ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

Size: px
Start display at page:

Download "ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3"

Transcription

1 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ف ل د ک ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د ن ا چ ر و ق ل ق ر د ا ن ن ا م ز ل ا ب ح ا ص د م ح م ا م ک م ر ک ا ق ل ه م ه د ک چ ن ا. د و ب ف ل د ک ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ش ه و ژ پ ف د ه. د ش ه د ا ف ت س ا ف ل د ک ن ک ت ز ا ن آ ر د ه ک د و ب ل ل ح ت - ف ص و ت ا ر ج ا ظ ا ح ل ز ا و د ر ب ر ا ک ف د ه ظ ا ح ل ز ا ش ه و ژ پ م ال س ا د ا ز آ ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د گ ن ه ر ف و ت ر د م حوزهها در ا ر ج ا و م ل ع خبرگان از ر ف ن ش ه و ژ پ ه ع م ا ج ل ل ح ت. د ن د ش ب ا خ ت ن ا د ن م ف د ه ر گ ه ن و م ن ش و ر ا ب ه ک د ن د و ب ل ص ح ت ل ا س ر د ) ر ف ن ( ن ال گ ن ا ت س ا ر د. د ش م ا ج ن ا ت ن و م ز آ و ل ا د ن ک ق ف ا و ت ضرب معار ف ا ر ح ن ا ن گ ن ا م ف ص و ت شاخصها از ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ه د ا د ج ن پ س ا ق م س ا س ا ر ب ا ر ا ه ن آ ن ا گ ر ب خ و ا س ا ن ش ه ف ل ؤ م 6 3 د و ج و م ش ه و ژ پ و ر ظ ن ت ا ب د ا س ا س ا ر ب ا د ت ب ا ش ه و ژ پ ن ا ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ه ف ل ؤ م 2 2 ف ل د ز ا ه د ا ف ت س ا ر و د ه س ز ا س پ ت ا ه ن ر د و د ن د ر ک ب ا ز ر ا ت ر ک ل ا ه ج ر د ا ه ه د ا ش ر ذ پ ف ط ا ع ش و ه گ ن ه ر ف ش و ه شامل شده شناسا مولفهها. شد شناسا دانشگاه ن ا ر د م گ ن ه ر ف د م آ ر ا ک د و خ گ ن ه ر ف ه ا گ آ ک ت ا م ت س س ر ک ف ت م ت ر ا ک و ت ک ر ا ش م ت ر د م ا ر گ ا و ر ک ف ت و ت ق ال خ گ ن ه ر ف گ چ ر ا پ ک چابک نفس ه ب د ا م ت ع ا گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م خودکنترل بودن ه د ن ر گ د ا ض ر ا ع ت ت ر د م ت ا ط ا ب ت ر ا ت ر د م ذ و ف ن و ر ث أ ت م ا ه ب ا ل م ح ت گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا ن ا ر گ د ا ه ه ا گ د د ز ا چشمانداز اخذ د ا ق ت ن ا ر ک ف ت. د ن د و ب ط س و ت م د ح ز ا ر ت ال ا ب گ م ه ه ک د ن د و ب م ل ع گ ت س ا ش و. ف ل د ک ن ک ت ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ : ا ه ه ژ ا و د ل ک /71/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د /41/ : ه ل ا ق م ش ر ذ پ. ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ه ت ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ش ز و م آ ت ر د م ه و ر گ ر ت ک د و ج ش ن ا د 1- ه د ن س و ن (. ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ه ت ک ش ز پ م و ل ع د ح ا و ش ز و م آ ت ر د م ه و ر گ ر ا ش ن ا د 2- ) ل و ئ س م. ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ه ت ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ش ز و م آ ت ر د م ه و ر گ د ا ت س ا 3-

2 ) د ا ب ل ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 0 ه م د ق م ک ز ن ن ا ر ا. د ن ا ه د ش ه ج ا و م ن آ ا ب ر ص ا ع م جوامع که ت س ا ل ئ ا س م جمله از گ ن ه ر ف ن و گ ا ن و گ ر ا س ا ب ه ا گ ش ن ا د ت ع ض و گ ن ه ر ف د ع ب ز ا. ) ر و پ ل ع و ر و پ ل ع ( ت س ا گ ن ه ر ف د ن چ ه ع م ا ج ت أ ه ا ض ع ا و کارمندان دانشجوان ا ه ه ت ش ر د و ج و سو از. ت س ا ت و ا ف ت م سازمانها و ا ه د ا ه ن ه د ر خ د و ج و ر گ د و س ز ا و د و ش م ع و ن ت م ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ د ا ج ا ب ج و م ن آ ر د م ل ع د ن ک م د ا ج ا ا ر گ ن ه ر ف ع و ن ت ا ف ا ر غ ج ه ق ط ن م و ب ه ذ م ت س ن ج م و ق ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ا ه ت ل ا س ر ق ق ح ت ر د ع ر س ت ت ه ج ت ا ع و ن ت ن ا ه ر ا د ا ت ه ج ه ت س ا ش ن ا ر د م ه ب ز ا ن م و ز ل ه ک د ر و آ م د و ج و ب ا ر ه ا گ ش ن ا د و د ر ا د ح ح ص ) ظ. ف ح ت ر د م ه ب ز ا ن گ ن ه ر ف ع و ن ت ز ا ر ا د ر ب ه ر ه ب و ش خ ب ر ث ا و صالحت افزاش ب ج و م گ ن ه ر ف ن ب و گ ن ه ر ف شاستگها داشتن ک ب ا چ و ه ت خ ا س م ه ا ر ف ا ر د ا ر ف ا ک ب ا چ گ ن ه ر ف ع و ن ک ب ا چ 2 1. ) گ ن ا و ل ر ا ( د ز ا س م م ه ا ر ف ز ن ا ر ا ه ن آ گ ن ه ر ف ت س ا ه ک ه ب ر ظ ن د س ر م ر د ط ح م گ ن ه ر ف د ن چ ه ا گ ش ن ا د ه ب د ن ن ا و ت م د ن ر ا د ر و خ ر ب گ ن ه ر ف ک ب ا چ ز ا ه ک د ا ر ف ا. د ن ک م ک م ک و گ خ س ا پ ر ذ پ ف ا ط ع ن ا ب س ا ن م ا ه خ س ا پ و ه د ر ک ر ا ک ت ح ا ر ه ب ا ه گ ن ه ر ف ر ا س ز ا د ا ر ف ا ا ب و گ ن ه ر ف د ن چ ا ه ط ح م ر د د ن ه د ب ا ه ت ع ق و م و ل ئ ا س م ه ب 3 ) ر و گ ل ا ک (. ک ب ا چ د ن م ف د ه ر ا ک و کسب استراتژ ک ه د ا م آ ز و ر م ا ت ب ا ق ر ط ح م ر د ت ق ف و م ا ر ب ش ا ه د ن م ن ا و ت ه ب ه ج و ت ا ب ا ر ت ک ر ش ه ک ت س ا ر د ت ق ف و م ا ن ا و ت ا ن ع م ه ب ک ب ا چ ر گ د ف ر ع ت ر د. ) ر ا ب ت د ا ه و ش و ه د م ( د ز ا س م د ش ا ب م ن ب ش پ ل ب ا ق ر غ و ت ب ا ث ت ا ر غ ت ا ب ت ب ا ق ر ط ح م 4 ) چ و (. ک ب ا چ ت م ه ا ا ر ا د ر د د ص ر د 3 5 ر و ه ر ه ب ر د ک ب ا چ ت ا س س ؤ م ه ک ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ا ه س ر ر ب ج ا ت ن. ت س ا د ا ز و د ش ر د ص ر د 3 ن ا گ د ن ن ک ف ر ص م ا ن ا ر ت ش م د ن م ت ا ض ر ر د و د ص ر د 8 3 ن ا ن ک ر ا ک ت ا ض ر ه ب ه ک ت س ا ن ا م ز ا س ک ب ا چ ن ا م ز ا س. ) د ن و ل ل ج و ر ا و س ر و پ د ه م ( د ن ا ه ت ش ا د ش ا ز ف ا ت ا ر غ ت ه ب و گ خ س ا پ ا ن ا و ت ت س ا م ز ال و ه د و ب ش ن ا ن ک ر ا ک و ن ا ر ت ش م ت ا ض ر ن م أ ت ل ا ب ن د د ا ج ا و ه و ق ل ا ب ت ص ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ل ا ب ن د ه ب ن ن چ م ه و د ش ا ب ه ت ش ا د ا ر ر ا ک و کسب محط ر د م و ا د م 1. cultural agility 2. Earley & Ang 3. Caligiuri 4. Yauch

3 1 1 م ک م ر ک ا/... ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ط ا ر ش ل ا م ک ر م ز ا ل ق ن ه ب ن ا م ه ا ر ب ا ( د ش ا ب خود نوآورها و ا ه د ن م ن ا و ت ا ر ب ت ا ب ث ا ب. ) ر ف ح ا ت ف و ش و ه ش خ ب ر ث ا 1 و د ه د م گ ن ه ر ف ع و ن ت ت ر د م ا ن ا و ت د ا ر ف ا ه ب و ش ه ا ک ا ر ط ا ب ت ر ا ع ن ا و م گ ن ه ر ف د ا ر ف ا ا ر ر د ا ه ت ع ق و م گ ن ه ر ف د ن چ ش ا ز ف ا د ه د م 2 ر و م و ل ( ه ب ل ق ن ز ا ت و ا ف ت م گ ن ه ر ف ه ک د ا ر ف ا ک ر د ا ر ب گ ن ه ر ف ش و ه. ) ه س ل ج ف ط ل و ش د ن ا ر خ ل ب ا ق س ا س ا ن ا ر ب. د ر ا د د ا ر ف ا ا ب گ ن ه ا م ه ه ب ز ا ن ت ا ع ال ط ا ر و آ ع م ج. ت س ا م ز ال د ن ر ا د م ا ر ال د و و ض ت ر م ا ن م ح ر ( د ش ا ب م ال ا ب ر ا س ب د ن ر ا د گ ن ه ر ف ش و ه ه ک د ا ر ف ا ر ا گ ز ا س گ ن ه ر ف ا ه ت ع ق و م ر د ش خ ب ر ث ا ر و ط ه ب ه ف ظ و م ا ج ن ا ا ر ب د ر ف ا ن ا و ت گ ن ه ر ف ش و ه. ) و ل ب و م ل ( د ش ا ب م ت و ا ف ت م 3 ل ک ر د ا ت د ز ا س م ر د ا ق ا ر ن ا ر ب ه ر گ ن ه ر ف ش و ه. ) و و ک و ا و ت و پ ا ک ( د ن ن ک ش ق ن ا ف ا ش خ ب ر ث ا و ح ن ه ب ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف 4 گ ن ه ر ف. ) و م ا ت ا ع و ن ص م ا ه ر ا ت ف گ ا ه ش ن ک جمله از ن د ا م ن ر و ص ر د ه ت ف ه ن ن ا ع م و گ ل ا ن ا و ت م ا ر ه ا گ ش ن ا د و کرده برقرار ط ا ب ت ر ا م ه ا ب ن آ ک م ک ه ب ه ا گ ش ن ا د د ا ر ف ا که دانست ر ا د ا ن ع م ت ال و ق م م ا م ت و ر و ط ه ب. ) ل ض ا ف ( د ن و ش م م ه س ر گ د ک ا ب ک ر ت ش م ا ه ر و ا ب و ا ه ت ف ا ر د ت ر ا ج ت ر د گ ن ه ر ف ت ر د م گ ن ه ر ف ه ا گ ش ن ا د گ ن ه ر ف ل م ا ش ه ک د ر ا د د و ج و گ ن ه ر ف ع و ن ر ا ه چ ل ک و ت ف ر ش پ. ) ه د ا ز ر ا ق ف ل ا و ذ و ن ت م ع ر ا ز ر م ا ( د ش ا ب م ا ه ر ک ا ذ م گ ن ه ر ف و ا ه ع س و ت ش ز و م آ ه ع س و ت و ت س ا ه ت س ب ا و جامعه آن ل ا ع ش ز و م آ ه ع س و ت ه ب جامعها هر ر د ع ا م ت ج ا ه ع س و ت چندفرهنگ مباحث جمله از ف ل ت خ م ا ه ه ن م ز ر د ن و د م د ر ب ه ا ر ساستها مستلزم ز ن ل ا ع. ) ه ا گ ر ا ج ا و ح ت ف و ه ق ا ر ع ( د ش ا ب م ا ه ت م و ق و د ا ژ ن ا ه ت و ا ف ت ر د ت ق ف و م ا ر ب م ز ال ا ه ت ر ا ه م و ش ن ا د ف ص و ت ا ر ب ت ا ح ال ط ص ا ا ه ن م ا د ز ا د ا ر ف ا و گ خ س ا پ گ ن ه ر ف شاستگ فرهنگ ش و ه ه ب ن ا و ت م جمله از که مکنند ه د ا ف ت س ا گ ن ه ر ف گ ن ه ر ف ک ب ا ج گ ن ه ر ف و ه ر غ ه ر ا ش ا. د ر ک ح ال ط ص ا ک ب ا چ گ ن ه ر ف ت ب س ن ه ب ر ا س گ ن ه ر ف ا ه ت و ا ف ت ه ک ا ر ت ع ق ا و ن ا ضمن طور ه ب ا ر ز. ت س ا ه د ش ه د ا د ح ج ر ت ت ا ح ال ط ص ا ا ه ت و ا ف ت ز م آ ت ق ف و م ر و ط ه ب و د ر ا ذ گ م م ا ر ت ح ا ن آ ه ب د س ا ن ش م ت م س ر ه ب د ر ا د د و ج و 1. cultural intelligence 2. Livermore 3. Li, Mobley & Kelly 4. Caputo, Ayoko & Amoo

4 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 2 ک ب ا چ. ) ر و گ ل ا ک ( د ن ک م ت ا د ه ا ر گ ن ه ر ف ه ک ت س ا کالن شاستگ ک گ ن ه ر ف د ز ا س م ر د ا ق گ ن ه ر ف ن ا م ا ه ت ع ق و م ر د ق ف و م د ر ک ل م ع ه ب ا ر ا ه ف ر ح د ا ر ف ا 1. ) ا گ و ( ش ن ا د ه ن و گ ر ه ه ب گ ت س ا ش. د ش ا ب م ا ن ا و ت و ت ر ا ه م ش ن ا د ش خ ب ه س ل م ا ش ا ه گ ت س ا ش خدمتده تعال ه ب ر ج ن م و ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ا ت ف ر ق ر ط ز ا ه ک ص خ ش ت ف ک ا ا ن ا و ت ت ر ا ه م د و ش ق ال ط ا د د ر گ م د ا ژ ن ن ا ب ر ق ( و ن ا خ س ع. ) ا ه گ ت س ا ش گ ن ه ر ف ن ا و ن ع ه ب ر د ر ث ؤ م ر ا ک ا ن ا و ت ه ک ت س ا ا ه ف ر ح ا ه ر ا ت ف ر و ش ن ا د ق ف ا و م ا ه ش ر گ ن ز ا ا ه ع و م ج م د ر و آ م د و ج و ب ا ر ت و ا ف ت م ط ا ر ش 2 گ ن ه ر ف گ ت س ا ش ا ر ب د ل ک ر ص ن ع ه س. ) 0 2 ل پ و ک ( ز ا ه د ه ا ش م ن ع ت خ ا ن ش گ د چ پ م ن ک م ن ک ر د ه ک ه چ ن آ و ج ت س ج ن ع و ا ک ج ن ک ل م ا ش ف ل ت خ م گ ن ه ر ف ا ه ک ب س ا ب ر ا گ ز ا س و ق ا ب ط ن ا ن ع ل د م ه و ا ه ه ا گ د د ز ا ر ا س ب ق ر ط 3. ) س ا ر گ ک م و و ل ا د ( د ش ا ب م ک ر د. د ن ت س ه ه ج ا و م ن آ ا ب ر ض ا ح ن ا ر د م ه ک ت س ا ا ه د م ع ل ئ ا س م ه ل م ج ز ا گ ن ه ر ف ع و ن ت ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ا ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ن ا م ز ر د د ه د م ن ا ک م ا ن ا ر د م ه ب گ ن ه ر ف ن ب ا ه ت و ا ف ت ر گ م م ص ت ا ه ن آ ز ا ه ا گ آ ا ب و ه ت ش ا د ر ظ ن ر د ا ر ا ه ن آ م و س ر و ب ا د آ گ ن ه ر ف ن ا ب ز ا ه گ ژ و ک ب ا چ گ ن ه ر ف ظ ا ح ل ز ا ه ک ن ا ر ب ه ر. ) ن ا ن ر ب ا ر ه س و ا ر آ ت ش ک ه د ا ز ل ق ( د ن ن ک ا ب ا ه ن آ. د ن ت س ه گ ن ه ر ف ت خ ا ن ش ل ب ا ق ر غ و ع و ن ت م ا ه ه ن م ز ر د و گ خ س ا پ ه ب ر د ا ق د ن ت س ه ج و ر ت ا ر ر ث ؤ م ر ا ک م ه و د ن ر گ م د ا ا ر د د ج ا ه د ن ا ر ف ا ه ه ا گ د د ع و ن ت ه ب ه ج و ت ا ب ت ق ف و م 4. ) و ر ت و ر و ر ا د و پ ( د ن ن ک م ع ا م ج ا چ ه ا م ا شده انجام گ ن ه ر ف چابک و شاستگ مدلها و ا ه و گ ل ا ه ر ا ب ر د ا ه ش ه و ژ پ ه د ا ز ل ع. د ر ا د ن د و ج و ا ه ن آ ا ز ج ا د ر و م ر د 5 گ ن ه ر ف گ ت س ا ش ل ص ا ر ص ن ع ه س ) 0 2 ( چاوان و ا ز ج ا ن ن چ م ه. د ن د ر ک ف ر ع م گ ن ه ر ف ا ه ت ر ا ه م و گ ن ه ر ف ش ن ا د گ ن ه ر ف ه ا گ آ ل م ا ش ا ر. د ن ش ا ب م گ ن ه ر ف ل م ا ع ت و د ر و خ ر ب و ه ز گ ن ا ل ا م ت ل م ا ش ه ک د ن د ر ک ر ک ذ ز ن ر گ د 6 ل ن و ا ر ب ا ه ه ف ل و م ه ک د ر ک م س ق ت ا ن ا و ت و ت ر ا ه م ح ط س و د ه ب ا ر ال ا ب ح ط س ن ا ر د م گ ت س ا ش ) ( 1. Vega 2. Cupelli 3. Diallo & McGrath 4. Potdar & Routroy 5. Alizadeh & Chavan 6. Brownell

5 3 م ک م ر ک ا/... ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ش ر گ ن صداقت شامل ا ن ا و ت ا ه ه ف ل و م و ن ا ن ک ر ا ک ت ا د ه و ر ث ؤ م د و ن ش ر ب ه ر ل م ا ش ت ر ا ه م ت ب ث م ت ل ب ا ق د ا م ت ع ا ش ال ت و ر ا ک ت ش پ. د و ب 1 ت ن ب ) 0 2 ( ل د م ط ا ب ت ر ا گ ن ه ر ف ن ب ط ا ب ت ر ا ق ر ط ز ا ا ر د ا ر ف ا گ ن ه ر ف ن ب ت س ا س ح ل د م ن ا. د ر ک ن ب ت ا ر ا ه گ ن ه ر ف ر گ د ا ب د ا ر ف ا گ ن ه ر ف ش ر ذ پ ل م ا ش ( ر ا د م د ن و ا ش و خ و ) ز ا س ر ق ح ت و ع ا ف د ر ا ک ن ا ل م ا ش ( ر ا د م م و ق ه ل ح ر م و د ر ا گ ز ا س و ) ل م ا ع ت د ش ر و ه ع س و ت. د ه د م ن ا ر ا د ف ر ط ر ک ف ت ر ا د م م و ق ف ال خ ر ب ن ا ر ا د ف ر ط ا ه ت و ا ف ت ث ح ب ح ر ط ز ا و ه ت س ن ا د ت ع ق ا و ز ک ر م و م ه م ا ر د و خ گ ن ه ر ف ر ا د م د ن و ا ش و خ گ ن ه ر ف ن ب ا ه ت و ا ف ت ب ا ن ت ج ا ه ل ب ا ق م د ن ک م د ن ک م و ه ب د و ج و ر و ط ا ه ت و ا ف ت ل ک ن ا ه ن و گ ه د ش د ا ا ر ا ه ت و ا ف ت ر ا ک ن ا ا ر ه د ر ک ز چ ا ن و و ا ب ح ر ط ک چ و ک ن ا ه ن و گ. د ر ا م ش م 2 ر و ط ه ب د ر ف ه ک د ر ک ف ر ع ت م و ا د م د ن ا ر ف ا ر گ ن ه ر ف گ ت س ا ش ) ( ت و ک ا ب ا- ه ن پ م ا ک گ ن ه ر ف ت ف ا ب ب و چ ر ا چ ر د ر ا ک ه ب ر ث ؤ م س ر ت س د و ا ن ا و ت ه ب ن د س ر ا ر ب ش ال ت ر د ه ت س و پ ت ر ا ه م گ ن ه ر ف ش ن ا د گ ن ه ر ف ل ا م ت ز ا س ه چ ر ا پ ک ه ف ل ؤ م چهار مدل ن ا ر د. د ن ک م ه د ا ف ت س ا ) ( کالگور از. ت س ا شده پشنهاد گ ن ه ر ف د ر و خ ر ب و گ ن ه ر ف د ا د ع ت گ ن ه ر ف فه ل ؤ م ا گ ت س ا ش ا ه ت ح ال ص ر ث ؤ م د ل ک ر ب ل م ا ش ت ل و ه س م س ل ا م ن م ن ا و ر د ا ر ف ا گ ن ه ر ف ل م ح ت ق ا ب ط ن ا م ا ه ب ا ز ا گ ن ه ر ف چابک تئور گ ن ه ر ف د م آ ر ا ک د و خ گ چ ر ا پ ک ب س ا ن م ش ز ر ا گ ن ه ر ف ن ب ت ال م ا ع ت ر ب ر ث ؤ م ا ه ت ح ال ص ر گ د ا ه ب ل ا م ت و گ ن ه ر ف و ا ک ج ن ک ه ن م ز ر د ت ا م م ص ت ر ب ر ث ؤ م صالحتها چشمانداز ذ ا خ ت ا ه ط ب ا ر د ا ج ا ت ل ب ا ق ع و ن ت ه ب ن د ا ه ن و ر ک ف ت و ع و ن ت م ا ه ه د ا ذ ا خ ت ا و ش ر ذ پ گ ن ه ر ف / ل ل م ل ا ن ب ل ئ ا س م م ا غ د ا و ش ن ا د گ ن ه ر ف ( ر و م ت. د و ش م ل ک ش ت ا ر گ ا و ت ق ال خ ن( م ض ت أ ه ا ض ع ا گ ن ه ر ف ک ب ا چ س ر ر ب گ چ ر ا پ ک گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م ا ه د ر ک و ر ه ک د ر ک گزارش دانشگاهها م ل ع گ ت س ا ش ه س و گ ن ه ر ف ک ب ا چ ا ه د ر ک و ر ن ا و ن ع ه ب ل ص ا گ ت س ا ش ک ن ا و ن ع ه ب گ ن ه ر ف ل ص ا م ل ع م و م ع و ب ر ا ج ت ت ب ث م گ ن ه ر ف ن ا م ن ا و ن ع ه ب ا ه گ ت س ا ش ر ث ؤ م ر ب ک ب ا چ ) ( د ا د و و و س و م ت م ح ر ن ت م ع ر ا ز. د ن د ش ا س ا ن ش م ل ع ت أ ه ا ض ع ا گ ن ه ر ف ن آ ز ا حاک آنان ش ه و ژ پ ج ا ت ن و کردند بررس ا ر گ ن ه ر ف سازمانها مدران شاستگ مدل ت ش ه گ ن ه ر ف ش و ه و گ ن ه ر ف ه ز گ ن ا گ ن ه ر ف ش ن م ل م ا ش ر و ح م گ ت س ا ش ه س ه ک د و ب 1. Bennett 2. Campinha-Bacote

6 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف ( ک ر ا ن ا ا د خ. د ر ا د د و ج و ع ر ف گ ت س ا ش ه س و ت س ب و ل ص ا گ ت س ا ش ن( م ض س ر ر ب گ ن ه ر ف ع و ن ت ل م ا ش ا ر ت ر د م ا ه گ ت س ا ش ن ا ر د م ز ا ن د ر و م گ ن ه ر ف ا ه ت ر ا ه م و ش ن ا د ل ل ح ت ل م د ع ب ر د گ ن ه ر ف جهان مدرت گ ن ه ر ف ر ب ه ر گ ن ه ر ف ش و ه ک ژ ت ا ر ت س ا ر ک ف ت ز ا س ا ض ف و ژ و ل و ن ک ت و ن ف ز ا ه د ا ف ت س ا گ ن ه ر ف ر ا ک و ب س ک گ ن ه ر ف ز ا س م ا ج س ن ا گ ن ه ر ف. د ر ک ف ر ع م گ ن ه ر ف ج ا ت ن ه ئ ا ر ا ل م ا ع و ت ا ر ک ا ذ م ر د ع ط ق ت ز م ک جهان بازار ک ر د گ ن ه ر ف ک ب ا چ ن ت ش ا د ت س ا ت و ا ف ت م ا ه ه ز و ح ر د ب و ل ط م 1 و م ه م ع ب ا ن م ز ا ک ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م. ) ج ر ک و م ( شاستگها به ن ا ر د م ز ه ج ت ا ذ ل. د ن ش ا ب م ه ا گ ش ن ا د ا ه ت ل ا س ر م ا ج ن ا ا ر ب ه ا گ ش ن ا د د ن م ش ز ر ا ه ا گ ش ن ا د ا ه ت ل ا س ر ق ق ح ت ر د ر ث و م ش ق ن د ن ا و ت م ا ه گ ن ه ر ف ا ب ت س ر د د ر و خ ر ب ر د م ز ال ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ل م ا و ع ش و ا ک و س ر ر ب ضرورت نتجه ر د. د ش ا ب ه ت ش ا د ش ه و ژ پ ن ا ر ب ا ن ب. د ش ا ب م ل ا ع ش ز و م آ م ه م ا ه ز ا ن ز ا و ر گ ش ه و ژ پ ه د ش س ا س ح ا ش ه و ژ پ أل خ ک ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ف د ه ا ب ر ض ا ح. د ش م ا ج ن ا ف ل د ق ق ح ت ت ال ا ؤ س ا ه گ ت س ا ش - ا ه گ ت س ا ش ت ع ض و ق ق ح ت ش و ر د ن ت س ه م ا د ک ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ت س ا ه ن و گ چ ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ز ا ن آ ر د ه ک د و ب ل ل ح ت - ف ص و ت ا ر ج ا ه و ش ظ ا ح ل ز ا و کاربرد هدف ظ ا ح ل ز ا ش ه و ژ پ ن ا 2 ش ه و ژ پ ر د سستماتک روکرد و کف پژوهش ش و ر ک ف ل د. د ش ه د ا ف ت س ا ف ل د ک ن ک ت ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ع و ض و م ک د ر و م ر د ن ا ص ص خ ت م ه و ر گ ک ز ا ت ا ر ظ ن ج ا ر خ ت س ا ا ر ب م ا ن م گ ظ ف ح ا ب ا ه م ا ن ش س ر پ ل ح ا ر م ر س ک ق ر ط ز ا ه و ر گ ع ا م ج ا ا ق ف ا و ت ه ب ن د س ر م ل ع خبرگان از ر ف ن ش ه و ژ پ جامعه. است گروه اعضا ه ب ت ا ر ظ ن د ر و خ ز ا ب و ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ) ر ف ن ( گالن استان م ال س ا د ا ز آ ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د گ ن ه ر ف و ت ر د م حوزهها در ا ر ج ا و ش و ر ن ا ر د. د ن د ش ب ا خ ت ن ا د ن م ف د ه ر گ ه ن و م ن ش و ر ا ب ه ک د ن د و ب ل ص ح ت ل ا س ر د 1. Mukerjee 2. Delphi

7 5 م ک م ر ک ا/... ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ت ا ع ال ط ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ف د ه ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا د ر ا و م ب ا خ ت ن ا ر گ ش ه و ژ پ ف د ه ر گ ه ن و م ن ن ا ر د. د ن ش ا ب 3 د و ج و م ش ه و ژ پ و ر ظ ن ت ا ب د ا س ا س ا ر ب ا د ت ب ا ش ه و ژ پ 6 گ ت س ا ش ر ث ؤ م ه ف ل ؤ م ا ه ک د ش ه د ر و آ ر د ع ر ف ا ه ص خ ا ش ت ر و ص ه ب و ا س ا ن ش ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر ب س ا ق م س ا س ا ر ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف چابک ارتقاء ر ب ر ث أ ت ظ ا ح ل ز ا ا ر ا ه ن آ ت م ه ا ن ا گ ر ب خ ه ئ ا ر ا ت ه ج ز ن خ س ا پ ز ا ب ل ا ؤ س د ا د ع ت ا ه ت ن ا ر د ن ن چ م ه. د ن د ر ک ص خ ش م ت ر ک ل ا ه ج ر د ج ن پ ز ا ن ا ر ظ ن ب ح ا ص گ ن ه ا م ه ا ق ف ا و ت ن ا ز م ن د ش ص خ ش م ا ر ب. د ش ه د ا د ر ا ر ق ل م ک ت ت ا ر ظ ن ا ه ر ظ ن س ر ر ب و ف ل د ز ا ه د ا ف ت س ا ر و د ه س ز ا س پ ت ا ه ن ر د و شد استفاده کندال توافق ب ر ض و ت ر د م حوزهها در ا ر ج ا و م ل ع خبرگان توسط ا ه ه ف ل و م ا شاستگها برخ ح ال ص ا و ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ه ف ل ؤ م ا گ ت س ا ش 2 2 ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د گ ن ه ر ف ب ر ض و ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ن گ ن ا م ف ص و ت ا ه ص خ ا ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ه د ا د ل ل ح ت. د ش د أ ت. د ش م ا ج ن ا م و د و ت س ب ه خ س ن SPSS ر ا ز ف ا م ر ن ک م ک ا ب و ل ا د ن ک ق ف ا و ت ا ه ه ت ف ا ي چابک ارتقاء ر د ر ث ؤ م ا ه ه ف ل و م ا ا ه گ ت س ا ش ه ک د ن د و ب ل ا ؤ س ن ا ه ب خ س ا پ ل ا ب ن د ه ب ش ه و ژ پ ن ا گ ن ه ر ف گ ت س ا ش ا ب ن ا ر د م ا ه ف ل ؤ م ا ه ه ا گ ش ن ا د ا س ا ن ش د ن م ا د ک د ش ه ک س پ ز ا ل م ا ش س ر ر ب ر ث أ ت و ت ا ب د ا ذ و ف ن ر ظ ن د ا م ت ع ا و ه ب ش ه و ژ پ س ف ن د و ج و م 6 3 ن ب ش و خ ز ا چشمانداز اخذ ب س ا ن م خودکارآمد ابهام ل م ح ت ع ب ط خ و ش ر ذ پ د ا ق ت ن ا ر ذ پ ف ا ط ع ن ا ع س ن ت ش ا د ن د و ب ه د ن ر گ د ا ا ر گ ا و ر ک ف ت و ت ق ال خ ز ر گ ب و چ ر ا چ ن ا ر گ د ا ه ه ا گ د د م ت س س ر ک ف ت د ا ق ت ن ا ر ک ف ت ل ر ت ن ک د و خ ب ا ش ز ر ا د و خ ر گ د ا ه گ ن ه ر ف ا ب ا ر ا د م و ر د ص ا ن ش آ ط ب ت ر م ه ا گ ش ن ا د ت ال ص ح ت و ه ب ر ج ت ) ف ط ا ع ش و ه ( ن ا ر گ د ت ا س ا س ح ا ک ر د ا ن ا و ت ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ت س ا س حرفها اخالق ا ه د ر ا د ن ا ت س ا م ل ع ر و ش ک ا ن ش آ ا ب ت ر د م م ا ظ ن ن ا م ه ت ش ر ا ن ش آ ا ب ه ا گ آ گ ن ه ر ف ش و ه گ ن ه ر ف گ چ ر ا پ ک گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م م ت ر ا ک گ ت س ا ش ت ک ر ا ش م ت ر د م گ ن ه ر ف ل ل ح ت ن و گ ا ن و گ ا ه ه د ا ش ر ذ پ گ ن ه ر ف ت ر ا ه م و ن ا ن ک ر ا ک ه ب ر ث ؤ م ش ز و م آ ع ر س و گ خ س ا پ ض ر ا ع ت ت ر د م ت ا ط ا ب ت ر ا ت ر د م. د ن د و ب ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ا ع ال ط ا ر و ا ن ف ز ا ه د ا ف ت س ا ه ر ا ب ر د ا ر خود نظرات ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د گ ن ه ر ف و ت ر د م حوزهها در ا ر ج ا و م ل ع ن ا گ ر ب خ ا ه ن آ ت ا ر ظ ن ن گ ن ا م ه ک صورت در و ن ا ب ت ر ک ل ا ه ج ر د ج ن پ س ا ق م س ا س ا ر ب ا ه گ ت س ا ش

8 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 6 ر و د ج ا ت ن. د ش م ح ال ص ا ا و حذف شاستگ ن آ د و ب چهار از ر ت م ک گ ت س ا ش ک ر د ر ت م ک ر د ن و م ز آ ن ن چ م ه. د ن د و ب ب ا ه چ ز ا ر ت م ک ا ه گ ت س ا ش خ ر ب ن گ ن ا م ه ک د ا د ن ا ش ن ف ل د ل و ا ط س و ت م ق ف ا و ت ن ا ز م ن آ م و ه ف م ه ک د و ب 0/49 5 ل و ا ر و د ل ا د ن ک ب ر ض و د و ب ر ا د ا ن ع م 0/1 0 0 ح ط س د ر و خ ز ا ب ن ا و ن ع ه ب چهار از کمتر مانگن ا ب شاستگها و شد انجام ف ل د م و د ر و د ا ذ ل د ش ا ب م. ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا گ ر ب خ ر ا ت خ ا ر د ه ا و خ ر ظ ن م ر ف دا ا د ج م و د ن د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د د د ج م ه د ش ل ر ت ن ک ه ع س ن ت ش ا د ز ر گ ب و چ ر ا چ ع ب ط خ و ش گ ت س ا ش ش ش ف ذ ح ث ع ا ب ف ل د م و د ر و د ج ا ت ن ل ل ح ت و ه ت ش ر ن ا م م ا ظ ن ت ر د م ا ب ا ن ش آ ب ا ش ز ر ا د و خ ر گ د ا ه گ ن ه ر ف ا ب ا ر ا د م و ر د ص ر د خبرگان پاسخها س ا س ا ر ب ن آ ر ب ه و ال ع. د ش چهار از ر ت م ک ن گ ن ا م د و ج و ل ل د ه ب گ ن ه ر ف ن و چ ا ه گ ت س ا ش. د ن د ش م ا غ د ا م ه ا ب ن ا ش و پ م ه ل ل د ه ب ا ه گ ت س ا ش ز ا خ ر ب ز ا ب ا ه ش س ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ت ر ا ه م شاستگها. گرفتند قرار س ف ن ه ب د ا م ت ع ا گروه زر ر ذ پ د ا ق ت ن ا و ن ب ش و خ ر و ا ن ف ت ا ع ال ط ا ا ه د ر ا د ن ا ت س ا و ق ال خ ا ت ا ط ا ب ت ر ا ا ه ف ر ح ا ن ش آ و ت ر ا ه م ا ب ا ه ه م ا ن ر ب م ل ع و ت ح ت ا ه ت س ا س ن ا و ن ع م ل ع گ ت س ا ش ر و ش ک م ل ع م ا غ د ا ا ن ش آ ا ب. د ن د ش ت ر د م گ ت س ا ش ن ا و ن ع ت ح ت م ت ا ه ر ا ک گ ت س ا ش و ت ک ر ا ش م ت ر د م ا ه گ ت س ا ش ه ا ر م ه ه ب ص خ ا ش ن ا ه ک د ش ه ف ا ض ا ت ع ر س م ا ن ه ب گ ت س ا ش ک و د ش م ا غ د ا م ت و ت ک ر ا ش م ا ه گ ت س ا ش ر ذ پ ف ا ط ع ن ا و گ خ س ا پ ع ر س و ش ز و م آ ن ا ن ک ر ا ک ت ح ت ن ا و ن ع گ ت س ا ش و د و ب ر ا د ا ن ع م 0/10 0 ح ط س ر د ن و م ز آ ن ن چ م ه. د ش ه ف ا ض ا ا ه گ ت س ا ش ه ب و ت ف ر گ ر ا ر ق ک ب ا چ م و س ر و د ا ذ ل د ش ا ب م ط س و ت م ق ف ا و ت ن ا ز م ن آ م و ه ف م ه ک د و ب 0/57 5 م و د ر و د ل ا د ن ک ب ر ض ه ف ل ؤ م ا گ ت س ا ش 2 2 ه ک د ا د ن ا ش ن خبرگان نظر س ا س ا ر ب ف ل د م و س ر و د ج ا ت ن. د ش م ا ج ن ا ف ل د ا س ا ن ش ا ه ه ف ل و م ا ا ه گ ت س ا ش. د ر ا د د و ج و ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ت ر د م ا ر گ ا و ر ک ف ت و ت ق ال خ ا ه ه د ا ش ر ذ پ ف ط ا ع ش و ه گ ن ه ر ف ش و ه ل م ا ش ه د ش ض ر ا ع ت ت ر د م د م آ ر ا ک د و خ گ ن ه ر ف ه ا گ آ ک ت ا م ت س س ر ک ف ت م ت ر ا ک و ت ک ر ا ش م ه د ن ر گ د ا گ ن ه ر ف گ چ ر ا پ ک چابک نفس ه ب د ا م ت ع ا گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م خودکنترل بودن ذ و ف ن و ر ث أ ت م ا ه ب ا ل م ح ت گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا ن ا ر گ د ا ه ه ا گ د د ز ا چشمانداز اخذ د ا ق ت ن ا ر ک ف ت ن و م ز آ و ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ن گ ن ا م ج ا ت ن 1 جدول در. د ن د و ب م ل ع گ ت س ا ش و ت ا ط ا ب ت ر ا ت ر د م ا ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه ه ف ل و م ا ا ه گ ت س ا ش ت م ه ا ن ا ز م ت. ت س ا ه د ش ش ر ا ز گ ن ا گ ر ب خ ر ظ ن س ا س ا ر ب ف ل د ک ن ک ت

9 7 م ک م ر ک ا/... ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ه ر ا م ش 1 گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه ه ف ل و م ا ا ه گ ت س ا ش ت م ه ا ن ا ز م ت ن و م ز آ و ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ن گ ن ا م ج ا ت ن. 1 ل و د ج ن ا گ ر ب خ ر ظ ن س ا س ا ر ب ف ل د ک ن ک ت ا ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م ه ف ل ؤ م ا گ ت س ا ش ذ و ف ن و ر ث أ ت د ا د ع ت ن گ ن ا م 4/8 8 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/2 4 3 t ن و م ز آ 7 2 /4 3 ر ا د ا ن ع م 0/ س ف ن ه ب د ا م ت ع ا 0/ /6 4 0/ /3 1 3 م ا ه ب ا ل م ح ت 0/ /4 3 0/ /8 8 4 د م آ ر ا ک د و خ 0/ /6 0 0/ /6 0 5 ن ا ر گ د ا ه ه ا گ د د ز ا ز ا د ن ا م ش چ ذ خ ا 0/ /7 6 0/ /4 9 6 ا ر گ ا و ر ک ف ت و ت ق ال خ 0/ /7 6 0/ /4 9 7 ن د و ب ه د ن ر گ د ا 0/ /2 1 0/ /1 8 8 ل ر ت ن ک د و خ 0/ /2 1 0/ /1 8 9 د ا ق ت ن ا ر ک ف ت 0/ /5 7 0/ / ک ت ا م ت س س ر ک ف ت 0/ /7 6 0/ / ف ط ا ع ش و ه 0/ /6 0 0/ / م ل ع گ ت س ا ش 0/ /7 6 0/ / گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م 0/ /6 4 0/ / گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا 0/ /6 0 0/ / گ ن ه ر ف گ چ ر ا پ ک 0/ /0 9 0/ /5 2 گ ن ه ر ف ش و ه 0/ /2 1 0/ / گ ن ه ر ف ه ا گ آ 0/ /4 3 0/ / ا ه ه د ا ش ر ذ پ 0/ /4 3 0/ / م ت ر ا ک و ت ک ر ا ش م ت ر د م 0/ /2 1 0/ / ت ا ط ا ب ت ر ا ت ر د م 0/ /7 6 0/ / ض ر ا ع ت ت ر د م 0/ /4 3 0/ / ک ب ا چ 0/ /4 3 0/ /8 8 ا ه ه ف ل و م ا ا ه گ ت س ا ش ت م ه ا ن ا ز م ت ن و م ز آ و ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ن گ ن ا م ج ا ت ن 1 ل و د ج ر د ف ل د ک ن ک ت ا ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف چابک ارتقاء ر د ر ث ؤ م گزارش خبرگان نظر س ا س ا ر ب ن ا ر د م گ ن ه ر ف چابک ارتقاء ر د ر ث ؤ م ه ف ل ؤ م ا گ ت س ا ش 2 2 خبرگان نظر س ا س ا ر ب. ت س ا ه د ش چهار از ر ت ال ا ب ا ه ه ف ل و م ا شاستگها همه ه ر ا ب ر د خبرگان نظرات ن گ ن ا م. د ر ا د د و ج و ا ه ه ا گ ش ن ا د ه ک د و ب 0/55 6 م و س ر و د ل ا د ن ک ب ر ض و د و ب ر ا د ا ن ع م 0/10 0 ح ط س ر د ن و م ز آ ن ن چ م ه. ت س ا ن آ م و ه ف م و د ش ا ب م 0/7 ک د ز ن ز ا ه ا و خ ر ظ ن ه ل ح ر م ن م ه ر د ا ذ ل د ش ا ب م ب س ا ن م ق ف ا و ت ن ا ز م ا ا ه گ ت س ا ش ه م ه ن گ ن ا م ت ر ک ل ا ه ج ر د ج ن پ ر ا ذ گ ه ر م ن ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ف ق و ت م ن ا گ ر ب خ

10 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 8 ر ا د ا ن ع م ر و ط ه ب ا ه ن آ ه م ه ت ع ض و ه ک د ا د ن ا ش ن ت ن و م ز آ ج ا ت ن و شد مقاسه 3 د د ع ا ب ا ه ه ف ل و م. د و ب ط س و ت م د ح ز ا ر ت ال ا ب ر گ ه ج ت ن و ث ح ب ت ع ض و ه ا گ ش ن ا د ا ب ر ا س ا ه د ا ه ن و ا ه ن ا م ز ا س ز ا ر ظ ن گ ن ه ر ف ت و ا ف ت م. ت س ا د و ج و ا ه ه ت ش ر ع و ن ت م ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ د ا ج ا ب ج و م ن آ ر د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا و ن ا د ن م ر ا ک ن ا و ج ش ن ا د ع و ن ت ا ف ا ر غ ج ه ق ط ن م و ب ه ذ م ت س ن ج م و ق ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ه د ر خ د و ج و و د و ش م ع ر س ت جهت تنوعات ن ا ه ر ا د ا جهت شاسته ن ا ر د م ه ب ز ا ن م و ز ل ه ک د ن ک م د ا ج ا ا ر گ ن ه ر ف چابک با ن ا ر د م ه ب ز ا ن ر م ا ن ا ق ق ح ت ا ر ب و د ر و آ م د و ج و ب ا ر ه ا گ ش ن ا د ا ه ت ل ا س ر ق ق ح ت ر د گ ن ه ر ف ال ا ب. د ش ا ب م ن ا ر د م ه ا گ ش ن ا د ک ز ا ع ب ا ن م م ه م و د ن م ش ز ر ا ه ا گ ش ن ا د ا ر ب م ا ج ن ا ا ب ت س ر د د ر و خ ر ب ر د م ز ال ا ه گ ت س ا ش ه ب ن ا ر د م ز ه ج ت ا ذ ل. د ن ش ا ب م ه ا گ ش ن ا د ا ه ت ل ا س ر ش ه و ژ پ ه ج ت ن ر د. د ش ا ب ه ت ش ا د ه ا گ ش ن ا د ا ه ت ل ا س ر ق ق ح ت ر د ر ث و م ش ق ن د ن ا و ت م ا ه گ ن ه ر ف ک ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ف د ه ا ب ر ض ا ح. د ش م ا ج ن ا ف ل د و ت ر د م حوزهها در ا ر ج ا و م ل ع خبرگان نظر س ا س ا ر ب ه ک د ا د ن ا ش ن ش ه و ژ پ ن ا ج ا ت ن گ ن ه ر ف ر د ا ه ه ا گ ش ن ا د 2 2 گ ت س ا ش ا ه ف ل ؤ م ر ث ؤ م ر د ء ا ق ت ر ا ک ب ا چ گ ن ه ر ف ر د ن ا ر د م ر ک ف ت و خالقت ادهها ش ر ذ پ ف ط ا ع ش و ه گ ن ه ر ف ش و ه ل م ا ش ه ک د ر ا د د و ج و ا ه ه ا گ ش ن ا د د م آ ر ا ک د و خ گ ن ه ر ف ه ا گ آ ک ت ا م ت س س ر ک ف ت م ت ر ا ک و ت ک ر ا ش م ت ر د م ا ر گ ا و ک ب ا چ س ف ن ه ب د ا م ت ع ا گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م ل ر ت ن ک د و خ ن د و ب ه د ن ر گ د ا ض ر ا ع ت ت ر د م گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا ن ا ر گ د ا ه ه ا گ د د ز ا ز ا د ن ا م ش چ ذ خ ا د ا ق ت ن ا ر ک ف ت گ ن ه ر ف گ چ ر ا پ ک ل م ح ت م ا ه ب ا ر ث أ ت و ذ و ف ن ت ر د م ت ا ط ا ب ت ر ا و گ ت س ا ش م ل ع. د ن د و ب ن ا ج ا ت ن ا ب ج ا ت ن ) ( ر و م ت ) ( ل ن و ا ر ب ) ( ر و گ ل ا ک ) 0 2 ( ن ا و ا چ و ه د ا ز ل ع ا ه ش ه و ژ پ ن ا ر ا ک م ه و ن ت م ع ر ا ز چاوان و ه د ا ز ل ع ل ا ث م ا ر ب. د و ب و س م ه ) ( ک ر ا ن ا خدا و ) ( ا ه ت ر ا ه م و گ ن ه ر ف ش ن ا د گ ن ه ر ف ه ا گ آ ا ر گ ن ه ر ف گ ت س ا ش ل ص ا ر ص ن ع ه س ) 0 2 ( گ ن ه ر ف ک ب ا چ ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ) ( ر و گ ل ا ک ر ظ ن ز ا. د ن ن ک م ف ر ع م گ ن ه ر ف ت ل و ه س ر ب ر ث ؤ م صالحتها فرهنگ گ چ ر ا پ ک گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م ل م ا ش ر گ د ا ه ب ل ا م ت و گ ن ه ر ف و ا ک ج ن ک ب س ا ن م د م آ ر ا ک د و خ م ا ه ب ا ل م ح ت د ا ر ف ا ن ا و ر

11 9 م ک م ر ک ا/... ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ا ه گ ت س ا ش ن ع ت ذ ا خ ت ا ه ط ب ا ر د ا ج ا ت ل ب ا ق ع و ن ت ه ب ن د ا ه ن ش ز ر ا گ ن ه ر ف ن ب ت ال م ا ع ت ر ب ر ث ؤ م ا ه ت ح ال ص ز ا د ن ا م ش چ ا ه ت ح ال ص ر ث ؤ م ر ب ت ا م م ص ت ر د ه ن م ز گ ن ه ر ف ش ن ا د و م ا غ د ا ل ئ ا س م ن ن چ م ه. د ن ت س ه ا ر گ ا و ت ق ال خ و ر ک ف ت و ع و ن ت م ا ه ه د ا ذ ا خ ت ا و ش ر ذ پ گ ن ه ر ف / ل ل م ل ا ن ب گ ن ه ر ف ق ا ب ط ن ا گ ن ه ر ف م س ل ا م ن م ل م ا ش ا ر گ ن ه ر ف ک ب ا چ ا ه گ ت س ا ش ) ( ر و م ت ه س و گ ن ه ر ف ک ب ا چ ا ه د ر ک و ر ن ا و ن ع ه ب ل ص ا گ ت س ا ش ک ن ا و ن ع ه ب گ ن ه ر ف گ چ ر ا پ ک ک ر ا ن ا خدا نظر ز ا. کرد معرف گ ن ه ر ف ن ا م ت ب ث م ب ر ا ج ت و م و م ع م ل ع ل ص ا گ ت س ا ش ک ژ ت ا ر ت س ا ر ک ف ت گ ن ه ر ف ع و ن ت ت ر د م ن ا ر د م ز ا ن د ر و م گ ن ه ر ف ا ه گ ت س ا ش ) ( ش و ه گ ن ه ر ف ر ب ه ر گ ن ه ر ف ت ر د م ن ا ه ج گ ن ه ر ف ر د د ع ب ل م ل ل ح ت گ ن ه ر ف گ ن ه ر ف ز ا س ا ض ف و ژ و ل و ن ک ت و ن ف ز ا ه د ا ف ت س ا گ ن ه ر ف ر ا ک و ب س ک گ ن ه ر ف ز ا س م ا ج س ن ا. د ن ت س ه. ت س ا گ ن ه ر ف ع و ن ت ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ر ث أ ت ت ح ت ا ر ا ه ن ا م ز ا س ر ا ت ف ر ه ز و ر م ا ه ک ل ئ ا س م ز ا ک و د ا ر ف ا ت ا ط ا ب ت ر ا گ ن ه ر ف ل ئ ا س م ز ا ت س ر د ا ن و ب س ا ن م ا ن ر س ف ت و ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ک ر د م د ع ن ا م ز ا س ک ا ض ع ا ن ب ا ه ش ک م ش ک د ا ج ا ب ج و م و ه د ا د ر ا ر ق ر ث أ ت ت ح ت ا ر ا ه ن ا م ز ا س ت س ر د ا ن ت ا م م ص ت ف ذ خ ا ث ع ا ب و شد خواهد دگر سازمانها و سازمان ا ن ا ر ت ش م و ن ا م ز ا س ر د ه ک د ن ت س ه ز ک ا ر م ا ا ه ن ا م ز ا س ز ا ک ز ن ا ه ه ا گ ش ن ا د. د ش د ه ا و خ ر ا ک ه د ز ا ب ش ه ا ک و ا ب ا ه ن ا م ز ا س و د ا ر ف ا ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ن آ ر ب ه و ال ع و د ن ش ا ب م ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ق ال ت ن و ن ا ک ا ه ن ا م ز ا س و د ا ر ف ا ا ب د ر و خ ر ب ر د ت ا ع و ن ت ن ن چ صحح اداره ه ب ز ا ن و ه د و ب ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ت ه ج د ا ج ا ال ا ب ن د ر ب ش ا ز ف ا ت م ک و ت ف ک ر ا ک ر و ر ض. د ش ا ب م و کفت ارتقاء جهت آنها ت ر د م ه ب ز ا ن ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د ف ل ت خ م ا ه گ ن ه ر ف ا ب ه ج و ت ه ب د و ج و ا ه ت ل ا س ر ع ر س ت و ت س ا ن ال ک گ ت س ا ش ک گ ن ه ر ف ک ب ا چ. ت س ا گ ن ه ر ف ر و م ا ر د ک ب ا چ ه ب ز ا ن ا ه ه ا گ ش ن ا د ر و م ا ل و ح ت ر ب ر ث أ ت ن م ض ه ک ت ش ا د د ن ه ا و خ ا ر ا ن ا و ت ن ا گ ن ه ر ف ک ب ا چ ا ر ا د ن ا ر د م ک و د ن ن ب ب ک ر ا د ت ه ا گ ش ن ا د ر د گ ن ه ر ف ز ا س ک ب ا چ ت ه ج ر ث و م ا ه ه م ا ن ر ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ت ر ا ه م و ش ن ا د ن ا ز ر ه م ا ن ر ب و ن ال و ئ س م د و ش م د ا ه ن ش پ ن ن چ م ه. د ن ا م ن د ا ج ا ت ب ا ق ر ت ز م ا ر ه ا گ ش ن ا د ف ک و م ک ح ط س ق ر ط ن ا ز ا و د ن ه د ه ع س و ت ا ر ن ا ر د م و د و خ ن ا م ز ا س ک ب ا چ ن ا ر د ه د ش ا س ا ن ش ا ه ه ف ل و م ا ا ه گ ت س ا ش ز ا د و ش م د ا ه ن ش پ ن آ ر ب ه و ال ع. د ن ش خ ب ء ا ق ت ر ا. د و ش ه د ا ف ت س ا ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م ق و ش ت م ا ظ ن و د ر ک ل م ع ب ا ز ر ا ب ذ ج ا س ا ن ش ا ر ب ش ه و ژ پ

12 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف ه ن م ز ر د ش ز و م آ ف د ه ا ب ت م د خ ن م ض ه ا گ ر ا ک و ش ز و م آ ا ه ه م ا ن ر ب ز ا ه د ا ف ت س ا ر گ د د ا ه ن ش پ. د ش ا ب م ا ه گ ن ه ر ف ا ب د ر و خ ر ب گ ن و گ چ و گ ن ه ر ف ت خ ا ن ش ع ب ا ن م ي س ا ن ش ه ن و گ و گ ن ه ر ف ا ه گ د چ پ. ) (. د ه م د م ح م ه د ا ز ر ا ق ف ل ا و ذ و ن س ح ن ت م ع ر ا ز ق ن ل ع ر م ا ) ) گ ن ه ر ف د ر ب ه ا ر ه م ا ن ل ص ف. ل ا ع ش ز و م آ ر د ن آ ت ا ع ل ا ط م ا ر ط ح. ) (. ا ر ت م ر و م ت ا ض ع ا ش ق ن ر ب کد أ ت ا ب ن ا ر ا ل ا ع ش ز و م آ ر د فرهنگ چابک ل د م. ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ن ا س ن ا م و ل ع و ت ا ب د ا ه د ک ش ن ا د ت ر د م ر ت ک د ه م ا ن ن ا ا پ. ا ه ه ا گ ش ن ا د علم ت أ ه ز ک ا ر م ر د دولت مدران ز ا ن د ر و م گ ن ه ر ف ا ه ت ر ا ه م و دانش بررس. ) (. سارا انارک ا د خ. ن ا ر ه ت ر و ن م ا پ ه ا گ ش ن ا د ر ا د ب ا س ح و ت ر د م ه د ک ش ن ا د ت ر د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ. گ ن ه ر ف ش د ن ا ر خ ر د گ ن ه ر ف ش و ه ي ا ه ش ه و ژ پ ل ل ح ت ا ر ف ه ن م ز ر د ي ا ه ع ل ا ط م. ) (. ه م ل س جلسه لطف و د ه م ) 1 3 2) 1 گ ن ه ر ف ن ا م ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف. ن ا م ز ا س و ض ت ر م ز ر ب ر ف ا ن م ح ر ا ه ف ظ و د ر ک ل م ع ر ب گ ن ه ر ف ش و ه ر ث أ ت ن ا ز م س ر ر ب. ) (. ب و ط م ا ر ال د و د ع س ) 3 2 8) ا د ر ف ت ر د م ه م ا ن ل ص ف. ) ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ن و ن د ا ص ت ق ا ک ن ا ب ب ع ش : ه ع ل ا ط م د ر و م ( ن ا ر د م گ ت س ا ش ل د م ح ا ر ط. ) (. د م ح ا د ا د و و د ه م د س و س و م ن س ح د م ح م ت م ح ر ن س ح ن ت م ع ر ا ز ) 2)4 ت ل و د ا ه ن ا م ز ا س ت ر د م ه م ا ن ل ص ف. ر و ش ک گ ن ه ر ف ا ه ن ا م ز ا س ر د ن ا ر د م. ل ا ع ش ز و م آ و ا ه س ر د م ش ز و م آ ر د گ ن ه ر ف د ن چ ه ا گ ا ج. ) (. ش ر و ک ه ا گ ر ا ج ا و ح ت ف و ا ض ر ل ع ه ق ا ر ع ) ) گ ن ه ر ف د ر ب ه ا ر ه م ا ن ل ص ف ت ا ع ل ا ط م ه م ا ن ل ص ف. س ر د ه م ا ن ر ب ر د ت م و ق و گ ن ه ر ف د ن چ ش ز و م آ. ) (. ال ل ر و پ ل ع و ن ر س ن ر و پ ل ع ت ب ر ت م و ل ع و س ا ن ش ن ا و ر ) 1)3 س ا ن ش ن ا س ن ا ه م ا ن ه م ا ن ل ص ف. ا ن ا ت ر ب و ن ا ر ا ه ا گ ش ن ا د گ ن ه ر ف ق ب ط ت س ر ر ب. ) (. هلل ا ت م ع ن ل ض ا ف ي ا ه و گ ل ا س ا س ا ر ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ر د م گ ت س ا ش ل د م ح ا ر ط. ) (. د م ح ا ن ا خ س ع و ا س ر پ د ا ژ ن ن ا ب ر ق ) 5)1 م ال س ا ه ا گ ش ن ا د ر د ت ر د م ه م ا ن ل ص ف. ق ب ط ت ا ه ع ل ا ط م : م ال س ا ه ب خ س ا پ گ ن ه ر ف ع و ن ت ت ر د م ا ه ت ر ا ه م. ) (. م ر م ن ا ن ر ب ا ر ه س و ا ر آ ت ش ک س گ ر ن ر ذ آ ه د ا ز ل ق ) 2)2 ش ز و م آ ت ر د م ر د و ن ت ف ا ه ر ه م ا ن ل ص ف. ب ه ذ م و م و ق ا ه ت ل ق ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ت ا ب ل ا ط م د ر ک و ر ا ب ن ا ن ب ش ن ا د شرکتها در چابک بوم چارچوب تدون. ) (. جواد هادتبار و د ا د ر ه م ش و ه د م ) 4 4 1) 1 ر و ه ر ه ب و ت ر د م ه م ا ن ل ص ف. ISM ر س ف ت - ر ا ت خ ا س ز ا س ل د م

13 1 7 1 ت ع ن ش ا س ت گ ه ا م ؤ ث ر د ر ا ر ت ق ا ء چ ا ب ک... ا/ ک ر م ک م م ر ک م ا ل س د م ح م د و ف ت ا ح ف ر ف ا ط م ه. ( 1 ) ب ر ر س ر ا ب ط ه ت و ا ن م ن د س ا ز ب ا چ ا ب ک س ا ز م ا ن د ب ر ا ن م ق ط ع م ت و س ط ه د و ر ه د و م م د ا ر س د خ ت ر ا ن ه د و ل ت ش ه ر س ت ا ن ش ه ر ا ر. ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ر ت آ م و ز ش ) 2(0 1 ل ب ا د ز ه ر ا. ( 1 ) ص ال ح ت ه ا ف ص ل ن ا م ه ع ل و م ر ف ت ا ر 1)2 ) ف ر ه ن گ م د ر ا ن آ م و ز ش ع ا ل د ر سه حوزه فرهنگ جهان م ل و د ا ن ش گ ا ه. م ه د پ و ر عبدالرحمن سوار ف ا ط م ه و جللوند جمشد. ( 1 ) ب ر ر س و ا ر ز ا ب ابعاد چابک سازمان ( م ط ا ل ع ه م و ر د ا د ا ر ه ک ل و ر ز ش و ج و ا ن ا ن ا س ت ا ن خ و ز س ت ا ن ). ف ص ل ن ا م ه پ ژ و ه ش ه ا ف ز و ل و ژ و م د ر ت د ر و ر ز ش 1(9 ) Alizadeh, S., & Chavan, M. (2016). Cultural competence dimensions and outcomes: a systematic review of the literature. Health and Social Care in the Community, 24(6), Bennett, M. J. (2016). Interactive methods for teaching bout cultural differences. WISE Conference Winston Salem, North Carolina Publisher. Brownell, J. (2008). Leading on land and sea: competencies and context. International Journal of Hospitality Management, 27(2), Caligiuri, P. (2012). Cultural Agility: Building a pipeline of successful global professionals. San Francisco: A Wily Imprint Publisher. Caligiuri, P. (2013). Developing culturally agile global business leaders. Organizational Dynamics, 42(3), Campinha-Bacote, J. (2009). A culturally competent model of care for African Americans. Urologic Nursing, 29(1), Caputo, A., Ayoko, O. B., & Amoo, N. (2018). The moderating role of cultural intelligence in the relationship between cultural orientations and conflict management styles. Journal of Business Research, 89, Cupelli, L. (2016). An innovative service-learning project to develop cultural competency in undergraduate nursing students. Teaching and Learning in Nursing, 11(3), Diallo, A. F., & McGrath, J. M. (2013). A glance at the future of cultural competency in healthcare. Newborn and Infant Nursing Reviews, 13(3), Earley, P. Ch., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press. Li, M., Mobley, W. H., & Kelly, A. (2016). Linking personality to cultural intelligence: An interactive effect of openness and agreeableness. Personality and Individual Differences, 89, Mukerjee. S. (2014). Agility: a crucial capability for universities in times of disruptive change and innovation. Australia Universities Review, 56(1), Potdar, P. K., & Routroy, S. (2018). Analysis of agile manufacturing enablers: a case study. Materials Today: Proceedings, 5(2),

14 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا لن ص ف Vega, J. (2012). Developing cultural agility between emergency medical providers and Vietnamese-Americans in Santa Clara County. MA Dissertation, A Project Report Presented to The Faculty of the Department of Anthropology San Jose State University. Yauch, C. A. (2015). Measuring agility as a performance outcome. Journal of Manufacturing Technology Management, 22(3),

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب زشی و م آ ت یری م و ی ر ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 7 9 3 1 ن ا ت س ا ت 2 ه ر ا م ش م ه ز ا و ل ا س 7 0 1-14 2 ص ص ن آ ه ع س و ت و ل ط م ی و گ ل ا ه ئ ا ر ا و ن ا ن

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ر و ا ش ک د ا ه ج ن ا ن ک ر ا ک ر د Effect of Training Communication Skills on Organizational Culture and Organizational

ا و ه ا ر ه ش ی ز ر و ا ش ک د ا ه ج ن ا ن ک ر ا ک ر د Effect of Training Communication Skills on Organizational Culture and Organizational Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue8/Spring 204 PP: 35-46 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ص ف 393 بهار م ه د ج ه ه ر ا م ش م ج ن پ ا س 5 3-46 : ص ص ن ا م ز ا س د ن و

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ت) ع ي ر ش ر ا ب / ل و ا ر ا م ش / م د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ر م ا لن ص ف 0 3 م د ق م حساس اجتماعي م ا ظ ن ك ي ن ا و ن ع ب س ر د م ب

ت) ع ي ر ش ر ا ب / ل و ا ر ا م ش / م د ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ر م ا لن ص ف 0 3 م د ق م حساس اجتماعي م ا ظ ن ك ي ن ا و ن ع ب س ر د م ب ) ن و م ن و- ض ع ش ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ل ا س 9 2-6 4 ص ص د ن و ژ پ م ل ع م م ا ن ر ب ر د ن ا م ل ع م ت ک ر ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ن ک ر ا ک ی ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب د ن م ش و ه ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ک ر م ن ا م ز ا س ن

ا ن ک ر ا ک ی ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب د ن م ش و ه ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ک ر م ن ا م ز ا س ن ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 4 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ن ک ر ا ک ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب د ن م ش و ه ت ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information