Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka untuk penghasilan penebat bunyi dan haba bagi bangunan dan industri kereta, Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Penggunaan yang tidak disyorkan: tujuan pembersihan Kegunaan: Blok busa sel terbuka untuk penghasilan penebat bunyi dan haba bagi bangunan dan industri kereta Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini. Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS.

2 Mukasurat (Page): 2/17 Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian. 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia Polimer berdasarkan : resin melamina 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika kesukaran berlaku selepas tersedut debu, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Jumpa doktor jika kerengsaan kulit berterusan. Apabila terkena mata: Jika berlaku kesukaran: Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata. Jika gejala berterusan, dapatkan rawatan perubatan. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Jika berlaku kesukaran: Dapatkan rawatan perubatan. Jangan paksa mangsa muntah atau jangan berikan apa-apa melalui mulut jika mangsa tidak sedarkan diri atau mengalami sawan. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini. Nota kepada doktor: Bahaya: Tiada bahaya dijangka dengan penggunaan yang disyorkan dan pengendalian yang sesuai. Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, busa, serbuk kering, karbon dioksida Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: pancutan air Bahaya tertentu: karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehid, wasap/asap, karbon hitam, Gas/wap toksik Pembentukan produk penguraian dan pengoksidaan yang lain bergantung pada keadaan kebakaran.

3 Mukasurat (Page): 3/17 Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan pembentukan debu. Jauhi daripada terkena kulit dan tersedut debu/ aerosol Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Sapu/sodok. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Lindungi daripada lembapan. Elakkan pembentukan debu. Mesin pemproses mestilah dipasang dengan pengalihudaraan ekzos setempat. Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi daripada lembapan. Kestabilan penyimpanan: Boleh tahan lama jika disimpan dengan betul. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja Nilai had tidak akan dicapai jika produk diproses dengan betul dan pengalihudaraan yang sesuai disediakan. formaldehid, ; CLV 0.3 ppm (ACGIHTLV) CLV 0.37 mg/m3 ; 0.3 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

4 Mukasurat (Page): 4/17 Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1) Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung terhadap risiko mekanikal (EN 388) Perlindungan mata: Diperlukan apabila terdapat risiko terkena mata., kaca mata keselamatan Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk disimpan dan digunakan dengan betul. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Rujuk syarikat kesihatan industri bagi cadangan mengenai ujian pendedahan dan peralatan perlindungan diri. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: nilai ph: takat lebur: Julat didih: Takat kilat: Tahap penyejatan: ketulan, bahan busa, kepingan pelbagai, bergantung pada pewarna tidak berbau tidak ditentukan Tidak boleh digunakan Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap Kemudahbakaran (pepejal/gas): terbakar tidak sangat mudah

5 Mukasurat (Page): 5/17 Had letupan bawah: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Had letupan atas: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Suhu pencucuhan: > 580 C (ASTM D1929) Penguraian terma: > 350 C pencucuhan sendiri: Tidak swacucuh. Kebolehan swapemanasan sendiri: Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan. Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Tekanan Wap: Tidak boleh digunakan Kepekatan: dianggarkan 4-12 g/l (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan relatif: dianggarkan (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan pukal: Tidak boleh digunakan Ketumpatan wap relatif (udara): Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap Keterlarutan dalam air: tidak terlarut (20 C, 1,013 hpa) Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): Tidak boleh digunakan Maklumat lain: Produk ini boleh menyerap sehingga 100 kali berat cecairnya sendiri. 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Elakkan lembapan.

6 Mukasurat (Page): 6/17 Penguraian terma: > 350 C Bahan yang perlu dielakkan: asid kuat, agen pengoksida yang kuat, agen halogen/penghalogenan Tindak balas berbahaya: Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana Produk penguraian yang mungkin.: Memberikan tekanan terma secara berpanjangan dan/atau kuat melebihi suhu penguraian mengakibatkan penguraian yang berbahaya. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Tidak terdapat bukti pemekaan kulit yang berpotensi. Kesan pemekaan terutama kepada individu yang sensitif tidak boleh diketepikan. Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan:

7 Mukasurat (Page): 7/17 Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Tiada pembentukan habuk yang akan terhirup sepanjang penggunaan yang dirancang. Walau bagaimanapun, jika pembentukan habuk berlaku pada pemprosesan / penamat pemprosesan Tiada kemungkinan karsinogen dapat disimpulkan daripada kajian lain yang menggunakan tikus dan mencit. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O): Menurut keperluan bagi kestabilan, produk ini adalah tidak mudah terbiodegradasi. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk. Potensi Biotumpukan Potensi Biotumpukan: Oleh sebab ketekalan produk dan keterlarutan air yang rendah, keterbiosediaan adalah mustahil.

8 Mukasurat (Page): 8/17 Maklumat tambahan Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan: Disebabkan ketekalan produk, penyebaran ke persekitaran adalah mustahil. Oleh itu kesan negatif kepada alam sekitar mungkin tidak dijangka setakat yang diketahui sehingga kini. 13. Maklumat Pelupusan Periksa sama ada kitar semula boleh dilakukan. Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh dan dilupuskan dengan cara yang sama melupuskan bahan/produk. Bungkusan yang benar-benar kosong boleh dikitar semula. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik: Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan

9 Mukasurat (Page): 9/17 Peraturan lain Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini. 16. Maklumat lain Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka untuk penghasilan penebat bunyi dan haba bagi bangunan dan industri kereta, Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Tidak sesuai untuk digunakan: tujuan pembersihan Sebagai tambahan kepada maklumat yang diberikan dalam risalah data keselamatan, kami merujuk kepada 'Maklumat Teknikal' produk yang khusus. Produk ini tidak mengandungi bahan kitar semula. Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

10 Mukasurat (Page): 10/17 1. Identification of the chemical and of the supplier Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Recommended use: Open cell foam blocks for the production of sound and thermal insulation for the building and motor industries, for industrial processing only Not recommended use: cleaning purposes Use: Open cell foam blocks for the production of sound and thermal insulation for the building and motor industries Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: No need for classification according to GHS criteria for this product. Label elements and precautionary statement: The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria. Other hazards which do not result in classification: No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. 3. Composition/information on ingredients Chemical nature Polymer based on: melamine resin 4. First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing.

11 Mukasurat (Page): 11/17 If inhaled: If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. Consult a doctor if skin irritation persists. On contact with eyes: If difficulties occur: Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. If symptoms persist, seek medical advice. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. If difficulties occur: Obtain medical attention. Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious or having convulsions. Note to physician: Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known. Note to physician: Hazards: No hazard is expected under intended use and appropriate handling. Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide Unsuitable extinguishing media for safety reasons: water jet Specific hazards: carbon monoxide, carbon dioxide, formaldehyde, fumes/smoke, carbon black, toxic gases/vapours Formation of further decomposition and oxidation products depends upon the fire conditions. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid dust formation. Avoid skin contact and inhalation of dust/aerosol. Environmental precautions: Discharge into the environment must be avoided.

12 Mukasurat (Page): 12/17 Methods for cleaning up or taking up: Sweep/shovel up. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. 7. Handling and Storage Handling Protect against moisture. Avoid dust formation. Processing machines must be fitted with local exhaust ventilation. Ensure thorough ventilation of stores and work areas. Protection against fire and explosion: No special precautions necessary. Storage Further information on storage conditions: Protect against moisture. Storage stability: May be kept indefinitely if stored properly. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits The limit values will not be achieved if the product is processed proper and suitable ventilation is provided. formaldehyde, ; CLV 0.3 ppm (ACGIHTLV) CLV 0.37 mg/m3 ; 0.3 ppm (OEL (MY)) Personal protective equipment Respiratory protection: Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1) Hand protection: Protective gloves against mechanical risks (EN 388) Eye protection: Required when there is a risk of eye contact., Safety glasses Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust).

13 Mukasurat (Page): 13/17 General safety and hygiene measures: No special measures necessary if stored and handled correctly. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Consult the company Industrial Hygienist for recommendations on exposure testing and personal protective equipment. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: ph value: Melting point: Boiling range: Flash point: Evaporation rate: blocks, foam material, sheets various, depending on the colourant odourless not determined not applicable The substance / product decomposes therefore not determined. The substance / product decomposes therefore not determined. The substance / product decomposes therefore not determined. not applicable, The product is a nonvolatile solid. Flammability (solid/gas): not highly flammable Lower explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Upper explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Ignition temperature: > 580 C (ASTM D1929) Thermal decomposition: > 350 C

14 Mukasurat (Page): 14/17 Self ignition: Self heating ability: not self-igniting It is not a substance capable of spontaneous heating. Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: not applicable Density: approx g/l (20 C, 1,013 hpa) Relative density: approx (20 C, 1,013 hpa) Bulk density: not applicable Relative vapour density (air): not applicable, The product is a nonvolatile solid. Solubility in water: not soluble (20 C, 1,013 hpa) Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): not applicable Other Information: The product can absorb up to 100 times its own weight of liquid. 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid humidity. Thermal decomposition: > 350 C Substances to avoid: strong acids, strong oxidizing agents, Halogens/ halogenation agents Hazardous reactions: The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated. Possible decomposition products: At prolonged and/or strong thermal stressing above the decomposition temperature dangerous decomposition products can be formed. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity:

15 Mukasurat (Page): 15/17 Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg Irritation Assessment of irritating effects: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: Respiratory/Skin sensitization Assessment of sensitization: There is no evidence of a skin-sensitizing potential. A sensitizing effect on particularly sensitive individuals cannot be excluded. Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. There is no formation of respirable dust during intended uses. However, if dust formation occurs at processing/finishing processing steps like regranulation, mechanical machining (for example drilling, grinding etc.), occupational protection regulations have to be considered. No carcinogenic potential can be deduced from other studies with rats and mice. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Other relevant toxicity information Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

16 Mukasurat (Page): 16/ Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product. Mobility Assessment transport between environmental compartments: Study scientifically not justified. Persistence and degradability Assessment biodegradation and elimination (H2O): In accordance with the required stability the product is not readily biodegradable. The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product. Bioaccumulation potential Bioaccumulation potential: Because of the product's consistency and low water solubility, bioavailability is improbable. Additional information Add. remarks environm. fate & pathway: Due to the consistency of the product, dispersion into the environment is impossible. Therefore no negative effects on the environment may be anticipated based on the present state of knowledge. 13. Disposal Considerations Check for possible recycling. Observe national and local legal requirements. Contaminated packaging: Contaminated packaging should be emptied as far as possible and disposed of in the same manner as the substance/product. Completely emptied packagings can be given for recycling. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG

17 Mukasurat (Page): 17/17 Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information Other regulations If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection. 16. Other Information Recommended use: Open cell foam blocks for the production of sound and thermal insulation for the building and motor industries, for industrial processing only Unsuitable for use: cleaning purposes In addition to the information given in the safety data sheet we refer to the product specific 'Technical Information'. The product does not contain recycled material. Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 1. Product and Company Identification Company BASF Canada Inc. 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

: SikaTop Seal-109 MY Part A

: SikaTop Seal-109 MY Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606186 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606621 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON 2050 Chemical name: Aluminatesilicate

More information

Safety Data Sheet MasterEmaco T 545 also SET 45 Revision date : 2013/05/16 Page: 1/6

Safety Data Sheet MasterEmaco T 545 also SET 45 Revision date : 2013/05/16 Page: 1/6 Revision date : 2013/05/16 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Canada Inc. 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: SikaFloor Marine KG-404 N

: SikaFloor Marine KG-404 N SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000605132 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

: Sika MonoTop -620 MY

: Sika MonoTop -620 MY SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606185 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-5000ppm) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-5000ppm) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium (III) Potassium Sulphate

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium (III) Potassium Sulphate Chromium (III) Potassium Sulphate CAS No 7788-99-0 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium

More information

: Sika AnchorFix -S Part A

: Sika AnchorFix -S Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000608771 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 International Paint Sdn Bhd Safety Data Sheet EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 1. Product and company identification 1.1. Product identifier INTERSHIELD 803 PART B Product

More information

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT Revision Date 06-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

Safety data sheet RHEOPEL PLUS MORTAR ADMIX Revision date : 2009/04/02 Page: 1/6

Safety data sheet RHEOPEL PLUS MORTAR ADMIX Revision date : 2009/04/02 Page: 1/6 Revision date : 2009/04/02 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Material Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 Trade Name: EVAPO-RUST

Material Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 Trade Name: EVAPO-RUST page 1 of 6 revision date: 11.09.2014 1. Identification of the substance/mixture and of the company 1.1 Product Identifier: EVAPO-RUST Substance Registration Number(s) The components are either pre-registered

More information

SAFETY DATA SHEET. EPDM Granule. Date: 23/07/2015 Page 1 of 5. Manchester, Tel: +44 (0) M12 5DL. Fax: + 44 (0)

SAFETY DATA SHEET. EPDM Granule. Date: 23/07/2015 Page 1 of 5. Manchester, Tel: +44 (0) M12 5DL. Fax: + 44 (0) Date: 23/07/2015 Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF SUBSTANCE 1.1 Product Identifier: Identification on the label/ Trade name: 1.2 Relevant Identified uses of the substance and uses advised against:

More information

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage.

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage. SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000000246 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Cement / Mortar Manufacturer

More information

Dextrose Monohydrate

Dextrose Monohydrate Safety Data Sheet SECTION 1. IDENTIFICATION Product Identifier Other Means of Identification Product Code(s) Product Family Recommended Use Restrictions on Use Supplier Identifier Emergency Phone No. SDS

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

Safety Data Sheet According to EG 1907/2006

Safety Data Sheet According to EG 1907/2006 Version: 2.0 Page 1 of 6 1. Identification of the substance and of the company 1.1 Product identifiers Product name [ItemNo: PSS-paa ; BatchNo: paa ] 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D Revision Date 27/11/2015 SAFETY DATA SHEET Native Barcode Adapters According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol meso-inositol CAS No 87-89-8 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol CAS-No. :

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PRODUK DAN SYARIKAT

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PRODUK DAN SYARIKAT Safety Data Sheet according to 91/155 EC StoDivers Hydroban Reviewed on Printing date 15.06.2017 15.06.2017 MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product Name : StoDivers Hydroban Nama Produk : StoDivers Hydroban

More information

Poly(methyl methacrylate) b poly(disperse Red 1 acrylate), diblock copolymer

Poly(methyl methacrylate) b poly(disperse Red 1 acrylate), diblock copolymer Polymer Source, Inc. www.polymersource.com Safety Data Sheet Version 4. Revision Date: 9/5/216 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name: Product abbreviation: Product use: Supplier /

More information

Version 1.4 Revision Date 10/19/2015 Print Date 12/01/2015. QIAGEN Str. 1 D Hilden

Version 1.4 Revision Date 10/19/2015 Print Date 12/01/2015. QIAGEN Str. 1 D Hilden SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Manufacturer or supplier's details Company : QIAGEN GmbH QIAGEN Str. 1 D-40724 Hilden Telephone : +49-02103-29-0 Responsible Department E-mail

More information

1. Product and company identification. 2. Hazardous identification. Product name: SYNTHESO HT 220 SDS No.: 1507-GHS Page 1

1. Product and company identification. 2. Hazardous identification. Product name: SYNTHESO HT 220 SDS No.: 1507-GHS Page 1 SDS No.: 1507-GHS Page 1 1. Product and company identification Product name: SYNTHESO HT 220 Company: Telephone: +81-293-42-5365 Fax: +81-293-43-3817 E-Mail: Recommended use: RSafety Data Sheet (SDS) Date:

More information

: : No hazards which require special first aid measures.

: : No hazards which require special first aid measures. SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000015615 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Australia Pty. Ltd. Address : Elizabeth

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Dextrose Monohydrate

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Dextrose Monohydrate Dextrose Monohydrate CAS No 14431-43-7 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Dextrose Monohydrate

More information

FRITZ-PAK CORPORATION

FRITZ-PAK CORPORATION SECTION 1: Identification 1.1 Product identifier FRITZ-PAK CORPORATION Product name Product number 98454 Substance name Calcium Formate 1.2 Other means of identification Solid (powder), white in color,

More information

Distributor : Continental Industries Group, Inc. 733 Third Avenue Fl. 20 Tel:

Distributor : Continental Industries Group, Inc. 733 Third Avenue Fl. 20 Tel: Safety Data Sheet www.continental-industries.com 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Sodium bicarbonate Version 1.0 Creation Date 01/15/2015 Distributor : Continental Industries Group,

More information

: Trim-Kut Grinding Disc

: Trim-Kut Grinding Disc SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : Trim-Kut Grinding Disc 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser

SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser Revision Date 06/09/2013 Revision 3 Supersedes date 06/09/2013 SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SikaTack ELITE :

SikaTack ELITE : SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000008428 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Adhesive Manufacturer

More information

SIGMA-ALDRICH. SAFETY DATA SHEET Version 5.1 Revision Date 08/28/2014 Print Date 06/21/2016

SIGMA-ALDRICH. SAFETY DATA SHEET Version 5.1 Revision Date 08/28/2014 Print Date 06/21/2016 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SAFETY DATA SHEET Version 5.1 Revision Date 08/28/2014 Print Date 06/21/2016 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 1.1 Product identifiers Product name : Glutathione Product

More information

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 3.8 Revision Date 10/31/2011 Print Date 11/01/2011

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 3.8 Revision Date 10/31/2011 Print Date 11/01/2011 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com Material Safety Data Sheet Version 3.8 Revision Date 10/31/2011 Print Date 11/01/2011 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Albumin, from bovine serum Product

More information

Helaian Data Keselamatan

Helaian Data Keselamatan 1 Pengenalan bahan kimia dan pembekal Pengenal pasti produk Nombor artikel: 42271 Nombor CAS: 1735-17-7 Nombor EC: 217-077-3 Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan Sektor Penggunaan

More information

: Bonide Snake Stopper Snake Repellent Ready to Spray

: Bonide Snake Stopper Snake Repellent Ready to Spray Bonide Snake Stopper Snake Repellent Ready to Spray SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Product code : 8752-25B : Bonide

More information

: Master FlorPlus 307 NS

: Master FlorPlus 307 NS RISALAH DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET Tarikh Penyediaan : Nombor Rujukan : 09-Sep-14 Date Prepared : Reference No. : Master FlorPlus307NS_09.09.14_V1 BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN BAHAN / CAMPURAN

More information

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Chemical type : Mixture Trade name : Colour Index/ Chemical name : Mixture Chemical characterization

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-50%) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-50%) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN HELIUM HELIUM 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT Product name Nama Produk

More information

: Imported (China) Resin Bonded Grinding and Cutting Wheels - Aluminum Oxide

: Imported (China) Resin Bonded Grinding and Cutting Wheels - Aluminum Oxide Imported (China) Resin Bonded Grinding and Cutting Wheels - SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : Imported (China) Resin

More information

: Sikaflex -521 UV SAFETY DATA SHEET. Sikaflex -521 UV. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: 2016/03/18

: Sikaflex -521 UV SAFETY DATA SHEET. Sikaflex -521 UV. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: 2016/03/18 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 000000105772 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Sealant/adhesive Manufacturer

More information

3.1. Substance Not applicable Mixture Name Product identifier % None by HazCom 2012 criteria

3.1. Substance Not applicable Mixture Name Product identifier % None by HazCom 2012 criteria Date of issue: 09/09/2015 Revision date: 09/09/2015 Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Product code : :

More information

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 5.0 Revision Date 01/17/2012 Print Date 01/29/2014

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 5.0 Revision Date 01/17/2012 Print Date 01/29/2014 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com Material Safety Data Sheet Version 5.0 Revision Date 01/17/2012 Print Date 01/29/2014 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Mueller Hinton Agar Product Number

More information

Safety Data Sheet Titanium Silicalite-1

Safety Data Sheet Titanium Silicalite-1 Version: 1.3 / EN Revision Date: 05/01/2017 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE PRODUCT AND OF THE COMPANY 1.1 Product identifiers Product Name : ACS Material Titanium Silicalite-1 Molecular Sieve Brand :

More information

Solid Ink - Cyan, Black, Magenta, Yellow

Solid Ink - Cyan, Black, Magenta, Yellow Page 1 / 7 SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 as amended Solid Ink - Cyan, Black, Magenta, 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product

More information

Solid Ink - Cyan, Black, Magenta, Yellow

Solid Ink - Cyan, Black, Magenta, Yellow Page 1 / 7 SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 as amended Solid Ink - Cyan, Black, Magenta, 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product

More information