ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI"

Transcription

1 ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 i

3 ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARI, 2004

4 iii Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dai skop dan kualiti untuk tujuan penanugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup Manipilatif ). Tandatangan : Nama Penyelia : En. Yahya Bin Buntat Tarikh :

5 iv Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :. Nama Penulis : FAIZAH BINTI SHARIP. Tarikh :

6 v DEDIKASI Buat Suami Tercinta, Terimakasih di atas pengorbanan, kesetiaan, kasih sayang, serta doronganmu yang tidak terhingga. Perangsangmu telah menguatkan azam dan semangatku dalam mengharungi liku-liku dan pahit getir perjuangan ini. Untuk Allahyarhamah Ibuku dan Ibu Mertua Tersayang, Doa, kasih sayang dan pengorbananmu hanya Allah S.W.T. yang mampu membalasnya. Untuk Allahyarham ayah dan Allahyarham ayah mertuaku, Jasamu yang diberikan akan kukenang sepanjang hayatku. Cahaya mataku, Muhammad Amir Haziq dan Nurin Syahmina. Pengorbanan ibu adalah untuk kalian dan jadikanlah ia sebagai perangsang untuk kalian mencapai kejayaan yang lebih cemerlang lagi. Seluruh Ahli Keluarga Dan Sahabat-sahabatku, Terima kasih di atas perhatian kalian.

7 vi PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Penyayang Syukur kita kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya, maka kajian ini dapat disiapkan dalam masa yang dirancang. Pada kesempatan ini, penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penyelia iaitu Encik Yahya Bin Buntat di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, nasihat dan dorongan yang telah diberikan. Komitmen yang telah diberikan itu sangat berguna dan telah membuka laluan mudah bagi menyiapkan kajian ini. Sesungguhnya, hanya Allah S.W.T. yang mampu membalasnya. Penghargaan juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan kerana banyak memberi teguran, pandangan, perkongsian maklumat serta idea-idea bernas. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada Pegawai MARA Johor Bahru, Pengetua IKM Johor Bahru dan individu yang terlibat di atas kerjasama yang diberikan.

8 vii ABSTRAK Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti aspirasi pekerjaan para pelatih IKM Johor Bahru terhadap latihan yang diikuti. Di dalam kajian ini, penyelidik menggunakan instrumen yang berbentuk soal selidik yang mengandungi 30 item soalan dan dibahagikan kepada 2 bahagian. Pengedaran soal selidik dilakukan sendiri oleh penyelidik. Data yang diperolehi diproses dengan menggunakan perisian SPSS. Kaedah min digunakan sebagai cara penganalisaan bagi kajian ini. Hasil daripada kajian ini mendapati majoriti pelatih IKM Johor Bahru mempunyai aspirasi pekerjaan yang positif terhadap latihan yang diikuti. Pelatih-pelatih ini mempunyai keyakinan bahawa dengan latihan yang diikuti mereka akan dapat mengaplikasi kemahiran yang diperolehi untuk digunakan apabila bekerja nanti. Kebanyakkan pelatih juga lebih berminat untuk bekerja sendiri dan mereka yakin dengan latihan yang diperolehi, peluang-peluang pekerjaan untuk mereka adalah lebih luas. Mereka juga berpendapat dengan latihan yang diikuti juga, dapat menepati kehendak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.

9 viii ABSTRACT The purpose of this study is to determine the vocation aspiration of the Institut Kemahiran Mara Johor Bahru trainees to ward their training. In this research, the researcher used questionnaire as an instrument, which contained 30 items, and it is divided into two sections. The researcher herself has done the distributions of the questionnaire. All data has been collected and processed using the SPSS Mean method has been used to analyze in these research. The result shows the majority of the Institut Kemahiran Mara trainees have some confident in their training. They believe that the training they get can be used the world outsides. Some of them like to built their own business and confident that the training they re got will give them a wide choice of vocations. In their opinion, the training they re will help them to get the vocation they dream of.

10 ix KANDUNGAN HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI LAMPIRAN i ii iv v vi vii viii xii xiv BAHAGIAN SATU PENGENALAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Skop dan Batasan Kajian Definisi istilah 9

11 x BAHAGIAN DUA SOROTAN KAJIAN BAB 2 TAJUK 2.1 Pengenalan Aspirasi Pekerjaan Aplikasi Peluang Pekerjaan Kemahiran Pengetahuan Rumusan 24 BAHAGIAN TIGA METODOLOGI KAJIAN BAB 3 TAJUK 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Tempat Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Kajian Rintis Prosedur Kajian Analisis Data Kesimpulan 33

12 xi BAHAGIAN EMPAT ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN BAB 4 TAJUK 4.1 Pengenalan Bahagian A (Latar Belakang Responden) Taburan Responden Mengikut Peringkat Umur Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Taraf Perkahwinan Taburan Responden Mengikut Kelulusan Akademik Taburan Responden mengikut Aliran Pendidikan Di Sekolah Taburan Responden Mengikut Jenis Sekolah Taburan Responden Mengikut Bidang Program Latihan Analisis Deskriptif (Bahagian B) Perihal Instrumen Bahagian B Analisis Data Persoalan Kajian Ke Analisis Data Persoalan Kajian Ke Analisis Data Persoalan Kajian Ke Analisis Data Persoalan kajian Ke-4 47

13 xii BAHAGIAN LIMA RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN BAB 5 TAJUK 5.1 Pengenalan Rumusan Perbincangan Dapatan Kajian Perbincangan persoalan Kajian Perbincangan Persoalan Kajian Perbincangan Persoalan Kajian Perbincangan Persoalan Kajian Cadangan Cadangan Untuk Kajian Lanjutan Penutup 60 BAHAGIAN ENAM RUJUKAN 62 LAMPIRAN 66

14 xiii SENARAI JADUAL NO.JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.2 Jadual Nama-Nama Institut Kemahiran Mara Yang Terdapat Di Malaysia Jadual Jenis Program Latihan Diperingkat Sijil Yang Ditawarkan Jadual Jenis Program Dan Latihan Diperingkat Diploma Yang Ditawarkan Jadual Laporan Bilangan Pelatih Mengikut Kursus (Sijil) Jadual Laporan Bilangan Pelatih Mengikut Kursus (Diploma) Jadual Penetapan Sampel Jadual Taburan Responden Mengikut Peringkat Umur Jadual Taburan Responden Mengikut Jantina Jadual Taburan Responden Mengikut Taraf Perkahwinan Jadual Taburan Responden Mengikut Kelulusan Akademik Jadual Taburan Responden Mengikut Aliran Pendidikan di Sekolah Jadual Taburan Responden Mengikut Jenis Sekolah Jadual Taburan Responden Mengikut Bidang Program Latihan Jadual Instrumen Bahagian B 35

15 xiv NO.JADUAL TAJUK MUKA SURAT Jadual Analisis Data Persoalan Kajian Ke Jadual Analisis Data Persoalan Kajian Ke Jadual Analisis Data Persoalan Kajian Ke Jadual Analisis Data Persoalan Kajian Ke-4 47

16 xv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Borang Soal Selidik 66 B Surat Pengesahan Dari Fakulti 73 Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia C Maklumat Kebolehpercayaan 74 (Kajian Sebenar) D Carta De Morgan 76 E Surat Pengesahan Soal Selidik 77

17

18 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Usaha ke arah membangunkan sumber manusia yang lebih terarah dan tersusun telah pun dilaksanakan oleh kerajaan melalui program pendidikan dan latihan kemahiran teknik dan vokasional dalam pelbagai peringkat. Sehingga kini, pendidikan teknik dan vokasional berubah mengikut peredaran masa dan zaman. Ianya direalisasikan untuk menghasilkan sumber tenaga manusia yang berkualiti tinggi, bagi memenuhi permintaan negara di dalam menuju hasrat Wawasan Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, keperluan sumber tenaga manusia merupakan perkara penting yang perlu difikirkan untuk memenuhi pelbagai sektor pekerjaan. Sehubungan dengan itu, pelbagai usaha dilakukan untuk menampung keperluan sumber tenaga manusia yang mahir dan separuh mahir telah dijalankan. Kerajaan telah menyarankan agar institusi yang terlibat dalam penyediaan sumber tenaga manusia, meningkatkan keupayaan dan latihan yang dijalankan. Dengan adanya pelbagai latihan,

19 2 diharapkan agar para belia dapat merebut peluang yang disediakan, sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Secara umumnya, pekerjaan merupakan sesuatu keperluan bagi setiap individu untuk menyara kehidupan. Dengan adanya pekerjaan, terutamanya kepada pelatih lepasan institusi kemahiran, menjadikan latihan yang diperolehi semasa di pusat latihan dapat memberikan faedah kepada kehidupan mereka. Sehubungan dengan itu, para pelatih di institusi kemahiran, seharusnya mempunyai aspirasi pekerjaan terhadap latihan yang diikuti, bersesuaian dengan matlamat latihan yang disediakan. Menurut Kuvlesky & Bealer 1966; Lueptow 1981 di dalam kajian Zakaria dan T. Subahan, aspirasi pekerjaan ditarifkan sebagai pekerjaan yang dikehendaki oleh seseorang sekiranya diberi kebebasan memilih. Ia merupakan cita-cita seseorang terhadap sesuatu pekerjaan tanpa mengira halangan-halangan yang mungkin dihadapinya. Oleh yang demikian, seharusnya latihan yang disediakan di sesebuah institusi kemahiran bukan sahaja dapat memenuhi kehendak industri, malah ia dapat memenuhi aspirasi pekerjaan para pelatihnya. Sehubungan dengan itu, Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun, telah menyediakan beberapa buah institusi kemahiran bagi memenuhi permintaan sumber tenaga manusia yang dikehendaki. Disamping itu, ia juga dapat menyediakan para belia untuk mendapatkan latihan kemahiran bagi memudahkan mereka memasuki bidang pekerjaan tertentu. Institusi-istitusi yang terlibat adalah seperti Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Institiut Latihan Perindustrian (ILP), Pusat Giat Mara dan sebagainya. Selain daripada itu, salah sebuah agensi kerajaan yang turut menyumbangkan ke arah pembangunan sumber manusia ialah Institut Kemahiran MARA (IKM).

20 3 Sebagai sebuah institusi kemahiran, Institut Kemahiran Mara merupakan salah sebuah institusi yang telah dipertanggungjawabkan untuk melatih para belia dalam bidang kemahiran tertentu dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sumber manusia sejajar dengan matlamat penubuhannya. Menurut Datuk Hishammuddin bin Tun Hussein, di dalam pengurusan pembangunan belia, pihak kerajaan telah mengeluarkan belanja yang agak banyak dimana untuk tahun 2004 sahaja, sebanyak RM82.5 juta diperuntukkan untuk melatih para belia yang sedang mengikuti latihan di institusi kemahiran di seluruh negara (Ramli Abdul Karim, 2004). Latihan yang berteraskan pendidikan teknik dan vokasional ini, diharapkan akan dapat melahirkan tenaga kerja berkemahiran yang amat diperlukan oleh industri dan dapat meningkatkan ekonomi negara. Seterusnya dapat menyumbang kepada peningkatan serta kemajuan negara ke arah mencapai Wawasan Latar Belakang Masalah Di Malaysia terdapat 13 buah Institut Kemahiran Mara yang sedang beroperasi melatih para belia di dalam beberapa kursus kemahiran yang ditawarkan mengikut negeri masing-masing. Kursus-kursus yang ditawarkan pula adalah mengikut kemudahan yang diberikan kepada setiap negeri serta keperluan bagi setiap negeri.

21 4 Jadual 1.2 : Nama-Nama Institut Kemahiran Mara Yang Terdapat Di Malaysia. BIL NAMA-NAMA INSTITUT KEMAHIRAN 1 Institut Kemahiran Mara, Jasin, Melaka 2 Institut Kemahiran Mara, Johor Bahru, Johor 3 Institut Kemahiran Mara, Pasir Mas, Kelantan 4 Institut Kemahiran Mara, Besut, Trengganu 5 Institut Kemahiran Mara, Tasya, Pekan, Pahang 6 Institut Kemahiran Mara, Kuala Lumpur 7 Institut Kemahiran Mara, Petaling Jaya 8 Institut Kemahiran Mara, Alor Setar Kedah 9 Institut Kemahiran Mara, Kuching, Sarawak 10 Institut Kemahiran Mara, Sg. Petani, Kedah 11 Institut Kemahiran Mara, Beseri, Perlis 12 Institut Kemahiran Mara, Lumut, Perak 13 Institut Kemahiran Mara, Kota Kinabalu, Sabah Selaras dengan kepesatan perindustrian dan permintaan terhadap sumber tenaga manusia, Institut Kemahiran Mara dibentuk berdasarkan objektifnya iaitu, untuk menambahkan bilangan gunatenaga mahir bumiputera dalam beberapa bidang dan tahap kemahiran bagi sektor perdagangan dan perindustrian disamping mewujudkan sumber bakal-bakal usahawan. Selain daripada untuk menyediakan sumber tenaga manusia atau usahawan, Institut Kemahiran MARA ini juga, dapat memberi peluang kepada pelajar lepasan SPM atau SPMV yang mendapat kelulusan sederhana atau kurang memuaskan untuk meneruskan pendidikannya. Disamping itu, ia juga dapat

22 5 mengelakkan penggangguran khususnya dikalangan para belia. Oleh yang demikian, terdapat banyak institusi kemahiran ditubuhkan oleh pihak negeri untuk melatih para belia bagi memenuhi permintaan terhadap tenaga kerja yang terlatih. Institut Kemahiran Mara merupakan salah sebuah pusat latihan yang berfungsi sama dengan institusi-institusi latihan lain, dimana ia berfungsi untuk melatih para belia dalam pelbagai kemahiran vokasional bagi memenuhi pelbagai sektor pekerjaan yang berasaskan kepada kemahiran yang diperlukan. Menurut Awang Mohamad (1999), pemilihan kerjaya merupakan satu perkara yang penting dalam perkembangan seseorang dan dengan itu perlu dibuat dengan teliti kerana tindakan tersebut memberi kesan jangka panjang terhadap masa depannya. Malahan, mendapat pekerjaan merupakan suatu impian dan kemestian pada setiap individu yang telah tamat tempoh pengajian, tidak kira apa taraf kelulusan akademik yang diperolehinya (Bloch,1995). Menurut Dr. Peter Shephard (1989) pula, pekerjaan mempunyai potensi untuk memenuhi bukan sahaja keperluan ekonomi seseorang tetapi juga memberikan atau memenuhi keperluan sosial dan peribadi seseorang. Selain dari itu, seseorang itu juga, mungkin akan selesa dan kurang rasa tertekan sekiranya kerjaya yang dipilihnya bersesuaian dengan konsep kendirinya. Justeru itu, latihan yang diterima haruslah mempunyai kesinambungan dengan aspirasi pekerjaan dikalangan para pelatih di Institut Kemahiran Mara, supaya latihan yang diterima benar-benar memberikan faedah untuk menentukan masa depan kerjaya mereka.

23 6 1.3 Penyataan Masalah Dengan adanya pelbagai pusat latihan kemahiran di negara ini, adalah diharapkan ianya dapat melatih para belia bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia dipelbagai sektor perindustrian. Usaha ini bukan sahaja dapat memberi peluang yang baik kepada para pelatih, malah dapat meningkatkan taraf pendidikan tenaga kerja dan seterusnya membawa kebaikan dan keuntungan kepada negara. Namun begitu, sebagai penyumbang kepada sumber tenaga pekerja kepada negara, segala bentuk program latihan kemahiran yang diberikan, haruslah memenuhi aspirasi pekerjaan dikalangan para pelatih. Ini adalah kerana pada dasarnya, latihan yang diikuti adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan para pelatih bagi menjamin masa depan yang lebih cerah serta pekerjaan yang sesuai. Dengan ini, latihan kemahiran yang telah diikuti oleh pelatih, tidak akan menjadi sia-sia. Walau bagaimana pun, kedapatan para pelatih yang tidak mendapat pekerjaan atau tidak memasuki bidang pekerjaan mengikut kemahiran yang telah dijalani semasa mereka menjalankan latihan kemahiran di Institut Kemahiran Mara. Keadaan ini menjadikan satu masalah bukan sahaja kepada negara yang telah banyak melabur ke atas latihan kemahiran yang telah dijalani oleh para pelatih ini, tetapi ia juga menjadi masalah kepada keluarga serta pelatih itu sendiri Oleh yang demikian, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji berkenaan dengan aspirasi pekerjaan para pelatih Institiut Kemahiran Mara terhadap latihan yang diikuti, bagi mengungkap apakah masalah yang dihadapi oleh pelatih melibatkan masalah peribadi pelatih atau masalah-masalah luar lain yang berkaitan.

24 7 1.4 Objektif Kajian Bagi mencapai objektif kajian, maka beberapa objektif dinyatakan di bawah ini. (1) Mendapatkan pandangan para pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap latihan kemahiran yang diikuti di institusi ini (2) Mengenalpasti jenis pekerjaan yang akan diceburi oleh para pelatih setelah mengikuti latihan di institusi ini. (3) Mengenalpasti sama ada latihan yang diikuti dapat memberi peluang pekerjaan yang luas kepada pelatih Institut Kemahiran Mara. (4) Mengenalpasti sama ada latihan yang diikuti memenuhi kehendak pekerjaan para pelatih Institut Kemahiran Mara. 1.5 Persoalan Kajian (1) Apakah pandangan pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap latihan yang diikuti? (2) Apakah bentuk pekerjaan yang akan diceburi setelah para pelatih tamat latihan di institut ini? (3) Adakah latihan yang diikuti dapat memberi peluang pekerjaan yang luas? (4) Adakah latihan yang diikuti menepati kehendak para pelatih untuk mendapat pekerjaan?

25 8 1.6 Kepentingan Kajian Kajian ini diharap dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak tertentu. Hasil kajian ini nanti adalah penting untuk : a) Pihak Kementerian meyelaraskan pendidikan latihan kemahiran agar ia selaras dengan kehendak industri. b) Dijadikan panduan kepada masyarakat khususnya para belia, untuk menimba ilmu kemahiran dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf pendidikan, status serta taraf hidup mereka. c) Malah kajian ini juga dapat membantu pihak MARA mempertingkatkan lagi usaha kearah meningkatkan lagi mutu pendidikan dan latihan selaras dengan permintaan gunatenaga dibidang perindustrian. 1.7 Skop Dan Batasan Kajian Kajian ini secara umumnya adalah untuk meninjau aspirasi pekerjaan dikalangan para pelatih Institut Kemahiran Mara Johor Bahru terhadap latihan yang diikuti. Dalam kajian ini, pengkaji menghadkan kajiannya dengan menggunakan responden dari pelatih IKM Johor Bahru yang berada di dalam tahun akhir latihan. Ini adalah kerana pelatih pada tahun akhir ini, lebih diberi penekanan serta pengetahuan yang luas untuk memasuki alam pekerjaan.

26 9 1.8 Definisi kajian Di dalam kajian ini terdapat beberapa definisi atau istilah yang digunakan oleh penyelidik bagi menjelaskan dan menerangkan maksud perbendaharaan kata yang hendak disampaikan bertujuan mengelakkan kekeliruan di samping dapat memberikan kemudahan untuk memahami maksudnya. Di antara definisi atau istilah yang akan digunakan ialah seperti berikut : Institiut Kemahiran Mara Institiut Kemahiran Mara merupakan sebuah institusi yang terletak di bawah pentadbiran MARA (Majlis Amanah Rakyat). Ia telah dipertanggungjawabkan untuk memberi latihan kemahiran dan juga pengetahuan kepada para belia dan beliawanis, sama ada diperingkat sijil atau diploma bagi melengkap dan mempertingkatkan tahap kemahiran dan ilmu sejajar dengan pembangunan semasa Aspirasi Menurut Kamus Dewan (1993), aspirasi bermaksud keinginan yang kuat bagi mencapai sesuatu tujuan serta kemahuan atau keinginan untuk mengadakan

27 10 sesuatu. Di dalam penyelidikan ini, aspirasi itu sendiri bermaksud kehendak atau keinginan para pelatih Institut Kemahiran Mara memperolehi pekerjaan terhadap latihan yang diikuti Pelatih Pelatih merupakan orang yang sedang menerima latihan, Kamus Dewan (1993). Bagi tujuan kajian ini sendiri, pelatih bermaksud individu atau belia yang sedang mengikuti kursus di Institut Kemahiran Mara Latihan Latihan adalah pelajaran atau didikan untuk memahirkan atau membiasakan (Kamus Dewan, 1992). Dalam penyelidikan ini, latihan bermaksud segala bentuk pembelajaran yang sedang diikuti oleh para pelatih sama ada pembelajaran amali atau teori di dalam bidang masing-masing di Institut Kemahiran Mara Pekerjaan Menurut Kamus Dewan (1992), pekerjaan bermaksud sesuatu yang diusahakan yang dilakukan secara berterusan kerana mencari nafkah. Dalam

28 11 kajian ini, pekerjaan bermaksud usaha atau sesuatu yang hendak dilakukan oleh para pelatih setelah menjalani latihan di Institut Kemahiran Mara bagi tujuan memenuhi keperluan kehidupan pelatih bagi menjamin masa depannya.

29 12 BAB II SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Perkembangan pendidikan di Malaysia membawa kepada perubahanperubahan pada sistem dan dasar-dasarnya. Ini dilakukan bagi mencapai ke arah sebuah negara maju yang berteknologi tinggi serta mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Sistem pendidikan juga seharusnya dapat melahirkan generasi belia yang bukan sahaja mampu memenuhi kehendak sumber tenaga negara, tetapi juga mempunyai pelbagai kemahiran tertentu di dalam bidang yang berkaitan dengan kerjaya mereka. Bidang kemahiran vokasional merupakan komponen yang penting di dalam membangunkan sumber tenaga yang berkemahiran. Ini terbukti apabila terdapat kenyataan yang mengfokuskan tentang pendidikan vokasional di dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979, seperti berikut; Komponen vokasional bertujuan melatih murid-murid menguasai kemahiran dan kecekapan tertentu sesuai dengan perkembangan perindustrian dan pembangunan negara. Isi kandungan kurikulum ini seharusnya lebih cenderung kepada penekanan terhadap

30 13 aspek-aspek amali dari aspek-aspek teori. Penekanan ini juga hendaklah dicerminkan dalam segala peperiksaan yang diambil oleh murid-murid. Liputan kurikulum yang baru ini hendaklah luas dan anjal pula strukturnya. Kurikulum tersebut hendaklah sanggup memenuhi kemungkinan berbagai permintaan yang timbul akibat dari perubahan teknologi yang tidak dapat dijangkakan. (m.s 110) Robiah Sidin (1998), menyatakan bahawa pendidikan vokasional boleh didefinasikan sebagai pendidikan yang bertujuan membolehkan seseorang itu menjalankan atau membuat beberapa pekerjaan tertentu. Menurut Shahril (1998), pendidikan teknik dan vokasional adalah merupakan salah satu pendidikan yang penting bagi pembangunan sumber manusia khususnya bagi melahirkan pekerja mahir dan separa mahir. Latihan dalam bidang vokasional yang berkesan akan dapat menyediakan sumber tenaga manusia yang boleh menyelesaikan masalah, berfikiran kritikal dan sentiasa mempelajari sesuatu yang baru dalam pekerjaan. Dalam perubahan ekonomi perdagangan dunia yang bebas dan pesat, perkembangan teknologi tinggi dan keutamaan peningkatan kualiti kemahiran tenaga kerja merupakan cabaran yang perlu ditangani oleh semua pihak (Zainal dan Fauzi, 1997). Justeru itu, sebagai kesinambungan dari pendidikan vokasional dan teknik diperingkat sekolah, pelbagai institusi kemahiran disediakan bagi melatih para belia di dalam pelbagai bidang kemahiran. Salah sebuah institusi kemahiran yang terdapat di Negara kita ialah Institiut Kemahiran Mara.

31 14 Institut Kemahiran Mara adalah merupakan sebuah institusi kemahiran yang menyediakan pendidikan di dalam pelbagai bidang kemahiran. Matlamat penubuhannya adalah untuk menambahkan bilangan gunatenaga mahir bumiputra dalam beberapa bidang dan tahap kemahiran bagi sektor perdagangan dan perindustrian. Ia menawarkan 11 buah kursus di peringkat sijil dan 2 buah kursus diperingkat diploma. Dalam merancang, mengatur dan menyelia kursus kemahiran vokasional ketika ini, Institut Kemahiran Mara telah menawarkan beberapa kursus, tempohnya serta skop pekerjaan seperti dalam Jadual 2.1 di bawah. Jadual 2.1:Jenis Program Latihan Diperingkat Sijil Yang Ditawarkan, Tempohnya Serta Skop Pekerjaan Bil. KURSUS Tempoh Latihan Skop Pekerjaan 01 Teknologi Kejuruteraan Marin 02 Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) 03 Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Penjaga Jentera-A1) 04 Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumen) 05 Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 18 bulan 1. Mekanik 2. Juruteknik 24 bulan 1.Pendawai Elektrik 2. Juruteknik 36 bulan 1. Juruteknik 2. Penyelia 24 bulan Juruteknik 24 bulan Juruteknik

32 15 Sambungan : Jadual 2.1 Bil. KURSUS Tempoh Latihan Skop Pekerjaan 06 Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi 07 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal ( mesin) 08 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 09 Teknologi Elektro Penyaduran 10 Teknologi Kejuruteraan Mekatronik 11 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan dan Rekabentuk 18 bulan 1. Juruteknik 2. Jurukimpal 18 bulan 1. Juruteknik 2. Jurukimpal 18 bulan Juruteknik 18 bulan Juruteknik 24 bulan Juruteknik mekatronik 24 bulan Juruteknik

33 16 Jadual 2.2:Jenis Program Latihan Diperingkat Diploma Yang Ditawarkan, Tempohnya Serta Skop Pekerjaan Bil. KURSUS Tempoh Skop Pekerjaan Latihan 01 Diploma Teknologi 36 bulan Pembantu Jurutera Mekanikal (Gas) 02 Diploma Teknologi 36 bulan Pembantu Jurutera Mekanikal (Penyejukan & Penyamanan Udara) Jadual 2.3 Laporan Bilangan Pelatih Mengikut Kursus (Sijil) Bagi Bulan Julai 2003 (Sumber Institut Kemahiran Mara, Johor Bahru) Bil. KURSUS Sem 1 Sem Sem Sem Sem Sem JUMLAH Teknologi Kejuruteraan Marin 02 Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) 03 Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Penjaga Jentera-A1)

34 17 (Sambungan) : Jadual Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumen) 05 Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 06 Teknologi Kejuruteraan Mekatronik 07 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal 08 Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi 09 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (mesin) 10 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 11 Teknologi Elektro Penyaduran JUMLAH BESAR

35 18 Jadual 2.4 : Laporan Bilangan Pelatih Mengikut Kursus (Diploma) Mengikut Kursus Bagi Bulan Julai 2003 (Sumber IKM, Johor Bahru) Sem Sem Sem Sem Sem Sem BIL KURSUS JUMLAH 01 Diploma Teknologi Mekanikal (Gas) 02 Diploma Teknologi Mekanikal (PPU) JUMLAH BESAR Mansor (1983) dalam Muhd Mansur Abdullah dan Siti Nordinar Mohd Tamin menyatakan bahawa seseorang calon pekerja tahu jenis dan bentuk kerja yang diceburinya. Apabila diterima nanti ini memudahkan mereka menyesuaikan diri serta melaksanakan tugas dengan sempurna serta mengasimilasikan sifat cinta dan kasih sayang mereka pada pekerjaan. Selaras dengan skop pekerjaan yang dinyatakan di dalam jadual di atas, ianya adalah bertujuan untuk makluman kepada para pelatih berkenaan dengan kursus serta pekerjaan yang boleh diceburi oleh para pelatih setelah tamat mengikuti latihan. Sehubungan dengan itu, matlamat penubuhan Institut Kemahiran Mara adalah untuk menyediakan para belia bagi memasuki bidang pekerjaan yang memerlukan pelbagai kemahiran tertentu serta melahirkan bakal-bakal usahawan yang dinamik ke arah pembentukan insan yang seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani, intelek serta dapat menyumbangkan kepada pembangunan negara.

36 Aspirasi Pekerjaan Pendidikan memang telah lama dikaitkan dengan pekerjaan. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang itu, semakin cerah alam pekerjaannya pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, perkembangan dan pembaharuan dalam sektor-sektor ekonomi dan alam pekerjaan memerlukan dan merubah tanggapan kita tentang fungsi pendidikan dan peluang pekerjaan untuk belia. Robiah Sidin(1994), menyatakan bahawa secara lebih spesifik perkembangan yang terdapat hari ini memerlukan kita meneliti dan memikirkan tentang pendidikan vokasional, falsafah dan dasar perkembangannya serta pengubahsuaian yang perlu dibuat terhadapnya selari dengan tuntutan dalam alam pekerjaan. Justeru itu, aspirasi yang merupakan kehendak dan keinginan terhadap sesuatu pekerjaan memerlukan para pelatih IKM bekerja keras untuk mencapainya. Sebagai manusia kita perlulah membuat keputusan yang tepat di dalam membuat pemilihan kerjaya agar tidak menyesal di kemudian hari. Menurut Hoult dan Ford (1969) di dalam Hishamuddin Tajuddin (1995) menyatakan bahawa kerjaya merupakan satu proses yang berterusan dan memakan masa yang agak panjang. Ini bermakna seseorang itu perlu memikirkannya dengan sebaik mungkin untuk memilih kerjayanya agar ia mendapat kepuasan bekerja yang maksimum. Ini adalah kerana, sekiranya kepuasan terhadap sesuatu pekerjaan seseorang itu dapat dipenuhi, maka produktiviti kerjanya adalah lebih baik dan memberangsangkan.

37 Aplikasi Aplikasi latihan kemahiran adalah merujuk kepada keupayaan atau kebolehan seseorang untuk menggunakan kemahiran yang dimiliki dalam sesuatu kerja atau pekerjaan. Ia amat penting bagi membolehkan seseorang itu mendapat tempat serta pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang ada. Selain dari itu, sekiranya seseorang itu dapat mengaplikasikan latihan yang diterima di institusi kemahiran, membolehkan ia lebih dipercayai serta berpeluang untuk kenaikan pangkat yang sesuai. Menurut Ibrahim (1996), program latihan yang berkesan ialah satu program latihan yang dapat dipraktikkan sepenuhnya di tempat mereka bekerja. Oleh itu reka bentuk program latihan hendaklah mengintergrasikan semua aktiviti pembelajaran yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas di tempat pelatih bekerja. Adalah tidak bermakna sekiranya kemahiran yang ada tidak dapat diaplikasikan dalam sesuatu kerja. 2.4 Peluang pekerjaan Peluang pekerjaan adalah perkara yang paling penting yang perlu difikirkan oleh seseorang pelatih, apabila mereka mengikuti sesuatu latihan kemahiran. Peluang-peluang pekerjaan yang luas, dapat memberikan peluang kepada pelatih untuk membuat pilihan terhadap pekerjaan yang dikehendaki. Abdul Fatah Abdul Malik (1992) dalam tesis Awang Mohammad menyatakan bahawa Pendidikan vokasional adalah satu corak pendidikan yang bertujuan membolehkan seseorang pelajar itu mendapatkan pekerjaan. Sistem

38 21 pendidikan yang mementingkan pendidikan yang bercorak latihan kemahiran adalah keperluan bagi kerja-kerja yang memerlukan kemahiran. Selaras dengan itu, peluang-peluang pekerjaan para pelatih kemahiran adalah cerah kerana pendidikan yang bercorak latihan kemahiran, adalah aset kepada keperluan di dalam pelbagai bidang pekerjaan. Pengarah Persijilan, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK), Pang Chau Leong, di dalam kajian Ajazi (2002) berkata, latihan teknikal dan vokasional menyediakan peluang melanjutkan pengajian tidak terhad untuk lepasan sekolah dan golongan yang sedang bekerja. Selain itu, lepasan program latihan kemahiran juga berpeluang menyertai sektor kerjaya yang menarik berbanding lulusan program akademik dan mempunyai laluan peningkatan kepada kedudukan lebih baik. 2.5 Kemahiran Aspek kemahiran adalah perlu apabila seseorang menjalani latihan kemahiran. Penguasaan kemahiran melalui latihan akan menunjukkan kepada kita tentang keberkesanan latihan yang telah diikuti tersebut. Untuk itu beberapa perkara penting yang boleh dijadikan garis panduan dalam perlaksanaan program latihan untuk menjamin keberkesanan program tersebut. Menurut Rozhan (1997), garis panduan itu adalah seperti berikut; (a) Pelatih mestilah mempunyai kemahuan untuk belajar iaitu sekiranya pelatih tidak berminat dan mengambil sikap tidak endah, segala program latihan akan menjadi sia-sia sahaja.

39 22 (b) Motivasi pelatih bagi mengikuti sesuatu program akan meningkat sekiranya terdapat harapan untuk mendapat ganjaran selepas mengikuti program latihan. (c) Penilaian hendaklah dilakukan bagi mengenalpasti sama ada pembelajaran telah berlaku. (d) Pengajaran hendaklah diberi secara berperingkat dengan diikuti oleh pemberian maklum balas di setiap peringkat. (e) Pembelajaran dianggap telah berlaku hanya apabila pelatih berjaya melakukan tindak-tanduk atau aktiviti yang diinginkan. (f) Pembelajaran hendaklah diberi sejauh mana yang boleh melibatkan pengalaman praktis. 2.6 Pengetahuan Berhubung dengan aspek pengetahuan, ahli-ahli psikologi kognitif membahagikan pengetahuan manusia kepada dua jenis pengetahuan iaitu pengetahuan pernyataan dan pengetahuan prosedur. Pengetahuan pernyataan menyatakan secara eksplisit takrifan sesuatu konsep, menghuraikan peristiwa yang biasa dialami dan membentuk gambaran mental. Sebagai contoh, melalui pengetahuan pernyataan, misalnya, burung ditakrifkan sejenis haiwan yang boleh terbang. Manakala pengetahuan prosedur pula ditakrifkan oleh ahli epistemology sebagai pengetahuan bagaimanakah orang melaksanakan tugas, seperti memahami bahasa, menyelesaikan masalah dan melaksanakan kemahiran perangkaan. Pengetahuan prosedur yang diperoleh dan mencapai tahap keautomatisannya melalui praktis atau latihan biasanya diwakili melalui peraturan pengeluaran, melibatkan satu set keadaan dan satu set tindakan (Muhamed Awang, 1999).

40 23 Disebabkan pengetahuan prosedur didapati melalui latihan dan pengalaman, yang memerlukan kemahiran kognitif, maka kegunaannya lebih pantas dan automatis berbanding dengan pengetahuan pernyataan. Dalam proses latihan kemahiran aspek pengetahuan amat penting bagi membolehkan bekas pelatih dapat melakukan sesuatu kerja. Penguasaan ilmu atau pengetahuan yang mendalam serta luas amatlah perlu dalam menilai keberkesanan program yang diikuti. Pengetahuan yang diperolehi melalui latihan tersebut akan membawa kepada anjakan paradigma (shift paradigm) bagi golongan berkemahiran dalam meneroka ke alam pekerjaan yang akan menjadikan mereka lebih yakin dan berpengetahuan. Masyarakat selalu melabelkan kursus kemahiran dengan mereka yang tidak mempunyai kelulusan akademik yang baik. Persepsi ini harus diubah kerana pada masa kini kursus-kursus kemahiran di institusi-institusi tertentu adalah sesuatu yang telah diiktiraf oleh kerajaan. Sejak tahun 1993, MLVK telah menstruktur Sijil Kemahiran Malaysia agar ianya selari atau setaraf dengan kelulusan akademik biasa. Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia ini dibangunkan bertujuan mengembangkan pengiktirafan kemahiran di negara ini, seperti yang diperakukan di dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan (JKML) Ia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik dan setanding dengan laluan kerjaya yang berasaskan kelayakan akademik. Pada asasnya, sistem ini akan membekalkan lebih ramai pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia. Bloom (1989), mengkategorikan pengetahuan seperti berikut; (a) Pengetahuan mengenai perkara-perkara khusus. (b) Pengetahuan mengenai cara-cara dan kaedah menghadapi perkaraperkara khusus. (c) Pengetahuan mengenai perkara-perkara universal dan pengabstrakanpengabstrakan dalam sesuatu bidang.

41 24 Pengetahuan yang dikuasai oleh pelatih adalah berkait dengan aspek kemahiran. Kedua-dua aspek itu adalah saling bergantungan antara satu sama lain. Pengetahuan yang dikuasai melalui latihan akan menjadikan pelatih lebih bersedia untuk memasuki pasaran kerja yang terbuka luas. Mereka juga boleh hidup berdikari dengan membuka perniagaan sendiri. Oleh yang demikian, penguasaan pengetahuan dikalangan pelatih institut kemahiran haruslah diberi penekanan supaya latihan yang diperolehi akan dapat di aplikasikan oleh mereka apabila mereka menceburi bidang pekerjaan nanti. 2.7 Rumusan Aspirasi pekerjaan merupakan perkara utama di dalam memastikan, latihan yang diperolehi bagi setiap pelatih di sesebuah institusi kemahiran, adalah berfaedah bagi diri mereka. Ini adalah perlu, supaya latihan yang diperolehi adalah bersesuaian dengan aspirasi pekerjaan mereka. Disamping itu, ia dapat menjamin kepuasan bekerja diperingkat yang maksimum untuk meningkatkan produktiviti semasa di dalam latihan mahu pun di alam pekerjaan.

42 25 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Perkara yang akan diberikan tumpuan dalam bab ini adalah mengenai prosedur dan metadologi yang digunakan dalam kajian. Ini meliputi reka bentuk kajian, tempat kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, kajian rintis, prosedur kajian, skop kajian dan kaedah menganalisis data. 3.2 Rekabentuk Kajian Kajian yang dijalankan adalah kajian berbentuk deskriptif. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif iaitu tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang diedarkan kepada para pelatih untuk dijawab. Menurut Mohd Majid (2000), penyelidikan deskriptif bermatlamat untuk menerokai sesuatu bidang yang belum atau kurang dikaji. Kajian yang dilakukan adalah bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan sesuatu keadaan atau fenomena yang berlaku. Oleh yang demikian kajian deskriptif merupakan penyelidikan terhadap sesuatu fenomena dengan menganalisa data deskriptif yang diperolehi dari soal

43 26 selidik atau media-media lain. Kajian berbentuk deskriptif ini merupakan kajian yang boleh meninjau sampel atau populasi. Reka bentuk ini dipilih kerana ia amat sesuai memandangkan peranannya untuk meninjau dan mengenalpasti aspirasi pekerjaan pelatih-pelatih terhadap latihan yang dijalani kerana mereka sendiri sedang mengalami latihan tersebut. 3.3 Tempat Kajian Kajian ini dijalankan terhadap para pelatih di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru yang sedang menjalani latihan. Institut Kemahiran Mara ini dipilih kerana ia merupakan salah sebuah Institusi yang menawarkan lebih banyak jenis kursus berbanding dengan Institut Kemahiran Mara yang lain. Selain dari itu ia juga mempunyai ramai pelatih yang sedang menjalani latihan sama ada di dalam kursus sijil atau diploma. Oleh yang demikian lokasinya ialah di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. 3.4 Populasi dan Sampel Kajian Populasi merangkumi tiap-tiap ahli yang terdapat dalam populasi itu (Alias Baba, 1997). Mohd Najib (1999), menyatakan populasi ialah dari siapa kita mendapat data. Kita perlu mengenalpasti kelompok individu yang kita selidik. Semua ahli dalam kelompok ini dipanggil populasi.

44 27 Dalam kajian ini populasinya adalah terdiri daripada pelatih-pelatih IKM Johor Bahru yang berada dalam tahun akhir bagi sesi 2003/2004. Jumlah populasi dalam kajian ini ialah seramai 98 orang. Sampel kajian pula, merangkumi ahli-ahli dari kumpulan yang kecil yang dipilih secara rawak dari populasi untuk mengkaji sifat atau parameter populasi (Alias Baba, 1997). Bilangan responden untuk dijadikan sample dalam kajian ini ialah seramai 77 orang. Jumlah ini mengikut panduan yang dikemukakan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Mereka berpendapat bahawa ia dapat memberikan ketepatan 95 peratus dalam kajian. Jadual 3.1 : Jadual Penetapan Jumlah Sampel N S Sumber dari :Petikan Krejcie. RV And Morgan, D. W determining sample for research Eucational and Psychological Measurement 1970, 30, N = Populasi, S = Sampel Jadual 3.1 menunjukkan penetapan sampel yang digunakan dalam sesuatu kajian. Ianya digunakan sebagai panduan kepada penyelidik untuk menetapkan bilangan sampel yang akan digunakan di dalam kajian ini. Oleh kerana jumlah populasi ialah 98 orang, maka jumlah sampel yang saya gunakan ialah 77 orang.

45 28 Jadual 3.2 : Jadual Persampelan Responden Mengikut Kursus dan Semester Pengajian. Bil Kursus Sem 4 Sem 5 Jumlah 1 Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Penjaga Jentera-A1) 2 Diploma Teknologi Makanikal (Gas) Diploma Teknologi Mekanikal (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara) JUMLAH BESAR Kaedah pemilihan sampel adalah kaedah rawak mudah. Mohamad Najib (1999), menyatakan perkara yang penting dalam pemilihan sampel bukanlah bilangannya tetapi ialah sampel mesti mewakili populasi. 3.5 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah satu set soal selidik yang mempunyai dua bahagian iaitu bahagian A dan B (LAMPIRAN A). Bahagian A mempunyai 6 item yang merangkumi soalan berkaitan dengan maklumat diri pelajar seperti umur, jantina, kelulusan akademik tertinggi dan bidang kursus. Latar belakang responden ini amat penting bagi kegunaan penyelidik membuat perkaitan dengan persoalan yang hendak dikaji mengikut

46 29 keperluan tertentu. Responden dikehendaki menandakan tanda a pada ruangan petak yang disediakan serta menyatakan jawapan pada ruangan kosong yang diberikan. Bahagian B ialah mengenai pandangan para pelatih terhadap latihan yang diikuti, kecenderungan pelatih untuk bekerja sendiri, peluang pekerjaan serta ketepatan latihan mengikut kehendak pelatih bagi mendapatkan pekerjaan yang dibentuk dalam bentuk soalan mengikut Skala Likert. Responden hanya perlu menandakan jawapan yang difikirkan sesuai pada petak yang disediakan. Kaedah ini digunakan kerana ianya dapat menjimatkan kos, masa dan senang untuk mendapat kerjasama daripada responden serta dapat menghasilkan item-item yang konsisten dan boleh dipercayai. Menurut Mohd Najib (1998), dua perkara yang penting berkaitan dengan statistik yang perlu dipastikan ialah kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan membawa maksud data yang diperolehi adalah melambangkan apa yang ingin diukur. Oleh yang demikian, penyelidik telah meminta jasa baik En. Mohsin Bin Uzir untuk mengesahkan soal selidik yang telah disediakan (LAMPIRAN E) 3.6 Kajian Rintis Kajian rintis dijalankan adalah seperti kajian yang sebenar, Cuma ianya berbeza dari aspek bilangan sampel yang digunakan. Dalam kajian rintis, penyelidik mengambil sampel daripada populasi secara rawak. Satu kajian rintis telah dijalankan untuk menguji keesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik, sebelum kajian seterusnya dijalankan. Selain itu ia juga bagi

47 30 menentukan aras signifikan item soalan yang dibina sesuai dan boleh diterima. Menurut Mohamad Najib (1998), untuk tujuan kesahan isi, saiz sample kajian rintis tidak perlu besar tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesan tentang ujian iaitu 6 hingga 9 orang. Lebih ramai responden adalah lebih baik. Oleh demikian, penyelidik menggunakan seramai 10 orang responden yang dipilih dari populasi secara rawak. Melalui kajian rintis, penyelidik dapat mengesan kelemahan dalam item, agar matlamat kajian dapat dicapai. Hasil daripada analisis yang dijalankan dengan menggunakan SPSS 11.5, didapati pekali keboleh percayaan iaitu alpha adalah terhadap item soal selidik yang dikemukakan. Menurut Mohd. Najib Ghafar (1998), walaupun tiada batasan khusus yang boleh digunakan bagi menentukan pekali keboleh percayaan yang sesuai bagi sesuatu alat ukur, maka hasil kajian bagi pekali kebolehpercayaan yang melebihi 0.60 akan menjadi instrumen yang sering digunakan. Ini bermakna nilai kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan dalam kajian adalah tinggi. 3.7 Prosedur Kajian Untuk menjalankan kajian ini, beberapa prosedur tertentu perlu dilaksanakan bagi melicinkan perjalanan kerja penyelidikan. Antara prosedurprosedur yang perlu diikuti oleh penyelidik adalah seperti berikut: a) Mendapat perakuan serta kebenaran daripada pihak pentadbir di Fakulti Pendidikan, UTM.

48 31 b) Mendapat kelulusan daripada pihak Pengurus Besar Majlis Amanah Rakyat (MARA), Johor Bahru c) Mendapatkan kebenaran dan kelulusan daripada Pengetua Institiut Kemahiran MARA Johor Bahru dengan membawa surat kebenaran dan kelulusan dari MARA bagi membolehkan maklumat diperolehi dan kajian dapat dijalankan. d) Kajian rintis dijalankan di IKM Johor Bahru terhadap 10 orang sample yang terdiri daripada pelatih-pelatih yang dipilih secara rawak. e) Mengedarkan soal selidik kepada bekas pelatih dengan kerjasama pihak IKM. f) Mengumpulkan soal selidik yang diterima. g) Membuat analisis data menggunakan perisian SPSS h) Mendapatkan keputusan mengenai tajuk kajian. Untuk melihat atau memahaminya dengan lebih jelas lagi mengenai prosedur kajian ini, rajah 3.2 menunjukkan carta aliran mengenai prosedur kajian yang dibuat oleh penyelidik.

49 32 Mendapat perakuan Pentadbir Fakulti, UTM Mendapat kelulusan dari pihak MARA Mendapat kebenaran dari Pengetua IKM Mengedarkan soal selidik Kajian Rintis Mengumpulkan soal selidik Membuat analisis Keputusan penyelidikan Rajah 3.2: Carta Aliran Prosedur Kajian 3.8 Analisis Data Data mentah yang diperolehi akan dikumpulkan untuk dikodkan dan dianalisis. Analisis data merupakan tahap terakhir dalam kajian penyelidikan. Semua data yang diperolehi dari soal selidik terlebih dahulu disemak agar segala arahan yang diberikan diikuti dengan betul. Data-data yang diperolehi akan

50 33 dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 11.5) untuk mendapatkan kekerapan (frekuensi) peratusan dan min. Penyelidik menggunakan statistik deskriptif dalam menyusun dan mempertunjukkan data untuk mudah difahami serta dapat mencapai matlamat kajian. Sebagai langkah keselamatan, untuk mengelakkan berlakunya kesilapan semasa memproses data, maka pengiraan hendaklah dilakukan beberapa kali oleh penyelidik. Dari penganalisaan data-data tersebut, penyelidik akan membuat perbincangan,. rumusan dan cadangan. 3.9 Kesimpulan Secara keseluruhannya dalam bab ini adalah berkaitan dengan kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam memperolehi maklumat dan menganalis data. Instrumen kajian iaitu borang soal selidik merupakan sumber maklumat utama dalam penyelidikan ini. Pemprosesan data menggunakan statistik deskriptif dalam penyelidikan ini akan dapat memberikan jawapan kepada persoalan kajian dan seterusnya rumusan serta cadangan kajian akan dapat dikemukakan bagi memperbaiki atau mengatasi masalah yang timbul berhubung dengan penyelidikan ini.

51 34 BAB IV ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab ini, penyelidik akan mengemukakan hasil yang telah dikumpul dan dianalisis berkaitan dengan keputusan berdasarkan penyelidikan yang dijalankan. Hasil atau keputusan yang diperolehi adalah berdasarkan kepada persepsi yang telah diberikan oleh para pelatih terhadap kursus atau program latihan kemahiran vokasional yang mereka ikuti semasa menjalani latihan tersebut di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Dapatan hasil penyelidikan dibahagikan kepada dua bahagian seperti berikut; Bahagian A Latar belakang responden Bahagian B Analisis deskriptif Dalam mengkaji aspirasi pekerjaan para pelatih Institut Kemahiran Mara Johor Bahru terhadap latihan yang diikuti, perkara yang hendak dilihat adalah berdasarkan kepada empat faktor iaitu pengaplikasian latihan, kecenderungan untuk bekerja sendiri atau makan gaji, peluang pekerjaan yang luas dan latihan yang bersesuaian dengan kehendak para pelatih untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam pengedaran borang soal selidik, penyelidik mendapat kerjasama daripada pihak pengurusan Institut Kemahiran Mara sendiri, dimana semua borang soal selidik sebanyak 77 set dapat dikumpulkan semula.

52 Bahagian A Latar Belakang Responden Responden untuk penyelidikan ini adalah seramai 77 orang pelatih tahun akhir di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Untuk bahagian latar belakang responden, terdapat 7 soalan telah dikemukakan yang terdiri daripada 1 soalan berbentuk terbuka dan 6 soalan berbentuk tertutup. Soalan latar belakang terdiri daripada umur, jantina, status, kelulusan, aliran sekolah, jenis sekolah dan bidang kursus di Institut Kemahiran Mara Latar Belakang Responden Jadual 4.2.1: Taburan Responden Mengikut Peringkat Umur Peringkat Umur Frekuensi Peratus 15 hingga hingga Jumlah Jadual menunjukkan taburan bilangan responden mengikut peringkat umur. Terdapat seramai 46 orang (59.7%) berumur antara 15 hingga 20 tahun. Ini diikuti oleh peringkat 21 hingga 25 tahun iaitu seramai 31orang (40.3%).

53 36 Jadual : Taburan Responden Mengikut Jantina Jantina Frekuensi Peratus Lelaki Perempuan Jumlah Jadual menunjukkan majoriti responden didominasi oleh kaum lelaki iaitu sebanyak 61 orang (79.2%). Manakala perempuan hanyalah seramai 16orang (20.8%). Jadual 4.2.3: Taburan Responden Mengikut Taraf Perkahwinan Taraf Perkahwinan Frekuensi Peratus Bujang Berkahwin 0 0 Jumlah Jadual menunjukkan taburan responden mengikut taraf perkahwinan. Berdasarkan jadual ini, didapati kesemua responden adalah berstatus bujang iaitu seramai 77 orang (100%).

54 37 Jadual 4.2.4: Taburan Responden Mengikut Kelulusan Akademik Kelulusan Akademik Frekuensi Peratus SPM SPMV Lain-lain Jumlah Jadual menunjukkan taburan responden mengikut kelulusan akademik tertinggi. Kebanyakan responden adalah terdiri daripada berkelulusan akademik di peringkat SPM iaitu seramai 66 orang (85.7%). Ini dikuti oleh mereka yang berkelulusan SPMV iaitu seramai 10 orang (13%). Terdapat juga responden yang mempunyai kelulusan akademik yang lain iaitu STPM dimana ia melibatkan seorang responden (1.3%). Rajah 4.2.5: Taburan Responden Mengikut Aliran Pendidikan di Sekolah Bidang Program Latihan Frekuensi Peratus Sains Tulen Sastera Teknik Vokasional Lain-lain Jumlah

55 38 Rajah menunjukkan taburan responden mengikut aliran pendidikan semasa di sekolah yang telah memberikan respon terhadap instrumen kajian. Kebanyakan responden terdiri daripada mereka yang berada di dalam aliran sastera iaitu seramai 34 orang (44.2%). Ini diikuti oleh responden dalam aliran sains tulen iaitu seramai 17orang (22.1%), aliran vokasional 12 orang (15.6%), aliran teknik seramai 10 orang (13 %) dan lain-lain seramai 4 orang (5.2%). Jadual 4.2.6: Taburan Responden Mengikut Jenis Sekolah Jenis Sekolah Frekuensi Peratus Akademik Teknik Asrama Penuh Vokasional Jumlah Jadual menunjukkan taburan responden mengikut jenis sekolah. Seramai 55 orang (71.4%) adalah dari sekolah akademik biasa, diikuti seramai 17 orang (22.1%) dari sekolah Teknik, 4 orang (5.2%) dari sekolah vokasional dan bakinya seorang (1.3%) dari sekolah berasrama penuh. Rajah 4.2.7: Taburan Responden Mengikut Bidang Program Latihan Bidang Program Latihan Frekuensi Peratus Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Penjaga Jentera-A1)

56 39 (Sambungan) : Rajah 4.2.7: Bidang Program Latihan Frekuensi Peratus Diploma Teknologi Mekanikal (Penyejukan dan Penyamanan Udara) Diploma Teknologi Mekanikal (Gas) Jumlah Rajah menunjukkan taburan responden mengikut bidang kursus di IKM Johor Bahru yang telah memberikan respon terhadap instrumen kajian. Kebanyakan responden terdiri daripada mereka yang mengikuti bidang kursus Diploma Teknologi Mekanikal pengkhususan Gas, iaitu seramai 36 orang (46.8%). Ini diikuti oleh responden dalam kursus peringkat Sijil dalam bidang Teknologi Kejuruteraan Elektrik pengkhususan Penjaga Jentera A1, iaitu seramai 22 orang (28.6%) dan Diploma Teknologi Mekanikal pengkhususan Penyejukan dan Penyamanan Udara seramai 10 orang (19.6 %). 4.3 Jawapan Kepada Persoalan Kajian Bahagian B Analisis Deskriptif Pada instrumen soal selidik iaitu pada bahagian B, sebanyak 30 item atau pernyataan telah digunakan bagi mendapat maklum balas mengenai aspirasi

57 40 pekerjaan para pelatih di IKM Johor Bahru yang berdasarkan kepada aspekaspek seperti berikut; Jadual 4. 3 : Instrumen Bahagian B Bil Aspek Jumlah Item Nombor Soalan 1 Pandangan pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap latihan yang diikuti? 2 Jenis pekerjaan yang akan diceburi oleh para pelatih setelah tamat latihan di institusi ini. 3 Keadaan peluang pekerjaan yang luas terhadap latihan yang yang diikuti. 4 Kebolehan latihan yang diikuti memenuhi kehendak para pelatih terhadap pekerjaan Setelah dianalisis, berikut adalah data yang menunjukkan frekuensi, peratus dan min terhadap item soal selidik bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang menggunakan format jawapan skala Likert lima mata. Format ini menggunakan jawapan tertutup iaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Pasti (TP), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

58 Apakah pandangan pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap latihan yang diikuti? Jadual 4.3.1: Taburan Responden Mengikut Peratusan, Frekuensi dan Min Bagi Aspek pandangan pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap latihan yang diikuti BIL SOALAN SS f % 1 Saya dapat menggunakan 22 peralatan kerja amali yang 28.6 berada di bengkel IKM dengan baik. 2 Saya dapat menjalankan 28 kerja-kerja amali/praktikal 36.4 yang diarahkan oleh tenaga pengajar di bengkel IKM dengan baik. 3 Saya dapat menyiapkan 27 kerja-kerja amali yang 35.1 diarahkan oleh tenaga pengajar di institusi ini dengan baik. 4 Saya berupaya menggunakan 24 mesin yang berada di 31.2 bengkel IKM tanpa bantuan orang lain. S f % TP f % TS f % STS f % MIN

59 42 Sambungan : Jadual BIL SOALAN SS S TP TS STS f f f f f MIN % % % % % 5 Projek atau hasil kerja amali/praktikal di bengkel institusi ini, dapat memberi kepuasan kepada diri saya Saya tidak menghadapi masalah untuk menyiapkan sesuatu kerja amali yang diberikan oleh tenaga pengajar Saya merasa lebih yakin untuk melakukan sesuatu tugasan yang diarahkan oleh tenaga pengajar setelah mengikuti latihan amali/praktikal di institusi ini Latihan kemahiran yang diikuti di institusi ini amat berfaedah kepada diri saya apabila saya bekerja nanti Purata keseluruhan : 4.35

60 43 Jadual menunjukkan frekuensi dan peratus serta purata min responden menjawab penyataan setiap item bagi pandangan para pelatih terhadap latihan yang diikuti. Penyataan item latihan kemahiran yang diikuti amat berfaedah kepada pelatih apabila bekerja nanti, menunjukkan purata skor min yang tertinggi iaitu sebanyak 4.56 yang mewakili 55.8% pada sangat setuju dan 44.2% menyatakan setuju. Penyataan berkaitan dengan pengunaan peralatan kerja amali yang berada di bengkel dengan baik adalah penyataan yang menunjukkan min yang terendah diantara keseluruhan min, di mana telah memperlihatkan purata skor min sebanyak 4.26 iaitu mewakili jawapan setuju 70.1%, sangat setuju 28.6% dan tidak pasti 1.3%. Skor purata keseluruhan bagi persoalan kajian ini adalah Apakah bentuk pekerjaan yang akan diceburi oleh para pelatih setelah tamat latihan di institut ini? Jadual 4.3.2: Taburan Responden Mengikut Peratusan, Frekuensi dan Min Bagi Bentuk pekerjaan yang akan diceburi oleh para pelatih BIL SOALAN SS S TP TS STS MIN f f f f f % % % % % 9 Saya yakin akan dapat berdikari selepas menjalani latihan di institusi ini.

61 44 Sambungan : Jadual Saya bercita-cita untuk membuka perniagaan pada suatu hari nanti Saya lebih berminat untuk membuka perniagaan apabila tamat latihan di institusi ini *Saya lebih berminat untuk bekerja makan gaji apabila tamat latihan di institusi ini Bekerja sendiri adalah lebih baik daripada makan gaji Bekerja sendiri memberikan lebih kepuasan di dalam kehidupan saya Bekerja sendiri memudahkan saya untuk memenuhi citacita saya Bekerja makan gaji hanya untuk mencari pengalaman sahaja Purata Keseluruhan : 4.0 * Bagi penyataan negatif data diterbalikan Jadual menunjukkan taburan responden mengikut frekuensi, peratusan dan purata min bagi setiap item berdasarkan kecenderungan pelatih untuk bekerja sendiri. Penyataan saya yakin akan dapat berdikari selepas menjalani latihan di institusi ini, menunjukkan purata skor min tertinggi iaitu Penyataan ini menunjukkan 53.2% pada tahap setuju, 45.5% sangat setuju

62 45 dan bakinya 1.3% adalah pada kedudukan tidak pasti. Pernyataan bekerja makan gaji memudahkan saya untuk mencapai cita-cita saya menunjukkan min yang terendah, di mana purata skor minnya adalah 3.08 iaitu mewakili 48.1% menyatakan tidak setuju, 29.9% setuju, 16.9% tidak pasti dan 5.2% sangat setuju. Skor purata bagi persoalan kajian ini adalah sebanyak Adakah latihan yang diikuti dapat memberi peluang pekerjaan yang luas? Jadual 4.3.3: Taburan Responden Mengikut Peratusan, Frekuensi dan Min Berkaitan Keadaan Peluang Pekerjaan Yang Luas. BIL SOALAN SS f % 17 Saya yakin banyak sektor 28 pekerjaan yang boleh saya 36.4 ceburi setelah tamat latihan di institusi ini. 18 Saya yakin akan mendapat 25 pekerjaan yang saya ingini 32.5 setelah mengikuti latihan di institusi ini. S f % TP f % TS f % STS f % MIN

63 46 Sambungan : Jadual BIL SOALAN SS S TP TS STS MIN f % f % f % f % f % 19 Latihan amali yang saya ikuti adalah mencukupi untuk dijadikan panduan apabila saya bekerja nanti Saya telah mengetahui tentang pekerjaan yang sesuai dengan kursus yang saya ikuti sekarang sebelum memasuki institusi ini Latihan kemahiran yang diikuti dapat memberi pelbagai peluang pekerjaan Terdapat pelbagai agensi yang datang untuk memberikan ceramah tentang kerjaya yang sesuai dengan kursus yang diambil oleh pelatih di institusi ini Terdapat banyak agensi yang datang untuk menemuduga pelatih bagi mengisi kekosongan di dalam sektor pekerjaan pada tahun akhir latihan di institusi ini Purata Keseluruhan : 4.30

64 47 Jadual menunjukkan taburan responden mengikut peratusan, bilangan dan purata skor min bagi setiap item berdasarkan keadaan peluang pekerjaan yang luas. Penyataan latihan kemahiran yang diikuti dapat memberi pelbagai peluang pekerjaan, menunjukkan purata skor min tertinggi iaitu Penyataan ini mewakili 61.0% menyatakan setuju, 39% adalah sangat setuju dan tiada peratusan bagi jawapan tidak setuju serta tidak pasti dengan pernyataan ini. Penyataan terdapat banyak agensi yang datang untuk memberi ceramah, menunjukkan skor min yang terendah iaitu 4.19 yang mewakili 80.5 % menyatakan setuju, 19.5% sangat setuju dan tiada peratusan bagi penyataan tidak pasti serta tidak setuju. Skor purata keseluruhan bagi persoalan kajian ini pula adalah sebanyak Adakah latihan yang diikuti menepati kehendak para pelatih untuk mendapat pekerjaan? Jadual 4.3.4: Taburan Responden Mengikut Peratusan, Frekuensi dan Min Bagi Aspek kebolehan latihan yang diikuti memenuhi kehendak para pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap pekerjaan. BIL SOALAN SS f % 24 Saya telah memilih bidang 32 pekerjaan yang sesuai 41.6 dengan kursus yang diikuti di institusi ini. S f % TP f % TS f % STS f % MIN

65 48 Sambungan : Jadual BIL SOALAN SS f % 25 Latihan yang saya ikuti di 41 institusi ini adalah untuk 53.2 mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. 26 Saya lebih berkeyakinan 30 untuk menceburi bidang 39.0 pekerjaan dengan mengikuti latihan di institusi ini. 27 Pekerjaan yang akan saya 31 ceburi selepas tamat kursus 40.3 ini mempunyai kaitan dengan latihan yang saya ikuti sekarang. 28 Saya yakin dengan latihan 23 yang diperolehi sekarang 29.9 akan memudahkan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang saya kehendaki. 29 Latihan yang diikuti di 24 institusi ini dapat memenuhi 31.2 kehendak pekerjaan yang akan saya ceburi. S f % TP f % TS f % STS f % MIN

66 49 Sambungan : Jadual BIL SOALAN SS S TP TS STS MIN f % f % f % f % f % 30 Saya yakin masa hadapan kerjaya saya lebih cerah dengan mengikuti latihan di institusi ini Purata Keseluruhan : 4.41 Jadual menunjukkan taburan responden mengikut peratusan, frekuensi dan purata min bagi setiap item berdasarkan kebolehan latihan yang diikuti memenuhi kehendak para pelatih terhadap pekerjaan yang akan diceburi. Penyataan saya yakin masa hadapan kerjaya saya lebih cerah dengan mengikuti latihan di institusi ini, menunjukkan purata skor min yang tertinggi iaitu 4.55 di mana ia mewakili jawapan sangat setuju sebanyak 54.5%, 45.5% adalah setuju dan tiada peratusan mewakili jawapan tidak pasti serta tidak setuju untuk pernyataan ini. Manakala penyataan Saya yakin dengan latihan yang diperolehi sekarang akan memudahkan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang saya kehendaki, adalah mewakili min yang terendah. Min untuk penyataaan ini adalah 4.30 yang mewakili 70.1% menyatakan setuju, 29.9% sangat setuju dan tiada jawapan bagi pentaan tidak pasti serta tidak setuju. Skor purata keseluruhan bagi persoalan kajian ini adalah sebanyak 4.41

67 50 BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dan seterusnya dirumuskan serta mengemukakan beberapa cadangan yang difikirkan releven dengan objektif kajian. Segala perbincangan yang dibuat adalah berdasarkan kepada analisis yang telah dilakukan kepada setiap item yang ditunjukkan kepada responden. Hasil kajian bergantung kepada peratusan dan min yang diperolehi. Seterusnya rumusan dan perbincangan mengenai hasil dapatan yang dibuat adalah dijelaskan dengan lebih mendalam mengikut skop persoalan yang hendak dikaji. Penyelidik juga telah menyarankan beberapa cadangan positif yang membina untuk mengatasi masalah yang telah dikenalpasti. 5.2 RUMUSAN Pekerjaan merupakan salah satu keperluan kepada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Pekerjaan dan latihan juga tidak dapat dipisahkan

68 51 kerana dengan adanya latihan seseorang itu akan lebih memahami tugas-tugas yang perlu dilaksanakannya di dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Daripada analisis, di dapati pandangan para pelatih terhadap latihan yang diikuti menunjukkan purata min yang tinggi iaitu dengan purata Ini menunjukkan responden dapat menguasai kemahiran yang diperolehi di IKM untuk disalurkan ke dalam bidang pekerjaan yang akan diceburi mengikut keperluan dan kehendak mereka di dalam bidang pekerjaan. Responden juga lebih berkecenderungan untuk bekerja sendiri dimana purata min skornya menunjukkan purata min yang tinggi iaitu 4.0. Pernyataan seperti saya bercita-cita untuk membuka perniagaan sendiri pada suatu hari nanti menunjukkan purata min yang tinggi di mana dengan latihan yang diperolehi, responden lebih berkeyakinan untuk berdikari dengan membuka perniagaan sendiri dengan lain kata bekerja sendiri. Dengan latihan yang diikuti, responden juga merasakan peluang-peluang pekerjaan untuk mereka adalah lebih luas. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran wakil dari pelbagai agensi yang datang untuk menemuduga pelatih pada tahun akhir latihan mereka di IKM. Ianya selaras dengan pernyataan bagi soalan ke 23 iaitu terdapat banyak agensi yang datang untuk menemuduga pelatih bagi mengisi kekosongan di dalam sektor pekerjaan pada tahun akhir latihan di institusi ini. Selain daripada itu pendapat bahawa pelatih lepasan institusi latihan yang berasaskan vokasional tidak perlu menunggu begitu lama untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang dinyatakan oleh Mohamad (1992) dan ia di sokong oleh pendapat Ismail Mamat (1993), yang mendapati 82% bekas pelatih mendapat pekerjaan dalam tempoh kurang dari satu tahun. Berdasarkan analisis juga, latihan yang diikuti dapat memenuhi kehendak pelatih untuk mendapatkan pekerjaan juga menunjukkan skor yang

69 52 tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa latihan yang diperolehi dapat memenuhi kehendak responden bagi mendapatkan pekerjaan. Justeru itu, latihan-latihan kemahiran yang diperolehi oleh para belia kita di negara ini, seharusnya bukan sahaja dapat memenuhi keperluan sumber tenaga manusia negara, perkara-perkara yang berkaitan dengan peribadi belia itu sendiri iaitu dari segi keperluan atau kehendak juga perlu diambil kira. Ini adalah supaya para belia yang menyumbangkan tenaga kepada negara dapat menyeimbangkan emosinya supaya dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan penuh rasa minat, bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. 5.3 Perbincangan Dapatan Kajian Perbincangan Persoalan Kajian 1: Apakah pandangan pelatih Institut Kemahiran Mara terhadap latihan yang diikuti? Secara keseluruhannya pandangan responden terhadap latihan yang diikuti menunjukkan skor min yang tinggi. Berdasarkan kepada dapatan analisis data, didapati pelatih merasakan kemahiran yang diikuti di Institut Kemahiran Mara amat berfaedah kepada diri mereka apabila bekerja nanti. Keupayaan responden menjalankan kerja amali di bengkel pula, penyataan dapat menggunakan peralatan kerja amali yang berada di bengkel IKM dengan baik, juga menunjukkan purata min yang tinggi. Ini menunjukkan keyakinan responden

70 53 untuk mengendalikan peralatan dan mesin yang ada di bengkel, di mana ia adalah suatu aspek yang amat penting berkaitan dengan kebolehan dalam kerja responden. Responden juga berkeyakinan di dalam menjalankan kerja-kerja yang diarahkan oleh tenaga pengajar setelah menjalani latihan atau tunjuk ajar yang diberikan oleh tenaga pengajar di institusi ini. Pakar psikologi ada mengatakan bahawa manusia itu akan belajar dengan lebih mudah dan baik apabila diberi peluang untuk mengamalkan (aplikasi) segala kemahiran baru dan pengetahuan yang mereka perolehi khasnya untuk latihan kerja di mana kemahiran-kemahiran khusus adalah sangat diperlukan (Wan Azmi Ramli, 1984). Begitu juga dengan latihan kemahiran yang diberikan kepada para pelatih di Institusi kemahiran, seharusnya dididik dengan tanggapan, pemikiran, kemahiran dan sikap yang betul supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan sebarang keadaan. (Tajul Ariffin Noordin, 1990) Oleh yang demikian, latihan kemahiran yang diberikan kepada para pelatih di institusi kemahiran seharusnya benar-benar dapat memberikan faedah sepenuhnya untuk digunakan para pelatih apabila mereka memasuki ke alam pekerjaan Perbincangan Persoalan Kajian 2: Adakah pelatih berkecenderungan untuk bekerja sendiri? Secara keseluruhannya aspek pelatih berkecenderungan untuk bekerja sendiri, menunjukkan ianya adalah pada tahap yang tinggi. Keadaan ini

71 54 menggambarkan responden yang dilatih kebanyakkannya, lebih berminat dan bercita-cita untuk berusaha menjalankan perniagaan sendiri atau lebih dikenali sebagai usahawan. Keadan ini dapat dilihat di dalam beberapa soalan yang diajukan kepada responden seperti soalan ke 10, dimana pernyataan saya lebih berminat untuk membuka perniagaan sendiri apabila tamat latihan di institusi ini menunjukan sebanyak 67.5% menyatakan setuju, 15.6% sangat setuju dan selebihnya menyatakan tidak pasti atau tidak setuju. Fenomena ini memberikan gambaran positif kepada Negara, dimana tahap kesedaran dikalangan belia dapat ditingkatkan dengan adanya belia-belia seperti ini yang tidak hanya bergantung kepada orang lain dan juga pihak kerajaan selain daripada mengurangkan masalah pengangguran di kalangan belia. Ini adalah kerana pada kebiasaannya pelatih-pelatih sukar untuk memperolehi pekerjaan dimana mereka terpaksa bersaing dengan belia-belia lain daripada pelbagai institusi kemahiran atau pun pekerja asing yang upah mereka lebih rendah berbanding dengan pekerja tempatan. Ini selaras dengan penyataan Che Mat (2000), dimana pelatih-pelatih yang keluar dari institusi latihan kemahiran juga menghadapi masalah untuk mendapatkan tempat bekerja yang sesuai dengan bidang latihan yang diikuti. Antara faktor penghalangnya ialah daya maju perusahaan industri kecil dan sederhana yang menjadi tumpuan tempat mendapatkan pekerjaan. Negara kita yang sedang pesat membangun ini sememangnya perlu kearah bagi menyediakan rakyat yang lebih berdikari terutama golongan belia, bagi menjayakan wawasan Ini selaras dengan pernyataan YAB En. Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan di dalam Tajul Ariffin Noordin(1990), yang menyatakan,

72 55..segala rancangan pada masa depan bertujuan untuk mencelikan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang sedia ada dan bukanya menjadikan masyarakat yang sentiasa menunggu untuk menerima bantuan dari mana-mana pihak. Merujuk kepada soalan 13, penyataan berkenaan bekerja sendiri adalah lebih baik daripada makan gaji dan soalan 14, bekerja sendiri memberikan lebih kepuasan kepada saya adalah antara faktor yang menyebabkan mengapa pelatih berminat untuk bekerja sendiri dimana masing-masing menunjukkan min yang tinggi. Ini merupakan perkembangan yang terbaik di mana dengan adanya belia seperti ini, Negara kita bukan sahaja akan memperolehi usahawan muda yang berwawasan, malah Negara juga dapat memperkembangakan lagi kepesatan ekonomi serta belia yang lebih berfikiran positif dan berdikari dalam dunia pekerjaan Perbincangan Persoalan Kajian 3: Adakah latihan yang diikuti dapat memberi peluang pekerjaan yang luas? Dilihat daripada dapatan daripada soal selidik mengenai aspek latihan yang diikuti dapat memberi peluang pekerjaan yang luas menunjukan purata min yang tinggi, dimana pernyataan seperti (soalan 17) saya yakin banyak sektor pekerjaan yang boleh saya ceburi setelah tamat latihan di institusi ini dan (soalan21) latihan kemahiran yang diikuti di institusi ini dapat memberi pelbagai peluang pekerjaan menunjukkan 100% menyatakan setuju atau sangat setuju.

73 56 Responden berasa yakin dengan situasi ini kerana pada pernyataan soalan 23 menyatakan terdapat banyak agensi yang datang untuk menemuduga pelatih bagi mengisi kekosongan di dalam sektor pekerjaan pada tahun akhir latihan di institusi ini, menunjukan 100% menyatakan setuju atau sangat setuju. Situasi ini menunjukan bahawa dengan menjalani latihan di institusi ini pelatih akan memperolehi pelbagai peluang pekerjaan dengan terdapatnya pihak agensi sendiri yang datang untuk menemudaga pelatih tanpa pelatih keluar untuk mencari pekerjaan. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa keperluan sumber tenaga manusia bagi negara adalah amat diperlukan bagi menjayakan wawasan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam sektor perindustrian. Dengan itu adalah diharapkan supaya latihan yang dibekalkan di institusi-institusi kemahiran dapat membekalkan tenaga kerja yang berkemahiran dimana, latihan yang disediakan di institusi kemahiran lebih menekankan kepada usaha membentuk belia sebagai pekerja separuh mahir atau mahir untuk membolehkan mereka memasuki pasaran tenaga kerja yang lebih mencabar akibat perubahan teknik dan teknologi yang lebih canggih atupun menggalakkan perkembangan dan pertumbuhan industri kecil dan sederhana (Che Mat, 2000). Situasi ini, menjadikan peluang-peluang pekerjaan bagi pelatih-pelatih di institusi kemahiran ini lebih luas berbanding dengan beliabelia tanpa latihan kemahiran Perbincangan Persoalan Kajian 4: Adakah latihan yang diikuti menepati kehendak para pelatih untuk mendapat pekerjaan?

74 57 Secara keseluruhannya aspek bagi persoalan kajian ke empat ini juga menunjukkan purata min yang tinggi. Dengan ini, dapatlah dinyatakan bahawa latihan yang diikuti oleh para pelatih di institusi ini menepati kehendak para pelatih untuk mendapatkan pekerjaan. Situasi ini dapat dilihat dengan pernyataan soalan seperti soalan 28 yang menyatakan saya yakin dengan latihan yang diperolehi sekarang akan memudahkan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang saya kehendaki dimana, 70.1% responden menyatakan setuju dan 29.9% menyatakan sangat setuju. Ini adalah kerana pelatih berasa yakin untuk menceburi bidang pekerjaan dengan mengikuti latihan di institusi ini bagi pernyataan soalan 26 dimana, 61% responden menyatakan setuju dan 39% menyatakan sangat setuju. Ini menunjukkan dengan latihan yang diperolehi di institusi ini, bukan sahaja dapat memberikan latihan dan kemahiran yang mencukupi bagi membolehkan mereka memasuki bidang pekerjaan untuk keperluan ekonomi kehidupan mereka, malah ia juga dapat memenenuhi kehendak mereka di dalam bidang pekerjaan. Perkara ini selaras dengan pernyataan Dr. Peter Shephard (1989) dimana beliau menyatakan bahawa pekerjaan seharusnya mempunyai potensi untuk memenuhi bukan sahaja keperluan ekonomi seseorang tetapi juga memberikan atau memenuhi keperluan sosial dan peribadi. Oleh yang demikian adalah perlu latihan yang diikuti dapat memenuhi kehendak para pelatih terhadap pekerjaan supaya mereka dapat melakukan sesuatu kerja itu dengan penuh minat, dedikasi, bersungguh-sungguh serta bertanggungjawab.

75 CADANGAN Walaupun penyelidikan ini hanya tertumpu pelatih di IKM Johor Bahru, namun dapatan dari penyelidikan ini diharapkan boleh digunakan pelbagai lapisan dari institusi latihan lain sama ada swasta mahupun kerajaan yang mengendalikan program latihan kemahiran vokasional. Adalah diharapkan penyelidikan ini dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan serta panduan kepada semua pihak terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung ke arah kemajuan pendidikan vokasional dan teknik di negara ini. Berdasarkan keputusan dan hasil penyelidikan yang diperolehi, berikut adalah disenaraikan beberapa cadangan kepada pelbagai pihak terlibat khususnya kepada pihak IKM sendiri, MARA, Kementerian Sumber Manusia dan juga pelbagai pihak lagi yang terlibat di dalam menjayakan latihan kemahiran ini. Antara cadangan penyelidik adalah seperti berikut; Adalah disarankan agar pihak institusi latihan dapat memberikan latihan yang setaraf dengan apa yang diperlukan oleh pihak agensi pekerjaan bagi membolehkan tahap pengaplikasian kemahiran yang diperolehi oleh pelatih dapat di gunakan secara maksimum. Oleh itu perlulah adanya perhubungan yang baik diantara pihak institusi dengan pihak industri Hasil daripada dapatan kajian menunjukkan ramai diantara responden berminat untuk bekerja sendiri. Dengan itu, adalah perlu bagi pihak yang terlibat menentukan latihan yang diberikan berteraskan kepada amalan perniagaan serta mengadakan seminar-seminar keusahawanan supaya pelatih dapat didedahkan kepada dunia perniagaan serta lebih bersedia menempuhi alam perniagaan.

76 Adalah perlu bahawa pelatih mengetahui bidang pekerjaan yang sesuai yang akan diceburi dengan latihan yang diikuti. Dengan ini, pelatih akan mengetahui kehendak-kehendak latihan yang perlu dikuasai berdasarkan kepada bidang pekerjaan. Oleh itu adalah perlu bagi setiap institusi latihan menekankan bidang pekerjaan yang boleh diceburi oleh para pelatihnya setelah tamat latihan. Bukan sahaja sebelum latihan bermula, malah semasa latihan juga, penekanan perkara ini perlu juga diberi perhatian dengan sewajarnya Adalah perlu bagi sesebuah institusi latihan itu untuk menyediakan sumber tenaga bagi keperluan negara. Walaubagaimana pun perlu diingat bahawa pelatih-pelatih ini juga merupakan manusia biasa yang mempunyai naluri kehendak serta keperluan peribadi yang perlu dipenuhi. Oleh itu, latihan yang diberikan juga perlulah menitik beratkan nilai-nilai yang boleh membawa kepada perkembangan positif pelatih dengan memberikan latihan yang dapat menyeimbangkan kehendak dan keperluan pelatih itu sendiri. Dengan ini, adalah perlu bagi pihak yang terlibat untuk merangka latihan yang selaras dengan penyataan yang dinyatakan tadi. 5.5 Cadangan Untuk Kajian Lanjutan Berdasarkan kepada penyelidikan yang telah dijalankan, berikut adalah beberapa saranan untuk kajian lanjutan, antaranya adalah seperti berikut;

77 Penyelidikan ini dijalankan untuk melihat aspirasi pekerjaan pelatih IKM. Namun demikian penyelidikan boleh dilakukan ke atas pelatih untuk melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka memilih IKM dan tidak institusi lain sebagai tempat untuk menerima latihan kemahiran vokasional Penyelidikan ini hanya melibatkan responden yang berada di tahun akhir sahaja. Bagi kajian akan datang, bolehlah disarankan agar menggunakan responden dikalangan pelatih yang mungkin berada di tahun satu atau dua Penyelidikan akan datang juga boleh menumpukan kepada aspek aspirasi pekerjaan yang melibatkan satu situasi dimana kajian boleh dilakukan dengan lebih berfokus dan dapat menghasilkan kajian yang lebih tepat serta jitu. 5.6 PENUTUP Berdasarkan analisis data, perbincangan dan rumusan yang dibuat, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa responden dari Institut Kemahiran Mara Johor Bahru ini mempunyai aspirasi pekerjaan yang positif terhadap latihan yang diikuti. Ini bermakna latihan yang diikuti amat bermakna kepada mereka untuk diaplikasikan apabila bekerja nanti. Disamping itu, pelatih juga mempunyai peluang yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang dikehendaki dengan mengikuti latihan di institusi

78 61 ini, tidak kira sama ada mereka ingin bekerja sendiri atau makan gaji. Dengan adanya latihan di institusi ini juga, pelatih lebih berfikiran positif untuk memajukan diri tanpa bergantung dengan makan gaji sahaja. Kebanyakan daripada mereka berminat dan bercita-cita untuk berdikari dengan menjadi usahawan. Ini merupakan perkembangan yang positif dimana, dengan latihan yang diikuti kita bukan sahaja memperolehi belia yang mempunyai wawasan, malah kita juga memperolehi usahawan-usahawan yang dapat membantu di dalam perkembangan ekonomi negara. Walau bagaimana pun, terdapat juga kelemahan-kelemahan yang perlu di atasi oleh pihak-pihak tertentu supaya latihan yang diikuti benar-benar berkesan dan bermanfaat kepada setiap pelatih yang mengikuti latihan di institusi ini. Bagi mengatasi masalah yang ada, cadangan-cadangan yang dikemukan oleh pengkaji diharapkan dapat diberi pertimbangan sewajarnya oleh pihak-pihak yang berwajib agar dapat mempertingkatkan lagi mutu latihan pendidikan kemahiran di Negara kita, insyaallah.

79 RUJUKAN Alias Baba (1997). Statistik Penyelidikan dalam Pendidikan dan Sains Sosial. Selangor: Universiti Kebangsaan Bangi. Awang Mohamad (1999). Hala tuju Pelajar-Pelajar Kejuruteraan Elektrik ( Domestik dan Industri), Selepas tamat Pengajian Di Institiut Kemahiran MARA. Projek Sarjana Muda Universiti Teknologi Malaysia. Bloch S. and Bates T. (1995). Employability. London : Kogan Page Ltd. Bloom, B. S. (Ed.) (1989). Taksonomi Objektif Pendidikan. (Abdullah Junus). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1979). Che Mat (2000). Pengurusan Kerjaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Dr. Peter Shephard (1989), Panduan Perancangan Hidup Dan Kerjaya. Selangor : Fong and Sons Printers Pte. Ltd. Hishamuddin Tajuddin ( 1995). Hala Tuju Pelajar-Pelajar Kejuruteraan Elektrik ( Juru Elektrik dan Penjaga Jentera Elektrik ) Selepas Tamat Pengajian di IKBN, Dusun Tua Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana Muda UTM. Ibrahim Mamat (1996). Reka bentuk Dan Pengurusan Latihan Konsep Dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

80 Ismail Mamat (1993). Satu tinjauan ke atas kesesuaian kursus penyejukbekuan dan penyamanan udara (aliran kemahiran) di Sekolah Menengah Vokasional dengan keperluan industri penyejukbekuan dan penyamanan udara di Malaysia. Projek Sarjana Muda Universiti Teknologi Malaysia. Kamus Dewan (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (1979). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran (1979). Kuala Lumpur : Jabatan Cetakan Negara Malaysia. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mohamad Samad (1992), Penerimaan industri terhadap lepasan Sekolah Menengah Vokasional (SMV) jurusan elektronik. Projek Sarjana Muda Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhamed Awang (1999). Psikologi Kognitif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd.Mansur Abdullah, Siti Nordinar Mohd. Tamin (1989). Kaunseling Kerjaya (Teori dan Amalan). Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ramli Abdul Karim (2004), Wawancara : usah Serik Tangani gejala Sosial Kuala Lumpur : Mingguan Malaysia. Februari 1, 2004.

81 Robiah Sidin (1998). Pemikiran Dalam Pendidikan Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Robiah Sidin (1994). Pendidikan di Malaysia: Cabaran Untuk Masa Depan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd.Selangor : Darul Ehsan. Rozhan Othman (1997). Pengurusan Personel dan Perancangan Guna Tenaga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tajul Ariffin Nordin (1990), Pendidikan Belia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Universiti Teknologi Malaysia (1999), Panduan Menulis Tesis, Pusat Pengajian Siswazah. Chairil Marzuki et.al (1998). Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Wan Azmi Ramli (1984). Latihan Satu Halacara Profesional. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Zainal Mohd Salleh dan Fauzi Mat Daud (1997). Sekolah Untuk Kerja: Cadangan Untuk Dipertimbangkan Dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional. UPM: Tidak diterbitkan.

82 Zakaria Abd. Rashid, T. Subahan Mohd. Meerah (1990). Aspirasi Kerjaya di kalangan Pelajar Sekolah Menengah Vokasional Pertanian. Jurnal Universiti Pertanian Malaysia.

83 66 FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG SOAL SELIDIK ************************************************** TAJUK : Aspirasi pekerjaan para pelatih Institut Kemahiran Mara Johor Bahru terhadap latihan yang diikuti ************************************************** Adalah diharapkan saudara-saudari dapat memberi kerjasama sepenuhnya bagi menjawab serta memberi keterangan secara jujur dan ikhlas terhadap soalan yang dikemukakan. Segala maklumat yang dicatat adalah RAHSIA dan ianya digunakan semata-mata untuk memenuhi kehendak Kajian Projek Sarjana Muda. Segala kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Yang benar.. FAIZAH BT. SHARIP SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance

Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Program OSS Sektor Awam Fasa III Self Reliance Sesi Eksklusif CIO Pelan Pengurusan Perubahan Fasa III Self Reliance dan Tahap Kematangan Self Reliance Oleh OSCC, MAMPU Objektif Untuk menjelaskan tentang

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi

Chairman s Statement / Penyata Pengerusi 38 DiGi.Com Berhad (425190-X) Chairman s Statement / Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Dear Shareholders, First of all, I d like to express my pleasure at being able to address you as DiGi.Com

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

JKJ Kaedah Penyelidikan

JKJ Kaedah Penyelidikan Angka Giliran : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JKJ 104 - Kaedah Penyelidikan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

SUPERVISOR DECLARATION

SUPERVISOR DECLARATION ii SUPERVISOR DECLARATION I hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this report is sufficient in terms of scope and quality for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA

MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA MODELLING OF MOTORCYCLE ACCIDENTS AT NON-EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE JUNCTIONS IN MALAYSIA HARNEN SULISTIO DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2004 DEDICATION Especially dedicated to: In memorial

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA 50628 KUALA LUMPUR - AKTIVITIMENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI OLEH CHEE PHAIK EAN JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2013 SECOND QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2000 Kadar Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB) Rujuk Lampiran 1 2001 8/2001 13/3/2001 Rawatan

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information