ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

Size: px
Start display at page:

Download "ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و"

Transcription

1 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ا ر پر ش و ر ز ا هگر ر ه ب ش ک ت م ح ز ه ر و ح 1 م ر ا م ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ن ا د ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ و ر د ه د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک حسنزاده محمدمهد ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ن ا د ن م ز م و ل ع ه د ک ش ن ا د ا ف ا ر غ ج ر ا ش ن ا د وق د ص ن س ح د س ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ن ا د ن م ز م و ل ع ه د ک ش ن ا د ا ف ا ر غ ج د ا ت س ا ن ا ن ا و ر ن د ل ا م ج ن ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ن ا د س ا ن ش ب آ د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک د و م ح م د ر ف ن ا ر ا م ش ق م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ه ر ا د ا ا د ز ن ا ب ا ب د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک /7 0 9/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت / 0 12/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت ه د ک چ ن و ن ا ه ه چ ر د ز ا ي ک م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ر ا و ت س ا ک ي ف ر و م و ئ ژ ث ا ر ي م حفاظت و ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ه ه ک ت س ا ر گ ش د ر گ و ن ي م ز م و ل ع ت ا ع ل ا ط م ه ز و ح ا ه ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ت ت خ ا ن ش ي ي م ل ع و ي ي ت ظ ا ف ح ه ن وال ئ م س م د ر م ک و ر م م ل ع ن ا. ت س ا و د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ا ر ب ر گ ش د ر گ ن ي م ز ه ع س و ت ي پ ر د و د ر ا د ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ و ي س ا ن ش ن ي م ز جذاب پددهها و ض ر ا و ع ه ر ا ب ر د ن ل و ا ن ا و ن ع ه ه ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ. د ش ا ب م م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ه ع ل ا ط م ش ه و ژ پ ن ا ز ا ف د ه. ت س ا ي م و ب ه ع م ا ج ي ع ا م ت ج ا د ن م ه ه ه ر ه ب و ت ظ ا ف ح ت ه ج ه ب ن آ ه ع ل ا ط م ه ک ت س ا د ن م ش ز ر ا ت س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ا ه ت ف ر ظ ا ر ا د خاورمانه و ن ا ر ا ک ر ا پ و ئ ژ ش ه و ژ پ ن ا م ا ج ن ا ت ه ج ر د ا ت س ا ر ن م ه ر د. د ش ا ب م ضرور آن ز ا ح ح ص ه د ش ه د ا ف ت اس منتخب ژئومورفوساتتتتتتتها ژئومورفوتورس قابلتتتها ب ت ر ت ه ب ب ال و د و چاهکوه تنگه ن ا د ک م ن ر ا غ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ کمبودها به ه ج و ت ا ب ه ج ت ن ر د د ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب. د ن ت ف ر گ س ر ر ب ا ر ب ا ر ر پ ژئومورفوتورست ارزاب ش و ر د ه د م ن ا ش ن را ر پ ش و ر ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن. ت س ا ا ر ز ا ت م ا ن ر ت ش ب و د ن ر ا د ر ا ر ق ب ا ز ر ا ن ا م و س ا ت ل و ا ه ب ت ر ر د ر ا ر ق ت س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ارزاب ان ر د ر گ ش د ر گ ن ن م ز د ص ا ق م ن ر ت ه ب ت ا ع ال ط ا م ت س س ا ر ر پ ش و ر ت ا س و ف ر و م و ئ ژ م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ : کلد واژگان. ) GIS( ا ف ا ر غ ج ل و ئ س م ه د ن س و ن 1-

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م د د ز ا ب و ه ج و ت د ر و م ه ک ت س ا ن ال و ط ت د م د ن ر ا د ت م ه ا ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ و س ا ن ش من ز ر ظ ن ز ا ه ک طبع ا ه ات س د د ز ا ب ز ا ر ت ق م ع ه ب ر ج ت ل ا ب ن د ه ب ر ت ش ب د ا ر ف ا د ا د ع ت ه ز و ر م ا و (Migoń, 2009 & Dowling, (2013 د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ل ئ ا س م و ه ق ط ن م ا ت ا س د ر و م ر د د ن ه ا و خ م ن ا گ د ن ن ک د د ز ا ب ن ا. د ن ت س ه ر گ ش د ر گ د ش ر ل ا ح ر د ه ق ط ن م ا و ت ا س م و ل ع ا ه ن ت ههه ه ه ن ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ و ا ه ت ا س و ئ ژ ا ب ط ب ت ر م ت ا ع ال ط ا د ر ا د ضرورت بنابران. د ن ن ا د ب ر ت ش ب ن آ ا ب ط ب ت ر م د ه د ش ش ش و پ ز ن ا ر ت ا س ر ن ه ا ط ح م ت س ز س ا ن ش ن ا ت س ا ب خ ر ا ت جنبهها بلکه ن م ز ل ا ب ن د به همچنن ا ه ر س م د ن ن ا م ن ا ب ت ش پ ت ا م د خ ز ا ب س ا ن م ت ف ک ر ا ظ ت ن ا ا ه ن آ ه ت ب ل ا. د ن ت س ه ه ق ط ن م ک ز ا ت ظ ا ف ح ا ر چ و ت ر و ر ض ن ک س م )... و ا ه ر و ت ت ا ع ال ط ا ا ه ل ن پ ت ا و ز ج ( ت ا ع ال ط ا ر و ا ن ف ت ا م د خ ب س ا ن م و ن م ا ه د ش ص خ ش م ت ا ن ا ک م ا ن د ش و ن ا ذ غ د ا و م ( ه ق ط ن م ل ح م ت ال و ص ح م د ر خ ا ر ب ب س ا ن م ت ص ر ف ر ا ظ ت ن ا ن ن چ م ه و ا ر ذ پ ل ق ن و ل م ح ش ق ن ) ژئوتورسم خصوص ه ب ( ر گ ش د ر گ ر ا د ا پ ل ا ک ش ا ه ع س و ت ر د د ن ا و ت م ل م ا و ع ن ا. د ن ر ا د ا ر ) ت س د ع ا ن ص ا.(Pásková, (2012 د ن ن ک ک م ک ا ت س و ر ق ط ا ن م د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه ب و ه ت ش ا د ک ر گ ن ا ب م و ه ف م ر د و ه د و ب ت خ ا ن ش ن م ز ک ر ا پ ن ع م ه ب ت غ ل ر د ک ر ا پ و ئ ژ د ر ا د د و ج و ک ر ا پ و ئ ژ ز ا ف ل ت خ م ف ر ا ع ت و ا ر ا د و ه د و ب د ر ف ه ب ر ص ح ن م ا ص ا خ س ا ن ش ن م ز ه د د پ د ن چ ا ک ا ر ا د ه ک ص خ ش م ا ه ز ر م ا ب ا ف ا ر غ ج ه ق ط ن م ن ن چ م ه. ) م ظ ا ک ر م ا ( د ش ا ب گ ن ه ر ف جذابت و ت م ه ا ا ب ت ع ب ط و ک س ن و ف ر ع ت س ا س ا ر ب ک ر ا پ و ئ ژ ه د و ب ه ت س ج ر ب و ب ا م ک س ا ن ش ن م ز ه د د پ د ن چ ه د ن ر گ ر ب ر د ه ک ف ا ک ه ن ه پ و ر ا ک ش آ ا ال م ا ک ا ه ز ر م ا ب ت س ا ا ه ر ت س گ ت ر د م ا ه ه م ا ن ر ب ز ا د ا ب ه ر ت س گ ن ا. د و ش ت ف ا ز ن د ن م ش ز ر ا گ ن ه ر ف و خ ر ا ت ع ب ط ا ه ه ب ذ ا ج ه ر ت س گ ن آ ر د و د ا ص ت ق ا ح ط س ن د ر ب ال ا ب ن ا و ت و د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ت ظ ا ف ح ا ه ح ر ط و ر ا د ر ب ه ر ه ب و ش ر ت س گ ک ل م ل ا د ب ع د ا ژ ن م س ا ق ر ظ ن ز ا. )UNESCO, )2006 د ش ا ب ا ر ا د ا ر م د ر م ا ه ر ا ک م ه و ل ح م ه ع م ا ج ک ر ا پ و ئ ژ ) ( ( ب ل ج هه ه ب ه ژ ا و رر ر د طبيعي چشماندازهاي و ر ا ث آ ظ ف ح ن آ ف د ه ه ک ت س ا» جغرافا پارک «ر گ د ر ب ع ت ه ب ا نشناسي«م ز ک ر ا پ «ي ا ن ع م ه د ش ل ک ش ت ل ص ا ز ج ه س ز ا ک ر ا پ و ئ ژ ک. ) ک ل م ل ا د ب ع د ا ژ ن م س ا ق ( ت س ا ن ي م ز ي ع ي ب ط ث ا ر ي م ا ب ه ط ب ا ر ر د.)UNESCO, )2006 م س ر و ت و ئ ژ ه ل س و ه ب ل ح م جامعه توسعه ش ز و م آ ت ظ ا ف ح : ت س ا ه ن و گ ن ن ا ا ر ر ر ر گ ش د ر گ و ژ ژ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ بن ه ط ب ا ر ) ( د ل ا ن ر و ) ( ن ا ر ا ک م ه و د ل ا ن ر ل ل ح ت و ه ز ج ت ن ا و ن ع ه ب ژ ژ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ اات ا س ( د ش ا ب ل ص ا ا اوله ست تور ع ب ن م ک ت س ا ن ک م م ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ د ن ا رده ک ک د ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م وه ن ا ث ع ب ن م ک ن ا و ن ع ه ب ا و ) ر گ ش د ر گ ا ه الت ع ف ا ر ب ن ا ب پشت ک ن ا و ن ع ه ب ا و ه ب ذ ا ج ت ا و ز ج مثال عنوان ه ب ( ا ه ر ا ز ب ا ) ش ز و م آ و ر ه د ا پ ا ه ر مس ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب ( ر گ ش د ر گ ا ه ت خ ا س ر ز ه ک ن ا م ز ن ا ر د..... د. ش ا ب ه ت ش ا د د و ج و ه ل و ا ف د ه ز ا ر ث ؤ م ه د ا ف ت س ا ا ر ب ) ا ه ر و ت ات د ه ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب ( خدمات ا و ) ش ز و م آ : د ر ک ه ر ا ش ا م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ م و ه ف م ه ب ن ا و ت م ه ط ب ا ر شناخت بررر ن ت ب م ر گ ش د ر گ ت ت ا ع ل ا ط م و ن م ز م و ل ع ر د ن و ن ي ت ا ع ل ا ط م حوزهها از ي ک اا ا اا ا ته ت ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ د و ش ي ي م ف ف ر ع ت م م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ اا ا ر گ ش د ر گ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ن ا و ن ع ا ب ه ک ت س ا ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ه ژ و ا ه ن ا ک م چشممماندددازها ا ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه ع ل ا ط م م ل ع ن ا و ت ي م ا ر م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ س ا س ا ن ا ر ب. (Reynard et al, (2007

3 ل) ک ش ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ قابلت ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ د ر ب ر ا ک ب ا ه م ر ف د ن ل ا ر ب ا ر ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ح ال ط ص ا ر ا ب ن ل و ا ا ر ب ) ( ا ز ن ا پ. د ر ک ف ر ع ت ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ه ژ و ت س د ه ب ا ر ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا و ا ب ز خ ر ا ت گ ن ه ر ف م ل ع د ن ن ا م ص ا خ ا ه ش ز ر ا ن ا م ز ط ه ک ا ه مم م ا گ ) ( ( ن ا ر ا ک م ه و ا ر ر پ. ) 1 ) Panniza, 2001( ش ز و م آ ش ز ر ا ر ظ ن ز ا ا صا و ص خ ب ا ذ ج ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه ت ا س ر د ب ا خ ت ن ا و ب ا ز ر ا ر و آ د ر گ ل م ا ش د د ع ت م د ن ر و آ م ل ا غ ت ر پ ر و ش ک ر د و ن ش ت ن و م طبع پارک. ) (Pereira et al, 2007 د و ب ک ر ا پ و ئ ژ ل ک ش ت ت ا ه ن ر د و ا ه ت ا س و ئ ژ ل ک ش ت ا ر ب م ا گ ن ل و ا ر ا ک ن ا. د ن ت خ ا د ر پ. ) ج و ر ا : ع ب ن م ( ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ک ي ا ه ش ز ر ا ل ب ا ق ت م ط ب ا و ر 1- ل ک ش ه ت س د ه س ه ب ا ر ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ه ژ و ا ه ن ا ک م ه ع ل ا ط م و ت ظ ا ف ح ا ب ط ب ت ر م ا ه ه ا گ د د ) ( ن ا ر ا ک م ه و و ک س ن م ا ک : د ن ا ه د ر ک د ن ب ه ق ب ط ل ص ا ا ه م ت س ي س و ك ا ه د و ل ا ش و ش ي ا د ي پ ه ي ا پ ر ب. ي ل ك ت ل ا ح ك ي ر د ز ا د ن ا م ش چ ت ر و ص ه ب ت. س ي ز ط ي ح م ي ع ي ب ط ت ي ل ب ا ق ه ك ت س ا ك ي ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ل ا ك ش ا ه ج و ت ل ب ا ق ب ي ر خ ت و ي ه ج و ت ي ب ن آ ه ج ي ت ن و ه د و ب م ك ا ح ل و ا ش ر گ ن ر ض ا ح ل ا ح ر د ب ل ا ق ر د ا ه ت ي ا س ن ي ا م و د ه ا گ د ي د ر د. د ر ذ پ ت ر و ص ل ا ک ش ا ن ا ص و ص خ ر د ت ي ر ي د م و ق ي ق ح ت ت ظ ف ا ح م ت س ا م ز ال ف ي ر ع ت ه ر ي غ و ي ش ز و م آ ي گ ن ه ر ف ل م ا و ع ر ا ن ك ر د ا ه ت ي ا س و ف ر و م و ئ ژ ن آ ر د ه ك د ن ا ه د ش ف ي ر ع ت ي گ ن ه ر ف ي ا ه ز ا د ن ا م ش چ و ه ف س ل ف تاريخ محيط ه ك د ن ك ي م ه ر ا ش ا و د و ش م ي د ن ب ع م ج ي م و س ه ا گ د ي د ر د ا ه ه د ي ا ن ي ا ي ق ال ت ه ط ق ن. د ن و ش م ه د ش ت ظ ف ا ح م ق ط ا ن م ه ا گ د ي د ن ي ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. د و ش ه د ا د ت ل ا خ د ا ه ت ي ا س و ف ر و م و ئ ژ ي ب ا ي ز ر ا و ه ع ل ا ط م ر د د ي ا ب گ ن ه ر ف.)Comanescu et al, )2011 د ن ن ك ي م ب س ك ا ر ي د ن م ش ز ر ا ي خ ي ر ا ت و ي ث ا ر ي م ش ز ر ا ي ي ع ي ب ط ث ث ا ر ي م اا ا ب هه ه ط ب ا ر ر د ي ع ي ب ط چشماندازهاي و ر ا ث آ ظ ف ح ن آ ف د ه د ش ه ر ا ش ا ک ر ا پ و ئ ژ ف ر ع ت ر د ه ک ر و ط ن ا م ه م د ر م ا ه ر ا ک م ه ب ل ج و ل ح م ه ع م ا ج د ا ص ت ق ا ح ط س ن د ر ب ال ا ب ا ت س ا ر ر د ن ي م ز قشم ژئوپارک ت س اا ا ه ب ز ن ر ب م ا ت پ س ر د ز م ر ق ت ر ا ک ت ف ا ر د و ل ا س ر د ن آ د ا ج ا ح ر ط ن ا م ز ز ا و ک س ن و ر د ن ا ر ا م س ر ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ن ت ن ا و ن ع ا ه ک ک ر ا پ و ئ ژ ه ک ب ش ه ب ن آ ت ش گ ز ا ب ه ک ل ر و آ ا ت و ک س ن و ا ه ک ر ا پ و ئ ژ ت س ل ز ا ن آ ج و ر خ و ن ا. ت س ا ه د و ب ه ا ر م ه ر ا س ب ا ه ب ش ن و ز ا ر ف ا ب د و ب و ک س ن و ف ر ط ز ا ز ب س ت ر ا ک ن ت ف ر گ ب ب س ه ب نز ژئوپارک و ن ا ه ج ن ا ب ا ب ه ت س ج ر ب و د ر ف ه ب ر ص ح ن م ل ا ک ش ا د و ج و ه ا گ ش ش و پ و ر و ن ا ج ا ه ه ن و گ ع و ن ت ر گ ش د ر گ جاذبهها تنوع ر د ن آ ن ت ف ر گ ر ا ر ق ن ا ت س م ز و ز ا پ ل ص ف ر د ا و ه ل ا د ت ع ا ص و ص خ ه ب و خ ر ا ت و گ ن ه ر ف ا ه ه ب ذ ا ج د و ج و ل ح ا س و ر گ ش د ر گ ر ا د ا پ ه ع س و ت ر د ح ا و ن ن ر ت د ع ت س م ه ل م ج ز ا س ر ا ف ج ي ل خ ك ي ژ ت ا ر ت س ا ه ق ط ن م ر د ر و ش ک و ت و ق ط ا ق ن ن د ش ص خ ش م ا ه ن آ ت ر د م گ ن و گ چ و ک ر ا پ و ئ ژ ن ا ع ب ط ث ا ر م ه ع ل ا ط م ا ت س ا ر ن م ه در. است رد ش ا ل ت ت ه ج

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ق ق ح ت ف ا د ه ا و ت ر و ر ض ا ه ن آ د و ب ه ب و ع ف ر ت ه ج ر د ش ال ت و ضعف نقاط ا ه د و ب م ک ن ت ف ا ا ه ن آ ه ع س و ت و ظ ف ح ط ا ر ت ف ر ش پ و ه ع س و ت ه ب و ر ر س م ب ش ن و ز ا ر ف ا ج ه ب ک ر ا پ و ئ ژ ن ا ا ت د ن ک م ص خ ش م ا ر. د ن ک ا م هه ه ل ا ق م ن ا ر د 4 1 د و ر م ر ا م ش ه ب ت س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ب ا ز ر ا ا ه ش و ر رن ت ع م ا ج ز ا ه ک ا ر ر پ ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ت س ا ه د ش ش ال ت. د ن ر گ ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م ي ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ت ه ج ر د م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه ن ش پ ت ر و ص ا ه ک ر ا پ و ئ ژ و ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ م س ر و ت و ئ ژ ب ا ز ر ا ه ز و ح ر د ل خ ا د و ن ا ه ج ح و ط س ر د ف ل ت خ م ت ا ع ل ا ط م. ت س ا م ا ج ن ا ل ا ح ر د ل م ا ک ت د ن و ر ک ا ب ر ض ا ح ل ا ح ر د و ت س ا ه ت ف ر گ ن ر ت م م ه م ه ل م ج ز ا نننن نن ان ر ا ک م ه و ا ر ر پ ر ا ک هه ه ب ن اا ا و ت م ت ا ق ق ح ت ت ل ب ا ق ب ا ز ر ا ه ب ه ک د و م ن ه ر ا ش ا ) ( ر د د ا ب ه ک د ر گ م ه ج ت ن ا ر ر پ د ن ا ه ت خ ا د ر پ ل ا ق ت ر پ ر و ش ک در مونتشنو ل م ک ر ا پ ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ س ر ر ب ب ک ر ت ت ر و ص ه ب ت ر د م و ل م ک م م ل ع ا ه ش ز ر ا ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ب ا ز ر ا..... د و ش ن ا ر ا ک م ه و د لل ل ا ن ر ش ز ر ا ن ع ت د ر و م ر د ث ح ب ه ب ش و ر ن ا ر د. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ب ا ز ر ا ر د ش و ر ک ه ئ ا ر ا ه ب ) ( ه ر د ر د ژئومورفوساتتتتتتتها ارزاب ه ب ) ( ( ن ا ر ا ک م ه و و ک س ن م ا ک. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ا ه ت ا س و ئ ژ ر د ل م ک م و م ل ع ب خ ت ن م ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ا ر ب ل م ک م ش ز ر ا و م ل ع ش ز ر ا. د ن ت خ ا د ر پ ا ت س و ه ک د ا د نشاننننننننننن نتجه. شد ارزاب. د ن ت س ن ن غ ن ا د ن چ گ ن ه ر ف و د ا ص ت ق ا ش ز ر ا ر ظ ن ز ا و ه د و ب ه ب ا ش م ت خ ا ن ش ن م ز ل م ا ک ت ر ظ ن ز ا ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ا ف ا ر غ ج ر ظ ن م ه ا ف م س ر ر ب ز ا س پ م س ر و ت و ک ا ه ع س و ت ع ب ط م د ا ک آ م ش ق جزره مقاله ه ئ ا ر ا ا ب ) ( د ز ا ر ا ه ل ل هح ا ر ز ا خ ر ب و ه ت خ ا د ر پ ه ر ز ج ن ا م س ر و ت و ئ ژ و م س ر و ت و ک ا ا ه ل س ن ا ت پ ف ر ع م ه ب س ا ن ش ن م ز ت ا ئ ز ج ل ل د ه ب ا ر ن ا ت س ه و ک ق ط ا ن م ) ( ا ز ت ا ر ک و د ل ا ن ر. ت س ا ه د ر ک ه ئ ا ر ا م س ر و ت و ئ ژ ه ع س و ت ا ر ب ط ح م ت س ز ش ز و م آ و ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا و ن ع ه ب ع ب ط ع و ن ت و ص ا خ ف ر ا ع. د ن ت خ ا د ر پ ه ع ل ا ط م ه ب د ر و م ر و ط ه ب س ئ و س پ ل آ و ا ل ا ت ا ا ه ت م و ل و د ا ه گ ژ و ک ز ف و ر ر ب ه ط ب ا ر ن ا ر د. د ن ن ک م ف ر ع م. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ا ر ر پ ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ص م ب ر غ صحرا ژئومورفوساتها و ر ر ب ب ا ز ر ا و ه ع ل ا ط م ه ب ) ))) ( ( ن ا ر ا ک م ه و ه ر ا ش ا ر ز د ر ا و م ه ب ن ا و ت م ر و ش ک ل خ ا د ر د ا ه ک ر ا پ و ئ ژ و ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ م س ر و ت و ئ ژ ب ا ز ر ا ه ز و ح ر د ت ا ع ل ا ط م ا ه ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ د ن م ن ا و ت ي ت خ ا ن ش ب ي س آ د ر ک و ر ا ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ر ا ف ص : د ر ک ر گ ش د ر گ ل ا چ ر ا غ ي ت س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ل ل د م و د ا هه ه س ا ق م د د ر ک و ر ز ا هه ه د ا ف ت س ا ا ب ن آ ت ر د م و ر ا د ا پ ر ظ ن م ز ا ا ر ز ک ر م ن ا ت س ا ر ج خ ن ن ا و ت ه ک ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ د و خ ه م ا ن ن ا ا پ ر د ) ( ن س ح. د ن د ا د ر ا ر ق ي س ر ر ب د ر و م ا ر ر پ و د ر ا ن ر ب ا ز ر ا و ه د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ن ا د م ت ر و ص ه ب ا ر د ن ر ا د ز ر ه م ا ن ر ب و حفاظت به ز ا ن و ه ت ش ا د ا ر ر گ ش د ر گ ب ذ ج ا ه ن آ ن ا و ت م ا ج ن ا پررررررررا روش ا ب ا ر. ت س ا ه د ا د و ن ا و ر س خ ر و پ ن ا غ م ل ل ح ت ) ( م ح ر ن ا ت م. د ن د ا د ه ئ ا ر ا ا ر ر پ و د ل ا ن ر ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ج ر س ر و ک ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ا ه ههههه ه ه ب ذ ا ج ر ب و ش ا د ا د خدمات توسعه و د و ب ه ب ا ه ه ن م ز ا س ا ن ش و ر گ ش د ر گ ت ا م د خ د ر ک ل م ع ز ا ن ا ر گ ش د ر گ ت ا ض ر ب ا ز ر ا ه ب ) ( ت خ ا ن ش ن م ز ث ا ر م ب ا ز ر ا و ه ع ل ا ط م ه ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و ل و ت ک ر م. د ن ت خ ا د ر پ ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ل ح ا س ا ه ر ه ش ر د را ل ا س. د ن ت خ ا د ر پ ر ا س ن ا ت س ر ه ش ت س و ر ا ا ت س و ر ر د د ل ا ن ر و ا ر ر پ ا ه ش و ر ا ب ت ر و س ب ا د ا ب ه م ش چ ک ر ا پ و ئ ژ ر د ش ر گ ن ا ب م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ر ظ ن م ز ا ن ال و ه س ر ا غ ت ع ض و ) ( س ا ن ش هههه رههه ط ا خ م و ت ر د م. ت س ا هههه ه دهه ر ک ه ع ل ا ط م

5 ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ قابلت ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ر گ ههه ه ه ر ه ب ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ل ب ا ق ب ا ز ر ا ه ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و م ر ا م ش ک ت م ح ز. د ن ا ه ت خ ا د ر پ گ ن و ل ا ر پ ش و ر و د ا و م ر و آ د ر گ ت خ ا ن ش ه ل ح ر م ز ا ق ق ح ت م ا ج ن ا ف ل ت خ م ا ه ش خ ب ت م س ق ن ا ر د ت ا ع ال ط ط ا ه ش ق ن ه ه ت ا ت ز ا د ر و م ر ا ز ب ا ش و ر ط ا ب ت ر ا ر د ع م ا ج ت ا ع ل ا ط م ر س ک ت خ ا ن ش ه ل ح ر م ط : ت خ ا ن ش ) ف ل ا : د د ر گ م ن ا ب ا ر ر پ ش و ر ح ض و ت و ه د ا ف ت س ا ه ل ح ر م ن ا ر د : ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ا ه گ ژ و س ر ر ب ) ب. ت ف ر گ م ا ج ن ا ق ب ا و س س ر ر ب و ا ر ج ا ق ق ح ت ف ا د ه ا ا ب د ر و م ه ق ط ن م ط ح م ا ه گ ژ و ا ف ا ر غ ج ت ع ق و م ر ظ ن ز ا ه د و د ح م ت ا ص خ ش م ل م ا ش ت ا ع ل ا ط م ه د و د ح م ا ه گ ژ و ه د و د ح م س ر ر ب. د ش ص خ ش م ب ا ن ا ک م ر ب م ک ا ح ل م ا و ع ه ل ک و ن ا س ن ا ا ه گ ژ و ا ه ه د و د ح م ن د ر ک ص خ ش م ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ه د ش م ا ج ن ا ا ه ح ر ط و ت ال ا ق م ا ه ب ا ت ک ز ا ه د ا ف ت س ا 1- : ت ف ر گ صورت طرق و د ز ا ه ع ل ا ط م ن ا س ن ا و ع ب ط ا ف ا ر غ ج ا ه گ ژ و ز ا د ر ا و م ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ن ا ر ج ر د ن ا د م ا ه ه ت ف ا ز ا ه د ا ف ت س ا 2-. ه ع ل ا ط م ا ه نن ن آ ز ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ف ر ع م ر د ت س ا ه ت ش ا د ن د و ج و ت ال ا ق م و ا ه ب ا ت ک ر د ا ه ه د ا د ن ا ه ب س ر ت س د ن ا ک م ا ه ک. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ک ر ا پ و ئ ژ " ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م 1 ه ک. د ش ا ب م ر گ ش د ر گ ت ا س 7 2 ا ر ا د " م ش ق. د ن د ش ب ا خ ت ن ا د ن د و ب ب س ا ن م س ر ت س د ت ل ب ا ق و ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ر ا د ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ه ا پ ر ب ن آ س ا س ا ه ک ه ل ا ق م ن ا و ر گ ش د ر گ ز ا ن ا ه ع ل ا ط م د ش ا ب م ) م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ( ت ا س 4 1 ت ا س 7 2 و ن ا د م ک ر د ه ک ت ه ج. د ش ا ب م ر و ر ض ا ر ر پ ش و ر ا ه ه م ا ن ش س ر پ ل م ک ت و ه ق ط ن م ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ب ر ت ه ب ا ن ش آ ا ر ب ع ب ط ط ح م ه ا م ر ذ آ در مدان د د ز ا ب و د م ه م ن ا م ا ج ن ا. د ش ل م ع ت ا س و ف ر و م و ئ ژ و ک ر ا پ و ئ ژ ه ر ا د ا ر ا ک م ه ا ب ز ا م ش ق آزاد منطقه ن ا م ز ا س 4 1 ر ت ه ب ر گ ه ج ت ن ز ن و ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ا ه گ ژ و ر ت ه ب ه ئ ا ر ا ر د م ه م ل ح ا ر م ز ا ک : ر ا د و م ن و ا ه ه ش ق ن ه ه ت ) ج د ر و م ه د و د ح م " ه ش ق ن و د ر و ظ ن م ن م ه ه ب د ش ا ب م ش ه و ژ پ ز ا ن ا ب ط ب ت ر م ر ا د و م ن و ا ه ه ش ق ن ه ه ت ا ر ر پ ش و ر ب ا ز ر ا ز ا ت ل ب ا ق ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د و ج و م ا ه ه د ا د س ا س ا ر ب ا" ر ر پ ش و ر س ا س ا ر ب ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر ا ذ گ ش ز ر ا ه ش ق ن و ه ع ل ا ط م ا ه ن ج ا ت ن " ر ا د و م ن. ت س ا ه د ش ه ه ت GIS ر ا ز ف ا م ر ن ر ا ز ب ا. د د ر گ م س ر Excel ط ح م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ز ن ا" ر ر پ ش و ر س ا س ا ر ب ا ه صصصصص ص صص خص ا ش آمده بدست : ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ه ر ه ب ل ذ ا ه ر ا ز ب ا ز ا ه ل ا ق م ن ا ر د : ه د ا ف ت س ا د ر و م ا ه ر ا ز ب ا ) د ArcGIS 10.2 Camera Google earth Office (word, excel, power point) 1. د ر گ م ر ب ر د ا ر م ش ق ه ر ز ج ل ک ک ر ا پ و ئ ژ ه د و د ح م.. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( ش ه و ژ پ ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ا ه ر ا ز ب ا 1- ل و د ج د ر ب ر ا ک. ه ش ق ن د ل و ت و ه ه ت. ج ا ت ن ز ا س د ن ت س م ا ر ب س ک ع ن ت ف ر گ ر ا ذ گ ش ش ش ز ر ا ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م و ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ع ق و م ن د ر ک ص خ ش م. ر ا ک ه ئ ا ر ا ا ر ب ت ا ع ال ط ا ز ا س ه د ا م آ ر ا د و م ن و ل و د ج ه ه ت ش ر ا گ ن ا ه ت ت ت ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ

6 ا- ه ص خ ا ش ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف د ن م ن ا و ت و ت س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ا ه ش ز ر ا ب ا ز ر ا ع م ا ج ر ا س ب ا ه ش و ر ز ا ک ش و ر ن ا د د ر ت ب : ا ر ر پ ش و ر ) ه ک ک نن ن ا و ت ب ا ز ر ا ه ب ت ر د م ش ز ر ا و ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ل ک د ع ب و د ر د ش و ر ن ا. ت س ا م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ت ت س د ه ب ل م ک م و م ل ع ر ا ع ع و م ج م ز ا ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا. د ز ا د ر پ م ي ر گ ش د ر گ ه ع س و ت جهت ژئومورفوسات هه ه ب ر ص ح ن م و م ل ع جذابت و ا ب ز ک ژ و ل و ک ا گ ن ه ر ف ن ا و ت س ر ر ب ه ب ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ش خ ب ر د. د آ م ش ز ر ا ر گ د ف ف ر ط ر د. ت س ا 10 ر ا د ق م ن ن ر تا ل ا ب ر د ش خ ب ن ا ر د حاصله امتازهاي ع و م ج م. د ز ا د ر پ م ن د و ب د ر ف ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ک ت ل ب ا ق ش ز ر ا و د ن ا ع م ج. د و ش م حاصل استفاده ش ز ر ا و ت ظ ف ا ح م ش ز ر ا ع و م ج م ز ا ت ر د م ي ي ا ه ل ل س ن ا ت پ ر ر گ ن ا ش ن د ش ا ب ر ت ک د ز ن 0 2 ه ب حاصله عدد ه چ ر ه ع و م ج م ر د. د ن ک م س ک ع ن م ي ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ا ر. ) 2 ل و د ج ( ) : 0 9 ن ا ر ا ک م ه و ن ا م ( د و ب خواهد گردشگري ر د ي ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ ي ال ا ب 2 ل و د ج. (Pereira et al, :2007:123 ع ب ن م ( ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ د د ع ب ا ز ر ا ا ه ر ا ع م و 0( 1 ر ث ک ا د ح GMV= SCV+ADV( ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا 1- : ) ز ا ت م ا 5/5 ر ث ک ا د ح SCV= Ra+In+Rp+Dv+Ge+Kn+Rn( م ل ع ش ز ر ا. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ن د و ب ر د ا ن ا ب ا م ک Ra. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ن د و ب ص ق ن ب و ل م ا ک In. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ش ز و م آ ا ه ت ب ا ذ ج و ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه د ن آ ر ف ش ا م ن Rp. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ل ا ک ش ا د ا د ع ت Dv. ) 0/5 ر ث ک ا د ح ( ث و ر و م ش ز ر ا ا ب س ا ن ش ن م ز ل ا ک ش ا ر ا س Ge. ) 0/5 ر ث ک ا د ح ( ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ت ا ع و ض و م ز ا م ل ع ش ن ا د Kn. ) 0/5 ر ث ک ا د ح ( م ل ع ح ط س ر د ب ا م ک Rn : ) ز ا ت م ا 4/5 ر ث ک ا د ح ADV=Ecol+Aest+Cult( ه د و ز ف ا ش ز ر ا. ) 1/5 ر ث ک ا د ح ( گ ن ه ر ف ش ز ر ا Cul. ) 1/5 ر ث ک ا د ح ( ر ث ک ا د ح ا ب ز ش ز ر ا Ae. ) 1/5 ر ث ک ا د ح ( ک ژ و ل و ک ا ش ز ر ا Ec 0( 1 ر ث ک ا د ح MGV=Usv+Prv( ت ر د م ش ز ر ا 2- : ) 7 ر ث ک ا د ح Usv =Ac+Vi+Gu+Ou+Lp+Eq( ه د ا ف ت س ا ش ز ر ا. ) 1/5 ر ث ک ا د ح ( س ر ت س د Ac. ) 1/5 ر ث ک ا د ح ( ت و ر ت ل ب ا ق Vi. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه ه ب ذ ا ج ز ا ل ع ف ه د ا ف ت س ا Gu. ) 1 ر ث ک ا د ح ( گ ن ه ر ف ا ع ب ط ا ه ه ب ذ ا ج ر ا س ز ا ل ع ف ه د ا ف ت س ا Ou. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ه د ا ف ت س ا ت د و د ح م و ن و ن ا ق ت ظ ا ف ح Lp. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ت ا م ح ت ا م د خ و ت ا ز ه ج ت Eq : ) 3 ر ث ک ا د ح Prv = In+Vu( ت ظ ا ف ح ش ز ر ا. ) 1 ر ث ک ا د ح ( ن د و ب ص ق ن ب و ل م ا ک In. ) 2 ر ث ک ا د ح ( ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا و ن ع ه ب ه د ا ف ت س ا صورت در ر ذ پ ب س آ Vu ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ف ر ع م س ر ا ف ج ل خ ر د ه ر ز ج ن ر ت گ ر ز ب ع ب ر م ر ت م و ل ک ب ر ق ت ت ح ا س م ا ب م ش ق ه ر ز ج و ز م ر ه ا ر د ه ا گ ر ذ گ ه ب ه ج ر د 6 5 ه ن ا ث 2 ه ق ق د 5 1 ه ج ر د 5 5 ا ف ا ر غ ج ت ع ق و م ر د ا با ر ق ت ن آ ب و ن ج ر د م ا گ ن ه جزره همراه و و ا ت 1 3 و ر ا ر ق ل ا م ش ض ر ع ه ن ا ث 5 4 و ه ق ق د 1 و ه ج ر د 7 2 ا ت ه ن ا ث 2 4 و ه ق ق د 0 3 و ه ج ر د 6 2 و ق ر ش ل و ط ه ن ا ث 1 3 و ه ق ق د. ) 2 ل ک ش ( د ر ا د

7 :) ع ب ن م ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ قابلت ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ه ش ق ن 2- ل ک ش ک م ن د د ب ن گ ز ن و ع ا ف ت ر ا م ک ا ه س د و ا ن و ا ه س د ق ا ت ر س ک ل م ا ش م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ف ا ر گ و پ و ت ظ ا ح ل ز ا ر د ب ر غ ن آ ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ت س ا ه د ش ل ک ش ت گ ن س ه س ا م و ن ر ا م ل ا و ت ز ا ه ک ر ا ج ا غ آ د ن ز ا س ا ر ت ح ا س م ن ر ت ش ب و د ش ا ب م ب آ آ ل ک ت ع ض و. ت س ا داده. ت س ا ب و ط ر م و م ر گ ي ا و ه و ب آ ي ا ر ا د ک ر ا پ و ئ ژ ن ا ه ک د ه د م ن ا ش ن ه ق ط ن م ا و ه و س ا ن ش ن ن م ز و ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ل ا ک ش ا ا ر ا د ه ک م ه م ت ا س 4 1 م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ه ع ل ا ط م ا ر ب ب ر غ ه ب ق ر ش ز ا ب ت ر ت ه ب ه ک د ن د ش ب ا خ ت ن ا ه ع ل ا ط م ا ر ب د ن د و ب ع و ن ت قشم ژئوپارک ز ا مختصر توضح ا ب ه ا ر م ه : ت س ا ه د ش ه د ر و آ ل ذ ر د ا ه ن آ ) 4 و 3 ل ک ش ( ر و ا ص ت و ) 4 و 3 ل و د ج ( ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ و ت ع ق و م ت ا س و ف ر و م و ئ ژ. ا ه ه ر ا ت س ه ر د 1.. ه و ک ه ا ر و ک ر و ک 2. ا ز ج ر. 3. ز ا ن ن ش ل ل ل ل ح ا س 4. ز ا ر د ب ش. م ش ق م ا ب 5.. ا ه س د ن ت ه ر د 6.. ر و ش ه ر د 7. 1«ه ر ا م ش «ات س و ف ر و م و ئ ژ ژک و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه گ ژ و و عت ق و م صف و ت 3- ل و د ج ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه گ ژ و و ت ع ق و م ف ص و ت. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن و م ه م ن گ م ه ا ن د ر ک ل م ع ر ث ا ر ب ه ر د ن ا ر گ ل ک ش. د ر ا د ر ا ر ق ف ل خ ه ک ر ب ا ت س و ر ر ا ن ک ر د ه ر د ن ا ت س ا ه د ش ع ق ا و م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک 5 1 ه ل ص ا ف ر د و م ش ق ه ر ز ج ق ر ش ت م س ق ر د ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا. ت س ا ن م ز ت ا ق ب ط ن و گ ا ن و گ ا ه ش خ ب ر ب ن ز و ا ه ر ا ش ف و د ا ب و ب آ د ن ن ا م ش ا س ر ف ل م ا و ع س ن ج ز ا ر ت ش ي ب ه ک ت س ا ي ي ا ه ر و ه ا م ه پ ت ه ق ط ن م ي م و م ع ر ا ت خ ا س. ت س ا ه د ش ع ق ا و ن ا د ه ا گ ا ت س و ر ک د ز ن ر د و م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک 5 2 م ش ق ه ر ز ج ق ر ش ت م س ق ر د ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا. ت س ا ه د ش د ا ج ي ا ن ر ا م ه ال ر د ي ا ه ه گ ن ت و ا ه ه ر د و ه ت ف ا ش ا س ر ف ه ت ش ا د ر ا ر ق ن ر ا م و ر ر ب ه ک ا ه س ا م ي ر ا ج ي ا ه ب آ ط س و ت ش ي ا س ر ف ل ي ل د ه ب و د ش ا ب ي م. ت س ا ا ر د ا ه جران و ا ر د ج ا و م ا د ر ک ل م ع ل ص ا ح ش ا س ر ف ر ث ا ر د ز ا ن ر ا ز ج ر گ ل ک ش. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق م ش ق ر ه ش ب و ن ج ل ح ا س ر د و ر ت م و ل ک 2 2 ه ل ص ا ف ر د ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا. ف د ص و ه س ا م ن ش ز ا ي ي ا ه ه ي ال ا ب ي ن ش ل ح ا و س. ت س ا ه د ش ع ق ا و م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک 8 4 ر د ز ا ر د ب ش ا ت س و ر ا ب ز ن ش ل ح ا س ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ر ا م ت س ا د ن ل ب ه م ن ت ال ف. د ش ا ب م ن آ ل ا م ش ر د ل ب ط و ب و ن ج ر د خ ل س ا ت س و ر ت ا س ن ا ه ب ن و ک س م ه ق ط ن م ن ر ت ک د ز ن م ش ق ر ه ش ه ب ت ب س ن ر ت م و ل ک 5 8 د و د ح ا ه ل ص ا ف ا ب م ش ق م ا ب ت ا س و ف ر و م و ئ ژ. د ن ا ه د ش ل ک ش ت ) د ش ا ب م س ا ن ش ن م ز ف ل ت خ م ا ه ه ر و د ر د ا ر د و ر س پ و و ر ش پ ر گ ن ا ب ه ک ( گ ن س ه س ا م و ن ر ا م ب و ا ن ت ز ا ن آ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ه د ن ه د ل ک ش ت ب و س ر ا ه ه ال ه ک ر ز ز ا ن د م آ ن و ر ب ز ا س پ ه ر د ان د. ش ا ب م ن آ ل ا م ش ت م س ق ر د ک ل م ا ت س و ر ات س ه ب ن و ک س م ه ق ط ن م رن ت دک ز ن. ت س ا ر ت م و ل ک 5 8 د و د ح م ش ق ر ه ش ا ت ا ه دس ن ت ه ر د ات س و ف ر و م و ئ ژ ه ل ص ا ف. ت س ا ه ت ف ر گ ل ک ش ا ه گ ن س اش س ر ف ر ث ا ر ب ن ا و ر ف ا ه دس ن ت و ت س ا ه د ش گر م ش چ و ه د ر ت س گ رب خ ت و ل ح ا س اش س ر ف ل م ح ت م ب آ ل م ا ش گ ر ز ب ه ر ت س گ ک ر و ش ه ر د د. ش ا ب م ر ت م و ل ک 0 9 د و د ح ر د م ش ق ر ه ش ا ت ات س ان ه ل ص ا ف. د ر ا د ر ا ر ق خ ل س ا ت س و ر کلومتر 1 1 ه ل ص ا ف ر د ه ر ز ج ب ر غ ت م س ق ر د ر و ش ه ر د ات س و ف ر و م و ئ ژ. د ر ا د مم م ال م م و م ر ن س ا ن ش ت خ ر ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ل ک ش ) ن ر ا م رز ه ن ا د ت ا ب و س ر ( م ر ن د ا و م اش س ر ف ز ا ل ص ا ح ت ش د ه ق ط ن م ان ر د. د ر ا د ن ا و ا ر ف ن د د ا ه ز ا د ن ا م ش چ ه ک ت س ا اه پ ه و ک و ت ش د. ت س ا ه د ه ا ش م ل ب ا ق نز د ن ل د ب تپ ا ه ر و ه ا م ه پ ت ن آ ط ا ق ن خ ر ب ر د ه ک د و ش م ه د د ت س د ک و ر ا و م ه ت ب س ن ه ب من ز ت ش د ان ر د

8 :) ع ب ن م :) ع ب ن م ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ک. ن ل و ئ ژ 8.. ه و ک ه ا چ ه گ ن ت 9. ر ا غ و د د د ب ن گ ن ا د ک م ن ک م ن الب و د ل گ ه ن ه پ ر و گ ه ر ا و د 3. 1 ا. ر ص ب «ه ر ا م ش «ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر و ا ص ت 3- ل ک ش. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن 2«ه ر ا م ش «ات س و ف ر و م و ئ ژ ژک و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه گ ژ و و عت ق و م صف و ت 4- ل و د ج ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ک ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ا ه گ ژ و و ت ع ق و م ف ص و ت. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن ر ا ر ق ن ا د ک م ن ر ا غ و ر و ش ه ر د ژئومورفوساتها بن و م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک ه ل ص ا ف ر د جزره جنوبغرب ر د ک ن ل و ئ ژ ات س و ف ر و م و ئ ژ. ت س ا ه د ر و آ د و ج و ه ب سات ان ر د ا ر ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ل ا ک ش ا گ د ز ا و ه و فرساش. د ر ا د ه ر د و د ز ا ه گ ن ت ن ي ا. د ش ا ب م ر ت م و ل ک م ش ق ر ه ش ز ا ت ا س ن ا ه ل ص ا ف. ت س ا ه د ش ع ق ا و ه ر ز ج ب ر غ ت م س ق ر د ه و ک ه ا چ ه گ ن ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ. ت س ا ه د م آ ر د ز و ر م ا ل ک ش ه ب ر ا ج ا ه ب آ ط س و ت ش ا س ر ف ه ل س و ه ب ه ک ت س ا ل س گ ک ا ه ن آ ز ا ک ه ک ت س ا ه د ش ل ي ک ش ت م ه ر ب د و م ع استوانههههههها بش ا م ک هه ه د و ت ت ر و ص ه ب ر پ ا د ن ا. ت س ا ه د ش ع ق ا و م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک حدود فاصله ر د و جزره جنوبغرب ر د ن ا د ک م ن ط ا ر ش ه ط س ا و ه ب. ت س ا ه د م آ ال ا ب ر ت م و ل ک 0 1 د و د ح ق م ع ز ا ف ا ر ط ا ک ه آ و ن ر ا م ا ه گ ن س ن د ز ر ا ن ک ا ب ر ت م و ل ک ن د ن چ ر ط ق ه ب ل ک ش ت. س ا م ه ا ر ف ا ر ک م ن ا ه ت س ر ا ک د ا ج ا و ح ط س ر د ک م ن ا ق ب ا ر ب م ز ال ط ا ر ش ه ق ط ن م م ل ق ا ط س و ت ااش ا س ر ف. ت س ا ه د ش ع ق ا و ب ال و د ا ت س و ر ب و ن ج ر د ه ر جز ب ر غ ر د م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک ه ل ص ا ف ر د ات س و ف ر و م و ئ ژ ان. ت س ا ه د م آ ر د امروز ل ک ش ه ب ر ا ج ک ش خ اا ا به ب ب آ ه ر ز ج لل ل ا م ش ل ح ا و س ر د ر ت م و ل ک ه ل ص ا ف ر د و م ش ق ه ر جز ب ا ه ش ش خ ب ع ب ا و ت ز ا ه ا س ر ا ن ک ا ت س و ر ل ا م ش ر د ل گ ه ن ه پ ات س و ف ر و م و ئ ژ ل ک ش ج ج ج و م اا ا که ک ک ر ا م ل پ ر. د ن ز ا س ي م ن ا ي ا م ن ا ر ي ل گ ل ح ا و س ز ا ي ع ي س و ي ا ه ه ن ه پ جزر وضع ر د ن ت ف ر گ ر ا ر ق و ب آ ن ت ف ر ن ي ي ا پ ا ب. د ر ا د ر ا ر ق د. ه د م شکل ت ات س و ف ر و م و ئ ژ ان ل ح ا س ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ر د ا ا رب ق ت ات س و ف ر و م و ئ ژ ان ه ل ص ا ف د ر ک ل م ع ر ث ا ر ب ه ر ا و د و ا ه ن و ت س ان لگر ک ش. ت س ا ر و گ ا ت س و ر ر ا ن ک ر د و م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک. ت س ا من ز ت ا ق ب ط ن و گ ا ن و گ ا ه ش خ ب ر ب ن ز و ا ه ر ا ش ف و د ا ب و ب آ د ن ن ا م فرساش ل م ا و ع ن گ م ه ا ن سر س س م ک ل و ط ر د ر و گ ه ر ا و د ات س و ف ر و م و ئ ژ ا ب و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ر جز ب ر غ ر د م ش ق ر ه ش ر ت م و ل ک ه ل ص ا ف ر د ات س و ف ر و م و ئ ژ ان. ت س ا ه ت ف ر گ ل ک ش ا ه تندس ه ر د د ن ن ا م ه ي ي ا ه س ي د ن ت ش فرسا لل د ه ب ات س و ف ر و م و ئ ژ ن ي ا ر د. د ن ر ا د ر ا ر ق

9 :) ع ب ن م ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ قابلت ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ هها ت ف ا 2«ه ر ا م ش «ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر و ا ص ت 4- ل ک ش. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ک ش و ) )5 ل و د ج ر د ه ک ج ا ت ن س ا س ا ر ب : ا ر ر پ ش و ر س ا س ا ر ب ه ع ل ا ط م د ر و م ي ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ل ب ا ق ب ا ز ر ا ز چ ا ن ف ال ت خ ا ه ب 4 1 7/ 3 ز ا ت م ا ا ب ن ا د ک م ن ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه س ب ت ر ت ه ب ت س ا ه د م آ ) )5 ز ا ت م ا ا ب ه و ک ه ا چ ه گ ن ت ه و ک ه ا ر و ک ر و ک 8/6 5 ز ا ت م ا ا ب ا ر ص ب ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه س ب ت ر ت ه ب و ه ب ت ر ن ر ت ال ا ب ر د 0 1 3/ 6 ز ا ت م ا ا ب ن و ر ک و 4 1 6/ 3 س ا س ا ر ب د ن ب ه ب ت ر ن ر ت ن ا پ ر د 7/5 9 ز ا ت م ا ا ب ک ن ل و ئ ژ و 8/7 0 ز ا ت م ا ا ب د. ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ش و ر ا ر ر پ ا ر ب ز ا ر گ ش د ر گ ن ب ظ ا ح ل ز ا س ا س ا ن ا ر ب م ن ک س ر ر ب ه د ش ه ت ف ر گ ش ج ن س د ر و م ا ه ش ز ر ا ظ ا ح ل ز ا ا ر ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ م ه ا و خ ب ر گ ا ن ش ل ح ا س و ز ا ت م ا ن ر ت ش ب 9/2 ه و ک ه ا چ ه گ ن ت و 9/2 4 ز ا ت م ا ا ب ن ا د ک م ن ر ا غ ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا 4 1 ا ب ه و ک ه ا چ ه گ ن ت ت ر د م ش ز ر ا ظ ا ح ل ز ا. ت س ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ن ر ت م ک 4/4 ز ا ت م ا ا ب ب ت ر ت ه ب و ا ه زش ر ا ن ر ت ش ب 5/9 0 م ش ق م ا ب و 5/4 1 ن ش ل ح ا س 5/6 1 ز ا ت م ا د. ن ا ه د ا د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ت ر د م ش ز ر ا ن ر ت م ک ن و ر ک و گور دواره ر و ش ه ر د

10 ( ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ر ا م ش 1. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( ا ر ر پ ش و ر س ا س ا ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر ا ذ گ ش ز ر ا ا ه ص خ ا ش ه د م آ ت س د ب ا ه ن ج ا ت ن 5- ل و د ج ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا د ک م ن ر ا غ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا م ل ع ش ز ر ا 4/2 9 ه د و ز ف ا ش ز ر ا 4/5 ه ج ت ن 9/2 4 ت ر د م ش ز ر ا ه د ا ف ت س ا ش ز ر ا 3/7 ت ظ ا ف ح ش ز ر ا 1/5 2 ه ج ت ن 4/5 9 ل ک ه ج ت ن 4 1 /7 3 2 ه و ک ه ا چ ه گ ن ت 4 1 /6 3 5/6 1 1/5 2 3/1 9 9/2 4/5 4 4/5 7 3 ) ب ال و د ( ن و ر ک 0 1 /3 6 3/ /6 4 7/7 1 3/5 2 3/2 9 4 ا ه س د ن ت ه ر د 0 1 /5 2 4/7 6 0/5 7 3/2 9 5/8 5 1/3 8 3/5 7 5 ز ا ن ه ر ز ج 9/7 8 4/4 4 0/5 3/4 9 5/3 4 3/5 3 2/8 0 6 م ش ق م ا ب 9/4 7 5/ /9 0 4/5 6 1/8 4 3/7 1 7 ا ه ه ر ا ت س ه ر د 9/1 7 4/1 4 0/5 3/1 9 5/3 1/8 8 3/2 4 8 ن ش ل ح ا س 9/4 5 5/4 1 0/5 4/4 6 4/4 2/4 2 9 ل گ ه ن ه پ 9/5 4 4/7 3 1/5 2 3/2 1 5/ / ر و ش ه ر د 8/9 3/5 1 1/5 2 1/9 5/5 7 2/8 0 3/ ر و گ ه ر ا و د 8/9 5 3/4 2 1/5 2 1/9 9 5/5 3 2/8 1 3/ ا ر ص ب 8/6 5 3/1 9 1/5 2 2/6 6 4/5 6 2/5 1 2/5 3 1 ه و ک ه ا ر و ک ر و ک 8/7 0 2/9 0/5 7 2/5 1 5/7 1 1/3 8 3/ )5 ل ک ش س ا س ا ر ب ک ن ل و ئ ژ 7/5 9 3/8 5 1/5 2 2/3 3 4/7 3 1/7 8 2/5 ر گ م ش چ ف ال ت خ ا ا ب ه و ک ه ا چ و ن ا د ک م ن د ه د م ن ا ش ن ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ه س ا ق م ر ا د و م ن. د ن و ر م ر ا م ش ه ب ر و ک ذ م ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ا م ر د ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ن ر ت ه ب ا ر ر پ ش و ر ز ا ت م ا ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( ا ر ر پ ش و ر س ا س ا ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر ا ذ گ ش ز ر ا ا ه ص خ ا ش ه د م آ ت س د ب ا ه ن ج ا ت ن ر ا د و م ن 5- ل ک ش ت ع ق و م و ه د و د ح م ن آ ر د ه ک ) 6 ل ک ش ( ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر ا ذ گ ش ز ر ا ه ش ق ن ن ن چ م ه و ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه ب ا ه د ا ب آ و ر ه ش ن ر ت ک د ز ن س ر ت س د ش ز ر ا مسرها انواع ا ه ت ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ن ر ت ه ب ظ ا ح ل ز ا ا ه ت ت ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ه ج ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ر ت گ ر ز ب ه ر ا د ه چ ر ه ( ج ن ر ا ن ا ه ه ر ا د ت ر و ص ه ب ر گ ش د ر گ ن م ز د ص ق م. ت س ا ه د ش ص خ ش م ) ت س ا ر ت ال ا ب ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر گ ش د ر گ

11 () ن و ر ک ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ قابلت ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ر گ ه ج ت ن و ث ح ب. ) ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ( ا ر ر پ ش و ر س ا س ا ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر ا ذ گ ش ز ر ا ه ش ق ن 6- ل ک ش ن ا. ت س ا ه د ا د ا ج د و خ ر د ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ل ا ک ش ا ع و ن ت ل ل د ه ب ا ر ر ظ ن ب ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ م ش ق جزره که ت س ا ل م ا و ع ن ر ت م ه م ز ا ع و ن ت م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ د ش ن ا ب ه ک ر و ط ن ا م ه د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ت ه ج ر د ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ر د و ا ه ن ت و ن ل و ا ا ر و ت خ ا ن ش پ ع ا م ت ج ا. ت س ا ه د ر ک ف ر ع م ه ن ا م ر و ا خ و ن ا ر ا ک ر ا پ و ئ ژ ز ا ت ظ ا ف ح ر گ ش د ر گ ه ع س و ت و ا ه تتتتتتت تت تت ا س و ف ر و م و ئ ژ م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ب ا ز ر ا ن آ پ ر د. ت س ا م و ببببب ب ب بب ه ع م ا ج ت ه ج ر د شاان کمک د ن ا و ت م ا ر ر پ ش و ر ه ل م ج ز ا ب ا ز ر ا ا ه ش و ر ن ب ر ت ه ب ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ع ف ر ر د. د ش ا ب ل ح م جامعه توسعه ت ه ج ر د ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت و ق ط ا ق ن ر ت ه ب و ر ت ش ب ت و ق ت و ضعف نقاط و ا ه د و ب م ک ب ال و د و چاهکوه تنگه ن ا د ک م ن ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه س ب ت ر ت ه ب ا ر ر پ ش و ر ز ا ه د م آ ت س د ب ج ا ت ن س ا س ا ر ب ا ت س ا ر ن م ه ا ه ه ب ت ر ن ر ت ال ا ب ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ر ک ذ ل ب ا ق ه ت ک ن. د د ن ا ه د ا د د ن ب هههههههههههه هه ه ب ت ر ر د ه ک ت س ا ن ا ه د ر ا ه چ ز ن ب ال و د و ه و ک ه ا چ ه گ ن ت ن ا د ک م ن ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ر د م ش ز ر ا و ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ظ ا ح ل ز ا ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ر ت ه ب ب ( ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ن ر ت ال ا ب ر خ آ ا ه ه هه ه ه ه ه ه ه هه ب ت ر ن ر د ب ا ل و د و م ر ا چه رتبه نمکدان ت ر د م ش ز ر ا ن ر ت ال ا ب 5/6 1 ز ا ت م ا ا ب ه و ک ه ا چ ه گ ن ت و ) 7/7 1 و 9/2 9/2 4 ر د ا ر ت ر د م ف ضع نتاج ان دارد ر ا ر ق م( ه د ز ا ) ن ک ا م ا س ر ت س د ا ه ه ا ر ه ک د ه د م ن ا ش ن ت س ا ال ا ب ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ش ز ر ا ا ر ا د ه ک ب ال و د ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ه ا ف ر ضعف نقاط ع ف ر ه ب ه د م آ ت س د ب ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ن ا و ت م ز ن ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر ا س ا ب ه ط ب ا ر ر د. د و ش ت و ق ت د ا ب ن آ. ت خ ا د ر پ ع ب ا ن م ل ي ل ح ت د د اان ا ر ف ا ب ر گ ش د ر گ ه ن ي ه ب اتها س و ف ر و م و ئ ژ ي ب ا ن ا ک م 1( ( ن س ح ي ج و ر ا ق ر ر ط ز ا ا ه ن آ ي ب ا ز ر ا و ) ANP( ها ه ه ه ک ب ش ه ب م س ر و ت ز ههر ه م ا ن ر ب و ا ي ف ا ر غ ج ه ت ش ر د ش ر ا ي س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ ) س ب ط ن ا ت س ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ت رس و ت و ف ر و م و ئ ژ لها د م. ا ي ف ا ر غ ج ه د ک ش ن ا د ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ي ن ا م ل س د م ح م ر ت ک د ي ا م ن ه ا ر

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن د ع م ت ا ف ا ش ت ک ا و س ا ن ش زمن ن ا م ز ا س ن ا ر ا ت خ ا ن ش من ز ث ا ر م س ل ط ا 3( ( ا ض ر ل ع م ظ ا ک ر م ا م ا ن ه ب م ح ر ن ا غ م ن س ح م ن ا و ر س خ ر و پ د ر و م ه ع ل ا ط م ( ا ه ق ط ن م ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ا ه ه ب ذ ا ج ر ب ل ل ح ت ) (. م ت ف ه و ت س ب ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ا ه ق ط ن م و ر ه ش ا ه ش ه و ژ پ و ت ا ع ل ا ط م ه ل ج م ) ن ا ج ر س ر و ک ن ا ت س ا ر د ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ر گ ش د ر گ ن م ز ا ه ت ل ب ا ق ب ا ز ر ا ) ( ن س ح م ن س ح ه ت ش ر د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ننن ن ن ا ا پ ن ا ر د ن ز ا م. ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ل ع ا م س ا ا ض ر ر ت ک د ا م ن ه ا ر ه ب ط ح م ز ر ه م ا ن ر ب ر د ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ - ع ب ط ا ف ا ر غ ج ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ ت ل ب ا ق ب ا ز ر ا و م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ) ( ن د ل ا م ج ن ن ا ن ا و ر د ه م د م ح م ه د ا ز ن س ح ه ر و ح م ر ا م ش ک ت م ح ز ن م ز ر س ش ا م آ و ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ن ا ر ا ن م ج ن ا ل م ش ا م ه ن م ر ا ه چ گ ن و ل ا ر پ ش و ر ز ا ر گ ه ر ه ب ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ. ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د و ت ر د م ش ر گ ن ا ب م س ر و ت و ف ر و م و ئ ژ ر ظ ن م ز ا ن ال و ه س ر ا غ ت ع ض و ل ل ح ت و س ر ر ب ) ( د ن م م ر ال ا س. ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ن م ز ر س ش ا م آ و ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ژ و ل و ف ر و م و ئ ژ ن ا ر ا ن م ج ن ا ل م ش ا م ه ن م ر ا ه چ س ا ن ش هه ه ر ط ا خ م ا ه ت ا س و ف ر و م و ئ ژ د ن م ن ا و ت ب ا ز ر ا ) ( د ه م د م ح ا ب ت ج م ن ا ر آ ئ ا د ه د ع س د ا ب آ ر ه م ح ر ر م ا ر ا ف ص ر گ ش د ر گ ا ف ا ر غ ج ش ا م آ ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ز ک ر م ن ا ت س ا ر ج خ ن ل ا چ ر ا غ : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ک ت س ر ا ک ق ط ا ن م ت ر د م و ر ا د ا پ ر د. م ه د ر ا ه چ ه ر ا م ش ا ض ف. م ک. ن ا ر ه ت ا م و ه ا م ر ش ن م ش ق ن ا ه ج ک ر ا پ و ئ ژ م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ درت م ح ر ط 2( ( ر ا ز ا م ک ل م ل ا د ب ع د ا ژ ن قاسم و د و ب ه ب ا ه ه ن م ز ا س ا ن ش و ر گ ش د ر گ ت ا م د خ د ر ک ل م ع ز ا ن ا ر گ ش د ر گ ت ا ض ر ب ا ز ر ا ) ( م ا ه ل ا ال ک و ل س ش ا د ا د د ا د ر ه م ن ا ت م. م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ه م ا ن ل ص ف ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ل ح ا س ا ه ر ه ش ر د ت ا م د خ ه ع س و ت ب ا د ا ب ه م ش چ ک ر ا پ و ئ ژ ر د ت خ ا ن ش ن م ز ث ا ر م ب ا ز ر ا ) ( ن س ح ه د ا ز س و م ب ن ز ک ال ف ا ب ن ز د ا ب آ گ ن ز ر ف ع ج ل و ت ک ر م و ت س ب ه ر ا م ش م ش ش ل ا س ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ه م ا ن ل ص ف ) ر ا س ن ا ت س ر ه ش ت- س و ر ا ا ت س و ر ( د ل ا ن ر و ا ر ر پ ا ه ش و ر ا ب ت ر و س اب ز ر ا اا ا شه و ر هه ه اس ق م و م م رس و ت و ف ر و م و ئ ژ 1( ( ( د م ح م ه د ا ز لل ل ع د ع س س دد د ا ب آ ر ه مم م ح ر د ع س س ن ا ب ه گ ن ب ت ج م ن ا م ل. و ا ه ر ا م ش ر گ ش د ر گ ه ع س و ت و هرز م ا ن ر ب ) ن ا گ ز م ر ه ن ا ت س ا : د ر و م ه ع ل ا ط م ( گردشگر ه ع س و ت ر د ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ Comanescu, L. Nedelea, A. Dobre, R., (2011) Evaluation of geomorpho- sites in Vistea Valley(Fagaras Mountains-Carpathians, Romania), International Journal of the Physical Sciences. 6, Dowling R (2013) Global geotourism an emerging form of sustainable tourism. Czech J Tour 2(2): El Aref,M. M; Hammed, M. S; Salama, A (2017), Inventory and Assessment of the Geomorphosites of Bahariya Farafra Territory, Western Desert, Egypt, nternational Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Volume 33, No 2, pp Migoń P (2009) Geomorphosites and the world heritage list of UNESCO. In: Reynard E, Coratza P, Regolini Bissig G (eds) Geomorphosites. Pfeil, Munchen, pp Panizza M. (2001) Geomorphosites: concepts, methods and example of geomorphological survey, Chinese Science Bulletin, 46: 4 6. Pásková M (2012) Environmentalistika cestovního ruchu. Czech J Tour 1(2): Pereira P, Pereira D, Caetano Alves MI (2007) Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal). GeographicaHelvetica. Jg /Heft 3, 2007, pp Reynard E (2008) Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage. Geogr Fis Dinam Quat 31: Reynard E et al (2003) Géomorphologie et tourisme: quelles relations? In: Reynard E, Holzmann C, Guex D, Summermatter N (eds) Géomorphologie et tourisme, Actes de la Réunion annuelle de la Société Suisse de Géomorphologie (SSGm). pp Reynard, E., Fontana, G., Kozlik, L., Scapozza, C. (2007). A Method for Assessing «Scientific» and «Additional Values» of Geomorphosites, Geographica Helvetica Jg /Heft 3.

13 ژ ئ و م و ر ف و ت و ر س م و ا ر ز ا ب قابلت ژ ئ و م و ر ف و س ات ه ا Reynard, Emmanuel; Coratza, Paola (2016), The importance of mountain geomorphosites for environmentaleducation, Acta geographica Slovenica, UNESCO. Global Geoparks Network Published by Division of Ecological and Earth Sciences. UNESCO. Paris. Yazdi, Abdollah (2013), Qeshm Island of Iran,Natural Academy of Geotourism Development, Journal of Basic and Applied Scientific Research,

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن

ال ی م ی ی ال د م ی ه ا ر ب ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ل ل ح ت ل د م ا ب م و م ع ل ق ن و ل م ح م ا ظ ن ر ت س ب ر د ا ض ف ت ل ا د ع ش ج

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت

ب ا ی ز ر ا و ل ی ل ح ت ت ) د ن س و ن ش و ژ پ م ل ع م ا ن ل ص ف ) ا ق ط ن م ز م ا ن ب ( ا ف ا غ ج 691 پاز ا م ش م ت ف ل ا س 5 1 18 6 : ص ص ز ا د ا ف ت س ا ا ب ن ا ت س د ک ن ا ت س ا و ت ف ک ا غ گدشگ زمن ع س و ت ن ا و ت ب ا ز ا FASSOULAS

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري

نگرشهاي چكيده شهروندان شهري فصلنامه علميپژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز شهري بررسي مشاركت شهروندان تهراني در امور (منطقه 1 و 20 شهرتهران) بر شهر سالم با تاكيد 1 نير پيراهري واحد گرمسار گرمسار

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ل ا س گ ر ز ب ن ا ز و م آ د ا و س

ل ا س گ ر ز ب ن ا ز و م آ د ا و س ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 9-9 2 ص ص ا ن ا م و ا ه و ه ه د ا ن آ ا ا ن ا و و ر ا ب ن آ اا ا

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ت س ا ه ب ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر ب ر ا ذ گ ر ث ا ل م ا و ع ل ل ح ت و س ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

com

com ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 8-99 ص ص ک ا ر د ا س ر د س ال ک درت م ا ه شوه ه ط ب ا ر ر د ت س ج

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information