Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan: Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini. Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS. Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.

2 Mukasurat (Page): 2/21 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia Sediaan berdasarkan: poliester, terubah suai, Poliaktida 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika tersedut produk penguraian, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan biarkan mangsa dalam keadaan tenang. Berikan bantuan perubatan. Jika kesukaran berlaku selepas tersedut debu, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Bahagian yang terkena bahan lebur hendaklah segera diletakkan di bawah aliran air yang sejuk. Luka terbakar disebabkan oleh bahan lebur memerlukan rawatan hospital. Apabila terkena mata: Jika terkena mata, segera basuh selama sekurang-kurangnya 15 minit dengan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan, segera dapatkan rawatan perubatan. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Jika berlaku kesukaran: Dapatkan rawatan perubatan. Jangan paksa mangsa muntah atau jangan berikan apa-apa melalui mulut jika mangsa tidak sedarkan diri atau mengalami sawan. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini. Nota kepada doktor: Bahaya: Tiada bahaya dijangka dengan penggunaan yang disyorkan dan pengendalian yang sesuai. Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, busa, serbuk kering, karbon dioksida Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: pancutan air Bahaya tertentu: karbon monoksida, karbon dioksida, tetrahydrofuran, wasap/asap, karbon hitam, wap yang merbahaya Pembentukan produk penguraian dan pengoksidaan yang lain bergantung pada keadaan kebakaran. Dalam keadaan kebakaran tertentu, mungkin ada surihan bahan toksik lain.

3 Mukasurat (Page): 3/21 Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Jika berlaku kebakaran, gas/wap toksik mungkin terbebas. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan daripada tersedut. Jauhkan dari sumber pencucuhan. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Sapu/sodok. Elakkan pertambahan debu. Pastikan pengalihudaraan yang mencukupi. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Mesin pemproses mestilah dipasang dengan pengalihudaraan ekzos setempat. Apabila menggunakan sistem ekzos, langkah keselamatan khas mestilah diambil kerana bahan berbahaya boleh terkumpul dalam sisa sistem ekzos. Cegah pembentukan dan pengumpulan debu. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Elakkan pembentukan debu. Debu boleh membentuk campuran mudah meletup di udara. Sediakan ekzos pengalihan udara. Apabila produk dihancurkan (dipotong), peraturan letupan debu hendaklah diberikan perhatian. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi daripada lembapan. Jauhkan dari haba yang terlalu panas. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Produk mestilah disimpan menurut keperluan Peraturan (EC) No. 2023/2006. Pencemaran dengan bahan lain mestilah dielakkan. Elakkan daripada menyimpan bahan bersama dengan bahan lain, terutamanya bahan berbahaya. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

4 Mukasurat (Page): 4/21 Dengan pengalihudaraan yang sesuai, boleh diandaikan bahawa had ambang tidak akan dicapai. stirena, ; Nilai TWA 20 ppm (ACGIHTLV) Nilai STEL 40 ppm (ACGIHTLV) Nilai TWA 85.2 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) Nama kulit (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) Bahan boleh diserap melalui kulit. tetrahydrofuran, ; Nilai TWA 50 ppm (ACGIHTLV) Nilai STEL 100 ppm (ACGIHTLV) Nama kulit (ACGIHTLV) Bahan boleh diserap melalui kulit. Nilai TWA 590 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) butane-1,4-diol, ; Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1) Perlindungan tangan: Gunakan sarung tangan pelindung haba tambahan apabila mengendalikan jisim lebur panas (EN 407), contohnya tekstil atau kulit. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166) Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Jauhi kulit daripada terkena bahan cair. Elakkan daripada tersedut debu/kabus/wap. Pancuran pencuci mata dan pancuran keselamatan mestilah dapat digunakan. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan daripada tersedut debu. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Rujuk syarikat kesihatan industri bagi cadangan mengenai ujian pendedahan dan peralatan perlindungan diri. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: berbutir semulajadi sedikit bau yang tertentu, khusus tidak ditentukan

5 Mukasurat (Page): 5/21 nilai ph: Tidak boleh digunakan julat lebur: C (DIN 53736) C (DIN 53736) Julat didih: Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. Takat kilat: > 280 C (ASTM D1929) Tahap penyejatan: Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak sangat mudah terbakar Had letupan bawah: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Had letupan atas: Hasil pengalaman kami dengan produk ini dan pengetahuan kami mengenai komposisinya kami menjangka tidak terdapat bahaya selagi produk ini digunakan dengan cara yang sesuai dan menurut penggunaan yang dicadangkan. Suhu pencucuhan: > 400 C (ASTM D1929) Penguraian terma: > 280 C Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan. pencucuhan sendiri: Tidak swacucuh. Kebolehan swapemanasan sendiri: Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan. Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Tekanan Wap: Tidak boleh digunakan Kepekatan: dianggarkan g/cm3 (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan relatif: dianggarkan (20 C, 1,013 hpa)

6 Mukasurat (Page): 6/21 Ketumpatan pukal: dianggarkan 500-1,000 kg/m3 (20 C, 1,013 hpa) Ketumpatan wap relatif (udara): Tidak boleh digunakan, Produk ini adalah pepejal tidak meruap (DIN 53466) Keterlarutan dalam air: tidak terlarut (20 C, 1,013 hpa) Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): Tidak boleh digunakan 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Jauhkan dari haba yang terlalu panas. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Penguraian terma: > 280 C Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan. Bahan yang perlu dielakkan: agen pengoksida yang kuat Tindak balas berbahaya: Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana Produk penguraian yang mungkin.: Memberikan tekanan terma secara berpanjangan dan/atau kuat melebihi suhu penguraian mengakibatkan penguraian yang berbahaya. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 4,000 mg/kg (Garispanduan OECD 423) Maklumat tentang : Polylactide Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg

7 Mukasurat (Page): 7/21 Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Tidak merengsakan mata. Tidak merengsakan kulit. Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 404) Data eksperimen/dikira: Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 405) Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen. Data eksperimen/dikira: ujian Buehler terubah suai marmut: Tidak memeka (Garispanduan OECD 406) Maklumat tentang : Polylactide Data eksperimen/dikira: marmut: Tidak memeka Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan:

8 Mukasurat (Page): 8/21 Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk. Ketoksikan kepada ikan: LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus Data penulisan. Invertebrat air: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna Data penulisan. Tumbuhan akuatik: EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus Data penulisan. Maklumat tentang : Polylactide Tumbuhan akuatik: EC50 (72 h) > 1,000 mg/l, alga

9 Mukasurat (Page): 9/21 Organisma hidupan tanah: (14 hari), Eisenia foetida (Garispanduan OECD 207, Tanah tiruan) Tiada kesan pada kepekatan ujian yang tertinggi. Tumbuhan darat: Triticum aestivum (Garispanduan OECD 208) Tiada kesan pada kepekatan ujian yang tertinggi. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Maklumat tentang : Polylactide Maklumat penyingkiran: % Pembentukan CO2 relatif kepada nilai teori (124 hari) (ISO 14855) (aerobik, mikroorganisma aerobik) Potensi Biotumpukan Potensi Biotumpukan: Oleh sebab ketekalan produk dan keterlarutan air yang rendah, keterbiosediaan adalah mustahil. Potensi Biotumpukan: Produk tidak akan mudah keterbiosediaan disebabkan oleh ketekalan dan ketaklarutan di dalam air. Maklumat tentang : Polylactide Potensi Biotumpukan: Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma. Maklumat tambahan Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan: Setakat yang diketahui sehingga ini, kesan ekologi yang negatif tidak dijangka.

10 Mukasurat (Page): 10/ Maklumat Pelupusan Periksa sama ada kitar semula boleh dilakukan. Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh dan dilupuskan dengan cara yang sama melupuskan bahan/produk. Bungkusan yang benar-benar kosong boleh dikitar semula. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik: Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL73/78 dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan Peraturan lain Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

11 Mukasurat (Page): 11/ Maklumat lain Cadangan penggunaan: Untuk pemprosesan insdustrial sahaja Sebagai tambahan kepada maklumat yang diberikan dalam risalah data keselamatan, kami merujuk kepada 'Maklumat Teknikal' produk yang khusus. Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

12 Mukasurat (Page): 12/21 1. Identification of the chemical and of the supplier ecovio F23B1 Recommended use: for industrial processing only Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: No need for classification according to GHS criteria for this product. Label elements and precautionary statement: The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria. Other hazards which do not result in classification: No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. 3. Composition/information on ingredients Chemical nature Preparation based on: polyester, modified, Polyactide 4. First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing. If inhaled: After inhalation of decomposition products, remove the affected person to a source of fresh air and keep calm. Provide medical aid. If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.

13 Mukasurat (Page): 13/21 On skin contact: Areas affected by molten material should be quickly placed under cold running water. Burns caused by molten material require hospital treatment. On contact with eyes: In case of contact with the eyes, rinse immediately for at least 15 minutes with plenty of water. If irritation develops, seek medical attention. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. If difficulties occur: Seek medical attention. Never induce vomiting or give anything by mouth if the victim is unconscious or having convulsions. Note to physician: Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known. Note to physician: Hazards: No hazard is expected under intended use and appropriate handling. Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide Unsuitable extinguishing media for safety reasons: water jet Specific hazards: carbon monoxide, carbon dioxide, tetrahydrofuran, fumes/smoke, carbon black, harmful vapours Formation of further decomposition and oxidation products depends upon the fire conditions. Under special fire conditions traces of other toxic substances are possible. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. In case of combustion evolution of toxic gases/vapours possible. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid inhalation. Sources of ignition should be kept well clear. Environmental precautions: No special precautions necessary.

14 Mukasurat (Page): 14/21 Methods for cleaning up or taking up: Sweep/shovel up. Avoid raising dust. Ensure adequate ventilation. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 7. Handling and Storage Handling Processing machines must be fitted with local exhaust ventilation. When working on exaust systems special safety precautions must be taken, because dangerous substances can accumulate in the residue of the exaust system. Avoid the formation and deposition of dust. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Protection against fire and explosion: Avoid dust formation. Dust can form an explosive mixture with air. Provide exhaust ventilation. When the product is ground (chopped), dust explosion regulations should be noted. Storage Further information on storage conditions: Protect against moisture. Avoid extreme heat. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. The product must be stored according to the requirements of Regulation (EC) No 2023/2006. Contamination with other substances must be avoided. Storage together with other substances, especially hazardous substances, must be avoided. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits Given suitable ventilation, it can be assumed that the threshold limits will not be reached. styrene, ; TWA value 20 ppm (ACGIHTLV) STEL value 40 ppm (ACGIHTLV) TWA value 85.2 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (MY)) Skin Designation (OEL (MY)) The substance can be absorbed through the skin. tetrahydrofuran, ; TWA value 50 ppm (ACGIHTLV) STEL value 100 ppm (ACGIHTLV) Skin Designation (ACGIHTLV) The substance can be absorbed through the skin. TWA value 590 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (MY)) butane-1,4-diol, ;

15 Mukasurat (Page): 15/21 Personal protective equipment Respiratory protection: Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1) Hand protection: Use additional heat protection gloves when handling hot molten masses (EN 407), e.g. of textile or leather. Eye protection: Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166) Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust). General safety and hygiene measures: Avoid contact of molten material with skin. Avoid inhalation of dusts/mists/vapours. Eye wash fountains and safety showers must be easily accessible. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid inhalation of dusts. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Consult the company Industrial Hygienist for recommendations on exposure testing and personal protective equipment. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: ph value: granules natural faint specific odour, product specific not determined not applicable melting range: C (DIN 53736) C (DIN 53736) Boiling range: The substance / product decomposes therefore not determined. Flash point: > 280 C (ASTM D1929) Evaporation rate: not applicable, The product is a nonvolatile solid. Flammability (solid/gas): not highly flammable

16 Mukasurat (Page): 16/21 Lower explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Upper explosion limit: As a result of our experience with this product and our knowledge of its composition we do not expect any hazard as long as the product is used appropriately and in accordance with the intended use. Ignition temperature: > 400 C (ASTM D1929) Thermal decomposition: > 280 C To avoid thermal decomposition, do not overheat. Self ignition: not self-igniting Self heating ability: It is not a substance capable of spontaneous heating. Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: not applicable Density: approx g/cm3 (20 C, 1,013 hpa) Relative density: approx (20 C, 1,013 hpa) Bulk density: approx ,000 kg/m3 (20 C, 1,013 hpa) Relative vapour density (air): not applicable, The product is a nonvolatile solid. (DIN 53466) Solubility in water: not soluble (20 C, 1,013 hpa) Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): not applicable 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid extreme heat. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Thermal decomposition: > 280 C

17 Mukasurat (Page): 17/21 Substances to avoid: strong oxidizing agents To avoid thermal decomposition, do not overheat. Hazardous reactions: The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated. Possible decomposition products: At prolonged and/or strong thermal stressing above the decomposition temperature dangerous decomposition products can be formed. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 4,000 mg/kg (OECD Guideline 423) Information on: Polylactide Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg Irritation Assessment of irritating effects: Not irritating to the eyes. Not irritating to the skin. Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 404) Experimental/calculated data: Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 405) Respiratory/Skin sensitization Assessment of sensitization: Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

18 Mukasurat (Page): 18/21 Experimental/calculated data: modified Buehler test guinea pig: Non-sensitizing. (OECD Guideline 406) Information on: Polylactide Experimental/calculated data: guinea pig: Non-sensitizing. Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. Other relevant toxicity information Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. 12. Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product. Toxicity to fish: LC50 > 100 mg/l, Leuciscus idus Literature data.

19 Mukasurat (Page): 19/21 Aquatic invertebrates: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna Literature data. Aquatic plants: EC50 > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus Literature data. Information on: Polylactide Aquatic plants: EC50 (72 h) > 1,000 mg/l, algae Soil living organisms: (14 d), Eisenia foetida (OECD Guideline 207, artificial soil) No effects at the highest test concentration. Terrestrial plants: Triticum aestivum (OECD Guideline 208) No effects at the highest test concentration. Mobility Assessment transport between environmental compartments: Study scientifically not justified. Persistence and degradability Information on: Polylactide Elimination information: % CO2 formation relative to the theoretical value (124 d) (ISO 14855) (aerobic, aerobic microorganisms) Bioaccumulation potential Bioaccumulation potential: Because of the product's consistency and low water solubility, bioavailability is improbable. Bioaccumulation potential: The product will not be readily bioavailable due to its consistency and insolubility in water.

20 Mukasurat (Page): 20/21 Information on: Polylactide Bioaccumulation potential: Accumulation in organisms is not to be expected. Additional information Add. remarks environm. fate & pathway: At the present state of knowledge, no negative ecological effects are expected. 13. Disposal Considerations Check for possible recycling. Observe national and local legal requirements. Contaminated packaging: Contaminated packaging should be emptied as far as possible and disposed of in the same manner as the substance/product. Completely emptied packagings can be given for recycling. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information

21 Mukasurat (Page): 21/21 Other regulations If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection. 16. Other Information Recommended use: for industrial processing only In addition to the information given in the safety data sheet we refer to the product specific 'Technical Information'. Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 International Paint Sdn Bhd Safety Data Sheet EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 1. Product and company identification 1.1. Product identifier INTERSHIELD 803 PART B Product

More information

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606621 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

: Sika AnchorFix -S Part A

: Sika AnchorFix -S Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000608771 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT Revision Date 06-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON 2050 Chemical name: Aluminatesilicate

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET POLYPROPYLENE ABSORBENT BOOM

SAFETY DATA SHEET POLYPROPYLENE ABSORBENT BOOM Revision Date 02-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

: SikaFloor Marine KG-404 N

: SikaFloor Marine KG-404 N SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000605132 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

: Sika MonoTop -620 MY

: Sika MonoTop -620 MY SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606185 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

: SikaTop Seal-109 MY Part A

: SikaTop Seal-109 MY Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606186 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-5000ppm) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-5000ppm) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

SAFETY DATA SHEET. Glycerol CRUDE GLYCERINE Glycerine/Glycerol 75% - 95% SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER

SAFETY DATA SHEET. Glycerol CRUDE GLYCERINE Glycerine/Glycerol 75% - 95% SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Crude Glycerine Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name: Pacific

More information

Calcium Chloride, anhydrous

Calcium Chloride, anhydrous Calcium Chloride, anhydrous 1. SUPPLIER INFORMATION JAK Water Systems Ltd, Unit 1 Scopwick Lodge, Scopwick Heath, Metheringham, Lincoln, LN4 3DL Telephone: 01526 322214 Email: info@jakwater.co.uk 2. IDENTIFICATION

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

: Focus LD 121 Laundry Detergent

: Focus LD 121 Laundry Detergent SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Product name Revision date: 04/15/2015 : Mixture Product code : 2105-2109 : 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses

More information

SCOTT* Gentle Lotion Skin Cleanser

SCOTT* Gentle Lotion Skin Cleanser SECTION 1. IDENTIFICATION Product name : Product code : 91721, 91211, 91556, 91751 Manufacturer or supplier's details Company name of supplier : Kimberly-Clark Corporation Address : 14 Holcomb Bridge Road,

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET. EPDM Granule. Date: 23/07/2015 Page 1 of 5. Manchester, Tel: +44 (0) M12 5DL. Fax: + 44 (0)

SAFETY DATA SHEET. EPDM Granule. Date: 23/07/2015 Page 1 of 5. Manchester, Tel: +44 (0) M12 5DL. Fax: + 44 (0) Date: 23/07/2015 Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF SUBSTANCE 1.1 Product Identifier: Identification on the label/ Trade name: 1.2 Relevant Identified uses of the substance and uses advised against:

More information

SAFETY DATA SHEET. Fatty Acids Kortacid 1895 Octadecanoic Acid / Stearic Acid SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER

SAFETY DATA SHEET. Fatty Acids Kortacid 1895 Octadecanoic Acid / Stearic Acid SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Stearic Acid (95%min) Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name:

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

SikaTack ELITE :

SikaTack ELITE : SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000008428 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Adhesive Manufacturer

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PRODUK DAN SYARIKAT

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PRODUK DAN SYARIKAT Safety Data Sheet according to 91/155 EC StoDivers Hydroban Reviewed on Printing date 15.06.2017 15.06.2017 MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product Name : StoDivers Hydroban Nama Produk : StoDivers Hydroban

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: Citric Acid, 1.0M (3.0N)

: Citric Acid, 1.0M (3.0N) Date of issue: 12/10/2013 Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form Product name Product code : Mixture : Citric

More information

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage.

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage. SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000000246 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Cement / Mortar Manufacturer

More information

SAFETY DATA SHEET (800) (800) Category 2 Category 2A

SAFETY DATA SHEET (800) (800) Category 2 Category 2A SAFETY DATA SHEET 1. Identification Product Identifier Other means of identification Product code Recommended use Recommended restrictions Manufacturer information Company name Address Telephone Fax Emergency

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Product name Product code : Mixture : Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate : SS-029C or SS-029C-EU 1.2. Relevant identified uses of

More information

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 5.0 Revision Date 01/17/2012 Print Date 01/29/2014

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 5.0 Revision Date 01/17/2012 Print Date 01/29/2014 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com Material Safety Data Sheet Version 5.0 Revision Date 01/17/2012 Print Date 01/29/2014 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Mueller Hinton Agar Product Number

More information

SAFETY DATA SHEET. Glycerol Refined Glycerine 99.5%min Glycerine 99%/1,2,3-Propanetriol

SAFETY DATA SHEET. Glycerol Refined Glycerine 99.5%min Glycerine 99%/1,2,3-Propanetriol Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Refined Glycerine Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name: Pacific

More information

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 1. Product and Company Identification Company BASF Canada Inc. 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D Revision Date 27/11/2015 SAFETY DATA SHEET Native Barcode Adapters According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN HELIUM HELIUM 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT Product name Nama Produk

More information

1. Product and company identification. 2. Hazardous identification. Product name: SYNTHESO HT 220 SDS No.: 1507-GHS Page 1

1. Product and company identification. 2. Hazardous identification. Product name: SYNTHESO HT 220 SDS No.: 1507-GHS Page 1 SDS No.: 1507-GHS Page 1 1. Product and company identification Product name: SYNTHESO HT 220 Company: Telephone: +81-293-42-5365 Fax: +81-293-43-3817 E-Mail: Recommended use: RSafety Data Sheet (SDS) Date:

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol meso-inositol CAS No 87-89-8 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol CAS-No. :

More information

COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, LDA. Fundada em 1960 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY

COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, LDA. Fundada em 1960 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY 1.1. Product identifier Chemical names: Polyvinyl chloride, PVC Trade names: VICIR E 1270P, E 1271P, E 1280P, E 1570P, E 1970P. CAS No.: 9002-86-2

More information

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification Safety data sheet Page: 1/10 1. Substance/preparation and company identification MasterEmaco S 5400CI Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF New Zealand Limited Level 4, 4

More information

: Trim-Kut Grinding Disc

: Trim-Kut Grinding Disc SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : Trim-Kut Grinding Disc 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

: Sika Plug SAFETY DATA SHEET. Sika Plug. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

: Sika Plug SAFETY DATA SHEET. Sika Plug. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 000000609933 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Australia Pty. Ltd. Address : Elizabeth

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifiers Product name

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifiers Product name Tris(Hydroxymethyl) Aminomethane Hydrochloride (Tris HCI) CAS No 1185-53-1 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product

More information

Helaian Data Keselamatan

Helaian Data Keselamatan 1 Pengenalan bahan kimia dan pembekal Pengenal pasti produk Nombor artikel: 42271 Nombor CAS: 1735-17-7 Nombor EC: 217-077-3 Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan Sektor Penggunaan

More information

GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media. Safety Data Sheet

GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media. Safety Data Sheet CLEANING THE WORLD WITH ACTIVATED CARBON GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media Safety Data Sheet Revision date: 2017 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

More information

Safety Data Sheet MasterEmaco T 545 also SET 45 Revision date : 2013/05/16 Page: 1/6

Safety Data Sheet MasterEmaco T 545 also SET 45 Revision date : 2013/05/16 Page: 1/6 Revision date : 2013/05/16 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Canada Inc. 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

: Master FlorPlus 307 NS

: Master FlorPlus 307 NS RISALAH DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET Tarikh Penyediaan : Nombor Rujukan : 09-Sep-14 Date Prepared : Reference No. : Master FlorPlus307NS_09.09.14_V1 BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN BAHAN / CAMPURAN

More information

Safety Data Sheet According to EG 1907/2006

Safety Data Sheet According to EG 1907/2006 Version: 2.0 Page 1 of 6 1. Identification of the substance and of the company 1.1 Product identifiers Product name [ItemNo: PSS-paa ; BatchNo: paa ] 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET DALER ROWNEY GEORGIAN OIL COLOURS APART FROM WHITE COLOURS. Georgian Oil Colours (apart from white colours)

SAFETY DATA SHEET DALER ROWNEY GEORGIAN OIL COLOURS APART FROM WHITE COLOURS. Georgian Oil Colours (apart from white colours) Page 1 of 7 1. Identification of the mixture and of the company 1.1 Product identifiers Product name Product number Brand CAS-No Georgian Oil Colours (apart from white colours) 111-xxx-xxx Daler-Rowney

More information

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Chemical type : Mixture Trade name : Colour Index/ Chemical name : Mixture Chemical characterization

More information

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 3.8 Revision Date 10/31/2011 Print Date 11/01/2011

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 3.8 Revision Date 10/31/2011 Print Date 11/01/2011 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com Material Safety Data Sheet Version 3.8 Revision Date 10/31/2011 Print Date 11/01/2011 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Albumin, from bovine serum Product

More information

Distributor : Continental Industries Group, Inc. 733 Third Avenue Fl. 20 Tel:

Distributor : Continental Industries Group, Inc. 733 Third Avenue Fl. 20 Tel: Safety Data Sheet www.continental-industries.com 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Sodium bicarbonate Version 1.0 Creation Date 01/15/2015 Distributor : Continental Industries Group,

More information

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 3.2 Revision Date 05/10/2011 Print Date 07/20/2011

SIGMA-ALDRICH. Material Safety Data Sheet Version 3.2 Revision Date 05/10/2011 Print Date 07/20/2011 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com Material Safety Data Sheet Version 3.2 Revision Date 05/10/2011 Print Date 07/20/2011 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : D-( )-Ribose Product Number :

More information

: 1320 Green Wax-Base Kleensweep

: 1320 Green Wax-Base Kleensweep SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : 1320 Green Wax-Base Kleensweep 1.2. Relevant identified uses of the substance or

More information