Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)"

Transcription

1 Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap impak Resort Pasir Belanda dari segi pembangunan dan perubahan sosiobudaya masyarakat setempat. Kajian ini menilai kebaikan dan keburukan dari segi sosiobudaya serta mengukur tahap indeks iritasi. Kajian ini membantu pemilik resort, bakal pengkaji, dan masyarakat untuk kelestarian pembangunan resort pada masa akan datang. Masyarakat setempat di Kampung Bangol dan di sekitar Pantai Cahaya Bulan, Kelantan menjadi sasaran kajian sebagai responden. Kaedah statistik juga digunakan seperti kekerapan, peratusan, min, medium, mod, dan aplikasi teori Doxey dalam kajian ini. Kajian mendapati bahawa masyarakat setempat mengalami kesan yang positif dalam pembangunan sosial dan budaya, serta tahap iritasi terhadap kesan daripada pelancongan adalah berada pada tahap keghairahan. Keadaan ini penting kepada masyarakat supaya mereka tahu tahap pembangunan pelancongan yang mereka alami. Kedua, pengusaha resort akan lebih berhati-hati dalam pembangunan industri pelancongan yang berasaskan resort. Kata kunci: pelancongan, resort, impak, pembangunan, perubahan, sosiobudaya, pelancong, masyarakat. 1. PENGENALAN Resort hanya ditakrifkan sebagai kemudahan penginapan yang berkaitan dengan aktivitiaktiviti rekreasi. Ini menunjukkan tempat untuk melakukan hubungan sosial, menghadiri majlis-majlis sosial yang boleh meningkatkan kesihatan dan kecergasan. Resort membuat persekitaran yang lebih cantik dan menambah kemudahan untuk menarik pelanggan (Huffadine, 2000). Dalam pembanguanan resort adalah bertujuan menarik pelancong untuk datang disamping masyarakat tempatan terpaksa menerima kedatangan mereka. Perniagaan penginapan seperti resort sangat diperlukan untuk menampung jumlah pelancong yang datang ke Kelantan, Malaysia. Industri pelancongan resort yang terkemuka di Kelantan adalah Pasir Belanda Resort yang menjadi faktor tarikan pelancong yang boleh memberi manfaat dan juga boleh menjejaskan sosial dan budaya masyarakat setempat. 2. OBJEKTIF KAJIAN 2.1 Untuk mengukur tahap iritasi kesan pelancongan terhadap masyarakat setempat. 2.2 Untuk menganalisa pendapat respoden mengenai jenis kesan pelancongan resort terhadap sosial dan budaya yang mereka alami. 2.3 Untuk mencadangkan pembangunan Pasir Belanda Resort untuk manfaat sosiobudaya masyarakat setempat. 3. SOROTAN KESUSASTERAAN 3.1 Teori kesan demostrasi (demonstration effect) Kesan demostrasi yang dimaksudkan adalah masyarakat tempatan atau pedalaman yang menerima serta mengguna pakai budaya barat seperti gaya dan kelakuan yang dibawa oleh pelancong melalui demostrasi atau demo dan interaksi. Kesan demostrasi ini boleh

2 berlaku melalui penyebaran terhadap komuniti (Winter, 2008). Penyebaran ini terbahagi kepada beberapa aspek iaitu, akulturasi / pembudayaan (acculturation), globalisasi (globalization), pemodenan (modernization), dan asimilasi (assimilation). 3.2 Kesan tanggapan dan jangkaan terhadap pelancongan Menurut Tsundoda & Mendlinger (2009), Kesan pelancongan dan pelancong terhadap sosial dan budaya bersandarkan kepada dua perkara iaitu tanggapan dan jangkaan. Kedua-dua kesan tanggapan dan kesan jangkaan mempunyai jawapan yang positif dan negatif. Dalam setiap bahagian mempunyai empat elemen penting iaitu tanggapan kebaikan, tanggapan keburukan, harapan, dan kebimbangan. Kesan Tanggapan Tanggapan (positif) Tanggapan (negatif) Kesan Jangkaan Harapan (positif) Kebimbangan (negatif) Rajah 3.1. Kesan tanggapan dan jangkaan adaptasi dari Tsundoda & Mendlinge (2009). 3.3 Jenis kesan pelancongan Jadual 3.1 Jenis kesan pelancongan menurut Kreag (2001) Kesan positif Memperbaiki kualiti hidup Memudahkan pelawat bermesyuarat (pengalaman pendidikan) Perubahan positif dalam nilai-nilai dan adab resam Menggalakkan pertukaran budaya Meningkatkan kefahaman masyarakat yang berbeza Mengekalkan identiti budaya penduduk setempat Meningkatkan permintaan untuk pameran sejarah dan budaya Lebih bertoleransi dalam perbezaan sosial Memenuhi keperluan psikologi Kesan negatif Minim secara berlebihan, ketagih arak dan perjudian Peningkatan minum dibawah umur Jenayah dadah dan pelacuran Peningkatan penyeludupan Kesan bahasa dan budaya yang kasar Perubahan gaya hidup yang tidak diingini Penduduk menjadi sasaran untuk pembangunan pelancongan Perubahan negatif dalam nilai-nilai dan adat resam Gangguan keluarga Pengecualian penduduk tempatan daripada sumber semula jadi Mengubah struktur sosial Memudaratkan dalam politik, hubungan orang awab dan alam sekitar. 3.4 Kesan sosial pelancongan Menurut Bogahawatte (n.d.), kesan pelancongan terhadap sosial dan budaya boleh diistilahkan sebagai kesan terhadap masyarakat tempatan secara langsung dan tidak langsung melalui hubungan dengan pelancong dan interaksi dengan industri pelancongan. Kesan boleh berlaku apabila pelancongan membawa perubahan dalam nilai tingkah laku atau sistem yang boleh mengancam identiti masyarakat peribumi. Perubahan boleh berlaku dari segi struktur masyarakat, hubungan kekeluarhaan, cara hidup yang diamalkan sejak turun-temurun, perayaan dan moral. Kesan negatif pelancongan terhadap sosial dan budaya boleh dikategorikan seperti berikut:

3 Berlaku perubahan atau kehilangan identiti dan adat resam. kesan ini boleh berlaku disebabkan oleh komodifikasi, piawaian atau standard, kehilangan tahap keaslian, pengubahsuaian untuk permintaan pelancong, pertembungan budaya, berlaku gangguan disebabkan oleh tingkah laku pelancong, geseran tahap pekerjaan, kewujudan jenayah, buruh kanak-kanak, pelancongan seks (Bogahawatte, n.d.). Menurut Bogahawatte (n.d.), pelancongan juga boleh memberi kesan positif. Kesan positif tersebut adalah seperti berikut: Pelancongan sebagai satu langkah kearah keamanan, memperkukuhkan masyarakat. pembangunan kemudahan asas pelancongan untuk kemudahan pelancong dan masyarakat. revolusi dalam budaya dan tradisi. menggalakkan penglibatan masyarakat. 3.4 Peringkat Kesan Pelancongan Keghairahan (Euphoria) Sikap acuh tak acuh (Apathy) Iritasi (Annoyance) Permusuhan (Antagonism) Pemulauan (Resignation) Rajah 3.2: Teori Doxey. Sumber Doxey (1976) dalam petikan Dalam Weaver, D. & Lawton, L. (2010) Mengukur tahap kesan sosial. Terdapat cadangan mengenai indeks gangguan pelancong terhadap masyarakat tempatan adalah wujud. Bagi mengenal pasti kadar tersebut adalah mustahil untuk mengukur kesan pelancongan terhadap sosial (Mill, 1990). Jika proses pembangunan pelancongan dibiarkan, kesan yang ditinggalkan oleh aktiviti pelancongan boleh dirasai pada lima peringkat iaitu: Keghairahan. Pada peringkat pertama kesan pelancongan terhadap sosial masyarakat tempatan adalah teruja atau keghairahan dalam pembangunan pelancongan di tempat mereka. Mereka mengalu-alukan kedatangan pelancong yang berasa puas kerana pelancong berpeluang untuk melawat komuniti mereka. Oleh itu, mereka akan mendapat keuntungan dari segi ekonomi hasil dari tarikan pelancog (Mill, 1990). Sikap Acuh Tak Acuh. Semasa pembangunan pelancongan berkembang masyarakat tempatan berpandangan bahawa mereka boleh mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan atau wang yang sebanyak mungkin. Dalam hal ini hubungan masyarakat dengan pelancong adalah sangat terhad kepada mereka yang membuat pembelian sahaja (Mill, 1990). Gangguan. Menurut pandangan masyarakat tempatan, sesebuah kawasan pelancongan tidak dapat mengendalikan jumlah kemasukan pelancong ke tempat tersebut. Gangguan yang biasa berlaku adalah, jalan-jalan menjadi sesak atau kesesakan lalu lintas, restoran dan bar yang sesak dengan pelanggan. Pada ketika ini, perasaan akan bertukar kepada gangguan (Mill, 1990). Percanggahan. Apabila masyarakat tempatan mula merasa bahawa masalah pencemaran masyarakat seperti, jenayah, kenaikan cukai adalah kesalahan yang disebabkan oleh pelancong yang semakin ramai. Mereka mula bercanggah dan berpaling secara terbuka dan bermusuhan dengan pelancong. Hasilnya menyebabkan para pelancong telah ditipu disebabkan oleh percanggahan pendapat antara masyarakat (Mill, 1990). Tahap Akhir. Di peringkat kelima dan terakhir ini masyarakat terlupa bahawa pelancong yang tertarik kepada komuniti mereka disebabkan oleh fizikal

4 atau budaya. Pembangunan pelancongan telah mengubah masyarakat, dan kemungkinan ia berubah untuk selama-lamanya. Jenis dan ragam pelancong yang datang adalah berbeza sekarang, serta masyarakat tempatan beranggapan bahawa destinasi pelancongan adalah berbeza dengan jenis pelancong. Namun timbul persoalan yang menyatakan bahawa: Adakah masyarakat tempatan boleh menyesuaikan diri dengan pelancong baru yang mengunjungi tempat mereka? (Mill, 1990). 4.0 METODOLOGI KAJIAN 4.1 Kaedah pengumpulan data Kaedah pengumpulan data melalui borang soal selidik kepada masyarakat setempat. borang soal selidik ini memngandungi empat bahagian iaitu seperti berikut: Bahagian A: Demografi penduduk. Bahagian B: Pengenalan kepada Pasir Belanda Resort dan pelancong. Bahagian C: Persepsi penduduk terhadap pelancong Bahagian D: Persepsi penduduk terhadap Pasir Belanda Resort 4.2 Populasi dan Persempelan Populasi dalam kajian ini adalah masyarakat setempat di Kampung Bangol dan di sekitar Pantai Cahaya Bulan pada tahun 3 hingga 14 Febuari Jumlah sampel kumpulan adalah seramai 310 orang di kawasan tersebut. Persempelan ini dilakukan secara rawak. 4.3 Analisa data Analisa deskriptif dilakukan melalui kekerapan, peratusan, nilai, jumlah yang digunakan untuk menganalisa data berdasarkan persepsi penduduk terhadap pelancong dan Pasir Belanda Resort yang merangkumi respon antara penah dan tidak pernah serta kenyataan tidak setuju, kurang setuju, neutral, setuju, dan sangat setuju. Data juga dianalisa mengikut kaedah min, medium, dan mod untuk mengambarkan data secara keseluruhan. 5.0 DAPATAN KAJIAN 5.1 Latar belakang responden Dapatan kajian ini menunjukkan lelaki lebih ramai iaitu (N = 164, 52.9%). Umur pula antara 20 hingga 29 lebih ramai iaitu (N = 120, 38.7%). Jadual 5.1 Latar belakang responden Jantina Umur Status Perkahwinan Kenyataan Kekerapan Peratus (%) Lelaki Perempuan < > Berkahwin Duda Bujang

5 Agama Islam Bangsa Melayu Pendidikan Rendah (UPSR) Pendidikan Menengah (SPM) Pendidikan (STPM) Peringkat Sijil Peringkat Diploma Tahap Pendidikan Peringkat Ijazah Sarjana Muda Peringkat Ijazah Sarjana (Master) Peringkat Doktor Falsafah (PhD) Tidak Belajar Matrikulasi Bekerja Bekerja Separuh Masa Pekerjaan Tidak Bekerja Pelajar Bersara Tiada Kakitangan awam Kakitangan swasta Petani Jenis pekerjaan sekiranya bekerja Nelayan Buruh kasar Persendirian Suri rumah Lain-lain Tiada <RM RM RM RM 1,000-1, RM 1,200-1, RM1,400-RM1, Jika bekerja, berapakah gaji bulanan anda? RM 1,600-1, RM 1,800-1, RM 2,000-2, RM 2,400-2, RM 2,600-2, RM 2,800-2, RM 3,000 > Ya Adakah anda pemastautin tetap? Tidak Tiada Kuala Lumpur Kelantan Sarawak Terengganu Johor Jika (tidak), anda berasal dari mana? Perak Pahang Melaka Kedah Selangor Negeri Sembilan Tiada < 1 tahun tahun Jika (ya), berapa lama anda menetap di kawasan 6-10 tahun ini? tahun tahun tahun >

6 Apakah jenis tempat kediaman anda? Berapakah bilangan tanggungan ahli keluarga? Apakah jenis perkhidmatan awam yang anda guna? Sila tanda lebih dari satu Tiada Rumah teres Rumah papan Rumah flat Rumah Banglo Asrama Rumah sewa Tiada org org org org org org org org org org org org org Institusi pendidikan Hospital Pusat hiburan Bekalan elektrik Bekalan air Pengangkutan awam Balai polis Tempat beribadat Persepsi masyarakat terhadap pelancong melalui aplikasi teori Doxey. Ya Tidak Rajah 5.1 Tanggapan terhadap pelacong Berdasarkan kepada persepsi masyarakat yang pertama iaitu adakah PBR menyumbang kepada pembangunan pelancongan dan masyarakat? mendapati jumlah kekerapan untuk kenyataan Ya adalah seramai 252 orang (81.3%), dan seramai 85 orang yang menyatakan Tidak iaitu bersamaan dengan 18.7 peratus. Setelah ditanya tentang PBR, rata-rata

7 responden menyatakan bahawa mereka tidak bergantung kepada PBR dalam kehidupan mereka iaitu seramai 239 orang bersamaan dengan 77.1 peratus, manakala responden yang bergantung kepada PBR adalah seramai 71 orang (22.9%). Walau bagaimanapun, penduduk setempat juga rata-ratanya bersetuju bahawa mereka suka dengan kehadiran pelancong iaitu (N = 295, 95.2%). Namun begitu, bilangan responden yang tidak suka akan kehadiran pelancong adalah amat sedikit iaitu (N = 15, 4.8%). Untuk soalan seterunya, responden yang mengalu-alukan kedatangan pelancong sedikit mengalami penurunan berbanding dengan responden yang suka akan kehadiran pelancong iaitu (N = 275, 88.7%). Tetapi seramai (N = 35, 11.3%) responden yang tidak mengalualukan kedatangan pelancong di kawasan mereka. Menurut data yang dikumpul menyatakan bahawa responden setuju atau berkata Ya bahawa pelancong yang datang dikawasan tersebut menghormati masyarakat mereka iaitu (N = 302, 97.4%). Terdapat juga yang menyatakan bahawa pelancong tidak menghormati mereka iaitu seramai 8 orang bersamaan dengan 2.6 peratus. Selain itu, seramai (N = 282, 91.0%) orang reponden yang menyatakan Ya iaitu mereka setuju atau suka jika pelancong berbelanja lebih di tempat mereka, manakala segelintir penduduk seramai 28 orang tidak suka iaitu bersamaan denga 9.0 peratus. Apabila responden ditanya samada mereka pernah ataupun tidak pernah mendapatkan keuntungan daripada pelancong dengan menjual barang rata-rata mereka menyatakan Tidak pernah iaitu seramai (N = 203, 65.5%). Selebinya menyatakan mereka pernah mendapatkan keuntungan daripada pelancong dengan menjual barang-barang tertentu iaitu seramai (N = 107, 34.5%). Walau bagaimanapun, responden yang menyatakan bahawa mereka risau jika pelancong datang beramai-ramai adalah seramai 70 orang iaitu bersamaan dengan 22.6 peratus, manakala responden yang tidak risau adalah seramai 240 orang atau 77.4 peratus. Jika data diatas diteliti, mustahil bahawa mereka tidak mengalami ganguan yang disebabkan oleh pelancong. Ini menunjukkan rata-rata mereka tidak mengatakan yang kedatangan pelancong telah menyebabkan kawasan mereka menjadi sesak atau kesesakan lalu-lintas. Seramai 275 orang atau 88.7 peratus yang menyatakan tidak tentang kesesakan ini. Bagi yang menyatakan pelacong pernah menyebabkan kawasan mereka menjadi sesak adalah seramai 35 orang atau bersamaan dengan 11.3 peratus. Ini menunjukkan mereka masih lagi dalam proses pembangunan dalam sektor pelancongan di tempat mereka. Dalam soalan yang menyatakan bahawa pelancong pernah mengganggu kehidupan masyarakat setempat merupakan soalan yang berbentuk krisis. Bagi mereka yang mengatakan pernah adalah seramai 10 orang atau 3.2 peratus sahaja, manakala yang minyatakan tidak pernah adalah seramai 300 orang iaitu bersamaan dengan 96.8 peratus. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat setempat kurang diganggu oleh pelancong selama ini dan hanya segelintir sahaja. Pada pendapat mereka, responden yang menyatakan bahawa pernah bergaduh dengan responden hanya 4 orang (1.3%), manakala yang selebihnya tidak pernah bergaduh iaitu (N = 306, 98.7%). Akan tetapi, 19 orang responden pernah bergaduh dengan pelancong, manakala 291 orang tidak iatu 93.9 peratus. Mereka juka memberi respon akan berpindah seramai 11 orang dan 299 orang tidak, dan rata-rata peratusan mereka adalah 3.5 dan 96.5 peratus. Jika dibandingkan dengan jumlah bergaduh dengan pelancong, kekerapan untuk pernah menghalau pelancong adalah seramai 12 orang iaitu bersamaan denga 3.9 perataus, dan seebihnya tidak pernah memulau pelancong. 5.3 Tahap kesan iritasi pelacongan

8 Teori Doxey + Ya Tidak Expon. (Ya) Keghairahan Perasaan Sikap acuh tak acuh - Iritasi Percanggahan Pemulauan Rajah 5.2 Tahap iritasi pelancongan Melalui aplikasi teori ini, dapatan kajian menunjukkan tahap iritasi berada pada tahap kehgairahan atau permulaan bagi tahap pelancongan. 5.4 Jenis kesan positif dan kesan negatif Pasir Belanda Resort terhadap sosiobudaya masyarakat. Jadual 5.2 Persepsi kesan positif dan negatif penduduk setempat terhadap PBR Persepsi kesan positif dan negatif PBR memperbaiki kualiti hidup masyarakat PBR memudahkan pelawat bermesyuarat (pengalaman pendidikan) Tidak setuju Kurang setuju Neutral Setuju Sangat setuju K % K % K % K % K % PBR menggalakkan perubahan positif dalam adat resam masyarakat PBR menggalakkan pertukaran budaya masyarakat dengan pelancong PBR meningkatkan kefahaman masyarakat yang berbeza PBR mengekalkan identiti budaya penduduk tempatan

9 PBR meningkatkan permintaan untuk mempamerkan sejarah dan budaya masyarakat PBR memupuk masyarakat bertoleransi dalam perbezaan sosial PBR memenuhi keperluan psikologi (kesempurnaan diri dan dihargai oleh PBR & pelancong) PBR memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat PBR membenarkan aktiviti minum di bawah umur 18 tahun PBR menyebabkan jenayah dadah dan pelacuran PBR menyumbang penyeludupan manusia PBR menyebabkan penggunaan bahasa dan budaya yang kasar PBR menyebabkan perubahan gaya hidup ala kebaratan PBR menyebabkan penduduk menjadi sasaran untuk pembangunan pelancongan PBR menyebabkan perubahan negatif dalam nilai-nilai dan adat resam PBR mengganggu kepada aktiviti kekeluargaan dan masyarakat PBR menyebabkan perubahan struktur sosial PBR memudaratkan dalam hubungan politik dan hubungan orang awam serta alam sekitar Persepsi masyarakat terhadap PBR terhadap kenyataan tidak setuju yang paling tinggi bagi kenyataan PBR menyumbang penyeludupan manusia iaitu seramai 192 orang bersamaan dengan 61.9 peratus. Selain itu, untuk kenyataan kurang setuju pula seramai 98 orang atau 31.6 peratus yang kurang setuju bahawa PBR menyebabkan penggunaan bahasa yang kasar. Bagi neutral pula, seramai 128 orang atau 41.3 peratus yang neutral terhadap kenyataan PBR menggalakkan perubahan positif dalam adat resam masyarakat. Walau bagaimanapun, angka tertinggi untuk respon setuju adalah seramai 169 orang atau 54.5 peratus terhadap kenyataan PBR memupuk masyarakat yang bertoleransi dalam perbezaan sosial. Seterusnya, seramai 90 orang (29.0%) yang sangat setuju terhadap kenyataan PBR meningkatkan kefahaman masyarakat yang berbeza. 6.0 RUMUSAN DAN CADANGAN Persepsi masyarakat tempatan terhadap pembangunan pelancongan resort sering kali ada dalam kalangan masyarakat tempatan. Walau bagaimanapun, mereka cenderung untuk mewujudkan industri pelancongan yang berasaskan resort untuk memberi kemudakan kepada pelanconga dan sebagai sumber pendapatan. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha resort semestinya mendalami ilmu tentang pengurusan pelancongan yang boleh memberi panduan kepada pengusaha resort untuk mendapatkan keuntungan disamping dapat menjaga hubungan sosial dan amalan budaya yang berterusan. namun begitu, sesebuah destinasi pelancongan di Kampung Bangol bukan sahaja melibatkan seni bina resort yang mengekalkan unsur seni

10 bina Melayu, akan tetapi di sekeliling resort tersebut terdapat pelbagai produk budaya yang menjadi tarikan pelancong. Produk budaya ini adalah bersifat boleh sentuh (tangible) yang menjadi kayu ukur kepada masyarakat tempatan untuk mempamerkan kekayaan budaya mereka. Namun begitu, produk budaya yang mereka pamerkan haruslah dijaga keasliannya supaya produk tersebut tidak hilang nilainya. Oleh itu, pengusaha resort seharusnya mengehadkan jumlah dan tempoh menginap kepada pelancong supaya tidak terlalu sibuk yang boleh menyebabkan kesan demostrasi terhadap masyarakat. RUJUKAN Bogahawatte, C. (n.d.). Socio-cultural impacts of tourism. Dicapai dari Weaver, D. & Lawton, L. (2010). Tourism management. 4 th Edition. Milton. John Wiley & Sons Australia, Ltd. Kreag, G. (2001). The impacts of tourism. University of Minnesota. Dicapai dari Mill, R. C. (1990). Tourism the international business. New Jersey. Prentice-Hall, Inc. Mill, R. C. & Morrison, A. M. (1984). The tourism system. New Jersey.Prentice-Hall, Inc. Alfta., A, S. Hassan., & K, A. Ku Hassan. (2009). Resort Architecture in Langkawi, Malaysia. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia. Winter. (2008). Demostration effect. UNBC oudoor recreation & tourism management. Dicapai dari new_courses/demonstration_effect.pdf.

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia Serangga 20(2): 37-47 ISSN 1394-5130 2015, Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia TROPICAL BED BUG (CIMEX HEMIPTERUS) IN MALAYSIA: SURVEY ON PEST CONTROL OPERATORS MANAGEMENT AND

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya

Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya Akademika 82(3) 2012: 109-122 Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya Tourism Images of National Administrative Centre from the Tourists Perspective: A

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association 900/2 STPM 2008 PENGAJIAN AM KERTAS 2 (ESEI) (Tiga jam) PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR

PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR Noor Syaibah Shabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah dan Syazwana Aziz

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI

PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jilid 4, 2015 1 PENGGUNAAN MODEL PENGUKURAN RASCH MANY-FACET (MFRM) DALAM PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK BERASASKAN PRESTASI Nor Mashitah M.R 1,Mariani M. N 2,, Jain

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (90-108) 90 Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur Junaidi Awang Besar 1,

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

U 011 I11I I

U 011 I11I I PERPUSTAKAAN UMP U 011 I11I I 11 111 110111110 0000092481 EXPLORATION ON THE PEDESTRIAN BEHAVIOUR IN KUANTAN AZHARUDDIN BIN ANUAR Project report submitted in partial fulfilments of the requirements for

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

Cabaran perubahan fungsi bandar kecil dalam era globalisasi: petunjuk positif dari Tanjong Malim, Malaysia

Cabaran perubahan fungsi bandar kecil dalam era globalisasi: petunjuk positif dari Tanjong Malim, Malaysia GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 2 (98 111) 98 Cabaran perubahan fungsi bandar kecil dalam era globalisasi: petunjuk positif dari Tanjong Malim, Malaysia Yazid Saleh 1,

More information

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid ISLAMIYYAT 39(2) 2017: 143-152 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3902-06) Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid Literature Review on

More information

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

DOMINASI PENGILANG CINA DALAM PENGELUARAN BERAS DI KEDAH,

DOMINASI PENGILANG CINA DALAM PENGELUARAN BERAS DI KEDAH, 1 DOMINASI PENGILANG CINA DALAM PENGELUARAN BERAS DI KEDAH, 1909-1941 Rozaini binti Ahmad Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus Abstract This paper will study the extent of the Chinese rice millers exploitation

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

KHAIDZIR HJ. ISMAIL, KHAIRIL ANWAR & HANINA H. HAMSAN PENGENALAN

KHAIDZIR HJ. ISMAIL, KHAIRIL ANWAR & HANINA H. HAMSAN PENGENALAN Malaysian Journal of Youth Studies ABSTRAK Analisis Kecenderungan Penyalahgunaan Bahan dan Peranan Faktor Keagamaan: Kajian Kes Terhadap Belia di Sebuah IPTA KHAIDZIR HJ. ISMAIL, KHAIRIL ANWAR & HANINA

More information

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF PROMOSI BUSANA CIK MINAH SONGKET DI KAMPUNG PENAMBANG, PANTAI CAHAYA BULAN (PCB), KELANTAN Wan Noor Hayati binti Wan Mahmud 28604 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

More information

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2000 Kadar Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB) Rujuk Lampiran 1 2001 8/2001 13/3/2001 Rawatan

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS 2013 SUKU PERTAMA 2013 FIRST QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2013 SECOND QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah

More information