بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

Size: px
Start display at page:

Download "بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی"

Transcription

1 ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد تهزان مزکش دانشگبه آساد اسالم تهزان ازان بژن رحمان عضو هئت علم جغزافب و بزنبمهرش روستب دانشگبه شهد بهشت تهزان ازان شهره تاج عضو هئت جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد تهزان مزکش دانشگبه آساد اسالم تهزان ازان تبرخ دربفت مقبله: 1931/50/11 تبرخ پذزش مقبله: 1931/50/15 چکده ز چ ذ در طزح هل ق ا ي ث ر ستب ب ه ف فزا ا بض اس ضتف اقتصبد ر ستب هطب ذ هض د. اس دارا پتب سل ب فزا اى ثب ت ج ث ت پ گزاف هت ع پ ضص گب گ بگ ى اس. اهز س پز رش س ج ر عسل در ر ستب ب ک اس حزف ثزا ا سبى اس کطب رس ث ع اى ک ه جع ارسضو ذ اقتصبد ت ج هض د ل ثبس ن تجتب آ جب ک کط ر ازاى اس ضزاط ژ اقلو ثزو ردار اس جذاة پز فبذ آسبى در ت لذا کطب رس داه ت ذا. در اي تحقق ث د جبل ثزرس اثزا س ج دار ثز ت ست اقتصبد ر ستب ب ض زستبى کب هثبضذ. ثزا اي کبر اثتذا اس ر ش کتبثخب ب هذا )اس طزق پزسط به ( ثزا جوع آ ر داد ب پزداوت. پزسط به در ثي افزاد و ت سع گزدذ. پس اس جوتآ ر داد ب در زهبفشار SPSS ث تجش تحلل پزداوت ضذ. آسه ى تحلل ارب س فزذ هي طبى داد ثي هح ر ب هختلف تفب د م ب در حبض ث د. تب هت ب دار ج د دارد. آسه ى t تفب )0/001(. ثطتزي رتج هزث ط س ج ردار ث ع اى ضغل ه هب ني ثبضذ. ثتذ اس آى ضغل ثب 3 را هت ب دار طبى داد 0/001( > p )t = 11/1 df = 33 ت ت ست س ج ردار ر ت ست ر ستب ث لحبظ )ت ست اقتصبد ساله جبهت سبس( هؤثز اس. تب هت بدار طبى داد آسه ى t تفب هب ني ثب 3 )0/001 > p t( = 3/00 df = 30 ت ت ست س ج ردار ثزت ست پبذار هؤثز اس. اي د هتغز ثب ت ج ث تب آهبر اس ع هتغز ب اثست ث د ک راثط ثسبر ت نبت ن ثب وذنز دار ذ ثط رک تغز در ک هتغز سجت تغز در هتغز دنز اس. ث اي هف م ک ثزا ت ست س ج ر دار ثبذ ث ت ست ر ستب ثزا ت ست ر ستب ث ت ست س ج ردار ک سز هجو ع اه ر کطب رس اس ت ج و د. واشگان کلد: زنبور دار; توسعه; نکاء 1- س ذ هسئ ل

2 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ل و د و ش م ه ج و ت د ا ص ت ق ا د ن م ش ز ر ا ع ب ن م ک ن ا و ن ع ه ب ز ر و ا ش ک و ا ه ا ت س و ر ه ب ن ن ا و ق و ل م ا ه ح ر ط ر د د ن چ ر ه ه ژ و ط ا ر ش ز ا ن ا ر ا ر و ش ک ه ک ا ج ن آ ز ا د. و ش م ه د ه ا ش م ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ف ع ض ز ا ش ا ن ن ا و ا ر ف ف ن م ت ا ع ب ت م ه ز ا ب ش ش و پ و ع و ن ت م ف ا ر گ و پ و ت ه ب ه ج و ت ا ب ن ا و ا ر ف ا ه ل س ن ا ت پ ا ر ا د و ت س ا ر ا د ر و خ ر ب م ل ق ا ق ف و م و ل و ب ق ل ب ا ق ط ا ر ش ا ر ا د ر ا د ر و ب ن ز ه ل م ج ز ا ز ر و ا ش ک د ن ا و ت م ا ه گ ژ و ن ا ا د ش ا ب ه ا گ ن و گ ا ن و گ ت س ا ا ت س ا ر ر د د د ن ا و ت مم م ر ت ب س ا ن م ط ا ر ش ا ر ا د ه ک د ش ا ب ا ه ن ا ت س ا ه ژ و ه ب و ل ک ر و ط ه ب ر و ش ک ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ه م ا ن ر ب ف ا د ه ا ا ت س و ر ت ا غ ا ب و ع ر ا ز م ن ت ش ا د ه ب ه ج و ت ا ب ا ه ا ت س و ر ر د ر ا د ا پ ه ع س و ت و ا ه ا ت س و ر ظ ف ح ت ه ج ن ا ر ب ا ن ب. د ن ت س ه. د و م ن ذ ا خ ت ا ا ه ا ت س و ر ر د ر ا ذ گ ت س ا س ت ه ج ا ر ب س ا ن م و گ ل ا ن ا و ت م م ه م ش ق ن د ن ا و ت م ر ا د ر و ب ن ز ه ک د ن ب ا ه ا گ آ ت ق ق ح ن ا ز ا د ا ب ن ا ا ت س و ر ر د ل ح م ه ع س و ت و ء ا ق ت ر ا و د ش ا ب ر د ه ک ا ر چ د ن ک م ب ا ج ا ا ر ز ر ه م ا ن ر ب م و ز ل ش پ ز ا ش ب ت ع ن ص ن ا د ر و آ ن ا غ م ر ا ه ب ب س ن ه ا ف ر ن ا ن آ ا ر ب د ن ا و ت م ن ا م ز م ه ا ر ص و ص خ ش خ ب و ت ل و د ک ر ت ش م ه ج و ت ف د ه ن ا ه ب ب ا ت س د ر و ظ ن م ه ب ن ا ر ا د ا ص ت ق ا گ ن ه ر ف ط ح م ه ب ر و ش ک ن ا ر ا ز گ ر ا ک و ن ا د ر م ت ل و د د ا ب ن ا ر ب ا ن ب. ت س ا د م آ ر ا ک و م ج س ن م ز ر ه م ا ن ر ب ک د ن م ز ا ن و د ن ک م ب ا ج ا و ه د ا ر ا ا ب ز ج م ه م ن ا و د و ش نم ا ه م ا ه ا ن ب ر ز ه ب ه ج و ت ن و د ب ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت د د ر ت ب د د ر گ ف و ط ع م ه ج ت ن ن ا ط و ب ر م نا ل و ئ س م ه ک ت س ا ب س ا ن م س پ د ب ا م ن ق ق ح ت ر و ب ن ز ا ر ا ک و ت خ ا ن ش ه ب ت ب س ن ن ا ا ت س و ر ه ا گ آ و ل م م ز ع ع م ا ج ها م ا ن ر ب ر ا د ر و ب ن ز ت ع ن ص ز ا ش خ ب ن ا ق ق ح ت ن ا ک م ا جهت برنامهرز و ه ج و ت ضمن زربط ا ه ا گ ت س د و ه ب و ر ن ا ه ا گ ت ب ث ت و د ا ج ا ر د ه ک ل ب د د و ش مم م ا ه ا ت س و ر ر د ز ر و ا ش ک ر ا د ا پ ه ع س و ت ب ج و م ا ه ن ت ه ن ا ت د ن ک م ه ا ر ف ش ق ن و ت س ا ه د ر ک ا د پ ا ه ر و ش ک د ا ص ت ق ا ر د ا ه ژ و ه ا گ ا ج ر ا د ر و ب ن ز ت ع ن ص ر ض ا ح ل ا ح ر د. ت س ه ز ن ض ا ر ق ن ا ا ف ا ه ع س و ت ه ب و ر ا ه ر و ش ک ر د ص و ص خ ب ع ا م ت ج ا و د ا ص ت ق ا ر ا ت خ ا س ء ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م و ل ا ع ف خ ر ب ر د. د د ن ک مم م اا ا ر ل م د ا ص ت ق ا ت و ق ت ت ه ج ر د ه د م ع ع ب ا ن م ز ا ک ن آ ب ن ا ج ا ه ه د ر و ا ر ف و ل س ع صادرات از ش ا ن ا ه د م آ ر د ا ه ر و ش ک ر د ت ع ر س ا ب ه ک د ش ا ب م م ت س ب ن ر ق م ه م ا ه ه د د پ ه ل م ج ز ا ر ا د ر و ب ن ز ش ر ت س گ و د ش ر. د و ش م ا ه ن آ ن و ز ف ا ز و ر گ د ن ز م ه ا ف م ه ب د د ج ا ه ش ر گ ن و ت ا ر غ ت و ل ا غ ت ش ا ا ه ز و ر ش ا ز ف ا د م آ ر د ح ط س ن ت ف ر ال ا ب د ر ا د ه م ا د ا د د ج ن ر ق ش ق ن اا ا ه ا ت س و ر ه ه ه ع س و ت ر د ا ر ز د و ش م ه م ر م ا ن ا ه ب ت ع ن ص د ر ک و ر و ه ا گ ن د ن ک م ب ا ج ا ل ل م ل ا ن ب ا ه ن م أ ت و د ا ص ت ق ا د ش ر ش خ ب ع و ن ت و ل ح م م د ر م ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ها د م ع ش ق ن ر ا د ر و ب ن ز ا ر ز د ر ا د ر و ح م و م ه م ر ا س ب ا ه ر ا د ش ه ه ب ه ج و ت ا ب د. ن ک م ا ف ا د ا ص ت ق ا ا ه ش خ ب ر ا س ا ب گ ن ت ا گ ن ت ط ا ب ت ر ا ر د د د ج ل غ ش ا ه ت ص ر ف خلق نز و ع م ا ج و ن و د م ر ا ذ گ ت س ا س ک ن ا ر ا ر د ب ا م ک و ر د ا ن ه ا گ ا ه ه ر خ ذ ن د د ه م د ص ت ه ج ز ا ف ل ت خ م ا ه ن ا م ز ا س د ر ک و ر ه ک ز ز ع ن ا ا ت س و ر ه ا گ ا و ق و ش ت و ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت ر د ب س ا ن م ا ض ف د ا ج ا ا ر ب ز ا ن د ر و م ه ب هها ه ز ا ت ر ظ ن ز ا ه ک ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ز ا ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ن ع ق ق ح ت د ر و م ه ق ظ ن م ا ه ت ل ا ع ف ه ب ه ج و ت ا ب ا ذ ل. د ن ش ا ب ه ت ش ا د ن ا ر ا د ر و ب ن ز ا ر ب ا ر د ع ا س م و ه ژ و ط ا ر ش ا ر د ه ب ک د ز ن و ه ا گ ش ش و پ و ا و ه و آب. د ا د ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م ر ت ه ب ا ر ه ق ط ن م ن ا ر د ر ا د ر و ب ن ز ا ه ت ز م ر ا د ر و ب ن ز د و ج و ب ن ا و ت ب ه ک ه د ر و آ

3 د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ب ر ا د ر و ب ن ز ر ث أ ت س ر ر ب ا ر ظ ن ن ا ب م : ر ا د ر و ب ن ز ه ن ه ب و گ ل ا ا ب ب س ا ن ت م ا ت س و ر ف ر ع ت ع ر ا ز م و ز ر و ا ش ک ق ط ا ن م ت ا غ ا ب ا ه ه ش ا ح ر د ه ک ر و ب ن ز و د ن ک ز ا ع و ن ت م د ا د ع ت د ا ج ا ل م ا ش ا ت س و ر ر د ر ا د ر و ب ن ز ه ب م ا د ق ا ز ن ا ه ر ه ش ر د ا ه ر و ش ک ز ا ر ا س ب ر د ه ک ل ب ت س ن ا ت س و ر ص و ص خ م ط ق ف ر ا د ر و ب ن ز و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ا ه ل گ ن ج و ر غ ت ر گ د و س ز ا ) م ر ک ر م ( ت س ا ه د و ب ه ج و ت ل ب ا ق د و ج و م ا ه ر ا م آ ا ب ه ک د ن ا م ن م ر و ب ن ز و و د ن ک ر ا د ه گ ن ر ا ک و گ د ن ز ط ح م ز ا ش ا ن ن ا و ر ا ه س ر ت س ا و ا ه ر ا ش ف ر ه ش ت س ز ط ح م گ د و ل آ ن ا س ن ا گ د ن ز ه و ش ر د ه ب ا ه ا ت س و ر ر د ر ا د ر و ب ن ز ه ب ن ا ن ش ن ر ه ش ز ا ها د ع ه ج و ت ث ع ا ب ک ا خ ن ا ه ج ه ب ت ش گ ز ا ب ف س ل ف ا ه ه ش د ن ا ر ا ن ک ت ه ج ن ا ت س ر و ب ن ز ددد د د ا ج ا م ه و ق ال ه ل ز ن م ه ب ق ط ا ن م ن ا و د ش ا ه ر ه ش ر و ا ج م ا و ه و ب آ ش و خ ا ه ا ت س و ر ه ژ و. د ش ن آ ت ا ق ت ش م و ل س ع د ل و ت د ا ص ت ق ا ت ف ا ه ر ه ن م ز ر د ه د ن ب ا د ش ر و د ن م ش ز ر ا ش خ ب ک ن ا و ن ع ه ب ا ت س و ر ر د ر ا د ر و ب ن ز ها ق ط ن م ه ع س و ت ر د هه ه ن م ز ر د ن ا ش ف ا ه د ر گ و ع ت ا ر م ا ه ر ا ز ه ت و ب و ه و م ن ا ت خ ر د ر و ر ا ب د ا د ز ا و ت ا ت ا ب ن ه ب ن د ش خ ب ع و ن ت و ه د و ب ح ر ط م و و ر ا د و ا ذ غ هه ه د ا ف ت س ا د ر ا و م ه ک ل س ع د ل و ت و ر ا د ر و ب ن ز ف ل ت خ م د ا ع ب ا و ت ا ج ه و م ز ا ر و ه ر ه ب ش ا ز ف ا 5( م ر ک ر م ( د. ش ا ب م ب س ا ن م ر ا ک ه ا ر ر ب ه ا م ر س ل غ ا ش م د ا ج ا ا ب ه س ا ق م ر د د ر ا د ا ر ا ز ل ا غ ت ش ا ه ع س و ت د ر ا و ) ( ا ک ر م آ جمهور رئس ن م و ر ت ر ن ه ن ا ر ن خ س ا ب و ت س ب ه د س ر خ ا و ا ز ا ه ک ت س ا ها ژ ا و ه ع س و ت د ر ف ل و و س ز ا ه ت ف ا ه ع س و ت م ک ر ظ ن اا ا هه ژ ا و ر ت ش پ د ن چ ر ه. ت ف ا م و م ع ت ل و ب ق م و د د ر گ جهان ادبات و د ن م ت و ر ثثثث ث ثث ا ه ر و ش ک ن ا م ف ا ک ش و ) ( ن د و ر ن ا ت ش ن و س ز ا ر ه ش ه د ا ت ف ا ب ق ع ق ط ا ن م و ) ( ن و س ل ن ص ا و خ و م ا و ع ف ر ط ز ا اا ا هه ل و ق م ن ا ز ا م ا د ک چ ه ل و د و ب ه د ش ح ر ط م ) ( س ئ و ل ر و ت ر آ و س ز ا ه د ن ا م ب ق ع انسان روابط ر د ف ط ع هه ه ط ق ن ه ک د ش ح ر ط م ت س ز م و ب ه ع س و ت ل ا س ر د ه ه د و د ز ا س پ و ت ف ا ن ب ا ت ز ا ب. ) ن ا م ر ب ( د. و ش م ق ل ت ن م ز ا ب و ن ف ش ن ا د ه ا م ر س منابع انسان و ر ن ت ه ج ز ا ه چ ر ه ا ر ه ع م ا ج ه و ق ل ا ب ا ه ت ل ا ع ف ه ک ت س ا د ر گ ا ر ف ه ع س و ت ا د پ ء ا ق ت ر ا و ا گ د ن ز ح ط س و ه ت ف ا د و ب ه ب ا ه ن ا س ن ا گ د ن ز ط ا ر ش ه ج ت ن ر د و د ر و آ م ر د ل ع ف ل ا ب ت ر و ص ب... و ا ه ت ر ا ه م د و خ د ر گ ا ر ف ن ا و ه د ش ع ف ت ر م نن ن ا س ن ا ا ه ز ا ن ز ا ش خ ب ن آ ر د ه ک ت س ا د ر گ ا ر ف ه ع س و ت ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. د ن ک م ه ع س و ت ت س ن د ا م ا ه ز ا ن ه ب د و د ح م ن ا س ن ا ا ه ز ا ن ه ک ا ج ن آ ز ا و د ن ک م د ا ج ا ر ت ال ا ب ح ط س ر د ا ر ها ز ا ت ا ه ز ا ن ا ر ف ا ر ن ا س ن ا نازها تمام د ر گ ا ر ف ک عنوان ه ب ه ک ل ب د ش ا ب ت ش ع م و د ا ص ت ق ا ل ئ ا س م ه ب د و د ح م د ن ا و ت م ن م ه ن ا ر م ع (. د د ن ک مم م ن و گ ر گ د ش و خ ت س د ا ر ن آ و داده قرار ف د ه ا ر گ د ن ز ا ه ه ز و ح م ا م ت ت ه ج ن ا ز ا و د ر گ م 2( ف س و : ي ي ا ذ غ ت ي ن م ا و ز ر و ا ش ک ر د ر ا د ا پ د ا ص ت ق ا ه ص ر ع ر د ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ه ز و ر م ا. ت س ا ر و ش ك در روستايي ه ع س و ت و ي ز ر و ا ش ك ه ع س و ت م ز ل ت س م ر ا د ي ا پ ي ي ا ذ غ ت ي ن م ا ه ب ي ب ا ي ت س د د ي د ر ت ن و د ب ي ر ا ك ي ب خ ر ن ي ر ا ذ گ ف د ه. ت س ا ه د ر ب ل ي ل ح ت ال م ا ك ا ر ي ل م ت ي ن م ا ب ي ر ض و ت س ا ر و ش ك ي س ا س ا ل ض ع م ك ي ي ر ا ك ي ب

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف د د ش ا ب مم م د ص ر د 6 از بالارت ي د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب ل ي ن م ز ل ت س م ه ك ت س ا ه د ش د ر و آ ر ب د ص ر د 2 1 6/ ه ع س و ت م و س ه م ا ن ر ب ر د ر د ي ز ر و ا ش ك د ي ل و ت م ظ ع ا ش خ ب ه ك م ي ر ي ذ پ ب ر گ ا و د ن ك ن ي م أ ت ي ز ر و ا ش ك ش خ ب ا ر د ش ر ن ي ا ز ا ي ش خ ب د ش ا ب ا ن ب ر گ ا ل ا ح ه ك ي ل ا ح ر د د د ه د مم م ن ا ش ن ي ر ا م آ د ه ا و ش م ي ت س ه ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ز ا ر ي ز گ ا ن د و ش م م ا ج ن ا ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه خ ر چ ش خ ب د ش ر ت س ا ه د و ب د ص ر د 6/5 ر ب ا ر ب ت ف ن ش خ ب د ش ر ن د ر ك ظ ا ح ل ل ا س ر د ر و ش ك ي د ا ص ت ق ا د ش ر ط س و ت م ه ب ل ا س ن ي ا ر د ن ك س م و ن ا م ت خ ا س ت ا م د خ ت ع ن ص د ش ر. ت س ا ه د ش ش ر ا ز گ د ص ر د 0 1 2/ ل د ا ع م ي ي ا ه ن ت ه ب ي ز ر و ا ش ك ا ر ي ز ر و ا ش ك ش خ ب د ش ر ا ب ن آ ي ت ا ذ ط ا ب ت ر ا ل ي ل د ه ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ه ب ه ج و ت ن ي ا. ت س ا ه د و ب د ص ر د 3 و ب ي ت ر ت ز ا ي ك د ن ا ش خ ب ا ه ن ت و د آ م ل م ع ه ب ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه خ ر چ ر د ي ز ر و ا ش ك د ي ل و ت م ظ ع ا ش خ ب ه ك ن ي ا ه ژ ي و ه ب د ب ل ط م ن ي ب ر د ي ي ا ذ غ ت ي ن م ا ه ك ت س ا ي ل ا ح ر د ن ي ا. د و ش م م ا ج ن ا ي ي ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه خ ر چ ز ا ل ق ت س م و ا ه ر ه ش ه ي ش ا ح ر د ن آ ي ر ا م آ د ه ا و ش. د ر ا د ر ا ر ق ي د ا ي ز ت ا ر ط ا خ م ض ر ع م ر د ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ا ه ه ا پ ز ا ي ك ي ن ا و ن ع ه ب ي ي ا ت س و ر ي ا ه ر ا و ن ا خ ر د ي ر ب ا ر ب ا ن ضريب بودهههانددد ر ق ف ط خ ر ي ز ي ي ا ت س و ر خانوارهاي درصد 1 2 7/ د و د ح ل ا س ر د ه ك د ه د م ن ا ش ن 0 3 ه ب 1 ل د ا ع م ل ا س ر د د م آ ر د م ك ك ه د ه ب د م آ ر د ر پ ك ه د د م آ ر د ف ا ك ش و 0/3 4 د و د ح ر د ر و ش ك ي ا ه ا ت س و ر ا ر ن ا ي ئ ا ت س و ر ي س ا س ا ي ا ه ز ا ي ن ن ي م أ ت ي و ن ع م و ي د ا م ي گ د ن ز ح ط س جانبه همه ي ا ق ت ر ا د ي ا ب ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت. ت س ا ه د و ب ن ي ا. د م ا ج ن ا ي ب ن ا ش د و خ ي ا ه ز ا ي ن ن د ر و آ ر ب ت ه ج ن ا ن آ ت ي ف ر ظ ن د ر ب ال ا ب و ن د ر ك د ن م ن ا و ت ه ب ت ي ا ه ن ر د و د ه د ر ا ر ق ف د ه د و ب ه ب ن و چ ي ي ا ه ت س ا ي س ذ ا خ ت ا ن ا ي م ن ي ا ر د. د و ش ر ج ن م ي ي ا ت س و ر ر ق ف ش ه ا ك و د ي ل و ت ش ي ا ز ف ا ه ب ي ت س ي ا ب ل ك ر د ه ع س و ت ر ي گ ا ر ف و ش ر ت س گ ا ه ن آ ي ر ا ذ گ ت م ي ق ز ا ا ه طه س ا و ت س د ن د ر ك ه ا ت و ك و ي ز ر و ا ش ك ت ال و ص ح م ي ر ا ذ گ ت م ي ق م ت س ي س ه ب ي ز ر و ا ش ك ا ه م ا و ت س ر د ي ر ا ذ گ ف د ه و ح ال ص ا ي ت خ ا د ر پ ا ه ه ن ا ر ا ر ت ه ب ي ر ا ذ گ ف د ه ي ع ا م ت ج ا ن ي م أ ت م ا ظ ن ن د ر ك ا ذ غ علوم مراکز و مؤسسات از ر ا س ب و د. و ب خواهند مؤثر ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت د ن و ر ت ي و ق ت ر د ن ا ي ئ ا ت س و ر ر ا د ر و ب ن ز ت س ه و هه ه د و ب ه ج و ت د ر و م ن آ ن م إ ت ع ب ا ن م و ن ا س ن ا ا ذ غ ز ا ب ر د ز ا ه ب ملارد شش د و د ح ت ع م ج ن ا ا ت د ن ن ک د ل و ت ال ا ب ت ف ک ا ب و ر ت ن ا ز ر ا ر ت ن ا س آ ا ه ل ح ه ا ر د ن ن ا و ت ب ا ت د ن ل و غ ش م زرا است ل س ع ه ت ش ا د د و ج و خاک کره و ر ن ا س ن ا ز ا ل ب ق د ا ش ه ک ا ذ غ د ا و م ز ا ک. د ن و ش ه ذ غ ت م ا م ت ب و ل ط م ت ا ج ن ه ا ر ا س ب ه چ و د ر ک ف ش ک ا ر ع ب ط ت م ع ن ن ا ن ا س ن ا ا ت د ن د ر ک م ه ذ غ ت ا ذ غ د ا و م ن ا ز ا ت ا ن ا و ح ل و ا ن ا ر د ت و ا ف ت م ا ه ل گ د ه ش ر و آ ع م ج ر د د و ج و م ه ا گ ن ا م ر د ل و ص ا م ا م ت. ت س ه و ه د و ب ا ه ر ا م ب ز ا ر ا س ب. ) ر ا خ ت ف ا ( د ر ا د د و ج و ا س ا ه ز ج ع م د ا و م ا ت س و ر ر ا د ا پ د ا ص ت ق ا ر د ر ا د ر و ب ن ز ش ق ن د ص ر ا د م ا د ز ر و ا ش ک ز ا م ئ ا. د د ر گ م ق ال ط ا د و ش م م ت خ د م آ ر د ه ب ه ک ا ه ت ل ا ع ف م ا م ت ل م ا ش ا ت س و ر ر د د ا ص ت ق ا ر د ن ا ئ ا ت س و ر د م آ ر د ه ک ت س ا ل م أ ت ل ب ا ق د ن ن ک م گ د ن ز ا ت س و ر ر د ن ا م ر و ش ک ت ع م ج 1/3 ه ک ا ج ن آ ز ا د. ش ا ب م... و ر ت ش ب ن ا ا ت س و ر د م آ ر د ع ب ا ن م د ش ر ک ذ ه ک ر و ط ن ا م ه. د ر گ ر ا ر ق ر ت ش ب ت ا ن ع و ه ج و ت د ر و م ل( س ع د ل و ت ( ش خ ب ن ا ن ا ز ا ک. د د و ش مم م ن ا ن ش ن ر ه ش ا ذ غ ن م أ ت و ه ن ا و ر ا ه ر ه ش ه ب ا ه ن آ د ل و ت د ا ز ا م و ه ت ش گ ن م أ ت ز ر و ا ش ک ر و م ا ز ا ز ا ب ر د ز ا اا ا ههه ه د ا و ن ا خ و ن ا ه ج ط ا ق ن م ا م ت ر د ا ذ غ د ا و م ن ا ه ک ت س ا ل س ع د ل و ت و ر ا د ر و ب ن ز ز ر و ا ش ک ا ه ش خ ب

5 د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ب ر ا د ر و ب ن ز ر ث أ ت س ر ر ب ا ز اشتغال زنبوردار ا ت س و ر ر د ا م ا. د ر ا د ه د ه ع ه ب ا ر ن ا م ر د و ه ذ غ ت ش ق ن ز ا ها ش و گ و ه د ر ک ا د پ ا ر د و خ ا ج ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ا ه ا ت س و ر ر د ل ا غ ت ش ا د ص ر د د ن چ ه ک ن ا و ر ا د ر و ب ن ز و ل س ع د ل و ت ش ق ن ه ب ل ا ح. د ر ا د ر ا س ب ن ا ا ز ل ا غ ت ش ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز ت ا س و ن ا ر ا ن ا ر ا د ر و ن ز ه د ا ح ت ا م س ر ر ا م آ ق ب ط. م ن ک ه ج و ت ل غ ش ط س و ت م ر گ ا ن و ل م 5 2 ر ب غ ل ا ب ا ت س و ر ت ع م ج ز ا ت ر و ص ر ه ر د د ن ا ه د ر ک د ق ا ر % 7 م ق ر ز ن ع ب ا ن م و ه د ش ر ک ذ ا ه ا ت س و ر ر ف ن ن و ل م 2 د و د ح ل س ع ر و ا ر ف ا ه ت م س ق ب ا س ت ح ا ا ب م ر گ ب ر ظ ن ر د ا ر ن آ. ) ر ا د ر و ب ن ز ا ت س و ر ر د ر ا د ر و ب ن ز صنعت به ه ج و ت ت ر و ر ض ب ذ ج د و و و خ ب ا ر ه د ر ک ن ا ه ج ر ا ز ا ب ه د ر ت س گ ت ل ا ع ف ک ر د ر و ض ح ه ا گ د د ز ا ک ت س ا ت م ه ا ا ر ا د ت ه ج و د ز ا ر ا ر د ر و ب ن ز ت م س ه ب ت ک ر ح ر و ا ن ف ا ه ت ف ر ش پ ا ب ه ز و ر م ا. ت س ا ها ق ط ن م و ل ح م ا ه ت س ا س ه ع س و ت ر ب د ک ا ت ه د ا ح ت ا ( و ه د ا د ر د % 9 ل م ر گ د شدن جهان ست ا ه د ر ک ر ت ش ب ا ر ا ت س و ر ر د ل ا غ ت ش ا و د م آ ر د ه ب ا ر ن ا ا ت س و ر ل ا م ت ر م ا ن ا ه ک ت س ا ه ت ف ا ر ت ش ب ب ا ت ش د ا ص ت ق ا %8 ز ر هه ه م ا ن ر ب گ ن و گ چ و ر ا د ر و ب ن ع ق ا و و ه ف م د ر و م ر د ا ه ش ر گ ن و ا ه ف ر ع ت خ ر ب ه ن ا ف س ا ت م ن ا ر ا ل ع ف ط ا ر ش ر د ت ه ا م ت خ ا ن ش ر د گ ن ه ا م ه ا ن ه ب ه ک ه ت س ب ش ق ن ن ا ز ر ه م ا ن ر ب و ن ال و ئ س م ز ا ر ا س ب وم م ع ن ا ه ذ ا ر د صنعت ان ر د : ت س ا ض و ر ف م ط ا ر ش ن ن چ ر د ت س ا ه د ش ر ج ن م ن آ ه ع س و ت ع ن ا م و ر ا د ر و ب ن ز ل ص ا ن ن ف ت و د ا ر ف ن ا ا فا ر ص ه د د پ ک ن ا و ن ع ه ب ه ن و ه چ ر ا پ ک و ه د ر ت س گ م و ه ف م ا ب ه د د پ ک ن ا و ن ع ه ب ر ا د ر و ب ن ز ر و ص ت ه ت ف ا ه ع س و ت اا ا ه ر و ش ک ر د ج ا ر ر ا س ب ت ع ن ص ک ر ا د ر و ب ن ز ت ف گ د ا ب ت ح ا ر ص ه ب و ت س ن. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ک ن ا و ن ع ه ب ه ن ه چ ر ا پ ک و ه د ر ت س گ م و ه ف م ا ب ه د د پ ک ن ا و ن ع ه ب ر ا د ر و ب ن ز ر و ص ت ه د د پ ع ق ا و ا و ت ح م ا ب ر و ب ت ز د ا ص ت ق ا ا ا ف ف ر ص پدده ک ه ج و چ ه ه ب ل و د و ش م ح ر ط م ا ز ل ا غ ت ش ا و ر و آ د و س ت ع ن ص ک ن ا و ن ع ه ب ا ال و م ع م ه چ ر گ ا ر ا د ن ا ه ج ن ا م د ر م ن ه ک م و س ر ا ب ه د ش ن ج ع ه د د پ ک خود ماهت ر د ه ک ل ب ت س ن د ا ص ت ق ا ن و گ ا ن و گ د ا ع ب ا ز ا ه ک ا ا ف ف ر ص ل ع ف ل ا ب و ه و ق ل ا ب ا ه ن ا و ت و ا ه ل س ن ا ت پ د و ج و ا ب ا م ر و ش ک ر د ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت. ت س ا ه د ش ع ق ا و ه ج و ت د ر و م ع ا م ت ج ا ر ظ ن ب ل ج ت ه ج م ز ال ا ه ه ن م ز و ا ه ت خ ا س ر ز ن و ن ک ا ت و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ر ت م ک ا ه ا ت س و ر ر ث ک ا ر د ه ع س و ت جنبههااا شامل ر ت ش ب ن ا ر ا ر د ا ت س و ر ه ع س و ت ه ت ش ذ گ ا ه ل ا س ط و ت س ا ه د م ا ن م ه ا ر ف ر ا د ر و ب ن ز ا ر ب ن ا ا ت س و ر قسمت ک ر د ه ک م ل ق ا ع و ن ت ا ب ر ت ر ب ا ه ر و ش ک ز ا ک ن ا و ن ع ب ن ا ر ا. ه د و ب ا ه ا ت س و ر ر د ز ا س و ن و ن ا ر م ع ک ز ف ا ر ا د ه د ش ع ق ا و ا ر د ح ط س ز ا ر ت ال ا ب ر ت م ر گ د ت م س ق ر د و ا ر د ح ط س ر ز ر ت م 7 2 ه ب ر ص ح ن م ا ه گ ژ و اا ا هه ه ه م ش چ ن ا و ا ر ف گاه پوشش ع و ن ت و ن غ ا ه ل گ ن ج ل م ا ش ع ب ط ص ا خ ا ه ا ض ف ن د و ب ا ر ا د ر ظ ن ز ا د ر ف ل م ح ل ا س و ا ال و ا : ت س ا م ز ال ه ن م ز ن ا ر د و ت س ا ت و ا ف ت م ا ال م ا ک ر گ د ا ت س و ر ه ب ا ت س و ر ک ز ا ه ک. ت س ا... و د د ع ت م ه ب ن د ا د ه ا گ آ و ل ل م ل ا ن ب ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ا ب ا ر ر و ب ن ز ا ه ه ک ل م د ا ژ ن ح ال ص ا و م و م ر و ا ر ف ز ا س و د ن ک صنعت نقل و د. س ر م ر ظ ن ه ب ضرور امر ز ر و ا ش ک ر ا و ج ر د ر ا د ر و ب ن ز ن د و ب د ف م ه ب ت ب س ن ن ع ر ا ز و ن ا ا ت س و ر د ا ن س ا ت ا ع ل ا ط م ل ک ش و د ه ب ه ک ت س ا ف ک ع و ن ز ا و ل ل ح ت و ف ص و ت ت ا ع ل ا ط م ع و ن ز ا ش ه و ژ پ ن ا ر ا ک ه ا ر ه ئ ا ر ا ش ه و ز پ ا ن ب م ا ر ز ت ف ر ذ پ م ا ج ن ا ن ا د م ا ه س ر ر ب و س ا س ا ر ب د و ج و م ط ا ر ش ز ا رها برا هها ه ن ا خ ب ا ت ک و ق ق ح ت ع و ض و م ت ا ب د ا ن د ش ن ش و ر ت ه ج ا د ت ب ا ه ک ب ت ر ت ن د ب. ت س ا ن ش پ ا ه ش و ر ح ال ص ا و ه ت ش ذ گ ت ا ق ق ح ت

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ب ت ک ز ا ه د ا ف ت س ا و ا ه ه ن ا خ ب ا ت ک ا ب ع و ج ر ا ب ه ک د ش ه ت ف ر گ ه ر ه ب ر ظ ن ت ا ع ل ا ط م ز ا ش ه و ژ پ ق ب ا و س و ر ظ ن ن ا ب م ن و د ت و ق ق ح ت ل ا ؤ س ه ب خ س ا پ ن ت ف ا پ ر د ه م ا د ا ر د. د س ر م ا ج ن ا ه ب ش ه و ژ پ ل و ا ه ل ح ر م ه د ش ه ت ش ا گ ن ت ال ا ق م و ا ه ه م ا ن ن ا ا پ ث ح ب د ر و م ع و ض و م ا ت س ا ر ر د ر م ا ن ص ص خ ت م و ط ب ر ز د ت ا س ا ا ب و گ ت ف گ ه ب م ا د ق ا ر ظ ن د ر و م ف ا د ه ا ه ب ب ا ت س د د و ب ه د ا س ف د ا ص ت ل ک ش ه ب ز ن ر گ ه ن و م ن ش و ر و. د ش ر و آ جمع اطالعات ل ل ح ت و ه ز ج ت ز ا س پ و د د ر گ ر و ظ ن م ه ب. د د ر گ ه د ا ف ت س ا و گ ت ف گ ف ط ز ا ه د ش ن و د ت ا ه ه و گ ه ب و گ خ س ا پ ا ر ب ر ا د ر و ب ن ز 0 2 ن ب ر ا م آ ه ع م ا ج ه ه ه ع س و ت ا ه ر غ ت م ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب و ه د ا ف ت س ا ل ب ا ق ق ط ن م ج ا ت ن ه ب ن د س ر و ه د م آ ت س د ب ت ا ع ال ط ا ل ل ح ت و ه ز ج ت د د ش ا ب مم م ر ذ پ ن ا ک م ا ر ا م آ ط ا ر ش ا ب ا ه ن آ ل ل ح ت و ه ز ج ت ه د و ب م ک ا ه ر غ ت م ع و ن ز ا ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت و ا ت س و ر ر د و ن ا م ر و ش ک ر د ن ا ه ج ر د ل س ع د ل و ت ا ه ر ا م آ ز ا ن ا و ت ب ا ت ه د ر و آ ه ت س س گ و م ک صورت به ا ه ش و ر ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ا م آ ز ا اا ا سه س س ر ر ب ن ا ر د د و م ن ص خ ش م ا ر گ ت س ب م ه ع و ن و گ ت س ب م ه ضراب مزان ا ه ر غ ت م ن ا و ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ه د ا ف ت س ا ا ب س پ س و د ر ا و ن ا و ا ر ف ع وز ت ل و ا د ج ر د ه ک ت س ا ن ع م ن ا د ب و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت و م ک ا ه ن آ ط ا ب ت ر ا ن ا ز م ن ع ت ر و ض ن م ه ب و ه د ر ک ب ا س ح ا ر ن ا ر ا د ر و ب ن ز ز ا ه و ر گ ر ه ر ا ع م ف ا ر ح ن ا و ن گ ن ا م و ا ه ص خ ا ش ز ا. ه د ش ه ت خ ا د ر پ ر ا م آ ع م ا و ج ر د ن گ ن ا م ن ا ن م ط ا د و د ح ن ع ت ز ن و ل ا د ن ک ها ب ت ر ا ه ش و ر ز ا ن آ ل ئ ا س م و ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م. د ن ر گ ر ا ر ق ه ع ل ا ط م د ر و م د ن ت س ه ه ت ف ا ن ا م ز ا س ل ک ش ا ر ا د ر ا د ر و ب ن ز ه ک ا ه ر ه ش م ع ا ر و ط ب ه د ش ع س ق ق ح ت ن ا ر د ه ب ا ج ن ا ر د م ه د ر ا ر ق ن ا د م ه ع ل ا ط م د ر و م ا ر ا ت س و ر ر ا د ر و ب ن ز ع و ض مو ن آ ر ب ه و ال ع ه ک ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ه ل م ج ز ا م ز ا د ر پ م ن آ ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ت ع ق و م و اء ک ن ن ا ت س ر ه ش ز ا ر ص ت خ م ح ض و ت ن ا ش ن ب و خ ه ب ا ر ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ه ق ط ن م ت ا ه ن و ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا و ر و ش ک ل م ا ک ه ش ق ن ه ب ل د ب ت )GIS( م ت س س پ م ک ر آ ه م ا ن ر ب ر د ه د ش ه ه ت 1: ه ر ا م ش ر و ص ت. ت س ا ه ل ا س ر ن ا ر د ر گ ش ه و ژ پ ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ر گ ن ا ش ن ل ح م ن ا جغرافا موقعت و د ه د م

7 د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ب ر ا د ر و ب ن ز ر ث أ ت س ر ر ب ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ن ا د د ش ا ب م ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ز ا ر ز خ ه گ ل ج ه ح ا ن ن ا ر ا ق ر ش ل ا م ش ر د ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ه س ز ا ه ق ط ن م ب و ن ج ز ا و د د ر گ م ل ص ت م ن ا ر د ن ز ا م ر ز خ ا ر د ه ب ل ا م ش و س ز ا ه ک ه ت ف ا ل ک ش ت ل گ ن ج و ا ر د و ه گ ل ج ه ب ش خ ب د. و ش م ه ت ن م ل گ ن ج ه ب ن ا ت س ر ه ش ن ا ق ر ش و د ر ا د ر ا ر ق ر ز خ ه گ ل ج ه ب جغرافا عرض ر د ر ه ش ه ب و ر ا س ن ا ت س ر ه ش ن ب ا م و ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ل ا م ش 6 3 و 9 3 و ه ب ب و ن ج ز ا و ر ز خ ا ر د ه ب ل ا م ش ز ا ن ا ت س ر ه ش ن ا. د ر ا د ر ا ر ق چ و ن ر گ ر ا ه ن ل ا ف ص ن ق ر ش 3 5 و 9 1 ا ف ا ر غ ج ح ط س ز ا ا ک ن ن ا ت س ر ه ش س د ن ه ل ک ش. د ش ا ب م د و د ح م ز ر ب ل ا ه و ک ه ت ش ر جنوب دامنهها ط س و ت م ر و ط ب ا ر د ل و ط ر ت م 0 5. ت س ا هها ه گ ل ج و ا هه ه ا پ ه و ک ت م س ق و د ز ا ن ا ت س ر ه ش ن ا. ت س ا ع ب ر م ر ت م و ل ک ن ا ت س ر ه ش ل ک ت ح ا س م و ت س ا ر ب ه وا ل ع و د ش ا ب م ر ا ر ق ر ب م ئ ا د ت ر و ص ه ب ه ت ل ا ف س آ ه ا ر ک ه ل س و ب ت خ ت ا پ ا ب ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ط ا ب ت ر ا ل ک ر و ط ب ت م س ق ه ک د ه ش م ا ت ت ش ر ز ا ر و ش ک ل ا م ش ر س ا ر س ه ا ر و د د ر ذ گ م ن ا ت س ر ه ش ل خ ا د ز ا ن ا ر ا ر س ا ر س ن ه آ ه ا ر ن آ ت ح ت ر ت ش ي ب ا ك ن ن ا ت س ر ه ش م ل ق ا د. ا م ن م ر و ب ع ه ع ل ا ط م د ر و م ه ق ط ن م ل خ ا د ز ا ز ن ه د د ر گ ر و ه ش م ا س آ ه ا ر ه ا ش م ا ن ب ن آ و ي ر و د ا ي ر د ح ط س ز ا ع ا ف ت ر ا ز ر ب ل ا ت ا ع ا ف ت ر ا ي ي ا ي ف ا ر غ ج ض ر ع ر ي ث أ ت به نزديكي ا ي ر د ش ز و و ي ل ح م ي ا ه د ا ب ز ا و ب آ گ ر ز ب ن ا ي ر ج و د ن ک ل د ر ا د ر ا ر ق ي ل گ ن ج م ك ا ر ت م ش ش و پ و ي ب ر غ و ي ل ا م ش ي ا و ه ا ه ه د و ت ي ي ا ج ب ا ج ا ه ح ا ن. د ن ر ا د ن ا ت س ر ه ش ن ي ا م ي ل ق ا ر د ها د ن ن ک ن ي ي ع ت ش ق ن ي ي ا و ه ق ب ا ط م ( ه و ن ا ژ ر د ن آ ن ر ت م ک و د ا ر گ ت ن ا س ه ج ر د 0 3 2/ ا ب ) ه ا م د ا د ر م ا ب ق ب ا ط م ( ت س و گ آ ه ا م ر د حرارت درجه ن ر ت ال ا ب ل م ۶ ۷ ۶ ه ا گ ت س ا ن ا گ د ن ر ا ب ط س و ت م. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ت ن ا س ه ج ر د 0 1 8/ ا ب ) ه ا م د ا ب ر ت م ن ر ت ش ب. د د ش ا ب مم م ل م ۰ ۰ ۴ ا ب ل ا س ر د ن آ ن ر ت م ک و ر ت م ل م ا ب ل ا س ر د ر ا م آ ه ر و د ن ا ط گ د ن ر ا ب. ت س ا ه د س ر ت ب ث ه ب ر ت م ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ر د ر ا د ر و ب ن ز ش ز و م آ و ر ا د ر و ب ن ز ب س ا ن م ع ت ا ر م ن ت ش ا د ر ا ت خ ا ر د و ع ق و م ه ب ا ه گ د ن ر ا ب و ب س ا ن م ئ ا و ه و ب آ ط ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د و ب ش خ ب ت ا ض ر ن ا ت س ر ه ش ن ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز ا ر ب ل س ع ت ش ا د ر ب ن ا ر ا د ر ب ه ر ه ب ر د ط و د ه ل ح ر م ت ش ا د ر ب ااااااء ا اا ک ن ن ا ت س ر ه ش ح ط س ر د. ت س ا ه د د ر گ د ل و ت ل س ع ن ت ل ا س ک ط ر د ر د ن ا ت س ر ه ش ن ا ر د ه ن ا ت س ب ا ت و ه ر ا ه ب ت ل ا ع ف ه ب ل و غ ش م ه ف ر ح ن ا ه ب ر ا د ر ب ه ر ه ب ر ف ن د ا د ع ت ه ک د ر ا د د و ج و ل س ع ر و ب ن ز ن ل ک : د و ز ف ا دد د ن ش ا ب مم م ن ا ت س ر ه ش ن ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز ن و ا ع ت و ض ع ر ف ن د ا د ع ت : د و ز ف ا د ن ش ا ب م ت ل ا ع ف ن ا ر ا د ر و ب ن ز ن و ا ع ت و ض ع ر ف ن د ا د ع ت ن ا ر ا د ر و ب ن ز ا ر ب ج و ر ت و ش ز و م آ ا ه س ال ک ه ل ا س ه م ه ت ر د م ن ا ز ر و ا ش ک د ا ه ج ج و ر ت ه ر ا د ا و س ز ا. د ن ش ا ب م ر د و د د ر گ ر ا ز گ ر ب ر و ب ن ز ش خ ب ن ا ر گ ا ر ف ز ا ر ف ن 0 5 ا ر ب ت ر ا ه م ش ز و م آ ا ه س ال ک ا ت س ا ر ن ا ر د ه ک د د ر گ م ر ا ز گ ر ب ت ا ر ا ب ت ع ا د و ب م ک ت س ا ن ت ف گ. د ر گ م ء ا د ه ا ن ا ن آ ه ب ت ر ا ه م ه م ا ن ه ا و گ ا ه ه ر و د ن ا ا پ و ر ا د ت م ق ش ا ز ف ا خ ر ب گ د و ل آ د ا ج ا ه ج ت ن ر د و ن ا ت س ا ه ب م و ب ر غ ا ه ن ا ت س ر و ب ن ز ه و ر ب ت ر ج ا ه م و ر ا د ر و ب ن ز ز ا ب ل ا ط م ه ب ه ج و ت ا ب ن( ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز ه د ا ح ت ا ( د. ن ش ا ب م ر ا د ر و ب ن ز ش خ ب ت ال ک ش م ه ل م ج ز ا ضمن مممباشددد ا ر ا د ه ط و ب ر م ل غ ا ش م و ر ا د ر و ب ن ز ه ن م ز ر د ال ا ب د ا د ع ت س ا و ن ا و ت ا ر ا د ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ا ه ن ا ت س ر و ب ن ز اا ا ههه ه د ا ه ن... و ه د ش ر ک ذ م ا م ت ه ک ن ا

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل ص ا اا ا ته ش ک ء ز ج ه ک ا ه ر ا ز ل گ ا صا و ص خ ا ر ل ا م و ا ا ت س و ر ا ه ن ت س ر روستا اهال ر و ر ا ب ز ا ا ر د د ش ا ممب م د ا د ع ت ه د ش ل س ع ش ال ا پ ه ا گ ر ا ک ک و و د ن ک د ل و ت ه ا گ ر ا ک و د ث ا د ح ا ه ب ر ج ن م ه ک ل ب د ن ا د ر گ م ر ا د ر و خ ر ب ر ت ش ب ز ا د ا ر ف ا د د و ش مم م ن د ن ب ه ت س ب ا ت س و ر ل ح م ر د ه د ش ر و ا ع م ج ل س ع ه ک ا ج ن ا ز ا ل و. ه د ر ک ل و غ ش م ا ر ل ح م ن ا ا ت س و ر ه ن هه ه ک ه د و م ن ه د ش ر ا د ر خ ص ل ا خ ل س ع ن د ر ک ط و ل خ م ه ب م ا د ق ا ن ا ا ت س و ر ز ا ل س ع ل و ص ح م ن ا ز ر ا د ر خ ا ب و ج د و س ن ا گ د ن ن ک د ل و ت م ا ن ه ک ل ب د ن ن ک م ل د ب ت ب و غ ر م ا ن ل س ع ه ب ا ر ه د ش د ل و ت ب و غ ر م ل س ع ا ه ن ت ا ت س و ر ن ا ز ن ا ر ر ا چ د م ق ت س م س ر ت س د ز ا و د د ن ا ه د و ب ر ل ح م ن ا ل ا ه ا ز ا ا ر د ن ب ه ت س ب صناع اجاد ت ص ر ف ه ک ضمن در د ن ا م ن م ه ش د خ.... ه ر غ ت ال ک ش م و ع ب ط ر و ط ب ه د م آ ل م ع ه ب ت ع ن ا م م و ر گ و ل ج ف ر ص م ر ا ز ا ب ه ب ن ا ر ا د ر و ب ن ز ا ه ه ت ف ا ه ع ل ا ط م د ر و م ت خ ا ن ش ت ع م ج ا ه گ ژ و -. ن س ت ب س ن ه ب ن ا ر ا د ر و ب ن ز ن ا و ا ر ف ل و د ج 1 ل و د ج. د ن ت ش ا د ل ا س 0 4 ا ت 5 3 ن س ل ا م و ا ف ا ر ط ا ا ه ا ت س و ر و ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ن ا ر ا د ر و ب ن ز ن ر ت ش ب ه د ش ل ص ا ح ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب : ت س ن ج و د ج ل: 2 ۀ ر ا م ش ل و د ج. جنست نظر ز ا و گ خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت س ن ج د ر م ن ز د ص ر د %2 9 %8 هاند. د ا د ل ک ش ت ا ه د ر م ا ر ن ا و گ خ س ا پ ز ا ر ت ش ب د ا د ع ت ه ل ص ا ح ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب و ه د و ب و گ خ س ا پ ا ه ه و ر گ ر گ ن ا ش ن ق و ف ل و د ج ل ه أ ت ت ع ض و ن ا و گ خ س ا پ ل ه أ ت ت ع ض و 3 ل و د ج ل ه أ ت ت ع ض و ل ه أ ت م د ر ج م د ص ر د %2 7 %8 2 د. ن ا ه د و ب د ر ج م %8 2 و ل ه أ ت م ن ا و گ خ س ا پ %2 7 ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن چنن متوان ال ا ب ل و د ج ه ب ه ج و ت ا ب ت ال ص ح ت ح ط س ن س ا س ل 0 4 ال ا ب د ص ر د %5 1 %4 1 %2 1 %9 3 %20. ن ا ر ا د ر و ب ن ز و ن ا و گ خ س ا پ ت ال ص ح ت ح ط س 4 ه ر ا م ش ل و د ج ت ال ص ح ت ن ا ز م ا م ن ه ا ر ه ط س و ت م م ل پ د ق و ف س ن ا س ل س ن ا س ل ز ا ر ت ال ا ب د ص ر د %0 2 %1 3 %0 3 %4 1 %5

9 ف() ل ا د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ب ر ا د ر و ب ن ز ر ث أ ت س ر ر ب ت س ن آ ر گ ن ا ش ن و ت س ا ه د م آ ق و ف ل و د ج ر د ن ا ر ا د ر و ب ن ز و ن ا و گ خ س ا پ ت ال ص ح ت ح ط س ه ط س و ت م ت ال ص ح ت ا ر ا د ن ا ر ا د ر و ب ن ز ر ت ش ب و د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب د ا و س ه ن م ز ر د ب و ل ط م ا ن ر ز ه ن م ز ر د ن ا و ا ر ف ت ال ک ش م ث ع ا ب ر م ا ن ا ه ک. د ن ر ا د ر و خ ر ب ال ب د ا و س ح ط س ز ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز. ت س ا ه د ش ر ا د ر و ب ن ز ر م ا ر د ص ص خ ت م ن ا س ن ا. ل س ع د ل و ت ش و ر ف د م آ ر د ر ظ ن ز ا ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش د ص ر د ن ا و ا ر ف ع ز و ت ل و د ج 6 ه ر ا م ش ل و د ج ه ن ا ه ا م د م آ ر د د ص ر د %5 3 %0 3 % ن و ل م ک ز ا ر ت ش ب %0 1 ت ع ض و ز ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز ه ک ز ا م ک د ا د ع ت و دد د ن ش ا ب مم م ه ع س و ت اا ا ته ت ت خ ا س ل غ ش هم بدلل ه ت ب ل ا ( ت س ا ه د ش د ئ ر و آ ر ب ن ا م و ت ر ا ز ه ا ت ن ب ن ا ر ا د ر و ب ن ز ر ت ش ب د م آ ر د ال ا ب ل و د ج س ا س ا ر ب د ح ر د ن ا ر ا د ر و ب ن ز ر ث ک ا ه ک مم م ر ب م پ ه ل ئ س م ن ا ه ب ل م أ ت م ک ا ب د( ش ا ب م ن ق ق د خل اطالعات ر گ ش ه و ژ پ ن د و ب د. ن ن ک م ت ل ا ع ف ت ش ع م ل ل ح ت ا ه ه ت ف ا ت س چ ل ح م ر د ر ا د ر و ب ن ز ۀ ز گ ن ا : ل و ا ل ا و ئ س. د ش ه د ا ف ت س ا ن م د ر ف س ن ا ر ا و ل ل ح ت ن و م ز آ ز ا ل ا و ئ س ن ا ه ب خ س ا پ ا ر ر ب ر ا د ر و ب ن ز ۀ ز گ ن ا ا ه ر و ح م ۀ ب ت ر ن گ ن ا م : 7 ل و د ج ن گ ن ا م ر غ ت م ه ب ت ر 1/0 5 ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن د ن ا ر ذ گ 2/0 3 ت س و د ن ا و ح 8/0 3 ت ب ا ث ل غ ش 3/2 ر ا د ر و ب ن ز ه ب د ن م ه ق ال ع 5/0 7 ه ش ا ح ر د ل غ ش 2 1 ل ص ا ه ف ر ح ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ب ت ر ن ر ت ش ب. 0/1( 0 0 (. د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ف ل ت خ م ا ه ر و ح م ن ب د ا د ن ا ش ن ن م د ر ف س ن ا ر ا و ل ل ح ت ن و م ز آ. د و ب ه ش ا ح ر د ا م و د ل غ ش ن آ ز ا د ع ب. د ش ا ب م ل غ ش ن ا و ن ع ه ب ر ا د ر و ب ن ز ط و ب ر م ت ا ه ن ودر روستا ۀ ع س و ت ب ب س د ن ا و ت م ا ت س و ر ر ا د ر و ب ن ز صنعت توسعۀ د س ر م ر ظ ن ه ب : ق ق ح ت ه ض ر ف. د ش ا ب ر ث ؤ م ل م و ها ق ط ن م ۀ ع س و ت ر د ه ع س و ت ن ا و د و ش ا ت س و ر ر ا د ا پ ۀ ع س و ت م: ر گ م ر ظ ن ر د ا ر ر ا م آ ض ر ف و د t ن و م ز آ س ا س ا ر ب ت ش ا د ر ا ه ظ ا ن ا و ت م ل و ا ه ض ر ف خ س ا پ ر د ه د ن ه د ن ا ش ن ه ک ت س ا ه د ش م ظ ن ت 5( = د ا ز ل خ ا ت = م ک ل خ ( ت ر ک ل ا ه ن ز گ 5 ظ ا ح ل ه ب ا ت س و ر ۀ ع س و ت و ر ر ا د ر و ب ن ز ۀ ع س و ت ه ک ت س ا ن ا ر گ ن ا ب 3 و ا س م ا H o: u < 3 H 1: u > 3 س ا ق م س ا س ا ر ب ا ه ه و گ ن و چ ر ت ک چ و ک ن گ ن ا م ه ک ت س ا ن ا

10 ۀ) ع س و ت ب) ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ل و د ج. ت س ا ن آ بودن مؤثر ۀ ن ا ش ن 3 ز ا ر ت گ ر ز ب ن گ ن ا م و ت س ن ر ث ؤ م س( ا س جامعه سالمت د ا ص ت ق ا : ت س ا ر ز ت ر و ص ب t ن و م ز آ ر غ ت م ر ا د ر و ب ن ز ۀ ع س و ت ن گ ن ا م : 8 ل و د ج د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا t ن و م ز آ ج ا ت ن t 5 1 /1 / / د ا ز آ ه ج ر د 3 9 ر ا د ا ن ع م ح ط س 0/1 0 0 ن ع t( = 5 1 1/ df = 3 9 p > 0/1 0 0 ( د ا د ن ا ش ن ر ا د ا ن ع م ا ر 3 ا ب ن گ ن ا م ت و ا ف ت t ن و م ز آ ج ا ت ن. ت س ا ر ث ؤ م ( س ا س جامعه سالمت د ا ص ت ق ا ۀ ع س و ت ( ظ ا ح ل ه ب ا ت س و ر ۀ ع س و ت و ر م: ن ک م ن و م ز آ ا ر ر ز ر ا م آ ض ر ف ل و ا ۀ ض ر ف ن و م ز آ ا ر ب ) H o: u < 3 H 1: u > 3 : ت س ا ر ز ت ر و ص ب t ن و م ز آ ل و د ج ن گ ن ا م ت و ا ف ت t ن و م ز آ ج ا ت ن. ت س ا ر ث ؤ م ر ا د ا پ ه ع س و ت ر ب ر غ ت م ر ا د ا پ ۀ ع س و ت ا ب ن گ ن ا م t ن و م ز آ ج ا ت ن : 9 ل و د ج د ر ا د ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا t 9/6 8 0 / / د ا ز آ ۀ ج ر د 0 9 ر ا د ا ن ع م ح ط س /0 0 0 ن ع t( = 9/8 0 df = 0 9 p > 0/1 0 0 ( د ا ددد د د ن ا ش ن ر ا د ا ن ع م 3 ر ا د ر و ب ن ز ن ب ه ک ت س ا ت ع ق ا و ن ا ر گ ن ا ب ه د ش م ا ج ن ا ا ه س ر ر ب ۀ ع س و ت ۀ ع س و ت ر ا د ر و ب ن ز ر ا د ر و ب ن ز گ ت س ب م ه ا ت س و ر ر ا د ا پ ه ع س و ت و ا ت س و ر ر ا س ب هه ه ط ب ا ر ه ک ه د و ب ه ت س ب ا و ا ه ر غ ت م ع و ن ز ا ر ا م آ ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ر غ ت م و د ن ا. د ر ا د د و ج و ر ا د ا ن ع م و م ق ت س م ا ر ب ه ک م و ه ف م ن ا ه ب. ت س ا ر گ د ر غ ت م ر د ر غ ت ب ب س ر غ ت م ک ر د ر غ ت ه ک ر و ط ب د ن ر ا د ر گ د م ه ا ب گ ن ت ا گ ن ت ر ز ه ک ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت ه ب ا ت س و ر ه ع س و ت ا ر ب و ا ت س و ر ه ع س و ت ه ب د ا ب ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت ر و م ا هه ه ع و م ج م ت ا ز ه ج ت د ا ج ا ن ا ئ ا ت س و ر ت ر ج ا ه م ز ا ر گ و ل ج ل ا غ ت ش ا د و خ ل ا ب ن د ب ر ا د ر و ب ن ز ۀ ع س و ت. د و م ن ه ج و ت ت س ا ز ر و ا ش ک ه چ ر ا د ر و ب ن ز ۀ ع س و ت ن ا ر ب ا ن ب. د ر گ م ر ب ر د ز ن ا ر ه ع م ا ج ت م ال س ه ک ضمن در ت ش ا د د ه ا و خ ا ر ت ا ن ا ک م ا و. د و ش ا ت س و ر ه ع س و ت ث ع ا ب ر ا ک ه ا ر ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م ر و ش ک ر د ا ت س و ر ر ا د ر و ب ن ز ر گ ه ج ت ن و ث ح ب ه ئ ا ر ا ر ب ه وا ل ع د ن ا و ت م ه ک ت س ه د ن م ش ز ر ا ج ا ت ن ا ر ا د ق و ف ش ه و ژ پ ر ا د ر و ب ن ز ه ه ه ع س و ت اا ا ه ر ا ک ه ا ر ت ه ج ر و ش ک ن ا ر د م و ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ا ر ب ب س ا ن م و گ ل ا ن ن چ م ه و د و ش ا ت س و ر ر ا د ا پ ه ع س و ت ا ک ن ن ا ت س ر ه ش.. د و ش ر و ظ ن م ه ع م ا ج ا ذ غ ت م ال س و ر ا د ر و ب ن ز و ا ت س و ر ه ع س و ت ر م ا ر د ت ه ج ه ب ا س ب ب ب س گذار ساست ا ر ا د ن د و ب ت ه ج ب س ا ن م ا ه ب ط ق ز ا ک ن ا و ن ع ه ب د ن ا و ت م ل د ت ع م ا و ه و ب آ و م ک ا تا ب س ن ط ا ع ا ف ت ر ا و ه ا گ ش ش و پ ت ا ن ا ک م ا ح ر ط م ه ق ط ن م ر د ر ا د ر و ب ن ز ت ه ج ت ا ز ه ج ت ت خ ا س و د ن ب ه ت س ب ت ع ن ص و ر و ا ر ف ع ا ن ص و ر ا د ر و ب ن ز ر د و د ش ا ب ا س ا ن ش ق ق د ر و ط ه ب ق ط ا ن م ن ا د ا ب ا د ت ب ا ن آ ه ت س ب ا و ا ه ن ا ت س ر ه ش و ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت ر و ظ ن م ه ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ا ب س ا ن ش ه ا گ اا ا هه ب ن ج ق ق د ت خ ا ن ش و س ا ن ش ز ا ب د ر و م ق ط ا ن م ا ه ر ا ز ل گ و ت ش ا ک ع و ن و ن ا س ا ن ش ر ا ک اا ا که ک ک م ک ا ر ب ا ز ل ا غ ت ش ا و ا ز د م ا ر د ب ب س د ن ا و ت م ه ق ط ن م ن ا ر د ر ا د ر و ب ن ز ت ع ن ص ه ع س و ت. د و ش م ا د ق ا م د ر م و ه ط و ب ر م ر ه ا م ر غ ا ه و ر ن ز ا ر ا س ب و ه ت خ ا س ل ا ع ف ا ر ت ع ن ص ز ا ف ل ت خ م ا ه ش خ ب ر ا د ر و ب ن ز ا ر ز د ش ا ب ن آ ن ا ن ک ا س ت ر ث ک ا

11 د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر ب ر ا د ر و ب ن ز ر ث أ ت س ر ر ب ه ب ه ج و ت ا ب و ه ت ش ا د ن ع س و ت ا ن ا ک م ا و نا ل ک ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ب ز ا ن ر ا د ر و ب ن ز. د ن ا ه د ش جمع مجموعه ن ا ر د ه ک ن ا ن چ م ه. د ر ک د ه ا و خ ل ص ت م ا ت س و ر ه ع س و ت ه ب ا ر ه ن ر د ت ع ن ص ن ا ن ا م ر و ش ک ه ق ط ن م ه ا گ ش ش و پ ت ا ص و ص خ ف ر ط ز ا. د د ن ن ک م ش ا ع م ر ا ر م ا ن آ ق ر ط ز ا ه ک د ش ا ب م د ا ر ف ا ت ب ا ث ل غ ش ن ا و ن ع ه ب ر ا د و ب ن ز د ه د م ن ا ش ن ج ا ت ن ر گ د ک ز ا ا ت س و ر ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت ن ا ر ب ا ن ب. ت س ا ر ث ؤ م د ا ص ت ق ا ر ا د ا پ ه ع س و ت ر ب ر ا د ر و ب ن ز ق ق ح ت ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب د ه ا و خ ش ه ا ک ز ن ا ر ا ه ر ه ش ت ال ک ش م ر گ د و س ز ا و د و ش م ر ه ش ق ط ا ن م ه ب ن ا ا ت س و ر ت ر ج ا ه م ش ه ا ک ث ع ا ب و س د ه ا و خ ز ن ه ع م ا ج ت ش ا د ه ب ت م ال س ب ج و م ه ک ل ب ه د ا د ر ا ر ق م د ر م ال ا ک د ب س ک ف ن ال ء ز ج ا ر ل س ع ه ک ضمن در و د ا د ز ا. د ش د ه ا و خ ه ن ا ر س و ل م د م آ ر د ش ا ز ف ا ب ب س ر ا د ر و ب ن ز ه ع س و ت. د ش و ر ن ا ر و ب ن ز ت ع ن ص به توجه و د ر گ ر ا ر ق ت و ل ا ر د د ا ب ط ا ب ت ر ا و ل ق ن و ل م ح و ت ش ا د ه ب ن ف ت ا ن ا ک م ا د ا ج ا ن آ ل ا ب ن د ه ب و ا ت س و ر. ت س ا ن ا ر ا ذ گ ه ا م ر س و ن ص ص خ ت م ز ا ه د ا ف ت س ا ف د ه ن ا ه ب ن د س ر ا ر ب ه ا ر ع ب ا ن م ن( ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا گ د ن ز ا س د ا ه ج ت ر ا ز و ( ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ن ا ر ا د ر و ب ن ز ه د ا ح ت ا ا ف ا ر غ ج ر د ن آ ش ق ن و م س ر و ت. ن م س ن ا غ م ر ا ر ا د ن رر ر ههت ه د ا س ا ف ا ر غ ج ر ب د ک أ ت ا ب ا ت س و ر ر ا د ا پ ه ع س و ت ا ه ر ا ک ه ا ر ا ض ر ل ع ج ال ع ت س ا. ا ت س و ر ۀ ع س و ت س ا ن ش ه ع م ا ج ر ب ها م د ق م. ف ط ص م ا ک ز ا ه ر ا م ش ن م ز ر س ه م ا ن ل ص ف د ر ب ر ا ک ن ا ر ه ت ر ه پ س ت ا ر ا ش ت ن ا ) ل ا ر ت ل ا و ف ل أ ت ( ه م ج ر ت ل س ع ر و ب ن ز ض ت ر م ل ع ا م س ا ر و ن م ا پ ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب ه ا گ ر ا گ. ن س ح ش ا س آ ا ت س و ر ه ع س و ت ه ر گ ن ک ن ا ر ا د ا ص ت ق ا و ع ا م ت ج ا ه ع س و ت هها م ا ن ر ب ر د ن آ ه ا گ ا ج و ا ت س و ر ع س و ت و ن و ک ت د ن ا ر ف ز ر م ا ر ف ن ا م ر ب ه ع س و ت و ا ت س و ر ر ب د ک ا ت ا ب ا ف ا ر غ ج م ل ع ت ا ق ق ح ت ر د ر ا د ا پ ه ع س و ت م و ه ف م س ر ر ب ه م ط ا ف ز و ر ف ه ب ه ر ا م ش ا ف ا ر غ ج ر ا ه ب ک ه ر ا م ش م ه د ر ا ه چ ل ا س ا ف ا ر غ ج ت ا ق ق ح ت ه م ا ن ل ص ف د ز ل پ ا پ ت م س ت ا ر ا ش ت ن ا ا ت س و ر ه ع س و ت ا ه ه ر ظ ن ن س ح د م ح م د ز ل پ ا پ ز ر ب ت ز ر و ا س ک ه د ک ش ن ا د ن ا ر ا ل س ع ن ا ر و ب ن ز د ا ژ ن ت خ ا ن ش د ا و ج ر ض ص ا ر و پ ه ع س و ت و ا ت س و ر ا ت س و ر ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب ه م ا ن س ر د د ن ا ر ه س ا د ز ر و ا ش ک اا ا ههه ه ب ن ج ن ا د ا ب آ ر گ ن ا م ک ت ا ر ا ش ت ن ا و( ر و ش د ن م ش ن ا د م و ئ ا ن ف ل أ ت ( ل س ع ر و ب ن ز ن و ن ش ر و ر پ هلل ا ر ص ن س ئ ر ن ا س ن ا ه ع س و ت ش ر ا ز گ ن ل و ا ه ج د و ب و ه م ا ن ر ب ن ا م ز ا س ن ا ر ا ت ر ا ج ت ه ع س و ت ن ا م ز ا س GIS ش خ ب ز ا ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا م ز ا س ا ر و ش ه ب و ص م ء ا ک ن ن ا ت س ر ه ش ه ع س و ت د ن س ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا م ز ا س ز ر ه م ا ن ر ب و د ا ص ت ق ا ن ا ر ا ز ب س ر ا د ر و ب ن ز ت ا س ن ا ر ه ت ن ا ز ا د ر پ و ن ت ا ر ا ش ت ن ا ل س ع ر و ب ن ز د ا و ج د س ت د ا ع س ن ا ر ه ت ر ه پ س ر ش ن ن آ ش ر و ر پ و ل س ع ر و ب ن ز ه ل ا ت م ع ن ن ا ت س ر ه ش ن ا ه ف ص ا ن ا ک ر ا ت ا ر ا ش ت ن ا ل س ع ر و ب ن ز ش ر و ر پ ر غ ص ا ل ع د م ح ا م ح ر د ا ب ع ا ت س و ر و ن ا ت س ا ه ع س و ت و ز ر ههه ه ه م ا ن ر ب اا ا شه ش ش ه و ژ پ ر و م ا ت ن و ا ع م

12 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن م ه ب 198 ه ر ا م ش ا ر د م ا پ ه م ا ن ه ا م د م ا ز ز ع ر و ن م ا پ ت ع م ج ا ف ا ر غ ج ن ا ب م. د و ع س م و د ه م ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د 18 ه ر ا م ش ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ ن آ ف ا د ه ا و ز ر ه م ا ن ر ب م و ه ف م د و ع س م و د ه م ت ن س ت ا ر ا ش ت ن ا ا ت س و ر ا ف ا ر غ ج ر ب ها م د ق م د و ع س م و د ه م ن ا ر ا ز ر و ا ش ک م ل ع ل س ع ر و ب ن ز ش ر و ر پ. ه ل ا د س ا م ر ک ر م گ د ن ز ا س د ا ه ج ت ا ر ا ش ت ن ا ) ( ر و پ ا ض ر د م ح ا ه م ج ر ت ه ن ا د د ه ش ا ر ل ن و س ن ا و ه ا گ ش ن ا د ت ا ق ق ح ت و ش ز و م آ ن ا ر ا ر د س ا ن ش ا ت س و ر ر ب ها م د ق م م ظ ا ک ع د و گ د ن ز ا س د ا ه ج ت ر ا ز و ه د ن آ و ل ا ح ه ت ش ذ گ ا ت س و ر ن ا ر م ع ل ع ر ا ق د ن د ن ک ر ر ا خ ت ف ا ه م ج ر ت ه ع س و ت و ا ت س و ر ر ا د ا پ ه ع س و ت ر ب ها م د ق م ر ف ن ج ت و ل ا Alexander,E,W, 2016 Bowe, Scott a, Marcouiller, david w, 2015 Broom, G, Bristol CRAAG, 2016 Dejong, D, R, A, Morse and G,E, Eickwort, 2014 Dek, Glode, conference tourism Steam Action Hampton, Mark p, Christensen, john, 2007 Khowd, L, Rural Tourism, Ponanacea and Paradox, school of Enviroment and Agriculture, University of Western Sydeny, 2015 Les miels de miellat. bull. tech. Apic Mite pests of hony bee, ann, Rev, Ent

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information