SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH"

Transcription

1 iii PENGHARGAAN Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah merupakan satu jalan dan juga pintu dalam menuju ke alam dunia pekerjaan. Disinilah tempatnya ilmu pengetahuan ditimba dan dijadikan panduan untuk menentukan kemana arah dan tujuan selepas melanjutkan pelajaran di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Disini juga, setiap pelajar yang mengambil kursus diploma mestilah menyiapkan satu projek pada semester akhir untuk dipersembahkan. Dengan itu, kumpulan kami telah mendapatkan konsep dan idea hasil daripada pengaplikasian subjek yang telah kami pelajari untuk melakukan projek yang diberi nama RUGBY TRAINING MACHINE. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada pihak Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah kerana telah banyak memberi peluang kepada kami untuk melaksanakan projek yang amat bererti kepada kami dan juga memudahkan kerja pengguna. Ribuan terima kasih juga dirakamkan kepada penyelia projek Encik Safian bin Muda yang telah banyak memberi bimbingan, sokongan padu serta tunjuk ajar sepanjang tempoh perjalanan projek semester akhir ini. Segala teguran, idea dan semangat yang diberikan amat kami hargai. Sekalung penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa kami kerana telah banyak membantu dan semangat yang diberikan. Juga terima kasih diucapkan kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, rakan-rakan seperjuangan serta orang perseorangan kerana sudi berkongsi idea dan pendapat dalam menyiapkan projek ini. Sekian,

2 iv Abstrak Ragbi adalah salah satu permainan lasak yang amat digemari terutama kaum lelaki. Permainan ini melibatkan kekuatan mental dan fizikal yang tinggi. Dalam permainan ragbi, pemain haruslah menjalani latihan yang secukupnya agar dapat mengurangkan risiko untuk sebarang kecederaan. Antara latihan yang sering dijalankan oleh pemain ragbi adalah seperti latihan scrum. Di peringkat antarabangsa, kebiasaannya para pemain ragbi mejalani latihan ragbi menggunakan mesin scrum berbanding dengan pemain ragbi negara Malaysia yang hanya segelintir kelab terkemuka sahaja mampu berlatih dengan menggunakan mesin scrum kerana harga sebuah mesin scrum terlalu mahal. Mesin scrum penting kerana ianya dapat membantu pemain menambah stamina, kekuatan badan dan menjadikan seseorang pemain itu lebih lasak dan dapat mengurangkan risiko untuk berlaku kecedereaan.

3 v Abstract Rugby is one of the most sought after games especially men. This game involves high mental and physical strength. In a rugby game, players must undergo sufficient training in order to reduce the risk of injury. Among the exercises often run by rugby players are like "scrum" exercises. Internationally, rugby players usually practice rugby training using scrum machines compared to Malaysian rugby players who are only a few of the leading clubs who are able to practice using scrum machines because the price of a scrum machine is too expensive. The scrum machine is important as it helps the player to increase stamina, body strength and make the player more rugged and can reduce the risk of developing a miscarriage.

4 vi SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PERAKUAN KEASLIAN DAN HAK MILIK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRAC KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH i iii iv v vi x xi 1 PENGENALAN Pendahuluan Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian Rumusan 5 2 KAJIAN LITERATUR Pengenalan 6

5 vii 2.1 Sejarah Pengenalan Ragbi Konsep dan Teori Kaedah Mauling Kaedah untuk menambah kelajuan Kaedah untuk ` leg workout ` Kajian terdahulu Jenis Mesin Scrum yang telah sedia ada Mesin scrum antarabangsa Mesin scrum yang digunakan di Malaysia Mesin scrum yang digunakan di Polisas Pemilihan Bahan Tayar Belakang Engsel Span Plateform Spring Besi sokongan dan besi penghadang kiri dan kanan Rumusan Bab 20 3 METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Rekabentuk Projek 25

6 viii Lakaran Pertama Projek Lakaran Kedua Projek Lakaran Ketiga Projek Senarai Kos Bahan 32 4 ANALISIS Pengenalan Analisis Data Graf Ujikaji Rugby Training Machine Graf Borang Soal Selidik 42 5 RUMUSAN DAN CADANGAN Rumusan Cadangan 45 RUJUKAN 46 LAMPIRAN 47

7 ix SENARAI JADUAL NO JADUAL TAJUK MUKA SURAT Tayar belakang Engsel Span Plateform Spring Besi sokongan dan penghadang 19 kiri dan kanan. 3.1 Senarai Kos Bahan 32

8 x SENARAI RAJAH NO RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.0 Permulaan Tercetusnya Permainan Ragbi Kaedah Mauling Kaedah untuk menambah kelajuan Latihan untuk membentuk otot kaki Reka bentuk dan Harga mesin sedia ada Mesin scrum antarabangsa Mesin scrum Malaysia Mesin scrum Polisas Lakaran pertama projek Lakaran kedua projek Lakaran ketiga projek Lukisan projek menggunakan inventor Lukisan bahagian hadapan projek Lukisan platfom mesin scrum Lukisan tayar mesin scrum 28

9 xi SENARAI GRAF NO GRAF TAJUK MUKA SURAT 4.2 Graf Ujikaji Rugby Training Machine Graf Borang Soal Selidik 42

10 12 BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Permainan ragbi mula berkembang luas bermula pada tahun 1823 sehingga ke harinini. Di malaysia, terdapat lebih dari 500 kelab ragbi. Oleh sebab itu, pada setiap tahun terdapat pelbagai perlawanan ragbi yang akan dianjurkan di setiap negeri. Antara perlawanan yang sangat polular dalam kalangan kelab ragbi adalah SUKIPT, SUKMA, MONSOON CUP, Super League Ruby Malaysia dan Piala Agong antara negeri. Sebelum menyertai sebarang perlawan yang di adakan, kebiasaannya para pemain ragbi akan menjalani latihan yang secukupnya bagi memastikan meraka mempunyai kekuatan, stamina dan keserasian bersama ahli kumpulan masing-masing. Selain itu, latihan juga dapat mengurangkan risiko kecederaan kepada setiap pemain. Banyak latihan yang mereka jalani dan diantaranya ialah latihan scrum. Kebiasaannya kelab-kelab ragbi amatur akan berlatih scrum secara menual tanpa menggunakan bantuan sebarang alat bantuan. Cara ini kurang efisyen berbanding dengan kelab-kelab ragbi ternama yang berlatih scrum menggunakan mesin scrum. Faktor utama kelab-kelab ragbi amatur hanya berlatih menggunakan cara manual adalah kerana harga sebuah mesin scrum dipasaran terlalu mahal mencecah sehingga RM 7000 mengikut reka bentuk dan ada yang mencecah RM 40,000, jadi mereka tidak mampu untuk memilikinya. Mesin scrum adalah satu alat latihan ragbi yang sangat penting kerana ianya dapat memmbantu menambahkan kekuatan tubuh badan kepada setiap pemain. Selain itu, ianya juga dapat membantu memudahkan para pemain untuk berlatih scrum dengan cara yang betul. Mesin scrum juga dapat menambah keserasian antara pemain kerana banyak

11 13 komunikasi yang perlu digunakan semasa menggunakan mesin scrum tersebut. Akhir sekali, mesin scrum adalah satu alat bantuan untuk latihan ragbi yang sangat berguna dan penting bagi meningkatkan kualiti setiap pemain ragbi. Jika harga mesin scrum dapat di kurangkan dan dipelbagaikan fugsi pada mesin scrum, nescaya pemain ragbi malaysia mampu untuk bersaing dengan pemain ragbi antara bangsa. 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Di sebabkan rugby telah menjadi permainan rasmi bagi seluruh negara, maka terbentuklah alat-alatan untuk melatih para pemain antaranya Mesin Scrum. Mesin Scrum digunakan untuk para pemain berlatih bagi menghadapi Scrum. Dengan ada nya Mesin Scrum, ianya sangat dapat membantu para pemain bagi meningkatkan teknik-teknik dalam melakukan Scrum. Dengan itu, Mesin Scrum sangat penting bagi meningkatkan kualiti dan teknik-teknik para pemain ragbi. Kebiasaannya mesin scrum hanya dimiliki oleh kelab-kelab ternama sahaja kerana harganya agak mahal. Oleh sebab itu penggunaan mesin scrum kurang digunaakan oleh para pemain ragbi amatur. Di Malaysia agak sukar untuk mendapatkan pengilang yang mencipta mesin scrum kerana permainan ragbi bukan permainan utama di Malaysia. Pada mesin scrum yang di cipta, terdapat 2 pasang tayar bertujuan untuk memudahkan pemain untuk mengunakan dan menyimpan mesin scrum tersebut. Selain itu Mesin Scrum ini juga boleh dilipat adalah bertujuan untuk menjimatkan ruang semasa proses penyimpanan. Mesin Scrum ini bukan sahaja dapat meningkatkan potentsi pemain dalam aktiviti scrum bah kan ianya juga dapat meningkatkan kekuatan otot kaki para pemain yang berlatih menggunakannya. 1.2 PENYATAAN MASALAH Kos Yang Terlalu Tinggi. Mesin Scrum yang telah terdapat dipasaran terlalu mahal. Harga sebuah mesin scrum mencecah RM RM40,000. Jadi, bagi pasukan-pasukan rugbi yang baru

12 14 dibentuk tidak mampu untuk memiliki Mesin Scrum ini dan pada masa yang sama ianya amat penting dalam melatih pemain-pemain bagi melakukan latihan Scrum Merosakkan Struktur Padang. Selain itu, Mesin Scrum yang sedia ada dipasaran juga tidak berapa sesuai digunakan di padang pada jangka masa yang lama kerana ianya akan merosakan struktur padang rugbi. Ini berlaku apabila pemain-pemain melakukan latihan dengan menolak mesin scrum lalu mesin tersebut menghasilkan geseran pada permukaan padang. Hal ini menyebabkan struktur padang menjadi rosak dan rumput juga akan mati akibat geseran yang dihasilkan oleh mesin scrum sewaktu pemain-pemain menjalani latihan Fungsi Tidak Pelbagai. Kebiasaannya, mesin scrum yang sedia ada hanya mempunyai satu fungsi sahaja iaitu untuk latihan scrum. Bagi latihan untuk mauling dan menguatkan otot kaki, para pemain terpaksa menggunakan alat lain untuk menjalani latihan tersebut Masalah Untuk Penyimpanan. Masalah yang biasanya akan dihadapi oleh pemain-pemain rugbi setelah melakukan latihan scrum menggunakan mesin scrum ialah untuk menyimpan semula mesin scrum setelah digunakan. Hal ini terjadi kerana mesin scrum yang terdapat dipasaran susah untuk dialihkan kerana mesin scrum terlalu berat. 1.3 OBJEKTIF KAJIAN Objektif utama kajian ini adalah untuk merekabentuk sebuah Mesin Scrum yang mampu milik dan mudah dikendalikan walaupun hanya dengan menggunakan dua orang pemain sahaja.berikut disenaraikan beberapa objektif yang terlibat:

13 15 i. Mereka bentuk mesin scrum yang digunakan untuk latihan ragbi bagi meningkatkan kekuatan dan stamina permain dalam melakukan scrum. ii. Membina mesin scrum yang boleh disimpan selepas tamat latihan. iii. Mengkaji mesin scrum dari segi kesan penggunaan terhadap struktur padang, menguji kekuatan tolakan pemain dan menguji stamina pemain bagi menarik mesin scrum. 1.4 PERSOALAN KAJIAN i. Kebiasaannya ketika menggunakan mesin scrum dipadang, sturuktur padang akan bergesil dengan bahagian bawah mesin scrum dan akan menyebabkan kerosakan pada struktur padang. Masalah ini dapat dilihat melalui kajian yang telah dilakukan. ii. Jika para pemain ragbi berlatih menggunakan mesin scrum, kekuatan tolakan pemain akan bertambah. Kekuatan tolakan ini dapat dibuktikan melalui kajian yang telah dibuat. iii. Para pemain ragbi dapat menambah stamina mereka dengan belatih menggunakan mesin scrum. Penambahan stamina pada kalangan pemain dapat dilihat bedasarkan kajian yang telah dibuat. 1.5 SKOP KAJIAN i. Mesin scrum ini hanya digunakan di padang. ii. Mesin Saiz bagi mesin scrum ialah 0.86 meter tinggi, 1.25 meter lebar dan 2 meter panjang. iii. Pegas digunakan untuk menahan tekanan ketika mesin sedang digunakan. iv. Tayar digunakan untuk memudahkan penyimpanan mesin setelah digunakan. v. Padding digunakan bagi mengelakkan pemain cedara ketika menggunakan mesin semasa sesi latihan.

14 16 vi. Berat mesin scrum ialah 150kg dan berat maksima yang mampu di tampung oleh mesin scrum adalah 300kg. vii. Penggunaan boleh digunakan dalam 7 s (3 orang), 10 s (5 orang) dan 15 s (8 orang). 1.6 KEPENTINGAN KAJIAN i. Memudahkan pemain ragbi untuk berlatih. ii. Menjimatkan masa untuk menyimpan mesin scrum setelah digunakan. iii. Mengurangkan kerosakan struktur padang. 1.7 RUMUSAN BAB Para pelajar dapat belajar cara yang sesuai untuk membuat sesuatu kajian dengan menggunakan topik-topik di atas. Para Pelajar juga dapat mengenal pasti masalah yang sedang dihadapi oleh para pemain ragbi bagi menjalani sesi latihan yang lebih efektif. Akhir sekali, projek ini juga adalah untuk mencapai objektif seperti yang dinyatakan tanpa keluar dari skop. BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.0 Pengenalan

15 17 Kajian literatur atau kajian ilmiah,boleh didefinasikan sebagai satu proses kajian terdahulu bagi membantu di dalam proses rekabentuk terhadap sesuatu projek yang akan dihasilkan.di dalam membuat sesuatu produk atau rekabentuk baru,kajian literatur diperlukan bagi membantu dalam menghasilkan produk yang hendak dihasilkan tidak mengikut keperluan serta penggunaan pada masa kini.oleh itu,kajian ini amat penting bagi menentukan produk yang dihasilkan dapat menembusi pasaran terkini. Melalui kajian ini,kelemahan yang terdapat pada produk yang sedia ada boleh dikenal pasti.oleh itu, mesin yang direka ini merupakan ciptaan terbaru untuk memenuhi keperluan semasa tanpa menimbulkan sebarang masalah.penggunaan mesin ini pada masa kini dilihat sangat menggalakkan dgn pelbagai rekaan dan fungsi yang menarik yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang terlibat. 2.1 Sejarah Pengenalan Ragbi Sejarah permainan ragbi ini bermula pada tahun 1823 dalam sebuah pekan kecil di sekolah yang bernama Rugby School, England. Permainan ini tercipta daripada perbuatan William Webb Ellis. Semasa perlawanan bola tanpa diduga beliau telah mengambil bola dengan tangannya dan membawanya berlari menuju ke gol. Melihatkan perbuatan Ellis, rakannya terus mengejar dari belakang, akhirnya terjadilah pergomolan dalam kalangan mereka dalam usaha untuk merebut bola. Perbuatan Ellis itu diikuti pula oleh kawannya yang lain. Maka dari situlah bermulanya satu permainan baru. Bagaimanapun, ketika itu tiada siapapun yang mahu menerima perbuatan Ellis dan rakan-rakannya untuk dikembangkan sebagai sukan. Hanya kira-kira setengah abad kemudian, selepas Ellis meninggal dunia barulah perbuatan itu diingat kembali. Seorang rakannya Mattheur Blaxom telah menceritakan kembali perbuatan Ellis di dalam artikelnya dalam majalah The Meteor tahun Permainan ini dikenali sebagai permainan ragbi sempena nama pekan kecil di mana sekolah tempat William Web Ellis bersekolah. Kemudian Universiti Cambrigde telah mengubah suai permainan ini, mempopularkan dan membuat peraturan rasminya sendiri. Ragbi mula popular pada tahun 1871 di sekolah-sekolah di England. Kemudian Kelab Ragbi pula ditubuhkan dan mengumumkan peraturan rasmi permainan ragbi di London sepuluh tahun kemudian. Perlawanan peringkat antarabangsa pertama telah diadakan tahun 1871, iaitu di antara England dan Scotland. Perlawanan ini dimainkan oleh 20 orang sepasukan dalam dua tempoh selama 100 minit. Pada tahun 1870, penggunaan wisel oleh pengadil telah diperkenalkan. Lima tahun kemudian, dua orang penjaga garisan

16 18 digunakan bagi membantu pengadil mengadili permainan. Bilangan pemain juga telah ditetapkan kepada 15 orang. Badan yang bertanggungjawab ke atas permainan rugbi ialah Kesatuan Ragbi (Rugby Football Union) yang ditubuhkan pada tahun Rajah 2.1 : Gambaran permulaan tercetusnya permainan rugbi. Menurut Ng Peng Kong dalam buku beliau Rugby A Malaysian Chapter menyatakan bahawa sukan ragbi telah dimainkan di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1892 atau mungkin lebih awal lagi. Sukan ini diperkenalkan oleh pentadbirpentadbir British yang memerintah tanah jajahannya. Mengikut sejarah, sukan ini pada awalnya bermula di Negeri Sembilan. Beberapa orang pemain termasuk pegawai-pegawai Eropah telah menjalani latihan di Padang Stesen, Seremban. Kemudiannya, tertubuhlah Kelab Ragbi pertama di negara ini. Seramai 50 orang ahli telah mendaftarkan diri. Dari Negeri Sembilan, ragbi berkembang ke Selangor, Perak, Pulau Pinang dan Singapura. Kelab ragbi pula turut ditubuhkan seperti The Edwardians di Taiping, The Birch Rompers dari Perak, The Penang Asians dan Kelab Diraja Selangor. Sehinggalah pada tahun 1920an, Persatuan Ragbi Malaysia ditubuhkan bagi mengelola kejohanan tempatan dan Piala HMS Malaya dan kejohanan antara Zon - North vs South yang bermula pada tahun Pada tahun 1934, perlawanan ragbi antara negeri yang pertama telah diadakan, iaitu bagi merebut Piala All Blues. Perak muncul sebagai juara. Seterusnya pertandingan ini telah diadakan setiap tahun hinggalah tahun Apabila Kesatuan Ragbi (KRM) ditubuhkan, pertandingan antara negeri ini telah ditukar dengan Pertandingan Bawah 23 Tahun. Pada peringkat awal, kebanyakan pemain ragbi terdiri daripada rakyat British yang bertugas di Tanah Melayu sebagai pentadbir kerajaan, peladang, pegawal keselamatan dan sebagainya manakala bagi pemain tempatan, penglibatan mereka amatlah kecil. Ironinya kebanyakan penggiat sukan ragbi tempatan pada ketika itu menganggap corak permainan ragbi yang agak kasar, ganas dan berbahaya tidak sesuai dengan budaya hidup mereka. Kemasukan

17 19 askar-askar Fiji selepas Perang Dunia Kedua menjadikan sukan ragbi lebih semarak di tanah air terutamanya apabila pemain-pemain Fiji mempersembahkan seni dan skil permainan yang tinggi dan menarik serta tampak lebih mantap berbanding rakyat British sendiri. Dari semasa ke semasa, permainan ini akhirnya mendapat sambutan yang amat baik dan luar biasa sehinggakan pada suatu ketika sukan ragbi dianggap sebagai sukan nombor satu di negara ini. 2.2 Konsep/Teori Scrum adalah salah satu tindakan yang akan dikenakan kepada para pemain sekiranya melakukan kesalahan didalam padang seperti knock-on, forward pass, dan dead ball. Scrum berlaku seramai 3 orang untuk 7 s, 5 orang untuk 10 s dan 8 orang untuk 15 s Kaedah Mauling Kaedah mauling merupakan satu kaedah untuk menyelamatkan bola daripada dirampas oleh pihak lawan. Ianya biasa dilakukan oleh posisi forward.cara melakukan mauling ialah seorang pemain memengang bola manakala beberapa lagi pemain melindung dan menyokong permain yang memegang bola tersebut supaya bola tidak dirampas oleh pihak lawan.

18 20 Rajah : Kaedah Mauling Kaedah untuk kelajuan Gambar dibawah menggambarkan seorang pemain mengikat tali di bahagian pinggang dan disambung kepada beban lalu berlari menarik beban tersebut.ini adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh pemain rugbi untuk menambahkan kelajuan lariannya.kaedah ini boleh dilakukan dengan menarik beban yang berlainan jisimnya. Rajah : Kaedah latihan untuk menambah kelajuan Latihan untuk leg workout Ini adalah kaedah untuk menguatkan kekuatan kaki.alat tersebut kebiasaanya terdapat di pusat gym dan kosnya amat tinggi.kaedah ini dilakukan dengan meletakakn kaki pada padding nya dan menolak beban tersebut menggunakan kaki.kaedah ini boleh dilakukan dengan berbeza beban mengikut kemampuan masing-masing. Rajah : Latihan untuk membentuk otot kaki.

19 KAJIAN TERDAHULU Rajah 2.4 adalah contoh reka bentuk dan harga mesin scrum yang dijual di malaysia dan di luar negara. Ianya sangat mahal dan membebankan kelab-kelab ragbi amatur untuk memilikinya. Rajah 2.3 : Reka bentuk dan harga mesin scrum yang sedia ada di Malaysia dan luar negara.

20 JENIS-JENIS MESIN SCRUM YANG TELAH SEDIA ADA Terdapat berbagai mesin-mesin scrum yang berbeza rekabentuk. Mesin scrum antarabangsa, Malaysia dan Polisas mempunyai rekabentuk yang berlainan Mesin scrum antarabangsa Ini adalah salah satu contoh mesin scrum antarabangsa yang digunakkan semasa latihan.mesin ini diperbuat daripada besi yang kukuh dan majoriti bahannya diperbuat daripada besi. Rajah : Mesin scrum antarabangsa Mesin scrum yang digunakan di Malaysia. Ini adalah salah satu reka bentuk mesin scrum yang direka dengan ringkas di Malaysia.Mesin ini direka dengan ringkas dengan menggunakan besi yang biasa supaya ia dapat menjimatkan kos.mesin ini hanya dilengkapi untuk scrum sahaja dan terdapat tempat berdiri bagi menambahkan jisim yang ditolak semasa scrum.

21 Rajah : Mesin scrum Malaysia. 23

22 Mesin scrum yang digunakan di Polisas Rajah : Mesin scrum Polisas. Ini adalah reka bentuk mesin yang direka oleh Polisas untuk kegunaan pemain rugbi di Polisas.Mesin ini direka menggunakan besi dan kayu.mesin ini telah reput,berkarat dan patah kerana dibiarkan ditengah hujan dan panas.mesin ini cepat rosak kerana diperbuat daripada bahan yang lemah dan tiada kaedah penyimpanan yang senang boleh dilakukan. 2.5 PEMILIHAN BAHAN

23 Tayar Jenis-jenis tayar Ciri-ciri tayar a)sesuai untuk kelajuan rendah b)boleh menyerap hentakan c)saiz 8-16 d)menggunakan tiub e)boleh menampung berat sehingga 300kg mengikut saiz tayar Tayar kereta sorong a)sesuai untuk kelajuan rendah b)tidak menyerap hentakan c)mampu menampung beban sehingga 100kg shj d)saiz 3-5 e)tidak menggunakan tiub Tayar troli Rajah : Tayar belakang ENGSEL Jenis-jenis engsel Kebaikan Kelemahan

24 26 a)senang dipasang b)ringan c)mudah didapati a)mudah berkarat b)tidak mampu menampung beban tinggi c) Engsel a)senang dipasang b)ringan dan kecil c)mudah didapati a)tidak mampu manampung beban tinggi b)senang patah c) Engsel almari Besi padu (buatan sendiri daripada besi padu) a)tahan lama b)saiz boleh dibuat mengikut keinginan sndiri c)boleh dibentuk mengikut spesifikasi projek d)sekiranya habis boleh dibuat semua Rajah : Engsel a)senang berkarat b)hanya pengeluar mempunyai alat ganti c)

25 SPAN Jenis-jenis span Kebaikan Kelemahan a)mempunyai ketebalan yang tinggi b)tidak mudah rosak atau hancur c)mengikut spesifikasi yang dikehendaki a)besar dan susah dibawa b)kos tinggi c)senang hancur jika dibiarkan di tengah panas a)mudah didapati di kedai biasa b)kos rendah c)kecil dan mudah diuruskan a)mudah hancur b)terlalu kecil c)terlalu lembik a)mudah didapati di kedai biasa b)kos rendah c)kecil dan mudah diuruskan a)mudah hancur b)terlalu kecil c)terlalu lembik Rajah : Span

26 Plateform Jenis-jenis plate Kebaikan Kelemahan a)kos rendah a)mudah rapuh dan b)mudah diuruskan patah c)mudah untuk b)terlalu lembik didapati Papan playwood a)mempunyai ketahanan yang tinggi b) mudah untuk disambungkan bersama besi a)mudah berkarat b)mempunyai berat yang tinggi c)kos tinggi Besi plat a)lebih ringan b)kos lebih murah c)mudah untuk dipotong a)mudah patah b)tidak tahan air c) tidak lasak Papan kayu Rajah : Padding Plate Spring

27 29 Jenis-jenis spring Kebaikan Kelemahan a)tidak mudah a)mempunyai jisim yang berkarat berat b)saiz yang lebih b)kos yang tinggi lebar memudahkan c)susah untuk dialih. dipasang c)senang dijaga dari segi kebersihan Spring kereta Absober motosikal Absober motosikal a)tidak mudah berkarat b)dipasang menggunakan nat c)mempunyai ciri ciri penjagaan dari segi kebersihan a)tidak mudah berkarat b)dipasang menggunakan nat c)mempunyai ciri ciri penjagaan dari segi kebersihan Rajah : Absorber a)susah untuk diselenggarakan b)kos yang tinggi c)mempunyai saiz yang panjang untuk digunakan dalam projek ini a)susah untuk diselenggarakan b)kos yang tinggi c)mempunyai saiz yang panjang untuk digunakan dalam projek ini BESI SOKONGAN DAN BESI PENGHADANG KIRI/KANAN

28 30 Jenis-jenis besi Kebaikan Keburukan a)mempunyai jisim yang ringan b)senang untuk disambung c)mempunyai ketahanan yang tinggi a)mudah berkarat b)kos yang tinggi Besi hollow a)senang disambung a)mempunyai jisim b)senang untuk yang berat dibentuk b)mudah berkarat c)mempunyai c)kos yang tinggi ketahanan yang tinggi Besi padu a)mempunyai jisim a)mudah berkarat yang ringan b)senang patah b)senang untuk c)kos yang tinggi disambung c)mempunyai ketahanan yang lebih rendah berbanding besi bulat Besi segi tiga hollow Rajah : Besi sokongan dan besi penghadang kiri dan kanan 2.7 RUMUSAN BAB

29 31 Setelah dianalisis, sesuatu rekabentuk itu telah di ubah dari segi fungsi binaan, bahan yang digunakan serta keadaan yang lebih mesra pengguna.keseluruhan hasil literatur akan menghasilkan konsep rangka kerja yang menunjukkan kaitan antara kajian projek dengan teori dan konsep.kami telah membuat kajian yang teliti tentang pemilihan bahan yang hendak dipakai dalam projek ini. Binaan yang dibuat adalah berasaskan pada sambungan struktur yang dicantumkan menggunakan kaedah-kaedah tertentu supaya dapat digunakan dengan baik dan selamat.struktur tersebut direkabentuk dan dibina untuk menyokong beban atau daya supaya binaa tersebut kukuh,tidak mudah tumbang atau rosak.struktur binaan akan mengalami beban statik,beban dinamik atau kedua-duanya sekali.untuk itu beberapa aspek penting dalam merekabentuk diberi perhatian yang lebih seperti: i) Kekuatan struktur ii) Saiz anggota struktur iii) Faktor pemasangan dan penyelenggaraan iv) Faktor keselamatan v) Proses binaan Bab 3

30 32 METODOLOGI 3.0 PENGENALAN Metodologi merupakan system yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan.fungsi metodologi adalah bertujuan untuk melancarkan perjalanan sesuatu rekabentuk bagi menghasilkan produk yang sistematik dan bermutu tinggi. Menggunakan kaedah PRIME : Kaedah prime digunakanuntukmembuatproduk: 3.1 P Problem (merekasaturekabentukbaru) Kos Yang Terlalu Tinggi. Mesin Scrum yang telah terdapat dipasaran terlalu mahal. Harga sebuah mesin scrum mencecah RM RM40,000. Jadi, bagi pasukan-pasukan rugbi yang baru dibentuk tidak mampu untuk memiliki Mesin Scrum ini dan pada masa yang sama ianya amat penting dalam melatih pemain-pemain bagi melakukan latihan Scrum. Merosakkan Struktur Padang. Selain itu, Mesin Scrum yang sedia ada dipasaran juga tidak berapa sesuai digunakan di padang pada jangka masa yang lama kerana ianya akan merosakan struktur padang rugbi. Ini berlaku apabila pemain-pemain melakukan latihan dengan menolak mesin scrum lalu mesin tersebut menghasilkan geseran pada permukaan padang. Hal ini menyebabkan struktur padang menjadi rosak dan rumput juga akan mati akibat geseran yang dihasilkan oleh mesin scrum sewaktu pemain-pemain menjalani latihan. Fungsi Tidak Pelbagai. Kebiasaannya, mesin scrum yang sedia ada hanya mempunyai satu fungsi sahaja iaitu untuk latihan scrum. Bagi latihan untuk mauling dan menguatkan otot kaki, para pemain terpaksa menggunakan alat lain untuk menjalani latihan tersebut. Masalah Untuk Penyimpanan. Masalah yang biasanya akan dihadapi oleh pemain-pemain rugbi setelah melakukan latihan scrum menggunakan mesin scrum ialah untuk menyimpan semula mesin scrum setelah

31 33 digunakan. Hal ini terjadi kerana mesin scrum yang terdapat dipasaran susah untuk dialihkan kerana mesin scrum terlalu berat. 3.2 R- Research (penyelidikan) Objektif utama kajian ini adalah untuk merekabentuk sebuah Mesin Scrum yang mampu milik dan mudah dikendalikan walaupun hanya dengan menggunakan dua orang pemain sahaja.berikut disenaraikan beberapa objektif yang terlibat: iv. Mereka bentuk mesin scrum yang digunakan untuk latihan ragbi bagi meningkatkan kekuatan dan stamina permain dalam melakukan scrum. v. Membina mesin scrum yang boleh disimpan selepas tamat latihan. vi. Mengkaji mesin scrum dari segi kesan penggunaan terhadap struktur padang, menguji kekuatan tolakan pemain dan menguji stamina pemain bagi menarik mesin scrum. 3.3 I invention (ciptaankaedahpenghasilanprojek) i. Mesin scrum ini hanya digunakan di padang. ii. Mesin Saiz bagi mesin scrum ialah 0.86 meter tinggi, 1.25 meter lebar dan 2 meter panjang. iii. Pegas digunakan untuk menahan tekanan ketika mesin sedang digunakan. iv. Tayar digunakan untuk memudahkan penyimpanan mesin setelah digunakan. V. Padding digunakan bagi mengelakkan pemain cedara ketika menggunakan mesin semasa sesi latihan.

32 M Modification (pengubahsuaian) Lakaran Pertama Projek Lakaran Kedua Projek Lakaran ketiga projek. 3.5 E Evaluation (penilaian)

33 35 Pemilihan reka bentuk projek dipilih melalui lakaran-lakaran yang telah dibuat. Lakaran pertama tidak dipilih kerana purata fungsinya kurang berbanding lakaran kedua manakala lakaran ketiga pula purata fungsinya ialah paling tinggi. Oleh itu, pemilihan telah dibuat dan lakaran ketiga telah dipilih untuk dijadikan lakaran sebenar projek. Setiap langkah kerja dalam carta ali rmetodologi perlu difahami terlebih dahulu,ini penting bagi melancarka nperjalanan projek yang akan dijalankan. Setelah memahami carta alir tersebut, sesuatu projek dapa tdijalankan dengan lebih berkesan.sepanjang melakukan kerja-kerja menyiapkan projek Multipurpose scrum machine.langkah kerja yang dilakukan oleh kumpulan kami terdiri daripada : i. Proses rekabentuk produk ii. Proses pemilihan bahan mentah dan komponen Proses-proses ini berkaitan untuk memastikan kami dapat melakukan projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan REKABENTUK PROJEK Projek ini lebih kepada penggunaan besi kerana ia perlu menampung beban yang berat.jadi rekabentuk projek in iagak besar dan lebar diatas kegunaankegunaan tertentu yang bersesuaian.

34 LAKARAN PERTAMA PROJEK Rajah Lakaran Pertama Projek LAKARAN KEDUA PROJEK

35 37 Rajah Lakaran Kedua Projek LAKARAN KETIGA PROJEK ` Rajah Lakaran ketiga projek.

36 38 Pemilihan reka bentuk projek. Jadual 3.1 Pemilihan Rekabentuk Projek LAKARAN 1 LAKARAN 2 LAKARAN 3 KETAHANAN //// //// //// MUDAH UNTUK DIALIH GESERAN PADA STRUKTUR PADANG DAPAT DIKURANGKAN PELBAGAI KEGUNAAN MUDAH UNTUK DISIMPAN - //// //// - //// //// / // //// - /// ///// JUMLAH Lakaran 3 dipilih untuk dijadikan sebagai reka bentuk Rugby Training Machine.

37 39 Design konsep. Rajah Lukisan projek menggunakan inventor. Rajah menunjukkan bahagian hadapan atau kepala pada bahagian mesin scrum. 4 spring digunakan bertujuan untuk menyokong pemegang padding. Spring juga digunakan untuk memberi daya lawan kepada para pemain ketika melakukan aktiviti tolakan padding semasa latihan scrum dijalankan. 4 padding span pula bertujuan untuk mengurangkan daya yang dikenakan pada para pemain agar tidak mengalami sebarang kecederaan semasa latihan. Pemegang bar pada kiri dan kanan di bahagian hadapan pula bertujuan untuk keselesaan dan memudahkan pemain utk tolak padding span tersebut.

38 40 \ Rajah Lukisan bahagian hadapan projek Merujuk rajah dibawah adalah sebuah platfom bagi mesin scrum. Rangka platfom diperbuat dari beberapa sambungan besi hollow dan dibentukan menjadi bentuk segi empat tepat. Tapak bagi platfom adalah daripada besi plat berjaring 6mm. Terdapat heavy duty ensel di bahagian hadapan sebagai penyambungan pada bahagian hadapan atau kepala mesin scrum bertujuan untuk membuka dan melipat semula bahagian hadapan tersebut semasa penggunaan dan penyimpanan mesin scrum. Kotak merah di bahagian belakang pula berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan mesin scrum bagi tujuan mengelakkan berlaku sebarang kehilangan barang.

39 41 Rajah Lukisan Platfom mesin scrum Rajah 3.7 menunjukkan tayar yang digunakan di bahagian belakang mesin scrum. Jenis tayar yang digunakan adalah jenis heavy duty yang mampu menampung berat maksima 250kg per unit. 2 biji tayar digunakan di bahagian belakang bagi memudahkan untuk mengguna dan menyimpan semula mesin scrum. 2 biji tayar ini juga mampu untuk dialihkan keatas atau kebawah bergantung kepada keadaan latihan. Rajah Lukisan tayar mesin scrum

40 SENARAI KOS BAHAN Jadual 3.2 Senarai harga barang NAMA BAHAN BILANGAN HARGA/PER UNIT Padding 4 RM Tayar heavy duty 2 RM Bar holder 2 RM Absorber 4 RM Platform 1 RM Tayar heavy duty RM Ensel 1 set RM 2.60 Spray 5 RM 6.90 Tali 2 RM 7.00 Besi 2 x 3 x 6m 3 RM Besi 1 x2 x 6m 3 RM Expanded Metal 2 RM JUMLAH : RM

41 KAEDAH PENGUMPULAN DATA KERTAS UJIKAJI RUGBY TRAINING MACHINE. Tajuk Rugby Training Machine. 1. Objektif Mengkaji mesin scrum dari segi kesan penggunaan terhadap struktur padang, menguji kekuatan tolakan pemain dan menguji stamina pemain bagi menarik mesin scrum. 2. Alatan. Pita ukur, jam randik, pembaris, mesin scrum,tali 3. Prosedur A) Prosedur Mengkaji Kesan Penggunaan Terhadap Padang. i. Bawa mesin scrum ke padang. ii. Tolak mesin scum mengikut bilangan yang telah ditetapkan. iii. Ulang langkah ke 2 sebanyak 3 kali. iv. Rekodkan kedalaman yang terhasil daripada setiap tolakan tersebut didalam bentuk graf. B) Prosedur Menguji Kekuatan Stamina Pemain Bagi Menarik Mesin Scrum.

42 44 i. Bawa mesin scrum ke padang. ii. Pasang pemegang dan tali yang telah disediakan pada cangkuk yang terdapat pada bahagian hadapan(kepala) mesin scrum. iii. Tarik mesin tersebut sebanyak 3 kali dan berjarak 50m. iv. Rekodkan masa yang diambil untuk menyelesaikan jarak yang telah ditetapkan. v. Kajian dijalankan selama 3 minggu dan dibuat setiap hari ahad minggu yang berbeza. vi. Rekodkan hasil kajian tersebut didalam bentuk graf. C) Prosedur Menguji Kekuatan Tolakan Pemain Semasa Latihan Scrum Dijalankan. i. Bawa mesin scrum ke padang. ii. Pasang 4 span padding pada padding holder. iii. Mengikut formasi scrum 15 s, mesin scrum ditolak dan hasil tolakan diambil mengikut jarak yang diperoleh. vii. Rekodkan jarak yang diambil. viii. Kajian dijalankan selama 3 minggu dan dibuat setiap hari ahad minggu yang berbeza. ix. Rekodkan hasil kajian tersebut didalam bentuk graf. 4. DATA 1. KESAN PENGGUNAAN TERHADAP PADANG A) MESIN SCRUM POLISAS BIL.TOLAKAN KEDALAMAN (CM) 1 2 3

43 45 B) RUGBY TRAINING MACHINE MINGGU KEDALAMAN (CM) STAMINA MINGGU JARAK (m) MASA YANG DIAMBIL (MIN) KEKUATAN TOLAKAN MINGGU JARAK (m) MASA YANG DIAMBIL (s) BORANG KAJI SELIDIK BORANG SOAL SELIDIK (RUGBY TRAINING MACHINE) Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

44 46 1- Sangat tidak setuju. 2- Tidak setuju. 3- Tidak pasti. 4- Setuju. 5- Sangat setuju. (A) Mesra Pengguna. 1 Mesin ini memudahkan pemain ragbi untuk berlatih Mesin ini boleh melakukan latihan untuk semua kategori permainan ragbi Mesin ini mudah untuk dikendalikan Harga mesin ini berpatutan (B) Penggunaan Terhadap Struktur Padang. 5 Mesin tidak meninggalkan kesan pada padang setelah selesai penggunaannya. 6 Mesin boleh digunakan pada pelbagai jenis permukaan padang. 7 Mesin sesuai digunakan pada permukaan padang ragbi terutama jenis padang di Polisas (C) Kepelbagaian Penggunaan Mesin Untuk Latihan. 8 Mesin ini dapat membantu para pemain ragbi untuk berlatih scrum dengan betul Mesin ini boleh dijadikan sebagai latihan untuk mauling Mesin ini membantu pemaian ragbi untuk menambahkan kekuatan otot kaki dan kekuatan bahu

45 *Terima kasih diatas kerjasama yang telah diberikan. 47

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Pengguna yang mempunyai kecacatan yang dipanggil OKU atau dikenali sebagai orang kurang upaya telah meningkat akibat kemalangan yang berlaku. Kecacatan mempunyai dua kategori

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 DEFINISI 2.0 TARIKH 1.1 Perlumbaan Criterium merupakan perlumbaan sirkit yang dijalankan di dalam sirkit perlumbaan yang berjarak tidak kurang dari 800m dan tidak melebihi 3 km. Lebar laluan perlumbaan

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

OPTIMAL DESIGN OF A COMPETITION BICYCLE FOR COMFORT RIDING (FOCUS ON BICYCLE SEAT FOR FEMALE) RADHIAH BT ABD RAZAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

OPTIMAL DESIGN OF A COMPETITION BICYCLE FOR COMFORT RIDING (FOCUS ON BICYCLE SEAT FOR FEMALE) RADHIAH BT ABD RAZAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG OPTIMAL DESIGN OF A COMPETITION BICYCLE FOR COMFORT RIDING (FOCUS ON BICYCLE SEAT FOR FEMALE) RADHIAH BT ABD RAZAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG v ABSTRACT This thesis discuss on the comfort riding for female

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination 2010/2011 cademic Session November 2010 ES 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] uration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

SUPERVISOR DECLARATION

SUPERVISOR DECLARATION ii SUPERVISOR DECLARATION I hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this report is sufficient in terms of scope and quality for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

PERATURAN TEKNIKAL SUKAN LUMBA BASIKAL

PERATURAN TEKNIKAL SUKAN LUMBA BASIKAL LUMBA BASIKAL 76 LUMBA BASIKAL 1. PERATURAN AM 1.1. Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan (UCI) Union Cycling International.

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia Serangga 20(2): 37-47 ISSN 1394-5130 2015, Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia TROPICAL BED BUG (CIMEX HEMIPTERUS) IN MALAYSIA: SURVEY ON PEST CONTROL OPERATORS MANAGEMENT AND

More information

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA LJMS 2018, 12 Labuan e-journal of Muamalat and Society PENGARUH KELUARGA DALAM MEMPERKASA KEPUTUSAN EKSPATRIASI AKADEMIK EKSPATRIAT BERDIKARI DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Muhammad Safuan Yusoff 1, Nur Hidayah

More information

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Penyembur racun merupakan satu alatan pertanian yang digunakan secara meluas dalam sektor pertanian. Penyembur racun mempunyai 2 jenis pam iaitu mekanikal atau berenjin.

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP 11111111111111111111111111111111111111111111 0000073716 KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON A thesis submitted in partial fulfillment

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA 50628 KUALA LUMPUR - AKTIVITIMENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI OLEH CHEE PHAIK EAN JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information