : Cell : +27 (0)82 339 9147 Email : jsapres@judosouthafrica.co.za 31 Jan Cilliers Park WELKOM 9459 Email : gensec@judosouthafrica.co.za

More information

PRG SPORT WEEKLIKSE PROGRAM / WEEKLY PROGRAMME 9 12 OKTOBER/OCTOBER 2018 ALGEMEEN

PRG SPORT WEEKLIKSE PROGRAM / WEEKLY PROGRAMME 9 12 OKTOBER/OCTOBER 2018 ALGEMEEN PRG SPORT WEEKLIKSE PROGRAM / WEEKLY PROGRAMME 9 12 OKTOBER/OCTOBER 2018 ALGEMEEN SUMMER / SOMER WINTER 1. Athletics / Atletiek 1. Rugby 2. Cricket / Krieket 2. Hockey / Hokkie 3. Tennis 3. Soccer / Sokker

More information

KRAJINA ODDIEL. Južná Afrika Závody na výrobu loveckých trofejí. Platnosť od: 11/12/2018 Dátum zverejnenia 11/12/2018. Zoznam v platnosti

KRAJINA ODDIEL. Južná Afrika Závody na výrobu loveckých trofejí. Platnosť od: 11/12/2018 Dátum zverejnenia 11/12/2018. Zoznam v platnosti KRAJINA ODDIEL Južná Afrika Závody na výrobu loveckých trofejí Platnosť od: 11/12/2018 Dátum zverejnenia 11/12/2018 00065 Zoznam v platnosti 8/204 Silver Falls Trading 126 Cc Doornfontein Gauteng KAT 3

More information

53479 The death Acre (Doodsakker)

53479 The death Acre (Doodsakker) 53479 The death Acre (Doodsakker) These are emails and postings on the T4A Forum and it should be read bottom up. From: Francois Rossouw Sent: 28 May 2009 18:00 To: wouter@tracks4africa.com Subject: Fw:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazee Provinsiale Koeran

More information

Polokwane Motor Rally

Polokwane Motor Rally SPECIAL STAGE INFORMATION TIME INFO (1 st Car) STAGE START ARRIVAL ROAD No. STAGE / SERVICE NAME STAGE AT END TYPE Approximate Polokwane Motor Rally ITINERARY - 2013 DAY ONE - Friday, 18 th October 2013

More information

Albert Park Golf Driving Range. Melbourne s Premier Golf Learning and Practice Facility 2017 CHRISTMAS PARTY FUNCTION PACKAGES

Albert Park Golf Driving Range. Melbourne s Premier Golf Learning and Practice Facility 2017 CHRISTMAS PARTY FUNCTION PACKAGES Albert Park Golf Driving Range Melbourne s Premier Golf Learning and Practice Facility 2017 CHRISTMAS PARTY FUNCTION PACKAGES Book your end of year event for your staff and guests at the range. Hosting

More information

Sunshine Tour Qualifying School 2016

Sunshine Tour Qualifying School 2016 Sunshine Tour Qualifying School 2016 8 12 December 2015 Bloemfontein & Schoeman Park Golf Clubs Entries Close: Entry fee: R6 500 Non Sunshine Tour Members: Monday 26 th October 2015 (5pm) 2015 Sunshine

More information

Forever Resort Swadini VETS TOUR 2018

Forever Resort Swadini VETS TOUR 2018 Forever Resort Swadini VETS TOUR 2018 VETS 30+ - 50+, U/17, U/19, U/23 & OPEN 15 17 June 2018 [Type text] [Type text] [Type text] Time Schedule Thursday 14 June 2018 17h00 20h00 19h30 20h00 Registration

More information

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12 MLIT.1 MATHEMATICAL LITERACY P1 NOVEMBER This question paper consists of 14 pages and 4 annexures.

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12 MLIT.1 MATHEMATICAL LITERACY P1 NOVEMBER This question paper consists of 14 pages and 4 annexures. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE GRADE 12 MLIT.1 MATHEMATICAL LITERACY P1 NOVEMBER 2009 MARKS: 150 TIME: 3 hours This question paper consists of 14 pages and 4 annexures. MORNING SESSION Mathematical Literacy/P1

More information

11 to 17 January days. 817 km m Climb

11 to 17 January days. 817 km m Climb 11 to 17 January 2019 7 days 817 km 15 495m Climb Time Schedule Thursday 10 January 2019 15h00 18h00 18h00 18h30 19h00 Registration for all participants at Blyde Canyon, a Forever Resort. Registration

More information

Van af die Voorsitter

Van af die Voorsitter September 2011 The Association of the Friesian Horse Studbook of Southern Africa Van af die Voorsitter NAME VAN VULLENS: Alle vullens wat in 2011 gebore word se name moet begin met die le ers J, K of L

More information

STAATSKOERANT. 3 AUGUSTUS 2007 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF ApPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette,

STAATSKOERANT. 3 AUGUSTUS 2007 No Important Notice CONDITIONS FOR THE PUBLICATION OF ApPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES The Government Gazette, 2 No. 30114 GOVERNMENT GAZETTE, 3 AUGUST 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. No. INHOUD Bladsy No. Koerant No. GENERAL NOTICES Trade and Industry, Department of General Notices 922 Liquor Act (2711989):

More information

V8 SUPERCARS CORPORATE EXPERIENCES

V8 SUPERCARS CORPORATE EXPERIENCES V8 SUPERCARS CORPORATE EXPERIENCES The V8 Supercars Championship is set to heat up when V8 Supercars head to Queensland Raceway to tackle the Coates Hire Ipswich SuperSprint. This family friendly event

More information

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES-KAAPSE AFDELING, KAAPSTAD) ---------------- KAAPSTAD: DONDERDAG, die 28ste dag van JANUARIE 2016 ---------------- DERDE AFDELING: HOF NO. 16 OM 10:00vm VOOR SY

More information

IN THE SUPREME COURT OF APPEAL OF SOUTH AFRICA IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA

IN THE SUPREME COURT OF APPEAL OF SOUTH AFRICA IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA IN THE SUPREME COURT OF APPEAL OF SOUTH AFRICA IN DIE HOOGSTE HOF VAN APPèL VAN SUID-AFRIKA Revised FINAL ROLL AUG/SEPT 2018 (01 June 2018) The number of the Judge to whom in each case the judgment has

More information

TEAM MANUAL 2015 SA SUB-YOUTH, YOUTH, JUNIOR & UNDER 23 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS

TEAM MANUAL 2015 SA SUB-YOUTH, YOUTH, JUNIOR & UNDER 23 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS TEAM MANUAL 2015 SA SUB-YOUTH, YOUTH, JUNIOR & UNDER 23 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS Thursday - Saturday: MANGAUNG ATHLETICS STADIUM - BLOEMFONTEIN Hosted by Athletics Free State (AFS) Table of Contents

More information

BGN SENIOR PLAYERS ASSOCIATION BGN SENIOR SPELERS VERENIGING

BGN SENIOR PLAYERS ASSOCIATION BGN SENIOR SPELERS VERENIGING BGN SENIOR SPELERS VERENIGING Notule van die agtiende Algemene Jaarvergadering van die BGN Seniors Spelers Vereniging, gehou by die Munisipale Rolbalklub op 4 November 2015 om 09:00 1. Kennisgewing van

More information

From the pen of DG Zwaai..

From the pen of DG Zwaai.. D G 410 D NEWSLETTER Dearest Lions OCTOBER 2016 From the pen of DG Zwaai.. October 2016 With the District Convention done and dusted, I trust that nobody lost their livers by die Dam. It was fun, which

More information

REPORT TO THE CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER FROM THE DEVELOPMENT AND ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT

REPORT TO THE CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER FROM THE DEVELOPMENT AND ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT February 17, 2016 REPORT TO THE CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER FROM THE DEVELOPMENT AND ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT ON LIQUOR LICENCE APPLICATION NO. LIQ00155 8888 BARNHARTVALE ROAD OWNER: COCHRANE GOLF

More information

2017 SOUTH AFRICA JUDO OPEN CHAMPIONSHIPS JULY 2017

2017 SOUTH AFRICA JUDO OPEN CHAMPIONSHIPS JULY 2017 President Office General Secretary Cell : +27 (0)82 321 5614 Postal address : Cell : +27 (0)82 339 9147 Email : jsapres@judosouthafrica.co.za 31 Jan Cilliers Park Fax : +27 (0)86 589 1858 WELKOM 9459 Email

More information

FROM THE HEADMASTER SPORTMANSHIP SCHOLARSHIP CONDUCT

FROM THE HEADMASTER SPORTMANSHIP SCHOLARSHIP CONDUCT 30 JANUARY 2018 ISSUE: 3 30 JANUARIE 2018 UITGAWE: FROM THE HEADMASTER Dear Parents Thank you to all parents who attended the Information Evening on 23 January. It was wonderful to see so many parents

More information

2015 HEREFORD SHOW. Class/Klas 1 : Heifer, 9 and under 12 months / Verse, 9 en onder 12 maande

2015 HEREFORD SHOW. Class/Klas 1 : Heifer, 9 and under 12 months / Verse, 9 en onder 12 maande 2015 HEREFORD SHOW Age calculated at: 1 st day of the month the show starts / Ouderdom bepaal op die 1ste dag van die maand waarop skou begin. 1 April 2015 is die bepalende datum vir ouderdomme vir die

More information

HUNTING INFORMATION 2018

HUNTING INFORMATION 2018 HUNTING INFORMATION 2018 Mountainview Game Ranch is situated in the beautiful Waterberg mountain range, a mere two hours drive from Pretoria and two and a half hours drive from Johannesburg. We do have

More information

Special News Flash LIGA KAMPIOENE MAAK GESKIEDENIS

Special News Flash LIGA KAMPIOENE MAAK GESKIEDENIS Special News Flash 14 November 2014 Dear members LIGA KAMPIOENE MAAK GESKIEDENIS Ons B en C liga spanne het die afgelope naweek geskiedenis gemaak deur skoonskip te maak tydens die Suidkaap Liga finale

More information

ACKNOWLEDGEMENTS GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA (FY 2016) NGB

ACKNOWLEDGEMENTS GAMBLING SECTOR PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA (FY 2016) NGB ACKNOWLEDGEMENTS The following PLAs contributed to the compilation of this report by submitting audited provincial gambling statistics and information about market conduct: Gambling and Betting Board Free

More information