نام کتاب: مجموعه مقاالت دومین همایش تبیین اندیشههای دفاعی امام خامنهای)مدظلهالعالی( زیرنظر کمیته علمی:

Size: px
Start display at page:

Download "نام کتاب: مجموعه مقاالت دومین همایش تبیین اندیشههای دفاعی امام خامنهای)مدظلهالعالی( زیرنظر کمیته علمی:"

Transcription

1 مج م وهع مقاالت دو می ن هما ی ش نییبت اندیشهاهی داف ع ی امام خامنهای )مدظلهالعا ل ی( جلد اول دافع هو شم ند رد اندیشهاهی داف ع ی امام خامنهای )مدظله( )1(

2 ب مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشهاهیداف ع یامام خامنهای)مدظلهالعا ل ی( سرشناسه: قربانی سعید - ۰۵۳۱ عنوان و نام پديدآور: علم و فناوری دفاعی از ديدگاه امام خامنهای/ پژوهشگر سعید قربانی ]برای[ دبیرخانه تبیین انديشههای دفاعی امام خامنهای )سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( مشخصات نشر : تهران: ياران شاهد ۰۵31 مشخصات ظاهری : 122 ص.: جدول نمودار شابک: وضعیت فهرست نويسی: فیپا يادداشت: کتابنامه: ص. - 1۰۲ 1۰۲. موضوع: خامنهای علی رهبر جمهوری اسالمی ايران ۰۵۰۲ - -- نظريه درباره جنگ نرم موضوع: خامنهای علی رهبر جمهوری اسالمی ايران ۰۵۰۲ - -- نظريه درباره دفاع موضوع: دفاعملی --نوآوری شناسه انديشههای افزوده: دفاعی امام سازمانخامنهای عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. دبیرخانه تبیین رده بندی کنگره: ۲ع ۰۵31 ۰۹31DSR ۲۲2 ج/ رده بندی ديويی: ۱۲22/3۳۳ شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۰۱۵3۹ سازمان عق ید ت ی سیا س ی وزارت دافع و ابیتشپ ن ی نی رواهی م سل ح اداره عق ید ت ی سیا س ی دااگشنه صنعت ی مالک ا شت ر نام کتاب: مجموعه مقاالت دومین همایش تبیین اندیشههای دفاعی امام خامنهای)مدظلهالعالی( زیرنظر کمیته علمی: دکتر دکتررضا حسنوی)رئیسکمیته( حجتاالسالم علیاصغر صدری سرتیپ 2 پاسدار ناصر دهقان محمد ابراهیم سنجقی دکتر سیداصغر جعفری دکتر نوراله حسینخانی دکتر محمدصادق یوسفنیا دکتر مرتضی براری رحمان لطفی مرزناکی )دبیر کمیته( چاپ اول: بهار 3131 تعداد: 3011 نسخه جلد: اول صفحهآرا: راحله طاهری

3 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشهاهیداف ع یامام خامنهای )مدظلهالعا ل ی( الف پیشگف تار هنگامی که اندیشمندان سیاسی درباره منابع قدرت دولتها سخن میگویند توان نظامی و قدرت نیروهای مسلح یک دولت را عنصر اساسی در معادله قدرت بیان کرده و نسبت به سایر منابع همچون موقعیت جغرافیایی توان اقتصادی علم و جمعیت آن را مهمترین مؤلفه در اعمال قدرت دولت در عرصه ملی و بین المللی قلمداد میکنند. در دوران مدرن و با درک بیشتر اهمیت و جایگاه قدرت ملی از سوی ملتها و دولتها شاهد گسترش رویکردهای نظری وعملی پیرامون آن نیز بودهایم. رویکرد نظری با محوریت دانشمندان و نظریه پردازان خود را در قالب نظریه پردازیهایی پیرامون مفهوم قدرت و قدرت ملی نشان میدهند و رویکرد عملی با محوریت حکومتها و دولتها به اجرا در می آیند. با مروری بر اندیشههای راهبردی مقام معظم رهبری شاهد اهتمام به مفهوم قدرت ملی از هر دو منظر نظری و عملی نزد ایشان هستیم. در حقیقت راهبردها و سیاستهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران در راستای اندیشههای دفاعی مقام معظم رهبری امام خامنهای )مدظله( که الهام یافته از مکتب دفاعی اسالم ناب محمدی )ص( است قراردارد. لذا کنکاش در اندیشههای دفاعی امام خامنهای جهت احصاء وراهبردی نمودن استراتژیهای دفاعی مناسب در مقابله با تهدیدها و تهاجم دشمنان انقالب جزء وظایف ومأموریتهای ذاتی مسئوالن محققان و کارکنان نیروهای مسلح می باشد. به همین مناسبت سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر خود الزم دانسته تا به این مأموریت خطیر و وظیفه ذاتی توجه نموده و به آن بپردازد. برای رسیدن به این هدف اولین همایش تبیین اندیشههای دفاعی امام خامنهای در سال ۱۹۳۱ برگزار گردید که حاصل آن دریافت ۹۷۳ مقاله و چاپ ۲ جلد مجموعه مقاالت و تدوین و تألیف ۵ جلد کتاب مرجع بود. با توجه به استقبال گسترده محققان و پژوهشگران و همچنین تدابیر متخذه از سوی مسئوالن مربوطه تصمیم بر ادامه کار با ایجاد دبیرخانه دائمی و متعاقب آن برگزاری دومین همایش گردید. به همین منظور کمیته علمی همایش پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی دومین همایش تبیین اندیشههای دفاعی امام خامنهای )مدظله(

4 ب مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشهاهیداف ع یامام خامنهای)مدظلهالعا ل ی( را با دو محورالف: دفاع هوشمند در اندیشههای دفاعی امام خامنهای )محور اصلی( ب: سرمایههای ملی وانسانی در اندیشههای دفاعی امام خامنهای )محور فرعی( مصوب کرده و فراخوان مقاله در سطح نیروهای مسلح و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی توزیع گردید که با استقبال گسترده و کم نظیر اساتید دانشجویان محققان و پژوهشگران نیروهای مسلح قرارگرفته و حاصل آن دریافت 064 مقاله و مشارکت 6۹0 نفر بود. پس از دریافت مقالهها کار ارزیابی و بررسی مقالهها در سه مرحله به انجام رسید. مرحله اول توسط دبیرخانه همایش و تطبیق آن با شرایط ذکر شده در فراخوان مقاله بود. مرحله دوم مقالهها در هر موضوع توسط ۲ داور با طراز علمی دکترا )جمعا ۲4 داور( ارزیابی شد. پس از جمع بندی نمرات واخذ میانگین تعداد ۵6 مقاله حائز نمره قبولی شده و به مرحله نهایی راه پیدا نمودند که با تصمیم کمیته علمی و جهت رفع اشکال و اصالح نکات مورد نظر داوران مقالهها به نویسندگان آن تحویل و پس از رفع موارد خواسته شده در مرحله سوم توسط ۲ داور دیگر مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته که حاصل آن انتخاب ۹6 مقاله برتر و واجد شرایط چاپ بود. کتاب پیشرو حاصل تالش شورای سیاستگذاری ستاد اجرایی دبیرخانه و کمیته علمی همایش میباشد که در ۹ جلد جلد ۱ و ۲ با عنوان دفاع هوشمند در اندیشههای دفاعی امام خامنهای با ۲۹ مقاله و جلد ۹ با عنوان سرمایههای ملی و انسانی با ۱۹ مقاله جهت استفاده اساتید دانشجویان محققان و عالقمندان چاپ و در اختیار قرار میگیرد. در پایان الزم میداند از تمامی مسئولین و دستاندرکاران به ویژه ریاست محترم دفتر ارتباطات نیروهای مسلح سردار سهدهی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سردار دکتر دهقان ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع حجتاالسالم قندهاری تشکر و قدردانی نموده که با اهتمام ویژه و حمایتهای بیدریغ خود ما را در رسیدن به این هدف مهم و راهبردی یاری دادند. امید است خداوند متعال همه ما را در خدمتگذارای به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مددرسان باشد. دبیر همایش رحمان لطفی مرزناکی رئیس کمیته علمی دکتر رضا حسنوی

5 فهرست مطا ل ب پیشگف تار... الف چیس ت ی و چ را ی ی دافع هى شم ند رد اندیشواهی امام خامنوای)مدظلو العا ل ی( - سیداصغر جعفری کالبد ش کا ف ی مف ه ىم دافع هى شم ند و مؤلفواهی آن رد آراء و اندیشواهی م قام مع ظ م ر هب ری رحمان لطفی مرزواکی واصر حکمت وژاد اب القاسم باباتبار خا ست گاه نظ ری دافع هى شم ند رد اندیشواهی داف ع ی امام خامنوای )مدظلو العا ل ی( محم د عسگری دافع ه ى شم ند و قدرت مع ن ىی رد اندیشواهی حض رت امام خامنوای )مدظلو العا ل ی( حسه دريیششاوی

6 د مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( - دافع هى شم ند ف ر ه نگ ی از دیدگاه امام خامنوای)مدظلو العا ل ی( علی قادری اعظم اسکىدری ا لگ ىی آماد گ ی داف ع ی و رز م ی رد اندیشو ف رماند ه ی مع ظ م ک ل قىا حض رت امام خامنوای )مدظلو العا ل ی( مصطفی خ دسیاوی رضا مقیس محی ط ی راهب ردی از من ظ ر امام خامن وای)مدظلو ال عا ل ی( دافع ه ى شم ند و قدرت مع ن ىی - دیدهبا ن ی و رصد علی علی دادی مسع د م حدی رضا مقیس رضا کشايرز ا لگ ىی ت فک ر و ن گاه را هب ردی ربای آی ندهسازی رد اندیشو امام خامن وای)مدظلو العا ل ی( رضا مقیس م رداد مؤمىی زا د محمد مقريوی صادق ی سفی جهاد رنم و د کت ر ی ه مقابلو با جنگ رنم رد اندیشو امام خامنوای)مدظلو العا ل ی( دکتر حسیه ظریف مىش دکتر محمد ت الیی رضا مقیس نییبت دافع هى شم ند رد اندیشواهی م قام مع ظ م ر هب ری )مدظلو العا ل ی( از من ظ ر دافع غی رعا م ل محم دحسهعطایی اب الفضل مجیدی علی قىبریوسب رضا حسى ی علیاکبر ستار

7 چیستی چرایی دفاع شو ذ در ا ذیش ای اهام خاه ای )هذظل العالی( 1 سیداصغر جعفری چکیذه ا ش ص تؼ ٥ غبت تز ٥ ضات ب ٣ اثضاس اػبػ ٣ دس ت ٥ ذ لذست اػت ا ب دس و بس تؼ ٥ غبت تز ٥ ضات ب ٣ م ب ٢ ش ٣ ر د داسد و دس ت ٥ ذ استمب ٢ لذست دفب ٣ ثؼ ٥ بس ؤحش مؾ آفش ٤ اػت. ٣ ٤ دس ع ص دفب جب ٤ ذ كشفب ث لذست ػختافضاس ٢ تى ٥ وشد ث ى ب و ؿ ٥ ت ذ ٤ ذات دؿ تغ ٥٥ ش ٣ و ذ اص عب ت ػخت ث ش تجذ ٤ ٣ ؿ د دس ع ص دفب ٥ ض ثب ٤ ذ اص ت ا شف ٥ ت ب ٢ لذست ش افضاس ٢ اػتفبد وشد. ا ٤ اص ؿ ٥ دفب ث»دفب ؿ ذ«ت ج ٥ ش ٣ ؿ د. ا ٤ ى دفب ؿ ذ ص ٥ ؼت ٤ ظ ٣ ب ؤ ف ب ٢ آ وذا ذ پشػؾ ب ٣٤ اػت و ا ٤ پظ ؾ ث ؿ ٥ ت ك ٥ ف ٣ - تغ ٣ ٥ اص ش ا ب خب ا ٢ )س ( آ سا سد ثشسػ ٣ لشاس داد اػت ث ا ٤ ت ٥ ز دػت ٤ بفت و ثب ارشا ٢ كغ ٥ ظ ث ل»دفب ؿ ذ«ت ب ٣ ت ا ا ٥ ت آسا ؾ سا ثب د س وشد اص ث ٥ ثشد خ ش ٤ ب ت ذ ٤ ذ دس رب ا ٤ زبد وشد ث ى ب ث ٥ ا سا ث ػ ت شا ٣٤ ػ ق داد. اطگبى کلیذی: دفب ؿ ذ دفب ش دفب ػخت ر 1- اػتبد ٤ بس عم ق ث ٥ ا دا ب ك ت ٣ ب ه اؿتش Jafari1647@yahoo.com

8 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 2 مقذهم ب ٣ و ا ذ ٤ ذا ػ ٥ بػ ٣ دس ثبس بث لذست د ت ب ػخ ٤ ٣ ذ ت ا ب ٣ لذست ٥ ش ب ٢ ؼ ظ ٤ ه د ت سا لش اػبػ ٣ دس بد ١ لذست ث ٥ ب وشد ؼجت ث ػب ٤ ش بث ض ل ٥ ت رغشاف ٥ ب ٣٤ ت ا التلبد ٢ ر ٥ ت آ سا تش ٤ ؤ ف دس ا ب لذست د ت دس شك ٣ ث ٥ ا ٣ ل ذاد ٣ و ذ ) ب 93-94(. 1373: ث ٥ د ٥ ٣ ت ا فت و ٤ ى ٣ اص ا ؤحش دس التذاس د ت ب تو ٥ و ذ ٠ ثمب ت ػ و س ب لذست دفب ٣ اػت. ا ب لت ٣ و اص لذست دفب ٣ ػخ فت ٣ ؿ د ثالفبك آ ص ٥ ض ٢ و دس ار ب تذا ٣ ٣ شدد ت ا ذ ب ٢ ب ٣ اثضاس آالت ر ٣ اػت ٣ ٤ ص ٥ ض دس ػالط بت خالك ٣ ؿ د. ا ب ال ٥ ت آ اػت و ا ش ص تؼ ٥ غبت تز ٥ ضات ب ٣ اثضاس اػبػ ٣ دس ت ٥ ذ لذست اػت ا ب دس و بس تؼ ٥ غبت تز ٥ ضات ب ٣ م ب ٢ ش ٣ ر د داسد و دس ت ٥ ذ استمب ٢ لذست دفب ٣ ثؼ ٥ بس ؤحش مؾ آفش ٤ اػت. ث جبست د ٤ ش دس ع ص دفب جب ٤ ذ كشفب ث لذست ػختافضاس ٢ تى ٥ وشد ص ٤ شا ب و ؿ ٥ ت ذ ٤ ذات دؿ تغ ٥٥ ش ٣ و ذ ت ذ ٤ ذات اص عب ت ػخت ث ش تجذ ٤ ٣ ؿ د دس ع ص دفب ٥ ض ثب ٤ ذ اص ت ا شف ٥ ت ب ٢ لذست ش افضاس ٢ اػتفبد وشد. ٣ ٤ ال ثش ث ش ٥ ش ٢ اص اثضاس ب ٢ ػختافضاس ٢ دس دفب ثب ٤ ذ اص لذست ش افضاس ٢ ا جت ثب دس ش شفت ؤ ف ب ٣٤ اػتفبد وشد. ا ٤ 1 اص ؿ ٥ دفب ث»دفب ؿ ذ» ت ج ٥ ش ٣ ؿ د. ا ٤ ى دفب ؿ ذ ص ٥ ؼت ص هش ست ٣ ثشا ٢ شط ا ٤ ه ر د داسد. ٤ ظ ٣ ب ؤ ف ب ٢ دفب ؿ ذ وذا ذ ثشا ٢ استمب ٢ آ ص سا وبس ب ٣٤ ر د داسد پشػؾ ب ٣٤ اػت و دس ا ٤ پظ ؾ ث ؿ ٥ ت ك ٥ ف ٣ - تغ ٣ ٥ اص ش مب س جش ٢ ا ب خب ا ٢ )س ( سد ثشسػ ٣ لشاس خ ا ذ شفت. 1 - Intelligent Defence

9 3 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ا ٥ ت هش ست ا ٤ پظ ؾ آ اػت و ا ال ٤ ى ٣ اص ه ب ٢ اػبػ ٣ دس ع ص ب ٣ ثشا ٢ ش و س ٢ ه ا ذ ٤ ١ دفب ٣ - ب ٣ اػت. ص ٤ شا ا ذ ٤ دفب ٣ ب ٣ ز ا ٢ اص تفىشات ؼز داسا ٢ صبسص ة ش ٢ اك ٣ ؼتذ ثب ا ٥ ت دس ا س ب ٣ اػت)ر ٥ ذ ٢ 37( 1380: و ج ب ث ٥ بد م سا ب ٣ سا ؿى داد ػ ت ػ ٢ آ سا ٥ ض خق ٣ و ذ. ا ذ ٤ ذ دس ع ص ا ذ ٤ ١ دفب ٣ ثب شط ػؤاالت ٣ اص ثبة صشا ٣٤ ت ر د ٢ پذ ٤ ذ ب ٣٤ ٥ ش دؿ ت ذ ٤ ذ ر ش ٤ ب ػخت ث لوب ٤ ب ٢ دؿ ٣ ٣ شد سا جشد ب ػ ٥ بػت ب ٣٤ سا خق تج ٥٥ ٣ و ذ تب رب دس ثشاثش خ ش ب ت ذ ٤ ذ ب ٢ ػخت ش دؿ ل ا ٤ ب ذ پ ٥ ش ص ؿ د )ف ٥ ش صآثبد 1391 ٢ : 86-89(. سا جشد ب ػ ٥ بػت ب ٢ دفب ٣ ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا دس ساػتب ٢ ا ذ ٤ ب ٢ دفب ٣ مب س جش ٢ عوشت ا ب خب ا ٢ ) ذ ا ب ٣ ( و ا ب ٤ بفت اص ىتت دفب ٣ اػال بة غ ذ ٢ )ف( اػت لشاس داسد. اص ا ٤ س ث ذ اص ت ٥ ػ ٥ بػت ب سا جشد ب ٢ دفب ٣ اص ػ ٢ شار ر ٤ شثي )ؿ سا ٢ ب ٣ ا ٥ ت ٣ ػتبدو ٥ ش ب ٢ ؼ ظ( آ ب سا تل ٤ ت اثال ٣ و ذ ؼئ ال فش ب ذ ب ثب ٤ ذ آ ب سا ث سد ارشا دس آ سد ذ. ث ٥ د ٥ تج ٥٥ ا ذ ٤ ب ٢ دفب ٣ آ عوشت اػت. حب ٥ ب ثب ت ر ث تغ ٥٥ ش ؿ ٥ دؿ ٣ اػتىجبس ٥ ب اػال ٣ س رذ ٤ ذ ٢ اص ت ذ ٤ ذ ب دس اؿىب ب هش ست داسد ؿ ٥ مبث ثب دؿ ٥ ض تغ ٥٥ ش وشد دفب ث ك ست ؿ ذ ك ست ٥ شد. الص ث روش اػت و ا ش ص ه دفب ؿ ذ ا ٥ ثبس دس ارالػ ٥ ؿ ٥ ىب دس ػب ت ػي و س ب ٢ و ػبص ب پ ٥ ب آتال ت ٥ ه ؿ ب ٣ ) بت ( سد ت ر لشاس 2 شفت اػت ا ب ثب ف ٣ و پظ ؾ عبهش ث آ اؿبس خ ا ذ وشد ت ب ٤ ض اػت. دس 1 - North Atlantic Treaty Organization(NATO) 2- پ ٥ ب آتال ت ٥ ه ؿ ب ٣ دس ص بس آ س ٤ ػب 1949 ث س دفب ر ٣ اص آ ش ٤ ىب ٢ ؿ ب ٣ اس پب ٢ غشث ٣ ث ا وب ٢ صسا ٢ خبسر د اصد و س سػ ٥ ذ ث ذ ب ص ذ و س د ٤ ش ٥ ض ث آ پ ٥ ػت ذ. ذف ا ٥ بت ا ٤ زبد ٤ ه اتغبد ٤ ب ٣ م ا ٢ لذست ذ دس مبث ٥ ش ب ٢ و ٥ ؼت اس پب ث ٤ ظ آ بد ٣ ثشا ٢ مبث ثب ؿ س ٢ ػبثك ث د.) آلبثخ ٣ ) 266 :1375

10 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 4 ارالػ ٥ ؿ ٥ ىب ) 2012 ( ث ش ٥ ش ٢ اص ا ٤ ف ث ب ٢ آ ث د و ٥ ش ٢ ا ؼب ٣ و تش ٢ دس ثغشا ب ٢ م ا ٢ سد اػتفبد لشاس ٥ ٣ شد. ث بثشا ٤ ؼت اك ٣ ف اػتشاتظ ٤ ه رذ ٤ ذ بت سا ٣ ت ا دفب ؿ ذ دا ؼت. ا ٣٤ و لبث ٥ ت ب ٢ الص ثشا ٢ ثبص ٤ شا ٣ سا فشا ٣ ػبصد و اص ت ا تبوت ٥ ى ٣ تى ٥ ى ٣ ثبالتش ٢ ثشخ سداس ذ. دس ؿشا ٤ ي ر د 140 ضاس فش اص پشػ ب ٣ پ ٥ ب آتال ت ٥ ه ؿ ب ٣ دس افغب ؼتب ث ا ٤ فب ٢ مؾ سا جشد ٢ جبدست ٣ ب ٤ ذ. 6 ضاس فش د ٤ ش ٥ ض اص پشػ ب ٣ بت دس ثب ىب عو س داس ذ. ا ٤ فب ٢ مؾ ٥ ش ب ٢ ب ٣ اس ثب او ؾ ؿ ش ذا ش ب ٢ ارت ب ٣ و س ب ٢ و بت شا ث د اػت. ث ٥ د ٥ اػت و ربثزب ٣٤ دس س ٤ ىشد ب ٣ بت سا ٣ ت ا ثخ ٣ اص هش ست ب ٢ دفب ؿ ذ دس ب ك ثغشا ٣ دا ؼت. دفب ؿ ذ داسا ٢ ػ ؿبخق اك ٣ ٣ ثبؿذ: ثخؾ ا دفب ؿ ذ شث ى ث ػبص ب ذ ٣ دفب ؿى ٣ دفب هذ ؿه ٣ ثبؿذ. ثخؾ د آ سا ٣ ت ا ثش اػبع تغشن ٥ ش ٢ ا ٣٤ تبوت ٥ ى ٣ سد ت ر لشاس داد. ٥ ش ب ٢ تبوت ٥ ى ٣ ٣ ت ا ذ لبث ٥ ت ب ٢ تبح ٥ ش زاس ٢ دس ب ك ثغشا ٣ سا افضا ٤ ؾ د ذ. ٤ ى ٣ اص شاوض اك ٣ ػبص ب ذ ٣ ٥ بت تبوت ٥ ى ٣ ٥ ش ٢ ا ٣٤ بت اػت و دس م ثب ت ٥ ه لشاس داسد. م ا ٢ و ٣ ت ا ذ ثش تغ الت ع ص ٢ لفمبص س ػ ٥ تأح ٥ ش ث رب زاسد. ػ ٥ ؿبخق شث ى ث دفب ؿ ذ سا ثب ٤ ذ دس لب ت اثتىبس ٥ بت ٣ سد ت ر لشاس داد) تم ٣ پبص (. 1391: 1- کلیا ت ی اس دافع هو شم نذ دس زؿت ا ٥ ت رب ثب لذست ب ٣ ػالط تز ٥ ضات سد ت ذ ٤ ذ لشاس ٣ شفت د ت ب ٥ ض ثب داؿت ت ا ب ٣ دفب ٣ ثشتش ٣ ت ا ؼت ذ ا ٥ ت خ دؿب سا تأ ٥ و ذ. ا ب ثب س رذ ٤ ذ ٢ اص ت ذ ٤ ذ ب دس اؿىب ب د ٤ ش ثب ب ػخت افضاسا ٣ ؿ د ثب آ ت ذ ٤ ذ ب مبث وشد ث ى ار ثب ا ٤ دػت اص ت ذ ٤ ذ ب ث بست ب ت ا ذ ٢ ب ٢ خبك ٣ ٥ بص ذ ث د ثب ٤ ذ اص ت ب ٣ شف ٥ ت ب ٢ رب ا اص

11 5 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( شف ٥ ت ب ٢ ػخت ش دس ار ثب ت ذ ٤ ذ ب ٢ ب دؿ اػتفبد وشد. ث ا ٤ ب و ثب ٤ ذ ثشا ٢ مبث ثب ت ذ ٤ ذات ٤ و دس اؿىب ب ب ش ٣ ؿ د مؾ أ س ٤ ت رذ ٤ ذ ٢ سا ثشا ٢ دفب سد ت ر لشاس داد. صشا و ر ب ثب پذ ٤ ذ آ ب ٣ سؿذ دا ؾ دا ب ٣٤ س ثش ػت. مؾ ا مالة ا ف س بت ٥ ه دس ص ب ا فزبس ا ال بت ت ا ؼت اػت آ ب ٣ خ د ث ٥ بد ٢ ثشا ٢ تز ٣ ث افىبس ٣ سا ث شا داؿت ثبؿذ. زا ٣ ت ا ذ ٣ ث د و دس لش عبهش ف ر دس د ٤ شا ثب ت ح تب ه ر افضاس ب ٢ پ ٥ شفت ا ضا ب ث دػت ٣ آ ٤ ذ. ٣ ٤ سا جشد ب ٣ كشف وبسا ٣٤ ذاسد ص ذا ٣ ص ب ض ل ر ب ٣ د د زؿت ب داد لذست ػخت ث سغ ثشتش ٢ ب ٣ ا ضا ب ت ا ؼت ث و ٥ ا ذاف خ د دػتشػ ٣ پ ٥ ذا و ذ ا ذاف كذ دس كذ ٢ خ د سا تب ٥ و ذ. ا ٤ ربػت و 1 لذست ش ث ا ؤ ف ا ٢ تبح ٥ ش زاس ٢ عذاوخش ٢ ثذ ت ػ ث ص س پذ ٤ ذاس ٣ شدد. ص ب ى فت ٣ ؿ د:»ا ش ص اػتفبد اص بث لذست ش دس فم ٥ ت وب ٥ بث ٣ ػ ٥ بػت ب ٢ ٤ ه د ت دس شك ث ٥ ا ٣ ثؼ ٥ بس ؤحش اػت ث تغشن اداؿت ف ب وشد آ ثشا ٢ تب ٥ بف ٣ عف ت ب ٥ ت اسه ٣ ٤ ه ه اػبػ ٣ غؼ ة ٣ ؿ د و ثؼ ٥ بس ٢ اص ثبص ٤ شا شك ث ٥ ا ٣ ؼجت ث آ عؼبػ ٥ ت ٤ ظ ا ٢ داس ذ.«)Gene Sharp, 2005: ( غ س اك ٣ سا جشد رذ ٤ ذ سا ٣ ت ا»دفب ؿ ذ«دا ؼت. 1- ر صف ب ٢ غمك ثشرؼت س اثي ث ٥ ا ثشا ٢ خؼت ٥ ثبس اك الط»لذست ش «سا دس مب ا ٢ دس ش ٤»آتال ت ٥ ه«دس بسع 1990 شط وشد ) پظ 27( 1387:»لذست ش ت ا ب ٣٤ وؼت ص ٥ ض ٢ اػت و ٣ خ ا ٥ اص ش ٤ ك رزة ث رب ٢ ارجبس ث دػت آ س ٤.«)ث 1388 ٣ ٥ : 36( ر صف ب ٢ فت»دس لذست ش ثش خالف»لذست ػخت«خب ت اص س ٢ ارجبس اوشا ث ى ثب سهب ٤ ت ذ ٢ ت ث لذست رذ ٤ ذ داد خ اػت ب ٢ لذست ذ سا اربثت ارشا ٣ و ذ. دس ال لذست ش ث رب ٢ تغ ٥ ب ض ٤ ش وشد خب جب آ ب سا تمب ذ ؼ ٣ ػبصد ش ب ٤ ب ا ٥ ض مب ت ٣ اخالل ٣ ع ٥ خ ٥ ت ٣ ٤ ت ٣... سا اص ر خب ت ثبص ٣ ػتب ذ. ) ب ٢ 44(«1387: ث ث ٥ ب د ٤ ش»لذست ش ث ب ٢ ت ا ب ٣٤ سػ ٥ ذ ث ا ذاف سد ش اص ش ٤ ك ر ت د ٤ شا ث رب ٢ اػتفبد اص ص س دا ؼت ؿذ اػت. لذست ش غل ثشآ ٤ ذ تل ٤ شػبص ٢ خجت اسائ ص ش ر اص خ د وؼت ا تجبس دس افىبس ٣ داخ ٣ خبسر ٣ لذست تأح ٥ ش زاس ٢ غ ٥ ش ؼتم ٥ ت أ ثب سهب ٤ ت ثش د ٤ شا دا ؼت ؿذ اػت.«)پ س اع ذ 1389 ٢ : 523(

12 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( تعریف دفاع شو ذ ثب ت ر ث ذ اسائ ت ش ٤ ف اص دفب ؿ ذ دس اػ بد ذاسن ٣ ب ٣ عت ٣ ا ذ ٤ ذا دفب ٣ ا ٥ ت ٣ الص اػت دس اثتذا ا ٤ ف تج ٥٥ ؿ د. ا جت دس ا ٤ ثبس ت ب ٤ ى ٣ اص غمم ٥ دس مب ا ٢ فت اػت:» دفب ؿ ذ جت ٣ ثش ث ش ٥ ش ٢ اص اثضاس ب ٢ لذست ش افضاس ٢ ػختافضاس ٢ ٣ ثبؿذ.«) تم ٣ پبص پ ٥ ٥ ( ثب و ٣ دلت دس جبست ٤ بد ؿذ ا ٤ ثشداؿت عبك ٣ ؿ د و اص تشو ٥ ت اثضاس ب ٢ لذست ش ػخت دفب ؿ ذ ث ر د ٣ آ ٤ ذ ا ب اط ؿ ذ ٢ دس ا ٤ ت ش ٤ ف ب ذ ٣ ؿ د ث ى ا ٤ جبست ث ٥ ب و ذ ا ب لذست اػت. اص ا ٤ س ٣ ت ا كشفب تشو ٥ ت لذست ػخت ش سا ث ا دفب ؿ ذ سد پز ٤ شؽ لشاس داد. ص» ؿ ذ ٢ داسا ٢ ؤ ف ب ٣٤ اػت و ا ب آ ب دس ذ ٤ ش ٤ ت بث لذست تو ٥ و ذ ٢ ث ش ٥ ش ٢ ؿ ذا اص بث اػت.«)آؿ ب 1390 : 26( دفب ؿ ذ ف ٣ تشو ٥ ج ٣ اػت و اص د و ١»دفب ؿ ذ«تى ٥ 1 ؿذ اػت. دفب اص س ٤ د ف ث ب ٢ اص وؼ ٣ ع ب ٤ ت وشد ثذ ٢ آصاس ٢ سا اص خ د ٤ ب د ٤ ش ٢ د س وشد ب ع عم ق خ د سا اص دػتجشد دؿ عف وشد اػت) ٥ ذ 501(. 1362: ث جبست ٣ دفب ٣ اػت و ٣ آ خ ش ب ٣٤ و ت ر ٤ ه ثبص ٤ ش ا اص و س ٤ ب فشد ر د داسد ث ػ ٥ لذست دف ٣ شدد. ؿ ذ ٥ ض دس فش فبسػ ٣ ٥ ذ ث ب ٢ ثب ؽ صس ؿ ٥ بس اػت. ؿ ذ ث وؼ ٣ فت ٣ ؿ د و ثشا ٢ ا زب ا س خ د ا فىش دا ؾ ثش ب س ٤ ض ٢ ث د داسا ٢ لبث ٥ ت اسص ٤ بث ٣ تلغ ٥ ظ الذا بت خ د اػت. ؿ ذ دفب جبست اػت اص تذاث ٥ ش الذا بت ٣ و ثشا ٢ ا ٤ زبد ا ٥ ت آسا ؾ رب مب ت دس ثشاثش ع الت ب ٣ ػ ٥ بػ ٣ التلبد ٢ فش ٣ اتخبر ٣ ؿ د. ث -1 د ف ث ٣ پغ صد ثبص داؿت اداس وشد دفب اػت.) ػ ٥ بط 414(. 1365:

13 7 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ػخ د ٤ ش دفب ؿ ذ تشو ٥ ج ٣ اص اثضاس ب ذ ب ٣٤ دس دفب ش ثب ذ ب ٢ دفب ػخت ثب ث ش ٥ ش ٢ اص ؤ ف ب ٣٤ ص ؿ ٥ بس ٢ ؼجت ث غ ٥ ي ػش ت او ؾ ا بف پز ٤ ش ٢ اػت و زش ث ؿىؼت ٤ ب بوب ٣ الذا بت دؿ ٣ ؿ د تعریف دفاع شو ذ از گا هقام هعظن ر بری دس آساء ا ذ ٤ ب ٢ س جش ا مالة ا ب خب ا ٢ ) ذ ا ب ٣ ( ف ١ دفب داسا ٢ رب ٤ ب ثبال ٣٤ اػت ص ب و دس پبػخ ث ػ ا شث ى ث عى فم ٣ الذا ث دفب اص اػال ب تخ ٥ ق خ ش فش د ذ:»دفبع اص اػالم هؼلویي اجت اػت.«)ا ب خب ا ٢ )227 :1379 ص ٥ دس ؼأ ا ٢ د ٤ ش فش د ذ:»اگش هکلف ؼجق تخیص خ د احؼبع ک ذ ک کیبى اػالم دس خؽش اػت ثبیذ ثشای دفبع اص اػالم قیبم ک ذ حتی اگش دس هؼشض کت ؿذى ثبؿذ.«)ا ب خب ا ٢ پ ٥ ٥ (. دس بػجت ٣ د ٤ ش ٥ ض دس ا ٤ ثبس فش د ذ:» یچکذام اص فق بى اػالم تشدیذ اختالفى ذاس ذ ک آى قتى ک دؿوي ثش ػشصهیي هؼلوب بى هؼلػ ؿذ کیبى اػالهى سا دس ک سى ت ذیذ کشد ظیف ى و ى آحبد هؼلویي اػت ک دس یك ج بد ثضسگ و گیش ثب آى دؿوي هجبسص ک ذ ا سا اص آى ػشصهیي اػالهى اخشاج ک ذ هجبصات ت جی وبی ذ.«)د ٤ ذاس ثب ش ى اص آصاد ب خب اد بى ؿ ذا رب جبصا ؼؤ ال اػتب بى وش ب ب ٤ ضد ص بس غب ثخت ٥ بسى... )1369/8/2 دس ال دس ش مب س جش ٢ دفب ب د ذ ع ٥ بت ال ٣ ٤ ه ت اػت ت ٣ و دس مبث دؿ بر اص عم ق عم ١ خ ٤ ؾ ث دفب ثش خ ٥ ضد غى ث بث د ٢ اػت. ص ب و فش د ذ:»دفب رض ٤ ى اص ٤ ت ٤ ه ت ص ذ اػت. ش تى و ت ا ذ اص خ د دفب ثى ذ ص ذ ٥ ؼت. ش تى و ث فىش دفب اص خ د جبؿذ خ د سا آ بد ى ذ دس ال ص ذ

14 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 8 ٥ ؼت. ش تى و ا ٥ ت دفب سا دسن ى ذ ث ٤ ه ب ص ذ ٥ ؼت.«)ػخ شا ٣ دس ؿ ٥ د س ى فش ب ذ ى ػتبد دا ب ا ب عؼ 1368/08/29) ( ٥ ( ثش ج ب ٢ ص ٥ تفىش ٢ اػت و عف استمب ٢ آ بد ٣ دفب ٣ دس د ع ص ػخت ش سا ث ا تش ٤ ؿبخق دس دفب سد تأو ٥ ذ لشاس داد فش د ذ:»اهش ص ج گ ظبهى ثب هب خیلى هحتول یؼت ویگ ئین ثکلى ه تفى اػت اهب خیلى هحتول یؼت - لکي ج گى ک ج د داسد اص ج گ ظبهى اگش خؽشؽ ثیتش جبؿذ کوتش یؼت اگش احتیبغ ثیتشى خ ا ذ کوتش ویخ ا ذ. دس ج گ ظبهى دؿوي ث ػشاؽ ػ گش بى هشصى هب هىآیذ هشاکض هشصى هب سا ػؼى هیک ذ ه ذم ثک ذ تب ثت ا ذ دس هشص ف ر ک ذ دس ج گ س ا ى آ چ ک اهش ص ث ا ج گ شم گفت هیؿ د دس د یب دؿوي ث ػشاؽ ػ گش بى هؼ ى هىآیذ ک آ ب سا ه ذم ک ذ ث ػشاؽ ایوبى ب هؼشفت ب ػضم ب پبی ب اسکبى اػبػى یك ظبم یك ک س دؿوي ث ػشاؽ ای ب هىآیذ ک ای ب سا ه ذم ثک ذ قبغ ق ت سا دس تجلیغبت خ د ث قبغ ظؼف تجذیل ک ذ فشصت بى یك ظبم سا ث ت ذیذ تجذیل ک ذ. ایي کبس بئى اػت ک داس ذ هیک ذ دس ایي کبس تجشث ن داس ذ تالؽ ن صیبد داس ذ هیک ذ اثضاس فشا ا ى ن دساختیبسؿبى ؼت.«)ث ٥ ب بتدس د ٤ ذاس ثبا وب ٢ ز غ خجش ب س جش ٢ ث تبس ٤ خ 1388/07/02 ( ث ٣ تشد ٤ ذ دس د ٥ ب ٢ ا ش ص اثضاس ػخت ش ث ت ب ٣٤ تو ٥ و ذ ٢ ثمب پ ٥ شفت رب غؼ ة ٣ ؿ د ث ى اػتفبد ٠ ص ب ٣ ا ٤ د ج لذست ت أ ثب ؿ ٥ بس ٢ اػت و ٣ ت ا ذ دفب سا وبسآ ذ احشثخؾ و ذ. ا ٤ ص ٥ اػت و مب س جش ٢ پغ اص ثبصد ٤ ذ اص ب ٤ ب دػتب سد ب ٢ تغم ٥ مبت ٣ ٥ ش ٢ ا ٣٤ استؾ ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ث تبس ٤ خ 1381/10/4 فش د ذ:» یش بی هؼلح ثبیذ آهبد ا جبم ظبیف خ د ث ص ست دقیق ث گبم ؿو ذا ثبؿ ذ.«دس بػجت ٣ د ٤ ش ٥ ض تأو ٥ ذ وشد ذ:» یش بی هؼلح ثبیذ و اس آهبدگی ؿیبسی کبهل دس ثشاثش ت ذیذ ب سا داؿت ثبؿ ذ الصه آى ن ثش به سیضی جذی گشفتي آه صؽ تذاثیش ه سد یبص ظبهی

15 9 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( دفبػی اػت.«)دس د ٤ ذاس سئ ٥ غ ػتبد و ٥ ش ب ٢ ؼ ظ فش ب ذ ب و استؾ ػپب ر ٣ اص فش ب ذ ب ب ٣ ستج ب ٣ ا ت ب 1389/01/22٣ ( ا جت استمب ٢ آ بد ٣ ب ٢ دفب ٣ ت ا ذ ؿذ ٥ بص ذ ث ب د ٤ ش ٢ ث ب ف ب س ٢ اػت ص ب ى و فش د ذ:»اهش ص یکى اص پبی اى تشیي گفتوبى بى ک ى ک س هب ثبیذ گفتوبى پیشفت ػلن ف ب سى ثبؿذ ایي ثش ثشگشد ذاسد. ثذ ى ای ک هب ث د جبل پیشفت ػلوى سؿذ ػلوى افضایؾ ت اى ػلوى ثبؿین ثذ ى ای ک ایي اهکبى ػلوى سا دس ػؽح ص ذگى خ دهبى ثیب سین ص ذگى هبدى سا اػتالء ثذ ین اهکبى هقبثل ى ثب آى قذست ب ج د ذاسد. ایي پشچوى ک دس دػت جو سى اػالهى اػت دس ایي ص ست دس ا تضاص ػشپب خ ا ذ هب ذ پیش ص خ ا ذ ؿذ.«)د ٤ ذاس خج ب ر ا دا ب ى ثب س جش ا مالة 1387/6/5( ]چشا ک ]»یك سکي اه یت ثل ذهذت ک س هلتتبى ػلن اػت.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس دا ز ٤ ب خج ب 1388/06/04٣ ( ا ش ص مب س جش ٢ ؿ ٥ بس ٢ ؼجت ث غ ٥ ي ت ػ ٣ سا ؿشى الص دس دفب سد تأو ٥ ذ لشاس داد ذ ا ب آ ب سا ؿشى وبف ٣ ذا ؼت ا ذ ث ى داؿت س ع ٥ ر بد ٢ سا دس ساػتب ث ا ؤ ف احش زاس دس دفب ل ذاد د فش د ذ:» ت ب اص ا ا مالة تب ا ش ص دس ش ربئى و ثب س ع ٥ ى ر بدى اسد ٥ ذا ؿذ پ ٥ ؾ سفت ا ٤ سا ب دس دفب مذع د ٤ ذ ٤ دس ر بد ػبص ذ ى د ٤ ذ ٤ دس عشوت ى داس ٤ ب ذ ٣ و ٥. ا ش ب دس ثخؾ بى ب س ع ٥ ى ر بدى داؿت ثبؿ ٥ ٤ ى وبس سا ثشاى خذا ثب رذ ٤ ت ث ك ست خؼت ى بپز ٤ ش ا زب د ٥ - فمي ث ا اػمبى تى ٥ ف - ثالؿه ا ٤ عشوت پ ٥ ؾ خ ا ذ سفت.«) ث ٥ ب بت دس عش ش سه ٢ دس آغبص ػب 1390/1/1( اص ز ث ٥ ب بت ٤ بد ؿذ اص مب س جش ٢ دس ع ص دفب ٣ ت ا اص د ٤ ذ ب ا ٤ ب دفب ؿ ذ سا ا ٤ ت ش ٤ ف وشد: دفب ؿ ذ ب ش ثش ر ج ب ٢ ػخت ش

16 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 01 اػت و الذا بت تل ٥ ٥ ش ٢ ب ٢ ل س ع ٥ ر بد ٢ ا زب ٣ ؿ د. شث ى ث آ ثب اتىب ث ا ال بت كغ ٥ ظ دل ٥ ك ث 3-1- هؤلف ای دفاع شو ذ ثب تأ دس ت بس ٤ ف ٣ و اص دفب ؿ ذ ك ست شفت ٥ ض دسن كغ ٥ ظ اص ب ٥ ت لذست ػخت ش ٣ ت ا ؤ ف ب ٢ دفب ؿ ذ سا ث دػت آ سد. عذال 5 ؤ ف ثشا ٢ دفب ؿ ذ لبث ؿ بػب ٣٤ اػت و جبست ذ اص: 1- خذا مح وری دفب ؿ ذ ثب ز ا ٢ اص ل ا ٥ د ٣ ٤ و ج ج اص لشآ وش ٤ آ ص ب ٢ ج ٢ ٢ اػت ؿى ٥ ٣ شد. ث ٥ د ٥ ثب س ث اسصؽ ب ٢ د ٣ ٤ ا تمبد ل ج ٣ ث آ ب ٤ ضت التذاس خ ا ذ ؿذ. دس ا ٤ ساػتب ؤ ف دسوبسآ ذ ٢ دفب ؿ ذ غؼ ة 1 ا ٤ ب ت و ث خذا ٤ ى ٣ اص غ س ٢ تش ٤ ٣ ؿ د. ٣ ٤ د ث خذا ػپشد ت ر ػشص ؼت ب ؼت ٣ ب د. ا ٤ س ض ساص دفب ؿ ذ اػت. خ د سا 2- هوش یاری نسب ت هب محیط ؿ ٥ بس ٢ ؼجت ث غ ٥ ي ت ا ب ٣٤ دسن غ ٥ ي دس عب تغ ٥٥ ش ٤ ى ٣ د ٤ ش اص تش ٤ ؤ ف دس ع ص دفب ؿ ذ اػت. ص ٤ شا غ ٥ ي ا ٥ ت ٣ دائ ب دس عب تغ ٥٥ ش اػت ا ش ت ا ت بػت ثب آ تغ پ ٥ ذا وشد تغمك ثبصداس ذ ٣ ا ىب پز ٤ ش خ ا ذ ؿذ. اص ا ٤ س ا ٤ ؤ ف ث تل ٥ ٥ شا ب ػ ٥ بػ ٣ و ه ٣ و ذ تب اثضاس ب ٢ دفب سا ت بػت ثب ا ذاف سد ش ؿى د ذ. 1-» ٤ ت و ى ا ف ع ؼ ج : ش و ثش خذا ت و د وبسؽ سا ث ا زاسد پغ خذا ا سا ثغ اػت.«) ػ س الق آ ٤ 3(

17 00 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( 3- س زعت وا کن ش ثب ت ر ث ػش ت تغ ٥٥ شات د ش ٣ غ ٥ ي اثؼت ٣ سا جشد ب ٢ اتخبر ؿذ ث ص ب الص ١ دفب ؿ ذ ػش ت او ؾ ث ت ذ ٤ ذات ىغ ا دس لجب صب ؾ ب اػت. دس ا ٤ ساػتب دػتشػ ٣ ػش ٤ ب ث ش ٤ ه اص اثضاس ب ٢ ػخت ش ثشا ٢ دفب ع ٥ بت ٣ اػت. 4- انعطاف پذریی ا بف پز ٤ ش ٢ ٣ ٤ ت ا ا ٤ زبد تغ ٥٥ شات دس ػ ٥ ؼت ٣ ت بػت ثب تغ ؿشا ٤ ي ث ٥ ش ٣ ثشا ٢ ا ٤ زبد وبسا ٣٤ بػت ث س دػتشػ ٣ ث ا ذاف ؿشا ٤ ي ة. ا ٤ ا بف پز ٤ ش ٢ ت ج ٥ ش د ٤ ش ٢ اػت اص ار ١ ف بال ١ ٤ ه ب ثب غ ٥ ي خبسر ٣ ؿشا ٤ ي دس ٣ ثشا ٢ ا ٤ زبد فشكت دس ص ٥ ا ٢ و دس عب تغ ٥٥ ش ذا اػت. ؿب ٤ ذ ثت ا فتش ٤ ب سا ب ٣ دا ؼت و ثت ا ذ ت ذ ٤ ذ ب سا تجذ ٤ ث فشكت و ذ )آؿ ب پ ٥ ٥ : 28(. دس ال ا بف پز ٤ ش ٢ ا ٤ ب سا دس خ د داسد و غ ٥ ي داسا ٢ فشكت ب خ ش ب ٣٤ اػت و ار )اػتفبد اص فشكت ب ٤ ب دف خب شات( ثب آ ب ثؼت ٣ ث بث ت ا ذ ٢ ب ٢ ثبص ٤ ش داسد ) ؼ ش ٢ آلبرب ٣ 25(. 1391: 5- ا نت خاب ازبار و شی وهاهی مناسب ٤ ى ٣ د ٤ ش اص ؤ ف ب ٢ دفب ؿ ذ آ اػت و ب ػ ٥ بػ ٣ اثضاس ب ؿ ٥ ب ٢ بػت دفب ص ٣ ص ب اػتفبد اص آ سا ا تخبة و ذ. صشا و ذ ا تخبة اثضاس ؿ ٥ بػت ٣ ت ا ذ زش ث شػ ٥ ذ ث ذف ؿذ ب سا دس دػت ٥ بث ٣ ث ذف دصبس ى و ذ.

18 فذه ى مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( ذف دفاع شو ذ ثب شؽ دس ث ٥ ب بت مب س جش ٢ دس ع ص دفب تأ دس ف دفب ؿ ذ تش ٤ ذف ب ٢ دفب ؿ ذ سا ٣ ت ا ث ؿشط ص ٤ ش ب ثشد. ىت اػبػ ٣ دس ا ٤ ساػتب ا ٤ ى دس ش دفب ؿ ذ ت ب غذ د ث ع ص داخ ٣ ٥ ؼت ث ى داسا ٢ ث ذ خبسر ٣ ث ٥ ا ٣ ٥ ض ٣ ثبؿذ. اهی دافع هو شم نذ رد بعذ دا خل ی عبارتنذ اس: الف- صیب ت اص توبهیت اسظی اػتقالل حبکویت ک س» ب اص ر د ٤ ت ت ب ٥ ت و س ب دفب ٣ و ٥ ب ثب ت ا اص اػال ض ٤ ض دفب ٣ و ٥ ب تب ا ش ص دس مبث س ذ ثشق ت خب ى اػتىجبس تشػ ٥ ذ ٤ مت ٥ ى ىشد ا ٤ ث ذ اص ا ٤ خ ا ٥ تشػ ٥ ذ مت ٥ ى خ ا ٥ وشد.«)ث ٥ ب بت دس ر شد اػتب وشدػتب دس ٥ ذا آصادى ػ ذد 1388/02/22( ة- ثبصداس ذگی و جب ج»افضا ٤ ؾ التذاس دفب ى ا ٥ تى ا ت ب ى ث س ثبصداس ذ ى پبػخ ٤ ى ؤحش ث ت ذ ٤ ذ ب تأ ٥ بف ى ا ٥ ت ى پت ٥ جب ى اص ػ ٥ بػت خبسرى ؼتشؽ ك ظ حجبت ا ٥ ت دس م ثب ث ش ٥ شى اص ى ا ىب بت.«)پ ٥ ب ث س ٤ بػت غتش ر سى دس خل ف ػ ٥ بػت بى و ى ثش ب ى پ زؼب ى ػ 1378/02/30( ج- حوبیت اص اسصؽ ب آسهبى بی ا قالثی ک اص ؼشف ظبم هشدم ث سػویت ؿ بخت ؿذ اػت.»ا ٤ ت ت س ؿ تذ ٤ ى اػت تى اػت و ث آس ب بى ا مالة تمذ اػت ا مالة سا د ػت داسد. ا مالة ىت ا ذ ا ٤ و س سا زبت د ذ. ثذا ٥ ذ! ا ش اسصؽ بى ا مالثى فشا ؽ ؿذ ٥ ش لذستى خ ا ذ ت ا ؼت ىالت ا ٤ و س سا ثش شف

19 03 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ؿ بس بى اسصؽ ب ثؼبصد. سا آ و ذ ا مالثى تو ٥ عشوت اثضاس بى و ذ ى عو س آعبد ا ٤ ت ذ. ا ٤ ب ىت ا ذ و س سا زبت د ذ.«)ث ٥ ب بت دس خ ج بى بص ر )19 س وب 1416(1374/11/20( اػت. ا ب د- حشاػت اص هشاکض بد بی ظبم ث یظ بد بیی ک دس ػبختبس ظبم هؤثش سد د ت ا ت بد سد لوب ٥٤ ل ى ثبؿ ذ. ا ت بد سد ثب ٤ ذ لب ى» شاوض ا ت بد ؿ ساى جب ز غ سد ا ت بد ز تخ ٥ ق ل غت سد ا ت بد ا ٤ ب شاوض لب ىا ذ. تج ٥ غبت دؿ ش لتى ثشاى ش دػت اص خب جب ػ ى ىو ذ ٤ ىى اص ا ٤ شاوض سا ث جبسا تج ٥ غبتى و ذ ثشاى ا ٤ و ساث ا ٥ ذ ا ٥ ب شد سا اص آ ب ػ ت و ذ. شم ىو ى ا ٤ دػت ب ب ثب ٤ ذ سد ا ت بد شد ثبؿ ذ ث ت آ ب ا ت بد و ذ آ ب ا ٥ شد ذ. ى ٤ خ ب ىؿ د ى اػت خ ب ث د ا ب ش خ ب ٤ ى سا رجشا ى داسد. ا ش پ ٥ ذ ٥ ب شد دػت ب بى لب ى ؼؼت ؿ د سا رجشا ذاسد. دؿ ا ٤ سا ىخ ا ذ.«)ث ٥ ب بت دس ارت ب ثضسي شد ل 1379/07/14( - پتیجب ی اص اص ل ػیبػت بییک ت ػػ ظبم ایجبد ث کبس گشفت هیؿ د.»اك ا مالة اػال اػت لب اػبػى اػت س د بى ا ب اػت ك ٥ ت ب ى اػت ػ ٥ بػت بى ػ ٥ بػت بى ثب ٤ ؼت و ى ب و ى تذ ٤ اػت ث د. و دس دس ا ٤ اػبػى لب ص بسص ة ٥ اختالف ؿذ ش اػت اختالف ا ٤ و ب اختالف ػ ٥ م ٥ ت ٥ ؼت و عؼ اػت وش ٥ ؼت و ف ٥ ذ بف اػت... آ زبئى و افشاد دس ص بسص ة اك سفتبس و ذ د جب خ ت ش ذ دسكذد ثش صد ا ٥ ت رب جبؿ ذ آػب ٤ ؾ رب سا خ ا ذ ث ثض ذ - اص ا ٤ وبس بى خالفى و ا زب ٥ ٣ شد دس پشاو ى ؿب ٤ - ب ٥ ض ؼئ اى ذاسد... ا ش وؼى ثب جب ى ب و ذ خب فت شد ا ٥ ت ثب و ذ بسه )خ ج ب ٢ بص ر ٢ ت شا 1388/06/20 ( ثب ٤ ؼتذ.«ا مبث دس اػت زج س ب

20 فذه مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 04 اهی دافع هو شم نذ رد بعذ خار ج ی عبارتنذ اس: آسا الف- فشا ن آ سدى هحیػ اه یتی هؽل ة»دس م ى اػال ى خ ٥ ذ فبسع تزب ص ص س ٤ ى شد و فتى ل ذسى اػت. آ وؼى و ثب ٤ ذ ا ٤ ٥ ت سا ا ب و ذ خ د ت بى ا ٤ م ا ذ. ا ش د ت بى ا ٤ م ث ت بى خ دؿب تىى ثبؿ ذ ىت ا ذ ا ٤ م سا ا ثى ذ. پبػذاسا ىت ا ٥ ب و ٥ ت بى ا ٤ ا مالة سا وبس اػال ى فش ب ذ ب ثب د ٤ ذاس دس )ث ٥ ب بت ثى ٥.«)1369/10/10 =صشا و > فبسع»خ ٥ ذ ر ى ت ك اص ث ت بى ػبو خ ٥ ذفبسع اػت. ا ٥ ت خ ٥ ذ فبسع تى ٥ فى اػت ثش د ؽ ت ب ٤ ى و شدا شد ا ٤ م ى ر ب ى ص ذ ى ىو ذ ػبع ال ى و س ر سى اػال ى ا ٤ شا ثىؿه ػ ثؼ ٥ بس ى دس عف ا ٥ ت ا ٤ م ثش ذ داسد ب ا ٤ ٥ ف ى تبس ٤ خى تى ٥ ف ا ٤ وشد خ ا ٥ ا ٤ فب ا ى فو ث سا ػ رغشاف ٥ ب ٤ ى م اى بػت.«)ػخ شا ى دس شاػ كجغ ب ب ى پب ٤ ب م ىد دس ٤ ب ٤ ى ٥ ش ى دس ٤ ب ٤ ى استؾ ر سى اػال ى ا ٤ شا دس ث ؿ ش 1370/10/12( ة- تق یت قؾ وکبسی ج یب ثب ک س ب ث یظ ک س بی وؼبی»و س بى ا ٤ ػ ى ث ب ثشادسى د ػتى دػت ؼت ذ ب ثشادسا ؼب ٤ و س ب دساص اػت. ث آ ب ٥ ش ٥ بصى ذاس ٤ ا ٤ ثشادسى اص س ى ٥ بص ٥ ؼت. ت ا ٤ شا حبثت وشد اػت و ثب ت و ث خذا ثب ا ت بد ث فغ ثش ىالت فبئك ىآ ٤ ذ ا ب ب اختالف ث ى ػ ى ث د ػتى دػت زا ٣ دا ٥ اػال د ٥ بى ل غت خالف ثش سا و س ب دساص وشد ا ٤.خ ؿجختب ا ش ص ىسغ تالؽ دؿ ب د ٥ بى اػال ىسغ تالؽ دػت ب بى ربػ ػى آ ش ٤ ىب ك ٥ ٥ ؼتى - و دائ غ فت ا ٥ ضى ؼت ذ- ر سى د ت س اثي آ ب ص و سى و س بى ثب اػال ى م - و س بى

21 05 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( شثى و س بى غ ٥ ش شثى - ػب خ ة ثشادسا اػت ا ٤ ثب ٤ ذ س ص ث س ص تم ٤ ت ؿ د.«)ث ٥ ب بت س جش ا مالة اػال ى دس د ٤ ذاس ى شد الس 1387/02/19( ج- ث اؿتشاک گزاسی اسصؽ ب اص قجیل اػتقالل اػتکجبس ػتیضی ظلن ػتیضی تج ٥ غبت خشة احش و رب ش ر ب ػشتبػش دس»ا ش ص پشعز سا سا دؿ ب ؼذ د ىشد ثبؿذ ت بى ر ب ت ا ٤ شا سا ث ص ت ثضس ى ب ىو ذ ثشاى ؿ ب لذس ىؿ بػ ذ. دس د سا ر تغ ٥ ى ت ػب و ٥ ش بى ؼ ظ ت ا ٤ شا آ دفب رب ب فشا ؽ ذ ى سا اص خ د ب داد ذ ثؼ ٥ بسى اص ت بى ؼ ب آ ٥٤ ؿ ب ز ت ؿ ب افىبس ؿ ب مب ٤ ذ ؿ ب سا ث ثشوت ب دفب رب ب ا ٤ ؼتبد ى دس مبث ص س ٤ ى تزب ص شى ثذ ٥ ش تج ٥ غى پز ٤ شفت ذ... ى ت ب اػتمال آصادى س ب ٤ ى اص ص جش ى ص س ٤ ب لذست ت ر ب ى سا ب ج ذ.«)ث ٥ ب بت دس شاػ تغ ٥ ف ا بى ػشد ؿى دس دا ب افؼشى ا ب ى ) ( 1383/10/2( د- تغییش سفتبس ک س ک س بی ت ذیذ ک ذ»د ت شدا آ ش ٤ ىب ث ا ٤ ىت ت ر و ذ ا ٤ سا ثف ذ و ت ا ٤ شا دس ا ٤ ػ ٣ ص ذ ػب ص ٥ ض بئ ٣ د ٤ ذ اػت شاع ٣ سا زسا ذ اػت و تب ٤ ٣ ذ دؿ ر ت ا ٤ شا ت ر ث آ ش ٤ ىب ٣ ؿ د. ا ٤ ؼئ ٢ ثؼ ٥ بس ٣ اػت ثشا ٢ ٤ ه د ت ٣ و ٣ خ ا ذ دس د ٥ ب ثب آثش ص ذ ٣ و ذ ا ٤ ؼئ ؼئ ٢ لبث ت ر لبث دلت ٣ اػت ثب ٤ ذ س ٢ ا ٤ ؼئ تى ٥ و ذ. شوض ت ئ ا ٤ زب اػت اػبع دؿ ٣ ا ٤ زب اػت. ا جت دؿ ب ٢ د ٤ ش ٢ ؼت ذ و ب ا ٤ ب سا دس دسر ٢ ا دس سد ٤ ف ا ث عؼبة ٣ آ س ٤ : دؿ ك ٥ ٥ ؼت ٣ ؼت ت ب سط ٤ ك ٥ ٥ ؼت ٣ دس ل اس ا ذاص ا ٢ ٥ ؼت و دس كف دؿ ب ت ا ٤ شا ث ص ث ٥ ب ٤ ذ. ب ٣ ػشد ذاسا سط ٤ ك ٥ ٥ ؼت ٣ ب سا ت ذ ٤ ذ ٣ و ذ ت ذ ٤ ذ ث ع ٢ ب ٣ ٣ و ذ ا ب ث ش خ دؿب ٣ دا ذ ا ش ٣ دا ذ ثذا ذ و ا ش غ ٣ اص آ ب ػش ثض ذ ر س ٢

22 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 06 اػال ٣»ت آ ٤ ع ٥ فب«سا ثب خبن ٤ ىؼب خ ا ذ وشد.«)ث ٥ ب بت دس عش ش سه ٢ دس ا ٥ س ص ػب 1392/01/1( 2-5- کاربرد دفاع شو ذ در سیر دفاعی پیاهبر)ص( آ ص ب ٢ اػال ٣ ثشا ٢ ذا ٤ ت ر ب ٥ ب دس ش ٤ ك ػ بدت و ب اػت. ص ٤ شا و اػال د ٤ ر ب ٣ )ػ س ػجأ آ 28 ٤ ( جك ثب ف شت ا ؼب ٣ )ػ س س آ 30 ٤ ( خ بة ب ٢ لشآ ت ر ١ ا ؼب ب اػت )ػ س ا ج ٥ بء آ ٤ 107(. ثشا ٤ ؾ فشل ٣ ٣ و ذ و ا ٤ ا ؼب دس وزب ٢ ص ٥ ص ذ ٣ ٣ و ذ ٤ ب خال اص وذا ظاد ت ٣ اػت )ػ س عزشات آ ٤ 13(. ث ٥ د ٥ اص ب ثذ ا ذ ٤ ص ذ ٣ ؼب تآ ٥ ض سا دس لب ت ٤ ه ا ال ٥ ر ب ٣ شط د اػت )ػ س آ شا آ ٤ 64(. ثب ص ٥ شؿ ٣ پ ٥ ب جش اػال )ف( ٥ ض ػ ث ب ٢ ص ذ ٣ ؼب ت آ ٥ ض سا ثب ا مبد س ذ ٤ آغبص 1 وشد ث تذس ٤ ذ ث ت ػ ؼتشؽ آ پشداخت. پ ٥ ب جش شا ٣ اػال )ف( ثشا ٢ دفب ؼتشؽ د ٤ ج ٥ اػال كشفب ت ػ ث اثضاس ب ػب ٤ ر ٣ ٣ ٤»لذست ػختافضاس ٢ «ارجبس ص س ف ٥ ض ٤ ى ٣ ذ ذ ث ى ا ٤ ب ثب ث ش ٥ ش ٢ اص»لذست ش «ثب وبسثشد دفب ؿ ذ اس تالؽ وشد ذ تب ش د ٤ شا سا ث ػ ٢ خ د ر ت د ىتت ع ٥ بت ثخؾ اػال سا دس ػشتبػش وش خبو ٣ ؼتشؽ د ذ. ص ب و ر د ك ظ عذ ٤ ج ٥ سا ث ب بد. دس ػب ؿ زش ٢ اػتشاتظ ٢ ك ظ سا رب ٤ ض ٤ اػتشاتظ ٢ ث س آؿ ب ٣٤ ثب وبسثشد دفب ؿ ذ دس ػ ٥ ش دفب ٣ پ ٥ ب جش ا )ف( ث د ٥ ال ٣ ذ ت كشفب ث د سد آ اؿبس خ ا ذ ؿذ. 1- ر ت ب س ذ ٤ ث ت ج ٥ ش ٢ خؼت ٥ پ ٥ ب ب ٣ دس اػال س.ن: ؿ ٥ ذ ٢ :

23 07 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( الف- ایجبد اختالف دس اسد ی دؿوي دس ر اعضاة و ذ ٤ عذ د ٤ ه ب دس غبكش دؿ ث د س ص ٢ ٥ ث ؼ د تبص ؼ ب خذ ت پ ٥ ب جش آ ذ شم وشد: ٤ ب سػ اهلل تبص ؼ ب ؿذ ثشا ٢ ا ب ت اص دػت س ؿ ب عبهش. آ عوشت فش د: ت دس ٥ ب ب ٤ ه فش ث ٥ ؾ ٥ ؼت ٣ ٣ ا ش ٣ ت ا ٣ ث ػ ٥ ا ٢ ٥ ب دؿ اختالف ث ٥ ب ذاص ص ٤ شا ٥ ش دس ر ب ث وبس ٣ س د. ٤ ىؼش ٥ ث ضد ث ٣ لش ٤ سفت فت: د ػت ٣ شا و ٣ دا ٥ ذ ثذا ٥ ذ و لش ٤ ؾ غ فب ب ذ ؿ ب ٥ ؼت ذ ا ٤ زب ؿ ش ؿ ب ػشص ٥ ؿ ب اػت ٥ ا ٤ زب ؼتمش ؼت ٥ ذ ا ب لش ٤ ؾ غ فب اص رب ٢ د س آ ذ ذ ا ش پ ٥ ش ص ؿ ذ غ ٥ ت ٣ ث دػت ٣ آ سد ذ ٣ س ذ ا ش ا هب تبس ٤ ه ث د ؿىؼت ثخ س ذ ث ؿ ش ب ٤ ب ٣ س ذ ؿ ب ٥ دس مبث غ ذ ؼت ٥ ذ دس ت ذ ٤ ذ ثؼش ٣ ثش ٤ ذ ت ا مب ت ثب غ ذ سا ذاس ٤ ذ زا پ ٥ بد لش ٤ ؾ غ فب سا ث ٣ و ث ٥ ش ٢ اعضاة ث ئ ٥ ذ ثشا ٢ ا ٥ ب ص ذ فش اص ثضس ب ا ش ب ضد ب ث زاس ٤ ذ اال ث ر ثب غ ذ الذا ى ٥ ذ. ث ٣ لش ٤ عشف ٥ ث ؼ د سا ثب د رب ؿ ٥ ذ ذ پز ٤ شفت ذ. اص آ ػ ث ضد لش ٤ ؾ آ ذ ث اث ػف ٥ ب ػب ٤ ش ػشا آ ب فت: ؼجت ث ؿ ب الل ص ٤ بد ٢ داس و آ ب ٥ ذ خجش ٢ ؿ ٥ ذ و ثب ٤ ذ ؿ ب سا آ ب ػبص آ ا ٤ و ٤ د ٤ ب اص ؿىؼت پ ٥ ب خ د ثب غ ذ پ ٥ ب ؿذ ا ذ ٣ خ ا ذ ث ش ك ست ؿذ آ سا ث ٣ رجشا و ذ زا تل ٥ داس ذ ص ذ فش اص ثضس ب ؿ ب سا ث ا ش ب ث ٥ ش ذ ث غ ذ تغ ٤ د ذ اص ا ٤ سا كذالت خ د سا ب د ذ غ ذ سا اص خ د ساه ٣ و ذ ٥ ض ث ا ل داد ا ذ تب آخش ر ؼ ٥ سا ٤ بس ٢ خ ا ذ وشد زا ؿ ب جب ٤ ذ ش ب داد ثضس ب سا ثپز ٤ ش ٤ ذ. ػپغ ٥ ضد لج ٥ غ فب سفت ب عشف ب سا تىشاس وشد اص ش ب زاؿت ثضس ب ثش عزس داؿت. خجش ٥ ث ؼ د ٥ ش ب ٢ اعضاة سا ث ؿذت شا ػبخت دس ت ٥ ز ػشا لش ٤ ؾ غ فب ب ٤ ذ ب ت ٥٥ د ذ تب ثب ث ٣ لش ٤ زاوش و ذ فشدا ع سا آغبص و ذ.

24 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 08 ث ٣ لش ٤ دس ر اة آ ب فت ذ: فشدا و ؿ ج اػت ب ث ٥ ش وبس ٢ دػت ٣ ص ٥ اص ا ٤ زؿت تب ص ذ فش اص ثضس ب تب سا ث ا ش ب ث ب ذ ٥ ذ ب الذا ث ر ٣ و ٥ ص ٤ شا ى اػت ر ادا پ ٥ ذا و ذ ؿ ب ث ؿ ش ب ٢ خ د ثش شد ٤ ذ ب سا دس مبث غ ذ ت ب ث زاس ٤ ذ آ لت ب ٥ ش ٢ مب ت ثب ا سا ذاس ٤. اص ا ٤ ػخ د ػشد ٢ ز ٥ ج ٣ دس ٥ ب آ ب ث ر د آ ذ ا ٤ ت ؿب ٤ ؿذ رت تفشق ؿذ آ ب شد ٤ ذ )ػجغب ٣ پ ٥ : ٥ (. ة- حت ا ذاختي دس دل دؿوي ٤ ى ٣ اص تبوت ٥ ه ب ٢ ب ٣ ا ٤ زبد عت س ت دس د دؿ اػت ا ٤ ه دس ؿىؼت داد دؿ ػ ث ػضا ٣٤ داسد. پ ٥ ب جش ا )ف( دس س ٤ بس ٣٤ ثب دؿ اص ا ٤ ا ش اػتفبد ٣ وشد. ص ب ى فتظ ى ت ٥ ز ٢ ا ٤ زبد عت دس د دؿ ب اػت. پ ٥ ب جش ثشا ٢ فتظ ى د غى تش ٤ دط ب ٢ ثت پشػت ٣ ثشا ذاخت عى ت ب ب لش ٤ ؾ )و ثضس تش ٤ ػذ دس سا پ ٥ شفت آئ ٥ ت ع ٥ ذ ث د( ثؼ ٥ ذ ٣ ا ال وشد شا د ضاس فش ػپب ٥ ب اػال ث م» ش ا شا «)ص ذ و ٥ تش ٢ ى ( سػ ٥ ذ ذ ثشا ٢ ا ٤ زبد س ت شاع دس د شد ى دػت س داد و ػشثبصا اػال دس مبى شتف آتؾ افش ص ذ ش وؼ ٣ ث س ؼتم آتؾ افش خت تب اس ٢ اص ؿ ب ٢ آتؾ و ٥ و ب مبى شتف سا فشا ٥ شد. شد ى ٤ ه ثبس ت ر ؿذ ذ و دس غبكش وب لشاس شفت ا ذ آتؾ ض دا ٤ ش ا ٢ ؿ ش ى سا اعب د اػت. دس ا ٤ غ ػشا لش ٤ ؾ ب ذ اث ػف ٥ ب عى ٥ ث عضا ثشا ٢ تغم ٥ ك اص ى ث ٥ ش آ ذ ث رؼتز پشداخت ذ. دس آ لت جبع ٢ پ ٥ ب جش اص ى ث ػ ٢ ذ ٤ زشت وشد ث د ث آ م سػ ٥ ذ ػشا لش ٤ ؾ سا ػبخت و ا ٤ آتؾ ؿ ب شث ى ث ػشثبصا غ ذ اػت غ ذ ثب لذست ٣ ثضسي آ ذ و لش ٤ ؾ تبة مب ت آ سا ذاس ذ. اث ػف ٥ ب تشػ ٥ ذ صبس پشػ ٥ ذ جبع فت ث ٥ ب ت سا ث اللبت پ ٥ ب جش ٣ ثش تب اص ا پ ب ثز ٣٤ ش رب لش ٤ ؾ دس خ ش اػت. اث ػف ٥ ب خذ ت پ ٥ ب جش

25 09 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( سػ ٥ ذ پغ اص فت ا تشاف ث ٤ ب ٣ خذا ذ سػب ت پ ٥ ب جش د. آ ب اث ػف ٥ ب ث ػش ت س ا ى ؿذ ث شد خجش داد و ا ٤ غ ذ اػت و ثب ٥ ش ٣٤ آ ذ و ٥ ش وغ سا ٤ بسا ٢ مب ت ثب آ ٥ ؼت ا ٤ تشع عت ػجت ؿذ و ى ثذ خ ش ٤ ض ٢ ث دػت پ ٥ ب جش ا )ف( ػشثبصا اػال فتظ شد ٤ ذ. ا جت پ ٥ ب جش ا )ف( لت ٣ و دس ى ث د ذ آصاس ار ٤ ت فشا ا ٣ اص دػت لش ٤ ؾ د ٤ ذ ث د ذ عت ٣ ث و ٣ ب فىش ٣ وشد ذ و غ ذ ؿب ٤ ذ ا تمب ث ٥ شد ا ب پ ٥ ب جش پغ اص فتظ ى فش د: إر ث ا ف أ ت ن الط ل قاء: ثش ٤ ذ ؿ ب آصاد ٤ ذ )ػجغب ٣ پ ٥ : ٥ (. 6- چ رای ی ش ک ل گی زی دافع هو شم نذ دفب دس ثشاثش ز ب ٣ دؿ ث د ٤ آ ٥٤ خبك ٣ اختلبف ذاسد ث ى د ٤ ب ت ب آ سا ؼ غ ٥ شلبث ارت بة ٣ دا ذ ص ٤ شا دفب عم ٣ اػت ج ٣ ٥ و ت ب دس ف شت آد ٣ ث د ٤ ت بد ؿذ ث ى دس بد ػب ٤ ش ر دات ص ذ ش وذا ث ٣ ؼت. ػ ت ا ٣ ثشا ٤ اػت و ش ر د ص ذ ا ٢ ثشا ٢ ادا ع ٥ بت خ د ثت ا ذ ثب اػتفبد اص ا وب ر اسط دفب ٣ ٤ ب ػبخت ػالط ثب ث وبس ٥ ش ٢ ل ا ذ ٤ اص ر د ٤ ت ؼت ٣ خ ٤ ؾ دس ثشاثش دؿ ب دفب و ذ. اص ا ٤ س ش ٥ ت دفب ا ش ٢ هش س ٢ ث ٥ ٣ بص اص ثش ب اػت. دس اػال ٥ ض عك دفب عم ٣ ش اػت )تم ٣ صاد اوجش 1386 ٢ : 81(. 2 1 دس وتبة غت عم ل ٣ ثالن دس ثبس عك»دفب ش «آ ذ اػت:»عك دفب اص خ د ٤ ب ا ا خ د دس مبث كذ ا ٢ و اص بع ٥ د ٤ ش ٢ اسد ٣ ؿ د عك دفب ش اػت. عك دفب ش ر اص اػت ب ص س ث س مب ت دس مبث ع وت ػ ء للذ و ذ پبػخ ٣٤ ص س ث ػ ٥ ص س عت ٣ ا ش زش ث لت ؿ د اص ؿخق خ د ا ا ض ٤ ب ٤ ى ٣ اص ا وبء فب ٥ خ د ٥ ض غؼ ة ٣ ؿ د.«Campbell,1968:1525( )Henry 1- Black 2- Self-Defence

26 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 21 دس عم ق ث ٥ ا دفب ش سا ٣ ت ا ث ه ٥ ت ٣ ا الق وشد و ثشاػبع آ ث و س سد تزب ص ؼ غب عك ٣ د ذ تب ث ف س ٤ ت دس مب ت بر ؼ غب و س ٤ ب و س ب ٢ د ٤ ش ثب ش ػ ٥ ى عت ٣ ا ش خب ف عم ق ث ٥ ا ثبؿذ ت ػ ث ص س ؿذ ثب دفب اص خ د دؿ تزب ص ش سا ػشو ة و ذ)ه ٥ ب ٣٤ ث ٥ ذ 1380 ٣ : 33(. ث ػخ د ٤ ش دفب ش جبست اػت اص: وبسثشد لب ٣ ص س تمبث دس پبػخ ث اػتفبد غ ٥ ش لب ٣ لج ٣ اص ص س ثش اػبع د ٤ ذ ب س تغذ ٤ ب عذال ت ذ ٤ ذ ث ص س ثش اػبع تفؼ ٥ ش ػ اص عم ق شف ٣ ث ٥ ا ٣ تغت ؿشا ٣ ٤ و عم ق ث ٥ ا مشس داؿت اػت 1 63(.)Dinstein, 1988: س تغذ دس بد 51 عك رات ٣ دفب 2 ش ا اص دفب ش فشد ٢ ٤ ب ر ٣ سا ث ا تو ٥ ٥ ت ت ػ ث ص س مبث ثب ع ؼ غب ٤ ب ث ت ج ٥ ش ٢ ت ب اػتخ ب ٢ ٥ ت ت ػ ث ص س پز ٤ شفت اػت 317( Boczek, 1987: )Bledsoe and ا ش و س ٢ تغت تبح ٥ ش رب ج ٣ تف ق ج ٣ خ د ث ػشص ٥ د ٤ ش ٢ ص ثذ صد آ رب سا سد ت بر خ د لشاس د ذ عش ٤ ت آصاد ٢ اػتمال ؿشف آ ب سا ػ ت ب ٤ ذ آ ٤ ب و س سد ت بر ثب ٤ ؼت ٣ دػت س ٢ دػت ث زاسد خ د سا تؼ ٥ ب ٤ ذ ٤ ب آ و ثب ٤ ؼت ٣ ثب آ ب ثز ذ ؼ اػت و آ و س ثب ٤ ذ اص خ دؽ دفب و ذ ثب ر! ا ٤ ر ث ٣ ا ٤ ؼتبد ٣ دس ثشاثش تزب ص تج ىبس ٢ اػت. ص ب و لشآ وش ٤ دس ا ٤ ثبس ٣ فش ب ٤ ذ:»أ ر ى ل ل ز يي ي ق ات ل ى ت أ ن ظ ل و ا إ ى الل ع ل ى ص ش ن ل ق ذ يش «)ػ س عذ آ 39 ٤ ( 1- بد 51 س تغذ مشس د:»دس ك ست ل ع ؼ غب ٤ ه ٥ و تغذ تب ص ب ٣ و ؿ سا ٢ ا ٥ ت الذا بت الص ثشا ٢ عف ك ظ ا ٥ ت ث ٥ ا ٣ سا ث آ سد ٥ ش ٤ ه اص مشسات ا ٤ س ث عك رات ٣ دفب اص خ د خ ا فشد ٢ ٤ ب دػت ر ٣ ا ٢ اسد خ ا ذ وشد...«2- The Inherent Right of Individual or Collective Self-Defence

27 20 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی(»ث وؼب ى و ر ثش آ ب تغ ٥ ؿذ سخلت =ر بد> داد ؿذ اػت صشا و سد لشاس شفت ا ذ ا جت خذا ثش پ ٥ ش صى آ ب ػخت ت ا بػت«ا ٤ ص ٥ جشد ٢ ت ب ذ ث ى الذا ث آ خ ة پؼ ذ ٤ ذ اػت ص ٤ شا:» ل ل ا د ف ع الل ال اس ت ع ض ن ت ث ع ض ل ذ ه ت ص اه ع ت ي ع ص ل ات ه س اج ذ ي ز ك ش ف ي ا اس ن الل ك ث يش ا«)ػ س عذ آ ٤ 40(» ا ش خذا = ثب عى ر بد> ث وى اص شد سا ثب ث ن د ٤ ش دف ىوشد ك ب و ٥ ؼب ب و ٥ ؼ ب ؼبرذىو ب خذا دس آ ب ثؼ ٥ بس ثشد ىؿ د ػخت ٤ شا ىؿذ.«ث بثشا ٤ دفب ث عى م اد ١ م ٣ ثب ذف عف و ٥ ب اػال ثشپب ٣٤ ا ٥ ت آسا ؾ مبث دس ثشاثش تزب ص عفب ت اص رب ب ب ع ؼ ب ب )ػ س ؼبء آ ٤ 75( ا ش ٢ ارت اػت. ا ٤ زب ػ ا ٣ شط ٣ ؿ د آ ا ٤ ى آ ٤ ب دفب كشفب اختلبف ث دفب ب ٣ داسد ٤ ب دفب ؿب شك ب ٢ پبػخ آ اػت و ا ش دفب اختلبف ث فش ٣ التلبد ٢ ػ ٥ بػ ٣ ٥ ض ٣ ؿ د دفب ب ٣ ذاسد ث ى ؿب شك ب ٢ فش ٣ التلبد ٢ ػ ٥ بػ ٣ ٥ ض ٣ ؿ د. اك ٣ تش ٤ خق تش ٤ آ ٤ دس ا ٤ ص ٥ و ٣ ت ا اص آ ث ا ز ص دفب دس د ع ص دفب ش دفب ػخت ٤ بد وشد آ ٤ ؿش ٤ ف» أ ع ذ ا ل ن ه ا اس ت ط ع ت ن ه ي ق ه ي س ت اط ال خ ي ل ت ش ث ى ت ع ذ الل ع ذ ك ن آخ ش يي ه ي 1 د ن ال ت ع ل و ن الل ي ع ل و ن» )ػ س ا فب آ ٤ 60( اػت و ث خ ث ٣ ٣ سػب ذ ب اػال ٣ الص اػت ثشا ٢ ثؼ ٥ ذ رب ج ١ ٥ ش ب دس ت ب ص ٥ ب تخلق ب ف ب ثبؿذ )ا ٥ ضا د (. 9: 1- تشر :» ش ص دس ت ا داس ٤ ذ اص ٥ ش اػت بى آ بد ثؼ ٥ ذ و ٥ ذ تب ثذ ٤ ػ ٥ دؿ خذا دؿ خ دتب سا ثتشػب ٥ ذ ٥ ض ثب ٤ ذ ثشا ٢ مبث ثب دؿ ب د ٤ ش ٢ و غ ٥ ش اص ا ٤ ب ذ ؿ ب اص آ ب ث ٣ خجش ٤ ذ خذا ث ر دؿب آ ب اػت ٥ ش ٢ سص ٣ آ بد و ٥ ذ «

28 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 22 دس ؿشا ٤ ي و ٣ ثب ت ر ث ذ وبسا ٣٤ ت بر ػخت اػتىجبس ثشا ٢ مبث ثب ب اػال ٣ ث ؿ ٥ ش ٣ ٤ ت ػبص ٢ ت ذ ٤ ذات س ٢ آ سد و ذ تش ٤ غ س ب ٢ آ سا ٣ ت ا ث ؿشط ص ٤ ش ب ثشد: 1. اػتفبد اص ا ب ٢ فش ٤ ت اغ ا 2. اػتفبد اص توبد ب ٢ ٤ ت ٣ )ل ٣ - ز ج ٣...( 3. تل ٤ شػبص ٢ اس 4. ذاخ ٢ پ ب ٣ ا ب ؿ ذ ثب ؼب ذت بكش اػي دسر ت ت ذ ٤ ذا بس ٢ ٤ ب ا ٥ ت ٣ وشد ثش ب ب ف ب ٥ ت ب ٢ ت ػ شا 5. اػتفبد اص ىب ٥ ؼ ثغشا ػبص ٢ ) ٤ ت ا ت بد بسوت ش ٥ ت( ثشا ٢ ػبص ب د ٣ بفش ب ٣ ذ ٣ ثب اػتفبد اص ػبص وبس ب ٢ سػب ا ٢ ش افضاس ٢ )آؿ ة ش ٢ آؿ ةػبص ٢ ( ٣ ٤ تجذ ٤ فشكت ب ٢ ا ٥ تػبص ٥ شا تخبثبت ث صب ؾ ب ٢ ا ٥ ت ٣ 6. ذ ٤ ش ٤ ت ادسان خج ب اص ش ٤ ك ا ٤ زبد ادسان بدسػت غ ٥ ش ال ٣ ثشا ٢ اثتالء دسخ ب ٢ غبػجبت ٣ اػتشاتظ ٤ ه 7. اػتفبد اصا ذ ٤ ب زبس ب ٢ غب ٤ ش ث ا بكش ٥ ش ػبص 8. ثشرؼت ػبص ٢ آػ ٥ ت ب ه ف ب ر ت بوبسآ ذ ب داد ػبختبس ػ ٥ بػ ٣ ا ٤ زبد ٤ أع با ٥ ذ ٢ ض ٥ ثضسي ب ٣٤ ت ذ ٤ ذات ثشا ٢ اس بة مت ٣ ٥ 9. ا ٤ زبد فوب ٢ خبوؼتش ٢ اث ب آ ٥ ض دس ر ت ا مبء ؿه تشد ٤ ذ ػبخت غ ٣ ٥ ٤ أعآ ٥ ض با ٥ ذو ذ غ ٥ شلبث ا ٥ ب 10.دس ٥ شػبص ٢ ثشا ٢ تف ٥ ت ذ ٤ ذ 11.ا ت بةآفش ٣ ٤ ا ٤ زبد ت ؾ ث ٣ حجبتػبص ٢ غ ٥ ي ارت ب ٣ ػ ٥ بػ ٣ 12.ث ش ٥ ش ٢ اص ر ػب ٤ جش ٢ )ثشخ سد اص سا د س( 13.اػتفبد اصتغش ٤ ب ر ت وب ؾ مب ت

29 23 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( 14. رذاػبص ٢ اػتشاتظ ٤ ه ا ٤ شا ع م ب ٢ تل ث ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ثشا ٢ وب ؾ ك 15. تمب ذػبص ٢ تغذ ٤ ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ث ٤ ظ رج ٢ مب ت ثب ذف صا ٤ ػبص ٢ آ ب 16. ش ٥ تصدا ٣٤ عمب ٥ تصدا ٣٤ اص ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا اص ش ٤ ك ػبص وبس ب ٢ ٤ ت ٣ زبس ٢ ث ٥ ا ٣ م ا ٢ ثشا ٢ وب ؾ ف ر غذ دػبص ٢ فوب ٢ طئ پ ٥ ت ٥ ه 17.اػتفبد اص ا ٢ تذ ٤ ذ بص بت م ا ٢ ثشا ٢ وب ؾ رب ٤ ب ا ٤ شا دسفوب ٢ تغذ ٤ ؾ....) ثب ت ر ث اسد ف ق اػت و هش ست دفب ؿ ذ دس آ ص ب ٢ دفب ٣ ر س ٢ اػال ٣ ث ٥ ؾ اص پ ٥ ؾ اعؼبع ٣ ؿ د مب س جش ٢ آ سا ث ل سد ثشسػ ٣ لشاس داد تأو ٥ ذ فش د ذ: «جبیذ فکش کشد ک دؿوي دػت کیذ ػبکت ؼت اص د جبل کشدى ا ذاف ؿ م خ دؽ ه صشف ؿذ ؿیبسى ثبیذ اداه پیذا ک ذ. ثذا یذ ک دؿو بى ایشاى اػالهى هیخ ا ذ ایشاى یکپبسچ جبؿذ اػالم ثش ایي ک س حبکن جبؿذ. آى قذستو ذاى هؼتکجشى ک ت ا ؼت ا ذ اغلت ک س ب د لت بى د یب سا صیش ف ر ػیبػت بى خ دؿبى قشاس ثذ ذ تب اهش ص ت ا ؼت ا ذ ظبم جو سى اػالهى سا - ک هتکى ث ایي هشدم ؿجبع هؤهي اػت - تؼلین خ دؿبى ثک ذ دس هقبثل خ دؿبى ث صا دسثیب س ذ ػصجب ىا ذ. س ؽ ب سا ػ ض هیک ذ اهب ذف ب وبى ذف بى پلیذى اػت ک داؿت ا ذ... هب اص ه ج دیت توبهیت ک سهبى دفبع هیک ین هب ثب و ى ت اى اص اػالم ػضیض دفبع هیک ین.«)ث ٥ ب بت دس ر شد اػتب وشدػتب دس ٥ ذا آصادى ػ ذد 1388/02/22 ( دس بػجت ٣ د ٤ ش مب س جش ٢ ثب ت ر ث ا ٤ تغ ٥٥ ش ؿ ٥ ت ذ ٤ ذ دؿ خ بة ث فشص ذا ا مالث ٣ خ د ا ٤ تغ ٥٥ ش س ؽ دؿ ٣ سا ٤ بدآ س ؿذ فش د ذ:

30 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 24 دؿوي»ت ؼئ ى اص ص ی یؼت س ى دس دؿوي ثىتجشثگى آ ب اهثبل گزؿت ک ث د. یك یؼ ى هىخ اػت ذ تفب ت اهشیکب ثب اهش ص ثب اػتکجبس هلت داؿت. ج ب ى ا قالة دس ایشاى گزؿت کوپب ىداساى هجبسص ت ؼئ ى ک ذ ثضسگ اص س ؽ بى ػبد تشى اػتفبد هىکشد ذ ک ثشاى و قبثل افب ث د. هثال تحشیك ث حول ى ظبهى سا ا ذاختي ج گ ت ؼئ ث د اهب و ایي سا هىؿ بخت ذ. ت ؼئ س ؿي هىؿذ هشدم ث پب هىخبػت ذ هقبثل هىکشد ذ. یب هثل حول ى اهشیکبیی ب ث صحشاى ا جبم ک آ چ قجیل ایي اص ؼجغ داد ذ- هحبصش ى اقتصبدى حوالت تجلیغى غیش - کبس بیى آؿکبس ث د. ث هش س ف ویذ ذ ک وىؿ د هلت ایشاى ا قالة ایي ثب سا اػالهى کبس ب ت ؼئ ب ؿکؼت تجشث ایي داد. ک اػت ؿذ ه جت س ؽ بى خ دؿبى سا پیچیذ تش ک ذ. ث وبى ؼجتى ک آ ب س ؽ ب سا پیچیذ تش هىک ذ هلت ایشاى ن ثبیؼتى ؿیبسیؾ سا ثیتش ک ذ. ج ا بى ثبیؼتى آهبدگی ؿبى سا ثیتش ک ذ. آهبدگى ج گى چ ى اهش ص ثحث ج گ ظبهى یؼت. الجت آهبدگى سصهى ن ثشاى س ص هجبدا ظش سى اػت اهب آى چیضى ک ثشاى و الصم اػت آهبدگى هؼ ى یؼ ى آهبدگى فکشى آهبدگى س حى آهبدگى ػیبػى حفظ حذت اتصبل استجبغ یش ب ثب یکذیگش استجبغ هؼتحکن د ػتب هلت د لت ؿ بختي چ ش ى لجبػى ش دس دؿوي اػت. دؿوي ثب ؿکل بى هختلفى خ د سا ث هقبثل ثب ا قالة هىکب ذ. وی ثب لجبع ظبهى اثؼت ث فالى د لت ثیگب جل وىآیذ.«)ث ٥ ب بت دس ر ثؼ ٥ ز ٥ ب ث بػجت فت ى ثؼ ٥ ذ 1376/09/05( ثب ت ر ث ت ه ٥ غبت ف ق ٣ ت ا فت ػ ب اػبػ ٣ ثب ج ؿى ٥ ش ٢ دفب ؿ ذ ؿذ اػت و جبست ذ اص: -1-6 تذا م دشو ی ای استکبار ا مالة اػال ٣ ا ٤ شا ث د ٥ و تب وشد دػت ػ ش ٢ ا پش ٤ ب ٥ ؼت ٣ ا ٤ بالت تغذ آ ش ٤ ىب تغم ٥ ش س ع ١٥ اػتىجبس ٢ ٢ دس رش ٤ ب ش ب ٥ ش ٢ د ٤ پ بت ب و

31 25 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ػفبستخب خ د دس ت شا سا ث غ ربػ ػ ٣ ت ئ لشاس داد ث د ذ- ٥ ض ث ت داسا ث د ٤ ظ ٣ ب ٣٤ ض تفىش ػت ٥ ض ٢ ف ٣ ػ ج ٣ اػتمال خ ا ٣ رت ؿذ اػت و ا ٤ بالت تغذ آ ش ٤ ىب ت ئ ب ٢ ب ٣ سا ثب ؼب ذت ٤ بس ٢ ا ٤ بد ٢ داخ ٣ خبسر ٥ ؾ ثشا ٢ غ ا ٤ ب اػال ٣ شد ٣ اص كغ ػ ٥ بػ ٣ م ر ب ك ست د ذ ا شص آ دػ ٥ ؼ ب وبسػبص ج د ب سا آثذ ٤ ذ تش پ الد ٤ وشد اػت ا ب ش ض آسا ػبوت ج د اس دس كذد اػت تب ؿىؼت ب ٢ فتوغب خ د سا رجشا و ذ. ب و مب س جش ٢ فش د ذ:»ا قالة ث خبؼش یت اػالهى ث دى تؼلین ذ ؾ دس هقبثل ظلن ظبلوبى هؼتکجش ػبلن دس ایي صهبى ه سد ثغط ػ بد هؼتکجشاى قلذساى ػبلن ث د ؼت خ ا ذ ث د. آ چ توبم خ ا ذ ؿذ ثغط ػ بد اػتکجبس ثب هبػت. هوکي اػت س صى احؼبع ک ذ فبیذ یى ذاسد حول ت بجن سا هت قف ک ذ. هوکي اػت س صى قذست ظبم جو سى اػالهى خیلی ب سا دس ػؽح ػبلن ث اظ بس د ػتى وشا ى اداس ک ذ اهب هوکي یؼت ک یچ قت دؿو ى ػلؼل ج جب بى اػتکجبس ػبلن ؿیؽبى صفتبى ث ىآدم سا گوش ػبص ثش د.«ثیي اص ا قالة ث ؼجت )ػخ شا ى د س ى فش ب ذ ى ػتبد دا ب ا ب عؼ ٥ ) ( 1368/08/29( ؿ ٥ شاػ دس ث ٥ ب بت آ ٤ ذ شا ١ زو س ب ٣ د ذ و غ ٥ ي ث ٥ ا ٣ غ ٣ ٥ فبلذ ؿفبف ٥ ت ت ا ثب دغ ع ٥ اػت. اص ا ٤ س ب و لشآ وش ٤ فش د اػت» ال ي ض ال ى 1 ي ق ات ل ك ن ح ت ى ي ش د ك ن ع ي د ي ك ن إ ى اس ت ط اع ا «)ػ س ثمش آ ٤ 217( ػبد ا ذ ٤ ٣ اػت و وؼ ٣ ب و ذ اػتىجبس و ا ا اثضاس ب ٢ لذست ػ سا دس اخت ٥ بس داسد خ ا ذ زاؿت و ا ٤ شا اػال ٣ دس ا ٥ ت آسا ؾ پ ٥ شفت ت ب ٣ ٣ ش ٤ ك و ذ. ث بثشا ٤ ث ب ث ا ٤ فش ب ٤ ؾ ال ٢ تم ٥ ب ا ٥ شا ب عوشت ٣ ) ( و فش د ذ:» ا ى أ خ ا أل ح ش ب 1- تشر :» آ ب )دؿ ب ( پ ٥ ػت ثب ؿ ب ىر ذ تب ا ش ثت ا ذ ؿ ب سا اص د ٤ تب ثش شدا ذ.«

32 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 26 1 أال س ق ه ي ام ل ن ي ن ع» ) ذا جالغ 1379 فشاص ٢ اص ب ؿ بس 62 ف 602 ) ثب ٤ ذ اس ؿیبس ثیذاس ث د پ ٥ ػت دؿ سا ص ٤ ش ش داؿت ا ش غ ا ٢ غف ت ك ست ٥ شد ص ثؼب هشث ب ٢ رجشا بپز ٤ ش ٢ ثش رب اػال ٣ اسد ؿ د. آ ص ب و س جش ثل ٥ ش خشد ذ دس د ٤ ذاس ثب ب ٤ ذ ب ز غ ؿ سا ٢ اػال ٣ )خشداد 1390 ( ثب تأو ٥ ذ ثش ا ٤ ى شوغ دس ش رب ؼؤ ٥ ت ٣ داسد ثب ٤ ذ خ د سا دس ٥ ذا ثضسي س ٤ بس ٣٤ ت ا ٤ شا ثب دؿ ب اػال ا مالة ثج ٥ ذ ثب ا ٤ ب ب ٤ ف خ د سا ا زب د ذ فش د ذ:»دؿ ث ٥ ىبس ٥ ؼت ا هشث ٣ ص ذ. ا ؼب ثب ٤ ذ دس ا ٤ شك ٢ ػ ٥ ث ٥ ا ٣ خ د سا دس ٥ ذا ر ب ذ و ذ. ثغج ك ظ اصؽ ا ٤ ب ٥ ؼت. عت ٣ آ زب ٣٤ و عشف ش ٣ ص ذ پت عشف ش ٤ ه خ زش آخت ا ٢ ر د داسد و ت ش غف ت ٣ ؼت ذ تب دػت دس ر ش ت فش و ذ زا ثب ٤ ذ ث ٥ ذاس ث د ثب ٤ ذ ؿ ٥ بس ث د.«)دس د ٤ ذاس سئ ٥ غ ب ٤ ذ ب ز غ ؿ سا ٢ اػال ٣ )1390/03/08 =ث بثشا ٤ >» فغ آ بد ى ؿ ٥ بسى عؼبع ث د ٤ ه ت دس لجب ؿشا ٤ ي ىت ا ذ ا سا اص ثؼ ٥ بسى اص آػ ٥ ت ب غف داسد. ت ب ص ة غف ت بى خ د سا ىخ س ذ.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس پشػ ٥ ش ى ا ٤ ى 1380/11/18( 2-6- هشخض ب دى ع ت ذیذ اػتىجبس ف ب ٥ ت ب الذا بت خ د سا دس ٤ ه ص ٢ ٥ خبف ت شوض ٣ و ذ ث ى ثب ث ش ٥ ش ٢ اص و ٢ ٥ ؿ ٥ ب سا وبس ب اص لج ٥ ب ٣ التلبد ٢ فش ٣ تج ٥ غ ٣ ػ ٥ بػ ٣ اص ت ب ا ىب بت دس ر ت ٥ ث مبكذ خ د ث ش ٥ ٣ شد ا ىب ب س دس ص ٥ ب ٢ ب سا اس ثشا ٢ خ د عف ٣ و ذ. اص ا ٤ س ت ذ ٤ ذ اػتىجبس خق ٣ ثبؿذ. ثش ا ٤ ج ب» ش د ت ٣ ث ٥ ضا ٣ و لذست دسن مبث ثب خ شات ت ذ ٤ ذات ىالت سا داسد ث ب ٥ ضا لبدس ث ادا ع ٥ بت عف ل ٥ ت ٤ ت 1- تشر :» ب ب ثشادس ر ث ٥ ذاس ٢ ؿ ٥ بس ٢ اػت ش آ وغ و ث خ اة س د دؿ ا خ ا ذ خ اث ٥ ذ.«

33 27 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( بف عم ق خ د اػت. ٥ ش ت و س ٢ دس تبس ٤ خ اص ث ٥ شفت ش آ ى اثتذا لذست دفب ٣ خ د سا اص دػت داد. اص ا ٤ س ؿ بخت ال ٣ رب ج ت ذ ٤ ذات ا ٥ لذ دس سا دفب اػت ) ل س ٢ 93(«. 1378:» ب ثبس ب فت ا ٤ و ث ٥ ش ر ىت ا ٥ اد ب و ٥ و ا ٤ شا ل ب سد ع لشاس خ ا ذ شفت ص ٥ ص ٥ ضى ٥ ؼت ا ب ل ب ت ذ ٤ ذ ت ر بػت. ا ٤ ب ؼت ٥ و ثب ٤ ذ ثت ا ٥ ا ٤ ت ذ ٤ ذى سا و ت ر بػت خ خى و ٥ اص ث ٥ ثجش ٤.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس ؼؤ ال وبس ضاسا ب ر سى اػال ى 1380/12/27( =ا شص >»ا ش ص ر ب ى ثب ب خ ٥ ى غت ٥ ؼت ٥٤ ٣ ثى ى تفى اػت ا ب خ ٥ ى غت ٥ ؼت - ى ر ى و ر د داسد اص ر ب ى ا ش خ شؽ ث ٥ تش جبؿذ و تش ٥ ؼت ا ش اعت ٥ بى ث ٥ تشى خ ا ذ و تش ٣ خ ا ذ. دس ر ب ى دؿ ث ػشا ػ ش بى شصى ب ىآ ٤ ذ شاوض شصى ب سا ػ ى ٣ و ذ ذ ثى ذ تب ثت ا ذ دس شص ف ر و ذ دس ر س ا ى آ ض و ا ش ص ث ا ر ش فت ٣ ؿ د دس د ٥ ب دؿ ث ػشا ػ ش بى ى ىآ ٤ ذ و آ ب سا ذ و ذ ث ػشا ا ٤ ب ب شفت ب ض ب پب ٤ ب اسوب اػبػى ٤ ه ب ٤ ه و س دؿ ث ػشا ا ٤ ب ىآ ٤ ذ و ا ٤ ب سا ذ ثى ذ مبى ل ت سا دس تج ٥ غبت خ د ث مبى ه ف تجذ ٤ و ذ فشكت بى ٤ ه ب سا ث ت ذ ٤ ذ تجذ ٤ و ذ. ا ٤ وبس ب ٣٤ اػت و داس ذ ٣ و ذ دس ا ٤ وبس تزشث داس ذ تالؽ ص ٤ بد داس ذ ٣ و ذ اثضاس فشا ا ى دس اخت ٥ بسؿب ؼت.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس ثب ا وب ٢ ز غ خجش ب س جش ٢ ث تبس ٤ خ 1388/07/02( 3-6- ز رگ یا ب دى ق اعذ ج اى اهر ز ٤ ى ٣ د ٤ ش اص تش ٤ دال ٣ ٤ و ثب ج ؿى ٥ ش ٢ دفب ؿ ذ ٣ ؿ د ص س ٤ ب ث د ل ا ذ ب ث ٥ ا و ٣ اػت. ه ف ػبص ب تغذ دس ا ٤ فب ٢ ب ٤ ف خ د- و دس ال ا ٤ ػبص ب ث ٥ ا ٣ ثب ذف اك ٣ عف ك ظ ا ٥ ت ث ٥ ا ٣ تأػ ٥ غ شد ٤ ذ تب ز ٣ ثبؿذ ثشا ٢ ا ٤ ى و س ب دس آ اختالفبت خ د سا ث د س اص ت ػ ث ص س

34 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 28 اص ش ٤ ك ؼب تآ ٥ ض ع فل ب ٤ ذ- ؼتشؽ تش س ٤ ؼ ٥ ض تالؽ ثشخ ٣ و س ب دس دػت ٥ بث ٣ ث ػالط ب ٢ ػالط ب ٢ 1 وتبس ر ٣ ٤ ب ث ب ث ت ج ٥ ش ادث ٥ بت عم ق خ ػالط 2 غ ٥ ش ت بسف اص ر ا ٣ اػت و رت ٣ ؿ د و سا جشد دفب ؿ ذ ث س رذ ٢ پ ٥ ٥ ش ٢ دس دػت سوبس ت ٥ ب ب ث ٤ ظ ٥ ش ب ٢ ؼ ظ ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا لشاس ٥ شد. صشا و ال ٥ ت ب ٢ ر ب ٣ دس ص ذ ٤ ػب اخ ٥ ش ب داد اػت و ٥ ش ا ٥ ذ ا ت بد ٢ ٣ ت ا ث ػبص ب ب ٢ ث ٥ ا ٣ ث ٤ ظ ػبص ب تغذ دس عف ك ظ ا ٥ ت داؿت. ص ب و ر تغ ٣ ٥ ت ػب سط ٤ ث خ ٣ كذا ثب ع ب ٤ ت ا وب ٢ ؿ سا ٢ ا ٥ ت ث ا ٤ شا اػال ٣ دس ػب 1359 تزب ص سط ٤ ك ٥ ٥ ؼت ٣ ث ج ب دس ر 33 س ص دس 12 ط ئ ٥ ػب ٥ الد ٢ 2006 ٥ ض ر 22 س ص ٥ شد غض دس 27 دػب جش ػب 2008 ٥ الد ٢ ض ٥ تزب ص ث شاق افغب ؼتب ت ػي ا ٤ بالت تغذ آ ش ٤ ىب د ٣ ٥ ثش ا ٤ اد ب اػت. اص ا ٤ س ا ٤ شا اػال ٣ ٣ ثب ٤ ؼت ث ا ىب بت اػت ذاد ب ٥ ش ب ٢ خ د تى ٥ و ذ. ث ٥ د ٥ ا ٢ دفب ؿ ذ ٣ ت ا ذ تش ٤ ؤحش ٤ سا جشد دفب ٣ دس ص ٥ ؿشا ٣ ٤ ثبؿذ. ص ب و مب س جش ٢ دس ا ٤ ثبس فش د ذ: د ٥ ب د ٥ بى ص س ئى اػت د ٥ بى اػت د ٥ بى خ ثى ٥ ؼت د ٥ بى ثذى اػت د ٥ بى رب ٥ ت اػت د ٥ بى غ ج ى ؿ ت سا ب ص س ب ثش اوخش شد ر ب اػت. دس ٤ ه ص ٥ د ٥ بئى خ ٥ ى ثب ٤ ذ شالت ث د خ ٥ ى ثب ٤ ذ ؿ ٥ بسا وشد ذثشا وشد ؿزب ب وشد. ىث ٥ ٥ ذ سفتبس ا ٤ ػشا د ٥ ب سا ثشاى ا ب خ دؿب ثشاى عشف خ دؿب ثشاى پت ٥ جب ى ع ب ٤ ت اص و پب ى بى سد تأ ٥٤ ذ خ دؿب ثشاى پش وشد ر ٥ ت بى و پب ىداسا ػش ب ٤ داسا ثضسي ىث ٥ ٥ ذ ص فزب ٤ ى دس د ٥ ب داسد اتفبق ىافتذ ا جت ص ٤ ش ب ٥ ه ؿ بس بى ت خب ى دس غ ٥. ر ج ذ اػ ك ظ سا 1 - Weapons of Mass Destruction. 2 - Unconventional Weapons.

35 29 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ىآ س ذ ص ٤ ش تبث ى ك ظ ىا ٤ ؼت ذ ثشاى ا ؼب ب ثش ٥ ش عك ا تجبسى لبئ ٥ ؼت ذ ص ٤ ش تبث ى عم ق ثش لشاس ٥ ٣ ش ذ ا تزب ص ذ تزب ص رض ػ ٥ بػت بى اك ى وبس ب ٢ ؿب اػت اد بى مبث ثب تزب ص ٣ و ذ دس ػ ٥ بػت بى خ دؿب دس سفتبس بى خ دؿب اص ى ؿ ٥ بى وخ ٥ ف اػتفبد ٣ و ذ ث ش ٥ ٣ ش ذ اص تش س اػتفبد ٣ و ذ ػبص ب بى تش س ٤ ؼت ث ر د ىآ س ذ ؿشوت بى تش س ٤ ؼت اػتخذا ٣ و ذ - و ا ٤ ب ص ٥ ض بى اهظ ا ش ص د ٥ بػت - دس شاق ؿ ب اؽ سا الع ٣ و ٥ ذ دس افغب ؼتب اؽ سا الع ٣ و ٥ ذ دس آ زب ب ٣٤ و و دتب سا ا ذاخت ا ذ ىث ٥ ٥ ذ تزب صى و ث و س ب ؿذ ا ٤ ب سا ىث ٥ ٥ ذ دس ٥ عب ٤ ه ب ش آسا ات و ٥ ذ ادو صد ثب ا فب بػت ىآ ٤ ذ دس مبث ص شد ب ش ٣ ؿ د ث ا سئ ٥ غ ر س فال و س ٤ ب فال و س ثب افىبس ى شد ثبصى ٣ و ذ فش ٤ ت ٣ د ذ اكال ج بى وبس ثش فش ٤ ت وبسى اػت. د ٥ ب ٤ ه ص ٥ د ٥ بئى اػت د ٥ بى جت ى ثش دس ثش فش ٤ ت ثش ص س مبثذاس... دس ا ٤ د ٥ ب خ ٥ ى ثب ٤ ذ ؿ ٥ بس ث د.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس فش ب ذ ب اسؿذ ب ٣ ا ت ب ٣ 1389/01/22( دس ا ٤ ساػتب آ بد ٣ دفب دس ثشاثش ا ٤ ص ٥ د ٥ ب ٣٤ سا ٥ ف ا ت دا ؼت دس ادا ث ٥ ب بت ؿب فش د ذ:»ا جت مبث ى ثب ا ٤ ص س ثب مبة ثى مبة ر سؽ كشفب غلش ٥ ؼت دس آ بد ى بى ب ى تش اص آ بد ى بى ب ى آ بد ى بى ى اػت آ بد ى بى س عى اػت لذست ض ٤ ه ت اػت ت ا ا ٤ ؼتبد ى ٤ ه تى اػت و ثت ا ذ دس مبث ا ٤ ت ذثبد ب ثب ٤ ؼتذ. ت ذثبد ىآ ٤ ذ ٣ زسد شص لذست داؿت ثبؿذ ىآ ٤ ذ ٣ زسد ا ٤ اػت و ثت ا ٤ ب ت ا دس مبث ا ٤ ت ذثبد ا ٤ ؼتبد. ى ث ب ب ٤ ى و فش ٣ س ٤ ضد ا ٤ اػت و ٣ ت ا ذ خ دؿب سا داس ذ ا ب ت ذثبد و دائ ى ٥ ؼت. ا ش ٤ ه تى صا ا خ دؽ سا غى وشد لذست ا ٤ ؼتبد ى ث خ دؽ

36 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 31 داد حجبت لذ خ دؽ سا تم ٤ ت وشد اص ا ٤ ت ذثبد ب ا ٤ فب ب وبسى ثش ىآ ٤ ذ ىآ ٤ ذ ٣ س ذ آ ب ٣ س ذ ا ٤ ت ٣ ب ذ.«) ب ( 7- ا ل زامات دافع هو شم نذ دس ر ب ثش اط ب ٣٤ 1 ا ش ص» ب ٣ د ت ب ب ث ٥ ا سا ث ػ ت شا ٣٤ ػ ق داد ض اخالق ىبس ٢ ك ظ ا ٥ ت ث ٥ ا ٣ تأو ٥ ذ ٣ و ذ دس 2 ؿشا ٣ ٤ ٥ ض س ٤ ىشد ا شا ٣٤ سا ج ب ٢ سفتبس خ د لشاس ٣ د ذ ب ث ٥ ا سا ث ػ ت ثغشا ر بص ٣ وب ذ.«) زشد 21( 1386: اص ا ٤ س د ت ب 3 ث ا ثبص ٤ شا خشد ذ دس شك ث ٥ ا ٣ ث س عف ك ٥ ب ت اص بف ا ٥ ت ٣ خ د ث ا تخبة ث تش ٤ ض ٤ س ٣ آ س ذ. ث ٣ تشد ٤ ذ س ٤ ىشد دفب ؿ ذ ث تش ٤ ض ٤ ثشا ٢ ك ٥ ب ت اص بف ا ٥ ت ٣ غؼ ة ٣ ؿ د. صشا و ثب ا تخبة ض ٤ دفب ؿ ذ ػجت ٣ ؿ د و ث ت بػت سفتبس ب ػ ٥ بػت ب او ؾ ب ٢ د ت ب سفتبس ػ ٥ بػت او ؾ بػج ٣ دس لجب آ د ت ت ٥ ا ب ؿ د. ثش ا ٤ ج ب استمب ٢ ت ا تشو ٥ ج ٣ شف ٥ ت ؿ ذ اص دفب ؤ ف ب ٢ هش س ٢ ا ش ص دس 4 ػ ٥ بػت ث ٥ ا غؼ ة ٣ ؿ د. شف ٥ ت ت ا تشو ٥ ج ٣ دفب ؿ ذ دس ا تضاد آ ٥ خت ٣ لذست ش لذست ػخت ث دػت ٣ ت ا ث "دفب ا ٥ ب ػبص" ٥ ض ٤ بد وشد. ك ست ٣ آ ٤ ذ. دس ر ا ثش ٢ ش تالؽ عشوت ٣ و ث ٥ د ٥ اص دفب ؿ ذ ٣ خ ا ذ ثشا ٢ سػ ٥ ذ ث ذف ٣ پز ٤ شد ثب ٤ ذ ت ا ثب ا ضا بت ٣ ثبؿذ. ثذ تشد ٤ ذ دفب ؿ ذ ٥ ض اص ا ٤ لب ذ ؼتخ ب ٥ ؼت ب ذ عشوت ب تالؽ ب ث ا ضا بت ٣ ٥ بص ذ اػت تب ثت ا ذ ث 1 - Integration 2 - Disintegration 3 - Rational Actors 4 - International Politics

37 30 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ت ٥ ز ١ ة ثشػذ ث ٥ د ٥ دػت ٤ بفت ث ا ضا بت الص ٢ دفب ؿ ذ اػت ثذ ت ر ث آ ب دفب دفب ؿ ذ خ ا ذ ث د. ثب شؽ ث تذاث ٥ ش ػخ ب س د ب ٢ مب س جش ٢ ثشخ ٣ اص تش ٤ ا ضا بت دفب ؿ ذ سا ٣ ت ا ث ؿشط ص ٤ ش ب ثشد استحکام هع یت ایواى دس ش مب س جش ٢ ٤ ى ٣ اص تش ٤ ا ضا بت دس دفب ؿ ذ ر د ا ٤ ب ت و ث خذا اػت. ا ٤ ب ساث غى ٥ ش ٢ دس ٣ اػت و ا ؼب ثب ج د خ د ثشلشاس ٣ ػبصد تب ث آ ض و رت سهب ٤ ت خذا ذ اػت دػت ٤ بثذ. ت ب ا ب ٥ ى پؼ ذ ٤ ذ ا ؼب اص ا ٤ ب وب أ ٥ ٣ شد. ش ص ا ٤ ب ا تمبد ا ؼب ث خذا ذ تجبسن ت ب ٣ ث ٥ تش غى تش ثبؿذ سفتبس ٥ ه ؿب ٤ ؼت ا ٥ ض ت ا ذ ٤ ؾ دس ثشاثش دؿ ص ٤ بدتش ٣ ؿ د. دس ا ٤ ثبس مب س جش ٢ فش د ذ:»دس ر ثذس دؿ ب پ ٥ غ جش ذ ؿب ص ذ ثشاثش ؼ ب ب ػالط تز ٥ ضات ؿب ص ذ ٤ ثشاثش ؼ ب ب پ ا ىب بت ؿب ص ذ ٤ ثشاثش ؼ ب ب ث د ا ب ؼ ب ب پ ٥ ش ص ؿذ ذ صشا ش پ ٥ ش صى ث ص س ثبص ٥ ؼت ث ؿ ٥ ش ٥ ؼت ث پ ٥ ؼت ث التذاس ب شى ٥ ؼت پ ٥ ش صى ث ا ٤ ب ٥ ؼت. پ ٥ ش صى اثؼت ى ث ٤ ه التذاسى اػت و آ التذاس اص پ اص ا ىب بدى اص ػالط ات ى عبك ٣ ؿ د اص ا تمبد ث ؿ بدت ا ٤ ب ث ا ٤ خبس ثب س ث ا ٤ ى ا ؼب لتى ا ٤ خبس ٣ و ذ داسد ثب خذا ب ٣ و ذ بؿى ٣ ؿ د.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس خب اد بى ؿ ذا رب جبصا ل 1389/7/28(. ث بثشا ٤ ا ش ا ٤ لش دس ث ٥ ت ث ٤ ظ دس ٥ ش ب ٢ ؼ ظ دس عذ ا ال ر د داؿت ثبؿذ آ رب اص ا ٥ ت ثبال ٣٤ ثشخ سداس خ ا ذ ث د ش ض ص ث ٥ ب ب ث ػ ٢ آ ب د خ ا ذ ؿذ. آ ص ب و مب س جش ٢ فش د ذ:

38 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 32» بدا ى و ؿ ب ا ٤ ب تم ا كب ظ سا ثشاى خ دتب عف ىو ٥ ذ ت ب لذست خذا ت ب ا ٥ غ ج ٥ ت ت ب ا ىب بت ٤ ه ش ثش ض ٤ ذ دس اخت ٥ بس ؿ بػت. دس ٥ ذا ػبص ذ ى دس ٥ ذا ت ئ ى تج ٥ غبتى دس ٥ ذا جبسص ت بر فش ى دس ٥ ذا خ م ٥ بت شد دس ٥ ذا ثبص ٤ ه عشوت ب ى - و ا جت ثؼ ٥ بس ؼتج ذ اػت - دس ش ٥ ذا د ٤ ش ا ش دؿ ثب ى عز لذست ت اثضاس تج ٥ غبتى ثب ب ػبص ثشي ب ى اسد ؿ د... دس مبث ت ٥ ر ا ب ؤ خب اد بى ر ؿب اص ب ف ا ٤ ب ٥ ش غ ى خ ا ذ ت ا ؼت ثى ذ.«ؼؤ ال ػپب پبػذاسا ا مالة اػال ى 1374/06/29( )ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس ثب فش ب ذ ب س ض ساص پ ٥ ش ص ٢ ر ا ب عضة اهلل ج ب دس ثشاثش سط ٤ ب ش اػشا ٥٤ سا ث ا ؿب ذ خب ٣ اص داؿت ر د ا ٤ ب زب ذت دس سا خذا دا ؼت فش د ذ:»٤ ه ذ ر ا ثب ػالط ا ٤ ب ثذ ثشخ سداسى اص تز ٥ ضات پ ٥ ض ٥ ذ پ ٥ شفت دس ج ب وبسى سا ا زب داد ذ و ىش بى ز ض شثى ت ا ؼت ث د ذ آ سا ا زب د ذ ٤ ى ثش استؾ تب د ذا ؼ ظ ث اثضاس بى پ ٥ ض ٥ ذ ى اػشائ ٥ فبئك آ ذ ذ ا ٤ سا ثش پ ٥ ب ى آ ب ؿت ذ. ا ٤ ب ات داؿت ذ تب ه بى پ ٥ شفت داؿت ذ اپ ٥ ب بى ف ق ذس داؿت ذ ثب ػالط ا ٤ ب ثب ا ت بد ث فغ ثب تى ٥ ث لذست فبئم ى ا ى اص اػ غ ى اثتذا ٤ ى خ دؿب ب اػتفبد ٤ ى سا وشد ذ و ٤ ه ىش ز ض ث ػالط ذس ىت ا ؼت دس مبث آ ب تبة مب ت ث ٥ ب سد.«)ث ٥ ب بت دس شاػ تشن دا ؾآ خت ى دا ز ٤ ب دا ب بى ػ ب ى استؾ ر سى اػال ى ا ٤ شا 1383/07/22 ( 2-7- تعویق بصیرت ثل ٥ شت ؿ ٥ بس ٢ الص دفب ؿ ذ اػت. ش ص هش ٤ ت ؿ ٥ بس ٢ ص ٤ شو ٣ ثبالتش ثبؿذ ا ٥ ت آسا ؾ ص ٥ شتش خ ا ذ ث د. ث بثشا ٤ ٤ ى ٣ اص ا ضا بت دفب ؿ ذ دس ع ص ػخت ث ٤ ظ دس ع ص ش ص ٤ شو ٣ ؿ ٥ بس ٢ ثش شفت اص ا ٤ ب اػت و ب

39 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهی داف ع ی امام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( سا دس ثشاثش ىش عم دؿ ب ث ٥ خ ا ذ وشد. ص ٤ شا ا ش دس و بس ا ٤ ب ث خذا ثل ٥ شت طسف ش ٢ ر د داؿت ثبؿذ ٣ ت ا شط ب م ب ٢ فش ٤ ت وبسا دؿ سا ؿ بػب ٣٤ وشد ال ٥ ت ب سا خ ة تخ ٥ ق داد اص سا كشاى ؼتم ٥ غشف ذ. مب س جش ٢ دس ا ٤ خل ف فش د ذ:»دؿ پ ٥ ض ٥ ذ اػت دس ار ثب ا مالة ت ا ٤ شا ش صا ىو ذ. غب جب جبع دؿ ى ىپ ؿذ ث ى ثب ص ش ى فبق د س ٤ ى فش ٤ ت تج ٥ غبت ؿب ٤ پشاو ى ا ٤ زبد د ؼشدى ص ذ وشد ا ٥ ض بى ب ل ى تبس ٤ خى فشل ٤ ى ر ىآ ٤ ذ. ث ٥ خب ش ثب دؿ ثب ٤ ذ ؿ ٥ بسا ثشخ سد وشد... ا ش شد ؿ ٥ بس جبؿ ذ ب ثال ٤ ى ثش ػشؿب خ ا ذ آ ذ و ثش ػش شد ؼ ب دس د س ى ا ب عؼ ) ( ث وى اص د س بى د ٤ ش آ ذ. دس آ ص ب ص شد ؿ ٥ بس آ ب ج د ذ رش ٤ ب عك ؿىؼت خ سد... ل ٥ ت ب سا ث دسػتى دسن و ٥ ذ«)ػخ شا ى دس شاػ ث ٥ ت ر وخ ٥ شى اص ب ٤ ش شة خ صػتب شد زف آثبد 1368/03/19( ا ش ص پ ٥ ض ٥ ذ ؿذ ت ئ ب م ب ٢ دؿ ب دس لش عبهش ث ا ٢ اػت و دس ثشخ ٣ اسد خ اف دس تخ ٥ ق دل ٥ ك عك ثب دصبس شا ٣ اؿتجب ٣ ؿ ذ ا ب دسػت دس ص ٥ م عؼبػ ٣ اػت و ٥ بص ث ثل ٥ شت خ د سا ب ٣ د ذ. ث بثشا ٤ دس ا ٤ ساػتب ؿ بخت غ ب ٥ بص ب ٢ ص ب ثؼ ٥ بس هش س ٢ اػت. ص ٤ شا مب س جش ٢ فش د ذ:» ى ثشخى اص افشاد ز ب ا ٤ اػت: ثىا ٤ ب ٥ ؼت ذ ثىؿ ق ثى غجت ٥ ؼت ذ ا ب غ ؿ بع ٥ ؼت ذ. غ سا ثب ٤ ذ ؿ بخت ٥ بص سا ثب ٤ ذ دا ؼت. فشم ثفش ب ٥٤ ذ وؼب ى دس و ف د بؿب پش اص ا ٤ ب ث ا ب عؼ ٥ ث د ث ا ث ٥ ت غجت داؿت ذ ا ب ص ذ ب د ٤ شتش اسد ٥ ذا ؿذ ذ ؿب ث ؿ بدت سػ ٥ ذ ذ پ ٥ ؾ خذا أر س ذ ا ب وبسى و ثب ٤ ذ ثى ذ آ وبسى ج د و آ ب وشد ذ غ سا بخت ذ بؿ سا سا بخت ذ دس ص ب آ وبس سا ا زب ذاد ذ. ا ش وبسى و ت اث ٥ دس ذتى ث ذ اص

40 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 34 بؿ سا ا زب داد ذ دس ب س د ر بة ؼ ث و ف ا زب ٣ داد ذ ا هب م ٣ ؿذ ى ث د ع ادث ر س د ٤ شى عشوت ثى ذ. ؿ بػب ٣٤ غ ب ا زب وبس دس غ ى ٥ بص خ ٥ ى ص ٥ ض ى اػت.«)د ٤ ذاس ثب ا وب ٢ ؿ ساى ب ى تج ٥ غبت اػال ى )1388/10/29 ؿذ حاکویت تفکر بسیجی ثؼ ٥ ذ ت ج ٥ ش خ ٥ ٥ ٥ دس آ ١٤ ؿش ٤ ف ١ 1» ال ز ی أ ي ذ ک ت ص ش ت ال و ؤ ه يي» )ػ س ا فب آ ٤ 62( اػت و دس لب ت ؿزش ٥ ج دسخت ٣ ت ب س پش ح ش ر ش ثؼ ٥ ذ و ث ف ا فبع لذػ ٣ ا ب ب )س ( دس دا ٤ ش ا بسف ا مالة اػال ٣ رب ٢ شفت ص ب ٣ ث ر د آ ذ و اك ا مالة اػتمشاس ب ر س ٢ اػال ٣ دس شم ت ذ ٤ ذ لشاس داؿت ا ٤ ت ذ ٤ ذ ب غذ د دس شك ب ٢ ب ٣ ج د ث ى ت ذ ٤ ذ ب خ ش ب رب ج ث د. اص ا ٤ س عوشت ا ب )س ( ثب شاع ٣ ذ ٣ ث ب تفىش فش ثؼ ٥ ز ٣ ت ا ؼت ا ذ ت ئ ب ت ذ ٤ ذات دؿ سا دس ٥ بد ٤ خت ف خ خ ٣ و ذ. اص ا ٤ س ٤ ى ٣ اص ا ٣ و ٣ ت ا ذ دس دفب ؿ ذ اص آ ثشا ٢ ار ثب ت ذ ٤ ذ ب ٢ فشاس ٢ ب سد اػتفبد لشاس داد ر د فش تفىش ثؼ ٥ ز ٣ اػت:»تفىش ثؼ ٥ زى تشو ٥ جى اػت اص ا ٤ ب ٥ ك تالؽ خ لب ؿ ٥ بسى دس ؿ بخت دؿ زؿت ا ٤ خبس دس ثشاثش د ػت ا ٤ ؼتبد ى مب ت ؿزب ب خؼت ى بپز ٤ ش... ا ٤ اػت آ عم ٥ مت اال ٤ ى و ا ب ثضس اس ب ث خب ش آ ثؼ ٥ زى ث د سا افتخبس خ د ىدا ؼت.«)پ ٥ ب ث پ ز ٥ شد ب ٤ ى ثؼ ٥ ذ دا ز ٤ ى 1377/07/14(»فش ثؼ ٥ زى ٤ ى آ ز ى شفت ب س ؽ ب ؾ ب ٤ ى و ٣ ت ا ذ ز بى ٥ ى سا دس ت ث ر د ث ٥ ب سد و تو ٥ و ذ ى عشوت ؼتم ٥ پب ٤ ذاس اػال ى آ ت ثبؿ ذ. ا ٤ ٤ ه تفىش اػت دس ر ٥ ؼت دس خبسد دس ٥ ٥ ت ر د داسد. عشوت 1-»ا اػت و ت سا ثب لشت خ د ث ػ ٥ ؤ ب تأ ٥٤ ذ وشد«

41 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهی داف ع ی امام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ثؼ ٥ زى ػش ؿت ا ٤ شا سا ث ى ػش ؿت فشاتش اص ا ٤ شا سا تغ ٥٥ ش داد ت ٥٥ وشد. اص س ص ا ثؼ ٥ ز ٥ ب ا ب ب دس ٥ ذا بى ب ا مالة تب پ ٥ ش صى ا مالة تب پغ اص ا مالة عشوتى وشد ذ و ب ذ بس ؿذ ا ؿذ ٤ بد بس ت ا ٤ شا دس شك ى تبس ٤ خ ؿذ.«)ث ٥ ب بت س جش ا مالة دس د ٤ ذاس البس ٢ ثؼ ٥ ذ ػشاػش و س 06/09/1390 ( ثب ٤ ذ پز ٤ شفت و ا ٤ شا اػال ٣ دس ر رب ج لشاس داسد دسا ٤ ث ٥ مؾ ثؼ ٥ ز ٥ ب ثؼ ٥ بس پش س اػت. ص ٤ شا دس ؼ ٥ ش ا مالة اس دؿ ب ٣ ر د داؿت ذ و اص اثتذا تب عب عبهش ث ؿى ب ٢ خت ف دس لب ت ر ب ٣ التلبد ٢ ىالت ٣ سا ثشا ٢ ا ٤ و س ث ر د آ سد ا ذ و ت ب ٣ آ ب ثب تى ٥ ثش فش ثؼ ٥ ز ٣ ذ ٤ ش ٤ ت ؿذ ا ذ. دس ال ا ش فش س ع ٥ ثؼ ٥ ز ٣ دس رب عبو ثبؿذ ا ٥ ت رب ج تغمك خ ا ذ ٤ بفت. ص ٤ شا ا ب خب ا ٢ ) ذ ا ب ٣ ( فش د ذ:» ب دس ٥ ذا ر ا ش ثؼ ٥ ذ سا ذاؿت ٥ و ٥ ت ب ث د. دس د سا ث ذ اص پب ٤ ب ر ا ش ثؼ ٥ ذ ىث د ا ش ا ش ص جبؿذ و ٥ ت ا ٤ ا مالة ا ٤ ب ى عشوت بى ػبص ذ ى ا ٤ و س اػت... تب ص ب ى و ثشاى ا ٤ و س ا ٥ ت الص اػت تب لتى و ا ٤ و س ا ٤ ت ث ا ٥ ت اعت ٥ بد داسد - ٤ ى ٥ ص ٥ اعت ٥ بد ث ا ٥ ت ؼت - ث ٥ ش ى ثؼ ٥ ذ ث ا ٥ ض ى ثؼ ٥ زى ث ػبص ب ذ ى ثؼ ٥ زى ث ك ا ٤ ب ثؼ ٥ زى اعت ٥ بد ؼت.«)ث ٥ ب بت دس شاػ د ٤ ذاس ش وخ ٥ شى اص ػپب ٥ ب ثؼ ٥ ز ٥ ب دس ذ 1378/06/10 ( ا ٤ وال سا ٣ عوشت آلب عىب ٤ ت اص ا ٤ اػت و دفب ؿ ذ ص ب ٣ ك ست ارشا ٣٤ ث خ د خ ا ذ شفت و فش تفىش ثؼ ٥ ز ٣ دس رب عبو ٥ ت داؿت ثبؿذ. ص ٤ شا ثؼ ٥ ذ ش ك ا ٤ ب آ ب ٣ زب ذت آ بد ٣ وب ثشا ٢ ػشث ذ وشد و س ت اػت. ثؼ ٥ ذ جبست اػت اص ز ا ٢ و دس آ پبنتش ٤ ا ؼب ب فذاوبستش ٤ آ بد ث وبستش ٤ ر ا ب و س دس سا ا ذاف ب ٣ ا ٤ ت ثشا ٢ و ب

42 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 36 سػب ذ ا ٤ و س تشل ٣ ث ارت ب وشد ا ذ. ثؼ ٥ ذ ز ا ٢ سا و دؿ ب اػت ث ٥ بن د ػتب سا خب شر ٣ و ذ حفظ آهادگی ارتقای ت ا و ذى اى دفاعى عف آ بد ٣ استمب ٢ ت ا ذ ٢ ب ٢ دفب ٣ ٤ ه ب دس ت اص لذست اػت 1 و دس اػتشاتظ ٢ بكش اص آ ث ثبصداس ذ ٣ ت ج ٥ ش ٣ ؿ د. پش فؼ س و ٣.ر ٣. ب ؼت ٣ ٤ ى ٣ اص ص ش ب ٢ ث ب سؿت س اثي ث ٥ ا ثبصداس ذ ٣ سا ث ا ٤ ى ٣ اص اثضاس ب ٢ تالؽ د ت ثشا ٢ ف ر زاس ٢ ثش د ٤ شا ٣ دا ذ و اص ش ٤ ك آ تل ٥ ٥ ش ذ ب ٤ ه د ت ثب ت ذ ٤ ذ دؿ ب ثب م ث تالف ٣ دسكذد ر ٥ ش ٢ اص ثشخ ٣ ا ب آ ب ثش ٣ آ ٤ ذ ) ب ؼت ٣.)481 : 1376 ث ٣ تشد ٤ ذ داؿت است ٣ متذس 2 ز ض ث ذس تش ٤ اثضاس ب ػالط ب ٢ ؿ ذ و ٥ ف دفب اص عبو ٥ ت ا ٥ ت اػتمال ت ب ٥ ت اسه ٣ و س سا دس ثشاثش ش ت ذ ٤ ذ تزب ص ثش ذ داسد دس شك ر ب ٣ ال ٥ ت ٣ ثذ ٣ ٤ ا ىبس بپز ٤ ش اػت. صشا و تبو ٥ ش بد ث ٥ ا ٣ لذست ذ ث ٣ شف ٣ و ثت ا ذ اص ل دس ٥ ش ٢ خبك بت ؼ غب ر ٥ ش ٢ ب ٤ ذ ر د ذاسد. اص ا ٤ س ت ٥ ذ لذست دفب ٣ ٣ ٤ ت ٥ ت ٥ ذ ا جبؿت ػالط تز ٥ ضات ثشا ٢ تى ٥ ٥ ش ٢ ؼ ظ متذس ث س تأ ٥ ا ٥ ت دف تزب ص ت ج ٥ ػش رب ٢ خ د ب ذ تزب ص ٥ ض ثشلشاس ٢ ت اص ل ا ث ب ث دػت س لشآ ٣ )ػ س فش د ذ: ا فب آ ٤ 60( ٤ ه هش ست ارت بة بپز ٤ ش اػت. ص ب و مب س جش ٢»دس د ٥ ب ٣٤ و ص تأػفب تى ٥ ى ث لذست ػش ٥ ض اػ غ ٣ ت ا ذ دس استجبى ٥ ب ت ب و س ب ت ٥٥ و ذ ثبؿذ دس د ٥ ب ٣٤ و ل ذسا ى ثب داؿت ت بى پ الد ٤ 1 -Deterrence 2- دس ب ٣ ث ػالع ٣ ؿ ذ ا الق ٣ ؿ د و ثت ا ذ ثب ت شوض وب ثش س ٢ ٤ ه ذف خبف ث ٥ تش ٤ خؼبست سا ث آ و تش ٤ خؼبست سا ث ش ص ٥ ض رض ذف اسد ػبصد.) عؼب ا ذ ٤ آؿ ب پ ٥ ٥ ف 28(

43 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهی داف ع ی امام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ثخ ا ذ ػش ؿت ت ب سا دس دػت ث ٥ ش ذ دس د ٥ بى بدى - - آ تى اص آػ ٥ ت غف ٣ ب ذ و حبثت و ذ آ بد ى دفب اػت.«)ث ٥ ب بت س جش ا مالة فش ب ذ و ل ا دس دا ب افؼشى ا ب ى ) ٥ ا ؼ ال ( 1390/08/19( ا جت شاد اص ت ٥ ذ لذست ت ػ ث ص س ا ٤ زبد شاع عت ٥ ؼت ث ى شاد اص آ پ ٥ ٥ ش ٢ اص خ ٥ ب تزب ص ٢ اػت و ى اػت دس ػش ػب ٤ ش ٤ ثبؿذ ب اعتشا ٥ جت ٣ اػت و ث اػ آ بد ٣ دس د د ٤ شا ا ٤ زبد ٣ و ذ )ثشص ٣ 147(. 1384: خذا ذ ت ب پغ اص آ و دػت س آ بد ٣ ر ٣ سا ثب آ ٤ ؿش ٤ ف :» أ ع ذ ا ل ن ه ا ا س ت ط ع ت ن ه ي ق ه ي س تاط ا ل خ ي ل..«)ػ س ا فب آ ٤ ) 60 كبدس وشد دس ادا ٥ آ ٤ ت آ سا ٥ ض روش وشد فش د:»...ت ش ث ى ت ع ذ ا لل ع ذ ك ن :... تب ث ػیل آى دؿوي خذا دؿوي خ یؾ سا ثتشػب یذ!» ص ٤ شا لت ٣ دؿ ب ثذا ذ ؼ ب ب آ بد جبسص ا ذ ػالط تز ٥ ضات دفب ٣ سا دس اخت ٥ بس داس ذ تزب صا سا پبػخ د ذا ؿى ٣ د ذ الذا ث ت شم تزب ص ٣ و ذ. ثش ج ب ٢ ص ٥ تفىش لشآ ٣ اػت و دس ػ ذ ص ا ذاص 1404 دػت ٥ بث ٣ ث ا ٤ شا ٣ ا ؼتم پب ٤ ذاس ثب اػتفبد اص ػب ب ب ٢ ؿ ذ پ ٥ شفت تبو ٥ ذ ؿذ اػت. مب س جش ٢ ثب ت ر ثش ا ٤ ى ب و س ٢ ٣ خ ا ٥ ثؼبص ٤ و داسا ٢ خل ك ٥ بت ٣ ص :» ؼتم آصاد ثشخ سداس اص حش ت ا ٥ ت تذ ٤ ث ش ذ اص ٤ ت اخالق پ ٥ ش دس ؼبثم ى رب ى ٥ ثشى دس «)ث ٥ ب بت س جش ا مالة اػال ى دس د ٤ ذاس اػبت ٥ ذ دا ز ٤ ب دا ب بى ؿ ٥ شاص 1387/02/14( دس اثال ػ ٥ بػت ب ٢ و ٣ ثش ب پ ز ت ػ ) 1387/10/21 (»استمبء ت ا ذى بى دفب ى لذست ثبصداس ذ ى ث س دفب اص عبو ٥ ت ت ب ٥ ت اسهى بف ا ٥ ت ى مبث ؤحش ثب ت ذ ٤ ذ بى خبسرى ا ٤ زبد ت اص م اى«تأو ٥ ذ سا سد لشاس داد ا ذ. ث ٥ د ٥ ٤ ى ٣ اص ا ضا بت دفب ؿ ذ عف استمب ٢ آ بد ٣ ث ٢ ٥ دفب ٣ اػت. ا جت تم ٤ ت

44 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبت انذیشواهی داف ع ی امام 38 استمب ٢ ث ٥ دفب ٣ ٥ ش ٢ ب ٢ ؼ ظ ث ٥ ش ا ت ذ ٤ ذ ٢ ٥ ش ٥ و س ت ٣ ٥ ؼت ث ى ب ٣ ثشا ٢ لذست ثبصداس ذ ٣ اػت:»ر سى اػال ى ا ٤ شا ٥ ش بى ؼ ظ خ د سا ثشاى ت ذى تزب ص ث ٥ ش تى ٥ ش وؼى ىخ ا ذ. دس تبس ٤ خ و ٥ ش دس ص ب عب ؿ ب ثج ٥ ٥ ذ دس د ٥ ب اص ػبص ب بى ؼ ظ ثشاى ص ذف ب ٤ ى اػتفبد ىؿ د! ر سى اػال ى ا ٤ شا ٥ ش بى ؼ ظ خ د سا... دس ٥ ذا دفب اص اػتمال ى اص ذف بى االى ت ا ٤ شا اص ؿشف ى اص ٤ ت د ٤ ى ا ٤ ب ى ث وبس شفت اػت... ب ث ٥ ش و سى ث ٥ ش تى للذ تزب ص ذاس ٤... ا ب ٥ ش بى ؼ ظ ثب ٤ ذ پبث سوبة ثبؿ ذ. ب اثتذا و ذ ٥ ؼت ٥ ا ب ثب ٤ ذ ث ٥ ذاس ثبؿ ٥.«)ث ٥ ب بت دس شاػ ا بى ػشد ؿى دس دا ب افؼشى ا ب ى) ( )1378/08/ ش اخت دشوي ٤ ى ٣ د ٤ ش اص ا ضا بت دفب ؿ ذ دؿ ؿ بػ ٣ اػت. صشا و تب ث شص تفىش ٥ ضا لذست ت ا ب ٣٤ ػ ٥ بػت ب س ؽ ب تبوت ٥ ه ب ٢ دؿ ؿ بخت عبك د ت ب مبث جبسص ؤحش ثب آ ا ىب پز ٤ ش خ ا ذ ث د ث ى فم ٥ ت وب ٥ بث ٣ ٥ ض ث دػت خ ا ذ آ ذ. دس شك ج ٣ ٥ اص ص ب ٣ و آد ٣ دؿ خ د سا ؿ بخت ت ا ؼت ؼجت ث دف آ الذا ب ٤ ذ فم ٥ ت ث دػت آ سد اػت ٥ ٣ و دس ؿ بخت دؿ ت ف ٥ ك ث دػت ٥ ب سد هشث ب ٢ فشا ا ٣ خ سد اػت. ثشا ٢ خب ٥ و ا ؼب اص دؿ ٣ ثب ب ٥ ىش ة ار ت ت ا ؼت آ سا ؿ بػب ٣٤ ب ٤ ذ ث ساعت ٣ لبدس ؿذ آ سا اص ث ث ٥ خ ثشو ذ دف و ذ ا ب دس مبث ث د ٥ ذ ؿ بخت دؿ ٣ ث ب ػش ب تأػفب ض ب لشثب ٣ ب ٢ فشا ا ٣ دس ا ٤ شك داد ٣ د ذ. پ ٥ ب جش ىش اػال )ف( دس ا ٥ ت ض ؿ بخت دؿ ٣ فش ب ٤ ذ:

45 39 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی(»ا ال ا ى ا ع ق ل ال اس ع ث ذ ع ش ف س ت ف ا طاع ع ش ف ع ذ ف ع صا «)ثغبساال اس د 74 ف 181(»آ ب ثبؿ ٥ ذ! بل تش ٤ شد وؼ ٣ اػت و خذا ٤ ؾ سا ث بػذ اص ا پ ٥ ش ٢ و ذ دؿ ؾ سا ٥ ض ث بػذ آ ب بفش ب ٥ ؾ و ذ.«ا ٥ شا ؤ ب عوشت )٥ ٣ ا ؼال ( ٥ ض ؿ بخت دؿ سا س ض ث ٥ ؾ ٣ دا ذ ٣ فش ب ٤ ذ:» اع ل و ا ا ك ن ل ي ت ع ش ف ا الش ش ذ ح ت ي ت ع ش ف ا ال زی ت ش ك ل ي ت أ خ ز ا تويثاق ال ك تاب ح ت ي ت ع ش ف ا ال زی ق ض ل ي ت و س ك ا ت ح ت ي ت ع ش ف ا ال زی ث ز «. ) ذ ا جالغ خ ج 270( 147» ثذا ٥ ذ و ٥ ش ب عك سا خ ا ٥ ذ ؿ بخت رض آ ى تشنو ذ آ سا ث بػ ٥ ذ. ش ض ث پ ٥ ب لشآ فبداس خ ا ٥ ذ ث د ش آ ى پ ٥ ب ؿى ب سا ث بػ ٥ ذ ش ض ث لشآ ص ٣ ص ٥ ذ آ ى س ب و ذ آ سا ؿ بػب ٣٤ و ٥ ذ.«مب دس ب س جش ٢ ٤ ى ٣ اص ا ضا بت دفب ؿ ذ ؿ بخت دؿ ؿ شد ب ٢ ٣ ثبؿذ ٢ و دس بػجت ب ٢ ب ؿ بخت غ ث غ ا اف ب ؾ سا ث ت ا ٤ شا ؿضد ٣ و ذ. ص ب و دس بػجت ٣ فش د ذ: لشاس ب بى»دؿ سا دسػت ؿ بػبئى ثى ٥ ذ ذف بى دؿ سا وف ثى ٥ ذ اع ٥ ب ب ث دؿ آ ض ب ى و خ د ا ذا ذ ػش ثى ٥ ذ ثش اػبع ا شاعى وال ثى ٥ ذ دس ا ٤ شاعى وال عشوت و ٥ ذ. دس ستج بى مؾ ب سا ا ٤ فب ٣ و ذ.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس اػبت ٥ ذ دا ب ب 1388/06/08( تشد ٤ ذ ٢ ر د ذاسد و ثذ سكذ دل ٥ ك م ب خت ف فش ب ذ ب ثبال ا ٤ ؿ شد ب ٢ دؿ ا ىب پ ٥ ش ص ٢ دس وبسصاس ثب ٢ ر د خ ا ذ داؿت. ث ٥ د ٥ ت ب دس ك ست ؿ بخت ب ٥ ت ا ذاف ػب ٤ د ٤ ش كفبت دؿ اػت و ٣ ت ا دس ٤ بفت او ص ر ٣ سا ؿش خ ا ذ وشد اص ص ش ٤ م ٣ للذ هشث صد ث ب سا داسد. ا ٤ ص ٥ اػت و تأو ٥ ذ فش د ذ:

46 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 41»ثب ٤ ذ اث بد دؿ اث بد دؿ ى سا ثذا ٥ تب ثت ا ٥ ثش ا فبئك ث ٥ ب ٥٤. ا جت ب ذد ا ى داس ٤ و ه غ ٥ جى داس ٤ ثذ ؿه ا ٤ سا ا ؼب داسد ب ذ ٣ و ذ ى ب بدا ى و ؿ ٥ بسا آ ب ب دس ٥ ذا جبؿ ٥ تذث ٥ ش الص سا ث وبس جش ٤ و ه ا ى ث ػشا ب خ ا ذ آ ذ.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس ثب ا وب ٢ ز غ خجش ب س جش ٢ ث تبس ٤ خ 1388/07/02(»تذث ٥ ش ٤ ى آ ب ى اص آ ض و دس ثش ب ى دؿ اػت تل ٥ دسػت ثزب دس مبث ى ثب آ. دؿ ث ؿى بى خت فى ب ش ٣ ؿ د. ؿ ب ا ش ص الع و ٥ ذ دس مبث ت ا ٤ شا ب ر سى اػال ى ك ٥ ٥ ؼت ب ؼت ذ د ت آ ش ٤ ىب لشاس داسد ب ى جبع شي ٣ پ ؿ ذ ب ى جبع س ثب ٣ پ ؿ ذ ب ى ص ش ى خ خل ب ى خ دؿب سا ب ٣ د ذ ب ى ص ش ى فش ٤ ت شا ب ٣ د ذ ثب ٤ ذ ت ر ث د.«)ث ٥ ب بت دس ارت ب صائشا زب سا عش ش سه ٢ 1389/01/01( 6-7- حفظ اتحاد ا سجام ٤ ى ٣ د ٤ ش اص ا ضا بت دس دفب ؿ ذ عف اتغبد ا ؼزب شد ثب ؼئ ال ؼئ ٥ ثب ٤ ىذ ٤ ش اػت. لشآ وش ٤ ٣ فش ب ٤ ذ:» ا ع ت ص و ا ت ح ث ل ا لل ج و يعا ال ت ف ش ق ا«)ػ س آ شا آ ٤ 103(» ى ث س ٤ ؼ ب خذا =; لشآ اػال ش ػ ٥ عذت> ص ص ٥ ذ پشاو ذ ٤ ذ!«دس ػ س ا ٢ د ٤ ش آ ذ اػت:» أ ط يع ا ا لل س س ل ال ت اص ع ا ف ت ف ش ل ا ت ز ة س يح ك ن ا ص ث ش ا إ ى ا لل ه ع ا لص ات ش يي «)ػ س ا فب آ ٤ 46( «)فش ب ( خذا پ ٥ ب جشؽ سا ا ب ت ب ٥٤ ذ! ضا ) و ىؾ( ى ٥ ذ تب ػؼت ٤ ذ لذست ) ؿ وت( ؿ ب اص ٥ ب ش د! كجش اػتمب ت و ٥ ذ و خذا ذ ثب اػتمب ت و ذ ب اػت!«

47 ت 40 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( مب س جش ٢ ثب ا ب اص ا ذ ٤ لشآ ٣ عذت اتغبد سا س ض ساص فم ٥ ت ب ٢ ٤ لذست التذاس دا ؼت ثش تم ٤ ت آ تأو ٥ ذ وشد دس بػجت ٣ فش د ذ: عذت»ا ش ص س ض و س ؼئ ال ٥ ب اتغبد د ت ت عذت ا ٤ شا پ ٥ ش صى اػت... دس ٥ ذا ت ٥ ؿذ ى اص ػ ى دؿ ثبصى ى ٥ ذ. ا ٤ سا شالت ثبؿ ٥ ذ. شالت ثبؿ ذ ػ ٥ بػ ٥ شالت ثبؿ ذ ج بتى ب شالت ثبؿ ذ ر ا ب شالت ثبؿ ذ خ د ؼئ ٥ شالت ثبؿ ذ... دؿ شاعى ٣ و ذ. ت ٥ ذا ى و ا دسػت وشد ثبصى ى ٥ ذ ص ص ثجش ٤ ذ ص ثجبص ٤ ذ ث ف ا ػت. شاعى دؿ اػت ػ ٥ بػى ف بال ا ذاخت رب ث اػت با ٥ ذى ا ٤ زبد اػت اختالف ا ٤ زبد ض ى وشد خي اك ٥ اسصؽ بى اػال ى اػت. ا ٤ وبس ب م بى دؿ اػت ػش ش وشد ر ا ب ث ى ع غ ٤ بت غبف وشد آ ب اص عشوت ى ت ا ٤ شا... ا ٤ ب م بى دؿ اػت. ثب ٤ ذ شالت ث د. ثب ٤ ذ دس مبث ش وبسى و ث ا ٤ م ب ت ى ٣ ؿ د ا ٤ ؼتبد. عذت سا ثب ٤ ذ عف وشد.«)د ٤ ذاس ر ى اص دا ؾآ صا دا ز ٤ ب دس آػتب ى ػب ش ص ػ ٥ ضد آثب 1387/08/08( -7-7 ا توام ب پذاف ذغیرعاهل ا ضا د ٤ ش دس دفب ؿ ذ ا ٤ اػت و ثب ٤ ذ مبى آػ ٥ ت پز ٤ ش ٢ و ى اػت دؿ ث آ ب كذ ثض ذ سد ؿ بػب ٣٤ لشاس داد. ث ٥ د ٥ ثش ت ر ث»پذاف ذ 1 غ ٥ ش ب «تأو ٥ ذ ٣ ؿ د. پذاف ذ غ ٥ ش ب جبست اػت اص و ٥ الذا بت اعت ٥ ب ٣ ث غ ٥ ش اص اػتفبد اص ر افضاس تؼ ٥ غبت و ٤ ه و س ث س ث عذال سػب ذ تأح ٥ ش ٥ بت خل ب دؿ ث وبس ٥ ٣ شد ) عذ ٥ ٢ ب 19(. 1383: ث ػخ د ٤ ش پذاف ذ غ ٥ ش ب عفب ت دس ثشاثش ت بر ثذ اػتفبد اص ػالط دس ٥ ش ؿذ ؼتم ٥ اػت. 1 - Passive Defense

48 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 42 س ص تزبسة عبك اص ر ب ٢ زؿت خل كب ت ػب دفب مذع ر تغذ ٤ ٥ شاق )ر ا خ ٥ ذ فبسع( ر فت ا ٢ ػب ٤ بصد 1999 بت ٤ ؼال ٢ ٥ ر اخ ٥ ش ا ش ٤ ىب ا ٥ غ ٥ شاق ٤ ذ ا ٤ ش اػت و و س بر ثشا ٢ دس ؿىؼت اساد ت ت ا التلبد ٢ ب ٣ ػ ٥ بػ ٣ و س سد ت بر ثب اتخبر اػتشاتظ ٢ ا ذا 1 شاوض حم ت ر خ د سا كشف ث جبسا ا ذا شاوض ع ٥ بت ٣ عؼبع ٣ ب ٤ ذ ) عذ ٢ ٥ ب پ ٥ ٥ : 14(. اص ا ٤ س ا زب الذا بت دفب غ ٥ ش ب دس ر ب ٢ ب تمبس ا ش ص ٢ دس ر ت مبث ثب ت بر بت خل ب تم ٥ خؼبست بؿ ٣ اص ع الت ا ٣٤ ص ٣ ٥ دس ٤ ب ٣٤ و س بر ه ٣ ث ٥ بد ٢ اػت و ػ ت ؼتش آ ت ب ٣ ص ٤ شػبخت ب شاوض ع ٥ بت ٣ عؼبع ب ٣ غ ٥ ش ب ٣ ػ ٥ بػ ٣ استجب ٣ اكالت ٣ ٥ ش ث بدس فش د ب ب پ ب ص ٤ شػبخت ب ٢ غل الت و ٥ ذ ٢ ٥ ش پبال ٤ ب ب ٥ ش ب ب زت ب ٢ ثضسي ك ت ٣ شاوض ذا ٤ ت فش ب ذ ٣ ر ٥ ت شد ٣ و س سا دس ثش ٥ ٣ شد تب عذ ٢ و عف ا ٥ ت ٣ التلبد ٢ ؿىؼت بپز ٤ ش ٢ دس ر ث غ ص ٥ ش ٢ اثؼت ث ثش ب س ٤ ض ٢ ػب ب ذ ٣ رب ج دس ه ع ٥ بت ٣ دفب غ ٥ ش ب ٣ ثبؿذ ) ب : 13(. اص ا ٤ س ا ش و س ث ا ش پذاف ذ غ ٥ ش ب جبدست سصد رت ٣ ؿ د و دس ك ست ثش ص ش ت ذ ٤ ذ ه وب ؾ آػ ٥ ت پز ٤ ش ٢ خؼبسات اعت ب ٣ ث شاوض ع ٥ بت ٣ عؼبع التلبد ٢ ػ ٥ بػ ٣ ب ٣ استجب ٣... التذاس ضت خ د سا ث ب ٤ ؾ ث زاسد. ثش ج ب ٢ ص ٥ شؿ ٣ اػت و مب س جش ٢ «گؼتشؽ پذاف ذ غیشػبهل«سا ث ا ٤ ى ٣ اص ػ ٥ بػت ب ٢ و ٣ ثش ب پ ز ت ػ سد تبو ٥ ذ لشاس داد دس بػجت ٣ دس ساث ثب هش ست ت ر ؼئ ال ث ا ٤ ا ش ع ٥ بت ٣ فش د ذ: ذپ» ؿ د.«)فشاص ٢ اص ث ٥ ب بت س جش ا مالة 1382/2/9( اف ذ غیشػبهل ث ص ست ؿؼل ای ثل ذ 1 - Center of Gravity

49 43 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( 8-7- ت سع تعاهالت با کش ر ا ت ػ س اثي ثب و س ب ٤ ى ٣ د ٤ ش اص ا ضا بت ؤحش دس دفب ؿ ذ غؼ ة ٣ ؿ د. ص ٤ شا ت ػ س اثي ثب و س ب زش ث ا ٤ زبد حجبت ا ٥ ت خ ا ذ ؿذ. مب س جش ٢ ثب طسف ش ٢ ؿ ذا دسن ؿشا ٤ ي غ ٣ ٥ م ا ٢ ث ٥ ا ٣ س ذ ت ذ ٤ ذات ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ت ػ ىبس ٢ ثب و س ب ث ٤ ظ و س ب ٢ اػال ٣ و س ب ٢ م ٥ ض و س ب ٢ غ ٥ ش تخبك سا ثش اػبع اعتشا ا ت بد تمبث سد تأو ٥ ذ لشاس داد دس ا ٤ استجبى دس ٤ ى ٣ اص بػجت ب تأو ٥ ذ فش د ذ:»هب ث وؼبیگبى خ د احتشام هىگزاسین ؼشفذاس استجبؼبت ثشادسا صویوب ى ثب ک س بى وؼبی وچ یي ثب ک س بى ثشادس هؼلوبى ک س بى د ػت دس ایي ه ؽق ه بؼق دیگش ؼتین. هلت ایشاى قذست اقتذاس ت ا بیى خ د سا دس سا تعؼیف هلت ب ک س بى دیگش ث کبس خ ا ذ ثشد دس سا حفظ ه بفغ خ د ث کبس خ ا ذ ثشد ث فعل ت فیق ال ى دس ایي صهی قذستو ذا ػول خ ا ذ کشد.«)ث ٥ ب بت دس شاػ ت ف ٥ ز عى س ٤ بػت ر سى دوتش غ د اع ذى ظاد 1384/05/12(

50 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 44 هجیتن گی زی ٤ بفت ب ٢ تغم ٥ ك ب ٣ د ذو اصد ٤ ذ ب مب س جش ٢ ا ب خب ا ٢ ) ذ ا ب ٣ ( دفب كشفب اختلبف ث ت ذ ٤ ذ ب ٣ دؿ ذاسد ث ى ش ت ذ ٤ ذ ٢ و ث ؼ ب ب ث د ا اص التلبد ٢ ػ ٥ بػ ٣ ٤ ب فش ٣ دفب ارت اػت. ص ٤ شا دفب تالؿ ٣ اػت و ا ؼب دس ثشاثش ٤ ه ب ا زب ٣ د ذ عب ب ى اػت ٤ ه س ص ب ؼ غب ثبؿذ س ص د ٤ ش غ ٥ ش ؼ غب. ا ش ا ؼب ا ٤ ا سا خ ة ث بػذ دس ثشاثش آ ثب ص ٤ شو ٣ اػتفبد اص اثضاس بػت ث ػش ت او ؾ ب داد دس ٥ ش ؿذ آ ب سا اص ٥ ذا ث دس و ذ ا ٤ ٣ ؿ د دفب ؿ ذ. دس د ٤ ذ ب دفب ؿ ذ ب ش ثش ر ج ب ٢ ػخت ش اػت و الذا بت تل ٥ ٥ ش ٢ ب ٢ شث ى ث آ ثب اتىب ث ا ال بت كغ ٥ ظ دل ٥ ك ث ل س ع ٥ ر بد ٢ ا زب ٣ ؿ د. ت ٥ ز ١ اػتفبد اص دفب ؿ ذ ر ٥ ش ٢ اص آػ ٥ ت ب ٣٤ اػت و دس احش ث وبس ٥ ش ٢ غ ٥ ش ؿ ذا دفب ا ٤ زبد ٣ ؿ د. ال ثش آ ى ثب ارشا ٢ كغ ٥ ظ ث ل دفب ؿ ذ ت ب ٣ ت ا ا ٥ ت آسا ؾ سا ثب د س وشد اص ث ٥ ثشد خ ش ٤ ب ت ذ ٤ ذ دس رب ا ٤ زبد وشد ث ى ب ث ٥ ا سا ث ػ ت شا ٣٤ ػ ق داد. دس ال دفب ؿ ذ عف اػتمال ٤ ت و ذ ى ػ ٥ ى ا ضت ب ٤ ى ت سػ ٥ ذ ا ث آس ب ب تو ٥ و ذ ٠ حجبت ا ٥ ت دس ػ ظ م ر ب اػت. ثش ا ٤ اػبع سا جشد دفب ؿ ذ وبسآ ذتش ٤ ذ ا ثشا ٢ ػ ٥ ؼت دفب ٣ ر س ٢ اػال ٣ اػت و ٣ ت ا ذ ا ٥ ت افضا لذست ب و مب س جش ٢ فش د ذ: آفش ٤ ثب ج اػتغىب ب ؿ د. ص ٤ شا»اػتغىب ٤ ه ب ث ا ٤ ص ٥ ض بػت: ث ا ٤ ب ث لذست ت ا بئى ا ٤ ؼتبد ى ث ض ساػخ ث فش ٤ ت خ سد اص ا فب صشة ش ت بسفآ ٥ ضى و دس ٤ ه اسدى خ ٥ ى ساعت دس ثؼ ٥ بسى اص ثذ ثؼتب بى ػ ٥ بػى جبد ٣ ؿ د دس عب ى و دس پت ا ٤

51 45 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( ا فب ش ص ش ى خ غوتآ د آ وؼب ى لشاس داسد و ٥ ت بى ػ ء داس ذ. ب ٤ ؾ ا ى بؿبءا دس ص ب خ د ب دس ٥ ص ذ د ػب ثبس ب اتفبق افتبد ؼجت ث د ٤ شا ؼجت ث و س بى خت ف ؼجت ث خ د ب اسد ص ٤ بدى د ٤ ذ ٤. ؿ ذ ث د فش ٤ ت خ سد ا ت بد ث فغ داؿت ا ت بد ث خذاى ت ب داؿت لذست ا ٤ ؼتبد ى سا دس خ د تم ٤ ت وشد ثب س داؿت ث ا ٤ ى ٣ ت ا لذست ذ ث د ا ٤ ؼتبد ى وشد.«)ث ٥ ب بت دس د ٤ ذاس فش ب ذ ب اسؿذ ب ٣ ا ت ب ٣ 1389/01/22( ىت آ ى وبسثشد دفب ؿ ذ دس ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ث ض ر ج ٣ ٤ ب تزب ص ش ٢ ٣ ثبؿذ ص ٤ شا مب س جش ٢ فش د ذ:» ب ا تزب ص ث ٥ ش تى ٥ ش و سى ٥ ؼت ٥ ب ش ض الذا ث ر خ ٥ ٣ و ٥ - ت ا ٤ شا ا ٤ سا ث احجبت سػب ذ اػت - ا ب ب تى ؼت ٥ و ش تزب ص سا ث ى ش ت ذ ٤ ذ سا ثب اػت اسى ثب لذست وب پبػخ خ ا ٥ داد. ب تى ٥ ؼت ٥ و ث ٥ ٥ ت بؿب و ٥ لذست بى پ ؿب ى بدى و اص دس وش خ سد س ٤ ب خ سد ا ذ ت اػت اس پ الد ٤ ا ٤ شا سا ت ذ ٤ ذ و ذ. ب دس مبث ت ذ ٤ ذ ت ذ ٤ ذ ٣ و ٥. ش وؼى فىش تزب ص ث ر سى اػال ى ا ٤ شا دس خ ٥ اؽ خ س و ذ ثب ٤ ذ خ د سا آ بد ى دس ٤ بفت ػ ٥ ى بى غى ت بى پ الد ٤ و ذ... آ ش ٤ ىب ثذا ذ دػت ب ذ ب ؾ ثذا ذ ػ جب ؾ سط ٤ ك ٥ ٥ ؼتى دس ا ٤ م ثذا ذ پبػخ ت ا ٤ شا ث ش ت شهى ش تزب صى ث ى ش ت ذ ٤ ذى پبػخى خ ا ذ ث د و اص دس آ ب سا اص خ ا ذ پبؿ ٥ ذ تالؿى خ ا ذ وشد.«)ث ٥ ب بت س جش ا مالة فش ب ذ و ل ا دس دا ب افؼشى ا ب ى ) ٥ ا ؼ ال ( 1390/08/19( دس پب ٤ ب پ ٥ بد ٣ ؿ د ث س تغمك ا ٤ ذ دفب ؿ ذ ا ال ا ضا بت ارشا ٣٤ آ ؿ بػب ٣٤ ؿ د حب ٥ ب ػبختبس ػبص ب دفب ؿ ذ ب ٤ ف ؼئ ٥ ت ب ٢ ش ٤ ه اص شار ر ٤ شثي دس ػ ظ ب ٣ دػت سا ٣ ت ٥ اثال ؿ د.

52 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 46 فهرست منا ب ع 1. لشآ وش ٤ 2. آؿ ب) 1390 ( عؼب ا ذ ٤ دسآ ذ ٢ ثش لذست ؿ ذ ب بت ٣ ثشا ٢ ر س ٢ اػال ٣ ت شا ػؼ آ صؿ ٣ تغم ٥ مبت ٣ ك ب ٤ دفب ٣. 3. آلبثخ 1375(٣ ( ٣ فش ػ ٥ بػ ٣ ت شا شوض ا ال بت ذاسن ٣ ا ٤ شا. 4. ث 1388(٣ ٥ ( ذ ٢ لذست ش ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ت شا دا ب ا ب كبدق) (. 5. پ ساع ذ 1389(٢ ( عؼ ٥ لذست ش ػ ٥ بػت خبسر ٣ ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ت شا ث ػتب وتبة. 6. ثشص ٣ غ ذ 1384(٣ ( اػال اكب ت ر ٤ ب اكب ت ك ظ ز عم ف ٣ ؿ بس ػ ٣ ػ پب ٥٤ ض ص ؼتب. 7. تم ٣ صاد اوجش ٢ ٣ )1386( ل ا ٥ مشسات ر ك ظ دس اػال ل ص ض ذا ٤ ت 8. ر ٥ ذ ٢ غ ذعؼ 1380( ٥ ( جب ٣ تبس ٤ خ ا ذ ٤ ب ٣ دس ا ٤ شا ت شا دا ىذ فش ب ذ ٣ دت ب ا ب عؼ ٥ ) (. 9. خب ا ٢ ػ ٥ ذ 1379(٣ ( ار ث االػتفتبئبت ت شا ػبص ب تج ٥ غبت اػال ٣ س ا 10. ػجغب 1374(٣ ( ر فش فش اثذ ٤ ت: تزض ٤ تغ ٥ وب ٣ اص ص ذ ب ٣ پ ٥ ب جش)ف( د 2 ل دفتش تج ٥ غبت اػال ٣. 11. ػ ٥ بط) 1365 ( اع ذ فش ثضسي رب ٤ شث ٣ ث فبسػ ٣ ت شا ا تبسات

53 47 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای )مذظلوالعا ل ی( اػال س د. 12. ؿ ٥ ذ 1382(٢ ( ػ ٥ ذر فش تبس ٤ خ تغ ٣ ٥ اػال ت شا شوض ش دا ب ٣. 13. ه ٥ ب ٣٤ ث ٥ ذ 1380(٣ ( غ ذسهب عم ق ر )عم ق ث ٥ ا خبك بت ؼ غب ( ت شا دا ب ال. 14. جب جب ٣٤ ػ ٥ ذ غ ذ عؼ ٥ تفؼ ٥ ش ا ٥ ضا تشر غ ذثبلش ػ ٢ ذا ٣ ل دفتش ا تبسات اػال ٣ ث ٣ تب. 15. ب ) 1373 ( جذا شع ب ث ٥ بد ب ٢ ػ ٥ بػت ت شا ش ٣. 16. ؼ ش 1391(٢ ( غ د آلب ٣٤ اع ذ ا ٤ ظ ٣ ب ٢ ػ ٥ بػت دفب ٣ ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا ب دفب ؽ ٥ ذ) 1362 ( عؼ فش فبسػ ٣ ت شا ا ٥ شوج ٥ ش. 18. ٥ ذص زب 1383(٣ ا ف( جبػ ٣ فم ػ ٥ بػ ٣ د 5 :عم ق ل ا ذ خبك بت ؼ غب دس ع ص ر بد اػال ٣ عم ق ث ٥ ا اػال ت شا ا ٥ ش وج ٥ ش. 19. ٥ ذص زب 1383(٣ ة( جبػ ٣ فم ػ ٥ بػ ٣ د 6 :اك مشسات عبو ثش خبك بت ؼ غب ت شا ا ٥ ش وج ٥ ش. 20. ف ٥ ش صآثبد 1391(٢ ( ػ ٥ ذعؼ ا ٥ ت پب ٤ ذاس دس اػال بة غ ذ ٢ )ف( ت شا دا ب دفب ٣. 21. پظ ) 1387 ( غ د سهب ر س ٢ اػال ٣ لذست ش ت شا ش ؿبدا. 22. تم 1391(٣ ( اثشا ٥ پبص ض ب ارالػ ١٥ ؿ ٥ ىب تغ دس سا جشد ا ٥ ت ٣ بت دس ػب ب ٢ فل ب سا جشد دفب ٣ ػب د ؿ بس 38 تبثؼتب. 23. زشد) 1386 ( غؼ تبح ٥ ش ا مالة اػال ٣ ثش ػ ٥ بػت ث ٥ ا ت شا شوض اػ بد ا مالة اػال ٣. 24. ػ ٢ خ ٣ ٥ ػ ٥ ذس ط اهلل كغ ٥ ف س) 22 ر ذ ٢ ( ت شا شوض ذاسن فش ٣

54 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتانذیشواهیداف ع یامام خامنوای)مذظلوالعا ل ی( 48 ا مالة اػال ٣ ث ٣ تب عذ ٥ ٢ ب) 1383 ( ر فش دفب غ ٥ ش ب ت شا ا تبسات دا ب ا ب عؼ ٥ ) (. ل س 1378(٢ ( ر اد ا دفب ؿشا ٤ ي رذ ٤ ذ ث ٥ ا ٣ ز مبالت ػ ٥ ش ٢ دس ا ذ ٤ ب ٢ دفب ٣ ا ب خ ٣ ٥ )س ( د 1 ت شا ا تبسات دفب..27 ب 1387(٢ ( ر صف لذست ش اثضاس ب ٢ فم ٥ ت دس ػ ٥ بػت ث ٥ ا تشر ػ ٥ ذ غؼ س عب ٣ ش ٢ ر ا فمبس ٢ ت شا دا ب ا ب كبدق) ( ذا جالغ تشر غ ذ دؿت 1379(٣ ( ت شا ص ذ. ب ؼت 1376(٣ ( و ٣.ر ٣. جب ٣ تغ ٥ ػ ٥ بػت ث ٥ ا تشر ث شا ؼتم ٣ ٥ ؼ د بس ػش ٢ ت شا ا تبسات صاست ا س خبسر. 30. Bledsoe(1987), Robert L. and Boczek, Boleslaw A, The International Law Dictionary, ABC-CLIO, Santa Barbara California, Oxford, England. 31. Henry Campbell(1968), Black Law Dictionary, St. Paul, Mina: West Publishing. 32. Dinstein, Yoarm(1988),War, Aggression and self Defence, Cambridge Grotious Publications Limited. 33. Sharp Gene(2005), the Waging Nonviolent Struggle, Boston, Extending Horizons books

55 کالبذ شکافی هفهوم دفاع هوشونذ و هؤلفههای آى دس آساء و انذیشههای هقام هؼظن سهبشی 1 رحمان لطفی مرزناکی 2 ناصر حکمت نژاد 3 ابوالقاسم باباتبار چکیده ث ٦ ٣ اه ٥ ؿىبؿ ث ٦ ق ٢ بی ای تبؿ ی ؿك بث ت ٨ بر ا ت ٣ ا ٣ ی ٠ ت ٤ یلی ٦ ام آ ؿك ف ٠٧ تجبؿك ی ٤ ؿ ای ٠ ا ت ٧ ز ٤ ی ٦ كػ ؿ ٧ ٣ ل ٧٣ ی ؿك بث ؿىبؿ ٢٢. ؿىبؿ ی ا ل ىغلی ا ت ٦ ام رب ١ ت ؽا ١٣ ؿك ٤ ر ٤ ؿات ث ٦ ٣ ؿیق ٦ عیبت لاك ؿاؿ ٥ ٥ تب ثت ٤ ا ٢١ ؽ ٤ ؿ اؿا ٦ ؿ ٢٧. ١ ت ٦ ٨ ؿك ٤ كؿ ؿىبؿ آ ا ت ٦ ؿا»ؿىبؿ«ثل ٤ حبثت ٣ ؽب ی ا بك ٥ ١ اكؿ ٧ یش ٣ اكتجبط فاتی ٣ ب ٤٧ ی ثی ٠ ؿا ٣ ٤ ؿىبؿ ؿك یب ١ ی ت. ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ ای ٦ ٢ ؿىبؿ ؿك بث ت ٨ بر ق ٢ ی یؿ ٧ ث ٢ بثلای ٠ ٤ ؿىبؿ ث ت ٦ ث ٦ ٤١ ؿ ت ٨ بر تيب ٣ ت ؽ ٤ ا ٧ ث ٤ ؿ. ؿك ای ٠ یب ریتلی ٠ ٤١ ؿ ؿىبؿ ؿىبؿ ٢ ٤٧ یثب. 1- كى ؿا ١ ب ٥ ب ا تل R-lotfi20@yahoo.com 2- ؿا ١ ز ٤ ی غ ؿ تلی ك ت ٦ غب قبت ٢ غ ٦ ای )اك ٣ پب( ؿا ١ ب ٥ ت ٨ لا hekmatnejad@ac.ut.ir 3- ىبكك ا تغ ی غ بك ٢ ب ی اك ك ت ٦ )ك ٣ كاثظ ثی ٠ ا ( ؿیپ ب ی ٢ تل ت یغبت ؿا ١ ب ٥ ب ا تل ت ٨ لا

56 ی مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 05 ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ غب ت ثبال ٣ ای ٠ ٤ ض ٤ ؿ ١ ؾب ٦ ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا )ث ٦ ؿ ی ب ٧ یت ا ال ی ٣ ا ت جبك تین ؽ ٤ ؿ( ام ث ٣ تأ یي ٤ كؿ ت ٨ بر ٦ ٧ رب ١ ج ٦ رج ٦٨ ا ت جبك ث ٦ ل لؿ ی یغب ثنك آ لی ب لاك لىت ٦ ٣ ا ل ٣ م ٥ ای ٠ ت ٨ بر ؿك مب ت ر ٢ ٢ ٤٧ اؿا ٦ ؿاكؿ ب ٦ عبضل تال ؿاكؿ ث ٦ ثلك ی ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ٣ إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی آ ام ؿی ب ١ اك ا ١ الة ١ ؾب ٣ ا ال ی یق ٢ ی ب قؾ ك ٧ جلی ثپلؿامؿ. غبث یبىت ٧٦ بی تغ ی عبضل إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بیی ص ٤ اتؾبف كا ٧ جلؿ ؿىبفی تل یجی ٤٧ یبكی ٣ ث یلت ١ جت ث ٦ غیظ ؽ ٤ ؿ ٢ ب ی ٣ ؿك ا ٧ اه ٣ ؽلىیت ٧ بی ؽ ٤ ؿ یلیبثی لفت ٣ ا ٢ ثبال ا ١ قغبه پقیلی ٣ تجی ت ٨ یات ث ٦ ىل ت ٧ ب تقب بم ١ ٥ ٣ إحل ثب ر ٨ ب اىنای ت ٤ ا ٢ ١ ی ٧ بی ف ی ت ٤ ٤٢ هی ٣ ت ٤ ق ٦ ؿك ٣ ما ؿیپ ب ی ىقب ٣ بكآ ؿك ىضبی زبمی ٣ ك ب ٦١ ای ٣ ا ت بؿ ب ٣ تی ث ٦ ف ٤٢ ا إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ ام ؿی ب ٥ ب قؾ ك ٧ جلی ٢ ب بیی ١. ياژ ای کلیدی: ؿىبؿ ٢ ٤٧ ر ٢ ٢ ٤٧ كت ٢ ٤٧ ب قؾ ك ٧ جلی. ٤٧ یبك مقدهم و طرح مساهل آ ی»ا ال ؽ ٤ ا ٧ ی اربم ٥ ث ٤ ؿ ر ٢ ام ٣ ٣ ا ا ت ب ی ت ٨ بر ی اثناك ٧ ب كا ا تيبؿ ٥ ١ ی ب ث ٦ ؽ ٤ ا ٧ ی ؿ ٧ ٣ لؿ ا ب ؿك ؿك ثلاثل ام ؿىبؿ ٧ ل ٦١٤ ؽ ٤ ؿ ب ت ٨ بر ا ا بت الم كا ا ١ زب یؿ ٧ ی.«) بیت پبیاكی ی 15 لؿاؿ 92(» ب قؾ ك ٧ جلی«ؿىبؿ یق ی ٢ ای تبؿ ی ؿك بث ت ٨ بر ٣ ا ٣ ی ٠ ت ٤ یلی ٦ ام آ ؿك ف ٠٧ ب پی ای ٠ ا ت ٧ ز ٤ ی ٦ كػ ؿ ٧ ٣ ل ٧٣ ی ؿك بث ؿىبؿ ٢٢. ثل ٧ ی ٠ ا بى بم ب ؿك بؿ ٥ ٤ ٢ ك 51 ای ٠ ع كا ث ٦ ٤ كت ىلؿی یب ر قی پقیلىت ٦ ا ت. ؿىبؿ ی ا ل ىغلی ا ت ٦ ام رب ١ ت ؽا ١٣ ؿك ٤ ر ٤ ؿات ث ٦ ٣ ؿیق ٦ لاك ؿاؿ ٥ ٥ تب ثت ٤ ا ٢١ ث ٦ عیبت ؽ ٤ ؿ اؿا ٦ ؿ ٢٧. ١ ت ٦ ٨ ؿك ٤ كؿ ؿىبؿ آ ا ت ٦ ؿا»ؿىبؿ«ثل ٤ حبثت ٣

57 05 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ؽب ی ا بك ٥ ١ اكؿ ٧ یش ٣ اكتجبط فاتی ٣ ب ٤٧ ی ثی ٠ ؿا ٣ ٤ ؿىبؿ ؿك یب ١ ی ت. ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ ای ٦ ٢ ؿىبؿ ؿك بث ت ٨ بر ق ٢ ی یؿ ٧ ث ٢ بثلای ٠ ٤ ؿىبؿ ث ت ٦ ث ٦ ٤١ ؿ ت ٨ بر تيب ٣ ت ؽ ٤ ا ٧ ث ٤ ؿ. ؿك ای ٠ یب ریتلی ٠ ٤١ ؿ ؿىبؿ ؿىبؿ ٢ ٤٧ یثب. ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ام ی ٣ اث ت ی ؽلیيی ثب يب ٧ ی ر ٢ ٢ ٤٧ ٣ كت ٢ ٤٧ ثلؽ ٤ كؿاك ا ت. ث ٢ بثلای ٠ ت ٤ ر ٦ ث ٦ ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ث ٣ ؿك ١ ؾل لىت ٠ يب ٧ ی ق ٤ ك ٣ بؽ ٧ بی ٧ ل ی ام آ ٨١ ب ثی ق ٢ ب ؽ ٤ ا ٧ ث ٤ ؿ. ث ٦ فجبكت ؿی ل ٣ تی غجت ام ؿىبؿ ٢ ٤٧ ی ٤ ؿ ؽ ٤ ؿ ٦ ؿىبؿ ی ق ٢ ی تأؽل كا ث ٦ ف ٠٧ تجبؿك ی ١ بی ث ٦ ای ٠ ق ٢ ی ٦ ا ٤ ال ؿىبؿ ؿك بث ر ٢ ٤ كت ی یلؿ ث ٢ بثلای ٠ ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ثب غج ي ٤٨ ر ٢ ٢ ٤٧ كا پی ام ؽ ٤ ؿ ث ٦ ٧ لا ٥ ؿا ت ٦ ا ت )ؿىبؿ ٢ ٤٧ تأؽل ام ر ٢ ٢ ٤٧ ا ت(. ٧ ی ٠ كاثغ ٦ ؿك ٤ كؿ كت ٢ ٤٧ ٣ ر ٢ ٢ ٤٧ ١ ین بؿ یثب یق ٢ ی ج ٢ بی ر ٢ ٢ ٤٧ ثلؽب ت ٦ ام ٤١ فی كت ؽب قل ٣ ه ث ٦ كت ٢ ٤٧ ثب ٣ یو ی ٧ بی ؾ ٤ ؽ ٤ ؿ ا ت ٦ ا ب ص ٢ ی ٠ ر ٢ ی كا ىلا ٧ بؽت ٦ ا ت)ر ٢ ٢ ٤٧ تأؽل ام كت ٢ ٤٧ ا ت(. ای ٠ كاثغ ٦ ؿك ٤ كؿ ا ٤١ اؿ ؿی ل ؿىبؿ یق ٢ ی ؿىبؿ ١ ل ؿىبؿ ١ ی ٦ ؾت ٣ ؿىبؿ ؾت ١ ین بؿ ا ت. قذرت سخت جنگ سخت دفاع سخت

58 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 05 ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ غب ت ثبال ٣ ای ٠ ٤ ض ٤ ؿ ١ ؾب ٦ ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا )ث ٦ ؿ ی ب ٧ یت ا ال ی ٣ ا ت جبك تین ؽ ٤ ؿ( ام ث ٣ تأ یي ؽ ٤ ؿ ٤ كؿ ت ٨ بر ٦ ٧ رب ١ ج ٦ رج ٦٨ ا ت جبك ث ٦ ل لؿ ی یغب ثنك آ لی ب لاك لىت ٦ ٣ ا ل ٣ م ٥ ای ٠ ت ٨ بر ؿك مب ت ر ٢ ٢ ٤٧ اؿا ٦ ؿاكؿ ب ٦ عبضل تال ؿاكؿ ث ٦ ثلك ی ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ٣ إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی آ ام ؿی ب ١ اك ا ١ الة ١ ؾب ٣ ا ال ی یق ٢ ی ب قؾ ك ٧ جلی ثپلؿامؿ. ؿك كا تبی پب ؾ ٤ یی ث ٦ ٤ ا ا ی بم ب ١ ٧ ی تغ ی عبضل ث ٦ لاك میل ا ت. اثتا ثلای ای ٦ ٢ ثت ٤ ا ١ ی ثلك ی ؿك تی ام ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ؿا ت ٦ ثب ی یثبی ت يب ٧ ی كت ٢ ٤٧ ٣ ر ٢ ٢ ٤٧ ث ٦ ؿك تی تجیی ٠ لؿ ١. پي ؿك ت ثق ث ٦ ٢ ٣ ب ٣ إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ ؿك آكاء ٣ ا ١ ی ٧٦ بی ب قؾ ك ٧ جلی ؽ ٤ ا ٧ ی پلؿاؽت ٣ ؿك پبیب ر ث ٢ ی ١ تیز ٦ یلی ٣ ثغج اكائ ٦ ؽ ٤ ا ٧. 1- قدرت هو شم ند ثلای تقلیو كت ٢ ٤٧ اثتا ثبی ث ٦ تقلیو كت پلؿاؽت. كت ت ٤ ا ١ بیی تأحیل قاكی ثل كىتبك ؿی لا ا ت ث ٦ ١ غ ٤ ی ٦ آ ١ ض ٦ یؽ ٤ ا ٧ ی اتيب ثیيت. ١ ت ٦ ٨ ؿك ٤ كؿ كت ٧ ب ٢١ ي ٤٨ ؿىبؿ آ ا ت ٦ ؿا كت ثل ٤ حبثت ٣ ؽب ی كر ٤ ؿ ١ یؿ ٧ ٧ یش ٣ اكتجبط فاتی ب ٤٧ ی ثی ٠ ؿا ٣ ٤ كت ٣ ر ٤ ؿ ١ اكؿ. ای ٠ ي ٤٨ ث ٦ ؿ ی ٤٧ یت م ی ٦٢ پل ٣ كؿ ٥ ا ؿك علی ٣ ث تل يت ب ٧ بی ١٤ ب ٤ رب ٧٦ بی تيب ٣ تی ثل ت ٠ لؿ ٥ ٣ ثل ی ب ٧ ب ٧ یجت ٧ بی ٣ ت ٤٢ فی ؿك یآی) غ ٨ ل ١ یب 5(. 1389:

59 ی 05 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ؿك ی عج ٦ ث ٢ ی كت ث ٦ ؿ ٣ ٤١ ؿ ؾت ١ ل ٣ ت ی ٤ ؿ. كت ؾت ث ٦ ق ٢ بی ا تيبؿ ٥ ام م ٣ ك یب ارجبك ثلای تأحیل قاكی ثل كىتبك ؿی لا ا ت)ا تيبؿ ٥ ام اثناك ٧ بی ١ ؾب ی ت ٨ ی ث ٦ ت ٢ جی ٦ ٣ پی ٨٢ بؿ پبؿا (. ؿك ای ٠ ی ٥٤ ام كت ثبی ام اثناك ٧ بی ق ٤ ك ث ٦ ٤١ فی ا تيبؿ ٥ ٤ ؿ تب ٤ اكؿ میل تغ یبث: 1( اجباس: ثبمؿا ت ٠ ی ام ا ١ زب بكی یب ٣ اؿاك بؽت ٠ ٣ ی ث ٦ ا ١ زب بكی ام علی ىینی ی. ؿك ای ٢ زب اكاؿ ٥ عله بث ؿؽی ١ ی ت ٣ ب ثب كت ارجبك ىینی ی ؿك كىتبك ا ٣ تنییل ایزبؿ ی ٢ ی. ارجبك غ تلی ٠ ٢ ج كت ا ت صلا ٦ ٧ یش نی ٦٢ ای ثلای ا ١ تؾبة ام ٤ ی عله بث ثب ی ١ ی قاكؿ. ا ی ای ٠ ٤١ ؿ ا تيبؿ ٥ ام كت ؾت ؿك پل ٧ نی ٦٢ ث ٤ ؿ م ٣ ؿ قك ث ٤ ؿ ٣ ؿ ی ١ ج ٤ ؿ آ ا ت. 2( تهذیذ: یق ٢ ی ثبمؿاك ١ ی ثلای تنییل ؿك نی ٧٦٢ بی ٤ كؿ ا ١ تؾبة ؿی لا. ای ٠ كت یت ٤ ا ١ ت ٨ ی ث ٦ آ یت ك ب ١ ث ٦ عله بث ثب ٣ یب عتی ت ٨ ی ث ٦ ثبمؿا ت ٠ ا ٣ ام ك ی ث ٦ ا ٧ اىی ٦ ؿك پی تغ آ ٨١ ب ت. ٧ ض ٢ ی ٠ یت ٤ ا ام ای ٠ كت ث ٦ ا ١ ام ٥ ارجبك ىینی ی پل ٧ نی ٦٢ ثلای ؿ ٣ ك ٧٥ بی م ب ١ ی ث ٢ تتلی ا تيبؿ ٥ لؿ ت ٨٢ ب الم ا ت عله بث ص ٢ ب ب كا كت ٢ ىل ٢ ٦ ب كا بؿك ث ٦ تغ ت ٨ یات ثا ١. ا ب ثبی ث ٦ ای ٠ ١ ت ٦ ت ٤ ر ٦ ؿا ت ٦ ای ٠ كت جت ٢ ی ثل اؿكا ؿی لا ا ت قا ١ یبم ٢ یلیت ؿ ی ١ بؿ ٧ بیی ا ت ٦ ای ٠ اؿكا كا یؿ ٢٧. ام آ ١ زب ٦ ای ٠ ٤١ ؿ ا ا بت ا ٤ ال ام ٤ ی عله بث ا ا بتی ؽ ب ٦١ ت ی ی ١٤ ٢ زل ث ٦ ثلا ١ یؾت ٠ ب ٣ ت ٧ ب ٣ ؿك ١ تیز ٦ اىنای ٧ نی ٧٦٢ ب ی ٤ ؿ. 3( ٢ ج ٤ كت ؾت آ ١ زبیی ا ت ٧ یش ٦١٤ ٦ ارجبك ىینی ی یب ت ٨ ی آ بك ٤ كت ١ ی یلؿ ث ٦ پیب ٧ بی ا ١ تؾبة ٧ ل ی ام نی ٧٦٢ بی ٤ ر ٤ ؿ ثلای عله بث ت لیظ ٣ ص ٢ ی ٠ ٣ ا ٤ ١ ؿ ی ٤ ؿ ٦ ای ٠ پیب ٧ ب پیب ٧ بی عجیقی ف ا ٣ ٧ ت ٢ ٦١ ای ٦ ٢ ٣ ا ٧ ٢ بی ؽ ب ٦١ ث ٦ ا ا بت ا ٣ ثب ٢. ؿك ای ٢ زب ٤١ فی تلى ایزبؿ ی ٤ ؿ ٦

60 ی ی ی ١ ب ی ی ی ی مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 05 ت ی ب ٢ أ آ عله اف ب ٢٢ ٥ كت ١ ی ت. ای ٠ كت ١ یبم ث ٦ ینا ١ ی ام افت بؿ ت بث ؿاكؿ قا ث یبك ت ی ث ٦ ٧ ٢ بی ق ت ٦ ؿ ٣ عله یثب. 4( طوغ: ای ٠ ٢ ج كت جت ٢ ی ثل یلیت ١ یبم ٧ ب ٣ ؽ ٤ ا ت ٧٦ بی عله بث ا ت. ث ٦ ای ٠ ٤ كت ٦ لص ٦ عله بث ٠ ا ت ٧ یش ب ٥ ٧ بكی ٣ ا ١ زب ٤ كؿ ٢ ١ ؾل ب كا رقة ٣ ل ٣ ؿ ١ ا ١ ا ب ثلای ك ی ث ٦ ٧ ىی ؽب ٣ یب پبؿا ی ٨ ؽ ٤ ؿ كا زج ٤ ك ث ٦ ا ١ زب ؽ ٤ ا ت ٧٦ بی ب یؿا ١. ای ٠ ٢ ج ؾت كت ت ی ثل اعالفبت ب ام ٣ ضقیت عله بث ٣ ینا ؿ تل ی ب ث ٦ ٢ بث غ ٤ ة ا ٣ ت ) غ ٨ ل ١ یب 8(. : 1389 آ یت ا ی ا تيبؿ ٥ ام كت ؾت آ ١ زب ت ٢ زل ٦ ث ٦ ایزبؿ ت ٢ يل ؿك عله بث ی ٤ ؿ. ت ٢ يل ایزبؿ ٥ ؿك پی اف ب كت ؾت یت ٤ ا ١ ٢ زل ث ٦ ثلا ١ یؾت ٦ ب ٣ ت ٣ ؿك ١ تیز ٦ تضقیو ت ٤ ا تأحیل قاكی ثل كىتبك ؿی لا ٤ ؿ. ثلف ي ؿك كت ١ ل ىلای ٢ تأحیل قاكی ثل كىتبك ؿی لا ثلای ت ١ تبیذ ؿ ؾ ٤ ا ٥ ام علی ٢ بث ؿی لی ٤ كت ی یلؿ. ر ٤ مه تغ ی ل آ لی بیی ثل ای ٠ ثب ٣ ك ا ت ٦ كت ١ ل ت ٤ ا ١ بیی ث تآ ٣ كؿ ؽ ٤ ا ت ٧٦ ب ام علی زق ٣ ة لؿ - ث ٦ ر یب ارجبك ٣ یب ا تیبم- ای ٠ ثب. ای ٠ بك ام علی رقاثیت ٧ بی ىل ٢٧ ی ای ٧٥ بی یب ی ٣ ب ت ٧ ب ٤ كت ی یلؿ. م ب ١ ی ٦ ب ت ٧ بی ب ؿك ص ؿی لا ل ٣ فیت ؿاكؿ كت ١ ل ب ت ٤ یت ٥ ا ت. ؿك ٣ ا م ب ١ ی ٦ ب ؿی لا كا ٣ اؿاك ی ٢ ی ٦ آ ١ ض ٦ ب ی- ؽ ٤ ا ٧ ی ثپقیل ١ ث ٣ ای ٦ ٢ ؿك ای ٠ كا ٥ ٧ نی ٦٢ میبؿی»ا تیبم ٣ ارجبك«له ٢ ی ؿك آ ٤ كت ب ام كت ١ ل ا تيبؿ ٥ لؿ ٥ ا )ی ٠ پو ٥٣ 22(. 1387: ٥٤ كت ثل پبی ٦ تجی ت بیالت ث ٦ ثل ٣ ؿاؿ ٧ ب ر یب ارجبك رقاثیت ا ت. ؿك ای ٠ یلؿ ٤ ض ٤ ؿ ٣ آ ث ٦ ٥٤ كت ثل پبی ٦ ا ٢ بؿ ؿی لا ثلای پیل ٣ ی یب ٤ اى ت ثب ٢٧ زبك ٧ ب ٨١ بؿ ٧ بیی ٣ ا ت ٦ كىتبك ؽ ٤ ا ت ٦ ٥ كا ت ٤ ی ی ٢٢. ای ٠ پیل ٣ ی ثی ام ٧ ل صین ٤٢ ط ث ٦ ؿكر ٦ ت بف ٢٢ ی اعالفبت ؿك ؿ تلى ا ت ٦ ی ثبمی ل ؿك ر ت ٣ ر ٤ ی ا ١ ت ب آ ا ت.)Nye,2004:15(

61 00 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ثب لا ی كی ٧٦ بی ١ ؾلی ثغج كت ١ ل كا یت ٤ ا ؿك ١ ؾلی ٦ لا ی ١ ین ر تز ٤ ٤ ١ ؿ. ١ ؾب ٣ ا قی ص ٨ ل ٥ ؿاؿ ١ ب ؿ ؿك ٧ و ١٤ ی ٣ اه ٥ ام لىت ٠ ل بی ٦ ؿاكی ٨١ ب ؿك پي پلؿ ٥ ربفث ٧٦ بی ؽب ٧ لی آ ث ٤ ؿ. ا ٣ قت ث ٤ ؿ ١ ؾب ل بی ٦ ؿاكی ثب ث ٨ ل ٥ یلی ام ای ٠ ربفث ٧٦ ب ا ا ث ٦ ت ٤ ی كت ی ٢ ٣ ثب ای ٠ ا ا ب ١ یلی ب ٣ ت ؿك ثلاثل ا ٧ اه ؽ ٤ ؿ ی ٤ ؿ. )فی ٤ ضی ٣ ا ب ی 106( 1390: قا كت ١ ل یب رقة ٤ ة ٣ اى بك ؿك یب ت ثی ٠ ا ٤ ض ٤ ؿ پل ا ٧ یتی ا ت ٦ ام ٢ بث ٨ آ ىل ٢٧ ف ٣ ى ٢ ب ٣ كی ٣ ف ٤ ا ١ ب غ ٤ ى ی ثب ٢.)Nye,2008:37( ؿك ز ٤ ؿ ثبی ثیب ؿا ت ٦ تيب ٣ ت ٧ بی ث ٢ یبؿی ٢ ی یب ٣ ر ٥٤ ؾت ١ ل ٣ كت ٣ ر ٤ ؿ ؿاكؿ ٦ ؿك فی ث ٦ آ ٨١ ب ا بك ٥ ی ٤ ؿ. ای ٠ تيب ٣ ت ٧ ب فجبكت ٢ ام: 1- ع ٤ م ٥ كت ١ ل ع ٤ م ٥ ارت بفی ىل ٢٧ ی ٣ یب ی ا ت ؿك عب ی ٦ ع ٤ م ٥ كت ؾت ا ٢ یتی- ١ ؾب ی یثب. اف ب 2- اف ب كت ١ ل پیضی ٥ ٣ غ ٤ پلؿام ف ٢٧ ی ١ ؾج ب ا ت ؿك عب ی ٦ كت ؾت فی ٢ ی ٣ ا قی ٣ غ ٤ ى ا ت ٣ یت ٤ ا آ كا ثب اكائ ٦ ثلؽی ام قیبك ٧ ب ا ١ ام ٥ یلی لؿ. 3- ك ٣ اف ب كت ؾت ا تيبؿ ٥ ام م ٣ ك ٣ ارجبك ا ت ؿك عب ی ٦ ؿك كت ١ ل ام ك ٣ ا بء ٣ ا ٢ بؿ ث ٨ ل ٥ یلی ی ٤ ؿ. 4-٧ ه ؿك اف ب كت ؾت تؾلیت ٣ عقه ىینی ی علیو ٣ ت له ٣ ا نب لم ی ٠ ا ت. ؿك عب ی ٦ ؿك ص ا ١ ام اف ب كت ١ ل ٧ ه تأحیل قاكی ثل ا ١ تؾبة ٧ ب ىلای ٢ ت ی یلی ٣ ا ٧٤ بی كىتبكی علیو ٣ ؿك ٨١ بیت ت ٤٧ یت ٧ بی ىل ٢٧ ی ا ت. 5- ي ٤٨ ا ٢ یت ؿك ك ٧ یبىت ٧ بی ١ ل اىناكا ٦١ ب ا ٢ یت اكم ٧ ب ٤٧ یت ٧ بی ٣ ارت بفی ا ت ؿك عب ی ٦ ای ٠ ي ٤٨ ؿك ك ٧ یبىت ٧ بی ؾتاىناكا ٦١ ث ٦ ق ٢ بی ١ ج ٤ ؿ ت ٨ ی ؽبكری ت ی ی لؿؿ.

62 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( لر ا ٢ یت ؿك ع ٤ م ٥ كت ؾت ؿ ٣ ت ٧ ب ٧ ت ٢ ؿك عب ی ٦ لر ا ٢ یت ؿك كت ١ ل غیظ ىل ٣ ی ٣ ىلا ی ) ٤٧ یت ٧ بی ىل ٣ ی ٣ ر ٨ ب ١ ی( ا ت. 7-٢ بث كت ١ ل ب ىل ٢٧ ایئ ٤ ٤ هی ف بی ٤٧ یت تبكیؾی... ٣ ا ت ؿك -8 عب ی ٢ بث ٦ كت ؾت ف تب تز ٨ ینات ١ ؾب ی ا ت. ثلؽ ٤ كؿاكی ام تز ٨ ینات ١ ؾب ی پی لىت ٦ یت ٤ ا ١ كت ١ ل ی ٤ ك كا اىنای ؿ ٧ ا ب ث ٦ ٤ كت ٣ پي ام اثلام ٣ بكث ت غیظ ٢ بث كت ١ ل.)ؽب قی ٣ لاؿ ا ب ماؿ ٥ رقيل 56( 1390: كت ١ ل ت ٤ ا ١ بیی تقیی ٠ ا ٤ ٣ یت ٧ ب ت ٣ كت ؾت ت ٤ ا ١ بیی تغ ی ؽ ٤ ا ت ٧٦ ب ت. 9- كت ؾت تبثقیت لا ت ؿك عب ی ٦ كت ١ ل بك ت غ ٤ ك ا ت. ك ٣ ی لؿ رقة لایب ٦١ كت ١ ل ٤ رت ی ٤ ؿ تب بك ت ت ٤ أ ثب كضبیت عب آی. كت ؾت ؿك پلت ٤ ت ٢ جی ٦ ٣ ت ٤ ی تجقیت ع ت ا ت ٦١ ٣ ام ؿكیض ٦ ا ١ یبؿ ام آ ٨١ ب ث ٨ ل ٥ یثلؿ. ٢ ؾل ا ١ زقاة ث ٦ ام ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ غب ت ثبال ٣ ك ٠ ٣ يب ٧ ی كت ؾت ١ ل ٣ كا ٥ ثلای تقلیو ي ٤٨ كت ٢ ٤٧ ٤ ٧ اك ی ٤ ؿ صلا ٦ ای ٠ ٤١ ؿ ام كت تل یجی ؽلیو ام إ ي ٧٦ بی كت ؾت ١ ل ٣ یثب. ا غالط» كت ٢ ٤٧ «١ ؾ تی ٠ ثبك ثلای ت ٤ ظ ٤ ما ١ ب ؿك ب ٦ ای ثب ٧ ی ٠ ف ٤٢ ا ٦ ؿك بكى 2004 ؿك ز ٦ ىبكی ٠ اىلم ث ٦ صبح ك ی غلط. ٣ ی ؿك ای ٠ ب ٦ ض ٠ ا ١ ت بؿ ام ك ٣ ی لؿ ٤١ غبىؾ ٦ بكا ؿك یب ت ؽبكری ایبالت تغ ٥ ث ٦ ؽ ٤ پي ام ع ٤ اؿث 11 پتب جل ٣ ك ٣ ی آ ٣ كؿ ث ٦ ا تيبؿ ٥ عا خلی ام كت ١ ؾب ی ٣ ی رب ١ ج ٦ لایی ؿك فل ٦ یب ت ثی ٠ ا ؽ ٤ ا تبك تزی ١ ؾل ؿك ای ٠ یب ت ٧ ب ٣ ثبم ت ث ٦ ای ٥ ثی ٠ ا لایی یجلا ٣ اكم ٧ بی ٤ كؿ ١ ؾل آ. ٣ ی ؿك ای ٠ ب ٦ ؿ ی الت پی تغ ٥ پي ام پتب جل 2001 آ ٥ ثلای ایبالت ث ٣٦ یو ٥ ؿك اىنب ١ تب ٣ فلا ىب ٦ لىت ٠ ؿ ٣ ت لؿا آ لی ب ام اكم ٧ بی ثی ٠ ا لایی یجلا یؿا ١ ) 131 nossel, :2004.)Suzanne

63 05 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٣ ی قت ث ٤ ؿ ٦ غیظ ری ث ٣٦ ر ٤ ؿ آ ٥ ؿك ب 2004 ثب ٣ یو ی ٧ بیی ص ٤ ١ ج ٤ ؿ ت ٧ ٢ بی ثی ٠ اثل كتی كت ١ بثلاثل ایبالت تغ ٥ تلى ایزبؿ ٥ پي ام 11 پتب جل ١ بكضبیتی ٧ ب ٣ ام ١ ؾب ی لی ؿ ٣ ت ث ٤ ىضبی یب ی ریی ثلای اكائ ٦ ربی نی ٢ ی ٤ ی ثلای یب ت ؽبكری ١٤٢ ی ىلا ٧ ٥ ا ت. ربی نی ٠ ى ٤ ٧ ب» ي ٤٨ كت ٢ ٤٧ «ا ت. ثل عج ای ٠ كا ٧ جلؿ ث ٦ ربی ت ی ٦ له ثل كت ؾت )اثناك ١ ؾب ی( ٣ یب كت ١ ل )رقة ٤ ة ٣ اى بك( ؿك ؿ تیبثی ث ٦ ا ٧ اه تل یجی ام آ ؿ ٣ ث ٦ ١ غ ٤ ی ٦ ت ٤ یت ١ یل ٣ ی ١ ؾب ی ٣ تل رقة ٤ ة ٣ اى بك ث ٦ ت اكم ٧ بی آ لی بیی ث ٦ ع ٤ ك ٧ ن ب ٣ ت ٤ أ ب ؿ ١ جب ؽ ٤ ا ٢٧. پي ام ١ ب ر ٤ مه ١ بی ؿك ب ٦ ای ثب ف ٤٢ ا» ئ ٦ : اثل كتی ٢ ٤٧ تل«٦ ؿك ب ٥ ی 2007 ؿك ز ٦ ىبكی ٠ پب ی ث ٦ صبح ك ب ١ ث ٦ ای ٠ ي ٤٨ پلؿاؽت تب ؽ ٤ ا تبك تزی ١ ؾل ایبالت تغ ٥ ؿك كاثغ ٦ ؽ ٤ ؿ ثب ؿ ١ یب ٤ ؿ. ا ٣ ١ ین ؿك بث یب ت ٧ بی ؿ ٣ ت ث ٤ مثب ث ٦ ا ١ ت بؿ ی بی ٣ ام ١ ؾب ی لی له آ ؿك ر ٢ ف ی ٦ تل ٣ كی ا ١ ت بؿ ی ٢ :» ناك ٧ بی اعالفبتی ١ ب یؿ ٧ ٦ یب ت ٧ بی اتؾبفی ایبالت تغ ٥ ثی ام آ ٦ ١ تل ٣ كی كا ١ بث ٤ ؿ ٢ اىلاؿ ثی تلی كا ث ٦ ت آ ٤ ؿاؿ ٥ ا ت«. ١ بی ای ٠ ثبك ثب ا بك ٥ ث ٦ ي ٤٨ ی ٦ جال آ كا ؿك ا ٣ ای ؿ ٦٧ 1990 غلط لؿ ٥ ث ٤ ؿ یق ٢ ی كت ١ ل ؽ ٤ ا تبك تل یت آ ثب كت ؾت ؿك یب ت ؽبكری ایبالت تغ ٥ :»آ لی ب ثبی كت ؾت ١ ل ٣ كا ثب ٧ تل یت ٢ ٣ كتی ٢ ٤٧ ایزبؿ ١ بی ٧ ب ٢١ آ ١ ض ٦ ؿك ع ٤ ر ٢ لؿ ا ١ زب ؿاؿ.«ر ٤ مه ١ بی ؿك كاثغ ٦ ثب ف لؿ آ لی ب ؿك ؿ ٣ ك ٥ ر ٢ لؿ قت ا ت:»ثب ٣ ر ٤ ؿ ا تجب ٧ بت ث یبكی ٦ ؿك كا ٧ جلؿ ر ٢ لؿ ایبالت تغ ٥ ؿی ٥ ی ٤ ؿ ای ٠ كا ٧ جلؿ تل یجی ٢ ٤٧ ا ٦١ ام ؿ ٣ كت ؾت ١ ل ٣ ث ٤ ؿ. ١ یل ٣ ی ١ ؾب ی ایبالت تغ ٥ ب ١ تزب ٣ م ٤ ك ٣ ی ؿك عب ی ٦ ای ٧٥ ب ٣ يب ٧ ی آ لی بیی ١٤ ی كا ؿك ٣ كای پلؿ ٥ آ ٢٧ ی ٠ فك ٥ فك ٥ تضقیو لؿ. ؿك م ب ىل ٣ پب ی ؿی ٤ اك ثل ی ٠ ای ٠ ؿی ٤ اك ٦١

64 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 05 ت ٨٢ ب ثب ا تيبؿ ٥ ام ٤ اؿ ٢ يزل ٥ ٦ ث ٦ ٣ ی ٦ پت ٣ ث ٤ ٣ مك آ ٨١ بیی ىل ٣ كیؾت ٦ ام ١٤ ی ك ٣ ی لؿا ٥ ث ٤ ؿ ١.«)ؽل ی 94( 1388: ١ بی ؿك ربی ؿی ل ثل ا تيبؿ ٥ تل یجی ام ؿ ٣ كت ؾت ١ ل ٣ تأ ی ی ٣ كمؿ ٣ ت ٤ ر ٦ له ث ٦ ی ی ام آ ٨١ ب كا كا ٥ ع الت پی ك ٣ ی ٤ ك ١ یؿا ١. ٣ ی ثیب ی- ؿاكؿ:»ا جت ٦ كت ١ ل كا ٥ ع ٢ ب ت ت ب الت ١ ی ت. ث ٦ ١ ؾل یك ای ٠ ئ ٦ ٦ ك ٧ جل ؿی تبت ٤ ك ل ٥ ب ی ی ی ١٤ ای ث ٦ ت ب بی ىی ٧ بی ٧ ب ی ٣٤ ؿ فال ٢ ٦ ثب تأحیلی ؿك ثل ١ ب ٦ ت یغبتی ات ی ای ٠ ٤ ك ١ ا ت ٦ ثب. ٧ ض ٢ ی ٠ كت ١ ل ایبالت تغ ٥ ؿك ؿ ٦٧ ١ ت ٤ ا ١ ت 1990 اتغبؿ ٣ اكتجبط ثی ٠ ع ٤ ت عب جب ؿك اىنب ١ تب ٣ ل ٥٣ ا بف ٥ كا ث ٣ آ ٨١ ب كا ام ٧ را ٢ ٣ ؿك ٨١ بیت ای ٠ كت ؾت ١ ؾب ی آ لی ب ث ٤ ؿ ٦ ؿك 2001 ث ٦ ای ٠ اتغبؿ پبیب ؿاؿ. ثب ای ٠ ٦ ٧ ا ٧ اه ٣ یتلی خ ا ت لاك ؿ ٤ لا ی ع ٤ ث ل ٣ ت ٤ ق ٦ رب ق ٦ ١ ی رن ٣ آ ؿ ت ٦ ام ا ٧ اىی ٧ ت ٢ ١ ی- ٦ ت ٤ ا ثب م ٣ ك ا غ ٦ ث ٦ آ ٨١ ب ؿ تیبىت.«)ؽل ی : 94( ث ٢ بثلای ٠ ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ ف ل ٣ فیت ١ ب بكآ ی ٣ ا تيبؿ ٥ له ام كت ؾت ؿك ؿ ١ یبی ١٤٢ ی ام ی ٧ ض ٢ ی ٠ ٣ ٤ غ ٣ ؿیت ٧ بی كت ١ ل ام ٤ ی ؿی ل كت ٢ ٤٧ ام تل یت آ ؿ ٣ ت ٤ ی ٤ ؿ. 2- جنگ هو شم ند ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ تقلیو كت ٢ ٤٧ ؿك ت پی ی ٠ ٦ ب ٧ یتی تل یجی ام إ ي ٧٦ بی كت ؾت ١ ل ٣ ؿا ت یت ٤ ا ث ٦ كاعتی ي ٤٨ ر ٢ ٢ ٤٧ كا تجیی ٠ ٤ ١ ؿ. ر ٢ ٢ ٤٧ ؿك ٣ ا ر ٢ ی ا ت ٦ ؿك آ تل یجی ام اثناك ٧ ب ا تلاتوی ٧ ب ٣ تب تی ٧ بی ر ٢ ؾت ٣ ر ٢ ١ ل ت ٤ أ ب ٣ ث ٦ ع ٤ ك ٧ ن ب ث ٦ بك لىت ٦ ی ١٤. ث ٢ بثلای ٠ ٣ یو ی ا ی ر ٢ ٢ ٤٧ ث ٦ بك یلی ٦ ٧ ت ٤ ا ١ بیی ٧ بی ١ ؾب ی یب ی ا ت بؿی ارت بفی ٣ ىل ٢٧ ی ثلای بث ٦ ثب ؿ ٠ ا ت.

65 05 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ا لص ٦ ا ل ٣ م ٥ اكت ٧ ب تز ٨ ینات بىی ٣ پی لىت ٦ ثلای ت ؿاؿ ؿ ٣ ت ٧ ب ؿاك ١ ٣ ی ای ٠ تز ٨ ینات اثناك ٧ بی ٢ ب جی ثلای جبكم ٥ ثب ای ٧٥ ب ١ ی ت ٢. ا ل ٣ م ٥ پیل ٣ می ؿك ر ٢ ٣ اث ت ٦ ث ٦ رقة لؿ ب ثی ب ٦١ ث ٦ ٤ ی ؽ ٤ ؿ ٣ یبكی لؿ آ ١ ب ؿك ایزبؿ ؿ ٣ ت ٧ بیی ت ٤ ا ١ ب ٣ ت بی ث ٦ ؽ ٤ ؿ ا ت. ام عله ؿی ل ت ی ٦ له ث ٦ رقة ٤ ة ٣ اى بك ؿی ل لؿ ب ث ٣ ت ٤ ر ٦ ث ٦ ت ٤ یت ث ٢ ی ٦ ١ ؾب ی ١ ین ١ یت ٤ ا ١ فب بعقی ؿك ؿ تیبثی ث ٦ ا ٧ اه ؿك لایظ ١٤٢ ی ثب. ث ٢ بثلای ٠ ٤١ فی كا ٧ جلؿ تل یجی ص ٢ ٣ ر ٨ ی پیضی ٥ ؿك ای ٠ ٤١ ؿ ر ٢ ثلای بث ٦ ثب ؿ ٠ ؿك ؿ ت ٤ ك ف لاك ی یلؿ. ای ٠ كا ٧ جلؿ تل یجی ثب ا تيبؿ ٥ ام ناك ٧٥ بی ت يی ی ٣ ت ٤٢ ؿ ؾت ١ ل ٣ ٧ ض ٢ ی ٠ ٣ ٢ بكی ٧٤ بی تقؿ ف یبتی تال ؽ ٤ ا ٧ ٤ ١ ؿ تب ىلای ٢ ٧ بی ؿاؽ ی ٤ ك ؿ ٠ كا یلیت ١ بی ٣ اى بك ف ٤ ی كا ث ٦ ت ١ ب ٥ ؽب ی ؿك بئ ا ٢ یت ی ثلا ١ ٨١ بیتب ٣ ؿك ع ٤ م ٥ ت ی بمی ٣ ت ی یلی ٧ بی ر قی ؿاؽ ی تأحیل قاك ث ٤ ؿ ٥ ٣ ؿ ٠ كا ث ٦ ت ؽغبی غب جبتی ا تلاتوی ٤ ؿ ٧. ای ٠ ك ٣ ی لؿ ثب ٧ ه ٢ ن ٣ ی بمی ت بف بمی ت بف ى بك ٧ ب ار بؿآىلی ٢ ی ا نا بمی ٣ ل ٣ فیتمؿایی پی یلی ی ٤ ؿ.) ؿك ای ٠ ٤١ ؿ ر ٢ اثتا ام ٦ ٧ اثناك ٧ بی الم ب ات ٨ ب بت قة ٣ بؽت ی ت ٤ یل بمی ٣ اك ٦١٣ تغلی ٧ ب ٣... ا تيبؿ ٥ ی ٤ ؿ تب ٤ ك ٧ ه ؿك رب ق ٦ ثی ٠ ا ی ٢ ن ٣ ی لؿؿ. پي تال ی ٤ ؿ تب ای ٦١٤ ٢ ث ٦ اى بك ف ٤ ی ٤ ك ٧ ه ا بء ٤ ؿ ٦ ب ٣ ت ٣ ای تبؿ ی ؿك ثلاثل ؽ ٤ ا ت ٧٦ بی آ ١ ب ٧ نی ٦٢ ثبالیی ث ٦ آ ٨١ ب تغ ی لؿ ٥ ٣ ث ٦ ٧ یش ٣ ر ٦ ث ٦ ١ يق ب ١ ؾ ٤ ا ٧ ث ٤ ؿ. ؿ ٠ تال ی ٢ تب ثب ایزبؿ ىضبیی ؽب تلی ٣ اث ٨ ب آ ین ؿك ر ٨ ت ا بء ٣ تلؿی ٣ بؽت ٠ غیغی ٦ یآ ٣ كؿ ث ٣٦ ر ٤ ؿ كا لایغی ا ل ای ٠ یأىآ ین ١ با ی ٢٢ ٥ ٣ میل بث اع ی ٢ ب ف ١ بی. ٤ ض ؿك صب ٦١ م ی ١ ٤ قیت ؿك كا ٤ ك ٧ ه ضقو لاك ؿ ٧ ٣ لؿ ١ ؾج ب ٣ كا ؿك ٤ ك ٧ ه ت بف ١ بی ٦ كا ٧ جلؿ ب ٣ ت ٣ ای تبؿ ی میل ٢ غ ی ا ت ٣ ثبی تزی ١ ؾل ٤ ١ ؿ ٣ ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ ای ٠ ٣ ضقیت ٦ ٣ لایظ

66 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ثغلا ١ ی ا ت ثبی كىتبك ؽ ٤ ؿ كا ثلا بى ا ٧٤ بی كىتبكی ٤ كؿ ١ ؾل ؿ ٠ ت ٢ ؾی لؿ. ٧ ض ٢ ی ٠ ؿك ای ٠ لع ٦ ام به ١ ؾج ی ثلای ت بف ؿك یلی ٣ اؽتالىبت ؿاؽ ی ا تيبؿ ٥ ی ٤ ؿ. ؿك لع ٦ ثق ى بك ٧ بی ؾت اىناكی اىنای ثی تلی پیا ی ٢ ث ٦ ٤١ فی ٦ ؿ ٠ ام ت ب ی نی ٦٢ ٧ بی ٤ ر ٤ ؿ )ث ٦ ٣ یو ٥ تغلی ٧ بی ا ت بؿی ٣ ت ٨ یات ١ ؾب ی( ثلای پیل ٣ می ؿك ر ٢ ث ٨ ل ٥ ثلؿاكی ؽ ٤ ا ٧ لؿ. ؿك اؿا ٦ ای ٠ ر ٢ ا ا بت الم ثلای بؽت ٠ ار بؿ ثی ٠ ا ی ف ی ٦ ٤ ك ٧ ه ٤ كت ی یلؿ. ٦ ٧ ای ٠ لاع ٣ اثناك ٧ ب ثلای ن ٤ ١ ؿ ٤ ك ٧ ه ث ٦ عل ت ؿك یلی ٤ كؿ ٦ ؽب ؿ ٠ ا ت ٨١ بیتب ٣ ؿك ٤ كت ف ا تنا ل ٣ فیت مؿایی یب ت ٧ بی ٤ ك ٧ ه علاعی ی لؿؿ. الم ث ٦ ف ل ا ت ٦ ا ا بت ى ٤ ٠ ا ت ن ٣ ب ثل عج تلتیجی ٦ آ ٤ كت ١ یل ١ ث ٦ ث ٦ ع ٤ ك ٧ ن ب پی یلی ١٤. ٦ ٧ ای ٠ ا ا بت ؽ ب ٦١ ق ٤ ك ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ ئ ٦ ؿىبؿ ٢ ٤٧ كا ام ا ٧ یت بیب ١ ی ثلؽ ٤ ؿاك ی بمؿ. ئ ٦ ای ٦ ك ٧ جل قؾ ا ١ الة عضلت آیتاهلل ؽب ٦٢ ای ثب ؿكایت ؽب ؽ ٤ ؿ ث ٦ آ ت ٤ ر ٦ ؿا ت ٦ ٣ ضل ٣ كت آ كا ثبك ٧ ب ث ٦ ئ ٤ ی ٠ لث ٤ ع ٦ ٤ نؿ ٤ ١ ؿ ٥ ا ١. قا ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ غب ت ى ٤ ؿك ت ثقی تال ی ٤ ؿ ٦ إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ ٦ ؿك ثلاثل ر ٢ ٢ ٤٧ غلط ی ٤ ؿ ام آكاء ٣ ا ١ ی ٧٦ بی ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ا تؾلاد لؿؿ. 3- مؤلفواه و شا خ صاهی دافع هو شم ند رد آراء و اندیشواهی م قام مع ظ م ر هب زی 1-3- اتخار ساهبشد دفاػی تشکیبی ام آ ١ زب ٦ ر ٢ ٢ ٤٧ ب ٧ یتی تل یجی ام اثناك ٧ بی ١ ل ٣ ؾت ؿاكؿ ٤١ فی ٣ كا ٧ جلؿ تل یجی ص ٢ ٣ ر ٨ ی پیضی ٥ ؿك ای ٠ ٤١ ؿ ر ٢ ام عله ؿ ٠ ث ٦ بك لىت ٦ ی ٤ ؿ

67 55 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ث ٢ بثلای ٠ كا ٧ جلؿ ؿىبفی ١ ین ثبی ت ٢ ب ت ثب آ ی كا ٧ جلؿ ؿىبفی اثناكآالت ا تلاتوی ٧ ب ٣ تب تی ٧ بی ؾت ١ ل ٣ ثب. عضلت آیت اهلل ؽب ٦٢ ای ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ای ٠ كاثغ ٦ ی ىل بی ٢ : تل یجی ام ٢ بث»ا ال اربم ٥ ر ٢ ٣ ا ا ت ٨ بر ی كا ث ٦ ب ١ ی ؿ ٧ ا ب ؿك ؿىبؿ امؽ ٤ ؿ ب ٤٧ یبك ؽ ٤ ا ٧ ی ث ٤ ؿ ٣ ام ت ب ی اثناك ٧ ب ا تيبؿ ٥ ؽ ٤ ا ٧ ی لؿ ٣ ؿك ثلاثل ٧ ل ٦١٤ ت ٨ بر ا ا بت الم كا ا ١ زب یؿ ٧ ی.«) بیت پبیاكی ی 15 لؿاؿ 92( ثیب ١ بت ى ٤ ث ٦ ك ٢ ٣ ی ن ٣ بكث ت ی كا ٧ جلؿ ؿىبفی تل یجی كا افال یؿاكؿ. تأ ی ك ٧ جل ا ١ الة ثل ا تيبؿ ٥ ام ت ب ی اثناك ٧ ب ؿك ؿىبؿ ام ؽ ٤ ؿ ٣ ا ١ زب ا ا بت الم ؿك ثلاثل ٧ ل ٦١٤ ت ٨ بر ای ٠ كا یك ب ١ ٦ ؿ ٠ ثلای بث ٦ ثب ا ١ الة ١ ؾب ٣ ر ٤٨ كی ا ال ی ام ر ٢ ٢ ٤٧ ی ت ب فیبك ث ٨ ل ٥ لىت ٦ ٣ ؽ ٤ ا ٧ لىت ٣ الم ٦ ای تبؿ ی ٣ پیل ٣ می ؿك ای ٠ ر ٢ ای ٠ ا ت ٦ ام ت ب ی اثناك ٧ ب ٣ ا ا بت الم ب اثناك ٧ بی ؾت ١ ل ٣ ؿك ثلاثل ؿ ٠ ا تيبؿ ٥ ٢ ثی ٨ ی ا ت ٦ ت ٤ ر ٦ ث ٦ ٧ ل ی ام ؿ ٣ ٤١ ؿ اثناكآالت ؿىبفی ى ٤ ٣ ف ت ٤ ر ٦ ث ٦ ؿی لی )ت ٤ یت ت ٤ ا ١ ؾب ی ث ٣ ت ٤ یت اثناك ٧ بی ٤ كؿ ١ یبم ؿك ؿىبؿ ١ ل ٣ ثل ف ي( ثبفج ث ٦ ٧ ك كىت ٠ تال ٧ بی ٤ كت لىت ٦ ٨١ بیتب ٣ ت ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ ؽ ٤ ا ٧. ث ٢ بثلای ٠ ام ی ٤ ثبی ز ٨ ن ث ٦ اثناكآالت ؾت اىناكی ؿىبفی ب ت ٤ ٤٢ هی ٧ بی پی لىت ٦ ١ ؾب ی ١ یل ٧٣ بی ظ بكآ )اكت ٣ پب ٥ ١ یل ٢ ٣ ٣ تك( ٣ تجغل تز ٨ ینات ١ ؾب ی ك ٣ ث ٦ ك ٣ م ب ٤١ ك ٧ بی ١ ؾب ی ٣ بؽتبك ؿىبفی بكآ ٣ ام ٤ ی ؿی ل آ بؿ ٥ ؿىبؿ ؿك ثلاثل ٧ ل ٦١٤ ت ٨ بر ١ ل ب ت ٨ بر ك ب ٦١ ای ىضبی زبمی بیجلی اعالفبتی ث ٤ ؿ. الم ث ٦ ف ل ا ت ٦ ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ ك ب ٧٦١ ب اثناك ٧ بی بكآ ی ثلای ضلث ٦ مؿ ث ٦ علیو غ ٤ ة ی ١٤. م ب ١ ی ٦ ا ١ ت ب يب ٧ ی ت ٤ ظ ی ت ٧ بی ك ب ٦١ ای ا ١ زب یلؿ ف ٢٧ یت ٣ اؿكا ٨ ل ١٣ ا ٤ ك ٧ ه تغت تأحیل لاك ؽ ٤ ا ٧ لىت. ث ٢ بثلای ٠ ؿك ای ٠ م ی ٦٢ ثبی ا ا بت ؿىبفی ؿ ی ی ث ٦ بك لىت ٦ ٤ ؿ. الم ٦ ٤ ى یت

68 ی ی ٧ ب ی ی مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ؿك ای ٠ ا ل ١ ین ث ت ی ث ٦ ا تيبؿ ٥ ام ت ٤ ٤٢ هی ٧ بی ك ٣ م ت ٤ ق ٦ ی ٣ یيی ثل ١ ب ٧٦ ب ٣ ج ٧٦ بی ك ب ٦١ ای ٣ زبمی ت ٤ ی ثل ١ ب ٧٦ بی اكم ی ٣ ثل ١ ب ٦ كینی ؿ ی ٧ ب ٢٧ ی ٣ ؿاؽ ی ؿك ای ٠ م ی ٦٢ ؿاكؿ هوشیاسی و بصیشت نسبت به هحیط ت ٤ ا ١ بیی ؿك ؿك ت غیظ ؿك عب تنییل )ث یلت( ٧ ت ٤ ظ ١ ؾج ب ٧ ٣ ت ٤ ظ لؿ ام ؿی ل إ ي ٧٦ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ یثب. ام آ ١ زب ٦ ل ن ح ٧ ز ٤ ؿ ٠ ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ اى بك ف ٤ ی ١ ؾج ب ٣ ٧ ت ٢ ٣ ؿك ای ٠ كا تب تال ؽ ٤ ا ٧ ٤ ١ ؿ تب ثب ایزبؿ ىضبیی ؽب تلی ٣ اث ٨ ب آ ین ای ٦١٤ ٢ ث ٦ اى بك ف ٤ ی ١ ؾج ب ٣ ٤ ك ا بء ١ بی ٦ كا ٧ ی كا ٦ ؿاك ١ یپی بی ٢ ٣ ثل آ ای تبؿ ی ی ١ بی ٢ ١ بؿك ت ٣ ثل ؽاله ٢ بى ٣ ا قی آ ٨١ ب ت ث ٢ بثلای ٠ ضل ٣ كی ا ت ٦ لؿ ١ ؾج ب ٣ ثب ث یلت ٤٧ یبكی ٣ ب غیظ ٣ تغ ٤ الت آ كا ك ١ بی ٢ تب ؿك ؿا ىلیت بكی ٧ بی ؿ ٠ ١ یيت ٢. ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ای ٠ ثبك ٥ یىل بی ٢ :»ؿ ٣ ت ٣ ئ ٤ ال ٣ غیغی ثب ٢ میلا ؿك میل ای ٠ ٤ كت ب ی ٤ ٣ ؿیپ بت ٨ ب ٣ آعبؿ لؿ ثبی ؿاكای ١ ب ٥ رب ٣ ٣ ا قیبت ال ٥ ؽ ٤ ا ٧ كىت ضلث ٦ ٧ ؽ ٤ ا ٧ ی ؽ ٤ كؿ. ؿ ٣ ت ئ ٤ ال ثبی تغل بت ٣ كىتبك ٧ بی پیضی ٥ ٣ ؽب ٧ ل بمی ٣ ا ثی ٢ ب ٦١ ٣ ؿك صبكص ٤ ة ك ٣ یبك ٣ یی ف ی ٣ ج ٢ بیی ملة ثب كا ١ ؾ ٤ ا ٧ ی ؿی ٣ فال ٥٣ ثل آ ٦ ١ ل ب ب ی ٤ ؿیپ بت ٨ ب ٣ لؿ ع ٤ ث لی ملة ٣ ا لی ب كا ثب ١ ب ٥ میل ای ٠ ٤ كت ؿك ت بین یب تب تی ٧ ب ٣ كا ٧ جلؿ ٧ بی عله بث ٣ ع یت ا ال تغ ی ٢٢ میلا ؿك ؿصبك ا تجب ٥ ؽ ٤ ا ٧ ی. ملة ؿك ؿ ٣ كا ا تق بك یغل ٥ ٣ غ ٦ ا ت بؿی ٢ بؽت ؿ ٠ ب ی ٣ ىل ٢٧ ی ؽ ٤ ؿ كا ثل ل ام ر ٦ ؿ ١ یبی ا ال تل ؿاؿ ٣ ث ٤ ا غ ٦ پی لىت ٨ بی ف ی ٣ ى ٢ ب ٣ كی ای ٦١٤ ٢ ا بء لؿ ٦ ا ٤ ٣ ل نیت ٦ ٧ غب جبت ؿ ١ یبی ملة ا ت. آ ٨١ ب ع یت غب جبت رنلاىیبیی كا ثل ج ٢ بی ا ب ت ٣ ثلتلی ؿ ١ یبی ملة تنییل ؿاؿ ١ ٣ ا غالعبت

69 یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهو م جم )ی ل اعلاولظدم( 55 یت كؿب١ ٤ض ٧ ك٣بؽ یؿن١ ٦١بی ك٣بؽ ٣ ك٣بؽ ك٣ؿ اك ؿ٤ر٤ث».١ؿك٣آ تب١بیث( لج٧ك ك٤ ل ال ٦ق ر ٦ ئا كایؿ كؿ ةلا ١ا ؾق.92/06/18 ) :١كاؿی بیث ل یؿ ییبر كؿ ب یا ٠ «لاج ٠یا اك لف ٢ ث ب ىت ٣ ٦ ی٧ا٤ؽی ىئال ب كآ ٥ال ٧ بث ى٢یث ا٣ ٦ت اؿ ی بث - ى٢قی ب٨تیق ا٣ اك ی٢یجث لث ىب ا ب٨تیق ا٣ ت لع ب ؿ٤ؽ اك یؾ٢ت ی٢ - یبث ٦ر٤ت ی٢ ٦ ٦ث ییب٨ نن ٦ كؿ بز٢یا ٠ ت ا یپ یبیث كبصؿ. ی٤ ١ ىیب٧٥ب نن ؿ٤ر٣.ؿكاؿ ی ٥ب نن تیق ا٣ ىكا٢پ ت ا ییب٧نیص اك ٦ تیق ا٣ ؿكا١ ب ١ا تیق ا٣ ك٤ ت.٢ ى١ب٢ ؿ ٦ ىا٦٨جر اك كؿ ثب ك٤ ب ت ب ةلا ١ا ب ی ت ١ؿاؿ ىق ٢٢ ی ىمب تیق ا٣ ٢٢ ىئب ١تیق ا٣ ٢٢ ی ىئب٧نیص اك ٦ث ا٤٢ف ىب٨تیق ا٣ كؿ لؾ١ ل ٥٤ ر ب ٢٢ ى بع كؿ ٦ ب٧تیق ا٣ ب٨١آ.ت ی١ یبث تؽا٤ ی بث لی كؿ ٣ كبصؿ ىب٧ىمب تیق ا٣ هلاؽ ا٣. ی٤ ١ لى یئب ليث ل ا ٦ض١ب٢ص ب ا٤ت ب ؿ٤ؽ اك لت یث ما ا٣ ی١اث بی لت ما ٦ض١آ ٦ تیق ا٣ ت ا ی١اث كبصؿ بغؽ ی٧ا٤ؽ ا٤ت ٠ ؿ اك ٧ ل ا لت یث ما ٦ض١آ ٦ ت ٧ بی لت ما ٦ض١آ ٦ ت ٧ ی٢یجث كبصؿ ٥بجت ا ٦ج بغ ی٧ا٤ؽ. ٠یا ما ىئب٧بز١آ ت ا ٦ بعالع ٠ ؿ ؿكا٣ ای.١٤ ی ب ٦ؾعلا ی٢ كؿ تبنی جت ى٥ؿلت ىا٦١ب ك ب٢ ؿ ب ىق ؿ٤ ی ا٤ت ى ؽاؿ ٣ ى ك٤ لی غت ؿ٤ ٣ ص٤ ٥ؿل ؿ٤ لاثب ت ا٤ت ٠ ؿ یث ما ٦ض١آ ٦ ت ٧ ؿ٤ ىىلق ٠یا ى ی ما.ت ب٧٥ب نن ل ا ب ما آ ىكا ٦ ٠ ؿ یبث ؿك٤ ٦ؾعلا كال ؿلی ث لت یث ٣ا اك ٦ج بغ یؿل ٣ لت یث ما ٣ا یی لت بقغ كبصؿ ىبغؽ كؿ ٦ج بغ ی٧ا٤ؽ ٥اك اك ىض٤ف ی٧ا٤ؽ تىك ٠یا ى ی ما.ت ب٧٥ب نن ى ی ما ب٧٥ب نن كؿ یؿ تیق ا٣ ؿؿل ی لث ٦ث ٣كؿ ؿ٤ؽ.ب ى٧ب ىب٧ى ت ج ؿ ب ذ ى ٥٢٢.ت ا ىب٧ى ت ج ؿ ب تر٤ ؿ٤ ی ٦ ب ی ىیب٧نیص اك تیق ا٣ یكا٢پث ٦ تیق ا٣ ؿكا١ كؿ ا٣ ىیبغؽ ت ا ٦ يي١ ت عتعاك ب بی ى٦ت ج ؿ ب ٦ث ئب ىؿب لث ب ی غت ٢ ی كؿ ى بع ٦ تیق ا٣

70 ی ت ی ٧ ب مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ١ اكؿ. ی ى ام ای ٠ نن ب ٧٥ ب ای ٠ ا ت ٦ ا ١ ب ت ٤ ك ٢ ؿ ت یبىت ٠ ث ٦ آك ب ٨١ ب ث ٣ ٧ نی ٦٢ ا ب پقیل ا ت. ب ؿك ؿ ٣ كا جبكمات ٧ یؿیی ثقضى ٧ ب ث ٤ ؿ ١ ٦ ا ٧ اه جبكمات كا ج ٤ ؿا ت ٢ ا ب عبضل ١ ج ٤ ؿ ١ ؿك كا ٥ ای ٠ جبكمات ٧ نی ٦٢ اى ث ٢٧ ى ثلؿاك ١. ا ل ٣ م ص ٢ ی ٠ ب ١ ى ٧ ت ٢ ٧ ت ٤ ك ی ٢٢ ٦ ثبی ث ٦ ٧ ى ٨ ب ك ی ث ٣ ؿاؿ ٧ نی ٦٢ قا آ ١ زبئى ٦ پبى ٧ نی ٦٢ ؿاؿ ؿك یب ا ت ف ت ی ٢. ای ٠ ف ت ی ٧ ب ؿك ث یبكى ام ٤ اكؿ ٤ رت ی ٤ ؿ ٦ ا ١ ب ؿك غب ج ٦ ا تجب ٥ ٢ ؽغى كا ٦ ثبی ؿك بث ؿ ٠ ؿ ١ جب ٢ ؿ ١ جب ٢ ١. ی نن ؿی ل ای ٠ ا ت ٦ ب ثؾ ى ام ٣ ا قیت ٨ ب كا ثجی ٢ ی ثؾ ؿی لى ام ٣ ا قیت ٨ ب كا ١ جی ٢ ی ای ٠ ٤ رت ٧ ؽغب ت ؽغبى ؿك غب ج ٦ كا ث ٦ ؿ ١ جب ؽ ٤ ا ٧ ؿا ت. ٣ ا قیت ٨ ب كا ثبی ثب ٧ ؿی ٣ ؿا ١ ت.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ؿیاك ثب ئ ٤ ال ٣ بك ناكا ١ ؾب 91/05/03. ) ٧ ض ٢ ی ٠ ای ب ؿكثبك ٥ ٤٧ یبكی ١ جت ث ٦ ا ا بت ؿ ٠ ؿك كا تبی ایزبؿ تيل ٦ یب ب ١ ب ثیب ؿا ت ٢ :»ؿ ٢ ب ا ت ا ال ی ثؾ ٤ ثی ت ٤ ر ٦ ٥ ا ١ ٦ ؿك یلی قا ٧ ت ا ال ی ث ٦ ١ ي كهی مب ت ٨ ی ١٤ ی عله ٣ ثب ایزبؿ ك ب ٦١ ا ت ٣ ثل ٧ ی ٠ ا بى ثب كا ٥ ا ١ امی ل ٨٧٣ بی ت يیلی ام ی ث ٦ ؽب ٧ ل ا ال ی ٣ ع یت یقی ثلای ؿا ٠ مؿ ث ٦ اؽتالىبت ام عله ؿی ل ث ١ جب ؿك یل لؿ ب ١ ب ثب ی ی ل ٧ ت ٢. ثنك ب ت ی اف ام ا ب )ك ٥ ( ٣ ؿی لا ٤ ٧ اك ٥ ثل عيؼ اتغبؿ ا ت ا ال ی تأ ی لؿ ٥ ا ١ ث ٢ بثلای ٠ آ ت یقی ٦ ثب ٧ ه ؿا ٠ مؿ ث ٦ اؽتالىبت ام ك ب ٧٦١ بیی ٦ ؿك ٢ ٣ ا لی ب ٧ ت ٢ تج یل ی ٤ ؿ ؿك یل یق ٦ ٣ ا قی ١ ی ت.«)ثیب ١ بت ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ؿیاك بك ناكا عذ 92/06/20..) خودشناسی و دسک اهذاف و ظشفیتهای خود ام آ ١ زب ٦ ؿ ٠ ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ ت ب ی تال ٧ بی ؽ ٤ ؿ كا ث ٦ بك ؽ ٤ ا ٧ لىت

71 50 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( تب ت ٤ ا لؿ ٤ ك ٣ كا ثلای ؿىبؿ ٣ ای تبؿ ی ؿك بث م ٣ ك ٤ یی ٧ بی آ ١ ب ٧ ض ٢ ی ٠ ٣ ك ی ث ٦ ا ٧ اه ٤ كؿ ١ ؾل تل ام ع ٣ ا قی ؽ ٤ ؿ ١ ب ؿ ٧ تب ام ای ٠ علی لؿ كا تغلی ١ بی تب ئ ٤ ال ؽ ٤ ؿ كا تغت ى بك لاك ؿ ٢٧ ٦ ام ٤ ض ؽ ٤ ؿ ثل لؿ ١ ث ٢ بثلای ٠ ؽ ٤ ؿ ٢ ب ی ٣ ؿك ٣ ا ثی ٢ ب ٦١ ام ؽلىیت ٧ ب ٣ ا ٧ اه ؽ ٤ ؿ یت ٤ ا ١ ٧ بی ٦ ١ ؿ ٠ كا ١ ثل آة ١ بی. ٦ عضلت آیت اهلل ؽب ٦٢ ای ؿك ای ٠ م ی ٦٢ ثیب ؿا ت ٢ :»ا ل ص ٢ ب ١ ض ٦ ب ت ٤ ا ؽ ٤ ؿ ب كا ثی تل ام ٣ ا ثا ١ ی یب تل ام آ ١ ض ٦ ٣ ا قیت ٦ ا ت ثا ١ ی ؿصبك ؽغب ؽ ٤ ا ٧ ی ت ٤ ا ؿ ٠ كا ٧ ا ل ثی تل ام آ ١ ض ٦ ٧ ت ٦ یب تل ام آ ١ ض ٦ ٧ ت ٦ ثجی ٢ ی ؿصبك ا تجب ٥ غب ج ٦ ؽ ٤ ا ٧ ی. ای ٠ ام آ ١ زب ٧ بئى ا ت یا ٣ اكؿ ؿ ٠ علاعب تج ینبت ؿك ٢ ی العؾ ٦ ب ی ١٤. تلؿ ٥ ى ك ب ٦١ اى ؿ ٢ ب ب قى ی ٤ ؿ ت ٤ ا ؿاؽ ى ٣ ى ٤ ك تغ یل ٤ ؿ ٤ ص ٣ لؿ ٥ ٤ ؿ ت بثال ت ٤ ا ؿ ٠ ثی ام آ ١ ض ٦ ٧ ت ٦ قلىى ٤ ؿ. ا ل ب ام آ اكى ٦ ؿ ٠ ثبی ٤ كؿ العؾ ٦ لاك ث یلؿ ثی تل ا ٣ كا غب ج ٦ لؿی ٣ ثی تل ام ا ٣ تل یی غقب ؿصبك ؽغبى ؿك غب ج ٦ ؽ ٤ ا ٧ ی كا ٥ كا ف ٤ ضى ؽ ٤ ا ٧ ی كىت.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ؿیاك ثب ئ ٤ ال ٣ بك ناكا ١ ؾب 91/05/03. ) ای ب ٧ ض ٢ ی ٠ ؿك م ی ٦٢ ؽ ٤ ؿ ٢ ب ی ثیب ؿا ت ٢ :»ا ل ٣ م ٤ ك ب ؽ ٤ جؾتب ٦١ ؿ ٣ ك ٥ ایى كا ى قكا ١ ٦ ؿ ٣ آ ب ٧ ى ؿك آ ٧ ت: ی ى آ ب ٧ ى ث ٦ ت ٤ ا ١ بیى ٣ ا تقاؿ فاتى ؽ ٤ ؿ ؿ ٣ آ ب ٧ ى ث ٦ ای ٠ ٦ كت ٨ بى ؿك پى یغل ٥ ثل ٤ ك ب ٣ ثل ٤ ك ٧ بى ١ ؾیل ب ٨ تلی ٠ قبك ؿا ٢ ١ ٣ پی لىت ف ى ٤ ك ب ٧ ت ٢. یق ٢ ى آ ب ٧ ى ث ٦ ق ٢ بى ؽ ٤ ؿ ٢ ب ى ٣ آ ب ٧ ى ث ٦ ق ٢ بى ؿ ٠ ٢ ب ى ٣ ت ٤ عئ ٦ ٢ ب ى. ث ٦ ثل ت ای ٠ ؿ ٣ آ ب ٧ ى ای ٠ ا ی ٣ ر ٤ ؿ ؿاكؿ ٦ ب ثت ٤ ا ١ ی ث ٦ پی لىت ٨ بى فؾی ٤ ی «١ بی ف ى )ثیب ١ بت ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ؿیاك ثب ا بتی ؿا ١ ب ٥.84/07/21.)

72 ی مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( هسیشیابی ی ١ ؾب ٦ ؿىبؿ ٢ ٤٧ كا ؿاكؿ ثبی ثت ٤ ا ١ ؽظ یل پی ك ٣ ی ؽ ٤ ؿ كا ام ٣ ض ٤ ر ٤ ؿ تب ك ی ث ٦ ٣ ض غ ٤ ة تل ی ٢. ؿك ای ٠ كا تب ٢ ص ا ١ ام 20 ب ٦ ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا ی ١ غ ٦ فغو غ ٤ ة ی ٤ ؿ ٦ ؿك ب 1384 ت ٤ ظ ك ٧ جل قؾ ا ١ الة اثالك لؿی. ای ٠ ص ا ١ ام 20 ب آی ٢ ٥ تی ا ت ٦ ثب ٣ ر ٤ ؿ ؿاكا ث ٤ ؿ بث یت ٧ بی ىلا ٣ ا ؿك ع ٤ ع ٣ ؿ 100 ب ق ت ٦ ٤ ٧ اك ٥ ام ؿ تیبثی ث ٦ أ ٢ ن ت ٣ ؽ ٤ ؿ ثبم ؿا ت ٦ ٥ ا ت. غبث ای ٠ ٢ ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا ؿك اى ٧ زلی 1404 ی ثب ات ب ث ٦ كت الینا ا ٨ ی ٣ ؿك پلت ٤ ای ب ٣ فن ٤ ٣ ثل ١ ب ٦ كینی ٥ ٣ ثلا ٦١ ی ر قی ٣ ؿك یل تغ آك ب ٧ ب ٣ ا ٤ ب ٤١ ا ب ی:»ایلا ٤ كی ا ت ت ٤ ق ٦ یبىت ٦ ثب ربی ب ٥ ا ٣ ا ت بؿی ف ی ٣ ى ٢ ب ٣ كی ؿك غظ ٢ غ ٦ ثب ٤٧ یت ا ال ی ٣ ا ١ الثی ا ٨ ب ثؾ ؿك ر ٨ ب ا ال ٣ ثب تقب بم ١ ٥ ٣ إحل ؿك ك ٣ اثظ ثی ٠ ا.«٧ ض ٢ ی ٠ ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك اثالك یب ت ٧ بی ی ثل ١ ب ٦ پ ٢ ز ت ٤ ق ٦ ٦ ؿك كا تبی ٤ ٧ اك بمی كا ٥ ر ٨ ت تغ ا ٧ اه ٢ ص ا ١ ام ت ٢ ؾی ٥ ت ٤ ر ٦ ؽب ی ث ٦ ا ٤ ك ؿىبفی ٣ ا ٢ یتی ؿا ت ٢ ٣ یل پی ك ٣ ی آی ٢ ٥ كا ؿك ای ٠ م ی ٦٢ تجیی ٠ ٤ ١ ؿ ٥ ا ١. ام ر ٦ ای ٠ یب ت ٧ ب ٦ ثیب ١ ل بؽ ٧ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ یثب ٢ فجبكت ٢ : - ت ٤ یت عض ٤ ك ٣ بك ت لؿ ؿك فل ٧٦ بی یب ی ارت بفی ا ت بؿی ٣ ىل ٢٧ ی. - ت ٤ یت ك ٣ اثظ بم ١ ٥ ثب ٤ ك ٧ بی میل تؾب. - تال ثلای ٧ لایی ثی تل یب ٤ ك ٧ بی ا ال ی. - ت ٤ یت ٣ تقب إحل ؿ ت ب ٧٥ بی لث ٤ ع ٦ ر ٨ ت بث ٦ ثب ت ٨ یات ١ ل. - اكت بء غظ عيبؽت ام اعالفبت كایب ٦١ ای.

73 55 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( - بث ٦ ثب ف ٤ ا ثل ٣ م ت ٧ بی ٤٧ یتی ارت بفی ىل ٢٧ ی ٣ افت بؿی. - اكت بء ت ٤ ا ٢ ١ ی ٧ بی ؿىبفی ٣ كت ثبمؿاك ١ ی ث ٦ ٢ ؾ ٤ ك ؿىبؿ ام عب یت ٣ بث ٦ إحل ثب ت ٨ یات ؽبكری ثب تأ ی ثل ت ؿا ١ ٣ ى ٢ ب ٣ كی ٧ بی ٤١ ؿىبفی ت ٤ یت ی ٣ یيی ث یذ تل پاى ٢ میل فب ٣ ا ٢ یت پبیاك. ) یب ت ٧ بی ی ثل ١ ب ٦ پ ٢ ز ت ٤ ق ٦ اثالك ٥ ت ٤ ظ ب قؾ ك ٧ جلی( 5-3- سشػت واکنش باال ف ي ا ق لی ١ جت ث ٦ صب ٧ ب ٣ ىل ت ٧ بی ری یت ٤ ا ١ ث ٦ ف ٤٢ ا ی ی ام بؽ ٧ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ ؿك ١ ؾل لىت ٦ ٤ ؿ. ؿك ای ٠ م ی ٦٢ ك ٧ جل ا ١ الة ا ال ی ؿك اثالك یب ت ٧ بی ی ا ت بؿ ب ٣ تی ث ٦ ف ٤٢ ا ی ی ام ٣ ؽبیو ؿ ٣ ت ثیب ؿا ت ٢ :» یلیت ؾبعلات ا ت بؿی ام علی ت ٨ ی ٦ علط ٧ بی ٣ ا ٢ ٢ ٤٧ ىقب لی ٣ ث ٦ ٢٧ ب ؿك ثلاثل ؾبعلات ٣ اؽتال ٧ بی ؿاؽ ی ٣ ؽبكری«)اثالك یب ت ٧ بی ی ا ت بؿ ب ٣ تی ك ٧ جل قؾ ا ١ الة 92/11/30..) ی ی ام ىل ت ٧ بیی ٦ پی ك ٣ ی ٤ ك لاك ؿاكؿ ٣ ث ٨ ل ٥ ثلؿاكی لی ٣ ث ٦ ٤ ام آ یت ٤ ا ١ فب ٨ ی ؿك ؿىبؿ ٢ ٤٧ ت ی لؿؿ فل ٦ ف ٣ پی لىت ف ی ا ت. ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ای ٠ م ی ٦٢ یىل بی ٢ :» یب ت "پی لىت ف ى ثب تبة ثبال" ی یب ت ث ٢ یبؿى ثلاى ١ ؾب ا ت ز ٤ ف ٦ ى نن تي ل ؿ ت ب ٥ ٤ ك ث ٦ ای ٠ ١ تیز ٦ ك ی ٥ ا ت ٦ قك ام ؿ ٤ اكى ٧ ب فج ٤ ك ام ؽغل ب ٧٥ ب ٣ نن ب ٧٥ ب ؿك ایلا ا ال ى ا ل ث ٦ ؿ ٣ ٦ ك ٠ ٣ ٦ ١ یبم ؿا ت ٦ ثب ی ى پی لىت ف ى ا ت ای ٠ ی یب ت ث ٢ یبؿى ا ت... ٧ یش صینى ٣ ر ٤ ؿ ١ اكؿ ٦ ب ث ٤ یی ا تقاؿ ایلا ١ ى ١ ؾج ٦ ى ٣ ایلا ١ ى بؿك ث ٦ ایزبؿ آ ت ٤ ی آ بؽت آ ١ جب ل ای ٦ ٢ میل بؽت آ ؿك ٤ ك ٣ ر ٤ ؿ ١ ا ت ٦ ثب ٦ ثبی آ میل بؽت كا ایزبؿ لؿ. ٣ ض ٣ غظ ا تقاؿ ٤ ك ب ی ص ٢ ی ٠ غغى ا ت. پی لىت ٣ ا قى ٤ ك

74 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ا ب پقیل ف پی لىت ثب رن ٧ یب ت ٣ ا ى يت ب يتی ای ٦ ٢ ف ت ١ ی ت ا ى ای ٠ ا ت ای ٠ ا ت. پی لىت ٣ ا قى رن ثب پی لىت ف ىلا ٧ ١ ؾ ٤ ا ٧.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ؿیاك ل ت ٢٢ ب ؿك ٧ يت ی ٠ ٧ بی ی ١ ؾج ب ر ٤ ا.) ٦ ٧ ض ٢ ی ٠ ای ب ثیب یؿاك ١ :» ١ ؾج ب ر ٤ ا ٦ ٧ ٣ ئ ٤ ال ٣ ت ایلا ثا ٢١ لىت ٦ لاك ا ال ی ١ ؾب بث ؿك ا ل ٣ م ٦ رج ٦٨ ای ا ی ت ل ن ام ر ٤ یلی كت ٢ ف ی ٣ ى ٢ ب ٣ كی ایلا ا ت.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ؿیاك ١ ؾج ب ر ٤ ا ٤ ك 92/07/17..) انؼطاف پزیشی و تبذیل تهذیذات به فشصتها ٤ ار ٦٨ ىقبال ٦١ ١ ؾب ثب غیظ ؽبكری ٣ لایظ ؿك ١٣ ی ثلای تجی ت ٨ ی ٧ بی ٤ ر ٤ ؿ ث ٦ ىل ت. بی ثت ٤ ا ٢ قغوتلی ٠ ١ ؾب كا ١ ؾب ی ؿا ١ ت ٦ ثت ٤ ا ١ ت ٨ ی ٧ ب كا ث ٦ ىل ت تجی ١ بی. ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا ث ٦ ؿ ی ب ٧ یت ا ال ی ٣ ا ت جبك تین ام م ب ت ٤ ؽ ٤ ؿ ت ٨ ی ٧ بی ىلا ٣ ا ١ ی كا ام ٤ ی رج ٦٨ ا ت جبك ث ٦ ؽ ٤ ؿ ؿی ٥ ا ت ٦ ؿك عب عبضل ای ٠ ت ٨ یات ب ٧ یتی ٢ ٤٧ ث ٦ ؽ ٤ ؿ لىت ٦ ا ١. ث ٢ بثلای ٠ ن ٣ ٤٧ یبكی لؿ ٣ عض ٤ ك ب ؿك غ ٦٢ ٧ ض ٢ ی ٠ ٣ ثل ١ ب ٦ كینی ؿك ت ئ ٤ ال ؿك كا تبی تجی ت ٨ یات ث ٦ ىل ت ٧ ب ا ا ی إحل ؿك ؿىبؿ ٢ ٤٧ ت ی ی ٤ ؿ. ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ای ٠ م ی ٦٢ ثیب ؿا ت ٢ : ای ٠ ثل ٣ آ ث ٣٦ ر ٤ ؿ ایلا ؿك ا ت جبك ف ٤ ا ٣ ا ت جبك ث ٦ افتلا ؿك»ا ١ الة ا بى ت ی ك پیا لؿ ٤ ى ٢ غ ا ت جبك كا ث ٦ صب ی. ]ا ت جبك[ ١ یت ٤ ا ١ تغ ٢ ل ٣ تى ٦ أی ٤ ى ث ٤ ؿ. ت ایلا ر ٤ ا ١ ب ایلا ىق بال ایلا ب ١ ى ٦ ث ٦ ٧ ل ؿ ی ى ٤ ٣ ث ٦ ؿ ی ى میلا ال ى ث ٦ ی ٢٨ ب ٣ ؽب ب ف ی ٥ ؿاك ١ ثبی أی ٤ ى ثبی كا ؿ ٠ ثیبی ث ٣٦ ر ٤ ؿ ؿ ٠ ؿك یأى ای ٠ ٢٢ ٦ بكى لؿ. ثلاى

75 یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهو م جم )ی ل اعلاولظدم( 55 ٥ب ت ؿ كبج ت ا ٣ م٣ل ا ىالث ت ٣ؿ تلابیا ى٥غ ت ب یل آ كبی ث كا٤ ؿ ت ا ٦ ٢یجث كؿ ٠یا ى٦ غ٢ ىب ع بف كؿ ةلم بی آ - ]٦ [ ى ی ما ٠یلتىب ع عب٢ بی١ؿ ت ا ٧ ما ػبغ ى بی ٧ ما ػبغ ىؿب ت ا ثؿا٤ع بز٢یا لث ى٦ ٧ بف كاق لحا ت ا - ی ىك٤ ی ى بؾ١ ی ىت ٥ؿك٣آلثل ت ا ٦ ؿ٤ؽ اك ت ٣ ط٤ثل ٣ جت ٦ث آ تك تك لثا - ٦ ؿ٤ؽ اك ث ل ا تك ١اؿی ١اؿی ١ ت ت لع ٢ ی ٦ی ف ٣ا ٦ ٧٠یا تي بؾ بز١ا ؿلی ی ]ب ا[ ما ى٦ ٧ ٠یا تلا ٣ ب٧ىتؾ بؾ١ ى لا ا ك٤جف ٢ ی ٣ ٦ث هالتفا ؿ٤ؽ ب٨١آ ف٤ي١ ب یل آ اك كؿ ٠یا ٦ غ٢ ٦ث بص -ی ٣ ف٤ي١ ؿ٤ؽ اك لت ٧ؿی ٣ ا٤٢ف٦ث ی ٦١٤ ١ ٣ ىی٤ ا ىالث ىب٨ت ٦ غ٢ یآى كؿ غت ٠یا ىالث ب٨١آ ى یؽ تؾ.ت ا ب٨١آ ٢٧ا٤ؽی ٢ی٤ ث تبیع ب٨ت ى٦ت ثا٣ ٦ث ٠یا ت ا ٦ ٦ث ب یل آ ى ت ٢ بث لابع ی ىت ایپ ٥ ]٦ [ ٦١ ظ ى ٦ث ب یل آ ى ت ت ی١ ٦ ث ٦ ٧٠یا ى٢ ؿ ب یل آ ٦ت ١ا٤ت١ كؿ ٣ا لحا ؿكاق ث ل٧ كب ب٧ىیب یل آ ٢ت ١ا٤ت ما م٣ك ٣ا ١ا٥ؿل ]ب ا[ لحا ٥ؿل ١ ت ا م٣ك٦ثم٣ك ك ایپ ٥ؿل ٣ م٣ك٦ثم٣ك لتى٤.ت ا٥ ىیب٧ى٢ ؿ ٦ ما ٣ا ةلا ١ا ت ٣ؿ تلابیا ى٥غ ت ب یل آ ٣ ىب ؤك ك٤٨ ر و تؾ - ى ی٤ ١ ٠یا كب ب م لاى يیئك ك٤٨ ر ب م يیئك ك٤٨ ر ى١٤٢ ٥ ١ ٦١ ب ٦ ٧ ١ك٤ر ی - بث بؾ١ ى لا ا بز١ا ١ا٥ؿاؿ كؿ ب م ىب ؤك ك٤٨ ر و تؾ ت ا ب ا ٦ ٧ ی ي٢ر ت ا ٦ ٧ ك٤ر ی.ت ا ٣ا ىب٨ت ی ٤ ؽاؿ ك٤ اك یلغت ١ؿل قث بتؿ٤ كات ١یؿ قث الف اك كاؿا٣ ١ؿل ٦ث ٦ ع قث ٦ث ٠ ؿ ب - ٦ ا یهك ؿ٤ث - ١ؿل كؿ ٢ر بث ب قث یلغت اك ف ١ؿل قث ى٦ ٧ ئب ٣ ىق ر بی١ؿ اك یلغت ١ؿل ٣ ٦ث ظؽ ١ؿل ىالث ى٦ ثب بث بؾ١ ى لا ا كؿ ب م ىب ؤك ك٤٨ ر و تؾ ٠یا كب بز١ا ٦تىل لاا ٧ ؿكاؿ بز١ا.ؿلی ی ٦ ٧ ٠یا اك یبث ٢١اث ٦ ٠یا ىیب٨ یلغت ٦ ٦ی ف ت الیا ٦ث كب ٥ؿلث ٥ بت ف ى ب١ ما ىمك٣٦٢ی ىكبج ت ا ب یل آ ت ا ى٦٢ی ىیب یل آ خ ى٦٢ی ىلت.]ت ا[ ب٢ث ١كاؿ لث ٦ ٢یا لث ت الیا كب ى ١ك٣بیث ٦ث ی ا ٦ ٢یا یب

76 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ثت ٤ ا ٢١ ت ایلا كا ت ی ٢٢ ا تجب ٥ ی ٢٢ ت ایلا ثب ى بك ت ی ٧ یش ي ١ ؾ ٤ ا ٧. ب ای ٠ ت كا ٢ ١ بؽت ٦ ای ايه ]مل ت[ مل تى است ک ب ح ل ي ق ى ال ى ميت اود فشار ا را تحم ل کىد ي ت ديد شما ي فشار شما را براى خ دش تبديل کىد ب فرصت ايه کار را ب ت فیق ال ى مل ت ايران خ ا د کرد.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ؿیاك پ ٢ زب ٥ ٧ ناك ىل ب ١ ٥ ث یذ لا ل ٤ ك 92/08/29..) تؼاهل ساصنذه و هؤثش با جهاى ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ ای ٦ ٢ ؿ ٠ ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ تال ؽ ٤ ا ٧ ٤ ١ ؿ ی ار بؿ ر ٨ ب ١ ی ف ی ٦ ٤ ك ؿ ٧ ٣ آ كا ث ٦ ف ٤٢ ا ت ٨ یی ری ثلای ر ٨ ب قلىی ١ بی كا ٧ جلؿ تقب بم ١ ٥ ٣ إحل ثب ر ٨ ب یت ٤ ا ١ ا ا بت ؿ ٠ كا ؿك ای ٠ م ی ٦٢ ثبع بمؿ. ؿك ای ٠ كا تب ٢ ص ا ١ ام 20 ب ٦ ٤ ك ث ٦ ف ٤٢ ا كا ٧ جلؿیتلی ٠ ٢ ١ ؾب ٦ ت ٤ ظ ب قؾ ك ٧ جلی اثالك ٥ ا ت یب ت تقب بم ١ ٥ ثب ر ٨ ب كا ج ٢ بی ؽ ٤ ؿ ؿك م ی ٦٢ یب ت ؽبكری لاك ؿاؿ ٥ ا ت. ؿك ای ٠ ٢ آ ٥ :»ایلا ٤ كی ا ت ت ٤ ق ٦ یبىت ٦ ثب ربی ب ٥ ا ٣ ا ت بؿی ف ی ٣ ى ٢ ب ٣ كی ؿك غظ ٢ غ ٦ ثب ٤٧ یت ا ال ی ٣ ا ١ الثی ا ٨ ب ثؾ ؿك ر ٨ ب ا ال ٣ ثب تقب بم ١ ٥ ٣ إحل ؿك ك ٣ اثظ ثی ٠ ا.«٧ ض ٢ ی ٠ ب قؾ ك ٧ جلی ؿك ای ٠ كاثغ ٦ ثیب ؿا ت ٢ :» ب ٧ ى ٢ ی ٥ ی ٤ ؿ ؿ ٢ ب ت ایلا ام ر ٦ ام ؿ ٧ ب ١ غي ١ زي ٧ بك ٢ غ ٦ ؿك كهی ٨ ی ١٤ ی تى صب ٦١ یر ٢ جب ٢١ ٦ ایلا ت ٨ ی ٦ ٧ ى ر ٨ ب ا ت ٦١ ای ٠ آ ر ٨ ب ٦ ٧ ى ت ٨ ی ا ت. ا ال ى بى بث ١ غ ٦ ى ؿك ت ٣ ؿ ٠ ؾ ٠ ١ یل ٧٣ بى ل ٣ ل آىلی ٢ ى ٧ ت ٢ ٦ رن لاكت ام ؽ ٤ ؿ ب ١ ب ١ اؿ ٥ ا ١ ام ر ٦ ٧ ی ٠ كهی رق ى ا لائی ٣ ثقضى ام پ تیجب ١ ب ا ٣. ١ ؾب ا ال ى ؿك ى ٦ ام لآ لىت ٦ ا ت ا یلا إ ٢ ی ٠ ام ٦ ؿك ى ا ت لىت ٦ ا ال پیب جل ام ٦ ؿك ى لىت ٦ ا ت ؿكى

77 55 خامنوای یامام ع نییبتاندیشواهیداف ش ی هما مقاالت وهع م مج ی( ل )مدظلوالعا ا ت: ؿی لى ٢ ی ١ ی ى ٦ ٧ ث ٦ ىل ٤ ؿ ا یلا إ ٢ ی ٠ لؿ. ١ ی ى اع ب فا ت ا ن اهلل ي أم ر ب الع دل و اال حسن ٤ت ى لا ا ثلاؿك یب ص ٤»ا م اا خ ل ك فىدين كا وش بيه ل ك فىخ لق ك«ا ١ ب ٨١ ب ٦ ٧ ى ث ٦ یؽ ٤ ا ٧ ی ب ا ت. ای ٠ ا ال ٢ غ ا ت ا ١ ب عب ٧ ل ث ٦ یب ا ت ؽ ت ٢ ی غج ت ٢ ی ب یؽ ٤ ا ٧ ی ثب ٦ ٧ ى ا ١ ب ٨١ ب ثب ٦ ٧ ى ت ٨ ب ك ٣ اثظ آ لی ب ؿ ٣ ت ای ٦ ٢ ثب - ٧ آ لی ب ت ثب عت ى ب ثب ی ؿا ت ٦ غج تآ ین ٣ ؿ ٣ تب ٦١ ا ال ى ر ٤٨ كى ١ ؾب ٣ ایلا ت ث ٦ ١ جت ی ٣٦٢ كم ٣ ثؽ ٤ ا ٥ ؿ ٠ ٣ ت جل ؿ ٣ ت ا ت ب ثب - ٧ یش ؿ ٢ ى ١ اكی آ ٨١ ب ٧ خ ث ی ٦ ى ت ٨ بی ٢. آ ١ ض ٦ ١ غ ٦ ى بث ١ ؾب ا ت ا ت جبك ١ ؾب ثب ا ال ى ١ ؾب ؽ ٤ ت ٨ بى ر ٨ ت یلى ا ت. ا ت جبك ا ت ا ال ى ا ت جبك ؾب يی ب ثب ا ت جبك جبكم ٥ ی ٢ ی.«ؿك ك ٧ جلی قؾ ب )ثیب ١ بت.) 92/08/29. ٤ ك لا ل ث یذ ىل ب ١ ٥ ٧ ناك پ ٢ زب ٥ ؿیاك دسوىصا توسؼه و تکنولوطیک ػلوی توانونذیهای افضایش 8-3- ام ؿی ل ی ی ثبك ث ٦ ١٤ ب ٤ ا ت. ت ٤ ٤٢ هی فل ٧٦ بی ؿك كا ىلا ٣ ا ١ ی ا تاك ٦ ٢ ٤٧ ؿىبؿ ٨ إ ي ٧٦ بی ٣ ف ی ت ٤ ا ٢ ١ ی ٧ بی اىنای ٣ ت ٣ ؿك ٣ ما ت ٤ ق ٦ یآ ٣ كؿ یىل بی ٢ : ا ت ال اكم ٣ ٣ اث ت ی ق ت م ی ٦٢ ؿك ا ١ الة قؾ ك ٧ جل ا ت ال ؿ ١ جب ث ٦ ا ت. )ا ت ال ( أ ٦ ٤ ك ای ٠ ٣ ا ١ الة ای ٠ ؿك ضی ٦»ا بى ) ٣ اث ت ی( ام ضقي ٨ ب ٦ ٧ ٦ ص ٢ ب ك. ی ٤ ك ی ث ٦ صین ٦ ٧ ثل بت ٣ ؽیلات ام ٤ ر ٤ ؿی ٨ بی لىت ٠ ١ ی ٥ ا ٣ ٣ اث ت ی ص ٤ ٤ ؿ. ی فبی ٣ ٣ ا ؽبكد ث ٦ ٤ ك ی ع ی ٧ ل ؿك - كت ل ن ی ث ٦ ٣ اث ت ٦ ا ت. ت ی ع ؿك ا ٨ ی ٧٤ جبت ٣ ٦ ثب ٣ - ؿ ١ جب ٦ ك ٣ آ ث ٤ ؿ ٣ عل ت لؿ ١ ی ف بی ١ ی ىل ٢٧ ث ٤ ی ا ت. ٣ اث ت ی ١ تبیذ ام ی غت ١ لؿ العؾ ٦ عت ی ٣ لؿ آ ب ١ لؿ العؾ ٦ ت ٨ ب ٢. تغ ی ؽ ٤ ؿ ت ثل كا ٣ اث ت ی ٦ ا ت ع ٤ تی ع ٤ ت ٨ ب ٣ ؿ ٣ ت ٨ ب ثتلی ٠

78 ی ١ ی ٧ ب مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ١ ی ؽ ٤ ا ٢٧ ٣ اث ت ٦ ثب ٢. ا ٧ ی ك ٣ تب كا ب ١ ب ٥ ٢ ی! ا ل ثت ٤ ا ١ ؿ ی ؽ ٤ ا ٧ ٣ اث ت ی ا ال ١ جب. ٨ ل ل ن ىلضب یب ك ٣ تب ل ن ث ٦ ٣ اث ت ٦ ا ١ ب عجیقت ؽاله ا ت. ا ب ؿ ٣ ت ٨ ب آ كا ثل لؿ ب تغ ی ی ٢٢ ٣ ؿك كا ٥ ای ٠ تغ ی ت كا ی ٤ ث ٢. ؿیل ٣ م ث ٦ ٤١ فی ٣ ا ل ٣ م ث ٦ ٤١ فی ؿی ل.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلى ؿك ؿیاك پل ٢ ٣ ىل ب ١ ٧ ب اكت 1375/01/28..) ؿاك ١ : ثبی ٧ ض ٢ ی ٠ ای ب ؿك م ی ٦٢ ا ٧ یت پی لىت ؿك ١٣ نای ف ی ٣ ت ٤ ٤٢ هی ثیب ی-»ف ت آ ٦ ١ )پی لىت ف ی( يت ب ا ی ٤ ك لاك لىت ٦ ای ٠ ا ت ٦ پی لىت ٣ ا قی ث ٣ پی لىت ف ی ٣ ى ٢ ب ٣ كی ا ب پقیل ١ ی ت. ا جت ٦ ای ٠ پی لىت ف ی ١ ین ا تقاؿ ٧ بی ث ٦ ت ی ٣ ما ؿك ٣ ام ف ی ك ٣ ر ٨ عل ت میلا ثب ؿك ١٣ ی ؿك ٣ م ی ٦٢ بم ٣ ما ١ ت افتجبك اكم ٣ اث ٨ ت ٤ ك ٣ ت ا ت. ١ ؾج ب ر ٤ ا ٦ ٧ ٣ ئ ٤ ال ٣ ت ایلا ثا ٢١ ٦ ت ل ن ا ی رج ٦٨ ای ٦ ا ل ٣ م ؿك بث ١ ؾب ا ال ی لاك لىت ٦ ر ٤ یلی ام كت ٢ ف ی ٣ ى ٢ ب ٣ كی ایلا ا ت.«)ثیب ١ بت ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ؿیاك ١ ؾج ب ر ٤ ا ٤ ك 92/07/17..) ؿك ربیی ؿی ل ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ا تاك ف ی كا ام ر ٢ ي»ا تاك ؿك ٣ ما«ؿا ١ ت ٦ ٣ ثیب ؿا ت ٢ :»تلؿیی ر ٤ یلی ام ؿ ت یب یث ث ٢ بثلای ٠ ام ای ٠ ما ٣ ی ٦ پو ٧٣ لا ؿا ١ ب ٥ ى بك ٧ بی ٧ ب ٣ تغلی ام ثؾ ی ١ ی ت ٦ ٧ ه ثب ٤ ر ٤ ؿ ت ایلا ث ٦ پی لىت ف ی ٣ ا تاك ؿك ٣ ما اف ب ی ٤ ؿ ن پی لىت ف ی ثبی اؿا ٦ یبث.«)ك ٧ جل ا ١ الة ؿك ؿیاك ا بتی ٣ ٤ ك.92/05/15.) دیپلواسی فؼال و کاسآهذ دس فضای هجاصی و سسانهای ام آ ١ زب ٦ ی ی ام ا ا بت ؿ ٠ ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ تال ر ٨ ت ٢ ن ٣ ی بؽت ٠ ٤ ك ٧ ه ام علی ص جب ١ ات ٨ ب بت ١ بك ٣ ا بؽت ی ٣ ت ٤ یل بمی ٣ اك ٦١٣ ام ٤ ك ؿك

79 ی ٧ ب ی 55 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( رب ق ٦ ثی ٠ ا ی ث ٦ ٣ یو ٥ ؿك یب ٧ بی ب ا ت قا ضل ٣ كی ث ٦ ١ ؾل یك تب ام علی ث ٦ بك یلی ی ؿیپ ب ی ىقب ٣ إحل ؿك ىضبی زبمی ٣ ك ب ٦١ ای ای ٠ ٤١ ؿ ا ا بت ؿ ٠ كا ؽ ٢ خی ٤ ١ ؿ. ث ٢ بثلای ٠ ی ی ام بؿی ىل ٤ ؿ ٥ ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿكثبك ٥ ؿىبؿ ام ٤ ك ؿك ثلاثل ٦ ٧ ت ٨ بر بت ٣ ث ٦ ٣ ی ٦ ٦ ٧ اثناك ٧ ب یت ٤ ا ١ ا تيبؿ ٥ ام ای ٠ اثناك ثب. ؿك ت ٤ ضیظ آ ٦ ١ ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ ث ٦ ربی ؿ ت بكی ٣ ا قیت ٧ ب ث ٦ ت ٤ ی ٣ ا قیت یپلؿام ١. ثبمی لا قی ی ٢٢ ثب ا تيبؿ ٥ ام ك ب ٧٦١ ب ٣ ى ٢ ب ٣ كی ٧ بی زبمی ٤١ ی ٠»ت ٤ یل زبمی«ام ك یجب ؽ ٤ ؿ ت ٤ ی ٢٢ ٦ ا ب ربی نی ٠ ثب ٣ ا قیت كا ؿا ت ٦ ثب. ثی ٠ تلتیت» ٣ ا قیت ٧ بی زبمی«ی یل ١ ٦ ف ٥ اى بك ف ٤ ی ٣ ت ی یلا ص ٦ ؿك ؿاؽ ٣ ص ٦ ؿك ؽبكد آ ٨١ ب كا پقیلىت ٦ ا ١ ٣ ثل ا بى آ تغ ی ٣ عتی ا ا ی ٢٢. ا ل ٣ م ٥ ٦ ا تيبؿ ٥ ام ای ٠ اثناك ثلای یلی ت ٤ یلی ٢ يی ام ی ٤ ك ١ نؿ بیلی ٠ ث یبك كایذ ٥ ا ت ث ٦ ٣ یو ٥ ت ٤ یل بمی ٢ يی ملة ف ی ٦ د.ا.ایلا ثلای ر ٤ یلی ام ١ ي ٤ ف ا ٧ اه ٣ اكم ٧ بی آ ىقب بمی ؿیپ ب ی ؿك ىضبی زبمی ثلای ؽ ٢ خی بمی ت ٤ یل ٧ بی ٢ يی ق ٤ ك ا ا ی ضل ٣ كی ؿك كا تبی ؿىبؿ ٢ ٤٧ ث ٦ ١ ؾل یك. ) بؿ ی ٣ ؿی لا )20-21 :1390 ؿك ای ٠ م ٢ ی ٦ ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ثبك ٥ ٣ اك ٦١٣ ١ ب ؿاؿ ٥ پی لىت ٧ بی ف ی ٤ ك یىل بی ٢ :»ا ل ٣ م ی ج ٦ ی تج ینبتی ث یبك فؾی ثب ٧ ناكا ك ب ٦١ ام ا ٤١ اؿ ١٤ ب ٤ ك ب ٧٦١ ب ؿك ؿ ١ یب ن ٤ ث ٦ بك ا ت ثلای ای ٦ ٢ احجبت ٢ ٦ ؿك ت ایلا ؿك ٤ ك ایلا پی لىتی ٤ كت ١ ی یلؿ پیل ٣ می ت كا ا ١ بك ٢٢ ا ل ضقي ٨ بئی ٣ ر ٤ ؿ ؿاكؿ ای ٠ ضقي ٨ ب كا ثنك ٣ ف ٥ ٢٢ ٣ ؿك بث ص ٦ ٧ لاك ؿ ٢٧ ا ب ٤ ت ٨ ب ١ بط ٣ ر ٤ كا ٦ ؿك لا ل ٤ ك ٣ ؿك ٧ ل ٢ بك ٣ ٦ ٤ ؽ ٤ ؿ كا ث ٦ ا ١ ب ٨١ بی ٢ و ١ ب ٢٧

80 ب ثی) مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 ام ص ٨ ب پ ٨٢ ب ٢٢.«)ثیب ١ بت ب قؾ ك ٧ جلی ؿك عل غ ٨ ل كض ٤ ی ؿك ا ٣ ی ٠ ك ٣ م ب.92.) اقتصاد هقاوهتی ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ ای ٦ ٢ ی ی ام اثناك ٧ بی ا ی ؿك ر ٢ ٢ ٤٧ تغلی ٧ بی ا ت بؿی ث ٦ ا غالط ى ذ ٢٢ ٥ ثلای تغت ى بك لاك ؿاؿ لؿ ١ ؾج ب ٣ ٤ ك تب ام ٤ ض ؽ ٤ ؿ ثل لؿ ١ ٣ ت ی ى بك ٧ بی ؿ ٠ لؿ ١ ا ت ث ٢ بثلای ٠ ضل ٣ كی ا ت ٦ ی ا تلاتوی ا ت بؿی ر ٨ ت بث ٦ ثب ای ٠ ى بك ٧ ب علاعی لؿؿ. ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ای ٠ كاثغ ٦ یىل بی ٢ : «٦ ا ٣ ب فل لؿی ع ب ٦ ى یب ى ٣ ا ت بؿى ى ٨ یی ص ٦ ؿاكی ی ٤ یی ؿاكی ص ٦ ب ٦ ى ٨ ی ٧ ؿ ٠ ی ٤ یی. ى بك ثب ٣ تغلی ثب ؿ ٠ ا ت بؿى ١٤ ب ٤ قى لؿ لؿ كا ام یا ؽبكد ٢. ی ٤ ی ٢ ٦ ب ثب لؿ ؿ ٠ ١ ی تی. ؿك ٣ ك ی ٤ ی ٢ كاعت ثب ٣ بعت! ثی تلی ٠ ى بك ثلاى ای ٠ ا ت ٦ لؿ ١ بكاعت ١٤ لؿ ؿك ت ٢ ٢ ب لاك ث یل ١ لؿ میل ى بك لاك ث یل ١ بی ثت ٤ ا ٢١ ث ٦ ای ٠ ٣ ی ٦ ثی ٠ لؿ ١ ؾب ٣ ا ال ى ىب ٦ ایزبؿ ٢٢. ٧ ه ى بك ثل لؿ ا ت. ا ل ص ٢ ب ١ ض ٦ ای ٠ فؾی عل ت ص ٦ ب ١٤١ قاكى ا ت بؿى ثؾ ؿك ای ٠ ارلا ر ٨ ؿك ا ت بؿى غ ٤ ط ای ٠ ؾت و ثل ١ ب ٦ كینى ت ٤ ر ٦ ٤ كؿ ؿك ت لاك ص ٦ ث یلؿ ؿك ٦ ٧ ى ثؾ ای ٠ ى بك ٧ ب ؽ ٢ خى ؽ ٤ ا ٧. ت ایلا ٣ ئ ٤ ال ٤ ك ثبی ثب فن كا ؼ ؿ ٠ كا أی ٤ ى ٢٢.«ب ١ بت ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ؿیاك بك لا ٣ ىقبال ثؾ ت ٤ ی ٤ ك ث ٦ ٢ ب جت ٧ يت ٦ بك ل 92/02/07..) ت بؿ ب ٣ تی ث ٦ ق ٢ بی ا ت بؿ كیبضتی ١ ی ت ث ٦ ا ت بؿی ا ت ٦ ثت ٤ ا ١ ؿك بث ثغلا ٧ ب ٣ رنك ٣ ٧ بی ثی ٠ ا ب ٣ ثب.«) ثیب ١ بت ك ٧ جل قؾ ا ١ الة ؿك ؿیاك كئیي ر ٤٨ ك ٣ افضبی ٧ یئت ؿ ٣ ت 92/06/06..)

81 یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهو م جم )ی ل اعلاولظدم( 50 «یپ ی٣ل ما ی٤ ا ی ف ٣ ی ٤ث ٥ آلث ما ٢٧لى یثلا ١ا ٣ ی لا ا ت بف ٣ ت ف ی٢ی ١ ٠ ؿ كؿ ٢ر ی ی غت یؿب ت ا ٦ی ف ت الیا ٧ا٤ؽ ٠ی٢ض ٧ ؿب ت ا یت ٣ب ٧ا٤ؽ ت ١ا٤ت كؿ الغث ب٧ی ٣ك ٦ث یانىا ی١ب٨ر یی٤ ا ؾث ب٨ ا ما بؾ١ یؿب ت ا لا ا اك تی٢یف ؾث ٣ ٦٢ی م ٣ ت لى ت ب٢ اك یالث ١ ی٢یلىآ ؿل ٣ لابقى یؿب ت ا كؿ ٦ ب ع غت یؿب ت ا ٧الى.٢ الیا ی لا ا بث یب٧ؿاقت ا كب ل ی٤٢ق ٣ یؿب ٣ لئبؽف ٣ ثب٢ ی٢م ٣ ؿ٤٢ت ٣ یب٧تؽب لیم ٥ؿلت ٣ لت ٨ ما ٦ ٧ یكاؿك٤ؽلث ما ی٣لی١ ی١ب ١ا ٨قت ٣ آكب ٣ یاكاؿ نف ؼ اك یالث تىل یپ ل ا ما ی٤ ا یؿب ت ا ی ٤ث ٣ ی ف ٥ آلث ما ٢٧لى یثلا ١ا ٣ ی لا ا ٦ ب ٧ ؿب ت ا یت ٣ب ت ا ی٣لیپ ٢ ٦١ ب٨٢ت لث ٦ ٧ تلا یؿب ت ا ئبى یآی ٣ ٠ ؿ اك ٦ بث ی غت ی ٢ر یؿب ت ا ب ت كبیف كؿ لثالث ٠یا ت ییاكآو كنث ٥ؿل ٦ث ت ٣ ی٢ی ١ت ف ا٣ ؿكاؿی ٦ ث ٧ا٤ؽ ت ١ا٤ت كؿ ی١ب٨ر ٦ تالعبؾ ٣ یب٧ی١ب٢ی عایث ی ب١ ما تلا٤غت دكبؽ ما كبیتؽا ٢١ب یب٧ الغث ی ب یؿب ت ا ی بی ٣... كؿ آ ٣ك ٦ث یانىا ت ا بث ؼيع یب٧ؿك٣بت ؿ ك٤ كؿ یب٧٦٢ی م و تؾ ٣ ٣ات تىل یپ ٣ غت ب٧ ب كآ ٣ ٤ ا ٤١ب ی ب ا ٣ ٢ ما١ا ص ت یث ٦ ب ؿب ت ا ی ت ٦ث ١اؿ ٣ یك٣ب٢ى ت اف بی٢ث ام ٣كؿ ٣ ال ٣لث بی٤پ ٣ ٣ل یپ اك غ ؿمب ٣ یئ٤ ا ؾث ب٨ ا ما بؾ١ یؿب ت ا لا ا اك تی٢یف». ؾث ٦یملاثا( یلج٧ك ؾق ب ظ ٤ت یت ٣ب ؿب ت ا یب٧ت بی.92/11/30.)

82 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 مدل مف ه و م ی اتخار ساهبشد دفاعی تشکیبی اقتصاد هقاوهتی دیپلواسی فعال و کاسآهذ دس فضای هجاصی و سسانه ای هوشیاسی و بصیشت نسبت به هحیط خودشناسی و دسک اهذاف و ظشفیت های خود هؤلفه ها و شاخص های دفاع هوشونذ دس انذیشه هقام هعظن سهبشی افضایش توانونذی های علوی تکنولوطیک و توسعه دسوى صا تعاهل ساصنذه و هؤثش با جهاى هسیشیابی سشعت واکنش باال انعطاف پزیشی و تبذیل تهذیذات به فشصت ها

83 55 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( جم ع بندی و هجیتن گی زی ؿك ای ٠ ب ٦ تال ٦ ي ٤٨»ؿىبؿ ٢ ٤٧ «٣ إ ي ٧٦ بی آ ؿك آكاء ٣ ا ١ ی ٧٦ بی ب قؾ ك ٧ جلی ٤ كؿ ٢ ٣ ب ٣ لاك یلؿ. ؿك ای ٠ كا تب اثتا يب ٧ ی» كت ٢ ٤٧ «٣»ر ٢ ٢ ٤٧ «٦ ام ٣ اث ت ی ؽلیيی ثب ي ٤٨ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ثلؽ ٤ ؿاك ١ ث ٦ ٤١ فی ٦ ت ٤ ر ٦ ث ٦ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ث ٣ تجیی ٠ يب ٧ ی كت ٣ ر ٢ ٢ ٤٧ ثی ق ٢ ب ؽ ٤ ا ٧ ث ٤ ؿ ٤ كؿ تجیی ٠ لاك لىت ٢. كت ٢ ٤٧ تل یجی ام إ ي ٧٦ بی كت ؾت ٣ كت ١ ل ا ت. ر ٢ ٢ ٤٧ ١ ین ر ٢ ی ا ت ٦ ؿك آ تل یجی ام ٢ بث اثناك ٧ ب ا تلاتوی ٧ ب ٣ تب تی ٧ بی ؾت اىناكی ١ ل ٣ اىناكی ت ٤ أ ب ٣ ث ٦ ع ٤ ك ٧ ن ب ث ٦ بكثلؿ ٥ ی ٤ ؿ. ث ٢ بثلای ٠ ثب غج ؿىبؿ ٢ ٤٧ ١ ین ؿاكای ب ٧ یتی تل یجی ٣ ت يی ی ام إ ي ٧٦ بی ؿىبؿ ؾت ١ ل ٣ ؽ ٤ ا ٧ ث ٤ ؿ. ثب ت ٤ ر ٦ ث ٦ غب ت ثبال ٣ ای ٠ ٤ ض ٤ ؿ ٦ ١ ؾب ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا )ث ٦ ؿ ی ب ٧ یت ا ال ی ٣ ا ت جبك تین ؽ ٤ ؿ( ام ث ٣ تأ یي ؽ ٤ ؿ ٤ كؿ ت ٨ بر ٦ ٧ رب ١ ج ٦ رج ٦٨ ا ت جبك ث ٦ ل لؿ ی یغب ثنك آ لی ب لاك لىت ٦ ٣ ا ل ٣ م ٥ ای ٠ ت ٨ بر ؿك مب ت ر ٢ ٢ ٤٧ اؿا ٦ ؿاكؿ ٤ ا ا ی ب ٦ عبضل ع ٤ ٤ ض ٤ ؿ ؿىبؿ ٢ ٤٧ ٣ إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی آ ام ؿی ب ٥ ب ١ اك ا ١ الة ١ ؾب ٣ ا ال ی یق ٢ ی ب قؾ ك ٧ جلی ت ل ن یبىت. ئ ٦ ای ٦ ك ٧ جل قؾ ا ١ الة عضلت آیتاهلل ؽب ٦٢ ای ثب ؿكایت ؽب ؽ ٤ ؿ ث ٦ آ ت ٤ ر ٦ ؿا ت ٦ ٣ إ ي ٧٦ بی آ كا ثبك ٧ ب ث ٦ ئ ٤ ی ٠ لث ٤ ع ٦ ٤ نؿ ٤ ١ ؿ ٥ ا ١. ١ تیز ٦ آ ٦ ١ إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بیی ص ٤ اتؾبف كا ٧ جلؿ ؿىبفی تل یجی ٤٧ یبكی ٣ ث یلت ١ جت ث ٦ غیظ ؽ ٤ ؿ ٢ ب ی ٣ ؿك ا ٧ اه ٣ ؽلىیت ٧ بی ؽ ٤ ؿ یل یبثی لفت ٣ ا ٢ ثبال ا ١ قغبه پقیلی ٣ تجی ت ٨ یات ث ٦ ىل ت ٧ ب تقب بم ١ ٥ ٣ إحل ثب ر ٨ ب اىنای ت ٤ ا ٢ ١ ی ٧ بی ف ی ت ٤ ٤٢ هی ٣ ت ٤ ق ٦ ؿك ٣ ما ؿیپ ب ی ىقب ٣ بكآ ؿك ىضبی زبمی ٣ ك ب ٦١ ای ٣ ا ت بؿ ب ٣ تی ث ٦ ف ٤٢ ا إ ي ٧٦ ب ٣ بؽ ٧ بی ؿىبؿ ٢ ٤٧ ؿك آكاء ٣ ا ١ ی ٧٦ بی ب قؾ ك ٧ جلی ٢ ب بیی ٣ غلط ١.

84 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 55 منا ب ع و مآخذ فاسسی: - ؽب قی ٣ عی ٨ لؿاؿ ٣ لاؿ ا ب ماؿ ٥ رقيل "ؿكآ ی یب ت قاكا ٦١ ثل بكایی كت ١ ل ؿك غ ٦٢ ك ٣ اثظ ثی ٠ ا ". غب قبت كت ١ ل. ب ا ٣. پی بك ٥ ٤. پبیین: : ؽل ی غ ا ی ٠. " ق ٢ بی كت ٢ ٤٧ ٣ ربی ب ٥ آ ؿك كا ٧ جلؿ ثی ٠ ا ی ایبالت تغ ٥ ". ى ٢ ب ٦ غب قبت ٢ غ ٦ ای. بك ٥ 34. ٣ 33 تبث تب ٣ پبیین: بؿ ی ف ی ٣ ؿی لا "ربی ب ٥ كت ١ ل ؿك كت ی ثب تأ ی ثل ر ٤٨ كی ا ال ی". غب قبت كت ١ ل. ب ا ٣. بك ٥ ا ٣ : ا ب ؽ ی ٢ ی)ك ٥ (". - - فی ٤ ضی غ كعی ٣ افؾ ا ب ی. "ىلای ٢ ت ٤ ی كت ١ ل ثب تأ ی ثل ا ١ ی ٧٦ بی غب قبت كت ١ ل. ب ا ٣. پی بك ٥ ٤. پبیین: : ٠ پو ٥٣ غ ٤ ؿ كضب. اىناكا ٦١ ر ٤٨ كی ا ال ی ایلا. ت ٨ لا : بؿا. س ا ٣ ر ٤٨ كی ا ال ی ٣ كت ١ ل : ١ ب ٧ ی ث ٦ كت ١ ل غ ٨ ل ١ یب ٨ ی. " كت ؿك پو ٣ ا ا ٤١ اؿ". تبة ب ٥ ف ٤ ارت بفی. اعالؿ ك ب ١ ی ٣ تبثاكی. بك ٥ 29 لؿاؿ انگلیسی: - Nossel, Suzanne."Smart Power", Foreign Affairs, March and April Vol Nye. Josephs. Soft Power. Public affairs Nye. Josephs. Soft Power Super Power. New York وب سایت:

85 خبستگب ظري دفبع ضو د )هدظل الؼبلي( در ا ديط بي دفبػي اهبم خبه اي 1 محمود عسگري چکیده زض ظ ب ١ فس لغق ٥ ت ب ؽ ض ثط ظ چ ط ب ٢ رس ٤ س ت س ٤ س و رت ث چب ف وك ٥ س قس ؾبظ وبض ب س ٤ ط ٤ ت ؾ ت ٣ ت س ٤ س ب طز ٤ س ا س ز ت ب زض ضاؾتب ٢ تط ٤ ؽ ٥ ف ١ ذ ز و ثطلطاض ٢ تأ ٥ ا ٥ ت اؾت ب ع ٤ ط اظ حطوت ث ؾ ٢ ق ٥ ب ٢ زض ر ت ضؾ ٥ س ث ا ٤ ؿت س. زض حب ٣ و ثطذ ٣ اظ وك ض ب ث ز ٥ كىالت ؾبذتبض ٢ ب س ضقف قس ٤ س ث ١٥ زفبف ٣ زض ثطلطاض ٢ ا ٥ ت وك ض ذ ز ث قست ث ث ٥ ب ب اثؿت ؿت س زض ر ض ٢ اؾال ٣ ث ز ٥ ؾغح ثبال ٢ ت ا س ٢ ب ٢ ٣ زض اثقبز فط ٣ رغطاف ٥ ب ٣٤ التهبز ٢ ا ؿب ٣ تأ ٥ ا ٥ ت ثب اتىب ث ف بنط زاذ ٣ ؽ ٥ ف ا ٢ پطافتربض ت م ٣ ٣ طزز. سف ان ٣ ا ٤ مب ثحج زض ذه ل زفبؿ ق س ثب ث ط ٥ ط ٢ اظ ؾطات فط ب س ٣ قؾ و ل اؾت. زض ا ٤ ضاؾتب اثتسا ث ضط ضت ب ٢ ا ٤ ض ؿ پطزاذت قس زض ازا پؽ اظ اضائ ١ تقط ٤ ف ٣ اظ زفبؿ ق س لسضت ق س ث ف ا ج ب ٢ زفبؿ ق س زفبؿ فب غ ٥ طفب ز ٤ پ بؾ ٣ 1- حمك طوع تحم ٥ مبت ضا جطز ٢ زفبف ٣

86 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 80 زفبف ٣ ث خبث ١ ارعا ٢ ا ٤ ؿ اظ زفبؿ ضز ثحج لطاض طفت اؾت. پطؾف ان ٣ تحم ٥ ك آ اؾت و آ ٤ ب ٣ ت ا ثب اؾتفبز اظ ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ا ٤ س ٠ زفبؿ ق س ضا اؾترطاد تج ٥٥ وطز زض قتبض حبضط تال قس ث پطؾف ٤ بزقس ثب اؾتفبز اظ ض ت ن ٥ ف ٣ ثطضؾ ٣ تح ٥ ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ؾب ٤ ط بث طتجظ پبؾر ٣ زض ذ ض اضائ طزز. اظ ٤ بفت ب ٢ ا ٤ مب آ اؾت و مب قؾ ض جط ٢ ث إ ف ب ٣٤ اقبض وطز ا س و ٣ ت ا ثب سؾ ٣ آ ب ؾط ١٤ زفبؿ ق س ضا ن ضتث س ٢ ز. اؾترطاد تس ٤ ال ٤ ب ٢ ؿت ٣ ق بذت ٣ قطفتق بذت ٣ ض ق بذت ٣ ا ٤ ؾط ٤ اظ ث ٥ مغ ؾطات فط ب س ٣ قؾ و ل ا ٣ ت ا س ب إحط ٢ زض ضاؾتب ٢ تج ٥٥ ا ٤ ا ٤ س ؾط ٤ ثبقس. زفبؿ ق س ث ق ٣ ق س ٢ زض اؾتفبز ٠ ث ل ث ا ساظ اظ ت ب ٣ اثعاض ؾبظ وبض ب ٢ ؾرتافعاض ٢ ط افعاض ٢ زفبف ٣ اؾت. زض زفبؿ ق س طز ٥ ع ؾغح ٥ ط ب ٢ ؿ ح ف س زاض ا زب ؽب ٤ ف زفبف ٣ ؿت س. ٤ بفت ١ ز ٤ ط ا ٤ قتبض آ اؾت و زض زفبؿ ق س ثب ٤ س كرم ق ز زض وزب ث چ ٥ عا لسضت ؾرت ٤ ب لسضت ط ٤ ب تطو ٥ ج ٣ اظ آ ب ضز ٥ بظ اؾت. ث فجبضت ٣ س ٤ ط ٤ ت ث ١ ٥ ا ىب بت زاقت ب زض ضاؾتب ٢ اضتمب ٢ احطثرك ٣ وبضا ٣٤ اظ ر ا ساف ان ٣ اؾتفبز اظ زفبؿ ق س اؾت. اط ب و ٥ ذ ٢ : زفبؿ ق س ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضا جطز ٥ ط ب ٢ ؿ ح

87 81 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 1- كلیات 1-1- طرح هسئل زض ظ ب ١ فس لغق ٥ ت ب ؽ ض ثط ظ چ ط ب ٢ رس ٤ س ت س ٤ س و رت ث چب ف وك ٥ س قس ؾبظ وبض ب س ٤ ط ٤ ت ؾ ت ٣ ت س ٤ س ب طز ٤ س ا س ز ت ب زض ضاؾتب ٢ تط ٤ ؽ ٥ ف ١ ذ زو ثطلطاض ٢ تأ ٥ ا ٥ ت اؾت ب ع ٤ ط اظ حطوت ث ؾ ٢ ق ٥ ب ٢ زض ر ت ضؾ ٥ س ث ا ٤ ؿت س. زض حب ٣ و ثطذ ٣ اظ وك ض ب ث ز ٥ كىالت ؾبذتبض ٢ ب س ث ضقف قس ٤ س ث ١٥ زفبف ٣ زض ثطلطاض ٢ ا ٥ ت وك ض ذ ز ث قست ث ث ٥ ب ب اثؿت ؿت س زض ر ض ٢ اؾال ٣ ث ز ٥ ؾغح ثبال ٢ ت ا س ٢ ب ٢ ٣ زض اثقبز فط ٣ رغطاف ٥ ب ٣٤ التهبز ٢ ا ؿب ٣ تأ ٥ ا ٥ ت ثب اتىب ث ف بنط زاذ ٣ ؽ ٥ ف ا ٢ پطافتربض ت م ٣ ٣ طزز. زض ا ٤ ث ٥ ز ٤ س ب ب مغ ؾطات ض جط قؾ ا مالة ف ا فط ب س ٣ ا ٤ كب اض زض ضا جط ٢ ذظ ك ٣ ب و ل ا حبئع ا ٥ ت ٤ ػ ا ٢ اؾت. ثس تطز ٤ س قى ٥ ط ٢ ؾط ٤ ب ٢ وبضثطز ٢ ب ثه ٥ طتآ ٥ ع ضا كب ثؿ ٥ بض ث ز اؾت. ا ٤ كب زض ضاثغ ثب ٤ ػ ٣ ب مف ٥ ط ب ٢ ؿ ح زض د.ا. ا ٤ طا چ ٥ فط ز ا س:» ٥ ط ب ٢ ؿ ح ا ط ز ٥ طا فساوبضا ق سا ؽ ٥ ف مف ذ ز ضا ثسا س زض رب ٣٤ و رب ٤ ب الق ٣ آ بؾت ذ ز ضا لطاض ز س ٣ ت ا س... ا ٥ ت... ضا تأ ٥ و س«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1387/2/12( قى ٣ ٥ ؿت و ٥ ط ب ٢ ؿ ح ق س زض لب ت ٤ ه زفبؿ ق س ق ب ٤٣ بث س. زض ال ؿئ ١ ا ٤ تحم ٥ ك آ اؾت و زفبؿ ق س اظ ؾط فط ب س ٣ قؾ و ل ا چ لبث تح ٥ اؾت پرسص تحقيق آ ٤ ب ٣ ت ا ثب اؾتفبز اظ ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ا ٤ س ٠ زفبؿ ق س ضا

88 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 82 اؾترطاد تج ٥٥ وطز و ل اؾت دف تحقيق سف ان ٣ ا ٤ مب تج ٥٥ زفبؿ ق س ثب ث ط ٥ ط ٢ اظ ؾطات فط ب س ٣ قؾ 1-4 -ر ش گردآ ري اطالػبت زض قتبض حبضط تال ذ ا س قس ث پطؾف ٤ بزقس ثب اؾتفبز اظ ض ت ن ٥ ف ٣ ثطضؾ ٣ تح ٥ ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ؾب ٤ ط بث طتجظ پبؾر ٣ زض ذ ض اضائ طزز. 2- تع ريف دافع هو شم ند زفبؿ ق س ق ٠ ٥ زفبف ٣ ثؿ ٥ بض پ ٥ كطفت ا ٢ اؾت و تحمك آ ط ث ثطذ ضزاض ٢ اظ ؽطف ٥ ت ب ٢ ؿتطز ب ٣ اؾت. ارطا ٣٤ قس زفبؿ ق س زض ط اضتجبط اض ب ٥ ه ؿز ارعا ٢ ؾبذتبض ؾب زفبف ٣ وك ض اؾت. زض ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا قب ٤ س ظ اقبض ٠ ؿتم ٣ ٥ ث ا ٤ ا ٤ س كس اؾت ٣ ت ا ٣ ث عاض ب ٣٤ اقبض زاقت و ث ف ٣ ث ٥ ب ط ق بثرف ا ٤ ؿ زفبؿ ثبق س. ثط ا ٤ اؾبؼ ث ؾط ٤ ؿ س ٣ ت ا زفبؿ ق س ضا ا ٤ تقط ٤ ف ز. زفبؿ ق س زفبف ٣ اؾت و : )1( ج ب اؾبؾف ث لسضت ق س جت ٣ اؾت )2( جت ٣ ثط وبضثؿت ع ب زفبؿ فب غ ٥ طفب اؾت

89 83 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( )3( ط ٤ ه اظ ثرف ب ٢ طتجظ ٥ ط ب ٢ ؿ ح زض ن ضت ار ثب ت س ٤ س ث ؿ چ ٣ السا بت ٣ و ارطا ٢ آ ا ض ث ف س آ بؾت آ ب ٣ اقطاف وب زاقت ا ض الظ ضا ث ا زب ثطؾب س. ث ؾط ٣ ضؾس ا ط ؾبذتبض زفبف ٣ وك ض ٢ جت ٣ ثط ا ٤ ؾ عاض عطاح ٣ تس ٤ ق ز ث ٣ ب زفبف ٣ ق س قى ذ ا س طفت و ٣ ت ا س ضط ٤ ت ا ٥ ت ٣ آ احس ؾ ٥ بؾ ٣ ضا افعا ٤ ف ز س. 3- ض رورتاهی كار بس ت دافع هو شم ند زض قطا ٤ ظ و ٣ ؾب ر ب ٣ وك ض ٢ و ذ ا ب حساوخط ث ط س ٢ اظ بف ث حسال ضؾب ٣ ت س ٤ س اؾت ب ع ٤ ط ثب ٤ س ث ؾ ٢ زفبؿ ق س حطوت و س. ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا ٥ ع ث ف ا ثبظ ٤ ط ٢ و زاضا ٢ قطا ٤ ظ ٤ ػ ا ٢ ث ز زض ح ٥ غ ٣ چب ف ثطا ٥ عتط پ ط ربعط تط اظ ؾب ٤ ط وك ض ب لطاض زاضز ث اؾغ ١ ضط ضت ب ٢ ظ ٤ ط ثب ٤ س زض پ ٣ ضؾ ٥ س ث زفبف ٣ ق س ثبقس: ج د ػدم قطؼيت ٤ ى ٣ اظ زال ٤ ضط ضت ب ٢ ان ٣ پ ٥ ٥ ط ٢ ا ٤ س ٠ زفبؿ ق س ضا جطز ٢ ٣ ثبقس 1»فس لغق ٥ ت«ح ٥ ظ (2006 (Yarger, ث ث ٥ ب ز ٤ ط ثب ت ر ث ثط ظ فس لغق ٥ ت و ث ٤ ػ پؽ اظ ر ؾطز زض جبحج ضا جطزپطزاظا رب ٤ ب ٤ بفت ٣ اؾت زفبؿ ق س ط ٤ ع بپص ٤ ط ٣ ثبقس. ث ثب ض ا س ٤ ك سا ٣ چ 2»ف ٥ تعؾ ٥ ع«ا ط ظ فس لغق ٥ ت ٤ ى ٣ اظ ف بنط تقط ٤ فو س ٠ ح ٥ ظ ضا جطز ٢ ث ق بض ٣ آ ٤ س. ث فجبضت ٣ وك ض ب زض ث ٥ كتط ال ٣ ت ا س ث ع ض لبع كرم ب ٤ س و ت س ٤ س ب ٢ آ ٤ س»چ ظ ب ٣ وزب«ث ل ؿ ذ ا س 1- Uncertainty 2- Fitzsimmons

90 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 84 پ ٥ ؾت زض ح ٥ غ ٣ و فبلس قفبف ٥ ت اؾت اضظ ٤ بث ٣ ب زق اض ٣ ق ز. اظ ا ٤ ض ثطا ٢ ر ٥ ط ٢ اظ غبف ٥ ط ٢ ضا جطز ٢ ثب ٤ ؿت ٣ لغق ٥ ت ضا ثب ٤ س ث آ بز ٣ ذ ز ضا حفؼ ز خبث ٤ ه ان ؾبظ ب ٤ ب افعا ٤ ف زاز ث بثطا ٤ فس ز س ٠ و ٥ س ٢ اض ضز ؾط لطاض زاز. (Fitzsimmons, : ) ا ط ٤ ى ٣ اظ ٤ ػ ٣ ب ٢ ثبضظ ر ؾطز حبو ٥ ت زاقت ف ٣ لغق ٥ ت ثطذ ضزاض ٢ اظ زضر ا ٢ اظ حجبت ث ٥ ا ٣ ث ز و ثطآ س اظ ت اظ پب ٣ ٤ ضا جطز ٢ ث ٥ ز اثطلسضت ث ز اظ ٤ ػ ٣ ب ٢ ثطرؿت ثبضظ فهط پؽ اظ ر ؾطز پ ٥ سا ٤ ف تى ٤ قطا ٤ ظ فس لغق ٥ ت زض ح ٥ ظ ا ٥ ت ث ٥ ا ٣ اؾت. حجبت تسا زض ا ض اظر ضط ضت ب ٢ لبفس ؾبظ ٢ اؾت. تسا اؾت طاض ف ٣ اع ٥ ب لغق ٥ ت ث طا زاضز. زض قطا ٤ ظ ت أ ثب لغق ٥ ت ؾ ٥ بؾت ب السا ب زاضا ٢ تب ٤ ذ إحط وبضآ ستط ٢ ٣ ثبقس ٣ زض ضق ٥ ت و ٣ ز ط ٣ ؾط ٤ ثؿتط ب ز طز ٤ ؿ ٣ ب ٢ ؾط ٤ ؾبذتبض ٢ و ثطذ ٣ ال ربث رب ٣٤ زض بث وب ب ٢ لسضت ضا ث طا زاضز رت قس ٥ ب ٥ ف ط ض اثظ ائتالف ب ىبض ٢ ب وب ف ٤ بثس. آ ط ٤ ىب«زض تحمك تكس ٤ س ا ٤ قطا ٤ ظ پ ٥ ب س ب ٢ حبزح ١ 11 ؾپتب جط ب س» ٤ ىزب ج طا ٣٤»ضقف ؾبظ ب زض ا ٤ فب ٢ ؽب ٤ ف ذ زتغ ٥٥ ط ف ا ٥ تتكس ٤ س ؾب ٣ ط ٢ ث ف ا اثعاض ؾبظ وبض تأ ٥ ا ٥ ت ؿتط تط ض ٤ ؿ )ز ت ٣ («مف ث ٣ ثس ٣ ٤ ا ٤ فب ز. افع ثط ا ٤ اضز قب ٤ س ثت ا اشفب زاقت و تال ثطذ ٣ اظ وك ض ب ثطا ٢ تم ٤ ت ت ا ث ١٥ ؾب ٣ ذ ز اظ عط ٤ ك زؾت ٥ بث ٣ ث ؾالح ب ٢ غ ٥ ط تقبضف بق ٣ اظ احؿبؼ طا ٣ ب ٣٤ اظ بح ١٥ پ ٥ ب س ب ٢ ا ٤ فس لغق ٥ ت اؾت. د.ا.ا ٤ طا ٥ ع ثب ت ر ث ا ٤ قطا ٤ ظ ثطا ٢ س ٤ ط ٤ ت فس لغق ٥ ت ر ز ثب ٤ س زفبؿ ق س ضا زض زؾت ضوبض ذ ز لطاض ز س.

91 ب 85 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 3-2- ج د ت ديد بي و جب ب ب و ث ٥ ب طز ٤ س د.ا. ا ٤ طا ثب ت س ٤ س ب ٢ ب رب ج ا ٢ ار اؾت و ا ٤ قطا ٤ ظ ضط ضت ز ٤ ط ٢ ضا ثطا ٢ پ ٥ ٥ ط ٢ زفبؿ ق س ا ٤ زبة ٣ و س. ت س ٤ س ب س ا ٥ ت ف ٣ ظ ٥ ا ٢ اثؿت اؾت. ا ٥ ت ثب اضظ ب تقبضو ب ت س ٤ س ب ت ا ب ٣٤ ب زضن ٣ ق ز. ت س ٤ س زض ث ٥ ز ف ا ٢ اظ قطا ٤ ظ تغ ٥ ط ب ق ب پ ٥ سا ٣ و س. ث ٥ ز ٥ ثب ٤ س فت ت س ٤ س ٤ ه ف پؿ ٣ ٥ اؾت چ ٥ ت س ٤ س ثطذالف ؾب ٤ ط پس ٤ س ب ث ز ٥ افعا ٤ ف بث احت ب ٣ ذغط ث ضاحت ٣ قى ٥ ٣ طز ث فجبضت ز ٤ ط غب ت پس ٤ س ب ٢ عج ٥ ق ٣ بز ٢ ا ؿب ٣ ق ٢ ٣ ت ا س ثب تغ ٥٥ طات ٣ ن ضت نف ت س ٤ س پ ٥ سا و س ) ط غب قبت ٣ ا ٥ ت زا ك ب زفبؿ 1387: ٣ (. ث ب ثطذ ٣ ت س ٤ س فجبضت اؾت اظ ط ضق ٥ ت ٤ ب السا ٣ و سف ب اضظ ب ٢ ح ٥ بت ٣ رب ق ا ٥ ت ٣ وك ض اظ عطف زق ذبضر ٣ ٤ ب ف ا زاذ ٣ آ ث ذغط افتس. سف ان ٣ زض ت س ٤ س تغ ٥٥ طات اؾبؾ ٣ زض ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ ٤ ه وك ض اؾت ث فجبضت ز ٤ ط قطا ٤ ظ ت س ٤ س قطا ٤ غ ٣ اؾت و ث رت آ ح ٥ بت وك ض ؾب اضظق ٣ آ ث ربعط افتبز ثبقس. )افتربض ٢ 1385( ت س ٤ س ب ثطاؾبؼ قبذم ب ٢ رت ف ٣ اظر ج ؾغح ض ؿ اثعاض ق ٠ ٥ اف ب زؾت ث س ٢ قس اؾت. ؿ ز ٤ ط عجم ث س ٢ ت س ٤ س ب ثطاؾبؼ»ض اف ب پ ٥ ب س ت س ٤ س«اؾت. ثط اؾبؼ ا ٤ قبذم ت س ٤ س ب ث ت س ٤ س ب ٢ ؾرت ٥ ؾرت ط تمؿ ٥ قس ا س و زض ازا ت ض ٥ ح رتهط ٢ زض ضز ط ٤ ه اظ آ ب اضائ ٣ طزز: ت ذ ٤ ذ سخت ط ب ث رت السا ٣٤ اؾتمال ت ب ٥ ت اضض ٣ وك ض زض ذغط ز ٥ ط ب ٢ ؾب ٣ وك ض ز ٤ ط ٤ ب اتحبز ٢ اظ وك ض ب ٢ ذبضر ٣ ٤ ب ط ب ٢ قبضو ؿ ح زاذ ٣ لطاض ٥ طز ت س ٤ س ؾرت ال قس اؾت. ت س ٤ س ب ٢ ؾرت ث ض ب ٢ ف ٥ ع ٤ ى ٣ اف ب ضفتبض ب ٢

92 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 86 ذك تآ ٥ ع ثطا ساظ ٢ آقىبض حصف زفق ٣ طا ثب ذ ض ٤ ع ٢ اقغب ؾطظ ٥ تى ٣ اؾت. ث فجبضت ز ٤ ط ت س ٤ س ؾرت فجبضت اؾت اظ اف ب لسضت ؾب ٣ ثطا ٢ تح ٥ اضاز تأ ٥ بف. زض ا ٤ ؿ ت س ٤ س سف اقغب ؾطظ ٥ اؾت ت ذ ٤ ذ ٥ سخت ت ب ٣ السا ب ٣٤ و حبو ٥ ت ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ ا ٥ ت ٣ وك ض ضا اظ حبػ ؾ ٥ بؾ ٣ ا ٥ ت ٣ ث ذغط ا ساظز ٤ ب ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ وك ض ضا ثب ذغط ثطا ساظ ٢ )ثب ض ب ٢ غ ٥ طف ٥ ع ٤ ى ٣ ٤ ب تطو ٥ ج ٣ اظ ض ب ٢ ؾرت ط ( ار ب ٤ س ت س ٤ س ا ٥ ت ٣ -ؾ ٥ بؾ ٣ ٤ ب ٥ ؾرت ب ٥ س ٣ ق س. ٤ ػ ٣ ا ٤ ؿ ت س ٤ س پ ب ب ب ٣ ذع س ث ز آ اؾت چ ٥ زض ا ٤ ؿ ت س ٤ س تطو ٥ ج ٣ اظ ض ب ٢ آضا ذك تآ ٥ ع ث وبض طفت ٣ ق ز و ثب السا ب ٢ ؾرت غبف ٥ طا ثب لبعق ٥ ت ؾطفت ف ثبال طا اؾت. اثعاض ض ا ٤ ؿ ت س ٤ س ف ش زض حبو ٥ ت ثب ث ط ٥ ط ٢ اظ ف ا زاذ ٣ تهبحت لسضت ؾ ٥ بؾ ٣ ثب ض ب ٢ ثطا ساظ ٢ غبف ٥ طا طا ثب اقغب طاوع حؿبؼ ضا جطز ٢ اظ ٥ سا ذبضد وطز افطاز و ٥ س ٢ ضا جطز ٢ وك ض اؾت. ث ث ٥ ب ز ٤ ط ت س ٤ س ٥ ؾرت فجبضت اظ اف ب لسضت اظ عط ٤ ك ف ش زض ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ ا ٥ ت ٣ ٤ ه وك ض ثطا ٢ تح ٥ اضاز تأ ٥ بف اؾت. زض ا ٤ ؿ ت س ٤ س سف اقغب حى ت بز ب ٢ حبو ٥ ت اؾت. ت س ٤ س ب ٢ ٥ ؾرت تى ٣ ث وبضثطز ؾب اعالفبت ٣ ا ٥ ت ٣ ف ش زض ز ت بؾت و ض ب ٢ آ تطو ٥ ج ٣ اظ اثعاض ب ٢ ؾرت ط ث ب ث التضبؾت. ) بئ ٣ ٥ تبثؿتب 1388: ) ت ذ ٤ ذ ش ت ب السا ب ٣٤ ضا و رت ق ز تب سف ب اضظ ب ٢ ح ٥ بت ٣ ان ٥ ٤ ه ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ ا ٥ ت ٣ وك ض اظ حبػ فط ٣ ث ذغط افتس ٤ ب رت ا ٤ زبز تغ ٥٥ ط تح اؾبؾ ٣ زض ثب ض اضظ ب ٢ ؾب )اؾتحب ١ فط ٣ ( ق ز ت س ٤ س ط ٤ ٣ س. ت س ٤ س

93 87 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ط ب ثطا ساظ ٢ ذع س ذب اؾت تغ ٥٥ طات بق ٣ اظ ت س ٤ س ط ب ٢ آضا تسض ٤ ز ٣ اؾت. ا ٤ ت س ٤ س طا ثب آضا ف ذب ٣ اظ ض ب ٢ ف ٥ ع ٤ ى ٣ ث قى لب ٣ ثب اؾتفبز اظ اثعاض ب ٢ تج ٥ غبت ضؾب احعاة تكى ب ٢ ن ف ٣ لكط ٢ اف ب ٣ ق ز. ت س ٤ س ط فجبضت اؾت اظ ز ف تح الت ٣ و رت ز ط ٣ زض ٤ ت فط ٣ ا ب ٢ ضفتبض ٢ ضز لج ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ طزز. ) بئ ٣ ٥ تبثؿتب ( 1388: زض ا ٤ ؿ ت س ٤ س سف ز ط ٣ ٤ ت فط ٣ ترط ٤ ت ا ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ زض ش ٣ ثبقس. ت س ٤ س ب ٢ ط تى ٣ ث ض ب ٢ ط افعاضا ث حبػ ب ٥ ت ا تعاف ٣ ب حؿ ؼ تسض ٤ ز ٣ اؾت. چ ٥ ا ٤ ؿ ت س ٤ س ب فطن ب ٢ رت ف ارت بف ٣ ضا زض ثط ٥ ٣ طز. زض ز ؿ ثب ٤ س فت ا مالة اؾال ٣ ثب ت س ٤ س ب ٢ ؾرت ٥ ؾرت ط ض ث ض ث ز آ ب ضا ث غف ف ب ٤ ت ب ٢ ا ٣ ض جط ٢ ثبوفب ٤ ت حض ض رب ج ق ٥ بضا ١ طز س ٤ ط ٤ ت ز اؾت الق ٥ ت ٣ و ضز تأو ٥ س ض جط فطظا ١ ا مالة اؾال ٣ ٥ ع ث ز اؾت:» ب دس ق ا ٤ س ٣ د سب ت ذ ٤ ذ ب ٢ فشا ا ٣ داضت ٥ -ت ذ ٤ ذ س ٥ بس ٣ ت ذ ٤ ذ ا ٥ ت ٣ ت ذ ٤ ذ هب ٣ ت ذ ٤ ذ التػبد ٢ -» )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ )1390/5/16 قؾ زض فط ب ٤ ك ٣ ز ٤ ط چ ٥ ث ٥ ب زاقت ا س:»ت ذ ٤ ذ ب ٣٤ و ت خ آ ٤ ذ دسخطب بست د و است: ت ذ ٤ ذ ب ٢ داخ ٣...«)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1379/2/1( ت ذ ٤ ذ ب ٢ خبسخ ٣ 3-3- كن زي ب دى ز ٤ ط ضط ضت پطزاذت ث ا ٤ س ٠ زفبؿ ق س و ع ٤ ث ز زفبؿ اؾت. ا ٤ غ ت بق ٣ اظ آ اؾت و اض پ ٥ ك ٥ ط ٢ آؾب تط اضظا تط اؾت. ث فجبضت ز ٤ ط اظ آ زب و ارطا ٢ ا ٤ ا ٤ س ثبفج آ بز ٣ پ ٥ ؾت ١ ؾب زفبف ٣ وك ض ٣ ق ز ث بثطا ٤ ث اؾغ ١ ا ٤ زبز ا ٤ ؿ زفبؿ زا قست ت س ٤ س ب وبؾت ٣ ق ز. ثس ٣ ٤ اؾت زض چ ٥ قطا ٤ غ ٣

94 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 88 احت ب ل ؿ ت بر ؾب ٣ ٤ ب غبف ٥ ط ٢ ضا جطز ٢ ثؿ ٥ بض وب ف ٤٣ بثس. و ٥ بث ٣ بث ٥ ع ث ف ا الق ٥ ت ٣ ط ٤ ع بپص ٤ ط ز ٥ ز ٤ ط ٢ زض ضاؾتب ٢ طا ٤ ف ث زفبؿ ق س اؾت و و ع ٤ تط ٣ ثبقس. 2012) (Henius and Mac Donald, March 3-4- حبكويت داضتي ظرية دفبع و جب ب ل ؿ ا مالة اؾال ٣ تغ ٥٥ طات ؿتطز ٠ ؾ ٥ بؾ ٣ ارت بف ٣... ضا زض ؾبذتبض ب ٢ رب ق ا ٤ زبز وطز ٣ ث ٣ تطز ٤ س ث ز ٥ ب ٥ ت ا مالة» طز ٣ ؾبظ ٢ «وبض ب ث ٤ ػ م ١ زفبؿ ا ٥ ت )زفبؿ رب ج ( اظ تط ٤ ا ٤ تغ ٥٥ طات ث ق بض ٣ آ ٤ س. ث ال السا بت ٣ چ تأؾ ٥ ؽ»ؾپب پبؾساضا ا مالة اؾال ٣ «ثطا ٢ حفبؽت اظ زؾتب ضز ب ٢ ا مالة»و ٥ ت ١ ا مالة اؾال ٣ «ثطا ٢ ؿتط ؾ ا ٥ ت ارت بف ٣»ثؿ ٥ ذ«ثطا ٢ كبضوت ب ٣ ت ز ب ٢ طز ٣ زض حفبؽت اظ زؾتب ضز ب ٢ ا مالة ثطلطاض ٢ ا ٥ ت ارت بف ٣ ضا زض و بض ا ٤ زبز ثطذ ٣ بز ب ؾبظ ب ب ٢ ز ٤ ط ثب ٤ س زض ا ٤ ضاؾتب تح ٥ وطز. زض ا ٤ ضاثغ مف ث ٥ ب صاض ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا ث ٣ ثس ٤ ث ز اؾت.» طز «ث خبث ١»ا ىب «غ ٥ طلبث رب ٤ ع ٤ اض قب ز تى ٥ ب ز ٤ س ب ب ٢ ضا جطز ٢ ا ٤ كب ث ز. ر الت ث ٥ ب بت حضطت ا ب )ض ( ث ذ ث ٣ ث ٥ ب ط ا ٥ ت حض ض طز طز ٣ ؾبظ ٢ م ب ٣ ثبقس:» بدا ٣ و دس آ دب )خج ب( احت ٥ بج است ثش افشاد ت ب افشاد ث ٣ استث ب آ ب ٣٤ و ٣ ت ا ذ لذست داس ذ ثشا ٢ آ ب الص است و احت ٥ بج سشحذات سا اص ح ٥ ث افشاد اص ح ٥ ث چ ٥ ض ب ٣٤ و احت ٥ بج داسد آ دب ثش ا تأ ٥ و ذ. ا جت ٤ ه اخت ي ٣ ٥ ٥ ست ٤ ه اخت وفب ٣٤ است«. )ا ب خ ٣ ٥ 1378 ج ( 16: ثط ا ٤ ج ب ٣ ت ا فت قب ز ٠ ا ٤ س ٠ زفبؿ رب ج پ ٥ ف اظ غطح قس زض ؾب ا س ٤ ك ٣ حضطت ا ب )ض ( ر ز زاقت ٣ طر ان ٣ انغالح زفبؿ رب ج ٤ ى ٣ اظ ؾر طا ٣ ب ٢ حضطت ا ب ذ ٣ ٥ )ض ( اؾت ذغبة ث فط ب س ب ؾب ٣ فط ز س: ا ٤ كب زض ث ٥ ؿت قك ق ط ٤ ض ب

95 89 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(»دس ش حب ب ثب ٤ ذ آ بد ٥ ب ثبض ٥. س ص ب ٢ حسبس ت ٥٥ و ذ ا ٢ دس پ ٥ ص داس ٤ ا مالة اسال ٣ ص سب ب ب ب ٢ ت ٥٥ و ذ ٠ د ٤ ش دس پ ٥ ص خ ا ذ داضت و اخت است پ ٥ طىس تب خ بد ض بدت دس ١ غح ب حبؾش آ بد ثبض ذ اص و ٥ ذ ىش خ ب خ اسا آ ش ٤ ىب ض س ٢ غبف ب ذ حت ٣ دس ضشا ٤ ف ثبصسبص ٢ ٥ ش ب ٢ س ح ثب ٤ ذ ثضسيتش ٤ ت خ ب ث ثبصسبص ٢ ٥ ش ب است ذاد ب ا تمب تدبسة هب ٣ دفبي ٣ ث ١ آحبد ت ذاف ب ا مالة ثبضذ چشا و دس ب ١ جشد دب پشداخت ث ١ خ بت ل ت ب ؾ ف ب قشح ب ثش ب ب دس حم ٥ مت تشس ٥ سا جشد دفبو خب ج ج د است ٣ دس ضشا ٤ ف يبد ٢ ثب ٤ ذ ثب س غذس ث د س اص ح ت ثغؽ ب ث ا ٤ سبئ پشداخت اص ١ ا ذ خت ب تدشث ب است ذاد ب قشح ب استفبد د دس خزة شچ ث ٥ طتش ٥ ش ب ٢ ؤ ث ا مالة ت بضت تدبسة سا ث د ٤ شا تم سبخت دس تد ٥ ض ١ آحبد افشاد ا ٤ وط س ثش اسبس اغ خبظ دفبو خب ج تب سس ٥ ذ ث تطى ال ٣ حم ٥ م ٣ ثس ٥ ح استص ث ٥ ست ٣ ٥ ٥ و ضص د.«. )ا ب خ ٣ ٥ 1378 ج 21: ) زفبؿ رب ج جحخ ٣ ضا جطز ٢ رب اؾت و فطن ب ٢ ب ٣ ضا زض ثط ٥ ٣ طز. زفبؿ رب ج ضا ٣ ت ا وبضثؿت ت ب ٣ ؽطف ٥ ت ب مس ضات ر ز ثطا ٢ ار ثب ت س ٤ س ب ٢ فطاض ٢ ؾب زا ؿت. اظر ؽطف ٥ ت ب ٢ ا ٤ ف آ اؾت و ت ب ث ا ىب بت ر ز ؾط زاضز ث ى ؽطف ٥ تؾبظ ٢ ٥ ع زض ثغ آ ؿتتط ٣ ثبقس. ث فجبضت ٣ زض ثطاثط ت س ٤ س ب ٢ ٤ ثب ٤ س ت ا س ٢ ب ٢ ٣ ٤ ضا ؾبظ ب س ٣ وطز. زفبؿ رب ج زاضا ٢ ز ث قس زاذ ٣ ذبضر ٣ اؾت. ث ث ٥ ب ٣ زفبؿ زاذ ٣ ذبضر ٣ اظ اثقبز ا ٤ ف اؾت. چ ٥ فطن ب ٢ ان ٣ ؾ ٥ بؾ ٣ فط ٣ التهبز ٢ ؾب ٣ ضا زض ثط ٥ ٣ طز اظ ؾ ٢ ز ٤ ط ت س ٤ س ب ٢ و ٣ ت س ٤ س ب ٢ آ ٤ س ض ؿ ا ٤ زفبؿ ٣ ثبقس. قب ٤ س ثت ا ث ٥ ب زاقت و زفبؿ رب ج زفبؿ اظ اضظ ب ٣٤ اؾت و

96 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 90 ضز ت س ٤ س ؿت س ٤ ب ذ ا س ث ز. زفبؿ رب ج ف ٣ پ ٤ بؾت و ارعا ٢ ا ٤ ف زاضا ٢ اضتجبع ٣ ا سا اض ٣ ثبق س. زضثبض ٠ زفبؿ رب ج تقط ٤ ف ب ٢ تفب ت ٣ اضائ قس اؾت و زض ٥ ب آ ب ا ٤ تقط ٤ ف زاضا ٢ رب ق ٥ ت ث ٥ كتط ٢ اؾت:»آ بز ؾبظ ٢ ث وبض ٥ ط ٢ ١ ؾط ب ٤ ب ٢ ا ؿب ٣ ا ىب بت بز ٢ ق ٢ ث ؾ ض پ ٥ ك ٥ ط ٢ مبث ثب ط ؿ ت س ٤ س ت بر زق ب ذبضر ٣ زاذ ٣ زفبؿ رب ج ٣ ثبقس«. )ذب ٣ ظ ؿتب 149( 1376: زفبؿ رب ج زض احط ضاثغ ١ تقب ٣ پ ٤ ب ا اؿ ا حس ز ٤ ت ب ٢ ؾبذتبض ٢ و ٣ ت ا ؿت ثبفج ت لف ٤ ب ا ؿساز ا مالة پ ٥ ب ب ٢ آ ق ز ضا طتف وطز. )افتربض ٢ تبثؿتب )59-83 :1382 زفبؿ رب ج ؾط ١٤ اؾت و ث ثب ض فط ب س ٣ قؾ و ل ا زاضا ٢ لبث ٥ ت ب ٢ فطا ا ؾط ٢ ف ٣ ث ز ارطا ٣٤ قس آ ث ف ا ٤ ى ٣ اظ زغسغ ب ٢ ا ٤ كب ضز ت ر تأو ٥ س ث ز اؾت:»ت ب ٣ ٥ ط ب ٢ ؿ ح اف اظ ؾب ٣ ا تؾب ٣ ٥ ع ٥ ط ب ٢ پطت ا ثؿ ٥ ذ ثب ٤ س آ بز ٣ ذ ز ضا ثطا ٢ زفبؿ رب ج اظ زؾتب ضز ب آض ب ب ٢ ا مالة حفؼ و س ا ٤ زؾت ض ٢ اؾت و و ٥ ؿئ ٥ ٥ ط ب ٢ ؿ ح ثب ٤ س آ ضا ث ف ا ٤ ه ؽ ٥ ف ز جب و س«)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1368/12/10( اظ آ چ ث ٥ ب طز ٤ س ٣ ت ا ت ٥ ز طفت و زفبؿ ق س چ ط ٠ ز ٤ ط زفبؿ رب ج ث ز ا ٤ ز الظ ع ٤ ىس ٤ ط س تغيير هب يت ج گ آي د فط ب س ٣ قؾ و ل ا ثب ب ٣ الث ٥ ب اض ؿئ ال ضا ث پب ٤ ف ضنس تح الت آ ٤ س زف ت ٣ ب ٤ س. زض ح ظ ٠ ٥ ط ب ٢ ؿ ح ٥ ع ا ٤ ضز ؾط ا ٤ كب

97 91 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( لطاض زاقت اؾت. ث ٥ ف ضا جطز ٢ قؾ زض ذه ل تفب ت ث ز ب ٥ ت ر آ ٤ س ضا ٣ ت ا ٤ ى ٣ اظ ضط ضت ب ٢ ت ر ٤ ػ ث زفبؿ ق س زا ؿت. ثس تطز ٤ س غف ت اظ ا ٤ ض ؿ ؾبض ا بض ٢ ا ض زفبف ٣ ث ٣ ت ر ٣ ث ض س ب تح الت ا ٤ زبزقس زض ب ٥ ت ر ؾبذتبض ب ٢ زفبف ٣ ٤ ى ٣ اظ زال ٤ ان ٣ غبف ٥ ط ٢ ضا جطز ٢ ث ق بض ٣ آ ٤ س. ؾط ث چ ٥ ا ٥ ت ٣ ا ٤ كب تأو ٥ س وطز ا س و :» ى است ت بخ بت دس آ ٤ ذ ا ٤ چ ٥ غش ٤ ح س ثبص س ا ذفى جبضذ ى است پ ٥ چ ٥ ذ تش ثبضذ زا پ ٥ چ ٥ ذ ٣ ا ٤ ب ل ٢ الص است. يشؼ ٣ و دفبو اص اسال دس د سا ج ٣ اوش )ظ( آسب تش اص دفبو اص اسال دس د سا ا ٥ شا ؤ ٥ )و( ث د چ ا ٤ دب لؿ ٥ پ ٥ چ ٥ ذ تش ث د چ ٥ چ ٥ ض ٢ دس آ ٤ ذ ى است ص ٤ شا استىجبس خ ب ٣ اثضاس ب ٢ ب ٣ سا دس اخت ٥ بس داسد«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1369/6/29( زضن ارطا ٣٤ ؾبظ ٢ ا ٤ ب ضا جطز ٢ ٥ بظ س ت ر رس ٢ ث م ١ زفبؿ ق س اؾت. زض زفبؿ ق س ت ر ث تح الت ض س ب ٢ ؽ ض ق بؾب ٣٤ تغ ٥٥ طات ٣ و زق ضل ٥ ت زض ط افعاض ب ؾرتافعاض ب ٢ ذ ز ٣ ز س اظ ر اؾبؾ ٣ تط ٤ السا ب ٣ ثبقس. 4 -خا ست گاه نظ ری دافع هو شم ند رد رو يك رد اندیشوای م قام مع ظ م ر هب ری ثس تطز ٤ س ؾب ا س ٤ ك ٣ ا س ٤ ك ١ زفبف ٣ فط ب س ٣ قؾ و ل ا ت بؾت ثب ؽطف ٥ ت ب ٢ ا ؿب ٣ ٤ ػ ٣ ب ٢ فط ٣ وك ض ث ز و زض آ اضظ ب عاض ب ٢ ز ٣ ٤ مك ٣ تق ٥٥ و س ا ٤ فب ٣ ب ٤ س. )فؿ ط ٢ 19-22( 1391: ث ؾط بض س زض تج ٥٥ زفبؿ ق س اظ ؾط ض جط قؾ ا مالة ز ض ٤ ىطز»ز ٣ ٤ فط ٣ «٣ ت ا س ج ب ٢ وبض لطاض ٥ طز:

98 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ر يكرد دي ي ثطا ٢ فط ب س ٣ قؾ و ل ا اؾال ان اؾت چ ٥ ع ثب تطاظ ز ٤ اؾال ؾ زف ٣ ق ز. اظ ا ٤ ض جب ٣ قب ز ٠ ا س ٤ ك ١ ؾب ٣ ا ٤ كب زض اضز ٢ چ زفبؿ ق س ٥ ع اؾال اؾت. ا ٤ ثبض ب اظ ؾ ٢ ا ٤ كب ضز تأو ٥ س لطاض طفت اؾت و زض ازا ث ثطذ ٣ اظ ا ٤ اضز اقبض ٣ ق ز.»لذست ايت بد ث ث فس س ح ٥ ٥ ش ب ٢ س ح ا ٤ شا بض ٣ اص جب ٣ فىش ٢ - فش ٣ اسال... است«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1380/8/9( فجبضت ٣ ا ٤ كب ت ب ٣ السا ب عطحض ٤ ع ٢ ب ضا زض چبضچ ة ز ٤ اؾال ا زب ٣ ز س ث بثطا ٤ اظ ؾط زؾت ض ب ٢ ز ٣ ٤ ث ا ض زفبف ٣ ٣ ط س:» ش تالش ٥ ش ٢ س ح ثشا ٢ تىب ي ٣ ثشا ٢ تىب دس آ صش ب ٢ هب ٣ ثشا ٢ ثبال ثشد لذست سص ٣ ثشا ٢ تأ ٥ حؿ س سش ٤ ى ف س ٢ ٤ ه حس است ٤ ه الذا خذاپس ذ است لػذ لشثت ٣ ت ا ٥ ذ ثى ٥ ذ ا ٤ ثس ٥ بس ا ت ٥ بص ثضس ٣ است ثشا ٢ خ ا ب فذاوبس ب ٥ ش ب ٢ س ح ب فش ب ذ ب ب«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1388/2/23( لطآ ؾ ٥ ط ٠ فتبض ٢ ضفتبض ٢ ائ ١ اع بض ث ف ا ز ج ان ٣ ز ٤ اؾال زاضا ٢ عاض ب ٢ و ٣ ضا جطز ٢ فطا ا ٣ ؿت س و ثب ق بذت اؾترطاد وبضثؿت آ ب ٣ ت ا م ب ٢ ب اظ ر زفبؿ ق س ضا تج ٥٥ وطز. لطآ ث ف ا وتبة آؾ ب ٣ ثعضيتط ٤ ضا ب ٢ ف ٣ اؾت و اظ ؾ ٢ ذسا س تقب ثطا ٢ ا ؿب بظ قس اؾت. لطآ ذظ ك ٣ ب ٢ وال ضا جطز ٢ ضا كرم ز ان ر تز س ضا ث ٥ ب ز اؾت. زض فطن ١ زفبؿ ق س ٥ ع لطآ وط ٤ زض مب تج ٥٥ و س ٠ تساث ٥ ط و ٣ ف ز ثب تأو ٥ س ثط م ب ٣٤ ب س»آ بز ٣ «

99 93 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(»ثبظزاض س ٣ «... سا ٤ ت ضا جط ٢ الظ ضا ا زب زاز اؾت. لطآ ز ٥ س زض آ ١٤ 60 ؾ ض ٠ ا فب چ ٥ ٣ فط ب ٤ س:» ق ب )ا ٢ إ ب ( زض مب جبضظ ثب آ وبفطا ذ ز ضا ٥ ب و ٥ س تب آ حس و ثت ا ٥ س اظ آش ل تؿ ٥ حبت آالت ر ٣ اؾجب ؾ اض ٢ ظ ٤ وطز ثطا ٢ ت س ٤ س تر ٤ ف زق ب ذسا زق ب ذ زتب فطا ؾبظ ٤ س«. ؽطف ٥ ت ق ب ٣٤ ا ٤ آ ٤ ث ا ساظ ا ٢ اؾت و ٣ ت ا س تج ٥٥ و س ٠ ت ب ٣ جبحج زفبف ٣ اظ ر»زفبؿ ق س«ثبقس. زض اؾال افع ثط لطآ ائ ١ قه ٥ ٥ ع ثب ؾر ب اف ب ذ ز ج لبث اتىب ٣٤ ث ق بض ٣ آ ٤ س. فه ت ا قطف ٣ قس ائ )ث م نط ٤ ح آ ٤ بت لطآ ( ث تط ٤ پكت ا ثطا ٢ ج ت م ٣ وطز ل فق ائ ١ قه ٥ ٣ ثبقس. اتهب آ ب ث ح ٣ ثطذ ضزاض ٢ آ ب اظ ف حى ت ا ٣ ب ضا ث پ ٥ ط ٢ اظ آ ب ا ٣ زاضز. زلت زض فتبض ف ىطز آ ب ٣ ت ا س ؾط كك ذ ث ٣ ثطا ٢ ا غجبق ثط ب ب ٢ ز ت طزا اظ ر زفبؿ ق س ثب السا ب ٢ آ ب ثبقس چطا و السا آ ب غبثك ثب اظ ٤ قطؿ مسؼ ث ز اؾت. ثطا ٢ خب ا ب ف ٣ )ؿ( زض ؾر ب ٣ ٣ فط ب ٤ س:» طز ٣ و اظ ر بز ض ٢ ثط طزا س ذسا س جبؼ ش ت ثط ت آ ب ٣ پ قب س ثال ث آ ب ز ٣ آ ضز حم ٥ ط ش ٥ ٣ ق س فم ف قب تجب ٣ طزز ث ذبعط تض ٥٥ ر بز حك آ ب پب ٤ ب ٣ ق ز كب ب ٢ ش ت زض آ ب آقىبض ٣ طزز اظ فسا ت حط ٣ ق س. آ ب ثبق ٥ س قت ض ظ پ ب آقىبضا ق ب ضا ث جبضظ ٠ ثب ا ٤ ر ق ٥ ت ) قب ٤ پ ٥ ط ا ف( زف ت وطز ا فت ا پ ٥ ف اظ آ ى ثب ق ب ثز س ثب آ ب جطز و ٥ س. ث ذسا ؾ س ط ت ٣ و زض زض ذب ا ضز ز زق لطاض ٥ طز حت ب ش ٥ ذ ا س قس ٣ ق ب ؾؿت ٣ ث ذطد زاز ٤ س زؾت اظ ٤ بض ٢ ثطزاقت ٥ س تب آ رب و زق پ ٣ زض پ ٣ ث ق ب ح وطز ؾطظ ٥ ق ب ضا تهبحت ز.«)ذغج ١ 27 ذا جالغ (

100 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 94 چ ٥ زض ذغج ١ 122 آ حضطت فط ز ا س و :» ط ع ثطا ٢ ؿ ب ب پؿ س ٤ س ٥ ؿت و زق ذ ز ضا ا صاضز تب ا ٤ زق ثب زق ثطازض ذ ز سؾت ق ز ث اتفبق آ رب ا و س.«حفؼ آ بز ٣ زفبف ٣ آ بز ٣ ثطا ٢ ار ثب قطا ٤ ظ لبث پ ٥ فث ٣ ٥ غ ٥ طلبث پ ٥ فث ٣ ٥ فطا ؾبظ ٢ ا اؿ اثعاض لسضت ت ٥ سات زفبف ٣... اظ ر اضز ٢ ؿت س و ٣ ت ا اظ آ ١٤ ضز اقبض فط ب ٤ ف ال ٢ تم ٥ ب حضطت ف ٣ )ؿ( اؾترطاد ز. فط ب س ٣ قؾ و ل ا ٥ ع ث ثؿ ٥ بض ٢ اظ عاض ب ٢ زفبف ٣ اظ ظا ١٤ ز ٣ ٤ ب وطز ث آ ب اقبض وطز ا س و زض ازا ث ز اظ آ ب اقبض ٣ ق ز و اظ ارعا ٢ ان ٣ زفبف ٣ ق س ث ق بض ٣ آ ٤ س: )1( حفم آ بد ٣ زض ذه ل حفؼ آ بز ٣ فط ب س ٠ و ل ا ثبض ب ٥ ط ب ٢ ؿ ح ضا ث ا ٤ ا ط ت ن ٥ ز تأو ٥ س ٤ ػ ا ٢ ثط آ زاقت ا س:»... ٥ ك آ بز ثبق ٥ س. ى اؾت ت ا ٤ طا وك ض فع ٤ ع ب زض ؾب ب ٢ ت بز ٢ ضز ت بر ٥ چ زق لطاض ٥ طز... ا ب ا ٤ جب ٤ س رت وب ف آ بز ٣ ق ز ٥ ك ثب ٤ س آ بز ث ز...«.)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 83/12/19( طاز ا ٤ كب اظ تأو ٥ س زاقت ثط حفؼ آ بز ٣ آ اؾت و :»آ بز قس ع ب ث ق ب ٢ ا ٤ ٥ ؿت و ا ٤ آ بز ٣ زض ظ ب و تب ٣ ث وبض طفت ذ ا س قس ا ب آ بز ج ز اض ذغط ثعضي ز كت بو ٣ ضا ثط وك ض ثط آثط ٢ ٥ ط ب ٢ ؿ ح تح ٥ ٣ و س. ٥ ك ثب ٤ س آ بز ٣ ب ضا حفؼ وطز افعا ٤ ف زاز آ بز ٣ ب ٢ ق ٢ بز ٢ «. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1381/8/26( )2( تم ٤ ت ث ١٥ دفبي ٣ ا س ٤ ك ١ ؾب ٣ ض جط قؾ ا مالة جت ٣ ثط آض ب طا ٣٤ الق ٥ ت ح ض اؾت:

101 95 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(» ب تب آض ب طا ثبقس. اظ آض ب ب پب ٥٤ ٥ ب ٥٤ س و تب ٥ ب ٥٤ س ب ثب ٤ س ب آض ب ٣ ثبقس ت ب ثب ت ر ث الق ٥ ت«)ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضذ ١ )1389/3/18 اظ ا ٤ ض ا ٤ كب ٥ چ ب اظ ضط ضت ب ٢ بز ٢ ث ف ا اثعاض ب ٢ زفبؿ غبف كس ا س:» ٥ ط ب ٢ ؿ ح ب ثب ٤ س ث ت ر ا ب تفىط زؾت ب ٢ ب ط جتىط ثطذ ضزاض اظ ض ح ؾبظ س ٣ تز ٥ ع ق ز ا ب زض ف ٥ حب ثب ا ٤ افتمبز و ف ب ض ٢ ف ا ط ظ ر ب ث ١ ثكط ٤ ت تق ك زاضز ذ ز ضا اظ ث وبض طفت ف ب ض ٢ پ ٥ كطفت ١ ؾب ٣ ٥ ع حط ٣ و ٥ «. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1371/7/18( 4-2- ر يكرد فر گي )فر گ را بردي( زض و بض ض ٤ ىطز ز ٣ ٤ ر ز ض ٤ ىطز فط ٣ زض ا س ٤ ك ب ٢ فط ب س ٣ قؾ و ل ا ٣ ت ا س تج ٥٥ و س ٠ زفبؿ ق س اظ ؾط ا ٤ كب ثبقس و كب ز س ٠ الق ٥ ت ساض ٢ ؾب ا س ٤ ك ٣ قؾ اؾت. فط ضا جطز ٢ اظ ر فب ٣ ٥ اؾت و زض ضز آ ار بؿ ؾط ٢ ث ٥ ا س ٤ ك سا ر ز ساضز. ث فم ٥ س ٠ و ث ث فط ضا جطز ٢ ثطآ س اظ تبض ٤ د رغطاف ٥ ب فط ؾ ٥ بؾ ٣ ث ز كب ز س ٠ تطو ٥ ت ا ٤ ؿتبض ب ا ب ٢ ضفتبض ٢ تط ٤ ؾطات تأح ٥ ط صاض ٣ ثبقس و ا ٤ ؾطات ٣ ت ا س طث ط ث و رب ق رج ب ؾ ٥ بؾ ٣ بز ب ٢ ؾب ٣ ٤ ب افىبض ف ٣ ثبقس. (121 (Booth, :1990 بض س ض اشفب ث ا ٤ ى غب ق ١ فط ضا جطز ٢ ث ز ٥ ت ا ب ٣٤ شات ٣ آ ثطا ٢ تغ ٥٥ ط ت ؿ ظ ٤ بز تغ ٥ ط ب ٢ زذ ٥ زض ازضان آ زق اض اؾت تقط ٤ ف رب ؿت اظ فط ضا جطز ٢ ضا ث ف ا ف ذ ز اظ ا ٤ ف اتربش ٣ و س. فط ضا جطز ٢ ب س ٤ ه ح ٥ ظ اؾت و ى اؾت ث قى ؿتم ٥ ٤ ب غ ٥ ط ؿتم ٥ ثط تطر ٥ ح ا تربة ٤ ه ؾ ٥ بؾت ٤ ب ن ضتج س ٢ ضا جطز ٣ تأح ٥ ط ث صاضز (46.(Johnston, :1995 فط ضا جطز ٢

102 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 96 زض ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زاضا ٢ قطا ٤ ظ ٤ ػ ٣ ب ٣٤ ب س زق ق بؾ ٣ ث ٣ افت بز ٢ ث ث ٥ ب ب ا ؿزب زض قطا ٤ ظ ت س ٤ س... اؾت )فؿ ط ٢ 1390( و ف ٣ زفبؿ ق س ضا ثطا ٢ وك ض ا ٤ زبز ز اؾت. ثب زلت زض فط ب ٤ كبت مب قؾ ض جط ٢ ٣ ت ا اضز ٢ ضا كب س ز و ث ٥ ب ط ت ر ٤ ػ ٠ ا ٤ كب ث ثحج فط ضا جطز ٢ اؾت. زض ازا ث ثطذ ٣ اظ ا ٤ جبحج اقبض ٣ طزز: )1( دض ض بس ٣ زق ق بؾ ٣ اظ ٤ ػ ٣ ب ٣٤ اؾت و ثطذ ضزاض ٢ اظ آ ٣ ت ا س ع ٤ ت ٣ ثطا ٢ ز ت طزا ط وك ض ٢ ثبقس. زق ق بؾ ٣ و اظ كب ب ٢ ق ٥ بض ٢ ٤ ه ت اؾت ٥ بظ س ث ٥ ف ثه ٥ طت ٣ ثبقس. ت ثعضي ا ٤ طا زض ذال ؾ ز ١ اذ ٥ ط ث ذ ث ٣ كب زاز اؾت و ثب ر ز كىالت و ج ز ب اض زض فطن ب ٣٤ و ر ز آ ب ضط ض ٢ ث ز ضط ض ٢ ث ز حض ض پ ط ق ب كبضوت ٣ ؿتطز زاقت اؾت. حض ض ؿتطز ٠ طز زض فطن ب مبع بؾجت ب ٢ ٤ ػ اظ ر ب بز ب ٢ ثبضظ زق ق بؾ ٣ ت ا ٤ طا اؾت. ث بثطا ٤ ٣ ت ا فت و زق ق بؾ ٣ اظ ر ٤ ػ ٣ ب ٢ فط ضا جطز ٢ ث ق بض ٣ آ ٤ س. ث تزطث حبثت قس آ ب و زق ب حز تج ٥ غبت ؿتطز ا ٢ ضا قغ ف ث ض ف ٣ ذبل ز ا س ت ا ٤ طا ق ٥ بض ٢ او ك ٣ بؾت اظ ذ ز كب زاز ا س ض ف ٣ و حؿبؾ ٥ ت ؿجت ث آ ث ف ا ثرك ٣ اظ فط ضا جطز ٢ وك ض زض ز ٤ س ب ثه ٥ طتآ ٥ ع مب قؾ ض جط ٢ ضز تأو ٥ س ث ز اؾت:» چ س كر ه ضا اظ ز ف ا ٢ و ب آ ضا ضا ا ب ذظ ا ب ث حؿبة ٣ آ ض ٤ فطو ٣ و... ٤ ه ف هط... زق ق بؾ ٣ فط ٤ ت ر ضز اظ زق اؾت«)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1378/3/14( )2( پش ٥ ض اص خ ق ج ٣

103 97 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ز ض ٢ اظ ر ع ج ٣ اضظق ٣ اؾت و ث ٥ ب ط ت ر ٤ ه ت ث تقب فت ح ؿب تآ ٥ ع اذتالف ب ٣ ثبقس. ثطضؾ ٣ تبض ٤ د چ س ؾس ٠ اذ ٥ ط ا ٤ طا كب ز س ٠ ا ٤ الق ٥ ت اؾت و ا ٤ طا وك ض ٢ اؾت و ض احتطا ث ت ب ٥ ت اضض ٣ وك ض ب حم ق ث ٥ ا اض ثط ز ض ٢ اظ ذك ت ت ؾ ث ظ ض تأو ٥ س وطز اؾت حم ٥ مت ٣ و ضز تأو ٥ س فط ب س ٣ قؾ و ل ا ٥ ع ث ز اؾت:» ب ر افط ظ ٥ ؿت ٥. ب ثطعجك جب ٣ ب ثب ر افط ظ ٢ رب ف ٥. ان ب التضب ٣ و س و پ ٥ ب ز ؾت ٣ ن ح حج ت ا ٥ ت آضا ف زاقت ثبق ٥ «)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1374/1/30( )3( ث ٣ ايت بد ٢ ث دض ثطضؾ ٣ تزطث ب ٢ تبض ٤ ر ٣ ث ٥ ب ط ف ٣ تأح ٥ طپص ٤ ط ٢ ف ٣ فط ضا جطز ٢ وك ض ب اظ تح الت تبض ٤ ر ٣ ٣ ثبقس. ث فجبضت ٣ تبض ٤ د قبنط ا ٤ طا ث ٤ ػ زض ح ظ ٠ ض اثظ ذبضر ٣ تساف ٣ و س ٠ ث ٣ افت بز ٢ رس قس»غط ض ٣ «ا ٤ طا ٥ ب اؾت. ز ٤ س ب مب قؾ ض جط ٢ ٥ ع إ ٤ س ا ٤ غ ت اؾت:» ٤ ى ٣ اظ وبض ب ٢ ان ٣ و ثب ٤ س ا زب ثس ٥ ثب ٤ س ث آ ت ر زاقت ثبق ٥ ا ٤ اؾت و فط ٤ ت جر س زق فس ب ٢ زض ك رج ١ زق ضا ر ض ٤. زض ا ٤ ؾ ٣ ؾب تزطث پ ٥ سا وطز ا ٤. ب ٣ ث ض ٢ ب جر س ظز س. ا ا ٤ ب ٣ ثقض ٣ اظ ب ثب ض ٣ وطز ٤. ٤ ا ٤ ا ف ٥ س ٤ پكت نح چ ٥ ؿت. فط ٤ ت جر س زق ضا فط ٤ ت فس ب ٢ زض ك زق ضا ر ض ٤. رج ١ لسضت بز ٢ ا ٢ و ا ط ظ ثط ز ٥ ب ؿ ظ اؾت ضاحت ف س ٣ قى س. ثس ٥ چ زغسغ ا ٢ ف سقى ٣ ٣ و س ظ ٤ ط ل كب ٣ ظ س ظ ٤ ط حطفكب ٣ ظ س اظ ذسا ذزب ت ٣ وك س اظ ذ ك ذزب ت ٣ وك س اظ عطف صاوط ذزب ت ٣ وك س ضاحت زض ك ٤ ٣ س!«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ )1390/11/14

104 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 98 )4( ا سدب حذت دس ثشاثش ت ذ ٤ ذ ب دض فط ضا جطز ٢ زض ر ض ٢ اؾال ٣ ث ا ٢ قى طفت و ت زض ثطاثط ت س ٤ س ٤ ب ت بر زق ذبضر ٣ ث حست ٣ ضؾس. ث ث ٥ ب ض ق تط تحت تأح ٥ ط إ ف ب ٢ فط ضا جطز ٢ ظ ب ٣ و وك ض زض قطو ربعط زق لطاض ٥ ٣ طز آحبز ت اف اظ ط ب ٢ ارت بف ٣ ؾ ٥ بؾ ٣ فبضك اظ تفب ت ز ٤ س ب ب اذتالف ؾال ٤ ك زض حب ت ا ؿزب ضا جطز ٢ لطاض ٥ ٣ ط س. ا ٤ ضق ٥ ت و ث ال ثب ٤ س اظ آ ث خبث ٤ ه ثطتط ٢ ضا جطز ٢ ب ثطز مف ثؿ ٥ بض حبئع ا ٥ ت ٣ زض ا ٤ زبز ثبظزاض س ٣ قتجط إحط زاضز. وك ض ٢ و زاضا ٢ چ ٥ فط ٣ ثبقس ث ع ض ثب م زض ضق ٥ ت ؿبفستط ٢ ؿجت ث حط ٤ ف ٣ لطاض زاضز و فبلس چ ٥ ٤ ػ ٣ ثبقس. ث ثب ض فط ب س ٣ قؾ و ل ا: پ ٥ كبپ ٥ ف»ا ط ذسا ٢ ر اؾت ثطا ٢ ا ٤ ت ت جبؼ ضظ ٣ پ ق ٥ آ بز ٠ تزطث ١ ت د ا تحب ٣ پ ٥ ف ث ٥ ب ٤ س ذ ز ب فساوبض ٣ ٢ ق ٤. تط ٤ ؾالح ا ٤ طا ت ثطا ٢ ذ خ ٣ وطز ت س ٤ س ب جؿت ٣ ٣ س ٣ اؾت. ت ا ٤ طا ثطا ٢ ذ خ ٣ وطز ت س ٤ س ب ٢ زق احت ٥ بد ث ث ت ات ٣ ؾالح ؿت ا ٢ ساضز. س ٣ جؿت ٣ ق ب طز چ ظز ق ب ث ض ٤ ؿ ب ا ٣ ا ٤ ب ز ٣ ٤ تط ٤ ؾالح ت ا ٤ طا اؾت ا ٤ ؾالح ٣ اؾت و زض ع ث ٥ ؿت قف ؾب ثقس اظ پ ٥ ط ظ ٢ ا مالة تب ا ط ظ وبضا ٣٤ ذ ز ضا كب زاز ثقس اظ ا ٤ كب ذ ا س زاز«.) ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ )1384/1/1 ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ذه ل ا ٤ ٤ ػ ٣ ب ث ذ ث ٣ ث ٥ ب ط ؽطف ٥ ت ب ٢ فط ضا جطز ٢ وك ض زض ضاؾتب ٢ اتربش زفبؿ ق س ٣ ثبقس زض ال ا ٤ ذهب ٤ م زض ؽطف ف ٣ زفبؿ ق س ن ضتث س ٢ قس ثب اتىب ٢ ثط آ ب ٣ ت ا ا ٤ ؿ اظ زفبؿ ضا ضز پ ٥ ٥ ط ٢ لطاض زاز.

105 99 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 1 5- قدرت هو شم ند هب عن وان مبنای دافع هو شم ند اؾبؼ ط زفبف ٣ ث لسضت ثبظ ٣ طزز ثس لسضت زفبف ٣ قى ر ا س طفت. ثس تطز ٤ س زفبؿ ق س ؿت ع ا ٤ زبز ث وبض ٥ ط ٢ لسضت ق س اؾت. اغ ٠ لسضت ق س ضا 3 2 رؿت ٥ ثبض ؾ ظا بؾ زض مب ا ٢ زض كط ١٤»ا ض ذبضر ٣ «ث وبض ث طز ر ظف ب ٢ ٥ ع ثب ر ز ا ٤ ى زض اثتسا قتمس ث ز»لسضت ط ث لسضت ؾرت اثؿت ) ب ٢ ٥ ؿت«اؾتفبز وطز. )49 :1387 ا ٤ ا ٤ س ضا اذص اظ آ ثطا ٢ تهح ٥ ح ف لسضت ط ٢ تقط ٤ ف ر ظف ب ٢ اظ لسضت ط ضا ثطا ٢ مبث ثب چب ف ب ٢ پ ٥ فض وبف ٣ ٣ زا س. اغ ٠ لسضت ق س ث ق ب ٢ تطو ٥ ت ق سا ١ لسضت ؾرت ط زض مبث ثب ت س ٤ سات ف ٥ ا ٥ ت ٣ ثبقس ٣ (2004 (Nossel, March-April ثطآ ٤ س وبضثؿت ا ٤ ؿ اظ لسضت زفبؿ ق س ذ ا س ث ز. ث فجبضت ٣ ت ا ب ٣٤ ب ثطتط ٢ ب ٢ ؾب ٣ التهبز ٢ فط ٣ ا ٤ سئ غ ٤ ى ٣ وك ض ثب ٤ س زض ٤ ه ر ت ب ق ز تب تسا ثطتط ٢ آ ز ت ضا تض ٥ و س اجزاي قدرت ضو د زض ازا جبحخ ٣ زض ضز لسضت ؾرت ط ث ف ا ز ف هط ان ٣ لسضت ق س اضائ ٣ طزز لذست سخت لسضت ؾرت وك ض ب ضا لبزض ٣ ؾبظز»ا ت ٥ بظ ارجبض«ضا زض ضاؾتب ٢ ٥ ث ذ اؾت ب ٢ ذ ز ث وبض ثط س. بث لسضت زض ع ظ ب تغ ٥٥ ط ٣ و س. پ ٥ كطفت ب ٢ 1- Smart Power 2- Suzanne Nossel 3- Foreign Affairs

106 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 100 ف ب ضا ؾالح ب ضا زل ٥ كتط ٣ رطةتط وطز ع ٤ ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ ارت بف ٣ وبضثطز ٥ ط ٢ ؾب ٣ ضا افعا ٤ ف زاز اؾت. ف ب ض ٢ ٤ اضتجبعبت اظ اث ب ر وبؾت ٣ آ ب ٣ ؾ ٥ بؾ ٣ ضا تم ٤ ت وطز اؾت. چ ٥ ض س ب ٣٤ لسضت ضا ب ؼتط ارجبض ضا بوبضاتط وطز اؾت چطا و وبضا ٣٤ ط ج لسضت زض زضر ١ رؿت ث ظ ١ ٥ اف ب آ ثؿت ٣ زاضز. لسضت ؾرت ضا ٣ ت ا ا ٤ تقط ٤ ف وطز:»ت ا ب ٣٤ تغ ٥٥ ط ضفتبض ز ٤ طا اظ عط ٤ ك ارجبض ت س ٤ س ث ا ٢ و غ ة ب ثبقس«. ث افتمبز ثطذ ٣ نبحج ؾطا لسضت ؾرت ت ا ب ٣٤ تأح ٥ ط صاض ٢ ثط ضفتبض ز ٤ طا اظ ضا احط صاض ٢ ثط ا ٤ ت ب ٢ آ بؾت (5.(Nye, :2002 ث ا ٤ ق ب لسضت ؾرت ت ا ب ٣٤ تأح ٥ ط صاض ٢ ثط ضفتبض ز ٤ طا ث ؾ ١ ٥ تغ ٥٥ ط زاز قطا ٤ ظ آ بؾت. لسضت ؾب ٣ ث ف ا إ ف ١ ان ٣ لسضت ؾرت ث ز ؿ ٥ ط ب ٢ ؿ ح تز ٥ عات ف آ بز ٣ ب ٢ ؾب ٣ ٤ ه ز ت ؾط زاضز. لسضت ؾب ٣ ث ٥ ف اظ آ ى ث ن ضت ثب فق غطح ثبقس قى ثب م آ بز ٣ ت ا ب ٣٤ ث وبض ٥ ط ٢ بث ا ىب بت ضا س ؾط زاضز. لسضت ؾب ٣ زض ز ٥ ب ٢ قبنط ف هط ان ٣ ثبظزاض س ٣ ت م ٣ ٣ طزز ث ا ٤ ق ٣ و ثب زاقت لسضت ؾب ٣ زق ب ته ض ا س ٤ ك ١ تزب ظ ضا زض ؾط پط ضا س اظ ت بر ثبظزاقت ٣ ق س طچ س و لسضت ب ٢ ثعضي اظ ا ٤ فب ث ف ا ف هط ت ؾق ع ج ٣ تزب ظ ٥ ع اؾتفبز ٣ و س. لسضت ؾب ٣ اظ ف ا لسضت ٤ ه ٣ وك ض اؾت. ز ت ب ثطا ٢ تأ ٥ بف ٣ اض زضنسز حفؼ افعا ٤ ف لسضت ذ ز ث ٤ ػ زض ث قس ؾب ٣ ؿت س. ز ت ب ث ا ٤ ز ٥ ث ؾ ٢ افعا ٤ ف لسضت ب ثط ٣ زاض س و اظ ف س ٠ ت بر ث ٤ ه وك ض ٤ ب ثبظزاقت وك ض ز ٤ ط اظ ت بر ثطآ ٤ س. ط وك ض ٢ و ذ ا ب نق ز ث لق ٥ ت بؾت ٤ ه لسضت ثعضي ثبقس ث بچبض مساض ظ ٤ بز ٢ اظ ث زر بف ذ ز ضا نطف ت ؾق ١ بق ٥ اثعاض ؾب ٣ ٣ و س. )110 )Alice, :1989

107 101 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( وك ض ٢ و إحطتط ٤ ؾب ٤ ؾب ٣ )آ ٥ رت اظ ف ب ض ٢ ض ب آ ظ ؾبظ ب ( ضا زاضز ٣ ت ا س ف ىطز ؾب ث ٥ ا ٣ ضا ث ف ذ ز قى ز س ث فجبضت ٣ ٣ ت ا س»ل افس ثبظ ٢ «ضا تقط ٤ ف اف ب ب ٤ س زض حب ٣ و ثس قه ض ٤ ك ب ٢ لسضت ٣ زض ت ا ب ٣٤ وك ض ب ث ؿ ظ قس ثط ثرف ب ٢ التهبز ر ب ٣ لطاض زاضز ٣ ت ا س ٢ ؾب ٣ چ ب تط ٤ تز ٣ لسضت ثبل ٣ ذ ا س ب س. )ت ٥ ؽ ز ٤ طا 54( 1383: لسضت ؾب ٣ ٤ ه وك ض ثطآ س اظ ف ا حؿ ؼ ب حؿ ؼ فطا ا ٣ اؾت و ثب ٤ س ث زلت ضز ثطضؾ ٣ لطاض ٥ ط س. إ ف ب ٢ لسضت ؾب ٣ ٤ ب و ٥ ف ٣ ؿت س ٤ ب و ٣ زض اضز ٢ ط ز ث قس ضا قب ٣ ق س. ثطا ٢ خب زض ثطضؾ ٣ اثقبز و ٣ آ بض ر افعاض ب ٢ ثطتط اظ لج ٥ تقساز تب ه فطثط ب ت ح ب اپ ٥ ب ب ٢ ر ٣ وكت ٣ ب ٢ ر ٣ ب ب ٢ اپ ٥ بثط اؾتقساز ٥ ط ب ٢ ا ؿب ٣ ٥ عا شذب ٤ ط بث ر ز الال آ بز ٢ اضز ٢ اظ ا ٤ لج ٥ ج ب ٢ اضظ ٤ بث ٣ ب ٢ و ٣ لطاض ٥ ٣ ط س. زض ث قس و ٥ ف ٣ ٥ ع ف ا ٣ ب س لبث ٥ ت ف ىطز ؾالح ب تز ٥ عات بضت ٥ ط ٢ ا ؿب ٣ ٥ عا آ ظ زا ف ؾب ٣ ض ب ١ ؾب ٣ فط ب س ٣ و تط ض جط ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ ض ح ٥ ا ٥ ع ؾبذتبض ؾب ٣ ضز اضظ ٤ بث ٣ لطاض ٥ ٣ ط س لذست ش ال طا ٤ ب اثعاض ان ٣ ثطا ٢ ثطلطاض ٢ ا ٥ ت زؾت ٥ بث ٣ ث بف ٣ ضا لسضت ؾرت ٣ زا س. زض ا ٤ ضز ٣ ت ا ث ث ٥ ؿ بضن اقبض وطز و افتمبز زاقت ؾ ٥ بؾت اظ عط ٤ ك فت حط ت ث ى ثب ذ آ ث ت ٥ ز ذ ا س ضؾ ٥ س ٤ ب بئ و قتمس ث ز لسضت اظ ١ اؾ ح ذبضد ٣ ق ز. الق ٥ ت ب ٢ و ٣ كب ز س ٠ آ اؾت و ا ٤ تأو ٥ س نطف ثط لسضت ؾرت فم ٥ ت پب ٤ ساض ٢ ضا زض ثط ساقت ر ا س زاقت. ث افتمبز ثؿ ٥ بض ٢ اظ ا س ٤ ك سا ل ٢ تط ٤ وك ض ب اض ل ٢ تط ٤ ثبل ٣ ر ا س ب س ط آ ى لسضت ذ ز ضا ث حك تجس ٤ ب ٤ س. تطر ب ا ٤ فت تجس ٤ لسضت ؾرت ث لسضت ط اؾت. ث بثطا ٤ ت ر ث لسضت ط ارت بة بپص ٤ ط ٣ ثبقس.

108 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 102 رؿت ٥ ثبض ر ظف ب ٢ زض ؾب 1990 زض مب ا ٢ زض كط ١٤ 1»آتال ت ٥ ه«ف»لسضت ط «ضا ث قى ؾط ٤ غطح وطز (1990 (Nye, March اظ ؾط ب ٢ لسضت ط ت ا ب ٣٤ رصة وطز اؾت و اغ ت ث ضضب ٤ ت زط ٣ ق ز. لسضت ط ق ٠ ٥ غ ٥ ط ؿتم ٥ حه ث تب ٤ ذ ز ر ا اؾت. ثط ذالف لسضت ؾرت و ثط پبزا ٤ ب ت س ٤ س جت ٣ اؾت لسضت ط ثس پبزا ت س ٤ س اف ب ٣ ق ز زؾت ٥ بث ٣ ث ت ا ب ٣٤ زض ال ت ٥ ز ١ ز ر ا اظ ضا رصة وطز اظ ضا ارجبض ٤ ب پبزا اؾت. ب ٥ ت لسضت ط ثط ج ب ٢ ت ا ب ٣٤ قى ز ٣ ث تطر ٥ حبت ز ٤ طا اؾت اض اؾت. ا ط وك ض ٢ اضظ ب ٣٤ اضائ و س و ز ٤ طا ذ ا ب پ ٥ ط ٢ اظ آ ثبق س زاضز و تط ٢ ثطا ٢ ع ١ ٤ ٥ ث ا ساف ذ ا س ذ ز پطزاذت. ا جت لسضت ط تفب ت اظ ف ش اؾت. ف ش ٣ ت ا س ثط لسضت ؾرت ت س ٤ س ٤ ب پبزا جت ٣ ثبقس ا ب لسضت ط ت ا ب ٣٤ رصة وطز اؾت و اغ ت ضضب ٤ ت ضا زض پ ٣.(Nye, 2002: 6) ث ب ب ٢ ٤ ػ ٣ اؾتفبز اظ لسضت ط ضا ب ٢ ب ٣ اؾت و ٣ ت ا ثب اؾتفبز اظ آ ب ث تب ٤ ذ غ ة ضؾ ٥ س ) ب ٢ 45(. 1387: ثطا ٢ تطغ ٥ ت عطف مبث ث ا زب ضفتبض ز ر ا ؾ ضا لسضت ط ر ز زاضز (3.(Nye, February : »ارجبضپبزارصة ال بؿ«٤ ب ب ٢ ث ا ٢ ض ٣ اشفب زاضز و بز ب ٢ رب ق ١ س ٣ ب س ؾبظ ب ب ٢ طز بز زا ك ب ب و ٥ ؿب ب إؾؿبت ؾب ٤ ط ط ب ٢ غ ٥ طز ت ٣ اظ ر وب ب ٢ ت ٥ سو س ٠ لسضت ط ث ق بض ٣ آ ٤ س ) ب ٢ 60(. 1387: لسضت ط لسضت سا ٤ ت وطز رصة وطز ؾط كك ث ز اؾت. لسضت ط ٤ ق ٣ ت ا ب ٣٤ ٤ ه وك ض ثطا ٢ رصة ز ٤ ط وك ض ب ثب ا ٤ س ب اضظ ب ا ٤ سئ غ ٢ ذ ز ٤ ب 1- Atlantic 2- Coercion 3- Payment 4- Attraction

109 103 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ت ا ب ٣٤ ٤ ه وك ض ثطا ٢ ازاقت ؾب ٤ ط وك ض ب ث ا ٤ ى آ ب ٥ ع ب س ا ث ٥ ب س ٤ ك س. ا ٤ 1 لسضت اضتجبط ت بت ٣ ثب لسضت ب ٢ ث ٣ قى ؾ ٥ ط فط ا ٤ سئ غ ٢... زاضز. ر ب ق ٣ فط ٣ ٤ ه وك ض ت ا ب ٣٤ ا ثطا ٢ تق ٥٥ زبض ب ل افس ضغ ٤ ب )ث خبث ١ ف بنط ت ؾ ٥ و س ٠ ضفتبض ث ٥ ا ٣ آ وك ض( اظ بث و ٥ س ٢ لسضت آ وك ض ث ق بض ٣ آ ٤ س. لسضت ط ٥ ع ب س ؾب ٤ ط اقىب لسضت ثطآ ٤ س ٢ اظ ثطذ ٣ بث ٣ ثبقس. ا ٥ ت ق بذت آ ب ٣ اظ بث آ اؾت و ا ٤ بث ث ٥ عا ظ ٤ بز ٢ تق ٥٥ و س ٠ ب ٥ ت آ لسضت ٣ ثبق س. ث ؾط ب ٢ لسضت ط زض ٤ ه وك ض ٣ ت ا س اظ ؾ ج ان ٣»فط اضظ بؾ ٥ بؾت ب ٢ زاذ ٣ ذبضر ٣ «پس ٤ س آ ٤ س قدرت ضو د در ا ديطة اهبم خبه اي قؾ ت ا س ٢ ب ٢ وك ض ضا ث ز ح ظ ٠ بز ٢ )ؾرتافعاض ٢ ( غ ٥ ط بز ٢ ) ط افعاض ٢ ( تمؿ ٥ ٣ ب ٤ س و ا جت اثقبز غ ٥ ط بز ٢ مف تق ٥٥ و س ا ٢ زاض س.»فب پ ٥ ط ظ ٢ ت ا ٤ طا زض 25 ؾب صقت زض ض ٤ بض ٣٤ ثب چب ف ب ٢ رت ف ف هط ق ٤ ت ث ز اؾت. ا جت ا ٤ ث ق ب ٢ ف ٣ مف ف هط بز ٢ تز ٥ عات ا ىب بت ٥ ؿت ث ى اضاز ا ٤ ب ٥ ط ٢ ا ؿب ٣ ) ٥ ط ب ٢ ؿ ح( مف تق ٥٥ و س زاضز«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1383/12/19( فت ٣ اؾت ا ٤ ث ط فطض ٣ اؾت زض ف ٣ ت ا ث ٥ ا ٤ ز زؾت اظ ف ا تفى ٥ ى ٣ لبئ قس ت ا ذ ٢ ب ٢ سختافضاس ٢ 1- Formless Powers

110 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 104 لسضت ؾرتافعاض ٢ وك ض ب ثطآ ٤ س تطو ٥ ج ٣ اظ ف بنط ب اؾت. زض ضاثغ ثب ف بنط بز ٢ لسضت ا س ٤ ك سا إ ف ب ٢ رت ف تقسز ٢ ضا قطف ٣ ز ا س. )ظضلب ٣ 1388( ٥ ط ٢ ا ؿب ٣ ٤ ػ ٣ ب ٢ رغطاف ٥ ب ٣٤ لسضت ؾب ٣ اظ تط ٤ ا ٤ ف ا ؿت س و زض ازا زض ضز ط ٤ ه اظ آ ب ت ض ٥ حبت ٣ اضائ ٣ طزز ٥ ط ٢ ا ؿب ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ا س ٤ ك سا زض تج ٥٥ ف بنط إ ف ب ٢ لسضت ٣ ثط ٥ عا ر ق ٥ ت تأو ٥ س ٤ ػ ا ٢ ز ا س. ا جت ثب ٤ س ت ر زاقت و زض و بض فطا ا ٣ ر ج ب ٢ و ٣ ر ق ٥ ت ٤ ػ ٣ ب ٢ و ٥ ف ٣ ر ق ٥ ت ؾ ٥ ط ٥ عا آ ب ٣ ثطذ ضزاض ٢ اظ اثعاض ف ب ض ٢ ب ٢ ٤ اضاز ض ح ٥ ا ٥ ع آ ظ زاقت بضت... ٥ ع حبئع ا ٥ ت فطا ا قس اؾت. ثب ر ز ا ٤ ٥ عا ر ق ٥ ت چ ب اظ بث پكت ا ب ٢ لسضت وك ض ب ٣ ثبقس. وك ض ٢ و ر ق ٥ ت و چى ٣ زاضز ثب ط زضر اظ پ ٥ كطفت ن قت ٣ ٣ ت ا س زض 1 ظ ط ٠ لسضت ب ٢ ثعضي لطاض ٥ طز. زض ا ٤ ضاثغ اض ب ؿى ٣ زض ز ١ 1960 اؽ بض زاقت ثطا ٢ ا ٤ ى وك ض ٢ زض ظ ط ٠ لسضت ب ٢ لطاض ٥ طز زؾتو ثب ٤ س ٥ ٥ 45 ر ق ٥ ت زاقت ثبقس و ا ٤ ٥ عا زض آ ٤ س افعا ٤ ف ذ ا س ٤ بفت. (13 (Organski, :1951 ض جط قؾ ا مالة ٥ ع ر ق ٥ ت فب ا ؿب ٣ ضا اظ إ ف ب ٢ تق ٥٥ و س زض ؾغحث س ٢ لسضت وك ض ب ٣ زا س:» ب تمش ٤ جب ٤ ىػذ خ ٥ ت د ٥ ب سا داس ٤... خ ٥ ت خ ا ثب است ذاد ب ٤ ه فشغت د ٤ ش است. ب ٤ تأس ف است و ث ؿ ٣ ب اص وثشت افشاد خ ا دس وط س ب ث ي ا ٤ ه ت ٤ بد ٣ و ذ دس حب ٣ و ا ٤ ثضسيتش ٤ سش ب ٤ است. ا ٤ خ ا تط وبس ف ب ٥ ت چ ٥ ض ثس ٥ بس ثباسصض ٣ است. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1382/5/15( 1- Organski

111 105 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٤ ػ ٣ ب ٢ رغطاف ٥ ب ٣٤ تبظ ث ؾط ثطذ ٣ حممب ٤ ػ ٣ ب ٢ رغطاف ٥ ب ٣٤ ثطرؿت زض ف ا ٣ چ آة ا ؾقت ؾطظ ٥ لق ٥ ت رغطاف ٥ ب ٣٤ ثطذ ضزاض ٢ اظ از ذب بث عج ٥ ق ٣ لبث تج ٥٥ اؾت. )ض ق س 72-75( 1374: آة ا اظ ف ا رغطاف ٥ ب ٣٤ اؾت. تط ٤ احط آة ا ٢ بؾت ت ٥ س ط چ ث ٥ كتط فطا ضز ب ٢ غصا ٣٤ ا ىب ث تط وبض ت ٥ س اؾت. وك ض ب ٣٤ ثب ت ؿ آة ا ٣٤ اظ قطا ٤ ظ ثؿ ٥ بض بؾج ٣ ثطا ٢ ت ٥ س حه الت ت ؿ فقب ٥ ت ب ٢ ذس بت ٣ ب س طزق ط ٢ ثطذ ضزاض س. وكب ضظ ٢ ت ؾق ١ اظ ر ٤ ػ ٣ ب ٢ ط وك ض ٢ ؾقت آ اؾت. ط چ س قره ٥ ت حم ل ٣ ز ت ب ط ث ؿتطز ٤ ب شض ا ٢ ث ز آ ب ٣ ثبقس ٣ جب ٤ س اظ ٤ بز ث طز و حى ت ب ٢ ؾ ٥ اظ ت ا ثبالتط ٢ ثطذ ضزاض س. زض ا ٤ ضاثغ ثطذ ٣ اظ نبحج ؾطا اشفب ز ا س:» ؾقت ذبن ٤ ه وك ض ث تط ٤ ب ٤ س لسضت ؾ ٥ بؾ ٣ پ ٥ كطفت فط ٣ آ وك ض ث ز ط چ ذبن وك ض ٢ ؾ ٥ تط ثبقس لسضت ؾ ٥ بؾ ٣ ت س آ ث ٥ كتط ذ ا س ث ز«.) ٥ طح ٥ سض 13( 1357: زض ذه ل مف ا ٥ ت بث قبز ثب ٤ س فت و ؾط قت وك ض ب تب حس ٢ ثؿت ٣ ث بث عج ٥ ق ٣ از ذب زاقت پ ٥ ؾت ٣ عز ٤ ى ٣ ثب لسضت ٣ زاضز. ز ت ٣ و ث حبػ بث عج ٥ ق ٣ فم ٥ ط ثبقس ضا پ ط كتم ٣ ضا ثب ٤ س ثپ ٥ ب ٤ س تب ثت ا س ب ب ٢ اؾبؾ ٣ زض ؿ ٥ ط ضقس ت ؾق ثطزاضز. ثس زض اذت ٥ بض زاقت لسضت التهبز ٢ و ذ ز تأحط اظ ف ض شذب ٤ ط بث عج ٥ ق ٣ اؾت ظ ٥ ا ٢ ثطا ٢ ثطذ ضزاض ٢ اظ ت ا ٤ ب ٣ افعا ٤ ف آ لبث ته ض ٥ ؿت. ط چ س زاضا ث ز ا ٤ لج ٥ بث )ثب تأو ٥ س ثط فت بظ آة( ٣ ت ا س ا ٥ ع بؾج ٣ ثطا ٢ ت بر ؾب ٣ ز ت ب ٢ ز ٤ ط حؿ ة ق ز. ا ٥ ت بث ز ر ج ١ رت ف ضا زض ثط ٥ ٣ طز: )1( ا ٥ ت بث تزس ٤ سق س ب س آة.

112 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 106 )2( ا ٥ ت بث غ ٥ طلبث تزس ٤ س ب س زؾتطؾ ٣ ث ؾ ذت ب ٢ فؿ ٣ ٥ قبز ضا جطز ٢. طچ ت ؾ ث» بث ؾجه«ب س ا طغ ٢ ذ ضق ٥ س ٢ ثبز حطاضت ظ ٥ ث ف ا رب ٤ ع ٤ ب ٣٤ زض مبث بث غ ٥ طلبث تزس ٤ س زض حب ؿتط اؾت ٣ اؾتفبز اظ ا ٤ بث غ ٥ ط تقبضف )ث ز ٥ ا ف ٣ ؾ ٥ بؾ ٣ ح ٥ غ ٣ ( ظ آ چ ب ؿتط ٥ بفت و ثت ا س احط ٣ ثط ا ٥ ت ٣ ث صاضز. ) ب س ( 1377: زضثبض ٠ لق ٥ ت رغطاف ٥ ب ٣٤ وك ض ثب ٤ س فت و ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زض ٥ وط ٠ ق ب ٣ ٥ وط ٠ غطث ٣ زض لبض ٠ آؾ ٥ ب لطاض زاضز زض لؿ ت غطث ٣ فالت ا ٤ طا رع وك ض ب ٢ ذب ض ٥ ب اؾت. زض غطة وك ض تطو ٥ فطاق زض قطق افغب ؿتب پبوؿتب زض ق ب ٥ ع ز ت ب ٢ كتطنا بف لطاض زاض س. ا ٤ طا ث ؾجت زاضا ث ز ؾ اح ع ال ٣ زض ذ ٥ ذفبضؼ زض ٤ ب ٢ ف ب اظ ؾ ٢ ز ٤ ط ث اؾغ ١ زض اذت ٥ بض زاقت ت ١ ضا جطز ٢ ط ع ث تطت ٥ ت زاضا ٢ لق ٥ ت ثحط ٢ ضا جطز ٢ ٣ ثبقس. ز اض ٢ ثب ذ ٥ ذفبضؼ زض ٤ ب ٢ ف ب لطاض زاقت ث ٥ ز وب ا طغ ٢ ذ ٥ ذفبضؼ زض ٤ ب ٢ ذعض لطاض زاقت زض طوع اتهب لبض ب ٢ اض پب آؾ ٥ ب آفط ٤ مب تؿ ظ زاقت ثط ؿ ٥ ط ا تمب ا طغ ٢ ث ثبظاض ب ٢ ث ٥ ا ٣ هطف ثطذ ضزاض ٢ اظ ؾ اح ع ال ٣ اظ ر قبذم ب ٢ ا ٤ غ ت اؾت. )فؿ ط ٢ ظ ؿتب ( 1379: رعا ٤ ط ذ ٥ ذفبضؼ ٥ ع ا ٥ ت ضا جطز ٢ زاضز. ث ٥ كتط ٤ تط ٤ رعا ٤ ط غم تق ك ث ا ٤ طا اؾت. 19 رع ٤ ط زض حبو ٥ ت وك ض ب اظ ق ب ذ ٥ ذفبضؼ تب ز ب ١ ت ١ ط ع ؿتط ٤ بفت ا س. رع ٤ ط ٠ فبضؾ ٣ زض ف ك آة ب ٢ ا ٤ طا ض ث ض ٢ فطثؿتب ا ٥ ت ؾب ٣ ف قا قبز ا ٢ زاضز. رعا ٤ ط الضن ب لك ت ت ثعضي و چه اث ؾ ٣ ؾ ٥ ط ٢ اظ ؾط اپب ٤ ف ت ١ ط ع قطق ذ ٥ ذفبضؼ ا ٥ ت ؾب ٣ ٣ زاض س. )فال ٣٤ ث ٣ تب: 22-26( ض جط قؾ ا مالة زض ذه ل قبذم ب ٢ رغطاف ٥ ب ٣٤ وك ض چ ٥ فط ز ا س:

113 107 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(»خبن ب تمش ٤ جب ٤ ىػذ سكح خطى ٣ ب ٢ د ٥ بست ا ب س ب اص بثى قج ٣ ٥ ثس ٥ بس ث ٥ طتش اص ذ س ٤ ىػذ بست. دس فت رخب ٤ ش ب ثشخست است دس ض بس چ ذ وط س ا د ٥ ب ست ٥. د ٥ رخ ٥ ش غ ٣ بص دس د ٥ ب سا ب داس ٤ و اص س ذ ب خ ٣ ٥ ث ٥ طتش است. د دسغذ بد آ د ٥ ب دس وط س بست و د ثشاثش س بست. بد س ب پ ح دسغذ س د ٥ بست ٣ ٤ پ ح ثشاثش س بست. بد س ٢ سشة ب س ٥ دسغذ است و چ ذ ثشاثش س قج ٣ ٥ ب دس د ٥ بست. خ ٣ ٥ اص وط س ب ا ٤ ب سا ذاس ذ. تخػ ػ ٥ ك ٥ ا ٤ وبس فت ا ذ -ث هش ىت ثس ٥ بس خب ج ٣ است -و سشة س ٢ س ف ض ب ٢ پب ٤ ب داس ذ. ش وط س ٢ ا ٤ بد سا داضت ثبضذ طخ ع ٣ ض د و اغ ت بد وب ٣ د ٤ ش سا داسد. ى است ب بد ف ض ٢ وطف طذ د ٤ ش ٢ داضت ثبض ٥ و خ د ا ٤ س ي ػش - ٣ ٤ س س ٢ سشة -دس وط س ب آ ث ٥ ضا ص ٤ بد طب د ذ خ د آ بد ست. اص ث ٥ ست چ بس و بد ذ ٣ ف ض ٢ د اصد و آ دس ا ٤ شا خ د داسد و تب اال ض بخت ضذ ى است ث ٥ طتش ثبضذ و ث ذ ب ض بخت ض د. اص پ دب و بد ذ ٣ غ ٥ شف ض ٢ و دس د ٥ ب ض بخت ضذ س ٣ ضص و آ دس ا ٤ شا خ د داسد ٣ ٤ ت و بد ف ض ٢ غ ٥ شف ض ٢. ا ٤ ب ا ىب بت قج ٣ ٥ ثباسصض ٣ است و ب دس وط س داس ٤. ت و ال ٣ ٥ آة ا ب ٢ خت ف دس وط س ب خ دش ٤ ه فشغت ثضسي است. دس ٤ ب ب دس خ ة ض ب اص فشغت ب ٢ ثس ٥ بس ثباسصش است. ل ٥ ت خغشاف ٥ ب ٣٤ استجبق ٣ دس ات ػب ضشق غشة يب اص حبل ثبصس ب ٣ ثس ٥ بس ٢ ف ب ٥ ت ب ٢ د ٤ ش اص ل ٥ ت ب ٢ ثباسصش است«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ )1382/5/15 ا ٤ كب زض ضز لق ٥ ت ث ٣ ؾ ٥ ط رغطاف ٥ ب ٣٤ وك ض قتمس س:

114 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 108» ل ٥ ت خغشاف ٥ ب ٣٤ حس بس شص ق ال ٣ دس خ ٥ ح فبسس دس ٤ ب ٢ ي ب ا ٤ ب ا ت ٥ بصات ٤ ه وط س است سا تمش ٤ جب حػش غشة ث آس ٥ ب ٢ ٥ ب آ كم اص د ٥ ب اص ا ٤ دب ٣ زسد. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1382/2/22( لسضت ؾب ٣ الق ٥ ت آ اؾت و لسضت ؾب ٣ اظ ر اثعاض تق ٥٥ و س ٠ ؾغح لسضت وك ض بؾت. ثس ت ا ؾرتافعاض ٢ زؾت ٥ بث ٣ ث سف ب ثؿ ٥ بض زق اض ٤ ب قب ٤ س غ ٥ ط ى ثبقس. ثط ج ب ٢ ا ٤ غ ت ض جط قؾ ا مالة ثب آ ب ٣ اظ ت ا زفبف ٣ وك ض پ ٥ كطفت ب ٢ ث زؾت آ س زض ذال ز ب ٢ صقت زض فطن ١ ؾرتافعاض ط افعاض ب ٢ زفبف ٣ قتمس س:»ا ش ص ت ا ٤ شا ت ا ب ٣٤ ب ٣٤ ث دست آ سد و )دض ب ( ا ش ص اص ا ٤ ى ت ا ٤ شا داسد ث لذست ا هب ٣ كم تجذ ٤ ٣ ض د داس ذ دست پب ٣ ص ذ«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1387/2/11( ت ا ذ ٢ ب ٢ ش افضاس ٢ ق ٥ بض ؾغحث س ٢ وك ض ب ت ب رتم ث ثطذ ضزاض ٢ اظ ف بنط بز ٢ لسضت ٥ ؿت ث ى ق ٥ بض ب ٣٤ چ زاقت ض اثظ بؾت ثب ز ت ب ٢ غم لسضت ب ٢ فطا غم ا ٢ ا ؿزب ٣ افتجبض ث ٥ ا ٣... ٥ ع ٣ ت ا س ٤ ب ٢ ؾغح فطا ٣ لسضت ٤ ه وك ض ثبق س. زض ازا ث ف بنط ف ا ط افعاض ٢ لسضت ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا اظ ؾط فط ب س ٣ قؾ و ل ا اقبض ٣ طزز ض ح ١٥ ا ٤ خبض ط ٢ ق بزتع ج ٣ ض ح ٥ حب ت ٣ اظ تفىط اؾت و إ ٤ س حبثتلس ٣ ق ب ت ا ٥ س اؾت حب ت ٣ اظ اع ٥ ب غ ٥ طت فبزاض ٢ اؾت ٥ ط ٣٤ ح ٥ بتثرف اؾت و اظ ض ح ن ٥ ٥ ت ٤ ب ٣ زؾت ر ق ٣ اضاز ته ٥ حىب ٤ ت زاضز ٥ ط ٢ ض ا ٣ ال ٤ عا ٣ اؾت و تب ا ت ب ٢ ضا

115 109 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ت ا تح ٣ ثركس اظ فع ٣ ؿتحى ثطا ٢ پ ٥ ط ظ ٢ كت ٥ ٣ طز. ثب ثطذ ضزاض ٢ اظ آ زؾت ٥ بث ٣ ث چ ٥ ع ى اؾت ثس آ چ ٥ ع اظ ر عطحض ٤ ع ٢ ب ت ١٥ مس بت ت ٥ س ث چ ٥ ع ٢ ٣ اضظز. ) ق ٥ ظ ٤ ط ٢ 9(. 1378: ض ح ٥ ث ٥ ف اظ لب ثط ل افس ض ا ق بؾب ٥ ع ضضب ٤ تذبعط جت ٣ اؾت. ث فجبضت ٣ نطف ثطذ ضزاض ٢ ٤ ه ٥ ط اظ افت بز ث فؽ ث ق ٣ تض ٥ ا زب زضؾت وب ؽب ٤ ف ح ٣ ثبقس ث ى ٥ ط زض و بض آ ثب ٤ س السا ذ ز ضا كط ؿ ٥ ع ثسا س. اظ ا ٤ ض تطو ٥ ت كط ف ٥ ت )ضضب ٤ ت ذبعط( افت بز ث فؽ ٤ ه احؿبؼ ثطتط ض ا ك بؾب ا ٤ زبز ٣ و س و فطز ضا لبزض ٣ ؾبظز و أ ض ٤ ت ؽ ٥ ف ١ ذ ز ضا ثب ر ز قطا ٤ ظ ب غ ة فطا ا ا زب ز س.(Drummond, 16 May 2000: 4) ا ٤ خبض اظ ذ ز صقت ٣ ث خبث ٤ ه فب لسضت ٤ ه ٣ اضظ ر ب ٣ فطا ص ج ٣ اؾت. ١ ا ؿب ب ؿجت ث افطاز ٢ و ثب قزبفت زض ثطاثط ؾت لس ثط افطاقت ا س ت ث ش ت ذ اض ٢ ساز ا س ازا ٢ احتطا وطز آ ب ضا ؾتب ٤ ف ٣ و س. حت ٣ افطاز بت ا ظث ٣ و رطأت اؽ بض ر ز زض ثطاثط ؾت ٤ بضا ٢ رب فت ثب ؾت ط ٢ ٥ بفت ا س ؿجت ث ا ؿب ب ٢ ل ط ب ا ٤ خبض ط اثطاظ احتطا ٣ و س. ف هط جبضظ ثب ؽ تزب ظ زض ت ب ر ا فط ب ا ط ٢ مسؼ ضط ض ٢ اؾت ٤ ى ٣ اظ ف بنط زض حفؼ ح ٥ بت حم ٥ م ٣ ثكط ٤ ت اؾت و ا ؿب زض ع تبض ٤ د ث آ حتبد ث ز ٣ زض ثط ب ٣٤ اظ ظ ب زال ٤ قطا ٤ غ ٣ ذبل ا ٤ فط ؽ ض ثط ظ تز ٣ ث ٥ كتط ٢ زاقت اؾت. ط ظ ب و ؽب ٤ ب تزب ظ ٢ لس ثطافطاقت اؾت طزا ٣ غ ٥ ض ثب اضاز ا ٢ پ الز ٤ ثب ا ٤ خبض ط ٢ اظ ذ ز صقت ٣ زض مبث ف ا ٤ ؿتبز ثب ؽ تزب ظ جبضظ وطز ا س حب ٤ ب زض ضا سف اال ٢ ذ ز وكت قس ا س ٤ ب ث فتح پ ٥ ط ظ ٢ ضؾ ٥ س ؽ تزب ظ ضا ؾط رب ٢ ذ ز كب س ا س. هبز ٤ ك حم ٥ م ٣ چ ٥ جبضظات ٣ زض تبض ٤ د رت ف ثب ط و ٥ ف آئ ٣ ٥ فطا ا ٤ بفت ٣ ق ز و ثقض ٣ اظ ب ٢ آ حت ٣ زض له ب زاؾتب ب اققبض ؾ ٥ ث ؾ ٥ م قس اؾت ا ب زض ز ٤ ج ٥ اؾال ث ٤ ػ زض ىتت تك ٥ ث ز ٥ ٤ ػ ٣ ب ٢ ذبل

116 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 110 زض آ تأو ٥ س ثط حفؼ ح ٥ بت ق ٢ فعت ؿ ٥ زض ذه ل جبضظ ثب ؽ تزب ظ فؿبز... ؾفبض تأو ٥ س ب ٢ فطا ا ٣ قس اؾت. اظر بز ب ٢ فط ٣ ؾ ٥ بؾ ٣ ق ٥ ق و زض ؿتط آ مف إحط ٢ زاقت اؾت ا ٤ سئ غ ٢ حهط ث فطز آ ث ز. زض وب ا ٤ ا ٤ سئ غ ٢ ا ٤ خبض ق بزت زض ضا جبضظ ثب ؽ ث ٣ فسا ت ٣ لطاض زاضز. زض ضأؼ ا ٤ ا ٤ سئ غ ٢ ائ ١ قه ٥ )ؿ( فب ب ق ٥ ق ٣ ض حب ٥ ز ٤ ط ثعض ب ز ٣ ٤ لطاض زاقت س. زض ال ض ح ١٥ ا ٤ خبض ط ٢ ق بزتع ج ٣ زض ىتت ق ٥ ق ٤ ى ٣ اظ اضظ ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ افتمبز ٢ ق ٥ ق ٥ ب اؾت. ا ٤ اضظ ثعضي ثب ب حؿ ٥ ث ف ٣ )ف ٥ ا ؿال ( زض فط ؾ ٥ بؾ ٣ تك ٥ آ ٥ رت قس اؾت ق ٥ ق ٥ ب مت ؾ ٥ سا ك ساء ضا ثطا ٢ ا اظ ط وؽ ز ٤ ط ٢ بؾتتط ٣ زا س ظ ٤ طا ق ٥ س ثب ا ٤ خبض لغطات ذ ف زض پ ٥ ىط رب ق ذ ط ظ س ا ٢ ضا ث رط ٤ ب ٣ ا ساظز ضا ذسا ضا ثبظ ٣ و س ؾس ب ا ضا ثط ٣ زاضز. ) غ ط ٢ 11( 1366: ل ٥ ب فبق ضا اؾتمجب اظ ق بزت ث ذ ث ٣ آ ٥ رت ٣ ز م ١ آظاز ٢ زض ٣ ث ٥ ط ٣ اظ ٤ ىؿ مس ث ز آظاز ٣ ثط ز ٤ ساض ٢ اظ ؾ ٢ ز ٤ ط ضا آقىبض ث احجبت ضؾب س ثب ا ٤ ل ٥ ب ق بزت زض حس ٤ ه ف هط فعتآفط ٤ زبتثرف ر ط قس. ث بثطا ٤ ض ع فم ٥ ت ثطقآؾب ٢ آ ٥٤ ق ٥ ق زض ضؾ ٥ س ث سف ب ٢ ذ ز ك ز ل ت ب ٢ ا ؿب ب ٢ ق ٥ فت ١ حم ٥ مت»فط ا ٤ خبض ق بزتع ج ٣ «زض ا ٤ ىتت اؾت. زض ىتج ٣ و ر بز زض ضا ذسا پ ٣ ثطا ٢ ضؾ ٥ س ث»احس ٢ ا حؿ ٥٥ «اؾت قىؿت ق ب ف ٣ ساضز. ىتج ٣ و ثت ا س پ ٥ ط ا ف ضا ث ا ٢ تطث ٥ ت و س و جطز ثب زق وكت قس ضا ضؾ ٥ س ث ؾقبزت اثس ٢ ثسا س اظ ٥ چ لسضت ٣ طاؼ ر ا س زاقت ٥ چ ب ق ٣ لبزض ر ا س ث ز ا ضا اظ ضؾ ٥ س ث ا سافف ثبظ زاضز زض ٥ ب ١ ضا ت لف ؾبظز. ض جط قؾ ا مالة ٥ ع اض ثط ا ٤ فب تأو ٥ س زاقت ثطذ ضزاض ٢ اظ آ ضا اض ث ف ا فب ٣ ثطتطؾبظ ضز ت ر لطاض زاز ا س:

117 111 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(» ب ثب ٤ ذ س ح ٥ ا ٤ ب ي ػش ا ٤ ثبس فذاوبس ٢ سا دس دسخ ا دس خ د ب سپس دس شد تم ٤ ت و ٥. ا ٤ ثب ٤ ذ دس ثش ب ب دب ذ د ٤ ذ ض د. ثخص ٣ و لذست ٣ ب سا تطى ٥ داد ٥ س ح ٥ ا ٤ ثبس ث د و دس خ ث غ ست ض بدتق ج ٣ نب ش ضذ. دس ٥ ذا ٣ و ا ش ص دس مبث خ د داس ٤ -و ٤ م ٥ ب اص ٥ ذا خ پ ٥ چ ٥ ذ تش دض استش است - ٥ ش ٢ ا ٤ ثبس فذاوبس ٢ و بدالت سا ث ٣ س ٤ ضد ثب ٤ ذ كشح ض د. ا ش ب ثت ا ٥ ا ٤ سا دس خ د ب تم ٤ ت و ٥ بدالت لذست دس د ٥ ب ث س د ب ث خ ا ذ س ٤ خت«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1382/5/15( ث ٤ م ٥ چ ٥ فب ٣ تق ٥٥ و س ٠ ؾغح لسضت وك ض ب زض ث قس غم ا ٢ حت ٣ فطا غم ا ٢ ٥ ع ذ ا س ث ز ا ؿزب ٣ ا ؿزب ٣ و ثؿت ٣ ث ؿ ض اثظ ث ٥ افطاز ط ب زاضز (1998 (McCracken, اظ ر ف ا ٣ اؾت و ر ز آ زض ط ؾب ٣ ٣ ت ا س ت ا فعا ٤ س ا ٢ ثطا ٢ آ وك ض ث ق بض آ س ث ٥ ب ط ؽطف ٥ ت اؾتقساز آ وك ض ثطا ٢ تجس ٤ قس ث لسضت غم ا ٢ اؾت چطا و ٣ ت ا س ثؿتطؾبظ ثؿ ٥ ذ ت ب ٣ مس ضات ؽطف ٥ ت ب ٢ وك ض ثطا ٢ لسضتآفط ٣ ٤ ثبقس ث ف ٣ افتجبض ٢ فطا ٣ ثطا ٢ آ ز ت ا ٤ زبز و س.»افت بز ٥ ب طز ؾب ز جؿت ٣ ال ا ث ؾب «٣ ت ا س ز قبذم بؾت ر ز ا ؿزب ٣ زض وك ض ثبقس و زض ازا ث ا ٤ اضز اظ ؾط ض جط قؾ ا مالة اقبض ٣ ق ز: )1( افت بز ٥ ب طز ؾب افت بز طز ث ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ اظ ر ف بنط ف ا لسضتآفط ٤ زض ط رب ق ا ٢ ت م ٣ ٣ طزز. افت بز ب ٣ ث ٥ طز ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ ت ٥ سو س ٠ ؾط ب ٤ ا ؿزب ٣ ذ ا س ث ز. ث ثب ض مب قؾ ض جط ٢ :

118 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 112»و تط وك ض ٢ زض ز ٥ ب ر ز زاضز و افت بز ٢ ضا و طز ا ٤ طا ؿجت ث ؾب ر ض ٢ اؾال ٣ زاض س ؿجت ث ؾب حى ت ٣ ذ ز زاقت ثبق س. ز ٥ ا ٤ افت بز... طز ث ؾب... ٤ ه ز ٥ ٥ ا تربثبت ز ؾب لج )1388( اؾت و ث ٥ ف اظ كتبز زضنس اظ طز ٣ و حك ضأ ٢ زاقت س لبزض ث ضأ ٢ زاز ث ز س زض ا تربثبت قطوت وطز س. )ز ٥ ز ٤ ط( ٥ ز ضا پ ٥ ب ٣٤ ا ٢ اؾت و ب ط ؾب زاض ٤ ضا پ ٥ ب ٣٤ ث ٥ ؿت ز ٢ ث ضا پ ٥ ب ٣٤ ض ظ لسؼ. ا ٤ ضا پ ٥ ب ٣٤ ب طث ط ث ؾب اؾت طث ط ث ٥ چ ز ت ٣ طث ط ث ٥ چ رط ٤ ب ذبن ٣ ٥ ؿت ب ؾب اؾت... ا ٤ كب ز س ٠ فالل س ٢ ز جؿت ٣ طز ث ؾب اؾت. افت بز ث ؾب اظ ا ٤ ث تط ض ق تط ٣ ق ز. فال ثط ا ٤ زض اضز ذبل خ ز ٢ ؾب 88 ث زطز ا ٤ ى طز احؿبؼ وطز س حطوت ٣ و قط ؿ قس اؾت ت ر ث ؾب اؾت ت ر ث ا مالة اؾت ت ر ث قرم ذبل ز ت ذبن ٣ ٥ ؿت آ حطوت فؾ ٥ ضا اظ ذ ز كب زاز س. ا ٤ ز ض ج ز و فمظ ر ا ب ٢ پطق ض ث ٥ سا ث ٥ ب ٤ س آ س س. حبزح ١ ز ٢ ٤ ه حبزح ١ فز ٥ ج ٣ اؾت ث ذبعط ز جؿت ٣ طز ث ؾب ث ز. ا ٤ ب كب ز س ٠ افت بز طز اؾت«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1390/5/16( )2( ز جؿت ٣ ال ا ث ؾب ثس قه ٤ ىپبضچ ٣ ت ب ٣ ل ٥ ت ب ز جؿت ٣ آ ب ث ؾب ؾ ٥ بؾ ٣ و ثطآ ٤ س آ ا ؿزب ٣ اؾت فطنت ٣ ث ٣ ثس ٤ فب لسضت ٣ تق ٥٥ و س ث ق بض ٣ آ ٤ س الق ٥ ت ٣ و ض جط قؾ ا مالة ٥ ع ث آ تأو ٥ س زاقت ا س:»ا ٤ ضا ثسا س ؾب اؾال ٣ ت ؿ ال ا ضا زض وك ض ثعضي ؾطافطاظ ب ٤ ه فطنت ٣ زا س«)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1388/02/22( ثطضؾ ٣ وبضق بؾب ٥ ع إ ٤ س ا ٤ غ ت اؾت و زض صقت ١ تبض ٤ ر ٣ ا ٤ طا ط ب ٢ ظثب ٣ ص ج ٣ مف ٣ زض ضؾتبذ ٥ ع ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ اضتمب ٢ ٥ طاث فط ٣ زفبؿ اظ ا ٤ طا زض ثطاثط ت س ٤ سات ذبضر ٣ زاقت ا س. )اح س ٢ 582( 1380: ض جط قؾ ا مالة پ ٥ ؾت ٣ ال ا رت ف ث ؾب ضا ث خبث ١ مغ ١ ل ت ٣ ٣ زا س. ث ٣ قه ا ٤ مغ ١ ل ت زض اضتمب ٢ لسضت وك ض ث ؾغح غم ا ٢ ثؿ ٥ بض إحط اؾت.

119 113 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(»ا ش ص ل ٥ ت ب ٢ ب وط س ب ثشادس اس دس و بس داس ذ ص ذ ٣ ٣ و ذ احسبس اتػب ث هب د جست ٣ ث هب دس ١ آ ب حس س ط د است. ث هش ا ٤ ٤ ى ٣ اص تش ٤ مك ل ت بست. ب دس حبسج ١ مب ل ت هب ثب ٤ ذ ا ٤ سا دس هش ث ٥ ش ٤. هب ٣ ت ب ثذ پطت ٥ جب ث ٥ ا ٣ ثب دض ٣ لذست ذتش ٤ لذست ذا بد ٢ خ ب ٣ دس ق س ٣ د سب ثب ت ذ ٤ ذ ب ٢ ت ا ٣ پ ٣ دسپ ٣ اخ ث د ا ب ثش ١ ا ٤ ت ذ ٤ ذ ب فبئك آ ذ ا ٤ خ ٣ ٥ مك ١ ٣ است. ث هش مك ١ ل ت دسخ ١ ا هب ا ٤ است. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1390/5/16( ت ا س ٢ ب ٢ ف ٣ اظ فح ا ٢ ث ٥ ب بت قؾ ٣ ت ا زض ٤ بفت و ف ث ب ١٤ ان ٣ پ ٥ كطفت وك ض ب ث ز إ ف ا ٢ اؾت و ثبفج اضتمب ٢ تطاظ لسضت وك ض ب ٣ ق ز:»يض ٤ ضا! ا ٤ پ ٥ طشفت ي ٣ سا دستو ٥ ش ٤ ذ. ا ٤ پ ٥ طشفت ب خ ٣ ٥ است. ي پب ١٤ پ ٥ طشفت خب ج ١ ٤ ه وط س است. ا ٤ حذ ٤ ث سا ٤ ه لت ٣ خ ا ذ :»ا س كب «ي التذاس است. ش وس ا ٤ التذاس سا داضت ثبضذ ٣ ت ا ذ ث ١ مبغذ خ د دست پ ٥ ذا و ذ. ا ٤ ستىجشا خ ب ٣ ث ثشوت ي ٣ و ث آ دست پ ٥ ذا وشد ذ ت ا ست ذ ث ١ د ٥ ب ص س ث ٤ ذ. ا جت ب ش ض ص س خ ا ٥ فت ا ب ي ثشا ٢ ب ث ي ا ٤ ه پ ٥ طشفت حت ب الص است«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1390/11/14( است. ا ٤ كب زض ؾر طا ٣ ز ٤ ط فط ز س:»پ ٥ طشفت ب ٢ ي ٣ ب دس ا ٤ ذت س ٣ چ ذ سب پ ٥ طشفت ب ٢ ح ٥ شتآ س ٢ حبال ف ب س ٢ ست ا ٢ تػبدفب ش ف ضذ است ت خ داس ذ - دس وط س دس د ٥ ب - ٥ ى فمف ا ٤ ٥ ست ف ب س ٢ ست ا ٢ ست ي افؿب ست ي پضضى ٣ ست -خ ضجختب ا ش ص وط س ب حبئض سضت ب ٢ ثس ٥ بس

120 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 114 دست ٥ بفت ٣ پضضى ٣ است وبس ب ٢ ثضسي پضضى ٣ دس ا ٤ وط س ا دب ٥ ٣ شد - ص ٤ ستف ب س ٢ ست ب ف ب س ٢ و اص ي خذ ٤ ذ دا ص ب ٢ ٢ د ٥ بست ست س ب ٢ ث ٥ بد ٢ و ٤ ى ٣ اص ثضسيتش ٤ وبس ب دس يشغ ١ ي است ست ضج ٥ سبص ٢ سبخت اثشسا ٤ ب ب ف ب س ٢ ا شط ٢ ب ٢ ساد ٤ داس ب ٢ داس ب ٢ ؾذسشقب ست ا ٤ ف شست ادا داسد... ا ٤ ب ٣٤ و يشؼ ٣ و سخضخ ا ٣ ٥ ست ا ٤ ا ٣ شاوض ي ٣ تجش د ٥ بست. آ ب ٤ ٣ ذ سش ٤ ىتش ٤ سضذ ي ٣ دس ١ د ٥ ب دس ا ٤ سب ب دس ا ٤ شا اتفبق افتبد است. ا ٤ ضاسش سب 2011 است و ٤ ٣ ذ سش ٤ ىتش ٤ سضذ ي ٣ دس ١ د ٥ ب دس ا ٤ شا اتفبق افتبد است. قجك ضاسض ٣ و شاوض ي ٣ تجش د ٥ ب داد ا ذ ستج ١ ي ٣ ا كم ا ٤ شا است. ب ا ٤ ستج ١ ا ي ٣ سا ثشا ٢ سب 1404 دس هش شفت ٥ ص چ بسد سب ثبل ٣ است. ٥ سب ٥ الد ٢ زضت فت ذ ا ٤ شا اص حبل ستج ١ ي ٣ دس كم ا است دس د ٥ ب فذ. دس سكح د ٥ ب ستج ١ ي ٣ وط س ب فذ است ا ٤ ب خ ٣ ٥ است. پس ٤ ى ٣ اص مب ل ت ب 1 پ ٥ طشفت ي ٣ است«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1390/5/16( افتجبض ث ٥ ا ٣ لق ٥ ت ٤ ه ز ت زض رب ق ١ ر ب ٣ ته ٤ ط ٢ و ؾب ٤ ط ثبظ ٤ طا اظ ٤ ه ز ت زاض س ٣ ت ا س زض افعا ٤ ف ٤ ب وب ف لسضت آ احس ؾ ٥ بؾ ٣ إحط ثبقس. افتجبض ث ٥ ا ٣ اثعاض بؾج ٣ ثطا ٢ چب ظ ٣ زض بؾجبت ث ٥ ا ٣ اؾت. 1- زض ذطزاز 1392 ا ٤ طا ث ضتج ١ 15 ت ٥ س ف ر ب نق ز وطز- چ ٥ ث ب ؾب ٤ (SCIMAGO) - اظ پب ٤ ب ب ٢ قتجط ف ٣ ضنسو س ف ف ب ض ٢ ؿتمط زض وك ض اؾپب ٥ ب - زض ٤ ه عاض تح ٣ ٥ پ ٥ فث ٣ ٥ وطز اؾت ا ٤ طا ثب ازا ض س ضقس فعا ٤ س ت ٥ سات ف ٣ ذ ز تب ؾب 2018 ثب 15 ضتج نق ز زض رب ٤ ب چ بض ت ٥ س ف ر ب لطاض ذ ا س طفت-

121 115 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( پ ٥ ٥ ط ٢ ضا جطز ؿتم آؾ ٥ ت بپص ٤ ط ٢ زض ثطاثط ز ذبضر ٣ پ ٥ ط ظ ٢ زض ر ب اظ ر اضز ٢ ؿت س و رت افعا ٤ ف افتجبض ز ت ب قس زض اضظ ٤ بث ٣ ؾغحث س ٢ لسضت وك ض ب حبئع ا ٥ ت ؿت س. )ل ا 87( 1381: افتجبض وك ض ب اظ إ ف ب ٢ كب ز س ٠ ت ا س ٢ لسضت ٣ وك ض ب ث ق بض ٣ آ ٤ س. وك ض ب ثب افتجبض ذ ز ؾب ٤ ط ز ت ب ضا ث ؾ ٢ ؾ ٥ بؾت ٣ ؾ ق ٣ ز س ٤ ب ت ب ضا ث ؿ ٥ ط ٢ سا ٤ ت ٣ ب ٤ س و زض ضاؾتب ٢ بف آ بؾت. افتجبض وك ض ب ضثظ ح ٥ م ٣ ثب ٥ عا لسضت ؾرتافعاض ٢ ط افعاض ٢ ؿ ف ىطز آ ب زض ضاؾتب ٢ تجس ٤ لسضت آ ب ث التساض زاضز. افتجبض وك ض ب اظ إ ف ب ٢ تق ٥٥ و س ٠ مف رب ٤ ب ؾغح لسضت وك ض ب ٣ ثبقس. فت ب ؾبظ ٢ ٤ ب تم ٤ ت تحى ٥ فت ب مج ز ت ب ٤ ب ت ب ٥ ع ٣ ت ا س زض افتجبضثرك ٣ ث وك ض ب إحط ثبقس. ض جط قؾ ا مالة زضذه ل افتجبض رب ٤ ب وك ض ب قتمس س:»ث ذ افك ٥ ست ثب ا ٤ هش و ا ش ص ؾى ب اص حبل ث ٥ ا ٣ ؾى ف ٣ است ث ٥ چ خ. ب ٣ ا ٤ سئ دس ث ؿ ٣ اص ان بسات ض ٥ ذ ٣ ض د فت ٣ ض د. خ ٥ ش ا ش ص ؾى ب اص حبل ث ٥ ا ٣ ثس ٥ بس خ ة است. ا ش ص خ س ٢ اسال ٣ دس فؿب ٢ س ٥ بست ث ٥ ا ٣ ث ي ا ٤ ه وط س حتش اثش زاس تجش ت فز دس د ٥ ب ض بخت ضذ است. ا ٤ يضت ث ٥ ا ٣ بض ٣ اص ي ا خبظ خ دش است -حؿ س شد ا ٤ ستبد ٣ شد ض بس ب ٢ س ض اؾح ا مالة دس دست صثب شد سئ ٥. ث ؿ ٣ خ ٥ ب ٣ و ذ ا ش ا ش ص فال د ت ستىجش چ دس اس پب چ دس غ ٥ ش اس پب سجت ث خ س ٢ اسال ٣ ٤ ه حشف ٣ ٣ ص ذ ٤ ه چ ٥ ض ٢ ٤ ٣ ذ ٤ ه ان بس هش ٢ ٣ و ذ و ا ب تآ ٥ ض ث خ س ٢ اسال ٣ است ا ٤ ب ٤ ص ت ض ستج ١ خ س ٢ اسال ٣ است «)ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ 1390/5/16(

122 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 116 اظ ز ٤ س ب قؾ الطاض زق ب ؾب اؾال ٣ ٥ ع قب س سفب ٢ ذ ث ٣ ج ٣ ثط افتجبض ث ٥ ا ٣ ر ض ٢ اؾال ٣ اؾت:»زض ؿبئ غم ا ٢ وبض ث رب ٣٤ ضؾ ٥ س و افتطاف الطاض وطز س و ثس حض ض ا ٤ طا ثس ضأ ٢ ا ٤ طا ٥ چ كى ثعض ٣ زض غم ح ر ا س قس. زض لض ١٥ ح ١ ضغ ٤ ن ٥ ٥ ؿت ٣ ث غع حض ض لسضت س ر ض ٢ اؾال ٣ زض پكت نح رت قس و ذ زقب افتطاف وطز س و زض مبث جبضظا ف ؿغ ٣ ٥ قىؿت ذ ضز س فت س ب فت ٥ آ ب فت س انطاض وطز س و ا ط چ ب چ حض ض ر ض ٢ اؾال ٣ ج ز لسضت ب ٣٤ ر ض ٢ اؾال ٣ ج ز جبضظا ف ؿغ ٣ ٥ ٣ ت ا ؿت س زض مبث اؾطائ ٥ مب ت و س چ ثطؾس ث ا ٤ ى اؾطائ ٥ ضا ث ظا زض ث ٥ ب ض س و زض ر كت ض ظ ف ؿغ ٣ ٥ ب ت ا ؿت س اؾطائ ٥ ضا ث ظا زض ث ٥ ب ض س ا ٤ ا ٥ ثبض زض تبض ٤ د تكى ٥ ضغ ٤ رق ٣ غبنت ن ٥ ٥ ؿت ٣ ث ز«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1392/1/1( اظ ؾط ا ٤ كب احط صاض ٢ د.ا. ا ٤ طا ث ا ساظ ا ٢ اؾت و :»ا ط ظ ؾب ر ض ٢ اؾال ٣ ٤ ه وك ض احط صاض اؾت»آض ٢ «ا زض ؿبئ غم حت ٣ زض ؿبئ ر ب ٣ احط ٣ صاضز ا ٤ ثطا ٢ وك ض ذ ٣ ٥ اؾت«. )ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ذغج ب ٢ بظ ر ق ت طا ضذ ١ 1390/11/14( الق ٥ ت آ اؾت و ا ٤ طا لسضت س قس زض ت ب ٣ قبز ب تحطوبت غم ا ٢ مفآفط ٤ اؾت حت ٣ زق ب ٥ ع ٣ ت ا س مف ر ض ٢ اؾال ٣ ضا بز ٤ س ث ٥ ط س. ثط چ ٥ ج ب ٣٤ اؾت و ض جط قؾ ا مالة ث ٥ ب زاقت ا س:»ا ط ظ ق ب ٣ ث ٥ ٥ س ٣ ق ٤ س ٣ ذ ا ٥ س و زض ؿبئ ب ا ٤ غم ١ لسضت ب ٢ ر ب فم ٥ س زاض س و حض ض ا ٤ طا ر ز ا ٤ طا ضأ ٢ ا ٤ طا تق ٥٥ و س اؾت. ا ٤ ضا زق ب زضر ١ ٤ ه ب زاض س ٤ ٣ س و ثطا ٢ ح ؿبئ ذب ض ٥ ب ٤ ب ز ف ١ وك ض ب ٢ غم ثس حض ض ا ٤ طا ٥ چ ته ٣ ٥ لبث طفت لبث ف ٣ قس ٥ ؿت«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1387/11/19(

123 117 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( زض نح ١ ث ٥ ا ٣ فعت ت ا ٤ طا ثطرؿت ٣ قبذمقس ؾ ٥ بؾت ب ٢ ا ٤ ت زض غم ؾغح ر ب ٤ ه پس ٤ س ٠ ٣ اؾت. ض جط قؾ ا مالة زض رب ٣٤ ز ٤ ط چ ٥ ٣ فط ب ٤ س:» ت ا ٤ طا ا ط ظ اظ حبػ لسضت ؾ ٥ بؾ ٣ اظ حبػ لسضت تأح ٥ ط صاض ٢ ثط تح الت ز ٥ ب حض ض زض فق ا فقبالت غم ١ ذ ز ب ث ى ز ٤ ط بعك ر ب اظ ا ا مالة ث طاتت ل ٢ تط ٤. ا ٤ ؿئ بئ ٣ زاضز ق ا س ٢ زاضز ا ٤ ضا زق ب ب ٤ ٣ س. ٤ ى ٣ اظ ضؤؾب ٢ ضغ ٤ رق ٣ ن ٥ ٥ ؿت ٣ و زق ق بض ٠ ٤ ه ت ا ٤ طا ا مالة ا ٤ طا اؾت افتطاف ٣ و س ٤ ٣ س -ا ٤ ب ف ٥ فجبضت ا ؾت -ا ط ظ ٤ ه ٥ ط ٢ لسضت س ٢ ر ز زاضز و زض ذالف ر ت سف ب ٢ ب پ ٥ ف ٣ ض ز ا ٤ طا ض جط ٢ ا ٤ لسضت ضا ث زؾت طفت اؾت. ا ٤ ؾ ٥ بؾت ساض زض ب س ح ٥ طتظز افتطاف ٣ و س ٤ ٣ س ا ط ظ پكت طظ ب ٢ ب ذ ٣ ٥ ذ ٥ ظز اؾت! ٤ ه ؾ ٥ بؾت ساض و وبض ق بذت قس ٠ آ ط ٤ ىب ٣٤ و ب ثب ض ا وب ال آق ب ؿت ٥ زض ٤ ه ر ؿ ا ٢ مب ٤ ؿ ٣ و س آ ط ٤ ىب ٢ ٥ الز ٢ 2001 ضا ثب آ ط ٤ ىب ٢ ٤ ٣ س و ا ٤ حطف ب ب ٥ ز ؾ ب اذ ٥ ط اؾت -وسا ز ٤ ا ا ٢ ضق ٥ ت آ ط ٤ ىب ٢ اثطلسضت ا عاض ضا ث قطا ٤ ظ ضلتجبض آ ط ٤ ىب زض ؾب ؾب صقت ١ ٥ الز ٢ -تجس ٤ وطز اؾت ثقس ٤ ٣ س: ا ٤ تح الت ٣ و اتفبق افتبز ث ا ٤ ض ت ٣ قس اؾت زا ظ س ٠ ث ا ٤ تغ ٥٥ ط ا ٤ طا اؾت. ق ب ٢ ا ٤ ر الت ا ٤ اؾت و ا ط ظ ت ا ٤ طا ت ا ؿت اؾت ثب حض ض ذ ز ثب اؾتمب ت ذ ز ثب فعت ذ ز ثب نالثت ذ ز ثط ض ٢ ح ازث ر ب ح ازث غم ا ٤ تأح ٥ طات غضف ضا ثبل ٣ ث صاضز. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ )1391/3/ ا ث ز

124 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 118 ث ٣ تطز ٤ س ا تربة ٤ ه وك ض ٤ ب حطوت... ث ف ا ا حىب ٤ ت اظ لسضت رصاث ٥ ت آ ثبظ ٤ ط ٤ ب م زاضز. اظ ز ٤ س مب قؾ ض جط ٢ ا ٤ طا اؾال ٣ تجس ٤ ث ا ٣٤ وبضآ س إحط ثطا ٢ ثؿ ٥ بض ٢ اظ ز ت ب ت ب قس اؾت ض ف ٣ و ث ف ٣ إ ٤ س لسضت غم ا ٢ وك ض اؾت.»ثبع ا ؿحط حطوت زق ب ٥ اؾت و ٤ ه ت ٣ حطف حم ٣ ضا ا تربة و س پب ٢ آ حطف ثب ٤ ؿتس. ا ٤ ؿتبز ٣ پب ٢ ا ٤ حطف ا ضا ث سف ٣ ضؾب س ثطا ٢ ز ٤ طا ٣ و زاض س اظ اعطاف ت بقب ٣ و س ٣ ق ز ٤ ه ا و با ٤ ى ق ب ت ا ٤ طا ا قس ٤ س. تح ٥ ب ٢ ز ٥ ب ؿجت ث ؿبئ غم ٢ ب ٥ اؾت ٤ ٣ س ا ٤ طا ا قس ت ا ٤ طا ا قس«)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1390/2/3( ث ؾط قؾ آ چ زض غطح قس ا ٤ طا اؾال ٣ ث ف ا ا إحط ث ز اؾت مب ت ا ٤ ؿتبز ٣ ت ث ز:»ا ٤ ا مالة آ س ؾب زضؾت وطز ا ٤ ؾب ثبل ٣ ب س ض ظث ض ظ ل ٢ تط قس ض ظث ض ظ پ ٥ كطفت تط قس ا ٤ ٣ ق ز ا. ا ٤ ا ؾبظ ٢ ٤ ه فت ب ٣ ضا ث ر ز ٣ آ ضز و آ فت ب ٤ ت اؾال ٣ فعت اؾال ٣ اؾت. ا ط ظ زض ث ٥ ت ب ٢ احؿبؼ ٤ ت اؾال ٣ لبث مب ٤ ؿ ١ غب ج ١ ا ٤ فعت ا ط ظ لبث مب ٤ ؿ ١ ضذ ١ 1389/12/19( ا ب ثرك ٣ ز ٥ ب ثب ؾ ٣ ؾب لج ٥ ؿت احؿبؼ فعت اؾال ٣ ثب صقت ٥ ؿت«. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ض جط قؾ ا مالة اظ اغ ٠ ا ب ثرك ٣ اؾتفبز ٣ ب ٤ س و اغ ت ت ر ل ت بؾت ثب ل ت ب ؾر ٤ ٣ س. ى اؾت اضظ ب فط ب ؾ ٥ بؾت ب ٢ ٤ ه وك ض ثب وك ض ٢ ز ٤ ط تفب ت ثبقس ا ب پ ٥ ب ٤ ه وك ض ثط ز طز وك ض ٢ ز ٤ ط ث ك ٥ س. اظ

125 ف» 119 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ا ٤ ض ا ب ثرك ٣ قبذم ز ٤ ط ٢ اؾت و اظ ؾط ض جط قؾ ا مالة ث ف ا لسضت ط ا ٤ طا غطح اؾت:»لسضت ب ٢ اؾتىجبض ٢ ا ط ظ ث ٥ ف اظ صقت ث ا ٤ حم ٥ مت ت ر پ ٥ سا وطز ا س و فؽ ر ز ؾب اؾال ٣ كأ ؾطچك ا ب ٥ ط ثطا ٢ ؿ ب ب مبط رت ف ر ب اؾت«)ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1374/12/8( ثط اؾبؼ آ چ ث ٥ ب طز ٤ س ٣ ت ا فت و اظ ؾط فط ب س ٣ قؾ و ل ا لسضت ق س ث خبث ١ قب ز ٠ زفبؿ ق س ثطآ ٤ س ٢ اظ لسضت ؾرت بز ٢ اظ ٤ ه ؾ لسضت ط ق ٢ اظ ؾ ٢ ز ٤ ط اؾت. 6- ا ج زای دافع هو شم ند ق س ٢ زفبؿ ث ا ٤ ق ٣ اؾت و ٥ ط ب ؾبذتبض زفبف ٣ ثب و تط ٤ ع ٤ ثبالتط ٤ ضط ٤ ت زفبف ٣ ضا ا ٤ زبز ب ٤ س ثبفج افعا ٣٤ ت ا س ٢ ب ٢ زفبف ٣ وك ض طز س زض ا ٤ ن ضت لبث ٥ ت ت ا زفبؿ مب ت وك ض افعا ٤ ف ذ ا س ٤ بفت. ا طچ ؽ ٥ ف ١ زفبؿ اظ اضظ ب ٢ ح ٥ بت ٣ ثطف س ٠ ٥ ط ب ٢ زفبف ٣ اؾت ق س ٢ ط افعاض ب ٢ ث وبض ٥ ط ٢ آ ب قطط ٣ ثبقس ٣ ٣ لبث ٥ ت زفبف ٣ ؾبذتبض ب ٢ زفبف ٣ ٥ ع مف إحط ٢ زض حفؼ ت ا اضتمب ٢ لبث ٥ ت ب ٢ زفبف ٣ وك ض زاضز. ث بثطا ٤ ثرك ٣ اظ زفبؿ ق س ثطآ ٤ س ٢ اظ زفبؿ فب غ ٥ طفب اؾت. چ ٣ ٥ عا تطو ٥ ت ا ٤ ز زفبؿ زض و بض ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ ضط ٤ ت ق س ٢ ؾبذتبض زفبف ٣ ضا كرم ٣ و س. زض ازا ث ا ٤ ز ؿ اظ زفبؿ ٥ ع ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ پطزاذت ٣ ق ز: 6-1- پداف د ػبهل م ١ زفبؿ پساف س ث ز ١ ف س ٠ ب غ ٥ طفب «تمؿ ٥ ٣ ق ز و زض ازا ت ض ٥ ح رتهط ٢ پ ٥ طا آ ب اضائ ٣ طزز. اثعاض ف ب ض ٢ ب ٢ بؾج ٣ و ٣ ت ا

126 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 120 ثب تى ٥ ثط آ ب مبث ا اؿ ت س ٤ سات اظ ر ت بر ؾب ٣ ) ا ٣٤ زض ٤ ب ٣٤ ظ ٣ ٥ ( ضا طفت زض ح ظ ٠»زفبؿ پساف س فب «لطاض ٥ ٣ ط س. ث فجبضت ث تط زفبؿ فب زفبف ٣ اؾت و اظ تطو ٥ ت ؾرتافعاض ب ط افعاض ب ٢ تقبضف ؾب ٣ حبن ٣ ق ز ٥ بظ ث س ٤ ط ٤ ت ترهم ث وبض ٥ ط ٢ اثعاض تز ٥ عات ف ب ض ٢ ب ٢ پط ع ٤ زاضز. ز ٤ س ب ب ٢ فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ا ٤ ذه ل زض ثرف لسضت ؾرت ضز ثحج لطاض طفت پداف د غيرػبهل ؿ ز زفبؿ زفبؿ غ ٥ طفب اؾت و ذبؾت ب آ پ ٥ ب س ب ٢ ت بر ات ٣ ا ٤ بالت تحس ث ق ط ب ٢ ٥ ط ق ٥ ب بوبظاو ٣ ٣ ثبقس. زفبؿ غ ٥ طفب ث ق ب ٢ زفبؿ ث ؾ ١ ٥ اثعاض قطا ٤ ظ ) ثس ٥ بظ ث فب ا ؿب ( اؾت. ث بثطا ٤ اثعاض قطا ٤ ظ زض ا ٤ ؿ اظ زفبؿ مف ان ٣ ضا ا ٤ فب ز ا ٤ اثعاض قطا ٤ ظ زض حؾبت ثحطا ٣ ٥ بظ ث طزا س ٤ ب وبضثط ث ف ا ٥ ط ٢ ا ؿب ٣ ساضز ث بثطا ٤ ٣ ت ا زض قطا ٤ ظ فبز ٢ ث ثط ب ض ٤ ع ٢ عطاح ٣ ارطا ٢ ا ٤ اظ زفبؿ السا ز پؽ زفبؿ غ ٥ طفب ث ق ب ٢ زفبؿ ثب و تط ٤ س ٤ ط ٤ ت اؾت. زفبؿ غ ٥ طفب ض ٤ ك زض فغطت ا ؿب ١ ر زات زاضز. ثؿ ٥ بض ٢ اظ ر زات پ ٥ ف اظ آ ى ذغط ضا احؿبؼ ب ٤ س پ ٥ ك ٥ ط ٢ ب ٢ الظ ضا ا زب زاز ا س ذسا س ا ٤ تساث ٥ ط ضا زض سا ٤ ت تى ٣ ٤ آ ب لطاض زاز اؾت. ب ٣٤ اظ وبضثؿت پساف س غ ٥ طفب ضا ٣ ت ا زض تبض ٤ د ر ب ٢ ؿ ب ب كب س وطز. ثطا ٢ خب زض ر ذ سق و وفبض ت ب ل ا ٢ ذ ز ضا ثطا ٢ بث ز ٢ ؿ ب ب ثؿ ٥ ذ ز ث ز س پ ٥ ب جط پؽ اظ ك ضتذ ا ٣ اظ ٤ بضا ذ ز پ ٥ ك بز ؾ ب فبضؾ ٣ ج ٣ ثط حفط ذ سق زض اعطاف س ٤ ضا پص ٤ طفت ارطا ٢ ٥ پ ٥ ك بز رت پ ٥ ط ظ ٢ ؿ ب ب طز ٤ س. ١ ز ٤ ط تسث ٥ ط پ ٥ غ جط اؾال )ل( زض رط ٤ ب فتح ى ث ز. زض ا ٤ ر پ ٥ ب جط ثب اؾتفبز اظ ان پ ب وبض ٢ ث ف ا ٤ ى ٣ اظ ان پساف س غ ٥ طفب ت ا

127 121 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ذ ز ضا اظ ز ٤ س زق پ ب زاقت. وفبض تب عز ٤ ى ٣ ى اظ ت ا زفبف ٣ ضؾ اوط )ل( ث ٣ ذجط ث ز س. زض عز ٤ ى ٣ ى ا ٤ كب زؾت ض زاز س و ؾطثبظا كق ب ٣٤ ضا ض ق ز س ث ا ٢ آضا ٤ ف ؾب ٣ طفت س و زق ثب ز ٤ س آ ب اظ ٥ جت نالثت آ ب ث حكت افتبز ٥ تسث ٥ ط رت پ ٥ ط ظ ٢ ؿ ب ب طز ٤ س. )فطزض ضضب ٣٤ هغف ٢ )87 :1388 ر ذ ٥ ذ فبضؼ زض ؾب 1991 ١ بؾج ٣ زض ضز احجبت وبضآ س ٢ زفبؿ غ ٥ طفب ٣ ثبقس. زض ا ٤ ر ا ٤ بالت تحس ٥ ط ب ٢ ائتالف ثب ر ز ا ٣٤ ض ظ جطز عاض ؾ ضت ٣ پط اظ ثب ر ز ثطذ ضزاض ٢ اظ حؿ ط ب ٢ ثؿ ٥ بض پ ٥ كطفت ١ ا ىتط ٥ ى ٣ زض فطن ١ ق بؾب ٣٤ چ ٥ اؾتفبز ٠ ؿتطز اظ ا ىب بت ب اض ا ٢ ت ا ؿت س 22 ثب طز فطال ٣ ضا و زض ر ؿتب ب ٢ ر ة فطاق پ ب اؾتتبض قس ث ز س ضا ث ٥ بث س. پؽ اظ ات ب ر ا ٤ ثب طز ب ؾب ث زؾت زب س ٤ فطال ٣ افتبز. زض وك ض ب ٢ ز ٥ ب ض ؿ پساف س غ ٥ ط فب زض ؾ ح ظ ق ٣ قس اؾت.زض ثطذ ٣ اظ وك ض ب ثب ب»زفبؿ غ ٥ طفب «زض ز ٤ ط وك ض ب ثب ب»زفبؿ ق ط ٢ س ٤ ط ٤ ت ثحطا «ق بذت ٣ ق ز و ؾ ح ظ ٠ رسا ب ٣ ثبق س. ثقض ٣ اظ وك ض ب ثب ازغب ط ؾ ثرف ث ٤ ه ؾبظ ب ضؾ ٥ س ا س ثطا ٢ خب آ ط ٤ ىب ؾبظ ب ٣ ث ب» س ٤ ط ٤ ت ثحطا فسضا «زاضز و ظ ٤ ط ؾط اف.ث ٣.آ ٢ ٣ ثبقس ح ٥ غ ١ أ ض ٤ تف ح ظ ب ٢ ٤ بز قس اؾت. ث فجبضت ٣ ا ٤ ؾبظ ب و تط ح ازث ثال ٤ ب ٢ عج ٥ ق ٣ و تط مبث ثب ح ازث ر ٣ س ٤ ط ٤ ت ثحطا ٣ رب ق زض ثطاثط ح ازث ضا ف س زاض ٣ ثبقس. وك ض ؾ ئ ٥ ؽ زض لب ت ؾبظ ب ٣ غ ٥ ط ؾب ٣ ا ٤ ؾ فقب ٥ ت ضا ت طوع وطز اؾت. ا جت ثقض ٣ اظ وك ض ب زض ثط ب ب ٢ ذ ز ا ٤ ضز ضا تفى ٥ ه وطز ا س. ثطا ٢ خب زض آ ب ؿئ ال قطوت آة ؽ ٥ ف ١ تس ٤ ارطا ٢ ؾب زفبؿ ث ٥ غ ٤ ه اظ قجى ١ آثطؾب ٣ ضا ثط ف س زاض س. زض ال ا ط قرم ٤ ب ط ٣ لهس ا ٤ زبز آ ز ٣ زض آة ضا زاقت ثبق س آ ب كرم ز ا س ثب

128 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 122 چ ضا ىبض ب ٣٤ ٣ ت ا اظ ا ٤ السا ر ٥ ط ٢ وطز. )1385 ) قب ت پساف س غ ٥ طفب تبثؿتب ث ط حب ثب ٤ س اشفب ز و پساف س غ ٥ طفب ثب چ ٥ ا ٥ ت ؽطف ٥ ت ٣ اظ اظ ر اضوب ثؿ ٥ بض زفبؿ ق س ث ق بض ٣ آ ٤ س ض ف ٣ و اظ ب ت ٥ عث ٥ فط ب س ٣ قؾ و ل ا پ ب ب س اؾت:»پذاف ذ غ ٥ شيب ث ػ ٥ تسبص ٢ ثذ ا سب است. اص دس ب سا ػ ٣ و ذ. ب ٤ ص ا ٤ است و دض ت بخ ٣ ثى ذ صح ت ٣ ثىطذ ؾشة ص س ٢ ثض ذ اثش ٢ خ ا ذ وشد. ا ٤ پذاف ذ غ ٥ شيب ت ٥ د اش ا ٤ است. ثج ٥ ٥ ذ چمذس است و ب ا ٤ حب ت سا دس و پ ٥ ىش وط س خب دس دست ب ب ٢ خت ف ث خ د ث ٥ ب س ٤. وبس ٢ و ٥ و ت ب فمف ػش ف ث ا ٤ جبضذ و دض سا ػشف و ٥ ٤ ب ثشا ٢ مبث خ د ب سا آ بد ثى ٥. وبس ٢ و ٥ و ب ػ ٥ ت دس خ د ب ث خ د ث ٥ ب س ٤. ا ٤ ثب پذاف ذ غ ٥ شيب تحمك پ ٥ ذا ٣ و ذ. ث بثشا ٤ ا ٤ سئ سئ ثس ٥ بس ٣ است و ثب ٤ ست ٣ سا ث ٥ فتذ«..)1391/8/7 )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ پ ٥ ٥ ط ٢ ب تأو ٥ سات فطا ا ا ٤ كب زض ذه ل اتربش ؾ ٥ بؾت ب ثط ب ب ٢ إحط احطثرف زض ح ظ ٠ پساف س غ ٥ طفب ٥ ع ث ذ ث ٣ ٤ ب ٢ مف تق ٥٥ و س ٠ ا ٤ ؿ اظ زفبؿ ٣ ثبقس:»ا ٤ ؾ و سا لجال اثال وشد ا اال تأو ٥ ذ ٣ و و ثب ٤ ذ تذاث ٥ ش وبسسبص دس ثبة پذاف ذ غ ٥ شيب سا ي ٣ و ٥ ذ«. )ا ب خب ا ٢ ذن ا ب ٣ سخ ١ )1385/6/30

129 123 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( چ ٥ ذظ ك ٣ ر ت ٥ ط ٢ ؾ ٥ بؾت ب ٢ و ٣ ؾب زض ح ظ ٠ پساف س غ ٥ طفب و اظ ؾ ٢ فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ث 1389 ٣ ت ا س ث ٥ ب ط ز ٤ س ب ب ٢ قؾ ثبقس. ا ٤ ؾ ٥ بؾت ب فجبضت س اظ: پؽ اظ ته ٤ ت اثالك طز ٤ س ٥ ع )1( تأو ٥ س ثط پساف س غ ٥ طفب و فجبضت اؾت اظ ز ف السا بت غ ٥ ط ؿ حب و )2( رت افعا ٤ ف ثبظزاض س ٣ وب ف آؾ ٥ تپص ٤ ط ٢ تسا فقب ٥ ت ب ٢ ضط ض ٢ اضتمب ٢ پب ٤ ساض ٢ ٣ تؿ ٥ س ٤ ط ٤ ت ثحطا زض ثطاثط ت س ٤ سات السا بت ؾب ٣ زق ٣ ق ز. ضفب ٤ ت ان ض اثظ پساف س غ ٥ طفب اظ لج ٥ ا تربة فطن ا ٤ پطاو س ؾبظ ٢ ٤ ب تز ٥ حؿت ضز حؿبؾ ٥ تظزا ٣٤ اذتفب اؾتتبض فط ٤ ت زق ا ٤ ؾبظ ٢ ؿجت ث طاوع ر ق ٥ ت ٣ ث ٤ ػ زض عطح ب ٢ آ ب ٤ ف ؾطظ ٣ ٥ عطح ب ٢ ت ؾق ١ آ ٤ س وك ض. )3( عجم ث س ٢ آ زض ن ضت ع. طاوع ا بو تأؾ ٥ ؿبت ث ح ٥ بت ٣ حؿبؼ ض ظآ س وطز )4( ت ٥ ارطا ٢ عطح ب ٢ پساف س غ ٥ طفب )ثب ضفب ٤ ت ان ع ٤ فب ٤ س ( زض ضز طاوع ا بو تأؾ ٥ ؿبت حبئع ا ٥ ت ) ؾب ٣ غ ٥ ط ؾب ٣ ( ر ز زض زؾت ارطا ثط پب ١٤ ا ٤ تث س ٢ ا ىب بت حساوخط تب پب ٤ ب ثط ب ١ قك تأ ٥ افتجبض ضز ٥ بظ. )5( ت ٥ عطح رب پساف س غ ٥ طفب زض ثطاثط ؾالح ب ٢ غ ٥ ط تقبضف ؾ ٥ ط ؿت ا ٢ ٥ ىط ث ٣ ق ٥ ٥ ب ٣٤. )6( ز ٤ ب چ س ؾ ض وطز ؿتحسحبت تأؾ ٥ ؿبت قجى ب ٢ اضتجبع ٣ انالت ٣ زض ر ت ث ط ٥ ط ٢ پساف س ٢ اظ عطح ب ٢ ف طا ٣ ث ٤ ػ وك ض. )7( زض بعك طظ ٢ حؿبؼ فط ؾبظ ٢ آ ظ ف ٣ زض ظ ٥ ث وبض ٥ ط ٢ ان ض اثظ پساف س غ ٥ طفب زض ثرف ز ت ٣ غ ٥ طز ت ٣ پ ٥ فث ٣ ٥ از زضؾ ٣ زض ؾغ ح ب آ ظق ٣ ت ؾق تحم ٥ مبت زض ظ ١ ٥ پساف س غ ٥ طفب.

130 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 124 )8( ضفب ٤ ت عجم ث س ٢ اعالفبت عطح ب ٢ پساف س غ ٥ طفب. )9( ر ٥ ط ٢ اظ ا ٤ زبز تأؾ ٥ ؿبت پطذغط زض طاوع ر ق ٥ ت ٣ ث ٥ ط ثطز ا ٤ تأؾ ٥ ؿبت اظ ق ط ب پ ٥ فث ٣ ٥ ت ٥ سات ا ٣ ٤ ثطا ٢ آ زؾت اظ تأؾ ٥ ؿبت ٣ و ر ز آ ب ا عا ٣ اؾت ر ٥ ط ٢ اظ ا ٤ زبز طاوع ر ق ٥ ت ٣ پ ٥ طا تأؾ ٥ ؿبت پ طذغط ثب تق ٥٥ حط ٤ الظ. )10( ح ب ٤ ت الظ اظ ت ؾق ١ ف ب ض ٢ ن ب ٤ طتجظ ضز ٥ بظ وك ض زض پساف س غ ٥ طفب ثب تأو ٥ س ثط عطاح ٣ ت ٥ س زاذ ٣. )11( ث وبض ٥ ط ٢ ان ض اثظ پساف س غ ٥ طفب زض مبث ثب ت س ٤ سات ط افعاض ٢ ا ىتط ٥ ى ٣ ز ٤ ط ت س ٤ سات رس ٤ س زق ث ؾ ض حفؼ ن ٥ ب ت قجى ب ٢ اعالؿضؾب ٣ ربثطات ٣ ضا ٤ ب ا ٢. )12( پ ٥ فث ٣ ٥ ؾبظ وبض الظ ثطا ٢ ت ٥ عطح ب ٢ كتطن ا ٤ ؾبظ ٢ ا ٤ زبز ب ٣ زض ؾب ٤ ط عطح ب ثط ب ب س ٤ ط ٤ ت بز ب ٢ ؿئ زض ز ح ظ ٠ پساف س غ ٥ طفب ح ازث غ ٥ ط تطلج زض ر ت افعا ٣٤ وب ف ع ٤ ب. )13( ا ٤ زبز طوع ٢ ثطا ٢ تس ٤ عطاح ٣ ثط ب ض ٤ ع ٢ ته ٤ ت ان ض اثظ اؾتب ساضز ب ق ٥ بض ب مطضات آ ٥٤ ب ب ٢ ف ٣ پساف س غ ٥ طفب پ ٥ ٥ ط ٢ ؾبضت ثط اف ب آ ب. ثب ت ر ث ا ٤ ى ت س ٤ س ب ٢ عج ٥ ق ٣ اغ ت ث ع ض ب ب ٣ ثط ظ ٤٣ بث س اظ ؾ ٢ ز ٤ ط ت س ٤ س ب ٢ ه ف ٣ ٥ ع زض ث ٥ كتط اضز )ت بر ا ١٥ زق فطض ٣ ث ق ط ب ٤ ب آغبظ طح ٣ ٤ اظ ت بر ث ق ط ب ؾ ٥ ط ح الت قى ٣ ح الت ا ٣٤ ( ث ع ض غبف ٥ طو س ا ٢ ضخ ٣ ز س رت ق ن ا ٥ ٣ ق س اظ ا ٤ ض زفبؿ غ ٥ طفب ز ف ١ ت ٥ سات ٣ اؾت و ا ؿب ضا زض ح ٥ ظ ق ط ٢ زض ثطاثط ا ٤ ق ن زض ا ب ٣ زاضز. پساف س غ ٥ طفب زاضا ٢ ان ٣ چ اذتفب اؾتتبض زؾتطؾ ٣ ب پطاو س ٣ فط ٤ ت ٣ ثبقس. ) قب ت پساف س غ ٥ طفب ث بض 71-79( 1385:

131 125 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( اظ جبحج لبث عطح زض زفبؿ ق س زض لب ت زفبؿ غ ٥ طفب آ ب ٤ ف 1 ؾطظ ٣ ٥ اؾت. )ف س ٥ ت 1380( ذبؾت ب ا ٤ ثحج زض وك ض فطا ؿ اؾت. ا ٤ ض ؿ ٥ ع ب س ثحج زفبؿ غ ٥ طفب پؽ اظ ر ر ب ٣ ز غطح طز ٤ س. آ ب ٤ ف ؾطظ ٣ ٥ زاضا ٢ ز ر ج ١ ت ؾق ا ٢ زفبف ٣ ٣ ثبقس. زض ازا ؾط ث ض ؿ مب ت ب ث قس زفبف ٣ آ ب ٤ ف ؾطظ ٣ ٥ ضز ؾط لطاض ٥ طز. زض وك ض ب ٢ اض پب ٣٤ ٥ ع ف آ ب ٤ ف ؾطظ ٣ ٥ اثتسا ف ٣ زفبف ٣ زاضز ؾپؽ ف ت ؾق ا ٢ پ ٥ سا ٣ و س. ث ا ٤ ق ٣ و پ ٥ ف اظ ؾبذت ؾس ثعض طا ٥ ط ب ب ٢ ات ٣... ض ؿ زض وبض ط ب ٢ ؾب ٣ زفبف ٣ غطح ٣ طزز پؽ اظ اذص افمت ؿئ ال ؾب ٣ ؿجت ث ؾبذت آ ب السا ٣ طزز. زض ؾبذت چ ٥ تأؾ ٥ ؿبت ٣ ٥ ط ب ٢ ؾب ٣ وبضآ س ف ٣ ٥ ع كبضوت زاقت ١ ف ا زفبف ٣ ضا اظ ؾط پساف س آف س ح ػ ؾط لطاض ٣ ز س. ثطا ٢ خب زض ثحج زفبؿ ق ط ٢ پ ٥ ك بز ب ٣٤ ضا ج ٣ ثط حفؼ ق ط ب اظ آؾ ٥ ت ظ ٤ بز ث جبضا ب ٢ قس ٤ س انبثت قه... ٥ ع ح ازح ٣ ؾ ٥ ط ؾ ٥ ظ ع... اضائ ٣ ز س. زض ا ٤ ضاثغ ٣ ت ا ث ض ؿ ث ظ ٤ طظ ٥ ثطز طاوع حؿبؼ ح ٥ بت ٣ ق ط ٢ ) چ ت ضث ٥ ب ٢ ان ٣ ثطق بظ ربثطات آة...( اقبض وطز و ثطا ٢ فط ٤ ت زق ؿ وبشة آ زض ؾغح ظ ٥ لطاض زاضز زض حب ٣ و وبض ان ٣ ث ؾ ١ ٥ زؾت ب ب ٢ ظ ٤ طظ ٥ ا زب ٣ ق ز.)چ ذبر ٣ ظاز 89-90( 1381: 1- Spatial Planning

132 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ديپلوبسي دفبػي ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ ث م ب ٣٤ اؾت و زض ذال ز ب ٢ اذ ٥ ط ث ثرك ٣ اظ» ىبض ٢ ب ٢ ف ٥ ك زفبف ٣ «(Haacke, Williams, September 2007: 5) ف ا ٤ ى ٣ ز ٤ ط اظ ارعا ٢ زفبؿ ق س اظ ر قست ضز ت ر لطاض طفت ث خبث ١ زض زؾت ضوبض ثؿ ٥ بض ٢ اظ وك ض ب لطاض زاضز. چ ٥ ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ مف ٣ ضا زض ٥ ث سف ب ٢ ؾ ٥ بؾت ب ٢ ا ٥ ت ٣ ٤ ب ذبضر ٣ ذبل وك ض ب ا ٤ فب ٣ و س (64 (Bishoyi, January :2011»ز ٤ پ بؾ ٣ «قطف ث قس ط افعاض ٢»زفبؿ«٥ ع ث ٥ ب ط ر ج ١ ؾرتافعاض ٢ ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ اؾت. ا ٤ ظا ١٤ ب ؽطف ٥ ت ب ٢ فطا ا فت زض ا ٤ م ضا آقىبض ٣ ؾبظز. ط ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ ٥ ع آ اؾت و ثب اؾتفبز اظ بث حس ز زؾت ٥ بث ٣ ث بف ٣ ذ ز ضا ث حساوخط ثطؾب س ثت ا س ؾ بؾج ٣ اظ بث ٣ ضا ث ذ ز اذتهبل ز س. (2005 (Yashairo, زض ضاؾتب ٢ ثطلطاض ٢ زفبؿ ق س ا ٤ زبز اظ ١ ط ضط ض ٢ اؾت.» اظ ١ ط «تال غ ٥ ط ؿتم ٥ غ ٥ ط ؾب ٣ ثطا ٢ وب ف ت ا ب ٣٤ لسضت ثطتط افعا ٤ ف لسضت ذ ز ثطا ٢ وب ف ؾ غ ١ لسضت ثطتط اؾت. ث ؾط ا ت اظ ١ ط زضثط ٥ ط س ٠ ب ٣ آ ب ب ١ السا ب ٢ ز ٤ پ بت ٥ ه ث ؾ ض زؾت ٥ بث ٣ ث تب ٤ ز ٣ ثطذالف ذ اؾت ب ٢ لسضت ثطتط ٣ ق ز تب ٤ ز ٣ و ثس ح ب ٤ ت تمبث اظ و س ب ث زؾت ٣ آ ٤ س. ) )Walt, :2005 ثب ت ر ث ب ٥ ت ط افعاض ٢ اظ ١ ط ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ ٤ ى ٣ اظ اثعاض ؾبظ وبض ب ٢ ان ٣ آ اؾت ث ا ٢ و ثس وبضثؿت ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ اظ ١ ط ث قى ٣ وب تحمك ٤٣ بثس. اظ ؾ ٢ ز ٤ ط طچ س ضو قب ز ٠ ان ٣ لسضت ز ت ب ثب ٤ س قغ ف ث ت ا س ٢ ب ٢ زاذ ٣ ثبقس ٣ بث ا ىب بت ٣ ثب حس ز ٤ ت ار اؾت ا ٤ زض حب ٣ اؾت و ثب ت ر قطا ٤ ظ ث ٥ ا ٣ و ٣ ث ا ٢ اؾت و ٣ ت ا اظ ؽطف ٥ ت ب ٢ ر ز زض ح ٥ ظ فطا ٣ مس ضات ؾب ٤ ط ثبظ ٤ طا ٥ ع زض ضاؾتب ٢ اضتمب ٢ لبث ٥ ت ب ٢ ٣ ث ط

133 127 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( طفت. ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ مف تق ٥٥ و س ا ٢ زض ثط ب ب ٢ ز ت ب ثطا ٢»لسضتافعا ٣٤ «)و ض ٤ ىطز ٢ ذبضر ٣ زاقت زال ت ثط افعا ٤ ف لسضت ثب اؾتفبز اظ لسضت ض س ب ؾبذتبض ب ائتالفؾبظ ٢ ىبض ٢ كبضوت ب زاضز( ا ٤ فب ٣ ب ٤ س. فط ب س ٣ قؾ و ل ا ض ث ٥ ب ذظ ك ٣ و ٣ ظ ٤ ط:»ضبخع د ٤ پ بس ٣ خ د سا مبث ثب سفتبس خ ب هب س ك خش ج اص لبيذ»س ك ش-س ك پز ٤ ش«٣ دا ٥ «. )ا ب ذب ا ٢ سؽ ا قب ٣ ضذ ١ 1386/05/30( زض فطن ١ ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ ٥ ع ثط ج ب ٢ اثالغ ٥ ب ٢ مب قؾ ض جط ٢ ث ٥ ط ب ٢ ؿ ح ضذ ١ 1389/1/21 ثط ت ؾق ١ ىبض ٢ ب ٢ زفبف ٣ ث ٤ ػ زض فطن ١ تم ٤ ت ث ١٥ زفبف ٣ ث ٤ ػ زض ح ظ ٠ ىبض ٢ ب ٢ ف ٣ ن قت ٣ غب قبت ٣ تحم ٥ مبت ٣ ف ب ضا آ ظق ٣ ؾط ب ٤ صاض ٢ ب ٢ كتطن زض پط غ ب ٢ ؾب ٣ ن قت ٣ تجبز اثؿت ب ؾب ٣ تأو ٥ س فطا ا ٣ زاض س.

134 هجيتن مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 128 گي ری سف ان ٣ ا ٤ مب ثحج زض ذه ل زفبؿ ق س ثب ث ط ٥ ط ٢ اظ ؾطات فط ب س ٣ قؾ و ل ا ث ز. زض ا ٤ ضاؾتب اثتسا ث ضط ضت ب ٢ ا ٤ ض ؿ پطزاذت قس زض ازا پؽ اظ اضائ ١ تقط ٤ ف ٣ اظ زفبؿ ق س لسضت ق س ث ف ا ج ب ٢ زفبؿ ق س زفبؿ فب غ ٥ طفب ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ ث خبث ١ ارعا ٢ ا ٤ ؿ اظ زفبؿ ضز ثحج لطاض طفت.

135 129 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( زض زفبؿ ق س ز ٤ پ بؾ ٣ زفبف ٣ زض ضاؾتب ٢ ا ٤ زبز ثبظزاض س ٣ ط ثب ٤ س زض ن ضت ا ىب ثط تحسا قطوب ٢ ضا جطز ٢ ث ٥ فعا ٤ س ٤ ب زؾتو ثبظ ٤ طا ٣ و ٣ ت ا س تحس ٤ ب ىبض زق ق س ضا زض قطا ٤ ظ ث ٣ عطف ٣ لطاض ز س. چ ٥ ثب ث ط ٥ ط ٢ اظ ؽطف ٥ ت ب ٢ ثبظ ٤ طا فطا ٣ ) ب س ؾبظ ب ب ٢ ث ٥ ا ٣ ( ب اظ زؾت ٥ بث ٣ زق ث ا سافف طزز. ٤ ى ٣ اظ ٤ بفت ب ٢ ا ٤ مب آ اؾت و مب قؾ ض جط ٢ ث إ ف ب ٣٤ اقبض وطز ا س و ٣ ت ا ثب سؾ ٣ آ ب ؾط ١٤ زفبؿ ق س ضا ن ضتث س ٢ ز. اؾترطاد تس ٤ ال ٤ ب ٢ ؿت ٣ ق بذت ٣ قطفتق بذت ٣ ض ق بذت ٣ ا ٤ ؾط ٤ اظ ث ٥ مغ ؾطات فط ب س ٣ قؾ و ل ا ٣ ت ا س ب إحط ٢ زض ضاؾتب ٢ تج ٥٥ ا ٤ ا ٤ س ؾط ٤ ثبقس. زفبؿ ق س ث ق ٣ ق س ٢ زض اؾتفبز ٠ ث ل ث ا ساظ اظ ت ب ٣ اثعاض ؾبظ وبض ب ٢ ؾرتافعاض ٢ ط افعاض ٢ زفبف ٣ اؾت. زض زفبؿ ق س طز ٥ ع ؿغح ٥ ط ب ٢ ؿ ح ف س زاض ا زب ؽب ٤ ف زفبف ٣ ؿت س. ث فجبضت ٣ طز ث ف ا لبفس ٠ ؾبذتبض زفبف ٣ وك ض زض لب ت ؾط ١٤ زفبؿ رب ج جت ٣ ثط فط ضا جطز ٢ وك ض زض قطا ٤ ظ ت س ٤ س ٣ زا س چ ؽب ٤ ف ٣ ثط ف س ٠ آ بؾت ث ذ ث ٣ آ ب ضا ا ٤ فب ٣ ب ٤ س. ا ٤ قطا ٤ ظ ثطا ٢ ٥ ط ب ٢ ؿ ح ٥ ع ر ز زاضز آ ب ٥ ع زض چبضچ ة ذظ ك ٣ ب ٢ تق ٥٥ قس ث ع ض ذ زوبض ث ؽب ٤ ف ذ ز زض ط طح اظ ت س ٤ س آق ب ث ز آ ب ضا ث ث تط ٤ قى ى ا زب ٣ ز س. ث بثطا ٤ ٤ ى ٣ اظ پ ٥ ف ٥ بظ ب ٢ لغق ٣ زفبؿ ق س آ ظ بز ٤ قس آ ظ ب ٢ زاز قس زض افىبض ا س ٤ ك ١ ارعا ٢ ؾبذتبض زفبف ٣ وك ض اؾت. زض ا ٤ ث ٥ ٤ ى ٣ اظ ؽب ٤ ف بز ب ٢ ته ٥ ؾبظ ته ٥ ٥ ط عطاح ٣ تس ٤ ط افعاض ب ٢ زفبف ٣ ت بؾت وبضآ س ثطا ٢ تحمك غ ة زفبؿ ق س اؾت. ٤ بفت ١ ز ٤ ط ا ٤ قتبض آ اؾت و زض زفبؿ ق س ثب ٤ س كرم ق ز زض وزب ث چ ٥ عا لسضت ؾرت ٤ ب لسضت ط ٤ ب تطو ٥ ج ٣ اظ آ ب ضز ٥ بظ اؾت. ث فجبضت ٣ س ٤ ط ٤ ت

136 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 130 ث ١ ٥ ا ىب بت زاقت ب زض ضاؾتب ٢ اضتمب ٢ احطثرك ٣ وبضا ٣٤ اظ ر ا ساف ان ٣ اؾتفبز اظ زفبؿ ق س اؾت. زض زفبؿ ق س ثب ٤ س ؾبظ وبض ب ٣٤ عطاح ٣ ق ز و زض ال ٥ بظ زض حسال ظ ب ى ا ىب بت بز ٢ غ ٥ ط بز ٢ وك ض ثؿ ٥ ذ قس ثب ا ٤ زبز افعا ٣٤ ث ٥ آ ب ؾغح ثبالتط ٢ اظ لسضت زفبف ٣ قى ٥ طز و ث ع ض لغ ت ٥ ز ١ آ ثبظزاض س ٣ وك ض ذ ا س ث ز. زض ز ؿ»ثب ٤ س ب ٢ «زفبؿ ق س فجبضت س اظ: )1( ثب ٤ س پ ٤ ب ث ز زض ض س ٢ تىب ٣ لطاض زاقت ثبقس )2( ثب ٤ س ثطا ٢ س ٤ ط ٤ ت ت س ٤ س ب ٢ ب ) ب ( ضا ح ب ٢ رت ف ٣ زاقت ثبقس )3( ثب ٤ س زض ؾبذتبض زفبف ٣ وك ض ذه ت ذ زتط ٣ ٥ ا ٤ زبز و س )4( ثب ٤ س ح ٥ ظؾبظ ثبقس )زض ضاؾتب ٢ ا ٤ زبز ح ٥ ظ ا ٥ ت ٣ غ ة( )5( ثب ٤ س ت س ٤ س ب ضا اظ لط ٤ تا ل ؿ ث ثق ٥ سا ل ؿ تجس ٤ و س )6( ثب ٤ س ت س ٤ س ب ضا اظ ح ٥ ظ ا ٥ ت ٣ ز ض ب ٤ س )7( ثب ٤ س زض حسال ظ ب ى ؾبذتبض ٢ زفبف ٣ وك ض ضا اظ طح ١ زفبؿ / ا فقب ذبضد و س اثتىبضف ضا زض زؾت ث ٥ طز )8( ثب ٤ س آؾتب ١ مب ت تح ٣ ضا افعا ٤ ف ز س.

137 131 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( منا ب ع - ه ببغ فبرسي: اح س ٢ ح ٥ س )1380( ل طا ٣٤ ا ٥ ت ٣ ا ٤ طا زض: ز ف مبالت ا ٥ ت ف ٣ حست ٣ ت طا قب ت ا ٥ ت ٣ ا تؾب ٣ ظاضت وك ض. افتربض ٢ انغط )1385( وب جسقىبف ٣ ت س ٤ س ت طا ز ض فب ٣ ر زا ك ب ا ب حؿ ٥ )ؿ(. افتربض ٢ انغط )تبثؿتب 1382( ا ٥ ت ٣ زض ا س ٤ ك ف ا ب ذ ٣ ٥ )ض ( ا س ٤ ك ١ ا مالة اؾال ٣ ق بض ٠ 6. ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض حط غ ط ضض ٢ ضذ ١ 1392/1/1 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ذغج ب ٢ بظ ر ق ت طا ضذ ١ 1390/11/14 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ذغج ب ٢ بظر ق ضذ ١ 1378/3/14 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض اظ پب ٤ ب كت ٥ ط ٢ ا ٣٤ ق ٥ س ثبثب ٣٤ ضذ ١ 1371/7/18 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض اظ ؾتبز فط ب س ٣ ٥ ط ٢ ظ ٣ ٥ ؾپب پبؾساضا ضذ ١ 1383/12/19 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض افضب ٢ ز ؽ ذجط ب ض جط ٢ ضذ ١ 1389/12/19 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir

138 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 132 ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض افضب ٢ ز ؽ ذجط ب ض جط ٢ ضذ ١ 1374/12/8 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض ثب ر ا ب زض ه ب ٢ ثعضي ت طا ضذ ١ 1379/2/1 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض ر وخ ٥ ط ٢ اظ پبؾساضا 1368/12/10 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض ر ق ٣ اظ فط ب س ب پطؾ اضتف ضذ ١ 1374/1/30 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض زا كز ٤ ب زا ك ب ق ٥ س ث كت ٣ ضذ ١ 1382/2/22 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض ظائط ٤ زب ض ٤ حط غ ط ضض ٢ 1384/1/1 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض فط ب س ب ٥ ط ٢ ا ٣٤ اضتف ضذ ١ 1386/11/19 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض فط ب س ب وبضو ب ٥ ط ٢ ا ٣٤ اضتف ضذ ١ 1387/11/19 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض وبض عاضا ؾب ضذ ١ 1382/5/15 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض طز ق ٥ طاظ ضذ ١ 1387/2/11 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض ؿئ ال ؾب ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا ضذ ١ 1390/5/16 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض ؿئ ال ظاضت ا ض ذبضر ؾفطا ٢ ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زض ز ٤ ط وك ض ب ضذ ١ 1386/05/30 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir

139 133 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ٤ ساض عاضا فط اظ طز اؾتب فبضؼ ضذ ١ 1390/2/3 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض ز ؾطاؾط ٢ فط ب س ب ؿئ ال ؾپب پبؾساضا ا مالة اؾال ٣ 1369/6/29 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض طاؾ نجح ب ٥ ط ٢ ظ ٣ ٥ اضتف ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا ضذ ١ 1381/8/26 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض طاؾ طا ٥ ساقت ث ٥ ؿت ؾ ٥ ؾب طز ضح ت حضطت ا ب ذ ٣ ٥ )ض ( ضذ ١ 1391/3/14 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض طاؾ كتطن ٥ ط ب ٢ ؿ ح اؾتب وطزؾتب ضذ ١ 1388/2/23 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض طاؾ ؾب ٣ كتطن ٥ ط ب ٢ ؿ ح زض اؾتب انف ب ضذ ١ 1380/8/9 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا زض طاؾ ؾب ٣ كتطن ٤ ب ب ٢ ٥ ط ب ٢ ؿ ح اؾتب فبضؼ ضذ ١ 1387/2/12 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضذ ١ 83/12/19 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضذ ١ 1388/02/22 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضذ ١ 1385/6/30 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضذ ١ 1391/8/7 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ث ٥ ب بت فط ب س ٣ قؾ و ل ا ضذ ١ 1389/3/18 لبث زؾتطؾ ٣ زض: Khamenie.ir ت ٥ ؽ اق ٣ ز ٤ طا )1383( ؾ زف لسضت ٣ زض فهط فطان قت ٣ تطر ١ بقط ت طا إؾؿ ١ فط ٣ غب قبت تحم ٥ مبت ث ٥ ا ٣ اثطاض قبنط ت طا. چ ذبر ٣ ظاز مس ح سثبلط )1381( آ ب ٤ ف زفبؿ ؾطظ ٣ ٥ زض: آ ب ٤ ف زفبؿ ؾطظ ٣ ٥ )ث و قف( إ ف ت طا ا تكبضات زا ك ب ا ب حؿ ٥ )ؿ(.

140 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 134 ذب ٣ س ٢ )ظ ؿتب ثؿ ٥ ذ ق بض ٠ ( ا ب ذ ٣ ٥ )ض ( ثؿ ٥ ذ اؾتطاتػ ٢ زفبؿ رب ج غب قبت ذ ٣ ٥ ض حا... )1378( نح ٥ ف ١ ض ت طا إؾؿ ١ ت ؾ ٥ كط آحبض حضطت ا ب ذ ٣ ٥ )ض (. ض ق س ر ٥ )1374( ا ٥ ت ٣ ؾب ث ٥ ا ٣ ت طا ؾ ت. ظضلب ٣ ؾ ٥ س بز ٢ )1388( مس ا ٢ ثط لسضت ٣ ت طا پػ كىس ٠ غب قبت ضا جطز ٢. فؿ ط ٢ ح ز )1390( فط ضا جطز ٢ ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا ته بض ٠ ب ١ زفبؿ ق بض ٠ 26. فؿ ط ٢ ح ز )1391( ٤ ػ ٣ ب إ ف ب ٢ و ٥ س ٢ ا س ٤ ك ١ ؾب ٣ ا ب ذب ا ٢ زض: ع ٤ س ٠ مبالت ا ٥ ب ٤ ف تج ٥٥ ا س ٤ ك ب ٢ زفبف ٣ ا ب ذب ا ٢ ت طا ٤ بضا قب س. فؿ ط ٢ ح ز )ظ ؿتب 1379( مس اؾبظا ١ ؾ ٥ بؾت رغطاف ٥ ب ٣٤ ثبظذ ا ٣ غئ پ ٥ ت ٥ ه ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا فه ب ١ غب قبت ضا جطز ٢ ق بض ٠ 9. فال ٣٤ حؿ ٥ )ث ٣ تب( ا ٥ ت اؾتطاتػ ٤ ى ٣ ذ ٥ ذفبضؼ اضائ قس زض: ز ف مبالت ؾ ٥ بض رغطاف ٥ ب ٢ وبضثطز ٢ ر ت طا زا ك ب ا ب حؿ ٥ )ؿ(. ف س ٥ ت ف ٥ طضب )1380( ؾط ٤ پب ٤ ان آ ب ٤ ف بعك طظ ٢ ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا ت طا زاف ؼ ؾپب. فطزض حؿ ضضب ٣٤ ف ٣ اوجط هغف ٢ ؾ ٥ س ح سضضب )1388( اضظ ب ٢ ز ٣ ٤ حبو ثط زفبؿ غ ٥ طفب ت طا فبثس. ل ا فجسا ق ٣ )1381( ان ؾ ٥ بؾت ذبضر ٣ ؾ ٥ بؾت ث ٥ ا ت طا ؾ ت. ط غب قبت ٣ ا ٥ ت زا ك ب زفبؿ ٣ ت طا ا تكبضات زا ك ب فب ٣ زفبؿ ٣ )1387( ت س ٤ سات لسضت ٣ قبذم ب اثقبز ب س ضاثطت )1377( چ ط تغ ٥ ط ا ٥ ت ٣ تطر ١ بقط ت طا پػ كىس غب قبت ضا جطز ٢.

141 135 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( غ ط ٢ طتض ٣ قب ت پساف س غ ٥ طفب )ث بض كط ١٤ ق بض ٠ 7. قب ت پساف س غ ٥ طفب )تبثؿتب كط ١٤ ق بض ٠ 8. ق ٥ ظ ٤ ط ٢ هطتاهلل )ظ ؿتب )1366( ق ٥ س ق بزت ت طا ا تكبضات نسضا. آ ظق ٣ فط ب س ٣ ؾتبز اضتف ق بض ( پساف س غ ٥ طفب : آق ب ٣٤ ثب آ ب ٤ ف زفبؿ ؾطظ ٣ ٥ 1385( پساف س غ ٥ طفب : آق ب ٣٤ ثب السا بت ثطذ ٣ وك ض ب 1378( مف ض ح ٥ ا ٥ ع زض جطز فه ب ١ ذجط ٢ ٥ طح ٥ سض زض )1357( ان جب ٣ رغطاف ٥ ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ ت طا كط تجبض ؾ ٥ طك. بئ ٣ ٥ ف ٣ ح س )تبثؿتب 1388( ثطضؾ ٣ اثقبز ح ظ ب ٢ تأح ٥ ط ت س ٤ س ب ٢ ط آ ط ٤ ىب ف ٥ ا ٤ طا فه ب ١ ضا جطز زفبف ٣ ؾب فت ق بض ٠ 25. ب ٢ ر ظف )1387( لسضت ط تطر ١ ؾ ٥ س حؿ ض حب ٣ س ٢ ش ا فمبض ٢ ت طا زا ك ب ا ب نبزق )ؿ( پػ كىس ٠ غب قبت تحم ٥ مبت ثؿ ٥ ذ. - ه ببغ ا گليسي 1. Alice, Hsies (1983), The Sino-Soviet Nuclear Dialogue, Journal of Conflict Resolution. 2. Bishoyi, Saroj (January 2011), Defence Diplomacy in US-India Strategic Relationship, Journal of Defence Studies, Vol 5. No Booth, Ken (1990), The Concept of Strategic Culture Affirmed, in Carl Jacobsen (ed), Strategic Power: USA/USSR, London, Macmillan. 4. Drummond, Robert (16 May 2000), Morale as the 10 th Principle of War, Washington, Naval War College. 5. Fitzsimmons, Michael (Winter ), The Problem of Uncertainty in Strategic Planning, Survival, Vol 48, No Haacke, Jürgen and Paul D. Williams (12-15 September 2007), Comparing Regional Arrangements: The Significance of Security

142 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 136 Cultures, Paper to be presented at: The SGIR 6th Pan-European International Relations Conference, Turin. 7. Henius, Jakob and Jacopo Leone Mac Donald (March 2012), Smart Defense: A Critical Appraisal, Rome, Nato Defense College. 8. Johnston, Alastair Lain (1995), Thinking about Strategic Culture, International Security, Vol 19, No MacCracken, M (1998), Social Cohesion and Macroeconomic Performance, Paper Presented at the Conference The State of Living Standards and the Quality of Life, Centre for the Study of Living Standards (CSLS), Canada, Ottawa. 10. Nossel, Suzanne (March-April 2004), Smart Power, available at: Nye, Joseph (2002), The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go it alone, New York, Oxford University Press. 12. Nye, Joseph (February 2006), Think Again: Soft Power, Foreign Policy, available at: foreignpolicy.com/story/cms. php?story_id= Nye, Joseph (March 1990), The Misleading Metaphor of Decline, The Atlantic. 14. Organski, Katherine (1951), Population and World Power, Knopf. 15. Walt, Stephen, (2005), Taming America Power, New York, Cornell University Press. 16. Yarger, Harry, Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Bic Strategy, available at mil.com 17. Yashairo, Matsuda (2005), An Essay on the China s Military Diplomacy, available at:

143 در دفاع هوضمند و قدرت معنوی )مدظلهالعالی( اندیطههای حضرت امام خامنهای حسن درويششاني چکیده رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ؿك ی ؿډڈډبڍ ٷق تڈ ډڀچاكڇ ثب صبٻ ډب څ تڊیډبڍ ٿتڄچ ٣ ی ام ربڃت ؿ ڀڄبځ اڃ الة څ ڃ ٠ بٽ كڅثڈكڅ ثچؿڇ ا ت. ؿك څاٯ ٢ ډلیٲ ام ایڂ صبٻ ډب څ تچ ئڈډب ٿتڄب ت ثب ٿبډیت ڃچ ١ څ ظ تڊی څ رڄٶ آڃ ك ؽ لڃبٱ ثچؿڇ اٷل ثل ډل ٳ چك ؿیٸلڍ ا ٣ ڀبٹ ٿی ٯ ٤ ب چ ٿیٳلؿ. ؿك ایڂ ٿیبځ ډڀچاكڇ ڃ ٠ بٽ ٿ ى رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ثب ثلؽچكؿاكڍ ام څیوٷیډب بؽ ڈډب څ ٿچٻ ڈډبڍ ٿڄغ ل ث لؿڍ ډڀضچځ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ آٿچمڇډبڍ ؿیڂ ٿجیڂ ا الٽ )ٯلآځ ڄت( څ آٿچمډبڍ ثڄیبڃٸقاك ڃ ٠ بٽ ٿ ى رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ع لت اٿبٽ كاعٺ )كڇ( څ لٿبڃډی ٿ ٠٤ پ ٳٺ ٯچا ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( تچاڃ ت ؿك ډل یٲ ام ایڂ ٷلؿڃڈډب )ؿك عچمڇ ڃجلؿډبڍ ڃ ٠ بٿی اٯت بؿڍ څ رڄٶ ڃلٽ څ...( ثل ؿ ڀڂ ٧ ټجڈ یبث. صڄڍ ا ت ڃ ٠ بٽ ا ت ٤ ڀبكڍ ٧ لة ثڈ لؿٿاكڍ آٿلیٴب تال ٿیڃڀبی ثب اثناكډبڍ ٯكت ډچ ڀڄ رڄٶ تڀبٽ ٣ یبكڍ كا ثل ٣ ټیڈ ایلاځ ٿیلیت ٳڄ. ؿك ایڂ ثیڂ ٿ ڊچٽ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ت چیلڍ ا ت ام ٣ نٽ كا ؼ ٿټت لی ایلاځ ؿك ٿجبكمڇ ثب ؽیبٹ څاډی څ پچس ا ت ٤ ڀبك ٷلاځ ٿجڄی ثل ؿ ت یبمیځ ثڈ ٿټت څ لمٿیڂ ایلاځ ا ت. ٿ بٻڈ عب ل ؿك ؿ ا ت تب ثب ثلك ی اڃی ڈډبڍ

144 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 838 ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ٿچكؿ ثلك ی ٯلاك ؿډ. ٿ ڊچٽ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ كا تجییڂ څ اكتجب آځ كا ثب اشگاى کلیذی: اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ)ٿ ټڈاٻ ٤ بٻی( ٯكت رڄٶ ٯكت ډچ ڀڄ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ 1- کلیات 1-1- مقدمه: رڄٶ پیڇاڍ ا ت ٳڈ ٯٿت آځ ثڈ تبكیؼ عیبت ث ل ٿیك. ٴٺٷیلڍ ایڂ پیڇ ٿتأحل ام څیوٷیډبڍ اڃ بځ ډڀضچځ ٣ ٺ ت ٴل تثیل ت ڀیپٷیلڍډب تڀبیٺډب څ... ٿیثب. ثب ڃٸبڇ ثڈ تبكیؼ ث لی ت ایڂ ع ی ت ثڈ میجبیی ڃڀبیبځ ٿی چؿ ٳڈ ډڀچاكڇ ٿیبځ»عٮ څ ثب ٺڃچك څ ټڀت«څ»ٻ ٴل ی بځ څ پبڇ ؽا«ڃنا ١ رڄٶ څ ؿكٷیلڍ څرچؿ ؿا تڈ ٳڈ ٿڄزل ثڈ ٴٺ ٷیلڍ ؿڅ رجڊڌ عٮ څ ثب ٺ ؿك چٹ تبكیؼ ٷلؿیڇ ا ت. ٯلآځ ٳلیپ اډا ٩ كاډجلؿڍ ایڂ ؿڅ رجڊڌ كا صڄیڂ تجیڂ ڃڀچؿڇ ا ت.»رجڊڌ عٮ«: ؽا ؿڅ ت ٳ بڃی ا ت ٳڈ ایڀبځ آڅكؿڇاڃ څ ای بځ كا ام تبكیٴیډب )ٳ ل( ثڈ چڍ كڅ ڄبیی )ایڀبځ( ډایت ٿیٳڄ.»رجڊڌ ثب ٺ«: څ آڃبځٳڈ ٳ ل څكمیڃ ؿڅ تبڃ بځ ٷلؿځ ٳ بڃڄ آځ ب ٧ چت ٳب لاځ كا ام كڅ ڄبیی ثڈ چڍ تبكیٴیډب )ٷڀلاډی( ثیلڅځ ٿیآڅكڃ... ) چكڇ ٿجبكٳڈ ث لڇ آیڈ 257( پیلڅمڍ ؿك رڄٶ ٿڄچ ثڈ ؿا تڂ ٯكت ا ت. ٿ ڊچٽ ٯكت ام ٿ بډیپ ٿڊپ څ ا ب ی ؿك ڃ ٠ لیبت یب ی ا ت. ثڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ ؿك ا الط یب ی ت ٤ بكی ٿت ٤ ؿڍ ؿكثبكڇ ٯكت ثیبځ ڇ ا ت. ؿك ت ٤ لی ٯكت ٿیتچاځ ٷ ت "ٯكت" ٣ جبكت ت ام»تچاڃبیی تبحیلٷقاكڍ ثل ك تبك ؿیٸلاځ ثڄب ثل ډ ڊبڍ ٿ ؾ «) ٣ بٻپ 89:1385( ث ت آڅكؿځ څ تغ یٺ ایڂ

145 839 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٯكت ٷبډی ثڈ یچڇ ؾت څ ینیٴی څ ثب ا ت بؿڇ ام اثناك څ څ بیٺ ڃ ٠ بٿی څ ٯبڃچڃی ثڈ ؿ ت ٿیآی ٳڈ ثڈ آځ ٯكت ؾت ٷ تڈ ٿی چؿ څ ٷبډی ډپ ثڈ یچڋ ڃلٽ څ ثڅځ ا ت بؿڇ ام څ بیٺ څ اؿاڅات ڃ ٠ بٿی ٳڈ ثڈ آځ ٯكت ڃلٽ ٷ تڈ ٿی چؿ. څ اؽیلا ٿ ڊچٿی ؿك ٣ ل ڈ ٯكت ٴٺ ٷل تڈ ٳڈ ثب ؿا تڂ كاډجلؿ ٿ ؾ څ ا تلاتوڍ ٿڄ زپ ام ٿڄبث ٢ څ اثناكډبڍ ا ت ٳڈ ثلاڍ ؿ تیبثی ثڈ اډا ٩ ا ٣ ڀبٹ ٯكت ٿچكؿ ڃیبم ا ت ٳڈ ؿك آځ ام ډل ؿڅ ٯكت ؾت څ ڃلٽ ثڊلڇ ٷل تڈ ٿی چؿ. ٳڈ ثڈ آځ ٯكت ډچ ڀڄ ٷ تڈ ٿی چؿ. ثڈ ت ٤ جیل ؿیٸل اٷل ام كاڇ تڊی )صڀب ( څ یب ت ڀی ٢ )ډچیذ( ل ٩ ٿ بثٺ كا ثڈ اڃزبٽ څ یب ٣ ٽ اڃزبٽ ٳبك ٿچكؿ ڃ ٠ ل ؽچؿ څاؿاك ڃڀبییپ ؿك ع ی ت ٯكت ٿب ام ڄؼ»ٯكت ؾت«ا ت اٿب اٷل ثتچاڃیپ ثڅځ ا ت بؿڇ ام اثناك ت ڀی ٢ یب تڊی څ ثب ا ت بؿڇ ام اثناك لډڄٶ څ ٸلؿډبڍ ارتڀب ٣ ی یب ی څ ك بڃڈاڍ ل ٩ ٿ بثٺ كا ثب ك بیت څ ت ټیپ ٿزقڅة اډا ٩ څ ثلڃبٿڈډبڍ ؽچؿ ڃڀبییپ.ٯكت ٿب ام ڄؼ»ٯكت ڃلٽ«ؽچاډ ثچؿ. څ اٷل ثب تچامځ كاډجلؿڍ څ ٿیلیت ډچ ڀڄاڃڈ تټ ی ی ام ٯكت ؾت څ ڃلٽ ا ٣ ڀبٹ ٷلؿؿ. ٯكت ام ڄؼ»ٯكت ډچ ڀڄ«ؽچاډ ثچؿ. ڃ ٠ بٽ ٿ ى رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ام چڍ ٯكتډبڍ رجڊڌ ثب ٺ ؿك اث ٤ بؿ ٿؾتټ ڃ ٠ بٿی اٯت بؿڍ لډڄٸی څ یب ی څ اؽیلا ث چك ډڀڈ ربڃجڈ څ ثب ا ت بؿڇ ام اثناكډبڍ ٯكت ډچ ڀڄ ؿك عبٹ تڊی ٿیثب. ثل ٿجڄبڍ آڃضڈ ٳڈ ؿك بٹډبڍ ث ٤ ام اڃ الة ا الٿی كػ ؿاؿ ٿیتچاځ ٷ ت آٿبؿٷی ؿ ب ٣ ی ثب آڃضڈ ٳڈ ٿڀٴڂ ا ت ؿك ډل مٿبڃی څ ٿٴبڃی ٣ ڀټی چؿ عیبتی ا ت. ام ایڂكڅ ٿ ڊچٽ "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" ؿك ثلاثل تڊیډبڍ ؿ ڀڂ ٳڈ ام ڃچ ١ ا ٣ ڀبٹ ٯكت ډچ ڀڄ آڃڊب ا ت ٯبثٺ ثلك ی ا ت. ام چڍ ؿیٸل ٿچٻ ڈ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ث ٤ ڄچاځ یٴی ام څیوٷیډبڍ ثبكم څ ا ب ی ؿك رجڊڌ عٮ جت تب ڃ ٠ بٽ ٿ ى د.ا ایلاځ ؿك ثلاثل ډل یٲ ام اث ٤ بؿ تڊیډبڍ ؿ ڀڂ صڈ ام ڃچ ١ ؾت څ صڈ ام ڃچ ١ ڃلٽ لثټڄ څ پیلڅم ثب. عبٹ ؿك ایڂ تغ یٮ ثب ا ت بؿڇ ام ا چٹ اڃی ڈ ؿ ب ٣ ی ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ع لت آیتاهلل اٻ ٠٤ ڀی اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ)ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ثڈ صلایی كاث ڈ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ

146 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 841 ثب ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ؽچاډیپ پلؿاؽت سوال تحقیق: ثب تچرڈ ثڈ پیضیٷیډبڍ ڃجلؿ رجڊڌ عٮ ٣ ټیڈ ثب ٺ ؿك آیڄڇ څ ثل ا بى اڃی ڈ ؿ ب ٣ ی ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ صڈ كاث ڈاڍ ثب ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ؿاكؿ 1-3- روش تحقیق: ٿغ ٮ ثب ا ت بؿڇ ام كڅ تچ ی ی څ كڅیٴلؿ تغټیټی څ ت یلڍ څ ثڊلڇٷیلڍ ام كڅ ٳتبثؾبڃڈاڍ ؿك ٷلؿآڅكڍ ا ال ٣ بت ایڂ تأٻی كا اڃزبٽ څ ٤ ی ڃڀچؿڇ ثڈ چاٹ ٿ لڅعڈ پب ؼ ؿډ فرضیه تحقیق: ثیڂ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ څ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ كاث ڈ ٿ ٤ ڄی ؿاكڍ څرچؿ ؿاكؿ. 2- چار چىب نظ ری ؿك ایڂ ثؾ ام ڃچ تبك څ ثب تچرڈ ثڈ ٿچ چ ١ تغ یٮ اثتا ٿ ڊچٽ ٯكت څ اڃچا ١ آځ ت لیظ ٷلؿیڇ تب ؿك ڃڊبیت ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ٯبثٺ تجییڂ څ تچ ی ثب مفهوم و جایگاه قدرت: ثڈ ؿٻیٺ ؿٷلٷچڃی څ تغچٹ لی ٢ ؿك رڊبڃی ٳڄچڃی ث یبكڍ ام ٿ بډیپ ام رڀټڈ ٿ ڊچٽ ٯكت ثب ت ٨ ییلاتی ډڀلاڇ ڇ ا ت. ثڈ څیوڇ ؿك ٣ ل ٳڄچڃی څ ؿك پلتچ اڃ الة اكتجب بت ؿٷلٷچڃیډبیی ٯكت پیاك ٿ ڊچٽ ؿك ٯكت لط ٳڈ ڇ ډچ ڀڄ) 1 ( صڄیڂ ثیبڃٸل 1- Smart Power

147 848 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( تغچٻی ا ت ٳڈ ڃڀچؿ آځ ؿك صڊلڇ ری ٯكت ڃڀبیبځ ڇ ا ت. ثڈ ا ٣ ت بؿ ر لڍ ډبكت ٯكت كا ٿیتچاځ ثب ا تڄبؿ ثڈ ڈ بؽ ٿ بډڇ څ اڃامڇ ٷیلڍ ٳلؿ ٳڈ ٣ جبكتڄ ام: 1. ٳڄتلٹ ثل ٿڄبث ٢ 2. ٳڄتلٹ ثل ثبمیٸلاځ 3. ٳڄتلٹ ثل عچاؿث څ ڃتبیذ. )ؿڅئلتی څ بٻتنٷلا ٩ 153( 1383: ثڈ ٣ ڄچاځ ت ٤ لی ی ٳټی څ لاٷیل ٿیتچاځ ٷ ت ٯكت ٣ جبكت ا ت ام:»تچاڃبیی ٴلڍ څ ٣ ڀټی ثلاڍ ایزبؿ لای څ ڃتبیذ ٿ ټچة«. ٴٺډب څ چط ایڂ تچاڃبیی ٿت بڅت ا ت: ډپ تغڀیٺ اكاؿڇ كا ؿكثل ٿیٷیلؿ ډپ ثڈ كاث ڈ ٳ بڃی ٳڈ ٿیؽچاډڄ ڃتبیذ ٿ ټچة ثڈثبك آڅكڃ څ ٳ بڃی ٳڈ ثبی آځ ڃتبیذ كا ثڈثبك آڅكڃ ا بكڇ ٿیٳڄڄ څ ډپ اڃچا ١ ٿ بكٳتډبڍ یب ی ٿ بٻڀتآٿین یب ٧ یلٿ بٻڀتآٿین ا لاؿ ٷلڅڇډب څ اعناة عٴچٿتډب څ ؿڅٻتډب كا ؿكثل ٿیٷیلؿ. ) ٣ بٻپ ( قدرت ملی: تچاڃبیی تغ یٺ اډا ٩ ثلاڍ یٲ ٳ چك ٯكت ٿټی آځ ٳ چك ا ت. ٯكت ٿټی كا ٿیتچاځ»ٿزڀچ ٣ ڈ ڃیلڅډبڍ ٿبؿڍ څ ٿ ٤ ڄچڍ یٲ ٿټت«ؿاڃ ت ٳڈ اٻجتڈ ث تڈ ثڈ ثبٻ چڇ یب ثبٻ ٤ ٺ ثچؿځ ایڂ ڃیلڅډب څ ڃین ث تڈ ثڈ ٿڄبث ٢ ٯكت څ صٸچڃٸی ثڊلڇثلؿاكڍ یٲ ٿټت ام ایڂ ٿڄبث ٢ څ اكٳبځ ا ب ی آځ ؿصبك ٯج څ ث ؽچاډ. كاڇ تبٿیڂ څ ع ٿڄب ٢ ٿټی ٯكت ا ت. ثڈ ٣ الڅڇ كاث ڌ ایڂ ؿڅ ام ؿڅ ث ٤ ؿیٸل ڃین ٯبثٺ ثغج ا ت: 1- ع څ امؿیبؿ ٯكت ٿټی ډل څاع یب ی ثؾ ی اڃ ٴبٱڃبپقیل څ را ڃب ڃی ام ٿڄب ٢ ٿټی آځ ٿیثب.»واعدوالهم مااستطعتم من قوه«)ٯلآځ ٳلیپ چكڇ اڃ بٹ آیڈ 60( 2- ٯكت ٿټی اثناك څ څ یټڌ تغ ٮ اډا ٩ څ تأٿیڂ ٿڄب ٢ ٿټی ا ت. عتی عڅؿ څ اڃامڇ ٿڄب ٢ ډل څاع یب ی ث تٸی ثڈ ٯكت آځ ا ت. څ ؿك ډڀیڂ كا تب ٿڊڀتلیڂ ثؾ اډا ٩ ٿټی تبٿیڂ اٿڄیت ؽچاډ ثچؿ.«

148 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 841 كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة یٴی ام ٻچامٽ ٯكت ٿټی ایڂ ٷچڃڈ ثیبځ ٿی لٿبی:»آڃضڈ ٳڈ ؿك ؿكرڈ اڅٹ ؿك ایزبؿ ٯكت ٿټى ٿڊپ ا ت ثڈ ڃ ٠ ل ٿڂ ؿڅ صین ا ت: یٴى ٣ ټپ ا ت یٴى ایڀبځ. ٣ ټپ ٿبیڈ ٯكت ا ت ډپ اٿلڅم څ ډپ ؿك چٹ تبكیؼ ؿك آیڄڇ ډپ ډڀیڂ رچك ؽچاډ ثچؿ. ایڂ ٣ ټپ یٲ څٯت ٿڄتڊى ثڈ یٲ ڄبڅكى ؽچاډ یٲ څٯت ډپ ڃؾچاډ. ؽچؿ ؿاڃ ٿبیڈ اٯتاك ا ت حلڅت آ لیڂ ا ت ٯكت ڃ ٠ بٿى آ لیڂ ا ت ٯكت یب ى آ لیڂ ا ت. یٲ كڅایتى ډ ت ٳڈ ٿی لٿبی: اٻ ٤ ټپ ټ بځ: ٣ ټپ ٯكت ا ت«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك څمیل ٣ ټچٽ څ ا تبؿاځ ؿاڃ ٸبڇ تڊلاځ 1388/11/13(.»ډڀڈى ٿټت ایلاځ ایڂ كا ٿىؿاڃڄ څ ثبی ثاڃڄ څ ڀب ثبی ثاڃی څ ٿىؿاڃی. كاڇ پیلڅمى ڃڊبیی څ ٳبٿٺ ٿټت ایلاځ ایڂ ا ت ٳڈ ایڂ ؽ ٿ ت یپ ؽ ایڀبځ ایڀبځ ثڈ ؽا ایڀبځ ثڈ ؽچؿ ایڀبځ ثڈ ٯكت ٿټى ا ٣ تڀبؿ ثڈ ڃ ي ٿټى څ كاڇ علٳت څ ٿزبډت ؿك ډڀڈى ا ٴبٻ ٿزبډت ٣ ټڀى ٿزبډت ٣ ڀټى څ آڃزبیى ٳڈ المٽ ا ت ٿزبډت ڃ ٠ بٿى- څ ایڀبځ څ رڊبؿ كا ام ؿ ت ڃډڄ. )ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٿبڃډبځ څ ٳبكٳڄبځ ڃیلڅى ډچایى اكت بٹ 11/19 /1387( 3-2- انواع قدرت جنگ و دفاع ؿ ڀڄبځ ڃ ٠ بٽ ٿ ى رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ثب ا ت بؿڇ ام ٿإٻ ڈډبڍ ٯكت ؿك اث ٤ بؿ ٿؾتټ څ ؿك اؿڅاك مٿبڃی ٿت بڅت ثڈ رڄٶ ثب ڃ ٠ بٽ پلؿاؽتڈاڃ. ؿك ایڂ ٿیبځ ٿټت لی ایلاځ ثب ثڊلڇٷیلڍ ام ت ٤ بٻیپ ؿیڂ ٿجیڂ ا الٽ څ ڄت( )ٯلآځ كډڄڀچؿډبڍ ٿ ٤ ڀبك ٳجیل اڃ الة ا الٿی ع لت اٿبٽ كاعٺ)كڇ( څ كډجلڍ عٴیڀبڃڈ څ لٿبڃډی ډچ ڀڄاڃڈ ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ام ؿیڂ لمٿیڂ ل ٩ څ ڃبٿچى ؽچؿ ؿ ب ١ ڃڀچؿڃ. ؿك ډڀیڂ كا تب ثڈ اڃچا ١ رڄٶډبڍ ؿ ڀڂ څ ٯكت ثٴبكٷیلڍ ڇ ؿك آځ څ ؿ ب ١ ٴٺ ٷل تڈ ڃٸبډی ٷقكا ؽچاډیپ ؿا ت.

149 843 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( قذرت سخت ج گ سخت دفاع سخت ثڈ چكت تبكیؾی ڄز ٯكت ثب ٿ ٤ یبكډبیی صچځ ٿیناځ رڀ ٤ یت څ ٯټڀلڅ ٿڄبث ٢ جی ٤ ی ٯكت اٯت بؿڍ ڃیلڅڍ ڃ ٠ بٿی څ حجبت ارتڀب ٣ ی اڃزبٽ ڇ ا ت. ٯكت ؾت ٳ چكډب كا ٯبؿك ٿی بمؿ ډچیذډب څ صڀب ډب كا ثلاڍ ك یځ ثڈ ؽچا تڈډبڍ ؽچؿ ثڈ ٳبك ثلڃ. ٳبكثلؿ ٯكت ؾت ٳڈ ؿك ایڄزب آځ كا رڄٶ ؾت ٿیڃبٿیپ ثب ا تلاتوڍ تڊی ارجبك بك څ ثڈٳبكٷیلڍ اؿڅات څ اثناك ڃ ٠ بٿی ؿڅٻتډبڍ ٿتؾب پ كا لٳچة ٿڄڊٽ څ یب ثڈ ت ټیپ څاٿیؿاكڃ ٳڈ اٿلڅمڇ ام آځ ثڈ ٣ ڄچاځ ثلاڃامڍ ؾت یبؿ ٿیٷلؿؿ. ؿك رڄٶ ؾت ٿجبكمڇ ډڀلاڇ ثب ؽ چڃت څ مڅك ٿی ثب. ډ ٩ ا ټی ام ؿ ب ١ ؿك رڄٶ ؾت ثك ٳلؿځ ڃیلڅډبڍ ٿڊبرپ ام لیٮ ٳ تڂ یب ٿزلڅط ٳلؿځ آڃڊب ام غڄڈ ؿكٷیلڍ څ اڃزبٽ ٿزڀچ ٣ ڈ اٯاٿبتی ٳڈ ؿ ڀڂ كا ؿك ڃبثچؿ ٳلؿځ میل بؽت ډبڍ اٯت بؿڍ څ ڃ ٠ بٿی ٳ چك ٿچكؿ ډزچٽ ٿڄ ل ٩ ڃڀبی. ربٿ ٤ ڈ ډ ٩ ؿك رڄٶ ؾت ثڈ چك ٿ ٤ ڀچٹ ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ یٲ ٳ چك ٿی ثب ڄ. ټقا آٿبؿٷی ؿ ب ٣ ی ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ ام اڅٻچیت اڅٹ ثلؽچكؿاك ا ت. ٳ چكڍ ٳڈ ؿك عبٹ ؿ ب ١ ا ت ٤ ی ٿیٳڄ ثڈ تڀبٿی څیوٷیډبڍ ٳڈ جت ت چیت ٯكت ؾت ؽچؿ ٿی چؿ اٯاٽ څ عڀبیت ڃڀبی ٿڄبث ٢ ٿبؿڍ ٯكت ام ٿڄ ٠ ل ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ڃین ډڀبڃڄ بیل ڃ ٠ لیڈپلؿاماځ ٯكت ٿټی ام ٿچٻ ڈډبڍ یٴ بڃی ثڈ ٣ ڄچاځ ٿڄبث ٢ ٿبؿڍ ٯكت ڃبٽ ٿیثلڃ ٳڈ اٻجتڈ ٿڄ جٮ ثب ثب ت ٿچٯ ٤ یتی ٳ چك ٿب څ ٿجبڃی ڃ ٠ بٽ یب ی رڀڊچكڍ ا الٿی ا ت. ام ٿیبځ ایڂ ٿچٻ ڈډبڍ ٿبؿڍ ٳڈ ثڈ چك ٿتڄبڅة ؿك ثیبڃبت كډجلڍ ثڈ آڃڊب ا بكڇ ڇ ا ت ٿیتچاځ ثڈ څ ٤ ت تڄچ ١ رڀ ٤ یتی 1- Hard Power 2- Hard War

150 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 844 ثلؽچكؿاكڍ ام ٿڄبث ٢ ٿڊپ اڃلهڍ ؿڃیب څ ث یبكڍ ام ٿچاډت جی ٤ ی ډچ ڀڄڍ ثبالڍ ٿلؿٽ څرچؿ پیچڃ ٣ ڀیٮ ٿیبځ ؿڅٻت څ ٿلؿٽ ظ ٿ بكٳت ثبالڍ ٿلؿٽ ؿك ت ڀیپٷیلڍ څ اڃتؾبثبت څ ٿچٯ ٤ یت ر ٨ لا یبیی ٿڄغ لثڈ لؿ ایلاځ یبؿ ٳلؿ. ٣ الڅڇ ثل ایڂ ٿڄبث ٢ ٳڈ ثڈ چكت ثبٻ چڇ څ ثبٻ ٤ ٺ ؿك ؿ تلى ٿب ٯلاك ؿاكڃ څ ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ ډجلڍ ثڈ ؿڅ ٿڄج ٢ ٿڊپ ؿیٸل ٯكت ٿبؿڍ ی ٤ ڄی اٯتاك اٯت بؿڍ څ پی ل ت ٣ ټڀی ډپ ا بكڇ ٿیٳڄڄ ٳڈ ډل صڄ ؿك ثلؽی ام اث ٤ بؿ ٿغ ٮ ڇاڃ اٿب ثڅځ اډتڀبٽ ثڈ آڃڊب ع څ ث ٯكت ٿټی اٿٴبځپقیل ڃؾچاډ ثچؿ. اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( اٯتاك څ ا ت الٹ اٯت بؿڍ كا ٿجڄب څ المٿڈ اٯتاك څ ا ت الٹ یب ی ٣ ڄچاځ ٿیٳڄڄ ثڈٷچڃڈاڍ ٳڈ اٷل اٯتاك اٯت بؿڍ لاډپ ڃ چؿ ډیش آكٿبځ څ ډ ی اٿٴبځ تغ ٮ ڃؾچاډ ؿا ت:»اٷل ا ت الٹ اٯت بؿى یٲ ربٿ ٤ ڈډبى تغ ٮ پیا ڃٴلؿ ی ٤ ڄى ؿك ٿ ئټڈ اٯت بؿ ڃتچاڃ ت ؽچؿ ت ڀیپ ثٸیلؿ څ كڅى پبى ؽچؿ ثبی ت ا ت الٹ یب ى ایڂ ٳ چك تغ ٮ پیا ڃڀیٳڄ څ اٷل ا ت الٹ یب ى یٲ ربٿ ٤ ڈډبى تغ ٮ پیا ڃٴلؿ ث یڈ عل ٩ ډب رن عل ٩ صین ؿیٸلى ڃی ت. تب یٲ ٳ چك اٯت بؿ ؽچؿ كا ٯچى ڃٴڄ پبیاك ڃٴڄ ٿتٴى ثڈ ؽچؿ ڃٴڄ ٿ ت ٺ ڃٴڄ ڃڀیتچاڃ ام ٻغب یب ى څ لډڄٸى څ ٧ یلڇ تأحیلٷقاك ثب «)ثیبڃبت ؿك ارتڀب ١ ٳبكٷلاځ ٳبكؽبڃزبت تچٻیى ؿاكڅپؾ 91/2/10(.» ٣ ټپ ٣ جبكت ا ت ام اٯتاك. ٣ ټپ ؽچؿ یٲ اٯتاك ا ت. ډل ٳي ایڂ اٯتاك كا ؿا ت ٿیتچاڃ علٳت ٳڄ ډلٳ ی ډل ٿټتی ډل ربٿ ٤ ڈاڍ ٳڈ ڃا ت ٿزجچك ا ت ام اٯتاك ؿیٸلاځ پیلڅڍ ٳڄ. )ثیبڃبت ؿك ؿیاك ڃؾجٸبځ رچاځ 1389/07/14( قذرت رم ج گ رم دفاع ؿك بٹډبڍ ٷق تڈ ؿك ٣ ل ڈ ثیڂاٻڀټټی بډ ت ٨ ییلاتی ثچؿڇایپ ٳڈ ثلؽی ام عٴچٿتډب 1- Saft Power 2- Soft War

151 845 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( څ ؿڅٻتډب ثڅځ څرچؿ تڊی ارجبك څ یب ت ڀی ٢ څ ثب ٳڀتلیڂ ډنیڄڈ اڍ چ ٳلؿڇاڃ. ایڂ تغچالت ٿجتڄی ثل ثٴبكٷیلڍ ٯكتی تغت ٣ ڄچاځ ٯكت ڃلٽ ایزبؿ ڇ ا ت. ډل صڄ ا ت بؿڇ ام كڅ اٯڄب ١ ثڈ ربڍ ا ٣ ڀبٹ مڅك كی ڈ ؿك تبكیؼ ؿاكؿ اٿب ا ت بؿڇ ام ایڂ ٳټڀڈ ؿك ٣ ټپ كڅاث ثیڂ اٻڀټٺ ثلاڍ ڃؾ تیڂ ثبك تچ رچم ٩ ڃبڍ) 1 ( ڃ ٠ لیڈ پلؿام ثلر تڈ آٿلیٴبیی ؿك ٿ بٻڈاڍ ثب ٣ ڄچاځ ؿك ٿبكى ٿإحل 1990 ٿ لط ٷ ت. ٷڀلاڇٳڄڄڇٷی ا ت ٤ بكڇ اڃغ ب ؿك ڃ لیڈ»آتالڃتیٲ«)ٷټ ڂ پوڅڇ: 27:1387 ( رچم ٩ ڃبڍ ٯكت ڃلٽ كا ایڄٸچڃڈ ت ٤ لی ٿیٳڄ "ٯكت ڃلٽ" تچاڃبیی ٳ ت صینڍ ا ت ٳڈ ام لیٮ رقة ثڈ ربڍ ارجبك ٿیؽچاډیپ. )ٷټ ڂ پوڅڇ: 28:1387( څڍ ٯكت ڃلٽ كا ثڈ ٿڄ ٠ چك ڃڀبیبڃځ تأحیلات ٣ چاٿٺ ثل ٣ ڀټٴلؿ څاعډبڍ ٿ ت ٺ څ عٴچٿتډب اثا ١ ڃڀچؿ ٳڈ ؾت څ ٯكت اٯت بؿڍ ؿا ت. ؿك ع ی ت لٿبیڈ ٷقاكڍ ٿی چؿ تب» ٣ یڄیت ٿزبمڍ«تچٻی ٳڄ. ؿك ٯكت ڃلٽ ؿك ٯكت ڃلٽ ثل كڅڍ ثڈ ربڍ تغڀیٺ څ ڃبٷنیل ٳلؿځ ٿؾب جبځ ت بڅت ا ب ی ثب څ»فډڂ«ٯكت»ك تبك«آڃبځ كا ٿت ب ٣ څ ډڀ چ ٿی بمؿ څ ډل ڃچ ١ ٿبڃ ٢ یب اڃٸینڇ ٿ بڅٿت ٿټی اؽالٯی عیخیتی ډچیتی څ ؿیڄی كا ام فډڂ ٿؾب ت ثبم ٿی تبڃ. اٿب آڃضڈ ٿچرت ڃٸلاڃی ا ت ٳبكٳلؿڍ ام ٯكت ڃلٽ ا ت ٳڈ ٳ چكډبڍ ډڀبڃڄ ایلاځ كا ډ ٩ ٯلاك ؿاؿڇ ا ت ٳڈ ام آځ ثڈ ٣ ڄچاځ رڄٶ ڃلٽ څ ثلاڃامڍ ڃلٽ )ی ٤ ڄی ؽ لڃبٱتلیڂ ٳبكٳلؿ ٯكت ڃلٽ( یبؿ ٿی چؿ. ڃبڍ ٿ ٤ ت ا ت: ٯكت ڃلٽ ؿك ع ی ت ٯبثټیت ؿ ت یب تڂ ثڈ ؽچا تڈډب ام لیٮ ؿا تڂ رقاثیت ثلاڍ ل ٩ ٿ بثٺ ا ت ثڈ ڃغچڍ ٳڈ ل ٩ ٿ بثٺ ٿزقڅة ڇ ثب اكاؿڇ ؽچؿ ثڈ ت ب بڍ ڀب تڂ ٿیؿډ. ډڀضڄیڂ 1- ؽبڃپ ټیڀبڃی ؿك غڈ 30 ٳتبة ٯكت ڃلٽ ؿك ا تلاتوڍ ؽبڅك ٿیبڃڈ اڍ آٿلیٴب ٳڈ ؿك بٹ 1389 ؿك پوڅډ ٴڇ ٿ بٻ ٤ بت كاډجلڍ صبح ڇ ٿیڃچی : "رچم ٩ ڃبڍ ؿك بٹډبڍ اؽیل ؿك تجییڂ ڃ ٠ لیبت ؽچؿ پیلاٿچځ ٯكت ثڈ ڈ ڃچ ١ ٯكت ا بكڇ ٿیٳڄ. اثتا ٯكت ؾت كا ٿچكؿ څاٳبڅڍ ٯلاك ٿیؿډ ٳڈ ثل ٿجڄبڍ مڅك څ تڊی ٣ ڀٺ ٿیٳڄ پي ٯكت اٯت بؿڍ كا ٿ ٤ ل ی ٿیٳڄ ٳڈ ٯټڀلڅ آځ ډنیڄڈ ت ڀی ٢ څ پبؿا ا ت څ ؿك ڃڊبیت ثڈ ٿ ٤ ل ی ٯكت ڃلٽ ٿیپلؿامؿ ٳڈ ثل ٿجڄبڍ ربفثڈ ٣ ڀٺ ٿیٳڄ څ آځ كا ٯكت ثلتل ؿڃیبڍ ٿ ٤ ب ل ٿ ٤ ل ی ٿیڃڀبی".

152 846 )ی ل اعلاولظدم(یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهى م جم تكٯ ٽلڃ ڈرچت ی بؽ ڈث ٹب٨ ا ڍب یڄډف ڍبډكچ ٳ لٸیؿ ما ٮیل ؿبزیا ڈثفبر كؿ ڂډف بڊڃآ ڍكبؾت ا(.ؿكاؿ څ ځاكبٴڀډ ة : )136 ما ل٠ڄٿ ٩مچر -ڍبڃ ڂی یكچئت ڂیا -ٽچڊ ٿ تكٯ ٽلڃ ییبڃاچت ڈث ت ؿ ځؿكڅآ بډڈت اچؽ ما ٮیل ةڅقزٿ ځؿلٳ - ڈث ڍبر كبجرا بی مبیتٿا - ڂ ټٷ(.ت ا ڇڅوپ :1387 )22 ڂیالثبڄث ٢ثبڄٿ تكٯ ٽلڃ لت یث كؿ تٻبٯ ڍبډتی یٳ یتاف كؿ ٶڄډل ١بڀترا څ ڍبډڇمچع ڍكبت ك څ نیڃ ٽب٠ڃ یټٿب٤ت تب بجتكا لٷڇچټر ؿچ یٿ ڈٳ پڊٿ ڂیلت بڊڃآ ٺٿب كبجت٣ا ڈ ثب یؾیكبت ٶڄډل څ ڍبډ مكا یٸڄډل ڂیؿ څ ڍهچٻچئیا ڍبډ مكا یٯلاؽا ڍبډ مكا ی بی تیٻچج ٿ څ تی٣څل ٿ یٿؿلٿ ی بڀټپیؿ یٿچڀ٣...څ ڍڄ٧ما(.ت ا :1384 )5 كؿ ڄیآل ٹبڀ٣ا تكٯ ٽلڃ څ ی كلث ڍبډ ؽب ځآ ٺٯاع ڈ ڂٳك یټ ا څ پڊٿ ڍالث ځآ ییب بڄ ٺثبٯ ت ا ڈٳ ڄتكبج٣ :ما.1 بډكڅبث څ :بډ مكا بډكڅبث ڄتكبج٣ :ما ځبڀیا څ ڍؿب ت٣ا ڈٳ تج ڃ ڈث یڊرڅ ما تی٤ٯاڅ پیكاؿ ڈٳ ځآ اك یت ی ع ڇؿچٿمآ ڇ څ ڈت ڃاؿ ی ټت.پیڄٳیٿ ؿال ا ىب الث ڍبډكڅبث ؿچؽ ځب تبڊیرچت اك ت بڄتٿ بث ڍبډ مكا یچؽ پ٠ڃ څ ٽب٠ڃ.ڄ ؾثیٿ بډكبت یا ڈٳ ما بډ مكا څ بډكبزڄډ څ ڍبډچٸٻا ی٣بڀترا څ ما ڍبډلت ث ڇویڅ یؾیكبت ی٣بڀترا یڀیټٯا ی بی ڍؿب تٯا یٸڄډل ی بڃ ڃچ یٿ ڇلډچر تكٯ ٽلڃ اك ٺیٴ ت.ڄډؿیٿ.2 :ؿبڀت٣ا ؿبڀت٣ا ڈٳ ځبر ڈیبٿ ڈیبٿل ی٣بڀترا ت ا یٴی لٸیؿ ما ځبٳكا تكٯ اك ٺیٴ ت.ډؿیٿ.3 :كبجت٣ا ځاڄڀ یڃا ثاڅك ڂیث ٺټڀٻا ځآ اك ڈث ځاچڄ٣ ٲی ٢جڄٿ ٺ ت ٿ تكٯ ڈث كبڀ.ڃكڅآیٿ ڈتجٻا كبجت٣ا ی بڃ ی ټتؾٿ ٺٿاچ٣ ما ڂ ع ڈټڀر ما ٽبزڃا یب څ ڍٿآكبٳ...څ ڍكبؾت ا(.ت ا څ ځاكبٴڀډ ة : )219

153 847 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ؿك بٹډبڍ ٷق تڈ رڊبځ ٧ لة څ ؽب ڈ آٿلیٴب پي ام ڃبٳبٿی ؿك كڅیٴلؿ ؾت ثلاڍ ٿ بثټڈ ثب اڃ الة ا الٿی )ٳچؿتبڍ ڃچهڇ رڄٶ تغڀیټی رڄٶډبڍ ٯچٿی ٳلؿ تبځ ؽچم تبځ تلٳڀڂ غلا ثټچص تبځ څ...( ثب كڅیٴلؿ ڃلٽ څاكؿ ٳبكماك ٷلؿی څ ٿچ ٮ ؿك ٧ ټت لډڄٸی ارتڀب ٣ ی څ ثب څرچؿ تأٳیډب څ ا لاك ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ اكٳبځ عڀبیتی ڃ ٠ بٽ كا ډ ٩ ٯلاك ؿډ. ثڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ ا ت ٳڈ ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ؿك یٲ كاډجلؿ ثټڄ ٿت ام ٿ بډیپ تڊبرپ لډڄٸی )1370( تب ڃبتچڍ لډڄٸی )1385( ثڈ ٣ ڄچاځ ؿ ٧ ٧ ڈډبڍ ا ټی ٳ چك یبؿ ٿیٳڄڄ. ؿك رڄٶ ڃلٽ ربٿ ٤ ڈ ٿؾب ت ثڃڈ ربٿ ٤ ڈ څ ڃیلڅډبڍ ارتڀب ٣ ی ډ تڄ. ؿك رڄٶ ڃلٽ ایڂ ثلتلڍ ثب ٳ ی ؽچاډ ثچؿ ٳڈ ؿاكاڍ ٯكت ك بڃڈ اڍ ثی تل ڄبڅكڍ اكتجب ی ٯچڍ څ ٳبكآٿ ایئچٻچهڍ پبیاكتل جٴڈډبڍ ارتڀب ٣ ی ٷ تلؿڇ تل څ ؿیپټڀب ی ٯچڍ تل ثب. ثب تچرڈ ثڈ ایڄٴڈ یٴی ام ا ټیتلیڂ ٿڄبث ٢ ٯكت ڃلٽ ؿا تڂ ایڀبځ څ ڃ چف یب ی ا ت ؿ ڀڂ ؿك ٿچارڊڈ ڃلٽ ٤ ی ؿاكؿ ایڂ ٿڄج ٢ ٯكت كا ٿچكؿ ډ ٩ ٯلاك ؿډ ثڈ ډڀیڂ ؽب ل ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ثیبځ ٿیٳڄڄ ٳڈ ؿ ڀڂ ٤ ی ؿاكؿ ایڂ ٿڄج ٢ ٯكت ٳڈ ډڀبځ ایڀبځ څ ا الٽ ا ت كا ام ثیڂ ثجلؿ:»ٿڂ ډ اك ؿاؿٽ څ ثبكډب ایڂ كا ٣ ل ٳلؿٽ. اٻجتڈ ؿٻ چماځ ؿڃجبٹ ٳلؿڃ اٿب ایڂ علٳت اؿاٿڈ ؿاكؿ. اٿلڅم ٳ بڃی ثب ٿ تڀ ٲ ٯلاك ؿاؿځ صینډبیی ٳڈ ؽچؿ بځ ډپ آڃڊب كا ٯجچٹ ڃاكڃ ثڈ رڄٶ ثب ډڀیڂ ایڀبځ ٣ یڇ څ ډچیت ٿټی څ ؿیڄی ٿلؿٽ آٿڇاڃ څ ٿیآیڄ یٲ ٣ ڇ ډپ ثڈ چكت لیت ؽچكؿڇ څ ٧ ب ٺ ثڈ ایڄڊب ڃٸبڇ ٿیٳڄڄ ث ٤ ی ډپ ٿتأ بڃڈ آڃڊب كا ٳڀٲ ٿیٳڄڄ.«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك ؿاڃ ٸبډیبځ 1382/6/24(»ؿك رڄٶ كڅاڃی څ آڃضڈ ٳڈ اٿلڅم ثڈ اڅ رڄٶ ڃلٽ ٷ تڈ ٿی چؿ ؿك ؿڃیب ؿ ڀڂ ثڈ لا ٥ ڄٸلډبڍ ٿ ٤ ڄچڍ ٿیآی ٳڈ آڃڊب كا ٿڄڊٽ ٳڄ ثڈ لا ٥ ایڀبځډب ٿ ٤ ل تډب ٣ نٽډب پبیڈډب څ اكٳبځ ا ب ی یٲ ڃ ٠ بٽ څ یٲ ٳ چك ؿ ڀڂ ثڈ لا ٥ ایڄڊب ٿیآی ٳڈ ایڄڊب كا ٿڄڊٽ ثٴڄ څ ڃ ب ٯچت كا ؿك تجټی ٨ بت ؽچؿ ثڈ ڃ ب ٤ تجیٺ ٳڄ ل تډبڍ یٲ

154 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 848 ڃ ٠ بٽ كا ثڈ تڊی تجیٺ ٳڄ. ایڂ ٳبكډبیی ا ت ٳڈ ؿاكڃ ٿیٳڄڄ ؿك ایڂ ٳبك تزلثڈ ډپ ؿاكڃ تال ډپ میبؿ ؿاكڃ ٿیٳڄڄ اثناك لاڅاڃی ډپ ؿك اؽتیبك بځ ډ ت. ثبی اث ٤ بؿ ؿ ڀڂ څ اث ٤ بؿ ؿ ڀڄی كا ثاڃیپ تب ثتچاڃیپ ثل اڅ بئٮ ثیبییپ. اٻجتڈ ٿب ٿؿ اٻڊی ؿاكیپ ٳڀٲ ٧ یجی ؿاكیپ ثڅځ ٲ ایڂ كا اڃ بځ ؿاكؿ ٿ بډڇ ٿیٳڄ ٻٴڂ ٿب ٿبؿاٿی ٳڈ ډچ یبكاڃڈ آٷبډبڃڈ ؿك ٿیاځ ڃجب یپ تثیل المٽ كا ثڈ ٳبك ڃجلیپ ٳڀٲ اٻڊی ثڈ لا ٥ ٿب ڃؾچاډ آٿ.«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك ا ٣ بڍ ٿزټي ؽجلٷبځ كډجلڍ 1388/7/2( قذرت شو ذ: ٿ ڊچٽ ٯكت ډچ ڀڄ كا ڃؾ تیڂ ثبك چماځ ڃب ٺ )1( ثڈ ٿ ٤ ڄبڍ تلٳیت ډ ڀڄ څ ؽلؿٿڄاڃڈ ٯكت ؾت څ ڃلٽ ؿك ٿ بثټڈ ثب تڊیډب ثڈ ٳبك ثلؿ. څڍ ٿ ٤ ت ثچؿ ٿڄبث ٢ ارجبكڍ )2( څ اٯڄب ٣ ی) 3 ( بٿٺ تچاڃبییډب څ ثلتلڍ ڃ ٠ بٿی اٯت بؿڍ لډڄٸی څایئچٻچهیٲ ثبی ؿك یٲ رڊت ډڀبډڄٶ چڃ تب ثلآیڄ آځ تاڅٽ ثلتلڍ یٲ ٳ چك كا ت ڀیڂ ٳڄ )2004.(Nossel ام چڍ ؿیٸلٯكت ډچ ڀڄ ا العی ثچؿ ٳڈ رچم ٩ ڃبڍ ؿك 2003 پی ڄڊبؿ ؿاؿ تب آځ كا ؿك ثلاثل ایڂ ثبڅك ا تجبڇ ٯلاك ؿډ ٳڈ ٯكت ڃلٽ ثڈ تڄڊبیی ڃڀیتچاڃ كاډڄڀبڍ ٿإحل ؿك یب ت ؽبكری ثب. ډڀضڄیڂ ؿك بٹ 2007 اڅ ثڈ ډڀلاڇ كیضبكؿ آكٿیتبه (4( ٿ ٤ بڅځ بثٮ څماكت ؽبكرڈ كیب ت ٳڀی یچځ ؿڅ عنثی كا ؿك ٿلٳن ٿ بٻ ٤ بت ا تلاتویٲ څ ثیڂ اٻڀټټی ثل ٣ ڊڇ ؿا ت. ٳڈ ؿك رڊت ڄب بڃځ ٿ ڊچٽ ٯكت ډچ ڀڄ ت ٴیٺ ڇ ثچؿ ) (Wilson, ڃبڍ څ آكٿیتبه ؿك ٷناك ٿ ٺ ؽچؿ ؿك ایڂ ٿلٳن ثڈ اډڀیت څ لڅكت ثڈ ٳبكٷیلڍ ایڂ ڃچ ١ ٯكت تأٳی ٳلؿڃ.ؿك ایڂ ٷناك ٯكت ډچ ڀڄ ثڈ ٿ ٤ ڄبڍ تچ ٤ ڈ ا تلاتوڍ 1- Suzanne Nossel 2- Coercing 3- Convincing 4- Richard Armitage

155 849 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٿڄ زپ پبیٸبڇ ٿڄبث ٢ څ ؿك څاٯ ٢ ر ٤ جڈ اثناكڍ ثلاڍ ؿ تیبثی ثڈ اډا ٩ ٳڈ ډپ بٿٺ ٯكت ڃلٽ څ ډپ ٯكت ؾت ٿی چؿ آٿڇ ا ت. ڃبڍ ؿكٳتبة»ٯكت كډجلڍ«ڃین ثل ډڀلاڇ ثچؿځ ایڂ ؿڅ ڃچ ١ ٯكت ثب یٴیٸل ثڈ ٣ ڄچاځ ٿٴڀٺ تأٳی ؿاكؿ. ثڈ ٣ یڇ څڍ كډجلاځ ٿچ ٮ ؿك آیڄڇ ٳ بڃی ډ تڄ ٳڈ ٿڊبكت ثڈ ٳبكٷیلڍ ؿڅ ٯكت كا ثڈ چكت ډچ ڀڄ ؿا تڈ ثب ڄ )څا ٠٣ ی څ اعڍ 46:1389(. هڅم ٩ ڃبڍ ٣ یڇ ؿاكؿ ٿچ یت ؿك ایڂ رڊبځ ؿٷلٷچځ ڇ ثڈ ڊڀی ٣ ڀیٮ ام ٿبډیت ٯكت ڃ ٯكت ڃلٽ څ ارلاڍ یٲ تچامځ ثڊتل ام ٯكت ؾت څ ڃلٽ )صڀب څ ډچیذ( ؿك یب ت ؽبكری څاث تڈ ؽچاډ ثچؿ. ام ڃ ٠ ل څڍ ٯكت ډچ ڀڄ ڃڈ ٯكت ڃلٽ څ ڃڈ ٯكت ؾت ا ت ثټٴڈ ډل ؿڅڍ آڃڊب ٿیثب. )14: )JosephNye ؿك څاٯ ٢ تئچكڍ ٯكت ډچ ڀڄ ثڈ ایڂ اٿل ٿیپلؿامؿ ٳڈ ؿك بڍ ری رڊبڃی څ ٣ ل ت چیل بمڍ څ ثب تچرڈ ثڈ اٿٴبڃبت ری ثڈ څرچؿ آٿڇ څ صبٻ ډب څ تڊیډبڍ پی كڅ صٸچڃڈ ٿیتچاځ ت چیلڍ ثب ډیجت څ ډیڀڄڈ څ رقاة ام ؽچؿ اكایڈ ڃڀچؿ تب ثب ا ت بؿڇ ام آځ ؿك ك تبكډبڍ ٳڄ ٸلاځ ٿچكؿ ڃ ٠ ل ؿك ایڂ ب ت ٨ ییلاتی ٿ ټچة ایزبؿ ڇ څ مٿیڄڈ ثلاڍ ت ٤ بٿٺ بمڃڇ څ پچیب لاډپ ٷلؿؿ. لط ٣ ڄچاځ "ٯكت ډچ ڀڄ" پب ؾی ا ت ثڈ ڃبٳبٿیډبیی ٳڈ ؿك ٿإٻ ڈ ٯكت ڃلٽ څ ٯكت ؾت ؿك ٷقاك څ ٷقك مٿبځ تزلثڈ ڇ ا ت. څ اٿلڅمڇ ؿك پلتچ ٿچد احلٷقاك څ ؿٷلٷچځ ٳڄڄڇ رڊبڃی ځ څ اڃ الة اكتجب بت ثڈ كاډجلؿڍ ٳټیڍ ثلاڍ تجییڂ څ ؿكٱ پیضیٷیډبڍ یب ت ری رڊبڃی تجیٺ ڇ ا ت. تچاځ تلٳیجی ٯكت ډچ ڀڄ ؿك اٿتناد څ آٿیؾتٸی ٯكت ڃلٽ څ ٯكت ؾت ثڈ ؿ ت ٿیآی. كڅیٴلؿ ٯكت ډچ ڀڄ ٿ تټنٽ اڃ ٤ ب ٩ ؿك ٿبډیت ت ٨ ییل ا ت. ٯكت ډچ ڀڄ ثب اډا ی څ ی ٢ تل څ ٷبٽډبیی ٣ ڀیٮتل ثڈ هك بڍ ا تلاتوڍ اكائڈ ڇ څثڈ ؿاٿڄڈ ڃ چف څ تأحیلٷقاكڍ رڊبځ پیلاٿچځ ؽچؿ تچرڈ ٿیٳڄ څ تال ؿاكؿ ٣ ڀټٴلؿ څ كاډجلؿ ؽچؿ كا ثب ؿڃیبڍ رڊبڃی ڇ ډڀٸبٽ ٳڄ څ تجییڂ ثڊیڄڈ څ ٳبكآٿتلڍ ام تغچالت یب ت ری رڊبڃی ؿا تڈ ثب. ث چك ٿخبٹ ثب

156 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 851 تچرڈ ثڈ ٿ ٤ الت ری آٿلیٴب ؿك ڃبتچ ت ڀیپ ثل ایڂ ٳڈ ٿغچك ا ټی كاډجلؿ ری كا ٿیتچاځ ا ٣ تڀبؿ بمڍ پبٳ تبځ څ...( ٿ بكٳت ڃبتچ ؿك ثیڂ ا ٣ بء ثلاڍ ایزبؿ حجبت ٿڄ ڈاڍ ؿاڃ ت. ٿڄ ڈاڍ ڃ ثغلاځډبڍ ٿأٿچكیتډبڍ پیڀبځ ڃبتچ ؽچاډ ؿا ت )ٿت ی ( ؿك څاٯ ٢ رڄٶ ډچ ڀڄ"صبثٲ" آٿلیٴب ا ت. ثب ا نای تڊیډبڍ ٯكت ؾت څ )تزلثڈ ا ٨ بڃ تبځ ت ٤ ییڂ ٳڄڄڇاڍ ؿك آیڄڇ ثل ا بى یٲ پی ثیڄی ٣ ټڀی ثل ا بى ا چٹ ٯكت ڃلٽ څ ؾت څ لڅپب ی اٿپلا چكڍ ٧ لة ا ت بؿڇ ام ڃلٽ ؿك ٯبٻت رڄٶ ډچ ڀڄ كػ ؽچاډ ؿاؿ. ثڈ ٿچامات ت ٤ ی آٿلیٴب بډ ڊچك ٯكتډبڍ ٿڄ ڈ اڍ ؿك آٿلیٴبڍ التیڂ ؽبڅكٿیبڃڈ آ یبڍ رڄچة لٯی څ آ لی ب څ ٴٺٷیلڍ ٿٹډبڍ ریڍ ام ٯكت څ تچمی ٢ آځ ؿك عچمڇ ت ٤ بٿالت ثیڂ اٻڀټټی ډ تیپ ٳڈ ام آځ ت ٤ جیل ثڈ»رڄٶ ډچ ڀڄ«ٿی چؿ. )تلٳیجی ام ا ٣ ڀبٹ ٯكت ؾت څ ڃلٽ تغت ٣ ڄچاځ ٯكت ډچ ڀڄ( یٲ ام ڃٴبت عبئن اډڀیت ؿك ؿ ب ١ څ ٿجبكمڇ ایڂ ث ٤ ام تڊیډبڍ ډچ ڀڄ ؿا تڂ ٯكت ؾت څ ٯكت ڃلٽ څ ت چیت آڃڊب څ ثڊلڇ ٷیلڍ ٿڄب ت ام ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ث ٤ ڄچاځ ٿڊڀتلیڂ اثناك څ ٣ بٿٺ پیلڅمڍ ا ت. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی:» ٣ ل ٿڂ ایڂ ا ت ٳڈ ډپ ٿ ئچٻیڂ ډپ آعبؿ ٿلؿٽ ډپ ؽبڃچاؿڇډب ایڂ ایڀبځ كا ثبی ٯك ثاڃڄ ایڂ كا ؿك ؽچؿ كڅمثڈكڅم كی ڈؿاكتل ٳڄڄ ایڂ ا ت ٳڈ ٯكت ٿټت ایلاځ كا تأٿیڂ ٿیٳڄ ایڂ ا ت ٳڈ ٿیتچاڃ پ تچاڃڈى پی ل تڊبى ٣ ټڀى ٿب پی ل تڊبى ڄى ٿب پی ل تڊبى یب ى ٿب پی ل تڊبى ارتڀب ٣ ى ٿب ٯلاك ثٸیلؿ. ثاڃی ؿك بٻڊبى ث ٤ ام كعټت اٿبٽ )ك چاځ اهلل ت ٤ بٻى ٣ ټیڈ( ٳ بڃى ډڀڈى تال ؽچؿ بځ كا رڀ ٢ ٳلؿڃ ٳڈ ایڂ اع بى كا ایڂ ایڀبځ كا ؿك ٿټت ٿب ام ثیڂ ثجلڃ. ڃچ تڄ ٷ تڄ تٴلاك ٳلؿڃ ؿ ڀڂ ٿتڀلٳن ثلاى ایڄٴڈ ایڂ ایڀبځ كا ام ثیڂ ثجلؿ. اٻجتڈ ڃتچاڃ تڄ ث ٤ ام ایڂ ډپ ډلٷن ڃؾچاډڄ تچاڃ ت. )ثیبڃبت ؿك ؿیاك ؽبڃچاؿڇډبى ڊا څ ربڃجبماځ ٯپ بٹ 1389/8/27 (

157 858 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 3- دافع هى شم ند ثڈ ٿڄ ٠ چك ؿكٱ ثڊتل ٿچ چ ١ "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" اثتا ثڈ ٿ ڊچٽ "ؿ ب ١ " ؿك ٿجبڃی ؿیڄی ا الٽ څ ام ٿڄ ٠ ل ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ا بكڇ ٷلؿیڇ څ پي "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" څاٳبڅڍ ٿیٷلؿؿ مفهوم دفاع: ؿك ٿجبڃی ؿیڄی ا الٿى ؿ ب ١ ثڈ ٣ ڄچاځ ڃیبمى عیبتى ٳڈ ٿچرت ك څ ثبٻڄٷى څ اٿڄی ت څ ډایت ربٿ ٤ ڈ ٿى چؿ ٿ لط ڇ ا ت ٳڈ ؿك چكت تلٱ یب تى ؿك آځ پیبٿډبیى میبڃجبك ؿك پى ؽچاډ ؿا ت پیبٿډبیى صچځ ؽچاكى مثچڃى څ ثىاكم ى ربٿ ٤ ڈ ا نای تچ ئڈډب ٷل تبكىډب څ اڃچا ١ ثالډب څ تڄڈډب ټت ځ ٯكت ت ٴ ل څ ت ڀیپٷیلى ربٿ ٤ ڈ څ ثڈ چك ٳټی ڃ بځ ثىؽلؿى ثل آځ مؿڇ ڇ څ عٮ څ ٣ اٻت څ اكم ډبى اڃ بڃى اٻڊى ام ٿیبځ ٿىكڅؿ څ بؿ څ ثى ٣ اٻتى ربیٸنیڂ آځ ٿى چؿ. ) ی اال الٽ 406 ؽ جڈ 131( ام ایڂكڅ رڊبؿ څ ؿ ب ١ ؿك ا الٽ ت لی ٢ تب ٿ ټڀبڃبځ ثب اٯاٽ ثڈ آځ ام ؿیڂ ؽا څ اكم ډبى اٻڊى ؿك ٿ بثٺ ؿ ڀڄبځ پب اكى څ ؽچؿ كا ؿك ٿ یل تچعی ع ٳڄڄ. كډجل لماڃڈ اڃ الة ٿی لٿبی:»اٷل ٿټتى ٯكت ؿ ب ١ ام ؽچؿ كا ڃا تڈ ثب ٣ نت اڅ ډپ ډیشٷچڃڈ ت ڀیڄى ڃاكؿ. ؿك ؿڃیبیى ٳڈ ډچىډب څ اڃٸینڇډبى ٿبؿى ثڈ ربى اكم ډبى ٿ ٤ ڄچى ثل اڃ بځډبى بعت ٯكت عٴڀلاڃى ٿىٳڄ ډیش ٿټتى ڃڀىتچاڃ ام ډیش ٿلٳن ؿیٸلى رن ٯكت ؿكڅڃى ؽچؿ ٳڈ ؽاى ٿت ٤ بٹ ثڈ اڅ ثؾ یڇ ا ت اٿی ډیشٷچڃڈ ٳڀٴى څ ص پ ؿا ت عڀبیتى كا ؿا تڈ ثب. ٿټتډب ثبی ثڈ ؽچؿ بځ تٴیڈ ٳڄڄ تب ثتچاڃڄ ٣ نتى كا ٳڈ ؽچؿ كا بی تڈى آځ

158 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 851 ٿىؿاڃڄ ثڈ ؿ ت ثیبڅكڃ.«)ثیبڃبت ؿك ٿلا پ ؿاڃ آٿچؽتٸى ؿاڃ زچیبځ ؿاڃ ٸبڇډبى ا لى اكت رڀڊچكى ا الٿى ایلاځ بٹ 1384/7/6( 2-3- ضرورت و اهمی ت دفاع: ؿ ڀڄبځ ا الٽ ؿك اڃی ڈ ؽبٿچ بؽتڂ ڃچك ؽا تجبڇ بؽتڂ ربٿ ٤ ڈ ا الٿى څ ڃبثچؿى ٿ ټڀبڃبځ څ ت ٤ یٺ ٳلؿځ اعٴبٽ اٻڊىاڃ. ثڈ ؿٻیٺ اډڀی ت څ لڅكت رڊبؿ څ ؿ ب ١ ا ت ٳڈ یڊبځ ثڈ ات ب ٷ تڈاڃ: اٷل ٳیبځ ا الٽ څ ډ تى ٿ ټڀبڃبځ ام چى ؿ ڀڄبځ ا الٽ ثڈ ؽ ل ا ت ؿ ب ١ څارت ا ت. ؿك ډڀیڂ كا تب لٿبڃڇ ٿ ٠٤ پ ٳٺ ٯچا ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ٿی لٿبی:»ٿ ٤ بك ڈڍ ثب ڃ ٠ بٽ یٲ بث ڈڍ ی بٻڈ ؿك ایڂ اڃ الة ؿاكؿ صین ریڍ ڃی ت. ا ٴبٹ ٿ ٤ بك ڈ ٷچڃبٷچځ ثچؿڇ ا ت اٿب ډڀی ڈ ثچؿڇ ا ت... څ اڃ الة ډپ ؿك چٹ ایڂ ی بٹ ؿك ٿ بثٺ ایڂ لثبت ای تبؿڇ ا ت ڃڈ ٤ ی ڃ ڇ ثټٴڈ كڅم ثڈ كڅم ثغڀاٻڈ ٳ چك څ ڃ ٠ بٽ رڀڊچكڍ ا الٿی ٯچڍتل ډپ ڇ. ٿڄتڊب یٲ ڃٴتڈ څرچؿ ؿاكؿ څ اڅ ایڂ ا ت ٳڈ ډل صڈ ٿب ؿك ڃ ٠ بٽ رڀڊچكڍ ا الٿی تچاڃ تیپ كی ڈڍ ؽچؿٿبځ كا ٣ ڀیٮتل ٳڄیپ څ پی تل ثلڅیپ څ ٳبكډبیڀبځ كا پیضیڇتل ثٴڄیپ تچ ئڈڍ ؿ ڀڂ ډپ پیضیڇتل ڇ ا ت ایڂ كا ثبی تچرڈ ؿا ت.«)ؿك ؿیاك ا ٣ بڍ ٿزټي ؽجلٷبځ كډجلڍ بٹ 1388/7/2( اڃی ڈ ؿ ب ٣ ی ؿك رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ثڈ ؿڃجبٹ ع ب ت څ تأٿیڂ تچاڃڀڄڍډب څ ٯبثټیتډبڍ عبٳڀیتی ا ت ثل ایڂ ا بى اڃی ڈ ؿ ب ٣ ی ثبی ٿجڄب څ ثڄیبؿ ڃ ڈ كاڇ ڃ ٠ بٿی كا ٴٺ ؿاؿڇ څ ڀت څ چڍ آځ كا ڃین ٿ ؾ ڃڀبی.) یلڅم آثبؿڍ 1391:16( 3-3- اهداف دفاع: ؿ ب ١ ؿك ثلاثل ؽ ل ؿ ڀڂ ٳبكى ٿ ى څ پ ڄیڇ څ ؿك ٿڄ ٠ ل ؿیڂ څارت ا ت څ اډا ى كا پى ٿىرچی ٳڈ آځډب ڃین ؿك ڃ ٠ ل ؿیڂ اٻڊى ٿ لڅ ١ څ ٿ ڄ. ام ٯجیٺ ؿ ب ١ ام

159 853 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( عٴچٿت ٯټڀلڅ څ ٿلم ٣ بی څ آكا آماؿى رڊبؿ اډا ٩ اډپ ٳ چك. اٿڄی ت ع ا الٿى ؿ ب ٣ ى ٣ جبكت ا ت ام: حفظ کیاى ه ج ديت اسالم ع ؿیڂ څ آییڂ اٻڊى ثڈ ٣ ڄچاځ ثڊتلیڂ څ لی تلیڂ ډیڈ اٻڊى ثڈ ث ل ام ٿڊپتلیڂ څ بی پیبٿجلاځ ثل ڀلؿڇ ڇ ا ت. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی:»ٿټتډب څ ی ڈ ؿاكڃ ثلاى یبڃت څ علا ت ام ؽچؿ څ ثلاى ؿ ب ١ ام ٳیبځ ٣ نت څ ډچیت ؽچؿ ؽچؿ كا آٿبؿڇ ڃٸڈ ؿاكڃ. آځ ٿټتى ٳڈ ؿك ایڂ كاڇ ٧ ټت ٳڄ ڃبثچؿ ڇ ا ت آځ ٿټتى ٳڈ ڃتچاڃ ڃیبم ؽچؿ كا ثڈ ؿ ب ١ ثڈ ای تبؿٷى څ ثڈ ٿ بڅٿت ثڊڄٸبٽ ث ڊڀ پبٿبٹ ڇ ا ت. ٿټت ٿب ڃ بځ ؿاؿڇ ا ت ٳڈ ؿصبك صڄیڂ ٧ ټتى ڃ ڇ څ ڃؾچاډ ڃیلڅډبى ٿ ټظ ٿب ڃ بځ ؿاؿڇاڃ ٳڈ ؿك ٿیاځ ؿ ب ١ ام ٿڄب ٢ ٿټت څ ٳ چك بځ ٻغ ٠ ڈاڍ ؿصبك تى څ ؿكڃٶ ڃؾچاډڄ. )ثیبڃبت كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ا الٿى ؿك ٿلا پ ٿ تلٱ ڃیلڅډبى ٿ ټظ ؿك پبیٸبڇ ډچایى ڊی ڃچهڇ ډڀاځ بٹ 1383/4/18( دفع تجا ز صچځ ؿ ڀڂ ثڈ لمٿیڂ څ ٯټڀلڅ عٴچٿت ا الٿى تزبڅم ٿىٳڄ ٿ ټڀبڃبځ ؿڅ كاڇ ثی ڃاكڃ یب تڂ ثڈ ؽچاكى ؿډڄ څ ت ټیپ ؿ ڀڂ چڃ څ مڃٷى ا بكت ثبك كا ثپقیلڃ څ یب رچاڃڀلؿاڃڈ ؿك ثلاثل ثبی تڄ څ ام تزبڅم پ یڀبځ ٳڄڄ. ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ٿی لٿبی:»ٿب اٿلڅم ثب اٯتاك ٿټت ایلاځ ؿك ٣ ل ڈډبى رڊبڃى احجبت ٳلؿیپ ٳڈ ٿټت ایلاځ څ ایلاځ ا الٿى ډیش تڊیى ثلاى ٳ چكډبى ډڀ بیڈ څ ؿیٸلاځ ڃی ت. ثڈ ٿب تڊبرپ ٿب ٯكتٿڄاڃڈ ؿ ب ١ ٳلؿیپ اٿب ډلٷن ٴل تزبڅم ٴل عڀټڈ ٴل ا ٨ بٹ ؿك فډڂ ٿټت ایلاځ څ ٿ ئچالځ ٳ چك ؽ چك ڃٴلؿڇ ا ت ٻٴڂ ڃیلڅډبى ٿ ټظ ثبی ڃیلڅٿڄ ثب ڄ. ؿڃیب ؿڃیبى تزبڅمٷلى ا ت ؿڃیبى ٿغٴچٽ یب ت ټ ڈ ا ت. اڃٸینڇى ټ ڈ ټجى ؿك ټ ڈٷلاځ

160 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 854 ٣ بٻپ ؿك ڃ ٠ بٽډبى ٿ تٴجل ثڈ ډڀڈى ٿټتډب ډ اك ٿىؿډ ٳڈ بؽت ؿكڅڃى ؽچؿ څ آٿبؿٷىډبى المٽ كا ثلاى ت چیت ایڂ بؽت ثڈ څرچؿ ثیبڅكڃ څ ت چیت ٳڄڄ. ثڊبڃڈډبى ٳچصٲ ثلاى اثلٯكتډب آڃزبیىٳڈ ثتچاڃڄ څ رلأت ثٴڄڄ كاڇ كا ثڈ چى تزبڅمډبى ثنكٵ ډڀچاك ٿىٳڄ. )ثیبڃبت كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ا الٿى ؿك ٿلا پ ڃ ٠ بٿى ٿ تلٱ یٸبځډبى ڃیلڅډبى ٿ ټظ ا تبځ بكى بٹ 1387/2/12 ( فرا ن ساختي اه ی ت اٿڄی ت څ آكاٿ ام ڃ ٤ ڀتډبى ثنكٵ اٻڊى ا ت ٳڈ ډڀڈ ؽچاډبځ آڃڄ میلا ؿك بیڈ اٿڄی ت ا ت ٳڈ ا ت ٤ اؿډب ٴچ ب ٿى چڃ څ اٯت بؿ كڅڃٮ ٿىٷیلؿ څ ٯ څ ٣ ٹ تغ ٮ ٿىیبث. ام ایڂكڅ یٴى ام اډا ٩ رڊبؿ ؿ ب ٣ ى لٳچة ٿتزبڅماځ څ ع اٿڄی ت ربٿ ٤ ڈ ا ت. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی:»رڀڊچكى ا الٿى كاڇ ؽچؿ كا- كاڇ ٣ نت ؿك بیڈى ا الٽ ؿك بیڈى اٿڄیت ا الٽ ٣ اٻت ؿك بیڈى ا الٽ ٿلؿٽ بالكى ؿك بیڈى ا الٽ څ ثلؽب تڈى ام اڃی ڈى ا الٿى- اؿاٿڈ ؽچاډ ؿاؿ څ ثڅځ ډیش تلؿیى ثڅځ ډیش تىاى پی ؽچاډ ك ت څ ڃ ټڊبى آیڄڇ ٯ بڅت ؽچاډڄ ٳلؿ. څ ثاڃی رچاځډبى اٿلڅم ٿب څ ڃ ٺډبى ث ٤ ام ایڂډب ؽچاډڄ آٿ ثب تزلثڈى ٠٣ یپ اڃجب تڈى ؿك ؿٹ ایڂ ٿټت ؿك ٿچارڊڈى ثب ا تٴجبك څ كاڇ ٯټڈډب كا اؿاٿڈ ؽچاډڄ ؿاؿ څ ثڈ ایڂ ٯټڈډب ډپ ؽچاډڄ ك ی. ٿټت ایلاځ بی تڈى ك یځ ثڈ ٯټڈډب ت. ٿټتى ٳڈ ډچ ڀڄ ا ت ؿاكاى اثتٴبك ا ت ؿاكاى ایڀبځ ا ت څٯتى ایڂ ٿټت آماؿى ڃب ى ام ا الٽ كا ٳڈ اڃ الة ثڈ ٿب ٣ ب ٳلؿڇ ا ت ؿا تڈ ثب ایڂصڄیڂ ٿټتى ؿك یل ؽچؿ ؿك علٳت ؽچؿ ډیش رب ٿتچٯ ڃؾچاډ. )ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٿبڃڇ څ پل ڄٺ ڃیلڅى ډچایى اكت رڀڊچكى ا الٿى ایلاځ بٹ 1388/11/19( هبارز با گورا ى ٿإٿڄبځ ؿك ثلاثل ؿ ڀڄبځ څ ٿتزبڅماڃى ٳڈ ایڀبځ ٿلؿٽ كا ډ ٩ ٯلاك ٿىؿډڄ څ ثب

161 855 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ایزبؿ ډلد څ ٿلد څ بؿ څ تچ ئڈ ؿك اڃی ڈ ڃبثچؿ بؽتڂ اكم ډبى اڃ بڃى اٻڊىاڃ ڃڀىتچاڃڄ ثىت بڅت ثب ڄ. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی:»ثڄڇ ثبكډب ثڈ ؿڅ تبڃپ ٿىٷچیپ ٿڂ اٿلڅم اع ب پ ؿك ٿ بثٺ رجڊڈى ٠٣ یپ رڊبڃى بؿ څ الٻت څ ٷڀلاډى ثب اع بى ؿڅكاځ اؽتڄب كهیپ تپ بډى ډیش ت بڅتى ڃٴلؿڇ ا ت. آځ كڅم ډپ ٴل ٿىٳلؿیپ ثبی ٿجبكمڇ ٳڄیپ اٿلڅم ډپ ٴل ٿىٳڄپ ثبی ٿجبكمڇ ٳڄیپ. ٿب ثلاى ٿجبكمڇایپ ٿڄتڊب ٴٺ ٣ ل ڈ څ اث ٤ بؿ ایڂ ٿجبكمڇ ت بڅت ٳلؿڇ څ ٿجبكمڇ پیضیڇتل څ ؾتتل ڇ ا ت.) ثیبڃبت ؿك ؿیاك ا تبؿاځ څ ؿاڃ زچیبځ ٯنڅیڂ بٹ 1382/9/26 ( 4-3- دفاع در عرصه جنگ هوضمند: آڃضڈ ٳڈ ثڈ ٣ ڄچاځ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ٿیتچاڃ ٿ لط چؿ ٴٺ تٴبٿٺ یب تڈ ٿچٻ ڈډب څ ٿچ چ ٣ بت ٯكت یب ی څ ا تلاتویٲ ا ت ٳڈ ام چڍ ؿ ڀڄبځ ؿك ٯبٻت تڊی څ ؿك كا تبڍ رڄٶ ډچ ڀڄ ٣ ڀټیبتی ٿیٷلؿؿ. ٣ ڀچٿب ٿ أٻڈ ؿ ب ١ ؿك ٿ بثٺ تڊیډب څ تڀبیٺډبڍ ٧ یل ٿلثچ ڃیلڅڍ ٿڊبرپ ٴٺ ٿیٷیلؿ. ؿك ډڀیڂ كا تب ؿك مٿبڃی ٳڈ تڊبرپ ؿ ڀڂ ثب ا ت بؿڇ ام ٯكت ؾت ڃڀبیبځ چؿ ؿك ؿ ب ١ ڃین تال ٿی چؿ ثب ا نای تچاڃڀڄڍډبڍ ٳڈ ٿجتڄی ثل ٯكت ؾت ثچؿڇ څ ډڀضڄیڂ ثب ا ت بؿڇ ام ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ؿ ب ١ كا ٣ ڀټیبتی ڃڀبئیپ. ؿ ب ١ ؿك ثلاثل تڊی ؾت ثل ا بى ا تلاتوڍډبڍ پی ٸیلاڃڈ ٯجٺ ام تڊبرپ څ ؿك رڄٶ ؾت ؿ ب ١ ؿك ٿ بثٺ عڀټڈ ٿ ت یپ ٿیثب. ثب ت ٨ ییل څ تغچالت ٣ لڍ ٳڈ ؿك تأؽل ام ٣ ل ٿكځ ثڈ لا ٿكځ څ ربثزبیی ٯكت ثڈ څرچؿ آٿ. ؿیٸل ا ت بؿڇ ام رڄٶډب څ تڊبرپ ام ڃچ ١ ؾت كا ثب صبٻ څ ٣ ڀچٿب ڃیلڅڍ ٿڊبرپ كا ثلاڍ ع چٹ ثڈ ڃتیزڈ ٿ ټچة ثب اثڊبٽ كڅثڈكڅ بؽتڈ ا ت. رچم ٩ ڃبڍ ؿك پلتچ صڄیڂ ڃیبمڍ ثڈ لاعی ٿ ڊچٽ "ٯكت ڃلٽ"پلؿاؽت. ؿك رڄٶ ڃلٽ ډ ٩ ایڂ ا ت ڃیلڅڍ ٿڊبرپ ثب ؿا تڂ ٿڄبث ٢ ڃلٽ ثڅځ تڊی څ یب ډنیڄڈ ٿغ چ ی ثڈ ڃتیزڈ ؿٻؾچاڇ ؿ ت پیا

162 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 856 ٳڄ ٻقا ؿ ب ١ ؿك ٣ ل ڈ رڄٶ ڃلٽ ٿیثبی ت ثڈ ت چیت ٿڄبث ٢ ٯكت ڃلٽ تچرڈ ڃڀچؿڇ تب ام ایڂ لیٮ ؿ ڀڂ كا ؿك ؿ تیبثی ثڈ ڃتبیذ ڃبٳبٽ ٷقاكؿ. آٿلیٴب ثب تچرڈ ثڈ ڃبٳبٿیډبڍ اؽیل ؿك ٳڄتلٹ ثغلاځډب ؿاؽټی څ ثیڂ اٻڀټټی څ ا نای ٿچاڃ ٢ ثل ل كاڇ یب ت ا ت ٤ ڀبكڍ څ ثڈ چك ٳټی كڅڃ ٳبډ ی ٯكت ؽچؿ تال ث یبكڍ ڃڀچؿ تب ثب اڃزبٽ اثتٴبكات ډپ ربڃجڈ ت ٨ ییلڍ ؿك ك تبك ا تلاتویٲ ؽچؿ ایزبؿ ٷلؿؿ. تجییڂ ٯكت ډچ ڀڄ ؿك ع ی ت پب ؾی ثڈ تڊیډب څ ٿؾب لات اٿڄیتی آٿلیٴب ؿك عچمڇډبڍ ر ٨ لا یبیی ٿؾتټ څ ثڈ ڃچ ٣ ی تاڅٽ یب ت ا ت ٤ ڀبكڍ ؿاڃ ت. "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" ؿك صڄیڂ لای ی تلٳیجی ام ٿچٻ ڈډبڍ ؿ ب ١ ؿك رڄٶ ؾت څ ډڀضڄیڂ ؿ ب ١ ؿك رڄٶ ڃلٽ ٳڈ ډل ٳاٽ ٿ تټنٽ ا نای ٯكت ؾت څ ڃلٽ ثچؿڇ كا ؿك ثل ٿیٷیلؿ. "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" ٿجتڄی ثل ثڊلڇ ٷیلڍ ام اثناكډبڍ ٯكت ڃلٽ ا ناكڍ څ ؾت ا ناك ٿیثب. "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" اٻٸچیی ا ت ٳڈ ل ب ثلاڍ ثبمیٸلاڃی ٳڈ ام ٯكت تبٳتیٴی څ ٣ ڀټیبتی ثبالتلڍ ثلؽچكؿاك ډ تڄ ٿ ی ؽچاډ ثچؿ کارکرد ای"دفاع شو ذ": ؿ ڀڂ تال ؿاكؿ ثب ا ت بؿڇ ام كڅیٴلؿډبڍ ڃچیڂ ؿك ٣ ل ڈ ٯكت ډچ ڀڄ تاڅٽ ڃ ٠ بٽ ټ ڈ كا ٿغ ٮ بمؿ. ٻقا ٿیثبی ت ثب ڄبؽت ثڈ تڀبٿی اث ٤ بؿ څ اٻناٿبت ٳبكٳلؿڍ ٯكت ډچ ڀڄ آٿبؿٷی المٽ رڊت ؿ ب ١ ؿك ٿ بثٺ تڊیډبڍ ری ؿ ڀڂ كا ؿا تڈ څ ام ډڀڈ ٿڊڀتل تال څیوڇ اڍ رڊت اكت بء څ لڅ بٿبځ ثؾ یځ ثڈ تڀبٿی اث ٤ بؿ ٯكت ڃ ٠ بٽ رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ )ٿبؿڍ ٿ ٤ ڄچڍ(ؿا تڈ ثب یپ.ٳبكٳلؿډبڍ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ٣ جبكتڄ ام: ٳڄتلٹ څ ٿیلیت ثل ا ٴبك ٣ ڀچٿی: یٲ ام ٳبكڅیوڇډبڍ ٿڊپ"ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" ٿ بثټڈ ثب تڊیډبڍ ؿ ڀڂ ا ت ٳڈ تال ؿاكؿ ا ٴبك ٣ ڀچٿی كا ثب ا ت بؿڇ ام اثناكډبڍ تٴڄچٻچهیٲ څ ٷ تل بڍ اكتجب ی ٿغچ ٯكت ؽچؿ ڃڀچؿڇ څ ثڈ ڃچ ٣ ی صڊلڇ ؽ ڂ ام ڃ ٠ بٽ ا الٿی اكائڈ ڃڀبی ٿیثبی ت ثب بٿبڃډی

163 857 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( څ ڄبؽت غیظ ام ثغلاځډب ٿیلیت ثغلاځ ٣ ڀټیبتی چؿ. ام ل ٩ ؿیٸل ؿك "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" تال ٿی چؿ ڃ چف څ ٳڄتلٹ ا ٴبك ٣ ڀچٿی رجڊڈ ؿ ڀڂ اٯاٽ ڇ څ ؿك ع ی ت ٿیاځ ٿجبكمڇ ؿك مٿیڂ ؿ ڀڂ لاعی څ ارلا ٷلؿؿ. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی:»اٿلڅم ؿ ڀڄبځ ؿڃیبى ا الٽ ؿ ڀڄبځ څعت ا الٽ ثب اثناكډبى ؿیڂ څاكؿ ٿى چڃ ثب اثناكډبى اؽال څاكؿ ٿى چڃ ثبی ډچ یبك ثچؿ. آڃزبیى ٳڈ ٿىؽچاډڄ ا ٴبك ٣ ڀچٿى ٿلؿٽ ٧ یل ٿ ټڀبځ كا لیت ثډڄ ڃبٽ ع چ ث ل كا ٿىآڅكڃ ڃبٽ ؿٿچٳلا ى كا ٿىآڅكڃ آڃزبیى ٳڈ ٿىؽچاډڄ ا ٴبك ٣ ڀچٿى ؿڃیبى ا الٽ كا لیت ثډڄ ڃبٽ ٯلآځ كا ٿىآڅكڃ ڃبٽ ا الٽ كا ٿىآڅكڃ ؿك عبٻى ٳڈ ڃڈ ثڈ ا الٽ څ ٯلآځ ا ٣ ت بؿى ؿاكڃ ڃڈ ثڈ ع چ ث ل ا ٣ ت بؿى ؿاكڃ.«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك ٿلؿٽ ثچ ڊل ؿك كڅم ٿیالؿ اٿبٽ ٣ ټى )١( 1389/4/5( رسا ا: ؿك ٣ ل ڈ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ك بڃڈډب ڃ ا ب ی ؿاكڃ. تڊیډب څ رڄٶ ك بڃڈاڍ ؿ ڀڂ ٿیثبی ت ثب تینثیڄی څ ؿٯت ڃ ٠ ل ؽب ك څ ؿك ډڀبځ ٿ یل پب ؼ كڅ ڄٸلاڃڈ ؿاؿڇ چؿ. تغټیٺ غیظ رڊت ثیاكڍ څ آٷبډی ثؾ ی ا ٴبك ٣ ڀچٿی ؿك ڈ ظ ؿاؽټی ٿڄ ڈاڍ څ ثیڂ اٻڀټټی اڃزبٽ تب اكم ڊبڍ ا الٿی ؿك ٿ بثٺ تلڅیذ اكم ڊبڍ ٧ لثی ثلر تڈ څ اٻٸچ ٿغچك ٯلاك ٷیلڃ. ؿك پی ؾچاځ ایڂ ٿغچك ام ٣ ل ڈ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ٿ بډیڀی صچځ رڄٶ ك بڃڈاڍ ؿیپټڀب ی ك بڃڈاڍ ٣ ڀټیبت كڅاڃی تجټی ٨ بت یب ی څ لډڄٸی څ تلڅیذ لډڄٶ ا الٿی څ... ٯلاك ؿاكؿ. كډجل لماڃڈ اڃ الة ٿی لٿبی:»اٿلڅم ؿڃیب ؿڃیبى ك بڃڈډب څ تجټی ٦ څ تجییڂ ا ت. اٿلڅم ؿك ٿ بثٺ ڀب اٿپلاتچكى ؽجلى ؿ ڀڄبځ ؿڃیبى ا الٽ ٯلاك ؿاكؿ ٳڈ ٧ بٻجب ؿك ٳڄتلٹ ڊیچڃی تډب ت. اٿلڅم یٲ اتچثبځ یٲ ل ڈ ؽجل څ تغټیٺ ام ل ٩ ك بڃڈډبى ؽجلى ثڈ ڀت ا ٴبك ٣ ڀچٿى ؿڃیب - ام رڀټڈ ا ٴبك ٣ ڀچٿى ٳ چكډبى ٣ لثى څ ا الٿى څ ؽچؿ ٿ ټڀبڃبځ- ربكى ا ت. ڊیچڃی تډب

164 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 858 ام آ ٧ بم لڅ ١ ٳبك ؽچؿ ثڈ ڀت ك بڃڈډبى ؽجلى څ تجټی ٨ ى ك تڄ. یٴى ام یب تڊبى آڃڊب ایڂ ثچؿ ٳڈ ك بڃڈډبى تجټی ٨ ى ؿڃیب كا ٯج ڈ ٳڄڄ. اٿلڅم ایڂٷچڃڈ ا ت. )ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٳتٳڄڄٷبځ ؿك ډڀبی ثیڂاٻڀټټى ك بڃڈډبى رڊبځ ا الٽ ؿك عڀبیت ام اڃت ب ڈ ټ یڂ )1380/11/11 ڃڊبؿډبڍ ائتال ٩ ډب كا ډڀٸلایی څ ٿ بكٳت: ؿك "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" ام ل ی ثبی تال چؿ صڊلڇ ا ټی ؿ ڀڄبځ ؿك ائتال ٩ ډب څ ثیڂ اٻڀټټی ڃڀبیبځ چؿ. ٿخٺ ڃ پڄڊبڃی آٿلیٴب ؿك چ ؿډی یٲ ربڃجڈ څ یب ډپكا تب بمڍ یب ت څ ت ڀیپ بمٿبځډبڍ ثیڂاٻڀټټی ډ تڈ اڍ ڃبتچ څ.. ؿك كا تبڍ اډا ٩ ا ت ٤ ڀبكڍ ؽچؿ. ام چڍ ؿیٸل ڃ ٠ یل بمٿبځ ٿټٺ آهاڃي ٿیثبی ت كڅط ٿ بكٳت څ ډڀٸلایی ٿچكؿ تأٳی ا الٽ كا ؿك ثیڂ ٳ چكډب تلڅیذ څ ثڈ ٣ جبكت ؿیٸل ٿ بكٳت ثبالؿك ائتال ٩ ډب څ بمٿبڃڊبڍ ثیڂ اٻڀټټی ؿا تڈ ثب یپ. ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ٿی لٿبی:»ٿڂ ثبكډب - ی ٤ ڄى ام مٿبځ كیب ت رڀڊچكى - ایڂ ٿ أٻڈ كا ؿائڀب ثڈ څماكت ؽبكرڈ ٷ تڈاٽ څ تٴلاك ٳلؿڇاٽ ٳڈ ٿب ثبی ؿك اكتجب بت ؿڅربڃجڈ اكتجب بت ٿڄ ڈاڍ څ ؿك ٿزبٿ ٢ رڊبڃى ع چك ٤ بٹ ؿا تڈ ثب یپ څ ڃجبی ډیش ٿزڀ ٢ رڊبڃى كا ٳڈ ؿك آځ ٣ چ ډ تیپ ؿ ت ٳپ ثٸیلیپ. ایڂٳڈ ٿب ٿأیچى ث چیپ څ ثٸچییپ بیڇاڍ ڃاكؿ ٷچ ڃڀىٳڄڄ ٧ ټ ا ت. ډڀڈ صین بیڇ ؿاكؿ ډڀڈى تال ډب بیڇ ؿاكؿ... ڀبډب ٿىتچاڃی ت ٨ ییلات ٿغی ى ٳڄی ك ٳبٿال ل یتڊبى ٿڀٴڂ )ثیبڃبت كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ا الٿى ل تډبى څ ٿڀٴڂ ؿك ؿیاك ٿ ئچالځ څماكت تڊیډب ڃڀبیڄٷىډبى رڀڊچكى ا الٿى ایلاځ ؿك ؽبكد ام ٳ چك 1383/5/25( اكائڈ ت چیل ٿ ټچة: ٳڄی ٿڄ ٤ ٴي كا اٿچك ؽبكرڈ څ كؤ بى ؿك بڍ تؾب پ څ تڊی ؿ ڀڂ ٤ ی ؿاكؿ صڊلڇ رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ كا ؿك

165 859 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٣ ل ڈډبڍ ؿاؽټی څ ثیڂ اٻڀټټی ٿؾڅ ڃڀبی. ٻقا لڅكڍ ا ت ثلاڍ ٿجبكمڇ ثب اٯاٿبت ؿ ڀڂ ؿك ایڂ عچمڇډب تال چؿ. ع چك ٿإحل رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ؿك ك ٢ ثغلاڃڊبڍ ثیڂ اٻڀټټی څ ٿڄ ڈ اڍ ڃ ٠ یل ټ یڂ چكیڈ ا ٨ بڃ تبځ ٿ ل ٣ لا څ اكائڈ ؽٿبت ؽیلؽچاډبڃڈ ثڈ ٳ چكډبڍ ٳڈ ؿصبك آ یت څ یب ثالډبڍ جی ٤ ی ڇاڃ څ ډڀضڄیڂ تال ؿك ك ٢ ټپ څ ٿغلڅٿیت رڊبڃی ام رڀټڈ ایڂ اٯاٽډب ٿیثب. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی: څ ٿټتڊب»ؿك ٯ بیبى ٿڄ ڈ ٿچ ٢ ڃ ٠ بٽ رڀڊچكى ا الٿى كڅ ڂ ا ت. ٿچ ٢ ٿب ؿ ب ١ ام ع چ ٣ بٻپ ڃ ڈى ډل ؿك ٿ ٠ ټچٽ ٿټتڊبى څ ٿ ټڀبځ ٿټتڊبى ثب ٿب ٿټتډب ت. ٿچا یپ ثب مڅكٷچیبځ څ ٿ تٴجلاځ څ ؿیٴتبتچكډب څ ؽجیخڊب څ ټ ڈٷلاځ څ ٧ بكتٸلاځ ؿك ډل ڃ ڈى ؿڃیب ٿؾبٻ یپ ایڂ ٿچ ٢ ٿټت ایلاځ څ ٿچ ٢ ڃ ٠ بٽ ا الٿى ا ت ایڂ ٿچ ٢ آ ٴبك څ ٣ یبځ ڃ ٠ بٽ رڀڊچكى ا الٿى ا ت... ٿب ثیڂ ٧ نڇ څ ټ یڂ څ تچڃي څ ٻیجى څ ٿ ل څ ثغلیڂ څ یڀڂ ت بڅتى ڃڀیٸقاكیپ. ؿك ډڀڈ رب ټپ ثڈ ٿټتڊب ٿغٴچٽ ا ت. علٳت ٿټتڊب ثب ٤ بك ا الٽ څ ؿك رڊت آماؿى ٿچكؿ تأیی ٿب ت.«)ثیبڃبت ؿك تبكیؼ 1390/01/01( تلڅیذ اٻٸچڍ عٴچٿت رڀڊچكڍ ا الٿی: ت ٴیٺ عٴچٿت ا الٿی یٴی ام اٻ ب ٩ اٻڊی ثڈ ٿټت لی ایلاځ ام چڍ ؽاڅڃ ٿیثب. ٻقا ؿ تبڅكؿډب څ پی ل تډبڍ ث ت آٿڇ څ ڃغچڇ ٿلؿٽ بالكڍ ؿیڄی څ ڃڀبی آڃڊب ٿیتچاڃ تڊیډبڍ چء ؿ ڀڂ كا ؿك اكائڈ صڊلڇ ؽ ڂ ام عٴچٿت ا الٿی ثل ل ٩ ڃڀبی. ث چك ٿخبٹ ؿ تچكؿډبڍ صڄ ؿډڈ عٴچٿت ع ڄی ٿجبكٱ ؿك ٿ ل ؿك ٿ بی ڈ ثب ؿ تبڅكؿډبڍ اڃ الة ا الٿی ت لیظ څ تجیڂ ٷلؿؿ. څ ؿك ع ی ت ب ټڈ ؿ تبڅكؿډب ڃڀبیبځ چؿ. ٿ ټڀبڃڊب ڃزبتجؾ ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ٿی لٿبی:»ٿ ئټڈى اع بى ث لیت رڀڊچكى ډچیت ا ت ا الٿى ٳڄڄ آ ڄب ٿ ئټڈى اع بى ثاڃڄ چڃ ثبمتچٻی ؾ یت ایڂ ٿ ٤ بك ٩ ا الٿى ٿ ٤ ڄبی څاالى ٳڄڄ صی ت ثب ا الٿى ٳڈ ت ٤ بٻیپ ا ت ا الٽ تب ٳڈ ؽاڅڃ ٿت ٤ بٹ

166 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 861 ٿی لٿبی: پی ٨ ڀجل كا ل تبؿیپ»و يضع عنهم اصرهم و األغالل ال تى كانت عليهم«ایڂ ٧ ٺډب څ مڃزیلډبیی ٳڈ ؿك ٿغی لٱآٻچؿ ثڈ پبى اڃ بڃڊب ث تڈ ا ت څ ا الٽ ٿیؽچاډ ایڄڊب كا ثٸ بی صی ت اٿت ا الٿى ثڈ ثل احل ٧ ټت ٿتډبى چالڃى ایڂ ع بیٮ كا ام یبؿ ثلؿڇ ثچؿ. اٿت ا الٿى ٿیتچاڃ آماؿ ثب پی ل تڈ ثب ٣ بٻپ ثب ٣ نین ثب ٿ تك ثب ایڄڊب ا الٿى ت ٤ بٻیپ ثلٳت ثڈؿ تآٿڃى څ ا تٴجبك ا ت. ؿ تٸبڇډبى ا ت ٤ ڀبكى ؿك چٹ ؿڅی ت بٹ ٤ ى ٳلؿڃ ایڂ ٿ بډیپ كا ام یبؿ ٿ ټڀبځډب ثجلڃ آڃڊب كا ام ډچیت ؽچؿ بځ ٧ ب ٺ ٳڄڄ تب ثتچاڃڄ ؿ ت تزبڅم كا ثڈ ٿغی یب ى آڃڊب ثڈ ٿغی اٯت بؿى آڃڊب ثڈ ثچٿى لډڄٶ آڃڊب ؿكام ٳڄڄ څ ت بڅٹ ٳڄڄ. اڃ الة ایڄڊب كا ثڈ یبؿ اٿت ا الٿى آڅكؿ.«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك الة ؽبكرى عچمڇى ٣ ټڀیڈى ٯپ 1389/08/03( ا نای ٯبثټیتډبڍ ٯكت اٯت بؿڍ: ثب تچرڈ ثڈ اث ٤ بؿ ٿؾتټ تڊیډبڍ پی كڅ څ ارجبك ؿك ډنیڄڈډبڍ ڃ ٠ بٿی ٿ ټڀب ډنیڄڈډبڍ ؿڅٻت ثب ا نای ٿچارڈ ڇ څ ٣ ڀال ٳ چك ؿك یٲ لای اٯت بؿڍ ؽب ٯلاك ٿیٷیلؿ. ٻقا ا ت بؿڇ ام اٻٸچډبڍ اٯت بؿڍ ٿڄب ت ٿبڃڄ لط اٯت بؿ ٿ بڅٿتی اٿٴبځ ؿ ب ١ ؿك ٿ بثٺ تڊیډب كا څاٯ ٤ یتل بؽتڈ څ ام ل ٩ ؿیٸل ثب ثلڃبٿڈكینڍ ا تلاتویٲ ٿڄب ت ؿك عچمڇ اٯت بؿڍ ٿیتچاځ ٯكت اٯت بؿڍ ٳ چك كا ثبالتل ثلؿڇ څ ؿك ڃڊبیت ٿلؿٽ ؿك ك بڇ ثڊتلڍ مڃٷی ٳڄڄ. ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ٿی لٿبی.»ٿ بئٺ اٯت بؿى ث یبك ٿڊپ ا ت. ٿب ام اٯتاك ٿټى غجت ٳلؿیپ ډڀڈ ډپ ٯجچٹ ؿاكڃ ی ٤ ڄى آعبؿ ٿټت څ ٿ ئچالځ ٳ چك اٯتاك ٿټى كا ٤ بك څ پلصڀى ٿىؿاڃڄ ٳڈ ثبی ډڀڈ ثڈ آځ تچر ڈ ٳڄڄ. ع ی ت ډپ ډڀیڂ ا ت صچځ اٯتاك ٿټى اٯتاك می څ ٣ ڀلڅ ل ٿىآی ؿ ت ثڈ صٸچڃڈ اٯتاك ایڂ ا ت. ٳ چك یٲ څ ٿټت یٲ اٯتاك ڃی ت ث لٿبیی یٲ كٳڂ اٯتاك ٿټى اٯتاك اٯت بؿى ا ت ی ٤ ڄى ٳ چك ام ٻغب اٯت بؿى ثتچاڃ پچٹ ٿټى ؽچؿ كا ت چیت ٳڄ ؿك ثبماكډبى اٯت بؿى ؿڃیب ع چك تأحیلٷقاك ؿا تڈ ثب

167 868 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ؿك ثڊجچؿ څ ٢ اٯت بؿى ٳ چك ام اٿٴبڃبت ؽچؿ ا ت بؿڇ ٳڄ ل كا ؿك ٳ چك كی ڈ ٳڂ څ یب عاٯٺ ٳپ ٳڄ څ ثتچاڃ ثڈ ٣ ڄچاځ یٲ ٳ چك حلڅتڀڄ څ ٧ ڄى ؿك ٿ بثٺ ص پ ؿڃیب ٳبكایى ڃ ٠ بٽ ؽچؿ كا ڃ بځ ؿډ. ایڂ ٿى چؿ اٯتاك اٯت بؿى ٳڈ ٿ ئچالځ اٯت بؿى ٳ چك ٿچ ڄ ایڂ ٳبكډب كا اڃزبٽ ؿډڄ. اٯتاك اٯت بؿى ډڀضڄیڂ ثڈ ٿ ٤ ڄبى ایڂ ا ت ٳڈ ؿك ٳ چك ثیٴبكى څرچؿ ڃا تڈ ثب ا ت ٨ بٹ څرچؿ ؿا تڈ ثب تچٻی ڄ ٤ تى څ ٳ بڅكمى ؿك ع ٿ ټچة ثب ام ٿڄبث ٢ څ ٿ ٤ بؿځ ٳ چك ثڈ ڃغچ ثڊیڄڈ ا ت بؿڇ چؿ. ایڂ ډپ اٯتاك اٯت بؿى ا ت ٳڈ ثؾ ڊبى ٷچڃبٷچځ ڃ جت ثڈ آځ ٿ ئچٻیت ؿاكڃ.«)ثیبڃبت ؿك ؽ جڈډبى ڃڀبم رڀ ٤ ڈڍ تڊلاځ 1380/02/28( 4- قدرت مع ن ىی یٴی ام ٿچاكؿ ث یبك ٿڊپ ؿكٱ ؿك ت څ غیظ ام ٯكت څ ڄبؽت ؿك ٿڄ بء تچٻی ٯكت ا ت. ډڀبڃ چك ٳڈ پی تل فٳل ت یپ ثڄڍډبڍ ٿت بڅتی ام ٯكت ؿك ڃ ٠ لیبت یب ی اكائڈ ڇ ٳڈ ٿغچك ا ټی ؿك ڊپ ؿٯیٮ آڃڊب ڃٸبڇ ثڈ ٿڄ بء تغ ٮ تچٻی ٯكت ا ت. یٴی ام ت یپ ثڄڍډبڍ ٿڊپ څ ا ب ی ام ٯكت ٳڈ ثل ا بى ا چٹ څ اكم ډبڍ ؿیڄی ا ت ت یپ ٯكت ثڈ ؿڅ ثؾ ٯكت ٿبؿڍ څ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ا ت. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی.»ثلاى ؿ ب ١ ام آكٿبځډبى ٿت ٤ بٻى ډل ٿټتى اعتیبد ؿاكؿ ثڈ ایڄٴڈ ؽچؿ كا ٯچى ٳڄ. اٻجتڈ ت ٤ لی ٯكت ام ڃ ٠ ل ٿڄ ٮ ؿیڂ څ ٿ ٤ ڄچیت ثب ت ٤ لی ٯكت ؿك ٿڄ ٮ ٿبؿ ى ث یبك ٿت بڅت ا ت. ٿڄ ٮ ٿبؿ ى ٯكت كا ؿك اثناكډب څ څ بیٺ ٿ بډڇ ٿىٳڄ ؿك اتپ ؿك الط یڀیبیى ؿك الط ٿیٴلثى ؿك څ بیٺ ٷچڃبٷچځ پی ل تڈى ٿبؿى. ایڂډب ډڀڈى ٯكت ڃی ت. ثؾ ٣ ڀڇى ٯكت ؿك څرچؿ اڃ بځډبیى ا ت ٳڈ ٿىؽچاډڄ ایڂ ٯكت كا ثڈ ٳبك ثیڄامڃ. څٯتى ٿزڀچ ٣ ڈاى ع بڃیت ؿاكؿ څ ثلاى عٮ څ آكٿبځډب څ اكم ڊبى څاال تال څ ٿزبډت ٿىٳڄ څ آٿبؿڇ ا ت ثلاى ایڂ ٿزبډت څرچؿ څ اٿٴبڃبت څ ډڀڈى تچاځ ؽچؿ كا

168 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 861 ثڈ ٳبك ٷیلؿ ٯكت څاٯ ٤ ى آڃزب ت. ٿزڀچ ٣ ڈاى ٳڈ ثلاى عٮ څ اكم ډبى ع بڃى تال ٿىٳڄ ام ٯكت ثڈ ٴٺ عیچاڃى ا ت بؿڇ ڃڀىٳڄ ټپ ڃڀىٳڄ ا تٴجبك ڃڀىڅكمؿ اڃ بڃڊب كا تغ یل ڃڀىٳڄ ثڈ لمٿیڂ ؿیٸلاځ ت ٤ ل څ تزبڅم ڃڀىٳڄ ٿټتډب څ ٿڄب ٢ څ اٿٴبڃبت آځډب كا ام آځډب ټت ڃڀىٳڄ څ ثڈ ؽچؿ ٿت ٤ ټ ٮ ڃڀى بمؿ. ایڂ اؽال ٯكت ٿ ٤ ڄچى ا ت. ٯكت ٿبؿ ى ام اؽال ثچیى ڃجلؿڇ ا ت څ ؽجلى ڃاكؿ. ٯكتډبى ٿبؿ ى ثلاى عٮ څ اكم ډبى ع بڃى ثڈ ٳبك ٷل تڈ ڃڀى چڃ. ٿڄ ٮ بعجبځ ٯكت ٿبؿ ى ٿڄ ٮ رڄٸٺ ا ت. صچځ ٯكت ٿبؿ ى ؿاكڃ عٮ كا ٿت ٤ ټ ٮ ثڈ ؽچؿ بځ ٿىؿاڃڄ څ ایڂ ٧ ټ ا ت ایڂ ٿ ٤ بؿٻڈى ثب ټى ا ت.«)ثیبڃبت پي ام ثبمؿی ام اثتٴبكات څ ؿ تبڅكؿډبى ڃ ٠ بٿى ڃیلڅى ډچایى پبڇ 1382( 04/ 29/ ؿك ڃٸبڇ ا الٿی ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ی ٤ ڄی ٯكتی ٳڈ ٿتٴی ثڈ ٿ ٤ ڄچیت ا ت.»و اهلل ع لي ك ل ش يء ق دير «ٹآ) ٣ ڀلاځ: 189( ی ٤ ڄی: ؽاڅڃ ثل ډڀڈ صین تچاڃب ت. آیبت ٿ بثڈ لاڅاڃی ؿك ٯلآځ ډڀیڂٿڄ ٠ چك كا ٿیك بڃ. ؿك ت ٴل ا الٿی ؿك ٣ ل ڈ یب ت ٯكت ؿك ؿڅٻت ا الٿی اٿبڃت اٻڊی ا ت څ عبٳپ یب څٻی یڈ ؽټی ڈ ؽاڅڃ څ ربڃ یڂ پیبٿجل اٳلٽ) ( ا ت څ اڅ څاكث ایڂ اٿبڃت ٿیثب. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی:»ثڈ ٺ پلڅكؿٷبك ڃ ٠ بٽ رڀڊچكى ا الٿى ثل ایڂ پبیڈډبى ٯكت ثڄب. ایڂ ڃ ٠ بٽ ٿت ٴى ثڈ ٯكت ٿ ٤ ڄچى څ ٿت ٴى ثڈ ایڀبځ څ ٿت ٴى ثڈ پبیڈډبى ٿ تغٴپ ٣ یڇ ا ت. آځ ٴلى ٳڈ اٿلڅم ڃ ٠ بٽ رڀڊچكى ا الٿى پبیڈا ثل آځ ٯلاك ٷل تڈ ا ت یٲ ٴل ٿتیڂ ٿڄ ى ٿغٴپ ٿ تٹ څ ٧ یل ٯبثٺ ؽ ڈ ا ت. ایڀبځ آعبؿ ٿلؿٽ ٣ ٮ آځډب ثڈ ؽا ثڈ اڅٻیبى ؽا ثڈ پیبٿجل ثڈ ؽبڃاځ پیبٿجل ایڂ ثنكٷتلیڂ لٿبیڈ څ ثنكٷتلیڂ اثناك څ ٿبیڈى ٯكت ثلاى ایڂ ٳ چك ا ت. )ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٿبڃډبځ څ ٷلڅڇ ٳخیلى ام پب اكاځ پبڇ پب اكاځ اڃ الة ا الٿى ثڈ ٿڄب جت»كڅم پب اك«بٹ 1387/7/28(

169 863 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(»ؿ ڀڂ ٣ ټىك ٧ پ ت ٠ بډل ثڈ ٯكت ٯكتڀڄ ڃی ت. ٯكت ا تٴجبك ٯكت ٿبؿ ى ا ت څ ٯكت ٿبؿ ى تچاځ ٿ بثټڈ ثب ٯكت ٿ ٤ ڄچى څ اڃ بڃى كا ڃاكؿ. آڃزب ٳڈ ؿٻڊب څ ؿ تڊب څ مثبڃڊبى یٲ ٿټت ثبډپ یٴى ثب ڄ څ ډڀڈ ؿك كاڇ ډ ڊبى څاالى ا الٽ څ اڃ الة اع بى ٿ ئچٻیت ٳڄڄ ا تٴجبك رڊبڃى څ ؿیٸل ٯكتڊب ڃڀىتچاڃڄ لثڈ څاكؿ ٳڄڄ څ آځډب كا ام ٿیاځ ؽبكد بمڃ.«) ؾڄلاڃى ؿك ٿلا پ ثی ٤ ت كڅعبڃیچځ ٿ ئچالځ څ اٯ بك ٿؾتټ ٿلؿٽ آفكثبیزبځ )1368 /3 /30 لٿبڃډی ٿ ٠٤ پ ٳٺ ٯچا ثلا بى ڃٸبڇ ثڈ ٿ أٻڈ ٯكت ؿك ؽ چ ت بڅت ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ رڀڊچكڍ ا ټڀی ایلاځ ثب ؿیٸل ڃ ٠ بٿڊبڍ یب ی ٿی لٿبی:»ؿك ډڀڈ ربى ٣ بٻپ ڃیلڅډبى ٿ ټظ یٴى ام ارناء ث یبك ٿڊپ اٯتاك ٿټى ٳ چكډب ثڈ ع بة ٿىآیڄ څٻى آځ څٯتى ایڂ اٯتاك څ ایڂ ٿ ٠ ڊل ٯكت ٿټى اډڀیت څ اكم ٿ ب ٣ ى پیا ٿىٳڄ ٳڈ آڃضڈ ؿك اڅ ث لڅم ٿىٳڄ ل ب اٯتاك ثڈ ٿؿ څ ٳڀٲ الط ڃجب. الط ٿڊپ ا ت څ ٿلؿ ٿ ټظ تچاڃبى ؿ ب ١ ا ت اٿب ٿڊپتل ام الط ڃیلڅى ٿ ٤ ڄچى څ ٯكت كڅعى ٿلؿ ٿ ټظ ا ت. ایڂ آځ صینى ا ت ٳڈ اٯتاك ٿټى یٲ ٳ چك كا ثڈ چكت یٲ اٯتاك ٿ ٤ ڄچى څ ع ی ى څ ٧ یل ٯبثٺ مڅاٹ ؿك ٿىآڅكؿ. یٲ ٿټت ثب ؿا تڂ ٿلؿاځ څ رچاڃبځ ٿ ټظ څ لثبماځ زب ١ څ ك یى ٳڈ ؿٻڊبى آځډب ثب ڃچك ایڀبځ كڅ ڂ ا ت څ اكاؿڇډبى آځډب ثب ٯكت څ الثت ایڀبځ ٿ تغٴپ ا ت ؿاكاى اٯتاكى ا ت ٳڈ ڃ ٠ یل آځ كا ؿك لا ل رڊبځ- ثټٴڈ ؿك لا ل تبكیؼ- ٳڀتل ٿىتچاځ پیا ٳلؿ. اٿلڅم ڀب ؿك صڄیڂ ٳ چتى ٯلاك ؿاكی. )ثیبڃبت ٿلا پ تغټی څ ا ٣ بى لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٴڇى ا لى اٿبٽ ٣ ټى) ١ ( بٹ 1378/8/22 ( 1-4- معنویت ٿ ٤ ڄچیت ثلآیڄ ٿزڀچ ٣ ڈ ا ٣ ڀبٹ څ ٣ جبؿات ثب ٿڄ بء ا ٣ ت بؿ ثڈ ؽا څ تچٳٺ څ تچ ٺ ثل اڅ څ ا ب ٣ ت ام اڅاٿل څ پلډین ام ڃچاډی عٮ ت ٤ بٻی ا ت. ایڂ اع بى ٣ ڀیٮ چكاڃٸین ٣ ب بڃڈ څ ثلاڃٸیناڃڄڇ ا ت ٳڈ اكٿ ٨ بځډبیی صچځ اٳبكڍ ایخبك تال پبیڀلؿڍ ٿزبډت

170 و» مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 864 څ ڊبؿت ټجی ؿك كاڇ ؽا څ ٤ بؿت ؿیٸل اڃ بڃڊب كا ثڈ ډڀلاڇ ٿیآڅكؿ. ؿك ؿڅكاځډبڍ ٷچڃبٷچځ اڃ الة ا الٿی څ ډ ت ٹب پلتچ ٿټت ثنكٵ ایلاځ ؿ ب ١ ٿ ى څ ث ٤ ام آځ ثڈ پ تچاڃڈ ایڂ ٣ ڄ ل اكم ڀڄ عڀب ڈډب آ لیڇ څ ٳبكډبڍ ثنكٵ څ ؽ یل ام ٿټت ك ی ایلاځ څ كډجل ٳجیل اڃ الة ا الٿی ثڈ ٷلای څ ٿ بٻجڈ رڊبڃی تجیٺ ڇ ا ت. رڊبځ ٧ لة ثب ډڀڈ تچ ٤ ڈ څپی ل ت ؽچؿ ؿك ٣ ل ڈ ٿبؿیت ثڈ ؿٻیٺ ٣ ٽ رڊتٷیلڍ غیظ اڃ بڃی ٳڈ ؿك ٿیآی ؿ ت ثڈ اؽال څ ٿ ٤ ڄچیت ؿك ت ٤ بؿت ث ل پ ل ت ؿا تڈ ا ت. ؿك كا تب ډڀیڂ ؿك كډجلٿ ٠٤ پ ؿك اڃ الة ا الط ٿ ئچالځ رچاٿ ٢ ٿلؿٽ ڃ بځ څ ؽچؿ اڃ بڃی ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ څ ؿاؿځ ثڈ كاڇ څیوڇ ث یزیبځ څ پب اكاځ اڃ الة ا الٿی كا تچ یڈ اٳی ثڈ ع ب ت ام ثنكٷتلیڂ لٿبیڈ ٯكت رڀڊچكڍ ٷیلڍ رڊت څ ٿ ٤ ڄچیت ی ٤ ڄی ا الٿی ٿغٴپ ثب ؽا ٿیڃڀبیڄ. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبی.»ؽاى ٿت ٤ بٹ ٿی لٿبی: اكتجب ثب تچاٽ ٿ ٤ ڄچڍ څ ډڀی ٸی اعد وا لهم ما استطعتم من قو ة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الل ه«. )اڃ بٹ: 60 ( آٿبؿٷى ڀب ؿ ڀڂ كا ثیڀڄبٱ ٿیٳڄ ڃڈ ثیڀڄبٱ ام تزبڅم ڀب - ٳڈ ڀب اډٺ تزبڅم ڃی تی - ثیڀڄبٱ ام ای تبؿٷى ڀب ثیڀڄبٱ ام ٴل عڀټڈى ثڈ ڀب. ؿك ؿڃیبیی ٳڈ ډڄچم ٿتأ بڃڈ تٴیڈى ثڈ ٯكت لڃینڇ څ ا ټغڈ ٿیتچاڃ ؿك اكتجب ٿیبځ څ ٿټتڊب ثؾچاډڄ ٿغ چ ا الٿى ٳ چكډب لڃچ ت ٿیٿبڃ ٿب ٣ نین ت ٤ ییڂ ٳڈ ایڂ ٿټتډب حبثت كا ٳڄڄڇ كا ٳڄ حبثت ا ت ایڂ كا ثبی ع ٳڄی. ثب ؿك ؿك ؿ ت آٿبؿڇى ٳلؿڃ منابع معنوی قدرت ایڂ ؿڃیبیی ثٸیلڃ- ؿ ب ١ ٣ نت ٳڈ ؿك ا ت. ا ت ٯټكاڃى ؿڃیبى ڃیلڅډبى ایڂ ؿا تڂ ثب ٿبؿى- ٿ ټظ یٲ ثلاى آځ ٿب ٿ تڊبى ٿټتى اكت ٳ چك ام پچالؿیڂ آ یت رڀڊچكى ٣ نتآ لیڂ ث) یبڃبت ؿك ؿاڃ ٸبڇ ا لى اٿبٽ ٣ ټى) ١ ( بٹ 1390/8/19( ام ؿیٷبڇ ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ ٿڊپتلیڂٿڄبث ٢ ٯكت ٿټی ٿڄبث ٢ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ډ تڄ:»ایڂ ڃ ٠ بٽ ٿتٴی ثڈ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ څ ٿتٴی ثڈ ایڀبځ څ ٿتٴی ثڈ پبیڈډبڍ ٿ تغٴپ ٣ یڇ

171 865 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ا ت«. كډجل لماڃڈ اڃ الة ثڈ لاعت ٣ ڄچاځ ٿیٳڄڄ ٳڈ ٿڄبث ٢ ٯكت ٿبؿڍ ڃین تڄڊب آځ ډڄٸبٽ ٿیتچاڃڄ ٳبك بم ثب ڄ ٳڈ ثل ٿجڄبڍ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ تزڊین ڇ ثب ڄ: ثڈٳبك څ»څٯتی ٯكت ثب ٿ ٤ ڄبڍ اٻڊی ٿ ٤ ڄب اٿٴبڃبت ٿبؿڍ كا ثب پ تچاڃڈ ٿ ٤ ڄچڍ آځ صڄبځ ت یی ٢ اڃ بځډب ع چ ٳڈ ٿیٷیلؿ پیلڅمڍ څ ٿیٳڄ تال عٮ ثلاڍ ڃڀی چؿ ڃڊبیی ٿت ٤ ټٮ ثڈ اڅ ت. ایڂ ٿ ٤ ڄبڍ ام ٯكت ٳڈ ٣ ڄ ل ا ټی آځ اكاؿڇ ا ټی آځ اكاؿڇ ٿلؿٽ اكم ډبڍ ام ؿ ب ١ ثلاڍ عٴچٿت څاال څ ٿت ٤ بٻی ا ت... ٯكتډبڍ ٿبؿڍ ڃتچاڃ تڄ ؿك ٿ بثٺ اٯتاك ٿ ٤ ڄچڍ عٮ ؿك ایلاځ ؿك ٻجڄبځ ؿك ټ یڂ څ ؿك ډل ڃ ڈاڍ ٳڈ عٮ څاكؿ ٿ بڅٿت ٳڄڄ څ آځ كا ثڈ ماڃچ ؿك آڅكڃ«. )ثیبڃبت پي ام ثبمؿی ام ؿ تبڅكؿډبى ڃ ٠ بٿى ڃیلڅى ډچایى پبڇ 1382/4/29( ٿڊپتلیڂ ٣ جبكتڄ ام: ؿیڄى ام ثڈ ٿچٻ ڈډبڍ ام ٿ ٤ ڄچڍ ٯكت ايواى اتحاد عاهل قذرت: ٿڄ ٠ لع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی(»ٿڂ تچ یڈاٽ ثڈ ٿ ئچالځ ٳ چك ثڈ ڃؾجٸبځ یب ى ثڈ ثلٷنیٷبځ څ ثلر تٸبځ ٳڈ آڃزب تب ا ت: ایڂ ؿاكڃ ٿلؿٽ ٿیبځ ؿك ٳټڀڈاى ڃ چف ٿڄ ڈى ٳڈ آڃڊبئى ٿیتچاڃڄ ثل كڅى ایڂ اتغبؿ څ اڃ زبٽ ثباكم ٿټت ایلاځ تٴیڈ ٳڄڄ ایڀبځ ثڈ ؽا څ اتغبؿ ؿیڂ څ اتغبؿ ٳټڀڈ ایڂ ؿڅ صین ا ت ٳڈ ٿیتچاڃ ٳ چكډب كا ٿټتډب كا كڅى پبى ؽچؿ بځ ڃٸڈ ؿاكؿ ٯكت ٿ بڅٿت ثڈ آڃڊب ثډ څ ٿټت ایلاځ ثغڀاهلل ام ایڂ ؿڅ ثلؽچكؿاك ا ت.«)ؿیاك ٿ ئچالځ ڃ ٠ بٽ څ لاڍ ٳ چكډبڍ ا الٿی ثب كډجل اڃ الة 1392/05/18( يت ارزش ای اسالهی: ٿ ٠٤ پ ٿ بٽ ؿیٷبڇ پیلڅمڍ اڃ الة ا الٿی ؿك رڊبځ كډجلڍ اع بى ثلٳت ثڈ اٿلڅم ٳڈ ا الٿی ٣ نت څ ډچیت ا الٽ ڃڀچؿاك ڇ ا ت یٴی ام ٿڊپتلیڂ ٿچٻ ڈډبڍ ٯكت ٿټت ایلاځ ا ت ٳڈ ثبی ؿك ٿڄب جبت ثیڂاٻڀټټی عتڀب ثڈ آځ تچرڈ چؿ.

172 866 )ی ل اعلاولظدم(یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهى م جم ىڃب ٳ«ڈٳ بث ىكچڊڀر ٽب٠ڃ ىٿلا ا څ بث تیچډ ىٿلا ا تټٿ ځالیا ت ث ڄ ٻبؾٿ څ ځآ اك لث ٩لاؽ ٢ بڄٿ ځب ؿچؽ ڄڃاؿىٿ ڈث ل بؽ ىڃبجیت پ ٽؿلٿ ما ٽب٠ڃ ىكچڊڀر ىٿلا ا ڃاڇڃبٿكؿ لااڅ ىبډتكٯ ىؿبٿ بیڃؿ تڀث پتا څ حچت څ ٲڃبت څ جیجؽ ىبډڇؿاكا څ ى بڄ ڃاؽ څ ىڀعكىث څ ىٻٸڄ پٳ.ڃكاڃ ځآ ىنیص ڈٳ بت مڅلٿا ٺخٿ ى ىچټر ل٤ت بڊڃآ اك ڈث ٽب٠ڃ ىكچڊڀر ىٿلا ا ڈت لٷ كچ ع بڀ ٽؿلٿ.ت ا كچ ع ٽؿلٿ كؿ مڅك تبثبؾتڃا ىكچ ع لتظ اڅ ما ڈڀډ ىبر لٸیؿ.ت ا ىڈڀډ ٽؿلٿ كچ ٳ ىبډ څڄ ىبپ ىأك ڄیآىٿ څ ڄڃاچتىٿ ڄیبیث ڂیا ٲی كچ ع ىڃبٸڀډ.ت ا لډ يٳ ىبپ څڄ ىأك یآىٿ كؿ ٢ٯاڅ ىأك ڈث ىكچڊڀر ىٿلا ا ىأك ڈث ځچڃبٯ ى ب ا څ ىأك ڈث ؿاچٿ ٺثبٯلی٧ لیی٨ت ځچڃبٯ ى ب ا - ىڄ٤ی ٽلا ا څ ىبډ مكا ىٿلا ا -.ډؿىٿ كچ ع ٽؿلٿ ىڄ٤ی ١ب ؿ ما ىكچڊڀر ىٿلا ا ىڄ٤ی ١ب ؿ ما ځچڃبٯ ى ب ا ٽب٠ڃ ىكچڊڀر.ىٿلا ا ڂیا ىالث ځبڄڀ ؿ تټٿ ځالیا ةچټ ٿ ت یڃ اقٻ ى٤ ڄڄٳىٿ كچ ع ٽؿلٿ اك ٶڃلڀٳ تبڃبیث.ڄڄٳ كؿ كایؿ كب ٯا ټتؾٿ ٽؿلٿ»1384/03/ دا ج گ رف :تدا ش یجټ تؿبڊ څ طڅك ییالٷتیچڄ٤ٿ لزڄٿ ڈث ڂیا بت تیچډ ڍیر كؿ ڂیث ٽؿلٿ ځالیا ٺٴ ؿلیٸث ڈٳ ڍبڄجٿ ځآ ځبڀیا ڈث اؽ څ ڍبډ مكا یٿلا ا ؿچث څ كؿ ڂیا بت اك تبیؿبٿ لتڀٳ كچڊ څ مڅلث ایپ.ڃؿلٳیٿ ٶڄډل ڍلٷكبخیا څ ؿبڊر څ تؿبڊ اك ڈٳ ڈ یك كؿ تتٴٿ اكچ ب٣ ؿكاؿ ځاچتیٿ ٶڄډل یٿچث ةلا ڃا یٿلا ا ت ڃاؿ ڈٳ بډكبث ڍٿآكبٳ ؿچؽ اك كؿ ڍبډڈ ل٣ ټتؾٿ ڈث تبجحا ڇڃب ك.ت ا ڂیا ٶڄډل ڈٳ ڂیلتپڊٿ یټزت ځآ اك كؿ ځاكڅؿ ١ب ؿ ى ٿ ډب پیؿچث ما ل٠ڄٿ ڍلجډك ما ڂیلتپڊٿ ڍبډڈ ٻإٿ تكٯ یټٿ بٿ كبڀ ڈث :ؿڅكیٿ ىكچڊڀر ٽب٠ڃ«ىٿلا ا ىبډڅلیڃ ظ ټ ٿ اك ىالث ١ب ؿ ما ٲی ؾ بی ٲی ڈ ج بی ىاڈټی څ ىالث ىیچٷكڅم څ ىلٷڈ ټ څ ټ ت لث ٢ثبڄٿ ىبډځب ڃا لٸیؿ.ڃاؿىڀڃ ٩ډ ىڅلیڃ ظ ټ ٿ كؿ ٽب٠ڃ ىٿلا ا ءبیعا تیڃب ڃا څ ىبډ مكا ىڃب ڃا څ ىبډځبٿكآ ىڊٻا ت ا

173 یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهى م جم )ی ل اعلاولظدم( 867 تډبزٿ ڈ ټٻاٺیج ى.ت ا ىتٯڅ ؿلٿ ڂٿإٿ څ ١بز بث ٩ډ ؿبڊر ڈ ټٻاٺیج ى ؿكاڅ ځایٿ ځبر ځؿاؿ كؿ ڂیا ځایٿ اك كبؾت ا.ڃاؿىٿ مكا ىلااڅ تؿبڊ كؿ ٽلا ا لث ڂیا ڈیبپ.ت ا ځآ تٯڅ ت ا ڈٳ یڊ ىاڇكبت ڈ یڀډ ځب ؽكؿ كؿ ځبڀ آ ىٷڃم څ ؼیكبت ځآ تټٿ.ؿچ ىٿ ځآ ى ٳ ڈٳ كؿ تٿؽ ځاڄٿكڅم څ ځاڄٿكم ٸڄرىٿ ٵلٿ یالث ٹاؿچٷ نیٸڃات عڅ څ ىٴیكبت ت ا ڈٳ ما ځآ یبث ؿنیلٸث ىالث څا ځؿلٿ څ ځؿبت ا كؿ ځآ ڇل ع ٱبڄٻچډ ىٯچ ڈڃ ؿكاؿ څ ڈڃ.ىكبؾت ا ڈث ڂیڀډ ٺیٻؿ ت ا ڈٳ لٷا كؿ لډ ىاڈ ڃ ما بیڃؿ ځبیٿ ىبډڅلیڃ ڇڄٿمك كا ډ څ الٸڃبٿكآ بث ىیبډڅلیڃ ڈٳ ىالث بڊیڃبپڀٳ څ ځاڄٿكم څ ځاڄٿكڅم څ ىالث ٹچپ ڄٸڄرىٿ ىاڇمكبجٿ ػك ډؿ ىمڅلیپ بث ىڃاډبزٿ ت ا ڈٳ تؿبڊ څ ځبر ځؿاؿ كؿ ڇاك اؽ اك ىالث ؿچؽ كبؾت ا.ڄڃاؿىٿ تبڃبیث كؿ پ الٿ ٱلت ٿ ځبیچز ڃاؿ ىبډڇبٸ ڃاؿ ىل ا تكا»1382/10/04 یر ابد خ تسع داوتعا ب :سف ٽلا ا«ڈث ىبډڅلیڃ ىٿب٠ڃ څ ڈث تټٿ بٿ تن٣ څ تكٯ.ؿاؿ ىڈیب ٽلا ا ١چج ٿ ؿچؽ اك لث ل ڂیا تټٿ یڃالت ٷ څ ڂٿا څ ځبٿا ى ی ع اك - ڈٳ دڅلؽ ما ىڈ ټ ىبڊتكٯ ٵكنث ىڃبڊر ت ا - ڈث تټٿ بٿ.ی ؾث مڅلٿا ىكبی ث ما ىبڊتټٿ بیڃؿ ځب ؿچؽ اك لی ا كؿ لجڄص تكٯ ىیبڊتكٯ ڄڄیثىٿ ڈٳ لث بیڃؿ بی ى ؾث ما ځآ ڄ ټ ٿ بی ڃڅكىٿ ڈٳ ټ ٿ.ڃچ ث تټٿ بٿ ڈث تٳلث ٽلا ا ؿامآ.ت ا ما ڂیا ىكبٳا څ ىڄڀتكٯ بٿتټٿ پصلپ ٽلا ا پډ ڈت ال الث څ اقٻ مڅلٿا بڊتټٿ ڈث ٽبڃ ىبډیڃبٿلڊٯ بڀ ڈث ځبزیډ.ڄیآىٿ ڂیا كبؾت ا ىٷكنث.ت ا ىڈڀډ تټٿ یبث ڂیا اك ع ڄڄٳ څ كؿ ىبڊڃبٿمب ىٿب٠ڃ ب چ ؾٿ نٳالٿ مچٿآ - یبث بث تٯؿ ؿكچٿ ڈرچت څ تیب٣ك كالٯ.ؿلیٸث ىڃالڄؾ كؿ ٢ڀر ځبیچز ڃاؿ څ ځلای غتٻا٥كب ڇبٸ ڃاؿ ٽچټ٣ ىٿب٠ڃ )1369/07/14 یلذو یگتسبو دارا :ر ضح ؿبغتا څ یٸت جڀډ تټٿ ځالیا ڇڅلا٣ لث ڈٴڃآ ڂیلتپڊٿ نٿك ڍمڅلیپ ةلا ڃا یٿلا ا څ

174 868 )ی ل اعلاولظدم(یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهى م جم كچج٣ نیٿآتی چٿ ما ڍبډځالغث ٤ث ما ةلا ڃا ڇؿچث ت ا ځبڄضڀډ نیڃ ل ڄ٣ ی ب ا ٮ غت بډځبٿكآ څ ٩اډا ةلا ڃا یٿلا ا.ت ا ل بؽڈث ڂیڀډ تیڀډا ت ا ڈٳ ځبڄڀ ؿ ةلا ڃا یٿلا ا ڇكاچڀډ ٹبجڃؿڈث ؿبزیا ٩لاتؽا څ ڈٯل ت ځبیٿ تټٿ ځبڀټ ٿ ځالیا.ڄت ډ تټٿ«ځالیا ىالث ىخڄؽ ځؿلٳ ىبډیڊت ڂڀ ؿ دبیتعا ڈث تڀث ىڀتا څ طلا ڍاڈت ډ.ؿكاڃ ىٻڀډ څ بڀ ىٸت جڀډ ٽؿلٿ ٶڄص څ بڀ ځؿم ڈث ځبڀ یك ىڊٻا څ ځبڀیا ىڄیؿ ڂیلتڀڊٿ طلا تټٿ ځالیا ت ا ڂیا ىعلا ت ا ڈٳ كؿ ٹچ ت یث څ ٹب ٤ث ما ىمڅلیپ ةلا ڃا بت مڅلٿا ىیاكبٳ ؿچؽ اك ځب ڃ ڇؿاؿ څ ٤ث ما ڂیا پډ ډاچؽ ځب ڃ.ؿاؿ تبڃبیث كؿ كایؿ ڂیلئام څ ٽلع ڂیكڅبزٿ لڊ ٿ ڍچ ك»84/1/1 مڅلٿا«ىكچڊڀر ىٿلا ا ظ ټ ٿ ڈث ىعلا ت ا ڈٳ ما طلا ىڀتا لتلابث څ لتڇڃل ث ت ا څ ځآ طلا ڇؿاكا څ ځبڀیا ٽؿلٿ څ كچ ع څ ىډالڀډ بڊڃآ بث تٻڅؿ ت ا ڈٳ طلا ٵكنث.ت بٿ ڈتجٻا ى٤ څ ٦یټجت ڄڄٳىٿ څ كٯځآ ل پ څك ڄت ډ ڈٳ ڄډاچؽىٿ ى تع ڈث ؿچؽ بٿ ڄڃاكڅبجث ڈٳ بٿ ظ ټ ٿ ڈث ڂیا طلا پیت یڃ څ ٽؿلٿ ما ٽلا ا څ ةلا ڃا!ڃاڈت ٷلث بٿا بٿ پیڃاؿىٿ ڈٳ ڂیا ٩لاؽ تٻب ٿ ٢ٯاڅ.ت ا تبڃبیث كؿ كایؿ ځاكانٷكبٳ ٽب٠ڃ»82/8/ دنمضوه عافد رد یونعم تردق صقن ما ڍبډیٷویڅ نیبڀتٿ ةلا ڃا یٿلا ا ځاچتیٿ ڈث ٤ث ڍچڄ٤ٿ څ یٿلا ا ت ڊڃ څ ڂیڄضڀډ ځؿچثپیڊ یٿبڀت كب ٯا څ تب ج ڈ٤ٿبر كؿ تیبڀع ما ةلا ڃا ڇكب ا.ؿلٳ ما ڇبٷیؿ ڍلجډك پ٠٤ٿ ٽب ٿ ةلا ڃا یٿلا ا یثلا ڃا ڍ٤ثٲت څ ڍكچغٿٲت څ ل غڄٿ ڈث ڍبډب ب ت ڍؿبٿ ت یڃ ڈٴټث یثلا ڃا ڄص ڍ٤ث ی مكا څ ڍچڄ٤ٿ ت ا ڈٳ ج٣بث ب چٴ ځ ڍبډؿا٤ت ا ڍؿبٿ څ ڍچڄ٤ٿ.ؿؿلٷیٿ كؿ ةلا ڃا یٿلا ا یٳأت ی ب ا لث ٺٿب٣ ڇی ٣ څ ځبڀیا څ تیچڄ٤ٿ كؿ ڇاك ت ٳ تی چٿ.ت ا ڈضڃآ كؿ ڂیا ةلا ڃا نئبع تیڀډا ت ا تالیی٨ت ڈت لٷٺٴ لث ٽچڊ ٿ تكٯ بڊڄت«ت ا بٴتا ڈث ڃڅاؽ څ ؿبڀت٣ا ڈث ي ڃ څ ؿب ت٣ا ڈث»ٽؿلٿ ٺٿب٣ تكٯ یټ ا.ت ا

175 869 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ڃٴتڈ ٿڊپ څ ا ب ی ایڂ ا ت ٳڈ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ٿټت لی ایلاځ یٲ ڃ ؽب څ ٿڊپ ؿك ٣ ل ڈ رڄٶ ڃلٽ ؿاكؿ څ یٲ ڃ ٣ بٽ ؿك ثلاثل ډل ڃچ ١ تڊی څ رڄٸی ای ب ٿیٳڄ. ثڈ ٣ جبكت ؿیٸل ؿك ٣ ل ڈ رڄٶ ڃلٽ یٴی ام ٿجبعج ٯبثٺ تبٿٺ ؿك ؿ ب ١ ت چیت ٿ ٤ ڄچیت څ ث یلت ؿیڄی ا ت. ام ل ٩ ؿیٸل ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ثب تڀبٽ بؽ ڈډبڍ ؽچؿ ڃڈ تڄڊب ؿك ٣ ل ڈ رڄٶ ڃلٽ ثټٴڈ ؿك تڀبٽ رڄٶډب څ تڊیډب ڃ ا ټی څ ٳټیڍ كا ای ب ٿیٳڄ. ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ څیوٷی ثلر تڈ ٿټت لی ایلاځ ا ت. پل څا ظ ا ت ؿك ٣ ل ڈ "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" ٣ ټیل ٧ پ اڃزبٽ تڀبٿی تال ډب رڊت ؿك اؽتیبك ٷل تڂ اثناكډبڍ المٽ )ٯكت ڃ ٠ بٿی اٯت بؿڍ یب ی څ ٣ ټڀی( ٿیثبی ت تچرڈ ا ب ی ثڈ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ څ ت چیت آځ ؿا ت. ثیڊی ا ت ثڅځ ثلؽچكؿاكڍ ام ایڂ اثناكډب ڃڀیتچاځ ؿك پلڅ ڈ ؿ ب ١ ثڈ ٿچ یت ٿ ټچة څ ٿچكؿڃ ٠ ل ؿ ت یب ت. ؿك ع ی ت ٯكتڊبڍ پچ بٻی ٧ لة ثڈ لؿٿاكڍ آٿلیٴب تال ؿاكڃ تڊیات اؽیل كا ؿك ٯبٻت ٯكت ډچ ڀڄ ؽچؿ پیبؿڇ ڃڀبیڄ ٻقا ؿك ٣ ل ڈ "ؿ ب ١ ډچ ڀڄ" آځ صینڍ ٳڈ تچاځ ثلتلڍ څ ٧ ټجڈ ثل ٳ بك كا ام آځ ٿټت ٧ یچك ایلاځ ٿیٳڄ ل ب اكت ب ٯكت ڃ ٠ بٿی اٯت بؿڍ ٯكت ك بڃڈاڍ ڃی ت ثټٴڈ ډڀڈ آٿبؿٷیډبڍ ٯبثٺ ت چك ؿك ٳڄبك څیوٷی "ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ" ا ت ٳڈ ٣ بٿٺ ا ټی پیلڅمڍ ٿی چؿ. كډجل لماڃڈ اڃ الة ٿی لٿبی:»اٻجتڈ اٯتاك یٲ ٿټت ثڈ ڃیلڅډبى ٿ ټظ ڃی ت. اٯتاك ٿټت یٲ ع ی ت صڄربڃجڈ ا ت ڃیلڅډبى ٿ ټظ آځ ؽ ٿ ٽ تغلٱ څ ڃ بڃڈى اٯتاك ٿټتڄ. اٿب یٲ ٿټت ام ٻغب ؿاڃ ثبی پی ل تڈ ثب ام ٻغب اؽال ام ٻغب ایڀبځ ام ٻغب ٣ نٽ څ اكاؿڇ تب ثتچاڃ اٯتاك ؽچؿ كا ع ٳڄ. ٿب تٴیڈ ٿىٳڄیپ ثل كڅى ٣ ڄب ل ٿ ٤ ڄچى اٯتاك. ا ټىتلیڂ ٣ ڄ ل اٯتاك ٿ ٤ ڄچى ایڀبځ ا ت ایڀبځ ثڈ ؽا تچٳٺ ثڈ ؽا ع ڂ ڂ ثڈ ؽا. ایڂ ا ت ٳڈ ؿٹ كا آٿبؿڇ ٿىٳڄ ثلاى څكڅؿ ؿك ٿیاڃڊبى ؿ چاك ایڂ ا ت ٳڈ ٷبٽډب كا ا تچاك ٿىٳڄ ثلاى پیڀچؿځ ربؿڇډبى ؾت ایڂ ا ت ٳڈ ٿ ٴالت كا ؿك ص پډب ٳچصٲ ٿىٳڄ ډ ٩ ډبى ثنكٵ كا ؿك اؽتیبك اڃ بځ ٿىٷقاكؿ څ ؿك ٿڃ ٠ ل اڅ څ ڃٸبڇ اڅ ٯلاك

176 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 871 ٿىؿډ ایڀبځ ثڈ ؽا. ثڅځ ایڂ ایڀبځ اڃ بځ یٲ ٯبٻت ٿبؿى ا ت. ؿٻڊب ام ٣ ٮ ثڈ ؽا څ ٣ ٮ ثڈ ٿ ٤ ڄچیت څ یټت ؿك آځصڄبځ ٿزڀچ ٣ ڈډبیی ٳڈ ایڀبځ ثڈ ؽا ڃاكڃ ڃڀىتپ اٯتاك ډپ ثڈ ٿ ٤ ڄبى ع ی ى ٳټڀڈ ثڈ ؿ ت ڃڀىآی.) ثیبڃبت ؿك ؿاڃ ٴڇ ٣ ټچٽ ؿكیبیى ڃچ ڊل بٹ 1388/7/4(»اٿلڅم ؿك ؿڃیب تزلثڈډبى ڃچثڈڃچ ع بیٮ ٣ زیجى كا ثلاى رڊبڃیبځ آ ٴبك ٿىٳڄ. اٿلڅم ؿڃیب ٿ بډڇ ٿىٳڄ ٳڈ اكت تب ؿڃاځ ٿ ټغى ٳڈ تچاڃ تڈ ثچؿ اكت ډبى ٿ بثڈ ؽچؿ كا ؿك ٳ چكډبى ٣ لثى ؿك ٿ بثٺ اث ڊت څ اٯتاك ؽچؿ څاؿاك ثڈ ت ټیپ ثٴڄ ؿك ٿ بثٺ ایڀبځ رچاڃبځ زب ١ څ ثب ڊبٿت»عنة اٻټ ڈ«ٿزجچك ٳڈ فٻت ٴ ت كا ثپقیلؿ څ ا ٣ تلا ٩ ٳڄ ٳڈ ؿك ٿ بثٺ ایڂ رچاڃبځ ٿإٿڂ ٤ ی څ ڃبتچاځ ا ت ایڂ ثڈ ٿ ٤ ڄى ثلتلى اٯتاك ٿ ٤ ڄچى ثل ٯكتډبى ٿبؿی ت. رچاڃبځ ٣ نین ٿب ؿك اكت ؿك پبڇ ؿك ث یذ ؿك ڃیلڅى اڃت ٠ بٿى څ ؿك ډل ثؾ ى ام ثؾ ڊبى ڃیلڅډبى ٿ ټظ لا لام رڀڊچكى ا الٿى- ثڈ ٣ ڄچاځ اڃ بځډبیی ٳڈ ؿك ٳڄبك آٿبؿٷیډبى كمٿى څ ؿك ٻجبى لثبم ا الٽ ام ایڀبځ څ ٿ ٤ ڄچیت ثلؽچكؿاكڃ- یٲ اٿتیبم ا تخڄبیی ؿك ٿیبځ ډڀڈى ڃیلڅډبى ٿ ټظ ؿك لا ل رڊبځ ؿاكا ډ تڄ ایڂ كا ٯك ثاڃی. )ثیبڃبت ٿلا پ تغټی څ ا ٣ بى لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٴڇى ا لى اٿبٽ ٣ ټى) ١ ( بٹ 88/7/28(»ؿ ڀڄبځ ٿب ؿك ظ تجټی ٨ بت رڊبڃى ډڀیڂ یٸبڃٸى ؿیڂ څ ؿڃیب ت ٿىٷچیڄ صلا ؿیڂ كا پی چا څ ٿڊڄى ؿڃیب ٿىؿاڃی. آځډب اع بى ؽ ل ٿىٳڄڄ صچځ ؿڃیبیى ٳڈ آځډب ٿىؽچاډڄ ؿڃیبى ټپ څ تزبڅم څ ؿڃیبى تڊى ام ٿ ٤ ڄچیت څ اؽال ا ت. ایڂ ڃ ٠ ڀى ا ت ٳڈ ا تٴجبك رڊبڃى ثلاى ث لیت اٿلڅم څ ؿیلڅم ډڀی ڈ ؿك ڃ ٠ ل ؿا تڈ ا ت. ڃ ٠ بٽ رڀڊچكى ا الٿى ایڂ ڃ ٠ پ ثب ٺ څ ایڂ ؿڅك ٧ ټ كا ٴ تڈ ا ت ڃڀچڃڈاى كا ڃ بځ ٿىؿډ ٳڈ ؿیڂ ٿىتچاڃ ؿك ؿڃیبى ٿلؿٽ ثڈ چك ٣ ڀټى ٿإحل ثب. )ثیبڃبت ؿك ٿلا پ بڃنؿډڀیڂ بٻٸلؿ اكتغبٹ اٿبٽ ؽڀیڄى)كڇ( بٹ 1384/3/14(

177 878 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( هجیتن گی زی ؿ ب ١ ډچ ڀڄ ا العی ا ت ٳڈ ؿك پی ت ٨ ییلات ؿك ٳبكثلؿ ڃچ ١ ٯكت ؿك رجڊڈ ؿ ڀڂ ٳڈ تغت ٣ ڄچاځ ٯكت ډچ ڀڄ ا ت تټ ی ٿیٷلؿؿ. ٯكت ډچ ڀڄ پی ام آڃٴڈ ٿڄج ٢ ری ٯكت ثب تټ ی ی ام ٯكت ؾت څ ڃلٽ څ ث چكت ٿچٯ ٤ یت ٿغچك ا ت څ ؿ ڀڂ ؿك ا ٣ ڀبٹ "ٯكت ډچ ڀڄ" ثب ا ت بؿڇ ام ؿڅ ٣ ڄ ل مٿبځ څ ٿٴبځ ا تلاتوڍډبڍ ٿت بڅت كا ؿك ؿ تچك ٳبك ؽچؿ ٯلاك ٿیؿډ. ام ل ٩ ؿیٸل رجڊڈ ثب ٺ ډڀچاكڇ ثب تٴیڈ ثل ٯكت ٿبؿڍ څ ث تلډبڍ ٿچكؿ ا بكڇ ؿك ٣ ل ڈ رڄٶ ؾت څ ڃلٽ تال ٿیڃڀبی تب ڃ ٠ بٽ ا الٿی كا ٴ ت ؿډ. ؿك چكتی ٳڈ رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ثب ثڊلڇٷیلڍ ام ت ٤ بٻیپ ؿیڄی ا الٽ )ٯلآځ څ ڄت( څ ؿك پلتچ تچرڊبت ؽب ڈ اٿبٽ مٿبځ) ٣ ذ( څ كډڄڀچؿډبڍ ثڄیبځٷقاك ی اڃ الة ا الٿی ایلاځ ع لت اٿبٽ )كڇ( څتغت لٿبڃډی ٿ ٠٤ پ ٳٺ ٯچا ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( څ ثب ا ت بؿڇ ام ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ تڀبٿی ڃ ډبڍ ؿ ڀڂ كا ڃبٳبٽ ٷقا تڈ ا ت. ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ڃڈ تڄڊب ثڈ ٣ ڄچاځ څیوٷی ؽب ؿك ثغج ٿ بثټڈ څ ؿ ب ١ ؿك تڊیډبڍ ؾت څ ڃلٽ ٳبكثلؿ ؿا تڈ ثټٴڈ ؿك تڀبٿی اث ٤ بؿ ؿ ب ٣ ی ی ٤ ڄی ؿك عچمڇ رڄٶ ڃ ٠ بٿی رڄٶ اٯت بؿڍ رڄٶ ڃلٽ څ یب رڄٶ ډچ ڀڄ ٿڊپتلیڂ ٣ بٿٺ پیلڅمڍ ا ت. ؿك ٣ ل ڈ ؿ ب ٣ ی ڃ لت اٻڊی څ اٿاؿډبڍ ٧ یجی ؿك پلتچ ٿ ٤ ڄچیت تغ ٮ ٿییبث. ثب ثلك ی څ ٿ بٻ ٤ ڈ ؿك ؾڄبځ ع لت اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ډڀچاكڇ ام "ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ" ث ٤ ڄچاځ ٯكت ا ټی څ ٿڊپ یبؿ ڇ ا ت. ثڈ ٣ جبكت ؿیٸل ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ل ب ؿك رڄٶ ڃلٽ ڃی ت ٳڈ ٣ بٿٺ ٿإحل ؿك پیلڅمڍ ا ت ثټٴڈ ؿك تڀبٿی اث ٤ بؿ ٯكت څ ؿ ب ١ ڃ ثلر تڈ څ ت ٤ ییڂ ٳڄڄڇاڍ كا ؿاكا ا ت. ثب تچرڈ ثڈ ٿ بٻت اكائڈ ڇ ؿك ایڂ پوڅډ ٣ ڀال ٿ لڅ ٿ بٻڈ ٿچكؿ تبیی ٯلاك ٷل تڈ څ ثیڂ ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ څ ؿ ب ١ ډچ ڀڄ كاث ڈ ٿ ٤ ڄب ؿاكڍ څرچؿ ؿاكؿ.

178 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 871 ؿك څاٯ ٢ ډل ٳزب ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ ا نای یبث پیلڅمڍ ؿك ؿ ب ١ ٯ ٤ یتل ؽچاډ ثچؿ. ع لت آیت اهلل اٻ ٠٤ ڀی اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ٿی لٿبی:»ؿك ایڂ ؿڃیبیى ٳڈ ڀب تٴبٻت ؿ ڀڄبځ څ ا ت ٤ ڀبكٷلاځ څ ټ ڈٷلاځ څ ت بؿٿڊب كا ؿك ظ ٣ بٻپ ٿىثیڄی ٿټتى ٿىؽچاډ ؿك ٿیبځ ایڂ اٿچاد چ بڃى تغت تأحیل ٯلاك ڃٸیلؿ بییڇ ڃ چؿ څ ث بیبڃ څ ٴ ت ثډ څ ایڂ اٿچاد كا ثؾچاثبڃ ایڂ ٿټت ثبی پچالؿیڂ څ ٿل چ ثب. ایڂ پچالؿیڂ ځ څ ٿل چ ځ رن ؿك بیڈى ٿ ٤ ڄچیت اٿٴبځپقیل ڃی ت ٳڀبایڄٴڈ ڀب ډپ ؿك رڄٶ ډل څٯت ٿ ٤ ڄچیتتبځ ثی تل ثچؿ پی ل تتبځ ثی تل ثچؿ ډلربیى ٳڈ ڃبٳبٿى ؿا تی اٷل ثلڅی تغټیٺ ٳڄی ؽچاډی ؿی ٳڈ ٿ ٤ ڄچیتډبیتبځ ٳ لى ؿا تڈ ا ت. اٻجتڈ ڀب كا ڃڀىٷچیپ آځ ٳ بڃى ٳڈ ؿك ایڂ ٿ ٤ بكٱ ٿ تلٱ ثچؿڃ عبال څ ٻچ ٷلڅډى ډپ آځ ٿ ٤ ڄچیتډب ؿك ډڀڈى اعچاٹ ثلای بځ ٿغ چ ثب اٿب ثڈډلعبٹ اكتجب ٿ ت یپ ؿاكؿ. ڀب ثبی ایڂ عبالت كا ڃٸڈ ؿاكی.«) ؾڄلاڃى ؿك ؿیاك ثب لٿبڃډبځ څ رڀ ٤ ى ام ا ٣ بى پبڇ پب اكاځ اڃ الة ا الٿى څ ٳڀیتڈى اڃ الة ا الٿى ٿ ئچالځ ؿ بتل ڃڀبیڄٷى څٻى یڈ ؿك پبڇ څ ؽبڃچاؿڇډبى ٿ ٠٤ پ ڊا ؿك بٻلڅم ٿیالؿ اٿبٽ ع یڂ )١( څ كڅم پب اك 1370/11/18( پیشنهاد و را ه کار: ی یڄب آٿبؿٷی ر ڀبڃی څكمٿی ثڈكڅم ك بڃی تزڊینات څ اؿڅات ڃ ٠ بٿی تال ؿك رڊت پی ل ت ٣ ټپ څ ڄبڅكڍ ؿك عچمڇ ڄ ٤ ت ؿ ب ٣ ی بمٿبڃډی یٸبڃی څ... ام اڅٻچیتډبڍ ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ ثچؿڇ ٳڈ ډڀچاكڇ ثب ؿ ڀڂ ڄب ی ثڈ ٿچٯ ٢ ام اٻناٿبت اكت بء تچاځ ؿ ب ٣ ی څ ا نای ٯكت ڃ ٠ بٽ رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ ٿیثب. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبیڄ:»حلڅتډبیى ٳڈ ؿك اؽتیبك ٯكتڊبى رڊبڃى ا ت څ بیٺ تجټی ٨ بتىاى ٳڈ آځډب ؿاكڃ څ الطډبى ٿكڃى ٳڈ ثڈ آځ ٿىثبٻڄ ٯكت بډلى ا ت ڃجبی ٷچٹ ؽچكؿ څ مك څ ثل ډب څ بډل ٳبكډب كا ٿالٱ ٯلاك ؿاؿ. اٷل ٯلاك ثچؿ ایڂډب ؿ ڀڂ كا ثڈ اٯتاك ع ی ى ؿك

179 873 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٿ بثٺ ٿب ثل بڃ ٿب ثبی عبال ؿك ؿڃیب څرچؿ ڃڀىؿا تیپ څ رڀڊچكى ا الٿى ثبی یٲ ا بڃڈ ٿىثچؿ ٿىثیڄی ٳڈ ایڂ چك ڃی ت. ٯكت څاٯ ٤ ى ٣ جبكت ا ت ام ٯكت ٿټتى ٳڈ اڅال آٷبڇ ثب پیلاٿچځ اڅ صڈ ٿىٷقكؿ حبڃیب ثڈ عٮ څ كاڇ ؽچؿ ایڀبځ ؿا تڈ ثب حبٻخب ت ڀیپ ثٸیلؿ ٳڈ ایڂ كاڇ كا اؿاٿڈ ؿډ. اٷل ٿټتى ایڂ ڈ ؽ چ یت كا ؿا ت ډیش ٯكتى ؿك ؿڃیب ام اڅ ٯچىتل ڃی ت.«)ؽ جڈډبى ڃڀبم رڀ ٤ ڈى تڊلاځ 1368( 04/ 23/»ثلاى یٲ ڃیلڅى ٿ ټظ ٿڊپتلیڂ ٿ ئټڈ ایڂ ا ت ٳڈ ام ٻغب ؿٹ څ ٣ نٽ څ ایڀبځ څ ډڀضڄیڂ ام ٻغب ر پ څ څرچؿ ؽبكرى ؿاكاى تجغل څ آٿبؿٷى كمٿى څ بمٿبڃى څ ر ڀبڃى ثب. ایڀبځ څ اڃٸینڇ څ كڅعیڈ ؿك ٳڄبك آٿچم بمٿبڃډى تلتیت ڃ ٠ پ څ اٿٴبڃبت ؿڅ ثبٹ ا ب ى ثلاى یٲ ڃیلڅى ٿ ټظ ا ت.«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك پل ڄٺ ڃیلڅى مٿیڄى پبڇ اڃ الة ا الٿى 1383«12/19/ ڃٴتڈ ٿڊپ څ ا ب ی ایڄ ت ٳڈ ؿ ڀڂ ڄب ی ام ٿغچكڍ تلیڂ ٿجبعج ؿك ٿچ چ ١ ؿ ٢ تڊیډب څ ؿ ب ١ ام یٲ ٿټت ثڈ ڀبك ٿی آی.صڈ ث ب اٿتڊبیی ٳڈ ؿك چٹ تبكیؼ ؿك احل ٧ ټت ام ؿ ڀڄبځ څ اځ آٷبډی څ ث یلت المٽ یب ی څ ارتڀب ٣ ی ؿك ڄبؽت تچ ئڈډبڍ ثیٸبڃٸبځ څاتؾبف ٿچا ٢ ثڈ ٿچٯ ٢ څ غیظ تچ ڃؾجٸبځ څ ؽچا آځ ربٿ ٤ ڈ ثڈ لڃچ تی ډالٳت ثبك ٿڄزل ٷلؿیڇاڃ. ٻقا ڀڂ تبٳی ثل ؿ ڀڂ ڄب ی څ آٿبؿٷیډبڍ المٽ ؿك تڊیډبڍ اؽیل ٿ تٴجلیڂ ثل پبیڈ ٯكت ډچ ڀڄ ٿیثبی ت ثل اكت بء ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ تٴیڈ ثی تلڍ ڃڀبئیپ. پل څا ظ ا ت ت چیت ثڄیڈ ٿ ٤ ڄچڍ څ ایڀبڃی اڃ بځډب څ اؽ ؽیٺ ٠٣ یپ ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ ٿڄچ ثڈ تال څ ٿزبډت ؿك ڈ عی ڈ ٿ ٤ ل تی ٣ ب ی څ ك تبكڍ ثڈ چك ډڀنٿبځ څ ٿتچامځ ا ت ؿك ٧ یل ایڂ چكت تٴبٿٺ ٿ ٤ ڄچڍ آڃڊب ثڈ چكت یٲ ث ٤ ڍ څ ڃبٯ ؽچاډثچؿ. ربٿ ٤ یت علٳت تٴبٿټی اٯت ب ٿی ٳڄ ٳڈ ډل لؿ ام ؽبڃچاؿڇ ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ ثب ٳڀٲ ؿ تٸبڇډبڍ لډڄٸی ڃ ٠ یل بمٿبځ ٣ یتی یب ی څ ؿ بتل ڃڀبیڄٷی څٻی یڈ ؿك ڈ عی ڈ ٿ ٤ ل تی ٣ ب ی څ ك تبكڍ ٳڈ ڈ ث ٤ څرچؿڍ اڃ بځ ا ت تال ڊبڍ ثیڅٯ ڈاڍ كا ؿك رڊت ت چیت اث ٤ بؿ ٿ ٤ ڄچڍ څ ایڀبڃی ؽچؿ اڃزبٽ ؿډ.

180 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 874 ثڄبثلایڂ علٳت یٲ ث ٤ ڍ څ یٴ چیڈ ډیضٸبڇ ڃڀیتچاڃ اڃ بځ كا ثڈ لٿڄنٹ ٿ چؿ ثل بڃ. ام ایڄلڅ كاډٴبكډبڍ ٿڄب ت ؿك رڊت ت چیت ٯكت ٿ ٤ ڄچڍ اعبؿ ڃیلڅډبڍ ٿ ټظ رڊت ٿجبكمڇ څ ؿ ب ١ ؿك ٿ بثٺ تڊیډبڍ ؿ ڀڂ ثڈ لط فیٺ اكائڈ ٿیٷلؿؿ. 1- افزایص دانص و ضناخت عقالنی یٴی ام كاډڊبڍ ت چیت ٿ ٤ ڄچیت څ ایڀبځ ا تچاكڍ ا تالٹډبڍ ٿڄ ی څ ٣ ټی ا ت. میلا ایڀبځ ثڈ ٣ ڄچاځ ٤ ٺ ڃ ي اڃ بځ ٿجتڄی ثل ٿ ٤ ل ت څ ڄبؽت ا ت. ا ٣ ڀبٹ اؽتیبكڍ اڃ بځ ثڈ څیوڇ ایڀبځ څٯتی عب ٺ ٿی چؿ ٳڈ ؿك صبكصچة اكاؿڇ ٯلاك ٷیلؿ څ اكاؿڇ اڃ بځ ؿك ؿكرڈ اڅٹ ٿجتڄی ثل ڄبؽت اڅ ت میلا اڃ بځ تب ت چكڍ ام صینڍ ڃا تڈ ثب څ ٿ ی ثچؿځ آځ كا ڃپقیلؿ ډیشٷبڇ ٣ الٯڀڄ څ ٿ تب اڃزبٽ آځ ڃؾچاډ څ ؿكڃتیزڈ اكاؿڇ اڍ ڃین ام اڅ بؿك ڃؾچاډ. څ ٳ ی ٳڈ ایڀبځ ؽچؿ كا ثل پبیڈ ڄبؽتی ا تچاك ٿت ڂ څ ٣ الڃی ام ؽا پیبٿجل) ( څ اٿبٿبځ) ١ ( ثڄب ڃڊبؿڇ ثب څ ثلایڂ ٿ ٤ ل ت ؽچؿ ډل كڅم ثیب نای ی یڄب ٿ ٤ ڄچیت اڅ ت چیت ؽچاډ. ٿ بٻ ٤ ڈ څ ت ٤ ڀٮ ؿك رڊت ڊپ ثی تل څ ٣ ڀیٮتل آیبت څ كڅایبت څ ت ٤ ٺ ؿك آٿچمڇډبڍ ؿیڂ ڃین ؿك ایڂ صبكصچة ٯلاك ٿیٷیلؿ. كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ٿی لٿبیڄ:»ډیبډچى ٯكتڀڄاځ څ ٯكتٿاكاځ ٿبڃڄ ٳ كڅى آة ؿك ٿ بثٺ رلیبځ ا یٺ څ تڀبٽڃ ڃى ع ی ت څ ٿ ٤ ڄچیت تبة ٿبڃځ څ رټچڇ ٳلؿځ ډڀی ٸى كا ڃاكؿ. ڀب څاث تڈ ثڈ آځ رلیبځ ا یٺ څ رچ ڄڇ څ ؿایڀى څ پیچ تڈ ډ تی ؽچؿتبځ كا ثڈؿك تى ث ڄب ی كاډتبځ كا ثڈؿك تى ث ڄب ی څ آځ كا ٯك ثاڃی.«)ثیبڃبت ؿك ٿلا پ تغټی څ ا ٣ بى لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٸبڇ ا لى اٿبٽ ٣ ټى )١( 10/02/ 1383( 2- مجاهدت عملی یل څ ټچٱ ٣ ڀټی څ ثڈ ت ٤ جیل كڅایت ڃجچڍ رڊبؿ ثب ڃ ي څ یب ډڀبځ تنٳیڈ ڃ ي ؿك ٯبٻت اڃزبٽ څ بی څ ٿڄب ٲ ؿیڄی ٿڊپتلیڂ ٣ بٿٺ تٴبٿٺ ٿ ٤ ڄچیت څ ایڀبځ ڀلؿڇ ٿی چؿ. تڀلیڂ څ ٣ ڀٺ ثڈ څ بی ؿیڄی څ لٳت ؿك رټ بت اؽال ا ت بؿڇ ام ا تبؿ بی تڈ څ...

181 875 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( جت ت چیت څ اكت بء ظ ٿ ٤ ڄچیت ٿی چؿ.»ایڀبڃتبځ كا ع څ ت چیت ٳڄی. ت ٤ ڊ څ ت ٤ ج ا الٿیتبځ كا كڅم ثڈ كڅم ثی تل ٳڄی. ایڂ ڀب كا پیلڅم ؽچاډ ٳلؿ. ایڂ ثلاى ڀب څ یټڈاى ؽچاډ ٳڈ ثل ؿ ڀڂ بیٮ ؽچاډی ثچؿ. اثناك پی ل تڈى ڀب ام ؿ ڀڄتبځ پی ل تڈتل ڃی ت اٿب ایڂ ایڀبځ ڀب ٿچرت ؽچاډ ٳڈ ثل پی ل تڈتلیڂ اثناكډب بیٮ ثیبیی. ) ؾڄلاڃى ؿك ٿلا پ اؽق لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٸبڇ ډچایى 1369( 08/28/ برخی از شاخص ای ه ن عبارت ذ از: 1/2- تچرڈ ؿائپ ثڈ ؽاڅڃ څ فٳل څ یبؿ اڅ 2/2- تچرڈ ثڈ ڃ ٤ ڀتډب څ اٻ ب ٩ ؽا ڃ جت ثڈ اڃ بځ 3/2- اڃزبٽ ڃیٴیډب څ ؿڅكڍ ام ثڍډب ایڂ كا ؿك ؽچؿتبځ ت چیت ٳڄی.«4/2- لٳت ؿك رټ بت څ ٤ بٻیت ډبڍ ٿقډجی څ لډڄٸی څ فٳل اډٺ ثیت) ١ ( 5/2- ت چیت ٣ نٽ څ اكاؿڇ ٿغٴپ څ تغ یٺ ٣ ټپ څ تڀلیڂډبڍ ٣ ڀټی ٿ تڀل 3- تقویت عواطف و احساسات ؿك ڃیتډب ا ٣ ڀبٹ څ ك تبك ٣ چا څ اع ب بت )ٿجتڄی ثل ڄبؽت ث ت آٿڇ( ثلاڍ ك بڍ اٻڊی ثب څ ثڈ ڃچ ٣ ی اع بى ٿی لٿبیڄ: تٴټی ؿا تڂ كا ایزبؿ ڃڀبی. كډجل لماڃڈ اڃ الة»اٷل ك تبك څ اع ب بت ٿب ایڂٷچڃڈ ثب څ ٿب ثتچاڃیپ ایڂ كا ثڈ ؽچؿٿبځ ت ڊیپ ٳڄیپ ٳڈ ك بى اٻڊى ام ډڀڈى ك بډب څ ام ډڀڈى اڃٸینڇډب ثبالتل ا ت اٳخل ٿ ٴالت عٺ ؽچاډ ؽیټى ام اؽتال بت عٺ ؽچاډ ؽیټى ام ت ٤ بك ڊب څ ٳ ڀٴ ڊب تڀبٽ ؽچاډ ؽیټى ام ٣ جبتى ٳڈ اڃ بځ ؽیبٹ ٿىٳڄ څكڅؿ ؿك آځډب ٿ ٴٺ ا ت آ بځ ؽچاډ. ایڂ اڃ الة ډپ ایڂ چكى پیلڅم ی ٤ ڄى ؿك ثلډڈاى ام مٿبځ ثڈ ثلٳت ع چك اٿبٽ ثنكٷچاك څ كڅعبڃیت څ ؿیڂ ؿك ٿیبځ ٿلؿٽ كڅط ؿیڄى ثل ایڂ ٿټت څ ثل ایڂ ٳ چك آځصڄبځ ټ ڈ څ

182 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 876 ٧ ټجڈاى پیا ٳلؿ ٳڈ ث یبكى ام ٿچاڃ ٢ ؿك ٿ بثٺ ٿلؿٽ ٿغچ ډیش ٣ بٿٺ ؿیٸلى ډپ ٿڀٴڂ ڃجچؿ ثتچاڃ صڄیڂ ٳبك ثنكٷى اڃزبٽ ؿډ.«)ثیبڃبت ؿك ؿیاك ثب ڃڀبیڄٷبځ څ ٳبكٳڄبځ ٿزټي چكاى ا الٿى 10 / 1378( 03/

183 877 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( منا ب ع ومأخذ کتب: یلڅمآثبؿڍ یع ڂ 1391 ثلؿا تی ام اڃی ڈ ؿ ب ٣ ی ع لت ؿك عبٳڀیت رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ تڊلاځ ڃ ل ؿاڃ ٸبڇ ٣ بٻی ؿ ب ١ ٿټی ی اال الٽ ڃڊذ اٻجال ٧ ڈ اٿبٽ ؽبٿڄڈاڍ)ٿ ټڈاٻ ٤ بٻی( 3. ٣ بٻپ ٣ جاٻلعڀڂ 1385 ثڄیبؿډبڍ ٣ ټپ یب ت صبح پبڃنؿډپ تڊلاځ ڃ ل ڃی ا تؾبكڍ ا ٨ ل څ ډڀٴبكاځ) 1387 (»ٯكت ڃلٽ څ لٿبیڈ ارتڀب ٣ ی ث یذ( تڊلاځ ؿاڃ ٸبڇ اٿبٽ بؿ ) ١ ( )ٿ بٻ ٤ ڈ ٿچكؿڍ ام ٧ ڄڍ ٣ ټیل ب 1384 یب ت ؽبكری رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ تڊلاځ: ڃ ل ٯچٿي ٷټ ڂ پوڅڇ ڃ ٠ بٽ ٿغڀك ب رڀڊچكڍ ا الٿی ایلاځ څ ٯكت ڃلٽ تڊلاځ: ٿ ٤ بڅڃت پوڅډ ی ؿاڃ ٸبڇ آماؿ ا الٿی څ ٿلٳن تغ ی بت ا تلاتویٲ ٿزڀ ٢ ت ؾی ٿ ټغت ریڀن ؿڅئلتی كاثلت بٻتنٷلا ٩ )1383( ٿتلرپ: ٣ ټیل ب یت تڊلاځ ڃ ل ٯچٿي ټیڀبڃی پچك ٻٲ ب ڀڈ )1389( ٯكت ڃلٽ ؿك ا تلاتوڍ ؽبڅكٿیبڃڈاڍ آٿلیٴب تڊلاځ اڃت بكات ٿ بٻ ٤ بت كاډجلؿڍ څا ٠٣ ی ٿغڀچؿ څ ا بڃڈ اعڍ 1389 ؿیپټڀب ی ٣ ڀچٿی څ یب ت ؽبكری تڊلاځ ٿلٳن تغ ی بت ا تلاتویٲ ثڊناؿڍ عڀی 1352 ا چٹكڅاث ثیڂاٻڀټٺ څ یب ت ؽبكری تڊلاځ: اڃت بكات ٳتبث لڅ ی ؿډؾا مقاالت: 11. ٿت ی اثلاډیپ پبهځ ٿوٷبځ تبث تبځ 1391 "ارال یڈ یٴبٷچ تغچٹ كاډجلؿ اٿڄیتی ڃبتچ ؿك بٹډبڍ " ټڄبٿڈ كاډجلؿ ؿ ب ٣ ی بٹ ؿډپ ڀبكڇ 38

184 ٹ ب مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( څعیڍ ٿچ یاٻل ب مٿ تبځ لاتٴڄچٻچهڍ 86 څ تغچٹ ٿ ڊچٽ ٯكت ؿك كڅاث ثیڂ اٻڀټٺ تڊلاځ ټڄبٿڈ ٿ بٻ ٤ بت كاډجلؿڍ بٹ ؿډپ ڀبكڇ صڊبكٽ ڀبكڇ ٿ ټ ٺ ا ب ٣ ت رچاؿ څ ٿ ٤ چؿ ك بیی 1390»ڃ ٠ لیڈ كئبٻی پ څ لڅكت ثبمڃٸلڍ ؿك ٿ بډیپ تڊلاځ ټڄبٿڈ كڅاث ؽبكری بٹ چٽ 14. ثیبڃبت ٿ بٽ ٿ ٠٤ پ كډجلڍ )ٿ ټڈ اٻ ٤ بٻی( ؿك ؿیاك ثب ؿاڃ زچیبځ ؿاڃ ٸبڇ ڊی ثڊ تى 1382/2/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك څمیل ٣ ټچٽ څ ا تبؿاځ ؿاڃ ٸبڇ تڊلاځ 1388/11/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٿبڃډبځ څ ٳبكٳڄبځ ڃیلڅى ډچایى اكت بٹ / / ثیبڃبت ؿك ارتڀب ١ ٳبكٷلاځ ٳبكؽبڃزبت تچٻیى ؿاكڅپؾ 1391/2/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك ڃؾجٸبځ رچاځ 1389/07/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك ؿاڃ ٸبډیبځ 1382/6/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك ا ٣ بڍ ٿزټي ؽجلٷبځ كډجلڍ 1388/7/2 21. ثیبڃبت ؿك ؿیاك ؽبڃچاؿڇډبى ڊا څ ربڃجبماځ ٯپ بٹ 1389/8/ ثیبڃبتؿك ٿلا پ ؿاڃ آٿچؽتٸى ؿاڃ زچیبځ ؿاڃ ٸبډڊبى ا لى اكت رڀڊچكى ا الٿى ایلاځ بٹ 1384/7/6 23. ثیبڃبت ؿك ؿیاك ا ٣ بڍ ٿزټي ؽجلٷبځ كډجلڍ بٹ 1388/7/2 24. ثیبڃبت كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ا الٿى ؿك ٿلا پ ٿ تلٱ ڃیلڅډبى ٿ ټظ ؿك پبیٸبڇ ډچایى ڊی ڃچهڇ ډڀاځ بٹ 1383/4/ ثیبڃبت كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ا الٿى ؿك ٿلا پ ڃ ٠ بٿى ٿ تلٱ یٸبڃڊبى ڃیلڅډبى ٿ ټظ ا تبځ بكى بٹ 1387/2/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٿبڃڇ څ پل ڄٺ ڃیلڅىډچاییاكت رڀڊچكى ا الٿىایلاځ 1388/11/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك ا تبؿاځ څ ؿاڃ زچیبځ ٯنڅیڂ بٹ 1382/9/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك ٿلؿٽ ثچ ڊل ؿك كڅم ٿیالؿ اٿبٽ ٣ ټى )١( 1389/4/5

185 879 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 29. ثیبڃبت ؿك ؿیاك لٳتٳڄڄٷبځؿك ډڀبی ثیڂاٻڀټټى ك بڃڈډبى رڊبځ ا الٽ ؿك عڀبیت ام اڃت ب ڈ ټ یڂ 1380/11/ ثیبڃبت كډجل ٿ ٠٤ پ اڃ الة ا الٿى ؿك ؿیاك ٿ ئچالځ څماكت اٿچك ؽبكرڈ څ كؤ بى ڃڀبیڄٷىډبى رڀڊچكى ا الٿى ایلاځ ؿك ؽبكد ام ٳ چك 1383/5/ ثیبڃبت ؿك تبكیؼ 1390/1/1 32. ثیبڃبت ؿك ؿیاك الة ؽبكرى عچمڇى ٣ ټڀیڈى ٯپ 1389/8/3 33. ثیبڃبت ؿك ؽ جڈډبى ڃڀبم رڀ ٤ ڈڍ تڊلاځ 1380/2/ ثیبڃبت پي ام ثبمؿی ام اثتٴبكات څ ؿ تبڅكؿډبى ڃ ٠ بٿى ڃیلڅى ډچایى پبڇ 1382/4/ ثیبڃبت ؿك كڅم پب اك بٹ 1387/7/ ثیبڃبت ؿك ٿلا پ ثی ٤ ت كڅعبڃیچځ ٿ ئچالځ څ اٯ بك ٿؾتټ ٿلؿٽ آفكثبیزبځ 1368/3/ ثیبڃبتٿلا پ تغټی څ ا ٣ بى لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٴڇى ا لى اٿبٽ ٣ ټى) ١ ( بٹ 1378/8/ ثیبڃبت ؿك ؿاڃ ٸبڇ ا لى اٿبٽ ٣ ټى ) ٣ ټیڈاٻ الٽ ( بٹ 1390/8/ ثیبڃبت ؿك پي ام ثبمؿی ام ؿ تبڅكؿډبى ڃ ٠ بٿى ڃیلڅى ډچایى پبڇ 1382/4/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك ٿ ئچالځ ڃ ٠ بٽ څ لاڍ ٳ چكډبڍ ا الٿی ثب كډجل اڃ الة 1392/5/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك اٯ بك ٿؾتټ ٿلؿٽ 1384/3/ ثیبڃبت ؿك ٿلا پ ٿ تلٱ ؿاڃ زچیبځ ؿاڃ ٸبڇډبى ا لى اكت 1382/10/4 43. ثیبڃبت ؿك رڀ ٢ ؿاڃ زچیبځ څ بك ٥ اٻتغ یالځ ؿاڃ ٸبڇ ٣ ټچٽ ڃ ٠ بٿى 1369/7/ ثیبڃبت ؿك ؿیاك مائلیڂ څ ٿزبڅكیڂ علٽ ٿ ڊل ك چڍ 1384/1/1 45. ثیبڃبت ؿك ؿیاك ٳبكٷناكاځ ڃ ٠ بٽ 1382/8/ ثیبڃبت ؿك ؿاڃ ٴڇ ٣ ټچٽ ؿكیبیى ڃچ ڊل بٹ 1388/7/4 47. ثیبڃبت ٿلا پ تغټی څ ا ٣ بى لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٴڇى ا لىاٿبٽ ٣ ټى) ١ ( بٹ 1388/7/ ثیبڃبت ؿك ٿلا پ بڃنؿډڀیڂ بٻٸلؿ اكتغبٹ اٿبٽ ؽڀیڄى)كڇ( بٹ 1384/3/ ثیبڃبت ؿك ٿلا پ تغټی څ ا ٣ بى لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٸبڇ ا لى اٿبٽ ٣ ټى) ١ ( 1383/10/2 50. ثیبڃبت ؿك ٿلا پ اؽق لؿڅ ى ؿك ؿاڃ ٸبڇ ډچایى / 28/

186 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ثیبڃبت ؿك ؿیاك ثب ڃڀبیڄٷبځ څ ٳبكٳڄبځ ٿزټي چكاى ا الٿى 10 / / 52. Nossel Suzanne Smart Power, Foreign Affairs, Foreign Affairs Foreign Affairs, March /April 53. Wilson, Ernest, j Hard Power, Soft Power, Smart Power, The Annals of the American Academy of Political and Social Science/ March.

187 )هذظل العالی( دفاع شو ذ فر گی از دیذگا اهام خاه ای 1 علی قادری 2 اعظم اسکندری چکیده دس ای مب تالؽ ؿذ اػت ض ف ػبصی "دفبع ؿ ذ فش ی" ث تجیی تشیح ؤ ف بی ای تؼشیف پشداخت ؿ د. دس اثتذا تالؽ ؿذ اػت تب تؼشیفی خب غ اص دفبع ؿ ذ فش ی اسائ ؿ د ػپغ ؤ ف بی ای دفبع ؿ ذ اص دیذ ب مب ػظ بی الیت سد ثشسػی لشاس یشد. وب ج ب ؤ ف بیی چ ؿ ذی ؿ بخت ؼجت ث حیظ ا ذاف دؿ ؼیشیبثی ثش ب سیضی ذػی فش ی اػبع ث د فش یتثخی فت ب ػبصی ث ػ ا تشی ؤ ف بی دفبع ؿ ذ فش ی تح ی ؿذ اػت. دس ای مب ػؼی ؿذ اص ظشیبت خ صف بی اػتفبد شدد. کلیذ ياش ا; دفبع ؿ ذ فش ی حضشت ا ب خب ای فش 1- دا د ی دوتشای ػیبػت زاسی فش ی پظ ىذ غب ؼبت فش ی اخت بػی 2- وبسؿ بع اسؿذ ػ ػیبػی

188 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 293 مقدهم او پغ اص زؿت ثیؾ اص د د اص س جشی حضشت ا ب خب ای ) ذظ ا ؼب ی( صػب ت مب ػظ بی الیت ض ؿ بخت اثؼبد خت ف تفىش ا ذی س جش حىی فشصا ا مالة اػال ی ث ظ س تئ سیپشداصی ذ ػبصی ا ذی بی ایب ضش سی ث ظش یسػذ. زا پشداخت ث اثؼبد خت ف ا ذی بی ایب یبص ذ ذال تحمیك پظ ؾ اػت. یىی اص جبحث ثؼیبس و ج بی تزوشات تبویذات ت خ بت ؼظ لشاس شفت اػت ح ص فش اػت و اص ظش ایب ج بی ت ب ی تؼب الت یه اخت بع اػت. دس ای ثی تبو و تش ث پشداخت ؿذ اػت. ف ػبصی دس ح ص فش ی دس ای مب تالؽ داسی ض ف ػبصی»دفبع ؿ ذ فش ی«اثؼبد خت ف ای ف سا دس ثیب بت ؼظ ؿ بػبیی د ث ظ س اسائ ث ذیشا ػیبػت زاسا فش ی ث ػ ا یه ذ اسائ ؿ د. تع ریف مفا هی م پغ اص خؼتد دس ادثیبت شث ط ث خ ش ث ظش یسػذ ف "دفبع ؿ ذ فش ی" داسای ؼبد التی ث بثشای داسای تؼشیف خق اضحی یؼت. ث بثشای ثشای ای و ثت ا ی چبسچ ة خق اضح اص ای ف پشداخت خب ای) ذظ ا ؼب ی( تئ سیه ثشای ای ف تؼشیف و ی یبص ذ تؼشیف ػپغ ؤ ف بی آ سا دس ا ذی بی ا ب ث دػت آ سی. زا ثشای اسائ تؼشیفی و ثت ا ذ ت ب ی خ ا ت ف سا دس ثش یشد یبص ذ آؿ بیی ثب فب ی بث دس ای ح ص ؼتی. یىی اص ای تؼبسیف پذاف ذ غیشػب اػت ث ع س و ی یت ا پذاف ذ غیشػب سا " د ػ الذا بت غیش ؼ حب ب یذ و خت وب ؾ آػیتپزیشی صیشػبخت بی حیبتی حؼبع یه و س بؿی اص ح خبسخی یؿ د". )اثشا ی ی ىبسا 5:1387 ( چ ی

189 294 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( پذاف ذ غیش ػب " د ػ الذا بت غیش ؼ حب و خت افضایؾ ثبصداس ذ ی وب ؾ آػیتپزیشی تذا فؼب یت بی غیشضش سی استمبء پبیذاسی ی تؼ ی ذیشیت ثحشا دس مبث ت ذیذات الذا بت دؿ یؿ د" تؼشیف ؿذ اػت. ) ح ذی 24:1391 ( دس الغ ذف اػبػی ج بیی پذاف ذ غیش ػب آ بد ی دس ثشاثش ثحشا اػت. پغ اص تؼشیف پذاف ذ غیشػب و یت ا آ سا ث ح ص بی خت ف ػیبػی اخت بػی فش ی التلبدی... تؼشی داد ثبیذ ث تؼشیف خ ؿ ذ ثپشداصی. لذست ؿ ذ ث ع س سػ ی ػ ی ت ػظ پش فؼ س خ صف بی تؼشیف تشیح تفؼیش ؿذ اص ظش خ صف بی لذست ؿ ذ ػجبست اػت اص»ت ا بیی تشویت لذست ش لذست ػخت«. )آؿ ب 26( 1388: دس الغ ؿ ذ ث د ای لذست دس ذیشیت آ ب ب ذیشیت بثغ لذست اػت. ا شچ خ صف بی ؿ ذی لذست سا دس ت ا بیی دسن حیظ دس حب تغییش ػش بی زاسی دس س ذ بی خ د دس آ تؼشیف یو ذ اس ؼت خی ی ؼ ػال ثش ای ى لذست ؿ ذ سا ظشفیت یه ثبصی ش دس تشویت لذست ػخت ش یدا ذ مؤلف ای دیگری را ویس برای قذرت شمىذ در وظر میگیرد ک عبارتىذ از; اعالع اص خل كیبت بعك خ ا غ ذف خ دؿ بػی دسن ا ذاف ظشفیت بی خ د چ ی ص ب وبسثشد اثضاس بی سد اػتفبد تشػی ؼیش ثشای سػیذ ث ضغ غ ة ػشػت او ؾ ث س یذاد ب ػىغ ا ؼ دس لجب چب ؾ ب ا ؼغبفپزیشی ت بػت ثب تح ؿشایظ ثیش ی ت بػت تشویت بػت ا ذاف ػش بی بی لذست ) ی ؼ 81:1390 ( ثب ت خ ث تؼبسیف خ د دس ساثغ ثب لذست ؿ ذ ث ع سو ی یت ا خ ؿ ذ سا اػتفبد اص بثغ ش افضاسی ػختافضاسی ت ع ت بػت ثب ؿشایظ دس لب ت

190 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبت اندیشواهی داف ع ی امام 295 تشویجی چ ذ خ ی پیچیذ و ا ی تذا ثبصی فبس تلبػذ ت ذیذ ا ی الذا بت غیش تشلج سا دسیهفضبی ت خی لشاس ید ذ) ةػبیت پبیذاسی ی 15 شداد 1391 ( ث ظ س اسائ تؼشیف دلیك خب ج اص دفبع ؿ ذ فش ی ثب اػتفبد اص تؼبسیف خ د دس ساثغ ثب ؤ ف بی لذست ؿ ذ خ ؿ ذ اثتذا ثبیذ خ ؿ ذ فش ی سا تؼشیف وشد تب ثت ا ث تؼشیف خب غ وب دفبع ؿ ذ فش ی پشداخت. ث ع سو ی ثب اػتفبد اص تؼبسیف خ د دس پذاف ذ غیش ػب خ ؿ ذ یت ا خ ؿ ذ فش ی سا ای تؼشیف وشد: "اػتفبد تشویجی اص ت ب ی ضاس ب )ػخت افضاسی ش افضاسی( دس خ ت تبثیش زاسی ثش فش ػ ی خب ؼ ذف ث ظ س تغییش جب ی فىشی اػتمبدی دس تید ایدبد ص ی ؼبػذ خ ت حبو وشد فش بخ " در ایه جىگ شی ایی م رد استفاد قرار میگیرد ک عبارتىذ از; ایدبد خزاثیت دس ح ص بی خت ف اص عشیك اػتفبد اص تى طی تج یغبت ایدبد ت ع تىثیش خب ج شایی اػتفبد اص خغ ط ؼ فش ی اػتفبد اص ىب یؼ بی ثحشا فش ی ) ب ( خ ت اسائ تؼشیف دلیك ف ف ؼتی. ث ای»دفبع ؿ ذ فش ی«یبص ذ ثبصؿىبفی ای ظ س ػ و یذ اط دفبع ؿ ذی فش ثبیذ ث ك ست خذا ب تؼشیف شدد. ث ای ظ س خ ت تؼشیف ش یه اص ػ و ث تشی شخغ تؼشیف ای و بت فش بیبت ثیب بت حىی ب س جش فشصا ا مالة اػت. ػ ب دفبع ی دس ثشاثش خ جبسص تؼشیف یؿ د. دس ای ساثغ ثبیذ ث د غ ت ا ذی بی ؼظ اؿبس وشد ا ال ایب ػشك فش سا ػشك جبسص ص سآص بیی یدا ذ )ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1376/11/4( ثب یب دفبع اص

191 296 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( دیذ ب ایب ا فؼب یؼت ث ى ث ؼ بی ؿیبسی خ آ بد ی وب اػت )ثیب بت دس دیذاس دا ؾآ صا دا د یب ثبیذ ثیب وشد 1391/8/10(. دس ساثغ ثب ثخؾ ا تؼشیف دفبع و ایب فش سا ػشك جبسص یدا ذ. ػشك فش ػشك ؼبسض فش بػت فش بی ب دسكذد ؼت ذ و خ د سا ثش فش بی دی ش حبو و ذ دس ای كف آسایی اص عشق خت ف سا بی ش ذا اػتفبد یؿ د»فش ػشك جبسص اػت فش خبی خ اػت فش بی ب ثب یىذی ش دس حب مبث ا ذ... فش بی خت ف دس مبث كفآسایی یو ذ ای كفآسایی ى اػت و دس اسدی عجیؼت فش ب ثبؿذ«)ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1376/11/4(. پغ اص ظش ایب فش دس دس خ د سلبثت جبسص سا فت اػت. ا ش چ فش بی ب دس خ ب و ی دس حب تؼب ثب یىذی ش ؼت ذ ا ب ب یت عجیؼت فش ػشك جبسص ص سآص بیی اػت. ث بثشای اعالق دفبع اص ای ظش دس ثشاثش خ جبسص ث ظش دسػت یسػذ. دس ساثغ ثب ثخؾ د ثبیذ ثیب وشد ث یچ خ دس ا ذی س جش حىی ا مالة اػال ی دفبع ث ؼ بی ا فؼب ؼت یؼت:»صؿتتشی وبس ا فؼب اػت.خؼبستثبستشی وبس ا فؼب اػت فش بخ جبیذ ب سا فؼ و ذ. حذاوثش ای اػت و ث یی خی ی خ ة ب دس مبث ای یت ا ی یه حشوتی ا دب ثذ ی ا ب فؼ یؿ ی. فؼ ؿذ پزیشفت ت بخ دؿ خغبیی اػت و ثبیؼتی اص آ پش یض وشد«)ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1392/9/19( ثب ت خ ث غب ت ف ق یت ا دفبع اص دیذ ب س جش حىی ا مالة "آ بد ی وب ث ظ س اتخبر الذا بػت دس ثشاثش دؿ تؼشیف وشد. آ بد ی دس ثخؾ بی آتی ث ع س ش ح تشیح خ ا ذ ؿذ". اػال ی سا: ای اؿشاف ؿ ذی اص دیذ ب مب ؼظ س جشی سا ثبیذ ای تؼشیف وشد: "ؿ بخت آ ب ی اؿشاف ث حیظ تمبث چب ؾ بی خ د دس آ چ ی ؿ بخت آ ب ی

192 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 297 وب ؼجت ث عشح ب ا ذاف الذا بت فش بخ اػت" ای آ ب ی ؿ بخت ثبػث دس دػت شفت اثتىبس ػ دس ص ب بػت ثش ػ ی فش بخ یؿ د. تع ریف فرهنگ اس دیدگاه امام خامنوای : اػبػب تؼشیف ا ب خب ای اص فش یه تؼشیف ػب اػت. اص ظش ایب فش د ػ ای اص ثب س ب اػتمبدات ثشداؿت ب خ میبت اػت.»فش ػجبست اػت اص آ دسن ثشداؿت ف اػتمبد ثب س ا ؼب ب س حیبت خ میبت آ ب دس ص ذ ی. )ثیب بت دس دیذاس اػضبء خجش ب س جشی 1389/6/25 ( اص ظش ایب ؼ بی ػب فش ت ب ح ص بی اخت بع سا دس ثش ی یشد.» شاد ب فش ث ؼ بی ػب آ اػت. فش ؿب ادثیبت ش ػ ػبدات اخالق خب ؼ ػ خ د خب ؼ ؿب خل ت بی ی اػت«)ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1375/9/20( دس الغ دس تؼشیف ؼظ ش آ چ ث ح ص ر یت ثشداؿت دسن ف ا ؼب شث ط یؿ د ثش سفتبس ا ؼب ب تأثیش زاس یثبؿذ یت ا ذ ؿى د ذ فش ثبؿذ. دس الغ ذف اك ی فش تأثیش زاسی ثش ح ص سفتبس افشاد اػت.» شاد ب اص فش ب ر یت ب اػت ش خب و تؼجیش فش سا ث وبس یثش شاد آ ؼ بی ػب فش اػت. یؼ ی آ ر یت بی حبو ثش خ د ا ؼب و سفتبس بی ا سا ث ػ تی ذایت یو ذ تؼشیغ یب و ذ یو ذ. ای حذال ی ی اص ػ ا تؼیی و ذ پیؾثش ذ خ تد ذ سفتبس بػت. )ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی /1378/9( 23»دس الغ اػبع سی «فش ػجبست اػت اص ػمیذ ثشداؿت ت می ش ا ؼب اص الؼیبت حمبیك ػب یض خ میبت فشدی خ میبت اخت بػی ی«دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1379/9/19 ( )ثیب بت دس

193 298 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ثخؾ ػ ذ فش ب ػمبیذ اخاللیبت یه فشد یه خب ؼ اػت. سفتبس بی خب ؼ و خض فش ػ ی فش یه ت اػت ثشخبػت اص ب ػمبیذ اػت. ػض اساد غش س ی احؼبع ت ا بیی احؼبع لذست دس الذا ػ ػبص ذ ی ا ضجبط بط ىبسی بسوت خض فش اػت. ) ب ( ثب ت خ ث غب ت ف ق یت ا یه تؼشیف خق اص دفبع ؿ ذ فش ی اسائ داد ث ای تشتیت دفبع ؿ ذ فش ی ػجبست اػت اص»آمادگی کامل ي شىاخت ي آگا ی اشراف م جاوب ب را برد ا ريش ا ي تاکتیک ای فر ىگی دشمه برای ب دست گرفته ابتکار عمل ج ت س لت در تجسی ي تحلیل فرماوذ ان ي مذیران ب مىظ ر اتخار تذابیر الزم ج ت کا ش آسیب ا در برابر ت ذیذات ب مباوی فکری ي اعتقادی جامع «. مؤلفواهی دافع هو شم ند ف ر ه نگ ی : پغ اص غب ؼ دلیك فش بیبت مب ؼظ س جشی ث ظش یسػذ ث ظ س خ یشی اص تتت ایدبد یه چبسچ ة خق یبص ذ تشػی ؤ ف بی دفبع ؿ ذ فش ی ؼتی. ث ع س و ی ؤ ف بی دفبع ؿ ذ فش ی ػجبستؼت اص: 1- شو ذی ش اخت کاهل سبت ب هحیط درگیری ا ذاف دشوي اص دیذ ب ایب آ ب ی ث ص ب داؿت آ ب ی ؼجت ث خ ب حیظ پیشا ی خشیب بت ب خ ب ی ا ذاف دؿ ثبػث خ ا ذ ؿذ و دس ع اخ ثب دؿ دچبس اؿتجب دس لضب ت ی. اص ظش ایب لذست تح ی ػب و ؿذ خغب اؿتجب اػت. )ثیب بت دس دیذاس خ ؼی اص اػبتیذ دا ب ب 1390/6/2(

194 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبت اندیشواهی داف ع ی امام 299 دس الغ ف دلیك م دؿ ؿ بخت كح ػشك سلبثت دس یشی ثبػث خ یشی اص غف ت خ ا ذ ؿذ. دس ای ساثغ ثبیذ اؿشاف آ ب ی وب ؼجت ث الؼیت ب پیذا وشد ف دسػتی پیذا و ی» ؿ بخت ا ضبع اػت ثلیشت یخ ا ذ احؼبع تى یفوشد اػت. س ح تؼ ذ ای ب ی خ ا ذ و ا ؼب احؼبع تى یف بیذ. ش خبییو ب ت ا ؼتی دسػت ثف ی دسػت تخیق د ی. یؼ ی ب ثلیشت ث د جب آ احؼبع تى یف وشدی احؼبع تؼ ذ ؼئ یت وشدی اسد یذا ؿذی غ ج ثب ب ث د اػت«)ثیب بت دس دیذاس شد ل 1391/10/19(. یىی اص ا ذاف سد ظش ایب دس ای ساثغ ؿ بخت د ػت دؿ كح اػت و ای ا ش ثبػث خ ا ذ ؿذ و ب ثت ا ی ثب حى ت دسایت حشوت و ی. )ثیب بت دس دیذاس پ دب ضاس فش ب ذ ثؼیح ػشاػش و س )1392/8/29 2- هسیریابی ثیؿه ؿ بخت ا ضبع اح ا تأ دس عشح ب س ؽ بی دؿ ؿ بخت مبط ضؼف خ د مبط ضؼف حشیف خ ا ذ ت ا ؼت تل یش س ؿ اضح جت ی ثش الؼیت سا فشا س ی ب لشاس د ذ. ای ؼئ دس و بس ثلیشت ا ب ی ؿیبسی خ ا ذ ت ا ؼت تل یش س ؿ ی اص ؼیش پیؾس سا فشا س ی ب تشػی بیذ دس ای ؼیش ؿ بخت ا غ ؿ بخت د ػت اص دؿ ؿ بخت مبط ضؼف لذست عشفی مبط سخ دؿ ثؼیبس خ ا ذ ث د.»ػب ؿذ ث ص ب سا ب ؿی بی دؿ ثش ص ب خ دؿب آؿ ب ثبؿ ذ. ثشای یه جبسص ثضس تشی خغش ای اػت و خ ت سا و ذ ا ش ذا ذ د ػت ودبػت دؿ ودبػت ای خغش بن اػت ثؼضی اص ب ب ث عشف د ػتب ب آتؾ یو ی خیب یو ی ث عشف دؿ داسی آتؾ یو ی. ثؼضی اص ب ب اص ای ى ایدبد اختالف ز جی م عشح دؿ اػت ثشای ای ؼت و ب سا ث خ د ب غ و ذ غف ت یو ی «)ثیب بت دس دیذاس س حب ی عالة تیغ تؼ وشدػتب 1388/2/23(

195 29: مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ؼیشیبثی ث ب و ه یو ذ و ذف سا وب ث بػی ثش الؼیت ب ل ف پیذا وشد دسػت دلیكتش ثش ب سیضی و ی سا سػیذ ث ذف سا وب ث بػی ثب اؿشاف ث خ ا ت ثلیشت ثی ؾ تل ی یشی حشوت بیی. اص ظش مب ؼظ س جشی ؼیشیبثی ؼت ض ؿ بخت خ د ؿ بخت عشف مبث اػت. )ثیب بت دس دیذاس سییغ اػضبء د غ خجش ب س جشی 1392/6/14 ( دس ای ؼیش دسػت ب وشد دسػت ػ دیذ تذثشوشد دس لبیغ اتفبلبت ثبػث ایدبد ثلیشت خ ا ذ ؿذ. ایب ثشای لذالی سا غشح یو ذ آ خ كفی اػت. دس خ كفی ا ش یبسا ػ ی)ع( و ی تذثش یوشد ذ حمیمت سا یف یذ ذ ؼیش سا یوشد ذ. ایب چ ی ت كی یو ذ و» فمظ خ دتب حمیمت سا تخیق د یذ ث ى ثبیذ فضب حیظ پیشا ی خ د سا ثب ثلیشت و یذ ثشای آ ب لضبیب سا س ؿ و یذ«)ثیب بت دس دیذاس دا د یب خ ا ب اػتب ل 1389/8/4(»ا ش ص ب ؼ ب ب احتیبج داسی ث ؿیبسی احتیبج داسی ث ای ى م و ی ص ذ ی خ د اخ دؿ ب ثب خ د ثب اػال سا ث بػی ا ش م سا ؿ بختی سا سا دسػت ا تخبة خ ا ی وشد«. )ثیب بت دس دیذاس ؼئ ال ظب ػفشای و س بی اػال ی )1392/3/17»دؿ سا ثبیذ ؿ بخت اثضاس دؿ سا ثبیذ ؿ بخت حی بی دؿ سا ثبیذ ؿ بخت و اص ودب اسد یؿ ذ«)ثیب بت دس دیذاس ؿشوت و ذ ب دس اخالع خ ب ی اػبتیذ دا ب بی خ ب اػال ثیذاسی اػال ی 1391/9/21(»ؿشط ا وؼی و یخ ا ذ دس ای سا حشوت و ذ ای اػت و ثذا ذ ثب چ و ی ب ا ؼی س ث س خ ا ذ ؿذ. خ دؽ سا آ بد و ذ ػب ث ص ب وؼی اػت و ثذا ذ دس ودبی د یب ص ذ ی یو ذ كفث ذی بی مبث ا چیؼت ا یض بی خب فت چیؼت عشح بیی و ای ا یض ب ث ػی آ ب تحمك پیذا یو ذ چیؼت ای ػب ث ص ب اػت«)ثیب بت دس اخت بع ثضسي شد ل 1379/7/14(

196 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 2:1 3- بر اه ریسی ه ذسی فر گی یىی اص تشی ؤ ف بی دفبع ؿ ذ فش ی دس ا ذی بی س جش حىی ا مالة اػال ی ثش ب سیضی فش ی ذػی فش ی ذیشیت فش ی اػت. دس ساثغ ثب ثش ب سیضی ایب ؼتمذ ث ثش ب سیضی ث ذ ذت دسح ص فش ی یثبؿ ذ. ایب ؼتمذ ذ و شاوض فىش وب بی فىش شاوض ػیبػی فش ی خج ب ثبیذ ث د جب ثش ب سیضی ثبؿ ذ)ثیب بت دس دیذاس دا د یب خ ا ب اػتب ل )1389/8/4 اص ظش ایب لتی ب یت ا ی ث ضغ غ ة ثشػی و اخضاء تى آ سا دس مبث خ د ب تشػی و ی اص ظش ا ب خب ای ) ذظ ا ؼب ی( فش خب ؼ ث خ دی خ د خ ة یؿ د ث ى ای فشای ذ ثش ب سیضی یخ ا ذ. اص ظش ایب ثبیذ ث ؼبئ فش ی ظبست ؿ د. ؼبئ فش ی خب ؼ یبص ث ذایت داسد.» شاوضی ثبیذ خ د داؿت ثبؿ ذ تب ؼبسضبت ضاح بی فش ی سا ؿ بػبیی ثش عشف و ذ دس ای یب د ت ب ذ ثبغجب ػ یو ذ و ػ ف بی شص سا خ غ آ سی یو ذ اخبص ید ذ و ػ ف بی ؼغش خ ؿج سؿذ تؼب ی پیذا و ذ«)ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1392/9/19(»یه شوض ثی بی ؿیبس ب و ذ ثجی ذ ىالت فش ی خب ؼ چیؼت ث ىالت و تب ذت ت خ ى ذ دس ص ی فش ی ثبیؼتی یه دیذ ػیؼی سا سد ت خ لشاس داد ای ب سا ثب حؼبػیت تؼمیت وشد«)ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1375/9/20( ا ب خب ای ) ذظ ا ؼب ی( م خب غ ػ ی ػ ذ دا ب اػال ی ػ ذ تح ث یبدی آ صؽ پش سؽ ػ ذ سا جشدی خج ب و س سا خض دػت سا ؼ بی سا جشدی ثش ب سیضی بی ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی یدا ذ. )ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1392/9/19(

197 2:2 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(» ب ضغ غ ة فش ی سا ثبیذ ث تل یشوی اخضاء تى آ سا دس مبث خ د ب تشػی و ی ثؼذ ثجی ی ودب ب ا یت داسد ودب ب احتیبج ث شالجت ثیتش داسد آ دب بیی و غف ب ذ ؼئ سا ثبیذ د جب و ی «) ب ( دس ای ساثغ ایب اػتمبد داس ذ و یه ػتبد شوضی یب لشاس ب فش ب ذ ی دس ح ص فش ی ثبیذ خ د داؿت ثبؿذ. ظیف ای ػتبد ای اػت و وؼب ی ثبیذ ث ی ذ فىش و ذ یه ذیشیت ت شوض ذایتو ذ ثبیذ خ د داؿت ثبؿذ مؾ ای شوض ذایت و ذ تغزی و ذ ثبیذ ثبؿذ. )ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1375/9/20(»چیضی و سد ظش اػت ای اػت و شوضی خ د داؿت و ؼبئ ىالت فش ی خب ؼ سا اػ اص آ چ شث ط ث دا ب ذسػ دػت ب بی د تی فش ی سػ ی ػ ی اػت آ چ و دایش ی ػیغتش داسد شث ط ث فش ػ ی و س اػت ب و ذ ا یت بی فش ی سا دس مبعغ خبف پیثجشد«) ب ( ایب چ ی خ د یه لشاس ب سا دس فؼب یت فش ی الص ضش سی یدا ذ. ایب ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی سا لشاس ب مذ فش ب ذ ی یدا ذ و ػمج فىشی آ شاوض دا ب ی ح ص ؼت ذ خظ مذ ؿب ػجبست اػت اص د ت د غ د غ تخیق ل حت ظب و یت ا ذ ػیبػت زاسی و ذ دػت ب لضبیی ای ب ثب ثبص ی اخشایی ؼت ذ )ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1383/10/8( اص ظش ایب ظیف اك ی اػبػی لشاس ب فش ب ذ ی تشػی م وال سا ىبس ب اػت. )ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1384/10/13( دس ح ص ثش ب سیضی ایب ث ذػی فش و س ؼتمذ ذ. ظ س اص ذػی فش و س اص ظش ایب یؼ ی ای ى خق و ی فش ی فش ػ ی حشوت ػظی دس صا كیش یتثخؾ ویفیتثخی و اػ ؾ فش اػت دس ا ؼب ب خب ؼ ث خ د یآیذ چ ثبیذ ثبؿذ اؿىبالت اللؾ چیؼت چ ثبیذ

198 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 2:3 سفغ ؿ د. و ذی ب تؼبسضبتؾ چیؼت )ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1383/10/8( ذػی فش ی یؼ ی ثجی ی الؼب آ ذػ ی خ د حبو ثش یت فش ی خشیب بت فش ی ب ذػ ی كحیحی اػت یب ذػ ؼی ثی اػت ذػی فش ی یؼ ی ثجی ذ ىالت ودبػت ػب آ ىالت چیؼت» ذیشیت فش ی دس مبث شج شج فش ی اػت ث ؼ بی اػتجذاد ث ؼ بی تح ی یؼت ث ؼ بی ثذ سایح دس یب ب یؼت. یؼ ی جبیذ ح ثش ای ؼ بی ؿ د. ذیشیت فش ی یؼ ی ای ى دػت ب ػبل و س دػت ب ذیش ذیش ی و س ثشای فش و س لشاس ث زاسد ضبثغ ای ضغ و ذ خظوی لبػذ لب زاسی ثى ذ ؼ بیؾ ای اػت و جبیذ ای خ س ثبؿذ و دس ا ش فش یه و س ثشخالف ؼبی دی ش یچ ظبستی اؿشافی ذیشیتی تذثیشی خ د ذاؿت ثبؿذ.«)ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1377/10/15( یژگی ای بر اه ریسی در ح ز فر گ از دیذگا هقام هعظن ر بری: )ػ یغپ س 22 فش سدی 1390( 1- ش ثش ب سیضی ثبیذ ثب حت ا داسای پیب كحیح خشیب ی ؼت ش ثبؿذ. 2- آی ذ ش ذف ذ ثبؿذ. 3- ثبیذ كحیح ػمال ی ش ع ثبؿذ. 4- تأثیش غ ة فیذ ثش خبعجی ؾ داؿت ثبؿذ. 5- ثبیذ ثت ا ذ پیب ب فب ی ػب ی دی ی ا ؼب ی ثب ؿی بی شی صیجب ثش ثغ س غیش ؼتمی ا مبء بیذ. 6- ش ثش ب سیضی ثبیذ ثب ظش وبسؿ بػب دلیك س ؿ فىش س ؿ ثی ز جی ثبؿذ.

199 آ» 2:4 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 7- ذف ب سیت آ ثبیذ ذایت فىش ذیشیت خ تد ی ث فش ػ ی خب ؼ ثبؿذ. 8- ثبیذ ت بػت ثب یبص بی الؼی خب ؼ ثبؿذ. 9- ثش ب سیضی ثبیذ س حی اػت بد ث فغ سا تم یت و ذ. 10- ثش ب سیضی اص فش اخالق خب ؼ آػیتصدایی ل یتػبصی و ذ. 11- خت ؼتشؽ تف ی تجیی فضبی اخاللی دس خب ؼ ؿ د. ا جت ىت ثؼیبس سد تبویذ ایب ای اػت و ذیشیت ثش ب سیضی دس ح ص فش ث ؼ بی و تش ح ص فش دخب ت دس ح ص بی فش ی یؼت ث ى مؾ د ت ث ػ ا ذیش ثش ب سیضی ثبیذ ذایت ظبست ثبؿذ. چ و دس م فش ثش ػ ذ حى ت اػت اص ظبست ؿ ذا تفىشا آ ب ب شالجت اص شصس ی ػ ف بی شص ذایت خب ؼ ث ػ ت دسػت و ه ث سؿذ تشلی فش ی افشاد خب ؼ اػت.«)ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1382/10/23( ایب ظیف د ت سا ثش ب سیضی ذایت ظبست یدا ذ. ایب و تش ح ص فش ت ػظ د ت سا خبیض یدا ذ. ایب چ ی ت ظشی خض ا ذیی بی ثیخب ثی سد سا فی یو ذ )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1377/10/15(.»دس ص ی فش ی ت ظشی ثبؿذ خض ا ذیی بی ثیخب ثی سد و ثیذ فىش ای آ ػ ء ظ ث ش وؼی ثبؿذ و حشفی یص ذ. ا ب اص آ عشف س بوشد ثیپ ب زاؿت ر خ ا ب ای ب شد جبؿذ«. ) ب (»دس ح ص فش س ب وشد ثیاػت بیی ثی ظبستی دس ا ش فش ظشی افشاعی ػخت یشی خ ظبست و تش آ یض ثؼیبس دلیك لب ت یشیوشد لب ت ب سا تح ی وشد اػت«)ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1382/10/23(

200 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 2:5» ب ؼتمذ ث ا زاسی س بػبصی ؼتی و ث شج شج خ ا ذ ا دب یذ ؼتمذ ث ػخت یشی ؿذیذ ا ب ؼتمذ ث ظبست ذیشیت دلت ثش ب سیضی ؿ بخت دسػت اص الؼیبت ؼتی «. ) ب ( اص ظش ایب و تش دس ح ص فش ى اػت خبیض اك ال سؿذ فش ی ثب اثتىبس آصاد ی آصادی یذا داد ث اساد بػت )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1383/10/8(. 4- فر گ هب ا اساس تواهی ح ز ای دیگر جاهع اص ظش س جش حىی ا ذی ذ ا مالة اػال ی فش ج ب اػبع ؿى د ی ث ت ب ی ح ص بی دی ش دس خب ؼ اػت دس الغ فش ث ؼ بی ػب سد ظش ؼظ ج ب اػبع ػت فمشات ت ب ی تؼب الت خب ؼ اػت فش حبؿی ری التلبد ػیبػت یؼت ث ى التلبد ػیبػت حبؿی ری فش اػت )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1392/9/19(. اص ظش ایب فش یه خب ؼ اػبع یت آ خب ؼ اػت. وبسوشد ب خ ت یشی بی تح الت ت اص فش ػشچ ی یشد. ث بثشای فش یه ت أ ػ ذ تح الت آ ت اػت )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی.)1383/10/8 اص دیذ ب ؼظ»فش حل تؼشیف خ ؼی اص یه خب ؼ اػت خ دؽ ؤثش دس حشوبت تح الت تىی د ذ ی یت یه خب ؼ اػت«. ) ب ( ایب دس تبثیش ػشك فش ثش ح ص بی دی ش ؼتمذ ذ و فش ب ذ س حی اػتو دس وب جذ فؼب یت بی ب و س خشیب داسد. فش ث ػ ا خ تد ذ تل ی بی وال و س دس ح ص ػبخت ب ػبصی ك ؼت خذ بت ت یذ التلبدی تل ی بت ػیبػی ذیشیتی ثبؿذ. اص عشف دی ش فش ؿى د ذ ر سفتبس ػ ی خب ؼ اػت. ا ذییذ تل ی یشی خب ؼ ثشاػبع فش ی اػت و ث ر آ ب حبو اػت.

201 2:6 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی ػیبػت بی وال آ صؿی ػ ی ثبیذ لشاس یشد. ) ب ( 1381/9/26( فش ج بی» الؼب ب ثشای وبس دس ص ی فش ػ ی یذا ثبصی داسی. ا ش ب ثخ ا ی ت ػؼ التلبدی سا ث ؼ بی كحیح و دس خب ؼ سا ثی ذاصی احتیبج ث تالؽ فش ی داسی بدا ی و حتی حمك خؼتد ش ػ ی ب آ فش وبس خذا وبس ػك ث وبس سا آ چ ب و دس یه فش ػب غشح اػت ذاؿت ثبؿذ خ د ای حمك ثیفبیذ خ ا ذ ث د«)ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1369/9/19( اص ظش ایب ل ا د ا یه و س ط ث فش یه و س اػت ا ش ب ت ا ؼتی فش ای و س سا ثش پبی بی ؼتحى ل ی بد بی كحیحی و وبس ای الص سا داؿت ثبؿذ پتیجب ی تم یت و ی وبس ای و س س ی غ غه خ ا ذ افتبد پیش ی ای و س دس ص ی ب تض ی خ ا ذ ؿذ. 5- یت بخشی اساسی پای دفاع شو ذ فر گی» ش د ػ ا ؼب ی ث یه یت خ ؼی احتیبج داسد ثبیذ احؼبع اخت بع ثؼت ی یت خ ؼی و ذ یت یه یت خ ؼی اػت و ثب ثشخ سداسی اص آ ش و س یت ا ذ اص ا ىب بت خ د ثشای پیشفت فمیت اػتفبد و ذ. ا ش ای احؼبع یت خ ؼی خ د ذاؿت ثبؿذ ثؼیبسی اص ىالت ثشای آ د ػ پیؾ یآیذ ثؼیبسی اص فمیت ب ثشای آ ب حبك خ ا ذ ؿذ. یؼ ی ثؼضی اص فمیت ب دس یه و س خض ثب احؼبع یت خ ؼی ث دػت خ ا ذ آ ذ. ای یت ی خ ؼی دس یه و س حتی اص یت فشاتش اػت یت خ ؼی ی ت ایشا ظب اػال ی اػت و حتی اص یت ایشا ی وبسآیی خزاثیت ثیتش دس ح ص ػیؼتشی داسد. ای یت خ ؼی ث ای اػت و دس میبع ایشا ی داسای ثبصد تبثیش اػت دس میبع اػال ی چ ی تأثیشی داسد دس میبع خ ب ی ثش اػت. )ثیب بت دس دیذاس خ ؼی اص خ ا ب اكف ب 1380/8/12( اص ظش ایب فش یت یه و س اػت اسصؽ بی

202 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 2:7 فش ی س ح ؼ بی حمیمی یه ت حؼ ة یؿ د )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1392/9/19( خ د س ح تشن یت خ ؼی ػب ثمبء تذا یه فش اػت ص ب ی یه فش یت ا ذ تبثیش زاس ث د دس ثشاثش فش بی بخ مب ثبؿذ و ثت ا ذ یتثخؾ ثبؿذ ایب ؼتمذ ذ و خج مبث ث ؿى ػبص ب یبفت ظ دس حب ح ث ب اػت ای اص عشیك كشف ضی بی ثؼیبس ثب اػتفبد اص شاوض فىش ا ذی دسحب ػ وشد اػت )ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1371/9/19( اص عشفی یىی اص تشی ا ذاف ت بخ فش ی د ث ث یب بی فش ی یه ت اػت ذفؾ ای اػت و فش ثب س بی خ د سا خبی ضی فش و ذ. ای اص عشیك حبو وشد یه فش یتثخؾ یتػبص ا ىب پزیش اػت. غشة دس كذد اػت تب ثب پ ص س ػالح دیپ بػی یت اػال ی سا اص ثی ثجشد )ثیب بت دس دیذاس ؿشوت و ذ ب دس اخالع خ ب ی ص ب ثیذاسی اػال ی 1391/4/21( غشة ثب ا ىب بت ػبی خ د دس كذد اػت تب ؼ ب ب سا اص یت اػال ی خ د د س و ذ. ) ب ( ایب ض ثیب یت اػال ی ی ث ثیب ؿبخل بی ای یت یپشداص ذ. حضشت ا ب خب ای ) ذظ ا ؼب ی( دس ادا ػ ا یتثخؾ سا ػض ساػخ ثلیشت ای ب سا ث ذی ؿدبػت یدا ذ)ثیب بتدس دیذاس دا ؾآ صا دا د یب 1391/8/10( دس الغ دؿ ثشای اص ثی ثشد یت اػال ی شد دس تالؽ اػت و ثب ایدبد ب غ ػض اساد ا ؼب ب سا ضؼیف و ذ ث بثش ای یىی اص تشی س ؽ ب ثشای ایدبد ب غ دس ثشاثش عشح دؿ افضایؾ ػض اساد ساػخ افشاد دس ثشاثش دؿ اػت. ) ب ( ث ع س و ی یت ا بتشیغ ػ ا یت ثخؾ یت صدا اص ظش مب ػظ بی الیت سا ث ك ست صیش تشػی د:

203 2:8 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( عوا م ل ه و ی ت ش د بخ ی ن و مع ن و ی ت یت اػال ی ثب ت ب ی ختلبت یت ی ػض ساػخ ای ب ت و ثلیشت تذثیش ثیذاسی ؿدبػت اػت بد ث فغ احؼبع ػضت التذاس اتحبد اتفبق ؼ ی مب ت ایدبد بط عشا ت عوا م ل هو ی ت سدا ص س ػالح دیپ بػی اص ثی ثشد ػض اساد یأع با یذی تىیه د د ی دس شد بوبسآ ذ ب داد ظب اػال ی ؼخ فش ی احؼبع ضؼف تفشل خذایی تؼ ی شػ ة ؿذ خ د ی ت ج ی جذول 1- ماتریس عوامل هویتبخش و هویتزدا از نظر حضرت امام خامنهای )مذظله العالی( اص ظش ایب ایدبد یه یت اػال ی ؼتحى )ثیب بت دس دیذاس فش ب ذ ب یش ی ایی استؾ 1390/11/19( لبث د ا دس ػی ثیذاسی )ثیب بت دس دیذاس اػبتیذ دا ب ب 1391/5/22( تم یت ای احؼبعو یه فشد ػض ا ت ثضسي اػال ی اػت. اص دػتب سد بی ا مالة اػال ی ای یتػبصی ا مالة اػال ی ب اص یه ظ خذیذ ثشای ثشیت تغییش اػبع ث یبدی دس ظب ػ غ اػت ا مالة اػال ی 1392/6/26(. )ثیب بت دس دیذاس فش ب ذ ب ػپب پبػذاسا

204 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 2:9 6- گفتواىسازی: یىی اص ح ص بی دی ش سد ت خ س جش حىی ا مالة اػال ی ح ص فت ب ػبصی اػت. اص ظش ایب فت ب یؼ ی ای ى یه ف یه ؼشفت دس ثش ای اص ص ب دس یه خب ؼ یش ؿ د. )ثیب بت دس دیذاس خ ؼی اص عالة دا د یب 1388/9/23( اص ظش ایب فت ب ػبصی یؼ ی ای اص تشی وبس بی سؿذداد ؼشفت ا ذی دی ی دس ثی خبعجی پیب جشا ث د اػت. فت ب ػبصی یؼ ی ایدبد یه خشیب ؼت ش فشا یش و دی شا ثت ا ذ اص آ ث ش ثشداسی و ذ. ایب ؼتمذ ذ و ثبیذ یه خشیب فت ب ػبصی دس ح ص فش ی ؿى ث یشد.»فش كحیح آ فش ی اػت و ثب جب ی اػال ی غك ػم خشد ؼب ب ثبؿذ آ خب ؼ ث ػ ت سؿذ التلبدی سفب آصادی ای چیض ب حشوت خ ا ذ وشد. یؼ ی ای فش خ ة ص ی خ ا ذ ؿذ و خب ؼ ثش ت ذ ث د ػب ث د اص حبػ ػیبػی لذست پیذا و ذ اص حبػ آصادی آصاد ی ث آسص ب ا ذاف خ دؽ ثشػذ«. )1377/10/15 )ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی اص دیذ ب مب ؼظ س جشی دس حب حبضش فت ب اػال فت ب پیش ی اص ؼبسف اػال ی احىب ؿشیؼت اػال ی فت ب غب ت و س بی اػال ی اػت )ثیب بت دس دیذاس ؼئ ی اخشایی اػتب وش ب ب 1390/7/28( ا مالة اػال ی ت ا ؼت اػت یه ذف تؼشیف ؿذ فش ی سا غشح و ذ ثبػث ایدبد یه یت ی فش ی ایدبد و ذ )ثیب بت پغ اص ثبصدیذ اص كذا ػی ب 1383/2/28(. اص ظش ایب یىی اص ؿشایظ تحمك ا ی اػال ی ایشا ی پیشفت فت ب ػبصی اػت ؼت ض ث ش یشی اص خج ب كبحت ظشا اػت. )ثیب بت دس خ غ خج ب اػبتیذ دا ب 1391/12/14( اص ظش ایب د خشیب ػ ذ ثبیذ فت ب ػبصی ؿ د یىی ػذا تخ ا ی اػت دی شی فت ب ت یذ ػ اػت. فت ب ثبػث ایدبد ا ا ػبصی

205 2:: مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( خ ا ذؿذ ای فت ب ػبصی یت ا ذ ث ػ ا ا ی دی شا لشاس یشد. ث خبعش ی ؼئ د ػب دس ی: و وبسی ب و تب ی ب اختالفبت ػ ا ثیش ی: دؿ ی و ىالت سا كذ ثشاثش ثضس تش یو ذ ػ ا اك ی اص ثی ثشد ا ػبصی اػت )ثیب بت دس دیذاس اػضبء د غ خجش ب س جشی 1389/12/19( اص ظش ا ب خب ای یىی اص ح ص بی ایدبد فت ب تج یغ اػت خشیب ػبصی تج یغ اػت.

206 هجیتن مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 311 گی زی ثب ت خ ث ای ى تؼشیف خلی دس ادثیبت ػیبػی پذاف ذ غیشػب اص دفبع ؿ ذ فش ی خ د ذاسد. زا دج س ث دی ث ف ػبصی ای و ثپشداصی. پغ اص غب ؼ ظشیبت خت ف ث یظ ظشی خ صف بی ثشسػی تفىشات مب ؼظ س جشی ث تؼشیف دفبع ؿ ذ فش ی پشداختی. ػپغ ؤ ف بی ای ف سا ت ضیح دادی. ث ع س خالك فب ی زو س ث ك ست صیش تؼشیف یؿ ذ: تع ریف م قام مع ظ م ر هب زی اس دافع هو شم ند ف ر ه نگ ی: دفاع < آمادگی کامل شمىذی> شىاخت ي آگا ی ي اشراف ب محیط تقابل ي چالش ای م ج د در آن فر ىگ < مجم ع ای از اعتقادات ي باير ا ي برداشت ا ي خلقیات جذول 2- از ماتریس مؤلفهها و عناصر دفاع هوشمنذ فرهنگی دیذگاه امام خامنهای )مذظله العالی( مؤلفو اه ؿ ذی ؼیشیبثی ثش ب سیضی عنا ص ز لذست تح ی آ ب ی ؼجت ث خ ب حیظ پیشا - ؿ بخت ػشك سلبثت تخیق كحیح ؿ بخت مبط ل ت ضؼف خ دی دؿ تشػی تل یش س ؿ اضح اص الؼیت ؿ بخت ذف الؼیت ب ؿ بخت سا سػیذ ث ذف ثش ب سیضی ث ذ ذت - اػتفبد اص اعبق فىش خج ب - شوض ثی بی ؿیبس- ضغ ػ ذ سا جشدی خج ب - ایدبد لشاس ب فش ب ذ ی- ذػی فش ی- ثش ب سیضی ثب ظش وبسؿ بػی دلیك

207 312 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( مؤلفو اه فش ج بی ت ب ی تؼب الت یت ثخی عنا ص ز فش ج بی ح ص بی ػیبػی التلبدی... اػت- فش ػت فمشات خب ؼ اػت چیض حبؿی فش اػت- ت ػؼ التلبدی ػیبػی ط ث سؿذ فش ػ ی اػت- ػخت یشی لب ت یشی بسی - ث ى ظبست ذیشیت سا جشی یت - یت خ ؼی - س ح یه ت - یت اػال ی دی ی - ػض ساػخ - ثلیشت ای ب ت و فت ب ػبصی ا مالة اػال ی ج بی فت ب ػبصی- فت ب ثبیذ جت ی ثش احىب ؿشیؼت اػال ی ثبؿذ- ا ػبصی دس ح ص تفىشی - اػت شاس یت ثخؾ

208 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 313 منا ب ع و مأخذ: 1- اثشا ی ی اثشا ی ىبسا " یض شد ا ضا بت فش ی پذاف ذ غیشػب " وتبة ب ػ اخت بػی ؿ بس 10 دی ب آؿ ب حؼب ا ذی ثش ب لذست ؿ ذ ایشا ی ػؼ آ صؿی تحمیمبتی ك بیغ دفبػی ) شوض آی ذ پظ ی ػ ف ب سی دفبػی ( چبح ا ثی ب ) 15 شداد 92 ( خ ؿ ذچیؼت ػبیت/ 4- ػ یغپ س خ یذ " س ثش ب سیضی فش یاص دیذ ب مب ؼظ س جشی") 22 فش سدی 1390 ة ػبیت 5- خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 76/11/4 ػبیت: 6- خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ثب دا ؾآ صا دا د یب 91/8/10.ػبیت: 7- خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس ثیب بت دس دیذاس ؿشوتو ذ ب دس اخالع خ ب ی اػبتیذ دا ب بى خ ب اػال ثیذاسى اػال ى 91/9/21 ػبیت: 8- خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس اػبتیذ 91/5/22 ػبیت: 9- خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 92/9/19 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس شد ل 91/10/19 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس پ دب ضاس فش ب ذ ثؼیح ػشاػش و س 92/8/29 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس اػضبءخجش ب س جشی 89/6/25 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس دا د یب خ ا ب اػتب ل 89/8/4 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس اػضبء د غ خجش ب س جشی 89/12/19 ػبیت:

209 314 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( خب ای 14- ػیذػ ی ثیب بت دس ػبیت: خب ای 15- ػیذػ ی ثیب بت دس ػبیت: دیذاس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 75/9/20 اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 78/9/ خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 79/9/ خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس خ ؼی اص اػبتیذ دا ب ب 1390/6/2 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت ثیب بت دس دیذاس س حب ی عالة تیغ تؼ وشدػتب.1388/2/23 ػبیت : خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس سییغ اػضبء د غ خجش ب س جشی 92/6/14 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ؼئ ال ظب ػفشای و س بی اػال ی 1392/3/17 ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس اخت بع ثضسي شد ل 1379/7/ خب ای ػیذػ ی ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1375/9/20. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1383/10/8. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1384/10/13. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دسدیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1377/10/15. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1382/10/23. ػبیت : خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1381/9/26. ػبیت:

210 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی 1369/9/19. ػبیت: خب ای 29- ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس خ ؼی اص خ ا ب اكف ب 1380/8/12. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ثب اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة فش ی. 1371/9/19 ػبیت : خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ؿشوت و ذ ب دس اخالع خ ب ی ص ب ثیذاسی اػال ی 1391/4/21.ػبیت : خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس دا ؾ آ صا دا د یب 1391/8/10.ػبیت : خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس فش ب ذ ب یش ی ایی استؾ 1390/11/19.ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دسدیذاس اػبتیذ دا ب ب /5/ خب ای ػیذػ ی ثیب بت دسدیذاس فش ب ذ ب ػپب پبػذاسا ا مالة اػال ی 1392/6/26. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس ػبیت: دیذاس اػضبء ؿ سای ػب ی ا مالة خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس ؼئ ی ػبیت: اخشایی اػتب وش ب ب فش ی 1377/10/ /7/ خب ای ػیذػ ی ثیب بت پغ اص ثبصدیذ اص كذا ػی ب 39- خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس خ غ خج ب اػبتیذ دا ب 1391/12/14. ػبیت: خب ای ػیذػ ی ثیب بت دس دیذاس اػضبء د غ خجش ب س جشی 1389/12/19. ػبیت: ح ذی وی ا پذاف ذ غیشػب شی سا اثشی ػب فذ ؿ بس 135 آثب ی ؼ اس ؼت خی "لذست ػخت لذست ش لذست ؿ ذ") 1390 (; عب ش خ ب پش س س اثظ فش ی ػب خؼت ؿ بس 4

211 آ» الگوی آهادگی دفاعی و رزهی در انذیشة )هذظلهالعالی( فرهانذهی هعظن کل قوا حضرت اهام خاهنهای 1 مصطفی خودسیانی 2 رضا مقیسه چکیده ا ١ تحق ٢ ق ثب ا " ا ي آ بزى ٠ زفب ٠ ضظ ٠ زض ا س ١ ك فط ب س ٠ مل ) س ا ب ٠ ( ق ا ح طت ا ب ذب ا " اظ ١ ل ؾ تأحط اظ قلف ا ١ ل ب ل زض قلن ى ٢ لط زفب رب ج اظ ؾ ز ١ يط تأحط اظ ا ١ ؿأ اؾت مل آ لبزى ٠ زفلب ٠ ضظ ل ٠ زض طن ب رت ف )ؾ ٢ بؾ ٠ ب ٠ اقتهبز ارت ب ٠ فط ي ٠...( ثؿ ٢ بض حب ١ ع ا ٢ ت ث ز ا ٢ ت آ تأحط اظ پ ٢ چ ٢ لسى ٠ قلطا ١ فطا ا ل ٠ ته ٢ ط لب ت ل ت س ١ لسات رل ز چب ف ب )فطا ق ا ق ا زاذ ل ٠ ( ت لسز ثلبظ ١ يطا ثل ٢ ا ل ٠ قل ا اؾت. فط ب س ٠ م ق ا زض ذه ل يلط ضت حفل آ لبزى ٠ زفلب ٠ ل ٠ فط ب ١ لس: بزىى زفب ى الظ اؾت ٢ ك ثب ١ س ر ز زاقت ثبقلس لطا ثلب اثتنلبض لطا ثلب آ ضى.«ط ث ا ١ زبز حف ا ١ آ بزى ٠ زض ث ٢ آحلبز ٢ ط لب ؿل. د.ا.ا ث ل ض ) ( 1- مبضق بؼ اضقس ب بت زفب ٠ اؾتطاتػ ١ ل- سضؼ زا كيب افؿط تطث ٢ ت پبؾساض ا ب حؿ ٢ Fkhodsiani@gmail.com 2- مبضق بؼ اضقس ب بت زفب ٠ اؾتطاتػ ١ ل- پػ كيط ب ت طح ثط ب ض ١ ع ضا جطز ؾپب - Rmemmm133@yahoo.com

212 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 206 قبث ثب ت س ١ سات رب ج زق ب ا قالة اؾال ٠ قتبض حبيط زض ط زاضز ثلب ت رل ث ا ساف ت ب ٠ ا قالة اؾال ٠ زؾت ضا ب ت ن ٢ ب ؤمس جب ٠ اضظق ٠ لؤحط زض ح ظ زفب تزبضة اضظق س ٢ ط ب ؿ. د.ا.ا زض ز ضا زفب قسؼ جلب ٠ آ لبزى ٠ زف للب ٠ ضظ لل ٠ ض ا زض ا س ١ ك لل زف للب ٠ ف ط ب للس ٠ لل م لل ق لل ا ح لل طت ا للب ) س ا لب ٠ ( ذب ا ثه ضت ١ ل ا ي ٠ مبضثطز ف ٠ احهبء تج ٢٢ ث ضقت تحط ١ ط زضآ ضز زض پب ١ ب س ٠ ضا ر ت زفب ال ١ ث س قس تحلت ل ا پل ذ طف ٢ لت اضائ ب ١ س. ا ١ قب مل ت ٢ زل ١ لل لطح پػ كل ٠ اؾلت اظ ح ٢ لج لسف تحق ٢ قل ٠ مبضثطز اظ ح ٢ ج ؾ. تح ٢ ثطذ ضزاض اظ ب ٢ ت ٠ ت ن ٢ ف ٠ - تح ٠ ٢ اظ ح ٢ ج ض ١ نلطز جق ث س ض تن ٠ ث ض متبثرب ا ب بت ٢ سا ٠ ٠ ثبقس. زاز ب ل ضز ٢ بظ اظ ضا ب بت متبثرب ا ثب اؾتفبز اظ اثعاض ف ٢ ف ىطزآ ض قس اؾت. کلیذ اش ا: آ بزى ٠ زفب ٠ ضظ ٠ جب ٠ اضظق ٠ تح الت ح ٠ ٢ مقدهم ا قالة اؾال ٠ ا ١ طا اظ اثتسا پ ٢ ط ظ تب م ثب ت س ١ سات زقل ٠ لب فطا ا ل ٠ ار ث ز اؾت. ا ١ ت س ١ سات ا اظ ت س ١ سات زاذ ٠ ب س ثحطا آفط ٠ ١ ؾبظ ب ب ٠١ چ ؾبظ ب زب س ١ ذ ق ) بفق ٢ ( فطقب ١ ب غبئ ق ٢ ت ب رت لف ب لس غبئ مطزؾتب غبئ ذ ق تطم ذ ق طة... چ ٢ ت س ١ لسات ذلبضر ٠ ب لس ر و تح ٠ ٢ كت ؾب ر و فتمف ب ؾب ١ ط ت س ١ لسات پ لب آقلنبض اؾلتنجبض ر ب ٠ ث ض جط ا ١ بالت تحس آ ط ١ نب ٠ ثبقس م ا ١ ق ا س زا ثط ؿلت ط ثل ز چب ف ب ت س ١ سات اظ ؾ زق ب ثط ٢ ل ا قلالة اؾلال ٠ ثهل ضت ثلب ق ثب ف ل ) س ل ا لب ٠ ( ٠ ثبقس. فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ل ا زض ذهل ل اؾلت طاض زق ٠ رج ؾتنجبض ثب ب د.ا.اا ١ ي ٠ فط ب ١ س:» ار بال ثسا ٢ س م ا ط ظ زقل ى ثلب

213 207 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( اؾال اظ ىصقت رسى ت ل ط ا ؾ ل ت ز ٢ ل آ ل ر ل ز حبم ٢ ل ت ا ؾ ل ال زض ا ١ زب ؾ ل ت. اظ حبم ٢ ت اؾال اظ پطچ ثطافطاقت اؾال زض ا ١ طا احؿبؼ ذ ط ٠ م لس. ا ١ ل پلطچ ضا ثب ١ س حن ي زاض ١ س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ض حلب ٢ لالة تكل ٢ تؿل مطزؾلتب 1388/02/23 (ثب ت ر ث تكس ١ س زق ٠ ب اظ ؾ ب ؾ پ ٢ سا ١ ف قن ب ١ زق ٠ م ع ب حبم ٢ ت فط و بف بث ٠ ا ١ ل لب ضا لسف قلطاض زاز اؾت چ ب زفب زض ثطاثط ت س ١ سات ذبضر ٠ ١ ن ٠ اظ زغسغ ب ان ٠ ث قل بض ضفتل ث ض ا ١ زبز قسضت ثبظزاض سى ٠ ثب ١ س اظ ض ب اثعاض لب رت لف زض ر لت قبث ل ثلب زق ٠ رج اؾتنجبض اؾتفبز ىلطزز. ١ نل ٠ اظ ؤ فل لب ل ٠ مل زض ا ١ زلبز قلسضت ثبظزاض سى ٠ قف ثؿعا ٠١ ا ١ فب ٠ م س آ بزى ٠ زفب ٠ ١ ل لت ١ لب ٢ ط لب ؿل. ١ لل )ض ( مك ض اؾت. ض جط مج ٢ ط ا قالة ح طت ا ب ذ ٢ ل ٠ زض ذهل ل تق ١ لت ث ٢ ل زفلب ٠ مك ض ا ١ ي ٠ فط ب ١ س:» نت اؾال ٠ ثب ١ س ا ب ٠ ثبقس ت ٢ بتف لب ٠ ثبقس. ثب ١ س ت ب ر ا ب ١ ف ز ع ثبق س ث ٢ ر بظ ز ٠ ١ ا ١ ب ٠ م زاض س ز ع ث ر بظ ب بز ؾالح ٠ ثبق س ١ بز ىطفت ثبق س. ر ا ب ضا ١ بزقب ثس ٢ س ل رب ثب ١ س ا ١ ض ثك ز م ١ ل نت ٠ ث س اظ چ س ؾلب ٠ مل ث ٢ ؿلت ٢ ٢ ل رل ا زاضز ث ٢ ؿ ت ٢ ٢ تف يس اض ز ا قت ثب قس ث ٢ ؿ ل ت ٢ ٢ ل اض ت ل ف ز ا ق لت ثب ق لس ١ لل چ ل ٢ )ر ( نت ٠ آؾ ٢ تپص ١ ط ٢ ؿت اال ا ح لسا آؾل ٢ تپلص ١ ط ٢ ؿلت.«)ا لب ذ ٢ ل ٠ ؾر طا ٠ زض ر پبؾساضا ت طا ) 1358/09/04 ( نح ٢ ف ض د 11 نم: ( ثب ) س ل ا لب ٠ ( ت ر ث ض ز ب حن ٢ ب فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ل ا زض ضاؾتب مبضثطز ز تساث ٢ ط چ ل ٢ يلط ضت ٢ لبظ ل ٠ ملبضثطز مبضىعاضا ب فط ب س ب س ١ طا ب ٠ ضتج ٢ ط ب ؿ. ث ا ١ ي جبحلج فقلسا پطزاذت ث چ ٢ ي ٠ س تج ٢٢ ا س ١ ك ب ث لط ثلطزاض اظ آ لب زض ثطضؾ ٠ ضا جطز ب ق ٢ سا ١ ت ٢ ط ب طز ٠ ب ٠ زض ظ ب ر و ن. ٠ ت ا لس ذؿلبضت لب رجلطا بپلص ١ ط ضا ثل مكل ض تح ٢ ل ل ز زقل ضا زض اؾلتفبز اظ

214 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 208 ف ب ض ب پ ٢ كطفت ا ١ زبز ثحطا ب زاذ ٠ فق ىطزا س. ط ث جبحخ ٠ م پ ٢ طا ل ا ١ ي زض جب ٠ اضظق ٠ ث ١ ػ ض ز ب ث ٢ ب لبت اضظقل س ى طثلبض فط ب لس ٠ ) س ا لب ٠ ( م ق ا ح طت ا ب ذب ا ر ز زاضز ثرك ٠ اظ ب ت ازث ٢ لبت تحق ٢ لق ر ت تس ١ قبذم ب ثب ب بت امتكبف ٠ ث ض ت ن ٢ ف ٠ اؾت تبر ٠ ثب اثعاض ف ٢ ف ا ال بت اظ ا ١ بث ىطزآ ض ٠ ق ز. اظ ٢ ض قلتبض حبيلط زضنلسز اؾلت تلب ثلب ثطضؾلل ٠ ا س ١ كلل للب زف للب ٠ ف ط ب للس ٠ لل م لل ق لل ا ث لل تج ٢ لل ٢ ا ح ه للبء جب ٠ آ بزى ٠ زفب ٠ ضظ ٠ پطزاذت ث تطؾ ٢ ١ ل ا ي ف ٠ ثپطزاظز. ن ىع تحق ی ق تحق ٢ ق ت ؾ ا مبضثطز اؾت. روش تحق ی ق تحق ٢ قبت ٠ ثط ج ب سف ب ٢ ت ض تقؿ ٢ ث س ل ٠ قل س. )حلبف ٢ لب 1389: ل 58 ( ثب ت ر ث ا ١ ن ق بذت مكف ا س ١ ك زفلب ٠ ١ لل قرهل ٢ ت ثب ١ ؿلت ٠ جت ٠ ثط ا س ١ ك ب ؿت س ١ ب قفب ٠ ا ١ كب ثبقس ث تلط ١ ؾل ا نل تلط ١ ضا زض ح ظ ي ا ١ تحق ٢ ق طار ث آحبض ث ٢ ب بت نت ة ٠ فط ب س ٠ ل مل ) س ا ب ٠ ( ق ا ح طت ا ب ذب ا ٠ ثبقلس مل زض ل ٢ ضاؾلتب ا ١ ل تحق ٢ لق اظ ض تح ٢ حت ا ت ث ٢ ب بت اؾتفبز ز اؾت. ا ١ پػ ف اظ ملبضثطز ث ض ت ن ٢ ف ٠ تح ٠ ٢ ا زب قس اؾت. ا هم ی ت و ض زورت تحق ی ق زض ذه ل ا ٢ ت يط ضت ٠ ت ا ث چ س ؾ س اقبض مطز:

215 209 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( )ض ( ا ف( تأم ٢ س ح طت ا ب ذ ٠ ٢ ج ٠ ثط:» زض يب جطز زب پطزاذت ث ر بت ق ت ب ي ف ب طح ب ثط ب ل لب زض حق ٢ قلت تطؾل ٢ اؾلتطاتػ زفلب ل 1 رب ج ج ز اؾت ا ب زض قطا ١ بز ثب ١ س ثب ؾ نسض ث ز ض اظ ح ت ث هى ب ثل ا ١ ل ؿأ پطزاذت.«) ط س 1380 : ل 150 ( ة( تأم ٢ س فط ب س ٠ م ق ا ج ٠ ثلط ا ١ نل :» لت ا ١ لطا زض ٢ لب تحلط ١ رب ج ثره ل تحط ١ تؿ ٢ حبت تز ٢ عات ر ي ٠ زض غطثت مب ثب اتنب ث ا ١ لب ذ ل لل ز ا ١ ل للب ر ا ل للب ذ ل لل ز ق ل للزب ت ز ٢ ل لل ط ٢ ط ل للب ؿ ل لل. ذ ل لل ز ت ا ؿت ا ١ زق تن ٠ ث م ؾالح تز ٢ عات ضا قنؿت ز س ع ١ ب ٠١ مل ا ١ ل ثط ؾلط ضغ ١ ل لبغ ت ض ١ رت لس ضا ثب ل م لس.«)ث ٢ ب لبت زض طاؾل فلبض ا تحهل ٠ ٢ زا فآ ذتيب اضتف زض زا كيب ق ٢ س ؾتبض برب 1389/08/19( د( اثال ؾ ٢ بؾت ب م ٠ ثط ب پ ز ت ؾ اظ ؾ ض جط ا قالة ج ٠ ثط : " اضتقبء ت ا سى ب ى زف لب ى ق لسضت ثبظز اض لسىى ث ل ل ض زف لب اظ حبم ٢ ل ت ت ب ٢ ت اضيى بف ا ٢ ت ى قبث لؤحط ثلب ت س ١ لس بى ذلبضرى ا ١ زلبز تل اظ ق اى ثب تأم ٢ س ثط: - مؿت زا ف ف ب ضى بى ط افعاض بى پ ٢ كطفت زفب ى ؾبظى ثبظؾلبظى ن ب ١ زف لب ى اف ل ع ا ١ ف ي ل ط ١ ت ذ زمف لب ١ ى ث لب ت ؾ ل تحق ٢ ق لبت ث ل ط لسى اظ ل طف ٢ ت بى ن تى مك ض - ا ت ب ث ح ض ٢ ط بى طز ى زض ا ٢ ت زفب اظ مكل ض ا قلالة ثلب تق ١ لت م ى م ٢ فى ثؿ ٢ ذ ؿت فب ")ث س 45 اظ اثال ؾ ٢ بؾت ب م ٠ ثط ب پل ز ت ؾل )1387/10/21 1-Overwhelming Defense

216 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 210 ز( تأم ٢ س فط ب س ب ب ٠ ضتج ٢ ط ب ؿ. ثط ع آ بزى ٠ :»آ بزى ٠ ب زفب ٠ ضا سا تنطاض م ٢ س. تنطاض آ بزى ٠ خ تنطاض بظ اؾت. طچل ا لط ظ ث ٢ كلتط لط ثط ١ ع ١ لس ث ٢ كتط مبض م ٢ س ثط اؾبؼ چي ي ٠ ٢ بت زق ؾ بض ١ ب رت ف ثؿلبظ ١ س ت ٢ لس تبمت ٢ ل م ٢ س فطزا فقتط ذ ا ٢ س ث ز.«)ؾال 1389 ٠ : ل 20 ( ز( تب ١ ذ ا ١ تحق ٢ ق ٠ ت ا س فط ب س ب ٢ ط ب ؿ. ر ل ض اؾلال ٠ ا ١ لطا ؿئ ال ش ضث ضا زض ته ٢ ى ٢ ط ث تط بؾتتط زض ضاؾتب لع تق ١ لت افلعا ١ ف آ بزى ٠ زفب ٠ ضظ ٠ ١ بض ز س. روش جم ع آوری تحق ٢ ق اثعاض م زض ا ١ تحق ٢ ق ضز اؾتفبز قطاض ىطفت ا س جبضت س اظ: ) س ا ب ٠ ( ا ف( پ ٢ ب ب ث ٢ ب بت فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ا ة( اؾ بز ساضك متت قبالت ٠ پب ١ ب ب ب ر ز طتج ثلب يل د( قجن ا ال ضؾب ٠ ا ١ تط ت ث ا ١ ل ج ضز اؾتفبز قطاض ىطفت اؾت. چارچىب نظ ری تحق ی ق بخش اول: انذیشه دفاعی فرهانذهی هعظن کل قوا حضرت اهام خاهنهای)هذظلهالعالی( الف( ا ذیشة دفاعی: ا س ١ ك زفب ٠ ٠ ز ضا س ١ ك ٠ آ ١ س يط ض ق ث ٠ ٢ ٢ ق اؾت مل زض غب لت طح ب ثط ب ب زق ٢ ق ضا جطز رت تأ ٢ بف ٠ مك ض زض ظ ٢ ب رت لف زض حب آ ١ س ٠ ق ز. )پ ٢ ط 1391: ل 44 ( ا س ١ كل زفلب ٠ جلبضت اؾلت اظ تفنلط ض ١ نلطز مل زب لسا ضظ لسىب ؾبظ ب ب زفب ٠ جت ٠ ثط جب ٠ ا تقلبز لص ج ٠ تحل الت ح ٢ ل ٠ جت ل ٠ ثلط

217 211 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( تزبضة شذب ١ ط تزطث ٠ زاض س زض ط ح ظ ا م زفلب زض آ تن ٢ لف أ ض ١ لت ثبقلس ح ض ف ب زاض س ثط اؾبؼ آ تفنط ثت ا س ف ؿف زفب ٠ قلب ضا ث ٢ لب ا لال ل ز زؾت ضات ق ا ٢ زفب ٢ كب ضا تس ١ بز ١ اثعاض ب ضز ٢ بظقب ضا ت ٢ لس ثنبضى ٢ ط ب ١ س.) ق ٢ ؿ 1391: ل 3 ( ا س ١ ك زفب ٠ ضا ثب ١ س ثت ا زض قب لت ؾ ٢ بؾلت زمتلط ١ ضا جطز لب زفلب ٠ زض قب ت فط و ؾبذتبض ؾبظ ب ب بت ق ا ٢ ف ب ض ان ضظ تز ل ٠ ثل هل ض ضؾب س.) ب ( ا ٢ ت ا س ١ ك زفب ٠ ث قسض ظ ١ بز اؾت م ط چ ث ٢ ا س ١ ك سا زفب ٠ ١ ل مك ض ١ ب ؾبظ ب ث ٢ جب ٠ ؤ ف ب زؾتب ضز ب ا س ١ كل زفلب ٠ حلست ب ي ٠ ١ نپبضچي ٠ ث ٢ كتط ثبقس فق ٢ ت پ ٢ ط ظ زض زفب ث ٢ كتط ذ ا س ث ز. ب( الگ ی هف هی ا ذیشة دفاعی: ا ي ١ ب س ف ٠ ا س ١ ك زفب ٠ زض ازث ٢ بت تحق ٢ ق ت بض ١ ف ؤ ف ب رت فل ٠ زاضز ا ي ف ٠ ا س ١ ك زفب ٠ م زض ا ١ تحق ٢ ق ثه ضت ١ ل ا يل ملبضثطز ثنلبض ضفت اؾت زض ؾ ث س ف ٠ قبث تطؾ ٢ اؾت م جبضت س اظ: ا ف( جب ٠ ا تقبز ة( تزبضة افنبض ٢ ط ب ؿ. د( تح الت ح ٠ ٢ )ؾ ٢ بؾ ٠ - ا ٢ ت ٠ (

218 ی( ل خامنوای)مدظلوالعا یامام ع نییبتاندیشواهیداف ش ی هما مقاالت ىهع م مج 212 خدیشهاستتتتتتت ینستتتا شهاستتت مبناااااا ی دیهاااا ر اندیشاایدین هستتتت شهاستتت ربتتان ترتتاای ی یعرتتاا و ااو تجت ة ش دی.ا ه فه ؤل ج.هوووووووووووو ى تحت رحیطت ا اعتت دف علستت دئىلىهی ی اعا ی رده ست د لیاااااا ا اندیشااااای اعتتتا لتتتىف تجووا ووجتاس جت فهنهی ووجتاعی وو هوو )حووه ج ووووووووووووو..ت اقیصووووووووووووو ستامرا و ساختاا اعا ایهبراهای اعتتا سیاستتد یث رده ست د انویاااااا اعتتا م اکتتتر یصتتتى ىینیمقررراای قت جهتتت شک دفکاعی ا ذیشکة جایگکا : )1(

219 یجتتتتتنیی یند اتتتتتف اعتتتتتا 213 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ا ي ف زاضا زؾتب ضز ب ظ ١ بز اؾت اظ ر ل آ لب جلبضت اؾلت اظ: تج ٢ ل ٢ ف ؿف زفب ٠ ا ١ سئ غ زفب ٠ ب ٠ زفلب ٠ زض حل ظ لب رت لف فط يل ٠ ؾ ٢ بؾ ٠ ارت ب ٠ ٠ اقتهبز ب ٠.... زؾتب ضز ب ث س ا ١ ل ا س ١ كل زفلب ٠ تج ٢٢ ان زمتط ١ ضا جطز ب زفب ٠ ؾبذتبض ؾبظ ب ق ا ٢ قلطضات زفلب ٠ زض ١ ل مك ض ٠ ثبقس. )هذظل العالی( ج( ا ذیشة دفاعی فرها ذ ی هعظن ک ق ا حضرت اهام خاه ای : ) س ا لب ٠ ( ا س ١ ك زفب ٠ ا ب ذب ا زض قب ت ؾ ؤ ف ا س ١ ك زفب ٠ ١ ل ٠ : " جللب ٠ ا تقللبز للص ج ٠ " "تفنللطات تزللبضة ٢ ط للب ؿلل." "تحلل الت ح ٠ ٢ )ؾ ٢ بؾ ٠ ا ٢ ت ٠ (" زض ز ؾطفه زعا ث ض تح ٢ حت ا اظ ت ؾلر ب اؾترطاد تج ٢٢ قس اؾت. 1- هفا ین تعاریف ج اد هبارز 2- صکککککک لر هبکککککک ارز 3- فلسکک فة ج کک اد هبکک ارز 4- فضائ هسایا ب ر ا برککات ج کاد ی ترتتتاای ربتتتان 6- علکک ه فتیککی ییککر زی تجتتااو و یعرتتاا 7- آهککاد ی فککردی یگککا ی 8- اص ل را برد ا تاکتیک کا سکککککککککککککککککککازها ی 9- یص کککی کککای هدا کککذاى 10- بعذ داخلکی: بسکیم هردهکی 11- بعذ خارجی: دشکويش اسکی تحتتى رحیطتت ش )2( : اجسای ا ذیشة دفاعی

220 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( هفا ین ادبیات ه ض ع ج اد هبارز دفاعی: ا س ١ ك تفنط ظ ١ طث ب ز ؾتق بؾ ٠ زق ق بؾل ٠ زب لسا اؾلت. جلبضظ زض ظثب فبضؾ ٠ ب ر بز قطآ ٠ طث ٠ اؾت م زض ثطاثط زقل ثل لطا ١ لل تلال زسا ب ف اؾت.)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ا ب ٢ أت ز ت 1383/08/20( 2- صلر هبارز : اؾال ز ١ ظ سى ٠ ن. ر ب ٠ ر بز عت اؾت ٠ ش ت ضا طه اتحبز ثب لب ضا ذ ٢ ب ت ر و ث ٠ ق ضا ضز اؾتفبز اظ ط ؾ ٢ بزضؾلت ٠ ضا زض ضا ا لساف زلبظ ٠ زا س. 3- فلسف ذف هبارز ج اد: زفب اظ ذ ز ١ ت ١ ػى ٠ ط ر ز ظ س ا اؾت م ثر ا س ح ٢ بت زاقت ثبقلس اؾت ت ٠ م فنط زفب جبقس ١ ب ذ ز ضا آ بز ن س ١ لب ا ٢ لت آ ضا مل ثسا لس ظ لس )ع( ٢ ؿت. )ؾر طا ٠ زض طاؾ قكل ٢ ز ض فط ب لس ٠ ؾلتبز زا كليب ا لب حؿل ٢ )68/8/29 ف ؿف ر ز اؾبؾ ٠ تط ١ ح ض تهل ٢ ى ٢ لط ؾلبظ ب س ٠ ٢ ط لب ؿل. ا ١ زلبز ا ٢ ت ثطا طز حطمت ا قالة اؾال ٠ اؾت حطمت ا قلالة اؾلال ٠ اظ آغلبظ ا قلالة )ض ( اؾللال ٠ قللط قللس ثللب ت للب قللس ر للو ضح للت ا للب ت للب كللس ثب ح ازث ى بى ت ب ٠ ق ز ا ١ حطمت ازا ذ ا س زاقت ام زض ؾ ضا ٢ چ ض ٠ ت ا س زفب اظ چ ٢ ا قالث ٠ ثب چ ٢ طاح فطا ١ س حطمت ٠ ت ب قس ثبقس. 4- فضائ هسایا ب ر ا برکات ج اد هبارز : - پبؾساض اظ اضظ ب ز ١ ازا تن ٢ ف ت ؿجت ث اؾال مل آضظ ثعضىلب فق ب زب ست ف ٠ ؾج ٢ ا ث ز. - قنؿت بزالت تزب ظا ب ا ٢ سمطز آ ب ثطا پ ٢ ط ظ ثط اؾال ت ب ظ لس ق ٢ بض احجبت ث ٠ فب ١ سى ٠ ر و ثب ا ١ طا.

221 215 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 5- عل ع اه ه فتیی ییر زی در ج اد هبارز : - ق ٢ ب ق ٢ ب ثب )ؾر طا ى زض طاؾ ث ٢ ت ر مخ ٢ طى اظ طز اؾتب سا ق ط بى ؾبضى ؾب 1368/04/05( حعةا - ٠ قس هطت ذسا زض ح ب ١ ت اظ زب سا ف ٠ ؾلج ٢ ا ج ب 1382/11/09( )پ ٢ لب تجط ١ لل ثل - اضتجب ؿتحن ضظ سىب طز ثب ا ب ض جط ذ ز )ث ٢ ب بت زض ر كليط 19 فزللط قلل ٢ طاظ 1367/05/24( )ؾللر طا ى زض ر لل ضظ للسىب كلليط ا للب ضيللب) ( )1367/05/23 - طا ل ٠ ؾ حكل ض لب ٠ ثلب ذ ل ل )ث ٢ ب لبت زض ز ل ؾلب ٢ ب ى فط ب س ب ؾپب پبؾساضا ا قالة اؾال ى 1383/06/28( - طا ٠ ا جب مبض آ ظ ثب تق ا ت مل كلق....)ث ٢ ب لبت زض طاؾل ا بى ؾطز قى زض زا كيب زض ١ ب ١ ى ق ط 1378/02/29( 6 -آهاد ی ای فردی یگا ی سازها ی: )ر ( ا ب ذ ٢ ى زا كيب ف زض ١ لب ١ ى ؾلپب اظ چ ط ق ٢ بف ١ ل ت"ذه نب ثؿ ٢ ذ ٢ ط ب ؿ." ٠ ت ا ٢ عا آ لبزى ٠ آ ب ضا ثطا زفب زض ثطاثط زقل ب ف ٢ لس. آ لبزىى قل ٢ بضى ثلطاى زفلب اظ اؾلال ا قالة ت ب كس ى عز زب سا ضظ سىب اظ رب ١ يب ١ ػ ا ثطذل ضزاض اؾلت لت ا ١ طا فط ب س ٠ م ق ا اظ فط ب لس ب زب لسا ل ٠ ذ ا لس مل ٢ كل زض حس 100 زضنس آ بز ثبق س ٢ چ صض اظ آ ب ثلطا لس ث ٢ لساض غف لت پص ١ طفتل ر ا س قس. 7- اص ل را برد ای هبارز )دا ش دکتریي استراتصی(: ب م ؿ ب ا قالث ٠ پ ٢ كب و حطمت ١ ب ؿت ٢ ثب ١ س ث تط اظ ز ١ يلطا ٢ ك ىط ب كره ٠ ضا زض حب ب زاقت ثبق ٢ تب ط ض ل ٠ ١ ضا مل زض

222 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 216 ؾبظ ب س ٠ مبضآ ستط ث ط ٠ ضؾس پ ٢ سا اضائ تب زض ٢ سا ٠ مل ؿلئ ٢ ت آ ضا زاض ١ ل ؾجلتط مبضآ ستط ق ىزؾتتط ح ض زاقت ثبق ٢ تفنط ب ل زقل ق بؾل ٠ ز ؾتق بؾ ٠ جبضظ ثب زق اؾت م ٢ ت تز ٢ عات زض ر و ثل قلط ٠ لب ضا ثل فق ٢ ت پ ٢ ط ظ عز ١ ل ٠ ب ١ س م ثب ثنبضى ٢ ط زا لف اؾلتطاتػ تبمت ٢ لل لطا ثبقس. ا ١ خبضىط فسامبض ا ب ا تحبض ذ ط بك ثب ١ س ثب تبم ٢ تلل مبضآ لس لطا ثبقس. 8- یص ی ای هدا ذاى هبارزاى: - ق ٢ ب ثب ر بز ف ٠ ؾج ٢ ا - اذالل ر ت ضيب ازا تن ٢ ف ت م ث ذسا - تفنط تقس ث ذسا ز ١ دشويش اسی: - جطز زفب قسؼ جطز بثطاثط ث ز زق ب فق طا نسا جل ز ث نل م ٢ ل ؿتنجط ١ ق سضا ب ث ز چطا م اؾال بة ح لس لبف آ لب ضا ت س ١ لس ملطز اؾال آ ط ١ نب ٠١ زض ذس ت اؾتنجبض بف اؾتنجبض ثب اؾال بة ت س ١ لس ل ٠ قل ز ا لط ظ آ ط ١ نب ؿتنجطتط ١ زق ب ب پ ٢ ستط اظ ا اؾلطا ٢١ اؾلت ز لت ن ٢ ٢ ؿلت ثعضىتلط ١ ذ ط ف ٠ اؾال. 10- بسیم هردم هدا ذ هبارز: - ثؿ ٢ ذ ٠ ١ فطز ت س ؤ ؿئ ٢ تق بؼ ؿئ ٢ تپص ١ ط ا قالث ٠ فسامبض الق س ث ؾط قت مك ض ٢ ثؿ ٢ ذ ١ ى ث تط ١ ذلب متلط ١ قلطافت ستط ١ پطافتربضتط ١ ثب كب تط ١ ثب ا ١ ب تط ١ ا ؿب لب زب لس تلطؼ زقل اظ ثؿل ٢ ذ ر ا ب ثب ا ١ ب ث ٢ كتط اظ ث ت ؾالح اؾت ر بز ق بزت ب پ ٢ كطفت ت ب ٠ ثؿ ٢ ذ ث ز ذ ا س ث ز ثؿ ٢ ذ ق ٢ بضا زض نح ب ر ض ثلب فنلط رؿل لب

223 217 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( آثط ح ض زاقت ذ ا س زاقت زؾتيب ب مك ض اظ ثؿ ٢ ذ ثطا مبض ب ثلعضه ثب ١ لس اؾتفبز م س. اؾتطاتػ زفب رب ج جبضت اؾت اظ آ بز ؾبظ ثنبضى ٢ ط م ٢ ؾط ب ١ لب ا ؿب ٠ ا نب بت بز ث ض پ ٢ كي ٢ ط قبث ثلب لط ل ت س ١ لس ت لبر زق ب زاذ ٠ ذبضر ٠. )ضرج ٠ 1389 :ل 8 ( فط ب س ٠ ل مل قل ا ح لطت ا لب ) س ا ب ٠ ( ذب ا ٠ فط ب ١ س:» ب بنط قسضت فطا ا ٠ زاض ١. ا ١ ب ضا ثب ١ س حفل م ل ٢ ض ظ ث ض ظ افعا ١ ف ز ٢. ب ي ٢ ف ٢ ؿت ٢ ثب ١ س زض قبث ت س ١ س آ لبزى ٠ زاقلت ثبقل ٢. اىط ساض ١ ثب ١ س آ بزى ٠ ا ١ زبز م ٢ اىط زاض ١ حف م ل ٢ افلعا ١ ف ز ل ٢. زض قبثل ا ال ر و ا ال زفب رب ج -ض» رب ج «تن ٢ تأم ٢ س ٠ م - زض قبثل اقسا ث ر و اقسا ث زفب يطث تقبثل.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ؿلئ ال ملبضىعاضا ب ر ض اؾال ٠ 1380/12/27( ط ث ا ١ ن ١ ن ٠ اظ ؤ ف ب قبث ت ر زض ا س ١ ك زفلب ٠ مل ل ضز ساقل قلطاض ىطفت ؤ ف»آهاد ی«)زفب ٠ ضظ ٠ ( اؾت صا قلتبض حبيلط زض نلسز اؾلت تلب ثلب ثطضؾل ٠ ا ١ لل ؤ فلل ثلل تج ٢ ل ٢ آ زض ا س ١ كلل فط ب لس ٠ لل ملل قل ا ح للطت ) س ا لب ٠ ( ا ب ذب ا ثپطزاظز قبذم ب آ ضا احهبء ز ا ي ٠١ بؾت تطؾ ٢ ب ١ س. بخش دوم: شاخصهای آهادگی دفاعی و رزهی در انذیشة فرهانذهی هعظن کلل قلوا حضلرت اهام خاهنهای)هذظلهالعالی( ت س ١ سات رت ف ؿت ط زق زض قن ب اظ ر بت رت ف ا ١ زبة ٠ ب ١ س تلب ٢ ط ب ؿ. ر ض اؾال ٠ ا ١ طا ر ت زفب اظ ا ١ طا اؾال ٠ ٢ ك زض طن ب جطز ح ض زاقت ثبق س ؿجت ثل تطف لس ب رت لف زقل ب ا ي لب ض لب رت ف زفب ٠ ضا اتربش ب ١ س. ا ١ زبز ت ا اضتقبء آ بزى ٠ ب زفب ٠ ٢ ط ب ؿ. ثب ١ لس زط ث ا ١ زبز ثبظزاض سى ٠ ؤحط زض قبث ذ تزب ظىط زق زض ن ضت ثط ظ اقلتجب

224 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 218 زض ثطآ ضز زق آغبظ ر و حه زفب ا ٢ ب ثرف فق ٢ ت ضظ سىب اؾال زض قبث زق ثك ز. ٠ فط ب ١ س: ) س ا لب ٠ ( فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ا زض ذه ل حفل آ لبزى ٠»اىط ت ا قالثى ٢ ك آ بزىى ذ ز ضا حف ملطز ١ لى رل ا لب ل ١ ت زض ثؿ ٢ ذ مبض زض ٢ سا ت ط ١ آ ظ ضا ٢ ك ثطاى ذ زقب ي زاقت س اىلط لطز ض ح ٢ ى زفب ضا ثطاى ذ زقب حف مطز س اىط چ ط ق ٢ بف رب ضى ث ز م لط مؽ ث آ يب مطز احؿبؼ م س ت آ بز ؿت س زفب اظ مك ض اؾت زض ا ١ ن ضت ت س ١ س ب ى ر ا س قس ٢ ت زق ث تحقق ر ا س پ ٢ ؾت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ لساض ثلب ر ٠ اظ ثؿ ٢ ز ٢ ب ض حب ٢ ت لطا 1368/07/05( آ لبزى ٠ ضظ ل ٠ تلطازف آ لبزى ٠ ٢ بت ٠ اؾت ثب زض ط ىطفت أ ض ١ ت ب ت ا ب ٠١ ١ يب لب ثنلبض ل ٠ ض ز. ٢ لعا ا ١ ل ت ا ب ٠١ ثب ت ر ث ق ٢ ت ٢ ط ب تز ٢ عات آ بز ب تؿ ٢ الت ي ساض آ ظ ت ٢ ل ٢ ٠ ىطزز. ث ث ٢ ب ز ١ يط آ بزى ٠ ضظ ٠ ٠ ١ آ بز ث ز ١ يب لب ٢ ط لب ؿل. ثلطا قج ضظ زض ط قطا ٠ ١ م ا ١ آ بزى ٠ قب : آ بزى ٠ ٢ ط ب تز ٢ عات ؾب ١ ز ١ يلط اضز الظ ٠ ثبقس.)ض ب 1388: ل 10 ( زض ازا ث تج ٢٢ ؤ ف ب قبذم ب آ بزى ٠ ضظ احهلبء قلس اظ ا س ١ كل لب ) س ا ب ٠ ( زفب ٠ فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ا ٠ پطزاظ ١. الف( آهاد ی ای هع ی ر حی اخالقی جسوی: 1- تکلیفگشایی دل دادى ث هجب ذت )قیبم هلل ثبهلل ج بد فی سجیل اهلل(»زق ق ي ف ذ ز ق ق ت ق ب ضا ف ٢ س. ق ق ت ق ب ا ١ ب ا ١ خبض ز زاز ث زب ست چ ٢ جؿتيى س ى ق ب ب ثب اؾلت. ق ل ي ف ا ا ١ اؾت م زض قبث ٢ ط ى ى ١ ل ت ٢ چ اثعاضى ساضز. اثعاض ب ى فب ١ لس پ ٢ كطفتى ساضز ا ١ ضا زق ىزا لس. زقل زضنلسز اؾلت ا ١ ل قب لت ضا زض ل

225 219 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ثكن س زضنسز اؾت ا ١ ا ١ ب ضا ت ٢ ف م س زضنسز اؾت جؿتيى ى لس ى ضا اظ ث ٢ ثجطز.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ذب از ب ق سا 1384/03/03(»زض ا ١ ضا )ضا اؾال ى )ض ( م ا ب تطؾ ٢ مطز( ا ٢ س ؿت ا ب زب ست ل الظ زاضز ا ١ ل زب لست رلع ثلب اضتجب ثب ذسا ذب م مطز ذ ز ز ض قس اظ ضشا ١ اذالقى ا نب پلص ١ ط ٢ ؿلت. ا جتل ٢ ط بى ؿ. - چ ب ى چ ا ت ب ى چ اضتف چ ؾپب چ م ٢ تل چل ق طثب ى غا ساض طى- پكت ؾط ا ١ ب ثؿ ٢ ذ ٢ طز ى ثب ١ س آ بزىى ذ ز ضا ٢ ع ثطاى زفب ب ى اظ زؾتب ضز بى ا قالة حف م لس...آ لبزىى قلب آ لبزىى ضظ لى آ ظقى ؾبظ ب س ى ا جب اذال پكت ٢ جب ٠ ب ا ا ز ١ يط آ اؾلت ثرهل ل زض ضز ؾپب پبؾساضا ا قالة اؾال ى ا ١ آ بزىى ثب ١ س ث ٢ كتط ثبقس.«)ؾر طا ٠ زض ز ١ ساض ثب ر مخ ٢ ط اظ پبؾساضا زض ض ظ پبؾساض 1368/12/10( 2- ثب س ایوبى ث یش ی عظین ال یی دسخ اسی ا ظظیبس ویطیکی وی صشت ال ی «ب ق ٢ س زاض ١ م " ٢ هط ا ١ هط " چ مؿى ث ٢ كتط اظ ا ١ ت هلطت ز ١ ذسا مطز زض ٢ سا بى ذ ط اضز قس اؾت! پؽ هطت ا ى ا لطى ج ٢ لى ثس ١ ى اؾت. آ ضا زاقت ا ١ ث س اظ ا ١ إ قلبءا ذل ا ٢ زاقلت. ا ١ ل ق ل لس اؾت م قب ث ٢ كتط ١ ب ى ت ا ب ٠١ بى ب ٢ اؾت. آ ضق س ز ١ يطى م ثب ١ لس ضز ط قطاض ى ٢ طز ا ١ ت ثعضه اؾت تى طا ثب ز ت الق س ث ب حبم قتى م الظ ثبقس فسا ١ ى زض ضا آ. تى ثب ا ١ ب. تى حبيلط زض نلح مل ىصقلت كب ىز س ط رب الظ ثبقس اظ مك ض اؾال ى اؾال ف زفب م س ثب قسضت قلزب ت اضز نح ىق ز زفب ىم س. زض ىصقت ا ١ ى ث ز اؾت زض آ ١ س إ قلبءا ٢ ى ذ ا س ث ز. نح ر و ا ١ ضا كب زاز. قجل اظ آ نلح ا قلالة ل كب زاز ث ز... ا ١ طز ثط ٢ چ مؽ ت ساض س. احؿبؼ تن ٢ ف لىم لس اضز

226 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 220 نح ىق س. زض آ ١ س ث ذ اؾت ذسا ٢ ض ذ ا س ث ز.«)ث ٢ ب لبت زض طاؾل ت ف ٢ ص حن ض ١ بؾت ر ض ؾ ٢ س ح س ذبت 1376/05/12 ٠ ( 3- اخالظ جلت سضبی ال ی ادای تکلیف ت ل ث خذا»ا تقبز ا ١ ب اذالل زب ست ثطاى ازاى تن ٢ ف زب ست ثطاى ذلسا زب لست بى زضآ س بزى آ زب ست تال. ا ١ ب اؾت ا ١ بؾت م ١ ل ز ١ ل ب ضا حف ىم س. زض ان ا قالة ٢ ب ث ز ا ط ظ ل ؿلت.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ ساض فط ب س ب ىط مخ ٢ ط اظ ا بء ؾپب ث بؾجت ض ظ پبؾساض 1378/08/22( 4- تفکش اعظقبد ث خذا دیي «٢ ط ى ٢ ى خ ٢ ط ى ت ا ١ طا قتى م ث كق ا ى ث ا ١ ب ا تقلبز ث ذسا نتت اؾال ض قس ثبقس قتى م ا ١ زؾت ب ثبظ لب ثلب ١ نلس ١ يط ىلط ذ ضز ثبقس ا ١ قسضت ضا زاضز م ل ى زقل ب ضا قلت ثع لس.«)ث ٢ ب لبت زض ارت لب ثعضه فط ب س ب ٢ ط قب ت ثؿل ٢ ذ ؾطاؾلط مكل ض زض ز ل ٢ ض ظ اظ فتل ثؿل ٢ ذ 1372/08/30(» ؿ تطث ٢ ت قس اؾال ث ثطمت ا ١ ب ت م ا تقبز ث ذلسا ا تقلبز اق ى ث اضظ بى ا ى اؾلال ى ت ا ؿلت ١ نلى اظ ثعضىتلط ١ مبض لبى ز ٢ لب ضا ثن لس. )ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض فط ب س ب ؾپب 1372/06/25( «ث ث س ى ١ ى ض ح ٢ ل فنلط ا تقبز اذالل ب چ ٢ ع ب ١ ى م ؾپب ضا اظ ثق ٢ ٢ ط بى ؿ. ت ب ١ ع ىم س اىلط آ ب ضا اظ ا ثي ٢ ط ١ ب ١ ف ا ١ اؾت م ؾلپب ضا لساض ١ ثب ١ لس ت رل ملطز.«)ث ٢ ب لبت زض طاؾ ث ٢ ت فط ب س ب ؾپب 1368/04/19( 5- تق ای پش یض بسی وشا ثب ضجبع» ب تقس ث ا جب آ ٢ قى مبض ى آ ظ ث ض ظ ؾالح زض حلس ن ثطاى ٢ ط بى ؿ. ذ ز ؿت ٢ ا ب ا ١ ب ضا زض م بض تق ا ت م ل ز لسازىى ث آض ب ب طز تجط لىزا ل ٢.«)ث ٢ ب لبت زض طاؾل كلتطك تح ٢ لف زا كلز ١ ب ) ( زا كيب ب افؿط اضتف د.ا.ا زض زا كيب ا ب 1382/10/04( ٠»پلؽ قلزب ت ضقبزت آىب ى اظ ت ا ب ٠١ بى ذ ز اقتساضى م ث ذب ط ا ١ ب زض ا ١ ت رل ز زاضز

227 ل» ١ 221 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ١ نى اظ قطا ١ ضق ظز آ آ ١ س اؾت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ىط مخ ٢ لط اظ پبؾلساضا رب جبظا زا كز ١ ب زا فآ ظا 1379/08/11( ؿأ ؿلأ ز ١ ل اؾلت. ثطازضا ق ب ب ث ذب ط ا ١ ب تق ا ١ تب ث ز م فق قس ١ س ا ١ ل حق ٢ قلت ق ل ٢ اؾلت ز ١ يط إال ق ب ب م ا ى م اضز ٢ سا ر و قس ١ س مل ملالؼ لبى لب ى ضا س ١ لس ث ز ١ س. ا ١ ب تقل ا ثل قل ب قلزب ت زاز ثل قل ب لس تلطؼ اظ لطه زاز ثل قل ب ق بزت جى زاز اضز ٢ سا قلس ١ س.«)ث ٢ ب لبت زض ر ل فط ب لس ب ؾلپب زض اؾلتبز ١ آظازى 1367/06/24( 6- هؤهي داسای ایوبى هز جی هظذیي هظقی هعشف» ب ض م تب ا ط ظ ؾپب ت ا ؿت بنط ى ضا ثب بنلط ؾلبظ ب ى لب ى الظ سض پ ٢ س ثع س الظ ؾبظ ب س ى ذ ة اثعاض بى پ ٢ كطفت ي ساضى ت ٢ س آ ظ زض ؾ ح رت ف ضا تأ ٢ م س ث س اظ ا ١ ٢ ع ثب ١ س ا ١ ضا فلق ضا ز جلب م لس... آ كلق ا ١ لب طفلت ض قل ث ٢ ب ل آىب ب ل ضا لطا م ٢ لس ثلب ا ١ ل ؾبظ ب س ى ب آ بزىى بى ضظ ى ي ساضى بى قل سا اثعاض لبى لب ى آ لبزىى ثطاى ث مبضى ٢ طى آ ب.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ لساض پطؾل ٢ لط ى ظ ٢ لى ؾلپب ا قلالة اؾلال ى 1383/12/19(»ز بى ؾطقبض اظ ا ١ ب طفت ض ق ث ٢ ى طىع ه ل ة ط ل ة ىق س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ لساض ىلط مخ ٢ لطى اظ ا لبى ؾلپب پبؾلساضا ا قلالة اؾلال ى 1381/06/24(»ؾپب زاضاى قأ ى ا قالثلى اؾلت ٢ لس فطظ لس ا قلالة اؾلت تطث ٢ ت قس زا ب ا قالة اؾت ث ىطز ا قالة حق زاضز زض ٢ حب ضاث تقبثل اؾت. ؾپب ٢ ط ى ؿ. اؾت ٢ ن تنى ث ١ ت ث طفت ثل احؿلبؼ تن ٢ لف ثس ضا زاز ا ي ٢ ع بى ز ٢ ب ١ ى بزى. ا ١ ب ذ ٢ ى ل اؾلت.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ثلب فط ب س ب ؿئ ال ؾپب پبؾساضا ا قالة اؾال ى 1376/06/26( 7- داسای س حی ثبال ثشای ث ذگی خذه»اضتف بؾت قأ ر ضى اؾال ى ثب ١ س اظ ط آ بزىى ا جب ض ح ٢ ب ى

228 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 222 ثبقس ث تز ٢ عات زض حس ت ا زؾت ١ بثس.«)ؾر طا ى زض طاؾ ث ٢ ت ب ١ س ى ا ب زض اضتف ظ ١ ط زفب فط ب س ب پطؾل ٢ ط لبى ؾل ىب ل ظاضت زفلب 1368/03/18(»ثطاى ١ ل ٢ ط ى ؿ. تط ١ ؿأ ا ١ ل اؾلت مل اظ حلب ز لع ا ١ لب چ ٢ اظ حلب رؿل رل ز ذلبضرى زاضاى تجحلط آ لبزىى ضظ لى ؾلبظ ب ى رؿ ب ى ثبقس. ا ١ ب ا ي ٢ لع ض ح ٢ ل زض م لبض آ ل ظ ؾلبظ ب س ى تطت ٢ لت ل ا نب بت ز ثب اؾبؾى ثطاى ١ ل ٢ ط ى ؿ. اؾلت.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض پطؾل ٢ لط ى ظ ٢ ى ؾپب 1383/12/19( 8- سعبی دقبیق ق اعذ حکو آهیض دسظ سالعول بی ال ی «ؾپب قس ث قس پ ٢ ف ضف ل ت ثب لس ق لس. ط ر لب ١ ى م ل ق ل ب ذ لب ط ذ قلى اظ فق ٢ ت ب زاض ١ س آ رب ١ ى اؾت م قنط ت ذسا قس زقب ١ ق حن تآ ٢ ع زؾلت ضا ا ى ث مبض ضفت اؾت. حبال ا ١ زقب ١ ق چ ٢ ؿت... ث ذ ز پلطزاظ ١ ذل ز ضا حل ض قلطاض س ٢ سف ضا ذسا ثسا ٢ اظ قب ت ظ سىى بزى ذلبضد ثكل ١ ز جلب ٢ فل ثلط ١ ثج ٢ ٢ آ چ ٢ ؿت ث چ ٢ ع ز ١ يطى مبض ساقت ثبق ٢ اض زض لط طح ل اى رؿلتز م ٢ ضيبى ذسا ضا ثط حؿت حزت قط ى مكف م ٢ ثط جق آ ب ٢١. ا ١ لب ب ق ا س حن تآ ظى اؾت م ثطاى پ ٢ ط ظى ا ؿب زض جبضظ زا ٠ ١ ا زض ا ١ ل لب ي قس اؾت«)ث ٢ ب بت زض پب ١ لب چ لبض ٢ ز ل ثلعضه فط ب لس ب ؾلپب پبؾلساضا ا قالة اؾال ٠ 1370/06/27( 9- دعب یبیص ر ش تضشع ث دسگب ال ی»ؾ ٢ بؾلت الظ اؾلت ر لو الظ اؾلت تن ٢ لل الظ اؾلت ف لب ضى الظ اؾلت اؾتحنب بت ى بى الظ اؾت اؾتحنب ؾبظ ب ى الظ اؾت ل ا ١ لب ضا زض م لبض ل زاقت ثبق ٢ س آ ىب اؾتهبح پ ٢ ف ذسا ض حى اؾت م زض ا ١ رؿ ب ز ٢ لس لىقل ز. ا ١ ب ١ ى م ىفت ٢ رؿ اؾت ن اؾت احط م س ن اؾت احط ن س ا لب اؾلتهبح ز ب ت ط ت ؾ ض ح ا ١ بؾت م قتى ز ٢ س قس ا ١ ب احط ى م لس.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ ساض فط ب س ب ؾلپب 1382/06/24(» ل ت نل ٢ لىمل تل ى ا ١ ل پبزىلب لب

229 223 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ذ زؾبظى ى ضا فطا ن ٢ س بظ ذ ة ثبحب ز ب ت ر ت ط ىط ١ پ ٢ كب ى ضا ث ذبك ثؿب ٢١ س زض قبث پط ضزىبض ث ت ط ىط ١ زض ث ٢ بئ ٢ س اظ ا ثر ا ٢ س ث ا كلق ث ضظ ١ س. ب ض ظى م زض ب ١ ت قسضت ؿت ٢ س ا ١ نبض ضا ثن ٢ س ا ١ قسضت ث ٢ كتطى ث ق ب ذ ا س ثرك ٢ س.«)ث ٢ ب بت زض ر فط ب س ب كليط 25 ملطثال 1367/05/10(» ١ لل ح ذسا ضا فطا ن ٢ س. ز ب ت ط تال ت آ ١ بت ا ى ضا فطا ن ٢ لس. آ چل ثل ب ت ا )1361/03/27 )ع( ى ثركس ل ٢ ١ لبت اؾلت.«)ؾلر طا ى زض پبزىلب ا لب حؿل ٢ 11- ضجبع ظشسی اص دضوي ایسظبدگی «قزب ت زض ثطاثط ٢ جت زق رع قبذم بؾت. زض قبث زق اىط ؿلئ ٢ مك ض احؿبؼ ض ت ذ ف ثن س ثط ؾط ت ثال بى ثعضه ذ ا س آ لس. آ لت لب ١ ى م ش ٢ ق ض زؾت زق قس س س ت ا ١ ث ز م ؿئ ال - پ ٢ كلط ا قبف ل ت - قزب ت الظ ا ت بز ث فؽ الظ ضا ساقلت س.«)ز ١ لساض اؾلبت ٢ س زا كلز ١ ب زض زا كيب ن ت )1387/09/24»آ چ ب اظ ت ئ ر و غ ج زق ى قل ز ا ١ ؿلتبزىى ث ٢ لساضى حبيلط ث ز زض ٢ سا قب ت اؾت... ا ١ قب ت ثل ثطملت ا ١ لب اؾلت ا ١ ب تلب ضا طچل ىت ا ٢ س تق ١ ت م ٢ س. ث ثطمت ثه ٢ طت اؾت ثه ٢ طت ذ زآىلب ى ضا طچل لىت ا ٢ لس ث ٢ كتط م ٢ س. ث ثطمت حست جؿتيى اؾت ا ١ ل ب ل ثلعضه ضا طچل لى ت ا ٢ لس ث ٢ كتط ز جب م ٢ س.«)82/06/29( «آ چ ٢ ع ب ١ ىم ق ب ضا زض چك ت ب ثلعضه ملطز جبضت اظ: ا ال حست ق ب ث ز. حب ٢ ب قزب ت ق ب تطؾ ٢ س اظ زق ب ث ز...حب خب پ ٢ س اثؿتيى ١ نپبضچيى مب قس ١ س ٢ ب ت ؿئ ال ثل ز.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ثلب ائ ر ب ؿئ ال اقكلبض رت لف لطز ٢ كلبث ض قهطقل ٢ ط ١ ؾلطپ ش لبة ى ٢ ال غطة... )1368/08/ خذه ث هشدم

230 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 224 نبز»ا ١ نت ذ ٢ ى ى اؾت م ٢ ط ى ؿ. رعء طز ثب طز اظ طز اؾلت طز ا ضا اظ ذ زقب ىزا س ث افتربض ا افتربض ىم لس اظ لعت ا احؿلبؼ لعت ىم س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض فط ب س ب ب ى 1383/01/16 (»ذس ت ثل لب اؾلال ى ذس ت ث طز اؾت ذس ت ث اؾال. ا ب زض ٢ ب ا ا ذس بتى م ا ؿلب لبى پبمجبظ زض ثرف بى رت ف ؿجت ث ب ا زب لى ز لس ث لى اظ ذلس بت ذ ٢ ط ؾ ي ٢ تط اؾت ح اة آ لعز ذلساى ت لب اضظ آ زض چكل ث لسىب ق ٢ بض ذسا ق طا ث ٢ كتط اؾت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض پطؾ لب ى ظا لسا 1381/12/07(»آ رب ١ ى م سف ؿئ ال زض ١ ل ب ذس ت ث آض لب لبى االى ا لى اؾلال ى ذس ت ث طز ا تالى مك ض تأ ٢ سا ت جبضظ ثب ثى سا تى تج ٢ ى اؾت ؿأ ؿأ اقربل ٢ ؿت ؿأ ؿئ ٢ ت لب زض ضا آض لب بؾلت. ٢ ط لبى ؿل. زض ر ضى اؾال ى ىزا س م زض ضا ذسا ثطاى ؾطث سى اؾال جبضظ ىم س.«)ث ٢ ب بت زض طاؾ كتطك ١ يب بى ٢ ط بى ؿ. 1380/08/09(»اضتف ا ط ظ ب زض ذلس ت طز ثطذ ضزاض اظ ١ ت اؾت ؾپب پبؾلساضا ؾلبظ ب ى ضظ لى اؾلال ى ا قالثلى اؾت. ا ١ ز ؾبظ ب زؾت زض زؾت ب س ثبظ ا ت ا ب ١ ى اظ لبف ا ١ ل لت زفلب ىم س.«)ث ٢ ب بت زض طاؾ كتطك ب ٠ زض پبزىب كنط 30 ىطىب 1374/07/26( 12- ض بدتعلت ایثبسگش فذا بس «ر بز قتى ىت ا س احط ذ ز ضا ث ض مب كب ز لس مل ثلب ز لبز ثل ق بزت طا ثبقس. ر بز ق بزت ز فه ثعضه حطمت ثؿ ٢ زى اؾت. ثؿ ٢ ز ٢ ب ع ١ لع ب تب ا ط ظ پ ٢ كطفت بى ذ ثى مطز ا س ا ١ پ ٢ كطفت لب ثب ١ لس چ لب ازا ل پ ٢ لسا م لس. ئ ب ا ١ ا ي زض مك ض ع ١ ع ب ز ٢ ب ضا تحتتأح ٢ ط قطاض ذ ا س زاز. ا ط ظ ؿبئ ا ١ لطا ثلب ؿب ١ ز ٢ ب لطتج اؾلت.«)ث ٢ ب لبت زض ٢ لسا نلجحيب ؾلتبز ٢ لط ى قب لت ثؿل ٢ ذ 1384/06/02(» قتى چ ٢ ٢ ط ى لب ى لؤ ر لم فلسامبض ملب ال ثلب ز ١ لس ا قالثى زاضاى ٢ ط ى ٢ ى- ب س ثؿ ٢ ذ - زض مك ض ر ز زاضز ز ١ يط ت س ١ سى اظ ل ت س ١ س بى ب ى حق ٢ قتب ثلطاى ا قلالة يلطا م لس ٢ ؿلت.«)ؾلر طا ى زض ز ١ لساض ثلب

231 225 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ؿئ ال زفبتط ب ١ سىى ى فق ٢ زض ؾپب ١«)1368/11/07 ل لت ضقل ٢ س ١ لل لت قزب فسامبض ا ١ خبضىط تطؼ اظ طه ١ ل چ ٢ ٢ ط بى ؿ حى لى ذ ا لس ا ١ ل ٢ ط بى ؿ. ىت ا س ث ن ضت مب اظ ١ ل چ ٢ تى زفب م س. ى ا ١ ل مل ذل ز آ لت ل زض حق ٢ قلت زض م لبض ثلبظ ا ؿل. ذل ز قلطاض زاضز.«)ث ٢ ب لبت زض ر ل ضظ سىب كيط )ض( 21 ح ع )1367/05/ صج سی پب ذاهي»ف زضؾت آىب ى فعا ١ س اذلالل ذلسار ١ ى ا ١ خلبض فلسامبضى نلج ضى ا ١ ؿتبزىى تال ق ب ضا ؾبظ س ثب س ح لط آ ضا ب لسىبض ذ ا لس ل ز.«)پ ٢ لب ثل كؿت ؾب ٢ ب اتحبز ١ ى تكن بى اؾال ى زا كيب آظاز اؾال ى 1381/04/31(»ق ب زض ز ضا زفب قسؼ حتى ث س اظ آ تب ا ط ظ ز ١ س ١ س ى ث ٢ ٢ س م ر ا ب مك ض ب ثب نفب پبمسا كتب حق ٢ قت ؾطقبض اظ ١ بت اضظ لبى اؾلال ى ا قالثى ث ز س ؿت س ثب ثىا ت ب ١ ى ا طاو اظ آ چ ٢ ع ب ١ ى م ر ا ب ز ١ يط ضا زض ز ٢ لب ث ذ ز كه ى م س زض رب ب ح ض زاض س.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ثؿل ٢ ز ٢ ب مكل ض 1374/09/08(»پط ض ؿ ى اظ ا ؿب بى نب. پبمسا ث س ط ض ا ١ ب تق ا اظ بن ٢ ى طقب ؾب ز ن فب ثعضها لس ١ ف مل بآ ز قلب ثل قل ب طفلت ض ق ث ز ر بز آىب ب قب زض ضا ذسا ظ ع ى بضفب قب زض ٢ ل قلت لب ١ لبضا ) ٢ ل ا ؿلال ( ا لب حؿل ٢ ضا ثل ١ لبز لىآ ضز ثلىقلل ثعضىتلط ١ ض لع ا قلالة پ ٢ كل اى ٢ ا كأ كب ح طت )قسؼا ا ب ذ ٢ ى ض ح ( ق سا زض فت ٢ ض ظ ز ى فزط 1369/11/18( 14- دلذادگی ث آسهبى ب اسصش ب ث ز اؾت.«)پ ٢ ب ثل ذلب از لبى ل» ب تقس ث ا جب آ ٢ قى مبض ى آ ظ ث ض ظ ؾالح زض حلس ن ثطاى ٢ ط بى ؿ. ذ ز ؿت ٢ ا ب ا ١ ب ضا زض م بض تق ا ت م ل ز لسازىى ث آض ب ب طز تجلط لىزا ل ٢.«)ث ٢ ب لبت زض زا كليب ا لب )ع( لى )1382/10/04

232 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 226»آض ب ث حب ذ ز ثبقى اؾت. ٢ ض اؾت ثق ٢ آض ب لب آض لب ١ لت جلى آض ب كق جى آض ب ذسار ١ ى اظ ا ١ قج ٢. آض لب لب اظ ا تلب آذلط ته ٢٢ لط پ ٢ لسا ىم س ى ض ب اثعاض ب ثط حؿت ظ ب ته ٢٢ ط ى ١ بث س ز ا ؿب ثل كلق آ آض ب ب ىتپس ثطاى آ حطمت ىم س. اؾال ثطاى ا ١ م ا ؿب ثت ا س ذل ز ضا تلأ ٢ م س زؾت ض بى ثطاى ظ ب لب جلق ثلب ل قلطا ١ زض اذت ٢ لبض ا ؿلب ىصاقت اؾت.«)ث ٢ ب بت زض زا كيب 15- داسای آگب ی ضن تحلیل سیبسی )ع( ا ب حؿ ٢ 1377/02/24(»قأ ؾپب پبؾساضا ا قالة اؾال ى ا ١ اؾت م ي آ ظ ب ى ا لجب زض ١ ل م ب ٠ ىطى- ب ض م قجال ىفت - اظ آىب ى ثطذ ضزاض ثبقس ض ق ثل ٢ ثبقس ق ؾ ٢ بؾى زاقت ثبقس اظ ظ ب نب آىب ى زاقت ثبقس إال ؾط مال ذ ا لس ضفت اقتجب ذ ا س مطز.«)ث ٢ ب بت زض ز فط ب س ب ؾپب 1370/06/27(» ٢ ط لبى ؾپب ثؿ ٢ ذ ضا ثلب لسا ١ ت ت ر ٢ ل لسا ا قالثلى ؾ ٢ بؾلى آ لبز ح ل ض ف لب زض نح بى زفب اظ ا قالة ي ساض ١ س پ ٢ ؾت ا تهبة ؿئ ب ١ سى ٠ ٠ فق ٢ زض ؾپب 1369/04/05( 16- ثصیشت دس دضويض بسی س شض بسی دضوي ثط آىب ى ث ٢ ف آ ب ث ٢ فعا ٢١ س.«) ت حن»ق بذت زق اظ تط اؾت. زق ؾ ى ىم لس ذل ز ضا ز ؾلت ر ل ز س ق بض بى ت ب ضا و م س م ب ا ١ م ق بض يلس ١ ت ثلب ن ٢ ٢ ؿل ضا زض ٢ لب ث ى اظ ز ت طزا طة تجس ١ ث ١ ل ق بض ا حطافى مطز س! ١ نلى اظ مبض ب ١ كلب تجلس ١ مطز ق بض بؾت. ت ز تى تؿ ٢ ى ق ز م زق ضا زضؾلت ك بؾلس ١ لب زچلبض فؿبز ثسثرتى ثبقس ا ب اىط زق ق بؾى ث ز - م ا ١ ت نل ٢ ضا ثل ر ا لب زاض - آ قت ق بض ب ق بض بى ض ق آىب ب اى ذ ا س ث ز آ چ م زق ىذ ا لس ثل ف پط ضزىبض آ ضا زض ٢ ب ت ا ١ طا ث زؾت زا لفآ ل ظا )1378/08/12»قل ى آ ضز.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض زا كلز ١ ب قل ض ا ١ لب ا ي ٢ لع زقل ق بؾلى

233 227 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ق ق بؾى ا ١ ت ىىصاضز زق زض ا ساف قبنس ذ ز مب ٢ بة قل ز.«)ث ٢ ب لبت زض ذ ج ب بظ ٢ س ف ط 1374/12/01( 17- ا ضجبط آ یي ظن ه غقی» ب تقس ث ا جب آ ٢ قى مبض ى آ ظ ث ض ظ ؾالح زض حلس ن ثطاى ٢ ط بى ؿ. ذ ز ؿت ٢ ا ب ا ١ ب ضا زض م بض تق ا ت م ل ز لسازىى ث آض ب ب طز تجط ضا ثسا ٢ س! ؾؿتى ٢ ط بى ؿ. زق ضا )ع( ىزا ٢.«)ث ٢ ب بت زض زا كيب ا ب 1382/10/04( ٠»ا ١ ل ث ر و افط ظى تك ١ ق لى م لس. اؾلتحنب ا ١ ؿتبزىى آ بزىى اثتنبض پب ث ضمبة م ط ثؿلت ا لساف لب ى ثل ز قل ب زق ى ضا م قهس ر و زاضز زض قهس طزز ى م لس. پلؽ ثب ١ لس آ لبز ثبقل ٢ س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ا ب اضتف ر ض اؾال ٠ ا ١ طا 1374/01/30( 18- استتاهی ایستاد ی ا فرادی در برابر دشو اى «آ رب ١ ى م ثؿ ٢ ذ ث ز ض ح ٢ ١ ت ث ز ج ب ا ١ ؿلتبزىى قب لت ل ث ز ثط احط آ پ ٢ ط ظى ه ٢ ت ىقس.«)ث ٢ ب بت زض ٢ سا نجحيب ؾلتبز ٢ لط ى قب ت ثؿ ٢ ذ 1384/06/02(»ا ١ ؿتبزىى الظ اؾت تب ا ؿب ثت ا س پ ٢ ط ظى ضا ثل زؾلت آ ضز.«)ث ٢ ب بت زض ز فط ب س ب ؾپب 1379/06/26(»... اؾتقب ت ا ١ ؿتبزىى ق اظ زق تطؾ ٢ س اظ زق حؿبة جطز زض قبث زق ث ا ف ب زچبض كس. ا ١ ل ذ ٢ ى اؾت م ا ؿب زض قبث زق زچلبض ا ف لب كل ز.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ثلب ذب از بى ؾطزاضا ق ٢ س اؾتب ت لطا 1376/02/17(»زض ؾلپب افلطاز ثب ١ لس زائ لب زض حب ذ زؾبظى ثبق س. ر ض ذ زؾلبظى ل ثلطاى قل ب الظ اؾلت ل ذ زؾلبظى ى ض حى فنطى اذالقى ذ زؾبظى ضظ ى ب ى تلبمت ٢ نى ضظ ا فلطازى ضظ ١ يللب ى لل ا ١ للب ثللطاى قلل ب الظ اؾللت.«)1362/02/05 )ر ( )ؾللر طا ٠ زض قللط قلل ٢ س للط

234 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 228 ب( آهاد ی سازها ی کارآهذ اثربخش 19- آهبدگی تجذیل سبصهبى ث ضشایظ هأه سی )چبثکی(»آ چ ا ط ظ ث ا زا ف ب ى زض ز ٢ ب ر ز زاضز ت ق ث ١ ل لت ذلبل ١ ل ز ت ذبل ١ ل ر بح ذبل ٢ ؿت ا ١ شذ ٢ ط ت س فط و ال ى ثكلطى زض قط بى رت ف اؾت... ب م ؿ ب ا قالثى ؿت ٢ لب مل پ ٢ كلب و حطملت ١ ب ؿت ٢ ثب ١ س ث تط اظ ز ١ يطا ا ١ زا ف ضا ث س ثبق ٢...ىط بى كرهلى ثب ١ لس زا ١ ب زض حب ب ثبق س تب زض ز ل ؾلپب لط ض ل ١ ى زض ؾلبظ ب س ى مل مبضآ ستط ث ط ىضؾس ض ى آ ملبض م لس. ل طف لس اض ا ١ ل ٢ ؿ لت م ل لب ل ط ض ظ ؾبظ ب س ى ؾ لپب ض ا ل و م ل ٢ ا لب طف لس اض تحز ل ط زض ا ١ ل ؾ لبظ ب س ى ل ٢ ؿ لت. ب ثب ١ س ثج ٢ ٢ م ا ١ ز چي ىت ا س زض ٢ سا ى مل ؿلئ ٢ ت ت رل ا ؾلت ؾجنتط مبضآ ستط ق ىزؾتتط ح ض پ ٢ سا ثن س.«)ث ٢ ب لبت زض ز ل فط ب لس ب ؾلپب 1370/06/27(» ثب ذ ز فنط ىمطز اىط ث ٢ عا زق ى ب ١ ى م ثب ثؿل ٢ ذ اؾلت ؿئ ال ؾپب ؿئ ال ثؿ ٢ ذ ثطاى ثؿ ٢ ذ مبض م س آ قت ثؿ ٢ ذ قلن ل ة پ ٢ لسا ىم س ا ١ ضا ىذ ا. ثج ٢ ٢ س! ف ب ٢ ت تالقى م ق ب ؾپب ى لب ثؿل ٢ زى لب ر ا بى ذ ة ىذ ا ٢ س ثطاى اضتقبى ثؿ ٢ ذ ا زب ثس ٢ س ثب ١ س ت بؾت ثب آ زقل ى لب ثبقس چ آ زق ى ب ت بؾت ثب اضظ ا ١ ل ؾلط ب ١ اؾلت. چل ؾلط ب ١ ذ ٢ لى اضظق س اؾت زق ى ب ظ ١ بز اؾت ث ب ؿجت ل ثب ١ لس تلال قل ب ظ ١ لبز ثبقلس.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثب فط ب س ب ثؿ ٢ ذ 1383/09/08( 21- داضظي وضهبى اسظشاتژی)سا جشد( تب ظی»اىط ب تبمت ٢ ل ث مبض جط ١ اىط زض ر و زا ف ثرطد س ٢ تل ز ا جل ملبضى ن ضت ر ا س زاز. ب كق الق ز جبذتيى ث سف بى ا قالة چ لب مل ثل قن ١ ل ا تحبضى- م زض ربى ذ ز ١ ل ا ١ خبض ١ ل نسق ١ لل حؿل اؾلت - تحقق پ ٢ سا ىم س زض ربى ذ ز ث قن ١ ل تبمت ٢ ل ضظ ى پرت مبضآ س ذل ز

235 229 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ضا كب ىز س ت ٢ ز ا ١ ىق ز م ق ب ثط زق ى م ث ؾالح تبمت ٢ ل لس ل س ز للع اؾل ت پ ٢ ل ط ظ ل ىقل ١ س.«)ث ٢ ب لبت زض پب ١ لب ز ل فط ب لس ب ؾلپب 1370/06/27(»ق ب فط ب س ب بنط افلطاز ز ل لبى ؾلپب پبؾلساضا ا قلالة اؾال ى چ زض ٢ ط ى ظ ٢ ى- م ا ط ظ ثح سا ت ف ٢ ق پ ٢ سا مطز ١ ثبض ز ١ يلط اظ ا ١ ل طملع ثبظز ١ س م ٢ - چ زض ٢ ط بى ز ١ يط! ت ذ ز ضا ثط ا ١ ثيصاض ١ س م ١ ت ؾلپب ضا - مل ا ١ ب ع كق ن ٢ ٢ ت اؾت - چ ب حف م ٢ س. ب ض م تلب ا لط ظ ؾلپب ت ا ؿت بنط ى ضا ثب بنط ؾبظ ب ى ب ى الظ لسض پ ٢ لس ثع لس ل الظ ؾبظ ب س ى ذ ة اثعاض بى پ ٢ كطفت ي ساضى ت ٢ س آ ل ظ زض ؾل ح رت لف ضا ل تأ ٢ م س ث س اظ ا ١ ٢ ع ثب ١ س ا ١ ضا فق ضا ز جب م س. آ چ ضا م ثطق طز ١ ثلس آ بنط ان ى مبضا ١ ى ثؿ ٢ بض م ى ذ ا س زاقت. آ كق ا ١ ب طفت ض ق ث ٢ ب ل آىب ب ضا طا م ٢ س ثب ا ١ ؾبظ ب س ى ب آ بزىى بى ضظ ى ي ساضى لبى قل سا ى اثعاض بى ب ى آ بزىى ثطاى ث مبضى ٢ طى آ ب.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ لساض پطؾل ٢ لط ظ ٢ ل ٠ ؾپب 1383/12/19( 21- داضظي عشح ب س بسی بی هخظلف «تب چك ا ساظ ضا ثطا ذ ز ت ط ١ ف ن ٢ ٢ چ ملبض زضؾلت ٠ نل ضت ر ا لس ىطفلت ا ض ظ طى ٠ اؾت. ث س اظ آ ن ت ط ١ ف مطز ١ اىط ثط ب ض ١ ع ن ٢ مبض ثل ٠ ثط ب ل ثل ؾب ب ر ا س ضؾ ٢ س. ث س اظ آ ن ثط ب ض ١ ع مطز ١ اىط ت ن ٢ حطمت ن ٢ ش الت رؿ ذ ز ضا ث ت ت ٢ ساظ ١ ضا ٢ فت ٢ ث قهس رل ا ٢ ضؾل ٢ س ا ١ لب الظ اؾت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ر ا ب اؾبت ٢ س ب زا كز ١ ب زا كيب لب اؾلتب لسا 1383/04/17(»اىط ثر ا ٢ ا قالة ثب ب ؾط ت قتبة ثب ب اتقب اؾلتقب ت زضؾت زض ب ذ نح ٢. اؾال ثس ىلطا ١ ف ثل چل ضاؾلت حطملت م لس ثب ١ لس سف ب ١ ى م ثط ق ث س آضظ بى ت ب- ث ن ت لبى اؾلال ى- لىزضذكل س ل اض قبث ز ١ سىب ب ثبقس. ثب ١ لس ت لال ذ ل ز ضا ث لطاى تحق لق ا ١ ل لسف ب لب ف م ل ٢ اظ

236 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 230 كللنالت طاؾلل ٢. ثعضىتللط ١ ذ للط ا ١ لل ٢ ؿللت ملل للب اظ ضفللت ثللبظ ث للب ٢ ١ ب ذؿت ق ١ ثعضىتط ١ ذ ط ا ١ اؾت م چك ا ساظ تطؾ ٢ قس سف بى ت ط ١ فقلس ضا ىل م ل ٢ ج ٢ ل ٢. يصاض ١ لس غجبض لب اثط لب ر ل ى ا ١ ل لسف لب آض لب لب ضا ثي ٢ طز.«)ؾر طا ٠ زض ر ر بزىطا ؾطاؾط مك ض 1368/03/20( 22- آهبدگی تجذیل ایذ ب عشح ب ث ثش به» ب ٠ ىطى زض ١ ل چ ٢ ب ى ب ١ افتربض اؾلت ثل لب ٠ ىلطى ذل ز ثجب ٢ لس افتربض م ٢ س. ث ف امتفب ن ٢ س زض ب ى ؤ - ١ ى زب س فى ؾلج ٢ ا - ثبقل ٢ س. قط زب س آ بز ث ز اؾت. ثب زا ف ف تزطث پ ٢ كطفت ب ١ ى م ش ل ثكلط زض ل اق بض ب ث آ زؾت ١ بفت اؾت ذ ز ضا آقل ب ز لع م ٢ لس ثل ز ١ يلطا ٢ لع ث ٢ ب ظ ١ لس ش ب ١ تب ضا پ ٢ چ ٢ س م ٢ س اظ تزطث بى ز ضا زفلب قلسؼ حلسامخط اؾلتفبز ضا ثن ٢ لس.«)ث ٢ ب بت زض طاؾل تح ٢ لف زا كلز ١ ب اضتلف 1383/07/22(»ثلبض ز ١ يلط ثل قل ب ع ١ لعا فط ب س ب س ١ طا ؾپب ثؿ ٢ ذ ث ١ نب ١ ل ضظ سىب ثؿ ٢ ز ٢ ب تأم ٢ س لىمل مل لب ر ضى اؾال ى ثب ١ س قسضت زفب ى ضظ ى ١ ى ت بؾت ثب زا ٢ لب آض ب لبى ا قالثلىو ذل ز زاقت ثبقس. ا ١ ت ب ثب مبض تال حف ض ح ٢ آ بزىى ق ب فطظ سا اؾال ا لب ٢ ؿلط ذ ا س قس.«)پ ٢ ب ث ز فط ب س ب ؾپب ثؿ ٢ ذ 1368/06/26( عشح ب 23- آهبدگی اضشاف پبیص لحظی ای دضیوي هحییظ دخبلی دادى آ یب دس»اىط ي جب ب ى م ثط ض ى حهبض زاض س ي جب ى ٠ ز لس زا ١ ل قل ٢ بض ث ز لس طاقلت ث ز س حطمبت زق ضا ضنس مطز لس اظ ل ٢ چ ق ل اى غبفل كلس س ا ٢ لت زاذل حهلبض حف ذ ا س ث ز زض ؾب ١ آ ا ٢ ت طز ث ز ١ ز ٢ ب ٠ ت ا س ثطؾل س مل اىلط ا ٢ لت ج ز ٠ ت ا س. پؽ پطزاذت ث اؾتحنب ٢ ط بى ؿ. ١ ل انل ز ١ لى غ ٢ طقبثل اغ لبو اؾت. ثب ١ ؿتى طاقت ثبق س ذ ز ٢ ط بى ؿ. ثب ١ س طاقت ثبقل س ز ت لب ل ثب ١ لس ح اؾكب ثبقس طز ثب ١ س ح ب ١ ت م لس ا ١ ل حهلبض ثب ١ ؿلتى ؿلتحن ثبقلس. زض ل

237 231 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( اح ا ط اتفبقى زض زاذ ضخ ٠ ز س حهبض ٢ ط بى ؿ. ثب ١ س حف ثبقلس.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ ساض فط ب س ب اضقس ب ٠ ا ت ب ٠ 1389/01/22( «ق ب ب ىت ا ٢ س ته ٢٢ لطات ح ٢ لى ضا مب ال ضنس م ٢ س طف ٢ ت بى ن فطنت بى ن ت س ١ س ب ضا ل نؽ م ٢ لس ثب ١ لس ثن ٢ س. ا جت ا ١ ض جبقس م ا ت س ١ س ب نؽ ق ز ث ى لب مبضقلب فقل نؽ مطز ت س ١ س بؾت م ت ٢ ز ا- ىى ١ آ ب قهسقب ا ١ اؾت- ط ل ة ملطز ؿئ ال ثبالؾت اىط قبث ط ل ة قلس ثبقل س.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ؿلئ ال ظاضت ا ل ض ذبضر 1383/05/25( «ي ز ٢ ب زض حب ته ٢٢ ط اؾت. قطا ١ ؾ ٢ بؾلى ز ٢ لب اظ ل لبى ؾ ٢ بؾى اظ بى قسضت زض ؾ. ز ٢ ب زض حلب تحل الت اؾلت ا ؿلب قلن ى ٢ لطى رس ١ سى ضا كب س ٠ م س... ذ ة ٠ زا ٢ س م زض ا ١ ل قلطا ١ ل بنلط حبيلط زض نح ٠ ت ا س ث ف ا ساف آض ب بى ذ ز قف ث ٢ بفط ١ لس ١ لب ل ٠ ت ا لس ب ل ثب ث ب س. آ قتى م ربث ربئى ب زاضز ن ضت ٢ ي ٢ لطز تحل الت ر لب ى زاضز ا زلب ٠ ى ٢ طز ١ ل هط ث ٢ نبض م مبض غبف ق لب زض تحل آ ١ لس زض قلن رس ١ لسى مل ث بؾت ثط ا يب ؾ ٢ بؾى ز ٢ ب حبم ق ز قلف يل ٢ فتلطى هل ٢ ت ذل ز ذ ا لس ملطز. هطى م ف ب اؾت ق ٢ بض اؾت ث ٢ ساض اؾت نح ضا ضنس ٢ ن س ف ا ف بالت ضا ىث ٢ س پ ٢ فث ٢ ى ٠ م س ا ٠ ت ا س زض قن رس ١ سى م ث بؾت ث ر ز ث ٢ ب ١ س ثلطاى ذ ز رب ١ يب حن تطى ثبثطمتتطى عز ١ نتط ث ا ساف آض ب لبى ذل ز فلطا م لس. قل طا ١ ا ل ط ظ ا ١ ل اؾل ت.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ب ١ لسىب ز لؽ قل ضا اؾلال ٠ )1389/03/ ت لیذ ث هی ثش ص ث دى ف ب سی تج یضات اداس سبصهبى «اضتجب ث ٢ ق ب زؾتيب بى ى زا كيب ب ٢ لع ثب ١ لس ض ظثل ض ظ ؿلتحن تلط ق ز. ثطازضا ع ١ ع! زض ا ١ مبض ن تى ى م پ ٢ ف ىض ١ س حتى ا سمى م تلب ى ض ا ساض ١ س. تال م ٢ س پ ٢ ي ٢ طى م ٢ س ز جب م ٢ س ث طح بى رس ١ س ث ٢ ب ض ١ س أ ١ ؼ ك ١ س. انال ث ا ١ فنط ٢ فت ٢ س م»حتى اىط ا ١ ضا ثؿبظ ١ ثبظ ثب ١ س اظ حه الت ز ١ يلطا

238 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 232 اؾتفبز م ٢ «ظ ١ طا ثب ٢ حه الت ىت ا مبض بى ثؿل ٢ بض ثلعضه ملطز. ا لط ظ قل ب ىث ٢ ٢ س طچ س زضؾت ىزا س چ مبض مطز ا ١ س ا ب زض تج ٢ هبت ز ٢ لب ثلب ل ٢ ل ر زب ضا آقفت مطز ا س م»آقب ا ١ طا چ مبض ىم س!«ر ٢ ط! ٢ ذ ٢ لى ل اؾت ثب ١ س آ ضا ز جب م ٢ س. ؾپب ظاضت زفلب ل ثرلف ل ا ف لب ز ١ يلط ثرف ب ١ ى م ؿئ مبض بى ن تى ى ؿت س ث رس ثب ١ س مبض ب ضا زض ثرف لبى رت ف ز جب م س. ا ١ زض اق حطف ا اؾلت.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ؿلئ ٢»پلط غ ٢ ط ٢ ط ا ٠١ ؾپب «1380/04/18( ج( آهاد ی ای عو هی هردهی بسیم 25- وی ثسیجیبى دس اقطبس اص بف هخظلف»ثؿ ٢ ذ ١ نى اظ ثطمبت پط ضزىبض ب ثط مك ض ثط ا قالة ثط ا ب ثعضى اض لب ثل ز. اىط ٢ ط بى ؿ. زض ط مك ض ث آ بزىى مب ثطؾ س ى اظ ٢ ط بى زا ت طز لى پكت ٢ جب ى ساقت ثبق س ١ ق ٢ ب ت ا ب ١ ى آ ب مب ر ا س ث ز. زض مك ض زض ا قلالة لب اىط ٢ ط بى ثؿ ٢ زى- ا ١ زا جب ر م ؤ ث لسف لبى ا قلالة - زض ىصقلت پكت ٢ جب ٢ سا بى جطز ىث ز س ثطاى ٢ ك جبقل س- لبشا - ١ ق ٢ لب ملبض زفلب اظ ا قالة و ذ ا س ب س. اؾبؼ ٢ ط ى طز ١ ى ٢ ثؿ ٢ ذ اؾت. ثل ل ٢ ذلب ط اؾت م ق ب ر ا ب ع ١ ع- چ ج چ زا كز چ اقكبض ز ١ يط - م رع ا ١ ز ٢ ر بز فىؾج ٢ ا قطاض ىطفت ا ١ س ثب ١ س ث ا ١ نت ت ر م ٢ س م ح ض ان ى زفلب ؿ. اظ ا قالة اؾت ثب ١ س طچ ث ٢ كتط تق ١ ت ثك ز.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ثلب فط ب لس ب ضز ب ثؿ ٢ ذ ر ٠ اظ زا كز ١ ب الة ثؿ ٢ ز 1370/08/30 ٠ ( 26- تفکش ثسیجی دس ثیي هشدم هسئ لیي»فط و ثؿ ٢ زى ١ ى آ ز طفت لب ض لب ل ف لب ٠١ مل ل ٠ ت ا لس ز بى ٢ ى ضا زض ت ث ر ز ث ٢ ب ضزم ت ل ٢ م لس حطملت ؿلتق ٢ پب ١ لساض اؾال ى آ ت ثبق س. ا ١ ١ ل تفنط اؾت زض ش ٢ ؿت زض ذلبضد زض ٢ ٢ لت رل ز

239 233 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( زاضز. حطمت ثؿ ٢ زى ؾط قت ا ١ طا ضا ث نل ؾط قلت فطاتلط اظ ا ١ لطا ضا ته ٢٢ لط زاز ت ٢ ل ٢ مطز.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض اقكبض ثؿ ٢ ذ 1390/09/06( «اىط ض ح ٢ ل ثؿل ٢ زى ضا اظ زؾلت زاز ١ چ اىط ث ربى ت ر ث تن ٢ ف ٢ ف آض ب ا لى ثل فنلط تز لالت قرهلى ذ ز ب افتبز ١ چ اىط ر ا ثؿ ٢ زى ضا ر ا لؤ ضا رل ا ثلباذالل ضا - مل ل ٢ چ چ ٢ ع ىذ ا س رع ا ١ م ٢ سا ى ثبقس م زض ضا ذسا زب ست م س - زض ا لع ا ا لساذت ٢ آ آز پطض ى افع ذ ا پطت ق ثىنفبى ثى ١ ت ضا ؿ مطز ١ چل آ قلت ل چ ٢ ع زىطى ذ ا س قس. )ل( اىط زض نسض اؾلال فبنل ثل ٢ ضح لت جلى املط قل بزت ريطى ق ا پ زب ؾب قس زض ض ظىبض ب ا ١ فبن ذ ٢ ى م تب تط نل اؾلت ثكل ز ظ زتط اظ ا ١ حطف ب ف ٢ ت ب نبحجب ف ب ١ ب ث صث. ثط لس. ثب ١ لس يلصاض ١. ثب ١ لس زض قبث ا حطافى م ن اؾت زقل ثلط لب تح ٢ ل م لس ثب ١ ؿلت ٢.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض فط ب س ب ىطزا ب ىط ب ب زؾت ب بق ضا ٢ ط ب قب ت ثؿ ٢ ذ ؾطاؾط مكل ض )1371/04/ فش گ د صیسظى ث دى هشدم )صیس ظبهى صیس هعو لى ص ذگى(»ثؿ ٢ ذ ١ ى ت طز آ طز ى م ى ت ا ا ٢ س زفب اظ ا قالة ضا اظ آ ب زاقت. ا ١ طز مزب ؿلت س ا ١ ل لطز زض ازاض سضؾل زا كليب حل ظ زملب... ؿت س ١ ى ١ ل ظ سىى ز ظ ١ ؿتى. تب قتى ظ ؿأ زفب ب ى ث ط ض ثل نل ضت ١ ل فط و زض ٢ ب س طز ثط اؾبؼ ٢ ف قلب حطملت لىم لس. ا ١ ل زض رب ل ى اؾال ى ثتسض ١ ذ ث قن ١ ل فط و زض ذ ا لس آ لس. ا ١ ل مل ا لب فط ز لس:» نلت اؾال ى ا ب ى اؾت«ب فط لو نلسض اؾلال اؾلت. ا ١ ل لب فط لو اؾال ى اؾت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثب فط ب س ب ٢ ط قب ت ثؿ ٢ ذ 1369/09/01(»ق ب ى ذ ا ٢ س تب آ ض ظى م حق ٢ قت ثؿ ٢ ذ زض رب ب ث قلن ١ لل فط لو زض ث ٢ ب ١ لس مبضى م ٢ س م ا ١ ز ظ ١ ؿتى ث ز طز - ظ ١ ؿت ب ى ظ ١ ؿت ل ى ظ لسىى- رلب ث ٢ فتس.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثب فط ب س ب ٢ ط قب ت ثؿ ٢ ذ 1369/09/01(

240 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( هیضاى اعظوبد حوبی هشدم اص یش بی هسلح جو سی اسالهی ایشاى» طز قزب مك ض ب پكت ٢ جب ٢ ط بى ؿ. ث ز ا س ؿت س. ذساى ت ب ثل ق ب م ل ٠ م س ز بى طز ضا ؿجت ث ق ب طثلب ملطز اؾلت. ا لط ظ ٢ ط لبى ؿ. زض چك طز حتط زاضاى تنط ١ س. ا ١ ب ا ت ٢ لبظات ثعضىى اؾلت.«)ث ٢ ب لبت زض طاؾ كتطك ٢ ط ب ؿ. مط ب كب 1390/07/21(»ثؿ ٢ ذ ؾپب ز ت ر ل ضى اؾال ى ؿئ ٢ ا قالة ثب ١ س ر ت م س ح ب ١ ت حجت طز ثبق س«)ز ١ ساض ثلب ؿئ ال ثؿ ٢ ذ 1363/08/28( 29- حذت ثیي یش بی هسلح»ق ب ثب ١ س ذ زتب ضا آ بز م ٢ س آ بزىى ى آ لبزىى لى آ لبزىى تزطثلى ضظ ب ١ ف بى ى بى حف ا جب آ بزىى اظ حب تز ٢ عات... حست ثطازضى ٢ ب ؾبظ ب بى ى بى ٢ ط بى ؿ..«)ث ٢ ب بت زض نجحيب كتطك ٢ ط ب لب ٠ ا ت ب ٠ اؾتب مط ب 1384/02/15(» حست ذ ز ضا حف م ٢ س. ١ نى اظ چ ٢ ع ب ١ ى م ضز زق ب قج زق ب اؾت ث ذ ضز حست ث ٢ بنلط ؾلپب اؾلت. حست ١ يب يى س ى ذ ز ضا حف م ٢ س. اىط زض رب ١ ى اذتالفبت رعئى ر ز زاقلت ثبقس ثب ١ س م بض ىصاقت ق ز. ر ت حطمت ضا ت ٢ م ٢ س ثب قزب ت قسضت اتنبء ث ذسا پ ٢ ف ثط ١ س ا ١ ٢ ف س ق بؾت پبؾساضى ا قالة اظ ا ١ ضا تأ ٢ ى قل ز.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ىط مخ ٢ ط اظ ا ب ؾپب پبؾساضا ا قالة اؾال ٠ 1381/06/24( 31- حذت وجسظکی وذلی هشدم هسئ لیي ثب وذیکش»آ چ ٢ ع ب ١ ى م ق ب ضا زض چك ت ب ثعضه ملطز جلبضت اظ: ا ال حلست قل ب ث ز... حب ٢ ب قزب ت ق ب تطؾ ٢ س اظ زق ب ث ز... حب خب پ ٢ س اثؿتيى ١ نپلبضچيى مب قس ١ س ٢ ب ت ؿئ ال ث ز. ا ١ ثطاى ز ٢ ب ١ ل چ ٢ ع ت بقب ١ ى اؾت.«)ث ٢ ب لبت زض ر ل ائ ل ر ل لب ؿلئ ال اقكلبض رت لف لطز ٢ كلبث ض قهطقل ٢ ط ١ ؾطپ ش بة... )1368/08/03

241 235 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 31- چ ش قیبف هل هشدم»اىط ت ا قالثى ٢ ك آ بزىى ذ ز ضا حف مطز ١ ى ر ا ب ١ ت زض ثؿ ٢ ذ مبض زض ٢ سا ت ط ١ آ ظ ضا ٢ ك ثطاى ذ زقب ي زاقت س اىط طز ض ح ٢ ل زفب ضا ثطاى ذ زقب حف مطز س اىط چ ط ق ٢ بف رب ضى ث ز م طمؽ ث آ يب مطز احؿبؼ م س ت آ بز ؿت س زفب اظ مك ض اؾت زض ا ١ ل نل ضت ت س ١ لس ب ى ر ا س قس ٢ ت زق ث تحقق ر ا س پ ٢ ؾت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثلب ر ل ٠ اظ ثؿ ٢ ز ٢ ب ض حب ٢ ت طا 1368/07/05( 32- طبط ض س اجظوبعی )سلحط سی ظبهی(»ا ١ رب ت الظ ىزا ث يى ق ب ظثسىب ؾپب فط ب س ب ؿلئ ال زفلبتط ب ١ سىى ١ بزآ ضى م م : ثطرؿتيى ؾپب زض طا ى»ؾ حك ضى ب ى«ثب»ذ ل ل ى«ث ز ى فق ٢ ت ب اظ ب يى ا ١ ز بقلى قلس اؾلت. ا ١ ل ز هلط ان ى م نفت زب سا ر ٢ ا قسض نسض اؾال پب ١ ىصاضا افترلبضات تلبض ١ رى اؾلال ى اؾت اض ثب ١ س زض ؾپب پبؾساضا حف ق ز طىع ىطا ١ ف ث ر بى ثىقسض لبزى ض ح آؾب ١ ف جى مب ز ١ ى جب ١ س زض ا ١ ؾت قلب د اؾلت اض لب اؾلال ى ذ ل ا ١ زبز م س.«)پ ٢ ب ث چ بض ٢ ز ثعضه فط ب س ب ؾلپب پبؾلساضا ا قلالة اؾلال ٠ )1370/06/ عقج عوق اسظشاتژی هل ط س ضد هل بی دیکش» ت بى ؿ ب ق اؾتطاتػ ١ ل ب ر ضى اؾال ىا س. چطا تج ٢ هبت ز ٢ لت غط ١ ت آ ط ١ نب ٠١ ا ي ٢ ؿى ؾ ى ٠ م س ث ٢ ت بى ؿ ب ثلب لت ا ١ لطا رلسا ٠١ ث ٢ ساظ س چطا ثب ؿئ ق ٢ ت ثب ؿئ ؾ ى ق ٢ چ ٠ زا س آ ب ق ضا جلطزى ق اؾتطاتػ ١ ل ر ضى اؾال ى حؿ ة ل ٠ قل س. تن ٢ ل ىلب ١ لل لت ثل لق اؾتطاتػ ١ ل ا ؾت. ٢ ر ا س لت ا ١ لطا لب ر ل ضى اؾلال ى اظ ا ١ ل ح ب ١ لت

242 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 236 طفساض ٠١ م اظ ا زض مك ض بى رت ف ٠ ق ز - م ا جت ثى ٢ ط ؿت - ثطذ ضزاض ثبقس.«)ز ١ ساض اؾبت ٢ س زا كز ١ ب زض زا كيب ن ت 1387/09/24( د(آهاد ی ای رزهی ظاهی عولی جسوا ی آهبدگی بی آه صضی تشثی هشثی دا طج»آ بزىى حق ٢ قى ١ ى ا ١ لب ا ي ٢ لع آ ل ظ ؾل از ضظ لى ترهلم لبى الظ آ بز ث مبضى اؾتحنب قره ٢ ت.«)ث ٢ ب لبت زض ر ل فط ب لس ب ٢ لط ظ ٢ ل ٠ اضتلف 1391/02/03( ا ١ ل مل لب ٢ كل ؾلفبض لىم ل ٢ آ لبزى ٠ لب ضا حفل م ٢ لس فق آ بزىى ضظ ى ٢ ؿت. ب اؾبؾىتط آ بزى ٠ ب ١ ى اؾت م ىت ا س آ لبزىى ضظ لى ضا ث ذس ت ى ٢ طز: ز ب ا ي ٢ ع ب ا ١ ب ب طفت ب كقى م ى ر ز ا ؿلب ثلب آ حطمت ىم س. ا ١ ضا ثب ١ س آ بز ي ساقت. اىط ا ١ آ بزىى ث ز آ ىب آ بزىى ضظ لى ث مبض ىآ ١ س. اىط ا ١ آ بزى ٢ لب جل ز ل ؾلالح ل تز ٢ لعات ل ا لجب ل ؾلب ١ ط آ بزى ٠ بى پبزىب ى اؾتقطاضى غ ٢ ط ث مبض ر ا س آ س. ان ا ١ اؾلت ا ١ ل لب ق اى اؾت م ؾپب ضا زض آ ز ض تبظ مطز ثح سا ٢ كل ا ١ ل ا ت ٢ لبظ ضا حفل ملطز اؾلت ثل ف ل ا لى حفل ذ ا لس مطز.)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض پطؾل ؾلپب )1381/06/ استقبء یفی یش ی ا سب ی دس اثعبد هخظلف» ت ب زاض س ذ ة پ ٢ ف ٠ ض س ا ب اىط ق ب ت ا ؿت ٢ س ا ١ ل ؿل ض ثل ضقلس ضا ؿ ذبؾت ضا ث قن زضؾت تطث ٢ ت م ٢ س ا ١ حطمت ؾلط ١ تلط پطقلتبةتلط پل ٢ ف ذ ا لس ضفلت. لئ ثبقل ٢ س ر ل ضى اؾلال ى ا ١ لطا ثل ثطملت لت لبى ث لس ث ثطمت ا ١ ب بى ق ى ث ثطمت ا ؿب بى ذ ة ؤ ثب اذالنلى مل ثح لسا زض مكل ض لب فلطا ا رل ز زاض لس ذ ا لس ت ا ؿلت ق ل لب ضا ١ نلى پلؽ اظ ز ١ يلطى فلت. م س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض عاضا فط اظ ب ؾطاؾط مك ض 1390/02/14(

243 237 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 36- آهبدگی تجذیل ایذ ب ث هحظ ای آه صضی»ثب ١ س "ت ٢ س ط ١ فنط" تجس ١ ث ١ ل اضظ ى زض ح ظ زا كيب قل ز... ثب ١ س ا ١ س ب زض چبضچ ة ق اذال زض ر ت ضقس اؾال ى ثب ١ نس ١ يط ضقبثت م لس هبف ز س تب ر ب اؾال ا بز ١ ت عت م س ت ا ١ طا ث اؾتحقب ضتجل اى ر لب ى مل آ ضا زاضز ثبض ز ١ يط زؾت ١ بثس.«)پبؾد ث ب ر ٠ اظ زا لفآ ذتيلب حل ظ )1381/11/16 ٢ 37- آهبدگی ت أم شدى علن )دا ص( ثب ایوبى» ر بز ا ١ ب اضاز ى ؿتحن قتى ثب ١ نس ١ يط ت أ ثك س ا ؿب لب ١ ى ضا ذ ق ٠ م س م ز ٢ ب ٠ ت ا س ث آ ١ س ذ ز ث ثطمت آ ا ؿب ب ا ٢ لس اض ثبقلس.«)ث ٢ ب لبت )ع( زض ثبظز ١ س اظ زا كيب ا ب حؿ ٢ 1388/01/26(» ؿر آ ١ س ٢ اؾت لت ا ١ طا ا ١ ضا ٠ زا س ثب ١ س ثسا س ق ب ثب ١ س ثسا ٢ س ٠ زا ٢ س. ضا پ ٢ ط ظى بئى مب ل ت ا ١ طا ا ١ اؾت م ا ١ ذ ؿتق ٢ ذ ا ١ ب ا ١ ب ث ذسا ا ١ ب ث ذ ز ا ١ لب ث قسضت ى ا ت بز ث فؽ ى ضا حطمت زب ست زض ى اقنب ف زب لست ى زب ست ى- آ ربئى م الظ اؾت زب ست ب ى- ا ١ ب ر لبز ضا اظ زؾت س س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض پطؾ ٢ ط ا ٠١ اضتف 1387/11/19( 38- آهبدگی ثشگضاسی سصهبیص هب س دس سع پ ضص جغشافیبی ثبال»ا ط ظ آ ظ ضظ ضظ ب ١ ف آ بزىى ا جب ؾبظ سىى اثعاض لب زض زض ٢ ط لبى ؿ. طآ چ م ث زفب ١ ل ت ث ؾ ٢ ٢ ط بى ؿ حف طث ىق ز ثلب اتنبء ث ذلسا ا لب اظ ا ١ لب ا لى اؾلال ى ا زلب لىى ٢ لطز.«)ز ١ لساض ثلب ب ٢ لب 1385/08/20(» ت ا ١ طا زض ز ضا زس ؾلب ا قلالة ١ لل لب ض ثلعضه ؾ ٢ بؾلى ب ى ا ؿب ى ضا ث ض ؿلت ط زض قبثل چكل ثكلط ١ ت قلطاض زاز اؾلت. ل ا ١ ل ب ض ب ١ ى م زض ر و ذ ز ضا ث ن ضت اق ى زض رج بى جلطز كلب لىزاز ا ط ظ ث ن ضت ت ط ١ ب ا ١ زبز آ بزى ٠ ب ١ ى زض ا ١ رب آ رب ث ر ز ىآ ١ س رعئلى اظ

244 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 238 آ ب ض ٢ ت ا ١ طا اؾت. ا ١ ١ ى ب ١ ف قسضت تى م ته ٢ ىطفت اؾلت اظ ٢ ط بى ذسازازى ذ ز ثطاى ث بى ظ سىى قطافت سا ا ث لط ى ٢ لطز اؾلتفبز م لس.«)ث ٢ ب بت زض ٢ ط ١ قا قسؼ 1376/02/03(»ا ط ظ ب ثل ل ض آقلنبض ا لال قلس ر يى ٢ ذ ز ب ؾطا ساض ١ ا ب ت س ١ س ب ١ ى ؿلت مل قل ٢ بضى آ لبزىى لب ضا ا ١ زبة ىم س. طچ ىت ا ٢ س ا ١ ب ض ضا ق تط ب وتط ا زب ثس ٢ س تب مبضا ٠١ ب ثبال ثط ز.«)ؾر طا ٠ زض ق ١ ن سارب 1369/09/24( 39- ث ش گیشی اص تجبسة خ د دیکشاى ث ح احسي» ط ٢ ط ثب ثطازضا ذ ١ كب سا ذ ز زض ٢ ط ى ز ١ يط ط ؾبظ ب - اضتف ؾپب ثؿ ٢ ذ ٢ ط ى ا ت ب ى- ثب ثطازضا ذ ز زض ؾبظ ب بى ز ١ يط چ پبض تل ١ نلس ١ يط ضفتبض م س ث ا ت بز م ٢ س اظ ث ط س ق ١ س تزبضة ١ نس ١ يط ضا ث ملبض ثي ٢ ط ١ لس ض ظث ض ظ ذ زتب ضا ق ىتط آ بز تط م ٢ س ثسا ٢ س م ل ا ى ت ق ث آ طز ى اؾت م ذ ز ضا آ بز زض ١ بفت ا ١ م ل ب ىم س.«)ث ٢ ب بت زض طاؾ كلتطك زا كليب لب افؿط اضتف 1384/09/30 (»اظ اؾتفبز م ٢ س اظ تزبضة ثب اضظ ز ضا زفب قسؼ اؾتفبز م ٢ س اظ اثتنبض ذسازاز ر ا ا ١ طا ى حسامخط اؾتفبز ضا ثن ٢ س اظ آ چ مل زض اذت ٢ بض زاض ١ س ثزب ث يب اؾتفبز م ٢ لس يصاض ١ لس ٢ لط ى ذلسازازى مل زض اذت ٢ لبض ق بؾت ث ب س زض يب ٢ بظ ث مبض ٢ ب ١ س.«)ث ٢ ب بت زض ر ل ٢ ط لب ؿل. زض پب ١ يب ز قنبض برب 1381/12/08(»ؾپب اضتف ط ١ ل زض چ بضچ ة أ ض ١ لت ١ ػ ١ ى م ثطاى آ ب ر ز زاضز ثب ١ س ث تق ١ ت آ ظقى اؾلتحنب ؾلبظ ب س ى ذل ز ٢ ع آ بز ي ساقت افطاز تز ٢ عات ر يى ؾطىط ثبق س م تط ١ ؾؿتى فتل ضى زض ا ١ ٢ ف ثعضه حبن ك ز. ام ى ز ٢ ل شى ق ٢ تلى اظ تزلبضة لب ى زض اذت ٢ لبض ق بؾت م ثب ١ س ثطاى ا ١ زبز آ بزى ٠ بى ث ٢ كتط ضز اؾتفبز قطاض ى ٢ طز.«)پ ٢ ب ثل ز ل فط ب س ب ؾپب ثؿ ٢ ذ 1368/06/26(

245 239 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 41- داضظي ظن ا ضجبط آ یي دضويضکي»آ بزىى ذ زتب ضا ١ ل ح فطا ن ٢ س ث آ ظ ا ٢ ت ثس ٢ س ث ا لجب ا ٢ ت ثس ٢ س ١ ل س ذ ٢ ب ن س م ا قلالة مل آ لس ا لجب ضفلت ا ١ ل ذ بؾلت. ا جب ق ٢ طاظ ٢ ط بى ؿ. اؾت اىط اظ ىطفتى ىقل ز خل متلبة ثلىقل ٢ طاظ... زؾتيب ضظ ى ؾبظ ب ضظ ى ثس ا لجب خل لب ض لبى پطام لس اؾلت قبثل اؾتفبز ٢ ؿت ىب ى زؾت پبى ٢ ط ل ؿلت.«)ؾلر طا ٠ زض ر ل ضظ لسىب كليط )ض( 21 ح ع 1367/05/30(»ث طحب اضتف ثركلى اظ ق ل اثؿلتيى اقتهلبزى ضا زض زض ذل ز زاضز آ اثؿتيى ف ى ى اؾت. ا ١ رب فق اثؿتيى اقتهبزى ٢ ؿت اثؿتيى ف ى ؿت اثؿتيى ى ف ى ث ان الح تن غ ١ ل. ثب ١ س ا ١ اثؿتي ٠ ب ق قل ز... قل ب زض ثرف بى رت ف طف ٢ ت ثطاى مبض ى ف ى آ ضى اثتنبض ظ ١ بز زاض ١ س. ل ٢ چ قلت ي ٢١ س چ فال چ ٢ ع ضا رط ١ س ا ١ ساض ١... اىط زض اظ ب زض رب ب ١ ى ث ض ١ ب ثؿت اؾت قسض ثسا ٢ س. اىط زض اظ ب ثبظ ثبقس ض ح ؾ ا يبضى ت ج ى ا ؿب لىىلصاضز ا ثل رب ١ ى ثطؾس.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض پطؾ فط ب س ب اضتف 1375/01/28( حب خب 41- ت لیذ ث هی ث دى سالح تج یضات»پ ٢ كطفت ى ثب ١ ؿتى ثب ذ زثب ضى ا ال ا ٢ س ث فق ٢ ت حب ٢ ب حطملت ر بزى ل طا ثبقس. چ ب فطو ضا ثبقس- فط و ب ١ ى اؾال اض ١ ج لى پؿل س ١ س ب- ٢ ع ب ط ث ٢ بظ بى مك ض. ا ١ ثب ١ ؿتى ز حطمت ى ب ضا تكن ٢ ثس لس.«)ز ١ ساض ر ٠ اظ ثطرؿتيب رجيب ٠ اؾبت ٢ س زا كيب ب 1387/07/03( 42- خالقی آ سی عذم اثسظکی اثضاسی ث خبسج»ر ا ب ع ١ ع ب ت ثعضه ب ا ١ ا ت ٢ بظ ضا پ ٢ سا ملطز ا لس مل ثل ا ١ ل ضتجل لى ن تى پ ٢ كطفت ثب اتنبء ث ٢ لط ى ذل ز ضؾل ٢ س س اثؿلتيى ا ١ زلبز نطز لس ث نل ا ١ ل يلس اثؿتيى اؾت. ٢ ا طغى ؿت اى ثطاى ز ١ يلط لت لب مل ز لت لبى ؿلتنجط ثل آ لب

246 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 240 ٠ ز س رت اثؿتيى اؾت ا ب ثلطاى لت ا ١ لطا مل ذل ز اظ زض ل ٠ ر قلس اثتنلبض ٠ م س آ ضى ٠ م س ذ ز ذالق ٢ لت ت ٢ لس ل ٠ م لس رلت ق ل اثؿلتيى اؾلت. اؾتنجبض ر ب ى زق ب ت ا ١ طا ثب ا ١ زق ا س.«)ث ٢ ب بت زض طاؾل ل ظز ٢ ؾلب يطز )ر ( اضتحب ح طت ا ب ذ ٠ ٢ 1387/03/14( 43- آهبدگی هسظحکن ه ظن اثظکبس عول ثشای ا ذاف عبلی «ن اؾت ب ٢ چ ر يى ساقت ثبق ٢ - پ ٢ فث ٢ ى ث س ل ٢ اؾلت- ا لب ح ض آ بزىى ٢ ط بى ؿ. ١ نى اظ رجلبت ر لو ساقلت اؾلت. ا ١ ل ضا ثسا ٢ لس! ؾؿتى ٢ ط بى ؿ. زق ضا ث ر وافط ظى تك ١ ق ىم س. اؾتحنب ا ١ ؿلتبزىى آ بزىى اثتنبض پب ث ضمبة م ط ثؿت ا ساف ب ى ثل ز قل ب زقل ى ضا مل قهس ر و زاضز زض قهس طزز ىم س. پؽ ثب ١ س آ بز ثبق ٢ س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثب پطؾ اضتف ر ض اؾال ٠ ا ١ طا 1374/01/30(»زض ظ ٢ ب ثب ١ س اثتنلبض ملطز. زض ظ ٢ ب ا ١ اثتنبض ن اؾت. اثتنبض زض فط ب س ى اثتنبض زض ل ر ي ٢ لس اثتنبض زض ر وافعاض اثتنبض زض ؾلبظ ب س ى.«)ث ٢ ب لبت زض ز ١ لساض ثؿل ٢ ز ٢ ب اؾلتب مط ب كب 1390/07/22( 44- آهبدگی جسوب ی ثذ ی»ا جت ث ضظ ذ ٢ ى ثب ١ س ا ٢ ت زاز. رل ا لب ضظ م لس ضظ رؿل ى اؾت. ا جت ث تط ١ ب ضا ا ترلبة م ٢ لس ذ ٢ لى حلس ز ن ٢ لس ا لب ضظ لبى زؾت ر ى ضظ بى ضظ ى ضظ بى اق ى ضا م ر ج تكط ١ فبت ؾطىط ىا ثلط ر ج ضظقى ىا غ ج ن س رسى ز جب م ٢ س آ قت آ كنط ذلسا ثل رل ز ىآ ١ س.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثب فط ب س ب ثؿ ٢ ذ 1383/09/08(»ذ زتب ضا اظ حب ض حلى رؿ ى آ بز ي زاض ١ س. ن اؾت ٢ چ ت س ١ سى تب ؾب ب ت رل مكل ض كل ز ا لب ثطاى ١ ل احت ب ي ٢ ف ٢ ط بى ؿ. ف س ذ زقب ضا ٢ ك آ بز ث مبض ي زاض س.«)ث ٢ ب بت زض طاؾ كتطك ٢ ط ب ؿل. زض پب ١ يلب ل ا ٠١ قل ٢ س ل غ اؾلتب سا 1383/04/18(»اظ ر ا ب ١ ى م ٢ ث ضظ زاض س آ بزىى ضظ زاض س ثزس

247 241 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٠ ذ ا ٢ م ا ١ احؿبؼ ت ا ب ١ ى ضا زض ذ زقب رسى م س. ز ؿ حبيط لب زض م بض پ ٢ كطفت بى ى پ ٢ كطفت بى فنطى چ ٢ ع بئى مل ا قلالة ثل لب س ١ ل زاز اؾت - م ار بال طو ذ ا مطز آ بزىى بى رؿ ب ى ذ زقب ضا تأ ٢ م لس. ؾال ت رؿ ى ت ا ب ١ ى رؿ ب ى ثطاى طزا ى م ا ب ا ١ لت ا ل فنلط ا ل ا لساف اال ؿلت س چ ٢ لع الظ لى اؾلت ثؿل ٢ بض ف ٢ لس م للملبض آ بؾلت.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثؿ ٢ ز ٢ ب اؾتب مط ب كب 1390/07/22( آهکککاد ی دفکککاعی رزهکککی )هذظل العکالی( در ا ذیشة اهام خاه ای شکل )4(: الگوی آهادگی دفاعی و رزهی در اندیشة فرهاندهی )هدظلهالعالی( هعظن کل قوا حضرت اهام خاهنهای

248 هجیتن مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 242 گی زی ت ٢ ز ى ٢ ط ثرف ط پػ ف ٠ اؾت مبض تحق ٢ ق ٠ ثب ١ س ٢ ك ثب ارت لبز ا بض ط ت أ ثبقس حقق زض پب ١ ب مبض ثطاؾبؼ ب بت ا زب قس ثل ل ض قلب ط ذ ز ضا زض ثبض ي ا ال زاضز تب ث ىؿتط زا طفت ٠ ١ بفت ب ر ز م ل ب ١ س. زض غ ٢ ط ا ١ ن ضت تحق ٢ ق اظ اضظ ٠ ثلبال ٠١ ثطذل ضزاض جل ز ا تجلبض ٠ ظ ١ بز ر ا س زاقت. ا ١ فطآ ١ لس اظ ط ١ لق تلبظ آفط ١ ل ٠ تحق ٢ قلبت ل ٠ ثب لج غ ٠ قس تق ١ ت ازث ٢ بت ١ ل ح ظ ٠ قل ز ٠ زض ١ لل حطملت ر ل ٠ ب لو ق ط طفت ٠ ا ؿب ضا ت ؾ ٠ ز س.)حبف ٢ ب 221( 1381: ثب ت ر ث قبذم ب ا ح ه لبء ق لس زض ح ل ظ آ لبزى ٠ زف لب ٠ ضظ ل ٠ اظ ا س ١ ك ل ) س ا لب ٠ ( زفب ٠ فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ا ط ث ا ١ زبز حف ا ١ آ بزى ٠ زض ث ٢ آحبز ٢ ط ب ؿ. د.ا.ا ث ض قبث ثب ت س ١ سات ل رب جل زقل ب )1( ا قالة اؾال ٠ ٠ ت ا ١ ل زفب ال ١ ث س قس تحت ا پ ذ طف ٢ ت ث قلطح ظ ١ لط زض ح ظ زفب رب ج ثطا ب اؾال ٠ ا ١ زبز ز: 1( ظرفیتسازی جهت هقابله با تهذیذات سخت: ) س ل ا لب ٠ ( ث ط ا ؾب ؼ ا ١ ان ل ف ط ب لس ٠ ل م ل ق ل ا ح ل طت ا لب ذب ل ا ٠ فط ب ١ س:»ق ب ثب ١ س ذ زتب ضا آ بز م ٢ لس آ لبزىى لى آ لبزىى لى آ لبزىى تزطثى ضظ ب ١ ف بى ى بى حف ا جب آ بزىى اظ حب تز ٢ لعات - ؾلالح بت ثق ٢ تز ٢ عاتى م ثلطاى ٢ ط لبى ؿل. الظ اؾلت- حلست ثلطازضى ٢ لب ؾبظ ب بى ى بى ٢ ط بى ؿ..«)ث ٢ ب بت زض نلجحيب كلتطك ٢ ط لب لب ٠ ا ت ب ٠ اؾتب مط ب 1384/02/15(»آ لبزىى قل ب زقل ضا ث ٢ لبك ل ٠ م لس ل 2- Layered Integrity.

249 243 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ث ٢ بك اظ تزب ظ ق ب - م ق ب ا تزب ظ ٢ ؿت ٢ س - ث ٢ بك اظ ا ١ ؿتبزىى قل ب ث ٢ لبك اظ فنط ح ث ق ب.«)ع( )ث ٢ ب بت زض زا كيب افؿط ا لب ل ٠ 1390/08/19(»تلب ا ١ ل زقل ى رلل ز زاضز ت س ١ للس ؿللت. تللب ت س ١ للس ؿللت فنللط آ للبزىى زفللب ثب ١ للس ثبقس.«)ؾر طا ٠ زض طاؾ قك ٢ )1368/08/29 2( ظرفیتسازی جهت هقابله با تهذیذات نیوه سخت: )ع( ز ض فط ب س ٠ ؾلتبز زا كليب ا لب حؿل ٢»اىط ا ٢ ت اظ ١ ل مك ضى اظ ١ ل تى ؾ ت ق ز ضا پ ٢ كطفت لب ثل ض ى ا ثؿت ذ ا س قس. ا ٢ ت ثؿتط ف بى اؾبؾى الظ ح ٢ بتى ثطاى مبض بؾت. ل پ ٢ كطفت تن غى حط ت ١ ت زض ؾب ١ ا ٢ ت حبن ذ ا س قس. ٢ ط لبى ؿل. ب ر ضى اؾال ى ا ١ طا حبف ب ا ٢ ت س ٢ ف ذ ز ضا حف ا ٢ ت طظ بى مكل ض ف بى ى مك ض ٠ زا س ا ١ ا ت ٢ بظ ثعضىى اؾلت.«)ث ٢ ب لبت زض طاؾل كلتطك ٢ ط ب ؿ. اؾتب مط ب كب 1390/07/21(»ا ٢ ت زض ١ ل مك ض - چ ا ٢ ت ارت ب ى س ى چ ا ٢ ت ض ا لى اذالقلى - ١ نى اظ پب ١ ب اضمب ان ى پ ٢ كطفت ق ا ؾطث سى مك ض اؾلت. ثلستط ١ ثالئلى مل ٢ ت ا ثط ؾط ١ ل ت ض ث ضقس پ ٢ كطفت اضز آ ضز ؾ ت ا ٢ ت اؾت. قتلى ا ٢ لت ر ز ساقت فنط ت ث ز جب آ ت ر ز ر ا س زاقت پ ٢ كطفت ٢ ؿط ر ا س قس. ال ى ثط ا ١ ب ا ٢ ت ١ ل ٢ بظ اؾبؾى ثطاى ا ؿب بؾت. من جوع و امنهم من خوفالذى اطعمهم ث ا ز ت ثلعضه ا لى ذلساى ت لب ا ١ ل ضا ثل ضخ رب جب ا ١ آ ١ قط ١ ف ٠ مكس: زبت اظ ىطؾ يى زبت اظ با ى. ا ١ ب ا ٢ ت ا ٢ ت ضا كب ٠ ز س.«)ث ٢ ب بت زض زا كيب ا ت ب ٠ 1390/06/29(

250 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 244 3( ظرفیتسازی جهت هقابله با تهذیذات نرم:»ا ط ظ آ ر و]تح ٠ ٢ [ ٢ ؿت ١ ل ر و ط ١ فتط ؿت ا جت ذ ط بكتلط. آىب ٠ اظ ا ب ا ١ ر و ١ ل ت ا لب ٠١ ث ٢ كلتط ضا قل س ث ٢ كلتط ضا ل ٠ جلس.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض فط ب س ب ؾپب پبؾساضا 1390/04/13(»ا ط ظ مبض س زق زض ر و ط غجبضپطام ى زض ف بى ؾ ٢ بؾلى مكل ض اؾلت ا ١ ضا ت ر زاقت ثبق ٢ س. ا ط ظ تط ١ مبض زق ا ١ اؾت... ا ط ظ ٢ ف ر ا بى لب اظ ا ١ ر ت ؾ ي ٢ اؾت. فق ذ زتب ثب ١ س حق ٢ قت ضا تكر ٢ م ز ٢ س ث ن ثب ١ س ف لب ح ٢ پ ٢ طا ى ذ زتب ضا ثب ثه ٢ طت م ٢ س ثطاى آ ب ق لب ١ ب ضا ض قل م ٢ لس.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض ثب زا كز ١ ب ر ا ب اؾتب ق 1389/08/04( 4( ظرفیتسازی جهت عوقبخشی داخلی:»ثؿ ٢ ذ ر فسامبضى اظ طز س ثطاى طز تكن ٢ ١ لل ز ل اى زض حطملت ١ ل ٢ ت زب س. ح ض زض زفب ح ض زض ح ض زض ط ح ض زض ؾلبظ سىى ح ض زض ؾ ٢ بؾت زض فط و زض م ل ث ؿت فب زض م ل ث زض ب سىب زض ت ٢ لس زض ف ب ضى زض پ ٢ كجطز ؿبئ ى بى مك ض زض ضظ زض زضذكف بى ث ٢ ا لى زض ط مبض ذ ٢ ط ا ١ حطمت ثؿ ٢ ذ اؾت حطمتى طز ى ثلطاى لطز زض ز لطز اظ ذل ز طز اظ قكط ب ظ ب طزا ر ا ب پ ٢ لطا ر ا لب اظ انل بف ى لبى ١ لى تكن ٢ ١ ل ز حعةا )1390/09/06»٢ مبض بى ى ف ى اق ى.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض اقكبض ثؿ ٢ ذ ؾطاؾلط مكل ض تحق ٢ قبتى اى م ق ب ب ؾبظ ب بى ز ١ يلط ٢ ط لبى ؿ. زاض س ٠ م س آ چ م زض ذلبضد اظ ٢ ط لبى ؿل. زض زا كليب لب زض طاملع ى بى تحق ٢ قبتى ا ط ظ زاضز زض مك ض ا زب ٠ ى ٢ طز ا ١ ب چ ٢ ع بئى اؾت م آ ١ س ب ضا ث ض زق ٢ ق ته ١ ط تطؾ ٢ ٠ م س ١ ى ط بى آ ١ س ضا ١ نى ١ نى زاضز ٠ چ ٢ لس.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض فط ب س ب ؾپب پبؾساضا 1390/04/13(

251 245 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(»افتربض ٢ ط بى ؿ. ب ا ١ اؾت م سف بى ذ ز ضا اظ ا ١ ب ٢ ق اؾال ى ا لب ىطفت اؾت. ا لط ظ آ ل ظ ضظ ضظ لب ١ ف آ لبزىى ا لجب ؾلبظ سىى اثعاض لب زض زض ٢ ط بى ؿ. طآ چ م ث زفب ١ ل ت ث ؾ ٢ ٢ ط بى ؿ حف طث ى قل ز ثب اتنبء ث ذسا ا ب اظ ا ١ ب ا ى اؾال ى ا زب ى ى ٢ طز. ٢ ط بى ؿل. لب ثلطاى قرم ثطاى قب ثطاى ظذبضف بزى اضز ا ١ ٢ لسا لىقل س كلس ا لس. لسف لب ا ١ ب ى ضا ب ثط ب ب ثطذبؾت اظ زؾت ضا ز ١ آ ظق بى قطآ لى اؾلت لسف ثل ؾ ٢ ى ا ٢ بء ز ١ تطؾ ٢ قس اؾت. طز احؿبؼ ى م س ر ا ب كب زض ضا ذسا حطملت ى م س قتى م جبؼ قسؼ ؾطثبظى زفب قسؼ ضا زض لط ١ لل اظ ؾلبظ ب لب ثلط تل ىم س.«)ز ١ ساض ثب ب ٢ ب اؾتب ؾ ب 1385/08/20 ( 5( ظرفیتسازی جهت عوقبخشی خارجی:»ا ط ظ ت اؾال ى زض ز ٢ بى اؾال ق ٢ ؾ ى ٠ ق بؾس قبف ى ح فلى ر فطى ب نى ح ج ى ظ ١ سى ٠ ق بؾس طة فبضؼ ثق ٢ ق ٢ ت ب ضا ٠ ق بؾس زض ا ١ ٢ سا ٢ ؿت س. ؾ ى م ٢ زق ث ٢ ب تفطق ٢ لساظز. ل ثلب ل احؿبؼ ثطازضى م ٢ سف ضا كرم م ٢. سف اؾال اؾت سف حن ت قطآ لى اؾال ى اؾت. ا جت ث ٢ مك ض بى اؾال ى كتطمبتى رل ز زاضز ت ب ١ ع لبئى ل رل ز زاضز. ٢ چ ا ي ى احسى ثطاى مك ض بى اؾال ى ر ز ساضز. زض مك ض بى رت لف قطا ١ رهطاف ٢ ب ١ ى قطا ١ تبض ١ رى قطا ١ ارت ب ى رت ف اؾلت ا لب انل كلتطمى ر ز زاضز: ثب اؾتنجبض زق ٢ ثب تؿ ؾ ٢ ط ى ذجبحتآ ٢ ع غطة رلب ف ٢ ثب ر ز غس ؾط ب ى اؾطائ ٢ رب ف ٢.«)ث ٢ ب بت زض ز ١ ساض قطمتم سىب زض ارلالؼ ر ب ٠»ر ا ب ث ٢ ساض اؾال ٠ «1390/11/10(»پلطچ اؾلال إ قلبءا ل ا ١ ل ق ضا زبت ذ ا س زاز. ا ط ظ ب زاض ١ كب س ٠ م ٢ م ض ظث ض ظ لت اؾلال ى زض ا ١ ق ٢ اؾال ى ذب ض ٢ ب ض ث ىؿتط اؾت زق زض حب ا ع اؾلت زض

252 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 246 حب قت ك ٢ ى اؾت حطمت اؾال ى ىضغ حطمتى م زق ثطاى ذلب ملطز آ ٠ م س زض ضا پ ٢ كط ى اؾت.«)ث ٢ ب بت زض ارت ب طز ى ٢ ال غطة 1390/07/23( آهککککاد ی دفککککاعی رزهککککی )هذظلک العکالی( در ا ذیشة اهکام خاه ک ای شکل )5(: آهادگی دفاعی و رزهی در اندیشة )هدظلهالعالی( فرهاندهی هعظن کل قوا حضرت اهام خاهنهای

253 247 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( پيشنهادات ت زض ط پػ ف ٠ ا ١ اؾت م مبض تحق ٢ ق ٠ ثب ١ س ٢ ك ثب ارت لبز ا بض ط ت أ ثبقس حقق زض پب ١ ب مبض ثط اؾبؼ ب بت ا زب قس ث ض قب ط ذ ز ضا زضثبض ي ا ال زاضز تب ث ىؿتط زا طفتل ٠ ل ١ بفتل لب رل ز م ل ب ١ س. زض غ ٢ ط ا ١ ن ضت تحق ٢ ق اظ اضظ ٠ ثلبال ٠١ ثطذل ضزاض جل ز ا تجلبض ٠ ظ ١ بز ر ا س زاقت.)ذ زؾ ٢ ب ٠ 1392: ل 96 ( ا ١ فطآ ١ س تبظ آفط ١ ل ٠ اظ ط ١ لق تحق ٢ قبت ٠ اؾت م ثب ج غ ٠ قس تق ١ ت ازث ٢ بت ١ ل ح ظ ٠ قلس زض ١ لل حطمت ر ٠ ب ي ٠ ق ط طفت ٠ ا ؿب ضا ت ؾل ل ٠ ز لس. زض ضاؾلتب بز ١ ل قس ا ١ ضا جطز زض ؾ ح رت ف زفب ٠ ا ٢ ت ٠ پ ٢ ك بزات ظ ١ ط اضا ١ ٠ ق ز: 1- ب ت پػ ف طامع آ ظق ٠ ثب تكن ٢ مبضىط ٠ پ ٢ طا ي ثبال ؿلجت ث تس ١ ج زضؼ تحت ٢ ا زض قب رت ف آ ظق ٠ طمع اقسا م س. 2- مبضىط ٠ تكن اظ نبحت طا مبضق بؾب ح ظ ب ٢ زا كيب ب ب ٠ ٢ ط ب ؿ. د.ا.ا ؿجت ث احهبء ؾب ١ ط ا قبذم ب ر ز زض ا س ١ كل ) س ا لب ٠ ( زفب ٠ فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ا تن ٢ ا ١ ل ل اقلسا ب ١ س. 3- ح ب ١ ت اظ پط غ ب تحق ٢ قبت ٠ ثب ي بت تج ٢٢ ثطضؾ ٠ ف ٠ ملبضثطز ا س ١ ك زفب ٠ ثعضىب ز ١ اظ نسض اؾال تب ظ ب بنط. ا لل ن اج ع ل ی هي ج ذك ف اى ج ذك ن ا لغال ب ى

254 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 248 منا ب ع و مأخذ: 1- پ ٢ ط بز طاز) 1391 ( ا س ١ ك ب ٠ رع زضؾ ٠ پػ كنس ب ٠ ر لو ) ( زفب ٠ زا كيب رب ا ب حؿ ٢ ت طا. 2- حبف ٢ ب ح سضيب) 1389 ( قس ا ثط ض تحق ٢ ق زض ا ؿب ٠ ت طا. 3- حس ١ ج ال ١ ت ) ط افعاض- ١ طا ١ ف ز ( ز ث ٢ ب بت پ ٢ ب لب ض ز لب ) س ا ب ٠ ( فط ب س ٠ م ق ا ح طت ا ب ذب ا ؤؾؿ پػ ك ٠ فط ي ٠ ا قالة ) س ا ب ٠ ( اؾال ٠ حف كط آحبض ح طت ا ب ذب ا. 4- ذ زؾ ٢ ب ٠ ه ف ٠ نبضا ) 1392 ( ثطضؾ ٠ قف ض ح ٢ زض زفب قلسؼ ر و آ ١ س فه ب ٠ پػ ك ٠ ضا جطز زفب ٠ )ق بض 42 ( طمع تحق ٢ قبت ضا جلطز زفب ٠ ت طا. 5- ضرج ٠ ٢ طيب) 1389 ( ثؿ ٢ ذ زفب رب جل )رلع زضؼ رب ل ق بؾل ٠ ب ٠ - تكط كس ( زا كيب رب ا ب حؿ ٢ ) (- پػ كنس ب ٠ ر و ت طا. اؾال ٠. 6- ض ب ) 1388 ( زمتلط ١ ضظ ظ ٢ ل ٠ ٢ لط ظ ٢ ل ٠ ؾلپب پبؾلساضا ا قلالة 7- ؾال ٠ حؿ 1389( ٢ ( نبت يط ب ضا جطز )ر س ز ( ىع ١ لس لب ٠١ اظ هبحج ب ؾر طا ٠ ب ؾطزاض ؾال ٠ ت طا ؾتبز فط ب س ٠ م ؾپب. ت طا. 8- ط س س ) 1380 ( ثؿ ٢ ذ زض ا س ١ ك ا ب ذ ٠ ٢ )ض ( نح ٢ ف ل ض ر لس ق ٢ ؿ ضيب نبضا ) 1391 ( ا س ١ ك زفب ٠ فط ب س ٠ م ق ا ح لطت ا ب ذب ا ) س ا ب ٠ ( ) قب پص ١ طفت قس زض ب ١ ف زفب ٠ زفب رب ج ( زا كيب ب ٠ زفب ٠ ت طا.

255 دیدهبانی و رصد هحیطی راهبردی از هنظر اهام خاهنهای )هدظلهالعالی( دفاع هوشوند و قدرت هعنوی * علی علی دادی مسعود موحدی رضا مقیسه رضا کشاورز چکیده آق ث بو ٣ ؾ ٥ ب ث ز غ ٥ طذ ٣ ث ٣ حجبت ٣ تح الت ض س ب ض ٤ ساز ب پ ٥ ب س ب ٢ رت ف آ زض ر ب بنط ا ط ٢ ض ق جط اؾت. ز ٤ س ثب ٣ طزآ ض ٢ تح ٥ اؾتفبز اظ ا ال بت زض ح ٥ زض ثط ؾبظ ب ٣ اؾت و آ ب ٣ اظ آ ب ثطا ٢ طحض ٤ ع ٢ ثط ب ض ٤ ع ٢ مك ٢ ضا آ ٤ س ٢ ؾبظ ب س ٤ ط ٤ ت وبضآ س احطثرف يط ض ٢ اؾت. زض ا ٤ پػ ف اثتسا فب ٥ ز ٤ س ثب ٣ إ ف ب ٢ آ اظ ز ٤ س ب ب ٢ رت ف ثطضؾ ٣ ٣ ق س ؾپؽ ثب ث ط ٥ ط ٢ اظ ض تح ٥ حت ا ثب ب ث ٥ ب بت فطا ٥ ض ز ب ٢ ا ب ) س ا ب ٣ ( ذب ا ٢ زاز ب ٢ طتج ثب ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ احهبء ر ث س ٢ ٣ ق س. ت ٥ ز تحم ٥ ك ث ٥ ب ط آ ف ٥ فثطزاض ٢ ) س ا ب ٣ ( اؾت و ا ب ذب ا ٢ ثب ز ٤ س ب ٣ ضا جطز ٢ و ط ب س و ٢ ٥ إ ف ب ا احط صاض ثط ا مالة اؾال ٣ 1- زا كز ٢ وبضق بؾ ٣ اضقس سؾ ٣ ن ب ٤ - زا ك ب رب ا ب حؿ ٥ ) ( eng.alidadi@gmail.com 2-٥ أت ٣ زا ك ب رب ا ب حؿ ٥ ) ( mmovahedi1@gmail.com 3- وبضق بؼ اضقس ب بت زفب ٣ اؾتطاتػ ٤ ه- زا ك ب رب ا ب حؿ ٥ ) ( rmemmm133@yahoo.com 4- وبضق بؼ اضقس سؾ ٣ پساف س غ ٥ ط ب - زا ك ب رب ا ب حؿ ٥ ) ( rezakeshavarz92@ gmail.com

256 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 052 زؾتب ضز ب ٢ آ ضا و رت ثط ظ قى ٥ ط ٢ تكس ٤ س فطنت ب ت س ٤ سات ل ت ب ي ف ب ٢ ضا جطز ٢ ٣ ق س ضز ت ر لطاض زاز ؿجت ث ضنس تح ٥ س ٤ ط ٤ ت ضا جطز ٢ ا ٤ ا ث ته ٥ ؾبظا ته ٥ ٥ طا ب كساض ب ٢ ىطض زاز ت ن ٥ ب ٢ إوس ز ا س. صا ثب ب ٤ ت ث فط ب ٤ كبت ا ٢ ف ٣ ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ و قب زط ٤ ب ا عا بت ز ٤ س ثب ٣ ض ز ٤ س ثب ٣ ثط ب ض ٤ ع ٢ ضا جطز ٢ ز ٤ س ثب ٣ اؾت اضا ٤ ٣ ق ز. اضگبى کلیدی: 1- مقدهم ز ٤ س ثب ٣ ضا جطز ٢ ضنس ح ٣ ٥ ) س ا ب ٣ ( تح ٥ حت ا ث ٥ ب بت ا ب ذب ا ٢ ح ٥ پ ٥ طا ٣ ثؿ ٥ بض پ ٥ چ ٥ س ضاظآ ز اث ب ا ٥ ع اؾت پ ٤ ف ضنس تح الت ح ٣ ٥ حت ٣ ال ٤ ي ٥ ف ثطا ٢ ر ٥ ط ٢ اظ ط غبف ٥ ط ٢ ضا جطز ٢ ث ط ثطزاض ٢ اظ فطنت ب ٢ آت ٣ تجس ٤ ث ا ط ٢ ح ٥ بت ٣ قس اؾت. زض ؾب ٢ ٤ ضنس پ ٤ ف ٣ ت ا ثب ق بذت ح ٥ ث تطؾ ٥ ع ٤ ف آ ٤ س ب ٢ طرح زذب ت زض ؾ ٥ ط ض س ب ض ٤ ساز ب پطزاذت ثب اؾتفبز اظ السا بت و ف طا ث ط ثطزاض ٢ اظ فطنت ب ٢ پ ٥ ف ض ٢ رت وب ف ت س ٤ سات رب طات وؿت حساوخط آ بز ٣ ى قس زض ا ٤ ٥ ب پ ٤ ف ح ٣ ٥ ز ٤ س ثب ٣ ضنس تح الت طن ب ٢ رت ف رب ٤ ب اال حهط ث فطز ٢ پ ٥ سا ٣ و س ) ع ٢ :101( ز ٤ س ثب ٣ ا ال بت اظ اؾتفبز طزآ ض ٢ پ ٥ طا ض ٤ ساز ب زض ض اث ض س ب ح ٥ ثط ؾبظ ب ٣ اؾت و آ ب ٣ اظ آ ب ثطا ٢ ثط ب ض ٤ ع ٢ ؿ ٥ ط ىطز آ ٤ س ٢ ؾبظ ب يط ض ٢ ذ ا س ث ز. ؾبظ ب ب ث ض ق بذت ٥ ط ب ٢ ذبضر ٣ تغ ٥٥ طپص ٤ ط ٤ ب ب پ ٥ سا ٤ ف تغ ٥٥ ط السا ث ز ٤ س ثب ٣ ٣ و س تب ث و ف ب او ف ب ٢ حط ٢ زؾت ٤ بث س و فم ٥ ت آ ٤ س ضا تب ٥ وطز ٤ ب انالح و س. سف اظ ا زب ز ٤ س ثب ٣ ز ض ٢

257 052 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( رؿت اظ غف تظز ٣ اؾت ا ٤ السا فطنت ت س ٤ س ب ضا كرم ٣ ؾبظز ع ٤ ت ٣ ضلبثت ٣ ثطا ٢ ؾبظ ب ب ا ٤ زبز ٣ و س ؾطا زب زض ؾب ٢ ٤ ز ٤ س ثب ٣ اؾت و ؾبظ ب ب ضا ذ ز ست و تب ست ث س ثط ب ض ٤ ع ٢ انالح ٣ و س. ؾط ت ت بثك ثب ؾبظ ب تغ ٥٥ طات ح ٣ ٥ ث ق بذت ت ط ٤ ف تغ ٥٥ طات ذبضر ٣ ثؿت ٣ زاضز ز ٤ س ثب ٣ ث خبث ق ٢ ٥ ان ٣ فطا ٥ ط ٢ ؾبظ ب ٣ ضز ٥ ط ٢ ا ال بت چ ٥ رؿتز ٢ ا ال بت ضا زض ثط ٥ ٣ طز )ذعا ٣٤ :75( ز ٤ س ثب ٣ ث ٤ ه ؾبظ ب و ه ٣ و س تب تأح ٥ طات ثب م ا ٢ ضا و اظ تغ ٥٥ طات ح ٣ ٥ ث ر ز ٣ آ ٤ س ق بؾب ٣٤ وطز چ ٣ پبؾد ضا جطز ٢ ث ا ٤ تغ ٥٥ طات ضا زضن و س. ثب ف ٥ ك احب ثط ا ٤ ز ب )تغ ٥٥ طات ذبضر ٣ رط ٤ ب ب ٢ زض ؾبظ ب ( ؾبظ ب ثط ب ض ٤ ع ٢ ث ٣ ت ا س ضا جطز ٢ ق ٥ ا ٢ إحطتط تز ٣ وب ث اضظ ب ٢ ب تط ز ٤ س ثب ٣ تغ ٥٥ طات ث اؾت. پبؾد ث ز ٤ س ثب ٣ ز س. ٤ ه تفىط ؾبظ ب و ه ٣ و س ل ٥ ت ضا جطز ٢ ذ ٤ ف ضا ث ن ضت ٣ قى ز س و ثت ا س آ زؾت اظ و ضا ذبضر ٣ ا )ذعا ٣٤.)19: 1388 ط ث ٥ طز زض زاضز و تط ٢ ت ر اقطاف آ ب ثط بزالت زض زض ا ٤ مب پؽ اظ اضا ٤ ت بض ٤ ف ق بؾب ٣٤ ي ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ث يط ضت ا ساف ز ٤ س ثب ٣ ٣ پطزاظ ٤ ؾپؽ ثب اؾت تبد اظ ث ٥ ب بت ا ب ) س ا ب ٣ ( ذب ا ٢ ا ٢ ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ و قب زط ٤ ب ا عا بت ز ٤ س ثب ٣ ض ز ٤ س ثب ٣ ثط ب ض ٤ ع ٢ ضا جطز ٢ ز ٤ س ثب ٣ تب ٤ ذ ز ٤ س ثب ٣ اؾت اضائ ذ ا س قس. 2- بیان مسأهل فم ٥ ت ب ٣ ت ا س و زاضز ر ز رت ف ٣ زال ٤ ا ال بت ق س ز ٤ س ثب ٣ بزضؾت حطف و س ى اؾت ظ ٤ بز اظ حس ثبق س. ا ٤ ا ط ثب ج ٣ ق ز ثرف ب ٢ اظ ا ال بت فطا ا ٣ اضظ ثس ٤ ب قس صاقت و بض قس طزآ ض ٢ ق بذت ق ز.

258 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 050 چ ٥ ا ٤ ا ىب ر ز زاضز و بث ا ال بت ٣ ثؿ ٥ بض ٢ اظ چك ز ٤ س ثب ب ز ض ث ب س ث ٥ ز ٥ زاز ب ا ال بت تأح ٥ ط صاض ٢ زض حبؾج بز اضز طزز. ثطضؾ ٣ حز ا ج ٣ اظ ا ال بت ربض ٢ ٥ ع ث ز ٥ س ؾبظ ب ز ٣ ب ٤ بفت ٣ زق اض ذ ا س ث ز. حت ٣ زض ث تط ٤ قطا ٤ ٥ ع ى اؾت ا ال بت ثب ت ر ث ظ ب ٣ و ز ٤ س ثب ب لبزض ث ضز ٥ ط ٢ پب ٤ ف آ ؿت س ث ب جبقس. ا ٤ ي ث ٤ ػ زض قطا ٤ تغ ٥٥ ط قتبثب ح ٥ و اظ تأح ٥ ط ف ب ض ٢ تغ ٥٥ طات بضت ٣ بق ٣ ٣ ق ز نبزق اؾت. ال ثط ا ٤ كىالت فطا ا ٣ و زض ز ٤ س ثب ٣ ر ز زاضز بق ٣ اظ تفؿ ٥ ط ا ال بت ر آ ض ٢ قس اؾت. ت ٥٥ اضتجب ا ال بت ثب ا ساف آق ب ٣٤ ثب ي بث ا ال بت اؾتفبز اظ ظثب حس ز ٤ ت ب ٢ ظ ب ٣ زلت ا ال بت ٣ زض فطآ ٤ س تزع ٤ تح ٥ مف اؾبؾ ٣ زاض س. )ذعا ٣٤ :14( ا مالة اؾال ٣ ا ٤ طا بز ب ؾبظ ب ب ٢ ت ك ث آ زض ح ٣ ٥ ح ٥ بت ظ س ٣ ٣ و س و تغ ٥٥ ط تح الت آ فطا ا اؾت. ثطا ٢ ا ٤ و ا ٤ بز ب ؾبظ ب ب ثت ا س مف حط ٢ زاقت ثبق س غبف ٥ ط ك س چ ثب ٤ س ثى س اظ چ ا ٢ ز ٤ س ثب ٣ تج ٥ ت و س ٥ بظ ث ا ٣٤ بؾت زض ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ زض ؾبظ ب ب ٢ زفب ٣ ا مالث ٣ زط ث طح ا ٤ ؾئ ا ٣ طزز و چ ٣ ت ا ثب ق بؾب ٣٤ ثطضؾ ٣ س ب ٢ ر ز ثب اؾتفبز اظ بث ئ ثطتط ب س ٤ بت مب ض جط ٢ ث ا ٢ ) ٤ ػ ٣ ب زط ٤ ب تب ٤ ذ ز ٤ س ثب ٣ ( بؾج ٣ زؾت ٤ بفت 3- تعاریف و ض رورتاه ث ض ض ق ز پ ٥ ب ان ٣ زاقت ازث ٥ بت ٣ احس اثتسا ت بض ٤ ف طث ث ز ٤ س ثب ٣ ا ساف يط ضت ب ٢ آ ضا ث ٥ ب ز تب افك ؿ ٥ ط غب ٤ ت ب ٣٤ ؿب پس ٤ ساض طزز.

259 052 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ف ب ٥ ت -1-3 زاضز هحیط نسدیک ح ٥ عز ٤ ه ٤ ه ؾبظ ب ٤ ب قطوت ث ظ ٥ ف ب ٥ ت ٤ ب ن ت ٣ و ؾبظ ب زض آ طث ٣ ق ز ح ٣ ٥ اؾت و ث ض ؿتم ٥ ث ٥ كتط ٤ ضا ثط تأح ٥ ط ؾبظ ب زاضز ؾبظ ب ا ؾبظ ب ٣ ث ٥ كتط ٤ اضتجب ت ب ضا ث ض ؿتم ٥ ثب آ ثطلطاض ٣ و س )ذعا ٣٤ :24( هحیط دور وبض ب ٢ ح ٥ ضا ت ب ٣ وؿت و ٣ ق ز فت ح ٣ ٥ ث ز ض ح ٥ تحت تأح ٥ ط لطاض ٣ ز س. تغ ٥٥ طات زض ح ٥ ز ض تسض ٤ ز ٣ تط ا ب پطلسضتتط ؿت س ا ح ٥ ز ض ز ا ٣ ؿت س و ثط ؾبظ ب تأح ٥ ط ٣ صاض س اظ آ تأح ٥ ط ٣ پص ٤ ط س. ا ب ؾبظ ب ٥ چ و تط ٣ ثط آ ب ساضز ٤ ب و تط ٤ ف ش ضا ٣ ت ا س ثط آ ب زاقت ثبقس. احطات ح ٥ ز ض ا ط چ ؿتم ٥ ٥ ؿت ا ب ث ٥ بز ٢ تط اؾت )ذعا ٣٤ :25( پویش رصد و دیدهبانی ضنس ز ٤ س ثب ٣ ٣ ٤ كب س لب ٤ ح ٥ ز ض عز ٤ ه زاذ ؾبظ ب ٤ ب ز ت ٤ ب وك ض ز ٤ س ثب ٣ ب ثطپب ٤ ثطضؾ ٣ ب س حت ا ٢ ب ت ض ظ ب ب زالت پب ٤ ب ب ٢ ا ٤ تط ت ٣ ز ٤ ط ضؾب ب ث ض وكف ال ت ب ٢ تغ ٥٥ طات ن ضت طفت ا زب ٣ ق ز زاضا ٢ تب ٤ ذ اضظق س ٢ اؾت. ضنس پ ٤ ف ز ٤ س ثب ٣ رب زض ٤ ه ؾبظ ب ا ال بت الظ زض ذه ل تغ ٥٥ طات ح ٥ پ ٥ طا ضا ث ٤ ىب ٤ ه ا ب ٢ ؾبظ ب تم ٣ و س ب ض ٤ ت ان ٣ آ ت ٥ ق ٥ بض ٢ ر ب ٣ س ٤ طا وبضو ب ر ٥ ط ٢ اظ غبف ٥ ط قس ؾبظ ب زض ثطاثط پ ٥ كطفت ب ٢ ف ب ض ٢ چ ٥ تح الت ن ضت طفت زض ح ٥ ؾ ٥ بؾ ٣ التهبز ٢ تزبض ٢ اؾت ) ح ز ٢ ىبضا 1388:14( ٥ ؿت ضؾى ث م اظ ثط ٤ ط پ ٤ ف ح ٣ ٥ ضا ث ا "٣ ضازاض ثطا ٢ 1- Scanning, Monitoring, Observation

260 ز" مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 052 پب ٤ ف ز ٥ ب ث ن ضت ب س زض ٤ بفت ال ٤ و چه ثعضي رس ٤ س غ ٥ ط ت ط " ت ط ٤ ف ٣ و س ) ال ٤ ت ٣ ىبضا :20( طزآ ض ٢ اؾتفبز اظ ا ال بت پ ٥ طا ٣ ض ٤ ساز ب ض س ب ته ٤ ط ب السا بت ض اث زض ح ٥ ث ٥ ط ٣ ثطا ٢ ثط ب ض ٤ ع ٢ ؿ ٥ ط ىطز آ ٤ س ٢ ؾبظ ب يط ض ٢ ذ ا س ث ز ث ض وب ف تهبزف ٣ ث ز ا ال بت ربض ٢ ض ز ٢ ث زاذ ؾبظ ب فطا ؾبذت ؾب ب ٢ ق س سف س ز ٤ س ثب ٣ زض ح ٥ ؾطقبض اظ تغ ٥٥ ط بپب ٤ ساض ٢ ثطا ٢ س ٤ طا طاح ٣ ٣ ق ز ) ع ٢ 99(. 1388: 4-3- اهداف دیدهبانی و رصد هحیطی راهبردی زال ٤ ٣ ثطا ٢ ا زب ز ٤ س ثب ٣ ر ز زاضز ٤ ه ؾبظ ب زض ن ضت س پ ٥ ط ٢ اظ ف ب ض ٢ ل ا س ز ٤ ط ض س ب ٢ ضقس ٤ بث س ث ز ٥ تغ ٥٥ طات قتبثب ح ٥ پ ٥ طا ٣ ق ٥ ب ٢ رس ٤ س تزبض ٢ ث ضاحت ٣ ت ؾ ز ٤ ط ؾبظ ب ب اظ چطذ ٢ ضلبثت ذبضد ذ ا س قس. ز ٤ س ثب ٣ ذ ط ز ض ب س اظ چ ٥ بنط تأح ٥ ط صاض ٢ ضا وب ف زاز ؾبظ ب ب ضا ث ؾ ٢ ق ٥ ب ٢ س ٤ ط ٤ ت پ ٥ فزؾتب و ف ط سا ٤ ت ذ ا س وطز. ق بؾب ٣٤ وكف ضاث ٢ ٥ ب ش ٢ ف ب ثط ب ض ٤ ع ٢ ضا جطز ٢ ح ٥ ذبضر ٣ زض ٤ ه ؾبظ ب تط ٤ ب ٣ اؾت و فم ٥ ت ط ؾبظ ب ضا ت ٥٥ ٣ و س. ب ٣ و ا إحط ذبضر ٣ ز ٤ س ثب ٣ ق س ؾبظ ب ب فطنت ثطضؾ ٣ ع ٤ ب ٢ ى ثطا ٢ پبؾد ث چب ف ضا ذ ا س زاقت ث مب ي ف ل ت زض ؾبظ ب ٣ ثطا ٢ پبؾد ث ا ٤ چب ف ب ت ر ٣ و س. ٤ ؿ س ٢ وتبة " ي بت ضا جطز ٢ س ٤ ط ٤ ت ضا ب ٢ رب ٣ ثطا ٢ ز ٤ س ثب ٣ " )رب ز ٢ اؾت ف ( ٤ ٣ س: تغ ٥٥ طات اظ زؾت آ ٣ ز س اربظ ؾبظ ب ٤ ه ث ٤ س ثب ٣ ذبضر ٣ ضلبثت ٣ 1 -Nistorescu 2 -Brown 3 -Weiner

261 055 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ارت ب ٣ ف ٣ ضا آقىبض ؾبظز و ى اؾت تكر ٥ م آ ب زق اض ثبقس سف اظ ا زب ا ٤ وبض ت ب ر آ ض ٢ ا ال بت ٥ ؿت ث ى مه ز ان ٣ ت طوع ثط ض ٢ تأح ٥ طات ح ٣ ٥ ثط آ ٤ س ٢ ؾبظ ب اؾت تأح ٥ طات ٣ و زض ل ٥ ت و ٣ ر ز ساض س ٤ ب ت ب ؾ ٥ ب ب ٢ ي ٥ ف ٣ اظ آ ب ث ٣ ضؾس". ز ٤ س ثب ٣ ث ٤ ه ؾبظ ب و ه ٣ و س تب تأح ٥ طات ثب م ا ٢ ضا و اظ تغ ٥٥ طات ح ٣ ٥ ث ر ز ٣ آ ٤ س ق بؾب ٣٤ وطز چ ٣ پبؾد ضا جطز ٢ ث ا ٤ تغ ٥٥ طات ضا زضن و س. ثب ف ٥ ك احب ثط ا ٤ ز ب )تغ ٥٥ طات ذبضر ٣ رط ٤ ب ب ٢ زض ؾبظ ب ٣ ( ؾبظ ب ٣ ت ا س ث ق ٥ ا ٢ إحطتط ث ب تط ث تغ ٥٥ طات پبؾد ز س )ذعا ٣٤ 1388:20(. سف اظ پ ٤ ف ح ٣ ٥ ا ال كساض ث ل ث ته ٥ ٥ طا زض ذه لتغ ٥٥ طات ثب م لج اظ آ اؾت و وبض اظ وبض صقت ثبقس تب ث ا ٤ تطت ٥ ت ته ٥ ٥ طا فطنت وبف ٣ ثطا ٢ او ف بؾت زاقت ثبق س. ث بثطا ٤ زا ٢ پ ٤ ف ح ٣ ٥ ؿتطز اؾت ) ال ٤ ت ٣ ىبضا :18( از اهدا ف مه م و کالن دیدهبا ن ی م یتوان هب موارد زری اشاره نم ود: وكف ض ٤ ساز ب رط ٤ ب ب ٢ ٣ ف ب ضا التهبز ٢ ارت ب ٣ ؾ ٥ بؾ ٣ و ثطا ٢ ؾبظ ب ب ث ب ب ز ت ب ا ٥ ت زاض س. ا ٤ رط ٤ ب ب ثب ظ ٥ ؾبظ ٢ تغ ٥٥ ط فطنت ب ٢ ال ٣٤ فطا ا ٣ ث طا زاض س. اظ زؾت ضفت ط فطنت السا بث ب زض ض ٤ ساز ب زض چطذك ٣ آقىبض ث ت س ٤ س ثس ذ ا س قس. زض حم ٥ مت فطنت ب ٥ ٣ ط س ث ى زض ن ضت غف ت زض زؾتب ضل ٥ جب لطاض طفت قى ت س ٤ س ث ذ ز ٥ ٣ ط س. ت ط ٤ ف ثبظق بؾ ٣ فطنت ب ت س ٤ س ب ٤ ب ز ط ٣ ب ٢ ثب م ا ٢ و ثط ل ض ٤ ساز ب رط ٤ ب ب ٢ ٤ بز قس زال ت زاض س. ؿتط آ ٤ س ط ٢ زض ؾب ب ٢ س ٤ ط ٤ ت ؾتبز.

262 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 052 ا ٤ زبز ؾب ب ٢ كساض ته ٥ ؾبظ ٢ پ ٥ طا ض س ب ٢ طا ا طا تم ٤ ت ق س وب س ٤ ب ت ب. ثطاؾبؼ ا ٤ ٤ ػ ٣ ب ٢ كتطن ز ٤ س ثب ٣ ٣ ثب ٤ ؿت ته ٥ ٥ ط س ب ضا ث زضن ز ط ٣ ب ٢ ربض ٢ ثب م زض ح ٥ ث ٥ ط ٣ ت ا ب ؾبظز ا ال بت الظ ثطا ٢ ت ٥٥ ضا جطز ب ٢ ؾبظ ب ٣ ضا فطا آ ضز. زض حم ٥ مت ز ٤ س ثب ٣ ف ب ٥ ت ٣ زض ضاؾتب ٢ تم ٤ ت زضن تأح ٥ ط ز ط ٣ ثط ض ٢ ؾبظ ب و ه ث تط ٤ ذ آ ٤ س ط ٢ بز ٤ ؾبظ ٢ ر ز تغ ٥٥ ط زض ته ٥ ٥ ط ٢ ب اؾت )ذعا ٣٤ 13(. 1388: 5-3- جایگاه و نقش دیدهبانی و رصد در سازهاىها و کشورها قى )1( مف ز ٤ س ثب ٣ زض ثط ب ض ٤ ع ٢ ضا جطز ٢ ثطا ٢ ؾبظ ب ب طاوع ضا جطز ٢ ضا ث ذ ث ٣ كب ٣ ز س. دیده بانی خارجی : پویش )scanning( پایش )monitoring( پیشبینی )forecasting( ارزیابی )assessing( دیده بانی داخلی : چشمانداز )vision( مأموریت )mission( توانمندی )strenghts( ضعف )weaknesses( تصمیم/ هدایت راهبردی )Strategic direction( برنامهریسی راهبردی )Strategic planning( شکل 1- نقش دیدهبانی در برنامهریسی راهبردی

263 052 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( اظ حم ٥ مت زض و اؾت اثعاض ٢ ز ٤ س ثب ٣ ته ٥ ٥ ط س ب مف ث ٣ ؾبظز لبزض ضا ح ٥ ذبضر ٣ اضتجب آ ثب ح ٥ زض ٣ پ ٣ ثطز ثب ا ٤ زبز ضاث ث ٥ ثرف ب ٢ رت ف ح ٥ ا تمب ا ٤ زضن ث فطآ ٤ س ب ٢ ثط ب ض ٤ ع ٢ ث ته ٥ ٥ ط ٢ ضا جطز ٢ ب ٤ آ ٤ س )ذعا ٣٤ :29( و ضت ٣ ث م اظ آو ٤ الض - ث ا تمس ا ٤ ح ظ -پ ٤ ف ح ٣ ٥ ضا ث ا فطآ ٤ س رؿتز ٢ ا ال بت ٣ زضثبض ٢ ض اث اتفبلبت پ ٥ طا ٣ ح ٣ ٥ زا ف آ ب ٣ ت ط ٤ ف اضز ٢ ٣ و س. ث ظ و ه آت ٣ السا بت ت ٥ زض ؾبظ ب ب ٣ س ٤ ط ٤ ت ث و ٣ و س 3 جط ٤ ه پ ٤ ف ح ٣ ٥ ف ب ٥ ت س ٤ ط ٤ ت ٣ ٤ بز ٥ ط ٢ اظ اتفبلبت ض س ب ٢ ح ٥ ؾبظ ب ٣ اؾت. پ ٤ ف ح ٣ ٥ فطآ ٤ س ر آ ض ٢ ا ال بت ث ز ث ذ ز ٢ ذ ز ي ٣ ثب ؾبظ ب ضا جطز ٢ ح ٥ ٥ ؿت. پ ٥ طا ٣ ث ق ز جبضت ٣ ث ى ا ٤ نطفب فطآ ٤ س اثعاض ث ت ب ٣٤ ر آ ض ٢ ٣ ت ا س ا ال بت رت ا تمب ا جبق ث آ ب زؾتا سضوبضا ثطا ٢ حب وطز زض ثط ب ب ٢ ضا جطز ٢ اؾت ) ال ٤ ت ٣ ىبضا 1388:18(. تزطث ٥ بت ض ٢ ثط ب ي آو ٤ الض وؿت زض س ٤ طا "ر آ ض ٢ ا ال بت ذبضر ٣ " ث ض اضز ظ ٤ ط ت ج ٥ ط ٣ ب ٤ س: 1- وب ف ث ٣ ٣ زض رط ٤ ب ا ال بت -2 ث ظ ا ال كساض ث ل زض ن ضت ل تغ ٥٥ ط زض قطا ٤ پ ٥ طا ٣ 5 بضا ٤ ب ب 4 فب ٣ زضن ضت ٣ ضا ح ٣ ٥ پ ٤ ف ثط ب ٢ ا ال بت ٣ ت ا پ ٤ ف احطثرف ضا ل ساز وطز و ث ته ٥ ٥ طا ا ىب زضن تغ ٥٥ طات ف ٣ ثب م زض ح ٥ پ ٥ طا ٣ ؾبظ ب ضا ثس س. ث ا ٤ تطت ٥ ت اظ ر تب ٤ ذ پ ٤ ف ح ٣ ٥ ٣ ت ا ث "تم ٤ ت زضن 1 -Kourteli 2 -Aquilar 3 -Hambrick 4 - Fahey 5 - Narayanan

264 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 052 تج بت اقبض تغ ٥٥ ط وطز. ؾبظ ب ثط ؾبظ ب ب و ه ذ ز ح ٥ ث ضا پ ٥ فث ٣ ٥ اضؾ ٣ ٣ و س حب وطز ٥ ط ب ٢ تب زض تغ ٥٥ طات ذبضر ٣ ته ٥ ٥ ط ٢ " ثط تأح ٥ ط صاض ؾبظ ب ضا پ ٥ سا وطز زض ازا ثطا ٢ اضا ٢ ٤ او ف بؾت ؿجت ث ا ٤ ٥ ط ب چبض ا ٢ ث ٥ ب س ٤ ك س تب ث ا ٤ تطت ٥ ت ل ٥ ت ضلبثت ٣ ذ ز ضا اؾتحىب ثرك س. زض ٥ حب پ ٤ ف ح ٣ ٥ ث ق بؾب ٣٤ فطنت ب ت س ٤ س ب ٥ ع و ه وطز ث ا ٤ تطت ٥ ت ٣ ت ا س ع ٤ ت ٣ ؾبظز. فطا قطوت ثطا ٢ ضلبثت ٣ ٣ ق ز ) ال ٤ ت ٣ ىبضا :20( پ ٤ ف ح ٣ ٥ 6-3- دستهبندی انواع پویش رصد و دیدهبانی قب ر آ ض ٢ ا ال بت تح ٥ 2 1 آو ٤ الض ( 1967 ) چ بض پ ٤ ف ضا اضا ٤ وطز اؾت: 1- كب س ٢ غ ٥ ط ؿتم ٥ و قب ب كط ٤ بت رت ف ثس سف ذبل ت ب ر ت ا ال بت ٣ اؾت. 2- كب س ٢ 3 قط ٣ و ث ب ٢ پ ٤ ف ثب سف پبؾد ٣٤ ث ٥ بظ ب اضظ ٤ بث ٣ بث اظ ح ٥ ج اضتجب ف ٥ س ث ز آ ب ثطا ٢ ؾبظ ب اؾت. 3- رؿتز ٢ غ ٥ ط ب 4 ٤ بفت قب و ىب ف ب زض ظ ٢ ٥ ا ال بت ذبل ث ز و ث ن ضت ؾبظ ب ٥ بفت ا زب ٥ ٣ طز. 4- ا ا صو ض زض تجب ٤ ثب رؿتز 5 ب ٤ بفت اؾت و اؾبؾ ٣ تط ٤ ا ٢ ف ب پ ٤ ف ز ٤ س ثب ٣ ث ز زض ثط ٥ ط س ٢ ض ب ٢ پػ ك ٣ ضؾ ٣ ؾبظ ب ٤ بفت ر ت وؿت ا ال بت ثطا ٢ مبنس ا ساف ٤ ػ اؾت. پ ٤ ف غ ٥ طف ب ب فطآ ٤ س السا ٣ اؾت و ب ب ب ٢ ض ظ ب ب ؾب ٤ ط كط ٤ بت ا زب ٣ ز ٥. پ ٤ ف 6 ف ب ت ر ٤ ػ ا ٢ ث آ زؾت اظ بث ا ال بت ٣ زاضز و 1- Aquilar 2 -Undirected Viewing 3 -Conditioned Viewing 4 -Informal Searching 5 -formal Searching 6 -Active Scanning

265 052 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( و ح ظ ٢ ٥ ف ح ٥ ب ٢ ن ت ٣ چ ٥ ح ٥ وال ضا پ قف ٣ ز س. زض پ ٤ ف ف ب آ زؾت اظ بث ا ال بت ٣ و ز ٤ س ب ب ٢ رت ف ٣ ضا زض ظ ٢ ٥ ط ٤ ه اظ ي بت فطا ا اؾت. ارت ب ٣ ا ٥ ت زاضا ٢ ٣ ز س اضائ ؾ ٥ بؾ ٣ ح ٣ ٥ ظ ٤ ؿت ف ب ضا ض ب ٢ غ ٥ ط ب ط ثط پ ٤ ف ب ٢ ضز ٢ م ٣ اؾت. ا ٤ ض ب ٣ ث وبض ثؿت ٣ ق ز و ؾبظ ب ٥ بظ ث ا ال بت ثطا ٢ فطي ٥ بت طحض ٤ ع ٢ زاضز ت ب ثطا ٢ ٥ ض السا ث پ ٤ ف ٣ و س. پ ٤ ف ض ب ٢ ز ض ا ٢ ٥ ع زض اضز ٢ اؾتفبز ٣ ق ز و طحض ٤ عا زض ز ض ب ٢ ظ ب ٣ ض ظآ س ضا ذ ز ا ال بت چطذ ٢ تزس ٤ س ثطا ٢ تساضن ز جب ث ٤ ب ٣ ؾبظ س طحض ٤ ع ٢ ؿت س. زض ض ب ٢ ؿت ط اظ ا ٢ پ ٤ ف ف ب ر ت ر آ ض ٢ زاز ب ٢ ا ال بت ٣ ث ض ا ال ضؾب ٣ ب س ث ثرف طحض ٤ ع ٢ ضا جطز ٢ ؾبظ ب اؾتفبز قس اؾت ) ض ٤ ؿ 88(. 2002: محی ط ی راهب ردی از من ظ ر امام خامن وای ( 4- دیدهبا ن ی و رصد مد ظلو ال عا ل ی ) زض ا ٤ پػ ف پؽ اظ ثطضؾ ٣ تج ٥٥ فب ٥ طتج ثب ز ٤ س ثب ٣ زض ثرف ب ٢ ) س ا ب ٣ ( لج ثب ب ث ٥ ب بت فطا ٥ ض ز ب ٢ ا ب ذب ا ٢ زاز ب ٢ طتج ثب ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ ف ٥ فثطزاض ٢ احهبء طز ٤ س س. ؾپؽ ثب ثطضؾ ٣ تح ٥ حت ا ٢ آ ب ارعاء اث بز رت ف ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ اظ ز ٤ س ب ا ب ) س ا ب ٣ ( ذب ا ٢ اؾترطاد ثب اتىب ٢ ث آ ا ٢ ز ٤ س ثب ٣ ضنس ضا جطز ٢ تج ٥٥ اضا ٤ طز ٤ س. زض ا ٤ طح ىبت و ٥ س ٢ بث ترت ثط اؾبؼ ف ٥ فثطزاض ٢ ث قى رس ق بض )1( احهب قس اؾت ) طح تجس ٤ وس ب ث فب ٥ (.

266 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 جدول )1(- ابعاد و مقولههای دیدهبانی و رصد محیطی راهبردی )مدظله العالی( از منظر امام خامنهای ردیف مقوله ا ا ز ٤ س ثب ٤ ػ ٣ ب ٢ ز ٤ س ثب ا عا بت ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ زؾتب ضز ب تب ٤ ذ ا ساف ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ س ٤ ط ٤ ت ز ٤ س ثب ٣ وال ضا جطز ٢ ح ازث ب دیدهباناى اصلی از دیدگاه اهام خاهنهای )هد ظل ه العالی( الیت فقی ال ٤ ت فم ٥ رب ٤ ب سؾ ٣ ب حف ذ ر ت ٥ ط ٢ اظ ا حطاف ث چپ ضاؾت اؾت ا ٤ اؾبؾ ٣ تط ٤ ح ض ٢ تط ٤ ف ب ٢ ال ٤ ت فم ٥ اؾت. ث بثطا ٤ ال ٤ ت فم ٥ ٤ ه ا ط بز ٤ تكط ٤ فبت ٣ حى اح ٥ ب ب ه ٥ حت و س اؾت آ - ض ٢ -و ث ٣ اظ ا ا مالة ا ٤ ضا ٣ ذ اؾت س تط ٤ ذ ٣ وطز س- مف حبو ٥ ت ارطا ٣٤ زض اضوب حى ت زاضز چ وك ض ؿئ ال ارطا ٣٤ ل ب ٣٤ تم ٣ ٥ زاضز ثب ٤ س ثط اؾبؼ ؿئ ٥ ت ذ ز وبض ب ٤ كب ضا ا زب ز س پبؾد ٢ ؿئ ٥ ت ب ٢ ذ ز ثبق س. مف ال ٤ ت فم ٥ ا ٤ اؾت و زض ا ٤ ز پ ٥ چ ٥ س زض ت ٥ س ٢

267 ق 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( تال ب ٢ ب جب ٤ س حطوت ب ا حطاف اظ سف ب اضظ ب ثبقس جب ٤ س ث چپ ضاؾت ا حطاف پ ٥ سا ق ز. پبؾساض ٢ ز ٤ س ثب ٣ حطوت و ٣ ب ث ؾ ت سف ب ٢ آض ب ٣ ب ٣ ا تط ٤ اؾبؾ ٣ تط ٤ مف ال ٤ ت فم ٥ اؾت. )ث ٥ ب بت زض طاؾ پب عز ٥ ؾب طز اضتحب ا ب ذ ٣ ٥ )ض ( 1383/03/14( طالة اسبتید دا طج یبى ض حب ٣ زا ك ب ٣ ح ظ ٢...: ا ب ث ظ ب ال ت ز ٥ ا اثؽ :وؿ ٣ و ظ ب ضا ٣ ق بؾس...زض ل ب ٤ ب ٢ ب ل ب ت اقتجب ٣ و س زچبض اقتجب ٣ ق ز. ا ٤ آق بئ ٣ ثطا ٢ الظ اؾت ثطا ٢ ض حب ٣ الظ اؾت ثطا ٢ زا ك ب ٣ الظ اؾت ثطا ٢ ح ظ الظ اؾت ثطا ٢ زا ك ب الظ اؾت ا ٤ ٤ ه چ ٥ ع ٣ اؾت )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض اؾبت ٥ س زا ك ب ب 1390/06/02( یس بی هسلح ا ط جب ب ٣ و ثط ض ٢ حهبض زاض س جب ٣ ٣ ز س زائ ٥ بض ث ز س طالت ث ز س حطوبت زق ضا ضنس وطز س اظ ٥ چ م ا ٢ غبف كس س ا ٥ ت زاذ حهبض حف ذ ا س ث ز زض ؾب ٢ ٤ آ ا ٥ ت طز ث ز ٤ ز ٥ ب ٣ ت ا س ثطؾ س و ا ط ا ٥ ت ج ز ٣ ت ا س. پؽ پطزاذت ث اؾتحىب اغ بو ٥ ط ب ٢ ؿ ح ٤ ه ان ز ٣ ٤ غ ٥ طلبث اؾت. ثب ٤ ؿت ٣ طالت ثبق س ذ ز ٥ ط ب ٢ ؿ ح ثب ٤ س طالت ثبق س ز ت ب ثب ٤ س ح اؾكب ثبقس طز ثب ٤ س ح ب ٤ ت و س ا ٤ حهبض ثب ٤ ؿت ٣ ؿتحى ٢ اح ا ط زض ثبقس. اتفبل ٣ زض زاذ ضخ ٣ ز س حهبض ٥ ط ب ٢ ؿ ح حف ثبقس )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض فط ب س ب اضقس ب ٣ ا ت ب ٣ 1389/01/22(. ث ر ز د لت هسئ الى زض ث س آ س ثب ٤ س ب ر ضى اؾال ى ثب آ ؾبثم ى ثؿ ٥ بض زعآؾب و زض ٥ ب ا ٤ ت سثبز ح ازث ؾب بى بضي ب مبث زض ت بزى ا ٤ ؿتبز فم

268 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 020 ث ي ٥ ف كس ق بض بى ا و ط كس ث ى ض ظث ض ظ اظ حب ال ى ل ىتط قس...ثب ب ته ض ب آ چ ثس س ا زب ثب ٤ س چ و ثسا س ثب ٤ س م ا ٤ زض زق مك ى ٣ و ٥ و ٥ ف ى ب اؾت ٥ ف ى ز ى ؿئ ال وك ض اؾت ٥ ف ى ز ت ر ضى ضئ ٥ ؽ ز ٤ ساض زض )ث ٥ ب بت اؾت اؾال ى.)92/6/ هسدم صبحت فکس ز ؽ ا ب ٢ ذجط ب ض جط ٢ ا ط ا ط ظ ق ب ر ل ٥ ضا ٥ ط ٤ ى اؾت پ زب ؾب ز ٤ ط ز ؾب ز ٤ ط ٤ ب پ ذ ؾب ز ٤ ط رب ١ اؾال ٣ ب وبض ث رب ٣٤ ثطؾس و زض ظ ب ا ب حؿ ٥ ٥ ا ؿال ضؾ ٥ س ث ز. ط ا ٤ و چك ب ت ٥ ع ٢ تب ا بق ضا ثج ٥ س جب ا ٣ ٥ ضا ضا كب ز س طز نبحت فىط ٢ وبض ضا سا ٤ ت و س اضاز ب ٢ حى ٣ پكت ا ١ ا ٤ حطوت ثبق س. آ لت ا جت ذبوط ٤ ع حى زغ ؿتحى ٣ ذ ا س ث ز و وؿ ٣ ر ا س ت ا ؿت زض آ ف ش و س. اال ا ط ض ب وطز ٤ ثبظ ب ي ٥ ت پ ٥ ف ٣ آ ٤ س. آ لت ا ٤ ذ ب سض ذ ا س ضفت )ث ٥ ب بت )ل( 1375/03/20(. زض ر فط ب س ب كىط ح س ضؾ اهلل خصوصیات و ویژگیهای دیدهباى از دیدگاه اهام خاهنهای )هد ظل ه العالی( یکسبى )ثیطسفی( ضیبزی قبطعیت سسعت اقدام پیگیسی خستگی بپریس گب ثطا ٢ مبث ثب با ٣ ثب ٤ س ق ٥ بض ٢ لب ٥ ت ؾط ت السا پ ٥ ٥ ط ٢ ذؿت ٣ بپص ٤ ط ب ٤ ىؿب ث ١ ا با ٣ زاقت. ا ط ق ٥ بض ٢ جبقس زچبض غف ت ٣ ق ٤ س با ٣ اضز ذب ١ ق ب ٣ ق ز ر ز آ ضا احؿبؼ ٣ و ٥ س. ب ق ٥ بض ٢ ا ٥ ه ٥ جت اؾت. ا ط لب ٥ ت ساقت ثبق ٥ س زچبض تطز ٤ س تع ع زض السا ق ٤ س ذ ز ق ب ب با ٣ ٣ ق ٤ س چ زؾت ب ٣ و ؿإ ا ٥ ت اؾت ا ط زچبض تع ع ق ز ثعضيتط ٤

269 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ك ق ثطا ٢ ث ر ز آ ض س ب با ٣ اؾت. لب ٥ ت اظ پؽ پ ٥ ٥ ط ٢ اؾت. پ ٥ ٥ ط ٢ ىطز ثال ٣٤ اؾت و آ ضا زض ثؿ ٥ بض ٢ اظ اضز ٣ ث ٥. ذ ة قط ٣ و س ا ب تب چ س لس ث س ب ب ٣ ث ٥ ٥ س لس ب ؾؿت قس ث س ت لف ب ٣ ثط كت! ا ٤ ٥ ت اؾت ثب ا ٤ ض ٣ ق ز با ٣ ضا ثط طف وطز. ب ٤ ىؿب ث ١ ا با ٣ اؾت. وؿ ٣ و رس با ٣ اؾت ط و ٣ ذ ا س ثبقس چ زض وؿ ت ٤ ه آق ث ط حطف ا ٢ - ا ثب ا ا ا خب ا ٤ ب - چ زض وؿ ت ٤ ه هط ات وك ٥ س ٠ ؾ ٥ بؾ ٣ چ زض وؿ ت ٤ ه فطز حعةا ٣ چ زض وؿ ت ٤ ه ب ٣ ضتج ١ اثؿت ث فال ؾبظ ب زؾت ب طث ثب ٤ س وبض ا ضا تب آذط پ ٥ ٥ ط ٢ و س. ا ط ا ٤ لب ٥ ت پ ٥ ٥ ط ٢ ق ٥ بض ٢ ث ٣ الح ٣ زض ارطا ٢ حك سا ت ر ز زاقت ثبقس آ ب التساض ب خ ذ ضق ٥ س ٢ ٣ زضذكس )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ا ب ٢ ق ضا ٢ تأ ٥ اؾتب ب.)1379/11/ علن تق ا آگب ی ضس ط جل گیسی اش لغصش ب ا ط ظ ق ب ا ط ب ثبق ٥ س ثؿ ٥ بض ثب تم ا ثبق ٥ س ا ب ظ ب تب ضا ك بؾ ٥ س آ لت آؾ ٥ تپص ٤ ط غعپص ٤ ط و فب ٤ س ذ ا ٥ س ث ز آ ض ٢ و ز ٤ ط حىب ٤ تف فه فه ٣ اؾت»العالم به زمانه ال تهجم علیه الل وابس«. ب وؿب ٣ ضا ز ٤ س ٤ و ب ث ز س ث ٣ ز ٤ ج ز س ا ب زض ز ضا ٣ و ٣ ت ا ؿت س ثطا ٢ اؾال ؿ ٥ ف ٥ س ال ثك س ف ٥ س ال كس س ث ب حت ٣ ذسق ب يطض ب ٣٤ اضز وطز س! پؽ قس علن تق ا آگب ی سیبسی اجتوبعی و ا ٤ آ ب ٣ ؾالح ٣ اؾت و زض اذت ٥ بض ق ب لطاض زاضز. ثب ا ٤ ؾ ذه ن ٥ ت ثب ٤ س ؾطثبظا ذ مس ثبق ٥ س. ث ا ط ج ٣٤ ثب ا ٤ ذه ن ٥ بت ال ب ؾطثبظ ذ مس ا مالة اؾال ث ز اضظقف ذ ٣ ٥ ثبال ٣ ض ز ذ ٣ ٥ ق ٥ ا ٣٤ پ ٥ سا ٣ و س )ث ٥ ب بت زض طاؾ ب صاضى ط ى اظ الة ا ساى ر ا ٤ ع ث الة ى ح ظ ى ٥ ى ل زض ذزؿت ؾب ط ظ ٥ الز ح طت ) ذ( سى 1370/11/30(.

270 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( الساهات و بستر رصد و دیدهبانی از دیدگاه اهام خاهنهای )هد ظل ه العالی( ض بسبیی قبط ق ت ضعف خ د دضوي ذ زتب ضا ثب ٤ س ث ا ٤ ؾ ت حطوت ثس ٥ س. طف زض ٥ ط ٢ و ٣ اؾت اثعاض زض ٥ ط ٢ چ ٥ ؿت مب ل ت آ وسا اؾت مب ي فف وسا اؾت ا ٤ ب ضا مبث چك تب خ ٤ ه تبث زاقت ثبق ٥ س. زض و بض آ ق ب و ٣ ؿت ٥ س مب ل ت ي ف ق ب چ ٥ ؿت وزب ق ب ٣ ت ا ٥ س اظ مب ل ت ذ زتب مب ي ف زق اؾتفبز و ٥ س يطث ا ٢ وبض ٢ اضز و ٥ س وزب ا ٣ ت ا س اظ مب ي ف ق ب اؾتفبز و س ث ق ب يطث ثع س ا ٤ ب ضا ثب ٤ س حبؾج و ٥ س )ث ٥ ب بت زض ر وبضو ب ٥ ط ب ٢ ؿ ح 1385/1/20(. تج ٥٥ التهبز مب ت ٣ ث ا ق بض ٢ فطا ٥ ط ٥ ع زض ث ٥ ب بت مب ض جط ٢ اظ ر ح ض ب ٢ لبث ت ر اؾت. ا ٤ كب ثب تج ٥٥ ا ٤ ىت و التهبز مب ت ٣ ث ب ٢ پ ٥ ف ث ٣ ٥ السا بت زق ثطزاقت لس ٣ ر تط اظ زق ت ب ٣ ت ا رج ب اظ السا پ ٥ فث ٣ ٥ ق ز. ث جبضت ث ٥ ب زاقت س و اؾت وك ض ثب ٤ س زض ا ٤ ضاؾتب حطوت و س و مك ب ٢ زق ظ زتط ز ٤ ط ؿ ال ترههب ثب ٤ س ثب ضنس ا يب زؾت ٤ بث ٣ ث السا بت احت ب ٣ زق آ بز ؾبظ ٢ وك ض ث ؾب ٤ ه ل زغ غ ٥ طلبث ف ش اظ ط ضي ٢ 1392/1/3(. ؾ ٢ زق ٣ ت ا ثط فكبض ب كىالت فبئك آ س ثصیست ض بخت زا زض حط )ث ٥ ب بت ا ط ا ط ظ ق ب ر ل ٥ ضا ٥ ط ٤ ى اؾت پ زب ؾب ز ٤ ط ز ؾب ز ٤ ط ٤ ب پ ذ ؾب ز ٤ ط رب ١ اؾال ٣ ب وبض ث رب ٣٤ ثطؾس و زض ظ ب ا ب حؿ ٥ ٥ ا ؿال ضؾ ٥ س ث ز. ط ا ٤ و چك ب ت ٥ ع ٢ تب ا بق ضا ثج ٥ س جب ا ٣ ٥ ضا ضا كب ز س طز نبحت فىط ٢ وبض ضا سا ٤ ت و س اضاز ب ٢ حى ٣ پكت ا ١ ا ٤ حطوت ثبق س. آ لت ا جت ذبوط ٤ ع حى زغ ؿتحى ٣ ذ ا س ث ز و وؿ ٣ ر ا س

271 025 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ت ا ؿت زض آ ف ش و س. اال ا ط ض ب وطز ٤ ثبظ ب ي ٥ ت پ ٥ ف ٣ آ ٤ س. آ لت ا ٤ ذ ب سض ذ ا س ضفت )ث ٥ ب بت زض ر فط ب س ب كىط 27 ح س ضؾ اهلل )ل( 1375/03/20( زصد تحقق سیبست ب ا داف چطنا داش ب زائ ثب ٤ س ضنس و ٥ ثج ٥ ٥ ا ٤ ؾ ٥ بؾت ب چمسض تحمك پ ٥ سا وطز اؾت ا ٤ ٥ بض قبذم حطوت اؾت. ثج ٥ ٥ اظ ا ٤ ؾ ٥ بؾت بى و ى و ا ساف م ى ل ل بئ ٥ اؾت چ مساض تحمك پ ٥ سا وطز اؾت ب وزب لطاض زاض ٤ ا ٤ اضظ ٤ بثى تم ٤ زضؾت حطوت ث ب و ه ٥ ى س. ب ى ا ؿب ذ ٥ ب ٣ و س اظ ا ٤ ضا ى و نس و ٥ تط اؾت خال قهت و ٥ تط فتبز و ٥ تط ضا ى وطز اؾت لت و ؿت ا ؿب ٤ ٥ س پؽ ث ك ٥ ٥ اؾتطاحت و ٥ چب ٣٤ اى ثر ض ٤. ا ط و ٥ تطق بض زضؾت وبض و س ا ؿب ب ٥ ى س ىث ٥ س قهت و ٥ تط ٥ ب س ٤ خال فطو و ٥ س ث ٥ ؿت و ٥ تط پب عز و ٥ تط آ س ا ٤. لتى ف ٥ س ٤ و ا ٤ مساض ضا ضا ى وطز ٤ ث ٥ كتط ى ىطز ٤ ج ب ؾط ت ضا ايبف ذ ا ٥ وطز اظ ت لف زض ث ٥ ضا پط ٥ ع ٣ و ٥. صا ا ٤ ى و ب زض وزبى ثعض طا ضؾ ٥ س ث ا ساف آ ؾ ٥ بؾت ب لطاض زاض ٤ ا ٤ ذ ٥ ى اؾت )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ؿئ ال ل بئى وك ض 1387/04/05(. مك ى ضا ؾ س چك ا ساظ اؾت. ؾ س چك ا ساظ ضا ٥ چ جب ٤ ؿتى ضز غف ت لطاض زاز. ا ٤ حم ٥ متب ٤ ه ؾ س ال ى ٤ ه مك ى ضا حم ٥ مى اؾت. ثب ٤ س زؾت ب بى بضتى ذ زتب ضا حبؾج و ٥ س. حبال ز ٤ طا ى اؾت بضت ثى س ى اؾت ى س ى اؾت بضتكب زضؾت ثبقس ى اؾت بلم ثبقس ا ب زض زض ذ ز ز ى ل ى زط ٤ - و مكف زض ضؾ ٥ س ث ا ساف چك ا ساظ ثؿ ٥ بض حؿبؼ اؾت - زؾت ب بى بضتى ضا ف ب و ٥ س ث س ؾبظ وبض بى بضتى ضا ثىبض ث ٥ ساظ ٤ س تب ثج ٥ ٥ ثط ب ب ؾ ٥ بؾت ب چمسض ر ضفت ٤ ى ا ٤ ز ض جبقس و ؾب ز ؾ س چك ا ساظ ب و ٥ ثج ٥ ٥ پ ٥ كطفتى پ ٥ سا ىطز ا ٤ ثب ٤ ؿتى ا ٤ ب ضا طتجب ضنس و ٥ س و

272 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 ق ز چمسض پ ٥ ف ضفت ا ٤ چمسض ث آ ا ساف عز ٤ ه قس ا ٤ چمسض ظ ٥ ب قس اؾت )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ضئ ٥ ؽر ض ٢ ا بى ٥ ئت ز ت 1387/06/02(. فطا ایجبد ظبم زصد ٤ ه چ ٥ ع ز ٤ ط و فطا ك ز ا ٤ اؾت و ب ٤ ه ب ضنس الظ زاض ٤. ثب ٤ س زائ ب ضنس و ٥ ثج ٥ ٥ ذط رى ا ٤ تالقى و زض ظ ٥ ى رج ب ا زب ٥ ٣ طز چمسض اؾت چمسض ت بؾت اؾت ا ٤ ذط رى ثب ؾط ب ٤ صاضىاى و قس. ا ٤ ر ض جبقس و ب ؾط ب ٤ صاضى ضا ثى ٥ ث س ذط رى جبقس. ا ط ذط رى و ث ز ٤ ب ت بؾت ج ز وبقف اظ ا ٤ اؾت و زض ض ب اقىب ر ز زاضز ض ب غ اؾت. ث بثطا ٤ ا ٤ وبض ضنس زائ ى الظ زاضز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض رج ب ر ا 1389/07/14( بدی ضدى ا دیط بی زا جسدی ٤ ى ٣ اظ ز ؾتب اقبض وطز س و ذأل بز ٢ ضا زاض ٤ و ث آ ٤ س ث قى وال ب و س. ذت ٥ كؿت ب ٢ ا س ٤ ك ب ٢ ضا جطز ٢ زاضز ٥ ذأل ضا پط ٣ و س. ا قبءاهلل ثب ٤ ؿت ٣ ثب ىبض ٢ ٢ ا فىط ث تسض ٤ ذ وبض ب ٢ ثعض ٣ ثط اؾبؼ ا ٤ ا زب ث ٥ طز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ؿ ال ظاضت ا ضذبضر ضؤؾب ٢ ب ٤ س ٣ ب ٢ ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زض ذبضد اظ وك ض 1383/05/25( زصد هیدا ی دز صح اقعی اال ا ٤ زب ٤ ه ذأل ٣٤ ر ز زاضز - ٥ ذأل رت قس مك ٢ رب ٣ آ چ ب و ثب ٤ س قب ٤ س ٥ بت ٣ ك ز- آ جبضت اؾت اظ ٥ ذأل آ ض ٢ و جبضتؿت اظ ٤ ه قجى ا ٢ اظ ف ب ٥ ت ب ت ب ب ٢ ظ ز ٥ ط ا ٢ زض ؾ ح ب ٢ وال ٥ ب ٣ ذطز ث ٥ زؾت ب ب ٢ ٣ وك ض چ زض زض ح ٥ ٣ چ ث ٥ ط ح ٥ ٣. ٤ ه ت ب ا ٤ چ ٣ ٥ ثب ٤ س ث ر ز ث ٥ ب ٤ س و ا ٤ ب ٣ آ ض ٢ ق بذت ق ز وبض جبضتؿت اظ ا ٤ و رط ٤ ب زا ف آ ض ٢ ضا س ٤ ط ٤ ت و س ضنس و س اضظ ٤ بث ٣ و س

273 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( سا ٤ ت و س. ا ٤ ا ط ظ ٤ ه چ ٥ ع ٢ الظ اؾت ث ط ؿئ ال س ٤ طا ثب ٤ س ث ا ٤ ؿئ فىط و س )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض اؾبت ٥ س زا ك ب ب 1391/05/22(. زض ا ٤ ثرف فم ضنس وبفى ٥ ؿت ثب ٤ ؿتى وك ض ب ٤ ى ضا و ت ب ٥ ت ب ا ٤ اؾت و اظ آ ب ر ث ٥ فت ٥ ضنس و ٥. جب ٤ س ته ض وطز و وك ض بى ز ٤ ط وك ض بى ؿب ٤ وك ض بى اؾال ى ا ٤ ؿتبز ا س ث ب ٤ ٣ س ثفط ب ٥٤ س ر تب ب اظ آ ب ر ثع ٥ آ ب زاض س تال ٣ و س. ا ٤ ضنس الظ اؾت. ا ط لطاض اؾت ب ر ث ٥ فت ٥ ثب ٤ ؿتى ا طاف ضا ثسا ٥ ثم ٥ ى ثبظ ٤ طا ا ٤ نح ثب ٤ س ظ ٤ ط ط ثبق س و ثؿ ز ٥ لت آ ٥ ٣ طز ا زب زاضز وبض چ ثسا ٥ ؿت ٤ ب )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض رج ب ر ا 1389/07/14( ثبشخ زدگیسی اش ثس به ب ا داف ت بؾت ب ت ب حطوت ٤ ه چ ٥ ع ز ٤ ط و فطا ك ز ا ٤ اؾت و ب ٤ ه ب ضنس الظ زاض ٤. ثب ٤ س زائ ب ضنس و ٥ ثج ٥ ٥ ذط ر ٣ ا ٤ تالق ٣ و زض ظ ٢ ٥ رج ب ا زب ٥ ٣ طز چمسض اؾت چمسض ت بؾت اؾت ا ٤ ذط ر ٣ ثب ؾط ب ٤ صاض ٢ ا ٢ و قس. ا ٤ ز ض جبقس و ب ؾط ب ٤ صاض ٢ ضا ثى ٥ ث س ذط ر ٣ جبقس. ا ط ذط ر ٣ و ث ز ٤ ب ت بؾت ج ز وبقف اظ ا ٤ اؾت و زض ض ب اقىب ر ز زاضز ض ب غ اؾت. ث بثطا ٤ ا ٤ وبض ضنس زائ ٣ الظ زاضز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض س ٤ طا نسا ؾ ٥ ب /1381/11( س جص زقبثتی کیفی ثب ٤ ؿت ٤ ه ثط ب ١ ث س ست ٤ ه ضا جطز و ٣ ٤ ه ضا جطز تس ٤ قس ر ز زاقت ثبقس تب ق ب ثت ا ٥ س زض ط ثط ا ٢ اظ ظ ب پ ٥ كطفت ذ زتب ضا ثب آ ثؿ ز ٥ س. ال ثطا ٢ ؾ زف ي ٥ ت ب ضا و ٣ ٣ و س. ث ط ث س ا ٥ ت ؾ زف و ٥ ف ٣ ث ٥ كتط اؾت ت ب ثب ٤ س ا ٤ ضا ا ؿب ب ٢ ا ٥ ق س ظ ٤ طن ثؿ ز س. ثج ٥ ٥ زض ا ٤ ذ ك ٣ ضا جطز ٢ و ثطا ٢ ذ ز ب ٥ وطز ا ٤ و خال ضا جطز ز ؾب اؾت چمسض

274 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 پ ٥ ف ضفت ا ٤ ٤ ب چمسض مج ٥. ث ط ١ ا ٤ ضا جطز ب ٢ و ٣ و ٥ ف ٣ ضا ثب ٤ ؿت ٣ لبث تكر ٥ م لبث اضظ ٤ بث ٣ وطز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ؿ ال ظاضت ا ضذبضر ضؤؾب ٢ ب ٤ س ٣ ب ٢ ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زض ذبضد اظ وك ض 1383/05/25(. ق ب ب ٣ ت ا ٥ س تغ ٥٥ طات ح ٣ ٥ ضا وب ال ضنسو ٥ س طف ٥ ت ب ٢ ى فطنت ب ٢ ى ت س ٤ س ب ضا ىؽ و ٥ س ثب ٤ س ثى ٥ س. ا جت ا ٤ ض جبقس و ا ت س ٤ س ب ىؽ ق ز ث ٣ ب وبضقب فم ىؽ وطز ت س ٤ س بؾت و ت ٥ ز ا- ٤ ٣ آ ب لهسقب ا ٤ اؾت ط ة وطز ؿئ ال ثبالؾت ا ط لبث ط ة قس ثبق س )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ؿئ ال ظاضت ا ضذبضر ضؤؾب ٢ ب ٤ س ٣ ب ٢ ر ض ٢ اؾال ٣ ا ٤ طا زض ذبضد اظ وك ض 1383/5/25(. زض ا ٤ ثرف فم ضنس وبف ٣ ٥ ؿت ثب ٤ ؿت ٣ وك ض ب ٣٤ ضا و ت ب ٥ ت ب ا ٤ اؾت و اظ آ ب ر ث ٥ فت ٥ ضنس و ٥. جب ٤ س ته ض وطز و وك ض ب ٢ ز ٤ ط وك ض ب ٢ ؿب ٤ وك ض ب ٢ اؾال ٣ ا ٤ ؿتبز ا س ث ب ٤ ٣ س ثفط بئ ٥ س ر تب ب اظ آ ب ر ثع ٥ آ ب زاض س تال ٣ و س. ا ٤ ضنس الظ اؾت. ا ط لطاض اؾت ب ر ث ٥ فت ٥ ثب ٤ ؿت ٣ ا طاف ضا ثسا ٥ ثم ٢ ٥ ثبظ ٤ طا ا ٤ نح ثب ٤ س ظ ٤ ط ط ثبق س ثسا ٥ چ وبض زاضز ا زب ٥ ٣ طز آ لت ثؿ ز ٥ و حطوت ب ت ب ت بؾت ؿت ٤ ب )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض س ٤ طا نسا ؾ ٥ ب 1381/11/15(. ذ ة ا ط ثر ا ٥ و ا ٤ ؿبئ ا زب ٥ طز ثب ٤ ؿت ٣-٥ ض و طو وطز - ٤ ه ثط ب ٢ ث س ست ٤ ه ضا جطز و ٣ ٤ ه اؾتطاتػ ٢ تس ٤ قس ر ز زاقت ثبقس تب ق ب ثت ا ٥ س زض ط ثط ا ٢ اظ ظ ب پ ٥ كطفت ذ زتب ضا ثب آ ثؿ ز ٥ س. ال ثطا ٢ ؾ زف ي ٥ ت ب ضا و ٣ ٣ و س. ث ط ث س ا ٥ ت ؾ زف و ٥ ف ٣ ث ٥ كتط اؾت ت ب ثب ٤ س ا ٤ ضا ا ؿب ب ٢ ا ٥ ق س ظ ٤ طن ثؿ ز س. ثج ٥ ٥ زض ا ٤ ذ ك ٣ ضا جطز ٢ و ثطا ٢ ذ ز ب ٥ وطز ا ٤ و خال ضا جطز ز ؾب اؾت چمسض پ ٥ ف ضفت ا ٤ ٤ ب چمسض مج ٥. ث ط ٢ ا ٤ ضا جطز ب ٢ و ٣ و ٥ ف ٣ ضا ثب ٤ ؿت ٣ لبث تكر ٥ م لبث اضظ ٤ بث ٣ وطز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ر ٣ اظ اؾبت ٥ س زا ك ب ب 1390/06/02(.

275 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ایفبی قص فعبل پس یص اش ا فعبل ي ز ٥ ب زض حب تغ ٥٥ ط اؾت. قطا ٤ ؾ ٥ بؾ ٣ ز ٥ ب اظ ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ اظ ب ٢ لسضت زض ؾ ح ز ٥ ب زض حب تح الت اؾت ا ؿب قى ٥ ط ٢ رس ٤ س ٢ ضا كب س ٣ و س... ذ ة ٣ زا ٥ س و زض ا ٤ قطا ٤ ٢ بنط حبيط زض نح ٣ ت ا س ث ف ا ساف آض ب ب ٢ ذ ز مف ث ٥ بفط ٤ س ٤ ب ٣ ت ا س ب ثب ث ب س. آ لت ٣ و ربث رب ٣٤ ب زاضز ن ضت ٥ ٣ طز تح الت ر ب ٣ زاضز ا زب ٥ ٣ طز ٤ ه هط ث ٥ ىبض و وبض غبف ل ب زض تح آ ٤ س زض قى رس ٤ س ٢ و ث بؾت ثط ا يب ؾ ٥ بؾ ٣ ز ٥ ب حبو ق ز مف ي ٥ فتط ٢ ه ٥ ت ذ ز ذ ا س و هط ٢ وطز. نح ضا ضنس ٣ و س ف ا ف بالت ضا ٣ ث ٥ س ف ب اؾت ق ٥ بض اؾت ث ٥ ساض اؾت پ ٥ فث ٣ ٥ ٣ و س ا ٣ ت ا س زض قى رس ٤ س ٢ و ث بؾت ث ر ز ث ٥ ب ٤ س ثطا ٢ ذ ز رب ٤ ب حى تط ٢ ثبثطوتتط ٢ عز ٤ ىتط ث ا ساف آض ب ب ٢ ذ ز فطا ز ؽ ق ضاى اؾال ى 1389/03/18(. و س. قطا ٤ ا ط ظ ا ٤ اؾت استفبد اش ظسفیت ب فسصت بی هوکي ز ٤ ساض زض )ث ٥ ب بت ب ٤ س ب ا جت تمس زض زؾت ب ؾ ٥ بؾت ذبضر ٣ ب وبض ب تال نبزلب ر هب ٢ ذ ث ٣ ا زب ٥ ٣ طز. ٢ ٤ ٣ عاض ب ٣٤ و اظ ق ب ب ٣ آ ٤ س ٣ ث ٥ ٤ ب ٣ و ب ب ٣ فىط ض ٤ ف ٣ ث ٥ ضا س ىبت ا ب ٣ ذ ا تجبز ط ٣ و. ق ب ب ٣ ت ا ٥ س تغ ٥٥ طات ح ٣ ٥ ضا وب ال ضنس و ٥ س طف ٥ ت ب ٢ ى فطنت ب ٢ ى ت س ٤ س ب ضا ىؽ و ٥ س ثب ٤ س ثى ٥ س. ا جت ا ٤ ض جبقس و ا ت س ٤ س ب ىؽ ق ز ث ٣ ب وبضقب فم ىؽ وطز ت س ٤ س بؾت و ت ٥ ز ا - ٤ ٣ آ ب لهسقب ا ٤ اؾت - ط ة وطز ؿإ ال ثبالؾت ا ط لبث ط ة قس ثبق س )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض فط ب س ب اضقس ب ٣ ا ت ب ٣ 1389/01/22(.

276 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( زصد کسدى هسحل ث هسحل سف پ ٥ كطفت اؾت ت ب ضنس وطز طح ث طح الظ اؾت و ا ٤ وبض رج ب اؾت. ا ط ظ قطا ٤ ب چ اؾت ا ب چ ٥ ؿت مب ل ت ب وسا اؾت مب ي ف ب وسا اؾت فطنت ب ب وسا اؾت ت س ٤ س ب چ ٥ ؿت چ وبض ثب ٤ س ثى ٥ ثطا ٢ ث ط س ٢ اظ فطنت ب ر ٥ ط ٢ اظ ذ ط ت س ٤ س ب چ ثط ب ض ٤ ع ٢ و ٥ ا ٤ ب وبض ب ٣٤ اؾت و ثب ٤ س رج ب زض ط طح ا ٢ ا زب ز س زض ثط ب ض ٤ ع ٢ ب آ ضا ثىبض ثجط س طز ضا آ ب و س چ طز ٣ ذ ا س ثب چك ثبظ ثه ٥ طت حطوت و س ثسا س چ ٣ و س ثسا س وزب ٣ ض س. لت ٣ ا ٤ ر ض قس طز ثب ٢ ر ز اضز ٥ سا ب ٢ زق اض ذ ا س قس )ث ٥ ب بت زض ارت ب ثعضي طز ثز ضز 1391/07/19(. لسضت قص آفسی ی و ع بصس زض ي ز ٥ ب زض حب تغ ٥٥ ط اؾت. قطا ٤ ؾ ٥ بؾ ٣ ز ٥ ب اظ ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ اظ ب ٢ ا ؿب اؾت تح الت حب زض ز ٥ ب ؾ ح قى ٥ ط ٢ كب س ضا رس ٤ س ٢ ٣ و س. ق ب و زؾت ٣ زض ؾ ٥ بؾت زاض ٤ س ذ ة ٥ سا ٥ س و زض ا ٤ قطا ٤ ٢ بنط حبيط زض نح ٣ ت ا س ث ف ا ساف آض ب ب ٢ ذ ز مف ث ٥ بفط ٤ س ٤ ب ٣ ت ا س ب ثب ث ب س. آ لت ٣ و ربث ربئ ٣ ب زاضز ن ضت ٥ ٣ طز تح الت ر ب ٣ زاضز ا زب ٥ ٣ طز ٤ ه هط ث ٣ وبض و وبض غبف ل ب زض تح آ ٤ س زض قى رس ٤ س ٢ و ث بؾت ثط ا يب ؾ ٥ بؾ ٣ ز ٥ ب حبو ق ز مف ي ٥ فتط ٢ ه ٥ ت ذ ز ذ ا س وطز. هط ٢ و ف ب اؾت ق ٥ بض اؾت ث ٥ ساض اؾت نح ضا ضنس ٣ و س ف ا ف بالت ضا ٣ ث ٥ س پ ٥ فث ٣ ٥ ٣ و س ا ٣ ت ا س زض قى رس ٤ س ٢ و ث بؾت ث ر ز ث ٥ ب ٤ س ثطا ٢ ذ ز رب ٤ ب حى تط ٢ ثبثطوتتط ٢ عز ٤ هتط ث ا ساف آض ب ب ٢ ذ ز فطا و س. قطا ٤ ا ط ظ ا ٤ اؾت )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض رج ب ر ا 1389/07/14( زصد ض بخت دقیق پدید بی ظ ز ض جط ا مالة ضنس ق بذت زل ٥ ك پس ٤ س ب ٢ ض ت بر فط ٣ ضا لج اظ

277 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ض ز ث ا ٤ طا يط ض ٢ زا ؿت س ذب ط كب وطز س: ز ٤ ط ف ٥ س ز ٤ ط ر ج ٥ س كى آفط ٤ اؾت ث بثطا ٤ ثب ٤ س ث ل حى ٥ ب ثطذ ضز وطز. ا ٤ كب زض تج ٥٥ ثطذ ضز حى ٥ ب ذب ط كب وطز س: ب ثب ٤ س اظ ف ش پس ٤ س ب وب ال ر ٥ ط ٢ وطز ا ب ثطذ ٣ پس ٤ س ب ضا ٣ ت ا پص ٤ طفت ٤ ب انالح وطز. زض ازا فط ب ٤ كبت ذ ز ث ؾ ان اقبض فط ز س: 1- ا اد كب آفط ٤» ب ٣ ت ا ٥ «ضا تم ٤ ت و ٥ س/ 2- چطذ پ ٥ كطفت ٣ وك ض و س ك ز/ 3- ا ف ب زض مبث فط بر ذؿبضتثبضتط ٤ ثطذ ضز اؾت )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ا ب ٢ ق ضا ٢ ب ٣ ا مالة فط ٣ 1392/09/19( هدیریت دیدهبانی کالى و راهبردی حوادث عالن زض ٢ ح ازث ب چ س هط ضا ثب ٤ س زض و بض ز ٤ س: ٤ ى ٣ ب ث ا ا ٣ ٣ ٤ ا ثبالزؾت ٣ حبزح اؾت: ا ٥ ع ب سف ب ظ ٥ ب ٢ تبض ٤ ر ٣ ظ ٥ ب ٢ رغطاف ٥ بئ ٣ رغطاف ٥ ب ٢ ؾ ٥ بؾ ٣ ا ٤ ب چ ٥ ع بئ ٣ اؾت و زض ق بذت حبزح تأح ٥ ط زاضز.... هط ز ب وطز ث ٥ سا ساض نبحت حبزح اؾت... هط ؾ زض ط حبزح ا ٢ ا بضو عاح ثب آ حبزح ٤ ب ثب آ حطوت اؾت و ع ٤ بئ ٣ ضا تح ٥ ٣ و س... ا ٤ ر ض ب وال...٣ ٤ ب ث ا ٥ ع ب ظ ٥ ب ا ثبالزؾت ٣... ب ث ب ح ض ٢ [حبزح ]... ب ث ع ٤ ب - رت ٣ ق ز و ب زض ط قأ ٣ و ؿت ٥ زض ط رب و ؿت ٥ ث ؿبئ رعئ ٣ و چه ذ ٣ ٥ ا ٥ ت س ٥ ( ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ثب طز ق ٥ طاظ 1387/02/11(.

278 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 020 انگیسهها و زهینه های حادثه هیاندار و صاحب حادثه هعارض و هساحن حادثه )هسینه ها( شکل )3(- عناصر سازنده دیدهبانی کالن و راهبردی زض ٥ ؾر طا ٣ ي ث ٥ ب چ ٣ تح ٥ ح ازث ثب بنط ؾ ب ٢ ف ق تح ٥ ض س ا مالة ب ر ض ٢ اؾال ٣ ضا زض لب ت خب ثب بنط ف ق اضائ ٣ فط ب ٤ س:»زض حبزح ٢ ا مالة ب آ هط ا جبضت اؾت اظ ب ا ٤ ب طز جبضظات آظاز ٢ ذ ا ب رطل ب ٢ ا ٤ جبضظات... ث ٥ ساض ٢ ض حب ٥ ت جبضظ قرم ا ب ثعض اض و اظ ا ٤ ظ ٥ ب ث تط ٤ اؾتفبز ضا وطز ا ٤ حطوت ث ضا افتبز. ا ٤ آ پ ٥ فظ ٥ اؾت. هط ز... هط ٥ ب ساض ٥ سا ساض زض ا ٤ حبزح طز ث ز س طز! حبزح ٢ ٥ ث ٥ ٣ ط تبض ٤ ر ٣ ا مالة اؾال ٣ ضا طز ضل ظز س... هط ؾ زض ط حبزح ا ٢ ا بضو عاح ثب آ حبزح ٤ ب ثب آ حطوت اؾت و ع ٤ بئ ٣ ضا تح ٥ ٣ و س. زض برطا ٢ ا مالة اؾال ٣ ٥ ز ض اؾت اظ ا هط بضو ر ز زاقت... ط ا ؿب ٣ و ثر ا س ثطا ٢ آ چ ٥ ع ٢ و ث ز جب آ ؿت ع ٤ ا ٢ پطزاظز ظح ت ٣ ضا ثط ز ٥ طز ط ع ث آ سف ر ا س ضؾ ٥ س.... ت ا ٤ طا ا ٤ وبض ضا وطز. ع ٤ ا ٢ و ت ا ٤ طا پطزاذت وطز كت ؾب ر تح ٣ ٥ ث ز... ا ا مالة تب ا ط ظ تحط ٤ ب ٢ التهبز ٢ حبنط ٢ التهبز ٢ و ثط ت ب تح ٥ وطز ا س ع ٤ ب ٣٤

279 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ث ز و ت ا ٤ طا پطزاذت وطز... ا ٤ ر ض ب وال ث ا مالة - ٣ ٤ ب ث ا ٥ ع ب ظ ٥ ب ا ثبالزؾت ٣ ا مالة تكى ٥ ب ب ث ب ح ض ٢ ا مالة ٣ ٤ طز ا ٤ ب ز ٣ ٤ آ ب ب ث ع ٤ ب- رت ٣ ق زو ب زض ط قأ ٣ و ؿت ٥ زض طرب و ؿت ٥ ث ؿبئ رعئ ٣ و چه ذ ٣ ٥ ا ٥ ت س ٥ «)ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ثب طز ق ٥ طاظ 1387/02/11( دستاوردها نتایج و اهداف دیدهبانی از دیدگاه هقام هعظن رهبری هساقجت زصد دضو بى ا مالة ث ف ا ى ث ٥ ط ى ا ٤ ت زض ؾب پ زب فت پ ٥ ط ظ قس. رج ى مبث ا مالة اؾال و اثؿت ث ب زق ب ث ٥ ط ى ث ز ؾطقىؿت أ ٤ ؼ قس مت كؿت ا ب آ ٤ ب اظ بضي زق ىوطز اظ ا تمب وك ٥ س اظ ا مالة ت ا ٤ طا هطف قس اثسا. زق زض ٤ ه ض ٤ بض ٤ ى ى اؾت قىؿت ثر ضز مت ك ٥ ى و س ا ب و ٥ ذ ا س طفت ا جت ذ ا س وطز ح ازث ضا ضنس ذ ا س ز تب زض ٤ ه فطنت بؾت ح و س ا تمب ث ٥ طز. ر ا ب غ ٥ ض إ ا ٤ طظ ث اظ ط لكطى اظ ض حب ى زا كز وبؾت وبض ط وكب ضظ ثب ٤ س ت ر ثبق س. ى آ ب ٤ ى و ز جؿت ى ز ٤ قطف ذ ز ع ت ى اؾتمال وك ض ؿت س ثب ٤ س طالت ا ت ثبق س. زق ى اؾت زض ٤ ه ثط قىؿت ذ ضز ثبقس ذ ضز. زق زض طاح ت س ز قىؿت فت حب اى ذ ضز ا ب ا ٤ زق و ٥ ى ٥ طز اظ غف ت ب اؾتفبز ىثطز ح ىو س. ح ى زق ٥ ك ب ى ٥ ؿت. زق ى اؾت ح ى فط ى اذاللى التهبزى ح ى ا ٥ تى و س ٤ ب زض زؾت ب بى حؿ بؼ ف ش ب ٤ س. صا ت ثب ٤ س ٥ ك ق ٥ بض ثبقس )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض طز ل 1381/10/19(. ر ا ب ع ٤ ع! ٥ ق ب ا ط ظ احت ٥ بد زاضز ث آ ب ى ث ث ٥ ساضى. حطوبت وؿب ى ضا و ز ب ضا اظ حست ن ٥ ٥ ت ٣ ذ ا س ز ض و س ضنس و ٥ س. ا ط ظ زض ٥ سا ق ط

280 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 ث طو وطز ث ق ب طو ٣ و : وؿب ى ٣ ذ ا س ث ط ؾ ٥ اى ث ط ث ب اى ٥ ب آحبز ت اذتالف تفطل ث ر ز ث ٥ ب ض س. ط وؿى و ز ٤ س ٤ س زض ا ٤ ظ ٥ وبض ٣ و س زضثبض ى ا زا ضى و ٥ س و ؾطا كت زق اؾت ثسا س ٤ ب سا س. ى اؾت سا س ا ب ؾطا كت زق س ثطاى زق وبض ٣ و س. ت ٥ ز ٤ ىى اؾت. آ وؿىو زا ؿت ث ق ب يطث ٣ ظ س ثب آ وؿىو سا ؿت ب يطث ضا اضز ٣ و س ثب فطلى زض ت ٥ ز ساض س. ثب ٤ س ق ٥ بض ث ز ثب ٤ س ث ٥ ساض ث ز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ذب از بى ق سا ا ٤ خبض طا وطزؾتب 1388/02/22( ض بسبیی جسیبى بی گ بگ ى عبلن است تبج تحلیل دزست پدید ب )توسکص ثس ز ی تبثیسات هحیطی( العالم بزمانه ال تهجم علیه الل وابس: وؿ ٣ و ظ ب ضا ٣ ق بؾس ٣ ٤ لت ٣ ا يب اح ا ح ٥ ذ ز ح ٥ پ ٥ طا ٣ ا ح ٥ ر ب ضا ٣ زا س ٣ ف س رط ٤ ب ب ٢ ب ر ب ٣ و ٣ ب ٤ س وزب ٤ س ا سافكب چ ٥ ؿت چ ر ض ثب ار ٣ ق س زچبض اقتجب ٣ ق ز زض ل ب ٤ ب ٢ ب ل ب ت اقتجب ٣ و س زچبض اقتجب ٣ ق ز... لت ٣ ا ؿب رط ٤ ب بت ب ضا ٣ ق بؾس ٣ ت ا س پس ٤ س ب ضا اؾت تبد و س و ا ٤ پس ٤ س چ ٥ ؿت چ قس و ا ٤ اتفبق افتبز زض تح ٥ زچبض ذ ب اقتجب ٣ ق ز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ر ٣ اظ اؾبت ٥ س زا ك ب ب 1390/6/2( استحکبم یس بی هسلح ازتقبء اه یت ٥ ط ب ٢ ؿ ح - چ ب و زض ث ٥ ب ا ٥ طا إ ٥ )٥ ا هال ٠ ا ؿال ( ؿت - حهبض س حه حهبض ثطوك ٥ س ٢ زض پ ٥ طا ٤ ه ت ٤ ه وك ض س. حهبض ٥ ك ثب ٤ ؿت ٣ پبثطرب ثبقس حهبض ثب ٤ س ضذ پ ٥ سا ى س صا ٥ ط ب ٢ ؿ ح ٥ ك ثب ٤ ؿت ٣ اؾت اض ٢ ذ زقب ضا حف و س. زض زاذ حهبض ح ازث قطا ٤ ب ٣ پ ٥ ف ٣ آ ٤ س ٤ ه س ذ اث س ٤ ه س ث ٥ ساض س ٤ ه س ز ا ٣ و س ٤ ه س كغ ط ؾ ٣ ا س ٤ ه س كغ عا ٤ س ا ب ا ٤ حهبض ثب ٤ س زض ٢ ا ٤ اح االت ؿتحى ثبل ٣ ث ب س. ثب

281 025 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ا ٤ چك ث ٥ ط ب ٢ ؿ ح ب و ٥ س. ا ٤ اؾتحىب ثب ٤ س زائ ثبل ٣ ثبقس. ا ط ا ٤ اؾتحىب ث ز ا ط جب ب ٣ و ثط ض ٢ حهبض زاض س جب ٣ ٣ ز س زائ ك ٥ بض ث ز س طالت ث ز س حطوبت زق ضا ضنس وطز س اظ ٥ چ م ا ٢ غبف كس س ا ٥ ت زاذ حهبض حف ذ ا س ث ز زض ؾب ٢ ٤ آ ا ٥ ت طز ث ز ٤ ز ٥ ب ٣ ت ا س ثطؾ س و ا ط ا ٥ ت ج ز ٣ ت ا س. پؽ پطزاذت ث اؾتحىب ٥ ط ب ٢ ؿ ح ٤ ه ان ز ٣ ٤ غ ٥ طلبث اغ بو اؾت. ثب ٤ ؿت ٣ طالت ثبق س ذ ز ٥ ط ب ٢ ؿ ح ثب ٤ س طالت ثبق س ز ت ب ثب ٤ س ح اؾكب ثبقس طز ثب ٤ س ح ب ٤ ت و س ا ٤ حهبض ثب ٤ ؿت ٣ ؿتحى ثبقس. زض ٢ اح ا ط اتفبل ٣ زض زاذ ضخ ٣ ز س حهبض ٥ ط ب ٢ ؿ ح ثب ٤ س حف ثبقس )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ب ٤ س ب ز ؽ ق ضا ٢ اؾال ٣ 1389/03/18( د ز ا دیطی ثس به زیصی هطوئي هط ٢ و ف ب اؾت ق ٥ بض اؾت ث ٥ ساض اؾت نح ضا ضنس ٣ و س ف ا ف بالت ضا ٣ ث ٥ س پ ٥ فث ٣ ٥ ٣ و س ا ٣ ت ا س زض قى رس ٤ س ٢ و ث بؾت ث ر ز ث ٥ ب ٤ س ثطا ٢ ذ ز رب ٤ ب حى تط ثب ثطوتتط ٢ عز ٤ هتط ث ا ساف آض ب ب ٢ ذ ز فطا و س. قطا ٤ ا ط ظ ا ٤ اؾت )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ب ٤ س ب ز ؽ ق ضاى اؾال ى.)1389/3/ زصد ث ه قع ح ادث ذ ٥ ى اظ ت ب زض ال حؿبؼ حؿبؾ ٥ ت ل ضا ف ٥ س س. چ ف ٥ س س ح ازث ثط ؾط آ ب ثبض قس اظ ض ى آ ب ج ض وطز غبف ب س س س ب ح ازث قس س. ا ط آ ض ظى و ث ى اظ ب زض مبث ذ زوب ى بى ضيبذب ا ٤ ؿتبز س ثب آ ب طا ى ٣ وطز س ا ط آحبز ت آ ب ب ٣ ف ٥ س س و چ اتفبلى زاضز زض ا ٤ وك ض ىافتس ىا ٤ ؿتبز س قب ٤ س ت ب پ زب ؾب ر تط ث ز ذؿبضت بى پ زب ؾب ز ضا ا ح ب ضغ ٤ بغ تى اثؿت ى پ ى ضا تح ٣ وطز. غف ت رت ٣ ق ز و

282 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 ضا ا ؿب ا ٤ ذؿبضت ب ضا تح و س. غف ت جب ٤ ؿتى ث ذطد زاز. ا ط آ ض ظىو آ ط ٤ ىب ٣٤ ب زض ا ٤ وك ض و زتب ضا ا ساذت س - آ ط ٤ ىب ا ٥ ؽ ت ا ب زض ؾب - 32 حؿبؾ ٥ ت ل زضن ٣ قس السا بؾت ا زب ٣ طفت ٤ م ٥ ب ؾب ب ذؿبضت بئى و ب ٤ س قس ثطاى وك ض پ ٥ ف ىآ س. ق ٥ بضا ح ازث ضا ثب ٤ س ضنس وطز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ثب ر ى اظ طز آشضثب ٤ زب قطل ٣ 1387/11/28( عدم غفلت زشی»العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس«. ا ط نح ضا ثك بؾ ٥ طن ضا ثك بؾ ٥ زق ثك بؾ ٥ زق ضا مك ٢ ق طؾتب وبظض 1387/02/16(. ت ب ذ ٣ ٥ اظ ثسا ٥ زض ال حؿبؼ غبف ٥ ط ر ا ٥ قس... حؿبؾ ٥ ت ل ضا زض )ث ٥ ب بت ف ٥ س س. چ طز ز ٤ ساض ف ٥ س س ح ازث ثط ؾط آ ب ثبض قس اظ ض ٢ آ ب ج ض وطز غبف ب س س س ب ح ازث قس س. ا ط آ ض ظ ٢ و ث ٣ اظ ب زض مبث ذ زوب ٣ ب ٢ ضيبذب ا ٤ ؿتبز س ثب آ ب طا ٣ ٣ وطز س ا ط آحبز ت آ ب ب ٣ ف ٥ س س و چ اتفبل ٣ زاضز زض ا ٤ وك ض ٣ افتس ٣ ا ٤ ؿتبز س قب ٤ س ت ب پ زب ؾب ر تط ث ز پ زب ؾب ذؿبضت ب ٢ ز ضا ا ح ب ضغ ٤ بغ ت ٣ اثؿت ٢ پ ٢ ضا تح ٣ وطز. غف ت رت ٣ ق ز و ا ؿب ا ٤ ذؿبضت ب ضا تح و س. غف ت جب ٤ ؿت ٣ ث ذطد زاز... ا ط آ ض ظ ٢ و آ ط ٤ ىب ٣٤ ب زض ضا ا ساذت س و زتب وك ض ا ٤ - آ ط ٤ ىب ا ٥ ؽ ت أ ب زض ؾب - 32 حؿبؾ ٥ ت ل زضن ٣ قس السا بؾت ا زب ٣ طفت ٤ م ٥ ب ؾب ب ذؿبضت ب ٣٤ و ب ٤ س قس ثطا ٢ وك ض پ ٥ ف ثب ر ى اظ طز آشضثب ٤ زب قطل ٣ 1387/11/28( زصد خطب بی هسئ الى ٣ آ س. ق ٥ بضا ح ازث ضا ثب ٤ س ضنس وطز )ث ٥ ب بت زض ز ٤ ساض ىت ى ز ا ٤ اؾت و ب زض ب ر ضى اؾال ى ا ساف جب ى اضظ ب ٤ ب ا ى اؾت ٥ ى اثعاض ب ض ب ا ؿب ب ٤ ب بزى ثكطىا س آ ا ساف ا ى ضا

283 یاونماخ مامای ع فادیهاوشیدناتبیین ش ی امه تلااقم عهو م جم )ی ل اعلاولظدم( 022 ٥م٤سن ءب٥ج ا ٥ ه ىئلا س ا ذى ضز ى بر ب س و ى ث ٥ ب بؿ ا ىب زآ ى - و حلا س٥ وى - س ا ذى س و آ فاس ا لاا ى ب اض كمحت.س كرجث ٤اطثب ث ب تحا ب ذ ىط٤صپت٥ؾآ ضز بر ز ر.زضاز تج ا ط بذ ث ٥ ب ب ذ تؾا و ب ٢ط٤صپت٥ؾآ ز ر ث س٤آى اص ه٤ ى ف٥ ى س ى لا إؿ ضز ىب فرث ف تر ٤ا تؾا و ب ئاز ز ذ اض سنض س و ىب ب ذ بقز ذ اض ى٤بؾب ق س و آ ب ب ذ اض حلانا س و ظا ىب ب ذ ى تقص بقز ذ تطج س ط٥ ث ب ث ٤ا ضبو ٥ف س٤بث ظا ىتب بجتقا و ٤ا زطو ب٤ ىتب بجتقا و اط ٤ز س ا زطو تطج ٤ط٥ ث بث تلز ىط٥ ٥پ تب بجتقا ىب ب ذ ب ز ذ اض اس٥پ ٥ و ب آ اض فط طث ٥ و ؽ ز ٢ب ا بث ضاس٤ز ضز تب ب٥ث(.)1383/06/31٢طج ض ب طجذ یگد یث یزبکنک شا یسیگ لج ي ب٥ ز ضز بح ط٥٥غت.تؾا ٤اطق ٣ؾب٥ؾ ب٥ ز ٢ب ظا ٣ؾب٥ؾ ٢ب ظا تضسل ضز ح ؾ ب٥ ز ضز بح تلا حت تؾا بؿ ا ٢ط٥ ىق ٢س٤سر اض س بك.س و٣ ب ق و ٣تؾز ضز تؾب٥ؾ س٤ضاز ة ذ س٥ اس٥ و ضز ٤ا ٤اطق ٢ طنب طيبح ضز حن س ا ت٣ ث ف فاس ا ٢ب ب ضآ ز ذ فم س ٤طفب٥ث ب٤ س ا ت٣ ب بث.س ب ث آ ٣تل و ب ٣ئبر ثبر تض ن زضاز زط٥ ٣ تلا حت ٣ ب ر زضاز بز ا زط٥ ٣ ه٤ طه ضبو٣ث ضبو و فبغ ب ل ضز حت س ٤آ ضز ىق ٢س٤سر و تؾب ث طث بي ا ٣ؾب٥ؾ ب٥ ز وبح ز ق فم ٢طتف٥ ي ت٥ه ز ذ س ا ذ.زطو ٢طه و ب ف تؾا ضب٥ق تؾا ضاس٥ث تؾا حن اض س و٣ سنض ف تلاب ف ا اض س ٥ث٣ ٣ ٥ثف٥پ س و٣ ا س ا ت٣ ضز ىق ٢س٤سر و تؾب ث ث ز ر س٤ب٥ث ٢اطث ز ذ ب ٤بر ٢طت ىح ٢طتتوطثبث طته٤زع ث فاس ا ٢ب ب ضآ ز ذ اطف ٤اطق.س و ظ ط ا ٤ا تؾا تب ب٥ث( ضز ضاس٤ز ا ر ب جر.)1389/07/14

284 هجیتن مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 گی ری ٤ ى ٣ اظ مف ب ٢ س ٢ مب ) س ا ب ٣ ( ض جط ٢ ؿجت ث ا مالة اؾال ٣ ز ٤ س ثب ٣ ق سا زل ٥ ك وبضآ س تح الت زض ٣ ث ٥ ط ٣ ا مالة اؾال ٣ زؾتب ضز ب فطنت ب ت س ٤ سات ل ت ب ي ف ب ٢ ضا جطز ٢ آ ٣ ثبقس. ز ٢ فطا ٥ ث ٥ ب بت ض ز ب ٢ و حبن ز ٤ س ثب ٣ ضا جطز ٢ ؾ ٣ پ ذ ؾب ٢ ا مالة ٣ ثبقس ٤ ى ٣ اظ غ ٣ تط ٤ زل ٥ كتط ٤ بث زض اذت ٥ بض ثطا ٢ پػ ك طا زض ح ظ ب ٢ رت ف ث ٤ ػ ح ظ ب ٢ زفب ٣ ٣ ثبقس. ث بثطا ٤ زض ا ٤ پػ ف ثب تح ٥ ث ٥ ب بت ٤ بت ث ض تئ ض ٢ زاز ث ٥ بز ٣ ا ٢ ف ٣ ر ت ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ ث قطح ظ ٤ ط اضا ٤ طز ٤ س. زض ا ٤ ا ؾ ضو ذهب ٤ م ٤ ػ ٣ ب ٢ ز ٤ س ثب ب رب جب ش ٤ ف ب ع بت ثؿتط ضز ٥ بظ ثطا ٢ تى ٥ ا ٤ ا اضا ٤ طز ٤ س. ) س ا ب ٣ ( ذهب ٤ م ٤ ػ ٣ ب ٢ ثبضظ ثطا ٢ ز ٤ س ثب جك فط ب ٤ كبت ا ب ذب ا ٢ ق ٥ بض ٢ لب ٥ ت ؾط ت السا پ ٥ ٥ ط ٢ ذؿت ٣ بپص ٤ ط ف ب ث ز ب ٤ ىؿب ث ا ا ٥ ت ٣ تم ا آ ب ٣ ث ٥ ساض ٢ اؾت. زض ازا ثطا ٢ تحمك آض ب ب ا ساف ) س ا ب ٣ ( افطاز ٢ و رب ت ا ٤ ي ؿت س جك ٤ بت ا ب ذب ا ٢ زا كز ٤ ب اؾبت ٥ س الة ٥ ط ب ٢ ؿ ح طز نبحت فىط ز ت ٣ ثبق س. ع بت ثؿتط ضز ٥ بظ زض ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ ق بؾب ٣٤ مب ل ت ي ف ذ ز زق ؾ زف ضلبثت ٣ و ٥ ف ٣ ثبظذ ضز ٥ ط ٢ اظ ا ساف ثط ب ب ا ٤ فب ٢ مف ف ب ا ىبؼ طف ٥ ت ب مف آفط ٣ ٤ بنط بز ٤ قس ثه ٥ طت ق بذت ضا ضنس طح ث طح ق بذت پس ٤ س ب ٢ ض ضنس ٥ سا ٣ ح ٣ ٥ تس ٤ ثط ب ث س ست ضا جطز ٢ اؾت. زض ب ٤ ت تب ٤ ز ٣ و اظ تح ٥ ث ٥ ب بت ٤ بت زض ي ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ ث زؾت ٣ آ ٤ س جبضت س اظ: 1- تح ٥ پس ٤ س ب 2- ق ٥ بض ٢ س غف ت ضظ ٢ 3- اؾتحىب ٥ ط ب ٢ ؿ ح اضتمب ٢ ا ٥ ت 4 -ز ضا س ٤ ك ٣ ثط ب ض ٤ ع ٢

285 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ئ تغ ٥٥ طات ح ٣ ٥ 5 -ق بؾب ٣٤ رط ٤ ب ب ٢ ب ب 8 - ؿتط آ ٤ س ط ٢-9 6 -ث ض ظ ث ز ثب ف آ ض ٢ ب ا ٤ زبز ؾب ب ٢ كساض 7 -ق بؾب ٣٤ 10 -وكف ضاث ٢ ٥ ب ش ٢ ف ب 11 -ت طوع ثط ض ٢ تبح ٥ طات ح ٣ ٥ 12 -ق بؾب ٣٤ فطنت ب ت س ٤ س ب غ ٥ ط. زض قى ) 4 ( ا ٢ ف ٣ ز ٤ س ثب ٣ ضنس ح ٣ ٥ ضا جطز ٢ و ثب ا ب اظ ٤ بت ) س ا ب ٣ ( ا ب ذب ا ٢ اؾت تبد قس اؾت تطؾ ٥ قس اؾت. ا ٥ س اؾت ز ٤ س ثب ب ا مالة اؾال ٣ ثب ث ط ٥ ط ٢ ق سا اظ ض ز ب ٢ ض جط ) س طا مسض ب ا ب ذب ا ٢ ا ب ٣ ( ثت ا س فطنت ب ت س ٤ سات ل ت ب ي ف ب ٢ ا مالة اؾال ٣ ضا ضنس ز مف ذ ز ضا زض ضؾب س پطچ ا مالة ث نبحت ان ٣ آ ح طت )ا ز ٥ ه ا فطد( ) ذ( ٣ هط ا ٤ فب ب ٤ س. انواع دیده باى الساهات دیده بانی دیده بانی و رصد هحیطی راهبردی ویژگیهای دیده باى نتایج دیده بانی دیدهبانی کالى و برناههریسی راهبردی

286 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 022 ویژگیهای دیدهباى هدیریت دیدهبانی کالى و - راهبردی حوادث عالن حبدث - ا گیص ب شهی بی هعبزض - ضیبزی - - قبطعیت سسعت اقدام - پیگیسی خستگی بپریس - - یث) - - الساهات و بستر دیدهبانی ض بسبیی قبط ق ت ضعف خ د دضوي ثصیست ض بخت زا زصد تحقق سیبست ب ا داف چطنا داش ب ایجبد ظبم زصد بدی ضدى ا دیط بی زا جسدی زصد هیدا ی دز صح اقعی ثبشخ زدگیسی اش ثس به ب ا داف س جص زقبثتی کیفی ایفبی قص فعبل پس یص اش ا فعبل استفبد اش ظسفیت ب فسصت- بی هوکي زصد کسدى هسحل ث هسحل قص آفسی ی و ع بصس زصد ض بخت دقیق پدید - بی ظ ز ثس به ثل د هدت زا جسدی زصد هسحل ث هسحل انواع دیدهباى الیت فقی - یس بی فعبل ث دى گب یکسبى ث و ع اهل طسفی( علن تق ا ثیدازی آگب ی هصاحن حبدث هسلح اسبتید دا طج یبى - طالة - هسدم صبحت فکس- هس الى هدیساى - بد بی د لتی حک هتی- د لت ) صی ب( - هیب داز صبحت حبدث زصد دضو بى - دستاوردها نتایج و اهداف دیدهبانی زصد ث ه قع ح ادث - عدم غفلت زشی - ثبال ثسدى اه یت - د زا دیطی ثس به زیصی هطوئي - ض بسبیی جسیبى بی گ بگ ى عبلن - ث ز ش ث دى ثب ف ب زی ب - ض بسبیی تغییسات هحیطی- گستسش آی د گسی - ایجبد سبهب ی طداز- - کطف زاثط ی هیبى ذی فعبى - توسکص ثس ز ی تبثیسات هحیطی ض بسبیی فسصت ب ت دید ب- استحکبم یس بی هسلح - هس الى... زصد خطبی

287 022 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( منا ب ع 1- چ چب )1388( ٢ ز ٤ س ثب ٣ رؿتز ٢ ا ال بت ٤ بز ٥ ط ٢ ؾبظ ب ٣ تطر ؾ ٥ س ذعا ٣٤ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ 2- ذعا ٣٤ ؾ ٥ س )1388( ز ٤ س ثب ٣ صض اغ ٢ پ ٥ ط ظ ٢ زض هط بپب ٤ ساض ٢ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ 3- ذعا ٣٤ ؾ ٥ س )1388( ز ٤ س ثب ٣ جب ٣ فب ٥ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ 4- و سضا آ جطا ٤ ت )1388( ز ٤ س ثب ٣ ضازاض ٢ ث ؾ ٢ فم ٥ ت تطر ؾ ٥ س ذعا ٣٤ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ 5- ح ز ٢ س ٢ جبؾ ٣ ب )1389( آ ٤ س پػ ٣ مف آ زض ؾ ٥ بؾت صاض ٢ ف ب ض ٢ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ 6- ع ٢ ؿ ز )1388( ز ٤ س ثب ٣ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ 7- ض ٤ ؿ ر ٥ ع. ا. )1388( ز ٤ س ثب ٣ ب ٣ ث فطاؾ تطر ؾ ٥ س ذعا ٣٤ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣

288 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 020 ٥ طقب ال ٤ ت ٣ فطظا ط ٢ ظاز فط بز )1389( پ ٤ ف ح ٣ ٥ ت طا إؾؿ آ ظق ٣ تحم ٥ مبت ٣ ن ب ٤ زفب ٣ طوع آ ٤ س پػ ٣ ف ب ض ٢ زفب ٣ ط افعاض حس ٤ ج ال ٤ ت ) ٤ طا ٤ ف ز ( حف ) س ا ب ٣ ( كط آحبض ا ب ذب ا ٢ إؾؿ پػ ك ٣ فط ٣ ا مالة اؾال ٣

289 الگوی تفکر و نگاه راهبردی برای آیندهسازی )هدظلهالعالی( در اندیشه اهام خاهنهای 1 رضا مقیس 2 م رداد مؤمىی زا د 4 3 محمد مقريوی صادق ی سفی چکیده تفىش تش اص آ تفىش سا جشد ٢ ر ش ت ب اف ب الدذا ب مب ثب س ؽ تح ٥ حت ا دس ث ٥ ب ب فش ب ذ ٣ قؾ و ل ا حضش ا ؼدب دب اػد ا ٤ د ) ذؽ ا قب ٣ ( ا ب خب ا ٢ ا زب ؿذ اػ. س جشا ب ثب ٤ ذ داسا ٢ ب تفىش سا جشد ٢ وال ثبؿ ذ تدب ثت ا دذ رب ق و س سا ث ػ ا ذاف خ د ذا ٤ ب ٤ ذ. س جش حى ٥ فشصا ا مدالة اػدال ٣ ا ٤ شا اص ر س جشا ٣ اػ و دس رب ٤ ب ال ٤ د فم ٥ د داسا ٢ دب تفىدش سا جدشد ٢ وال ثشا ٢ آ ٤ ذ ػبص ٢ اداس ؾب ر د س ٢ اػدال ٣ ا ٤ دشا دس ح ٥ غد ٣ القد ٣ ٤ دب ٣ ثبؿ ذ. ب تفىش ا ٤ ب داسا ٢ ب ٥ ت ٣ ضد ٤ ه ث آ چ دس دبث ف د ٣ ثد آ تفىدش ) ذؽ ا قب ٣ ( سا جشد ٢ ب وال ٣ ب ذ ٣ ثبؿذ. دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ ثشا ٢ تح ٥ ش 1- وبسؿ بػ ٣ اسؿذ غب قب دفبف ٣ اػتشاتظ ٤ ه دا ب رب ا ب حؼ ٥ )ؿ( 2- وبسؿ بػ ٣ اسؿذ غب قب دفبف ٣ اػتشاتظ ٤ ه دا ب رب ا ب حؼ ٥ )ؿ( 3- دا ز ٢ وبسؿ بػ ٣ اسؿذ ثش ب س ٤ ض ٢ آ صؿ ٣ دا ب رب ا ب حؼ ٥ )ؿ( 4- وبسؿ بػ ٣ ذػ ٣ ك ب ٤ دا ب رب ا ب حؼ ٥ )ؿ(

290 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 482 حبدح ض ف ٣ ػ ف لش سا جشد ٢ وال ٤ ق ٣ ا ٥ ض ب ص ٥ ب ٢ حبدح ٥ ب ذاس كبحت حبدح قبسم ضاح حبدح ) ض ٤ ب( ثب ٤ ؼت ٣ ذ ؾش لشاس ٥ شد تب ثب ت رد ثد آس ب ب ا ذاف ؾب ر سى اػال ى الحؾ ؿ بخ دسػ الق ٥ ب ٢ ؿد ٥ ش ٤ ت خ ر د متض ٥ ب ص ب ػ ٥ بػ ب سا جشد بى اك ى ثشا ٢ سػ ٥ ذ ث آس ب دب ا ذاف تذث ٥ ش ؿ د ثشا ٢ آ عشح ا ٤ ذ سا ىبس ا ذ ٤ ٥ ذ. ياص ای کلیذی: 1- مقدهم ) ذؽ ا قب ٣ ( تفىش سا جش ٢ ب وال ا آ ٤ ذ ػبص ٢ ا ب خب ا ٢ ش رب دس تبس ٤ خ ب ب ٢ فم ٥ ب ٢ و تب ذ خل كب ث ذ ذ س جشا سا تزوش ٣ ؿ ذ ف ب آ سا بؿ ٣ اص ػجه ذ ٤ ش ٤ س جش ٢ س جشا دس ح ت ٥ ذ ث ش ٥ ش ٢ اص لذس خ د سا ث افك ب ٢ خت ف تشث ٥ ٣ و ذ. ) ذؽ ا قب ٣ ( ا ب خب ا ٢ ٣ دا ذ ا ٤ س جشا ق ال ف ر خ ث ٣ داؿت ا ذ ٥ ش ا د س دػ ث ذ سا ب ٣٤ وشد ث تش اص ا ٤ آ ب سا ثشا ٢ ػغ ح ث ف ا س جش ثب ػبثم ٢ ا مالة اػال ٣ فال ثش داؿت ػبثم ذ ٤ ش ٤ دس ػغ ح د ٤ ش ؾب اص ػب 1368 ؼئ ٥ ذا ٤ سا جش ٢ ا مالة اػال ٣ ؾب ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا سا دس ح ٥ غ ٣ تالع ٤ ب ثشف ذ داس ذ ا ٤ ب دس رب ٤ ب ال ٤ فم ٥ و مؾ ذ ٤ ش ٤ وال اسصؿ ٣ سا ثش ف ذ داس ذ ػب بػ و ثب تفىش سا جشد ٢ ب وال ثش دػت ب ب ذ ٤ ش ٤ ب ٢ ارشا ٣٤ و س ؾبس ٣ و ذ حشو و ى ؾب ث ػ ذف بى آس ب ى سا سكذ ذا ٤ ٣ ب ٤ ذ ثب ٥ تفىش دس تل ٥ ف ا ٤ ب ثشا ٢ آ ٤ ذ ػبص ٢ غ ة فمال ٥ دس خذ اك لشاس ٥ ٣ شد ث فجبست ٣ ؿفبف تش ا ٤ ب الق ٥ ب سا ثشا ٢ تحمك آس ب ب ذا ٤ ذ ٤ ش ٤ ٣ و ذ.

291 482 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( دس ا ذ ٤ ا ٤ ب ب وال ثشا ٢ ب دسع آ ص اػ دس و بس آ ب رض ٣٤ ٤ ق ٣ ثش ب س ٤ ض ٢ الص اػ»ا ش ب ب وال ث ا مالة حبدح ى ذ ٤ ذ آ ذ ر سى اػال ى ثى ٥ رضئى شى ب ٣ ت ا ذ ب سا شا و ذ. ب ى رضئى شى ب ىشد ؼ ٥ ش ؼت ش اص اثتذاء تب ا ت بء ا ؼب سا شا ٣ و ذ حت ى ب ى آد سا سا ٣ و ذ ذف سا ٣ و ذ. ٣ خ ا ٥ ث ئ ٥ رضئى ش جبؿ ٥ چشا شؽ ث رضئ ٥ ب ٤ ق ى ب ثش ب س ٤ ضى ا ٤ سا ب ىش ٥ ؼت ٥. ثش ب س ٤ ضى ب ث فل خت ف ثخ بى خت ف ٤ ق ى رضئى شى. ٣ خ ا ٥ ث ئ ٥ ا ٤ ب ث ثخ ب ارضاء اثقبم رت د و ب غبف ث ٤ اص ب ث و چ ب ث و ثشاى ب دسعآ ص اػ «. دس ا ٤ مب ض ت ر ث بث ادث ٥ ب تفىش ب سا جشد ٢ حمم ٥ ث س ؽ تح ٥ حت ا فشاتح ٥ ث تج ٥٥ ف اثقبد تفىش ب سا جش ٢ دس ا ذ ٤ ٢ ا ب خب ا ٢ ) ذؽ ا قب ٣ ( شداخت ا ذ. 2- ما هی ت و چیست ی ت فک ر را هب زدی ب ٥ تفىش سا جشد ٢ اص ر غ ثل ٥ ش ف )چ ٣ چشا ٣٤ ( اػ زا ذ ٤ شا ثب ٤ ذ چ ا ذ ٤ ٥ ذ سا ث ٥ ب ص ذ چ ا ذ ٤ ٥ ذ سا ا ٤ ىت ثؼ ٥ بس ٣ اػ. تفىش سا جشد ٢ و ه ٣ و ذ تب ا ؼب تخ ٥ ق د ذ وذا ٤ ه اص ف ا دس دػت ٥ بث ٣ ث فم ٥ ؤحش وذا ٤ ه ٥ ؼ ثذ ا ٤ تخ ٥ ق ك شف دس ؾش شفت تخل ٥ ق بث خت ف)ػش ب ٤ ا ؼب ٣ ص ب ث در افتجبس ا ىب ب تز ٥ ضا...( ٥ چ تأح ٥ ش ٢ دس فم ٥ ػبص ب خ ا ذ داؿ. )و ٥ ب ٣ 1389 ف 57 (» ب شا بالد تفىش سا جشد ٢ سا ؿ ٥ خبك ٣ ثشا ٢ ا ذ ٤ ٥ ذ ٣ دا ذ و ٣ ت ا آ سا» بس ق بس ٢ سا جشد ٢ «دا ؼ «)غفبس ٤ ب و ٥ ب ٣ 1390 ف 31 (.» ٥ تضثشي تفىش سا جشد ٢ سا ىتت " ٤ بد ٥ ش ٢ " قشف ٣ وشد و ثشا ٢ ح ٥ ظ غ ٥ شلبث دسن ٥ ؾث ٣ ٥ بػت ث د ث ق ب ٢ تغ ٥٥ ش سفتبس غبثك ثب ؿشا ٤ ظ رذ ٤ ذ ٣ ثبؿذ«. ثش ا ٤ اػبع " ٤ بد ٥ ش ٢ " سا ٣ ت ا سو تفىش سا جشد ٢ دا ؼ و دس ت ٥ ز تىشاس

292 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 482 ح م ٤ بد ٥ ش ٢ ٤ ق ٣ تزشث دسن ؿى داد ث فب ٥ آص فب ٥ ث ر د آ ذ اػ. ) بؽ ٣ رقفش ٤ ب ٣ 1389 ف 114 ( ث ث ٥ ب ٣ د ٤ ش» تفىش سا جشد ٢ اثتذا ثب اػتفبد اص تزشث دس ح ٥ ظ وؼت وبس ٤ ب ح ٥ ظ ؾب ٣ ٤ ب دس ش ح ٥ ظ د ٤ ش ٢ تزبسث ٣ سا ا ذ خت اػ و دسن ف ػبص ٢ ٣ و ذ ػپغ آ سا ٣ آص ب ٤ ذ ا ٤ ٤ بد ٥ ش ٢ دس ػغ ح خت ف فشد ٢ ش ٣ ػبص ب ٣ ك س ٥ ٣ شد«. ) بؽ ٣ رقفش ٤ ب ٣ 1389 ف 113 ( 3- ض زورت و جا ی گاه ت فک ر را هب زدی تفىش سا جشد ٢ دس ؿشا ٤ ظ ح ٥ غ ٣ ا ش ص ٢ و ٥ ؾث ٣ ٥ ثشآ سد دل ٥ ك آ ٤ ذ ثؼ ٥ بس دؿ اس اػ ٤ ه ضش س ا ىبس ب ز ٤ ش ؿذ اػ. ٤ ق ٣ ا ش ػبص ب افشاد داسا ٢ تفىش سا جشد ٢ جبؿ ذ ٣ ت ا ثشا ٢ ش تغ ٥٥ ش ٢ ث آ ب عشح داد ث ى ثب ٤ ذ ث آ ب س ؽ فىش وشد عشحس ٤ ض ٢ وشد سا آ خ تب ثت ا ذ عشح ب ٢ خت ف سا ت بػت ثب تغ ٥٥ ش خ دؿب عشاح ٣ و ذ. چشا و ثمبء سؿذ ػبص ب ب ؼت ض داؿت ض ٤ سلبثت ٣ ٣ ثبؿذ. دس ذ ٤ ش ٤ تفىش سا جشد ٢» شچ ح ٥ ظ لبث دسنتش تغ ٥٥ شا آ لبث ٥ ؾث ٣ ٥ تش ثبؿذ ىتت ب ٢ فشآ ٤ ذ ٢ تز ٤ ض ٢ ) ؾ ٥ ش ثش ب س ٤ ض ٢ سا جشد ٢ ( احش ثخ ٣ وبسا ٣٤ ث ٥ تش ٢ داس ذ. ٣ ثب ٥ چ ٥ ذ تش ؿذ س اثظ ح ٥ غ ٣ ثش ص تغ ٥٥ شا ر ٣ غ ٥ شخغ ٣ س ٤ ىشد ب ٢ ػبد تز ٤ ض ٢ احشثخ ٣ خ د سا اص دػ داد ث رب ٢ آ ث ش ٥ ش ٢ اص س ٤ ىشد ب ٢ ت ك ٥ ف ٣ ) ؾ ٥ ش تفىش سا جشد ٢ ( ت ك ٥ ٣ ؿ د«)غفبس ٤ ب و ٥ ب ٣ 1390 ف 38 (. 4- اصول و ع نا ص ز ت فک ر را هب زدی تخ ٥ ق ض فب اػبػ ٣ ت شوض ثش آ ب ش ٥ ض اص كشف ل بث ص ٤ بد ثشا ٢ ض فب غ ٥ ش اػبػ ٣ اص اك تفىش سا جشد ٢ ل ذاد ٣ شد ذ.دس ال ذ ٤ شا

293 482 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ت ب ثب ٤ ذ ؿ ذا ثشا ٢ ؼب ٤ چبس ر ٣٤ و ذ ث ى تش اص آ ثب ٤ ذ ؿ ذا ؼب ٤ سا ا تخبة و ذ. ٥ تش دساوش ٤ ٣ ذ:» ذ ٤ شا حش تل ٥ ب ٢ ص ٤ بد ٢ ٥ ٣ ش ذ. آ ب ثش ض ؿ ب ٢ ت شوض ٣ و ذ ٣ دا ذ و ب شا تش ٤ ؿ تل ٥ ٥ ش ٢ تخ ٥ ق ؼئ دسػ اص بدسػ اػ «٤ بدآ س ٣ شدد ض فب سا جشد ٢ م ٣ احشثخؾ دس حشو ػبص ب داؿت اص م احشثخ ٣ ؼت ذ تب وبسا ٣٤. )و ٥ ب ٣ 1389 ف 98 ( 5- ارثات و کار ک رداهی ت فک ر را هب زدی تفىش سا جشد ٢ ٣ ت ا ذ ص ٤ ش ث ب ٢ بػج ٣ ثشا ٢ سا جشد ب ٢ خالق احشثخؾ ثبؿذ و تب تش ٤ ؼتم ٥ تش ٤ سا سا ثشا ٢ سػ ٥ ذ ث ش ذف ٣ ب ٣ د ذ ث ع س ٢ و ا تخبة فقب ٥ ب ٢ اسصؽ آفش ٤ ت ب ٤ ض شا ٣٤ اسصؽ ب ٢ حلش ث فشد ػبد ٣ ف ٥ ك ث د ث ف ا ض ٤ ب خل ك ٥ ب تفىش سا جشد ٢ دس مب ٤ ؼ ثبتفىش غ ٥ ش سا جشد ٢ اػت جبط ٣ شدد. ا ٤ تفىش سفتبس تفب ت ٣ سا ثش ػبص ب حبو د و ث رت آ اص شداخت ث ا س چ ٥ د جب س ٢ تم ٥ ذ كشف اص د ٤ شا ارت بة ٣ ؿ د دس ار ثب تغ ٥٥ شا ح ٥ غ ٣ تؼش ٤ دس او ؾ سا ث د جب خ ا ذ داؿ. )غفبس ٤ ب و ٥ ب ٣ 1389 كق )52-55 اضح اػ و وبسوشد اك ٣ تفىش سا جشد ٢ ث ف ا ٤ ه فشآ ٤ ذ تشو ٥ ج ٣ ؿ د ٢ خ ك ٤ ه چ ا ذاص ٤ ىپبسچ ٣ ثبؿذ ٤ ق ٣»سثظ داد زؿت ث حب حب ث آ ٤ ذ ثشا ٢ ا ٤ زبد لذس تل ٥ ٥ ش ٢ دسػ ث ل. دسا ٤ ؿ تفىش ثب ٤ ذ آ ٤ ذ سا ثشاػبع ت ا ذ ٢ ب ٢ ا ش ص خ ك وشد«)و ٥ ب ٣ 1389 ف 53 (. ثذ ٤ ؾ س چ ا ذاص ٣ ت ا ذ الن خ ث ٣ ثشا ٢ تخ ٥ ق ض فب سا جشد ٢ ثبؿذ )غفبس ٤ ب و ٥ ب ٣ 1389 ف 54 (. ث بثشا ٤»تفىشسا جشد ٢ سا جشد ٣ آفش ٤ ذ ساػتب ٢ فم ٥ آ ٥ ض حشو ػبص ب سا ق ٥ ٣ ػبصد«. )غفبس ٤ ب و ٥ ب ٣ 1390 ف 32 ( زا اص ا ٤ ر ٥ ض ٣ ت ا آ سا

294 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 488 سا جشد ٢ ب ٥ ذ و ذف چ ا ذاص سا جشد خ ك ٣ و ذ ث ب ٥ ٣ ش ٢ س ؽ فىش وشد - و تش اص ب ٣ داد اسائ عشح ؾش ث د ٤ شا اػ - ٣ شداصد. 6- مف ه وم ا لگ و و مدل 1 ا ث ف ا ذ ا بس ؿى لب ت عشح ا مؾ دس ؾش شفت ٣ ؿ د. )ؿب ٤ ب ش ف ٣ سضب 1377 د 1 ف 79.( )ر ق ٣ اص ٤ ؼ ذ ب ث ٣ تب ف 419.( دس تقش ٤ ف ٣ ػبد اص ا ٣ ت ا ف ا ٤ ب ذ ب ٤ ؾ ؾش ٢ ػبد ؿذ اص ر ب ٣ ثبؿذ. الق ٣ )ػ س ٤ س ش تب ىبسد ر ٥ ض 1386 ف 65.( ذ عشح ا ٢ اػ و اص آ ا ب شفت ٥ ش ٢ ٣ ؿ د ٤ ب ؼخ ا ٢ اص آ ثشداؿت ٣ ؿ د. )س ؿ 1379 ٣ ف 44 ( ذ ث ز ف ا ٢ بد ٢ س ٤ بض ٣ ٤ ب غم ٣ اعالق ٣ ؿ د و ػبح ب ٢ اػبػ ٣ ٤ ه الق ٥ سا ٣ سػب ذ دس ػغح خ د لبدس ث تج ٥٥ آ اسائ وبسوشد ب ٤ ؾ اػ. )ػبس خب ٣ 1370 ف 458.( دس ال ذ رضء و چه ٤ ب ثبصػبص ٢ و چهؿذ ٢ ٤ ه ؿ ٣ ء ٤ ب ذ ٤ ذ ٢ ثضسي اػ و اص حبػ وبسوشد ثب آ ؿ ٣ ء ٤ ب ذ ٤ ذ الق ٣ ٤ ىؼب اػ.ثذ ٤ تشت ٥ ت دس ؿشا ٤ غ ٣ و ا ىب دػتشػ ٣ ث ت ب رضئ ٥ ب ا س س اثظ ذ ٤ ذ ب ى ش ض ٤ ل ٥ ش اػ ذ آ ب سا ػ آػب ٣ و ذ ثب ثشخ سداس ٢ اص ا ىب تزض ٤ تح ٥ ٥ ؾث ٣ ٥ تب ٤ ذ سا ى ٣ ب ٤ ذ )سصال ٣ 1381 ف 184 ( دسثبس ساثغ ا ذ ثب ٤ ذ ف و اكغالح ا ٥ ؼ ٣ Pattern ت ػظ رب ق ؿ بػب فشا ؼ ٢ ث ؿى Model ث وبس شفت ٣ ؿ د. )س ؿ ٥ ٥ ٣ ف 44.( دس ثؼ ٥ بس ٢ اص اسد عجك ؾش اوخش رب ق ؿ بػب ا ٤ د اط دس ٤ ه ق ٣ ث وبس ٣ س د. ثشخ ٣ ث ٥ ا ٤ د تفب ب ٣٤ سا لب ٤ ؿذ فت ا ذ و اط Model و ٣ ٥ چ ٥ ذ تش اص 1- Pattern

295 482 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( اط Pattern اػ. ) ذاسع ب ش ٢ ٥ ٥ ف 210.( اط Pattern ث ٥ تش ث "ػبخ س اثظ ث ٥ ف بكش ٤ ه الق ٥ "ت ر داسد عشح ػبد ؿذ ا ٣٤ اػ و خغ ط اػبػ ٣ ٤ ه ز ف ارت بف ٣ ؼج ب ٢ ر د ث ٥ آ ب سا خق ٣ و ذ. ) ب ف 370.( اط Pattern ثشا ٢ ػبد تش لبث ف وشد ذ ٤ ذ ب ث ت ؾ ٥ ف بكش آ ذ ٤ ذ ا ٤ زبد ؾ ٣ دس آ ب ٣ شداصد آ سا ث ؿى ٤ ه عشح غم ٣ ٤ ه ٥ ىش دس ٣ آ سد ث ف ٣ ٤ ه اثضاس ت ك ٥ فو ذ اػ. 7- شخصی ت و جا ی گاه امام خامنو ای )مدظلوالعا ل ی( ا ب خب ا ٢ ث ف ا س جش ثب ػبثم ا مالة اػال ٣ ؼئ ٥ ذا ٤ سا جش ٢ ا مالة اػال ٣ ؾب ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا سا اص ػب 1368 ثش ف ذ داس ذ ػبثمب داسا ٢ ؼئ ٥ ب ٢ ارشا ٣٤ دس ػغ ح خت ف وال ٥ ب ٣ ؼت ذ ا ٤ ب دس رب ٤ ب ال ٤ فم ٥ ؼئ ٥ مؾ تبص ٢ سا داس ذ ث ع س ٢ و خ د دس د ٤ ذاس ثب دا ز ٤ ب وش ب ب دس ٣ 1390/7/24 فش ب ٤ ذ:» ال ٤ فم ٥ ى و ا ب ثضس اس ب ق ب وشد ذ تقش ٤ ف وشد ذ غشح وشد ذ ثقذ ٥ بد وشد ذ ثقذ خ د آ ثضس اس ؾ ش تب ت ب وب ؾ ث د... ٤ ق ى ٤ ه ذ ٤ ش ٤ ص ذ ثب ذ ٥ ش ذ.. دس ال س جشى ٤ ه ذ ٤ ش ٤ وال اسصؿى اػ... ا ٤ ؼئ ٥ ؼئ ٥ ارشا ٤ ى ٥ ؼ دخب دس وبس ب ٥ ؼ... ؼئ ٥ دس ثخ بى خت ف ؼئ ٥ ت بى خلى داس ذ. دس ثخؾ التلبدى دس ثخؾ ػ ٥ بػى دس ثخؾ د ٤ پ بػى ب ٤ ذ ب ز غ دس ثخؾ بى خ دؿب ؼئ ال ل ى لضبئ ٥ دس ثخؾ خ دؿب ؼئ ٥ ت بى خلى داس ذ. دس ى ا ٤ ب س جشى ٣ ت ا ذ دخب و ذ حك داسد دخب و ذ لبدس اػ دخب و ذ اكال ا ىب ذاسد. خ ٥ ى اص تل ٥ بى التلبدى ى اػ شفت ؿ د س جشى لج ذاؿت ثبؿذ ا ب دخب ٥ ى ذ ؼئ ٥ ى داسد ؼئ ٥ ؾ ثب ٤ ذ ف و ذ. ث آ زبئى و اتخبر ٤ ه ػ ٥ بػتى ت ى

296 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 422 خ ا ذ ؿذ ث وذ ؿذ سا ا مالة س جشى س جشى ثب ٤ ذ فمال ٥ دس خذ اك لشاس لشاس ث ٥ شد«. ؼئ ٥ ٥ ذا ٣ و ذ. دس تل ٥ ف ث ٥ شد الث ٥ ى دس خذ آس ب شا ٤ ى ب 1- معىا يتعریف كردود 2- طراحی كردود 3- پیاد كردود يالیت فقی ى ك امام خمیىی)ر ( یعنی: یك هدیریت زنده و بالنده و پيشرونده 4- خ دشان مظ رتمام ي كامل آن شدود ر بزى واظز بز دستگا ا ي مذیزیت ای اجزایی است اص حشو و ى ؾب ث ػ ذف بى آس ب ى د ٤ ذ ثب ى رهبرى یك هدیریت است البته هدیریت اجرائى نيست هدیریت کالن ارزشی است. شالج ٣ و ذ. در تصمیم ي عمل ر بزى بایذ عقالویت در خذمت اص ل قزار بگیزد ياقعبیىى در خذمت آرمانگزائى ا قزار بگیزد. شکل 1: جایگاه و نقش والیت فقیه و رهبری ا ٤ ب ثب ٥ مؾ دس ٤ ه ح ٥ ظ الق ٣ شتالع دس حب س جش ٢ ؾب ا مالة اػال ٣ ٣ ثبؿ ذ دس ثشخ سد ثب ح ادث ب - ض داؿت ب رضئ ٣ ف ٥ بت ٣ - ثب ب تفىش سا جشد ٢ وال ث ض فب ٣ ش ذ ؼئ ٥ سا ٥ ض ث آ ت ك ٥ ٣ و ذ. اص ا ٤ ؾش تفىش ب وال سا جشد ٢ اثقبد ف بكش ف ب ٢ آ ثشا ٢ ؼئ ٥ ذ ٤ شا و س خ ٣ ٥ وبسثشد ٢ خ ا ذ ث د.

297 422 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 8- آینده ساسی رد اندیشو امام خامنو ای )مدظلوالعا ل ی( دس ب ٤ خت ف ف ٣ ف ذ ٢ س ٤ ىشد ب ثشا ٢ ػبخت آ ٤ ذ "س ٤ ىشد زبس ٢ " "اوتبف ٣ " ٣ ثبؿذ و اػبع ا ٤ تفب ثش آ ٤ ذ ػبص ٢ جت ٣ ثش آ چ ٣ خ ا ٥ ث د ) ذؽ ا قب ٣ ( ٤ ب آ ٤ ذ و ب ض ٤ ش ٥ ؾ خ ا ذ آ ذ ٣ ثبؿذ دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ س ٤ ىشد آ ٤ ذ ػبص ٢ غ ة س ٤ ىشد زبس ٢ جت ٣ ثش آ ص ب ٢ اػال ٣ ا مالث ٣ ٣ ثبؿذ ا ٤ ب قتمذ ذ و دس رب ق آس ب ب ثب ٤ ذ الق ٥ ت ب سا ؿى د ذ ثؼبصد. ا ٤ ب دس د ٤ ذاس ثب ب ٤ ذ ب ز غ دس ٣ فش ب ٤ ذ: 89/3/18»دس ب ث ؼبئ و س... ثب ٤ ؼتى د خل ك ٥»آس ب شائى الث ٥ ى«سا دس ؾش داؿ. ب تب ب آس ب شا ثبؿذ. اص آس ب ب بئ ٥ ٥ بئ ٥ ذ و تب ٥ بئ ٥ ذ ب ثب ٤ ذ ب آس ب ى ثبؿذ ت ب ثب ت ر ث الق ٥ ػمفى سا ق ٥ ٥ ى ٥ ت ب تى ٥ فى سا و ثشاى خ د ب... ق ٥ خ ا ٥ وشد ثب ٤ ؼتى ثب ت ر ث الق ٥ بى ر د ثبؿذ ت ب ث عشف آ آس ب تب ى ا ٤ ت ا بئى ب س صث س ص ث ٥ تش ؿ د. ال شائى ث ق بئى و دس مبث آس ب شائى اػ غ ة ٥ ؼ... الن ا ٤ اػ و ب ٣ خ ا ٥ ث آ آس ب ب ثشػ ٥ ت ب دس و بس ا ٤ الث ٥ ى الص اػ جب ٤ ذ دچبس ت ؿذ... آس ب ب سا ثب ٤ ذ دس ؾش داؿ. ب سا ثب ٤ ذ غبثك ثب الق ٥ بئى و ر د داسد ٤ ىى غ اص د ٤ شى چ ٥ ذ ث ػ آ آس ب ب ٥ ؾ سف «چ ٥ قؾ دس ضش ض آ ٤ ذ ػبص ٢ خغبة ث ثؼ ٥ ز ٥ ب كش احتب ٣ فش ب ٤ ذ:»او ر ب ث ػ ٥ ش و چى ٣ اص خج ب لبدس ؿذ اػ ر ب ٥ ب تأػفب ث ػ ٢ آ ٤ ذ ا ٢ ٣ س ذ و ت ػظ ا ٤ خج ب تقش ٤ ف ٣ ؿ د قتمذ جب ٤ ذ ا مالة ث ػ ا ٤ آ ٤ ذ ثش د ث ػ ٢ آ ٤ ذ ا ٢ و خ د ٥ بص داس ٤ ثب ٤ ذ وف و ٥ حشو خ ا ٥ وشد«. ا ٤ ب چ ٥ دس ػب ب ٢ آغبص ٤ س جش ٢ خغبة ث ح ص ب ٢ ف ٥ دس تبس ٤ خ ٣ فش ب ٤ ذ: 1368/3/22» ب ثحج آ ٤ ذ ى ث ذ ذ ؾب اػال ى سا ىو ٥. ؿ ب دس ر تب چ ػب ثقذ سا تل ٤ ش و ٥ ذ ثج ٥ ٥ ذ و ر سى اػال ى دس آ ػب ب چ

298 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 424 ثش ت ب د ٥ بى ؽ ب ى بد ى آ س ص شت خ ا ذ افى ذ... د ؤ ث و تش اص ا ٤ ٥ شف لب ٥ ؼ» ػب ى ٤ ب ف غج «. ا ؼب ب ثب ػب زؿت ىت ا ذ خ ثبؿذ ثب ٤ ذ ر تش سفت ثبؿ ٥. غ ؿ ب چ ػب د ٤ ش سا دس ؾش ث ٥ ش ٤ ذ ثج ٥ ٥ ذ ر سى اػال ى چ ٤ دسخب ى ا ٤ زبد وشد چ خ ٥ ى فؾ ٥ ى ثش فشاص فىش ر ث ىآد دس ػشتبػش ر ب صد اػ «. ػبخت آ ٤ ذ غ ة آس ب شا ٣٤ ال ث ٣ ٥ شکل : 2 آینذه سازی در انذیشه امام خامنهای )مذظلهالعالی( نسب ت ت فک ر و دیدگاه ( ن گاه( رد اندیشو امام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( -9 ) ذؽ ا قب ٣ ( ا ب خب ا ٢ "افىبس ر ب ث ٥ ى د ٤ ذ ب ب" سا ص ٤ ش ث ب ٢ ر د خبسر ٣ ؽب ش ٢ ا ؼب ب ٣ دا ذ دس د ٤ ذاس ثب استؾ ص ٤ ش دفبؿ فش ب ذ ب شػ تخت ٥ ش بى ػ ب صاس دفبؿ دس تبس ٤ خ ٣ فش ب ٤ ذ: 1368/3/18»ؿخل ٥ ش ا ؼب ى غ ٥ ش اص ف ا ف بكشى و ر د خبسرى ؽب شى ا سا تى ٥ ىد ذ - خ رؼ ر س ح ٥ ب خل ت ب خ م ٥ ب - م ب د ٤ شى ٥ ض داسد و ب ى ؼج ث آ ف بكش ف ا ر ج ى ص ٤ شث ب ٤ ى داسد ب ذ افىبس ر ب ث ٥ ى د ٤ ذ ب ب«.

299 422 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ا ٤ ب دس خؼت ٥ ؼ ا ذ ٤ ب ٢ سا جشد ٢ دس تبس ٤ خ ف و ز ف دا ؼت ب ل ا ٥ ٥ شا ٤ ه ذ ٤ ذ اػ سا ٥ ض دػتب سد حل فىش ٣ دا ذ ٣ فش ب ٤ ذ:»ف خ د حل فىش اػ... ف ا ٤ ز سى اػ د ٤ ش ثالفبك دس لب ت ف ب سى ب ا ٤ ب خ دؽ سا ب ٣ د ذ.«) ذؽ ا قب ٣ ( ث بثشا ٤ دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ تفىش أ ٢ دا ؾ ب د ٤ ذ ب ب ر ٥ ش ٢ ب شؽ ب س ٤ ىشد ب ٢ ا ؼب ب ث ض فب ٣ ثبؿذ ث ع س ٢ و آ چ و شؽ ا ؼب سا ٣ ػبصد تفىش فىش وشد س ٢ جبد ٢ ز ال ق ب اػ ا ش ا ؼب ثذ فىش چ ٥ ض ٢ سا ثپز ٤ شد ث ب ؼج آ سا ص د س ب ٣ و ذ ا ٤ ب تح ٥ ػ زؾ تق ك تذل ٥ ك سا ص ٤ ش ز ف فشا ٤ ذ وال تفىش ٣ دا ذ دس د ٤ ذاس ثب اػتبدا دا ز ٤ ب لض ٤ دس تبس ٤ خ وشد ٣ فش ب ٤ ذ: 1382/9/26»خذاى تقب ٥ غ جش سا فشػتبد ز ٥ بى خشد سا دس ٥ ب ا ؼب ب ثشؿ سا ذ ثشا ٥ ضا ذ. دسثبس ٢ ا ٥ فىش ف ؼف فىش 1» ٤ خ ٥ ش ا دفبئ ا قم «تب ا ٤ خشد ثشاى چ ٥ ؼ ا ٤ خشد ثشاى ٥ ذا وشد سا ص ذ ى اػ. ثب ٤ ذ فىش وشد ثب ٤ ذ ثب تح ٥ ػ زؾ سا ص ذ ى سا ٥ ذا وشد.«ا ٤ ب دس د ٤ ذاس ثب دا ز ٤ ب دا ب ك قتى ؿش ٤ ف دس تبس ٤ خ ٣ فش ب ٤ ذ: 1378/9/1»فض ٤ ضا! اص ػغحى ا ذ ٤ ى ث ؿذ ش ٥ ض و ٥ ذ. خل ك ٥ دا ز تق ك تذل ٥ ك اػ. ش حشفى سا و ىؿ ٤ ذ س ٤ ؾ فىش دل و ٥ ذ. چشا دس اػال ؼ و :»تفىش 2 ػبف ١ خ ٥ ش فجبد ٠ ػجق ٥ ػ «٤ ه ػبف فىش وشد اسصؿؾ اص فجبد ػب ب ث ٥ تش اػ ث خبعش ا ٤ و ا ش ؿ ب فىش وشد ٤ ذ فجبدتتب ق ب ٥ ذا ػبص ذ ٣ تب ق ب ٥ ذا ىو ذ جبسص تب ٥ ذا ق ب تالؽ ىو ذ ىو ذ د ػتتب سا 1- ا ٥ شا ؤ ٥ )ؿ( ذ ا جالغ خغج 1 2- خ ار ل ٥ شا ذ ٤ ع ػ ٣ ث م اص ٥ ب جش اوش )ف( ف 43

300 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 422 ىؿ بػ ٥ ذ دؿ تب سا ىؿ بػ ٥ ذ. ؿ ب فشم و ٥ ذ دس ٤ ه رج ى ر ى آد ب ٤ ى ٥ ذا ؿ ذ و رج ى خ دى سا اص رج ى دؿ تخ ٥ ق ذ ذ - ح ٥ شا ػش شدا د س خ دؿب ثچشخ ذ - ب ى ا ٤ رب ت ٥ ش ثض ذ ب ى آ رب ت ٥ ش ثض ذ ب ى ثبال ت ٥ ش ثض ذ ب ى ث خ دؿب ت ٥ ش ثض ذ! ثج ٥ ٥ ذ فىش و جبؿذ آد ا ٤ ع سى ىؿ د«. وجود خارجى و ظاهرى )جسم و ذهن و روحيات و خصلتها و خلقيات( ريیکرد ا داوش ي فىايری ج ان بيىى دیدگا ا وگرش ا تفکر ي افکار شکل : 3 نسبت تفکر و دیذگاه )نگاه( در انذیشه امام خامنهای )مذظلهالعالی( 11- مفه وم ت فک ر و نگو کالن و را هب زدی رد اندیشو امام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ب غ س و دس لؼ تقش ٤ ف چ ٥ ؼت ٣ تفىش سا جشد ٢ اؿبس ؿذ س ح تفىش سا جشد ٢ ثش "ؿ ٥ خبف ا ذ ٤ ٥ ذ " ٤ ب " ٤ بد ٥ ش ٢ " ثشا ٢ خ ك عشح ب چ ا ذاص ب ٢ ٤ ىپبسچ " دال داسد ا ٤ ف دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ "تفىش ف ؼف ٣ " ب داسد ا ب ) ذؽ ا قب ٣ ( خب ا ٢ دس سخ 1391/7/20 دس تج ٥٥ ف ؼف ث ك س ػبد ٣ فش ب ٤ ذ:»ف ؼف ث ق ب ٢ ٤ ه چ ٥ ض ل ج ػ ج ا ٢ اػ و ٤ ه فذ ا ٢ دس ػ ٥ ثبال ث آ

301 422 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ت ر ٣ و ذ ا ٤ ٥ ؼ. ف ؼف ؿى داد فىش اػ ٤ بد داد ف وشد اػ ر سا ث ف ٥ ذ تفىش فبد داد اػ ا ٤ اص ا )د سا و دو ٣ ( ثب ٤ ذ ث ر د ث ٥ ب ٤ ذ«. ا ٤ ف دس ث ٥ ف ب ٢ ر ب اػال ب ف ف ؼف اػ و ؿ ٥ ذ غ ش ٢ )س ( دس ا ٤ ثبس ٣ فش ب ٤ ذ:»ف ؼف آ خت ا ذ ٤ ب ٥ ؼ آ خت ا ذ ٤ ٥ ذ اػ «چ ب چ اص ا ٤ ف دس ادث ٥ ب فبسػ ٣ ثب ضشة ا خ قش ف " ب ٣ ٥ ش ٢ ٤ بد داد ب ٣ داد " ٤ بد ٣ ؿ د. ق ب ٢ ا ٤ ثحج ا ٤ ٥ ؼ و آ خت ا ذ ٤ ب ٤ ب ب ٣ داد خ ة ٥ ؼ ث ى دس اػال ثشا ٢ تق ٤ بد ٥ ش ٢ ؿأ ض ح اة ثؼ ٥ بس ٢ ر د داسد. اك ثحج دس تفىش سا جشد ٢ ثش ا ٤ اػ و ا ؼب ث حذ ٢ ثشػذ و ثت ا ذ س ؽ فىشوشد سا ثذا ذ تق ٥ د ذ تش اص ت ٥ ذ اػبع اػ و ق ال ا ٤ ب دس سا جشد ٢ ٣ ثبؿ ذ. "ا ذ ٤ ا ٤ ذ عشح ثشا ٢ آ ٤ ذ " و ذ ثش ٥ اوخش ض فب ٣ فشا ٣ داسا ٢ ؾش عشح ب ٢ ا ٤ ب ث ٥ عشحس ٤ ض ٢ ثش ب س ٤ ض ٢ تفب لبئ ذ دس تبس ٤ خ 1387/2/14 دس دس د ٤ ذاس ثب اػبت ٥ ذ دا ز ٤ ب دا ب بى ؿ ٥ شاص ثش وال ش ٢ وب ش ٢ ا ذ ٤ ٥ ذ ثشا ٢ عشحس ٤ ض ٢ تأو ٥ ذ ٣ ب ٤ ذ:»ا ش ب ب وال ث ا مالة حبدح ى اػال ى ثى ٥ رضئى شى ب ب ى و ذ. شا سا ب ٣ ت ا ذ رضئى شى ذ ٤ ذ آ ذ ر سى ىشد ب ؼ ٥ ش ؼت ش اص اثتذاء تب ا ت بء ا ؼب سا شا ٣ و ذ حت ى ب ى آد سا سا ٣ و ذ ذف سا ٣ و ذ. ٣ خ ا ٥ ث ٥٤ رضئى ش جبؿ ٥ چشا شؽ ث رضئ ٥ ب ٤ ق ى ب ثش ب س ٤ ضى ا ٤ سا ب ىش ٥ ؼت ٥. ثش ب س ٤ ضى ب ث فل خت ف ثخؾ بى خت ف ٤ ق ى رضئى شى. ٣ خ ا ٥ ث ٥٤ ا ٤ ب ث ثخؾ ب ارضاء اثقبم رت د و ب غبف ث ٤ اص ب ث و چ ب ث و ثشاى ب دسعآ ص اػ «. 11- عنا ص ز ت حل ی ل کالن و را هب زدی حوادث و موضوعات مخ تلف رد اندیشو امام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ) ذؽ ا قب ٣ ( دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ ثشا ٢ تح ٥ ا س وال اػبػ ٣ و ٥ ذ ٢ سا جشد ٢ دس افك ص ب ٣ ث ذ ذ ثشا ٢ ت ٥ ذ فىش ا ٤ ذ ب ٢ ثىش اػبػ ٣ - ثشا ٢

302 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 422 تح ٥ رضئ ٣ ا س و تش لت ٣ - س عىصز داسا ٢ اسصؽ ص ٤ بد ٢ ؼت ذ ا ٤ ب ض تج ٥٥ دل ٥ ك ا ٤ ػ ف لش دس آخش ٤ فجبس ث ىت ٣ دس تح ٥ س ذ اؿبس ٣ فش ب ٤ ذ و دس تح ٥ لب ٤ ح ادث ثب ٤ ؼت ٣ ث ا ٤ ػ ف لش ت ر ؿ د تب ا س وال اػبػ ٣ تح تأح ٥ ش ف ٣ لب ٤ رضئ ٣ و چه د. قؾ دس تبس ٤ خ دس ر شد ؿ ٥ شاص ٣ فش ب ٤ ذ:»دس ى ح ادث فب چ ذ ف لش سا ثب ٤ ذ دس و بس د ٤ ذ: ٤ ىى ب ث ف ا ا ى ٤ ق ى ف ا ثبالدػتى حبدح اػ : ا ٥ ض ب ذف ب ص ٥ بى تبس ٤ خى ص ٥ بى رغشاف ٥ ب ٣٤ رغشاف ٥ بى ػ ٥ بػى ا ٤ ب چ ٥ ض ب ٤ ى اػ و دس ؿ بخ حبدح تأح ٥ ش داسد... ف لش د ب وشد ث ٥ ذا ذاس كبحت حبدح اػ... ف لش ػ دس ش حبدح اى ف ا قبسم ضاح ثب آ حبدح ٤ ب ثب آ حشو اػ و ض ٤ بئى سا تح ٥ ىو ذ... ا ٤ ر س ب وال... ٤ ق ى ب ث ا ٥ ض ب ص ٥ ب ف ا ثبالدػتى... ب ث فب ح سى [حبدح ]... ب ث - ض ٤ ب رت ىؿ د و ب دس ش ؿأ ى و ؼت ٥ دس ش رب و ؼت ٥ ث ؼب ٤ رض ٣٤ و چه خ ٥ ى ا ٥ ذ ٥. انگيسه ها و زهينه های حادثه هياندار و صاحب حادثه شکل : 4 عناصر تحلیل کالن و راهبردی حوادث و موضوعات مختلف در انذیشه امام )مذظلهالعالی( خامنهای هعارض و هساحن حادثه )هسینه ها( قؾ دس ٥ ػخ شا ٣ ض ث ٥ ب چ ٣ تح ٥ ح ادث ثب ف بكش ػ ب ٢ ف ق تح ٥ س ذ ا مالة ؾب ر س ٢ اػال ٣ سا در قالب مثال ثب ف بكش ف ق اسائ ٣ فش ب ٤ ذ:»دس حبدح ى ا مالة ب آ ف لش ا فجبس اػ اص ب ا ٤ ب شد

303 422 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( جبسصا آصاد ٢ خ ا ب رشل بى ا ٤ جبسصا... ث ٥ ذاسى س حب ٥ جبسص ؿخق ا ب ثضس اس و اص ا ٤ ص ٥ ب ث تش ٤ اػتفبد سا وشد ا ٤ حشو ث سا افتبد. ا ٤ آ ٥ ؾص ٥ اػ. ف لش د... ف لش ٥ ب ذاس ٥ ذا ذاس دس ا ٤ حبدح شد ث د ذ شد! حبدح ى فؾ ٥ ثى ؾ ٥ ش تبس ٤ خى ا مالة اػال ى سا شد سل صد ذ... ف لش ػ دس ش حبدح اى ف ا قبسم ضاح ثب آ حبدح ٤ ب ثب آ حشو اػ و ض ٤ بئى سا تح ٥ ىو ذ. دس برشاى ا مالة اػال ى ٥ ز س اػ اص ا ف لش قبسم ر د داؿ... ش ا ؼب ى و ثخ ا ذ ثشاى آ چ ٥ ضى و ث د جب آ ؼ ض ٤ اى پشداصد صح تى سا ثش د ؽ ٥ شد ش ض ث آ ذف خ ا ذ سػ ٥ ذ... ا ٤ شا ا ٤ وبس سا وشد. ض ٤ اى و ا ٤ شا شداخ وشد ػب ر تح ٥ ى ث د... ا ا مالة تب ا ش ص تحش ٤ بى التلبدى حبكش ى التلبدى و ثش ب تح ٥ وشد ا ذ ض ٤ ب ٤ ى ث د و ا ٤ شا شداخ وشد... ا ٤ ر س ب وال ث ا مالة - ٤ ق ى ب ث ا ٥ ض ب ص ٥ ب ف ا ثبالدػتى ا مالة تى ٥ ؾب ب ث فب ح سى ا مالة ٤ ق ى شد ا ٤ ب د ٤ ى آ ب ب ث ض ٤ ب- رت ىؿ د و ب دس ش ؿأ ى و ؼت ٥ دس شرب و ؼت ٥ ث ؼب ٤ رض ٤ ى و چه خ ٥ ى ا ٥ ذ ٥ «)ث ٥ ب ب دس ر شد ؿ ٥ شاص 1387/02/11( فو 12- مؤل اهی ن گاه کالن و را هب زدی رد اندیشو امام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ا ٤ ب دس ػب ربس ٢ دس د ٤ ذاس ثب سئ ٥ غ افضب ٢ ز غ خجش ب س جش ٢ دس 92/6/14 ٢ ؼئ ال ذ ٤ شا سا دس ػغ ح خت ف تل ٥ ٥ شى تل ٥ ػبصى ؼب ٤ ب و س ر ب ث ب وال رب سا جشد ٢ ت ك ٥ ٣ و ذ» ب دس ػغ ح خت ف تل ٥ ٥ شى تل ٥ ػبصى ؾب ؽ ٥ ف داس ٤ ث ؼبئ ب و س ثب ب وال رب ب و ٥. ٥ ذا اػ و ح ادث ب و خبسد اص اخت ٥ بس ب اػ - چ دس ػغح غم چ دس ػغح ر ب چ حت ى دس ػغح و س - ات فبق ىافتذ.

304 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 428 ؾب اػال ى ؼئ ال ػت بى داس ذ ى ا ٤ ؾب دس و بس آحبد شد ؽبئفى داس ذ ٥ ت ا ا ٤ ؽبئف سا دس ؼج ثب ح ادث تقش ٤ ف وشد ٤ ق ى حبدح اى ات فبق ىافتذ ب ث ك س ا فقب ى دس مبث ا ٤ حبدح ٤ ه حشوتى ثى ٥ ٤ ه ضقى ث ٥ ش ٤ ٤ ه الذا ى ثى ٥ ا ٤ ٥ د ا ٤ ث ق بى وب ذ ؿذ ؾب ر سى اػال ى ث ا ٤ ػ آ ػ اػ. الص اػ ب رب ب وال ث ؼبئ - و خت ثح ذا دس و س ا ٤ ب وال رب حبو ث د ا ٤ ر س ج د اػ و ؼئ ال اص ا ا مالة تب ا ش ص غف اص ا ٤ وشد ثبؿ ذ - چ ب حفؼ ث د ثب ا ٤ ب رب دس مبث ح ادث ض ث ٥ ش ٤ حبدح سا ث بػ ٥.«ا ٤ ب دس ادا ثب ت ر ث ح ٥ غ ٣ و ا مالة اػال ٣ ؾب ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا دس آ ح ٥ ب داس ذ اؿبس ث ف ب ٢ ب سا جشد ٢ اؿبس ٣ و ذ آ ب ساتج ٥٥ ٣ ب ٤ ذ:» ؾب ر سى اػال ى ثب آ ػبثم ى ثؼ ٥ بس قزضآػب - و دس ٥ ب ا ٤ ت ذثبد ح ادث ث ر د آ ذ ثقذ دس ع ػب بى ت بدى دس مبث قبسض ب ا ٤ ؼتبد فمظ ضق ٥ ف ذ ؿقبس بى ا و ش ذ ث ى س صث س ص اص حبػ القى ل ىتش ؿذ و ر سى اػال ى ا ش ص ثب ر سى اػال ى ػى ػب لج ث ٥ ؼ ذ ػب لج اص حبػ التذاس ت ػق ى ف ر ت ا ب ٤ ى بى دس ى تفب اص ص ٥ تب آػ ب داسد ؿقبس بى ا ؿقبس بى ؼتحى ى اػ - ثب ب ث م ى دؿ دس ا ٤ غم ثب ٤ ذ ثذا ذ و چ ثب ٤ ذ ا زب ثذ ذ آ چ ب تل س ٥ ى ٥ و ؽ ٥ ف ى ب اػ ؽ ٥ ف ى ز ف ى ؼئ ال و س اػ ؽ ٥ ف ى د ر سى اػال ى اػ ا ٤ اػ و ا ٤ ػ ؤ ف ى ثضسي سا ثشاى ى تل ٥ ٥ شى ب ى الذا ب دس ؾش داؿت ثبؿذ:» ؤ ف ى ا فجبس اػ اص آس ب ب ا ذاف ؾب ر د سى اػدال ى ود ا ٤ د ا ذاف آس ب ب غ مب جب ٤ ؼتى اص ؾش د س ث د ود آس دب ؾدب ر د سى اػدال ى سا ٥ د دس ر ى و تب "ا ٤ زبد ت ذ اػال ى" خالكد ودشد. ت دذ اػدال ى ٤ ق دى آ

305 422 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( فضب ٤ ى و ا ؼب دس آ فضب اص حبػ ق ى اص حبػ بد ى ٥ ت ا ذ سؿذ و ذ ث غب ٤ ب غ ثى و خذاى تقب ا سا ثشاى آ غب ٤ ب خ ك وشد اػ ثشػذ ص ذ ى خ ثى داؿدت ثبؿذ ص ذ ى فض ت ذى داؿت ثبؿذ ا ؼب فض ٤ ض ا ؼدب داساى لدذس داساى اساد داساى اثتىبس داساى ػبص ذ ى ر ب عج ٥ ق ت ذ اػال ى ٤ ق ى ا ٤ ذف ؾب ر سى اػال ى آس ب ؾب ر سى اػال ى ا ٤ اػ. ؤ ف ى د فجبس اػ اص سا ب ٤ ى و ب سا ث ا ٤ ا ذاف ٣ سػب ذ سا جشد دبى ف ى و ى ا ٤ سا جشد ب سا ثب ٤ ؼتى ؿ بخ تى ٥ د ى ثدش اػدال ٥ الحؾد ى ؽدب ج د ؾ ذ دس تقب ال ب ا ٤ ى فش د:»ك ونا ل لظ ال ن خ صما و ل لم ظل وم ع ونا «ا ٤ ٤ ه ؽ ٥ ف اػ ا ٤ ٤ ه سا جشد و ى اػ. سا جشد تى ٥ ى ث آساء دشد آ چد ود شد ػبالسى سا تى ٥ ٥ ذ ذ سا جشد ب ٤ ى اص ا ٤ لج ٥ ا ٤ ب ػ ٥ بػت بى وال اػبػى سا جشد بى اك ى ؾب ر سى اػال ى اػ ثشاى سػ ٥ ذ ث آ آس ب ب ودبس ف د ى تالؽ ف ى اثتىبس ف ى حذ ى اص ا ٤ لج ٥ چ ٥ ض ب ٤ ى و ر د داسد.«] ػ [» الق ٥ ب الق ٥ ب سا ثب ٤ ذ د ٤ ذ...آ چ ب الص داس ٤ آس ب شا ٤ ى ثب دب ث الق ٥ ب اػ. الق ٥ ب سا ثب ٤ ذ دسػ ف ٥ ذ آ چ و اص الق ٥ د دب ردت التدذاس اػ آ ب سا ثب ٤ ذ ؿ بخ آ چ اص الق ٥ ب و و ج د مق اػ آ ب سا ثب ٤ ذ ؿد بخ آ چ و ب حشو اػ ا ٤ ب سا ثب ٤ ذ ؿ بخ الق ٥ ب سا ثب ٤ ذ دسػ ف ٥ ذ... ا ٤ ػ ف لش سا ثب ٤ ذ دس ؾش داؿ ٤ ق ى آس ب ب سا اص ؾش د س ذاؿ سا جشد دبسا جب ٤ ؼتى اص ؾش د س داؿ ا جت الق ٥ ب سا ثب ٤ ذ د ٤ ذ«)ث ٥ ب ب دس د ٤ دذاس ثدب سئد ٥ غ افضب ٢ ز غ خجش ب س جش 92/6/14٢ (

306 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ت ج ب آرمان ا ي ا داف وظام جم رى اسالمى 2 -شىاخت سیاست ا ي را برد اى اصلى برای رسیدن ب آرماو ا ي ا داف 3 -مالحظ ي شىاخت درست ياقعیت ای شیریه ي تلخ م ج د شکل 5 : مؤل فههای )مذظلهالعالی( نگاه کالن و راهبردی در انذیشه امام خامنهای 13- تأ ثی ز ت فک ر و ن گاه را هب زدی رد اندیشو امام خامن وای )مدظل والعا ل ی( ب احش اك ٣ تفىش سا جشد ٢ آ اػ و تفىش ٥ چ ب ث ثؼ ذاسد ٥ دس ش حبدح ثشا ٢ ش ض ف ٣ عشح ب ٢ خاللب داسد ا ٤ ب دس ػب ربس ٢ دس د ٤ ذاس سئ ٥ غ افضب ٢ ز غ خجش ب س جش ٢ دس تبس ٤ خ 92/6/14 تأح ٥ شا ب سا جشد ٢ وال )س ( ا ب خ ٣ ٥ سا تج ٥٥ ث احشا فمذا ب سا جشد ٢ اؿبس ٣ فش ب ٤ ذ:»ا ش چ ب چ الق ٥ ب سا ج ٥ ٥ سا سا دسػ خ ا ٥ سف ا ب ر د الق ٥ ب جب ٤ ؼتى ب سا اص سا ب ٤ ب لشف ثى ذ. ا ش چ ب چ ر د ٤ ه كخش اى دس سا رت ث د ب اص سا ثش شد ٤ خغب وشد ٤ ا ش ر د ا ٤ كخش ذ ٤ ذ شفت ث د ثى حبثب ا ؼب ثش د ثبص خغب وشد ا ب ا ش چ ب چ ب و ٥ ثج ٥ ٥ در اطزاف ایه صخز چ را ایى را میت ان ایجاد کزد یا خ د ایه صخز را چگ و میت ان بزداشت یا در اي مىفذى ایجاد کزد یا را م اسىاى بزاى آن پیذا کزد آ ل ا ٤ ب كح ٥ ح ث الق ٥ ب اػ... ا ب ثضس اس دس مبث الق ٥ ب چ خ د سا جؼ ا ب و تب ٥ ب ذ سا جشد سا فشا ؽ ىشد.«

307 222 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( 14- چگ و نگ ی ا ج را ی ی ک ردن ن گاه را هب زدی و کالن رد اندیشو امام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ) ذؽ ا قب ٣ ( دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ آس ب شا ٣٤ ثب ٤ ذ شا ثب الث ٣ ٥ ثبؿذ ا ٤ ب دس تبس ٤ خ 1382/2/14 ثضس تش ٤ الق ٥ لب ص ذ ٣ سا شا ػبص ٢ تشو ٥ ت الث ٣ ٥ آس ب شا ٣٤ ٣ دا ذ ٣ فش ب ٤ ذ:»ثقض ٣ ب اؿتجب ٣ و ذ و دس مبث آس ب شا ٣٤ الث ٣ ٥ سا غشح ٣ و ذ. دس ؾش ا ٤ ب ال ث ٣ ٥ مغ مبث آس ب شا ٣٤ اػ. ا ٤ خغب ٢ ثضس ٣ اػ. چ آس ب شا ٣٤ الق ٥ ب سا دس رب ق ٣ ػبصد. ٤ ه ز ف ثب آس ب داسا ٢ ا ذاف ث ذ ٣ ت ا ذ الق ٥ ب سا عجك آس ب خ د ؿى د ذ ث ر د ث ٥ ب سد... لت ٣ ٤ ه ا ؼب ٤ ه ز ف ٤ ه ثب ؼئ ال دػ ا ذسوبسا ؾ ب ٢ آس ب ب ا ٤ ؼتبد ذ حبضش ذ ذ و تب ث ٥ ب ٤ ذ ثشا ٤ ؾ وبس وشد ذ چ اتفبل ٣ ٣ افتذ الق ٥ ب ث ػ آس ب ب تغ ٥٥ ش ٣ و ذ ا ٤ خ دؽ ثضس تش ٤ الق ٥ لب ص ذ ٣ اػ. چشا ثقض ٣ ب ا ٤ سا فشا ؽ ٣ و ذ ا ٤ ب دس د ٤ ذاس ثب وبس ضاسا ؾب دس تبس ٤ خ 1391/5/3 ثب تأو ٥ ذ ثش تشو ٥ ت شا ػبص ٢ "آس ب شا ٣٤ " ثب " الث ٣ ٥ " ٣ فش ب ٤ ذ:» الث ٥ ى ب ذ ى الق ٥ ب رب ق ر ب ثب آس ب شائى تقم ٥ ت آس ب ب آسص بى ثضسي ا ٤ شا ٥ چ ت بفى تقبسضى ذاسد. ا ش ب ت ا ؼت ٥ آس ب شائى سا ثب الث ٥ ى ال شا ٤ ى شا و ٥ تشر ى ف ٥ بتىاؽ ٣ ؿ د ا ٤ ى ب تذث ٥ ش سا ثب زب ذ تشو ٥ ت و ٥ زب ذ و ٥ زب ذا حشو و ٥ ا ٤ حشو زب ذا دس ٤ ه چ بسچ ة تذث ٥ ش ؿذ اى لشاس ث ٥ شد.«

308 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( ت ج ب آرمان ا)آرمان گزایی( + چگ وگی وگا ب مسائل کش ر لغششگا ا: - ياقعیت پىذاری - دست کم گزفته دشمه - ساد اوگاری ي س ل اوگاری 4 -ت ج ب ياقعیت ا )ياقع بیىی( تزجم عملیاتیآن حزکت ج ادی مذبزاو در شکل : 6 چگونگی نگاه به مسائل کشور )مذظلهالعالی( انذیشه امام خامنهای ا ٤ ب دس د ٤ ذاس ثب وبس ضاسا ؾب دس تبس ٤ خ 1391/05/03 دس ادا ث غضؿ ب ب ٢ ا ٤ س ٤ ىشد سا جشد ٢ وال ش ت ر اػبػ ٣ وشد ٣ فش ب ٤ ذ:» لتى و ٣ خ ا ٥ آس ب شا ٤ ى شا ثب الث ٥ ى داؿت ثبؿ ٥-٤ ق ى الق ٥ ب سا ثج ٥ ٥ ثش اػبع الق ٥ ب حشو خ د ب سا ت ؾ ٥ و ٥ - ثب ٤ ذ ت ر و ٥ و ث غضؿ بئى و دس ا ٤ زب ى اػ ٥ ؾ ث ٥ ب ٤ ذ دچبس ٤. غضؿ ب ب ٣٤ ر د داسد: 1. ٤ ه غضؿ ب الق ٥ ذاسى اػ چ ٥ ض بئى سا و الق ٥ ذاسد ا ؼب الق ٥ تل س و ذ ٤ ىى اص ا ٤ غضؿ ب ب ا ٤ اػ و ا ؼب تل س و ذ دػ ٤ بفت ث آس ب ب ثذ ض ٤ ا ىب ز ٤ ش اػ ٤ ه غضؽ د ٤ ش ا ٤ اػ و ب ثخى اص الق ٥ ب سا ثج ٥ ٥ ثخؾ د ٤ شى اص الق ٥ ب سا ج ٥ ٥ ا ٤ رت خغبػ خغبى دس حبػج سا ث د جب خ ا ذ داؿ.«ا ٤ ب دس ٥ ث ٥ ب ب ض تأو ٥ ذ زذد تقذاد ٢ اص س ذ ب الق ٥ ب ٢ ؾب ر س ٢ اػال ٣ ا ٤ شا سا ثشؿ بس ٢ ٣ و ذ ؼئ ٥ سا ث ض فب ف ق ت ك ٥ ٣ ب ٤ ذ:

309 222 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی(» الق ٥ ب ٤ ٣... الحؾ ى الق ٥ ب سا ثب ٤ ذ ثب د ٤ ذ دا ؼ. حبال ٤ ه تقذادى اص ا ٤ الق ٥ ب سا فمظ رت ٣ ؿ د ب دس حبػجب زؿت ب تزذ ٤ ذ ؾش ى ٥ ث ى ب سا ث دسػتى سا ى و ٥ د ٤ سا ى و ا مالة ر ى ب زاؿت غ ئ تش ٣ و ذ..1.2 الق ٥ بى ر د ٤ ىى اص و س... ص سآص ب ٣٤ چ ذ لذس د ؼتىجش س ث س اػ... الق ٥ ر د فبس ب ت ذ ٤ ذ بػ. و س ثب د ٤ شى و دس و بس ا ٤ الق ٥ ثب ٤ ذ د ٤ ذ ؿ د ا ٤ اػ و ا د ٥ د ا ٤ ص سآص ب ٣٤ ث خبعش خال ؼئ ى ؼت اى ٤ ب ؼئ ى حم ق ثش اػ ا ٤ دس ك اػ... الق ٥ ا ٤ اػ و خب ف آ ب ث خبعش اك ا مالة اك تى ٥ ؾب اػال ى اػ....3 ٤ ه الق ٥ د ٤ ش ا ٤ اػ و ا ٤ چب ؾ ب ٤ ى و ا ش ص ثشاى ر سى اػال ى ر د داسد رذ ٤ ذ ٥ ؼ....4 ٤ ه الق ٥ د ٤ ش ا ٤ اػ و ؾب ر سى اػال ى اص ى ا ٤ دؿ اسى ب شد بى ػخ فج س وشد ٤ ه الق ٥ د ٤ ش ا ٤ اػ و ب دس ٥ ؿشائظ ت ذ ٤ ذ ٥ شف وشد ٤... ٤ ه الق ٥ د ٤ ش مب ٤ ؼ ى ثب ػب بى ا ا مالة ث شاتت ل ىتش ؿذ... ٤ ه الق ٥ ا ٤ اػ و و س دس ار ى ثب چب ؾ ب ت ذ ٤ ذ ب دس د ٤ ش ا ٤ اػ و رج ى مبث ب دس ع ا ٤ ػب ب ضق ٥ فتش ؿذ اػ... ا ش ص سط ٤ ك ٥ ٥ ؼتى ث شاتت ضق ٥ فتش اص ث ٥ ؼ ػب لج ػى ػب لج اػ....8 ٤ ه الق ٥ د ٤ ش ا ٤ اػ و سط ٤ بى خب ف ؾب ر سى اػال ى دس ٥ ش ثحشا ذ ٥ چ ذ د غشثى خ دؿب اعشاف ٥ ب ب دچبس ثحشا ذ...

310 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( الق ٥ د ٤ ش ٥ تح ال ؿ ب آفش ٤ مب تح ال ز ف ى ا ٤ غم اػ ٤ ه الق ٥ د ٤ ش ت ا افضا ٤ ؾ ٤ بفت دس دس ر سى اػال ى اػ. ب و س لذست ذى ؼت ٥. ب و س داسا ت ا بئى ؼت ٥ ش ثش اى و ب دس مبث رج ى دؿ ا قغبف ب داد ٤ ثب ت ر ٥ بئى فمت ٥ ى وشد ٤... دؿ اض ؼتبخب تشى ف ٥ ب شفت... ا ٤ ٤ ه الق ٥ د ٤ ش اػ. 12. ٤ ه الق ٥ د ٤ ش ا ٤ اػ و ا ش و س دس مبث فبس بى دؿ... مب ذثشا ثى ذ فمظ ا ٤ حشث و ذ خ ا ذ ؿذ ث ى دس آ ٤ ذ ا ىب تىشاس چ ٥ چ ٥ ض ب ٣٤ د ٤ ش ر د خ ا ذ داؿ ا جت دس و بس ا ٤ الق ٥ ب ا ٤ الق ٥ ؼ و ب ص آ حب الص ت بػت اػال ى سا دس ٥ ذا وبس ا ٤ ب دس خ د ب ث ر د ٥ ب سد ٤ ٤ ه لذسى دچبس ت ج ى ؼت ٥ ا ٤ رض ٥ شاح بى د سا اػتجذاد تؼ ظ د ٤ ىتبت سى ثش و س اػ... ثشادسا خ ا شا فض ٤ ض! ؼئ ال حتش! ب ثب ٤ ذ ؼبئ و س سا ثب ا ٤ د ٤ ذ ب و ٥ آس ب ب ر ى چ ب ثبؿذ الق ٥ بى ت ٤ كو ذ ر ى چ ب ثبؿذ. دس سد الق ٥ بى فى - و دس ال دس ثقضى اسد الق ٥ ػبصى اػ الق ٥ بئى اػ - دچبس اؿتجب ٤. ا جت ت ا دؿ سا دػ و ٥ ش ٤ ػ ا بسى ػبد ا بسى ى ٥. ؼئ ؼئ ى اػبػى ى اػ. )ث ٥ ب ب دس د ٤ ذاس وبس ضاسا ؾب 1391/5/3(

311 222 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( جم ع بندی و هجیتن گی زی ) ذؽ ا قب ٣ ( دس ا ذ ٤ ا ب خب ا ٢ آ چ و ر سا ث ف ٥ ذ تفىش فبد د دذ ٤ ب ثبفج "ؿى داد فىش" " ٤ بد داد ف ودشد " ثد د ثدش "آ د خت ا ذ ٤ د ٥ ذ " ت شوض و ذ ب تفىش سا جشد ٢ ب وال دس تح ٥ حد ادث ضد فب خت دف دس ح ٥ ظ ب ٢ ٤ ب الق ٣ اػ و ٣ ت ا ذ ف بكش اك ٣ ػ ب ش حبدح ٤ ب ض ف ٣ سا ثدب ؤ ف ب ٢ ػ ب د س ا ج د شد ٢ د سد ال حؾ د ت ر د خ د د ل د ش اس د دذ ث د ع د س د ا ئ د " ٤ بد ٥ ش ٢ " داؿت ثشا ٢ آ ٤ ذ ػبص ٢ اداس حد ادث ضد فب "چد ا دذاص ا ٤ دذ عشح" خ ك و ذ. ثش ٥ ج ب ا ٤ ب ق د ال دس اوخدش ضد فب د ٣ فشا د ٣ داسا ٢ ؾشا ا ٤ ذ ب ٢ سا جشد ٢ وال ٣ ثبؿ ذ. دس ا ذ ٤ ا ٤ ب ؼئ ال ثب ٤ ؼت ٣ ثت ا ذ ثب تذث ٥ ش س ٤ ىشد ر بد ٢ آس ب شا ٣٤ سا ثب الث ٣ ٥ تشو ٥ ت و ذ تدب ثت ا دذ الق ٥ د دب سا غبثك آس ب ب ا ذاف ؿى ثذ ذ و ا ٤ د ؿد ٥ ش ٤ تدش ٤ لدب ص دذ ٣ رب قد دس د ٤ ذ ب ا ٤ ب اػ. ث بثشا ٤ ثب ت ر ث رب ٤ ب ال ٤ فم ٥ س جش ٢ رب ق اػدال ٣ الص اػ ث د ٤ دذ ب ؾشا قؾ دس ؼب ٤ وال و س ت ر ف ب ٤ د ٤ دظ داؿدت اص دب تمذػد ٣ كشف ث ٤ ب ا ٤ ب ش ٥ ض د.

312 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 222 آینده سازی مطلوب عناصر تحليلی حوادث و وقایع مولفه های تفکر و نگاه راهثردی انگيسه ها و زمينه های حادثه )عناصر تاالدستی( آرمان گرایی ت ج ب 1- آرمان ا ي ا داف وظام جم رى اسالمى 2- شىاخت سياست ا ي را برد اى اصلى برای رسيدن ب آرماو ا ي ا داف 3- مالحظ ي شىاخت درست ياقعيت ای شيریه ي تلخ م ج د مياندار و صاحة حادثه معارض و مساحم حادثه )هسینه ها( واقع تينی شکل : 7 الگوی تفکر و نگاه راهبردی در انذیشه امام خامنهای )مذظلهالعالی(

313 222 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( منا ب ع و مأخذ.1.2 ا ب ف ٣ ف ٥ ا ؼال ذ ا جالغ خغج 1 ) ذؽ ا قب ٣ ( ا ب خب ا ٢ ز ف ش افضاسحذ ٤ ج ال ٤ قؾ س جش ٢ ر ق ٣ اص ا ؼب ٣ ث ٣ تب مب ز ف ث ٥ ب ب ٤ ؼ ذ ب فش ف ؼف ف ارت بف ٣ ت شا ظ ب ف خ ار ل ٥ شا ذ ٤ ع ػ ٣ ا كبف االؿشاف سصال ٣ اف ٥ ؾش ٤ ب ٢ استجبعب ارت بف ٣ ت شا ٥ ىب 1381 س ؿ ٣ و ؾ ارت بف ٣ ب ص زب ٣ صاد ذ دا ب فشد ػ ٣ ذ ػبس خب ٣ ثبلش دا ٤ ش ا قبسف ف ارت بف ٣ ت شا و ٥ ب 1370 ػ س ٤ س ش تب ىبسد ر ٥ ض ؾش ٤ ب ٢ استجبعب ف ٥ شضب د مب ت شا ا تبسا دا ب ت شا 1386 ؿب ٤ ب ش ف ٣ سضب د 1 دا ٤ ش ٠ ا قبسف تغج ٥ م ٣ ف ارت بف ٣ ت شا و ٥ ب غفبس ٤ ب فب و ٥ ب ٣ غال شضب اػتشاتظ ٢ احشثخؾ چبح ؿ ت شا ا تبسا ػبص ب فش ٣ فشا 1390 و ٥ ب ٣ غال شضب 10 ػبص ب فش ٣ خ ا 1389 اك احشثخ ٣ اػتشاتظ ٢ چبح د ت شا ا تبسا

314 مج م وهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 228 ذاسع ب ش ٢ جب ٣ رب ق ؿ بػ ٣ ثبلش ش ب ت شا ا ٥ ش وج ٥ ش بؽ ٣ ؿ غا ذ ٤ رفقش ٤ ب ٣ تفىش اػتشاتظ ٤ ه چبح ا ت شا ا تبسا 13. ػبص ب ذ ٤ ش ٤ ك قت ٣ 1389.

315 ج اد ورم ي دکتریه مقابل با )مدظل العالی( جىگ ورم در اودیش امام خامى ای 1 دکتر حسین ظریف منص 3 2 دکتر محمد توالیی رضا مقیسه چکیده ټس ایٵ سح ٣ ی ١ اؾشٷشبع ٲ ٽٹ ػٷ ٩ ٶط ٸ ز ٦ شطیٵ ٲ ٣ بثٯٻ آٴ زض اٶسیكٻ اٲب )ٲس ٯٻ اٮ بٮی( ذبٲٷٻ ای ٲیثبقس ضٸ سح ٣ ی ١ ضٸ سحٯی ٲحشٹا ٸ اؾشٷجب ٲٹيٹ ی ثطای سٹنی ٸ سجییٵ ػٷ ٩ ٶط ٸ ػٽبز ٶط ثب آٴ ٲیثبقس زض اٶسیكٻ ٲ ٱ ٮٻ دیكط ز اٶ ٣ الة اؾالٲی ټٳطاٺ ثب ٲساذٯٻ زقٳٵ اؾز ٸ سب ح ١ ثبقس ٲ ٣ بثٯٻ اؾش ٧ جبض ثب ح ١ ازاٲٻ زاضز. ػٽبز زض اؾال اٶٹا ٲرشٯ ی زاضز ٸ ػٽبز زض طنٻ ػٷ ٩ ٶط ا ط اضظ ثیكشطی اظ ػٽبز ؾرز ٶساقشٻ ثبقس حسا ٢ ٲظ ػٽبز زض طنٻ ؾرز ٸ ٶ بٲی اظ بئ ٸ ثط ٦ بر ظیبزی ثطذٹضزاض اؾز اٶ ٣ الة اؾالٲی زاضای ٲبټیز طټٷ ی ٧ طی ٸ شٳبٶی ٯیٻ 1 ٹ ټیئز ٯٳی زاٶك بٺ ػبٲ اٲب حؿیٵ) ( 2 ز ٦ شطای بٮی ػٷ ٩ زاٶك بٺ ػبٲ اٲب حؿیٵ) ( 3 ٦ بضقٷبؼ اضقس ٲ بٮ بر ز ب ی اؾشطاسػی ٥ زاٶك بٺ ػبٲ اٲب حؿیٵ) (- rmemmm133@yahoo.com

316 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 013 ب ٹرټب اؾز ٸ ایٵ اٶ ٣ الة زض ایٵ طنٻ ثبیؿشی ثب زقٳٵ سٽبػٳی ٸ آ ٷسی ازاٲٻ دیسا ٦ ٷس ا ط ٲٷبث ثبٮ ٣ ٹٺ ٸ ثبٮ اؾال ب قٹٶس زقٳٵ ٶٳی سٹاٶس ٦ بضی ث ٧ ٷس ضٸټبی ٲ ٣ بثٯٻ ثب زقٳٵ زض ػٷ ٩ ٶط سب حس ٲٳ ٧ ٵ اظ ٶٹ ٧ طی ٸ ثب ثٽشطیٵ ضٸ ټب ٸ اثعاضټبی ٲشٷبؾت ثب ټس ٲؼبظ ٲیثبقٷس ٸ زض ایٵ ٲؿیط ثبیس ثب انٹ ٸ ز ٦ شطیٵ اٲیس ثهیطر ػٯت ٶهطر ٸ ٢ سضر اٮٽی اؾش بزٺ اظ ټٷط ٶبة اؾالٲی ٸ ط یز ٯٳب زاٶكٳٷساٴ ٲطز ٲإٲٵ ٸ ٲؿٯٳبٴ ٦ كٹض ٸ ػٽبٴ ثطای "ػٽبز ٶط " دیف ض ز. اط ای کلیذی: ػٽبز ٶط ػٷ ٩ ٶط ز ٦ شطیٵ ٸ انٹ 1 -مقدهم: ازاٲٻ زقٳٷیټبی ؾیبؾی ٸ طټٷ ی ٲظ سحطیٱ ټب زقٳٷبٴ ث س اظ زٸضاٴ ز ب ٲ ٣ سؼ زض طنٻټبی ا ٢ شهبزی سطٸضټب ػبؾٹؾی ټب اذشال ا ٧ ٷی ټب ٶ ٹشټب ٸ... ثیبٶ ط ایٵ اؾز ٦ ٻ دؽ اظ ػٷ ٩ ؾرز ٯیط ٱ ذٹاؾز زقٳٷبٴ ٢ سضر ایطاٴ ثیكشط اظ صقشٻ قسٺ ٸ طٶٻ سال زقٳٷبٴ ثطای ثطاٶساظی ایٵ ٶ ب ٲ ٣ سؼ سكسیس ٶٳیقس. ثب ایٵ ٸػٹز سٺای اظ ټٳبٴ اثشسا سٽسیسار ٸ ػٷ ٩ ٶط زقٳٷبٴ ٯیٻ اٶ ٣ الة اؾالٲی ٸ ٶ ب ػٳٽٹضی اؾالٲی ضا ثبٸض ٶساقشٷس سب ػبیی ٦ ٻ ح طر )ٲس ٯٻ( اٲب ذبٲٷٻای زض ؾب 88 ث س اظ شٷٻ ٳی ١ زقٳٷبٴ ثط ٯیٻ اٶ ٣ الة اؾالٲی سأ ٦ یس طٲٹزٶس ٦ ٻ ٲب ث س اظ ػٷ ٩ ٶؿجز ثٻ ایٵ ٲٹيٹ ټكساض زازیٱ ٸٮی ٦ ؿی آٴ ضا چٷساٴ ػسی ٶ ط ز. ػٷ ٩ ٶط آٲطی ٧ ب ٸ ؾبیط ٲؿش ٧ جطاٴ زض ح ٣ ی ٣ ز ی ٥ ا ٢ سا دسا ٷسی زض ٲ ٣ بث آ ٷس ٶط اٶ ٣ الة اؾالٲی اؾز ٸ ٢ بث دیف ثیٷی اؾز ٦ ٻ اظ ایٵ ثٻ ث س ٶیع ثب سٹػٻ ثٻ ا عٸٴ قسٴ ٢ سضر )ٶط ٸ ؾرز( اٶ ٣ الة اؾالٲی ٸ ػٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ٸ ؿشط اٶ ٣ الة ثٻ ٲٷب ١ ٲرشٯ ػٽبٴ ٸ ػٽبٶی قسٴ آٴ زقٳٷیټبی زقٳٷبٴ ٲ ٳئٷب ثیكشط قسٺ ٸ اؾش بزٺ ټٳعٲبٴ یب یطټٳعٲبٴ اظ ټط زٸ ػٷ ٩ ؾرز ٸ ٶط زض آیٷسٺ ٯیٻ اٶ ٣ الة اؾالٲی ٸػٹز زاضز.

317 011 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ٲشص ٦ ط )ٲس ٯٻ( ٲیقٹز اظ آٶؼبیی ٦ ٻ طٲبٶسټی ٲ ٱ ٦ ٢ ٹا ح طر اٲب ذبٲٷٻ ای ٶرؿشیٵ ٲ بٮجٻ ٦ ٷٷسٺ ٸ سجییٵ ٦ ٷٷسٺ ٲ ٣ بثٯٻ ثب ػٷ ٩ ٶط ی ؾبٮیبٴ ٲشٳبزی زض ٦ كٹض ٲیثبقٷس ٸ اظ ط ی ایكبٴ ٲؼشٽس ػبٲ اٮكطای ی ټؿشٷس ٦ ٻ سب ٦ ٷٹٴ الٸٺ ثط ټسایز ٶ ب زض ټٳٻ اث بز زض ث س طټٷ ی ٸ ٲ ٣ بثٯٻ ثب ػٷ ٩ ٶط ٶیع نبحت ٶ طٶس زض ایٵ سح ٣ ی ١ دؽ اظ ٲطٸض ازثیبر ثیبٶبر بٮٳبٶٻ ٸ ح ٧ یٳبٶٻ ی ایكبٴ ٲجٷبی انٯی سح ٣ ی ١ ٢ طاض ط شٻ ٸ ثب "سحٯی ٲحشٹای" 26 ؾرٷطاٶی ٲ ٱ ٮٻ ٸ اؾشٷجب ٲٹيٹ ی ؾ ی قسٺ اؾز "ػٷ ٩ ٶط " ٸ ٲ ٣ بثٯٻ ثب آٴ ی ٷی "ػٽبز ٶط " اظ ٲٷ ط ایكبٴ ثٻ ٹض ز ٢ ی ١ ٸ ٲ ه سٹنی سكطیح ٸ سجییٵ طزز. 2- جنگ نرم رد ادبیات علم ی: ػٷ ٩ ټبی اٲطٸظی ٸ آیٷسٺ ثیكشط ٲبټیز ٸ ټٹیز ٶط زاضٶس ق ٧ شی ٶكبٴ ٲیزټس ٦ ٻ ػٷ ٩ ټب ثٻ ؾٳز ػٷ ٩ ټبی " ٧ طی" "زاٶكی" ٸ"ٶط " زض حب ق ٧ یطی اؾز )ق ٧ 1 ( )اٶسیك بٺ قطی 1388: ٸ (

318 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( 013 جىگ شبک ای جىگ اطالعاتی را بردی جىگ سایبری جىگ رياوی جىگ داوش بىیان جىگ بدين سروشیه جىگ غیر کشىد جىگ اطالعاتی جىگ شبک مح ر جىگ م ازی عملیات تأثیرمح ر جىگ وا مگ ن جىگ وامتعارف جىگ کالسیک ) ) ی ٥ دبضازایٱ اظ دبضازایٱ زی ط ثٻ ٷٹاٴ اټط اؾش بزٺ ٲی ٦ ٷس ( ) ی ٥ دبضازایٱ ثط دبضازایٱ زی ط سأطیط ٲی صاضز ( ) زٸ دبضازایٱ ثب ی ٧ سی ط س بٲ زاضٶس ٸ اظ سأطیط صاضی زٸ ط ٻ ثطذٹضزاض ټؿشٷس ( ی ٥ دبضازایٱ زض ضاؾشبی ؾیط س ٧ بٲٯی ی ٥ دبضازایٱ زی ط ٽٹض یب شٻ اؾز ( شکل 1- پارادایمهای جنگ

319 010 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( زض ٲٷبث ٯٳی ػٷ ٩ ٶط س بثیط ٸ ٲ بټیٱ ٲرشٯ ی زاضز ٲظال سٺ ای آٴ ضا "ػٷ ٩ طټٷ ی" ٲیزاٶٷس:»ػٷ ٩ ٶط اظ ؾٷد ػٷ ٩ طټٷ ی اؾز. اثعاض ٸ ازٸار ػٷ ی زض ایٵ ٶٹ ػٷ ٩ اظ ؾٷد اثعاضټبی طټٷ ی ٸ ٧ طی ٸ اٶسیكٻ ای ٸ ٲ ٷ كی اٶس ٸٶٻ اثعاضټب ٸ ٸؾبی ٶ بٲی. زقٳٷبٴ زض ػٷ ٩ ٶط ثٻ زٶجب سؿریط ثبٸضټب ٸ اضظټبی ی ٥ ٲٯز اٶس. سهط ٢ ٯت ټب ٸ ٲ عټب ټس انٯی ػٷ ٩ ٶط اؾز ٸ ٸ ٢ شی ثٻ ټس ٶبی قٹٶس زض ح ٣ ی ٣ ز ػجٽٻ ٲ ٣ بث ضا ثٻ ػجٽٻ ذٹزی سجسی ٦ طزٺاٶس ٸ زض چٷیٵ نٹضسی انٹال ٶیبظی ثٻ سؿریط ٶ بٲی ٦ كٹض ٸ یب زذبٮز ضؾٳی ٸ ٲؿش ٣ یٱ زض س ییط ٶ ب حب ٦ ٱ ثط آٴ ٶیؿز ثٯ ٧ ٻ ایٵ ټس ضا ذٹز آٴ ٲٯز ٦ ٻ ټٳ ی یب ثرف ٳسٺای اظ آٴټب ثط اطط ػٷ ٩ ٶط ثٻ ػجٽٻ زقٳٵ دیٹؾشٻ اٶس سأٲیٵ ٲی ٦ ٷٷس احیبٶب ا ط ٶیبظی ثٻ ػٷ ٩ ؾرز ثبقس ثب ٦ ٳشطیٵ ٲ ٣ بٸٲز اظ ؾٹی ٦ كٹض ټس ضٸثٻضٸ ذٹاټٷس قس ٸ ثب ټعیٷٻای ثؿیبض اٶس ٤ ثٻ ټس ذٹز ٶبی ٲیقٹٶس«)قطی ی 1389 : 26(. سٺای زی ط آٴ ضا "ػٷ ٩ ث س دٷؼٱ یب قٷبذشی" ٶبٲیسٺ اٶس»ػٷ ٩ ث س دٷؼٱ ثیف اظ ټٳٻ ٲجشٷی ثط ٷهط قٷبذز اؾز... ٲ ٽٹ ػٷ ٩ قٷبذشی اقبضٺای ٲؿش ٣ یٱ ثٻ ٲبټیز ٶط ا عاضی ػٷ ٩ آیٷسٺ زاضز ٦ ٻ ثط ذال ٲٯعٸٲبر ٶ بٲی چٽبض ث س ػٷ ٩ )ؾ ح ٸ ظیط ؾ ح ټٹا ظٲبٴ )ؾط ز( ( ٶیبظٲٷس ؾرزا عاض ٸ سؿٯیحبر ؾٷ یٵ ػٷ ٩ ټبی زٸضٺای نٷ شی ٶیؿز... ا ٢ ساٲبر ٲٷشؿت ثٻ ث س دٷؼٱ ػٷ ٩ ثب ٶ ٹش ثٻ شټٵ ٸ ٢ ٯت زقٳٵ زض دی ایؼبز سأطیط ټؿشٷس«)ٲحٳسی ٶؼٱ 1387 : 41(. قبیس سهٹض قٹز "ػٷ ٩ ٶط " نط ب ثٻ حٹظٺ ٶ بٲی ٸ اٲٷیشی ٲطثٹ اؾز اٲب ثب سٹػٻ ثٻ س بضی ٸ ٲبټیز ػٷ ٩ ٶط حٹظٺټب ٸ اث بز آٴ ثیكشط نج ٻی یط ٶ بٲی ٸ یط اٲٷیشی زاضٶس آ ٢ بی قطی ی زض ثیٵ ؾبیطیٵ اث بز ػٷ ٩ ٶط ضا ػبٲ سط ٲ ط ی ٶٳٹزٺ اٶس: 1- بعد دیىی: قجٻدطا ٦ ٷیټبی ٲصټجی ٸ ا ش ٣ بزی ؾٹء اؾش بزٺ اظ ضٸحبٶیز ط ٢ ٻؾبظی زیٵ ؾبظی سطٸیغ اؾال آٲطی ٧ بیی.

320 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای)مدظلوالعا ل ی( بعد فر ىگی: سرطیت ټس ٳٷس طټٷ ٩ ٸ ټٹیز اؾالٲی س ییط زض ؾج ٥ ظٶس ی اٮ ٹؾبظیټبی طټٷ ی ٸ اػشٳب ی سطٸیغ ظثبٴ اٶ ٯیؿی سٹػٻ ثٻ قط ٦ بی ثبٮ ٣ ٹٺ ٮیجطاٮیؿٱ ٸ ؾ ٧ ٹالضیؿٱ زض ػٽبٴ اؾال. 3- بعد سیاسی: ذسقٻ زض ٲجبٶی ٲكطٸ یز ح ٧ ٹٲز اؾالٲی سطٸیغ زٲٹ ٦ طاؾی سطٸیغ ػبٲ ٻی ٲسٶی سأؾیؽ ٸ س ٣ ٹیز ؾبظٲبٴټبی یط زٸٮشی) NGG ټب( ثؿشط ؾبظی ثطای ٶب طٲبٶی ٲسٶی حٳبیز اظ طٸٺ ټب ٸ ا طاز ٲ شطو آٲٹظ ٸ سطثیز ٲٽطٺټبی اطط صاض ٲجبضظٺ ثب سطٸضیؿٱ. 4- بعد اجتماعی: اؾش بزٺ اظ آؾیتټبی اػشٳب ی سطٸیغ ٢ ٹٲیز طایی ایؼبز قج ٧ ٻټبی اػشٳب ی ٲطسج. 5- بعد حق قی: اؾش بزٺ اظ ط یزټبی ٢ بٶٹٶی ؾبظٲبٴټبی ثیٵاٮٳٯٯی ٲؿئٯٻ ح ٣ ٹ ٠ ثكط ح ٣ ٹ ٠ ظٶبٴ ٸ زذشطاٴ. 6 -بعد عاطفی ي احساسی: سحطی ٥ احؿبؾبر ٶباٲیس ٦ طزٴ ٲطز اؾشرسا چٽطٺټبی ٲٹػٻ اؾش بزٺ اظ ق بضټب ٸ ٶٳبزټبی ذٹة ٸ ػصاة. 7- بعداقتصادی: س ٥ ٲحهٹٮی ٦ طزٴ ا ٢ شهبز ػٯٹ یطی اظ ضٸاث ا ٢ شهبزی ٲٷ ٣ ٻای ایؼبز ٶبثؿبٲبٶیټبی ا ٢ شهبزی ا ٳب كبضټبی ا ٢ شهبزی«)قطی ی 1389 : (. 3- مف ه ىم جنگ نرم رد اندیش و امام مین ی ی)ره( : اٲب ذٳیٷی)ضٺ( ٲ ٳبض ٦ جیط اٶ ٣ الة اؾالٲی اظ ټٳبٴ اثشسا زض ذهٹل ػٷ ٩ ٶط طټٷ ی ٸ ٣ یسسی ثٻ نٹضسی ٳی ١ ٸ ق ب ثب ٲطز ٸ ٲؿئٹٮیٵ نحجز ٦ طزٺاٶس ٸ اٶحطا اظ طټٷ ٩ ٸ انٹ اؾال ٲحٳسی)ل( ضا ثٷیبزیٵ ٸ ټٳٻ یط زاٶؿشٻ اٶس ایكبٴ طٲٹزٺ اٶس»ا ط اٶحطا ى زض " طټٷ ٩ " ی ٥ ضغیٱ دیسا قٹز ٸ ټٳٻ ی اض بٴ ټب ٸ ٲ ٣ بٲبر آٴ ضغیٱ ثٻ نطا ٲؿش ٣ یٱ اٶؿبٶى ٸ اٮٽى دبیجٷس ثبقٷس ٸ ثٻ اؾش ٣ ال ٸ آظازى ٲٯز اظ ٢ یٹز قی بٶى ٣ یسٺ زاقشٻ ثبقٷس ٸ آٴ ضا س ٣ یت ٦ ٷٷس ٸ ٲٯز ٶیع ثٻ سج یز اظ اؾال ٸ

321 013 مج م ىهع مقاالت هما ی ش نییبتاندیشواهیداف ع یامام خامنوای )مدظلوالعا ل ی( ذٹاؾشٻټبى اضظٶسٺ آٴ دبیجٷس ثبقس زیطى ٶرٹاټس صقز ٦ ٻ اٶحطا طټٷ ى ثط ټٳٻ ٯجٻ ٦ ٷس ٸ ټٳٻ ضا ذٹاټى ٶرٹاټى ثٻ اٶحطا ٦ كبٶس ٸ ٶؿ آسیٻ ضا آٴ چٷبٴ ٦ ٷس ٦ ٻ اٶحطا ثٻ نٹضر ظیجب ٸ ٲؿش ٣ یٱ ضا ضاٺ ٶؼبر ثساٶس ٸ اؾال اٶحطا ى ضا ثٻ ػبى اؾال ح ٣ ی ٣ ى ثذصیطز ٸ ثط ؾط ذٹز ٸ ٦ كٹض ذٹز آٴ آٸضز ٦ ٻ زض ٹ ؾشٳكبټى ٸ ذهٹنب دٷؼبٺ ؾب ؾیبٺ ثط ؾط ٦ كٹض آٲسٺ«)اٲب ذٳیٷی)ضٺ( 316 :1361 (. ایٵ طٲبیف اٲب )ضٺ( قسر ٲ ٣ بثٯٻ ثب اٶحطا ٸ ػٷ ٩ ٶط ضا ٶكبٴ ٲیزټس ٸ ټكساضی ثی ٶ یط ثطای آٶبٴ ٦ ٻ ػٷ ٩ ٶط ضا ٢ جٹ ٶساضٶس ٲیثبقس. 4 -جنگ نرم رد اندیشو امام خامنو ای)مدظلو العا ل ی( : )ٲس ٯٻ اٮ بٮی( زض زټٻ اذیط اٲب ذبٲٷٻای اٸٮیٵ ٦ ؿی ٦ ٻ زض ؾ ح ٲٯی ٦ كٹض ػٷ ٩ ٶط ضا ٲ طح ٦ طزٺاٶس ٸ سب ٦ ٷٹٴ زض ٶٹثزټبی ٲرشٯ ػٷ ٩ ٶط ضا ثٻ ذٹثی س طی ٶٳٹزٺاٶس زضایٵ ٲ ٣ بٮٻ ثٻ ٶٳٹٶٻټبی ثطػؿشٻی آٴ اقبضٺ ٲیقٹز: 1-4- فرآیىد ي ريود جىگ ای مستکبریه علی اوقالب اسالمی در اودیش امام خامى ای: ثب سٹػٻ ثٻ ثیبٶبر اٲب ذبٲٷٻای اظ ؾب 68 سب 88 ٲیسٹاٴ طآیٷس ٸ ضٸٶس ػٷ ٩ ټبی ٲؿش ٧ جطیٵ ٯیٻ اٶ ٣ الة اؾالٲی ضا زض اٶسیكٻ ایكبٴ ثٻ نٹضر شی سطؾیٱ ٶٳٹز )ق ٧ 2(: شکل 2- فرایند و روند شکل گیری جنگ نرم در اندیشه امام خامنهای

مقدمه ثشخالف وب سصی و دسآ س یؾ طل یب ب دس ش ػب ثشداؿت ی ذ ز ة ثقذ اص ز ذی ػب

مقدمه ثشخالف وب سصی و دسآ س یؾ طل یب ب دس ش ػب ثشداؿت ی ذ ز ة ثقذ اص ز ذی ػب مقدمه ثشخالف وب سصی و دسآ س یؾ طل یب ب دس ش ػب ثشداؿت ی ذ ز ة ثقذ اص ز ذی ػب ب ی و دسخت ث اثقبد وبفی ثشای اػتفبد تدبسی سػیذ ثشداؿت ی د.دس خ بیی و ثغ س بػت ذیشیت ؿذ ب ذ دس ع ت ب ای ػب بی ا تؾبس شا ثب صادآ

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

فذد اػیذی ث ك ست ی ی ش یذس وؼیذ پتبػی الص ثشای خ ثی وشد اػیذ بی چشة آصاد خ د دس یضا پیشفت یذس یض س غ ب چشثی ب ی ثبؿذ صیشا ای اد تحت ؿشایظ

فذد اػیذی ث ك ست ی ی ش یذس وؼیذ پتبػی الص ثشای خ ثی وشد اػیذ بی چشة آصاد خ د دس یضا پیشفت یذس یض س غ ب چشثی ب ی ثبؿذ صیشا ای اد تحت ؿشایظ جلسه اول: انداشه گیسی اسیدیته و عدد اسیدی فذد اػیذی ث ك ست ی ی ش یذس وؼیذ پتبػی الص ثشای خ ثی وشد اػیذ بی چشة آصاد خ د دس یه ش س غ یب چشثی ثیب ی ؿ د. فذد اػیذی بیب ش یضا پیشفت یذس یض س غ ب چشثی ب ی ثبؿذ

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

پایص خطکسالی ح ض دریاچ اريمی با استفاد اس ضاخص بارش استاوذارد ضذ SPI

پایص خطکسالی ح ض دریاچ اريمی با استفاد اس ضاخص بارش استاوذارد ضذ SPI پایص خطکسالی ح ض دریاچ اريمی با استفاد اس ضاخص بارش استاوذارد ضذ SPI 3 2 1* علیزضا حسیىی پزست باغباوان ت میى چ ز آرا - 1 دا ز دوتش الل ن ؿ بػ دا گب تشث ت هذسع alireza.tmu@gmail.com - 2 دا ز دوتش الل ن

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

Ramadhan. Duas for the Month of. Dua. iftitah. Dua. tawassul. Ya Aliyu ya adheem. Allahuma. rabba shahri ramadhan.

Ramadhan. Duas for the Month of. Dua. iftitah. Dua. tawassul.  Ya Aliyu ya adheem. Allahuma. rabba shahri ramadhan. Duas for the Month of Ramadhan Ya Aliyu ya adheem Dua iftitah Allahuma rabba shahri ramadhan Dua tawassul Allahuma adkhil ala www.qfatima.com DUAS FOR THE MONTH OF RAMADHAN Dua recommended to be recited

More information

Bashaa-ir al-khairaat

Bashaa-ir al-khairaat ب ش ائ ر ال خ ي ات Bashaa-ir al-khairaat of Hadhrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh A beautiful compilation of Salawat and the relevant Qur anic verses It is related the great Shaykh, Abd al-qadir

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

Torah commentary by Rabbi Saadia Gaon (882 c.e) Leviticus Vayikr. Parashat Vayikra

Torah commentary by Rabbi Saadia Gaon (882 c.e) Leviticus Vayikr. Parashat Vayikra 1 ن ص اأس بوعي- و ي ق ر ا Parashat Vayikra م ق ط ع Chapter 1 1 ^ث م د ع ا الل ه ب م وش ه و خ اط ب ه م ن خ ب اء ال م ح ض ر ق ائ لا : 2 ^خ اط ب ب ن ي ي س ر ئ يل و ق ل ل ه م اأي اإ ن س ان ق ر ب م ن ك م ق

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

www.widadal-husainy@yahoo.com 1103 م ث ي ظ اب ز ث ا م اج إ اب ؤ ش ى ن به ق ز آ ب ز ث ب م ت بة ف ص ي ت آ بت و ق ز آ ب ز ث ب ى ق ع ي اىص اج إ ا ت ان س ض اىي او إ ا ظ اع ض اىي او إ ا ط اى اىي او إ ا ظ از

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

Statements of Salaah. An Explanation of the. Madeenah.com BENEFICIAL WEBSITES

Statements of Salaah. An Explanation of the. Madeenah.com BENEFICIAL WEBSITES Madeenah.com ش ر ح م ع ان ي أ قو ال الص لاة An Explanation of the Statements of Salaah BENEFICIAL WEBSITES www.madeenah.com www.fatwa-online.com www.salafimanhaj.com www.salafieventsuk.com www.salafiri

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

اثر امتحان ای ک چک بر ومر پايان دير داوشج يان

اثر امتحان ای ک چک بر ومر پايان دير داوشج يان و يسىدگان: 4 3 2 1* مرتضی پ راحمد سارا فدايی سید محمد کاظم تديه حسه ضابطیان Journal of Jahrom University of Medical Sciences, Vol. 10, No. 4, Winter 2013 1- گش ثیوبسی بی ػف ی گشهؼیشی دا کذ پضؿکی دا گب

More information

Surah Hud Work Book. Ayah 50-60

Surah Hud Work Book. Ayah 50-60 بسم الله الرحمن الرحيم Surah Hud Work Book Ayah 50-60 Fehm Al Qur'an-Happy Land for Islamic Teachings ھ ود ا أ خ اھ م ع ا د و إ ل ى إ ن ق ا ل ی ا ق و م اع ب د و ا أ نت م إ لا م ف ت ر و ن غ ی ر ه إ ل ھ

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

I( O S در سوبن متب ل مزاجع کىىد ب مزاکش بزرسی رابط ابعبد مثلث عطق گستزش خ د بب ضم ل دیگزان در خ د) مطبير ض ز مط د س زاق زمبوی ویک: و یسىد مسئ ل

I( O S در سوبن متب ل مزاجع کىىد ب مزاکش بزرسی رابط ابعبد مثلث عطق گستزش خ د بب ضم ل دیگزان در خ د) مطبير ض ز مط د س زاق زمبوی ویک: و یسىد مسئ ل بزرسی رابط ابعبد مثلث عطق گستزش خ د بب ضم ل دیگزان در خ د) مطبير ض ز مط د I( O S در سوبن متب ل مزاجع کىىد ب مزاکش س زاق زمبوی ویک: و یسىد مسئ ل ىا ؼ ٢ ا ي ا ب ٣ ا ٤ ف بهش ٣ ىا ب ف ى ٣ ي ا ٤ ا علی غىبیی

More information

دردی ق جق * ایمان ج اویان محسه تاتار

دردی ق جق * ایمان ج اویان محسه تاتار مقالة ك تا گامهاي توسعه در آهوزش پسشكي هجله هركس هطالعات و توسعه آهوزش پسشكي دوره نهن شواره اول ص 09-58 1901 بازنگری سر فصل دروس بیوشیمی رشته های پسشکی ودندانپسشکی 3 2 1 دردی ق جق * ایمان ج اویان محسه

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

لشػشبى اص دیذگب ػبیبثی خبن چبل بی ؿ شی

لشػشبى اص دیذگب ػبیبثی خبن چبل بی ؿ شی فلل به ػلوی دظ ی صهیي ؿ بػی هحیظ صیؼز ػبل ن ؿوبس 30 ث بس 1394 د ث ذی اػشبى لشػشبى اص دیذگب ػبیبثی خبن چبل بی ؿ شی 2 4 3 1 4 3 2 1 احؼبى هخشبسی هبؿبءاهلل خبه چیبى غالهؼلی ه شظش هحوذسضب یى دل ا شبى ٤ ب ٥

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

بررسی رویکردهای استفاده از منطق فازی در تخمین هسینه و تالش نرم افسار

بررسی رویکردهای استفاده از منطق فازی در تخمین هسینه و تالش نرم افسار بررسی رویکردهای استفاده از منطق فازی در تخمین هسینه و تالش نرم افسار دکتش بكش ؼوتثخؾ ػض یئت ػلوی دا گب آصاد اػالهی دفآثبد info@nematbakhsh.ir دکتش ػیذ ه شاى ؿشفی ػض یئت ػلوی دا گب آصاد اػالهی دفآثبد me_sharafi@yahoo.com

More information

ARIC Arabic Class Book 3 Vocabulary Sets

ARIC Arabic Class Book 3 Vocabulary Sets ب س م الل ه الر ح م ن الر ح ي م ARIC Arabic Class Book 3 Vocabulary Sets 1 Book 3 Vocabulary Set 1 Questions ا ج ب ا سئ ل ة Form, Shape, Create ص غ Answer Examples ت ا م ل ا بن Make, Build ا مث ل ة Ponder

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ARABIC. Written examination. Wednesday 19 October Reading time: 2.00 pm to 2.15 pm (15 minutes) Writing time: 2.15 pm to 4.

ARABIC. Written examination. Wednesday 19 October Reading time: 2.00 pm to 2.15 pm (15 minutes) Writing time: 2.15 pm to 4. Victorian Certificate of Education 2016 ARABIC Written examination Wednesday 19 October 2016 Reading time: 2.00 pm to 2.15 pm (15 minutes) Writing time: 2.15 pm to 4.15 pm (2 hours) QUESTION AND ANSWER

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

تزرسی واژة ایزان و انیزان در کتیثههای ساسانی

تزرسی واژة ایزان و انیزان در کتیثههای ساسانی 1 بررسي واژة ايران و انيران در كتيبههاي ساساني ويدان نداف / تزرسی واژة ایزان و انیزان در کتیثههای ساسانی ویدا نداف عضو ئت ػلو دا گب آصاد اػاله اعذ وذاى سؿت فش گ صثبى ب ثبػتب. Vida_nadaf@yahoo.com دس بفت:

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ة ي طا ل غ ل ه أ ى ل إ لو س رلٱ س لو ب ة لا س ر

ة ي طا ل غ ل ه أ ى ل إ لو س رلٱ س لو ب ة لا س ر غ لاط ي ة ١ ١ : ١ غ لاط ي ة ١٢ : ١ ر س ال ة ب ول س ٱلر س ول إ ل ى أ ه ل غ ل اط ي ة ١ ب ول س ر س ول ل ا م ن ٱلن اس و ل ا ب إ ن س ان ب ل ب ي س وع ٱل م س يح و ٱلل ه ٱل آب ٱل ذ ي أ ق ام ه م ن ٱل أ م و ات ٢

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

همبل اسػبلی جبیذ لجال دس شیبت دیگش )اػن اص فبسػی یب ا گلیؼی صثبى( اسائ یب چبح ؿذ ثبؿذ.

همبل اسػبلی جبیذ لجال دس شیبت دیگش )اػن اص فبسػی یب ا گلیؼی صثبى( اسائ یب چبح ؿذ ثبؿذ. راهنمای نگارش مقاالت سػبیت ه اسد صیش خ ت اسػبل همبل الضاهی هی ثبؿذ: همبالت اػن اص پظ ی هش سی فشضی ػلوی گضاسؽ ه سدی به ث ػشدثیش هی ثبیؼت ث ك ست فبسػی ثب چکیذ فبسػی ا گلیؼی ؿت ؿذ ثبؿ ذ. PDF 1. همبل ثبیذ

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

پضي ؾىام يمدیزیتاجزایی عالو م ؽمار ي 77 ويم يايل 7396 ارائ مدلب میچابكیعاسماویدرؽزكت ايداوؼبىيان ه شداد هری چكيد :

پضي ؾىام يمدیزیتاجزایی عالو م ؽمار ي 77 ويم يايل 7396 ارائ مدلب میچابكیعاسماویدرؽزكت ايداوؼبىيان ه شداد هری چكيد : پضي ؾىام يمدیزیتاجزایی عالو م ؽمار ي علمی پضي ؾی 77 ويم يايل 7396 ارائ مدلب میچابكیعاسماویدرؽزكت ايداوؼبىيان چكيد : دسیبفت: 1395/9/18 تبسیخ پزیشؽ: 1396/2/11 تبسیخ تجبس بدی خ اد ** هذ ؿی ه شداد هری هرتشی

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

40 DUROOD. Forty Salaat and Salaam. From Authentic Hadith. aliya. publications. Aliya Publications /

40 DUROOD. Forty Salaat and Salaam. From Authentic Hadith. aliya. publications. Aliya Publications / 40 DUROOD ا ل صلاة و ا ل سل ام Forty Salaat and Salaam From Authentic Hadith The following Forty Durood and Salaam from authentic hadith have been compiled by Hadhrat Moulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullahi

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در

تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در فصلنامه علمی-پضوهشی جغزافیا )بزنامهریشی منطقهای( سال هشتم شماره 1 سمستان 1931 صص: 139-319 چکیده تحلیلی بز نقش سیاستگذاریها در توسعه و عمزان گزدشگزی در 1 مناطق روستایی مطالعه موردی مجموعه روستایی ده باال

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

The Methodology of Mufti Muhammad Shafi'(R.A) in Tafseer Bil Diraya

The Methodology of Mufti Muhammad Shafi'(R.A) in Tafseer Bil Diraya The Methodology of Mufti Muhammad Shafi'(R.A) in Tafseer Bil Diraya Abstract Mufti Muhammad Shafi' is a well known religious personality of the 20th Century. He got the prestige of "The greatest Mufti

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

Misunderstanding of Religious Texts

Misunderstanding of Religious Texts 5112 52 1 ISSN 2410-5201 IUGJIS * 1. Misunderstanding of Religious Texts Abstract This research deals with the phenomenon of misunderstanding the religious texts in that the misunderstanding of Allah (SWT)

More information

بررسی ضعیت سبک ر بری هدیراى ارتباط آى با سالهت ر اى کارک اى بیوارستا ای دا شگا عل م پزشکی ت راى درسال 3131

بررسی ضعیت سبک ر بری هدیراى ارتباط آى با سالهت ر اى کارک اى بیوارستا ای دا شگا عل م پزشکی ت راى درسال 3131 44 فصل اه ضعیت سبک ر بری هدیراى ارتباط آى با سالهت ر اى کارک اى بیوارستاى یگا حیاطی وکاراى.. بررسی ضعیت سبک ر بری هدیراى ارتباط آى با سالهت ر اى کارک اى بیوارستا ای دا شگا عل م پزشکی ت راى درسال 3131 چكیده:

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

اثر تواوبخشی بر الگوی های راه رفته در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس:مروری بر مقاالت

اثر تواوبخشی بر الگوی های راه رفته در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس:مروری بر مقاالت اثر تواوبخشی بر الگوی های راه رفته در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس:مروری بر مقاالت 1 م رداد عىثریان 2 محمذ تقی کریمی 3 م ىاز مريی اصف اوی 4 سیذ محمذ مروذی 5 مسع د اعتمادی فر 1 دوششا ٢ ث ٥ ىب ٥ ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

بست خذهبت یي سالهت سبلو ذاى

بست خذهبت یي سالهت سبلو ذاى بست خذهبت یي سالهت سبلو ذاى هإلفیي : یژ پششک دوشش هحوذ اػوبػیل هغلك دوشش دشیؼب عب شی س جب ی دوشش ه یي ػبدار ػظیوی دوشش ص شا صلجی خذیج اهیشحؼی ی دوشش ؿ یي لذ ی دوشش هیششا هشادی یب ػ یال دا سی دوشش فشیجب

More information

الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة

الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة ٣ الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطرة دراسة على عقدي : بيع المرابحة للا مر بالشراء والمشاركة المنتهية بالتمليك ا عداد دكتور باسم عامر أستاذ مساعد بالدراسات الا سلامية جامعة البحرين (٢٠١٦)

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information