MAPEI VIEÄT NAM PROFILE

Size: px
Start display at page:

Download "MAPEI VIEÄT NAM PROFILE"

Transcription

1 COÂNG TY TNHH MAPEI VIETNAM LTD. NHAØ MAÙY PLANT Loâ 8, Ñöôøng soá 4, Khu coâng nghieäp Baéc Chu Lai, Xaõ Tam Hieäp, Huyeän Nuùi Thaønh, Tænh Quaûng Nam, Vieät Nam Plot 8, Street No.4, Chu Lai NIZ, Tam Hiep Commune, Nui Thanh Dist., Quang Nam Province, Vietnam Tel: Fax: Website: MKVIE /2016 CHI NHAÙNH MIEÀN BAÉC HA NOI BRANCH 31/178 Thaùi Haø, Q. Ñoáng Ña, T.P Haø Noäi Tel: Fax: CHI NHAÙNH MIEÀN TRUNG DA NANG BRANCH 162A Nguyeãn Chí Thanh, Q. Haûi Chaâu, T.P Ñaø Naüng Tel: Fax: CHI NHAÙNH MIEÀN NAM HO CHI MINH BRANCH 180/77 Nguyeãn Höõu Caûnh, Q. Bình Thaïnh, T.P Hoà Chí Minh Tel: /6/ Fax:

2 DAÃN ÑAÀU THEÁ GIÔÙI VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH. EURO DOANH THU BILLION EURO 2.5TYÛ TOTAL TURNOVER WORLDWIDE LEADERSHIP AS A COMPETITIVE VALUE. THE WORLD OF MAPEI. CHAÁT LÖÔÏNG VAØ ÑAÚNG CAÁP CHO MOÏI COÂNG TRÌNH. QUALITY AND VALUE IN CONSTRUCTION. Töø nhaø ôû, vaên phoøng cho ñeán caùc toøa nhaø; töø tröôøng hoïc, choán taâm linh cho ñeán nhöõng khu vöïc vui chôi giaûi trí, baïn seõ deã daøng tìm thaáy caùc saûn phaåm cuûa Mapei vôùi cuøng moät chaát löôïng nhö ñaõ ñöôïc thi coâng cho nhieàu coâng trình daân duïng taàm côõ nhaát khaép toaøn caàu. Thoâng qua 18 Trung taâm nghieân cöùu hieän ñaïi treân toaøn theá giôùi, Mapei cung caáp moät loaït caùc giaûi phaùp xaây döïng toái öu bieán öôùc mô cuûa baïn thaønh hieän thöïc. In your homes. At yours offices and banks. In your children s schools and places of worship and entertainment, you will find the same quality of Mapei products that have been used in some of the most accomplished civil engineering projects in the world. Mapei offers an innovative product range developed through 18 research centres worldwide, available to you to transform your visions in to reality. Khaùm phaù theá giôùi Mapei taïi / Discover our world at: SAÛN PHAÅM OÁP LAÙT CHO GAÏCH VAØ ÑAÙ PRODUCTS FOR CERAMICS AND STONES NHAØ MAÙY ÔÛ 5 CHAÂU LUÏC 32 QUOÁC GIA KHAÙC NHAU PRODUCTION FACILITIES IN THE 5 CONTINENTS 67TAÏI IN 31 DIFFERENT COUNTRIES HÔN MORE THAN1500SAÛN PHAÅM CHO XAÂY DÖÏNG PRODUCTS FOR BUILDING SAÛN PHAÅM KEÁT DÍNH CHO NGUYEÂN LIEÄU DEÄT VAØ THAÛM PRODUCTS FOR RESILIENT AND TEXTILE MATERIALS SAÛN PHAÅM KEÁT DÍNH DUØNG CHO SAØN GOÃ PRODUCTS FOR WOODEN FLOORING SAØN COÂNG NGHIEÄP GOÁC XI MAÊNG VAØ EPOXY PRODUCTS FOR CEMENTITIOUS AND RESIN FLOORING SAÛN PHAÅM CAÙCH AÂM PRODUCTS FOR ACOUSTIC INSULATION SAÛN PHAÅM CHO XAÂY DÖÏNG PRODUCTS FOR BUILDING VIEÂN TRONG ÑOÙ COÙ 900 NGÖÔØI LAØM VIEÄC TAÏI 18 TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU VAØ PHAÙT TRIEÅN EMPLOYEES 8500NHAÂN OF WHICH 900 IN OUR 18 R&D CENTRES SAÛN PHAÅM DUØNG GIA COÁ KEÁT CAÁU PRODUCTS FOR STRUCTURAL STRENGTHENING SAÛN PHAÅM DUØNG SÖÛA CHÖÕA COÂNG TRÌNH NEÀ PRODUCTS FOR THE REPAIR OF MASONRY HÔN MORE THAN20000TAÁN SAÛN PHAÅM / NGAØY TONS OF PRODUCTS SHIPPED EACH DAY CHAÁT PHUÛ BAÛO VEÄ VAØ TRANG TRÍ CHO TÖÔØNG WALL PROTECTIVE AND DECORATIVE COATINGS SAÛN PHAÅM CHOÁNG THAÁM PRODUCTS FOR WATERPROOFING SAÛN PHAÅM CAÙCH NHIEÄT PRODUCTS FOR THERMAL INSULATION HÔN MORE THAN60000KHAÙCH HAØNG TOAØN CAÀU CUSTOMERS WORLDWIDE KEO TRAÙM KHE VAØ CHAÁT KEÁT DÍNH ÑAØN HOÀI ELASTIC SEALANTS AND ADHESIVES PHUÏ GIA CHO BEÂ TOÂNG ADMIXTURES FOR CONCRETE PHUÏ GIA TRÔÏ NGHIEÀN XI MAÊNG GRINDING AIDS FOR CEMENTS SAÛN PHAÅM CHO COÂNG TRÌNH NGAÀM PRODUCTS FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION 01

3 GIÔÙI THIEÄU TAÄP ÑOAØN Ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1937 taïi Milan, Mapei hieän nay ñaõ trôû thaønh taäp ñoaøn haøng ñaàu theá giôùi veà caùc saûn phaåm keát dính vaø hoùa chaát phuïc vuï trong xaây döïng. Ngay töø nhöõng naêm 1960, Mapei ñaõ baét ñaàu thöïc hieän chieán löôïc toaøn caàu hoùa ñeå toái öu höôùng tieáp caän ñeán nhu caàu cuûa töøng thò tröôøng vaø giaûm thieåu chi phí vaän chuyeån. Taäp ñoaøn hieän coù ñeán 67 nhaø maùy saûn xuaát, hoaït ñoäng taïi 32 quoác gia treân khaép naêm chaâu luïc. Coâng taùc nghieân cöùu cuõng luoân ñöôïc Mapei chuù troïng. Haøng naêm, Taäp ñoaøn ñaàu tö 12% nguoàn nhaân löïc vaø 5% doanh thu phuïc vuï nghieân cöùu vaø phaùt trieån, trong ñoù coù ñeán 70% ñaëc bieät daønh cho phaùt trieån caùc saûn phaåm beàn vöõng vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng ñaùp öùng tieâu chuaån coâng trình xanh LEED do Hoäi Ñoàng Coâng Trình Xanh cuûa Myõ quy chuaån, ñoàng thôøi phaùt trieån nhöõng saûn phaåm ñaït chöùng nhaän EC1-GEV vôùi haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi ñoäc haïi ra moâi tröôøng raát thaáp. Hôn nöõa, Taäp ñoaøn Mapei coøn phaùt trieån moät maïng löôùi baùn haøng vaø hoã trôï khaùch haøng roäng khaép treân toaøn theá giôùi, ñoàng thôøi cung caáp dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät hieäu quaû ñöôïc söï tín nhieäm cuûa ñoâng ñaûo caùc nhaø kieán truùc, kyõ sö, nhaø thaàu, caùc chuû ñaàu tö trong nöôùc vaø quoác teá trong nhieàu naêm qua. ABOUT MAPEI WORLDWIDE Founded in Milan in 1937, Mapei is today s world leader in the production of adhesives and chemical products for building. Starting in the 1960 s Mapei put its strategy of internationalization into action in order to have maximum proximity to the needs of local markets and reduce shipping costs to a minimum. The Group now counts 67 production facilities in operation over 32 countries and 5 continents. Mapei has always placed great emphasis on research. In fact, the Group invests 12% of its total workforce and 5% of its turnover in R&D; in particular, 70% of its R&D efforts are directed to develop ecosustainable and environmentally friendly products which meet LEED requirements, in compliance with the U.S. Green Building Council, and EC1-GEV certified by their low emission level of volatile organic compounds. Furthermore, Mapei has developed a sales and technical service network with offices all over the world. It is also offers an efficient Technical Assistance Service that is valued by architects, engineers, contractors and owners. Mapei Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp naêm Moät naêm sau ñoù, vaøo naêm 2006, caùc vaên phoøng thöông maïi taïi mieàn Trung, mieàn Baéc, mieàn Nam vaø ñaëc bieät laø moät nhaø maùy hieän ñaïi theo tieâu chuaån Chaâu AÂu taïi Khu coâng nghieäp Baéc Chu Lai laàn löôït ra ñôøi. Söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa Mapei Vieät Nam baét nguoàn töø söï thaáu hieåu nhu caàu vaø mong muoán cuûa khaùch haøng. Khoâng chæ cung caáp caùc saûn phaåm chaát löôïng cao, an toaøn cho moâi tröôøng vaø ngöôøi söû duïng, Mapei Vieät Nam coøn ñem ñeán cho khaùch haøng caùc giaûi phaùp toái öu trong xaây döïng vôùi chi phí hôïp lyù nhaát. Hieän nay, thöông hieäu Mapei taïi Vieät Nam gaén lieàn vôùi 7 doøng saûn phaåm chính. Toaøn boä heä thoáng saûn phaåm cuûa Mapei Vieät Nam ñöôïc giaùm ñònh vaø chöùng nhaän ñaït tieâu chuaån ISO 9001:2008: Saûn phaåm oáp laùt cho gaïch vaø ñaù; Saûn phaåm cho xaây döïng; Saûn phaåm choáng thaám; Saøn coâng nghieäp goác xi maêng vaø epoxy; Phuï gia cho beâ toâng; Saûn phaåm cho coâng trình ngaàm; Phuï gia trôï nghieàn xi maêng. ABOUT MAPEI VIETNAM Mapei Vietnam was established in One year later, commercial offices in the Central, North and the South of Vietnam, as well as a modern factory in compliance with EU standards in Chu Lai NIZ came into operation. The continuous development of Mapei Vietnam results from thoroughly understanding demands and requirements of customers. Mapei Vietnam provides not just products of high quality and safe to environment and users but sound and competitive solutions to construction. Currently, the brand awareness of Mapei in Vietnam are know in 7 key product lines which were assessed to be in conformance with ISO 9001:2008: Products for ceramic tiles and stone; Products for building; Products for waterproofing; Products for cementitious and resin flooring; Admixtures for concrete; Products for underground construction; Grinding aids for cements

4 NGUOÀN NHAÂN LÖÏC - ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Nguoàn nhaân löïc laø yeáu toá then choát cho söï phaùt trieån vöõng maïnh cuûa moïi coâng ty. Hieåu ñöôïc ñieàu ñoù, Taäp ñoaøn Mapei luoân coù nhöõng chính saùch ñaøo taïo thu huùt, phaùt trieån vaø naâng cao kieán thöùc chuyeân moân cho ñoäi nguõ nhaân vieân nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng vaø taêng tính caïnh tranh cho Taäp ñoaøn. ÔÛ Vieät Nam, Mapei thöôøng xuyeân toå chöùc caùc khoùa ñaøo taïo trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm giôùi thieäu cho ñoäi nguõ nhaân vieân caùc coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi, ñaùp öùng moïi nhu caàu ña daïng cuûa thò tröôøng. Caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh thöôøng ñöôïc môøi ñeán chia seû vaø höôùng daãn thöïc haønh taïi choã giuùp ñoäi nguõ nhaân vieân nhanh choùng naém baét ñöôïc caùc coâng ngheä môùi vaø aùp duïng hieäu quaû vaøo thöïc teá taïi coâng tröôøng. HUMAN RESOURCES - TRAINING Human resources are regarded as the core for the powerful growth of any company. For this reason, Mapei group always has attractive policies to train, develop and improve advanced knowledge for Mapei staffs in order to not only meet the high requirements of customers but also increase the competition of the Group. In Vietnam, Mapei annually organizes local and oversea trainings for its staff to approach new and modern technologies meeting all the needs of the market. In these courses, leading experts are often invited to train and help them practice on site. This method provokes Mapei staffs to master new technologies and apply them more professionally at the work site. DÒCH VUÏ CHAÊM SOCÙ & HOÃ TRÔÏ KHACÙ H HAØNG Dòch vuï chaêm socù vaø hoã trôï khacù h haøng tröôcù vaø sau khi banù haøng laø moät trong nhöõng chìa khoaù thaønh coâng cuûa Mapei. Vôiù manï g löôiù hoã trôï toaøn caàu, khacù h haøng seõ ñöôcï cacù chuyeân vieân kyõ thuaät cao cuûa Mapei tö vaán söû dunï g saûn phaåm cuõng nhö kòp thôøi xöû lyù cacù vaán ñeà kyõ thuaät trong suoát quaù trình thi coâng. Beân canï h ño,ù Mapei thöôøng toå chöcù cacù khoaù huaán luyeän ñeå giupù khacù h haøng nhìn thaáy nhu caàu naâng cao kyõ thuaät vaø söû dunï g cacù saûn phaåm cuûa Mapei. Cacù khoaù huaán luyeän naøy ñöôcï Boä phaän hoã trôï Kyõ thuaät toå chöcù vôiù ñaày ñuû cacù thöû nghieäm minh hoaï, taøi lieäu kyõ thuaät vaø cacù phöông tieän nghe nhìn. ÔÛ Vieät Nam, khacù h haøng seõ ñöôcï tö vaán kyõ thuaät thoâng qua 3 chi nhanù h ôû 3 mieàn Baéc, Trung, Nam vaø nhieàu ñaiï lyù cuûa Mapei treân toaøn quoác. Haøng naêm, Mapei Vieät Nam cuõng toå chöcù nhieàu hoäi thaûo, tham gia cacù trieån laõm nhaèm giôiù thieäu cacù giaûi phapù toái öu trong lónh vöcï xaây dönï g ôû cacù tænh thaønh khacù nhau ñeå khacù h haøng coù cô hoäi tham döï vaø hieåu roõ hôn veà saûn phaåm cuûa Mapei. Taäp ñoaøn Mapei noiù chung vaø Mapei Vieät Nam noiù rieâng luoân noã löcï khoâng ngöøng ñeå ngaøy moät ñapù önù g hôn nöõa nhöõng mong muoán cuûa khacù h haøng khoâng chæ veà chaát löônï g saûn phaåm maø coøn dòch vuï chaêm socù vaø hoã trô khacù h haøng cuûa Mapei. CUSTOMER SERVICE Customer service, both before and after selling a product is one of the keys to Mapei's success. Assistance is assured in every corner of the world by highly specialized technical personnel skilled in every sector. They can guide the customer and installer to the proper use of the products and solve every kind of technical problem. Besides, we also organize courses to help its customers refresh and improve the techniques they use to install the company's products. The courses are held by the technical service department with practical demonstration, informative materials and audio visual aids. In Vietnam, customers in three different regions can consult the technical assistance by visiting the Mapei Branches in Hanoi, Danang, Ho Chi Minh and the different distributors over the country. Every year, Mapei Vietnam also organizes conferences, participates in exhibitions to introduce ultimate solutions to building industry for customers to join and improve their knowledge of Mapei products. Mapei Vietnam strives to make every effort to more and more match customers' expectations on not only product quality but customer service as well

5 SAÛN PHAÅM SAÛN PHAÅM OÁP LATÙ GAÏCH CERAMIC VAØ ÑAÙ TÖÏ NHIEÂN Mapei cung caáp nhöõng saûn phaåm giuùp taêng tính thaåm myõ, tính tieän nghi vaø an toaøn cho moâi tröôøng, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng. Saûn phaåm cuûa Mapei ñöôïc phaân phoái roäng raõi treân toaøn theá giôùi vôùi 15 doøng saûn phaåm chaát löôïng cao phuø hôïp vôùi moïi nhu caàu xaây döïng. Doøng saûn phaåm naøy coù nhieàu thaønh phaàn phöcù tap ï ñöôcï nghieân cöuù voâ cuøng tæ mæ nhaèm mang ñeán söï tieän lôiï khi thi coâng vôiù thôøi gian söû dun ï g keoù daøi. Nhôø vaøo nhöõng noã löcï nghieân cöuù ñan ù g ghi nhaän, Mapei ñaõ cung caáp moät heä thoáng cacù saûn phaåm hoaøn chænh phuø hôp ï nhaát cho coâng tacù thi coâng ôû moiï ñieàu kieän. Saûn phaåm ñatï Tieâu chuaån EN 12004, EN 12002, EN vaø Tieâu chuaån Vieät Nam TCVN : ÔÛ thò tröôøng Vieät Nam, Mapei chuyeân cung caáp 7 doøng saûn phaåm sau: Saûn phaåm oáp laùt cho gaïch vaø ñaù; Saûn phaåm cho xaây döïng; Saûn phaåm choáng thaám; Saøn coâng nghieäp goác xi maêng vaø epoxy; Phuï gia cho beâ toâng; Saûn phaåm cho coâng trình ngaàm; Phuï gia trôï nghieàn xi maêng. Nhöõng saûn phaåm duøng cho gacïh vaø ñaù oáp latù bao goàm: vöõa oáp latù goác xi maêng, vöõa thuûy löcï, vöõa lan ù g neàn troän saün, vöõa lotù, hôp ï chaát töï san phaúng, vöõa chít macïh, keo tram ù khe vaø cacù saûn phaåm hoã trôï khacù. PRODUCTS FOR CERAMICS AND STONE MATERIALS PRODUCTS Mapei products contribute to the quality of life by modifying and improving aesthetics, comfort and the safety of our environment. The Mapei products portfolio available worldwide through authorized retailers, is subdivided into 15 lines with high quality. In Vietnam market, Mapei specializes in 7 of the main lines as follows: Products for ceramic tiles and stone; Products for building; Products for waterproofing; Products for cementitious and resin flooring; Admixtures for concrete; Products for underground construction; Grinding aids for cements. KHU NGHÆ DÖÔÕNG HOÀ TRAØM - Baø Ròa Vuõng Taøu THE GRAND HO TRAM STRIP - Ba Ria Vung Tau Saûn phaåm söû duïng / Products used: Adesilex P9, Kerabond T, Isolastic 50 Keracolor SF/FF, Fugolastic These products are sophisticated in their formation, but simple to use and able to last over time. Thanks to considerable research work, Mapei offers a complete range of products for the selection of the most suitable installation system. The products of this line are in compliance with the EN 12004, EN 12002, EN standard. In Vietnam, they comply with TCVN : 2008 local standard. The range includes cementitious mortar and paste adhesives, grouts, sealants and complementary products. TOØA NHAØ QUOÁC HOÄI - Haø Noäi NATIONAL ASSEMBLY HOUSE - Ha Noi Saûn phaåm söû duïng / Products used: Adesilex P9, Kerabond T, Granirapid, Adesilex PG2 SP, Keracolor GG, Keranet 06 07

6 SAÛN PHAÅM XAÂY DÖÏNG Ñaây laø doøng saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa Mapei ñöôïc phaùt trieån töø naêm 1937 vaø lieân tuïc ñöôïc boå sung bôûi caùc heä thoáng saûn phaåm môùi nhaèm xöû lyù moïi vaán ñeà gaëp phaûi trong lónh vöïc xaây döïng. Vôùi hôn 70 naêm kinh nghieäm trong saûn xuaát hoùa chaát xaây döïng, Mapei ñaõ nghieân cöùu vaø phaùt trieån moät heä thoáng caùc saûn phaåm chuyeân duïng nhö: chaát keát dính thuûy löïc, vöõa troän saün, saûn phaåm baûo veä, keo keát dính, keo traùm khe co giaõn vaø caùc loaïi vöõa traùt keát dính ñaëc bieät thích hôïp cho moïi coâng trình: töø ñaäp thuûy ñieän cho ñeán caàu caïn, töø coâng trình coå cho ñeán coâng trình hieän ñaïi cuûa töông lai. SAÛN PHAÅM CHOÁNG THAÁM Ñoùng vai troø khoâng theå thieáu trong doøng saûn phaåm daønh cho xaây döïng, chuoãi caùc saûn phaåm choáng thaám cuûa Mapei cung caáp nhieàu giaûi phaùp toái öu khoâng chæ cho caùc döï aùn söûa chöõa vaø phuïc tu maø caû caùc coâng trình xaây môùi, ñaùp öùng nhieàu nhu caàu khaùc nhau cuûa thò tröôøng veà: - Choáng thaám cho coâng trình ngaàm; - Choáng thaám cho coâng trình treân maët ñaát; - Traùm vaø choáng thaám caùc moái noái keát caáu. Ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng xaây döïng, keå caû thi coâng choáng thaám, Mapei laø söï löïa choïn thích hôïp nhaát vôùi caùc saûn phaåm ña daïng vaø heä thoáng coâng ngheä vöôït troäi. PRODUCTS FOR BUILDING This is Mapei's historic range which was launched in 1937 and has grown year after year with addition of new systems aimed at providing solutions to the infinite and ever different problems encountered in the construction industry. Thanks to more than 70 years of experience, Mapei has an enormous range of chemical products for construction works: hydraulic binders, ready-mix mortar, protective agents, structural adhesives, flexible sealants and special renders. They are the right products for every situation: from dams to viaducts, from historic buildings to the construction for the future. CAÀU ROÀNG - Ñaø Naüng DRAGON BRIDGE - Da Nang Saûn phaåm söû duïng / Products used: Adesilex PG2 SP, Epojet LV, Antipluviol TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI AEON - Bình Döông AEON MALL - Binh Duong Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapethene TA, Polyprimer PRODUCTS FOR WATERPROOFING As an integral part of building product line, the waterproofing range provides optimal solutions to both restoration projects and the construction of new buildings. It satisfies varied requirements of the market for: - Waterproofing underground structures; - Waterproofing structures above ground; - Sealing and waterproofing structural joints. For every building operation, including waterproofing, Mapei can offer the most appropriate selection for technologically innovative materials and systems. KHU LIEÂN HÔÏP LOÏC HOÙA DAÀU NGHI SÔN - Thanh Hoùa NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL COMPLEX - Thanh Hoa Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapefill SP, Mapejoint FB KHU NGHÓ DÖÔNÕ G VINPEARL PHUÙ QUOCÁ - Kienâ Giang VINPEARL PHU QUOC RESORT - Kien Giang Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapelastic, Fibreglass Mesh 08 09

7 SAØN COÂNG NGHIEÄP GOÁC XI MAÊNG VAØ EPOXY Mapei ñaõ phatù trieån moät loatï heä thoáng saûn phaåm vôiù coâng ngheä hieän ñaiï, ñapù önù g tieâu chuaån chaát löônï g cao cho moãi moät khu vöcï thi coâng töø khu vöcï coâng coäng, tö nhaân, daân dunï g cho ñeán coâng nghieäp. Heä thoáng saûn phaåm cuûa Mapei mang ñeán söï an taâm tín nhieäm cho ngöôøi söû dunï g bôûi tính hieäu quaû thi coâng cao, deã baûo döôõng vaø thaåm myõ. Vôiù doøng saûn phaåm naøy, phoøng thí nghieäm cuûa Mapei ñaõ phatù trieån 2 nhomù saûn phaåm chính: Heä thoáng Mapefloor System laø heä thoáng saûn phaåm saøn hoaøn thieän goác epoxy vaø polyurethane. Heä thoáng thöù hai laø Ultratop System Heä thoáng saûn phaåm saøn goác xi maêng coù tính naêng töï san phaúng, ñoâng keát nhanh, ñonù g raén nhanh cöcï kyø ña dunï g bôûi vöøa coù theå önù g dunï g saøn coâng nghieäp vaø daân dunï g ôû nhieàu loaiï hình ñieàu kieän moâi tröôøng thi coâng khacù nhau. PHUÏ GIA CHO BEÂ TOÂNG Ñaây laø doøng saûn phaåm thuoäc theá heä môiù cuûa Mapei ñöôcï phatù trieån töø naêm Doøng saûn phaåm naøy bao goàm moät chuoãi cacù saûn phaåm hoaøn thieän giupù beâ toâng coù khaû naêng ñapù önù g moiï yeâu caàu coâng ngheä trong xaây dönï g hieän nay vaø caû trong töông lai, cuï theå nhö phuï gia Mapei giupù caûi thieän ñanù g keå cacù ñaëc tính cô hocï cuûa beâ toâng. Nhöõng saûn phaåm naøy bao goàm cacù loaiï phuï gia sieâu deûo, phuï gia cuoän khí, phuï gia giupù laøm chaäm ñoä sutï cho beâ toâng, hôpï chaát baûo döôõng beâ toâng, hôpï chaát thaoù dôõ vanù khuoân, ñöôcï phatù trieån nhaèm taêng cöôøng khaû naêng choáng thaám nöôcù, taêng ñoä beàn, cöôøng ñoä vaø tính coâng tacù cho beâ toâng. PRODUCTS FOR CEMENTITIOUS AND RESIN FLOORING Mapei has developed a wide range of technologically advanced systems which offer high standards of quality for each specific area of use, including public, private, industrial and civil applications. These standards are a guarantee for the final user of their characteristics of functionality, ease of maintenance and attractive finish. Mapei's research laboratories have developed two main product groups: Mapefloor System, a complete range of epoxy and polyurethane systems, and Ultratop System, a self-levelling, quicksetting and quick-hardening cementitious system which, thanks to its versatility, may be used for installing both industrial and civil floors in a wide range of environments. TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI LOTTE - Haø Noäi LOTTE CENTER - Ha Noi Saûn phaåm söû duïng / Products used: Novoplan 21, Primer G CAO TOÁC ÑAØ NAÜNG - QUAÛNG NGAÕI DANANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY Saûn phaåm söû duïng / Products used: Dynamon Easy 37 VN, Dynamon SR2 VN ADMIXTURES FOR CONCRETE This is one of the newest ranges, launched in It comprises a complete series of products to enable concrete to face current and future technologies, for example, has already led to a considerable improvement in the mechanical performance of concrete. The range includes hyperplasticisers, superplasticizers, air-entraining agents, admixtures, retardant, curing agent and form release agents, developed to enhance the impermeability, durability, mechanical strength and workability of concrete. CAÛNG CAÙI MEÙP THÒ VAÛI - Baø Ròa Vuõng Taøu CAI MEP THI VAI TERMINAL PORT - Ba Ria Vung Tau Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapecoat I 620 W, Mapecoat I 24, Mapecolor Paste NUTÙ GIAO THONÂ G NGAÕ BA HUEÁ - Ñaø Nanü g HUE T-JUNCTION FLYOVER - Da Nang Saûn phaåm söû duïng / Products used: Dynamon SR2, Dynamon Easy 37 VN, Expanfluid Planicrete SP, Prosfas 10 11

8 SAÛN PHAÅM CHO COÂNG TRÌNH NGAÀM Ñoäi nguõ Kyõ thuaät Coâng trình ngaàm (U.T.T.) ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1999 laø moät phaûn hoài ñaày quyeát taâm cuûa Taäp ñoaøn nhaèm chieám lónh thò tröôøng tröôùc nhu caàu gia taêng veà caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cho coâng trình ngaàm. Caùc saûn phaåm do phoøng thí nghieäm Mapei nghieân cöùu vaø phaùt trieån ñaùp öùng caùc tieâu chuaån hieän haønh veà ñoä chính xaùc vaø phuø hôïp cho baát kyø tröôøng hôïp thi coâng naøo. Tröôùc tình hình thieáu huït dieän tích ñaát beà maët, ngaønh xaây döïng ngaøy caøng coù xu höôùng khai thaùc caùc khoâng gian ngaàm. Hôn nöõa, baét nguoàn töø nhaän thöùc söï taêng tröôûng vöõng chaéc luoân song haønh vôùi tính chuyeân nghieäp, Mapei coøn chuù troïng hoaøn thieän dòch vuï cho coâng trình ngaàm nhö laø öu tieân haøng ñaàu trong söï phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn. PRODUCTS FOR UNDERGROUND CONSTRUCTIONS The launch of the Underground Technology Team in 1999 was Mapei's clear and decisive response to the construction market's growing demand for a product range and customer service dedicated to underground spaces. The products meet the requirements for present standards. This is the result of a research and development process of Mapei Laboratories to have a product line applicable under any circumstances. The construction industry today is more oriented towards the exploitation of underground spaces, because of the lack of available surface areas. Futhermore, Mapei is a company that believes in expanding steadily, at a pace that will not compromise their professionalism. It is of paramount importance that Mapei provide a complete service to our customers. HAÀM GIAO THOÂNG PHUÙ GIA - Thöøa Thieân Hueá PHU GIA TUNNEL - Thua Thien Hue Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapefluid N100 SP, Mapequick AFK 888 NHAØ MAÙY XI MAÊNG SOÂNG GIANH - Quaûng Bình SONG GIANH CEMENT PLANT - Quang Binh Saûn phaåm söû duïng / Product used: MA.P.E./S 511 PHUÏ GIA TRÔÏ NGHIEÀN CHO XI MAÊNG Naêm 2001, Mapei ra maét doøng saûn phaåm môiù Phuï gia trôï nghieàn chuyeân dunï g cho cacù nhaø mayù saûn xuaát xi maêng. Saûn phaåm laø böôcù ñoät phaù trong vieäc giaûi quyeát cacù vaán ñeà veà coát lieäu cho mayù nghieàn vaø ñoàng thôøi naâng cao chaát löônï g cuûa xi maêng. Ñaëc tính cô hocï cuûa doøng saûn phaåm naøy giupù loaiï boû hieän töônï g vonù cucï giöõa cacù thaønh phaàn vaø giaûm lôpù bamù beân trong mayù nghieàn. Khi söû dunï g saûn phaåm phuï gia trôï nghieàn cuûa Mapei, cacù nhaø mayù saûn xuaát xi maêng coù theå yeân taâm veà chaát löônï g xi maêng sau khi saûn xuaát vaø giaù trò veà maët kinh teá cuûa saûn phaåm. Nhaän thaáy ñöôcï xu höônù g chung toaøn caàu veà tieát giaûm chi phí naêng löônï g trong saûn xuaát, Mapei tieáp tucï cho ra ñôøi doøng saûn phaåm Phuï Gia Trôï Nghieàn cho mayù nghieàn ñönù g: MA.G.A./VM vaø MA.P.E./VM. Doøng saûn phaåm môiù naøy mang laiï lôiï ích kinh teá caû veà phöông dieän taêng saûn löônï g vaø chaát löônï g cho xi maêng, ñaëc bieät ñoái vôiù xi maêng coù ñoä mòn Blaine cao CEM I vaø xi maêng hoãn hôpï nhö xi maêng loaiï CEM II, CEM III, CEM IV vaø CEM V. GRINDING AIDS FOR CEMENT In 2001 Mapei introduced the new line of Grinding Aids, dedicated to cement production. These aids are not meant for traditional Mapei customers, but are used directly in cement production plants. Grinding aids are formulated to solve agglomeration problems within tubular mills and to improve cement quality. Their action mechanism helps eliminate pack-setting phenomena between ground particles and reduces coating inside the mills. Their use also enables the operating conditions of the plants to be optimized while improving the quality of the finished cement, positively affecting the economics of cement plant operations. Realizing the worldwide trend of rising energy costs, MAPEI has developed a new product line specializing for vertical mills: MA.G.A./VM and MA.P.E./VM. This product line benefits both in terms of production increase and cement quality improvement, especially in case of high-blaine CEM I and blended cements (CEM II as well as CEM III, CEM IV and CEM V cement types). HAÀM GIAO THOÂNG ÑEØO CAÛ - Phuù Yeân CA PASS TUNNEL - Phu Yen Saûn phaåm söû duïng / Products used: Mapefluid N100 SP, Mapequick AFK 888 NHAØ MAÙY XI MAÊNG VÓNH SÔN - Hoøa Bình VINH SON CEMENT PLANT - Hoa Binh Saûn phaåm söû duïng / Product used: MA.G.A./C 161 VS 12 13

9 Vaên phoøng chính cuûa Mapei vaø nhaø maùy Vaên phoøng giao dòch cuûa caùc chi nhaùnh Vaên phoøng chính cuûa nhaø maùy vôùi caùc coâng ty con Vaên phoøng giao dòch chi nhaùnh cuûa caùc coâng ty con Trung taâm Nghieân cöùu & Phaùt trieån Mapei Vietnam Ltd. Quang Nam - Vietnam 67 NHAØ MAÙY VAØ 79 COÂNG TY CON, CHUNG TAY TAÏO NEÂN GIAÙ TRÒ THAËNG DÖ. TAÁT CAÛ CAÙC COÂNG TY CON CUÛA MAPEI TREÂN TOAØN CAÀU VAØ NHÖÕNG CHUYEÂN GIA XAÂY DÖÏNG HAØNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI CAM KEÁT CHUNG TAY HÔÏP TAÙC NHAÈM XAÂY DÖÏNG TAÄP ÑOAØN NGAØY CAØNG VÖÕNG MAÏNH VAØ GIUÙP MOÏI NGÖÔØI TAÄN HÖÔÛNG LÔÏI ÍCH CHUNG CUÛA SÖÏ PHAÙT TRIEÅN. MAPEI KHOÂNG NGÖØNG PHAÙT TRIEÅN THOÂNG QUA QUAÙ TRÌNH NAÂNG TAÀM CHUYEÂN MOÂN, MÔÛ ROÄNG QUAÏN HEÄ CAÛ TRONG VAØ NGOAØI TAÄP ÑOAØN. 15

10 PHATÙ TRIENÅ BENÀ VÖNÕ G TOANØ CAUÀ, AN TOANØ VAØ MINH BACÏ H: LUOÂN TIEÂN PHONG ÑI ÑAÀU PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHEÄ XANH ÑEÅ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG. SAÛN PHAÅM MAPEI ÑÖÔÏC SAÛN XUAÁT THEO COÂNG THÖÙC ÑAËC BIEÄT NHAÈM TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG VAØ GIAÛM THIEÅU CAÙC CHAÁT ÑOÄC HAÏI ÑEÅ ÑAÛM BAÛO AN TOAØN CHO NHAØ THI COÂNG, HEÄ SINH THAÙI VAØ NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG. HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG, MOÂI TRÖÔØNG, Y TEÁ VAØ AN TOAØN CUÛA MAPEI ÑÖÔÏC CHÖÙNG NHAÄN BÔÛI CAÙC CÔ QUAN UY TÍN QUOÁC TEÁ. SAÛN PHAÅM MAPEI PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC QUY ÑÒNH QUAN TROÏNG NHAÁT CUÛA CAÙC CÔ QUAN CHÖÙNG NHAÄN VEÀ THAÂN THIEÄN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG. SAÛN PHAÅM MAPEI AN TOAØN VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG, NHAØ THI COÂNG VAØ NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG: ÑÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN TAÏI 18 TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU R&D CUÛA MAPEI SÖÛ DUÏNG NGUYEÂN LIEÄU TAÙI CHEÁ, SIEÂU NHEÏ TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG SAÛN XUAÁT TAÏI CAÙC NHAØ MAÙY XANH, HÖÔÙNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG VAØ COÄNG ÑOÀNG COÙ HAØM LÖÔÏNG CHAÁT HÖÕU CÔ BAY HÔI RAÁT THAÁP CHÖÙNG NHAÄN PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC TIEÂU CHUAÅN KHAÉT KHE NHAÁT CUNG CAPÁ CACÙ GIAIÛ PHAPÙ ÑÖÔCÏ CHÖNÙ G NHANÄ THANÂ THIENÄ VÔIÙ MOIÂ TRÖÔNØ G CHO CACÙ CONÂ G TRÌNH XANH TRENÂ TOANØ THEÁ GIÔIÙ TRONG HÔN 30 NAMÊ QUA. MAPEI CAM KETÁ LUONÂ KIENÂ ÑÒNH PHATÙ TRIENÅ CACÙ SANÛ PHAMÅ THANÂ THIENÄ VÔIÙ MOIÂ TRÖÔNØ G TRONG CONÂ G TACÙ NGHIENÂ CÖUÙ & PHATÙ TRIENÅ. GIAIÛ PHAPÙ VAØ SANÛ PHAMÅ CUAÛ MAPEI LUONÂ ÑUNÙ G VÔIÙ CAM KETÁ, VÌ ÑAÕ ÑÖÔCÏ CHÖNÙ G NHANÄ PHUØ HÔPÏ VÔIÙ CACÙ TIEUÂ CHUANÅ QUOCÁ TEÁ KHATÉ KHE NHATÁ. SANÛ PHAMÅ MAPEI ÑÖÔCÏ SANÛ XUATÁ TÖØ CACÙ NGUYENÂ LIEUÄ THOÂ TAIÙ CHE,Á SIEUÂ NHEÏ VAØ CAIÛ TIENÅ GIUPÙ TIETÁ KIEMÄ NANÊ G LÖÔNÏ G TIEUÂ THUÏ VAØ COÙ HAMØ LÖÔNÏ G CHATÁ HÖUÕ CÔ BAY HÔI RATÁ THAPÁ. THEÁ GIÔÙI MAPEI. CHAÁT LÖÔÏNG VAØ ÑAÚNG CAÁP CHO MOÏI COÂNG TRÌNH. THE CREATORS OF GREEN RESPONSIBILITY TO SAFEGUARD THE ENVIRONMENT WE INHABIT. MAPEI PRODUCTS ARE SPECIFICALLY FORMULATED TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION AND DANGEROUS SUBSTANCES TO GUARANTEE THE SAFETY OF BUILDING PROFESSIONALS, ECOSYSTEMS AND END USERS. CERTIFICATION OF MAPEI S QUALITY, ENVIRONMENTAL AND HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS ARE ISSUED BY INTERNATIONALLY- RECOGNISED ACCREDITED STANDARDS BODIES. MAPEI PRODUCTS MEET THE REQUIREMENTS OF THE MOST IMPORTANT ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY REGULATIONS LAID DOWN BY CERTIFICATION BODIES. SANÛ PHAMÅ MAPEI ÑÖÔCÏ PHATÙ TRIENÅ TAIÏ 18 TRUNG TAMÂ NGHIENÂ CÖUÙ R&D TIENÂ TIENÁ CUAÛ TAPÄ ÑOANØ. 67 NHAØ MAYÙ VAØ 79 CONÂ G TY CON CHUNG NOÃ LÖCÏ TAOÏ NENÂ NHIEUÀ GIAÙ TRÒ CONÄ G THEMÂ CHO KHACÙ H HANØ G. MAPEI ÑOIÁ THOAIÏ CÔIÛ MÔÛ VÔIÙ CACÙ ÑÔN VÒ THIETÁ KEÁ VAØ CACÙ CONÂ G TY THI CONÂ G XAYÂ DÖNÏ G. MAPEI XUCÙ TIENÀ NHIEUÀ BUOIÅ HOIÄ THAOÛ VAØ KHOAÙ ÑAOØ TAOÏ ÑEÅ NANÂ G CAO KYÕ THUATÄ THI CONÂ G SANÛ PHAMÅ. THEY ARE SAFE FOR THE ENVIRONMENT, WORKERS AND USERS AS: BASED ON THE 18 INNOVATIVE R&D LABS OF MAPEI GROUP FORMULATED WITH RECYCLED, ULTRA-LIGHT RAW MATERIALS DEVELOPED TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION MANUFACTURED LOCALLY BY ECO-SUBTAINABLE PLANTS RESPECTFUL OF THEIR ENVIRONMENT AND COMMUNITY WITH VERY LOW VOC CONTENT CERTIFIED ACCORDING TO THE MOST STRICT AND DEMANDING STANDARDS

SPEAKING TOPICS FOR B1

SPEAKING TOPICS FOR B1 SPEAKING TOPICS FOR B1 The following is the official list of topics assigned to all classes, and participants of the B1 course are expected to get themselves prepared. For each topic, if possible, please:

More information

ALEGOLF MEMBERS PREFERRED RATES TABLE

ALEGOLF MEMBERS PREFERRED RATES TABLE Dear Valued Alegolf Member, Alegolf kindly informs you the preference rates valid from December 2017: ALEGOLF MEMBERS PREFERRED RATES TABLE No Name of Course Tee Time Weekday Weekend ((giá (s ALEGOLF Non-Alegolf

More information

The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) Measuring Citizens Experiences

The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) Measuring Citizens Experiences The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2011 Measuring Citizens Experiences Jairo Acuña Alfaro, Policy Advisor, UNDP jairo.acuna@undp.org Presentation prepared

More information

List of delegates to Italy From June 2018

List of delegates to Italy From June 2018 List of delegates to Italy From 27 29 June 2018 No. Name Organization Title Notes Provincial authority delegation Ha Noi 1. Nguyễn Đức Chung Chairman of Ha Noi People s 2. Vũ Đăng Định Department of Foreign

More information

29 Jan Daily Procurement News of Vietnam

29 Jan Daily Procurement News of Vietnam Daily Procurement News of Vietnam Search Dau-Thau Online Daily Procurement News of Vietnam Procurement items Equipment procurement 9 Vehicles, machinery, equipment 9 Automobile supply 9 Production equipment,

More information

COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM DÑ : DÑ :

COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM DÑ : DÑ : OIML FM APPROVED X COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM Website : www.canthinhphat.com www.canvietnam.com.vn www.canthuonmai.com Ñòa chæ: 43 Ñöôøn D, Phöôøn 5 Quaän Bình Thaïnh TP.Hồ Chí Minh, Việt

More information

PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ THỰC HÀNH MÔN GÚT Phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Dây, vật dụng, cây, móc. Trí nhớ, nhanh, đúng chỗ Kiên nhẫn, bình tĩnh, hoạt bát

PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ THỰC HÀNH MÔN GÚT Phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Dây, vật dụng, cây, móc. Trí nhớ, nhanh, đúng chỗ Kiên nhẫn, bình tĩnh, hoạt bát GÚT I. MỞ ĐẦU Môn gút chiếm một ví trí khá quan trọng trong chương trình hoạt động thanh niên của Gia Đình Phật Tử. Gút có thể cứu hay giết chết người nếu ta sử dụng không đúng chỗ, đúng cách. Khi cứu

More information

"Shepherds living with the smell of the sheep" (Pope Francis) DANH SÁCH THAM DỰ VIÊN

Shepherds living with the smell of the sheep (Pope Francis) DANH SÁCH THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI LINH MỤC VIỆT NAM HÀNH TRÌNH EMMAUS VII VIETNAMESE PRIEST COVOCATION 2017 Ngày 23-26 tháng 10 năm 2017 với chủ đề ĐÂY LÀ MẸ CON (Jn 19:27) tại Wyndham Garden Hotel 399 Sillicon Valley Blvd., San

More information

Central Golf Tour Lang Co - Hoi An - Da Nang 5 Days 4 Nights

Central Golf Tour Lang Co - Hoi An - Da Nang 5 Days 4 Nights 2 Central Golf Tour Lang Co - Hoi An - Da Nang 5 Days 4 Nights Day 1: Arrival (D) Arrival to Da Nang Airport Transfer to Laguna Resort, check in the resort and dinner Day 2: Laguna Golf Club - Lang Co,

More information

List of Participants

List of Participants List of Participants Key Challenges in the Process of Urbanization in Ho Chi Minh City: Governance, Socio-Economic, and Environmental Issues Workshop 16-18 September 2009 Ho Chi Minh City, 1. Dr. Nguyễn

More information

NH»NG ÇIŠU CÀN BI T VŠ BŒNH LAO

NH»NG ÇIŠU CÀN BI T VŠ BŒNH LAO INFORMATION ABOUT TUBERCULOSIS VIETNAMESE NH»NG ÇIŠU CÀN BI T VŠ BŒNH LAO Information about Tuberculosis - Vietnamese 1 ,NH»NG ÇIŠU CÀN BI T VŠ BŒNH LAO 1. BŒnh lao là gì? (What is Tuberculosis?) (Information

More information

Vietnam, Que Huong Muon Thuo =: Vietnam, Mon Pays De Toujours = Vietnam, My Country Forever By Cao Linh Tran READ ONLINE

Vietnam, Que Huong Muon Thuo =: Vietnam, Mon Pays De Toujours = Vietnam, My Country Forever By Cao Linh Tran READ ONLINE Vietnam, Que Huong Muon Thuo =: Vietnam, Mon Pays De Toujours = Vietnam, My Country Forever By Cao Linh Tran READ ONLINE If you are looking for the book Vietnam, que huong muon thuo =: Vietnam, mon pays

More information

24 Jan Daily Procurement News of Vietnam

24 Jan Daily Procurement News of Vietnam Daily Procurement News of Vietnam Search Dau-Thau Online Daily Procurement News of Vietnam Procurement items Equipment procurement 14 Vehicles, machinery, equipment 14 Automobile supply 14 Automobile supply

More information

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT & PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY MANAGED BY ACCORHOTELS

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT & PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY MANAGED BY ACCORHOTELS PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT & PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY MANAGED BY ACCORHOTELS PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT TỔNG QUAN DỰ ÁN VỊ TRÍ DỰ ÁN SÂN BAY QUỐC TẾ PHÚ QUỐC 20 Km - 20 phút THE

More information

Gradebook Report. Student Assignment Progress Report. Course Name. Student NameLast NameFirst Name

Gradebook Report. Student Assignment Progress Report. Course Name. Student NameLast NameFirst Name Student Assignment Progress Report Gradebook Report Course Name Student NameLast NameFirst NameEmail Days Number of Total Number of Cumulative Score/ Inactive Assignments Number of Assignments Percentage

More information

hồ sơ năng lực GIỚI THIỆU CÔNG TY Company Introduction Billboard Ads sign Street Banner Events Contacts giới thiệu vinamad

hồ sơ năng lực GIỚI THIỆU CÔNG TY Company Introduction Billboard Ads sign Street Banner Events Contacts giới thiệu vinamad VINAMAD PROFILE Vinamad Profile introduce vinamad GIỚI THIỆU CÔNG TY Company Introduction dịch vụ cho thuê bảng quảng cáo Billboard 03 04 01 giới thiệu công ty Được thành lập từ năm 2009, Công ty Vinamad

More information

Bui Hong Long, Le Dinh Mau Institute of Oceanography

Bui Hong Long, Le Dinh Mau Institute of Oceanography Collecton of Marne Research Works,, X: 1-33 FEATURES OF WAVE FIELD, ITS EFFECT TO EROSION DEPOSITION PROCESSES IN THE CUADAI (HOIAN), CAI RIVER MOUTH (NHATRANG) AND PHANTHIET BAY IN TYPICAL LOCAL WIND

More information

VBMA NEWSLETTER. June In this issue. Market news. VBMA Activities. Upcoming events

VBMA NEWSLETTER. June In this issue. Market news. VBMA Activities. Upcoming events VBMA NEWSLETTER June 2016 Market news and VBMA Activities Kho bạc Nhà nước điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 On the 30th of June 2015, the State Treasury issued Letter No. 2828/KBNN-QLNQ

More information

30 Jan Daily Procurement News of Vietnam

30 Jan Daily Procurement News of Vietnam Daily Procurement News of Vietnam Search Dau-Thau Online Daily Procurement News of Vietnam Procurement items Equipment procurement 13 Vehicles, machinery, equipment 13 Automobile supply 13 Automobile supply

More information

3rd VIETNAM JUNIOR OPEN 2018

3rd VIETNAM JUNIOR OPEN 2018 3rd VIETNAM JUNIOR OPEN 2018 VIETNAM FALDO SERIES QUALIFYING ROUND 2018 12th - 15th JULY 2018 THE BLUFFS HO TRAM STRIP - VIETNAM CONDITIONS OF COMPETITION 1. TOURNAMENT MANAGEMENT 1.1 Management The 3rd

More information

THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS

THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VIETNAM REGISTER ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI ĐIỆN THOẠI/ TEL: +84 24 37684701 FAX: +84 24 37684779 EMAIL: vr-id@vr.org.vn WEB SITE: www.vr.org.vn

More information

Cho đến nay, có 180 tham dự viên và thuyết trình viên Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus V; đông nhất từ trước đến giờ. Chúng ta cảm tạ Chúa!

Cho đến nay, có 180 tham dự viên và thuyết trình viên Đại Hội Linh Mục Việt Nam Emmaus V; đông nhất từ trước đến giờ. Chúng ta cảm tạ Chúa! LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLIC IN THE U.S.A. ------------------------------------------------------------- Ngày 10 tháng 10 năm 2013 Kính gửi Quý Đức Ông

More information

Initial Environmental and Social Examination Report Annex D

Initial Environmental and Social Examination Report Annex D Initial Environmental and Social Examination Report Annex D Project Number: 51327-001 October 2018 Document Stage: Final Proposed Loan and Administration of Loans Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power

More information

Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V (Hạn chót ghi danh ngày 30/9/ Please thêm $80 nếu ghi danh sau ngày 30/9/2013)

Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V (Hạn chót ghi danh ngày 30/9/ Please thêm $80 nếu ghi danh sau ngày 30/9/2013) Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V (Hạn chót ghi danh ngày 30/9/2013 - Please thêm $80 nếu ghi danh sau ngày 30/9/2013) Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey,

More information

With these exceptional golfing privileges, there is no better golfing partner than your Visa Premium card

With these exceptional golfing privileges, there is no better golfing partner than your Visa Premium card Visa Vietnam Premium Golf Promotion Program Program Mechanics Recommended headline for use in communication materials (include card type as applicable) Tee off at the most exclusive golf courses in Vietnam

More information

FIEST ELEMENTARY OCTOBER 1-12, Fiest Elementary School Est. 1989

FIEST ELEMENTARY OCTOBER 1-12, Fiest Elementary School Est. 1989 ;l;l;l;l; FIEST ELEMENTARY OCTOBER 1-12, 2012 SEPTEMBER 27, 2018 Thursday, September 27 Progress Reports Go Home Fiest Spirit Night at TX Roadhouse Wednesday, October 3 Fundraiser orders due Friday, October

More information

CÂY CÂN BẰNG AVL MỤC TIÊU TÓM TẮT. Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể:

CÂY CÂN BẰNG AVL MỤC TIÊU TÓM TẮT. Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: MỤC TIÊU Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: CÂY CÂN BẰNG AVL - Hiểu được các thao tác quay cây (quay trái, quay phải) để hiệu chỉnh cây thành cây cân bằng. - Cài đặt hoàn chỉnh cây cân bằng

More information

CORPORATE GOVERNANCE REPORT (Year 2014)

CORPORATE GOVERNANCE REPORT (Year 2014) THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence Freedom Hapin : 02 /BCTCGHĐQT Ho Chi Minh city, Jan 30, 2015 CORPORATE GOVERNANCE REPORT (Year 2014) Dear:

More information

SCIENTIFIC COMMITTEE NINTH REGULAR SESSION August 2013 Pohnpei, Federated States of Micronesia

SCIENTIFIC COMMITTEE NINTH REGULAR SESSION August 2013 Pohnpei, Federated States of Micronesia SCIENTIFIC COMMITTEE NINTH REGULAR SESSION 6-14 August 2013 Pohnpei, Federated States of Micronesia WPEA PROJECT PROGRESS REPORT WCPFC-SC9-2013/ RP-WPEA-06 VIET NAM WEST PACIFIC EAST ASIA STEERING COMMITTEE

More information

BITEXCO FINANCIAL TOWER. International Summer Week. 1 st July May, 2016

BITEXCO FINANCIAL TOWER. International Summer Week. 1 st July May, 2016 BITEXCO FINANCIAL TOWER International Summer Week 1 st July 2016 06 May, 2016 AGENDA 1. Brief Recap 2. Concept 3. Event Flow 4. Media Plan 1. BRIEF RECAP Create summer activity to drive traffic of parents

More information

Sự hòa hợp giữa các thì

Sự hòa hợp giữa các thì Sự hòa hợp giữa các thì V M P N Trong tiếng Anh có 4 loại câu cơ bản: Câu đơn: I went to the supermarket yesterday. Câu ghép: His father is a doctor, and his mother is a writer. Câu phức: When I came,

More information

REGULATION The 2nd CHAMPIONSHIP OF THE VIETNAM VOCOTRUYEN 2018

REGULATION The 2nd CHAMPIONSHIP OF THE VIETNAM VOCOTRUYEN 2018 THE WORLD FEDERATION OF VIETNAM VOCOTRUYEN No: 28 /ĐL-LĐTGVCTVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ha Noi 22nd Dec2017 REGULATION The 2nd CHAMPIONSHIP OF THE VIETNAM VOCOTRUYEN

More information

3M Personal Protective Equipments. ThePower toprotect. Your World

3M Personal Protective Equipments. ThePower toprotect. Your World 3M Personal Protective Equipments ThePower toprotect Your World 1. Respiratory Protection: Bảo Vệ Hệ Hô Hấp 1.1 3M TM Disposable Respirators: Khẩu trang sử dụng một lần Classification Tiêu chuẩn Quantity/Case

More information

Phân tích và Thiết kế THUẬT TOÁN Hà Đại Dương Web: fit.mta.edu.vn/~duonghd

Phân tích và Thiết kế THUẬT TOÁN Hà Đại Dương Web: fit.mta.edu.vn/~duonghd Phân tích và Thiết kế THUẬT TOÁN Hà Đại Dương duonghd@mta.edu.vn Web: fit.mta.edu.vn/~duonghd Bài 4 - Thiết kế thuật toán Chia để trị - Divide&Conquer PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬ TOÁN NỘI DUNG I. Giới thiệu

More information

JEN Ngay~..A.Q.l ~1: e vi~c tuyen sinh dao tao trinh dq thac si narn 2017 C~uyen ~J~.c._M..fil,

JEN Ngay~..A.Q.l ~1: e vi~c tuyen sinh dao tao trinh dq thac si narn 2017 C~uyen ~J~.c._M..fil, BO CONG THVdNG TRUONG D~I HQC CONG NGHI~P THANH PDO DO CHi MINH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM. DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc ~;;;_~CAO"~XlNlirE.riT~TTPJtCI S6: of- ITB-DHCN -l SO:....1~.3_-.------,?

More information

ẢNH HƯỞNG TỈ LỆ CÁC HUFA (DHA:EPA:ARA) TRONG THỨC ĂN LÀM GIÀU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM - Lates calcarifer (Bloch, 1790)

ẢNH HƯỞNG TỈ LỆ CÁC HUFA (DHA:EPA:ARA) TRONG THỨC ĂN LÀM GIÀU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM - Lates calcarifer (Bloch, 1790) THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ẢNH HƯỞNG TỈ LỆ CÁC HUFA (DHA:EPA:ARA) TRONG THỨC ĂN LÀM GIÀU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM - Lates calcarifer (Bloch, 1790) EFFECT OF HUFAs (DHA:EPA:ARA) RATIO

More information

Nhà phân ph i, cung c p s n ph m DIGI - JAPAN t i Vi t Nam. Gi i pháp an toàn và toàn di n v cân i n t CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH.

Nhà phân ph i, cung c p s n ph m DIGI - JAPAN t i Vi t Nam. Gi i pháp an toàn và toàn di n v cân i n t CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH. i tác: CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CELTRON Nhà phân ph i, cung c p s n ph m DIGI - JAPAN t i Vi t Nam Cân ô tô Trang 2 Cân th y s n Trang 5 Cân phân tích Trang 7 COÂNG TY TNHH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH Ñòa

More information

List of Vietnamese Prisoners of Conscience- as of September 30, 2018

List of Vietnamese Prisoners of Conscience- as of September 30, 2018 List of Vietnamese Prisoners of Conscience- as of September 30, 2018 No. Full name Gender DOB Charge(s) Sentence 1 Dao Quang Thuc male 1960 79 14 years 2 Le Dinh Luong male 1965 79 20 years 3 Nguyen Van

More information

ỨNG DỤNG NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI. TS. Vũ Văn Giáp TS. Chu Thị Hạnh GS.TS. Ngô Quý Châu và CS

ỨNG DỤNG NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI. TS. Vũ Văn Giáp TS. Chu Thị Hạnh GS.TS. Ngô Quý Châu và CS ỨNG DỤNG NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI TS. Vũ Văn Giáp TS. Chu Thị Hạnh GS.TS. Ngô Quý Châu và CS NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP Lĩnh vực rất quan trọng, không thể thiếu

More information

Thôngtin dànhchocánbộy tế. & PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP VỚI α BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ TSLTTTL

Thôngtin dànhchocánbộy tế. & PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP VỚI α BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ TSLTTTL & PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP VỚI α BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ TSLTTTL Nội dung 1. Cơ chế sinh bệnh TSLTTTL 2. Cơ chế tácđộng của Avodart trên TTL 3. Vai trò của Avodart trongđiều trị nội khoa TSLTTTL 4. Vai trò của

More information

TILAPIA 2015 KUALA LUMPUR VIETNAM TILAPIA 2015 : ACCELERATING START

TILAPIA 2015 KUALA LUMPUR VIETNAM TILAPIA 2015 : ACCELERATING START TILAPIA 2015 KUALA LUMPUR VIETNAM TILAPIA 2015 : ACCELERATING START Dr. Nguyen Huu Dzung Vice President Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) Kuala Lumpur April 2-4, 2015 Vietnam

More information

Your World. ThePower toprotect. 3M Personal Protective Equipments

Your World. ThePower toprotect. 3M Personal Protective Equipments 3M Personal Protective Equipments ThePower toprotect Your World NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 3M Cty TNHH TM và DV Kỹ thuật Đất Việt Số 9, Mai Thúc Loan, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, BRVT Tel: 0254-3577447

More information

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-10.html SỞ GD-ĐT ĐỀ KIỂM TRA HKI Trường THPT Năm học 2017-2018 Họ tên học sinh:...............................sbd:.........lớp:

More information

THỜI GIAN TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ PHÒNG HỘI THẢO 2 PHẦN TỔNG QUÁT

THỜI GIAN TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ TIÊU ĐỀ BÀI PHÁT BIỂU DIỄN GIẢ PHÒNG HỘI THẢO 2 PHẦN TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THỦY SẢN QUỐC TẾ Ngày: 25-27 Tháng 10, Năm 2017 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc tế Cần Thơ Chủ đề chính: Nuôi trồng Thủy sản - Ngành Kinh doanh Lợi nhuận & Bền vững NGÀY

More information

THÔNG BÁO - GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG 2016

THÔNG BÁO - GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG 2016 LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ P.O. Box 24518, 19120 - Email: ldcgvnhk@yahoo.com Phone: (215) 548-5591 - Fax: (215) 424-9152 - Website: liendoanconggiao.net Ngày 27 tháng 3 năm 2017 THÔNG BÁO

More information

BAÛN TIN HIEÄP NHAÁT

BAÛN TIN HIEÄP NHAÁT BAÛN TIN HIEÄP NHAÁT GIAÙO XÖÙ CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM Ngaøy 14 thaùng 08 naêm 2016 THAÙNH LEÃ: Thöù Hai Thöù Saùu: 8g00 saùng vaø 7g00 toái Thöù Baûy: 8g00 saùng Thöù Baûy: Leã voïng Chuùa Nhaät

More information

Technology. company data

Technology. company data Company Profile company data Vietnam H&T Co., Ltd. 81 Tan Son Hoa, Ward 2, Tan Binh District Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-8 38448686 Fax: +84-8 38461208 Mail: info@the-pool-company.com Cambodia H&T

More information

ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI ẢO TRONG QUẢNG BÁ DU LỊCH

ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI ẢO TRONG QUẢNG BÁ DU LỊCH 1 BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI Khoa Văn hóa Du lịch ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI ẢO TRONG QUẢNG BÁ DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : Ths. Ma Quỳnh Hương Sinh viên

More information

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại Đà Nẵng/ in Đà Nẵng

VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại Đà Nẵng/ in Đà Nẵng VIỆN TIÊU CHUẨN ANH - LỊCH ĐÀO TẠO / TRAINING SCHEDULE 2018 Đào tạo tại Đà Nẵng/ in Đà Nẵng Courses / Khóa học Duration Jan Feb March April May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec ISO 9001:2015 (Quality Management

More information

CBRE Seminar ASSET SERVICES OFFICE SERVICES. Standing out in a challenging and crowded market. 12 th February 2009

CBRE Seminar ASSET SERVICES OFFICE SERVICES. Standing out in a challenging and crowded market. 12 th February 2009 CBRE Seminar ASSET SERVICES OFFICE SERVICES Standing out in a challenging and crowded market 12 th February 2009 Shift of the Market Economic Difficulties Backlog of Developments Decrease in Asking Rents

More information

IMPACTS OF WAVES and SEA LEVEL RISE ON PORTs DUE TO GLOBAL CLIMATE CHANGES

IMPACTS OF WAVES and SEA LEVEL RISE ON PORTs DUE TO GLOBAL CLIMATE CHANGES IMPACTS OF WAVES and SEA LEVEL RISE ON PORTs DUE TO GLOBAL CLIMATE CHANGES Viet Nam Sea Ports Case study Pham Lan Anh Delft, April 2012 Student number 1531484 Master thesis committee: Prof. drs. ir. J.K.

More information

Kiem tra tr~c nghi~m TIENG ANH LOP 9

Kiem tra tr~c nghi~m TIENG ANH LOP 9 NGUYEN KIM HIEN -NGUYEN MAl PHVdNG Kiem tra tr~c nghi~m ~, TIENG ANH LOP 9 (Tai bdn ldn thu nluft) NHA XUAT BAN GIAO ovc VI$T NAM {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} C6ng ty C6 phan dich Vl;l xuat ban Giao

More information

Page 1 of 15 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HANOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI. Photo. Dir/ Service/Depart Name Function

Page 1 of 15 UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HANOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI. Photo. Dir/ Service/Depart Name Function 1 Rectorate Board Patrick Boiron Rector 2 Rectorate Board Lê Trần Bình Vice Rector 3 Rectorate Board Nguyễn Văn Hùng Vice Rector 4 Direction board Gérard Gasquet Director of Administration 5 Direction

More information

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA LƯỢNG COLIFORMS VÀ Escherichia coli GÂY NHIỄM TRÊN CÁ RÔ PHI KHI BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ DƯƠNG THẤP

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA LƯỢNG COLIFORMS VÀ Escherichia coli GÂY NHIỄM TRÊN CÁ RÔ PHI KHI BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ DƯƠNG THẤP DOI:10.22144/ctu.jsi.2018.053 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA LƯỢNG COLIFORMS VÀ Escherichia coli GÂY NHIỄM TRÊN CÁ RÔ PHI KHI BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ DƯƠNG THẤP Nguyễn Thị Kiều Diễm, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Nguyễn Công Bảy

More information

I. NHÓM HỆ THỐNG CỬA HÀNG ZARA STT Tên biển hiệu Địa điểm Địa chỉ 1 Zara Vincom Center Đồng Khởi 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q 1, TP HCM

I. NHÓM HỆ THỐNG CỬA HÀNG ZARA STT Tên biển hiệu Địa điểm Địa chỉ 1 Zara Vincom Center Đồng Khởi 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q 1, TP HCM DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM KHUYẾN MÃI CHƯƠNG TRÌNH "XÀI THẺ THẢ GA, CẢ NĂM NHẬN QUÀ" DÀNH CHO THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY VÀ HỆ THỐNG CỬA HÀNG ZARA I. NHÓM HỆ THỐNG CỬA

More information

The Study on Nationwide Water Resources Development and Management in the Socialist Republic of Vietnam. Final Report. Volume VIII Data Book

The Study on Nationwide Water Resources Development and Management in the Socialist Republic of Vietnam. Final Report. Volume VIII Data Book No. Japan International Cooperation Agency Ministry of Agriculture and Rural Development The Socialist Republic of Vietnam The Study on Nationwide Water Resources Development and Management in the Socialist

More information

CORPORATE GOVERNANCE REPORT (First half of the year 2014)

CORPORATE GOVERNANCE REPORT (First half of the year 2014) THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence Freedom Hapin : 01 /BCTCGHĐQT Ho Chi Minh city, Ju 11 th, 2014 CORPORATE GOVERNANCE REPORT (First haf the year

More information

Global Expansion Guided by Long-term Perspectives and the Made in Toray * Spirit

Global Expansion Guided by Long-term Perspectives and the Made in Toray * Spirit Toray s Global Operations Toray s way Global Expansion Guided by Long-term Perspectives and the Made in Toray * Spirit Toray is continually strengthening and expanding its global production network in

More information

Telephone: +84 (0) , Fax. +84 (0)

Telephone: +84 (0) , Fax. +84 (0) Analysis of Children Road Traffic Accidents and Proposed Measures for Children Safety Improvement in Ho Chi Minh City Paper Identification Number: AYRF2017-004 Anh Tuan VU 1, Dinh Vinh Man NGUYEN 2 1 Vietnamese-German

More information

ELEVATOR STEEL WIRE ROPES for North America. Edition: July 2015

ELEVATOR STEEL WIRE ROPES for North America. Edition: July 2015 ELEVATOR STEEL WIRE ROPES for North America Edition: July 2015 SUMMARY 4 5 6 7 8 9 10 TRACTION DRIVE AND COMPENSATING ROPES FOR CONVENTIONAL ELEVATORS IPH 819E TRACTION DRIVE AND COMPENSATING ROPES FOR

More information

Vietnam Pangasius Industry TOWARDS SUSTAINABLE

Vietnam Pangasius Industry TOWARDS SUSTAINABLE Vietnam Pangasius Industry TOWARDS SUSTAINABLE Dr. Nguyen Huu Dzung Vice President Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) ESE, Brussels Apr 25, 2012 Vietnam Fisheries Production

More information

Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn Soá 1/2010 THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC. Nguyen Phong Hai 1 and Other 2

Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn Soá 1/2010 THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC. Nguyen Phong Hai 1 and Other 2 THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC ASSESSMENTS OF SELECTIVITY PERFORMANCES OF 12 MM, 15 MM AND 18 MM MESH SIZE AT TRAP OF SET - NET FISHERY (NO SAO) AT TAM GIANG - CAU HAI LAGOON, THUA THIEN - HUE PROVINCE, VIETNAM

More information

VIE: Northern Mountain Provinces Transport Connectivity Project

VIE: Northern Mountain Provinces Transport Connectivity Project Resettlement Plan August 2018 VIE: Northern Mountain Provinces Transport Connectivity Project Lai Chau Province Appendixes 1 3 Prepared by Project Management Unit No. 2 of the Ministry of Transport for

More information

ISSN: [Dung * et al., 6(8): August, 2017] Impact Factor: 4.116

ISSN: [Dung * et al., 6(8): August, 2017] Impact Factor: 4.116 IJESRT INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY RESEARCH ON FACTORS IMPACTING ON ROAD TRAFFIC CONGESTTION ISSUE IN HO CHI MINH CITY Truong Quang Dung* *PhD. in economics, Ho

More information

AMC 8 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

AMC 8 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 Các kì thi Toán quốc tế 1 NĂM HỌC 2013-2014 AMC 8 PROBLEMS 1. Amma wants to arrange her model cars in rows with exactly 6 cars in each row. She now has 23 model cars. What is the smallest number of additional

More information

VBMA NEWSLETTER. June Market News and VBMA Activities. In this issue. Market news. VBMA Activities. Upcoming Events

VBMA NEWSLETTER. June Market News and VBMA Activities. In this issue. Market news. VBMA Activities. Upcoming Events VBMA NEWSLETTER June 2017 In this issue Market news VBMA Activities Upcoming Events Market News and VBMA Activities Government bond auction results in June 2017: No. Date of bidding Bond code Tenors (years)

More information

Mot so cac trung bi6n Ong muc. nu& bien yen b6 V* Nam

Mot so cac trung bi6n Ong muc. nu& bien yen b6 V* Nam Tap chi Khoa hoc DHQGH: Cac Khoa hoc Trai dat va Moi truong, Tap 32, SO 3S (216) 9-94 Mot so cac trung bi6n Ong muc. nu& bien yen b6 V* am Pham Van Hu6n* Trteang DO hoc Khoa hoc Tu nhien, DHQGH, 334 guyjn

More information

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO XU HƯỚNG ĐỔI MỚI

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO XU HƯỚNG ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO XU HƯỚNG ĐỔI MỚI NCS. Bùi Văn Thời & NCS. Huỳnh Minh Tâm Giảng viên Khoa QTKD - Đại học Nguyễn Tất Thành 1. Bối cảnh chung Sau hơn 20 năm đổi mới thực hiện chính sách

More information

BAO CAO KET QUA THO' NGHll;M

BAO CAO KET QUA THO' NGHll;M eve DANG KIEM v1et NAM TRUNG TAM THU' NGHll;M XE ca GIO'I VIETNAM REGISTER VIETNAM MOTOR VEHICLE TESTING CENTER BAO CAO KET QUA THO' NGHll;M LOP HOI XE 6 TO TEST REPORT OF PNEUMATIC TYRES FOR AUTOMOBILES

More information

New opportunities for Tenants in the Danang Office Market

New opportunities for Tenants in the Danang Office Market CBRE Danang Office Services First Tenant Evening Rain in Saigon Pouring in Danang New opportunities for Tenants in the Danang Office Market Phan Le Hang, Senior Manager, CBRE 17 November 2010 Content 1.

More information

MÔ TẢ BA LOÀI MỚI TRONG NHÓM CÁ BẬU, GIỐNG Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở BẮC VIỆT NAM

MÔ TẢ BA LOÀI MỚI TRONG NHÓM CÁ BẬU, GIỐNG Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở BẮC VIỆT NAM J. Sci. & Devel. 2015, Vol. 13, No. 6: 893-903 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 6: 893-903 www.vnua.edu.vn MÔ TẢ BA LOÀI MỚI TRONG NHÓM CÁ BẬU, GIỐNG Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes)

More information

Viet Nam Pangasius Success Story

Viet Nam Pangasius Success Story Viet Nam Pangasius Success Story Dr. Nguyen Huu Dzung Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) 80 Production Quantities (million tonnes) 60 40 20 0 Trend in World Aquaculture World

More information

VIETNAM COAL POTENTIAL AND DEVELOPMENT ORIENTATION. Dr. Nguyen Binh VIETNAM MINING SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION Tokyo, March 20, 2015

VIETNAM COAL POTENTIAL AND DEVELOPMENT ORIENTATION. Dr. Nguyen Binh VIETNAM MINING SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION Tokyo, March 20, 2015 VIETNAM COAL POTENTIAL AND DEVELOPMENT ORIENTATION Dr. Nguyen Binh VIETNAM MINING SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION Tokyo, March 20, 2015 1 Contents Coal resource potential Coal quality, production and

More information

Case Study: A tale of two patrol boats in Thua Thien Hue Province. Overview. Key lessons learned

Case Study: A tale of two patrol boats in Thua Thien Hue Province. Overview. Key lessons learned Case Study: A tale of two patrol boats in Thua Thien Hue Province Overview In Viet Nam, the Regional Fisheries Livelihoods Programme provided support for the protection of Aquatic Resource Protected Areas,

More information

MARKET-ing 8/12/2011. Bài giảng lưu hành nội bộ dành riêng cho SV KTS _ DH Nong Lam TPHCM. Marketing là gì? TS Nguyen Minh Duc 1

MARKET-ing 8/12/2011. Bài giảng lưu hành nội bộ dành riêng cho SV KTS _ DH Nong Lam TPHCM. Marketing là gì? TS Nguyen Minh Duc 1 Khóa huấn luyện Marketing là gì? MARKET-ing TiẾP THỊ THỦY SẢN Marketing là toàn bộ các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng thông qua trao đổi NGUYỄN MINH ĐỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

More information

BAO CAO K~T QUA THU' NGHll;M

BAO CAO K~T QUA THU' NGHll;M BAO CAO KT QUA THU' NGHll;M LOP HOI XE MO TO, XE GAN MAY TEST REPORT PNEUMATIC TYRES OF MOTORCYLES AND MOPEDS S6 bao cao: 111 s /KQTN-PX/18 Tn san pham Component name Ky hiu thiitt kit Design Code CO'

More information

CHUONGTIDNHTRATHUONG

CHUONGTIDNHTRATHUONG CHUONGTIDNHTRATHUONG vat Chuong Trlnh Tra Thuong cua Herbalife mang lai nhfrng cc hoi to Ion va eo th dua ban d~n nhfrng dp bac thanh cong cao hon cling nhu dat duoc nhtrng thanh tich tuyet voi. K~ hoach

More information

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2016 A.

More information

CURRICULUM VITAE FROM DÌNH ÂN TRÂN

CURRICULUM VITAE FROM DÌNH ÂN TRÂN CURRICULUM VITAE FROM DÌNH ÂN TRÂN PERSONAL INFORMATION Name: Sex: Trân, Dình Ân Male Date of birth: Oct. 25 th, 1991 Place of birth: Nationality: Address: Frankfurt am Main, Germany German Peter-Behrens

More information

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV NGÀY 9 & 10 THÁNG 10 NĂM 2015

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV NGÀY 9 & 10 THÁNG 10 NĂM 2015 TỔNG HỘI CƠ KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc THÔNG BÁO SỐ 2 Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV NGÀY 9 &

More information

SCIENTIFIC COMMITTEE ELEVENTH REGULAR SESSION. Pohnpei, Federated States of Micronesia 5-13 August 2015

SCIENTIFIC COMMITTEE ELEVENTH REGULAR SESSION. Pohnpei, Federated States of Micronesia 5-13 August 2015 SCIENTIFIC COMMITTEE ELEVENTH REGULAR SESSION Pohnpei, Federated States of Micronesia 5-13 August 2015 ANNUAL REPORT TO THE COMMISSION PART 1: INFORMATION ON FISHERIES, RESEARCH, AND STATISTICS WCPFC-SC11-AR/CNM-36

More information

Third Amnesty Of God Eighty Ninth Year Tay Ninh Holy See **** REPORT

Third Amnesty Of God Eighty Ninth Year Tay Ninh Holy See **** REPORT Third Amnesty Of God Eighty Ninth Year Tay Ninh Holy See **** REPORT Re: The Government and the Public Security Officers of City of Vinh Long Deliberately Violating the Right to Religious Freedom of Independent

More information

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ PHONG PHÚ CỦA CÁC LOÀI CÁ BỐNG THUỘC HỌ (ELEOTRIDAE) TRÊN SÔNG HẬU STUDY ON FISH COMPOSITION AND ABUNDANCE OF GOBY FISH

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ PHONG PHÚ CỦA CÁC LOÀI CÁ BỐNG THUỘC HỌ (ELEOTRIDAE) TRÊN SÔNG HẬU STUDY ON FISH COMPOSITION AND ABUNDANCE OF GOBY FISH THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ PHONG PHÚ CỦA CÁC LOÀI CÁ BỐNG THUỘC HỌ (ELEOTRIDAE) TRÊN SÔNG HẬU STUDY ON FISH COMPOSITION AND ABUNDANCE OF GOBY FISH GROUPS (ELEOTRIDAE) IN HAU RIVER Võ Thành Toàn* và Trần

More information

Sxmb du doan. 10/17/2017 Daphne irene video 10/19/2017. Men that play with a catheter

Sxmb du doan. 10/17/2017 Daphne irene video 10/19/2017. Men that play with a catheter Sxmb du doan 10/17/2017 Daphne irene video 10/19/2017 Men that play with a catheter 10/20/2017 -Apki koun si rashi hai -Icd 10 code hill schs deformity 10/22/2017 Cerita lucu naruto ngentot 10/23/2017

More information

Fishing Activities of Trawlers and Gillnets in Kien Giang Province, Vietnam

Fishing Activities of Trawlers and Gillnets in Kien Giang Province, Vietnam International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 8, Issue 12, December 2018 452 Fishing Activities of Trawlers and Gillnets in Kien Giang Province, Vietnam Nguyen Thanh Long 1, Mai

More information

LUXURY VINYL PLANKS AND TILES

LUXURY VINYL PLANKS AND TILES LUXURY VINYL PLANKS AND TILES TABLE OF CONTENTS PERMALUXE SKYLINE...6 VARIA...10 SEASIDE...14 TITANS...18 ONE2FLOOR RAPIDO...24 ABOUT THE PRODUCTS...30 DISPLAYS...31 CHARTS...32 MOLDINGS...38 ABOUT US...39

More information

THE SITUATION OF DROWNING MORTALITY IN VIETNAM

THE SITUATION OF DROWNING MORTALITY IN VIETNAM THE SITUATION OF DROWNING MORTALITY IN VIETNAM 2005-2009 Health Environment Management Agency Background information Fig1: Mortality trend of diseases in Viet Nam 1976-2008 70 60 50 Communicable diseases

More information

2979 Vietnamese songs Karaoke Page 1

2979 Vietnamese songs Karaoke Page 1 2979 Vietnamese songs Karaoke Page 1 1464 20 MÙA NẮNG LẠ TRỊNH CÔNG SƠN 0506 60 NĂM Y VÂN 1660 9 CON SỐ 1 LINH HỒN BẢO CHẤN 1213 999 ĐÓA HOA HỒNG NHẠC HOA 2562 999 HOA HỒNG NHẠC HOA NHẠC HOA 2304 AI BIẾT

More information

SỰ PHÂN BỐ VÀ CƯỜNG LỰC KHAI THÁC CÁ KÈO GIỐNG (Pseudapocryptes elongatus, Cuvier 1816) Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU

SỰ PHÂN BỐ VÀ CƯỜNG LỰC KHAI THÁC CÁ KÈO GIỐNG (Pseudapocryptes elongatus, Cuvier 1816) Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU SỰ PHÂN BỐ VÀ CƯỜNG LỰC KHAI THÁC CÁ KÈO GIỐNG (Pseudapocryptes elongatus, Cuvier 1816) Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU Trương Hoàng Minh 1*, Trương Quốc Phú 1, Wenresti G. Gallardo 2, Kou Ikejma

More information

EXISTING CONDITIONS OF AND SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT IN SOME MAJOR CITIES OF

EXISTING CONDITIONS OF AND SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT IN SOME MAJOR CITIES OF EXISTING CONDITIONS OF AND SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT IN SOME MAJOR CITIES OF PhD. Phạm Hoài Chung Transport Development & Strategy Institute - TDSI Ministry of Transport

More information

Slam Dunk GYM SYSTEM. The 4 GM/L VOC WATER BASED POLYSACCHARIDE ACRYLIC GYM FINISH GUARANTEED TO LAST 2 YEARS

Slam Dunk GYM SYSTEM. The 4 GM/L VOC WATER BASED POLYSACCHARIDE ACRYLIC GYM FINISH GUARANTEED TO LAST 2 YEARS The Slam Dunk GYM SYSTEM 4 GM/L VOC WATER BASED POLYSACCHARIDE ACRYLIC GYM FINISH WILL OUTPERFORM ALL 350 VOC GYM FINISHES MANUFACTURED TODAY GUARANTEED TO LAST 2 YEARS POLYSACCHARIDES THE POLYMER Slam

More information

DI TRUYỀN & CHỌN GiỐNG THỦY SẢN. Ts. Phạm Thanh Liêm Ts. Dương Thúy Yên Bộ môn Kỹ thuật Nuôi Nƣớc Ngọt

DI TRUYỀN & CHỌN GiỐNG THỦY SẢN. Ts. Phạm Thanh Liêm Ts. Dương Thúy Yên Bộ môn Kỹ thuật Nuôi Nƣớc Ngọt DI TRUYỀN & CHỌN GiỐNG THỦY SẢN Ts. Phạm Thanh Liêm Ts. Dương Thúy Yên Bộ môn Kỹ thuật Nuôi Nƣớc Ngọt Email: thuyyen@ctu.edu.vn DĐ: 0907-526845 Chương trình môn học Chƣơng 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DI

More information

Effect of Moisture Content of Wet Fly Ash on Basic Properties of Mortar and Concrete

Effect of Moisture Content of Wet Fly Ash on Basic Properties of Mortar and Concrete Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies http://www.claisse.info/proceedings.htm SCMT4 Las Vegas, USA, August 7-11, 216 Effect of Moisture Content of Wet Fly

More information

PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG THAI KỲ

PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG THAI KỲ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG THAI KỲ Ths. Bs. Lê Quang Thanh Bv Từ Dũ SUMMARY LAPAROSCOPIC SURGERY IN PREGNANCY In the last decade, operative laparoscopic procedures are performed increasingly in both

More information

Reaching new heights in Fall Protection Solutions.

Reaching new heights in Fall Protection Solutions. Reaching new heights in Fall Protection Solutions. About How high is too high? For us, raising the levels of safety and protection offered to those working at height knows no limits. We haven t just watched

More information

Chuyên đề SWAT (Soil and Water Assessment Tool)

Chuyên đề SWAT (Soil and Water Assessment Tool) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN (Soil and Water Assessment Tool) Bài giảng: KS. Nguyễn Duy Liêm Điện thoại: 0983.613.551 Email: nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn

More information

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R. Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R. Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư Phone: 972-414-7073 Website: www.dmhcg.org Văn Phòng Giáo Xứ: Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM Thứ Bảy đóng cửa Chúa Nhật: 9AM-2PM FB: www.facebook.com/motherofperpetualhelpparish Chương Trình Mục Vụ Thánh Lễ

More information

GAS FILLING MACHINES PROCESS MONITORING PRESSURE BALANCE

GAS FILLING MACHINES PROCESS MONITORING PRESSURE BALANCE GAS FILLING MACHINES PROCESS MONITORING PRESSURE BALANCE www.helantec.de Gas filling - visibly better! 2 Managing partners Jochen Weiß and Gregor Witrofsky Advantage for you Worldwide, HELANTEC is the

More information

Business Plan Presentation

Business Plan Presentation 2019 Department of Water Resources Business Plan Presentation Wednesday, August 29, 2018 Mission To Provide Superior Water Services at an Excellent Value Vision To be widely recognized as a leader in the

More information

INDEX THE FINITO UNIVERSE BLANKET PLATE COATING PRESS WRAPPING

INDEX THE FINITO UNIVERSE BLANKET PLATE COATING PRESS WRAPPING The Finito Universe INDEX 03 THE FINITO UNIVERSE 04 UNIVERSAL UNDERPACKING 06 BLANKET 08 PLATE COATING 10 PRESS WRAPPING The Finito Universe 3 Printgraph started to manufacture in 2005 and is one of the

More information