Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka untuk penghasilan penebat bunyi dan haba bagi bangunan dan industri kereta, Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Penggunaan yang tidak disyorkan: tujuan pembersihan Kegunaan: Blok busa sel terbuka untuk penghasilan penebat bunyi dan haba bagi bangunan dan industri kereta Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini. Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS.

2 Mukasurat (Page): 2/17 Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian. 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia Polimer berdasarkan : resin melamina 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika kesukaran berlaku selepas tersedut debu, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Jumpa doktor jika kerengsaan kulit berterusan. Apabila terkena mata: Jika berlaku kesukaran: Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata. Jika gejala berterusan, dapatkan rawatan perubatan. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Jika berlaku kesukaran: Dapatkan rawatan perubatan. Jangan paksa mangsa muntah atau jangan berikan apa-apa melalui mulut jika mangsa tidak sedarkan diri atau mengalami sawan. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini. Nota kepada doktor: Bahaya: Tiada bahaya dijangka dengan penggunaan yang disyorkan dan pengendalian yang sesuai. Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, busa, serbuk kering, karbon dioksida Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: pancutan air Bahaya tertentu: karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehid, wasap/asap, karbon hitam, Gas/wap toksik Pembentukan produk penguraian dan pengoksidaan yang lain bergantung pada keadaan kebakaran.

3 Mukasurat (Page): 3/17 Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan pembentukan debu. Jauhi daripada terkena kulit dan tersedut debu/ aerosol Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Sapu/sodok. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Lindungi daripada lembapan. Elakkan pembentukan debu. Mesin pemproses mestilah dipasang dengan pengalihudaraan ekzos setempat. Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi daripada lembapan. Kestabilan penyimpanan: Boleh tahan lama jika disimpan dengan betul. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja Nilai had tidak akan dicapai jika produk diproses dengan betul dan pengalihudaraan yang sesuai disediakan. formaldehid, ; CLV 0.3 ppm (ACGIHTLV) CLV 0.37 mg/m3 ; 0.3 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

4 Mukasurat (Page): 4/17 Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1) Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung terhadap risiko mekanikal (EN 388) Perlindungan mata: Diperlukan apabila terdapat risiko terkena mata., kaca mata keselamatan Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk disimpan dan digunakan dengan betul. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Rujuk syarikat kesihatan industri bagi cadangan mengenai ujian pendedahan dan peralatan perlindungan diri. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: nilai ph: takat lebur: Julat didih: Takat kilat: Tahap penyejatan: ketulan, bahan busa, kepingan pelbagai, bergantung pada pewarna tidak berbau tidak ditentukan Tidak boleh digunakan Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap Kemudahbakaran (pepejal/gas): terbakar tidak sangat mudah

5 Mukasurat (Page): 5/17 Had letupan bawah: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Had letupan atas: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Suhu pencucuhan: > 580 C (ASTM D1929) Penguraian terma: > 350 C pencucuhan sendiri: Tidak swacucuh. Kebolehan swapemanasan sendiri: Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan. Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Tekanan Wap: Tidak boleh digunakan Kepekatan: dianggarkan 4-12 g/l (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan relatif: dianggarkan (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan pukal: Tidak boleh digunakan Ketumpatan wap relatif (udara): Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap Keterlarutan dalam air: tidak terlarut (20 C, 1,013 hpa) Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): Tidak boleh digunakan Maklumat lain: Produk ini boleh menyerap sehingga 100 kali berat cecairnya sendiri. 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Elakkan lembapan.

6 Mukasurat (Page): 6/17 Penguraian terma: > 350 C Bahan yang perlu dielakkan: asid kuat, agen pengoksida yang kuat, agen halogen/penghalogenan Tindak balas berbahaya: Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana Produk penguraian yang mungkin.: Memberikan tekanan terma secara berpanjangan dan/atau kuat melebihi suhu penguraian mengakibatkan penguraian yang berbahaya. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Tidak terdapat bukti pemekaan kulit yang berpotensi. Kesan pemekaan terutama kepada individu yang sensitif tidak boleh diketepikan. Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan:

7 Mukasurat (Page): 7/17 Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Tiada pembentukan habuk yang akan terhirup sepanjang penggunaan yang dirancang. Walau bagaimanapun, jika pembentukan habuk berlaku pada pemprosesan / penamat pemprosesan Tiada kemungkinan karsinogen dapat disimpulkan daripada kajian lain yang menggunakan tikus dan mencit. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O): Menurut keperluan bagi kestabilan, produk ini adalah tidak mudah terbiodegradasi. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk. Potensi Biotumpukan Potensi Biotumpukan: Oleh sebab ketekalan produk dan keterlarutan air yang rendah, keterbiosediaan adalah mustahil.

8 Mukasurat (Page): 8/17 Maklumat tambahan Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan: Disebabkan ketekalan produk, penyebaran ke persekitaran adalah mustahil. Oleh itu kesan negatif kepada alam sekitar mungkin tidak dijangka setakat yang diketahui sehingga kini. 13. Maklumat Pelupusan Periksa sama ada kitar semula boleh dilakukan. Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh dan dilupuskan dengan cara yang sama melupuskan bahan/produk. Bungkusan yang benar-benar kosong boleh dikitar semula. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik: Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan

9 Mukasurat (Page): 9/17 Peraturan lain Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini. 16. Maklumat lain Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka untuk penghasilan penebat bunyi dan haba bagi bangunan dan industri kereta, Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Tidak sesuai untuk digunakan: tujuan pembersihan Sebagai tambahan kepada maklumat yang diberikan dalam risalah data keselamatan, kami merujuk kepada 'Maklumat Teknikal' produk yang khusus. Produk ini tidak mengandungi bahan kitar semula. Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

10 Mukasurat (Page): 10/17 1. Identification of the chemical and of the supplier Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Recommended use: Open cell foam blocks for the production of sound and thermal insulation for the building and motor industries, for industrial processing only Not recommended use: cleaning purposes Use: Open cell foam blocks for the production of sound and thermal insulation for the building and motor industries Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: No need for classification according to GHS criteria for this product. Label elements and precautionary statement: The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria. Other hazards which do not result in classification: No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. 3. Composition/information on ingredients Chemical nature Polymer based on: melamine resin 4. First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing.

11 Mukasurat (Page): 11/17 If inhaled: If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. Consult a doctor if skin irritation persists. On contact with eyes: If difficulties occur: Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. If symptoms persist, seek medical advice. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. If difficulties occur: Obtain medical attention. Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious or having convulsions. Note to physician: Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known. Note to physician: Hazards: No hazard is expected under intended use and appropriate handling. Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide Unsuitable extinguishing media for safety reasons: water jet Specific hazards: carbon monoxide, carbon dioxide, formaldehyde, fumes/smoke, carbon black, toxic gases/vapours Formation of further decomposition and oxidation products depends upon the fire conditions. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid dust formation. Avoid skin contact and inhalation of dust/aerosol. Environmental precautions: Discharge into the environment must be avoided.

12 Mukasurat (Page): 12/17 Methods for cleaning up or taking up: Sweep/shovel up. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. 7. Handling and Storage Handling Protect against moisture. Avoid dust formation. Processing machines must be fitted with local exhaust ventilation. Ensure thorough ventilation of stores and work areas. Protection against fire and explosion: No special precautions necessary. Storage Further information on storage conditions: Protect against moisture. Storage stability: May be kept indefinitely if stored properly. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits The limit values will not be achieved if the product is processed proper and suitable ventilation is provided. formaldehyde, ; CLV 0.3 ppm (ACGIHTLV) CLV 0.37 mg/m3 ; 0.3 ppm (OEL (MY)) Personal protective equipment Respiratory protection: Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1) Hand protection: Protective gloves against mechanical risks (EN 388) Eye protection: Required when there is a risk of eye contact., Safety glasses Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust).

13 Mukasurat (Page): 13/17 General safety and hygiene measures: No special measures necessary if stored and handled correctly. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Consult the company Industrial Hygienist for recommendations on exposure testing and personal protective equipment. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: ph value: Melting point: Boiling range: Flash point: Evaporation rate: blocks, foam material, sheets various, depending on the colourant odourless not determined not applicable The substance / product decomposes therefore not determined. The substance / product decomposes therefore not determined. The substance / product decomposes therefore not determined. not applicable, The product is a nonvolatile solid. Flammability (solid/gas): not highly flammable Lower explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Upper explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Ignition temperature: > 580 C (ASTM D1929) Thermal decomposition: > 350 C

14 Mukasurat (Page): 14/17 Self ignition: Self heating ability: not self-igniting It is not a substance capable of spontaneous heating. Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: not applicable Density: approx g/l (20 C, 1,013 hpa) Relative density: approx (20 C, 1,013 hpa) Bulk density: not applicable Relative vapour density (air): not applicable, The product is a nonvolatile solid. Solubility in water: not soluble (20 C, 1,013 hpa) Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): not applicable Other Information: The product can absorb up to 100 times its own weight of liquid. 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid humidity. Thermal decomposition: > 350 C Substances to avoid: strong acids, strong oxidizing agents, Halogens/ halogenation agents Hazardous reactions: The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated. Possible decomposition products: At prolonged and/or strong thermal stressing above the decomposition temperature dangerous decomposition products can be formed. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity:

15 Mukasurat (Page): 15/17 Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg Irritation Assessment of irritating effects: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: Respiratory/Skin sensitization Assessment of sensitization: There is no evidence of a skin-sensitizing potential. A sensitizing effect on particularly sensitive individuals cannot be excluded. Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. There is no formation of respirable dust during intended uses. However, if dust formation occurs at processing/finishing processing steps like regranulation, mechanical machining (for example drilling, grinding etc.), occupational protection regulations have to be considered. No carcinogenic potential can be deduced from other studies with rats and mice. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Other relevant toxicity information Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

16 Mukasurat (Page): 16/ Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product. Mobility Assessment transport between environmental compartments: Study scientifically not justified. Persistence and degradability Assessment biodegradation and elimination (H2O): In accordance with the required stability the product is not readily biodegradable. The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product. Bioaccumulation potential Bioaccumulation potential: Because of the product's consistency and low water solubility, bioavailability is improbable. Additional information Add. remarks environm. fate & pathway: Due to the consistency of the product, dispersion into the environment is impossible. Therefore no negative effects on the environment may be anticipated based on the present state of knowledge. 13. Disposal Considerations Check for possible recycling. Observe national and local legal requirements. Contaminated packaging: Contaminated packaging should be emptied as far as possible and disposed of in the same manner as the substance/product. Completely emptied packagings can be given for recycling. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG

17 Mukasurat (Page): 17/17 Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information Other regulations If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection. 16. Other Information Recommended use: Open cell foam blocks for the production of sound and thermal insulation for the building and motor industries, for industrial processing only Unsuitable for use: cleaning purposes In addition to the information given in the safety data sheet we refer to the product specific 'Technical Information'. The product does not contain recycled material. Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka, Untuk pemprosesan insdustrial

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRADUR B 4300G6 HIGH SPEED UN COLORED POLYBUTYLENE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRASON E 6020 P POLYARYLETHERSULFONE Nama bahan kimia: Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Magnapearl 5000 Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Timica Extra Bright 1500 Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Sicopal Blue K 6210 Nama bahan kimia: Kobalt aluminat biru spinel Nombor CAS: 1345-16-0 Kegunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Flamenco Pearl 110C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1256 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lumogen IR 765 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 165550-64-1 Kegunaan: colourant for the plastics industry

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRADUR B4406G6 UNCOLORED Q113 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Joncryl ADF 1300 Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantasil Micro Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Sparkle Gold 9220J Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Dispers White 0022 Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Sicopal Blue K 6310 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 1345-16-0 Kegunaan: colourant for the plastics

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Loxanol MI 6840 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan PCO Kegunaan: Pearl shine concentrates, opacifiers Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Elastollan 1170 A 11U000 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 818 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Chione HD Infinite White S130V Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior CFS Super Violet 5303Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Super Green 839Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Bright White 139X Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ELASTOFLEX* MW5027 C-A Cadangan penggunaan: komponen poliuretana Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen IR 788 Keluarga kimia: bahan pencelup kuarterilena Kegunaan: colourant for the plastics

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Flamenco Summit Indigo I80H Kegunaan: kandungan kosmetik, Pharmaceutical, food and cosmetic industry,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Bright Silver 139Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3165 Kegunaan: wetting agent, additives for inks, varnishes or coatings, dispersing

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Rubine K 4080 Nama bahan kimia: Diketo-pyrrolo-pyrrol Cadangan penggunaan: komponen pewarna

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Joncryl 960 Kegunaan: polimer untuk dakwat, varnis atau penyalutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Mayan Gold 9233X Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

SIDERISE M SERIES ACOUSTIC FOAM

SIDERISE M SERIES ACOUSTIC FOAM CONVERSION : M SERIES ACOUSTIC FOAM SAFETY DATASHEET VERSION 2 : MARCH 2016 SIDERISE M SERIES ACOUSTIC FOAM 1. Identification of substance/mixture and of the company 1.1 Product identifier SIDERISE M series

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification C00498 HYALURONIC FILLING SPHERES Use: cosmetic ingredient Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lutonal M 40 ca.70% in Ethanol Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka SI 2008 Kegunaan: Air release agent (deaerator) Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Magic Sponge Revision date : 2015/02/17 Page: 1/9

Magic Sponge Revision date : 2015/02/17 Page: 1/9 Revision date : 2015/02/17 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Open cell foam blocks for the production

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Joncryl 945 Kegunaan: polimer untuk dakwat, varnis atau penyalutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Etingal S Kegunaan: penyahbusa Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PE 55 F Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3487 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal A00112 Neurobiox Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3320 Kegunaan: Bahan kimia yang digunakan di dalam / atau fomulasi produk perindustrian.

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4310 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinuvin 123 Nama bahan kimia: Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, reactionproducts

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lutonal I 60 35% in white spirit Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer UA 9059 Aqua (old: Laromer UA 9059) Kegunaan: Coating raw material for industrial applications

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/22 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinuvin 328 Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- Nombor

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/22 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka FL 3772 Kegunaan: Raw material for coatings for industrial or professional use, additives for

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Paliotol Orange L 2930 HD Nama bahan kimia: C.I. Pigment Orange 67 Kegunaan: Colorants for the Paints,

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan. Enviromerc

Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan. Enviromerc Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Enviromerc Date of Issue : 20.12.2016 Replaces : 21.11.2015 Valid no longer than : 20.12.2020 Tarikh diisukan Menggantikan Sah sehingga 1.0 Chemical Product and

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/11 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier C00498 HYALURONIC FILLING SPHERES 1.2. Relevant identified uses of

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. MasterSeal 910 (20x10) also MASTERFLEX 610 (20 X 10)

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. MasterSeal 910 (20x10) also MASTERFLEX 610 (20 X 10) Safety data sheet Page: 1/10 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier MasterSeal 910 (20x10) also MASTERFLEX 610 (20 X 10) 1.2. Relevant

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterGlenium SKY 8700 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited

More information