) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

Size: px
Start display at page:

Download ") 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و"

Transcription

1 ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک و ر ا ب ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط : د ر و م SWOT و ) QSPM( م ک ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب س ر ت ا م ) ز ا ر ش ر ه ش د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ه د ا ز ه ل ا د ب ع ا ض ر ل ع د ر ف ن ا ر ا ر ه ش ا ف ص م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ز ا س ر ه ش ه و ر گ ر ا د ا ت س ا 5 9 / 0/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت 9 6/ 0 / : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ر ذ پ ل د شهر فضا ک ن ا و ن ع ه ب ه ک ن آ ا ج ه ب ن آ حرام و شهر رودخانهها ز ا ر ا س ب ر ت س ب ر ض ا ح ل ا ح ر د ب ر غ - ق ر ش ه د م ع ل س م و د ز ا ر ش ر ه ش ر د. شدهاند تبدل شهر بازمانده و ه ک و ر ت م ن م ا ا ن ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق ر غ د ئ ا ز ا ض ف ه ب د ر گ ر ا د ا پ ح ا ر ط ف د ه ا ب ر ض ا ح ه ع ل ا ط م ر د. د ن ا ه د ا د ل ک ش ت ا ر ر ه ش ن ا د ن ب ن ا و خ ت س ا و ر ا ت خ ا س ) د ا ب آ ن ا ط ل س و ک ش خ ر ا ت خ ا س ل ل ح ت ر و ظ ن م ه ب. م ت خ ا د ر پ د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر س ر ر ب ه ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک و ر ا ب ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ا ب ل و ا م ا گ ر د. م د و م ن ه د ا ف ت س ا swot و م ک د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ک ن ک ت ز ا ه ر د د- و ر ن ا ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ه د و د ح م ا ه د د ه ت و ت ص ر ف ضعف قوت ط ا ق ن ا س ا ن ش و ن ب ت ه ب م ا د ق ا ف د ه ه و ر گ ط س و ت ه د ش ل م ک ت ه م ا ن ش س ر پ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ه س ر ت ا م س ا س ا ر ب ا ر ط ل س م ژ ت ا ر ت س ا ع و ن س پ س د د ر گ ه د ن ز و ا ه ر غ ت م ن ا س ا ن ش ر ا ک ت ا ر ظ ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. م ت خ ا د ر پ ت ا ع ل ا ط م ر د ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ه ئ ا ر ا ه ب ن ا ا پ ر د و ه د و م ن د ن ب ت و ل و ا ا ر ا ه د ر ب ه ا ر QSPM س ر ت ا م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. م د و م ن ن ع ت EFE و IEF و ت س ا ت ب ا ق ر / م ج ا ه ت ژ ت ا ر ت س ا د ا ب آ سلطان دره د- و ر ا ب د ر و خ ر ب ر د ط ل س م ژ ت ا ر ت س ا. م ت خ ا د ر پ ر ه ش ر ا د ا پ ر ظ ن م ه ف ل ؤ م ب ل ا ق ه ر د د- و ر ن و م ا ر پ حاشه در طراوت با و جذاب تفرج و ت س ر و ت و ک ا ا ه ا ض ف د ا ج ا : SO ژ ت ا ر ت س ا QSPM س ر ت ا م س ا س ا ر ب. د ش ا ب م د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ا ر ب ژ ت ا ر ت س ا ن ر ت ه ب د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب س ر ت ا م د ا ب آ ن ا ط ل س ه ن ا خ د و ر ر ا د ا پ ح ا ر ط ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک : ه ژ ا و د ل ک ت ا و س ل ل ح ت م ک ) ل و ئ س م -

2 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ه م د ق م ع ب ط ق ط ا ن م ه ل و ا و ل ص ا ر ا ت خ ا س ر د ر غ ت و ت ع ب ط م ظ ن ن د ز م ه ر ب ث ع ا ب ر ه ش ن آ ع ب ت ه ب و ت ع ن ص ه ع س و ت ه ز و ر م ا ن ا ن ت ف ر ل ل ح ت ا ب. ت س ا ه د ش د ن ت ش ا د ل د ا ع ت م و ر ا د ا پ ر ا ت خ ا س ه ت ش ذ گ ر د ه ک ا ه ر ا ز ف ل ع و ا ه ر گ ب آ ا ه ه ن ا خ د و ر د ن ن ا م و ه د ش ع ط ق ج ر د ت ه ب ر و ا ج م ا ه م ت س س و ک ا ن ب و م ت س س و ک ا ل خ ا د ر د ت ا ط ا ب ت ر ا ع ب ط ا ه ر و د ر ک و ا ه ه ک ل. ) ص ص 9 و ن ث م و ئ ا خ و ک ( ت س ا ه د ش ب ج و م ا ر ل د ا ع ت م د ع و ر ا د ا پ ا ن ر د. د ن و ر م ر ا م ش ه ب ا ه ر ه ش د ر ک ل م ع و ر ا ت خ ا س ت ال و ح ت ر گ ل ک ش ر د م ه م ل م ا و ع ز ا ک ر ه ش ا ه ه ر د د- و ر ا ه و گ ل ا ن آ ر ا ن ک ر د ز ن و ع ب ط و ر ص ب ا ه ش ز ر ا ب آ ل ص ف ا م ئ ا د ن ا ر ج ر ب ه و ال ع ع ب ط ا ه ر و د ر ک ن ا ) ت ن و ک س د ر ا و م ر د ت ح و د ا ص ت ق ا ت س ر و ت - ح ر ف ت ا ه د ر ک ل م ع ب ل ا ق ر د ( ت و ا ف ت م د ر ک ل م ع / ت ل ا ع ف و ع ب ط م ا ظ ن و د ن ا م ن ز ا و ت د ا ج ا ک ژ و ل و ک ا ب و چ ر ا چ ک ر د ط ح م ش خ ب م ا ظ ت ن ا ر و ظ ن م ه ب. د ر گ ل ک ش د ن ا و ت م ر د ت ق د و ر ب ر ا ک ر د ب س ا ن م ع و ن ت د ا ج ا م ا ظ ن ن ن چ د ا ج ا ا ر ب ل ص ا ن ر ت م ه م و د س ر م ر ظ ن ه ب ضرور مصنوع ت ال م ا ع ت ء ا ق ت ر ا ر د ش خ ب ت ا ح ش ق ن ا ه ه ر د د و ر. ) 8 ص 9 ن ر ا ک م ه و ن ا ع ف ر ( ت س ا ع ب ط ا ه م ا ظ ن ت ا ع ر ش ا د پ و ا ه ز ا س و ت خ ا س ش ا ز ف ا ا ه ر ه ش ش پ ز ا ش ب ه ع س و ت. د ن ز ا س م ر ا ر ق ر ب ک ژ و ل و ک ا و ت خ ا ن ش م و ب و ه و ل ج ق ر ب ( ت س ا ه د ر ک ه ج ا و م د ج ا ه ش ل ا چ ا ب ا ر ن م ز ر س ا م س م ه م ر ص ا ن ع ن ا ط ح م ا ه گ د و ل آ. ) 8 ص 9 چ ل ا ق د م ا ر ر گ ش د ر گ ب س ا ن م ا ض ف ا ه ر ه ش ع ب ط ا ه ل س ن ا ت پ ن م أ ت ر ب ه و ال ع د ن ا و ت م ع ب ط ا ه ا ض ف ک ژ و ل و ک ا ح ا ر ط و ا ه ل س م ع ب ط ا ه ا ض ف ن ا ه ل م ج ز ا د ا م ن م ه ا ر ف ف ا ر ط ا ا ه ر ه ش ت ح و ر ه ش ر د ن ک ا س م د ر م ا ر ب ز ن س ا ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق د ع ت و ب ر خ ت د ر و م ت د ش ه ب ر خ ا ا ه ه ه د ر د ه ک د ن ت س ه ر ه ش ا ه ه ن ا خ د و ر. ) 0 ص 9 ا ه ژ و ه ا گ ا ج ن آ ش ر ت س گ و د ش ر ر گ ل ک ش ر د ر ه ش د ن ب ن ا و خ ت س ا ه د ن ز ا س ع ب ط ر ص ن ع ن ا و ن ع ه ب ا ه ل س م و ب آ ن ا م ز ا س ه ب ش خ ب م ا ج س ن ا و ه د ن ه د م ا ظ ن ل م ا ع ل ا ح ن ع ر د و ر ه ش ه ع س و ت ت ا ه ج ن ب م ل ص ا ر ص ن ع ه ر ا و م ه و ه ت ش ا د ن آ ل و د ن ت س ه ر ه ش ر ا د ا پ ل م ا ع و ش ز ر ا د ج ا و د و خ د و خ ه ب ع ب ط ا ه ش ز ر ا. د ن ا ه د و ب ر ه ش د ب ل ا ک ا ض ف ت ر ا ب ع ه ب ت س ا ه ن آ ز ا ه ت س ا ش ر گ ه ر ه ب و ا ح ا ظ ف ح ت س ا س ز ا س ه چ ر ا پ ک د ش خ ب م م و ه ف م ا ه زش ر ا ن ا ه ب ه چ و ر ف ع ج ر و پ ( د د ر گ ب و س ح م ه ق ط ن م ه ع س و ت و گ ل ا ر د ه ا پ ل ص ا ع و ن ص م و ع ب ط ر ا ت خ ا س ز ا س ه چ ر ا پ ک د ا ب ر گ د و د د ي ب و ل ط م ط ح م ا ه ت ل ب ا ق ز ا ر ا د ر و خ ر ب ت ه ج ا ه ژ و ت ا ن ا ک م ا ه ن ا خ د و ر م ئ ا ر ح. ) 0 5 ص 9 ن ا ر ا ک م ه و ل ض ع م ه ب ل د ب ت ع ب ط ت ب ه و م ن ا ا م ر و ش ک ق ط ا ن م ض ع ب ر د ن ک ل ت س ا ه د و م ن م ه ا ر ف ن ا د ن و ر ه ش ا ر ب ا ر ر ظ ن م ا ر ب ل ا م ت ه د ش ث ع ا ب و ه د ر و آ ر ا ب ه ب ط ح م ت س ز و ع ا م ت ج ا ا ه ش ل ا چ د ر ا و م ر د ه ک ه د د ر گ ط ح م گ د و ل آ. ) 0 ص 9 س ا ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت و ر و گ د ن ز ر س و د و م ن د ا ج ا ر ا د د ا ر ذ پ ر ه ش ا ه ا ض ف ه ن ا خ د و ر ر س م ف ا ر ط ا ر د ن ا و ت م ه ن ا خ د و ر ه د ن ا م ا س ا ب ع ب ط ر و د ر ک ن ا ز ا س ه د ن ز ز ا ب. د ن ا د ر گ ز ا ب ع ب ط م ت س س و ک ا ن ا ه ب ر ب ر ا ک ح ح ص ق ر ز ت ه ط س ا و ه ب ا ر ت ا ح د و ر ه ش ا ح ر د ح ر ف ت و ز ب س ا ه ر و د ر ک د ا ج ا و د ن ک ل د ب ت ه ق ط ن م و ر ه ش ش خ ب ت و ه م ه م ر ص ن ع ه ب ا ر ن آ د ن ا و ت م. د ش د ه ا و خ ه ق ط ن م ه ب ت ا ح و گ د ن ز ر س ح و ر و ط ح م ت ف ک ا ق ت ر ا ب ب س

3 ت) س ز 9... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط ر ا ت خ ا س ن ا و ن ع ه ب ه ک ن ا ر م چ ر ا و ل ب د ا د ت م ا ر د خشک رودخانه د ش ا ب م ب ر غ - ق ر ش ه د م ع ل س م و د ا ر ا د ز ا ر ش ر ه ش ه ب ه ز و ر م ا و د ر ک م ف ر ع ت ا ر ر ه ش ب و ن ج ز ر م ه ت ش ذ گ ر د ه ک د ا ب آ ن ا ط ل س ه ن ا خ د و ر و د ش ا ب م ر ه ش ه ع س و ت ل ص ا ن ا و ن ع ه ب ز ا ر ش ر ه ش ب و ن ج ه ع س و ت ح ر ط ر د و ه د ش ر ه ش ز ا ش خ ب ن آ ف ا ر ط ا ر د ر ه ش ت ف ا ب ر گ ل ک ش ه ط س ا و ن ا ه ر ا ن ک ت س ا ه د ش ب ب س ک ژ و ل و ک ا ر ص ن ع ن ا ه ب ه ج و ت م د ع ه ن ا ف س ا ت م. ت س ا ه د ش ف ر ع ت ر ه ش ه ع س و ت م و د ر و ح م ر ه ش ر ظ ن م و د و ش ل د ب ت ه ن ا خ د و ر ا ب ر ا و ج م ه ن ن ک ا س ا ر ب ن م ا ا ن ل ح م ه ب د و خ ال ا ب ل س ن ا ت پ د و ج و ا ب ه ن ا خ د و ر ر ه ش ع ب ط ر و د ر ک ن ا س ر ر ب ه ب ا ت م د ش ن آ ر ب ر ض ا ح ق ق ح ت ر د س ا س ا ن ا ر ب. د ش ک ب ر و ص ت ه ب ا ر ب س ا ن م ا ن. م ئ ا م ن ح ر ط م ر ه ش ع ب ط ر و د ر ک ن ا ا ح ا ا ر ب ا ر ا ه ر ا ک ه ا ر و م ز ا د ر پ ب ف ا د ه ا د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ت خ ا ن ش و ن ب ت ا س ا ن ش ) ف ل ا د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف ت خ ا ن ش و ن ب ت ا س ا ن ش ) ب ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ا ح ا ت ه ج ا ه ت ص ر ف ه ب ا ه د د ه ت و ا ه ت و ق ه ب ا ه ف ع ض ل د ب ت ر د ک ژ ت ا ر ت س ا ا ه د ر ب ه ا ر ه ئ ا ر ا ) ج د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ر ه ش ر ا د ا پ ر ظ ن م ا ه ه ف ل و م س ا س ا ر ب ر ه ش ع ب ط ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ن ب ت ) د ت ال ا ؤ س ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ) ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف ( ج ر ا خ ل م ا و ع و ) ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ( ن و ر د ل م ا و ع ( د ن ت س ه ل م ا و ع ه چ ک ژ و ل و ک ا ه ا گ د د ز ا د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر د ن م ا د ک ر ا ت خ ا س ا ه ر ا ک ه ا ر ن ر ت م ه م د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ر ه ش ر ا د ا پ ع ب ط ر و د ر ک ه ب ب ا ت س د ا ر ب ( ت ا ض ر ف. د ن ر ا د ه ب ل غ و ر ت ر ب ا ه ت ص ر ف ر ب ا ه د د ه ت ن و ر ب ط ح م ر د و ا ه ت و ق ر ب ف ع ض ط ا ق ن ن و ر د ط ح م ر د د س ر م ر ظ ن ه ب ( ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح تم س ز ر ا ت خ ا س ر د ر ه ش ر ا د ا پ ع ب ط ر و د ر ک ه ب ب ا ت س د ا ر ب ژ ت ا ر ت س ا ع و ن د س ر م ر ظ ن ه ب (. د ش ا ب ع ف ا د ت ژ ت ا ر ت س ا د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ه ن ش پ س ر ر ب ه ب ر ا ن ک د و ر ا ه ا ض ف ح ا ر ط ت ه ج ب س ا ن م ا ه ر ا ع م ر ز و ا ه ر ا ع م ج ا ر خ ت س ا ف د ه ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ر و ش ک ز ا ج ر ا خ و ل خ ا د ر د ر ه ش ا ه ه ن ا خ د و ر و ا ه ل س م ز ا س ه د ن ز ز ا ب و ا ح ا ا ب ط ب ت ر م ف ل ت خ م ا ه ه ژ و ر پ ه ب ث ح ب م ن ا ر د ه ک د ن ا ه د ش ز ا س ه د ا پ و ا ر ج ا ن ا ه ج ط ا ق ن ا ص ق ا ر د ف ل ت خ م ا ه د ر ک و ر ا ب ا ه ه ژ و ر پ ن ا. م ت خ ا د ر پ. م د و م ن ه ر ا ش ا ا ه ن آ ز ا خ ر ب و ر و پ ر و ش ا س. د ش ا ب م م ا ن ن م ه ه ب ا ه ن ا خ د و ر ل ح ا س ر د ع ق ا و ب ر غ ن ا ج ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا ا ه ر ه ش ه ل م ج ز ا : د ا ب ا ه م ه ن ا خ د و ر : ه ع ل ا ط م د ر و م ( ر ا د ا پ ه ع س و ت د ر ک و ر ا ب ر ا ن ک ب آ ر ه ش ح ا ر ط «ن ا و ن ع ا ب ا ه ع ل ا ط م 9 ل ا س ر د س ا ل ا و ا ه ت س ا س ه ئ ا ر ا ه ب د ا ب ا ه م ه ن ا خ د و ر د و ج و م ع ض و ا ب ب س ا ن ت م ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ه ئ ا ر ا ن م ض د ن د ا د م ا ج ن ا» ) د ا ب ا ه م ه و ر گ ر د ح ا ر ط ا ه ر ا ج ن ه ح ر ط ن ا ر د. د ن د و م ن م ا د ق ا ت ا و س ل و د ج س ا س ا ر ب ه ن ا خ د و ر ا ح ا ا ر ب ا ه د ر ب ه ا ر ه ب ه ج و ت - ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ژ و ر پ ن ا ر د ح ا ر ط ه د م ع ا ه ر ا ع م. د ن د ش د ن ب ه ق ب ط ) ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م

4 ر) و پ ر و ش ا س 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت ش ا ز ف ا و ع م ج ه ح و ر ت و ق ت - و ت ن م ا - ه د و د ح م ع ب ط ر ا ت خ ا س 9 8 ر د ن ا. ) 9 س ا ل ا و - ط خ ه د ل ک ش... و ل ا س ر د ن ا ر ا ک م ه و ش ا ت ه ب د ا ز ر ف. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ز ر ب ل ا ت ا ع ا ف ت ر ا ب و ن ج ه ن م ا د ر د ن ا ر ه ت ب ر غ ل ا م ش ر د : د ا ز ح ر ف ه ر د ا ه ع ل ا ط م ه ژ و ر پ ا ب ن ا و ن ع س ر ر ب «ت ع ض و د و ر ه ر د د ا ز ح ر ف ل ب ق ( و د ع ب» ) ه د ن ا م ا س م ا ج ن ا. د ن د ا د ن م ض س ر ر ب ن ا ر د. د ن ت خ ا د ر پ ر ا ن ک د و ر ا ض ف ح ا ر ط ص و ص خ ر د ا ه ر ا ع م ه ئ ا ر ا ه ب ن آ د و ج و م ت ع ض و و ه ر د د- و ر ت ع ق و م ح ا ر ط ه د م ع ا ه ر ا ع م. د ن د ش د ن ب ه ق ب ط ) ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ( ه و ر گ ر د ح ا ر ط ا ه ر ا ج ن ه ح ر ط د ن ت ر ا ب ع ز ا ه ح و ر ت و ق ت - و ت غ ا ر ف ح ر ف ت ن و ن ا ک - ه د و د ح م ع ب ط ر ا ت خ ا س ه ب ه ج و ت -. ) 9 8 ن ا ر ا ک م ه و ش ا ت ه ب ( ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت ش ا ز ف ا و ع م ج : ا ن ر ا م. ت س ا ر د ن ا ب و ن ج ک ر ا پ ه ا گ ر د ن ب ر ا ه چ ک ا د ر د ه ش ا ح ه ن ا خ د و ر ل ر د د ن ل ک ا د ه ژ و ر پ ک ر ا پ ر ا ن ک د و ر ا ن ر ا م ا ر ج ا ه د ش. ت س ا م و د ش خ ب. ت س ا ه د ش ف ر ع م ر ه ش ک ر ا پ ن ا و ن ع ا ب ک ر ا پ ب ر غ ش خ ب ه د د ر گ م س ق ت ه ح ا ن چهار به ح ا ر ط ه د و د ح م ر د و ت س ا ه د ش ه د ا ه ن م ا ن گ ن ه ر ف ک ر ا پ ) ک ت ن ال ت آ ر گ ب آ ل م ا ش ( ک ر ا پ ز ک ر م ش خ ب ت ل ا ع ف و ش ز ر و ک ر ا پ ن ا و ن ع ه ب ه ت ف ر گ م ا ن ع ب ط ک ر ا پ د ر ا د ا ه ش خ ب ر ا س ه ب ت ب س ن ر ت ش ب ت ع س و و ع ب ط ا ه گ ژ و ک ر ا پ ق ر ش ش خ ب ت ا ه ن د ر ک و ر ع و ض و م س ر ت س د ( ت ل ا ع ف ژ و ل و ک ا و ) گ ن ه ر ف ا ر ل ا ب ن د. د ن ک م ا ه ر ا ج ن ه ن آ س ا س ا ر ب ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ر ز و ا ه ر ا ع م و د ن ب ه ق ب ط ط ح م ت س ز و ع ا م ت ج ا د ب ل ا ک ه و ر گ ه س ر د ح ا ر ط ح ر ط ( گ ن ه ر ف و ت ل ا ع ف ژ و ل و ک ا ش ا س آ و ت ح ا ر ر ا د م ه د ا پ س ر ت س د : ز ا د ن ت ا ب ع ا ه ر ا ع م ن ا. ت س ا ه د د ر گ ه ئ ا ر ا. ) 0 ا ن ر ا م ر ا ن ک د و ر ک ر ا پ ع م ا ج ا ر ج ا و گ ا ک ش ر ه ش ه ق ط ن م ر د و ن ل ا ا ر و ر و ا ر ه ش ر د س ک ا ف ه ن ا خ د و ر د ا د ت م ا ر د ا ر و ر و ا ر ا ن ک د و ر ک ر ا پ ه ژ و ر پ : ا ر و ر و ا ا ر ا ه ر ا ج ن ه ز ن ح ر ط ن ا. د ر ا د ر ا ر ق ه ن ا خ د و ر ه ض و ح ز ا ل ا م 0 7 ل و ط ه ب خ ر ا ت ن ا ک م ر د ک ر ا پ ت ا س. ت س ا ه د ش د ا ج ا ع ب ط ا ه ه ا گ ت س ز ظ ف ح ر ب د ک ا ت و ت س ا ه د ر ک ح ر ط م د ب ل ا ک و ط ح م ت س ز ع ا م ت ج ا ه و ر گ ه س ب ل ا ق ر د. ) 0 ا ر و ر و ا ر ا ن ک د و ر ک ر ا پ ع م ا ج ح ر ط ( د ر ا د ن ا د ن و ر ه ش ن ا م ل م ا ع ت و ه ا گ ج ر ف ت ا ض ف ن آ ر د ه ک د ن ن ک م و ر پ و گ ل ا ز ا ا ه ح ر ط ب ل غ ا ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ن ا ه ج و ن ا ر ا ر د ر ا ن ک د و ر ا ه ه ژ و ر پ س ر ر ب ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ح ا ر ط ا ن ب م و ه د ش ه د ا د ر ا ر ق ر ظ ن د م ع ا م ت ج ا و ط ح م ت س ز د ب ل ا ک ا ه ر ا ج ن ه ب ل ا ق ر د ه ک م ت ف ا ت س د ح ا ر ط ن ال ک ا ه ر ا ع م و ا ه ر ا ج ن ه ز ا ا ه ع و م ج م ه ب ر ا ن ک د و ر ا ه ه ژ و ر پ ه ن ش پ س ر ر ب. ت س ا ه د ش د ن ب ع م ج ل و د ج ح ا ر ط ر ا ج ن ه ط ح م ت س ز ن ا ر ا ن ا ه ج د ب ل ا ک ع ا م ت ج ا ط ح م ت س ز د ب ل ا ک ع ا م ت ج ا ن ا ه ج و ن ا ر ا ر د ه د ش ا ر ج ا ا ه ه ژ و ر پ ز ا ه د ش ج ا ر خ ت س ا ح ا ر ط ا ه ر ا ع م. ل و د ج ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ه د و د ح م ع ب ط ر ا ت خ ا س ه ب ه ج و ت - ت غ ا ر ف و ح ر ف ت ن و ن ا ک - ط ح م ا ض ف ت ف ک ن د ر ب ال ا ب - ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت ش ا ز ف ا و ع م ج ه ح و ر ت و ق ت - ن ا ک م س ح د ا ج ا ه د و د ح م ه ب ش خ ب ت و ه - ت ن م ا - ط خ ه د ل ک ش - ط ح م ت س ز ث ح ا ب م و ) ه ن ا خ د و ر ه ر ا د ج و ر ت س ب ( ژ و ل و ک ا ث ح ب م ه ب ه ج و ت ه ق ط ن م ع ب ط ا ه ه ا گ ت س ز ظ ف ح ه ا گ ج ر ف ت ا ه ا ض ف د ا ج ا - ش ا س آ و ت ح ا ر - ر ا د م ه د ا پ - ت ح ا ر و ن ا س آ س ر ت س د - ن ا د ن و ر ه ش ن ا م ل م ا ع ت د ا ج ا - گ ن ه ر ف - ت ل ا ع ف - ل ا م ع ف ا ن م د و ج و - ل ق ن و ل م ح ت ع ض و د و ب ه ب - ن ا د ن و ر ه ش ن ا م ر د ت ک ر ا ش م ه ح و ر ت و ق ت -

5 ... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط ش و ر ر ا ز ب ا ن ا و ن ع ه ب ه ز و ر م ا ه ک ت س ا SWOT س ر ت ا م د ر ب ه ا ر ل ل ح ت و ه ز ج ت و ز ر ه م ا ن ر ب ن و ن ف ن ر ت ب س ا ن م ز ا ک د ر ب ه ا ر نن ن ا ب ا ز ر ا و ن ا ح ا ر ط ه د ا ف ت س ا د ر و م ف ا ک ش ت ع ض و و ا ه د ر ک ل م ع ل ل ح ت ا ر ب ن و ن و ر م ل ق. مگرد قرار د و ش م ب و س ح م د ن م م ا ظ ن ا ه ل ل ح ت ا ر ب م و ه ف م ب و چ ر ا چ ک ع ق ا و ر د و ت س ا ه د ر ت س گ و ع س و SWOT س ر ت ا م ا ه ت ع ق و م و ا ه ا ض ا ق ت ا ه ت ص ر ف ه د ن ن ز ب س آ ا ه ه ب ن ج ا ه د د ه ت ا ه ا ن گ ن ت ه س ا ق م و ل م ا و ع س ر ر ب ن ا ک م ا ه ک ص 88 ر ب ک و ه ع ش ( د ر و آ م د و ج و ب د ر ب ه ا ر ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ا ب ه ا ر م ه ا ر ن و ر ب ص 9 ر ا و ز ( د ش ا ب م ر ز ه ب د ر ب ه ا ر ع و ن ر ا ه چ ن و د ت ا ن ب م ع ق ا و ر د ر گ د ک ا ب ل م ا و ع ط ح م ن ا ق ف ل ت و ب ک ر ت. ) 6 )6.. ق ف ل ت ق ف ل ت م ج ا ه ت د ر ب ه ا ر - SO ت ص ر ف و ت و ق ط ا ق ن ا ض ت ق ا د ر ب ه ا ر -ST د د ه ت و ت و ق ط ا ق ن ق ا ب ط ن ا د ر ب ه ا ر -WO ت ص ر ف و ف ع ض ط ا ق ن ق ف ل ت. ع ف ا د ت د ر ب ه ا ر -WT د د ه ت و ضعف تلفق. : د ن ر ز ح ر ش ه ب ل ح ا ر م ن ا د ر گ م م ا ج ن ا ب ت ا ر م ه ل س ل س ت ر و ص ه ب ه ل ح ر م ر ا ه چ ر د ل ل ح ت و ه ز ج ت ش و ر ن و ر د ل م ا و ع ه ل ک : د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ن و ر ب و ن و ر د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ب ا ز ر ا ) و تتتتتت ت ت ت س ز ر ا ت خ ا س ن و ر ب و ه د ش ا س ا ن ش ت م ه ا ا ب و م ه م ل م ا و ع و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ا ه س س ر ت ا م ز ا ن و ر ب و ن و ر د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ب ا ز ر ا ا ر ب. د ن ا ه د ش ت و ل و ا ن ع ت. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا EFE و IFE : ) IFE( ل خ ا د ا ن و ر د ل م ا و ع ب ا ز ر ا س ر ت ا م ط ا ق ن و ل خ ا د ل م ا و ع ا س ا ن ش ز ا س پ س ر ت ا م ن ا ر د. ت س ا ل خ ا د ل م ا و ع س ر ر ب ا ر ب ر ا ز ب ا س ر ت ا م ن ا ت و ق و ز ا و ه د ش ه د ا د ص ا ص ت خ ا ) م ه م ر ا س ب ( ک ا ت ) ت م ه ا ب ( ر ف ص ن ب ن ز و ضرب ک ل م ا و ع ز ا م ا د ک ر ه ه ب ف ع ض ر و ا س م د ا ب ه د ش ه د ا د ص ا ص ت خ ا ن ز و ضراب جمع صورت دران ه ک ه د ش ه د ا ف ت س ا ه د ن ز و ا ر ب ن د ر ک ه ز ل ا م ر ن. د ش ا ب ک )EFE( ج ر ا خ ا ن و ر ب ل م ا و ع ب ا ز ر ا س ر ت ا م ج ر ا خ ل م ا و ع ل خ ا د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ا ج ه ب ه ک ت و ا ف ت ن ا ا ب ه د و ب IFE د ن ن ا م ه ز ن EFE س ر ت ا م ه ه ت ل ح ا ر م. د ش ا ب م IFE س ر ت ا م د ن ن ا م ا ا ن ع ر ا ک ل ح ا ر م. د د ر گ م ه ئ ا ر ا ت ا ص ت خ م ر و ح م و ر ر ب ا ه ژ ت ا ر ت س ا ع و ن ن ع ت ه و ح ن ) ف ع ض ط ا ق ن ا ر ب ر و ط ن م ه و 5 د د ع ن ر ت ه ب و د د ع ن ر ت د ب ت ص ر ف و ت و ق ط ا ق ن ا ر ب د و ج و م ع ض و ز ا ت م ا س ا س ا ر ب ت م ه ا ن ا ز م س ا س ا ر ب ه ک ن ز و ضرب در س پ س. ت س ا ه د ش ه د ا د ) )- د د ع ن ر ت ه ب و ) )5- د د ع ن ر ت د ب د د ه ت و ع م ج ه ن ا گ ا د ج ت ر و ص ه ب د د ه ت و ت ص ر ف ف ع ض ت و ق ط ا ق ن ه م ه ت ا ه ن ر د. د و ش م ضرب است ه د ش ه ب س ا ح م م ه ا ب د و ش م ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ا ه ن ه ر م ن ل م ا ش ه ک ا ه X ر و ح م و ر ا ه ه ر م ن. ت س ا ه د ش و ت س ا ه د ش ع م ج. ت س ا ه د ش ع م ج م ه ا ب د و ش م ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف ا ه ن ه ر م ن ل م ا ش ه ک ا ه Y ر و ح م و ر ا ه ه ر م ن س پ س SWOT ه ن ا گ ر ا ه چ ک ژ ت ا ر ت س ا ا ه د ر ب ه ا ر ن ع ت ) ه ن ا گ ر ا ه چ ا ه د ر ب ه ا ر ا ه ل ل ح ت و ه ز ج ت م ا ج ن ا و SWOT ل و د ج ر د ت ص ر ف و د د ه ت ضعف قوت ط ا ق ن ه س ا ق م ز ا. د آ م ت س د ه ب ST و WO SO WT ک ژ ت ا ر ت س ا د ر ب ه ا ر ع و ن ر ا ه چ ب ا ز ر ا ن ا ق ر ط ز ا و د د ر گ م ه ئ ا ر ا ت ا و س

6 () ر ث ک ا د ح ر- ث ک ا د ح () ر ث ک ا د ح ل- ق ا د ح () ل ق ا د ح ر- ث ک ا د ح 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ج ر ا خ ط ح م )O( ا ه ت ص ر ف )T( ا ه د د ه ت SWOT چهارگانه راهبردها. ل و د ج ل خ ا د ط ح م )S( ت و ق ط ا ق ن )SO( م ج ا ه ت ژ ت ا ر ت س ا )ST( ا ض ت ق ا ژ ت ا ر ت س ا )W( ف ع ض ط ا ق ن )WO( ق ا ب ط ن ا ژ ت ا ر ت س ا )WT( ع ا ف د ژ ت ا ر ت س ا () ل ق ا د ح ل- ق ا د ح 9 ر ا و ز : ع ب ن م )QSPM( م ک ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب س ر ت ا م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه د ر ب ه ا ر د ن ب ت و ل و ا ) ا ل م ا ش ن و ر د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع و د د ه ت و ت ص ر ف ل م ا ش ن و ر ب ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ت س ر ه ف س ر ت ا م ل و ا ن و ت س ر د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا ع ر ه ن و ز و م ا ر ا د ن ز و ز ا ت م ا م و د ن و ت س ر د. د ن و ش م ه د ر و آ SWOT س ر ت ا م ا ر ب ف ع ض و ت و ق س ر ت ا م ز ا ه ک ا ه ژ ت ا ر ت س ا ع ا و ن ا د ع ب ن و ت س ر د ت س ا ه د د ر گ ج ر د و ج ا ر خ ت س ا ل م ا و ع ل ک ت و ل و ا ل و د ج ز ا نا ع ز ا ک ر ه. د و ش م ه د ر و آ ت س ا ST و WO SO WT ه ن ا گ ر ا ه چ ا ه ژ ت ا ر ت س ا ل م ا ش و ه د م آ ت س د ه ب SWOT داده جذابت ز ا ت م ا ن و ت س ر د. د و ش م م س ق ت ) T و ( ن و ت س ر ز و د ه ب ا ه ژ ت ا ر ت س ا ع ا و ن ا ه ب ط و ب ر م ا ه ن و ت س ت ب ا ذ ج ز ا ت م ا ن ع ت ر د. م ه د م ز ا ت م ا ن آ ه ب و ه د ج ن س ر ظ ن د ر و م ژ ت ا ر ت س ا ا ب ا ر ل م ا ع ر ه ه ک ب ت ر ت ن ا ه ب د و ش م ه ب خ س ا پ ه ک ت ر و ص ر د د ر ا ذ گ م ر ث ا ر و ک ذ م ژ ت ا ر ت س ا ب ا خ ت ن ا ر د ل م ا ع ن ا ا آ ه ک د و ش ه د ا د خ س ا پ ل ا ؤ س ن ا ه ب د ا ب ژ ت ا ر ت س ا ه ب ژ ت ا ر ت س ا ر ه ب س ن جذابت به ه ج و ت ا ب و ص ا خ ت ر و ص ه ب د ا ب ت ب ا ذ ج ز ا ت م ا د ش ا ب ت ب ث م ل ا ؤ س ن ا : ت س ا ر ز ت ر و ص ه ب ت ب ا ذ ج ا ه ز ا ت م ا. د و ش ه د ا د ر گ د ال ا ب ب ا ذ ج ت= ل و ب ق ل ب ا ق د ح ر د ب ا ذ ج ت= ب س ن ب ا ذ ج ت= ت ب ا ذ ج م د ع = ز ا ت م ا ژ ت ا ر ت س ا ه ن ز گ ر ب ر ث ا ت ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا ع ه ک د ه د م ن ا ش ن د ش ا ب ف ن م ر ک ذ ل ا ق و ف ل ا ؤ س ه ب خ س ا پ ه ک ت ر و ص ر د م و د ن و ت س ت ا ز ا ت م ا. د و ب د ه ا و خ ک و ا س م ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا ع ف د ر ر د ژ ت ا ر ت س ا ن آ ا ر ب ت ب ا ذ ج ز ا ت م ا ا ذ ل د ر ا د ن ک ر ه ب س ن ت ب ا ذ ج ه د ن ه د ن ا ش ن و ه د ش ج ر د T ن و ت س ر د ت ب ا ذ ج ل ک ز ا ت م ا و ه د و م ن ب ر ض ت ب ا ذ ج ز ا ت م ا ر د ا ر ن ا م ه د د ع ن ا ه ک ه د د ر گ ه ب س ا ح م ل و د ج ن ا پ ف د ر ر د T ت ا ز ا ت م ا ع م ج. ت س ا ر ظ ن د ر و م ژ ت ا ر ت س ا ر ب ل م ا و ع ز ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز وضعت استراتژ مختلف ا ه ههه ه ه ن ز گ ب ت ر ت ن ا ه ب. ت س ا ژ ت ا ر ت س ا ت و ل و ا ز ا ت م ا. د و ب د ن ه ا و خ ه س ا ق م ل ب ا ق ر گ د ک ا ب و ه د ش د ن ب ت و ل و ا ن ع ت د د ع ر ا د ق م ا ب د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا ح ر ط م ) ک ژ و ل و ک ا و ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا ( ر ا د ا پ د ع ب ه س ن ب ر د ل د ا ع ت د ا ج ا ع و ض و م ر ه ش ر ا د ا پ ث ح ب ر د ع ب ط ع ب ا ن م گ ر ز ببب ب ب ن ا گ د ن ن ک ف ر ص م ه ل م ج ز ا ا ه ر ه ش ه ک ت س ا ن آ ر م ا ن ا ل ال د ز ا ک. (Redclift, (005 د و ش م ا ر خود جذابت ا ت د ن ش ا ب ه ت ش ا د ر ا ک و ر س ز ن د ا ص ت ق ا و ع ا م ت ج ا د ا ع ب ا ا ب ط ب ت ر م ل ئ ا س م ا ب د ا ب حن ان ر د و د ن ت س ه ن ک م م ر ه ش ت ف ا ب ک ر د ن ا د و ج و ا ب. (Vifell & Soneryd, (0 د ن ن ک ظ ف ح د ع ب ه س ن د ر ک هماهنگ است ا ه ن ن ش ا م نن ن ا و ن ع ه ب ا ه ر ه ش. د ر گ ت ر و ص د ا ع ب ا ن ا ن ب جدالها و د ش ا ب ت خ س ه د ش ه د ا د ح ض و ت ت س ا ه ه د ش ث ع ا ب د ش ر ن و ن ا ک ن ا. د ش ا ب م ه ا م ر س ب ذ ج ا ه ن آ ه ل و ا ف د ه ه ک ن ع م ن ا ه ب د ن ا ه د ش ت ک ر ش ا ه ع س و ت و ن ر ف آ ر ا ک ت ا م ا د ق ا ر د و د ن ن ک خطر فزانده ا ه ن و گ ه ب م و م ع ش خ ب ر د د و ج و م ف ر ع ت د ش ر ا ه نننن ننن ا م ز ا س ه ک ززززز زز رزز م ه ک د ن ا م ن

7 ... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط و م و ه ف م ن ا و ن ع ه ب ر ا د ا پ ن ب ن ا ر د. د ن ک م گ ن ر م ک ا ر ص و ص خ و م و م ع ا ه ش خ ب ن ب ه ت ف ر گ ت ر و ص ا ه ر ا ک.(Brorstrom,05) ت س ا ه د ش ف ر ع ت ا ه ر ا ت ف ر ز ا خ ر ب ن د و م ن ق ط ن م و ص ا خ ب ت ر ت ت خ ا س ا ر ب ر ا ز ب ا. د ن و ر م ر ا ک ه ب ر گ د ک ا ج ه ب ا ه ن آ ن ع م ک د ز ن ل ل د ه ب ا با ل ا غ ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت و ر ه ش ر ا د ا پ م و ه ف م و د د ن آ ر ف ر گ ن ا ش ن ع ق ا و در شهر ر ا د ا پ ه ع س و ت ت ر ا ب ع ر د ه ع س و ت ه م ل ک ه ک م ش ا ب ه ت ش ا د ه ج و ت د ا ب و د ن ا ز ا م ت ا ر ب ن ا م ز ل و ط ر د ه ک ت س ا ه ت ع ض و ز ا ا ه ع و م ج م ر ه ش ر ا د ا پ ا م ا د ت ف ا ب ق ا ف ت ا د ن ا و ت م ر ا د ا پ ن آ ط ه ک ت س ا ت س ا ن ا م ر آ و ل آ ه د ا ا تا ب س ن ر ه ش ک ن ت خ ا س ل ا ب ن د ه ب ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت. ) : م ا ر ه ب م و ص ر م ( د ر ا د م ا و د ه د ر و آ ر ب ا ر ب ه د ن آ ل س ن ا ه ا ن ا و ت ضمنا ا و د ن و ش ر ا د ر و خ ر ب ب و خ ا تا ب س ن گ د ن ز ک ز ا ر ص ا ع م ن ا د ن و ر ه ش ن آ ر د ه ک د ح ر د ا ر د ا ر ف ا ل ک و ن ع م و ت س ز ا ه ز ا نن ن د ن ا و ت ب ر ض ا ح ل س ن ه ک ن ا ن ع د ت ف ن ه ر ط ا خ م ه ب ن ا ش ا ه ز ا ن ن د ر ک ت س ا ا ه ه ع س و ت ر ا د ا پ ه ع س و ت : د ن ل ت ن ا ر ب ن و س م ک ف ر ع ت ق ب ط. ) 8 8 : 0 ش و پ ه ا س و ش خ ب ا و ن ( د ن ک ن م أ ت ب و ل ط م د و گ خ س ا پ ن ا ش ا ه ز ا ن ن د ر ک ه د ر و آ ر ب ر د ه د ن آ نسلللللللها توانا ن د ر ک ر ا د ه ش د خ ن و د ب ا ر ل ع ف ا ه ز ا ن ه ک ر ا د ا پ ت س ز ط ح م ه ب ط و ن م ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت. ) Cloutier et al., :0 ;6 Pickel-chevalier, :05 ) ر ه ش ر ا د ا پ د ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ت د ح و و م ا ج س ن ا ر ه ش ر ا د ا پ ه ع م ا ج ر ه ش ا ه م ت س س و ک ا ز ا ت ظ ا ف ح ر ه ش ر ا د ا پ ر ه ش د د ع ت م ل ا ک ش ا ه ر ظظ ظ ن ن ا ب ل ا ق ر د ه ت ف گ ش پ د ر ا و م ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ا ب م... و ن ا د ن و ر ه ش ز ا س د ن م ن ا و ت : 9 ن ا ر ا ک م ه و ر ف ع ب ر ( د ن ا ه د ش ف ر ع م ب و خ ر ه ش ز ب س ر ه ش م ل ا س ر ه ش ) ر و ح م م و ب ( ک ژ و ل و ک ا ر ه ش : ل م ا ش ر ه ش ر ا د ا پ ر ه ش د د ع ت م ل ک ش ا ن ا م ز ا ت س ا ط ح م ت س ز ا ه د ر ک و ر ا ب ه ب ل غ ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ه ک ا ج ن آ ز ا. ) 0. م ئ ا م ن م ف ر ع ت ر ا ص ت خ ا ه ب ا ر ن آ و ه د ز گ ر ب ا ر ک ژ و ل و ک ا ش ه و ژ پ م ا ج ن ا د ن ا ر ف : ل ک ش 5 9 ه د ن ر ا گ ن : ع ب ن م

8 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر ه ش ک ژ و ل و ک ا ر ا ث آ ن آ ر د ه ک ت س ا ا ج ع ق ا و ر د. د ش ا ب م ط ح م ت س ز د ع ب ر د ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ع ا و ن ا ز ا ک ک ژ و ل و ک ا ر ه ش ت خ ا س ن ا س ن ا ط ح م ل ک و ن ا ک م ت س ا ن ک م م ل ق ا د ح ر د ک ژ و ل و ک ا ب و ل ط م ا ن ف ط ه ک ر ه ش. د ن ت س ه ه د ز ا ب ر پ و ن م ا ا ه ت خ ا س ر ز و ا ه ن ا م ت خ ا س ص 9 ن ا ر ا ک م ه و ر ف ع ب ر ( د و ش م ب ج و م ا ر م و م ع ت ا ح گ د ن ز گ ن ا ر ب و ب ا د ا ش ت ا ع ر ک ژ و ل و ک ا ر ه ش م و ه ف م ت س ز ت ا ظ حا ل م در محط ع ب ط اااااا اا ما س ا ب ن ز ا و ت م ت س ا و گ د ن ز ر س ن ا م ز م ه اا ا ته ت ت ل ا ع ف ز ا ا ه ه ه د ر ت س گ. ) و ح ن ههههههه ه ه ه به ت س ا ر ه ش ت ا ح ه م ا د ا وووووو و وو وو ه ع س و ت ن و د ب گ د ن ز ک ژ و ل و ک ا ر ر ه ش ر د. د ش ا ب ه د و م ن د ا ج ا ت ع ب ط ه چ ن آ ب س ا ن ت م ن ا س ن ا ر ب ا ر ب ر د ع ا م ت ج ا ا ه ت د و د ح م ر ا د ر ب هه ه ر ه ب د ر و م ن ا ن ش ن ر ه ش ت ذ ل ا ر ب ر ه ش ا ذ ل د ر ا د ن ع م ت ع ب ط ب ر خ ت مگرد قرار ه ل ق ن وسله بنابران ه ک و ه د ن ز ا ه د ن آ ر ف م ا غ د ا ن ع ک ژ و ل و ک ا ح ا ر ط ر ب ن ت ب م ک ژ و ل و ک ا ر ه ش ع ق ا و ر د. ت س ا ه د د ر گ د و د ح م ر و ت و م تم ا ل س ه ب و گ ل ا ن ا د ر ا د ر ا ر ق ط ح م ت س ز ب ر خ ت ر ا ث آ ش ه ا ک ص 9 ن ا ر ا ک م ه و ر و پ ا ب ا ب ( ت س ا ل ئ ا ق ص ا خ م ا ر ت ح ا ع و ن ت م و ه د ر ش ف ه ع س و ت ر د ا ه ت ن س و گ ن ه ر ف ض ر ا و ع ت ن م ا آساش زبا. ) ر ه ش م و ب ا ک ژ و ل و ک ا ر ه ش م و ه ف م ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م ت ا ب د ا ر د ک ژ و ل و ک ا و ط ح م ت س ز ا ه ه ا گ د د ه ب ل غ ژ و ل و ک ا ن ا م ز ا س ت ل ا س ر. د ر ک د ر ا و ع ا م ت ج ا ت ل ا د ع ز ن و د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ث ح ا ب م ر د ا ر : ت س ا ر ز ح ر ش ه ب د ش ر ا ذ گ ه ا پ ک ژ و ل و ک ا ا ه ر ه ش ق ل خ ا ر ب ر ت س ج ر د ر ا چ ر ط س و ت ه ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ا ه ت و ل و ا ر گ ن ز ا ب - ل ق ن و ل م ح ا ه ت و ل و ا ر گ ن ز ا ب - ه د د صدمه شهر ا ه ط ح م ا ح ا - ت ح ا ر ن م ا ن ا ز ر ا ه ت س ا ش ن ک س م د ا ج ا - ر ت ه ب ا ه ت ص ر ف د ا ج ا و ع ا م ت ج ا ت ل ا د ع ن ت خ ا س ر و ر ا ب 5-6 ت- ا م ح ا ه ر ه ش غ ا ب و ر ب س ا ض ف د ا ج ا ا ه ح ر ط ل ح م ز ر و ا ش ک ز ا. ع ب ا ن م ز ا ت ظ ا ف ح و د د ج ب س ا ن م ر و ا ن ف ت ف ا ز ا ب ج و ر ت 7- ک ژ و ل و ک ا ت ا ظ ح ال م ا ب د ا ص ت ق ا ا ه ت ل ا ع ف ز ا ت ا م ح ت ه ج ر ا ج ت ا ه ت ک ر ش ا ب ر ا ک م ه 8- د ا م ا ه ال ا ک ه ز ا د ن ا ب ف ر ص م ح ب ق ت و ه ن ا ب ل ط و ا د ت س ز ه د ا س ج و ر ت 9- ر ه ش 9 ن ا ر ا ک م ه و ر ف ع ب ر ( ش ز و م آ ا ه ح ر ط و ن ال ا ع ف ش ز و م آ ق ر ط ز ا ط ح م ت س ز ا ه ه ا گ آ ن د ر ب ال ا ب 0-. ) 0 ص ن ا ن د ش ع ق ا و ت ه ج ه ب ر ا ن ک د و ر ا ه ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ب ب ا ت س د د ن و ر ر د ک ژ و ل و ک ا د ر ک و ر ت ع ب ط ا ب ز ا س م ه ه ع س و ت ا ر ب ا ه ن آ ن ا و ا ر ف د ا د ع ت س ا و ب آ و ک ش خ ا ه م و ب ت س ز و گ ل ا ز ا ر ا ن ک د و ر ا ه ر ه ش ر د ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ب ب ا ت س د ا ر ب ا ت د ر ا د ضرورت بنابران. ت س ا و س م ش ( د ش ا ب ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ک ژ و ل و ک ا ا ه ر ا ع م ه ب ه ج و ت ا ب ا ر ن و ز و م و ر ا د ا پ ه ع س و ت ا ه ر ه ش ر د و ر م ل ق ر ا د ر و خ ر ب د ا ز اهمت از و ر پ ن ا ر ا ک م ه ه ک م ن ک ص 09. ) 6

9 5... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط ر ه ش ز ا ب ا ه ا ض ف ع ب ط ت ا ن ا ک م ا م ا م ت ظ ف ح ضرورت آت ا له س ن ق و ق ح ظ ف ح و ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت ا ر ب ر ه ش ز ا ب ا ض ف ن م أ ت م ت س س و ک ا ا ل م ک ر ا پ ا ر گ و ن ژ و ل و ک ا ه ا گ د د ز ا. د ا م ن م ب ا ج ا ا ر ج ر ف ت ا ه ن ا ک م ه ب ن آ ل د ب ت و ف ا ر گ و پ و ت ز ا ه ژ و ش ا ر آ د ج ا و ه ک ت س ا ن م ز ح ط س ر ب ا ض ف ز ا ش خ ب ر ظ ن م ل ص ا ر ص ا ن ع ن و د ر و گ و ن م ر و ف ه ا گ د د ز ا. ت س ا ع و ن ص م ط ح م ص 9 ن ا ر ا ک م ه و ن ا م ا ( د ن ش ا ب م ش ش و پ ف ا ر گ و ر د ه ه ا گ ر و د ر ک ا ) Patch( ( ( ه ک ل : ل م ا ش ا ه ر د د- د د و ر ااال ا م ت ح اا م ت ح ا و )Corridor( ( ( ا ه ش ز ر ا ر ه ش ز ا ب ا ه ا ض ف ت ر ا ب ع ه ب ا ا ه ر و د ر ک و ا ه ه ک ل ن ا. ) 8 : د و م ن د ن ب ه ق ب ط ر ز ل و د ج ح ر ش ه ب ه و ر گ ر د ا ر ا ه ن آ ن ا و ت م ه ک د ن ن ک م د ا ج ا ن ا و ن ع ر ا ز ا ب ا ه ش ز ر ا ر ا ز ا ب ر غ ا ه ش ز ر ا ف ک ا ع ا و ن ا ز ا ب ا ه ا ض ف ه ل س و ب ه د ش د ا ج ا ا ه ش ز ر ا. ل و د ج ف ر ع ت م ق ت س م ا ه ش ز ر ا م ق ت س م ر غ ا ه ش ز ر ا ب ا خ ت ن ا ش ز ر ا د و ج و ش ز ر ا Direct value Indirect value Option value Existence value ت س ر و ت و ح ر ف ت ه و ق ل ا ب ا ه د م آ ر د ک ژ و ل و ک ا و ط ح م ت س ز ت ا م د خ ه د ن آ ر د ق ق ح ت ل ب ا ق ا ه ش ز ر ا م ا م ت ع ب ن م ک ت ا ذ ش ز ر ا ا ر ص 9 8 ن ر ا ک م ه و ن ا ع ف ر : ع ب ن م 0 ن م ز ر س ن ا. ت س ا ن م ز ر س ز ا ن ک م م ا ه ه د ا ف ت س ا ه ب ن د ش خ ب ت ن ع ا ن ع م ه ب ب س ا ن م ح ا ر ط و صحح برنامهرز ص 8 ن ا ر ا ک م ه و ع ف ش ( د ش ا ب ت س ا و پ و ه ت س ب م ه ه د چ پ م ا ظ ن ه ک ) ه ر د د- و ر ( ع ب ط ر ظ ن م ک د ن ا و ت م ت ه ج ر د ر ث ؤ م م ا گ ط ح م ت س ز ن ا و ا ر ف ا ه ت ل ب ا ق ل ل د ه ب ر ه ش ا ه ل س م و ا ه ه ر د د- و ر ه د ن ا م ا س و ا ح ا. ) ا ه ت ت ب ه و م ن ا ا ح ا و ظ ف ح ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ر و ش ک ن ل و ئ س م را ا خ ا. ت س ا ر ه ش ر ا د ا پ ع ب ط ز ب س ا ه ا ض ف د ا ج ا ح ا ر ط ز ا ف د ه. ) 5 ص 8 ن ا ر ا ک م ه و گ ر ز ب ( د ن ا ه د ر ک ر ا س ب ه ج و ت ع ب ط ا ه ه ا گ ج ر ف ت ب ل ا ق ر د ه ل ا ا ب ز م د ر م ه ط ب ا ر و د ن ا س ر ب ن ک م م حداقل به ا ر ر ذ پ ا ن د د ج ت ا ه ژ ر ن ا ه ب ز ا ن ه ک ت س ا ا ه ن ا ک م د ا ج ا ر ا د ا پ ا ه ک ر ا پ ح ا ر ط د ن ر ا د خود دست ن ا پ ط ح م ر ب م ق ت س م ش ق ن ا ه ه ر د د- و ر ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ش خ ب د و ب ه ب ا ر ت س ز ط ح م ا ب 9 ن ا ر ا ک م ه و ن ا م ا ( د و ش م ب و س ح م ز ن ر ه ش ر ا د ا پ ه ب ن د س ر ت ه ج ر ا ک ه ا ر ا ه ط ح م ن ن چ ر ث ؤ م. د ن ش ا ب م د ن ب ه ق ب ط ل ب ا ق ر ز ح ر ش ه ب ه و ر گ ر د ه ن ا خ د و ر ر ه ش ر ظ ن م ر ا د ا پ ه ع س و ت ا ه ه ف ل و م. ) 7 ص ا ه ه ن ا خ د و ر ر ه ش ر ه ش ر ظ ن م ر ا د ا پ ه ع س و ت ل ص ا ا ه ه ف ل و م. ل ک ش 8 : 9 8 ن م ر ف ا ج و ه د ن ز : ع ب ن م و ع ب ط ا ه نننن ن ن ن آ ز ا ک ه ک د ش ا ب م ن غ و ه د چ پ م ت س س ر ز و د ش ن ک ر ب ن ت ب م ر ا ن ک د و ر ا ه ر ه ش ن ا ک م گ ژ و ا ه م ت س س و ک ا و ل ح ا س م ت س س و ک ا ن ب ت س ز م ه ر ا ر ق ر ب ق ط ا ن م ن ا ر ا د ا پ ه ع س و ت ه م ز ال ت س ا ه د ش ه ت خ ا س ر گ د ن ا ر ا ک م ه و س م ش ( ت س ا ه د د ر گ ل ت خ م ر ه ش ه ت خ س گ ر ا س ف ا ش ر ت س گ ا ب ن ا م ز ل و ط ر د ا ال و م ع م ه ک د ش ا ب م ر ه ش ن ع ه ک ب ش ر ص ا ن ع ا ض ف ع ز و ت چگونگ براساس ن ا و ت م ا ر ر ه ش ک ک ژ و ل و ک ا ه ک ب ش ر ا ت خ ا س. ) 6 6 ص 09

10 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 ا ه ر و د ر ک و ا ه ه ه ه ک ل ک ا ز و م ل د م ق ب ط. د ر ک ف ص و ت ا ه ن آ ن ب ل ا ص ت ا و گ ت س و پ گ ن و گ چ و ا ه ر و د ر ک و ا ه ه ک ل ع ب ط ز ب س ا ه ا ض ف ل م ا ش ا ه ه ک ل. د ن ه د م ل ک ش ت ا ر ک ژ و ل و ک ا ر ظ ن م ر ا ت خ ا س و ه د و ب ر گ د ک ا ب ل ب ا ق ت م ط ا ب ت ر ا ا ر ا د س ن ب ق د ا ص ( خطاند سبز ا ه ا ض ف و ا ه ر س م ا ه ه ن ا خ د و ر ه ل م ج ز ا خط عناصر ل م ا ش ا ه ر و د ر ک و ع و ن ص م و ا ه هه ه ر د د و ر د ن ا هه ه د و ب رر ر ث ؤ م ر ه ش ر ظ ن م ر د ه ر ا و م ه ه ک ع ب ط ا ه ه ف ل و م ن ر ت ز ر ا ب ز ا ک ع ق ا و ر د. ) 5 ص 9 ر گ د و ع د ب ا ه ز ا د ن ا مممم مم م ش چ و ر ظ ا ن م و ک ن خ ا و ه ا ه ر و د ر ک ر ا ج ا ه ب آ ز ب س ر س ا ه ه ر د د و ج و. د ن ت س ه ز ا ک ا ه هههه ه ه ره د ن ا و ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ر ه ش ه ع س و ت ر ا ت خ ا ر د ا ر ش خ تب و ه و ب ا ذ ج ه ا گ ا ج ع ب ط ا ه ت ب ه و م. ) 0 5 ص 9 ن ا ر ا ک م ه و ر ف ع ج ر و پ ( د ن ا ه د و ب ت ع ب ط و ر ه ش ن ا س ن ا د ن و پ ر ص ا ن ع ن ر ت م ه م ت ع ب ط ا ب ه ا ر م ه ن ا س ن ا ش ز و م آ و ح ر ف ت ا ه ه ب ن ج ر ب د ک ا ت ت ع ب ط ا ب ح ا ر ط ع ب ط ا ه م ت س س و ک ا ز ا ر گ ه ر ه ب و ن ا س ن ا د ن و پ م ک ح ت ث ع ا ب ه م ه و ه م ه ت ع ب ط ا ب گ د ن ز و گ ل ا ق ق ح ت ت ا ه ن ر د و ت ع ب ط ا ب ن ا س ن ا ا ه ز ا ن ع ف ر. ) ص 8 ن ا ر ا ک م ه و گ ر ز ب ( ت س ا ه ه ژ و ر پ ح ا ر ط ر د ت ع ب ط و ژ و ل و ن ک ت ن ا س ن ا ه ط ب ا ر م ظ ن ت و ت ع ب ط ر ظ ن ن ا ب م د ن ب ع م ج و ن م ا ا ن ا ه ا ض ف ه ب ه ج و ت م د ع ه ط س ا و ه ب ه ک د ن ت س ه ر ه ش ر ظ ن م و ا م س د ر ف ه ب ر ص ح ن م ر ص ا ن ع ز ا ک ا ه ه ر د د- و ر ب س ا ن م ر ا ک ه ا ر د ن ا و ت م ا ه ه ر د د- و ر ز ا س ه د ن ز ز ا ب. د ن ا ه د ش ل د ب ت ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ظ ن ز ا م ل ا س ا ن ا ب د ن ا ه د ش ف ر ع م ر ا د ا پ ر ه ش د د ع ت م ل ا ک ش ا ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ر ظ ن م ز ا. د ش ا ب ر ا د ا پ ر ه ش ه ع س و ت ه ب ب ا ت س د ا ر ب ان رسالت م د و م ن ه د ا ف ت س ا ک ژ و ل و ک ا ر ه ش د ر ک و ر ز ا ا ه ه ر د د- و ر ر د ط ح م ت س ز ت ا ع و ض و م ت م ه ا ه ب ه ج و ت ز ا ت ا م ح ه د د ه م د ص ر ه ش ا ه ططططط طط طط ح م ا ح ا ل ق ن و ل م ح ض ا ر ا ر ب ر ا ک ا ه ت و ل و ا ر گ ن ز ا ب د ر ک و ر ش ز و م آ ق ر ط ز ا ط ح م ت س ز ا ه ه ا گ آ ن د ر ب ال ا ب و ا ه ر ه ش غ ا ب و ز ب س ا ض ف د ا ج ا ا ه ح ر ط ل ح م ز ر و ا ش ک ت س ز ت ا م د خ ( ر ا ز ا ب ر غ و ) ت س ر و ت و ح ر ف ت ه و ق ل ا ب ا ه د م آ ر د ( ر ا ز ا ب ا ه ش ز ر ا ر ه ش ز ا ب ا ه ا ض ف. د ش ا ب م ا ه ا ض ف ن ا م ز ا د ن ر ا د ه ا ر م ه ه ب ا ر ) ع ب ن م ک ت ا ذ ش ز ر ا ه د ن آ ر د ق ق ح ت ل ب ا ق ا ه ش ز ر ا م ا م ت ک ژ و ل و ک ا و ط ح م ه ع س و ت ل ص ا ر ص ا ن ع ه ب ه ج و ت س ا س ا ن ا ر ب. د ن ر و آ م ه ا ر ف ا ر ا ه ش ز ر ا ز ا ه و ر گ و د ر ه د ن ر د ا ق ا ه ه ر د د- و ر ر ه ش د د ع ت م عن زباشناخت ا ه هههههه هه فه ل و م ن ا ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ال ا ب ت م ه ا ز ا ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ه ئ ا ر ا ر د ر ه ش ر ظ ن م ر ا د ا پ ا ه ه ف ل و م ن ا ز ا ح ا ر ط ا ه ر ا ع م ه ئ ا ر ا ر د ه ک د ن ش ا ب م ط ح م ت س ز و د ر ک ل م ع ه ب ن ج ک ا ر د ا و ن ه ذ ت خ ا ن ش ا ب ز. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا د ر و م ه ن و م ن ز ا ر ا س ب د ن ن ا م ه د و ش م ه د د ر و ص ت ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. د ش ا ب م ب ر غ - ق ر ش ه د م ع ل س م و د ا ر ا د ز ا ر ش ر ه ش ل ص ا ر ا ت خ خ ا س ه ک ل ص ا د و ر. ت س ا ه د ر ب ه ر ه ب ر ه ش ا ه ه ن ا خ د و ر ع ب ط ت ب ه و م ز ا ز ن ر ه ش ن ا ن ا م ر و ش ک ا ه ر ه ش ع ق ا و ر ه ش جنوب که م و د ه ن ا خ د و ر و د ش ا ب م ن ا ر م چ ر ا و ل ب د ا د ت م ا ر د ک ش خ ه ن ا خ د و ر ت س ا ه د ا د ل ک ش ا ر ر ه ش ه ع س و ت ه ع س و ت مسر هداتگر ر ه ش ا ه ه ب ل ن ا و ن ع ه ب د ن ن ا و ت م ر ه ش د ن ب ن ا و خ ت س ا ن ا م ر د ه ن ا خ د و ر و د ن ا ت س ا ه د ش ي ر ه ش ت ف ا ب ي ر ي گ ل ك ش ا ب ه ز و ر م ا د ر ك ي م ف ي ر ع ت ا ر ز ا ر ي ش ي ب و ن ج ز ر م ه ت ش ذ گ ر د ه ك د ا ب آ ن ا ط ل س ه ن ا خ د و ر. د ن ش ا ب ر د ر ه ش د ن ب ن ا و خ ت س ا ( ه ت س د ه س ه ب ر ا ت ف ر ب س ح ر ب ا ه ه ن ا خ د و ر. ت س ا ر ه ش ي ت آ ه ع س و ت ر ي س م ر گ ت ي ا د ه ن آ ن ي ف ر ط ر د

11 7... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط ر ص ا ن ع ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ر ه ش د ش ر ر ث ا ر د و د ن ر ذ گ م ر ه ش ل ص ا د ن ب ن ا و خ ت س ا ن ا م ز ا ه ت ف ر گ ل ک ش ا ه ن آ و س ک ص 9 ن ا ر ا ک م ه و ت ا ر ب ( د ن و ش م م س ق ت ) د ن ا ه د ش ح ر ط م ر ه ش ر د د و ج و م د ن ب مم م س ق ت ن ا س ا س ا ر ب. ) 5 س پ د ر ا د ر ا ر ق ز ا ر ش ر ه ش ب و ن ج ر د ر ت م و ل ک 8 ل و ط ه ب ه ر د د و ر ن ا. د ر گ م ر ا ر ق م و د ه و ر گ ر د د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د و ل ر ا ه م ه چ ا ر د ه ب ر ا د ر ه ش 9 ه ق ط ن م ر د ع ق ا و د ا ب آ د ه م ا ت س و ر ز ا ر ذ گ و ز ا ر ش ر ه ش ه د و د ح م ه ب د و ر و ر ه ش گ د ن ز ر س و ت ا ح د ن ا و ت م ه ک ر ه ش ز ا ب ا ض ف ن ا ح ح ص ت ر د م م د ع ل ل د ه ب ه ن ا ف س ا ت م هه- ه د و ر ز ا. د ز ر مم م ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ا ر. ت س ا ه د ش ل د ب ت ر ه ش ر ظ ن م و ع ا م ت ج ا ط ح م ت س ز ه ن م ز ر د ن ا و ا ر ف ت ال ک ش م ا ب ک و ر ت م ا ض ف ه ب د ش ا ب ه ب ب ا ت س د ا ت س ا ر در گام د ن ا و ت م د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ب ط ر و د ر ک ه ب ت ا ح ن د ن ا د ر گ ز ا ب س ا س ا ن ا. د ش ا ب ک ژ و ل و ک ا ر ه ش ر ب ا ه ه ت ف ا ل ل ح ت و ب ا ز ر ا ا ر ب SWOT ک ن ک ت ز ا د و خ ف ا د ه ا ه ب ب ا ت س د ا ر ب ه د ن ر ا گ ن ق ق ح ت ن ا ر د ا ه گ ژ و ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ه ل ح ر م ر ا ه چ ر د ک ن ک ت ن ا. ت س ا ه د ر ب ه ر ه ب د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م و ه د ش ز ا غ آ د و ج و م ا ه د د ه ت و ت ص ر ف ضعف قوت ط ا ق ن ت خ ا ن ش ا ب ل ح ا ر م. د س ر م ن ا ا پ ه ب QSPM ا ه ر غ ت م ه ب ن ز و ص ص خ ت و ب ا ز ر ا ر و ظ ن م ه ب ح ا ر ط ا ههه ه ه م ا ن ش س ر پ ا ه س س س ر ت ا م ا ه ر ا ک ه ا ر ه ئ ا ر ا و ر د ماترس براساس ف د ه ه و ر گگگگ گ گگ ر ا ت خ ا ت س ز ن ا -( ( ه م ا ن ش س ر پ د ا د ع ت. ت ف ر گ ر ا ر ق ) ق ق ح ت ع و ض و م ا ب ط ب ت ر م ه ا گ ش ن ا د م ل ع ت ئ ه ا ض ع ا - ن ا س ا ن ش ر ا ک و ن ا ر ظ ن ب ح ا ص آن نتاج ه ک د د ر گ ت ف ا ر د و ل م ک ت ر ا م آ ا ه ه و ر گ ط س و ت ه م ا ن ش س ر پ 0 0 د ا د ع ت ن ا ز ا ه ک ه د و ب د ر و م 5 ل ا س ر ا ر گ ه ز ا د ن ا ا ر ب. ت ف ر گ ر ا ر ق ر ظ ن د م ا ه د ر ب ه ا ر ت ب ا ذ ج و ضراب اختصاص ر د ا ف ل آ ن و م ز آ ز ا پرسشنامه پاا ن ع م ه ب ه ک ت س ا 8. 0 خ ا ب ن و ر ک ا ف ل آ ضرب که د ا د ن ا ش ن ه د م آ ت س د ه ب ج ا ت ن. د ش ه د ا ف ت س ا خ ا ب ن و ر ک ا ا پ د ئ ا ت ل م ا ع ل ل ح ت ز ا ه ز ا س اعتبار از ن ا ن م ط ا و ) ه م ا ن ش س ر پ ( ر گ ه ز ا د ن ا ر ا ز ب ا ا و ر ش ج ن س ا ر ب. د ش ا ب م ه م ا ن ش س ر پ ا ب ر ب ا ر ب ب ت ر ت ه ب ه ک RMSEA و GFI AGFI ا ه ص خ ا ش ر د ا ق م. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا د ئ ا ت ت س د ه ب و د ا ک ر ا د ق م و ر گ ه ز ا د ن ا ر د م ک ا ط خ ز ا ن ا ش ن د ن ت س ه. د ش ا ب م د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ن و ر ب و ن و ر د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ب ا ز ر ا 5. 0 و و 8. 0 ش ز ا ر ب بودن مناسب ر گ ن ا ب ) ( ( ( ه د م آ

12 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س IFE س ر ت ا م. ل و د ج ل خ ا د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ن ز و د و ج و م ع ض و ز ا ت م ا ر ا د ن ز و ز ا ت م ا 8. 0 ه ن ا خ د و ر ر ت س ب ع و ن ت م ژ و ل و ف ر و م = S ط ح م ت س ز م= ش چ ) ن ا ش و پ ز ب س و ن ا ط ل س ه و ک ( ه ق ط ن م ع ب ط ز ا د ن ا S ه ن ا خ د و ر ه ش ا ح ر د ر ا ک ت خ ر د و ر ا ک ن و ت ز ه ژ و ر پ ا ر ج ا = S ه ن ا خ د و ر ه ش ا ح ر د ا ه ک ر ا پ د و ج و = S 0. 0 ب آ ن ت ش ا د ه گ ن ت ه ج ه ن ا خ د و ر ر د ا ه د ن ب ث ا د ح ا = S ت و ق ط ا ق ن د ب ل ا ک ا ه ق ط ن م ا ر ف ش ق ن ا ب ش ز ر و م و د ا ت س ا د و ج و = S6 ز ا ر ش ر ه ش د و ر و ن ا و ن ع ه ب ر گ ر ا ر ق ت ع ق و م = S7 ن و ک س م ه ع س و ت و ز ا س ع م ت ج م ز ا ن ک س م ا ه ن و ا ع ت ل ا ب ق ت س ا = S8 ف ل ت خ م ا ه س ن ا ک س ه ب ر و ح م ک ک ف ت ن ا ک م ا = S ح ر ف ت - ر ا ج ت ا ه ر ب ر ا ک ر ا ر ق ت س ا ن ا ک م ا = S ع ا م ت ج ا د و ر ن ا م ک ر ا پ د و ج و = S ن آ ر ب ف ر ش م ل پ و ر ا د ه ا ر ر ا ن چ ا ر س ن ا و ر ا ک د و ج و = S ه ن ا خ د و ر ر ت س ب ط ح م ا ه گ د و ل آ = W ط ح م ت س ز ه ن ا خ د و ر ب آ ز ا ز ا ج م ر غ ت ش ا د ر ب W= ه ن ا خ د و ر ه ر ا د ج و ر ت س ب ر د ک ا خ ش ا س ر ف W= ش ز غ ل ر ب ا ر ب ر د ک ا خ م ک ت م و ا ق م W= ا ه ن آ ز ا س و ت خ ا س و ر ا ب ا ه ن م ز د و ج و = W ضعف نقاط د ب ل ا ک و ژ ا ر ا گ ( ه ن خا د و ر ه ش ا ح ر د ط ب ت مر ر غ ا ه ر ب ر ا ک د و ج و - = W6 ) ه ت س ا ش ن ت ا ج ن ا خ ر ا ک ه ن ا خ د و ر ف ا ر ط ا ر د ر ه ش ا ه ن ا ب ا خ د و ج و W7= ه ن ا خ د و ر م ر ح ه ب ز و ا ج ت و ه م ا ن ر ب ب ا ه ز ا س و ت خ ا س W8= W9 ف= ع ض ر ه ش ر ب ا ع م ن م ا ر د ت د م د ن ل ب ع ف ا ن م ه ب ه ج و ت م د ع و ه ن ا د ت ش ر د ا ه ر ب ر ا ک ن ا د ق ف = W م ت ج ا ع ا = W ر ه ش ت ف ا ب ر د ) د ا ب آ د م ح ا و د ا ب آ د ه م ( ا ه ا ت س و ر م ا غ د ا 9 7. ع م ج 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م S S S S S W W W W W0 S 0 S0 W 0 W9 S5 S6 S7 S8 S9 W5 W6 W7 W8 د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ر ا د و م ن. ل ک ش 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م

13 9... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س EFE س ر ت ا م. 5 ل و د ج ل خ ا د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ن ز و د و ج و م ع ض و ز ا ت م ا ر ا د ن ز و ز ا ت م ا ط ح م ت س ز ز ب س ا ه ه ک ل ن ا م ل ا ص ت ا و گ ت س و پ و ط خ ز ب س ا ه ر و د ر ک د ا ج ا ن ا ک م ا = O ه ن ا خ د و ر ر ت س ب ز ا ط ا ق ن خ ر ب ر د ب آ ا ه ش ز ر و ت ل ب ا ق د و ج و = O ه ن ا خ د و ر م ر ح ط ا ق ن خ ر ب ر د ک ه ج ر د ک ا خ د و ج و = O د ب ل ا ک ت ع ض و ا ق ت ر ا O= ا ه ت ص ر ف د ب ل ا ک م س ر و ت ب ذ ج ل س ن ا ت پ = O5 ه ن ا خ د و ر ت ر و ا ج م ر د س ا ق م گ ر ز ب و ل ا خ ض ا ر ا د و ج و = O6 ) ن ا س آ س ر ت س د و ا ه ر ب ر ا ک ب س ا ن م ش ا ش خ پ ت ه ج ز ا س ه ن م ز ( ه ق ط ن م ط خ م ر ف = O ت ع ب ط ز ا ه د ا ف ت س ا و ع م ج ت ا ر ب ل ح م - = O ع ا م ت ج ا ه ن ا خ د و ر ه ش ا ح ر د ح ر ف ت ر ن ه گ ن ه ر ف ا ض ف د ا ج ا = O9 و ر ت س ب ت ال ک ش م ع ف ر ت ه ج ب آ س د ن ه م و س ا ن ش ن م ز ه د ک ش ن ا د ا ه ن ا و ت ز ا ه د ا ف ت س ا = O0 ه ن ا خ د و ر ه ش ا ح ط ح م ت س ز ه ل ق ن ل ا س و د د ر ت ش ا ز ف ا ه ط س ا و ه ب گ د و ل آ ش ا ز ف ا T= ه ن ا خ د و ر ه ب ر ه ش ا ه ب ال ض ا ف د و ر و = T و ق ر ا ش ف ق ر ب د د ع ت م ا ه ر س م د و ج و T= ح ر ط ک د ز ن ر د ت ف ا ز ا ب ت ا س د و ج و T= ع ا ف ت ر ا د ن ب ه ق ط ن م ت ا ر ر ق م ن ا د ق ف T5= ا ه د د ه ت د ب ل ا ک م و ب ح ل ا ص م ا ب ر ا غ م و ل و ص ا ر غ ا ه ز ا س و ت خ ا س T6= ع ن ا م ن ا و ن ع ه ب ) ر ا د م ا د ر ا د ک ن ب ( ر ا گ ز ا س ا ن ا ه ر ب ر ا ک و ه س ا ش ن ت ا ج ن ا خ ر ا ک د و ج و T7= ه ن ا خ د و ر ه ش ا ح ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ه ن ا خ د و ر ه ش ا ح ر د ع ا ف ت ر ا ط ب ا و ض ه ب ه ج و ت ن و د ب ه و ر ب ا ه ز ا س و ت خ ا س T8= ع ا م ت ج ا ه ن ا خ د و ر ق ر ش ه ن ه پ ر د ن ش ن ه ش ا ح ه ب ش ا ر گ T9= ه د ا ف ت س ا ال ب و ر ا ب ا ه ن م ز ه ط س ا و ه ب ت ا س ر و ا ج م ن و ک س م ا ه ه ن ه پ ر د ت ن م ا د و ب ن T0= 8 6. ع م ج 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م O O O O0 O9 T T T T0 T9 O O8 T T8 O5 O7 T5 T7 O6 T6 د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ر د ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف ر ا د و م ن. ل ک ش 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ز ا ت م ا ل ک ه ک د ه د م ن ا ش ن د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ج ر ا خ و ل خ ا د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع س ر ت ا م د ه د م ن ا ش ن ت س ا ) ) ن گ ن ا م ز ا ر ت ن ا پ د د ع ن ا ه ک ا ج ن آ ز ا د ش ا ب م 9 7. ل خ ا د ل م ا و ع س ر ت ا م ل و د ج ر ا د ن ز و ج ر ا خ عوامل ماترس ل و د ج ر ا د ن ن ن ز و ز ا ت م ا ع و م ج م. د ن ت س ه ب ل ا غ ا ه ت و ق ر ب ضعفها که ه ک د ش ا ب م 8 6.

14 () ب و ل ط م () ط س و ت م 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 ن ر ت م ه م ق و ف جداول براساس. د و م ن ه د ا ف ت س ا ا ه د د ه ت ر ب ه ب ل غ ا ت س ا ر ر د ا ه ت ص ر ف ز ا ن ا و ت م ه ک ت س ا ن ا ه د ن ه د ن ا ش ن ع ض و و ت م ه ا ز ا ه ک ر ا د ن ن ز و ز ا ت م ا س ا س ا ر ب ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف ا ه ت و ق و ا ه ف ع ض د و ج و م ر ا ت خ ا س ز ا و ا ه ن آ ه ک ت س ا ه ن ا خ د و ر ر ت س ب ط ح م ا ه گ د و ل آ W= ل م ا ع ف ع ض ن ر ت م ه م. د و ش م ش ا ن ه ر د د- و ر ط ح م ت س ز ن ز و ز ا ت م ا ا ب ه ن ا خ د و ر ر ت س ب ع و ن ت م ژ و ل و ف ر و م = S ت و ق ن ر ت م ه م. د ش ا ب م ن آ ن ز و ز ا ت م ا. د ش ا ب م ن ا ک م ا = O ت ص ر ف ن ر ت م ه م. د ش ا ب م ن ز و ز ا ت م ا ا ب ه ن ا خ د و ر ه ب ر ه ش ب ال ض ا ف د و ر و = T د د ه ت ن ر ت م ه م. د ش ا ب م 8 ن ز و ز ا ت م ا ا ب بز س ا ه ه ک ل ن ا م ل ا ص ت ا و گ ت س و پ و خط سبز ر و د ر ک د ا ج ا )IE( ب ک ر ت / ل خ ا د و خارج عوامل س ر ت ا م. ت س ا ه د ش ا ن ب ل خ ا د ل م ا و ع و ج ر ا خ ل م ا و ع س ر ت ا م ن و ز و م ا ه ز ا ت م ا ع و م ج م د ل ک د ع ب و د ا ن ب م ر ب IE س ر ت ا م ن د ب. د و ش م ه د ا پ ج ر ا خ ل م ا و ع ر ا د ن ز و ز ا ت م ا م و م ع ر و ح م ر ب و ل خ ا د ل م ا و ع ق ف ا ر و ح م و ر قرار منوال ا ه ههه ه ه ن ا خ. د ش ا ب م ه ع س و ت و د ش ر ل ا ح ر د ت ع ق و م ن ت ش ا د ه د ن ه د ن ا ش ن س ر ت ا م ن ا ا و ا ه ه ن ا خ ر د ن ت ف ر گ ت ا ر غ ت ن و د ب و د ر ک ل ا ب ن د ا ر د و ج و م ع ض و د ا ب ط ا ر ش ن ا ر د ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ر ت ا ب ث ت ع ق و م 7 و 5 ه ر ا م ش ه ج و ت ب و ز ا س ا ه ر ت ع ق و م 9 و 8 6 ه ر ا م ش خانهها نهات ر د. د ا د ه م ا د ا ا ر ه د ش م ا ج ن ا ن و ن ک ا ت ه چ ن آ ص ا خ. د ن ک م ه ص و ت ا ر ط ح م : ت س ا ن ا ب ل ب ا ق ل ذ ت ر و ص ه ب 6 ه ر ا م ش ل و د ج ر د ب ک ر ت س ر ت ا م ل ل ح ت ا ب د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ت ع ض و 8 6. ج ر ا خ ل م ا و ع ن و ز و م ز ا ت م ا 9 7. ل خ ا د ل م ا و ع ن و ز و م ز ا ت م ا ل م ا و ع و ) IFE( ل خ ا د ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا و ع ه ن ا گ و د ا ه س ر ت ا م ا ه ن ه ر م ن ه ب ه ج و ت ا ب خارج استراتژک ب و ل ط م د ح ر د ل خ ا د و ج ر ا خ ل م ا و ع ظ ا ح ل ز ا و ط س و ت م د ح ر د ل خ ا د ل م ا و ع ظ ا ح ل ز ا د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د و ر. د ر ب گ م ر ا ر ق ه ر ا م ش ه ن ا خ ر د د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ل ک ت ع ض و س ا س ا ن ا ر ب. د ر ا د )IE( د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د و ر ر د خارج داخل ل م ا و ع س ر ت ا م ه ج ت ن. 6 ل و د ج ل خ ا د ل م ا و ع س ر ت ا م و ق ط س و ت م ف ع ض ت ا ص ت خ م ر و ح م و ر ر ب ژ ت ا ر ت س ا ع و ن ن ع ت 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ب ) EFE( ( ( ( 5 ا ت ا ت. IFE = ) 9 7. ( EFE= ) 8 6. ( 5 8. ا ت 6 9 د ا ز 5 ا ت 7 6. ط س و ت م 6 6. ا ت. م ک. ا ت ج ر ا خ ل م ا و ع س ر ت ا م ر ا ر ق ه د ا د ن ا ش ن 5 ل ک ش ر د د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ر د ژ ت ا ر ت س ا ع و ن ت ع ق و م ا ب ا ت د ش و ک SO ا ه ژ ت ا ر ت س ا ا ر ب د ا ب ت ع ق و م ن ن چ ر د د ه د م ن ا ش ن ا ر م ج ا ه ت / ت ب ا ق ر ژ ت ا ر ت س ا ه ک. ت س ا ه د ش د و م ن ر گ و ل ج ا ه ف ع ض و ت ا د د ه ت ف ن م ر ث أ ت ز ا د و ج و م ا ه ت ص ر ف و ت و ق ت ا ق ن ز ا ه د ا ف ت س ا

15 ... ر ه ش ع ب ط ا ه ر و د ر ک ر ا د ا پ ح ا ر ط SWOT چهارگانه استراتژک ا ه د ر ب ه ا ر ن ع ت د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ر ا ت خ ا س ر د ژ ت ا ر ت س ا ع و ن ن ع ت. 5 ل ک ش 5 9 ه د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ن و ر ب ل م ا و ع و ) ف ع ض و ت و ق ط ق ن ( ن و ر د ل م ا و ع ه س ا ق م س ا س ا ر ب ا ه د ر ب ه ا ر س ر ت ا م م ج ا ه ت ا ه د ر ب ه ا ر ) ف ل ا. ت س ا د ن ب ه ق ب ط ل ب ا ق ژ ت ا ر ت س ا ه و ر گ ر ا ه چ ب ل ا ق ) SO( ( ب ر د ) ا ه د د ه ت و ا ه ت ت ت ص ر ف ( ) ST( ( ( ( ( ا ض ت ق ا ا ه د ر ب ه ا ر ) )WT( ع ف ا د ت ا ه د ر ب ه ا ر ) د و ) WO( ق ا ب ط ن ا ا ه د ر ب ه ا ر ) ج )SO( م ج ا ه ت ا ه د ر ب ه ا ر ت س ر و ت و ک ا ا ه ا ض ف د ا ج ا : SO د ا ب آ ن ا ط ل س ه ن ا خ د و ر ن و م ا ر پ ه ش ا ح د ا ب آ ن ا ط ل س - ه ر د ه د و ر ا ر ب چهارگانه استراتژک ا ه د ر ب ه ا ر. 7 ل و د ج ر د ت و ا ر ط ا ب و ب ا ذ ج ج ر ف ت و ز و ر ه ن ا ب ش ا ه ت ل ا ع ف ر ب د ک ا ت ا ب ه ن ا خ د و ر ه ب ل ت و ق ت : SO ه ر د د- و ر م ت س س ا ب د و ج و م ا ه ک ر ا پ ن ا م د ن و پ ا ق ت ر ا : SO ا ض ف ع م ج ا ه ت ل ا ع ف ر د ت ک ر ش ه ب ن ن ک ا س ب غ ر ت : SO ا ه ه ا گ ت س ز و ه ک ت ه ک ت ا ه ن م ز ن د ر ک ک : SO5 )ST( ا ض ت ق ا د ر ب ه ا ر ا ه ر و د ر ک و ا ه ه ک ل ل ا ص ت ا ق ر ط ز ا ت س ز ط ح م ت ف ک ا ق ت ر ا : ST ر گ د ک ه ب ز ب س ز ا ر گ و ل ج ت ه ج ز ا ن د ر و م ا ه ه ن ا خ ه ف ص ت ث ا د ح ا : ST د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ه ب ب ال ض ا ف ا ه ت ک ر ا ش م ا ر ب م ز ال ا ه ت س ا س ه ع س و ت : ST ه ر د د- و ر ت س ز ط ح م ظ ف ح ل م ا ع ن ر ت ل ص ا م د ر م د و ر و ن ا و ن ع ه ب ه ر ا د ج ش ا س ر ف ز ا ر گ و ل ج ر و ظ ن م ه ب ه ن ا خ د و ر ه ب ل ت و ق ت : ST ح ح ص ز ا د ر پ ر و ن ه ط س ا و ه ب ب ش ر د ا ض ف ت ن م ا ن م أ ت : ST5 )WO( ق ا ب ط ن ا د ر ب ه ا ر ه ب ت و ه ن د ن ا د ر گ ز ا ب ر و ظ ن م ه ب ر ا گ ز ا س ا ن ا ه ر ب ر ا ک ج ر د ت ف ذ ح : WO د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر د د ج ا ه ه ع س و ت ق ر ط ز ا ه ن ا خ د و ر ه ب س ر ت س د د ا ج ا : WO ل ا ع ف ا ه ر ب ر ا ک ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ن ا خ د و ر ه ب و ر ه ت ف ا ه ع س و ت ه ب ل د و ب ه ب : WO ت و ه س ح ت و ق ت ا ر ب ه ن ا ش ن د ا ج ا : WO ب س ا ن م ا ه ه ن و گ د ش ر ق و ش ت : WO5 )WT( ع ف ا د ت د ر ب ه ا ر ب ال ض ا ف ر و آ ع م ج ا ه ه ک ب ش و ت ا س س ا ت ل م ک ت ر ب د ک ا ت : WT ز ا ج ر ا خ ه ب ه د ن ا ل آ ز ک ا ر م ل ا ق ت ن ا و ا ه ت ل ا ع ف ش ال ا پ و ه د ن ا م ا س : WT ه ن ا خ د و ر م ر ح ه د و د ح م ط ح م ع م ا ج ه م ا ن ر ب ن و د ت و ت س ز ط ح م ه چ ر ا پ ک ت ر د م د ا ج ا : WT د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ت س ز م ر ح ر د ه م ا ن ر ب ن و د ب ا ه ز ا س و ت خ ا س ز ا ر گ و ل ج و ه د ن ا م ا س : WT ه ن ا خ د و ر ه ن ا خ د و ر م ل ا س م ت س س ر ا د ه گ ن و ن د ن ا د ر گ ز ا ب : WT5 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م )QSPM( م ک ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب س ر ت ا م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه د ر ب ه ا ر د ن ب ت و ل و ا د ن ب تتتتت ت ت و ل و ا و س ر ر ب د ر و م ا ه د ر ب ه ا ر ه م ه م ک ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب س ر ت ا م ا QSPM س ر ت ا م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ع م ج. ت س ا ه د ش ه د ا د ز ا ت م ا ن آ ه ب و ه د ش ه د ج ن س ر ظ ن د ر و م ژ ت ا ر ت س ا ا ب ک ژ ت ا ر ت س ا ل م ا ع ر ه ع ق ا و ر د. ت س ا ه د ش ژ ت ا ر ت س ا ت و ل و ا ز ا ت م ا ن ا م ه د ا د ع ا ن ا ه ک ه د د ر گ ه ب س ا ج م ل و د ج ر د ت ا ز ا ت م ا. ت س ا ب ت ر ت ن ا ه ب ا ه هه ه ن ز گ. د ن ت س ه ه س ا ق م ل ب ا ق ر گ د ک ا ب و ه د ش د ن ب ت و ل و ا و ن ع ت د د ع ر ا د ق م ا ب د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د د- و ر ژ ت ا ر ت س ا ف ل ت خ م

16 6 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د - د و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ر د SO&ST ا ه ژ ت ا ر ت س ا ل خ ا د ل م ا و ع QSPM س ر ت ا م : 8 ل و د ج T ST5 T ST T ST T ST T ST T SO5 T ز ا ت م ا ن و ز و م ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م SO T SO T SO SO&ST SO T IFE S S S S S5 S6 S7 S8 S9 S0 S S W W W W W5 W6 W7 W8 W9 W0 W ع م ج د ا ب آ ن ا ط ل س ه ر د - د و ر ع ا م ت ج ا و د ب ل ا ک ط ح م ت س ز ر ا ت خ ا س ر د SO&ST ا ه ژ ت ا ر ت س ا خارج عوامل QSPM س ر ت ا م. 9 ل و د ج T ST5 T ST T ST T ST T ST T SO5 T SO T SO T SO SO&ST SO T از ت م ا ن و ز و م EFE O O O 0 O5 O6 O7 O8 O9 O0 T T T T T5 T6 T7 T8 T9 T0 ع م ج ع م ج ل ک 5 9 ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت ) د ن س و ن ش و ژ پ م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز م ا ن ب ( ا ف ا غ ج 691 پاز ا م ش م ت ف ل ا س 5 1 18 6 : ص ص ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن ا ت س د ک ن ا ت س ا و ت ف ک ا غ گدشگ زمن ع س و ت ن ا و ت ب ا ز ا FASSOULAS

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information