Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane Nombor CAS: Kegunaan: Coating raw material for industrial applications Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Kakisan/kerengsaan kulit: Kat. 2 Kerengsaan mata/ kerosakan mata yang serius: Kat. 2 Pemeka kulit: Kat. 1 Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Piktogram:

2 Mukasurat (Page): 2/21 Kata Isyarat: Amaran Pernyataan Bahaya: Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. Menyebabkan kerengsaan kulit. Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi. Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan): Pakai sarung tangan perlindungan dan pelindung mata/muka. Elakkan daripada tersedut debu/ wasap/gas/kabut/wap/semburan. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Basuh dengan air yang banyak dan sabun sehingga bersih selepas mengendalikan bahan Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas): JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. JIKA TERKENA KULIT (pada rambut): Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula. Jika kerengsaan mata berterusan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan): Lupuskan kandungan/ bekas ke tempat pengumpulan sisa berbahaya atau khusus. Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian. Boleh menyebabkan tindakbalas alahan : Mengandungi 1,6-heksametilena diisosianat 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane Nombor CAS: terubah suai Ramuan berbahaya Heksametilena diisosianat, homopolimer Kandungan (berat/berat): >= 5 % - <= 10 % Nombor CAS: Acute Tox.: Kat. 4 (Penyedutan - kabus) Skin Sens.: Kat. 1 STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.)

3 Mukasurat (Page): 3/21 1,6-heksametilena diisosianat Kandungan (berat/berat): < 0.5 % Nombor CAS: Acute Tox.: Kat. 4 (oral) Acute Tox.: Kat. 1 (Penyedutan - kabus) Skin Corr./Irrit.: Kat. 2 Eye Dam./Irrit.: Kat. 2 Resp. Sens.: Kat. 1 Skin Sens.: Kat. 1 STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.) Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Segera tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika kesukaran berlaku selepas tersedut wap/aerosol, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Apabila terkena mata: Segera basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air dengan membuka mata, rujuk pakar mata. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak, dapatkan rawatan perubatan. Nota kepada doktor: Gejala: Gejala dan kesan terpenting yang diketahui diterangkan didalam label (lihat bahagian 2) dan/atau bahagian 11., Gejala dan kesan penting selanjutnya tidak diketahui setakat ini. Nota kepada doktor: Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui, berikan aerosol dos kortikosteroid untuk mengelakkan edema pulmonari. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, serbuk kering, busa Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: pancutan air Bahaya tertentu: wap yang merbahaya

4 Mukasurat (Page): 4/21 Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran. Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Gunakan pakaian pelindung diri. Perlindungan pernafasan diperlukan. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Bagi sejumlah besar: Pam produk. Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk digunakan dengan betul. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Bekas yang panas hendaklah disejukkan untuk mengelakkan pempolimeran. Ambil langkah berjagajaga terhadap luahan statik. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan pada suhu tidak melebihi 30 C Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat dan kering. Lindungi kandungannya daripada kesan cahaya. Lindungi daripada suhu melebihi : 60 C Kerosakan akibat melebihi suhu maksimum adalah tidak berbalik. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja 1,6-heksametilena diisosianat, ;

5 Mukasurat (Page): 5/21 Nilai TWA ppm (ACGIHTLV) Nilai TWA mg/m3 ; ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)) Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang tinggi atau kesan jangka panjang: Penapis gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih >65 C, cth EN Jenis A) Perlindungan tangan: Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia. Bahan yang sesuai untuk sentuhan jangka pendek (disyorkan: Sekurang-kurangnya indeks pelindung 2, bersamaan > 30 minit tempoh penelapan menurut EN 374) getah butil (butil) mm ketebalan salutan getah nitril (NBR) mm ketebalan salutan Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian. Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166) Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: nilai ph: takat didih: cecair tidak berwarna hingga seperti kuning sedikit berbau Tidak ditentukan disebabkan oleh bahaya kesihatan yang mungkin melalui penyedutan. keterlarutan yang sangat rendah, Tidak boleh digunakan Tidak boleh digunakan Takat kilat: > 100 C (DIN 51758)

6 Mukasurat (Page): 6/21 Tahap penyejatan: tidak ditentukan Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak mencucuh Had letupan bawah: Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5-15 C dibawah takat kilat. Had letupan atas: Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan. Suhu pencucuhan: > 200 C (DIN 51794) Penguraian terma: pencucuhan sendiri: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul. Tidak swacucuh. Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Tekanan Wap: mbar (90 C) Kepekatan: g/cm3 (20 C) Ketumpatan relatif: (20 C) Ketumpatan wap relatif (udara): tidak ditentukan Keterlarutan dalam air: Tegangan permukaan: Kelikatan, dinamik: terlarut sangat sedikit Tiada data diperoleh. 1,000-2,000 mpa.s (23 C, 1,000 1/s) (DIN EN ISO 3219) 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan. Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul. Bahan yang perlu dielakkan: Tiada bahan yang diketahui perlu dielakkan.

7 Mukasurat (Page): 7/21 Tindak balas berbahaya: Produk boleh terpolimer jika hayat simpan atau suhu penyimpanan jauh melebihi had ditentukan. Haba terbentuk semasa pempolimeran. Bertindak balas dengan peroksida dan komponen radikal lain. Produk distabilkan terhadap pempolimeran spontan sebelum dihantar. Bahan penguraian berbahaya: Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 423) Tiada kematian diperhatikan LC50 tikus (melalui penyedutan): 4 h tidak ditentukan LD50 tikus (dermal): tidak ditentukan Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Merengsa kepada mata dan kulit Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Merengsa (Garispanduan OECD 404) Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa (Garispanduan OECD 405) Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Boleh menyebabkan pemekaan melalui sentuhan kulit. Data eksperimen/dikira: Cerakin Nodus Limfa Setempat Mencit (LLNA) mencit: pemekaan kulit (Garispanduan OECD 429) Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Tiada data diperoleh tentang kesan mutagen. Kekarsinogenan

8 Mukasurat (Page): 8/21 Penilaian kekarsinogenan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan perkembangan Penilaian keteratogenan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan): Catatan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Tiada data diperoleh. Bahaya penyedutan Tiada bahaya penyedutan dijangka. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Ketoksikan kepada ikan: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Ikan Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Invertebrat air: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia pulex (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik) Kepekatan nominal Keterlarutan produk adalah rendah dalam medium ujian. Eluat telah diuji. Tumbuhan akuatik: EC50 (72 h) > 100 mg/l, alga Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan: EC20 > 1,000 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209)

9 Mukasurat (Page): 9/21 Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi. Ketoksikan kronik kepada ikan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik: Tiada data diperoleh. Penilaian ketoksikan daratan: Tiada data didapati berkenaan dengan ketoksikan daratan. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Tiada data diperoleh. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Maklumat penyingkiran: % Pembentukan CO2 relatif kepada nilai teori (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, domestik) Tidak mudah terbiodegradasikan (oleh kriteria OECD). Potensi Biotumpukan Penilaian potensi bioakumilasi: Produk belum diuji. Maklumat tambahan Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan: Rawatan didalam loji rawatan air sisa biologi mestilah dijalankan menurut peraturan dan pentadbiran setempat. Nasihat ekotoksikologi lain: Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Peraturan tempatan bagi rawatan air buangan mestilah diikuti. 13. Maklumat Pelupusan Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula. Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik:

10 Mukasurat (Page): 10/21 Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan 16. Maklumat lain Produk digunakan terutamanya sebagai pengeras dalam bahan penyalutan atau pelekat. Langkah perlindungan yang sesuai, dengan merujuk risalah data keselamatan ini, perlu diambil semasa mengendalikan bahan penyalutan atau pelekat yang mengandungi poliisosianat reaktif dan monomer baki HDI. Oleh itu produk hanya boleh digunakan untuk kegunaan industri atau perdagangan. Produk tidak sesuai untuk kegunaan industri di rumah. Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3: Acute Tox. Skin Sens. STOT SE Skin Corr./Irrit. Eye Dam./Irrit. Resp. Sens. Ketoksikan akut Pemeka kulit Pendedahan tunggal STOT Kakisan/kerengsaan kulit Kerengsaan mata/ kerosakan mata yang serius Pemeka pernafasan Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

11 Mukasurat (Page): 11/21 Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

12 Mukasurat (Page): 12/21 1. Identification of the chemical and of the supplier Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Chemical name: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane CAS Number: Use: Coating raw material for industrial applications Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: Skin corrosion/irritation: Cat. 2 Serious eye damage/eye irritation: Cat. 2 Skin sensitization: Cat. 1 Label elements and precautionary statement: Pictogram: Signal Word: Warning Hazard Statement: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Precautionary Statements (Prevention): Wear protective gloves and eye/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash with plenty of water and soap thoroughly after handling.

13 Mukasurat (Page): 13/21 Precautionary Statements (Response): IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Call a POISON CENTER or doctor/physician. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If eye irritation persists: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Precautionary Statements (Disposal): Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Other hazards which do not result in classification: No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. May produce an allergic reaction. Contains: HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE 3. Composition/information on ingredients Chemical nature 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane CAS Number: modified Hazardous ingredients Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer Content (W/W): >= 5 % - <= 10 % CAS Number: Acute Tox.: Cat. 4 (Inhalation - mist) Skin Sens.: Cat. 1 STOT SE: Cat. 3 (irr. to respiratory syst.) 1,6-hexamethylene diisocyanate Content (W/W): < 0.5 % CAS Number: Acute Tox.: Cat. 4 (oral) Acute Tox.: Cat. 1 (Inhalation - mist) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Eye Dam./Irrit.: Cat. 2 Resp. Sens.: Cat. 1 Skin Sens.: Cat. 1 STOT SE: Cat. 3 (irr. to respiratory syst.) For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section First-Aid Measures General advice: Immediately remove contaminated clothing.

14 Mukasurat (Page): 14/21 If inhaled: If difficulties occur after vapour/aerosol has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. On contact with eyes: Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist. On ingestion: Rinse mouth immediately and then drink plenty of water, seek medical attention. Note to physician: Symptoms: The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2) and/or in section 11., Further important symptoms and effects are so far not known. Note to physician: Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote, administer corticosteroid dose aerosol to prevent pulmonary odema. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, dry powder, foam Unsuitable extinguishing media for safety reasons: water jet Specific hazards: harmful vapours Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Use personal protective clothing. Breathing protection required. Environmental precautions: Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

15 Mukasurat (Page): 15/21 Methods for cleaning up or taking up: For large amounts: Pump off product. For residues: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. 7. Handling and Storage Handling No special measures necessary provided product is used correctly. Protection against fire and explosion: Heated containers should be cooled to prevent polymerization. Take precautionary measures against static discharges. Storage Further information on storage conditions: Keep at temperature not exceeding 30 C. Keep container tightly closed and dry. Protect contents from the effects of light. Protect from temperatures above: 60 C Damage by exceeding the maximum temperature is not reversible. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits 1,6-hexamethylene diisocyanate, ; TWA value ppm (ACGIHTLV) TWA value mg/m3 ; ppm (OEL (MY)) Personal protective equipment Respiratory protection: Suitable respiratory protection for higher concentrations or long-term effect: Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point >65 C, e. g. EN Type A) Hand protection: Chemical resistant protective gloves Suitable materials for short-term contact (recommended: At least protective index 2, corresponding > 30 minutes of permeation time according to EN 374) butyl rubber (butyl) mm coating thickness nitrile rubber (NBR) mm coating thickness Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

16 Mukasurat (Page): 16/21 Eye protection: Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166) Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust). General safety and hygiene measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: ph value: Boiling point: liquid colourless to slightly yellow faint odour Not determined due to potential health hazard by inhalation. of very low solubility, not applicable not applicable Flash point: > 100 C (DIN 51758) Evaporation rate: not determined Flammability (solid/gas): not flammable Lower explosion limit: For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5-15 C below the flash point. Upper explosion limit: For liquids not relevant for classification and labelling. Ignition temperature: > 200 C (DIN 51794) Thermal decomposition: No decomposition if used correctly. Self ignition: not self-igniting Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: mbar (90 C)

17 Mukasurat (Page): 17/21 Density: g/cm3 (20 C) Relative density: (20 C) Relative vapour density (air): not determined Solubility in water: Surface tension: Viscosity, dynamic: sparingly soluble No data available. 1,000-2,000 mpa.s (23 C, 1,000 1/s) (DIN EN ISO 3219) 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: See MSDS section 7 - Handling and storage. Thermal decomposition: No decomposition if used correctly. Substances to avoid: No substances known that should be avoided. Hazardous reactions: The product can polymerize if the shelf life or storage temperature are greatly exceeded. Heat develops during polymerization. Reacts with peroxides and other radical components. The product is stabilized against spontaneous polymerization prior to despatch. Hazardous decomposition products: No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423) No mortality was observed. LC50 rat (by inhalation): 4 h not determined LD50 rat (dermal): not determined

18 Mukasurat (Page): 18/21 Irritation Assessment of irritating effects: Irritating to eyes and skin. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: Irritant. (OECD Guideline 404) Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant. (OECD Guideline 405) Respiratory/Skin sensitization Assessment of sensitization: May cause sensitization by skin contact. Experimental/calculated data: Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mouse: skin sensitizing (OECD Guideline 429) Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: No data available concerning mutagenic effects. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: No data available. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: No data available. Developmental toxicity Assessment of teratogenicity: No data available. Specific target organ toxicity (single exposure): Remarks: No data available. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: No data available. Aspiration hazard No aspiration hazard expected.

19 Mukasurat (Page): 19/ Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. Toxicity to fish: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Fish The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition. Aquatic invertebrates: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia pulex (OECD Guideline 202, part 1, static) Nominal concentration. The product has low solubility in the test medium. An eluate has been tested. Aquatic plants: EC50 (72 h) > 100 mg/l, algae The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition. Microorganisms/Effect on activated sludge: EC20 > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209) The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations. Chronic toxicity to fish: No data available. Chronic toxicity to aquatic invertebrates: No data available. Assessment of terrestrial toxicity: No data available concerning terrestrial toxicity. Mobility Assessment transport between environmental compartments: No data available. Persistence and degradability Elimination information: % CO2 formation relative to the theoretical value (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobic, activated sludge, domestic) Not readily biodegradable (by OECD criteria). Bioaccumulation potential Assessment bioaccumulation potential: The product has not been tested.

20 Mukasurat (Page): 20/21 Additional information Add. remarks environm. fate & pathway: Treatment in biological waste water treatment plants has to be performed according to local and administrative regulations. Other ecotoxicological advice: Do not release untreated into natural waters. The local regulations on waste-water treatment must be followed. 13. Disposal Considerations Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations. Contaminated packaging: Uncontaminated packaging can be re-used. Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information

21 Mukasurat (Page): 21/ Other Information The product is used mainly as a hardener in coating materials or adhesives. The handling of coating materials or adhesives containing reactive polyisocyanates and residual monomeric HDI requires appropriate protective measures referred to in this safety data sheet. These products may therefore be used only in industrial or trade applications. They are not suitable for use in homeworker (DIY) applications. Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3: Acute Tox. Skin Sens. STOT SE Skin Corr./Irrit. Eye Dam./Irrit. Resp. Sens. Acute toxicity Skin sensitization Specific target organ toxicity single exposure Skin corrosion/irritation Serious eye damage/eye irritation Respiratory sensitization Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

Safety Data Sheet MasterRoc MP 309 Resin Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8

Safety Data Sheet MasterRoc MP 309 Resin Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8 Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: for industrial and professional users

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/12 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Efka FA 4663 (old Texaphor 963) Use: dispersing agent Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia Plaza GRI,

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/11 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification DRIVE XL HERBICIDE Use: crop protection product, herbicide Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

Safety Data Sheet Plantaren 818 UP/MB Revision date : 2018/02/14 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 818 UP/MB Revision date : 2018/02/14 Page: 1/9 Revision date : 2018/02/14 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: surfactants * The Recommended use identified

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSeal M 210SL Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP)

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP) Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label: Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The "Recommended use" identified for this product

More information

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Chemical * The Recommended use identified

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

Royal Flush - Portable Toilet Digestant Safety Data Sheet

Royal Flush - Portable Toilet Digestant Safety Data Sheet SECTION 1: Product and company identification Product name : Royal Flush - Portable Toilet Digestant Use of the substance/mixture : Bacterial digestant Product code : 0530 Company : Total Solutions P.O.

More information

SikaTack ELITE :

SikaTack ELITE : SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000008428 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Adhesive Manufacturer

More information

: Master FlorPlus 307 NS

: Master FlorPlus 307 NS RISALAH DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET Tarikh Penyediaan : Nombor Rujukan : 09-Sep-14 Date Prepared : Reference No. : Master FlorPlus307NS_09.09.14_V1 BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN BAHAN / CAMPURAN

More information

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606621 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/10 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product identifier MasterRoc STS 112 also Shotpatch 12 Relevant identified uses of the substance or

More information

: Total Sulfite Assay Kit

: Total Sulfite Assay Kit Total Sulfite Assay Kit Kit Safety Information Sheet Date of issue: 28/11/2013 Revision date: 11/01/2018 Supersedes: 06/09/2016 Version: 1.3 SECTION 1: Kit identification 1.1. Kit identifier Product name

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

: Sika MonoTop -620 MY

: Sika MonoTop -620 MY SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606185 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

: ARDEX-FLEX FS. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification

: ARDEX-FLEX FS. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification Date of issue: 1/4/2017 Revision date: 3/30/2017 Supersedes: 1/4/2017 Version: 1.1 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: SikaFloor Marine KG-404 N

: SikaFloor Marine KG-404 N SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000605132 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Safety Data Sheet Inoterra DWF Revision date : 2015/03/12 Page: 1/8

Safety Data Sheet Inoterra DWF Revision date : 2015/03/12 Page: 1/8 Revision date : 2015/03/12 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Surfactant for industrial and institutional

More information

: Sika AnchorFix -S Part A

: Sika AnchorFix -S Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000608771 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

: SikaTop Seal-109 MY Part A

: SikaTop Seal-109 MY Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606186 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

FORMULA 2000 PLUS COMPONENT

FORMULA 2000 PLUS COMPONENT Page 1 of 7 1. Identification Product identifier Use of the substance/mixture Cleaner Details of the supplier of the safety data sheet Company name: Street: 1295 Walt Whitman Road, Place: USA Melville,

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-5000ppm) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-5000ppm) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The Recommended use identified

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D Revision Date 27/11/2015 SAFETY DATA SHEET Native Barcode Adapters According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF

More information

Helaian Data Keselamatan

Helaian Data Keselamatan 1 Pengenalan bahan kimia dan pembekal Pengenal pasti produk Nombor artikel: 42271 Nombor CAS: 1735-17-7 Nombor EC: 217-077-3 Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan Sektor Penggunaan

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Page 1/5 1. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT AND OF THE COMPANY Trade name: NPEL-127 Company identification: Plastics Corporation 201, Tung Hwa North Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. Telephone: 886-2-27178258

More information

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Other means of identification : Zacsil Solution : Grades: 30, 865, 18, Electronics

More information

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 International Paint Sdn Bhd Safety Data Sheet EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 1. Product and company identification 1.1. Product identifier INTERSHIELD 803 PART B Product

More information

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification Safety data sheet Page: 1/10 1. Substance/preparation and company identification MasterEmaco S 5400CI Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF New Zealand Limited Level 4, 4

More information

Hydrochloric Acid - 36%

Hydrochloric Acid - 36% Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Hydrochloric Acid - 36% Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Hydrochloric Acid - 36% Other names

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN < 2.9 % H2 in Ar < 2.9% H2 dalam Ar 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

More information

The Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet

The Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet e Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet (Ascorbic Acid) SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name Vitamin C Identification

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/preparation

More information

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON 2050 Chemical name: Aluminatesilicate

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

Hydrochloric Acid 4M

Hydrochloric Acid 4M Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names CAS No. 7647-01-0 Index No. 017-002-01-X EC

More information

SAFETY DATA SHEET. Part Number: , PROTEX ALCLEAN

SAFETY DATA SHEET. Part Number: , PROTEX ALCLEAN Page 1 (8) SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Trade name 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifiers Product name : Cinnamaldehyde

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifiers Product name : Cinnamaldehyde Cinnamaldehyde CAS No 104-55-2 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifiers Product name : Cinnamaldehyde

More information

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 1. Product and Company Identification Company BASF Canada Inc. 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Chemical type : Mixture Trade name : Colour Index/ Chemical name : Mixture Chemical characterization

More information

Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/ SECTION IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/ SECTION IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1. SECTION IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier: Pemco Antifreeze 911 (-40) 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Product name Product code : Mixture : Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate : SS-029C or SS-029C-EU 1.2. Relevant identified uses of

More information

: Sikadur -31 CF Normal Part A

: Sikadur -31 CF Normal Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 100000006826 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol Safety data sheet Page: 1/13 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina AGS Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/14 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier MasterAir 115 also MICRO-AIR 115 1.2. Relevant identified uses of

More information