ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

Size: px
Start display at page:

Download "ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن"

Transcription

1 ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ال و م م س ا ق ل ا و ب ا ن ا ر ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ز ا س ر ه ش ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن د ل ا جمال سد ر ا ب ا ر د ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ل ا م ش ن ا ر ه ت د ح ا و ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ر ا ش ن ا د ت ر ص ن ه د ن ش خ ب س ا ب ع ن ا ر ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج د ا ت س ا 9 // : ت ف ا ر د خ ر ا ت 9 // : ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ر گ ر ا ک ب ر د ا ر م م ا ظ ن ن ن ا ز ا ش ا ن ل م ت ا م ا ز ل ا ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ر د ر ه ش ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ا ه ر ا ک و ز ا س س ر ر ب ا و ر م ک ح و گ ل ا ت ت ر و ص ه ه ب ر ه ش ت ت ر د م و ز ز ز ر ه ه م ا ن ر ب م م ا ظ ن ه ع س و ت ل ا ح ر د ا ه ر و ش ک ر ت ش ب ر د. د ز ا س م ر ا ک ش آ ر ه ش د د و ج و اا ا ب دد. د ر ذ پ مم م م م ا ج ن ا ل م و ل ح م ح ط س ر د م و م ع و ت ل و د ا ه ن ا م ز ا س ق ر ط ز ا ا ه ر ه ش ه ع س و ت و ت ر ا ظ ن و ت س ا ز ک ر م ت م و ت ا ح ر ص ن ع م و م ع و ص و ص خ ا ه ش خ ب ت ک ر ا ش م ب ذ ج و ل ح م ا ه ت م و ک ح ت و ق ت د د ع ت م ع ن ا و م و ت ال ک ش م اا ا ب ز ا و م ق ا ب ط ن ا م د ع و ر ه ش ت و ا ف ت م ا ه ز ا ن ه ب و گ خ س ا پ ر د ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ت ل و د ن ا و ت ا ن ا ب. د ن و ش م ق ل ت د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت د ن و ر ز ا و گ ل ا ه ه ز و ر م ا ر ه ش ر ر و م ا ه ر ا د ا ر د ر ر ت ش ب ر ذ پ ت ل و ئ س م ت ر و ر ض و ه د ش ه ئ ا ر ا ا ه ه م ا ن ر ب ا ب ن ا د ن و ر ه ش ا ه ت و ل و ا و ا ه ز ا ن ه ه ک ل ب ت ت ل و د اا ا ه ن ت ه ه ن ه ه ک ه ه د ش د د ا ه ن ش پ ا ا ه ر و ش ک ن ن ا ا ر ب ر ه ش ا و ر م ک ح و ت م ک ا ح ز ا ن و ن ش ر گ ن ه ا پ ر ب ا ه ر ه ش ه ر ا د ا ر ه ش ه ر ا د ا ر د ت ک ر ا ش م ه ب ا ر ص و ص خ ش خ ب و ن د م ه ع م ا ج ل ل ح ت ش ه و ژ پ ن ا ز ا ف د ه. د ن ا و خ م ا ر ف ر ب ت ت ر د م ددددد د رد ک ل م ع ز ا ه ه د ا ف ت س ا ا ب و د ش ا ب م ل ل ح ت - ف ص و ت د ر ب ر ا ک ع و ن ز ا ق ق ح ت ش و ر. د ش ا ب م ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م اا ا نه ن ن ا م ز ا س ل ا ع ن ا ر د م ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ا ر ا م آ ه ع م ا ج ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ت ا ع ال ط ا ر و آ ع م ج ه ب ها ن ا خ ب ا ت ک و د ا ن س ا ش و ر ز ا ه ع م ا ج ل ل ك و ر ر ر ب ق ي ق ح ت ا ر ج ا ن ا ك م ا ن د و ب ن ر س م و ر ا م آ ه ع م ا ج گ د ر ت س گ ه ب ه ج و ت ا ب و د ش ا ب م ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ه ب ه ت س ب ا و ک ک ن ک ت و ف ل د ش و ر ز ا ه ه د ا ف ت س ا ا ب ه د م آ ت س د ت ا ع ال ط ا و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ها ل ح ر م د ن چ ها ش و خ ف د ا ص ت ر گ ه ن و م ن ش و ر ت ت ر د م ا د ز ز ز ک ر م ت ه ه ک ت ت س ا ن ا ه د ن ن ک س ک ع ن م ن آ ز ا ل ص ا ح ه ج ت ن ه ک ت س ا ه د ش ل ل ح ت ه ر ا ع م د ن چ ر گ م م ص ت ا ه ش و ر رر ر ا ر ق م و د ه ه ب ت ر ر د ه ه ک ر ر گ د ا ه ر ا ع م ز ا د ر و آ ت س د ب ب ا ز ر ا د ر و م ا ه ر ا ع م ن ب ا ر ل و ا ه ب ت ر ا ه ل د م م ا غ د ا ا ب ت س ا ه ت س ن ا و ت ن ا ر ه ت ر ه ش ت ت و ق ت ال ا ه ب ه ه ب ن ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت و د ش ا ب م ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت د ر ا د د ر... و م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س د ر ا ر ق ر خ آ ا ه ه ب ت ر ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ز ک ر م ت م و گ ل ا ز ر ه م ا ن ر ب ت ک ر ا ش م ت ر د م : ي د ي ل ك ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م -

2 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م نن ن ا ي م ز ا ه ا ر ك ك ي ب ب ا خ ت ن ا ز ا ت ت س ا ت ت ر ا ب ع ي ي ر ي گ م ي م ص ت. د ن ا م ن ر گ م م ص ت ب س ا ن م ا ه ل ح ه ا ر ن ت ف ا ا ب ن ا م ز ا س ا ر ر ه ش ف ف ل ت خ م اا ا هه د ر و ح و ط س م ا م ت ر د د ا ر ف ا ه ب ن ا ج ه م ه ن د و م ن م ه س و ت ک ر ا ش م ر م ا ن ا و ف ل ت خ م ي ا ه ه ا ر ه ف ر ط و د و ق ط ن م ط ا ب ت ر ا د ن ر ز گ ا ن د ا ر ف ا ه ا گ آ و د ش ر ت ه ج ه ب ر ه ش ت ر د م ا ه ن ا م ز ا س ن ن چ م ه. د ن ک م ب ا ج ا نن ن ا د ن و ر ه ش اا ا ههه ه ت س ا و خ ن مم م أ ت ا ت س ا ر ر د ا ر ر ه ش ت ر د م ف ا د ه ا ق ق ح ت و د ن ا م ن م ه ا ر ف ن ا د ن و ر ه ش و د و خ ن ا م ر ر و ظ ن م ه ب د ا ر ف ا ل د م ه و ت ک ر ا ش م ت ه ج ب س ا ن م ه ن م ز و ه د ش و س م ه ر ه ش و ت ر د م ف ا د ه ا ت ل ا ح ن ن چ ر د. د ن ن ا د ب. د آ م د و ج و ب ر ه ش ت ر د م ا ه ت ل ا س ر و ف ا د ه ا ق ق ح ت )Alvai, 8( ر د ع ع و ض و م ن ا ه ب خ ر ا ت ه ا گ ن ا ب و د ن ا ه ت خ ا د ر پ ن آ ه ب ر ا س ب ن ا ق ق ح م ه ک ت س ا ث ح ا ب م ه ل م ج ز ا ت ک ر ا ش م ع و ض و م ا ه ه د س ر د ه ن ا ف س ا ت م د ر ا د د و ج و ن ا ن ا ر ا گ ن ه ر ف ر د ه ک ه ن ا و ج ت ک ر ا ش م ا ه ت ل ا ع ف خ ر ب ز ا ر ظ ن ف ر ص ه ک م ب ا م ت. س ا ه ت ش ا د ر ا ر ق ن ا پ ح و ط س ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر خ ا اا ا هه و ر گ د ا ر ف ا ( م د ر م ت ک ر ا ش م ش ق ن و ت س ا م د ر م ت ک ر ا ش م ش ق ن ه ب ر ظ ا ن ز ن ال ا ب ه ب ن ا پ ه ع س و ت ص ص خ ت ح ال ط ص ا ل ص ا ن ن ک ر ا ر گ ه ع س و ت د ر ک و ر ا ب. ت س ا ر ذ پ ا ن ر ا ک ن ا ت ع ق ا و ر ه ش ه ع س و ت ه ل م ج ز ا ه ع س و ت د ن ا ر ف ر د ) ا ه ن ا م ز ا س ت ت ک ر ا ش م. ت ت س ا ر ه ش هه ه ع م ا ج ه د ن ز ا س ا ه ن ا م ز ا س و م د ر م ه ب ن ا ج ه م ه ت ک ر ا ش م ر ه ش ه ع س و ت هها ژ و ر پ ا ر ج ا هه ه ب نن ن ا و ت مم م اا ا ه د ر ک ر ا ک ن ن ا ه ل م ج ز ا. د ر ا د ن و گ ا ن و گ ا ه د ر ک ر ا ک ر ه ش ه ع س و ت و ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ا ر ب ر ه ش ش ش ش و ک و نن ن ا د ن و ر ه ش ا ه ز ا ن و اا ا ه ت و ل و ا ن ن ع ت ر ه ش ه ع س و ت ق و ق ش ن ع ت ر ه ش ت ا ع ال ط ا ه ب س ر ت س د ش ا ز ف ا و ر ه ش ل ئ ا س م ن د ش ه د چ پ ن ش ن ر ه ش ه د ن ا ز ف د ش ر ه ب ه ج و ت ا ب. د ر ک ه ر ا ش ا ر ه ش ه ع س و ت ه ژ و ر پ ا ر ج ا ا ر ب ع م ج ش د ن ا ه ر ا چ م و ز ل ا ه ر ه ش ر د... ل ق ن و ل م ح ت ش ا د ه ب ش ز و م آ گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا د ا ص ت ق ا ه د م ع ت ال ک ش م ز و ر ب ن ن ا ع ع ق ا و ر د. ت ت س ا ر و ر ض ر م ا ر ه ش گ د ن ز د و ب ه ب و ل ئ ا س م ه ن و گ ن ا ا ب ه ج ا و م ا ر ب ع م ا ج ها م ا ن ر ب ر گ ر ا ک ب و ا ه ر ا ز ب ا د د ن ا و ت م ه د ش ح ر ط م ر ه ش ت ر د م ز ا س د ن م ن ا و ت و د و ب ه ب ا ه ر ا ذ گ ت س ا س ب و چ ر ا چ ر د ه ک د ر ک و ر ر ر ه ش ه ه د ن ا ز ف د ش ر ه ب ه ج و ت ا ب. د ه د ر ا ر ق ن ا ر ه ت ر ه ش ص و ص خ ه ب ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ر ا ت خ ا ر د ا ر ر ا ذ گ ر ث ا د ل ک ن ن و ن ت ت ر د م ک ک ب ب و چ ر ا چ ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ن آ ز ا ر ه ش ت ر د م ن ا ک ر ا و ر ه ش ه ک ا ه د د ع ت ال ک ش م و ن ا ر ه ت رر ر ظ ن هه ه ب ر و ر ض نن ن ا ر ه ت ر ر ه ش ه ع س و ت ه ب ب ا ت س د ا ر ب ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ه ع س و ت و ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ه ب ز ا ن و ر ه ش د ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و س ر ر ب د ر و م د ا ب ه ک ت س ا ا ه ل ا س م ن ا و د س ر م )Mahdizadeh, 9: ( ه ک ت س ا د ر ا و م ز ا ک ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ت ف گ ن ا و ت م ن ا ر ب ا ن ب ت ت ر و ص ا ه ش ه و ژ پ ه ن م ز ن ا ر د ز ن ا ه ر و ش ک ر ا س و ا م ر و ش ک ر د. ت س ا ه د ش ر ا س ب ه ج و ت ن آ ه ب ر خ ا ا ه ل ا س ر د : د ش ا ب م ر ز ح ر ش ه ب ه ک ت س ا ه ت ف ر گ ش ش ق ن رر ر ب د د ک ا ت اا ا )ب ه ل ح م ت ر د م ا ه ر گ م م ص ت ر د ا ر م د ر م ت ک ر ا ش م ر ث ؤ م ل م ا و ع ا س ا ن ش 9 8 م ر ک - و ر ه ش ت ر د م ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ا س ا ن ش و س ر ر ب ف د ه ا ب ان( ر ه ت ت ال ح م ا ه ر ا ا ر و ش ا ه رر ر ا ک م ه ز ا نن ن ا د ن و ر ه ش د ن م ت ا ض ر ل ل م ا ش د ل ک ل ل م ا و ع ا ت س ا ر ن ا ر د. ت س ا ه د ا د م ا ج ن ا ن ا ر ه ت ر ه ش ت ال ح م ر د ر ه ش ت ت ر د م زز ز م آ دد د ا م ت ع ا ا ه ر ا ت ف ر ت ک ر ا ش م ا ر ب ه م ز ال ا ه ه ن م ز د ا ج ا و گ ن ه ر ف ز ا س ر ت س ب ع ا م ت ج ا

3 ... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع اا ا ر ج ا ت ت ک ر ا ش م د د ن آ ر ف ر د ت ال ر ح م و ق ط ا ن م ن ا ر ا د ر ه ش ت ر د م م م ص ت و ت ب ث م ش ق ن ن ا د ن و ر ه ش ا ب ر ا ت ف ر ت ب س ا ن م است. ه د ش )Karii, 89( ت ت ر د م ( و ) اا ا ه ر ا ا ر و ش ( ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م و گ ل ا و د د ر ب ر ا ک و د ر ک ر ا ک ه ا گ ا ج س ر ر ب ر د 9 8 د ا ژ ن ب ل ا ط - ز ا ل م ا ک ا ه و گ ل ا د د ن ن ا و ت مم م ن ا ر ه ت ر د ه ل ح م ت ر د م و ر ا ا ر و ش ه ک د ن ک م ن ا ب ن ا گ م ه ت ر ا ظ ن ق ق ح ت ر د ) ه ل ح م ق ق ق ح ت و م و م ع ت ر ا ظ ن و ت ک ر ا ش م ع ا م ت ج د ا م ت ع ا ش ا ز ف ا د ن و ر ه ش ق و ق ح و ف ل ا ک ت ق ق ح ت ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م د. د ر گ ب و ل ط م ا و ر م ک ح )Talebi Nejad, ( ر د ع ا م ت ج ا ا ه د ا ه ن و نن ن ا د ن و ر ه ش ت ت ک ر ا ش م س ر ر ب نن ن ا و ن ع اا ا ب هها ه ل ا ق م ر د 9 ر ش ا ن ح ال ف و د ا ژ ن ل د ک ا پ - ش د ن ا م م ه ر ث ا ف ش ک د د ص ر د ه ک د ر ا د ه ر ا ش ا ع و ض و م ن ا ر ب ها ل ح م ش د ن ا م ه د ر ک و ر ا ب ر و ح م ه ل ح م ا ه ه م ا ن ر ب ز ا هه ه ح و ر ط م ال ا ا ؤ س س س ا س ا رر ر ب و هه ه د و ب نن ن ا ر ه ت ر ه ش ه ن ا گ ق ط ا م ل ح م ا ه ه م ا ن ر ب ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر د ا ه (... د ن ا هه ه ت خ ا د ر پ ا ه ه م ا ن ر ب ه ن و گ ن ا ر د ن آ ه ا گ ا ج و ش ق ن س ر ر ب ه ب ا ه ش د ن ا م ه ر د ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش Pakdel Nejad )ad Fallah Niajar, ع ع و ض و م ن ن ا ه ب ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ه د ن ا م ا س ن ا و ن ع ا ب ق ق ح ت ر د 9 ن ا ر ا ک م ه و ه ا ن پ - ع ع م ا ج ح ر ط ه ل م ج ز ا و ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ر د د و ج و م ت ا د ن ت س م ا ن ب م ر ب و ل ل ح ت ف ص و ت د ر ک و ر ا ب ه ک ه ک د ر ا د ه ر ا ش ا م ا ج ن ا ا ه ت ل ا ع ف ا ه ر ه ش ر و م ا ه ر ا د ا ر د ا ه ر ا د ر ه ش ا ب ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ا ه ج ب ر ا ج ت ز ا خ ر ب ن ا ب ن م ض ن ا ر ه ت (. د ن ا ه د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م و گ ل ا ح ا ر ط ه ژ و ر پ ر ب د ک ا ت ا ب ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ر د ه د ش Paahi et )al.,. د ر ا د هه ه ر ا ش ا ل ح م ز ر هه ه م ا ن ر ب ر د م و م ع ت ک ر ا ش م ا ر ب ا ه ت ص ر ف ش ر ت س گ ه ب ش ن ا ر ا ک م ه و ن د ا ر - هه ه ل ح م ح ح ط س ر د ع م ج م ا د ق ا ت ال ک ش م ع ف ر ر د م و م ع ت ک ر ا ش م د ا ه ن ب ا خ ت ن ا ر ث أ ت ل ل ح ت و ه ز ج ت ه ب ع و ر ش ا ر ب. ت خ ا د ر پ )Raidi et al., ( ه ه ع س و ت ا ه ح ح ح ر ط س ا ن ش ب س آ ( ن ا و ن ع ت ح ت د و خ ه ل ا ق م ر د د ا ژ ن م ت ا خ ن س ح ر ت ک د و د م ح ا ر و پ د م ح ا ر ت ک د - ا ه ح ر ط ه ه ت ا ر ب ا ر ه ن م ز ر خ ا ا ه ه ه د ر د ر و ش ک ا ه ر ه ش ن و ز و م ا ن ه ع س و ت ه ک د ن د ق ت ع م د ن د ق ت ع م ) ر و ش ک ر د ر ه ش ت ت ق ف و م ل م ع ر د ا ه ه م ا ن ر ب ن ا ا ر ج ا و ه ه ت ز ا ه ه د ر ا ه چ ت ش ذ گ د و ج و ا ب ا م ا ت س ا ه د ر ک م ه ا ر ف ر ه ش ا ه ه م ا ن ر ب و ت ت خ ا ن ش ت ت ه ج ر د ر ه ش ه ه ع س و ت ا ه هه ه م ا ن ر ب و ا ه ح ر ط س ا ن ش ب س آ س ا س ا ن ا ر ب و ت س ا ه د ش ن ل ص ا ح ن ا د ن چ. ت س ا ت ا ر و ر ض ز ا ا ه ن آ ح ال ص ا و ا ه ا س ر ا ن )Pour Ahad, 9( ) ه ه ع س و ت ا ه هه ه م ا ن ر ب د د ر ب ه ا ر و ر گ ت ت ه ج. س ا ن ش ب ب س آ ( نن ن ا و ن ع ت ح ت د و خ ه ل ا ق م ر د گ ر ز ب د ا ز ر ف ر ت ک د - و د د ن م ف د ه. دد د ن م ش و ر ت ت ر و ص هه ه ب ه ک د ن ا د م ا ر ا ک و ر ث ؤ م ت ر و ص ر د ا ه ع س و ت س ا س ا و ه ا پ ن ا و ن ع ه ب ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ش ش ق ن ت ت د م نن ن ا م ا ه ه م ا ن ر ب ا ا ه ع س و ت ا ه ه م ا ن ر ب ه ک ت س ا ر و ا ب ن ا ر ب ق ق ح م ن ن چ م ه د و ش ا ر ج ا و ن و د ت ع م ا ج هه ه م ا ن ر ب ق ق ق ح ت رر ر گ د ت ت ر ا ب ع هه ه ب د د ن ر ا د ت ت د م هه ه ا ت و ک ا ه هه ه م ا ن ر ب و ) ک ژ ت ا ر ت س ا ( ت د م د ن ل ب ا ه ه م ا ن ر ب ن ب ج ن ا م ن ن ا ر ب ا ن ب ت س ا ت ا ل م ع ه م ا ن ر ب ا ر ج ا و ز ا س ه د ا پ د ن م ز ا ن ت د م ن ا م ا ه ه م ا ن ر ب ن و د ت ر ب ه و ال ع ن ا م ر آ و ک ژ ت ا ر ت س ا گ ن ه ا م ه ک ت د م ن ا م و ت د م د ن ل ب ا ه ه م ا ن ر ب ن ب ه ک د ش ا ب ر ث ؤ م و ش خ ب ر ث ا د ن ا و ت م ت ر و ص ر د ه ع س و ت ا ه ه م ا ن ر ب. د ش ا ب ر ا ر ق ر ب م ا ج س ن ا و )bzorgi, 9(

4 هه) ه ک 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ت س ا د د ق ت ع م ) نن ن ا ر ا ه ه ع س و ت ا ه ه م ا ن ر ب س ا ن ش ب س آ ( ن ا و ن ع ت ح ت د و خ ه ل ا ق م ر د ن د ل ا ن ز ا ض ر د م ح م ا ق آ - ا ه م ا ن ر ب ا ه ب س آ ع ف ر ت ه ج ر د ش و ر ه ئ ا ر ا و و ن ا ر ا ر د ت د م د ن ل ب ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ز ر ه م ا ن ر ب س ا ن ش ب س آ ا ر ب و ت ت خ ا د ر پ ب ال ر ق ن ا ز ا س س پ و ش پ ه ر و د و د ر د ا ه ه م ا ن ر ب ا ر ج ا د ن و ر و ن ا ر ا ر د ز ر ه م ا ن ر ب ر س م س ا ن ش ز ا ب ه ب د ا ب و ل ع ط ط ا ب ت ر ا و ا هه ه م ا ن ر ب ف ف ل ت خ م دد د ا ع ب ا ن ن د و ب ه د ن ت م ه ر د ه ب ه ج و ت م د ع ا ر ا ه ه م ا ن ر ب ن ا ا ه ب س آ ه د م ع ق ق ح م ر گ د ا ه د ع ب ر د د ا ع ب ا ر ث أ ت ه ب ن آ ا و ت ح م و ز ر ه م ا ن ر ب د ن آ ر ف ر د ه ک د ر ا د ر و ا ب و د ن ا د م ر گ د ک ا ب ا ه ه م ا ن ر ب ل و ل ع م ت. س ا ه د ش ن ه ج و ت )Zaiuddii, ( اا ا ب ا ر نن ن ا ر ا ر د ز ر هه ه م ا ن ر ب ) ن ا ر ا ر د ز ر ه م ا ن ر ب و ه م ا ن ر ب ( ن ا و ن ع ت ح ت د و خ ه ل ا ق م ر د ر ا ز هلل ا ت م ا ر ک ر ت ک د - د ر و م د ر ک ل م ع و ژ ت ا ر ت س ا. ف ا د ه ا. ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب ر ظ ن و گ ل ا. ش ا د پ. ر گ ل ک ش ه ش د ن ا ا ه ه ف ل و م ه ب ه ج و ت ه م ا ن ر ب ت ف ه ه ک ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب ه ق ب ا س ا ر ا د ن ا ر ه ت ن و چ ا ه ر ه ش ن ال ک و ن ا ر ا ط ا ب ت ر ا ن ا ر د. د ه د م ر ا ر ق س ر ر ب رر ر ظ ن ز ا د ر ا د رر ر ا ر ق ه ه ع س و ت م م و س هه ه م ا ن ر ب ا ر ج ا ه ل ح ر م ر د ن و ن ک ا م ه و ت س ا ه د و م ن ا ر ج ا و ه ه ت ا ر ه ع س و ت و ن ا ر م ع هه ه ب ب ال ر ق ن ا ز ا د د ع ب و ل ب ق ) ت د م ه ا ت و ک و ت د م ن ا م. ت د م د ن ل ب ز ا م ع ا ( ا ه ز ر ه م ا ن ر ب م ا م ت گ ت س ب ا و م ه م ه ت ک ن ق ق ح م. ت س ا ت ف ن د م آ ر د )Ziari, 88( ر ظ ن ن ا ب م ن ا ز م هه ه ب و ن ن و گ ا ن و گ ا ه ل ک ش ه ب ا ر ه ع م ا ج ک ا ض ع ا ه م ه د و خ د ر ک ر ا ک و ت ه ا م ل ل د ه ب ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و زز ز ا س ن ا م ز ط ر د ن آ ت ا ر غ ت ت ا د ه و ف ل ت خ م ا ه ت ل ا ع ف ه ب ا ض ف و ن م ز ص ص خ ت ا ب ا ر ز د ن ک م ر ث أ ت م ت و ا ف ت م ل ل د ن م ه ه ب. د ر ا ذ گ ب ر ث ا ز ن ت و ر ث ش خ پ ز ا ب و ش خ پ ر ب ه ک ل ب ا ض ف و ن م ز ش ز ر ا ر ب د ن ا و ت م ط ق ف ه ن ز ر ه م ا ن ر ب ر ا ک ا هه ه ل ح ر م اا ا ت ه ن ز گ ا ه د ر ب ه ا ر ن ب ب ا خ ت ن ا و ا ه ه م ا ن ر ب ه ه ت ر ا ک ر س م ر د ر ا د ز ا ر ز ا ا ه د ر پ ه ر ا و م ه ز ر ه م ا ن ر ب ر د د. ر ا د د و ج و د و ش م ر ا ک ش آ ز چ ه م ه ا ه ن م م ص ت ک ر د ه ک م د ر م ه ت س و پ و ه د ر ت س گ ه و س ه م ه ت ک ر ا ش م ه ک د و ج و ا ب ز ر ه م ا ن ر ب ر د س ا ر ک و م د و گ د ا ش گ ت ف ا ف ش ش ا ز ف ا ب ب ح ا ص و مم م د ر م هه ه ر ا و م ه هه ه ک ت س ا ا ه ه ت س ا و خ ز ا ت س ا ر ا و ش د ر ا س ب ر ه ش ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ا ه د ن آ ر ف ر د ش ش خ پ زز ز ا ب ر د ز ر ه م ا ن ر ب ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب. د ن ا ه د ر ک ا ر ب ا ز ر ه م ا ن ر ب م ت س س د م آ ر ا ک ش ا ز ف ا ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب ن ا ر ظ ن ا ن ب رر ر ز ت ت ا س س أ ت و م و م ع ت ال ه ر س ت ه ا ف ر ت ا م د خ ن م أ ت ن م ز د ر ب ر ا ک م ظ ن ت ن و چ ) ر ا ز ب ا ط س و ت ع ب ا ن م ا ه ر ا ش ف رر ر ب ا ر ب ر د ز ر هه ه م ا ن ر ب ن ن د و ش گ ت ت ر و ر ض د ب ا ش ش ر ت س گ ش ش ق ن ن ن ا ه ا گ ر ه د ر ا د ر ا ت خ ا ر د ه ک ( ر ه ش ک ک ت ا ر ک و م د ز ر ه م ا ن ر ب م ت س س ک د و ج و ه ک ت س ن ا ن ع م ن آ ه ب ن ا ه ت ب ل ا. د و ش م ح ر ط م ش پ ز ا ش ب ز ن ک ت ا ر ک و م د ش ش ا ز ف ا هه ه ب ت ت س ا ن ن ک م م ز ر ه م ا ن ر ب ر د م د ر م ر گ ر د ش ا ز ف ا ه ک ل ب د و ش ع ب ا ن م ش خ پ ز ا ب ت ل و ه س ب ج و م د ن ا و ت م و نن ن ا ر ا د م ت س ا س ط ط س و ت هه ه ک ا ه م م ص ت ه ک ت س ا ن آ م د ر م ت ک ر ا ش م ر ب ن ت ب م ز ر ه م ا ن ر ب م ت س س ن و ر د ر د ش ک م ش ک ع ع ف ن ه ب ع ب ا ن م ا ج ب ا ج ه ن و گ چ ه ر گ ا ت ح د و ش ه د ن ا و خ ش ل ا چ ه ب د و ش م ه ت ف ر گ ر ا ش ف ا ه ه و ر گ ا و ا ر ج ا ن ا ر د م ( ع م ا و ج ه ه ه ع س و ت رر ر ب ن ت ب م اا ا و اا ا ر گ مم م د ر م ز ر ه م ا ن ر ب م ت س س ر ب د ک أ ت. د ر گ ن م ا ج ن ا ز ن م و ر ح م ا ه ه و ر گ هه ه ن ). د ن ک م ر ا ک ن ا ا ر ن آ ز ا ر ت ا ر ف ت ح و ر ه ش ا ل ح م ع م ا و ج ز ا ر ت ا ر ف ح و ط س ر د ز ر ه م ا ن ر ب ه ن و د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ک ل م ر ا ز ا ب ر ب ا ر ب ر د ع م ا و ج ب ت ر ت ن ا ه ب. ت س ا ه د و م ن ح ر ط م ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ش ن ب و ا ه ش ز ر ا د و ص ق م ر گ ن ز ا ب ه ب ز ا ن ت ت م ه ا ه ک ل ب د د ر گ م ن ق ل ت ک ل م ر ا ز ا ب ا ض ا ق ت م د ع ا ا ض ا ق ت ه ب خ س ا پ ط ق ف م د ر م ا ه ز ا ن ن د ر و آ ر ب و د ر گ م ر ا ر ق

5 - م د ر م ه- ع س و ت... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع د ر گ م ر ا ر ق ه ج و ت ز ک ر م ر د و ه ت ف ا ر ا س ب ) Daeshpour, Abdi, 8: ( ز ر ه م ا ن ر ب ر د ا ه ر ه ش ه ز و ر م ا ن ن چ م ه هه ه ک د د ن ا هه ه ج ا و م د د م آ ر ا ک ا ن ن ف و ر ا د ا م ا ظ ن و ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک ن و چ ت ال ک ش م ا ب ن ا ش ر و م ا ه ر ا د ا و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س و م د ر م ت ک ر ا ش م ه ب ز ا ن ر ه ش ه ع م ا ج ا ه ش ل ا چ ه ب و گ خ س ا پ و ت ال ک ش م ن ا ل ح ت ه ج و ن د م هه ه ع م ا ج ا ه ن ا م ز ا س و ا ه ه و ر گ د ج ر و ض ح و د و ج و ه ا س ر د ا ه ن ت م د ر م ه ن ا ه ا گ آ و ع ق ا و ت ک ر ا ش م. د ش ا ب م نن ن ا ن آ ا ن ا و ت و ر ه ش ه ع م ا ج ر ب ا ر ب ر د ن ا ش ت ا د ه ع ت و ف ا ظ و ق و ق ح ه ب ت ب س ن ا ر ن ا د ن و ر ه ش ه ک ت س ا ر س م ت ل و د ر غ ا ر ب و و ن ر ا ک ه ا ر نن ن ا و ن ع هه ه ب ت ل و د رر ر غ ا ه ل ک ش ت ع ق ا و ر د د ن ز ا س م ه ا گ آ ن ا ش ف ا ر ط ا ط ح م ه ر ا د ا و ل ر ت ن ک ر د ا ر نن ن ا و ن ع هه ه ب د د ن ن ا و ت م ه ک د ن ا ه ت ف ا ت م ه ا ز و ر م ا ا ن د ر د ت ه ج ن آ ز ا د و خ ت ش و ن ر س ن ع ت ر د م د ر م ش خ ب ت ک ر ا ش م د. ن ش ا ب ت م و ک ح م ا ظ ن ه ب ت ل م ا ه ه ت س ا و خ ل ا ق ت ن ا ر د م د ر م و ا ه ت م و ک ح ن ا م ه ط س ا و ه ق ل ح ت س ا و اا ا ه د ا ه ن ا ه ه و ر گ د ج ر و ض ح و د و ج و ه ا س ر د ر ه ش ه ع س و ت ا ه ح ر ط ر د م د ر م ر ث ؤ م و ه ن ا ه ا گ آ ع ق ا و ت ک ر ا ش م هه ه ب ت ت ب س ن ا ر نن ن ا د ن و ر ه ش هه ه ک ا ه ن ا م ز ا س ت ت س ا رر ر س م ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ه ل م ج ز ا و ن د م جامعه سازمانها ه ر ا د ا و ل ل ر ت ن ک ر د نن ن ا ن آ ا ن ا و ت ه ب ت ب س ن و د ن ا ه د ز گ ت ن و ک س ن آ ر د ه ک ر ه ش ر ب ا ر ب ر د ن ا ش ت ا د ه ع ت و ف ا ظ و ق و ق ح م م و ر ح م و رر ر ذ پ ب ب س آ رر ر ا ش ق ا هه ه ژ و ب نن ن ا د ن و ر ه ش ق ق و ق ح ز ا ج ن ا م و ط س ا و ن ا و ن ع ه ب د ن ز ا س ه ا گ آ ن ا ش ف ا ر ط ط ح م ت ت س ز ط ح م ع ض و ر غ ت ا ر ب ا ر م د ر م. د ن ا م ن ع ا ف د ص و ص خ ش خ ب و ت ل و د و ت م و ک ح ا ه ن ا م ز ا س ا ه د ا ه ن ر ب ا ر ب ر د ا ه ن ا م ز ا س ر ظ ن ظ ا ح ل ز ا. د ن ن ک م ه ا ر ف ا ه ر و ا ش م و ن ف ل ا م ا ه ت ا م ح ن ا ن آ ا ر ب و د ن ز ا س ج س ب و ه ت خ گ ن ا ر ب ن ا ش ن ن ع ت ا ذ ل. د ن و ش م ب و س ح م ج ن ا م و ط س ا و ا ه ن ا م ز ا س ع و ن ز ا و د ن ت س ه ن د م ه ع م ا ج ه ن ا ب ن ر ت ف ا ف ش ت ل و د ر غ رر ر ا د ر و خ ر ب د ا ز ت ت ر و ر ض و ت ت م ه ا ز ا ر ه ش ه ع م ا ج ر د م و م ع ت ک ر ا ش م ش ا ز ف ا ر د ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ش ق ن ل ج م ز م ج تت ت ت ت ت ت ت ا ک س ا ن و س د و د ل س ک ر د ه ه ه ه ه ه ه ه ه ر ظ ن ر گ ج ن ا م ر ش ن ا ت س ن ر ا )Daeshpour, Abdi, 8: ( ت ک ر ا ش م ت ر د م ا ه ه ر ظ ن : ه ر ا م ش ل و د ج ع ق ا و ت ت ک ر ا ش م هه ه و ش ه د ن ا ز ف ت ت ک ر ا ش م ه و ش ه د ش ت ا د ه ت ک ر ا ش م ه و ش ت ک ر ا ش م د ض ه و ش ر ا ه چ ه ب ا ر ن آ ت ک ر ا ش م ه ب ا ه ت ل و د خ س ا پ ه ا پ ر ب ل ج م د. ن ک م م س ق ت ع ال ر ط ا ل ل م ا ش ه ک ت س ا د ق ت ع م ت ک ر ا ش م ه ن ا گ ر ا ه چ ح و ط س ه ب و. د ر ک ح ا ر ط د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ث ح ب ا ر ب ا ر ت ک ر ا ش م ه ن و د ر گ ل ا س ر د ن و س د و د د ش ا ب م ز ا س د ن م ن ا و ت و ت ک ر ا ش م ه ر و ا ش م ن ا س ر : د ن ا د م ن ت ب م ل م ا ع ه س ر ب ا ر ت ک ر ا ش م ل س ک ر د ن د ر ا د ه د و د ح م ن آ د ر و م ر د ا ر ت ت ا ع ال ط ا ن ن ر ت ق ق ق ق د هه ه ل خ ا د م ه د و د ح م ر د ن ک ا س م د ر م - د ش ا ب ل ح م ن ا ن ک ا س ت و ل و ا ا ب د. ن ر ا د ر گ م م ص ت ر د ا ر ت ک ر ا ش م م ه س ن ر ت ش ب د ن ر ذ پ م ت ک ر ا ش م ز ا ا ر ت ا ر ث ا ت ن ر ت ش ب ه ک ز ر ه م ا ن ر ب و م و م ع هه ه ر و ا ش م م و م ع ت ت ک ر ا ش م اا ا ههه ه ن و گ ه ب ا ر ت ک ر ا ش م د ش م ا ج ن ا ا ن ا ت ر ب ر ز و ت س خ ن ن و ا ع م ر ت ف د ش ر ا ف س ه ب ه ک ر گ ج ن ا م ه ر ظ ن ت ک ر ا ش م ز ر ه م ا ن ر ب ه ن و ت س ا م و م ع ت ک ر ا ش م ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ن و ن ک ا ت ه چ ن آ ه ک ت س ا د ق ت ع م و د ن ک م م س ق ت ت ک ر ا ش م ز ا ت ت م و ر ح م ( نن ن ا ب د ر ن ح ح ط س ن ن ر ت ن ا پ ر د. د د ر ک هه ه د ا ف ت س ا ت ت ک ر ا ش م نن ن ا ب د ر ن ه ر ا ع ت س ا ز ا ن آ ا ر ب و ت ف ر گ ر ا ک ه ب د ن و ر ه ش ت ر د ق ر ب ع ت ا ب ا ر د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ز ر هه ه م ا ن ر ب هه ه ج و ت ت ت ه ج ه ن ا ق د ا ص ر غ ت ک ر ا ش م ه د ا ه ن م ا ن ن ا م ر د ا ر ن آ ن ا ت ش ن ر ا ه ک د ع ب ه ب ت ر م ر د. د ن د ر ا د ن ت ک ر ا ش م ت ر د ق ه ن و گ چ ه ن ا د ن و ر ه ش ) ت ک ر ا ش م د. د ر گ م ل م ا ش ا ر ن ا د ن و ر ه ش ر ا ت خ ا و ه د ش ض و ف ت ت ر د ق ت ک ا ر ش ن ک س ت ه ر و ا ش م ن ا س ر ع ال ط ا ر گ د ا ه ه ل پ. د ت ف ا م ق ا ف ت ا Source: The fidigs of the research ) ن ا ر ه ت ر ه ش ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ت ي ر ي د م ي ن و ن ك ت ي ع ض و ( ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ي ي ي ا ر ج ا ي ي ا ه ش خ ب ي ي د ا ي ز دد د ا د ع ت و ي ي ر ا د ن ا م ر ف و ي ر ا د ر ه ش ه د ه ع ه ب ن ا ر ه ت ي ر ه ش ه ع و م ج م ر و م ا ه ر ا د ا ه ز و ر م ا ل ل ك ش هه ه ع و م ج م ل ل ئ ا س م س س ا س ا ر ب ه ك ي ل ك د ر ب ه ا ر ت ي ا س و د ر ا د ن د و ج و ا ه ن آ ن ا ي م ر د ه ت ف ا ي ن ا م ز ا س ي گ ن ه ا م ه ه ك ت س ا ي ي ا ه ا ض ف ل ل ك ك ك ي ك ف ت و اا ا ه ن آ م ي ر ح و ي ر ه ش ت ي ر ي د م د و ج و م ع ض و ر د. ت س ا م ك ا ح ا ه ن آ ل م ع و ر ا ك ر ب د ش ا ب ه ت ف ر گ

6 ج) ر ا خ 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف هه ه ع ب ا ت ي ي ا ه د ح ا و و ا ه ي ر ا د ن ا ت س ا ه د ه ع ه ب ا ه ر ه ش م ي ر ح ز ا ج ر ا خ ر د و ا ه ي ر ا د ر ه ش ه د ه ع ه ب ي ي ا ي ف ا ر غ ج د. ر ا د ر ا ر ق ا ه ش خ ب ن ا گ د ن ي ا م ن ز ا ب ك ر م ا ه ن و س م ک و ) ا ه ي ر ا د ش خ ب و اا ا رره ر ا د ن ا م ر ف ( د و ج و م ع ض و ر د ن ا ر ه ت ي ر ا د ر ه ش ه ع و م ج م ي ر ه ش ت ي ر ي د م ر ص ا ن ع ط ب ا و ر : ) ) ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: (Ceter for Urba Plaig ad Architecture Studies of Ira, ) ج ج ر ا خ و ت س ا ر ه ش و ز ج ه ك ( ا ر ر و ش ك ي ي ا ي ف ا ر غ ج ي ا ض ف ل ك د و ج و م م ا ظ ن ر د ع ق ا و ر د د و ش م ه ظ ح ال م ه ك ر و ط ن ا م ه اا ا م ا ر ه ش مم م ي ر ح اا ا ب ط ط ا ب ت ر ا ن و د ب و ا د ج د. ه د م ر ا ر ق ش ش و پ ت ح ت ن ي م ز ي ر ب ر ا ك ت ي ر ي د م ظ ا ح ل ه ب ) ت س ي ن ر ه ش ز ا د د ن ن ک م ل م ع ر گ ي د ك ي ا ب ط ا ب ت ر ا ن و د ب و ل ق ت س م ز ي ن ا ه ن آ ت ي ر ي د م ق و ف ب و چ ر ا چ ر د ه ك د و ش م ي ش ا ن ا ج ن آ ز ا ل ك ش م نن ن ا د ن چ ر گ ي د ك ي ز ا رر ر ا ي س ب هه ه ل ص ا ف اا ا ب و ك چ و ك ي ا ه ر ه ش د ر و م ر د ت س ا ن ك م م ه ك ي ت ي ع ض و ) ر ه ش م ي ر ح ز ا ر«ه ش م ي ر ح ز ا ج ر ا خ «د ش ر ت ال و ح ت ر ي ث أ ت ت ح ت ت د ش ه ب ن ا ر ه ت ل ث م ي ر ه ش ا ه ه ع و م ج م ر د ا م ا. د ش ا ب ه ت ش ا د ن ل ك ش م ت د ش ه ب ن آ ر د ن ي م ز ز ا ه د ا ف ت س ا ه و ح ن ه ك ي ر ه ش ه ع و م ج م ر د ر گ ي د ن ا ي ب ه ب ر ه ش ف ا ر ط ا ر د ع ق ا و ي ا ض ف ي ن ع ي. د ش ا ب م و هه ه ب ت ر م هه ه ك ل ب ت س ي ن ر ه ش ز ا ج ر ا خ ر گ ي د د ه د م ر ا ر ق ر ي ث أ ت ت ح ت ا ر ا ه ر ه ش ا ال ب ا ق ت م و د ر ا د ر ا ر ق ا ه ر ه ش ر ي ث أ ت ت ح ت د. آ م ر ا م ش ه ب ي ر ه ش ي ا ض ف ز ا ها ج ر د رر ر ا ز ب ا و ا ن ب م ه ك ي ط ب ا و ض و ن ي ن ا و ق و ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ح ر ط م ه و د ش ا ب گ ن ه ا م ه و ه چ ر ا پ ك ي و د ح ا و د ي ا ب ت ي ر ي د م ن ي ا ر ب ا ن ب ن ن ي و د ت و هه ه ي ه ت ن آ رر ر ص ا ن ع و ا ز ج ا ل ب ا ق ت م ط ا ب ت ر ا و ي ر ه ش ه ع و م ج م ي گ چ ر ا پ ك ي ه ب ه ج و ت ا ب د ي ا ب د ن ت س ه ت ي ر ي د م ل ا م ع ا. د ن و ش )Muradi Masihi, 8: (

7 ... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع Source: Research fidigs ن ا ر ه ت ر ه ش ت ک ر ا ش م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي و گ ل ا د ر ب ر ا ك ر د د و ج و م ي ا ه ا ن گ ن ت و ع ن ا و م ر ه ش ي ع ا م ت ج ا - ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ت خ ا س ر ي ز ي ر ا د ي ا پ ا ن : ف ل ا ز ا هها ه ع و م ج م رر ر ي ث أ ت ت ت ح ت ن ا ر ي ا ي ي گ ن ه ر ف و ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا ي س ا ي س ي ا ه ر ا ت خ ا س م ا م ت ر ي خ ا ن ر ق م ي ن ل و ط ر د ل ل ك ر د ي ي ع ي س و ي ي ن و گ ر گ د رر ر ض ا ح نن ن ا م ز ر د. ت ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ع ي ر س ت ا ر ي ي غ ت ض ر ع م ر د ت د ش ه ب ا ز ن و ر د ل م ا و ع ي ي ا ه ن و ن ا ك مم م ا م ت و ر و ش ك ر س ا ر س ه ك د و ش م ه د ه ا ش م ي ي ا ض ف و ي ع ا م ت ج ا ع ي س و ك ر ح ت ا ب ه ا ر م ه ر و ش ك ت ي ع م ج ر ا ت خ ا س نن ن ا ن چ ا ب ر ا ذ گ ل ا ح ر د و ر ا د ي ا پ ا ن ت ي ع ض و ن ي ا. ت س ا ه د ر ك ي ز ا س و ن و ي ز ا س ز ا ب ه ع س و ت ر ا چ د ا ر ن آ ي ت ن و ك س و ي ت ي ل ا ع ف و ت ت ا ر ر ق م رر ر ي ي غ ت و ت ت ي ل ا ع ف و ت ت ن و ك س هه ه و ي ش ت ي ع م ج ت ت ا ك ر ح هه ه ص ر ع ر د ي ي ر ي ذ پ ا ن ي ن ي ب ش ي پ و ع ي ر س ت ا ر ي ي غ ت نن ن ا ر م ع و ه ع س و ت ر م ا ر د ت ر ا ظ ن و ت ي ا د ه ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ي ر گ ن ه د ن ي آ ه ن و گ ر ه ه ك ت س ا ه د و ب ه ا ر م ه ي ت ي ر ي د م ت ال ي ك ش ت د د ش ر ه ب ن ا و ت م ه ل م ج ز ا د. ز ا س م ه ج ا و م ر ا گ ز ا س ا ن ت ا ق ا ف ت ا و ت ال ا م ت ح ا ت ا ض ر ا ع ت ت ال و ه ج م ز ا ي ه و ب ن ا ا ب ا ر ي ر ه ش ط ي ح م ي گ د و ل آ ف ر ا ع ت م ر ي غ ي ا ه ه ا گ ت ن و ك س و ن ا ك س ا د ش ر ن ك س م و ن ي م ز ي ن ا ر گ و د و ب م ك ت ي ع م ج ع ي ر س ي ي ا ج ب ا ج و و ي ي گ ن ه ر ف ي ل ا م ي ن و ن ا ق ( ي ف ا ك ت ا ن ا ك م ا ر ض ا ح ن ا م ز ر د ه ك د ر ك ه ر ا ش ا ي ه ا ف ر و ي ت ا م د خ ي ا ه ز ا ي ن ع ي ر س د ش ر ت س ي ز د. ر ا د ن د و ج و ا ه ن آ ه ب ي ي و گ خ س ا پ و ي ه د ن ا م ا س ي ا ر ب ) ي ي ا ر ج ا )Mahdizadeh, : (

8 ط» ب ا و ض () ن ا م ه 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا ر م ع و ه ع س و ت ت ي ر ي د م و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب م ا ظ ن ر د ي گ ن ه ا م ه ا ن : ب اا ا ب ط ط ب ت ر م ي ي ا ه د ا ه ن و اا ا ه ن ا م ز ا س ز ا هها ه ع و م ج م و ت ت ا ر ر ق م و ن ي ن ا و ق ز ا ي ه و ب ن ا ج ي ر د ت ه ب ه ت ش ذ گ ل ا س ه ا ج ن پ ل و ط ر د ت ت ش و ن ر س ر د ي ي و ح ن هه ه ب مم م ا د ك رر ر ه ه ك ت س ا ه ت ف ر گ ل ك ش ي ز ا و م و ا ز ج م ت ر و ص ه ب ن ا ر ي ا ر د ي ر ه ش ن ا ر م ع و ه ع س و ت د. ن ر ا د ت ل ا خ د ر و ش ك ي ر ه ش ت ي ر ي د م و ي ز ا س ر ه ش ت ال و ح ت ن ن و ن ا ق )( ن ا ر ي ا ي ر ا م ع م و ي ز ا س ر ه ش ي ا ع ي ا ر و ش س ي س أ ت ن و ن ا ق )( ا ه ي ر ا د ر ه ش ن و ن ا ق ه ب ن ا و ت م ه ل م ج ز ا ن ن و ن ا ق )( ت ت س ي ز ط ط ي ح م ) ي ي ز ا س ه ب و ت ظ ا ف ح ن و ن ا ق )( ي ز ا س ر ه ش و ن ك س م و ي ن ا د ا ب آ ت ر ا ز و م ا ن ر ي ي غ ت )( د د ي د ج ي ي ا ه ر ه ش دد د ا ج ي ا هه ه م ا ن ن ي ئ آ ( ي ر ه ش ي ض ا ر ا ن و ن ا ق )( ي ت ع ن ص ي ا ه ك ر ه ش ت ك ر ش س ي س أ ت و ) 8 ( نن ن ا ر م ع و ه ه ع س و ت ي ي ا ه ح ر ط ب ي و ص ت و ي س ر ر ب ه و ح ن ه م ا ن ن ي ئ آ )( ن ك س م و ن ي م ز ي ل م ن ا م ز ا س ن و ن ا ق د ه د مم م نن ن ا ش ن اا ا ه ن آ رر ر ب ر ر ظ ا ن ت ال ک ر ش ت و ن ي ن ا و ق ن ي ا ف ي ك و م ك ه ك ه ن و گ ن آ د. ر ك ه ر ا ش ا ) 9 ( م و س ه م ا ن ر ب ن و ن ا ق عع ع ب ا ت ب ب ل غ ا هه ه ك د ر ا د ر ا ر ق ي ف ل ت خ م ا ه ن ا م ز ا س و ا ه د ا ه ن ر ا ي ت خ ا ر د ها ق ط ن م و ي ر ه ش ن ا ر م ع و ه ع س و ت ه ب ط و ب ر م ف ي ا ظ و د ن و ش مم م و ر ب و ر ف ال ت خ ا و ض ر ع ت ا ب د ر ا و م ي ر ا ي س ب و د ر ا د ن د و ج و ا ه ن آ ن ا ي م م ز ال ي گ ن ه ا م ه و د ن ت س ه ي ش خ ب ف ي ا ظ و )The sae( ن ي م ز ي ر ب ر ا ك ت ا ر ر ق م و ت ي ك ل ا م ق و ق ح ت ال ك ش م : پ ل ل م ا و ع ز ا ي ك ي ف ل ت خ م ن ا ي ل و ت م ع ا و ن ا و ت ي ك ل ا م ق و ق ح ه ب ط و ب ر م ت ا ر ر ق م و ن ي ن ا و ق ر د ي گ ن ه ا م ه ا ن و د و ب م ك ي ي ا س ر ا ن ر د د. د د آ م ر ا م ش ه ب ا ه ن آ ي د ا ه ن ش ي پ ا ه ه ن ا ر س و ا ه ر ب ر ا ک ق ق ح ت م د ع و ي ل ي ص ف ت ع م ا ج ي ا ه ح ر ط ي م ا ك ا ن ر د ي س ا س ا د د و د ح م ي ي ر ب ر ا ك هه ه م ا ن ر ب ي ي ا و ت ح م ع م ا ج ي ز ي ر ه م ا ن ر ب خ و س ن م ي و گ ل ا ز ا ي و ر ي پ ع ب ت ه ب ن ا ر ي ا ي ر ه ش ه ع س و ت ي ا ه ح ر ط هه ه ب رر ر ت م ك و دد د د ر گ م ه ي ه ت ه ب ال و م ع م ن ي م ز» ن ي م ز ي ر ب ر ا ك ه ش ق ن «ي«ر ب ر ا ك ا ه ه ن ا ر س ل و د ج «و» ي د ن ب ه ق ط ن م ق ق ق ح ت هه ه ك ت ت س ا ي ي ل ا ح ر د ن ن ي ا. د د و ش م ه ج و ت ا ض ف و ن ي م ز ز ا ه د ا ف ت س ا ي ع ا م ت ج ا و ي ق و ق ح ي ط ي ح م ي د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا عع ع ف ا ن م ت ت ه ج ر د ي ي ر ه ش ي ض ا ر ا ز ا ه ن ي ه ب ه د ا ف ت س ا ه ن ي م ز ر د م ك ح م ن ي ن ا و ق د و ج و ه ب ل و ا ه ج ر د ر د ي ر ه ش ر ا د ي ا پ ه ع س و ت د ر ا د ز ا ي ن ن ا م ت خ ا س و ن ي م ز د ا ص ت ق ا ر ب ت ر ا ظ ن و ي م و م ع )The sae( ي ل ح م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ي ر ه ش ت ي ر ي د م ي ا ه د ا ي ن ب ف ع ض : ت ي ي ل ح م ي ي ا ه ش ز ر ا و اا ا ه ز ا ي ن ه ب ي ي و گ خ س ا پ و ي ل ح م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ت ا ر ا ي ت خ ا ش ي ا ز ف ا ي د ر ب ه ا ر ا ه ه م ا ن ر ب ل و ص ا ز ا ي ك ي ر د ي ر ه ش ت ت ي ر ي د م ي ل ص ا ن ا ك ر ا ن ا و ن ع ه ب ر ه ش ي م ال س ا ي ا ه ا ر و ش و ا ه ي ر ا د ر ه ش ش ق ن ه چ ر گ ا ر ض ا ح ن ا م ز ر د. ت س ا ت ت ي ر ي د م ر ا د هه ه ش ي ر قق ق ب ا و س د و ج و و ي ف ا ك ه ب ر ج ت ن ا د ق ف ل ي ل د ه ب ي ل و ت س ا ه د ش ر ت ل ا ع ف ي ل ح م ن ا ر م ع و ه ع س و ت ه ص ر ع ت س ا ه ه د م ا ي ن ر د د د ن م ن و ن ا ق و هه ه ن ي د ا ه ن ي ي ت ر و ص ه ب ي ل ح م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ر د ي ر ه ش ت ي ر ي د م ه ا گ ي ا ج ز و ن ه ي ت ل و د ز ك ر م ت م ي ر ه ش ن ا ر م ع و ه ع س و ت ر د ت ك ر ا ش م ي ا ه د ا ي ن ب ف ع ض : ث ي م و م ع ش خ ب ي ت ل و د ش خ ب ( ر ه ش ت ا ي ح ر د ر ث ؤ م ل م ا و ع م ا م ت ن ا ي م ت ك ر ا ش م د ن ي ا ر ف ر ب ال و ص ا ي د ر ب ه ا ر ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ت ت ا م ا د ق ا و ا ه ه ز گ ن ا ن ا ر ي ا ي ن و ن ك ط ي ا ر ش ر د. ت س ا ر ا و ت س ا ) ي م د ر م ا ه ل ک ش ت و ها ف ر ح ا ه ل ک ش ت ي ص و ص خ ش خ ب و ت ال ک ر ش ت ت رر ر ا ر ق م د د ق ا ف ز ز و ن ه ه ك د و ش م ب و س ح م و ن ا ه د د پ ي ر ي ذ پ ت ك ر ا ش م و ي ي و ج ت ك ر ا ش م ه ب ط و ب ر م ي ي ر ه ش نن ن ا ر م ع و ه ع س و ت ي ا ه ح ر ط ر د ن آ ت ك ر ا ش م ه و ح ن و ي ص و ص خ ش خ ب ش ق ن ي ن و ن ك ل ا و ر ر د. ت س ا م ز ال گ ن ه ر ف

9 ... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ش ش خ ب ت ت ا م ا د ق ا اا ا ب ض ض ر ا ع ت ر د ن آ ت ا م د ق ا د ر ا و م ب ل غ ا ر د ل ي ل د ن ي م ه ه ب و ت س ا ه د ش ص خ ش م و ف ي ر ع ت ي ت س ر د ه ب ه ي ه ت ه ب ف ظ و م ط ق ف ز ا س ر ه ش و ر ا م ع م ر و ا ش م ن ا س د ن ه م ن م ج ن ا ن و چ ها ف ر ح ي ا ه ل ك ش ت ن ي ن چ م ه. د ر گ م ر ا ر ق ي م و م ع و ي ي ر ي گ ي پ ي ي ا ر ج ا ت ت ي ر ي د م ي ز ا س م ي م ص ت ر د ي ر ث ؤ م ن ا د ن چ ش ق ن و د ن ا ن ا س م ه ي ا ه د ا د ر ا ر ق ب و چ ر ا چ ر د ا ه ح ر ط ر د و د د ن ن ا ر ذ گ م ا ر د و خ ي ن ي ن ج ن ا ر و د ز و ن ه ز ي ن ي ت ل و د ر ي غ ي ا ه ن ا م ز ا س و ي م د ر م ا ه ل ک ش ت. د ن ر ا د ن ه د ه ع ر ب ت ر ا ظ ن. د ن ن ك ا ف ي ا ي ر ه ش ن ا ر م ع و ه ع س و ت د ن ي ا ر ف ر د ل ا ع ف ش ق ن د ن ن ا و ت نم ر ض ا ح ن ا م ز )The sae( ي ر و آ ع ع م ج ي ي ا ر ب. د د ش ا ب مم م ل ل ح ت - ف ص و ت ق ق ح ت ش و ر ع و ن ر ظ ن ز ا و ت س ا ي د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ق ق ح ت ع و ن هه ه ب ح ا ص م ه د ه ا ش م ل م ا ش ن ا د م ت ا ع ل ا ط م ا ه ر ا ز ب ا ه ک ه ت ف ر گ م ا ج ن ا ن ا د م و ها ن ا خ ب ا ت ک ت ا ع ل ا ط م ش ه و ژ پ ت ا ع ال ط ا نن ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش هه ه ب هه ه ت س ب ا و اا ا ننه ن ا م ز ا س ل ا ع ن ا ر د م ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ا ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه د و ب ه م ا ن ش س ر پ و هه ه ن و م ن ش و ر ز ا ه ع م ا ج ل ك و ر ر ب ق ي ق ح ت ا ر ج ا ن ا ك م ا ن د و ب ن ر س م و ر ا م آ ه ع م ا ج گ د ر ت س گ ه ب ه ج و ت ا ب و د ش ا ب م ا ه ش و ر ز ا هه ه د ا ف ت س ا اا ا ب ه ه د م آ ت ت س د ت ت ا ع ال ط ا و ت ت س ا ه ه د ش هه ه د ا ف ت س ا هها ه ل ح ر م د ن چ ها ش و خ ف د ا ص ت ر گ است. ه د ش ل ل ح ت ا د ر ب و و ا س د ن ل پ ا ک ر و ک و س س پ ا ت ن و چ ه ر ا ع م د ن چ ر گ م م ص ت ه ر ا ع م د ن چ ر گ م م ص ت ا ه ش و ر ر ر گ د ک اا ا ب ض ض ر ا ع ت ر د ع ع ق ا و م ز ا ا هه ه ر ا پ ر د هه ه ک هه ه د و ب ف ک و م ک ن و گ ا ن و گ ا ه ر ا ع م ا ر ا د ا ه م م ص ت ز ا ر ا س ب ن ن ا ر د. ) Moei et al., : ) د د ن م ا ن م هه ه ر ا ع م د ن چ ر گ مم م م ص ت ا ر ر گ مم م م ص ت ع ع و ن ن ن ا د ن ش ا ب م هه ه ت س د و د هه ه ب اا ا له ل ل د م ن ن ا. د و ش م ه د ا ف ت س ا ن ک م م ر ا ع م ن د ن چ ز ا ش ج ن س ر ا ع م ک ز ا ه د ا ف ت س ا ا ج ب ر گ م م ص ت ه ص خ ا ش د ن چ ا ه ل د م ) ه ف د ه د ن چ ا ه ل د م : ) د ن و ش م م س ق ت اا ا له ل ل د م ن ن ا ر د. دد د ن ت س ه رر ر ا د م د د ن آ ر ف ا ه ل د م ال و ص ا و ه ت ف ر ر ا ک ب و ج ت س ج و ح ا ر ط ر و ظ ن م ه ب ه ف د ه د ن چ ا ه ل د م ن ر ت ه ب ه ل م ج ز ا. ) Asgharpur, :8 ) د ش ا ب م د و د ح م ا ن ن ک م م ا ه ه ن ز گ د ا د ع ت و ف ر ع ت ف ا د ه ا ط س و ت ا ه ر ا ع م د د ن ل پ ا ک و ا د ر ب و ا س ر و ک و س س پ ا ت ل د م ل م ا ش ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ش ه و ژ پ ن ا ر د ه ک ه ف د ه د ن چ ر گ م م ص ت ش و ر د. ش ا ب م ا ه ه ت ف ا ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ه ب ه ج و ت ا ب ز ر ه م ا ن ر ب ت ت ع ض و ز ا رر ر ا ع م 9 و اا ا د ر ب و ا س ر و ک و س س پ ا ت ا ه ل د م ر د ا ه ر ا ع م د ن ب ه ب ت ر ه ب ه ک ت س ا ه د ش ج ا ر خ ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ت ک ر ا م ش م ت. س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ د ن ل پ ا ک ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ز ا ک ر ه ي د ن ب ه ب ت ر : ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک و ن ا ر ه ت ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ه ا م ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا TOPSIS 9 8 CLi Source: Research fidigs

10 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 rak 8 9 C ف د ر ر و ک و ل د م س ا س ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م : ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ VIKOR QI.9 م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت 9. ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت.8 ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک و ن ا ر ه ت ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ه ا م.9888 ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت.8 ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش.9888 ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب. 9 ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م : ه ر ا م ش ل و د ج ف د ر.9 Source: Research fidigs ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م و ا س ل د م س ا س ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت rak SAW ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ.9 م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت.99 ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت.99 ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک و ن ا ر ه ت ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ه ا م 8.88 ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت.89 ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش.9 ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب.88 9 ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م : ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک و ن ا ر ه ت ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ه ا م ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا.88 Source: Research fidigs ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م x x x ا د ر ب ل د م س ا س ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت x9 x8 x x x x 8 Source: Research fidigs ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م R د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م : ه ر ا م ش ل و د ج ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت جهت رز ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک و ن ا ر ه ت ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ه ا م ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا د ن ا پ ا ک ل د م س ا س ا ر ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت د ن ل پ ک c- R Source: Research fidigs

11 9... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ا ه ن د ن ب ه ب ت ر و ئ ز ج ا ه د ن ب ه ب ت ر م ا غ د ا : ه ر ا م ش ل و د ج ه ع س و ت جهت رز ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ن ا ر ه ت ر ه ش س س پ ا ت ر و ک و و ا س ا د ر ب د ن ل پ ا ک ن گ ن ا م ه ب ت ر ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ ن ا ر ه ت ه ع س و ت م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت ر ا د ا پ د م آ ر د ع ب ا ن م ن ا د ق ف ا د و ب م ک و ن ا ر ه ت ر ه ش د ا ص ت ق ا ت ه ا م ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا ا ه ح ر ط ل ا ع ف Source: Research fidigs ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت جهت رز ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ا ه ن د ن ب ه ب ت ر : ) ) ه ر ا م ش ر ا د و م ن Source: Research fidigs ش ه و ژ پ ا ه د ر و ا ت س د و ر گ ه ج ت ن ه ب و ه ع س و ت ل ا ح ر د ي ا ه ر و ش ك ر ث ك ا ر د ي ت ي ع م ج ر ا ج ف ن ا ت س ا ه گ د چ پ و ت ا ر ي ي غ ت ز ا ر ا ش ر س ز و ر م ا ن ا ه ج ا ه ر ه ش ي ن ي ش ن ه ي ش ا ح ت س ي ز ط ي ح م ل ا غ ت ش ا ي ت ش ا د ه ب ي ش ز و م آ ل ي ب ق ز ا ن آ ز ا ي ش ا ن ل ئ ا س م و ا ه ر و ش ك ن ي ا ي ا ه ر ه ش ر د ه ژ ي و ل ح ي ا ر ب ال و م ع م ه ك ي ل ا ح ر د. د ه د م ش ي ا ز ف ا ا ر ي ل ح م ي ا ه ت ل و د و ا ه ي ر ا د ر ه ش ص و ص خ ه ب ا ه ت ل و د ر ب ر ا ش ف... و ا ه ر ه ش ت ک ر ا ش م ي ز ي ر ه م ا ن ر ب. د ر ا د ن د و ج و ي ر ه ش ي ت ن س ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ق ي ر ط ز ا ي ن ا س آ ي ا ه ل ح ه ا ر ي ر ه ش ت ال ض ع م

12 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و ص ي خ ش ت ت ا د ي د ه ت ت ا ن ا ك م ا ا ه ت ص ر ف ك ر د ق ي ر ط ز ا ي ر ه ش ت ال ض ع م ا ب ك ي ت ا م ت س ي س ه ل ب ا ق م ت ه ج ر د د ن ا و ت م.د ي ا م ن ب ا ه ت س ا ش ا ه ک م ک ا ه ر ا د ر ه ش و ي ل ح م ي ا ه ت ل و د ه ب... و ع ب ا ن م ص ي ص خ ت ن ا ر ب ا ن ب د ر ک و ر ت ک ر ا ش م م ه ه ب ن ا و ن ع ا ن ب م م م ص ت ز ا س و م ه ه ب ن ا و ن ع ا ه و ش ا ر ب ب ا ت س د ه ب ت ل ا ع ف و ک ت ا ر ک م د ز ر ه م ا ن ر ب و ن د م ه ع م ا ج م ز ا و ل ز ا ک ع م ج و د ر ف گ د ن ز ز ا س ه ب د ن و ر ر د ک ر ت ش م ر ا ک م ه. د و ش م ب و س ح م )Arrjadia, 8: ( ر د ع و ض و م ن ا ه ب خ ر ا ت ه ا گ ن ا ب و د ن ا ه ت خ ا د ر پ ن آ ه ب ر ا س ب ن ا ق ق ح م ه ک ت س ا ث ح ا ب م ه ل م ج ز ا ت ک ر ا ش م ع و ض و م ا ه ه د س ر د ه ن ا ف س أ ت م د ر ا د د و ج و ن ا ن ا ر ا گ ن ه ر ف ر د ه ک جوانه مشارکت ا ه ت ل ا ع ف خ ر ب ز ا ر ظ ن ف ر ص ه ک م ب ا م ن ا د ن و ر ه ش ه ن ا ه ا گ آ ت ک ر ا ش م ب ل ج ر د م د ق ن ل و ا ر د. ت س ا ه ت ش ا د ر ا ر ق ن آ ن ا پ ح ط س ر د ن ا د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ر خ ا ه ب و ن ا ر ه ت ر ه ش م ال س ا ا ر و ش م ا د ق ا ن آ ز ا س پ و ر و ش ک ر د ا ت س و ر و ر ه ش ا ه ا ر و ش ل ک ش ت ب ال ق ن ا ز ا س پ ن ا ر ا ا د پ ز و ر ب ت ال ح م ر د م ق ت س م ت ا ب ا خ ت ن ا ر ا ز گ ر ب ه ل س و ه ب ا ه ا ه ر ا ا ر و ش ل ک ش ت ه ب ر گ د ا ه ر ه ش خ ر ب ن آ ع ب ت ن ا و ز ا ب ن ا و ن ع ه ب ه ک د ش ر ج ن م ن ا ر ه ت ر ه ش ر ا ا ر و ش ز ا ش ب ب ا خ ت ن ا ه ب ن ا ر ه ت ه ل ح م ر د ح ر ط ن ا. د ر ک ه ب ر ج ت ه ب ه ج و ت ا ب. د ن د و م ن ه ن ا ب ل ط و ا د ت ل ا ع ف ه ب م ا د ق ا ت ال ح م و ح ا و ن ق ط ا ن م ر د ن ا ر ه ت ر ه ش م ال س ا ا ر و ش ت ر ا ظ ن ا ب ح ر ط د ا ج ا ه ب ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ه ج و ت ت ش ا د ح ر ط ن ا ه ک ص ق ا و ن و د ش ل ص ا ح ا ه ر ا ا ر و ش ر د ه ک د د ج د و خ ه ب ل م ع ه ب ن ج 8 8 ل ا س ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش م ال س ا ا ر و ش ر ظ ن ب ل ج ا ب ه ک ت ش گ ف و ط ع م ه ل ح م ت ر د م ن ا و ن ع ت. ف ر گ ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ا ه ن ا ه ه ت ف ا ا ه س ر ر ب س ا س ا ر ب ن ن چ م ه : ت ف ر گ ه ج ت ن ر ز ح ر ش ه ب ن ا و ت م ن ا ر ه ت د ن ر ا د ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ر د ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س س پ ا ت ک ن ک ت ر د ص ر د ت س ا ه ت س ن ا و ت. 8 ز ا ت م ا ب س ک ا ب ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش ا ت س ا ر ن م ه ر د. د ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ت س خ ن ه ا گ ا ج و د ر گ ب ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ل ئ ا س م د و خ ه ب س ر ر ب د ر و م ل ئ ا س م ن ب ر د ا ر م و د ه ا گ ا ج ت س ن ا و ت. 9 9 ز ا ت م ا ب س ک ا ب ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا ه ب ن ا و ت م د ا د ص ص خ ت د و خ ه ب ا ر م و س ه ا گ ا ج ه ک ها ل ئ س م و د ه د ص ا ص ت خ ا ه م ا ن ر ب ق ق ح ت د ع د ن ن ا م ل ئ ا س م ه ک ن ا ت ا ه ن ر د و د ر ک ه ر ا ش ا ر ه ش ر د ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ر ا ر ق ه ب ت ر ن ر ت ن ا پ ر د ب ت ر ت ه ب ه ک د ر ک ه ر ا ش ا ه ر غ و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ب س ک ا ب ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ ر و ک و ل د م س ا س ا ر ب ر ا ر ق ت س خ ن ه ا گ ا ج ر د و د ن ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ل و ا ه ب ت ر س ر ر ب د ر و م ل ئ ا س م ن ب ر د ر د ه ت س ن ا و ت. 9 ز ا ت م ا ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت حس ارتقا ه ب ن ا و ت م م و د ه ا گ ا ج ر د. د ر گ ب ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ه ک ن ا ت ا ه ن ر د و ه ر ا ش ا ز ا ک ر ه ا ه ه ب ت ر د ن ر ا د ر ا ر ق د ع ب ا ه ه ب ت ر ر د ب ت ر ت ه ب... و ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر. ت س ا ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ر د ب ا ز ر ا د ر و م ا ه ر ا ع م

13 ... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ن ب ر د ه ک ت س ا ه ت س ن ا و ت م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت و ا س ل د م س ا س ا ر ب ن د ا د ت ک ر ش ا ت س ا ر ن م ه ر د و د ر گ ب ر ا ر ق ت س خ ن ه ا گ ا ج ر د و د ه د ص ا ص ت خ ا د و خ ه ب ا ر ل و ا ه ب ت ر ر و ک ذ م ل ئ ا س م ز ا ت م ا ب س ک ا ب ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ). ( م و س ه ب ت ر ر د و ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق م و د ه ا گ ا ج ر د ا ق ت ر ا ن و چ ا ه ر ا ع م ر ا س ن ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ) 9. ( ز ا ت م ا ب س ک ا ب ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت ن و گ م ه ا ت س ا ر ر د د ن و ر ه ش ش ز و م آ ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ن ا ر ه ت ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ا م م ص ت ر ا ر ق د ع ب ا ه ه ا گ ا ج ر د د ن ا ه ت س ن ا و ت ). ) ). ) ). )8 ا ه ز ا ت م ا ب س ک ا ب ب ت ر ت ه ب... و ر گ د ن ر گ ب ز ن ل د م ن ا. د ش ا ب م ا د ر ب ل د م د ر ک ر و ک ذ م ا ه ح ر ط ن ب ر د د ن ب ه ب ت ر د ن ا و ت م ن آ س ا س ا ر ب ه ک ا ه ل د م ز ا ک ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ز ا م ا د ک ه ک د ه د م ن ا ش ن ا ه ل د م ر ا س د ن ن ا م ا ه ه ت ف ا ل د م ن ا س ا س ا ر ب ل ا ح ر ه ه ب. د ر ا د ا ه ر ا ع م ر ا س ه ب ت ب س ن ر ت ال ا ب ه ا گ ا ج و د ر ا د ت س خ ن ه ب ت ر ر د ن ا ر ه ت ه ک ا ه ر ا ع م ر گ د ز ا. د ر ا د ر ا ر ق ل و ا ه ب ت ر ر د ش و خ ت ش و ن ر س ر ب ت ر ا ظ ن ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ش ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ه ر ا ش ا ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ت ه ب ن ا و ت م د ر ا د ر ا ر ق م و د ه ا گ ا ج ر د ل ئ ا س م ن ب ر د ر خ آ ه ا گ ا ج ر د م د ر م و خصوص بخش ت ک ر ا ش م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت ت ا ه ن ر د و. د ر ک د ر ا د ر ا ر ق ش ج ن س د ر و م ج ا ت ن ر ا س ل ص ا ح ز ا ل د م د ن ل پ ا ک ر گ ن ا ب ن آ ت س ا ه ک ر د ن ب ا ه ر ا ع م ه ع ل ا ط م ه د ش ت ک ر ش ن د ا د م د ر م ر د ت ر ا ظ ن ر ب ل ئ ا س م ن ب ر د د ن ا ه ت س ن ا و ت ا ه ح ر ط ا ر ج ا ن ا م ز و ه ن ز ه ش ه ا ک ح ر ط و م د ر م ن ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب و ش و خ ت ش و ن ر س ه ب ت ب س ن ن ر ت ه ب ه ا گ ا ج و د ن ر و آ ت س د ه ب د ن ل پ ا ک ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا ر م و د و ل و ا ه ب ت ر ب ت ر ت ه ب د ن ا ه ت س ن ا و ت ر و ک ذ م ا ه ر ا ع م ه ت ش ا د د ن ش ا ب و ر د ن م ه ا ت س ا ر ا ه ر ا ع م د ن ن ا م ت و ق ت ا ه ن ا م ز ا س ر غ ت ل و د و ت ک ر ا ش م ش خ ب و س ز ا. د ن ر و آ ت س د ب ا ر م ر ا ه چ و م و س ه ا گ ا ج د ن ا ه ت س ن ا و ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت و م د ر م و ص و ص خ ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت ا ه ح ر ط ل ا ع ف ن ال م ا ع ن ا و ن ع ه ب د و خ ق و ق ح و ت ل و ئ س م ه ع م ا ج ه ب ق ل ع ت س ح ا ق ت ر ا ر گ د ا ه ر ا ع م ن ب ر د ب س ا ن م ا ن ه ا گ ا ج و د ن ر گ ب ر ا ر ق ر خ آ ا ه ه ب ت ر ر د... و ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م د ن ش ا ب ه ت ش ا د ر و ک ذ م ت ر د م د ر ک ل م ع ا ه ر ا ع م ز ا م ا د ک ر ه س ا س ا ن ا ر ب ه ک ه ر ا ع م د ن چ ا ه ر گ م م ص ت ل ک م ا غ د ا ه ب م ا د ق ا س ا س ا ر ب ه ج ت ن ک ه ب م ن ا و ت ب ه ک ن ا ا ر ب و د ر و آ م ت س د ب ا ر ص ا خ ه ب ت ر ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ن آ ز ا ل ص ا ح ه ج ت ن ه ک. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ه ر ه ب ر گ د ک ا ب ا ه ه ب ت ر م ا غ د ا ز ا م س ر ب ش ج ن س د ر و م ل ئ ا س م ه ب ت ر ز ا ل ک ن ب ا ر ل و ا ه ب ت ر ا ه ل د م م ا غ د ا ا ب ت س ا ه ت س ن ا و ت ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م ا د ز ز ک ر م ت ه ک ت س ا ب ل ط م ن ا ه د ن ن ک س ک ع ن م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت د ر ا د ر ا ر ق م و د ه ب ت ر ر د ه ک ر گ د ا ه ر ا ع م ز ا د ر و آ ت س د ب ب ا ز ر ا د ر و م ا ه ر ا ع م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ت و ق ت ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ز ر ه م ا ن ر ب ق ق ح ت و د ش ا ب م ر گ م م ص ت و ت ر د م ف ل ت خ م و م د ر م و ص و ص خ ش خ ب ت ک ر ا ش م د ر... د ر ا ر ق ر خ آ ا ه ه ب ت ر

14 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ر د ت ا ه ن ن ا و ت م ن ن چ ه ج ت ن ت ق ر گ ه ک ا ب ه ج و ت ه ب د و ج و م ت س س ت ر د م ز ک ر م ت م ه ک ا ه ل ا س ر د ت ا ر ا د ا و ن ا ر ا ک ر د ن ا ت س د و ن ا ر د م ب ل غ ا ر د م ک ا ح ش ر گ ن ه ب ه ج و ت ا ب و ه ت ش ا د د و ج و ر و ش ک ر د م و م ع و ت ل و د ا ه ن ا م ز ا س ه ر ا ب ر د د م آ ر ا ک ا ن ا ه م ت س س ا ه ت س ا س ت ر د م ن ال ک ت ن س ز ا د ا ص ت ق ا ک و و س و ا ب ا ر گ ز ک ر م ت ه ج و ت ر د ه ب و ن ر ا س ب ا پ ز ا ن د و ب ا ه ه ن م ز ح ر ط ه ژ و ب ت ر د م ر د ه ل ح م ا ه ه ن م ز ر د ر ه ش د ا ص ت ق ا ن ا ر ه ت و ف ع ض ه ع س و ت ن ا ز م ه ک ا ج ن آ ز ا. ت س ا ه د ش ا ه ر ه ش ر د ر ب ا ر ب ا ن ا ه ه ن م ز د ا ج ا ث ع ا ب ر ه ش ت ر د م ص خ ال ا ب و ت ر د م گ ت ف ا و ه م ز ال ب ل ج ب س ا ن م ف ا ف ش ر ه ش ن ر ت ل ص ا ر ا ع م ه ع س و ت ر ا د ا پ و ن ز ا و ت م ب و س ح م د د ر گ م ن ا ر ب ا ن ب ن ا و ت م ا ب ح ال ص ا و ء ا ق ت ر ا م ا ظ ن ت ر د م ف ل ت خ م ح و ط س ن ا م ز ر ه م ا ن ر ب ف ا ظ و م س ق ت م ز ل ت س م ر م ا ن ا. د ش ر ت ک د ز ن ف د ه ن ا ه ب ر ه ش ت ر د م ر د ه ک ت س ا ا ه و ر ن ه م ه ر ا ک م ه و ت ک ر ا ش م د ن م ز ا ن ف ر ط ز ا و ت س ا ) ل ح م و ها ق ط ن م ل م ( ر گ م م ص ت و ز ا ر گ م م ص ت و ز ر ه م ا ن ر ب ت ا ر ا ت خ ا و ت ر د ق ل ا ق ت ن ا و ا د ز ز ک ر م ت ا ب ف ر ط ز ا. د ن ر ا د ت ل ا خ د ر ه ش ت ا ح ن ا و ت م ا ر ج ا ت ا م ا ق م و ل ق ت س م ه م ن م و م ع ا ه ت ک ر ش ت ل و د ه ع ب ا ت ا ه د ح ا و و ل ح م ت ا م ا ق م ه ب ز ک ر م ت ل و د ا ه ز ا ن ا ب ز ر ه م ا ن ر ب ا ه ش و ر و ف ا د ه ا ه ک ت س ا ق ر ط ن ا ز ا ع ق ا و ر د. ت ش ا د ر ب ت ر د م م ا ظ ن د و ب ه ب ت ه ج ر د م ا گ ت ا ن ا ک م ا ع ق ا و د. د ر گ م ر ا ر ق ر ب ت ا د ا ه ن ش پ ر ه ل ح م ق ا ب ط ن ا د ب ا م و ن ا م ا ه د ن و ر ه م ا ن ر ب ز ر و ا ه د ن و ر ا ر ج ا گ ن ه ا م ه و ت د ح و ر د و ق ف ا و د و م ع ث ح ز ا ا ه ن ا م ز ا س ن ب ت ر د ق م س ق ت ق ر ط ز ا ن ا ر ه ت ر ه ش ت ر د م م ا ظ ن ز ا ا د ز ز ک ر م ت ف ل ت خ م ح و ط س ق ق ح ت ب ب س د ن ا و ت م ه ک ه د و ب ر ه ش ا ر و ش و ل ح م ا ه ت م و ک ح ن ت ش ا د ر ا ت خ ا ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ق ق ح ت د و ش ر و ک ذ م ف د ه ف ر ع ت ) ر ا د ر ه ش ش ق ن ا ه ن ا م ز ا س ر ث ا ر ا ذ گ ر د ر و م ا ها ل ح م س پ ز ا ت ا ق ف ا و ت ن ب م د ر م و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س ر ب د ک ا ت ا ب ال ا ب ه ب ن ا پ ز ا ه ع س و ت ه و ش کاربست ز ا ر ظ ن ن ا د ن و ر ه ش ا ر ب ر ت ه ب ن د ش ت ک ر ا ش م م د ر م ا ب ر ا د ر ه ش ح ا ر ط ت ا س ت ر د م ر ظ ن ر ه ش ه ا و خ و ا ر و ش ( د و ش د ا د م ل ق ت ب ث م ل م ا و ع ز ا ک د ن ا و ت م ک ن و ر ت ک ل ا ا ه ر ا د ر ه ش ف ر ط ه ب ن د ر ک ت ک ر ح و ک ن و ر ت ک ل ا د و ش ه ا و خ ر ظ ن ن ا د ن و ر ه ش ز ا ر ه ش ا ه ح ر ط ا ر ج ا ز ا ل ب ق ر ا ر ق ر ب ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ح ر ط ن و د ت ر د ا ه ن آ ن د ا د ت ک ر ا ش م ق ر ط ز ا ن ا د ن و ر ه ش و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س د ا م ت ع ا د و ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ن ا د ن و ر ه ش ر ت ش ب ر ا ک م ه ث ع ا ب م د ر م گ ن ه ر ف ا ب ب س ا ن ت م ه م ا ن ر ب و ح ر ط ن د و ب ر ه ش ا ه ه ژ و ر پ ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ح ر ط د ر ک ه ن ز ه ز ا س ر ه ش و ط ب ا و ر ش ش و ک و ن ا د ن و ر ه ش ا ه ز ا ن و ا ه ت و ل و ا ن ع ت ر ه ش ه ع س و ت ق و ق ش ن ع ت ر ه ش ت ا ع ال ط ا ه ب س ر ت س د ش ا ز ف ا ر ه ش ه ع س و ت ه ژ و ر پ ا ر ج ا ا ر ب ع م ج

15 ... ز ر ه م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م د ر ک ل م ع Abili, Khodayar (), A Widow to Moder Maageet Cocepts, Tehra, Sargol Publicatios Alle, A. (), Eviroetal plaig ad aageet of the peri-urba iterface: perspectives o a eergig field, Eviroetal & Urbaizatio, Vol., No. Appleto, K., House, A., ad Dowell, A. (998). A Survey of Job Satisfactio, Sources of Stress ad Psychological Syptos Aog Geeral Practitioers i Leeds, Br J Ge Prac, 8, 9-. Abdi Daeshpour, Zohreh (8), A Itroductio to Plaig Theories with a Special Ephasis o Urba Plaig, Shahid Beheshti Uiversity Press Abbas Zadega, Seyed Mohaad (99), Fudaetals of Orgaizatio ad Leadership, Tehra: Publishig Co. Arjadia, Asghar (), The role of popular participatio i the sustaiable developet of the Natioal Coittee o Sustaiable Developet, Eviroetal Protectio Agecy, No. Appleto, K., House, A., ad Dowell, A. (998). A Survey of Job Satisfactio, Sources of Stress ad Psychological Syptos Aog Geeral Practitioers i Leeds, Br J Ge Prac, 8, 9-. Davis, K., ad Newstro, J.W. (99). Orgaizatioal behavior: Hua behavior at work. Bosto: McGraw Hill. Fattah (9), Sedghi, Jawad, Factors Affectig Citize Participatio i the Adiistratio of City Affairs, Scietific Joural of Extesio, Nuber Farsi, Masoud, Baba Nasab, Rasoul, Mousavi, Chara (9), A Aalysis of Measurig the Factors Affectig Citize Participatio i Urba Maageet; Case Study; District of Tabriz City; Urba ad Regioal Studies ad Researches, Year, No., Autu Haifi, Fariba (), Participatory Maageet, Participatio Culture, No. 9, Tehra Halal. W. E., ad Brow. S. (98). Participative Maageet. Myth ad Reality. Califoria Maageet Review, (), -. Kalatari, Khalil (8), Regioal Plaig ad Developet (Theories ad Techiques). Publisher; Optiistic Publishig Khaifar, Hossei (), Priciples of Maageet ad Tasks of Maagers, First Editio, Tehra: Publishig of Cultural Istitute of Daesh ad Coteporary Adisheh Lore Plocket ad Robert Foraiet (), Maagig Participatio of Joe, Traslated by Mohaad Ali Tusi, Tehra: Goveret Educatio Maageet Ceter. Mothly, scietific, techical, agricultural ad eviroetal spikes. Morteza, Majdefar (99), Barriers to Participatory Maageet i Ira "Partership Culture" No.. Mahdizadeh, Javad (), Strategic Plaig of Urba Developet (Recet World Experieces ad its Positio i Ira), Miistry of Housig ad Urba Developet, Publisher - Sia Publishig Copay, Secod Editio Mahdizadeh, Javad (), Urba Goverace, Theoretical Foudatios ad the Necessity of Its Foratio i Ira, Urba Plaig Quarterly Mothly joural of Shahrvad Orariy (), Deputy of urba developet developet, who is a citize? How is citize aageet orgaized as a aager, uber 8 Mayer, R. E. (989). Cogitive view of creativity: creative Teachig for creative learig coteporary. Educatioal Psychology,, -. Mashhadizaded Dehaghai, N; () A aalysis of urba plaig charactristics i Ira; Ira Uiversity of siece & Techology publicatio, Tehra. ع ب ا ن م

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 5 9 3 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع س ر ر ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ا م ز

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس

م ل او ار ه م ش ه م ل د اس ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 693 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ر ظ ن ز ا ن ا ت س ر ل ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی ب ا ی ز ر ا ی ر گ ش د ر

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا

ه ع س و ت و ی ل ا س ر ا ه و ج و ت ر ج ا ه م ث ح ب ه ب ه ج و ت ا ب د ن ه اای ا ه د م آ ر د ق ی ر ط ز ا ی ل م ه ع س و ت ت ی ا ه ن ر د و ی ر ه ش و ی ی ا د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ر و ش ك د ا ص ت ق ا ر ب ی ل ا س ر ا ه و ج و و ی ل ل م ل

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information