Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)"

Transcription

1 Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap impak Resort Pasir Belanda dari segi pembangunan dan perubahan sosiobudaya masyarakat setempat. Kajian ini menilai kebaikan dan keburukan dari segi sosiobudaya serta mengukur tahap indeks iritasi. Kajian ini membantu pemilik resort, bakal pengkaji, dan masyarakat untuk kelestarian pembangunan resort pada masa akan datang. Masyarakat setempat di Kampung Bangol dan di sekitar Pantai Cahaya Bulan, Kelantan menjadi sasaran kajian sebagai responden. Kaedah statistik juga digunakan seperti kekerapan, peratusan, min, medium, mod, dan aplikasi teori Doxey dalam kajian ini. Kajian mendapati bahawa masyarakat setempat mengalami kesan yang positif dalam pembangunan sosial dan budaya, serta tahap iritasi terhadap kesan daripada pelancongan adalah berada pada tahap keghairahan. Keadaan ini penting kepada masyarakat supaya mereka tahu tahap pembangunan pelancongan yang mereka alami. Kedua, pengusaha resort akan lebih berhati-hati dalam pembangunan industri pelancongan yang berasaskan resort. Kata kunci: pelancongan, resort, impak, pembangunan, perubahan, sosiobudaya, pelancong, masyarakat. 1. PENGENALAN Resort hanya ditakrifkan sebagai kemudahan penginapan yang berkaitan dengan aktivitiaktiviti rekreasi. Ini menunjukkan tempat untuk melakukan hubungan sosial, menghadiri majlis-majlis sosial yang boleh meningkatkan kesihatan dan kecergasan. Resort membuat persekitaran yang lebih cantik dan menambah kemudahan untuk menarik pelanggan (Huffadine, 2000). Dalam pembanguanan resort adalah bertujuan menarik pelancong untuk datang disamping masyarakat tempatan terpaksa menerima kedatangan mereka. Perniagaan penginapan seperti resort sangat diperlukan untuk menampung jumlah pelancong yang datang ke Kelantan, Malaysia. Industri pelancongan resort yang terkemuka di Kelantan adalah Pasir Belanda Resort yang menjadi faktor tarikan pelancong yang boleh memberi manfaat dan juga boleh menjejaskan sosial dan budaya masyarakat setempat. 2. OBJEKTIF KAJIAN 2.1 Untuk mengukur tahap iritasi kesan pelancongan terhadap masyarakat setempat. 2.2 Untuk menganalisa pendapat respoden mengenai jenis kesan pelancongan resort terhadap sosial dan budaya yang mereka alami. 2.3 Untuk mencadangkan pembangunan Pasir Belanda Resort untuk manfaat sosiobudaya masyarakat setempat. 3. SOROTAN KESUSASTERAAN 3.1 Teori kesan demostrasi (demonstration effect) Kesan demostrasi yang dimaksudkan adalah masyarakat tempatan atau pedalaman yang menerima serta mengguna pakai budaya barat seperti gaya dan kelakuan yang dibawa oleh pelancong melalui demostrasi atau demo dan interaksi. Kesan demostrasi ini boleh

2 berlaku melalui penyebaran terhadap komuniti (Winter, 2008). Penyebaran ini terbahagi kepada beberapa aspek iaitu, akulturasi / pembudayaan (acculturation), globalisasi (globalization), pemodenan (modernization), dan asimilasi (assimilation). 3.2 Kesan tanggapan dan jangkaan terhadap pelancongan Menurut Tsundoda & Mendlinger (2009), Kesan pelancongan dan pelancong terhadap sosial dan budaya bersandarkan kepada dua perkara iaitu tanggapan dan jangkaan. Kedua-dua kesan tanggapan dan kesan jangkaan mempunyai jawapan yang positif dan negatif. Dalam setiap bahagian mempunyai empat elemen penting iaitu tanggapan kebaikan, tanggapan keburukan, harapan, dan kebimbangan. Kesan Tanggapan Tanggapan (positif) Tanggapan (negatif) Kesan Jangkaan Harapan (positif) Kebimbangan (negatif) Rajah 3.1. Kesan tanggapan dan jangkaan adaptasi dari Tsundoda & Mendlinge (2009). 3.3 Jenis kesan pelancongan Jadual 3.1 Jenis kesan pelancongan menurut Kreag (2001) Kesan positif Memperbaiki kualiti hidup Memudahkan pelawat bermesyuarat (pengalaman pendidikan) Perubahan positif dalam nilai-nilai dan adab resam Menggalakkan pertukaran budaya Meningkatkan kefahaman masyarakat yang berbeza Mengekalkan identiti budaya penduduk setempat Meningkatkan permintaan untuk pameran sejarah dan budaya Lebih bertoleransi dalam perbezaan sosial Memenuhi keperluan psikologi Kesan negatif Minim secara berlebihan, ketagih arak dan perjudian Peningkatan minum dibawah umur Jenayah dadah dan pelacuran Peningkatan penyeludupan Kesan bahasa dan budaya yang kasar Perubahan gaya hidup yang tidak diingini Penduduk menjadi sasaran untuk pembangunan pelancongan Perubahan negatif dalam nilai-nilai dan adat resam Gangguan keluarga Pengecualian penduduk tempatan daripada sumber semula jadi Mengubah struktur sosial Memudaratkan dalam politik, hubungan orang awab dan alam sekitar. 3.4 Kesan sosial pelancongan Menurut Bogahawatte (n.d.), kesan pelancongan terhadap sosial dan budaya boleh diistilahkan sebagai kesan terhadap masyarakat tempatan secara langsung dan tidak langsung melalui hubungan dengan pelancong dan interaksi dengan industri pelancongan. Kesan boleh berlaku apabila pelancongan membawa perubahan dalam nilai tingkah laku atau sistem yang boleh mengancam identiti masyarakat peribumi. Perubahan boleh berlaku dari segi struktur masyarakat, hubungan kekeluarhaan, cara hidup yang diamalkan sejak turun-temurun, perayaan dan moral. Kesan negatif pelancongan terhadap sosial dan budaya boleh dikategorikan seperti berikut:

3 Berlaku perubahan atau kehilangan identiti dan adat resam. kesan ini boleh berlaku disebabkan oleh komodifikasi, piawaian atau standard, kehilangan tahap keaslian, pengubahsuaian untuk permintaan pelancong, pertembungan budaya, berlaku gangguan disebabkan oleh tingkah laku pelancong, geseran tahap pekerjaan, kewujudan jenayah, buruh kanak-kanak, pelancongan seks (Bogahawatte, n.d.). Menurut Bogahawatte (n.d.), pelancongan juga boleh memberi kesan positif. Kesan positif tersebut adalah seperti berikut: Pelancongan sebagai satu langkah kearah keamanan, memperkukuhkan masyarakat. pembangunan kemudahan asas pelancongan untuk kemudahan pelancong dan masyarakat. revolusi dalam budaya dan tradisi. menggalakkan penglibatan masyarakat. 3.4 Peringkat Kesan Pelancongan Keghairahan (Euphoria) Sikap acuh tak acuh (Apathy) Iritasi (Annoyance) Permusuhan (Antagonism) Pemulauan (Resignation) Rajah 3.2: Teori Doxey. Sumber Doxey (1976) dalam petikan Dalam Weaver, D. & Lawton, L. (2010) Mengukur tahap kesan sosial. Terdapat cadangan mengenai indeks gangguan pelancong terhadap masyarakat tempatan adalah wujud. Bagi mengenal pasti kadar tersebut adalah mustahil untuk mengukur kesan pelancongan terhadap sosial (Mill, 1990). Jika proses pembangunan pelancongan dibiarkan, kesan yang ditinggalkan oleh aktiviti pelancongan boleh dirasai pada lima peringkat iaitu: Keghairahan. Pada peringkat pertama kesan pelancongan terhadap sosial masyarakat tempatan adalah teruja atau keghairahan dalam pembangunan pelancongan di tempat mereka. Mereka mengalu-alukan kedatangan pelancong yang berasa puas kerana pelancong berpeluang untuk melawat komuniti mereka. Oleh itu, mereka akan mendapat keuntungan dari segi ekonomi hasil dari tarikan pelancog (Mill, 1990). Sikap Acuh Tak Acuh. Semasa pembangunan pelancongan berkembang masyarakat tempatan berpandangan bahawa mereka boleh mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan atau wang yang sebanyak mungkin. Dalam hal ini hubungan masyarakat dengan pelancong adalah sangat terhad kepada mereka yang membuat pembelian sahaja (Mill, 1990). Gangguan. Menurut pandangan masyarakat tempatan, sesebuah kawasan pelancongan tidak dapat mengendalikan jumlah kemasukan pelancong ke tempat tersebut. Gangguan yang biasa berlaku adalah, jalan-jalan menjadi sesak atau kesesakan lalu lintas, restoran dan bar yang sesak dengan pelanggan. Pada ketika ini, perasaan akan bertukar kepada gangguan (Mill, 1990). Percanggahan. Apabila masyarakat tempatan mula merasa bahawa masalah pencemaran masyarakat seperti, jenayah, kenaikan cukai adalah kesalahan yang disebabkan oleh pelancong yang semakin ramai. Mereka mula bercanggah dan berpaling secara terbuka dan bermusuhan dengan pelancong. Hasilnya menyebabkan para pelancong telah ditipu disebabkan oleh percanggahan pendapat antara masyarakat (Mill, 1990). Tahap Akhir. Di peringkat kelima dan terakhir ini masyarakat terlupa bahawa pelancong yang tertarik kepada komuniti mereka disebabkan oleh fizikal

4 atau budaya. Pembangunan pelancongan telah mengubah masyarakat, dan kemungkinan ia berubah untuk selama-lamanya. Jenis dan ragam pelancong yang datang adalah berbeza sekarang, serta masyarakat tempatan beranggapan bahawa destinasi pelancongan adalah berbeza dengan jenis pelancong. Namun timbul persoalan yang menyatakan bahawa: Adakah masyarakat tempatan boleh menyesuaikan diri dengan pelancong baru yang mengunjungi tempat mereka? (Mill, 1990). 4.0 METODOLOGI KAJIAN 4.1 Kaedah pengumpulan data Kaedah pengumpulan data melalui borang soal selidik kepada masyarakat setempat. borang soal selidik ini memngandungi empat bahagian iaitu seperti berikut: Bahagian A: Demografi penduduk. Bahagian B: Pengenalan kepada Pasir Belanda Resort dan pelancong. Bahagian C: Persepsi penduduk terhadap pelancong Bahagian D: Persepsi penduduk terhadap Pasir Belanda Resort 4.2 Populasi dan Persempelan Populasi dalam kajian ini adalah masyarakat setempat di Kampung Bangol dan di sekitar Pantai Cahaya Bulan pada tahun 3 hingga 14 Febuari Jumlah sampel kumpulan adalah seramai 310 orang di kawasan tersebut. Persempelan ini dilakukan secara rawak. 4.3 Analisa data Analisa deskriptif dilakukan melalui kekerapan, peratusan, nilai, jumlah yang digunakan untuk menganalisa data berdasarkan persepsi penduduk terhadap pelancong dan Pasir Belanda Resort yang merangkumi respon antara penah dan tidak pernah serta kenyataan tidak setuju, kurang setuju, neutral, setuju, dan sangat setuju. Data juga dianalisa mengikut kaedah min, medium, dan mod untuk mengambarkan data secara keseluruhan. 5.0 DAPATAN KAJIAN 5.1 Latar belakang responden Dapatan kajian ini menunjukkan lelaki lebih ramai iaitu (N = 164, 52.9%). Umur pula antara 20 hingga 29 lebih ramai iaitu (N = 120, 38.7%). Jadual 5.1 Latar belakang responden Jantina Umur Status Perkahwinan Kenyataan Kekerapan Peratus (%) Lelaki Perempuan < > Berkahwin Duda Bujang

5 Agama Islam Bangsa Melayu Pendidikan Rendah (UPSR) Pendidikan Menengah (SPM) Pendidikan (STPM) Peringkat Sijil Peringkat Diploma Tahap Pendidikan Peringkat Ijazah Sarjana Muda Peringkat Ijazah Sarjana (Master) Peringkat Doktor Falsafah (PhD) Tidak Belajar Matrikulasi Bekerja Bekerja Separuh Masa Pekerjaan Tidak Bekerja Pelajar Bersara Tiada Kakitangan awam Kakitangan swasta Petani Jenis pekerjaan sekiranya bekerja Nelayan Buruh kasar Persendirian Suri rumah Lain-lain Tiada <RM RM RM RM 1,000-1, RM 1,200-1, RM1,400-RM1, Jika bekerja, berapakah gaji bulanan anda? RM 1,600-1, RM 1,800-1, RM 2,000-2, RM 2,400-2, RM 2,600-2, RM 2,800-2, RM 3,000 > Ya Adakah anda pemastautin tetap? Tidak Tiada Kuala Lumpur Kelantan Sarawak Terengganu Johor Jika (tidak), anda berasal dari mana? Perak Pahang Melaka Kedah Selangor Negeri Sembilan Tiada < 1 tahun tahun Jika (ya), berapa lama anda menetap di kawasan 6-10 tahun ini? tahun tahun tahun >

6 Apakah jenis tempat kediaman anda? Berapakah bilangan tanggungan ahli keluarga? Apakah jenis perkhidmatan awam yang anda guna? Sila tanda lebih dari satu Tiada Rumah teres Rumah papan Rumah flat Rumah Banglo Asrama Rumah sewa Tiada org org org org org org org org org org org org org Institusi pendidikan Hospital Pusat hiburan Bekalan elektrik Bekalan air Pengangkutan awam Balai polis Tempat beribadat Persepsi masyarakat terhadap pelancong melalui aplikasi teori Doxey. Ya Tidak Rajah 5.1 Tanggapan terhadap pelacong Berdasarkan kepada persepsi masyarakat yang pertama iaitu adakah PBR menyumbang kepada pembangunan pelancongan dan masyarakat? mendapati jumlah kekerapan untuk kenyataan Ya adalah seramai 252 orang (81.3%), dan seramai 85 orang yang menyatakan Tidak iaitu bersamaan dengan 18.7 peratus. Setelah ditanya tentang PBR, rata-rata

7 responden menyatakan bahawa mereka tidak bergantung kepada PBR dalam kehidupan mereka iaitu seramai 239 orang bersamaan dengan 77.1 peratus, manakala responden yang bergantung kepada PBR adalah seramai 71 orang (22.9%). Walau bagaimanapun, penduduk setempat juga rata-ratanya bersetuju bahawa mereka suka dengan kehadiran pelancong iaitu (N = 295, 95.2%). Namun begitu, bilangan responden yang tidak suka akan kehadiran pelancong adalah amat sedikit iaitu (N = 15, 4.8%). Untuk soalan seterunya, responden yang mengalu-alukan kedatangan pelancong sedikit mengalami penurunan berbanding dengan responden yang suka akan kehadiran pelancong iaitu (N = 275, 88.7%). Tetapi seramai (N = 35, 11.3%) responden yang tidak mengalualukan kedatangan pelancong di kawasan mereka. Menurut data yang dikumpul menyatakan bahawa responden setuju atau berkata Ya bahawa pelancong yang datang dikawasan tersebut menghormati masyarakat mereka iaitu (N = 302, 97.4%). Terdapat juga yang menyatakan bahawa pelancong tidak menghormati mereka iaitu seramai 8 orang bersamaan dengan 2.6 peratus. Selain itu, seramai (N = 282, 91.0%) orang reponden yang menyatakan Ya iaitu mereka setuju atau suka jika pelancong berbelanja lebih di tempat mereka, manakala segelintir penduduk seramai 28 orang tidak suka iaitu bersamaan denga 9.0 peratus. Apabila responden ditanya samada mereka pernah ataupun tidak pernah mendapatkan keuntungan daripada pelancong dengan menjual barang rata-rata mereka menyatakan Tidak pernah iaitu seramai (N = 203, 65.5%). Selebinya menyatakan mereka pernah mendapatkan keuntungan daripada pelancong dengan menjual barang-barang tertentu iaitu seramai (N = 107, 34.5%). Walau bagaimanapun, responden yang menyatakan bahawa mereka risau jika pelancong datang beramai-ramai adalah seramai 70 orang iaitu bersamaan dengan 22.6 peratus, manakala responden yang tidak risau adalah seramai 240 orang atau 77.4 peratus. Jika data diatas diteliti, mustahil bahawa mereka tidak mengalami ganguan yang disebabkan oleh pelancong. Ini menunjukkan rata-rata mereka tidak mengatakan yang kedatangan pelancong telah menyebabkan kawasan mereka menjadi sesak atau kesesakan lalu-lintas. Seramai 275 orang atau 88.7 peratus yang menyatakan tidak tentang kesesakan ini. Bagi yang menyatakan pelacong pernah menyebabkan kawasan mereka menjadi sesak adalah seramai 35 orang atau bersamaan dengan 11.3 peratus. Ini menunjukkan mereka masih lagi dalam proses pembangunan dalam sektor pelancongan di tempat mereka. Dalam soalan yang menyatakan bahawa pelancong pernah mengganggu kehidupan masyarakat setempat merupakan soalan yang berbentuk krisis. Bagi mereka yang mengatakan pernah adalah seramai 10 orang atau 3.2 peratus sahaja, manakala yang minyatakan tidak pernah adalah seramai 300 orang iaitu bersamaan dengan 96.8 peratus. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat setempat kurang diganggu oleh pelancong selama ini dan hanya segelintir sahaja. Pada pendapat mereka, responden yang menyatakan bahawa pernah bergaduh dengan responden hanya 4 orang (1.3%), manakala yang selebihnya tidak pernah bergaduh iaitu (N = 306, 98.7%). Akan tetapi, 19 orang responden pernah bergaduh dengan pelancong, manakala 291 orang tidak iatu 93.9 peratus. Mereka juka memberi respon akan berpindah seramai 11 orang dan 299 orang tidak, dan rata-rata peratusan mereka adalah 3.5 dan 96.5 peratus. Jika dibandingkan dengan jumlah bergaduh dengan pelancong, kekerapan untuk pernah menghalau pelancong adalah seramai 12 orang iaitu bersamaan denga 3.9 perataus, dan seebihnya tidak pernah memulau pelancong. 5.3 Tahap kesan iritasi pelacongan

8 Teori Doxey + Ya Tidak Expon. (Ya) Keghairahan Perasaan Sikap acuh tak acuh - Iritasi Percanggahan Pemulauan Rajah 5.2 Tahap iritasi pelancongan Melalui aplikasi teori ini, dapatan kajian menunjukkan tahap iritasi berada pada tahap kehgairahan atau permulaan bagi tahap pelancongan. 5.4 Jenis kesan positif dan kesan negatif Pasir Belanda Resort terhadap sosiobudaya masyarakat. Jadual 5.2 Persepsi kesan positif dan negatif penduduk setempat terhadap PBR Persepsi kesan positif dan negatif PBR memperbaiki kualiti hidup masyarakat PBR memudahkan pelawat bermesyuarat (pengalaman pendidikan) Tidak setuju Kurang setuju Neutral Setuju Sangat setuju K % K % K % K % K % PBR menggalakkan perubahan positif dalam adat resam masyarakat PBR menggalakkan pertukaran budaya masyarakat dengan pelancong PBR meningkatkan kefahaman masyarakat yang berbeza PBR mengekalkan identiti budaya penduduk tempatan

9 PBR meningkatkan permintaan untuk mempamerkan sejarah dan budaya masyarakat PBR memupuk masyarakat bertoleransi dalam perbezaan sosial PBR memenuhi keperluan psikologi (kesempurnaan diri dan dihargai oleh PBR & pelancong) PBR memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat PBR membenarkan aktiviti minum di bawah umur 18 tahun PBR menyebabkan jenayah dadah dan pelacuran PBR menyumbang penyeludupan manusia PBR menyebabkan penggunaan bahasa dan budaya yang kasar PBR menyebabkan perubahan gaya hidup ala kebaratan PBR menyebabkan penduduk menjadi sasaran untuk pembangunan pelancongan PBR menyebabkan perubahan negatif dalam nilai-nilai dan adat resam PBR mengganggu kepada aktiviti kekeluargaan dan masyarakat PBR menyebabkan perubahan struktur sosial PBR memudaratkan dalam hubungan politik dan hubungan orang awam serta alam sekitar Persepsi masyarakat terhadap PBR terhadap kenyataan tidak setuju yang paling tinggi bagi kenyataan PBR menyumbang penyeludupan manusia iaitu seramai 192 orang bersamaan dengan 61.9 peratus. Selain itu, untuk kenyataan kurang setuju pula seramai 98 orang atau 31.6 peratus yang kurang setuju bahawa PBR menyebabkan penggunaan bahasa yang kasar. Bagi neutral pula, seramai 128 orang atau 41.3 peratus yang neutral terhadap kenyataan PBR menggalakkan perubahan positif dalam adat resam masyarakat. Walau bagaimanapun, angka tertinggi untuk respon setuju adalah seramai 169 orang atau 54.5 peratus terhadap kenyataan PBR memupuk masyarakat yang bertoleransi dalam perbezaan sosial. Seterusnya, seramai 90 orang (29.0%) yang sangat setuju terhadap kenyataan PBR meningkatkan kefahaman masyarakat yang berbeza. 6.0 RUMUSAN DAN CADANGAN Persepsi masyarakat tempatan terhadap pembangunan pelancongan resort sering kali ada dalam kalangan masyarakat tempatan. Walau bagaimanapun, mereka cenderung untuk mewujudkan industri pelancongan yang berasaskan resort untuk memberi kemudakan kepada pelanconga dan sebagai sumber pendapatan. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha resort semestinya mendalami ilmu tentang pengurusan pelancongan yang boleh memberi panduan kepada pengusaha resort untuk mendapatkan keuntungan disamping dapat menjaga hubungan sosial dan amalan budaya yang berterusan. namun begitu, sesebuah destinasi pelancongan di Kampung Bangol bukan sahaja melibatkan seni bina resort yang mengekalkan unsur seni

10 bina Melayu, akan tetapi di sekeliling resort tersebut terdapat pelbagai produk budaya yang menjadi tarikan pelancong. Produk budaya ini adalah bersifat boleh sentuh (tangible) yang menjadi kayu ukur kepada masyarakat tempatan untuk mempamerkan kekayaan budaya mereka. Namun begitu, produk budaya yang mereka pamerkan haruslah dijaga keasliannya supaya produk tersebut tidak hilang nilainya. Oleh itu, pengusaha resort seharusnya mengehadkan jumlah dan tempoh menginap kepada pelancong supaya tidak terlalu sibuk yang boleh menyebabkan kesan demostrasi terhadap masyarakat. RUJUKAN Bogahawatte, C. (n.d.). Socio-cultural impacts of tourism. Dicapai dari Weaver, D. & Lawton, L. (2010). Tourism management. 4 th Edition. Milton. John Wiley & Sons Australia, Ltd. Kreag, G. (2001). The impacts of tourism. University of Minnesota. Dicapai dari Mill, R. C. (1990). Tourism the international business. New Jersey. Prentice-Hall, Inc. Mill, R. C. & Morrison, A. M. (1984). The tourism system. New Jersey.Prentice-Hall, Inc. Alfta., A, S. Hassan., & K, A. Ku Hassan. (2009). Resort Architecture in Langkawi, Malaysia. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. Winter. (2008). Demostration effect. UNBC oudoor recreation & tourism management. Dicapai dari new_courses/demonstration_effect.pdf.

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM

SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM SIGNIFICANCE OF WALKABILITY IN THE CONTEXT OF TERRACE ROW HOUSES IN MALAYSIA: AN ETHNOGRAPHIC APPROACH SARA NAZEM A project report submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI

A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A SYSTEM DYNAMIC MODEL FOR DECISION SUPPORT SYSTEM IN LEAN CONSTRUCTION ALI CHEGENI A project report submitted in fulfilment of the Requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Industrial

More information

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA

PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA PEDESTRIAN UTILIZATION; ENHANCING FROM EXISTING : A STUDY CASE OF PANTAI CHENANG, LANGKAWI AND MELAKA HISTORICAL CITY, MELAKA ABD TALIP BIN ABD RAHMAN A dissertation submitted in partial fulfilment of

More information

PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA

PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA PENGURUSAN KEWANGAN KELUARGA DAN KURSUS PRA PERKAHWINAN MUSLIM DI MALAYSIA Sharifah Nur Nusrah Syed Yassin & Suhaili Alma amun sharifahnurnusrah@gmail.com & suhaili@ukm.edu.my Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI

ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI i ANALYSIS OF STROKE DISTRIBUTION BETWEEN PROFESSIONAL, INTERMEDIATE AND NOVICE SQUASH PLAYERS DIYANA ZULAIKA BINTI ABDUL GHANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan.

ASAS SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Tempat: Kota Kinabalu, Sabah. Sila pilih tarikh kursus yang bersesuaian. Tandakan dalam kotak yang disediakan. PENGENALAN Kursus ini memberikan peluang kepada para peserta untuk memahami kepentingan perakaunan dalam pengurusan sesuatu organisasi. Peserta akan didedahkan dengan penyediaan penyata kewangan yang betul.

More information

http://www.konsumerkini.net.my/v1/images/stories/images/image_24092010_medical.jpg Pelancongan kesihatan dimaksudkan apabila seorang individu atau pesakit yang melancong ke negara lain untuk mendapatkan

More information

Kos Perbelanjaan Perumahan dalam Kalangan Penduduk Kawasan Perumahan Kos Rendah dan Sederhana di Pulau Pinang

Kos Perbelanjaan Perumahan dalam Kalangan Penduduk Kawasan Perumahan Kos Rendah dan Sederhana di Pulau Pinang Akademika 88(1), April 2018:167-179 https://doi.org/10.17576/akad-2018-8801-12 Kos Perbelanjaan Perumahan dalam Kalangan Penduduk Kawasan Perumahan Kos Rendah dan Sederhana di Pulau Pinang Housing Consumption

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data.

OBJEKTIF MODUL. Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. OBJEKTIF MODUL Membincangkan dan menerangkan lebih lanjut pelbagai arahan (Command) tambahan dalam menganalisis data. Untuk memberi kefahaman dan kemahiran kepada peserta kursus dalam melaksanakan arahan

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial

Program Intensif Perniagaan Internet & Strategi Media Sosial WEBINAR bersama IRFAN KHAIRI Creating A Website That Sells Membina Laman Web Yang Menjual 1 You will learn: How to sell online Types of websites How to build your website 2 3 OpenEdu.com.my 1 Siapa pelanggan

More information

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED

ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED ASSOCIATION BETWEEN ERGONOMIC RISK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL PAIN AMONG FIXIE BIKE CYCLISTS MOHD SHAMSHEMUN BIN MOHAMED A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

DATA INTEGRITI. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 DATA INTEGRITI CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Untuk membolehkan para peserta memahami pentingnya untuk membuat pengesahan data sebelum data dianalisis dengan lebih lanjut. Modul ini akan membincangkan

More information

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH

THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH THE EFFECT OF OVERSIZED LANE WIDTH AND LANE SHOULDER ON HEAVY VEHICLE PARKING ON RESIDENTIAL STREETS NURAIN BINTI MOHD SITH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD

THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD THE DYNAMICS OF CURRENT CIRCULATION AT NEARSHORE AND VICINITY OF ISLAND IN TERENGGANU WATERS NURUL RABITAH BINTI DAUD Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science

More information

HUBUNGAN ANTARA KERAPATAN HUBUNGAN DAN KEPUASAN PERKAHWINAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

HUBUNGAN ANTARA KERAPATAN HUBUNGAN DAN KEPUASAN PERKAHWINAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK HUBUNGAN ANTARA KERAPATAN HUBUNGAN DAN KEPUASAN PERKAHWINAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK JAMALUDIN SUHAIMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Kaunseling)

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November 2010 -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 343/2 Aircraft Aerodynamics Aerodinamik Pesawat Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar di Johor Bharu

Kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar di Johor Bharu 2018, e-issn 2680-2491 125 Kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar di Johor Bharu Zurinah Tahir, Jalaluddin Abdul Malek Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran,

More information

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis

Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Bengkel di Kedah dan Melawat Kumpulan Advokasi Diri di Kedah & Perlis Pada 18hb November 2013 United Voice dijemput ke Bengkel Daya Sg. Petani untuk berbincang tentang Job Coach (dengan staf) dan untuk

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB

KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB KAJIAN KAEDAH ANALISIS KEWANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BAGI PEMILIHAN PROJEK PERUMAHAN MAZNAH BINTI A.WAHAB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT v ABSTRAK Pembangunan Perumahan Komuniti Berpagar Dan Berpengawal (GACOS) di Malaysia telah memperkenalkan melalui pindaan Akta Hakmilik Strata 1985 pada 2007. Tujuannya adalah untuk membaikpulih dan mengatasi

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

Walkability in Campus, Case study of University Technology Malaysia SAMAN JAVAN FARD

Walkability in Campus, Case study of University Technology Malaysia SAMAN JAVAN FARD 1 Walkability in Campus, Case study of University Technology Malaysia SAMAN JAVAN FARD A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Urban design Faculty

More information

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018

BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 BUKU PANDUAN PESERTA PEREKA 2018 PERTANDINGAN PENYELIDIKAN & REKACIPTA (PEREKA) 2018 24 25 OKTOBER 2018 (RABU- KHAMIS) KOMPLEKS DEWAN KULIAH PUSAT KE-2, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 1. JADUAL PROGRAM TARIKH

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA)

LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) LAWN BOWLS (LELAKI & WANITA) 1. PERATURAN PERTANDINGAN 1.1 UNDANG-UNDANG PERMAINAN 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT

PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT PATH WALKABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK BASED ON DECISION TREE ANALYSIS OF PEDESTRIAN TRAVELERS RETAIL WALKING AREZOU SHAFAGHAT A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1

DATA AKSES. Akademi Audit Negara. View. CAATs ASAS ACL / 1 DATA AKSES Source Data Table View CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mendedahkan peserta dengan konsep data akses iaitu:- Memahami dan mengenalpasti jenis data yang dikehendaki Memahami proses mendapatkan

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Aminah Binti Md. Yusof Tarikh : APRIL 2006 PENGESAHAN PENYELIA Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca laporan projek ini dan pada pandangan saya/kami* laporan projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah/

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia

9/13/2012. Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UTM Skudai, Johor, Malaysia Sr Dr. Mohd Saidin Misnan UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 UTM Skudai, Johor, Malaysia 1 Toolbox Meeting Accidents 2 2 Toolbox meeting Brief gatherings of crews or employees along with their supervisor

More information

counselling2u.uitm.edu.my

counselling2u.uitm.edu.my Page0 MANUAL PENGGUNA PELAJAR (Message, Temu Janji, Sesi Kaunseling, Kes Dirujuk) Page1 NO. ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Pendaftaran Pengguna Baru 2 2. Log Masuk 10 3. My Profile 12 4. Message 15 5. Temu

More information

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia

Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Sistem Tempahan Kompleks Sukan Universiti Teknologi Malaysia MOHAMAD ZUL AZRAL

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 (a) Define the gauge pressure,

More information

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia Serangga 20(2): 37-47 ISSN 1394-5130 2015, Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia TROPICAL BED BUG (CIMEX HEMIPTERUS) IN MALAYSIA: SURVEY ON PEST CONTROL OPERATORS MANAGEMENT AND

More information

Impak Sosioekonomi dan Politik Program Perumahan Rakyat Lembah Subang, Selangor

Impak Sosioekonomi dan Politik Program Perumahan Rakyat Lembah Subang, Selangor Akademika 88(1), April 2018:181-192 https://doi.org/10.17576/akad-2018-8801-13 Impak Sosioekonomi dan Politik Program Perumahan Rakyat Lembah Subang, Selangor The Socio-economic and Polical Impact of Peoples

More information

32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT)

32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT) 32nd MALAYSIAN INTERNATIONAL OPEN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS LAPORAN (REPORT) 13 14 OCTOBER 2018 STADIUM UNIVERSITY MALAYA KUALA LUMPUR, MALAYSIA PENDAHULUAN (INTRODUCTION) Kejohanan Olahraga Master

More information

Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya

Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya Akademika 82(3) 2012: 109-122 Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya Tourism Images of National Administrative Centre from the Tourists Perspective: A

More information

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR

KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR KAJIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRON BAGI MENGURANGKAN RISIKO DI TAPAK PROJEK MOHAMAD MU AZRADZI BIN AZAHAR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

Skim Subsidi Dalam Usaha Membasmi Kemiskinan Petani Padi di Kawasan Pengairan Muda: Analisis Kualitatif

Skim Subsidi Dalam Usaha Membasmi Kemiskinan Petani Padi di Kawasan Pengairan Muda: Analisis Kualitatif Skim Subsidi Dalam Usaha Membasmi Kemiskinan Petani Padi di Kawasan Pengairan Muda: Analisis Kualitatif Zulkifli Abdul Rahim Nor Asmat Ismail Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Article history: Received: 1 November 2017 Received in revised form: 4 April 2018 Accepted: 16 April 2018 Published online: 30 April 2018

Article history: Received: 1 November 2017 Received in revised form: 4 April 2018 Accepted: 16 April 2018 Published online: 30 April 2018 Full paper Sains Humanika The Homeless' Survival Strategy in Kuala Lumpur City Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan di Pusat Bandaraya Kuala Lumpur Syafiq Sham *, Doris Padmini Selvaratnam Fakulti Ekonomi

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAL 335/4 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAL 335/4 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 EAL 335/4 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP SPORTSCAPE DENGAN KEPUASAN PENONTON DAN KEINGINAN MENONTON SEMULA DALAM KALANGAN PENONTON BOLA SEPAK PIALA MALAYSIA DI STADIUM ASIAH HJ MOHD

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB

KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB KAJIAN KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN DI NEGERI PERAK ROSDI BIN MOHD YAACOB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR

IRDAYATI BINTI ABDUL AIR KADAR KETERSEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAWASAN BANDAR MENURUT RANCANGAN TEMPATAN DAERAH : KEBERKESANANNYA DARI PERSPEKTIF PEMAJU IRDAYATI BINTI ABDUL AIR Tesis ini dikemukakan sebagai

More information

HBT Bahasa, Undang-Undang dan Penterjemahan II

HBT Bahasa, Undang-Undang dan Penterjemahan II Angka Giliran : No. Tempat Duduk UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2003/2004 Februari/Mac 2004 HBT 203 - Bahasa, Undang-Undang dan Penterjemahan II Masa : 3 jam ARAHAN

More information

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association 900/2 STPM 2008 PENGAJIAN AM KERTAS 2 (ESEI) (Tiga jam) PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH

KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH i KAJIAN FAKTOR KELEWATAN DAN LANGKAH KAWALAN KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN PERUMAHAN DI PULAU PINANG NUR LIYANA BINTI MOHD SALLEH Laporan ini di kemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong This page is deliberately left blank

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong This page is deliberately left blank SUKU KEDUA 2014 SECOND QUARTER 2014 Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong This page is deliberately left blank STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2014 SECOND

More information

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan

Buku ini membincangkan undang-undang yang berkaitan 410 [ARTIKEL] [JULAI 2018] ULASAN BUKU Abdul Aziz Hussin (2017), Undangundang Pembinaan: Konsep, Skop dan Persekitaran Perundangan Am, hlm. 370, ISBN 978-983-46-1225-2. Azlinor Sufian sazlinor@iium.edu.my

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

15/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL

15/2017. Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 15/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 10 OGOS 2017 Putrajaya Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Graduan (AIG) Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Graduan 2017 (AIG2017) telah diadakan di Hotel Everly,

More information

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID

VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID 3 VOLTAGE SAG ANALYSIS AND DETERMINATION OF THE SOURCE OF DISTURBANCE IN INDUSTRIAL SECTOR FARALYNA AISYAH BINTI ABDUL RASID A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the

More information

EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam

EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 EAH 221/3 Mekanik Bendalir Untuk Jurutera Awam Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

More information