Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan: Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini. Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS. Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.

2 Mukasurat (Page): 2/21 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia Sediaan berdasarkan: poliester, terubah suai, Poliaktida 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika tersedut produk penguraian, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan biarkan mangsa dalam keadaan tenang. Berikan bantuan perubatan. Jika kesukaran berlaku selepas tersedut debu, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Bahagian yang terkena bahan lebur hendaklah segera diletakkan di bawah aliran air yang sejuk. Luka terbakar disebabkan oleh bahan lebur memerlukan rawatan hospital. Apabila terkena mata: Jika terkena mata, segera basuh selama sekurang-kurangnya 15 minit dengan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan, segera dapatkan rawatan perubatan. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Jika berlaku kesukaran: Dapatkan rawatan perubatan. Jangan paksa mangsa muntah atau jangan berikan apa-apa melalui mulut jika mangsa tidak sedarkan diri atau mengalami sawan. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini. Nota kepada doktor: Bahaya: Tiada bahaya dijangka dengan penggunaan yang disyorkan dan pengendalian yang sesuai. Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, busa, serbuk kering, karbon dioksida Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: pancutan air Bahaya tertentu: karbon monoksida, karbon dioksida, tetrahydrofuran, wasap/asap, karbon hitam, wap yang merbahaya Pembentukan produk penguraian dan pengoksidaan yang lain bergantung pada keadaan kebakaran. Dalam keadaan kebakaran tertentu, mungkin ada surihan bahan toksik lain.

3 Mukasurat (Page): 3/21 Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Jika berlaku kebakaran, gas/wap toksik mungkin terbebas. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan daripada tersedut. Jauhkan dari sumber pencucuhan. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Sapu/sodok. Elakkan pertambahan debu. Pastikan pengalihudaraan yang mencukupi. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Mesin pemproses mestilah dipasang dengan pengalihudaraan ekzos setempat. Apabila menggunakan sistem ekzos, langkah keselamatan khas mestilah diambil kerana bahan berbahaya boleh terkumpul dalam sisa sistem ekzos. Cegah pembentukan dan pengumpulan debu. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Elakkan pembentukan debu. Debu boleh membentuk campuran mudah meletup di udara. Sediakan ekzos pengalihan udara. Apabila produk dihancurkan (dipotong), peraturan letupan debu hendaklah diberikan perhatian. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi daripada lembapan. Jauhkan dari haba yang terlalu panas. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Produk mestilah disimpan menurut keperluan Peraturan (EC) No. 2023/2006. Pencemaran dengan bahan lain mestilah dielakkan. Elakkan daripada menyimpan bahan bersama dengan bahan lain, terutamanya bahan berbahaya. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

4 Mukasurat (Page): 4/21 Dengan pengalihudaraan yang sesuai, boleh diandaikan bahawa had ambang tidak akan dicapai. stirena, ; Nilai TWA 20 ppm (ACGIHTLV) Nilai STEL 40 ppm (ACGIHTLV) Nilai TWA 85.2 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) Nama kulit (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) Bahan boleh diserap melalui kulit. tetrahydrofuran, ; Nilai TWA 50 ppm (ACGIHTLV) Nilai STEL 100 ppm (ACGIHTLV) Nama kulit (ACGIHTLV) Bahan boleh diserap melalui kulit. Nilai TWA 590 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) butane-1,4-diol, ; Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1) Perlindungan tangan: Gunakan sarung tangan pelindung haba tambahan apabila mengendalikan jisim lebur panas (EN 407), contohnya tekstil atau kulit. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166) Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Jauhi kulit daripada terkena bahan cair. Elakkan daripada tersedut debu/kabus/wap. Pancuran pencuci mata dan pancuran keselamatan mestilah dapat digunakan. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan daripada tersedut debu. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Rujuk syarikat kesihatan industri bagi cadangan mengenai ujian pendedahan dan peralatan perlindungan diri. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: berbutir semulajadi sedikit bau yang tertentu, khusus tidak ditentukan

5 Mukasurat (Page): 5/21 nilai ph: Tidak boleh digunakan julat lebur: C (DIN 53736) C (DIN 53736) Julat didih: Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Takat kilat: > 280 C (ASTM D1929) Tahap penyejatan: Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak sangat mudah terbakar Had letupan bawah: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Had letupan atas: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Suhu pencucuhan: > 400 C (ASTM D1929) Penguraian terma: > 280 C Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan. pencucuhan sendiri: Tidak swacucuh. Kebolehan swapemanasan sendiri: Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan. Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Tekanan Wap: Tidak boleh digunakan Kepekatan: dianggarkan g/cm3 (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan relatif: dianggarkan (20 C, 1,013 hpa)

6 Mukasurat (Page): 6/21 Ketumpatan pukal: dianggarkan 500-1,000 kg/m3 (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan wap relatif (udara): Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap (DIN 53466) Keterlarutan dalam air: tidak terlarut (20 C, 1,013 hpa) Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): Tidak boleh digunakan 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Jauhkan dari haba yang terlalu panas. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Penguraian terma: > 280 C Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan. Bahan yang perlu dielakkan: agen pengoksida yang kuat Tindak balas berbahaya: Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana Produk penguraian yang mungkin.: Memberikan tekanan terma secara berpanjangan dan/atau kuat melebihi suhu penguraian mengakibatkan penguraian yang berbahaya. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 4,000 mg/kg (Garispanduan OECD 423) Maklumat tentang : Polylactide Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg

7 Mukasurat (Page): 7/21 Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Tidak merengsakan mata. Tidak merengsakan kulit. Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 404) Data eksperimen/dikira: Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 405) Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen. Data eksperimen/dikira: ujian Buehler terubah suai marmut: Tidak memeka (Garispanduan OECD 406) Maklumat tentang : Polylactide Data eksperimen/dikira: marmut: Tidak memeka Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan:

8 Mukasurat (Page): 8/21 Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk. Ketoksikan kepada ikan: LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus Data penulisan. Invertebrat air: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna Data penulisan. Tumbuhan akuatik: EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus Data penulisan. Maklumat tentang : Polylactide Tumbuhan akuatik: EC50 (72 h) > 1,000 mg/l, alga

9 Mukasurat (Page): 9/21 Organisma hidupan tanah: (14 hari), Eisenia foetida (Garispanduan OECD 207, Tanah tiruan) Tiada kesan pada kepekatan ujian yang tertinggi. Tumbuhan darat: Triticum aestivum (Garispanduan OECD 208) Tiada kesan pada kepekatan ujian yang tertinggi. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Maklumat tentang : Polylactide Maklumat penyingkiran: % Pembentukan CO2 relatif kepada nilai teori (124 hari) (ISO 14855) (aerobik, mikroorganisma aerobik) Potensi Biotumpukan Potensi Biotumpukan: Oleh sebab ketekalan produk dan keterlarutan air yang rendah, keterbiosediaan adalah mustahil. Potensi Biotumpukan: Produk tidak akan mudah keterbiosediaan disebabkan oleh ketekalan dan ketaklarutan di dalam air. Maklumat tentang : Polylactide Potensi Biotumpukan: Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma. Maklumat tambahan Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan: Setakat yang diketahui sehingga ini, kesan ekologi yang negatif tidak dijangka.

10 Mukasurat (Page): 10/ Maklumat Pelupusan Periksa sama ada kitar semula boleh dilakukan. Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh dan dilupuskan dengan cara yang sama melupuskan bahan/produk. Bungkusan yang benar-benar kosong boleh dikitar semula. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik: Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL73/78 dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan Peraturan lain Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

11 Mukasurat (Page): 11/ Maklumat lain Cadangan penggunaan: Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Sebagai tambahan kepada maklumat yang diberikan dalam risalah data keselamatan, kami merujuk kepada 'Maklumat Teknikal' produk yang khusus. Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

12 Mukasurat (Page): 12/21 1. Identification of the chemical and of the supplier ecovio F23B1 Recommended use: for industrial processing only Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: No need for classification according to GHS criteria for this product. Label elements and precautionary statement: The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria. Other hazards which do not result in classification: No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. 3. Composition/information on ingredients Chemical nature Preparation based on: polyester, modified, Polyactide 4. First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing. If inhaled: After inhalation of decomposition products, remove the affected person to a source of fresh air and keep calm. Provide medical aid. If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.

13 Mukasurat (Page): 13/21 On skin contact: Areas affected by molten material should be quickly placed under cold running water. Burns caused by molten material require hospital treatment. On contact with eyes: In case of contact with the eyes, rinse immediately for at least 15 minutes with plenty of water. If irritation develops, seek medical attention. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. If difficulties occur: Seek medical attention. Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious or having convulsions. Note to physician: Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known. Note to physician: Hazards: No hazard is expected under intended use and appropriate handling. Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide Unsuitable extinguishing media for safety reasons: water jet Specific hazards: carbon monoxide, carbon dioxide, tetrahydrofuran, fumes/smoke, carbon black, harmful vapours Formation of further decomposition and oxidation products depends upon the fire conditions. Under special fire conditions traces of other toxic substances are possible. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. In case of combustion evolution of toxic gases/vapours possible. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid inhalation. Sources of ignition should be kept well clear. Environmental precautions: No special precautions necessary.

14 Mukasurat (Page): 14/21 Methods for cleaning up or taking up: Sweep/shovel up. Avoid raising dust. Ensure adequate ventilation. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 7. Handling and Storage Handling Processing machines must be fitted with local exhaust ventilation. When working on exaust systems special safety precautions must be taken, because dangerous substances can accumulate in the residue of the exaust system. Avoid the formation and deposition of dust. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Protection against fire and explosion: Avoid dust formation. Dust can form an explosive mixture with air. Provide exhaust ventilation. When the product is ground (chopped), dust explosion regulations should be noted. Storage Further information on storage conditions: Protect against moisture. Avoid extreme heat. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. The product must be stored according to the requirements of Regulation (EC) No 2023/2006. Contamination with other substances must be avoided. Storage together with other substances, especially hazardous substances, must be avoided. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits Given suitable ventilation, it can be assumed that the threshold limits will not be reached. styrene, ; TWA value 20 ppm (ACGIHTLV) STEL value 40 ppm (ACGIHTLV) TWA value 85.2 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (MY)) Skin Designation (OEL (MY)) The substance can be absorbed through the skin. tetrahydrofuran, ; TWA value 50 ppm (ACGIHTLV) STEL value 100 ppm (ACGIHTLV) Skin Designation (ACGIHTLV) The substance can be absorbed through the skin. TWA value 590 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (MY)) butane-1,4-diol, ;

15 Mukasurat (Page): 15/21 Personal protective equipment Respiratory protection: Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1) Hand protection: Use additional heat protection gloves when handling hot molten masses (EN 407), e.g. of textile or leather. Eye protection: Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166) Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust). General safety and hygiene measures: Avoid contact of molten material with skin. Avoid inhalation of dusts/mists/vapours. Eye wash fountains and safety showers must be easily accessible. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid inhalation of dusts. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Consult the company Industrial Hygienist for recommendations on exposure testing and personal protective equipment. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: ph value: granules natural faint specific odour, product specific not determined not applicable melting range: C (DIN 53736) C (DIN 53736) Boiling range: The substance / product decomposes therefore not determined. Flash point: > 280 C (ASTM D1929) Evaporation rate: not applicable, The product is a nonvolatile solid. Flammability (solid/gas): not highly flammable

16 Mukasurat (Page): 16/21 Lower explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Upper explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Ignition temperature: > 400 C (ASTM D1929) Thermal decomposition: > 280 C To avoid thermal decomposition, do not overheat. Self ignition: not self-igniting Self heating ability: It is not a substance capable of spontaneous heating. Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: not applicable Density: approx g/cm3 (20 C, 1,013 hpa) Relative density: approx (20 C, 1,013 hpa) Bulk density: approx ,000 kg/m3 (20 C, 1,013 hpa) Relative vapour density (air): not applicable, The product is a nonvolatile solid. (DIN 53466) Solubility in water: not soluble (20 C, 1,013 hpa) Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): not applicable 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid extreme heat. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Thermal decomposition: > 280 C

17 Mukasurat (Page): 17/21 Substances to avoid: strong oxidizing agents To avoid thermal decomposition, do not overheat. Hazardous reactions: The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated. Possible decomposition products: At prolonged and/or strong thermal stressing above the decomposition temperature dangerous decomposition products can be formed. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 4,000 mg/kg (OECD Guideline 423) Information on: Polylactide Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg Irritation Assessment of irritating effects: Not irritating to the eyes. Not irritating to the skin. Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 404) Experimental/calculated data: Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 405) Respiratory/Skin sensitization Assessment of sensitization: Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

18 Mukasurat (Page): 18/21 Experimental/calculated data: modified Buehler test guinea pig: Non-sensitizing. (OECD Guideline 406) Information on: Polylactide Experimental/calculated data: guinea pig: Non-sensitizing. Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Other relevant toxicity information Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. 12. Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product. Toxicity to fish: LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus Literature data.

19 Mukasurat (Page): 19/21 Aquatic invertebrates: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna Literature data. Aquatic plants: EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus Literature data. Information on: Polylactide Aquatic plants: EC50 (72 h) > 1,000 mg/l, algae Soil living organisms: (14 d), Eisenia foetida (OECD Guideline 207, artificial soil) No effects at the highest test concentration. Terrestrial plants: Triticum aestivum (OECD Guideline 208) No effects at the highest test concentration. Mobility Assessment transport between environmental compartments: Study scientifically not justified. Persistence and degradability Information on: Polylactide Elimination information: % CO2 formation relative to the theoretical value (124 d) (ISO 14855) (aerobic, aerobic microorganisms) Bioaccumulation potential Bioaccumulation potential: Because of the product's consistency and low water solubility, bioavailability is improbable. Bioaccumulation potential: The product will not be readily bioavailable due to its consistency and insolubility in water.

20 Mukasurat (Page): 20/21 Information on: Polylactide Bioaccumulation potential: Accumulation in organisms is not to be expected. Additional information Add. remarks environm. fate & pathway: At the present state of knowledge, no negative ecological effects are expected. 13. Disposal Considerations Check for possible recycling. Observe national and local legal requirements. Contaminated packaging: Contaminated packaging should be emptied as far as possible and disposed of in the same manner as the substance/product. Completely emptied packagings can be given for recycling. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information

21 Mukasurat (Page): 21/21 Other regulations If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection. 16. Other Information Recommended use: for industrial processing only In addition to the information given in the safety data sheet we refer to the product specific 'Technical Information'. Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRADUR B 4300G6 HIGH SPEED UN COLORED POLYBUTYLENE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka, Untuk pemprosesan insdustrial

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRASON E 6020 P POLYARYLETHERSULFONE Nama bahan kimia: Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Magnapearl 5000 Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Timica Extra Bright 1500 Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Joncryl ADF 1300 Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantasil Micro Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Flamenco Pearl 110C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1256 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lumogen IR 765 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 165550-64-1 Kegunaan: colourant for the plastics industry

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Sicopal Blue K 6210 Nama bahan kimia: Kobalt aluminat biru spinel Nombor CAS: 1345-16-0 Kegunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Sparkle Gold 9220J Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Sicopal Blue K 6310 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 1345-16-0 Kegunaan: colourant for the plastics

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Elastollan 1170 A 11U000 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 818 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan PCO Kegunaan: Pearl shine concentrates, opacifiers Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Dispers White 0022 Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior CFS Super Violet 5303Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Loxanol MI 6840 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRADUR B4406G6 UNCOLORED Q113 POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Chione HD Infinite White S130V Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Super Green 839Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Bright White 139X Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Rubine K 4080 Nama bahan kimia: Diketo-pyrrolo-pyrrol Cadangan penggunaan: komponen pewarna

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ELASTOFLEX* MW5027 C-A Cadangan penggunaan: komponen poliuretana Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen IR 788 Keluarga kimia: bahan pencelup kuarterilena Kegunaan: colourant for the plastics

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Flamenco Summit Indigo I80H Kegunaan: kandungan kosmetik, Pharmaceutical, food and cosmetic industry,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Bright Silver 139Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification C00498 HYALURONIC FILLING SPHERES Use: cosmetic ingredient Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Mayan Gold 9233X Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal A00112 Neurobiox Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3165 Kegunaan: wetting agent, additives for inks, varnishes or coatings, dispersing

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Joncryl 960 Kegunaan: polimer untuk dakwat, varnis atau penyalutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lutonal M 40 ca.70% in Ethanol Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat:

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka SI 2008 Kegunaan: Air release agent (deaerator) Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinuvin 123 Nama bahan kimia: Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, reactionproducts

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PE 55 F Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3487 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/22 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinuvin 328 Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- Nombor

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3320 Kegunaan: Bahan kimia yang digunakan di dalam / atau fomulasi produk perindustrian.

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Etingal S Kegunaan: penyahbusa Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer UA 9059 Aqua (old: Laromer UA 9059) Kegunaan: Coating raw material for industrial applications

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Joncryl 945 Kegunaan: polimer untuk dakwat, varnis atau penyalutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lutonal I 60 35% in white spirit Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4310 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

Safety data sheet. Lutensol* XL Substance/preparation and company identification. 2. Composition/information on ingredients

Safety data sheet. Lutensol* XL Substance/preparation and company identification. 2. Composition/information on ingredients Safety data sheet Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Lutensol* XL 80 Use: Raw material for the chemical-technical industry Company: BASF Pakistan (Private) Limited 46-A, Block

More information

Page: 1/11 BASF Safety data sheet according to UN GHS 4th rev. Date / Revised: Version: 1.0 Product: Carbonyl Iron Oxide Red

Page: 1/11 BASF Safety data sheet according to UN GHS 4th rev. Date / Revised: Version: 1.0 Product: Carbonyl Iron Oxide Red Safety data sheet Page: 1/11 1. Identification Product identifier Carbonyl Iron Oxide Red Chemical name: Carbonyl Iron Oxide Red CAS Number: 1309-37-1 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PL 5646 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 166412-78-8 Kegunaan: Coating raw material for industrial

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Paliotol Orange L 2930 HD Nama bahan kimia: C.I. Pigment Orange 67 Kegunaan: Colorants for the Paints,

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Elastollan* 1185 A 10 000 Use: Polymer Company: BASF Polyurethanes U.K. Ltd., Alfreton Trading Estate

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/22 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka FL 3772 Kegunaan: Raw material for coatings for industrial or professional use, additives for

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/11 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier ULTRASON S 3010 NATURAL POLYARYLETHERSULFONE Chemical name: ULTRASON

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/11 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier C00498 HYALURONIC FILLING SPHERES 1.2. Relevant identified uses of

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/23 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Larotact 150 Cadangan penggunaan: Pengeras untuk bahan penyalut atau perekat bagi kegunaan industri

More information