1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

Size: px
Start display at page:

Download "1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن"

Transcription

1 ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب ز( ا و ه ا ر ه ش ن و ک س م ت ال ح م ز ک ا ر م : د ر و م ة ع ل ا ط م ( گ د ن ز ر و پ ن ا م ا د ع س ن ا ر ا ز ا و ه ا ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ه ش ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ا ش ن ا د ت ج ح 1 ئ م ه ب ن ا ر ا ز ا و ه ا ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ه ش ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ت ک د ر گ ش ه و ژ پ ن ا ر ب ک ا ه ل ا ح و ر ن ا ر ا ن ا ه ف ص ا ن ا ه ف ص ا ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک و ج ش ن ا د / 1 5/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت /2 0 6/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ اا ا حطه ح ح م ت ت ف ک د. د د ش ا ب مم م ط ح م ت ف ک ش ج ن س ر ه ش ت ن و ک س ح ا و ن ت ر د م و ن د ر ک ه ر ا م ه م ا ه ر و ت ک ا ف ز ا ک ت م ه ا ر ب ز و ر ه ب ز و ر ژ و ل و ن ک ت ه ع س و ت ا ب ه ز و ر م ا ن ا ر ب ه و ال ع ت. س ا ا ه ر ه ش ن ال ک ه ژ و ه ب ا ه ر ه ش درت م ر د م ه م ع و ض و م ن و ک س م ر ر ت ش ب ) ) ت س ا ه د ر ک ل ا غ ش ا ا ر ر ه ش ت ح ا س م ز ا ر ت ش ب م ه ه ا گ و د ص ر د 0 6 ه ک ( ن و ک س م ا ه حط م ه ژ و ه ب ا ه حط م ت ف ک ه ب ه ج و ت ن س اا ا گه ژ و د. ش ا ب م ل ل ح ت - ف ص و ت ق ق ح ت م ا ج ن ا ش و ر ر ظ ن ز ا ها ع س و ت و د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ش ه و ژ پ ع و ن. د و ش م ا ت د ن ا ه د ش ا س ا ن ش ه ن م ز ن ا ر د ل ق ت س م و د ر ف ا ه گ ژ و عنوان به سالمت وضعت و د ا ص ت ق ا رضات تحصالت ح ط س س ن ج ةة ة ض ر ف ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ا ب ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ن و م ن م ج ح. د ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت د ر و م ط ح م ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ر ب ا ه ن آ ر ث أ ت ع ع ي ز و ت ر ر ي ظ ن ي ي ر ا م آ ي ي ا ه ش و ر ز ا ه ب س ا ح م و ا ه ه د ا د ل ي ل ح ت ر و ظ ن م به د. ش ه ب س ا ح م ر ف ن ر ظ ن د ر و م ة د و د ح م ا ر ب ناهمگني ر ث ك ا د ح ا ر ب و ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و س ت ا و ن ب ر و د ن و م ز آ و ن و س ر گ ر ر م ا ر ک و ف ن م ر پ س ا ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض T ها ن و م ن ک ت ن و م ز آ ي ن ا و ا ر ف ط ط ح م ک ا ر ت ت س ن ج ر ر غ ت م ه ه ک د د ه د مم م ن ن ا ش ن ش ش ه و ژ پ ج ا ت ن. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ه ر ه ب SPSS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ا ه ه د ا د ج ا ت ن ل ل ح ت ت ت ا ض ر ر م ا ع ه ه ل ح م ر د اا ا ه ن ت د ا ص ت ق ا ت ا ض ر ل و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق د أ ت د ر و م ه ع م ا ج و د ر ه ر د ل ه أ ت ت ع ض و ت س ا ر ا ذ گ ر ث أ ت ن ن ا ش ن ن و س ر گ ر ل ل ل ح ت ج ج ا ت ن.. ت س ا ه د ش د ر س ر ا پ ن ا ک ۀ ل ح م ر د ل م ا ع ن م ه ر ث أ ت ه ک ل ا ح ر د د و ش م د أ ت و ت س ا ه د و ب ن ش خ ب گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا ت ا ض ر ا ن ث ع ا ب ه ل ح م و د ر ه ر د ن ا م س ج ت م ال س د ع ب و ر ه ش ر و م ا ر د ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م د ع ب ه ک د ه د م و ز ز ا ب ا ه ا ض ف ز ا ا ه ه ك ب ش د د و ش م د ا ه ن ش ي پ. د ش ا ب م س ر ا پ ن ا ک ۀ ل ح م ز ا ر ت ش ب ر ا س ب ر م ا ع ۀ ل ح م ر د ت ا ض ر ا ن ن ا ن ا ز م. ت س ا ه د ش تا ل ي ه س ت و ت ت ا م د خ ي ن ا گ م ه و ي ي م و م ع ل ل ق ن و ل ل م ح م م ت س ي س و ر ر ر گ ش د ر گ و ي ش ز ر و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ي ح ي ر ف ت ا ه ا ض ف. د ب ا ه ع س و ت ن ا ن ک ا س گ د ن ز ت ف ک ء ا ق ت ر ا ا ر ب ن و ک س م ت ال ح م ر د ي ش ز و م آ و ي گ ن ه ر ف ي ا ه ت ي ل ا ع ف ز ا و ه ا ر ه ش ر د ا م ن و ک س م ز ک ا ر م د ن م ت ا ض ر د ر ف ا ه ر غ ت م ط ح م ت ف ک : د ل ک ن ا گ ژ ا و ئ م ه ب ) ل و ئ س م ه د ن س و ن ( 1

2 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن م ت ي ا ض ر و ي ت م ال س ت ي ق ف و م ي د ا ش ر ظ ن ي ت ب ث م ي ا ه ش ز ر ا ا ب ا ر ن آ خ ر ب ه ک ت س ا ي م و ه ف م ي گ د ن ز ت ي ف ي ك د ن ر ا ذ گ ي م ن ا ش ي گ د ن ز ر ب ت ا ي ب ر ج ت ا ي و ث د ا و ح ه ك ي ت ا ر ث ا ز ا د ا ر ف ا ك ر د ر ب ه ك د ن ا ه د و م ن ي ف ر ع م ي م و ه ف م ا ر ن آ و ه ت س ن ا د ي گ د ن ز ت ي ف ي ك ر گ ي د ي ا ج ر د د. و ش ي م ه ت ف ر گ ر ا ك ه ب د ر خ ح ط س ر د متغيرهاي ن آ ش ج ن س ت ه ج ه ك. د ن ن ا د م ر ا ذ گ ر ث أ ت به ا ر ي ا ه ژ ي و ه ا گ ي ا ج و ه د ش ح ر ط م ن ي و ن د ا ص ت ق ا ث ح ا ب م و ي ع ا م ت ج ا ه ع س و ت ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ر ا د ي ا پ ه ع س و ت ت ا ي ب ص خ ا ش ه ب م ا د ق ا ي ل ح م و ي ل م ح ط س ر د ن ال ك ي ا ه ص خ ا ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ف ل ت خ م ي ا ه ن ا م ز ا س و ا ه د ا ه ن و ه د ر و آ ت س د. ) ن ا ه ج ت ش ا د ه ب ن ا م ز ا س ي گ د ن ز ت ي ف ي ك ه و ر گ ( ند ي ا م ن ي م ن آ ش ج ن س و ي ز ا س رر ر ث ؤ م ي ي ر ه ش ي ي ا ه ت ت ف ا ب ر د ت ت ي ع م ج ت ت ش ا د ه گ ن و ب ب ذ ج نن ن ا ز ي م رر ر ب نن ن ا ش ي ي ت ن و ك س ي ا ه ط ي ح م ز ا ن ا ن ك ا س ي ب ا ي ز ر ا ر د د. د ود ش ي ي م ح ح ح ر ط م ي ي ي هر ش ن و ر د ي ي ت ي ع م ج ت ت ت ا ك ر ح ر رر ب رر ر ا ذ گ ر ر ر ي أث ت و م مم ه م ل ل م ا و ع ز ا ي ي ك ي ن ن ن وا ن ع ه هه ب و ت ت س ا ر ر ر ي أث ت د د ن ا ه ه ه د ش ح ح ح ر ط م ف ف ل ت خ م ي ي ي ا ه ن ن ن ا م ز ر د ه ه ك ي ي ي ي ا ه ر ا ي ع م و ا اا شه ز ر ا ز ا ن ن ن ا س ن ا ي ي ي ي ا ض ف ي ي ي ا ه ر ا ت ف ر ع ع ق ا و ز ا و د د د ن ت س ه و ي ي گ ن ه ر ف و ي ي ي ع ا م ت ج ا ي ي ي د ا ص ت ق ا ت ت ت ا ي ص و ص خ ز ا ي ي ش ا ن و و س ك ي ز ا ا ا شه ز ر ا ن ن ي ا د. ر ذ ذ مپ م م نن ن ا و ت ي ي م ا ه ش ز ر ا ع ع و ن ن ن ي ا هه ه ب هه ه ج و ت اا ا ب د. د د ش ا ب م د د ن ك ي ي م ل ي م ح ت و ا ر ب ط ي ح م ه ك ي ط ي ا ر ش ز ا ج ت ن م ر گ ي د ي و س. (Simonsen, :1991 كرد( 419 ن ي ي ب ت د ا ر ف ا ي گ د ن ز ة و ي ش و ت س ي ز ط ي ح م ير ي غ ت ي ا ر ب ا ر الت ي ا م ت ر د ا ر ت ي ن م ا و ي ن ا م د ا ش و ت ي ا ض ر ن و چ م ه ي ي ا ه ص خ ا ش ه ك ت س ا ي ن ا و ر ي د ا ع ب ا ة د ن ر ي گ ر ب ر د ي ر ه ش ي گ د ن ز ت ي ف ي ك ي ا ه ي گ ژ ي و ق ي ر ط ز ا ن آ ت ي ع م ج ي ا ر ب ا ر ي د ن م ت ي ا ض ر و ه ا ف ر س ا س ح ا و. ) Saifuddin, :2002 )385 د ر ي گ ي م ر ب.(Van Kamp & Others, (2003:7 د ر و آ م د و ج و ه ب ن ي د ا م ن ا ي و ي ع ا م ت ج ا ا ي ي ك ي ز ي ف ن ن و د ت ا ر ب ه ک ه د و ب ل ل ح ت - ف ص و ت ق ق ح ت م ا ج ن ا ش و ر ر ظ ن ز ا ا ه ع س و ت و د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ش ه و ژ پ ن ا ر ه ش ط ط ح م ت ت ف ک س ر ر ب ا ر ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ا ه ن ا خ ب ا ت ک ش و ر ز ا ر ه ش ط ح م ت ف ک ه ب ط و ب ر م ت ا ب د ا اا ا صه ص ص خ ا ش و ته ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت د ر و م ته ش ا د د و ج و ط ح م ت ف ک ا ب ه ط ب ا ر ر د ه ک ا ه ص خ ا ش و ا ه ش و ر ح ح ط س س ن ج ن س ا ه گ ژ و. م ا ه د ر ک ب ا خ ت ن ا ا ر د ن ا ه ت ش ا د ر ه ش ط ح م ت ف ک ش ج ن س ر ب ر ت ش ب ر ا ذ گ ر ث ا ه ک ۀۀ ۀ ت س ب ا و ا ه ر غ ت م و ه د ش ا س ا ن ش د ا ر ف ا د ر ف ا ه گ ژ و ن ا و ن ع ه ب ت م ال س ت ع ض و و د ا ص ت ق ا ت ا ض ر ت ال ص ح ت رر ر ا ر ق س ر ر ب دد د ر و م هه ه ع ل ا ط م د ر و م ۀ ق ط ن م ر د ه ع ل ا ط م ا ب ه ر غ و گ د و ل آ گ ن ر و ب ا د ص : ل ب ق ز ا ط ح م ت ف ک ا ب ط ب ت ر م. ت س ا ه ت ف ر گ ن ن ت ف ر گ رر ر ظ ن ر د اا ا ب و )Hafeznia, :2010 )167 د ص ر د 5 9 ن ا ن ي م ط ا ب ي ر ض ا ب ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ن و م ن م ج ح ر ا م آ ة ع م ا ج ز ا ر گ ه ن و م ن د. ش د ر و آ ر ب ر ف ن ر ب ا ر ب د ص ر د 0/5 )pq( ي ن گ م ه ا ن ر ث ك ا د ح و د ص ر د 5 9 ن ا ن م ط ا ه ج ر د ف ف ط ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ص خ ا ش ه ب ه د ش ز ر ا و د ن ب ف ط. ) 8 5 ن ا م ه ( ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ف د ا ص ت ر گ ه ن و م ن ش و ر ه ب و نن ن ا س ا ن ش ر ا ک ت ا ر ظ ن ) ن ه ذ ( ر و ص ا و ر ز ا ه م ا ن ش س ر پ ا و ر س ر ر ب ر د. ت س ا ه ت ف ر گ ت ر و ص ت ر ک ل ا ه ن ز گ ج ن پ هه ه د ا ف ت س ا خ خ ا ب ن و ر ك ي ي ا ف ل آ ل ل و م ر ف ز ا ه م ا ن ش س ر پ ي ي ا ي ا پ ي ا ر ب و ن ا ر م چ د ه ش ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ه ت ش ر ن ا د ا ت س ا و هه ه ز ج ت ا ر ب. د ر ا د هه ه م ا ن ش ش س ر پ ل ل و ب ق ل ل ب ا ق ا ا پ ز ا ن ا ش ن 0/5( 7 8 ( ا ب ت س ا ر ب ا ر ب ه د م آ ت س د به ا ف ل آ. ت س ا ه د ش. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا SPSS ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ا ه ه د ا د ل ل ح ت

3 د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش د ن م ات ض ر س ر ر ب م ه م ز ن ع ا م ت ج ا و س ا ن ش ن ا و ر ک ز ف ا ه گ ژ و ه ک ل ب د و ش م ن ن ع ت ل م ا و ع ط س و ت ا ه ن ت ر ه ش ا ه ط ح م ت ف ک ا ه ط ح م ت ف ک ه ک ت س ا ر ط ا خ ن م ه ه ب د ن ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م د ا ب ط ح م ت ف ک س ر ر ب ر د ه ک د ن ش ا ب م ن ب ط ا ب ت ر ا ر د. (Van poll,1997: است( 151 ه ن ا گ د ن چ ا ه گ ژ و ا ب ب ت ا ر م ه ل س ل س م و ه ف م ک ر ه ش ن و ک س م ) ر ا گ ز ا س ف ل ت خ م ا ه ش و ر و د ا ص ت ق ا و ع ا م ت ج ا ت ع ض و ن س ر ظ ن ( ص خ ش ا ه گ ژ و ط ح م و ص خ ش ل م ا ک ر و ط ه ب ا ر د ا ر ف ا ة م ه ز ا ن د ن ا و ت م ن ا ه ر ه ش ر د ا م ر د ت ن و ک س ا ه ا ض ف (Van poll,1997: (15 د ن ت س ه م ه م ر ا س ب خ ر ا ت ل و ط ر د ود خ ج ا ت ح ا م ن م أ ت ر و ظ ن م ه ب ر ت ش ب ب ا ت س د ا ر ب ا ه ن ا س ن ا. ) : ن م پ ا چ ( د ز ا س ه د ر و آ ر ب ت ف ک ع ق ا و م ز ا ا ه ر ا پ ر د و ه د و ب ن ب و ل ط م ه ر ا و م ه ت ا ر غ ت ن ا ا م ا د. ن ا ه د ز د و خ ط ح م ر د ت ا ر غ ت د ا ج ا ه ب ت س د ه ب ا ر ت ن و ک س ط ح م ت ف ک ل ز ن ت ه ک )Fakhruddin, :1991 )95 ه د ا د ش ه ا ک ر ه ش د و ج و م ن ا ن ک ا س ا ر ب ر ه ش ط ح م ا ن ع م ن و گ ا ن و گ ط ا ر ش و ا ه ت ع ق و م ه ب ه ج و ت ا ب ه ک د ر ا د ا ه د چ پ م و ه ف م ت ف ک ر گ د و س ز ا ت. س ا ه ت ش ا د ه ا ر م ه ط ح م ت ف ک ه ک ت ف گ ن ا و ت م ر گ د ت ه ج ز ا. ) ZerenGulersoy and et al, :2009 )110. د ن ک م ا ق ل ا ا ر ت و ا ف ت م ر و ط ه ب ن و ک س م ح ا و ن ن ن ک ا س گ د ن ز ت ف ک. د ر ا د ط ح م ب س ا ن م ت ر د م و ا ه ت خ ا س ر ز ت ف ک ه ب گ ت س ب ر ه ش ت ف ک ا ه ش ر گ ن ن ا م ز م ه ۀ ع س و ت ن ا ر ب ا ن ب د ر گ م ر ب ر د ا ر ر ا م ش ب ر ص ا ن ع و د ش ا ب م ف ل ت خ م د ا ع ب ا ا ر ا د ل ک ر ا ت ف ر ا ه ر ا ج ن ه ا ن ز ا ر ا س ب ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب. ) Brown, :2003 (86 ت س ا د ن م ف د ه ت ل ا ع ف ک ر ه ش ط ح م ا ه ه ش ر ه چ ر گ ن و ن ا ق ه ب ه ج و ت م د ع و ن ا ر گ د ق و ق ح ن د ر ک ن ت ا ع ر ر گ ش ا خ ر پ ت ن و ش خ د ن ن ا م ر ه ش ع م ا و ج ر د Rahnamaei, :2004 ( ت س ا ه ت ف ه ن ز ن ن ا ن آ ر ا ک و ت ن و ک س ا ه ا ض ف ت ف ک ر د د ر ا د د ا ص ت ق ا و گ ن ه ر ف خ ر ا ت ه ب )Pacione, :2003 )19 ت س ا ع م ا و ج ا ه گ ژ و ز ا ک ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ز ا ن ا ر گ ن ت ف گ ن ا و ت م و 19( ل ب ا ق ا ه ه د و د ح م ز ا ا ه ت ل ا ع ف د ب ا م ش ا ز ف ا ر ه ش ت ع م ج ت ق و د ن ت س ن ر ث أ ت ب د ا ص ت ق ا ا ه ت ل ا ع ف ه و ال ع ه ک ا ج ن آ ز ا. ت س ا ت ن و ک س ط ح م ب ر خ ت ن آ ۀ ج ت ن و )Fahkruddin, :1991 )2 د ن ک م ز و ا ج ت ر ه ش ق ط ا ن م ر د ل م ح ت و م ز ال ر م ا ه د و د ح م ن ا ر د ط ح م ت ف ک ش ج ن س د. و ش م ب و س ح م ر ه ش ر ه ش خ ب ن ر ت م ه م ن و ک س م ۀ ق ط ن م و ز ب س ا ه ا ض ف د و ب م ک د ا ز م ک ا ر ت ه ل م ج ز ا ت ال ک ش م ر ا چ د ط ح م ت ف ک ظ ا ح ل ز ا ز ا و ه ا ر ه ش ت س ا ر و ر ض ا ر ب س ا ن م ن ا د ن چ د ر ک ل م ع ت ف ا ب ن ا ر د ط ح م ۀ د ن ز ا س ل م ا و ع. د ش ا ب م... و ا و ه گ د و ل آ ت و ص گ د و ل آ ت غ ا ر ف ک ه ع ل ا ط م د ر و م ة د و د ح م ل ل د ن م ه ه ب. ت س ا ه ت ش ا د ف ن م ر ث أ ت ن ا ش گ د ن ز ط ح م ز ا م د ر م د ن م ت ا ض ر ر د و ه ت ش ا د ن. ت س ا ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ز ا م و م ع ک ا ر ر ا ذ گ ر ث أ ت ل م ا ع ر ر هر ش ن و ک س م ز زز ک ا ر م ر د دگ ن ز ت ت ف ک ز ا ن ن ن ا د ن و هر ش د ن م ت ت ت ا ض ر س ر ر ب ش ش ش ه ژو پ ن ن ا ف ف ف د ه رن رر مت مم ه م ر ه ش ط ط ح م ت ت ف ک ز ر هه ه م ا ن ر ب ا ر ب ل و ب ق ل ل ب ا ق و گ ل ا مم م ه ا و خ م و ت ت س ا ن آ ن ن ن ک ا س ه ا گ د د ز ا ز ا و ه ا. م ن ک ف ر ع م ز ا و ه ا ر ه ش ر د ا م ن و ک س م ز ک ا ر م ر د ه ژ و ه ب ه ع ل ا ط م د ر و م ة د و د ح م ف ر ع م ر ا ر ق ز ا و ه ا ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب ر د ه ک ر ه ش ن ا. ت س ا ن ا ر ا ر ر ش ن ال ک ت ش ه ز ا ک ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ز ک ر م ز ا و ه ا ش خ ب ر د ق ر ش ل و ط ه ق ق د ۰ ۴ و ه ج ر د ۸ ۴ و ل ا م ش ض ر ع ه ق ق د ۰ ۲ و ه ج ر د ۱ ۳ ا ف ا ر غ ج ت ع ق و م ر د د ر ا د ن م ر ا ه چ ت ح ا س م ر ا ت ک ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ا ب ز ا و ه ا ر ه ش. د ش ا ب م ع ق ا و ا ر د ح ط س ز ا ر ت م ۸ ۱ ع ا ف ت ر ا ا ب و ن ا ت س ز و خ ا ه گ ل ج

4 ر 0 ب ا ر ب 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ا س ر ا م ش ر س ر د ز ن ن آ ت ع م ج. د ش ا ب م ز ر ب ت و د ه ش م و ن ا ر ه ت ز ا س پ ن ا ر ا ع س و ر ه ش. د ه د م ر ا ر ق ن ا ر ا ت ع م ج ر پ ر ه ش ن م ت ف ه ه ا گ ا ج ر د ا ر ز ا و ه ا ه ک ه د و ب ر ف ن ا ب ز ا و ه ا ن ا ت س ر ه ش و خوزستان استان ر و ش ک ح ط س ر د ز ا و ه ا ر ه ش ت ع ق و م -1: ه ر ا م ش ه ش ق ن Source: Authors ر ظ ن ن ا ب م ز ا و ه ا ر ه ش ر د س ر ا پ ن ا ک و ر م ا ع ن و ک س م ز ک ا ر م ت ع ق و م ه- 2 : ر ا م ش ه ش ق ن Source: Authors ا ف ا ر غ ج ت ا ع ل ا ط م ز ا ا ه ن ف د ه ه ر ا و م ه )Lang, :2004 )91 د ش ا ب م ط ح م ا ه ت ل ب ا ق ز ا ش خ ب ه ک ط ح م ت ف ک

5 ب ر ر س ر ض ات م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز م ت غ ر ه ا ف ر د ا ر ت ق ا ء ک ف ت ز ن د گ ا ن س ا ن م ب ا ش د. د ر ت ع ا ر ف م ت ع د د ک ه ا ز ع ل م ج غ ر ا ف ا ا ز ز م ا ن ه ا ب س ا ر د و ر ( ا ز ز م ا ن ا را ت و س ت ن ) ) ت ا ک ن و ن ا ر ا ئ ه ش د ه ا س ت ب ر ر ا ب ط ة م ت ق ا ب ل ا ن س ا ن و م ح ط ت أ ک د د ا ش ت ه ا س ت. ا ص و ل م ط ر ح د ر ا ل گ و ب و م ش ن ا خ ت ج ه ت ت ح ل ل ر ا ب ط ة ا د ر ا ک ش ه ر و ن د ا ن ا ز ک ف ت م ح ط ز ن د گ ب ه ر ه هه گ ر ف ت ه هه ش د ه ه ا س ت )156 Shakouie, :2005 ). کفت ز ن د گ ا ز د و ف ا ک ت و ر م ه م ت أ ث ر م پ ذ ر د : :: ر ف ا ه هه ش خ ص و ک ف ت ت ز ن د گ ش ه ر. ا ن د ر ح ا ل ا س ت ک ه ر ف ا ه ش خ ص ب ر ف ر د و ک ف ت ز ن د گ ش ه ر ب ه م ح ط ( م ک ا ن ) م ر ت ب ط م ب ا ش د. ک ا ز م ش خ ص ا ت ا ص ل و ب ن ا د ک ف ت ز ن د گ چ ن د ب ع د ب و د ن آ ن ا س ت )287 Shakouie, :2008 ). و د ا ر ا ش ا خ ص ه ا م ت ف ا و ت ا س ت ن خ س ت : ش ا خ ص ه ا ع ن م ح ط ز ن د گ و ک ا ر ر ا ش ر ح م د ه ن د ش ا خ ص ص ه ا ذ ه ن ر ا ه ه ا ک ه هه م ر د م ش ر ا ط ا ط ر ا ف ش ا ن ر ا د ر ک و ا ر ز ا ب م ک ن ن د ت ش ر ح م ن م ا ن د. د و م : ش ا خ ص ه ا ذ ه ن ب ر ا ا ن د ا ز ه گ ر ر ف ا ه هه ش خ ص م و ر د ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر م گ رند و ش ا خ ص ه ا ع ن ب ر ا م ق ا س ة ش ه ر ه ا و م ک ا ن ه ا م و ر د ا س ت ف ا د ه و ا ق ع م ش و ن د دد. ش ا خ ص ه ا ذ ه ن د ر م ب ا ح ث ب ر ن ا م ه ر ز و س ا س ت گ ذ ا ر ن س ب ت ب ه هه ش ا خ ص ص ه ا ع ن ب ر ت ر رر ه س ت ن د ز ر ا اا ا ن ن ش ا خ ص ه ا ب ا ز خ و ر د ه ا ا ر ز ش م ن د ر ا ب ر ا ب ر ن ا م ه ر ز ا ن و س ا س ت گ ذ ا ر ا ن ف ر ا ه م م ک ن ن د )298 Das, :2008 ). ک ف ت ت م ح ط ع ا م ل ا س ا س د ر ر ش د ت و س ع ه ف ک ر و د ر ن ه ا ت د ر ق ر ا ر د ا د ن ا ف ر ا د د ر م س ر ج ا م ع ه هه ا س ت ت ( :2001 Matlabi,. ) 56 - ک ف ت م ح ط د ر ن و ا ح م س ک و ن م ح ط ب ا ک ف ت ب ا ال ر ف ا ه و ر ض ا ت م ن د ر ا ب ه س ا ک ن ا ن ش ا ن ت ق ا ل م د ه د. ش ا خ ص ه ا ن ظ ر س ال م ت و ا م ن ت و ر ا ح ت و ج ذ ا ب ست م ح ط م ف ه و م ع م قت ر رر ا ز و ا ژ ة ک ف س ت م ح ط ر ا ت د ا ع م ک ن د د )7 al, :2003 ) Van kamp et. ک ف ت ت م ح ط م س ک و ن ب ه ع ن و ا ن ش ا خ ص ب ر ا ا ن د ا ز ه گ ر د ر ج ه ا ا ز م ح ط ک ه ب ر ا ز س ت ن ا ن س ا ن م ن ا س ب م ب ا ش د م و ر د دد ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر گ ر ف ت ه ا س ت )6 kaili, :2003 ) Dou. د ر س ن ج ش ک ف ت م ح ط ه ا م س ک و ن و ژ گ ه ا م ت ع د د ب ا د ب ه هه ط و ر ه م ز م ا ن م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر گ ر د ک م س ک ر د ن ک ف ت م ح ط ک م س أ ل ة پ چ د ه ا س ت ک ه ب ر ا ا ر ز ا ب ک ف ت م ح ط- ه ا م س ک و ن ش ه ر ع و ا م ل ر ض ا ت م ن د س ا ک ن ا ن ر ا ب ا د د ر ن ظ ر گ ر ف ت )29 poll, :1997.)Van - م ع ر ف م ت غ ر ه ا و ش ا خ ص ه ا ب ا ت و ج ه ب ه م ف ه و م چ ن د گ ا ن ه و س ل س ل ه م ر ا ت ب ک ف ت م ح ط م ت و ا ن م د ل ن ظ ر ک ف ت م ح ط ر ا د ر ق ا ل ب ش ک ل 2 ت ب ن ن م و د. د ر ا ن م د ل س ع ب ر ا ن ب و د ه ک ه م و ا ر د ح ا ص ل ا ز ن ت ا ج ب ر ر س ت ئ و ر ه ا م خ ت ل ف ف ک ف ت ت م ح ط ط ش ه ر د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ش و د. ا ن ن م و د ا ر ب ر ا س ا س ر و ک ر د ا ز ب ا ال ب ه پ ا ن و ا ج ا د د ر خ ت ا ر ز ش ک ف ت ت م ح ط ط د ر چ ه ا ر رر س ط ح ح ش ک ل گ ر ف ت ه ا س ت. د ر س ط ح ا و ل د ر خ ت ا ر ز ش ک ف ت م ح ط ق ر ا ر ا ن م ف ه و م د ر ا ن س ط ح ق ا ب ل ا ن د ا ز ه هه گ ر و ا ر ز ش گ ذ ا ر ن م ب ا ش د. د ر س ط ح د و م م ع ا ر ه ا ا ص ل س ا ز ن د ۀ ک ف ت م ح ط د ر ن و ا ح س ک و ن ت د ر چ ه ا ر ب ع د م د ن ظ ر رر گ ر ف ت ه ا س ت ب ع د ا ق ت ص ا د - ا ج ت م ا ع ب ع د ز س ت م ح ط ب ع د ک ا ل ب د ا س ا خ ت ه ش د ه و ب ا ال خ ر ه ب ع د ا د ر ا ک ش د ه... ا م ا اا ن ک ت ه ا ک ه ب ا د ب ه آ ن ا ذ ع ا ن د ا ش ت ا ن ا س ت ک ه ا ب ع ا د ذ ک ر ش د ه ص ر فا ا ب ه م ن ظ و ر س ه و ل ت م ط ا ل ع ه و ط ب ق ه ب ن د د ا د ه ه ا ب ه د س ت آ م د ه ص و ر ت گ ر ف ت ه ا س ت ز ر ا ا ب ع ا د م ح ط ش ه ر ح ا ل ت د ر ه م ت ن د ه د ا ر ن د و ن م ت و ا ن ب ه ط و ر ک ا م ل آ ن ه ا اا ر ا ا ز ه م ت ف ک ک ک ر د.

6 6 4 1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي - پ ژ و ه ش ن گ رش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ز 1693 د ر س ط ح س و م ه ر ک د ا م ا ز م ع ا ر ه ا ب ه ز ر م ع ا ر ه ا م ر ب و ط ه ت ق س م ش د ه ا س ت ب ر ا ب ع د ا ق ت ص ا د - ا ج ت م ا ع م ع ا ر ه ا ت س ه ال ت ش ه ر ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع ش ل و غ ا م ن ت د ر ن ظ ر گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت. ص د ا ب و آ ل و د گ ز ب ا ل ه هه و ف ض ا س ب ز زز م ع ا ر ه ا ت ش ک ل د ه ن د ۀ ب ع د ز س ت م ح ط ر ا ت ش ک ل د ا د ه ا ن د. ب ع د ک ا ل ب د ( س ا خ ت ه ش د ه ) ا ز م ع ا ر ه ا س ا خ ت م ا ن نن ه ا ش ب ک ۀ د س ت ر س د س ت ر س ب ه خ د م ا ت ت ش ک ل ش د ه ا س ت. ب ع د ا د ر ا ک ش د ه د ا ر ا م ع ا ر ه ا ن ظ م خ و ا ن ا س ر ز ن د گ و ت ع ل ق م ک ا ن م ب ا ش د. د ر س ط ح چ ه ا ر م ج ز م ع ا ر ه ا ت ع ر ف ش د ه ( ب ه ص و ر ت س ن ج هه ا اا ( ب ر رر ا س ا س س ش ا خ ص ص ه ا ک ف ت م ح ط ( ر ض ا ت م ن د - ا ح س ا س آ ز ر د گ ) آ و ر د ه ش د ه ا س ت. م ج م و ع س ن ج ه ه ا م و ر د ا س ت ف ا د ه ب ر ا ت ح ل ل ل ا ن ن س ط ح ب ا ل غ ب ر 5 9 م ع ا ر م ب ا ش د ک ه ب ه م ن ظ و ر پ ر ه ي ز ا ز ا ط ا ل ة س خ ن ا ز ذ ک ر آ ن ه ا د ر م ت ن م ق ا ل ه پ ر ه ز ش د ه ا س ت. ش ک ل ش م ا ر ة- 2 : م د ل م ف ه و م ک ف ت م ح ط ا ب ع ا د و ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ة آ ن - د د گ ا ه ه ا ن ظ ر د ر ا ر ت ب ا ط ب ا ک ف ت م ح ط ز ن د گ و ر ض ا ت م ن د ا ز آ ن ت م ر ک ز ر و ک ف ت م ح ط ب ه هه ع ن و ا ن نن ک ل د ب ر ا پ ژ و ه ش ش د ر ج غ ر ا ف ا ا ج ت م ا ع ش ه ر م ب ا ش د... ب ر رر ا ن ن ا س ا س س س ج غ ر ا ف ا ا ج ت م ا ع ش ه ر ت ال ش ق ا ب ل ل م ال ح ض ه ه ا ب را ا ر ز ا ب م ح ط ط ط ه ا م خ ت ل ف ف س ک و ن ت م ع ط و ف ف ف د ا ش ته ه ه ا س ت ت )1984 )Pacione, ن. ج غ ر ا ف د ا ن ا ن ن ه م و ا ر ه ه ه ه د ف ف ف غ ا ا ز م ط ا ل ع ا ت ت ت ج غ ر ا ف ا ر ا ا ر ت ق اء ء ء ک ف ت ز ن د گ ا ن س ا ن ع ن و ا ن ک ر د ه هه ا ن د... د ر ت ع ا ر ف ف م ت ع د د د ک ه هه ا ز ع ل م م ج غ ر ا ف ا اا ا ز ز م ا ن نن ه ا ب س ا ر رر د و ر ( ا ز ز م ا ن نن ا ر ت و س ت ن ) ت ا ک ن و ن ن ا ر ا ئ ه هه ش د ه ه ا س ت ت ب ر رر ر ا ب ط ة ةة م ت ق ا ب ل ل ا ن س ا ن نن و م ح ط ط ت أ ک د د د ا ش ت ه هه ا س ت. ج غ ر ا ف د ا ن ا ن نن ه م و ا ر ه هه د ر پ ب ه ن ه هه ک ر د ن ن ا ن ن ر ا ب ط ه هه د ر ج ه ت ت م ط ل و ب ت ت ب خ ش ب ه هه ز ن د گ ا ن س ا ن نن ب و د ه هه ا ن د... ا ن ن پ ژ و ه ش ش د ر ق ا ل ب ب د دگ ا ه ه ه م ک ت ب ب ج غ ر ا ف ا ر ف ت ار ر ر ف ض ا س ع د ر ت ب ن ن ن و ژ گ ه ا ف رد ت أ ث ر گ ذا ر ر ر ب رر ر ا د ر ا ک ش هر و ن د ا ن ن ن ا ز ک ف ت م ح ط ط ز ن د گ ر ا. م ک ت ب ب ر ف ت ا ر رر ف ض ا د ر پ ش ن ا خ ت ت ن ق ش ه هه ه ا ذ ه ن ا ف ر ا د دد و پ ر د ه هه ب ر د ا ر ا ز ا د ر ا ک ا ت ت ع م ق ق آ ن ه ا اا د ر ب ا ر ة ةة م ک ا ن ننه ا اا ا س ت ت )111 Shakouie, :2005 ). ا م ا اا د ر ا ن ن د د گ ا ه هه و ژ گ ه ا ف ر د ن ز زز د ر ا ن ن ا ر ت ب ا ط ط ط ت أ ث ر گ ذ ا ر رر م ب ا ش ند ب هه ه ب ا ن د گ رر ر د ر ف رآ ن دد د ا د ر ا ک ا ف را د د د ا ز ک ف ت ت م ح ط ط ط ص ا ف ه ا و ج و د ک ه آ ن ر ا ت ح ت ت ت أ ث ر رر ق ر ا ر رر م د ه د... د ر ت ب ن ن ر ا ب ط ة ةة ر ف ت ا ر رر ا ن س ا ن نن و م ح ط ط ا ل گ و ه ا م خ ت ل ف ا ر ا ئ ه هه

7 ا ل گ و ) ب ر ر س ر ض ات م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز م ت غ ر ه ا ف ر د ش د ه ه ا س ت... ا ز ج م ل ة ةة آ ن ا ل گ و م ا ش ن ن ا ن گ ار ا ل گ و ا د ر ا ک - ش ن ا خ ت - ا ن گ ز ش ا ل گ و ر ف ت ار ا ل گ و ب و م ش ن ا خ ت ا ا ل گ و ن ظ ا م مم ه ا ا ج ت م ا ع ا ن س ا ن نن م ب ا ش د... ب ر ر س ا ن ن ا ل گ و ه ا اا ن ش ا ن نن م د ه د د ر ا ب ت د ا اا ن و ع ع ن گ اه ه ه ب هه ه ر ف ت ار ر ر ا ن س ا ن ن ن و م ح ط ط ط ر ا ب ط ةة ة ا س ت ا ت ک ک ک و ح ا ک ا ز ت أ ث ر پ ذ ر ش د د د د ا ن س ا ن ن ن ا ز م ح ط ط ط ب ود ه ه ه ا س ت ت م ا ش ن ا ن گ ا ر ا ن س ا ن ) ا م ا ب ه م ر و ر ر ز م ا ن نن د د گ ا ه ههه ا اا ب ه هه س م ت س و ق ق پ د ا اا ک ر د ه هه ک ه هه ر ف ت ا ر رر ا ن س ا ن نن و م ح ط ط ب ه ص و ر ت د ر ه م ت ن د ه ب ا ه م و ب ه ص و ر ت ت پ و ا اا و د ر ح ا ل لل ت غ ر رر م و ر د دد ب ر ر س ق ر ا ر رر م گ ر ن د د ک ه هه ا ن ن ه م ا ن نن ا ل گ و ب و م ش ن ا خ ت ر ا ت د ا ع م ن م ا د ) Altman, :2003 ). د ر ا ن م ط ا ل ع ه ا ز ا ص و ل م ط ر ح د ر ا ل گ و ب و م ش ن ا خ ت ج ه ت ت ح ل ل ر ا ب ط ة ا د ر ا ک ش ه ر و ن د ا ن ا ز ک ف ت م ح ط ط ز ن د گ ب ه ر ه گ ر ف ت ه ش د ه ا س ت. ر و ن ا ل د ج ا ن س و ن د ر ا ن ب ا ر ه ب ر ا ن ا ع ت ق ا د ا س ت ک ه د ر ز م ا ن م ا ه د ف ف ب س ا ر ا ز ج غ ر ا ف د ا ن ا ن نن ا ن ا س ت ک ه د ر س ر ا س ر ج ه ا ن ب ا ح ذ ف ن ا ب ر ا ب ر ه ا ش د د ا ج ت م ا ع و ا ق ت ص ا د ه م ة ةة خ ا ن و ا د ه ههه ا اا ب ت و ا ن ن د د ب ه هه ش غ ل ل د ا م م س ک ن س ا ل م ب ه د ا ش ت و د ر م ا ن آ م و ز ش و ا م ن ت )156 )Shakouie, :2004 و ب ه ط و ر ک ل ب ه ک ح د ر ض ا ت ب خ ش ا ز ز ن د گ د س ت ا ب ن د. م ط ا ل ع ة ا د ب ا ت ک ف ت ز ن د گ ن ش ا ن م د ه د ک ه ا ن م ف ه و م م ب ر رر د و م و ض و ع ع ت م ر ک ز زز : ر ف ا ه ش خ ص و ک ف ت ز ن د گ ش ه ر. د ر ح ا ل ک ه ر ف ا ه ش خ ص ب ر ف ر د م ت ر ت ب ا س ت ک ف ت ز ن د گ ش ه ر ب ه م ح ط ط م ر ت ب ط م ب ا ش د. ت م ا م م ط ا ل ع ا ت ک ف ت ز ن د گ ت ح ت د و س ر ف ص ل ش ا خ ص ه ا ع ن و ذ ه ن ص و ر ت ت م گ ر ن د ب ن ا ب ر ا ن ن ک ا ز م ش خ ص ا ت ا ص ل و ب ن ا د ک ف ت ت ز ن د گ چ ن د د ب ع د ب و د ن ن آ ن ا س ت ت )2002:14 Cordes, ) Allen,Vogt and. ش ا خ ص ه ا ع ن م ح ط ز ن د گ و ک ا ر ر ا ت ش ر ح م ک ن ن د ش ا خ ص ه ا ذ ه ن ر ا ه ه ا ک ه م ر د م ش ر ا ط ا ط ر ا ف ش ا ن نن ر ا د ر ک و ا ر ز ا ب م ک ن ن د ت ش ر ح م ن م ا ن د. ب ه ط و ر ک ل ش ا خ ص ه ا ذ ه ن ب ر ا ا ن د ا ز ه گ ر ر ف ا ه ش خ ص م و ر د ا س ت ف ا د ه هه ق ر ا ر مگ ر د و ش ا خ ص ه ا ع ن ب ر ا م ق ا س ة ش ه ر ه ا و م ک ا ن ه ا م و ر د ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر م گ ر ن د. با ت و ج ه ب ه ش ا خ ص ه ا ذ ه ن ر ف ا ه ش خ ص بر ا س ا س ر ض ا ت م ن د ه د ف م ب ا ش د د ر ح ا ل ک ه ش ا خ ص ه ا ع ن ک ف ت ز ن د گ ش ه ر ر ا ب ا ت و ج ه ب ه ق ا ب ل ت ز ن د گ ب و د ن آ ن ن ش ا ن م د ه د )4 Levent, :2006 ). ش ا خ ص ه ا ذ ه ن ب ر ا ا ه د ا ف ب ر ن ا م هر ز و س ا س ت گ ذ ا ر ن س ب ت ب ه ش ا خ ص ه ا ع ن ا ر ج ح ت ر ا س ت ز ر ا ا ن ش ا خ ص ه ا ب ا ز خ و ر د ه ا ا ر ز ش م ن د ر ا ب ر ا ب ر ن ا م ه- ر ز ا ن و س ا س ت گ ذ ا ر ا ن ف ر ا ه م م ک ن ن د )298 Das, :2008 ). د ر ا ن ر ا س ت ا ک ف ت م ح ط ک ه ب خ ش ا ز ق ا ب ل ت ه ا م ح ط م ب ا ش د )91 )Lang, :2004 ب ر ا س ا س ا د ر ا ک م ح ط ا ف ر ا ااد م و ر د ب ر ر س ق ر ا ر م گ ر د. ا د ر ا ک م ح ط ف رآ ن د ا س ت ک ه ا ز ط ر ق آ ن ا ن س ا ن د ا د ه ه ا ال ز م ر ا ب ر رر ا س ا س س ن ا ز ش ش ا ز م ح ط پ ر ا م و ن خ و د ب ر م گ ز ن د. ل ذ ا م ت و ا ن آ ن ر ا ه د ف م ن د د ا ن س ت ک ه ب ه ف ر ه ن گ ن گ ر ش ش و ا ر ز ش ح ا ک م م ب ر رر ت ف ک ر رر ا د ر ا ک ک ن ن د ه ب س ت گ. د ر ح ق ق ت ا د ر ا ک م ح ط ا ز ت ع ا م ل ا د ر ا ک ح س و ش ن ا خ ت ت ک ه هه د ر ذ ه ن ن ا ن س ا ن نن ت ج ر ب ه هه ش د ه ا ن د ح ا د ث م ش و ن د. د ر ا ن ف رآ ن د ن ق ش م ح ط ب ه ع ن و ا ن ع ا م ل ا س ا س د ر ر ش د ت و س ع ه و د ر ن ه ا ت ت د ر ا د گ ر م و ر د ت و ج ه ق ر ا ر م گ ر د )56 Matlabi, :2001 ).

8 8 4 1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي - پ ژ و ه ش ن گ رش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ز 1693 ب ح ث - ر ض ا ت م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز ک ف ت م ح ط ش ک ل ش م ا ر ة 3: ا ج ز ا ت ش ک ل د ه ن د ة ک ف ت ز ن د گ )5 )Levent, :2006 ب ه م ن ظ و ر ب ه د س ت آ و ر د ن م ز ا ن ر ض ا ت م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز ک ف ت ز ن د گ و م ع ا ر ه ا م ن ت خ ب ا ز د د گ ا ه هه ش ه ر و ن د ا ن نن ا ز آ ز م و ن T ت ک 1 ن م و ن ه ا ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ب ا ت و ج ه ب ه ا ن ک ه د ر ج ر ا ن ا ب ز ا ر گ ر د آ و ر د ا د ه ه ا ا ز ط ف ف 5 گ ز ن ه هه ا ل ک ر ت ا س ت ف ا د ه و ر ت ب ه ه ا 1 ت ا 5 ب ه پ ا س خ ه ا ا خ ت ص ا ص د ا د ه ش د ه و ا م ت ا ز 1 ن ش ا ن د ه ن د ة ة م ز ا ن نن ب س ا ر رر ک م م ر ض ا ت ت م ن د و ا م ت ا ز 5 ن ش ا ن د ه ن د ة ب ش ت ر ن ح د ر ض ا ت م ن د ا س ت. ل ذ ا ع د د 3 ر ا م ت و ا ن ب ه ع ن و ا ن م ا ن ة ةة ن ظ ر پ ا س خ خخه ا اا ا ن ت خ ا ب ک ر د. ل ذ ا م ت و ا ن م ا ن گ ن ا م ت ا ز م ز ا ن ر ض ا ت م ن د ر ا ب ا ع د د 3 م ق ا س ه ک ر د. م ا ن گ ن ا م ت ا ز ش ا ن ز د ه م ع ا ر م و ر د دد ب ح ث ب ر ا س ا ک ن ن م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ال ت ک ا ن پ ا ر س و م ح ل ۀ ع ا م ر ب ه هه ت ر ت ب ب 2/6 9 و 2/8 8 م ح ا س ب ه هه ش د... ه ر رر د و م ا ن گ ن ب ه د س ت آ م د ه ن ش ا ن د ه ن د ة ر ض ا ت پ ا ن ت ر ا ز ح د م ت و س ط ت ع ر ف ش د ه م ب ا ش د. ت ف ا و ت 0/8 0 ب ن ن م ا ن گ ن ن ر ض ا ت م ن د ا ز م ح ط م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ال ت ک ا ن پ ا ر س و م ح ل ۀ ع ا م ر م و ر د ب ر ر س ن ش ا ن نن د ه ن د ة ة س ط ح ح ر ض ا ت ت ت ق ر با ا م ش ا ب ه ا س ت. ه م چ ن ن ب ا ت و ج ه ب ه م ا ن گ ن ه ا م ح ا س ب ه ش د ه د ر ه ر د و م ح ل ه ک ه ب س ا ر ب ه ه م ن ز د ک م ب ا ش ن د دد و ت ف ا و ت ه ا ج غ ر ا ف ا و ف ر ه ن گ ن س ب ب ن س ا ک ن ن ن و ا ح م ر ک ز م س ک و ن م ح ال ت ک ا ن پ ا ر س و ع ا م ر م ت و ا ن چ ن ن ن ن ت ج ه گ ر ف ت ک ه ا ن ا ر ق ا م ن ز د ک ن ا ش ا ز ع و ا م ل غ ر ا ز ع و ا م ل ت ش ک ل د ه ن د ة ک ف ت م ح ط م ب ا ش د. ه م ا ن ط و ر ک ه د ر ج د و ل ش م ا ر ة- 2 ن ز م ت و ا ن م ش ا ه د ه ک ر د د ر ا ر ت ب ا ط ب ا ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ه هه م ز ا ن نن ر ض ا ت ت م ن د س ا ک ن ن م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ال ت ک ا ن پ ا رس و ع ا م ر د ر ه ف ت ت م و ر د دد ( ص د ا ب و آ ل و د گ ش ل و غ و ت ع ل ق ق م ک ا ن س ا خ ت م ا ن ه ا خ و ا ن ا ب ا ف ت ) ب ش ت ر ا ز م ا ن گ ن ( ع د د 3 ت ع ر ف ش د ه ) ب و د ه و د ر م ا ب ق م ع ا ر ه ا اا ن ا ر ض ا ت ن س ب ب ن ن س ا ک ن ن د د ه م ش و د. ه م چ ن ن د ر ا ن م ح ل ه ب ه ت ر ن ح ا ل ت ر ض ا ت م ن د د ر ب ن م ع ا ر ه ا اا م ت ع ل ق ق ب ه هه ع ن ص ر رر خ و ا ن ا ب ا ف ت ب ا م ا ن گ ن 4/4 0 و پ ا ن ت رن م ا ن گ ن ر ض ا ت م ن د د ر ب ن ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ه هه م ر ب و ط ط ب ه هه م ع ا ر رر ن ا ر ض ا ت ا ز ف ض ا س ب ز ب ا م ا ن گ ن 1/8 7 م ب ا ش د. د ر ا ر ت ب ا ط ب ا ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ه م ز ا ن ر ض ا ت م ن د س ا ک ن ن م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر ن ز ب ه م ا ن ن د د م ح ل ۀ ۀۀ ع ا م ر ه ف ت م ع ار ( ص د ا ب و ا م ن ت آ ل و د گ م ح ط ش ل و غ و ت ع ل ق م ک ا ن و خ و ا ن ا ب ا ف ت ) ) ب ش ت ر رر ا ز م ا ن گ ن ن ب و د ه هه و د ر م ا ب ق م ع ا ر ه ا ن ا ر ض ا ت ن س ب ب ن س ا ک ن ن د د ه م ش و د. ه م چ ن ن د ر ا ن م ح ل ه ب ه ت ر ن ح ا ل ت ر ض ا ت ت م ن د د ر ب ن ن 1 - One- Sample T Test

9 ب ر ر س ر ض ات م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز م ت غ ر ه ا ف ر د م ع ا ر ه ا م ت ع ل ق ب ه م ع ا ر ص د ا ب ا م ا ن گ ن 4/9 4 و پ ا ن ت رن م ا ن گن ر ض ا ت م ن د د ر ب ن ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ه م ر ب و ط ب ه هه م ع ا ر ک م ب و د ف ض ا س ب ز ب ا م ا ن گ ن 1/2 6 م ب ا ش د. ب ا ب ر ر س ن ت ا ج ج د و ل ش م ا ر ه 2 م ش ا ه د ه م ش و د د ک ه هه چ ه ا ر رر م ع ا ر رر ت س ه ال ت ش ه ر ن ظ م ش ه ر س ر ز ن د گ م ح ط ش ه ر د س ت ر س ب ه خ د م ا ت د ا ر ا م ز ا ن ر ض ا ت ت م ن د ب س ا ر رر پ ا ن ن م ب ا ش د و ر ض ا ت ا ز ا ن م ع ا ر ه ا ب س ا ر پ ا ن ب و د ه ا س ت. و ل د ر م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ز ا ن ر ض ا ت م ن د ت ا ح د و د ب ه ت ر ا ز م ح ل ۀ ع ا م ر م ب ا ش د ت ن ه ا د ر م ع ا ر ف ض ا س ب ز م ز ا ن ر ض ا ت م ن د د ر ا ن م ح ل ه ب س ا ر پ ا ن ب و د ه هه ا س ت ت ب ن ا ب ر ا ن ن م ت و ا ن گ ف ت ب ش ت ر م ر د م گ ز ن ه د و م ( ک م ) ب ه ب ا ال ر ا ا ن ت خ ا ب ک رده ا ن د. ش ا خ ص ه ا ص د ا ب و آ ل و د گ ز ب ا ل ه ا م ن ت ش ل و غ ت س ه ال ت ش ه ر ت ع ل ق م ک ا ن س ا خ ت م ا ن ه ا ش ب ک ة د س ت ر س ف ض ا س ب ز ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع د س ت ر س ب ه خ د م ا ت س ر ز ن د گ خ و ا ن ا ن ظ م ج د و ل شمارة- 2 : ا م ت ا ز ه ر ک ا ز ش ا ن ز د ه م ع ا ر ت ش ک ل د ه ن د ة ک ف ت م ح ط م ر ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س ت ع د ا د پ ا س خ گ و ا ن - ب ر ر س م ت غ ر ه ا ا ق ت ص ا د - ا ج ت م ا ع م ؤ ث ر ب ر ر ض ا ت م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز ک ف ت م ح ط ز ن د گ 1- ر ا ب ط ة ب ن م ت غ ر ه ا ب ا ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ة ک ف ت م ح ط ا م ت ا ز ش ا خ ص 3/3 7 م ر ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر ت ع د ا د پ ا س خ گ و ا ن د ر ا ن ب ا ر ه ب ر ا م ت غ ر ه ا س ن ج ن س و ض ع ت ت أ ه ل و س ال م ت ب ه ع ن و ا ن م ت غ ر ه ا ا ق ت ص ا د - ا ج ت م ا ع ک ه هه د ا ر ا م ق ا س ا س م ه س ت ن د ا ز آ ز م و ن ض ر ب ه م ب س ت گ ف و ک ر ا م ر و ب ر ا م ز ا ن ت ح ص ال ت و م ز ا ن ر ض ا ت م ا ل ش خ ص ص ک ه د ر ا د ا م ة م ت غ ر ه ا ا ج ت م ا ع - ا ق ت ص ا د ه س ت ن د دد و م ق ا س س ر ت ب ه هه ا ر ا د ا ر ا م ب ا ش ن د دد ا ز ر و ش ه م ب س ت گ ر ت ب ه هه ا ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. س ط ح م ع ن د ا ر ر و ا ب ط ب ن م ت غ ر ه ا د ر س ط ح ( 0/ د ر ص د د م ع ن د ا ر ) و ( 0/ د ر ص د د م ع ن د ا ر ) ب ر ر س ش د ه ا س ت ک ه م ز ا ن آ ن ب ر ا ه ر ک ا ز ع و ا م ل د ر ج د و ل ش م ا ر ة- 3 آ و ر د ه ش د ه ا س ت. د ر ک ل پ ا س خ گ و ا ن م ر ب و ط ب ه س ا ک ن ن م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ال ت ک ا ن پ ا ر س م ت غ ر ج ن س ت ن ه ا ب ا س ه م ع ا ر رر ش ل و غ ش ب ک ة ة د س ت ر س و ن ظ م ر ا ب ط ة م ع ن ا د ا ر ن و د ر س ا ر ع و ا م ل م ع ن د ا ر ب و د ه ا س ت. م ت غ ر س ن ب ا ه م ه ع و ا م ل ر ا ب ط ة م ع ن ا د ا ر. م ت غ ر و ض ع ت ت أ ه ل ب ا ه م ه م و ا ر د م ع ن ا د ا ر ب و د ه ا س ت م ت غ ر م ز ا ن ت ح ص ال ت ب ا ع و ا م ل ص د ا ب و آ ل و د گ ز ب ا ل ه هه و ت س ه ال ت ش ه ر ش ب ک ة د س ت ر س ف ض ا س ب ز د س ت ر س ب ه هه خ د م ا ت ت ت س ر ز ن د گ ن ظ م م ر ا ب ط ة ةة م ع ن ا د ا ر ن ب و د ه هه ا س ت.. ه م چ ن ن م ت غ ر س ال م ت ب ا ه م ۀ ع و ا م ل ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر و نهاتا ا م ت غ ر ر ض ا ت م ا ل ب ا اا ع و ا م ل ل ک ف ت ت ج م ع ع آ و ر ز ب ا ل ه ص د ا ب و ت ع ل ق م ک ا ن ن ظ م س ر ز ن د گ و خ و ا ن ا ب ا ف ت ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ن ب و د ه ا س ت. ا م ت ا ز ش ا خ ص 4/9 4 4/3 0 4/9 1 2/2 3 2/3 3 4/3 0 1/7 9 3/3 1 2/1 8 2/3 0 1/2 6 3/1 0 1/3 9 1/5 8 4/0 4 1/3 9 3/3 8 3/9 9 2/8 6 2/5 5 3/4 8 2/7 2 3/3 3 3/7 3 2/5 4 1/8 7 2/8 7 2/5 1 2/3 1 4/4 0 2/1 5

10 0 5 1 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي - پ ژ و ه ش ن گ رش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ز 1693 ه م چ ن ن د ر ک ل پ ا س خ گ و ا ن م ر ب و ط ب ه س ا ک ن ن م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر م ت غ ر ج ن س ب ا ه م ۀ ع و ا م ل ب ه ج ز خ و ا ن ا ب ا ف ت ر ا ب ط ة م ع ن ا د ا ر. م ت غ ر س ن ب ا ک ل ۀ ع و ا م ل ب ه ج ز د س ت ر س ب ه خ د م ا ت د ا ر ا ر ا ب ط ة م ع ن ا د ا ر مب ا ش د. م ت غ ر رر و ض ع ت ت أ ه ل ب ا ع و ا م ل ذ ک ر ش د ه م ع ن ا د ا ر ب و د ه ا س ت م ت غ ر م ز ا ن ت ح ص ال ت ب ا ع ا م ل ج م ع ع آ و ر ز ب ا ل ه ت س ه ال ت ش ه ر ت ع ل ق م ک ا ن ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع د س ت ر س ب ه خ د م ا ت د س ت ر س ب ه خ د م ا ت س ر ز ن د گ س ر ز ن د گ و ن ظ م م د ا ر ا ر ا ب ط ة م ع ن ا د ا ر ا س ت. ه م چ ن ن م ت غ ر ر ض ا ت ا ق ت ص ا د ب ا ک ف ت آ ل و د گ ص د ا ش ل و غ ت ع ل ق ق م ک ا ن و س ر ز ن د گ ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع و خ و ا ن ا د ا ر ا ر ا ب ط ه م ع ن ا د ا ر ن ب و د ه ا س ت. م ق د ا ر ه ر ک د ا م ر ا ن ز زز م ت و ا ن نن د ر ج د و ل ل م ر ب و ط ه هه م ش ا ه د ه ک ر د. ج د و ل ش م ا ر ة- 3: ر ا ب ط ة ب ن م ت غ ر ه ا ا ق ت ص ا د - ا ج ت م ا ع ب ا ع و ا م ل ش ا ن ز د ه گ ا ن ة م ح ط ج ن س س ن و ض ع ت ت أ ه ل ع و ا م ل م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ص د ا 0/ /1 1 0 ب و آ ل و د گ ز ب ا ل ه ا م ن ت 0/ / /7 6 0 ش ل و غ ن 0/1 0 0 ت س ه ال ت ش ه ر ت ع ل ق م ک ا ن د ا رد س ا خ ت م ا ن ه ا 0/7 5 2 ش ب ک ة د س ت ر س ن 0/ /2 0 0 ف ض ا س ب ز د ا رد ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع 0/1 6 2 د س ت ر س به خدمات 0/ /2 4 0 س ر ز ن د گ 0/ / / /0 2 0 خ و ا ن ا ن 0/5 4 9 ن ظ م ن م ز ا ن ت ح ص ال ت س ال م ت ر ض ا ت ا ق ت ص ا د ع و ا م ل م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ک ا ن پ ا ر س م ر ا ک ز م س ک و ن م ح ل ۀ ع ا م ر ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ ه م ب س ت گ 0/ / / /4 3 2 ص د ا ن ن ن 0/ / / /2 1 2 ب و ن ن ن 0/ / / /2 0 4 آ ل و د گ ن ن 0/ / /7 7 3 ز ب ا ل ه ن ن ن ن 0/ /9 0 0 ا م ن ت 0/ /2 1 0 ش ل و غ ن 0/ /3 5 8 ت س ه ال ت ش ه ر ن ن 0/ / / /2 0 0 ت ع ل ق م ک ا ن ن 0/1 0 0 س ا خ ت م ا ن ه ا 0/ / /6 7 0 ش ب ک ة د س ت ر س ن ن 0/ /0 0 0/ /2 5 0 ف ض ا س ب ز ن 0/ / / /8 0 0 ر و ا ب ط ا ج ت م ا ع ن ن 0/ / /4 0 6 د س ت ر س به خدمات ن ن 0/ / / /7 2 3 س ر ز ن د گ ن ن ن 0/ / /2 0 0 خ و ا ن ا ن 0/ / / /9 4 7 ن ظ م ن ن ن

11 د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش د ن م ات ض ر س ر ر ب گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ا ب ا ه ر غ ت م ن ب ة ط ب ا ر 2- ل ل م ا و ع د ن آ ر ب ل ص ا ح ه ک ل ص ا ة ت س ب ا و ر غ ت م ن ا و ن ع ه ب گ د ن ز ط ح م ت ف ک د ش ن ا ب ز ن ه ل ا ق م ن م ض ر د ه ک ا ج ن آ ز ا ت ت ا ض ر اا ا ب ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا ا ه ر غ ت م ن ب ة ط ب ا ر ن ا ب ا ر ب ر و ظ ن م ن د ب. د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د د ش ا ب م ه ن ا گ ه د ز ن ا ش ا ه گ ژ و ن ن ب ة ط ب ا ر ة- 4 ر ا م ش ل و د ج ر د. ت س ا ه د ش ل م ع ت س خ ن ت م س ق د ن ن ا م ه ب گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا د ن م. ت س ا ه د ش ن ا ب ) گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ن ا ز م ( ل ص ا ة ت س ب ا و ر غ ت م ا ب د ر ف Y غ ر ت م X غ ر ت م ن س س ن ج ت ال ص ح ت ن ا ز م ل ه أ ت ت ع ض و ت م ال س ت ع ض و د ا ص ت ق ا ت ا ض ر گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ا ب د ر ف ا ه گ ژ و ن ب گ ت س ب م ه ة- 4 : ر ا م ش ل و د ج گ ت س ب م ه د ر ا د د ر ا د ن د ر ا د د ر ا د ن د ر ا د د ر ا د ر م ا ع و س ر ا پ ن ا ک ت ال ح م ر د گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر س ر ا پ ن ا ک P-value گ ت س ب م ه ر م ا ع P-value 0/ /4 0 0 د ر ا د 0/ / /1 1 7 د ر ا د ن 0/ / / /5 0 0 د ر ا د 0/ / /5 0 4 د ر ا د ن 0/ / /9 3 5 د ر ا د 0/ /9 0 4 د ر ا د ن 0/ /2 4 4 اا ا ب ل ل ه أ ت ععت ع ض و و س س ن ج رر ر غ ت م و د ن ن ب هه ه ع ل ا ط م دد د ر و م ةة ة د و د ح م و د رر ر ه ر د د و ش م ه ه د ه ا ش م هه ه ک ر و ط ن ا م ه ه ه به س ا ح م ر ر ر اد ق م ز ا ر رر غ... ت س ا ه ه ه ود ب ن د د ود ج و م ر ا اد ن ع م ة ةة ط ب ا ر دگ ن ز ط ط ط ح م ت ت ف ک ز ا د ن م ت ت ت ا ض ر ن ن ن زا م ه هه ک ت او ف ت ا اا ه ن ت ش ش ش ه و ژ پ ف ف ف د ه ا اا ب ط ط ط ا ب ت ر ا ر د ث ح ب د د د ور م ة ة ة د و د ح م و د ر ر ه ر د P-value و ا ر بب ب ه ه ه د ش ز ا د ن م ت ت ت ا ض ر ن ن ن زا م و ت م ال س ت ت ت ع ض و ن ن ن ب ه هه ک ا ة ةة ط ب ا ر رد ک ه ه ه د ه ا ش م ر ر ر و ک ذ م ة ةة ن و م ن و د ر د ن ن ن وا ت مم م ۀۀ ۀ ل ح م در ا هه ه ط ب ا ر ن ن ن چ هه ه ک ن آ لل ل ا ح ت ت س ا هه ه د و ب ن رر ر ا د ا ن ع م و د ر ا د د د و ج و ر م ا ع ۀۀ ۀ ل ح م ر د گ د ن ز ط ح م ت ف ک. ت س ا ه د م ا ن ت س د ه ب س ر ا پ ن ا ک هه ه د ا ف ت س ا هه ه ر غ ت م د د ن چ ن و س ر گ ر ن و م ز آ ز ا ر م ا ع ۀ ل ح م و س ر ا پ ن ا ک ن و ک س م ۀ ل ح م و د ه س ا ق م و س ر ر ب ا ر ب ه م ا ک ک ت ت م ک نن ن ا و ت ب هه ه ک ر و ط ه ب م ن ک د ر و آ ر ب ا ر ن آ ل ل ح ت و ض ا ر ۀ ط ب ا ر ه ک م ت س ه ن آ پ ر د ن و م ز آ ن ا ا ب و د ش اا ا ن ع م د ا ب ا د ت ب ا ه ک د ش ا ب م ت ر و ص ن ا ه ب ر ا ک ۀ و ش. د ر ک ن ع ت م و ل ع م ا ه ر غ ت م ا ر غ ت م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ر ل و ه ج م ر غ ت م د د ا ب س س پ س د د ر گ م ت ت ر و ص ANOVA ل و د ج ط س و ت ر ا ک ن ا ه ک د ر گ ر ا ر ق ن و م ز آ د ر و م ن و س ر گ ر ل د م ل ک ر ا د ن ن ب ت ت و ا ف ت ا س ا ن ش ا ر ب ن ن و س ت ا و ن ب ر و د ن و م ز آ ز ا. د و ش س ر ر ب ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ب ا ر ض ک ت ک ت ر ا د ن ع م هه ه ک ن ا هه ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ا( ه ه د ا د ل ال ق ت س ا ( ن و رگرس ۀ ل د ا ع م ط س و ت ه د ش ن ب ش پ ر د ا ق م و ع ق ا و ر د ا ق م ن ن و م ز آ ز ا نن ن ا و ت م و د ر ا د د د و ج و اا ا ه ا ط خ ن ن ب گ ت س ب م ه د ر ا د رر ر ا ر ق 2/5 ا ت 1/5 ه ز ا ب ر د 2/4( 0 ( ه د م آ ت س د ه ب ر ا م آ. د ر ک ه د ا ف ت س ا ن و س ر گ ر ل د م ط ح م ت ف ک ا ه ص خ ا ش ه ل س و ه ب ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ن ا ز م ه ت س ب ا و ر غ ت م ت ا ر غ ت ن ب ت ن ا ز م 5:: ة- ر ا م ش ل و د ج گ ت س ب م ه ن ع ت ب ر ض (R( ه د ش ل د ع ت ن ع ت ب ر ض (R 2 ) ا ط خ ن م خ ت د ر ا د ن ا ت س ا 0/ / / / ا ه ا ط خ ل ال ق ت س ا ن و م ز آ ن و س ت ا و ن- ب ر و د () DW 2/3 4 0

12 () ن و س ت ا و ن- ب ر و د 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت م ال س د ع ب ط ح م ت م ال س د ع ب ( ا ه ر غ ت م ن ب گ ت س ب م ه ن ا ز م ه ک ه د ش ه د ا د ن ا ش ن )5( ارۀ م ش ل و د ج ر د ن ن چ م ه ر غ ت م ا ب ( ر ه ش ر و م ا ر د ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ه ش ط ح م ف ست ک ن ا و ر ت م ال س د ع ب ن ا م س ج ت م ال س د ع ب ع ا م ت ج ا ه ت س ب ا و ت ف ک ط ح م ت ن و ک س ت ال ح م ن و ک س م ۀ ل ح م س ر ا پ ن ا ک ر ب ا ر ب ه ب ر د ا ق ا ه ن ت ا ه ر غ ت م ن ا و ه د و ب 0/5 3 6 ا ب. ت س ا ر گ د ه ت خ ا ن ش ا ن ل م ا و ع ط س و ت ه ت س ب ا و ر غ ت م ه د ن ا م ق ا ب ر د ا ق م د ن ش ا ب م ت ا ر غ ت ز ا د ص ر د 0/8 3 د و د ح ن ب ت د. ش ا مب ن ر ا د ر و خ ر ب ب س ا ن م ن ا د ن چ ط ح م ت ف ک ز ا ز ا و ه ا ر ه ش ر د ر م ا ع ۀ ل ح م ه ک د ه د م ن ا ش ن گ ت س ب م ه ن ا ن ن ک ا س گ د ن ز ط ح م ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ن ا ز م ن ب ن و س ر گ ر س ن ا ر ا و ل ل ح ت 6: ة- ر ا م ش ل و د ج ت و ا ف ت م ر ا د ن ع م ن و م ز آ ن و س ر گ ر ر ث ا ه د ن ا م ق ا ب ل ک ل د م ت ا ع ب ر م ع و م ج م 7 6 /3 1 5 د ا ز آ ه ج ر د 6 ت ا ع ب ر م ن گ ن ا م 1 1 /2 5 2 ن و م ز آ ه ر ا م آ إ 0 2 /1 6 6 ر ا د ن ع م ح ط س 0/ / / /5 0 ز ا ر ا د ق م ن ا ن و چ ه ک ت س ا صفر برابر ر ا د ن ع م ح ط س د و ش م ه د ه ا ش م )6( رۀ ا م ش ل و د ج ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ر م ا ن ا و د و ش م د أ ت ر ظ ن د ر و م ا ه ر غ ت م ن ب ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر د و ج و ه ج ت ن ر د د ش ا ب م ر ت م ک د. ش ا ب م ه ت س ب ا و ر غ ت م ا ب ط خ ۀ ط ب ا ر ا ر ا د ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ز ا ک م ک ت س د س ر ا پ ن ا ک ۀ ل ح م ر د ط ح م ت ف ک ر د ن ب ش پ ل ب ا ق ا ه ر غ ت م ن و س ر گ ر ل د م ب ا ر ض ا ه ه ر ا م آ 7: ۀ ر ا م ش ل و د ج ط ح م ت م ال س د ع ب ع ا م ت ج ا ت م ال س د ع ب ن ا م س ج ت م ال س د ع ب ن ا و ر ت م ال س د ع ب ر ه ش ط ح م ف ست ک ر ه ش ر و م ا ر د ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م د ر ا د ن ا ت س ا ر غ ب ا ر ض د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ ا ت ب ا ت ب د ر ا د ن ا ت س ا ب ر ض ر ا د ق م (t) 5/ / / / 34 7 ر ا د ن ع م ح ط س 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /9 2 0 ن ن د ب د د ش ا ب م ر ث ا ن ر ت ش ب ا ر ا د 0/4 7 3 ز ا ت م ا ا ب ط ح م ت م ال س د ع ب ل م ا ع ه ک د ه د م ن ا ش ن ج ن پ ه ر ا م ش ل و د ج ج ا ت ن د د ع ب... د و ش م دد د ا ج ا گ د ن ز ط ح م ت ف ک ر د ر غ ت 0/4 7 3 ط ح م ت م ال س د ع ب ر د ر غ ت د ح ا و ک ا ز ا ه ب ه ک ن ع م اا ا هه ب ت ر ا ر ا د 0/0( 4 2 ( ) 0/6 3 3 ( و 0/2( 4 3 ( ب ت ر ت ه ب ر ه ش ط ح م ت ف ک و ن ا و ر ت م ال س د ع ب و ع ا م ت ج ا ت م ال س ط ط ح م ت ت ف ک رر ر ب ف ن م ت ت ا ر ث ا ا ر ا د هه ه ک د د ش ا ب م ن ا م س ج ت م ال س د ع ب ه ب ط و ب ر م ر ث ا ن ر ت م ک. د ن ر ا د ر ا ر ق د ع ب 0/5 0 ز ا رر ر ت م ک ر ا د اا ا ن ع م ح ح ط س ن ا و ر ت م ال س و ع ا م ت ج ا ت م ال س ط ح م ت م ال س د ع ب ه س ر د ه و ال ع ه ب. ت س ر ه ش ر م ا ع ۀۀ ۀ ل ح م ت ت ع ض و س ر ر ب ه ب ن و ن ک ا. د ش ا ب م ن ب ش پ ل ب ا ق ر ه ش ط ح م ت ف ک و ر ر ب ا ه ن آ ت ا ر ث ا و د ش ا ب م د د ه د م ن ا ش ن ن و س ت ا و ن ب ر و د ن و م ز آ ه ج ت ن. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ر ز ر د ن و س ر گ ر ل د م ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن و م ز ا د ر پ م. د ن ش ا ب م ل ال ق ت س ا ا ر ا د ا ه ا ط خ ه ک ن ا ز م ا ه ر غ ت م ل د م ط ح م ت ف ک ا ه ص خ ا ش ه ل س و ه ب ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ز ا د ن م ت ا ض ر ن ا ز م ه ت س ب ا و ر غ ت م ت ا ر غ ت ن ب ت ن ا ز م 8:: ة- ر ا م ش ل و د ج گ ت س ب م ه ن ع ت ب ر ض (R( ه د ش ح ح ص ت ن ع ت ب ر ض (R 2 ) د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ ن م خ ت ا ه ا ط خ ل ال ق ت س ا ن و م ز آ 1/8 6 9 DW 0/ / / / گ ت س ب م ه ا ه ن ت ر د ا ق ن ب ه ب ا ه ر غ ت م ن ب ت ز ا د و د ح ت ف ک ط ح م ت ن و ک س ت ال ح م ن و ک س م ۀ ل ح م ر م ا ع ر ب ا ر ب ا ب 0/ /5 4 د ص ر د ز ا ت ا ر غ ت د ن ش ا ب م ر د ا ق م ق ا ب ه د ن ا م ر غ ت م ه ت س ب ا و ه د و ب و ن ا ل م ا و ع ط س و ت

13 د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش د ن م ات ض ر س ر ر ب ب س ا ن م ن ا د ن چ ط ح م ت ف ک ز ا ز ا و ه ا ر ه ش ر د ر م ا ع ۀ ل ح م ه ک د ه د م ن ا ش ن گ ت س ب م ه ن ا. ت س ا ر گ د ه ت خ ا ن ش ا ن. د ش ا ب م ر ت ف ع ض د ن م ت ا ض ر ح ط س ا ر ا د س ر ا پ ن ا ک ۀ ل ح م ه ب ت ب س ن و د ش ا ب م ن ر ا د ر و خ ر ب ر م ا ع ۀ ل ح م ر د ط ح م ت ف ک ر د ن ب ش پ ل ب ا ق ا ه ر غ ت م ن و س ر گ ر ل د م ب ا ر ض ا ه ه ر ا م آ 9: ۀ ر ا م ش ل و د ج ت و ا ف ت م ر ا د ن ع م ن و م ز آ ن و س ر گ ر ر ث ا ه د ن ا م ق ا ب ل ک ل د م ت ا ع ب ر م ع و م ج م 5 2 /5 4 1 د ا ز آ ه ج ر د 6 ت ا ع ب ر م ن گ ن ا م 4/1 9 1 ن و م ز آ ه ر ا م آ إ 1 1 /7 0 3 ر ا د ن ع م ح ط س 0/ / / /5 0 ز ا ر ا د ق م ن ا ن و چ ه ک ت س ا فر ص ر ب ا ر ب ر ا د ن ع م ح ط س د و ش م ه د ه ا ش م )9( رۀ ا م ش ل و د ج ر د ه ک ر و ط ن ا م ه ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ر م ا ن ا و د و ش م د أ ت ر ظ ن د ر و م ا ه ر غ ت م ن ب ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر د و ج و ه ج ت ن ر د د ش ا ب م ر ت م ک. د ش ا ب م ه ت س ب ا و ر غ ت م ا ب ط خ ۀ ط ب ا ر ا ر ا د ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ز ا ک م ک ت س د ر م ا ع ۀ ل ح م ر د ط ح م ت ف ک ر د ن ب ش پ ل ب ا ق ا ه ر غ ت م ن و س ر گ ر ل د م ضراب آمارهها 0: 1 ۀ ر ا م ش ل و د ج ط ح م ت م ال س د ع ب ع ا م ت ج ا ت م ال س د ع ب ن ا م س ج ت م ال س د ع ب ن ا و ر ت م ال س د ع ب ر ه ش ط ح م ف ست ک ر ه ش ر و م ا ر د ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م د ر ا د ن ا ت س ا ر غ ب ا ر ض د ر ا د ن ا ت س ا ا ط خ ا ت ب د ر ا د ن ا ت س ا ب ر ض ا ت ب ر ا د ق م (t) 5/ / / /6 3 4 ن ع م ح ط س ر ا د 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /6 5 1 ن ن د ب د ش ا ب م ر ث ا ن ر ت ش ب ا ر ا د 0/2 5 4 ز ا ت م ا ا ب ط ح م ت م ال س د ع ب ل م ا ع ه ک د ه د م ن ا ش ن ج ن پ ه ر ا م ش ل و د ج ج ا ت ن د د ع ب... د و ش م دد د ا ج ا گ د ن ز ط ح م ت ف ک ر د ر غ ت 0/2 5 4 ط ح م ت م ال س د ع ب ر د ر غ ت د ح ا و ک ا ز ا ه ب ه ک ن ع م ن ا م س ج ت م ال س د ع ب ه ب ط و ب ر م ر ث ا ن ر ت م ک. د ن ر ا د ر ا ر ق د ع ب ا ه ه ب ت ر ا ر ا د 0/2( 5 3 ( ر ا ذ گ ر ث ا ا ب ع ا م ت ج ا ت م ال س. ت س ر ه ش ط ح م ت ف ک ر ب ف ن م ت ا ر ث ا ا ر ا د ه ک د ش ا ب م و د د ش ا ب م 0/5 0 ز ا ر ت م ک ر ا د ا ن ع م ح ط س ر ه ش ط ح م ت ف ک ع ا م ت ج ا ت م ال س ط ح م ت م ال س د ع ب ه س ر د ه و ال ع ه ب... د ن ش ا ب م ف ن م و م ک ر ا ذ گ ر ث ا ا ر ا د ل م ا و ع ر ا س. د ش ا ب م ن ب ش پ ل ب ا ق ر ه ش ط ح م ت ف ک و ر ر ب ا ه ن آ ت ا ر ث ا. د ش ا ب م جسمان سالمت د ع ب ه ب ط و ب ر م ر ذ پ ر ث ا ن ر ت م ک ر گ ه ج ت ن ن و م ز آ ن ا ز م ا ب ط ا ب ت ر ا ر د. د ر ا د ن ر ا ر ق ب و ل ط م د ح ر د ط ح م ت ف ک ز ا ن ا د ن و ر ه ش ت ا ض ر ن ا ز م ه ک د ه د م ن ا ش ن ج ا ت ن ف ال ت خ ا ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ز ا ن ا و ت م ت ح ه ک د ش ا ب م ا ه ن و گ ه ب ت و ا ف ت ث ح ب د ر و م ة د و د ح م و د ر ه ر د ا ه ن و م ن ک ت T زز ز ک ر م ن ن ن ک ا س ن ن ب ب س ن گ ن ه ر ف ا ه ت و ا ف ت ه ب ه ج و ت ا ب ل ا ح ر ه ه ب. د ر ک ر ظ ن ف ر ص ز ن 0/1( 0 ( ه د ش ه ب س ا ح م ر د ا ق م - ع ا م ت ج ا ت ت ا ف ص هه ه ب هه ه ت س ب ا و د ر ف ا ه ت و ا ف ت ن ا و ت م ا ر ع و ض و م ن ا ت ل ع ر م ا ع و س ر ا پ ن ا ک ت ال ح م ن و ک س م م م ه م ن ا و ت س ا ر ا ذ گ ر ث أ ت ط ح م ک ا ر ت س ن ج ر غ ت م ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ه س ر ر ب ن ا ج ا ت ن. د ر ک س ر ر ب د ا ص ت ق ا نن ن ا د ن و ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ت ا ض ر و ل ه أ ت و ت ال ص ح ت ر ب ه و ال ع ن ن چ م ه. ت س ا ه د ش د أ ت ث ح ب د ر و م ة ع م ا ج و د ر ه ر د و د ر د ) ) ت س ن ج ( ل ب ق رر ر غ ت م د د ن ن ا م ه ب ه ک ت س ا ر ث ؤ م ن ا ن آ ط ح م ک ا ر ز ن ت ال ح م ن ا ن و ک س م ز ک ا ر م ر د ن ک ا س دد د ر و م هه ه ع م ا ج و د رر ر ه ر د ل ه أ ت ت ع ض و ه ک ت س ا ه د و ب ت ر و ص ن ا ه ب ج ا ت ن ه ت ف ر گ ر ا ر ق ن و م ز آ د ر و م ه ر ا ش ا د ر و م ة ع م ا ج

14 ظ- ف ح 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ب- ي ر ض ل ا ح ر د د و ش م د أ ت و ت س ا ه د و ب ن ش خ ب ت ا ض ر ر م ا ع ه ل ح م ر د ا ه ن ت د ا ص ت ق ا ت ا ض ر ل و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق د أ ت د. و ش م د ر س ر ا پ ن ا ک ۀ ل ح م ر د ل م ا ع ن م ه ر ث أ ت ه ک اا ا م ا ذرم پ م ز ن ر ث أ ت ن آ ز ا و م ي ن آ ر د ي گ د ن ز ل ا ح ر د ه ت س ا و خ ا ن ه ك ت س ا ي ط ي ح م م ي ت س ه ن آ د ه ا ش وز ر م ا ا م ه ك ه چ ن آ اا ا ر ز ت ف ر گ ه ه د د ا ن نن ن ا و ت م ن ا ر ط ح م ت ت ا ک ا ر د ا و ر رر ر ب د ر ف ا ه گ ژ و ز ا ش ا ن ت ا ر ث أ ت ت س ا م ل س م ه چ ن آ ت ت ل ا ح هه ه ک هه ه د و ب د ر ف ا ه ر غ ت م از ع ب ا ت د ن ا و ت م ن آ ز ا ن ن ک ا س ط س و ت ه د ش ب س ک ا ه ت ف ک و ط ح م ت ا ک ا ر د ا. د ر گ م د و خ ه ب ب س ن ن آ د ر ب ر ا ک و ه ل ا ق م ش ه و ژ پ ا ه د ر و ا ت س د د: و ش ي م ه ئ ا ر ا ر ز ح ر ش ه ب ه ل ا ق م ش ه و ژ پ ا ه د ر و ا ت س د ه م ا م ا ج ن ا ه د و د ح م ح ط س ر د ا ه ن آ ل د ا ع ت م ع ي ز و ت و ن ا ن ك ا س ز ا ي ن د ر و م ت ال ي ه س ت و ت ا م د خ ن ي م أ ت ا ر ب ن و د م ز ر ه م ا ن ر ب -. د ش د ه ا و خ ل ر ت ن ك و ت ر ا ظ ن ل م ك م ن ا و ن ع ه ب ي م س ر ر ي غ ل ر ت ن ك و ي ع ا م ت ج ا ت ر ا ظ ن ش ق ن ت ي و ق ت ق ي ر ط ز ا ي ع ا م ت ج ا ت ي ن م ا. د ش د ه ا و خ م ا ج ن ا ي م س ر. د ش د ه ا و خ ا س ا ن ش ا ه ن ي ا د ن ن ا م و ه د ش ا ه ر ي ا ه ا ض ف ي ر ب ر ا ك - ا ب ت ر و ا ج م ( ه ق ط ن م دو ر ه ر د ي ع ي ب ط ا ه نسل ا ت پ و ي ع ي ب ط ط ي ح م ر ب د ي ك أ ت ا ب ي ت غ ا ر ف ي ا ه ا ض ف ز ي ه ج ت و ه ع س و ت د ا ج ي ا - د ش د ه ا و خ ا س ا ن ش ) ن و ر ا ک ة ن ا خ د و ر ه ن ا خ ب ا ت ك ه ز و م چون كاربريهايي ه ب ا ه ن آ ي ا ه ي ر ب ر ا ك ر ي ي غ ت و ي خ ي ر ا ت ت ف ا ب ش ز ر ا ا ب ي د ب ل ا ك ر ص ا ن ع ي ا ق ت ر ا و ا ه ن ي ا د ن ن ا م و ي ت ن س ة ن ا خ ه و ه ق ه ل ح م و د ر ه ر د ي ش ز و م آ و ي گ ن ه ر ف ي ا ه ت ي ل ا ع ف د ا ج ي ا و د و ج و م ي ا ه ك ر ا پ و ز ب س ي ا ه ا ض ف ت ي ف ي ك ي ا ق ت ر ا - ة د ن ي ال آ و ر ا گ ز ا س ا ن ا ه لت ا ع ف ف ذ ح و ي ر گ ش د ر گ و ي ش ز ر و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ي ح ي ر ف ت ي ا ه ت ي ل ا ع ف ي ه د ن ا م ا س - ب س ا ن م ا ه ر ب ر ا ک ي ن ي ز گ ي ا ج و ي ت س د ع ي ا ن ص ت ي و ق ت ا ب ه ا ر م ه ن آ ر ي ا ظ ن و ط ي ح م ت ف ا ب ر د د و ج و م ي د ب ل ا ك و ي ع ي ب ط ي ا ه ن ا ش ن ر ص ا ن ع ت ي و ق ت - ا ه ا ض ف ي گ ن ه ر ف و ي د ب ل ا ك ي- ط ي ح م ي ا ه ت ي ل ب ا ق ر ب ه ي ك ت ا ب ز ب س و ز ا ب ي ا ه ا ض ف ي ا ه ك ب ش ة ع س و ت و ت ي و ق ت - د ر و م ت ف ا ب ي و ر ه د ا ي پ ة ك ب ش ب ل ا ق ر د ن م ا و د ن و ي پ م ه ي و ر ه د ا ي پ ي ا ه ه ق ل ح د ا ج ي ا و ا ه و ر ه د ا ي پ ي ي ا ض ف ت ي ف ي ك ي ا ق ت ر ا - ه ع ل ا ط م ه ب ر د ر و ط ي ل ك ي ا ه ر ا ك ه ا ر ر و ك ذ م ه ب ه ا ر م ه ي ر ا ي س ب د ر ا و م ر گ ي د ر د ي ا ق ت ر ا ت ي ف ي ك ي ا ه ه ل ح م ي ر ه ش ش ق ن ي ا ه ژ ي و د ب ا ي ش ي ا ز ف ا ن ا ش ي گ د ن ز ط ي ح م ت ي ف ي ك ز ا ي ر ه ش ي ا ه ه ل ح م ن ا ن ك ا س ت ي ا ض ر ن ا ز ي م ه چ ر ه ه ك ت س ا ي ل ا ح ر د ن ا. د ن ر ا د ي ر ا د ه گ ن ت ي ع م ج ر د ه ن و گ ن ي ا ا ه ت ف ا ب ر ث ؤ م د ه ا و خ. د و ب ي ا ق ت ر ا ت ي ف ي ك ن و ک س م ر د د ا ع ب ا ف ل ت خ م ي ع ا م ت ج ا ي ا ه ت م س ق ن ي ا ز ا ن ا د ن و ر ه ش ي د ن م ت ي ا ض ر ش ي ا ز ف ا و ا ه ن ي ا ز ج و ي ر ه ش ت ا ز ي ه ج ت و ت ا س ي س أ ت و ي گ ن ه ر ف ي د ب ل ا ك د. د ر گ ي م ر ج ن م ا ه ن آ ر د ي ر ا گ د ن ا م و ي ر ه ش ي ا ه ه ل ح م ن ي ا ر د ي گ د ن ز ه م ا د ا ي ا ر ب د ا ر ف ا ل ي ا م ت ش ي ا ز ف ا ه ب ر ه ش References 1. A.L.Brown. (2003). Increasing the utility of urban environmental quality information, Landscape and Urban planning 65, p.p

15 ب ر ر س ر ض ات م ن د ش ه ر و ن د ا ن ا ز م ت غ ر ه ا ف ر د Baycanlevent, Tuzin and Peter Nijkamp, Quality of Urban Life (2006). A Taxonomic Perspective, Journal of Studies in Regional Science, Vol 36, no Chapman, David (2004): Creation neighborhoods and places in the built environment, she cried and M. Tabibian translation, printing, Tehran, Tehran University Press. 4. Das, D. (2008). Urban Quality of Life: A case study of Guwahati, Social Incicators Research, Environment and Planning: Society and Space, No. 9, PP Fahkruddin (1991). Quality of Urban Life, Rawat publication, Jaipur, first edition. 7. Kaili, Dou (2003). Fuzzy Evaluation of Urban Environmental Quality, September. 8. Kaili, Dou (2003). Fuzzy Evaluation of Urban Environmental Quality, September. 9. Lang, John (2004): Creation of architectural theory: the role of behavioral science in environmental design, translation Alireza objective oven, Second Edition, Tehran, Tehran University Press. 10. Matlabi, Ghasem. (2001): Psychology of the new knowledge in the service of architecture and urban design, fine arts magazine, No. 10, 11. Michael Pacione. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing- a social geographical perspective, landscape and urban planning 65, p.p Pacione, M. (1984). Evaluating the quality of the residential environment in a high rise public housing development. Appl. Geogr. 4 (1), planning, No. 65, PP Rahnamaei, Mohamadtaghi and Shah Husseini, Parvanrh(2004): the process of urban planning, printing, Tehran, publisher side. 15. Seifoddini, F., 2002, Dictionary of Urban and Regional Planning, Shiraz, Second Printing. 16. Shakouie, H. (2005): Philosophy of environmental and geographical Schools, Second Edition, Tehran, geographical 17. Simonsen, K., 1991, Toward an Understanding of Contextuality of Mode of Life, 18. Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts: a literature study. in landscape and urban 19. Van kamp, Irene et al (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-being toward a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; Literature Study, Journal of Landscape and Urban Planning 65, Van Kamp, Irene, KeesLeidel Meijer, GooitskeMarsman, Augustinus de Hollander, 2003, 21. Van poll, Ric (1997). The Perceived Quality of Urban Environment: A multi-attribute evaluation, University of Groningen. 22. ZerenGulersoy, Nuran and OzsoyAhsen and Tezer,Azime and GenliYigiter,reyhan and Gunay,Zeynep. (2009). Strategic quality planning in urban environment, ITU A Z, VOL:6 No:1,

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ش گ 6931 زمستا و ا ا م ش م د ا س ا ک ا س د م ت ا ض ب آ ث ا ت و د ب ا ک - ا ض ف ا ب ا ب ا ب ح ت ) ص ع و و ک ( ا د م ش م س غ ا گ ت و ک س : د و م ع ا ط م ع د م

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

Bashaa-ir al-khairaat

Bashaa-ir al-khairaat ب ش ائ ر ال خ ي ات Bashaa-ir al-khairaat of Hadhrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh A beautiful compilation of Salawat and the relevant Qur anic verses It is related the great Shaykh, Abd al-qadir

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ISSN

ISSN ك ا ن و ن, www.jeasd.org ا ل م ج ل د, 21 العدد 01 ا ل ث ا ن ي 2017 ISSN 25203-0917 ت ق ي ي م ا ل ش ر ك ا ت ا ال ن ش ا ئ ي ة ف ي ا ل ع ر ا ق م ن ن ا ح ي ة ت ط و ي ر ا ل ت خ ط ي ط ل ل م ش ا ر ي ع ا ال ن

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

40 DUROOD. Forty Salaat and Salaam. From Authentic Hadith. aliya. publications. Aliya Publications /

40 DUROOD. Forty Salaat and Salaam. From Authentic Hadith. aliya. publications. Aliya Publications / 40 DUROOD ا ل صلاة و ا ل سل ام Forty Salaat and Salaam From Authentic Hadith The following Forty Durood and Salaam from authentic hadith have been compiled by Hadhrat Moulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullahi

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ر (H D I) ی ق ح ت ه ن ی ش ی پ ضروری

ر (H D I) ی ق ح ت ه ن ی ش ی پ ضروری ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ه ش گ 19 زمستا ل و ا ه ا م ش م ه ل ا س ه د ا ف ت س ا ا ب حها ا گ ت ف ا ه ع س و ت ل ل ح ت و ب ا ز ا ( ا د م ه ا ت س ا د و م HDI ل د م ز ا

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information