Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri bagi Salutan Kayu, Perumusan Industri bagi Cat dan Lakuer dalaman/luaran, Perumusan Industri bagi Cat dan Salutan untuk Kegunaan Industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Komposisi / maklumat tentang ramuan Keadaan kimia alkoksilat alkohol lemak-uretana

2 Mukasurat (Page): 2/16 dilarutkan dalam air, 2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilena glikol monobutil eter Ramuan berbahaya 2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilena glikol monobutil eter Kandungan (berat/berat): < 13 % Nombor CAS: Nombor EC: Nombor-INDEX: Lambang bahaya: Xi Ungkapan - Risiko: 36 Perkataan bagi lambang bahaya dan ungkapan Risiko dikhususkan dalam bab 16 jika kandungan berbahaya dinyatakan. 3. Pengenalpastian bahaya Tiada bahaya khusus yang diketahui. 4. Langkah pertolongan cemas Nasihat am: Segera tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Apabila terkena mata: Segera basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air dengan membuka mata, rujuk pakar mata. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak, dapatkan rawatan perubatan. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada data diperoleh. Bahaya: Tiada data diperoleh. Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah memadam kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, busa, karbon dioksida, serbuk kering Bahaya tertentu:

3 Mukasurat (Page): 3/16 Tiada bahaya khusus yang diketahui. Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap dan pakaian pelindung kimia. Maklumat lanjut: Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. 6. Langkah pelepasan tidak sengaja Langkah pencegahan diri: Gunakan pakaian pelindung diri. Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Bagi sejumlah besar: Pam produk. Bagi baki: Bilas dengan air. 7. Pengendalian dan penyimpanan Pengendalian Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Kesan bahan mudah terbakar boleh mengumpul dalam ruang wap sistem Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan terlindung daripada pembekuan. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja 2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilena glikol monobutil eter, ; Nilai TWA 10 ppm (ACGIHTLV), Pecahan dan wap boleh sedut Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan tangan: Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya.

4 Mukasurat (Page): 4/16 Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166) Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. 9. Sifat kimia dan fizikal Bentuk: Warna: Bau: cecair Tidak berwarna sedikit berbau nilai ph: (DIN ISO 976) julat beku: -5-0 C Julat didih: C Takat kilat: Kemudahbakaran: Had letupan bawah: Had letupan atas: Tidak boleh ditentukan., Pemadam api pandu tidak mencucuh Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5-15 C dibawah takat kilat. Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan. Suhu pencucuhan: 360 C pencucuhan sendiri: Tidak swacucuh. Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Tekanan Wap: Kepekatan: 22.3 mbar (20 C) dianggarkan 1.05 g/cm3 (20 C) (ISO )

5 Mukasurat (Page): 5/16 Ketumpatan relatif: Tiada data diperoleh. Ketumpatan wap relatif (udara): Tiada data diperoleh. Keterlarutan dalam air: terlarut campur Keterlarutcampurkan dengan air: terlarut campur Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): Tiada data diperoleh. Kelikatan, dinamik: 1,600-6,000 mpa.s (23 C, 100 1/s) (DIN EN ISO 3219) Kandungan pepejal: % (DIN EN ISO 3251) 10. Kestabilan dan kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Elakkan suhu yang ekstrem. Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul. Bahan yang perlu dielakkan: Tiada bahan yang diketahui perlu dielakkan. Tindak balas berbahaya: Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan. Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. 11. Maklumat Ketoksikan Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Tidak merengsakan kulit. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen. Kerengsaan kulit primer arnab: tidak merengsa (Ujian BASF) TS lain

6 Mukasurat (Page): 6/16 Kerengsaan primer pada membran mukus arnab: Merengsa (Ujian BASF) TS lain Ketoksikan genetik Penilaian kemutagenan: Tiada data diperoleh tentang kesan mutagen. Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan: Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Dijangka tidak menyebabkan ketoksikan pembiakan (berdasarkan komposisi). Ketoksikan perkembangan Penilaian keteratogenan: Data yang boleh didapati untuk penilaian kesan bahan kepada ketoksikan perkembangan tidak mencukupi untuk penilaian yang lengkap. Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan Produk belum diuji. Penyataan adalah berdasarkan ciri setiap komponen. 12. Maklumat ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Ketoksikan kepada ikan: (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, statik) Kepekatan nominal Invertebrat air: (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik) Kepekatan nominal Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Tiada data diperoleh.

7 Mukasurat (Page): 7/16 Keterusan dan boleh keterdegradasikan Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O): Tersingkir daripada air secara sederhana/sebahagian. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Maklumat penyingkiran: % Pengurangan DOC (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,Bah. C) Tersingkir daripada air secara sederhana/sebahagian. Potensi Biotumpukan Penilaian potensi bioakumilasi: Produk belum diuji. Maklumat tambahan Nasihat ekotoksikologi lain: Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi. Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Peraturan tempatan bagi rawatan air buangan mestilah diikuti. Data ekologi ditentukan oleh analogi. 13. Pertimbangan untuk pelupusan Mesti dihantar ke loji pembakaran yang sesuai, mematuhi peraturan Kod sisa menurut katalog sisa Eropah atau EWC (European waste catalog) tidak boleh ditentukan kerana ia bergantung pada penggunaannya. Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan. 14. Maklumat pengangkutan Pengangkutan domestik Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO

8 Mukasurat (Page): 8/16 Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan 15. Maklumat pengawalaturan : Peraturan Kesatuan Eropah (Pelabelan) Arahan 1999/45/EEC ('Arahan Sediaan'): Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut Arahan EC. Pengelasan menurut kaedah pengiraan bagi arahan untuk sediaan (1999/45/EC) Peraturan lain Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini. 16. Maklumat lain Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Teks penuh bagi symbol bahaya dan ungkapan Risiko jika dinyatakan sebagai komponen bahaya di dalam Bab 2. Xi Merengsa 36 Merengsa kepada mata Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

9 Mukasurat (Page): 9/16 1. Substance/preparation and company identification Rheovis PU 1280 Chemical family: fatty alcohol alkoxylate-urethane Use: Industrial Formulation of Wood Coatings, Industrial Formulation of interior/exterior Paints and Lacquers, Industrial Formulation of Paints and Coatings for Industrial Use Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Composition/information on ingredients Chemical nature fatty alcohol alkoxylate-urethane dissolved in: water, Butyl diglycol Hazardous ingredients Butyl diglycol Content (W/W): < 13 % CAS Number: EC-Number: INDEX-Number: Hazard symbol(s): Xi R-phrase(s): 36 The wording of the hazard symbols and R-phrases is specified in section 16 if dangerous ingredients are mentioned. 3. Hazard identification No particular hazards known.

10 Mukasurat (Page): 10/16 4. First-Aid Measures General advice: Immediately remove contaminated clothing. If inhaled: Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. On contact with eyes: Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist. On ingestion: Rinse mouth immediately and then drink plenty of water, seek medical attention. Note to physician: Symptoms: No data available. Hazards: No data available. Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, foam, carbon dioxide, dry powder Specific hazards: No particular hazards known. Special protective equipment: Wear self-contained breathing apparatus and chemical-protective clothing. Further information: Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Use personal protective clothing. Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Environmental precautions: Do not release untreated into natural waters.

11 Mukasurat (Page): 11/16 Methods for cleaning up or taking up: For small amounts: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations. For large amounts: Pump off product. For residues: Rinse away with water. 7. Handling and Storage Handling Protection against fire and explosion: Traces of flammable substances can collect in the vapour space of closed systems, therefore keep sources of ignition away. Storage Further information on storage conditions: Store protected against freezing. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits Butyl diglycol, ; TWA value 10 ppm (ACGIHTLV), Inhalable fraction and vapor Personal protective equipment Hand protection: Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) and other Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Eye protection: Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166) Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust). General safety and hygiene measures: Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift.

12 Mukasurat (Page): 12/16 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: liquid colourless faint odour ph value: (DIN ISO 976) freezing range: -5-0 C Boiling range: C Flash point: Flammability: Lower explosion limit: Upper explosion limit: Not determinable., Pilot light extinguishes. not flammable For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5-15 C below the flash point. For liquids not relevant for classification and labelling. Ignition temperature: 360 C Self ignition: not self-igniting Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: 22.3 mbar (20 C) Density: approx g/cm3 (20 C) Relative density: No data available. Relative vapour density (air): No data available. (ISO ) Solubility in water: miscible Miscibility with water: miscible Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): No data available. Viscosity, dynamic: 1,600-6,000 mpa.s (23 C, 100 1/s) (DIN EN ISO 3219) Solids content: % (DIN EN ISO 3251)

13 Mukasurat (Page): 13/ Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid extreme temperatures. Thermal decomposition: No decomposition if used correctly. Substances to avoid: No substances known that should be avoided. Hazardous reactions: No hazardous reactions when stored and handled according to instructions. No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion. LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg Irritation Assessment of irritating effects: Not irritating to the skin. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components. Primary skin irritation rabbit: non-irritant (BASF-Test) other TS Primary irritations of the mucous membrane rabbit: Irritant. (BASF-Test) other TS Genetic toxicity Assessment of mutagenicity: No data available concerning mutagenic effects. The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect. Reproductive toxicity

14 Mukasurat (Page): 14/16 Assessment of reproduction toxicity: Not expected to cause reproductive toxicity (based on composition). Developmental toxicity Assessment of teratogenicity: The data available for an assessment of the effect of the substance on developmental toxicity are not sufficient for a proper evaluation. Other relevant toxicity information The product has not been tested. The statements are based on the properties of the individual components. 12. Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition. Toxicity to fish: (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static) Nominal concentration. Aquatic invertebrates: (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static) Nominal concentration. Mobility Assessment transport between environmental compartments: No data available. Persistence and degradability Assessment biodegradation and elimination (H2O): Moderately/partially eliminated from water. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition. Elimination information: % DOC reduction (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) Moderately/partially eliminated from water. Bioaccumulation potential Assessment bioaccumulation potential: The product has not been tested.

15 Mukasurat (Page): 15/16 Additional information Other ecotoxicological advice: The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations. Do not release untreated into natural waters. The local regulations on waste-water treatment must be followed. Ecological data are determined by analogy. 13. Disposal Considerations Must be sent to a suitable incineration plant, observing local regulations. A waste code in accordance with the European waste catalog (EWC) cannot be specified, due to dependence on the usage. Observe national and local legal requirements. 14. Transport Information Domestic transport Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations 15. Regulatory Information Regulations of the European union (Labelling) Directive 1999/45/EC ('Preparation Directive'): The product does not require a hazard warning label in accordance with EC Directives. Classification according to the calculation method of the directive for preparations (1999/45/EC).

16 Mukasurat (Page): 16/16 Other regulations If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection. 16. Other Information Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. Full text of hazard symbols and R-phrases if mentioned as hazardous components in section 2: Xi Irritant. 36 Irritating to eyes. Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue)

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue) Safety data sheed in accordance with 2001/58/EC Page 1 of 5 1. Identification of the substance/preparation and company Trade name Safebrake 3m (DOT3) blue Use of the substance/preparation. Industry sector

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification Safety data sheet Page: 1/10 1. Substance/preparation and company identification MasterEmaco S 5400CI Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF New Zealand Limited Level 4, 4

More information

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Biological agent * The Recommended use

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

: Master FlorPlus 307 NS

: Master FlorPlus 307 NS RISALAH DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET Tarikh Penyediaan : Nombor Rujukan : 09-Sep-14 Date Prepared : Reference No. : Master FlorPlus307NS_09.09.14_V1 BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN BAHAN / CAMPURAN

More information

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP)

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP) Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label: Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The "Recommended use" identified for this product

More information

Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC, Article 31 Page 1/5 1 Identification of substance: Product details: Article number: 16S-00475/1 Application of the substance / the preparation Epoxy resin systems Manufacturer/Supplier: Hexion Specialty Chemicals

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Zuchwil / Schweiz

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Zuchwil / Schweiz 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Relevant identified uses

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety data sheet RHEOPEL PLUS MORTAR ADMIX Revision date : 2009/04/02 Page: 1/6

Safety data sheet RHEOPEL PLUS MORTAR ADMIX Revision date : 2009/04/02 Page: 1/6 Revision date : 2009/04/02 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Helaian Data Keselamatan

Helaian Data Keselamatan 1 Pengenalan bahan kimia dan pembekal Pengenal pasti produk Nombor artikel: 42271 Nombor CAS: 1735-17-7 Nombor EC: 217-077-3 Kegunaan yang disarankan bagi bahan dan sekatan penggunaan Sektor Penggunaan

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/10 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product identifier MasterRoc STS 112 also Shotpatch 12 Relevant identified uses of the substance or

More information

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC AZ MIR 701 PHOTORESIST (14 CPS) (US) Page 1

Safety data sheet in accordance with 2001/58/EC AZ MIR 701 PHOTORESIST (14 CPS) (US) Page 1 AZ MIR 701 PHOTORESIST (14 CPS) (US) Page 1 1. Identification of the substance/preparation and company Trade name AZ MIR 701 PHOTORESIST (14 CPS) Material number: 184517 (US) Use of the substance/preparation.

More information

: MR MUSCLE Bathroom & Toilet Cleaner

: MR MUSCLE Bathroom & Toilet Cleaner 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Product identifier : MR MUSCLE Bathroom & Toilet Cleaner Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET <#####> Rompun 100 mg/ml Xylazine Version 4.0 Revision Date 05/08/2014

SAFETY DATA SHEET <#####> Rompun 100 mg/ml Xylazine Version 4.0 Revision Date 05/08/2014 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Product Name: MSDS Number: 122000007165 Use : veterinary medicine Company BAYER HEALTHCARE LLC Animal Health

More information

Safety Data Sheet VAULT HP SOY Revision date : 2015/06/12 Page: 1/9

Safety Data Sheet VAULT HP SOY Revision date : 2015/06/12 Page: 1/9 Revision date : 2015/06/12 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Biological agent * The Recommended use

More information

Safety data sheet Protectol* PE Revision date : 2006/09/25 Page: 1/6

Safety data sheet Protectol* PE Revision date : 2006/09/25 Page: 1/6 Revision date : 2006/09/25 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC:

More information

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat Nama produk Helaian data keselamatan # Activ Premium 2T FC 464627 Penggunaan bahan / persediaan Minyak

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

SAFETY DATA SHEET according to EC directive 91/155/EEC BYK-307

SAFETY DATA SHEET according to EC directive 91/155/EEC BYK-307 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AN D THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Trade name : Use : Silicone Surface Additive Company : BYK-Chemie GmbH Abelstrasse 46483 Wesel Telephone

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Page 1/5 1. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT AND OF THE COMPANY Trade name: NPEL-127 Company identification: Plastics Corporation 201, Tung Hwa North Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. Telephone: 886-2-27178258

More information

2. Hazards Identification

2. Hazards Identification Material Safety Data Sheet in compliance with regulation (EC) no. 1907/2006 (REACH) Page 1 of 6 1. Identification of the Substance/Mixture and of the Company/Undertaking 1.1 Product identifier Product

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-5000ppm) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-5000ppm) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006 Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006 LOCTITE SI 5926 BL known as Loctite 5926 40ml Fr/Nl Page 1 of 8 sds no. : 165213 Revision: 30.09.2013 printing date: 20.02.2015 SECTION 1: Identification

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT Product name Nama Produk Synonyms

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

SAFETY DATA SHEET. Buffer Solution ph 10.00

SAFETY DATA SHEET. Buffer Solution ph 10.00 SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EU) No. 453/2010 Buffer Solution ph 10.00 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product code 51340056,

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PRODUK DAN SYARIKAT

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION IDENTIFIKASI PRODUK DAN SYARIKAT Safety Data Sheet according to 91/155 EC StoDivers Hydroban Reviewed on Printing date 15.06.2017 15.06.2017 MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product Name : StoDivers Hydroban Nama Produk : StoDivers Hydroban

More information

SYSTERM SAFETY DATA SHEET

SYSTERM SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Product name: Name and address of Supplier: Classic Chemicals Sdn Bhd 19, Jalan Penerbit U1/43, Temasya Industrial

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/preparation

More information

Permanon PS- Universal Cleaning Paste

Permanon PS- Universal Cleaning Paste SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product identifier Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/mixture

More information

neodisher MediClean forte

neodisher MediClean forte SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/preparation

More information

Safety data sheet Golpanol* PME Revision date : 2005/12/21 Page: 1/6

Safety data sheet Golpanol* PME Revision date : 2005/12/21 Page: 1/6 Revision date : 2005/12/21 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC:

More information

SAFETY DATA SHEET. Glycerol Refined Glycerine 99.5%min Glycerine 99%/1,2,3-Propanetriol

SAFETY DATA SHEET. Glycerol Refined Glycerine 99.5%min Glycerine 99%/1,2,3-Propanetriol Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Refined Glycerine Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name: Pacific

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6 Print date: 05.02.2015 Page 1 of 6 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product code: 0.489.3014 1.2. Relevant identified uses of the

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

SAFETY DATA SHEET CARLUBE DOT 4 BRAKE FLUID

SAFETY DATA SHEET CARLUBE DOT 4 BRAKE FLUID Report Date : 11/05/2011 1 / 5 SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING PRODUCT NAME PRODUCT NO. INTERNAL ID APPLICATION SUPPLIER BFL050, BFL300, BFL005,

More information

Safety Data Sheet COLOR COAT YELLOW Revision date : 2014/09/01 Page: 1/9

Safety Data Sheet COLOR COAT YELLOW Revision date : 2014/09/01 Page: 1/9 Revision date : 2014/09/01 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colouring component * The Recommended

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

Safety Data Sheet according to regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Safety Data Sheet according to regulation (EC) 1907/2006 (REACH) Trade name: PlastiSept Page 1/5 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Trade name: Recommended use: Effect of the preparation: Manufacturer: PlastiSept Product for

More information

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Other means of identification : Zacsil Solution : Grades: 30, 865, 18, Electronics

More information

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia

Chemical Safety Data Sheet. Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Identification of the substance/preparation and company/undertaking Product name SDS no. Use of the substance/mixture Supplier EMERGENCY TELEPHONE

More information

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 International Paint Sdn Bhd Safety Data Sheet EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 1. Product and company identification 1.1. Product identifier INTERSHIELD 803 PART B Product

More information

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON 2050 Chemical name: Aluminatesilicate

More information

Buffer Solution Phosphate ph7

Buffer Solution Phosphate ph7 Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names CAS No. Index No. EC No. Product code 0002042

More information

METHYL ISOBUTYL KETONE

METHYL ISOBUTYL KETONE MATERIAL SAFETY DATA SHEET METHYL ISOBUTYL KETONE 1. Chemical product and company identification Trade name Synonym Product code : 2111 Use : Solvent : Methyl Isobutyl Ketone : Methyl Isobutyl Ketone,

More information

SAFETY DATA SHEET HELAIAN DATA KESELAMATAN

SAFETY DATA SHEET HELAIAN DATA KESELAMATAN I. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION I. PENGENALAN BAHAN KIMIA DAN PEMBEKAL PRODUCT NAME : Davco TTB 98 Cement Based Tile Adhesive NAMA PRODUK : Davco TTB 98 Cement Based Tile Adhesive MAIN USE : Cement

More information