د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

Size: px
Start display at page:

Download "د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009("

Transcription

1 ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری و ر و س ت ا ی ی ب ن د ر ع ب ا س ب ر ر ا ب ط ه ب ی ن ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت ب ا ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی د ر ر ا س ت ا ی ن ق ش م ت غ ی ر ه ا ی ج غ ر ا ف ی ا ی ی و م ک ا ن ی د ر ا ی ج ا د م ر ا ک ز خ د م ا ت ی پ ی ا م پ ا س ال ر ی د ا ن ش ج و ی د ک ت ر ی ت خ ص ص ی گ ر و ه م د ی ر ی ت و ا ح د ا م ا ر ا ت د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی د ب ی ا م ا ر ا ت م ت ح د ه ع ر ب ی ا ص غ ر م ش ب ک ی 1 ا س ت ا د گ ر و ه م د ی ر ی ت ب ا ز ر گ ا ن ی د ا ن ش ک د ه م د ی ر ی ت و ا ق ت ص ا د د ا ن ش گ ا ه ت ر ب ی ت م د ر س ت ه ر ا ن ا ی ر ا ن ع ل ی ا ص غ ر ا ن و ا ر ی ر س ت م ی ا س ت ا د گ ر و ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و م د ی ر ی ت د ا ن ش ک د ه م د ی ر ی ت و ا ق ت ص ا د د ا ن ش گ ا ه ت ر ب ی ت م د ر س ت ه ر ا ن ا ی ر ا ن م ا ن ی ش ر ی ف ی د ا ن ش ی ا ر گ ر و ه م ه ن د س ی ص ن ا ی ع د ا ن ش ک د ه ص ن ا ب ع و م ک ا ن ی ک و ا ح د ق ز و ی ن د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی ق ز و ی ن ا ی ر ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت : 1396/08/15 ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش : 1396/10/26 چ ک ی د ه ه د ف ا ص ل ی پژوهش حاضر ب ر ر س ی ت ا ث ی ر تصویر ذهنی فروشگاه و کیفیت خدمت ب ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی و مقایسه آن با رویکرد م ن ط ق ه ا ی د ر د و ب خ ش ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س ا س ت. ب د ی ن م ن ظ و ر گ و ش ی ت ل ف ن ه م ر ا ه ب ه ع ن و ا ن ی ک ی ا ز ک ا ال ه ا ی پ ر م ص ر ف ض ر و ر ی و ب ا بازار گسترده م د ن ظ ر قرار گرفت و ب ر ا س ا س و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی ب ه د و م ن ط ق ه ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی تقسیم شد. ن م و ن ه م و ر د م ط ا ل ع ه ش ا م ل د و گ ر و ه 384 ن ف ر ی از خریداران گوشی ت ل ف ن ه م ر ا ه د ر ش ه ر بندرعباس و روستاهای حومه ا س ت ک ه ب ه ر و ش نمونه گیری تصادفی ساده د ر ه ر ی ک ا ز م ن ا ط ق انتخاب شدند. گردآوری د ا د ه ه ا ی ت ح ق ی ق از طریق پ ر س ش ن ا م ه ت ر ک ی ب ی ا س ت ا ن د ا ر د و ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل داده ها از طریق معادالت ساختاری و ب و س ی ل ه ن ر م ا ف ز ا ر Smart-PLS انجام شد. ن ت ا ی ج پ ژ و ه ش ن ش ا ن د ا د ک ه د ر منطقه شهری ب ن د ر ع ب ا س تصویر ذهنی ف ر و ش گ ا ه بر رضایت م ش ت ر ی ا ن ا ث ر معنی داری دارد یعنی در ا ی ن م ن ط ق ه تصویر ذهنی م ن ا س ب ا ز ی ک ف ر و ش گ ا ه م ا ن ن د ق ی م ت م ن ا س ب م ح ص و ل م و ق ع ی ت ف ر و ش گ ا ه ج و ف ر و ش گ ا ه ا س ت ر ا ت ژ ی ه ا ی ی ک ه ف ر و ش گ ا ه ا ن ت خ ا ب م ی ن م ا ی د م ش ا ر ک ت د ر ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ج ت م ا ع ی و خیریه ب ر ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن ت ا ث ی ر ز ی ا د ی د ا ر د. ا ز ط ر ف ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه د ر ا ث ر م ع ن ی د ا ر ی ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ن ن د ا ش ت ی ع ن ی د ر ا ی ن م ن ا ط ق ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ن ت ا ث ی ر ی ن د ا ر د و م ش ت ر ی ا ن د ر ا ی ن م و ر د ح س ا س ی ت خ ا ص ی ن د ا ر ن د ک ه ک ا ال ی م و ر د نظر خود ر ا ا ز چ ه فروشگاهی خریداری ن م ا ی ن د. ه م چ ن ی ن ت ا ث ی ر کیفیت خدمات ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی د ر ه ر د و م ن ط ق ه ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی م ع ن ی د ا ر ا س ت. د ر ن ه ا ی ت ا د ع ا ی ت ا ث ی ر ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ب ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ن ی ز د ر م و ر د ه ر د و گ ر و ه ا ز م ش ت ر ی ا ن د ر و ر و س ت ا ی ی پ ذ ی ر ف ت ه ش د. و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ک ی ف ی ت خ د م ت ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی و ی ژ گ ی م ن ط ق ه ا ی 1- م س ئ و ل )

2 268 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه خ و د د ه د ق ا ب ل د ل ی ل ب ه د ر ک اینکه چرا و چ گ و ن ه ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ن ن س ب ت ب ه ی ک ف ر و ش گ ا ه م ی ت و ا ن د د ر ه ر م ن ط ق ه ا ی ب ا ت و ج ه ب ه و ی ژ گ ی م ر د م آ ن م ن ط ق ه ت و س ع ه پ ی د ا ک ن د ی ک ی ا ز م س ا ئ ل ب س ی ا ر م ه م ب ر ا ی م د ی ر ا ن ش ر ک ت ه ا م ی ب ا ش د. ا م ر و ز ه ش ر ک ت ه ا د ر ک ک ر د ه ا ن د ک ه ا ر ت ب ا ط ا ت ش ا ن ب ا م ش ت ر ی ا ن د ر خ ص و ص م ح ص و ل ب ر ن د و خ د م ا ت ب ه ط و ر ف ز ا ی ن د ه ا ی ت ح ت ت ا ث ی ر ا ر ت ب ا ط م ش ت ر ی ب ا م ش ت ر ی ق ر ا ر د ا ر د و ا غ ل ب ب و س ی ل ه ا ر ت ب ا ط م ی ا ن م ش ت ر ی ا ن م م ک ن ا س ت ف ع ا ل ی ت ب ا ز ا ر ی ا ب ی آ ن ه ا د چ ا ر مشکل شود ( Blazevic ) Godes et al,2005( ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ی ک تبادل چهره به چهره د ر م و ر د ی ک م ح ص و ل یا خدمت ا س ت. ) et al,2013 ک ه ب ه ع ن و ا ن ی ک م ن ب ع ا ر ز ش م ن د و ق ا ب ل ا ع ت م ا د ا ز ت و ص ی ه د ر ک م ی ش و د ک ه ت و ا ن ا ی ی ب ا ال و م ن ح ص ر ب ه ف ر د ی ر ا ب ر ا ی ن ف و ذ ب ر ت ص م ی م گ ی ر ی م ص ر ف ک ن ن د ه گ ا ن د ا ر د )1998 ) Buttle. ا ک ث ر م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ا ط ال ع ا ت ی ا م ش ا و ر ه ه ا ی ی ر ا ق ب ل ا ز ت ص م ی م ب ه خ ر ی د م ح ص و ل ا ز د و س ت ا ن ی ا خ ا ن و ا د ه ه ا ی ش ا ن م ی گ ی ر ن د. آ ن ه ا ب ه ا ط ال ع ا ت گ ر ف ت ه ش د ه ا ز خ ا ن و ا د ه ی ا د و س ت ا ن ن م ا ی ن د م ی ت ک ی ه ب و د ن ا ط م ی ن ا ن. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006( ک ن ن د گ ا ن م ص ر ف ا گ ر ب ن ا ب ر ا ی ن ا ط ال ع ا ت م ث ب ت ی ر ا ا ز ط ر ی ق ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی د ر خ ص و ص ش ر ک ت م ال ح ظ ه ن م ا ی ن د ب ه ا ح ت م ا ل ز ی ا د س ط ح ب ا ال ی ی ا ز ا ع ت م ا د ا و ل ی ه ر ا به شرکت ن ش ا ن م ی د ه ن د ( et.al,2015 ) San-Marti. م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ب ه م ن ا ب ع ا ط ال ع ا ت ی ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ب ه د ل ی ل ا ی ن ک ه ک م ت ر م غ ر ض ا ن ه ا س ت )1993 Parkinson. ) Edgett & و ه م چ ن ی ن م س ت ق ل ا ز ب ر ن ا م ه ت ب ل ی غ ا ت ی ش ر ک ت ه ا ا ن ج ا م م ی گ ی ر د ا ع ت م ا د ب ی ش ت ر ی د ا ر ن د. ا ی ن م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ا ط ال ع ا ت خ و د ر ا ب ر ا س ا س ر ض ا ی ت ا ز م ح ص و ال ت م خ ت ل ف ب ه د ی گ ر ا ن م ن ت ق ل م ی ن م ا ی ن د al,2011( ) Akroush et. ب ه ه م ی ن د ل ی ل ه م ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ی ک ی ا ز ا ب ز ا ر ه ا ی ق د ر ت م ن د و ق ا ن ع ک ن ن د ه د ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ا س ت Sweeney,2012( ) Keller,2007;. ا ز ط ر ف ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ت ا ب ع ا ی ا ز و ی ژ گ ی ه ا ی ب ر ج س ت ه و خ ا ص ی ک ف ر و ش گ ا ه ا س ت ک ه د ر ب ر ا ب ر د ی گ ر ف ر و ش گ ا ه ه ا ا ر ز ی ا ب ی و و ز ن د ا د ه م ی ش و د ( de Bloemer and Ruyter,1998 ). ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ت ر ک ی ب ی ا ز ا ب ع ا د م ل م و س و ن ا م ل م و س م ع ا ن ی و ر و ا ب ط ب ی ن ن گ ر ش ه ا ن س ب ت ب ه ف ر و ش گ ا ه م ی ب ا ش د ک ه ت و س ط م ش ت ر ی ا ن د ر ب ل ن د م د ت ب ه آ ن ه ا د ا د ه ش د ه ا س ت Encinas,2003( ) Burt &. ا ر ت ب ا ط ب ی ن م ش ت ر ی ا ن و ا ر ا ئ ه دهندگان خدمات م ی ت و ا ن د ب ه مشتریان جهت ب ا ز ی ا ب ی ا ع ت م ا د ب ه ن ف س ر ف ع ن ی ا ز ه ا ی ر و ا ن ی آ ن ه ا و ا ف ز ا ی ش ارزیابی خدمات ک م ک ن م ا ی د Eroglu,2003( ). ب ه ه ر ح ا ل ک ی ف ی ت خ د م ت خ و ب م ی ت و ا ن د ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن ا ز ف ر و ش گ ا ه ر ا ا ف ز ا ی ش. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( م ص ر ف گ ی ر ی ت ص م ی م د ر م ه م ف ا ک ت و ر ه ا ی ا ز خ د م ت ک ی ف ی ت ک ن ن د گ ا ن ب ه ش م ا ر م ی ر و د et.al,2002( ) Brady. ع ال و ه ب ر ا ی ن ب ا ی د ب ه ا ی ن م س ا ل ه ن ی ز ت و ج ه ش و د ک ه م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن د ر ه ر ه ر م ن ط ق ه ا ی ب ر ا ی ا ن ج ا م ف ر ا ی ن د خ ر ی د خ و د ب ه ش ک ل ه ا ی م ت ف ا و ت ی ع م ل م ی ک ن ن د ب ه ع ب ا ر ت ی ا ف ر ا د د ر ب ه ن س ب ت ا و ل و ی ت ه ا ی م ت ف ا و ت ی د ر ر ف ت ا ر خ ر ی د خ و د د ا ر ن د ک ه د ر ت ص م ی م خ ر ی د آ ن ه ا ن م ا ی ا ن م ی گ ر د د. ب ه د ل ی ل و ج و د ش ل و غ ی و م ش ک ال ت ت ر د د و س ب ک ز ن د گ ی خ ا ص ب ه ن س ب ت ت ف ا و ت ه ا ی ی د ا ر د ک ه ا ی ن ه ا ب ر ن و ع ز ن د گ ی م ر د م آ ن م ن ا ط ق ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ب و د ه و ت ص م ی م گ ی ر ی آ ن ه ا ر ا ت ح ت ت ا ث ی ر ق ر ا ر م ی د ه د. م ن ا ط ق ش ه ر ی ب ا و ی ژ گ ی ه ا ی ی ه م چ و ن ج م ع ی ت ب ا ال و ت ر ا ک م ب ا ال ی ا ن س ا ن ی ش ن ا خ ت ه م ی ش و ن د ک ه ا م ک ا ن ا ت ز ی ا د ی ر ا ب ر ا ی س ا ک ن ا ن آ ن ف ر ا ه م آ و ر د ه ا س ت و م ر د م س ا ک ن د ر ا ی ن م ن ا ط ق ش ن ا خ ت ک م ی ا ز ی ک د ی گ ر د ا ر ن د د ر ح ا ل ی ک ه ب ه ن س ب ت د ا ر ا ی ت ر ا ک م ک م ت ر ج م ع ی ت ا س ت و ب ی ش ت ر ا ف ر ا د ب ا ی ک د ی گ ر آ ش ن ا م ی ب ا ش ن د.

3 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ت ا ک ن و ن م ط ا ل ع ا ت م ت ع د د ی ب ر ر و ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت ا ن ج ا م ش د ه ا س ت ک ه د ر ا غ ل ب آ ن ه ا ر ا ب ط ه ا ی ن م و ل ف ه ه ا ب ا ر ض ا ی ت و و ف ا د ا ر ی م ش ت ر ی ا ن س ن ج ی د ه ش د ه ا س ت )2014, etal ) Liu. ا م ا ت ح ق ی ق چ ن د ا ن ی د ر ز م ی ن ه ن ق ش ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت د ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ص و ر ت ن گ ر ف ت ه ا س ت. ع ال و ه ب ر ا ی ن د ر ا ی ن ت ح ق ی ق ب ه ط و ر خ ا ص ب ر ر و ی ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی ت م ر ک ز م ی ن م ا ی د ک ه ب ه ط و ر و ی ژ ه د و م ن ط ق ه ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ر ا د ر ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س م و ر د ت ا ک ی د ق ر ا ر م ی د ه د. ا ز آ ن ج ا ی ی ک ه ت ص م ی م گ ی ر ی م ص ر ف ک ن ن د ه د ر و ر و س ت ا ی ی ب ه د ل ی ل و ج و د س ب ک ز ن د گ ی م ت ف ا و ت ب ا ی ک د ی گ ر ت ف ا و ت ه ا ی ی د ا ر د ب ه ن ظ ر م ی ر س د ک ه ب ر د ا ش ت آ ن ه ا ا ز ک ی ف ی ت خ د م ت و ت ص و ی ر ذ ه ن ی آ ن ه ا ا ز ف ر و ش گ ا ه ن ی ز م ی ت و ا ن د م ت ف ا و ت ب ا ش د. ع ال و ه ب ر ا ی ن د ر ا ی ن پ ژ و ه ش ب ر ا ی ت ع ر ی ف ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ا ز س ه م ش خ ص ه ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ( بر حسب مناطق شهری و ر و س ت ا ی ی ) و ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک استفاده شده ک ه د ر ت ح ق ی ق ا ت ک م ی ب ر ا ی ن و ی ژ گ ی ه ا ب ر ا ی ب ی ا ن ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه تمرکز شده ا س ت و د ر ب ی ش ت ر ت ح ق ی ق ا ت م ح ق ق ا ن ا ز و ی ژ گ ی ه ا ی ف ی ز ی ک ی ب ر ا ی ب ی ا ن ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ا س ت ف ا د ه ن م و د ه ا ن د. ا ز د ی د گ ا ه م د ی ر ی ت ی د ر ک م ث ب ت ا ز ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت ا ر ا ئ ه ش د ه ب ه م ش ت ر ی م م ک ن ا س ت م ن ج ر ب ه ت ا ث ی ر م ث ب ت ب ر ع م ل ی ا ت ب ا ز ا ر ی ا ب ی ش و د ب ن ا ب ر ا ی ن ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت م ن ا س ب ا ر ز ش ا ف ز و د ه ا ی ر ا ب ر ا ی ف ر و ش ن د گ ا ن ف ر ا ه م م ی آ و ر د. ت ص و ی ر ذ ه ن ی م ث ب ت ا ز ف ر و ش گ ا ه ب ه ع ن و ا ن ی ک ع ا م ل ک ل ی د ی ت ع ی ی ن ک ن ن د ه د ر م و ق ع ی ت ا ق ت ص ا د ی ا ن ت خ ا ب ف ر و ش گ ا ه و و ف ا د ا ر ی ف ر و ش گ ا ه ش ن ا خ ت ه م ی ش و د al,2010( ) Saraswat.et. ب ر ا ی ن ا س ا س ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه پ ر د ا خ ت ن ب ه ا ی ن ش ک ا ف د ر ا د ب ی ا ت ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ا س ت ک ه ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی ش ه ر ی و ر و س ر ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت ب ر ا ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ی د ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی م ش خ ص گ ر د د ک ه ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م و ض و ع م ی ت و ا ن گ ف ت ت ا ک ن و ن ه ی چ م ط ا ل ع ه ا ی د ر ا ی ن خ ص و ص ا ن ج ا م ن گ ر ف ت ه ا س ت. م ب ا ن ی ن ظ ر ی و پ ی ش ی ن ه و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ب ن د ر ع ب ا س ا س ت ا ن ه ر م ز گ ا ن ب ی ن م د ا ر 25 د ر ج ه و 23 د ق ی ق ه د ر ج ن و ب و م د ا ر 28 د ر ج ه و 52 د ق ی ق ه د ر ش م ا ل و ه م چ ن ی ن ب ی ن ن ص ف ا ل ن ه ا ر 52 د ر ج ه و 44 د ق ی ق د ر غ ر ب و ن ص ف ا ل ن ه ا ر 59 د ر ج ه و 15 د ق ی ق ه د ر ش ر ق واقع شده است. شهرستان ب ن د ر ع ب ا س ب ه م ر ک ز ی ت ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س م ر ک ز ا س ت ا ن ه ر م ز گ ا ن م ی ب ا ش د ک ه ب ا م س ا ح ت ک ی ل و م ت ر م ر ب ع د ر م ح د و د ه 55 د ر ج ه و 16 د ق ی ق ه ت ا 56 د ر ج ه و 58 د ق ی ق ه ط و ل ش ر ق ی و 26 د ر ج ه و 59 د ق ی ق ت ا 27 د ر ج ه و 57 د ق ی ق ع ر ض ش م ا ل ی و ا ق ع ش د ه ا س ت. ا ی ن ش ه ر س ت ا ن ا ز ن ظ ر و ض ع ی ت ا ق ل ی م ی د ا ر ا ی آ ب و ه و ا ی گ ر م و م ر ط و ب ب ا م ر ز ی ب ه ط و ل 620 ک ی ل و م ت ر ا ز ش م ا ل ب ا ش ه ر س ت ا ن ح ا ج ی آ ب ا د ا ز ش ر ق ب ا ش ه ر س ت ا ه ا ی ر و د ا ن و م ی ن ا ب و ا ز غ ر ب ب ا ش ه ر س ت ا ن خ م ی ر و شهرستان الرستان ا س ت ا ن ف ا ر س م ر ز م ش ت ر ک د ا ر د. ا ز ج ن و ب ن ی ز ب ه ت ن گ ه ه ر م ز م ح د و د م ی ش و د و ا ز ب ی ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ی س ا ح ل ی س و م ی ن س ا ح ل ب ز ر گ ا س ت ا ن ه ر م ز گ ا ن ر ا ب ه ط و ل 181 ک ی ل و م ت ر )127 ک ی ل و م ت ر ب د و ن د ر ن ظ ر گ ر ف ت ن ت ض ا ر ی س و فرورفتگی خورها ) د ر ا خ ت ی ا ر د ا ر د. ح ر ی م د ر ی ا ی س ر ز م ی ن ی ا ی ن ش ه ر س ت ا ن 913 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ا س ت. ( ش ک ل 1 و ) 2 ا ز ن ظ ر و س ع ت س ر ز م ی ن ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س پ س ا ز ش ه ر س ت ا ن ج ا س ک پ ه ن ا و ر ت ر ی ن ش ه ر س ت ا ن ا س ت ا ن ب ش م ا ر م ی آ ی د ب خ ش م ر ک ز ی ا ی ن ش ه ر س ت ا ن ا ز ن ظ ر و س ع ت ب ا م س ا ح ت 4151 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع س و م ی ن ب خ ش م ر ک ز ی ب ز ر گ ا س ت ا ن ه ر م ز گ ا ن ا س ت. ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س

4 م ن ب ع :) م ن ب ع :) 270 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 و ا ق ع د ر ب خ ش م ر ک ز ی ش ه ر س ت ا ن ب ا م س ا ح ت 106/4 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ب ز ر گ ت ر ی ن ش ه ر ا س ت ا ن ه ر م ز گ ا ن ب ش م ا ر م ی آ ی د. ا ی ن ش ه ر س ت ا ن دارای چهار ب خ ش پ ن ج نقطه شهری ی ا ز د ه د ه س ت ا ن و 395 آ ب ا د ی ا س ت ک ه 125 آ ب ا د ی آن غیرمسکونی م ی ب ا ش د. ا ز پ ن ج ن ق ط ه ش ه ر ی ش ه ر س ت ا ن د و ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س و ت ا ز ی ا ن د ر ب خ ش م ر ک ز ی و ف ی ن ت خ ت و ق ل ع ه ق ا ض ی ب ه ت ر ت ی ب د ر ب خ ش ه ا ی ف ی ن ت خ ت و ق ل ع ه ق ا ض ی و ا ق ع ش د ه ا ن د ( آ م ا ی ش س ر ز م ی ن 1396 ). ش ک ل ) 1 موقعیت جغرافیایی ا س ت ا ن ه ر م ز گ ا ن د ر س ط و ح مختلف جغرافیایی آ م ا ی ش س ر ز م ی ن 1396( ش ک ل ) 2 موقعیت جغرافیایی ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س آ م ا ی ش س ر ز م ی ن 1396(

5 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ب خ ش م ر ک ز ی ب ن د ر ع ب ا س با وسعت 4151 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ب ی ش ت ر ی ن م س ا ح ت این شهرستان ر ا ت ش ک ی ل د ا د ه ا س ت و ب خ ش ه ا ی ف ی ن ت خ ت و ق ل ع ه ق ا ض ی ب ه ت ر ت ی ب ب ا م س ا ح ت ه ا ی و 758 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع د ر ر د ه ه ا ی ب ع د ق ر ا ر د ا ر ن د. ا ز ی ا ز د ه د ه س ت ا ن ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س پ ن ج د ه س ت ا ن س ی ا ه و ا ی س ی ن س ر خ و ن ت ا ز ی ا ن و گ چ ی ن د ر ب خ ش م ر ک ز ی و م ا ب ق ی د ر س ا ی ر ب خ ش ه ا واقع شدهاند ( شکل شماره ) 3. د ه س ت ا ن ف ی ن ب ا م س ا ح ت 2573 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع و دهستان سرخون ب ا م س ا ح ت 248 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ب ه ت ر ت ی ب ب ز ر گ ت ر ی ن و ک و چ ک ت ر ی ن د ه س ت ا ن ه ا ی ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س ب ش م ا ر م ی آ ی ن د. د ه س ت ا ن ا ی س ی ن ب ه م ر ک ز ی ت م ح ل ه ن و ا ی س ی ن و ب ا م س ا ح ت 1449 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ب ز ر گ ت ر ی ن د ه س ت ا ن د ر ب خ ش م ر ک ز ی ش ه ر س ت ا ن ا س ت. ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س ب ا ج م ع ی ت ن ف ر ک ه ن ف ر ا ز ک ل ج م ع ی ت د ر )79/84 د ر ص د ا ز ک ل ج م ع ی ت ) و م ا ب ق ی د ر )20/16 د ر ص د ا ز ک ل ج م ع ی ت ) س ک و ن ت د ا ر ن د. س ه م گ ر و ه ه ا ی س ن ی د ر م ن ا ط ق ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ب ه ش ر ح ج د و ل ش م ا ر ه 1 ا س ت. ن ر خ ر ش د ر و س ت ا ه ای و ا ق ع د ر ش ع ا ع 50 کی ل و م ت ری از ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س ن ش ا ن می د ه د ک ه ر و س ت ا ه ا ی ی ک ه د ر ف ا ص ل ه ک م ت ری ا ز ب ن د ر ع ب ا س ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا ن د ب ه دلیل م زیت ه ای ن سبی ا ق ت ص ا د ی ا ز ن ر خ ر ش د ب ا ال ت ری ب ر خ و ر د ا ر ه س ت ن د و م ت أ ث ر ا ز ک ا ه ش آ ه ن گ ت أ ثیر ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س م ت ع ا ق با ا ن ر خ ر ش د ر و س ت ا ه ا نیز ک ا س ت ه می ش و د. م ش ا ه د ا ت ن ش ا ن می د ه د ک ه ر و س ت ا ه ای و ا ق ع د ر ف ا ص ل ه 30 کی ل و م ت ر ا ز ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س ا ز م ت و س ط ن ر خ ر ش د 3.9 د ر ص د ب ر خ و ر د ا ر ه س ت ن د ب ه طوری ک ه ر و س ت ا ه ا ی ی ک ه د ر ف ا ص ل ه 30 ت ا 50 کی ل و م ت ری ا ز ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س ق ر ا ر گ ر ف ت ه ب ه ط و ر میانگین د ا ر ای ن ر خ ر ش د 2.21 د ر ص دی ه س ت ن د ( آ م ا ی ش س ر ز م ی ن 1396 ). ج م ع ي ت ش ه ر س ت ا ن س ن 14-0 ش ه ر ی ج د و ل ) 1 س ه م گ ر و ه ه ا س س ن ی و ر و س ت ا ی ی ب ن د ر ع ب ا س ( م ن ب ع : د ف ت ر ت ق سی م ا ت ک ش و ری و ز ا ر ت ک ش و ر 1395( ب ن د ر ع ب ا س م س ل م ا ن ع م د تا ا ر و س ت ا ی ی ک ل ج م ع ی ت ب ه ب ا ال ک ل ج م ع ی ت ش ي ع ه م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ر و س ت ا ه ا ي و ه ا ب خ ش د ر ك ه ه س ت ن د س ن ي و م خ ت ل ف ش ه ر س ت ا ن پ ر ا ك ن د ه ا ن د. ز ب ا ن ا ك ث ر ي ت ق ر ي ب ب ه ا ت ف ا ق م ر د م ش ه ر س ت ا ن ف ا ر س ي ب ا ل ه ج ه م ح ل ي ب ن د ر ي ا س ت. ع ال و ه ب ر ا ی ن گ ر و ه ه ا ي ا ق ل ي ت ي ا ز ت ر ك ل ر و ك ر د ك ه ن ی ز به صورت سكونت م و ق ت د ر ب ن د ر ع ب ا س و ج و د د ا ر ن د ک ه ب ه م ن ظ و ر ا ش ت غ ا ل د ر ب خ ش ه ا ي م خ ت ل ف ب ه ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س م ه ا ج ر ت ك ر د ه ا ن د. ب ر ر س ي ا ق و ا م و ط و ا ي ف س ا ك ن د ر ب ن د ر ع ب ا س ن ش ا ن د ه ن د ه آ ن ا س ت ك ه ك ل ي ه ش ا خ ص ه ا ي ف ر ه ن گ ي ن ز د آ ن ا ن م ا ن ن د ز ب ا ن د ي ن پ ي ش ي ن ه ت ا ر ي خ ي آ د ا ب و ر س و م و ب ا و ر ه ا ا ز ت ج ا ن س ال ز م ب ر خ و ر د ا ر ا س ت. ل ذ ا ت ن و ع ف ر ه ن گ ي آ ن گ و ن ه ك ه ن ش ا ن د ه ن د ه ت ف ا و ت ب ي ن ف ر ه ن گ ي ب ا ش د د ر ش ه ر س ت ا ن م ش ا ه د ه ن م ي ش و د. ا ق ت ص ا د ح و ز ه ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س و ر و س ت ا ه ا ی س ا ح ل ی ب ی ش ت ر م ب ت ن ی ب ر ت ج ا ر ت و ب ا ز ر گ ا ن ی ب و د ه و د ر س ا ی ر م ن ا ط ق ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س ا ق ت ص ا د ک ش ا و ر ز ی و د ا م د ا ر ی س ن ت ی ر ا ی ج ا س ت ( آ م ا ی ش س ر ز م ی ن 1396 ).

6 م ن ب ع :) 272 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ش ک ل ) 3 ت ق س ی م ا ت س ی ا س ی ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س آ م ا ی ش س ر ز م ی ن 1396( ی ک ی ا ز ا و ل ی ن ت ع ا ر ی ف ا ر ا ئ ه ش د ه د ر م و ر د ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ت و س ط م ا ر ت ی ن ی و ) ) ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت ا و ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ر ا ب ه ع ن و ا ن ع ا م ل ی د ر ذ ه ن خ ر ی د ا ر ا ن ت ع ر ی ف ن م و د ک ه ت ا ح د و د ز ی ا د ی ب ا ک ی ف ی ت ع م ل ک ر د ف ر و ش گ ا ه م ر ت ب ط ا س ت ک ه ت و س ط و ی ژ گ ی ه ا ی ر و ا ن ی ت ع ر ی ف م ی ش و د baye,2012( ) M. ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه د ر ی ک م ف ه و م گ س ت ر د ه ب ه ع ن و ا ن م ج م و ع ه ا ی م ر ت ب ط ب ا ب ر ن د د ر ذ ه ن م ش ت ر ی ت ع ر ی ف م ی ش و د ک ه ب ا م ش خ ص ه ه ا ی ف ر و ش گ ا ه د ر ا ر ت ب ا ط ا س ت Huve,2002( ). ت ح ق ی ق ا ت م خ ت ل ف د ر ز م ی ن ه ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ا ن د ی ش م ن د ا ن ق ب ل ی ا ز ا ب ع ا د م خ ت ل ف ی ب ر ا ی ب ی ا ن و ی ژ گ ی ف ر و ش گ ا ه ا س ت ف ا د ه ن م و د ه ا ن د ب ه ع ن و ا ن م ث ا ل م ا ر ت ی ن و )1985 ) د ر م ط ا ل ع ا ت خ و د ب ر ا ی ت و ض ی ح ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ب ه چ ه ا ر ج ز ء ک ل ی د ی ط ر ح و م ع م ا ر ی ع ال م ت و ر ن گ ت ب ل ی غ ا ت و پ ر س ن ل ف ر و ش ا ش ا ر ه م ی ک ن د et.al,2014( )Robert. ق و ش 2 )1994 ) ب ر ا ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ه ش ت ع ن ص ر م ت ف ا و ت ا ز آ م ی خ ت ه ب ا ز ا ر ی ا ب ی ش ا م ل م و ق ع ی ت ک ا ال ج و فروشگاه خدمات ب ه م ش ت ر ی ق ی م ت ت ب ل ی غ ا ت فروش شخصی و ب ر ن ا م ه ه ا ی ت ش و ی ق ی ف ر و ش ر ا ن ا م ب ر د و ق ی م ت Bloemer,2002( ). د ر ا ک ث ر ت ح ق ی ق ا ت ا ن ج ا م ش د ه د ر خ ص و ص ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ا ز و ی ژ گ ی ه ا ی م ل م و س و ف ی ز ی ک ی م ا ن ن د ک ی ف ی ت و ت ن و ع م ح ص و ال ت ا ر ا ئ ه ش د ه ف ی ز ی ک ی ا م ک ا ن ا ت ا ب ع ا د ع ن و ا ن ب ه م ش ت ر ی ا ن ب ه ش د ه ا ر ا ئ ه خ د م ا ت و ف ر و ش گ ا ه ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت etal,2014( )Smeijn et al. ;2004 Paul et al.2011; M bay,2012; Robert ا م ا د ر ا ی ن ت ح ق ی ق م ف ا ه ی م ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی و ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ه ع ن و ا ن م ش خ ص ه ه ا ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت ک ه 1.Martineau 2.Ghosh

7 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ن س ب ت ب ه ت ح ق ی ق ا ت ی ک ه ذ ک ر ش د م ت ف ا و ت ا س ت ب ه ش ک ل ی ک ه ا ی ن م ش خ ص ه ه ا ه م ج ن ب ه م ل م و س و ه م ج ن ب ه ن ا م ل م و س و غ ی ر ف ی ز ی ک ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ر ا د ر ب ر م ی گ ی ر د. ا د ر ا ک ا ت م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ا ز ا و ل ی ن ا ر ا ئ ه ه ا و پ ی ش ن ه ا د ه ا ی ش ر ک ت ا ی ج ا د ک ن ن د ه ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ف ر و ش گ ا ه م ی ب ا ش د Srinivasan,1993( ) Barich and. ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ش ر ک ت ک ی ف ی ت و ت ن و ع م ح ص و ال ت ر ا ح ت ی ق ی م ت م ح ی ط ف ی ز ی ک ی ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ا ت آ ن ف ر و ش گ ا ه ر ا م ن ع ک س م ی ک ن د Pilar,2011( ) Jose and. ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ن ش ا ت گ ر ف ت ه ا ز م س ئ و ل ی ت ا ج ت م ا ع ی ف ر و ش گ ا ه ا س ت ک ه ن ش ا ن د ه ن د ه ف ع ا ل ی ت ا ج ت م ا ع ی م ث ب ت ف ر و ش گ ا ه م ی ب ا ش د ک ه ب و س ی ل ه س ه ا م د ا ر ا ن د ر ج ا م ع ه م و ر د ت ق ا ض ا ق ر ا ر م ی گ ی ر د Dacin,1997( ) Brown and. ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ب ه ط و ر گ س ت ر د ه ب ه ع ن و ا ن ت ع ه د م د ی ر ی ت ی ب ر ا ی ح م ا ی ت و ب ه ب و د ر ف ا ه ا ج ت م ا ع ی ک ه م و ر د ع ال ق ه س ا ز م ا ن ا س ت ت ع ر ی ف م ی ش و د Blomstrom,1975( ) Davis and و ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک د ر ک ر و ش ی ا س ت ک ه ی ک س ا ز م ا ن د ا ر د و ن ه ت ن ه ا ب ه ر ف ت ا ر ا ج ت م ا ع ی ب ل ک ه ب ه ر ف ت ا ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک و ا ب س ت ه م ی ب ا ش د Pilar,2011( ) Jose and. ف ر و ش گ ا ه ه ا م ی ت و ا ن ن د ب ه ع ن و ا ن ش ر ک ت ه ا ی ی ب ا ج ن ب ه ه ا ی ی م ا ن ن د ر و ی ک ر د ا س ت ر ا ت ژ ی ک ش ن ا خ ت ه ش و ن د Pilar,2011( ) Jose and. ک ی ف ی ت خ د م ت پ ا ر ا س و ر م ا ن 1 و ه م ک ا ر ا ن )1988 ) ک ی ف ی ت خ د م ت ر ا ب ه ع ن و ا ن ت ف ا و ت ب ی ن ا ن ت ظ ا ر ا ت م ش ت ر ی ا ز خ د م ا ت و ا د ر ا ک ا و ا ز خ د م ا ت و ا ق ع ی د ر ی ا ف ت ی ت ع ر ی ف م ی ن م ا ی ن د et.al,2016( ) Su. کیفیت خدمت ا ن ط ب ا ق ب ا ن ی ا ز م ش ت ر ی د ر ارائه خدمت م ی ب ا ش د et.al,2007( ) Chakrabarty. ب ر ا ی کیفیت خدمت ا ب ع ا د م خ ت ل ف ی ارائه شده ک ه مدل سرکوال 2 که ت و س ط پ ا ر ا س و ر م و ن گ س ت ر ش د ا د ه ش د ه ی ک ی ا ز ا ی ن م د ل ه ا م ی ب ا ش د ک ه ش ا م ل پ ن ج ب ع د ق ا ب ل ی ت ا ط م ی ن ا ن پ ا س خ گ و ی ی ت ض م ی ن ه م د ل ی و م ل م و س ب و د ن م ی ب ا ش د ک ه م و ر د پ ذ ی ر ش ا ک ث ر م ح ق ق ا ن ا س ت. د ر ا ی ن پ ژ و ه ش ک ی ف ی ت خ د م ت د ا ر ا ی ی ک س ا خ ت ا ر م ت ش ک ل ا ز س ه ب ع د ک ی ف ی ت ت ع ا م ل ک ی ف ی ت م ح ی ط خ د م ت و ک ی ف ی ت ن ت ا ی ج ا س ت Cronin,2001( ) Brady and. ک ی ف ی ت ت ع ا م ل ب ه ا ر ز ی ا ب ی م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ا ز ک ی ف ی ت د ر ز م ا ن ر و ی ا ر و ی ی ب ا ک ا ر ک ن ا ن ا ش ا ر ه د ا ر د ک ی ف ی ت م ح ی ط خ د م ت ب ه ق ض ا و ت م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن د ر م و ر د م ح ی ط ک ل ی ف ر و ش گ ا ه ا ش ا ر ه د ا ر د و ک ی ف ی ت ن ت ا ی ج ب ه ا ر ز ی ا ب ی م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن د ر ت ج ر ب ه ب د س ت آ م د ه ا ز خ ر ی د ف ر و ش گ ا ه ا ش ا ر ه د ا ر د et.al,2011( ) Paul. ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ب ه ع ن و ا ن م ق ا ی س ه ب ی ن ا ن ت ظ ا ر ا ت م ش ت ر ی ا ن و آ ن چ ه ک ه ا و ب د س ت آ و ر د ه ت و ض ی ح د ا د ه م ی ش و د Kanuk,2010( ) Schiffman and. ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی د ا ر ا ی ت ع ا ر ی ف م ت ن و ع ی ا س ت. د ر و ا ق ع ر ض ا ی ت ا ح س ا س ا ت ی ک ف ر د ا ز ل ذ ت ی ا ن ا ا م ی د ی ن ا ش ی ا ز ت ج ر ب ه م ص ر ف ی ک م ح ص و ل د ر ز م ا ن م ق ا ی س ه ب ی ن ع م ل ک ر د درک شده م ح ص و ل ب ا ا ن ت ظ ا ر ا ت ا و ا ز م ح ص و ل ا س ت Wirtz,2007( ) Lovelock and. گ ر ا ی ش م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ب ه ی ک م ح ص و ل و ا ب س ت گ ی م ث ب ت ی د ر ر و ا ب ط پ و ی ا بین خریدار و ف ر و ش ن د ه د ا ر د ک ه ا ی ن ر ا ب ط ه م ن ج ر ب ه بهبود سوددهی م ی ش و د et.al,2010( ) Ashley. ر ض ا ي ت م م ك ن ا س ت م ر ب و ط به خريد م ج د د خ ر ي د م ح ص و ال ت ب ي ش ت ر ك ل م ه ا ي م ث ب ت و ت م ا ي ل بيشتر جهت پ ر د ا خ ت ب ي ش ت ر ب ر ا ي 1. Parasuraman 2. SERVQUAL

8 274 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 برند خاص ب ا ش د ه ر ك س ب و ن س ا ز د ك ا ر ي ا گ ر ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ا ن ر ا ب ه ط و ر م ؤ ث ر و ك ا ر آ م د ن س ب ت ب ه ر ق ب ا ي موجود خود ب ر آ و ر د ه ب ه ا ح ت م ا ل زياد سهمي ا ز ب ا ز ا ر مشتريان و سرمايه گذاران ر ا ا ز د س ت م ي د ه د ( ن ظ ر ی و ادیب حاج ب ا ق ر ی 1392 ). ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ( ا ر ت ب ا ط ا ت د ه ا ن ب ه د ه ا ن ) ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ه ر ش ک ل ی ا ز ب ا ز ا ر ی ا ب ی ا س ت ک ه م ت ک ی ب ه ا ر ت ب ا ط ا ت ک ال م ی ب ی ن م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن ب ا ش د ( al, Kim et ) ا ی ن ن و ع ب ا ز ا ر ی ا ب ی ه ز ی ن ه ب س ی ا ر ک م ی ب ر ا ی ف ر و ش گ ا ه د ا ر د. ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ک ه ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ت ا ث ی ر ق ا ب ل ت و ج ه ی د ر ا ن ت خ ا ب م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن Lazarfeld,1955( )Katz and رفتارهای خرید ن گ ر ش و ب ر د ا ش ت آ ن ه ا ا ز م ح ص و ل د ا ر د )1995, Bone ). ب س ی ا ر ی ا ز م ط ا ل ع ا ت و ت ح ل ی ل ه ا ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ب ه ع ن و ا ن ی ک ع ا م ل ب ا د ر ج ه ز ی ا د ی ا ک م ب ر ا ن ت خ ا ب و ت ص م ی م م ص ر ف ک ن ن د ه ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ا س ت )2013, Fabiana )Antoni and. ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ی ک رسانه ضروری ا س ت ک ه ب ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی م ح ص و ال ت و خدمات ت ا ث ی ر د ا ر د Rosen,2000( ) ک ه ب ا ب ه ت ص و ی ر ک ش ی د ن ی ک م ح ص و ل ی ا خ د م ت ب ه ع ن و ا ن خ و ب ی ا ب د م ی ت و ا ن د ت ف ا و ت ه ا ی ب ی ش ت ر ر ا ت س ه ی ل و م و ف ق ی ت ت ج ا ر ی ر ا ت ع ی ی ن ک ن د et.al,2016( ) El ouardilighi. ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ب ه ع ن و ا ن ی ک ا ب ز ا ر م و ث ر ب ر ا ی م ص ر ف کنندگان جهت ب د س ت آ و ر د ن ا ط ال ع ا ت و ت ح ق ی ق ب ر ا ی م ح ص و ال ت ک ه آ ن ه ا ع ال ق ه م ن د ب ه خ ر ی د ش ا ن ه س ت ن د م ی ب ا ش د et.al,2016( ) Baber ک ه م ی ت و ا ن آ ن ر ا ی ک ن و ع ت ب ا د ل د ا ن ش د ر م ی ا ن م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن د ا ن س ت et.al,2013( ) Yoo ک ه ب و س ی ل ه ف ر ص ت ا ن گ ی ز ه و ت و ا ن ا ی ی ا ز س ا ی ر ش ی و ه ه ا ی ب ا ز ا ر ی ا ب ی ا ر ج ح ت ر ا س ت Wu,2014( ) Chang and. ت و س ع ه ف ر ض ی ا ت م ی ب ه ط و ر ک ل ی م ش ت ر ی ا ن ا ز خ ر د ه ف ر و ش ا ن ی ( ف ر و ش گ ا ه ی ) ک ه ک ا ر ک ن ا ن آ ن ا ر ا ی ه د ه ن د ه خ د م ا ت خ و ب ن د ب س ی ا ر ر ا ض ی ه س ت ن د ز ی ر ا آ ن ه ا ر ف ت ا ر د و س ت ا ن ه و م و د ب ا ن ه و ص د ا ق ت ر ف ت ا ر ی ک ا ر ک ن ا ن ر ا د ر ف ر و ش گ ا ه ح س م ی ک ن ن د Tian,2009( ) Wu &. ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ز ف ر و ش گ ا ه ب ه ع ن و ا ن ا ر ز ی ا ب ی ک ل ی م ش ت ر ی ا ز ت ج ر ب ه ا ی ک ه ا ز ف ر و ش گ ا ه ب ه د س ت م ی آ و ر د و ت ص و ی ر ذ ه ن ی ا و ا ز ف ر و ش گ ا ه ت ع ر ی ف م ی ش و د و ر ض ا ی ت ن ا ش ی ا ز ا ر ز ی ا ب ی ک ل ی م ش ت ر ی ا ز ه م ه م ح ر ک ه ا ی م و ث ر ب ر م ش ت ر ی د ر ف ر و ش گ ا ه ر ا ش ا م ل م ی ش و د Chatzipanagiotou,2009( ) Theodoridis and. ع ال و ه ب ر ا ی ن م ط ا ل ع ا ت د ر ا ی ن ز م ی ن ه ن ش ا ن د ه د ک ه ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ب ر انتخاب خرده ف ر و ش ی رضایتمندی وفاداری و م ز ی ت ر ق ا ب ت ی ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ا س ت ( Hartman Wedel,1991 ) nad Spiro,2005;Steenkamp and. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م ط ا ل ب ف ر ض ش د ه ا س ت ک ه : ف ر ض ا و ل : ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ب ر ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن ت ا ث ی ر گ ذ ا ر ا س ت. خ د م ت ک ی ف ی ت ر ض ا ی ت م ن د ی ی ک ی م ش ت ر ی ا ن ا ز ا ز م ه م ت ر ی ن ف ر و ش گ ا ه ع و ا م ل ر ا م و ث ر ا ف ز ا ی ش د ر م ی ت ص م ی م د ه د خ د م ت ک ی ف ی ت ا س ت. ک ن ن د ه م ص ر ف گ ی ر ی. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( خ و ب ه ن گ ا م ی م ی ز ا ن ک ه م ش ت ر ی ا ن د ر م و ر د ی ک خ د م ت د ر ک خ و ب ی پ ی د ا م ی ک ن ن د ت م ا ی ل ب ه ر ض ا ی ت م ن د ی د ر آ ن ه ا ا ف ز ا ی ش م ی ی ا ب د ( Angela خ د م ا ت. et.al,2012 ) ب ه ت ر م ن ج ر ب ه ن ی ا ت ر ف ت ا ر ی م ث ب ت و ق ص د خ ر ی د د ر م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن م ی ش و د و ه م چ ن ی ن ا ح ت م ا ل ح ض و ر م ش ت ر ی د ر ف ر و ش گ ا ه ر ا ا ف ز ا ی ش م ی د ه د et.al,2009( ) Carrillat. ه م چ ن ی ن ت ح ق ی ق ا ت ت ج ر ب ی ب ی ا ن م ی ک ن ن د ک ه ک ی ف ی ت خ د م ت ب ه ع ن و ا ن م ق د م ه ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ب و د ه ا س ت Mackoy,1996( ) Naik et.al,2010;spreng and. ع ال و ه ب ر

9 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ا ی ن ت ح ق ی ق ا ت گ ذ ش ت ه ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ک ی ف ی ت خ د م ا ت ب ه ع ن و ا ن ع ا م ل ک ل ی د ی د ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ن ا س ت ( and Orel Kara,2014 ). ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م ط ا ل ب ف ر ض ش د ه ا س ت ک ه : ف ر ض د و م : ک ی ف ی ت خ د م ا ت ب ر ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن م و ث ر ا س ت. ر ض ا ی ت م ن د ی ا ز ف ا ک ت و ر ه ا ی ی ا س ت ک ه م ی ت و ا ن د م ن ج ر ب ه ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ش و د. د ر ب س ی ا ر ی ا ز م و ا ر د ر ض ا ی ت م ن د ی ا ز ی ک ف ر و ش ن د ه ب ه ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی م ع ن ی م ی ش و د Beatty,1999( ) Reynolds and. د ر ب ل ن د م د ت ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ر ا ا ف ز ا ی ش م ی د ه د. ه ن گ ا م ی ک ه د ر خ ر ی د و ف ر و ش ت و س ط م ش ت ر ی ی ک ر س ا ن ه ن ا ش ن ا خ ت ه و ج د ی د ب ا ش د ر ض ا ی ت ع ن ص ر ک ل ی د ی ا س ت ا گ ر ر و ا ب ط ح ف ظ ش و د ت ج ا ر ب ت ج ا ر ی ا و ل ی ه م م ک ن ا س ت ب ر ا ی م و ف ق ی ت ی ا ش ک س ت ش ر ک ت د ر آ ی ن د ه م ه م د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ش و د. ه م چ ن ی ن د ر م ط ا ل ع ا ت م ت ع د د ا ه م ی ت م ت غ ی ر ر ض ا ی ت ب ه ع ن و ا ن ی ک ع ا م ل ک ل ی د ی د ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت et.al,2011( ) Kuo et.al,2009;akroush. ب ن ا ب ر ا ی ن ف ر ض ش د ه ا س ت ک ه : ف ر ض س و م : ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن ب ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی م و ث ر ا س ت. ب ا ب ر ر س ی ه ا ی ص و ر ت گ ر ف ت ه ب ر ر و ی د ی د گ ا ه ه ا ی ت ئ و ر ی ک چ ه ا ر چ و ب م ف ه و م ی ذ ی ل ج ه ت ش ن ا س ا ی ی ر ا ب ط ه ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت ب ا ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی پ ی ش ن ه ا د گ ر د ی د ( ن م و د ا ر ش م ا ر ه ) 1. ر و ش ش ن ا س ی ن م و د ا ر 1 ) ا ل گ و ي پ ي ش ن ه ا د ي ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و کیفیت خدمت د ر ا ی ج ا د ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی م ن ب ع : ن گ ا ر ن د گ ا ن ب ا ت و ج ه ب ه م ا ه ی ت ا ی ن ت ح ق ی ق ک ه ی ک ت ح ق ی ق ه م ب س ت گ ی و ا ز ن ظ ر د ا د ه ه ا ک ی ف ی م ی ب ا ش د م ا ب ر ا ی آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا ا ز ی ک ن م و ن ه گ ی ر ی احتمالی ساده ا ز م ش ت ر ی ا ن گ و ش ی ت ل ف ن ه م ر ا ه د ر مناطق شهری و روستایی شهرستان ب ن د ر ع ب ا س ا س ت ف ا د ه ک ر د ی م. ب ه ا ی ن ش ک ل ک ه م ش ت ر ی ا ن ب ا ز ا ر م و ب ا ی ل د ر م ج ت م ع ر و ی ا ل ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س ر ا ب ه ع ن و ا ن م ن ط ق ه ش ه ر ی و م ش ت ر ی ا ن گ و ش ی ت ل ف ن ه م ر ا ه ر ا د ر م ج ت م ع ه ا ی ت ج ا ر ی ر و س ت ا ه ا ی گ چ ی ن ق ل ع ه ق ا ض ی و ت ا ز ی ا ن ک ه ا ز ش ه ر ب ن د ر ع ب ا س ب ه ش م ا ر م ی ر و ن د ر ا ب ه ع ن و ا ن م ش ت ر ی ا ن ا ن ت خ ا ب ش د ن د. ب ر ا ی ن م ب ن ا ب ا ت و ج ه به جامعه آ م ا ر ی ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ا ز ه ر ی ک ا ز م ن ا ط ق 384 ن ف ر ب ه ع ن و ا ن ن م و ن ه د ر م ط ا ل ع ه ا ن ت خ ا ب ش د ن د. ح ج م ن م و ن ه ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز

10 276 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ف ر م و ل ک و ک ر ا ن و ب ر اساس جدول م و ر گ ا ن برای جامعه ن ا م ح د و د ت ع ی ی ن گ ر ی د. ا ب ز ا ر گ ر د آ و ر ی د ا د ه ه ا ی ت ح ق ی ق پ ر س ش ن ا م ه ا ی ت ر ک ی ب ی ا س ت ک ه ت م ا م ی م و ل ف ه ه ا و گ و ی ه ه ا ی آ ن ا ز م ن ا ب ع ع ل م ی ق و ی ا س ت خ ر ا ج گ ر د ی د. س ا ز ه ه ا ی ا ص ل ی پ ر س ش ن ا م ه ک ه ا ز م ب ا ن ی ن ظ ر ی ا س ت خ ر ا ج گ ر د ی د ه ا س ت ن ی ز ا ز پ ژ و ه ش ه ا ی ع ل م ی م ر ت ب ط ب ا م و ض و ع ب و ی ژ ه ی ا ف ت ه ه ا ی ج د ی د د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت ا ی ن س ا ز ه ه ا ش ا م ل : ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ک ی ف ی ت خ د م ت ر ض ا ی ت م ش ت ر ی و ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ا س ت ک ه چ ا ر چ و ب ه ا ی ا ص ل ی ا ه د ا ف و ف ر ض ی ه ه ا ر ا ن ی ز ش ک ل م ی د ه د. ب ر ا ی ا ن د ا ز ه گ ی ر ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ا ز س ه ب ع د ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ب ا 5 آ ی ت م ب ر گ ر ف ت ه ش د ه ا ز ت ح ق ی ق چ و د وه ر ی )1998( 1 ب ع د ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ا ز 4 آ ی ت م ب ر گ ر ف ت ه ش د ه ا ز پ ژ و ه ش گ ا ر س ی ا 2 و ه م ک ا ر ا ن )2005 ) و ب ر ا ی ب ع د ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک ا ز 4 س و ا ل م ر ب و ط ب ه ت ح ق ی ق آ ک ر ) ) ا س ت ف ا د ه ش د. ب ر ا ی ا ن د ا ز ه گ ی ر ی س ا ز ه ک ی ف ی ت خ د م ت ا ز ش ش س و ا ل ب ر گ ر ف ت ه ش د ه ا ز پ ژ و ه ش ب ر ا د ی و ک ر و ن ی ن )2001( 4 ب ر ا ی س ا ز ه ر ض ا ی ت م ن د ی م ش ت ر ی ا ن ا ز ت ح ق ی ق م و ن ت ی ا 5 و ه م ک ا ر ا ن )2003( ب ن ن ت 6 و ه م ک ا ر ا ن )2005 ) و ه ر ی س و ن و گ و د ه ) ) ا س ت ف ا د ه ش د. ه م چ ن ی ن ا ب ز ا ر ا ن د ا ز ه گ ی ر ی ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی د ر ا ی ن ت ح ق ی ق ا ز پ ژ و ه ش ه ر ی س و گ و د ه )2004 ) ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. پ س ا ز ا ن ت خ ا ب گ و ی ه ه ا ی م خ ت ل ف ا ی ن ا ب ز ا ر د ر ا خ ت ی ا ر خ ب ر گ ا ن و ا س ا ت ی د ب ا ز ا ر ی ا ب ی ق ر ا ر گ ر ف ت و ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز د ی د گ ا ه آ ن ا ن گ و ی ه ه ا ی ن ه ا ی ی ا ن ت خ ا ب گ ر د ی د. ال ز م ب ه ت و ض ی ح ا س ت ک ه ب ر ا ی ا س ت ا ن د ا ر د س ا ز ی م ج د د ا ی ن ا ب ز ا ر ا ز آ ز م و ن ه ا ی م خ ت ل ف ا ث ب ا ت ر و ا ی ی و پ ا ی ا ی ی ا س ت ف ا د ه گ ر د ی د ک ه د ر ب خ ش ن ت ا ی ج ی ا ف ت ه ه ا ش ر ح د ا د ه م ی ش و د. ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ن ش ا ن م ی د ه د ک ه د ر مناطق شهری ب ن د ر ع ب ا س 54 د ر ص د م ش ت ر ی ا ن م ر د و 46 د ر ص د آ ن ه ا ز ن م ی ب ا ش ن د د ر ح ا ل ی ک ه د ر 67 د ر ص د ا ز م ش ت ر ی ا ن گ و ش ی ت ل ف ن ه م ر ا ه م ر د و م ا ب ق ی ز ن م ی ب ا ش ن د. ه م چ ن ی ن ن ت ا ی ج ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ت و ص ی ف ی ن ش ا ن م ی د ه د ک ه د ر مناطق شهری ب ن د ر ع ب ا س ب ی ش ت ر م ش ت ر ی ا ن ب ی ن س ا ل س ن د ا ر ن د )38 د ر ص د ) د ر ح ا ل ی ک ه د ر ب ن د ر ع ب ا س ب ی ش ت ر ی ن آ م ا ر ه م ر ب و ط ب ه س ن ب ی ن 40 ت ا 45 ا س ت ک ه 42 د ر ص د م ش ت ر ی ا ن ر ا ش ا م ل م ی ش و د. ع ال و ه ب ر ا ی ن م ت غ ی ر د ر آ م د د ر ب ن د ر ع ب ا س ن ش ا ن م ی د ه د ک ه 41 د ر ص د م ر د م د ر آ م د ی ب ی ن 6 ت ا 10 م ی ل ی و ن ت و م ا ن د ر س ا ل د ا ر ن د ک ه ب ی ش ت ر ی ن ت ع د ا د م ش ت ر ی ا ن م ی ب ا ش ن د و د ر م ن ا ط ق ر و س ر ح د و د 39 د ر ص د م ر د م د ر آ م د ب ی ن 3 ت ا 6 م ی ل ی و ن د ر س ا ل ر ا ن ش ا ن م ی د ه ن د. 5- ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا و آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا : ب ه م ن ظ و ر ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا و آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا ا ز ر و ش م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ل ذ ا ق ب ل ا ز ا ن ج ا م آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا ه م ب س ت گ ی ب ی ن م ت غ ی ر ه ا ی ت ح ق ی ق د ر د و م ن ط ق ه ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا ن ب ن د ر ع ب ا س م ح ا س ب ه و د ر ج د و ل ش م ا ر ه 1 آ م د ه ا س ت. د ر ا ی ن ج د و ل ه م ب س ت گ ی م ر ب و ط ب ه م ن ا ط ق ر و س ر س م ت ر ا س ت م ا ت ر ی س و م ن ا ط ق ش ه ر ی د ر س م ت چ پ م ا ت ر ی س ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت. 1.Chowdhury 2.Garcia 3.Aaker 4.Brady and Cronin 5.Montoya 6.Bennett 7.Harris and Goode

11 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ج د و ل ) 2 م ا ت ر ی س ه م ب س ت گ ی م ر ب و ط ب ه م ت غ ی ر ه ا ی ت ح ق ی ق م ن ا ط ق ق ر و س ت ا ی ی ب ن د ر ع ب ا س ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ک ی ف ی ت ت ع ا م ل ک ی ف ی ت م ح ی ط ک ی ف ی ت ن ت ا ی ج ک ی ف ی ت خ د م ت ر ض ا ی ت ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی.828 **.772 **.843 **.841 **.753 **.863 **.880 **.885 **.842 **.873 **.827 **.744 **.737 **.831 **.771 **.848 **.809 **.836 **.949 **.912 **.907 **.782 **.711 **.836 **.834 **.898 **.899 ** r Sig. r Sig. r ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک Sig..885 **.823 **.865 **.848 **.910 **.885 **.891 **.820 **.786 **.813 **.867 **.831 **.941 **.935 **.931 **.924 **.921 **.936 **.882 **.801 **.779 **.848 **.839 **.817 **.842 **.812 **.485 **.825 **.698 **.826 **.902 **.507 **.506 **.763 **.699 **.594 **.680 **.810 **.761 **.927 **.853 **.820 **.958 **.625 **.825 **.748 **.911 **.833 **.882 **.943 **.631 **.795 **.644 **.849 **.793 **.715 **.973 **.701 **.705 **.785 **.898 **.822 **.739 ** r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r ش ه ر ی م ن ا ط ق ب ن د ر ع ب ا س ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه ک ی ف ی ت ت ع ا م ل ک ی ف ی ت م ح ی ط ک ی ف ی ت ن ت ا ی ج ک ی ف ی ت خ د م ت ر ض ا ی ت ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه Sig. ا ی م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ه م ا ن گ و ن ه ک ه د ر ج د و ل ف و ق م ش ا ه د ه م ی ش و د ت م ا م ی م ت غ ی ر ه ا ی ت ح ق ی ق د ر ه ر ی ک ا ز و ر و س ا ر ا ی ه م ب س ت گ ی ق و ی ه س ت ن د. ز ی ر ا م ق ا د ی ر س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ب ی ن ه م ه م ت غ ی ر ه ا ک و چ ک ت ر ا ز 5 د ر ص د و ضرایب ب ی ش ت ر ا ز 0.7 ا س ت )0.70<r ) P-Value<0.05,. د ر ا ی ن ب ی ن ه م ب س ت گ ی ب ی ن ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی و ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه د ر مناطق شهری ب ر ا ب ر ب ا ا س ت ک ه ب ا ال ت ر ی ن ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی ب ی ن م ت غ ی ر ه ا ی ت ح ق ی ق ا س ت. آ ز م و ن ه ا ی م ر ب و ط ب ه م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی مدل سازي معادالت ساختاري ب ه ر و ش PLS ش ا م ل د و م ر ح ل ه آ ز م و ن م د ل ا ن د ا ز ه گ ي ر ي و آ ز م و ن مدل ساختاري م ي ب ا ش د. آ ز م و ن م د ل ا ن د ا ز ه گ ي ر ي ش ا م ل ب ر ر س ي پ ا ي ا ي ي ( ه م س ا ن ي د ر و ن ي ) و ر و ا ي ي ت ش خ ي ص ي م ي ب ا ش د. ب ر ا ي ب ر ر س ي پ ا ي ا ي ي و ه م س ا ن ي د ر و ن ي م د ل م ال ك ه ا ي م خ ت ل ف ي و ج و د د ا ر د ک ه ع ب ا ر ت ن د ا ز پ ا ي ا ي ي ه ر ي ك ا ز گ و ي ه ه ا و م ت غ ي ر ه ا ي م ش ا ه د ه ش د ه ا ع ت ب ا ر م ر ك ب ه ر ي ك ا ز س ا ز ه ه ا و م ي ا ن گ ي ن و ا ر ي ا ن س ا س ت خ ر ا ج ش د ه AVE( ). ب ر ا ی س ن ج ش پ ا ي ا ي ي ه ر ي ك ا ز گ و ي ه ه ا و م ت غ ي ر ه ا ا گ ر ب ا ر ه ا ي ع ا م ل ي ه ر گ و ي ه ب ر س ا ز ه م ر ب و ط ب ه خ و د م ع ن ي د ا ر ب ا ش د م ي ت و ا ن ا س ت د ال ل ن م و د ك ه گ و ي ه ه ا ا ز ا ع ت ب ا ر ك ا ف ي ب ر خ و ر د ا ر ه س ت ن د. چ ن ا ن چ ه ب ا ر ع ا م ل ی ب ی ش ا ز 0.5 ب ا ش د م ق ا د ی ر ق ا ب ل ق ب و ل م ی ب ا ش د. ن ت ا ی ج م ر ب و ط ب ه پ ا ی ا ی ی ه ر ی ک ا ز گ و ی ه ه ا در جدول ش م ا ر ه 2 ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت.

12 278 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ت غ ی ر ت ص و ی ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت ص و ی ر ا ج ت م ا ع ی ت ص و ی ر ا س ت ر ا ت ژ ی ک ک ی ف ی ت ت ع ا م ال ت ک ی ف ی ت م ح ی ط خ د م ت ک ی ف ی ت ن ت ا ی ج ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ج د و ل ) 3 ب ا ر ع ا م ل ي گ و ی ه ه ا ی م ر ب و ط ب ه م ت غ ی ر ه ا س ئ و ا ل م ن ا س ب ب و د ن ف ر و ش گ ا ه ب ر ا ی خ ر ی د ا ر ا ئ ه ط ی ف و س ی ع ی ا ز م ح ص و ال ت ا ر ا ئ ه م ح ص و ال ت ب ا ک ی ف ی ت د ر ف ر و ش گ ا ه ا ر ا ئ ه خ د م ا ت ک ه د ل خ و ا ه ا ر ا ئ ه ق ی م ت خ و ب ن گ ر ا ن ی ف ر و ش گ ا ه ب ر ا ی م ح ی ط ز ی س ت ت ع ه د ف ر و ش گ ا ه ب ه ج ا م ع ه ر ف ت ا ر ص ا د ق ا ن ه و ا خ ال ق ی ف ر و ش گ ا ه ا ر ت ب ا ط ف ر و ش گ ا ه ب ا س ال م ت و ر ف ا ه م ص ر ف ک ن ن د ه ت ج ر ب ه ز ی ا د ف ر و ش گ ا ه س ا ز گ ا ر ی ف ر و ش گ ا ه ب ا ف ر ه ن گ و ر س و م ا ی ر ا ن آ ی ن د ه د ا ر ب و د ن ف ر و ش گ ا ه ت ال ش ب ر ا ی ا ر ا ئ ه خ د م ا ت ج د ی د ت ع ا م ل خ و ب ب ا ک ا ر ک ن ا ن ف ر و ش گ ا ه ب ا ال ب و د ن ک ی ف ی ت ت ع ا م ل ب ا ک ا ر ک ن ا ن ف ر و ش گ ا ه ب ه ت ر ی ن م ح ی ط ف ی ز ی ک ی د ر ص ن ع ت م ر ب و ط ه ع ا ل ی ب و د ن ر و ن د م ح ی ط ف ی ز ی ک ی ف ر و ش گ ا ه ک س ب ت ج ر ب ه ع ا ل ی د ر ب ا ز د ی د ا ز ف ر و ش گ ا ه ا ح س ا س خ و ب ا ز خ د م ا ت د ر ی ا ف ت ی ت ص م ی م د ر س ت د ر ا س ت ف ا د ه ا ز ف ر و ش گ ا ه ب ر آ و ر د ه ش د ن ا ن ت ظ ا ر ا ت ت و س ط ف ر و ش گ ا ه ر ض ا ی ت ب خ ش ب و د ن ت ج ر ب ه خ ر ی د خ و ش ح ا ل ب و د ن ا ز خ ر ی د ش ا د ب و د ن ا ز خ ر ی د ت و ص ی ه خ ر ی د ب ه د ی گ ر ا ن ب ی ا ن ر ض ا ی ت ا ز خ ر ی د ب ر ا ی د ی گ ر ا ن ب ی ا ن ن ظ ر ا ت م ث ب ت د ر م و ر د ف ر و ش گ ا ه ب ی ا ن ج ن ب ه ه ا ی م ث ب ت ف ر و ش گ ا ه د ر م ق ا ب ل ا ن ت ق ا د ا ت د ی گ ر ا ن م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ب ا ر ع ا م ل ی 0/95 ن ت ی ج ه ب ا ر ع ا م ل ی 0/81 0/84 ر د 0/22-0/75 0/78 0/85 0/86 0/66 0/84 0/88 0/81 0/86 0/85 0/73 0/89 0/76 0/85 0/72 0/87 0/97 0/91 0/89 0/89 0/79 ر د 0/23 0/88 ر د 0/45 0/84 0/91 0/74 0/86 0/90 0/89 0/93 0/92 0/91 0/93 0/85 ر د 0/44 0/90 0/88 0/78 0/89 0/93 0/91 0/89 0/87 0/92 0/93 0/86 0/89 0/92 0/94 0/96 0/95 ن ت ی ج ه ن ت ا ی ج ارایه شده در جدول ف و ق ن ش ا ن م ی د ه د ب ه ا س ت ث ن ا ی 4 گ و ی ه و 20 ا ز گ و ی ه ه ا ی م ر ب و ط ب ه مناطق شهری ب ق ی ه گ و ی ه ه ا د ر ه ر د و م ن ط ق ه ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی م و ر د ن ظ ر د ا ر ا ی ب ا ر ع ا م ل ی ب ی ش ا ز 0.5 م ی ب ا ش ن د ل ذ ا ا ی ن 4 ع ا م ل د ر س ا ی ر م ر ا ح ل م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی ل ح ا ظ ن م ی ش و ن د. د و م ي ن م ال ك پ ا ي ا ي ي ب ر ر س ي ا ع ت ب ا ر م ر ك ب ه ر ي ك ا ز س ا ز ه ه ا م ي ب ا ش د. ا ع ت ب ا ر م ر ك ب ك ه ب ه پ ا ي ا ي ي ت ر ك ي ب ي ن ي ز م ش ه و ر ا س ت ج ه ت ت ع ي ي ن پ ا ي ا ي ي ن س ب ت ب ه آ ل ف ا ی ک ر و ن ب ا خ م ع ي ا ر م د ر ن ت ر ي م ح س و ب م ي ش و د. ا ي ن ا ع ت ب ا ر ا ز طريق ضريب د ي ل و ن گ ل د ا ش ت ا ي ن ب ه د س ت م ي آ ي د و م ق ا د ي ر ب ي ش ت ر ا ز 0/7 ب ر ا ي ا ي ن م ال ك ق ا ب ل ق ب و ل م ي ب ا ش د. همچنین سومین م ال ک پ ا ی ا ی ی م ي ا ن گ ي ن و ا ر ي ا ن س استخراج شده AVE( ) م ی ب ا ش د. م ع ي ا ر AVE ن ش ا ن د ه ن د ه م ي ا ن گ ي ن و ا ر ي ا ن س ب ه ا ش ت ر ا ك گ ذ ا ش ت ه ش د ه ب ي ن ه ر س ا ز ه ب ا ش ا خ ص ه ا ي خ و د ا س ت. د ر و ا ق ع ا ي ن م ع ي ا ر م ي ز ا ن ه م ب س ت گ ي ي ك س ا ز ه ب ا ش ا خ ص ه ا ي خ و د ر ا ن ش ا ن م ي د ه د ك ه ه ر چ ه ا ي ن ه م ب س ت گ ي ب ي ش ت ر ب ا ش د ب ر ا ز ش م د ل ن ي ز ب ه ت ر ا س ت. م ق ا د ي ر ب ي ش ت ر ا ز 0/5 ب ر ا ي ا ي ن م ال ك ن ش ا ن د ه ن د ه پ ا ي ا ي ي مناسب سازه م ي ب ا ش د. در جدول 3 د و م ع ي ا ر CR و AVE ب ر ا ي س ا ز ه ه ا ي ت ح ق ي ق ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت.

13 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ج د و ل ش م ا ر ه ) 4 م ق ا د ي ر پ ا ي ا ي ي س ا ز ه ه ا ي ت ح ق ي ق ب ر ا س ا س ا ع ت ب ا ر م ر ک ب و م ی ا ن گ ی ن و ا ر ی ا ن س ا س ت خ ر ا ج ش د ه )AVE( م ع ی ا ر س ا ز ه ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ك ي ف ي ت خ د م ا ت ت ص و ي ر ذ ه ن ي ف ر و ش گ ا ه ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي ن و ع م ن ط ق ه م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ا ع ت ب ا ر م ر كب ض ر ي ب د ي ل ون- گ ل د ا ش ت ا ي ن AVE 0/78 0/77 0/55 0/71 0/63 0/62 0/84 0/76 0/93 0/94 0/85 0/93 0/94 0/95 0/95 0/96 ه م ا ن گ و ن ه ک ه در جدول ف و ق م ش ا ه د ه م ی ش و د م ق ا د ی ر م ر ب و ط ب ه آ ز م و ن ا ع ت ب ا ر ه ر 4 م ت غ ی ر ت ح ق ی ق ب ی ش ا ز 0.7 م ی ب ا ش د ک ه ح ا ک ی ا ز ا ع ت ب ا ر ب ا ال ی ا ب ز ا ر م و ر د ا س ت ف ا د ه ا س ت. ه م چ ن ی ن م ق ا د ی ر م ر ب و ط ب ه م ی ا ن گ ی ن و ا ر ی ا ن س ا س ت خ ر ا ج ش د ه AVE( ) ن ی ز ب ر ا ی ه م ه م ت غ ی ر ه ا ب ی ش ا ز 0.5 ا س ت که حاکی ا ز ه م ب س ت گ ی س ا ز ه ه ا ب ا ش ا خ ص ه ا ا س ت. ا ز ط ر ف ی د ی گ ر ب ه م ن ظ و ر ب ر ر س ي ر و ا ي ي م د ل ت ح ق ي ق ا ز م ع ي ا ر م ع ر ف ي ش د ه ت و س ط " ف و ر ن ل و الركر" ا س ت ف ا د ه م ي ش و د. ا ي ن م ع ي ا ر م ي ز ا ن ر ا ب ط ه ي ك س ا ز ه ب ا ش ا خ ص ه ا ي آ ن د ر م ق ا ي س ه ر ا ب ط ه آ ن س ا ز ه ب ا س ا ي ر س ا ز ه ه ا ي ت ح ق ي ق ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. ر و ا ي ي و ا گ ر ا ي ق ا ب ل ق ب و ل ي ك مدل حاكي ا ز آ ن ا س ت ك ه يك سازه د ر م د ل ت ع ا م ل ب ي ش ت ر ي با شاخصهاي خود د ا ر د ت ا با سازههاي ديگر. چنانچه ج ذ ر AVE يك سازه ب ي ش ت ر ا ز ه م ب س ت گ ي آن سازه با سازههاي د ي گ ر باشد حاکی ا ز م ط ل و ب ی ت آ ز م و ن ا س ت. ن ت ا ی ج م ر ب و ط ب ه ا ی ن آ ز م و ن ن ی ز ب ه ت ف ک ی ک م ن ا ط ق م و ر د م ط ا ل ع ه د ر ج د و ل 4 ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت. ا ع د ا د ر و ی ق ط ر ا ص ل ی م ا ت ر ي س ج ذ ر AVE م ي ب ا ش ن د ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن ک ه ا ی ن ا ع د ا د ا ز ا ع د ا د ز ی ر ی ن خ و د ب ی ش ت ر ه س ت ن د د ر ه ر د و د س ت ه م ن ط ق ه م و ر د م ط ا ل ع ه ه ر چ ه ا ر س ا ز ه د ا ر ا ی ر و ا ی ی م ن ا س ب ی م ی ب ا ش ن د. د ر ا د ا م ه ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ا ط ال ع ا ت ا ز ط ر ي ق و ا ر ي ا ن س ت ب ي ي ن ش د ه م ت غ ي ر ه ا ي ت ح ق ي ق م ي ت و ا ن ب ه ا ي ن س و ا ل پ ا س خ د ا د ك ه چ ن د د ر ص د ا ز ت غ ي ي ر ا ت م ت غ ي ر و ا ب س ت ه ت و س ط م ت غ ي ر ه ا ي م س ت ق ل ت ب ي ي ن م ي ش و د. و ا ر ي ا ن س ت ب ي ي ن ش د ه ه ر ي ك ا ز م ت غ ي ر ه ا ي ت ح ق ي ق د ر ج د و ل 5 ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت. ج د و ل ش م ا ر ه ) 5 ب ر ر س ي ر و ا ي ي س ا ز ه ه ا ي ت ح ق ي ق ب ا م ع ی ا ر " ف و ر ت ل و ال ر ک ر" م ت غ ي ر ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ك ي ف ي ت خ د م ا ت ت ص و ي ر ذ ه ن ي ف ر و ش گ ا ه ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي 0/91 0/87 ك ي ف ي ت خ د م ا ت ت ص و ي ر ذ ه ن ي ف ر و ش گ ا ه ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي 0/79 0/73 0/74 0/72 0/63 0/88 0/88 0/78 0/87 ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ك ي ف ي ت خ د م ا ت ت ص و ي ر ذ ه ن ي ف ر و ش گ ا ه ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي م ت غ ی ر 0/78 0/68 0/84 0/64 0/61 0/87 0/87 0/79 0/78 ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ج د و ل ش م ا ر ه ) 6 و ا ر ي ا ن س ت ب ي ي ن ش د ه ن و ع م ن ط ق ه م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش و ا ر ی ا ن س ت ب ی ن ش د ه 0/80 0/78 0/78 0/76

14 280 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ن ت ا ی ج ا ر ا ی ه ش د ه د ر ج د و ل ف و ق م ب ن ی ب ر و ر ا ی ا ن س ت ب ی ی ن ش د ه ب ر ا ی د و م ت غ ی ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی و ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی د ا ر ا ی ض ر ا ی ب ب ا ال ی ی ه س ت ن د. ل ذ ا م ی ت و ا ن ن ت ی ج ه گ ر ف ت ک ه م ت غ ی ر ه ا ی م س ت ق ل پ ژ و ه ش ا ی ن د و م ت غ ی ر ر ا ب ه ع ن و ا ن م ت غ ی ر ه ا ی و ا ب س ت ه ب ه خ و ب ی ت ب ی ی ن ک ن ن د. م د ل م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی : م ف ر و ض ا ت ال ز م ب ع ن و ا ن پ ی ش آ ز م و ن د ر م ر ا ح ل ق ب ل ا ن ج ا م ش د و ا ر ا ئ ه م د ل م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی ب ر ا س ا س م د ل م ف ه و م ی ت ح ق ی ق ر ا ت و ج ی ه ن م و د. ل ذ ا م د ل م ف ه و م ی ت ح ق ی ق د ر ق ا ل ب م د ل م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی ب ر ا ی ه ر ی ک ا ز د و گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن و ر و س ت ا ی ی ب ه ت ف ک ی ک م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت و ن ت ا ی ج د ر ش ک ل ه ا ی 1 و 2 ن ش ا ن د ا د ه ش د. ش ک ل 1 م ر ب و ط ب ه و ش ک ل 2 م ر ب و ط ب ه ا س ت. د ر ه ر ی ک ا ز ا ی ن ش ک ل ه ا د ر م س ی ر ه ا ی ا ص ل ی د ر باال ضرایب م س ی ر و د ر پ ا ی ی ن آ م ا ر ه t ن م ا ی ش د ا د ه ش د ه ا س ت. ح ا ل چ ن ا ن چ ه آ م ا ر ه t د ر ه ر ی ک ا ز ا ی ن م س ی ر ه ا ب ی ش ا ز 1.96 ب ا ش د ح ا ک ی ا ز م ع ن ی د ا ر ب و د ن ت ا ث ی ر م ت غ ی ر م س ت ق ل ب ر و ا ب س ت ه د ر س ط ح ا ط م ی ن ا ن %95 ا س ت. ض ر ا ی ب م س ی ر ن ی ز م ش خ ص م ی ک ن د م ت غ ی ر م س ت ق ل ب ه چ ه م ی ز ا ن ب ر م ت غ ی ر و ا ب س ت ه ا ث ر گ ذ ا ر ا س ت. ش ک ل ) 4 م د ل س ا خ ت ا ر ی ( ض ر ا ی ب م س ی ر و آ م ا ر ه ) t م ر ب و ط ب ه م ش ت ر ی ا ن م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ه م ا ن گ و ن ه ک ه د ر ش ک ل ف و ق م ش ا ه د ه م ی ش و د همه ضرایب م س ی ر ا ص ل ی ب ز ر گ ت ر ا ز 0.5 و ه م ه آ م ا ر ه ه ا ی t ن ی ز ب ز ر گ ت ر ا ز 1.96 ا س ت. ل ذ ا م ی ت و ا ن ن ت ی ج ه گ ر ف ت د ر ا ی ن م د ل م ت غ ی ر ه ا ی م س ت ق ل ت ا ث ی ر م ع ن ی د ا ر ی ب ر م ت غ ی ر و ا ب س ت ه د ا ر ن د. ه م چ ن ی ن د ر ش ک ل ب ع د ک ه م ر ب و ط ب ه م د ل م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی م ش ت ر ی ا ن ا س ت م ش ا ه د ه م ی ش و د ک ه د ر م س ی ر ه ا ی ف ر ع ی ض ر ا ی ب ب ا ال و آ م ا ر ه ه ا ی t م ع ن ی د ا ر ا س ت. و ل ی د ر م س ی ر ه ا ی ا ص ل ی م ر ب و ط ب ه ف ر ض ی ه ه ا ی ف ر ع ی ض ر ی ب ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ک م ت ر ا ز 0.5 و آ م ا ر ه t م ر ب و ط ب ه ا ی ن م س ی ر ن ی ز ک م ت ر ا ز 1.96 ا س ت.

15 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر و ن ت ا ی ج آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا ش ک ل ) 5 م د ل س ا خ ت ا ر ی ( ض ر ا ی ب م س ی ر و آ م ا ر ه ) t م ر ب و ط ب ه م ش ت ر ی ا ن م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش پ ژ و ه ش ح ا ض ر د ا ر ا ی س ه ف ر ض ی ه ا س ت ک ه ه ر ف ر ض ی ه ب ط و ر ج د ا گ ا ن ه د ر و ر و س ت ا ی ی م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. خ ال ص ه ن ت ا ی ج م د ل ه ا ی ف و ق و آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا د ر ج د و ل ش م ا ر ه 6 ن ش ا ن د ا د ه ش د ه ا س ت. ش م ا ر ه ف ر ض ي ه 1 ن و ع م ن ط ق ه ا ز ج د و ل ش م ا ر ه ) 7 آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا ی ت ح ق ی ق ت ص و ي ر ذ ه ن ي ف ر و ش گ ا ه ب ه ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ض ر ي ب س ي ر 0/62 آ م ا ر ه t 3/37 0/29 0/01 2 ك ي ف ي ت خ د م ا ت ر ض ا ي ت م ش ت ر ي 15/32 2/98 0/87 0/58 3 ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 40/99 36/18 0/88 0/87 ن ت ي ج ه آ ز م و ن ت ا ي ي د ر د ت ا ي ي د ت ا ي ي د ت ا ي ي د ه م ا ن گ و ن ه ک ه د ر ج د و ل ف و ق م ش ا ه د ه م ی ش و د د ر م ش ت ر ی ا ن ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ا ث ر م ع ن ی د ا ر ی ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی د ا ر د. د ر م و ر د م ش ت ر ی ا ن چ ن ی ن ر ا ب ط ه ا ی م ش ا ه د ه ن گ ر د ی د. ک ی ف ی ت خ د م ا ت د ر ه ر د و گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن و ر و س ت ا ی ی ا ث ر م ع ن ی د ا ر ی ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی د ا ر د و ل ی ب ا ت و ج ه ب ه ض ر ا ی ب م س ی ر و م ق ا د ی ر t د ر گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن ک ی ف ی ت خ د م ا ت ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ب ه م ر ا ت ب ا ث ر ی ب ی ش ا ز م ن ا ط ق ر و س ا ر د. ه م چ ن ی ن م ت غ ی ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ب ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی د ر ه ر د و گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن و ر و س ت ا ی ی م و ر د م ط ا ل ع ه د ا ر ا ی ت ا ث ی ر م ع ن ی د ا ر و ق و ی ا س ت ی ع ن ی م ی ت و ا ن ا د ع ا ن م و د د ر ه ر د و گ ر و ه ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ن م ی ت و ا ن د ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ر ا ب ه ش د ت ا ف ز ا ی ش د ه د.

16 282 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ع ي ا ر م ق ا ی س ه دو حالت و ر و س ت ا ی ی ب ه و س ي ل ه ب ر ر س ي ب ر ا ز ش م د ل س ا خ ت ا ر ي ( ق د ر ت پ ي ش ب ي ن ي م د ل ) : 1 GOF م ر ب و ط ب ه ب خ ش ك ل ي م د ل ه ا ي م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ي ا س ت. ب د ي ن م ع ن ا ك ه ت و س ط ا ی ن م ع ی ا ر م ح ق ق م ی ت و ا ن د پ س ا ز ب ر ر س ی ب ر ا ز ش ب خ ش ا ن د ا ز ه گ ی ر ی و ب خ ش س ا خ ت ا ر ی م د ل ک ل ی پ ژ و ه ش خ و د ب ر ا ز ش ب خ ش ک ل ی ر ا ن ی ز ک ن ت ر ل ن م ا ی د. ا ي ن م ع ي ا ر ت و س ط ت ن ن ه ا و س و ه م ک ا ر ا ن )2004 ) ا ب د ا ع گ ر د ي د ه و ط ب ق ف ر م و ل ز ي ر م ح ا س ب ه م ي ش و د : د ر ف ر م و ل ف و ق CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ن ش ا ن ه م ت غ ي ر RR 22 ن ي ز م ق د ا ر م ي ا ن گ ي ن و ا ر ي ا ن س تبيين شده Gof= CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC RR 2 م ی ا ن گ ی ن م ق ا د ی ر ا ش ت ر ا ک ی هر سازه و س ا ز ه ه ا ي د ر و ن ز ا ي م د ل ا س ت. د ر ر و ش ح د ا ق ل م ر ب ع ا ت ج ز ئ ی PLS( ) و ت ز ل س و ه م ك ا ر ا ن )2009 ) س ه م ق د ا ر 0/01 0/25 و 0/36 ر ا ب ه ع ن و ا ن مقادیر ضعیف م ت و س ط و ق و ی ب ر ا ی GOF م ع ر ف ی ن م و د ه ا ن د. در جدول 7 م ق د ا ر GOF م ر ب و ط ب ه م د ل س ا خ ت ا ر ي ت ح ق ي ق د ر د و گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن و ر و س ت ا ی ی م ح ا س ب ه ش د ه ا س ت. ر ض ا ي ت م ش ت ر ي ك ي ف ي ت خ د م ا ت ت ص و ي ر ذ ه ن ي ف ر و ش گ ا ه ب ا ز ا ر ي ا ب ي ت و ص ي ه ا ي و ا ر ي ا ن س ت ب ي ي ن ش د ه ج د و ل ) 8 ب ر ر س ي م ع ي ا ر GOF د ر ه ر د و گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن م ق ا د ی ر ا ش ت ر ا ک ی GOF و ا ر ي ا ن س ت ب ي ي ن ش د ه م ش ت ر ی ا ن م ق ا د ی ر ا ش ت ر ا ک ی GOF 0/68 0/77 0/70 0/62 0/86 0/ /78 0/73 0/78 0/55 0/63 0/84 0/ /76 م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش م ع ي ا ر GOF ب ر ا ي ب ر ا ز ش م د ل ك ل ي د ر م ش ت ر ی ا ن 0/73 و د ر م ش ت ر ی ا ن ب ر ا ب ر 0/68 ا س ت ک ه ن ش ا ن د ه ن د ه ب ر ا ز ش ق و ي م د ل م ي ب ا ش د. ن ت ا ی ج م ق ا ی س ه ا ی ن ش ا ن م ی د ه د م د ل س ا خ ت ا ر ي ت ح ق ي ق د ر گ ر و ه م ش ت ر ی ا ن م ن ا ط ق ش ه ر ی د ا ر ا ي ب ر ا ز ش م ط ل و ب ت ر و ب ا ال ت ر ي م ي ب ا ش د. ب ح ث و ن ت ی ج ه گ ی ر ی : پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ا ه د ف ب ر ر س ی ت ص و ی ر ف ر و ش گ ا ه و ک ی ف ی ت خ د م ت و ن ق ش آ ن د ر ب ا ز ا ر ی ا ب ی ت و ص ی ه ا ی ب ر ا ی م ش ت ر ی ا ن مناطق شهری د ر م ق ا ی س ه ب ا م ش ت ر ی ا ن انجام شده ا س ت. ع د م و ج و د پ ی ش ی ن ه ه ا ی د ا خ ل ی و ن و ب و د ن م و ض و ع و م ت غ ی ر ه ا ی آ ن م ه م ت ر ی ن ا ن گ ی ز ه ه ا ی ا ن ت خ ا ب م و ض و ع ب و د ن د. ک ا ال ی م و ر د ن ظ ر ب ر ا ی ب ر ر س ی د ر ا ی ن پ ژ و ه ش گ و ش ی ت ل ف ن ه م ر ا ه ا س ت ک ه ب ر ا ی ن ا س ا س م ش ت ر ی ا ن گ و ش ی ت ل ف ن ه م ر ا ه د ر و ر و س ت ا ی ی ب ن د ر ع ب ا س ب ه عنوان جامعه آ م ا ر ی پ ژ و ه ش ا ن ت خ ا ب ش د ن د ک ه ت ع د ا د 384 ن ف ر د ر ه ر گ ر و ه و ب ه م ی ز ا ن م س ا و ی و ب ه ر و ش ن م و ن ه گ ی ر ی ت ص ا د ف ی س ا د ه م و ر د ب ر ر س ی ق ر ا ر گ ر ف ت ن د. ا ب ز ا ر گ ر د آ و ر ی د ا د ه ه ا ی ا ی ن پ ژ و ه ش ش ا م ل پ ر س ش ن ا م ه ا س ت ک ه س ئ و ا ال ت آ ن ه ا ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز م و ل ف ه ه ا ی مطالعه شده د ر پ ژ و ه ش ه ا ی معتبر خارجی ا س ت خ ر ا ج گ ر د ی د. ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا ب و س ی ل ه معادالت ساختاری و ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ن ر م ا ف ز ا ر Smart-PLS ا ن ج ا م ش د. ب ر ر س ی ر و ا ی ی و پ ا ی ا ی ی و س ا ی ر پ ی ش آ ز م و ن ه ا ی ال ز م ا ن ج ا م ش د س پ س ف ر ض ی ه ه ا ی پ ژ و ه ش م و ر د آ ز م و ن ق ر ا ر گ ر ف ت. ن ت ا ی ج پ ژ و ه ش ن ش ا ن م ی د ه د د ر م و ر د م ش ت ر ی ا ن ت ص و ی ر ذ ه ن ی ف ر و ش گ ا ه ب ر ر ض ا ی ت م ش ت ر ی ا ن ا ث ر م ع ن ی د ا ر ی دارد. ضریب م س ی ر ا ی ن ر ا ب ط ه ب ر ا ب ر ب ا 0.62 و آ م ا ر ه t ن ی ز ب ر ا ب ر ب ا 3.37 ب و د ک ه د ر س ط ح ا ط م ی ن ا ن %95 ب ا م ع ن ی ا س ت. م ع ن ی د ا ر ب و د ن ا ی ن ت ا ث ی ر ر ا ا ی ن گ و ن ه م ی ت و ا ن ت ب ی ی ن ک ر د ک ه ب ر ا ی 1 - Goodness of Fit

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship Journal of Industrial/Organization Psychology ol. 5/Issue19/Summer 2014 PP: 55-68 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م. ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 6-8 5

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue.

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue. ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 335-350 ن گ ا ه ی ب ر ا ص و ل ط ر ا ح ی پ ا ر ک ه ا ی س

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information