و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

Size: px
Start display at page:

Download "و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن"

Transcription

1 ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ع ن ص و م ل ع ه ا گ ش ن ا د ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ر و پ ش ن ا د د ا ه ل ا د ب ع د س ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ع ن ص و م ل ع ه ا گ ش ن ا د ز ا س ر ه ش ر ا ش ن ا د صراف مظفر ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ن ا د ا ه ق ط ن م و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر ا ش ن ا د /01/81 : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت / 0 7/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ش ر ت س گ ل ا ح ر د ن ا ش ا ت س و ر ه ن ا ر ک س پ و شهرها پرامون و ر م ل ق ر د ا ه ده د پ ن ش ن ر ه ش گسترش و جمعت افزاش ا ب ه ا ر م ه 2 و شهر اثرگذار ز ا. د ن و ش م ه ت خ ا ن ش ر ه ش ا ر پ ن ا و ن ع ه ب ب ل غ ا ا ت س و ر و شهر وژگها ز ا ب ک ر ت ا ب ا ه و ر م ل ق ن ن چ ه ک ت س ا 3 ن و م ا ر پ ا ه ا ت س و ر ر خ ا ه ه د ل ه چ ط. د ر گ م ل ک ش ن ش ن ر ه ش ا ر پ ا ض ف ل و ح ت ن و م ا ر پ ط ح م و ا ت س و ر ر ب ن ش ن ر ه ش ا ب طورکه به د ن ت ش ا د ر ا ر ق ا ه د م ع ت ا ر غ ت ش و خ ت س د ت ل ا ع ف و جمعت فضا جابهجا و ن ک ف ن و ر ب پ ر د ز ن ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ن ش ن ر ه ش ا ر پ ر ا ذ گ ن ا ر د. د ن و ش م ل د ب ت ر ه ش ط ا ق ن ه ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ع م ج د ش ر خ ر ن ت ا ر غ ت ن ر ت ال ا ب ه د و ز ف ا ش ز ر ا ا ب ه ا م ر س ه د ن ن ک د ل و ت و ر ه ش ا ه ن م ز ه ب د ش ر ل ر ت ن ک م د ع ط ا ر ش ر د ا ذ غ د ا و م د ل و ت ت ل ب ا ق ا ب ع ا ر ز ا ه ن م ز د ص ر د ۰ ۵ ش ا ز ف ا و ع ا ر ز ا ه ن م ز د ص ر د ۵ ۳ ش ه ا ک ز ا ک ا ح ه ا گ ش ش و پ ا ه س ال ک ل ل ح ت. د و ش م ل د ب ت ر ت ال ا ب ت ر ا ب ع ه ب ا ر ه ش ه ب ه د ش ل د ب ت ا ت س و ر ط ا ق ن ر د ر ه ش ا ه ن م ز ح ط س ش ا ز ف ا ن ا ز م ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ر ه ش ا ه ن م ز ت ح ا س م ز ا ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت س ر ر ب ه ل ا ق م ن ا ز ا ف د ه. د و ش م ه د ه ا ش م ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ال و ح ت ن ن چ ل ل ح ت ج ا ت ن ر گ ر ا ک ب و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ظ ا ح ل س ا س ا ر ب ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س د ش ر ا ض ف و م ک ل ل ح ت ا ه ش و ر ز ا د ن م ه ر ه ب ا ب. ت س ا ) ۵ ۸ ۳ ۱ ( ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک م ر ح ا ه ده ا د 1 ت ع م ج و ر و ا ص ت ه ر ا و ه ا م ت س د ن ل ل ل ح ت. د ن و ش م ز ا ا ه ته ف ا ا ه د ر و ا ت س د و ش ه و ژ پ ه ل ا ق م ن آ ت س ا ه ک د ش ر د ن و ر م و ا د ت ا ب. د ن ت س ه د ش ر ل ا ح ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ع ا ر ز ض ا ر ا ن ر ت ب س ا ن م ر د ر ه ش ا ر پ ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م د ا ص ت ق ا د ن م ت س ز و ک ژ و ل و ک ا ل د ا ع ت ا ه ن م ز ن ن چ ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ه د ن ک ا ر پ و ه ن و گ چ ر ا ق 2 - Peri-Urban 3 - Peri-urbanisation toktam. com ) ل و ئ س م ه د ن س و ن ( ا ن ش آ م ت ک ت 1-

2 ه ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ل ب ا ق م ا ر ب کمربندسبز همچون ه ع س و ت ر ا ه م ساستها از د و ش م د ا ه ن ش پ ه ل ا ق م ن ا ر د که مشود و ر ه ب و ر جد تهددات ا ب ن ا ر ه ت ت ال و ح ت ت ر ا ب ع ه ب ا ا ت س و ر ز ک ا ر م ر د ن ش ن ر ه ش 2(. د د ر گ ه د ا ف ت س ا ع ا ر ز ض ا ر ا ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س د ش ر د د ه ت ا ب حرم تعن ن ال ک ف ا د ه ا ق ق ح ت ا ت س ا ر ر د ه ک ت س ا ش ر ت س گ ل ا ح ر د ) ( ن ا ر ه ت حرم از ا ه د ر ت س گ ح ا و ن ر د ن ش ن ر ه ش ا ر پ ک ک ف ت ا ج ه ب ت ع ب ط ا- ت س و ر ر- ه ش ت ا ب س ا ن م و ت ا ط ا ب ت ر ا م ا ج س ن ا و گ ت س و پ ر ب ن ت ب م ن و ن د ر ک و ر ا ب ه ک د و ش م د ا ه ن ش پ ن ا ر ه ت ا ب ن ا و ت م ه ک ت س ا و ر ن آ ز ا 5( ( ن ا ر ه ت م ر ح ز ر ه م ا ن ر ب ر د ه ل ا ق م د ر ب ر ا ک. ت خ ا د ر پ م ر ح ر د ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ا ه ن آ د د ه ت حرم مدرت و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ر ه ش ا- ت س و ر گ ت س و پ ر ب ن ت ب م ر ه ش ا ر پ ح ا و ن ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ن و ن ا ه د ر ک و ر ن و د ت ه ع س و ت و ر ه ش ز ر و ا ش ک ه ع س و ت چون تدابر ذ ا خ ت ا ا ب ا ر ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س د ش ر ز ا ش ا ن ع ا ر ز ا ه ن م ز ن ت ف ر ن ب ز ا ر د ه ل ا ق م ن ا. د ر ک ل د ب ت ن ا ر ه ت ر ه ش ا ر پ ح ا و ن ر د ا ت س و ر ر و ه ر ه ب ئ ا ق ت ر ا و د ا ص ت ق ا ق ن و ر ا ر ب ت ص ر ف ه ب ر گ ش د ر گ ر د د ش ر ل ا ح ر د ت ع ر س ه ب ه ک ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ا ر ب ه ک د ه د م د ا ه ن ش پ ن ا ر ه ت ر ه ش حرم برنامهرز ا ت س ا ر ا و ل ت ح ت و د د ر گ ذ ا خ ت ا ه چ ر ا پ ک ت ر د م ا ه ست ا س د ن ر گ م ا ر ف ا ر ن ا ر ه ت م ر ح ز ا گ ر ز ب ش خ ب و د ن ت س ه ع ا ر ز ا ه ن م ز و ا ت س و ر ر ه ش ا ر ب ه چ ر ا پ ک ا ض ف ه ع س و ت ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب. د ن د ر گ ا ر ج ا ا ه ست ا س ن ا ز ن ه چ ر ا پ ک د ا ه ن ت ال ک ش ت ز ا د ن م ه ر ه ب ن ع ر د ه ک ت س ا ر گ د ک ا ب ر ص ا ن ع ن ا ا ض ف ه ع س و ت گرفتن درنظر د ن م ز ا ن ن ا ر ه ت حرم در ر ه ش ا ر پ ل ح م ا ه د ا ز آ ه ب ت ل و د ر غ و م و م ع د ا ه ن د ن ا و ت م ن ا ر ه ت م ر ح ت ر د م د ا ه ن. د ش ا ب گ ن ه ا م ه ز ن ه ق ط ن م ح ط س ر د ت ر د م ال ا ب ح و ط س ا ب ک ر ه گ ت س و پ ف د ه ا ب ) Regional Spatial Strategy( ا ه ق ط ن م ا ض ف ا ه ژ ت ا ر ت س ا ن و د ت. د ش ا ب ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ت س ا ر ) ر ه ش ع م ا ج ا ه رح ط ( ر ه ش ه ع س و ت و ) ا ت س و ر ا ه رح ط ( ا ت س و ر ه ع س و ت ا ه ست ا س ف ا ک ش ن ب ل پ د ن ا و ت م ر ه ش ا- ت س و ر. د ش ا ب ن ا ر ه ت م ر ح ر د ا ز ج م ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ر ه ش ا- ت س و ر گ ت س و پ ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ن ش ن ر ه ش ا ر پ : ي د ي ل ك ن ا گ ژ ا و ن ا ر ه ت ر ه ش م ر ح ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ه م د ق م 1. ز ا ح ر ف ت و ت ل ا ع ف ت ن و ک س ب ل ا ق ر د ت ن و ک س ل ا ک ش ا ز ا ن و ن ا ه ده د پ ت ع م ج ش ا ز ف ا و ه د ز ب ا ت ش ن ش ن ر ه ش ا ب ت ح ت ت د ش ه ب ه ک ر ه ش ن و م ا ر پ ه ح ا ن. د آ م د و ج و ه ب ا ه ر ه ش ن و م ا ر پ ط ح م ر د ت ع ب ط ا- ت س و ر ر- ه ش و ر ا و ر ا ه ا ض ف و س ه ب و ر ش پ ا ب ا ه ر ه ش. د و ش م ه ت خ ا ن ش ر ه ش ا ر پ ن ا و ن ع ه ب ب ل غ ا د ر ا د ر ا ر ق ر ه ش ا ه ت ل ا ع ف ر ث ا ت ن و گ ر گ د ن و گ ا ن و گ ا ه زه ا د ن ا ر د ا ه ر ه ش ن و گ ر گ د و ر گ ل ک ش ب ج و م ع ب ط ط ح م و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ت س ز ر و پ ش ن ا د ( د ن و ش م ن ش ن ر ه ش ا ر پ ن ت ش گ ر ا د د پ و ر ا ذ گ ه ل ح ر م ر د ا ه ا ت س و ر ر د ر ه ش ه ب ا ت س و ر ت ه ا م ز ا ر د ت ک ر ا ش م و س ز ا ا ت س و ر ح ا و ن ر د ن ش ن ر ه ش د ش ر ر گ د ت ر ا ب ع ه ب ا ن ش ن ر ه ش ا ر پ ا ض ف ل و ح ت. ۵( ۸ ۳ ۱. د ر ا د پ ر د ا ر ا ت س و ر ر و ه ر ه ب ر د د م آ ر ا ک ا ن و ع ا م ت ج ا ن ز گ ا د ج ش ا ز ف ا ر گ د و س ز ا و ا ه ق ط ن م د ا ص ت ق ا ه ه د ل ا و ا ز ا ز ا ن و ن د ا ع ب ا ن و م ا ر پ ا ه ا ت س و ر و ا ه ر ه ش ر د د و خ ذ و ف ن و ر ا د ت ق ا ش ر ت س گ ا ب ن ا ر ه ت ش. م ر ح ن ع ه د و د ح م ز ا ج ر ا خ و ن و ن ا ق ه د و د ح م و د ه ب ن ا ر ه ت م س ق ت. ند ک م ح ر ط م ه ق ط ن م ر د ا ر د و خ ا ض ف ش ر ت س گ ب ر خ ت و ز ا ج م ر غ ا ه ز ا س و ت خ ا س ش ا ز ف ا ن و چ ل ئ ا س م ر و ه ظ ث ع ا ب ع م ا ج ح ر ط ط ب ا و ض س ا س ا ر ب

3 ) ج ا ح ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ا ه ن م ز ع ا ر ز د د ر گ م ه د ا ز د ه م (. 2( ا ب ش ا ز ف ا ت م ق ن م ز و ن ک س م و ا ه نه ز ه گ د ن ز ت ر د ق ت ب ا ق ر ع و ن ل ک ش ر د ن آ ل ص ف ال ب ض ا ر ا ت و ل و ا و ر ه ش ن ال ک د ش ر ن د ش د ن ک ن آ ل ص ا ح و د ب ا م ش ه ا ک ن و م ا ر پ ا ب ر ه ش ن ال ک ه ع س و ت و م د ع س پ س ه ت س و پ ا ن ه ن ز ا و م. ) ر و پ ل ر ت ن ک ل د ب ت د ش ر ا ه ن آ ر د ه ب ت ر ج ا ه م م ر ح ط ا ق ن ه ب ع ف ن ا ه اه گ ت ن و ک س ن و م ا ر پ و ش ا ز ف ا ا ه اه گ ت ن و ک س ا- ت س و ر ر ه ش ت س ا ن آ د ق ا ف ا و ف ع ض ا ه ن آ ر د د ش ر ل ر ت ن ک ه ک د و ش م ه ن ا و ر ح ا و ن و س ه ب ت ع م ج ز ر ر س و ن ک ف ن و ر ب ن ا ر ب ا ن ب ا ه ا ت س و ر ر د ت ع م ج ه د ن ا ز ف د ش ر ث ع ا ب ضعف مدرت ن ن ا و ق ا ب ن ا ر ه ت م ر ح ه ب ت ع م ج ا ض ف ا ج ه ب ا ج. ت س ا ر ه ش. د و ش م ن ن چ ط ا ق ن ا ت س و ر ه د ش ل د ب ت ه ب ر ه ش ه ب ا ه اه گ ت ن و ک س ن ا و ن ع د و د ح ز ا ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک م ه س ر خ ا ه ه د ل ه چ ط. د ن و ش م ف ص و ت ر ه ش ا ر پ ه د ش ل د ب ت ا ه ا ت س و ر ( ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ت ع م ج م ه س ا م ا ش ه ا ک ۰ ۹ ۳ ۱ ل ا س ر د % ۰ ۶ ه ب ۵ ۵ ۳ ۱ ل ا س ر د % ۰ ۹ ط ا ر ش ر د ر ه ش ه ب ا ه ا ت س و ر ن د ش ل د ب ت د ن و ر ا ب ه ا ر م ه. د ب ا م ش ا ز ف ا % ۴ ۲ ه ب % ۲ ز ا ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ز ا ) ر ه ش ه ب ن ا ر ه ت ا ه ن م ز ع ا ر ز ز ن ت ع ر س ه ب ه ب ا ه ن م ز ر ه ش ل د ب ت. د ن و ش م ل ل ح ت ا ه ن م ز ش ه ا ک ز ا ک ا ح ه ق ط ن م ر د ت س د ن ل ه ر ا و ه ا م ر و ا ص ت س ا س ا ر ب ر ه ش ا ه ن م ز و ه ا گ ش ش و پ ا ه س ال ک. ت س ا ر ه ش ا ه ن م ز ش ا ز ف ا و ع ا ر ز ن ا ر ه ت ع م ا ج ح ر ط ر د ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ت ال ک ش م و ل ا س م ه ب و گ خ س ا پ ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ر گ د و س ز ا ن ال ک ف ا د ه ا ز ا ه ک د و ش م ن ع ت ت خ ت ا پ م ر ح ه ر ت س گ ) ۵ ۸ ۳ ۱ ( ن و م ا ر ي پ ي ط ي ح م ت س ي ز ي ا ه ازگستره ت ظ ا ف ح " ن آ. 5( ن ا گ ز ا س م و ب ( ت س ا ت" ي ل ا ع ف و ت ي ع م ج ه ي و ر ي ب ر ا ر ق ت س ا و ن ا ک س ا ه ب ي ش خ ب ن ا م ا س " و ن" ا ر ه ت ر ه ش ل ل ح ت و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س د ش ر د ن و ر س ر ر ب ه ل ا ق م ن ا ز ا ف د ه ا ت س ا ر ن ا ر د ج ا ت ن ز ا. ت س ا ا ت س و ر ح ا و ن ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ر ب ا ه اه گ ت ن و ک س ن ن چ د ش ر و ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ع م ا ج ح ر ط ر و ک ذ م ف ا د ه ا ق ق ح ت ا ر ب ت ال و ح ت ن ا ل ل ح ت. د و ش م ه د ا ف ت س ا ) ۵ ۸ ۳ ۱ ( ا ه سکونتگاه د ش ر د ن و ر ه ک ن آ ت س خ ن. ت س ا ضرور ف ا د ه ا ن ا ه ب ب ا ت س د ا ر ب ل ذ ا ه ش س ر پ ه ب و گ خ س ا پ ر ب ر ا ک ت ا ر غ ت و ت ع م ج د ش ر ص خ ا ش س ا س ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت و ر ه ش ا ر پ ه ق ط ن م ر د ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ظ ا ح ل ز ا ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن ا ک م ت ع ق و م س پ س ت س ا ه د و ب ه ن و گ چ ض ا ر ا ت س چ د ن و ر د ش ر ا آ ش ن ک ا ر پ ا ض ف ا ه اه گ ت ن و ک س ر ه ش ا ر پ ر د ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ن ا ر ه ت ا ر ب ا ه ن م ز د ع ت س م ع ا ر ز ل ل ح ت ت م ه ا ه ک د ا د خ س ا پ ن ا و ت م ش س ر پ ن ا ه ب ل ل ح ت ج ا ت ن س ا س ا ر ب ت ا ه ن ر د د د ه ت ا د و ش م د ا د م ل ق ت ص ر ف ت س چ ( ۵ ۸ ۳ ۱ ( ن ا ر ه ت ا ه اه گ ت ن و گ س ر ه ش ا ر پ و ت ال و ح ت ن ش ن ر ه ش ا ر پ ر د ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م م ر ح ب و ص م ر ه ش ن ال ک

4 ر) د ه ۷ ح- ر ط م 8 ۸ د ال م م ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ب ر گ ه ر ه ب ز ا م ه ا ف م و ن ا ب م ر ظ ن ش ه و ژ پ و ت ا ع ال ط ا ر و ا ص ت ه ر ا و ه ا م ت س د ن ل ۸ ۸ ۹ ۱ و ۶ ۰ ۰ ۲.2 د ال م و ش ش و پ و ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ا ب ط ب ت ر م ا ض ف و ت ع م ج ا ه اده د ا ض ف و م ک ل ل ح ت ش و ر ز ا ر گ ر ا ک ه ب. د و ش م ه د ا د خ س ا پ ت ال ا و س ه ب و ل ل ح ت ArcGIS ر ا ز ف ا م ر ن ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ه ا گ س ا ن ش ش و ر ه ب ز ا ن ل ال د ن ب ت ا ر ب ه ک د ز ا د ر پ م ن آ ا ر چ د ا ع ب ا و ه ل ا س م گ ن و گ چ ح ر ش ت و ا ه گ ژ و ت ه ا م ن ب ت ه ب ه ل ا ق م ن ا و ا ه ن ا خ ب ا ت ک ه و ش ه ب ت ا ع ال ط ا ر و آ د ر گ. د د ر گ م م ه ا ر ف ع و ض و م ر ظ ن ن ا ب م ق ر ط ز ا ه ک ت س ا ل ال د ت س ا ه ا گ ه ک ت ه ق ط ن م ر د ب و ص م ا ه مه ا ن ر ب و د ا ن س ا س ا س ا ر ب ز ن ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ت ا ع ال ط ا. ت س ا ن ت ال ه ژ و ه ب ت ال ا ق م و ب ت ک ه ع ل ا ط م ر ه ش ن ال ک 1. د د ر گ م ه ه ت ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ا ه ر ا م ش ر س ا ه ده ا د و ن ا ر ه ت ل ل ح ت و ه ز ج ت ه و ش ه س ن ا و ت م. د ن و ش م ل ل ح ت ه ل ا ق م ف د ه ه ب ب ا ت س د و ت ال ا و س ه ب خ س ا پ ا ر ب ت ا ع ال ط ا س پ س ت ا ع ال ط ا ا ر ه ب ت ر و ص ش و ر ف ک م ک و ا ض ف د ن ب م س ق ت د و م ن ا ن ظ ف ا ح (. 9( ه و ش ل ل ح ت ت ال و ح ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ا ض ف ش ن ک ا ر پ ش ج ن س و ن ش ن ر ه ش ا ر پ و GIS ر ا ز ف ا م ر ن ر د ل ل ح ت ا ه ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ض ف ل ل ح ت ه و ش. ت س ا ا ض ف و م ک ا ه ش و ر ز ا ب ک ر ت ن ا ر ه ت. د ر ذ پ م ت ر و ص ن آ ر د ر ق ت س م ا ت س و ر و ر ه ش ط ا ق ن و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ا ف ا ر غ ج ا ض ف ر د د ر ا د ن ا ت س ا ا ن ب م ر ب و ت و ا ف ت م ا ه خ ر ا ت ر د ه ک ت س ا ا ه شه ق ن و ر ا م آ ا ه ده ا د ه س ا ق م د ن م ز ا ن ت ا ر غ ت د ن و ر س ر ر ب ه ا گ ش ش و پ و ض ا ر ا ر ب ر ا ک ت ا ر غ ت د ن و ر ن ا و ت م ه ن ا م ز د ن چ ر و ا ص ت ش ز ا د ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. د ن و ش م ه ه ت ه ه ب ا ش م ( TM ت س د ن ل ه ر ا و ه ا م ر و ا ص ت ا ه ده ا د ز ا ر و ظ ن م ن د ب. د و م ن ش ج ن س ا ر ه ق ط ن م ح ط س ر د ( IRS و ) ت ال و ح ت د ن و ر س ر ر ب. د و ش م ه د ا ف ت س ا ) ۸ ۸ ۳ ۱ ( ت س ز ط ح م و ع ب ط ع ب ا ن م ت ا ع ل ا ط م ن- ا ر ه ت ن ا ت س ا ش ا م آ ح ر ط ن ش ن ر ه ش ا ر پ. د ر ذ پ م ت ا ر غ ت ن د ب ر د ا ه ن م ز ه ق ط ن م ر و ظ ن م ز ا ا ب ر ه ش ر گ ر ا ک ه ب ج ا ت ن ر د ت ع م ج ط ا ق ن ص خ ا ش ن ا ز م ر ا م ش ر س ا ت س و ر ت ا ر غ ت س و ف ن ه د ش ل د ب ت ه ب و د ش ر ن ک س م ر ه ش ز ن ت ع م ج ز ا ر ب ل ا س و س ا س ا ۵ ۵ ۳ ۱ ح و ط س ا ت ر و ا ص ت ا ه ن م ز ۳ ۱ 0 9 ر ه ش ه ت ف ر گ ه ر ه ب ا ه ر ا و ه ا م ۸ ۹ ۱. د و ش م ب ا ز ر ا ) ش. ه ۵ ۸ ۳ ۱ ( د ال م ۶ ۰ ۰ ۲ و ) ش. ۶ ۳ ۱ (.3 ر ظ ن ن ا ب م و ا ه اه گ د د م ه ا ف م ت ر و ص د و ش م و ز ا ک ا ح ا ه ر ه ش ن ال ک و ا ه ر ه ش ن و م ا ر پ ط ح م ر د ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ف ل ت خ م ا ه و ر م ل ق ا ب ط ب ت ر م ن و ت م س ر ر ب ه ب ا ض ف ا ه و ر م ل ق ز ا ه ن و گ ن ا ا ر ب ن ا ه ج ح ط س ر د ل و ب ق ل ب ا ق و ص خ ش م ف ر ع ت ک. ت س ا د د ع ت م م ه ا ف م د و ج و ت ا ب د ا ر د ل و ا د ت م ا ه ژه ا و ز ا ک " ن ش ن ر ه ش ا ر پ و ر ه ش ا ر " پ. ت س ا ه د ش ن ن و د ت ا ه اژه و ه د ر ت س گ ع و ن ت ت ل ع ز ر ه م ا ن ر ب ط ب ت ر م ا ب ط ح م. د ن و ر م ر ا ک ه ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ت س ا ه ک ر د ن ا ه ل ا ق م ا ر ب ف ص و ت ا ه ق ط ن م ا ض ف ز ر ه م ا ن ر ب ر د چالش پراشهر: ه ع س و ت و ر ه ش ا ر پ ۱-۳- ت ال و ح ت ا ض ف ر د ط ح م ن و م ا ر پ ر ط ح ) ۵ ۷ ۳ ۱ ( ن آ ف ا ر ط ا ا ه ر ه ش و ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع و م ج م ر ط ح ) ۷ ۸ ۳ ۱ ( ب و ن ج ز ر ب ل ا ه ق ط ن م د ب ل ا ک ۸( ۸ ۳ ۱ ( ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ش ا م آ ه م ا ن ر ب ن و د ت و ه ه ت 1

5 ا"" س د ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت د ش ر ا ه د ر ک ل م ع ا ب د ا ص ت ق ا ع- ا م ت ج ا و ت خ ا ن ش م و ب ظ ا ح ل ز ا ه ک د و م ن ف ر ع ت ر ه ش ن و م ا ر پ ا ه ح ا ن ن ا و ت م ا ر ر ه ش ا ر پ ل ل د ه ب ا ت س و ر م ه و ر ه ش ز ا م ه د ن ا و ت م ا ت س و ر ه ن ا ر ک س پ و ر ه ش ن ب ر ا ذ گ ه ح ا ن ن ا و ن ع ه ب. د و ش م م ا غ د ا ر ه ش ن و ر د ع ر س ا و پ ا ه گ ژ و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ط ح م ت س ز ط ل ت خ م ز ا م ت م د ش ا ب Simon and ( ر ه ش گ ژ و و د ر ه د و ج و ه ک ل ب د ش ا ب م ن ر ه ش ا ر پ ف ر ع ت د و خ ر ه ش ز ک ا ر م ا ب ت ر و ا ج م. )McGregor,2004 ا ت س و ر و ن ا ر ج ع ب ا ن م ا ه ال ا ک و م د ر م ز ا ر ه ش و ه ب ن آ ز ن ر و ر ض ت س ا Narain and Nischal,2007, ( س ا س ا ن ا ر ب. د ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م د ن ا ر ف و م و ه ف م ن ا ک م ن ع م ه ب د ن ا و ت م ر ه ش ا ر پ ه ژ ا و. )Buxton et al,2008 ه ب ا ت س و ر و ر ه ش ا ه ن ا م ز ا س ا ه ت ل ا ع ف ن ب ت ل ا خ د ه ب ن ا ک م ن ا و ن ع ه ب ن آ ا ف ا ر غ ج ه ب ل و ر ه ش ه ر ا ن ک ه ب ر ه ش ا ر پ Allen et al,1999, Narain and ( د ر ا د ه ر ا ش ا د ن ا ر ف ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ه ب ا ت س و ر ح ا و ن ز ا ر ا ذ گ ز ن و م و ه ف م ن ا و ن ع. )Nischal,2007 ر ه ش ه ب ا ت س و ر ح ا و ن ز ا ر ا ذ گ د ن ا ر ف : ن ش ن ر ه ش ا ر پ ۲-۳- ر ت س ب و س ال گ ا د 2 1 ر ا ش ت ن ا د ر و ف ن ت س ا ه ا گ ش ن ا د ط س و ت ه ک ه س و ن ا ق ا و ا س آ ت ا ق ق ح ت ز ک ر م ر ا ک م ه ا ب ش ه و ژ پ ر د ۲( ۰ ۰ ۲ ( ر د ع ق ا و ا ت س و ر ح ا و ن ه ک د ر ا د ه ر ا ش ا د ن ا ر ف ه ب و. د ز ا د ر پ م ق ر ش ا س آ ر د ن ش ن ر ه ش ا ر پ س ر ر ب ه ب د ب ا م ا ب د ن ا ر ف ن ا. د ن ا م ن م ب س ک ا ر ر ه ش ا ه گ ژ و ج ر د ت ه ب د ب ل ا ک و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ظ ا ح ل ز ا ا ه ر ه ش ن و م ا ر پ ت ا ر غ ت د ا ص ت ق ا ل ح م و ر ا ت خ ا س ل ا غ ت ش ا ز ا ز ر و ا ش ک ه ب ت ع ن ص د ش ر ع ر س ت ع م ج و ت ر ج ا ه م ش ا ز ف ا ش ز ر ا ش- ن ت. ت س ا د ن ا ر ف ن ا ر د م ه م ه ک ر ح م و ر ن ت ر ج ا ه م ال ا ب ن ا ز م. د د ر گ م ص خ ش م ا ه ر ب ر ا ک ط ال ت خ ا و ن م ز گ د و ل آ ح ا و ن ن ا ر د ع ق ا و ا ه سکونتگاه ت ه ا م ه ب ه ک ت س ا ه ج و ت ل ب ا ق ر ه ش ا ر پ ح ا و ن ر د ت س ز ط ح م ا ه ه ت س ب ا و ح ا و ن ن ا ع ر س ه ع س و ت ا ب د ر و خ ر ب ا ر ب م و م ع ش خ ب ل ا م ع ب ا ن م ن د و ب ن ف ا ک و صنعت آالنده ع ب ا ن م ز ا ش ا ن. )Webster,2002( ت س ا 3 ) ( گ ک م ا ب ت ا ع ل ا ط م ه ر ا ب ر د ط ب ا و ر ر ه ش ا- ت س و ر و ن ش ن ر ه ش ا ر پ ر د ز ن و د ن ا ح ال ط ص ا 4 ( ا ت و ک ا س د ز ر و ا ش ک ا ه فعالت ن ب و ق ت س ز م ه ه ک د ر ب م ر ا ک ه ب ا ض ف ا ر ب ا ر ) ر ه ش ا ن ع م ه ب "کوتا" و ا ت س و ر ا ن ع م ه ب ن ن چ ا ر ن ش ن ر ه ش ا ر پ ن م ز ر س ش ا م آ ب ا ت ک ر د ) ( ق ف و ت. )McGee,1991( د و ش م ه د ه ا ش م ز ر و ا ش ک ر غ و ه ن ر ت ش ب ه د د پ ن ا. ت س ا ا ه ن آ ه ب ک د ز ن ت ل ع ه ب ا ه ر ه ش ن و م ا ر پ ا ه ا ت س و ر ه ع س و ت ن ش ن ر ه ش ا ر پ کند:" م ف ص و ت ت ع ب ط ر غ ت ه ب ه ک ت س ا ا ه ا ت س و ر ر د ن ا ن ش ن ر ه ش ق ال ا ه نه ا خ ه ل م ج ز ا د ا ر ف ن ا ا ه نه ا خ ه ع س و ت ز ا ش ا ن را ا ص ح ن م. 4( ق ف و ت ( د" م ا ج ن ا م ا ت س و ر ا ه عه و م ج م ر د ر ه ش ل ا ک ش ا ش ا د پ و 1 - Professor at the School of Global Studies and School of Sustainability, Arizona State University 2 - Asia/Pacific Research Center by Stanford University 3 - McGee 4 -Desakota

6 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ن ر ب د: و ش و 1 ف ر و م ) ( ا ه ن و گ ز ا ا ه قه ل ح ز ک ر م ل ا د ح ت م م ظ ن م ا ر ا ر ب و گ ل ا ر ب ر ا ک ن م ز ط ح م ن و م ا ر پ م س ق ت ا ض ف و ر م ل ق و د ه ب د ن ا و ت م ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ط ح م س ا س ا ن ا ر ب. د ن ن ک م ه ئ ا ر ا ۱ ل ک ش ر د ر ه ش ن ال ک ر ا م آ ه ح ا ن ه ب ل : ت س خ ن ا ض ف و ر م ل ق 2 ر ه ش ن ال ک ا ف ا ر غ ج ه ب ل و ه ت س و پ ل ص ف ال ب ا ه ن م ز ه ب ه ک ت س ا ل ح م د ن ن ا و ت م د و خ ح ا و ن ن ا. ت س ا " ر ه ش ا ه مه و ح ش ر ت س گ ه ط س ا و ه ب ت ع م ج ن ز گ ن ک س " ل ا ح ر د ه ک د ر ا د ه ر ا ش ا ا ر ا د ز و ن ه ن ع ) Edge Rural( ا ت س و ر ه ب ل و ه د ش ر ه ش ح ا و ن ن ع ) Urban Edge( ر ه ش ه ب ل ه د و د ح م و د ه ب. د ن و ش م س ق ت ا ت س و ر ت ن س ل غ ا ش م ه ح ا ن : ا ض ف و ر م ل ق ن م و د ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ط ح م ا ر ب ف ر و م و ل ن ر ب و گ ل ا : ۱ ل ک ش Buxton et al,2008 : ع ب ن م 3 و د ه ب ز ن ن و م ا ر پ ه ح ا ن. د ر ا د ه ر ا ش ا ا ف ا ر غ ج ه ب ل و س ا ر ف ا ه ن م ز ه ب ن و م ا ر پ ا ت س و ر ا ه ت ل ا ع ف ز ا ف ط ا ر ا د ه ک ) Peripheral Rural( ن و م ا ر پ ا ت س و ر ا ه ن م ز ه ب د و ش م م س ق ت ش خ ب. ت س ا ا ت س و ر ا ه ن م ز ز ا س ر ت ا م ر د ر ه ش ز ک ا ر م ه د ن ر گ ر ب ر د ه ک ) Peripheral Urban( ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن و ت س ا و ن و ت س ک ب 4 د ن ا ر ف ۸( ۰ ۰ ۲ ( ن ا ر ا ک م ه ف ر ع م ن ش ن ر ه ش ا ر پ ن ا و ن ع ه ب ا ر ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ه ح ا ن ر د ا و پ ن ش ن ر ه ش. ت س ا ا ت س و ر ا ه ن م ز ر ب ر ا ک ن و گ ر گ د ر گ ر د و ت س ا ر ه ش ن ال ک ر غ د ش ر ز ا ال ا ب ح و ط س م ز ل ت س م ه ک د ن ن ک م. ت س ا ر م ت س م ت ال و ح ت و ر غ ت ن گ م ه ا ن و س ن ا ج ت م د ع ز ا ال ا ب ن ا ز م ر گ ن ا ا م ن ر ه ش ا ر پ ن م ز ر ب ر ا ک ا ه فعالت ه ب د ن ب ه ن و گ ن ا. ند ک م ه ئ ا ر ا ر ه ش ا ر پ ف ل ت خ م ا ه نه و گ ز ا ا ض ف و گ ل ا ف ر و م و ل ن ر ب ل د م س ا س ا ر ب ا ه ن آ 1 - Burnley and Murphy 2 - Edge Statistical Local Area 3 - Peripheral Area 4 - Buxton

7 - ا ه د ر ک و ر ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت د و ج و د ا د ع ت ز ا ز ک ا ر م ر ه ش ا ر پ ) peri-urban centres(.)buxton et al,2008( ن و ر د ه ز و ح ا ه ر ف س گ ن و آ ه ب ر ه ش ن ال ک ه ر ا ش ا د ر ا د ک ف ن م ا ض ف ه ب ه ت س و پ صورت به ن آ ن و م ا ر پ ط ح م و ر ه ش ا ف ا ر غ ج ه ب ل ف ص و ت ر ب ه و ال ع ر ه ش ا ر پ ه ژ ا و ن ا ر ب ا ن ب ش ه و ژ پ ن ا ر د. د ر ا د ه ر ا ش ا ز ن ن آ ا ر گ ر ه ش ر ث ا ت ت ح ت ا م ا ر ه ش ز ا ل ص ف ن م و و ر ه ش ه د ن ن ک ه ط ا ح ا و ا ف ا ر غ ج ب ل ا ق ه ب ل ه د ن ن ک ف ص و ت " ر ه ش ا ر پ ح ا و " ن ه ب و ر ه ش ا- ت س و ر ه ا گ ت ن و ک س ط ا ق ن ه د ن ن ک ن ب ب ت " ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ا ا ه اه گ ت ن و ک س " ر د ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ن ش ن ر ه ش د ش ر ن ا و ن ع ه ب " ن ش ن ر ه ش ا ر " پ. ت س ا ر ه ش ه ب ه د ش ل د ب ت ل ص ف ن م ا ت س و ر ت ر ا ب ع. د و ش م ۳-۳ ه ع س و ت ا ه ا ت س و ر ن و م ا ر پ و د ن ا ر ف ل د ب ت ط ا ق ن ر ه ش ا ر پ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب ن و ن ت ن و ک س ا ب ت ه ا م ا ت س و ر ه ب ر ه ش ر د ه ق ط ن م ف ر ع ت ر د ر ش ب ر ا ت ف ر و ا ه ت ل ا ع ف ا ن ا ش ه ن ا ر ک س پ و ر ه ش ح ا و ن ن ب ط ا ب ت ر ا و ن ش ن ر ه ش ه ب ن ا س ا ن ش ه ع م ا ج ت ن س ر و ط ه ب ر ه ش ح ا و ن ه ک ت س ا ه د و ب ا ن ب م ن ا ر ب ر ک ف ت. د ن د ر ک م ه ج و ت ا ت س و ر - ر ه ش ه د ا س گ ن ا گ و د ر ب ه ک ت ا ب ح ا و ن ن ن چ ن ا ن ب ا ه ز ر م و د ن و ش م ز ا م ت م ر ش ب ا ه ر ا ت ف ر ز ن و ن م ز ر ب ر ا ک ا ه و گ ل ا ص خ ش م ا ه گ ژ و ا ب ا ت س و ر و ت س ز ط ح م ر ظ ن م ز ا ه ک ن آ ل ا ح. )Fazal,2013( ت س ا ن ش و ر د ن ب ز ر م و ص خ ش ت ل ب ا ق ن ا س آ ه ب ا ه ن ا ک م و ح ا و ن ت ح ت ه ک د د ر گ ف ر ع ت ر ه ش و د ل و ت ا ع ا ر ز ع ب ط م ت س س و ک ا ز ا ن گ م ه ا ن ک ا ز و م ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م ر ه ش ا ر پ Allen,2003, Narain and ( د و ش م ا ض ا ق ت ا ت س و ر و ر ه ش ا ه ر ا ک و ز ا س و س ز ا ه ک ت س ا ا ه ن ا ر ج ر ث ا ت. )Nischal,2007 ا ر ت د ش ن ر ت ش ب ت س ز ط ح م و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ا ه ش ک م ش ک و ر ه ش ا ت س و ر ت ا ط ا ب ت ر ا ر ه ش ا ر پ ح ا و ن ر د. ت س ا ا ر ا د 1 ر ب. د ن ک م د ا ه ن ش پ ر ه ش تا- س و ر ا ه د ن و پ گ ن و گ چ ک ا ر د ا ف د ه ا ب ل ل ح ت ب و چ ر ا چ ) ( س ال گ ا د ت و ق ت ا ر ر گ د ک ا ال ب ا ق ت م د ن ا و ت م ه ک د ن ر ا د د و ج و ت ا ع ال ط ا و ه ا م ر س ال ا ک ت ا د ل و ت م د ر م ز ا ا ه ن ا ر ج س ا س ا ن ا. د ن و ش ا ت س و ر و ر ه ش ه ع س و ت ن ب ل ب ا ق ت م ا د ا ض ت م ط ب ا و ر د ا ج ا ب ب س ه ک ن ا ا د ن ا م ن 2 ب و چ ر ا چ ن ا ه ب ) ( ن ل آ ت ا ط ا ب ت ر ا ا و پ ر ب د ک ا ت ه ک ) ۱ ر ا د و م ن ( د ن ک م ه ف ا ض ا ز ن ا ر گ د و ل آ و د ئ ا ز د ا و م ع ب ط ع ب ا ن م ا ه ن ا ر ج ل ل ح ت. )Allen,2003( ت س ا ه ق ط ن م ح ط س ر د و د ن آ ن ا م ا ه ن ا ر ج و ر ه ش - ا ت س و ر ا ه ن ا ر ج : ۱ ر ا د و م ن ر ه ش ا- ت س و ر Allen,2003 : ع ب ن م 1 - Douglass 2 - Allen

8 ." د د ر گ م ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و س و ا ت س و ر ز ک ا ر م ن ب ه و س و د ت ا ط ا ب ت ر ا ز و ر ب. ت س ن ا ه ف ر ط ک ه د ا س د ن ا ر ف ا ت س و ر ح ا و ن ر د ن ش ن ر ه ش ش ر ت س گ ه ب ت ا ر غ ت ا و پ ب ج و م ت ا ط ا ب ت ر ا ن ا. د د ر گ ر ج ن م ر ه ش ا ر پ ه د م ع ت ال و ح ت ه ب ن ا م ز ل و ط ر د د ن ا و ت م ر ه ش و گ ت ش ا ب ن ا " ا ه ق ط ن م و ت و ق ت ا ه د ن و پ 1 ر ه ش تا- س و ر د ن ب ه ر ک پ م و ه ف م ه ق ط ن م ر ه ش تا- س و ر ا ب ه ک ت س ا ا ه ر ه ش ن ال ک و ا ه ر ه ش ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ن ا س ن ا ا ه اه گ ت ن و ک س ر د ر غ ت و د ش ر ز ا ر ت ه د ر ت س گ ر و ص ت ل ۲ ( ک ش ( ل م ا ش ر ه ش ا- ت س و ر ه ق ط ن م ا ض ف ر ا ت خ ا س. د و ش م ز ا غ آ ا ت س و ر ه ن ا ر ک س پ و س ه ب ا ه ر ه ش ا و پ ش ر ت س گ. )Piorr et all,2011( ت س ا ا ت س و ر و ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س و ح ا و ن ز ک ر م ر ه ش ا- ت س و ر ه ق ط ن م ر د ن م ز ر س گ ت س ب م ه ا ر ب ه چ ر ا پ ک ه ع س و ت " ف د ه ا ب ر ه ش ا ر پ و ا ت س و ر ر- ه ش ن ب ت ا ط ا ب ت ر ا ت ر د م ت ا م د خ ا س ا ن ش ن آ ف د ه ه ک ت س ا ر ا د ا پ ه ع س و ت ر ا ک ر و ت س د ک ن ا. ت س ا ا پ و ر ا ا ه ر و ش ک ر ا ک ر و ت س د ر د " ر ه ش ا ه د ر ک ل م ع د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ا ط ح م ت س ز ن ب ح ا و ن ف ل ت خ م و ن ن چ م ه ن ع ت ن ا ش ها زش ر ا ت س ا و م و ه ف م ن ا د ب. ت س ا ا ه ش ز ر ا و ت ا م د خ ز ا ل د ا ع ت ن ر ت ه ب ن د ر و آ ت س د ه ب ا ر ب ا ض ف ر ب ن ت ب م ا ه ت س ا س د ا ج ا س پ س. )Ibid( د ب ا د و ب ه ب ط ب ا و ر ن ن چ د ا ج ا ا ب د ن ا و ت م ه ت ف ش آ ر ه ش ا ر پ ه ع س و ت ه ک ر ه ش ا ر پ ه ح ا ن و ر ه ش ا- ت س و ر ه ق ط ن م ا ض ف م و ه ف م : ۲ ل ک ش Piorr et all,2011 : ع ب ن م.4 ت ا ع ل ا ط م ه د و د ح م ف ر ع م ز ر ب ل ا ن ا ت س ا و ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ه د ن ر گ ر ب ر د ه ک ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ت ا ع ل ا ط م ه د و د ح م ن ال ک ح ط س ر ه ش ه ع و م ج م ا ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ه و ک ز و ر ف ن ا ت س ر ه ش. ت س ا ل ا س ر ا د ا - س ا س ت ا م س ق ت س ا س ا ر ب ر گ ل ک ش ا ب ه ک د ن ت س ه ا ت س و ر ط ا ق ن ت ا ع ل ا ط م د ر خ ح ط س. د ر گ م ن ر ا ر ق ر ه ش ن ال ک ز ا د ا ز ه ل ص ا ف ل ل د ه ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ا و ن ع ت ع م ج ع ر س ش ا ز ف ا ا ب و ه د و ب ا ه د ر ت س گ ت ع م ج ت ا ر غ ت ش و خ ت س د ۰ ۵ ۳ ۱ ه ه د ز ا ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ا م ش ر س ا ت ا م ا د ن ر ا د ا ت س و ر ن ا و ن ع ۵ ۴ ۳ ۱ ر ا م ش ر س ر د ه ک ت ع م ج ط ا ق ن ه ل ا ق م ن ا ر د. ت س ا ه د ش ق ال ط ا ا ه ن آ ه ب 1 - Regional Agglomeration and Urban Rural Linkages

9 ط- ا ق ن و ۸ ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ه ب ا ه ن ت ا م ا غ د ا ا ب د ن چ ا ت س و ر ر گ د ن ا و ن ع ر ه ش ه ب ا ه ن آ ق ال ط ا د و ش م ه ب ن ا و ن ع ه ا گ ت ن و ک س " ا ط ا ق ن ۰ ۹ ۳ ۱ 1. ل ۳ ( ک ش ( د ن و ش م ف ر ع م " ر ه ش ا ر پ س ر ر ب و ث ح ب گ ن و گ چ د ن و ر ت ال و ح ت ن آ ر د ر ق ت س م ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن و ا ه ا ت س و ر و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ت ع ق و م : ۳ ل ک ش GIS ر د ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت و ۰ ۹ ۳ ۱ ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ر و ش ک ر ا د ا - س ا س ت ا م س ق ت : ع ب ن م ن ش ن ر ه ش ا ر پ ر د ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ن ا ر ه ت ز ا ق ر ط ش ج ن س ن ا ز م ت ا ر غ ت د ش ر ط ا ق ن ا ه ن م ز ح و ط س ت ا ر غ ت ن ا ز م و ۰ ۹ ۳ ۱ ۵-۵ ۳ ۱ ه ر و د ط ت ع م ج د ش ر ص خ ا ش ز ا ه ک د ر گ م ت ر و ص ر ه ش ا ر پ ه د ش ر ه ش ر ب س ا س ا ر و ا ص ت ه ر ا و ه ا م ت س د ن ل ۶ ۰ ۰ ۲ ۸ ۹ ۱ د ال م ه د ا ف ت س ا. د و ش م س پ س ش ن ک ا ر پ ا ض ف. د د ر گ م ل ل ح ت ه ق ط ن م ر د ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ظ ا ح ل ز ا م د و ب آ ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ر د ر ه ش ا ر پ ت ع م ج د ش ر ت ا ر غ ت س ا س ا ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ل ل ح ت ۱-۵- ط ا ق ن م- ل د ع ت ه ب و ر د ا ز د ح ا ت م ا ظ ن ز ا س ر ه ش د ن و ر ع ا م ت ج ا و س ا س ط ا ر ش ر غ ت ا ب ش. ه ه ه د ل ا و ا ز ا ک ا ب ن ا ر ه ت ش. ه ل ا س ر د. د ر گ م ا ر ف ا ر ن آ ا ج ج ر د ت ه ب ت ل و د ز ک ر م ت م ز ر ه م ا ن ر ب د د ج و گ ل ا و د ه ن ن و ل م ر ف ن ت ع م ج د ا ع ب ا ر ه ش ن ال ک ا ر ه ت ش ا د ه ک ا ت ن ا ا پ ه ه د ش. ه ه و ال ع ر ب ص خ ا ش ت ع م ج. 8( ر و پ د و و ا د ( د د ر گ م ر ا د د پ ک د ن ا ک د ن ا ر ه ش ش ر ت س گ و گ ل ا ر د ر غ ت و ت ع م ج و ت ل ا ع ف ش ن ک ا ر پ ص خ ا ش 1 ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن و د ا ب آ ن س ح د ر گ ت ش ه د ا ب آ ر ظ ن د ر ال م س د ق ك چ ر ق ه و ك ز و ر ي ف ر ا ي ر ه ش : ل م ا ش ۵ ۵ ۳ ۱ ل ا س ر ه ش ا ر پ ه و ك ز و ر ي ف ر ا ي ر ه ش : ل م ا ش ۰ ۹ ۳ ۱ ل ا س ن ه د و ر م ي ر ك ط ا ب ر ه گ ن ا د ر ا ه چ د ا ب آ د ا و ج ت ش د ك ا پ ن ه م و ب ر ه ش ر ق ا ب ن ا ت س غ ا ب ر ه ش م ال س ا د ن م ج ر ا ي ل ع ب آ د ر س ب آ د ا ب آ ن س ح د ر گ ت ش ه د ا ب آ ر ظ ن د ر ال م س د ق ك چ ر ق ن ا م ك ن ت ا ر ا س ا ه ي د ي ح و د ا ب آ ر ي ص ن ر ه ش م ي س ن ن ا س ا و ل ن ا ت س ل گ ن ال ي ك ك ز ي ر ه ك م ش ف د ا ب ا ن و ر ف ه ي س و د ر ف ت ش د ا ف ص ر ه ش ا ب ص د ا ب آ ح ل ا ص د ا ب آ ف ي ر ش ر ه ش د ه ا ش ت ش د ن ي ك ش م ر ه ش د م ح م ت ش د ه ا م ر ا س ل گ ه ر د م ر گ ر ا س ه و ك ر ه ش ل ا م ك ن ا ق ل ا ط غ ا ب ر ا ه چ

10 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ز ا - ا ه ر ه ش جدد- شهرها - ا ه ک ر ه ش ل ا و ا ي ع ن ا م و ر د ه ه د د ن و ر ه ع س و ت د ب ل ا ک ن ا ر ه ت ت ر و ص ه ب ه ت س س گ ر د د ا د ت م ا ا ه ر و ح م ط ا ب ت ر ا گ ن ه آ ع ر س ا د پ ح ر ط م ه ق ط ن م ح ط س ر د ا ر د و خ ا ض ف ش ر ت س گ ن و م ا ر پ ا ه ا ت س و ر و ا ه ر ه ش ر د د و خ ذ و ف ن ش ر ت س گ ا ب ن ا ر ه ت. د ن ک م ه ك د د ر گ ي ت ا ر ر ق م ن ي و د ت ه ب ر ج ن م ت ل و د ت ا م ا د ق ا ز ا خ ر ب ش. ه ه ه د ر د. Madanipour, )(2011 د ن ک م ر ا ر ق ت س ا د ي ق ي ب و ط ر ش ن ا ر ج ا ه م ر د ن ا ر ه ت و ت ي ا د ه ا ه ن آ ه ب ط ا ق ن ي ن و م ا ر ي پ. د و ب ر د ه ه د ش. ه ط ا ق ن ر د ت ي ع م ج ر ا ر ق ت س ا ف ي ع ض ت ا د ي د ش ت ر د ي م ه م ل م ا ع ن ا و ت م ا ر ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ن و ر د ي ا ه ت ر ج ا ه م ش ي ا ز ف ا ي ت ي ع م ج ي ا م ي س ر ي ي غ ت ه ب ي ي ا ت س و ر ي ر و ه ر ه ب و ل ا غ ت ش ا م ا ظ ن ن د ر ك ل ت خ م ن ي ع ر د ر م ا ن ي ا. ت ش ا د ن پ ه ق ط ن م ز ا ي ص ا خ ن ع ف ن م ت ع م ج ه ن ز ا و م ر د ن ا ر ه ت ن ا ت س ر ه ش م ه س ش. ه ه ه د ر د. د م ا ج ن ا ي م ا ه ن آ ن د ش ي ر ه ش و ا ه ا ت س و ر ز ا ک ا ح ن ا ت س ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ر ا س ت ر ج ا ه م ه ن ز ا و م ل ب ا ق م ر د. ت س ا ه د و ب ر ذ پ ر ج ا ه م ز ا ش ب ت س ر ف ر ج ا ه م د ن و ر. 8( ن ا ج ن ز ( ت س ا ا ه ن آ ن د ش ر ذ پ ر ج ا ه م ن ا ر ه ت ع ز و ت ز ا ب ه ج ت ن د ش ا ب ا ت س و ر د ر ا و ه ز ا ت ن ا ر ج ا ه م ل و ل ع م ه ک ن آ ز ا ش ب ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ش ر ت س گ ا ج ه ب ا ج. ت س ا ت ع م ج ن ا ن ش ن ر ه ش ن و ر د ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ن ا ر ه ت ت س ا. )zebardast,2006( ر د ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ر ت گ ر ز ب ي ا ه ا ت س و ر ي و س ه ب ر و ش ك ا ب ه س ي ا ق م ر د ر ت ش ب ت د ش ا ب ي ي ا ت س و ر ت ي ع م ج ش ي ا ر گ ن ا ر ه ت ا ه ا ت س و ر ه ب ج ي ر د ت ا ب ز ا ت س د ن د ا د ت ش ي ع م و د ا ص ت ق ا ي ي ا ت س و ر : د و م ن ن ا ب ه ق ط ن م ر د ا ت س و ر ط ا ق ن ن و گ ر گ د ا ر ب ت ل ا ح ه س ن ا و ت م. د ن ا م ن م ر ه ش ن و ر ب ش ر ت س گ پ ر د ر ه ش ر د م ا غ د ا د و خ ا ه گ ژ و ر ه ش ب س ک ر ه ش 3 2 د ا د ع ت ا ت ي ا ه ل ا س ه ل ص ا ف ر د ر ه ش ز ک ر م ک ل ک ش ت و ر گ د ک ا ب ر و ا ج م ا ت س و ر د ن چ م ا غ د ا. د و ش م ل ي ك ش ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ي ع م ج ر پ ي ا ه ا ت س و ر م ا غ د ا ز ا 3 5 ه ب ل ا س ر د ر ه ش 8 1 ز ا ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ي ر ه ش ط ا ق ن ر ه ش ط ا ق ن ه ب ا ت س و ر ه ا گ ت ن و ک س ز ک ا ر م ل د ب ت. 9( 6 : ز ر ب ل ا ه ع س و ت و ش ا م آ ( د س ر م ل ا س ر د ر ه ش د ن چ ا ب م ا غ د ا ر د ا ا ه ن ت ه ب ت ع م ج ر پ ا ه ا ت س و ر ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م د ن ب ه ر ک پ ن ا ر و د ا ب ن ا م ز م ه ب ت ر ت ن د ب ر د ا ت س و ر ز ک ا ر م ن ش ن ر ه ش و ر ه ش ه ب ا ت س و ر ط ا ق ن ز ا ر ا ذ گ د ن ا ر ف. د و ش م ق ال ط ا ا ه ن آ ه ب ر ه ش ن ا و ن ع ر گ د ا ت س و ر ه ک ت س ا ن ا ر ه ت ن و م ا ر پ ط ح م ا ف ا ر غ ج د ب ل ا ک ر د س ا س و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ا ه ر ا ش ف ه ب خ س ا پ ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ا ب ا م ا ت س ا ر ا و ش د ر ا س ب ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ن و ک س ل ا ک ش ا ز ا م ا ع د ن ب ه ن و گ. د و ش م ل ل ح ت ن ش ن ر ه ش ا ر پ ن ا و ن ع ت ح ت. د ن د ر گ م د ن ب ه ت س د ه ن و گ ن د ب ا ر ا ه ن آ ن ا ر ه ت ن و م ا ر پ ط ح م ر د ن ش ن ر ه ش د ش ر ل ل ح ت ف د ه ل ص ا ر ه م ن ک س م ا ه ع م ت ج م و ن و ک س م ) ر ه ش ه ب ه د ش ل د ب ت ا ت س و ر ( ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ا ط ا ق ن - ک ز ا ا ه ص خ ا ش ه ک ا ر ب ش ج ن س ت ال و ح ت ن ش ن ر ه ش ا ر پ ر د ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ن ا ر ه ت ه ب ر ا ک د و ر م ن ا ز م ت ع م ج ز ا ت ن و ک س ل ا ک ش ا ز ا ک ر ه ت ع م ج م ه س ر و ظ ن م ن د ب. ت س ا ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ر د ت ع م ج د ش ر ت ا ر غ ت

11 5 ن ع ر 5 ا ز ه ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ش ج ن س ۰ ۹ ۳ ۱ ا ت ۵ ۵ ۳ ۱ ه ر و د ط ا ه ن آ ز ا ک ر ه ت ع م ج د ش ر ت ا ر غ ت ن ا ز م و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش. 1( ل و د ج ( د د ر گ م ر ا م ش ر س ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ن و ک ت ز ا ش پ : ل ص ا ا ه ر ه ش ر ه ش ن ال ک ن ا ر ه ت ر و پ ج ا ح ( ) ۷ ۸ ۳ ۱ ا ه ن ت د ر ا ه ت ش ا ا و ش ي پ د ن و ا م د ج ر ك ن ي م ا ر و ش پ ش ر ج ت ز ا و ن ک ف ن و ر ب ر ر ه ش ت ع م ج ا ر ا د ز ا ت ه ا م ت ه ا م و ه ن ش پ ا ر ا د ۰ ۹ ۳ ۱ ر ا م ش ر س ر د ) د د ج ا ه ر ه ش ز ج ه ب ( ه ق ط ن م ا ه ر ه ش ر ا س ن ا ر ب ا ن ب. د ن ا ه د و ب ر ه ش ه ب ر گ د ر ه ش ۵ و د ن د ر گ م م ا غ د ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ر ر ه ش و ش ر ج ت. د ن ت س ه ن ش ن ر ه ش ه ق ب ا س ن و د ب و ا ت س و ر 4% ز ا ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ل ک ز ا ل ص ا ا ه ر ه ش ت ع م ج م ه س. د ن د ر گ م ف ر ع م ه ق ط ن م ر د ل ص ا ا ه ر ه ش ن ا و ن ع 4 ر ه ش ز ا ت ع م ج ه د ن ا ز ف د ش ر ا ب ج ر ک ا ه ن ت ن ب ن ا ر د ه ک د س ر م ل ا س ر د % 4 1 ه ب ل ا س ر د. د و ش م ل د ب ت ر ف ن ن و ل م 6. 1 ر ه ش ن ال ک ه ب ر ف ن ه ا گ ب ا و خ ز ا جلوگر و ل ا غ ت ش ا ا ه ن و ن ا ک د ا ج ا ق ر ط ز ا ر ه ش ن ال ک جمعت سررز ب ذ ج ف د ه ا ب جدد: شهرها ر د ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د د ن ر پ و س د ر پ د ر گ ت ش ه ه ش د ن ا د د ج ا ه ر ه ش ث ا د ح ا ه م ا ن ر ب. د ن و ش م ز ر ه م ا ن ر ب ن د ش ا ه ن ت ۰ ۹ ۳ ۱ ل ا س ر د ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ز ا ا ه ر ه ش ن ن چ ت ع م ج م ه س. د د ر گ ز ا غ آ ل ا س. ت س ا د ص ر د ل ص ف ن م و ه د ن ک ا ر پ صورت به ن و ک س م ا ه ک ر ه ش ت ن و ک س و گ ل ا : ر ه م ن ک س م ا ه ع م ت ج م و ن و ک س م ا ه ک ر ه ش ت م ق ف ذ ح ا ت د ن و ش م ب ا ن ا ک م ر ه ش ه د و د ح م ز ا ج ر ا خ ر د و ت ل و د ه ب ق ل ع ت م ا ه ن م ز ر د ا ه ر ه ش ک د ز ن ر د ه ق ط ن م ر د ن و ک س م ا ه ک ر ه ش ر ذ پ ت ع م ج ز ا ن و د م ر ا م آ. د د ر گ ق ق ح م ن و ک س م د ح ا و ه د ش م ا م ت ت م ق ز ا ن م ز. د ش ا ب م ن ت س د ر د ر د و د ن ت س ه ا ه د ر ت س گ ت ا ر غ ت ش و خ ت س د ه ر ا و م ه ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ر د ا ت س و ر ز ک ا ر م : ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ز ا ) ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ( ر ه ش ه ب ه د ش ل د ب ت ا ه ا ت س و ر م ه س ه ک ر و ط ه ب د ن ر ا د ر ا ر ق ن د ش ر ه ش د ن و ر ن ا ر ج ز ا ت ن و ک س ط ا ق ن ن ا ت ع م ج م ه س ش ا ز ف ا ه ر و د ن ا ط. د س ر م ل ا س ر د % 4 2 ه ب ل ا س ر د % 2 د و د ح ر د د د ج ا ه ر ه ش و ل ص ا ا ه ر ه ش ت ع م ج م ه س ز ا ر ت ال ا ب ه ج و ت ل ب ا ق ف ال ت خ ا ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ت ع م ج. ت س ا ه ق ط ن م ت ن و ک س ل ا ک ش ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ت ع م ج ۵ ۵ ۳ ۱ ۵ ۵ ۳ ۱ ۰-۹ ۳ ۱ جمعت رشد ت ا ر غ ت ن ا ز م و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ز ا ت ن و ک س ل ا ک ش ا م ه س ۱: ل و د ج ۵( ۴ ۳ ۱ ل ا س ر د د و ج و م ا ه ر ه ش ( ه ق ط ن م ل ص ا ا ه ر ه ش د د ج ا ه ر ه ش ) ر ه ش ه ب ه د ش ل د ب ت ا ه ا ت س و ر ( ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ع و م ج م ۰ ۹ ۳ ۱ ۰ ۹ ۳ ۱ ۵-۳ ۱ ۵ د ص ر د ت ع م ج د ص ر د ت ع م ج ت ع م ج د ش ر ت ا ر غ ت ن ا ز م ۸. ۰ ۵ ۸. ۸-۰ ۲. ۴ ۳ ۲ ۸. ۱ ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت و ۰ ۹ ۳ ۱ ۵-۵ ۳ ۱ ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ت ع م ج م ا خ ا ه ده ا د س ا س ا ر ب ع: ب ن م ز ک ا ر م ه ب ه ع س و ت ز ر ر س و ن ک ف ن و ر ب د ص ر د ۰ ۶ ه ب ۴ ۹ ز ا ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ز ا ن ا ر ه ت م ه س ش ه ا ک ه ک ت س ا ت ن و ک س ه ن و گ ن ا ه ب ق ل ع ت م ۲. ۴ ۳ ا ب ت ع م ج د ش ر ت ا ر غ ت ن ا ز م ن ر ت ال ا ب. د ه د م ن ا ش ن ا ر ن ا ر ه ت ن و م ا ر پ

12 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ش ر د ن و ر ۴ ل ک ش. ت س ا ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن د ش ر ل ا ح ر د د ن و ر و ر ه ش ه ب ا ت س و ر ز ک ا ر م ع ر س ر ا ذ گ ر گ ن ا ا م ن ر م ا ن ا ت ال و ح ت د ن و ر. د ه د م ن ا ش ن ه ق ط ن م ر د ۰ ۹ ۳ ۱ ا ت ۵ ۵ ۳ ۱ ا ه ل ا س ط ا ر ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ا ض ف ش ن ک ا ر پ و و ت ش ا ب ن ا ن ر ت ش ب د ه ا ش ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ب ر غ ب و ن ج و ب و ن ج ل ال ه ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ض ف د ع ب ز ا ن ش ن ر ه ش ا ر پ. ت س ا ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ه ن و گ چ ر ا ق د ش ر ا ۵ ت ۵ ۳ ۱ ه ر و د ط ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ش ن ک ا ر پ و د ش ر د ن و ر : ۴ ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت و ۵ ۸ ۳ ۱ ا ت ۵ ۵ ۳ ۱ ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ت ع م ج ت ا ع ال ط ا ع: ب ن م ۸ ۳ ۱ ن م ز ر ب ر ا ک ت ا ر غ ت س ا س ا ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ل ل ح ت ۲-۵- ه د ا د. ت س ا ۵ د ش ر و خ ه ع س و ت ه ب ش ا ر گ ر ه ش ه ت س و پ ه ع س و ت د ن و ر و ن ا ر ه ت ر ت س ب ع ب ط ت ف ر ظ ل م ک ت ل ا ب ن د ه ب ن و ن ک ا ت ه ر و د ط ر د ر ه ش ي ا ه ز ا س و ت خ ا س و ر ه ش د ب ل ا ك د ش ر. ت س ا ه د ش ل د ب ت ن ا ر ه ت ا ض ف ه ع س و ت ب ل ا غ ل ک ش ه ب ن و م ا ر پ و ه ت س و پ ا ن ر ا ر ق ف د ه ا ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ب ل غ ا ه ک ه ت ف ر گ صورت زمين ي ر گ ا د و س و ي ز ا ب س ر و ب ه ي ا پ ر ب ه ك ل ب ز ا ي ن ي ا ن ب م ر ب ه ن ا ه د د پ ه ک ه ب ر غ ت ر ا ت خ ا س د ب ل ا ک _ ا ض ف ر ه ش ن ال ک ن ا ر ه ت و ط س ب ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ر ج ن م. 8( و ل خ ر ق ( ت س ا ه د ش ر ت ع س و د ا ع ب ا ر د ن و م ا ر پ ه ق ط ن م ر س ا ر س ه ب ن ا ر ه ت ت ال ک ش م ل ا ق ت ن ا و ر س ت ث ع ا ب ه د ش و

13 (8 د ال م ا% ر ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. ت س ا ب ا ز ر ا ل ب ا ق ض ا ر ا ش ش و پ و ر ب ر ا ک ر غ ت ه ط س ا و ه ب ت س ز ط ح م ر ب ن ا س ن ا ا ه ت ل ا ع ف ر ا ذ گ ر ث ا ش ز ا د ر پ ه ر ا و ه ا م ر و ا ص ت TM ت س د ن ل د ن چ ه ن ا م ز ( ن ا و ت م و د ن و ر IRS ت ا ر غ ت ( ر ب ر ا ک ( د ال م ض ا ر ا ا ر ب ر د ح ط س ل ل ح ت د ن و ر ه ق ط ن م ا ر ت ا ر غ ت س ر ر ب ه د ا ف ت س ا. د و م ن ز ا. د و ش م ا ه اده د ج ا ت ن ا ه ن م ز ت ا غ ا ب س ال ک ه ک د ه د م ن ا ش ن ۲ ل و د ج ر د ه ر و د ن ا ط ر د ه ا گ ش ش و پ ا ه س ال ک ت ا ر غ ت س ر ر ب ه ا گ ش ش و پ ن و د ب ق ط ا ن م و ف ع ض و ط س و ت م ع ت ا ر م ا ه س ال ک و ش ه ا ک ب و خ ع ت ا ر م و ا ه ل گ ن ج م د و ب آ ع ا ر ز د م ح م ل ع ( ت س ا ه ا ر م ه د ص ر د 0 5 د ش ر ا ب ه ر و د ن ا ط ر د ز ن ر ه ش ا ه ن م ز ت ح ا س م. د ن ر ا د ش ا ز ف ا د ن و ر. )۸ ۸ ۳ ۱ ج ر ک ه ن ا خ د و ر د ا د ت م ا ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ب و ن ج ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر د ر ه ش ا ه ن م ز ش ر ت س گ و د ش ر د ن و ر ز ر ا ب ه ن و م ن ر ه ش م ال س ا ک چ ر ق. د و ش م گ ر ز ب ا ه ر ه ش ه ب ر ف ن ر ا ز ه د ن چ ا ه ا ت س و ر ل د ب ت ه ب ر ج ن م ن م ا ر و ت ش د و ا ه ر ه ش د د ج. ) اد ک ر و ه ه ت خ گ ن ا د و خ IRS, TM ا ه ه د ا د ر د س ال ک ال ا ب ا تا ب س ن م ک ا ر ت ا ب ا ه گل ن ج ت ا غ ا ب ب و خ ع ت ا ر م م ک ا ر ت م ک ا ه گل ن ج م د و ب آ ع ا ر ز ض ا ر ا ف ع ض و ط س و ت م ع ت ا ر م ه ا گ ش ش و پ ن و د ب ر ه ش ض ا ر ا ع م ج م د ر م ه د و ب ه ک ر ب ر ا ت خ ا س ا ض ف ه ق ط ن م ه ب ت د ش ر ث ا ت د ال م ر ه ش ا ه ن م ز و ه ا گ ش ش و پ ت ا ر غ ت د ص ر د و ت ح ا س م ۲: ل و د ج ت- ح ا س م ر ا ت ک ه د ص ر د ت- ح ا س م ر ا ت ک ه د ص ر د د ص ر د ت ا ر غ ت ر ا ذ گ ش ش و پ ر ه ش ض ا ر ا و ه ا گ ) ( ت س ا ه د و ب ط س و ت م ه ن ا ل ا س ت ا ر غ ت ب ب ح ( د ص ر د ) ( % % % % % % ۸ ۸ ۳ ۱ د م ح م ل ع : ع ب ن م و ر د ي ر ه ش ا ه ن م ز ت ع س و ت ا ر ي ي غ ت ي س ر ر ب ي ا ر ب ي ه ا ي گ ش ش و پ ت ا ر ي ي غ ت ي س ر ر ب ر ب ه و ال ع ه د ش ك ي ا ز و م ر ي و ا ص ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ن و ک س ل ا ک ش ا د ب ل ا ک ش ر ت س گ ت ا ر غ ت ن ا ز م ه س ا ق م ر و ظ ن م ه ب. د و ش م ه د ا ف ت س ا ز ن ن ا م ز ل و ط و ر ر ب ت ن و ک س ا ه نه و گ ز ا ک ر ه ر د ن ک س م و س و ف ن ر ا م ش ر س س ا س ا ر ب ر ه ش 5 5 ض ا ر ا ه د و د ح م ن ا ر ه ت ت ن و ک س ل ا ک ش ا ز ا ک ر ه ر ه ش ا ه ن م ز ت ح ا س م ت ا ر غ ت د ن و ر ۳ ل و د ج ر د. د د ر گ م س ر ر ب ا ه ر ا و ه ا م ر و ا ص ت. د ن و ش م ه س ا ق م ر گ د ک ا ب د ال م ه ر و د ط ر د ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ن ا ز م ه ب ق ل ع ت م ه ق ط ن م ر د ل ص ا ا ه ر ه ش ه ب ت ب س ن ه ج و ت ل ب ا ق ف ال ت خ ا ا ب ر ه ش ا ه ن م ز ت ع س و ش ا ز ف ا ن ا ز م ن ر ت ش ب ن ر ت م ک ا ب و ر ج ا ه م ت ع م ج ه د ن ا ز ف د ش ر ا ب د ال م ط ه ک ا ه ا ت س و ر ن ع ت س ا ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن. د ن ر ا د ا ر ر ه ش ا ه ن م ز ت ع س و ش ا ز ف ا ن ا ز م ن ر ت ش ب د و ش م ق ال ط ا ا ه ن آ ه ب ر ه ش ن ا و ن ع ر ه ش ا ه ت خ ا س ر ز ش ر ت س گ د ب ل ا ک ن ا ر ه ت ر د ن ا ه ر و د ۰ 3 1 ن آ ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ر د و ن ا ر ه ت ز ا ه ت س س گ. ت س ا ا ر ا د ه ق ط ن م ر د ا ر د ش ر ن ر ت ش ب م ز ال د و د ح % 4 4 ت س ا ه ک ل ا ح ر د ن ا ز م ش ا ز ف ا ت ع س و ا ه ن م ز ر ه ش ا ه ت خ ا س ر ز و ه م ا ن ر ب ن و د ب ر ه ش ش ر ت س گ ن ا. د ه د م ن ا ش ن

14 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ن و ک س ل ا ک ش ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ل ص ا ا ه ر ه ش د د ج ا ه ر ه ش ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ع و م ج م د ال م ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ن و ک س ل ا ک ش ا ر ه ش ا ه ن م ز ت ا ر غ ت د ص ر د و ت ح ا س م ۳: ل و د ج ت- ح ا س م ت- ح ا س م د ص ر د ت ا ر غ ت ت ح ا س م ض ا ر ا ه ن ال ا س ت ا ر غ ت ط س و ت م ) ( ر ه ش 6( ( ر ه ش ض ا ر ا د ص ر د ر ا ت ک ه د ص ر د ر ا ت ک ه % % % % ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت و ۸ ۸ ۳ ۱ د م ح م ل ع م ا خ ا ه ده ا د ز ا ه ت ف ر گ ر ب : ع ب ن م م د و ب آ ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ۳-۵- ت خ ا ن ش ز ا ا ه ت ي ل ب ا ق و ي ا ه ي د ن م ن ا و ت ت خ ا ن ش م و ب ش ي پ ط ر ش ه ع س و ت ر ا د ي ا پ ب و س ح م د و ش ي م ه ک ب ا ز ر ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ن ا ر ه ت ن ا ت س ا ش ا م آ ح ر ط ت ا ع ل ا ط م ر د. ت س ا ت خ ا ن ش ن ن چ ر د ب س ا ن م ا ه وش ر ز ا ک ض ا ر ا ک ژ و ل و ک ا ي ر ا ي ب آ ي ا ر ب ي ض ا ر ا ب س ا ن ت ي ض ا ر ا ت ي ل ب ا ق ت ا ع ال ط ا س ا س ا ر ب م د و ب آ ع ا ر ز ا ه ن م ز ا ر ب ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ا ه ن م ز س ا س ا ن ا ر ب. د ر گ م ت ر و ص ه ق ط ن م ع ا ف ت ر ا ي م و ق ر ل د م ز ا ل ص ا ح ب ي ش و د و ج و م ع ض و ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك ع ا ر ز ب آ ه ب ه س س ال ک ب س ا ن م ل خ ( ب س ا ن م و ) ب س ا ن م ا ت ب س ن و ا ه ن م ز ع ا ر ز م د ه ب و د س ال ک ب س ا ن م ( و و م د ع ا ر ز ض ا ر ا ب س ا ن م ا ت ب س ن و ب س ا ن م ا ه س ال ک 5 ل ک ش. ۸( ۸ ۳ ۱ د م ح م ل ع ( د ن و ش م م س ق ت ) ب س ا ن م ا ت ب س ن. د ه د م ن ا ش ن ا ر ب آ ع ا ر ز ض ا ر ا ب س ا ن م س ال ک ۵ ۸ ۳ ۱ ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ظ ا ح ل ز ا م د و ب آ ت ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز : ۵ ل ک ش ۸ ۸ ۳ ۱ د م ح م ل ع : ع ب ن م

15 ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ش ه و ژ پ ا ه د ر و ا ت س د و ا ه ته ف ا 5. ع ا ر ز د ع ت س م ض ا ر ا ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ه د ن ک ا ر پ و ه ن و گ چ ر ا ق د ش ر د د ه ت ۱-5- ا ه ص خ ا ش س ا س ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و گ س د ش ر و ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ل ل ح ت ر د ر ه ش ا ر پ ا ه سکونتگاه ع ر س د ش ر و ن ش ن ر ه ش ا ر پ ش ر ت س گ ز ا ک ا ح ن م ز ر ب ر ا ک ت ا ر غ ت و ت ع م ج د ش ر د ا د ت م ا ر د ر ق ت س م ت ر ا ظ ن و ل ر ت ن ک ت ا ر ر ق م و ضوابط فاقد ن ا ز ر ا ا ه ن م ز ا ب ا ت س و ر ح ا و ن. ت س ا ر خ ا ا ه هه د ا ر ا د ا ر ه ق ط ن م ر د ن ش ن ر ه ش ا ر پ ش ر ت س گ ا ر ب ل س ن ا ت پ ن ر ت ه ب ن ا ر ه ت ک د ز ن ر د و ل ص ا ت ال ص ا و م ا ه ر و ح م ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر ه ش ت ع م ج ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ت ع م ج م ه س ر ب ا ر ب ۵. ۱ ش ه ا ک ا ب ن ا م ز م ه ه ک ر و ط ه ب. د ن ت س ه ر ه ش ه ب ه د ش ل د ب ت ا ت س و ر ز ک ا ر م ن ع ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ت ع م ج م ه س د ش ر و خ ۰ ۹ ۳ ۱ ۵-۵ ۳ ۱ ه ر و د ط. د ه د م ن ا ش ن ه ق ط ن م ر د ا ر ر ب ا ر ب ۲ ۱ ش ا ز ف ا ه ک د ه د م ن ا ش ن ر ه ش ض ا ر ا ح ط س ه ن ال ا س ت ا ر غ ت س ر ر ب ن ا ر ه ت ت و م ا ر پ ا ه ا ت س و ر ر د ن ش ن ر ه ش د ش ر د ن و ر ر د ر د و ن ا ر ه ت ز ا ه ت س س گ ر ه ش ض ا ر ا ح ط س ش ا ز ف ا ا م ا % ۴ ۴ ا ه ن ت ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ت س و پ ر ه ش ض ا ر ا ح ط س ش ا ز ف ا ا ب و ت ع ر س ه ب ت د م ن ا ط ه ک ت س ا ا ه ا ت س و ر ر ه ش ض ا ر ا ه ب ق ل ع ت م ش ا ز ف ا ن ا. د ش ا ب م % ۰ ۳ ۱ ن و م ا ر پ ح ا و ن ن و م ا ر پ ع ا ر ز ا ه ن م ز و س ه ب د ش ر ا ه ل ر ت ن ک د ق ا ف ر ه ش ا ر پ ز ا ق ن. د ن و ش م ل د ب ت ر ه ش ه ب ت ع م ج ش ا ز ف ا ش ا ز ف ا ع ف ن ه ب ا ت س و ر ر و ه ر ه ب ش ه ا ک و ر ه ش ه د ا ف ت س ا ه ب ا ه ن م ز ن ا ل د ب ت ن آ ه ج ت ن ه ک د ن ب ا م ش ر ت س گ. د ر ا د پ ر د ا ر ر ه ش ا ه ت ل ا ع ف ض ا ر ا ه ژ و ه ب. د ن آ م ر ا م ش ه ب ه ق ط ن م ن آ ت و ر ث و ع ب ن م ن ي ر ت ش ز ر ا ا ب و ن ي ر ت م ه م ه ق ط ن م ر ه ر د ع ب ط ع ب ا ن م و ا ه ن م ز د ن م ش ز ر ا ض ا ر ا ت خ ا ن ش ل ل د ن م ه ه ب. د ن ت س ه ا ر ا د ز ن ا ر ر ه ش ا ه ده ا ف ت س ا ت ل ب ا ق و ل س ن ا ت پ ه ک ع ا ر ز د ع ت س م ر ه ش ا ه و ر ش پ ا ه ز ا د ن ا ت س د ض ر ع م ر د ه ک ت س ا ت م ه ا ز ا ح و ر ن ا ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ع ا ر ز ن ا و ت ب ا ز ر ا م د و ب آ ت ع ا ر ز د ع ت س م ض ا ر ا ت خ ا ن ش ا ه ش و ر ز ا ک. د ر ا د ر ا ر ق ا ت س و ر ح ا و ن و س ه ب ر د ض ا ر ا ن ن چ ن ر ت ب س ا ن م ه ک د ه د م ن ا ش ن ۵ ل ک ش ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ب ا ز ر ا ج ا ت ن. ت س ا ک ژ و ل و ک ا ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت د ن و ر ل ل ح ت ر گ د و س ز ا. ت س ا ه د ر ت س گ ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ب ر غ ب و ن ج و ب و ن ج ا ه ت ش د د ش ر و ت ش ا ب ن ا ن ر ت ش ب د ه ا ش ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ب ر غ و ب و ن ج ل ال ه ه ک د ه د م ن ا ش ن ۴ ل ک ش ر د ا ض ف د ع ب ز ا. ت س ا ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ه ن و گ چ ر ا ق ا ه ن م ز ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ا ض ف ش ن ک ا ر پ ا آ ه ک ن آ ش س ر پ ه ب خ س ا پ ا ر ب ر ب ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ArcGIS ر ا ز ف ا م ر ن ل ل ح ت ا ه ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د د ه ت ا د و ش م د ا د م ل ق ت ص ر ف ع ا ر ز د ع ت س م ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ج ا ت ن د. ن و ش م ز ا د ن ا م ه و ر ک ژ و ل و ک ا ن ا و ت ب ا ز ر ا ر ظ ن ز ا ع ا ر ز د ع ت س م ض ا ر ا و ر. د ه د م خ ر ب آ ع ا ر ز ض ا ر ا ن ر ت ب س ا ن م ر د ر خ ا ا ه هه د ر د ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ن ر ت ت ع م ج ر پ ا ض ف ش ن ک ا ر پ ن ا ش ن ۵ ۸ ۳ ۱ و ۵ ۵ ۳ ۱ ا ه ل ا س ر د ع ا ر ز د ع ت س م ض ا ر ا ر ب ا ر ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن ا ض ف ش ن ک ا ر پ و د ش ر ۷ و ۶ ل ک ش. د ه د م

16 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ۵ ۵ ۳ ۱ ل ا س ر د جمعت طبقهبند ب س ح ر ب ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز و ر ر ب ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن د ش ر : ۶ ل ک ش د ر ۸ ۸ ۳ ۱ د م ح م ل ع و ۵ ۵ ۳ ۱ ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ت ع م ج م ا خ ا ه ده ا د ز ا ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت : ع ب ن م GIS ۵ ۸ ۳ ۱ ل ا س ر د جمعت طبقهبند ب س ح ر ب ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز و ر ر ب ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن د ش ر : ۷ ل ک ش د ر ۸ ۸ ۳ ۱ د م ح م ل ع و ۵ ۸ ۳ ۱ ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ت ع م ج م ا خ ا ه ده ا د ز ا ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت : ع ب ن م GIS س ا س ا ر ب ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ن ش ن ر ه ش د ش ر ن ر ت ش ب ه ک د و ش م ه د ه ا ش م ه ر و د ط ل ا ک ش ا ه س ا ق م د ن و ر ن ا م و ا د ت و د ن ر ا د ر ا ت خ ا ر د ا ر ت ع ا ر ز ا ر ب ا ه ن م ز ن ر ت ب س ا ن م ه ک د ب ا م ق ق ح ت ا ت س و ر ط ا ق ن

17 د- ن و ر ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ۲-5 و ن ش ن ر ه ش ا ر پ د ش ر د ن و ر م و ا د ت ا ب. د آ م ب ا س ح ه ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ع ا ر ز ا ر ب د د ه ت د ن م ت س ز و ک ژ و ل و ک ا ل د ا ع ت ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ر د ر ه ش ه ب ا ه ن آ ل د ب ت و ا ت س و ر ط ا ق ن ر ذ پ ت ع م ج د ا ص ت ق ا ز ا ل ح م د ا ص ت ق ا ر ا ت خ ا س ن ش ن ر ه ش ا ر پ د ش ر ا ب ه ک ا ر ز ت س ا و ر ه ب و ر د ج ا ه د د ه ت ا ب ه ق ط ن م د ا ص ت ق ا ش ا ز ف ا ا ب ه ج ت ن ر د. د ب ا م ر غ ت صنعت به ز ر و ا ش ک ز ا ل ا غ ت ش ا ر ا ت خ ا س و ر و ح م - د ل و ت د ا ص ت ق ا ه ب ا ن ب م - ز ر و ا ش ک. د ن ه د م ر ب ر ا ک ر غ ت ر ه ش ا ه ن م ز ه ب ا ت س و ر ع ا ر ز ا ه ن م ز ن ک س م و ن م ز ر گ ا د و س ر ا ز ا ب ر د ن م ز ت م ق. د و ب د ه ا و خ ز ر ه م ا ن ر ب و ل ر ت ن ک ل ب ا ق ر غ ر س گ ر ز ب ن ا و ت ف ا د ه ا و خ ط س ب ر ا س م ر گ و ه و ا س ا ت ن ا ر ه ت ب ت ر ت ن د ب. د و ش م و ر ب و ر ج ر د ت گ ر م ک ا ب ز ن ن ا ر ه ت ز ک ر م ه ن ه پ ۵( ۸ ۳ ۱ ( ن ا ر ه ت م ر ح ز ا ا ه د ر ت س گ ح ا و ن ر د ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ش ر ت س گ ل ا ح ر د ه س ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ح ا و ن د ش ر و ه ق ط ن م ه ع س و ت ر ب ر ا ذ گ ر ث ا ت ا ه و ر ن ن ا ر ه ت ر ه ش عه و م ج م ح ر ط ر د ا ه ن ت ح ر ط ن ا. ۶( ۸ ۳ ۱ ن ا ر ا ک م ه و م ا م غ ( د و ش م د ن ب ه ت س د ت ع م ج ن ا ک س ا ش ن ک ا ر پ و ت ر د م ز ر ه م ا ن ر ب ه ن م ز ا ه نه ه پ ه ب ال ا ب د م آ ر د ا ب ت ع م ج ا ض ف ا ج ه ب ا ج ب ل ا ق ر د ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ت ع م ج ن ا ک س ا ش ن ک ا ر پ و گ ل ا ه ب د ش ر ن ا ز م و گ ن و گ چ ه ب ا م ا د ا م ن م ه د ن س ب ا ت س و ر ن ا ز ر ا ا ه ن م ز ه ب د م آ ر د م ک ر ا ش ق ا ش ن ا ر و ا و ه و ب آ ش و خ ا ت س ا ر ر د ز ن ) ۵ ۸ ۳ ۱ ( ن ا ر ه ت ع م ا ج ح ر ط. د و ش م ن ا ه ر ا ش ا و گ ل ا و د ن ا ر د ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ن ش ن ر ه ش. د ا م ن م ن ع ت ن ا ر ه ت ا ر ب ا ر "حرم" ن ا و ن ع ت ح ت ا ه د و د ح م ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ل ا س م ه ب و گ خ س ا پ. د ه د م ن ا ش ن ا ر ن ا ر ه ت ب و ص م م ر ح ه د و د ح م س ا س ت ا م س ق ت ۸ ل ک ش ۵ ۸ ۳ ۱ ل ا س ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ب و ص م حرم محدوده س ا س ت ا م س ق ت : ۸ ل ک ش ۵ ۸ ۳ ۱ ن ا گ ز ا س م و ب ر و ا ش م ن س د ن ه م : ع ب ن م

18 م ن ا گ ز ا س م ن ا گ ز ا س ) ن ا گ ز ا س م و ب م ن ا گ ز ا س ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه انگزه ر ب ن ت ب م ا ه ش ا ر گ و ا ه و ر ن ت و ق ت ز ا ل ص ا ح ن ا ر ح ب ه ل ا س م ل ح ن ا ر ه ت م ر ح ن ع ت ف ا د ه ا ز ا ک ر ا د ا پ ه ع س و ت و م و م ع ع ب ا ن م ظ ف ح ا ه زه گ ن ا ر ب ن ب م ه د ن و ش ف ع ض ت ا ه ش ا ر گ و ا ه و ر ن ل ب ا ق م ر د ل ا م - د ا ص ت ق ا و ب ( ت س ا ط ا ق ن د ش ر و ن ش ن ر ه ش ا ر پ ش ر ت س گ ت ع م ج و ا ض ف د ا ع ب ا ر د ا ه ش ا ر گ ن ا ز ا ک. ۵( ۸ ۳ ۱. ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د ع ا ر ز د ع ت س م ض ا ر ا ر د ه ژ و ه ب ر ه ش ا ر پ ر غ ت ن ا ر ه ت ع م ا ج ح ر ط ر د ر ه ش ز ا ا د ج و ک ف ن م ا ض ف ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ح ا و ن و م ر ح ه ب ت ن س ش ر گ ن م ر ح و د ب ا م م ر ح ا ر و ه ا گ س ف ن ت ن ا و ن ع ه ب ا ر ر ه ش ا ر پ ح ا و ن " ن ع د ن ک م ف ص و ت "Urban شهر" Fringe ه ا ل ه ا ر. د ر و آ م ر ا م ش ه ب (" م ي ر ح ج ر ا خ و ل خ ا د ي ا ه ر ه ش و ا ه ا ت س و ر ن ا ر ه ت ( ه ق ط ن م ي ا ه اه گ ت ن و ک س ا ر ب ت س ز ط ح م ر ت ل ي ف ي ا ض ف ي ا ض ف ه د ن ن ک ن ي م أ ت ي ي ا ض ف ي- د ا ص ت ق ا ت ي ب ث ت و ي ا ه ت ي ل ا ع ف ف ر ع م ف ي ر ع ت د ن ک م ت ي و ه ن ا ب ي ت ش پ و ب ( ي د ب ل ا ک ه ع س و ت ر ا د ي ا پ ل ق ت س م. ) ا ه اه گ ت ن و ک س و ي د ا ص ت ق ا عي- ا م ت ج ا ا ب ن ا ر غ ت ي ر ي گ و ل ج و ش ر گ ن ز ا ت س ي ز ط ي ح م ت ب س ن ه ب ي گ د ي ب س چ و م ر ح ي ا ه ق ط ن م د ا ب ا ه ن آ ا ب ه ب س ر ر ب ر گ ي د ک ي ا ه ل ي س ن ا ت پ ش ن ک ن ا م ا ه ا ت س و ر ن ش ن ر ه ش د ن و ر ل ل ح ت ه ب ه ج و ت ضرورت بنابران. د ر گ ب صورت نو ه ا گ ن ا ب ز ن ت ع ب ط و ا ت س و ر ر- ه ش ن و م ا ر پ ز ا ن ا ر ه ت و ت ال و ح ت ه ب و ر د ش ر. ت س ا ت م ه ا ز ئ ا ح ر ه ش ن ال ک م ر ح و ح ا و ن ه ع و م ج م ف ا د ه ا ن ال ک ح ر ط ع م ا ج ر ه ش ا- ت س و ر ن ا ر ه ت ر د ر د ه ص ر ع ح ا و ن د و ب ه ب ر ه ش ا ر پ و ي ه د ن ا م ا س ن ا ر ه ت ر د م ي ر ح ت ر د م ن ا ر ه ت و ن ا و ت م ز ر ه م ا ن ر ب ن ن چ ت ظ ا ف ح " ه ب "ت ي ل ا ع ف و ت ي ع م ج ه ي و ر ي ب ر ا ر ق ت س ا و ن ا ک س ا ه ب ي ش خ ب ن ا م ا س " و ن" ا ر ه ت ر ه ش ن و م ا ر ي پ ي ط ي ح م ت س ي ز ي ا ه ره ت س گ ز ا و ب ( د و م ن ه ر ا ش ا ر ب و ر ن ا ک س ا پ ر د ر ه ش ه ب ا ت س و ر ط ا ق ن ل د ب ت د ش ر د ن و ر ز ا ک ا ح ل ل ح ت ا ه ته ف ا. 5( د ع ت س م ض ا ر ا ه ر ت س گ ر د ت ن و ک س ط ا ق ن ن ن چ د ش ر ا ض ف ش ن ک ا ر پ و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ن و م ا ر پ ح ا و ن ر د ت ع م ج ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن د ش ر و ع م ج ت ن ا ر ه ت ب و ص م م ر ح ز ا ا ه د ر ت س گ ه د و د ح م ر د ه ک د ه د م ن ا ش ن ۹ ل ک ش. ت س ا ع ا ر ز ت س ز ط ح م.6 ر د ا ه ن م ز ن و چ د ع ت س م ض ا ر ا ع ا ر ز د ع ت س م ه ن ش ب ع ا ر ز و. ت س ا ن ا ر م ا ن د ش خ ب ن ا م ا س ت ر و ر ض ه ب ر ا ر ق ت س ا ن و د ت ت ع م ج ر ب ا د ت ر د ط ا ق ن ا ر ب ت ظ ا ف ح ت ن و ک س ز ا ا ه ره ت س گ ر ه ش ا- ت س و ر. د و ش م ح ر ط م د ع ب د ن ب ر د د ر ب ه ا ر ت ا د ا ه ن ش پ جامع طرح ف ا د ه ا ق ق ح ت ا ر ب و ر ن ا ز ا. زد ا س م م ا ز ل ا ا ر م ر ح 5( ( ن ا ر ه ت حرم مدرت و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ش ه و ژ پ ا ه ته ف ا د ر ب ر ا ک ح ر ط ض ا ر ا ا ه ر ت س گ ر ا ب ع م ا ج ز ا و ن ا ر ه ت ر و ش و م ر ح ه ن ه پ ه ب ۷. )۵ ۸ ۳ ۱ ت ن و ک س ت ن و ک س ه ن و گ ن ا م ه ر ه ش و ه ک ه ن ه پ م س ق ت ج ا ت ن ا ت س و ر ت ظ ا ف ح و د و ش م ل ل ح ت ت ن و ک س ت ل ا ع ف ه ک ز ر و ا ش ک ه ن ه پ ت ال و ح ت ن ت ب م ر ب ت ن و ک س ت ل ا ع ف ل م ا ش ن ش ن ر ه ش ا ر پ ط ال ت خ ا ت ع ن ص ا ه ن ت ن ا ش ن ر ه ش ا- ت س و ر ت ن و ک س ت ا م د خ د ه د م ت س ا ر ه ش ه ح ا ن و ا ه ق ط ن م ن ا و ه ن ه پ ا ت س و ر ر ه ش ا ر پ ع و ن ت ن و ک س ر د ه ژ و ت س ا ن ا ر ه ت ر د ط ا ق ن ر د ر ه ش ض ا ر ا ح ط س ش ا ز ف ا ن ا ز م ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ه ق ط ن م ر د. د و ش م ه ت ف ر گ ه د د ا ن ن ا ر ه ت م ر ح ت ا ع ل ا ط م د ر و م ه ر و د ط ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ح ط س د ب ل ا ک ش ر ت س گ ر ب ا ر ب ۳ ا ب ر ق ت ا ت س و ر - ر ه ش ت ن و ک س گ ژ و ا ب ر ه ش ا ر پ. ت س ا ن ر ت ش ب ه ت ش ا د ن ن ش ن ر ه ش ه ق ب ا س ه ک ر ه ش ا ر پ ا ه اه گ ت ن و ک س ر د ن ش ن ر ه ش د ش ر. ت س ا ه ع ل ا ط م

19 ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ۵( ۸ ۳ ۱ ( ن ا ر ه ت ب و ص م حرم در ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز و ر ر ب ر ه ش ا ر پ ط ا ق ن د ش ر : ۹ ل ک ش GIS ر د ا ض ف و ت ع م ج ا ه ه د ا د ز ا د ن ا م ه و ر ز ا ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت : ع ب ن م ه د چ پ ل ا س م و گ خ س ا پ د ن ا و ت م ن ر ه ش ا ر پ ح ا و ن ر د ا ت س و ر - ر ه ش م ا ظ ن ک ک ف ت ر ب ن ت ب م د ر ک و ر ن ا ر ب ا ن ب ر غ ت ا ه ن آ ن ب ت ا ب س ا ن م و ن م ز ر ب ر ا ک ت ا ط ا ب ت ر ا. د ش ا ب ن ا ر ه ت م ر ح ر د ت ع ب ط ا ب ر ه ش ا- ت س و ر ا ه ت ل ا ع ف ط ال ت خ ا د ب ا م ن و ر ب و ز ا ا ه ن ا ر ج م ر ح ر ب ز ا ا ن ب م ع ب ا ن م ال ا ک ت ا م د خ م د ر م و ت ح گ د و ل آ و د ا و م د ا ز ن ب ر ه ش و ح ا و ن ر ه ش ا ر پ ر د ت ا ب س ا ن م و ت ا ط ا ب ت ر ا س ر ر ب و ت خ ا ن ش د ن م ز ا ن ت س خ ن ر ه ش ا ر پ ح ا و ن ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ن و ن د ر ک و ر. ت س ا ن ا ر ج. ت س ا ا ه ن آ ک ک ف ت ا ج ه ب ر ه ش تا- س و ر م ا ج س ن ا و گ ت س و پ ر ب د ک ا ت س پ س و ن ا ر ه ت م ر ح ر د ت ع ب ط ا- ت س و ر ر- ه ش ا ه د ن ب م س ق ت ز ا ج ر ا خ ت ا ب س ا ن م ن ا ه ب ه ک ت س ا ن آ د ن م ز ا ن ن ا ر ه ت م ر ح ر د ر ه ش ا- ت س و ر ت ا ط ا ب ت ر ا گ ت س و پ ک ر د ن ا ر ه ت م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د. د و ش ه ت س ر گ ن ل ح م ت ر د م ت ر د ق ط ب ا و ر و ر ه ش و ا ت س و ر ر ا د ا - س ا س صورت به ا ر م ر ح م س ر ا ه ز ر م ز ا ج ر ا خ ر د ت ن و ک س ز ک ا ر م ت ح و م ر ح ن و ر د ر ق ت س م ت ن و ک س ز ک ا ر م ن ا و ت م ن و ن و ر د ه ب م س ق ت و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک م ر ح ا ر ب ز ر م ن ع ت ت ح. ت ف ر گ ر ظ ن ر د ر گ د ک ز ا ک ف ن م ا ه نه ه پ ا ط ا ق ن ت ع ق ا و ت ال و ح ت ن ش ن ر ه ش ا ر پ ر د ه ق ط ن م ر ه ش ن ال ک ه ب ن ا س آ ر س م. ت س ن ب ت ر ت ن د ب ر د ا ز ج م و ک ف ن م ت ر و ص ه ب ر ه ش و ا ت س و ر م ا ظ ن ه ب ش ر گ ن م د ع ن ع ر ه ش ا- ت س و ر گ ت س و پ ر ب ن ت ب م د ر ک و ر. ت س ا ت م ه ا ز ا ح ن ا ر ه ت م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

com

com ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 8-99 ص ص ک ا ر د ا س ر د س ال ک درت م ا ه شوه ه ط ب ا ر ر د ت س ج

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information