ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

Size: px
Start display at page:

Download "ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی"

Transcription

1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه ک ا ر ه ا ا ج ر ا ( م ط ا ل ع ه م و ر د ج ز ر ه ق ش م( چ ک د ه ه د ف ا ز ا ن پ ژ و ه ش م ه د 1 س و ا د ا س ت ا د ا ر م د ر ت و ر ز ش و ا ح د ق ش م د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ق ش م ق ش م ا ر ا ن ت ا ر خ د ر ا ف ت م ق ا ل ه : / 0 1/ ت ا ر خ پ ذ ر ش م ق ا ل ه : /8 0 0/ ارائه چارچوب م ف ه و م ا س ت ر ا ت ژ ک ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش در جزره ق ش م ب و د. ر و ش تحقق از ن و ع م ط ا ل ع ا ت ک ف ت و س ع ه ن گ ر م ب ا ش د. ج ا م ع ه آ م ا ر ش ا م ل ص ا ح ب ن ظ ر ا ن ح و ز ه گ ر د ش گ ر ب ه ه م ر ا ه م ن ا ب ع ع ل م و ا س ن ا د ا ج ر ا د ر ا ن ز م ن ه ب و د. ا ب ز ا ر پ ژ و ه ش ش ا م ل م ط ا ل ع ه ک ت ا ب خ ا ن ه ه ا و م ص ا ح ب ه ا س ت ک ه ش ا م ل م ن ظ ر ه ا و ر ا ه ک ا ر ه ا ت و س ع ه گ ر د ش گ ر و ر ز ش ب و د. ر و ا پ ژ و ه ش ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز ر و ش اعتباراب کف م ب ت ن ب ر ن ظ ر م ت خ ص ص ا ن م و ر د ت أ د ق ر ا ر گ ر ف ت. ا ز ر و ش ک د گ ذ ا ر ب ر ا چ ا ر چ و ب ب ن د ر ا ه ک ا ر ه ا ا س ت ف ا د ه گ ر د د. ن ت ا ج ن ش ا ن د ا د ک ه ا ق د ا م ا ت و ر ا ه ک ا ر ه ا ت و س ع ه گ ر د ش گ ر و ر ز ش ر ا م ت و ا ن د ر چ ه ا ر م ن ظ ر و س ط ح متوال شامل م ح ط م د ر ت م ن ا ب ع و مشارکت چارچوببند کرد. ا س ت ر ا ت ژ ه ا محط شامل ساس ا ج ت م ا ع ا ق ت ص ا د و ف ر ه ن گ ا س ت ر ا ت ژ ه ا مدرت شامل حقوق ا ج ر ا و ا ر ت ب ا ط ا س ت ر ا ت ژ مشارکت شامل ف ر د ت ع ا م ل و س ا خ ت ا ر و ا س ت ر ا ت ژ م ن ا ب ع ش ا م ل م ن ا ب ع ا ن س ا ن م ا ل ا م ک ا ن ا ت و ف ن ا و ر ا س ت. گ ر د ش گ ر ورزش شهرها ساحل ا ق د ا م ا ت و ت ص م م گ ر ه ا م ش ا ر ک ت ب ه ت ر ت ب س ط ح و گ س ت ر ه ع م ل ک ر د ب ا ش د. ب ر ا ن ا ا ا اااا س ا س ا ف ت ه ه ه ه ه ه ا پ ش ن ه ا د م ش و د د ر سستم توسعه ر ا ه ب ر د م ب ت ن ب ر تفکک چهار م ن ظ ر م ح ط م د ر ت م ن ا ب ع و و ا ژ گ ا ن ک ل د : گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ح ط ت و س ع ه م د ر ت ت و س ع ه م ن ا ب ع ت و س ع ه ت و س ع ه م ش ا ر ک ت. 1- م ه د س و ا د ( ن و س ن د ه م س ئ و ل

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ه ه ع س و ت. ت س ا ن د ش ر ت گ ر ز ب ت ح و ن د ش ر ت د ن م ت ر د ق ن د ش ر ت ه ت ف ر ش پ ت ه ج ر د ج ر د ت د ش ر ن ع م ه ب ه ع س و ت ه ز و ر م ا ک ک ش ب د ش ا ب ن ر ض ا ح ن ر ق ر د ن ا م ر و ش ک ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ر د ه ج و ت د ر و م ر ص ا ن ع ن ر ت م ه م ز ا ر گ ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ن ن ا دد د ا ج ا. ت ت س ا دد د ا ج ا و د ش ر ا ر ب ب س ا ن م ط ح م ن د ش ا ه م م ز ل ت س م ه ع س و ت ن ا. ت س ا ها ن آ ن ر ت ت م ه ا ر پ ز ا ک ت ت ا ط ا ب ت ر ا دد د ا ج ا گ ن ه ر ف ن ن ا دد د ا ج ا ه م ز ال ا م ا د. ش ا ب م ن آ ع ا و ن ا و ر گ ش د ر گ گ ن ه ر ف د ا ج ا و ر گ ر د ب س ا ن م ط ح م گ د ن ز دد د ا ع ب ا هه ه م ه هه ه ک ر و آ و ن و هه ه ز ج ت ز ا نا ل و ط ت س ا د ن آ ر ف ه ع س و ت. ) Savadi, :2016 )201 ت س ا ع ا م ت ج ا د د پ م د ر م ن ا م ت ا ب س ا ن م و ت ا ق ال خ ا ا ه ت ر ا ه م ش ن ا د ش ن ب ر د ن د ا ن ب و ق م ع ل و ح ت و د ر گ م ر ب ر د ا ر ع ا م ت ج ا هه ه ک ل ب ت س ن د ا ص ت ق ا م ا ظ ن ف ا د ه ا ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح ه ب د د ص ر د ا فا ر ص ل و م ع م ه ع س و ت ف ال خ ر ب ر ا د ا پ ه ع س و ت. د ر و آ م ه ع س و ت. د ن ا س ر ب ر ث ک ا د ح ه ب ا ر ت س ز و د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا گ ن ه ر ف م ا ظ ن ف ا د ه ا ن ا م ز م ه ر و ط ه ب د ه ا و خ م ت ت ت ع ن ص ل ا س. د و ر م ر ا م ش ه ب ت ف ر ش پ ه ب و ر ر و ش ک ر ه ل م د ا ص ت ق ا ر د ل ص ا ا ه ن و ت س ز ا م ک و ت س ب ن ر ق ر د ر گ ش د ر گ ف د ر ر د ه ز و ر م ا صنعت ان. د و ب ن ا ه ج ه ص ر ع ر د صنعت ان م ه م ت ال و ح ت ر ب د ه ا ش ۵ ۱ ۰ ۲ د م آ ر د د د د د ر پ ا ه ت ع ن ص ش ز ر و درمان تورسم ن و چ م ه ع و ن ت م د ا ع ب ا ا ن د ر گ ش د ر گ صنعت طرف ز ا. د ر ا د ر ا ر ق ا ن د ق ن و ر ر پ و ک ا پ ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ه د ن ت م ه ر د ط ب ا و ر ت م ه ا. ت س ا ه ت ف ا ر گ ش د ر گ و ا ت س و ر ا ذ غ گ ن ه ر ف ا ه تتتتت ستت ا س ا ب ش ا ز ف ا ر گ ش د ر گ ن ا ه ج ن ا م ز ا س ش ر ا ز گ ق ب ا ط م. د ن ز ا س م ر ا ک ش آ ش پ ز ا ش ب ا ر ن ا ه ج د ا ص ت ق ا ا و پ و ل ل م ل ا ن ب ش خ ب ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س و ر گ ش د ر گ د ص ا ق م د ا د ع ت ر گ ش د ر گ ر د ر س ا ر س ن ا ه ج ه ب ل م ا ع ت ف ر ش پ ر د د ل ک ا ه ت خ ا س ر ز ه ع س و ت و ت ا ر د ا ص د م آ ر د ا ه د ا ه ن د ا ج ا و ل غ ش خلق موجب ا ر ز ت س ا ه د ش ل د ب ت ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا ب س ا ن ت م ه ک د ن ن ا د م ر گ ش د ر گ ا ه ه ن و گ م ا م ت ل م ا ش ا ر ر ا د ا پ ر گ ش د ر گ. د و ش م ن آ ر د م ه س و ر ا د ا پ ه ع س و ت ا ب ب س ا ن ت م اا ا ته ل ا ع ف ز ا ها ع و م ج م ش ر ت س گ. ت س ا ر گ ش د ر گ ا ه ه ن و گ ن ر ت م ه م ز ا ک ش ز ر و ر گ ش د ر گ. د ش ا ب ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا ر ب د ل ک ر ص ن ع د ن ک ن م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و پ حضور که ه ق ط ن م ط ا ر ش ا ب ش زز ز ر و و ثثر ث أ ت د ا ص ت ق ا گ ن ه ر ف جنبهها که د ن ا ارخ ت ر د ر ا گ د ن ا م د ا ه ن و د ر گ ش د ر گ و ش ز ر و. ت س ا ن ا ز ا ش ا ن ر ا د ا پ د ا ص ت ق ا د و خ ه ب ن ا ه ج ر د ا ر ب ط ا خ م ن ر ت ش ب د و د ن و د ب و د ف س ت ع ن ص و د ن ا ا ت ت س ا ه د ش ب ب س ا ه ن آ س ا س و ع ا م ت ج ا تا ل د ا ب ت و ا ه و گ ت ف گ ا ر ب ه ا ر نترن ا س آ ن ت ف ا ه ب ن ا ه ج م د ر م ش ا ر گ. د ن ز ا س ل و غ ش م د ن ک ه و ل ج ر ت ت ا ح ز و ر ه ب ز و ر ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ش ق ن ا ت ه د ش ب ب س گ ن ه ر ف ز ا ر ا س ب ر د امروزه بران ه وا ل ع. ) Harison,2003: )217 ص و ص خ ش خ ب د ش ر ئ ا ز ل ا غ ت ش ا د م آ ر د ل ص ا ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب ا ر ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ا و پ صنعت دو ا ه ر و ش ک ت ع ن ص و د ز ا ز ن ه ع س و ت ن ا ر ا ذ گ ت س ا س و ن ا ز ر ه م ا ن ر ب. د ن و ش م د ا د م ل ق ئ ا ن ب ر ز ر ا ت خ ا س ه ع س و ت. د ن ن ک م د ا ر ا د ا پ ه ع س و ت ل ص ا ن ک ر و د ن ا و ن ع ه ب ر گ ش د ر گ ل م ها ق ط ن م ح و ط س ر د ن و گ ا ن و گ ل ا ک ش ا ه ب ه ک د ن ت س ه ش خ ب ا ر ف و ه د ر ت س گ ا ه ت ل ا ع ف ش ز ر و و ر گ ش د ر گ ا ر ب ش ز ر و و ر گ ش د ر گ صنعت توسعه و ت و ق ت م و ز ل ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ر گ م صورت الملل ش ز ر و و و ن ب و ر ا ب ت ع ا به دستاب و ر پ اا ا شه ش ش خ ب ه ب و د ر ک ئ ا س ا ن ش ا ر ت ع ن ص ن ا ف ل ت خ م ا ه ش خ ب ت س ا ب ل ل م ل ا ن ب ح ط س ر د د و خ ع ق ا و ه ا گ ا ج ب ه ذ م ن ا مم م ر د ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ل م ج ز ا ف ل ت خ م ع ا و ن ا ل م ا ش ر گ ش د ر گ. ت ش ا د ل و ذ ب م ها ژ و ه ج و ت ر ت مت ه ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ م ه م ا ه ش خ ب ن ا ز ا ک. ت س ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ و د ر گ م و ب ک ن و ر ت ک ل ا ش ا م ه ر ا ز ا ب

3 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت ا ه د ر ک ر ا ک و ا ه ت ل ب ا ق ل ل د ه ب ش ز ر و و ر گ ش د ر گ ت ع ن ص و د ز و ر م ا ن ا ه ج ر د.(Moharamzade, :2007 (99 ت س ا ب و ل ط م عع ع ا م ت ج ا و دد د ا ص ت ق ا ف ا د هه ه ا ه ب ن د س ر ا ر ب د ع ا س م ا ه ه ن م ز ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ف ل ت خ م و ت ا ب ث ا ب ح ر ط م ه د و م ن د ا ج ا ا ر ) ش ز ر و م س ر و ت ( م س ر و ت ز ا جدد نوع ش ز ر و و ر گ ش د ر گ ن ب د ن و پ ه ز و ر م ا ر س ا ف ت ن ا ا ب. ت س ا ا ر ب ع م ا ج ر ا ت خ ا س د ن و پ ن ا ت. س ا ه د ش ع ق ا و ا ن د م د ر م ه د ا ف ت س ا و ه ق ال ع د ر و م ر ا س ب ه ک د ح ه ب ش ز ر و ه ز و ر م ا. ت س ا ه د د ر گ ا ه ن ا س ن ا م س ج و ح و ر ط ا ش ن ا ب ه ا ر م ه ح ر ف ت ن د ر ک ر پ و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا خ و س ر ز و ر م ا ع م ا و ج ر د ش ز ر و د ن چ ر ه. ت س ا ر گ ش د ر گ و ر ف س ا ر ب ه ز گ ن ا د ا ج ا ل م ا و ع رن ت ل و ا د ت م ز ا ک د و ش م ن ا و ن ع ه ک ت س ا ه د ر ک ش ز ر و ا ه بت ا ذ ج ک ر و ئ ت ا ه پاه ا م ا ت س ن د د ج ز چ ر گ ش د ر گ ت ب ا ذ ج ک ن ا و ن ع ه ب ن ت خ ا س ل م ا ش ه ک د ن ر ا د ک ر ت ش م ف ا د ه ا ر گ ش د ر گ و ش ز ر و. ) Moosavi,2011:112(. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ت خ گ ن ا ر ب اا ا ته ت ت ل م ن ا م ت س و د و ح ل ص ش ا ز ف ا ا ه ت ن س و گ د ن ز ه و ش ت و ا ف ت م ا ه گ ن ه ر ف ن ا م م ه ا ف ت ه ج و ت د ر و م را ا خ ا و اا ا له ل ل پ ق و ش ت. ) Geraton,2009:1( د ن ت س ه گ د ن ز ه ر م ز و ر ا ه ر ا ش ف ز ا ا ه ر ا ر ب ب ا د ا ش و ه د ن ن ک م ر گ ر س ا ه ت ل ا ع ف ه ب د ا ر ف ا و گ ر ز ب ت ع ن ص ه ب ن د ش ل ل د ب ت و د ش ر ل ا ح ر د ال ا ب ت ع ر س ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ال ا ب ا ه ت ل ب ا ق ن ا ه ط س ا و ه ب ط ا ر ش د ن ا و ت ب ه ک ر و ش ک ر ه و ت س ا د م آ ر د و د و س ز ا ر ا ش ر س ع ب ن م ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ذ ل ت. س ا ل ق ت س م ه د ا ف ت س ا ز ا ط ا ر ش ه ک ا ه ر و ش ک ه ک ت س ا ن ا ر گ ن ا ب ا ه ر ا م آ. د ش د ه ا و خ د ن م ه ر ه ب ن آ ا ا ز م و ب ه ا و م ز ا د ن ک م ه ا ر ف ا ر ع ب ن م ن ا ر گ ش د ر گ د ا ص ت ق ا ق ر ط ز ا ا ر د و خ د ا ص ت ق ا ز ا م ظ ع ش خ ب د ن ر ا د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ص و ص خ ر د ب س ا ن م و گ ر ب ل و س ا ت س ا ر ن ا ر د. ) Cho,2004: )53 د ن ن ک م ه ر ا د ا 1 ن ا ب ) )2007 سسسسس وسس ر پ ش ز ر و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ک د د د ن د ر ک ش ز ر و ر گ ش د ر گ. د ن ن ک م د ا ج ا ه ق ط ن م ر ب م ق ت س م ر غ ا م ق ت س م ر و ط ه ب د ا ص ت ق ا و ع ا م ت ج ا ت د م ن ال و ط ا ه د م ا پ ف ر ط ز ا. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ن آ ش ا ز ف ا ا ر ب ه و ق ل ا ب ا ن ا و ت ز ا د س ر م ر ظ ن ه ب و د ر ا د ل ح م و ل مل د ا ص ت ق ا ر د م ه م ش ق ن ت ع ن ص ه ع س و ت ر د م ه م ل م ا ع ا ر ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ت ف ر ظ و ا ه ت ل ب ا ق ت خ ا ن ش ا ب. د د ن ا ه ه ه د ر ک ر ک ذ ر گ ش د ر گ ر ا م آ ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ل ا ح ر د ش خ ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ک د ر ک ن ا ب ن ا و ت م ت ا ر ظ ن ه ب ه ج و ت ر گ ش د ر گ د ش ر و ر ن ا ز ا ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ر گ ش د ر گ ن ا ه ج ا ه ب ا ت س د و ا ه ق ف و ت ز ا %2 3 د و د ح ع ا و ن ا ه ب ا ر ش ز ر و ر گ ش د ر گ ) )1990 د ن و م د ر اد. م ن ا ف ا د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ا ر م ه م ر ا س ب ش ق ن د ن ا و ت م ش ز ر و ت ا ب د ا. د ن ک م د ن ب ه ق ب ط ش ز ر و ر و ه ش م ا ه ن ل ا س و ا ه ه ز و م ن ا ه ج ت ا ق ب ا س م ش ز ر و ا ه ن ش ج ش ز ر و ت ال ط ع ت ع ب ط و ز ا ب ط ح م ت ا ح ر ف ت گ ر ز ب ش ز ر و ا ه د ا د و ر ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ب ط ب ت ر م حوزه سه ز ا ش ه و ژ پ ن ا و ن ع ه ب ه ن ا و ج ا ر ج ا م ر گ ش د ر گ ز ا ن ن چ م ه. ت س ا ه د ر ب م ا ن م ا د ن ا ب س ا ن ت و ت م ال س ا ب ط ب ت ر م ش ز ر و ر گ ش د ر گ و ح ر ف ت ت ه ا م ه ک ش ز ر و ر گ ش د ر گ ز ا ع و ن ن ا. د ن ر ب م م ا ن ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر ا ز ا ب ر د د ش ر ه ب و ر ش خ ب ک ل م ا ش ط ح م ن ا ه ک ت س ا ع ب ط ط ح م ر د ح ر ف ت و ش ز ر و ر ف س ز ا ها ع و م ج م ل گ ن ج ت ا ع ل ا ط م ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ن م ز ر د. ) Hadson,2003:203( د ش ا ب م ا ر ح ص و ا ر د ن ا د ن ب خ و ف ر ب ق ط ا ن م ن ا ت س ه و ک د د ع ت م ر د ل خ ا د د ر ا د و د ر و م ر ا س ب ش ز ر و و ر گ ش د ر گ ه ز و ح ج ر ا خ ت ا ق ق ح ت ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت. س ا ه د ش م ا ج ن ا ن ا ر ا ر و ش ک ج ر ا خ ن ا ت س ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م و ر ر ب SWOT تحلل و ک ژ ت ا ر ت س ا س ر ر ب ر د ) ) رن. ت س ا ه د و ب ه ج و ت 1 - Solberg and Preuss

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ع ب ا ن م ت ت ف ر ش پ د ا ص ت ق ا ع ر س ه ع س و ت ر گ ش د ر گ ن ا و ا ر ف ع ب ا ن م ل م ا ش ت و ق ط ا ق ن رن ت م ه م ه ک د ر ک ن ا ب چن گانسو ه ا گ آ م م د ع ر ا ت خ ا س ر د ف ع ض ب س ا ن م ا ن ن ا ک م ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م و ا س م ا ن ا ض ف ع ز و ت ل م ا ش ضعف نقاط و ن ا س ن ا د ا ص ت ق ا ع ر س د ش ر ز ا د ن ت ر ا ب ع اا ا ته ت ت ص ر ف و ت س ا ها ف ر ح ش ز ر و ر گ ش د ر گ و ر گ ش د ر گ د ر و م ر د ف ا ک ن ا ه ج اا ا نه ا ت س ا ت ب ا ق ر ل م ا ش ا ه د د ه ت ن ن چ م ه و ا ه ت ب س ا ن م ز ا م د ر م ه ا گ آ و ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م و ا ه ه ب ذ ا ج ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ل ل ح ت ر د ن ق ق ح م. ت س ا ن و ر د ط ح م د ا س ف و ل ح م د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ر ا و ج م ه ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م ل م ا ش ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت و ق ط ا ق ن ه ک د ر ک ن ا و ن ع SWOT ل د م س ا س ا ر ب ن چ گ ن ا ن ا ن ن ا ت س ا ر د ت ح ت ش ش ش ه و ژ پ ر د ن ا ر گ ش ه و ژ پ. ت س ا ر گ ش د ر گ ا ب ب س ا ن م ت س ا س و ر گ ش د ر گ ن ا ک م و ل ق ن و حمل ستم ت و ل و ا ر د ت ر د م و ل و ا ت و ل و ا ر د ع ا م ت ج ا و گ ن ه ر ف ع ن ا و م ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ال ک ش م ا س ا ن ش ن ق ق ح م. )Torkfar,2011:p.47-61( ت س ا ه د ر ک ن ا ب س ر ا ف ن ا ت س ا ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ع ن ا و م ت خ ا س ر ز و ت ر د م ت ال ک ش م س ا س ا ه ژ و ل و ئ د ا و ر گ ش د ر گ ر ب د ک ا ت ه د ر م ش ر ب ر گ ش د ر گ ع ن ا و م ز ا ا ر د ر ا د ن ا ت س ا ت ا ن ا ک م ا ن د و ب ن و ن ا ر گ ش د ر گ ت ال ه س ت ر د ن ا و ن ع م و د ا ب د و خ ق ق ح ت و ه ا ف ر ت ا م د خ کمبود از ش ا ن ت س ا ل ن ک. Kim,2015:12)( ( و 1 ش ز ر و ا ه ن ا م ز ا س ه ک د ن د ا د ن ا ش ن ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر د ژک ت ا ر ت س ا د ا ح ت ا ن ا و ن ع ا ب د و خ س ر ر ب ر د ) )2014 ه و ت ا ه د ا د و ر ز ا ر گ ش د ر گ ا ه د ر و ا ت س د ن د ن ا س ر حداکثر به ر د م ه م ش ق ن د ن ن ا و ت م ش خ ب ن ا م د و ج و م ف ال ت ئ ا ا ب د ن ب ت و ل و ا و ا س ا ن ش ه ب ق ق ح ت ط ر د ) ( ن ا ر ا ک م ه و ع ا ج ش ل خ ا د ت ا ق ق ح ت ر د د. ن ن ک ا ف ا ش ز ر و م ه م ت ع ن ص ک ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر مه ا ن ر ب ا ر ب SWOT ژ ت ا ر ت س ا ل ل ح ت ن آ ل ا ب ن د ه ب و ت ا د د ه ت و ت ص ر ف ضعف قوت ط ا ق ن ب آ د ع ا س م ط ا ر ش ه ک د ا د ن ا ش ن ن م د ر ف ن و م ز آ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ه د ا د ل ل ح ت. د ن ت خ ا د ر پ ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ش ز ر و م س ر و ت ن ب ا ه ت ن م ن ر و ت و ت ا ق ب ا س م ر ا ز گ ر ب م د ع و ت و ق ه ط ق ن رن ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ا و ه و ر ا ز گ ر ب ه ن م ز ن د و ب د ع ا س م. د ن و ش م ب و س ح م ضعف نقطه رن ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ن ا ت س ا ر د ب و ل ط م ت ف ک ا ب ش ز ر و ل ل م ل ا ت ر ا ظ ن ل ا م ع ا م د ع ل ب ا ق م ر د و ه د ش ق ل ت ت ص ر ف رن ت مت ه ا ا ب ن ا و ن ع ه ب ن ا ت س ا ر د ل ح م - م و ب ش ز ر و اا ا ههه ه ر ا و ن ش ج ر ب رر ر ث ؤ م ش ه و ژ پپ پ ط ر د ن ق ق ح م د. ن و ش م ب و س ح م د د ه ت رن ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ن ا ت س ا ر د ش ز ر و م س ر و ت ت ع ن ص ه ع س و ت د ن و ر ش ه و ژ پ اج ت ن. د ن ت خ ا د ر پ SWOT ل ل ح ت س ا س ا ر ب د ه ش م ر ه ش ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ع ض و س ر ر ب ه ب د و خ در متخصص د ا ر ف ا د و ج و م د ع ت و ق ه ط ق ن رن ت م ه م ا ه ل ت ه ر د ن ا ک س ا ت ف ک ه ع ل ا ط م د ر و م د ا ر ف ا ه ا گ د د ز ا ه ک د ا د ن ر ت م ه م د ه ش م ر د ع س و ر ا ز ا ب و د ت س و د ا د د و ج و ضعف نقطه رن ت م ه م ف ل ت خ م ا ه ت س پ د و ج و م د ع و ت ص ر ف ن ا ش ن. )Mehdizade,2013:23) د ش ا ب م س د ق م د ه ش م ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ن م ز ر د د د ه ت رن ت م ه م ش ز ر و ل ا م ن ا م ا ح ر و ش ک ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ه ت س ب ت ف ک ر د م ه م ل م ا و ع ن ع ت ن ا و ن ع ا ب ق ق ح ت ر د ن ا ر ا ک م ه و ن ا س ح ا ن ن چ م ه ر گ ش د ر گ ا ه هه ه ت ش ر م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ه ک ن ا گ ر ب خ ز ا ر ف ن 4 5 ر ا م آ ه ن و م ن ا ب و ورزش مدرت و ا ه ر و ا ن ف ز ا ه د ا ف ت س ا ه ن ا ب ش ت ا ح ر ف ت د و ج و د ن ت ف ا ر د ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب و ت ا غ ل ب ت ش خ ب ن ا س ا ن ش ر ا ک ا ه نن ن ا ک م د و ج و ن غ ر ا م ع م و ق س و م و ر ن ه ن ت ش ا د ا ه د ا د و ر ر ا ز گ ر ب ن ا ت س ا ب ت ع ض و ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ن ش ج ر ظ ن ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر د ب ن ا ج ا ه ه م ا ن ر ب د و ج و م و س ر و ب ا د آ و گ ن ه ر ف ا ب ن ا ر د م ر د د د ج ا ن ش آ اا ا تتتتتتته متت ق ت ن س د و ج و و 2 - Kennelly and Toohey

5 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت ا ه هه ه ق ل س ه ب ه ج و ت ت ن م ا و ش م ا ر آ د و ج و ت ع ب ط ن د و ب ب س ا ن م د ص ق م ر د ن ا گ ت س ب و ن ا ت س و د ن ا ر گ ش د ر گ د و ج و ه ا ر م ه ن ف ل ت ق ر ط ز ا ر گ ش د ر گ ت ا ع ال ط ا ب س ک س ل گ ن ا ن ا ب ز ه ب ن ا س ر ع ال ط ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ ش ر ذ پ گ ن ه ر ف ا ه ه ت س ب ت ف ک ر د م ه م ل م ا و ع ز ا ت م ا ق ا ل ح م و ر ز ر ه و ش و حملونقل وضعت ن د و ب ب س ا ن م س ا س ا ر ب ه ک د ن و ر م ر ا م ش ه ب ر و ش ک ر د د ن ا ه ه د ش نننننن ن نن ن ن ع ت ب ا ر ا ز ا ب ه ت خ م آ ر ص ا ن ع ر گ ش د ر گ ش ز ر و ن ا ه ف ص ا.(Ehsani,2010:.5) ر ا م آ ههه ه ه ع م ا ج ا ب ن ا ر ي ا ي ل خ ا د ي ش ز ر و جهانگردي توسعه ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ن ا و ن ع ا ب د و خ ق ق ح ت ر د ن ا ر ا ک م ه ن د ب ت ت ي ب ر ت ه ت ش ر ي ر ت ك د ع ط ق م ن ا ي و ج ش ن ا د ا ي و ل ي ص ح ت ل ا غ ر ا ف خبرگان و ن ي ص ص خ ت م ز ا و ر ف ن 9 5 ي ي ا ه ر و ح م هه ه ك ددددددد ن د ا د ن ا ش ن ي ي ش ز ر و ي ل خ ا د جهانگردي تحليل ه ع س و ت ر د ا ر ت ي م ه ا ه ج ر د ن ي ر ت ش ي ب ب ي ت ر ت ه ب ن ا ك س ا و ت ي ن م ا خدمات و ت ال ي ه س ت ي ت س ي ر و ت جاذبههاييي و د ا ص ت ق ا ش ز و م آ ي ا ه ر و ح م و د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب سايرعوامل بااا ا ر ط ط ا ب ت ر ا ن ن ن ي ر ت ش ي ب د ن ر ا د ه ع س و ت ر د ر ث ؤ م اا ا صه خ ا ش رن ت م ه م ب ا رز ا ن ا و ن ع ا ب خود مقاله ر د ر گ د ر گ ش ه و ژ پ.Esfahani,2009:p.159)( ه ج و ت ا ه ت ت خ ا س ر ز ه ع س و ت ل م ا ش ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ه ف ل ؤ م که د ن د ا د ن ا ش ن ش ز ر و ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب اا ا ههههههه ه ه به ذ ا ج ه ب ر ث ؤ م ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ا ه ه ب ذ ا ج ع ز و ت س ا س ا ر ب ا ه د ر ب ه ا ر م ظ ن ت و ت ا غ ل ب ت ا ه ت ل ا ع ف ر گ ش د ر گ ن دااااااا ق ف ل ل د ه ب ن ا ر ا ر د ه ک ت ف گ ن ا و ت م ش ه و ژ پ ت ر و ر ض و ه ل ا س م ن ا ب ر د. (Moharamzade, :2007 هستند( 99 ت ل ف غ ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ل و ق م ز ا ن و ن ک ا ت ص خ ش م و ن و د م ا ه د ر ب ه ا ر د و ب ن و ت ر د م م د ع ف ا ک ت خ ا ن ش ه د ش و ز ا ه ا گ آ م د ع د و ب ن ل ل د ه ب ر ت ش ب ت ر د م ء و س ن ا ه د م ع و ت س ا ه ت ف ر ت س د ز ا ت ع ن ص ن ا ر د ر ا س ب ا ه ت ص ر ف ل ا ح ر د ن ا. ت س ا ن آ ا ه ت ف ر ظ ز ا د ا ص ت ق ا و گ ن ه ر ف ر ا د ر ب ه ر ه ب و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت گ ن و گ چ ت س ز و گ ن ه ر ف س ا س ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ن ا و ا ر ف ر ا ث آ و ن ت ش ا د ت م ه ا ک ر د و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ط ح م د ا و ف الت د عط ت ن ت د ش ا د ه د ب م د ر د م د ر م تمال همچنن و نا ل و ئ س م و ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ن ا ر د م ط س و ت ط ا ش ن ا ب و م ل ا س ها ع م ا ج به اران ه ا گ ا ج. منماد ر ذ پ ا ن ب ا ن ت ج ا ا ر ر و ش ک ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ل و ق م ه ب ه ج و ت م و ز ل ا و پ و ل ا ع ف ت ا ح ر ف ت ع ب ط جذابتها منظر ز ا ن ا ه ج ل و ا ر و ش ک ه د ز ا ک ن ا و ن ع ا ر ا د ا ب ز ن ا ه ر ه ش و ه د و ب ن ا ه ج ر د ا ن ث ت س ا ر ا ز ج ن ش و ا ب ز ا ه ن ا ب ا ب ر ک ب ل ح ا و س ه د ن ر گ ر ب ر د ه ک د ر ف ه ب ر ص ح ن م. ) Savadi, :2016 )201 د ش ا ب م ر و ش ک ر د ش ز ر و و ح ر ف ت ا ه ا ض ف و ن ک ا م ا م ش ق ه ر ز ج و ه ا گ ا ج ج ج ا ب ز ن ک ا م ا ن د و ب ن ب ر د ها ژ و ر ا ر ق ز م ر ه ه گ ن ت ه ن ا ه د ر د و س ا ب ع ر د ن ب ب و ن ج ر ت م و ل ک 7 3 ه ل ص ا ف ر د ع ب ر م ر ت م و ل ک ت ح ا س م ا ب م ش ق ه ر ز ج ه ل س و ه ب و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ر ا ل ح ا س ت ا ز ا و م ه ب س ر ا ف ج ل خ ه ر ز ج ن ر ت گ ر ز ب ن ا و ن ع ه ب ه ر ز ج ن ا. ت س ا ه ت ف ر گ ر د م ش ق ر ه ش. ت س ا ر ت م و ل ک 2 2 س ا ب ع ر د ن ب ا ت م ش ق ر ه ش ب آ ه ل ص ا ف. ت س ا ه د ش ا د ج ن ا ر ا ل ص ا ک ا خ ز ا س ن ر ال ک ه گ ن ت ا ب ه ر ي ز ج ه ل ص ا ف ررن ر کت د ز ن. ت س ا ه د ش ع ق ا و ن آ ي ب ر غ ه ي ل ا ي ه ت ن م ر د و د ي ع س ا ب ي ا ت س و ر و ه ر ي ز ج ي ق ر ش ه ي ل ا ي ه ت ن م د و د ح ر و ش ک ي ل ص ا ل ح ا س ر د ) ل پ ( ل ه پ ر د ن ب ا ت ي خ ي ر ا ت ر د ن ب ل ح م ر د ه ر ي ز ج ي ل ا م ش ه غ ا م د ر د ر و ش ک ي ل ص ا ل ح ا س ي ن ع ي س ر ا ف ج ي ل خ گ ر ز ب ه ر ي ز ج ن ي م و د ر ب ا ر ب 2/5 د و د ح ع ب ر م ر ت م ل ي ک ه ر ي ز ج ت ح ا س م. ت س ا ر ت م ا ت ن ي ب م ي ق ت س م ط خ ه ب و د ي ع س ا ب ا ت م ش ق ز ا ا ر ن آ ل و ط ف ل ت خ م ع ب ا ن م ر د ه ک ت س ا ن ي ر ح ب. زدهههههاند تخمين ر ت م و ل ي ک ن آ ف ل ت خ م ي ا ه ت م س ق ر د ز ي ن ه ر ي ز ج ن ي ا ض ر ع ت س ا ه د ش د ي ک ا ت ر ت م و ل ي ک 2 1 و ل و ط ي و ر ر ت ش ي ب ي ل و ت و ا ف ت م

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ب ط و ب ر م ه ر ي ز ج عرض بيشترين و ر ت م و ل ي ک 5 د و د ح ر د م ش ق ر ه ش ه ب ط و ب ر م ض ر ع ن ي ر ت م ک ه ک ي ا ه ن و گ ه ب ت س ا ن ي ا ا ب. ت س ا ر ت م و ل ي ک 0 4 د و د ح ه ک ت س ا ز ا ر د ب ي ش ا ت ت ف ال ر د ن ب ه ل ص ا ف ا ر م ش ق ه ر ي ز ج ط س و ت م ض ر ع د و ج و ش ش و پ. ت س ا ر ت گ ر ز ب ر و ش ک 3 2 ز ا ع ب ر م ر ت م و ل ي ک ه ب ک ي د ز ن ي ت ع س و ا ب ه ر ي ز ج ن ي ا. د ر ک ب و س ح م ن ا و ت ي م ر ت م و ل ي ک ک ي. د ش ا ب ي م ن ا ت س ا ط ا ق ن ز ي ا س ي ل ح ا س ي ا ه ه گ ل ج و ا ه ت ش د ر د ن آ ت ي ع ض و ه ب ا ش م ا تقربا م ش ق ه ر ي ز ج ي ع ت ر م و ي ل گ ن ج ي ا ه ي گ ژ ي و ز ا ) ن م ه ب و ي د ( ل د ت ع م و ه ا ت و ک ل ص ف ک ي و ي ن ال و ط و ي ج ر ش و م ر گ ل ص ف ب آ و ش ر ا ب ظ ا ح ل ز ا. ت س ا د ا ر گ ي ت ن ا س ه ج ر د 0 3 د و د ح ه ر ي ز ج ر د ه ن ال ا س ي ا م د ن ي گ ن ا ي م. د و ش ي م ب و س ح م م ش ق جزيره هوايي ه ر ي ز ج ن ي ا ز ي ن ن ت ف ر گ ر ا ر ق ل ي ل د ه ب. د ت ف ا ي م ق ا ف ت ا ل ا س د ر س ل ص ف ر د ش ر ا ب ن ي ا ه ت ش ر ه ک ت س ا ر ا د ا ر ر ت م ي ل ي م د و د ح ر د ي ن ي گ ن ا ي م م ه ز ا د ا ي ز ل ص ا و ف ه ب ي ا ه چ ت خ ر د و ي ت خ ر د ت ر و ص ه ب ي ه ا ي گ ش ش و پ ي ي ا و ت س ا ه م ي ن ا ي ه ر ا ق ه م ي ن ي ح ا و ن و د ه ق ط ن م ر د 1 1 ن ا ه ا ي گ ر ث ک ا و ه د و ب ي ف ل ع ه ق ط ن م ي ه ا ي گ ي ا ه ه ن و گ ر ت ش ي ب. د ن ا ه د ا د ل ي ک ش ت ا ر ي ت ا ع ا م ت ج ا ي ي ا ه ل ح م ر د ي ه ا گ و د ن ا ه د ي ئ و ر ت ل ع ب و ه د ا د ل ي ک ش ت ي ل ح ا س ع ت ا ر م ا ر ه ر ي ز ج ع ت ا ر م ه د م ع. د ن ت س ه د ن س پ ر و ش ه ق ط ن م و ت ا ع ا ف ت ر ا ي م ک ي گ د ن ر ا ب د و ب م ل م ا ش ه ر ي ز ج ل گ ن ج. د ن ت س ه ي ل ص ف م ه ع ت ا ر م ن ي ا ر ت ش ي ب. د ش ا ب ي م ن ه ج و ت ل ب ا ق ن آ ر ج ش م ر ي غ و ر ج ش م ي ن ا ت س ه و ک ع ت ا ر م ن ي ر ت م م م ه م. د ش ا ب ي م... و ق ر ب ت س ا ز گ ت ر ک ر و ه ک ر ا ن ک ه د ن ک ا ر پ و د و د ح م ي ه ا ي گ ش ش و پ ي گ ژ ي و و ه ر ي ز ج ل گ ن ج س ر ا ف ج ي ل خ ن و گ ل ي ن ب آ ي و ر ر ا ت ک ه د و د ح ي ت ح ا س م ه ک ت س ا ا ر ح ل گ ن ج م ش ق ه ر ي ز ج م ت س ي س و ک ا ي ل ص ا ز ب س ا ر. ت س ا ر ت م و ل ک 1/8 ز ا ر ت م ک ن ا گ ز م ر ه ن ا ت س ا ر د ن ا ر ا ه ت س و پ ک ا خ ا ت م ش ق جزره فاصله رن ت دک ز ن. ت س ا ه د ر ک ش و پ د ر ا د ع ا ف ت ر ا ر ت م م ش ق ه ط ق ن رن ت ع ف ت ر م. ت س ا ر ت م و ل ک 0 3 ن آ ض ر ع ن ر ت ش ب و ر ت م و ل ک ه ر ز ج ط س و ت م ض ر ع د و ج و ل ل د ب ه ر ز ج ل ح ا و س. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق و خ و ب ه ح ا ن ر د ه ر ز ج ب ر غ ت م س ق ر د و ک چ و ک اا ا للجه ل خ ن ا ک م ا جزره ان. ت س ا ه د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ش ز ر و و ح ر ف ت ن ک ا م ا د ا ج ا ز ا س ه ن م ز ه ک ه د ر و آ د و ج و ب ا ر د د ع ت م ا ه ژ ال پ د ا ج ا ر و ش ک جزار غنترررن ه ل م ج ز ا ه ژ و گ ن ه ر ف و خ ر ا ت ا ف ا ر غ ج ط ا ر ش ن د و ب ا ر ا د ل ل د ه ب و ب آ ز ر م ن ت ش ا د ا ب ا ه ههه ه ه ب ذ ا ج ن د و ب ا ر ا د ه ب ه ج و ت ا ب و د ن ر ا د ا ر ر ا س ب ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ن ا و ت ه ک ت س ا ه ل م ج ز ا ر گ ش د ر گ ع ب ط د. ش ا ب ه ت ش ا د ش ز ر و م س ر و ت ه ع س و ت ر د ا ز س ه ب ثر أ ت د ن ا و ت م ن ا م ر د ب آ ز ک ا ر م د و ج و و ع ب ط ا ه ه ب ذ ا ج ل ح ا و س م ش ق جزره 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: (Mehr News Agency)

7 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت م ش ق جزره موقعت 2 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: ش ز ر و ر گ ش د ر گ ن ا و ت م ا ه ت ص ر ف ن ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب س ر ا ف ج ل خ ه ش ا ح ق ط ا ن م ر د و ر ن ا ز ا ر د ا ر ا ه د ن م ن ا و ت ز ا ه د ا ف ت س ا و ش ز ر و گردشگر صنعت ه ع س و ت ف ل ت خ م ا ه ر ا ک ه ا ر ئ ا س ا ن ش و د ا د. د ر ا د ت ر و ر ض ر ا س ب ل ح ا س ا ه ر ه ش ر و ش ک ه ع س و ت ر گ ش د ر گ س ر ا ف خلج جزار موقعت 3 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: ه د م ع ه ک د ه د م ن ا ش ن ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ن م ز ر د ل خ ا د ت ا ق ق ح ت ر و ر م ن ا ف ل ت خ م د ا ع ب ا ا ر ب ت ا ل م ع ا ه ر ا ک ه ا ر ه ب ه ج و ت و د ن ا ه ت خ ا د ر پ ه ع س و ت ا ه د ر ب ه ا ر س ر ر ب ه ب ت ا ق ق ح ت ل م ا و ع ع ن ا و م و د ر و م چندان تاکنون صنعت ا ر ج ا ا ه ر ا ک ه ا ر و ا ه ه ز و ح ز ا م و ه ف م ب و چ ر ا چ ک ن و د ت ر ض ا ح ش ه و ژ پ ز ا ف د ه و ر ن ا ز ا. ت س ا ه د و ب ن ه ج و ت ل ک ش ر د. ت س ا م ش ق ه ر ز ج ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا ر ب ب و چ ر ا چ ر ز ا ه هههههه ه ههه زه و ح م و ه ف م و د ر ک ل م ع

8 ه) د ا ف ت س ا ه) د ا ف ت س ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ش ن ا د ع م ج ت ز ا ه د ا ف ت س ا و ا ه ن ا خ ب ا ت ک ه ع ل ا ط م ک س ا س ا ر ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د د ر ب ه ا ر ا ه ر ظ ن م. ت س ا ه د ش م س ر ت د و ج و م ش ه و ژ پ س ا ن ش ش و ر Source: author ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ک ژ ت ا ر ت س ا چارچوب مفهوم ل د م. 1 ل ک ش ه ز و ح ن ا ر ظ ن ب ب ح ا ص ل م ا ش ر ا م آ ه ع م ا ج. د ش ا ب م د ر ب ر ا ک ف د ه ا ب ر گ ن ه ع س و ت ف ک ت ا ع ل ا ط م ع و ن ز ا ق ق ح ت ش و ر. د و ب ه ن م ز ن ا ر د ا ر ج ا د ا ن س ا و م ل ع ع ب ا ن م ه ا ر م ه ه ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع م ا ج ا ز ج ا ر گ ه ن و م ن د ا د ع ت ن ا س ن ا ه ع م ا ج ) ه ب ح ا ص م ز ا : م ل ع ن ا ص ص خ ت م ب ح ا ص د ت ا س ا ه ا گ ش ن ا د ر ظ ن ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ز و ح ر د س ر ت س د ر د و د ن م ف د ه 7 1 ر گ ه ن و م ن و ر ا م آ جامعه مشخصات. 1 ل و د ج : ا ر ج ا د ا ر ف ا و ن ا ر د م و ش ز ر و ت ا ر ا د ا ن ا ر د م ر گ ش د ر گ ا ه ن م ج ن ا ن ا ن ا و ج ر ا س و ش ز ر و س ر ت س د ر د و د ن م ف د ه 4 2 ت ا ع ال ط ا ه ع م ا ج ) ا ه ن ا خ ب ا ت ک ه ع ل ا ط م ز ا : ش ز و م آ و م ل ع ع ب ا ن م ر ا س و ب ا ت ک ت ال ا ق م س ر ت س د ر د و د ن م ف د ه 4 3 ا ر ج ا ا ه ش ر ا ز گ و د ا ن س ا : ا ه ن ا س ر... و د ق ن ه م ا ن ن ئ آ ح ر ط س ر ت س د ر د و د ن م ف د ه 1 2 Source: author و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا ه ر ا ک ه ا ر و ا ه ر ظ ن م ل م ا ش ه ک ت س ا ه ب ح ا ص م و ا ه ه ن ا خ ب ا ت ک ه ع ل ا ط م ل م ا ش ش ه و ژ پ ر ا ز ب ا ش ز ر و ا ه ر ا ک ه ا ر ن ت ب م ه ک ) ت ک ر ا ش م و ع ب ا ن م ت ر د م ط ح م ( ح ط س و ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ه و ژ پ م و ه ف م ب و چ ر ا چ. د و ب ل م ا ش ت ا ل ا ق م و ا ه ب ب ا ت ک د ا ن س ا ه ع ل ا ط م ق ر ط ز ا ه ن ش پ و ن ا ب م س ر ر ب ا ب ا ه ه ف ل و م ج ا ر خ ت س ا. د و ب ا ر ج ا و ت ا ل م ع ا و ر.. د د ر گ م ا ج ن ا ش ز ر و ر گ ش ش ش د ر گ ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م ج ر ا خ و ل خ ا د ع ب ا ن م د ر و م ن ا ص ص خ ت م ر ظ ن ر ب ن ت ب م ف ک ب ا ر ا ب ت ع ا. ت ف ر گ ر ا ر ق د أ ت ن د ب ر و ظ ن م ر د. ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ا ه ن آ ا و ر و ه د ش ا س ا ن ش د ر ا و م و ر ر ب ن ا ص ص خ ت م و د ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا با پژوهش ه ل ح ر م. د ش م ا ج ن ا ن ا ص ص خ ت م ر ظ ن و ل ب ق ت ا ع ل ا ط م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ا ذ گ د ک. د د ر گ ه د ا ف ت س ا ا ه ر ا ک ه ا ر د ن ب ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا و ج ا ت ن د. و ب ن ب ق ف ا و ت ن ا ز م ب- و چ ر ا چ ا ر ب ر ا ذ گ د ک ش و ر ز ا ژ ت ا ر ت س ا ح ر ف ت ش ز ر و ت ک ر ا ش م ر ا ت ف ر ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ل ک ه ط ح ر ا ه چ ل م ا ش ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا توسعه منابع ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ط ح م ژ ت ا ر ت س ا و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ر د م م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ

9 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت ر ظ ن م ژ ت ا ر ت س ا ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ا ش م ر ب ن ت ب م ژ ت ا ر ت س ا ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا ر ج ا ژ ت ا ر ت س ا ر ظ ن م ر ه ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ر د ل و د ج س ا س ا ر ب. ) 2 ل و د ج ( ت س ا ت ک ر ا ش م ر ا ت خ ا س ژ ت ا ر ت س ا و ت ک ر ا ش م ل م ا ع ت ه و ر گ ت ک ر ا ش م ف ل ت خ م ق ال س ا ب د ا ر ف ا ب ذ ج اي ر ب ي ش ز ر و ا ه ه ت ش ر ه ع س و ت ر د ) ن ا ر ا ک م ه و نننن اننن ت س و د ه د ا و ن ا خ ( ن ر ت ش ب ا ر ا د ز ا ب ب ا ن ط ز ا ب ک د ا ب د ا ب د ن ن ا م ع و ن ت م ش ز ر و ت ا ح ر ف ت ف ر ع م و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ا ع ف. د ن د و ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ک ر ا ش م ر ا ت ف ر ه ع س و ت ر ظ ن م ه س ر د ت و ل و ا ژ ت ا ر ت س ا ر ب ن ت ب م ت ک ر ا ش م ن ا گ د ن ن ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا ع ت ت ک ر ا ش م ژ ت ا ر ت س ا ار ت خ ا س ت ک ر ا ش م ح ر ف ت ش ز ر و ت ک ر ا ش م ر ا ت ف ر ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا. 2 ل و د ج ر ا ک ه ا ر 1 ن ا و ا ر ف ب ا ذ ج و ب س ا ن م ش ز ر و ا ه ه م ا ن ر ب ن م أ ت 7 5 ه ن ا خ ر د و ر ه ش ز ک ا ر م ر د د ر ف ت ر و ص ب ت ا ن ر م ت ح ا ر ط ن د ب ا ه ت ل ا ع ف د ا و ف ن ا ب و ت ب ث م ش ر گ ن د ا ج ا 6 7 ن ا م س ج الت ک ش م ن د ش ر ت د ب ز ا س ر ت ق ق ا ل س اا ا ب دد د ا ر ف ا ب ب ذ ج ي ي ا ر ب ي ي ش ز ر و ا ه ه ت ش ر ه ع س و ت ف ل ت خ م 8 4 رر ر د ن د و ب و ع ع م ج ر د ن ن ت ف ر گ رر ر ا ر ق ز ا س ر ت ن د ر ک ف ر ط ر ب ع ا م ت ج ا 5 9 ت ب ث م ه ر ا د ن پ د و خ د ا ج ا و د و خ ز ا س ر ت ن د ر ب ن ب ز ا ر پ حضور جهت ر د ت ب ا ق ر ر غ و ح ر ف ت ه ب ن ج ر ب د ک ا ت د ا ر ف ا گ ن ر 5 6 ح ر ف ت و ش ز ر و ز ک ا ر م ر د ن ا ر ت ش م ا ب ب س ا ن م ط ا ب ت ر ا 6 4 م ک و ک ر ح ت م د ع ا ه ب س آ ه ر ا ب ر د ن ا س ر ع ال ط ا و ه ر و ا ش م ن آ ز ا ش ا ن ض ر ا و ع و ک ر ح ت 3 9 ش ز ر و ا ه ه ع و م ج م ط س و ت ن ا ر ت ش م ت ا ض ر ب س ک ر د ) ن ا ر ا ک م ه و دوستاننننننن خانواده ( گروه ت ت ت ک ر ا ش م ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ا ع ف 4 7 ن ا ي ر ت ش م ه ب ت ا م د خ ه ئ ا ر ا ت ي ف ي ك ن د ر ب ال ا ب ر ا و ن ا خ د ب س ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ن د ا د ر ا ر ق ش ز ر و ن و گ ا ن و گ ر ا ث آ و د ا ع ب ا ا ب م د ر م ن د ر ك ا ن ش آ ق ا ل س ا ب دددددد د ادد ر ف ا جذب براي ي ش ز ر و ا ه ه ت ش ر ه ع س و ت ف ل ت خ م اا ا ته ت ت ل ا ع ف ر د ر و ض ح ا ر ب ف ط ع ن م ن ا م ز ز ر ه م ا ن ر ب ش ز ر و 5 8 ک چ و ک ا ه ا ض ف ر د ش ز ر و ا ه ت ر ا ه م ا ر ج ا ش ز و م آ 6 7 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ب ا ن ش آ ا ر ب ر ت س و پ ه ه ت ف ل ت ح م ن د ب ا ه ت ل ا ع ف ح ح ص ا ه و گ ل ا ش ز و م آ ب ا ن ط ز ا ب ک د ا ب د ا ب د ن ن ا م ع و ن ت م ش ز ر و ت ا ح ر ف ت ف ر ع م ز ا ب Source: author ت و ل و ا ت ا ن ا ک م ا و ت خ ا س ر ز ل ا م ع ب ا ن م ن ا س ن ا ع ب ا ن م ه ع س و ت ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا و هه ه و ح ن ز ا مم م د ر م ه ا گ آ ت خ ا ن ش ش ا ز ف ا ر ظ ن م ر ه ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ن ب ر د. ) 3 ل و د ج ( د ش ا ب م م ت س س و ر و ا ن ف ن ک م م هه ه ن ز ه ن ر ت م ک ا ب ش ز ر و ت ا م د خ ه ب س ر ت س د ر ث ک ا د ح ن د و م ن م ه ا ر ف ش ز ر و ص ص خ ت ا ه ه ا گ ت س د د ر ک ل م ع 1 ت س ا ها ن ا خ ب ا ت ک ه ع ل ا ط م و ا ه ه ب ح ا ص م ر د ر ا ر ک ت ن ا ز م ا ن ع م ه ب ن ا و ا ر ف

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د ص ص ص خ ت م ا ه و ر ن ز ا ت ت ا ع ال ط ا ک ک ن ا ب ههه ه ه ه ت و ه ن ا ر ا ت ت خ ا د ر پ و ل ا م ت ت ا م ح ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ئ ا ق ت ر ا. د ن د و ب ت و ل و ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ل ح م و م و ب - ش ز ر و ر گ ش د ر گ ش ز ر و ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا. 3 ل و د ج ه ب ح ا ص م ر د ر ا ر ک ت ر ا ک ه ا ر ر ظ ن م تژ ا ر ت س ا ع ب ا ن م عه س و ت ن ا س ن ا تژ ا ر ت س ا ع ب ا ن م عه س و ت ل ا م تژ ا ر ت س ا ه ع س و ت ت ا ن ا ک م ا تژ ا ر ت س ا ر و ا ن ف ه ع س و ت 5 4 د ا ر ف ا ب غ ر ت ر و ظ ن م ه ب ن ا ب ر م ا ر ب ن ا و ر ا ه ت ر ا ه م ش ز و م آ 2 9 ب ل ط و ا د ا ه و ر ن ز ا ر گ ه ر ه ب ل ح م و م و ب - ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر د ص ص خ ت م ا ه و ر ن ز ا ت ا ع ال ط ا ک ن ا ب ه ه ت 6 3 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه د ا د و ر م ظ ن م ر ا ز گ ر ب ر و ظ ن م ه ب ب ل ط و ا د ا ه و ر ن ظ ف ح 4 7 ن ب ل ط و ا د ب ذ ج ا ر ب ب س ا ن م ت ال ک ش ت د ا ج ا 5 4 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر د ن و ن ا ه ش ز و م آ ت ه ج ق ف و م و ر ب ت ع م ش ز و م آ ز ک ا ر م ه ب ن ا س ا ن ش ر ا ک م ا ز ع ا 3 8 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر د ل ا ع ف ن ا ب ر م و ن ا ر د م ز ا ل ل ج ت 6 3 ن ا گ م ه ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ت ل ا ع ف ز ا ا ز د م ا ر د ه ب ه ج و ت 4 9 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ز ا ن د ر و م ت ا ر ا ب ت ع ا ه ن ز ه ص ا ص ت خ ا و ر گ پ ل ا م ن ا ن ا ب ت ش پ و ن ا م ا ح ز ا ت ا ر ا ب ت ع ا ب ذ ج و ا س ا ن ش ه ن ا ر ا ت خ ا د ر پ و ل ا م ت ا م ح ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ئ ا ق ت ر ا 5 8 ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر ا ز گ ر ب ز ا ت ا م ح ا ر ب ل ا م ن ا م ا ح ق و ش ت 7 2 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ر ب د و ج و م ل ا م ع ب ا ن م ز ا ه د ا ف ت س ا ح ر ط ه ه ت ش ز ر و ن ک ا م ا ت خ ا س ت م س ه ب ه د ت ه ج ا ر ب ن ر خ ع م ا ج م ا ظ ن د ا ج ا ا ه ر ه ش ح ط س ر د ه د ن ك ا ر پ ي ش ز ر و ن ك ا م ا ن د ر ك م ه ا ر ف ه د ش و پ ر س ش ز ر و ن ک ا م ا ر د ش ا م ر س و ش ا م ر گ ا ه م ت س س ن د و ب ب س ا ن م ا ه ا گ ش ن ا د و س ر ا د م ش ز ر و ه ب ر ت ش ي ب ه ج و ت و ي گ د ي س ر و ر ه د ا پ ص ا ص ت خ ا ا ه ت س پ د ا ج ا ش ز ر و ا ه ا ض ف و ن ک ا م ا ر د ت ش ا د ه ب ط ح م د ا ج ا ر ه ش ف ل ت خ م ط ا ق ن ر د ح ر ف ت و ش ز ر و ت ا ن ا ک م ا من أ ت ش ز ر و ن ک ا م ا ز ه ج ت و ر ا د ه گ ن ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب 9 9 ف ل ت خ م ح ر ف ت و ش ز ر و ا ه ه ت س ب ه ئ ا ر ا ح ر ف ت ش ز ر و ن ک ا م ا ه ب س ر ت س د ل ه س ت ن ا د ن و ر ه ش ن ب ر د ش ز ر و ت ک ر ا ش م ش ر ت س گ د ر ک و ر ا ب ر ه ش ا ض ف ح ا ر ط ن ا و ن ا ب ه ژ و ش ز ر و ا ه ا ض ف و ا ه ک ر ا پ ث ا د ح ا ن ک م م ه ن ز ه ن ر ت م ک ا ب ش ز ر و ت ا م د خ ه ب س ر ت س د ر ث ک ا د ح ن د و م ن م ه ا ر ف ن ا گ م ه - ح ر ف ت ا ه ش ز ر و ت ا ن ا ک م ا من أ ت و ل ح ا و س ز ا س ک ا پ 4 3 ه ب خ ن د ر م و ن ز ن ا ر د م و ن ا ب ر م ش ر و ر پ ه ب ک م ک 3 4 ت ا ق ق ح ت و ش ه و ژ پ ا ه ه ژ و ر پ و ا ه ح ر ط ز ا ت ا م ح 2 7 ع ا م ت ج ا ا ه ه ک ب ش ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ب ث م ت ا ر ث ا غ ل ب ت ش ز ر و ص ص خ ت ا ه ه ا گ ت س د د ر ک ل م ع ه و ح ن ز ا م د ر م ه ا گ آ ت خ ا ن ش ش ا ز ف ا Source: author ت و ل و ا م ا ظ ن و ه ع س و ت ا ر ج ا م ا ظ ن ه ع س و ت ق و ق ح م ا ظ ن ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ر د م م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا ا ر ب ش ز ر و ت ال ه س ت د ا ج ا ر ظ ن م ر ه ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ن ب ر د جدول براساس. ) 4 ل و د ج ( د و ب ه ع س و ت ط ا ب ت ر ا ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر د ت ک ر ش ا ر ب ن ا م ز ا س ا ه و ر ن ز ا ا ه ن ا م ز ا س ت ا م ح ن ا د ن م ل ا س ن ا ک د و ک د ن ن ا م ف د ه ا ه ه و ر گ. د ن د و ب ت و ل و ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ش ز ر و ح ر ف ت ا ه ت ر ا ه م و ا ه ت ل ا ع ف صحح الگوها ش ز و م آ و

11 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ر د م م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا. 4 ل و د ج ه ب ح ا ص م ر د ر ا ر ک ت ر ا ک ه ا ر ر ظ ن م م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا ق و ق ح م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا ا ر ج ا م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا ط ا ب ت ر ا 4 9 ت ا ر ا د ا ا ه ه ا گ ش ن ا د س ر ا د م ن و چ ا ه ش خ ب ر د ه د ن ن ک ل ه س ت ت ا ر ر ق م ع ض و ص و ص خ ش خ ب د و ر و ه ن م ز ن ت خ ا س م ه ا ر ف ن ا د ن م ل ا س ن ا ک د و ک د ن ن ا م ف د ه ا ه ه و ر گ ا ر ب ش ز ر و ت ال ه س ت د ا ج ا ن ا ن ک ر ا ک ا ر ب ش ز ر و ت ا م د خ و ت ال ه س ت ن د و م ن م ه ا ر ف ا ر ب ا ه ن ا م ز ا س م ا ز ل ا 5 5 ت ل و د ن ا ن ک ر ا ک ش ز ر و د ن م ن و ن ا ق و د د ج ل م ع ل ا ر و ت س د ن و د ت 4 6 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ا ع ف ر د ر و ض ح ا ر ب ن ا ن ک ر ا ک ق و ش ت 3 9 ا ه ن ا م ز ا س و ا ه د ا ه ن ق ر ط ز ا ک ر ت ش م ا ه ه ر ا و ن ش ج ر ا ز گ ر ب 1 12 ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر د ت ک ر ش ا ر ب ن ا م ز ا س ا ه و ر ن ز ا ا ه ن ا م ز ا س ت ا م ح 5 4 ش ز ر و ب و ص م ا ه ه م ا ن ر ب ا ر ج ا ز ا ا ه ن ا م ز ا س ت ا م ح ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر د ک ر ت ش م ا ه د ا ه ن و ا ه ن ا م ز ا س ز ا ل ک ش ت م ر ک ف ق ا ت ا ل ک ش ت 6 8 ن د ب ت ل ا ع ف ع ف ا ن م ز ا د ا ر ف ا ه ا گ آ ش ا ز ف ا ا ر ب ت ا غ ل ب ت ا ه ر ز ت ت خ ا س 8 5 ن ا گ م ه ا ه ش ز ر و ف ر ع م د ر ک و ر ا ب ا ه ه م ا ن ر ب د ل و ت 7 7 ) ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ر ت س و پ ( ر ه ش ح ط س ر د ه د ر ت س گ ت ا غ ل ب ت 5 9 ي ن ا گ م ه ش ز ر و ي ش ز ي گ ن ا ي ا ه ت س ا ي س و ي ن ا س ر ع ال ط ا ش ي ا ز ف ا ک ر ح ت ب ت ا ر ط خ د ر و م ر د ه د ن ه د ر ا د ش ه ا ه و ل ب ا ت ش ز و م آ ا ه ه م ا ن ر ب د ل و ت و ت خ ا س 9 4 و ر د و خ ز ا ر ت م ک ه د ا ف ت س ا ا ر ب م د ر م ب غ ر ت ن د ب ا ه ت ل ا ع ف ه ب م د ر م ب ذ ج ا ر ب ب ا ذ ج و ه ن ا ر و آ و ن ا ه ه د ا ز ا ه د ا ف ت س ا ش ز ر و ا ه ت ر ا ه م و ا ه ت ل ا ع ف ح ح ص ا ه و گ ل ا ش ز و م آ Source: author ت و ل و ا ع ا م ت ج ا ط ح م ژ ت ا ر ت س ا س ا س ط ح م ژ ت ا ر ت س ا ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ط ح م ژ ت ا ر ت س ا ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ن ب ر د ل و د ج س ا س ا ر ب. ) 5 ل و د ج ( د و ب گ ن ه ر ف ط ح م ژ ت ا ر ت س ا و د ا ص ت ق ا ط ح م ژ ت ا ر ت س ا ه ب ر و ض ح ز ا ا ه ه د ا و ن ا خ ر ط ا خ ش م ا ر آ و ش ز ر و ن ک ا م ا ت ن م ا من أ ت ش ز ر و ي ا ه د ا د و ر ن ا ب ز م ز ا ت م ا ب س ک ر ظ ن م ر ه ه ب ي ا ي ح ا و م و ر ح م ح ا و ن ر د خصوص به ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ل ا ع ف ز ا حمات ارانه ص ا ص ت خ ا ش ز ر و ا ه ا ض ف ر د. د ن د و ب ت و ل و ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ي ل ح م و ي م و ب ا ه ز ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ط ح م ژ ت ا ر ت س ا. 5 ل و د ج ه ب ح ا ص م ر د ر ا ر ک ت ر ا ک ه ا ر ر ظ ن م تژ ا ر ت س ا س ا س ط ح م تژ ا ر ت س ا ط ح م ع ا م ت ج ا تژ ا ر ت س ا ط ح م د ا ص ت ق ا 2 9 ن س ف ل ت خ م ا ه ه و ر گ ا ر ب ه ز گ ن ا د ا ج ا ا ر ب ل م و ن ا ت س ا ح ط س ر د ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر ا ز گ ر ب 3 6 ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ر و ر ض ت ه ج ر د س ا س ن ا ر د م ش ر گ ن ر غ ت 4 5 ن ا گ م ه ش ز و ا ه د ا د و ر ر ا ز گ ر ب ر و ظ ن م ه ب ه ن ا ر ا و ت ال ه س ت ي ا ط ع ا ش ز ر و ي ا ه د ا د و ر ن ا ب ز م ز ا ت م ا ب س ک م ظ ن م ت ر و ص ه ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ه ر ا و ن ش ج ر ا ز گ ر ب ت م ال س ه م ا ن س ا ن ش ه ه ت و ش ز ر و ه ر و ا ش م و ت س ر د ن ت ز ک ا ر م و ا ه ه ا گ ت س ا ا پ ر ب 5 8 ه ع م ا ج م و م ع ت م ال س ر ب ه ک ت ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ه ب ق و ش ت 4 9 ر ا و س ه خ ر چ و د و و ر ه د ا پ د ن ن ا م ه و ر گ ت ر و ص ه ب ن د ب ا ه ت ل ا ع ف م ا ج ن ا ش ز ر و ا ه ا ض ف ر د ر و ض ح ز ا ا ه ه د ا و ن ا خ ر ط ا خ ش م ا ر آ و ش ز ر و ن ک ا م ا ت ن م ا من أ ت 6 6 ع ا م ت ج ا ا ه سب آ ز ا ر گ ش پ و ن د ب ت ل ا ع ف ت ا ر ث ا ز ا ت خ ا ن ش و ه ا گ آ 7 4 ت ك ر ح ا ب م ا و ت م ل ا س ت ا ح ي ر ف ت ج ي و ر ت 5 9 ه د ش ه ئ ا ر ا ت ا م د خ ت ف ک ه ب ه ج و ت ا ب ش ز ر و ن ک ا م ا ا ر ب ت و ا ف ت م ر ا ذ گ خ ر ن 6 7 ز ا و ج ا د ه ا ا ب ه ا ر م ه ح ر ف ت و ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر ا ز گ ر ب ه ن ز ه م ک ن د ب ا ه ت ل ا ع ف ف ر ع م ت و ل و ا

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف تژ ا ر ت س ا گ ن ه ر ف ط ح م ر گ ه ج ت ن و ث ح ب 7 4 د ا ص ت ق ا ت ع ض و ه ب ه ج و ت ا ب ن ا گ م ه ش ز و م آ و ن د ب ا ه ت ل ا ع ف ت س ل ه ئ ا ر ا ن ا گ م ه ش ز و م آ و ن د ب ت ل ا ع ف ع و ن ت م ا ه ه ت س ب ه ئ ا ر ا ن ا ت س ا م و ر ح م ح ا و ن ر د ص و ص خ ه ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ل ا ع ف ز ا ت ا م ح ه ن ا ر ا ص ا ص ت خ ا ن ا ت س ا م و ر ح م ق ط ا ن م ر د ص و ص خ ش ز ر و ن ک ا م ا ه ب ه ن ا ر ا ص ص خ ت 8 6 ش ز ر و ه ر ا ب ر د ر و ش ک ن ا ر د م و ن د ن ا ر ب ه ر ش ر گ ن ر غ ت ش ز ر و ه ب ن ا و ن ا ب ن ت خ ا د ر پ ه ر ا ب ر د ط ل غ ا ه ر و ا ب ن د ر ب ن ب ز ا 6 9 ه ع م ا ج م و م ع گ ن ه ر ف ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ن د ش ه ن د ا ه ن ي ل ح م و ي م و ب ا ه ز ا ب ي ا ي ح ا ا ه ه ا شگ ز ر و ط ح م ت ن م ا ز ا ا ه ه د ا و ن ا خ ن ا ن م ط ا م و م ع ر ب ا ع م و ل ف ا ح م ر د ه د ر ت س گ ت ا غ ل ب ت ز ا ه د ا ف ت س ا ر ئ ا ع ش ت ا ع ر و ظ ف ح ا ب ر و ش ک اي ه ه ا گ ش ز ر و ر د ن ا ن ز ر و ض ح ط ا ر ش ن د و م ن م ه ا ر ف 7 8 ن ر خ ب ذ ج م ا ظ ن ک د ا ج ا 9 5 ه( خ ر چ و د ز ا ه د ا ف ت س ا ( و ر د و خ ز ا ه د ا ف ت س ا ت و د ح م د ن ن ا م ن د ا م ن ت ا م ا د ق ا م ا ج ن ا 8 6 ن ک ا م ا ت خ ا س ر د ن ر خ ت ک ر ا ش م گ ن ه ر ف ه ع س و ت Source: author ه ب ء ا د ب م ا ه ر و ش ک ر د ن آ د ا ع ب ا ه م ه ر د ه ع س و ت ش ا م ن ل ص ا ر ه ا ظ م ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ا ه د د د ر ک ر ا ک و ا ه ه ن ز ه ر د ف ال ت ا ه ج و چ ه ه ب ن آ ر د ز ر ه م ا ن ر ب و ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ک ت س ا ه ز و ح ل ل م ن ا م ز ا س د ا ق ت ع ا د ش ا ب ط ب ا و ر ز ا ر ا س ب ش ا ش گ و ه ع س و ت ب ج و م د ن ا و ت م د و خ ه ز و ح ن ا ر ا د ا پ و ا و پ ه ک ا ر چ. ت ش ا د د ه ا و خ ن د ا ص ت ق ا و گ ن ه ر ف س ا س ا ه ه ن م ز ر د ص و ص خ ه ب ه ل ئ س م ن ا. د د ر گ م ن ب ش پ ر ت م ک د ا ع ب ا ر ا س ر د ه ک د و خ ا ر ه ک د د ر گ ن و گ ا ن و گ د ا ع ب ا ر د ه ع س و ت و ش ا ش گ ت ا ب ج و م د ن ا و ت م ش ز ر و م س ر و ت صنعت بنابران. د ه د م ن ا ش ن ر ت ش ب ا ه ه ز و ح ر د د ن م ن ا و ت و ل و ص ا ت ر د م ت س ر د ا ه ز ر ه م ا ن ر ب ر م ا ن ا ه م ز ال ا ه صصصصصصص ص صص صص ص خ ا ش ن ا و ن ع ه ب ه ک ت س ا ژ ت ا ر ت س ا ل ک ه ط ح ر ا ه چ ل م ا ش ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا ت. ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ز ن ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د س ر ر ب ژ ت ا ر ت س ا ح ر ف ت ش ز ر و ت ک ر ا ش م ر ا ت ف ر ش ز ر و ر گ ش د ر گ توسعه منابع ژ ت ا ر ت س ا ه ع س و ت ه ع س و ت تتتتت تت ر د م م ا ظ ن ش ق ن ع و ن س ا س ا ر ب ک ک ف ت ن ا ن ا ب م. د و ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ط ح م ژ ت ا ر ت س ا و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ش ق ن ر د ت ر د م ه ع س و ت ا ر ب ر ت س ب ک ش ق ن ر د ط ح م. د و ب ا ه ر ا ک ه ا ر ز ا ک ر ه ا ر ج ا ا ر ب ر ا ت ف ر حوزه ک ن ا و ن ع ه ب ت ک ر ا ش م و ه ع س و ت ا ر ب ه ا م ر س ک ش ق ن ر د ع ب ا ن م ه ع س و ت گر هدات ه ع س و ت و ر د و ع ج ر م ا ر ب ر ظ ا ن ر گ ش د ر گ ن ا ر ا ک م ه و ش ش خ ب ر و ن ) )2004 ( ر و ر ن ه د ن ن ا م ن ش پ د ر ب ه ا ر ت ا ع ل ا ط م ز ا ه ت س ا خ ر ب ا ه ه ت ف ا ه ع س و ت ا ر ب. د و ب ش ز ر و ) )2010 د م ح و و م ال غ ) )2012 ( ( ن ا ر ا ک م ه و ع ع ع ا ج ش ) )2010 ( ( ن ا ر ا ک م ه ه د ا ز د ه م ) )2013 ( ( ن ا ر ا ک م ه د. ن ن ک م ت ا م ح ش ه و ژ پ ن ا ر د ه د ش ن و د ت ب و چ ر ا چ و ه د ش ا س ا ن ش ا ه ر ا ک ه ا ر ز ا ) )2013 ن ا ر ا ک م ه و ژ ت ا ر ت س ا ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ا ش م ر ب ن ت ب م ژ ت ا ر ت س ا ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا ر ج ا ژ ت ا ر ت س ا ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ر د جدول براساس. ت س ا ت ک ر ا ش م ر ا ت خ ا س ژ ت ا ر ت س ا و ت ک ر ا ش م ل م ا ع ت ه و ر گ ت ت ک ر ا ش م ف ف ف ل ت خ م ق ق ا ل س اا ا ب دد د ا ر ف ا ب ب ذ ج ي ي ا ر ب ي ش ز ر و ا ه ه ت ش ر ر ظ ن م ر ه ه ب ه ه ه ع س و ت ر د ) ن ا ر ا ک م ه و نننن اننن ت س و د ه د ا و ن ا خ ( ن ر ت ش ب ا ر ا د ز ا ب ب ا ن ط ز ا ب ک د ا ب د ا ب د ن ن ا م ع و ن ت م ش ز ر و ت ا ح ر ف ت ف ر ع م و ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ا ع ف ا ه ه ق لل ل س ب ب ل ج ع ع ق ا و ر د اا ا ههه ه ت ش ر ع و ن ت. د ن د و ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ک ر ا ش م ر ا ت ف ر ه ع س و ت ر ظ ن م ه س ر د ت و ل و ا هه ه ژ ي و هه ه ب و مم م د ر م ز ا ي ي ر ت ش ي ب اا ا ههه ه و ر گ د و ش ر ت ش ي ب ي ش ز ر و ا ه ه ت ش ر ر ا م ش ه ك ر د ق ر ه. ت س ا ن ا ت س ا م د ر م ف ل ت خ م

13 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت ي ي ا ب ي ز و ط ط ا ش ن ر پ ي ا ه ي ز ا ب ي ا ر ا د ب و ن ج ا ه ن ا ت س ا ن ا ر ب ه و ال ع د. ن ر گ م ر ا ر ق ش ز ر و ه ب ذ ا ج و ر ي ث أ ت ت ح ت ن ا ن ا و ج ي ه و ر گ اا ا ههه ه ن ا س ر و ط ب ر ي ذ ي ا ه ن ا م ز ا س و ر ن ا ز ا د ن ر ا د ي ن ا و ا ر ف ت ب ث م ي ا ه ي گ ژ ي و ي م و ب ا ه ش ز ر و. ت س ا ي م و ب ت ا ع ل ا ط م ر د. د ن ش و ك ب ا ه ش ز ر و ن ي ا ج ي و ر ت و غ ي ل ب ت و ي ي ا س ا ن ش ر د د ي ا ب ش و گ ا م ا ) )2005 ( ( ک ا وز ک ) ) ر د ) )2003 ن ا ر ا ک م ه و ن و س ب گ و و گ ا ج 2 ه هه ب ) )2009 ( ( ( ( ن ا ر ا ک م ه و س و و ا ک ) )2009 ( ( ( ( ن ا ر ا ک م ه و ن ا ه ف ص ا ) )2005 ش ز و م آ ن ا ز م و خدمات به س ر ت س د ا ه ه ن ز ه و ا ه ت م ق م و م ع ت غ ا ر ف و ح ر ف ت گ ن ه ر ف ن و چ ل م ا و ع. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ش ز ر و ت ا ح ر ف ت ت ا ح ر ف ت ت ا ن ا ک م ا و ت خ ا س ر ز ل ا م ع ب ا ن م ن ا س ن ا ع ب ا ن م ه ع س و ت ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا و د د ر ک ل م ع هه ه و ح ن ز ا مم م د ر م ه ا گ آ ت ت خ ا ن ش ش ا ز ف ا ر ظ ن م ر ه ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ن ب ر د. د ش ا ب م م ت س س و ر و ا ن ف ئ ئ ئ ا ق ت ر ا ن ک م م هه ه ن ز ه ن ر ت م ک ا ب ش ز ر و ت ا م د خ ه ب س ر ت س د ر ث ک ا د ح ن د و م ن م ه ا ر ف ش ز ر و ص ص خ ت ا ه ه ا گ ت س د ر گ ش د ر گ ر د ص ص ص خ ت م ا ه و ر ن ز ا ت ت ا ع ال ط ا ک ک ن ا ب ه ه ت و ه ن ا ر ا ت خ ا د ر پ و ل ا م ت ا م ح ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ متخصص افراد د و ب ن. د ن د و ب ت و ل و ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ل ح م و م و ب - ش ز ر و و ر گ ش د ر گ ه ز و ح ر د ه د د ش ز و م آ ت ا ز ه ج ت و ت ا س س ا ت ن د و ب ب س ا ن م ا ن ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت م د خ ر د ص ا ص ت خ ا ل ا م ع ب ا ن م و ه ج د و ب د و ب ن ش ز ر و د ق ا ف م ش ق جزره ورزش ه ک د ن و ش م ق ل ت ر ا ذ گ ر ث ا و م ه م ا ه ر غ ت م ز ا ت م ه ا ب ت ر ت ه ب ح ر ف ت و ش ز ر و ت ک ر ا ش م ح ح ص ز ر ه م ا ن ر ب ضعف نقاط ن ا ن د ر ک ف ر ط ر ب ا ر ب ه ک ت س ا و ر ا ک م ه د ه م و ) )2012 ن ا ر ا ک م ه و ع ا ج ش ش ه و ژ پ ج ا ت ن د. ش ا ب م م ا ز ل ا و ضرور مختلف ه م ه ه ب ن ا ج ئ و س م ه ) )2014 ه د ا ز اا ا نه آ اا ا ننه ن ا م ز ا س د ر ا د وو و ئ ا ک و. ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ل ص ا ط و ر ش ز ا ک ن ا س ن ا و ر ن ش ز و م آ و ه ا گ آ د ن ر ا د د ا ق ت ع ا ا ه ن آ ه ک ر و ط ه ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ل ل ح ت ر د ف ع ض ه ط ق ن رن ت م ه م ن ا و ن ع ه ب ا ر ص ص خ ت م ن ا س ن ا ع ب ا ن م د و ب م ک ز ن ) ) ه ت س ا ش ن ا س ن ا و ر ن ه ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ت س ا د ق ت ع م ) )2000 گ. د ر ک ف ر ع م SWOT ل ل ح ت س ا س ا ر ب ن چ ن ت ش ا د ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ک ت م خدمت ارائه و ر ا ک و ر ن ه ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ا ر ز د ر ا د ز ا ن ط ا ر ش د ج ا و و ر ن و ر ا ک فزک محط ر ب ) )2006 ( ( ( چ ه و م ا گ ه ) )2006 ( ( د و. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ال ا ب ت و ل و ا ز ا ه د د ش ز و م آ و ه د و م ز آ س ر ر ب ر د ) )2013 ن ر. د ن ر ا د د ک ا ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ا ر ب ت ع ق و م و ع ب ط ع ب ا ن م د ن م ن ا و ت ژ ت ا ر ت س ا ه ک د ر ک ن ا و ن ع ن چ ر د و س ن ا گ ن ا ت س ا ش ز ر و ر گ ش د ر گ ع ب ا ن م و ر ر ب SWOT ه ع س و ت ل ل ح ت و ک ژ ت ا ر ت س ا ع ب ا ن م و اا ا ههه ه ب ذ ا ج د ص ا ق م ر د د و ج و م ع ب ط ع ب ا ن م د ن ک م ن ا ب ) )1989 ن د س م و ل س ل.. ت س ا ت ص ر ف ا ه ه ف ل ؤ م رن ت م ه م ز ا ر گ ش د ر گ ت ر د ق و ا ز ژ ر ن ا ع ب ن م ا ه ه ب ذ ا ج ت س ا د ق ت ع م ر گ ش ه و ژ پ. د ن ک م ب ل ج ا ر ر گ ش د ر گ ه ج و ت ه ک ت س ا ها ب ذ ا ج ن ل و ا ا با ل ا غ گ ن ه ر ف و م ل ع ع ب ط ف ل ت خ م ا ه ه ب ذ ا ج د و ج و ن و د ب ا ال و ص ا. د ن ا ر گ ش د ر گ م ت س س ه ب ه د ن ه د ا ض ا ق ت د ا ج ا ا ر ب ساررر و سالنننهااا ورزشگگگاههااا ف ک و م ک ه ع س و ت ت ه ج ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س. ت س ا ر ا و ش د ر گ ش د ر گ ب ل ج و د ص ق م. د د ش ا ب مم م م ش ق ه ر ز ج ر د ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ه ج ر د د و ج و م ا ه م ا گ رن ت م ه م ز ا د ن ا و ت م ش ز ر و ت ا س س ا ت ا ه ه ن ا س ر و ت ن ر ت ن ي ا ش ق ن د ش ر ه ب و ر ت ي م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب د ن د و ب ش ه و ژ پ ا ه ص خ ا ش ز ا ر گ د ک ک ژ و ل و ن ک ت ل م ا و ع د د د ش ا ب م ى ش ز ر و ى ر گ ش د ر گ ا ي و پ صنعت اين ه ت ف ا ي د ش ر ش خ ب سرعترن اينكه و ى ر گ ش د ر گ ى ب ا ي ر ا ز ا ب ه ن ي م ز ر د ن ي و ن 1 Gibson 2 Yamaguchi

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د و ا ج و ررن ر ههت ه ت ف ر ش پ د د ن ن ا و ت ب هه ه ك د د و ب خواهنددد موفققق ى ى ش ز ر و ى ر گ ش د ر گ ى ب ا ي ر ا ز ا ب ه ن ي م ز ر د سازمانها مرسد ر ظ ن ه ب ج ا ت ن ا ت س ا ر ان ر د. د ن ر ي گ ت م د خ ه ب ا ر ى ي ا ه ن ا س ر ا ه ژ و ل و ن ک ت ن ي ر ت د ي د ج 2 ) )2007 ر گ ال ا ج د. ش ا ب م ن ا و خ م ه )2012( ن ا ر ا ک م ه و ا ب ز ت ر ه اا ا شه ش ش ه و ژ پ 1 ) )2010 س س و ر و م ا ظ ن و ه ع س و ت ا ر ج ا م ا ظ ن ه ع س و ت ق و ق ح م ا ظ ن ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ر د م م ا ظ ن ژ ت ا ر ت س ا ا ر ب ش ز ر و ت ال ه س ت د ا ج ا ر ظ ن م ر ه ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ن ب ر د جدول براساس. د و ب ه ع س و ت ط ا ب ت ر ا ا ه ه و ر گ ش ز و م آ و ش ز ر و ا ه د ا د و ر ر د ت ک ر ش ا ر ب ن ا م ز ا س ا ه و ر ن ز ا ا ه ن ا م ز ا س ت ا م ح ن ا د ن م ل ا س ن ا ک د و ک د ن ن ا م ف د ه ک ن ا و ن ع ه ب ل ح ا و س د و ج و. د ن د و ب ت و ل و ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ش ز ر و ح ر ف ت ا ه ت ر ا ه م و ا ه ت ل ا ع ف صحح الگوها ش ا ز ف ا و ل ح ا س ش ز ر و ر گ ش د ر گ ب ط ق ه ب ن د ش ل د ب ت ر د ل س ن ا ت پ گردددددشگر ظرفت و د ن م ن ا و ت ر د ب س ک م ه م ر ا س ب ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ا ر ب ت ال ه س ت ن د ر و آ م ه ا ر ف و ع ب ط ع ب ا ن م ز ا ه د ش ت ر د م و صحح استفاده و د م آ ر د ر گ ش د ر گ اا ا به ط ق ز ا ک ه ب د ن ا و ت م ح ح ص ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ا ب م ش ق جزره اساس ن ا ر ب. ت س ا ب س ک ر ب د ک أ ت و ر گ ش د ر گ ه ب س ل ج م و ت ل و د ه ج و ت ش ا ز ف ا. د و ش ل د ب ت و ت ف ن ر غ اا ا ه د م آ ر د ش ز ر و ل ا ب ق ا ش ا ز ف ا ر گ ش د ر گ ه ن م ز ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س ا ه ر ت س ب ع ا م ت ج ا ه د د پ ک ن ا و ن ع ه ب ر گ ش د ر گ و ش ز ر و ز ا م د ر م م و م ع ل م ا و ع ر ث أ ت ه ب ) )2009 ن ا ر ا ک م ه و ن ا ه ف ص ا ) )2009 د ن و ا ر گ ا ه ش ه و ژ پ ر د. د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ش ز ر و ا ض ف ع ا م ت ج ا گ ن ه ر ف ت ا ط ا ب ت ر ا ا ض ف ر گ ش د ر گ ه ب ا ه ت ل و د ش ا ر گ ق و ق ح د ا ص ت ق ا ن و چ ط ح م ه ب ن ل و ئ س م ش ر گ ن ه چ ر ا پ ک و د د ح ا و ت ت ر د م ک ک ن د ر ک ص خ ش م ت ه ج ر د ش ال ت. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر ب ر گ ش د ر گ اا ا ننه ن ا ت س ا ر ا س ر گ ش د ر گ و ش ز ر و سازمانها همکار ا ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ صنعت بخش ر د ر گ م م ص ت ا ر ب و ش ز ر و و ر گ ش د ر گ ر د ر گ ر د سازمانها بن گ چ ر ا پ ک پ و گ ن ه ا م ه د ا ج ا د. ش ا ب ر ث ؤ م ا ه م ا گ ز ا د ن ا و ت م ز ن شهردارها و ا ه ر ا د ن ا ت س ا ع ب ط ع ب ا ن م سازمان جمله از ر و ش ک ش ز ر و ر گ ش د ر گ صنعت در ل خ د سازمانها سار ت. س ن ا د ت م ه ا ر پ ر ا س ب ن ا و ت م ز ن ا ر ا ه ه ا گ ش ن ا د و ع ا م ت ج ا ط ح م ژ ت ا ر ت س ا س ا س ط ح م ژ ت ا ر ت س ا ر ظ ن م ر ا ه چ ل م ا ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ط ح م ژ ت ا ر ت س ا ر ظ ن م ر ه ه ب ه ب ط و ب ر م ا ه ر ا ک ه ا ر ن ب ر د ل و د ج س ا س ا ر ب. د و ب گ ن ه ر ف ط ح م ژ ت ا ر ت س ا و د ا ص ت ق ا ط ح م ژ ت ا ر ت س ا ا ه ا ض ف ر د ر و ض ح ز ا ا ه ه د ا و ن ا خ ر ط ا خ ش م ا ر آ و ش ز ر و ن ک ا م ا ت ن م ا تأمن ش ز ر و ي ا ه د ا د و ر ن ا ب ز م ز ا ت م ا ب س ک ص و ص خ ه ب ش ز ر و ر گ ش د ر گ ت ل ا ع ف ز ا حمات ارانه ص ا ص ت خ ا ش ز ر و ر د ح ا و ن م و ر ح م ل ا م اا ا ههه ه زن ه ه ک ت س ا د ق ت ع م ) ) ن و ت پ م ا ر ک. د ن د و ب ت و ل و ا ن ر ت ش ب ا ر ا د ي ل ح م و ي م و ب ي ا ي ح ا وووو ووو و ل ک ش ت ا ر ا ه ر و ش ک د ا ص ت ق ا ل ص ا ه ر ک پ ر گ ش د ر گ ه ز و ر م ا. د ن ت ر ف ا س م م ه م ا ه ه د ن ر ا د ز ا ب ز ا ت ن م ا و ن ا ج ا ه ز ا ب ر ط خ ل ا م ت ح ا و د د ه د مم م ت ک ر ا ش م ر و ظ ن م ه ب م ه م ر ا س ب ش و ر ف ر ط ک ز ا ر گ ش د ر گ. ت س ا ر و ش ک د ا ص ت ق ا ر د ل غ ش ا ه ت ص ر ف ة د ن ن ک د ا ج ا گ ن ه ر ف ل م ا ع ت و ه ن ا ت س و د ط ب ا و ر د ا ج ا و ل ل م ل ا ن ب م ه ا ف ت ق ر ط ز ا ن ا ه ج ح ل ص ر د ن ا ز ا و ت س ا ع ا م ت ج ا ت ن م ا و س ا س ت ا ب ث ه ن ا ش ن رن ت م ه م ر و ش ک ک ر د ر گ ش د ر گ ف ر ط ز ا و ت ت ت س ا و ر م ا م ت ه ا ق ن و ر ر گ د ا ر ب اا ا ته ت ت ل و د..... ت.. س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ن ا ک ر ا ررن ر مت ه م ز ا ت ن م ا ع و ض و م ه ک ت س ا ف د ه ن د ن چ ق ق ح ت ا ر ب ت ع ن ص ن ا ه ع س و ت 1. Hritz & ross 2. Jalagey

15 ش ز ر و ح ر ف ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ا ت خ ا س م س ر ت د ر و م دد د ر ا و م. ت ف ر گ ر ا ر ق ه ع ل ا ط م د ر و م ي ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ش ي ا ر گ ب ل ا ق ر د ه ك د و ب ي ي ا ه ه ف ل و م ز ا ي ك ي ز ن سياسي عامل ا ه ت س ا س ن و د ت و ا ه ر و ش ك ر گ ي د ا ب ن ا ب ز ي م ر و ش ك ب س ا ن م سياسي رابطه د ن ن ا م ل م ا و ع سياسي عامل ب ل ا ق ر د ه ع ل ا ط م ا ه ه ت ف ا ا ب ه ک د و ش ي ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ر ت ش ب ش ي ا ر گ ث ع ا ب ن ا و ت ي م ه ل و ق م ن ا ا ب ط ب ت ر م ه م ا ن ن آ ن ن چ م ه و ا ش گ ه ا ر ) )2001 )) ( ن ا ر ا ک م ه و ن ا چ ه ز و ک اا ا هه ت ف ا ا ب ي ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ش ي ا ر گ ر د ي س ا ي س ه ف ل ؤ م تأثر ا ب ه ط ب ا ر ر د ش ه و ژ پ ذذ ذ ا خ ت ا د د س ر مم م ر ظ ن ه ب د و ج و ن ا ا ب د ش ا ب م و س م ه ) )2013 ن ا ر ا ک م ه و ت ا ب ) )2012 ن ا ر ا ک م ه و ا ت ک د و م ح م و اا ا ق ت ر ا م م ه م رر ر ا س ب ل ل م ا و ع ز ا ت ب ا ق ر و ر گ ن ه د ن آ ر ص ا ع م ي ا ه ت ف ر ش پ ا ب م ا گ م ه ا و پ ا ر گ ت ل ا ص ا ساستهاي و ا ه د ر ک و ر ب ب ج و م خوببب و ي و ق سياسي مناسبات ع ق ا و ر د د. ش ا ب م ر و ش ک ر د ش ز ر و ي ر گ ش د ر گ صنعت کفت و ت م ک د و ب ه ب ي ي ش ز ر و اا ا تتمه ت و د د ر گ ت ب ث م ز ي ن ر و ش ك ن آ ر د ت ا ق ب ا س م ي ر ا ز گ ر ب ه ب ت ب س ن ا ه ر و ش ك ن ا د ر م ت ل و د ش ر گ ن ا ت د د ر گ ي م و و ر گ و جنگگگ وجوددد م د ع و ت ي ن م ا و ش م ا ر آ د و ج و ح ر ط م د ر ا و م ر گ ي د ز ا. د ن ن ك م ا ز ع ا ر و ش ك ن آ ه ب ه غ د غ د ن و د ب ا ر د و خ اا ا ههه ه ف ل ؤ م از درگر ک د ا ص ت ق ا ل م ا ع. د د ر گ م ي ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ش ي ا ر گ ب ج و م ه ك ت س ا ي ت س ي ر و ر ت ي ا ه ه ق ق ح ت ا ه ه ن پش و ت ا ب د ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ش ز ر و ر گ ش د ر گ صنعت در ه د ش س ر ر ب ا ب ه ک ت ت س ا ه د ش ب ب س ا ر ا ه ن آ د ا ص ت ق ا ا و پ و ا ه ر ه ش ي د ا ص ت ق ا ت ق ف و م ز ا ا ه د م ع م ه س م س ر و ت د س ر م ر ظ ن ه ب هه ه ن ي م ز ر د ي ي س ر ر ب د ر و م ه ف ل ؤ م ن ي ر خ آ گ ن ه ر ف ه ف ل ؤ م. د ش ا ب م ن ا و خ م ه ) )2010 ن ا ر ا ک م ه و ه د ا ز د م ح م ت ا ق ق ح ت ج ا ت ن ا ت ک د و م ح م ) )2001 چ و ) )2006 ي ش و گ ا م ا ي ا ه ش ه و ژ پ ه ج ت ن ا ب ش ه و ژ پ ز ا ه ت ف ا ن ا د ش ا ب م ن ا ر گ ش د ر گ ش ي ا ر گ ت س ا هه ه ت ف ر گ رر ر ا ر ق د أ ت د د د ر و م ز ي ن )2007( ن ا ر گ ي د و ر و ف غ ) )2010 ن ا ر ا ک م ه و ر ا خ ت ف ا ) )2012 ن ا ر ا ک م ه و ب ذ ج ر د د ا ز تأثر د ن ا و ت م ص خ ا ش ن ا گ ن ه ر ف ص خ ا ش د ر ک ر ا ک ا ه ه ب ن ج ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ر ب ا ن ب. ت س ا ن ا و خ م ه م س ا ر م جشنها برگزاري ه ب ن ا و ت م گ ن ه ر ف ه ف ل ؤ م د ر و م ر د ح ر ط م و ر ث ؤ م د ر ا و م ز ا ه ك. د ش ا ب ه ت ش ا د ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ هه ه ت س ا ر آ ن ا ر ا ك ش ز ر و سرگرمي و ط ا ش ن و شادي براي ت ا ق ب ا س م ي ر ا ز گ ر ب م ا گ ن ه ر د ي گ ن ه ر ف و سنتي متنوع ا ه ه م ا ن ر ب و ر ر و ش ك گ گ ن ه ر ف ز ا هه ه ت ف ر گ ر ب ل ك ش ل ا د ح ت م س ا ب ل ك ي د ا ج ي ا و ت ا ق ب ا س م ي ر ا ز گ ر ب ر د ل و ئ س م د ا ر ف ا ي ر ه ا ظ ت ي ع ض و ن د و م ن ا ب ط ب ت ر م ع ب ا ن م ش ا ز ف ا ن ن چ م ه و گ ن ه ر ف ر ا ذ گ ر ث ا ت ا ه ه ف ل و م ش ا ز ف ا و ه ع س و ت ت ا م ح ا ب ان ر ب ا ن ب. د ر ك ه ر ا ش ا ن ا ب ز ي م ا ر ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ر ت ش ب ر و ض ح ت ا ب ج و م ن ا ر گ ش د ر گ ر ت ش ب ت ا ض ر ب ل ج ن م ض ن ا و ت م م ه م ص خ ا ش ن ا ه ع س و ت استراتژک نظام م و ه ف م چارچوب پژوهش ز ا ه ت س ا خ ر ب ت ا ع ال ط ا ع م ج ت س ا س ا ر ب ت ا ه ن ر د. د ر ک م ه ا ر ف د ا ه ن ا ه ش ق ن ه ب ن ت ب م ه د ش م س ر ت ب و چ ر ا چ ا ه ض ر ف ش پ. د د ر گ م س ر ت 2 ل ک ش صورت به ش ز ر و ر گ ش د ر گ و ص خ ش م فلش صورت ه ب رررررر ر ز د ر ا و م ل ک ش ر د. ت س ا ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ت ک ر ا ش م و ع ب ا ن م ت ر د م ط ح م. ت س ا ه د ش ف ر ع ت + ع ا م ت ج ا + د ا ص ت ق ا + گ ن ه ر ف ( ط ح م ) ط ا ب ت ر ا + ا ر ج ا + ق و ق ح ( ت ر د م : ن د و ب ه ع و م ج م ر ز و ش ق ن - ) و ا ن ف + ن ا س ن ا + ت ا ن ا ک م ا + ل ا م ( ع ب ا ن م ) ل م ا ع ت + ر ا ت خ ا س + د ر ف ( ت ک ر ا ش م ) س ا س س ا س > ع ا م ت ج ا > د ا ص ت ق ا > گ ن ه ر ف ط ا ب ت ر ا > ا ر ج ا > ق و ق ح : ر ظ ن م و د ن ب ل ک ر ث ا م د ق ت ت ه ج - ور ا ن ف > ن ا س ن ا > ت ا ن ا ک م ا > ل ا م ل م ا ع ت > ر ا ت خ ا س > د ر ف

16 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ب ت ر د م ع ب ا ن م ر ب ت ر د م ت ک ر ا ش م ر ب ط ح م ع ب ا ن م ر ب ط ح م ت ر د م ر ب ط ح م : ه ز و ح ن ب د ا ه ن ر ث ا ت ه ج - گزاره صورت ه ب ه ع س و ت ل ص ا ر ظ ن م ر ا ه چ ز ا ک ر ه ک ژ ت ا ر ت س ا ه ص خ ش م ن ا ر ب ه و ال ع. ت ک ر ا ش م ر ب ع ب ا ن م ت ک ر ا ش م. ت س ا ه د ش ج ر د ر ظ ن م ر ه ل ص ا ش ل ف و ر ر ب د ر ب ه ا ر و چ ر ا چ ب. 2 ل ک ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ک ژ ت ا ر ت س ا م ا ظ ن م و ه ف م Source: author ي ب آ اا ا شه ز ر و ه ب ط و ب ر م ا ه د ن م ن ا و ت ا ي ر د ل ح ا و س ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل ح ا س ا ه ر ه ش ت ف گ د ا ب ا ه ت ن ا ر د اا ا ههه ه ب ذ ا ج ش ز ر و ر گ ش د ر گ ا ه ب ط ق ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ح ح ص ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب د ن ا و ت م ع و ن ت م ع ب ط ق ا ف ت ا ر و ط ه ب ر گ ش د ر گ ا م ر و ش ک ر د ا ج ر ه ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ه ب ر ج ت د و ج و ن ا ا ب. د و ش ح ر ط م ل ل م ل ا ن ب ح ط س ر د ر د و ه د ر ک ا د پ ر و ه ظ ع ا م ت ج ا و ط ح م ت س ز ت ال ک ش م د ب ا ه ع س و ت ت ر د م ء و س ق ر ط ز ا ا ز ر ه م ا ن ر ب ن و د ب و ن و د ب و ل ر ت ن ک ل ب ا ق ر غ ه ع س و ت ا ر ز د ش د ه ا و خ ن آ د ا و ف ز ا ر ت ش ب ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ا ش ا ن ت ال ک ش م ز ن ت د م ز ا ر د ن ا ر گ ش د ر گ ر گ د ه ک ر و ط ه ب ه د ا د ش ه ا ک ا ر ت س ر و ت د ص ق م ک ا ه ه ب ذ ا ج د ن ا و ت م ر گ ش د ر گ ت ر د م ه ع م ا ج ا ر ب ع ا م ت ج ا و د ا ص ت ق ا جد مشکالت ز و ر ب ب ب س ر م ا ن م ه و د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ج ن آ ه ب ن ت ف ر ه ب هها ه ق ال ع ز ا... د و ش م ا ه ر ه ش ش ز ر و ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ز ر ه م ا ن ر ب و ل ل ح ت ا ر ب ر ک ف و گ ل ا ک ن ا و ن ع ه ب ق و ف ب و چ ر ا چ و ر ن ا. د و ش م د ا ه ن ش پ ل ح ا س ن آ د ر ب ر ا ک و ه ل ا ق م ش ه و ژ پ ا ه د ر و ا ت س د ر ز ح ر ش ه ب ه ل ا ق م ش ه و ژ پ ا ه د ر و ا ت س د ه م ا د ا ر د ز ر ههههه مهه ا ن ر ب و ر ا ذ گ ه ا م ر س د: د د و ش مم م ه ه ئ ا ر ا ر د ت ع ن ص د. و ش م د ص ق م ا ه ر ه ش ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت ه ب ر ج ن م و ه د و ب ن ا ه د ر ک ر ا ک و ا ه ه ن ز ه ر د ف ال ت ا ه ج و چ ه ه ب ر گ ش د ر گ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ت س ا ه ب ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر ب ر ا ذ گ ر ث ا ل م ا و ع ل ل ح ت و س ر ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

ل ا س گ ر ز ب ن ا ز و م آ د ا و س

ل ا س گ ر ز ب ن ا ز و م آ د ا و س ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 9-9 2 ص ص ا ن ا م و ا ه و ه ه د ا ن آ ا ا ن ا و و ر ا ب ن آ اا ا

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ا ن ک ر ا ک ی ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب د ن م ش و ه ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ک ر م ن ا م ز ا س ن

ا ن ک ر ا ک ی ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب د ن م ش و ه ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ک ر م ن ا م ز ا س ن ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 4 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ن ک ر ا ک ز ا س د ن م ن ا و ت ا ب د ن م ش و ه ت ر د

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information