Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia: <** Phrase language not available: [ MS ] BAS01 - HPK31729 **> Kegunaan: Pewarna untuk kegunaan industri Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Komposisi / maklumat tentang ramuan Keadaan kimia <** Phrase language not available: [ MS ] BAS01 - HPK31729 **> C.I. Pigment Yellow 101

2 Mukasurat (Page): 2/14 3. Pengenalpastian bahaya Tiada bahaya khusus yang diketahui. 4. Langkah pertolongan cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika kesukaran berlaku selepas tersedut debu, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Apabila terkena mata: Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini. Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah memadam kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: serbuk kering, busa Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: karbon dioksida Maklumat tambahan: Elakkan daripada memusarkan bahan/produk kerana bahaya letupan debu. Bahaya tertentu: wap yang merbahaya Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran. Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

3 Mukasurat (Page): 3/14 6. Langkah pelepasan tidak sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan pembentukan debu. Gunakan pakaian pelindung diri. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan. Bagi sejumlah besar: Bendung dengan bahan pengikat debu dan lupuskan. Elakkan pertambahan debu. 7. Pengendalian dan penyimpanan Pengendalian Pernafasan mestilah dilindungi apabila produk dalam jumlah yang banyak disiring tanpa pengalihudaraan ekzos setempat. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Elakkan pembentukan debu. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin. Kestabilan penyimpanan: Boleh tahan lama jika disimpan dengan betul. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang rendah atau kesan jangka pendek: Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2) Perlindungan tangan: Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia. Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN 374): misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lain-lain. Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan

4 Mukasurat (Page): 4/14 yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian. Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi. Langkah kebersihan dan keselamatan am: Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disebabkan ciri pewarna produk, pakaian kerja yang tertutup hendaklah digunakan untuk mengelakkan kesan pewarna semasa pengendalian bahan. 9. Sifat kimia dan fizikal Bentuk: Warna: Bau: serbuk halus kuning hampir tiada bau nilai ph: 6-8 (sebagai ampaian) takat lebur: 295 C Takat kilat: Kajian tidak perlu dijalankan. Kemudahbakaran: tidak sangat mudah terbakar (Ujian N.1 U (pepejal mudah terbakar)) Had letupan bawah: tidak ditentukan Had letupan atas: tidak ditentukan Kebolehan swapemanasan sendiri: Bahan ini tidak (VDI 2263, helaian 1, 1.4.1) menjadi panas secara spontan menurut peraturan pengangkutan UN kelas 4.2. Tenaga pencucuhan minimum: 1-3 mj (1 bar, dianggarkan 25 C) Kearuhan: 1 mh Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Ketumpatan pukal: dianggarkan 200 g/l Keterlarutan dalam air: tidak terlarut Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): 7.87 (25 C) : Tiada data diperoleh. (dikira)

5 Mukasurat (Page): 5/ Kestabilan dan kereaktifan Penguraian terma: > 300 C, kj/kg Bahan tidak boleh mengurai sendiri menurut peraturanperaturan pengangkutan UN, kelas 4.1 Tindak balas berbahaya: Bahaya letupan debu. Bahan penguraian berbahaya: Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. 11. Maklumat Ketoksikan Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. LD50 tikus (melalui mulut): > 4,600 mg/kg (dermal):tidak ditentukan Kerengsaan Kerengsaan kulit primer: tidak merengsa Kerengsaan primer pada membran mukus arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 405) Penilaian kesan-kesan akut yang lain Catatan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan dos berulang Penilaian ketoksikan dos berulang: Tiada data diperoleh. Ketoksikan genetik Penilaian kemutagenan: Tiada data diperoleh tentang kesan mutagen. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Tiada data diperoleh.

6 Mukasurat (Page): 6/14 Ketoksikan perkembangan Penilaian keteratogenan: Tiada data diperoleh. 12. Maklumat ekologi Keekotoksikan Invertebrat air: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik) Kepekatan nominal Keterlarutan produk adalah rendah dalam medium ujian. Eluat telah diuji. Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan. Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan: EC20 (180 min) > 1,000 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (DIN EN ISO 8192-OECD /302/EEC,P. C) Kepekatan nominal Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah. Keterusan dan boleh keterdegradasikan Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O): Produk hampir tidak larut didalam air, oleh itu produk boleh diasingkan daripada air secara mekanikal di loji rawatan efluen yang sesuai. Maklumat penyingkiran: < 10 % Pembentukan CO2 relatif kepada nilai teori (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (Enap cemar diaktifkan) Sangat sedikit terbiodegradasi. 13. Pertimbangan untuk pelupusan Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula. Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya. 14. Maklumat pengangkutan Pengangkutan domestik Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

7 Mukasurat (Page): 7/14 Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan 15. Maklumat pengawalaturan : Peraturan Kesatuan Eropah (Pelabelan) Arahan EEC: Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut Arahan EC. Peraturan lain 16. Maklumat lain Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

8 Mukasurat (Page): 8/14 1. Substance/preparation and company identification Lumogen Yellow S 0795 Chemical Formula: C22 H16 N2 O2 Chemical family: azo methine dye Use: Colorants for industrial use Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Composition/information on ingredients Chemical nature azo methine dye C.I. Pigment Yellow Hazard identification No particular hazards known. 4. First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing. If inhaled: If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water.

9 Mukasurat (Page): 9/14 On contact with eyes: Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. Note to physician: Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known. Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: dry powder, foam Unsuitable extinguishing media for safety reasons: carbon dioxide Additional information: Avoid whirling up the material/product because of the danger of dust explosion. Specific hazards: harmful vapours Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid dust formation. Use personal protective clothing. Environmental precautions: Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. Methods for cleaning up or taking up: For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of. For large amounts: Contain with dust binding material and dispose of. Avoid raising dust.

10 Mukasurat (Page): 10/14 7. Handling and Storage Handling Breathing must be protected when large quantities are decanted without local exhaust ventilation. Protection against fire and explosion: Avoid dust formation. Take precautionary measures against static discharges. Storage Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place. Storage stability: May be kept indefinitely if stored properly. 8. Exposure controls and personal protection Personal protective equipment Respiratory protection: Suitable respiratory protection for lower concentrations or short-term effect: Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2) Hand protection: Chemical resistant protective gloves Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): e.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), polyvinylchloride (0.7 mm) and other Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types. Eye protection: Safety glasses with side-shields. General safety and hygiene measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Due to the colouring properties of the product closed work clothes should be used, to avoid stains during manipulation. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: fine powder yellow almost odourless

11 Mukasurat (Page): 11/14 ph value: 6-8 (as suspension) Melting point: 295 C Flash point: Study does not need to be conducted. Flammability: not highly flammable (UN Test N.1 (ready combustible solids)) Lower explosion limit: not determined Upper explosion limit: not determined Self heating ability: It is not a substance capable of spontaneous heating according to UN transport regulations class 4.2. (VDI 2263, sheet 1, 1.4.1) Minimum ignition energy: 1-3 mj (1 bar, approx. 25 C) Inductivity: 1 mh Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Bulk density: approx. 200 g/l Solubility in water: insoluble Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): 7.87 (25 C) : No data available. (calculated) 10. Stability and Reactivity Thermal decomposition: > 300 C, kj/kg Not a substance liable to self-decomposition according to UN transport regulations, class 4.1. Hazardous reactions: Dust explosion hazard. Hazardous decomposition products: No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion.

12 Mukasurat (Page): 12/14 LD50 rat (oral): > 4,600 mg/kg (dermal):not determined Irritation Primary skin irritation: non-irritant Primary irritations of the mucous membrane rabbit: non-irritant (OECD Guideline 405) Repeated dose toxicity Assessment of repeated dose toxicity: No data available. Genetic toxicity Assessment of mutagenicity: No data available concerning mutagenic effects. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: No data available. Developmental toxicity Assessment of teratogenicity: No data available. 12. Ecological Information Ecotoxicity Aquatic invertebrates: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static) Nominal concentration. The product has low solubility in the test medium. An eluate has been tested. No toxic effects occur within the range of solubility. Microorganisms/Effect on activated sludge: EC20 (180 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192-OECD /302/EEC,P. C) Nominal concentration. Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations. Persistence and degradability Assessment biodegradation and elimination (H2O): The product is virtually insoluble in water and can thus be separated from water mechanically in suitable effluent treatment plants.

13 Mukasurat (Page): 13/14 Elimination information: < 10 % CO2 formation relative to the theoretical value (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (activated sludge) Poorly biodegradable. 13. Disposal Considerations Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations. Contaminated packaging: Uncontaminated packaging can be re-used. Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents. 14. Transport Information Domestic transport Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations 15. Regulatory Information Regulations of the European union (Labelling) EEC Directives: The product does not require a hazard warning label in accordance with EC Directives. Other regulations

14 Mukasurat (Page): 14/ Other Information Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Safety Data Sheet Glacier Ext. Crystal White (SP1303I) Revision date : 2017/04/19 Page: 1/9

Safety Data Sheet Glacier Ext. Crystal White (SP1303I) Revision date : 2017/04/19 Page: 1/9 Revision date : 2017/04/19 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: pigment * The Recommended use identified

More information

Safety Data Sheet Tinuvin 312 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Tinuvin 312 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Tinuvin 312 Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: stabilizer * The Recommended

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

: Master FlorPlus 307 NS

: Master FlorPlus 307 NS RISALAH DATA KESELAMATAN SAFETY DATA SHEET Tarikh Penyediaan : Nombor Rujukan : 09-Sep-14 Date Prepared : Reference No. : Master FlorPlus307NS_09.09.14_V1 BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN BAHAN / CAMPURAN

More information

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue)

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue) Safety data sheed in accordance with 2001/58/EC Page 1 of 5 1. Identification of the substance/preparation and company Trade name Safebrake 3m (DOT3) blue Use of the substance/preparation. Industry sector

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP)

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP) Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label: Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The "Recommended use" identified for this product

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Safety data sheet Golpanol* PME Revision date : 2005/12/21 Page: 1/6

Safety data sheet Golpanol* PME Revision date : 2005/12/21 Page: 1/6 Revision date : 2005/12/21 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC:

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

Safety data sheet Protectol* PE Revision date : 2006/09/25 Page: 1/6

Safety data sheet Protectol* PE Revision date : 2006/09/25 Page: 1/6 Revision date : 2006/09/25 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC:

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-5000ppm) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-5000ppm) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Safety Data Sheet RHEOCRETE CNI Revision date : 2009/10/02 Page: 1/6

Safety Data Sheet RHEOCRETE CNI Revision date : 2009/10/02 Page: 1/6 Revision date : 2009/10/02 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC: 1-800-424-9300

More information

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification Safety data sheet Page: 1/10 1. Substance/preparation and company identification MasterEmaco S 5400CI Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF New Zealand Limited Level 4, 4

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET According to the European regulation 1907/2006/ EC

MATERIAL SAFETY DATA SHEET According to the European regulation 1907/2006/ EC 1/6 According to the European regulation 1907/2006/ EC 1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product name: ACIDE TARTRIQUE Product use: product used in enology Supplier:

More information

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The Recommended use identified

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT Product name Nama Produk Synonyms

More information

Universal Indicator Full Range ph1-14

Universal Indicator Full Range ph1-14 Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Universal Indicator Full Range ph1-14 Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names Universal

More information

SAFETY DATA SHEET according to EC directive 91/155/EEC BYK-307

SAFETY DATA SHEET according to EC directive 91/155/EEC BYK-307 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AN D THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Trade name : Use : Silicone Surface Additive Company : BYK-Chemie GmbH Abelstrasse 46483 Wesel Telephone

More information

SAFETY DATA SHEET. 1. Identification of the substance or preparation and the company/ undertaking. In vitro diagnostic product; Laboratory chemical

SAFETY DATA SHEET. 1. Identification of the substance or preparation and the company/ undertaking. In vitro diagnostic product; Laboratory chemical 1. Identification of the substance or preparation and the company/ undertaking 1.1 Product Identifier Product Name: Product Code: DNase Agar DM132 series 1.2 Relevant identified uses of the substance or

More information

SYSTERM SAFETY DATA SHEET

SYSTERM SAFETY DATA SHEET SAFETY DATA SHEET 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Product name: Name and address of Supplier: Classic Chemicals Sdn Bhd 19, Jalan Penerbit U1/43, Temasya Industrial

More information

Buffer Solution Phosphate ph7

Buffer Solution Phosphate ph7 Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names CAS No. Index No. EC No. Product code 0002042

More information

78740 Preventol ON extra Edition:

78740 Preventol ON extra Edition: 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY/UNDERTAKING Product Information: Product Name: Preventol ON extra Article No.: 78740 Application: Artists and Restauration Material Company:

More information

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Chemical * The Recommended use identified

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Page 1/5 1. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT AND OF THE COMPANY Trade name: NPEL-127 Company identification: Plastics Corporation 201, Tung Hwa North Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. Telephone: 886-2-27178258

More information

SAFETY DATA SHEET / RISALAH DATA KESELAMATAN 1 IDENTIFICATION OF THE PRODUCT & COMPANY INDENTIFICATION / PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

SAFETY DATA SHEET / RISALAH DATA KESELAMATAN 1 IDENTIFICATION OF THE PRODUCT & COMPANY INDENTIFICATION / PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT 1 IDENTIFICATION OF THE PRODUCT & COMPANY INDENTIFICATION / PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT Product Details / Maklumat Produk Common Name / Nama Biasa Bifenthrin IUPAC Name / Nama IUPAC 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Zuchwil / Schweiz

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Zuchwil / Schweiz 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Relevant identified uses

More information

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Biological agent * The Recommended use

More information

SAFETY DATA SHEET AUTO FIN SPEED SHINE DETAILER

SAFETY DATA SHEET AUTO FIN SPEED SHINE DETAILER Report Date : 26/02/2014 1 / 7 Revision Date 26/02/2014 Supersedes date 16/07/2012 v1 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier

More information

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet

Risalah Data Keselamatan Kimia. Chemical Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Chemical Safety Data Sheet 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat Nama produk Helaian data keselamatan # Activ Premium 2T FC 464627 Penggunaan bahan / persediaan Minyak

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN Carbon Dioxide (1-50%) IN NITROGEN Karbon Dioksida (1-50%) dalam Nitrogen 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET According to the European regulation 1907/2006/ EC

MATERIAL SAFETY DATA SHEET According to the European regulation 1907/2006/ EC 1/6 According to the European regulation 1907/2006/ EC 1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product name: ACIDE LACTIQUE Product use: product used in enology Supplier:

More information

Hydrochloric Acid 4M

Hydrochloric Acid 4M Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names CAS No. 7647-01-0 Index No. 017-002-01-X EC

More information

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN HELIUM NITROGEN MIXTURE CAMPURAN HELIUM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA

More information

Safety Data Sheet according to regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Safety Data Sheet according to regulation (EC) 1907/2006 (REACH) Trade name: PlastiSept Page 1/5 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Trade name: Recommended use: Effect of the preparation: Manufacturer: PlastiSept Product for

More information

Safety Data Sheet According to EG 1907/2006

Safety Data Sheet According to EG 1907/2006 Version: 2.0 Page 1 of 6 1. Identification of the substance and of the company 1.1 Product identifiers Product name [ItemNo: PSS-paa ; BatchNo: paa ] 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Barium Metal in liquid paraffin

Barium Metal in liquid paraffin Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Barium Metal in liquid paraffin Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names Barium Metal

More information

Safety Data Sheet Pergasol Black CF lq. Revision date : 2016/04/07 Page: 1/9

Safety Data Sheet Pergasol Black CF lq. Revision date : 2016/04/07 Page: 1/9 Revision date : 2016/04/07 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Pergasol Black CF lq. Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Colorants for

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol meso-inositol CAS No 87-89-8 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol CAS-No. :

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Designation Synonyms : Active ingredient: Penethamate hydriodide Ingel-Mamyzin powder + solvent for injection, Mamyzin P powder

More information

Safety Data Sheet 91/155/EEC (GB) KERAFOL Keramische Folien GmbH. KERATHERM TYP Grafit

Safety Data Sheet 91/155/EEC (GB) KERAFOL Keramische Folien GmbH. KERATHERM TYP Grafit 01 Identification of the substance / preparation and of the company Product: Use: Company: Phone: Fax: E-mail: Homepage: Emergency phone: 02 Composition / Information on ingredients No dangerous components.

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6 Print date: 05.02.2015 Page 1 of 6 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product code: 0.489.3014 1.2. Relevant identified uses of the

More information

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5

Safety Data Sheet MasterLife CI 30 also RHEOCRETE CNI Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 Revision date : 2012/02/29 Page: 1/5 1. Product and Company Identification Company BASF Canada Inc. 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Page : 1 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Commercial Product Name : Chemical name of the substance : Polypropylene Specific use(s) : Cleaning agent Company : WH

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (conforming to E.E.C. directive 2001/58) DW DESCALER Date of print 13/07/15 date / revised : Page 1

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (conforming to E.E.C. directive 2001/58) DW DESCALER Date of print 13/07/15 date / revised : Page 1 Date of print 13/07/15 date / revised : 12-03-2007 Page 1 1. SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY IDENTIFICATION 1.1 Product name : 1.2 Use: Scale remover powder for dishwashers 1.3 Company data : 1.3.1 Name

More information

Copper (II) Oxide - Black

Copper (II) Oxide - Black Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Copper (II) Oxide - Black Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names Copper (II) Oxide

More information

Potassium Permanganate 0.02M (0.1N) CVS

Potassium Permanganate 0.02M (0.1N) CVS Revision 0 Potassium Permanganate 0.02M (0.1N) CVS Revision date 01-08-2015 Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. 1.1 Product identifier Product name Other

More information

White Spirit. Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking.

White Spirit. Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier White Spirit Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names White Spirit CAS No. 64742-82-1

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium (III) Potassium Sulphate

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium (III) Potassium Sulphate Chromium (III) Potassium Sulphate CAS No 7788-99-0 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium

More information

SAFETY DATA SHEET Lightning-Link Glucose Oxidase

SAFETY DATA SHEET Lightning-Link Glucose Oxidase Revision Date 30/08/2012 Revision 1 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name Product No. 706 1.2. Relevant

More information

Material Safety Data Sheets

Material Safety Data Sheets Page 1 of 6 1. Product and Company C Identification Product Name : Sublimation Dye Ink Black Product Code : SPC-0370K General Use : Ink jet printing ink Product Description : Sublimation Dye ink MSDS Number

More information

2. Hazards Identification

2. Hazards Identification Material Safety Data Sheet in compliance with regulation (EC) no. 1907/2006 (REACH) Page 1 of 6 1. Identification of the Substance/Mixture and of the Company/Undertaking 1.1 Product identifier Product

More information

Calcium Chloride 6-Water

Calcium Chloride 6-Water Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names CAS No. 7774-34-7 Index No. EC No. Product

More information

Risalah data keselamatan kimia Chemical Safety Data Sheet

Risalah data keselamatan kimia Chemical Safety Data Sheet Risalah data keselamatan kimia Chemical Safety Data Sheet 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat Nama produk Nama bahan kimia Sinonim Formula bahan kimia Kegunaan Bahan Pembekal/ Pengilang Nombor

More information

Hydrochloric Acid - 36%

Hydrochloric Acid - 36% Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Hydrochloric Acid - 36% Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Hydrochloric Acid - 36% Other names

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Dextrose Monohydrate

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Dextrose Monohydrate Dextrose Monohydrate CAS No 14431-43-7 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Dextrose Monohydrate

More information