ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

Size: px
Start display at page:

Download "ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی"

Transcription

1 ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ) ه ا ش ن ا م ر ک ت ش ه ا م ش خ ب : ر و م ه ع ل ا ط م ( ا ت س و ر م ز ع ن ا ر ا ه ا ش ن ا م ر ک ز ا ر ه ا گ ش ن ا ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ا ا ت س ا نور ب ت ج م ن ا گ ب خ ن و ن ا و ج ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه ا گ ش ا ب ا ت س و ر ر ا ا پ ه ع س و ت ت ر م و ا ف ا ر غ ج ش ر ا س ا ن ش ر ا ک و ج ش ن ا ن ا ر ا ه ا ش ن ا م ر ک م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ه ا ش ن ا م ر ک ح ا و / / : ه ل ا ق م ت ف ا ر خ ر ا ت 9 3 6/ 6/ : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه ک چ ا ه ت س ا س ه ل م ج ز ا ا ذ ل و ن ن ک م ا ج ا ا ر ن ا و ا ر ف ع ا م ت ج ا و ا ص ت ق ا ا ه ب س آ ه ن ال ا س ر و ش ک ا ه ا ت س و ر ر طبع مخاطرات ه ب ط و ن م ح ا ت همکار ان ت ق ف و م و م ر م ت ک ر ا ش م. ت س ا ل ح م م ر م ت ک ر ا ش م ا ب طبع مخاطرات ت ر م ت ل و ش خ ب ر ل ح م ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن بررس هف ا ب ق ق ح ت ن ا ا ذ ل و ت س ا م ر م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش و ر. ت س ا ه و ب ه م ا ن ش س ر پ ت ا ع ال ط ا جمعآور ابزار و ت س ا ل ل ح ت ف ص و ت ق ق ح ت ش و ر. ت س ا شه انجام کرمانشاه ماهشت م ر م ل م ا ش ر ا م آ جامعه بر ل م ت ش م ر ا م آ جامعه. است ه و ب ساه توصف ر گ ه ن و م ن ش و ر و کوکران فرمول ه ن و م ن حجم تعن ز ا ع ا م ت ج ا ه ا م ر س که مممهن ن ا ش ن ق ق ح ت ا ه ته ف ا. ن ا ه و ب ر ف ن 4 8 ر ب غ ل ا ب ه ک ت س ا ه و ب کرمانشاه ماهشت ش خ ب ا ت س و ر. ن ک مرت را محل ت ا ر ط ا خ م ه ت س ن ا و ت مشارکت و ل ح م ا ه ا ه ن ر ا ک م ه ا م ت ع ا م ا ج س ن ا ا م ت ع ا ه ا گ آ ا ج ا ق ر ط ا ه ا ه ن و ع ا م ت ج ا م م م ا ج س ن ا م ر م ا م ت ع ا م ر م ت ک ر ا ش م و ر ا ک م ه م ر م ه ا گ آ که مهن ن ا ش ن گ ت س ب م ه ل ل ح ت ا ه ته ف ا ه ه ف ل ؤ م ن ر ر مت م م ه م ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا که مه ن ا ش ن ن و س ر گ ر ل ل ح ت و ه ت ش ا طبع مخاطرات ت ر م ا ب ر ا ن ع م ه ط ب ا ر ل ح م. ت س ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ه ا ش ن ا م ر ک ت ش ه ا م ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س : ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه ن س و ن ( م ز ع ژ ئ آ -

2 ه- م ق م - ن ا ب م ز" م ج ر ا ه ب م و ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 7 ل و ط ر ه ر ا و م ه ه ک ن ت س ه ر گ ن ا ر و و ن ش ر ا ر ک ت ا ه ه پ ن ا ش ذ و ف ن ه ر ت س گ و ن و گ ا ن و گ ع ا و ن ا ا ب ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ن ا ر ب ا ن ب. ن ا هه ه و ب اا ا ننه ن ا س ن ا ا ر ب ج خطر همشه ز ن ر ش ب ش ا پ ز ا س پ و ه ت ش ا و ج و ن م ز ه ر ک ت ا ح ن ا ر و و ن ه ذ ت ا ر ث ا ت ا ب ه ر ا و م ه ا ه ن ا س ن ا و ر ا ن ا ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ز ا ن و ب ن م ا ا ع ا ها ع م ا ج چ ه ر ک ن ا ع ذ ا ن ا و ت م و ه ا ف ر ا ب ط ا ب ت ر ا ر ش ر ل ا ح ر ه ت ن ا و ن ع ه ب ع ب ط ح ن ا و س ه ک ت س ا ن آ ت ع ق ا و. ن ت س ه و ر ه ب و ر ر ا ب ن ا ز ن ع ه ک ت ا م ص ر ظ ن ز ا م ه و ر ا ر ک ت ه ا گ ز ا م ه ع ب ط ح ن ا و س ز ا ش ا ن ا ه ت ر ا س خ و ن ا ح ر ط م ا ت س و ر ع م ا و ج ه ع س و ت ق ا ف ت ا ع ب ط ها ح ن ا س ت ق و. ن ر ا ذ گ م ر ث ا ا ت س و ر جامعه بر ن ر و آ م ر ا ب ه ب ر ا ث آ ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ت ف ا م. ) 3 : ن ا ر ا ک م ه و ر ه ا ط ر و پ ( ر ا ذ گ م ا ج ر ب ا ص ت ق ا و ع ا م ت ج ا ط ح م ا ع ب ا ظ ا ح ل ه ب ا ر ر ذ پ ا ن ن ا ر ب ج ه ت س س گ ه ب و خ ه ب و ن ه ب ز ن ن ا ه ک و ش م ط ح م ت س ز ط ا ر ش ر ت ا ر غ ت ز و ر ب ه ب ر ج ن م ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ع و ق و ن ا س ن ا اا ا اهه گ ت ن و ک س ر ب ب ر خ م ت ا ر ث أ ت ز و ر ب و م ر م ا ع گ ن ز ن و ر ن ش ا ه ت ر ا س خ و و ش مم م ا ص ت ق ا و ط ب ت ر م ل و ت ا ه ت ل ا ع ف و ا ت س و ر ع م ا و ج ن ا م ن ا ر. ن ک م ل م ح ت ع م ا و ج ر ب ا ر ها ر ت س گ ط ح م و ع ا م ت ج ا ت ا ه ت ن ا ا ب ه ل ب ا ق م ر و ح م ن ا و ت ن ت ش ا ز ن و ع ب ط ط ح م ا ب گ ن ت ا گ ن ت ط ا ب ت ر ا ن و ب ا ر ا ل ل ه ب ن آ ا ب ط ح م. ) 3 3 : 9 3 ن ا ر ا ک م ه و ر ه ا ط ر و پ ( ن ا ه ت ش ا ر ا ر ق ع ب ط ب ر خ م ا ه و ر ن ض ر ع م ر ع م ا و ج ر گ ز ا ش ب ز ا ب ر ز ا ن ا و ت ا ن ب ل ا ک ر ب ا ه ن آ ر ا ذ گ ر ث أ ت و ع ب ط حواث وقوع ر ا ر ک ت ن ا س ن ا اا ا ااهه ا گ ت ن و ک س ق ط ا ن م اتخاذ روستا زان نتاج و ر ک ه ل ب ا ق م ه ب ق ر ت م ر غ ث ا و ح ن ا ت ا ر ث ا و ا ه م ا پ ا ب ن ا و ت ب ن آ س ا س ا ر ب ه ک ن ک م ب ل ط ا ر ا ه ر ا ک ه ا ر ت ا ر ط ا خ م ا ب ه ه ج ا و م ر خ ر ا ت ل و ط ر ن ا ر ا ا ت س و ر ع م ا و ج. ا ش ه ا ک ن ا ک م ا ح ا ت ا ر ن آ ر ا ب ه ب ق ر ت م ر غ ث ا و ح ش ه ا ک ر و ظ ن م ه ب ش و خ ل و ت و ز ر و ا ش ک ا ه ت ل ا ع ف ر و ا ص ت ق ا ت ر م ر ا ر ن آ و ه ر ک س ر ر ب ا ر ن ا ا ت س و ر ش ن ا ن ا ن ا و ت م ه ک ن ا ه ر ب ر ا ک ه ب ا ر ف ل ت خ م. ) 4 : ن ا ر ا ک م ه و م ز ع ( ر ب ر ا ک ه ب ا ت س و ر ق ط ا ن م ع ب ط و ع ا م ت ج ا اا ا شه و ر و اا ا وهه ش ش طبع مخاطرات ر ن و ر و ب ه ب ر م ه م ش ق ن ن ا و ت م ع ا م ت ج ا ا ه اه م ر س ه ب ه ج و ت ا ت س و ر ا ه اه گ ت ن و ک س ر ذ پ ب س آ ه ب ه ج و ت ا ب ه م ا ن ر ب ر ت ه ب ا ر ج ا ر ا ر ن ا ا ت س و ر ت ک ر ا ش م و ل ه س ت ه ط و ب ر م ن ا ص ص خ ت م ا ر ب ا ر ا ت س و ر ه ع س و ت ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب ت ر ا ج ت ل ا ب ت ل ب ا ق ت م ط ب ا و ر ا م ت ع ا ا ج ا ر ا ه سرماه ا ع ب ا ر ا س ا ب ل م ا ع ت ر و ش ا ب ه ت ش ا ه ا ر م ه ه ب ا ر و س ر ر ب ه ب ه ل ا ق م ن ا ا ذ ل. ) 5 9 : ن ا ر ا ک م ه و ل ا ن ع ( ن ک م ا ف ا ر ذ پ ب س آ ش ه ا ک ر م ه م ش ق ن ع م ج. ز ا ر پ م ه ا ش ن ا م ر ک ن ا ت س ر ه ش ت ش ه ا م ش خ ب ر م ر م ط س و ت ل ح م ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ر ظ ن ح ر ط م ب ر غ ا ن ج ر و ه ا گ ش ن ا ر " ن ا ف ن ا ه " ه ل س و ه ب ها ل ا ق م ر 6 9 ل ا س ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ح ال ط ص ا ر ا ک م ه و ت ف ر گ ر ا ر ق ه ر ا ش ا ر و م 6 9 ل ا س ر ز ب و ک ج ن ج آمرکا" ا ه ر ه ش ر گ ن ز و گ ر م " ب ا ت ک ر ا ه ع ب ه ک 8 ه ه ر س ا ن ش جامعه الت" ن ا و ا و" ن ا ا ص ت ق ا " ر و ل ن ل گ " ز ا س پ م ه ر ب ه ر ا ب ر ا ر ه ژ ا و ن ا س ا س م و ل ع ن م ش ن ا " م ا ن ت و پ ت ر ب ا ر " س پ س. ر ک ل ا ب ق ت س ا ش ق ن ش ه ژ ا و ن ا ز ا س ا ن ش ه ع م ا ج کلمن" ن آ ش ن ک ر ن م ه ع م ا ج ا ب ف ر ط ن ا ه ب 9 9 ه ه ز ا ج ر ت ب م و ه ف م ن ا ر ب ر ا ک 8(. 3 : 9 3 ن ا ر ا ک م ه و ن ب ت س ا ر ( ر ک ح ر ط م ا ک ر م آ و ا ل ا ت ا

3 ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ت س ا س ا ص ت ق ا س ا ن ش ه ع م ا ج ا ه ته ش ر ر ه ژ و ه ب ه ا گ ش ن ا ت ال ا ق م و ا ه مه ا ن ن ا ا پ ر و ش ز و م آ ا ه ر ا ک ا ب.)Wall,998:59( ت س ا ه ت ف ا ش ا ز ف ا ا م ا و ک و ف س س ن ا ر ف و م ا ن ت ا پ ت ر ب ا ر و ر و ب ر پ ن م ل ک ز م ج ن و چ ا ر ف ا ف ر ا ع ت ز ا ک. ت س ا ه ر گ ه ئ ا ر ا ف ل ت خ م ف ر ا ع ت ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ز ا ح ر ط م ه ک ت س ا ن ا ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ع م ا ج آن اعضا ر ا ک م ه ح ط س ارتقا موجب ه ک ت س ا ع ا م ت ج ا ا ه م ت س س ر و ج و م ا ه ر ا ج ن ه ه ع و م ج م س ا س ا ر ب. ر گ م ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ال ا ب ت ا ه نه ز ه ح ط س ن م آ ن ا پ ب ج و م و ه ر گ ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ب ک ز ن م و ه ف م ط ا ب ت ر ا ا ر ا ز ن ع ا م ت ج ا ا ه ا ه ن و ن م ه ع م ا ج.) 7 ر ظ ن مفاهم تعرف ن ا : و س و م (. ن ر گ مم م ه ک ب ش ت ک ل ا م ه ج ت ن ه ک ت س ا ل ع ف ل ا ب و ه و ق ل ا ب ع ب ا ن م ع م ج ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ک ت س ا ر و ا ب ن ا ر ب ز ن و ر و ب ا ر ب ه و ر گ ک ر ت و ض ع ر ت ه ا س ت ر ا ب ع ه ب ا ت س ا ا ر ف ا ن ب ه ش ا ه ن ط ب ا و ر ز ا ب ت ا ر م ه ب ط ا ر ش م ز ل ت س م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ت ب ل ا. ت س ا ف ر ص و ج و ز ا ش ب ن ت ب م و ت ب ث م ن ع ن ش ا ب ص ا خ ع و ن ز ا ت س ا ب م ها ک ب ش ا ه ن و پ ه ک ب ش ا ه ن و پ ن آ ع ب ا ن م به ستاب م ا و ا ب ه و ر گ ع ق ا و ر. ش ا ب مم م ه ا م ر س و ر و ب ر ظ ن ز ا. ن ش ا ب ا م ت ع ا ر ب نن ن ا ز م و ر ظ ن ز ا (Winter, (:. ر ا ه ا ر م ه ه ب ا ر ا ص ت ق ا ه ا م ر س ن ا م ه ا ا ص ت ق ا ش ا ا پ ت ا ه ن ر ع ا م ت ج ا (Bourdieu,986,49). ب ا ر غ ت ر ث ؤ م ر و ط ب ن ا و ت م ت ا ط ا ب ت ر ا ه ک ب ش ه ز ا ن ا ه ب ه ت س ب ر ف ک ع ا م ت ج ا ه ا م ر س و انسان روابط ع ا م ت ج ا ا ه ا ه ن ر ث أ ت ل ص ا ح ه ک ن ا م ا ه پ ا ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س م ه ن ا ه ج ک ن ا ب ا ه ر ا ج ن ه ه ج و ت ل ب ا ق ر ث أ ت ه پ ن ا ه ک ت س ا ه ا ن ا ش ن ن ا م ز ا س ن ا ب ر ا ج ت. ت س ا ع ا م ت ج ا ت ال م ا ع ت ت ف ک و ت م ک و ر ر ب اا ا ننهه ن ز ه ج ن م آ ن ا پ ب ج و م ن ا و ت م ن آ ش ا ز ف ا ر گ ف ر ط ز ا ر ا ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ه ع س و ت و ا ص ت ق ا ر ب.)World bank,999 ز ا ل ق ن ه ب 7 : و س و م (. ر گ ا ه ن ا م ز ا س ت ا ل م ع ا ه نه ز ه ز ن و جامعه ااره ت ا ط ا ب ت ر ا ه ع س و ت ق ر ط ز ا ف ا ه ا ه ب ب ا ت س ل ه س ت ر و ظ ن م ه ب ط ب ا و ر ظ ف ح و ل ک ش ت ا ن ا و ت ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا ر ب ا ن ب ر ظ ن ه ب ه ک (Hazelton et al.,.( 7:9 ش ا ب مم م ل ح م ه ع س و ت ر ر ا ذ گ ه ا م ر س ز ک ر م ه ط ق ن ن ا و ن ع ب ر ا ک م ه و ل ر ت ن ک ا ه ش و ر ه ب ب ا ت س ر و ظ ن م ه ب ا ر ل ح م ه ع م ا ج ز ا ن ا ب ت ش پ ر ا ذ گ ه ا م ر س ن ا و ن ا پ ر ا ک ش ا ن اا ا ننه ن ا ر ح ب محصول عنوان ه ب ن ا و ت م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ا ر گ ت ر ا ب ع ه ب (Carpiano,7:647) ن ک م ل ه س ت ا ر ح ن ا و س ز ا ن ا و ت مم م ن ن چ م ه و ش ا ب ه ت ف ه ن ع ب ا ن م ه ب ت و ا ف ت م س ر ت س ر ن آ ر ب ر ا ک و ن ا ر گ ا ب ط ب ا و ر ر م ع ر ا ذ گ ه ا م ر س. ن ک ل سه ت ا ر اجتماع و س ا س ه ش ف ر ع ت ر ک ل م ع و ه ا ر را ق منظر را ه و ر گ و ر ف ع اف ن م.(Brunie,9:3) گسسته باعث ه ک ر و ط ب ه م خ ر ط ح م ت س ز ط ا ر ش ر ه ک و ش م ه ت ف گ ت ا ر غ ت ه ب ال و ص ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ض ر ع م ر ا ه ن آ ن ت ف ر گ ر ا ر ق و م ر م ع ب ط گ ن ز ن و ر ن ش ل م ا و ع و ر ص ا ن ع ب ر خ ت و ک ا ن ر ط خ ط ح م ه ن ن ک ن ا و ن ع ه ب ن ا ش ذ و ف ن ه ر ت س گ و ن و گ ا ن و گ ع ا و ن ا ا ب ع ب ط ت ا ر ط ا خ م. ) 4 : ن ا ر ا ک م ه و م ز ع ( و ش م س پ و ن ا ه ت ش ا و ج و ن م ز ه ر ک ت ا ح ن ا ر و ل و ط ر ه ر ا و م ه ب ر خ م و ن ش ر ا ر ک ت ز ا بشر پاش اا ا هه پ ه ش م ه ز ن ن ت س ه ا ه ن ن ک ه ت ع ا ق و ع ب ط ت ا ر ط ا خ م (. 9 3 : 3 ن ا ر ا ک م ه و ر ه ا ط ر و پ ( ن ا ه و ب ا ه ن ا س ن ا ا ر ب ج ر ط خ ن ل ب ر ه ک ل ب ه ث ا ح ع و ق و م ا گ ن ه ر ا ه ن ت ه ن ب ر خ ت ن ا. ن ن ک ب ر خ ت ا ر ا م ع ا م ت ج ا و ع ب ط ا ض ف ن ن ا و ت م ه ک Bourdieu

4 ) ر ه ا ط ر و پ ه- ن ش پ ) ر ه ا ط ر و پ ر ا ه ب م و ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 3 و ه ع م ا ج ر ب ا ز ف ن م ت ا ر ث أ ت ث ا و ح ن ا ع و ق و ت ق و. و ش م ل م ا ش م ه ا ر ه ض ق ن ا ع ا م ت ج ا ا ه م ا پ ت م 9(. 8 3 : 5 ال ا آ ا م س ا ر ا ( ن و ش م ق ل ت ع ب ط ا ال ب ش ا ب ه ت ش ا ن آ ا ه ت خ ا س ر ز ع ع و ق و مم م ا گ ن ه هه ه ب ن ا ر ح ب هه ه ک ن ا م ز ت س ا ا ه ر ذ پ ب س آ و ا ه ت ف ر ظ ا ف ع ض و ت و ق ط ا ق ن ا ر ا ه ع م ا ج ر ه و ش مم م ه ه ه ا ش م ن ا ر ب ا ن ب. ن و ش م ج س ب ن آ ت ا ر ث أ ت ز ا ن ا ت ف ا ش پ ا ر ب ه ع م ا ج ا ه ت ف ر ظ و ش م ا ج ا ه ر ط ا خ م ( ت س ا ج ر ا س ب ن آ ا ه ت ف ر ظ ا ب ه س ا ق م ر ه ع م ا ج ا ه ر ذ پ ب س آ ه ک ر. ) : 5 ن ا ر ا ک م ه و ز ن و ع ب ط ط ح م ا بب ب گ ن ت ا گ ن ت ط ا ب ت ر ا ن و ب ا ر ا ل ل ه ب ن آ ا ب ط ب ت ر م ل و ت ا ه ت ل ا ع ف و ا ت س و ر ع م ا و ج ن ا م ن ا ب ر خ م ا ه و ر ن ض ر ع م ر ع م ا و ج ر گ ز ا ش ب ز ا ب ر ز ا ط ح م ت ا ه ت ن ا ا ب ه ل ب ا ق م ر و ح م ن ا و ت ن ت ش ا.(Yodamani,,5) ن ا ه ت ش ا ر ا ر ق ع ب ط ن ن ا و ت مم م ع و ق و ت ر و ص ر که ار و ج و ن ا ر گ ن ن ا ه ش م ه ع ب ط ا ال ب ر و ج و م ا ه ت ف ر ظ ه ب ه ج و ت ا ب ن چ ر ه ه ک ه م ن ا ش ن ا ه س ر ر ب ا م ا ت س ا ن ا ر ب ج ل ب ا ق ر غ ر ا و م خ ر ب ر ه ک ن ر ا ذ گ ب ا ج ر ب ا ر ت و ا ف ت م ا ه م ا پ ن ا م ز ت ر م ا ه ک ک تکن ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب ن ا و ت م ر ب ن ب ز ا ا ر ع ب ط ا ال ب ع و ق و ت ا ر ث ا ل م ا ک ر و ط ه ب ن ا و ت م ن. ) 9 3 : 4 ن ا ر ا ک م ه و ر ب (. ر ک ر و آ ب ا ت ا ر ل ح م ع م ا و ج ع ق ا و ر و ر ت ه ا ت و ک ا ر ا ع ت ل ا ح ه ب ن س ر و ک س ر ت ر م ر ب مبتن روستا ر ا ا پ ه ع س و ت ر ک و ر ذ ا خ ت ا ا ب ه ن م ز ن ا ر ه ک ت س ا ضرور ترتب ن ب ر ک ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ب و ل ط م ا ن ر ا ث آ ش ه ا ک ه ب م ا ق ا ب س ا ن م ا ه وه ش ر گ ر ا ک ب و ن و ت ز ا ه ا ف ت س ا و ح ح ص ز ر ه م ا ن ر ب ه ا ر ز ا ط ق ف ع ق ا و ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ا ه م ا پ. ) 3 3 : 9 3 ن ا ر ا ک م ه و ق م ع ک ر و ت خ ا ن ش ه ب ن م م ا ظ ن ت ر و ص ه ب ت س ا م ز ال ن ا ر ب ا ن ب ن ب ا م ش ه ا ک ت ر م ج ا ه ر ا ز ب ا و ا ه وه ش ا ه ب س آ و ا ه م ا پ ف ل ت خ م ا ع ب ا ش ه ا ک ا ف ذ ح ر و ظ ن م ه ب ر ت ه ب ز ر ه م ا ن ر ب و ت ا ر ط ا خ م ز و ر ب ر ر ث ؤ م ا ه ن ا ر ف (. 3 : ن ا ر ا ک م ه و ر ه ا ط ر و پ ( ت خ ا ر پ ر و ش ک ل خ ا ر ا ه ن آ ز ا ش ا ن ت و ق ت ر گ ل ه س ت و ت ر ا ظ ن ش ز و م آ ت ا ع ال ط ا ج و ر ت و ر ا ش ت ن ا ر ک و ر ن چ ا ک تا م ع ز ا س ت ف ر ظ ر و ظ ن م ه ب ر ه ا ط ر و پ ( ز گ ر ب ن ا و ت م ا ر ه ب ر ج ت ا ه ه ج ا و م ر ث ا ر ب ر گ ا ا ق ت ر ا و ر و خ ز ا ب ها ک ب ش و ن ا م ز ا س ن ب ا ه ت ل ا ع ف. ) 8 : ن ا ر ا ک م ه و ق ق ح ت ) ه ل ز ل ز ( ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ا ر ث أ ت ش ه ا ک ر ز ا س ت ف ر ظ ش ق ن ن ا و ن ع ا ب ها ل ا ق م ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر ه ا ط ر و پ ر ب ا ر ب ر ا ت س و ر ا ه اه گ ت ن و ک س ر ذ پ ب س آ و ا ه ت ف ر ظ س ر ر ب ه ب م ک ا ه ش و ر ر ب ک أ ت ا ب ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ا ه ت ت ف ر ظ ن و ب ن ف ا ک ز ا ق ق ح ت ن ا ج ا ت ن ه ک ن ا ه ت خ ا ر پ ه ن ب ا خ ن ا ت س ر ه ش ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ه ز ر ل ن م ز ر ط خ. ر ا ت ا ک ح ه ز ر ل ن م ز ر ط خ ر ذ پ ب س آ و ت ا ر ث أ ت ز ا ن ت س ا ک ا ر ب ه ع ل ا ط م ر و م ا ت س و ر ه ق ط ن م ر و ج و م ر ع ا م ت ج ا هه ه ا م ر س ا ب ه ط ب ا ر ر ) ا ه که ب ش ت ک ر ا ش م ا م ت ع ا ( م ا ن ت ا پ ر ظ ن م ص خ ا ش ه س ) 9 3 ( ن ا ر ا ک م ه و ن ا ه ا ر ف رر ر ا ا ن ع م ال م ا ک ه ط ب ا ر ا ن ا ش ن ق ق ح ت ا ه ته ف ا و ن ا ر ا ر ق س ر ر ب ر و م ا ر گ ن ز ت ف ک ر ب ک أ ت ا ب ا ت س و ر ه ع س و ت ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ه ف ل ؤ م و ه ت ش ا و ج و ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر گ ن ز ت ف ک ح ط س و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ا م ت ب ث م و ت. س ا ه ت ش ا ا ه ن آ گ ن ز ت ف ک و ر ا ر ر ث أ ت ن ر ت ش ب

5 8... ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ا ال ب ز ا ش ا ن ي ب ل ا ك ي ز ا س ز ا ب ن ي آ ر ف ر م ر م ت ك ر ا ش م ش ق ن ن" ا و ن ع ا ب ق ق ح ت ر ) 9 3 ( ن ا ر ا ک م ه و ا ژ ن ج ا ح ن ي ب ز ا و ه ش ي ب ا ي ز ر ا ت ب ث م ه ن و م ن جامعه ي ز ا م ر م ت ك ر ا ش م ن ا ز ي م ه ک ن س ر ه ج ت ن ن ا ه ب م" ب ر ه ش ر و م - ع ب ط ن ك س م ص خ ا ش ي و ر ر ب ا ر ر ث أ ت ن ي ر ت ش ي ب م ر م ت ك ر ا ش م ي ب ل ا ك ه ع س و ت ا ه ص خ ا ش ن ا ز ي م و ه ت ش ا شهر بافت و ن ي ر ت م ك و ت س ا ه و ب ا ه ص خ ا ش ر ي ا س ز ا ر ت ش ي ب ر ه ش ت ف ا ب و ن ك س م ه ع س و ت ت ص ر ف ز ا ه ا ف ت س ا ر م ر م ت ك ر ا ش م ر ثث ث أ ت ت ل و ح ز ا ش ي ب ش ق ن س ر م ر ظ ن ه ب. ت س ا ه ت ش ا ي ي ا ن ب ر ي ز و ي م و م ع ت ال ي ه س ت و ت ا م خ ا ه ص خ ا ش ي و ر ر ب ا ر ت. س ا ه ش م ر م ت ك ر ا ش م ن ا ز ي م ن ش گ ن ر م ك ث ع ا ب ا ه ص خ ا ش ن ي ا ي ز ا س ز ا ب ر ش ه ا ک ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ب ا ز ر ا ن" ا و ن ع ا ب ش ه و ژ پ ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و ل ا ن ع زلزله سانحه اثرات ر ش ا ن ر ذ پ ب ب ب س آ ن ا ز م ش ه ا ک ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ب ا ز ر ا ه ب " ه ن ب ا خ ن ا ت س ر ه ش - و ر س ا ج س ن ا ت س ه ش ه و ژ پ ن ا ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن. ت س ا ه ت خ ا ر پ ه ل ز ل ز ه ح ن ا س ن ا ش ن ن ب ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ع ب ا ه م ه ه ک ه مم م ت ح ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا و ل ح م ا ه که ب ش ا ع ب ا ر ه ک ر و ط ب ت س ا ر ت ن ا پ ب و ل ط م ح ط س ز ا ه ن و م ن ا ه ر ا و ن ا خ. ت س ا ر ت ن ا پ ز ن ط س و ت م ز ا ح ز ا رر ر ب ا ر ب ر ا ت س و ر ا ه اه گ ت ن و ک س ک ز ف ر ذ پ ب س آ ب ا ز ر ا ن" ا و ن ع ا ب ش ه و ژ پ ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر ه ا ط ر و پ ل ل م ل ل ل ح ت ن ا ر ف ح ا ر ط و ت ت خ ا ن ش ف ه ا ب " س ا ر پ و ک ر گ م م ص ت ل م ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ) ه ل ز ل ز ( ع ب ط ت ا ر ط ا خ م رر ر ب ا ر ب ر ک ز ف ر ذ پ ب س آ ن ا ز م س ا س ا ر ب ا ت س و ر ا ه اه گ ت ن و ک س ن ب ه ب ت ر ر س ا ر پ و ک ه ر ا ع م ن چ ر گ م م ص ت ر ذ پ ب ب ب س آ ا ه ص خ ا ش ن و ب ه ت س س گ و ع و ن ت م ه ب ه ج و ت ا ب ه م ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا ج ا ت ن ت. س ا ) ه ل ز ل ز ( ت ا ر ط ا خ م. ش ا ب ه ت ش ا ا ز ت ل ب ا ق ه ل ز ل ز ل ب ا ق م ر ا ه اه گ ت ن و ک س ر ذ پ ب س آ ن ب ه ب ت ر ر ن ا و ت م ل م ن ا ک ز ف ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر م و ب ش ن ا جاگاه " ن ا و ن ع ا ب ها ل ا ق م ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و م ز ع ط ح م ر ذ پ ب س آ ش ه ا ک ر ن و ن ش ن ا ا ب م و ب ش ن ا ه س ا ق م و س ر ر ب ر ر ا ه ا ت س و ر ن س ر ه ن ا ت س ر ه ش ر ز ش ن ا ت س ه ه ب " ا ت س و ر ح ا و ن ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ر ت ش ب م ه س م و ب ش ن ا ه ک ا ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا ج ا ت ن. ن ا ه ت خ ا ر پ. ت س ا ه ت ش ا ش ش ق ن س ر ر ب هه ه ب ه" ه ه ح ن ا س ت ت ر م و م ل ق ا ر غ ت ع ا م ت ج ا ه ا م ر س " ن ا و ن ع ا ب ها ع ل ا ط م ر 5( ( ا و ا گ ا ک ا ن و و ا ش رر ر ث أ ت هه ه ب و هه ه ت خ ا ر پ ل ح م ع ا م ت ج ا ا ه که ب ش و ت ک ر ا ش م ع ا م ت ج ا ا ه ا ج ن ه ا م ت ع ا ل ب ق ز ا ع ا م ت ج ا ا ه اه م ر س هه ه ب ب ا ت س ت ت ه ج ر ه ه ح ن ا س ت ت ر م ا ن ا و ت و ب ه ب ق ر ط ز ا ه ح ن ا س ت ا ر ث ا ش ه ا ک ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ا ع ب ا ت ب ث م. ن ا ه ر ک ه ر ا ش ا ر ا ا پ ه ع س و ت ه ع ل ا ط م ر " ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ق ر ط ز ا ه ل ز ل ز ه ح ن ا س ر ب ا ر ب ر ه ع م ا ج ر و آ ب ا ت " ن ا و ن ع ا ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر ا ن ا ب ش ا ز ف ا و ر ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ن و م ز آ ه ب ن پ ا ژ ا- ا و ش ک ه ق ط ن م ر : ت س ا ه ت خ ا ر پ ر ز ر و ح م و ر ل ح م ع م ا و ج ع ف ا ن م ک ر - ه ح ن ا س ه ر ا ب ر اا ا ههه ه ا گ آ ا ک ت ا و خ و و ه ع م ا ج ر ا م ت ع ا ه ژ و ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س. ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا و ط ب ا و ر ر ب ک أ ت ا ب ح ن ا و س ه ر ا ب ر ز ا س ه ا گ آ و ا ک ت ا و خ ه ب ه ج و ت ا ب ح ن ا و س ر و آ ب ا ت - Bhandari

6 ش- و ر ه- ق ط ن م ر ا ه ب م و ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 4 ش ن ک ا و ر ل ح م ه ع م ا ج ش ق ن ه ل ا ق م ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و ن و س ر ت پ ه ا م ر س ش ق ن و ر ر ب ز ک ر م ت با سانحه ه ب ش ر گ ن ع ا م ت ج ا ا ه که ب ش ت م ه ا ه ب ع ب ط ح ن ا و س ر ب ا ر ب ر ه ع م ا ج ر ذ پ ب س آ ش ه ا ک ر ع ا م ت ج ا. ن ا ه ر ک ه ر ا ش ا ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا و ا ر ف ا ق ق ح ت ت ه ج ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ز ا و ت س ا ش ا م پ م ک ر ب ر ا ک ق ق ح ت ش و ر ت ا ع ال ط ا ر و آ ع ع ع م ج ه ا ف ت س ا ن ب ا م ت ع ا. ت س ا ه ش ا ف ا ر غ ج ن ا ص ص خ ت م ر ظ ن ق ر ط ز ا ق ق ح ت ا و ر و /5 7 ا ب ر ب ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ا ف ل آ ضرب طرق ز ا ق ق ح ت ا ا پ ن گ ن ا م بر بالغ ه ک ت س ا ه و ب ه ا ش ن ا م ر ک ت ش ه ا م ش خ ب ا ت س و ر م ر م ل م ا ش ر ا م آ ه ع م ا ج. ت ف ر گ ر ا ر ق أ ت ر و م ا ر ا ال م ک ت ش ه ا م ش خ ب ه ک ت س ا ه و ب ح ر ش ن ا ه ب ر گ ه ن و م ن ش و ر. ن ا ه و ب ن ا ت س ه و ر ه ر ه ک ت س ا ن ا ت س ه و ن ب زززز زز از ا ت س و ر ه س ه ا س ف ا ص ت ت ر و ص ه ب ت س ا ر ت گ ر ز ب چون ماهشت ن ا ت س ه ر. ن ش ب ا خ ت ن ا ن ا ت س ه ر ف ن 4 8 ل ک ر گ ه ن و م ن ا ت س و ر ر ه ر ر گ ه ن و م ن ش و ر. ن ش ب ا خ ت ن ا ا ت س و ر و س گ ر ن ا غ چ ن ا ت س ه ر و ن ش ب ا خ ت ن ا ا ه ا ت س و ر ن ا ت س ه ر ه ت ع م ج ر و آ ر ب ه ک ت س ا ه و ب ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ق ر ط ز ا ه ن و م ن م ج ح ن ع ت ش و ر. ت س ا ه و ب ه ا س ف ا ص ت س ا س ا ر ب و ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر ز ن ا ت س و ر ر ه ت ع م ج ت ب س ن ه ت ب ل ا. ت س ا ه ش ص خ ش م ل و ج ر ا ت س و ر و ن آ م ج ح ا ر ه ن و م ن م ج ح ن ر ت ش ب ر ا ا ر ت ع م ج ن ر ت ش ب ن و چ ب و ق ع س ه ش م ق ا ت س و ر ت ر ا ب ع ه ب. ت ف ا ص ا ص ت خ ا ه ن و م ن ا ر ب ه ک ه ش ع س ه ت ب ل ا. ت س ا ه ت ش ا ا ر ه ن و م ن ا ع ت ن ر ت م ک ت ع م ج م ج ح ن ر ت م ک ا ب چقاحسن و ه ت ش ا کار قت کمتر چقاحسن ه ن و م ن م ج ح ا ب ه ش ن ع ت ت ب س ن س ا س ا ر ب ن ع. ش ا ب ن ر ت م ک ع ز ا ه م ا ن ش س ر پ ا ع ت ل ق ا ح. ا ن ر ت ن ا پ ت س ا م ز ال ق ق ح ت ا ر ب ه ک ل ق ا ح ک ز ا ا ت ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر ر ت ش ب ا م ا ش م ت ش ه ا م ن ا ت س ه س گ ر ن ا غ چ ن ا ت س ه ا ت س و ر م ا ن ب و ق ع س ه ش م ق ه ن گ ن ز ر ل ه ش م ق ن ا م ز م ح م ک ل ب ا ق چ ن ا خ ب ا ر ا ه ع ل ق ن س ح ا ق چ ع م ا ج ه- ل و ج ر ا و ن ا خ ا ع ت 5 4 ق ق ح ت ر ا م آ ا ت س و ر ت ع م ج 6 4 ا ت س و ر ر ه ه م ا ن ش س ر پ ا ع ت 3 ن ا ت س ه ر ه ه م ا ن ش س ر پ ا ع ت ه ع ل ا ط م ر و م ( ر ف ن ل ا ع م ت ع م ج ا ب ت ش ه ا م ش خ ب (5 ر ا و ن ا خ ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م و ) س گ ر ن ا ق چ و ت ش ه ا م ( ن ا ت س ه و ا ر ا ش خ ب ن ا. و ش م ب و س ح م ن آ ر ه ش ه ط ق ن ا ه ن ت ت ش ه ا م ر ه ش ه ک ش ا ب م ه ن ک س ا ر ا ا ب آ ه چ ر ا پ ف ر ط ز ا و ش م ه ت خ ا ن ش ت ش ه ا م ت ش م ا ن ب ژ و ل و ف ر و م ب ر غ ز ا و ا ب آ ز و ر ف ر س ش خ ب ه ب ب و ن ج ز ا م ا ل س ا ن ا ت س ر ه ش ه ب ش خ ب ووو و و ه ا ش ن ا م ر ک ه م وووووو ووو ح ه ب ق ر ش و ل ا م ش لحاظ از ه ک ز ک ر م ر ا ف ا ر غ ج ظ ا ح ل ز ا. ر گ م و ح م اب آ ت ح ا س م ه ک ر ا ر ا ر ق 4 3 ا ت 4 3 ا ف ا ر غ ج ض ر ع و ا ت ل و ط. ت س ا ه ش ه ا ن ا ش ن ا ه ا ت س و ر و ش خ ب ن ا ت ع ق و م ل ک ش ر. ت س ا ع ب ر م ر ت م و ل ک ن آ Patterson

7 ا- ه ته ف ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن 6 ق ق ح ت ا ق ن ط- ل ک ش ق ق ح ت ه ق ط ن م ا ت س و ر ن ا ش ن ل و ج ن ا ر. ت س ا ه ش ص خ ش م ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ه ب ت ب س ن ا ت س و ر م ر م ه ا ک آ ن ا ز م جول ر ه ا ها ب ح ا ص م ر ا ت س و ر م ر م. ت س ا ه و ب ا ز ن ا م ت خ ا س ضوابط و و ز ا س و ت خ ا س ه ب ت ب س ن م ر م ه ا گ آ ه ک و ش م ا م ا ر ب ن ک س م ا ن ب «ه ک ر ک م ن ا ب ا ت س و ر ک ل ا ث م ر و ط ه ب. ن ا ه ت ش ا ک ا ت ه ل ا س م ن ا ر ب ز ن م ت ش ا ا ه ن آ ا ب ه ک ن ا ز م ه ک ن ک مم م ن ا ب ل و ج ن ا ه ت ب ل ا.» ن ا ه ا ا م ه ب ا ر م ز ال ت ا ح ض و ت ن ا ر ا ه «ا.» ت س ا ه ت ش ا ذ گ ش ز و م آ س ال ک م ر م ت خ ا ن ش و ش ز و م آ ا ر ب ا ه س ال ک ه ک ت س ا م ز ال ه ک ر ا ر ا ر ق ط س و ت م ح ر ت ا ر ط ا خ م ه ب ت ب س ن م ر م ه ا گ آ. و ش ه ا ت ا ر ط ا خ م ه ر ا ب ر ا ه ه و گ ف ل ؤ م ه- ل و ج ت س ا ر ق چ م و ا ق م ز ا س و ت خ ا س ه و ح ن ز ا ن ا ا ت س و ر ه ا گ آ ن ا ز م ا م ش ر ظ ن ه ب ع ب ط ت ا ر ط ا خ م و ث ا و ح ز و ر ب ن ا م ز ر ا ت س و ر م ر م ر ا ک م ه ن ا ز م ا م ش ر ظ ن ه ب ت س ا ر ق چ ا ت س و ر ر ذ پ ب ب ب ب س آ ه ب ت ب س ن ن ا ا ت س و ر ت خ ا ن ش و ه ا گ آ ن ا ز م ا م ش ر ظ ن ه ب ت س ا ر ق چ ت س ا ر ق چ ن ا ا ت س و ر ا ر ب ت ا ج ن و ا م ا ش ز و م آ ا ه س ال ک ل ک ش ت ت ر و ر ض ت س ا ر ق چ ا ه ز ا س و ت خ ا س ر ب ت ر ا ظ ن ا ر ب ر ا ب ج ا ر گ ر ا ک ب ش ر ذ پ گ ا م آ ت س ا ر ق چ ن ک ا س م ز ا س م و ا ق م و ن ا م ت خ ا س ط ب ا و ض ت ا ع ر ه ب ه ج و ت ن ا ز م ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ه ب ت ب س ن ن ا ا ت س و ر ه ا گ آ % ش ر گ ن ل خ م ک م ک 5 ا ت و ح 5 4 ا ز 4 ل خ ا ز ن گ ن ا م 3/5 4/ /8 9 3/8 7 / 9 3/ ا ز ل خ ط س و ت م م ک ل خ 3 ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ش ر گ ن ا ز ط س و ت م ا ز ط س و ت م ا ز

8 - ر ا ک م ه - ا م ت ع ا ر ا ه ب م و ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف م ر م ت ک ر ا ش م و ر ا ز ن ا ز م ه ب ه ک ن ت س ه ر ض ا ح ه ک ن ا ه ر ک م ال ع ا و ه ت س ن ا ال ا ب ت ا ر ط ا خ م ث ح ب ر ا ر خو مشارکت ن ا ز م م ر م ا ر ف ا ه ب و ن ه ب م ا ج ن ا ا ر م ز ال ا م ا و ه ر ط ا خ م ن ا م ز ر ر ا ک م ه ه ن و گ ر ه. ن ش ا ب ه ت ش ا ت ک ر ا ش م ت ا ر ط ا خ م ت ر م ا ت س و ر م ر م ن ب ن و ا ع ت و ک م ک ه ح و ر ت ر ا ب ع ه ب. ن ن ک ب ک م ک ه ب س آ. تس ا بالا کگر ه ب. ) 3 ل و ج ( ن ن ک م ا ن ت ب ث ا م ا ا ه وه ر گ ر ه ک ن ر ا ل ا م ت و ن ت س ه ر ض ا ح ه ک ن ا ه ر ک ا ه ه و گ ت س ا ر ق چ ا ت س و ر م و م ع ت ا س ل ج ر ا م ش ت ک ر ا ش م ن ا ز م ا ز م ن- 3 ل و ج ا ت س و ر ر ذ پ ب س آ ش ه ا ک ت ه ج ر ا ت س و ر م ر م ه م ه ا ب ر ا ک م ه گ ا م آ ح ن ا و س ز و ر ب ع ق ا و م ر ت ا ج ن و ا م ا ر ر ا ک م ه ر ا ر ب ر ا و آ ر ا ت س و ر م ر م ا ب ا م ش ر ا ک م ه ن ا ز م ن ا م و ص م ا و ا م و لل ل ا ق ت ن ا و ج ت س ج و ک- ک ک ا ش و پ ا- ذ غ ن م أ ت ( ه ل و ا ا ه ک م ک ه ئ ا ر ا ر ب ل ط و ا ا ه وه ر گ ا ب ا م ش ر ا ک م ه ) ا ه ن آ ر ظ ن ا ت س و ر م و م ع ا ه ت خ ا س ر ز ز ا س ز ا ب ر ت ک ر ا ش م و ر ا ک م ه ن ا ز م ا ه ا ه ن ا ب ا م ش ر ا ک م ه ن ا ز م ع ب ط ث ا و ح ز و ر ب ت ر و ص ر و ر ا ه و ا ت س و ر ا ر و ش ن ن ا م ل ح م ث ا و ح ز و ر ب ت ر و ص ر ه ش ه ا م آ ت ق و م ن ا ک س ا ا ه ل ح م ر ت ن و ک س ه ب ل ا م ت ع ب ط م ر م ت ک ر ا ش م و ر ا ک م ه % ش ر گ ن م ک ل خ م ک 9 و ح ا ت 4 ا ز 4 5 ا ز ل خ ن گ ن ا م 3/3 6 4/3 4/8 3/ 9 3/9 8 3/3 5 4/ 3/ ا ز ل خ ط س و ت م م ک ل خ -6 ع ا م ت ج ا ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ما ل ع ا اا ا نه آ ش ر گ ن ا ز ا م ز ا س ر گ و ر ا ه ه ب ه ک ن ا ه ر ک م ال ع ا ا ه ن آ ن ن چ م ه. ت س ا ال ا ب ن ا ر ح ب ن ا م ز ر ر گ ک ه ب ن ا ا ت س و ر ا م ت ع ا ن ا ز م ط س و ت ه ک ا ه ح ر ط ه ک ن ت س ه ر ظ ا ح ا ه ن آ. ن ر ا ن ا س ر ک م ک ه ن م ز ر ال ا ب ا م ت ع ا ز ن ر گ ر ا ه ا ن ب ن ا ل و ئ س م ا م ت ع ا ن ا. ن ن ک ا ر ج ا و ه ت ف ر ذ پ ا ر ن و ش م ه ئ ا ر ا ن ا ر ح ب ا ب ه ل ب ا ق م ا ر ب ر و ش ک ت ر ا ز و و ا ه ن ا م ز ا س ر گ و ن ک س م. ش ا ب ه ت ش ا ب ر خ م ت ا ر ث ا و ا ال ب ش ه ا ک ر ر ث و م ش ق ن ن ا و ت م ا ه ه و گ ت س ا ر ق چ ن ا ر ح ب ز و ر ب ن ا م ز ر ا ت س و ر م ر م ه ب ا م ت ع ا ن ا ز م ت س ا ر ق چ ر گ ک ه ب م ر م ا م ت ع ا ن ا ز م ش ا ن ت ال ک ش م ع ف ر و ر و م ا ر گ پ ت ه ج ر ا ه ه ب ا م ت ع ا ن ا ز م ت س ا ر ق چ ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ز ا کالت م ش م ع م ف ر و ر و م م ا ر گ پ ت ه ج ا ت س و ر ا ر و ش ه ب ا م ت ع ا ن ا ز م ت س ا ر ق چ ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ز ا ش ا ن ا ر ذ پ ا ر ب ا م ش گ ا م آ و ا ه ن آ ل ز ا ن م ن ب س آ ا ب ر خ ت ت ر و ص ر نننننن ن نن ا گ ا س م ه ت ق و م ن ا ک س ا ت ر ا ظ ن و ه ن ن ک ت ا ه ن ا و ن ع ب ا ت س و ر ا ر و ش ا ر ا ه ش ق ن ن ت ف ر ذ پ ت س ا ر ق چ ر و م ا ر ب ل ب ا ق ل ح م ن ا ر م ن ا و ن ع ب ر ا ه ا ا ر و ش ا ض ع ا ه ب ا م ش ا م ت ع ا ن ا ز م ت س ا ر ق چ ا م ت ع ا ز ا س ه ب و ز ا س م و ا ق م ا ه ح ر ط ش ر ذ پ ن ا ز م ت س ا ر ق چ ه ش ه ئ ا ر ا ن ا ل و ت م ط س و ت ه ک ن ک س م ا ز م ن- 4 ل و ج % ش ر گ ن م ک ل خ ع ا م ت ج ا ا م ت ع ا م ک و ح ا ت 3 ا ز 3 7 ا ز ل خ 4 ن گ ن ا م 4/ 4/8 3/6 6 3/9 7 4/ 3/ 4 3/ ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م 3/ ش ر گ ن ا ز

9 م- ا ج س ن ا - ا ه ا ه ن ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن 3-6 ع ا م ت ج ا ع ف ا ن م ه ک ن ا ه ت ش ا ر و ا ب ا ت س و ر م ر م. ) 5 ل و ج ( ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب ر و م ک ر ت ش م ع ف ا ن م ث ح ب ش خ ب ن ا ر ت ا م خ ا ط ع ا ر ا ه ض ع ب ت ه ک ن و ب ق ت ع م ا ه ن آ ن ن چ م ه. ن ر ا ر گ ک ا ب ل ح م ت ر م ر ک ر ت ش م. ن ر و ا ب ت س ب ا ر م ر م ا م ت ع ا و ن ن ک ا ف ا گ ن ر ر پ ش ق ن ه ن م ز ن ا ر ه ک ن ا ه ت س ن ا و ت ن ال و ئ س م و ه و ب م ک ا ه ه و گ ر ا ر ث أ ت ر ق چ ا ت س و ر ل ح م ت ر م ر ک ر ت ش م ع ف ا ن م ه ب ه ج و ت ا ز م ن- 5 ل و ج ت س ا ر ق چ ز ا س م و ا ق م ش ز و م آ ا ه س ال ک ر ت ک ر ش ا ر ب ا م ش ل ا م ت ت س ه ق ف ا و م ث ا و ح ز و ر ب ن ا م ز ر ع م ج و ت ک ر ا ش م ر گ م م ص ت ا ب ر ق چ ر ق چ ن ا ا ت س و ر و ا ت س و ر ر ذ پ ب س آ ش ه ا ک ر ه و ر گ ر ا ک م ه ش ق ن ت س ا ر ق چ ا ه ن آ ر ا ک م ه ش ا ز ف ا ر ن ا ا ت س و ر ن ب ر ک ر ت ش م ا ص ت ق ا ا ه انگزه. ر ا ر ث أ ت ر ا و ج و ض ع ب ت ر ا ق م ه چ ل ح م ن ل و ئ س م ر گ م م ص ت ر ا م ش ر ظ ن ه ب ت س ا ر ق چ ا ت س و ر ر ا ر ف ا ع ا م ت ج ا ف ا ظ و م ا ج ن ا ه ب ه ج و ت ن ا ز م ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا % ش ر گ ن ل خ م ک م ک ا ت و ح ا ز 9 5 ل خ ا ز 8 ن گ ن ا م 3/4 9 3/8 4/ 3 3/3 6 4/ /9 3/ ل ح م ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م و ت ا ن ا ک م ا ش ر گ ن ا ز م ک و خ ه ب ا ر ن ا ا ت س و ر ا م ت ع ا ه ک ن ا ه ت س ن ا و ت ا ه ا ه ن ن ا. ر گ م ت ر و ص ن ا ر ح ب ن ا م ز ر ا ه ا ه ن ط س و ت ن ا س ر ت ا م خ و ح م ا ه ن ا م ا س ن ا ل ا م ع ب ا ن م و ا ه ا ر ا ه ک ن و ب ق ت ع م م ر م ه ک ت س ا ص خ ش م ل و ج ر ه م ه ن ا ا ب. ن ا م ن ب ل ج ک ا ت ه ک ن ا ا ب ( و ش م ن ر ا ز گ ر ب ف ا ک ه ز ا ن ا ه ب ا ه س ال ک ه ک ن و ب ق ت ع م ا ه ن آ. ت س ا ت ر و ص ر ه ک ن ر ک مم م اا ا شه ال ت ه ک ن ا ن ع ر ا ه ن ا م ز ا س ه ک ن و ب ق ت ع م و ) ن ن ک ت ک ر ش ا ه ن آ م ا م ت ر ه ک ن ت س ه ر ض ا ح س ال ک ر ا ز گ ر ب. ) 6 ل و ج ( ن ا ه و ب ن ق ف و م ن ا ن چ ر گ ش پ ش خ ب ر ا م ا ن ا ه ا م ا ج ن ا ا ه ن ا ر ح ب ل ح ا ر ب ا ر ا ز ا ه ه و گ ت ا ز ه ج ت ه ب ل ح م ا ه ا ه ن س ر ت س و ن و ب ا ر ا ن ا ز م ت ا ر ط ا خ م ز و ر ب ت ر و ص ر ل ا م ا ه ا ه ن - 6 ل و ج ع ب ا ن م و ب س ا ن م ا ه ا ت س و ر ر ا س ا ب ا ت س و ر ط ا ب ت ر ا ا ج ا ر ر ا ه و م ال س ا ا ر و ش ا ن ا و ت ت س ا ر ق چ ر ه ش و ن ب ط ا ب ت ر ا ا ج ا ر ر ا ه و ا ر و ش ش ق ن ت س ا ر ق چ ط ب ت ر م ا ه ا ه ن و ن ا ا ت س و ر ت س ا ر ق چ ر گ ش پ ت ا م خ ه ئ ا ر ا ر ا ت س و ر ل ح م ا ه ا ه ن ا ن ا و ت ا ه ن آ ن ب ر ا ک م ه و ن ا ا ت س و ر ا م ت ع ا ش ا ز ف ا ر ر ا ه و ا ر و ش ش ق ن ت س ا ر ق چ ط س و ت ت ا ج ن و ا م ا ش ز و م آ ا ه ره و ر ا ز گ ر ب ن ا ز م ت س ا ر ق چ ل ح م ا ه ا ه ن ا ه ک م ک ت ا ج ن و ا م ا ا ه ک م ک ه ئ ا ر ا ر ل ح م ا ه ا ه ن ه ب ا ق ت ع ا ن ا ز م ت س ا ر ق چ ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ر ا ث آ ز ا ن ت س ا ک ا ر ب ز ا س ز ا ب و ن ف ط ح م ت ا ر ط ا خ م و ل ح م % ش ر گ ن ل خ م ک 3 م ک 7 4 ا ت و ح ا ز ل خ ا ز ن گ ن ا م /4 9 3/ 3/ 7 /4 4 3/6 5 / ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م /5 7 4 ش ر گ ن م ک ا ز م ک ا ز م ک م ک

10 - گ ت س ب م ه * ر ا ن ع م ر ا ه ب م و ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر. ت س ا ه ت ف ر گ صورت اجتماع ه ا م ر س ا ه فه ل ؤ م و ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ن ب ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه 7 ل و ج ر به. ار ع ب ط مخاطرات مرت ا ب ر ا ن ع م ه ط ب ا ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ف ل ؤ م 5 ر ه ه ک ت س ا ص خ ش م ل و ج ن ا ت ک ر ا ش م و ر ا ک م ه و ش ر ت ش ب م ر م ه ا گ آ ه ک ش ا ب ر ا ذ گ ر ث ا ن ا و ت م ن ا م ز ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ت ر ا ب ع ن ا و ت ب ل ح م ا ه ا ه ن و ب ا ش ر ت س گ ل ح م ح ط س ر ر گ م ه ه ب م ر م ا م ت ع ا ب ا ش ا ز ف ا ب س ا ن م ح ط س ر م ر م. ا م ن ا ف ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر گ ن ر ر پ ش ق ن م ر م ت ا م ح ب ل ج ن م ض ه ت س ب ا و ر غ ت م ع ب ط ت ا ر ط ا خ م گ ت س ب م ه - 7 ل و ج ل ق ت س م ر غ ت م م ر م ه ا گ آ م ر م ت ک ر ا ش م و ر ا ک م ه م ر م ا م ت ع ا ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ل ح م ا ه ا ه ن ا ه ر غ ت م ن ب r ن ا ز م * * /7 * -/7 3 * / * /5 * /4 / ح ط س ر ر ا ن ع م ** /5 ح ط س ر ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م ن ا ش ن ه ک ت س ا ه و ب / 8 ر ب ا ر ب ن ع ت ضرب تحلل ن ا ر. ش ه ا ف ت س ا م ا گ ه ب م ا گ ن و س ر گ ر ز ا ن و س ر گ ر ل ل ح ت ر ش ق ن ا ت س و ر ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ر رر ر ث ؤ م ا ه فه ل ؤ م ن ع ت ر % 8 ن ا ز م ه ب ق ق ح ت ن ا ه ن ا گ 5 ا ه فه ل ؤ م ه م ص خ ش م ن و س ر گ ر ل ل ح ت ن ا ر. ت س ا ه ش ه ا ن ا ش ن ا ه ر غ ت م ز ا ک ر ه ب س ن ت م ه ا ن ا ز م 8 ل و ج ر. ن ا ه ت ش ا ا ر ا ع ا م ت ج ا ه ا م ر س اا ا ففهه ف ل ؤ م ن ب ز ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ا ر ش ق ن ن ر ت م ه م ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ه ک ت س ا ن ا ش ن ن ا. ن ن ک مم م ا ف ا ل ح م ا ه ا ه ن ا ر ش ق ن ن ر ت م ک. ر ا ر ا ر ق م ر م ه ا گ آ و ا م ت ع ا ع ب ه ل ح ر م ر. ت س ا ل م ا و ع ا ت ر ا گ ت س ب ا ت س و ر ل خ ا ن و ر ل م ا و ع ه ب ح ا ت ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ا ب ه ل ب ا ق م ت ق ف و م ه ک ه م. ) 8 ل و ج ( ا ت س و ر ن و ر ب ل ق ت س م ر غ ت م ت ب ا ث ر ا ق م ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا م ر م ا م ت ع ا م ر م ه ا گ آ ن و س ر گ ر ل ح ت ل- 8 ل و ج b ر ا ق م -/3 6 /8 3 /3 3 /4 /8 م ر م ت ک ر ا ش م و ر ا ک م ه / ل ح م ا ه ا ه ن ق ق ح ت ا ه ته ف ا : ع ب ن م beta ر ا ق م / 3 /4 / /6 /8 ر ا ن ع م ح ط س /6 /4 4 /5 3 / /3 Y=-/63+.38x +.33x +.4x 3 +.8x 4 +.x 5 ر گ ه ج ت ن - 7 ص خ ش م ق ق ح ت ن ا ر. ت ف ر گ م ا ج ن ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ر ث أ ت س ر ر ب ف ه ا ب ق ق ح ت ن ا ن ا. ر ا ط ح م ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر م ه م ش ق ن ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ف ل ؤ م ک ن ا و ن ع ه ب ا م ت ع ا ش ا ز ف ا ه ک ش ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ا ر م ر م ا م ت ع ا ش ق ن ز ن و. ت س ا گ ن ه ا م ه ) ( ن ا ر ا ک م ه و م ز ع ج ا ت ن ا ب ا ه ته ف ا

11 ع- ب ا ن م» ا ه ر ب ر ا ک () ه ل ز ل ز» ب ا ز ر ا ش» ق ن ش» ش ش ق ن ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن ت م ه ا ) ( ش ر و ن ا ر. ت س ا ه ت س ن ا ت م ه ا ز ئ ا ح جامعه پوستگ ر ا ر ا م ت ع ا ش ق ن ا ذ ل و و ش ا ت س و ر ر ا ر ف ا ع ا م ت ج ا ج س ب ه ب ر ج ن م ن ا و ت م ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر گ ت س و پ ا ز س ه ب ت م ه ا ز ا ت ک ر ا ش م ه ل و ق م ه ک ت س ا ه ا ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا. ر ا ت ا ر ط ا خ م ر ن ا. ن ا هه ه ت س ن ا رر ر ث ؤ م ت ر م ر م ه م ر ا ر و خ ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ن ب ا م ت ع ا ه ک ت س ا ق ت ع م ز ن ا م ق ق ح ت. و ش ا ه ا ه ن و ن ال و ئ س م ه ب م ر م ا م ت ع ا ه ب ر ج ن م ن ا و ت م ت ک ر ا ش م ن ا. ت س ا ه ب م ر م ا م ت ع ا ن و ب ا ل ا ب ه ک ا ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا. ر ا ط ح م ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر م ه م ش ق ن ا ت س و ر م ر م و ن ا ه ا ر ف. ر ا ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر گ ن ر ر پ ش ق ن ا ه ر ا ه ه ژ و ه ب ن ال و ئ س م ا ب ن ا ن آ ر ا ک م ه و ت ک ر ا ش م و ا ه ا ه ن گ ن ز ت ف ک ر ا ر ن آ و ن ا ه ر ک ه ر ا ش ا ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ر ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ش ق ن ه ب ) 9 3 ( ن ا ر ا ک م ه ه ت س ن ا ر ث و م ت ا ر ط ا خ م ت ر م و ر ا ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر م ه م ش ق ن ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ه ک ت س ا ه ا ن ا ش ن ق ق ح ت ن ا. ن ا ج ا ح. ه ش ا ز ف ا ا ر ا ر ف ا گ ن ز ت ف ک ن ا و ت م جامعه به ر ذ پ ب س آ ش ه ا ک ق ر ط ا ژ ن و ن ا ر ا ک م ه نقش افزاش ا ب ه ک ت س ا ق ت ع م و ه ش ل ئ ا ق ز ا م ت ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ا ه ا ه ن و ت ل و ش ق ن و م ر م ت ک ر ا ش م ن ب ن ا م ز م ه ن ا و ت م ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ک ه م ن ا ش ن ا م ق ق ح ت ا م ا. و ش م گ ن ر م ک م ر م ت ک ر ا ش م ش ق ن ت ل و چ ه و و ش ن ال و ئ س م ه ب ا م ت ع ا و ر ا ک م ه ش ا ز ف ا و م ر م ت ک ر ا ش م ش ا ز ف ا ه ب ا ض ت م ه ا گ ن ر و ض ح ه ب ر ج ن م ن ا و ت م م ر م ت ک ر ا ش م ت ر ا ب ع ه ب. ت س ن ت ل و ه ب م ر م ا م ت ع ا و ر ا ک م ه و م ر م ش ق ن ن ب ت ل و رر ر گت گ گ ن ر ر پ ز ا ) 9 3 ( ( ر ج ن م ه ک ن و ب ق ت ع م ) ( ن ا ر ا ک م ه و ل ا ن ع. و ش ر ت ش ب... و ر ا ه ن و چ م ه ا ه ا ه ن ا ب ر ا ک م ه و و ش ا ه ا ت س و ر ن ا ه ب ا م ه ل ا ق م ه ک ل ا ح ر. ر ا ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر گ ن ر م ک ش ق ن ا ذ ل و ت س ا ن ا پ ا ه ا ت س و ر ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ر ن ا ه ب ه ا گ ت و ا ف ت ن ا ت ق ق ح ر. ر ا ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ب ا ز ر ث ا ت ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ک ه س ر ه ج ت ن ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ب ت ب س ن ف ل ت خ م ر ک ل م ع ا ر ا ف ل ت خ م ا ه ن ا ک م ه ک ر گ م ر ب ت ش ه ا م ه ک ل ا ح ر ت س ا ر ا ر و خ ر ب ر ت ن ا پ ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ز ا ه ن ب ا خ ز ا و ت ع ض و ت ا ر ط ا خ م ه ق ط ن م و ن ا هه ه و ب ر ا ر و خ ر ب رر ر بت ب ب س ا ن م م م ع ت ن آ ا ب ه ل ا ق م ن ا ه ک ت س ا ر و ش ک ا ه ا ت س و ر ل ک ه ب ع و ض و م ن ا ن ا م م ع ت ل ب ق ه ل ا ق م م ه م ه ت ک ن ع ق ا و ر. ت س ا. ت س ن ق ف ا و م 9 )983( ال ا آ ا م س ا ر ا ر ا ه ر و ش ک ر ع ب ط ا ال ب ز ا ر گ و ل ج و ر ذ پ ب س آ : ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ژئومورفولوژ لم: ع 5 ص و ه ر ا م ش ج ن پ و ت س ب ه ر و ا ف ا ر غ ج ش ز و م آ ش ر ر ا ت ف ر ش و خ ا ض ر ه م ج ر ت توسعه«ل ا ح ( 9 3 ( ( م ح م ن ا م ل س و ب ت ج م م و ص ع م ر ق و ل ع ر گ س ع و ه م ه ا ز ن ا ض م ر و ل ع س ر ب ر ل ح م ت ت ر م و ر ب آ ر س و ن ن ب ا ک ن ت نن ن ا ت س ر ه ش هه ه ض و ح و : ر و م هه ه ع ل ا ط م ( ب ال م س رر ر ب ک أ ت ا ب ع ب ط ا ال ب ر ب ا ر ب ر ن ا ک م ر و آ ب ا ت ا ق ت ر ا 4 ص م و س ه ر ا م ش ن ا ر ح ب مرت ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف شت( ر ال ک 9( 8 3 ( ا ض ر ل ا ب ع ر ا خ ت ف ا ن ل ا ن ک ر و ش م ج ل ا ن ع و ه م ر ه ا ط ر و پ ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ا ر ث أ ت ش ه ا ک ر ز ا س ت ف ر ظ اا ا شه ش ش ه و ژ پ هه ه م ا ن ل ص ف «) ه ن ب ا خ ن ا ت س ر ه ش ه ز ه ل ز ل ز ق ط ا ن م : ر و م ه ع ل ا ط م ( م ک شها و ر ر ب ک أ ت ا ب ا ت س و ر ق ط ا ن م ر 9 ا ت 3 ص ص ر ا ه چ و ا ت ف ه ه ر ا م ش ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ) 9 3 ( ه ر ه ا ط و ل ق ا ص هلل ا م ح ر ا ق س ا ج س ه م ر ه ا ط ر و پ ص ص 3 ه ر ا م ش م و ل ا س ا ت س و ر شها ه و ژ پ ن«ا ج ن ز ن ا ت س ا : ر و م ه ع ل ا ط م - ا ت س و ر ق ط ا ن م ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ن ب ه ب ت ر شها و ر ق ب ط ت

12 ن» ا ا پ» ب ا ز ر ا» س ر ر ب ش» ق ن ه» ط ب ا ر ه» ا گ ا ج» ب ا ز ر ا» ب ا ز ر ا ت» ک ر ا ش م» ز ر ه م ا ن ر ب ل» ل ح ت ر ا ه ب م و ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 8 ) ( ا ض ر ت م ع ن هلل ا ح ا ح ا ت ف ل ع ا ژ ن ج ا ح ه م ر ه ا ط ر و پ ر ب ا ر ب ر ا ت س و ر اهها گ ت ن و ک س ک ز ف ر ذ پ ب س آ «و ر ن ا ت س ر ه ش ن ال و چ ن ال ا چ ن ا ت س ه ا ه ا ت س و ر : ر و م ه ع ل ا ط م س- ا ر پ و ک ر گ م م ص ت ل م ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ) ه ل ز ل ز ( ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ص ص ز ا پ 3 ه ر ا م ش م ه ج ه ه ر و ا ض ف ش ا م آ و ز ر ه م ا ن ر ب ) 9 3 ( ه م و ب س ل ه ا ز ن ا ض م ر ه م س م ح م ل ع ر گ س ع ل ع ا ژ ن ج ا ح ص ص 9 3 ن ا ت س ب ا ت 7 3 ه ر ا م ش م ه ز ا ل ا س ا ف ا ر غ ج ه م ا ن ل ص ف م«ب ر ه ش ر و م - ع ب ط ا ال ب ز ا ش ا ن ) ( ا ر ه ز ش ر ل ا م ک ن ا ر 7 و 9 ص ص ه ج ه و ه ف ه ه ر ا م ش م و ل ا س گ ن ه ر ف - س ن ه م ) 9 3 ( م ح م ر م ا ن ا ر ه ط ر ه م ز ز ع م ن م س ا م ر ا ر س ا ر ف ع ج ج ا س ن ب ت س ا ر ي ي ب ل ا ك ي ز ا س ز ا ب ن ي آ ر ف ر م ر م ت ك ر ا ش م ) -9 7 ه م ا ن ه ا م («ع ا م ت ج ا ا م ت ع ا ر ب ک أ ت ا ب ( اجتماع ه ا م ر س ا ج ا گ ن و گ چ و م ه ا ف م ف ر ا ع ت ش ه و ژ پ - م ل ع هه ه م ا ن ل ص ف نن«ن ا ه ف ص ا ا ف ل ج : ر و م ه ن و م ن - م و م ع صهها ر ع ر ر ه ش ت ا ح ص 93 ن ا ت س ب ا ت م ه ن ل ا س ه ر ا م ش ر ظ ن ز ا س ر ه ش ) ( ء ا ب س ش و ر ا ز ر ف ه ع ل ق ا ز ر م ژ ئ آ م ز ع 8 3 ص ص ر ا ه ب م ه ز س ه ر ا م ش ط ح م ت ا ر ط ا خ م و ا ف ا ر غ ج ن«س ر ه ن ا ت س ر ه ش ر- ز ش ن ا ت س ه ) ( ن ر س ن ر ف ع ج ن س ح ن ا ه ا ر ف ش م ج ل ا ن ع م و ا ت و ط ح م ا ه ت ف ک ن ب گ ت س ب م ه و ر ا م ع م ر ن ه ش ه و ژ پ ز ک ر م : ر و م ه ع ل ا ط م ا- ه ا ت س و ر ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر م و ب ش ن ا ش ه ا ک ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن 4 و 3 ص ص 3 9 ر ا ه ب 3 ه ر ا م ش م ه ر ا ه چ ل ا س ا ف ا ر غ ج م و ل ع ر ب ر ا ک ت ا ق ق ح ت ه ر ش ن ه«ن ب ا خ ن ا ت س ر ه ش - و ر س ا ج س ( 9 3 ( مه غ ا ر چ و ه م س ل ب ع و ن س ح ن ا ه ا ر ف ن ا ت س ه ر ه ل ز ل ز ه ح ن ا س ت ت ت ا ر ث ا -3 9 ت ت ف ک ر ب ک أ ت ا ب ا ت س و ر ح ا و ن ه ع س و ت ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ت ا ر ث ا م ت ش ه ه ر ا م ش م و ل ا س ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف اک«ر ا ن ا ت س ر ه ش ن ا ق م ه ش م ن ا ت س ه : ر و م ه ع ل ا ط م - گ ن ز ص ص 9 3 ن ا ت س م ز ) ( س س ن ا ر ف ا م ا و ک و ف ( 9 3 ( ر ب ک ا ل ع و ل ق ت و ر ا ش ف ا ر ب ک و ف ج ن ر م و س و م ص ز و ر ف ا ن ا ج ن ا ر ه ت ل س و ت ن س ح م ال غ ه م ج ر ت ن«آ ظ ف ح و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س م ظ ن ص ص 7 ه ر ا م ش م و س ل ا س ا ه ق ط ن م - ر ه ش ش ا م آ و ا ف ا ر غ ج ه م ا ن ل ص ف ب«آ و ن ا م ن ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س و ر ) ( م ح ا س موسو : س ا ن ش ر و م - ا ت س و ر ه ه ع س و ت و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ز ا ف ق ب ط ت 5 و ه م ا ن ن ا ا پ «ه ش م ر ه ش ب ال ط کو : ر و م ه ع ل ا ط م - ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ر ب ک أ ت ا ب ها ل ح م ه ع س و ت ص ص س ر م ت ب ر ت ه ا گ ش ن ا ر ن ه ه ک ش ن ا ها ق ط ن م و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ) ( ر ه ا ط ر م و س و م ص ص 3 ه ر ا م ش م ش ش ل ا س س ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف «ع ا م ت ج ا ه ا م ر س فهها ل ؤ م ز ا ک ع ا م ت ج ا Bhandari, R. B., Okada, N., Yokomatsu, M. and Ikeo, H. () Building a Disaster Resilient Community through Ritual Based social Capital: A Brief Analysis of Finding from the Case Study of Kishiwada, Annuals of Disaster Prevention, Kyoto Univ., No. 53B, pp Bourdieu, P. (986), the Forms of Capital, Richardson, J.G. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, New York,p49 Brunie,A. (9) Meaningful Distinctions within a concept: Relational, Collective, and Generalized Spatial, Science Research,vol.38,Issue, p 3 Carpiano,R.M. (7). Neighborhood social capital and adult health: An empirical test of a Bourdieubased model, Health and place.vol.3, p647 Hazelton,v.,Harrison,R.J.and kennan,w. (7) New Technologies in the Formation of personal and Public Relations in Duhe, p 9,New Media and Public Relations. Peter Lang Publishing Inc. New York,U.S.A Patterson, O., Weil, F. and Patel, K. () The Role of Community in Disaster Response: Conceptual Models, Popul Res Policy Rev () 9:7-4 Wall, Ellen, Gabriele Ferrazzi, & Frans Schryer. (998), Getting the Goods on Social Capital, Rural Sociology, 63(),p59

13 ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن Winter, Lan. (), Towards a Theorized Understanding of Family Life and Social Capital, Working Paper No., April Australian Institute of Family Studies, pp-3 Yodmani, S., (), Disaster Risk Management and Vulnerability Reduction: Protecting the Poor, Paper Presented at The Asia and Pacific Forum on Poverty Organized by the Asian Development Bank.p 5

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

(ياﻪﻘﻄﻨﻣ يﺰﻳ ﻪﻣ ر ﺎﻧﺮﺑ) ﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ 1396 رﺎﻬﺑ 2 هرﺎﻤﺷ ﻢﺘﻔﻫ لﺎﺳ

(ياﻪﻘﻄﻨﻣ يﺰﻳ ﻪﻣ ر ﺎﻧﺮﺑ) ﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ 1396 رﺎﻬﺑ 2 هرﺎﻤﺷ ﻢﺘﻔﻫ لﺎﺳ فصلنامه علم-پژوهش جغرافا (برنامهرز منطقها) سال هفتم شماره 2 بهار 1396 صص: 59-75 دانشار بررس وضعت بابانزا منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD 1 اسماعل سلاخور دانشجو دكتر تخصص بابانزدا دانشگاه علوم

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information