BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS"

Transcription

1 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN ATLET PEREMPUAN DALAM ACARA SILAT OLAHRAGA SILAT SENI NEGERI JOHOR Sesi Akademik : SESI 2007/08 Saya mengaku bahawa tesis ini sulit seperti berikut: / SULIT TERHAD TIDAK TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)* (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)* Saya setuju bahawa tesis saya dibuka kepada capaian tidak terhad (teks penuh) Saya membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sabagai pertukaran antara institusi pengajian tinggi. Disahkan oleh : TANDATANGAN ( ) Tarikh : 30 APRIL 2008 TANDATANGAN PENYELIA EN. SYAHRUL RIDHWAN MORAZUKI Tarikh : 30 APRIL 2008 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

2 2 Saya akui telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk penganugerahan IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN). Tandatangan :... Nama Penyelia : EN. SYAHRUL RIDHWAN BIN MORAZUKI Tarikh : 30 APRIL 2008

3 PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN ATLET PEREMPUAN DALAM ACARA SILAT OLAHRAGA DAN SILAT SENI NEGERI JOHOR OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tesis ini di hantar untuk memenuhi kelayakan anugerah Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia JUNE 2008

4 ii Saya akui tesis ini yang bertajuk PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN ATLET PEREMPUAN DALAM ACARA SILAT SENI DAN SILAT OLAHRAGA NEGERI JOHOR adalah merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh saya sendiri kecuali nukilan dan juga ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : Nama Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh : 30 APRIL 2008

5 iii DEDIKASI Kehadapan ibunda tercinta Habsah binti Shabudin dan ayahanda tersayang Abu Bakar bin Dalim, Kehadapan Penyelia yang dihormati En. Syahrul Ridhwan bin Morazuki, Kehadapan rakan-rakan seperjuangan, para jurulatih dan para atlet yang diingati, Terima Kasih kerana membantu dan menyokong saya. Semoga kita dirahmati oleh Allah SWT

6 iv PENGHARGAAN BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM Alhamdulillaahirobbilaalamin..Segala puji bagi Allah, tuhan pentadbir sekelian alam Bersyukur saya kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnia-nya dapat saya menyempurnakan laporan akhir Projek Sarjana Muda untuk Program Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan) yang bertajuk Perbandingan Tahap Kekuatan Mental Atlet Lelaki dan Atlet Perempuan Dalam Acara Silat Olahraga dan Silat Seni Negeri Johor. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada penyelia saya iaitu En. Syahrul Ridhwan bin Morazuki dan kedua ibu bapa yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan menyokong saya dalam menyempurnakan Projek Sarjana Muda. Tidak dilupakan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan seperjuangan, jurulatih-jurulatih silat dan atlet-atlet Pencak Silat Majlis Sukan Negeri Johor yang akan mewakili negeri Johor dalam Sukan Malaysia 2008 kerana banyak membantu dalam kesempurnaan kajian kekuatan mental yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kajian ini.

7 v ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk membuat pembandingan tahap kekuatan mental antara atlet lelaki dan perempuan dalam kategori silat olahraga dan silat seni untuk Majlis Sukan Negeri Johor. Seramai 27 orang atlet (16 Lelaki, 11 Perempuan) menjawab borang soal-selidik yang merangkumi 5 kriteria kekuatan mental iaitu kebolehbalikkan, kebolehan terhadap penumpuan, keyakinan dan tahap motivasi. Berdasarkan purata markah bagi semua subjek didapati tahap kekuatan mental atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat olahraga adalah rendah dan silat seni adalah sederhana. Analisis ujian-t tidak bersandar menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan bagi tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan bagi acara silat olahraga dan silat seni untuk semua kriteria kekuatan mental kecuali kriteria motivasi bagi acara silat seni (p<0.05). Kesimpulannya, kajian ini mendapati atlet silat olahraga dan silat seni mempunyai tahap kekuatan mental yang rendah.

8 vi ABSTRACT This study was carried out to compare the level of mental toughness between male and female athletes of silat olahraga and silat seni for the Johor State Sports Council. Twenty seven athletes (16 male, 11 female) answered the questionnaire which consist of 5 main mental toughness criteria such as reboundability, pressure handling, concentration, confidence and motivation level. Based on the average marks for all subjects, it is obtained that the level of mental toughness of athletes from the silat olahraga and silat seni is low. Independent t-test analysis revealed that there was no significant difference for the level of mental toughness between male and female athletes for both silat olahraga and silat seni in all criteria mental toughness criteria except motivation criteria for silat seni. This study concludes that silat olahraga and silat seni athletes have low mental toughness.

9 vii SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN DEKLARASI DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRACT ABSTRAK SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii ix x xi 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Pernyataan Masalah 1.4Objektif Kajian 1.5 Hipotesis Kajian 1.6 Persoalan Kajian 1.7 Kepentingan Kajian 1.8 Skop Kajian

10 viii 2 SOROTAN KAJIAN 10 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Rekabentuk Kajian 3.2 Subjek Kajian 3.3 Instrumen Kajian 3.3 Prosedur Pengumpulan Data 3.4 Analisis Data ANALISIS KAJIAN 4.1 Analisis Deskriptif Karakteristik Subjek Kajian Analisis Kekuatan Mental 4.2 Analisis Inferensi PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Perbincangan 5.2 Kesimpulan 5.3 Cadangan RUJUKAN LAMPIRAN A

11 ix SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN Keputusan kajian pembandingan tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat olahraga. Keputusan kajian pembandingan tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat seni

12 x SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK HALAMAN Pembandingan purata markah tahap kekuatan mental seorang atlet dalam acara silat olahraga (lelaki=10 orang; perempuan=5 orang) berdasarkan 5 kriteria asas kekuatan mental Goldberg (1999) Pembandingan purata markah tahap kekuatan mental seorang atlet dalam acara silat seni (lelaki= 6 orang; perempuan= 6 orang) berdasarkan 5 kriteria asas kekuatan mental Goldberg (1999) Pembandingan purata markah tahap kekuatan mental diantara atlet lelaki dan atlet perempuan (lelaki=16 orang; perempuan= 11 orang) dalam acara silat olahraga dan silat seni Pembandingan purata markah tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat olahraga secara peratusan perbezaan purata markah. Pembandingan tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat seni secara peratusan perbezaan purata markah

13 xi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK HALAMAN A Ujian Tahap Kekuatan Mental Atlet Pencak Silat 32

14 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ilmu pencak silat dan bela diri merupakan permainan dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan rahsia mempertahankan diri Nusantara Melayu. Pencak silat kini terkenal dengan silat olahraga dan silat seni diperingkat antarabangsa. Tajuk kajian adalah perbandingan tahap kekuatan mental atlet lelaki dan perempuan dalam acara silat seni dan silat olahraga Negeri Johor. Merujuk kepada Kamus Dewan (2005) perbandingan didefinisikan sebagai perbuatan membandingi atau membandingkan. Tahap bermaksud peringkat atau tingkat dan kekuatan mempunyai dua maksud iaitu pertama; tenaga, daya dan kedua; kekuasaan, keteguhan atau kekukuhan yang didefinisikan oleh Kamus Dewan (2005). Kamus Dewan (2005) mendefinisikan mental kepada dua maksud iaitu berkaitan dengan atau melibatkan akal, pemikiran, proses intelektual dan dalam bahasa percakapan tidak siuman, sakit otak atau gila. Selain dari itu, atlet didefinisikan sebagai orang yang giat dalam lapangan sukan, ahli sukan. Selain itu, silat didefinisikan oleh Kamus Dewan sebagai sejenis seni (permainan dan sebagainya) atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri. Kamus Dewan (2005) mendefinisikan seni kepada dua bahagian iaitu yang pertama halus (kecil, elok), tipis dan halus, enak didengar (suara) dan comel (bentuk badan), manakala yang kedua ialah karya (sajak, lukisan, muzik dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan), hasil dari suatu ciptaan dan kebolehan mencipta

15 2 sesuatu seperti seni silat seni mengenai bersilat atau berpencak. Manakala Olahraga didefinisikan oleh Kamus Dewan sebagai latihan atau sukan yang memerlukan kekuatan fizikal, ketangkasan atau stamina. Abd. Wahab (1987) menyatakan seni pencak silat adalah satu seni mempertahankan diri bangsa Melayu. Beliau mendefinisikan seni sebagai karya indah yang diciptakan dan pencak bermaksud kepandaian menangkis untuk mempertahankan diri. Tambahan lagi, beliau mendefinisikan silat sebagai satu permainan menangkis serangan yang didalamnya terdapat serangan dan bela diri samada tanpa senjata atau senjata. Kuan dan Roy (2007) menyatakan bahawa tidak terdapat definisi yang khusus mengenai kekuatan mental. Walaubagaimanapun, Middleton et al. (2005) mencadangkan definisi bagi kekuatan mental adalah keteguhan dan keyakinan yang tidak goyah terhadap matlamat yang sedikit walaupun ada tekanan dan kesusahan. Tambahan beliau lagi, bagi mencapai kekuatan mental memerlukan sebahagian atau kesemua 12 komponen kekuatan mental yang telah dikenalpasti dalam kajian beliau. Pertandingan silat olahraga menggunakan unsur-unsur pertandingan yang didasarkan kepada norma-norma olahraga. Terdapat 2 orang pesilat bertanding dalam gelanggang. Peserta pertandingan memperlihatkan variasi teknik persilatan yang cekap dan pantas misalnya kaedah menangkis atau mengelak, mengenakan sasaran, menjatuhkan dan mengunci lawan sesuai dengan perguruan seni pencak silat yang mereka pelajari. Pada masa yang sama, pesilat wajib mematuhi peraturanperaturan yang ditetapkan seperti pemakaian, pukulan, sepakan dan sebagainya. Dalam sesuatu pertandingan silat olahraga boleh disertai pesilat lelaki dan wanita. Penganjuran pertandingan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu mengikut jantina, kategori umur dan berat badan. Abd. Wahab (1987) menyatakan silat seni meliputi permainan bela diri yang digabungkan dengan seni dan dilakukan dalam gaya gerak tari yang berseni. Segala gerak tari dan langkah yang dilakukan mempunyai hubungan dengan maksud

16 3 pembelaan diri dan serangan. Pergerakan tarian ini lembut dan perlahan, namun tarian ini masih tetap mengandungi kaedah serangan dan belaan yang tinggi nilainya. Pada tahap ini kalah dan menang tidak menjadi soal apabila dalam pertandingan. Kepentingannya ialah penyampaian, ketepatan, kebolehan dan keindahan seni yang dilakukan oleh pesilat. Pertandingan silat seni lebih kepada persembahan seni pencak silat yang mana pergerakan mereka mempunyai maksud yang tersendiri dalam konteks belaan dan serangan yang hanya difahami oleh pengadil-pengadil pertandingan. Penganjuran pertandingan terbahagi kepada 2 bahagian iaitu mengikut jantina dan jenis persembahan. Terdapat sekumpulan pesilat yang akan dibahagikan kepada 3 kategori persembahan iaitu solo, tempur dan berkumpulan. Persembahan solo menampilkan seorang pesilat membuat persembahan seni pencak silat. Selain daripada itu, dalam kategori persembahan tempur terdapat 2 orang pesilat akan berlawan sesama sendiri samada melibatkan tangan kosong atau senjata. Persembahan berkumpulan melibatkan 3 orang pesilat membuat persembahan seni pencak silat samada yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Silat Antarabangsa (PERSILAT) atau penganjur pertandingan. Goldberg (1999) membahagikan soal selidik bagi menguji tahap kekuatan mental kepada 5 kriteria yang utama iaitu: (i) Kebolehbalikkan (reboundability) bermaksud bahawa seseorang itu mempunyai kemahiran mental untuk kembali pulih daripada melakukan kesilapan. Kekuatan mental bergantung kepada kebolehan seseorang untuk melupakan kesilapan yang pernah dilakukan. Kekerapan memikirkan kesilapan yang dilakukan mengakibatkan prestasi akan jatuh. (ii) Kawalan tekanan (handle pressure) yang bermaksud tanpa keupayaan untuk bertenang dalam pertandingan, atlet akan berada pada bukan tahap sebenar. Puncak prestasi memerlukan anda tenang semasa permulaan perlawanan. Sementara itu, sedikit kebimbangan

17 4 diperlukan untuk membangkitkan keupayaan atau prestasi pada tahap terbaik. Walaubagaimanapun, terlalu banyak kebimbangan mengakibatkan otot tegang dan membawa anda kepada prestasi yang merudum jatuh. (iii) Penumpuan (concentration) diterjemahkan kepada keupayaan untuk fokus kepada yang mana lebih penting dan menghalang gangguan yang lain adalah kunci utama kepada kecemerlangan prestasi. Penumpuan yang lemah adalah faktor utama atlet terperangkap dalam prestasi yang kurang baik. (iv) Tahap keyakinan (level of confidence) menunjukkan bahawa tahap keyakinan yang dimilikki oleh seseorang atlet yang tidak goyah oleh kesilapan dan kegagalan yang lepas. Apabila tahap keyakinan yang rendah dalam pertandingan akan mengembalikan keupayaan semulajadi, kesungguhan dan bakat yang dimilikki oleh atlet. Manakala ketinggian tahap keyakinan akan meningkatkan latihan atlet dan bakat yang dikurniakan bagi menaikkan prestasi mereka ke satu tahap yang lebih tinggi. (v) Motivasi (motivation) mempunyai maksud satu dorongan kepada atlet untuk berlatih bersungguh-sungguh dan mencapai matlamat. Motivasi diri membenarkan diri atlet itu mengangkat diri semula setelah melakukan kesilapan dan kegagalan pada masa lampau. Menurut Abd. Aziz (2006) menyatakan bahawa tumpuan ialah proses menumpukan perhatian mempunyai dua komponen utama iaitu memberikan tumpuan atau fokus secara sedar dan sengaja kepada satu topik, tugasan atau petunjuk yang releven dan memberikan tumpuan secara berterusan. Selain daripada itu beliau juga menyatakan bahawa motivasi ialah satu daya yang membantu peningkatan serta pengekalan perlakuan seseorang individu.

18 5 Oleh yang demikian, secara umumnya kajian ini dilakukan adalah untuk membandingkan peringkat kekuatan mental setiap pesilat olahraga dan seni serta pembandingan antara lelaki dan perempuan dalam menghadapi pertandingan bagi mewakili negeri Johor. 1.2 Latar Belakang Masalah Seorang pesilat olahraga lazimnya mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi khususnya apabila menentang lawan yang lebih handal. Ini disebabkan salah satu punca kebimbangan ialah tekanan terhadap fizikal. Sehubungan dengan itu, Abd Aziz (2006) menyatakan atlet akan berasa bimbang sekiranya seseorang itu tahu bahawa ada usaha yang akan dilakukan oleh pihak lawan untuk menewaskan atau mencederakannya secara fizikal. Selain daripada itu, penilaian atau perbandingan sosial menyebabkan kita merasa tertekan apabila prestasi kita akan dinilai atau dibandingkan dengan orang lain. Sehubungan itu, Anizu et al. (2000) menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan diantara kekuatan mental dan kecederaan. Kajian beliau menyatakan bahawa kebanyakkan pemain bola sepak yang cedera mendapat markah yang rendah dalam ujian kekuatan mental berbanding pemain bola sepak yang tidak cedera. Maka kekuatan mental boleh dianggap sebagai alat pengukur kepada kecederaan pemain bola sepak liga professional di Malaysia. Oleh yang demikian, pemain yang memperolehi markah yang rendah dalam ujian kekuatan mental mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapat kecederaan berbanding pemain yang memperolehi markah yang sederhana dan tinggi dalam ujian kekuatan mental. Abd Aziz (2006) mendefinisikan kebimbangan sebagai tafsiran kognitif yang dibuat oleh individu terhadap apa yang terdapat di persekitarannya samada yang telah, sedang dan akan dihadapi oleh seseorang itu dari segi fisiologikal atau psikologikal. Sekiranya tafsiran tersebut menjurus kepada sesuatu yang

19 6 mendatangkan kesan negatif maka ia menghasilkan kebimbangan. Sebagai contoh, apabila seorang gimnas terjatuh dari balance beam kemudian melakukan cubaan seterusnya, perasaan takut jika jatuh untuk kali kedua serta kebimbangan yang dirasai kerana kehilangan mata akibat jatuh pada percubaan sebelumnya berpotensi memberikan kesan negatif yang sekaligus menjejaskan prestasi gimnas tersebut. 1.3 Pernyataan Masalah Kuan dan Roy (2007) menyatakan bahawa faktor kejayaan dalam sesuatu pertandingan ialah kekuatan mental. Kekuatan mental boleh dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi kemahiran-kemahiran mental. Sehubungan dengan itu, Davenport (2006) menyatakan setiap atlet bela diri perlu mempertimbangkan kepentingan kemahiran mental dalam latihan fizikal mereka. Namun begitu kefahaman mereka tentang psikologi dalam perlawanan dan bahagian dalam pembangunan kemahiran mental perlu dibina dalam jangkamasa yang sangat panjang. Proses pembangunan kekuatan mental ini dipengaruhi oleh jurulatih dan atlet itu sendiri dengan siapa mereka berkongsi pengalaman dan pembelajaran kenali diri sendiri untuk memperbaiki kelemahan. Selain daripada itu, masalah yang akan dihadapi ialah aplikasi latihan kemahiran mental yang tidak sistematik dan tidak berstruktur. Dalam temuramah bersama Ketua Jurulatih Pencak Silat Majlis Sukan Negeri Johor, didapati tiada peruntukan bagi menyediakan pakar motivasi dan kaunseling untuk persediaan mental atlet dalam menghadapi perlawanan akan datang. Namun begitu, mereka mengambil inisiatif dengan menghantar para jurulatih kursus untuk memimpin psikologi atlet. Selain daripada itu, mereka juga mengahantar atlet mereka untuk program motivasi berkelompok yang akan dikendalikan oleh mereka yang profesional. Maka beberapa pendekatan, kaedah dan strategi untuk meningkatkan kemahiran mental para atlet telah diambil oleh pihak pengurusan dan

20 7 jurulatih yang akhirnya terpulang kepada atlet bagaimana penerimaan mereka terhadap persediaan mental dalam pertandingan yang akan mereka hadapi. Sehubungan dengan itu, Davenport (2006) juga menyatakan terdapat hubungan antara latihan mental dalam latihan fizikal adalah sangat penting dalam pembangunan kemahiran mental. Semasa latihan, atlet beladiri akan belajar mengumpulkan kemahiran-kemahiran yang sepatutnya untuk mempertingkatkan prestasi perlawanan mereka. Dalam temuramah beliau, subjek kedua menyatakan bahawa dia akan membawa gambar pihak lawan dalam beg dan tidak akan pulang ke rumah selagi belum memecahkan atau merosakkan gambar yang dilekatkan pada punching bag tersebut dengan tumbukan. Manakala subjek pertama menyatakan dalam menjadi jurulatih secara fizikal dan mental beliau telah banyak kali memaki hamun untuk meningkatkan semangat para pelatihnya. 1.4 Objektif Kajian Mengenalpasti tahap kekuatan mental antara atlet silat olahraga dan atlet silat Seni Negeri Johor Membandingkan tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat olahraga Negeri Johor Membandingkan tahap kekuatan mental di antara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat seni Negeri Johor.

21 8 1.5 Hipotesis Kajian Dalam konteks kajian ini hipotersis adalah seperti berikut : Hο 1 Tidak terdapat perbezaan tahap kekuatan mental yang signifikan di antara atlet lelaki dan atlet perempuan bagi silat olahraga Majlis Sukan Negeri Johor Ha 1 Terdapat perbezaan tahap kekuatan mental yang signifikan di antara atlet lelaki dan atlet perempuan bagi silat olahraga Majlis Sukan Negeri Johor Hο 2 Tidak terdapat perbezaan tahap kekuatan mental yang signifikan di antara atlet lelaki dan atlet perempuan bagi silat seni Majlis Sukan Negeri Johor Ha 2 Terdapat perbezaan tahap kekuatan mental yang signifikan di antara atlet lelaki dan atlet perempuan bagi silat seni Majlis Sukan Negeri Johor 1.6 Persoalan Kajian Apakah tahap kekuatan mental atlet silat olahraga dan atlet silat seni Negeri Johor? Adakah terdapat perbezaan tahap kekuatan mental diantara atlet lelaki dan atlet perempuan dalam acara silat olahraga dan silat seni Negeri Johor?

22 9 1.7 Kepentingan Kajian Kajian ini dijalankan untuk membandingkan tahap kekuatan mental atlet-atlet pencak silat Negeri Johor. Keputusan kajian boleh dijadikan panduan kepada pihak jurulatih dan pengurusan untuk menilai tahap kemampuan mental atlet silat olahraga dan silat seni sebelum pertandingan dapat mengenalpasti kriteria kekuatan mental yang lemah atlet-atlet tersebut. Kelemahan yang dikenalpasti dapat membantu jurulatih memberikan latihan mental yang sesuai kepada atlet untuk meningkatkan keupayaan sesuatu kriteria kekuatan mental. 1.8 Skop Kajian Kajian ini hanya melibatkan pesilat-pesilat lelaki dan perempuan bagi kategori silat olahraga dan silat seni. Kajian ini juga hanya memberi tumpuan atau penekanan kepada tahap kekuatan mental pesilat-pesilat tersebut sebelum pertandingan.

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DETERMINATION OF SPILLWAY CAPACITY OF PROPOSED BENGOH DAM John Gary anak Jentry Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BORANG PENGESAHAN

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. 1 TITAH UCAPAN RAJA MUDA PERLIS MERANGKAP TUANKU CANSELOR UniMAP DYTM TUANKU SYED FAIZUDDIN PUTRA JAMALULLAIL DI MAJLIS PERASMIAN KEJOHANAN TENIS JEMPUTAN UNIVERSITI ASEAN 2011 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 DEFINISI 2.0 TARIKH 1.1 Perlumbaan Criterium merupakan perlumbaan sirkit yang dijalankan di dalam sirkit perlumbaan yang berjarak tidak kurang dari 800m dan tidak melebihi 3 km. Lebar laluan perlumbaan

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap

More information

TERAPI MUZIK. Pengenalan

TERAPI MUZIK. Pengenalan TERAPI MUZIK Pengenalan Terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 4, 2015 1 PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Nor Mashitah M.R 1,Mariani M. N 2,, Jain

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: SUB-KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 27 APRIL 2018 MATLAMAT PENARAFAN BINTANG

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS. Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM Profesion dan Profesional Profesion: pekerjaan Profesional : Seseorang itu mengangap kerjanya sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatannya.

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

PERATURAN TEKNIKAL SUKAN LUMBA BASIKAL

PERATURAN TEKNIKAL SUKAN LUMBA BASIKAL LUMBA BASIKAL 76 LUMBA BASIKAL 1. PERATURAN AM 1.1. Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan (UCI) Union Cycling International.

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF PROMOSI BUSANA CIK MINAH SONGKET DI KAMPUNG PENAMBANG, PANTAI CAHAYA BULAN (PCB), KELANTAN Wan Noor Hayati binti Wan Mahmud 28604 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

JKJ Kaedah Penyelidikan

JKJ Kaedah Penyelidikan Angka Giliran : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JKJ 104 - Kaedah Penyelidikan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

(Menggunakan Letter Head Jabatan)

(Menggunakan Letter Head Jabatan) 1. Surat iringan ketua jabatan yang asal. Bil Tuan : Bil Kami : Tarikh : (Menggunakan Letter Head Jabatan) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kompleks Kementerian

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

OPTIMAL DESIGN OF A COMPETITION BICYCLE FOR COMFORT RIDING (FOCUS ON BICYCLE SEAT FOR FEMALE) RADHIAH BT ABD RAZAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

OPTIMAL DESIGN OF A COMPETITION BICYCLE FOR COMFORT RIDING (FOCUS ON BICYCLE SEAT FOR FEMALE) RADHIAH BT ABD RAZAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG OPTIMAL DESIGN OF A COMPETITION BICYCLE FOR COMFORT RIDING (FOCUS ON BICYCLE SEAT FOR FEMALE) RADHIAH BT ABD RAZAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG v ABSTRACT This thesis discuss on the comfort riding for female

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP 11111111111111111111111111111111111111111111 0000073716 KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON A thesis submitted in partial fulfillment

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information