MAPEI VIEÄT NAM PROFILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MAPEI VIEÄT NAM PROFILE"

Transcription

1 COÂNG TY TNHH MAPEI VIETNAM LTD. NHAØ MAÙY PLANT Loâ 8, Ñöôøng soá 4, Khu coâng nghieäp Baéc Chu Lai, Xaõ Tam Hieäp, Huyeän Nuùi Thaønh, Tænh Quaûng Nam, Vieät Nam Plot 8, Street No.4, Chu Lai NIZ, Tam Hiep Commune, Nui Thanh Dist., Quang Nam Province, Vietnam Tel: Fax: Website: MKVIE /2016 CHI NHAÙNH MIEÀN BAÉC HA NOI BRANCH 31/178 Thaùi Haø, Q. Ñoáng Ña, T.P Haø Noäi Tel: Fax: CHI NHAÙNH MIEÀN TRUNG DA NANG BRANCH 162A Nguyeãn Chí Thanh, Q. Haûi Chaâu, T.P Ñaø Naüng Tel: Fax: CHI NHAÙNH MIEÀN NAM HO CHI MINH BRANCH 180/77 Nguyeãn Höõu Caûnh, Q. Bình Thaïnh, T.P Hoà Chí Minh Tel: /6/ Fax:

2 DAÃN ÑAÀU THEÁ GIÔÙI VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH. EURO DOANH THU BILLION EURO 2.5TYÛ TOTAL TURNOVER WORLDWIDE LEADERSHIP AS A COMPETITIVE VALUE. THE WORLD OF MAPEI. CHAÁT LÖÔÏNG VAØ ÑAÚNG CAÁP CHO MOÏI COÂNG TRÌNH. QUALITY AND VALUE IN CONSTRUCTION. Töø nhaø ôû, vaên phoøng cho ñeán caùc toøa nhaø; töø tröôøng hoïc, choán taâm linh cho ñeán nhöõng khu vöïc vui chôi giaûi trí, baïn seõ deã daøng tìm thaáy caùc saûn phaåm cuûa Mapei vôùi cuøng moät chaát löôïng nhö ñaõ ñöôïc thi coâng cho nhieàu coâng trình daân duïng taàm côõ nhaát khaép toaøn caàu. Thoâng qua 18 Trung taâm nghieân cöùu hieän ñaïi treân toaøn theá giôùi, Mapei cung caáp moät loaït caùc giaûi phaùp xaây döïng toái öu bieán öôùc mô cuûa baïn thaønh hieän thöïc. In your homes. At yours offices and banks. In your children s schools and places of worship and entertainment, you will find the same quality of Mapei products that have been used in some of the most accomplished civil engineering projects in the world. Mapei offers an innovative product range developed through 18 research centres worldwide, available to you to transform your visions in to reality. Khaùm phaù theá giôùi Mapei taïi / Discover our world at: SAÛN PHAÅM OÁP LAÙT CHO GAÏCH VAØ ÑAÙ PRODUCTS FOR CERAMICS AND STONES NHAØ MAÙY ÔÛ 5 CHAÂU LUÏC 32 QUOÁC GIA KHAÙC NHAU PRODUCTION FACILITIES IN THE 5 CONTINENTS 67TAÏI IN 31 DIFFERENT COUNTRIES HÔN MORE THAN1500SAÛN PHAÅM CHO XAÂY DÖÏNG PRODUCTS FOR BUILDING SAÛN PHAÅM KEÁT DÍNH CHO NGUYEÂN LIEÄU DEÄT VAØ THAÛM PRODUCTS FOR RESILIENT AND TEXTILE MATERIALS SAÛN PHAÅM KEÁT DÍNH DUØNG CHO SAØN GOÃ PRODUCTS FOR WOODEN FLOORING SAØN COÂNG NGHIEÄP GOÁC XI MAÊNG VAØ EPOXY PRODUCTS FOR CEMENTITIOUS AND RESIN FLOORING SAÛN PHAÅM CAÙCH AÂM PRODUCTS FOR ACOUSTIC INSULATION SAÛN PHAÅM CHO XAÂY DÖÏNG PRODUCTS FOR BUILDING VIEÂN TRONG ÑOÙ COÙ 900 NGÖÔØI LAØM VIEÄC TAÏI 18 TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU VAØ PHAÙT TRIEÅN EMPLOYEES 8500NHAÂN OF WHICH 900 IN OUR 18 R&D CENTRES SAÛN PHAÅM DUØNG GIA COÁ KEÁT CAÁU PRODUCTS FOR STRUCTURAL STRENGTHENING SAÛN PHAÅM DUØNG SÖÛA CHÖÕA COÂNG TRÌNH NEÀ PRODUCTS FOR THE REPAIR OF MASONRY HÔN MORE THAN20000TAÁN SAÛN PHAÅM / NGAØY TONS OF PRODUCTS SHIPPED EACH DAY CHAÁT PHUÛ BAÛO VEÄ VAØ TRANG TRÍ CHO TÖÔØNG WALL PROTECTIVE AND DECORATIVE COATINGS SAÛN PHAÅM CHOÁNG THAÁM PRODUCTS FOR WATERPROOFING SAÛN PHAÅM CAÙCH NHIEÄT PRODUCTS FOR THERMAL INSULATION HÔN MORE THAN60000KHAÙCH HAØNG TOAØN CAÀU CUSTOMERS WORLDWIDE KEO TRAÙM KHE VAØ CHAÁT KEÁT DÍNH ÑAØN HOÀI ELASTIC SEALANTS AND ADHESIVES PHUÏ GIA CHO BEÂ TOÂNG ADMIXTURES FOR CONCRETE PHUÏ GIA TRÔÏ NGHIEÀN XI MAÊNG GRINDING AIDS FOR CEMENTS SAÛN PHAÅM CHO COÂNG TRÌNH NGAÀM PRODUCTS FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION 01

3 GIÔÙI THIEÄU TAÄP ÑOAØN Ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1937 taïi Milan, Mapei hieän nay ñaõ trôû thaønh taäp ñoaøn haøng ñaàu theá giôùi veà caùc saûn phaåm keát dính vaø hoùa chaát phuïc vuï trong xaây döïng. Ngay töø nhöõng naêm 1960, Mapei ñaõ baét ñaàu thöïc hieän chieán löôïc toaøn caàu hoùa ñeå toái öu höôùng tieáp caän ñeán nhu caàu cuûa töøng thò tröôøng vaø giaûm thieåu chi phí vaän chuyeån. Taäp ñoaøn hieän coù ñeán 67 nhaø maùy saûn xuaát, hoaït ñoäng taïi 32 quoác gia treân khaép naêm chaâu luïc. Coâng taùc nghieân cöùu cuõng luoân ñöôïc Mapei chuù troïng. Haøng naêm, Taäp ñoaøn ñaàu tö 12% nguoàn nhaân löïc vaø 5% doanh thu phuïc vuï nghieân cöùu vaø phaùt trieån, trong ñoù coù ñeán 70% ñaëc bieät daønh cho phaùt trieån caùc saûn phaåm beàn vöõng vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng ñaùp öùng tieâu chuaån coâng trình xanh LEED do Hoäi Ñoàng Coâng Trình Xanh cuûa Myõ quy chuaån, ñoàng thôøi phaùt trieån nhöõng saûn phaåm ñaït chöùng nhaän EC1-GEV vôùi haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi ñoäc haïi ra moâi tröôøng raát thaáp. Hôn nöõa, Taäp ñoaøn Mapei coøn phaùt trieån moät maïng löôùi baùn haøng vaø hoã trôï khaùch haøng roäng khaép treân toaøn theá giôùi, ñoàng thôøi cung caáp dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät hieäu quaû ñöôïc söï tín nhieäm cuûa ñoâng ñaûo caùc nhaø kieán truùc, kyõ sö, nhaø thaàu, caùc chuû ñaàu tö trong nöôùc vaø quoác teá trong nhieàu naêm qua. ABOUT MAPEI WORLDWIDE Founded in Milan in 1937, Mapei is today s world leader in the production of adhesives and chemical products for building. Starting in the 1960 s Mapei put its strategy of internationalization into action in order to have maximum proximity to the needs of local markets and reduce shipping costs to a minimum. The Group now counts 67 production facilities in operation over 32 countries and 5 continents. Mapei has always placed great emphasis on research. In fact, the Group invests 12% of its total workforce and 5% of its turnover in R&D; in particular, 70% of its R&D efforts are directed to develop ecosustainable and environmentally friendly products which meet LEED requirements, in compliance with the U.S. Green Building Council, and EC1-GEV certified by their low emission level of volatile organic compounds. Furthermore, Mapei has developed a sales and technical service network with offices all over the world. It is also offers an efficient Technical Assistance Service that is valued by architects, engineers, contractors and owners. Mapei Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp naêm Moät naêm sau ñoù, vaøo naêm 2006, caùc vaên phoøng thöông maïi taïi mieàn Trung, mieàn Baéc, mieàn Nam vaø ñaëc bieät laø moät nhaø maùy hieän ñaïi theo tieâu chuaån Chaâu AÂu taïi Khu coâng nghieäp Baéc Chu Lai laàn löôït ra ñôøi. Söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa Mapei Vieät Nam baét nguoàn töø söï thaáu hieåu nhu caàu vaø mong muoán cuûa khaùch haøng. Khoâng chæ cung caáp caùc saûn phaåm chaát löôïng cao, an toaøn cho moâi tröôøng vaø ngöôøi söû duïng, Mapei Vieät Nam coøn ñem ñeán cho khaùch haøng caùc giaûi phaùp toái öu trong xaây döïng vôùi chi phí hôïp lyù nhaát. Hieän nay, thöông hieäu Mapei taïi Vieät Nam gaén lieàn vôùi 7 doøng saûn phaåm chính. Toaøn boä heä thoáng saûn phaåm cuûa Mapei Vieät Nam ñöôïc giaùm ñònh vaø chöùng nhaän ñaït tieâu chuaån ISO 9001:2008: Saûn phaåm oáp laùt cho gaïch vaø ñaù; Saûn phaåm cho xaây döïng; Saûn phaåm choáng thaám; Saøn coâng nghieäp goác xi maêng vaø epoxy; Phuï gia cho beâ toâng; Saûn phaåm cho coâng trình ngaàm; Phuï gia trôï nghieàn xi maêng. ABOUT MAPEI VIETNAM Mapei Vietnam was established in One year later, commercial offices in the Central, North and the South of Vietnam, as well as a modern factory in compliance with EU standards in Chu Lai NIZ came into operation. The continuous development of Mapei Vietnam results from thoroughly understanding demands and requirements of customers. Mapei Vietnam provides not just products of high quality and safe to environment and users but sound and competitive solutions to construction. Currently, the brand awareness of Mapei in Vietnam are know in 7 key product lines which were assessed to be in conformance with ISO 9001:2008: Products for ceramic tiles and stone; Products for building; Products for waterproofing; Products for cementitious and resin flooring; Admixtures for concrete; Products for underground construction; Grinding aids for cements

4 NGUOÀN NHAÂN LÖÏC - ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Nguoàn nhaân löïc laø yeáu toá then choát cho söï phaùt trieån vöõng maïnh cuûa moïi coâng ty. Hieåu ñöôïc ñieàu ñoù, Taäp ñoaøn Mapei luoân coù nhöõng chính saùch ñaøo taïo thu huùt, phaùt trieån vaø naâng cao kieán thöùc chuyeân moân cho ñoäi nguõ nhaân vieân nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng vaø taêng tính caïnh tranh cho Taäp ñoaøn. ÔÛ Vieät Nam, Mapei thöôøng xuyeân toå chöùc caùc khoùa ñaøo taïo trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm giôùi thieäu cho ñoäi nguõ nhaân vieân caùc coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi, ñaùp öùng moïi nhu caàu ña daïng cuûa thò tröôøng. Caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh thöôøng ñöôïc môøi ñeán chia seû vaø höôùng daãn thöïc haønh taïi choã giuùp ñoäi nguõ nhaân vieân nhanh choùng naém baét ñöôïc caùc coâng ngheä môùi vaø aùp duïng hieäu quaû vaøo thöïc teá taïi coâng tröôøng. HUMAN RESOURCES - TRAINING Human resources are regarded as the core for the powerful growth of any company. For this reason, Mapei group always has attractive policies to train, develop and improve advanced knowledge for Mapei staffs in order to not only meet the high requirements of customers but also increase the competition of the Group. In Vietnam, Mapei annually organizes local and oversea trainings for its staff to approach new and modern technologies meeting all the needs of the market. In these courses, leading experts are often invited to train and help them practice on site. This method provokes Mapei staffs to master new technologies and apply them more professionally at the work site. DÒCH VUÏ CHAÊM SOCÙ & HOÃ TRÔÏ KHACÙ H HAØNG Dòch vuï chaêm socù vaø hoã trôï khacù h haøng tröôcù vaø sau khi banù haøng laø moät trong nhöõng chìa khoaù thaønh coâng cuûa Mapei. Vôiù manï g löôiù hoã trôï toaøn caàu, khacù h haøng seõ ñöôcï cacù chuyeân vieân kyõ thuaät cao cuûa Mapei tö vaán söû dunï g saûn phaåm cuõng nhö kòp thôøi xöû lyù cacù vaán ñeà kyõ thuaät trong suoát quaù trình thi coâng. Beân canï h ño,ù Mapei thöôøng toå chöcù cacù khoaù huaán luyeän ñeå giupù khacù h haøng nhìn thaáy nhu caàu naâng cao kyõ thuaät vaø söû dunï g cacù saûn phaåm cuûa Mapei. Cacù khoaù huaán luyeän naøy ñöôcï Boä phaän hoã trôï Kyõ thuaät toå chöcù vôiù ñaày ñuû cacù thöû nghieäm minh hoaï, taøi lieäu kyõ thuaät vaø cacù phöông tieän nghe nhìn. ÔÛ Vieät Nam, khacù h haøng seõ ñöôcï tö vaán kyõ thuaät thoâng qua 3 chi nhanù h ôû 3 mieàn Baéc, Trung, Nam vaø nhieàu ñaiï lyù cuûa Mapei treân toaøn quoác. Haøng naêm, Mapei Vieät Nam cuõng toå chöcù nhieàu hoäi thaûo, tham gia cacù trieån laõm nhaèm giôiù thieäu cacù giaûi phapù toái öu trong lónh vöcï xaây dönï g ôû cacù tænh thaønh khacù nhau ñeå khacù h haøng coù cô hoäi tham döï vaø hieåu roõ hôn veà saûn phaåm cuûa Mapei. Taäp ñoaøn Mapei noiù chung vaø Mapei Vieät Nam noiù rieâng luoân noã löcï khoâng ngöøng ñeå ngaøy moät ñapù önù g hôn nöõa nhöõng mong muoán cuûa khacù h haøng khoâng chæ veà chaát löônï g saûn phaåm maø coøn dòch vuï chaêm socù vaø hoã trô khacù h haøng cuûa Mapei. CUSTOMER SERVICE Customer service, both before and after selling a product is one of the keys to Mapei's success. Assistance is assured in every corner of the world by highly specialized technical personnel skilled in every sector. They can guide the customer and installer to the proper use of the products and solve every kind of technical problem. Besides, we also organize courses to help its customers refresh and improve the techniques they use to install the company's products. The courses are held by the technical service department with practical demonstration, informative materials and audio visual aids. In Vietnam, customers in three different regions can consult the technical assistance by visiting the Mapei Branches in Hanoi, Danang, Ho Chi Minh and the different distributors over the country. Every year, Mapei Vietnam also organizes conferences, participates in exhibitions to introduce ultimate solutions to building industry for customers to join and improve their knowledge of Mapei products. Mapei Vietnam strives to make every effort to more and more match customers' expectations on not only product quality but customer service as well

5 SAÛN PHAÅM SAÛN PHAÅM OÁP LATÙ GAÏCH CERAMIC VAØ ÑAÙ TÖÏ NHIEÂN Mapei cung caáp nhöõng saûn phaåm giuùp taêng tính thaåm myõ, tính tieän nghi vaø an toaøn cho moâi tröôøng, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. Saûn phaåm cuûa Mapei ñöôïc phaân phoái roäng raõi treân toaøn theá giôùi vôùi 15 doøng saûn phaåm chaát löôïng cao phuø hôïp vôùi moïi nhu caàu xaây döïng. Doøng saûn phaåm naøy coù nhieàu thaønh phaàn phöcù tap ï ñöôcï nghieân cöuù voâ cuøng tæ mæ nhaèm mang ñeán söï tieän lôiï khi thi coâng vôiù thôøi gian söû dun ï g keoù daøi. Nhôø vaøo nhöõng noã löcï nghieân cöuù ñan ù g ghi nhaän, Mapei ñaõ cung caáp moät heä thoáng cacù saûn phaåm hoaøn chænh phuø hôp ï nhaát cho coâng tacù thi coâng ôû moiï ñieàu kieän. Saûn phaåm ñatï Tieâu chuaån EN 12004, EN 12002, EN vaø Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN : ÔÛ thò tröôøng Vieät Nam, Mapei chuyeân cung caáp 7 doøng saûn phaåm sau: Saûn phaåm oáp laùt cho gaïch vaø ñaù; Saûn phaåm cho xaây döïng; Saûn phaåm choáng thaám; Saøn coâng nghieäp goác xi maêng vaø epoxy; Phuï gia cho beâ toâng; Saûn phaåm cho coâng trình ngaàm; Phuï gia trôï nghieàn xi maêng. Nhöõng saûn phaåm duøng cho gacïh vaø ñaù oáp latù bao goàm: vöõa oáp latù goác xi maêng, vöõa thuûy löcï, vöõa lan ù g neàn troän saün, vöõa lotù, hôp ï chaát töï san phaúng, vöõa chít macïh, keo tram ù khe vaø cacù saûn phaåm hoã trôï khacù. PRODUCTS FOR CERAMICS AND STONE MATERIALS PRODUCTS Mapei products contribute to the quality of life by modifying and improving aesthetics, comfort and the safety of our environment. The Mapei products portfolio available worldwide through authorized retailers, is subdivided into 15 lines with high quality. In Vietnam market, Mapei specializes in 7 of the main lines as follows: Products for ceramic tiles and stone; Products for building; Products for waterproofing; Products for cementitious and resin flooring; Admixtures for concrete; Products for underground construction; Grinding aids for cements. KHU NGHÆ DÖÔÕNG HOÀ TRAØM - Baø Ròa Vuõng Taøu THE GRAND HO TRAM STRIP - Ba Ria Vung Tau Saûn phaåm söû duïng / Products used: Adesilex P9, Kerabond T, Isolastic 50 Keracolor SF/FF, Fugolastic These products are sophisticated in their formation, but simple to use and able to last over time. Thanks to considerable research work, Mapei offers a complete range of products for the selection of the most suitable installation system. The products of this line are in compliance with the EN 12004, EN 12002, EN standard. In Vietnam, they comply with TCVN : 2008 local standard. The range includes cementitious mortar and paste adhesives, grouts, sealants and complementary products. TOØA NHAØ QUOÁC HOÄI - Haø Noäi NATIONAL ASSEMBLY HOUSE - Ha Noi Saûn phaåm söû duïng / Products used: Adesilex P9, Kerabond T, Granirapid, Adesilex PG2 SP, Keracolor GG, Keranet 06 07

6 SAÛN PHAÅM XAÂY DÖÏNG Ñaây laø doøng saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa Mapei ñöôïc phaùt trieån töø naêm 1937 vaø lieân tuïc ñöôïc boå sung bôûi caùc heä thoáng saûn phaåm môùi nhaèm xöû lyù moïi vaán ñeà gaëp phaûi trong lónh vöïc xaây döïng. Vôùi hôn 70 naêm kinh nghieäm trong saûn xuaát hoùa chaát xaây döïng, Mapei ñaõ nghieân cöùu vaø phaùt trieån moät heä thoáng caùc saûn phaåm chuyeân duïng nhö: chaát keát dính thuûy löïc, vöõa troän saün, saûn phaåm baûo veä, keo keát dính, keo traùm khe co giaõn vaø caùc loaïi vöõa traùt keát dính ñaëc bieät thích hôïp cho moïi coâng trình: töø ñaäp thuûy ñieän cho ñeán caàu caïn, töø coâng trình coå cho ñeán coâng trình hieän ñaïi cuûa töông lai. SAÛN PHAÅM CHOÁNG THAÁM Ñoùng vai troø khoâng theå thieáu trong doøng saûn phaåm daønh cho xaây döïng, chuoãi caùc saûn phaåm choáng thaám cuûa Mapei cung caáp nhieàu giaûi phaùp toái öu khoâng chæ cho caùc döï aùn söûa chöõa vaø phuïc tu maø caû caùc coâng trình xaây môùi, ñaùp öùng nhieàu nhu caàu khaùc nhau cuûa thò tröôøng veà: - Choáng thaám cho coâng trình ngaàm; - Choáng thaám cho coâng trình treân maët ñaát; - Traùm vaø choáng thaám caùc moái noái keát caáu. Ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng xaây döïng, keå caû thi coâng choáng thaám, Mapei laø söï löïa choïn thích hôïp nhaát vôùi caùc saûn phaåm ña daïng vaø heä thoáng coâng ngheä vöôït troäi. PRODUCTS FOR BUILDING This is Mapei's historic range which was launched in 1937 and has grown year after year with addition of new systems aimed at providing solutions to the infinite and ever different problems encountered in the construction industry. Thanks to more than 70 years of experience, Mapei has an enormous range of chemical products for construction works: hydraulic binders, ready-mix mortar, protective agents, structural adhesives, flexible sealants and special renders. They are the right products for every situation: from dams to viaducts, from historic buildings to the construction for the future. CAÀU ROÀNG - Ñaø Naüng DRAGON BRIDGE - Da Nang Saûn phaåm söû duïng / Products used: Adesilex PG2 SP, Epojet LV, Antipluviol TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AEON - Bình Döông AEON MALL - Binh Duong Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapethene TA, Polyprimer PRODUCTS FOR WATERPROOFING As an integral part of building product line, the waterproofing range provides optimal solutions to both restoration projects and the construction of new buildings. It satisfies varied requirements of the market for: - Waterproofing underground structures; - Waterproofing structures above ground; - Sealing and waterproofing structural joints. For every building operation, including waterproofing, Mapei can offer the most appropriate selection for technologically innovative materials and systems. KHU LIEÂN HÔÏP LOÏC HOÙA DAÀU NGHI SÔN - Thanh Hoùa NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL COMPLEX - Thanh Hoa Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapefill SP, Mapejoint FB KHU NGHÓ DÖÔNÕ G VINPEARL PHUÙ QUOCÁ - Kienâ Giang VINPEARL PHU QUOC RESORT - Kien Giang Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapelastic, Fibreglass Mesh 08 09

7 SAØN COÂNG NGHIEÄP GOÁC XI MAÊNG VAØ EPOXY Mapei ñaõ phatù trieån moät loatï heä thoáng saûn phaåm vôiù coâng ngheä hieän ñaiï, ñapù önù g tieâu chuaån chaát löônï g cao cho moãi moät khu vöcï thi coâng töø khu vöcï coâng coäng, tö nhaân, daân dunï g cho ñeán coâng nghieäp. Heä thoáng saûn phaåm cuûa Mapei mang ñeán söï an taâm tín nhieäm cho ngöôøi söû dunï g bôûi tính hieäu quaû thi coâng cao, deã baûo döôõng vaø thaåm myõ. Vôiù doøng saûn phaåm naøy, phoøng thí nghieäm cuûa Mapei ñaõ phatù trieån 2 nhomù saûn phaåm chính: Heä thoáng Mapefloor System laø heä thoáng saûn phaåm saøn hoaøn thieän goác epoxy vaø polyurethane. Heä thoáng thöù hai laø Ultratop System Heä thoáng saûn phaåm saøn goác xi maêng coù tính naêng töï san phaúng, ñoâng keát nhanh, ñonù g raén nhanh cöcï kyø ña dunï g bôûi vöøa coù theå önù g dunï g saøn coâng nghieäp vaø daân dunï g ôû nhieàu loaiï hình ñieàu kieän moâi tröôøng thi coâng khacù nhau. PHUÏ GIA CHO BEÂ TOÂNG Ñaây laø doøng saûn phaåm thuoäc theá heä môiù cuûa Mapei ñöôcï phatù trieån töø naêm Doøng saûn phaåm naøy bao goàm moät chuoãi cacù saûn phaåm hoaøn thieän giupù beâ toâng coù khaû naêng ñapù önù g moiï yeâu caàu coâng ngheä trong xaây dönï g hieän nay vaø caû trong töông lai, cuï theå nhö phuï gia Mapei giupù caûi thieän ñanù g keå cacù ñaëc tính cô hocï cuûa beâ toâng. Nhöõng saûn phaåm naøy bao goàm cacù loaiï phuï gia sieâu deûo, phuï gia cuoän khí, phuï gia giupù laøm chaäm ñoä sutï cho beâ toâng, hôpï chaát baûo döôõng beâ toâng, hôpï chaát thaoù dôõ vanù khuoân, ñöôcï phatù trieån nhaèm taêng cöôøng khaû naêng choáng thaám nöôcù, taêng ñoä beàn, cöôøng ñoä vaø tính coâng tacù cho beâ toâng. PRODUCTS FOR CEMENTITIOUS AND RESIN FLOORING Mapei has developed a wide range of technologically advanced systems which offer high standards of quality for each specific area of use, including public, private, industrial and civil applications. These standards are a guarantee for the final user of their characteristics of functionality, ease of maintenance and attractive finish. Mapei's research laboratories have developed two main product groups: Mapefloor System, a complete range of epoxy and polyurethane systems, and Ultratop System, a self-levelling, quicksetting and quick-hardening cementitious system which, thanks to its versatility, may be used for installing both industrial and civil floors in a wide range of environments. TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI LOTTE - Haø Noäi LOTTE CENTER - Ha Noi Saûn phaåm söû duïng / Products used: Novoplan 21, Primer G CAO TOÁC ÑAØ NAÜNG - QUAÛNG NGAÕI DANANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY Saûn phaåm söû duïng / Products used: Dynamon Easy 37 VN, Dynamon SR2 VN ADMIXTURES FOR CONCRETE This is one of the newest ranges, launched in It comprises a complete series of products to enable concrete to face current and future technologies, for example, has already led to a considerable improvement in the mechanical performance of concrete. The range includes hyperplasticisers, superplasticizers, air-entraining agents, admixtures, retardant, curing agent and form release agents, developed to enhance the impermeability, durability, mechanical strength and workability of concrete. CAÛNG CAÙI MEÙP THÒ VAÛI - Baø Ròa Vuõng Taøu CAI MEP THI VAI TERMINAL PORT - Ba Ria Vung Tau Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapecoat I 620 W, Mapecoat I 24, Mapecolor Paste NUTÙ GIAO THONÂ G NGAÕ BA HUEÁ - Ñaø Nanü g HUE T-JUNCTION FLYOVER - Da Nang Saûn phaåm söû duïng / Products used: Dynamon SR2, Dynamon Easy 37 VN, Expanfluid Planicrete SP, Prosfas 10 11

8 SAÛN PHAÅM CHO COÂNG TRÌNH NGAÀM Ñoäi nguõ Kyõ thuaät Coâng trình ngaàm (U.T.T.) ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1999 laø moät phaûn hoài ñaày quyeát taâm cuûa Taäp ñoaøn nhaèm chieám lónh thò tröôøng tröôùc nhu caàu gia taêng veà caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cho coâng trình ngaàm. Caùc saûn phaåm do phoøng thí nghieäm Mapei nghieân cöùu vaø phaùt trieån ñaùp öùng caùc tieâu chuaån hieän haønh veà ñoä chính xaùc vaø phuø hôïp cho baát kyø tröôøng hôïp thi coâng naøo. Tröôùc tình hình thieáu huït dieän tích ñaát beà maët, ngaønh xaây döïng ngaøy caøng coù xu höôùng khai thaùc caùc khoâng gian ngaàm. Hôn nöõa, baét nguoàn töø nhaän thöùc söï taêng tröôûng vöõng chaéc luoân song haønh vôùi tính chuyeân nghieäp, Mapei coøn chuù troïng hoaøn thieän dòch vuï cho coâng trình ngaàm nhö laø öu tieân haøng ñaàu trong söï phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn. PRODUCTS FOR UNDERGROUND CONSTRUCTIONS The launch of the Underground Technology Team in 1999 was Mapei's clear and decisive response to the construction market's growing demand for a product range and customer service dedicated to underground spaces. The products meet the requirements for present standards. This is the result of a research and development process of Mapei Laboratories to have a product line applicable under any circumstances. The construction industry today is more oriented towards the exploitation of underground spaces, because of the lack of available surface areas. Futhermore, Mapei is a company that believes in expanding steadily, at a pace that will not compromise their professionalism. It is of paramount importance that Mapei provide a complete service to our customers. HAÀM GIAO THOÂNG PHUÙ GIA - Thöøa Thieân Hueá PHU GIA TUNNEL - Thua Thien Hue Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapefluid N100 SP, Mapequick AFK 888 NHAØ MAÙY XI MAÊNG SOÂNG GIANH - Quaûng Bình SONG GIANH CEMENT PLANT - Quang Binh Saûn phaåm söû duïng / Product used: MA.P.E./S 511 PHUÏ GIA TRÔÏ NGHIEÀN CHO XI MAÊNG Naêm 2001, Mapei ra maét doøng saûn phaåm môiù Phuï gia trôï nghieàn chuyeân dunï g cho cacù nhaø mayù saûn xuaát xi maêng. Saûn phaåm laø böôcù ñoät phaù trong vieäc giaûi quyeát cacù vaán ñeà veà coát lieäu cho mayù nghieàn vaø ñoàng thôøi naâng cao chaát löônï g cuûa xi maêng. Ñaëc tính cô hocï cuûa doøng saûn phaåm naøy giupù loaiï boû hieän töônï g vonù cucï giöõa cacù thaønh phaàn vaø giaûm lôpù bamù beân trong mayù nghieàn. Khi söû dunï g saûn phaåm phuï gia trôï nghieàn cuûa Mapei, cacù nhaø mayù saûn xuaát xi maêng coù theå yeân taâm veà chaát löônï g xi maêng sau khi saûn xuaát vaø giaù trò veà maët kinh teá cuûa saûn phaåm. Nhaän thaáy ñöôcï xu höônù g chung toaøn caàu veà tieát giaûm chi phí naêng löônï g trong saûn xuaát, Mapei tieáp tucï cho ra ñôøi doøng saûn phaåm Phuï Gia Trôï Nghieàn cho mayù nghieàn ñönù g: MA.G.A./VM vaø MA.P.E./VM. Doøng saûn phaåm môiù naøy mang laiï lôiï ích kinh teá caû veà phöông dieän taêng saûn löônï g vaø chaát löônï g cho xi maêng, ñaëc bieät ñoái vôiù xi maêng coù ñoä mòn Blaine cao CEM I vaø xi maêng hoãn hôpï nhö xi maêng loaiï CEM II, CEM III, CEM IV vaø CEM V. GRINDING AIDS FOR CEMENT In 2001 Mapei introduced the new line of Grinding Aids, dedicated to cement production. These aids are not meant for traditional Mapei customers, but are used directly in cement production plants. Grinding aids are formulated to solve agglomeration problems within tubular mills and to improve cement quality. Their action mechanism helps eliminate pack-setting phenomena between ground particles and reduces coating inside the mills. Their use also enables the operating conditions of the plants to be optimized while improving the quality of the finished cement, positively affecting the economics of cement plant operations. Realizing the worldwide trend of rising energy costs, MAPEI has developed a new product line specializing for vertical mills: MA.G.A./VM and MA.P.E./VM. This product line benefits both in terms of production increase and cement quality improvement, especially in case of high-blaine CEM I and blended cements (CEM II as well as CEM III, CEM IV and CEM V cement types). HAÀM GIAO THOÂNG ÑEØO CAÛ - Phuù Yeân CA PASS TUNNEL - Phu Yen Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapefluid N100 SP, Mapequick AFK 888 NHAØ MAÙY XI MAÊNG VÓNH SÔN - Hoøa Bình VINH SON CEMENT PLANT - Hoa Binh Saûn phaåm söû duïng / Product used: MA.G.A./C 161 VS 12 13

9 Vaên phoøng chính cuûa Mapei vaø nhaø maùy Vaên phoøng giao dòch cuûa caùc chi nhaùnh Vaên phoøng chính cuûa nhaø maùy vôùi caùc coâng ty con Vaên phoøng giao dòch chi nhaùnh cuûa caùc coâng ty con Trung taâm Nghieân cöùu & Phaùt trieån Mapei Vietnam Ltd. Quang Nam - Vietnam 67 NHAØ MAÙY VAØ 79 COÂNG TY CON, CHUNG TAY TAÏO NEÂN GIAÙ TRÒ THAËNG DÖ. TAÁT CAÛ CAÙC COÂNG TY CON CUÛA MAPEI TREÂN TOAØN CAÀU VAØ NHÖÕNG CHUYEÂN GIA XAÂY DÖÏNG HAØNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI CAM KEÁT CHUNG TAY HÔÏP TAÙC NHAÈM XAÂY DÖÏNG TAÄP ÑOAØN NGAØY CAØNG VÖÕNG MAÏNH VAØ GIUÙP MOÏI NGÖÔØI TAÄN HÖÔÛNG LÔÏI ÍCH CHUNG CUÛA SÖÏ PHAÙT TRIEÅN. MAPEI KHOÂNG NGÖØNG PHAÙT TRIEÅN THOÂNG QUA QUAÙ TRÌNH NAÂNG TAÀM CHUYEÂN MOÂN, MÔÛ ROÄNG QUAÏN HEÄ CAÛ TRONG VAØ NGOAØI TAÄP ÑOAØN. 15

10 PHATÙ TRIENÅ BENÀ VÖNÕ G TOANØ CAUÀ, AN TOANØ VAØ MINH BACÏ H: LUOÂN TIEÂN PHONG ÑI ÑAÀU PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHEÄ XANH ÑEÅ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG. SAÛN PHAÅM MAPEI ÑÖÔÏC SAÛN XUAÁT THEO COÂNG THÖÙC ÑAËC BIEÄT NHAÈM TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG VAØ GIAÛM THIEÅU CAÙC CHAÁT ÑOÄC HAÏI ÑEÅ ÑAÛM BAÛO AN TOAØN CHO NHAØ THI COÂNG, HEÄ SINH THAÙI VAØ NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG. HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG, MOÂI TRÖÔØNG, Y TEÁ VAØ AN TOAØN CUÛA MAPEI ÑÖÔÏC CHÖÙNG NHAÄN BÔÛI CAÙC CÔ QUAN UY TÍN QUOÁC TEÁ. SAÛN PHAÅM MAPEI PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC QUY ÑÒNH QUAN TROÏNG NHAÁT CUÛA CAÙC CÔ QUAN CHÖÙNG NHAÄN VEÀ THAÂN THIEÄN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG. SAÛN PHAÅM MAPEI AN TOAØN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG, NHAØ THI COÂNG VAØ NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG: ÑÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN TAÏI 18 TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU R&D CUÛA MAPEI SÖÛ DUÏNG NGUYEÂN LIEÄU TAÙI CHEÁ, SIEÂU NHEÏ TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG SAÛN XUAÁT TAÏI CAÙC NHAØ MAÙY XANH, HÖÔÙNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG VAØ COÄNG ÑOÀNG COÙ HAØM LÖÔÏNG CHAÁT HÖÕU CÔ BAY HÔI RAÁT THAÁP CHÖÙNG NHAÄN PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC TIEÂU CHUAÅN KHAÉT KHE NHAÁT CUNG CAPÁ CACÙ GIAIÛ PHAPÙ ÑÖÔCÏ CHÖNÙ G NHANÄ THANÂ THIENÄ VÔIÙ MOIÂ TRÖÔNØ G CHO CACÙ CONÂ G TRÌNH XANH TRENÂ TOANØ THEÁ GIÔIÙ TRONG HÔN 30 NAMÊ QUA. MAPEI CAM KETÁ LUONÂ KIENÂ ÑÒNH PHATÙ TRIENÅ CACÙ SANÛ PHAMÅ THANÂ THIENÄ VÔIÙ MOIÂ TRÖÔNØ G TRONG CONÂ G TACÙ NGHIENÂ CÖUÙ & PHATÙ TRIENÅ. GIAIÛ PHAPÙ VAØ SANÛ PHAMÅ CUAÛ MAPEI LUONÂ ÑUNÙ G VÔIÙ CAM KETÁ, VÌ ÑAÕ ÑÖÔCÏ CHÖNÙ G NHANÄ PHUØ HÔPÏ VÔIÙ CACÙ TIEUÂ CHUANÅ QUOCÁ TEÁ KHATÉ KHE NHATÁ. SANÛ PHAMÅ MAPEI ÑÖÔCÏ SANÛ XUATÁ TÖØ CACÙ NGUYENÂ LIEUÄ THOÂ TAIÙ CHE,Á SIEUÂ NHEÏ VAØ CAIÛ TIENÅ GIUPÙ TIETÁ KIEMÄ NANÊ G LÖÔNÏ G TIEUÂ THUÏ VAØ COÙ HAMØ LÖÔNÏ G CHATÁ HÖUÕ CÔ BAY HÔI RATÁ THAPÁ. THEÁ GIÔÙI MAPEI. CHAÁT LÖÔÏNG VAØ ÑAÚNG CAÁP CHO MOÏI COÂNG TRÌNH. THE CREATORS OF GREEN RESPONSIBILITY TO SAFEGUARD THE ENVIRONMENT WE INHABIT. MAPEI PRODUCTS ARE SPECIFICALLY FORMULATED TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION AND DANGEROUS SUBSTANCES TO GUARANTEE THE SAFETY OF BUILDING PROFESSIONALS, ECOSYSTEMS AND END USERS. CERTIFICATION OF MAPEI S QUALITY, ENVIRONMENTAL AND HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS ARE ISSUED BY INTERNATIONALLY- RECOGNISED ACCREDITED STANDARDS BODIES. MAPEI PRODUCTS MEET THE REQUIREMENTS OF THE MOST IMPORTANT ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY REGULATIONS LAID DOWN BY CERTIFICATION BODIES. SANÛ PHAMÅ MAPEI ÑÖÔCÏ PHATÙ TRIENÅ TAIÏ 18 TRUNG TAMÂ NGHIENÂ CÖUÙ R&D TIENÂ TIENÁ CUAÛ TAPÄ ÑOANØ. 67 NHAØ MAYÙ VAØ 79 CONÂ G TY CON CHUNG NOÃ LÖCÏ TAOÏ NENÂ NHIEUÀ GIAÙ TRÒ CONÄ G THEMÂ CHO KHACÙ H HANØ G. MAPEI ÑOIÁ THOAIÏ CÔIÛ MÔÛ VÔIÙ CACÙ ÑÔN VÒ THIETÁ KEÁ VAØ CACÙ CONÂ G TY THI CONÂ G XAYÂ DÖNÏ G. MAPEI XUCÙ TIENÀ NHIEUÀ BUOIÅ HOIÄ THAOÛ VAØ KHOAÙ ÑAOØ TAOÏ ÑEÅ NANÂ G CAO KYÕ THUATÄ THI CONÂ G SANÛ PHAMÅ. THEY ARE SAFE FOR THE ENVIRONMENT, WORKERS AND USERS AS: BASED ON THE 18 INNOVATIVE R&D LABS OF MAPEI GROUP FORMULATED WITH RECYCLED, ULTRA-LIGHT RAW MATERIALS DEVELOPED TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION MANUFACTURED LOCALLY BY ECO-SUBTAINABLE PLANTS RESPECTFUL OF THEIR ENVIRONMENT AND COMMUNITY WITH VERY LOW VOC CONTENT CERTIFIED ACCORDING TO THE MOST STRICT AND DEMANDING STANDARDS

COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM DÑ : DÑ :

COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM DÑ : DÑ : OIML FM APPROVED X COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM Website : www.canthinhphat.com www.canvietnam.com.vn www.canthuonmai.com Ñòa chæ: 43 Ñöôøn D, Phöôøn 5 Quaän Bình Thaïnh TP.Hồ Chí Minh, Việt

More information

"Shepherds living with the smell of the sheep" (Pope Francis) DANH SÁCH THAM DỰ VIÊN

Shepherds living with the smell of the sheep (Pope Francis) DANH SÁCH THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VII VIETNAMESE PRIEST COVOCATION 2017 Ngày 23-26 tháng 10 năm 2017 với chủ đề ĐÂY LÀ MẸ CON (Jn 19:27) tại Wyndham Garden Hotel 399 Sillicon Valley Blvd., San

More information

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT & PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY MANAGED BY ACCORHOTELS

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT & PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY MANAGED BY ACCORHOTELS PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT & PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY MANAGED BY ACCORHOTELS PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT TỔNG QUAN DỰ ÁN VỊ TRÍ DỰ ÁN SÂN BAY QUỐC TẾ PHÚ QUỐC 20 Km - 20 phút THE

More information

hồ sơ năng lực GIỚI THIỆU CÔNG TY Company Introduction Billboard Ads sign Street Banner Events Contacts giới thiệu vinamad

hồ sơ năng lực GIỚI THIỆU CÔNG TY Company Introduction Billboard Ads sign Street Banner Events Contacts giới thiệu vinamad VINAMAD PROFILE Vinamad Profile introduce vinamad GIỚI THIỆU CÔNG TY Company Introduction dịch vụ cho thuê bảng quảng cáo Billboard 03 04 01 giới thiệu công ty Được thành lập từ năm 2009, Công ty Vinamad

More information

CÂY CÂN BẰNG AVL MỤC TIÊU TÓM TẮT. Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể:

CÂY CÂN BẰNG AVL MỤC TIÊU TÓM TẮT. Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: MỤC TIÊU Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: CÂY CÂN BẰNG AVL - Hiểu được các thao tác quay cây (quay trái, quay phải) để hiệu chỉnh cây thành cây cân bằng. - Cài đặt hoàn chỉnh cây cân bằng

More information

Cho đến nay, có 180 tham dự viên và thuyết trình viên Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus V; đông nhất từ trước đến giờ. Chúng ta cảm tạ Chúa!

Cho đến nay, có 180 tham dự viên và thuyết trình viên Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus V; đông nhất từ trước đến giờ. Chúng ta cảm tạ Chúa! LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLIC IN THE U.S.A. ------------------------------------------------------------- Ngày 10 tháng 10 năm 2013 Kính gửi Quý Đức Ông

More information

Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V (Hạn chót ghi danh ngày 30/9/ Please thêm $80 nếu ghi danh sau ngày 30/9/2013)

Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V (Hạn chót ghi danh ngày 30/9/ Please thêm $80 nếu ghi danh sau ngày 30/9/2013) Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V (Hạn chót ghi danh ngày 30/9/2013 - Please thêm $80 nếu ghi danh sau ngày 30/9/2013) Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey,

More information

Nhà phân ph i, cung c p s n ph m DIGI - JAPAN t i Vi t Nam. Gi i pháp an toàn và toàn di n v cân i n t CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH.

Nhà phân ph i, cung c p s n ph m DIGI - JAPAN t i Vi t Nam. Gi i pháp an toàn và toàn di n v cân i n t CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH. i tác: CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CELTRON Nhà phân ph i, cung c p s n ph m DIGI - JAPAN t i Vi t Nam Cân ô tô Trang 2 Cân th y s n Trang 5 Cân phân tích Trang 7 COÂNG TY TNHH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH Ñòa

More information

Thôngtin dànhchocánbộy tế. & PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP VỚI α BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ TSLTTTL

Thôngtin dànhchocánbộy tế. & PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP VỚI α BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ TSLTTTL & PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP VỚI α BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ TSLTTTL Nội dung 1. Cơ chế sinh bệnh TSLTTTL 2. Cơ chế tácđộng của Avodart trên TTL 3. Vai trò của Avodart trongđiều trị nội khoa TSLTTTL 4. Vai trò của

More information

THỜI GIAN TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ PHÒNG HỘI THẢO 2 PHẦN TỔNG QUÁT

THỜI GIAN TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ PHÒNG HỘI THẢO 2 PHẦN TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THỦY SẢN QUỐC TẾ Ngày: 25-27 Tháng 10, Năm 2017 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc tế Cần Thơ Chủ đề chính: Nuôi trồng Thủy sản - Ngành Kinh doanh Lợi nhuận & Bền vững NGÀY

More information

THÔNG BÁO - GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG 2016

THÔNG BÁO - GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG 2016 LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ P.O. Box 24518, 19120 - Email: ldcgvnhk@yahoo.com Phone: (215) 548-5591 - Fax: (215) 424-9152 - Website: liendoanconggiao.net Ngày 27 tháng 3 năm 2017 THÔNG BÁO

More information

Mot so cac trung bi6n Ong muc. nu& bien yen b6 V* Nam

Mot so cac trung bi6n Ong muc. nu& bien yen b6 V* Nam Tap chi Khoa hoc DHQGH: Cac Khoa hoc Trai dat va Moi truong, Tap 32, SO 3S (216) 9-94 Mot so cac trung bi6n Ong muc. nu& bien yen b6 V* am Pham Van Hu6n* Trteang DO hoc Khoa hoc Tu nhien, DHQGH, 334 guyjn

More information

Vietnam Pangasius Industry TOWARDS SUSTAINABLE

Vietnam Pangasius Industry TOWARDS SUSTAINABLE Vietnam Pangasius Industry TOWARDS SUSTAINABLE Dr. Nguyen Huu Dzung Vice President Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) ESE, Brussels Apr 25, 2012 Vietnam Fisheries Production

More information

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO XU HƯỚNG ĐỔI MỚI

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO XU HƯỚNG ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO XU HƯỚNG ĐỔI MỚI NCS. Bùi Văn Thời & NCS. Huỳnh Minh Tâm Giảng viên Khoa QTKD - Đại học Nguyễn Tất Thành 1. Bối cảnh chung Sau hơn 20 năm đổi mới thực hiện chính sách

More information

Case Study: A tale of two patrol boats in Thua Thien Hue Province. Overview. Key lessons learned

Case Study: A tale of two patrol boats in Thua Thien Hue Province. Overview. Key lessons learned Case Study: A tale of two patrol boats in Thua Thien Hue Province Overview In Viet Nam, the Regional Fisheries Livelihoods Programme provided support for the protection of Aquatic Resource Protected Areas,

More information

PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CHÂN NGỖNG CHẬP ĐÔI: KỸ THUẬT HAI ĐƯỜNG MỔ

PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CHÂN NGỖNG CHẬP ĐÔI: KỸ THUẬT HAI ĐƯỜNG MỔ PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CHÂN NGỖNG CHẬP ĐÔI: KỸ THUẬT HAI ĐƯỜNG MỔ TÓM TẮT Đặng Hoàng Anh* Mục tiêu: Nhận xét kết quả phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân cơ chân ngỗng

More information

Sxmb du doan. 10/17/2017 Daphne irene video 10/19/2017. Men that play with a catheter

Sxmb du doan. 10/17/2017 Daphne irene video 10/19/2017. Men that play with a catheter Sxmb du doan 10/17/2017 Daphne irene video 10/19/2017 Men that play with a catheter 10/20/2017 -Apki koun si rashi hai -Icd 10 code hill schs deformity 10/22/2017 Cerita lucu naruto ngentot 10/23/2017

More information

ELEVATOR STEEL WIRE ROPES for North America. Edition: July 2015

ELEVATOR STEEL WIRE ROPES for North America. Edition: July 2015 ELEVATOR STEEL WIRE ROPES for North America Edition: July 2015 SUMMARY 4 5 6 7 8 9 10 TRACTION DRIVE AND COMPENSATING ROPES FOR CONVENTIONAL ELEVATORS IPH 819E TRACTION DRIVE AND COMPENSATING ROPES FOR

More information

CURRICULUM VITAE FROM DÌNH ÂN TRÂN

CURRICULUM VITAE FROM DÌNH ÂN TRÂN CURRICULUM VITAE FROM DÌNH ÂN TRÂN PERSONAL INFORMATION Name: Sex: Trân, Dình Ân Male Date of birth: Oct. 25 th, 1991 Place of birth: Nationality: Address: Frankfurt am Main, Germany German Peter-Behrens

More information

SWIMMING POOL WATERPROOFED AND RETURNED TO GLORY WITH SIKA

SWIMMING POOL WATERPROOFED AND RETURNED TO GLORY WITH SIKA Business Unit: Date Of Issue: July 2010 SWIMMING POOL WATERPROOFED AND RETURNED TO GLORY WITH SIKA Following decades of usage, the Gateshead Leisure Centre, Tyne and Wear, was suffering from age. To repair

More information

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TEO THỰC QUẢN

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TEO THỰC QUẢN PHẦN NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TEO THỰC QUẢN (Báo cáo 22 bệnh nhân ) Trần Ngọc Bích Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Việt - Đức TÓM TẮT Mục tiêu: Teo thực quản là dị tật khó mổ và tử vong cao hơn

More information

Chúa Nh t XXII Th ng Niên N m C. Ngày 01/09/2013 Bản Tin Số Nhân Đ c Đ u Tiên. Lm. G.T. Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R

Chúa Nh t XXII Th ng Niên N m C. Ngày 01/09/2013 Bản Tin Số Nhân Đ c Đ u Tiên. Lm. G.T. Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R 818-894-1176 Chúa Nht XXII Thng Niên Nm C Ngày 01/09/2013 Bản Tin Số 1335 Nhân Đc Đu Tiên Lm. G.T. Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R (Xem. tiếp trang 4) www.vncatholicla.net CĐ AN PHONG SACRED HEART CHURCH 2889 N.

More information

INDEX THE FINITO UNIVERSE BLANKET PLATE COATING PRESS WRAPPING

INDEX THE FINITO UNIVERSE BLANKET PLATE COATING PRESS WRAPPING The Finito Universe INDEX 03 THE FINITO UNIVERSE 04 UNIVERSAL UNDERPACKING 06 BLANKET 08 PLATE COATING 10 PRESS WRAPPING The Finito Universe 3 Printgraph started to manufacture in 2005 and is one of the

More information

Phần 2. AUTOLISP. BS: Nguyễn Quang Trung 1

Phần 2. AUTOLISP. BS: Nguyễn Quang Trung 1 Phần 2. AUTOLISP Chương 1. CĂN BẢN VỀ AUTOLISP LISP là một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường được dùng cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. LISP viết tắt của List Processing đã được Jonh McCarthy và các

More information

Effect of Moisture Content of Wet Fly Ash on Basic Properties of Mortar and Concrete

Effect of Moisture Content of Wet Fly Ash on Basic Properties of Mortar and Concrete Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies http://www.claisse.info/proceedings.htm SCMT4 Las Vegas, USA, August 7-11, 216 Effect of Moisture Content of Wet Fly

More information

Carriageway paving and asphalt production plant in background, A1 Kowal to Sójki, Poland

Carriageway paving and asphalt production plant in background, A1 Kowal to Sójki, Poland Carriageway paving and asphalt production plant in background, A1 Kowal to Sójki, Poland Lagan Asphalt Limited Rosemount Business Park Ballycoolin Road Dublin 11 Ireland Telephone: + 353 (1) 885 9999 Website:

More information

Bitexco Financial Tower Fact Sheet

Bitexco Financial Tower Fact Sheet Bitexco Financial Tower Fact Sheet Bitexco Financial Tower The Bitexco Financial Tower, located in the heart of Ho Chi Minh City s business and entertainment district, is arguably the most exciting commercial

More information

FLOORING SOLUTIONS. Corporate Brochure. Laminate, Engineered Wood, Rigid Core

FLOORING SOLUTIONS. Corporate Brochure. Laminate, Engineered Wood, Rigid Core FLOORING SOLUTIONS Corporate Brochure Laminate, Engineered Wood, Rigid Core 5 mills located throughout Québec, Canada Since 1983 Uniboard has produced enough composite panel to circle the globe 48 times

More information

CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias gracilentus), MỘT LOÀI CÁ MỚI CỦA VIỆT NAM

CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias gracilentus), MỘT LOÀI CÁ MỚI CỦA VIỆT NAM CÁ TRÊ PHÚ QUỐC (Clarias gracilentus), MỘT LOÀI CÁ MỚI CỦA VIỆT NAM Nguyễn Văn Tư 1, Đặng Khánh Hồng 2 và Heok Hee Ng 3 TÓM TẮT Cá trê Phú Quốc, Clarias gracilentus, một loài mới của Việt Nam, phân bố

More information

HỌ CÁ BỐNG TRẮNG (GOBIIDAE) TRONG CÁC RẠN SAN HÔ SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF THE FAMILY GOBIIDAE IN CORAL REEFS IN THE NHA TRANG BAY

HỌ CÁ BỐNG TRẮNG (GOBIIDAE) TRONG CÁC RẠN SAN HÔ SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF THE FAMILY GOBIIDAE IN CORAL REEFS IN THE NHA TRANG BAY Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, 2015, tập 21, số 2: 124-135 ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA HỌ CÁ BỐNG TRẮNG (GOBIIDAE) TRONG CÁC RẠN SAN HÔ Ở VỊNH NHA TRANG 1 Đỗ Thị Cát Tường, 2 Nguyễn Văn Long 1

More information

ITINERARY. Vietnam Golf Delight Enjoy 5 different Golf Courses on this fabulous 10 Day Tour. Day 1: Arrival in Ho Chi Minh City

ITINERARY. Vietnam Golf Delight Enjoy 5 different Golf Courses on this fabulous 10 Day Tour. Day 1: Arrival in Ho Chi Minh City ITINERARY Vietnam Golf Delight Enjoy 5 different Golf Courses on this fabulous 10 Day Tour Day 1: Arrival in Ho Chi Minh City On arrival in Ho Chi Minh City you will be collected from the airport and transferred

More information

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ BIỂN (TS652)

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ BIỂN (TS652) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI CÁ BIỂN (TS652) T.S TRẦN NGỌC HẢI T.S NGUYỄN THANH PHƯƠNG 2006 LỜI CẢM TẠ Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu,

More information

Chúa Nh t XII Th ng Niên N m B. Ngày 21/06/2015 Bản Tin Số Đ i Đi Đâu? H.Chương. Quân Nguyễn

Chúa Nh t XII Th ng Niên N m B. Ngày 21/06/2015 Bản Tin Số Đ i Đi Đâu? H.Chương. Quân Nguyễn H.Chương Quân Nguyễn www.vncatholicla.net Chúa Nht XII Thng Niên Nm B Ngày 21/06/2015 Bản Tin Số 15129 Đi Đi Đâu? CĐ AN PHONG SACRED HEART CHURCH 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001... 626-794-2046

More information

RECOMMENDATIONS TO ENSURE THE VIETNAM PANGASIUS SUSTAINABLE EXPORT IN THE WORLD MARKET

RECOMMENDATIONS TO ENSURE THE VIETNAM PANGASIUS SUSTAINABLE EXPORT IN THE WORLD MARKET RECOMMENDATIONS TO ENSURE THE VIETNAM PANGASIUS SUSTAINABLE EXPORT IN THE WORLD MARKET Kim Anh Thi Nguyen, Tram Anh Thi Nguyen, Lien Vi Thi Nguyen Nha Trang University, Vietnam sonanhcc@gmail.com Abstract

More information

Huntsman Polyurethanes smart simulation software. Process optimization by simulation

Huntsman Polyurethanes smart simulation software. Process optimization by simulation Huntsman Polyurethanes smart simulation software Process optimization by simulation Understanding material behavior is fundamental to the design of new products. For non-linear materials such as molding

More information

Smart Choice for Residential Projects

Smart Choice for Residential Projects Smart Choice for Residential Projects 3 Form and Function 1 Custom Tile Accenting To match your color scheme 1 Beautiful It s simple. A home s bathroom should be stunning. That s why Bestbath custom manufactures

More information

Ducted Reverse Cycle Air Conditioning of Distinction

Ducted Reverse Cycle Air Conditioning of Distinction Ducted Reverse Cycle Air Conditioning of Distinction Transforming global energy-efficiency into an art form! The Braemar advantage Braemar ducted reverse cycle air conditioners are brought to you by Seeley

More information

Ninh Chu Bay. MGT Management Consulting

Ninh Chu Bay. MGT Management Consulting An Introduction to Ninh Chu Bay MGT Management Consulting INTRODUCTION Ninh Chu Bay is a rapidly growing tourism destination offering a tremendous opportunity for resort and entertainment investment. Tourism

More information

Khối: Cao Đẳng Năm 2008

Khối: Cao Đẳng Năm 2008 Hướng Dẫn Thực Hành Lập Trình Windows Nâng Cao Khối: Cao Đẳng Năm 2008 Hướng dẫn: Bài tập thực hành được chia làm nhiều Module Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng là 3 tiết thực hành tại lớp với sự

More information

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 1107 E. Yager Lane, Austin TX 78753 www.hvmcc.org/about-us-2/bulletin/ Office hours: Monday-Friday 10:00AM 4:00PM CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA PHỤC SINH NĂM A Cha Chánh Xứ Giuse

More information

CIPUTRA HANOI YONEX SUNRISE Vietnam International Challenge 2018

CIPUTRA HANOI YONEX SUNRISE Vietnam International Challenge 2018 CIPUTRA HANOI YONEX SUNRISE Vietnam International Challenge 2018 4 th December 2017 CIPUTRA HANOI - YONEX SUNRISE VIETNAM INTERNATIONAL CHALLENGE 2018 ORGANIZING COMMITTEE To: All members of the Badminton

More information

Morphological change on Cua Dai Beach, Vietnam: Part I image analysis

Morphological change on Cua Dai Beach, Vietnam: Part I image analysis Morphological change on Cua Dai Beach, Vietnam: Part I image analysis Nguyen Trung Viet 1, Vo Cong Hoang 2,3 and Hitoshi Tanaka 4 Abstract Severe erosion has been occurred on Cua Dai Beach, Hoi An City,

More information

THÀNH PHẦN VI NẤM KÍ SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus)

THÀNH PHẦN VI NẤM KÍ SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) THÀNH PHẦN VI NẤM KÍ SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) Đặng Thụy Mai Thy, Phạm Minh Đức và Trần Thị Tuyết Hoa Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận: 05/01/2016

More information

Swim Ontario Strategic Plan. World Leader in swimming development at all levels

Swim Ontario Strategic Plan. World Leader in swimming development at all levels Swim Ontario 2013 2020 Strategic Plan World Leader in swimming development at all levels To be a world leader in swimming development at all levels LEAD MOTIVATE PERFORM INTRODUCTION Swim Ontario is the

More information

Settore Food and Beverage. Gases and technologies for the food industry

Settore Food and Beverage. Gases and technologies for the food industry Settore Food and Beverage Gases and technologies for the food industry SIAD in the food and beverage industry In the food industry the ability to supply high quality products, safe and with characteristics

More information

Recently, Trinity Group attended 2017 Eurobike Show which took place from

Recently, Trinity Group attended 2017 Eurobike Show which took place from Recently, Trinity Group attended 2017 Eurobike Show which took place from August 30 th through September 2 nd at Messe Friedrichshafen, Germany. At this exhibition, Trinity has unveiled its latest products

More information

HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 31

HỘI NGHỊ VẬT LÝ LÝ THUYẾT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 31 (Thị xã Cửa lò, Nghệ An, 22-25/08/2006) 3. O 1.3: Đinh Phan Khôi, Hoàng Ngọc Long, Đặng Văn Soa Tính tái chuẩn hoá của các mô hình 3-3-1 và hiệu ứng của các hạt mới trong các mô hình này Người trình bày:

More information

Introducing Friend of the Sea. Certification of seafood products from sustainable fisheries and aquaculture

Introducing Friend of the Sea. Certification of seafood products from sustainable fisheries and aquaculture Introducing Friend of the Sea Certification of seafood products from sustainable fisheries and aquaculture The organisation Founded in 2008, Friend of the Sea is committed to improving the global sustainability

More information

1 st day 21 Feb 2011 Overview of the Wildlife Trade in the Region and in the World by Mr. Vuong Tien Manh Mr. Vuong s presentation focused on global a

1 st day 21 Feb 2011 Overview of the Wildlife Trade in the Region and in the World by Mr. Vuong Tien Manh Mr. Vuong s presentation focused on global a Training Course on CITES Policies and Identification of Reptile Species Commonly Found in Trade 21 23 February 2011 Bason Guest House, Ho Chi Minh City, Viet Nam REPORT SUMMARY The Training Course on CITES

More information

Corporate Presentation

Corporate Presentation Corporate Presentation Who we are Organization What we do Cartridges Cartridges new developments Components Law Enforcement Pyrotechnics Business devolpment Turnover by market share Environmental commitment

More information

B n B Kêu Xin. Chúa Nh t Th XXIX Th ng Niên C. Ngày 16/10/2016 Bản Tin Số 16198

B n B Kêu Xin. Chúa Nh t Th XXIX Th ng Niên C. Ngày 16/10/2016 Bản Tin Số 16198 3 # J J F D Chúa Nh t Th XXIX Th ng Niên C Ngày 16/10/2016 Bản Tin Số 16198 ; B & ; 2 $O!& % )+!% )p% ;!x, \]\ O ++ )!% +O % *+ )M `Z\Z[POOOO]]XQ942-7122 * ; B & ; 2 $O &#? )p% 2 A% MPPOPPPPPOOOZXWQZY_QY^^]

More information

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN. Ngày 13/5/2018 Lúc 7:00PM Giáo Khu 1 Ô/B Hoàng Vang Herald Dr.

ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN. Ngày 13/5/2018 Lúc 7:00PM Giáo Khu 1 Ô/B Hoàng Vang Herald Dr. v Trang 3 v LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN - Chúa Nhật 13/5, Lễ Chúa Thăng Thiên năm B. Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 52. Ngày Hiền Mẫu. - Thứ Hai 14/5, Lễ Thánh Mátthia, Tông đồ. Lễ Kính. - Thứ Ba 15/5,

More information

European Directive 2007/23/EC on the Placing on the Market of Pyrotechnical Articles: Are you concerned?

European Directive 2007/23/EC on the Placing on the Market of Pyrotechnical Articles: Are you concerned? Author manuscript, published in "35. International Pyrotechnics Seminar (IPS 2008), Fort Collins : United States (2008)" European Directive 2007/23/EC on the Placing on the Market of Pyrotechnical Articles:

More information

BUSSINESS MANAGEMENT / MARKETING

BUSSINESS MANAGEMENT / MARKETING omp omp america service: BUSSINESS MANAGEMENT / MARKETING Project Company re-launch and repositioning of the brand in the US market. OMP Highly renowned worldwide within the motorsports industry, OMP is

More information

Selections from Lê Quý Ðôn s Descriptions of the South in the 1770s. Lowland Highland Relations [Vol. 4, pp. 9b 10a]

Selections from Lê Quý Ðôn s Descriptions of the South in the 1770s. Lowland Highland Relations [Vol. 4, pp. 9b 10a] Primary Source Document with Questions (DBQs) Introduction Through the sixteenth century, while the Mạc ran the government of Đại Việt in the lowlands, they were unable to control the highlands to the

More information

Swim Ireland Strategic Plan

Swim Ireland Strategic Plan Toe in the water. Face in the water. Staying afloat. Touching the bottom. One length without stopping. Fifty lengths without stopping.. 3 3 We exist to encourage participation, develop excellence and regulate

More information

[ Fundación PONS ] [ Fundación PONS ] [ Expertise PONS ] Investing in road safety

[ Fundación PONS ] [ Fundación PONS ] [ Expertise PONS ] Investing in road safety With more than 60 years experience, PONS is a leading company in the fields of road safety and sustainable transportation planning, providing worldwide support with auditing, consultancy and training services,

More information

4 th IRTAD CONFERENCE. for target setting and monitoring performances and progress

4 th IRTAD CONFERENCE. for target setting and monitoring performances and progress Collection and analysis of traffic accident data in Hanoi,Vietnam MEA. Nguyen Hoang Hai Hanoi Transport Management and Operration Centre 4 th IRTAD CONFERENCE Road safety data: collection and analysis

More information

https://www.indiamart.com/barodamouldsdies/

https://www.indiamart.com/barodamouldsdies/ +91-8079453591 Baroda Moulds & Dies https://www.indiamart.com/barodamouldsdies/ We are manufacturer, trader and exporter of Epoxy Resin Cast Insulators, Bushings & other Epoxy Molded Components widely

More information

UNTAPPED BEAUTY OF THE FOREST

UNTAPPED BEAUTY OF THE FOREST Set amidst the unspoiled woodland on the north of Phu Quoc, Vinpearl Golf Phu Quoc provides a sense of being immersed in nature, on the magical island known for its tropical paradise and stunning beaches.

More information

KInh gui: BAO hem XA HQI VIT NAM BAO HIEM XA HO! THANH PHO HA NO! CONG HOA xa 119! CHU NGHIA VIT NAM Dc lp - tij do - hnh phüc

KInh gui: BAO hem XA HQI VIT NAM BAO HIEM XA HO! THANH PHO HA NO! CONG HOA xa 119! CHU NGHIA VIT NAM Dc lp - tij do - hnh phüc BAO hem XA HQI VIT NAM BAO HIEM XA HO! THANH PHO HA NO! CONG HOA xa 119! CHU NGHIA VIT NAM Dc lp - tij do - hnh phüc S :c,oi5 /BHXH-TCCB Ha Nói, ngàya g tháng 9 näm 2015 V/v Thng cuông thrc hin dan chu

More information

bike parking The modern commuter has placed new demands on streetscapes. Cycling has become a major form of traffic and it continues to grow. At Reliance Foundry, we ve recognized that it is necessary

More information

Safety Data Sheet ULTRACOLOR PLUS

Safety Data Sheet ULTRACOLOR PLUS Safety Data Sheet dated 4/2/2008, version 2 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Trade name: Product type and use: Ready-mixed cement mortar for ceramic tile joints.

More information

Case study: Establishing pioneer Fisheries Associations in Vietnamese fishing communities. Overview. Key lessons learned

Case study: Establishing pioneer Fisheries Associations in Vietnamese fishing communities. Overview. Key lessons learned Case study: Establishing pioneer Fisheries Associations in Vietnamese fishing communities Overview The Regional Fisheries Livelihoods Programme (RFLP) has worked with the Department of Fisheries to improve

More information

THE CURRENT STATE AND POTENTIAL OF ORNAMENTAL FISH PRODUCTION IN PERI-URBAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM

THE CURRENT STATE AND POTENTIAL OF ORNAMENTAL FISH PRODUCTION IN PERI-URBAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM THE CURRENT STATE AND POTENTIAL OF ORNAMENTAL FISH PRODUCTION IN PERI-URBAN HO CHI MINH CITY, VIETNAM Dr. Le Thanh Hung, Dr. Vu Cam Luong Ng Thanh Tam, Ph Ngoc Tam, B.T.P. Thao, Thanh Truc ORNAMENTAL FISH

More information

Product Guide -Electronic & Engineering Materials - Casting & Potting Compounds

Product Guide -Electronic & Engineering Materials - Casting & Potting Compounds Product Guide -Electronic & Engineering Materials - Casting & Potting Compounds Segment End-Product/ Components Capacitor Potting Dobeckot 5601/ Hardener 5601 100:12 Filled, Fire Retardant, Halogen free,

More information

!"#$%&'$&!()*&+%)'#",& & -.&/$0),1)2&3&44&5)6),1)2&-748& & 9:)&9$(2!

!#$%&'$&!()*&+%)'#,& & -.&/$0),1)2&3&44&5)6),1)2&-748& & 9:)&9$(2! "#$%'$()*+%)'#", -./$0),1)23445)6),1)2-748 9:)9$(2 "#$%$'%()($*+(,-',+'%./000)1$2,*+(+',3$1$4562,45(#+4,'(#+'4#62,(#+ 7,8#$9$4#7$5#:6;642,'6($,4,?#,45@#6)A+B645@6($,462?6'1C% %>+D(6D-26'D6E+%F G%H$+(46*C%26'5+D$($+%D,4($4-+%*,$

More information

VSL MINING & TUNNELING SYSTEMS VSL. mining and tunneling

VSL MINING & TUNNELING SYSTEMS VSL. mining and tunneling VSL MINING & TUNNELING SYSTEMS VSL mining and tunneling VSL Mining & Tunneling Bolt systems VSL offers three type of bolting system for the mining & Tunnelling industry VSL-S Solid Threaded bolts. Continuous

More information

STANDARD HIGH PRESSURE COMPRESSORS COMPACT PACKAGE FOR DEMANDING APPLICATIONS

STANDARD HIGH PRESSURE COMPRESSORS COMPACT PACKAGE FOR DEMANDING APPLICATIONS STANDARD HIGH PRESSURE COMPRESSORS COMPACT PACKAGE FOR DEMANDING APPLICATIONS 2 STANDARD HIGH PRESSURE COMPRESSORS BURCKHARDT COMPRESSION GLOBAL TECHNOLOGY LEADER IN THE RECIPROCATING COMPRESSOR WORLD

More information

THE FLOTTWEG TRICANTER A HIGH-QUALITY AND VERSATILE DECANTER CENTRIFUGE Three-Phase Separation at its Best

THE FLOTTWEG TRICANTER A HIGH-QUALITY AND VERSATILE DECANTER CENTRIFUGE Three-Phase Separation at its Best THE FLOTTWEG TRICANTER A HIGH-QUALITY AND VERSATILE DECANTER CENTRIFUGE Three-Phase Separation at its Best THE TRICANTER AND THE VARIABLE IMPELLER Versatile and Efficient Three-Phase Separation For more

More information

Pedestrian Crosswalk Audit

Pedestrian Crosswalk Audit 1200, Scotia Place, Tower 1 10060 Jasper Avenue Edmonton, Alberta T5J 3R8 edmonton.ca/auditor Pedestrian Crosswalk Audit June 19, 2017 The conducted this project in accordance with the International Standards

More information

THƯ VIỆN TRUNG TÂM - THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 3/2016

THƯ VIỆN TRUNG TÂM - THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 3/2016 STT Tên sách Tác giả Nhà xuất KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1 Bến cầu tàu trong công trình bến cảng Nguyễn Quốc Tới Xây dựng 2 Cấu tạo chung về công trình cầu trên đường và mố trụ cầu Phan Duy Pháp chủ biên, Vũ Chung

More information

Low Voltage Electricity System Safety Rules & Associated Safety Guidance

Low Voltage Electricity System Safety Rules & Associated Safety Guidance Annex J To Loughborough University Facilities Management (FM) Health and Safety Policy Low Voltage Electricity System Safety Rules & Associated Safety Guidance 1. Introduction a. These Safety Rules are

More information

TRACK RECORD Navigation, positioning and survey services

TRACK RECORD Navigation, positioning and survey services 2011-2013 Navigation, positioning and survey services August 2013 Nam Chau Building 180-182 Nguyen Van Troi Str., Ward 4 Vung Tau, Vietnam DATE CUSTOMER SERVICES PERSONNEL AND EQUIPMENT 2013 August PTSG

More information

Thesis Proposal. Table of Contents. Executive Summary...2. Analysis 1 Joint Ventures...3. Analysis 2 LEED Improvement (Breath Topic)...

Thesis Proposal. Table of Contents. Executive Summary...2. Analysis 1 Joint Ventures...3. Analysis 2 LEED Improvement (Breath Topic)... Thesis Proposal Thesis Proposal Table of Contents Page Executive Summary...2 Analysis 1 Joint Ventures...3 Analysis 2 LEED Improvement (Breath Topic)...5 Analysis 3 Structural Redesign (Breath Topic)...7

More information

Konstantin Glukhenkiy Economic Affairs Officer

Konstantin Glukhenkiy Economic Affairs Officer Konstantin Glukhenkiy Economic Affairs Officer Rapid growth of urban areas Very rapid increase in motorisation Substantial increases in traffic congestion Relative decline of public transport usage and

More information

STRUCTURE OF THE IIHF

STRUCTURE OF THE IIHF STRUCTURE OF THE IIHF January 2010 Page 1 Page 2 January 2010 STRUCTURE OF THE IIHF AND THE IIHF SPORT DEVELOPMENT PROGRAM This chapter explains the structure of the International Ice Hockey Federation

More information

CONDUITS DST-Tel Aviv-Yafo Case Study

CONDUITS DST-Tel Aviv-Yafo Case Study CONDUITS DST-Tel Aviv-Yafo Case Study Introduction The city of Tel Aviv-Yafo is the nucleus of the Tel Aviv metropolitan area and serves as the financial and cultural centre of Israel. With a population

More information

Campari Group s History

Campari Group s History 2017 Campari Group s History Campari was founded in 1860 - the year Gaspare Campari invented the bright red bittersweet aperitif in downtown Milan. From 1888 onwards, his successor and son, Davide Campari,

More information

Safe High Pressure Water Washing (HPWW) Requirement

Safe High Pressure Water Washing (HPWW) Requirement Safe High Pressure Water Washing (HPWW) Requirement Index Page Introduction 3 Flow chart of process steps 4-5 Responsibilities 6 Risk assessment process 7-9 Job safety analyses considerations 10-11 Compliance

More information

Juffali Organisation & Sheikh. Khaled Juffali

Juffali Organisation & Sheikh. Khaled Juffali Company Profile Juffali Organisation & Sheikh. Khaled Juffali Sheikh. Khaled Juffali Background Information: Mr. Juffali belongs to a most respected business family in Saudi Arabia. He is Chairman of the

More information

WHOLE OF FOOTBALL PLAN

WHOLE OF FOOTBALL PLAN FEBRUARY 2017 WHOLE OF FOOTBALL PLAN WHAT DOES THIS MEAN TO THE FOOTBALL COMMUNITY? OUR GAME PLAN In 2011, New Zealand Football launched the award winning Whole of Football Plan, a plan which aligned strategy,

More information

Specifier Note: Retain or delete material(s) below to conform to project requirements.

Specifier Note: Retain or delete material(s) below to conform to project requirements. SECTION 32 15 40 DECOMPOSED GRANITE SURFACING NOTE: These specifications were current at the time of publication but are subject to change at any time without notice. Please confirm the accuracy of these

More information

INTERNATIONAL TABLE TENNIS INVITATIONAL CHAMPIONSHIPS 2017

INTERNATIONAL TABLE TENNIS INVITATIONAL CHAMPIONSHIPS 2017 PROGRAM 25 NOV 9.00 am Team Manager Briefing & Warm Up 2017 9.30 am Competition Starts SATURDAY 11.30 am - Lunch will be provided and team event starts 1.00 pm at 1.00 pm sharp 1.00 pm Competition Continues

More information

Taiwan Tilapia Production Zone Exclusive for Exporting

Taiwan Tilapia Production Zone Exclusive for Exporting Taiwan Tilapia Production Zone Exclusive for Exporting Fu-Sung (Frank) CHIANG, Ph.D. Professor, National Taiwan Ocean University Executive Director, Taiwan Tilapia Alliance Fu-Sung (Frank) Chiang! Consumer

More information

Simple, handleless, good: Push to open for hinges

Simple, handleless, good: Push to open for hinges Simple, handleless, good: Push to open for hinges Push to open for hinges Simple, handleless, good: Push to open for hinges A gentle press on the door is all it takes for the Push to open piston to move

More information

Air screwdrivers CSEZ

Air screwdrivers CSEZ Air screwdrivers CSEZ Faster, shorter, more accurate Air screwdrivers CSEZ Ideal for some tightening operations on enamelled or painted components, a greater tightening speed was requested (about 2000

More information

australian cement industry Statistics 2012

australian cement industry Statistics 2012 australian cement industry Statistics 2012 2 introduction In 2012 the Australian cement industry recorded a turnover of A$2.15 billion and directly employed over 1700 people, many of whom are based in

More information

SILICA EXPOSURE MEASUREMENT IN REAL-TIME FOR CONSTRUCTION

SILICA EXPOSURE MEASUREMENT IN REAL-TIME FOR CONSTRUCTION SILICA EXPOSURE MEASUREMENT IN REAL-TIME FOR CONSTRUCTION APPLICATION NOTE EXPMN-023(A4) Frequently Asked Questions What is crystalline silica and why is it important to measure exposure? Silica is found

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No. 1907/2006. WICKES Interior Matt-Satin Emulsions

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No. 1907/2006. WICKES Interior Matt-Satin Emulsions Page 1 of 5 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product identifier Further trade names Trade Matt Paint for new Plaster (W701141) Trade Flat Matt BW (W701148)

More information

WELCOME. Purpose of the Open House. Update you on the project. Present a draft recommended plan. Receive your input

WELCOME. Purpose of the Open House. Update you on the project. Present a draft recommended plan. Receive your input WELCOME Purpose of the Open House The Town of Smiths Falls has initiated the Beckwith Street Redevelopment Plan that includes the preparation of a streetscape functional design for the renewal of Beckwith

More information

Joint External Evaluation (JEE)

Joint External Evaluation (JEE) Joint External Evaluation (JEE) Zoonotic Diseases Action Package Conference Da Nang, Viet Nam 29-30 August 2017 Background & rationale The IHR Review Committee on Second Extensions for Establishing National

More information

CONTROL VALVE TESTING

CONTROL VALVE TESTING The optimal functioning of the Control valve not only exists of sufficient body & seat tightness, but more important, the total "performance" of the valve and its controls! For an accurate and reliable

More information

BUZWAIR CARBON DIOXIDE

BUZWAIR CARBON DIOXIDE BUZWAIR CARBON DIOXIDE Contact Us Address: St.1, Zone 81, New Industrial Area, building No. 128 Doha, Qatar Phone: +974 44114840-44601079 Fax: +974 4450 3408 Email: gases@buzwairgases.com - kareem.salem@buzwairgases.com

More information

PVC Coated Rigid Metal Conduit PM REASONS TO CHOOSE PERMA-COTE GO FOR THE GREEN!

PVC Coated Rigid Metal Conduit PM REASONS TO CHOOSE PERMA-COTE GO FOR THE GREEN! PVC Coated Rigid Metal Conduit PM-111 7 REASONS TO CHOOSE PERMA-COTE GO FOR THE GREEN! Product Performance 1 Reason One Seven reasons why you should trust the proven value of Perma-Cote PVC-coated galvanized

More information

Canadian Sport Tourism Alliance Congress Ottawa

Canadian Sport Tourism Alliance Congress Ottawa Canadian Sport Tourism Alliance 2013 Congress Ottawa CSTA Sustainable Sport Event Template Thank you: Funding in part by the Ontario Trillium Foundation Transfer of Knowledge leadership: Eric Savard, CSTA

More information