و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

Size: px
Start display at page:

Download "و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن"

Transcription

1 ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن الم( ا ر ه ش : د ر و م 1 صدبگ صادق ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ت ک د و ج ش ن ا د ر و ر س م ح ر ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ د ا ت س ا د ا ر ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ر ا ش ن ا د :11/70/ ت ف ا ر د خ ر ا ت :20/10/ ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ر ه ش ح ا و ن ر د د ا ر ف ا ن و ز ف ا ز و ر ز ک ر م ت د ش ر و ن ش ن ر ه ش ع ر س ز ا ش ا ن و ت ر ج ا ه م ش ا ز ف ا ن ن چ م ه ر ه ش ت ع م ج ع ب ط ن ا ر د م ش ق ن ه ط ب ا ر ن ا ر د. د ر و آ م د و ج و ه ب ر ه ش ت ع م ج ش ا ز ف ا ن ا ز م ا ب ب س ا ن م خدمات ارائه ر د ا ر ت ال ک ش م ر ه ش ن ا د ر ا ک ب ا ت س د ا ت ا ه ن ا ت د ن ک م ا د پ ت ر و ر ض ن ا د ن و ر ه ش ن و ز ف ا ز و ر ا ه ز ا ن و ت ال ک ش م ع ف ر ر د کارآمد و ر گ ا ر ف ت ر د م د ا ه ن ک ب ل ا ق ر د ر ه ش ت ر د م د و ب ه ب ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ا س ا ن ش : ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ا ف ا د ه ا. د د ر گ ر س م ر ه ش ر د ر ا د ا پ ن ا س ن ا ه ع س و ت ه ب ر ه ش ت ر د م ه ک ض ر ف ن ا ا ب ا ت س ا ر ن ا ر د. ت س ا ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ن آ ت ک ر ا ش م کارآمد و م ج س ن م ت ر د م ت ال ک ش ت شهروندان جنست ب س ا ن م ه ج و ت ا ب م ا ل ا و د ن و ر ه ش ق و ق ح حفظ شهروندان ر ت ش ب ط ه س ه ه ب ه ه ب ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ت ر د م د ر ک ل م ع و ش ق ن ه ب : د ش ا ب ق ف و م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د د ن ا و ت م شهروندان به ر ث أ ت و م ا ل ا الت ه حص ت ر ه ش م ال ا ر ه ش ه ع ل ا ط م د ر و م ه ع م ا ج. ت س ه ب ا ه ن م ز ا ش ا م پ ر ب ن ت ب م و د ر ب ر ا ک ل ل ح ت ف ص و ت ش ه و ژ پ ش و ر. ت س ا ه ت خ ا د ر پ م ال ا م ا ج س ن ا ز ا شهر مدرت ه ک ت ف گ د ا ب ه ج ت ن ر د. د ش ا ب م ر ف ن ه ن و م ن م ج ح و د م آ ر ا ک ر ذ پ فففففف فف فف اف ط ع ن ا ز ر ه ه م ا ن ر ب و ر ت ش ب ه ج و ت ن ا د ن و ر ه ش ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ا ق ت ر ا ت ه ج ت س ا ز ا ن و ت س ن ر ا د ر و خ ر ب ر ت ق ق ق ق ق ق د الزم ت ک ر ا ه ش م و و. د ش ا ب ه ت ش ا د م ز ال ط ر ش ش پ ع ا م ت ج ا گ د ن ز ح ح ص ا ه ت د ا ع ب س ک و ا ه ت ر ا ه م ا ق ت ر ا ت ه ج ن ا د ن و ر ه ش ز ا س د ن م ن ا و ت و ش ز و م آ ز ا س ه ا گ آ د ن ا و ت م م ال ا ر ه ش ت م ک ا ح و ت ر د م ه ک د ر ا د ع ا م ت ج ا ر ا ذ گ ت س ا س و ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ز ا ن ر م ا ن ا و ت س ه ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د. د و ش ر ت ک د ز ن ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ه ب ق ر ط ن ا ز ا ا ه ن ت مشارکت و د ن و ر ه ش ق و ق ح شهر خدمات ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ر ه ش ت ر د م : د ل ک ن ا گ ژ ا و. م ال ا ر ه ش ن ا د ن و ر ه ش ) ل و ئ س م 1-

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م هه ه ب ا ر د ا ص ت ق ا و ع ا م ت ج ا گ ن ه ر ف ر ا د ا پ ه ع س و ت ن ا و ت م ن آ ه ل س و ه ب ه ک ر ا ز ب ا ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ت ر د م ه ب ه ج و ت نن ن ا و ن ع اا ا ب د ن ن ا و ت م ر ه ش ر د ا ه ر ا د ر ه ش ص و ص خ ه ب ر ه ش ت ر د م د ن آ ر ف ن ن چ ر د. ت س ا ه ج و ت ل ب ا ق د ر و آ د و ج و د. ن ن ک ک م ک ن ا د ن و ر ه ش ع ا م ت ج ا ت ا ب س ا ن م د و ب ه ب ه ب ل ح م ن ا ر ا ز گ ر ا ک ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ر ه ش ت ا ع ل ا ط م ه ز و ح ر د ا ه ت ت ک ر ا ش م ش ش ر ت س گ ر ه ش ت ت ر د م مم م ا ظ ن د و ب ه ب ز: ا د ن عبارت ه ک ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ها د ر ت س گ و م ه م ث ح ا ب م ز ا ر د ا ر ا ک و ال ق ع ر ه ش ت ر د م س ا س ه ع س و ت و ر ه ش ت ر د م گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ت ر د م ر ه ش ت ر د م ه ع م ا ج و ر ه ش ت ر د م ر ه ش ق و ق ح ر ه ش ت ر د م و ر ه ش گ ن ه ر ف ر ه ش ا ه ت س ا س و ر ه ش ت ر د م ر د د د ن ا و ت مم م دد د ر ا و م ن ن ا ه ب ر ه ش ت ر د م ه ج و ت و. ) Nejati hosseini,2000:20( ن ا م ز ا س ل ئ ا س م ا ر گ ت ر د م ر گ مم م م ص ت د ن آ ر ف ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ق ق ح ت ا ر ب ه ک ر ه ش ت ر د م د. ش ا ب ر ث ؤ م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت هه ه ن م ز طرققق اننن ز ا و د د ن ن ک مم م ت ل ا ع ف ها ق ط ن م و ل ح م سطوح در ا ه ر ا ذ گ ساست اجرا و ت ر ا ظ ن ز ر ه م ا ن ر ب ق ال ر ط ا ل ح م سازمان عنواننن هه ه ب شوراها دلل ن م ه ه ب د ن ا م ن م م ه ا ر ف شهر امور ر د ا ر خود مشارکت و ر و ض ح. د د ش ا ب مم م شوراهااا خدماتتت شکلللگر منشأأأ و مم م د ر م شده نهادنه ر و ض ح ع و ن ه ک د و ش م Margre, Jaume & ز ا د د ع ب هه ه ژ ههو ه ب هه ه ت ش ذ گ اا ا له ا س ز ا ه ک هان ج ا ه ر ه ش ا ه ز هر م ا ن ر ب و ه د ن ا م ا س. ) Bertrana, Xavier,(2004) ا ه ر و ش ک ر د ر ه ش ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ه ج و ت د ر و م ر خ ا هها ه د ر د. د و ب ه د ش ز ا غ آ ه ت ف ر ش پ ا ه ر و ش ک ر د م و د ن ا ه ج گ ن ج ا ه ت س ا س ر ب ه و ال ع ر ه ش ز حر ر ط و ه د م ظ ن ر د ق ط ن م ا ه ل ح ه ا ر ن ت ف ا ر و ظ ن م ه ب و ت ف ر گ ر ا ر ق ه ع س و ت ل ا ح ر د. ) Shokoei,2003:189(. د ش ع ق ا و ر ظ ن د ر و م ز ن ر ه ش ن ال ک ق ط ا ن م و ر ه ش ا ه ه ع و م ج م ر د ص ا خ د ر ب ه ا ر ر ر و م ا ه ر ا د ا ر د مم م د ر م ا ن ش آ م د ع و ت ر د م ن ن ا و ق ف ع ض ل ل د ه ب ن د م ت ک ر ا ش م و گ ن ه ر ف ل م ا ع ت ر ض ا ح ل ا ح ر د ه ل م ج ز ا و اا ا ه ر ه ش رر ر ث ک ا ر ض ا ح ل ا ح ر د ه ک ت س ا ها ل ئ س م ن ا و د ا م ن ا م ن د و خ ن ا د ن چ ه ت س ن ا و ت ن ز و ن ه ا ه ر ه ش ر ر ر ه ش د د و ب ه ب ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ا س ا ن ش ن آ خ ر ا ت ه ق ب ا س و م ال ا ت ع ق و م ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ر ک ن ا د ج ه د ع ا ق ن ا ز ا ا ر م ال ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه ج و ت د ر و م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ن آ ر ث أ ت و ر ه ش ت ر د م د ر ک ل م ع. ت س ا ر ا د ر ه ش ر ه ش ن م ج ن ا ت ا ر ا د ا س س أ ت ن آ ج ا ت ن ز ا و د و م ن خ ر ن ا ر ا ا ه ر ه ش ر گ د د ن ن ا م ه ب م ال ا ر د ه ا و خ ه ط و ر ش م رر ر ف ن لل ل ا س ر ا م ش ر س ر د و ت ت ع م ج رر ر ف ن ل ا س ر ا م ش ر س ر د ر ه ش ن ا. د و ب ن ا ت س د ا د ق ب ا و س م غ ر ل ع ا م ا ت س ا ه ت ش ا ذ گ ر س ت ش پ ا ر ه ع س و ت ع م ا ج ه م ا ن ر ب ه ت ش ذ گ ا ه ل ا س ل و ط ر د ه ک ت س ا ه ت ش ا د ت ع م ج ر د و د د ش ا ب ق ق ف و م ر ه ش ت ر د م ر د د ا ب ه ک ر و ط ن آ ه ت س ن ا و ت ن ز و ن ه ت ع م ج و د ب ل ا ک ت ال و ح ت ش ر ت س گ و خ ر ا ت ت ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ن ا د ن و ر ه ش و ر ه ش ا ه ز ا ن ق ق د ت خ ا ن ش د ن و ر ه ش ش ز و م آ د: ا م ن م ه ا ر ف ا ر ب س ا ن م ط ا ر ش ر ز د ر ا و م و ت ل و د ا ه ن ا م ز ا س و ا ه ن ا گ ر ا ر ا ک م ه ش ا ز ف ا د ن و ر ه ش ق و ق ح ت ا ع ر و ظ ف ح ن ا د ن و ر ه ش ز ا ن ا ب ب س ا ن ت م ر ه ش ت ت ه ج ر د د د و ج و م ل ا م ه ج د و ب و ه ا م ر س ز ا ه ن ه ب ه د ا ف ت س ا ن ا ر د م و ن ا د ن و ر ه ش ن ب ر ت ر ث ؤ م و ر ت ش ب ط ب ا و ر ص و ص خ رر ر ب ه و ال ع ه ر غ و ه ل ح م ا ر و ش و ه س ر د م ر ا د ر ه ش د و ج و ه ب ف ا ک ه ج و ت م د ع ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف و ر ه ش ه ع س و ت ر ه ش ه ب ا ه ت م و ق و ن ا ئ ا ت س و ر ا ه ت ر ج ا ه م ه ل م ج ز ا ف ل ت خ م ل ال د ه ب ر ه ش گ ن ه ر ف ن د و ب س ن ا ج ت م ا ن ه د ش ر ک ذ د ر ا و م ت ه ج ت س ا ها ل ئ س م د و خ ن ا و ت س ا ه ا ر م ه ه ب ن س ر ا ت خ ا س ر غ ت و ع ا م ت ج ا ن ک ش ن ا م ز ا س ا ب ع ق ا و م ر ت ش ب ر د م ال ا ن ن ا د د ن ا و ت ب ا ت ن آ ر د ت ا ر غ ت ل ا م ع ا و ر ه ش ت ر د م ر ت ش ب ش ال ت و م ال ا ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف د ش ر ن د ش د ن ک

3 گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن ر ه ش ت ر د م ا آ د و ش ه د ا د خ س ا پ ل ا ؤ س ن ا ه ب ه ک د د ر گ م ش ال ت ش ه و ژ پ ن ا ر د د ش خ ب ب د و ب ه ب ا ر ا ه ن و گ م ه ا ن د ر ا د ر ا د ا ن ع م و ت ب ث م ر ث أ ت ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر ظ ن ن ا ب م و ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه م ا ن ر ب ن و چ م ه ا ف م ر ا ن ک ر د ه ک د د ر گ م ر ب ل ا س ه ب ر ه ش ت ر د م خ ر ا ت ه ن ش پ ل ل م نن ن ا م ز ا س ه ع س و ت ا ه ه م ا ن ر ب ز ا ک ر ا ک ر و ت س د ر د م ل ا س ر ه ش ه ژ و ر پ ) UNOP( ه ع و م ج م د ش ح ر ط م م و س ن ا ه ج ا ه ر ه ش ه ع س و ت ه ب ک م ک ر و ظ ن م ه ب ه ک ه م ا ن ر ب ن ا. ت ف ر گ ر ا ر ق ر ه ش مدرت عنوان ا ب و ا ه ت ت س ا س ر د اا ا ههه ه م ا ن ر ب د ر و م ر د ن ا ز ا د ر پ ه ر ظ ن ه ق ب ا س ع و م ج م ر د. د ش ه ئ ا ر ا گ ر ز ب ا ه ر ه ش ص و ص خ ه ب ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ا ر ب ه ک ت س ا ه ا گ د د ن ا ر د. د و ر نم ر ض ا ح ن ر ق ز ا ر ت ا ر ف ز ا س ر ه ش د ن و ر ر د ب ل ا غ و ل ص ا ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب ر گ م م ص ت و ت ر د م ا ه رر ر ا د ر ه ش اا ا که ک ک ن ا ب ر ا ذ گ ه اا ا م ر س ت ت ا س س ؤ م ا ه ر ا و ن ا خ ع م ج و جزءبهجزء تصممگر د ن آ ر ف ه ج ت ن ر ه ش. ت س ا ه ش و ر ف ب و ز ا س ب و ر ا ذ گ ن و ن ا ق ا ه ن ا م ز ا س.)Papeli yazdi,2010:323( ع ب ط ه ب ه ک ت س ا شهرنشن و شهر متنوع و ه د ر ت س گ ا ه ه د د پ و ت ا ع و ض و م ا ب ر گ ر د و ر گ ا ر ف د ا ه ن ک شهر مدرت ن آ ز ا ش ا ن ا ه ت د د و د ح م و هه ه و ق ل ا ب ت ت ا ن ا ک م ا اا ا ب ا ر خوددد و د ر ذ پ م ر ث أ ت خود اجتماع ط ح م م و م ع شراط از ز ا ت ت س ت ر ا ب ع شهر مدرتتت ه ک ن ا جمله از ت س ا شده بان شهر مدرت ز ا ر ا س ب ف ر ا ع ت. د ن ک م گ ن ه ا م ه ل ل م ساستتتها اهداف ز ا و ر پ و ن ت ش ا د ر ظ ن ر د ا ب شهر مناطق ر ا د ا پ ت ر د م ا ق ت ر ا ا ر ب شهر امور ه ر ا د ا و اا ا ههه ه م ا ن ر ب ساستها به شهر توسعه سازمان چارچوب عنوان ه ب شهر مدرت ا ر و ش ک ع ا م ت ج ا و د ا ص ت ق ا و ل ا غ ت ش ا ن ک س م د ن ن ا م س ا س ا ا ه ت خ ا س ر ز ه ب س ر ت س د ا ب ا ر جمعت رشد د ن ا و ت ب ه ک د و ش م ه ت ف گ ت ا ل م ع و ا ه ح ر ط. د ن ه د ت ق ب ا ط م ن آ د ن ن ا م )Rakodi, 2001( ع ع ف ر رر ر ب ن ت ب م طرحها اجرا و ز ر ه م ا ن ر ب ر ا ذ گ ف د ه ا ر شهر مدرت ه ک ت س ا شده ارائه ز ن ر گ د ف ر ع ت شهردارها و شهر شورا مانند ل و ئ س م ا ه ن ا گ ر ا ر ظ ن ر ز شهروندان به ن ا س ر ت ا م د خ ت ه ج ر د و شهر مشکالت ه د ر و ح ط س ک ال و ص ا شهر مدرت م ت س س. ) Cheema,.G Shabbir, Ward, Sandra.E (1993). د ن ا ه د ر ک ف ر ع ت. (McGill,.R.( ت س ا ح ح ر ط م ا ض ف د ح ا و ک ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ک ر و م ا ه م ه ه ر ا د ا ا ر ب ل ح م ت ر د م ا ض ف ا ر ج ا سازمانده برنامهههرززز ر ا ذ گ ساست شامل مرتبط ت ا م ا د ق ا و ا ه ت ل و ؤ س م ز ا د ن آ ر ف شهر مدرت ن ا ر گ ل ک ش ت. س ا شده تنظم ر ه ش ع م ا و ج ح ط س ر د خاص عملات ف ا د ه ا ه ب ل ن ا ر ب ه ک ت س ا ل ر ت ن ک و ت ر ا ظ ن ت ر د م ل ا م ع ا ا ر ب د م آ ر ا ک و ب س ا ن ت م ساختار ک د ن م ز ا ن ن آ ت ا ل م ع ف ا د ه ا ق ق ح ت و د ن آ ر ف ط ا ب ت ر ا ن ن ا رر ر د. ت س ا. ) Van Dijk, M.P. )2006. د ن ک ر ا ت خ ا شهر سستم عناصر و ا ز ج ا ه ر ا ب ر د ر ت ر گ ن جامع ددگاه د ا ب شهر مدرت ن ا ه ک د ن ک م ن ا ب چنن خود شهر ر ا د م ت ر د م ه ر ظ ن ر د ) ( ل ا پ ز ا ر ا س ب ع و ض و م ه ر ظ ن ش ن ا د اا ا ه ز ر م و د ر ا د ض ح م ل م ع ر گ ت ه ج و ت س ا ز ا د ر پ ه ر ظ ن ر ب ن ت ب م ه ک ن ا ن ب س ا ن ش ر ه ش ت ا ع ل ا ط م ز ا س ر ه ش ا ر ن ا م ت خ ا س ا ه ت ک ر ش ن ا ر د م ن ا ر ا د ر ه ش ز ا م ع ا ( ر ه ش ن ا ر د م ش ق ن ل ا پ ر ظ ن ز ا. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق د ه د م ش ر ت س گ. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب خاص اهمت ز ا ع ب ا ن م ع ز و ت ر د ) ر ه ش ر و م ا ا ب ط ب ت ر م ت ل و د ن ا ر د م ن ا ش ن گرا مدرت ه ن م ز ر د ر خ ا س ا ن ش ر ه ش ت ا ع ل ا ط م ن ا د و ج و ا ب د ر ا د د ک ا ت ر ه ش ن ا ر د م ب سن ل ا ل ق ت س ا و ر ل ا پ ه د ا د ه ک ت س ا

4 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ر ظ ن ف ال خ ر ب و د ن ت س ه ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ت ا ر ر ق م و ر ال ا س ن ا و د ت ا ر ر ق م د ا ص ت ق ا ا ه و ر ن ر ث أ ت ت ح ت ن ا ر د م. د ن ت س ن ر ا د ر و خ ر ب ر ا ظ ت ن ا د ر و م ل م ع ل ال ق ت س ا ز ا ل ا پ.)Papeli yazdi,2010:323( با ل ق ن ا ن م و س ن ا و ن ع ه ب ا ر ت ک ر ا ش م ت س پ ز م ج و ن و ت س ر پ ل ل ا س د و د ح ر د با ل ق ن ا ن م و د ب ت ا ر م ه ل س ل س ز ا ه د ا ف ت س ا ب ال ق ن ا ن ل و ا ا د ج ز ا ت ر د م ن د ش ت ک ل ااااا ا ا ماا ت ر د م و ه ج ت ن ر د. د ن د ر ک رر ر ا ذ گ مم م ا ن ن د ش هها ه ف ر ح ه ک ت س ا مشارکت مدرت ا ه ن ت ه ک ت س ا ر ا و ت س ا ه ا گ د د ن ا ر ب ت س پ ز م ج و ن و ت س ر پ ل ل ال د ت س ا. د و ب ت ر د م ق ب ط ت ر غ ت ل ا ح ر د دا ا د ش ط ح م ا ب ا ر د و خ ء ا ض ع ا ا ه ا ن ا و ت ز ا ر ث ؤ م ه د ا ف ت س ا ق ر ط ز ا ا ت د ز ا س م ر د ا ق ا ر ن ا م ز ا س و گ خ س ا پ ل غ ش ن د و ب ن ا س ن ا س ا س ا ا ه ز ا ن ا ض ر ا ق ر ط ز ا ن ا م ز ا س ا ض ع ا ن د و م ن ض ا ر ه ب ل ا ح ن ع ر د و ه د ا د ش ز و م آ و ه د شد ز و م آ و ل ب ا ق ر ا ک و ر ن ن و ز ف ا ز و ر ت ا ر ا ظ ت ن ا ه ب ه د ن ب ا. د ز ا د ر پ ب. )Mohammadzadeh.2010:183( ( (( ا ر ل و ص ا ن ا. د ن ر و آ م د و ج و ه ب ا ر ن آ شالوده و پ ع ق ا و ر د ه ک د ش ا ب ل و ص ا ر ب ن ت ب م د ا ب ي ر ه ش ت ر د م هطورکل ب ز ا م م و ا د م ب ا ر ظ ن ل ل ص ا 2- : د ن و ر ه ش ش ش ز و م آ و ي ي ر ه ش ت ت ب ر ت ل ل ص ا 1- د: د د ر م ش ر ب چنننن مممتواننن زز ز ا ج ا ه ب ر د نن ن ا م ز د د ع ب ت ت ا ع ر ل ل ص ا 4- ن ا د ن و ر ه ش ا م ن ه ا ر و ه ا گ آ ي ا ر ب ه د ش ر ش ت ن م و ن و د م ط ب ا و ض ل ص ا 3 - ن ا د ن و ر ه ش ل ل ص ا 7 - ت ل و ئ س م و ر ا ت خ ا ل ص ا 6 - خصوص بخش و م د ر م ش خ ب د ا م ت ع ا ب ل ج ل ص ا 5- ر و م ا ي ا ر ج ا و ت ا م ا د ق ا ن ن ن چ هه ه ب ن ن د س ر. ) Mazini,2000:52( ته. ش ذ گ ت ا ب ر ج ت ز ا ي ز و م آ د ن پ و ه د ش م ا ج ن ا ت ا م ا د ق ا ر د ر ظ ن د د ج ت و ن ب ز ا ب رر ر ث ؤ م رر ر ا س ب شهرنشن و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د د ن ا و ت م ل و ص ا توسط همچنن. د ش ا ب د ا د ع ت ز ا ن ا و ج ش ن ا د و ت ر و ص ر ه ش ت ر د م ه ن م ز ر د ا ه ش ه و ژ پ ت ر د م و ز ا س ر ه ش ر ه ش ز هر م ا ن ر ب و جغرافا رشته ن ا ر گ ش ه و ژ پ ر ا ژ ه ) ( ت ف ا ض ض ه و ا ک 6( ا ه ل ا س ط ( د م ح م ر و ن د ه م ) ( ر ب د ا ض ر ل ع ه ل م ج ز ا ت س ا ه ت ف ر گ م ح د ) ( ر ل گ ب د ا ش ) ( د ل ا خ د و خ ا ج ر د ه ک ) ( ا ز خ ف ط ص م ) ( ه و ک ش س ا ب ع هها ه ل ا س ر ن و ن ک ا ت ا م ا. ت س ا ه د ش ن ا ر ا ا ه ر ه ش ر د ر ه ش ت ر د م ه ب ت ا ر ا ش ا ا ه ن آ ر د و ت س ا ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق و ت م ه ا ا ب ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ه د ش ن م ا ج ن ا ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و ر ه ش ت ر د م ا ب ط ا ب ت ر ا ر د م ال ا ر ه ش ر د د د ج ش ه و ژ پ ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن ص و ص خ ر د ر ض ا ح ش ه و ژ پ ت ف گ ن ا و ت م هست. ن و ن و و ر ص ا ن ع م ا م ت ز ا ل ک ش ت م ه د ر ت س گ ن ا م ز ا س ک ز ا ت س ا ت ر ا ب ع م ت س س ه ا گ د د ز ا ر ه ش ت ر د م 1 : ر ه ش ت ر د م ت ا ح د ب ل ا ک و د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ف ل ت خ م د ا ع ب ا ر د ر ث ؤ م و ط ب ر ذ م س ر ر غ و م س ر ء ا ز ج ا ر ه ش ه ر ا د ا ف د ه ا ب ا ه مم م ت س س ع و ن ز ا ر ه ش ت ر د م م و ه ف م ن ا ر د ه ک ه ط و ب ر م ر ه ش ر ا د ا پ و ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت و ل ر ت ن ک ت ا د ه و ز ا ب (Kazimian, :2004 ت ت ت س ا ه ج ا و م د د ع ت م و ع و ن ت م ر ا س ب ط ب ا و ر و ر ص ا ن ع ا ب ه ک ت س ا ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا ه د چ پ ر ا س ب 56). ت س ا ن ا س ن ا ت ن و ک س ا ر ب ه د ش ه د ش د ن ا ش پ ز ا م ا د ق ا ن ا و ن ع ا ب ز ا س ر ه ش ب ل ا ق ر د ر ه ش ه ع س و ت 2 : ر ه ش ه ع س و ت ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ر د د ل ک ر ا ز ب ا ر ه ش ه ع س و ت ر ه ش س ا ن ش ه ع م ا ج ه ا گ د د ز ا (Mc.Gill,.(1998 ت س ا ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ز ا ش ا ن ا ه د م ا پ ا ب و ر ا و ر چاره برا ش د ن ا ر د م ل ع ا ن ب م ن ا و ت م ا ر ر ه ش ه ع س و ت ن ا ر ب ا ن ب 1. Urban Management 2. Urban Development

5 گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن د و ب ه ب ل و ا ه ج ر د ر د ن آ ف د ه ه ک د ر ک ق ل ت ر ه ش ق و ق ح و گ ن ه ر ف س ا س ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ا ه ر ا ت خ ا س د د ج ت س ا س جنبهها تقوت و ر ه ش ن د ر ک د ن م ن ا م ا س ر ه ش ت س ز ط ح م م م ر ت ا ر گ ر ه ش د ن و ر و ن ش ن ر ه ش د ن آ ر ف ت س ا ر ه ش گ د ن ز گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا Nejati Hosseini, 2000: 7).( ه و ر گ ا ه ش ز ر ا ز ا ل ک ش ت م ن ا و ت م ا ر گ ن ه ر ف. ت س ا ن ا س ن ا ا ه ه و ر گ ا ه ر ا ت ف ر و ا ه ر و ا ب ز ا ا ه ع و م ج م گ 1 : ن ه ر ف و ه د ل ا ب ر ه ش گ د ن ز ا ب گ ن ه ر ف. د ن ر و آ م د د پ د ا م ال ا ک و د ن ن ک م و ر پ ن آ ز ا ه ک ت س ن ا د ا ه ر ا ج ن ه و ن ع م گ ن ه ر ف ن و د ب ن ا ک م و ن ا م ز ز ا غ ر ا ف ع ق ا و ر ه ش. ت س ا ه د و م پ ل م ا ک ت ه ا ر ا ههههه دهههه د پ شهر فرهنگ. ت س ا ن ع م ب ه ت ش گ ن و گ ر گ د ن ا ن چ م ت س ب ه د س ف ر گ ش ا ه ن و گ ر گ د ا ب ه ا ر م ه ر ه ش گ ن ه ر ف. د و ش م و ن ز و ر ر ه ه ک ت س ا ل ا س ن ه ک. ) Farhang Moein,2007:767(. د ن ک م ر ب ا ر ب ن آ خ ر ا ت ه ر ت س گ ر د م و ه ف م ن ا ت ال و ح ت ا ب ه ک ت س ا ن و گ ر گ د ه ه د ن ن ر ف آ د و خ س ف ن و ت ا ذ ر د ش ع س و ا ن ع م ر د گ ن ه ر ف 2 : گ ن ه ر ف ه ع س و ت اگر است ص خ ش د ق ا ف ط ح م و ن ا س ن ا ط ب ا و ر و د س ا ن ش ن ا ر د و خ ف ا ر ط ا ط ح م ن ع د ش ا ب د و خ ه ع م ا ج ت ا ع و ض و م ه ب ت ب س ن گ ن ه ر ف ت خ ا ن ش خاص فرهنگ د ق ا ف د ر ا ذ گ ن ط ب ا و ر ن ا ر د ل و ح ت د ا ج ا ا ر ب د و خ ز ا م ه س د ر ک ک ر د ر گ ا ا د ن ک ن ک ر د ا ر. (Rezaei Rad, :2000 د( 2 و ب د ه ا و خ ش ت ل ا ع ف ه ز و ح. ت ش ا د ما ل ع ا ا ر ه ع س و ت ا ه و گ ل ا ا ه ق ط ن م و ل ح م ا ه گ ژ و ن ا ب ز ا س پ ل ا س ر د ا ت ر ا ک ا ج س ن ا ر ف ن ک ع ا م ت ج ا ا ه ن ا ر ح ب و ا ه ت و ا ف ت ر ب د ن ک ه ک ت ف ر ص د ا ص ت ق ا م و ه ف م ک ر ب ه ع س و ت د و خ ر د ه ا گ ر ه ن ن چ د م ا پ. د ز د ه ا و خ ن م ا د و ن ت خ گ ن ا ر ب ه ل س و و ش ز ر ا ا ه م ا ظ ن ر م ت س م ش و ا ک ن ا و ن ع ه ب گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ت س ا ل م ر ا ت خ ا س ر د ل ال ت خ ا ع ض و ر ا ز ب ا د ن ا و ت م ع ا م ت ج ا ه ا گ آ. ) Gholfi,2001:56) ه ب ن د ا د ن ا ا پ و آزادددددساز برا ت ن س ا د ج ر ه ش د د ج ت و و ا ت س و ر د ش ا ب ر د و ت س ا ه د و ب ن ن ا س ک ف ل ت خ م ق ط ا ن م ت و ا ف ت م ا ه ه ر و د ر د ر ه ش ا ه گ ژ و ه ک ت س ا ن ش و ر 3 : ن ش ن ر ه ش و ر ه ش ا ه ت و ا ف ت خ ر ا ت ل و ط ر د ن م ز ر س ر ه ا ب ب س ا ن م و ه ر و د ر ه ر د ر ه ش م و ه ف م د و ج و و ن و گ م ه ر ب سسسس 4 س سس ک ر ا م. د ر ا د ت ر د م ر د ت ک ر ا ش م ل م ا ع ر ب ز ن ر 5 ب و س ک ا م. د ز ر و م د ک أ ت ر و ا ن ف ت ف ر ش پ ا ب ا ا ص و ص خ ا ت س و ر و ر ه ش ن د و ب ن ا س ک و ت ا ق ب ط ه ز ر ا ب م ز ا ت س ا ا ه ص ر ع ر ه ش ت س س ک ر ا م ه ر ظ ن ه ا گ د د ز ا ر گ د ت ر ا ب ع ه ب : د ن ک م د ک أ ت ر ه ش د و ج و و ر ه ش ب ج و م ه ک ع ن ا و م ف ذ ح ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ز ا س ر ه ش ک ل ص ف ال ب ف د ه مگردد شهروندان ر ب ا ر ب ا ن ع ف ا ن م Max ( (. Weber, 1991: 210) ش ا ز ف ا ر ب ال و و م ع م ل و د و ر م ر ا ک ب ا ه ر ه ش ر د ت ع م ج ک گ د ن ز ن ع م ر د ا ال ک ن ش ن ر ه ش ه ب. ت س ا متفاوت شهرگرا ا ب و د ر ا د ه ر ا ش ا ه ق ط ن م ا ر و ش ک ک ا ت س و ر ن ا ن ک ا س ه ب ت ب س ن ا ه ر ه ش ن ا ن ک ا س ر ا م ش گ ن ه ر ف و د ر گ م ت ر و ص ت ع م ج ز ک ر م ت و ا ر گ و ن ع ا م ت ج ا ت ا ر غ ت ن آ ر د ه ک ت س ا د ن آ ر ف ن ش ن ر ه ش ت ر ا ب ع ل ص ا ح ا ه ش ر گ ن و ا ه ش ز ر ا ر د ر غ ت و م د ر م گ د ن ز ک ب س ر د ن و گ ر گ د ا ب ن ش ن ر ه ش و ر ه ش د و ش م Shokouei ( ( and Musa Kazemi, 2007: 45). 1. Culture 2. Cultural Development 3. City and Urbanization 4. Marx 5. Max weber

6 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ش ر. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ا ز س ب ت م ه ا ز ا ر ه ش ت ر د م و ر ه ش ر م ا ر د گ ن ه ر ف ه ب ه ج و ت 1 : ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ل ا م ت و د ر ک ر و د ن ن س و ب ا د آ و ا ه د ا ق ت ع ا ز ا ت ع ر س ه ب ا ر ه ع م ا ج گ ن ه ر ف و ر ه ش ع م ا و ج ن د ش ت ع ن ص و ن ش ن ر ه ش ع و ن ه ب د ا م ا ه ش ز ر ا و ه ا ف ر ز ا ه د ا ف ت س ا و ز و ر م ا گ د ن ز ه ب ش ز ر ا ع ا م ت ج ا د ش ر ه ک ا هه ه ن و گ هههههه بههههه د ش ل د ب ت ت ا ب س ا ن م و ر گ د ک ه ب د ن ب ا پ ز ا ا ر ا ه ه ع م ا ج و د ش ر ت ن ا ا م ن ه ش م ه ز ا ا ه ه ن ا خ و ر ه ش ا م س ر د ت ا ن ئ ز ت و ت ال م ج ت ن ب ل و ق ع م ط ب ا و ر ر ا ر ق ر ب د ن م ز ا ن ر ه ش د ب ل ا ک و ا ه ا ض ف ت خ ا س ر ا ن ک ر د ر ه ش ر ه. د ر ک ر و د د ن و ا ش و خ و گ د ا و ن ا خ. ) ت س ا گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا ع ض و ا ب ک ز ف و ع ب ط ط ح م ر ه ش ز ا د ن و ر ه ش د 2 : ن و ر ه ش ) city( س ل پ ه ژ ا و ل د ا ع م ا ا ب ر ق ت س ا ت و س ال ه ي ا و ز ا ز ا ه م ل ک ن ا و د ر گ م ه ش ر» س س س ا ت و س «) civitas( ) polis( ق ت ش م. ت س ا ک ن ن ک ا س ز ا ع م ت ج م ا ه ن ت ر ه ش ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ن ا ن و گ ن ه ر ف و ن ا ب ز ر د ط ق ف د ن و ر ه ش ه ک ت س ا ل ل د ن م ه ه ب ا ا ق ق د. د ن ک م ه د ر ک ه د ا ف ا ا ر ل ق ت س م س ا س د ح ا و م و ه ف م ه ک ل ب ت س ن ن ع م ه ق ط ن م ه د ن ا م ز ا س ر د ت س ا ر ه ش ن ک ا س ه ک ن ا ن م ض د ن و ر ه ش. د ر ا د ا ر ن آ ز ا ر ت ا ر ف ا ن ع م ه ک ل ب د و ش م ن ه ت ف گ ر ه ش ن ک ا س ه ب د ر ا د ت ک ر ا ش م ز ن ت ک ل م م و ر ه ش.)Nawabakhsh, 2010: 8) ه ک ت س ا ا ه د ا د ش ا ب م ن ر د م ن ا س ن ا ر ا د م ق ح ر ب ر ظ ا ن ه ک ع ا م ت ج ا د ع ب ر د د ن و ر ه ش م و ه ف م 3 : د ن و ر ه ش م و ه ف م ق و ق ح ل و ب ق. ت ف ا ر ا ش ت ن ا ن د ش ر گ ا ر ف ا ب ن ا م ز م ه م ه د ز ن ا ش ن ر ق ر د و د ش ه د ا ز ب ر غ ا پ و ر ا ر د و قانون وظاف و د ن ن ا م ه ا ف ر ل ق ا د ح ز ا ر ا د ر و خ ر ب ا ه د ع ب. ت س ا م و ه ف م ن ا س ا س ا ه د ا و ل ص ا د ا ن ب د ن و ر ه ش ه ا گ ا ج ز ا ش ا ن س ا س د ن و ر ه ش «م و ه ف م ن ا م ز ر ا ت س و پ ر د و ه د ش ه ف ا ض ا ن ا د ن و ر ه ش ق و ق ح ه ب ن آ ر ا ظ ن و ت ش ع م ل ق ا د ح و ه ا ن پ ر س ن ت ش ا د ق ح. ) Esmaeili.2001:107) د ر و آ ر ب ر س ن آ ز ا» ع ا م ت ج ا. ت س ا ر و ش ک ک و ض ع ا ر ه ش ک ن ک ا س ن ا و ن ع ه ب ف ل ک ت ن ت ش ا د و حقوق از د ن م ه ر ه ب ت ع ض و 4 : د ن و ر ه ش ق و ق ح ر ه ش ت ل و د ک ا ن ر د م ت ل و د ل ث م س ا س د ح ا و ک و ض ع ن ع ن د و ب د ن و ر ه ش م ه و ) ق ل ع ت س ح ( د ر ا د ف ط ا ع ه ب ن ج م ه س ا س ه ع م ا ج ه ب ص خ ش ق ل ع ت. ن د و ب ر د د ن و ر ه ش. ) تصممممممممممممممساز در ت ک ر ا ش م س ح ( ق و ق ح ه ب ن ج خ ر ب. د ر ا د د ن و پ ل ح م و ل م ح ط س ر د ف ل ا ک ت و ق و ق ح ا ب م ه ه ک ت س ا ت ع ض و ز و ر م ا ا ه م ا ظ ن ز ا ن ر ت ه ه ه ه ه د م ع ر د ن م ا ن م أ ت ر د ط ح م د و ب ه ب ر د ن ا د ا ب آ ر د ت ر د م ر د ت ک ر ا ش م. ت س ا ر ز ر ا ر ق ه ب د ن و ر ه ش ق و ق ح و ف ل ا ک ت ل ئ ا س م ههه ه ه ر ا ب ر د ه ک ن و گ ا ن و گ ا ه ل ک ش ت و ا ه ن م ج ن ا ر د و م و م ع ا ه ث ح ب.)Pauladi, 2000: 575) ر گ مم م م ص ت ر د د ا ر ف ا ت ک ر ش ن ع ت ک ر ا ش م ص ص خ ت ا ن ع م ر د ت 5 : ک ر ا ش م مکند گفتگو ر و ش ک و ل ح م ر د ا ه ه ه ه ه ه ط ح ع ا م ت ج ا س ا س و ا ن ع م ر د ا م ا د ر ا د ت ک ر ا ش م ر د ن ا و ا ر ف ت م ه ا ر گ م م ص ت ا ن ع م ن ا ر د. ب ه ذ م و ا ض ف - ن ا ک م د ا ص ت ق ا گ ن ه ر ف ا ن ع م ه ب ا ر ت ک ر ا ش م ه ک ع ب ا ن م. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ر ا ک ن ا ل ب ا ق ر غ ق و ق ح د ا ر ف ا ه ک د ه د م خ ر ن ا م ز ت ک ر ا ش م م و د د ن ن ک م د ا د ن و ر ه ش ز ا را ا و ف د ن ر ب م ر ا ک.(Piran, 2009: 758) م و د ه ب 1. Urbanization and urban culture 2. Citizen 3. The concept of citizenship 4. Citizenship rights 5. association

7 گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م و ل ا م ش ض ر ع ه ن ا ث ۸ ۴ و ه ق ق د ۱ ۵ و ه ج ر د ۳ ۳ ا ت ه ن ا ث ۰ ۳ و ه ق ق د ۱ ۲ و ه ج ر د ۳ ۳ ن ب جغرافيايي ازنظر م ال ي ا ر ه ش ا ب و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ت س ا ب ر غ ل ا م ش ر د ق ر ش ل و ط ه ن ا ث ۹ ۱ و ه ق ق د ۱ ۵ و ه ج ر د ۶ ۴ ا ت ه ن ا ث ۷ ۰ و ه ق ق د ۱ ۴ و ه ج ر د ۵ ۴ ق ا ر ع ر و ش ک و ن ا ر ه م ر ه ش ه ر د ل و ا د ر چ ن ا و ر س ن ا و ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ه ب ت ر ر د ل ا س ر د ن ا ت س ا ر ه ش 1 2 ن ب ر د ر ه ش ن ا. ت س ا ه د ش ر ه ش ل ا س ر د م ال ي ا. ) Afshar Sistani,1993:95( ستتتتتتت ا ه ا س م ه ل و ا. ت س ا داشته قرار ن ك س م و س و ف ن ر ا م ش ر س ن ي ر خ آ س ا س ا ر ب م ال ا. ت س ا ه د ش ظ ف ح ن ا ن چ م ه ن آ ا ر ب ن و ن ک ا ت ل ا س ز ا ه ک ها ب ت ر Statistics Management and Planning (.. ت س ا ه د و ب ت ي ع م ج ر ف ن ي ا ر ا د ل ا س ر د ن ا ر ي ا ر ا م آ ز ك ر م ر ب ا ر ب رالم ا ر ه ر ش ت ح اا ا س م ل ا س ر د Organisation of Islamic Republic of Iran,2011:300). 7 6 / ر ه ش ه ل ح م 8 3 و ر ه ش ه ح ا ن 4 1 ر ه ش ه ق ط ن م 4 ه ب و ه ت ف ر گ ر ب ر د ن ا ت س ا ت ح ا س م د ص ر د 2 6 0/ 1 ه ک ه د و ب ر ا ت ک ه است. ه د ش سم ق ت )Boed Technic Consulting Engineers, 2005( )Source:( (Ilam DEpartemant of Roads & Urban Development, (2011:35 ر و ش ک ر د م ال ا ن ا ت س ا و ر ه ش ت ع ق و م. 1 ل ک ش ل ا س ر د د ا ن ت س ا ل ب ا ق ي ر ا م ش ر س ن ي ل و ا ر د ه ك د ه د م ن ا ش ن د و ج و م ت ا ع ال ط ا ر ب ا ر ب مم م ق ر ي د ش ر ه ك ت س ا ه د ش ر ب ا ر ب 1 2 د و د ح ه ل ا س 5 5 ه ر و د ن ي ا ي ط ن آ ت ي ع م ج هانترتب ب ت س ا ه ت ش ا د ت ي ع م ج ر ف ن ر ب ا ر ب ا ر د ص ر د 4 د ش ر ز ا ش ب ا ه هههه رههه و د ب ل غ ا ر د آن جمعيت د ش ر د د و ش م ه د ه ا ش م ) )2 ه ر ا م ش جدول در ه ک ن ا ن چ د. ه د م ن ا ش ن ت س ا ه د و ب ر و ش ك ي ر ه ش ت ع م ج

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ح ر ش (Ilam DEpartemant of Roads & Urban Development, شهر 2011:60 ح ا و ن و ق ط ا ن م ک ک ف ت ه ب م ال ا ر ه ش ه ش ق ن : 2 ل ک ش م ال ا ر ه ش ت ع م ج ) ر ف ن ر ا ز ه ( ر و ش ك ي ر ه ش ت ع م ج ي ا ه ل ا س ي ط ن آ ت ا ر غ ت و م ال ا ر ه ش ت ي ع م ج 2 ل و د ج ي ا ه ل ا س ر د ت ي ع م ج )Source:(( Statistical Center of Iran, annual Statistical: ) م ال ا ر د ر ه ش ا ر و ش و ر ا د ر ه ش ل ک ش ت ه چ خ ر ا ت )Source:( (Aliakbari,2010,50) م ال ا ر ه ش ش ر ت س گ ل ح ا ر م 3 ل ک ش ل ا س ر د ي ل م ي ا ر و ش س ل ج م ل و ا ه ر و د ر د ه ي د ل ب ن و ن ا ق ب ي و ص ت ا ب ) م ي د ق ه ي د ل ب ( ي ر ا د ر ه ش ا ه فعالت م و م ع ط ب ا و ر ه ر ا د ا ز ا ل ق ن ه ب. د دي ر گ ز ا غ آ ) ت ي ط و ر ش م و ر ا ج ا ق ه ر و د ( ي د ي ش ر و خ ر ا د ر ه ش ل ا س ز ا م ا ل ا

9 اب» ر ه س گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن ش ب ن و ن ک ا ت ت س ا م ال ا ر ا د ر ه ش س س أ ت ل ا س ه ک س م ش ل ا س ر د» ن ن نن ن ن ن ن ن ا خ ز ا ر ا د ر ه ش ر ا د د ل ک رر ر ف ن 0 3 ن ت س خ ن ن ا و ن ع ه هه ه ه ب ما ل ا ن ا و ر س د. د د ن ا ه ه ه د و ب ت س ا ه د ش بب و رر ر ر ص ن م م ال رر ر ر ا ر ا د ر ه رر ر ر ش ن ت رر ه ش ر و ش ک ا ه ر ه ش ر گ د د ن ن ا م ه ب ز ن م ال ا ر د ب ال ق ن ا ز ا س پ. ) س پ ک ز ا ما ل س ا ا ر و ش ه ر و د ن ل و ا ت ش ه ب د ر ا 9 ر د و د( ش ر ا ز گ ر ب ه ا م د ن ف س ا )7 خ ر ا ت ر د ق ف و م ت ا ب ا خ ت ن ا ه ا م د ا د ر خ و 6 8 و 2 8 ا ه ل ا س ر د ب ت ر ت ه ب م ج ن پ و م ر ا ه چ و م و س و م و د ا ه ه ر و د. د ر ک ر ا ک ه ب ع و ر ش. ) Derakhshandeh,1996:54( د ن ا ه د ا د ه م ا د ا د و خ ت ل ا ع ف ه ب ر ه ش و ا ه ه ت ف ا )Source:( ر ه ش ا ر و ش ت ال ک ش ت ر ا د و م ن. 2 ه ر ا م ش ل ک ش ت ر د م ش ق ن س ر ر ب ه ب و د ش ه د ا ف ت س ا د ر ب ر ا ک ل ل ح ت ف ص و ت ش و ر ز ا ش ه و ژ پ ن ا ر د د ش ر ک ذ ه ک ر و ط ن ا م ه. (Hafez Nia,2006: ت ( 65 س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ م( ال ا ر ه ش د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش. د ش ا ب م م ال ا ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ا ق ت ر ا جهت شهر ت ر د م د و ب ه ب ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع ا س ا ن ش ل ص ا ف د ه و ل ا س ر ا م ش ر س ق ب ط ت 5 ع م ج ت ع م ج ل ک ز ا ه ت ب ل ا ت س ا ه د ش د ر و آ ر ب ر ف ن م ال ا ر ه ش ر ش ت ر ه ش ما ل ا ر ه ش ر ت ش ب و ل ا س 0 2 ن ا د ن و ر ه ش ( ه ن و م ن م ج ح. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ظ ن د م ن آ ر ت بش و ل ا س 0 2 ن ا د ن و ر ه ش جهت. است ه د ش د ر و آ ر ب ر ف ن ) Cochran( ن ا ر ک و ک ا ن ا ر چ و ک ل و م ر ف س ا س ا ر ب ه ک ) د ش ا ب م ر ف ن و ا ح ه م ا ن ش س ر پ ر ه ه ک ه د ش م ظ ن ت ه م ا ن ش س ر پ د ا د ع ت ش ه و ژ پ ا ه ه ض ر ف و ت ال ا ؤ س. ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص Spss ر ا ز ف ا م ر ن ق ر ط ز ا ا ه ه د ا د و ت ا ع ال ط ا د و ر و. ت س ا ه د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ش ه و ژ پ ر د ه د ش ه د ا ف ت س ا ا ه ر غ ت م ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ا ف ل آ ب ر ض 1 ل و د ج ر غ ت م د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ر ه ش ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م خدمات ارائه و د ن و ر ه ش ق و ق ح ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ع ن ا و م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت خ ا ب ن و ر ک ا ف ل آ ب ر ض ن د س ر ه ب الم ر ا / / / / /4 2 7 Source: Research findings ن س س ن ج ز ا د ن ا ت ر ا ب ع د ن ا ه ت ف ر گ ا ر ق س ر ر ب د ر و م ل ک ر و ط ه ب ش ه و ژ پ ن ا ر د ه ک ا ه ر غ ت م ت ا م د خ هه ه ئ ا ر ا ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ا ز م د م آ ر ا ک و م ج س ن م ر ه ش ر ه ش ر گ هه ه ن و م ن ش و ر ه ب ا ه ه م ا ن ش س ر پ ن ا ه ک د ش ا ب م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ا ر ه و گ 4 8 و لل ل ا ؤ س 7 2 ت ر د م ت ا ل ص ح ت توسعه و د ن و ر ه ش ق و ق ح ظ ف ح ه ب ا هه ه ل ح ر م د ن چ ا هههه ههه ش و خ ف د ا ص ت

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه د ش ع ع ع ز و ت ر ت ال ا ب و 0 2 ن س ه د و د ح م ا ر ا د ن ا د ن و ر ه ش ن ب ه ق ط ن م ر ه ت ع م ج ت ب س ن ه ب م ال ا ر ه ش ق ط ا ن م ک ک ف ت. ت س ا ت م س ق و د ل م ا ش ه م ا ن ش س ر پ ن ا ر د ) ا ه ه و گ ( ا ه ل ا ؤ س. ت س ا ن س ه ل م ج ز ا د و ش ذ خ ا ن ا د ن و ر ه ش د ر و م ر د ل ک ت ا ع ال ط ا ه ک ه د ش ع س ت ال ا ؤ س ن ا ر د : م و م ع ت ال ا ؤ س ف ل ا. ت ال ص ح ت ن ا ز م و س ن ج ر ت ه ب ا ت د ش ا ب م ه ف ل ب ا ق ه ک ه د ش ع س و ه د ش ه ه ت ر ظ ن د ر و م ش ه و ژ پ ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ت ال ا ؤ س ن ا : ص ص خ ت ت ال ا ؤ س ب. د و م ن ب س ک ا ر ر ت ق ق د ت ا ع ال ط ا د ا ر ف ا د ا ق ع و ا ه ش ر گ ن ت ا ر ظ ن ز ا ن ا و ت ب ف ط ن ا. د ن ک م و ر پ ت ر ک ل ف ط ز ا ه م ا ن ش س ر پ ص ص خ ت ت ال ا ؤ س ز ا ر ف ا و م کامرامال ا گراش ش ا ر گ ال ا ام کر ش م ا ک ت ه ج. د ن ن ک م و ر پ ف ط ن ا ز ا ه م ا ن ش س ر پ 7 2 ا ت 4 ت ال ا ؤ س ه ک د و ش م ه د ش ک ) م ک ر ا س ب ا ت د ا ز ر ا س ب ( ا ف ل ا خ م ا ت 1 ز ا ا ه ه ر ا م ش ا ه ف ط ز ا م ا د ک ر ه ه ب ت ال ا ؤ س ز ا م ا د ک ر ه ت ا ر م ن س ر ر ب ص ا ص ت خ ا 5 ت س ا ه د ش هه ه د ا د ط س و ت م ( د و د ح ا ت ا م ر ا د ن ر ظ ن 2( ه ر م ن ( م ک ا ف ل ا خ م ) 1 ه ر م ن ( م ک ر ا س ب ا ف ل ا خ م ا ال م ا ک ش ا ر گ ه د ش ه د ا د ) 5 ه ر م ن ( د ا ز ر ا س ب ا ق ف ا و م ا ال م ا ک و 4( ه ر م ن ( د ا ز ا ق ف ا و م. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ه ع م ا ج ک ال م ا ب ه ن و م ن ه و ر گ ت ا ر م ن ه س ا ق م ت ه ج ن و م ز آ ز ا ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ن ا ز م و ن ا د ن و ر ه ش ز ا. ت س ا ب ر ض ن ن ن ن ن و م ز آ گ ت س ب م ه ت س ن ج ن ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ا ر ب ن ن چ م ه ا ال ث ر م ث م ه ر م ن ن و س ر پ ) 3 T-Test س ر ر ب ا ر ب و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن ب ه ط ب ا ر همچنن و اسپرمن همبستگ ضرب ن و م ز آ ز ا ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ال ص ح ت ح ط س ن و س ر گ ر ل ل ح ت ز ا م ال ا ر ه ش ت ر د م د ر ک ل م ع و ش ق ن ر ب ه م ا ن ش س ر پ ت ال ا ؤ س ا ه ر غ ت م ر ث أ ت ل د م ن ب ش پ ت ه ج. د د ر گ ه د ا ف ت س ا ه ن ا گ د ن چ ( Porgetabi & Safari Shali, 2016:535( ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ر ه ش گ گ ن ه ر ف ه ه ع س و ت ن آ ه ت س ب ا و ر غ ت م و ب ت ر ت ح ط س ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ال ص ح ت ح ط س ل ق ت س م ر ي غ ت م : ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ي س ر ر ب ي ا ر ب ن م ر پ س ا ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ز ا د ن ا ه د ش ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ي ا ه ل ص ا ف ح ط س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ال ص ح ت ح ط س ن ب ه ط ب ا ر 3 ل و د ج ن ا د ن و ر ه ش ت ال ص ح ت ح ط س ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ب ر ض 0/ ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/5 0 0 Source: Research findings ر د ه ط ب ا ر " د و ج و ن ا ر ب ا ن ب 0/5(>P. 0 ( د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ت ال ص ح ت ح ط س ن ب. د و ش م د أ ت " ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ال ص ح ت ح ط س ن ش ن ر ه ش و ر ر ه ش گ گ ن ه ر ف ه ه ه ع س و ت ن آ ه ت س ب ا و ر غ ت م و م س ا ش ج ن س ح ط س ر د ن ا د ن و ر ه ش ت س ن ج ل ق ت س م ر ي غ ت م : ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ي س ر ر ب ي ا ر ب ت س ت ت ز ا د ن ا ه د ش ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ي ا ه ل ص ا ف ش ج ن س ح ط س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش جنست بن ه ط ب ا ر 4: ل و د ج ر ي غ ت م ت س ن ج ت س ن ج ن ز د ر م ن ي گ ن ا ي م 6 1 /2 8 1 ر ا ي ع م ف ا ر ح ن ا 2/1 1 3 t ر ا د ق م -0/4 1 8 ي ر ا د ي ن ع م ح ط س 0/ / /0 9 3 Source: Research findings د ر ا د ن د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت س ن ج ن ب. د و ش م ن د ئ ا ت " ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت س ن ج ن ا ر ب ا ن ب 0/5(<P. 0 ( ر د ه ط ب ا ر "

11 گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن ز ا د ن ا ه ه د ش ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ي ا ه ل ص ا ف ح ط س ر د ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ر ي غ ت م و د : ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ي س ر ر ب ي ا ر ب ن و س ر پ ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ر غ ت م ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ن ب ه ط ب ا ر : 5 ل و د ج د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض 0/4 8 0 ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/3 0 1 Source: Research findings " ن ا ر ب ا ن ب. 0/5(<P 0 ( د ر ا د ن د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ن ب. د و ش م ن د ئ ا ت " ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ن ب ه ط ب ا ر ي ر ي گ هه ه ز ا د ن ا ي ا ه ل ص ا ف ح ط س ر د ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر ي غ ت م و د ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ي س ر ر ب ي ا ر ب ن و س ر پ ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ز ا د ن ا ه د ش ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ب ه ط ب ا ر 6: ل و د ج ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض 0/4 4 2 ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/0 0 0 Source: Research findings د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ب. د و ش م د ئ ا ت " ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ب ه ط ب ا ر ن" ا ر ب ا ن ب ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ي ا ه ل ص ا ف ح ط س ر د ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و د ن و ر ه ش ق و ق ح ر ي غ ت م و د : ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ي س ر ر ب ي ا ر ب ن و س ر پ ي گ ت س ب م ه ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ه ش ت ا م د خ ه ئ ا ر ا و د ن و ر ه ش حقوق بن ه ط ب ا ر 7 ل و د ج ر ه ش خدمات ارائه و د ن و ر ه ش ق و ق ح و ر ه ش ت ا م د خ ه ئ ا ر ا و د ن و ر ه ش ق و ق ح ن ب ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض ر ا د ا ن ع م ح ط س.P<)0/5 0 ( 0/ /0 5 2 Source: Research findings ن ش ن ر ه ش و ر ر ه ش گ گ ن ه ر ف ههههه هههه ع س و ت ب ي ر ض ز ا د ن ا ه ه ه د ش د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر. د و ش م د ئ ا ت " ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و د ن و ر ه ش ق و ق ح ن ب ه ط ب ا ر " ن ا ر ب ا ن ب. 0/5(>P 0 ( د ر ا د ب ي ر ض ز ا د ن ا ه د ش ي ر ي گ ه ز ا د ن ا ي ا ه ل ص ا ف ح ط س ر د ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر ي غ ت م و د. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ي س ر ر ب ي ا ر ب ن و س ر پ ي گ ت س ب م ه ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ع ن ا و م ن ب ه ط ب ا ر 8: ل و د ج ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ع ن ا و م ر غ ت م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض 0/7 3 0 ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/9 6 4 Source: Research findings د ر ا د ن د و ج و ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ع ن ا و م ن ب. د و ش م ن د ئ ا ت " ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ع ن ا و م ن ب ه ط ب ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر ب ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ر ث ا ش ج ن س ا ر ب چندگانه رگرسون : 9 ل و د ج ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ت ال ص ح ت ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر ه ش خدمات ارائه و د ن و ر ه ش ق و ق ح ثر( أ ت ب ر ض ( ا ت ب ر ا د ن ع م ح ط س " ن ا ر ب ا ن ب 0/5(<P. 0 ( 0/ / / / / /5 0 2 R 0/1 2 5 R square 0/3 9 3 Adjusted R square 0/5 8 3 Source: Research findings

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف /101 ن ا د ن و ر ه ش ت ال ص ح ت 0/173 ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت Source: Research findings ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ر غ ت م ز ا ه د م آ ت س د ه ب ل د م : 4 ل ک ش ن ب ز ا. د ن ا ههههه تهههه ش ا د ه ت س ب ا و ر غ ت م ر ب ر ا د ن ع م ر ث أ ت ر غ ت م 3 ن و س ر گ ر ه ل د ا ع م ر د ه د ش د ر ا و ا ه ر غ ت م ه ع و م ج م ز ا و ر ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت و ر ر ب ا ر ر ث أ ت ن ر ت ش ب ع و م ج م ر د د ن و ر ه ش حقوق رگرسون ل د م ر د ه د ن ا م ق ا ب ا ه ر غ ت م ه ع س و ت ن ا ز ي م س ن ا ي ر ا و ز ا د ص ر د 9 3 ز ا ش ب د ن ا و ت ي م ل ق ت س م ي ا ه ر ي غ ت م ي ط خ ب ي ك ر ت س ن ا ي ر ا و. ت س ا ه ت ش ا د ن ش ن ر ه ش ب ا س ح هه ه ب ل ل د ه ب ال ا م ت ح ا ه ت س ب ا و ر ي غ ت م ت ا ر ي ي غ ت ي ق ب ا م. د ه د ح ض و ت ا ر ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف. د ن ت س ه ر ا ذ گ ر ي ث أ ت ر ي غ ت م ن ي ا ر ب ه ك ت س ا ي ي ا ه ر ي غ ت م ر گ ه ج ت ن 0/205 ر ه ش ت ا م د خ ه ئ ا ر ا و د ن و ر ه ش ق و ق ح ن د م ا ي ن ي خ ر ب ز ا اا ا ننه ن ا م ز ا س ن ب ت ا م م ص ت ن د ر ک گ ن ه ا م ه م ال ا ر ه ش ت ر د م ت ق ف و م ث ع ا ب ه ک ط ا ر ش ز ا ت ف گ ن ا و ت م ن ا ر ب ا ن ب ر ه ش ر د ا ه ن آ ر ب ت ر ا ظ ن و ت ا م م ص ت ن د ر ک ا ر ج ا ع ب ا ن م ز ا ه د ا ف ت س ا ر د م ز ال ت ا ر ا ت خ ا ن ت ش ا د و ه د ن ر گ م م ص ت ف ل ت خ م ع ن ا م و د د و ش م ه د ر و آ ر ب ت ر و ص ن ر ت ه ب ه ب ط ا ر ش ن ا د ح ا و و م ج س ن م ت ر د م ک د و ج و ت ر و ص ر د ه ک ت س ا د: و ش م ژ ر ن ا و ت ق و ن ت ف ر ر د ه ز ا و ت س ن ر ا د ر و خ ر ب د م آ ر ا ک و م ج س ن م ت ال ک ش ت ز ا م ال ا ر ه ش ت ر د م 1 - ه ک ت س ن ا ر گ ن ا ب ن ا د م ش ه و ژ پ ج ا ت ن ت ر و ص ر ت ق ق ق د زز ز ر هه ه م ا ن ر ب و ر ت ش ب ه ج و ت ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ا ق ت ر ا ت ه ج ت س ا ز ا ن : د ر گ ب ر ث ک ا 2- ق و ق ح م و ه ف م ا ب ن ا د ن و ر ه ش ز ا س ه ا گ آ ن ا ر ب ا ن ب د ن ر ا د ن ن ا د ن چ ا ن ش آ د ن و ر ه ش ق و ق ح م و ه ف م ا ب م ال ا ن ا د ن و ر ه ش ح ح ص اا ا ته د ا ع ب س ک و ا ه ت ر ا ه م ا ق ت ر ا ت ه ج ن ا ن آ د ن م ن ا و ت و ش ز و م آ و د ن و ر ه ش گ د ن ز ش پ ع ا م ت ج ا ر ه ش ت ر د م ه ک د ر ا د ع ا م ت ج ا ر ا ذ گ ت س ا س و ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ز ا ن ر م ا ن ا و د ش ا ب م ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د م ز ال ط ر ش ا ب ت ک ر ا ش م ر د ما ل ا ن ا د ن و ر ه ش ت ب غ ر ب ه ب ه ج و ت ا ب 3- : د ش ا ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ر ا س ب خصوص ان ر د د ن ا و ت م م ال ا که گرفت ه ج ت ن ن ن چ ن ا و ت م ه ر غ و گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا ا ه ت ل ا ع ف ر ا س و ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا و ر ا د ر ه ش ا ر و ش ا ر ب م ز ال ا ه ت ص ر ف د و ب ن ن ن چ م ه و د ا ه ن م د ر م و ن د م ا ه د ا ه ن و ع ا م ت ج ا ا ه ه و ر گ د ش ر م د ع ل ل د ه ب د ر ا و م ن ا ه ک د ش ا ب ر ه ش ت ر د م م ت س س ر د ضعف سبب ه ب ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ش ا ز ف ا ا ب ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا هه ه ح و ر ن ا ر غ ر د. د و ب ر ا و د م ا ن ا د ن و ر ه ش ه ن ا ب ل ط و ا د ت ک ر ا ش م ش ا ز ف ا ه ب ن ا و ت م ر گ ا ر ف ع م ج ت و ه ت و ق ت و ر ا ک م ه ه ن ا خ ا م ر ه ش ه ک جمله ان ه ب ن د س ر ن و ه و ر گ ت ک ر ا ش م ث ح ب ه ب ن ا د ن و ر ه ش د و خ ه ج و ت م ک ت ر و ص. د م آ د ه ا و خ ن د د پ ه ن ا و ج ت ک ر ا ش م ر ا ت ف ر ا ه ه ن م ز ت س ا م ت ک ر ا ش م ب ل ج ت ه ج م ال ا ر ه ش ت ر د م ا ت 1 - ت س ا م ز ال م ال ا ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ع ن ا و م ع ف ر ص و ص خ ر د ض ر ا و ع ل ب ا ق م ر د 2- : د ش ا ب ه ت ش ا د ر ت ل و ص ا و ر ت ش ب ه ج و ت ر ه ش ر و م ا ت خ ا د ر پ ن ا د ن و ر ه ش جانب از ت ا م د خ ر د

13 ت- ر د م گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن و ت ک ر ا ش م ه ح و ر د ا ج ا ا ب 3- د ه د ه ئ ا ر ا ن ک م م ل ک ش ن ر ت ه ب ه ب ا ر ن ا د ن و ر ه ش ز ا ن د ر و م و ب س ا ن م ر ه ش ت ر د م ه ب ت ب س ن ا ر ن ا د ن و ر ه ش ه ج و ت م و م ع د ا م ن ب ل ج م ا ل ا ق ر ط ز ا 4- ن ن ا و ق و د ن و ر ه ش ق و ق ح ا ب ا ر ن ا د ن و ر ه ش ص ص خ ت ف ل ت خ م ا ه ه م ا ن ر ب ق ر ط ز ا ن ا د ن و ر ه ش. د ا م ن ا ن ش آ ر ت ش ب و ب ل ج د ا م ت ع ا ز ا س د ن م ن ا و ت و ش ز و م آ شهرنشن مقررات ر ه ش ن ا ر د م د ر ک ل م ع ز ا ن ا د ن و ر ه ش ر ث ک ا ن د و ب ن ض ا ر و م ال ا ر ه ش ر د ر ه ش ت ر د م ف ع ض د ر ک ل م ع ه ب ه ج و ت ا ب ن ا د ن و ر ه ش بشتر مشارکت ا ب و ر ت د م آ ر ا ک ر ت م ج س ن م ر ت ر ذ پ ف ا ط ع ن ا ر ه ش ت ر د م ت ال ک ش ت ا ت 1 - ت س ا م ز ال د ز ه ر پ ب ر ا د ا ا ه باز ذ غ ا ک و ت ا ف ر ش ت ز ا ر ت ب و ل ط م ج ا ت ن ه ب ن د س ر ت ه ج م ال ا ر ه ش ت ر د م 2- د ا م ن ل م ع 4 د و ش ه ت ش ا ذ گ ا ه ن آ ر ا ت خ ا ر د ت ح ا ر ه ب ن ا د ن و ر ه ش ز ا ن د ر و م ت ا ع ال ط ا 3- جهت- سامانها ر ه ط ا ب ت ر ا بهتر چه ن ا ر د م 5- د ن ر ا ذ گ ب ن ا م ر د ر ه ش ن ا ر د م ا ب ا ر خود ومشکالت ت ال ا ؤ س د ن ن ا و ت ب ن ا د ن و ر ه ش ا ت د و ش ر ا ر ق ر ب ن ا د ن و ر ه ش ط ب ا و ض ه ل ک ز ا ا ر ن ا د ن و ر ه ش ز ا س گ ن ه ر ف و ش ز و م آ ا ب م ال ا ر ه ش 6- د ن ز ااااااا ااا ا ا سا ه ا گ آ ر ه ش ت ا ر ر ق م و ن ن ا و ق و 7- د ا م ن ه د ا ف ت س ا ر ه ش ر و م ا ر د ص ص خ ت م و ر ذ پ ت ل و ئ س م د ا ر ف ا ز ا ت س ا ب ر ت ه ب د ر ک ل م ع جهت االم ر ه ش ت ر د م : د ر و آ ت س د ه ب ت س ر د ه ا گ آ م د ر م و ن ا د ن و ر ه ش ا ه ه ت س ا و خ ز ا ط ا ب ت ر ا د ا ج ا ا ب ت س ا ب م ال ا ر ه ش ت ر د م -8 ن م ا ت ه ج ت س ا ب م ال ا ر ه ش ت ر د م 9- : د ر ا ذ گ ب م ا ر ت ح ا ر ت ش ب ه چ ر ه ن ا د ن و ر ه ش حقوق به م ال ا ر ه ش ت ر د م شا ل ت ه ر غ و ل س و ز و س ش ت آ ه ب ق ر ت م ر غ حوادث برابر ر د ن ا د ن و ر ه ش ر ت ش ب ر ن ه ف ل ت خ م ا ه ه ن م ز ر د د د ع ت م ا ه ه ا گ ش ا م ن ر ا ز گ ر ب ه ب م ا د ق ا ت س ا ب ت ل ا ف س آ ص و ص خ ر د م ال ا ر ه ش ر ت ش ب ن ا د ا ب آ ت ه ج ر د ت س ا ب م ال ا ر ه ش و و ت ر د م 0-1 د ا م ن د ا م ن ه ر غ و گ ن ه ر ف ر گ ه ه ه ه ه ک ل الم ر ا ر ه ر ه ش ت ر د م و ا ه ه ه ه چ و ک و ا ه ننن ن ن ا ب ا خ ا ب ر ه ش ر د د و ج و م ن ا ت س ا ب ر ا ث آ و م و م ع ن ک ا م ا ظ ف ح ر د 2-1 د ا م ن ل م ع ر ت ه ب ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ههه- ه ه د ا پ ر ه ش ح ط س ت ف ا ظ ن ر د 3-1 د ر گ ب ر ا ک ه ب ا ر د و خ ش ال ت ت ا ه ن ط ب ت ر م ا ه ن ا م ز ا س و ا ه ن ا گ ر ا ر ا س ت ک ر ا ش م ر ت ش ب د ا ج ا ه ب م ا د ق ا 4-1 د ه د م ا ج ن ا ا ر م ز ال ت ا م ا د ق ا ا ه ن آ ز ا س ا ب ز و ر ه ش ا ه ا ض ف ه ب گ د س ر ر ب ا ع م و ا ه و ر ح ط س ر د ا ه ه ن ا ا پ ن ن چ م ه و ا ه گ ن ک ر ا پ و ا ه د ن ب ر م ک ز ب س ا ض ف ش ا ز ف ا و ر گ ش د ر گ و ح ر ف ت ز ک ا ر م و ا ه ک ر ا پ ت ا م ا د ق ا م ال ا ر ه ش ح ط س ر د ز ا ن د ر و م د ا د ع ت ه ب ا ه ه ن ا خ ب ا ت ک ه ل م ج ز ا گ ن ه ر ف ز ک ا ر م د ا ج ا ص و ص خ ر د 5-1 د ا م ن ر ه ش ر ت ش ب ش ال ت ت ف ک ا ب و ن ا ز ر ا ن ک ا س م د ا ج ا ت ه ج 6-1 د ه د م ا ج ن ا ر ت ر ث و م ر و د ص د ن آ ر ف ه ب 7-1 د ه د م ا ج ن ا خ ر ن و م ا ل ا ر ه ش ح ط س ر د م و م ع ل ق ن و حمل وضعت ه ب 8-1 د ش ا ب ه ت ش ا د ر ت ش ب ت ر ا ظ ن ن ا م ت خ ا س ا ه ه ن ا و ر پ ح ط س ر د ا ه ر ا ا ر و ش د ا ج ا ص و ص خ ر د ر ت د ج ت ا م ا د ق ا 9-1 د ا م ن ل ا م ع ا ر ت ق ق د ت ر ا ظ ن ا ه ه ا ر ک ت ا ل ح م خصوص بخشهااا ت ک ر ا ش م د ر گ صورت آمز ت ق ف و م و ت ک ر ا ش م ه ر ا د ا ت ه ج ا ه ه س ر د م ر د ر ا د ر ه ش د ن ک ت و ق ت ر ه ش ر و م ا ر ت ه ب ه ر ا د ا ت ه ج ا ر ر ه ش ت ر د م و ت ل و د ا ه ش خ ب م ال ا ر ه ش ت ر د م ه ا ر ر س ر ب د و ج و م ع ن ا و م و ا ه ش ل ا چ ر د م ه م ش ق ن ه ک د ن ت س ه ا ه ن ا م ز ا س ه ل م ج ز ا ر ه ش ا ر و ش و ر ا د ر ه ش ه ل م ج ز ا و ر ه ش ه ع س و ت و و ا ب ا ر ر و د ت س ا ر ه ش ر و م ا ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ه ک د و خ ل ص ا ه ا گ ا ج ز ا ه ن ا ف س ا ت م ا م ا د ن ر ا د ن د م ا ه ه ص ر ع ش ر ت س گ ل م ع ا ه ه ص ر ع د 2 - ن ا ه د ش ت ف ک ا ب ن ا د ن چ ه ن ت ا م د خ و د م آ ر ا ک ا ن ن ا س ن ا و ر ن ا ب ا ه ن ا م ز ا س ه ب ل د ب ت و د ن ا ه د ن ا م د ن ن ا م ت ا م د خ ن م أ ت ا و ر ه ش ت ف ا ظ ن ت ش ا د ه ب د ن ن ا م ص ا خ د ع ب د ن چ ه ب د و د ح م ر ه ش ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ر د ر ا د ر ه ش

14 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ا م د خ ز ا س ص و ص خ ا ت د د ر گ م ب ب س ت ع ق ا و ن ا و. د د ر گ م ن ا ش ن ش ت آ و ن م ا خدمات و ن ا ت س ر و گ ر ه ش ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ا ج ه ب ن ا پ ه ب ال ا ب ز ا ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن د و ج و 3 - د د ر گ د و د ح م ز ن ر ا د ر ه ش رر ر ذ پ فففففف ف افففف ط ع ن ا ا ت شده سبب ا ه ز ر ه م ا ن ر ب ر د ز ک ر م ت م ر غ م ت س س د و ج و م د ع 4 - ر ه ش ت ر د م ه ص ر ع ر د ال ا ب ل ا م ت ر د م م ا ظ ن ه ب ه ج و ت ن و د ب ر ه ش ت ر د م 5 - د ب ا ش ه ا ک ر ه ش ت ر د م و گ خ س ا پ و ت ف ا ف ش ا ه م ز ن ا ک م و د ش ا ب م خود شهر ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا س ک ف ا ظ و م ا ج ن ا ه ب د ق م د و خ ص ص خ ت ه ج و ت د ر و م ل ح م و م و ب ش ز و م آ ه م ا ن ر ب ه ن و گ چ ه ن ا س ن ا و ل ا م ن ا و ت ضعف دلل ه ب ر ه ش ت ر د م 6 - د ر گ م ر ا ر ق ر ت م ک جلب جهت ر د م د ر م ل ا ع ف ت ک ر ا ش م ز ا ر ا د ر ه ش ر ه ش ا ر و ش ل ک ش ت د و ج و ا ب 7 - د ر ا د ن ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م م ه و ر ا د ر ه ش ه ل م ج ز ا و ر ه ش ت ر د م ه ب ت ب س ن م ج س ن م و ع م ا ج ه ا گ د د د و ب ن 8 - د د ر گ م و ر ح م ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ت ر د م ر د ل خ ا د ت و د د ع ت ه ب ر ج ن م ا ه ن آ ز ا ف ا ظ و ک ک ف ت و ر ا ذ گ ا و ن ن چ ا ر ا ک ش ه ا ک ن ن چ م ه و ر ه ش ا ب و د ر ا د ه د ه ع ر ب ا ر ر ه ش ه ر ا د ا ه ف ظ و ل ا ح ر د ر ا د ر ه ش ه ل م ج ز ا و ر ه ش ت ر د م 9 - ت س ا ه د د ر گ ر ه ش ت ر د م ه ر ا د ا ر د ر گ د ن اااا ااا گ ر ا و د ا ه ن ن ا م ز ا س ا ه ه د ه ک د و ش م ه ت خ ا ن ش ر ه ش ا ر و ش ه ط س ا و ا ب و م د ر م ر ب ا ر ب ر د ل و ئ س م ن ا و ن ع ص خ ش م ا ن ل ل د ه ب 0-1 د ن ن ک م ل م ع ر ه ش ت ر د م ز ا ل ق ت س م و گ ن ه ا م ه ا ن ت ر و ص ه ب و د ن ت س ه ل خ د ر ه ش ر و م ا ر ه ش ا ر و ش ا ر ا ک ش ا ز ف ا ن ا ک م ا ت ل و د ا ه ه ا گ ت س د و ا ه ن ا م ز ا س ا ب ه ط ب ا ر ر د ر ه ش ا ر و ش ف ا ظ و ل خ ا د ت و ن د و ب س ز ا ب س ر و ب 1-1 د ش ا ب م م ک ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م جلب زمنها د ا ج ا و ر ه ش ت ال ک ش م ل ح ر د ه ب ن ک س م د ل و ت ش ا ز ف ا حال عن ر د. د د ر گ م ب و س ح م ن ک س م د ل و ت ر ا ز ا ب د و ک ر س ا س ا ع ن ا و م ز ا ک ر ه ش ض ا ر ا - م م ه ا ر ف ا ر د ا ه ن ه ب ر ر ض ت ا ب ج و م ر م ا ن ا ق ق ح ت ا ه ر ا ک ه ا ر ل و ت س ا ب و ل ط م و ر و ر ض ه و ب ن ا ن ک س م ص و ص خ ب و ل ط م خدمات ارائه ن و د ب ن ک س م د و ج و ا ب و ت س ا ن ا د ن و ر ه ش گ د ن ز ط ح م ت ف ک ش ا ز ف ا ل و ت م ه ک د ن ک ر ه ش ا ر ج ا ر و م ا ز ا خ ر ب ر ا ذ گ ا و 2-1 د ر ا د ن د و ج و ه د ش ه ت خ ا س ن ک ا س م ن ا م ه ن ا ن ک ا س ا ر ب ب و ل ط م ط ح م د ا ج ا ن ا ک م ا ا ه ن ا م د ا و ا ه ت ف ا ب ت ر و ر ض و ت م ه ا ل ل د ه ب ر ه ش ا ر و ش ه ب ب ه ذ م و گ ن ه ر ف - خ ر ا ت ر ا ث آ ز ا حفاظت جمله از ا ر ج ا ف ا ظ و ر ب ل ر ت ن ک و ت ر ا ظ ن ز ر ه م ا ن ر ب ر گ م م ص ت ر ه ش ا ر و ش ه ف ظ و ا م ا ت س ا ب و ل ط م م د ق و خ ر ا ت ر ا د ر ه ش ا ب ط ب ت ر م ا ه ن ا م ز ا س ت ک ر ا ش م ز ا ر و م ا ن ا ت ر د م ت ه ج ت س ا ر ت ه ب و ت س ا ه د ا ف ت س ا ت ر د م ح ر ط ن ا ا ب و ت س ا ن ک س م و ن م ز ل م ن ا م ز ا س ر ا ت خ ا ر د ر ه ش ت ا م د خ ه د و د ح م ر د ر ا ب و ت ا و م ض ا ر ا 3-1 د د ر گ ر ه ش و ر ا ت خ ا ر د و ر ا د ر خ ا ر گ ن ه ر ف ا ه ع م ت ج م و ا م ن س ت خ ا س ا ر ب ز ا ن د ر و م ض ا ر ا ت س ا ب ا ال م ع ر ا د ر ه ش جمله از ر ه ش ت ر د م و ت س ا ر ا د ر ه ش ا ر ب د ا ز ا ه ه ن ز ه ف ر ص د ن م ز ا ن د و خ ن ا و د ه د ر ا ر ق ن ا گ د ن ز ا س ت ا غ ل ب ت ن ا م ز ا س ء ز ج ه ب ا ه ن ا گ ر ا ر ا س ر ت ش ب ت ک ر ا ش م ه ب ز ا ن و د ن ک م ه ج ا و م ا ر ل ک ش م ا ب - م ا ر ن ا ف ع ض ت س م د ا ن ب و م ا ل س ا ا ر ب بالقوه توان ز ا ر ق ف د و ج و 5-1 د ر ا د م ز ا ب ب و ل ط م د ر ک ل م ع ز ا ا ر ر ه ش ت ر د م ل ا م ع ب ا ن م د و ب م ک 4-1 د ب ل ط ک و ر ن ا ز ا. د ر گ م ر ا ر ق د د ر ت د ر و م ه ع س و ت د ن آ ر ف ر ا د ا پ و د ه ا ک م م د ر م ا ه ت ک ر ا ش م ع ا و ن ا ز ا ت ا ر ا ت خ ا ه ز و ح ن د و ب د و د ح م 6-1 د ش ا ب م ر ق ف ش ه ا ک ا ر ب ر ث ؤ م ا ه ت س ا س ذ ا خ ت ا ر ه ش ت ر د م د و ب ه ب ن ت ش ا د ن ب ب س ه ب ر ا د ر ه ش ن ا ن ک ر ا ک ا ر ا ک ن ا پ ح ط س 7-1 ر ه ش ر و م ا ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ا ه ش ش ش ش ش ز و م آ ا ه ر و ح م ر د ا ر و ش و و و و و ف ا ک ا ر و ش و ر ا د ر ه ش ن ب ن ا م ز ا س ط ب ا و ر ن ا د ق ف 8-1 ت س ا ه ج ا و م ن آ ا ب ر ه ش ت ر د م و ر ه ش ت س ا ت ال ک ش م ب س ا ن م ب س ا ن م ر ا ک و ز ا س د و ب ن 9-1 ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ر ا س ب م ال ا ر ه ش ت ر د م د م آ ر ا ک ا ن ر د ه ک ت س ا م ه م ل م ا و ع ز ا ر ه ش

15 گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت ر د م ش ق ن ز ا 0-2 ن ا م ز ا س ر ک ف م ه ز ا ه د ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب ر ت ن ا پ ا ه ه د ر ن ا ر د م و ن ال و ئ س م ا ه د ا ه ن ش پ ر و آ ع م ج ت ه ج ه ر ا ش ا ر ه ش ه ر ا د ا ت ه ج ر ه ش ا ر و ش ا ض ع ا گ ب ر ج ت ب ه ب ن ا و ت م ر ه ش ت ر د م ر د د و ج و م ت ال ک ش م و ع ن ا و م ر ا س ر ه ش امور اداره ف ا ظ و ا ب ن ا د ن چ ط ا ب ت ر ا ن ا ش ل ص ا ت ا ب ر ج ت و ل غ ا ش م ه ک د ن ت س ه د ا ر ف ا ا ا م و م ع ا ه ن آ ه ک د و م ن. د ر ا د ن ه ئ ر ا 1- : د و م ن د ن ب ع م ج ن ن چ ا ر م ال ا ر ه ش ت ر د م ه ا ر ر س ر ب د و ج و م ت ال ک ش م و ع ن ا و م ن ا و ت م ع و م ج م ر د ا ب الام شهروندان ن د و ب ن ا ن ش آ و ه ا گ آ م د ع 2 - ن ا د ن و ر ه ش ز ا ت ف ا ر د ض ر ا و ع ل ب ا ق م ر د ب س ا ن م ت ا م د خ ن د ش ن ر ه ش ن ا ر د م ه ا ت و ک و ه ج و ت م ک.4- م ال ا ر ه ش ت ر د م ه ب م ال ا ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا م د ع 3 - د ن و ر ه ش ق و ق ح ز ک ر م ت م م ت س س ر ب م ال ا ر ه ش ن ا ر د م ه ک ت 5 - ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د م ال ا ن ا د ن و ر ه ش ر ت ش ب ت ک ر ا ش م ب ل ج ت ه ج ر د ت ا م د خ د ا ج ا ا ر ب ت ن ا ر و ر ا د ا پ ا ن د م آ ر د ل و ص و 6 - ن د م و م و م ع ا ه د ا ه ن ه ب ه ج و ت ب و ک ت ا ر ک و م د ر غ و ر ب د ک ا ت و گ هه ه م ا ن ر ب ب و ت ل و ئ س م ب 8 - ر ه ش ن ا ر د م ت ر د م ه ر و د ه ا ت و ک 7 - ن ا د ن و ر ه ش ز ا ن د ر و م ر ه ش ت ر د م ر د گ ر ا پ د ن چ 0-1 ر و ح م ه م ا ن ر ب ا ج ه ب ر و ح م د ر ف ر ب ه ک ت 9 - م ت س س ش ر گ ن ا ج ه ب ش خ ب ش ر گ ن وو و س ر ب ا س ح م د ع و و گ خ س ا پ و ت ف ا ف ش م د ع 1-1 ط ب ر ذ ا ه د ا ه ن ن و ر د ر د ه چ و ر ا د ر ه ش ن و ر د ر د چه شهر ن د و ب ن ص خ ش م 3-1 ن ا ن ک ر ا ک و ن ا ر د م و ن ا د ن و ر ه ش ش ز و م آ ه ب ه ج و ت ب 2-1 م ال ا ر ه ش ن ا ر د م ن ا س ر ع ال ط ا ز ر هههههه ههه مهه ا ن ر ب و ر ا ذ گ ت س ا س ت ه ج ت ا م ا ز ل ا د و ب ن 4-1 ر ا د ر ه ش ن ا ن ک ر ا ک و ن ا ر د م ت ا ر ا ت خ ا و ا ه ت ل و ئ س م ق ق د ه ب ه قا ل ع د و ب ن و ز ر ه م ا ن ر ب و م ظ ن ز ا ز ر گ جمله از گ ن ه ر ف ت ال ک ش م 5-1 ر ا د ر ه ش ا ه ت ل ا ع ف ا ر ب ت د م د ن ل ب ا ه ر ا ک و ز ا س د و ب ن 7-1 ر ا د ر ه ش ن ا ن ک ر ا ک د ز م ت س د و ق و ق ح م ا ظ ن ه ن م ز ر د د ج و م ت ال ک ش م 6-1 ر و م ا ر د ت ک ر ا ش م ا ر ب د م آ ر د ع ب ن م ب س ک ن ا و ن ع ا ب ا ر و ش 8-1 ر ه ش ت ر د م د ر ک ل م ع د و ب ه ب ژ ت ا ر ت س ا ن و د ت ت ه ج ر د ر گ م م ص ت 9-1 ت س ن ر ه ش ت ن م ا و گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ت ر د م ه ب ر د ا ق ر ا د ر ه ش 8-1 د ر ا د ن ف ا ک ن ا و ت ر ا د ر ه ش ا ه ه ش ر 0-2 د ر ا د ن ا ر ر ه ش ح ط س ر د ص و ص خ و ت ل و د ا ه د ا ه ن ت ک ر ا ش م ب ل ج و گ ن ه ا م ه ن ا و ت ر ه ش ت ر د م. ت س ا ر ه ش گ ن ه ر ف ف ع ض ر ه ش ر د ن ا ر ح ب ز و ر ب ل ص ا ک ت س ا م س ر ر غ ن ا ک س ا ا ر ا د ت ال ح م ت ال ک ش م م ال ا ر ه ش ت ر د م ر د د و ج و م ت ال ک ش م ر ا س ز ا د: د ر گ م ه ر ا ش ا ا ه ن آ ز ا خ ر ب ه ب ر ا ص ت خ ا ر ت ش ب ه ک ط ح م ت س ز ه د م ع ت ال ک ش م 2 - گ د ن ز ه ت ف ر ش پ ط ا ر ش ا ب و ر ا و ر م د ع و ع ا م ت ج ا گ ت ف ا ن ن ا م ز ا س 1. ه ب س ر ت س د ر ا و ش د 3 - د ر ا د ط ا ب ت ر ا گ ن ا خ ا ه ه ل ا ب ز ر و آ ع م ج و ش ک ه ل و ل ب آ ل ب ال ض ا ف ه ک ب ش د و ب م ک و د و ب ن ه ب قانون سند ن ا د ق ف 5 - د م آ ر د بودن پان و ت ب ا ث و م س ر ل غ ش ن ت ش ا د ن 4 - ف ا ک و ب س ا ن م ت ا م د خ و ت ا ن ا ک م ا ث ع ا ب ه ک ع ا م ت ج ا ا ه ب س آ و ت ا ر ط خ ل ب ا ق م ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق 6 - ن ا م ت خ ا س ت خ ا س ه ن ا و ر پ و ن و ن ا ق ز و ج م ت ک ل ا م. ت س ا ه د ش ر ه ش ل ص ا ت ال ح م ز ا ت ال ح م ن ا گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ن ز گ ا د ج ا ه د ر ب ه ا ر و ت ا د ا ه ن ش پ ه ب ن ا و ت م گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ا ه ت ل ا ع ف ر د م ال ا ن ا د ن و ر ه ش ه ن ا ه ا گ آ و ل ا ع ف ت ک ر ا ش م ب ل ج ت ر و ص ر د ت ب س س ن ن ا ن م ط ا و د ا م ت ع ا س ح ت و ق ت 2 - د و خ ا ه ا ن ا و ت و ا ه ت ر ا ه م ز ا م د ر م ه ا گ آ 1 - ت ف ا ت س د ل ذ ا ه د م ا پ

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ت ت ا و م د ه ار ش م ه

ت ت ا و م د ه ار ش م ه ر- ا د ا ت س ا - س ا ن ش ه ع م ا ج ر ت ک د 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ي ز

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 5 9 3 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع س ر ر ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ا م ز

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information