ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

Size: px
Start display at page:

Download "ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2"

Transcription

1 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 1 ی ی ا ر ا خ ب د م ح ا ر ت ک د و خویینی جمشید ی ی ا ه ه ه ه ب ن ج ر ر ب ی ی ف ر گ ش و ق ق ی م ع ت ت ا ر ی ث أ ت ی ر و آ ن ن ف ت ت ف ر ش ی پ و ال و ر ح ت ب ب ا ت ش ی ت ا ع ال ط ا ی ا ه ز ر م ی ش ا پ و ر ف ه ز و ر م ا ی ی ن و گ ر گ د ر ر ا چ د ز ز ی ن ه د ا و ن ا خ ی ا ه د ر ک ر ا ک و ا ه ش ز ر ا ت ال و ح ت ن ی ا ا ب م ا گ م ه. ت س ا ه ت ش ا ذ گ ا ج ر ب د ا ر ف ا ی گ د ن ز ف ل ت خ م ن ا ج ن ز ر ر ه ش ر د ه ه د ا و ن ا خ ی ی گ ن ه ر ف ی ی ر ی ذ پ ب ب ی س آ ر ب ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ر ی ث ا ت ف د ه ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د ش ی ی ا ه ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب. ت س ا شده استفاده ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ز ا و کمی تحقیق ش و ر. ت س ا شده انجام ی ا ه ق ب ط ی ر ی گ ه ن و م ن ه و ی ش ه ب ر ظ ن د ر و م د ا ر ف ا. شدند انتخاب ه ن و م ن ن ا و ن ع ه ب ر ف ن ر د و ن ا ر ک و ک ی ر ی گ ه ن و م ن ب ا خ ت ن ا ی ف د ا ص ت د ع ب ه ل ح ر م د ا ع ب ا ا ب ی ک س ا ن م و ی د م ا ی پ ی ف ط ا ع ی د ا ق ت ع ا د ع ب ی ن ع ی ی ن ی د ی ا ه ر و ا ب ف ل ت خ م د ا ع ب ا ه ک د ا د ن ا ش ن ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی. د ن د ش ب ر غ گ گ ن ه ر ف ه ه ب ش ش ش ی ا ر گ ی ق ال خ ا ت ت ت ا ف ا ر ح ن ا ه د ا و ن ا خ ل ل ر ت ن ک و ت ر ا ظ ن ی ن ع ی ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ا ه ب ی س آ ف ل ت خ م م ه ه ر ی غ ت م چند رگرسیون ل ی ل ح ت. د ن ا ه ت ش ا د ی ر ا د ی ن ع م ه ط ب ا ر ه د ا و ن ا خ ی م و م ع ی ا ض ف و ه ر ا و ه ا م ز ا ه د ا ف ت س ا ه ک د ا د ن ا ش ن ب ب ی س آ ش ش ه ا ک ر ر ب ی ر ا د ی ی ی ن ع م ر ر ی ث ا ت ی ی ر ا د ن ی د ی ک س ا ن م د ع ب و ی د م ا ی پ د ع ب ی ف ط ا ع د ع ب ی ر ا د ن ی د ی د ا ق ت ع ا د ع ب ي ا ه ر ي غ ت م ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ ت ا ر ی ی غ ت ز ا د ص ر د 2 4 ر گ ی د م ه ا ب ر ی غ ت م ر ا ه چ ن ی ا. د ن ا ه ت ش ا د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ کنند. ی م ن ی ی ب ت ا ر ن ا گ ژ ا و ا ه ه د ا و ن ا خ ب ر غ گ ن ه ر ف ه ب گرایش و ی ق ال خ ا ت ا ف ا ر ح ن ا خانواده فرهنگی ی ر ی ذ پ ب ی س آ ی ن ی د ا ه ر و ا ب : : ي د ي ل ك 5 9 1/ 1 3/ 2 : ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 0 5/ 1 : ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ل ی م ی ا ل ؤ س م ه د ن س ی و ن ن ا ج ن ز ش ر و ر پ و ش ز و م آ ر ی ب د و ی س ا ن ش ه ع م ا ج د ش ر ا ب ر غ ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش ه ع م ا ج ر ا ی 1 2

2 6931 بهار ل و ا شماره یازدهم شناختی جامعه پژوهشهای سال ه ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ت ت ی و ه ل ی م ک ت و ی ر ی گ ل ک ش ر د ی ن ا س ن ا و ی ع ا م ت ج ا د ا ه ن ن ی ر ت م ه م و ن ی ر ت ی د ا ی ن ب ن ا و ن ع ه ب ه د ا و ن ا خ دد د ا ر ف ا د ش ر و ت ی ب ر ت ر د ی ی ال ا ب ه ا گ ی ا ج و ش ز ر ا خ ی ر ا ت ل و ط ر د و د ر ا د ی ی ا ز س ه ب ش ق ن ه ع م ا ج و د ا ر ف ا. ت س ا ه ت ش ا د ه ع م ا ج د. ن ک ی ی م اا ا ف ی ا ه ه ع م ا ج م و ا د ت ر د ه ک ی ش ق ن ظ ا ح ل ه ب و ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ا ه د ا ه ن ن ی ر ت ی ن ا ی ن ب ز ا ی ک ی ه د ا و ن ا خ هه ه ا گ ن ف ف ی ط ر د ه ه د ا و ن ا خ د د ا ه ن. ت س ا ی ع ا م ت ج ا و ی خ ی ر ا ت ن ا ر ک ف ت م د ز ن م ه م ت ا ع و ض و م ز ا ی ک ی د ن ک ن ا ر و د ر د ن آ م م و ا د ت و ن ن ی ش ی پ ی ی ا ه ت ن س ظ ظ ف ح ر د ی ا ه ه ژ ی و ه ا گ ی ا ج ت ن س ر ب ی ن ت ب م و ه ن ا ر ا ک ه ظ ف ا ح م ه ه د ر گ ر ر ب ه ه ک ه ع م ا ج ی ش خ ب م ا و ق و ی ز ا س ز ا ب ی س ا س ا ی ا ه د ر ک ر ا ک و ش ق ن ن آ ر ب ن و ز ف ا و د ر ا د د ی د ج ل د ا ع ت و م ظ ن ظ ف ح ر د ه د ا و ن ا خ و ش ق ن. ت س ا ی د ج ش ق ن و ت ی م ه ا ذ ئ ا ح ت س ا ه د ش ه ت ش ا ذ گ ه د ا و ن ا خ ز ا ی ی ب ه ذ م ی ی ا ه ش ز ر ا ه ه ک ن ی ا ه ه ب ه ه ج و ت اا ا.ب د د ن ک ی ی م س س ا س ح و م م ه م ا ر ن آ ه ا گ ی ا ج ی ع ا م ت ج ا م ا ظ ن ت ت ف ا ی ی ی ب ه ذ م ق ال ر خ ا ر د ن ن ت ش ی و خ ی ی گ چ ر ا پ ک ی و ت ت د ح و ن ن ی ر ت ی ی ی ل ا ع و ه د و ب ا ه ش ز ر ا ن ی ر ت ع م ا ج ت ت ی ص خ ش ی ی گ د ی ش ا پ م م ه ز ا ع ع ا و ن ا ی ی و س ه ب ا ر د ر ف ی ش خ ب ت د ح و و ب ا ن ل ص ا ن ی ن چ ن ا د ق ف د و ش ی م و د د و د ح م ا ن ت ت ا ع و ن ت ز ا و و ل م م ن ن ا ه ج اا ا ب ی ی ی و ر ا ی و ر م م ا گ ن ه ر د ی ی گ د ی ش ا پ م م م ه ز ا ن ی ا و د ه د ی م ق و س ی ی ا ه ی گ ت ف ش آ ش ی ا ز ف ا ز ا ی ک ا ح د ه ا و ش ت. س ا ن ا ی ا م ن ن ا س ن ا ن ه ذ و ن ا و ر ی ن و ر د ت ک ر ح ر د ر و ط ن ی م ه م ی ر گ ن ب اا ا یه ی ی گ ت ف ش آ ن ی ا ه ب ه ن ا ن ی ب ع ق ا و ی ه ا گ ن ا ب ر گ ا. ت س ا ی ق ال خ ا و ی گ ن ه ر ف ی د ا ص ت ق ا ی ع ا م ت ج ا گ گ ن ه ر ف و ه ه ع م ا ج ی ا ن ب ر ی ز و ه ی ل و ا ت ش خ ی ا ن ع م ه ب ه د ا و ن ا خ ت ی ع ض و و ر ا ت خ ا س ه ب ه ک م ی ن آ ز ا ر ی ز گ ا ن ر ر ه ه ه ک ی ی ل ح م ز ا ه د ا و ن ا خ ز ا ا ه ی گ ت خ ی ر م ه ر د ی ه م ه ه ک م ی ن ی ب ی م ی ب و خ ه ب ا ر ی ز. م ی ز ا د ر پ ب ی ز و ر م ا ه ه ش ی ر د ن ک ی ی ی م ل ق ت ن م ی ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر و ت ا ب س ا ن م ه ب ا ر ش ی ا ه ه ت خ و م آ و د ب ا ی ی م ش ر و ر پ ن آ ر د د ر ف ی ی م ب ب س ک ی ی گ د ن ز ف ل ت خ م ی ا ه ن ا د ی م ر د ه ک ت س ا ش ی ا ه ه ر ا و ت د ا ع ل ص ا ح ن ا س ن ا ع ق ا و ر د د. ر ی گ ی م ه ه ج و ت د د ر و م ف ف ل ت خ م ی ی ا ه د ر ک ر ا ک و ش ش ق ن ت ت ی م ه ا ظ ظ ا ح ل ه ب ه ک ی ع ا م ت ج ا م ه م ی ا ه د ا ه ن ز ا ی ک ی ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ا ن ش ن ا و ر و ی س ا ن ش ه ع م ا ج ت ی ب ر ت و م ی ل ع ت ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ی ق ال خ ا ی ب ه ذ م ی ا م ل ع ر د ه د ش د ا ج ی ا ت ا ر ی ی غ ت ا ب ی گ ن ه ا م ه ر د ه د ا و ن ا خ ی ی ا ن ا و ت ی ن ع ی ه د ا و ن ا خ د ر ک ل م ع. د ش ا ب ی م ه د ا و ن ا خ د ا ه ن ی ی ط ا ب ض ن ا ی ی ا ه و گ ل ا ر د ت ت ی ق ف و م و ء ء ا ض ع ا ن ی ب ی گ ت س ب م ه ت ا ض ر ا ع ت و ا ه د ا ض ت ل ح ت ا ی ح ل و ط ل ل ک ز ا ت ت ظ ا ف ح ف ف د ه اا ا ب د ا ه ن ن ی ا ر ب م ک ا ح ل و ص ا و ت ا ر ر ق م ی ا ر ج ا د ا ر ف ا ن ی ب ز ر م و د ح ت ی ا ع ر ن ن ا ی ل ا س ه ه ک ت ت س ا ی ی ر م ا ه ه ک ل ب ت س ی ن د ی د ج د ر ک ی و ر ک ی ب ه ذ م ه ب ه ج و ت د. ش ا ب ی م ه د ا و ن ا خ م ت س ی س

3 ر ا ب ط ه ب ی ن ا ع ت ق ا د ا ت د ی ن ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی د ر ا ز ت و ج ه د ا ن ش م ن د ا ن م خ ت ل ف ر ا چ ه ت ج ز ی ه و ت ح ل ی ل د ال ی ل ر د آ و ر ی ب ه م ذ ه ب ب و چ ه ه د ر ج ه ت ت و ن ح و ۀ ت أ ث ی ر آ ن ب ر ف ت ا ر ب خ و د ج ل ب ک ر ئ ه ا س ت. و ج و د ب ا و ر ه ا ی م ذ ه ب ی ت ا ث ی ر ر ب ه ه س ز ا ئ ی ی د ر ا س ت ح ک ا م م خ ا ن و ا د ه د ا ر د. ا ی م ا ن ب ه خ د ا م و ج ب ب م ی ی ش و د د ن گ ر ش ش ف ر د د ب ه ه ک ل ل ه س ت ی ی ه د ف د ا ر رر و د ا ر ا ی م ع ن ی ی ب ا ش د. ع د م ا ی م ا ن ب ه خ د ا م و ج ب م ی ش و د ف ر د ا ن س ج ا م و آ ر ا م ش ش ن د ا ش ت ه هه ب ا ش د د و ه م ی ن ن ا م ر ر م و ج ب ب ض ع ف و م ن ش ا ء ا خ ت ال ف ه ا ی ب س ی ا ر ی ی د ر ز ن د گ ی ی خ ا ن و ا د گ ی ی م ی ی ش و د د د) س ا ل را ی ف ر 1.)9 7 3 ن گ ر ش ش م ذ ه ب ی م ی ت و ا ن د د ر ا ر ت ب ا ط ز ن ا ش و ی ی م و ث ر ب ا ش د ز ی ر ا م ذ ه ب ب ب ش ا م ل ل ر ه ن م و د ه ا ی ی ی ب ر ا ی ی ز ن د گ ی ی و ا ر ا ئ ه د ه ن د ه س ا م ا ن ه ب ا و ر ه ا و ا ر ز ش ه ا ا س ت ک ه ا ی ن و ی ژ گ ی م ی ت و ا ن د ز ن د گ ی ز ن ا ش و ی ی ر ا م ت ا ث ر س ا ز د. ا ز س و ی د ی گ ر ن گ ر ش ه ا ی ا ف ر ا د خ ا ن و ا د ه د ر م و ر د م ذ ه ب ا س ت م ر ا ر رر و ا ن ت ق ا ل ل ا ر ز ش ه ا اا و ر ف ت ا ر ه ا ی ی م ذ ه ب ی ب ه ن س ل ه ا ی د ی گ ر ر ا ش ک ل م ی د ه د. ا ز ا ی ن ر و ر ا ب ط ه م ذ ه ب و خ ا ن و ا د ه ر ا م ی ت و ا ن ی ک ک ر ا ب ط ه ه ا ث ر گ ذ ا ر و ا ث ر پ ذ ی ر د ر ن ظ ر گ ر ف ت) خ د ا ی ا ر ی ف ر د و ه م ک ا ر ا ن 1 6(. 8 3 آ د م ی ب ا ا ت ک ا ب ه خ د ا و ن د ب ز ر گ ر و ح ی م ط م ئ ن و آ ر ا م د ا ر د و د ر م ق ا ب ل پ ی ش آ م د ه ا ی ز ن د گ ی خ و د ر ا ن م ی ب ا ز د و ش خ ص ی ت ت م ع ن و ی ی خ و ی ش ر ا ا ز د س ت ن م ی د ه د و ه ر گ ز ا ز ا ن ج ا م و ظ ا ی ف خ و ی ش ش ا ن ه خ ا ل ی ن م ی ک ن د ا و ا ز ت م ا م ل ذ ا ئ ذ ز ن د گ ی ب ط و ر م ش ر و ع و ب ق د ر م ص ح ل ت ب ر خ و ر د ا ر ا س ت و د ر خ و ی ش ا ح س ا س ا م ن ی ت م ی ک ن د. م ح ی ط ط خ ا ن و ا د ه و ر ف ت ا ر و ا ل د ی ن ت ع ی ی ن ک ن ن د ه ه ا ی ی م ه م ی ی ب ر ا ی ی ا ر ز ش ه ا ی ی م ذ ه ب ی ی ج و ا ن ا ن ن خ و ا ه ن د د ب و د... م ط ا ل ع ا ت ق ب ل ی ب ه ر ا ب ط ه ب ی ن ن گ ر ش م ذ ه ب ی ب ا ا ف س ر د گ ی س ال م ت ر و ا ن ی ر ض ا ی ت ز ن ا ش و ی ی ا ق د ا م ب ه خ و د ک ش ی م ر گ و م ی ر و.... ا ش ا ر ه د ا ش ت ه ا ند) ب ه ن ق ل ا ز ت و ا ن و ه م ک ا ر ا ن 1 ) ر و ا ن ش ن ا س ا ن د ر ت ح ق ي ق ا ت م ت ع د د خ و د ب ه ا ي ن ن ت ي ج ه ر س ي د ه ا ن د ك ه خ ا ن و ا د ۀ م ط ل و ب و ا ي د ه آ ل خ ا ن و ا د ه ه ا ي ا س ت ت ك ه ه ا م ن ي ت ع ا ط ف ي ا ح س ا س ا ر ز ش م ن د ي ب ا و ر ت ع ل ق و م و ر د ع ش ق و ع ال ق ه ه ب و د ن ن ر ا ب ه ه و س ي ل ه ه ا ر ت ب ا ط ط ب ا اا ش خ ص ت أ م ي ن ك ن د. د ر ا ي ن خ ا ن و ا د ه ه ا ا ف ر ا د ف ر ص ت ب ي ش ت ر ي ب ر ا ي ن ي ل ب ه ا س ت ق ال ل و م س ئ و ل ي ت پ ذ ي ر ي خ و ا ه ن د د ا ش ت و ف ر ز ن د ا ن س ا ز گ ا ر ي ه ي ج ا ن ي م ن ا س ب ت ر ي ي د ا ر ن د د ب ه ه د ن ب ا ل ل آ ن ت ع ا ر ض ا ت ت پ د ر ر و ف ر ز ن د ب ه ش ك ل پ ر خ ا ش گ ر ي ف ي ز ي ك ي و ك ال م ي ي ا و ج و د ن د ا ر د ي ا ا ز ط ر ي ق ر ا ه ك ا ر ا س ت د ال ل ح ل ش د ه و س ا ز ن د ه ب و د ه و م و ج ب خ ال ق ي ت م ي گ ر د د) ن و ا ب ي ن ژ ا د 1 7(. 7 3 ا ع ت ق ا د ا ت د ي ن ي و م ذ ه ب ب ب ه ه ا ن س ا ن ن آ ر ا م ش م ي د ه د ا م ن ي ت ف ر د ر ا ت ض م ي ن م ي ك ن د خ أل ه ا ي ا خ ال ق ي ع ا ط ف ي ي و م ع ن و ي ي ر ا د ر ف ر د د و ا ج ت م ا ع ا ت ا س ت ح ك ا م د ا د ه و پ ا ي گ ا ه م ح ك م ي ب ر ا ي ا ن س ا ن د ر ب ر ا ب ر م ش ك ال ت و م ح ر و م ي ت ه ا ي ز ن د گ ي ا ي ج ا د م ي ك ن د ( ا س د ي ن و ق ا ن ي ي و د ي گ ر ا ن 1 ) ا ف ز ا ی ش ش م ی ز ا ن ن ط ر ال ق د ر ج ا م ع ه ه ک ن و ن ی ی ا ی ر ا ن ن ض ر و ر ت ب ر ر س ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر س ا ز گ ا ر ی و ع م ل ک ر د خ ا ن و ا د ه ه ا ر ا آ ش ک ا ر ر م ی ن م ا ی د د د. ی ک ی ی ا ز ا ی ن ن

4 6931 بهار ل و ا شماره یازدهم شناختی جامعه پژوهشهای سال ن ن ی ج و ز ی ی ر و ر پ د ن ز ر ف د ا ع ب ا و د ه ع ت ی ر ی گ م ی م ص ت ط ب ا و ر د ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ی ن ی د ش ر گ ن ل م ا و ع ه ه ک ت ت س ی ن ی ی ک ش دد. د د ر گ ا ه ه د ا و ن ا خ ن ا ی ن ب م ا ک ح ت س ا و ه د ا و ن ا خ د ر ک ل م ع ء ا ق ت ر ا ب ب س و د ز ا س ر ث ا ت م ا ر ی ی د ا ی ز ه ه ل ص ا ف د ش ا ب م ل ا س ه ع م ا ج ک ی ی ا ن ب گ ن س د ی ا ب ه ک ی ل د ا ع ت م ه د ا و ن ا خ ا ب ی ن ا ر ی ا ز و ر م ا ه د ا و ن ا خ م م ل ظ و ی ت ل ا د ع ی ب د ن ن ا م ه ت ش ذ گ ط ل غ ی ا ه ت ن س ی ض ع ب ر ا ت ف ر گ ز و ن ه و س ک ی ز ا ه د ا و ن ا خ ن ي ا. د ر ا د ا ه ش ش ق ن ط ال ت خ ا ی ت ی س ن ج ی ا ه ت و ا ف ت ر ا ک ن ا د ن ن ا م ن ر د م ی ا ه ه ز و م آ ر گ ی د ی و س ز ا و ه د و ب ن ا ن ز ه ب و ه ه ت خ ا د ن ا ر ر ط خ ه ه ب ا ر ه د ا و ن ا خ ن ا ی ک ی ت ح و ت ا ب ث ت م ال س ي ي ا ي ن د ی ا ه ت ذ ل ت ل ا ص ا و ی ی ا ر گ د ر ف ه ب ت س ا ه ت س ی ا ب ه ک ن ا ن چ ع و ض و م ن ی ا ه ك ي ل ا ح ر د ت س ا ه د ر و آ د و ج و ه ب ی ع ا م ت ج ا ی د ج ی ا ه ب ی س آ ه ه ب د د ی ا ب د د ا ه ن ن ی ا ی س ا ن ش ب ی س آ ا ذ ل ت س ا ه د ش ن ل ی د ب ت ه ع م ا ج ن ال و ئ س م و ن ا د ن م ش ی د ن ا ی ل ص ا ه غ د غ د د د ن ا و ت ن ه ه ک د د و ش ی ی م ح ر ر ط م د د ا ه ن ک ی ی ا ر ب ی ن ا م ز ب ی س آ ث ح ب. د ر ی گ ر ا ر ق ه ج و ت د ر و م ی د ج ر و ط ی س ر ر ب و ت خ ا ن ش ت ی م ه ا ا ذ ل د ر ی گ ر ا ر ق ل ال ح ن ا ه ن ا ت س آ ر د ا ی د ن ک ق ق ح م ا ر ر ا ظ ت ن ا د ر و م ی ا ه د ر ک ر ا ک ی ی ا ت س ا ر ر د ی ی د ی ف م م م ا گ د ن ا و ت ی م د ن د ر گ ی م ی ع ا م ت ج ا د ا ه ن ن ی ا م ا ک ح ت س ا و م ا و ق ب ب س ه ک ی ل م ا و ع ه د ا و ن ا خ د ر ک ل م ع ر ب ی ن ی د ش ر گ ن ت ی م ه ا ه ب ه ج و ت ا ب و ر و ظ ن م ن ی د ب د. ش ا ب ه ع م ا ج گ ن ه ر ف ح ط س ی ا ق ت ر ا خانواد فرهنگی ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ش ر گ ن ی ن ع ی ر ی غ ت م و د ن ی ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ا ه ی ع س معضل یک ه ه ک ی ی ع ا م ت ج ا ل ل ئ ا س م ن ن ی ر ت گ گ ر ز ب ز ا ی ک ی. د س ر ی م ر ظ ن ه ب ی ر و ر ض ن آ م ا ج ن ا که باشد ی م ی س ا س ا اا ا هه ه ه د ا و ن ا خ ال ک ر ش م ه ه یک ی ا ج ن آ ز ا. ت س ا ه د ا و ن ا خ د ا ی ن ب ضعف هستند ال ت ب م ن آ ه ب ی ز و ر م ا ع م ا و ج ی ا ه ه د ا ع ل ا ق ق و ف ت ت ی م ه ا ز ا ن آ ت ت ما ل س و ه ه د ا و ن ا خ د ن یک ی ی م ز و ر ب ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ی ر ا ج ن ه ا ن ت ر و ص ه ب و م ه م ف ی ا ظ و ز ا ی ک ی ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ت ی ل و ئ س م ش ر ی ذ پ ی ا ر ب ن ا د ن ز ر ف ن د ر ک ه د ا م آ. د ن ت س ه ر ا د ر و خ ر ب و د د ن و ش ه ه د ا م آ ک ک ر ت ش م ی گ د ن ز ی ا ر ب ه ژ ی و ه ب د ن ن ا و ت ب د ی ا ب ن ا ن ا و ج. د و ر ی م ر ا م ش ه ب ا ه ه د ا و ن ا خ ی س ا س ا د. ن ی ا م ن م ی ظ ن ت ی ل و ب ق ل ب ا ق و ف ر ا ع ت م د ح ر د ن ا ش ن و م ا ر ی پ ا ب ا ر د و خ ط ب ا و ر د ن ی ا م ن و ه د و ب خویش هویت کشف جویای همواره ی م د آ ن و ر ق ل و ط ر د م ل ا ع ع ق و م ز ا ن ی ا ر د د و خ ه ا گ ی ا ج و ن ی ا ر د د و خ ه ا گ ی ا ج و ع ق و م ز ا و ه د و ب ش ی و خ ت ی و ه ش س ر پ ن ی ا. ت س ا ه د ر ک و ج و س ر پ م ل ا ع کیفیت کننده تعیین م ه و خودشناسی الزمه هم ن آ ه ب خ س ا پ و ش س ر پ ن ی ا. ت س ا ه د ر ک و ج و س ر پ ه ب ه ر ا و م ه ن ا ر ک ف ت م و ه ف سا ل ف ن ا د ن م ش ی د ن ا. ت س ا م ل ا ع ن ی ا ر د ی و سیرسلوک و ی ش م ی م د آ ت ی و ه ت س ا ی ا ه ه د ی د پ ن ی د. د ن ا ه ت خ ا د ر پ ا ه ن ا س ن ا ر ی ا س و د ن و ا د خ ا ب و ا ت ب س ن ن ی ا ز ا. ت س ا شده تعریف ی ن ی د ی د و ج و م ی س ا ن ش ن ی د ف ی ر ا ع ت ر د ن ا س ن ا ه ک د ر ا د ا ج و ر ز ا ش س ر پ. آدمی همزاد ه ع ل ا ط م ه ب گلزاری ( شود پرداخته ر ا د ن ی د ن ا س ا ن ش ن ی د ف ی ر ع ت ر ب ا ن ب د و ج و م ن ی ا خصایص و ف ا ص و ا ا ه ی گ ژ ی و

5 ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر. ) ی ی ا ه ت ت ت ی ل ا ع ف ه ه ب ا ر د د و خ ن ن ا و ر ی پ ) د د ن ر ا د ر گ ی د ک ی ا ب ی ی ا ه ت و ا ف ت ه ک ن آ ا ب ( ن ا ه ج ن ا ی د ا ر ت ش ی ب ی ک ی ب ه ذ م. د ن ن ا و خ ی م ا ر ف ت ب ث م ی ر ا ی س ب. د و ر ی م ر ا م ش ه ب ت ن و ش خ و ر ا ت ف ر ر ب ر ا ذ گ ر ی ث أ ت ل م ا و ع ز ا ی ی و س ز ا. د د ن ر ا د د ی ک أ ت ش ش خ ب و و ف ع ی ی و ج د ن و ی پ ی ل د م ه ی ن ی ب ش و خ د ی م ا ر ب ب ه ذ م ی ا ه ه ب ن ج ز ا ر د ه ه ته س و ی پ ی د ز د و ی ی ش و ر ف د و خ د ا س ف د د ن ن ا م ضداجتماعییی رفتارهاییی و ز ز و ا ج ت ز ا ز زز ی ه ر پ ر گ ی د ز ا ی ر و د و ت ت ب ث م ی ی ی ا ه ت ت ی ل ا ع ف ه هه ب ن ن ن ت خ ا د ر پ ب ه ذ م ه هه ب ن ج و د ر ر ه. ت ت س ا ه ه ه د ش ش ش ش ر ا ف س ب ب ب ه ا ذ م ن م ا ک س ا د) د د و ش ی ی ی م ن ن ا ی د ا ن ن ا و ر ی پ ر د ت ت ب ث م ش ز ر ا س س ا س ح ا ن ن د م آ د د ی د پ ث ع ا ب ی ف ن م ی ا ه ت ی ل ا ع ف د د ر ف ی ی گ د ن ز ه ه ر م ز و ر ی ی ا ه د ا د ی و ر ی ب ا ی ز ر ا و ی ر ک ف د ن ی ا ر ف ر ب ی ج ن ا ی م ک ی ن ا و ن ع ه ب ب ه ذ م. ) ی ی ب ا ی ز ر ا رر ر ا د ا ن ع م و ت ت ب ث م ی ف ن م ر ه ا ظ ه ب ی ا ه د ا د ی و ر ز ا ی ر ا ی س ب ی ت ح ب ی ت ر ت ن ی د ب. د ر ا ذ گ ی م ر ی ث أ ت ه ه ب ه ه ک د د ن ر و ا ب ن ن ی ا ر ر ب ن ا ر گ ش ه و ژ پ ز ا ی ر ا ی س ب. ت ش ا د د ه ا و خ ت ب ث م س ا س ح ا ا ه ن آ ز ا د ر ف و د ن و ش ی م ی ش ی و ا و س س ا ک و ل ر ن ی د ( د د و ش ی ی ی م ر ت ن ا س آ ی ع ا م ت ج ا ط ی ا ر ش و ا ه ن ا ج ی ه ا ب د ر و خ ر ب ن ا م ی ا ک م ک. ) ی ی گ د ن ز ف ل ت خ م ی ا ه ه ز و ح ر د ه ک ت س ا ی گ ن ه ر ف ی ا ه ب ی س آ ن ر د م ی ر و آ ن ف ی ا ه ب ی س آ ز ا ی ک ی. د د ز ا س ی ی ی م ش ل ا چ ر ا چ د ا ر ی م و ب و ی ل م ی ا ه ت ن س و د ی ا ق ع م و س ر و ب ا د آ و د ن ک ی م د ی د ه ت ا ر ن ا س ن ا اا ا ب د ر ا د د د و خ ر د ا ر ی ی ب ر غ ی ا ه ش ز ر ا و گ ن ه ر ف و ت س ا ب ر غ ه ت ی ن ر د م د م آ ی پ ه ک ن ر د م ی ر و آ ن ف ا ر ه ه د ا و ن ا خ ی ی ا ه د ر ک ر ا ک و ن و گ ر گ د ا ر اا ا هه د ا و ن ا خ ر ب م ک ا ح گ ن ه ر ف ی ن ا ر ی ا ی ا ه ه د ا و ن ا خ ه ب د و ر و ی ر و آ ن ف د و ر و ا ب ه ک ه د ا و ن ا خ ی ا ه د ر ک ر ا ک و ا ه ش ز ر ا ن ی ر ت م ه م. د ز ا س ی م ی گ ن ا گ و د و ض ر ا ع ت ر ا چ د اا ا ب اا ا هه ه ه د ا و ن ا خ ی ی ن ی د ی ی ا ه ش ز ر ا ی ن ی ز گ ی ا ج 1- ز: ا د ن ت ر ا ب ع د ن و ش ی م ض ر ا ع ت و ش ل ا چ ر ا چ د ن ر د م ی ی ا ه ش ز ر ا و ن ن و گ ر گ د ی ن ی د و ی و ن ع م ی ا ه ش ز ر ا ن ر د م گ ن ه ر ف ر د : ی ب ر غ ی ا ه ش ز ر ا و گ ن ه ر ف. ت ت س ا ع ع م ا و ج ن ن د ش ی ی ن ی د ر ی غ و ی ق ال خ ا ر ی غ ی ن و گ ر گ د ن ی ا د م آ ی پ. د و ش ی م ا ه ن آ ن ی ز گ ی ا ج ن ر د م ش ز ر ا م م م ک و ه ه د ا و ن ا خ ط ط و ق س اا ا ب ی ب ه ذ م ت ا د ا ق ت ع ا و ی ق ال خ ا ل و ص ا ا ه ر ا ج ن ه ی ج ی ر د ت ی ر ا ب ت ع ا ی ب ر ر ی ث أ ت ت ت ح ت اا ا هه ه ه د ا و ن ا خ ن ر د م ی ر و آ ن ن ف د و ر و اا ا ب. 5( 1 2 : ا ن ال و م ( ت ت س ا هه ه ا ر م ه ن آ ن ن د ش و اا ا ده د د ی ا ب و اا ا شه ز ر ا ن ن ت ف ر گ ه د ی د ا ن ا ب ه د ا و ن ا خ ی م ی م ص و ن م ا ی ا ض ف د ن ر ی گ ی م ر ا ر ق ن آ ی ا ه ش ز ر ا و ب ب ا ر ط ض ا ر ر پ ی ا ض ف ه ب ه ت ش ذ گ ش م ا ر آ و ت ا ب ث ن و ن ا ک و د و ر ی م ن ی ب ز ا ی ق ال خ ا و ی ن ی د ی ا ه د ی ا ب ن. د و ش ی م ل ی د ب ت ن ا د ن ز ر ف ی ن ی د و ی ق ال خ ا ت ی ب ر ت و د ش ر ی ا ر ب ب س ا ن م ا ن و ت ا ب ث ی ب ی ی ا ه ه ه ب ن ج ز ا ه ه ک ت ت س ا ی ی ی ا ر گ د ر ف ن ر د م گ گ ن ه ر ف ی ا ه ش ز ر ا ز ا ی ک ی : ه د ا و ن ا خ ر د ی ی ا ر گ د ر ف س س ا س ح ا ی ی ا ر گ د ر ف د د م آ ی ی ی پ. ت ت س ا ه د ا د رر ر ا ر ق ر ر ی ث أ ت ت ت ح ت ا ر ر ر ش ب ی ی ع ا م ت ج ا ی ی گ د ن ز ن و گ ا ن و گ

6 ن- ا ر ح ب ی- ی ا ر گ ف ر ص م 6931 بهار ل و ا شماره یازدهم شناختی جامعه پژوهشهای سال ال ی ا ر م ت و د د ر ف ر ب ز ک ر م ت و ه ج و ت. ت س ا ی ع ا م ت ج ا و ی ق ال خ ا ی ا ه ش ز ر ا ن د ش گ ن ر م ک و ی ی ا ن ع م ی ب د د ا ج ی ا ی ی ن ی ب د و خ و د د ن ا د ر گ ی ی م ر و د ی ی گ د ا و ن ا خ و ی ی ه و ر گ ی ی گ د ن ز ز ا ا ر و ا ه ت ی ن ر د م گ ن ه ر ف ر د و ا ه ا ف ر ه ب ش ی ا ر گ : ه د ا و ن ا خ ر د ت ی و ن ع م ن د ش گ ن ر م ک و ی ی ا ر گ ی د ا م ج ی و ر ت 3-. 1( ی و ی گ د) ن ک ی م و ف ف ط ا و ع ز ا ا ر ه د ا و ن ا خ ن و ن ا ک ه ک ت س ا ه ت ی ن ر د م گ ن ه ر ف و ن ر د م ی ر و آ ن ف ی ا ه د م آ ی پ ز ا ی ط ا ر ف ا ه ه ک ی ی ن ا م ز. ت ت س ا هه ه ت خ ا س م م ر گ ر س ی و ی ن د و ی د ا م ی ا ه ی ل و غ ش م ل د ه ب و ه د ر ک ر و د ی و ن ع م ت ا س ا س ح ا د ش ا ب ی ی د ا م ی ی ا ه ش ش ی ا ر گ س س ا س ا ر ر ب ه د ا و ن ا خ د ا ر ف ا ط ب ا و ر ر ب م ک ا ح ی ا ه ر و ا ب و ا ه ش ر گ ن ا ه ش ز ر ا و ی ی و ن ع م ی ی ا ه ش ز ر ا ر ر ی ی غ ت. د د ن ک ی ی م ی ی ه ت ت ت ی و ن ع م ز ا ا ر ی ی ن ا س ن ا ط ط ب ا و ر ی ب ل ط د و س و ی ی ب ل ط ت ذ ل ی ی س ا ی س و ی ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ل ل ئ ا س م ه ه ب اا ا ه ن آ ن ن ا د ن ز ر ف و اا ا هه د ا و ن ا خ ش ر گ ن ر ی ی غ ت ب ب س ی د ا ق ت ع ا ر گ ی د ه د ا و ن ا خ ی ت ی ع ض و ن ی ن چ ر د د. و ش ی م ه ت ف ر گ ه د ی د ا ن ی ن ا س ن ا ی م ال س ا ل ی ص ا ی ا ه ش ز ر ا و د د ر گ ی م ی ا ه ز ا ی ن ن د ر و آ ر ب ر د ا ر د و خ ر ا ص ح ن ا و ت س ی ن ی ن ا س ن ا و ی و ن ع م ف ط ا و ع و ت ا س ا س ح ا ش ر و ر پ ن و ن ا ک ت س س ه د ا و ن ا خ ل ب ا ق م ر د ا ض ع ا ی ر ی ذ پ ت ی ل و ئ س م و د ه ع ت ه ج ی ت ن ر د. د ه د ی م ت س د ز ا ی ف ط ا ع و ی س ن ج ی ر ص ن د) د د ن ک ی م ت ی ا د ه ه د ا و ن ا خ ز ا ن و ر ی ب ی ا ض ف ه ب د و خ ی ا ه ز ا ی ن ن د ر و آ ر ب ی ا ر ب ا ر ا ه ن آ و د و ش ی م 4. ) ک ک ب س ش ش ر ت س گ ق ی ر ط ز ا ی ا ه ن ا س ر ن ر د م ی ر و آ ن ف : ا ه ه د ا و ن ا خ ر د ی ط ا ر ف ا و د د ی ر خ ه ه ب ب ب ی غ ر ت و ه د ا و ن ا خ ر د ه ی و ر ی ب ف ر ص م ج ا و ر و ش ا ه د ن ب ی ر ف و ا ب ی ز ر ه ا ظ ا ب ن ر د م ی گ د ن ز د ن ک ی ی م د ی د ه ت د ش ر ه ب و ر ز ا ی ن ه ب ه ج و ت ا ب ا ر د ا ر ف ا ی ن ا و ر و ی ح و ر ت م ال س ا ه ال ا ک ب ذ ا ک ف ر ص م و ر ر ا ک ه ه ب ا ر ه ه د ا و ن ا خ و د د و ش ی ی ی م ه ه د ا و ن ا خ ر ی گ ن ا ب ی ر گ ی ل ا م ت ال ک ش م ی ط ا ر ف ا ی ی ا ر گ ف ر ص م ا ب ا ر ی ز ی ی ا ه ز ا ی ن ن ن ی ا ی و گ خ س ا پ ر ف ن ک ی د م آ ر د ی ی ا ه ه د ا و ن ا خ ن ی ن چ ر د. د ز ا س ی م ر و ب ج م ت ق و م ا م ت ل ا غ ت ش ا ) ر ت س ا پ ( ت س ی ن ب ذ ا ک 5 ه ه ب ی ی ت ن س ی ی گ د ن ز ز ا ر ر ذ گ ر د ه د ا و ن ا خ ت ی و ه ن ا ر ح ب ر ض ا ح ر ص ع ر د : ه د ا و ن ا خ ر د ت ی و ه ی ی ا ه ی ر و آ ن ن ن ف ر ا ث آ م س ی ن ر د م ت س پ ن ا ز ا د ر پ ه ی ر ظ ن ز ا ر ت س ا پ. ت س ا ه د ش ی ر ش ب ع م ا و ج ر ی گ ن م ا د ن ر د م هه ه ت ش و ن اا ا ههه ه ن ا س ر م و د ر ص ع م ا ن ه ب د و خ ر ث ا ر د و ه د ر ک ی س ر ر ب گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا ا ر ا ه ه ن ا س ر و د ی د ج ت ت س پ ت ن ر ت ن ی ا ر ر ص ع ی ی ن ع ی ا ه هه ه ن ا س ر م و د ر ر ص ع ه ه ب ط ط و ب ر م ی ی ن ف ی ی ا ه ی ی ر و آ و ن ر د ه چ ن آ «: ت س ا د د ی د ج ش و ر و ی ی گ ن ه ر ف ت ت ی و ه گ ن ه ر ف ه ه د ر ت س گ ی ی ن و گ ر گ د ت س ا م ه م ه ر ا و ه ا م و ی ک ی ن و ر ت ک ل ا. ) ر ت س ا پ (. ت«س ا ه ت ی و ه ن د ش ه ت خ ا س ه ه ع م ا ج ت ت ر د ق ر ر ه ظ م و ه ه ع م ا ج ی ر ا د ی ا پ و ی ع ا م ت ج ا ت ا ب ث و ی گ ت س ب م ه ل م ا ع ن ی د م ي ک ر و د ه د ي ق ع ه ب ر د ه ک ی ت ی و ن ع م ر د و ی گ ن ا گ ی د ا ج ی ا ر د ی ع ا م ت ج ا ت ال ک ش م ل ص ف و ل ح ر د ن ی د ت ب ث م ش ق ن و ت س ا

7 ع م ل ک ر د- ر ا ب ط ه ب ی ن ا ع ت ق ا د ا ت د ی ن ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی ج ا م ع ه ب ه و ج و د م ی آ ی د ن ی ز س خ ت ا ه م ی جت د ا ر د. ب ه ع ال و ه د ی ن ن م و ج ب ب ث ب ا ت ا س ت م ر ا ر رر و پ ا ی د ا ر ی ی ج ا م ع ه م ی ش و د. و ی ب ر ا ی د ی ن چ ن د ع م ل ک ر د ق ا ئ ل ا س ت: 1- و ح د ت ب خ ش ی د ن : د ی ن ا ج ز ا ی ی ج ا م ع ه ه ر ا ب ه ی ک د ی گ ر م ت ص ل م ی ک ن د و آ ن ر ا ب ه ع ن ص ر ی و ا ح د ب د ل و س م ب ل ه ا ی ا س ا س ی و ح د ت ر ا ف ر ا ه م م ی ک ن د. ب ه ن ظ ر و ی ر ی ش ه ه ا ی ت ف ک ر و ف ر ه ن گ و ح ت ی س ا ز م ا ن ی ا ف ت ن ذ ه ن ا ن س ا ن ی م س ت ق ی م م ا ا و ا ب س ت ه هه ب ه ه ا ع م ا ل د ی ن ی ا و س ت. 2- ا ح ی ا و ت ق و ی ت ق و ا : م ؤ م ن ی ک ه ب ا خ د ا ر ا ز و ن ی ا ز م ی ک ن د ن ه ت ن ه ا ا ن س ا ن ی ی ا س ت ت ک ه ب ه ح ق ا ی ق ج د ی د ی د س ت م ی ی ا ب د ب ل ک ه ا ن س ا ن ی ا س ت ک ه خ و د ر ا ق د ر ت م ن د ا ح س ا س م ی ک ن د. ا و د ر د ر و ن خ و د ن ی ر و ی ب ی ش ت ر ی ا ح س ا س م ی ک ن د و ت و ا ن ا ی ی ب ی ش ت ر ی د ر غ ل ب ه ب ر س خ ت ی ه ا و م ش ک ال ت د ا ر د. ت س ک ی ن ی د ی ن : م ن ظ و ر ه م ا ن آ ر ا م ش ی ا س ت ک ه ا ن س ا ن ه ا ب ا ت و س ل ب ه د ی ن د ر ر ا ب ط ه ب ا ا ج ت م ا ع ع خ و د ک س ب م ی ک ن ن د. ب ه ه ن ظ ر ر د و ر ک ی م ع م ل ک ر د د ت س ک ی ن ی ب ه ه و ی ژ ه ه د ر ا ی ا م م ن و م ی د ی ی و ا غ ت ش ا ش ش ا ج ت م ا ع ی د ا ر ا ی ا ه م ی ت ب س ی ا ر ز ی ا د ی ا س ت و ب ه ه م ی ن خ ا ط ر م ا د ر ب ی ن ا ف ر ا د د ی ن د ا ر ک م ت ر ر ج ر م م و ج ن ا ی ت خ و د ک ش ی ب ز ه ک ا ر ی و.. ا. ر ش و د) م ی ر س ن د س ی 1 ) پ ی ش ی ن ه ت ح ق ی ق م ی ب ی ن ی م چ ر ا ک ه ه ر چ ه ه ا ن س ا ن ن م ت د ی ن ت ر ر ب ا ش د پ ر ه ی ز ک ا ر ت ر ر م ی ح ب ی ب ز ا د ه ( 1 ) پ ژ و ه ش ي ت ح ت ع ن و ا ن ب ر ر س ی ی ا ن و ا ع ع د ی ن د ا ر ی ی د ر ب ی ن ن د ا ن ش ج و ی ا ن ن ا ن ج ا م م د ا د ه ا س ت. ن ت ا ی ج ن ش ا ن د ا د ک ه م ی ز ا ن پ ا ی ب ن د ی د ا ن ش ج و ی ا ن ن ب ه ه ا ب ع ا د د م خ ت ل ف ف د ی ن د ا ر ی ی ا ز و ا ر ی ا ن س س ق ا ب ل ل ت و ج ه ی ب ر خ و ر د ا ر ا س ت. ب ه ط و ر ی ک ه پ ا س خ گ و ی ا ن ن د ر ا ب ع ا د د ا ع ت ق ا د ا ت ت د ی ن ی ا خ ر ال ق و ت ک ا ل ی ف ف ف ر د ی ب ی ش ت ر ی ن ن م ر ه و د ر ع ب ا د ا ت ج م ع ی و ف ر د ی و د ا ن ش د ی ن ی ک م ت ر ی ن ن م ر ه ر ا ا خ ذ ک ر د ن د. م ح م د د ص ا د ق ( 1 ) پ ژ و ه ش ي ر ا ت ح ت ع ن و ا ن س ن ج ش د ی ن د ا ر ی ج و ا ن ا ن و ع و ا م ل م ؤ ث ر رر ب ر ر آ ن ا س ت. ا ن ج ا م م د ا د ه ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ن ش ا ن د ا د ا گ ر چ ه د ر م ی ا ن و س ا ی ل ا ر ت ب ا ط ج م ع ی ت ن ه ا م ا ه و ا ر ه و ا ی ن ت ر ن ت ا ث ر م ع ن ی د ا ر ی ب ر د ی ن د ا ر ی د ا ش ت ه ا ن د. خ ا ن و ا د ه ب ی ش ت ر ی ن ت أ ث ی ر ر ا ب ر د ی ن د ا ر ی ج و ا ن ا ن ن ن ش ا ن ن د ا د ه و ب ع د د ا ز آ ن م د ر س ه ع ا م گ ر ا ی ی و ر و ح ا ن ی ت م ه م ت ر ی ن م ت غ ی ر ه ا د ر ا ی ن ر ا ب ط ه ه م ح س و ب ب ش د ه ا ن د د د د. ا ح م د ی ی ( 1 ) د ر ي ک پ ژ و ه ش پ ی م ا ی ش ی ب ه ب ر ر س ی و ض ع ی ت د ی ن د ا ر ی و ن گ ر ش ب ه آ ی ن د ه د ی ن د ر م ی ا ن ن س ل ل ه ا پ ر د ا خ ت ه ا س ت. ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش و ی ن ش ا ن ن د ا د ک ه ه ت ف ا و ت ت م ع ن ی ی د ا ر ی ب ی ن ن د و ن س ل ل د ر ا ب ع ا د د م ن ا س ک ی و پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی و ن گ ر ش ب ه آ ی ن د ه د ی ن و ج و د د ا ر د. ا ل ب ت ه ت ف ا و ت ت م ع ن ی ی د ا ر ی م ی ا ن ن د و ن س ل د ر م ت غ ی ر ه ا ی ب ع د ا ع ت ق ا د ی و ت ل ق ی ا ز م ذ ه ب ی ب و د ن ا ف ر ا د د ر آ ی ن د ه و ج و د ن د ا ر د. د ر ز م ی ن ه ن گ ر ش ب ه آ ی ن د ه م ذ ه ب ت ل ق ی ن س ل ب ز ر گ س ا ل م ن ف ی ت ر ا ز ن س ل ج و ا ن ب و د ه ه ا س ت ت ت. پ و ر ی ا ن ی ی ( 1 ) د ر ی ک ک

8 6931 بهار ل و ا شماره یازدهم شناختی جامعه پژوهشهای سال رر ر ا ر ق ی ی س ر ر ب د د ر و م ا ر ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ز ر ا و ن ی د ه ز و ح ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ع ل ا ط م ی ل ی ل ح ت ا ر ف ي س ر ر ب ی ی م ز ر و ن ی د ن ا س ن ا ا ر ی م د آ ه ز و ر م ا ه ک ت س ا ن ی ا ز ا ی ک ح ش ه و ژ پ ن ی ا ز ا ل ص ا ح ج ی ا ت ن. ت س ا ه د ا د ر ر ص ا ن ع ز ا ی ک ی ی ن ی د ی ا ه ش ز ر ا و د ر ا د ی گ ن ر ر پ و ل ا ع ف ش ق ن و ر و ض ح ن ا ر ی ا ه ع م ا ج ر د ن ی د و د ن م ا ن م م ا ظ ن ت خ ا ن ش ر د جی م ه م ر ا ی س ب ش ق ن ن آ ت خ ا ن ش و د و ش ی م ب و س ح م ه ع م ا ج ی گ ن ه ر ف م ا ظ ن ر د ی د ی ل ک ی ی ت س ی ز م ه و ی ی ر ا گ ز ا س و ق ب ا ط ت صورت در ه ک ت س ا ن ی ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر گ ی د ج ی ا ت ن ز ا. د ر ا د ی گ ن ه ر ف د د ن ی آ ر ف و د ی ا ی م د و ج و ه ب ی ی ا و ن م ه و ی ی ا ر گ م ه ه ن ی م ز ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ز ر ا و ی ن ی د ی ا ه ش ز ر ا ن ی ب و د ن ن ی ا ن ن ی ب ق ب ا ط ت م د ع صورت در. د ر ی گ ی م م ا ج ن ا ب و ل ط م و ح ن ه ب ی ر ی ذ پ گ ن ه ر ف و ی ر ی ذ پ ه ع م ا ج د. د د و ر ی م ی ی ی ا ر گ ا و ف ف ر ط ه ه ب و د د ب ا ی ی م ش ش ی ا ز ف ا ه ه ع م ا ج ر د ی ع ا م ت ج ا ل ئ ا س م و م ئ ا ر ج ا ه ب ی س آ ن ا ز ی م ی ی س ر ر ب ت ت ه ج ل ل ه ا ت م ی ی و ج ش ن ا د ی ی و ر ر ب د و خ ش ه و ژ پ ر د 6( ( ن ا ر ا ک م ه و د ر ف ی ر ا ی ا د خ د ن ت ف ا ی ر د ل ه ا ت م ن ا ی و ج ش ن ا د ر د ی ئ و ش ا ن ز ی د ن م ت ی ا ض ر ا ب ی ب ه ذ م ش ر گ ن ه ط ب ا ر ز ا ی ی ا ه ه ه ف ل و م ن ن ن ا ی م د و ج و و ی ی ر ا د ن ی د. د ر ا د ی ی ی و ش ا ن ز ت ی ا ض ر ا ب ا ر ه ط ب ا ر ن ی ر ت ش ی ب ی ن ی د ف ط ا و ع و ش ی ا ر گ ی ر ا د ن ی د اا ا ه ض ض ر ا ع ت ل ل ح و م م ه ا ف ت ه ه د ن ن ک د ا ج ی ا ه ه د ن ن ک ل ل ی ه س ت ن ا و ن ع ه ب ن ی ج و ز ن ی ب ی ن ی د ک ر ت ش م م ی ه ا ف م د. ی ا م ن ی م ل م ع ی گ د ا و ن ا خ ن و ر د ط ب ا و ر ر د ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب د ا د ن ا ش ن 6 8 ل ا س ر د ی د م ح ا ش ه و ژ پ د ر ا د د و ج و ی ی ف ن م ی ی گ ت س ب م ه ه ه ط ب ا ر ه د ا و ن ا خ ی ل ک ی ر ی ذ پ ب ی س آ ا ب ی ب ه ذ م ت ا د ی ق ت و و ه ه ه ک ی ی ی ی ی ن ا س ک ت ت ما ل س ی ی ا ر ا د د ن ر ا د ی ی ب ه ذ م ل ل ئ ا س م ه ه ب ی ی ل م ع ی د ن ب ی ا پ ه ت ش ا د ی ن ی د ل ئ ا س م ه ب ت ب س ن ی ت ب ث م ش ر گ ن ی ی ئا ل ا ب ی ی ئ و ش ا ن ز ی ی ر ا گ ز ا س د ن م و ا ق م ی ی گ ن ه ر ف ی ا ه ب ی س آ ه ب ت ب س ن د ن ش ا ب ی م ی ر ت ش ی ب ی گ د ا و ن ا خ ی ل م ع ی د ن ب ی ا پ ی ت ر ا ب ع ه ب ا ی ی ب ه ذ م ت ا د ی ق ت ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ر ت ی ض ا ر ی گ د ا و ن ا خ ی گ د ن ز ز ا و د ن ر ا د ی ی ر د ی ح د. ر ا د ط ط ا ب ت ر ا ی ی گ ن ه ر ف ی ی ر ی ذ پ ب ب ی س آ اا ا ب ی ی ن ی د ش ر گ ن ز ا ش ی ب ی ب ه ذ م و ی ع ر ش ن ی ن ا و ق ه ب 0 5 ی و ر ر ب ی ئ و ش ا ن ز ی گ د ن ز ز ا ی د ن م ا ض ر و ی ب ه ذ م ی ر ی گ ت ه ج ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ف د ه ا ب ا ر ی ا ه ع ل ا ط م ی ب ه ذ م ی ر ی گ ت ه ج ن ی ب ه ک د ی س ر ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب و د ا د م ا ج ن ا ن ا ش ن ا ر س م ه و م ق ر ه ش د ر م ن ا م ل ع م ز ا ر ف ن ن ن ی ا ه ه ج ی ت ن ه ه وا ل ع ه ب. د ر ا د د و ج و ر ا د ی ن ع م ت ب ث م ه ط ب ا ر ا ه ی ن د و م ز آ ی ئ و ش ا ن ز ی گ د ن ز ز ا ی د ن م ا ض ر و ر د ) ی ی ب ه ذ م ی ی ر ی گ ت ت ه ج و ال ی ر ص ح ت ن ن س ر ر ی ظ ن ( د د ع ت م ی ا ه ر ی غ ت م ن ی ب ز ا ه ک د ا د ن ا ش ن ق ی ق ح ت ن ی ی ب ت ر ا د ی ی ن ع م ح ط س ر د ا ر ی ئ و ش ا ن ز ی د ن م ا ض ر ی ب ه ذ م ی ر ی گ ت ه ج ا ه ن ت ن ا د ر م ) د) ر ف ن ن ا ی د ا ه د. د د ن ک ی ی ی م ی ی ن ه ذ س س ا س ح ا ی ی ا ر ب ی ی د ن م و ر ی ن ه ه د ن ن ک ی ی ی ن ی ب ش ش ش ی پ ب ج ا و ی ا ه ز ا م ن ه م ا ق ا ه ک د ا د ن ا ش ن ی ع ر ش ت ا ه و ج و ت خ ا د ر پ ی ب ه ذ م ر س م ه ب ا خ ت ن ا ی ب ه ذ م ت س و د ب ا خ ت ن ا ن ی ن چ م ه. ت س ا ی ت س ی ز ه ب ی ن ه ذ س ا س ح ا ی ا ر ب خوبی پیشبینیکنندههای ن ی د ه ر ا ب ر د ی س ر ر ب و ن د و ب ی ب ه ذ م ه ب دیگران تشویق

9 ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر ن ی ن چ م ه د. ن ا ی ت س ی ز ه ب ی ی ا ه ه ه ه م ا ن ر ب و اا ا شه ز و م آ ز ا ه ک ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ی ف ل ت خ م ی ا ه ش ه و ژ پ ر د ه د ا ف ت س ا ی ن ا و ر ی ا ه ل ال ت خ ا ز و ر ب ز ا ی ر ی گ ش ی پ ی ا ر ب ی ا ه ل ی س و عنوان به ل ک ش ن ی ر ت ه ب ه ب ن ا و ت ی م ی ب ه ذ م هه ه ا ر م ه ی ر ا ی س ب ی گ د ا و ن ا خ و ی ع ا م ت ج ا ی د ر ف ش م ا ر آ د ن ا و ت ی م ی ب و خ ه ب ی ب ه ذ م ی گ د ن ز ک ب س. د ر ک ن ا ر س پ و ن ا ر ت خ د د ر و م ر د د و خ ی س ر ر ب ر د ) ( ف ز و ژ و ا ک و د ی د. ) ی ن ا ج ی ل ع ( د ش ا ب ه ت ش ا د د و خ ل ل ا س و ن ن س م م ه ی ی ب ه ذ م ر ی غ ی ا ه ه و ر گ ز ا ی ب ه ذ م ن ا ن ا و ج و ن ه ک د ن د ی س ر ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب ن ا و ج و ن ه ه ج ی ت ن ر د ) ( ش ش ن ا ر ا ک م ه و گ گ ی ن ئ و ک. د د ن ر ا د ی ی ر تا ل ا ب ی ر ا گ ز ا س ت ر د ق و د ن ت س ه ی ب ص ع ر ت م ک ر ی م و گ ر م ش ه ا ک و د ا س ف ن د ر ب ن ی ب ز ا ر د ی ب و ل ط م و د ی ف م ر ث ا ن ی د ه ک د ن ن ک ی م ن ا ی ب د و خ ت ا ق ی ق ح ت ه ک د ن ا ی د ا ر ف ا ز ا ر ت م ل ا س ی م س ج و ی ح و ر ر ظ ن ز ا د ن ن ک ی م ت ک ر ش ی ب ه ذ م ر و م ا ر د ه ک ی د ا ر ف ا و د ر ا د. د ن ر ا د ن ی ب ه ذ م ت ا د ا ق ت ع ا ه ه ک ی ی ر و ط ه ب ا ر ا ی ن د ح ال ص ه ک ت س ا ی گ د ن ز ر د ی ص و ص خ م ش و ر ن ی د ی ی ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ه ا گ د ی د ز ا و ه ا ر و ت ا ی ح ت ن س ز ج ت س ی ن ی ز ی چ ن ی د. د ن ک ی م ن ی م أ ت د ش ا ب ی م ئ ا د ت ا ی ح و ی و ر خ ا ل ا م ک ق ف ا و م و ف ف د ه چ چ ی ه ی ن ا س ن ا چ ی ه س پ. د و ش د ن م ت د ا ع س ا ت د ن ک ه ش ی پ ا ر ن آ ت س ا ب ج ا و ن ا س ن ا ر ب ه ک ی ش و ر ل آ ه ه ه د ی ا ه ه ک ی ی ف د ه و د د و خ ت ت د ا ع س ی ی و س ه ه ب ت ت ا ق و ل خ م ع ع ا و ن ا ی م ا م ت و ت د ا ع س ر گ م د ر ا د ن ی ت ی ا غ ه ع و م ج م ن ی ا ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. ) ی ی ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ( د ن ا ه د ش ت ی ا د ه ی ر ط ف ت ر و ص ه ب ت س ا ه ن آ ش ش ر و ر پ و ی ی ن ا س ن ا ه ه ع م ا ج و د د ر ف ه ر ا د ا ر ر و ظ ن م ه ب د ن و ا د خ ه ک ت س ا ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی د ا ق ت ع ا د ع ا و ق ن آ اا ا ب ه ک ی ت ب س ن و ن ی د و ی م د آ ه ط ب ا ر. 0( ی ل م آ ی د ا و ج ( ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ر ش ب ر ا ی ت خ ا ر د ا ه ن ا س ن ا ی ی ا ه د م ا ی پ ز ا ی ی ک ی ت ت س ا ی ی ه ی د ب. ت ت س ا ح ح ی ض و ت و ن ن ی ی ب ت ل ل ب ا ق ی ن ی د ت ی و ه ه ل و ق م و د د ن ک ی م ا د ی پ ن آ ی ا ه ر و ا ب و ا ه ش ز ر ا ل ا ب ق در مسئولیت و د ه ع ت س ا س ح ا دینی هویت ن ی و ک ت ت ی و ه. ت س ا ب ت ک م ی ف ر ش د) د د ن ک ه ی ا ر ا و ن ی و د ت م ی ظ ن ت ر ش ب ی ا ر ب ی ت ا ی ح ه د ن ن ک ا ض ر ا ه ف س ل ف ه ک د ر ا د ا ر ن آ ی ی ا ن ا و ت ی ن ی د.) ز ا ی ی ر ص ا ن ع ت س ا ر ر ش ب ت ی ا د ه ی ا ر ب ی د ا ی ز ی ا ه ه م ا ن ر ب ز ا ل ک ش ت م ه ک ع ی س و ی ا ه ن ا م ا س ن ا و ن ع ه ب ن ی د و س س ف ن ل ل ر ت ن ک ر و ظ ن م ه ب ی ق ال خ ا ص ا خ د ع ا و ق و ا ه ی ی ا م ن ه ا ر ا ر ی ز د و ش ی م ل م ا ش ز ی ن ا ر ی ل ر ت ن ک د و خ ی ی ر ا د ن ی د و ی ی ل ر ت ن ک د و خ. ) ت ی م س ا ( د د ه د ی ی ی م رر ر ا ر ق د ر ف ر ا ی ت خ ا ر د ا ر ا ه ر ا ت ف ر ی خ ر ب ز ا ع ا ن ت م ا س ال ر خ ی ی ا ه ر ا ت ف ر ز ا ی ر ی گ ش ی پ ر د ی ر ا د ن ی د ر ث ا ا ر ی ز د ن ش ا ب ه ت ش ا د ز ی ن ل م ا ع ت ر گ ی د ک ی ا ب ت س ا ن ک م م ت ت و ا ف ت م ی ل ر ت ن ک د و خ ف ف ل ت خ م ح و و ط س ی ا ر ا د دد د ا ر ف ا ر د ت ت س ا ن ن ک م م ی ی ع ا م ت ج ا م م و س ر و ت ا ر ر ق م : د و م ن ن ا ی ب ر ی ز ت ر و ص ه ب ا ر ق ی ق ح ت ی ا ه ه ی ض ر ف ن ا و ت ی م ن ی ا ر ب ا ن ب. 5( ن ی ل چ ا ر د) ش ا ب

10 ا ب ت د ا ش ه ر: ب ی ن- ب ی ن- ب ی ن- ب ی ن- ب ی ن سال. پژوهشهای جامعه شناختی یازدهم شماره ا و ل بهار ب ع د ا ع ت ق ا د ی د ی ن د ا ر ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی خ ا ن و ا د ه ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ب ع د م ن ا س ک ی د ی ن د ا ر ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی خ ا ن و ا د ه ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی خ ا ن و ا د ه ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ب ع د ع ا ط ف ی د ی ن د ا ر ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی خ ا ن و ا د ه ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. م ت غ ی ر ه ا ی ز م ی ن ه ا ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ر ا ب ط ه و ج و د د ا ر د. ر و ش ش ن ا س ی ت ح ق ی ق ن ظ ر ب ه م ا ه ی ت پ ژ و ه ش و ج ا م ع ه آ م ا ر ی د ر ا ي ن ن پ ژ و ه ش ش ا ز ر و ش پ ي م ا ي ش ي ي م ق ط ع ي ي ا س ت ف ا د ه ه ش د ه ه ا س ت. ج ا م ع ه آ م ا ر ي ع ب ا ر ت ا س ت ا ز ک ل ي ه خ ا ن و ا د ه ه ا ی ش ه ر ز ن ج ا ن ت ح ق ی ق د ر ا ی ن ش ه ر س ا ک ن ه س ت ن د. تعداد خانواده آ م ا ر ایران حدود و م ی خ ا ن و ا د ه 0 می باشند ک ه د ر هنگام این های شهر ز ن ج ا ن ب ر ا ب ر آ م ا ر گ ی ر ی س ا ل م ر ک ز ب ا ش د د. ح ج م م ن م و ن ه ه ت ح ق ی ق ق ب ر ر ا س ا س س ف ر م و ل ل ن م و ن ه ه گ ی ر ی ی ک و ک ر ا ن ن ف ر ب ر آ و ر د ش د ه ا س ت. د ر ا ي ن ت ح ق ي ق ب ر ا ي ا ن ت خ ا ب ن م و ن ه ب ه ش ي و ه ه ز ي ر ر ع م ل ل ک ر د ي م م ز ن ج ا ن ر ا ب ه م ن ا ط ق ش ه ر د ا ر ی ط ب ق ه ب ن د ی ن م و د ه و د ر م ر ح ل ه ب ع د د ر ه ر م ن ط ق ه چ ن د م ح ل ه و د ر ه ر م ح ل ه چ ن د خ ی ا ب ا ن و ک و چ ه ر ا ب ه ص و ر ت ت ص ا د ف ی ا ن ت خ ا ب ج غ ر ا ف ی ا ی ی م ی ک ن ی م.... د ر م ر ح ل ه ه ب ع د د ر ه ر ک و چ ه یا خیابان ب ه ص و ر ت ن م و ن ه گ ی ر ی ت ص ا د ف ی س ا د ه ب ه د ر ب م ن ا ز ل ا ف ر ا د م ر ا ج ع ه ن م و د ه ا ف ر ا د م و ر د ن ظ ر ت ح ق ی ق ر ا ا ن ت خ ا ب و پ س ا ز ت و ض ی ح ا ت ال ز م ا ز آ ن ه ا خ و ا س ت ه ش د ت ا پ ر س ش ن ا م ه ت ح ق ی ق ر ا ت ک م ی ل ک ن ن د. ت ع ر ی ف ع م ل ی ا ت ی م ت غ ی ر ه ا : ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی : برای سنجش ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی پ ر س ش ن ا م ه ا ز گ ل ا ک و ا س ت ا ر ک ن گ ر ش ه ا و ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی و دینداری ساخته شده ا س ت استفاده شده ا س ت. ا ی ن گ ال ک و ا س ت ا ر ک در سال ۵۶۹۱ ساخته شده ا س ت. ب ر ا ی استاندارد کردن د ر ا ر و پ ا آ م ر ی ک ا آ ف ر ی ق ا و آ س ی ا و د ی ن ا س ال م ه م پ ی ا م د ی ا ن ط ب ا ق ی ا ف ت ه ا س ت س ن ج ی د ن ب ر ا ی ک ه پ ر س ش ن ا م ه ت و س ط ک ش و ر ه ا ی ی ی م خ ت ل ف ب ر ر و ی پ ی ر و ا ن ا د ی ا ن م س ی ح ی ت ی ه و د ی ت و ا س ال م ا ج ر ا گ ر د ی د ه و ) ۴ ۷ ۳ ۱. ا ی ن ( سراج زاده و م ن ا س ک ی ر ا اندازه گیری می کند. روایی کل آ ز م و ن ا س ت ( س ر ا ج ز ا د ه 1 ) آ س ی ب پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده : برای سنجش آ س ی ب س ا خ ت ه استفاده شده ا س ت. ب ا ا س ت ف ا د ه ا ز م ن ا ب ع و پ ژ و ه ش ه ا ی مقیاس چهار بعد اعتقادی ع ا ط ف ی ا ی ر ا ن د ر پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده ا ز صورت گرفته 0/3 8 ا ن د ا ز ه ه گ ی ر ی ش د ه پ ر س ش ن ا م ه م ح ق ق د ر ا ی ن ز م ی ن ه ب ر ا ی ب ا

11 ر ا ب ط ه ب ی ن ا ع ت ق ا د ا ت د ی ن ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی آ س ی ب پذیری خانواده غ ر ب ا ب ع ا د م ی ز ا ن ن ظ ا ر ت و ک ن ت ر ل خ ا ن و ا د ه ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی گ ر ا ی ش ب ه ه ف ر ه ن گ گ ا س ت ف ا د ه ا ز م ا ه و ا ر ه و ف ض ا ی ع م و م ی خ ا ن و ا د ه خ ا ن و ا د ه د ر نظر گرفته شده ا س ت. د ر ب ع د ن ظ ا ر ت و کنترل خانواده ه ا م ع ر ف ه ا ی ی مانند کاهش ن ظ ا ر ت و ا ل د ی ن ا ز ک ا ر ه ا ی ف ر ز ن د ا ن نشناختن دوستان ب ر ا ی ب ع د والدین بر ر ف ت ا ر فرزندان بی خبر بودن ف ر ز ن د ا ن ب ی ا ط ال ع ی ا ز ف ر ز ن د ا ن ب ک ا ر گ ر ف ت ه ش د ه ا ن د. ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی ا ز م ع ر ف های حساسیت ن ش ا ن د ا د ن ب ه ر و ا ب ط ف ر ز ن د ا ن ب ا ج ن س م خ ا ل ف ب ی ت و ج ه ی ب ه ح ج ا ب ک م ر ن گ ش د ن ا ر ز ش ه ا ی م ع ن و ی و ز ی ا د ش د ن ر و ا ب ط پ ن ه ا ن ی ز و ج ی ن ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ف ر ه ن گ د س ت و پ ا گ ی ر ب ر ا ی ب ع د گ ر ا ی ش ب ه ه ف ر ه ن گ غ ر ب از معرف ه ا ی ی م ا ن ن د ت ر ج ی ح ف ر ه ن گ غربی بر ایرانی سرمشق ق ر ا ر د ا د ن غرب گرایش ب ه ا ر ز ش ه ا ی غ ر ب ی ت م ا ی ل ب ه ز ن د گ ی د ر غ ر ب د ا ن س ت ن ف ر ه ن گ ا ی ر ا ن و م ح د و د ب و د ن ف ر د د ر ف ر ه ن گ ا ی ر ا ن ی ا س ت ف ا د ه ش د ه ب ع د ا س ت ف ا د ه ا ز ف ي ل م و ب ر ن ا م ه ه ا ي است. در م ا ه و ا ر ه ا ی م ع ر ف ه ا ی ن گ ا ه ک ر د ن ب ه م ا ه و ا ر ه و ش ب ک ه ه ا ی ف ا ر س ی ز ب ا ن ع د م ع ال ق ه ب ه ب ر ن ا م ه ه ا ی ت ل و ی ز ی و ن ا ی ر ا ن ع ال ق ه ب ه ف ی ل م ه ا ی س ی ن م ا ی ی خ ا ر ج ی و خ س ت ه ک ن ن د ه و ت ک ر ا ر ی د ا ن س ت ن ب ر ن ا م ه ه ا ی ت ل و ی ز ی و ن ا ی ر ا ن ه ا ی ب ک ا ر ر ف ت ه ا س ت. د ر ب ع د ف ض ا ی خ ا ن و ا د ه ا ز م ع ر ف ه ا ی ی چون کاهش صمیمیت در خانواده ه ا ک م ب و د ن ا ر ت ب ا ط ا ت درون خانواده سرگرم ش د ن ر ف ت ه ا ن د. مجازی کم رنگ شدن ا ح ت ر ا م در خانواده ه ا و ع د م ح ر ف ش ن و ی یافته های ت ح ق ی ق ح د و د 3 5 د ر ص د ا ز ب و د ه است. جوان ت ر ی ن پ ا س خ گ و ی ا ن م ر د و 7 4 د ر ص د ه م م ر د ب و د ه ا ن د. م ی ا ن گ ی ن و م س ن ت ر ی ن آ ن ه ا ب ه ت ر ت ی ب 2 ت ح ص ی ال ت پ ا س خ گ و ی ا ن 3 1 2/ ک ال س ب و د ه ا س ت. ب ر ا ی فرزندان از والدین سنی آنها ب ه ش ب ک ه 3 /4 ب ک ا ر س ا ل 5 س ا ل 3 و 5 س ا ل 2 آ ز م و ن ف ر ض ی ه ه ا ی ت ح ق ی ق از ضریب ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن استفاده شده ا س ت. ج د و ل ز ی ر آ م د ه است ضریب ه م ب س ت گ ی ب و د ه است. میانگین سطح ه م چ ن ا ن ک ه د ر ب ی ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی و ک ن ت ر ل و ن ظ ا ر ت خ ا ن و ا د ه ب ر ر ف ت ا ر ه ا ی ف ر ز ن د ا ن برابر 0/124 و س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز ب ر ا ب ر 0/1 0 0 م ی ب ا ش د. ی ع ن ی می توان گ ف ت ه ر چ ه ب ع د ا ع ت ق ا د ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ز و ج ی ن ب ا ال ت ر ب و د ه م ی ز ا ن ن ظ ا ر ت و ک ن ت ر ل آ ن ه ا ب ر ر ف ت ا ر ه ا ی ف ر ز ن د ا ن ه م بیشتر شده ا س ت. ر ا ب ط ه ب ی ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی د ی ن و ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی ا ف ر ا د د ر خ ا ن و ا د ه ه ا برابر 0/514- ب و د ه ا س ت ک ه د ر س ط ح 0/1 0 0 م ع ن ی د ا ر ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی د ی ن ق و ی ت ر ب ا ش د ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی ا ف ر ا د گ ف ت ه ر چ ه نیز کاهش م ی ی ا ب د. ر ا ب ط ه ب ی ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی

12 سال. پژوهشهای جامعه شناختی یازدهم شماره ا و ل بهار 6931 د ی ن و گرایش ب ه ب ه ف ر ه ن گ غ ر ب ب ر ا ب ر 0/2-4 3 ب و د ه ا س ت ک ه م ن ف ی و م ع ن ی د ا ر م ی ب ا ش د. ا ی ن ن ت ی ج ه ب د ا ن م ع ن ی ا س ت ک ه ه ر چ ه ب ع د ا ع ت ق ا د ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ز و ج ی ن ق و ی ت ر ب ا ش د گ ر ا ی ش ا ف ر ا د خ ا ن و ا د ه فرهنگ غرب و ب ی گ ا ن گ ی ا ز ف ر ه ن گ ی ه م ب س ت گ ی ب ی ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی ب ا و ر ه ا ی های شبک ه ا ی م ا ه و ا ر ه ا ی ب ر ا ب ر ا ی ر ا ن ییی ی ی یییییییی- ا س ل ما ی ک م ت ر م ی ش و د و بالعکس. ضریب د ی ن ی پ ا س خ گ و ی و ا س ت ف ا د ه ا ع ض ا ی خ ا ن و ا د ه ا ز ف ی ل م ه ا و س ر ی ا ل 0/9-9 2 و س ط ح ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ب ی ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی ب ا و ر ه ا ی معنی داری آ ن ن ی ز د ی ن ی و ا س ت ف ا د ه ا ز س ر ی ا ل ر ا ب ط ه م ع ک و س و م ع ن ی د ا ر ی و ج و د د ا ش ت ه ا س ت. ه م چ ن ی ن ر ا ب ط ه ب ی ن ب ع د ا ع ت ق ا د ی ف ض ا ی عمومی خانواده ه ا برابر 0/893 م ی توان گفت ه ر ب ع د ا ع ت ق ا د ا ت د ی ن ی ب ر ا بب ب بببببب ر 0/1 0 0 ب و د ه ا س ت. ه ا ی م ا ه و ا ر ه ا ی و س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز ب ر ا ب ر 0/1 0 0 ب و د ه ا س ت. باورهای دینی و ا ف ر ا د ق و ی ت ر ب و د ه ص ف ا و صمیمیت د ر ب ی ن ا ع ض ا ی ه ا ن ی ز بیشتر شده و فرزندان حرف شنوی ب ی ش ت ر ی ا ز والدین خود د ا ش ت ه ا ن د. ر ا ب ط ه د ی ن ی ز و ج ی ن و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ک ل ی د ر خانواده برابر 0/1 0 0 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن ب ا احتمال خطای ی ک ب ع د 0/1-6 4 و س ط ح د ر ص د م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ب ن ا ب ر ا ی ن خ ا ن و ا د ه ب ی ن ا ع ت ق ا د ا ت م ع ن ی ی ی د ا ر ی آ ن ن ی ز ب ر ا ب ر ه ر چ ه بعد اعتقادی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ا ف ر ا د ب ی ش ت ر ب و د ه م ی ز ا ن آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی د ر خ ا ن و ا د ه ه ا ک ا ه ش ی ا ف ت ه ا س ت. ع ا ط ف ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی پ ا س خ گ و ی ا ن ب ا ن ظ ا ر ت و ک ن ت ر ل خ ا ن و ا د ه ه ا ب ر ر ف ت ا ر ف ر ز ن د ا ن ب ر ا ب ر 0/3 2 3 و س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز 0/1 0 0 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی توان گفت ب ع د ع ا ط ف ی ا ف ر ا د ق و ی ت ر ب ا ش د ن ظ ا ر ت آ ن ه ا ب ر ر ف ت ا ر ف ر ز ن د ا ن ه م ب ی ش ت ر خ و ا ه د ب و د. ر ا ب ط ه ب ع د د ی ن ی ب ا ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی افراد خانواده ب ر ا ب ر ب ا ا س ت ف ا د ه 0/8-9 3 با گرایش ب ه ف ر ه ن گ غ ر ب ب ر ا ب ر باورهای دینی د ر ع ا ط ف ی ب ا و ر ه ا ی ا ز س ر ی ا ل ه ا و ف ی ل م ه ا ی م ا ه و ا ر ه ا ی ب ر ا ب ر 0/2-1 3 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ب ع د ع ا ط ف ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی م ی ت و ا ن د ا ز ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی افراد گرایش -0/5 8 2 و ک ه ب ه ف ر ه ن گ غ ر ب و ا س ت ف ا د ه ب ی ر و ی ه ا ز س ر ی ا ل ه ا ی م ا ه و ا ر ه ا ی ج ل و گ ی ر ی ک ن د. ه م چ ن ی ن ر ا ب ط ه ب ع د ع ا ط ف ی د ی ن ز و ج ی ن ب ا ف ض ا ی عمومی خانواده ب ر ا ب ر 0/1 6 3 و س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز ب ر ا ب ر گ ف ت ک ه 0/1 0 0 م ی باشد. بنابراین می ت و ا ن ب ع د ع ا ط ف ی د ی ن م ی ت و ا ن د م و ج ب آ ر ا م ش در خانواده و ا ی ج ا د ف ض ا ی ع ا ط ف ی شود. ضریب ه م ب س ت گ ی ب ی ن ب ع د ع ا ط ف ی د ی ن و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ه ا ب ر ا ب ر س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز برابر 0/100 م ی ب ا ش د. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی د ر توان گفت ک ه ه ر چ ه ب ع د ع ا ط ف ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ز و ج ی ن ق و ی ت ر ب ا ش د آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ه ا ک ا ه ش خ و ا ه د ی ا ف ت. خ ا ن و ا د ه -0/6 8 4 و

13 ر ا ب ط ه ب ی ن ا ع ت ق ا د ا ت د ی ن ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی ه م ب س ت گ ی ب ی ن ب ع د در خانواده ب ر ا ب ر پ ی ا م د ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ز و ج ی ن ب ا ن ظ ا ر ت و ک ن ت ر ل آ ن ه ا ب ر ر ف ت ا ر ه ا ی ف ر ز ن د ا ن خ و د 0/1 6 4 و س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز ب ر ا ب ر 0/1 0 0 م ی ب ا ش د. ب ن ا ب ر ا ی ن ک ه ب ی ن ا ی ن د و م ت غ ی ر ر ا ب ط ه م س ت ق ی م ا ف ر ا د در خانواده ب ر ا ب ر برابر 0/903- ب و د ه ا س ت ک ه ه ر گ ف ت می توان و م ع ن ی د ا ر ی و ج و د د ا ر د. ر ا ب ط ه ا ی ن م ت غ ی ر ب ا انحرافات اخلایق 0/3-4 4 ب ا گ ر ا ی ش ب ه ف ر ه ن گ غ ر ب ب ر ا ب ر 0/5-9 2 و ب ا ا س ت ف ا د ه از ماهواره س ه ر ا ب ط ه د ر س ط ح ی ک د ر ص د خ ط ا م ع ن ی د ا ر ه س ت ن د. بنابراین می ت و ا ن گ ف ت ک ه ه ر چ ه ب ع د پ ی ا م د ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ز و ج ی ن ق و ی ت ر ب ا ش د آ ی ن آ س ی ب کم خواهند شد. ر ا ب ط ه ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن ب ا ف ض ا ی ع م و م ی خ ا ن و ا د ه ب ر ا ب ر آ ن ن ی ز برابر 0/100 م ی ب ا ش د 0/2 6 3 و س ط ح ه ا د ر خ ا ن و ا د ه معنی داری ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی م ی ت و ا ن د ص م ی م ی ت و آ ر ا م ش ر ا در خانواده ب ا ال ب ب ر د. ه م چ ن ی ن ر ا ب ط ه ب ع د پ ی ا م د ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ب ا آ س ی ب خ ا ن و ا د ه ب ر ا ب ر 0/3-5 4 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ب ع د پ ی ا م د ی ف ر ه ن گ ی ر ا د ر خ ا ن و ا د ه ه ا ک ا ه ش د ه د. ه م ب س ت گ ی ب ع د م ن ا س ک ی د ی ن د ا ر ی ز و ج ی ن ب ا ن ظ ا ر ت و کنترل آ ن ه ا ب ر ر ف ت ا ر ف ر ز ن د ا ن ب ر ا ب ر س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن نیز 0/100 م ی ب ا ش د. پ س م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ا ن ج ا م م ن ا س ک د ی ن ی ش و د ک ه آ ن ه ا ن س ب ت ب ه ر ف ت ا ر ه ا ی فرزندان خود حساسیت ب ی ش ت ر ی ن ش ا ن د ی ن د ا ر ی ب ا م ت غ ی ر ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی افراد خانواده ب ر ا ب ر د ه ن د. پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی د ی ن م ی ت و ا ن د آ س ی ب ه ا ی ر ا ب ط ه 0/6-7 4 با گرایش ب ه ف ر ه ن گ 0/2 8 3 و موجب می بعد مناسکی ب ر ا ب ر غ ر ب 0/9-7 2 و ا س ت ف ا د ه ا ز ف ی ل م ه ا ی و سریال ه ا ی م ا ه و ا ر ه ا ی ب ر ا ب ر 0/4-2 3 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ا ن ج ا م م ن ا س ک د ی ن ی ت و س ط ز و ج ی ن م ی ت و ا ن د ا ی ن آ س ی ب ه ا ر ا د ر خ ا ن و ا د ه ه ا ک ا ه ش د ه د. ر ا ب ط ه ب ع د م ن ا س ک ی د ی ن د ا ر ی ز و ج ی ن ب ا ف ض ا ی ع م و م ی خ ا ن و ا د ه ه ا ب ر ا ب ر 0/6 3 4 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ه م چ ن ی ن ر ا ب ط ه ب ی ن ا ن ج ا م م ن ا س ک د ی ن د ا ر ی م ی ت و ا ن د آ ر ا م ش و ع ا ط ف ه ر ا در خانواده ه ا ا ف ز ا ی ش د ه د ا ن ج ا م م ن ا س ک د ی ن ی و آ س ی ب م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز برابر 0/100 ب و د ه ا س ت آ س ی ب ه ا ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ر ا ک ا ه ش د ه د. ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی ب ی ن ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ز و ج ی ن و ف ر ه ن گ ی پ ذ ی ر ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز برابر 0/100 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ب ر ا ب ر خ ا ن و ا د ه 0/3-6 4 و س ط ح ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ا ن ج ا م م ن ا س ک د ی ن ی م ی ت و ا ن د ن ظ ا ر ت و ک ن ت ر ل آ ن ه ا ب ر ر ف ت ا ر ف ر ز ن د ا ن ب ر ا ب ر 0/2 7 4 و توان گفت ز و ج ی ن ق و ی ت ر ب ا ش د ن ظ ا ر ت آ ن ه ا ب ر ر ف ت ا ر فرزندان خود بیشتر خواهد ز و ج ی ن ب ا م ت غ ی ر ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی ا ف ر ا د خ ا ن و ا د ه ب ر ا ا ااا ب ر گ ر ا ی ش 0/3-0 5 ه ر چ ه ر ا ب ط ه ش د. د ی ن ی ب ا و ر ه ا ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ب ه ف ر ه ن گ غ ر ب ب ر ا ب ر

14 سال. پژوهشهای جامعه شناختی یازدهم شماره ا و ل بهار /4-6 3 و ا س ت ف ا د ه از سریال ه ا م ا ه و ا ر ه ا ی ب ر ا ب ر 0/2-4 3 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ه ر چ ه باورهای دینی ز و ج ی ن ق و ی ت ر ب ا ش د ا ی ن آ س ی ب ه ا د ر خ ا ن و ا د ه ک ا ه ش خ و ا ه ن د ی ا ف ت. ر ا ب ط ه ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ز و ج ی ن ب ا ف ض ا ی عمومی خانواده ب ا و ر ه ا ی ب ر ا ب ر 0/2 0 4 ب و د ه ا س ت. د ی ن ی م ی ت و ا ن د ب ه خ ا ن و ا د ه ه ا آ ر ا م ش و صمیمیت ب خ ش د. ا ی ن نتیجه بدان م ع ن ی ا س ت ک ه ه م چ ن ی ن رابطه باورهای د ی ن ی ز و ج ی ن ب ا آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ب ر ا ب ر 0/0-9 4 و س ط ح م ع ن ی د ا ر ی آ ن ن ی ز ب ر ا ب ر 0/1 0 0 ب و د ه ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی ت و ا ن گ ف ت ک ه ه ر چ ه پ ا ی ب ن د ی ا ف ر ا د ب ه د ی ن و ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ب ی ش ت ر ب ا ش د آ س ی ب پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده ها کاهش خواهد ی ا ف ت و بالعکس ضعیف شدن د ی ن و ب ا و ر ه ا ی ت و ا ن د آ س ی ب ه ا ی ف ر ه ن گ ی ر ا د ر خ ا ن و ا د ه ه ا ب ی ش ت ر ک ن د. اعتقادات دینی آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی ن ظ ا ر ت و ک ن ت ر ل خ ا ن و ا د ه ا ن ح ر ا ف ا ت ا خ ال ق ی گ ر ا ی ش ب ه ف ر ه ن گ غ ر ب ا س ت ف ا د ه ا ز م ا ه و ا ر ه ف ض ا ی عمومی خانواده آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی ( ک ل ی ) ج د و ل ش م ا ر ه : 1 ه م ب س ت گ ی ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی ب ا آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی س ط ح م ع ن ی د ا ر ی ا ع ت ق ا د ی 0/1 2 4 ع ا ط ف ی 0/3 2 3 پ ی ا م د ی 0/1 6 4 م ن ا س ک ی 0/2 8 3 ب ا و ر ه ا ی د ی ن ی 0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1 6 4 د ی ن ی م ی ر گ ر س ي و ن چ ن د م ت غ ي ر ه ب ر ا ي آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ج د و ل ز ي ر م د ل ر گ ر س ي و ن ي ت ا ث ی ر م ت غ ی ر ه ا ی م س ت ق ل ر ا ب ر آ س ی ب پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده ا ز پاسخگویان شهر ز ن ج ا ن ن ش ا ن م ي د ه د. ه م ا ن ط و ر ك ه د ر پ ا ي ي ن ن ي ز آ م د ه ا س ت م ت غ ي ر ه ا ي ب ع د د ی ن د ا ر ی ب ع د ع ا ط ف ی ب ع د پ ی ا م د ی و ب ع د پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده د ا ش ت ه ا ن د. ا ی ن چ ه ا ر م ت غ ی ر ع م ل ک ر د پ ل ی س ر ا ت ب ی ی ن م ی ک ن ن د. د ی د گ ا ه ا ع ت ق ا د ی م ن ا س ک ی دینداری تاثیر م ع ن ییی ی ییییییی د ا ر ی ب ر کاهش آسیب ب ا ه م د ی گ ر ا ز 2 4 د ر ص د تغییرات اثر ب خ ش ی

15 ر ا ب ط ه ب ی ن ا ع ت ق ا د ا ت د ی ن ی و آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی ج د و ل ش م ا ر ه : 2 م ي ز ا ن ت ب ي ي ن آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ت و س ط م ت غ ي ر ه ا ي م س ت ق ل ض ر ي ب ت ع ي ي ن چ ن د گ ا ن ه ( R2 ) م ت غ ی ر ه ا ی م س ت ق ل ( R2 ) ت ع د ي ل ش د ه س ط ح م ع ن ي د ا ر ي 0/2 4 ب ع د ا ع ت ق ا د ی د ی ن د ا ر ی 0/34 ب ع د عاطفی دینداری ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی ب ع د م ن ا س ک ی د ی ن د ا ر ی ج د و ل زیر ضرایب استاندارد شده م ت غ ی ر ه ا ی م س ت ق ل ب ر ر و ی م ت غ ی ر و ا ب س ت ه ی ع ن ی فرهنگی خانواده ر ا ن ش ا ن م ی د ه د. همانگونه که ن ش ا ن داده شده است ضریب ب ت ا ی د ی ن د ا ر ی ب ر آ س ی ب پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده برابر 0/733- کنترل سایر م ت غ ی ر ه ا ی ت ح ق ی ق ب ه ازای افزایش ه ر و ا ح د د ی ن د ا ر ی 3 3 د ر ص د و ا ح د ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر د ر آ س ی ب ض ر ی ب آ ی د. ا س ت. همچنین ضریب ب ت ا ی م ت غ ی ر ب ع د ع ا ط ف ی د ی ن د ا ر ی ه م ب ر ا ب ر م ی ب ا ش د. ی ع ن ی م ییییییی ت و ا ن آسیب پذیری ب عد د ددد دددددد ا ع ت ق ا د ی ی ب ا گ ف ت ک ه انحراف معیار ت غ ی ی ر د ر ب ع دد ددد د ددد دددددددددد ا ع ت ق ا د ی ی پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی ا س ت 0/2-1 4 خ ا ن و ا د ه ک ا ه ش ب و ج و د م ی ک ه ب ت ا ی م ت غ ی ر ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی ب ا ک ن ت ر ل س ا ی ر م ت غ ی ر ه ا ب ر ا ب ر ی ع ن ی ب ه ا ز ا ی ه ر و ا ح د ا ن ح ر ا ف ا س ت ا ن د ا ر د ت غ ی ی ر د ر م ع ی ا ر د ر آ س ی ب ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی م ق د ا ر ت ا ث ی ر آ ن ن ی ز م ع ن ی د ا ر 0/6-5 3 ا س ت 5 3 د ر ص د ا ن ح ر ا ف پ ذ ی ر ی فرهنگی خانواده کاهش ب و ج و د م ی آ ی د. ض ر ی ب ب ت ا ی ب ع د م ن ا س ک ی د ی ن د ا ر ی ه م ب ر ا ب ر 0/9-8 3 م ی باشد که د ر س ط ح ی ک کنترل سایر م ت غ ی ر ه ا ب ه ا ز ا ی ه ر و ا ح د درصد خطا م ع ن ی د ا ر ا س ت. ب ن ا ب ر ا ی ن م ی توان گفت ب ا ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر ا ف ز ا ی ش د ر ب ع د م ن ا س ک ی د ر ص د ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر د ر آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ک ا ه ش ب و ج و د م ی آ ی د. ج د و ل ش م ا ر ه ( ب( ض ر ا ي م ت غ ی ر ه ا ی م س ت ق ل د ی ن د ا ر ی ر گ ر س ي و ن ي آ س ی ب پ ذ ی ر ی ف ر ه ن گ ی خ ا ن و ا د ه ت و س ط م ت غ ي ر ه ا ي م س ت ق ل ض ر ا ي ب استاندارد شده ب ت ا آ ز م و ن T س ط ح م ع ن ي د ا ر ي 9 3 م ق د ا ر 3/1 7 5/6 3 4/8 6 4/6 2-0/733-0/214-0/653-0/983 ب ع د ا ع ت ق ا د ی د ی ن د ا ر ی ب ع د عاطفی دینداری ب ع د پ ی ا م د ی د ی ن د ا ر ی ب ع د م ن ا س ک ی د ی ن د ا ر ی ب ح ث و ن ت ی ج ه گ ی ر ی خ ا ن و ا د ه ی ک ی ا ز ب ن ی ا ن ی ت ر ی ن ن ه ا د ه ا ی ا ج ت م ا ع ی ا س ت و ب ه ل ح ا ظ ن ق ش ی ک ه د ر ت د ا و م ج ا م ع ه ه ا ی ف ا اا م ی ی ک ن د ی ک ی ا ز م و ض و ع ا ت م ه م ن ز د م ت ف ک ر ا ن ت ا ر ی خ ی و ا ج ت م ا ع ی ا س ت. ن ه ا د د خ ا ن و ا د ه ه د ر ط ی ف ف ن گ ا ه هه م ح ا ف ظ ه ک ا ر ا ن ه و م ب ت ن ی ب ر س ن ت ج ا ی گ ا ه و ی ژ ه ه ا ی د ر ح ف ظ ظ س ن ت ه ا ی ی پ ی ش ی ن ن و ت د ا و م م آ ن د ر د و ر ا ن

16 6931 بهار ل و ا شماره یازدهم شناختی جامعه پژوهشهای سال ه ه د ر گ ر ر ب ه ه ک ه ع م ا ج ی ش خ ب م ا و ق و ی ز ا س ز ا ب ی س ا س ا ی ا ه د ر ک ر ا ک و ش ق ن ن آ ر ب ن و ز ف ا و د ر ا د د ی د ج ل د ا ع ت و م ظ ن ظ ف ح ر د ه د ا و ن ا خ و ش ق ن. ت س ا ی د ج ش ق ن و ت ی م ه ا ذ ئ ا ح ت س ا ه د ش ه ت ش ا ذ گ ه د ا و ن ا خ ز ا ی ی ب ه ذ م ی ی ا ه ش ز ر ا ه ه ک ن ی ا ه ه ب ه ه ج و ت اا ا.ب د د ن ک ی ی م س س ا س ح و م م ه م ا ر ن آ ه ا گ ی ا ج ی ع ا م ت ج ا م ا ظ ن ت ت ف ا ی ی ی ب ه ذ م ق ال ر خ ا ر د ن ن ت ش ی و خ ی ی گ چ ر ا پ ک ی و ت ت د ح و ن ن ی ر ت ی ی ی ل ا ع و ه د و ب ا ه ش ز ر ا ن ی ر ت ع م ا ج ت ت ی ص خ ش ی ی گ د ی ش ا پ م م ه ز ا ع ع ا و ن ا ی ی و س ه ب ا ر د ر ف ی ش خ ب ت د ح و و ب ا ن ل ص ا ن ی ن چ ن ا د ق ف د و ش ی م و د د و د ح م ا ن ت ت ا ع و ن ت ز ا و و ل م م ن ن ا ه ج اا ا ب ی ی ی و ر ا ی و ر م م ا گ ن ه ر د ی ی گ د ی ش ا پ م م م ه ز ا ن ی ا و د ه د ی م ق و س ف د ه ا ب ق ی ق ح ت ن ی ا. ت س ا ن ا ی ا م ن ن ا س ن ا ن ه ذ و ن ا و ر ی ن و ر د ت ک ر ح ر د ر و ط ن ی م ه ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د یج ا ت ن ت. س ا ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ه م نا ش س ر پ و ن ا ی و گ خ س ا پ ب ی س آ ا ب ت ا د ا ق ت ع ا ه ط ب ا ر ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و ی ن ا د ی م ش و ر ه ب ق ی ق ح ت. ت س ا ه د ش م ا ج ن ا ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف د دا ن ا ش ن ق ی ق ح ت ای ه ه ی ض ر ف ن و م ز آ ه ک ی ا ه ور ا ب ی ن دی ی ر ا د ن ی د ی ک س ا ن م د ع ب و ی د م ا ی پ د ع ب ی ف ط ا ع د ع ب ی د ا ق ت ع ا د ع ب ی ن ع ی ن آ ف ت خ م د ا ع ب ا م ه ه ر ی غ ت م چند رگرسیون ل ی ل ح ت. د ن ا ه ت ش ا د ی ر ا د ی ن ع م و س و ک ع م ه ط ب ا ر ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ی ر ا د ن ی د د ا ع ب ا ه ی ل ک ه ک د ا د ن ا ش ن ن ی ا. د ن ا ه ت ش ا د ی ر ا د ی ن ع م ر ی ث ا ت ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ ر ب. د ن ا ه د ر ک ی ن ی ب ش ی پ ا ر ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ ت ا ر ی ی غ ت ز ا د ص ر د 2 4 م ه ا ب ا ه ر ی غ ت م ب ی س آ ا ب ی ن ی د ی ا ه ر و ا ب د ش ه ت ف گ ال ا ب ر د که همچنان ی ا ه ه ت ف ا ی ا ب ه ج ی ت ن ن ی ا. ت س ا ه ت ش ا د ی ر ا د ی ن ع م ی ر ی ذ پ ی گ ن ه ر ف ( ق د ا ص د م ح م ه ت ش ا د د و ج و ی ر ا د ی ن ع م و م ی ق ت س م ه ط ب ا ر ه ر ا و ه ا م ز ا ه د ا ف ت س ا و ت س ا د ر ا د د ا ر ف ا ی گ د ن ز ر د ی گ ن ر ر پ و ل ا ع ف ش ق ن ن ی د دینی اعتقادات ه ک 6( ( ی د م ح ا ه( ک ه د ا و ن ا خ و س و ک ع م ه ط ب ا ر ی ر ا د ن ی د ن ی ب ت س ا ه ت ف ا ی ر د ( ی ی ن ا ی ر و پ ت س ا ن ا ر ا ک م ه و د ر ف ی ر ا ی ا د خ ه( ک ه ت ف ا ی ر د د ن ا ه ت ف ا ی ر د ه ک ت س ا ی ی ی گ د ا و ن ا خ ن و ر د ط ط ط ب ا و ر ر د ا ا ا ه ض ض ض ر ا ع ت ل ل ل ح و م م م ه ا ف ت ه ه ه ه ه ه ه د ن ن ک د ا ج ی ا ه ه د ا و ن ا خ ی ی ل ک ی ی ر ی ذ پ ب ی س آ ا ب ی ب ه ذ م ت ا د ی ق ت و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب د ا د ن ا ش ن ( د د د ر ف ن ن ن ا ی د د د ا ه د ر ا د د و ج و ی ی ف ن م ی ی ی گ ت س ب م ه ه ه ط ب ا ر ه( ه ه ک ب ج ا و ی ی ی ا ه ز ا م ن ه ه م ا ق ا د ا د ن ن ن ا ش ن ( ف ز و ژ و ا ک و د ی د ت س ا ی ت س ی ز ه ب ی ن ه ذ س ا س ح ا ی ا ر ب ی د ن م و ر ی ن ه د ن ن ک ی ن ی ب ش ی پ ه( ک ن ن ی ا ه ه ب و د د ن ت س ه ی ب ص ع ر ت م ک د و خ ل ا س و ن س م ه ی ب ه ذ م ر ی غ ی ا ه ه و ر گ ز ا ی ب ه ذ م ن ا ن ا و ج و ن د ن د ی س ر ه ج ی ت ن ن ن ا ی ب د د و خ ت ت ا ق ی ق ح ت ه ه ج ی ت ن ر د ) ( ش ش ن ا ر ا ک م ه و گ گ ی ن ئ و ک د ن ر ا د ی ی ر تا ل ا ب ی ی ر ا گ ز ا س ت ر د ق ه ت ف ا ی ر د ه ک 3( ت ی م س ا ( و د ر ا د د ا س ف ن د ر ب ن ی ب ز ا ر د ی ب و ل ط م و د ی ف م ر ث ا ن ی د ه ک د ن ن ک ی م ت ت ت ت ت س ا. د ر ا د ی ن ا و خ م ه ت س ا ر ث و م ی ع ا م ت ج ا م و س ر و ت ا ر ر ق م ف ال خ ی ا ه ر ا ت ف ر ز ا ی ر ی گ ش ی پ ر د ی ر ا د ن ی د

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ز

ل ا س م ن ا ی ب و ه م د ق م ز ن) ا د ن م ر ا ک ه د ی ک چ 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ا و ن ا خ ر د ی ر ی گ م ی م ص ت ت ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

)Fathi.

)Fathi. ن) ا د ن و ر ه ش : ه ع ل ا ط م د ر و م 49 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه ن سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2015 (Summer), Vol.9, No.2 ه د ا و ن ا خ ر د ن ا ن ز ی ر ی گ م

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى

نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى در توسعه اقتصادى و سیاسى فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال هشتم شماره 1 زمستان 1396 صص: 57-91 نقش و تأثیر سواحل خلیج فارس و منطقه مكران در اقتصاد بین الملل و تأثیر استراتژیكى آن بر ایران با ارائه یك مدل راهبردى

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information