د ر ا س ة م ر ك ز ا ل د ر ا س ا ت و ا ل ب ح و ث

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "د ر ا س ة م ر ك ز ا ل د ر ا س ا ت و ا ل ب ح و ث"

Transcription

1 د ر ا س ة ت ف ع ي ل د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ع د ا د ق ط ا ع ا ل ش ي و ن ا لا ق ت ص ا د ي ة م ر ك ز ا ل د ر ا س ا ت و ا ل ب ح و ث د ي س م ١٢ ٢ ٠

2 ق ا ي م ة ا ي ت و ي ا ت ا فو ض و ع ا.ت ق.ا.ي.م.ة.. ا.. ي ت.و.ي ا.و.ل ق.ا.ي.م.ة.. ا.. ظد فق د م ة ا ل ف ص ل املا اوهل :ي.ة.. ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة لا ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ث ا ن خي صا : ا ي. ص.. ا. ل. ش. ر. ك. ا. ت... ا.ل ع. ا. ي. ل.ي.ة ا لا ه م يث ةا ل اث لااق : ت ص ا د ي ة ل ل ش ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة.. د.و.ل.ي.ا :..: هو... و.ت.ط.و.ر.. ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة مر.ر.اب.حع.ل ا. ا م س ا ل ت ي ت و ا ج ه ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ف ص ل اد لو ثرا : نيا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل عةا ي لع يل ى ا فس ت و ى ا ل.د.و.لي د و ر اأ و فرلاأ :ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ح س ب.. ا.. فس.و.ح.ا.ت.. ا. ل. د.و. ل.ي. ة د وث را ن اي ا : فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة.. ا.. غل.ي. ج.ي.ة ا ل ف ص ل ا لاثلاعلو :ثا م ل ا فو ث ر ة ع ل ى م ش ا ر ك ة ا فر أاةل شفير ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا.ل.س.ع.و.د.ي.ة ا ل ع و ا م ل أ او لا : فت ع ل ق ة ب ا فو ه لا ت ا ل ع ل م ي ة و ا فه ا ر ا ت ا ل ق ي ا د ي ة.م.ر.أ.ة ل.ل ا لث عا ون اي ما ل : ا لا.ج.ت.م.ا.ع.ي.ة.. و.ا.ل.ق.ا..ن..و..ن..ي.ة ا ل ع و ا م ل ث اا ل فو ث ثا : ر ة ع ل ى ق د ر ة ا فر أ ة ع ل ى ا ل ن ج ا ح في ت ش غ ي ل ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل.ي.ة ر ا ب ع اا : ل ص ف ا ت ل لا مل رش أخ ةص ي وةق د ر ت ه ا ع ل ى ا ل ت.ف.ا.ع.ل.. م.ع.. ا.لا.خ.ر.ي.ن ص ل ا ل ر ا ب ع د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ح و ك م ة أا ول لاش : ر ك ا ت ك ا ح د آ ل ي ا ت ت ف ع ي ل د و ر.. ا.. فر.أ.ة.. في.. ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت طك خ ا فر ثأ اة ن يم ا :ن ما ر س ة ا لا ع م ا ل ا لا د ا ر ي ة و ز ي ا د ة ق د ر ا ت ه ا ا ل.ق.ي.ا.د.ي.ة... س خ ثباي لي ثةا : ا ل ع م ل ا ل د ا خ ل ي ة ل ل م ر أ.ة.. في.. ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة ت ف ع ي ل در وا رب ع اا : ل ه ي ي ا ت و ا ل و ز ا ر ا ت ا عك و م ي ة ا فع تن عي زةي ز ل د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا. ل. ع. ا. ي. ل. ي. ة ت ف ع ي ل د و ر م رخ اا كم س : زا : س ي د ا ت ا لا ع م ا ل ب ا ل غ ر ف ا ل ت ج ا ر ي ة ت ع زليدوزر ا ف ر أ ة في ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة ا.ل.ن.ت.ا.ي.ج ل ت و ص ي ا ت ا.. فل.ح.ق ا.. فر.ا.ج.ع ا ل ص ف ح ة ١ ٢ ٣ ٤ ٤ ٥ ٧ ٩ ١ ١ ٤ ١ ٤ ٢ ٢ ٢ ٥ ٢ ٧ ٢ ٩ ٣ ١ ٣ ٢ ٣ ٥ ٣ ٧ ٣ ٩ ٤ ٠ ٤ ١ ٤ ٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٦ ٥ ١ ١

3 ق ا ي م ة ا ظد ا و ل ع ن و ا ن ا ظد و ل ج آد لو يل ا تر ق إم د ا (١ ( ر ١ ة : ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ع م ر.ا.ح.ل.. ت.ط.و.ر.ه.ا هاج ذد جو ل م نر ق م ا (ل ٢ ش )ر ١ :ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ن ا ج ح ة ا ل ت ي ق ا د ت ه ا و ا ر ث ا ت ) ر ب د و ل ي ة) ج د و لر ق م ) ٢ ف ر ) ٢ ص ال فري أل ة في م ل م س ي و ل ي ة إ د ا ر ي ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة... ج د و ل ر ق مد ر (ا ٢ سا ت ٣:) م س ح ي ة د و ل ي ة ب ش ا ن ا ل ع و ا م ل ا فو ث ر ة ع لد ىو ر ا فر أ ة في ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة ) في ٣ : ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ها ذ ج م ن ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في ج ددو رل ار ق فرمأ (ة ٢ ا غل ي ج م ا ع د ا ا ل س ع و د ي ة ج مد و و شل ر ار تق م ح (و ل ٣ ( ١ و : ا ق ع ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ب ا فم ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة م.ق.ا.ر.ن.ة.. م.ع.. ب.ع.ض.. ا.ل.د.و.ل.. ا.. غل.ي.ج.ي.ة ) في ٢ : ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ها ذ ج م ن ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في جددوورل ار ق فرمأ ة ) ٣ ا.. فم.ل.ك.ة.. ا.ل.ع.ر.ب.ي.ة.. ا.ل.س.ع.و.د.ي.ة ج د و ل ر ق م ) ٣ ا )ل ع ٣ :و ا م ل ا فت ع ل ق ة ب ات فها ال رق اي ا د ي ة. ل. ل. م. ر. أ. ة ج د و ل ر ق ام ل (ع و ٣ ( ا م ٤ :ل ا لا ج ت م ا ع ي. ة.. و. ا..ل..ق..ا..ن..و..ن..ي..ة ا ل جعدووالم لر قامفت ) ع ٣ لق ة ٥:) ب ق د ر ة ا فر أ ة ع ل ى ا ل ن ج ا ح و ت ش غ ي ل ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة ج د و ل ر ق م (ع و ٣ ( ا ٦ م :لا لا فت ع ل ق ة ب ا ل ص ف ا ت ا.ل.ش.خ.ص.ي.ة... ل.ل.م.ر.أ.ة ج د و ال ل سر يق ام س ) ا ت ٤ )١ ا عك و م ي ة ل ت ف ع ي ل د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة... ة) ). شا.ر.ب.. د.و.ل.ي.. جآدلويلا تر قتمف ع ) ي ٤ ل )٢ : د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة م ن خ لا ل ت.ط.ب.ي.ق.. ح.و.ك.م.ة.. ا.ل.ش.ر.ك.ا.ت.. ا.ل.ع.ا.ي.ل.ي.ة ج د و ل ر ق م ) ٤ آل ) ٣ ي : ا ت طك خ ا فر أ ة م ن ما ر س ة االلا عاملا د ا ر ي ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ي ل ي ة آج لد يو ال ت ر ق سم ) خ ب ٤ ي ي )٤ ة ا ل ع م ل ا ل د ا خ ل ي ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ل ت ت ن ا س ب م ع إ. ح. ت. ي. ا. ج. ا. ت.. ا.. فر. أ. ة.. ا. ل. س. ع. و.. دي.ة ج د و ل ترفقعمي (ل ٤ دو ) ٥ ر ا ظه ا ت ا عك و م ي ة ل ز ي ا د ة م ش ا ر ك ة ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا. ل. ع. ا. ي. ل.ي.ة.. ا. ل. س. ع. و.د..ي..ة ا ل ص ف ح ة ١ ٠ ١ ١ ٨ ٢ ١ ٢ ٤ ٢ ٥ ٢ ٦ ٢ ٨ ٣ ٠ ٣ ١ ٣ ٢ ٣ ٦ ٣ ٨ ٣ ٩ ٤ ٠ ٤ ٤ ٢

4 م ق د م ة ل ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ر ا ف د ا ا ق ت ص ا د ي ا أ س ا س ي ا م ن ر و ا ف د ا لا ق ت ص ا د ا ل س ع و د ي خ ا ص ة ف ي م ا ي ت ع ل ق ب خ ل ق ا ل و ظ ا ي ف ا ظد ي د ة و ت و ط خ ا ل و ظ ا ي ف ا ل ق ا ي م ة ك م ا أ ن ه ا ت س ه م في ت و ف ح ح ت ي ا إج ا ت أ ف ر ا د ا ت معع ومانغداملاستل و في د ع م ا ل ع لا ق ا ت ا ل ت ج ا ر ي ة و ا لا ق ت ص ا د ي ة ا ل ت ي ت ر ب ط ب خ ا فم ل ك ة و د و ل ا ل ع ا لم ا لا خت رف ق ى. ت وق دا لإع د ي د م ن ا ل د ر ا س ا ت ا ل ت ي ق ا م ت ب ت ق د ي ر ن س ب ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ع ل ى أ ن ه ذ ه ا ل ن س ب ة ت ص ل إ لى ا س ت ث م ا ر ا ت ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في ا فم ل ك ة إ لى م ا ٩ ثو ت ص ل ٥ يز ي د معل يىا ر ٠ ٥ ر ٢ ي ا ل أ ي م ا ي ع ا د ل ق مر نا باةل ن ٥ ا تج ٢ ث ا ي ل ي ا لا ج م ا لي ل ل م م ل ك ة و ت و ظ ف ه ذ ه ا ل ش ر ك ا ت أ ك ت م ن ٢ أ ٥ ٠ ل ف و ي ق د ر ح ج مم و ظا. فل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في ب ن ي ة ا ل ق ط ا ع ا غا ص ا ل س ع و د ي ب ن س ب ة ت ا و ح ب خ ٢ ٩ ثك مو ا ٧ أ ن ٩ ث.ه ا طت ل ك م ا ي ص ل إ لى ح و ا لي في ا ل ش ر ق ا لا و س ط. ٢ م ن ٦ ث إ ج م ا لي ث ر و ة ا ل شر كاالتع ا ي ل ي ة س ب ي ل ت ف ع ي ل د و ر ا فر ا ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ق ا م م ر ك ز ا فع ل و م ا ت و ا لبدار لاتس عاتا وبنغ ر مفةع املرش كرقزي ةس ي د ا ت ا لا ع م ا ل ب ت ن ف ي ذ م س ح م ي د ا ني ب غ ر ض ا ل ب ح ث في ا ل ع و ا م ل ا فو ث ر ة ع ل ى د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ح ي ث تم ت و ز ي ع ا سش ت بر يك اةن ع عا لي ىل ي ٥ ٢ ة ١ م ن لت ل ف م ن ا ط ق ا فم ل ك ة ق دو تم ا لا ع ت م ا د في ه ذ هع لا ىل د ار لا اس سة ا ل ن ظ ر ي ة ا ل ت ي ق ا م ت ع ل ي ه ا ا ل د ر ا س ا ت ا لمسحية التي بحثت في العوامل المو ثرة على دور المرأة في الشركات العاي لية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى أربعة فصول حيث تناول الفصل الا ول منها ماهية الشركات العاي لية وأهميتها الاقتصادية دوليا ومراحل تطورها والتحديات التي تواجهها فيما تناول الفصل الثاني دور المرأة في الشركات العاي لية على المستوى الدولي والخليجي. وفي الفصل الثالث تم البحث في العوامل المو ثرة على دور المرأة في الشركات العاي لية بالمملكة العربية السعودية بالا عتماد على الا سس النظرية والتطبيقية التي قامت عليها الدراسات الدولية. و قد قام الفصل الرابع بتقديم رؤية إستراتيجية لتفعيل دور المرأة في الشركات العاي لية السعودية و في القسم الا خير من الدراسة تم إستعراض أهم النتاي ج و التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة. ٣

5 أم وف لاه : و م ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ف ص ل ا لا و ل م ااهليشةر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة يمكن تعريف الشركات العاي لية با نها تلك الشركات التي تملكها وتديرها عاي لة واحدة و تسيطر هذه العاي لة على أغلبية التصويت في الشركة ويمكن أن تكون العاي لة قد اكتسبت شهرتها من الشركة نفسها أو بالعكس وتنتسب في التا صيل التاريخي إلى (١) شخص واحد هو مو سسها. كما يعرف البعض الشركات العاي لية با نها الشركات المملوكة لا شخاص طبيعيين ينتسبون لعاي لة واحدة وتربطهم صفة القرابة بحيث تتمتع هذه العاي لة بملكية ري يسية ومشاركة كبيرة في الا دارة مع انتقال وتوارث الواحدة. الا دارة والقيادة بين أجيال العاي لة ويعرفها قانون الشركات رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ م في دولة الا مارات العربية المتحدة با نها "الشركة المملوكة بالكامل لا شخاص طبيعيين ينتسبون لعاي لة واحدة تربطهم قرابة الا صول حتى الجد الرابع أو لا شخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لا فراد عاي لة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العاي لية المحلية ذات القرابة بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة و يجوز للشركاء في الشركة العاي لية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على ٧٠% من رأسمالها وأن يطرحوا ما (٢) لا يقل عن ٣٠% منه للاكتتاب العام". (١) غ ر ا ل ش ر ك ا ت ع ا ي ل ي ة ٢ ٢ ٠ ١ (٢) ا فص د ر ا ل س ا ب ق. ٤

6 ث ا ن يخاص : ا ي ص ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة تتمثل أهم خصاي ص الشركات العاي لية المشتركة في كافة الدول على النحو التالي: (٣) قيادة الجانب الا جتماعي الوضع الربحي داخل تلك الشركات حيث يسعى أصحابها إلى الظهور في مكانة إجتماعية كبيرة فهم يرون أن الجانب الا جتماعي خير معبر عن صورتهم الا يجابية في السوق وا تمع مما يجعلهم يسعون إلى تعظيم الا رباح لتحقيق ذلك الهدف. الترابط والتلاحم في العاي لة نتيجة تكالبهم على مصالح واحدة وهي إدارة الشركة فكيان العاي لة الا جتماعية ومستواها الا قتصادي مرتبطان بالشركة مما يوجد شعورا بالا نتماء للعاي لة الكبيرة ويفتح فرص عمل لمن لا يكونون من أفراد العاي لة المو هلين. إستقرار الا دارة وآلية إتخاذ القرار وهو الا مر الذي تعاني منه إدارات الكثير من الشركات المساهمة خصوصا في الدول النامية والتي لم يترسخ فيها بعد مبدأ فصل الملكية عن الا دارة. توفر الثقة المتبادلة بين الهيي ة العمومية والا دارة التنفيذية التي تسند عادة إلى أحد أفراد العاي لة المالكة للشركة أو لغالبية رأسمالها أو إلى أحد الا شخاص المرتبطين بها أو المنتمين إليها. إرتفاع ثقة السوق في الشركة وذلك نتيجة ما تتمتع به العاي لة المالكة لها من سمعة طيبة وهو ما قد يوفر لها شروطا تفضيلية في عمليات البيع والشراء وكذلك في توفير التمويل و الاي تمان اللذين تحتاجهما الشركة لتنفيذ مشروعاتها. حرص الا دارة على تنمية الشركة وهو ما قد يشجع الا دارة على الدخول في مشاريع طويلة الا جل تلك المشاريع التي إن لم تكن سريعة في تحقيق الربح إلا أنها توفر هياكل إستثمارية راسخة داخل الشركة وتنمي من أصولها الا ستثمارية. إضافة إلى ما سبق فقد بينت دراسة غرفة الشرقية أن من أهم خصاي ص الشركات (٤) العاي لية ما يلي: (3) I.Elaine Allen and Nan S. Langwiz, Women in Family Owned Business,Babson College and Mass (٤) أ ن ظ ر غ ر ا ل ش ر ك التع ااي ل ي ة ٢ ٢. ٠ ١ Mutual Group, ٥

7 ا ل ع م ل سو هس ور لع ة ا ت خ ا ذ ا ل ق ر ا ر ن ت ي ج ة ل ع د م ت ع ق د ا ل ه ي ك ل للا تد حا رر ري م ن إ ج ر ا ء ا ت ا ل ل و ا ي ح. و ا ا فر و ن ة و ا ل ق ا ب ل ي ة ل ل ت غ ي. ح ا دل ع ا ي ل ة. ا ر ت ف ا ع د ر ج ة ا عم ا س لا نا ح ا ل ن ش ا ط ب خ أ ف ر ا ق ت ص ا ر ا ل ع ا ي د احت عولاىلا ر أب فار ا د ا ل ع ا ي ل ة ما ي ق و ى م ن م ر ك ز ه م ا فا لي. و ج و د ا عا ف ز فو ا ج ه ةا لا كل بت ح حد يم ن أ ج ل ا ل ب ق ا ء و ا س ت م ر ا ر ا ل ع ا ي ل.ة ق ي ق وا لا م ع د لا تم ر ت ف عفي ةا ل ت ق ي ي م وه و ا م شاو لال رع با حي د ع ل ى ر أا سف او لك ذ ل ك ق ي مقع د لا هت و م ر عت ف ة ص و ل. فيب ي اع ف ا ت ٦

8 ا لا ه مث ياةل ثاالا : ق ت ص ا د ي ة ل ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة د و ل ي ا ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ن س ب ة ا ل ك ى م ن إ ج م ا لي ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا م ل ة ب ا لا ق ت ص ا د ا ا ل و ط ن لي ل ع دة ي د م ا نل د و ل ح ي ثيثا الله ن ذاو لعش م ر كنا ت ا ل ع ص ب ا ل ر ي ي س ي لا س ت ث م ا ر ا ت و أ ع م االل ق ط ا ع ا غا ص في ا ل ع ا لم ت س ت ف ه ي وأععبد ا د ا ك ب حة م ن اقل و ى و ط د ا ل س ا ول مق عال ب ا ل ة ع د ي د م ن ا فن ت ج ا ت ا فت ن و ع تةس و ت و ع ب ق د ر كا ب حا م ن ا لا د خ ا ر ا ت ا ل وتطسنيا ة ه إم ض اب فج ةا إن لي أ نب ه اك ب ح م ن ا ل ت ج ا ر ة ا غا ر ج ي ة ه اذلهش ر ك ا م نت س ن با ةل ش ٥ ٨ ر ث ك ا ت ا فس ج ل ة ع ا في ا ا فس ج ل ة في ا ل ق أ ن ه ا ت ق و م ب ت ش غ ي ل أن ط ا عا ل ص ن ا ع ي ب خ ٠ ٥ ثإ لى م ا و طث ل ك ذ ل ك و ٣ ٥ ثم ن كأ ٠ ٥ ٠ م ٠ ن ٦ ث ا لا ي د ي ا ل ع ا م لفية ا ل ع د ي د م ن وت ش ك ل ٥ م ٧ ث ا نل ش ر ك ا ت (٥ ) ش ر ك ة ع ا في ة ك م ا ت ا و ح ن س فب ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل يد و ةل ا فيلا ا د ا لا و ر عو لب ىي س ب ي ل ا فث ا ل ا.لم د و لال ع ت (٦ ) ٠ م ٧ ن ٥ إ ج ٩ ثم ا لي ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا هم ال ة وبت س ا ه م ه ذ ه ا ل ش ر ك ا ت سا ن س ب ت ه فيا لإ ني ط ا لتجي ا لاق ي بو لم ي غو ع د د ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا فس ج ل ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا مو لت ةب ل غ ه ذ ه ا ل ن س ب ة ب فير ي ط ا ن ي ا م ا ب خ ٠ م ٧ ث ن م ٥ ن ٩ ث إ ج م ا لي ٥ م ٧ ثن إ ج م ا ليع د اد ل ش ر ك ا كت م. ا ٩ ثم ٥ ن ا ل ش ر ك ا ت ا فس ا اه لم كة ب حة في ب ر ي ط كا ان ني ا ت في ا لا ص ل رش كا ت ع ا ي ل ي ة ت ق ل ي د ي ة و في س و تي بس ل ر غا ا ل ن س ب ة ٥ و ٨ ثفي ا ل س و ي د ٠ و ٩ في ثأ س ب ا ن ي ا ٨ ٠ ث و في (٧ ) ا ل ت غ ا لم ن ٠ إ ٧ ثج م ا لي ا ل ش ر ك ا ت او لت عس ا مه لمة. ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ب ن س ب ة ت ا و ح م ن ا ل ق و ة ا ل عب اخم ٠ ل ٤ ة ٠ في ٥ ثأ و ر و ب ا و ت ش ح ب ع ض ا ل ت ق د ي ر ا ت إ لى أ ن ه ذ ه ا ل ش ر ك ا ت ت سمانه مإ ي نبرح اود ا ٠ ت ٤ ث ا ل ق ط ا ع ا غا ص في أ و ر و ب ا و ت ا و ح ن س ب ة م س ا ه م ت ه ا في ا ل ن ا تج ا ي ل ي ا لا ج م ا لي ب و خذ ٠ ل ٢ ثإكلى ب ٠ ٧ ا ث خ ت لا ف ا ل ت ع ر ي ف ا فط ب ق (٨ ) د و ل ة. ك م ا ت ش ك ل ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة م ا ب خ (٩ ) ا ل ش م ا ل ي ة. ك م اأ ن ه ا ا ل و ظ ا ي ف ا ظد ي د ة ن س ب ت ه و ت و ف ر ٨ ثإ ٠ لى ح س بك ل ٠ م ن ٩ ث ا ل ش ر ك ا ت ا فس ج ل ة في أ م ر ي ك ا ن ح وم ٠ ن ٦ ثإ ج م ا لي ع د د ا ل و ظ ا ي ف و ٧ ثم ٨ ن إ ج م ا لي ٥ م ن ٦ ث إ ج م ا لي ا لا ج و ر ا فد ف بواعلا.ةض ا ف ة إ لى ذ ل ك ت ش ك ل م ا ٣ ثم ٤ ن ا ل ش ر ك ا ت ا فس ج ل ة في م و ش ر Poor's) & و ا ل ( Standardب ا ل غ ع د د ه ا (5) Mark L. Usry, James, Karen W. Wigginton and Daphyne S. Thomas, Women As Family Business Successors, James Madison University, 19/5/2004. (٦) غ ر ف ة ا ل ش را قليشةر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة م ص د ر س ا ب ق. ع ب د ا ل ل (٧ ط. ( ي ف ب ن ع ب د ا ل ع ز ي ز خ م ا خ م ع ر ض م رد ي م ي ل غم قر ف ة ا ل ر ي ا ض ب ع ن و ا لنش "ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل.ي. اة.ل ط ر ي ق ا لى ٢ ٠ ١/ ٠٥ ا فس ت ق ب لب " ت.ا ر ي خ / ٢ ٥ (8) Austrian Institute for SME Research,Overview of Family Business Relevant Issues, Vienna, (9) Source : ٧

9 ٥ ٠ ٠ تش شر ك. حة ا لو ت و ق ع ا ت أ ن ه ب ح ل و ل ع ا م ٥ ٠ م ٠ ٢ يك ن أ ن ت ش ه د ج مع ي ا ل ش ر ك ا ت (١ ٠) ا ل ع ا ي ل ي ة ا لا م ر ي ك ي ة ف ق د ا ن م و س س ي ه ا ا لا و ا ي ل. (١٠) شد ر ا لا ش ا ر ة ه ن ام ن أ نا ل ش حر وك اا ليت ٠ ا ل ٤ ثع ا ي ل ي ة ا لا م ر ي ك ي ة ت س ت م ر ح ت ى ا ظي ل ا ل ث ا ني و ن س ب ة ١ ثم ٢ ن ه ات س ت م ر ح ت ى ا ظي ل ا ل ث ا ل ث فو ق ٣ ط ث ت س ت م ر ح ت ى ا ظي ل ا ل رمانب.عا و فت و ق ع أ ن ي ك و ن ؤاسلارء ا ل ت ن ف ي ذ ي ا خ ل ق ا د م ل قخر ا ب ة ٢ ث ٥ م ن ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا لا م ريك يم ةن ا ل س ي د ا ت. Source : ٨

10 ر ا ب ع ا م : ر ا ح لو ت ط هوو ر ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة تبدأ معظم الشركات العاي لية مع المو سس أو صاحب المشروع. وفي البداية يجسد المو سس نظام الحوكمة بصفته المالك صاحب السلطة المطلقة ومدير أعمال الشركة وفي حين يستخدم مو سسو الشركات أحيانا كثيرة مجالس إستشارية إلا أنهم يحتفظون بصورة عامة بجميع حقوق إتخاذ القرارات. وفي الكثير من الحالات يكمن التحدي الري يسي بالنسبة للمو سسين في تقرير كيفية تحقيق إستدامة شركاتهم العاي لية من خلال ضمان من يخلفهم فيها و يسعى بعض المو سسين إلى إختيار وريث واحد قادر على إعادة خلق السلطة المركزة للمالك ) المدير ( غير أن عددا أكبر منهم ينظر إلى الشركات العاي لية كا رث جماعي يوز ع على افراد العاي لة. كما يلاحظ من جدول رقم (١٢) أن الشركات العاي لية تمر عبر الا جيال بالمراحل التالية : م ر ح ل ة اح ي ظيثل ت انلا حوص ر ل: ص لا ح ي ا ت و ق ر ا ر ا ت ا لا د ا ر ة ا ل ع ل ي ا ا ل ش ر ك ة. في ي د م و س س م ر حل ة ش ر ا ك ة ا لا ب ن ا ءا ) ظي ل باعلدث اوني )ف :ا ة أ و ع ج ز ا فو س س ع ن أ د ا ء ع م ل ه ت س ت م ر ه ذ ه ا فر ح ل ة ب ن ج ا ح أ ق ل م ن ا فر ح ل ة ا لا و لى. م رح ل ة ا ظي ل ا ل ث ا ل و ث:اتج ه ا ل ش ر ك ة و ي و د ي ذ لوكج وإدلى د ي ا ت لا ت خ ا ذ ق ر ا ر ا تإ س ا ت ي ج ي ة. م ش ك ل ة م ن س ي قا ول دش ر ك ة م ن ه ذ ا ا ظي ل م ر ح ل قة د ا ت س ظي ل ت ما رل ر ا لب شع: ر ك ة ب ع لا ق ا ت ه ا ا ل ع ا ي ل ي ة ح ت ى ه ذ ه ا فر ح ل ة ل ك ن ق د ي ر ى ب ع ض أ ف ر ا د ا ل ع ا ي ل ة ض ر و ر ة ا س ت م ر ا ر ا ل ش ر ك ة و ا ل ب ع ض ا لا خ ر ي ر غ ب في ب ي ع حو آ صت خهر و ن ي ه ت م و ن ب ا ن ش ا ء قا لات ع م ل ج د ي د ة أ خ ر ى. ٩

11 ج د و ل ر ق م (١ ٢ ( آ ل ي ا ت إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ع م ر ا ح ل ت ط و ر ه ا فر ح ل ة ظي ل ا لا و ل د ا ر ة ب ي د ا فو س س إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة ا ظي ل ا ل ث ا ني يمكن أن يتقاسم الا باء الملكية مع أبناي هم. وفي نهاية الا مر ينتهي دورهم ويتقاسم الا خوة الملكية بروح الشراكة ويتعين عليهم أن يقرروا فيما بينهم كيف يديرون الشركة ذلك أنه يمكن للا شقاء أن يجلسوا معا ويتشاوروا بصورة غير رسمية وهم يشكلون أحيانا مجلسا للمساعدة في التوصل إلى الا جماع على إستراتيجية معينة وفي هذه المرحلة قد تبدأ الا دوار في التميز إذ قد يكون بعض الا خوة نشطين في الشركة بينما لا تكون هذه حال الا خرين وعند ذلك يصبح مستوى الثقة بين أفراد العاي لة هو المحدد في الكثير من الا حيان لما ستكون عليها ممارسات الحوكمة الرسمية. أما الجيل الثالث من الورثة فيضم في الكثير من الا حيان مجموعة متباينة من أبناء العمومة و يغير هذا عادة ا ظي ل ا ل ث ا ل ث ا ظي ل ا ل ر ا ب ع حجم العاي لة و يو دي إلى تمييز أكبر بين أفراد العاي لة المالكة فقد يواصل أفراد العاي لة المشاركة في الا دارة و في مجلس الا دارة وفي الملكية وقد يصبح حجم حصص الملكية متباينا بشكل متزايد مع بقاء بعضها مركزة ويمكن لا فراد العاي لة أن يكونوا نشطين بدرجات مختلفة في الشركة والا دارة وقد لا يعكس مستوى مشاركتهم بالضرورة مستوى مصالحهم الا قتصادية وتقود هذه التعقيدات بصورة عامة إلى تطوير ممارسة أكثر رسمية للا دارة. في هذا المرحلة قد في الشركة. تو دي مرحلة التوريث العاي لية إلى التحول إلى شركة مساهمة أو تبني نظام الحوكمة العاي لية ويكون ذلك نتيجة للتغي ر في حجم الملكية وتعقيدات هذه المرحلة حيث يشكل تطور الحوكمة العاي لية الذي يعمل بموازاة مع حوكمة إدارة الا عمال التجارية أحيانا كثيرة سمة إضافية لنظام حوكمة يتزايد طابعة الرسمي وتعقيده وقد يواصل أفراد العاي لة مشاركتهم في جميع أوجه نظام الحوكمة رابطين بذلك بين الملكية ومجلس الا دارة والا دارة و الجدير بالذكر أن كثيرا ما تكون الشركة العاي لية قد تحولت في هذه المرحة إلى شركة قابضة ) أي شركة تسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طرق حيازة أسهمها ( مما يخلق الحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة قادر على إدارة مجموعة من مو سسات الا عمال بشكل إستراتيجي. Source: Wendy C. Handler, Succession in Family Business: A Review of the Research, Family Business Review; 7; 133, 1994 ١ ٠

12 اخ لا تم حس دا ي ا ت : ا ل ت ي ت و ا ج ه ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة (١ ) ١ ضعف التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى حيث يلاحظ عدم وجود رؤية إستراتيجية لترتيب وضع الشركة في حال الوفاة المفاجي ة للمو سس أو أحد من الا عضاء المو ثرين من الجيل الا ول. إختيار الشخص المناسب للقيادة في ظل نقص التدريب عند الشخص البديل المكلف والقدرة على إختيار الشخص المناسب من حيث الجنس أو العمر في إدارة الشركة. الحاجة للسيولة النقدية خاصة أن الكثير من أبناء الجيل الرابع والخامس يتمتعون بمواقع في الشركة وبنفوذ ولكنهم عمليا لا يملكون السيولة المالية بين أيديهم وهذا يعيق إجراءات النمو و التوسع. أن توزيع الملكية بين أفراد العاي لة يو دي إلى الا ختلاف على إتخاذ قرارات تتعلق بالبيع والشراء وغيرها. آلية إنتقال القيادة بعد وفاة المو سس حيث أن التنافس العاي لي بين أفراد العاي لة للوصول إلى إدارة الشركة بحجة إدخال أفكار جديدة وطرق حديثة لا دارتها وهذا ي قاب ل من القاي مين الحاليين على الا دارة بالمقاومة بحجة توافر الخبرات العملية لديهم مما يجعلهم أجدر بالقيام بعملية الا دارة. (١٢) تقسيم تركة المو سس. عدم الفصل بين الملكية والا دارة حيث أن تعاقب الا جيال يو دي إلى تغير هام في حجم الملكية. وهناك دراسات عدة تو كد أن بداية الشركات العاي لية تبدأ مع الجيل الثاني أو الثالث. فعلى المستوى العالمي نجد أن ٦٦% من المو سسات العالمية تنقل من الجيل الا ول إلى الثاني و ١٣% فقط تنتقل من الجيل الثاني إلى الثالث. سيطرة التعامل بالا سلوب (الا بوي) في إدارة الشركة. (11) Galvin, B., Astrachan, J., & Green, J., American family business survey. Boston, MA: MassMutual Financial Group, (12) Wendy C. Handler,Succession in Family Business: A Review of the Research, Family Business Review; 7; 133, 1994 ١ ١

13 صعوبة تحقيق المواءمة بين مصالح الشركة المالية ومصالح العاي لة فلابد من تحقيق الانسجام من خلال جذب الكفاءات المستقلة للعمل في إدارة الشركة. تا ثر اتخاذ القرار مع زيادة عدد أفراد الا سر عبر السنين و بالتالي تحدث معاناة في نقل المعلومات. ضعف الدافع عند غياب المو سس و اتساع حجم الاستثمار وضعف الا جيال اللاحقة من أبناء العاي لة وتسرب الكفاءات منهم إلى مجالات أخرى وانعدام نظام الحوافز و كذلك تضارب المصالح بين المديرين. تشك ل الا عداد المتزايدة لا فراد العاي لة ضغطا على الشركات كي تنمو بسرعة كافية لا عالة كل من يتوق ع العمل في الشركة أو الاستفادة من أرباحها. التحديات المحيطة المحلية: (١٣) إ ن خ ف ا ض ح ج م ا لا ن ف ا ق ا عك و م ي ت غ ح ا ل ظ ر و ف ا ي ي ط ة ب ا ل ش ر ك ا ت كا ال لع ا اي جل عي ة ا ل ن س ب ي في ا ل ط ل ب ا عك و م ي ا ل ذ ي ك ا ن ت ت ع ت م د ع ل ي ه ا له شذ ره ك ا ت في م ر ح ل ة ا ل ن ش و ء و ا ل صفيع و مد ق ا ب ل ز ي ا د ة ا لا ع ت م ا د ع ل ى ا ل ق ط ا ع ا غا ص في ت ن ف ي ذ ب ر ا م ج ا ل ت ن م ي ة. أ ث ر ت ط ب ي ق ا لا ن ظ م ة ا لا ق ت ص ا د ي ة ا ظد ي د ة:ت وا ال جش هر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة د ي ا ت ت ط ب ي ق ا لا ن ظ م ة ا لا ق ت ص ا د ي ة ا ظد ي د ة ا ل ت ي ف ر ض ت ه ا ا ل ت ط و ر ا ت ا ل د ا خ ل ي ة و ا غا ر ج ي ة و أ ه م ه ا ا فن ا ف سا ةفت ز ا ي د ة خ ا ص ة م نا ل ش ر ك ا ت ا ل ض خ م ة م ت ع د دو إة ز ا ل ة ظن س صي وة ر ا عم ا ي ة و ا ل د ع م و م ن ا ه ض ة ا لا ح ت ك ا ر ف ض لا ع ن د ي ا ت ا ل ع و فة و ر ي ر ا ل ت ج ا ر ة و ف ت ح ا لا س و ا ق و ف ق ا فت ط ل ب ا ت م ن ظ م ة ا ل ت ج ا ر اة ل ع ا في ة تحديات العولمة : ث و ر ة ا فع ل و م ا ت و ا لا ت ص ا لا ت. ا ل ت ك ت لا ت ا لا ق ت ص ا د ي ة ا ل د و ل ي ة. د ي س ط و ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا في ة ات ع ف د د ة ا ظن س ي ة. ع د م ق د ر ة ا ل ش ر ك ة ع ل ى ا ل ت ط و ي ر و ا ل ت ج د ي د و ا لا خ ذ ب ا لا س ا ل ي ب و ا ل ط ر ق ا عد ي ث ة في ا لا د ا ر ة ا لا م ر ا ل ذ ي س ي ت ب ع ل ي ه ا عا ج ة إ لى طو ي ل ك ب ح ق د ا فل رع ا مي نل ة د ا خ ل ما ي د ف ع ه ا ل ل ج و ء إ لى ا ل ت م و ي ل ا غا ر ج ي لا ي ت و (١٣) قل س ا ل غ ر ف ا ل ت ج ا ر ي ة ا ل ص ن ا ع ي ة ا ل سا عل وش در كي اة ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة في ع ص ر ا ل عا ول ت فةح (د ي ا ت و س ب ل ا ل ت ه ي و ع ر ض م ر ي ي ع ل ى ش ب ك اةلا ن ن ت ١ ٢

14 م وا ي س ب ب ه م ن (١ ٤) ع ل ى م ث ل ه ذ ا ا ل ت م و ي ل. شخ را ورطج ي ة ت و د ي إ لى اا ضلا ع م ن ج ا ن ب ا ل ع ا ي ل ة (١٤) ت ش ح ن ت ا ي ج د ر ا س ة أ ع دبتوهزا آ ن د ك و م ب ا إني لى أ نا لت ح دتيواا تاج له ت يا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في م ن ط ق ة ا غل ي ج ب ش ك ل ع ا م ت ت م ث ل في خ م س د ي اا ترل ي ق يد سر يةة ع ول هى ي: إ د ا ر ة ع د د ك ب ح م ن ر ج ا ل ا لا ع م ا ل ن ظ لر تا ج ز ي ة و ك ا ل ش ر ك ا تو ع م ل ي ة ا لا ن ت ق ا ل إ لى ا ظي ل ا ل ث ا لو ثك ذ ال لك غ ا لأ بني ة في ا لا د ا ر ة ل لا س ر ا ل ك ب حةا ل ق د ر ة ع فل تى ح ا لا س و ا ق و ا فن ا ف س ة ف ي ه ا. (غ ر ف ة. ٢( ا ل ش ر ق ي ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ةي ٢ ٠ ١ ١ ٣

15 ا ل ف ص ل ا ل ث ا ني د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ةع ل ى ا فس ت و ى ا ل د و لي أ و :لا د و ر ا فر أاةل شفير ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ح س ب ا فس و ح ا ت ا ل د و ل ي ة ١ ن ت ا ي ج ا ل د فس وو لح يا ةت ب ش ا ن م ش ا ر ك ة ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة (١ ٥) ب ي ن تن ت ا ي ج ا ل د فير ا اس لا وتلا ي ا ت ا فت ح د ة ا لا م ر ي ك ي ة م ا ي ل ي: أ ن م ح ن و ا ليل ش ٤ ٢ ثر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ةفي ا ل و لا ي اا تفت ح د تة ق و د ه سا ن ا ء م ن ص (ب ر ي ي س ت ن ف ي ذ ي أ و ر ي ي س ش ر ك ة). أ ن ح و ا لي ٣ م ١ ن ٣ اثل ش ر ك ا ت ا ل عفيا ي الليوةلا ي ا ت ا فت ح د سة و ف ت ق و د ه ا في ا ظيا لل ث ا ني ن س ا ء. أ ن ح و ام لين ٠ ا ل ٦ ث ش ر ك ا ت ا ل عوالا ي يل ياةت فيا ا فت لح د ة ت ش ا ر ك ا ل ن س ا ء في ا لا د ا ر ة ا ل ع ل ي ا ف ي ه ا. (١ ٦) ي ب خ ا ظد و ل را قع مت (م ا د ٢ ا )١ ع ل ى د ر ا س ة ح و ل ا ل ن س ا ء ا لاور ث ا ت أ ن ز و ا ج ه ن ب ع د ك ن ن ا لا جلا حت اي ت في إ د ا ر ة ش ر ك ا ت آ ب ا ي ه ن أ و أ م ه ا ت هو ن أ و ف ا ت ه م ك ني ت م ت ع ن ب ب ع ض لاص ف ا ت أ ه م ه ا : ا غة:ي ك و لن د ى ا فر أ ةت س م بنه قة إأ نو ضلى م ا م ه ا ل ل ش ر ك ة ن ا ج ح ة ف ي ه ا. ا ل ع ا ي ل ي ة و ت ك و ن ا ل ر غ ب ة في ا للتنطس وا ء ر: ا ايلا ر ا مر ث ن لأ زاو تلا لاج ه ي ن ي ب د أ ن ب ت ث ق ي ف ا ن ف س ه ن إ د ا ر ي ا ب ع د ت و ل ي ه ن إ د ا ر ة ا ل ش ر كاالتع ا ي ل ي ة. ا ل ت ع ا و ن م ع ا فو ظ ف خ و ا ل ع ا ي لاة : ت فر بأ ة دأ ا ل و ا ر ث ة س ب طي رل حة أك ث حة ع ل ى و اا لافس تو شظ اف رخي خ و ا ل ع ا ي ل ة م ن أ ج ل م ع ر ف ة أ س ر ا ر ا ل ع م ل ما ي س ه ل ع ل ي ه ا إ د ر ا ة ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة. ا لا ن ف ت ا أ ح:تسن ا تله فروج أب ةا ا لأ وك ا رتث ةإ ن ف ت ا ح ا في ا لا د ا ر ة م ع ا ف و ظ ف خ ب ح ي ث ط ن ح ه مص لا ح ي ا ت أ ك و ت ت كك وتن د أ يق ر ا ط ي ة م ع ه م ح ي ا ن و اي ت م م ن ح ا فو ظ ف خ ف ر ص ة اش ا فر ك ة في ا لا ر ب ا ح. ع د م إ ت خ لا ا ذت ق م و ام ق ا فلا ب صن د ةا م بي ا ة ت خ :ا ذ م و ا ق ف ض د أ ب ي ه ا م ث ل م ا ي ف ع ل ا لا ب ن و ه ي غ ا ل ب ا م ا ت ق و م ب ت ق د إ ق ا ح ا ت د و ن كا و ل ة ف ر ض ر أ ي ه ا. (15) Family Business Facts and 2009 Connecticut Family Business Survey (in pdf) ( s%20survey.pdf), (16) Mark L. Usry, James, Karen W. Wigginton and Daphyne S. Thomas, Women As Family Business Successors, James Madison University, 19/5/2004. ١ ٤

16 ع ل ى ا ل ر غ م م ان ل تأ حن ف د ي:ر ص ا ف ر أ ة ل و ر ا ث ة و ا ل د ه ا في إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ةك ا ن كد و دلاف ن ةا ل ط وز يم لن ة مإ لا أ ن د و ر ا ف ر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل يرةث ةك واو م د ي ر ةة أتص نفبيحذي م ق ب و لا و قو ي عت ل ه أ ن ي س ت م ير ت زو ا ي د في ا ل س ن و ا ت ا ل قا د م ة. (١ ٧) ب ي ن ت د ر ا س ة م س ح ي ة في ف ر ن س ا ع ا م ١ ٠ ٠ ا ٢ أ ي ف نز ا ت ا فق د م ة ل ل م ر أ ة ت و ث ر ع ل ى نا ح ه ا و ل ك ن عذ تل مكد ي ع ل ى ب ي ي ة ا ل ع م ل في ا ل ش ر كل ةعاا ي ل ي ة. (١ ٨) ب ي ن ت د ر ا س ة م س ح ي ة في ا فك س ي ك ع ا م ٨ ٩ أ ٩ ن ١ م ن ح ف ر ص ة ل ل م ر أ ة في ق ي ا د ة ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي لب ا ي ةع ت ب ا ر ه ا م و س س ة ل ل ش ر ك ة س ) ي د ة ا ع م ا ل) إ ن ع ك س إبياع جال ي ه ا وك ذ ل كس ا ه م في ت ط و ي ر ا ل ش ر ك ة. ب ي ن ت د ر ا س ة م س ح ي ة في ا ل و لا ي ا ت ا فت ح د ة ع ا م ٣ ٠ أ ٠ ن ٢ ا ل ش ر ك ا ت ا ل ت ي طل ك اه و ت د ي ر ه ا ن س ا ء ت ف س حل لام راألة لا ن ت ش ا ر ك ا فر أ ة في قل س إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة ب ش ك ل أ ك.أ (ن ظ ر ا شل ك ل ر ق م ) ٢ ( ١ ( (17) Orban, M.,Women business owners in France: The issue of financing discrimination. Journal of Small Business Management, 39(1): 95102, (18) Zabludovsky G., Women business owners in Mexico: An emerging economic force.universidad Nacional Autonoma de Mexico, ١ ٥

17 ج د و ل ر ق م ) ٢ ١ ( ها ذ ج م ن ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ن ا ج ح ة ا ل ت ي ق ا د ت ه ا و ا ر ث ا ت شا ر ب د و ل ي ة م ن ا ل و ا ر ث ا ت ن س ا ء ه ن ر ثون آ ب ا ء م ا ل ش ر ك ة ا ل و ا ر ث ة س م م و س س ا ل ش ر ك ة م ت ح و ل نا ح ا ل و ا ر ث ة في إ د ا ر ة ا ل ش رب عك ةد إ س ت لا م إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة Praendex Inc Dinah Arnold ت ا س س ت ا ل ش ر ك ة ق ب ل ٣ ٠ س ن ة م ن ت س ل ي م ا ل ش ر ك ة ل ل اور ث ةب ع د كا و ل ة Daniels با بلا نإ اق ءن ها ع بأا لا د ا ر ة ق ا م ب ا س ن ا د م نر صي يب س ا ل ش ر ك ة لا ب ن ت ه و ح ق ق ت ا ل ش ر ك ة ت و س ع ا ك ب حأ. Linda Ann Johnson Rice Lieff Johnson Publishing س س ت ا ل ش ر ك ة ع ا م ١ ٩ ٤ ٢ لم شد ل ي ن د ا م ن ا ف س ة م ن أ خ ي ه ا ا لا ك Company د فيا رإ ة ا ل ش ر ك ة و ح ص ل ت ع ل ى ا فا ج س ت ح في ا لا د ا ر ة ل ت ط و ي ر ن ف س ه ا. a music ك ا ن ت آ, Spector'sن ا ل ر ا ب ع ة ب خ أ ر ب ع ة أ خ و ة و ا س ت ط ا ع ت ق ي ق ح نا ب ا ه ر store chain ب ع د و ف ا ة أ ب ي ه ا. SPMا Manufacturing س ت ط ا ع ت ا ل ش ر ك ة ق ي ق ن س ب ة ت و ز ي ع أ ك و ت و س ع ت أ ن ش ط ت ه ا Corporation Springfield Photo Mount Francis Shaime Dot Robert's Katherine Graham Edgar C. Hyman and Robert's Graham ن س ا ء ن س ا ء روث ن ا م ه ا ت ه ن ر ثو ن أ ز و ا ج ه ن Group, Echo Design م ر و ن ة أ ك في إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة و م ن ح ت ا ظ ف فو خ ا ل ك ب ا ر Inc. في ا ل ش ر ك ة ص لا ح ي ا ت و ك ذ ل ك م ن ح ت ا فو ظ ف خ ن س ب ة ك ب حة م ن ا لا ر ب ا ح Washington Post و ا م ن ح ز و ج ه ا ا عص ة ا لا ك في ا ل ش ر وك ةا س ت ط ا ع ت ك ا ث ر ي ن Company إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة ب ن ج ا ح. Source: Mark L. Usry, James, Karen W. Wigginton and Daphyne S. Thomas,Women As Family Business Successors, James Madison University, 19/5/2004. ١ ٦

18 ش ك ل ر ق م ) ٢ ١ ( م ش ا ر ك ة ا فر أ ة في ع ض و ي ة قل س ا لا د ا ر ة فيش راكلا ت ا ل ع ا ي ل ي ة Source: I.Elaine Allen and Nan S. Langwiz, Women in Family Owned Business,Babson College and Mass Mutual Group, ك م ا ي ب خا لش ك ل ر ق م ) ٢ ٢ ) أ ش ا در رتا س ة م س ح ي ة في ب ر ي ط ا ن ي ا في ع ا ١ م ١ ٢ ٠ أ ن ح و ا لي ٢ ث ٥ م ن االلشعراكي التي ة ا ل ت ي ل د ي ه ا س إ قل د ا ر ة ت ع ي ن ن س ا ء في م ن ص ب م د ي ر ت ن ف ي ذ ي. ش ك ل ر ق م ) ٢ ٢ ( م ش ا ر ك ة ا فر أ ة في ع ض و ي ة قل س ا لا د ا ر ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل يفية ب ر ي ط ا ن ي ا Source : Mark Evans and Chloe Elms, Five Myths About Women in Family Business, Couts Institute, ١ ٧

19 فا ) ت ف ع ي ل د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ةا ل س ع و د ي ة بي ن ت د ر ا س ة م س ح ي ة ب شر ا ك نا ت ا لا شل ع ا ي ل ي ة ا ل ه ن د ي ةج ن و فيب إ ف ر ي ق ي ا ع ا م أ ن م ١ ن ١ ح ٠ م ٢ ص لا ح ي ا ت إ د ا ر ي ة ل ل م ر أ ة ي خ ت ل ف ح س ب م ا ل ك ا ل ش ر ك ة ي تو ز ا ي د م س ت و ى ه ذ ه ا ل ص لا ح ي ا تو ا فس ي و ل يع ان تد م ا ت ك و ن ا فر أ ة ز وأجوة إ ب ن ة ت ن خ ف ض ع نود م ا ت ك و ن ا فر أ ة م ن د ر ج ة ق ر ا ب ة أ خ ر ى. أ ) ن ظ جر د و ل ر ق م ) ٢ ٢) ( ج د و ل ر ق م ) ٢ ٢ ( ف ر صلاي ل فر أ ة في م ل م س ي و ل ي ة إ د ا ر ي ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ز و ج ز و ج ة ع لا ق ة ا ل ر ج ل ب ا فر أ ة م س ت و ى ا فس ي و ل ي ة ا فم ن و ح ة ل ل م ر أ ة في ا ل ش ر ك ة ع ا ل إ ب ن ة أ ب ع ا ل أ خ ت أ خ م ن خ ف ض عإ مبن ة أ خ م ن خ ف ض Source: Reishana Hoosen, Assessment of the Role of Indain Women In South African Family Owned businesses, University of Pretoria, ا ل ع و ا م ٢ ل ا فو ث ر ة ع ل ى د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ح س ب ا فس و ح ا ت ا ل د و ل ي ة تشير الدراسات المسحية والنظرية با ن المرأة يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة الشركات إذا منحت الفرصة لذلك وفي هذا السياق قامت الباحثة Cathleen Folker عام ٢٠٠٨ ببناء إطار مفهومي ونظري لتحليل العوامل المو ثرة على دور المرأة في الشركات العاي لية. و نشير هنا إلى أن الدراسات المذكورة قد عالجت الموضوع من عدة جوانب إجتماعية وثقافية وإدارية وسلوكية ولكن معظم تلك الدراسات رك زت على العوامل السيكولوجية للمرأة وقدرتها على ممارسة دورها في الشركات العاي لية بالشكل المطلوب. فكما يبين الشكل رقم (٣١ ن دور المرأة في الشركات العاي لية يتحدد بداية بقدرتها الاقتصادية حيث يتاح لمو س سة الشركة فرصة أن تصبح مديرا تنفيذيا أو عضو مجلس إدارة أكثر من المرأة التي تكون وريثة (شريكة أخت زوجة أرملة) وغيرها. ولكن هذا الدور أيضا يتا ثر بالصفات السيكولوجية والقيادية للمرأة إذ أن قدرة المرأة ١ ٨

20 تحدد بعدة جوانب منها: ) رغبتها بالمشاركة وفاؤها للعاي لة رغبتها في عدم الظهور في الشركة أو رغبتها في الاهتمام بالا سرة أو عدم العمل في الشركة أو رغبتها في أن يكون لها دور مو ثر في الشركة). لكن و على الرغم من الصفات التي تتمتع بها المرأة والتي يمكن أن تو هلها لتلعب دورا مهما في الشركة العاي لية هناك عوامل أخرى يمكن أن تسه ل أو تعيق دورها والتي تتمثل في البيي ة التي تحكم عمل الشركة مثل ثقافة العاي لة وتقب لها لمنح المرأة دورا إداريا أو العاي د المادي الذي سوف تحصل عليه المرأة نتيجة إنضمامها للشركة العاي لية وكذلك الا مان الوظيفي في الشركة ومدى أهمية الانضباط في العمل وغيرها من العوامل والتي يمكن أن تساعد أو تعيق دور المرأة في الشركة العاي لية. فكما يبين الشكل رقم (٢٣) نجد أن قيام المرأة بدور ريادي كسي دة أعمال أو مشاركتها في عضوية مجلس إدارة الشركة العاي لية له تا ثيراته المهمة والا يجابية على مستوى الشركة العاي لية نفسها والاقتصاد الوطني ككل ا ل ش ك ل ر ق م ) ٢ ٣ ( ا لا ط ا ر ا ل ن ظ ر ي ل د و رفي ا ا ل فر شأ رة ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة و ت ا ث حه ع ل ى ا فس ت و ى ا ي ل ي و ا ل د و لي دور المرأة صفات المرأة بيي ة الشركة العاي لية محايد شريك تقدير وإحترام الوفاء للعاي لة. الاهتمام الشديد بالعاي لة غير مري ية في الشركة. مو ثرة في قرارات الشركة العاي لية مو سس للشركة شريكة أخت العاي لة الشركة العاي لية ا تمع المحلي انتاجية توفر حرية توفر عمل أفضل توفر فرص قيادية جدول مرن أمان وظيفي. تمنح فرص التقدم إينة (وارثة) زوجة أرملة أخرى source : Cathleen Folker, Women in Family Firms:Characteristics, Roles, and Contributions, Small Business Institute Research Review, Volume 35, 2008 ١ ٩

21 و قتدب خ م ن خ لا ل ا ل د ر ا س ا ت ا فس حا يل ةد و ل يوةك م ا ي ب خ ا ظد و ل ر ق م ٣ )١ أ ن ) ه ن ا ل ك ع و ا م ل كتثو ث حةر ع ل ى د و فير ا ل ش فر رأ كةة ا ل ع ا ي ل ي ة ب ص ف ت ه ا م ا ل ك ة أ و ش ر ي كو ة يك ن ت ل خ ي ص ه ذ ه ا ل ع و ا م ل سا ي ل ي: ا ل ن ظ ر ة شاقهد ر ا ت ا فر أ ة. ا فر عص أو ةل ع ل ى ا ل ت ع ل ي م و ا ل ت ش ج ي ع م ن ا ل ع ا ي ل ة ف ر صفية م ن صا بق ي افيدا يا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة. ر غ ب ة ا فر أ ةفي ا عص و ل ع ل ى و ظ ي ف ة أ ف ل. ض لا ن ت ل ر غ ب ة ا فر أبةا فش ا ر ك ة ه ا و إلحذ ا ا تمه ا و ك ذ ل ك ا ل ق ي ام ل ت ي م ل ه ا شا ه ن ف س ه ا و شا ه ا لا خ ر ي ن. و ف ا ء ا فرلألةو ا ل دم ا ) ل ك ا ل ش ر ك )ة ا ل ق د ر ا ت ا ل ذ ا ت ي ة و ا ل ق ي ا د ي ة ل ل م ر أ ة و م و ه لا ت ه ا ا ل ع ل م ي ة و ا ل ع م ل ي ة. د و ر ث ق ا ف ة ا ل ع ا ي إل فةس افيح ا ا ل ل ل م ر أ ة لا ن ت ق و د ا ل ش ر ك ة. م د ى ق ب و ل ا فيفر أ ة قت م ع ا لا ع م ا ل في ظ ل و ج و د ز و ج ه ا أ و أ خي ه ا ك ص ا ح ب و م ت خ ذ ق ر ا ر في لا ش ر ك ة و ج ي ة و ا ل ع ا ط ف يل ةل م ور أ ةد و ر ه ا في ح ل ا فش ك لا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ع و ا م ل ا ل س ي كل شن ب ه ا لا ت خ اوذ ق ر ا ر ا ت ت ت ع ا ر ض م ع ث ق ا ف ة ا ل ع ا ي ل ة. ا ل ت هامل يذشي يك ن أ ن يا ر س ض د ا فر أب ةع د و ف ا ة ا لا ح بي ث يك ن أ ن ت ك و ن ف ر ص ة ا فر أ ة في ا عص و ل ع ل ى م ر ك ز ق ي ا د ي في ا ل ش ر كضةي ي ل ة في ظ ل و ج و د أ خ أ و و ر ث ة ر ج ا ل آ خ ر ي ن. ا لا ل مت دز ىا م تا تع ا را لا ض س ر ي ة ل ل م ر أ ة م ع إ ن خ ر ا ط ه ا في ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة. ٢ ٠

22 ا س م ا فو ل ف ج د و ل ر ق م ) ٢ )٣ د ر ا س ا ت م س ح يد ةو ل ي ة اب لش عا ون ا م ل ا فو ث ر ة ع ل ى د و ر Lyman ع ا م ١ ٩ ٨ ٨ ١ ٩ ٨ ٥ Rosenblatt et al. Salganicoff ا ل ن ظ ر ة شا ه ا فر أ ة ا فرفي أ اة ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل ع و ا م ل ا فو ث ر ة ع ل ى د و ر ا فر أ ة ن ت ا ي ج ا ل د ر ا س ة ا فر عص أو ةل ع ل ى ا ل ت ع ل ي م و ا ل ت ش ج ي ع م ن ا ل ع ا ي ل ةإ توخ ا ذ ه ا د وار ت ن ف ي ذاي ف ر صفية ١ ٩ ٩ ٠ ح ج م ت ض ا ر ب ا لا د و ا ر ل د ى ا فر أ ة ١ ٩ ٩ ٠ ١ ٩ ٩ ٠ ١ ٩ ٩ ٥ ١ ٩ ٩ ٠ Freudenberger Freedheim, & Kurtz, Hollander & Bukowitz, Sillars Dumas's (Hollander & Bukowitz ) and Nelton ا ل ف ر ص ة ل ت ق د د و ر ت ن في ذ ي ا ل ف ر ص ة في ا عص و ل ع ل ى و ظ ي ف ة أ ف غ ب ة فر أ ة ب ا فش ا ر ك ة. ب خا لا س ر ة و ا ل ع م ل ض ل ولف لاوءا ال د فر أ ة و ق د ر ا ت ه ا ع ل ى ا ل ق ي ا د ة. ١ ٩ ٨ ٦ ق ب و ل ا فر أ فية قت م ع ا لا ع م ا ل في ظ ل و ج و د ز و ج ه ا ك ص ا ح بل ل ش ر ك ة و ١ ا ٩ ٩ ٠ ا ل ل ل م ر أ ة لا ن ت ق و د ا ل ش ر ك ة. ١ ٩ ٨ ٢ و ١ ٩ ٨ ٦ ١ ٩ ٩ ٧ ١ ٩ ٩ ٣ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ١ Gilligan and Belenky, Clinchy, Goldberger) and Tarule( P.M.Cole Fisher, Reuber, & Dyke Rutherford & Oswald, (Sonfield, Lussier, Corman, & McKinney Singh, Reynolds, & Muhammad, ا ل ع و ا م ل ال لوسجيي كةو و د و ر ه ا في ح ل ا فش ك لا ت ا ل ع ا ي ل ي ة. عو د م إ ف س ا ح ت ع ما نني اا ل فر تأ هة م ي ش لا ن ف ر ص ت ه ا في ا ل ق ي ا د ة ب ع د و ف ا ة ا لا ب ض ي ي ل ة في ظ ل و ج و د أ أخ و أ نب سبلبد ي ه ا إ ل ت ز ا م ا ت أ س ر ي ةل د ي ه ا. ق د ر ا ت د ر ا ت ل ق فر يأ اة د ي ة م ت س ا و ي ة م ع ا ل ر ج ل ا فر أ ة د ي ة م ت س ا و ي ة م ع ا ل ر ج ل ا ل ر ض ى ع ن ا للا ع م نا لز في ا ل ق د ر ة ع ل ى ا لا نا ز ق د ر ة ا فر عأ لة ى ا ل ت ا ث ا حل فيش ر ك ة و نا ح ه ا في ا لا ن خ ر الطش ر بك اة و ت ا ث حه ا ا لا ي ج ا ب ي ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة ا ١ ي ف ٠ ز ٠ ا ٢ ت ا فق د م ة ل ل م ر أ ة ت و ث ر ع ل ى نا ح ه ا و ل ك ن ذ ل ك ي ع ت م د ع ل ى ب ي ي ة ا ل ع م ل في Orban ا ل ش ر ك ة ١ ٩ ٩ ٨ Zabludovsky د ر ة فر أ ة ق إ نا ز ا ت م ه ن ي ة ك س ي د ة أ ع م ا ل م و س س ة ل ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة & (Fitzgerald أ ه, Folkerم ي ة ٤ ٠ ا ٠ ل ٢ عوا ي ل ة ب ا ل ن س ب ة ل س ي د ا ت ا لا ع م ا ل ا ل ل و ا ت ي يل ك ن ش ر ك ا ت ع ا ي ل ي ة ٢ ٠ ٠ ٥ Folker ) ٢ ٠ ٠ ٥ Vera & Dean و ا م ل ا فت ع ل ق ة ب ف ر ص في م حا ث و ا ل د ه ا و إ د ا ر ة ا ل ش ر ك ة ا ل ع و Hamilton ا م ٦ ل ٠ ٠ ا ٢ فو ث ر ة ع ل ى د و ر ا ل ز و ج ة في إ د ا ر ة أ ع م ا ل ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١ ٠ ١ ١ ١ ٢ ١ ٣ ١ ٤ ١ ٥ ١ ١ ٧ ١ ٨ ١ 1) Cathleen Folker, Women in Family Firms:Characteristics, Roles, and Contributions, Small Business Institute Research Review, Volume 35, ) Reishana Hoosen, Assessment of the Role of Indain Women In South African Family Owned businesses, University of Pretoria, ٢ ١

23 نث ياا :د و ر ا فر أاةل شفير ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا غل ي ج ي ة ل ى ا ل عر غ م م ن ع د م و ج و د د ر ا س ا ت م س ح ي ة ب ش ا ن د ور ا ة فرأ في ا ل شت ر كاال ع ا ي ل ي ة (١ ٩) ا غل ي جا يل ةت جإ رلاب ةأ نا ل ع م ل ي ة ل س ي د ا ت ا لا ع م ا ل ا غل ي ج ي ا تب ي ن تم ا ي ل ي: أ ن ا ل ن ج ااحل ذ ي ق ق م نق ب ل س ي د ا تا لا ع م ا ل يلا ز املت د ن ين ا ام ح ين ة ا ل ن س ب ةا في و ي ة و (ذ ل ك (٢ ٠ ) في ا ل ش ر كاا لتع ا ي ل ي ة و إ ن ك ا ن لا س ب ام بت و ا ر ث وة أ خ ر ى إ ج ت م ا ع ي ة و ل غ حه ام نا لا س ب ا ب ) اإ لان هي ع ت م هم ا ج دا م نن ا ح ي ا لة ت ن ا م ي ا ل س ر ي اع ل و ت خ لا حة ل ا ل س ن و ا ت ا لا خ حة. أ نا فر أ ةا غل ي ج ي ة ب د أ ت ا ل ع ا ي ل ي ة م ن ه ا ب ا ل د ر ا س ة ا فت خ ص ص وث قب تد تأ ا ف ر أ ة ت ل عدبو مر تا ن ا م ي ا ع ل ى ةا ل ت يح ص ل ت ع ل ي ه ا نا بح ا ه ر ا ع ل ى ش ا ر ب ا ل ش أ رنك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة سن ط ق ة ا غل ي ج وا ل ت يو ظ ف ت ه ا في ص ع ي إد د ا ر ة ا ل ش ر ك ا تلا س ي م ا ه ذ اا ل ص ع ي د كص ن ا قا لا لا ع م ا ل. ج و و دم ه ا ر ا ت ف ذوةق د ر ا ت ا س تا شغل ير جايفي ع ةا ل ي و الة لمل ذر يأ ة ظ ه ر م ن خ لا ل ا ل ن ج ا ح ا ت ا ل ت ي ح ق ق ت ه ا س ي د ا ت ا لا ع م ا ل ا غل ي ج ي ا ت. أتن ا ث حم ش ا ر ك ةا ف ر أ ة ص نفيع ا ل ق ا ل ش ر ك ا ت ع نا لا ن ز لا ق ت س ي ح و ا فر د و د ر سا خ ط ط ه ا ر ا ر إ الى فص ا ل حا ل ف ر د ي ة ع ل ق ى ر ا ر ا ت ت ك و نا فر أ ة أ وب ع ض ا ل ش ر ك ا ء ت س م ي ت به م ا ل (ش ر ك ا ء لا ص ا م ت خ م ب ا ش ر ة أ ي م ه ا م و ظ ي ف ي ة.و ق د ت ك و ن ك ا ن ا لا و ل ه ن ا ك ت ه م ي شو ع د م ش ف ا ف ي ة ( افيل ش ر كا لا تع ا ي ل ي يةن ا ى ب ه ذ ه أ وا ل ش خ ص لا ي نة ه ا ت ع ت م د ق ا ل س إ د ا ر اع تا ل اي ل تة خ ص ص و ا ل ك ف ا ء ة ام لنر ج أا يل ض ا ي ق ع و ن وت ع ا م ل افيل ع م لأ ي ل ي س و ا ض م ن م ن يك ن م ن خ ر ط خ في ا ل و ق تن ف س عه ض و اف ا ع لا ب خ سع ي ا ر ي ن في في أ ور س ا ف ر ي ق مخن ا ل ش ر ك ا ء م ان ل ر اج لا نلوس االا ءخ رفي مانل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا غل ي ج ي ة و ا ل ع ر ب ي ةك م ا (١٩) ت س ت ح و ذ ا ل ش ر كاا لتع ا ي ل ي ة ع ل ى ٩ ٠ ثم ن ا ل ن ش ااطل ت ج ا ر ي في م ن ط ق ةا غل ي ج م ق ا ب ل ٦ ٥ ثإ لى ثب ا في ة فيأ ج ز ا ء أ خ ر ى ام نل ع ا لم و ذ ل ك ب ح س ب د ر ا س ةب ح ث ي ة أ ج ر ي ت في قم و ع ة س ك و ب و س ل لا س ت ش ا ر ا ت و.ب ي ن تا ل د ر ا س ة بث لاا نث ة أ ر ب ا ع ا ل ش ر ك ا ت ا فم ل و ك ةل ع ا ي لا ت فيا فن ط ق ة ت ع و دم ل ك ي ت ه او ت ت إم د ا ر ت ها م ن قاب ل ظي ل ا ل ث ا ني في ح خأ ن خ م س ه ذ ه ا ل ش ر ك تاعتو د م ل ك ي ت ه او ت تإ مد ا ر ت ه ا م ن ق ب ل ا ظيالل ث ا ل ث. م و ق ع قل ة ا فر أ ة ا ل ع ر ب ي ة و ا لا ع م ا ل ع ل ى ش ب ك ة ا لا ن ن ت ا فر أ ة في ا ل ش ر ك اا لتع ا ي ل ي ة ح ض و ر أ ك و د و ر أ ك ف تع ا ل ي ة (٢٠) ا فص د ر ا ل س ا ب ق ٢ ٢

24 أ ن ا شالاهحلت ي ا ج ا ت ا فا ل ي اةل ف ر د ي ة ا ل ق ر ا ر ا ت ب ا ل ش ر ك ا ت و ت و ث ر ع ل ى د و ر ا فر أ ة ف ي ه ا. و ا ل ظ ر وافا فتل بو ار يث ن ةةب خ ت و ث ر ع ل ى ا فو س س خإ لى ا ظي ل اخل ث او نيا ل ث ا لي و ث ث ر ع ل ىد و ر إ أن نت ق ا ل ا فل ك ي ة م نأ ج ي ا ل ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة. و ي ع و د و ج و تد ن و ع ) فيا ل و ظ ا ي فا ل ت يتا ت ق فر لأ دة هاا غل ي ج ي ة ا ل ش ر ي ك ة ا فيل ش ر ك ا ت ذ ل اك ل عل اق ي ر لا ير ةا ت ا ل ع ا ي ل ة و ث ق ا ف ت ه ا ش ا ه ا ف ر أ ةأ ن ظ. (ر ا ظ د و ل ر ق م.((٤ ٢ في س ب ي ل ت ع ز ي ز و د و ر ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ي ن ب غ ي ا ل ع م ل ع ل ى م ا ي ل ي: ا لا ه ت م ا م باا للتت ا دهر ييلب و ح ي ث ي ن ب غ ي ت ا ه ي ل م ش م و ل ة في بإ ن ه ا. ل ه ن خ ط اطل ت ا ه ي و ال ل ت د ر ي ب أ س و ة س ا ساخلا م ك ا ن ا تا ل ت يي ت م ت ع ب ه ا (٢ ١) ب ا فر أ ة. و ت ديرب اال ش فر أرةي ك ة ل ت ك و ن قت م ع س ي اد لا ا عت م ا ل و يك ني ت أل نق ا ه أ خ هو ا ر أ س ت و ف ح أ و ا فا ل م خن لا ل و س ا ي لا ل ت م و ي لا فت ا ح ةل ب د ءا لا ع ام ل تا جل ا ر ي ة ا غا ص ة ع ز ي زت ا ل ر ك ا ي ز ا لا س ا س يلةل ق ي ا دلةد ى ا فر أ ة. ت ع ل ي م ا ظي ل ا ل ش ا ب م ع ا ي ح و ت ا ر ي خ ا ل ع ا ي ل ة و ا خ ت ي ا ر م ن يل ك م و ا ه ب ا ل ق ي ا د ة م ن ا ظن س و خ م ن تث ا مه ي ل ه ل لوع بمص.لر ف ا ل ن ظ ر ع ن ح ج م ا ل ش ر ك ة ف ا ن قا ل س ا لا د ا ر ة ت ا ج إ لى ا ل ت ن ويو في ع. ه ذ اي نابلغسيي ااقل ك ي ز ع ل ى إ ن ش ا ء ا ا ل ع ا ي ل ي ة ح يعثو ا أم نل ا ل ب ي ة وفيا لاتلنعشاي ي ةل ة ل ل ب ن ت و تا و ل كو ل د د ع ل ى أ ن ه لا ش ي ء ي عل يت قت ق ال د فر أم ةن ا ص ب إ د ا ر ي ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي.ة ا ل س ت ط و ي ر ا فو ا ه ا بل س في إ د قا ر ة ا ل ش أر نك ها ت ا ح تي ش ثك ل أ ح د ا ل ت ح د ي ا ت ل ر ي ي س ي ة في ت ن ف ي ذ ص ي غ ة ع م ل ي ة و ق ا ن و ن ي ة فب ا د ئ ا عو ك م في ةا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة. (21) Source: ٢ ٣

25 إ ظ ه ا ر أ ه م ي ة ا فس ا و ا ة ب خ ا ظن س خ في قا ل س ا لا د ا ر ة و سا ي ت ي ح ف ه مإ بور ا ز ا فت ط ل ب ا ت ا غا ص ة سح ف ظ ة م ت ن و ع ة م ن ا فس ا ه م خ و أ ص ح ا ب ا فص ل ح ة ا فع ن ي. خ أ ه م ي ة تغ ع ي ل د و ر ا ظم ع ي ا ت ا ل ن س ا ي ي ة ا غل ي ج ي ة. ا ل د و ل ة ا لا م ا ر ا ت ا ل ك و ي ت ا ل ب ح ر ي ن ق ط ر س ل ط ن ة ع م ا ن ا س م ا فر أ ة م ي لز و م ي س ا ر ة ا ل ع ا ي د ر ج ا ء ا ل ق ر ق ن و ر ة ا ل ك ع ب ي ن ب ي ل ة ا ل ع ن ج ر ي ر ي ه ا م ا ل غ ا نم أ ف ن ا ن ا ل ز ي ا ني ب ث ي ن ة ا لا ن ص ا ر ي ه ن د س ه ي ل ب ه و ا ن ) ٢ ٤ ( ج د و ل ر ق م في ا ل شتر كاال ع ا ي ل ي ة د و ر ا فر أ ة ا ل س ع و د ي ة ( في م ن ط ق ة ا م غل اي ج ع د ا ) م ذ هان ج ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا فن ص ب ا ل و ظ ي ف ي ر ي ي س م و س س ة لز و م ي و ع ض و قل س إ د ا رت ه ا ر ي ي س قل س إ د ا ر ة م د ي ر ت ن ف ي ذ ي م د ي ر ت ن ف ي ذ ي م د ي ر ع ا م م د ي رت ن ف ي ذ ي ر ي ي س ر ي ي س قل إسد ا ر ة ا س م ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة قم و ع ة ا فس ت ق ب ل ا ل ق ا ب ض ة ش ر ك ةا ل ع ا ي د م لا ح ظ ا ت ك ا ن ت ا ل ب د ا ي ة م ت ن و ع ة ب ش ك ل أ ك خ ا ص ة في قا ل ا لا ن ش ا ء ا ت و ا غد م ا ت ا فا ل ي ةو م و س س ت ه ا ت ض م أ ك ت م ن ٦ ث ٠ م ن ا ل س ي د ا ت. ي ي س ة قل س س ي د ا ت أ ع م ا ل قم و ع ة ش ر ك ا ت ع ي س ى د ب ي ج ا ي از لة س ي د ة ا ل ع ر ب ي ة ص ا ل ح ا ل ق ر ق ا لا ك ت ت ا ث حا في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي لي ة في ع ا م ٢ ٠ ١ ٢ ش ر لك تة و ف و ر ف ي ف ت ي قم و ع ة ل ي د ر ك ل لا س ت ش ا ر ا ت ف و ا د ا ل غ ا نم و أ و لا د ه ل ل ت ج ا ر ة ا ل ع ا م ة و ا فق ا و لا ت ا ل ز ي ا ني ل لخ د م ا ت ا ل ت ج ا ر ي ة قل سإ د ا ر ة ش ر ك ة ق ط ر ي ا ت ا ل ق ا ب ض ة ر ي ي س قل س إ د ا ر ة ش ر كبةه و ا ن د ي إ ت ش إ ل إ ك س ل ل س لا س ل ا ل ت و ر ي د و قم و ع ة ب ه و ا ن س ا ي ت ك س ة ا فو س ص ا ح ب ة ٢ ٠ ٠ ١/ اج ر فصي د رة : ا ل (١) ب ي ا ن ا ل ق س م ا ا لا ق ت ص ا د بيت ا ر ي خ ١ ٢١ / ١٢ ا ) فو ا ٢ )ق ع ا لا ل ك و لن غي رة ف ل ا ل ت ج ا ر ي ة ا غل ي ج ي عة ل ى ش ب ك ة ا لا ن ن ت. ٢ ٤

26 ا ل ف صالل ث ا ل ث ا ل ع و ا م ل ا فو ث ر ة ع ل ى د و را فرا أل ةش ر كفيا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ل ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ر ا ف د ا ا ق ت ص ا د ي ا أ س ا س ي ا م ن ر و ا ف د ا لا ق ت ص ا د ا ل س ع و د ي خ ا ص ة ف ي م ا ي ت ع ل ق ب خ ل ق ا ل و ظ ا ي ف ا ظد ي د ة و ت و ط خ ا ل و ظ ا ي ف ا ل ق ا ي م ة ك م ا أ ن ه ا ت س ه م في ت و ف ح ح ت ي اإ ج ا ت أ ف ر ا د ا لا س لت عم ع و ام ن غد م ا ت و في د ع م ا ل ع لا ق ا ت ا ل ت ج ا ر ي ة و ا لا ق ت ص ا د ي ة ا ل ت ي ت ر ب ط ب خ ا فم ل ك ة و د و ل ا ل ع ا لم ا لا خ ر ى. ت ف ق ت ا ل ع د ي د وم نق دا إل د ر ا س ا ت ا ل ت ي ق ا م ت ب ت ق د ي ر ن س ب ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ع ل ى أ ن ه ذ ه ا ل ن س ب ة ت وص بل ا لا إ شلى ا ر ٥ ة ٩ إ ث لى أ ن ع د د ا ل س ج لا ت ا ل ت ج ا ر ي ة ا ل ق ا ي م ة في ا فم ل ك ة ح ت ى ع ا م ٢ مو ٠ ٠ ٩ ا ل ذ يق د شا و ز ٩ ٠ أ ٨ ل ٠ ف س ج ل شا ر ي ند أ نع د د ا ل ش ر ك ا ت (٢ ٢ ) ا ل ع ا ي ل ي ة يك ن ت ق د ي ر ه ب ن ح و ٠ أ ٦ ل ٧ ف ش ر ك ة ع ا ي ل ي ة. ت صو ل ا س ت ث م ا ر ا ت ا ل ش ر ك ا ت ي مد ل يع ال رى ر ٠ ي ٥ ا ٢ ل أ ي م ا ي ع ا د ل ق ر ا ب ة ٥ م ٢ ثن ا ل ن ا تج ا ل ع ا ي ل ي ة في ا فم ل ك ة إ لىم از ا ي ل ي ا لا ج م ا لي ل لة م م لو كت و ظ ف ه ذ ه ا ل ش ر ك ا ت أ ك ت م ن ٢ ٥ ٠ أ ل ف م و ظو ف. ي ق د ر ح ج م (٢ ٣ ) ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في ب ن ي ة ا ل ق ط ا ع ا غا ص ا ل س ع و د ي ب ن س ب ة ت ا و ح ب خ ٩ ث ٢ و ٩ ث. ٧ ك م ا أ ن ه ا طت ل ك م ا ي ص ل إ لى ح و ا لي م ٢ ن ٦ ثإ ج م ا لي ث ر و ة ا ل ش ر ك ا ت في ا ل ش ر ق ا لا و س. ط أ ن (ظ ر ج د و ل ر ق م ) ٣ ( ١ (. ج د و ل ر ق م ) ٣ ١ ( م وو اش قر عا تا لح شو رلك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ب ا فم ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة م ق ا ر ن ة م ع ب ع ض ا ل د و ل ا غلي ج ي ة ا فو ش ر ا ل د و ل ة ا ل س ع و د ي ة ا لا م ا ر ا ت ق ط ر ا ل ب ح ر ي ن س ل ط ن ة ع م ا ن ا ل ك و ي ت ١ ٠ ٠ ٦ ٠ ٨ ٠ ٧ ٢ ٥ ٢ م ت و مس ط ا لح عجا ي ل ة ا فا ل ك ة غ. م * ٤ ٥ ٣ ١ ٤ ٢ ٤ ٦ ٠ م ت و س ط ث ر و ة ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل يمةل ي ) ا ر د و لا ر ( غ. م * ١ ١ ث ٧ ث ١ ١ ث ت ر ك ز اث لر شو رة ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ك ن س ب ة م ثنر و ة ٦ ٢ ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في ا ل ش ر ق ا لا و س ط ث غ. م * غ. م * ا ل حش جر مك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ك ن س ب ة م ن ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة في ا ل ش ر ق ا لا و س ط قم و ع ٤ ٨ ث ١ ٤ ث غ. م * غ. م * ١ ١ ث غ. م * *غ ح م ت و ف ر Source : Al Masah Capital Limited, Mena Family Businesses : The Real Power Brokers? Downloaded from ZAWYA / (٢٢) غ ر ف ة ا ل شمررقكيزة ا فع ل و م ا ت و ا آل فد ار قا س اا لت ت ن م ي ة ا لا ق ت ص ا د ي ة في ا فن ط ق ة ا ل ش ر ق ي ة ٠ ٢ ٠ ١ م غ ر م ر ك ز ا فعل دل ور ما سا ات ت و ا د ر ا س ة ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ٢ ٢ ٠ ١ (٢٣) ا فص د ر ا ل س ا ب ق ٢ ٥

27 ه ذ ا و ي لا ح ظ ا لا ع م ا ل فم ا ر س ة د و ر ه ن با ا ل نس عاو د فريأةة ق د ب د أ ت ت ل ع ب د و ر ا م ه م ا ت ون ما م ي ا في قت م ع ا لا ع م ا ل ا ل س ع و د لي س نخ ولا ال ت ا ا لا خ حة ح ي ث ا ل ت ي ت ع ز ز د و ر ق ا م ت ا عك و م ة ب ا ف س ا ح ا ا ل ل س ي د ا ت ب ش ك ل أ ك في ا ل ع م ل ي ة ا ل ت ن م و ي ة و تم إ ت خ ا ذ ع د د م ن ا ل ق ر ا ر ا ت ا فر أ ة في س و ق ا ل ع م ل.و ا ل ذ ي ي ش ج ع ا ل ع م ل ا ل ت ج ا ر ي ا عر ب ص و ر ة أ ك.و في ه ذ ا ا ل س ي ا ق ا لا ع م ا ل في لت ل ف م ن ا ط ق ا فم ل ك ة. ا فر أ اة ل س ع و د ي ة ع ل ى ما ر س ة قف د تم تا س ي س ر ا مك ز ل س ي د ا ت و ع ل ى ص ع ي د ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ند أ ن ه و ع ل ى ا ل ر غ م م ن ق ل ة ع د د ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ةا ل ك ب ا حةل ت يف أس ح ت ا ا ل ل ل ن س ا ء ل ل و صإ ولى ل م ر ا ك ز ق ي ا د ي فة ي ه ا م ن ندا لعش دار د ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة أ ت ا ح ت ل ل م ر ةأ ا ل و ص و ل ل ه ذ ه ا فن ا ص ب ف ع ل ى س ب ي ل ا فث ا ل ند أ ن ا ل س لي بد نة ى ا ل ع ل ي ا ن ت ل م ن ص رب ي ي س ت ن ف ي ذ ي أ ع ل ى في قم و ع ة ا ل ع ل ي ا ن و ك ذ ل ك ا ل س ي د ة م ه ا ا ل ف ت يي ح ا ل ت ي ت ل م ن ص ب ع ض و قل س إ د ا ر ة في قم و ع ة ا ل ف ت ي ح ي و غ حه ن م ن س ي د ا ت ا لا ع م ا ل ا ل س ع و د ي ا ت ا ل ي لات أ ث ب ب و ج و د ه ن في قت م ع ا علا م ا ل ا ل س ع و.د أي ن (ظ ر ج د و ل ر ق م ((٢ ٣ ) ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ها ذ ج ا لا س م ل ب ن ى ا ل ع ل ي ا ن ن و ر ه ص ا ل ح ا ل ك ي م ه ا ا ل ف ت ي ح ي ر ش ا ا ل ه و ش ا ن ح ص ة ا ل ع و ن ب ن ت ع ب د ا ل ر ح م ن ا ظر ي س ي ج د و ل ر ق م ) ٣ ٢ ( د و ر ا في فر أ اة ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة م ن ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ةا في فم ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة ا فن ص ب ا ل و ظ ي ف ي ر ي ي س ت ن ف ي ذ ي م د ي ر ق س م ا تلط و ي ر ع ض و قل س إ د ا ر ة م د ي ر ع ا م ر ي ي س قل س إ د ا ر ة م د ي ر ع ا م ج ار ي فصد دة ر ا :ل ب ي ا ن ا لا م ا ر ا ت يبةت ا ر ي خ ٢ ٠ ٠ ١/ ٢ ١ / ١٢ ١ ا س م ا ل ش ر ك ة ا ل ع ا ي ل ي ة ش ر ك ة ا ل ع ل ي ا ن ا فا ل ي ة ش ر ك ة ن س م ا ا ل ق ا ب ض ة قم و ع ة ا ل ف ت ي ح ي ا ل ق ا ب ض ة قم و ع ة ا ل ه و ش ا ن قم و ع ة ش ر ك ا ت ا ل ب د ا ي ة ا ل ق ا ب ض ة م ر ك ز ع ص ر ا لا ر ي ب ها ل ن س ا ي يل تلد ر ي ب وا ل ت و ظ ي ف ر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة ا ل س ع و د ي ة ق ا م م ر ك ز ا فع ل و م ا ت و ا ل د ر ا س ا ت ب ا ل ت ع ا و ن م ع م ر ك ز س ي د ا ت ا لا ع م ا ل ب غ ر ب ت ن ف ي ذ م س ح م ي د ا ني ب غ ر ض ا ل ب ح ث فو ثفير ةا ل عع لو ىا م دل و را ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة و ق د تم ت و ز ي ع ا س ت ب ي ا ن ع ل ى ٥ ش ٢ ر ١ ك ة ع ا ي ل ي ة م ن لت ل ف م ن ا ط ق ٢ ٦

28 وت قب دخ م ن خ لاسلت بنيتااني جا ا فذلا ك و ر أ ن ا ل ع و ا م ل ا فو ث ر ة ع ل ى د و را ف ر أ ة في ا ل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي ة يك ن ت ق س ي م ه ا فا ي ل ي: أ و لا : ا لع و ا م لا فت ع ل ق اة ل عبلام ي فو ةه لا تو ا فه ا ر ا ت ا ل ق ي ا د ي ة ل ل م ر أ ة ي لا ح ظ م ن ج د و ل ر ق م ٣( ٣ ) أ نق د ر ةع لا ىفر أت ةو ظ ي ف ا ل ت ك ن و ل و ج ي ا ا عد ي ث ة في ق د إ اح لات تلص االفر ت ب ة ا لا و لى ض م ن ا ل ع و ا م ل ا فت ع ل ق ة ب ا فو ه لا ت ا ل ع ل م ي ة و ا فه ا ر ا ت ا ل ق ي ا د ي ة ل ل م ر أ ةب ن س ب ة ق ب و لب ل غ ت في ذ ل ك ي ثل ي ه ٧ ٧ ٦ م د ى ق د ر ة ا فرع ألةى ا ل ت ع ا م ل م ع ا ل ش ر ك ا ت ا فن ا ف س ة ا لا خ ر ى ب ن س ب ة ق ب و ل ب ل غ ت و ٨ ق د ٨ ٦ ج اثء في ا فر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة م د ى ق د ر ة ال ى فر أتةن ف ي ذ ع ا لا ن ف ة ا ل ذ ك ر ت ت ع ل ق ب ق د ر ا ت م ش ا ر ك ة ا فر أع ةل ى إ د ا ر ةا لا ز م ا ت ب ن س ب ة ق ب و ل ب ل غ ت ٦ ٨ ٠ ي ل ث ي ه ا فب ا د ر ا ت ب دا الا ع ي ة ب ن س ب ة ق ب و ل ب ل غ ت اا ل فر قأ يةا د ي ة و ه ي ت ل ع ب د وار ا في فر أا ةل ش ر ك ا ت ا ل ع ا ي ل ي هة.ن ا و أننش ه حن ا ل ك في ذ ل ك م د ى ق د ر ة ٦ ٤ و ي ثلا ح ظ ب ا ن ا ل وع ا م ل ٨ م هام ا لا د ا ر ي ة ا ل ت ي ت ع م ل ف ي ه ا ا ك فر نأ ة أ ني ت س ا ه م أ و ت ق ل ص م ن د و ر ا ل ع ا ي ل ي ة و ح ا ز ت ع ل ىن س ب ة ق ب و ل في د ي د د ر ج ة ع و ا م ل أ خ ر ى ت ت ع لاقل بب ي ي ة ا فر أ ة في ا ل ش ر ك ة م ن مض ن هاال ف ر ص ا ر فت تا قح اة ء ل الا ل و ظ ي ف ي ل ل م ر أ ة د ا خ ل ا ل ش ر ك ةو ا ل ت ي ٦ ث ٦ ١ ب ل غ ت ا فو طر ا ت ا ل ع ا في ةب ن س ب ة ق ب و ل ب ل غ ت ٠ ٦ ٠ ث.و ي لا ح ظ أ ن في ا ل ش ر ك يكةن أ ن ي ل ع ب داو رم ه م ا في ا لو شق رد ك ةح ا ز ه ذ ا ا ل ع ا م ل ع ل ى ك م ا ي ل يا لذ فل رك ص ا فت ا ح ة ل ل م ر أ ة ل ل م ش ا ر ك ة في و ج و د فيأ اي إض ت ا ح ة ا ل ف ر ص ة ل ال ر ول ثت ةو لي ن س ب ة ق ب و ل ب ل غ ت ن ش ح ه ن اأ ن ا لا س ر ة يك نن أ ت ل ع ب د او ر ٥ ٣ ٦ في ت ش ج ي ع ن س ا ء م فين ا ص ب إ د ا ر ي ة. ث م ن ص ب إ د ا ر ي ا فرل أل ةو ص و ل إ لى م ر ا ت ب ق ي ا د ي ة في ا ل شأروك ة م ن ع ه ا ومهنذ ا ذ لاكل ع ا م ل ق د إ ح ت ل ا فر ت ب ة ا ل ث ا م ن ة ب خ ا ل ع موال ا فت ع ل قب ةا فو ه لا ت ا ول اع ل فهم اي رةا ت ا ل ق ي ا د ي ة ل ل م ر أ ة ث ٤ ٦ ٤ ب ل غ ت ق ب و ل ب ن س ب ة فيف ق ح ط.خ ت ب خ أ ن ن س ب ة ا فو ا ف ق ة ع ل ى رأ ين ا د ة س ي د ا ت ا لا ع م ا ل في ا ل ن ش ا ط ا ل ذ ي ت ع م ل ف ي ه ا ل ش ر كق ةد ب ل غ ت ٤ ث ٥ ٦ ف ق ط. ٢ ٧