62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

Size: px
Start display at page:

Download "62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م"

Transcription

1 ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی ف ض ا د ر م ن ط ق ه م و ر د ی: چ ا ب ه ا ر( ا ز ی ر ب ل و چ م ک ر ا ن د ا ن ش آ م و خ ت ه د ک ت ر ي ر ش ت هي ج غ ر ا ف ی ا ي س ی ا س ی و ا ح د گ ر م س ا ر د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی گ ر م س ا ر ا ی ر ا ن ح ی د ر ل ط ف ی 1 د ا ن ش ی ا ر ج غ ر ا ف ی ا ی س ی ا س ی و گ ر د ش گ ر ی و ا ح د گ ر م س ا ر د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی گرمسار ا ی ر ا ن چ ک ی د ه م ن ط ق ه م ک ر ا ن ب ه د ال ی ل جغرافیایی سیاسی ا ق ت ص ا د ی و ح ت ی ف ر ه ن گ ی د ا ر ا ی م ا ه ی ت ی ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ر ا ی ت ح ر ک و ت و س ع ه ن ی م ه ش ر ق ی ک ش و ر و د ر ن ت ی ج ه ک ل ا ی ر ا ن برای کشورهای ه م ج و ا ر د ر م ن ط ق ه و ح ت ی ب ر ا ی ا ر ت ب ا ط ا ت اقتصادی جهانی ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م و ض و ع س ؤ ا ل ا ص ل ی م ق ا ل ه ا ی ن ا س ت د ال ی ل ف ض ا ی ی م و ق ع ی ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک م ن ط ق ه مکران کداماند ن ت ا ی ج ا ی ن م ق ا ل ه ن ش ا ن میدهد که ا ی ن م ن ط ق ه ب ه ل ح ا ظ م و ق ع ی ت ا ر ت ب ا ط ی د ا ر ا ی ی ک م و ق ع ی ت ا س ت ث ن ا ی ی ا س ت. ن و ا ر س ا ح ل ی م ن ط ق ه چ ا ب ه ا ر ا ز ط ر ف ی ب ا ن و ا ر س ا ح ل ی ه ر م ز گ ا ن و ش م ا ل خ ل ی ج ف ا ر س و ا ز ط ر ف د ی گ ر ب ا ن و ا ر س ا ح ل ی پ ا ک س ت ا ن و م ن ط ق ه ک ر ا چ ی ه م ج و ا ر ا س ت. ا ی ن م ن ط ق ه ب ه و س ی ل ه د ر ی ا ی عمان خلیج ع د ن و ک ا ن ا ل س و ئ ز ب ه د ر ی ا ی م د ی ت ر ا ن ه و ا ر و پ ا ب ه و س ی ل ه ا ق ی ا ن و س ه ن د ب ه آ ف ر ی ق ا و د م ا غ ۀ ا م ی د ن ی ک ( و ن یز م د ی ت ر ا ن ه ) و ه م چ ن ی ن ب ه ا ق ی ا ن و س ا ط ل س و ق ا ر ه آ م ر ی ک ا ر ا ه م ی ی ا ب د. ه م چ ن ی ن ا ز ب ب ع د ا م ن ی ت م ل ی م و ق ع ی ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک م ن ط ق ه چ ا ب ه ا ر ک ه ا ز س و ی ی ن ا ش ی ا ز ق ر ا ر گ ی ر ی آ ن د ر م د خ ل و ر و د ی د ر ی ا ی ع م ا ن و خ ل ی ج ف ا ر س و ا ز س و ی د ی گ ر داشتن خورهای ش ر ق ی ا س ت و ن ی ز ن ق ش ب ن د ر گ ا ه ی آ ن ب ه د ل ی ل ن ز د ی ک ی ب ه ش ب ه ق ا ر ه ه ن د و ت و ا ن ط ب ی ع ی آ ن د ر ا ی ف ا ی ن ق ش پ و ش ش ب ر بنادر خلیج ا ز ن ظ ر ک ن ت ر ل ت ن گه ه ر م ز و ا ش ر ا ف آ ن ب ر س و ا ح ل ج ن و ب ی د ر ی ا ی ع م ا ن ا م ک ا ن ک ن ت ر ل د ق ی ق بر خطوط ن ظ ا م ی د ر ا ق ی ا ن و س ه ن د و ت ن گ ه ب ا ب ا ل م ن د ب ر ا ب ه م ن ط ق ه د ا د ه ا س ت. ب ه ل ح ا ظ و ض ع ی ت س ی ا س ی ح ا ک م ب ر م ن ط ق ه ن ی ز ا س ت ا ن م ر ز ی س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن ب ه ل ح ا ظ ه م س ا ي ه ب و د ن ب ا د و ك ش و ر پ ا ك س ت ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن و ن ي ز قرار گرفتن در حاشيه آ ب ه ا ی آ ز ا د د ر ي ا ي ع م ا ن ب ه ل ح ا ظ ا س ت ر ا ت ژ ي ك ي و سياسي ا ز م و ق ع ی ت و ی ژ ه ا ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت. تحقیق حاضر ک ی ف ی ا س ت ک ه د ر آ ن تحقیق حاضر ک ی ف ی ا س ت ک ه د ر آ ن س ع ی ش د ه ا س ت ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز م ن ا ب ع ک ت ا ب خ ا نه ا ی و م ق ا ال ت پ ژ و ه ش ی و نیز سایر منابع علمی ب ه برنامهریزی و سازماندهی سیاسی ا م ن ی ت ی و ا ق ت ص ا د ی ف ض ا د ر م ن ط ق ه م ک ر ا ن ب ا م ح و ر ی ت منظقه چابهار پ ر د ا خ ت ه ش و د. و ا ژ گ ا ن ک ل ی د ی : س ا ز م ا ن د ه ی ف ض ا م ن ط ق ه م ک ر ا ن ا ی ر ا ن چ ا ب ه ا ر. 1- م س ئ و ل )

2 62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن ط ق ه چ ا ب ه ا ر ب ه دالیل جغرافیایی س ی ا س ی ا ق ت ص ا د ی و ح ت ی ف ر ه ن گ ی د ا ر ا ی م ا ه ی ت ی ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ر ا ی ت ح ر ک و ت و س ع ه نیمه شرقی ک ش و ر و د ر ن ت ی ج ه ک ل ا ی ر ا ن ب ر ا ی ک ش و ر ه ا ی ه م ج و ا ر د ر م ن ط ق ه و ح ت ی ب ر ا ی ا ر ت ب ا ط ا ت اقتصادی جهانی ا س ت و ب ه ت ن ا س ب ا ی ن ا م ر م ق ی ا س ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ی ع م ل ک ر د م ن ط ق ه آ ز ا د ت ج ا ر ی- ص ن ع ت ی چ ا ب ه ا ر ن ی ز د ر ه م ی ن ا ب ع ا د خ و ا ه د ب و د ک ه د ال ی ل آ ن م خ ت ص را ا م و ر د ا ش ا ر ه ق ر ا ر م ی گ ی ر د : ب ر ا س ا س آ م ا ر ه ا ی ج ه ا ن ی س ا ز م ا ن م ل ل د ر ز م ی ن ه ح م ل و ن ق ل ب ی ن ا ل م ل ل ی ح د و د ن ی م ی ا ز ح م ل و نقل جهان میان خاور د و ر با سایر ن ق ا ط دنیا صورت م ی گ ی ر د. ا ز م ج م و ع 3 کریدور حمل و ن ق ل ک ه ب ر ا ی ا ی ن ا م ر پ ی ش ب ی ن ی گ ر د ی د ه د و ک ر ی د و ر ا ز ا ی ر ا ن م ی گ ذ ر د و د ر ا ی ن ب ی ن چ ا ب ه ا ر ن ق ط ه ع ب و ر ج ن و ب ی ت ر ی ن ک ر ی د و ر ش ر ق ی- غربی جهان م ح س و ب م ی گ ر د د ک ه د ر مسیر جاده ب ی ن ا ل م ل ل ی ا ب ر ی ش م ق ر ا ر د ا ر د. همچنین چابهار ن ز د ی ک ت ر ی ن ر ا ه ب ه ا ق ی ا ن و س ه ن د و آ ب ه ا ی آ ز ا د ا س ت ک ه ب ا 1800 ک ی ل و م ت ر ف ا ص ل ه تا سرخس ب ه ت ر ی ن ر ا ه ب ر ا ی د س ت ی ا ب ی آ س ا ن ک ش و ر ه ا ی آ س ی ا ی م ی ا ن ه ب ه د ر ی ا ی ع م ا ن م ح س و ب م ی گ ر د د. د ر ا ی ن میان خلیج چابهار ب ا بریدگی طبیعی و ا س ت ث ن ا ی ی خ و د ب ز ر گ ت ر ی ن خ ل ی ج ا ی ر ا ن در حاشیه د ر ی ا ی ع م ا ن و بزرگترین خلیج خاورمیانه در سواحل آ ن به شمار م ی ر و د. آبهای ساحلی چابهار ب ا ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز ع م ق ز ی ا د ا ز م و ق ع ی ت خ ا ص ا س ت ر ا ت ژ ی ک ی ج ه ت پ ه ل و گ ی ر ی ک ش ت ی ه ا ی ا ق ی ا ن و س پ ی م ا ب ر خ و ر د ا ر ه س ت ن د. ع ال و ه ب ر م و ق ع ی ت دریایی- ب ن د ر گ ا ه ی منطقه چابهار الزام صدور ن ف ت از سواحل و ج ز ا ی ر خ ل ی ج ف ا ر س ک ه د ر ی ا ی ع م ا ن ر ا ب ه م ع ب ر خ ر و ج ن ف ت ب ه د ر ی ا ه ا ی آ ز ا د م ب د ل ک ر د ه ب ا ر استراتژیکی- س ی ا س ی خ ا ص ی ر ا ن ی ز به م ن ط ق ه ب خ ش ی د ه ا س ت. د ر م ج م و ع م و ق ع ی ت و ی ژ ه د ر ی ا ی ی- ب ن د ر گ ا ه ی م ن ط ق ه چ ا ب ه ا ر ا ز ن ظ ر د ا ر ا ب و د ن م ر ز آ ب ی و س ی ع د ر د ر ی ای ع م ا ن و ه م چ ن ی ن م و ق ع ی ت ا س ت ث ن ا ی ی و ا س ت ر ا ت ژ ی ک ی م ن ط ق ه ب ه ل ح ا ظ ا س ت ق ر ا ر د ر خ ا ر ج ا ز ت ن گ ه ه ر م ز و ا ق ع ب و د ن د ر د ه ا ن ه ا ق ی ا ن و س ه ن د و ا ه م ی ت آ ن ب ه ع ن و ا ن ی ک ر ا ه ت ر ا ن ز ی ت ی و ب ا ز ا ر ا ق ت ص ا د ی ب ر ا ی ک ش و ر ه ا ی ا ف غ ا ن س ت ا ن و ج م ه و ر ی ه ا ی ت ا ز ه ا س ت ق ال ل ی ا ف ت ه ش و ر و ی س ا ب ق م و ج ب گ ر د ی د ه ت ا م ن ط ق ه آ ز ا د ت ج ا ر ی- ص ن ع ت ی چ ا ب ه ا ر ب ه ل ح ا ظ م و ق ع ی ت ا س ت ق ر ا ر ا ز س ا ی ر م ن ا ط ق آ ز ا د تجاری- صنعتی د ر ک ش و ر م ت م ا ی ز گ ر د د. ا ز س و ی د ی گ ر و ج و د م ن ط ق ه آ ز ا د تجاری- صنعتی چابهار د ر ا ی ن م ح د و د ه ع ال و ه ب ر م زیت ه ا ی ی ک ه منطقه چابهار ه م ی ش ه د ر ا م ر ت ج ا ر ت و و ا ر د ا ت و صادرات ک ش و ر ا ی ر ا ن د ا ش ت ه و د ا ر د می ت و ا ن د ن ق ش وی ژ های ر ا ا ز ن ظ ر و ر و د و خ ر و ج ک ا ال ه ا و ه م چ ن ی ن ت ر ا ن ز ی ت ک ا ال ه ا و م و ا د ب ر ا ی س ا ی ر ک ش و ر ه ا ی م ن ط ق ه و ا ط ر ا ف ا ی ف ا ن م ا ی د و م ی ز ا ن ا ه م ی ت ا ی ن م ن ط ق ه ا ز ک ش و ر ر ا د و چ ن د ا ن س ا ز د. م ن ط ق ه آ ز ا د چ ا ب ه ا ر ی ک ی ا ز م ن ا ط ق ا س ت ر ا ت ژ ی ک ا ی ر ا ن د ر ب ع بد ا م ن یت م ل ی ا ق ت ص ا د ی و س ی ا س ی ا س ت. ج ا ذ ب ه ه ای چ ا ب ه ا ر د ر ز م ی ن ه آ ب و ه و ا د س ت ر س ی آ ن ب ه ا ق ی ا ن و س و ا ت ص ا ل آ ن ب ه پ ی ک ر ه ا ص ل ی س ر ز م ی ن ی آ ن ر ا ن س ب ت ب ه س ا ی ر م ن ا ط ق آ ز ا د ک ش و ر در جایگاه م م ت ا ز ی ق ر ا ر د ا د ه ا س ت. ا ی ن م ن ط ق ه ب ه ل ح ا ظ ت ق س ی م ا ت ا د ا ر ی ی ک ی ا ز ش ش م ن ط ق ه آ ز ا د ک ش و ر ا س ت و ز ی ر نظر شورای م ن ا ط ق آ ز ا د به صورت م س ت ق ل ب ه ع ن و ا ن ی ک ی ا ز ن ه ا د ه ا ی ریاست جمهوری ف ع ا ل ی ت م ی ک ن د. د ر و ا ق ع م ن ط ق ه آ ز ا د چ ا ب ه ا ر ه م ا ن ن د س ا ی ر م ن ا ط ق آ ز ا د د ر ا ی ر ا ن ا ز ق و ا ن ی ن ج د ا گ ا ن های ت ب ع ی ت مینماید ک ه ت و س ط م ج ل س ش و ر ا ی ا س ال م ی ب ه ت ص و ی ب می ر س د و ا ه م و پ ا ی ه ا ی ن ق و ا ن ی ن ق ا ن و ن چ گ و ن گی ا د ا ر ه م ن ا ط ق آزاد جمهوری ا س ال م ی ا ی ر ا ن می ب ا ش د. م ح د و د ه م ن ط ق ه آ ز ا د تجاری- صنعتی چابهار د ر ی ک ی ا ز استانهای شرقی ا ی ر ا ن ب ه ن ا م استان سیستان و ب ل و چ س ت ا ن و د ر 7 ک ی ل و م ت ر ی ش ه ر چ ا ب ه ا ر و ا ق ع د ر ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر ا س ت ق ر ا ر ی ا ف ت ه ا س ت و ب ن ا ب ر ا ی ن ب ه ل ح ا ظ ت ق س ی م ا ت س ی ا س ی ب ر محدوده جدید شهرستان چابهار ا ن ط ب ا ق دارد. شهرستان چابهار ب ه ع ن و ا ن ی ک ی از 14 شهرستان استان سیستان و ب ل و چ س ت ا ن

3 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی م ح س و ب م ی گ ر د د ک ه ب ر ا س ا س ا ط ال ع ا ت س ا ل ن ا م ه 1387 ا س ت ا ن ب ا 13/162 ک ی ل و م ت ر م ر ب ع و س ع ت )7 د ر ص د ا ز م س ا ح ت ا س ت ا ن ) د ر م ن ت ه ی الیه جنوب شرقی ا س ت ا ن م ذ ک و ر و ک ش و ر ا ی ر ا ن و در جوار د ر ی ا ی ع م ا ن واقع شده ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ن م س ا ل ه س ؤ ا ل ا ص ل ی م ق ا ل ه ا ی ن ا س ت ک ه م ن ط ق ه م ک ر ا ن ل ز ل ح ا ظ ف ض ا ی ی د ا ر ا ی چ ه و ی ژ گ ی ه ا و م خ ت ص ا ت ی ا س ت ک ه ب ا ی س ت ی د ر س ا م ا ن د ه س ف ض ا ی ی م ن ط ق ه ب د ا ن ت و ج ه ک ر د ت ح ق ی ق ح ا ض ر ک ی ف ی ا س ت ک ه د ر آ ن ت ح ق ی ق ح ا ض ر ک ی ف ی ا س ت ک ه د ر آ ن س ع ی ش د ه ا س ت ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز م ن ا ب ع ک ت ا ب خ ا ن ه ا ی و م ق ا ال ت پ ژ و ه ش ی و ن ی ز س ا ی ر م ن ا ب ع ع ل م ی ب ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی س ی ا س ی ا م ن ی ت ی و ا ق ت ص ا د ی ف ض ا د ر م ن ط ق ه م ک ر ا ن ب ا م ح و ر ی ت م ن ظ ق ه چ ا ب ه ا ر پ ر د ا خ ت ه ش و د. ر و ی ک ر د ن ظ ر ی و م ف ه و م ی د ر ب ر خ ی نقاط جغرافیایی ر ا ک ه ا ز ن ظ ر اقتصادی سیاسی ن ظ ا م ی ی ا م ذ ه ب ی د ا ر ا ی ا ه م ی ت م ی ب ا ش ن د م ن ا ط ق ر ا ه ب ر د ی م ی ن ا م ن د. م ن ط ق ه ر ا ه ب ر د ی ی ک موقعیت جغرافیایی ا س ت ک ه د ا ر ا ی ا ه م ی ت ن ظ ا م ی ا س ت ب د ی ن م ع ن ی ک ه ب ت و ا ن ا ز ا ی ن م ن ا ط ق ب ر د ر ی ا و خ ش ک ی ا ش ر ا ف د ا ش ت و د ر جنگ ضربههای م ؤ ث ر ی ب ر د ش م ن ی ا د ش م ن ا ن و ا ر د ک ر د) ا ح م د ی پ و ر و ل ش گ ر ی 1390 : 18(. م ف ه و م ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ک ه د ر ا ن گ ل ی سی Spatial Planning و د ر ف ر ا ن س ه ب ه Amanagement Du Territoire و آ ه ن گ ه م و م ت و ا ز ن ت و ز ی ع ا ز ا س ت ع ب ا ر ت م ی ن ا م ن د ن ی ز س ر ز م ی ن آ م ا ی ش ر ا آ ن ب ر خ ی ف ا ر س ی ک ل ی ه ج غ ر ا ف ی ا ی ی ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی و م ع ن و ی د ر پ ه ن ه س ر ز م ی ن ن س ب ت ب ه م ن ا ب ع ط ب ی ع ی و ا ن س ا ن ی ( ع ن د ل ی ب و ث ا ب ت ق د م 98( : ب ه ع ب ا ر ت د ی گ ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ن ح و ه ت و ز ی ع و س ا ز م ا ن ی ا ب ی ا ن س ا ن و ف ع ا ل ی ت ه ا د ر پ ه ن ه س ر ز م ی ن. ر و ن د ی ا س ت ب ر ا ی بهرهور سازی و آ ر ا ی ش منطقی حفظ ت ع ا د ل و ه م ا ه ن گ ی بین جمعیت و ت أ س ی س ات ا ج ت م ا ع ی و ا ق ت ص ا د ی ا ی ج ا د ش د ه د ر ف ض ا ی م ل ی و م ن ط ق ه ا ی و ج ل و گ ی ر ی ا ز ب ر و ز ع د م ت ع ا د ل و ب ا ز ت ا ب ه ا ی ت خ ر ی ب ی و م ن ف ی د ر ف ض ا ی س ر ز م ی ن. د ر ا ص ل ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ت خ ص ی ص ب ه ی ن ه ف ض ا ب ه ف ع ا ل ی ت ه ا ی م خ ت ل ف ب ر ا س ا س ق ا ب ل ی ت ه ا ی م ن ا ط ق د ر د و ر ه ز م ا ن ی م ع ی ن ا س ت. ب د و ن ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ا ب ز ا ر ح ر ک ت و ه د ا ی ت ب ه س و ی ت و س ع ه م و ز و ن و ت ع ا د ل ه ا ی م ن ط ق ه ا ی و ج و د ن د ا ر د. ه د ف ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ش ن ا خ ت م ن ا ب ع ز م ی ن و چ گ و ن گ ی ب ه ر ه ب ر د ا ر ی ا ز ا ی ن م ن ا ب ع ه م ر ا ه ب ا پ ی ش ب ی ن ی و ض ع ی ت آ ی ن د ه و ا س ت ق ر ا ر م ط ل و ب ا ن س ا ن و ع م ل ک ر د ( ال ل ه پ و ر و د ی گ ر ا ن 1390 ) :90. در صورتی ک ه ب خ و ا ه ی م ت ع ر ی ف ی ک ل ی ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی د ا ش ت ه ب ا ش ی م م ی ب ا ی س ت ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ر ا ع ب ا ر ت ا ز ک و ش ش ی د ر ج ه ت ا ن ت خ ا ب ب ه ت ر ی ن ب ر ن ا م ه ه ا د ر ج ه ت ر س ی د ن ب ه ه د ف ه ا ی م ش خ ص ب د ا ن ی م ک ه م م ک ن ا س ت ا ی ن ک و ش ش ه ا و ب ر ن ا م ه ه ا ت ا م ر ح ل هی ن ه ا ی ی ه د ف ن ی ز پ ی ش ن ر و د ب ل ک ه گ ا م ه ا ی ی د ر ج ه ت ر س ی د ن ب ه آ ن ب ا ش د. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ب ه م ع ن ا ی ا ن د ی ش ی د ن و ت ن ظ ی م پ ی ش ا پ ی ش ا م و ر ق ب ل ا ز ب ر و ز و ق ا ی ع و ر و ی د ا د ه ا س ت ت ا د ر ا م و ر ی ه م چ و ن ب ه د ا ش ت س ال م ت ر ف ا ه آ س ا ی ش و خ و ش ب خ ت ی ا ف ر ا د ج ا م ع ه ن ت ا ی ج م ط ل و ب ی ب ه د س ت آ ی د. ب د ی ه ی ا س ت ب ا ب ر ن ا م ه ر ی ز ی د ق ی ق م ی ت و ا ن ی م ا ش ت ب ا ه ا ت گ ذ ش ت ه ر ا ج ب ر ا ن ک ن ی م و ن س ب ت ب ه آ ی ن د ه ه و ش ی ا ر ت ر ع م ل ک ن ی م ( م ح م و د ی و م ا ج د 1391 ) 43 :. ب ه گفته چادویک ب ر ن ا م ه ر ی ز ی یک سیستم ک ل ی ذ ه ن ی ا س ت. ب ا ا ی ج ا د یک سیستم ذ ه ن ی م س ت ق ل ا م ا م ن ط ب ق بر سیستم د ن ی ا ی و ا ق ع ی ا ب ت د ا پ د ی د ه ت ح و ل ر ا ش ن ا خ ت ه س پ س آ ن ر ا پ ی ش ب ی ن ی ک ر د ه و ب ا ال خ ر ه آ ن ر ا ا ر ز ی ا ب ی م ی ک ن ی م ه د ف ب ه ی ن ه ک ر د ن س ی س ت م دنیای واقعی از طریق ب ه ی ن ه نمودن سیستم ذ ه ن ی م ی ب ا ش د ( رضوانی 1381 ) 221 : ه م چ ن ی ن. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ر ا م ی ت و ا ن ب ه ص و ر ت د ی گ ر ی ت ع ر ی ف ک ر د و آ ن ع ب ا ر ت ا س ت ا ز : ک و ش ش ه ا ی ا ن د ی ش م ن د ا ن هی آ د م ی ب ر ا ی ی ا ف ت ن ر ا ه ه ا ی ی ک ه ب ه ا ت خ ا ذ ب ه ت ر ی ن ت ص م ی م ا ت ب ر ا ی ت أ م ی ن ر ف ا ه و ا ی ج ا د ت ر ق ی ا و م ن ج ر م ی ش و د. ب ا ا ی ن ت ع ر ی ف س ه س ؤ ا ل م ط ر ح م ی گ ر د د :

4 64 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز م ن ظ و ر ا ز ا ن د ی ش م ن د ا ن ه چ ی س ت 2- ر ا ه ه ا ی ا ت خ ا ذ ب ه ت ر ی ن ت ص م ی م ا ت ک د ا م ا س ت 3- م ر ا د ا ز ت أ م ی ن ر ف ا ه و ا ی ج ا د ت ر ق ی چ ی س ت ب ر ا ی پ ا س خ گ و ی ی ب ه س ؤ ا ال ت ف و ق ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ت ع ر ی ف د ی گ ر ی ن ی ز م ی ت و ا ن ک رد ب ن ا ب ر ا ی ن ت ع ر ی ف ک ه ا ز ا ج ز ا ی م ت ش ک ل آ ن م ن ت ج م ی گ ر د د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ی ع ن ی : 1. ب ر ر س ی ب ر آ و ر د و ت خ م ی ن ن ی ا ز ه ا 2. ب ر ر س ی ب ر آ و ر د و ت خ م ی ن ا م ک ا ن ا ت ب ر ر س ی ب ر آ و ر د و ت خ م ی ن ب ه ت ر ی ن ر ا ه ا س ت ف ا د ه ا ز ا م ک ا ن ا ت ب ر ا ی ب ر آ و ر د ن ن ی ا ز ه ا ط ب ی ع ی ا س ت ک ه د ر ه ر م ر ح ل ه ا ی ن ت خ م ی ن ه ا ب ا ی س ت ی و ا ج د د ق ت ع د د و ر ق م ب ا ش د. د ر ا ی ن ت ع ر ی ف ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م س ل م ا س ت ک ه ن خ س ت ی ن ق د م ج م ع آ و ر ی آ م ا ر و ا ط ال ع ا ت ا س ت ک ه ا ل ب ت ه ب ا ی س ت ی ب ا ش ی و ه ا ی ن ظ ا م ی ا ف ت ه ص و ر ت پ ذ ی ر ف ت ه ب ا ش د و ب ر ا س ا س گ ر ا ی ش ه ا ی گ ذ ش ت ه ح ا ل و آ ی ن د ه ا س ت و ا ر ب ا ش د. د و م ی ن ق د م ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل ا ط ال ع ا ت ب ه د س ت آ م د ه ا س ت ک ه آ ن ه م ب ا ی س ت ی ب ا ش ی و ه ا ی ع ل م ی و م ن ظ م ص و ر ت گ ی ر د و د ر ح ق ی ق ت ا ز ی ک ن و ع غ ر ب ا ل ع ل م ی ب گ ذ ر د. س و م ی ن ق د م ا ر ز ش ی ا ب ی ی ا ب ه ا ص ط ال ح س ب ک و س ن گ ی ن ک ر د ن آ ن ه ا ا س ت ک ه ن ک ا ت م ث ب ت و م ن ف ی د ر ج ه ت ر س ی د ن ب ه ه د ف ه ا م ش خ ص م ی گ ر د د. گ ا م چ ه ا ر م د ر ج ه ت ت ع ی ی ن ا و ل و ی ت ه ا ا س ت ی ع ن ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ب ا ی س ت ی ا ز ع و ا م ل م خ ت ل ف ک ه د ر م ت غ ی ر ه ا ی م خ ت ل ف ب ر ا ی ر س ی د ن ب ه ه د ف ه ا ی ب ر ن ا م ه و ض ع ش د ه ب ه ا ن ت خ ا ب ب ه ت ر ی ن ه ا ب پ ر د ا ز د. ب ر ن ا م ه ر ی ز ب ا ی س ت ی م ش خ ص ک ن د ک ه ا ز ن ظ ر ز م ا ن و ا م ک ا ن ا ت د ر ج ه ت ب ر آ و ر د ن ن ی ا ز ه ا و ر س ی د ن ب ه ه د ف ه ا ب ه بهترین صورت پ ر د ا خ ت ن ب ه ک د ا م ع ا م ل م ق د م و م ر ج ح ا س ت. م ر ح ل ه آ خ ر ن ی ز ا ج ر ا ی ب ر ن ا م ه ا س ت ک ه ب ا ت و ج ه ب ه ز م ا ن ب ن د ی و ب ر آ و ر د ا م ک ا ن ا ت و و س ا ئ ل ا ج ر ا ی ب ر ن ا م ه ص و ر ت م ی گ ی ر د ( ر ض و ا ن ی 1381 :. ) 221 ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ب ه ع ن و ا ن ی ک ف ن و ر و ش ا ل گ و ی ی ب ر ا ی ق ا ن و ن م ن د ک ر د ن و ا ن ت ظ ا م ف ض ا ی ی ا ق د ا م ا ت ا ث ر گ ذ ا ر ب خ ش ع م و م ی و ب خ ش خ ص و ص ی ب ر ن ح و ی م ک ا ن گ ز ی ن ی و ا س ت ق ر ا ر ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی د ر ف ض ا ی د و ب ع د ی م ی ب ا ش د. م ؤ س س ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی پ ا د ش ا ه ی ب ر ی ت ا ن ی ا د و ت ع ر ی ف ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی آ و ر د ه ا س ت ک ه ا و ل ی ن ت ع ر ی ف ا ی ن ا س ت ک ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ی ک ت ف ک ر ا ن ت ق ا د ی د ر ز م ی ن ه م ک ا ن و ف ض ا ا س ت ک ه م ب ت ن ی ب ر ع م ل و م د ا خ ل ه م ی ب ا ش د ا م ا د و م ی ک ه د ا ر ا ی ت ع ر ی ف س ا د ه ت ر ی ن ی ز م ی ب ا ش د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ر ا س ا خ ت ن م ک ا ن و ف ض ا ی م ی ا ن ج ی م ی د ا ن د. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ب ه ع ن و ا ن ب ه ت ر ی ن ا ل گ و ب ر ا ی ت و س ع ه ی ف ض ا ی ی پ ا ی د ا ر ا ی ف ا ی ن ق ش م ی ک ن د. ب ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ا ز د و د ی د گ ا ه ت و ج ه م ی ش و د : ی ک ی ا ز د ی د گ ا ه م ش ا ر ک ت ک ن ن د گ ا ن و د ی گ ر ی ا ز د ی د گ ا ه ت ئ و ر ی پ ر د ا ز ا ن. ه ر ی ک ا ز ا ی ن گ ر و ه ه ا ب ه ر و ش ه ا ی م خ ت ل ف ی ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ن ا م م ی ب ر ن د ک ه ع ب ا ر ت ا س ت : ی ک ن و ع ه ن ر ی ک ن و ع م ه ا ر ت ر و ش ی ب ر ا ی ع م ل ت ع ه د ب ه ن ظ م. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی و م ن ط ق ه ا ی د ر پ ا س خ ب ه م ش ک ال ت م ش خ ص ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی و م ع ن و ی ظ ه و ر ک ر د ه ک ه م و ل و د انقالب صنعتی د ر ق ر ن 18 م ی ال د ی ه س ت. ن ظ ر ی ه ه ا ی ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ش ه ر ی ب ه د و گ ر و ه ن ظ ر ی ه ه ا ی ف ض ا ی ی ت ج س م ی و پ ن د ا ر ی ت ق س ی م م ی ش و ن د. ا ی ن د و گ ر و ه د ر ع ی ن ح ا ل ک ه ا ر ت ب ا ط ت ن گ ا ت ن گ ی ب ا ه م د ا ر ن د و ل ی م ت ف ا و ت ه س ت ن د. ن ظ ر ی ه ه ا ی ف ض ا ی ی ب ه ف ض ا ه ا ی ش ه ر ی و ا ت ف ا ق ا ت ی ک ه د ر د ا خ ل آ ن ر خ م ی د ه د م ی پ ر د ا ز د ی ع ن ی م ق و ل ه ه ا ی ی ک ه د ر ب ر گ ی ر ن د ه ت ل و ی ح ی ز م ی ن س ا خ ت م ا ن ه ا ح م ل و ن ق ل ر ا ه ه ا و ر و ا ب ط آ ن ه ا ب ا ی ک د ی گ ر و د ر م و ا ر د ی د ی گ ر ب ه ع و ا م ل ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی ت و ج ه م ی ش و د ب ن ا ب ر ا ی ن

5 ص ا ل ح ی) ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی ا ک ث ر ن ظ ر ی ه ه ا ی ت ج س م ی و پ ن د ا ر ی د ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ب ی ش ت ر ا ز ا ی ن ک ه ق ا ب ل پ ی ش ب ی ن ی و ه م ی ش گ ی ب ا ش ن د ت ش ر ی ح ی ه س ت ن د. ب ر ع ک س ن ظ ر ی ه ه ا ی ف ض ا ی ی ک ه ه م ی ش گ ی و ق ا ن و ن م ن د ه س ت ن د ب ن ا ب ر ا ی ن ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ب ا ی د د ر ب ر گ ی ر ن د ه ق د ر ت و ت ع ه د ب ا ش د ت ا ب ت و ا ن د ر ا ه ب ر د ه ا ی ب ر ن ا م ه ر ا ک ه ب ه ز ب ا ن ع م ل ی ا ت ی ت ر ج م ه م ی ش و د و آ ن گ ا ه ب ه س ی ا س ت ه ا و پ ی ش ن ه ا د ا ت پ ر و ژ ه ه ا ت ب د ی ل م ی ش و ن د ب ه ن ت ی ج ه ا ی م و ف ق یت آ م ی ز ب ر س ا ن د ( م ف ی د ی 1389 ) 73 :. آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ا ر ز ی ا ب ی ن ظ ا م م ن د ع و ا م ل ط ب ی ع ی ا ج ت م ا ع ی ا ق ت ص ا د ی ف ر ه ن گ ی و... ب ه م ن ظ و ر ی ا ف ت ن ر ا ه ی ب ر ا ی ت ش و ی ق و ک م ک ب ه ج ا م ع ه ب ه ر ه ب ر د ا ر ا ن د ر ا ن ت خ ا ب گ ز ی ن ه ه ا ی ی م ن ا س ب ب ر ا ی ا ف ز ا ی ش و پ ا ی د ا ر ی ت و ا ن س ر ز م ی ن ی د ر ج ه ت ب ر آ و ر د ن ی ا ز ه ا ی ج ا م ع ه ا س ت. ب ه ب ی ا ن ی د ی گ ر ت و ز ی ع م ت و ا ز ن و ه م ا ه ن گ ج غ ر ا ف ی ا ی ک ل ی ه ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی- ا ج ت م ا ع ی د ر پ ه ن ه س ر ز م ی ن ن س ب ت ب ه ق ا ب ل ی ت ه ا و منابع طبیعی و ا ن س ا ن ی ر ا آمایش سرزمین م ی گ و ی ن د. ا ز مهمترین خصوصیات ب ر ن ا م ه آ م ا ی ش سرزمین جامع ن گ ر ی-ک ی ف ی ت و سازماندهی ف ض ا ی ی آ ن ا س ت. پ ا ی د ا ر ت ر ی ن آ ر ا ی ش ی ک ه ب ه س ه م ؤ ل ف ه مهم جمعیت- سرمایه- م ن ا ب ع ط ب ی ع ی و م ح ی ط ی ی ک م ن ط ق ه ی ا س ر ز م ی ن خ ت م م ی ش و د ب ر ن ا م ه آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ن ا م ی د ه م ی ش و د ( م ف ی د ی 1389 ) 73 :. ت ا ک ن و ن ت ع ا ر ی ف م ت ف ا و ت ی ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی و آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ا ر ا ئ ه ش د ه ک ه ب ر خ ی ا ز م ه م ت ر ی ن آ ن ه ا ب ه ش ر ح ذ ی ل م ی ب ا ش ن د : ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی م ج م و ع ه ا ی ا ز م ف ا ه ی م ر و ی ک ر د ه ا ر و ش ه ا و ا ب ز ا ر ه ا ی م و ر د ن ی ا ز ب ر ا ی د س ت ی ا ب ی ب ه س ا ز م ا ن و س ا خ ت ا ر ف ض ا ی ی م ط ل و ب ا س ت و م ع م و ال ا م ت ر ا د ف ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه م ی ش و د ا ل ب ت ه ب ه ل ح ا ظ ن ظ ر ی م ف ه و م ف ض ا پ و ی ا ت ر و و س ی ع ت ر ا ز م ف ه و م م ن ط ق ه ا س ت و ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ی ک پ ا ر چ ه م ن ط ق ه ا ی م ی ت و ا ن د ت ن ه ا ب ه ع ن و ا ن ب ع د م ه م ی ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ت ل ق ی گ ر د د ( ت ق و ا ی ی و غ ف ا ر ی 1389 ) :100. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ا ش ا ر ه ب ه ر و ش ه ا ی ی د ا ر د ک ه ب ه ص و ر ت گ س ت ر د ه ت و س ط ب خ ش ه ا ی د و ل ت ی ب ر ا ی ن ظ ا ر ت و ت أ ث ی ر گ ذ ا ر ی ب ر پ ر ا ک ن ش ف ع ا ل ی ت ه ا ی آ ت ی د ر ف ض ا ا س ت ف ا د ه م ی ش و د. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ب ا ا ع م ا ل م د ی ر ی ت خ ر د م ن د ا ن ه ت ر س ر ز م ی ن ی ی ک ا ر ب ر ی ه ا ی ا ر ا ض ی و ب ر ق ر ا ر ی پ ی و ن د ب ی ن آ ن ه ا ب ه د ن ب ا ل ا ی ج ا د ت و ا ز ن ب ی ن ت ق ا ض ا ه ا ی ت و س ع ه و ح ف ظ م ح ی ط ز ی س ت و د س ت ی ا ب ی ب ه ا ه د ا ف ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی ا س ت. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی د ر ب ر گ ی ر ن د ه ا ق د ا م ا ت ی ب ر ا ی ه م ا ه ن گ س ا ز ی ت أ ث ی ر ا ت ف ض ا ی ی س ی ا س ت ه ا ی ب خ ش ی ا س ت ت ا ا ز ا ین ط ر ی ق م ن ا ط ق ا ز ت و ز ی ع م ت ع ا د ل ت ر ت و س ع ه ا ق ت ص ا د ی ب ر خ و ر د ا ر ش د ه و ا ث ر ن ی ر و ه ا ی ب ا ز ا ر ک ا ه ش ی ا ب د و ت ب د ی ال ت ک ا ر ب ر ی ه ا ی ا ر ا ض ی و د ا ر ا ی ی ه ا بسامان شوند ( ت ق و ا ی ی و غ ف ا ر ی 1389 ) :100. آمایش سرزمین ب ی ا ن گ ر ت ن ظ ی م ر ا ب ط ه ب ی ن ا ن س ا ن ف ض ا و ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ن س ا ن د ر ف ض ا ب ه م ن ظ و ر ب ه ر ه ب ر د ا ر ی م ن ط ق ی ا ز ج م ع ا م ک ا ن ا ت د ر ج ه ت ب ه ب و د و ض ع ی ت م ا د ی و م ع ن و ی ا ج ت م ا ع ب ر ا س ا س ا ر ز ش ه ا ی ا ع ت ق ا د ی س و ا ب ق ف ر ه ن گ ی ی ا ا ب ز ا ر ع ل م و ت ج ر ب ه د ر ط و ل ز م ا ن ا س ت ک ه ج ز ئ ی ا ز ج غ ر ا ف ی ا م ح س و ب م ی ش و د و پ و ر ا ص غ ر س ن گ ا چ ی ن 1388 ) 182 :. آمایش سرزمین ت ن ظ ی م ک ن ش م ت ق ا ب ل ب ی ن ع و ا م ل ا ن س ا ن ی و ع و ا م ل م ح ی ط ی ا س ت ک ه ب ه م ن ظ و ر ایجاد سازمان سرزمینی ع ق ال ی ی م ب ت ن ی ب ر ب ه ر ه گ ی ر ی ب ه ی ن ه ا ز ا س ت ع د ا د ه ا ی ا ن س ا ن ی و م ح ی ط ی ا ز ط ر ی ق ا ف ز ا ی ش ک ا ر ا ی ی و ب ا ز د ه ی ا ق ت ص ا د ی گ س ت ر ش ع د ا ل ت ا ج ت م ا ع ی ر ف ع ف ق ر و م ح ر و م ی ت و ب ر ق ر ا ر ی ت ع ا د ل و ت و ا ز ن د ر ب ر خ و ر د ا ر ی ا ز س ط ح م ع ق و ل ت و س ع ه و ر ف ا ه د ر ن ق ا ط و م ن ا ط ق ج غ ر ا ف ی ا ی ی ا ی ج ا د ن ظ ا م ک ا ر ب ر ی ا ر ا ض ی م ت ن ا س ب ب ا ا ه د ا ف ت و س ع ه م ت ع ا د ل و ح ف ظ م ح ی ط ز ی س ت ا ی ج ا د و ت ح ک ی م پ ی و ن د ه ا ی ا ق ت ص ا د ی د ر و ن و ب ر و ن م ن ط ق ه ا ی و ه م ا ه ن گ س ا ز ی ت أ ث ی ر ا ت ف ض ا ی ی- مکانی سیاستهای ب خ ش ی و سیاستهای ت و س ع ه م ن ا ط ق و محورهای خاص ب ا ت و ج ه ب ه اصل وحدت سرزمینی م ال ح ظ ا ت ا م ن ی ت ی و د ف ا ع ی و ح ف ظ ه و ی ت ا س ال م ی-

6 د ر. 66 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ا ی ر ا ن ی ب ه گ و ن ه ا ی ع م ل م ی ک ن د ک ه ب ت و ا ن د ا ه د ا ف چ ش م ا ن د ا ز ب ل ن د م د ت ت و س ع ه ک ش و ر و م د ی ر ی ت ی ک پ ا ر چ ه س ر ز م ی ن ی ر ا محقق سازد ( ه م ا ن 1388 ) 182 :. ب ر ا س ا س ت ع ا ر ی ف و م ف ا ه ی م م ت ف ا و ت ا ز ت و س ع ه ب ر د ا ش ت ه ا ی گ و ن ا گ و ن ی ن ی ز ا ز آ م ا ی ش د ر ا ب ع ا د ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی و ج غ ر ا ف ی ا ی ی آ ن ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت. د ر ف ر ه ن گ ل غ ا ت ال ر و س آ م ا ی ش چ ن ی ن ت ع ر ی ف ش د ه ا س ت : «... ب ه ت ر ی ن ن و ع ت و ز ی ع ج غ ر ا ف ی ا ی ی ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ب ا ت و ج ه ب ه منابع طبیعی و ا ن س ا ن ی» ( ص ال ح ک ا ر و ز ی ب ن ده ک پ ت ه 1394 ) 39 :. ف ر ه ن گ ا ق ت ص ا د و ا م و ر ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی م ع ا ص ر ت ع ر ی ف آ م ا ی ش ر ا ب ه ش ک ل د ی گ ر ی ا ر ا ئ ه ن م و د ه ا س ت : «س ی ا س ت ی ک ه ه ر یک چارچوب ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ع ی ن د ر پ ی ب ه ت ر ی ن ت و ز ی ع ممکن جمعیت ب ر ح س ب منابع طبیعی و ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی م ی ب ا ش د». ه م ا ن گ و ن ه ک ه م ال ح ظ ه م ی ش و د ا ی ن ت ع ا ر ی ف ب ه ط و ر ع م د ه ب ر م ف ه و م م ک ا ن گ ر ا ی ی ت أ ک ی د د ا ر د و ب ه ا ی ن جهت چنانچه ا ز ت ع ر ی ف ژ ا ن پ ل ال ک ا ز 1 ن ی ز ب ر م ی آ ی د : «م ن ظ و ر ا ز آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ر س ی د ن م ط ل و ب ت ر ی ن ت و ز ی ع م م ک ن ج م ع ی ت ت و س ط ب ه ت ر ی ن ش ک ل ت و ز ی ع ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی د ر پ ه ن ه س ر ز م ی ن ا س ت» ( ه م ا ن 1394 ) 39 :. د ر ی ک ت و ز ی ع ا و ل ی ه ج غ ر ا ف ی ا ی ی ی ا ب ه ا ص ط ال ح د ر ی ک س ا ز م ا ن د ه ی م ا د ه ف ض ا ی ی د و ن ک ت ه ع م د ه و ج و د د ا ر د : ١- ت و ز ی ع ج م ع ی ت ٢ - م ف ه و م «ب ه ت ر ی ن» ب ا ت و ج ه ب ه ه ز ی ن ه و ف ا ی د ه ا ج ت م ا ع ی و د ر ن ظ ر گ ر ف ت ن ن ظ ر ا ت و ت ح ل ی ل ه ا ی م ر ب و ط ب ه آ ن ب ن ا ب ر ا ی ن م ن ظ و ر ا ز آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ر س ی د ن ب ه ب ه ت ر ی ن ت و ز ی ع ج م ع ی ت و ف ع ا ل ی ت ا س ت. ب ر ا س ا س م ف ا ه ی م ج د ی د ی ک ه د ر س ا ل ه ا ی ا خ ی ر د ر ف ر ا ن س ه م ن ت ش ر ش د ه ا س ت م ی ت و ا ن ت ع ا ر ی ف ی ر ا ب ر ا ی آ م ا ی ش م و ر د ن ظ ر ق ر ا ر د ا د : آ م ا ی ش س ر ز م ی ن د ر ح ا ل ح ا ض ر ش ا م ل س ا ز م ا ن د ه ی ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی ف ر ه ن گ ی و م ح ی ط ز ی س ت ی ب ه م ن ظ و ر ت ح ق ق آ ی ن د ه ا ی م ط ل و ب پ ی ش ن ه ا د م یش و د ( م ح م و د ی 1388 ) 182 : ک ش و ر ه ا ی ا ن گ ل ی س ی ز ب ا ن ب ه و ی ژ ه د ر ا ن گ ل س ت ا ن م ف ه و م «آ م ا ی ش س ر ز م ی ن» ب ا م ف ه و م ی ک ه د ر ف ر ا ن س ه پ ذ ی ر ف ت ه ش د ه ا س ت ب ک ا ر گ ی ر ی ن ش د ه و ب ه ج ا ی آ ن م ف ه و م ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ی ز ی ک ی 2 م د ن ظ ر ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ا ز س و ی د ی گ ر ب ا ت و ج ه ب ه ت ع ر ی ف و م ف ه و م ی ک ه د ر ب ر ن ا م هر ی ز ی ا ق ت ص ا د ی ب ی ا ن م ی ش و د ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ا ص و ل ی ب ا ی د د ا ر ا ی س ه ب ع د ا ص ل ی ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی و ق ض ا ی ی ب ا ش د. ب ر ا س ا س ا ی ن ا ع ت ق ا د ت و س ع ه ا ق ت ص ا د ی ی ا ا ج ت م ا ع ی ت ن ه ا ی ی پ ی ا م د ه ا ی ن ا م ط ل و ب ی ب ه و ی ژ ه د ر ب ر و ز ع د م ت ع ا د ل ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر ب س ی ا ر ی ا ز مناطق جهان ب ه د ن ب ا ل د ا ر د ل ذ ا ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ا ق ت ص ا د ی و ا ج ت م ا ع ی ب ا ی د ب ه ه م ر ا ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی فضایی صورت گ ی ر د ت ا پ د ی د ه ع د م ت ع ا د ل ف ض ا ی ی ب ر و ز ن ک ن د ب ن ا ب ر ا ی ن م س ئ ل ه د ا ر ا ی ا ه م ی ت ک ه ب ا ی د ب ه آ ن ت و ج ه ن م و د م س ئ ل ه س ا ز م ا ن د ه ی ف ض ا ی ی 3 ا ق ت ص ا د م ل ی و ف ع ا ل ی ت ه ا ی ا ن س ا ن ی 4 ا س ت و ا ی ن ج ه ت ن ک ا ت ی ک ه ب ا ی د م د ن ظ ر ق ر ا ر گ ی ر د ع ب ا ر ت ا ن د ا ز : ١- ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ض م ن ا ی ن ک ه ب ا ی د ب خ ش ه ا و ف ع ا ل ی ت ه ا ر ا م د ن ظ ر د ا ش ت ه ب ا ش د ب ا ی د ف ض ا ی ی ب و د ه و آ ن ه ا ر ا د ر ف ض ا س ا ز م ا ن د ه ی ک ن د ( م ح م و د ی 1388 ) 182 :. ٢- ه ر ک ش و ر ی ا م ن ط ق ه ا ی که خواهان د س ت ی ا ب ی ب ه ا ه د ا ف ویژه خود د ر ز م ی ن ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ا س ت ب ا ی د س ا ز م ا ن و س ا خ ت ا ر ف ض ا ی ی خ ا ص خ و د ر ا ب ن ی ا ن ن ه د. ٣- ک ش و ر ه ا ی د ر ح ا ل ت و س ع ه ک ه ا ز ا ق ت ص ا د ف ض ا ی ی ب س ی ا ر ق ط ب ی ب ر خ و ر د ا ر ن د ب ا ی د ب ه ن و ع ی س ا خ ت ا ر ف ض ا ی ی خ و د ر ا پ ا ی ه گ ذ ا ر ی ک ن ن د ک ه ب ت و ا ن ن د ک ش و ر م ح ر و م و ف ق ی ر خ و د ر ا ا ز ث م ر ا ت ب ر ن ا م ه ه ا ی ت و س ع ه ب ه ر ه م ن د س ا ز ن د. ب ر ا ی ن ا س ا س د ر ی ک ت ق س ی م ب ن د ی ک ل ی م ی ت و ا ن ب ا ت و ج ه ب ه م ف ا ه ی م 1. Jean _ Paul Lacaze 2. Physical Planning 3. Special Organization 4. Human Activities

7 ح س ی ن) س ف ر ن ا م ه) ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی ر ا ی ج د و ن و ع ن گ ر ش ر ا در سازماندهی ف ض ا ی ی ا ز ی ک د ی گ ر ب ا ز ش ن ا خ ت : ن گ ر ش ا و ل ت و ز ی ع ا و ل ی ه ج غ ر ا ف ی ا ی ی ب ا ب ه ا ص ط ال ح ی ک س ا ز م ا ن د ه ی س ا د ه ف ض ا ی ی ا س ت ک ه د و ن ک ت ه ع م د ه ر ا م ط ر ح م ی س ا ز د : ن ک ت ه ا و ل ت و ز ی ع ج غ ر ا ف ی ا ی ی ب ر ا س ا س ت و ز ی ع ج م ع ی ت و ن ک ت ه د و م م ف ه و م ب ه ت ر ی ن ن و ع ت و ز ی ع م ت ن ا س ب ب ا ه ز ی ن ه و ف ا ی د ه ا ج ت م ا ع ی آ ن. د ر ا ی ن ص و ر ت م ن ظ و ر ا ز آ م ا ی ش ر س ی د ن ب ه ب ه ت ر ی ن ت و ز ی ع ج ه ت ف ع ا ل ی ت خ و ا ه د ب و د. ن گ ر ش د و م ک ه ب ر ا س ا س م ف ا ه ی م ج د ی د ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت آ م ا ی ش س ر ز م ی ن ر ا ی ک س ا ز م ا ن د ه ی ف ض ا ی ی س ا د ه ف ر ا ت ر ب ر د ه و آ ن ر ا ش ا م ل س ا ز م ا ن د ه ی ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی ف ر ه ن گ ی ز ی س ت م ح ی ط ی ب ه م ن ظ و ر ت ح ق ق آ ی ن د ه ا ی م ط ل و ب پ ی ش ن ه ا د م ی ن م ا ی د خ ا ن ق ن د ه ا ر ی 1388 ) 14 :. ه م ا ن ط و ر ک ه م ال ح ظ ه م ی ش و د و ج ه م ش ت ر ک د ر ه ر د و ن گ ر ش آ ن ا س ت ک ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ا ج ت م ا ع ی ب ا ی د ب ه ه م ر ا ه ب ر ن ا م ه ر ی ز ی فضایی صورت گ ی ر د ت ا پ د ی د ه ع د م ت ع ا د ل ف ض ا ی ی ب ر و ز ن ک ن د. ب ه ه م ی ن د ل ی ل د ر ا د ب ی ا ت ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ا غ ل ب ا ز ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ب ه ع ن و ا ن م ک م ل ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی 1 ی ا د م ی ش و د ب ا ا ی ن ت ف ا و ت ک ه ا ز د ی د گ ا ه ن ظ ر ی ف ض ا ی ک ن ظ ا م ( س ی س ت م ) ب ا ز و پ و ی ا ا س ت و ب ر خ ال ف م ن ط ق ه د ا ر ا ی ح د و م ر ز ی ن ی س ت ب ن ا ب ر ا ی ن ب ر ن ا م ه ر ی ز ی ف ض ا ی ی ت ال ش ی ا س ت د ر ج ه ت ت ع ی ی ن و ت خ ص ی ص م ن ا ب ع ب ه ب خ ش م ک ا ن ه ا و م ن ا ط ق ب ه ن ح و ی ک ه س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ب خ ش ی ب ی ش ت ر ی ن م ن ا ف ع ا ج ت م ا ع ی ر ا د ا ش ت ه ب ا ش د ف ع ا ل ی ت ه ا ی ت و ل ی د ی و ا م ک ا ن ا ت م ن ط ق ه د ر د س ت ر س ت م ا م ا ف ر ا د ن ی ا ز م ن د آ ن ه ا ق ر ا ر گ ی ر د و ت ف ا و ت س ط و ح د ر آ م د ر ا ک ا ه ش د ه د و ن و ع ی س ا خ ت ا ر ف ض ا ی ی ر ا ا ی ج ا د ک ن د ک ه ی ا ر ا ی ت ح ق ق ب ر ن ا م ه ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق ه ا ی ب ا ش د ( ه م ا ن 1388 ) 14 :. م ع ر ف ی م ن ط ق ه م و ر د م ط ا ل ع ه م م ک ر ا ن م ب ک ر ا ن ی ا م ک و ر ا ن 2 ا ز ن ظ ر ت ا ر ی خ ی س ر ز م ی ن ی س ا ح ل ی د ر ج ن و ب ش ر ق ی ا ی ر ا ن و ج ن و ب غ ر ب ی پ ا ک س ت ا ن ا س ت ک ه د ر ط و ل خ ل ی ج ع م ا ن ا ز ر أ س ا ل ک و ه د ر غ ر ب ج ا س ک ت ا ال س ب ال د ر ج ن و ب غ ر ب ی ا ی ا ل ت ب ل و چ س ت ا ن پ ا ک س ت ا ن گ س ت ر د ه ا س ت. د ر ب ع ض ی م ن ا ب ع ا ر و پ ا ی ی ق ر ن ه ا ی ۱۶ ت ا ۱۸ ا ز ا ی ا ل ت م ک ر ا ن ن ا م ب ر د ه ش د ه ا س ت. د ر د و ر ه ه ا ی م خ ت ل ف ت ا ر ی خ ی ا ی ن م ن ط ق ه خ و د م خ ت ا ر و ت ح ت ا د ا ر ه خ و ا ن ی ن م ح ل ی ب و د ه ا س ت ک ه گ ا ه ی خ و د ر ا ر ع ا ی ا ی د و ل ت ا ی ر ا ن م ی ن ا م ی د ن د. ا م پ ر ا ت و ر ی ب ر ی ت ا ن ی ا د ر ق ر ن ه ج د ه ا ی ن م ن ط ق ه ر ا ج ز و ه ن د و م س ت ع م ر ه ب ر ی ت ا ن ی ا ن م و د. ا م ر و ز ه د ر ه ن د و د ر پاکستان شهرهایی ب ن ا م م ک ر ا ن و ج و د د ا ر د. م ک ر ا ن د ر د و ر ه ه ا ی م خ ت ل ف ت ا ر ی خ ی ب خ ش ی ا ز ق ل م ر و ا ی ر ا ن ب و د ه ا س ت ( م ع ت م د و غ ر ی ب ر ض ا 1387 ) 88 :. م ک ر ا ن د ر ن و ش ت ه ه ا ی م س ا ل ک و م م ا ل ک و ا ل ت ق و ی م ا ق ل ی م د و م و ا ز ک ر م ا ن ت ا ر و د م ه ر ا ن ( ا ی ن د و س ) ن ا م ی د ه ش د ه ا س ت. م ا ر ک و پ و ل و ن ی ز م ک ر ا ن ر ا ش ر ح د ا د ه ا س ت. ) د ر ب ع ض ی ا س ن ا د و ن ق ش ه ه ا ی ت ا ر ی خ ی ا ر و پ ا ی ی و ب ع ض ی ن و ش ت ه ه ا ی ع ر ب ی د ر ی ا ی ع ر ب ا م ر و ز ی ن ی ز ب ح ر م ک ر ا ن ب ی ا ن ش د ه ا س ت ( م ع ت م د و غ ر ی ب ر ض ا 1387 ) 88 :. 1. Regional Planning 2. Makran is a semi-desert coastal strip in Balochistan, in Pakistan and Iran, along the coast of the Persian Gulf and the Gulf of Oman

8 68 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ن ق ل ن ق ش ه ش م ا ر ه 1- م ن ط ق ه م ک ر ا ن م ن ب ع : ) ی ک ی ا ز م ه م ت ر ی ن ق ا ب ل ی ت ه ا ی ا ی ن م ن ط ق ه م ج ا و ر ت آ ن ب ا آ ب ه ا ی آ ز ا د ب ی ن ا ل م ل ل ی د ر س ر ت ا س ر م ر ز ج ن و ب ی ه م س ا ی گ ی م س ت ق ی م ب ا ک ش و ر ه ا ی پ ا ک س ت ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن و ب ه ط و ر غ ی ر م س ت ق ی م ب ا ک ش و ر ه ا ی آ س ی ا ی م ر ک ز ی ( ا ز ط ر ی ق ت ر ک م ن س ت ا ن ) ا س ت ک ه ی ک ر ا ه غ ی ر ق ا ب ل چ ش م پ و ش ی ب ر ا ی ا ی ن ک ش و ر ه ا ی م ح ص و ر د ر خ ش ك ی ( ب ه ج ز پ ا ک س ت ا ن ) ب ه د ر ی ا ه ا ی آ ز ا د م ح س و ب م ی ش و د ( ت ر ک ا ن و ش ه ب ا ز ی 1394 ) 41 :. ا س ت ا ن س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن د ر م س ی ر د و ک ر ی د و ر ا ز س ه ک ر ی د و ر ت ر ا ن ز ی ت ی ب ز ر گ د ن ی ا ق ر ا ر د ا ر د. ا ی ن ا م ر م ن ط ق ه م ک ر ا ن ر ا ب ه ع ن و ا ن م ح و ر ت ر ا ن ز ی ت ی ط ر ح ت و س ع ه ج ن و ب ش ر ق م ط ر ح م ی ک ن د. ا گ ر ک ر ی د و ر ش م ا ل - ج ن و ب ر ا م ه م ت ر ی ن ح ل ق ه ت ج ا ر ت ب ی ن آ س ی ا و ا ر و پ ا ف ر ض ک ن ی م ک ه ب ه گ ف ت ه ک ا ر ش ن ا س ا ن د ر م ق ا ی س ه ب ا م س ی ر ه ا ی س ن ت ی ا ز ن ظ ر م س ا ف ت و ز م ا ن ت ا ۴۰ د ر ص د ک و ت ا ه ت ر و ا ز ن ظ ر ه ز ی ن ه ت ا ۳۰ د ر ص د ا ر ز ا ن ت ر ا س ت ا ی ن ک ر ی د و ر می ت و ا ن د ی ک ی ا ز م س ی ر ه ا ی م ه م ت ر ا ن ز ی ت ی د ر آ س ی ا ی م ی ا ن ه ب ا ش د ک ه ک ش و ر ه ا ی م س ی ر ا ی ن ک ر ی د و ر ر ا م ن ت ف ع م ی ک ن د ( ر و س ت ا و م ح م د ی ) 135 : ا گ ر چ ه ک ر ی د و ر ش م ا ل - ج ن و ب 1 د ر س ا ل ۱۹۹۳ م ت ع ا ق ب ب ر گ ز ا ر ی ا ج ال س ک م ی س ی و ن ا ر و پ ا و ز ر ا ی ح م ل و ک ش و ر ه ا ی ک ش و ر ه ا ی ک ه می د ه د ن ش ا ن ع م ل ک ر د ه ا ا م ا ش د ت ص و ی ب ع ض و م ن ط ق ه ن ت و ا ن س ت ه ا ن د ا ز ا ی ن ظ ر ف ی ت ب ه ط و ر ک ا م ل ا س ت ف ا د ه ک ن ن د ( ر و س ت ا و م ح م د ی 1394 ) 135 :. س ی ا س ی ت ح و ال ت ت أ ث ی ر ت ح ت ب ر ا س ا س ا ط ال ع ا ت م و ج و د ا ی ن ک ر ی د و ر ا ر ت ب ا ط ت ر ا ن ز ی ت ی ک ش و ر ه ا ی ش م ا ل ا ر و پ ا و ر و س ی ه ا ز ط ر ی ق ا ی ر ا ن و د ر ی ا ی خ ز ر ب ه کشورهای حوزه ا ق ی ا ن و س هند خلیج ف ا ر س و ج ن و ب آ س ی ا ب ر ق ر ا ر ک ر د ه و اتصال خلیج ع م ا ن و بندر چابهار در ساحل ش ر ق د ر ی ا ی م ک ر ا ن ی ا دریای عرب ب ه ع ن و ا ن ب ن د ر ی ا س ت ر ا ت ژ ی ک ب ه ا ی ن ک ر ی د و ر د ر م ب ا د ل ه ک ا ال ب ه ش ر ق ک ش و ر و ه م س ا ی ه ه ا ی ش ر ق ی و آ س ی ا ی م ی ا ن ه ن ق ش م ه م ی ا ی ج ا د خ و ا ه د ک ر د ( ص ا د ق 1348 ) 38 :. ک ا ر ش ن ا س ا ن می گ و ی ن د ب ا ر ا ه ا ن د ا ز ی ک ا م ل ا ی ن م س ی ر ک ش و ر ه ا ی آ س ی ا ی ی و ا ر و پ ا ی ی م ی ت و ا ن ن د د ر م س ی ر ک ر ی د و ر ش م ا ل ج ن و ب ک ا ال ی خ و د ر ا ب ا س ر ع ت ی ح د و د د و ب ر ا ب ر د ر م ق ا ی س ه ب ا م س ی ر ک ا ن ا ل س و ئ ز م ب ا د ل ه ک ن ن د. ا ی ن ا م ر ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ج ا د ک ش و ر ه ا ی ج د ی د د ر م ن ط ق ه آ س ی ا ی م ی ا ن ه و ن ی ز 1. NOSTRAC

9 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی ش ک ل گ ی ر ی ب ا ز ا ر ه ا ی ج د ی د ج ه ا ن ی د ر ح و ز ه ا ق ی ا ن و س ه ن د و خ ل ی ج ف ا ر س ب ر ا ی ه ر د و ق ا ر ه آ س ی ا و ا ر و پ ا د ا ر ا ی ا ه م ی ت ف ر ا و ا ن ی ا س ت. ن ق ش ه 2- ک ر ی د و ر م ک ر ا ن م ن ب ع : ) ن ق ش ه 3- م و ق ع ی ت د ق ی ق م ن ط ق ه م ک ر ا ن م ن ب ع : ) چ اب م ه ا ر ( چ ا ه ب ه ا ر چ ه ا ر ب ه ا ر ) ی ک ی ا ز ش ه ر ه ا ی ج ن و ب خ ا و ر ی ا س ت ا ن س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن ا ی ر ا ن و ت ن ه ا ب ن د ر ا ق ی ا ن و س ی ک ش و ر ا س ت ک ه د ر ک ر ا ن ه د ر ی ا ی ع م ا ن و ا ق ی ا ن و س ه ن د ق ر ا ر د ا ر د. ل ن گ ر گ ا ه آ ن ق ا ب ل ی ت پ ه ل و گ ی ر ی ک ش ت ی ه ا ی ا ق ی ا ن و س پ ی م ا ر ا د ا ر د و ا ز م ن ا ط ق آ ز ا د ب ا ز ر گ ا ن ی ا ی ر ا ن ا س ت. ب ن د ر چ ا ب ه ا ر ب ه د ل ی ل م و ق ع ی ت ر ا ه ب ر د ی ک ه ن ز د ی ک ت ر ی ن ر ا ه د س ت ر س ی ک ش و ر ه ا ی م ح ص و ر د ر خ ش ک ی آ س ی ا ی م ی ا ن ه ( ا ف غ ا ن س ت ا ن ت ر ک م ن س ت ا ن ا ز ب ک س ت ا ن ت ا ج ی ک س ت ا ن ق ر ق ی ز س ت ا ن و ق ز ا ق س ت ا ن ) ب ه آ ب ه ا ی آ ز ا د ا س ت.

10 70 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ن ق ش ه 4- م و ق ع ی ت م ن ط ق ه م ک ر ا ن د ر ن ق ش ه ا ی ر ا ن م ن ب ع : ) چ ا ب ه ا ر ع ال و ه ب ر م و ق ع ی ت ب ا ز ر گ ا ن ی د ا ر ا ی ج ا ذ ب ه ه ا ی ف ر ا و ا ن ت ا ر ی خ ی و ط ب ی ع ی ا س ت. آ ب و ه و ا ی ا ی ن ش ه ر و پ ی ر ا م و ن آ ن ه م ی ش ه ب ه ا ر ی و م ع ت د ل ا س ت و ب ه ه م ی ن د ل ی ل چ ا ب ه ا ر چ ه ا ر ب ه ا ر ن ا م ی د ه م ی ش و د. چ ا ب ه ا ر م ر ک ز ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر ا س ت ک ه د ر منتهیالیه جنوب ش ر ق ی ا ی ر ا ن د ر ک ن ا ر آ ب ه ا ی گ ر م ا ق ی ا ن و س ه ن د ق ر ا ر د ا ر د ( م س ع و د ی ا ن 1393 ) 37 : ر. چ ا ب ه ا ت ن ه ا ب ن د ر ا ی ر ا ن ی ا س ت ک ه د ر س ا ح ل ا ق ی ا ن و س ق ر ا ر د ا ر د و چ و ن ت ح ت ت أ ث ی ر ب ا د ه ا ی ا ق ی ا ن و س ی ا س ت ه و ا ی آ ن د ر ت م ا م ف ص ل ه ا د ل پ ذ ی ر ا س ت س ر د ت ر ی ن ب ن د ر ا ی ر ا ن د ر ت ا ب س ت ا ن و گ ر م ت ر ی ن آ ن د ر ز م س ت ا ن ا س ت. س ا ی ر م ن ا ط ق خ ل ی ج ف ا ر س ب ه دلیل و ج و د ص ح ر ا ی ش ب ه ج ز ی ر ه ع ر ب ی ا ت ح ت ت أ ث ی ر ب ا د ه ا ی ا ق ی ا ن و س ن ی س ت ن د. ب ن د ر چ ا ب ه ا ر ب ا م س ا ح ت ی ا ز د ه ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ه م ع ر ض ج غ ر ا ف ی ا ی ی ب ن د ر م ی ا م ی د ر ش ب ه ج ز ی ر ه ف ل و ر ی د ا ی آ م ر ی ک ا ب و د ه و ش ر ا ی ط آ ب و ه و ا ی ی آ ن ن ی ز د قیق ا ا م ش ا ب ه ب ن د ر م ی ا م ی ا س ت. ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر ب ا ۱۶۰ ه ز ا ر ن ف ر ج م ع ی ت د ر م ن ت ه ی ا ل ی ه ج ن و ب ش ر ق ی ک ش و ر د ر ک ن ا ر د ر ی ا ی ع م ا ن و ا ق ی ا ن و س ه ن د ق ر ا ر د ا ر د و ت ن ه ا ش ه ر ب ن د ر ی ا ی ر ا ن ا س ت ک ه ب ه آ ب ه ا ی ا ق ی ا ن و س ی م ت ص ل ا س ت. ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر د ا ر ا ی س ه ش ه ر چ ا ب ه ا ر ک ن ا ر ک و ن گ و ر ا س ت. ا ق ت ص ا د م ر د م چ ا ب ه ا ر م ب ت ن ی بر صیادی و ک ش ا و ر ز ی ا س ت و د ر د ه ه ا خ ی ر ب ا ت أ س ی س م ن ط ق ه آ ز ا د چ ا ب ه ا ر ک ه ی ک ی ا ز چ ن د م ن ط ق ه آ ز ا د ا ق ت ص ا د ی ک ش و ر ا س ت ب س ی ا ر ی ا ز س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ا ن خ ا ر ج ی د ر آ ن ج ا ک ا ر گ ا ه و ک ا ر خ ا ن ه ت أ س ی س ک ر د ه ا ن د. ش ه ر چ ا ب ه ا ر ب ه د ل ی ل م ج ا و ر ت ب ا ف ر و د گ ا ه ب ی ن ا ل م ل ل ی ک ن ا ر ک ا ز م و ق ع ی ت م ن ا س ب ی ب ر ا ی س ف ر ه ا ی ه و ا ی ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت ( ک ر د 1395 ) 43 :. ا ز م ج م و ع ۳ کریدور حمل و نقل جهانی ک ه ک ا ر ش ن ا س ا ن س ا ز م ا ن م ل ل ب ر ا ی ا ی ن ا م ر پیشبین ی ک ر د ه ا ن د ۲ ک ر ی د و ر ا ز ا ی ر ا ن م ی گ ذ ر د و چ ا ب ه ا ر ن ق ط ه ع ب و ر ج ن و ب ی ت ر ی ن ک ر ی د و ر ش ر ق ی غ ر ب ی ج ه ا ن خ و ا ه د ب و د. ا ی ن ک ر ی د و ر ا ز «د ر و ا ز ه ا ب ر ی ش م» د ر چین آ غ ا ز م ی ش و د و ق ل ب ا ق ت ص ا د ا ی ن ک ش و ر ی ع ن ی ا س ت ا ن ک ا ن ت و ن ر ا ت غ ذ ی ه ک ر د ه و ب ه س ر ز م ی ن آ س ی ا ی ج ن و ب ش ر ق ی م ی پ ی و ن د د و پ س ا ز ط ی ا ی ن م س ی ر و ا ر د ه ن د و س ت ا ن ش د ه و ب ا پ و ش ش م ه م ت ر ی ن ش ه ر ه ا ی ا ی ن ن ا ح ی ه م ا ن ن د ک ل ک ت ه ن ا ک پ و ر

11 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی جایپور حصیرآباد ک ر ا چ ی و ب ن ق ا س م به چابهار م ی ر س د ( ا ب ر ا ه ی م ز ا د ه و آ ق ا س ی ز ا ده ) 107 : بندر چابهار ب ه د ل ی ل م و ق ع ی ت ر ا ه ب ر د ی ک ه ن ز د ی ک ت ر ی ن ر ا ه د س ت ر س ی ک ش و ر ه ا ی م ح ص و ر د ر خ ش ک ی آ س ی ا ی م ی ا ن ه ( ا ف غ ا ن س ت ا ن ت ر ک م ن س ت ا ن ا ز ب ک س ت ا ن ت ا ج ی ک س ت ا ن ق ر ق ی ز س ت ا ن و ق ز ا ق س ت ا ن ) ب ه آ ب ه ا ی آ ز ا د ا س ت ا ز ا ه م ی ت ف ر ا و ا ن ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت و س ا ز ن د گ ی و س ر م ا ی ه گ ذ ا ر ی ص و ر ت آ ن د ر ف ر ا و ا ن ی اقیانوسپیما و ساخت ر ا ه آ ه ن ب ه س و ی ا ف ز ا ی ش و ا س ک ل ه س ا خ ت ج م ل ه ا ز م ی گ ی ر د گ ن ج ا ی ش ب ا ر گ ی ر ی ک ش ت ی ه ا ی آ س ی ا ی م ی ا ن ه و ا ح د ا ث ف ر و د گ ا ه ب ی ن ا ل م ل ل ی. ا ی ن ب ن د ر ی ک ی ا ز مهمترین چهارراههای ک ر ی د و ر ش م ا ل- ج ن و ب ب ا ز ر گ ا ن ی ج ه ا ن ی ا س ت ( ع س گ ر ی ک ر م ا ن ی 1395 ) 17 :. م ن ط ق ه آ ز ا د چ ا ب ه ا ر ب ا م س ا ح ت ۱۴ ه ز ا ر ه ک ت ا ر د ر م ن ت ه ی ا ل ی ه ج ن و ب ش ر ق ی ا ی ر ا ن د ر ۲۵ د ر ج ه و ۲۰ د ق ی ق ه ع ر ض ش م ا ل ی و ۶۰ د ر ج ه و ۲۷ د ق ی ق ه ط و ل ش ر ق ی د ر ش ر ق خ ل ی ج چ ا ب ه ا ر و د ر ک ن ا ر آ ب ه ا ی د ر ی ا ی ع م ا ن ق ر ا ر د ا ر د ( پ ر ت و ی 1385 ) 17 :. ن ق ش ه 5- ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر م ن ب ع : ) ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر ب ا م س ا ح ت ی ح د و د ۱۷۱۵۵ ک ی ل و م ت ر م ر ب ع د ر م ن ت ه ی ا ل ی ه ج ن و ب ش ر ق ی ا ی ر ا ن د ر ک ن ا ر آ ب ه ا ی گ ر م د ر ی ا ی ع م ا ن و ا ق ی ا ن و س ه ن د ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ا ی ن ش ه ر س ت ا ن ا ز ج ا ن ب ش م ا ل ب ه ش ه ر س ت ا ن ه ا ی ا ی ر ا ن ش ه ر و ن ی ک ش ه ر و ا ز ج ن و ب ب ه د ر ی ا ی ع م ا ن و ا ز ش ر ق ب ه پ ا ک ت ا ن و ا ز غ ر ب ب ه ا س ت ا نه ا ی ک ر م ا ن و ه ر م ز گ ا ن م ح د و د ا س ت. ب ن د ر چ ا ب ه ا ر ب ا و س ع ت ی ب ا ل غ ب ر ۱۱ ک ی ل و م ت ر م ر ب ع د ر ا ر ت ف ا ع ۷ م ت ر ا ز س ط ح د ر ی ا ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت و د ر ۶۰ د ر ج ه و ۳۷ د ق ی ق ه ط و ل ش ر ق ی و ۲۵ د ر ج ه و ۱۷ د ق ی ق ه ع ر ض ش م ا ل ی ق ر ا ر د ا ر د. ف ا ص ل ه ه و ا ئ ی ش ه ر س ت ا ن چ ا ب ه ا ر ت ا ت ه ر ا ن ۱۴۵۶ ک ی ل و م ت ر و ف ا ص ل ه ز م ی ن ی ا ز ط ر ی ق ج ا د ه ایرانشهر- ک ر م ا ن ۱۹۶۱ ک ی ل و م ت ر ا س ت. ف ا ص ل ه ب ن د ر چ ا ب ه ا ر ت ا م ر ک ز ا س ت ا ن ۷۳۸ ک ی ل و م ت ر ا س ت. ا ی ن ش ه ر س ت ا ن ح د و دا ا د ا ر ا ی ۳۰۰ ک ی ل و م ت ر م ر ز آ ب ی د ر د ر ی ا ی ع م ا ن ا س ت. ب ن د ر چ ا ب ه ا ر ه م ع ر ض ج غ ر ا ف ی ا ی ی ب ن د ر م ی ا م ی د ر ش ب ه ج ز ی ر ه ف ل و ر ی د ا ی آ م ر ی ک ا ا س ت و د ا ر ا ی ش ر ا ی ط آ ب و ه و ا ی ی ک ا م ال ا ه م ا ن ن د ب ن د ر م ی ا م ی ا س ت. چ ا ب ه ا ر د ر ۲۲۸۶ ک ی ل و م ت ر ی ت ه ر ا ن ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت. ف ا ص ل ه آ ن ت ا ز ا ه د ا ن ۷۲۱ ک ی ل و م ت ر و ت ا ب ن د ر ک ر ا چ ی ۹۰۰ ک ی ل و م ت ر ا س ت. خ ل ی ج چ ا ب ه ا ر ب ا ب ر ی د گ ی ط ب ی ع ی

12 72 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 و استثنایی خود بزرگترین خلیج ا ی ر ا ن د ر پیرامون سواحل د ر ی ا ی ع م ا ن به شمار م ی ر و د و ن ز دیک ت رین آ ب ر ا ه ب ه ا ق ی ا ن و س ه ن د ا س ت ( ا ب ر ا ه ی م ز ا د ه و ک ر ی م ی 1388 ) 57 :. ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی ا م ن ی ت ی ف ض ا د ر م ن ط ق ه م ک ر ا ن و چابهار ا س ت ا ن س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن د ر ج ن و ب ش ر ق ی ا ی ر ا ن د ر چ ن د س ا ل ا خ ی ر ب ه ی ک ی ا ز ن ا ا م ن ت ر ی ن ا س ت ا ن ه ا ی م ر ز ی ا ی ن ک ش و ر ت ب د ی ل ش د ه ا س ت. آ م ي خ ت ه ب و د ن ج م ع ي ت ش ي ع ه و س ن ی ف ع ا ل ي ت گ ر و ه ه ا ی م س ل ح ب ل و چ م ر ز ط و ال ن ی ب ا پ ا ک س ت ا ن ق ا چ ا ق س و د آ و ر م و ا د م خ د ر ت ب ع ي ض و ن ا ر ض ا ي ت ی ا ه ا ل ی ا ز م س ئ و ال ن م ح ل ی و حکومت م ر ک ز ی و د س ت ر س ی آ س ا ن ب ه م ن ا ب ع غ ي ر م ج ا ز ه م گ ی ا ز ع و ا م ل ی م ع ر ف ی ش د ه ا ن د ک ه د ر ت ض ع ي ف ا م ن ي ت ا ي ن ا س ت ا ن م ؤ ث ر ن د. ه ر چ ن د س ي س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن ه م و ا ر ه ا م ن ي ت ی ش ک ن ن د ه د ا ش ت ه ا م ا ا ز س ا ل 12۳0 ب ا گ ر و گ ا ن گ ی ر ی ه ا و آ د م ک ش ی ه ا ی گ ر و ه ج ن د ا هلل ا ي ن ا س ت ا ن ب ه د ر د س ر ی ب ز ر گ ب ر ا ی م ق ا م ا ت ا م ن ي ت ی و ق ض ا ي ی ا ی ر ا ن ب د ل ش د ه و ح ت ی د س ت گ ي ر ی و ا ع د ا م ع ب د ا ل م ا ل ک ر ي گ ی ر ه ب ر پيشين جند ا هلل ن ت و ا ن س ت ه ب ه ا ي ن ح م ا ل ت پ ا ي ا ن د ه د. رهبران جند ا هلل ه د ف گ ر و ه خ و د ر ا م ق ا و م ت م ر د م ی ب ر ا ی احقاق حقوق ب ل و چ ه ا ( س ن ی م ذ ه ب( م ی خ و ا ن ن د و ل ی ج م ه و ر ی ا س ال م ی ا ي ن گ ر و ه ر ا ت ر و ر ي س ت ی و د ا ر ا ی گ ر ا ی ش ه ا ی و ه ا ب ی و س ل ف ی می د ا ن د و م ی گ و ی د آ ن ا ز س و ی آ م ر ي ک ا و ب ر ي ت ا ن ي ا ح م ا ي ت م ی ش و د ا ت ه ا م ی ک ه ا ي ن د و ک ش و ر ر د ک ر د ه ا ن د ( ک ا ف ی و ع ب د ا ل ل ه ی 1388 ) 57 :. د ر د ه ه ا و ل ا ن ق ال ب ش ک و ه م ن د ا س ال م ی ب ه د ل ی ل و ج و د ر ی ش ه ه ا ی ف ق ر و م ح ر و م ی ت ا ق ت ص ا د ی و ا ن ز و ا ی ج غ ر ا ف ی ا ی ی خ و ا ن ی ن و ا ش ر ا ر ب ه ک م ک ح ا م ی ا ن خ ا ر ج ی خ و د ب ه و ی ژ ه ر ژ ی م س ا ب ق ع ر ا ق ب ه ا ی ج ا د ن ا ا م ن ی د ر ا س ت ا ن د ا م ن ز د ن د. د ر د ه ه د و م ا ن ق ال ب ب ا ر ش د و ت و س ع ه ا ق ت ص ا د ی ج ه ت گ ی ر ی ن ا ا م ن ی ه ا ب ه س م ت ج ر ی ا ن ا ت س ی ا س ی و س ا ز م ا ن ی ا ف ت ه پ ی ش ر ف ت. د ر د و ر ه م أ م و ر ی ت س پ ا ه د ر س ا ل ه ا ی 1358 ت ا 1374 ب ا ت و ج ه ب ه و ا ب س ت گ ی جریانات ضد ا ن ق ال ب ب ه ر ژ ی م س ا ب ق ع ر ا ق و ج ر ی ا ن ا ت و ه ا ب ی د ا خ ل پ ا ک س ت ا ن ر و ی ک ر د ا س ت ر ا ت ژ ی ک ن ظ ا م ب ه ص و ر ت ت ر ک ی ب ی ا ز ر و ی ک ر د ت ه د ی د م ح و ر و آ س ی ب پ ذ ی ر م ح و ر ا د ا ر ه م ی ش د ه ا س ت ا م ا د ر د ه ه س و م ا ن ق ال ب ک ه م ص ا د ف ا س ت ب ا ح ض و ر آ م ر ی ک ا د ر م ر ز ه ا ی ش ر ق ی ک ش و ر ا ن ت خ ا ب ر و ی ک ر د ا س ت ر ا ت ژ ی ک آ س ی ب م ح و ر د ر ا و ل و ی ت ق ر ا ر د ا ر د ت ا ا م ک ا ن ر ف ع ز م ی ن ه ه ا ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ه ا ی ا ق ت ص ا د ی س ی ا س ی و ف ر ه ن گ ی ف ر ا ه م آ ی د. ب د ی ن ش ک ل ف ا ع ل ک ه د ر ا ی ن ج ا آ م ر ی ک ا ا س ت ز م ی ن ه م ن ا س ب ی ر ا ب ر ا ی ب ه ر ه ب ر د ا ر ی ا ز ن ق ا ط آ س ی ب پ ذ ی ر پ ی د ا ن خ و ا ه د ک ر د. ت ه د ی د ه ا ی آ م ر ی ک ا د ر ا ی ن ش ر ا ی ط د ر د و ش ک ل ت ه د ی د ه ا ی ن ر م و س خ ت ظ ه و ر پ ی د ا م ی ک ن د. د ر خ ص و ص ت ه د ی د ه ا ی ن ر م ب ه ر ه ب ر د ا ر ی ا ز ش ک ا ف ه ا ی م ذ ه ب ی و ق و م ی و د ر خ ص و ص ت ه د ی د ه ا ی س خ ت ا س ت ف ا د ه ا ز ع و ا م ل آ ش و ب گ ر و ا ش ر ا ر ب ر ا ی ا ی ج ا د ن ا ا م ن ی د ر د س ت و ر ک ا ر د ش م ن ا ن خ ا ر ج ی ب ه و ی ژ ه آ م ر ی ک ا ق ر ا ر د ا ر د ( ک ا ف ی و ع ب د ا ل ل ه ی 1388 ) 57 :. ه م ج و ا ر ی ا س ت ا ن ب ا ک ش و ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و ک ش ت س ا ل ی ا ن ه ب ی ش ا ز 5000 ت ن م و ا د م خ د ر د ر ا ی ن ک ش و ر ز م ی ن ه س ا ز ق ر ا ر گ ی ر ی ا ی ن ا س ت ا ن د ر م ع ر ض ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ش د ه ا س ت ت ا ج ا ی ی ک ه ا ک ث ر ا ش ر ا ر م ن ط ق ه ا ز ا ی ن ر ا ه ک س ب م ن ف ع ت م ی ک ن ن د. م ه م ت ر ی ن م ع ا ب ر ت ر ا ف ی ک م و ا د م خ د ر د ر ا س ت ا ن د ر ش ه ر ه ا ی ز ا ه د ا ن ز ا ب ل و خ ا ش ق ر ا ر د ا ر د. ت ن ه ا د ر ف ا ص ل ه س ا ل ه ا ی 1369 ت ا 1370 ب ی ش ا ز 150 ک ا ر و ا ن م و ا د م خ د ر د ر ا ی ن ا س ت ا ن ت ر د د م ی ک ر د. ع و ا م ل م ا ف ی ا ی ی م و ا د م خ د ر و سران ضد ا ن ق ال ب م س ت ق ر د ر پ ا ک س ت ا ن ک ه پ ی ب ه پ ت ا ن س ی ل ه ا ی ن ظ ا م ی ک ا ر و ا ن ه ا ی م و ا د م خ د ر ب ر د ه ب و د ن د ا ر ت ب ا ط ا ت ی ر ا ب ا ا ی ن ک ا ر و ا ن ه ا ب ر ق ر ا ر ک ر د ن د و ب ا ه د ا ی ت ع و ا م ل خ ا ر ج ی د ر پ و ش ش ک ا ر و ا ن ه ا ن ا ا م ن ی ه ا ی گ س ت ر د ه ا ی ر ا د ر ا س ت ا ن ب ه و ج و د

13 م ح م د ی) آ ل و د گ ی- ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ز م ا ن د ه ی آ و ر د ن د. ب ه ا ی ن ع و ا م ل ب ا ی د ج ر ی ا ن ه ا ی س ی ا س ی و م ذ ه ب ی س ل ف ی ر ا ک ه ر ی ش ه د ر ج ر ی ا ن ط ا ل ب ا ن د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن و پ ا ک س ت ا ن د ا ر د ا ض ا ف ه ک ر د ( م ح م د ی و غ ن ج ی 1385 ) 121 :. د ر گ ز ا ر ش 2007 س ا ز م ا ن ب ه د ا ش ت ج ه ا ن ی چ ه ا ر ت ه د ی د پ ی ش ر و ی ج و ا م ع ب ش ر ی د ا ن س ت ه ش د ه ا س ت: 1 - ت و ل ی د و انباشت سالحهای ا ت م ی 2 م ح ی ط زیست حاصل ا ز ر ش د ب ی ر و ی ه ص ن ع ت 3- ف ق ر و ش ک ا ف ط ب ق ا ت ی در جوامع 4- م و ا د م خ د ر ( ت و ل ی د ا ن ت ق ا ل ت و ز ی ع م ص ر ف ). ک ش و ر ا ی ر ا ن ب ه د ل ی ل ن ز د ی ک ی ب ه ک ا ن و ن ت و ل ی د و ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر ه ال ل ط ال ی ی ا ز م ب د أ ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ا ر و پ ا و... ک ه د ر گ ذ ش ت ه ر ژ ی م پ ه ل و ی ب ا ا ت خ ا ذ س ی ا س ت» ت ح م ل» د ر م ق ا ب ل پ د ی د ه م و ا د م خ د ر ع ال و ه ب ر ک ا ش ت ت ر ی ا ک د ر د ا خ ل ک ش و ر ب ن ا ب ه ا ظ ه ا ر ا ت ف ر د و س ت ر ی ا س ت د ف ت ر و ب ا ز ر س ی و ی ژ ه ر ژ ی م ش ا ه د ر ر ا س ت ا ی ا س ت ر ا ت ژ ی د ر آ م د ز ا ی ی ا ش ر ف پ ه ل و ی د ر ت و ز ی ع و ب و ی ژ ه ت ر ا ن ز ی ت م و ا د م خ د ر ب ه ا ر و پ ا ن ی ز ن ق ش م ن ح ص ر ب ه ف ر د د ا ش ت ه ا س ت. ق ا چ ا ق م و ا د م خ د ر ب ه ع ن و ا ن ی ک م ع ض ل و ت ه د ی د ج د ی د ر م ن ط ق ه ب ه ح س ا ب م ی آ ی د. ت ن ه ا ن ک ت ه ا ی ک ه ق ا ب ل ت أ م ل ا س ت ا ی ن ا س ت ک ه ب ع د ا ز و ر و د آ م ر ی ک ا ی ی ه ا و ن ی ر و ه ا ی ن ا ت و ب ه ا ف غ ا ن س ت ا ن ت و ل ی د ت ر ی ا ک ا ز 1185 ت ن د ر س ا ل 2001 ب ه 8500 ت ن د ر س ا ل 2007 ر س ی د ه ا س ت و ا ی ن ت و ل ی د ا ت ج ه ت ر س ی د ن ب ه ب ا ز ا ر م ص ر ف ن ی ا ز ب ه م س ی ر ی م ن ا س ب و ک م ه ز ی ن ه د ا ر د ک ه ا ل ب ت ه ا و ل ی ن و آ خ ر ی ن گ ز ی ن ه ا س ت ا ن س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن م ی ب خ ش د. ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ا ت و ل ی د ب ی ش ا ز ه ش ت ه ز ا ر و پ ا ن ص د ت ن ت ر ی ا ک 80 د ر ص د م و ا د مخدر جهان ر ا ت أ م ی ن میکند. چنانچه ب ی ش ا ز 90 ت ا 95 د ر ص د ب ا ز ا ر ه ا ی ا ر و پ ا ی ی ر ا ه ر و ئ ی ن ت و ل ی د ش د ه ا ز ت ر ی ا ک ا ف غ ا ن س ت ا ن ف ر ا گ ر ف ت ه ا س ت. 40 ت ا %60 د ر آ م د ن ا خ ا ل ص م ل ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ا ز خ ش خ ا ش ب ه د س ت م ی آ ی د ک ه د ر د س ت س و د ا گ ر ا ن م ر گ س ف ی د ق ر ا ر د ا ر د. بر ا س ا س ت ح ق ی ق ا ت ا ن ج ا م ش د ه ن ه م ی ل ی و ن ن ف ر د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ک ش ت خ ش خ ا ش م ب ا د ر ت د ا ر ن د ک ه ا ق ت ص ا د ش ا ن و ا ب س ت ه ب ه ت و ل ی د ت ر ی ا ک ا س ت ( م ح م د ی و غ ن ج ی 1385 ) 121 :. ا ز ب ع د ا ن ق ال ب اسالمی ج. ا. ا ب ا ا ت خ ا ذ ا س ت ر ا ت ژ ی م ق ا ب ل ه ب ا ا ی ن م ا د ه ا ف ی و ن ی طی سی سال حدود 3658 ش ه ی د ت ق د ی م ک ر د ه ک ه ا ی ن ن و ع م ب ا ر ز ه ا ز ط ر ف پ ی ن ی و آ ر ال ک ی م د ی ر ک ل م و ا د م خ د ر س ا ز م ا ن م ل ل ک ه ا خ ی ر ا ا ع ال م ک ر د ک ه ا ی ر ا ن خ ط م ق د م م ب ا ر ز ه ب ا م و ا د م خ د ر ا س ت و ا ی ن ی ک م د ل و ا ل گ و ب ر ا ی ک ش و ر ه ا ی د ی گ ر ا س ت. ق ا ب ل ذ ک ر ا س ت ا ز عوارض جلوگیری ا ن ت ق ا ل م و ا د م خ د ر ب ه ا ر و پ ا ت و س ط ج. ا. ا س ر ر ی ز آ ن م و ا د ب ه د ا خ ل ک ش و ر و ر ش د و ب ر و ز ن ا ا م ن ی ه ا ب و د ه ا ع ت ی ا د ا س ت. د ر ح ا ل ح ا ض ر آ م ر ی ک ا ب ا ا س ت ق ر ا ر د ر م ن ا ط ق ج ن و ب غ ر ب ی ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه و ی ژ ه ا س ت ا ن ه ر ا ت و پ ا ی گ ا ه ن ظ ا م ی ش ی ن د ی د ب ه گ س ت ر ش ن ا ا م ن ی د ر م ن ط ق ه د ا م ن ز د ه ا س ت. س ا ز م ا ن ه ا ی ا ط ال ع ا ت ی س ی ا و 16-M ا ن گ ل ی س د ر ر ا س ت ا ی ب ر ن ا م ه ه ا ی گ س ت ر د ه د ر ش ب ه ق ا ر ه ه ن د و ا ی ج ا د ت ف ر ق ه م ی ا ن ا ق و ا م د ر ت ال ش ه س ت ن د ت ا ب ا ا ی ج ا د ن ا ا م ن ی ز م ی ن ه ح ض و ر ع و ا م ل ب ی گ ا ن ه ر ا د ر م ن ط ق ه ف ر ا ه م آ و ر ن د. د ر ا ی ن م ی ا ن ف ق ر م ا د ی و ف ر ه ن گ ی ب س ت ر ه ا ی ت ر ا ف ی ک م و ا د م خ د ر و ب س ی ا ر ی ا ز ف ع ا ل ی ت ه ا ی غ ی ر ق ا ن و ن ی د ی گ ر ا ز ج م ل ه ز م ی ن ه ه ا ی ی م ح س و ب م ی ش و د ک ه ن ی ر و ه ا ی ب ی گ ا ن ه ب ر ا ی م و ف ق ی ت ا ه د ا ف خ و د ب ه آ ن ه ا چ ش م د و خ ت ه ا ن د و غ ن ج ی 1385 ) 121 :. ا ی ن ا س ت ا ن ب ا ک ش و ر پ ا ک س ت ا ن ب ه ط و ل 900 ک ی ل و م ت ر ا ز خ ل ی ج گ و ا ت ر آ غ ا ز و ت ا م خ ت ص ا ت ت ق ر ی ب ی 60/86 د ر ج ه ش ر ق ی و 29/86 د ر ج ه ع ر ض ش م ا ل ی د ر 38 ک ی ل و م ت ر ی ش م ا ل ز ا ه د ا ن ا د ا م ه د ا ر د ت ا ( م ل ک س ی ا ه ک و ه ). م ر ز خ ش ک ی ا ی ر ا ن و ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه ط و ل 300 ک ی ل و م ت ر د ر 38 ک ی ل و م ت ر ی ش م ا ل ز ا ه د ا ن آ غ ا ز ش د ه د ر ا م ت د ا د ش م ا ل ش ر ق ب ا پ ش ت س ر ن ه ا د ن پ ه ن ه ه ا ی م ا س ه ا ی و س ط و ح پ و ش ی د ه ا ز ن م ک ب ه ک و ه ک م ی ر س د و ت ا چ ا ه خ ر م ا ا م ت د ا د م ی ی ا ب د ک ه م ر ز خ ر ا س ا ن ج ن و ب ی

14 74 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 ا ز ا ی ن ن ق ط ه آ غ ا ز م ی گ ر د د. م ر ز ه ا ی ج ن و ب ی ا ی ن ا س ت ا ن ا ز خ ل ی ج گ و ا ت ر ت ا ب ن د ر ج ا س ک ب ه ط و ل 350 ک ی ل و م ت ر م ی ب ا ش د. گ س ت ر د گ ی م ر ز ه ا ی آ ب ی و خ ا ک ی ا س ت ا ن و ع د م ک ن ت ر ل م ر ز ه ا ا ز آ س ی ب ه ا ی ج د ی د ر ا م ن ی ت ا س ت ا ن ا س ت) ش ع ب ا ن ی ا ص ل ) 101 : ق ا ب ل ت و ج ه آ ن ک ه د ا ش ت ن م ر ز د ر ص و ر ت ی ک ه ب ر ا ی آ ن ب ر ن ا م ه ر ی ز ی د ر س ت ی ا ن ج ا م ش و د م و ج ب ن ع م ت و ت و س ع ه ا س ت ا ن م ی ش و د و د ر غ ی ر این صورت م و ج ب ب ر و ز ب ح ر ا ن د ر و ض ع ی ت ا م ن ی ت ی ( ن غ م ت ) ا س ت ک ه ا ی ن و ض ع ی ت د ر ح ا ل ح ا ض ر ح ا د ث ش د ه ا س ت و م ر ز ه ا ی غ ی ر ق ا ب ل ک ن ت ر ل ا س ت ا ن ه م ر ا ه ب ا ت و س ع ه ن ی ا ف ت گ ی ا س ت ا ن آ س ی ب پ ذ ی ر ی ه ا ی ا س ت ا ن ر ا د و چ ن د ا ن ک ر د ه ا س ت. د ر ص و ر ت ی ک ه ت و س ع ه ن ی ا ف ت گ ی د ر ا س ت ا ن ت ح ق ق ی ا ب د م ر ز ه ا ی گ س ت ر د ه ا س ت ا ن ب ه ف ر ص ت ی ب ی ب د ی ل تبدیل خواهند شد. جمعیت استان سیستان و ب ل و چ س ت ا ن د ر د ه ه ب ا ن ر خ ر ش د متوسط سالیانه 6/5 د ر ص د ی ک ی ا ز ب ا ال ت ر ی ن ن ر خ ه ا ی ر ش د د ر د ه هی م ذ ک و ر د ر ک ش و ر ب و د ه ا س ت. ع ل ت آ ن ر ا م ی ت و ا ن م ت ف ا و ت ب و د ن و ی ژ گ ی ه ا ی ق و م ی ف ر ه ن گ ی م ر د م ا ی ن س ر ز م ی ن ب ا د ی گ ر ا س ت ا ن ه ا ی ک ش و ر د ا ن س ت. 1- ن ر خ ر ش د باالی جمعیت د ر ب خ ش ی ا ز مناطق سیستان و ب ل و چ س ت ا ن و گ س ت ر ش ف ق ر و ناامنی جمعیت استان سیستان و ب ل و چ س ت ا ن و گ س ت ر ش ف ق ر و ن ا ا م ن ی ج م ع ی ت ا س ت ا ن د ر د ه ه ب ا ن ر خ ر ش د م ت و س ط س ا ل ی ا ن ه 5/6 د ر ص د ی ک ی ا ز س ر ی ع ت ر ی ن ن ر خ ه ا ی ر ش د د ر د ه ه م ذ ک و ر د ر ک ش و ر ب و د ه ا س ت. ع ل ت آ ن ر ا م ی ت و ا ن م ت ف ا و ت ب و د ن و ی ژ گ ی ه ا ی ق و م ی ف ر ه ن گ ی م ر د م ا ی ن س ر ز م ی ن ب ا د ی گ ر ا س ت ا ن ه ا ی ک ش و ر د ا ن س ت. ج م ع ی ت ا س ت ا ن ب ا ن ر خ ر ش د م ت و س ط س ا ل ی ا ن ه 4/2 د ر ص د ا ز ر ق م 1/100/000 ن ف ر د ر س ا ل 1365 ب ه ر ق م ن ف ر د ر س ا ل 1375 ر س ی د ه ا س ت ک ه 2/8 د ر ص د ج م ع ی ت ک ل ک ش و ر ر ا ب ه خ و د ا خ ت ص ا ص م ی د ا د ه ا س ت ( ز ر آ ب ا د ی و ت و ف ی ق ی م ح م د ی 1393 ) 159 :. 2- ت ر ا ک م ن س ب ی ج م ع ی ت ی ا س ت ا ن ب ر ا س ا س س ر ش م ا ر ی س ا ل ن ف ر د ر ه ر ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ب و د ه ا س ت. س ی س ت ا ن و ب ل و چ س ت ا ن د ر ز م ر ه ک م ت ر ا ک م ت ر ی ن ا س ت ا ن ه ا ی ک ش و ر ق ر ا ر د ا ر د. ب ر آ و ر د ه ا ی س ا ل 1382 ح ا ک ی ا ز آ ن ا س ت ک ه ت ر ا ک م ن س ب ی ا س ت ا ن ب ه ح د و د 12 ن ف ر د ر ه ر ک ی ل و م ت ر م ر ب ع ا ر ت ق ا ء ی ا ف ت ه ا س ت ک ه ب ا ت و ج ه ب ه ج غ ر ا ف ی ا ی گ س ت ر د ه % 11 ا ز ک ل ک ش و ر و ت ر ا ک م پ ا ی ی ن ی ا ز ع و ا م ل م ؤ ث ر د ر م ش ک ال ت ا م ن ی ت ی ک ن ت ر ل ج م ع ی ت و ج غ ر ا ف ی ا م ی ب ا ش د ک ه ه م ا ک ن و ن ح ا د ث ش د ه ا س ت ( ز ر آ ب ا د ی و ت و ف ی ق ی م ح م د ی 1393 ) 159 :. ا ی ن پ ر ا ک ن د گ ی ج م ع ی ت و ت ر ا ک م پ ا ی ی ن ی ک ی ا ز ع ل ل ع د م ا ر ا ئ ه خ د م ا ت م ن ا س ب ا س ت. ع د م ک ن ت ر ل م ن ا س ب ج م ع ی ت و ج غ ر ا ف ی ا ا س ت ک ه ب ا ع ث ب ر و ز ن ا ا م ن ی ه ا ب ه د ل ی ل ع د م کنترل شده ا س ت. استان سیستان و ب ل و چ س ت ا ن ب ه و ا س ط ه د و ر ب و د ن ا ز م ر ک ز پراکندگی جمعیت و س ع ت ا س ت ا ن ط و ال ن ی ب و د ن م ر ز و ا گ ر ا ی ی م ذ ه ب ی و ز ن د گ ی ع ش ی ر ه ا ی پ ا ی ی ن ب و د ن س ط ح س و ا د ر و ا ج خ ر ا ف ا ت ج غ ر ا ف ی ا ی خ ش ن د ر خ ط ر ب و د ن ک ش ا ر و ز ی و د ا م د ا ر ی ش ر ا ی ط ی ر ا د ر ا س ت ا ن پ د ی د آ و ر د ه ک ه ر ف ت ا ر خ ش و ن ت آ م ی ز و ح م ل س ال ح ج ز ء ال ی ن ف ک ز ن د گ ی ب ل و چ گ ر د ی د ه ا س ت. ا ی ن ن ک ا ت م ن ف ی در صورت ت ح ق ق ا م ر ت و س ع ه د ر ا س ت ا ن م ی ت و ا ن ن د ب ه ن ق ا ط م ث ب ت ن ظ ا م ت ب د ی ل ش و ن د. ن ا ت و ب ا و ر و د ب ا ا ف غ ا ن س ت ا ن ن خ س ت ی ن م أ م و ر ی ت خ و د ر ا د ر خ ا ر ج ا ز ح و ز ه س ن ت ی خ و ی ش ی ع ن ی ا ر و پ ا ش ر و ع ک ر د. د ر ح ق ی ق ت ب ا ا س ت ق ر ا ر د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ب ه م ن ز ل ه م و ف ق ی ت ا ی ن س ا ز م ا ن د ر گ س ت ر ش ب ه س م ت ش ر ق ا س ت. ا ی ن س ا ز م ا ن ب ا چ ا ل ش ه ا ی م ت ف ا و ت و پ ی ش ب ی ن ی ن ش د ه ا ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن م و ا ج ه گ ر د ی د ا م ا د و ک ش و ر ا م ر ی ک ا و ا ن گ ل ی س ب ا ت و ج ه ب ه ا ه د ا ف ب ل ن د م د ت خ و د د ر م ن ط ق ه س ع ی م ی ک ن ن د ب ه ه ر ن ح و م م ک ن ن ی ر و ه ا ی ن ا ت و ر ا ب ر ا ی م د ت ط و ال ن ی د ر ا ف غ ا ن س ت ا ن ن گ ا ه د ا ر ن د ( ز ر آ ب ا د ی و ت و ف ی ق ی م ح م د ی 1393 ) 159 :.

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue.

LINK Landskap. (Filipstad) (Branns kjær) Distrito SantMartí, Barcelona, Spain. EnricMira lles, Benedetta Tagliabue. ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 335-350 ن گ ا ه ی ب ر ا ص و ل ط ر ا ح ی پ ا ر ک ه ا ی س

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

نگرشهاي اقيانوس چكيده

نگرشهاي اقيانوس چكيده ي م فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي سال نهم شماره دوم بهار 1396 هند «با تاكيد بر اراي ه اقيانوس حوزه ژي واستراتژيك جايگاه اايران در تحليل ريزي اقتصادي» خارجي و برنامه در سياست يك مدل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information