ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

Size: px
Start display at page:

Download "ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن"

Transcription

1 ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ر گ ش د ر گ ت ع ن ص د م ح ا خواجوند عس ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ه ت ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و س ا س س ا ن ش ه ع م ا ج ه ت ش ر ر ت ک د و ج ش ن ا د د ا د ر ه م 1 ش خ ب ا و ن ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ق ح ت و م و ل ع د ح ا و س ا ن ش ه ع م ا ج ه و ر گ د ا ت س ا ح ت ف ش و ر س ن ا ر ي ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ب ر غ ن ا ر ه ت د ح ا و ي ن ا س ن ا م و ل ع ه د ك ش ن ا د ي س ا ن ش ه ع م ا ج ه و ر گ ر ا ي ش ن ا د /6/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت /4 0 1/ 3 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ا ب ت ن ع س ن ا ن ا م ن ا ر د. د ش ا ب م ا ز س ب ت م ه ا ا ر ا د ن ا ه ج ا ه ر و ش ک ر د ر ا د ا پ د م آ ر د و گ ل ا ن ا و ن ع ه ب گردشگر صنعت توسعه ه ز و ر م ا و س ا س ت ن م ا ه ب ه ج و ت. د و ش ه ت ف ر گ ز ظ ن ر د ن آ ر ا د ا پ ا ر ب ب س ا ن م ر ب ا د ت ا ت ت س ا م ز ال و ه د و ب شکننده بسار د ر ا د ه ک ا ه ت س ا س ح ه ب ه ج و ت ففففففف فف ف دف ه ا ب پژوهش ان و ر ن ا ز ا. د ن ز م ق ر ا ر ت ل ا ع ف ن ا د و ک ر ا ق ن و ر د ن ا و ت م ه ک ت س ا ا ه ر و ت ک ا ف ن ر ت م ه م ز ا ک ن آ سازنده شاخصها ف ا د ه ا ر ظ ن ز ا ر ض ا ح ق ق ح ت. ت س ا ه ت ف ر ذ پ صورت مازندران ن ا ت س ا ر د ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د ساس امنت شاخصها واکاو جمعععععععآور جهت ر د. د ر گ م ر ا ر ق د ر ب ر ا ک ا ه ش ش ه و ژ پ ه ر م ز ر د ن و ر ب ف ا د ه ا ر ظ ن ز ا و ل ل ح ت - ف ص و ت ا ه ش ه و ژ پ ه ر م ز ر د ن و ر د ش خ ب ر د. ت س ا شده استفاده د ا ن س ا ت ا ع ل ا ط م و ن ا د م ت ا د ه ا ش م و ت ش ا د ر ب ) ه م ا ن ش س ر پ و ه ب ح ا ص م ( ش ا م پ ا ه ش و ر ز ا ز ا ن د ر و م ا ه ه د ا د نتاج آمده بدست ا ه ه د ا د ع ا و ن ا ق ف ل ت ا ب ا ه ص خ ا ش ر ز و ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه س ر ر ب ر د ا ت ت س ا ه د و ب ن آ ر ب ش ال ت ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت ل ل ح ت و ن ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ن و چ م ه ا ه ن و م ز آ و SPSS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ا ت س ا ر ن ا ر د. د و ش ل ص ا ح ر ت ل م ا ک و ر ت ع م ا ج ه چ ر ه اا ا نه ن ن و م ز آ ( ر س س م ر ر ب ا ر ب KMO ص ص خ ا ش رر ر ا د ق م ه ه ک ا ج ن آ ز ا ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ا ه ه د ا د ل ل ح ت ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن. د ش ه د ا ف ت س ا ) ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ و KMO ن ن ا ش ن ه ه ک ت ت س ا د د ص ر د 5 ز ا ر ر کت ک ک چ و ک ت ل ت ر ا ب ن ن و م ز آ sig ر ا د ق م ن ن چ م ه. ت س ا ف ا ک ل م ا ع ل ل ح ت ا ر ب ه ن و م ن د ا د ع ت ) 1 ه ب ک د ز ن ( ت س ا س ا س ت ت ن م ا ر ث ا ل ص ا ر غ ت م 7 و ر ل م ا ع ل ل ح ت م ا ج ن ا ه ب ه ج و ت ا ب است. ب س ا ن م ل م ا ع ل د م ر ا ت خ ا س ا س ا ن ش ا ر ب ل م ا ع ل ل ح ت ه ک د ه د م )v5( ج ر ا خ ط ط ب ا و ر )v4( ن ا س ن ا و ر ن )v3( ت ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر )v2( ن ا ک س ا )v1( ت ن م ا : ل م ا ش ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ت ت ت ر و ص ه ب ل م ا ع و د ن ا که گشت شناسا اصل ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب ل م ا ع و د )v7( س ا س د ن م د ا ه ن )v6( ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع ن ا ک س ا ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ت ن م ا ا ه ر غ ت م ه ک د ه د م ن ا ش ن عامل تحلل. ت ش گ ر ا ذ گ م ا ن د ا ه ن و ر ا ت خ ا س ل م ا ع و ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا ل م ا ع ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع ج ر ا خ ط ب ا و ر ا ه ر غ ت م. د ر گ م ر ا ر ق ت س ا شده نامگذار ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا ل م ا ع م ا ن ا ب ه ک ل و ا ل م ا ع ت ح ت ن ا س ن ا و ر ن. د ر گ م ر ا ر ق ه د ش ر ا ذ گ م ا ن د ا ه ن و ر ا ت خ ا س ل م ا ع م ا ن ا ب ه ک م و د ل م ا ع ت ح ت س ا س د ن م د ا ه ن و ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح. ج ر ا خ ط ب ا و ر س ا س د ن م د ا ه ن س ا س ت ن م ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت : د ل ک ن ا گ ژ ا و ل( و ئ س م 1-

2 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ر د رر ر گ د اا ا ه ز ا ازن ر ا س ب ه ب ب ا دست ه ک ها ن و گ ه ب ود ر م ر ا م ش ه ب ن ا س ن ا ا ه ه ز گ ن ا و ا ه ز ا ن مهمترن ز ا امنت ه ت ف ر گ ک م ک م ه و ر ن ز ا د ن آ م ه ر ا ن ک ا ه ن ا س ن ا د و ش م ب ج و م ه ک ت س ا ل م ا ع ولن ا امنت. ت س ا امنت تأمن و ر گ و هه ه ع م ا ج ت ت ف ر ش پ و ه ه ع س و ت د. د د ن ن ک گ گ گ د ن ز رر ر ت ن ن ئ م ط م و ر ت ه د و س آ ا ت د ن و ج ت ک ر ا ش م جتماع ا ها لت و ئ س م ر د هه ه چ ر گ ا ت س ا امنت ز ا د ن م ه ر ه ب د ن م ز ا ن ه ر ا و م ه گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا م ز ن ا ه ت ف ر ظ و ا ه ت ص ر ف ز ا ر آ د ر و خ ر ب قق ق ل ت ت ن م ا د د و ج و زز ز ا ر ت م م ه م ا ر امنت س ا س ح ا ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ز ا ر ا بس د و ش م ق ل ت م ه م ر م ا امنت ه ل ئ س م د. ن ن مک ه د د ن ن ک دد ه ت ل م ا ع د و ج و م د ع ا د و ج و ن ا ز م ز ا ن ا د ن و ر ه ش ن ا و ر س ا س ح ا ه ب ه ع م ا ج ک ر د امنت س ا س ح ا ف ف ل ت خ م ت ت ا ه ج ز ا هه ه ع م ا ج ک ر د ن آ ن ا ز م ه ع ل ا ط م و ت س ا د ع ب د ن چ ا ه پدد امنت. د د ر گ م ر ب ه ع م ا ج ن آ ر د همچون سرزمن د ا ع ب ا ه م ه ر د ر م ا ن ا 4( 0 1 : ن ا م ک و د ل ک (. ت س ا ر ذ پ ن ا ک م ا اجتماع و قتصاد ا س ا س ت ا م د خ و ز ر و ا ش ک ت ع ن ص ا ه ش خ ب ر د د ا ص ت ق ا ا ه ت ل ا ع ف ت ع ن ص ن ا و ن ع ه ب ه ک ت ل ا ع ف ن ا و ن ع ه ب ر گ ش د ر گ صنعت مان ن ا ر د. ت ش ا ذ گ د ه ا و خ ا ج ر ب ا ر د و خ ه ب ن ا ج ه م ه ت ا ر ث ا ز ن ن و د ب د و د ت ن م ا و ت ن م ا ه ب ه ج و ت و ت س ن ن ث ت س م ه د ع ا ق ن ا ز ا ز ن د ز ا س ا و پ ا ر ن م ز ر س د ا ص ت ق ا د ن ا و ت م و ه د ش د ا ن آ ز ا ز ب س و ز ا ن آ ر د س ا س ن ا و ت م ر گ ش د ر گ ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ر د ا ه ت ل و د ف ا د ه ا ه ب ه ا گ ن ا ب. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ن ا ب ت م ه ا ا ه ر گ د ص ت و ش ق ن ز ا ا ه ت ل و د ف ا د ه ا ر د ت ن م ا ر ص ن ع ن د و ب ه ت س ج ر ب ه د ر ت س گ ر د ه ط ح پ ر گ ش د ر گ. د ر ب ت م ا ل س و ت ن م ا ز ا ن ا ن م ط ا ن ا ر گ ش د ر گ ا ه ج و ر خ ا ه د و ر و ل ر ت ن ک و ا ه ز ر م ل ر ت ن ک ق ر ط ز ا ل م ت ن م ا ر ا ر ق ر ب ت ن م ا ر ا ر ق ر ب س ا س ا ن و ن ا ق س ا س ا ر ب ل ل م ل ا ن ب ط ب ا و ر م و ا د ت و ظ ف ح ر و ش ک ز ا ج ر ا خ ر د ن ا د ن و ر ه ش ب ل ج ه ل م ج ز ا س ا س ف ا د ه ا ر ا س ن م أ ت ت ا ه ن ر د و ر و ش ک ز ا ج و ر خ و ت م ا ق ا د و ر و ن ا م ز ل ن د ه ل م ج ز ا ه ع م ا ج ع ا م ت ج ا 0 گ ن ه ر ف ل و ص ا ت ب ث ت و ت ل و د ا ر ب ت ه ا ج و در دولت دخالت در گردشگران کسب جهان د ا م ت ع ا ر گ ش د ر گ ر م ا ه ب د ن ا ه د و ب ق ف و م ر د ق چ د و خ ر ط خ ر م ا ن ا ر د ه ن ا م ر و ا خ ه ق ط ن م ا ه ت ل و د ا آ ه ک ن ا ر د ا م ا. ) 0 8 : م و ص ع م ( ت س ا هه ه ر ا و م ه ى ى ر گ ش د ر گ ت ت ي ن م ا 3( 1 2 : ن ا ط ل س و ه ن ا چ ر د ح (. د ا د خ س ا پ ن ا د ب ط ا ت ح ا ا ب ت س ا ب ه ک ت س ا ل ا ؤ س هه ه ب هه ه ك د ر ا د ن د و ج و ن ا ه ج ر د ى ر گ ي د ت ع ن ص چ ي ه ت ف گ ن ا و ت ب د ي ا ش د ر ا د ر ا ر ق ع ي ا ج ف و ا ه ن ا ر ح ب ى و س ز ا ر ا ش ف ت ح ت ن ل آ و ن م چ ب ز م ن و س. د ر ي گ ر ا ر ق ه ق ا د م و ه ج و ت د ر و م ه ل ئ س م ن ي ا ت س ا م ز ن ا ذ ل د ن ي ب ب ب ي س آ ا ه ن ا ر ح ب ز ا ى ر گ ش د ر گ ه ز ا د ن ا و ل ل و م ع م ا ه ت ت ت ال ع ف ت ت س ا ن ن ك م م هه ه ك ى ى د ا د ي و ر ر ه د د ن ن ک م ف ي ر ع ت ر و ط ن ي ا ا ر ى ر گ ش د ر گ نها ا ر ح ب ) ( و ت ت ي ب ا ذ ج ى ت ي ن م ا ر ظ ن ز ا ى ر گ ش د ر گ د ص ق م ى ل ك ت ر ه ش ه ب د ه د ر ا ر ق د ي د ه ت د ر و م ا ر ى ر گ ش د ر گ ا ب ط ب ت ر م ى ا ه د ر ك ل م ع ز ا ن ن ت س ا ك اا ا ب ض ض و ع ر د و د ن ا س ر ب ب ب ي س آ ى ى ف ن م ت ر و ص ه ب د ص ق م ز ا ن ا گ د ن ن ك د ي د ز ا ب ى ا ه ت ش ا د ر ب ر ب ر ث أ ت ا ب ش م ا ر آ ى ر ا ج ج ت ا ه ت ل ا ع ف د ن و ر ر د ه ف ق و ث ع ا ب و د و ش ر ف س و ى ر گ ش د ر گ د ا ص ت ق ا ر د د و ك ر ث ع ا ب ن ا ر گ ش د ر گ د و ر و و ا ه ه ن ز ه ه ا گ ن ا ت ت س ا م ز ن ا ت س ا ر ن ا ر د. 9( 1 : د ن ز و ه د ا ز ب و ق ع ). د و ش ى ل ح م ى ر گ ش د ر گ و ر ف س ت ع ن ص. د د ر گ س ا س ت ن م ا ا و ل ت ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ژ و ه ب ش ر ذ پ ه و ح ن ه ب ط و ب ر م ا ه ت س ا س ر غ ت ر د م ه م و ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ه ف ل ؤ م ه ل م ج ز ا ه ق ط ن م ک ر د ر گ ا ر ف ت ن م ا د و ج و ا ه ز ر ههه ه ه م ا ن ر ب نا ل ک ا ه ت س ا س ر د ت ن م ا ش ق ن و ه ا گ ا ج. د ش ا ب م ر گ د ا ه ر و ش ک ز ا ر گ ش د ر گ ذ خ ا ه د ر ت س گ و غ ل. ت س ا ه د ا د ر ا ر ق خود تحتالشعاع ز ن ا ر ا ه ز ر م ت ن س ا ه د ر ک ر ا ک ت ح ه ک ت س ا د ح ر گ ش د ر گ ه ب ر د د د ا و ر

3 س ) ا و د ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و ا ه ر و ش ک ر گ ش د ر گ م ه س ش ا ز ف ا ل ن د ه ل م ج ز ا ا پ و ر ا ا ه ر و ش ک از منطقه ن ا ن ا ه ج الف خ ر د ب. د د ش ا ب م ا ه ب ش ن و ز ا ر ف ر ا چ د ت ن م ا ل ن د ه ب د د ا و ر ر و د ص ه ن ا م ر و ا خ ه ق ط ن م ا ه ر و ش ک ز ا ر ا س ب ر د ا پ و ر ا ا ه ر و ش ک ا ه هه ه م ا ن ر ب ت س ک ش ا و ت ق ف و م ر گ د د ا ص ت ق ا ت ل ا ع ف ر ه ز ا ش ب ه ک ت س ا ن ا ر ب م و م ع ر و ا ب. ت س ا ه د و ب ن ا و ا ر ف ئ ز ج ه ب ت ن م ا و د ر ا د گ ت س ب ن ا ر گ ش د ر گ ا ر ب م ل ا س و ن م ا ط ح م ک ن م أ ت ه ب ر گ ش د ر گ ه ط ح ر د ح ر ط م شا ل ت د ا ب ل و ق ع م ت ر د م و ت س ا ه د ش ل د ب ت ر گ ش د ر گ صنعت از د ر و آ م ه ا ر ف ا ر امن محط ا ت د ن ک ( ( ( ( ( ( د ل ک د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب ر گ ش د ر گ ت ا ن ا ر ج ز ا ت ا م ح ت ه ج م ز ن س ا س ت ا ب ث و ت ن م ا ز ا ه ک ا ه ر و ش ک. ) : ع ف ا ن م ر ث ک ا د ح د ن ن ا و ت م ر گ ش د ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر د د و ج و م ا ه ل س ن ا ت پ ز ا د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ا ه ه ف ل ؤ م ف ر ع م و س ا س ا ه ه ص ر ع ر د ل ل م ل ا ن ب ت ع و ر ش م و ت ل و ب ق م ش ا ز ف ا ر د ر گ د ف ر ط ز ا و د ن ر ب ب ا ر ه ب ن ا ش ر و ش ک گ ن ه ر ف د ن ت س ه ن م ا ا ن و س ا س ت ا ب ث ب ر گ ر د ه ک ا ه ر و ش ک و ق ط ا ن م ا م ا. د ن ر ا د ر ب ا ر ر ث ؤ م ا ه م ا گ ز ن ا ن د ا ه ر و ش ک ر ا س ت ب ث م ا ه د ر ک ر ا ک ز ا ه د ا ف ت س ا ت ه ج ب س ا ن م ر ت س ب د ا ج ا ا ت س ا ر ر د گردشگر صنعت ا ه ششششششش ششش ش ل ا چ ا ب ا ه ه ه ه ه د م ع ت ت ا ب ث ز ا نن ن ا ش ن ر ر و ش ك رر ر ه ر د ي ي ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه ع س و ت ع ق ا و ر د 4(. 1 2 : ن ا ط ل س و ه ن ا چ ر د ح (. د ن ا ه ج ا و م ر د ي ي ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه د ا ع ل ا ق ر ا خ د ش ر ب ج و م ف ل ت خ م ي ا ه ر و ش ك ر د ي ل م ت ي ن م ا ه ع س و ت و ت س ا ور ش ك ن آ ر د ت ي ن م ا اا ا ت د د ن ن ک مم م ش ال د ت ت ر ف ا س م ك ك ي زز ز ا غ آ ي ا ر ب ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ز ا ل ب ق ن ا ر گ ش د ر گ ه ك ت س ا ي ع ي ب ط. د ش ا ب م ر ي خ ا ا ه ه ه د و نن ن ا ر گ ش د ر گ ب ب ذ ج ر د ت ت ي ق ف و م و د د ن ر و آ ت ت س د هه ه ب ا ر د ص ق م ه ق ط ن م ي ن م ي ا و ت ي ن م ا ص و ص خ ر د ي ف ا ك ت ا ع ال ط ا و ي ي ر گ ش د ر گ ن ن ي ب هه ه ط ب ا ر. د د ه د مم م ش ي ا ز ف ا ا ر ي ل م ت ي ن م ا ب ي ر ض و ت ا ب ث ن ا ه ج ي ن ا د ر گ ر و ت و گ ر ز ب ا ه ت ک ر ش ر و ش ك ن آ ز ا ر ت ت ب ث م ر ي و ص ت ت ب س ن ن ا م ه ه ب د و ش ب ذ ج ي ر ت ش ي ب ر گ ش د ر گ ه ك ي ت ر و ص ر د. ت س ا ه ي و س و د ي ل م ت ي ن م ا و ه د ا ز ب و ق ع ) د و ش م د ا ج ي ا ي ل ل م ل ا ن ي ب ع م ا ج م ر د صورت به ه ک ل ا غ ت ش ا ا ب م أ و ت ل ا م م ظ ع م ج ح 7( 1 : د ن ز ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ه ج ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ه ک ت س ا ه د ش ب ب س د و ش م د ا ج ا ر گ ش د ر گ ط س و ت م ق ت س م ر غ و م ق ت س م ن ا ز ا د. ن ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر د ا ص ت ق ا ن ا ز ا م ه س د ن ن ک ع س د و خ خ ر ا ت و گ ن ه ر ف ث ا ر م ع ب ط ا ه ا ن ا و ت صنعت ان ه ب ا ر ا ه ژ ش و ه ا گ ن ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک و ر د. د د ن ا هه ه ت ش ا د د د م آ ر د ر پ ع س ر و ش ک ر ه. ت س ا ه د م آ د و ج و ب ه ا م ر س ( س ا س ا ف ا ر غ ج ( ک ت ل و پ و ئ ژ ل خ ا د ت ن م ا ش ر ت س گ ا ه ر و ش ک ه م ه ا ب ط ب ا و ر ر ا ر ق ر ب و د ا ص ت ق ا و ر د م ظ ع ت ب ا ق ر ه ن م ز ا ذ ل ۀ ن ح ص ا ه ت س ا س ذ ا خ ت ا ز ر ههههه مهه ا ن ر ب ا ب د ر ا د و الملل بن د ا ص ت ق ا ا ه هه ه ن م ز د اااااا اا جا ا و م ظ ع م ج ح ن ا ز ا ر ت ش ب ه چ ر ه م ه س و د ن ک ت ا د ه د و خ و س ه ب ا ر ر ا ذ گ ه ا م ر س ن ا ر ج ل م ح ط س ر د گ ن ه ر ف ددددد دد م آ ر د و ل ا غ ت ش ا و ع و ن ت د و خ م د ر م ا ر ب و د ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ن آ م ق ت س م ر غ د ا ص ت ق ا ر ت م ظ ع ه خ ر چ و ل ا م ا منطقه مل امنت ه ا ر م ه ه ب ت س و د ح ر ط ا ب م أ و ت ز م آ ح ل ص ت ب ا ق ر ه ک ت س ا ج ن ا ز ا. د ن ک د ا ج ا و و الملل بن ت س ا س و س ا س ت ن م ا ن و د ب ن و چ. د ر گ م ل ک ش ن ا گ ا س م ه ص و ص خ ب م ل ا ع ل و د ۀ م ه ا ب س ا س ت ا د و ا ر م ن س ح پول گردش و ه ا م ر س ن ا ز ا م ه س و ه ر ه ب ن ت ش ا د و ر گ ش د ر گ ش ر ذ پ ن ا ک م ا م ل ا ع ه م ه ا ب ت س و د و ح ل ص ر ب ن ت ب م ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا. د د ر گ م ن ا ا م ن ا ج ن ا ز ا س ا س ا ه د ر ک و ر و ل ئ ا س م ه ب ه ج و ت ضرورت واقع ر د د. ش د ه ا و خ د و د ح م ه ک ت س ا ج ر ا خ و ل خ ا د ر گ ش د ر گ اا ا نه و ل م ا ر ذ پ ه ن ن ا س ن ا ر ا ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ز ا ک ن ا و ن ع ه ب س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش ه ب ن ت خ ا د ر پ ضمن پژوهش و ر گ ش د ر گ ه ع س و تت ت ر ب اا ا نه آ ر ثث ث أ ت و گ ل ا س ا س ت ن م ا ا آ ه ک د د ر گ م ح ر ط م ش س ر پ ن ا ط ا ب ت ر ا ن ا ر د. د ر گ م ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م ز ن ا ه ص خ ا ش ن ا ر د ن ا م ط ب ا و ر ه ع س و ت ر ب

4 ف- ر ا ع ت ت- ن م ا ت. ن م ا و ع ا م ت ج ا ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش ت ا ر ث ا ه ر ا و و گ ل ا ر ث أ ت ن ا د و ج و ت ر و ص ر د و د ر ا د ر ث أ ت ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ر گ ش د ر گ ت س ا چگونه زمنه ن ا ر ظ ن ن ا ب م ه ا پ م ه ا ف م و و د و ر مم م ن ن ب ز ا ن ا س ن ا ر ط ا خ ش م ا ر آ ن آ ل ا و ز ا ب ه ک ر و ط ه ب د و ر م ر ا م ش ه ب ن ا س ن ا س ا س ا ا ه ه ز گ ن ا و ا ه ز ا ن ز ا ت ن م ا ا ه ز ا ن ز ا ر ا س ب ن د ش ع ف ت ر م و د ر گ م ا ر ن آ ا ج م ا ر آ ا ن و ب ا ر ط ض ا ش و ش ت ب ت ا ر م ه ل س ل س ر د ز ن و ل ز ا م م ا ه ا ر ب آ ه ک ا ج ا ت ا ر ت ن م ا س ا س ح ا ا ه ز ا ن ن آ ن م أ ت و ر گ ر د م د آ ت س ا ه ل و ا ا ه ز ا ن ا ض ر ا ز ا س پ ه ل ص ا ف بببببال ب بب ب ر د ه ک ط ا ر ش. ت س ا ف ل ت خ م ت ا ر ط ا خ م ز ا ا ه ر ا ن ع م ه ب م ا ع د ر ب ر ا ک ر د ت ن م ا ه ژ ا و. ) : ه ه ا ک ( د ه د رم ا ر ق ر ط خ د و ب ن ب ا ر ط ض ا و ش و ش ت و ه ص غ و م غ ز ا ا ه ر ن م ا د و ش ت ظ ف ا ح م ر ط خ ز ا ا ه د و ب ن ر ط خ ض ر ع م ر د د ر ف ن آ و ن م ا س ا س ح ا ا و ن ه ذ د ع ب و د ز ا ن ا ن م ط ا س ا س ح ا ه د ن ر ا د ر ب ر د ت ن م ا ب و چ ر ا چ ن ا ر د. ن آ ز ا ر و د ر د ت ن م ا ( ش ه ا ک ت س ز ط ح م ت ش ا د ه ب ا ذ غ ( ن ع و )... و گ د ن ز ه ب د م ا ل غ ش ت ن م ا ن ا ب د ا ز آ س ر ت ز ا ا ه ر ر ک ف ) 8 1 : د ن م ز ا س و ر ظ ن ( ت س ا )... و ان ک و ن ا س ن ا ق ا چ ا ق ا ب ه ل ب ا ق م د ا س ف ا ن ع م ههه ه ه ب ش م ا ر آ گ د و س آ و نن ن ا د ق ف ن و چ ه ت ب ل ا. ت س ا د د ه ت ن ا د ق ف د ن ن ک م ر و ظ ن م ت ن م ا ا ر ب ه ک ر ص ن ع ن ر ت م ه م س ا س گ ن ه ر ف ر د. ت س ا ن م ا ا ر» د د ه ت ن د ن ا س ر حداقل به «ت س ا ن ت ف ا ن ت س د م ا م ت و ق ل ط م ر و ط ه ب د د ه ت. ) : ن ا ج ر د و ه د ا ز ه ع م ج ن آ ز ا ش ا ن س ا س ح ا و س ا س ف ا ک ت ن م ا م و ه ف م ر د م ا م ا ( د ن ا ه ت س ن ا د د و ش م س ا س ح ا ر ث ؤ م و س و م ل م و ح ن ه ب ر ش ب گ د ن ز د ا ع ب ا م ا م ت ر د ن آ ه ب ز ا ن ه ک ت س ا س ا س ا هها ل و ق م ز ا ت ن م ا ر ش ب. ت س ا ه د ش ن ا و ا ر ف ا ه ن و گ ر گ د و ت ون ح ت أ ش ن م ن ا س ن ا ت ا ح ر د ن آ اد ج ا ت ه ج ر د ش ل ا ت ن و ن ک ا ت ز ا ب ر د ز ا و ن ر ت ت ا ح ه ب ت ب س ن ر ط خ ن ر ت م ه م ط ح م ل م ا و ع ا ر ز د ش و ر ب و ر ت ن م ا ا م ع م ا ب ت س ه ه ن ه پ ه ب د و ر و ز ا غ آ ز ا س ا س ا ن ا ر ب. د و ب ع ب ط ا ه و ر ن و س ز ا ا ه ن آ ز ا ر ا س ب ه ک ت ا ر ط خ د م آ م ر ا م ش ه ب گ د ن ز ن ع ر ش ب ش ز ر ا ت ف گ ن ا و ت م ن ر ت س ا س ا ن م أ ت د ا م ن ه ک ل ا م ا ع ر ا ز ( و ج ت س ج ن ا س ن ا ت ن م ا. د ش ا ب م د ن و پ ا ه ن ا س ن ا ا ن ت س س گ ا ن ه ب ر و ط ا ب ل ک ر ه و ج ر د پ ت س ه ن د ر و آ ر ب ن ا س ن ا د ر ا د ا ه ز ا ن و ظ ف ح ت س ز ا ب ت ا ذ و ر گ د ک ت ن ا ص د ر ا و س ف ن ز ا ت ا ب س ا ن م ک ا ک چ و ک م و ق ا ه ف ا ط ک ه ا و خ ه ع م ا ج ر ه ز ا ن ن ر ت م ه م ن ا ر ب ا ن ب. ند ه د م ه ع م ا ج ل ک ش ت و د ن و ش م ن و گ ا ن و گ ز ا ن خ س ه ا گ ر ه ل ک ه ا گ ن ک ر د (. 3 : ل د ن ش و ر ( ت س ن ا د د ا ر ف ا و ه ع م ا ج ن آ ت ن م ا ن م أ ت ت س ا ب م ا ر ر و ش ک م ل ا س و ا و پ ه ع م ا ج ک ا ر ب ه ک ل ا ح ر د ت س ا ل ا م و ن ا ج ت ن م ا د ن ک رم و ط خ ن ه ذ ر د ه چ ن آ د آ م ن ا م ه ب ت ن م ا د ا ع ب ا ه م ه ر د ا ر ه ع م ا ج ت ن م ا ت م و ک ح ه ک ت س ا م ز ن و د ش ا ب م ح ر ط م... و د ر ف د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا س ا س ت ن م ا ک ل م ا ر ق. ) : ر ب س ا س ا ن م ه ت ن م ا ا ر ن ا و ت م ه ب د ا ع ب ا ف ل ت خ م د ر ف ع ا م ت ج ا ش م ا ر آ ن م أ ت ا ن ع م ه ب س ا س ت ن م ا. ت س ا ر ظ ن د م ن آ س ا س د ع ب ا ج ن ا ر د ه ک د ر ک م س ق ت س ا س و گ ن ه ر ف د ا ص ت ق ا و ج ر ا خ ف ل ت خ م ت ا د د ه ت ا ب ه ل ب ا ق م ه ا ر ز ا ش و خ و ر م ل ق ن ا د ن و ر ه ش ا ر ب ر و ش ک ک ت م ک ا ح ط س و ت م ز ن ه ن ن أ م ط و س ا س ت ش و ن ر س ن ع ت ت ه ج ت ک ر ا ش م ر د ا ه ن آ س ا س ق و ق ح ن م ض ت ن ن چ م ه س ا س م ا ظ ن. د ش ا ب م ا ه ن آ

5 ي س ا ي س ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و و ت ن م ا ت س ا ب م ه ع م ا ج و د و خ ت ش و ن ر س ن ع ت ر د م د ر م ت ل ا خ د و ت ک ر ا ش م ل ه س ت و ش خ ب ن ا ک م ا ا ت س ا ر ر د ه ن ا د ا ز آ ر و ض ح ر ت م ک و ر ب ا ر ب ا ه ن آ ا ر م ه ا ر ف د ر و آ و س ک چ ه ا ر ه ب ن ت ش ا د ر و ا ب س ا س ص ا خ ر ا د ا و ر د. د ن ک ن ع ق ا و ت ن م ا و س ا س ع ض ا و م د ن ن ا و ت ب ت ش ح و و س ر ت ن و د ب و ه ن ا د ا ز مآ د ر م ن آ ر د ه ک ت س ا س ا س ه ا گ ت س د د و ج و ا ن ع م ه ب س ا س ن ا ر گ د ه ب ض ر ع ت ق ح س ک و د ن ن ک ن ا ب د و ج و م ن ن ا و ق ب و چ ر ا چ ر د د ش ا ب ت م و ک ح ف ل ا خ م د ن چ ر ه ا ر د و خ ا ه ر و ا ب ر د ا ه ن ت ن ا گ م ه ا ر ب س ا س ت ن م ا ر ب ع ت ه ب. ) 8 2 : م ظ ا ک ن ا و خ ا ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن س ا س ه د ق ع ز ا ر ب ا ل ل د ه ب ا ر : ر ش د م ح ا ر م ( ن و ن ا ق ا ر ج ا ظ ا ح ل ز ا ه چ و ن و ن ا ق ع ض و ر ظ ن ز ا ه چ ت س ا ن و ن ا ق ل ب ا ق م ر د ر ب ا ر ب ه ا س ن ب ت ق ق ح ر د. د ش د ه ا و خ ن د ا ج ا ) د ا د ب ت س ا ( ه م ا ک د و خ ا ه ت م و ک ح ر د ز گ ر ه ت ن م ا ن ن چ ت س ا ه د ب. ) د ا ز آ د ن ش ا ب ر ت ه م ا ک د و خ ا ه ت م و ک ح ر د ق ر ه د ر ا د د و ج و س و ک ع م ه ط ب ا ر س ا س ا ه م ژ ر ن د و ب د ا د ب ت س ا ن ا ز م و ت ن م ا ت ن و ش خ ر ت ش ب و ر د ه ج ت ن ت ن م ا س ا س د ه ا و خ ر ت م ک د و ب ن ا و خ ا ( م ظ ا ک. ) 9 2 : ت ر ض ح ه ي ا هلل ا ي س ا ي س ت ي ن م ا «: د ن ن ک يفم ر ع ت ه ن و گ ن ي ا ا ر ن ا ي س ا ي س ت ي ن م ا ع و ض و م ر ب د ي ك ا ت ضمن انقالب م ظ ع م ر ب ه ر ي ا ه ن م ا خ ش ي ا ن ع م ت ن ا م ا ه ب ن ي ا ج ر خ ت س ا ه ك. د ن ه د ت ا ر ك ف ت و ف ر ا ع م ي س ا ي س ر د ه ع م ا ج ف ر ا ع م و ح ض ا و ر و د ز ا ق ا ف ن و ي ي و گ ه ن و گ و د و م د ر م ه ب ت ب س ن د ن ت س ه م د ر م ي ا ر ب ي س ا ي س ل ي ا س م ن ا ي ب ي د ص ت م ه ك ي ن ا س ك ه ك ت س ا ن ي ا ش ي ا ن ع م. د ش ا ب ي ش ي د ن ا ه ن و گ و د ي ر ك ف ت ي ن م ا ه ع م ا ج د ن ت س ه ش ي ا ن ع م ن ي ا د ن ي و گ ن غ و ر د ت س ا ب ي ر ف ي ن ا س ك كه د ن ه د ن ه ك ب ل ق ت ي د ص ت م د ن ن ك ن ن ت ش و ن و ر د و ي م ا ع ط ن د ر ك ش خ پ ه ك و ر ه ا ظ ل ا ي ل ع ن د ر ك ر تش ن م ن ي ر ي ش ت س ا ف ر ا ع م ر ه ز ن ا و ت م ق و ف ن ا ن خ س ه ب ر ظ ن ن ا ع م ا ا ب. 7( ب ال ق ن ا م ظ ع م ر ب ه ر ت ا ن ا ي ب (...«ت س ا ي س ا ي س ت ي ن م ا ن ي ا نكنند ط و ل خ م امنيت س ا س ح ا ع ق ا و ر د د و ش م ه ع م ا ج ر د ي ر ك ف و ي س ا ي س ي ن م ا ا ن ه ب ر ج ن م ه ك ي ي ا ه ب ي س ا ن ا ي ب با ن ا ش ي ا ت گف ت ال م ا ع ت ر د د ا ر ف ا كه د آ م د و ج و ه ب ي ن ا م ز ه ع م ا ج ر د ي س ا ي س ت ي ن م ا س ا س ح ا ر گ ي د ن ا ي ب ه ب. د ن ن ک م ن ا ي ب ا ر ز ا ن ا ن ي م ط ا م د ع ي ل ك ر و ط ه ب و ق ا ف ن غ و ر د ه ك ي ا ه ع م ا ج ر د د ن ي ا م ن ل م ع ل ب ا ق ت م د ا م ت ع ا و ن ا ن ي م ط ا س ا س ا ر ب ي ع ا م ت ج ا ق و ق ح ت ي ا ع ر ص و ص خ ر د ن ا ش ي ا ر گ ي د ي و س ز ا. د ر ا د ن د و وج ي س ا ي س ت ي ن م ا س ا س ح ا د ش ا ب ه ت ش ا د ج ا و ر ل ب ا ق ت م ش ن ك ق ي د ا ص م ز ا م ه ن ي ا م ي ن ك ب ل س م د ر م ز ا ي ش خ ب ز ا ا ر ت ي ن م ا ر گ ب ال ق ن ا اسم ه ب ر گ ا» : د ن ي و گ ي م ي س ا ي س ن ا ر گ ش ن ك و ق ا ذ م ا ب ي ل و ت س ي ن ن م ش د ر و ت س د ي ا ر ج ا و ي ز ا د ن ا ر ب ل ا ب ن د ي س ك ر گ ا ا م ا... ت س ا ن ا م ز ي ز مع ا م ا ط خ ز ا ف ا ر ح ن ا ن ا ر ق ه د و م ر ف به ه ك ا ر چ م ي ن ك ه ل ا پ ر ي ز ا ر و ا و ب ل س و ا ز ا ا ر ت ي ن م ا و ت ل ا د ع د ي ا ب ن ت س ا ف ل ا خ م ا م ي س ا ي س كر ف ت س ا س ح ا ع ق ا و ر د 0( ب ال ق ن ا م ظ ع م ر ب ه ر ت ا ن ا ي ب (.«.. د و ش ي ت ل ا د ع ي ب و ي ي ا و ق ت ي ب ب ج و م د ي ا ب ن م و ق ك ي ا ب ت ف ل ا خ م ي ع ا م ت ج ا ي س ا ي س ي ت خ ا ن ش ه ع م ا ج ت ا س ا س ح ا س ا س ح ا ل و ص ح م ا ا س ا س ا ت ي ن م ا ت س ا ي ز ي چ ش ن ك ن و د ب ه ك ل ب ا ق ت م ي س ا ي س ي ع ا م ت ج ا و ط ا ب ت ر ا د و ج و ي ا ه ر ا ت خ ا س ت س ا ي د ن و ه ن ي م ز ي ع ا م ت ج ا ي گ ن ه ر ف و ه ك ر د ه ل ي س م ن ا و ش ن ك ي ع ا م ت ج ا ر ت س ب ي ن و ن ا ك ل ب ا ق ت م ر ا د ي ا پ ي ن ع م عه م ا ج ن ي ا ي ن ا س ن ا د ي ل و ت و ش ه و ژ پ م و ه ف م ا ر ت ا س ا س ح ا. د ن ک م ل ك ش ر د. د ب ا م د و ج و د ه د م ت ق ي ق ح د ر ف د ن ا و ت م ت ا س ا س ح ا. د ز ا س م ا ر ر ا د ي ا پ ي گ ن ه ر ف ن ي د ا م ن ي ا ه م ا ظ ن و ي ع ا م ت ج ا ي ا ه ر ا ت خ ا س كه ن ي ا ر ب ا ن ب ا ر ي ز ي ج ر ا خ ه ب ت ا س ا س ح ا ه ر ه و ج ظ ا ح ل. د ن ر ا د ن» ت س ا ك ي ر ح ت ه ن ا گ ا د ج ا ر ش ل ا چ ه ب ا ر ي گ ن ه ر ف ي ا ه ت ن س د ن ا و ت نم ي ن چ م ه د ه د ر ا ر ق ي ع ا م ت ج ا ي ا ه ر ا ت خ ا س ا ب ه د ر و خ ه ر گ صورت به ا ر و ا و د ن ك Turner. ) 5, ت») س ا ط ا ب ت ر ا ر د ت ا س ا س ح ا ن ا ي ب و ك ر ح ت ا ب ن ا ي وسازمانده ش ن ك ا و ر ا ت ف ر ه ب ر ج ت ن ي ا ر ب ا ن ب. د ش ك ب & Jane

6 - ا ه ش ل ا چ ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف : ر گ ش د ر گ ه د ن آ و ت ن م ا شا ل ت ر د ا ه ر و ش ک ر گ د ن ا ر گ ش د ر گ ه ل ع ر ب ز م آ ت ن و ش خ ا ه ر ا ت ف ر ز و ر ب ه ب ط و ب ر م د ن ب ه ق ب ط ر د ن ق ق ح م ش م و ط خ ا ب ا ه ه و ر گ ا ر ب ح ر ط م د ل ک ا ه ه ن ز گ ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ف ر ع م ن م ض : د ن ه د ر ا ر ق ف ط و د ر د ا ر ا ه ر ا ت ف ر ع و ن ن ا ه ن ا و ج ت ق ر س و ن ز ه ا ر ز م آ ت ن و ش خ ت ال م ح د ن ن ا م ه ب ع ا ش و م ا ع ت ا ا ن ج. ) : س ا و د ( ر گ ن ا گ و ر گ و ر و ر ت ن و چ س ا س ه ت ف ا ن ا م ز ا س ت ا ا ن ج تا هستند ه ز ت س ا ه ر ا ت ف ر ه چ ر گ. د ر ب پ ا ه ر ا ت ف ر ه ن و گ ن ا ف ا د ه ا و ت ه ا م ر د ک ک ف ت ز ا ع و ن ه ب ن ا و ت م ا ه ر ا ت ف ر ز ا ف ط و د ن ا ه ب ه ا گ ن ا ب ف ا د ه ا ا ب ن- ا ر گ ش د ر گ ه ل ع ر ب ت ق ر س و ن ز ه ا ر خشونتآمز حمالت وقوع ت ر و ص ر د ا د ص ت ق ا ا ا ت د ت د م ع د ه ا ش - م و د م د ر م ه ز ا د ن ا ه ب ا ه ر ا ت ف ر ه ن و گ ن ا ل ذ ل ل د و د ه ب ا م ا د و ب م ه ا و خ ل ل م ل ا ن ب ح ط س ر د ر و ش ک ن آ ن م ا ا ن و ج ا ق ل ا : د ن ر ا د ن د ص ق م ر و ش ک ن د ا د ه و ل ج ن م ا ا ن ر د د ا ز ر ث أ ت ا ه ر ا ت ف ر ه ن و گ ن ا س ا س ر غ ا تا د م ع ا ه ب ا ت ز ا ب و ز م آ ت ن و ش خ ا ه ت ل ا ع ف د و د ح م د ا ع ب ا. ت ل و د ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ل ا م ع ا ق ر ط ز ا ت ا ا ن ج ن ا ل ر ت ن ک و ت ا د ه ت ل ب ا ق ا ه ن ت ه ن ه ک د ن ت س ه ه ن م ز ن ا ر د ح ر ط م ا ه ه ل و ق م ه ل م ج ز ا ر گ ن ا گ و ر گ و ر و ر ت ن و چ س ا س ه ت ف ا ن ا م ز ا س ت ا ا ن ج ا م ا ل ر ت ن ک ر د ا ه ت ت ل و د ن ا و ت ا ن و ل ل م ل ا ن ب ا ه ب ا ت ز ا ب ت ل ا ع ف ف ا د ه ا و د ا ع ب ا ت ه ج ز ا ه ک ل ب ف ا د ه ا و ت ه ا م ث ح ز ا ن ا ز ج ه ا ر ه ک د ن ن ک م ا ع د ا ب ل غ ا م س ر و ر ت ن ال م ا ع. د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب ه ج و ت ن ا ا ش ت م ه ا ز ا ت ا م ا د ق ا ن ا.د ر گ م ر ا ر ق ب ا خ ت ن ا د ر و م ر گ د ا ه ش و ر ت س ک ش ا ب ا با ل ا غ م س ر و ر ت ن ع ت س ه ز ن ر و ز ن م ه ع ق ا و ه ب و د ن ا ه ت ش ا د ن س ا م و ت 1 ت ر د ق ک ز ا ر ه ظ م ن ا گ د ن ا ب ر ا ر ب ا ه ن ا گ و ر گ ه ک ت س ا ر و ا ب ن ا ر ب گ ن ل ش برا محض ا ه ش ل ا چ س ر ر ب و ه ع ل ا ط م ه ب ه ل ا ق م ن ا د ک أ ت ه د م ع و ر ن ا ز ا. ) 4 3 : ن ا م ه ( د ن آ م حساب به ف ر ح م س ر و ر ت ر گ ش د ر گ صنعت اقتصاد ت ر د ق ت م ه ا د و ج و ا ب. د ش ا ب م ف ط ن ا ر د و گ ت ف ش آ ه ب ن د ز ه ب ر ض س ا س ط ا ب ت ر ا. ) Sonmez and Graefe, )1998:112 ( د ن و ش م ب و س ح م ت ع ن ص ن ا ر ب ا ر ب ر د ه د م ع ا ه ش ل ا چ ت و ق ت و ش ا د پ ل ن د ه ل م ج ز ا س ا س گ ت ف ش آ د و ج و ه ک ت س ا ا ه ز ا د ن ا ه ب س ا س گ ت ف ش آ و م س ر و ر ت د د ش ر ا ش ف م س ر و ر ت و س ا س م ا ر آ ا ن ت و ا ف ت م ا ه گ ژ و م غ ر ل ع ا م ا. د ش ا ب م و ر ر ب ا ر ر گ ش د ر گ ر ج ن م م س ر و ر ت ه ع س و ت ه ب د ن ا و ت م ت ا ه ن ر د س ا س ا ه ن ا ر ح ب ه ک ت س ا ه د ش ت ب ا ث ه ت ش ذ گ ر د. د ن ن ک م ح ر ط م تتت ت ت ن م ا ه ل م ج ز ا و گ ت س و پ م س ر و ر ت ل ا م ع ا. د ن د ر گ م ت م و ک ح ه د ا ع ل ا ق ق و ف ت ل ا ح م و ق ز ا س ک ا پ ل خ ا د و ا ه ق ط ن م ل ل م ل ا ن ب ا ه گ ن ج ب ل غ ا م س ر و ر ت ز ا ر ظ ن ف ر ص US Department State, ( ( د ن ر ا د ه ا ر م ه ه ب د و خ ا ب ا ر س ا س م ا ر آ ا ن ز ا ن ا ش ن ت ا ش ا ش ت غ ا و م ا ظ ن ا ه ا ت د و ک م ا ظ ن ت ع ق و م ن آ ر د ه ک ت س ا ط ا ر ش ر گ ن ا ب س ا س ت ا ب ث ب ه ک ت ف گ ن ا و ت م ه ت ب ل ا. ) 1996:45 و ا ب ا ه تتتتت ت ت ل و د م س ن ا ک م ز ا ر و ش ک س ا س م ت س س ز ا ج ر ا خ ل م ا و ع ه ط س ا و ه ب ت ل و د ن ا س ا س ت ع و ر ش م ت ب س ن ن ا م ه ه ب و ه د ش ه ج ا و م ش ل ا چ ر ث أ ت ز ن ا ه ن ت ه ن س ا س ط ا ر ش ه ن و گ ن ا. ) Hall and O Sullivan, )1996:106 د د ر گ م ج ر ا خ د و خ ع ب ط ت ل ا ح م ق ت س م ر غ و م ق ت س م ت ر و ص ه ب ل خ ا د ر گ ش د ر گ ه ک ت س ا ن ت ف گ. د ز ا س م ه ج ا و م ش ل ا چ ا ب ا ر ن آ و د ر ا ذ گ م م ه م 1 - Thomas Schelling

7 ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و ق ن و ر و ه ع س و ت ه ک ا ر چ ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ل ل م ل ا ن ب ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ د ن ا و ت م ه س ف ن ل ا ف و ط ا ر ش د و ب ه ب ر د م ه مم م ر ث أ ت ا ر ذ پ و ت م ا ق ا ز ک ا ر م ش خ ب و حملونقل شبکه ر ظ ن ل ل م ل ا ن ب ر گ ش د ر گ م ه م ا ه ت خ ا س ر ز ه ت ش ا د م س ر و ر ت ه ز ا د ن ا ه ب ر گ ش د ر گ ه ز و ح ر د ح ر ط م ت ن م ا ا ه ش ل ا چ ز ا ک چ ه ه ک د ر ک ا ع د ا ن ا و ت م جرأت به. د ش ا ب ن ب ا م. د ن و ش ع ق ا و ر ث ؤ م ن ا ه ج ر د ر گ ش د ر گ ت ع ن ص م ا ک ا ن ر د د ن ا ه ت س ن ا و ت ن بثبات گسترش خ ر ب ر د س ا س ز ا ل ل د ه ب. د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ط ا ب ت ر ا ا ه ر و ش ک ز ا خ ر ب ف ا د ه ا ه ل ع ر ب ت س ر و ر ت ت ال م ح د ش ر ه ب و ر د ن و ر و ا ه ر و ش ک ه ت ف ا ش ش ا ز ف ا ل ا س ر د د ر و م ه ب ل ا س ر د د ر و م ز ا ت س ر و ر ت ت ال م ح ل ک د ا د ع ت ن و ن ک ط ا ر ش ا ه ز ر م ن ت ف ر گ ه د د ا ن ت س ر و ر ت ت ال م ح ز ر ا ب ا ه ه ص خ ش م ه ل م ج ز ا. ) US Department of State, )1996 ت س ا ه ب ا ک ر م آ ه د ح ت م ت ن ا ا ن ا ن ا ه ج م و م ع ر ا ک ف ا ر د ر ب م ا ت پ س 1 1 ت ال م ح ع و ق و ن ا م ز ا ت. د ش ا ب م ا ه ر و ش ک ل م ن ا د ش ر ه ب و ر ه ر ط س و ت ر د ق ا م ا د و ب ه د ش ه ت خ ا ن ش ل ل م ل ا ن ب ت ا ع ز ا ن م ز ا ر و د و ن م ا ا ه ر و ش ک ز ا ک ن ا و ن ع م ا م ت ر د ا ک ر م آ ن ا د ن و ر ه ش ا ر ب ن م ا ا ن ط ا ر ش د ا ج ا ث ع ا ب ا ه ن ت ه ن ن ا ه ج د ع ب ر د ر و ش ک ه د ش ن ا ه ج ا ه ر و ش ک د د ش ف ن م ر ا ث آ و ت س ا ه د ش ه ش د خ ر ا چ د ز ن ا ر ر و ش ک ن ا ل م ا ه ز ر م ن د و ب ن م ا ه ر و ط س ا ه ک ل ب ت س ا م س ر و ر ت ن ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه ت ش ا ذ گ ا ج ر ب ر و ش ک ن ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ل ل م ل ا ن ن ن ن ن ب و ر ر ب ا ر ل م ا ه ز ر م ز ا ر و ب ع ن م ض ت ع ن ص ه ث د ا ح ن ا ر ث أ ت ر ط ا خ ه ب. ) Schlaghech, )1988:119 د ه د م ر ا ر ق د و خ ت ال م ح ف د ه ا ر ر ا س ب ن ا د ن و ر ه ش د ش ه ج ا و م ر ر ض ا ب ا ک ر م آ ر ن د د ر ا ل م 6/5 و 6/5 ا ب ب ت ر ت ه ب و ل ا س ر د ا ن د ا و ه ط و ط خ و ر و ن ا و ه تا ل م ح ن ا ز ا ش ا ن ت ا ر ا س خ ش ه ا ک ا ر ب ا و ه ل ق ن و ل م ح ا ه ت ک ر ش و ر و ب ج م د ن د ش ه ک ل ا س ه ه ا م ه س ا ب ه س ا ق م ر د ل ا س ر خ آ ه ه ا م ه س ه ک ر و ط ه ب د ن ه د ش ه ا ک ا ر خود ظرفت ل م ا و ع ن ن ا. ) Goeldner & Ritchie, )2003:125 د ه د م ن ا ش ن ا و ه ا ه ت ر ف ا س م ر د د ص ر د د ص ر د ل ا 20 ش ه ا ک ادامه تاکنون ه ک د ز ش و گ ا ر ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ر د ن ا ر گ ش د ر گ ت ن م ا ن م أ ت ه ب ه ج و ت ضرورت داشت د ه ا و خ م و ا د ت ز ن ه د ن آ ر د و ه ت ش ا د د. ا م ن م ه ن ش پ نن ن ا ر ا ک م ه و ر ت س و ف : د و م ن ن ا ب ر ز ح ر ش ه ب ا ر ق ق ح ت ه ز و ح ر د ه ت ف ر گ ت ر و ص ا ه ش ه و ژ پ ن ر ت م ه م ز ا خ ر ب ن ا و ت م و ر ه د ا پ و ن ت ف ر ه ا ر ر د م ر ج ز ا س ر ت ت ا ر ث ا ت ط خ ن و س ر گ ر ل د م ک ا ب ) ( را افراد ر د س ر ر ب ا ل ا رررررر تر س ا و ش ه ا ک ا ر م ر ج ز ا س ر ت ن ا و ت م ا ه ر گ م م ص ت و ت ال خ ا د م ش ا ز ف ا ا ب ه ک ا ه ن آ ا ه ه ت ف ا ج ا ت ن. د ن د ر ک ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ت ع ض و ه ب ) ( ر ن ت س ا. د ا د ش ا ز ف ا ا ر و ر ه د ا پ ن ا ز م ر د ب ر ع اا ا ه ر و ش ک ز ا و. د ن ا م ن ا ز د م آ ر د ب و ل ط م و ح ن ه ب د ن ا ه ت س ن ا و ت ن ن ا و ا ر ف ر گ ش د ر گ ا ه ه ب ذ ا ج د و ج و ا ب ه ک د ن ک م ر ص م ه ل م ج ه ر ا ش ا علل مهمترن د و ب ه ب ر و ظ ن م ه ب ه ک د ن ا د م ه ن ه ب ن ا س ر ت ا م د خ م د ع و ن ا و ر و ع ا م ت ج ا ا ه د د ه ت ت ن م ا د و ب ن ا ر ا ز د م آ ر د م د ع ه ب د و خ ت ا ع ل ا ط م ر د ) ( د ل ف س ن م و م ا ز پ. ت س ا ضرور گردشگران ت ن م ا ه ب ه ج و ت م و ز ل ت ع ض و ن ا س ر ر ب ت ن م ا ث د ا و ح ا ه ن آ ه د ق ع ه ب. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ر گ ش د ر گ ذ ص ق م ب ا خ ت ن ا و ن ا ر گ ش د ر گ ت ر ف ا س م ر ب ت ن م ا حوادث تأثر ر ه ش ا ه ب و ش آ و م س ر و ر ت گ ن ج و ر گ ر د م ر ج د ن ن ا م م د ع ر ب ها ه ه د م ع ر ثث ث أ ت د د ن ن ا و ت مم م ه ل ا ق م ر د ) ( ( ن ا ر ا ک م ه و ن ک ش م. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ک م ن آ ه ب ن ا ر گ ش د ر گ ر ف س م د ع و ر گ ش د ر گ د ص ق م ت ب ا ذ ج س ر ر ب ل م ا و ع و ن ب ه ک د ه د م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ج تا ن ( ه ب ق ر ط ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ر ه ش ن ا ر گ ش د ر گ ع ا م ت ج ا ت ن م ا س ا س ح ا ر ب ر ث ؤ م

8 ه) ب ح ا ص م ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف س ا س ح ا ا ب س ل پ د ر ک ل م ع و ر ه ش و م ع ا ه ا ض ف ت س ن ج ن س د ن ن ا م ل م ا و ع د و ج و. د ر ا د ان ي ت ب ر ش ه ل ا ق م ر د ) ( گردشگران امنت ر ا د ن ع م هههههههه طه ب ا ر ر ر ر ث ؤ م ل م وا ع و ن ا ر گ ش رد گ ه ا گ د ي د ز ا ت ي ن م ا س ا س ح ا ي ت خ ا ن ش ه ع م ا ج ه ع ل ا ط م ه د و ب لا ا ب ر ه ش ر د ن ا ر ي ا ز ي ع ا م ت ج ا ت ي ن م ا س ا س ح ا ه ك ت س ا ن ي ا ر گ ن ا ي ب ق ي ق ح ت ج ي ا ت ن ) د ه ش م ر ه ش ن ال ک ي د ر و م ه ع ل ا ط م ن) آ. ت س را ا ذ گ ر ث ا ن ا ر گ ش رد گ ي ع ا م ت ج ا ا ه ب س س آ ش ه ا ك ر د م ه م ا ه ا ا ا م ر س ن ا و ن ع ه ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ص خ ا ش ن ي ن چ م ه ت ي ن م ا س ا س ح ا ء ا ق ت ر ا ه ب ي م ا ظ ت ن ا ت ي ر ي د م ه ن دا ن م ش و ه ر ي ب دا ت ر ا ن ك ر د ي ه ا ف ر ت ا م د خ و ي ر ه ش ا ه ز ر ه م ا ن ر ب ط س ب ه ل ا ق م ر د ) ( ( ن ا ر ا ک م ه و ف ط ل. د ش د ه وا خ ه ب ر ج ن م ن ا ر گ ش رد گ ي ع ا م ت ج ا س ر ر ب س ا س ح ا ن ا ز م ه ک د ه د م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا ( ز ا ر ش ر ه ش ن ال ک د ر و م ه ع ل ا ط م ( م و م ع ا ه ا ض ف ر د ت ن م ا س ا س ح ا فضاها در ت ن م ا م و م ع ا ه ا ض ف ن ا ر ب ر ا ک ت ن م ا س ا س ح ا ن ا ز م ن گ ن ا م ز ا ش ب 2 1 4/ 7 ن گ ن ا م ا ب د م آ ر د م ک ق ط ا ن م م و م ع دادهههههها مانگن ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ) 2 1 2/ 4 ( ن ش ن ه ف ر م و ) 1 1 6/ 5 ( ن ش ن ط س و ت م د و ج و م ر د ر د ق ط ا ن م ر ه ش ف ل ت خ م ق ط ا ن م م و م ع ا ه ا ض ف ت ن م ا احساس مزان ر ظ ن ز ا ر ه ش ف ل ت خ م ق ط ا ن م ا ه ن گ ن ا م ن ب ه د ش ه د ه ا ش م ت و ا ف ت ز ا ر ش ت ن م ا س ا س ح ا ن ا ز م ر ب ل ل ح ت ه ل ا ق م ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و دل ب ع. د ر گ م ر ا ر ق د أ ت د ر و م ت و ا ف ت ک د ن ا ا ب د ن چ ر ه ن ا ز م ه ک د ه د م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ج ا ت ن ) ن ا ه ف ص ا ر ه ش ل خ ا د ن ا ر گ ش د ر گ : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ر ه ش ن ا ر گ ش د ر گ ع ا م ت ج ا د ا ز ر ا س ب ر ا د ق م ه ب ا ه ه ن ا س ر و م ا ظ ت ن ا و ر ن ش ق ن د م آ ر د ن ا ز م ل ه أ ت ت ع ض و د ا و س ن س ت ال ص ح ت ن ا ز م ر ب ن ر ت م ک ن ا ب ز م ر ه ش ک ز ف - د ب ل ا ک ت ع ض و ن ا م ن ا ر د و ه ت ش ا د ر ث أ ت ر ه ش ن ا ر گ ش د ر گ ع ا م ت ج ا ت ن م ا س ا س ح ا ع ا م ت ج ا ت ن م ا ز ا ن ا ر گ ش د ر گ ز ا د ص ر د 7/7 4 ن ن چ م ه. ت س ا ه ت ش ا د ن ا ه ف ص ا ر ه ش ن ا ر گ ش د ر گ ر ظ ن ز ا ا ر ر ث أ ت ر د ر ه ش ت ص ر ف ر د ه ک د ن د ق ت ع م ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د 0 8 ز ا ش ب ل ک ر د. د ن ا ه د و ب ض ا ر ا ن د ص ر د 7/8 1 و ه ت ش ا د ت ا ض ر ن ا ه ف ص ا ع ا م ت ج ا و د ر ف ت ن م ا س ا س ح ا س ر ر ب 2( ( ن ا ر ا ک م ه و ر ف ش و خ د. ن ن ک م ن د د ر ه ش ن ا ز ا ه ر ا ب و د ب س ا ن م ر گ ش د ر گ هه ه ق ط ن م ن ا ر گ ش د ر گ : د ر و م ه ع ل ا ط م ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ن ا ر گ ش د ر گ ه ا گ د د ا ه ههههههه هه ههه اه گ ش د ر گ ر د ع ا م ت ج ا ت ن م ا س ا س ح ا د و ج و ه ک د ا د ن ا ش ن ق ق ح ت ج ا ت ن ن ا گ ر گ ر ه ش ز ا هههه ه هه ر د گ ن ل ا و ناهارخوران د ر و م ن ب ه ک د ا د ن ا ش ن ز ن ا ه ه د ا د ل ل ح ت. ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت و ن ا ر گ ش د ر گ ا ر ب ت ب ث م ا ه د ر ک ر ا ک ن ا ر گ ش د ر گ ب ا ز ر ا ا ب م و ب ق ل ع ت و ت ال ص ح ت ح ط س ن س ت س ن ج س ا س ح ا به نسبت د و خ ه ع ل ا ط م ر د ) ( ( ن ا ر ا ک م ه و ا د ص ص. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر ا ر ا د ه ع ل ا ط م د ن ن ا م ل م ا و ع ع ا م ت ج ا و د ر ف ت ن م ا ه ع س و ت ر د ت ن م ا ش ق ن ن ا و ن ع ا ب ه ا گ ن وجود اران ر د ه ک د ن و ش م ر ک ذ ت م و ه ت خ ا د ر پ ر ا د ا پ ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت ن م ا ش ق ن س ر ر ب ه ب ر گ ش د ر گ ر گ ش د ر گ ب ذ ج ز ا ت ع ن ا م م س ا س ا ل م ا و ع ز ا ن ا ه ج ع م ا ج م ر د ن آ ز ا ح ح ص ر غ ر و ص ت و ر گ ش د ر گ ه ل و ق م ه ب ت ن م ا د. و ش م ب و س ح م ر و ش ک ه ب ش و ر ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ن آ ر ث أ ت و س ا س ت ن م ا ه د ن ه د ل ک ش ت ا ه ص خ ا ش م ک - ف ک س ر ر ب ه ب ت س د ر د ش ه و ژ پ ا ه ش ش ه و ژ پ ه ر م ز ر د ن و ر د ف ا د ه ا ر ظ ن ز ا. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ل ل ح ت - ف ص و ت و ز ا ا ه ش ش و ر ز ا ز ا ن د ر و م ا ه ه د ا د ر و آ ع م ج ت ه ج ر د. د ر گ م ر ا ر ق د ر ب ر ا ک ا ه ش ه و ژ پ ه ر م ز ر د ن و ر ب ن ن چ م م م ه. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا د ا ن س ا ت ا ع ل ا ط م و ن ا د م ت ا د ه ا ش م و ت ش ا د ر ب ) ه م ا ن ش س ر پ و ا ه ح ر ط ا ه ش ر ا ز گ ر و ش ک م س ر ر ا م ش ر س ز ا ل ص ا ح د و ج و م ر ا م آ ا ه ه د ا د ف ا د ه ا ر ظ ن ر د ش ش ش ش ش ا م پ ن ب ن ا ز ن ننن ن ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ووووو فرادست

9 ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و د ر و م م و ه ف م ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه س ر ر ب ا ر ب ز ا ن د ر و م ا ه ه د ا د ه ب ل و ص ح ز ا س پ. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ل و ئ س م ا ه د ا ه ن ا ب ه د ش م ا ج ن ا ا ه ه ب ح ا ص م و ه م ا ن ش س ر پ ز ا س ه د ا پ ر ظ ن دادهههههههها کدگذار شامل و آمده بدست ر د ن ا ر گ ش د ر گ ط ط ط س و ت ه د ش ه د ا د خ خ س ا پ ا ه ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د م آ ت س د ب ا ه ه د ا د ز ا س ه د ا پ ن ن چ م ه و ا ه ن آ د ن ب ه ت س د. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ر ظ ن د ر و م ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه ل ل ح ت و ه ز ج ت ه ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ح ط س ر د ش خ ب ه ز ج ت و ا ه ههههه ه هه ه د ا د ع ا و ن ا ق ف ل ت ا ب ا ه ص خ ا ش ر ز و ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه س ر ر ب ر د ا ت ت س ا ه د و ب ن آ ر ب ش ال ت ا ه ه د ا د ل ل ح ت ن و چ م ه اا ا نه ن ن و م ز آ و SPSS رر ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ا ت س ا ر ن ا ر د. د و ش حاصل کاملتر و جامعتر هرچه ج ا ت ن ه د م آ ت س د ب. د ش ه د ا ف ت س ا ) ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ و KMO ا ه ن و م ز آ ( ر س م ل ل ح ت و ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ا ه ه ت ف ا و ل ل ح ت ل ل ح ت ه ب ن ا گ د ن ر ا گ ن ش خ ب ن ا ر د ت س ا ه د ش ه د ا د خ س ا پ ر ا م آ ه ع م ا ج ط س و ت ه ک ا ه ه م ا ن ش س ر پ ب ا ز ر ا ز ا س پ. ت س ا ه د ش ن ا ب ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت ل ل ح ت ش خ ب و د ر د ه ک. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ر ا م آ ر ا ز ف ا م ر ن ر د ف ص و ت ا ه ه ت ف ا اا ا هه د ا د و ق ق ق ح ت ع ع و ض و م هه ه ن م ز ر د ت ت ل ا ع ف هه ه ب ر ج ت تا ل ص ح ت ن س ا ه گ ژ و ن ا ب ه ب ه م ا ن ش س ر پ ف ص و ت ر ا م آ ش خ ب ر د. د و ش م ه ت خ ا د ر پ ن ا گ د ن و ش ش س ر پ ل غ ش ت ع ض و ه و ر گ ر غ ت م س ن ج ع و م ج م ن س ع و م ج م ع و م ج م ت ال ص ح ت ن ا ز م ع و م ج م ت م ا ق ا ه ق ب ا س ن ا ز م ع و م ج م د ر م ن ز ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ر ا م آ جامعه توصف ا ه ه د ا د ) )1 ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر گ ش د ر گ ن ا و ا ر ف د ص ر د ع م ج ت د ص ر د ل ا س ل ا س ل ا س ل ا س 0 5 ز ا ر ت ن ا ب د ر ج م ل ه أ ت م م ل پ د ر ز م ل پ د م ل پ د ق و ف س ن ا س ل ر ت ن ا ب و س ن ا س ل ق و ف م ئ ا د ت ن و ک س ل ا س 1 ز ا ر ت م ک ه ن ا خ ا ر ا د ر گ ش د ر گ م و د گر ش د ر گ ور ض ح ز و ر با ت ق و م ه س از ر ت م ک ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م

10 ل- ل ح ت ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ظ ن ر د ا ر لل ل ا س 0 5 ا ر ت ن ا د ب و ل ا س ل ا س ل ا س ل م ا ش ن س ه ر و د ر ا ه چ ق ق ح م ق ق ح ت ن ا ر د د ص ر د ل ا س ن س ه و ر گ ر د ر ف ن ل د ا ع م ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د ز ا س ا س ا ن ا ر ب ه ک ت س ا ه ت ف ر گ 0 5 ز ا رر ر ن ا د ب ن س ه و ر گ ر د ز ن د ص ر د و ل ا س ن س ه و ر گ ر د د ص ر د ل ا س ن س ه و ر گ ر د ه ب د ن ت س ه ر ت ش ب ن ا و ا ر ف ا ر ا د ح ا و ن ر د ن ا د ر م ه ب ت ب س ن ن ا ن ز ه د ش ر و آ جمع دادهها ا ب ق ب ا ط م. د ن ر ا د ر ا ر ق ل ا س ر و آ د ر گ اا ا هه ن و م ن س ا س ا ر ب ن ن چ م ه. د ن ا ه د و ب د ر م ) د ص ر د ( ر ف ن و ن ز ) د ص ر د ( ر ف ن ه ک ر و ط ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک د د ش ا ب م س ر ر ب ل ب ا ق ه ق ب ط 5 ر د ن ا گ د ن و ش ش س ر پ ت ال ص ح ت ح ط س ر ا م آ ه ن و م ن ع و م ج م ز ا ه د ش ز ا ه ک د ه د م ن ا ش ن ل ص ح ت ع ط ق م ر ه ر د ه د خ س ا پ ن ا ز م. ر ا ش ن ا د و ا ر ت ک د س ن ا س ل ق و ف س ن ا س ل م ل پ د ق و ف 0 4 س ن ا س ل ق و ف ر ف ن س ن ا س ل ت ال ص ح ت ح ط س ا ب ر ف ن م ل پ د ق و ف ر ف ن 9 6 ه د ن و ش ش س ر پ ر ف ن ع و م ج م و ) د ص ر د ( ( ر ف ن ل ه أ ت م ن ا و گ خ س ا پ د اا ا د ع ت ن ا ت س ا ح ط س ر د ه ک ن ا ن م ض. د ن ا ه د و ب ر ا ش ن ا د ر ف ن 6 3 ا ر ت ک د ر ف ن ر د د ر ج م ن ا و گ خ س ا پ ه ب ت ب س ن ل ه أ ت م ن ا و گ خ س ا پ ر ت ش ب ن ا و ا ر ف ه د ن ه د ن ا ش ن ه ک د ن ت س ه ) د ص ر د ( ر ف ن د ر ج م ت ر و ص ه ب ن ا و گ خ خ خ س ا پ د ص ر د د و د ح ن ا ت س ا ح ط س ر د ت م ا ق ا و گ ل ا ر ظ ن ز ا ن ن چ م ه. د ش ا ب م ن ا ت س ا ح ط س 1 ز ا ر ت م ک د ص ر د د ن و ش م ل م ا ش ا ر ن ا ت س ا ح ط س ر د ن ن و ئ س م و ن ا س ا ن ش ر ا ک ش خ ب ن ا ه ک د ن ا ه د و ب م ئ ا د ت ن و ک س ز ا ر ت م ک ر و ض ح ا ب ت ق و م ن ا ر گ ش د ر گ ر ا م آ ه ع م ا ج ز ا د ص ر د و م و د ه ن ا خ ا ر ا د ر گ ش د ر گ د ص ر د ل ا س. د ن ا ه د و ب ز و ر ه س ط ا ب ن ت س ا ل ل ح ت ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث ؤ م ا ه ر غ ت م ل م ا ع ن ب ت ا ط ا ب ت ر ا ر ا ت خ ا س ف ش ک و متغرها تعداد ش ه ا ک د و ر م ر ا ک ه ب ر و ظ ن م و د ه ب ه ک ت س ا ش و ر ل م ا ع ل ل ح ت ن د ر ک ه د ا س ن آ ف د ه ه ک ت س ا ر ا م آ ن و ن ف د ا د ع ت ز ا ل ک ش ت م ل م ا ع ل ل ح ت. ) ا ه ر غ ت م د ن ب ه ق ب ط ( ا ه ر غ ت م و نرومند سبب ه ب ا ر ش و ر ن ا. ت س ا ه د د پ ک ا ن ب ر ز ا ه ر غ ت م ه ب ن د ر ب پ و ا ه ه د ا د ه د چ پ ا ه ه ع و م ج م هه ه ک ت ت س ا ک ن ک ت ل م ا ع ل ل ح ت ت. س ن ا د ل ل ح ت ا ه ش و ر ه ک ل م ن ا و ت م م ل ع ف د ه ه ت س ه ه ب ک د ز ن و ت ف ا ر ظ رر ر ذ پ نن ن ا ک م ا ن ن و ن ک م اا ا نن ن ا ه ن پ د ا ع ب ا ز ا ر ت ک چ و ک د ا د ع ت ت ر و ص ه ب ا ر م ه ه ب ه ت س ب ا و ا ه ر غ ت م ز ا د ا ز د ا د ع ت ش ه ا ک ن ن ب ت ر ر و ظ ن م هه ه ب ه د ن ن ک ن ب ت م ه ا ف م ن ر ت ک چ و ک د ر ب ر ا ک ق ر ط ز ا و ج صرفه اصل ت ا ع ر ن آ ه د م ع ف د ه د. ز ا س م اا ا له ل ل م ا ع هه ه ک ت ت س ا ن ا ل م ا ع ل ل ح ت س ا س ا ه ض و ر ف م. ت س ا گ ت س ب م ه س ر ت ا م ر د ک ر ت ش م س ن ا ر ا و ر ا د ق م ه ن ش ب ل ص ا ح ا ه ر غ ت م ن ب ه د ش ه د ه ا ش م ا ه گ ت س ب م ه و د ر ب ر ا ک ه ب ه د چ پ ا ه ه د د پ ن ب ت ا ر ب ن ا و ت م ا ر ا ه ر غ ت م ا ن ب ر ز ز ا هها ه ع و م ج م هه ه ا پ رر ر ب ر ذ پ ا ن ه د ه ا ش م ا ه ل م ا ع ن ا ص خ ش ت ل م ا ع ل ل ح ت ف د ه. ت س ا ا ه ل م ا ع ن ا ر د ا ه ن آ ک ا ر ت ش ا ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م ل ص ا ا ه ه ر م ن ط خ ب ک ر ت ق ر ط ز ا ه ک ت س ا د د ج ر غ ت م ل م ا ع. ت س ا ر ذ پ ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م د: و ش م د ر و آ ر ب ر ز ل و م ر ف ه ا پ ر ب ه د ش

11 ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و نW آ ر د ه ک ن ن ا ز ا م ک دد د ا د ع ت هه ه ک ت س ا ن ا ف د ه. ت س ا ا ه ر غ ت م د ا د ع ت ف ر ع م P و ل م ا ع ه ر م ن ب ا ر ض ر گ ن ا ب ا ه ط ط س و ت هه ه ک ا ر ت ا ع ال ط ا هه ه م ه ا با ر ق ت د ن ا و ت ب ) ه د ش ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م ل ص ا ا ه ه ر م ن ط خ ا ه ب ک ر ت ن ع ( ا ه ل م ا ع. د ز ا س ه د ا س ا ر ا ه گ ژ و ف ص و ت ه ج ت ن ر د ه ت ش ا د ر ب ر د د آ م ت س د ه ب ا ه ر غ ت م ز ا ر ت گ ر ز ب ه ع و م ج م ا: ه ص خ ا ش ر ا م آ ط ا ب ن ت س ا ز ا ش ا ن ا ه ل م ا ع ن ب ت. م ه د م ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ا ر ر ز جدوال شاخصها ر ا م آ ط ا ب ن ت س ا ز ا ش ا ن ا ه ل م ا ع ن ب ت ر و ظ ن م ه ب. د ه د م ن ا ش ن ر ا م آ ل ل ح ت ن د و ب ب س ا ن م ر و ظ ن م ه ب ا ر ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ و KMO ص خ ا ش ر ز ل و د ج ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ و KMO ص خ ا ش ) )2 ل و د ج KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) Chi-Square)( ب ر ق ت ر ئ و ک س ا ا ک ت ل ت ر ا ب و ر ک ت س ت ا ه ص خ ا ش ت ن م ا ن ا ک س ا df)( د ا ز آ ه ج ر د )sig( ر ا د ا ن ع م ح ط س ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت ت س ا ف ا ک ل م ا ع ل ل ل ح ت ا ر ب هه ه ن و م ن د ا د ع ت ) 1 ه ب ک د ز ن ( ت س ا ر ب ا ر ب KMO ص خ ا ش ر ا د ق م ه ک ا ج ن آ ز ا ر ا ت خ ا س ا س ا ن ش ا ر ب ل م ا ع ل ل ح ت ه ک د ه د م ن ا ش ن ه ک ت س ا د ص ر د 5 ز ا ر ت ک چ و ک ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ sig ر ا د ق م ن ن چ م ه. د ه د م ن ا ش ن ا ر ا ه ل م ا ع ج ا ر خ ت س ا ز ا ل ب ق ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا و ه ل و ا ک ا ر ت ش ا ر ز ل و د ج است. ب س ا ن م ل م ا ع ل د م ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ن ا س ن ا و ر ن ج ر ا خ ط ب ا و ر ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا و ه ل و ا ک ا ر ت ش ا )3( ه ر ا م ش ل و د ج ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع س ا س د ن م د ا ه ن ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م. د ه د م ن ا ش ن ا ر ) Extraction( ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا و ) Initial( ه ل و ا ک ا ر ت ش ا ب ت ر ت ه ب ) )4 ل و د ج ر ب ا ر ب ه ل و ا ا ه ک ا ر ت ش ا م ا م ت د ن ک م ن ا ب ) ا ه ل م ا ع ا ( ل م ا ع ج ا ر خ ت س ا ز ا ل ب ق ا ر ا ه ک ا ر ت ش ا ه ل و ا ک ا ر ت ش ا ن و ت س ن و چ ر گ ا. د ن ه د م ش ا م ن ر ت ه ب ا ر ا ع ر غ ت م ه د ش ج ا ر خ ت س ا ا ه ل م ا ع د ش ا ب ر ت گ ر ز ب ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا ر ا د ق م ه چ ر ه. ت س ا 1 ه ج و ت ا ب. د و ش م ا ز ل ا ر گ د ل م ا ع ج ا ر خ ت س ا ت س ا ن ک م م د ش ا ب ک چ و ک ر ا س ب ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا ر د ا ق م ز ا ک ر ه ل و د ج د. ن و ش م ه ت ف ر ذ پ ا ه ص خ ا ش ه م ه ه ج ت ن ر د ت س ا 5. 0 ز ا ر ت گ ر ز ب ا ه ن آ ه م ه ه ک ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا ج و ر خ ه ب. د ه د م ن ا ش ن ا ر ه د ش ن ب ت ا ه س ن ا ر ا و ع و م ج م )5( ه ل و ا ک ا ر ت ش ا (Initial) ه د ش ن ب ت ا ه س ن ا ر ا و ع و م ج م ) )5 ه ر ا م ش ل و د ج ج ا ر خ ت س ا ک ا ر ت ش ا (Extraction) ه ف ل ؤ م (Component) ه ل و ا ر د ا ق م ش خ ر چ ن و د ب ج ا ر خ ت س ا ل م ا و ع ه ژ و ر ا د ق م ش خ ر چ ا ب ج ا ر خ ت س ا ل م ا و ع ه ژ و ر ا د ق م (Rotation Sums of Squared Loadings) ع م ج ت د ص ر د س ن ا ر ا و د ص ر د ل ک (Extraction Sums of Squared Loadings) ع م ج ت د ص ر د س ن ا ر ا و د ص ر د ل ک ع م ج ت د ص ر د (Initial Eigenvalues) س ن ا ر ا و د ص ر د ل ک

12 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 108 ن ع ت و ه د و ب ه ژ و ر د ا ق م ه ب ط و ب ر م ) Initial Eigenvalues ب س چ ر ب ا ب ( ل و ا ش خ ب. ت س ا ش خ ب ه س و ا ح ل و د ج ل ل ح ت ز ا د ن ت س ه 1 ز ا ر ت م ک ه ژ و ر ا د ق م ا ر ا د ه ک ا ه ل م ا ع ع ق ا و ر د. د ن ا م م ق ا ب ل ل ح ت ر د ه ک ت س ا ا ه ل م ا ع ه د ن ن ک. د و ش م ن س ن ا ر ا و ر ت ش ب ن ب ت ث ع ا ب ا ه ن آ ر و ض ح ه ک د ن ت س ه ل م ا و ع ل ل ح ت ز ا ه د ش ج ر ا خ ل م ا و ع. د ن و ش م ج ر ا خ بدون استخراج ل م ا و ع ه ژ و ر ا د ق م ه ب ط و ب ر م ) Extraction Sums of Squared Loading ب س چ ر ب ا ب ( م و د ش خ ب. ت س ا ش خ ر چ اا ا ب ج ا ر خ ت س ا لللل مللل ا و ع ه ژ و ر ا د ق م ه د ن ه د ن ا ش ن ) Rotation Sums of Squared Loadings ب س چ ر ب ا ب ( م و س ش خ ب ن ا. د ن ن ا م م ق ا ب ل ل ح ت ر د و د ن ت س ه 1 ز ا ر ت گ ر ز ب ه ژ و ر ا د ق م ا ر ا د 2 و 1 ا ه ل م ا ع ل و د ج ن ا ر د ت. س ا ش خ ر چ. د ن ه د ح ض و ت ا ر ا ه ر غ ت م ) س ن ا ر ا و ( ر ذ پ ر غ ت ز ا د ص ر د 9 6 ز ا ش ب م ک د ن ن ا و ت م ل م ا ع و د. د ه د م ن ا ش ن ا ر ا ز ج ا س ر ت ا م ) )6 ل و د ج ا ه ص خ ا ش ت ن م ا ن ا ک س ا ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ن ا س ن ا و ر ن ج ر ا خ ط ب ا و ر ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع س ا س د ن م د ا ه ن ا ز ج ا س ر ت ا م ) )6 ل و د ج ) ل م ا ع ( ه ف ل ؤ م ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ک ر ه ) ل م ا ع ت ا ر م ن ( ل م ا ع ا ه ر ا ب ل م ا ش ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ر ا ز ج ا س ر ت ا م ) )6 ل و د ج ز ا ر د ا ه ر غ ت م اا ا له ل ل م ا ع ا ه ن آ ر ذ پ ر غ ت ا ت م ن ا خ ر چ م ا ر ا ه ل م ا ع ن ا ر ب ا ن ب. ت س ن ه د ا س ش خ ر چ ن و د ب ل م ا ع ا ه ر ا ب ر س ف ت. ت س ا ه د ن ا م ق ا ب. د ه د م ن ا ش ن ا ر ا ز ج ا ه د ش ه د خ ر چ س ر ت ا م ) )7 ل و د ج. د ب ا ش ا ز ف ا ص خ ا ش ت ن م ا ن ا ک س ا ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ن ا س ن ا و ر ن ج ر ا خ ط ب ا و ر ا ز ج ا ه د ش چرخده ماترس ) )7 ل و د ج ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع س ا س د ن م د ا ه ن ) ل م ا ع ( ه ف ل ؤ م ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ق ا ب ا ه ل م ا ع ر د ا ه ر غ ت م ز ا ک ر ه ل م ا ع ا ه ر ا ب ل م ا ش ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ر ا ز ج ا ه د ش ه د خ ر چ س ر ت ا م )7( ل و د ج ل ک ر د ر ت ش ب ش ق ن ه ط و ب ر م ل م ا ع د ش ا ب ر ت ش ب ضراب ان ق ل ط م ر د ق ر ا د ق م ر د ق چ ر ه. ت س ا ش خ ر چ ز ا س پ ه د ن ا م ل ص ا ر غ ت م 7 و ر ل م ا ع ل ل ح ت م ا ج ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ر ا د ر ظ ن د ر و م ر غ ت م ) س ن ا ر ا و ( ت ا ر غ ت رر ر ب س ا س ت ت ن م ا ررر ر ر ث ا )v4( ن ا س ن ا و ر ن )v3( ت ت ا ط ا ب ت ر ا و هه ه ن ا س ر )v2( ن ا ک س ا )v1( ت ن م ا : ل م ا ش ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت

13 ل- م ا ع ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب ل م ا ع و د )v7( س ا س د ن م د ا ه ن )v6( ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع )v5( ج ر ا خ ط ب ا و ر. د و ش م ر ا ذ گ م ا ن ر ز ت ر و ص ه ب ل م ا ع و د ن ا. د و ش م ا س ا ن ش ل ص ا ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا ل م ا ع 1-2 د ا ه ن و ر ا ت خ ا س م ا ن ا ب ه ک ل و ا ل م ا ع ت ح ت ن ا س ن ا و ر ن ن ا ک س ا ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ت ن م ا ا ه ر غ ت م ه ک د ه د م ن ا ش ن ل م ا ع ل ل ح ت و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع ج ر ا خ ط ب ا و ر ا ه ر غ ت م. د ر گ م ر ا ر ق ت س ا ه د ش ر ا ذ گ م ا ن ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا ل م ا ع ر ا د و م ن. د ر گ م ر ا ر ق ه د ش ر ا ذ گ م ا ن د ا ه ن و ر ا ت خ ا س ل م ا ع م ا ن ا ب ه ک م و د ل م ا ع ت ح ت س ا س د ن م د ا ه ن و ت ر ا ظ ن. د ه د م ن ا ش ن ا ر ن ا ر د ن ز ا م ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب س ا س ت ن م ا ر ث ا ت خ ا ن ش ه ع م ا ج ن ب ت ل م ا ع ل ل ح ت ) )2 ت ن م ا ن ا ک س ا ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ن ا س ن ا و ر ن و ن ا س ن ا ل م ا ع ع ا م ت ج ا و ر ا ت خ ا س ل م ا ع د ا ه ن ج ر ا خ ط ب ا و ر ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح س ا س د ن م د ا ه ن ر گ ه ج ت ن و ث ح ب ن ا ر د ن ز ا م ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش ر ث ا ل م ا ع ل ل ح ت )2( ه ر ا م ش ر ا د و م ن ه ع س و ت در ساس ت ن م ا ت خ ا ن ش ه ع م ا ج ت ا ر ث ا س ر ر ب ت س ا ه د و ب ث ح ب و ه ج و ت د ر و م ش ه و ژ پ ن ا ر د ه چ ن آ ز ا ک ا ح ق ق ح ت ن ا ز ا حاصل افتهها. د ش ه ت خ ا د ر پ ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ل ل ح ت ه ب د ر و م صورت به ه ک ه د و ب ر گ ش د ر گ ا ر ا د س ا س ه ع س و ت م ه ا ف م و س ا س ت ن م ا ر ظ ن ب و چ ر ا چ ر د ه ت ف ر ذ پ ت ر و ص ا ه س ر ر ب س ا س ا ر ب ه ک ت س ا ن آ ت ن م ا و ه ع س و ت س ر ر ب ت ه ج حاضر پژوهش ر د. د ن ر ا ذ گ م ر ث ا ن آ ن ا ز م ر ب ا ه ر غ ت م ن ا ه ک د ش ا ب م ا ه ر غ ت م ههه- ه ه ز ا د ن ا و ش ج ن س ت ه ج ا ه ه ف ل ؤ م ا ر ا د م ا د ک ر ه ه ک ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ر ا ع م ت ف ه ز ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د س ا س ر ا ذ گ ر ث ا س ا س ه ع س و ت و س ا س ت ن م ا م و ه ف م ف ر ع ت ت ه ج ش ه و ژ پ ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ه ف ل ؤ م ت ف ه. د ن ش ا ب م ر گ ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع ج ر ا خ ط ب ا و ر ن ا س ن ا و ر ن ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ن ا ک س ا ت ن م ا : ز ا د ن ت ر ا ب ع ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ا ب ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ط ا ب ت ر ا ن ب ت و ا ه ر غ ت م ن ا ل ل ح ت ا ر ب و ر ن ا ز ا س ا س د ن م د ا ه ن ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ه و گ ت ف ک ت ع ض و ه ک ر و ط ه ب. ت س ا ه د ش ت ر د ا ب م ف ل ت خ م ا ه ن و م ز آ و ها م ا ن ش س ر پ ل ل ح ت ه ب ر و ک ذ م ا ه ه ف ل ؤ م ر ثث ث أ ت م غ ر ل ع ه ک ت س ا ر م ا ن ا ه د ن ه د ن ا ش ن ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش ا ه ا ت س ا ه د ش ن ه ج و ت ل ئ ا س م ن ا ه ب د ا ب ه ک ت ر و ص ه ب ه ک د ر ا د ه د ق ع ر ا م آ ه ع م ا ج ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ا ه ر غ ت م ن ا

14 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ز ا ک ر ه ز ا د و ج و م ع ض و ط ا ر ش ز ا ر ت ه ب ک ر د ا ت س ا ر ر د ل ل ح ت ز ا ش خ ب ن ا ر د. ت س ا ضعف آنها ه ب ه ج و ت ر ا د ق م اا ا ب.. ت س ا ه د و و م ن ص خ ش م ن گ ن ا م ه ب ت ب س ن ا ر ن آ ن ا ز م ر ا م آ ه ع م ا ج ز ا خواه نظر ا ب ن ا گ د ن ر ا گ ن ق ق ح ت ا ه ر غ ت م رر ر عت ع ع م ا ج و ر ت ه ب ک ر د ا ر ب د ش ا ب م ص خ ا ش 7 ر د ه و گ 9 4 ل م ا ش ه ک ه د ن ر ا گ ن ط س و ت ه د ش ن ب ت ا ه ه و گ ه ب ه ج و ت ه ه ع س و ت رر ر ب س ا س ت ت ن م ا ل ص ا ا ه ر غ ت م. د ش ا ب م ص خ ا ش 7 ا ن ب م ر ب ر ا م آ ل ل ح ت و ه ز ج ت ر و ظ ن م ن د ب ع و ض و م ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع ج ر ا خ ط ب ا و ر ن ا س ن ا و ر ن ت ا ط ا ب ت ر ا و ه ن ا س ر ن ا ک س ا ت ن م ا : ل م ا ش ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ن س ا ه گ ژ و ن ا ب ه ب ه م ا ن ش س ر پ ف ص و ت ر ا م آ ش خ ب ر د... د ن ش ا ب م س ا س د ن م د ا ه ن و ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح بخش نتاج ه ک د ش ه ت خ ا د ر پ ن ا گ د ن و ش ش س ر پ ل غ ش ت ع ض و و ق ق ح ت ع و ض و م ه ن م ز ر د ت ل ا ع ف ه ب ر ج ت ت ال ص ح ت ل ا س ل ا س شامل سن ه ر و د ر ا ه چ ق ق ح م ق ق ح ت ن ا ر د د ه د م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ف ص و ت ه و ر گ ر د ر ف ن ل د ا ع م ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د ز ا س ا س ا ن ا ر ب ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ر ل ا س 0 5 ز ا ر ت ن ا ب و ل ا س و ل ا س ن س ه و ر گ ر د د ص ر د ل ا س ن س ه و ر گ ر د د ص ر د ل ا س ن س ه ب ل ا س 0 6 ا ت 0 2 ن ب ن ا و گ خ س ا پ ن س ع ز و ت ه ن م ا د ن ن چ م ه. د ن ر ا د ر ا ر ق ل ا س 0 5 ز ا ر ت ن ا ب ن س ه و ر گ ر د ز ن د ص ر د ت س ن ج ک ک تفک د ن ر ا د ر ا ر ق ر ف ن ا ب ر ب ا ر ب ل ا س ن س ه و ر گ ر د ن ا و گ خ س ا پ د ا د ع ت ن ر ت ش ب. د ش ا ب م ن ا ب ( ( ر ف ن ه ک ر و ط ه ب د ن ت س ه ر ت ش ب ن ا و ا ر ف ا ر ا د ح ا و ن ر د ن ا د ر م ه ب ت ب س ن ن ا ن ز د ه د م ن ا ش ن ز ن د ا ر ف ا هه ه ن و م ن ع و م ج م ز ا ه د ش ر و آ د ر گ ا ه ه ن و م ن س ا س ا ر ب ن ن چ م ه. د ن ا ه د و ب د ر م ) د ص ر د ( ر ف ن و ن ز ) د ص ر د ق ق و ف س ننن ن ن ا س ل م ل پ د ق ق و ف ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک د ش ا ب م س ر ر ب ل ب ا ق ه ق ب ط 5 ر د ن ا گ د ن و ش ش س ر پ ت ال ص ح ت ح ط س ر ا م آ ه د ن و ش ش س ر پ ر ف ن ع و م ج م ز ا ه ک د ه د م ن ا ش ن ل ص ح ت ع ط ق م ر ه ر د ه د خ س ا پ ن ا ز م. ر ا ش ن ا د و ا ر ت ک د س ن ا س ل ر ا ش ن ا د ر ف ن 6 3 ا ر ت ک د ر ف ن 0 4 س ن ا س ل ق و ف ر ف ن س ن ا س ل ت ال ص ح ت ح ط س ا ب ر ف ن م ل پ د ق و ف ر ف ن 9 6 که هستند ) د ص ر د ( ر ف ن د ر ج م و ) د ص ر د ( ر ف ن ل ه أ ت م ن ا و گ خ س ا پ د ا د ع ت ر گ د و س ز ا. د ن ا ه د و ب ز ا ززز ز ز ن ت ا ه ن ر د... د ش ا ب م ن ا ت س ا ح ط س ر د د ر ج م ن ا و گ خ س ا پ ه ب ت ب س ن ل ه أ ت م ن ا و گ خ س ا پ ر ت ش ب ن ا و ا ر ف ه د ن ه د ن ا ش ن ش خ ب ن ا ه ک د د ن ا ه د و ب م ئ ا د ت ن و ک س ت ر و ص ه ب ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د د و د ح ن ا ت س ا ح ط س ر د ت م ا ق ا و گ ل ا ر ظ ن ا ر ا د ر گ ش د ر گ د ص ر د ل ا س 1 ز ا ر ت م ک د ص ر د د ن و ش م ل م ا ش ا ر ن ا ت س ا ح ط س ر د ن ن و ئ س م و ن ا س ا ن ش ر ا ک ط ا ب ن ت س ا ل ل ح ت. د ن ا هه ه د و ب ز ز و ر ه س ز ا ر ت م ک ر و ض ح ا ب ت ق و م ن ا ر گ ش د ر گ ر ا م آ ه ع م ا ج ز ا د ص ر د و م و د ه ن ا خ ل ل ح ت س ا س ا ر ب ه ک ت ف ر ذ پ ت ر و ص ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ و KMO ا ه ن و م ز آ و ل م ا ع ل ل ح ت ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب ز ن ش ه و ژ پ ه ب ه ک ت س ا ر م ا ن ا ا و گ ز ن ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث ؤ م ا ه ر غ ت م ل م ا ع ل ل ح ت ه ت ف ر گ ت ر و ص ه ر ه ب ت ت ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ و KMO ص خ ا ش ز ا ) ل م ا ع ل ل ح ت ( ا ه ص خ ا ش ر ا م آ ط ا ب ن ت س ا ز ا ش ا ن ا ه ل م ا ع ن ب ت ر و ظ ن م ل م ا ع ل ل ل ح ت ا ر ب هه ه ن و م ن دد د ا د ع ت ) 1 ه ب ک د ز ن ( ت س ا ر ب ا ر ب KMO ص خ ا ش ر ا د ق م ه ک ا ج ن آ ز ا د ش ه ت ف ر گ ا ر ب ل م ا ع ل ل ل ح ت ه ک د ه د م ن ا ش ن ه ک ت س ا د ص ر د 5 ز ا ر ت ک چ و ک ت ل ت ر ا ب ن و م ز آ sig ر ا د ق م ن ن چ م ه. ت س ا ف ا ک رر ر ب س ا س ت ن م ا ر ث ا ل ص ا ر غ ت م 7 و ر ل م ا ع ل ل ح ت م ا ج ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ت. س ا ب س ا ن م ل م ا ع ل د م ر ا ت خ ا س ا س ا ن ش )v4( ن ا س ن ا و ر ن )v3( ت ت ا ط ا ب ت ر ا و هه ه ن ا س ر )v2( ن ا ک س ا )v1( ت ن م ا : ل م ا ش ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ل م ا ع ن ا و ن ع ه ب ل م ا ع و د )v7( س ا س د ن م د ا ه ن )v6( ت ر ا ظ ن و ت م و ک ح ا ه د ا ه ن د ر ک ل م ع )v5( ج ر ا خ ط ب ا و ر ر ا ذ گ م ا ن د ا ه ن و ر ا ت خ ا س ل م ا ع و ع ا م ت ج ا و ن ا س ن ا ل م ا ع ت ر و ص ه ب ل م ا ع و د ن ا ه ک ت ش گ ا س ا ن ش ل ص ا

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

ل ا س گ ر ز ب ن ا ز و م آ د ا و س

ل ا س گ ر ز ب ن ا ز و م آ د ا و س ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 9-9 2 ص ص ا ن ا م و ا ه و ه ه د ا ن آ ا ا ن ا و و ر ا ب ن آ اا ا

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information