Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Size: px
Start display at page:

Download "Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores"

Transcription

1 Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Filipos 3:8 "Kalugihan Upang Magkamit ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Filipos 3:8, si apostol Pablo ay nasangkot sa isang personal na kapahayagan na ginawa niya sa iglesia sa Filipos. Mababasa natin doon: Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Cristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong basura lamang, upang makamit ko si Cristo. Ang kapahayagang ito ay naging resulta ng kanyang pagninilay sa sarili niyang buhay bago ang kanyang pagbabago. Si Pablo ay Hebreo sa mga Hebreo, Fariseo sa pinakamahigpit na katuturan. Mayroon siyang pangalan sa mga Judio at may titulong ipinagmamalaki niya. Napakasigasig niya na magpanatili ng panlabas na kaugalian at mga kautusan ng mga Judio na inusig pa nga niya ang iglesia ni Cristo. Subalit ngayon nakita niya ang kamalian at ang kahangalan ng kanyang daan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, isinulat niya sa talatang 7, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Cristo. Matapos ang kanyang pagbabago sa daan papuntang Damasco naunawaan niya na ang lahat ng bagay ay mga dumi lamang sa liwanag ng kaalaman ng kanyang kaligtasan kay Jesu Cristo. Itong mga panlabas na gawa ng kautusan ay walang kinalaman sa pagpapawalang-sala sa kanya. Hindi sila batayan ng kanyang kaligtasan. Sa katunayan, sila ay direktang sumasalungat sa kaligtasan kay Cristo. Samakatuwid, ibinibigay niya ang personal niyang kapahayagan sa talatang isinasaalang-alang natin ngayon. Hindi tayo dapat mabigong makita itong personal na aspeto ng sitas na ito. Ibinulalas ni Pablo: Ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Cristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong basura lamang, upang makamit ko si Cristo. Hindi natin maaaring basahin ang sitas na ito nang hindi napapansin na ibinubuhos dito ni Pablo ang pag-iisip ng kanyang puso. Ang personal na kapahayagang ito ni Pablo ang nararapat mamutawi sa ating mga labi bilang mga anak ng Dios. Sa pag-ulit natin sa mga salitang ito ng apostol, dapat tayong maging handang gawin itong sarili nating salita. Dapat tayong maging handa na gawin itong direksyon ng sarili nating buhay dito sa kasalukuyang sanlibutan. Dapat nating ipahayag na inaari nating kalugihan ang lahat ng bagay dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Cristo Jesus na ating Panginoon. Kaya isinasaisip natin ang personal na aspeto ng sitas na ito. Sa pagsasaisip ng mga salitang ito, mauunawaan natin ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya sa atin na dapat maging kalugihan ang lahat upang makamit si Cristo. Upang maunawaan ang kahulugan ng ating kapahayagan, bigyan natin ng maingat na pansin ang ginagawa dito ni Pablo sa talatang ito. Dalawang beses sa talatang ito, at isang beses sa naunang talata, makikita natin ang salitang inari. Si Pablo ay umaari, o inaari. At ang kahulugan niyan ay hindi lang may Page 1 of 5

2 isinasaalang-alang si Pablo. Ipinahihiwatig ng katawagan ang sadya at maingat na ginagawang pagpapalagay ni Pablo. Sa madaling salita, ibig sabihin ni Pablo na kinukuha niya ang dalawang magkaibang bagay at tinitimbang sila, isa katapat ng isa. Inihahambing niya sila. Masusi niyang sinisiyasat kapwa ang mga pakinabang at di-pakinabang, ang malalakas na punto maging ang mahihinang punto, at gumagawa ng pinag-isipang palagay upang dumating sa isang tiyak na pasya tungkol sa dalawang bagay na ito. Inilalagay niya ang mga ito sa timbangan, wika nga, upang makita kung alin sa kanila ang mas mahalaga sa kanya. Isa pa, isaisip din natin na itong pag-aari, itong maingat na pagtitimbang at paghahambing, na ginagawa ni Pablo bilang anak ng Dios, isa na kung saan ay gumawa si Cristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Siya ang isa na naliwanagan sa biyaya ng Dios. Ang isang di-mananampalataya ay hindi makakarating sa parehong pasya na naabot ni Pablo sa ating teksto. Ang paghahambing na ginagawa niya ay espiritual na nangangailangan ng puso at kaluluwang may kakayahang gumawa ng gayong mahalagang pagpapasya. Ang dalang-kahulugan ay hindi lahat ng tao ay makakagawa ng maingat na pagsusuring ginagawa dito ni Pablo. Subalit ano itong pinaghahambing ni Pablo? Sa isang bahagi ng timbangan naroon ang lahat ng bagay na pinagpapasyahan ni Pablo, sa kabilang bahagi ng timbangan, ang pagkakilala niya kay Cristo Jesus na Panginoon. Malinaw na ang lahat ng bagay sa ating teksto ay sinadya na maraming saklaw at kasama na ang lahat. Sa katunayan, kasama dito ang anuman at lahat na nasa labas na pagkakilala kay Cristo at sa kanyang kaligtasan kay Cristo. Sa madaling salita, si Pablo ay nakatingin, una sa lahat, sa lahat ng mayroon siya o lahat ng siya sa buhay na ito, maging ito ay ang kanyang karangalan, ang kanyang titulo bilang isang Fariseo, o maging ang kanyang lahi sa salinlahi ng Israel, o ang mga batas at mga tradisyon na kanya bilang isang mabuting Judio. Tungkol sa mga ito, siya ngayon ay gumagawa ng pasya sa kanilang tunay na halaga kapag inihambing sa pagkakilala na ipinagkaloob sa kanya ni Jesu Cristo at sa kanyang kaligtasan. Tayo, kasama ni Pablo, ay gumagawa ng pareho ring sadyang pagpapasya. Gaano karami ang lahat ng bagay nitong kasalukuyang buhay, ang katanyagan nito, ang kaluwalhatian nito, ang katayuan nito, ang kayamanan nito, kung ihahambing sa pagkakilala na ipinagkaloob ng Dios sa atin kay Cristo at sa ating kaligtasan? Subalit mayroon pa sa paghahambing na ito. Makikita nating iyan ang kalagayan sa talatang 9 ng kapitulong ito. Isinulat ni Pablo: At ako'y matagpuan sa kanya, na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwirang buhat sa Dios na batay sa pananampalataya. Gaano ako umaasa sa aking sarili sa sarili kong mga gawa at katuwiran upang magkamit ng kaligtasan? Ang akin bang sigasig para sa katuwiran ay isa na nagpapanatili ng panlabas na kabanalan, sa pagpapanatili ng panlabas na mga gawa, at hindi ng panloob na kabanalan ng puso? Gaano kahalaga ang lahat ng mga ito sa akin? Lahat ng mga tanong na ito ay kinakaharap natin kasama ni Pablo habang inihahambing natin sila sa ating pagkakilala kay Jesu Cristo na ating Panginoon. Ang mga bagay na ito ay nakalagay sa isang bahagi ng timbangan at tinitimbang katapat ng mga bagay na inilagay sa kabilang bahagi ng timbangan, na siyang pagkakilala kay Cristo. Ngunit ano ang ipinagkaloob sa atin upang makilala si Cristo? Ito. Sa isang banda, na Siya ay si Jesus, ang Isa na nagsagawa ng ating kaligtasan, ang Isa na, sa Kanya mismong pagkatao, ay ang kapahayagan ni Jehovah, ang tapat na Dios ng ating kaligtasan. Iniligtas tayo ng Jesus na ito mula sa ating mga kasalanan. Iyan ang kahulugan ng Kanyang pangalan. At ginawa Niya ang gayon sa pamamagitan ng pagtungo sa daan ng krus, binayaran ang halaga ng ating mga kasalanan, inalis ang ating sala, at ibinilang sa atin ang Kanyang katuwiran kapalit ng ating sala. Itong pangalan ng ating Tagapagligtas ay nagsasalita sa atin ng katotohanan na ginawa tayong kabahagi ng ating Tagapagligtas ng pinakamataas na posibleng kabutihan. Tinubos Niya tayo mula sa kabulukan at pinanumbalik tayo sa kagandahang-loob at pakikipagkaibigan ng Dios. Page 2 of 5

3 Pinagkakalooban Niya tayo, sa pamamagitan nito, ng galak at kapayapaang di-masambit, ng kaginhawahan na hindi kailanman makakamtan sa pamamagitan ng mga makalupang pag-aari at mahigpit na pagtupad sa kautusan. Kamangha-manghang kaloob ang mahugasan sa mahalagang dugo ni Jesus at malaman na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ang pagkakilalang mayroon tayo kay Jesu Cristo ay matatagpuan doon sa pangalang Cristo. Ang Cristo ay nangangahulugang Siya ang Isang pinahiran ng Dios. Siya ang Isang pinahiran bilang ating Propeta, Pari, at Hari banal na Tagapamagitan na nagsasagawa para sa atin ng ganap na gawa ng kaligtasan. Bilang ating Propeta, ipinahahayag Niya sa ating puso ang Amang makalangit at ipinatitikim at ipinapakita sa atin ang kayamanan ng tipan ng Dios na itinatag sa atin. Bilang ating Pari, gumagawa Siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ng pagtatalaga sa atin para sa banal na gawain ng paglilingkod sa ating Panginoon at nagbabago sa atin at naglilinis sa atin mula sa lahat ng karumihan at kabulukan ng kasalanan. At bilang ating Hari, Siya lamang ang ibinitin sa krus at lumaban sa pinakamabagsik na labanan at lumitaw bilang Isa na mapagtagumpay. Nilupig Niya ang kasalanan at kamatayan para sa atin at ibinigay sa atin ang tagumpay. Ang Cristong ito, sa ikatlong banda, ay ating Panginoon. Iyan ang pagkakilala natin sa Kanya. Siya ang ating Panginoon na bumili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mahal na dugo. Siya ang Isa na ngayon ay namumuno sa lahat ng mga bagay at nagtutuon sa kanila sa ating lubos at ganap na kaligtasan. Siya yaong Panginoon at Guro na namumuno sa ating buhay, nangunguna at gumagabay sa atin patungo sa walang hanggan nating tahanan. Iyan ang pagkakilala natin, ngayon, kay Jesu Cristong ating Panginoon. Ang pagkakilalang iyon ay ang pagkakilala ng pananampalataya, ang pagkakilala ng puso. Ang ating Panginoon at Tagapagligtas, sa buo Niyang kaganapan at kagandahan, ay hindi lamang isang sinusuri natin sa haba ng ating mga braso, ngunit walang tunay na epekto sa ating buhay. Kung iyan ay tunay kay Cristo, kung gayon ang pagkakilala natin ay hindi na rin magiging personal na napakahalaga sa atin, di ba? Subalit ang ating pagkakilala ay isa na kung saan ay niyayakap natin si Cristo sa ating sarili, at nanghahawakan sa Kanya, at nagtitiwala sa Kanya sa panahon at walang hanggan. At kilala natin si Cristo bilang ating Panginoon, bilang tanging pinagmumulan ng ating kaligtasan. Alam natin na mayroon tayong kaligtasan walang iba kundi kay Jesu Cristo ang kaligtasan na sa atin ay napakahalagang pag-aari sa sanlibutan. Gaano tayo nananabik na tumayo sa presensya ng Dios at makita Siya ng mukhaan! At alam natin, naniniwala tayo, na ang tanging daan patungo sa presensya ng buhay na Dios ay sa pamamagitan ng mahal na Tagapagligtas. Nakikita mo ba ang halaga na dapat nating makita sa ating Tagapagligtas? Kung hindi natin nalalaman o nauunawaan ang lahat ng ginawa Niya para sa atin, at kung hindi natin lubos na nauunawaan ang halaga ng krus, hindi natin makakaya kailanman na gumawa ng tamang pagpapasya sa pagitan ng ating pagkakilala sa Kanya at sa lahat ng iba pang mga bagay. At kapag ginawa natin, makikita natin na ito ang kinalabasan ng ating pag-ari: Inaari kong basura ang lahat ng bagay kung ihahambing sa higit na kahalagahan na makilala si Cristo Jesus. Masasabi mo ba iyan? Masasabi ba natin iyan tungkol sa ating mga tinatangkilik? Masasabi ba natin iyan tungkol sa ating kalagayan at katayuan sa sanlibutang ito? At mayroon pa, masasabi ba natin iyan tungkol sa lahat ng mga ginagawa natin? Sila ay mga basura lamang. Wala silang ipinagkaiba sa isang malaking tambak ng dumi. Si Pablo ay gumagamit dito ng katawagan na walang itinatago. Ang lahat ng mga bagay ay mga basura lamang, sila ay mga dumi, sila ay tinatanggihan, yamang wala silang halaga sa kanilang sarili kahit anoman. Ang lahat ng mga bagay ay walang halaga, kasuklam-suklam pa nga. Sila ay pangit sa paningin at sila ay nangangalingasaw. Iyan ay totoo sa lahat ng bagay kapag sila ay inihambing sa pagkakilala na ipinagkaloob sa atin ng biyaya ng Dios kay Cristo. Yaong kahanga-hangang pagkakilala kay Cristo at sa kaligtasan ay may malaking halaga kay Pablo na nakikita niya itong napakagaling. Nakikita niya Page 3 of 5

4 itong pagkakilala na napakataas, lubos na nakahihigit sa anumang nalalaman niya sa buhay na ito. Ito ay may gayong nakahihigit na halaga sa kanya na ang lahat ng iba pa ay tila naglalaho sa paligid. Ngayon, dahil sa higit na kahalagahan ng makilala si Cristo, isang bagay lamang ang pinahahalagahan ni Pablo: na makamit niya si Cristo. Iyon ang kanyang layunin. Iyon ang kanyang hangarin sa buhay: ang makamit si Cristo. At gayunpaman nalalaman niya na itong pagkakamit ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng pagkalugi, sapagkat ang pagkakamit kay Cristo ay sumasalungat sa mga bagay ng sanlibutang ito. Maaari niyang makamit si Cristo at mawala ang lahat ng mga bagay, o makamit ang lahat ng mga bagay at mawala si Cristo. Kaya nga sinasabi niya sa atin sa ating teksto: Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong basura lamang, upang makamit ko si Cristo. At kapag si Pablo ay nagsasalita sa pagkakamit kay Cristo wala sa kanyang isipan na si Cristo ang malaking gantimpala ng paligsahan. Ang ibang mga sitas ng Kasulatan ay maaaring nagsasalita sa ganitong paraan, ngunit hindi ang talatang ito. Sa katawagang ito makamit, nagsasalita si Pablo tungkol sa pagtatamo kay Cristo, o makamtan si Cristo. Si Pablo ay nagsasalita tungkol sa isang pagnanasa na makamit si Cristo iyon ay, ang kanyang hangarin sa buhay, ang kanyang layunin sa pamumuhay, ay ang matanggap o matamo sa kanyang sarili si Cristo at lahat ng mga pakinabang ng kaligtasan na matatagpuan kay Cristo. Kasi, nang pumunta si Cristo sa daan ng krus, natamo Niya lahat nitong mahahalagang pagpapala na kasama ng ating kaligtasan. Siya, kung gayon, ang imbakan, ng lahat ng mga pagpapalang ito. Sila ay may napakayamang halaga sa anak ng Dios. Ngunit upang maging atin ang mga pagpapalang iyon, kailangan nating lumapit sa Dios ng may pananampalataya. Dahil ang pagkakilala kay Cristo ay higit na mahalaga sa kanya, at dahil ang lahat ng iba pa ay basura, tiyak na aabutin ni Pablo ang higit na kahalagahan na makilala si Jesu Cristo. At, sa paraang ito, niloob niyang makamit si Cristo. Sa katunayan, habang nakatingin sa mga bagay ng sanlibutang ito ang kanyang katayuan, lahat ng ibinigay sa kanya matapang niyang sinasabi na inaari niyang kalugihan ang lahat ng mga ito. Naniniwala siyang ang mga bagay sa sanlibutang ito ay maghahatid lamang ng di-magandang kalagayan at magiging sanhi ng pinsala sa kanyang nag-iisang tunay na ninanasa, ang kanyang nag-iisang tunay na hangarin o layunin. Sila ay nakapipinsala, samantalang ang pagkakilala kay Cristo ay higit na mahalaga. At iyan din ay totoo. Tunay na kapag nakamit natin si Cristo ay mawawala sa atin ang lahat ng bagay. Para sa Kanya, para kay Cristo, sabi ni Pablo, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. At tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay dahil mismo sa ako ay kabilang kay Jesu Cristo. Paano ikinalugi ni Pablo ang lahat ng mga bagay? Tingnan mo kung sino siya dati. Mayroon siyang pangalan sa Israel. Mayroon siyang titulo. Siya ay isang Fariseo, isang guro, iginagalang, may mataas na katayuan sa mga Israelita. Nawala lahat ng iyon sa kanya. Nawala ang kanyang mga ari-arian. At sa huli, nawala ang kanyang buhay para kay Cristo. Si Pablo, sa kanyang sarili, ay hindi isinuko ang kanyang mga kagalingang Judio, kundi ginawa ni Cristo na iwala sila doon sa daan papuntang Damasco. Tayo sa ating sarili ay hindi lamang basta isinusuko ang mga bagay ng sanlibutang ito. Kundi kapag tayo ay inilapit kay Jesu Cristo, kadalasang nawawala sa atin ang mga bagay na ito. Sa pamamagitan ng paggawa sa atin ng pagnanasa na makamtan lamang ang Kanyang mga pakinabang at mga kaloob, ginagawa din naman Niya sa atin na ang lahat ng iba pa ay sumusunod dito. Handa tayong isuko ang lahat para kay Cristo. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang, sabi ni Pablo sa Filipos 1:21. Iyon ang mahalaga. Ang lahat ng iba pang bagay sa buhay na ito ay di-mahalaga. Maging ang buhay natin mismo ay wala kung ihahambing sa pagkakamit kay Cristo. Ngayon, iyan ay hindi nangangahulugan, syempre, na dapat nating itapon ang lahat ng ating mga pag-aari o alisin sa ating sarili ang mga titulo natin sa buhay na ito. Kundi dapat nahahanda nating isuko sila alang-alang kay Cristo. Alin ang mas nanaisin nating makamtan? Nanaisin ba natin ang mga kayamanan, Page 4 of 5

5 ang katanyagan ng sanlibutang ito? O mas ninanais ba natin ang mga kayamanan na nakay Cristo Jesus? Alin ang mas kaakit-akit sa iyo at sa akin? Iyan ang tanong na kinakaharap natin na may kaugnayan dito sa personal na kapahayagan ni apostol Pablo. Huwag nating kalimutan na ito ay isang personal na kapahayagan na ginawa ng apostol. Upang ikaw at ako ay makasama sa kanya sa gayong kapahayagan ay nangangailangan na tayo, kung paanong siya, ay mabuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay laging kinakailangan upang tayo ay makagawa ng gayong kapahayagan. Sa pamamagitan ng puso tayo ay sumasampalataya, at sa pamamagitan ng bibig tayo ay nagpapahayag. Kapag pinag-aalinlanganan natin ang higit na kahalahagan na makilala si Cristo o kapag, sa kawalang-pananampalataya, tayo ay hindi lubos na nasisiyahan sa pagkakilala kay Cristo, kapag ang ating espiritual na buhay ay inilagay sa likuran at ang mga bagay nitong sanlibutan ay naging una sa atin, kung ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin ay hindi mahalagang oras ng araw sa atin, kung gayon ang kapahayagang ito ay halos hindi maaaring maging atin. Sa gayon ang timbangan, ay magsisimulang umugoy sa maling direksyon. Ang kawalang-pananampalataya ay hindi naghatid ng gayong kapahayagan sa mga labi ni Pablo. At ang kawalang-pananampalataya ay hindi rin maghahatid nito sa atin. Sa salungat, ito ay maghahatid lamang ng kabaliktaran. Nanaisin nating makamtan ang lahat ng mga bagay at aariin nating basura ang pagkakilala kay Cristo. Kapag ikaw at ako ay nagpasimulang higit na pahalagahan ang mga bagay ng sanlibutang ito, kapag sinimulan nating higit na pahalagahan ang sarili nating mga gawa sa halip na ang ginawa ni Cristo para sa atin sa buhay na ito, makikita ito sa timbangan. Kung nakikita natin ang pagkakilala kay Cristo ay higit na mahalaga, higit sa lahat ng anuman sa buhay na ito, makikita din ito sa timbangan. Kaya sinusuri natin ang ating mga buhay at tinatanong ang ating sarili, Magagawa ba natin ang ganito ring personal na kapahayagan na ginawa dito ni apostol Pablo? Oo, walang alinlangan, sasabihin natin. Walang pag-aalinlangan na inaari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Cristo Jesus na Panginoon ko. Iyan ang ating kapahayagan. At lagi nating aariin ang mga bagay na ito na basura lamang, dahil wala nang mas mahalaga pa sa atin bilang mga anak ng Dios kaysa kay Jesu Cristo na ating Panginoon. Iyan ba ang ating pananampalataya? At sa pananampalatayang iyan, ginagawa ba natin ang kapahayagang iyon? Kung gayon sa pananampalatayang iyan ikaw at ako ay nakamit na si Cristo. Manalangin tayo. Ama, hinihiling namin sa Iyo na gagawa Ka sa aming mga puso sa pamamagitan ng Iyong Espiritu at biyaya upang makita namin ang kayamanan na matatagpuan lamang kay Jesu Cristo, at sa pagkakatagpo sa mga kayamanang iyon, masasabi namin sa sarili naming mga buhay na sila ay higit na mahalaga sa amin kaysa anuman sa buhay na ito, at handa kaming mawala ang lahat upang makamtan namin si Cristo. Gawin Mo itong kapahayagan ng aming mga puso upang maging kapahayagan din naman ito ng aming mga labi. Pagpalain Mo kami ngayon sa pamamagitan ng Iyong Salita, alang-alang kay Jesus, Amen. Page 5 of 5

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Taga Roma 15:5-7 Magkaisang Pag-iisip Aa Pag-aasawa ni Rev. Carl Haak Kaugalian na ng mga

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 11:25-26 "Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay ni Rev. Carl Haak Sa Juan 11:25, 26 sinabi

More information

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN Isang pribilehiyo para sa akin ang muling makabalik sa himpapawid para sa Reformed Witness Hour para sa darating na apat na

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 139:19-22 Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat: (5) Ang Ating Pagkapoot Sa Kanyang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 12:24-26 "Namamatay Upang Mabuhay" ni Rev. Jai Mahtani Sa Juan 12:24 ay mababasa natin,

More information

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila. Naniniwala Kami Ika-13 Aralin II ANG IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" 'I Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa pasimula ng unang aralin. 1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga magulang? ~ Kinakailangang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:22-24 "Ang Pagpapasakop Ng Asawang Babae Sa Kanyang Asawa ni Rev. Carl Haak Babalikan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Roma 8:18 "Ang Kasalukuyang Pagtitiis ay Tinimbang sa Walang Hanggang Kaluwalhatian" ni

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Marcos 15:39 "Tunay Na Ito Ang Anak Ng Dios! " ni Rev. Carl Haak Ilang sandali bago ang Kanyang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:1 "Ang Mas Mabuting Buhay na Darating" ni Rev. Carl Haak Noong mga nakaraang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ecclesiastes 7:1 Ang Mas Mabuting Buhay sa Hinaharap ni Rev Carl J Haak Sa nakaraang mga linggo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 1:16 "Pananalita Sa Mga Mag-aasawa" ni Rev. Carl Haak Sa panahon natin ang tipan sa pag-aasawa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:5-6 Isang Magandang Halimbawa Ng Walang-takot Na Pagpapasakop ni Rev Carl J Haak

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 15:20 Ngayon si Cristo ay Binuhay ni Rev Rodney Kleyn Ngayon ay Linggo ng Pagkabuhay.

More information

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay?

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? Ika-14 na Aralin Naniniwala Kami Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. na 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? ~ Hindi. Ang Panginoon ang may-ari ng buhay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 6:5-9 Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa ni Rev. Wilbur G Bruinsma Ang buhay ay maraming

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Roma 8:1 Ngayo y Wala Nang Kahatulan ni Rev. Carl Haak Ang pinakamalaking panganib na ating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Roma 8:2 Kalayaan ni Rev. Carl Haak Ikaw ba ay malaya? Hindi ko tinatanong ang iyong katayuang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 3:16 "Ang Tanging Paliwanag Sa Pasko" ni Rev. Carl Haak Ang Lucas 2 ang pinaka detalyadong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Tesalonica 2:7-12 "Mga Ulirang Ama" ni Rev. Carl Haak Kung nakinig kayo sa ating programa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 2:20-22 Ang Nag-iisang Pundasyon ng Iglesia ni Rev Wilbur G Bruinsma Sa nakaraan nating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Colosas 3:12-13 "Batas Pangkasuotan sa Pag-aasawa ni Rev. Carl Haak Paano itinuturing ng mag-asawang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 12:13-21 "Ang Mayamang Hangal" ni Rev. Jai Mahtani Noong nakaraan sinimulan natin ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 2:19 "Pagbulay-bulayan Ang Cristong Sanggol Sa Iyong Puso ni Rev. Carl Haak Mababasa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 5:13-16 "Mamuhay Bilang Ilaw Ng Ebanghelyo" ni Rev. Carl Haak Ngayon sisimulan natin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 24:12-13 "Pagtitiis Sa Lapastangang Panahon" ni Rev. Carl Haak Ngayon ay magsisimula

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:23 "Ang Asawang Lalaki Ang Ulo Ng Kanyang Asawa ni Rev. Carl Haak Nais nating magbalik-aral

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:3-4 "Ang Kagandahan ng Babaeng Cristiano (2)" ni Rev. Carl Haak Kung kasama namin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 119:11 "Ating Iniingatan Ang Salita Ng Dios Sa Ating Mga Puso" ni Rev. Carl Haak Ang Salita

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 13:17-22 "Ang Matalinong Pag-akay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia" ni Rev. Carl Haak Anong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 16:15-18 "Itinalaga Sa Paglilingkod Sa Mga Banal" ni Rev. Carl Haak Nahumaling. Nakawit.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Jonas 3:10 Ang Pakikitungo Ng Dios Sa Mga Nagsising Makasalanan ni Rev. Carl Haak Atin muling

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 5:14-16 Kayo Ang Ilaw Ng Sanglibutan ni Rev. Rodney Kleyn Sa ating pagsisimula ng bagong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit ng mga Awit 1:5-6 "Ako y Maitim, Ngunit Kahali-halina" ni Rev. Carl Haak Ang lahat ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:27-28 Isa Sa Sanglibo ni Rev. Carl Haak Ang ating teksto ngayon, ay matatagpuan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 119:105 Banal Na Kasulatan: (1) Liwanag Sa Aking Landas ni Rev. Doug Kuiper Alam nating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 6:25-26 Ang Kahibangan ng Pagkabalisa ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Mateo, mga kabanatang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 5:1 "Pauwi Na ni Rev. Carl Haak Sa araw na ito ay nais kong isaalang-alang na kasama

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:22-24 "Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (2)" ni Rev. Ronald VanOverloop

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 15:1 Manatili sa Kanya ni Rev. Carl Haak Sa ating nagdaang mga palatuntunan ating tiningnan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Hebreo 1:4ss "Sambahin Siya Ng Lahat Ng Mga Anghel Ng Dios ni Rev. Carl Haak Sa ating programa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 32:5 "Ipinahahayag Ang Aking Kasalanan ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang sitas ng Salita ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 4:13-22 Isang Pinagpalang Wakas Sa Isang Magandang Aklat ni Rev Rodney Kleyn Ngayon tayo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 144:11-12 Ang Ating Panalangin Para Sa Ating Mga Anak ni Rev. Carl Haak Ano ang pinakanais

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 19:30 Natupad Na ni Rev. Jai Mahtani Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 11:1 Ang Pribilehiyo at Pangangailangan ng Pananalangin ni Rev. Rodney Kleyn Kumusta

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 11:2 (d) Mangyari Nawa Ang Kalooban ng Dios ni Rev. Rodney Kleyn Sa ating pagsisimula

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Deuteronomio 4:9-10 "Magturo Bilang Isang Saksi" ni Rev. Jai Mahtani Sa ating mensahe ngayon

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Samuel 3:13 "Pagsaway Sa Ating Mga Anak" ni Rev. Jai Mahtani Ngayon ay ipagpapatuloy natin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Tito 2:11-12 Ang Pagpapakita Ng Biyaya Ng Dios ni Rev. Carl Haak Ang Reformed Witness Hour

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Timoteo 4:12 Huwag Hamakin Ng Sinuman Ang Kabataan Ng Tipan ni Rev. Carl Haak Ang sipi ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 7:13-14 Pagpasok Sa Kaharian Sa Pamamagitan Ng Makipot Na Pintuan ni Rev. Carl Haak Ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Roma 9:21 "Ang Banal Nating Magpapalayok ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang katotohanan ng soberanong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 40:15-17 Tinitimbang ni Jehovah ang Mga Bansa ni Rev Wilbur G Bruinsma Sa tatlong talatang

More information

Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN

Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN BAGONG LIWANAG NG KAHARIAN Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN paunang salita Marami sa atin ang tinuruan na tayo y maliligtas lamang kung tayo y sasapi sa isang iglesia at ating susundin ang anu-anong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Apocalipsis 21:4 "Hindi Na Magkakaroon Ng Kamatayan" ni Rev. Jai Mahtani At nakita ko ang isang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 128:5-6 Ang Iglesia At Ang Pamilya ni Rev Wilbur Bruinsma Panimula Sa ating palatuntunan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Mga Cronica 12:32 "Mga Lalaki sa mga Panahong Ito" ni Rev. Carl Haak Ang mga kalalakihan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:31-32 "Ang Hiwaga Ng Pag-aasawa" ni Rev. Wilber G. Bruinsma May paraang tiyak sa buhay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 10:31 "Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (1)" ni Prof. Barrett Gritters Ang Westminster

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 15:35-38 Ang Muling Pagkabuhay ng Katawan ni Rev. Carl Haak Ang Kasulatan na ating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Habakkuk 3:17-19 Gayon Ma y Magagalak Ako Sa Panginoon ni Rev. Carl Haak Bilang mga anak ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 36:4-7 "Higit Kaysa Kailangan" ni Rev. Carl Haak Doon sa dakilang kapitulo tungkol sa

More information

Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7?

Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7? Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7? Basahin ang Roma 7:1-6 Kung nais nating maunawaan nang maayos ang pagkukumpara, kailangan nating alalahanin ang konteksto ng sulat ni Pablo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 8 Pag-alaala sa Ekonomiyang Reformed ni Rev. Carl Haak Pagkatanggal sa trabaho,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Nehemias 3 Nehemias: Ang Taong-bayan Ay May Isang Pag-iisip Sa Paggawa ni Rev. Carl J Haak

More information

Galacia 1:1-5. Pagsasaliksik. Pagsasabuhay

Galacia 1:1-5. Pagsasaliksik. Pagsasabuhay Lesson 1 Grace to Us and Glory to God Galacia 1:1-5 Si Pablo na apostol - hindi mula sa mga tao, o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 3 "Ruth: Naghahanap Ng Tahanan" ni Rev. Carl Haak Tunay ngang sa lahat ng mga bagay ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 52:13-15 Ang Kanyang Tagumpay sa Pagdurusa ni Rev. Rodney Kleyn Hinihiling ko na buksan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 41:41-57 Si Jose Na Punong Ministro ni Rev Rodney Kleyn Ang buhay ng anak ng Dios dito

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 13:17-22 Ang Matalinong Pagpatnubay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia ni Rev. Carl Haak Isang

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Student

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 40:12-14 Ang Dios na Makapangyarihan sa Lahat at Marunong sa Lahat ni Rev Wilbur G Bruinsma

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.

More information

MAY KAAGAPAY KA NA BA?

MAY KAAGAPAY KA NA BA? MAY KAAGAPAY KA NA BA? By Derick Parfan March 21, 2010 GAWA 2:41-47 Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi [ni Pedro] ay nagpabautismo, at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao nang araw na

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 35:6-7 Ang Malikmata ay Magiging Isang Lawa ni Rev. Carl Haak Sa nagdaang mga linggo

More information

Our Father in Heaven. Series: Prayer Rocks the World. By Derick Parfan. July 5, Matthew 6:9-13 (ESV) 1

Our Father in Heaven. Series: Prayer Rocks the World. By Derick Parfan. July 5, Matthew 6:9-13 (ESV) 1 Our Father in Heaven Series: Prayer Rocks the World By Derick Parfan July 5, 2009 Matthew 6:9-13 (ESV) 1 Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 2:10-11 Hatid sa Iyo Ay Malaking Kagalakan ni Rev. Carl Haak Sa araw na ito ang ating

More information

Ang Makisig at Hangal na Hari

Ang Makisig at Hangal na Hari Inihahandog ng Bibliya Para sa mga Bata Ang Makisig at Hangal na Hari Isinulat ni: Edward Hughes Inilarawan nila: Janie Forest Isinalin ni: Dulia Penalber Ibinagay nila: Lyn Doerksen Kuwento Bilang 18

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 19:1-6 Paglikha ni Rev. Carl Haak Sumasampalataya ako sa Dios Ama, makapangyarihan,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:3-6 "Mga Anak Na Babae Ni Sara" ni Rev. Carl Haak Ang programa natin ngayon ay may

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 9:5-8 Ang Biyaya ng Pagbibigay ni Rev. Carl Haak Sa mga panahong ang ekonomiya ay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Hebreo 13:3 "Alalahanin Ang Mga Kapatid Nating Pinag-uusig" ni Rev. Carl Haak Pagkabilanggo.

More information

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi)

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) By Derick Parfan April 5, 2009 (Palm Sunday) Roma 6:1-11 Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

BALIWAG BIBLE CHRISTIAN CHURCH We exist to build local and global GRACE-communities of committed followers of Christ for the glory of God.

BALIWAG BIBLE CHRISTIAN CHURCH We exist to build local and global GRACE-communities of committed followers of Christ for the glory of God. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Galacia Gabay sa pag-aaral ng Bibliya ng Kaagapay Group Ako'y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 42:1-25 Ang Landas Ng Pagkakasundo ni Rev Rodney Kleyn Ating ipagpapatuloy ngayon ang

More information

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin

More information

WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH

WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH October 17, 2010 By Derick Parfan Scripture: John 4:19-26 The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. 20 Our fathers worshiped on this mountain, but you

More information

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 43:15-44-13 Mapagmahal Na Disiplina ni Rev Rodney Kleyn Sa lahat ng mga kasaysayan

More information

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton 16 Mar 2012. Talumpati ito tungkol sa edukasyon entitled:

More information

FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE

FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE Celebrating the Cross of Christ (An Exposition of Galatians) By Derick Parfan April 11, 2010 GALATIANS 5:1-12 (ESV) For freedom Christ has set us free; stand firm therefore,

More information

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika 4 Batas-trapiko 4-1 Batas-trapiko sa Japan May mga batas-trapiko para sa mga taong naglalakad, sasakyan, motorsiklo, bisikleta at iba pa sa Japan. Tandaan ang mga batas-trapikong ito sa pinakamadaling

More information

God s Electing Love (Mal. 1:1-5)

God s Electing Love (Mal. 1:1-5) God s Electing Love (Mal. 1:1-5) pastorderick.com /2015/02/08/gods-electing-love-mal-11-5/ Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Pero kung tinitingnan n yo ang mga magagandang nangyayari

More information

Priestly Failures (Mal. 2:1-9)

Priestly Failures (Mal. 2:1-9) Priestly Failures (Mal. 2:1-9) pastorderick.com /2015/02/22/priestly-failures-mal-21-9/ Itinuturing nating mga bayani ang The Fallen 44 mga pulis na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa enkuwentro

More information

ANG NAKILALANG CRISTO SA LAHAT NG KAPANAHUNAN

ANG NAKILALANG CRISTO SA LAHAT NG KAPANAHUNAN ANG NAKILALANG CRISTO SA LAHAT NG KAPANAHUNAN Ang ilang Mga Kasulatan dito na nais kong tukuyin sa, gabing ito. Ako y nag-iisip ng paksa kung ano ang ipinarito natin. Nais kong bumasa ng isang bahagi ng

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Teacher

More information

TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 PAGSUSULIT ARALIN I "ANG BIBLIA"

TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 PAGSUSULIT ARALIN I ANG BIBLIA "NANINIWALA KAMI" TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 ARALIN I "ANG BIBLIA" Petsa _ Isulat nang malinaw: Pangalan Tirahan 1.

More information