ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

Size: px
Start display at page:

Download "ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف"

Transcription

1 ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ا ز م ن ظ ر ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی م و ر د ی : ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ) ع ا م ر ن ی ک پ و ر ا س ت ا د ی ا ر گ ر و ه ج غ ر ا ف ی ا و ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی د ا ن ش ک د ه ع ل و م ا ن س ا ن ی و ا ج ت م ا ع ی د ا ن ش گ ا ه م ا ز ن د ر ا ن ب ا ب ل س ر ا ی ر ا ن م ر ت ض ی م ه ر ع ل ی ت ب ا ر ف ی ر و ز ج ا ی ی د ا ن ش آ م و خ ت ه ی د و ر ه د ک ت ر ی ج غ ر ا ف ی ا و ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ر و س ت ا ی ی د ا ن ش گ ا ه خ و ا ر ز م ی ت ه ر ا ن ا ی ر ا ن م ر ت ض ی ر ض ا ز ا د ه د ا ن ش آ م و خ ت ه ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ج غ ر ا ف ی ا و ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی د ا ن ش گ ا ه م ا ز ن د ر ا ن ب ا ب ل س ر ا ی ر ا ن ف ا ط م ه ا ل ه ق ل ی ت ب ا ر ن ش ل ی د ا ن ش آ م و خ ت ه ک ا ر ش ن ا س ی ا ر ش د ج غ ر ا ف ی ا و ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی د ا ن ش گ ا ه م ا ز ن د ر ا ن ب ا ب ل س ر ا ی ر ا ن ت ا ر ی خ د ر ی ا ف ت :96/0/ ت ا ر ی خ پ ذ ی ر ش :96/08/ چ ک ی د ه هدف کلی ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی برقراری عدالت ا ج ت م ا ع ی و ت و ز ی ع ر ف ا ه و ثروت در ب ی ن افراد جامعه است. عدم توازن در ب ی ن مناطق در جریان ت و س ع ه م و ج ب ش ک ا ف و ت ش د ی د ن ا ب ر ا ب ر ی م ن ط ق ه ا ی م ی ش و د. ب ر ا ی ن ا س ا س م ط ا ل ع ۀ ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ا ق ت ص ا د ی اجتماعی آموزشی و رفاه م ن ط ق ه ا ی ی ک ی ا ز ا ق د ا م ا ت ا س ا س ی ب ر ا ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ی د ر ج ه ت ت ا م ی ن ر ش د ا ق ت ص ا د ی ه م ر ا ه ب ا ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی و آ ر ا ی ش ف ض ا ی ی ا ق ت ص ا د م ل ی و م ن ط ق ه ا ی ا س ت. نوشتار حاضر د ا ر ا ی رویکرد کاربردی ب و د ه و ر و ش ت ح ق ی ق پ ژ و ش ت و ص ی ف ی-ت ح ل ی ل ی م ی ب ا ش د. ب ا ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ت ک ن ی ک ه ا و م د ل ه ا ی ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی ض ر ی ب آ ن ت ر و پ ی م ر ک ب م ن ح ن ی ل و ر ن ز و ض ر ی ب ج ی ن ی د ر چ ا ر چ و ب نرمافزارهایSPSS GIS و Excel و ب ا ا س ت ف ا د ه از سیزده شاخص ب ه د ا ش ت ی-د ر م ا ن ی ب ه ت ج ز ی ه و تحلیل دادهها پ ر د ا خ ت ه میشود. دادههای م و ر د ن ی ا ز از سالنامههای آماری ی مرکز آمار ا ی ر ا ن و س ا ی ر س ا ز م ا ن ه ا ی م ر ب و ط ه گ ر د آ و ر ی ش د ه ا س ت. ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ن ش ا ن م ی د ه د ک ه مقدار ضریب پ ر ا ک ن د گ ی ه ا ی م ت ع د د خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی-د ر م ا ن ی ت ف ا و ت ز ی ا د ی ب ا ه م د ا ر ن د ب ن ح و ی ک ه مقدار ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی ا ز 0/5 ت ا 0/ س ط ح ا س ت ا ن م ت غ ی ر ا س ت. ا ز د ال ی ل ع م د ۀ ا ی ن م س ئ ل ه ت غ ی ی ر ا ت د ر ت ق س ی م ا ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی ا س ت ا ن ت ف ا و ت د ر ت ع د ا د ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ال ن ی ر ش ت ه ه ا ی م ت ع د د پ ز ش ک ی و س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی- های خصوصی د ر ب ع ض ی از شاخصها م ی ب ا ش د. ب ر ا س ا س م ق د ا ر م ر ک ب ب د س ت آ م د ه ش ه ر س ت ا ن س ا ر ی و ب ا ب ل س ر ب ه ت ر ت ی ب د ر ر د ی ف ب ر خ و ر د ا ر ت ر ی ن و محرومترین شهرستانهای ا س ت ا ن ا ز ل ح ا ظ ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی م ی ب ا ش ن د. ض ر ی ب ج ی ن ی ب د س ت آ م د ه د ر س ا ل 90 ب ی ا ن گ ر ا ی ن ن ک ت ه ا س ت ک ه ت و ز ی ع فضایی خدمات ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی در شهرستان ه ا ی ا س ت ا ن ا ز تعادل کافی ب ر خ و ر د ا ر ن ی س ت ا م ا م ح ا س ب ه ض ر ی ب آنتروپی در دهه ا خ ی ر ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ر و ن د توزیع و سازمانیابی خدمات بهداشتی- درمانی در ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ه س م ت ت ع ا د ل و ا ن ت ظ ا م ف ض ا ی ی ب ی ش ت ر د ر ج ر ی ا ن ا س ت. و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی م ا ز ن د ر ا ن. - م س ئ و ل )

2 س ع ی د ی ) 6 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 م ق د م ه ت و ز ي ع ف ض ا ي ي متعادل خدمات شهري ا ز م ه م ت ر ي ن نشانه هاي عدالت ا ج ت م ا ع ي د ر ش ه ر به شمار مي رود. عدالت ا ج ت م ا ع ي د ر ش ه ر ي ع ن ي تداوم حفظ م ن ا ف ع گروه هاي ا ج ت م ا ع ي م ت ف ا و ت ب ر ا س ا س گ س ت ر ش ب ه ي ن ه ي منابع شهري د ر آ م د ه ا و ه ز ی ن ه ه ا Gary,00:7( ). م س ئ ل هي م ه م د ر ت و ز ي ع ع ا د ال ن ه ا م ك ا ن ا ت ب ه ع ن و ا ن ر ا ه ب ر د ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ي چ گ و ن گ ي ت و ز ي ع خ د م ا ت و ت و ا ن ا ي ي ه ا ب ي ن ن و ا ح ي ش ه ر ي ا س ت. د ر و ا ق ع ت و ز ی ع م ت ن ا س ب و چ ی د م ا ن م ت ع ا د ل خ د م ا ت ش ه ر ی د ر ب ر گ ی ر ن د ه ی ت ع ی ی ن م ک ا ن ا ی ن خ د م ا ت ی ا ک ا ر ب ر ی ه ا ب ه ص و ر ت ی ا س ت ک ه ه م ه گ ر و ه ه ا ی ا ج ت م ا ع ی م ع ی ن ب ا خ ص و ص ی ا ت ف ض ا ی ی م ت ن و ع ت ا ح د ا م ک ا ن ا ز آ ن ب ه ر م ن د گ ر د ن د. م ی ز ا ن و چگونگی ت و ز ی ع خ د م ا ت ش ه ر ی م ی ت و ا ن د ن ق ش م و ث ر ی د ر ج ا ب ج ا ی ی فضایی جمعیت و ت غ ی ی ر ا ت ا ج ت م ا ع ی د ا ش ت ه ب ا ش د ( م ر ص و ص ی 8 ) :. د ر ا ی ن ر ا س ت ا ا ز نگاه جغرافیدانان ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ک ا ر ب ر د م ف ه و م ع د ل ت و ز ی ع ی ن س ب ت ب ه ث ر و ت د ا ر ا ی ی ا م ت ی ا ز ا ت و م ز ی ت ه ا ی ی ک ه د ر ی ک ج ا م ع ه ا ن ب ا ش ت ه ش د ه ا س ت ) 0 : 87. ا ز ن ق ط ه ن ظ ر ج غ ر ا ف ی ا ی ی ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ش ه ر م ت ر ا د ف ب ا ت و ز ی ع ف ض ا ی ی ع ا د ال ن ه ا م ک ا ن ا ت و م ن ا ب ع ب ی ن م ن ا ط ق م خ ت ل ف ش ه ر ی و د س ت ی ا ب ی ب ر ا ب ر ش ه ر و ن د ا ن ب ه آ ن ه ا ا س ت و ع د م ت و ز ی ع ع ا د ال ن ه آ ن ه ا ب ه ب ح ر ا ن ه ا ی ا ج ت م ا ع ی و م ش ک ال ت پ ی چ ی د ه و م ت ن و ع ف ض ا ی ی م ن ج ر خ و ا ه د ش د ( ش ر ی ف ی 6:85 ). ا ز آ ن ج ا ک ه ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ي ا ز م ف ا ه ي م ب ن ي ا د ي ن ت و س ع ه پ ا ي د ا ر ش ه ر ي ا س ت. د ر ت ب ي ي ن م ف ه و م ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ن ي ا ز ب ه ب ر ر س ي و ش ن ا خ ت م ن ا ط ق ش ه ر ي ا ز ن ظ ر ا م ك ا ن ا ت و خ د م ا ت ا و ل ي ه و ا س ا س ي ا س ت ( ع ب د ی د ا ن ش پ و ر 78 ) 7. ا ز آ ن ج ا ی ی ک ه ه د ف ا ص ل ی ت و س ع ه ح ذ ف ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا س ت ب ه ت ر ی ن م ف ه و م ت و س ع ه ر ش د ه م ر ا ه ب ا ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ا س ت. ع د م ت و ا ز ن د ر ب ی ن م ن ا ط ق در جریان ت و س ع ه موجب شکاف و ت ش د ی د ن ا ب ر ا ب ر ی م ن ط ق ه ا ی م ی ش و د ک ه خ و د م ا ن ع ی د ر م س ی ر ت و س ع ه ا س ت. ب ر ا ی ن ا س ا س م ط ا ل ع ه ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی آ م و ز ش ی و ر ف ا ه م ن ط ق ه ا ی ی ک ی ا ز ا ق د ا م ا ت اساسی ضروری ب ر ا ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و ا ص ال ح ا ت د ر ج ه ت ت ا م ی ن ر ش د ا ق ت ص ا د ی ه م ر ا ه ب ا ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی و آ ر ا ی ش ف ض ا ی ی ا ق ت ص ا د م ل ی و م ن ط ق ه ا ی م ی ب ا ش د ( م ح م د ی و د ی گ ر ا ن 9 : ) 8. ا ز ا ه م م و ا ر د ی ک ه ا م ر و ز ه د ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی د ر ج ه ت ح ل م ش ک ال ت و م ع ض ال ت ن ا ح ی ه ا ی و ش ه ر ی ن ا ش ی ا ز ر و ی ک ر د ت م ر ک ز گ ر ا ی ا ن ه ب د ا ن ت ا ک ی د م ی ش و د ت و ز ی ع ب ه ی ن ه خ د م ا ت ع م و م ی ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی و ه م چ ن ی ن ر ف ا ه ش ه ر و ن د ا ن م ی ب ا ش د ( ن س ت ر ن 80 ) 5 :. ا ز ا ی ن ر ه گ ذ ر د ر م و ر د ت و ز ی ع ب ه ی ن ه خ د م ا ت ر س ا ن ی ن ا ح ی ه ا ی ت و ج ه ب ه ر و ی ک ر د ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی و م ن ط ق ه ا ی ا م ر ی ب س ی ا ر م ه م م ی ب ا ش د چ ر ا ک ه ا س ا س ن ظ ر ی ه ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ب ر ا ی ن ا ص ل ا س ت و ا ر ا س ت ک ه ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی ج ا م ع ه ب ر س ا ز م ا ن ف ض ا ی ی آ ن ت ا ث ی ر د ا ر د و ن ی ز ه ر گ و ن ه ت غ ی ی ر د ر س ا ز م ا ن ف ض ا ی ی د ر ر و ا ب ط ا ق ت ص ا د ی- ا ج ت م ا ع ی و ت و ز ی ع د ر آ م د د ر ج ا م ع ه ا ث ر م س ت ق ی م د ا ر د ( ه ا ر و ی 76 ) 0 :. آ گ ا ه ی و ش ن ا خ ت ا ز و ض ی ع ت ب ر خ و ر د ا ر ی و ی ا م ی ز ا ن د س ت ر س ی ف ض ا ی ی ا ز ا م ک ا ن ا ت و خ د م ا ت ر ف ا ه ا ج ت م ا ع ی و ت و ز ی ع ف ض ا ی ی م ن ا س ب آ ن ه ا د ر س ط ح ک ش و ر و ش ه ر س ت ا ن ه ا ب ا ه د ف ش ن ا خ ت ک م ب و د ه ا و س ا م ا ن د ه ی ف ض ا ی ی م ن ا س ب آ ن ه ا ا ز ا ه م ی ت و ا ر ز ش ب ا ال ی ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت ( د ا د ا ش پ و ر و ر س ت م ی 90 ) :. د ر ا ي ر ا ن ن ي ز ت ف ا و ت ه ا و ن ا ب ر ا ب ر ي ه ا ي ن ا ح ی ه ا ي ب ا ن ر خ ن گ ر ا ن ك ن ن د ه ا ي د ر ح ا ل ا ف ز ا ي ش ب و د ه ا س ت ا ي ن و ض ع ي ت ب ه ب ر و ز مشكالت جدي ن ظ ي ر م ه ا ج ر ت ا ز م ن ا ط ق م ح ر و م ب ه ن و ا ح ي ب ر خ و ر د ا ر و ت و س ع ه ي ا ف ت ه ت ر منجر شده ا س ت.)Noorbakhsh,00( گ ز ا ر ش ت و س ع ة ا ن س ا ن ي د ر ا ي ر ا ن )999( ب ه ت ب ي ي ن ا ي ن تفاوت ها پ ر د ا خ ت ه و ي ك ي ا ز م ه م ترين سياستهاي ت و س ع ة ا ن س ا ن ي د ر برنامة سوم توسعه را ت و ج ه ب ه ب ر ن ا م ه ر ي ز ي ف ض ا ي ي ب ه ع ن و ا ن ي ك ب ر ن ا م ة ب ل ن د م د ت ب ر ا ي ت ح ق ق ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ي و ت ع ا د ل م ن ط ق ه ا ی م ع ر ف ی م ی ک ن د) PBOIRI and

3 ت ق و ا ی ی- ( ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی... 7 )UN,999. ه م چ ن ی ن ه م ا ن ن د ا ک ث ر ک ش و ر ه ا ی د ر ح ا ل ت و س ع ه د ر ا ی ر ا ن ی ک ی ا د و م ن ط ق ه و ی ا ن ه ا ی تا ا چ ن د م ن ط ق ه د ا ر ا ی م س ئ و ل ی ت ا ص ل ی د ر ز م ی ن ۀ ا ی ج ا د د ر آ م د و ت و ل ی د م ل ی و ب ر خ و ر د ا ر ا ز خ د م ا ت ع م و م ی ب و د ه ک ه ب ه ق ی م ت ع ق ب ن گ ه د ا ش ت ن م ن ا ط ق د ی گ ر ب و د ه ا س ت. د ر واقع چنین ب ن ظ ر م ی ر س د ک ه ب ه د ال ی ل م خ ت ل ف د ر ب ر خ ی ا ز م ن ا ط ق ا ی ر ا ن ب ه ل ح ا ظ ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز ه ا ی م ت ع د د ت و س ع ه ن ظ ی ر ه ا ی آ م و ز ش ی ب ه د ا ش ت ی ص ن ع ت ی م س ک ن و غ ی ر ه ا ز ت و ز ی ع ف ض ا ی ی ن ا ه م گ و ن ی ب ر خ و ر د ا ر م ی ب ا ش د. ا ز ا ی ن ر و ب ن ا ب ه ا ه م ی ت م س ئ ل ه ت ح ق ی ق ح ا ض ر ن ی ز ب ا ه د ف ب ن ی ا د ی س ع ی د ر ش ن ا خ ت چ گ و ن گ ی ت و ز ی ع ف ض ا ی ی و و ا ک ا و ی ن ا ب ر ا ب ر ی م ن ط ق ه ا ی د ر زمینۀ خدمات بهداشتی- د ر م ا ن ی در شهرستانهای م خ ت ل ف ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ا ر د. د ر و ا ق ع پژوهش حاضر ب ه ا ی ن پ ر س ش پاسخ خواهد گ ف ت ک ه آ ی ا پ ر ا ک ن ش فضایی خدمات بهداشتی- د ر م ا ن ی در شهرستان ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ا ز ت و ز ی ع م ت ع ا د ل ب ر خ و ر د ا ر ه س ت ی ا خ ی ر م ب ا ن ی ن ظ ر ی و پ ی ش ی ن ه ع د ا ل ت ف ض ی ل ت ی ا س ت م ر ت ب ط ب ا نظم خوب و ن ظ ا م م ط ل و ب ( پ و ال د ی : ب ه ع ب ا ر ت ی ع د ا ل ت ت ع د ی ل ق و ه ع م لی ر ه و ت ه ذ ی ب آ ن ا س ت ک ه ا ز م ه م ت ر ی ن ف ض ا ی ل ا خ ال ق ی ا س ت و ب س ت ر ک م ا ال ت م ع ر ف ی ش د ه ا س ت ( ح ا ف ظ ن ی ا ء و د ی گ ر ا ن 9 : ) 9. د ر و ا ق ع د ر ا د ب ی ا ت ت و س ع ه ا ص ل ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ب ر ا ب ر ی ج ن س ی ت ی ص ل ح و ا م ن ی ت و د س ت ر س ی ب ه ا ط ال ع ا ت م ع ت ب ر ب ه ع ن و ا ن ا ص و ل ا س ا س ی ف ر آ ی ن د ت و س ع ه پ ا ی د ا ر م ی ب ا ش د) 9 (filho, :000. ا ز م ی ا ن گ س ت ر ه ه ا ی م ف ه و م ی ع د ا ل ت ع د ا ل ت ت و ز ی ع ی ب ی ش ت ر ی ن س ا ز گ ا ر ی م ف ه و م ی ر ا ب ا ج غ ر ا ف ی ا د ا ر د. ا ی ن گ و ن ه ع د ا ل ت ب ر ت و ز ی ع ب ر ا ب ر ف ر ص ت ه ا و م ن ا ب ع د ر م ی ا ن ا ف ر ا د م ل ت ا ق ش ا ر گ و ن ا گ و ن ا ج ت م ا ع ی و ن و ا ح ی م خ ت ل ف د ر گ س ت ر ه م ل ی ا ش ا ر ه د ا ر د. ا ز ن ظ ر " د ی و ی د هاروی" ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی و م ن ط ق ه ا ی ب ا ی د ت خ ص ی ص م ن ط ق ه ا ی م ن ا ب ع ر ا ب ه گ و ن ه ا ی ه د ا ی ت ک ن د ک ه ا ف ر ا د ب ا ک م ت ر ی ن ش ک ا ف و ا ع ت ر ا ض ن س ب ت ب ه استحقاق حقوق خود م و ا ج ه ب ا ش ن د. ا ز ن ظ ر و ی م ف ه و م ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ر ن ه ا ی ت ی ع ن ی «ت و ز ی ع ع ا د ال ن ه ا ز ط ر ی ق ع ا د ال ن ه» ( ه ا ر و ی 79 ) :. د ر ک ص ح ی ح ح و ز ه م ع ن ا ی ی ع د ا ل ت ف ض ا ی ی م ش ر و ط ب ر د ر ک ر ا ب ط ه م ت ق ا ب ل س ی ا س ت و ف ض ا س ت د ر و ا ق ع ع د ا ل ت ف ض ا ی ی ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ب ر ا ب ر ی ن س ب ی ه ا ی ت و س ع ۀ ج ا م ع ( ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی س ی ا س ی ف ر ه ن گ ی ا م ن ی ت ی... ) د ر م ک ا ن ه ا و ف ض ا ه ا ی ج غ ر ا ف ی ا ی ی ی ک ک ش و ر ب ا ه ا ی ت و س ع ه م ت ن ا ظ ر آ ن د ر س ط ح م ل ی ه م ا ن ک ش و ر ( ح ا ف ظ ن ی ا و د ی گ ر ا ن 9 ) 89 :. ع د ا ل ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی ب ه م ط ا ل ع ه ت ب ع ی ض م ح ی ط ی ت ب ع ی ض ط ب ق ا ت ی و ا ک و ل و ژ ی س ی ا س ی ک ه ا ز ب ب ع د م ح ی ط ی ز م ی ن ه س ا ز پ ی د ا ی ش جنبشه ا ی ا ج ت م ا ع ی د ر ج ا ه ا ی ی چ و ن ا ی ا ال ت م ت ح د ه و ک ش و ر ه ا ی ج ه ا ن س و م ب و د ه ا س ت م ی پ ر د ا ز د ( ک ا و ی ا ن ی ر ا د 8:8 ). ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ب ه ل ح ا ظ ج غ ر ا ف ی ا ی ی و ف ض ا ی ی ت و ز ی ع م ن ا ب ع ع م و م ی با سیاستها و خطمشیهای ا ج ت م ا ع ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ی ب ا ش د ( م ر ص و ص ی :8 ). د ر ک ل ه د ف ا ز س ی ا س ت ه ا ی ع د ا ل ت ج و ی ا ن ه ت و س ع ه م ت ع ا د ل ا ی ج ا د ش ر ا ی ط و ا م ک ا ن ا ت ی ک س ا ن و ه م گ ن د ر ه م ه م ن ا ط ق م ی ب ا ش د و ب ه ن و ع ی ی ک پ ا ر چ گ ی م ل ی ر ا د ر پ ی د ا ر د. و ب ا ل ع ک س ع د م ا ت خ ا ذ ر و ی ک ر د ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ر ب ر ن ا م ه ت و س ع ه ا ج ت م ا ع ی - ا ق ت ص ا د ی م و ج ب گ س س ت ف ض ا ی ی م ی ش و د. و ک ی و م ر ث ی ( 90 ) د ر پ ژ و ه ش ی ب ا ع ن و ا ن س ط ح ب ن د ی م ح ال ت ش ه ر ی ب ر ا س ا س م ی ز ا ن ب ه ر ه م ن د ی ا ز ا م ک ا ن ا ت و خ د م ا ت ش ه ر ی ب ا ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ت ک ن ی ک TOPSIS م ط ا ل ع ه م و ر د ی : م ح ال ت ش ه ر آ ب ا د ه م ح ال ت چ ه ا ر د ه گ ا ن ه ش ه ر آ ب ا د ه ر ا ا ز ن ظ ر م ی ز ا ن د س ت ی ا ب ی ا ف ر ا د ب ه ا م ک ا ن ا ت و خ د م ا ت ش ه ر ی س ط ح ب ن د ی ک ر د ه ا ن د. ب ر ر س ی ن ت ا ی ج ح ا ص ل ا ز م ی ز ا ن

4 ب ه 8 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 ب ر خ و ر د ا ر ی م ح ال ت ش ه ر ی آ ب ا د ه ا ز ا م ک ا ن ا ت و خ د م ا ت ش ه ر ی ح ا ک ی ا ز آ ن ا س ت ک ه د ر ب ی ن م ح ال ت ش ه ر ی ا ز ن ظ ر م ی ز ا ن د س ت ی ا ب ی ب ه ا م ک ا ن ا ت و خ د م ا ت ش ه ر ی ت ف ا و ت ف ا ح ش ی ب ر ق ر ا ر ا س ت. - ی ک ی د ی گ ر ا ز ت ح ق ی ق ا ت ی ک ه د ر ا ی ن ز م ی ن ه ا ن ج ا م ش د ه ا س ت " س ن ج ش م ی ز ا ن ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی ب خ ش ب ه د ا ش ت و د ر م ا ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ي ا س ت ا ن ز ن ج ا ن" ا س ت ک ه ا ز س و ي ج ع ف ر ي و ه م ک ا ر ا ن ش ت ه ی ه ش د ه ا س ت. ا ی ن ت ح ق ی ق ک ه د ر س ا ل 9 ب ا ک م ک ر و ش ت ا ک س و ن و م ی ت د و ی ن ش د ه ا س ت ب ه ا ی ن ن ت ی ج ه ر س ی د ه ا س ت ک ه ا ز ن ظ ر س ط ح ن س ب ی ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی د ر ب خ ش ب ه د ا ش ت و د ر م ا ن ش ه ر س ت ا ن ز ن ج ا ن ب ا م ی ز ا ن د ر ج ه ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی 0 65 ن س ب تا ا ت و س ع ه ی ا ف ت ه ش ه ر س ت ان ه ا ي م ا ه ن ش ا ن ط ا ر م و ا ب ه ر ب ه ت ر ت ی ب ب ا م ی ز ا ن د ر ج ه ت و س ع ه یافتگی ک م ت ر ت و س ع ه یافتگی 0 65 ن س ب تا ا ت و س ع ه ی ا ف ت ه ه س ت ن د و ش ه ر س ت ا ن خ د ا ب ن د ه ب ا م ی ز ا ن د ر ج ه ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی ش ه ر س ت ا ن ت و س ع ه ن ی ا ف ت ه ا س ت ا ن م ی ب ا ش د. تحقيق حاضر ب ه ل ح ا ظ م ا ه ی ت ا ز ن و ع ك ا ر ب ر د ي - ت و س ع ه ا ي م ی ب ا ش د ا ط ال ع ا ت م و ر د ن ي ا ز پ ژ و ه ش ا ز ر و ش ه ا ي م خ ت ل ف ك ت ا ب خ ا ن ه ا ي ا س ن ا د ي و م ي د ا ن ي گ ر د آ و ر ی ش د ه ا س ت. و ب ه ل ح ا ظ ر و ش ی ب ر ر س ي ا ز ن و ع ت و ص ي ف ي- ت ح ل ي ل ي ا س ت. ج ا م ع ه آ م ا ر ي آ ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ن و ز د ه گ ا ن ۀ ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن م ی ب ا ش د ج م ع آ و ر ي ش د ه ب ر ا ی س ن ج ش ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی ب ا ت و ج ه ب ه ا م ک ا ن ا ت ا ط ال ع ا ت ی و آ م ا ر ه ا ی م و ج و د و ق ا ب ل د س ت ر س د ر ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ش ا م ل : ت ع د ا د ب ی م ا ر س ت ا ن ب ه ا ز ا ی ه ر ص د ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د ت خ ت ب ی م ا ر س ت ا ن ب ه ا ز ا ی ه ر د ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د پ ز ش ک ع م و م ی ب ه ا ز ا ی ه ر د ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د پ ز ش ک م ت خ ص ص ب ه ا ز ا ی ه ر پ ن ج ا ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د د ا ر و خ ا ن ه ب ه ا ز ا ی ه ر د ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د آ ز م ا ی ش گ ا ه ب ه ا ز ا ی ه ر د ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د م ر ا ک ز ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ب ه ا ز ا ی ه ر د ه ه ز ا ر ن ف ر تعداد خانه ب ه د ا ش ت ر و س ت ا ی ی ف ع ا ل ب ه ا ز ا ی ه ر پ ن ج ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د م ر ا ک ز پ ر ت و ن گ ا ر ی ب ه ا ز ا ی ه ر پ ن ج ا ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د م ر ک ز ت و ا ن ب خ ش ی ب ه ا ز ا ی ه ر پ ن ج ا ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د پ ی ر ا پ ز ش ک ی ب ه ا ز ا ی ه ر د ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د د ن د ا ن پ ز ش ک ب ه ا ز ا ی ه ر پ ن ج ا ه ه ز ا ر ن ف ر ت ع د ا د د ا ر و س ا ز ب ه ا ز ا ی ه ر پ ن ج ا ه ه ز ا ر ن ف ر د ر ه ر ی ک ا ز ش ه ر س ت ا ن ه ا م ي ب ا ش د ( ت ق د ی س ی و د ی گ ر ا ن 9: ) 57. د ر ج ه ت ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ا د ه ه ا د ر گ ا م ن خ س ت ب ر ا ی س ن ج ش ی ت ف ا و ت م ن ط ق ه ا ی د ر ا ر ت ب ا ط ب ا پ ر ا ک ن ش ف ض ا ی ی ه ر ی ک ا ز ه ا ا ز ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر (C.V) استفاده شده ا س ت. ه ر چ ه ض ر ی ب ت غ ی ی ر ب ز ر گ ت ر ب ا ش د ب ی ا ن گ ر ن ا ب ر ا ب ر ی ب ی ش ت ر د ر ت و ز ی ع آ ن م ت غ ی ر د ر س ط ح ن ا ح ی ه ا ی ی ا م ل ی م ی ب ا ش د و ب ا ل ع ک س ( ا ف ر ا خ ت ه 0:78 ). د ر گ ا م د و م ا ز طريق شاخص مرکب( Z-score ) م ح ا س ب ه ر ت ب ه ه ر ی ک ا ز ش ه ر س ت ا ن ه ا ب ه ل ح ا ظ ب ر خ و ر د ا ر ي ا ز ا م ك ا ن ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی د ر ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن پ ر د ا خ ت ه ش د ه ا س ت. د ر ا ی ن ه ر چ ه م ی ز ا ن م ر ک ب ب ی ش ت ر ب ا ش د م ن ط ق ه ا ی م و ر د ن ظ ر ت و س ع ه ی ا ف ت ه ت ر و ب ت د ر ی ج ب ه ص ف ر و ا گ ر منفی شود ت و س ع ه ن ی ا ف ت ه م ی ب ا ش د ( ه م ا ن : 0 ). د ر ن ه ا ی ت د ر ش ن ا خ ت روند سازمانيابي گام سوم از ضريب آنتروپي 5 و ضریب جینیبراي ف ض ا ی ی ا م ك ا ن ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی د ر د ه ه ا خ ي ر استفاده شده ا س ت. ا ی ن م د ل م ع ی ا ر ی ا س ت ب ر ا ی. م ن ظ و ر ج م ی ع ت ک ل ش ه ر س ت ا ن ا س ت.. م ن ظ و ر ا ز ت ع د ا د ت خ ت ت خ ت ف ع ا ل م ی ب ا ش د ک ه ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ت ع د ا د ت خ ت ت ب ی م ا ر ا ن ن ب س ت ر ی ق ا ب ل ن د س ت ر س د ر ی ک ب ی م ا ر س ت ا ن چ ه خ ا ل ی و چ ه پ ر د ر ه ر ر و ز م و ر د ن ظ ر. ب ی م ا ر س ت ا ن د ر ا ی ن ا ی ن ج ا ش ا م ل ب ی م ت ر س ت ا ن ب ی م ا ر س ت ا ن و ز ا ی ش گ ا ه و ز ا ی ش گ ا ه م ی ب ا ش د G= + {XXYY (NN )YY + YY nn )}, yy N nn yy <yy<.<yy nn n n i= (xi x ) n i= xi n c. v =. x x Z = ss..

5 م ن ب ع : ن گ ا ر ن د گ ا ن)) ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی... 9 س ن ج ش ن ح و ه ت و ز ی ع ی ک م ت غ ی ر د ر ن ا ح ی ه ک ه م ی ت و ا ن د د ر ت ش خ ی ص ت ع ا د ل ف ض ا ی ی م و ر د ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر گ ی ر د ( ه م ا ن : ). ا ر ز ش م ق د ا ر آ ن ت ر و پ ی ا ز ص ف ر ت ا م ق د ا ر Ln(k) م ی ب ا ش د ( ح ک م ت ن ی ا 90 ) 6 :. ه ر چ ه م ق د ا ر آ ن ت ر و پ ی ب ه م ق د ا ر Ln(k) ن ز د ی ک ت ر ب ا ش د ت و ز ی ع ف ض ا ی ی م ت غ ی ر م و ر د ن ظ ر ن ا م ت ع ا د ل ت ر ا س ت. م ح د و د ه م و ر د م ط ا ل ع ه ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ر ش م ا ل ك ش و ر ا ي ر ا ن و ب ا و س ع ت ي معادل 756/ ك ي ل و م ت ر م ر ب ع ح د و د /6 د ر ص د ا ز م س ا ح ت ك ش و ر ر ا د ر ب ر د ا ش ت ه و ه ج د ه م ي ن ا س ت ا ن ا ز ا ي ن ح ي ث د ر ك ش و ر م ح س و ب م ي گ ر د د. م ح د و د ه ج غ ر ا ف ي ا ي ي پ ژ و ه ش ح ا ضر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن م ی ب ا ش د ( ا ز آ ن ج ا ک ه م ی ا ن د و ر و د و ع ب ا س آ ب ا د ب ه ت ا ز گ ی ش ه ر س ت ا ن ش د ه ا ن د و د ر سرشماریهای سالهای ا خ ی ر ب ط و ر م س ت ق ل آ م ا ر گ ی ر ی ن ش د ه ا ن د ا ز ا ی ن ر و د ر م ح ا س ب ا ت پژوهش حاضر ا ی ن دو شهرستان ا ت خ ا ذ ن ش ده ا ن د ). براساس سرشماري سال 90 ت ج م ع ي ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ا ل غ ب ر 055 ن ف ر م ي ب ا ش د ك ه ت ق ر ي ب ا ا / د ر ص د ا ز ج م ع ي ت ك ل ك ش و ر ر ا ت ش ك ي ل م ي د ه د. 5/6 د ر ص د ا ز ک ل ج م ی ع ت ا س ت ا ن د ر ن ق ا ط ر و س ت ا ی ی و 56/ د ر ص د د ر ن ق ا ط ش ه ر ی س ا ک ن ا ن د ( س ا ل ن ا م ه آ م ا ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن 90 ). م ا ز ن د ر ا ن ب ر ا س ا س آ خ ر ي ن ت ق س ي م ا ت ك ش و ر ي د ا ر ا ي 9 ش ه ر س ت ا ن 5 ش ه ر 50 ب خ ش د ه س ت ا ن و 697 آ ب ا د ي م یب ا ش د. ن ق ش ه - ن ق ش ه ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ج د و ل - م ش خ ص ا ت ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ن و ز د ه گ ا ن ۀ ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ر د ی ف ش ه ر س ت ا ن ت ع د ا د ج م ی ع ت ت ع د ا د ب خ ش ت ع د ا د ش ه ر م س ا ح ت ( ه ک ت ا ر ) ر د ی ف ش ه ر س ت ا ن ت ع د ا د ج م ی ع ت ت ع د ا د ب خ ش ت ع د ا د ش ه ر م س ا ح ت ( ه ک ت ا ر ) 00 07/ آ م ل 6775 ع ب ا س آ ب ا د 58/ / 7 6 ب ا ب ل 6959 ف ر ی د و ن ک ن ا ر

6 50 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 ب ا ب ل س ر 6/5 750 ق ا ئ م ش ه ر 99/ 955 ب ه ش ه ر 6/ گ ل و گ ا ه 5/ 96 ت ن ک ا ب ن 5 5 7/ 979 م ح م و د آ ب ا د 6/ ج و ی ب ا ر /5 709 م ی ا ن د و ر و د 6/9 690 چ ا ل و س / 86 ن ک ا 58/ ر ا م س ر /8 686 ن و ر س ا ر ی 9 9 8/ ن و ش ه ر 76/ ی ا ف ت ه ه ا س و ا د ک و ه م ج م و ع م ن ب ع: ا س ت خ ر ا ج ن گ ا ر ن د گ ا ن ا ز س ا ل ن ا م ه آ م ا ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن / ت و ا ز ن د ر ت و ز ی ع ج غ ر ا ف ی ا ی ی ه ر ی ک ا ز ه ا ی خ د م ا ت ی ب ه د ا ش ت ی ا ز ا ه م ا ه د ا ف ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی د ر ز م ی ن ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی س ال م ت ا ن ت ظ ا م ب خ ش ی ی د ر ه د ف م ه م ت ر ی ن چ ر ا ک ه م ی ب ا ش د و ع د ا ل ت ت ا م ی ن ا م ک ا ن ا ت و خ د م ا ت ف ض ا ی ی د س ت ر س ی ی ک س ا ن م ی ب ا ش د. د ر ا ی ن ر ا س ت ا ب ر ا ی س ن ج ش چ گ و ن گ ی ت و ز ی ع خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی د ر ه ا ی گ و ن ا گ و ن ا ز ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی C.V( ) ک م ک گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت. چ گ و ن گ ی پ ر ا ک ن د گ ی ه ا ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی-د ر م ا ن ی د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن ب ا م ح ا س ب ه ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی د ر ن و ش ت ا ر ح ا ض ر م ع ل و م گ ر د ی د ک ه س ر ا ن ه د ا ر و س ا ز ی س ر ا ن ه د ن د ا ن پ ز ش ک و س ر ا ن ه پ ز ش ک م ت خ ص ص ب ه ت ر ت ی ب ب ا مقدار ضریب تغییرپذیری 0/ و 0 8/ و 0/59 ب ی ش ت ر ی ن م ق د ا ر ر ا ب ه خ و د ا خ ت ص ا ص د ا د ه ا ن د. ا ی ن م س ئ ل ه ب ی ا ن گ ر ا ی ن ا س ت ک ه ا ی ن س ه ب ی ش ت ر ی ن ت ف ا و ت ب ی ن م ن ط ق ه ا ی ر ا د ر ت و ز ی ع م ن ط ق ه ا ی د ا ر ن د و ت و ج ه ه ر چ ه ب ی ش ت ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ا ن س ال م ت ر ا م ی ط ل ب د ک ه د ر ج ه ت ن ظ م ب خ ش ی ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ب ه ا ی ن س ه ت و ج ه ب ی ش ت ر ی ن م ا ی ن د. د ر ا د ا م ۀ ت ح ل ی ل ه ا م ح ا س ب ا ت چ ن ی ن ن ش ا ن م ی د ه د ک ه س ر ا ن ه پ ز ش ک ع م و می س ر ا ن ه آ ز م ا ی ش گ ا ه و س ر ا ن ه م ر ا ک ز ب ه د ا ش تی-د ر م ا ن ی ه ر س ه ب ا م ق د ا ر م س ا و ی 0/5 و ض ی ع ت م ط ل و ب ت ر ی ن س ب ت ب ه د ی گ ر ه ا د ا ر ا م ی ب ا ش ن د. ج د و ل ش م ا ر ه : ه ا ی ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ب ه ت ف ک ی ک ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ن ف ر 0000 ن ف ر ر د ی ف ش ه ر س ت ا ن ت ع د ا د آ ز م ا ی ش گ ا ه ب ه ا ز ا ی ه ر 0000 ن ف ر ب ه ف ع ا ل ر و س ت ا ی ی ب ه د ا ش ت ت ع د ا د خ ا ن ه ا ز ا ی ه ر 5000 ن ف ر ت ع د ا د م ر ا ک ز ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ب ه ا ز ا ی ه ر 0000 ن ف ر ت ع د ا ت خ ت ب ی م ا ر س ت ا ن ی ب ه ا ز ا ی ه ر ت ع د ا د ب ی م ا ر س ت ا ن ب ه ا ز ا ی ه ر ن ف ر ت ع د ا د د ن د ا ن پ ز ش ک ب ه ا ز ا ی ه ر ن ف ر ت ع د ا د پ ی ر ا پ ز ش ک ا ن ب ه ا ز ا ی ه ر 0000 ن ف ر ه ر ا ز ا ی ب ه ع م و م ی پ ز ش ک ت ع د ا د 0000 ن ف ر ت ع د ا د پ ز ش ک م ت خ ص ص ب ه ا ز ا ی ه ر ت ع د ا د م ر ک ز ت و ا ن ب خ ش ی ب ه ا ز ا ی ه ر ن ف ر ت ع د ا د پ ر ت و ن گ ا ر ی ب ه ا ز ا ی ه ر ن ف ر ن ف ر 0000 ه ر ا ز ا ی ب ه ر و د خ ا ن ه ت ع د ا د ت ع د ا د د ا ر و س ا ز ب ه ا ز ا ی ه ر ن ف ر 0/7 /6 6/ /5 9/9 /6 /5 / 0/77 /0 / /6 آ م ل 0/86 /0 9/79 6/8 /9 7/ 7/55 / /59 0/95 /88 / 9/95 ب ا ب ل /7 0/8 0/85 5/0 /5 /8 /85 / /08 0/7 /9 /0 5/5 ب ا ب ل س ر /7 0/96 /9 8/09 /6 /8 / / /08 /08 /7 /6 8/8 ب ه ش ه ر /56 0/77 /56 /86 /69 5/9 /8 /0 / 0/5 /6 /8 8/88 5 ت ن ک ا ب ن 0/5 0/7 / 8/76 /6 0/98 /55 / /7 0/7 / /7 /6 6 ج و ی ب ا ر / 0/8 / 9/6 /7 5/87 /88 / /79 /05 /5 /5 5/5 7 چ ا ل و س / 0/7 /6 5/ / /7 6/6 / /6 /0 /9 /6 6/7 8 ر ا م س ر /9

7 ت ا- ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی... 5 ا ز م ن ب ع : س ا ل ن ا م ه آ م ا ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن 90 و ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 96 ب ا ا س ت ن ا د ب ه ی ا ف ته ه ا ی ت ح ق ی ق م ی ت و ا ن ع و ا م ل ذ ی ل ر ا د ر ت ف ا و ت ه ا ی اشاره شدۀ ف و ق م و ث ر دانست : شاخصهای ن ظ ی ر ت ع د ا د پ ز ش ک ع م و م ی و ت ع د ا د پ ی ر ا پ ز ش ک ک ه ر و ن د ت و ز ی ع م ت ع ا د ل ت ر ی د ا ر ن د ب ن ظ ر م ی ر س د ع ل ت ش ت ع د د و ف ز و ن ی ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ل د ا ن ش گ ا ه ه ا ک ه ا س ت ا ی ن ب ی ا ن گ ر آ م ا ر ه ا چ ر ا ک ه م ی ب ا ش د ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ل ن ظ ی ر ر ش ت ه ه ا ی ی د ر د ا ن ش گ ا ه ی د ن د ا ن پ ز ش ک ی پ ز ش ک ی د ر س ط ح ت خ ص ص و ف و ق ت خ ص ص و د ا ر و س ا ز ی ن س ب ت ب ه ر ش ت ه ه ا ی م ذ ک و ر ک م ت ر ا س ت ک ه ه ن و ز ک م ب و د ن ی ر و ی آ م و ز ش د ی د ه د ر ا ی ن ز م ی ن ه ه ا م ش ا ه د ه م ی ش و د و ه م ی ن ت ع د ا د ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ال ن ی ف ع ل ی د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ی ش ر و ع ب ه ک ا ر م ی ک ن ن د ک ه احتمال سودآوری ب ی ش ت ر ی ب ر ا ی آ ن ه ا و ج و د د ا ر د. ا ز ا ی ن ر و گ ا م ا و ل د ر ج ه ت ک ا س ت ن ت ف ا و ت ه ا ب ا ی د د ر ج ه ت ا ف ز ا ی ش ک م ی و ک ی ف ی ن ی ر و ه ا ی آ م و ز ش د ی د ه د ر ز م ی ن ه ه ا ی م و ر د ا ش ا ر ه ب ا ش د. ا ز ج م ل ه ع و ا م ل ا ی ن ت ف ا و ت ه ا ت غ ی ی ر ا ت م ر ز ه ا ی س ی ا س ی ش ه ر س ت ا ن ه ا و ت ق س ی م ب ن د ی ه ا ی ج د ی د ا س ت ک ه م و ج ب ب ه م ر ی خ ت ن ت ع ا د ل ت و ز ی ع ه ا ی م ت ع د د بهداشتی- د ر م ا ن ی د ر ا س ت ا ن ش د ه و ت ا ش ک ل گ ی ر ی ت ع ا د ل م ج د د ن ی ا ز ب ه ز م ا ن و م د ی ر ی ت ص ح ی ح د ا ر د. چ ن ی ن ب ن ظ ر م ی ر س د ک ه س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی خ ص و ص ی ا ف ر ا د د ر ز م ی ن ه ه ا ی ت ا س ی س د ا ر و خ ا ن ه آ ز م ا ی ش گ ا ه و م ر ا ک ز ت و ا ن ب خ ش ی ک ه د خ ا ل ت ا ی ن گ و ن ه س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی د ر ا ی ن ز م ی ن ه ه ا ب ی ش ت ر ا ز ب خ ش ه ا ی ی ن ظ ی ر بیمارستان هست ت ا ث ی ر م ث ب ت ی ب ر ک ا ه ش ت ف ا و ت ه ا ی بین شاخصها ب ه ل ح ا ظ پ ر ا ک ن د گ ی د ا ش ت ه ا س ت. ا ز س و ی ی ا ی ج ا د خ ا ن ه ب ه د ا ش ت ر و س ت ا ی ی و م ر ا ک ز ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ا ز ج م ل ه ش ع ا ر ه ا ی خ د م ا ت ر س ا ن ی ه م گ ا ن ی ب ه م ن ا ط ق م ح ر و م د ر س ا ل ه ا ی ب ع د ا ز ا ن ق ال ب ب و د ه ا س ت ک ه ا ی ن ا م ر د ر س ر ا س ر ا س ت ا ن ا ت ف ا ق ا ف ت ا د ه و ب ا ل ط ب ع ت ف ا و ت ه ا ی ا ی ن ه ا ک م ت ر م ی ب ا ش د ( د ا د ه ه ا ی م ی د ا ن ی 9 ). چ گ و ن گ ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی ب ی ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن ب ه ل ح ا ظ ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی - د ر م ا ن ی د ر ج ه ت ر س ی د ن ب ه ه د ف ر ت ب ه ب ن د ی و ب ی ا ن م ی ز ا ن ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ب ی ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ه ل ح ا ظ ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ا ز م ر ک ب standard( ) Z ب ه ر ه گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت. ه م ا ن ط و ر ک ه ا ز ج د و ل ش م ا ر ۀ ب ی ن م ر ک ب م ی ز ا ن م ی ش و د ب ر د ا ش ت ش ه ر س ت ا ن ه ا ی /7 ا ز م ا ز ن د ر ا ن ا س ت ا ن ه ف د ه گ ا ن ه 9 س ا ر ی 6/5 / 9/ /7 9/68 6/66 / /5 0/98 /8 / /8 /8 0 س و ا د ک و ه 0/7 / 8/58 6/0 /77 /9 / /7 /7 6/ /9 6/6 /7 ع ب ا س آ ب ا د /78 /78 7/9 /6 7/8 /56 0/89 0/89 0/89 /5 / / /78 ف ر ی د و ن ک ن ا ر 0/5 /8 / / 5/9 /9 /5 /5 0/7 / /5 /6 0/67 ق ا ئ م ش ه ر /5 /6 5/7 5/57 6/ /5 /6 /5 0/76 /0 /0 6/08 /5 گ ل و گ ا ه /65 /86 5/85 / / / / / / 0/ /98 7/ / 5 م ح م و د آ ب ا د / /89 9/8 /5 /8 /7 /6 0/9 0/66 /5 /79 5/96 /89 6 م ی ا ن د و ر و د 0/7 /88 / /6 8/9 0/9 /6 / 0/9 /5 /79 9/7 0/9 ن ک ا 7 /6 / /08 /6 7/7 /5 /68 0/ 0/67 /6 /65 6/66 0/86 ن و ر 8 /9 /59 8/5 /86 0/7 /0 /7 / 0/88 / /6 /56 /6 9 ن و ش ه ر / / 0/7 0/98 6/ /75 0/57 0/ 0/ 0/9 0/ 7/ 0/7 0 م ی ا ن گ ی ن /9 /59 8/5 /86 0/7 /0 /7 / 0/88 / /6 /56 /6 ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر / 0/0 / 0/8 0/7 0/7 0/98 0/5 6/ 0/59 /75 0/ 0/57 0/ 0. 0/7 0/ 0/5 0/9 0/ 0/ 0/5 7/ 0/58 0/7 0/ cv /7 م ت غ ی ر ا س ت. ش ه ر س ت ا ن س ا ر ی و س و ا د ک و ه ب ه ت ر ت ی ب ب ا ال ت ر ی ن م ق د ا ر د ا ر ا م ی ب ا ش ن د و ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ب ا ب ل س ر و ق ا ئ م ش ه ر ن ی ز ب ه ت ر ت ی ب

8 5 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 ک م ت ر ی ن م ق د ا ر م ر ب و ط ب ه م ر ک ب ر ا د ا ر ا م ی ب ا ش ن د. ب ن ظ ر م ی ر س د ش ه ر س ت ا ن س ا ر ی ب ه خ ا ط ر د ا ر ا ب و د ن م ز ی ت م ر ک ز ی ت ا س ت ا ن ت و ا ن س ت ه د ر د و ر ه ه ا ی ز م ا ن ی م خ ت ل ف خ د م ا ت ب ی ش ت ر ی ر ا ب ه خ و د ا خ ت ص ا ص د ه د ( ج د و ل ش م ا ر ۀ ). ج د و ل - ر ت ب ه ب ن د ی م ی ز ا ن ا خ ت ال ف ش ه ر س ت ا ن ه ا ی م ا ز ن د ر ا ن ب ه ل ح ا ظ ه ا ی ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ه ا ش ه ر س ت ا ن ج ه ت د ر م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 96 د ر ا د ا م ه ب ی ا ن ا ی ن ی ا ف ت ه م ی ت و ا ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ر ا د ر س ه د س ت ۀ ب ر خ و ر د ا ر ( س ا ر ی ب ا ب ل چ ا ل و س ر ا م س ر س و ا د ک و ه و گ ل و گ ا ه ) ن ی م ه ب ر خ و ر د ا ر ( آ م ل ج و ی ب ا ر ب ه ش ه ر ف ر ی د و ن ک ن ا ر ن ک ا و ن و ر ) و د ر ن ه ا ی ت ش ه ر س ت ا ن ه ا ی م ح ر و م ب ه ل ح ا ظ د س ت ر س ی ب ه خ د م ا ت د ر م ا ن ی- ب ه د ا ش ت ی ( ت ن ک ا ب ن ب ا ب ل س ر ق ا ئ م ش ه ر م ح م و د آ ب ا د و ن و ش ه ر ) ت ق س ی م ن م و د. ا ز ا ی ن ر و ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ب ر ا ی ا ن ت ظ ا م ب خ ش ی آ ی ن د ه ب ر ا ی ب ی ش ت ر ه ر چ ه ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ب ه ا و ل د ر ج ه د ر ا س ت ال ز م ا س ت ا ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ی م ح ر و م و د ر گ ا م ب ع د ی ب ه ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ن ی م ه ب ر خ و ر د ا ر م و ر د ا ش ا ر ه ت و ج ه ش و د ( ج د و ل ش م ا ر ه و ن ق ش ه ش م ا ر ۀ ) ج د و ل - س ط ح ب ن د ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ر ا س ا س م ی ز ا ن برخورداری خدمات ب ه د ا ش ت ی_ د ر م ا ن ی آ م ل ت ر ک ی ب یscor Z -/86 8/-0 0/-0 /-0 6/-0 07/-0 /-0 /-0 /0 50/-0 0/-0-0/5 0/0 -/0 ت و س ع ه ر ت ب ه ش ه ر س ت ا ن ه ا ب ا ب ل 0/59 5/0 6/ 7/0 07/0 09/ 0/ 68/ 0/ /0 6/-0-0/5 /0-0/7 ب ا ب ل س ر 7 -/7 79/-0 8/-0 6/- 9/- 0/- 66/-0 /-0 7/-0 6/-0 0/- -/5-0/96 0/ ب ه ش ه ر 7 /8 0/-0 /-0 0/-0 /-0 /0 0/- 70/ 7/-0 9/0 7/-0-0/07 0/77 / 5 ت ن ک ا ب ن -/8 /-0 0/-0 5/-0 7/-0 7/-0 5/0 /-0 56/0 68/- 5/0-0/6-0/50 -/5 6 ج و ی ب ا ر -/ 8/-0 55/-0 0/0 /0 0/0 6/-0 6/0 09/0 77/-0 /0 7/0 -/09-0/6 7 چ ا ل و س 5 5/55 /-0 6/-0 0/0 70/-0 88/0 50/0 05/ 6/ 77/0 0/0 /-0 0/ /5 8 ر ا م س ر 9/69 7/-0 5/-0 8/ 65/-0 75/ 8/ 6/ 09/ 6/0 /-0 05/-0 /9 /8 9 س ا ر ی /77 5/ 8/0 0/ 50/-0 50/ 5/ 8/ 85/0 5/0 /-0 7/-0 /5 0/8 0 س و ا د ک و ه 0/98 7/-0 85/0 9/0 / /0 6/-0 6/ /-0 68/ 6/ / -0/8-0/9 ف ر ی د و ن ک ن ا ر 8 0/98 8/0 8/-0 88/0 79/0 0/ 6/-0 67/-0 0/- 05/0 66/-0 9/-0 /7 0/ ق ا ئ م ش ه ر 6-7/8 6/-0 66/-0 /- 66/- 7/-0 5/0 /0 /0 6/-0 87/-0 90/-0-0/05 -/ گ ل و گ ا ه 6 / 8/0 6/-0 / 7/ 65/-0 85/-0 0/-0 8/0 55/-0 /-0 9/0-0/88 /8 م ح م و د آ ب ا د -/5 8/0 59/0 8/- 56/0 9/- 0/-0 0/-0 /-0 00/ 09/- 8/0-0/7-0/7 ن ک ا 5 0-0/95 0/0 /-0 8/-0 7/-0 /- /0 9/ 88/-0 00/- 5/ 8/0-0/90 0/9 ن و ر 6 9 0/8 65/-0 /-0 5/0 76/0 0/-0 75/- 9/ 06/-0 7/0 5/ 8/0-0/9-0/9 7 ن و ش ه ر 5-6/0 09/-0 /-0 5/-0 /-0 5/-0 85/-0 7/0 68/- 95/-0 / 05/0-0/80 -/07 ر د ی ف ش ه ر س ت ا ن د ر ج ه ب ر خ و ر د ا ر ی آ م ل ب ا ب ل ب ا ب ل س ر ب ه ش ه ر ت ن ک ا ب ن ج و ی ب ا ر چ ا ل و س ر ا م س ر س ا ر ی س و ا د ک و ه ف ر ی د و ن ک ن ا ر ق ا ئ م ش ه ر گ ل و گ ا ه م ح م و د آ ب ا د ن ک ا ن و ر ن و ش ه ر ب ر خ و ر د ا ر ن ی م ه ب ر خ و ر د ا ر م ح ر و م م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 96

9 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی... 5 ن ق ش ه - ن ق ش ۀ س ط ح ب ن د ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ر ا س ا س م ی ز ا ن ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی م ن ب ع : ن گ ا ر ن د گ ا ن ب ر ر س ی ه ا ی م ی د ا ن ی و ا س ن ا د ی ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ع و ا م ل ذ ی ل د ر ا ی ج ا د ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ی م و ث ر ا س ت : ه ر ی ک ا ز ش ه ر س ت ا ن ه ا ب ن ا ب ه د ال ی ل ی ا ز ج م ل ه ج م ی ع ت ب ی ش ت ر ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ل ب ی ش ت ر ی د ا ش ت ه و ا ی ن ن ی ر و ه ا ی آ م و ز ش د ی د ه د ر د ا ن ش گ ا ه ه ا ب ن ا ب ه س ا ب ق ه س ک و ن ت خ و د ت م ا ی ل د ا ر ن د د ر ز ا د گ ا ه خ و د م ش غ و ل ب ه ک ا ر ش و ن د ک ه خ و د ع ا م ل ی ب ر ا ی ت و ز ی ع م ت ف ا و ت ه ر ی ک ا ز ه ا ا س ت. ا ز ا ی ن ر و ب ا ی د د ر ز م ی ن ه ا ش ت غ ا ل ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ال ن ت م ه ی د ا ت ی ا ن د ی ش ی د ه ش و د ت ا ع ا م ل گ ر ا ی ش ب ه ف ع ا ل ی ت د ر ز ا د گ ا ه م و ج ب ت ش د ی د ن ا ب ر ا ب ر ی ن ش و د. از جلمه د ال ی ل ت ف ا و ت بین شهرستانها ا س ت ق ر ا ر د ا ن ش گ ا ه ه ا ی ع ل و م پ ز ش ک ی د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ن ظ ی ر ب ا ب ل س ا ر ی ر ا م س ر و چ ا ل و س م ی ب ا ش د چ ر ا ک ه ا س ت ق ر ا ر ه ر ی ک ا ز ا ی ن د ا ن ش گ ا ه ه ا ا س ت ق ر ا ر س ا ی ر خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ر ا ن ی ز ب ه م ر ا ه د ا ر د. ت ح ل ی ل ت ا ر ی خ ی ب ه م س ئ ل ه ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ی ز م ی ت و ا ن د ت و ج ی ه گ ر ت ف ا و ت ه ا ی م و ج و د ب ی ن ش ه ر س ت ا ن ه ا ب ا ش د. ی ا ف ت ه ه ا ی ت ح ق ی ق ن ش ا ن م ی د ه د ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ی ک ه ا ز ق د م ت ت ا ر ی خ ی ب ی ش ت ر ی ب ر خ و ر د ا ر ن د ( س ا ر ی ب ا ب ل ر ا م س ر س و ا د ک و ه و چ ا ل و س ) و ا ز ج م ل ه ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ه س ت ن د ک ه ب ع دا ا س ا ی ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ا ز آ ن ه ا ج د ا ش د ن د ا ز س ط ح ب ر خ و ر د ا ر ی ب ا ال ت ر ی ب ه ر ه م ن د ن د. ع د م د ی د ف ض ا ی ی و آ م ا ی ش ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ا ن و م د ی ر ا ن د ر ح و ز ه س ال م ت خ و د ع ا م ل ی ا س ت ک ه م و ج ب ی ت خ ص ی ص م ت ف ا و ت خ د م ا ت بهداشتی-د ر م ا ن ی د ر ش ه ر س ت ان ه ا م ی گ ر د د.

10 5 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 ن م و د ا ر - ر ت ب ه ب ن د ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ن س ب ت ب ه ب ر خ و ر د ا ر ی از خدمات ب ه د ا ش ت ی-د ر م ا ن ی ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ت ر ک ی ب ی م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 96 ر و ن د س ا ز م ا ن ی ا ب ی ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی د ر ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ر ا ي ن ب خ ش ا ز م ق ا ل ه ا س ت ت ا ب ا ش د ه ت ال ش ه دف ش ن ا خ ت ا ز ر و ن د ت و ز ي ع ف ض ا ي ي خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ر د و د ه ۀ ا خ ی ر ب ه ا ي ن ن ك ت ه پ ا س خ گ و ئ ی م ك ه آ ي ا روند سازمانيابي خدمات ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ر ج ه ت ت ع ا د ل گ ا م ب ر م ي د ا ر د ي ا ع د م ت ع ا د ل ب ن ا ب ه م ح ا س ب ا ت م ق د ا ر آ ن ت ر و پ ی د ر س ا ل 90 ب ر ا ب ر با 0/98 م ی ب ا ش د چ ن ی ن ا س ت ن ب ا ط م ی ش و د که شهرستانهای ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ر س ا ل 90 ا ز ت ع ا د ل و ت و ا ز ن م ن ط ق ه ا ی ن س ب ی د ر ز م ی ن ه ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ب ر خ و ر د ا ر ب و د ه ا س ت. ج د و ل ش م ا ر ه : 5 محاسبه ضریب ت غ ی ی ر ا ت آ ن ت ر و پ ی د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن د ر س ا ل 90 LnP i. p i Lnp i p i ر د ی ف ش ه ر س ت ا ن ه ا ف ر ا و ا ن ی -0/56 -/9 0/05 آ م ل 7/ -0/07 -/85 0/08 ب ا ب ل 6/ -0/095 -/6 0/06 ب ا ب ل س ر 6/57-0/7 -/776 0/06 ب ه ش ه ر 86/9-0/6 -/05 0/08 5 ت ن ک ا ب ن 67/0-0/55 -/98 0/05 6 ج و ی ب ا ر 7/ -0/80 -/7 0/066 7 چ ا ل و س 9/5-0/5 -/ 0/089 8 ر ا م س ر /7-0/ -/6 0/088 9 س ا ر ی / -0/8 -/698 0/067 0 س و ا د ک و ه 9/9-0/98 -/558 0/077 ف ر ی د و ن ک ن ا ر 08/0-0/ -/86 0/07 ق ا ئ م ش ه ر 5/5-0/75 -/76 0/06 گ ل و گ ا ه 88/ -0/6 -/5 0/09 م ح م و د آ ب ا د 5/97-0/7 -/6 0/0 5 ن ک ا 6/ -0/6 -/869 0/057 6 ن و ر 79/9-0/ -/070 0/06 7 ن و ش ه ر 6/76 -/787 8 م ج م و ع 9/67 م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 96 GG = HH LLLLLL = /78.8 = 0/98

11 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ا ز س و ی ی د ر ج ه ت ش ن ا خ ت ه ر ب ی ش ت ر م ی ز ا ن ت م ر ک ز م ن ط ق ه ا ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ا ز م ن ح ن ی ل و ر ن ز و ض ر ی ب ج ی ن ی ک م ک گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت. ب ر ا س ا س ا ی ن م د ل ا گ ر ض ر ی ب ج ی ن ی ب س م ت ص ف ر م ی ل ک ن د ح ک ا ی ت ا ز ت و ز ی ع ع ا د ال ن ه خ د م ا ت د ر س ط ح م ن ط ق ه و ا گ ر ب س م ت ی ک م ی ل ک ن د ت و ز ی ع ن ا م ت ع ا د ل ر ا د ر س ط ح م ن ط ق ه ر ا ن ش ا ن م ی د ه د ( ز ی ا ر ی و ج ال ل ی ا ن 87 ) 90 :. ا ز ر ه گ ذ ر م ح ا س ب ا ت م ر ب و ط ب ه م ن ح ن ی ل و ر ن ز و دادههای حاصل ا ز م ح ا س ب ا ت م ن ح ن ی ل و ر ن ز چ ن ی ن ا س ت ن ب ا ط م ی ش و د که حداکثر ف ر ا و ا ن ی خ د م ا ت ب ه ت ر ت ی ب م ر ب و ط ب ه ش ه ر س ت ا ن ر ا م س ر )8/8 د ر ص د ا ز ک ل خ د م ا ت ت ب ه د ا ش ت ی - د ر م ا ن ی ا س ت ا ن ) و ش ه ر س تا ن س ا ر ی )7/79 د ر ص د ا ز ک ل خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ا س ت ا ن ) و ح د ا ق ل ف ر ا و ا ن ی خ د م ا ت ب ه ت ر ت ی ب م ر ب و ط ب ه ش ه ر س ت ا ن ی ب ا ب ل س ر ( /6 د ر ص د ا ز ک ل خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ا س ت ا ن ) و ش ه ر س ت ا ن ی م ح م و د آ ب ا د )/8 د ر ص د ا ز ک ل خ د م ا ت ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی ا س ت ا ن ) م ی ب ا ش د. ب ا ت ر س ی م م ن ح ن ی ل و ر ن ز چ ن ی ن ب ر د ا ش ت م ی ش و د ک ه پ ر ا ک ن د گ ی خ د م ا ت بهداشتی- د ر م ا ن ی ا ز خ ط ت و ز ی ع ی ک ن و ا خ ت ف ا ص ل ه د ا ر د ک ه ب ه ن و ع ی ن ش ا ن د ه ن د ه ع د م ت ع ا د ل ف ض ا ی ی خ د م ا ت م د ن ظ ر د ر س ط ح ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ا س ت ( ن م و د ا ر ش م ا ر ۀ ). ض ر ی ب ج ی ن ی م ح ا س ب ه ش د ه م ق د ا ر ی ب ر ا ب ر ب ا 0/7 ر ا ن ش ا ن م ی د ه د ا ی ن ک م ی ت ب ی ا ن ک ن ن د ۀ ا ی ن م ط ل ب ا س ت ک ه ت و ز ی ع م ن ط ق ه ا ی خ د م ا ت ت ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ب ی ن ش ه ر س ت ا ن ه ا چ ن د ا ن م ت ع ا د ل ن م ی ب ا ش د. ج م ع ب ن د ی و ن ت ی ج ه گ ی ر ی ن م و د ا ر ش م ا ر ه : م ن ح نی لورنز خدمات ب ه د ا ش تی د ر م ا ن ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن م ن ب ع : ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش 9 پ ژ و ه ش ح ا ض ر ب ا ت م ر ک ز ب ر ب ر ر س ی چ گ و ن گ ی ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت و ا م ک ا ن ا ت ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی و س ن ج ش م ی ز ا ن ع د ا ل ت د ر عرصه خدماترسانی بهداشتی- د ر م ا ن ی ک و ش ش ک ر د ه ا س ت ب ا ت و ج ه ب ه م ح د و د ی ت ا ط ال ع ا ت ی د ر س ط ح ه ف د ه ش ه ر س ت ا ن ا ز ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ن و ز د ه گ ا ن ه ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ه ه د ف خ و د ج ا م ع ه ع م ل ب پ و ش ا ن د. آ ر ز و ی د ی ر ی ن ۀ ب ش ر د س ت ی ا ب ی ب ه آ ن گونه شیوه ز ی س ت ب و د ه ا س ت ک ه ز ن د گ ی ا و ر ا ب ا ب ه ر و ز ی و ک ا م ی ا ب ی قرین سازد. ع د ا ل ت آ ن ب خ ش از چنین ا ن د ی ش ه ا ی ا س ت ک ه آ د م ی د ر ط و ل ت ا ر ی خ ر ا ه ه ا ی ت ح ق ق آ ن ر ا ب ر ر س ی ک ر د ه ا س ت ( ک ا و ی ا ن ی ر ا د 8 ) 76 :. ا ر ز ی ا ب ی م ی ز ا ن م ط ل و ب ی ت م د ی ر ی ت ف ض ا د ر ح و ز ه س ال م ت و خ د م ا ت ر س ا ن ی ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی د ر ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ن ش ا ن د ه ن د ۀ ا ی ن م س ئ ل ه ا س ت ک ه

12 56 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 ع ل ی ر غ م ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز ب ی م ا ر س ت ا ن 5 ت خ ت ف ع ا ل 5 م ر ک ز ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی 9 خ ا ن ه ب ه د ا ش ت ف ع ا ل ر و س ت ا ی ی 6 آ ز م ا ی ش گ ا ه 8 د ا ر و خ ا ن ه 08 م ر ک ز پ ر ت و د ر م ا ن ی 87 م ر ک ز ت و ا ن ب خ ش ی 05 پ ز ش ک ع م و م ی 707 پ ز ش ک م ت خ ص ص د ن د ا ن پ ز ش ک 6 د ا ر و س ا ز د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ( س ا ل ن ا م ه آ م ا ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ه ا ا ز ی ک ه ر ا م ا 89( پ ر ا ک ن د گ ی م ت ف ا و ت ی اولویتبندی صورت گیرد : شاخصهای سرانه ت ع د ا د ن و ع ی ج ه ت د ر ب ا ی د ک ه م ی د ه ن د ن ش ا ن ر ا ا ن ت ظ ا م ب خ ش ی ف ض ا ی ی ش ا ن داروساز و سرانه ت ع د ا د د ن د ا ن پ ز ش ک ب ه ت ر ت ی ب با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی /0 و 0/8 ب ی ش ت ر ی ن ت ف ا و ت م ن ط ق ه ا ی ر ا د ا ر د ی ع ن ی پ ر ا ک ن د گ ی ا ی ن ب ه ن ح و ی ا س ت ک ه د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی م خ ت ل ف ب ط و ر ی ک س ا ن ت و ز ی ع ن ش د ه و ت و ز ی ع م ن ط ق ه ا ی " ت ف ا و ت ی ز ی ا د" ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. ا ی ن ا م ر ب ی ا ن گ ر ا ی ن ا س ت گ ا م ا و ل د ر ر ا س ت ا ی م ط ل و ب ی ت ب خ ش ی د ن م د ی ر ی ت ف ض ا ی ی خ د م ا ت ر س ا ن ی م ن ط ق ه ا ی ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ب ا ی د د ر ج ه ت م ت و ا ز ن س ا ز ی و س ا م ا ن د ه ی ف ض ا ی ی ا ی ن ه ا ی ع ن ی س ر ا ن ه ت ع د ا د د ا ر و س ا ز و س ر ا ن ه ت ع د ا د د ن د ا ن پ ز ش ک ب ر د ا ش ت ه ش و د. ه ا ی س ر ا ن ه پ ز ش ک م ت خ ص ص ( با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/59( س ر ا ن ه م ر ا ک ز ت و ا ن ب خ ش ی ( با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/( س ر ا ن ه م ر ا ک ز پ ر ت و ن گ ا ر ی ( با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/( ت ع د ا د خ ا ن ه ب ه د ا ش ت ر و س ت ا ی ی ف ع ا ل ( با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/( س ر ا ن ه ت ع د ا د ت خ ت ب ی م ا ر س ت ا ن ( با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی ) 0/58 و س ر ا ن ه ت ع د ا د ب ی م ا ر س ت ان ه ا ( با ضریب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی ) 0/ ب ی ا ن گ ر ن و ع ی ت و ز ی ع م ن ط ق ه ا ی " ت ف ا و ت ی م ت و س ط" ر ا ن ش ا ن م ی د ه د ک ه ب ا ی د د ر د ر ج ه د و م م و ر د ت و ج ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ا ن ق ر ا ر گ ی ر د ت ا ا ز ش د ت ن ا ب ر ا ب ر ی ت و ز ی ع ف ض ا ی ی آ ن ب ک ا ه ن د. ه ا ی س ر ا ن ه ت ع د ا د م ر ا ک ز ب ه د ا ش ت د ر م ا ن ی ( ب ا ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/5( س ر ا ن ه ت ع د ا د آ ز م ا ی ش گ ا ه ( ب ا ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/5( س ر ا ن ه ت ع د ا د د ا ر و خ ا ن ه ( ب ا ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/7( ت ع د ا د پ ز ش ک ع م و م ی ( ب ا ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی 0/5( س ر ا ن ه ت ع د ا د پ ی ر ا پ ز ش ک ا ن ( ب ا ض ر ی ب ت غ ی ی ر پ ذ ی ر ی ) 0/7 ب ی ا ن گ ر س ا م ا ن د ه ی " ت ف ا و ت ف ض ا ی ی د ر م ن ط ق ه ا ی خ د م ا ت س ط ح ب ه د ا ش ت ی- ر ا م ح د و د" د ر م ا ن ی ن ش ا ن م ی ط ل ب د. م ی د ه د ت ا م ی ن ن س ب ت ب ه ک ه ن ی ر و ه ا ی د و آ م و ز ش گ ر و ه د ی د ه ق ب ل ی و ض ر و ر ت م ت خ ص ص ک م ت ر ی ب ر ا ی ر ا آ ن د س ت ه ب ر ا ی ا ز ه ا ی ک ه ک م ب و د ن ی ر و و ج و د د ا ر د د ر ا ی ت د ر تقسیمبندیهای جدید ا س ت ا ن ی و پ ی گ ی ر ی مداوم جهت ت ا م ی ن ا م ک ا ن ا ت ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی م و ر د ن ی ا ز و ساماندهی و مدیریت صحیح بر سرمایههای خصوصی و ب ک ا ر ک ی ر ی آ ن ه ا د ر ج ه ت ک ا ه ش ن ا ب ر ا ب ر ه ا ا ز ج م ل ه ا ق د ا م ا ت م و ر د ن ی ا ز ب ه م ن ظ و ر ی ت ع د ی ل ی ت ف ا و ت ه ا ی م و ر د ا ش ا ر ۀ ب ه ش م ا ر م ی آ ی د. م د ی ر ی ت ف ض ا م ی ک و ش د ب ا ب ه ر ه گ ی ر ی ا ز ا ب ز ا ر م خ ت ل ف د ر س ی ر ت د ا و م ت ع ا د ل م ن ط ق ه ا ی و م ح ل ی د ر ن ق ش ب ا ل ف ع ل درآورندۀ ظرفیتها و ی ا ظ ر ف ی ت ب خ ش ی ب ه ن و ا ح ی ظ ا ه ر ش و د ( ک ا و ی ا ن ی ر ا د 8 ) 76 :. م د ی ر ی ت ت و ز ی ع ف ض ا ی ی پ د ی د ه ه ا ب ط و ر ا ع م و ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی م و ج ب آ ن ا ن گ ا ش ت ن ن ا د ی د ه ک ه ا س ت م س ئ ل ه ا ی ا خ ص ب ط و ر خ س ر ا ن ه ا ی ج ب ر ا ن ن ا پ ذ ی ر ش د. خ و ا ه د س ط ح ب ن د ی س ه گ ا ن ه م ی ز ا ن ب ر خ و ر د ا ر ی د ر ح و ز ه ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی د ر ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ی ش ا ز پ ی ش این ضرورت ر ا ب ر ا ی م د ی ر ی ت ف ض ا ی ی ب ه د ا ش ت ی- د ر م ا ن ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ا ی ج ا د م ی ک ن د ک ه ا ن گ ا ر ه ع د ا ل ت ت و ز ی ع ی ر ا س ر ل و ح ه ع م ل ک ر د م ی ز ا ن ت ا د ا د ه ق ر ا ر خ و د م د ی ر ی ت ی ب ر خ و ر د ا ر ی م ن ا ط ق م خ ت ل ف ی ک س ا ن گ ر د د. ت ق و ی ت د ی د ف ض ا ی ی د ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ه ا ی ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی د ر م ی ا ن م د ی ر ا ن ج ه ت د ه ی و س ا ز م ا ن د ه ی ف ض ا ی ی م ن ا س ب ب ر ا ی ا ی ج ا د م ر ا ک ز آ م و ز ش ی - ب ه د ا ش ت ی د ر س ط ح ا س ت ا ن و جلوگیری ا ز ت م ر ک ز آ ن ه ا ه د ا ی ت ف ا ر غ ا ل ت ح ص ی ال ن ب ر ا ی ا ش ت غ ا ل ب ر ا س ا س نیاز شهرستانها ن ه ب ر ا س ا س ع ال ی ق ش خ ص ی و ش ن ا خ ت و ت و ج ه و ی ژ ه ب ه ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ی ک ه ب ه ت ا ز گ ی ش ک ل گ ر ف ت ه ا ن د ا ز ج م ل ه ا ق د ا م ا ت ی ا س ت ک ه پ ی ش ن ه ا د م ی گ ر د د د ر ج ه ت ا ی ج ا د ب س ت ر م ن ا س ب ب ر ا ی ک ا ه ش ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا انجام شود. ه ر چ ن د ب ن ا ب ه ن ت ا ی ج ح ا ص ل ه ا ز م ح ا س ب ا ت م د ل

13 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی آ ن ت ر و پ ی د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر ا ز م ی ز ا ن ن ا م ت و ا ز ن ی ک ا س ت ه ش د ه ا س ت. ا م ا ب ن ظ ر م ی ر س د ا ی ن ج ر ی ا ن م ت ع ا د ل س ا ز ی د ر پ ن ج س ا ل ا خ ی ر ر و ن د ک ن د ت ر ی ب خ و د گ ر ف ت ه ا س ت. ض ر ی ب ج ی ن ی 0/7 ه ر چ ن د ب ه ن و ع ی ت ا ح د و د ی ر ض ا ی ت ب خ ش ا س ت. د ر ن ه ا ی ت چ ن ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ت ا ح د و د ی د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر ا ن گ ا ر ه ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ر ح و ز ه خ د م ا ت ر س ا ن ی ب ه د ا ش تی- د ر م ا ن ی د ر ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن ب ک ا ر گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت ا م ا ت ا ت ع ا د ل و ا ق ع ی ف ا ص ل ه ا ی و ج و د د ا ر د ک ه م س ت ل ز م ش ن ا خ ت ه ر چ ه ب ی ش ت ر ا ی ن ش ک ا ف ه ا و ت ال ش د ر ج ه ت ر ف ع ا ی ن ت ف ا و ت ه ا م ی ب ا ش د. م ن ا ب ع ا ف ر ا خ ت ه ح س ن )87( م ق د م ه ا ی ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی س ک و ن ت گ ا ه ه ا ی ر و س ت ا ی ی ا ن ت ش ا ر ت گ ن ج ه ن ر ت ه ر ا ن ص ص 7-0. ب ه ش ت ی م ح م د ب ا ق ر ز ا ل ی ن ا د ر ( 89( ش ن ا س ا ی ی ع و ا م ل ک ل ی د ی ت و س ع ه م ن ط ق ه ا ی ب ا ر و ی ک ر د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ب ر پ ا ی ۀ س ن ا ر ی و م ط ا ل ع ه م و ر د ی : ا س ت ا ن آ ذ ر ب ا ی ج ا ن ش ر ق ی م ج ل ه م د ر س ع ل و م ا ن س ا ن ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و آ م ا ی ش ف ض ا د و ر ۀ پ ا ن ز د ه م ش م ا ر ۀ ص ص. 6- پ و ال د ی ک م ا ل )80( ع د ا ل ت. د ا ن ش ن ا م ه م د ی ر ی ت ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ا ن ت ش ا ر ا ت س ا ز م ا ن ش ه ر د ا ر ی ه ا و د ه ی ا ر ی ه ا ک ش و ر ص ص ت ق د ی س ی ا ح م د پ ی ر ی س ی ا م ک ب ه ا ر ی ع ی س ی )9( ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی و س ط ح ب ن د ی ه ا ی ت و س ع ه خ د م ا ت ب ه د ا ش ت ی د ر م ا ن ی ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ت ح ل ی ل ع ا م ل ی و ت ک ن ی ک خ و ش ه ا ی ( م ط ا ل ع ه م و ر د ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن گ ی ال ن ) ف ص ل ن ا م ه آ م ا ی ش و م ح ی ط ش م ا ر ه 8 ص ص.76-5 ش ن ا خ ت ت ق و ا ی ی م س ع و د ا ک ب ر ی م ح م و د )88( ت ح ل ی ل فضایی شاخصهای ت و س ع ه د ر مادر شهرهای م ن ط ق ه ا ی ایران جغرافیا ( نشریه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ا ن ج م ن ج غ ر ا ف ی ا ی ا ی ر ا ن ) س ا ل هفتم شماره 0 و ص ص.- ج ع ف ر ي م ح م د س ی ف ی ح س ن ج ع ف ر ي ع ل ی )9( س ن ج ش م ی ز ا ن ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی ب خ ش ب ه د ا ش ت ی و درمانی شهرستانهاي ا س ت ا ن ز ن ج ا ن ب ه ر و ش ت ا ک س و ن و م ی ع د د ي د ر س ا ل 90 ف ص ل ن ا م ه م د ی ر ی ت ب ه د ا ش ت و د ر م ا ن ش م ا ر ه ص ص ح ا ت م ی ن ژ ا د ح س ی ن ر ا س ت ی ع م ر ا ن )8( ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی و ع د ا ل ت ف ض ا ی ی ( م ن ط ق ه ا ی ) ب ر ر س ی و م ق ا ی س ه ن ظ ر ی ا ت ج ا ن ر ا ل ز و د ی و ی د ه ا ر و ی م ج ل ه س ی ا س ی ا ق ت ص ا د ی و ز ا ر ت ا ط ال ع ا ت ت ه ر ا ن ص ص 5-0. ح ا ف ظ ن ی ا ء م ح م د ر ض ا ا ح م د ی پ و ر ز ه ر ا ق ا د ر ی ح ا ج ت م ص ط ف ی )9( ت س ی ا س حکمتنیا حسن )90( م ن ا ط ق خ ش ک س ا ل د و م ش م ا ر ه ش ش م ص ص -09. و ف ض ا. ا ن ت ش ا ر ا ت پ ا پ ل ی م ش ه د ص ص 9. ا ل گ و ی ت و س ع ه ک ا ل ب د ی فضایی شهرهای مناطق خشک ( م ط ا ل ع ه موردی شهر ب ا ف ق ) فصلنامه جغرافیایی د ا د ا ش پ و ر ه ا ش م ر س ت م ی ف ر ا م ر ز )90( س ن ج ش ع د ا ل ت ف ض ا ی ی ی ک پ ا ر چ ه خ د م ا ت ش ه ر ی ب ر ا س ا س ت و ز ی ع ج م ی ع ت ق ا ب ل ی ت د س ت ر س ی و ک ا ر ا ی ی د ر ش ه ر ی ا س و ج ف ص ل ن ا م ه م ط ا ل ع ا ت و پ ژ و ه ش ه ا ی ش ه ر ی و م ن ط ق ه ا ی س ا ل س و م ش م ا ر ه دهم صص -. د ا د ا ش پ و ر ه ا ش م ع ل ی ز ا د ه س م ا ن ه ر ف ی ع ی ا ن م ج ت ب ی )9 ) س ن ج ش س ط و ح ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی و ن ا ب ر ا ب ر ي ه ا ي ف ض ا ی ی. م ج له ج غ ر ا ف ی ا و ت و س ع ه ن ا ح ی ه ا ي شماره ص ص. 9- س ع ی د ی ع ب ا س. 87. ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ا ن ش ن ا م ه م د ی ر ی ت ش ه ر ی و ر و س ت ا ی ی ا ن ت ش ا ر ا ت س ا ز م ا ن ش ه ر د ا ر ی ه ا و د ه ی ا ر ی ه ا کشور صص ش ر ی ف ز ا د گ ا ن م ح م د ح س ی ن. 86. ر ا ه ب ر د ه ا ی ت و س ع ه ا ق ت ص ا د ی و ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ر ف ا ه اجتماعی س ا ل ش ش م ش م ا ر ه ص ص. 0-9 ش ک و ی ی ح س ی ن 78. ا ن د ی ش ه ه ا ی ن و د ر ف ل س ف ه ج غ ر ا ف ی ا. ا ن ت ش ا ر ا ت گ ی ت ا ش ن ا سی ت ه ر ا ن. ع ز ی ز پ و ر ف ر ه ا د م ح س ن ز ا د ه آرمین. 89. ن ظ ر ی ه ه ا و رویکردهای سازمانیابی فضایی سکونتگاههای ر و س ت ا ی ی ا ن ت ش ا ر ا ت ب ن ی ا د م س ک ن ا ن ق ال ب ا س ال م ی ا ی ر ا ن ت ه ر ا ن. ک ا و ی ا ن ی ر ا د م ر ا د. 8. ن س ب ت ع د ا ل ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی و ا م ن ی ت م ل ی ف ص ل ن ا م ه م ط ا ل ع ا ت ر ا ه ب ر د ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه د و م ص ص 8. ک ال ن ت ر ی خ ل ی ل و ع ب د ا ل ه ز ا د ه غ ال م ح س ی ن. 9. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی و آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ن ش ر م ه ن د س ی ن م ش ا و ر ط ر ح و م ن ظ ر ت ه ر ا ن.

14 58 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 97 ك ال ن ت ر ي خ ل ی ل. 8. پ ر د ا ز ش و ت ح ل ي ل د ا د ه ه ا د ر ت ح ق ي ق ا ت ا ج ت م ا ع ي- ا ق ت ص ا د ي ت ه ر ا ن ن ش ر ش ر ي ف ك ال ن ت ر ي خ ل ی ل 8 ب ر ن ا م ه ر ي ز ي و ت و س ع ه م ن ط ق ه ا ي ا ن ت ش ا ر ا ت خ و ش ب ي ن ت ه ر ا ن. م ح م د ی ج م ا ل ع ب د ل ی ا ص غ ر ف ت ح ی ب ی ر ا ن و ن د م ح م د. 9. بررسی سطح ت و س ع ه ی ا ف ت گ ی ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا س ت ا ن ل ر س ت ا ن ب ه ت ف ک ی ک ب خ ش ه ا ی م س ک ن و خ د م ا ت ر ف ا ه ی ز ی ر ب ن ا ی ی ک ش ا و ر ز ی ن ش ر ی ه ت ح ق ی ق ا ت ک ا ر ب ر د ی ع ل و م ج غ ر ا ف ی ا ی ی س ا ل د و ا ز د ه م ش م ا ر ه 5 ص ص -0. ت ه ر ا ن. م ر ص و ص ی ن ف ی س ه. 8. ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی د ر ش ه ر ت ه ر ا ن ر س ا ل ه د و ر ۀ د ک ت ر ی د ا ن ش ک د ه ع ل و م ا ن س ا ن ی د ا ن ش گ ا ه ت ر ب ی ت م د ر س م ر ص و ص ی ن ف ی س ه. 86. ت ح ل ی ل ج غ ر ا ف ی ا ی ی ا ز ت ئ و ر ی ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ن ش ر ی ه ع ل و م ج غ ر ا ف ی ا ی ی ج ل د 7 ه ش م ا ر م ر ک ز آ م ا ر ا ی ر ا ن. 90 ه. س ا ل ن ا م آ م ا ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن. 07. ص ص 0 ن س ت ر ن م ی ه ن. 80. ت ح ل ی ل و س ن ج ش د ر ج ه ت م ر ک ز و پراکنش شاخصهای ب ه د ا ش ت ی درمانی شهر ا ص ف ه ا ن م ج ل ه د ا ن ش ک د ه ا د ب ی ا ت و ع ل و م ا ن س ا ن ی د ا ن ش گ ا ه ا ص ف ه ا ن پ ا ی ی ز و ز م س ت ا ن 80 ا ص ف ه ا ن. ه ا ر و ی د ی و ی د. 79. ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی و ش ه ر ت ر ج م ه ف ر خ ح س ا م ی ا ن چ ا پ د و م ص ص 6-5. و م ح م د ر ض ا ح ا ئ ر ی انتشارات شرکت پ ر د ا ز ش و برنامهریزی شهری Fiho, W.L Dealing with Misconception on the concept of sustainability International lourrnal of sustainability in Higher education, (). Noorbakhsh, F. 00. Human Development and Regional Disparity in India, University of Glasgow. PBOIRI (Plan and Budget Organisation of the Islamic Republic of Iran) and United Nations, 999. Human Development Report of the Islamic Republic of Iran Plan and Budget Organization of the Government of Iran and the United Nations, Tehran. Rawls, John, 97. A Theory of Jstice, cleared on Press of Oxford. Smith, David 99, geography and Social Jastice, Blakell, Oxford, Uk & Combrige, USA. George. V and p. wilding, 996. Ideology and Social Policy, Routledge

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue.

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue. ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 335-350 ن گ ا ه ی ب ر ا ص و ل ط ر ا ح ی پ ا ر ک ه ا ی س

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information