Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear Nombor CAS: Kegunaan: Bahan kimia untuk sabun, detergen, dan kosmetik. Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik.: Kat. 2 Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Piktogram:

2 Mukasurat (Page): 2/19 Pernyataan Bahaya: Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan. Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan): Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas): Pungut tumpahan. Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan): Lupuskan kandungan/ bekas ke tempat pengumpulan sisa berbahaya atau khusus. Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan. 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia penstabil Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear Nombor CAS: Ramuan berbahaya Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl- Kandungan (berat/berat): >= 0.3 % - < 1 % Nombor CAS: Skin Sens.: Kat. 1B Aquatic Chronic: Kat. 1 Faktor-M kronik: 1 Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

3 Mukasurat (Page): 3/19 Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Apabila terkena mata: Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Nota kepada doktor: Gejala: Gejala dan kesan terpenting yang diketahui diterangkan didalam label (lihat bahagian 2) dan/atau bahagian 11. Gejala dan kesan penting selanjutnya tidak diketahui setakat ini. Nota kepada doktor: Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, serbuk kering, busa Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: pancutan air Bahaya tertentu: wap yang merbahaya Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran. Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Gunakan pakaian pelindung diri. Perlindungan pernafasan diperlukan. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

4 Mukasurat (Page): 4/19 Kaedah pembersihan atau penyerapan: Bagi sejumlah besar: Pam produk. Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk digunakan dengan betul. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik. Penyimpanan Asingkan daripada asid dan alkali. Asingkan daripada agen pengoksida yang kuat. Asingkan daripada makanan dan makanan haiwan. Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan bekas yang tertutup rapat di tempat yang dingin dan mempunyai pengalihudaraan yang baik. Simpan hanya dalam bekas asal sahaja. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja Tiada had pendedahan pekerjaan yang diketahui. Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan jika berlaku pelepasan wap/aerosol. Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2) Perlindungan tangan: Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia. Bahan yang sesuai untuk sentuhan jangka pendek (disyorkan: Sekurang-kurangnya indeks pelindung 2, bersamaan > 30 minit tempoh penelapan menurut EN 374) getah butil (butil) mm ketebalan salutan getah nitril (NBR) mm ketebalan salutan Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian. Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi.

5 Mukasurat (Page): 5/19 Perlindungan badan: Perlindungan badan mestilah dipilih berdasarkan tahap aktiviti dan pendedahan. Langkah kebersihan dan keselamatan am: Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakannya. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Pada akhir waktu kerja, kulit hendaklah dibasuh dan disapukan dengan agen penjagaan kulit. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: cecair kuning sedikit berbau Tiada maklumat berkaitan diperoleh. nilai ph: 5.4 (10 g/l, C) Suhu lebur: -54 C takat didih: 174 C (0.11 hpa) (Garispanduan OECD 103) Takat kilat: > 200 C (DIN 51758) Tahap penyejatan: Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap. Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak mencucuh Had letupan bawah: Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5-15 C dibawah takat kilat. Had letupan atas: Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan. Suhu pencucuhan: 410 C (DIN 51794) Penguraian terma: > 350 C Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. pencucuhan sendiri: Suhu: 410 C Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api

6 Mukasurat (Page): 6/19 Tekanan Wap: Kepekatan: 0.1 hpa g/cm3 Keterlarutan dalam air: tidak terlarut < g/l Keterlarutan (kualitatif) pelarut: pelarut organik terlarut Keterlarutan (kuantitatif) pelarut: aseton > 500 g/l Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): 8.9 (20-25 C) Kelikatan, dinamik: 1,800-2,000 mpa.s Maklumat lain: Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini. 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Elakkan nyahcas elektrostatik. Penguraian terma: > 350 C Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. Bahan yang perlu dielakkan: asid kuat, bes kuat, agen pengoksida yang kuat Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam Tindak balas berbahaya: Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan. Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Tidak toksik jika tersedut. Tidak toksik selepas sekali ditelan.

7 Mukasurat (Page): 7/19 Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 401) LD50 tikus (dermal): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 402) Kerengsaan Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 404) Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 405) Pemekaan pernafasan/kulit Data eksperimen/dikira: lain marmut: Tidak memeka Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Bahan tidak mutagen dalam ujian dengan mamalia. Tiada kesan mutagen ditemui dalam pelbagai ujian dengan bakteria dan kultur sel mamalia. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan: Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan. Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan): Penilaian sekali STOT: Berdasarkan maklumat yang ada, ketoksikan organ sasaran yang khusus adalah tidak dijangka selepas sekali pendedahan. Bahaya penyedutan Tiada bahaya penyedutan dijangka. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik:

8 Mukasurat (Page): 8/19 Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan. Toksik secara akut kepada organisma akuatik. Boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang kepada alam sekitar akuatik. Ketoksikan kepada ikan: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (Garispanduan OECD 203) Invertebrat air: EC50 (24 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1) Tumbuhan akuatik: EC50 (72 h) > 5 mg/l, Scenedesmus sp. (Garispanduan OECD 201) Tiada kesan pada kepekatan ujian yang tertinggi. Diuji pada keterlarutan melebihi maksimum. Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan: EC50 (3 h) > 100 mg/l, Enap cemar diaktifkan Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik: Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), 0.2 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 211, semistatik) Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan. Organisma hidupan tanah: Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (14 hari) > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (, Tanah tiruan) Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air Tiada data diperoleh. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Maklumat penyingkiran: (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Tidak terbiodegradasikan Potensi Biotumpukan Potensi Biotumpukan: Oleh sebab pekali agihan n-oktanol/air (log Pow), akumulasi dalam organisma mungkin berlaku. Maklumat tambahan Nasihat ekotoksikologi lain: Jangan biarkan memasuki tanah, jalan air atau saluran air sisa. Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah. 13. Maklumat Pelupusan Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

9 Mukasurat (Page): 9/19 Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula. Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik: Kelas bahaya: 9 Kumpulan pembungkusan: III Nombor-ID: UN 3082 Label Bahaya: 9, EHSM Nama penghantaran yang betul: BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN ALAM SEKITAR, CECAIR, N.O.S (mengandungi HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE DERIVATIVE) Maklumat lanjut Kod Hazchem:3Z Nombor IERG:47 Pengangkutan laut IMDG Kelas bahaya: 9 Kumpulan pembungkusan: III Nombor-ID: UN 3082 Label Bahaya: 9, EHSM Bahan pencemar laut: YA Nama penghantaran yang betul: BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN ALAM SEKITAR, CECAIR, N.O.S (mengandungi HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE DERIVATIVE) Pengangkutan udara IATA/ICAO Kelas bahaya: 9 Kumpulan pembungkusan: III Nombor-ID: UN 3082 Label Bahaya: 9, EHSM Nama penghantaran yang betul: BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN ALAM SEKITAR, CECAIR, N.O.S (mengandungi HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE DERIVATIVE) Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC Peraturan: Penghantaran yang diluluskan: Tidak dinilai Tidak dinilai

10 Mukasurat (Page): 10/19 Nama pencemaran: Kategori pencemaran: Jenis Kapal: Tidak dinilai Tidak dinilai Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan 16. Maklumat lain Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3: Skin Sens. Aquatic Chronic Pemeka kulit Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik. Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

11 Mukasurat (Page): 11/19 1. Identification of the chemical and of the supplier Tinogard TL Chemical name: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear CAS Number: Use: Chemical for soaps, detergents and cosmetic Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: Hazardous to the aquatic environment - chronic: Cat. 2 Label elements and precautionary statement: Pictogram: Hazard Statement: Toxic to aquatic life with long lasting effects. Precautionary Statements (Prevention): Avoid release to the environment. Precautionary Statements (Response): Collect spillage. Precautionary Statements (Disposal): Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Other hazards which do not result in classification:

12 Mukasurat (Page): 12/19 If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture. 3. Composition/information on ingredients Chemical nature stabilizer Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear CAS Number: Hazardous ingredients Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl- Content (W/W): >= 0.3 % - < 1 % CAS Number: Skin Sens.: Cat. 1B Aquatic Chronic: Cat. 1 M-factor chronic: 1 For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing. If inhaled: Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. On contact with eyes: Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. Note to physician: Symptoms: The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2) and/or in section 11. Further important symptoms and effects are so far not known. Note to physician: Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

13 Mukasurat (Page): 13/19 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, dry powder, foam Unsuitable extinguishing media for safety reasons: water jet Specific hazards: harmful vapours Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Use personal protective clothing. Breathing protection required. Environmental precautions: Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. Methods for cleaning up or taking up: For large amounts: Pump off product. For residues: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. 7. Handling and Storage Handling No special measures necessary provided product is used correctly. Protection against fire and explosion: Take precautionary measures against static discharges. Storage Segregate from acids and bases. Segregate from strong oxidizing agents. Segregate from foods and animal feeds. Further information on storage conditions: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place. Keep only in the original container.

14 Mukasurat (Page): 14/19 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits No occupational exposure limits known. Personal protective equipment Respiratory protection: Respiratory protection in case of vapour/aerosol release. Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2) Hand protection: Chemical resistant protective gloves Suitable materials for short-term contact (recommended: At least protective index 2, corresponding > 30 minutes of permeation time according to EN 374) butyl rubber (butyl) mm coating thickness nitrile rubber (NBR) mm coating thickness Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types. Eye protection: Safety glasses with side-shields. Body protection: Body protection must be chosen based on level of activity and exposure. General safety and hygiene measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is recommended. When using, do not eat, drink or smoke. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. At the end of the shift the skin should be cleaned and skin-care agents applied. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: liquid yellow faint odour No applicable information available. ph value: 5.4 (10 g/l, C) Melting temperature: -54 C

15 Mukasurat (Page): 15/19 Boiling point: 174 C (0.11 hpa) (OECD Guideline 103) Flash point: > 200 C (DIN 51758) Evaporation rate: Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure. Flammability (solid/gas): not flammable Lower explosion limit: For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5-15 C below the flash point. Upper explosion limit: For liquids not relevant for classification and labelling. Ignition temperature: 410 C (DIN 51794) Thermal decomposition: > 350 C No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated. Self ignition: Temperature: 410 C Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: Density: 0.1 hpa g/cm3 Solubility in water: insoluble < g/l Solubility (qualitative) solvent(s): organic solvents soluble Solubility (quantitative) solvent(s): acetone > 500 g/l Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): 8.9 (20-25 C) Viscosity, dynamic: 1,800-2,000 mpa.s Other Information: If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section.

16 Mukasurat (Page): 16/ Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Avoid electro-static discharge. Thermal decomposition: > 350 C No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated. Substances to avoid: strong acids, strong bases, strong oxidizing agents Corrosion to metals: No corrosive effect on metal. Hazardous reactions: No hazardous reactions when stored and handled according to instructions. No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single skin contact. Virtually nontoxic by inhalation. Virtually nontoxic after a single ingestion. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 401) LD50 rat (dermal): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402) Irritation Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 404) Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 405) Respiratory/Skin sensitization Experimental/calculated data: other guinea pig: Non-sensitizing. Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: The substance was not mutagenic in a test with mammals. No mutagenic effect was found in various tests with bacteria and mammalian cell culture.

17 Mukasurat (Page): 17/19 Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. Specific target organ toxicity (single exposure): Assessment of STOT single: Based on the available information there is no specific target organ toxicity to be expected after a single exposure. Aspiration hazard No aspiration hazard expected. 12. Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: Toxic to aquatic life with long lasting effects. Acutely toxic for aquatic organisms. May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Toxicity to fish: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203) Aquatic invertebrates: EC50 (24 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1) Aquatic plants: EC50 (72 h) > 5 mg/l, Scenedesmus sp. (OECD Guideline 201) No effects at the highest test concentration. Tested above maximum solubility. Microorganisms/Effect on activated sludge: EC50 (3 h) > 100 mg/l, activated sludge Chronic toxicity to aquatic invertebrates: No observed effect concentration (21 d), 0.2 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic) No toxic effects occur within the range of solubility. Soil living organisms: No observed effect concentration (14 d) > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 222, artificial soil)

18 Mukasurat (Page): 18/19 Mobility Assessment transport between environmental compartments: The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface. No data available. Persistence and degradability Elimination information: (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Non-biodegradable. Bioaccumulation potential Bioaccumulation potential: Because of the n-octanol/water distribution coefficient (log Pow) accumulation in organisms is possible. Additional information Other ecotoxicological advice: Do not allow to enter soil, waterways or waste water channels. Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations. 13. Disposal Considerations Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations. Contaminated packaging: Uncontaminated packaging can be re-used. Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents. 14. Transport Information Domestic transport: Hazard class: 9 Packing group: III ID number: UN 3082 Hazard label: 9, EHSM Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE DERIVATIVE) Further information Hazchem Code:3Z IERG Number:47 Sea transport

19 Mukasurat (Page): 19/19 IMDG Hazard class: 9 Packing group: III ID number: UN 3082 Hazard label: 9, EHSM Marine pollutant: YES Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE DERIVATIVE) Air transport IATA/ICAO Hazard class: 9 Packing group: III ID number: UN 3082 Hazard label: 9, EHSM Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE DERIVATIVE) Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information 16. Other Information Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3: Skin Sens. Aquatic Chronic Skin sensitization Hazardous to the aquatic environment - chronic Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Etingal S Kegunaan: penyahbusa Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Super Green 839Z Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinuvin 123 Nama bahan kimia: Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, reactionproducts

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Mearlin Exterior Bright White 139X Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/23 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Orasol Yellow 157 Nama bahan kimia: Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Paliotol Orange L 2930 HD Nama bahan kimia: C.I. Pigment Orange 67 Kegunaan: Colorants for the Paints,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm Cadangan penggunaan: Blok busa sel terbuka, Untuk pemprosesan insdustrial

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP)

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP) Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label: Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The "Recommended use" identified for this product

More information

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The Recommended use identified

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

: Total Sulfite Assay Kit

: Total Sulfite Assay Kit Total Sulfite Assay Kit Kit Safety Information Sheet Date of issue: 28/11/2013 Revision date: 11/01/2018 Supersedes: 06/09/2016 Version: 1.3 SECTION 1: Kit identification 1.1. Kit identifier Product name

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Chemical * The Recommended use identified

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol Safety data sheet Page: 1/13 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina AGS Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene

More information

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT Revision Date 06-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/preparation

More information

SAFETY DATA SHEET POLYPROPYLENE ABSORBENT BOOM

SAFETY DATA SHEET POLYPROPYLENE ABSORBENT BOOM Revision Date 02-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

: Sika AnchorFix -S Part A

: Sika AnchorFix -S Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000608771 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6 Print date: 05.02.2015 Page 1 of 6 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product code: 0.489.3014 1.2. Relevant identified uses of the

More information

: SikaTop Seal-109 MY Part A

: SikaTop Seal-109 MY Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606186 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

Version 2.1 Revision Date 10/19/2015 Print Date 06/28/2016. QIAGEN Str. 1 D Hilden

Version 2.1 Revision Date 10/19/2015 Print Date 06/28/2016. QIAGEN Str. 1 D Hilden SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Manufacturer or supplier's details Company : QIAGEN GmbH QIAGEN Str. 1 D-40724 Hilden Telephone : +49-02103-29-0 Responsible Department E-mail

More information

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Other means of identification : Zacsil Solution : Grades: 30, 865, 18, Electronics

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

SAFETY DATA SHEET. 1. Identification of the substance or preparation and the company/ undertaking. In vitro diagnostic product; Laboratory chemical

SAFETY DATA SHEET. 1. Identification of the substance or preparation and the company/ undertaking. In vitro diagnostic product; Laboratory chemical 1. Identification of the substance or preparation and the company/ undertaking 1.1 Product Identifier Product Name: Product Code: DNase Agar DM132 series 1.2 Relevant identified uses of the substance or

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

SAFETY DATA SHEET. Glycerol CRUDE GLYCERINE Glycerine/Glycerol 75% - 95% SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER

SAFETY DATA SHEET. Glycerol CRUDE GLYCERINE Glycerine/Glycerol 75% - 95% SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Crude Glycerine Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name: Pacific

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/11 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification DRIVE XL HERBICIDE Use: crop protection product, herbicide Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue)

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue) Safety data sheed in accordance with 2001/58/EC Page 1 of 5 1. Identification of the substance/preparation and company Trade name Safebrake 3m (DOT3) blue Use of the substance/preparation. Industry sector

More information

: 1320 Green Wax-Base Kleensweep

: 1320 Green Wax-Base Kleensweep SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : 1320 Green Wax-Base Kleensweep 1.2. Relevant identified uses of the substance or

More information

Safety Data Sheet MasterRoc MP 309 Resin Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8

Safety Data Sheet MasterRoc MP 309 Resin Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8 Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: for industrial and professional users

More information

GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media. Safety Data Sheet

GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media. Safety Data Sheet CLEANING THE WORLD WITH ACTIVATED CARBON GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media Safety Data Sheet Revision date: 2017 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

More information

SAFETY DATA SHEET <#####> Rompun 100 mg/ml Xylazine Version 4.0 Revision Date 05/08/2014

SAFETY DATA SHEET <#####> Rompun 100 mg/ml Xylazine Version 4.0 Revision Date 05/08/2014 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Product Name: MSDS Number: 122000007165 Use : veterinary medicine Company BAYER HEALTHCARE LLC Animal Health

More information

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product identifiers

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product identifiers PROFENOFOS 500 EC MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. 1.1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product identifiers Product name : Profenofos 1.2 Relevant identified uses of

More information

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Chemical type : Mixture Trade name : Colour Index/ Chemical name : Mixture Chemical characterization

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Calcium Chloride, anhydrous

Calcium Chloride, anhydrous Calcium Chloride, anhydrous 1. SUPPLIER INFORMATION JAK Water Systems Ltd, Unit 1 Scopwick Lodge, Scopwick Heath, Metheringham, Lincoln, LN4 3DL Telephone: 01526 322214 Email: info@jakwater.co.uk 2. IDENTIFICATION

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

1st Gear Leather Conditioner

1st Gear Leather Conditioner Date of issue: Version: 1.21 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form Product name Product group : Mixture : 1st Gear Leather

More information

Version 1.4 Revision Date 10/19/2015 Print Date 12/01/2015. QIAGEN Str. 1 D Hilden

Version 1.4 Revision Date 10/19/2015 Print Date 12/01/2015. QIAGEN Str. 1 D Hilden SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Manufacturer or supplier's details Company : QIAGEN GmbH QIAGEN Str. 1 D-40724 Hilden Telephone : +49-02103-29-0 Responsible Department E-mail

More information

SAFETY DATA SHEET. Part Number: , PROTEX ALCLEAN

SAFETY DATA SHEET. Part Number: , PROTEX ALCLEAN Page 1 (8) SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Trade name 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

: MR MUSCLE Bathroom & Toilet Cleaner

: MR MUSCLE Bathroom & Toilet Cleaner 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Product identifier : MR MUSCLE Bathroom & Toilet Cleaner Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser

SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser Revision Date 06/09/2013 Revision 3 Supersedes date 06/09/2013 SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier

More information

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Product name Product code : Mixture : Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate : SS-029C or SS-029C-EU 1.2. Relevant identified uses of

More information

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Biological agent * The Recommended use

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D Revision Date 27/11/2015 SAFETY DATA SHEET Native Barcode Adapters According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF

More information

Safety Data Sheet MasterGlenium 7511 Revision date : 2018/04/18 Page: 1/9

Safety Data Sheet MasterGlenium 7511 Revision date : 2018/04/18 Page: 1/9 Revision date : 2018/04/18 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: for industrial and professional users

More information

The Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet

The Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet e Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet (Ascorbic Acid) SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name Vitamin C Identification

More information

Safety data sheet Divergan* F Revision date : 2006/06/08 Page: 1/6

Safety data sheet Divergan* F Revision date : 2006/06/08 Page: 1/6 Revision date : 2006/06/08 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC:

More information

: Focus LD 121 Laundry Detergent

: Focus LD 121 Laundry Detergent SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Product name Revision date: 04/15/2015 : Mixture Product code : 2105-2109 : 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses

More information

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Laboratory chemical

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Laboratory chemical Seite 1 von 5 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier ; component of the SW set Order number: 270-1 1.2 Relevant identified uses of the substance

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

SAFETY DATA SHEET. Fatty Acids Kortacid 1895 Octadecanoic Acid / Stearic Acid SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER

SAFETY DATA SHEET. Fatty Acids Kortacid 1895 Octadecanoic Acid / Stearic Acid SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Stearic Acid (95%min) Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name:

More information

Safety Data Sheet Safety Data Sheet in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended.

Safety Data Sheet Safety Data Sheet in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended. Date of issue: 27/06/2013 Revision date: 27/06/2013 Supersedes: 04/02/2010 Version: 4.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product

More information

: Sikadur -31 CF Normal Part A

: Sikadur -31 CF Normal Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 100000006826 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet Tinuvin 312 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Tinuvin 312 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Tinuvin 312 Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: stabilizer * The Recommended

More information