ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

Size: px
Start display at page:

Download "ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ"

Transcription

1 فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا واح كرمانشاه انشگاه آزا اسلامي كرمانشاه ايران تاريخ ريافت مقاله: 9/08/09 تاريخ پذيرش مقاله: 9// چكيه يكي از مهمترين مشكلات مرم ر فضاهاي روستايي استان كرمانشاه بيكاري و عم تنوع ر فعاليتهاي اقتصاي است. امروزه گرشگري به عنوان راهي جهت ايجا اشتغال و افزايش رآم روستاييان محسوب ميشو. هف كلي اين مقاله شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي شهرستان كرمانشاه ميباش. اين تحقيق از نوع كاربري بوه و براي انجام آن از روش توصيفي(پيمايشي زمينهيابي) استفاه شه و ابزار جمعآوري اطلاعات مبتني بر تلفيقي از روشها نظير مشاهه مياني تكميل پرسشنامه و مصاحبه با روستاييان بوه است. نتايج اين تحقيق نشان ميه كه بيش از 5 نقطه جاذبه ر روستاهاي شهرستان كرمانشاه وجو ار كه با برنامهريزي و سامانهي آنها ميتوان به توسعه صنعت گرشگري روستايي كمك كر. بيشتر اين جاذبهها (8 مور) از نوع مذهبي زيارتي بوه و اكثر آنها از سترسي مناسب برخورار نيستن. از بين اين جاذبهها تنها 5 نقطه جاذبه اراي شعاع عملكر منطقهاي بوه و مابقي از شعاع عملكر ناحيهاي و محلي بهرهمنن. همجواري كلان شهر كرمانشاه با فضاهاي روستايي شهرستان كرمانشاه به ضرورت برنامهريزي و سامانهي اين جاذبهها جهت جذب گرشگر از كلان شهر كرمانشاه ميافزاي. واژگان كليي: گرشگري روستايي روستاهاي شهرستان كرمانشاه اقتصا روستايي اقتصا گرشگري نوذر قنبري (نويسنه مسي ول)

2 ر 0 ت م ک 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م ق م ک ن ش ب ط ق و ا ر گ ز ک ر م ت ا ت س و ر و ر ه ش ن ب ل ا ع ت م ع ا ه ق ط ن م ا ه ت و ا ف ت ز ا ت ال ک ک ک ک ک ش م ه ع س و ت ه ا ر ا ر ف ر ت ا م خ ز ک ر م ت ا ف ا ر غ ج ا ه ا ض ف ر ر ه ش ت س خ ن و گ ل ا ن و ب م ک ا ح. ت س ا ن ا ر ا ر ظ ن ه ع س و ت ل ا ح ر ا ه ر و ش ک ح ط س ن ب ر ب ا ر ب ا ن گ ر ز ب ا ه ر ه ش ر ر ت ش ب ل غ ش ا ه ت ص ر ف و ج و ر ه ش ت س خ ن ر ا ه ر ا و ن ا خ رآم متوسط ه ش ا ه ق ط ن م ل ا ع ت م ع ه ب ر ج ن م ا ه ا ت س و ر و ا ه ر ه ش ر ه ع س و ت ا ه ص خ ا ش ت و ا ف ت ع و م ج م ر و ا ت س و ر و ر ه ش ن و م ا ر پ ا ه ا ض ف ن ا و ن ع ه ب ا ت س و ر ا ه ا ض ف و ه ت ف ا ه ع س و ت ا ه ا ض ف و ش ر ب ط ق ن ا و ن ع ه ب ه ق ط ن م گ ر ز ب ا ه ر ه ش و ا ه ت ت ک ر ح ت ا ن ا ر ج م ج ح ع و ض و م ن ا. ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر گ م ه ل ب ا ق م ر ه ت ف ا ن ه ع س و ت و ن ا ر ج ا ه م. ت س ا ه ش ث ع ا ب ر ه ش ت س خ ن و گ ر ز ب ا ه ر ه ش ه ب ک چ و ک ا ه ر ه ش ه ک را مهاجرت و روستاها از خمات به ب ا ت س م ا ه ب ه ب ب ا ت س و ج ت س ج ر و ه ر ک ک ر ت ا ر و خ گ ن ز ل ح م ه ع س و ت و ه ا ف ر ز ا ن م ه ر ه ب و ل غ ش ا ه ت ص ر ف ت ا ن ا ک م ا ا ه ر ه ش ن و م ا ر پ ا ه ه غ ا ز ر ن ا ک س ا و ا ه ر ه ش ا ه ه ش ا ح ر ت م ا ق ا و خ ا ه و ز ر آ و ل ا م آ. ن ه م ح ج ر ت ن ا م و ک چ و ک ا ه ر ه ش و ا ه ا ت س و ر را بزرگ ر ن ن ا م ر ب ا ه ه ا ر ن ا ز ا ک. ر ا و ج و ا ت س و ر ا ه ا ض ف ر ه ع س و ت ه ب ب ا ت س و گ ت ف ا ن ه ع س و ت ز ا ا ه ر ا ر ب ف ل ت خ م ا ع ب ا ه ع س و ت و ج و ر ت ر گ ش ر گ ا ت س و ر. ت س ا ر گ ش ر گ ا ت س و ر ه ز و ر م ا ه ب ن ا و ن ع ک ز ا ا ه ه ا ر ر ث ؤ م ر ا ج ا ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک و ت س ا ح ر ط م ا ن ر ا ه ق ط ن م ل ا ع ت ا ج ا ه ج ت ن ر و ن ا ا ت س و ر م آ ر ح ط س ش ا ز ف ا و ل ا غ ت ش ا. ن ا ه و ب ر ر گ م ه ز ا ا ر ت ق ب س و گ ر ت ش ب ر گ ش ر گ ب ذ ج ا ت س ا ر ر ز ا ه ک ن ا ل ل خ ل ح م و ه ح ا ن ه ق ط ن م ر و ش ک ک ر ن ا ر گ ش ر گ ا ع ت ش ا ز ف ا ر ب ف ل ت خ م ل ق ت س م ا ه ر غ ت م و ل م ا و ع خمات مزان م ر م م آ ر ح ط س گ ن ه ر ف ت ن م ا ت ل و ل ک ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ه ب ن ا و ت م ا ه ن آ ه ل م ج ه ش ه ئ ا ر ا. ر ا و ج و ا ز ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ا ا ه ا ت س و ر ر. ر ک ه ر ا ش ا.... و ا ن ب و ر و ا ن ب ر ز ت ا س س أ ت ش خ ب ع و ن ت و م آ ر ش ا ز ف ا ا ه ه ا ر ن ا و ن ع ه ب ا ه ن آ ز ا ن ا و ت م ا ه ه ب ذ ا ج ن ا ا ر ب ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب صورت ر. ر ب ه ر ه ب ا ت س و ر ا ه ت ل ا ع ف ه ل أ س م ن ا ب ه ب ا ه ت ف ر ظ ه ن م ز ر. ت س ا ر و ر ض ر م ا ر ا ت و ل و ا ت ا م ا ق ا و ف ا ه ا ا س ا ن ش ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب ه ن و گ ر ه ر ر گ ش ر گ ر ا ر و خ ر ب ا ت س و ر ز ا ر ت ا ع ال ط ا ن ا ت س ر ه ش. ت س ا ه ا ش ن ا م ر ک ف ع ض ت ا ع ال ط ا ت ا ع ال ط ا و ب س ا ن م ن ا ق ف و ج و ز ر ه م ا ن ر ب. ر ا ن ه ع س و ت ر ه ه ن و گ ر گ ش ر گ ز ر ه م ا ن ر ب ث ع ا ب ه ع س و ت ه ش ا ت ط و ن م ر ه ب ن ا ت س ا ا ب م ق ر ن ا ه س ا ق م. ر گ ر ا ر ق ه ا ف ت س ا ر و م ا ه ل ت ه ت خ ت ت ي ف ر ظ ز ا % و ا ه ل ت ه ق ا ت ا ت ي ف ر ظ ز ا % ا ه ن ت ه ا ش ن ا م ر ک ط س و ت م ر و ش ک ه ک % ه ا ف ت س ا ز ا ت ف ر ظ ق ا ت ا ا ه ل ت ه و % 0 ه ا ف ت س ا ز ا ت ف ر ظ ت خ ت ا ه ل ت ه ا ر ن ا ش ن ه م ن ا ت س ا ا ه ل ت ه ر ه ن ا ب ش ت م ا ق ا ط س و ت م. ت س ا ر ت م ک ر و ش ک ط س و ت م ز ا % 0 ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ا. ت س ا ه ل أ س م ن ا ر گ ن ا ي ب ه ا ش ن ا م ر ک /0 6 ب ش ه و ب ر ه ک ي ل ا ح ط س و ت م ت م ا ق ا ه ن ا ب ش ر ا ه ل ت ه ل ک ر و ش ک /7 /7 5. ) 9 8 : ر گ ش ر گ و گ ن ه ر ف ث ا ر م ن ا م ز ا س (. ت س ا ر و ش ک ط س و ت م ز ا. ت س ا ن ا ت س ا ه ا ش ن ا م ر ک

3 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه... ا ن پ ژ و ه ش ب ه ن ب ا ل ر ا ه ک ا ر ه ا ي ي ب ر ا ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ا س ت. چ ه ج ا ذ ب ه ه ا و پ ت ا ن س ي ل ه ا ي ي ر گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ا س ت ا ن و ج و ا ر چ ه م ا خ ال ت ع م ر ا ن ب ر ا ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ال ز م و ضرور ا س ت ا و ل و ت ب ن م ا خ ال ت ع م ر ا ن ر ر ا س ت ا ا ف ز ا ش ش ع ا ع ع م ل ک ر ا ن ج ا ذ ب ه ه ا چ گ و ن ه ب ا ي ب ا ش ا ن م و ا ر م س ا ئ ل ه س ت ن ک ه ط ر ح ج ا م ع گ ر ش گ ر ا س ت ا ن ن ز ن ت و ا ن س ت ه پ ا س خ ق ي ق و ق ا ب ل ا ج ر ا ب ر ا آ ن ا ش ت ه ب ا ش. ا ي ن پ ژ و ه ش ر پ ي ا ف ت ن پ ا س خ ه ا و ر ا ه ک ا ر ه ا ي ي ب ر ا ح ل ا ي ن م س ا ئ ل ا س ت. ض ر و ر ت و ا ه م ت ت ح ق ق ا ن ج ا م ا ي ن ت ح ق ي ق م ب ت ن ب ر و ض ر و ر ت ب و ه ا س ت : ا ل ف ع م ت ع ا ل ن ا ح ي ه ا ر ف ض ا ه ا ش ه ر و ر و س ت ا ک ا ز م ش ک ال ت ک ش و ر ه ا ر ح ا ل ت و س ع ه ا ز ج م ل ه ا ر ا ن ا س ت. ر ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ن ز ع م ت ع ا ل و ت و ا ز ن ب ن ف ض ا ه ا ش ه ر و ر و س ت ا ش ک ا ف ز ا ا ر. ا ن ت ف ا و ت ر ش ه ر س ت ا ن ه ا م خ ت ل ف ش ت و ض ع ف ا ر. ت م ر ک ز ش خ م ا ت ا ش ت غ ا ل ر ف ا ه و... ر م ر ا ک ز ب ز ر گ ش ه ر م و ج ب ا ف ز ا ش ر آ م و ف ر ص ت ه ا ش غ ل ر ش ه ر ه ا ش ه و ا ن ت م ر ک ز گ ر ا ب ر ش ت ع م ت ع ا ل ن ا ح ه هه ا م ا ف ز ا. س ط ح م ت و س ط ر آ م ر و س ت ا ا ن ر ر و س ت ا ه ا ب س ا ر پ ا ن ت ر ا ز م ر م ش ه ر ا س ت. ب ک ا ر ر م ن ا ط ق ر و س ت ا ر م ق ا س و ا ن ا ز ه ا ب ا ال ت ر ح ا ک م ت خ و ر ا م ط ر ح ن م و ه ا س ت. ا ز جترن راهههههها ا ج ا ا ش ت غ ا ل و ا ف ز ا ش ر آ م ر ج و ا م ع ر و س ت ا ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ا س ت. ب ا ش ن ا س ا آ ث ا ر و ج ا ذ ب ه ه ههه ه ا گ ر ش گ ر و م ا خ ال ت ب ر ن ا م ه ر ز و ا و ل و ت ب ن ر ف ع م ش ک ال ت و ت أ م ن خ م ا ت ز ر ب ن ا و ز ر س ا خ ت ه ا م ت و ا ن ب ه ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا پ ر ا خ ت. س ر م ا ه گ ذ ا ر ر ب خ ش گ ر ش گ ر ر و س ت ا ر ا ه ب ر ا افزاش رآم و ت ن و ع ب خ ش ب ه ف ع ا ل ت ه ا ا ق ت ص ا ر ج و ا م ع ر و س ت ا خ و ا ه ب و. ا م ر و ز ه ب ر ا پ ي و ن ب ي ن ش ه ر و ر و س ت ا ق ص ب ر آ ن ا س ت ت ا ت ف ا و ت ه ا ش ه ر و ر و س ت ا ي ي ک ا ه ش پ ي ا ک ن. خ م ا ت ش ه ر و ر و س ت ا م ش ا ب ه و ن ز ي ک ب ه ه م ش و. ف ع ا ل ي ت ه ا ا ق ت ص ا ش ه ر و ر و س ت ا م ش ا ب ه و ن ز ي ک ب ه ه م ش و ( ک ش ا و ر ز ک ر ن ش ه ر ه ا و صنعتکرن ر و س ت ا ه ا ). گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ب ه ع ن و ا ن ي ک ف ع ا ل ي ت م ت و ا ن ر ت ع ا ل ش ه ر و ر و س ت ا و ر پ ي و ن ب ي ن ش ه ر و ر و س ت ا ب س ي ا ر ت أ ث ي ر گ ذ ا ر ب ا ش. و ا ز ا ي ن م ن ظ ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر م ت و ا ن ب س ي ا ر م ف ي و ک ا ر آ م ب ا ش. ب ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه م ر ک ز ي ت ب ر ت ر ف ض ا ي ع ن ش ه ر ک ر م ا ن ش ا ه ر ا ر خ و ج ا ا ه ا س ت. ب ر ا س ا س آ خ ر ي ن ن ت ا ي ج س ر ش م ا ر ع م و م ن ف و س و م س ک ن س ا ل 0 9 ش ه ر ک ر م ا ن ش ا ه ب ا ا ر ا ب و ن ح و ن ف ر ج م ع ي ت ب ه ع ن و ا ن ي ک ک ال ن ش ه ر ر غ ر ب ک ش و ر م ي ر ي ت ف ض ا ا س ت ا ن و ح ت ر ا ر ا ئ ه ب ر خ خ م ا ت س ط ح ب ر ت ر م ي ر ي ت س ا ز م ا ن ف ض ا ي ي م ن ط ق ه غ ر ب ک ش و ر ر ا ب ه خ و ا خ ت ص ا ص ا ه ا س ت. ت ن گ ن ا ه ا ز ن گ ش ه ر ر ا ي ن ش ه ر ب ا ع ث ش ه ک ه س ا ک ن ا ن ا ي ن ش ه ر ن ي ا ز ب ي ش ت ر ب ه ت ف ر ي ح و گ ر ش گ ر ا ش ت ه ب ا ش ن. ح ج م ز ي ا س ف ر ه ا ت ف ر ي ح ا ز ا ي ن ش ه ر ب ه س م ت ف ض ا ه ا و چ ش م ا ن ا ز ه ا ر و س ت ا ي ي و ف ض ا ه ا ت ف ر ي ح پ ي ر ا ش ه ر ک ه ع م تا ا ف ض ا ه ا ر و س ت ا ي ي ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ر ا ر ب ر ميگير ضرورت پ ر ا خ ت ن ب ه ب ر ن ا م ه ر ي ز ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ر ا گ و ش ز م ک ن. ع م ب ر ن ا م ه ر ي ز ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ر ف ض ا ه ا ر و س ت ا ي ي ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ب ا

4 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ه ن ا ي ن ب ب ي ر خ ت ت ا ب ج و م ن ا و ت م ن ي آ م ا ه ا ض ف ن ي ا و س ه ب ر ه ش ن و ن ا ک ز ا ه ک ن ا ر گ ش ر گ ر ف س م ج ح ه ب ه ج و ت. ر و آ م ه ا ر ف ا ر ر ه ش ا ر ي پ ي ي ا ت س و ر و ع ي ب ط ا ه ا ض ف ب ل ا ک و ا ص ت ق ا گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا ع ي ب ط ق ق ح ت ف ا ه ا ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ع س و ت ر ا ه ت و ل و ا ا س ا ن ش و ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ع س و ت ه ن ا م ا س ه ل ا ق م ن ا ل ک ف ه : ز ا ن ت ر ا ب ع ق ي ق ح ت ن ا ف ا ه ا ن ر ت م ه م. ش ا ب م ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ا ه ا ض ف ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج و ر ا ث آ ا س ا ن ش. ا ت س ا ر ر ا ه ن آ ز ا ن ر و م ا ه ت خ ا س ر ز ن م أ ت ت ه ج ن ا ر م ع ت ال خ ا م ن ب ت و ل و ا ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب. ر ت ش ب ر گ ش ر گ ر ک ل م ع ع ا ع ش ء ا ق ت ر ا ه ب ن ا و ت م ن آ ه ل م ج ز ا ه ک ت س ا ب ت ر ت م ش ه و ژ پ ن ا ر ب ز ن ر ت ز ج ف ا ه ا ر ه ش ر ذ پ و ه ب ذ ا ج ا ب ه ک ل ا س ز ا ا ه ه ا م ا ل و ص ف ر ر گ ت ع ب ط ه ب ه ت س ب ا و ر غ ر گ ش ر گ ا ه و گ ل ا ا ج ا ج ن س ن ا ک م ا ر گ ش ر گ ر ث ا ل ا غ ت ش ا ا ج ا ن ا ر گ ش ر گ ا ع ت ش ا ز ف ا م ت س ه و ر ب و ر ن ا ت س ر ه ش ر ر گ ش ر گ ا ع ت ش ه ا ک و ر ا گ ن ا م ۀ ن م ز ش ا ز ف ا و ا ه ا ت س و ر ر ا ص ت ق ا ا ه ت ل ا ع ف ه ب ش خ ب ع و ن ت ا ت س و ر ا ه ا ض ف ر م ر م م آ ر سطح افزاش ر جمعت ر ت س ب ن ر ک م م م ه ا ر ف ا ت س و ر و ر ه ش ا ه ا ض ف ن ب ا ه ق ط ن م ل ا ع ت م ع ش ه ا ک و ا ه ق ط ن م ل ا ع ت ا ج ا ا ه ا ت س و ر ي ا ت س و ر ا ه ا ض ف و ع ب ط ط ح م ب ر خ ت ز ا ر گ و ل ج ت ه ج ر ه ش ن ا ر گ ش ر گ ا ر ب ه ش ف ر ع ت ل ب ق ز ا و ب س ا ن م. ر ب م ا ن ا ر ع و ض و م ه ق ب ا س ن ا ه ج س ا ي ق م ر ف ل ا ر گ ش ر گ» ن ا و ا ت ر». ن ا ه ت ش ا ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ت ف ر ش پ ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ن م ز ر ا ي س آ ق ر ش ب و ن ج ا ه ر و ش ک ع و ن ن ا و ن ع ه ب ا ت س و ر ر گ ش ر گ ر و ش ک ن ا ر. آ م حساب به ا ه ح ا ن ز ر ه م ا ن ر ب ز ا ا ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ا ت س و ر م ه ا ر ف ت س خ ن ت س ا ه م ع ف ه و ا ر ا و ت س ا ح ر ط م ز ر و ا ش ک ت ر م ز ا ج ن و م ن ح ر ف ت و ت غ ا ر ف ع ر ا ز م ن ع ر ا ز م «ر و ش ک ن ا ا ت س و ر ا ه ا ض ف ر. ن ا ا ت س و ر و ن ا ز ر و ا ش ک م آ ر ش ا ز ف ا م و و م ر م م و م ع ا ر ب ش ر ذ پ ر ظ ن ز ا ا ر ا ت س و ر ا ه ز ا ن ا م ش چ» ت م ال س ع ر ا ز م و ش ز و م آ ع ر ا ز م ن ا ن و ر ه ش ر گ ش ر گ ل و ح ت م ن ا ر و ه ت ش ا ا ت س و ر ع م ا و ج ر ب ا ه م ع ت ا ر ث ا ا ت س و ر ر گ ش ر گ» ن ل ا ت «ر. ) 0 9 : 8 ر ب ن ق (. ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب ن ا. ت س ا ه ت ش ا ق ط ن م و ل و ص ا ز ر ه م ا ن ر ب ن ل ا ت ر و ش ک ر و آ ر ب بر اصول ل ح م م ر م ش ز و م آ و ت ک ر ا ش م ن ب ه ق ط ن م ا ه ت خ ا س ر ز ه ع س و ت ا ت س و ر ا ه ا ض ف )Rattanasuwongchai,.)998 ر ا ه ژ و و ت ف ر ظ ع ق ا و ل م ح ت گرشگران آموزش ه ت خ ا س ا ت س ا ر ک أ ت ن ا ز ر و ا ش ک م آ ر ف ا ک ش. و ر م ر ا م ش ه ب ا س آ ن ا ز ر و ا ش ک ا ر ب م آ ر ج ع ب ن م ا ت س و ر ر گ ش ر گ ع و م ج م ر ا ر ب ا س آ ن ا ز ر و ا ش ک. ت س ا ه ش ل ب ت م ا ر آ س و ن ا ق ا ۀ ح ا ن و ا س آ ل ک ش م ن ر ت ه م ع ه ب ر ه ش ن ا ر گ ر ا ک و ن ا ه م ا ا» ز ر و ا ش ک م س ر و ت» ع ت س م ح ا و ن ر. ن ن ک ا ي پ ا ر م آ ر ب س ک ج ا ه ه ا ر ا ب و خ ل ع ف گ ن ز ن ر ک ظ ف ح و ا ت س و ر م س ر و ت ه ع س و ت ه ن م ز ر ه ک ي ي ا پ و ر ا ا ه و گ ل ا ز ا ک. ش ا ب ن ا ا ت س و ر ا ر ب م آ ر ع ب ن م ن ر ت م ه م ن ا و ت م

5 س م ا» م ر ا () 8 5 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه... خ و ب ت و س ع ه ا ف ت ه کشور» ف ر ا ن س ه» ا س ت. خ ا ن ه ه ا ا ج ا ر ه ا ک و ت ا ه م ت ب ه ن ا م «گ ا ت ه ا» ر ر و س ت ا ه ا ف ر ا ن س ه م ش ه و ر ه س ت ن. ( م ر ک ز ا ط ال ع ا ت ب ن ا ل م ل ل ک ش ا و ر ز ا ن آ س ا ) 0 0. ر «ژ ا پ ن» ا ز گ ر ش گ ر ر و س ت ا ب ه ع ن و ا ن ا ب ز ا ر ب ر ا ا ح ا ج و ا م ع ر و س ت ا ا م ش و. ب ر م ق ي ا س ا ر ا ن ر ا ر ا ن و ب ه ت ب ع ر ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ن ز ن گ ا ه ج ا م ع ب ه ت و س ع ه گ ر ش گ ر ا ز 0 8 ب ه ب ع ش ر و ع ش. م و ق ع ک ه ب ر ا ا س ت ا ن ه ا م خ ت ل ف ت ه ۀ ط ر ح ه ا ج ا م ع گ ر ش گ ر ر س ت و ر ک ا ر ق ر ا ر گ ر ف ت ب ر ا ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ن ز ر س ا ل ط ر ح ج ا م ع گ ر ش گ ر ت ه ه و ت و ن ش ه ا س ت. ا ز آ ن ج ا ک ه ط ر ح ج ا م ع گ ر ش گ ر ش ر ح خ م ا ت ک ل ا ر و ج و ا م ع ش ه ر و ر و س ت ا ر ا ب ا ه م گ ر م ط ا ل ع ه م ک ن ل ذ ا ح ا ص ل ط ر ح ب ه م ع ر ف چ ن ن ق ط ب گ ر ش گ ر ر 8 ا س ت ا ن و ت و ن ب ر ن ا م ه ه ا ب ر ا ا ن ق ط ب ه ا پ ر ا خ ت ه و ع م ۀ ا ن ق ط ب ه ا ن ز ب ه ن و ع م ک ا ن ه ا ه س ت ن ک ه ا ز ا ش ت ه ا ر ک ا م ل ب ر خ و ر ا ر ه س ت ن. ا م ن ه م ا خ ال ت ع م ر ا ن و ب ر ن ا م ه ه ا ط ر ح ج ا م ع گ ر ش گ ر م ح و ب ه چ ن ق ط ب گ ر ش گ ر ب و ه و ع م ۀ ب ر ن ا م ه ه ا ت و س ع ه و م ا خ ال ت ع م ر ا ن ر ه م ن چ ا ر چ و ب و ب ر ا ج ا ذ ب ه ه ا ک ه ا ز ش ع ا ع ع م ل ک ر ف ر ا م ل م ل و ت ا حو ضعف م ن ط ق ه ا ب ر خ و ر ا ر ن ت ع ر ف و پ ش ن ه ا ش ه ا س ت. ر و ا ق ع ط ر رر ح ج ا م ع ج ا ذ ب ه ه ا ک ه ش ع ا ع ع م ل ک ر آ ن ه ا ر م ق ا س م ح ل ن ا ح ه ا و م ن ط ق ه ا ب و ه و ع م تا ا ن ز ر ن و ا ح ا ر ن ع م ال ب ر ن ا م ه ا ج ه ت ت و س ع ه و ا ر ت ق ا ء ن ق ش و ع م ل ک ر آ ن ه ا ا ر ا ئ ه ن ا ه ا س ت. و ج ه ت م ا ز ا ن پ ژ و ه ش ن س ب ت ب ه ط ر ح ج ا م ع ر و س ت ا و ت ال ش ب ر ا ش ن ا س ا ق ق ت ر ج ا ذ ب ه ه ا ش. گ ر ش گ ر ا س ت ا ن ت ت تتتتت أ ک ک ا م ل ب ر ا گ ر ش گ ر ر و س ت ا ق ر ا ر ب ر م ن ا ط ق ر و س ت ا و گ ر ش گ ر گ ر ش گ ر م و ج و ر ف ض ا ه ا ر و س ت ا و ش ن ا خ ت ش ع ا ع ع م ل ک ر هر جاذبه ( محل ن ا ح ه ا م ن ط ق ه ا م ل و ف ر ا م ل ) و کارا زمان ه ر ج ا ذ ب ه ( بهار تابستان پاز و ز م س ت ا ن ) و ن ز م ز ا ن س ت ر س و ب ه ر ه م ن ه ر ک ا م ا ز آ ن ه ا ب ه ز ر س ا خ ت ه ا ز ر ب ن ا و ر و ب ن ا ا س ت. ب ا ا ن ا ق ا م متوان ضمن ش ن ا س ا ب ه ت ر و ققتر جاذبهها و ب ا ا و ل و ت ب ن م ا خ ال ت ع م ر ا ن م ن ا س ب ن س ب ت ع م ل ک ر هر جاذبه ا ق ا م ک ر. و ب ر ا ف ص و ل ا ز س ا ل ک ه ک م ب و گ ر ش گ ر و ج و ا ر ا ل گ و ه ا ب ه ا ر ت ق ا ء ش ع ا ع مناسب گرشگر ر ا ش ن ا س ا و پ ش ن ه ا ا. ب ش ک ا ن م ا خ ال ت م و ج ب ر و ن ق گ ر ش گ ر ر و س ت ا و ا ف ز ا ش ر آ م ر و س ت ا ا ن خ و ا ه ر ا ر ت ب ا ط ب ا گ ر ش گ ر ر و س ت ا ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ع ال و ه ب ر ط ر ح ص و ر ت گ ر ف ت ه ک ه ب ش ت ر ب ه م ع ر ف ج ا ذ ب ه ه ا پ ر ا خ ت ه ا ن و آ ن ه ا ر ا ت و ص ف ج ا م ع گ ر ش گ ر ا س ت ا ن مطالعات گر ن ز ب ه ه ع و ک ر ه ه ه ه ه ا ن ج ا ذ ب ه ه ا» ر آ ن ه ا ه چ ت و ج ه ن ش ه ا س ت. ا ز آ ن ج م ل ه م ت و ا ن ب ه ک ت ا ب ک ر م ا ن ش ا ه هه «س ر ز م ن ) 8 م ر ا ث ف ر ه ن گ ک ر م ا ن ش ا ه» ل و ه م ک ا ر ا ن ) 9 7 ا ش ا ر ه ک ر. «ب ر ن ا م ه هه ر ز ت و س ع ه س ن گ و آ ب ب ب» ( ش ر ف و «م ج م و ع ۀ ر ا ه ن م ا ج ا م ع ا ر ا ن گ ر ک ر م ا ن ش ا ه» ( ز ن ه

6 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 ر ظ ن ث ح ا ب م ي ي ا ت س و ر ر گ ش ر گ ف ر ع ت ه ش ه ئ ا ر ا ا ه ر ا ن ي م س و ت ال ا ق م ا ه ب ا ت ک ر ي ي ا ت س و ر ر گ ش ر گ ز ا ن و گ ا ن و گ و ت و ا ف ت م ف ي ر ا ع ت ت ع ن ص يييي ي ييي ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ي ب ا ه ت و ا ف ت ن ي ا. ر ا م ه ا ب ي ي ا ه ت و ا ف ت. و ش م ه ي چ ي پ ف ي ر ا ع ت اين. است ب و س ح م م ه ب م و ر ه ش ز ا ج ر ا خ ط ي ح م ر ه ک ه ج و ن چ ت ي ل ا ع ف ن ک م ف ي ر ع ت ه ن و گ ن ي ا ا ر ي ي ا ت س و ر ر گ ش ر گ "ات" ا ه ز ا ن ا م ش چ ر ي ي ا ت س و ر ر گ ش ر گ. ه م ن ا ش ن ا ر ي ي ا ت س و ر گ ن ز ت ي ه ا م ن ا ر گ ش ر گ ه ب و ر ي گ م کنش انسان گ ن ه ر ف و ين م ز کارررررررررربر محوه ر و گرفته قرار. ن ک م " ل اب ق ت م ين م ز ن ي ب را انسانها و ا ج ا ت ر و ص ز ر و ا ش ک ا ه ع ر ز م ر غ و ا ه ع ر ز م ا ه ت ل ا ع ف ه ب ا ت س و ر ر گ ش ر گ ن ک م ن ا ب ا ت س و ر ر گ ش ر گ ف ر ع ت ر ن" ا م ر پ آ ا ه تتتتتتت ل ا ع ف ا م ا و ش م م ا ج ن ا ا ت س و ر ح ا و ن و ع م ا و ج ر ه ک و ش م ه ت ف گ ن و و و ر ب ح ر ف ت ا ه ککککک رکک ا پ ن ن ا م ز ن م س ر و ت و ک ا ه ع و م ج م ر ز ا ت س و ر ر گ ش ر گ ت ا ق و ا ه ا گ. و ش م ن ل م ا ش ا ر ش ح و ت ا ح ح ا و ن و ع و ض و م ه و م ن ه ئ ا ر ا ر ز ح ر ش ه ب ر ت ع م ا ج ف ر ع ت ا ت س و ر ر گ ش ر گ ف ر ع ت ر ) : 8 ر ا ق (. ت س ا ه ش ف ر ع ت گ ن ه ر ف ه ب ه ج و ت ا ب ا ت س و ر ط ح م ر ر گ ش ر گ ا ه ت ل ا ع ف ه ل ک ت س ا که سنت م و س ر و ب ا آ ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ن ر گ ر ب ر و ع ا ن ص و ر ن ه ا ت س و ر سنت بافت ا هههههههههههههه ههه عهههه ر ز م ر گ ش ر گ ز ب س ر گ ش ر گ ز ر و ا ش ک : ت س ا ه ر ک ف ر ع ت ر ز ح ر ش ه ب ا ر ا ت س و ر ر گ ش ر گ " ا ق س." ش ا ب م ر ا ک ش و ا ذ غ ر گ ش ر گ ر گ ش ر گ ف ل ت خ م ا ه ه ن و گ و ا ه ت ي ل ا ع ف ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ا ت س و ر ر گ ش ر گ ر ا ه ط ط ط ط ط ح م و روستا مختلف ا ق س و ز ل پ ا پ ( ت س ا ت ع ب ط و ن ا س ن ا ا ت س و ر ت س ز ط ح م ا ر ب ف ن م و ت ب ث م ر ا ث آ ه ن ر ا ر ب ر ه ک ا ه ن آ ن و م ا ر پ ن چ ن. ) 0 : 5 8 ز ا ب ن و چ ر گ ش ر گ ا ه ت ل ا ع ف ف ل ت خ م ا ه ه ن م ز ن ا و ت م ا ت س و ر ر گ ش ر گ ز ا ت ش ا ر ب. ر گ م ر ب ر ا ر ا ت س و ر ن و گ ا ن و گ ت ا ح ر ف ت و ا ه ش ز ر و ا ه ه ر ا و ن ش ج ا ه ا و ر ا ه ه ا گ ت ن و ک س ز ا گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا ا ص ت ق ا ر ا ت خ ا س ا ب ه ا ر م ه م ل ق ا ر ص ا ن ع ک ژ و ل و ف ر و م ع ب ط ط ا ر ش ل ا ک ش ا روستا محط و گ ل ا ن ک س م ع و ن ر ا م ع م ع و ن ک ز ف ظ ا ح ل ه ب م ا ک ر ه ه ک ن ر و آ م و ج و ب ا ر ا ه ا ت س و ر ز ا ع و ن ت م و ن و گ ا ن و گ ت س ا ا ه ه ب ذ ا ج ق ل ا خ و خ ز ا م ت ه ج و ن ا. ن ز ا م ت م ر گ ک ز ا ا ه ت ن س و م و س ر و ب ا آ ت ش ع م ع و ن ت ن و ک س ه ک ق ط ا ن م ن ا ه ب ت ر ف ا س م ه ب ه ا گ ن چ ز ا ر ه ا ر ا ه ن آ و ز ا س م ن م ق ال ع ق ط ا ن م ن ا ز ا ز ا ب ه ب ا ر ا ت س و ر ن ا ر گ ش ر گ. ر ا م ا و ن و م ا ر پ و ا ت س و ر ا ه ط ح م و س ک ز ا ا ر ا ر ق ه ج و ت ر و م ف ل ت خ م ر ظ ن م و ز ا ن ا و ت م ا ر ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ب ا ر ن ا م ز ا ت س و ر ن ب ر ر و ا ن ف ه ر ط س و ر ه ش و ه ا ه ز ا غ ر ا ف ن ا ر گ ش ر گ ا ت ن ن ک م ا ه م ا ر ت ص ر ف ن ا ا ه ن آ. ن ک ه ب ر ج ت ز ن ا ر س ف ن ت ا ه ه ا ر ن ا و ت م ن م ز ه ب ه ت س ب ا و ا ت س و ر ا ص ت ق ا ن آ ر ا ن ک ر و س ر گ ز ا و ن ن ا ر ذ گ ب ت غ ا ر ف. Dot. Oppermann

7 5 7 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه... ک ه ا س ت ه ر چ ن گ ر ش گ ر ر و س ت ا ر ا ه ح ل ب ر ا ت م ا م م ش ک ال ت ن و ا ح ر و س ت ا م ح س و ب ن م ش و ي ک ا ز ش و ه ه ا ب ه و ب ا ش ا ش ت ه م ه م ا ق ت ص ا آ ث ا ر م ت و ا ن ر و س ت ا و ج ر ا ن م ه ا ج ر ت ج م ع ت ر و س ت ا ک م ک ک ن. ز م ن ه ت خ ل ه ر و ن ش ن ک ن ب ه م ت و ا ن ن و ع س ک و ن ت گ ا ه ه ا و ا ژ ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ا ز ه ه م ال ب ه ب ع گ س ت ر ش ا ف ت و ر ه ه ه ا و م ال ب ش ت ر ر ا ق ت ص ا گ ر ش گ ر ح ا ل ب ه ت ا گ ر ف ت. ق ر ا ر ت و ج ه م و ر م ح ل ج و ا م ع و ک ش ا و ر ز ا ن ب ر ا ر و س ت ا ب ر ن ا م ه ر ز ا ن و ص ا ح ب ن ظ ر ا ن ب ا ا ر ا ئ ه ر ا ه ب ر ه ا و ر ا ه ک ا ر ه ا م خ ت ل ف ف ع ا ل ت ه ا و ا ق ا م ا ت گ س ت ر ه ا ر ف ر ا ه م ک ر ن ج ذ ب ت و ر س م و ت و س ع ه و گ س ت ر ش ف ع ا ل ت ه ا ت و ر س ت ا ن ج ا م ا ه ا ن ( ر ک ن ا ل ن ا ف ت خ ا ر 8 ) 5 8 :. ا ن و ا ع خ ا ص ا ز گ ر ش گ ر ر ن و ا ح ر و س ت ا ه م ش و ک ه ب ه ش خ ص م س ا ف ر و ژ گ ه ا م ق ص و ا ن گ ز ه ا ز م س ا ف ر ت ب س ت گ ا ر. ب ن ا ب ر ا ن م ت و ا ن ب ا ت و ج ه ب ه ا ه ا ف و ا ن گ ز ه گ ر ش گ ر ا ن ا ز م س ا ف ر ت گ ر ش گ ر ر ا ب ه 5 س ت ه ت ق س م ک ر : و... ) ا س ت. گ ر ش گ ر گ ر ش گ ر گ ر ش گ ر ز ن گ ب ا گ ر ش گ ر و ط ب ع : ب ه ط و ر ع م ه ر ت ع ا م ل با جاذبهها ا ک و ل و ژ ک ق ر ا ر ا ر. ف ر ه ن گ : م ر ت ب ط ب ا ف ر ه ن گ ت ا ر خ م ر ا ث ف ر ه ن گ و ب ا س ت ا ن م ر م ر و س ت ا ا س ت. ب و م : ر و ا ق ع ن و ع ا ز گ ر ش گ ر ا س ت ک ه ع ال و ه ب ر ت ع ا م ل ب ا ج ا ذ ب ه ه ا ط ب ع ( ر و خ ا ن ه ک و ه س ت ا ن ه ن ج ا ر ه ا ج ا ذ ب ه ه ا ب ا ت ع ا م ل ر ن ز خ و ک ه م ر م ا ج ت م ا ع ا ر ت ب ا ط ر م ب ا ش ن ف و ق ط ب ع ه ک ه ا : ر آ ن گ ر ش گ ر ا ن ر م ا ن خ ا ن و ا ر ه ا ه ک ه ز ن گ ک ر ه و ر ف ع ا ل ت ه ا ا ق ت ص ا و ا ج ت م ا ع ر و س ت ا م ش ا ر ک ت م ک ن ن. گ ر ش گ ر 5 گ ر ش گ ر ا ن آ ن ر ک ش ا و ر ز : ا ک و س س ت م ر و م ن ف پ ا م ه ا ا ج ا ب و ن م ن ا ط ق ف ع ا ل ت ه ا س ن ت ک ش ا و ر ز ا ن ر ت ع ا م ل م ب ا ش ن و ا ر آ ن ش ر ک ت م ک ن ن ( ا ش ت ر م ه ر ج ر 7 ) 8 :. ب ا م ز ب ا ن ب ا ت و ج ه ب ه آ ن چ ه ک ه گ ف ت ه ش م ت و ا ن گ ف ت ک ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ر ه ا ف ت ج ر ت و س ع ه ر و س ت ا ا س ت ک ه ه م چ و ن ت و س ع ه ا ر ا ا ب ع ا و آ ث ا ر گ و ن ا گ و ن ا س ت. ب ن ا ب ر ا ن ت و س ع ه و ر ش گ ر ش گ ر ر و س ت ا غ ا ل با ا ب ا س ه م ک ه ر ا ص ال ح ا ق ت ص ا و ا ج ت م ا ع م ن ا ط ق ر و س ت ا ا ر م ت ن ا س ب ا س ت ( ش ا ر پ ل ) 0 8 : 6. ب ا ت و ج ه ب ه گ ا ه ه ا و ن ظ ر ا ت ز م ن ه ر م خ ت ل ف گ ر ش گ ر ر و س ت ا گ ر ش گ ر ک ه ا ش ت ا ب ر ا ز م ت و ا ن آ و ر ن ف ر ا ه م ب ا س و ک ا ز ر و س ت ا ف ر ص ت ه ا ج ب ر ا ب س ا ر ا ز ر و س ت ا ه ا ب ه ع ن و ا ن و س ل ه ا ا س ت ک ه ب ه ج و ا م ع ر و س ت ا ح ا ت و ب ا ر ه م ب خ ش و م و ج ب ت و س ع ه ا ن ن و ا ح م ش و و ا ن س ک و ن ت گ ا ه ه ا ر ا پ ا ب ر ج ا ن گ ه م ا ر. ا ز س و گ ر ت و س ع ه ب و ن ب ر ن ا م ه ر ز ش ه س ب ب آ س ب ه ا ا ج ت م ا و ز س ت م ح ط ر س ک و ن ت گ ا ه ه ا ر و س ت ا م ش و ( ر ض و ا ن ) 8 : Natural Tourism. Cultural Tourism. Eco Tourism. Village Tourism 5. Agree Tourism

8 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ه ب ذ ا ج ز ا ا ه ر ت س گ ف ط ل م ا ش ه ک و ش م ه ت خ ا ن ش ر«ه ش ز ا ن و ر ب ه ب ر ج ت «ن ا و ن ع ه ب ا ت س و ر ر گ ش ر گ ع و م ج م ر ر گ ش ر گ ع و ن ن ا ه ت س ج ر ب ا ه گ ژ و. ه م و ر ر ه ش ر غ ق ط ا ن م ا ا ت س و ر ع م ا و ج ر ه ک ا ه ت ل ا ع ف و ا ه ر ه ب ر ج ت م ق ت س م ب س ک ا ر ب ن ا گ ن ن ک ز ا ب ا ر ب ا ه ت ص ر ف و ر گ ش ر گ ه ع س و ت ن ا پ ح ط س ز ا ب ا ه ا ض ف ل م ا ش ( : 5 9 ه ا ز ر ا ج ن و ه ل ل ا ت م ع ن (. ش ا ب م ع ب ط ا و ز ر و ا ش ک ا ه ت س ز ط ح م ه ع س و ت ا ر ب ر ب ه ا ر ر گ ش ر گ ع و ض و م ا ن ر ا ت س و ر و ر ه ش ح ا و ن و ک ل ا م م ق ط ا ن م م ا م ت ر ر گ ش ر گ ت ع ن ص ق ن و ر ه ب ه ج و ت ا ب ه ز و ر م ا و ر گ ش ر گ ن ا ک م ن ا ب ز م جامعه بن ط ب ا و ر م ظ ن ت ر ع س ر ا ا پ ر گ ش ر گ. ت س ا ه ر گ ح ر ط م ر ا ا پ ر گ ش ر گ ن ا ن ب ن ا ر ح ب و ر ا ش ف ل ع ت ل ا ب ن ه ب و ش ا ب ب ر خ م ا و ه ن ز ا س و ا و پ ن ا و ت م ه ط ب ا ر ن ا ه ک ا ر چ ر ا ن ا ر گ ش ر گ ش ر ه ب و ر و آ م ه ا ر ف ا ر ن ا گ ن ن گ ز ا ب ت ا ض ر ه ن ا س ر ل ق ا ح ه ب ا ر گ ن ه ر ف و ط ح م ا ه ب س آ ا ت ت س ا ر ص ا ن ع ا ر ل ح م ع م ا و ج ا ص ت ق ا م آ ر ا ج ا و ا ز ل ا غ ت ش ا ر ت ک ر ا ش م ا ب ن ا و ت م ر گ ش ر گ. ن ک ک م ک ه ح ا ن ا ص ت ق ا ت س ز ط ح م ز ا س ز ا ب ا ت س ز ط ح م ظ ف ح ر و ش ا ب م ه س ل ح م گ ن ه ر ف ت و ق ت ر ن ا و ت م ز ن و ن ک ء ا ح ا و ن ک ف ع ض ت ا ر ل ح م ع م ا و ج ا ص ت ق ا ت س ا ر ا ق ر گ ش ر گ ر گ ف ر ط ز ا. ن ک ا ج ا ر غ ت ت خ ا س ن ا س ن ا و ع ب ط. ) 8 : 5 5 ن ا و ض ر ( ه ش ه ا ک ا ر گ ن ز ت ف ک ل و ص ا و ت ا ق ال خ ا ت ف ک و ا ه ش ز ر ا ظ ف ح ل ا ع ت و ن ز ا و ت ن آ ر ه ک ت س ا ا ه ع س و ت ر گ ش ر گ ر ا ا پ ه ع س و ت و ل ا ع ت م و ل ا ع ت م ا ه ع س و ت ا ت و ش م ش ش و ک و ه ش ه م ه ه ا ر م ه ه ب ه م ه ا ص ت ق ا ا ه ت ز م ز ن و ا ص ت ق ا ه ب و ج و م ع ب ا ن م ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ر گ ش ر گ ه ع س و ت ه ا گ ن ا ر. ر گ ا ص ت ق ا ا ا ف ر ص ه ع س و ت ن ز گ ا ج ه ب ن ا ج ه م ه ت ا ر ا ظ ت ن ا و ه ع م ا ج ن و ن ا ق ط ب ا و ض و گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا ا ص ت ق ا ا ه ز ا ن ه ب ن ا خ س ا پ ن م ض ه ک ت س ا ا ه ن و گ ا ر ل ح م م ر م ه ا ف ر و ا ص ت ق ا ل ا ع ت ت س ز ط ح م ت م ال س گ ن ه ر ف ت و ه گ چ ر ا پ ک و ت ح و ن ا و ت ب ن ا ر گ ش ر گ. ) 7 : 0 ن ا و ل ا ( ر ک ن م أ ت ط ح م ت س ز و ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ر ظ ن ز ا ا ه ت ل و ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت ا ر ب ر ب ه ا ر ن ا و ت م ا ت س و ر ر گ ش ر گ. ش ا ب ه ت ش ا ر ب ر ا ت س و ر ح ا و ن ا ر ب ا ر م ه م ا ص ت ق ا ت ا ر ث ا ن ا و ت م ر گ ش ر گ ا ص ت ق ا ر ظ ن ز ا. ش ا ب ا ه ت ل ا ع ف ر ا ه ل و پ ن ا. ن ن ک م ت خ ا ر پ ل و پ ت ا م خ و ل ح م ا ه ال ا ک ر خ ت م ا ق ا ا ر ب ا ت س و ر ن ا ر گ ش ر گ ن ا گ ن ن ک ز ا ب ا ه ز ا ن ر ت ش ب و ر ت ه ب ه چ ر ه ن ر ک ه ر و آ ر ب ر ا ت س و ر ق ط ا ن م ک ر ح ت ب ج و م و ب ا م ن ا ر ج ل ح م ا ق س و ن ا و ج ( و ش م ه ت ن م ا ت س و ر ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ل خ ت ن و ر ن ش ن ک ه ب ن آ ا ص ت ق ا م ه م ت ا ر ث ا و و ش م. ) 8 : و ه ت ش ا ا ت س و ر ع م ا و ج ا ص ت ق ا ز ا س ع و ن ت م ر م ه م ش ق ن ن ا و ت م ا ت س و ر ح ا و ن ر ر گ ش ر گ ه ع س و ت ن ا ر ب ا ن ب ر ب ه ب ل غ ق ر ط ز ا ل م ا ص ت ق ا ش ر ک ر ح ت ا ر ب ا ه ل س و ر گ ف ر ط ز ا. ش ا ب ا ت س و ر ر ا ا پ ه ع س و ت ز ا س ه ن م ز ا ژ ن ا ر م و ه ا ز ف ر ش ( آ ب ا س ح ه ب ل ح م م ر م گ ن ز ا ه ر ا ن ا ت س ا و ب ه ب و گ ت ف ا ن ه ع س و ت ا ه ه ر ا گ ن ا. ) 8 : 5

9 9 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه... ر و ش ش ن ا س ت ح ق ق ت ح ق ي ق ح ا ض ر ا ز ن و ع ک ا ر ب ر ب و ه و ر ا ن ج ا م آ ن ا ز ر و ش ت ح ق ق ت و ص ي ف ا ز ن و ع پ م ا ش ( ز م ن ه ا ب ) ا س ت ف ا ه ش ه ا س ت. ا ه ه ا م و ر ن ا ز ر ا ن پ ژ و ه ش ع ال و ه ب ر م ش ا ه ه و م ط ا ل ع ا ت م ا ن ا ز ط ر ق ت ن ظ م و ت ک م ل پ ر س ش ن ا م ه س ا خ ت ا ر ا ف ت ه گ ر آ و ر ش ه ا س ت. ا ن پرسشنامه جهت ب ر ر س و ض ع ت ب ه ر ه م ن هر جاذبه ا ز خ م ا ت و ت أ س ي س ا ت م و ر ن ا ز ا ب ع ا ز م ا ن ک ا ر ا و ش ع ا ع ع م ل ک ر ه ر ج ا ذ ب ه ت ن ظ م ش ه ا س ت. ج ا م ع ه آ م ا ر م و ر م ط ا ل ع ه ک ل ر و س ت ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ا س ت. ر ت ک م ل پ ر س ش ن ا م ه ب ا مراجعه حضور ب ه ه ر ک ا ز ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن و ج و ا ع م و ج و ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ر ا ر ه ر ر و س ت ا ا ز ه ا ر ا ن و ش و ر ا ه ا ا س ال م ر و س ت ا ه ا م و ر سؤال قرار گ ر ف ت ه و ر ص و ر ت و ج و ج ا ذ ب ه گ ر ش گ ر ر ه ر ر و س ت ا ن و ع آ ن ش ع ا ع ع م ل ک ر ک ا ر ا ز م ا ن م ز ا ن ب ه ر ه م ن ز ر س ا خ ت ه ا و س ا ر و ژ گ ه ا آ ن ث ب ت و ق ش ه ا س ت. م ع ر ف ق ل م ر و م و ر م ط ا ل ع ه خ م ا ت و ا ز ش ه ر س ت ا ن و ا ح ا ز ت ق س ي م ا ت ک ش و ر ا س ت ب ا م ح و ه ج غ ر ا ف ي ا ي ي م ع ي ن ک ه ا ز ب ه ه م پ ي و س ت ن چ ن ب خ ش ه م ج و ا ر ک ه ا ز ن ظ ر ع و ا م ل ط ب ي ع ا ج ت م ا ع ا ق ت ص ا س ي ا س و ف ر ه ن گ و ا ح م ت ن ا س ب و ه م گ ن ر ا ب و ج و آ و ر ه ا ن ت ش ک ي ل ش ه ا س ت. ب ر ا س ا س آ خ ر ي ن س ر ش م ا ر ن ف و س و م س ک ن س ا ل 0 9 ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ا ر ا ش ه ر س ت ا ن 0 ب خ ش 9 ش ه ر و 5 8 ه س ت ا ن ب و ه ا س ت. ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ب ي ن 6 ر ج ه و 5 ق ي ق ه ت ا 7 ر ج ه و 9 ق ي ق ه ط و ل ج غ ر ا ف ي ا ي ي ش ر ق و ر ج ه و 7 ق ي ق ه ت ا ر ج ه و 0 ق ي ق ه ع ر ض ج غ ر ا ف ي ا ي ي ش م ا ل و ا ق ع ش ه ا س ت. ا ي ن ش ه ر س ت ا ن ک ي ل و م ت ر م ر ب ع و س ع ت ا ر ک ه 5/ ر ص ا ز م س ا ح ت ک ي ل و م ت ر خ و ا خ ت ص ا ص ا ه و ب ز ر گ ت ر ي ن ش ه ر س ت ا ن ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ا ز ن ظ ر م س ا ح ت ا س ت. ا ن ش ه ر س ت ا ن ا ر ا نفر جمعيت ب و ه ک ه ا ز ا ي ن م ي ز ا ن ج م ع ي ت ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ر ا ب ه ن ف ر ( ( 8 % ) ر م ن ا ط ق و ش ه ر 7 ن ف ر ( % 7 ) ن ي ز ر م ن ا ط ق ر و س ت ا ي ي ا ي ن ش ه ر س ت ا ن س ا ک ن ه س ت ن و ح و 9 8 ن ف ر ه م غ ر س ا ک ن م ب ا ش ن. ع ل ت ب ا ال ب و ن س ه م ش ه ر ن ش ي ن ر ا ي ن ش ه ر س ت ا ن ا س ت ق ر ا ر ک ال ن ش ه ر ک ر م ا ن ش ا ه و م ر ک ز ي ت ب ر ت ر ا س ت ا ن ر ا ي ن ش ه ر س ت ا ن ا س ت. ک ال ن ش ه ر ک ر م ا ن ش ا ه ب ه ع ن و ا ن م ر ک ز ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ب ا و ز ن ج م ع ت ف ض ا ه ا ر و س ت ا پ ر ا م و ن خ و ا ر. ( ا س ت ا ن ا ر ک ر م ا ن ش ا ه خصوص گرشگر به ف ض اه ا ر وس ت ا ه م ج وا ر ب ا ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه گ ر ش گ ر ب ر ا م ن ا ط ق ر و س ت ا ب ش ک ت خ ر ب م ن ا ط ق ر و س ت ا ب ا ش. ح و ) 9. ب خ ش ش ه ر م ر ا ج ع ه م ن م ا ن. جمعت شهر ر ه ز ا ر ن ف ر ا ر ت ب ا ط ت ن گ ا ت ن گ ب ا ع م ه ه ه ا ا ز م ر م ش ه ر ک ر ر ررر م ا ن ش ا ه ر م ت و ا ن صورت ناشتنننننننن بزرگترن ته ک ن ن ه

10 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 ه ا ش ن ا م ر ك ن ا ت س ا ي س ا ي س ت ا م ي س ق ت. ه ش ق ن ه ا ش ن ا م ر ك ن ا ت س ر ه ش ي س ا ي س ت ا م ي س ق ت. ه ش ق ن

11 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه... ا ف ت ه ه ا ت ج ز ه و ت ح ل ل ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ب ا م ط ا ل ع ا ت و ب ر ر س ه ا ب ه ع م ل آ م ه ر ا ن پ ژ و ه ش ع ل وا ه ب ر پ ه نه هههههه ه ا ت ع ا گ ر ش گ ر 5 ن ق ط ه ج ا ذ ب ه گ ر ش گ ر ر س ط ح ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ش ن ا س ا ش ن و ا م ک ا ن ا ت و و ي ژ گ ه ا آ ن ه ا م و ر ت ح ل ل ق ر ا ر گ ر ف ت. ت ع ا ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ب ه ت ف ک ک ه س ت ا ن ر قالب جول ش م ا ر ه ذ ک ر ش ه ا س ت. ج ا ذ ب ه ه ا ف ض ا ت و ز ع ج و ل. تعا جاذبهها گ ر ش گ ر ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ب ه ت ف ک ک ه س ت ا ن ن ش ا ن ر ف ن ا م ه س ت ا ن پ ش ت ر ب ن ت ع ا ن ق ا ط ب ا ج ا ذ ب ه گ ر ش گ ر 8 ر ا ز آ و ر ب ا ال ر ب ن ر و ف ر ا م ا ن 5 ق ر ه س و 6 م ا ن ر ب ن 7 چ ق ا ن ر گ س 8 م ا ه ش ت 7 9 س ن ج ا ب 0 ه ف ت آ ش ا ن ج ال ل و ن س ر ف ر و ز آ ب ا م ه ع ث م ا ن و ن ج م ع ش ه ر س ت ا ن ک ه م ن ب ع : ا ف ت ه ه ا پ ژ و ه ش ت ع ا ب ش ت ر ن 5 ج ا ذ ب ه ه ا ه س ت ا ن ه ا ر ت ر ت ب ب ه گ ر ش گ ر م ا ن ر ب ن پ ش ت ر ب ن و م ا ه ش ت و ک م ت ر ن ت ع ا ج ا ذ ب ه ه ا ر ه س ت ا ن ه ا ع ث م ا ن و ن ه ف ت آ ش ا ن س ن ج ا ب و ق ر ه س و و ا ق ع ش ه ا ن. و ض ع ت ر ا ه ه ا ارتباط جاذبهها گ ر ش گ ر ر و س ت ا ه ا ر و ا ق ع گ ر ش گ ر ن ق ط ه 5 ا ز. ش ه ر س ت ا ن ج ا ذ ب ه ن ق ط ه 6 ک ر م ا ن ش ا ه گ ر ش گ ر س ت ر س م س ت ق ي م ب ه ر ا ه آ س ف ا ل ت ه ا ر ن و 6 ج ا ذ ب ه گ ر ش گ ر ر خ ص و ص ر ا ه ا ر ت ب ا ط ب ا م ش ک ال ت م و ا ج ه ه س ت ن. ا ن 6 ج ا ذ ب ه گ ر ش گ ر ا ز ن ظ ر س ت ر س و ر ا ه ا ر ت ب ا ط ا ا ز ج ا ه خ ا ک و ا ا ز ج ا ه ش و س ه ب ر خ و ر ا ر ن و ال ز م ا س ت ر ب ر ن ا م ه ر ز و س ا م ا ن ه ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ا ص ال ح ر ا ه س ت ر س آ ن ه ا ر س ت و ر ک ا ر ق ر ا ر گ ر ب ه ن ح و ک ه ن خ س ت ر ک و ت ا ه م ت ج ا ه ه ا ش و س ه ب ه آ س ف ا ل ت و ج ا ه ه ا خ ا ک ب ه ش و س ه ت ب ل ش و ن و ر ب ل ن م ت ن ز آ ن س ت ه ا ز ج ا ه ه ا خ ا ک ک ه ق ب ال ش و س ه ش ه ا ن ب ه آ س ف ا ل ت ت ب ل ش و ن. ا ن ا ق ا م م ن ج ر ب ه ا ف ز ا ش گ ر ش گ ر ا ن و ا ر ت ق ا ء ش ع ا ع ع م ل ک ر ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ش و س ه و خ ا ک ا ر ت ب ا ط ر ا ه ه ا و ض ع ت ش م ا ر ه ج و ل ش. خ و ا ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ر ا ب ه ت ف ک ک ه س ت ا ن و ن ا ز ه ا س ا م ا ن ه آ ن ه ا ر ا ن ش ا ن م ه. ج ا ذ ب ه ه ا

12 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ط ا ب ت ر ا ا ه ه ا ر ن ا ر م ع ا ه ز ا ن. ل و ج ر ف ن ا ت س ه م ا ن ه ب ذ ا ج و) ل ک ه ل ص ا ف و ه ا ر ع و ن ه ت ل ا ف س آ ه ا ر ا ت ) ر ت م ع ا ع ش ر ک ل م ع ه ب ذ ا ج : ر ز ا ن ر و م ن ا ر م ع ت ا ل م ع ت م ه ا ت و ک ت م ن ل ب Km Km ) ر ا م ل ع ( ه ل ق ن ب ر ت ش پ ا ه ح ا ن ه ل ا ف س آ Km Km Km م ح م غ ا ر چ ل ا ف س آ Km ا ب آ ز و ر ف ه ع ل ق ل ا ف س آ Km Km ر و آ ز ا ر ن ا م ل س ر پ و ب ک ه م ش چ ه ا گ ت ر ا ز ل ح م ل ا ف س آ Km ک ا خ ه ل ا ف س آ ن ب ر ال ا ب ه ن ا خ ا ق س ل ا ف س آ ل ف س ن ا ر ک ه ا گ ت ر ا ز ن ا م ا ر ف و ر و ل ا ف س آ Km Km ه ن ا خ و ر ل ح ا و س ب ا س ا م ا گ ا ه ح ا ن ه ل ا ف س آ Km Km Km و س ه ر ق ز ا ر ب و چ ه ر ک ر ظ ن ل ا ف س آ Km 5 ه و ک ا ب ا ب ه ا گ ت ر ا ز ن ب ر ن ا م ل ا ف س آ Km Km ل ا ک ر و س ا ب ا ب ب ا ر س ن ال ش ه ب ال ا ت ل ح م ا ه ق ط ن م ه ل ا ف س آ Km Km ک ا خ ت ل ا ف س آ Km 6 Km ل ع ز ب س ب ا ر س ا ه ح ا ن ت ل ا ف س آ Km ن ا ت س ا ب ه پ ت س گ ر ن ا ق چ ل ا ف س آ ک ل ه ب ن ش ا ک ب ا ر س ا ه ح ا ن ه ل ا ف س آ 7 س گ ر ن ا ق چ ن ا ت س ا ب ه پ ت ل ا ف س آ Km Km ر ق ا ب م ح م ه ا ز م ا م ا ت ش ه ا م ل ا ف س آ Km Km 5 Km 5 ن و ت ا خ ر ج ا ه ه ا گ ر ظ ن م ه ا ر ب ا ه ا ز م ا م ا ل ح م ا ه ح ا ن ه ل ا ف س آ Km 5 Km Km ک ا خ ه ل ا ف س آ Km 8 ل ع ت ر ض ح ه ا گ م ق ا ه ح ا ن ه ل ا ف س آ ب ا ج ن س ه ن ا ه ر ق ب ا ر س م ا م ا ج ن پ ه س و ش ا ه ح ا ن ل ح م ت ل ا ف س آ ک ا خ ه ل ا ف س آ 9 ن ا ش آ ت ف ه م ا م ا ه ز ا و ل ا ف س آ 0 ن و ل ال ج Km 0 Km 0 ا ب آ ز و ر ف ر س ل ض ف ل ا و ب ا ه ا گ ر ظ ن س و ش Km 0 ت ل ا ف س آ Km 8 ل ع ر ب ن ق ه ا گ م ق ا ه ح ا ن ت ل ا ف س آ Km 8 ن و ن ا م ث ع ل ع ه ا گ ز ا م ن ا ج ا ه ح ا ن ه ل ا ف س آ Km 7 ن ا ت س ر ه ش ع م ج ت ل ا ف س آ Km 6 Km 7 ه ل ا ف س آ ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر ک ل م ع ع ا ع ش ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ق ط ن م ا ه ح ا ن ل ح م ح ط س 5 ب ل ا ق ر ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ط ا ق ن ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر ک ل م ع ع ا ع ش چ ه ن ا ت س ر ه ش ن ا ا ت س و ر ح ا و ن ر و ج و م ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج 5 ز ا. ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب ر و م ل م ا ر ف و ل م ا ا ب ط ا ب ت ر ا ر م ز ال ا ه ت خ ا س ر ز ف ع ض ر گ ن ا ب ر م ا ن ا. ت س ن ر ا ر و خ ر ب ل م ا ر ف و ل م ر ک ل م ع ع ا ع ش ز ا ا ه ب ذ ا ج ر ا ر ر ک ل م ع ع ا ع ش س ا س ا ر ب ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ا ع ت و ن ب ح ط س ه ر ا م ش ل و ج. ش ا ب م ر و ک ذ م ا ه ه ب ذ ا ج. ه م ن ا ش ن ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ح ا و ن

13 ... ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب ر ر ا ت و ل و ا ت ا م ا ق ا ا س ا ن ش ح ط س ف ر ن ا ت س ه ک ک ف ت ه ب ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر ا ه ن آ ر ک ل م ع ع ا ع ش و ر گ ش ر گ جاذبهها تعا. ل و ج ن ا ت س ه ن ب ر ت ش پ ه ب ذ ا ج ا ع ت 8 ل ح م ا ه ح ا ن ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ه ق ط ن م ل م ل م ا ر ف ر و آ ز ا ر ن ب ر ال ا ب ن ا م ا ر ف و ر 5 و س ه ر ق 6 ن ب ر ن ا م 5 7 س گ ر ن ا ق چ 8 ت ش ه ا م 7 9 ب ا ج ن س 0 ن ا ش آ ت ف ه ن و ل ال ج ا ب آ ز و ر ف ر س ن و ن ا م ث ع ن ا ت س ر ه ش ع م ج ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ر ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ر ا ه ب ذ ا ج 5 ا ع ت ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ح ا و ن ر ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج 5 ز ا ع و م ج م ر ا ه ق ط ن م. ن ر ا ر و خ ر ب 9 ر و ظ ن م ه ب ذ ا ج ز ا ع ا ع ش ا ر ا ع ا ع ش ر ک ل م ع ر ک ل م ع ل ح م ن آ ا ه ح ا ن ت س ا ه ک و 8 ب ل ا ق ه ب ذ ا ج ز ن ن ا ر گ ش ر گ ز ا ه ک ع ا ع ش ز ا ر ک ل م ع ن ا ه ب ذ ا ج ر ن ح ط س ن ن ک م ل ح م ز ا ن آ ن ا گ ن ن ک ز ا ب و ن ا ر گ ش ر گ ه ک و ش م ا ه ه ب ذ ا ج ل م ا ش ا ه ح ا ن ر ک ل م ع ع ا ع ش. ن ت س ه ن ا ت س ه ن ا م ه ا ه ا ت س و ر ن ا ر گ ش ر گ ه ک ت س ا ن آ ا ه ق ط ن م ر ک ل م ع ع ا ع ش ز ا ر و ظ ن م. ن ن ک م ه ع ج ا ر م ر و ا ج م ا ه ش خ ب ا ر و ا ج م ا ه ن ا ت س ه ز ا ن ا ل م ر ک ل م ع ع ا ع ش ز ا ر و ظ ن م. ن ا م ن م ه ع ج ا ر م ه ب ذ ا ج ن آ ز ا ز ا ب ت ه ج ز ن ف ا ر ط ا ا ه ن ا ت س ا و ا ه ن ا ت س ر ه ش ز ا ع ا ع ش ز ا ر و ظ ن م ا تا ا ه ن و ن ا م ن م ه ع ج ا ر م ه ب ذ ا ج ن آ ز ا ز ا ب ت ه ج ن ا ر ا ا ه ن ا ت س ا ر س ا ر س ز ا ن ا ر گ ش ر گ ه ک ت س ا. ن ر گ ر ا ر ق ر و ش ک ز ا ج ر ا خ ن ا ر گ ش ر گ ز ا ب ر و م ه ک ن ت س ه جاذبهها مل ا ر ف ر ک ل م ع ر گ ش ر گ جاذبهها کارا ن ا م ز ا ع ب ا ا ع ت 7 ص ا خ ل و ص ف ر ا ه ن ت ز ن خ ر ب و ن ر ا ر و خ ر ب م ز ال ا ر ا ک ز ا ل ا س ل و ص ف م ا م ت ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ز ا خ ر ب س ر ت س و ط ا ب ت ر ا ا ه ه ا ر ه ب ذ ا ج ع و ن ر ظ ن ف ل ت خ م ل م ا و ع ه ب ا ه ه ب ذ ا ج ا ر ا ک ن ا م ز ا ع ب ا. ن ر ا ا ر ا ک ل ا س ز ا ر ش ا ب م ا ن ش و ش ز ر و ت ل ب ا ق ا ر ا ه ک ا ه ب ذ ا ج ا تا ع ب ط. ر ا گ ت س ب... ه ر غ و ت ن م ا ا ه ن آ ر ا و ج م ه ت ا س س أ ت ل ص ف ر ش ا ب م ب س ا ن م ا ن و ک ا خ ن آ ه ب س ر ت س ه ا ر ه ک ا ه ب ذ ا ج ا و ت ش ا ه ا و خ ن ا ر م ز ال ا ر ا ک ن ا ت س م ز ل ص ف. ر ا ر ا ر ق ف ل ت خ م ل م ا و ع ر ث أ ت ت ح ت ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ن ا م ز ا ر ا ک ا ذ ل ف. ر ا ن ا ه ن ن ک ه ع ج ا ر م ن ا ت س م ز ه ب ذ ا ج ز ن ر. ن ر ا ا ر ا ک ل ا س ل و ص ف م ا م ت ر ه ب ذ ا ج ا ع ت ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج 5 ع و م ج م ز ا ل و ص ف ر ا ه ب ن ا ت س ب ا ت و ز ا پ ا ر ا ا ر ا ک. ن ت س ه ا ع ت ه ب ذ ا ج ا ه ن ت ر ل و ص ف ر ا ه ب و ا ب ا تا م ع ه ک ن ا ه ج و ت ل ب ا ق ه ت ک ن. ر ا ر گ ش ر گ جذب قرت ز ا پ و ر ا ه ب ل ص ف ر ز ن ه ب ذ ا ج و ن ر ا ا ر ا ک ن ا ت س ب ا ت ز ا پ و ن ا ت س ب ا ت ر ا ه ب ل و ص ف ر ا ه ن ت ه ک ا ر ه ب ذ ا ج 7 ن ا م ز ا ر ا ک ن ا و ت م ط ا ب ت ر ا ا ه ه ا ر ب س ا ن م ه ن ا م ا س و ا ج ا. ا ر س ت ز ن ن ا ت س م ز ل ص ف ه ب ا ر ه ت ش ا ا ر ا ک

14 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ع و ن ر و م 6 ا ع ت ن ش ا ب م ه ب ذ ا ج ه ط ق ن 5 ه ک ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج ا ر ا ط ا ق ن ل ک ز ا ب ه ذ م ع و ن ز ا ر و م 8 ا ع ت گ ن ه ر ف و خ ر ا ت ع و ن ز ا ر و م 7 ا ع ت ع ب ط و م س ر و ت و ک ا ع و ن ز ا ه ب ذ ا ج ا ر ا ه ب ذ ا ج ب ل غ ا و ش م ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه. ش ا ب م م س ر و ت و ک ا و ع ب ط ه ب ذ ا ج ع و ن و ا ر ا ز ن ر و م و ت ر ا ز ه ج و ت ل ب ا ق ه ت ک ن. ن ت س ه ع ب ط و ت ر ا ز ب ه ذ م ع و ن ز ا ب ت ر ت ه ب ن ا ت س ر ه ش ن ا ا ت س و ر ح ا و ن ر گ ش ر گ ا ه. ر ا ن و ج و ر ا ج ت و ش ز ر و ر ن ه ع و ن ز ا جاذبها هچ ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر ه ک ن ا ا ن ب ر ز ت ا س س أ ت ن م ا ش آ ب آ ب آ ه ب ب س ا ن م س ر ت س ا ر ا ر و م 6 ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج ا ر ا ه ط ق ن 5 ل ک ز ا س ر ت س ا ر ا ه ط ق ن 6 ن ا ه م ع. ن ت س ه ن م ا ش آ ب آ ه ب ب س ا ن م س ر ت س ق ا ف ر گ ر و م 6 و ه و ب ن م ا ش آ ع و ن ز ا ا ه ه ب ذ ا ج و خ ا و ه ت ش ا ر ا ر ق ا ت س و ر ت ف ا ب ن و ر ر ا ه ک ن ت س ه ا ه ه ب ذ ا ج ن م ا ش آ ب آ ه ب ب س ا ن م. ن ت س ه ف و ر ع م ا ه ه م ش چ و ب ا ر س ق ر ب ا ن ش و ر م م ه ا ر ف ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر ا ن ک ر ا ر ه ن ا ب ش و ت ق و م ن ا ک س ا ه ن م ز ه ک ن ا ضمن برق ا ن ش و ر ز ا ه ا ف ت س ا ن ا ک م ا ر ق ر ب و ر ن و ج و ا ذ ل ز ا س م ر ذ پ ن ا ک م ا... و ه ا ر م ه ن ف ل ت ژ ر ا ش ر ظ ن ن ا ر گ ش ر گ ز ا ن ر و م ل ا س و ز ا ل خ ر و آ ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ن ب ز ا. ت س ا ت م ه ا ا ب ع و ض و م ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر ا و ج. ن ا ه ر ه ب ب ق ر ب و ر ن ز ا ر گ ر و م 0 و ن ر ا ق ر ب ا ن ش و ر ه ب س ر ت س ر و م ط ق ف ت م ا ق ا و ن ا ک س ا ه ب ذ ا ج ر ه ر ا ن ک ر. ر ا ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ق ت ر ا ر ا ه م ع ش ق ن ت ق و م ت م ا ق ا و ن ا ک س ا ن ا ک م ا ح ط س ا ت ل ق ا ح ر ک ل م ع ع ا ع ش ش ا ب ه ت ش ا و ج و ه ن ا ب ش ت ح و ه ن ا ز و ر ت ق و م ت م ا ق ا و ن ا ک س ا ن ا ک م ا ه ک ر گ ش ر گ و ت م ا ق ا ن ا ک م ا ه ب ذ ا ج 7 ا ه ن ت ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ر ا ت س و ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ن ب ز ا. ب ا م ش ر ت س گ ا ه ق ط ن م ت ق و م ن ا ک س ا ا ر ب ا ه ل ح م ت خ ا س. ن ش ا ب م م و ر ح م ت ا ن ا ک م ا ن ا ز ا ر گ ه ب ذ ا ج 5 و ن ت س ه ا ر ا ا ر ت ق و م ن ا ک س ا ت م ن ل ب ر ا ه ح ا ن ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ب ا ه ه ب ذ ا ج و ت م ه ا ت و ک ر ا ه ق ط ن م ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ب ا ه ه ب ذ ا ج ت ه ج. ر ا ت ر و ر ض و ش ت س و ت ل ا و ت 5 ن ب ز ا. ر ا ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ط ح م ت ف ا ظ ن و ب ه ب ر ا ه م ع ش ق ن و ش ت س و م و م ع ت ل ا و ت و ج و ت ا م خ ن ن چ و ج و ز ا ر گ ه ب ذ ا ج و ن ت س ه و ش ت س و ت ل ا و ت ا ر ا ر و م 0 ا ه ن ت ا ت س و ر ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج ر م ا ن ت س ه ا ه ق ط ن م و ا ه ح ا ن ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ر ا ه ک ا ه ه ب ذ ا ج ا ر ب م و م ع ت ل ا و ت ت خ ا س. ن ا ه ر ه ب ب. آ م ر ظ ن ه ب ر و ر ض

15 5 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه... ب ق ا ل و س و پ ر م ا ر ک ت ت أ م ن ب ر خ ا ز م ا ح ت ا ج ر و ز ا ن ه گ ر ش گ ر ا ن ا ز ط ر ق م غ ا ز ه ه ا و ب ق ا ل ه ا ر ج و ا ر ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ب س ا ر ح ا ئ ز ا ه م ت ا س ت. ا ز ب ن ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ر و س ت ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ت ن ه ا 7 م و ر ا ز خ م ا ت ب ق ا ل ب ر خ و ر ا ر ن و ب ش ا ز 5 م و ر از جاذبهها گ ر ش گ ر ا ز چ ن ن خ م ا ت ب ب ه ر ه ا ن. ا م ن ت ا ج ت م ا ع ا م ن ت ا ج ت م ا ع ب خ ص و ص ب ر ا ح ض و ر خ ا ن و ا ه ه ا ر ک ن ا ر ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ا ز ا ه م ت و ي ژ ه ا ب ر خ و ر ا ر ا س ت. ر ت م ا م ف ض ا ه ا گ ر ش گ ر و ن ق ا ط ا ر ا ج ا ذ ب ه ت و ر س ت ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ا م ن ت ا ج ت م ا ع ال ز م ج ه ت گ ر ش گ ر ا ن و ج و ا ر. ب ح ث و ن ت ج ه گ ر پ ژ و ه ش ح ا ض ر پ ت ا ن س ل ه ا گ ر ش گ ر ر و س ت ا ر ا ر ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه م و ر ت ح ل ل و ب ر ر س ق ر ا ر ا ه ا س ت. ح ا ص ل م ط ا ل ع ا ت و پ ژ و ه ش ا خ ر م و ض و ع ا ت و ن ک ا ت ا س ت ک ه ب ه ش ر ح ز ر م ت و ا ن ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه ک ر :. ن و ا ح ر و س ت ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ب ه ت ب ع ا ز ن و ا ح ر و س ت ا ک ل ک ش و ر ب ا م ش ک ل ب ک ا ر و ع م ت ن و ع ف ع ا ل ت ت تتتتت ه ا ا ق ت ص ا م و ا ج ه ه س ت ن. ف ع ا ل ت ه ا ک ش ا و ر ز ر س ط ح ن و ا ح ر و س ت ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ه م ا ز ن ظ ر س ط ح ر آ م و ه م ا ز ن ظ ر ت ن و ع ف ع ا ل ت ق ا ر ب ه پ ا س خ گ و ب ه ن ا ز م ر م ا ن ر و س ت ا ه ا ب خ ص و ص ج و ا ن ا ن ر و س ت ا ن س ت.. گ ر ش گ ر ر و س ت ا م ت و ا ن ه م م ن ب ع ج ر آ م ب ر ا ر و س ت ا ا ن ب ا ش و ه م ا ن ک ه ب ه ع ن و ا ن فعالت ج ر ک ن ا ر ف ع ا ل ت ه ا ک ش ا و ر ز ب ه ت ن و ع ف ع ا ل ت ه ا ا ق ت ص ا ر ن و ا ح ر و س ت ا م ن ج ر ش و ب ه ش ر ط ک ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا س ا م ا ن ه و ت ح ت ب ر ن ا م ه ر ز ق ر ا ر گ ر.. ب ر ا ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا امکانننننننننننننننننسنج و ش ن ا س ا ج ا ذ ب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا گ ر ش گ ر و س پ س ب ر ن ا م ه ر ز و س ا م ا ن ه آ ن ه ا امر ضرور ب ه ن ظ ر م ر س. ر ا ن ر ا س ت ا ن ب ا م ن ت ظ ر ب ر ن ا م ه ر ز ه ا ا ز ب ا ال ب ه پ ا ن ب و ب ل ک ه ا ز ط ر ق م ش ا ر ک ت م ر م و ب خ ص و ص ح ض و ر و و ر و ب خ ش خ ص و ص م ت و ا ن ج ا ن ت ا زهه ه هههه ا ب ه ک ا ل ب گ ر ش گ ر ر و س ت ا م.. ر ا ن پ ژ و ه ش ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ر و س ت ا ر س ط ح ه س ت ا ن ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه م و ر ش ن ا س ا و ا ق ع ش ن. ر ن ق ا ط ر و س ت ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه 5 ن ق ط ه ج ا ذ ب ه ب ر ا گ ر ش گ ر ش ن ا س ا گ ر ه ا س ت.. 5 ن ت ا ج ا ن ط ر ح ن ش ا ن م ه ک ه م ه م ت ر ن م ش ک ل ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ر ن ق ا ط ر و س ت ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ن ا م ن ا س ب ب و ن ر ا ه س ت ر س ا س ت. ا ز 5 ج ا ذ ب ه گ ر ش گ ر ر س ط ح ر و س ت ا ه ا ش ه ر س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه ه 6 ج ا ذ ب م ش ک ل س ت ر س ب ه ر ا ه م ن ا س ب ( آ س ف ا ل ت ه ) ا ر ن. پ ش ن ه ا م گ ر ر ک و ت ا ه م ت ر م ج م و ع 7 ک ل و م ت ر ر ا ه خ ا ک تبل به ش و س ه و 6 ک ل و م ت ر ر ا ه ش و س ه ن ز ت ب ل ب ه ر ا ه آ س ف ا ل ت ه ش و. ر م ا ن م ت ن ز ل ا مز ا س ت 7 ک ل و م ت ر ر ا ه ش و س ه ت ب ل ب ه ر ا ه آ س ف ا ل ت ه گ ر. ب ا ا ن ا ق ا م ش ع ا ع ع م ل ک ر ج ا ذ ب ه ه ا گ ر ش گ ر ح ا ق ل ک س ط ح ا ف ز ا ش پ ي ا خ و ا ه ک ر.

16 9 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 ا ت س و ر ح ا و ن ر ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ا ع ت ن ر ت ش ب ه ک ه م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ن ا ج ا ت ن. 6 ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ر ا ر و م 8 ا ع ت ر گ ش ر گ ه ب ذ ا ج 5 ز ا ه ک ر و ط ب. ن ت س ه ل ح م ح ط س ر ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ر ا هه ه م ا ن ر ب و ه ن ا م ا س ا ب. ن ت س ه ا ه ق ط ن م ر ک ل م ع ع ا ع ش ا ر ا ه ب ذ ا ج 5 ا ه ن ت و ا ه ح ا ن ر ک ل م ع ع ا ع ش ر و م 9 ل ح م ل ح م ز ا ا ه ن آ ش ق ن ء ا ق ت ر ا ه ب ن ا و ت م ا ه ه ب ذ ا ج ن ا ر ا ن ک ر م ز ال ا ه ت خ ا س ر ز ل م ک ت ت ه ج ز ر. و م ن م ا ق ا ل م ا ر ف و ل م ت ح و ا ه ق ط ن م ه ب ا ه ي ح ا ن 5 ز ا ه ک ه م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ن ا ج ا ت ن. 7. ن ک ه ب ذ ا ج ا ع ت ر گ ش ر گ ه 7 ب ذ ا ج ر ا ر ا ک ن ا ت سسسس س سس م ز ل ص ف ع ز و ت ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ب ر م ا ن ا. ن ت س ه ا ر ا ک ق ا ف ن ا ت س م ز و ز ا پ ل و ص ف ر ز ن ه ب ذ ا ج ا ع ت و ز ر ههههه مهه ا ن ر ب ا ب ر گ ش ر گ ب ذ ج ت ه ج ن ا ت س م ز و ز ا پ ل و ص ف ا ر ب و ه و ب ن ب س ا ن م ر گ ش ر گ ا ه ه ب ذ ا ج ز ا و ا ههههه ه ه ح ا ن ه ب ه ت ش ا ن کارا زمان ص ا خ و ز ا پ ل و ص ف ر ن ن ا و ت م ا ه هه ه ب ذ ا ج ز ا ا ه م ع ش خ ب ب س ا ن م ا ه س ر ت س ا ج ا و ه ن ا م ا س ا ب. ر ذ پ ت ر و ص ر ب س ا ن م س ر ت س ن م أ ت ر ب ه و ال ع ت س ا م ز ال ص و ص خ ن ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ه ت ب ل ا ن ش ا ب ر گ ش ر گ ب ذ ا ج ز ن ن ا ت س م ز ر ااااااااااا اا ا ا ز گ ر ب. ن ن ک ا پ ق و س نز باشن ه ت ش ا ا ر ا ک ر و ک ذ م ل و ص ف ر ه ک ا ه ه ب ذ ا ج ا ج ا ت م س ه ب ن ا ت س م ز ل ص ف م ه م ر م ا ن ا ه ب ن ا و ت م ا ه ا ت س و ر ح ط س ر ر و ک ذ م ل و ص ف ر ن آ ر ظ ن و ش ز ر و ر ن ه گ ن ه ر ف ا ه ه ر ا و ن ش ج ز ا ه ک ه م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ن ا ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن. 8 ص ا خ ه ج و ت ت ر و ر ض ه ن ه ن ا ش ن ر م ا ن ا. ش ا ب م 5 ه ب ذ ا ج ر گ ش ر گ ه ب ر گ ش ر گ ب ه ذ م ب ه ذ م ع و ن ز ا ر و م 8 ک م ک ت ر ا ز ت ر ا ز ر ر گ م ا ه ن ش پ. ر ا ن ا ه ه ت ت ر و ر ض و ت م ه ا. ر گ م ا ق ا ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ت ر ا ز ب ه ذ م ر گ ش ر گ ع م ا ج ح ر ط ص و ص خ. ت س ا ه ا ش ن ا م ر ک ر ه ش ن ال ک ا ب ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ر ا و ج م ه ر ط ا خ ه ب ر ت ش ب ت ا ن ا ک م ا ت ا س س أ ت ع و ن ر ه ن ا ق ف ه ن ه ن ا ش ن ح ر ط ن ا ج ا ت ن. 9 و م و م ع ت ا م خ ح ر ط ا ه ههههههه ه ه هه ب ذ ا ج ت ر و ا ج م ر گ ن ه ر ف ث ا ر م ن ا م ز ا س ر ا ضرورت پژوهش ن ا ا ه ه ت ف ا س ا س ا ر ب. ت س ا ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ر گ ش ر گ ن ا ک س ا ن ا ک م ا ن م ا ش آ ب آ ر ظ ن ت ا س س أ ت ن م أ ت ز ن و ا ه ن آ ا ر ب ب س ا ن م س ر ت س ن م أ ت ه ب ت ب س ن و ه ن ا ز و ر ت ح ر ا ب ت ع ا ه ک ا ه هه ه ب ذ ا ج ن ا ت ر و ا ج م ر ن ا ر گ ش ر گ ا ر ب ز ا ن ر و م ت ا م خ ر ا س ن م أ ت و م و م ع ت ل ا و ت ت خ ا س ه ن ا ب ش. ا م ن م ا ق ا ب ل ط م ز ن ل ق ا ح ع ب ا ن م. ت ا ع ال ط ا و ر ا م آ ر ت ف ز ر ه م ا ن ر ب ت ن و ا ع م ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ا ر ا م آ ه م ا ن ل ا س. ) 9 (. ه ا ش ن ا م ر ک ر ا ن ا ت س ا. ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ه م ا ن ه ا م ن آ ا ه گ ژ و و ا ه ه ب ن ج ف ر ا ع ت : ر ا ا پ و ر گ ش ر گ و ک ا. ) 8 (. ا ر ج ر ه م ر ت ش ا... ن ا ر ه ت گ ن ز ا س ا ه ج ن ا و ل ا. ) 7 (. ه م س ا ه ر ا ک و ز ا س م ز ال ا ر ب ه ع س و ت م ال س ا ا ش ر ا و گ ن ه ر ف ت ر ا ز و ) ه ع س و ت و گ ن ه ر ف ( ر گ ن ا ه ج ر ا ا پ ر گ ن ا ه ج ه ص ال خ ت ال ا ق م ه ز گ ر ب ل و ا پ ا چ ت م س : ن ا ر ه ت ) م ي ه ا ف م و ت ي ه ا م ( ر گ ش ر گ. ) 5 8 (. ه م ي ي ا ق س و ن ي س ح م ح م ز ي ل پ ا پ. ر. ف ع ج ن ا و ج ت ر م ر ب ک أ ت ا ب ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر ا ت س و ر ر گ ش ر گ ش ق ن. ) 8 (. ه م ا ق س و. ه ر ا م ش ا ه ح ا ن ه ع س و ت و ا ف ا ر غ ج ن م و ا ت س و ر س ال ج ا ه ل ج م

17 7 ش ن ا س ا ا ق ا م ا ت ا و ل و ت ا ر ر ب ر ن ا م ه ر ز ت و س ع ه ر ض و ا ن م ح م ر ض ا.) ) 8. ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ب ا ر و ک ر گ ر ش گ ر پ ا ا ر ا ن ت ش ا ر ا ت ا ن ش گ ا ه ت ه ر ا ن.. 6 ر ک ن ا ل ن ا ف ت خ ا ر ع ب ا ل ر ض ا. ( ) 5 8. ر ا ه ک ا ر ه ا ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ب ا ا س ت ف ا ه ا ز م ل SWOT ه س ت ا ن ل و ا س ا ن ک و چ ک م ج ل ه م ر س ع ل و م ا ن س ا ن و ر ه 0 ش م ا ر ه ا ن ش گ ا ه ت ر ب ت م ر س ت ه ر ا ن.. 7 ز ن ه ل ح س ن و ه م ک ا ر ا ن. ( ) 9 7. م ج م و ع ۀ ر ا ه ن م ا ج ا م ع ج ه ا ن گ ر ش م ا ر ه 9 ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه. ت ه ر ا ن : ن ش ر ا ر ا ن گ ر ا ن.. 8 س ا ز م ا ن م ر ا ث ف ر ه ن گ و گ ر ش گ ر. ( ) 9 8. ط ر ح ج ا م ع گ ر ش گ ر ا س ت ا ن ک ر م ا ن ش ا ه. 9 ش ا ر پ ل ر چ ا ر. ( ) 0 8. گ ر ش گ ر ر و س ت ا ت ر ج م ه ر ح م ت ا هلل م ن ش ز ا ه و ف ا ط م ه ن ص ر ن ش ر م ن ش.. 0 ش ر ف ز ا ه ا ب و ا ل ق ا س م و م ر ا ن ژ ا ه م ا و ن. ( ) 8. ت و س ع ه پ ا ا ر و گ ر ش گ ر ر و س ت ا م ا ه ن ا م ه ا ج ت م ا ع ا ق ت ص ا ج ه ا س ا ز ن گ ت ه ر ا ن.. ش ر ف م ه ر ا ب. ( ) 8. ک ر م ا ن ش ا ه س ر ز م ن س ن گ و آ ب. ت ه ر ا ن : س ا ز م ا ن م ر ا ث ف ر ه ن گ ک ش و ر.. ق ا ر ا س م ا ع ي ل. ( ) 8. ن گ ا ه ب ه ب ر ن ا م ه م ل ت و س ع ه گ ر ش گ ر ج م ه و ر ا س ال م ا ي ر ا ن ( ب ا ت أ ک ي ب ر ر ا ه ب ر ه ا م ن ط ق ه ب ن و ت و س ع ه م ن ا ب ع ا ن س ا ن ). ن ش ر ي ه م ج ل س و پ ژ و ه ش و ي ژ ه ن ا م ه م ي ر ا ث ف ر ه ن گ و گ ر ش گ ر. ن ش ر ي ه م ر ک ز پ ژ و ه ش ه ا م ج ل س ش و ر ا ا س ال م ش م ا ر ه س ا ل ي ا ز ه م ت ا ب س ت ا ن ص.. ( ) 8. ن و ذ ر ق ن ب ر گ ر ش گ ر ر و س ت ا ي ي ب ر ن ا م ه ر ي ز ا ز ن م و ن ه ا ت ا ي و ا ن ر ن ا ح ي ه ا س ر ز م ي ن ا ن ش گ ا ه آ ز ا ا س ال م و ا ح ع ل و م و ت ح ق ي ق ا ت ت ه ر ا ن س ا ل ا و ل ش م ا ر ه پ ا ي ي ز 8 ص ( ت ر ج م ه ) م ر ا و س ف. ( ) 8. س م ا م ر ا ث ف ر ه ن گ ک ر م ا ن ش ا ه. ت ه ر ا ن : س ا ز م ا ن م ر ا ث ف ر ه ن گ ک ش و ر. ف ص ل ن ا م ه ج غ ر ا ف ي ا ي ي. 5 ن ع م ت ا ل ه م ج و ن ج ا ر ز ا ه م ح م ( ) 5 9. س ن ج ش س ط و ح پ ا ا ر ا ق ت ص ا ا ج ت م ا ع و ز س ت م ح ط ر ر ا س ت ا ت و س ع ه گ ر ش گ ر ر و س ت ا ( م و ر م ط ا ل ع ه : م ن ط ق ه ق ال ت ش ب ر ا ز ) م ج ل ه م ر ا ث و گ ر ش گ ر ب ه ا ر 5 9 و ر ه. ش م ا ر ه. 5. Rattanasuwongchai, Nuchnard (998): Rural Tourism The impact on rural communities Thailand, Food & Fertilizer Technology Center.

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران

نگرشهاي چكيده فرهنگي عمومي (فرمانداران فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تبيين جايگاه مهاجرت معكوس در بازساخت شمال استان اردبيل روستاهاي 1 اسماعيل ابراهيمي مغان پارس آباد ايران برنامه ريزي روستايي

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

نگرشهاي چكيده پيمايشي و نمونهاي اين گردشگري اجتماعي در

نگرشهاي چكيده پيمايشي و نمونهاي اين گردشگري اجتماعي در فصلامه علمي-پژوهشي و در جغرافياي اساي گرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز تاكيد برآثار بررسي تاثير مديريت و برامهريزي بر توسعه گردشگري با تاريخي و باستاي استا خوزستا (مطالعه موردي معبد چچغازبيل) 1 االله

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ت ت ا و م د ه ار ش م ه

ت ت ا و م د ه ار ش م ه ر- ا د ا ت س ا - س ا ن ش ه ع م ا ج ر ت ک د 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ي ز

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci شی ز و م آ ت یری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 5 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 9 3 1-4 5 1 ص ص ن ا ز و م شآ ن ا ی ل ی ص ح ت ت ف ر ش ی پ ا ب ی م آ ر ا ک

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

نگرشهاي از ديدگاه 1 كردستان عباس عليپور حسن چكيده قوميكردها وجود و از نظر روش دانشجويان جهاني شدن

نگرشهاي از ديدگاه 1 كردستان عباس عليپور حسن چكيده قوميكردها وجود و از نظر روش دانشجويان جهاني شدن فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز قوميكردها آن بر هويت ملي و و تا ثير فرهنگي جهاني شدن روند بررسي كردستان دانشگاههاي استان تكميلي تحصيلات دانشجويان از ديدگاه

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information