ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن(

Size: px
Start display at page:

Download "ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن("

Transcription

1 س- ا ب ع ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ت س ا ر ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن( ا ر ه ت ر ه ش 8 ه ق ط ن م : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی د ر ب ه ا ر ل د م ک ی س ا ب ع 1 ن ا غ ر ا ن ا ر ی ا سمنان اسالمی د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د سمنان د ح ا و یی ا ت س و ر ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی د ا ت س ا /4/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 1 1/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ د ن و ر ن د ش گسسته سبب ه ر ی غ و زی ز ز و س ش ت آ گ ن ج د ن ن ا م ی ن ا س ن ا ت ا ر ط ا خ م و ن ا ف و ت ه ل ز ل ز سیل نظیر طبیعی مخاطرات ع و ق و ی ط ی ح م و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا اای ا ته ت ت ر ا س خ و د د ر ا ذ گ ممی م ی ق ا ب ی ن ا س ن ا ای ه ه ا گ ت ن و ک س ر ب ی ب ر خ م ت ا ر ی ث أ ت و د و ش می م د ر م ی گ د ن ز ر د ه ک یید ی ممیآ م ب ب ا س ح ه ه ب ن ا ر ه ت ر ه ش د د ر ت ر پ و غ و ل ش ق ط ا ن م ء ز ج ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م د. ن ک می ل ی م ح ت جوامع بر های د ر ت س گ د. د د س ر ممی م ر ظ ن ه ب ضروری امری ه ق ط ن م ن ی ا ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ن ی ا ر ب ا ن ب د. ر ا د ع ی ر س نی ا س ر د ا د م ا ه ب ز ا ی ن طبیعی مخاطرات ع و ق و ت ر و ص ی ن ا ک م ر ی غ و ی ن ا ک م اای ا هه د ا د ذ خ ا ر د ا ل ا ب ی ی ا ه ت ت ی ل ب ا ق ا ب ) GIS( ی ی ییا ی ف ا ر غ ج ت ا عا ل ط ا سیستم فنآوری و م ل ع ر گ ی د ی و س ز ا ذ خ ا ت ا ع ال ط ا ع ی ر س و ع م ا ج ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ی ه د ن ا م ا س ت ه ج ر د د ن ا و ت می ی ن ا ک م ت ا ع ال ط ا ل ی ل ح ت و زی ا س ل د م ش ی ا م ن زی ا س ه ر خی ذ ت ا ق ی ق ح ت جزء تحقیق ن ی ا د. ر یی ی ممیگ م ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ر د کارآمدتر و ر ت ب س ا ن م ی ا ه ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ت ا م ی م ص ت و ی ف ل د ش و ر س ا س ا ر ب ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ی ن ی ز گ ن ا ک م ای ه ص خ ا ش ا د ت ب ا ر د ق ی ق ح ت ف ا د ه ا ی س ر ر ب ی ا ر ب و ت س ا ر گ ف د ه رر ر ا ز ف ا م م ر ن و AHP ل ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ر ا ی ع م ر ی ز و ا ه ر ا ی ع م ن ی ا شناسایی از د ع ب ت س ا شده شناسایی کتابخانهای اطالعات و ع ب ا ن م م م ت س سی و زی ا ف ق ط ن م کیبی ر ت ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ت ی ا ه ن ر د و د ش ص خ ش م ا ه ن آ ز ا م ا د ک ر ه ت ی م ه ا ه ج ر د و ن ز و Expert Choice ت ی ا ه ن ر د و ت ف ر گ ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب د ر و م 8 ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ زینی گ ن ا ک م جغرافیایی اطالعات ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ که داد ن ا ش ن ق ی ق ح ت ز ا حاصل نتایج گردید. مشخص ی د ر ب ه ا ر ل د م ک ی ه ب ی ب ا ی ت س د ی ا ر ب ر ا د ویت ل و ا ی ا ه ن ا ک م د. ر ا د ر ا ر ق ی ب س ا ن م ی ل ی خ و ب س ا ن م ح ط س ر د ی ن ی ز گ ن ا ک م ظ ا ح ل ه ب 8 ه ق ط ن م ر د ن ا ر ح ب ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ل د م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ی ن ا ک م عیت ق و م : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا غ ر ا 1

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م و ر ی غ ت م م ی ل ق ا ز ا ی ر ا د ر و خ ر ب و ا ی ل ا م ی ه و پ ل آ ی ی ا ز ه و ک ر ی س م ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ا ب ن ا ر ی ا ر و ش ک ل ی س ص ص و ص خ ه ب ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م خ ی ر ا ت ل و ط ر د ی م س و م ت ق و م اای ا ریه ا د یی ی ا پ ا ن و تتتتتتتتتت. تتت ت ت تت س ا ه د ر ک ه ب ر ج ت د و خ ط ا ق ن ب ل غ ا ر د ا ر ه ل ز ل ز و Center for Studies and specialized services in ( د د و ش ممی م ب و س ح م ا ی ن د ز ی خ ال ب ه ط ق ن ه د ز ا ی ک ی ه ک ری و ط ه ب ه ل ز ل ز ز ا ی ش ا ن ر و ش ک ی ن ا ج ت ا ف ل ت د ص ر د 6 ه ت ش ذ گ ل ا س 5 2 ر د ی م س ر ی ا ه ر ا م آ ه ی ا پ ر ب.)urban and rural, : ددد د د ر ا ی ل ی م م ر ا ز ه ک ک ی ز ا ش ی ب ط س و ت م ر و ط ه ب ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ر ث ا ر ب ه ن ز ا س د ه د می ن ا ش ن د و ج و م ی ا ه ر ا م آ ت. س ا ه د و ب ت ا ر ط ا خ م ت ت ا ر ث ا ش ه ا ک ی ل م ه ت ی م ک ش ر ا ز گ ر ث ا ر ب د. و ش می د ر ا و ر و ش ک ه ب ت ر ا س خ ل ا ی ر ر ر و ط هه ه ب نن ن ا ر ی ا ر د ی ی ی ط ی ح م ش ش ر ا ز گ ن ن ی م ه س ا س ا ر ب د. ه د می خ ر ر ت ش ی ر 7 ی گ ر ز ب ه ب ه ل ز ل ز ک ی ل ا س 0 1 ر ه ی ر ت ش ی ر 6 ه ل ز ل ز ک ی ل ا س ر ه ط س و ت م ر ه ش ش ر ت س گ ن ی ا ر ب ه و ال ع.)Purmusavi, :2005 )161 د. ر ا د د و ج و ر و ش ک ر د گ ر ز ب ه ل ز ل ز 2 ع و ق و ل ا م ت ح ا ل ا س ر ه گ ر ز ب ی ا ه ر ه ش د ا د ع ت ی ج ی ر د ت ش ی ا ز ف ا و ی ن ی ش ن ر ه ش و ر د جمعیت تجمع و ز ک ر م ت ن ی ن چ م ه و ر و ش ک و ش ی ا ز ف ا ت ا ر ط ا خ م ع و ق و ت ر و ص ر د ت س ا ه د ش ب ب س ر گ ی د ف ر ط ز ا ا ه ن آ ر ت س ب ر ب ی د ا ص ت ق ا و ی ط ی ح م ای ه ری ا ذ گ ر ا ب ی ع ی ب ط اای ا ه ر ه ش ن ی ا ز ر ا ب ه ن و م ن.)Lotfi, :2008 )2 د و ش د ر ا و گ ر ز ب ی ا ه ر ه ش ن ی ا ن ی ن ک ا س ه ب ی د ا ی ز ی ل ا م و ی ن ا ج ت ا ر ا س خ ت ت ل ع هه ه ب د. د د ش ا ب ممی م ی ط ی ح م ت ا ر ط ا خ م ل ب ا ق م ر د ی ح ا و ن ن ی ر ت ر ی ذ پ ب ی س آ ز ا ه ک ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر و ش ک ر د گ ر ز ب ی ع ی ب ط ت ت ا ر ط ا خ م ع ع و ق و ت ر و ص ر د ر ه ش ن ال ک ن ی ا ر د ر ق ت س م ت ا س تأسی ت و ر ث و ا ه د ا ه ن ت ی ع م ج د ح ز ا ش ی ب م ک ا ر ت هه ه ب ا ر ی ی ل م ت ت ی ن م ا د د ن ا و ت ممی م ت ت ا ر ط ا خ ن ن ی ا ز ا ی ش ا ن ی ر ه ش ت ی ن م ا ن د ا ت ف ا ا ه ر ط ا خ ه ب ه ک د ا د د ه ا و خ خ ر ی ن م ی ا ه ع ج ا ف.)Ghanbari et al, :2012 )3 د ز ا د ن ا ه ر ط ا خ م ل ا س ر د ر ف ن ت ی ع م ج و ر ا ت ک ه ت ح ا س م ا ب ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م ز ج ء, ) Municipality of Tehran,2009: )22 ر ا ت ک ه ر د ر ف ن م ک ا ر ت ا ب و )Iran,2011 ) د ر ا د ر ا ر ق م ر ا ه چ ه ب ت ر ر د ت ی ع م ج ی غ و ل ش و م ک ا ر ت ظ ا ح ل ه ب ( میآید ب ا س ح ه ب ن ا ر ه ت ر ه ش Statistical Center of ( د د ر ت ر پ و غ و ل ش ق ط ا ن م Ghanbari et al, ( ت ا عا ل ط ا و ر ا م آ ی س ر ر ب د. ر ا د ع ی ر س نی ا س ر د ا د م ا ه ب ز ا ی ن ی ن ا س ن ا ا ی ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ز و ر ب ت ر و ص ر د ه ک :2012( 15 ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م ی ا ه ن ا م ت خ ا س ل ک د ص ر د ی ر ل س گ ن د ش ل ا ع ف صورت در ه ک د ه د می ن ا ش ن ن ا ر ه ت ل ا م ش ل س گ ن د ش ل ا ع ف ت ر و ص ر د ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا د. ی د د ن ه ا و خ ب ی س آ ) ن ا م ت خ ا س ا ب ر ب ا ر ب ( اا ا ننه ن ا م ت خ ا س ل ک د ص ر د 1 1 ء ا ش م ل س گ ت ی ل ا ع ف ل د م ر د ) ن ا م ت خ ا س ا ب ر ب ا ر ب ( ا ه ن ا م ت خ ا س ل ک ل ک د ص ر د 7 4 ر و ا ن ش ای ه ل س گ ن د ش ل ا ع ف ل د م ر د و ) ن ا م ت خ ا س ه ق ط ن م ی ی ا ه نن ن ا م ت خ ا س ر ب ا ر ب ( ا ب د ص ر د ن ا ر ه ت 8 ه ج و ت ا ب.)quoted from the same royal,20022, JICA, :2011 )56 د د ی د د ن ه ا و خ ب ی س آ ان( م ت خ ا س اا ا ب رر ر ب ا ر ب ( ن ی ا ه ب ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ن ی ا ع و ق و ت ر و ص ر د ی ل ا م و ی ن ا ج ت ا ر ا س خ و ت ا ر ث ا ش ه ا ک ی ا ر ب های ر ا چ ه ک ت س ا ضروری موارد د. و ش ه د ی ش ی د ن ا ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی ل م ا و ع رین ت م ه م ز ا ی ک ی ر ی خ ا ی ا ه ل ا س ی ط ر د ت ا ف ل ت و ت ا ر ا س خ ن ا ز ی م ش ه ا ک ر د ه ک م ا گ ن ه ر د ی ن ا س ن ا ز و ر ب ی س ر ت س د ن آ ه ب ن ا د ن و ر ه ش ی م ا م ت ه ک ری و ط ه ب ت. س ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ه ن ی ه ب بی ا نی ا ک م ت س ا ر ث ؤ م ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م.)Garkaz et al, )2004:69 د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی ب س ا ن م

3 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ت ل ا خ د و ی ر ه ش ل ئ ا س م ه د ی چ ی پ د ا ع ب ا ه ب ت ی ا ن ع ا ب ه ز و ر م ا ر د ف ل ت خ م ی ا ه ر ی غ ت م ی ر ه ش ییزی ی ههر ه م ا ن ر ب ن ی ا ه ل م ج ز ا ت. س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ه ن ی ه ب بی ا نی ا ک م ی ا ر ب ی ف ل ت خ م ای ه ر ا ز ف ا م ر ن ز ا و اا ا له ل ل د م م ت س ی س ا ه ر ا ز ف ا م م ر ن ن د ر ک ز و ر ب و ت خ ا د ر پ و ت خ ا س زی ا س ه ر ذخی ت ف ا ی ر د ر د ی ر ا ی س ب ی ا ه ت ی ل ب ا ق ه ک ت س ا ) GIS( ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا ن ی ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ث ا د ح ا ضوابط و ط ی ا ر ش ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ب د. ر ا د ف ل ت خ م ت ر و ص ه ب ج ی ا ت ن ه ئ ا ر ا و ت ا ع ال ط ا داد. ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ا ی ب ا خ ت ن ا ا ر ز ک ا ر م ن ی ا ث ا د ح ا ی ا ر ب ه ن ی ه ب ن ا ک م تی ح ا ر ه ب د ن ا و ت می د ن م ت ر د ق ر ا ز ب ا ر د و د د ن ک می د ا ج ی ا ز ی گ ن ا ه ع ج ا ف ی ع ض و ه ک ی ت د ش ن ا ن چ ا ب ت س ا ت ع ی ب ط ز ا ی ل م ع ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م : ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ک ا ش و پ ا ذ غ ه ب ه ج ی ت ن ر د و د ن و ش می ی گ د ن ا م ر د و ج ن ر ر ا چ د م د ر م و د و ش می ه ت خ ی س گ ن ا ه گ ا ن ی گ د ن ز ه ز ا ر ی ش ع ض و ن ی ا ی گ د ن ز ضرورتهای سایر و ی ر ا ت س ر پ و شکی ز پ ای ه ت ب ق ا ر م و ه ا ن پ ر س.)Ages old, :1994 )7 د ن د ر گ می ج ا ت ح م ط ی ح م د ع ا س م ا ن ط ی ا ر ش و ل م ا و ع ل ب ا ق م ر د ت ظ ف ا ح م ه ب و ر ی ا س ز ا ه ک ف ی ر ع ت ه س ف ی ر ا ع ت ن ی ا ن ی ب ر د ت. س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ل ا ح ه ب ا ت ی د ا ی ز ف ی ر ا ع ت ع و ض و م ن ی ا ا ب ط ا ب ت ر ا ر د : ن ا ر ح ب ت. س ا ه د م آ د ن ت س ه ر ت م ه م ف ی ر ا ع ت ت ی د و ج و م ه ه د ن ن ک د ی د ه ت ی ل ص ا ن ا ع ف ن ی ذ ر ظ ن ز ا ه ک د ا ی ز ی ر ا ذ گ ر ث ا ت ر د ق و م ک ع و ق و ل ا م ت ح ا ا ب ت س ا ی ت ی ع ق و م ن ا ر ح ب ط ب ا و ر ر د م ا ه ب ا د. ز ا س می ن ا ش ی ا ه ج و ت م ا ر م ی ق ت س م ی د ی د ه ت ی ص خ ش ت ی ن ه ذ ر ظ ن ز ا و ت س ا ن ا م ز ا س و ی ل و ل ع م و ت ل ع ر د د. د د و ش می د ا ر ف ا ه ن ا گ ی ی ا ه ر و ا ب و ک ر ت ش م ک ر د و ی ن ا و ر ت ی ف ر ظ ر د ل ال ت خ ا ن د م آ د و ج و ه ب ب ج و م ل ک ش م حل نحوه ی ن ا م ز ی ی ا ه ت ص ر ف ن د و ب ه ا ت و ک ر ا ش ف ت ح ت ی ر ی گ م ی م ص ت ز ی ن ن ا ر ح ب ی ط.)Pearson & Claire,1998: 66( و ی ت خ ا ن ش ی ی ا ه ت ی د د و د ح م ر ا ر ق د د د ر ی گ ممی م ل ک ر ب ی ک ی ز ی ف ت ر و ص ه ب ه ک ی گ ت خ ی س گ م ه ز ا : د ن ن ک می ف ی ر ع ت ن ی ن چ ا ر ن ا ر ح ب ه ا ت و ک ی ف ی ر ع ت ر د ف ا ر ت ی م و ت ن ا ج ا پ ر ا ر ق د ی د ه ت د ر و م ا ر آن حیاتی ر و ح م و ی ن ه ذ د و ج و س ا س ح ا ی ا ه ی ا پ ت ا ض و ر ف م و د ر ا ذ گ می ر ث ا م ت س ی س.)Pauchant & Mitroff, 1992( د د د ه د ممی م ل و م ع م ل م ع د ر و م ی ا ه ه ی و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ه ت ش گ ه ج ا و م ن آ ا ب ا ه ن ا م ز ا س و ا ه ه و ر گ د ا ر ف ا ه ک ت س ا ی ت ی ع ق و م ن ا ر ح ب ت ت ت س ا ه ت ف ه ن ی ی ی ا ه ت ی ع ق و م چنین ذرات ر د ی ن ا ه گ ا ن ت ا ر ی ی غ ت ز ا ی ش ا ن ن ا و ا ر ف س ر ت س ا ز و ر ب د. ن ت س ی ن ن آ ا ب ه ل ب ا ق م ه ب ر د ا ق.)Booth,1993: 86( ی ا ر ب ی ز ی هر م ا ن ر ب ای ه ه ب ن ج ی م ا م ت ه ک ت س ا ی ح ال ط ص ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م : ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ن ا ر ح ب ا ب ط ب ت ر م و ن ا ر ح ب ت ا ر ط ا خ م ه ب ن ا ج و د ر ه ت ی ر ی د م ه ب ح ال ط ص ا ن ی ا ن ی ن چ م ه د. ر ی گ می ر ب ر د ا ر ن ا ر ح ب ز ا د ع ب و ل ب ق ی ا ه ت ی ل ا ع ف ر ب ل م ت ش م.)Badri, :2005 )5 د ز ا د ر پ می ز ی ن ن ا ر ح ب ی ا ه د م پیا و ت. ت ت س ا ی ی ز ا س ددی د ا ع و ی ز ا س ز ا ب و ش ن ک ا و ی گ د ا م آ ا ه ت ر ا س خ ش ه ا ک ل م ا ش ی ل ص ا ن ک ر ر ا ه چ ی ا ر ا د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ی و ر ا ه ی و ر ی ا ر ه ب م ز ز ت ا ک ر ا د ه ت و ت ا د ه ی د ه ت ن د ر ک م ه ا ر ف و ی گ د ا م آ د ا ج ی ا ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ع ق ا و ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م )Ahanchi, :1997 )8 ن آ ی ب ی ر خ ت ر ا ث آ ن د ن ا س ر ل ق ا د ح ه ب ا ی و ن ا ر ح ب ی م و م ع ی ا ه ن ا م ز ا س و ی ر ا د ر ه ش ی ی ا ر ج ا ای ه ه ا گ ت س د ی ت ل و د ت ا م ا ق م ی ز ی هر م ا ن ر ب و د ر ک ل م ع د ن ی آ ر ف ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م و گ ن ه ا م ه ع م ا ج ه چ ر ا پ ک ی ت ر و ص ه ب ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ه د ه ا ش م ا ب ه ک ت س ا ی ت ل و د ر ی غ ی ا ه ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ز ی گ د ا ه م آ د ا ج ی ا ر ا ث آ ش ه ا ک ت ه ج ر د ن آ ع و ق و صورت در ا ی د ن ی ا م ن ی ر ی گ ش ی پ ن ا ر ح ب ز ا ا ت د ن ن ک می ش ال ت د و ج و م د ن ن ک می ش ال ت ی ز ا س ز ا ب و ی د ا ع ت ی ع ض و ه ب ن د ی س ر ا ت ع ا ض و ا د و ب ه ب و ع ی ر س نی ا س ر د ا د م ا ه ل ب ا ق م ی ن ا س ن ا اای ا هه ا گ ت ن و ک س ت ر و ا ج م ر د ه ک ی ع ی ب ط ه د ی د پ ک ی : ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م.)Shakib, 2006: 52( م د ر م ی ا ر ب د ی د ه ت ک ی ل ک ش ه ب و ت ا ر ط ا خ م شوددددددد. بحران ه ب ر ج ن م ت س ا ن ک م م و د ه د می ی و ر ی د ا ص ت ق ا ی ا ه ه- ی ا م ر س ا ی ا ه ر ا ت خ ا س ه ب ی ع ی ب ط ط ی ح م ر د ی س ا ن ش ا و ه ا ی ههای ه ز ر ل ن ی م ز ی ت خ ا س ن ی م ز ی ک ی ژ و ل و ی ب ی ا ه د ن ی آ ر ف و ط ی ا ر ش.)Badri,2005: 5( د و ج و ی ع ی ب ط ل ی ل د ه ب د د د ن ی آ ممی م ب ا خ ت ن ا ت ه ج ا ر ن ی م ز ر س ک ی ی ی ا ض ف ر ی غ و ی ی ا ض ف ای ه د ا د ع ت س ا ه ک ت س ا ی ت ی ل ا ع ف ی ب ا ی ن ا ک م ی ل ک ر و ط ه ب : ی ن ی ز گ ن ا ک م ک ی ه ک د ر ی گ می ت ر و ص ی ت ق و ر م ا ن ی ا د. ه د می ا ر ق ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت و ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ی ص ا خ ی ر ب ر ا ک ی ا ر ب ب س ا ن م ن ا ک م د) ش ا ب ه ت ش ا د د و ج و ص ا خ ی د ر ب ر ا ک ی ا ر ب ف ل ت خ م ی ا ه ن ا ک م ت ی ب ا ذ ج ز ا ع ی ر س و ن و گ م ه ق ی ق د ی ب ا ی ز ر ا Zangiabadi, 14.)& 2002: 13 ه ق ط ن م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ق و م ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م ننن: ن ن ا ر ه ت ت ح ا س م ا ب ن ا ر ه ت 8 ت ی ع م ج و ر ا ت ک ه )population & housing,2011( ی ق ر ش ه د و د ح م ر د قرار تهران ن ی ا دددد. د دد ر ا د ه ق ط ن م ظ ا ح ل ز ا ی ی ل ک ر و ط هه ه ب ت ا م ی س ق ت ی ب و ن ج نا ل ب س ن ا ب ا ی خ ه ب ب ر غ ز ا د ن و ا م د ن ا ب ا ی خ ه ب ب و ن ج ز ا ت ل ا س ر ه ا ر گ ر ز ب ه ب ی ق ر ش ل ا م ش و ل ا م ش ز ا ی ر ا د ر ه ش ه ق ط ن م ه ب ی ق ر ش ل ا م ش و ل ا م ش ز ا ری ا و ج م ه ظ ا ح ل ه ب ه ق ط ن م ن ی ا د. د ر گ می ی ه ت ن م ا ن ب ن س ح د ا ت س ا و ت. س ا ه د ش ه د و د ح م ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 7 ه ق ط ن م ه ب ب ر غ ز ا و 3 1 ه ق ط ن م ه ب ق ر ش و ب و ن ج ز ا و ن ا ر ه ت 4 ق ی ق ح ت ز ی ل ا ن آ و ا ه ه ت ف ا ی ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ه ق ط ن م ت ی ع ق و م : 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Author, 2016 ه د ا ف ت س ا زی ا ف ق ط ن م و ) AHP( ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت ل د م و د ب ی ک ر ت ز ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ نگزینی ا ک م ی ا ر ب : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ل د م و د ن ی ا ل ح ا ر م ت. س ا ه د ش بی ا نی ا ک م ای ه ص خ ا ش ن ی ی ع ت 1

5 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب بی ا نی ا ک م ای ه ص خ ا ش ه ب هی د ش ز ر ا 2 ا ه ص خ ا ش ی ا ر ب ی ت ا ع ال ط ا ای ه زیه ت خ ا س 3 ی ز ا ف ق ط ن م س ا س ا ر ب ی ت ا ع ال ط ا ای ه زیه ) ی ز ا س ی ز ا ف ا ی زی ا س د ر ا د ن ا ت س ا ( زی ا س ه ن بهی 4 ه د ش ی ز ا ف ای ه زیه ا ب ب ی ک ر ت و ا ه ر ا ی ع م ه ب ی ی ا ه ن ن ز و ل ا م ع ا 5 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ث ا د ح ا ی ا ر ب ب س ا ن م ی ا ه ن ا ک م ی ی ا ه ن ه ش ق ن 6 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ث ا د ح ا ی ا ر ب ه ن و م ن ای ه ایت س ن ی ی ع ت 7 ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ی ب ا ی ز ر ا 8 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ه ا گ ی ا پ ی ن ی ز گ ن ا ک م ای ه ص خ ا ش ب ا خ ت ن ا : ل و ا ه ل ح ر م ر ا ث آ ش ه ا کک ک ت ت ه ج ر د ن آ ع ع و ق و ت ر و ص ر د یا د ن نمای پیشگیری ن ا ر ح ب ز ا د ن ا و ت می ه ک ت س ا دی ن فرای ن ا ر ح ب دیریت م د د کن ش ال ه ت ززی ز ا س ز ا ب و ددی د ا ع ععیت ع ض و هه ه ب ن د سسی س ر اا ا ت ع ا ض و ا د و ب ه ب ریع س نی ا س ر د ا د م ا ه ل ب ا ق م م ز ز گی د ا م آ د ا ج ای ی ا ر ب اا ا رریه ر ب ر ا ک رری ر ا و ج م م ه ی ا ه ر ا ی ع م ن د و م ن ن ی ی ع ت ی ا ر ب )Ishraqi,2007: )52 ه ل ب ا ق م و بررسی برای ر ی ز ی ا ه ر ا ی ع م ق ی ر ط ن ی ا ز ا و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا های ن ا خ ب ا ت ک و ی د ا ن س ا ت ا ع ل ا ط م ت ا ر ط ا خ م ا ب ی ط ی ح م ز ا ت ی ب و ل ط م ی ب ا ی ز ر ا : د ن ت س ه ل ی ذ ح ر ش ه ب ای ه ص خ ا ش ن ی ا د. ی د ر گ ص خ ش م ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ی ن ا ک م ی ک ی د ز ن 4 ی م ا ظ ت ن ا ی ر ا د ا ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن 3 ی ن ا م ر د ی ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن 2 ت ی ع م ج م ک ا ر ت 1 ی س ر ت س د 6 هبی ذ م ی گ ن ه ر ف ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن 5 ی ر ه ش ت ا ز ی ه ج ت و ت ا س تأسی و ی م و م ع ت ا م د خ ی. ح ی ر ف ت و ی ش ز ر و ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن 8 ز ب س ی ا ض ف و ک ر ا پ ه ب ی ک ی د ز ن کارشناسان نظر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب د ی ا ب اا ا صه ص ص خ ا ش ن ی ی ع ت و ب ا خ ت ن ا ز ا س پ ه ب ن ی د ب د. د د ر ک ههی ه شد ز ر ا ا ر اا ا نه آ ت س د ه ب ی ا ر ب ت. س ا ه د ش ع ی ز و ت ه ا گ ش ن ا د د ی ت ا س ا و ن ا س ا ن ش ر ا ک ز ا ر ف ن 0 3 ن ی ب و ه ی ه ت های م ا ن ش س ر پ ن د ر و آ ن ز و ر ب ا ع م ت. س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ه ل ح ر م ن ی ا ه ب ل ی ص ف ت ه ب ر ی ز ر د ت. س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا Expert Choice ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ا ه ص خ ا ش زینی گ ن ا ک م ای ه ص خ ا ش ه ب هی د ن ز و : م و د ه ل ح ر م ه ب ر و ظ ن م ی ی ا ه ن 7 یییی ی یی ئ و د ه ب و د ه س ی ا ق م ت ت ر و ص ه ب ) AHP( ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی ا ر ف ر د ا ه ص خ ا ش ا ی و ا ه ر ا ی ع م ه ب ی ه د ن ز و ی ا ر ب ی ئ و د ه ب و د ا ب ه ط ب ا ر ر د ی ب س ن ای ه ویت ل و ا دی ن ب ه ج ر د ی ا ر ب ش و ر ن ی ا ر د د. و ش می ل م ع ش ی پ ن ی ا ا د ت ب ا د. و ش می ه د ا ف ت س ا ت س ا ر ی غ ت م ه ن آ ا ت ک ی ز ا ن آ ر ی د ا ق م ه ک ایهای پ مطرح فرض ک ی ز ا اا ا صه ص ص خ ا ش س ا ی ق م س ی ر ت ا م ه ک دد د د ر گ ممی م ت ف ر گ هه ه تیج ن ن ا و ت می د ش ا ب ر ب ا ر ب و د B ر ا ی ع م ه ب ت ب س ن A ر ا ی ع م ت ی ح ج ر ا ر گ ا ی ن ع ی ت س ا ل ب ا ق ت م ت ر و ص ه ب های س مقای ه ز ا د ن ا ه ب B ر ا ی ع م ت ی م ه ا ه ک 1 2 ش د و خ ا ب ی ت ق و ی ز ی چ ر ه ه ک د و ش ه ج و ت د ی ا ب م ا گ ن ه ن ی ا ر د د. ر ا د ش ز ر ا A ر ا ی ع م ه ج ی ت ن ر د ت س ا ر ب ا ر ب ییت ی ح ج ر ا ا ب ی ااای ا ا ه ر ا ی ع م ر گ ن ا ی ب ه ر م ن ن ی ا د. ش ا ب ک ی ر ب ا ر ب د ی ا ب ی ب ا ی ز ر ا س ا ی ق م د و ش می ه س ی ا ق م ه ل ح ر م ن ی ا م ا ج ن ا ز ا س پ هیم د ر ا ر ق و د ه ب و د ای ه ه س مقای س ی ر ت ا م ی ل ص ا ر ط ق ر د ا ر ک ی ای ه ش ز ر ا میتوانیم ق ی ق ح ت ای ه ص خ ا ش ی ی ا ه ن ن ز و ه و ح ن م. ی نمای ا ه ص خ ا ش ای ه ن ز و ه ب س ا ح م ه ب ع و ر ش ر ض ا ح ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ننیم ن ا و ت ممی م رر ر ا ز ف ا م م م ر ن ه د م آ ت س د ه ب ا ه ن آ ) CR( ق ف ا و ت ت ب س ن ا ه ص خ ا ش ن ز و ه ب س ا ح م ز ا س پ ت. س ا ه د م آ ت س د ه ب Expert Choice 2000 ی ج و ز اای ا ههه ه مقایس د ش ا ب 0/1 ز ا ر ت م ک ت ب س ن ن ی ا چنانچه است. ه ت ف ر ی ذ پ ا ر ه د ش م ا ج ن ا ه د ش ه ب س ا ح م اای ا نه ز و

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ا گ ن آ د ش ا ب ر ت ش ی ب 0/1 ز ا ق ف ا و ت ت ب س ن ه ک ی ت ر و ص ر د د. ن د ر گ می ج ا ر خ ت س ا ک ی ر ه ن ز و ح ی ض و ت ن ی ا ا ب میکنیم. م ی ظ ن ت ی ل و ب ق ل ب ا ق د ح ه ب ا ر ن آ ی ی ا ت و د ت. س ا ه د م آ ت س د ه ب 1 ه ر ا م ش ل و د ج ل ا م ع ا ا ب ز ا ی ت ا ر ی ی غ ت ت ب س ن و اا ا صه ص ص خ ا ش ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ زینی گ ن ا ک م ای ه ص خ ا ش ن ز و : 1 ه ر ا م ش ل و د ج ف ی د ر 1 ص خ ا ش ت ی ع م ج ی غ و ل ش و م ک ا ر ت ز ا ی ت م ا ی ن ا م ر د ی ت ش ا د ه ب ی م ا ظ ت ن ا ی ر ا د ا ی ر ه ش ت ا ز ی ه ج ت و ت ا س ی س أ ت و ی م و م ع ت ا م د خ ی ب ه ذ م ی گ ن ه ر ف ر ب ا ع م ه ب ی س ر ت س د ی ر ه ش ز ا ب و ز ب س ی ا ه ا ض ف ه ب ی ک ی د ز ن ی ح ی ر ف ت ی ش ز ر و ای ه ه ع و م ج م ه ب ی ک ی د ز ن )CR( ق ف ا و ت ت ب س ن Source: Research Finindgs, 2016 ه س ی ا ق م س ی ر ت ا م ر د ق ف ا و ت ز ا ی ت م ا ا ب ت ی ع م ج ی غ و ل ش و م ک ا ر ت ص خ ا ش ا ر ن ز و ن ی ر ت ش ی ب د ه د می ن ا ش ن 1 ه ر ا م ش جدول که ر و ط ن ا م ه ز ا ی ت م ا ا ب ر ب ا ع م ه ب ی س ر ت س د ص خ ا ش د. ر ا د ر ا ر ق ل و ا ت ی و ل و ا ر د و ه د ا د ص ا ص ت خ ا ر د اا ا نه آ د و خ ه ب اای ا ههه ه ا گ ای پ ننی ن زی گ ن ا ک م ی ا ر ب ننی ن زی گ نن ن ا ک م اای ا صه ص ص خ ا ش ) CR( ق ف ا و ت ت ب س ن د. ر ا د ر ا ر ق ت ی م ه ا م و د ت ی و ل و ا ر د ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ا ب ر ب ا ر ب ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ د ر و آ ب ا س ح ه ب بی ا نی ا ک م ر د ن ا و ت می ا ر ا ه ص خ ا ش ن ی ا ا ه الیه ی ز ا س ی ز ا ف : م و س ه ل ح ر م ن ی ا ر ب ا ن ب ت. ت ت س ا ا ه ص خ ا ش ن ی ا ی ر ا د ی ا پ و ق ف ا و ت ه د ن ه د ن ا ش ن ن ی ا ت. س ا ن ی ا ز ا م ا د ک ر ه ی ا ر ب ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م نگزینی ا ک م ای ه ص خ ا ش ی ی ا ه ن ن ز و ن ی ی ع ت ز ا د ع ب ن ز و ی ز ک ه ی اا ا صه ص ص خ ا ش ه. ه ه د ش ه ت ف ر گ ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ی ر ا د ر ه ش ز ا ه د ش ه ی ه ت ی ت ا ع ال ط ا ای ه زیه د. ش ه ی ه ت GISArc ر ا ز ف ا م ر ن ط ی ح م ر د ی ت ا ع ال ط ا ل ل و ا د ج و اا ا ییهه ی ز ایش ر یی ی )و ییه ی ل و ا ش ز ا د ر پ و ه د ش د ر ا و GISArc ط ی ح م ر د ص خ ا ش ر ه ه ب ط و ب ر م ای ه ه د ا د ا د ت ب ا ر د ی ی ن ع ی ی د ع ب هه ه ل ح ر م ی ا ر ب ا ت ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ا ه ن آ وی ر ر ب )... ی ی جغرافیا ت ا ص ت خ م و ویر ص ت م ت س سی یر ی غ ت صیفی و ت یب ا یی ی ن ا ک م ی ا ر ب ک ی ت ا م ت س ی س ر ا ز ب ا ک ی ن ا و ن ع ه ب زی ا ف ق ط ن م ی گ ز ا ت ه ب د. ن و ش د ا م آ ا ه زیه ی ز ا س ی ز ا ف ا ی ی ز ا س د ر ا د ن ا ت س ا ش ج ن س ی ا ر ب ر ط ا خ ن ی ا ه ب د ر ا د ا ر م ه ب م ط ی ا ر ش ف ی ر ع ت ی ی ا ن ا و ت ی ز ا ف ق ط ن م ت. س ا ه د ش د ا ه ن ش ی پ ه ن ی ه ب ن ا ک م ی ب ا ی ز ر ا و ن ی ا ت. ت ت س ا ه ی ج و ت ل ب ا ق ا ه ر ه ش ر د نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ای پ ث ا د ح ا ه ن ی ه ب ای ه ه د و د ح م ل د م د ن ا و ت یییی ی میی و ه د ی چ ی پ ع ب ا و ت ش ج ن س ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ای ه ص خ ا ش ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا د. ز ا س ب ت س ا ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ب ر ج ت ن د ر ب ز ا ب ه ب ر د ا ق ه ک ا ر طی خ ر غی د ن و ش س ا یی ی ق م ببی ب ا ت ت س ا م ز ز ر گ دی م ه ا ب ه س مقای ای ر ب د ن ر ا د ر و خ ر ب مختلفی ای ه س ا قی م ز ا ذیر پ آسیب ای ه ه د و د ح م ب خ ت ن م ای ه ص خ ا ش ز ا ک ی ر ه ر ی ز ر د د. ن و ش د ر ا د ن ا ت س ا د ی ا ب ی ن ع ی ت. س ا ه د ش )Fuzzy( ت ی ع م ج ی غ و ل ش و م ک ا ر ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ) ی ز ا ف ( د ر ا د ن ا ت س ا ی ف ل ت خ م ع ب ا و ت.د ش ا ب می ن ا گ د ن ن ک ه د ا ف ت س ا س ن ج و ن س ت ی ع م ج د ا د ع ت ی ر ه ش ی ا ه د ر ک ر ا ک ن ا ز ی م ن ی ی ع ت ای ه ص خ ا ش ن ی ر ت م ه م ز ا ی ک ی ی ر ه ش ف ل ت خ م ی ا ه د ر ک ر ا ک ه ب ت ی ع م ج ن آ ی ا ه ز ا ی ن د ر و آ ر ب ت ه ج ی م ه م ل م ا ع ن ا ک م ر ه ت ی ع م ج ن ا ز ی م و ه د و ب ر د

7 ه) ش ق ن ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ه و ح ن در مؤثر ل م ا و ع ر گ ی د ز ا ت ی ع م ج م ک ا ر ت د. ن ک می ص خ ش م ا ر ی ر ب ر ا ک ر ه ه ب ز ا ی ن س ا ی ق م ت ی ع م ج د ا د ع ت ت ق ی ق ح ا ر ی ی ز ا ب ی ت ی ع م ج م ک ا ر ت ه ک ی ق ط ا ن م ر د د. ش ا ب می ن آ ه ب ط و ب ر م ی ا ه ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ر ا ر ق ت س ا ه د ا ف ت س ا ت ی ر ی د م ز ک ا ر م نگزینی ا ک م ر د ت س ا م ز ز ن ی ا ر ب ا ن ب ت. س ا م ک ا ر ت م ک ق ط ا ن م ز ا ر ت ش ی ب ی ن ا س ن ا ث د ا و ح ع و ق و ل ا م ت ح ا د ن ر ا د رر ر ییکت ی د ز ن م ک ا ر ت ر پ ق ط ا ن م ه ب ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ه چ ر ه و د ر ا د ر ا ر ق ت ی و ل و ا ر د م ک ا ر ت ر پ ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ن ا ر ح ب ی ر ا م آ ه ز و ح ه ی ز ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د د. ش ا ب می ر ا د ر و خ ر ب ی ر ت ه ب ی ن ا ک م ت ی ب و ل ط م ز ا د ش ا ب ه ی ز ت ت ر و ص ه ب و ه ب س ا ح م ت ی ع م ج م ک ا ر ت, ) Received from the Statistical Center of Iran, Census )2011 شددددددد ی ز ا س ی ز ا ف ) Liner( م ی ق ت س م ی ط خ ع ب ا ت و Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ی ا ه ر گ ل م ع ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د ش ل ی د ب ت ی ر ت س ر 2(. ه ر ا م ش ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د جمعیت شلوغی و م ک ا ر ت ی ز ا ف ه ی ال ه ش ق ن : 2 ه ر ا م ش ه ش ق ن ی ن ا م ر د ی ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن Source: Research Finindgs, 2016 اا ا نه آ ز ا ف د ه ه ک ت س ا ی ح ا و ن ر د ت ف ر ش ی پ و ه ع س و ت ا ه ت خ ا س ر ی ز ز ا ی ک ی ر ض ا ح ل ا ح ر د ی ن ا م ر د ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ر د درمانی ی ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م ه ب ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ک ی د ز ن ت. س ا د ا ر ف ا ت م ال س ی ا ق ت ر ا و ی ن ا ج ت ی ن م ا ن د ر ب ز ا ب حساب به م ه م ز ا ی ت م ا ک ی ن ا و ن ع ه ب ) ه ر ی غ و ه ل ز ل ز ف ی ز و س ش ت آ گ ن ج ل م ا ش ( ی ن ا س ن ا و ی ع ی ب ط ای ه ن ا ر ح ب ع و ق و م ا گ ن ه ه د ا ف ت س ا ص خ ا ش ن ی ا ز ا ن ا ر ح ب ت ر ی د م ز ک ا ر م ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی ب ا ی ز ر ا ر د ه ک ت س ا ضروری و م ز ز ا ذ ل میآید. ی ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م ه ب ر د ق چ ر ه ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ر د د. و م ن ی ط خ ع ب ا و ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب د. و ب خواهد مطلوبتر ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ت ی ع ق و م ی ن ا م ر د در مستقیم 3(. ه ر ا م ش ه ش ق ن ) د. ش ی ز ا ف ر ظ ن د ر و م ی ت ا ع ال ط ا ه ی ز ن آ ای ه ر گ ل م ع و ی ا ی ف ا ر غ ج ت ا ع ال ط ا م ت س ی س م ی ش ا ب رر ر ییکت ی د ز ن ط ی ح م رر ر ا ز ف ا م م م ر ن

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د ی ن ا م ر د ی ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ی ز ا ف ه ی ال ه ش ق ن : 3 ه ر ا م ش ه ش ق ن ی م ا ظ ت ن ا ی ر ا د ا ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن Source: Research Finindgs, 2016 ت ی ر ی د م ز ک ا ر م نگزینی ا ک م و ث ا د ح ا ه ب ز ا ی ن ا ه ن آ ر د ن ا گ د ا پ و ی م ا ظ ن ز ک ا ر م ر ا ر ق ت س ا ت ل ع ه ب ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ی ر ا د ر ه ش ز ا ی ت ف ا ی ر د ت ا ع ال ط ا س ا س ا ر ب ر ض ا ح ص خ ا ش ت. س ا ن آ ی ک ی د ز ن ر د ن ا ر ح ب هه ه ش ق ن ( د ی ا م ن ا د ی پ ی ب ا ی ز ر ا ت ی ل ب ا ق ا ت ت ف ر گ ر ا ر ق ک ی و ر ف ص ن ی ب ن آ ی ا ه ر گ ل م ع و جغرافیایی اطالعات م ت س ی س ر ا ز ف ا م ر ن 4(. ه ر ا م ش ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د ی م ا ظ ت ن ا ی ر ا د ا ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ی ز ا ف ه ی ال ه ش ق ن : 4 ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Research Finindgs, 2016

9 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ی ر ه ش ت ا ز ی ه ج ت و ت ا س ی س أ ت و ی م و م ع ت ا م د خ ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ر د ی گ د ن ک ا ر پ و نفوذ از ی ع ی س و ه ر ت س گ ی ا ر ا د... و ی د ا ص ت ق ا و ی ع ا م ت ج ا ی ش ز ر و ی ش ز و م آ د ن ن ا م ی م و م ع ت ا م د خ ن ی ر ت ز ا ب ا ت ح ط س رین ت یین ا پ ز ا ی ر ه ش ت ا م د خ ب ت ا ر م ه ل س ل س ه ب ه ت س ب ی ض ا ر ا ن ی ا د. ش ا ب می ف ل ت خ م ح و ط س ر د و ه ع م ا ج ه ک ت س ا ی ر و ر ض و م ز ز ن ی ا ر ب ا ن ب )Razavi, :2002 )144 د ن میآی ب ا س ح ه ب ی ر ه ش ر ص ا ن ع رین ت م ه م ز ا ا ه ن آ ح ط س ا ت س ا ر ن ی ا ر د د. و ش ه ج و ت ی ن ا س ن ا و ی ع ی ب ط ث د ا و ح ع و ق و م ا گ ن ه ر د ز ک ا ر م ن ی ا ه ب ع ی ر س نی ا س ر د ا د م ا و ت م ال س ظ ف ح ر د ه ث د ا ح ز و ر ب م ا گ ن ه ر د ی ش ز و م آ ن ی ی ا پ ح و ط س ر د ص و ص خ ب ی م و م ع ت ا م د خ ز ک ا ر م ه ب نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ت س ای ی ک ی د ز ن ت ا م د خ ز ک ا ر م ه ب ر د ق چ ر ه نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ت س ای نگزینی ا ک م ر د ن ی ا ر ب ا ن ب ود. م ن د ه ا و خ ا ف ی ا ا ر مؤثری ر ا ی س ب ش ق ن د. ش د ه ا و خ ر ت ز ا ب ه ی ز ز ا ی ت م ا م ی ش ا ب ک ی د ز ن ی م و م ع ت ا س ی س أ ت ن ی ا د. د د د ن ر ا د ی س ا س ا ش ق ن ن ا د ن و ر ه ش ی ا ه ز ا ی ن ن ی م أ ت ر د ه ک د ن ت س ه ی س ا س ا و م ه م ز ک ا ر م ز ا ی ر ه ش ت ا س ی س أ ت ه ک ب ش ز ا گ ر ا ش ف ل ی ل ق ت ای ه ت س پ ز ا گ ع ی ز و ت ه ک ب ش ق ر ب ر ا ش ف ل ی ل ق ت ای ه ت س پ ) ی و ق ر ا ش ف ق ر ب ع ی ز و ت ه ک ب ش : ل م ا ش قطع باعث ت ا س ی س أ ت ن ی ا ر د ق ی ر ح د ا ج ی ا ت ر و ص ر د د. ن ت س ه د ر ک ل م ع ن ی ا ه د ن ه د ل ی ک ش ت... و ن ف ل ت ز ک ا ر م ب آ ل ا ق ت ن ا ه ب ذیری ذ ذ پ ا ن نن ن ا ر ب ج ت ا ر ا س خ ت س ا ن ک م م ن ی ن چ م ه د ن و ش می ل ک ش م ر ا چ د ن ا د ن و ر ه ش و د و ش می ن ف ل ت و ب آ ق ر ب ز ا ت ا س ی س أ ت ن ی ا ر د ق ی ر ح ء ا ف ط ا ی ا ر ب نی ا ش ن ش ت آ ع ق و م ه ب ر و ض ح ن ی ا ر ب ا ن ب د. ی آ د ر ا و ر ه ش د و خ و ی ر ه ش ت ا س ی س أ ت ه ب ر د ق چ ر ه د. د د د و ش ه ج و ت ت ا س ی س أ ت ن ی ا ز ا ه ل ص ا ف ه ب نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ت س ای د ا ج ی ا م ا گ ن ه ر د د ی ا ب و ت س ا ت ا ی ر و ر ض ه ت س ا ک اا ا نه آ ن ز و ز ا ویم و و میش ر و د ا ه ن آ ز ا ر د ق چ ر ه و ه د ش ه د و ز ف ا ا ه ن آ ن ز و ر ب ویم ش می ر ت دیک ز ن ی ر ه ش ت ا س ی س أ ت 5(. ه ر ا م ش ه ش ق ن ( د و ش می Source: Research Finindgs, 2016 ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د ی م و م ع خدمات و ی ر ه ش ت ا ز ی ه ج ت و ت ا س ی س أ ت ه ب ی ک ی د ز ن ی ز ا ف ه ی ال ه ش ق ن : 5 ه ر ا م ش ه ش ق ن

10 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ب ه ذ م ی گ ن ه ر ف ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ت ی م ه ا ی ب ه ذ م ت ی ل ا ع ف و ش ق ن ه ب اا ا رریه ر ب ر ا ک ر ی ا س ر ا ن ک ر د ا با ل ا غ د ن ر ا د ه ک ی ب ه ذ م ت ی ه ا م ت ل ع ه ب ن ا ر ی ا ی ا ه ر ه ش د ن ه ا و خ ننی ن ا گ د ن ن ک هه ه ع ج ا ر م اا ا نه آ ع ب ت ه ب ه ک د ن ا ط ا ب ت ر ا ر د ز ی ن ی ر گ ی د ی گ ن ه ر ف ز ک ا ر م و د ا ه ن ا ب ا ه لیت ا ع ف ن ی ا د. ن ه د می ز ا ن ا و ت می ز ی ن ن ا گ ی د ب ی س آ ن ا ک س ا ی ا ر ب ی ن ا ک م ن ا و ن ع ه ب ی ط ی ح م ت ا ر ط ا خ م ع و ق و م ا گ ن ه ر د ز ک ا ر م این ر ب ه و ال ع ت. ش ا د ر ب ویم و و ممیش م ر ت دیک ز ن ز ک ا ر م ن ی ا ه ب ر د ق چ ر ه ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ب و ل ط م ر د ن ی ا ر ب ا ن ب ود. م ن ه د ا ف ت س ا ا ه ن آ.)6 ه ر ا م ش ه ش ق ن ( د ش خواهد کاسته ا ه ن آ ن ز و ز ا م ی و ش ر و د ا ه ن آ ز ا چقدر هر و د ش د ه ا و خ ه د و ز ف ا ا ه ن آ زیه ن ز و ر ب ا ع م ه ب ی س ر ت س د Source: Research Finindgs, 2016 ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د ی ب ه ذ م ی گ ن ه ر ف ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ی ز ا ف ه ش ق ن : 6 ه ر ا م ش ه ش ق ن ی ا ه ه- ک ب ش ه ب ی س ر ت س د د ی د ر گ ن ا و ن ع ه ت ش ذ گ ل و ص ف ر د ه ک ه ن و گ ن ا م ه ی ط ا ب ت ر ا ر د ی ل ص ا ء ا ف ط ا ر م ا ر ا ی س ب ق ی ر ح ق ی ر ح ء ا ف ط ا ی ا ه و ر د و خ ت ع ر س ش ی ا ز ف ا ب ج و م ع ی ر س ی س ر ت س د ا ب ای ه ن ا ب ا خی د و ج و ه ک های ن و گ ه ب ت س ا ی ر و ر ض ن ی د ب د. د د د ی د ر گ د ه ا و خ ا ه و ر د و خ ن ی ا ی س ر ت س د ن د ش م ک ب ج و م ا ه ن آ د و ب ن س ک ع ر ب مراکز و ن ا ر ح ب ت ر ی د م ز ک ا ر م ه ل ص ا ف ش ه ا ک ا ی و د ا ی د ز ا ر د ی س ر ت س د ت ع ر س ش ه ا ک ا ی ش ی ا ز ف ا د. ر ا د م ی ق ت س م ر ه ش ز ا ه ق ط ن م ک ی در ترتیب و ر ی ث أ ت ننی ن ا س ر د ا د م ا ا م ا ت. س ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ا ه ر ه ش ح ط س ر د ن ا ش میت ه ا ر ظ ن ن ی ا ز ا و د ن ت س ه ی ر ه ش ف ل ت خ م ت ا س ی س أ ت ن ا ی م ط ب ا ر ا ه ن ا ب ا ی خ ه ک ی ر و ط ه ب ت ش ا د د ن ه ا و خ نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ت س ای ه ب ی س ر ت س د ر د ی ت و ا ف ت م ت ا ر ی ث أ ت م ا د ک ر ه ا ه ن آ ض ر ع ه ب ه ج و ت ا ب س ا س ا ن ی ا ر ب ت. س ا نی ا ش ن ش ت آ ای ه ماشین ر و ر م و ر و ب ع ی ا ر ب ی ر ت ه ب ت ی ل ب ا ق ر ت م 5 1 ز ا ر ت ش ی ب ض ر ع ا ب ه ک ای ه ن ا ب ا خی د و خ ه ب ا ر ش ز ر ا رین ت یین ا پ ی ل ح م ای ه سی ر ت س د و ه د و ب ه ن ی ز گ ن ی ر ت ه ب ک ی ه ج ر د ای ه سی ر ت س د ه ب ت ر و ا ج م و ی ک ی د ز ن ط ی ح م ر د ن آ )shp((( ( ( ه ی ز ا د ه ت ب ا ا ه ص خ ا ش ز ا ه ل ص ا ف ه ی ز ی ز ا س ی ز ا ف ی ا ر ب ت. ف ر گ د ن ه ا و خ اا ا ب Arc GIS رر ر ا ز ف ا م م ر ن ت. س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ر ب ا ع م ی ر ی ذ پ ذ و ف ن ز ا و د ش ل ی د ب ت ) Raster( ری ت س ر ه ی ز ه ب ) Distance( های ل ص ا ف ع ب ا و ت ز ا ه د ا ف ت س ا

11 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن ی ب ی ی ا ه ن ه ی ز ش ز ر ا و د ش د ر ا د ن ا ت س ا Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ر د د و ج و م ع ب ا ت و ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ص خ ا ش ن ی ا 7(. ه ر ا م ش ه ش ق ن ) د. ش ه ت ف ر گ ر ا ر ق ک ی ر ف ص و ی ر ه ش ز ا ب و ز ب س ی ا ه ا ض ف ه ب ی ک ی د ز ن Source: Research Finindgs, 2016 ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ر د ر ب ا ع م ه ک ب ش ه ب ی س ر ت س د ی ز ا ف ه ش ق ن : 7 ه ر ا م ش ه ش ق ن اسکان مراکز برای مناسبی ن ا ک م ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت می ی ل ا خ ای ه مین ز ن ی ن چ م ه و ف ر ط ک ی ز ا ز ب س ی ا ه ا ض ف و ک ر ا پ ی ت ح ا ر ه ب ننی ن ا ش ن ش ش ت آ اای ا هه ا گ ت س ای ر گ ی د ف ر ط ز ا د. ی آ حساب به ن ا گ د ی د حادثه موقت ن ی ا ر د د د ن ن ا و ت ممی م ل خ ا د د ن و ش می ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ی ر ه ش ز ا ب ی ا ه ا ض ف ن ا و ن ع ه ب ح ال ط ص ا ه ب ه ک ر ی ا ب و ز ب س ی ا ه ا ض ف د. ن و ش ث ا د ح ا ی ل ا خ ای ه مین ز ک ی د ز ن ا ه ا ض ف ن ی ا ه ب نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ت س ای ه ک ت س ا ر ت ه ب ا ذ ل د ن ش ا ب ه د ی د ه ث د ا ح د ا ر ف ا ن د ا د ن ا ک س ا ی ا ر ب ی ب س ا ن م ن ا ک م ز ا م ی و ش ر و د اا ا نه آ ز ا ر د ق چ ر ه و ه د ش ه د و ز ف ا ا ه ن آ ن ز و ر ب ویم ش می ر ت دیک ز ن ا ه ا ض ف ن ی ا ه ب ر د ق چ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب د. ن ش ا ب 8(. ه ر ا م ش ه ش ق ن ( د و ش می ه ت س ا ک ا ه ن آ ن ز و Source: Research Finindgs, 2016 ی ر ه ش ز ا ب و ز ب س ی ا ه ا ض ف ز ا ه ل ص ا ف ی ز ا ف ه ش ق ن : 8 ه ر ا م ش ه ش ق ن

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ح ی ر ف ت ی ش ز ر و ی ا ه ا ض ف ه ب ی ک ی د ز ن ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ر ا ر ق ت س ا ر د ی ب س ا ن م ی ی ا ض ف ب س ا ن ت ه ک د ن ت س ه ی ا ه ی ر ب ر ا ک ه ل م ج ز ا ی ش ز ر و ی ح ی ر ف ت ز ک ا ر م ز ک ا ر م ی ک ی د ز ن ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م چقدر هر د. ن و ش می ه ت خ ا س ی ر ب ر ا ک ن ی ا ر ا و ج ر د ز ک ا ر م ن ی ا ز ا ی ر ا ی س ب و د ن ر ا د 9(. ه ر ا م ش ه ش ق ن ( ت س ا ر ت ش ی ب ه ی ز ی ا ر ب ه د م آ ت س د ه ب ز ا ی ت م ا د ن ر ی گ ر ا ر ق ی ش ز ر و ی ح ی ر ف ت Source: Research Finindgs, 2016 ی ح ی ر ف ت ی ش ز ر و ز ک ا ر م ه ب ی ک ی د ز ن ی ز ا ف ه ش ق ن : 9 ه ر ا م ش ه ش ق ن ه د ش ی ز ا ف ای ه الیه ب ی ک ر ت و ا ه ص خ ا ش ه ب ی ی ا ه ن ز و ل ا م ع ا : چهارم مرحله ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ا ر ب ه ن ی ه ب ن ا ک م ن د ش ص خ ش م ی ا ر ب و ی ت ا ع ال ط ا ای ه زیه ی ز ا س ی ز ا ف د ن ی آ ر ف ز ا ی ی ا ه ن ه ل ح ر م ر د ش و ر س ا س ا ر ب ه ک ا ه زیه ز ا م ا د ک ر ه ن ز و ا د ت ب ا ر و ظ ن م ن ی ا ه ب د. ن و ش ب ی ک ر ت ر گ ی د م ه ا ب د ی ا ب ی ت ا ع ال ط ا ای ه زیه ن ا ر ح ب اای ا ییهه ی ز ت ی ا ه ن ر د و ضرب موردنظر ص خ ا ش ) د ر ا د ن ا ت س ا ( ی ز ا ف ه ی ز ر د ت س ا ه د م آ ت س د ه ب ن ا س ا ن ش ر ا ک ر ظ ن و ی ف ل د د. ن ن ک می ضرب همدیگر ر د ا ر ی ی ا ه ن

13 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م زینی گ ن ا ک م ای ه ص خ ا ش ب ی ک ر ت ی ی ا ه ن ه ش ق ن 0 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن ن ی ب ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م نگزینی ا ک م ی ی ا ه ن ه ی ز ی ز ا ف ز ا ی ت م ا ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ظ ا ح ل ه ب ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ه ک ت س ا ه ت ف گ ه ک ن ی ا ی ا ر ب د. ر ا د ر ا ر ق ز ا ب ه ب ط س و ت م ح ض ا و ر ر ظ ن د ر و م و Source: Research Finindgs, استقرار برای د و ش ف ا ف ش : ت س ا ه د ش م ی س ق ت ر ی ز ح ر ش ه ب ی و ا س م ح ط س 7 ر د Reclassify مدیریت مراکز ن ی ا ر گ ن ا ی ب ز ا ی ت م ا ن ی ا ت. س ا در بحران ش و ر س ا س ا ه ه ی ز ی ز ا ه ف ز ا ف ز ا ی ت م ا ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ی ز گ ن ا ک م ی ب ا ی ز ر ا ی ی ا ه ن ه ی ال ی ز ا ف ز ا ی ت م ا ی د ن ب ح ط س : 2 ه ر ا م ش ل و د ج ه ت س د ت ی ع ض و ب س ا ن م ا ن ی ل ی خ ب س ا ن م ا ن ب س ا ن م ا ن حدودی تا ط س و ت م ب س ا ن م حدودی تا ب س ا ن م ب س ا ن م ی ل ی خ ه ت س د ی ال ا ب د ح 0 ه ت س د ن ی ی ا پ د ح Source: Research Finindgs, 2016 ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ی ز گ ن ا ک م ی ب ا ی ز ر ا : م ج ن پ ه ل ح ر م دی ن ب ه ق ب ط ل و ا ه ت س د م و د ه ت س د م و س ه ت س د م ر ا ه چ ه ت س د م ج ن پ ه ت س د م ش ش ه ت س د م ت ف ه ه ت س د ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ر ا ر ق ت س ا ن ا ک م ت ی ع ق و م ز ا ی ب س ا ن م ی ب ا ی ز ر ا م ی ن ا و ت ب ه ک ن ی ا ی ا ر ب ن ا ر ه ه ت 8 ح ط س م ی ه ه د ه ه ا ر ا ی ی ا ه ن ه ی ز ی و ر ر ب ا ر ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ) نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ پای و ا ه ه ل و س ی ر ا ر ط ض ا ز ک ا ر م ل م ا ش ( ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ق ی ر ط ن ی ا ز ا و ه د ا د ق ی ب ط ت ا ه ص خ ا ش ب ی ک ر ت ز ا ه د م آ ت س د ه ب 1(. 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن ( ت س ا ه د ش ی ب ا ی ز ر ا

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف Source: Research Finindgs, 2016 ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن : 1 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ر م 3 د ه د می ن ا ش ن 2 ه ر ا م ش ه ش ق ن ه ک ری و ط ن ا م ه ی ر ا د ر ه ش 8 ی د و د ح ا ت ه د و د ح م ر د ه ق ط ن م ن ی ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ر م ک ی ط ق ف و د ن ر ا د ر ا ر ق ب س ا ن م در تهران قرار مناسب ه د و د ح م ک ی و ب س ا ن م ی ل ی خ ه د و د ح م ر د ه ا گ پای 1 ه ک د ه د می ن ا ش ن نی ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ای پ ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی ل ی خ ی س ر ر ب دددددددد. ند ر ا د ر د ه ا گ ی ا پ ه ق ط ن م ننی ن ا ش ن ش ت آ ای ه ه ا گ ای پ و ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ه ک ت ش ا د ن ا ع ذ ا ن ا و ت می ن ی ا ر ب ا ن ب د. ن ر ا د ر ا ر ق ب س ا ن م ه د و د ح م د. ن ا ه د ش نگزینی ا ک م ی ب س ا ن م ه د و د ح م ر د ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ظ ا ح ل ه ب ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش ل و ا ل ا ؤ س ه ب خ س ا پ د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ن ا ک م ت ی ب و ل ط م ز ا ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م د و ج و م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ا ی آ : ل و ا ل ا ؤ س ی ی ا ه ن ه ش ق ن ا ب ز ک ا ر م ن ی ا ن ا ک م ن ا ر ه ت ر ه ش 8 ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ نگزینی ا ک م ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ه ب 8 ت س د ه ب ج ی ا ت ن ت. س ا ه د ش ه س ی ا ق م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ پای ث ا د ح ا ی ا ر ب ر ا د ویت ل و ا ی ا ه ن ا ک م ب ا خ ت ن ا ز ا ه د م آ ت س د ن ا ک م ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ح ط س ر د د و ج و م ه ر و ظ ن م د ن چ ن ا ر ح ب مدیریت ای ه ه ا گ ای پ ه ک د ا د ن ا ش ن ه د م آ ر ا د ر و خ ر ب ههای ه بهین ت. س ا ر ا د ر و خ ر ب ی ب س ا ن م ی ن ی ز گ ن ا ک م ز ا ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ پای نگزینی ا ک م ی ا ه ر ا ی ع م و ضوابط براساس و د ن ت س ه م و د ل ا ؤ س ه ب خ س ا پ د ن ا م د ک 8 ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ث ا د ح ا ی ا ر ب ر ا د ویت ل و ا ای ه ه د و د ح م : م و د ل ا ؤ س ی و س ز ا د. س ر می ر ظ ن ه ب ضروری امری ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ی ر ش ب ع م ا و ج ر د ی ط ی ح م ت ا ر ط ا خ م ر ا ب ن ا زی ت ا ر ث ا ه ب ه ج و ت ا ب ی ن ا ک م ر ی غ و ی ن ا ک م ای ه ه د ا د ذ خ ا ر د ی ز ا ب ی ا ه ت ی ل ب ا ق ا ب ) GIS( جغرافیایی اطالعات م ت س ی س ری و آ ن ف و م ل ع ر گ ی د ع ی ر س و جامع تجزیهوتحلیل ی ه د ن ا م ا س ت ه ج ر د د ن ا و ت می ی ن ا ک م ت ا ع ال ط ا ل ی ل ح ت و زی ا س ل د م ش ی ا م ن زی ا س ه ر خی ذ ر د د. ر یی ی ممیگ م ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ر د ر ت د م آ ر ا ک و ر ت ب س ا ن م ی ا ه ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ت ا م ی م ص ت ذ خ ا ت ا ع ال ط ا 8 ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ه ا گ ی ا پ ث ا د ح ا ی ا ر ب ر ا د ویت ل و ا ی ا ه ن ا ک م ( م و د ل ا ؤ س ی س ر ر ب ی ا ت س ا ر ر د ق ی ق ح ت ن ی ا

15 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب رد بحران ت ی ر ی د م اای ا ههه ه ل و س ث ا د ح ا ی ا ر ب ر ا د ویت ل و ا ای ه ه د و د ح م ا د ت ب ا Arc GIS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ) د ن ا م د ک ی ا ر ب ه ن ی ز گ 3 ی ت ر ا ب ع ه ب ا ی و ت ی ا س 3 ا ه ه د و د ح م ن ی ا ی د ن ب ت ی و ل و ا ا ب ت ی ا ه ن ر د و د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ح ط س د. ش ص خ ش م ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ ث ا د ح ا ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی ب ا ی ز ر ا ه ش ق ن : 2 1 ه ر ا م ش ه ش ق ن ی د ر ب ه ا ر ل د م ک ی ه ب ی ب ا ی ت س د و دی ن ب ع م ج Source: Research Finindgs, 2016 ه ب ر ج ت و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ل ز ل ز ر ا و ن ر ب ن ا ر ی ا خاک بیشتر ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب ت. س ا ا ی ن د هخیز ث د ا ح ر و ش ک 0 1 ف ی د ر ر د ن ا ر ی ا د ر و م ر د ه ت ش ذ گ ز ا ش ی ب ن ز و ئ س م د ر ا د د و ج و ن ا ر ی ا ه ل ز ل ز ه م ا ن ر ا ک ر د م ب و ل ی ج ن م ر ا ب د و ر ن و چ م ه ی ر ا ب گ ر م ای ه ه ل ز ل ز ر ب ن ا ر ی ا ط ا ق ن م ا م ت ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب د. ن ا ه د ش س ا س ح ا ن آ ز ا س پ ای ه نی ا س ر د ا د م ا و ت ال ک ش م ی ع ی ب ط ه ث د ا ح ن ی ا ز و ر ب ت ا ن ا ک م ا ی ی ز ا س ه د ا م آ و ز ی ه ج ت ر د ه ز ا د ن ا ک ی ه ب د ی ا ب ن ز و ئ س م و د ر ا د ر ا ر ق ه ل ز ل ز ط خ ی و ر ه ب ط ا ق ن ر د نن ن ا گ د ز هه ه ل ز ل ز ا ی ن د هخیز ل ز ل ز ی ا ه ر ه ش ز ا ی ک ی ن ا و ن ع ه ب ی ن ا ه ج ت ا ع ال ط ا ر د ن ا ر ه ت ن ت ف ر گ ر ا ر ق ا م ا د ن ش ا ب ه ت ش ا د ی گ د ا م آ ر و ش ک ف ل ت خ م ر ی خ ا ی ی ا ه لل ل ا س ر د ا ت ه د ش ث ع ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ه د و س ر ف ت ف ا ب ر ا ت ک ه ر ا ز ه 3 د و ج و ف ی ف خ ر ا ی س ب ه ل ز ل ز 2 ه ن ا ز و ر ت ب ث ا ر ی ز د ن ش ا ب ه ت ش ا د ه ت ش ذ گ ه ب ت ب س ن ی ر ت ش ی ب ه ج و ت ن ا ر ه ت ر د ن آ ز ا ی ش ا ن ت ا ع ب ت و ه ز ر ل مین ز ع و ض و م ه ب ی ر ه ش ن ز و ئ س م میآید حساب به ر و ش ک ی س ا ی س و ی ر ا ج ت ز ک ر م ا ه ن ت ز ا ب ت ی ع م ج ر ب ه و ال ع ه ک ن ا ر ه ت د ن ن ا م ی ر ه ش ن ال ک ر د ن ا ر ح ب ز و ر ب د ر ا و م ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب د. ش ا ب ه ت ش ا د ل ا ب ن د ه ب ذیری پ ا ن ن ا ر ب ج ت ا م د ص د ن ا و ت می ت ر و ر ض نن ن ا و ت ممی م ث ا د ح ا اای ا ههه ه ل و س ت ی ر ی د م ( اا ا ههه ه ا گ ای پ یین ی ا دد د ا ج ای ز ا دی د د د ر ب ه ا ر ل د م ی ح ا ر ط ف د ه د. ر ک س ا س ح ا بی و خ ه ب ا ر ن ا ر ه ت ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م اای ا ننه ن ا ر ح ب ر د هه ه ل ب ا ق م و گگی گ د ا م آ پیشگیری ت ا م ا د ق ا ق ق ح ت ای ر ب ب س ا ن م ی ک ی تاکت و تی ا لی م ع ر ت س ب ن د ر ک مهیا ) ن ا ر ح ب ر ر ه ش ن ا ر ح ب دیریت م م ت س سی ن د و م ن تاکتیکپذیر ر گ دی ت ر ا ب ع ه ب و ه ل ز ل ز ظیر ن گ ر ز ب طبیعی ای ه ن ا ر ح ب ه ژ ی و ه ب ف ل ت خ م ی ا ر ب ی ب س ا ن م ن ا ک م ت د م ز ا ر د ر د ز ک ا ر م این ن ت ش ا د ه ا گ ن ه د ن ز و پویا ل ا ع ف ی ا ر ب ه ک ت س ا م ز ز ن ی ا ر ب ا ن ب د. ش ا ب می ن ا ر ه ت.د ز ا س می ص خ ش م ا ر ز ک ا ر م ن ی ا ی ن ی ز گ ن ا ک م ی ب ا ی ز ر ا ا ی و بی ا نی ا ک م ضرورت امر ن ی ا د. و ش ب ا خ ت ن ا ا ه ن آ

16 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و د ی آ د و ج و ه ب د ن ی ا ز ف ت ت ر و ص ه ب ا ی و ی ن ا ه گ ا ن ر و ط ه ب ر ش ب ه ل ی س و ه ب ا ی و ی ع ی ب ط ر و ط ه ب ه ک ت س ا حادثهای بحران هه ه د ا ع ل ا ق ق و ف و ی س ا س ا ت ا م ا د ق ا ه ب ز ا ی ن ن آ ن د ر ک ف ر ط ر ب ت ه ج ه ک د ی ا م ن ل ی م ح ت ی ن ا س ن ا جامعه به ا ر ی ت ق ش م و ی ت خ س ی د ن ی آ ر ف ا ر ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م هریزی م ا ن ر ب ن ا و ت می ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ن ا ر ح ب ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ه ک ی ف ی ر ع ت ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب د. ش ا ب ن ی ا د. ر یی ی ممیگ م ر ب ر د ا ر ن آ ع و ق و ز ا س پ و ش ی پ ه ح ن ا س ک ی ض ر ا و ع ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه ت ی ل ا ع ف ی م ا م ت ه ک ت س ن ا د ع م ا ج ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف د ش ه ر ا ش ا ه چ ن ا ن چ ت. س ا ح ن ا و س ای ه د م آ پی و ی ل ا م ت ح ا ت ا ر ط خ ا ب ه ل ب ا ق م ت ی ر ی د م ی ا ن ع م ه ب ع ق ا و ر د د ن ی آ ر ف ز ا ا ز ج م و ک ف ن م ت ت ر و ص هه ه ب ع ط ا ق م این است ی ن ت ف گ د. ن ب ا میی ق ق ح ت ع و ق و ز ا د ع ب و ل ب ق ع ط ق م و د ر د د ن ی آ ر ف ن ی ا ع و ق و ز ا ل ب ق ه ل ح ر م ر د د ی ا ب ا ر ه ح ن ا س ع و ق و ز ا س پ ای ه ه م ا ن ر ب د. ن ر گ ی د ک ی ه ب ه ت س ب ا و ل م ک م ع ق ا و ر د ه ک ل ب ه د و ب ن ر گ ی د ک ی د ی ا ب ه ح ن ا س ع و ق و ز ا س پ ای ه ه م ا ن ر ب ی ا ر ج ا ر د ن ی ن چ م ه و د ا د ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ء ا ر ج ا ز ا س پ س پ س و ه د و م ن ن ی ی ع ت ود. م ن ت ی ا ع ر ا ر ه ح ن ا س ر ب ا ر ب ر د ی گ د ا م آ و ه ح ن ا س ض ر ا و ع ل ی ل ق ت ه ب ط و ب ر م ل و ص ا ی ت خ ا ن ش ه ب ه ج و ت ا ب ت. س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ر ه ت ر ه ش ق ر ش ه د و د ح م ر د ر ف ن ت ی ع م ج ا ب ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ه ق ط ن م ر د ن ا ز یی ی هر م ا ن ر ب ه ب د ن ا و ت می 8 ه ق ط ن م ی ع ی ب ط ای ه ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ر د ه ک ای ه گی ژ وی ت س ا ه د م آ ت س د ه ب 8 ه ق ط ن م ز ا ه ک د: ش ا ب می ر ی ز ح ر ش ه ب د ی ا م ن ک م ک ه ن ی م ز ن ی ا ز ا ی ر ا ی س ب ن د ر ک ه د ی ش و پ ر س ت ل ع ه ب ( ن ی م ز ل خ ا د ه ب ب آ ذیری پ ذ و ف ن م د ع و ه ق ط ن م ح ط س ر د ب آ ای ه مسیل د و ج و 1 یاا ا به ال سسی س ی ن ا ر ا ب ی ا ه ز و ر ر د د و ش می ب ب س ) ا ه ه ا ر ه د ا پی ز ا ی ر ا ی س ب ن د و م ن ک ی ی ا ز و م و ت ل ا ف س آ ن ی ن چ م ه و ا ه مسیل د ی ا م ن ه ج ا و م ل ک ش م ا ب ا ر ه ق ط ن م ح ط س ن ا د ن و ر ه ش ز ا ر ا ی س ب ی گ د ن ز ه ک د ی آ د و ج و ه ب ن ا ب ا ی خ ح ط س ر د ه ل ا س ت ش گ ز ا ب ه ر و د ا ب ن ا ر ه ت ی ب ال ی س ه د و د ح م ر د ه ق ط ن م ز ا ی ش خ ب ن ت ف ر گ ر ا ر ق 2 ی ا ر ب ی د ج د ی د ه ت د د ن ن ا و ت ممی م ا ه ل س گ ن ی ا ر ا ص ح ه خ ر س ل س گ د ن ن ا م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ل ا ع ف ای ه ل س گ ه ب ی ک ی د ز ن 3 د. ن ی ا ی ب ب ا س ح ه ب ن ی ن ک ا س ی ر ه ش ه د و س ر ف ی ا ه ت ف ا ب ه د و د ح م ر د ه ق ط ن م ز ا ی ع ی س و ش خ ب ن ت ف ر گ ر ا ر ق 4 ه ک ن ا ر ه ت ) ی ر ه ش ز ا ب ی ا ه ا ض ف ا و ن ع ن ه ب ( ی م ا ظ ن ی ض ا ر ا ن ی ن چ م ه و ه د ر ت س گ ز ب س ای ه ا ض ف و ز ا ب ای ه مین ز د و ج و 5 د. ن ی آ ب ا س ح ه ب ه ق ط ن م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ع و ق و م ا گ ن ه ر د ت و ق ه ط ق ن ک ی ن ا و ن ع ه ب د ن ن ا و ت می ) ی ن ا م ر د ز ک ا ر م و ن ا ت س ر ا م ی ب ( نی ا س ر د ا د م ا ز ک ا ر م ب س ا ن م ع ی ز و ت م د ع 6 ح و ط س در بحران مدیریت ز ک ا ر م ننی ن زی گ نن ن ا ک م ه ک د ه د می ن ا ش ن ن ا ر ح ب ی د ر ب ه ا ر ت ی ر ی د م ل و ص ا و م ی ه ا ف م ی س ر ر ب ا ب ر ت ه ب مقابله برای ن ی ا ر ب ا ن ب دد. د ر ا د ی ص و ص خ ب ه ا گ ی ا ج ) ان ر ح ب ز ا س پ ن ا ر ح ب ز ا غ آ ن ا ر ح ب ز ا ل ب ق ( ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ن ا ک م ه س ر د ی ج و ر خ ج ی ا ت ن ه ج و ت ا ب ن ا ر ح ب اای ا ه د ا ت س ا ی و ا ه ه ل و س نگزینی ا ک م ه ک ت س ا م ز ز ی ط ی ح م ت ا ر ط ا خ م ی ا ر ب ر ی خ ا ی ی ا ه لل ل ا س ر د ه ک اای ا له ل ل د م ز ا د. ر میگی ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب د ر و م ر ا د ویت ل و ا ی ک ی ت. ت ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا نگزینی ا ک م ی ا ر ب ی ف ل ت خ م ای ه ل د م ز ا ن و ن ک ا ت )Fuzzy sets( ) ی ز ا ف ای ه ه ع و م ج م ی ر و ئ ت ( ی ز ا ف ق ط ن م ل د م ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن ی ق ق ح م ز ا ی ر ا ی س ب ه ج و ت د ر و م نگزینی ا ک م ککه ک اا ا ممه م ت س ی س اای ا ه ر غی ت م و ههیم ه ا ف م ز ا ری ا بسی ت س ا ر د ا ق ن نامعی و ر ا ت ق ط ن م یا ) Fuzzy Logic) فازی ق ط ن م ت. س ا م م د ع اایط ا ر ش ر د ی ی ر ی گ مم م ی م ص ت ل ل ر ت ن ک ز د ت ه س ا اای ا ر ب ا ر ه ن می ز ه د بخشی ضی ا ری ی د ن ب ت ر و ص د ن ت س ه م ه ب م و نادقیق ک ک ی ت ا م ت س ی س ش و ر ن ن ت ش ا د و ززی ز ا س و گ ل ا ر د ی ی ا ن ا و ت ل ی ل د ه ب زی ا ف ق ط ن م د س ر می ر ظ ن ه ب ن ی ا ر ب ا ن ب د. ر و آ م ه ا ر ف ن ا ن می ط ا

17 ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ی ن ا ک م ت ی ع ق و م ت ی ب و ل ط م ی س ر ر ب هه ه د ا ف ت س ا ت ر د ق ن ی ن چ م ه و ) ت س ا د م آ ر ا ک ا ن ن آ ر ب ا ر ب ر د ی ت ن س ت ا ی ض ا ی ر ه ک ی ط ی ا ر ش ( م ه ب م ی ا ه ت ی ع ق و م ز ا ه د ا ف ت س ا ای ر ب ن ی ا د. ش ا ب بی ا نی ا ک م ی ا ر ب ی ب س ا ن م ر ا ز ب ا ی ن ا ب ز ای ه ش ز ر ا و ی ع ی ب ط ن ا ب ز ز ا ی ر و ئ ت ر د ا ب ب ی ک ر ت م ت س ی س ت ت ت ت ت ا عا ل ط ا ننی ن زی گ ن ا ک م ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ت. س ا ه د ر ک ر ت ل ه س ر ا ی س ب ا ر ی ر ه ش ن ا ک م ا و خدمات مکانگزینی ی ی ا ی ف ا ر غ ج ) ی ز ا ف ای ه ه ع و م ج م ی ر و ئ ت ( ی ز ا ف ق ط ن م ل د م ز ا ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ا ب ر ب ا ر ب ه ی ز ی ی ا ه ن ز ا ی ت م ا ه د م آ ت س د ه ب ه ی ز س ا س ا ر ب ت. س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا )Fuzzy sets( ی ل ا ه ق ط ن م ه ک ت س ا ن ی ا ر گ ن ا ی ب ز ا ی ت م ا ن ی ا ت. س ا ی ز ا ف ی ی اا ا ه ن ه ش ق ن ق ی ب ط ت د. ر ا د ر ا ر ق ز ا ب ه ب ط س و ت م ح ط س ر د ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ر ا ر ق ت س ا ی ا ر ب ن ا ر ه ت ی ر ا د ر ه ش 8 ج ی ا ت ن ه س ی ا ق م د. ر ا د ر ا ر ق ز ا ب ه ب ط س و ت م ح ط س ر د ز ک ا ر م ن ی ا ه ک د ه د می ن ا ش ن ن ا ر ه ت 8 ه ق ط ن م ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ز ک ا ر م ت ا ع ال ط ا م ت س ی س ز ا ه د ا ف ت س ا ه ک د ه د می ن ا ش ن ی ن ا د ی م ت ا د ه ا ش م ا ب ق ی ق ح ت در جغرافیایی ا ب ب ی ک ر ت.د و ش ع ق ا و ر ث ؤ م ر ا ی س ب د ن ا و ت می ن ا ر ح ب ت ی ر ی د م ای ه ه ا گ ای پ بی ا نی ا ک م ر د ی ز ا ف ق ط ن م ل د م و AHP ن ی ا ا ب د ن ن ا م اای ا له ل ل د م Reference Adel Esk, Arian (2000) The Science of Phase Management, Iranian Center of Study, Management and - Publication First publish. [In Perisn]. Alireza Eslami(2006) Finding places for aid and settlement (Case study region one of Tehran), [In Perisn]. Ardesdhir SaiiahMofzeli, & Nadime Safhi, (2010), Explain the methodology used for risk management model in crisis management in urban areas (Case study using semiquantitative risk assessment model and radar to determine the risk of earthquakes in the 13th district of Tehran), Journal of Urban Management, second year, Second Issue, [In Perisn]. Ali Shahriari(1998) the observation of the relations of site selection and establishment of the Fire stations, Tehran. [In Perisn]. Ali Asghar Ghanbari & Mohammad Veisian(2012) investigating the causes of instability in the Tehran metropolis, with the emphasis on natural causes (Earthquake, flood, air pollution), the conference proceedings of stable safety of the imam Hossein University. [In Perisn]. Badri, Seiid Ali (2005) Crisis management, Principles and ways of facing a crisis, Municipality and Dhyary agency, Tehran[In Perisn]. Esmail Shia (1999) with cities and districts in Iran, The Iranian Science and Industry University Publication. [In Perisn]. Districts detailed design. The site of Tehran s Municipality. [In Perisn]. Iranian Statistical Agency(2006), house and population census results in the year 2006[In Perisn]. Iranian Statistical Agency(2006), house and population census results in the years of [In Perisn]. Mehdi Eshraghi(2007) Finding temporary places of settlement or Population affected by the earthquake by using Geographic Information System under study by the municipality of the second district. [In Perisn]. Moslem Allahveisi(2011), Smart growth and development of the cities: A Case Study in Sanandaj, MA thesis geography and urban planning University Khwarizmi (Teacher Training Tehran). [In Perisn]. Mohammad Ahanchi(1997) Accident Management: records, theories,and principles of the first book of the population of the Islamic Republics helal ahmar, the center of education and research, Tehran. [In Perisn].

18 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه رش گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف Shahryari, Ali, (1998), Criteria for locating and deploying fire stations, Tehran. [In Perisn]. Shia, Ismail (1998), The city and region in Iran, University of Science and Technology. [In Perisn]. Studies center and Urban Profession services(2006), Introduction to Disaster Management with emphasis on rural areas, Institute of Humanities and Social Sciences (SID), Tehran[In Perisn]. Tehran Metropolises Atlas(2006) [In Perisn]. Tehran s Center for the prevention and crisis management, Instructions, (1001), Command and control operations, disaster and activate the crisis room for 22 districts of Tehran, second edition, Tehran. [In Perisn]. The City civil agency of iran(2005),course of action for recycling Tehran s city scape,tehran, Iran. [In Perisn]. The document of strategic development of Tehran s 14 th district (year: ). the municipality of the 14th district. [In Perisn]. Younes Garkaz & Mohammad Atrchian(2004) Crisis management principals. Conference proceedings of the 11th civil conference across the Country(Iran) (CESC, 2004) Hormozgan University. [In Perisn]. Zista consulting engenieers (2006), Detailed plan for District 8 of Karaj, Planning and Architecture Department of Tehran Municipality. [In Perisn].

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن

ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س کیفی و می ک ای ه ش ه و ژ پ فی س ل ف ای ه ه ض و ر ف م ن ی ی ب ت ی ن ا س ن ا ی ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن ا م ح ر د م ح م 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی پ و ر ت ن آ ل د م ا ب ا ه ر ه ش ا- ت س و ر فضایی کالبدی- گسترش الگوی ر ب لیلی

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ت ام یل مت ام د د ی هت

ت ام  یل مت ام د د ی هت ب- ا ر ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و م س ی ر و ر ت ش ر ت س گ ر د ن ا ت س ب ر ع ر و ش ک ش ق ن ن ا ر ی ا

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ه ل و س ا م گ ن ه ر ف و ی ر ا م ع م م ی ل ق ا ی س ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی م ح ل ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ی م س ر ر ی غ ن ا ک س ا ی ر ی گ ل ک ش ی س ر ر ب و شین ن شیه

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های

ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر ر ب های ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ر ه ش م ئ ا ق ر ه ش ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت ی ب ا ی ز ر ا و ی س ر

More information

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش

ق ط ن م ی م و م ع ی ا ه ا ض ف ر د ر ض ا ح ن ا ک د و ک : ی ت ا ع ل ا ط م ه ن و م ن ( ن ا ک د و ک ی ط ی ح م 1 ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ی 6 ش ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 693 زمستان ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5-6 : ص ص ت ا ح ی ج ر ت ر ب ی ن ت ب م ک د و ک ر ا د ت س و د ی ا ه ط ی ح م ی ا ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف د- ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ت ا ر ی ث أ ت و م د ر م ادی ق ت ع ا گی ن ه ر ف ل ئ ا س م ر ب ه ک

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1-

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ت ز ع ه ل ا ت ز ع ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی م س ا ق ا ض ر 1- ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ض ر ا ب ا ه ا ی ر د ب آ ح ط س ن د م آ ال ا ب ر ث ا ر ب ا ه ا ی ر د ی س ا ی س

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ی و ی ز ه ن ا و ر پ ن و ف ط ص م ا ب ی ر ف ن ه) د ن س ی و ن () ن ا ش و ه ز ی ت ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ئ ا ن ث ت س ا ن ا ک د

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی

ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ا ض ف ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت ی ن م ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ی ا ض ر ر ب ر ث و م

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2

ا ن آ ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س و 2 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 5 2-7 3 : ص ص ی ع ا م ت ج ا ش و ه س ا س ا ر ب ن ا ز و

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information