ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب.

Size: px
Start display at page:

Download "ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب."

Transcription

1 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س ص ص ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ی د ز ی ی ی ا و ق ت م ی ر م ی ر ذ آ ز ا ی ن ر م و ی ک ث ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا ز ی ب م ا ک ه د ی ک چ و ی ف ی ک ( ی ب ی ک ر ت ه ع ل ا ط م ن ی ا. د و ب ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ش ه و ژ پ ن ی ا ف د ه ز ا ر ف ن 5 1 ه ک د ن د و ب گلستان استان ی ه ا گ ش ن ا د خبرگان کیفی ش خ ب ر د ش ه و ژ پ جامعه. بود ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا و ) ی م ک ( گلستان استان ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ن و ا ع م و ن ا ر ی د م کمی بخش ر د و شدند انتخاب د ن م ف د ه ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ا ب ا ه ن آ ی ا ه ش و خ ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ا ب ا ه ن آ ر ف ن د ا د ع ت ن ا ر ک و ک ل و م ر ف س ا س ا ر ب ه ک د ن د و ب ل ا س ر د ) ر ف ن د ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ا ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ا ب ه ب ح ا ص م و ی ر ظ ن ه ن ی ش ی پ ه ع ل ا ط م ا ب. د ن د ش ب ا خ ت ن ا ی ا ف ل آ ش و ر ا ب ی ی ا ی ا پ و د ی ی أ ت ن ا ص ص خ ت م ر ظ ن ا ب ر ا ز ب ا ی ی ا و ت ح م و صوری روایی. د ش ی ح ا ر ط ) ه ی و گ 5 3 ( ن ا ر ی د م ا ب س ن ا ی ر ا و ل ی ل ح ت و ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ا ه ش و ر ا ب ا ه ه د ا د. د ش ه ب س ا ح م 0/47 ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ی ی و ج ش ن ا د و ی ش ز و م آ ی د ر ف د ع ب ج ن پ ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه ک د ا د ن ا ش ن ا ه ه ت ف ا ی. د ن د ش ل ی ل ح ت SPSS-19 ر ا ز ف ا م ر ن د ر ک ل م ع ا ب ه س ی ا ق م ر د ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ن ی ن چ م ه. ت ش ا د ی ل ا م و ی ر ا د ا و ی ت ش ا د ه ب ی ش ه و ژ پ. د و ب ر ت ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ی ا س ن ا ر ی د م. ی ش ه و ژ پ د ر ک ل م ع ی ش ز و م آ د ر ک ل م ع د ر ک ل م ع : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک /51/ : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د /32/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ. ن ا ر ای ی ر ا س ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ا س د ح ا و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ه و ر گ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د 1- ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی ش ن ا د 2- ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 3- ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن (. ن ا ر ای ی ر ا س ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ا س د ح ا و. ن ا ر ای ی ر ا س ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ر ا س د ح ا و

2 ی) م ال غ ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 0 1 ه م د ق م ش ز و م آ و ت س ا ی ش ز و م آ ف ا د ه ا ش خ ب ق ق ح ت و ا ه ت ی ل ا ع ف ل ق ث ز ک ر م ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ه ز و ر م ا ی ل ص ا گردانندگان و ن د م ت و م ل ع ر ص ع ح ت ا ف ن آ ن ا ر ی د م و د و ش ی م ب و س ح م جوامع توسعه د ی ل ک د ه د ی م ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت ا ر ی ش ز و م آ م ا ظ ن ل ک ا ه ن آ د ر ک ل م ع ه ک د ن ش ا ب ی م ی ش ز و م آ ی ا ه ن ا م ز ا س ت ی ر ی د م و د ن ت س ه ی ز و ر م ا ی ع ا م ت ج ا ی ل ص ا ه د و ل ا ش ز ا ا ه ن ا م ز ا س. ) ه د ا ز د م ح م ر ا ی و و ن ا م ز ا س د ر ک ل م ع ن ا ی م. ت س ا ا ه ن ا م ز ا س ی د و ب ا ن ا ی ی گ د ن ل ا ب و د ش ر ت ا ی ح ر د ل م ا ع ن ی ر ت م ه م ه ب ا ر م ا ظ ن ک ی ت س ک ش ا ی ت ی ق ف و م ه ک ی ر و ط ه ب د ر ا د د و ج و ی گ ن ت ا گ ن ت ه ط ب ا ر ی ت ی ر ی د م ک ب س ت ب س ن ن آ ت ی ر ی د م. د ر ا د ی ه ج و ت ل ب ا ق ت ی م ه ا و ش ز ر ا م ا ظ ن ر د ت ی ر ی د م ه ل ا س م و ر ن ی ا ز ا. د ن ه د ی م د ر ک ل م ع و ر ا ت ف ر ر د ن ا ر ی د م ی ا ه ش ر گ ن و ا ه ر و ا ب د ن د ق ت ع م ت ی ر ی د م م ل ع صاحبنظران از ی ر ا ی س ب ک ی ن و ر د گروههای عملکرد ر د ی ی ا ز س ب ر ی ث أ ت ز ی ن ا ه ن آ د ر ک ل م ع و ر ا ت ف ر و ه ت ش ا د م ی ق ت س م ر ی ث أ ت ن ا ن آ ه ف ی ظ و و ه د و ب ش ال ت ل ق ا د ح ا ب ج ی ا ت ن ر ث ک ا د ح ن د ر و آ ت س د ه ب ر ن ه ت ی ر ی د م ن ی ن چ م ه. د ر ا د م ا ظ ن ن ی ی ع ت ف ا د ه ا ه ب ی ب ا ی ت س د د ن ا و ت ب ه ک ت س ا ی ط ی ح م ر د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ساخت طراحی ن ا ر ی د م ی ل ص ا ر ص ا ن ع ز ا ی ک ی ی ل ا ع ش ز و م آ. ) ن ا و ر س خ و ی ن ی س ح ن ا ی ر و ص ن م ( د ز ا س ر ی ذ پ ن ا ک م ا ا ر ه د ش ه ه د ر ا ه چ ر د ی ل ا ع ش ز و م آ م ه م ه ص خ ش م. د و ر ی م ر ا م ش ه ب ر و ش ک ر ه ر د ی ن ا س ن ا ه ع س و ت ی د ی ل ک ن ا ر ی ا ر و ش ک ه ل م ج ز ا ه ع س و ت ل ا ح ر د ی ا ه ر و ش ک ر د ی ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س ؤ م ع ی ر س ش ر ت س گ ه ت ش ذ گ ن د ر و آ م ه ا ر ف ا ب ه ک ت س ا ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ر د سرمایهگذاری معرف ی ل ا ع ش ز و م آ ع ق ا و ر د. ت س ا ه د و ب ر و ش ک ه ب ن ا ج ه م ه ه ع س و ت ه ب ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ر د ز ا ی ن د ر و م ش ر گ ن و ت ر ا ه م ش ن ا د ن د ی ش خ ب ا ق ت ر ا و د ش ر خصوص به جوامع پیشرفت ر د ی ر ا ک ن ا ل ب ا ق ر ی غ ش ق ن ی ل ا ع ش ز و م آ ن ی ا ر ب ا ن ب. د ن ک ی م ک م ک ل و ئ س م ی ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ن. ) ی ب ی ر غ و ی ی ا م ه س م ش ت د ا ی س ( د ر ا د ا ه ن ا م ز ا س ه ع س و ت و ه ب ه ج و ت ا ب و ت س ا جامعه در خدماتی و ی د ی ل و ت ی ا ه د ا ه ن ر گ ی د ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ن ی م أ ت و ی ز ا س ه د ا م آ ا ت ت س ا ضروری سیاسی و ی گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا ر د ه ژ ی و ه ب م ا ظ ن ن ی ا ت ی م ه ا و ش ق ن ی د ا م و ی ن ا س ن ا ه ی ا م ر س ن ت ف ر ر د ه ز ا و ت ش ا د ر ب ی ی ا ه م ا گ م ا ظ ن ن ی ا ت ی ف ی ک ی ا ق ت ر ا ت ه ج ر د و ی ز و گ ا ب ک ب ر و ( د و ش ی ر ی گ و ل ج 1 ی ا ه ن ا م ز ا س ی ر و ه ر ه ب ر د ل م ا ع ن ی ر ت م ه م. ) ک ا ش ل ب سازمانهای مسئوالن ه ک ت س ا سبب این ه ب و ت س ا ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م جامعه کل نهایت ر د و ی ش ز و م آ 1. Verbeke, Bagozzi & Belschak

3 1 1 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ی ل غ ش د ر ک ل م ع. د ن ر ا د د ر ک ل م ع ه ب ی ص ا خ ه ج و ت ن ا ص ص خ ت م ی ر ا ی ا ب ی ش ز و م آ م ی ن ک ک ر د ه ک د ن ک ی م ا د ی پ ا ن ع م ی ن ا م ز ر ی غ ت م ن ی ا ا م ا ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ی د ا ی ز و گ ن ا ه و ئ ل ( د ر ا د ی گ ت س ب ن آ ن ا ن ک ر ا ک د ر ک ل ل ع ه ب ن ا م ز ا س ت س ک ش و ت ی ق ف و م 1. ) ن ا ف و ت س ا د ر ف ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ل غ ش ز ا ی ش خ ب ل و م ع م ر و ط ه ب ه ک ت س ا ی ی ا ه ت ی ل ا ع ف ی ا ن ع م ه ب د ر ک ل م ع و کار نیروی ی ا ر ب ا ر جدیدی چالشهای دانش ر ب ی ن ت ب م جوامع در ی گ د ن ز. د ا د م ا ج ن ا ا ر ن آ د ی ا ب 2. ) ر ی ل ک ( ت س ا ه د ر ک د ا ج ی ا ا ه ن ا م ز ا س و ی ر ب ه ر ک ب س ر ب ت ا ع ل ا ط م ز ک ر م ت و د ر ا د ی ن ال و ط ی ا ه ق ب ا س ا ه ن ا م ز ا س ر د د ر ک ل م ع ع و ض و م ی س ر ر ب ا ه ت ر ا ه م و ا ه ی گ ت س ی ا ش و د ر ک ل م ع ن ا ر ب ه ر ه د و ب. ت س ا ا ر ی ز ک ب س ی ر ب ه ر د ر و م ه د ا ف ت س ا و ر د ی م ه م ش ق ن و د ر ا ذ گ ی م ر ی ث أ ت ن ا م ز ا س د ر ک ل م ع ر ب ن ا ر ی د م ه ل ی س و ه ب ه د ش ذ ا خ ت ا ت ا م ی م ص ت د ر ا د سازمان شکست یا ت ی ق ف و م 3 جدیدی مفهوم د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م م و ه ف م ه چ ر گ ا. ) ن و ت ل ب ( ت ا م د خ ن ی ر ت ز ی گ ن ا ث ح ب ه م ج ز ا ه ت ش ذ گ ه ه د د ن چ ی ط د ر ک ل م ع ی ب ا ی ش ز ر ا ا م ا د ی آ ی م ب ا س ح ه ب ن ت خ ا س ح ر ط م ا ب د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م که گفت میتوان و ت س ا ه د و ب ی ت ی ر ی د م ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ی ل ن س ر پ ی ا ه ع و م ج م ی ا ه د ن ی ا ر ف ز ا ا ه ه ا گ د ی د ت ی ر ی د م ع ب ا ن م و ن ت خ ی گ ن ا ر ب ی ن ا س ن ا. ت س ا ت ا س ا س ح ا ر د ی ر ا ی س ب ن و گ ا ن و گ ز ا ی ک ی ا ه ن ا م ز ا س ز ا ن ی ر ت ه د ی چ ی پ ی ب ا ی ش ز ر ا ا ه ت ی ل ا ع ف د ر ک ل م ع و ش خ ب ب و س ح م حرفهای توسعه ر د د م آ ر ا ک ر ا ی س ب ر ا ز ب ا و ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ت ی ر ی د م ی ا ه ه م ا ن ر ب ر ی ذ پ ا ن ی ی ا د ج د ر ی گ ی م ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ی د د ع ت م د ص ا ق م ی ا ر ب و د و ش ی م 4 حاصل اظالعات. ) ن ی د ر ا ن ر ب ( ی ز ا س د ن ت س م و د ر ک ل م ع د و ب ه ب ت م د خ ن ا ر ب ج ی ا ر ب ی ها د ر ت س گ ر و ط ه ب د ر ک ل م ع ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ز ا و ج ا ر خ ا ل ا ق ت ن ا ا ق ت ر ا ر ی ظ ن ن ا ن ک ر ا ک ه ب ط و ب ر م ت ا م ی م ص ت ر د ن آ ز ا ن ا و ت ی م ن ی ن چ م ه. د و ر ی م ر ا ک ب ل ا ص ف ن ا ه م ا ن ر ب ی ب ا ی ش ز ر ا و ق ی ق ح ت و کارکنان توسعه ی ش ز و م آ ی ا ه ز ا ی ن ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت خدمت از ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ز ی گ ن ا د ا ج ی ا ن ا ن ک ر ا ک ه ع س و ت ر د ن ا و ت ی م ا ر ن ا ن ک ر ا ک ی ب ا ی ش ز ر ا ف ا د ه ا. د و م ن ه د ا ف ت س ا و و ی ر د ن ا ا د ل ا ( د ر م ش ر ب ن ا ر ی د م و ن ا ن ک ر ا ک ن ی ب ر ث ؤ م ت ا ط ا ب ت ر ا د ا ج ی ا و م ا د خ ت س ا و ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن 5. ) و ت ر ا س 1. Liu, Huang & Fan 2. Clare 3. Belton 4. Bernardin 5. Alda, Andreu & Sarto

4 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 2 1 و د ر ا د ه ر ا ش ا ی ن ا م ز ا س ت ا ی ل م ع م ا ج ن ا ی گ ن و گ چ ر ب ه ک ت س ا ی ل ک ه ز ا س ک ی ی ن ا م ز ا س د ر ک ل م ع ط س و ت د ر ک ل م ع ف ی ر ع ت ن ی ر ت ف و ر ع م 1 ی ا ن ع م ه ب د ر ک ل م ع. ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا ل ا س ر د ی ل ی ن ه ب د ر ک ل م ع ف ی ر ع ت ن ی ا س ا س ا ر ب. د ش ا ب ی م ه ت ش ذ گ ت ا م ا د ق ا ی ی ا ر ا ک و ی ش خ ب ر ث ا ت ی ف ی ک ن ی ی ب ت د ن ی ا ر ف ر د ع ب ا ن م ز ا ن ا م ز ا س ه د ا ف ت س ا ی گ ن و گ چ ه د ن ن ک ف ی ص و ت ه ک ی ی ا ر ا ک ی ک ی. د و ش می م ی س ق ت ء ز ج و د ی ن ا ز ا س ف ا د ه ا ه ب ل ی ن ه ج ر د ه د ن ن ک ف ی ص و ت ه ک ی ش خ ب ر ث ا ی ر گ ی د و ت ال و ص ح م و خدمات تولید ر د خاص نتایج حصول از ت س ا ت ر ا ب ع ل غ ش ک ی ش خ ب ر ث ا د ر ک ل م ع ن ی ن چ م ه. ) ی ل ی ن ( ت س ا ه ب ص ا خ ی ت ا م ا د ق ا م ا ج ن ا ق ی ر ط ز ا د م آ ر د د ن ن ا م ل غ ش ی ا ر ب ه د ش ن ی ی ع ت ش ی پ ز ا ج ی ا ت ن ه ب ی ب ا ی ت س د ی ر و ط ه ک ق ب ا ط م ا ب ا ه ت س ا ی س ا ه ه ی و ر و ط ی ا ر ش ط ی ح م ی ن ا م ز ا س. د ش ا ب د ر ک ل م ع ی ن ا م ز ا س ه ب ق ال ط ا ا ه ن آ م ا ج ن ا ز ا حاصل نتایج و ی ن ا م ز ا س ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ف ی ا ظ و ا ه ت ی ر و م أ م م ا ج ن ا ی گ ن و گ چ و ن و س ل ا ( د و ش ی م ت ب ق ا ر م ی ب ا ی ز ر ا 2 ت ی ف ی ک ن ی م ض ت ی ا ر ب ا ه م ا ظ ن ر د ز ا ی ن د ر و م ی ا ه د ن ی ا ر ف ز ا ی ک ی. ) و و د ر ک ل م ع. ت س ا ی ب ا ی ز ر ا د ر ک ل م ع ن م ض ع ال ط ا ز ا ع ض و د و ج و م و ق ب ا ط ت و ش ز و م آ شیوه تعیین کارکنان میان ط ب ا و ر ت ی و ق ت و حرفهای فعالیتهای ء ا ق ت ر ا ر د ا ه د ر ا د ن ا ت س ا ی ا ه ز ا ی ن ی ش ز و م آ ن ا ن آ و ی ه د ز ا ب ا ه م ت س ی س ی. ) ل ص ا ر و پ د م ح م و د ا ب آ د م ح ا ر ت ش ی ب ن ا م ز ا س ر ث ؤ م د ش ا ب ی م ا ه ی ن ی و خ ( ی خ ی ش ی ت ک و ش خواستگاه سه از سازمانها عملکرد ی ب ا ی ز ر ا ن ی و ن ت أ ش ن ت ا ی ل م ع ر ب ق ی ق ح ت ن و ن ف ز ا ه د ا ف ت س ا و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب ز ک ر م ت ت ی ف ی ک ر ب ز ک ر م ت د ن ر ی گ ی م گ ن ا ی ج ( و 3 ن ر ب ل و ه. ) ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه ب ن ی و د ت ی ل د م ت ه ج ط ا ب ت ر ا ی ر ب ه ر ی ا ه ه ف ل و م و ر ص ا ن ع ن ی ر ت م ه م که پرداختند ه ج ر د ی و گ ل ا س ا س ا ر ب ا ه ن آ د ر ک ل م ع ا ب ا ه ه ا گ ش ن ا د و ی ل خ ا د ی ش ه و ژ پ ی ا ه د ا د ر ا ر ق ی ا ه ه ف ل و م شامل پژوهشی ر و م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م ر ی ز ح ر ش ه ب ا ه ن آ ز ک ا ر م ه ا گ ش ن ا د ر د کتاب میزان ه ل ج م و ه ل ا ق م کتاب شامل دانشگاه ی ش ه و ژ پ ت ا ر ا ش ت ن ا ی ج ر ا خ ر و م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م ی ش ه و ژ پ ت ا ق ب ا س م و ف ا ش ت ک ا و ع ا ر ت خ ا ا ه ش ی ا م ه و ا ه ر ا ن ی م س ی ت ا ق ی ق ح ت ه ل ج م و ه ل ا ق م ب ا ت ک ل ث م ی گ ن ه ر ف ت ا ر ا ش ت ن ا ه ا گ ش ن ا د ر د ق ال خ ا ش ی ا ز ف ا ی ا ه ه ف ل و م ل م ا ش ی گ ن ه ر ف ی ا ه ه ف ل و م ل م ا ش ی ل ا م ر و م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م د ا ی ع ا و ی گ ن ه ر ف ی ا ه ش ی ا م ه و ت ا ق ب ا س م ی ر ا ز گ ر ب ی ن ا ر م ع و ی ر ا ج ی ا ه ه ن ی ز ه م ا ج ن ا و ) ه ر ی غ و ا ی ا د ه ه ی ر ه ش ( د م آ ر د ب س ک ی ل ا م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب 1. Neely 2. Olson & Wu 3. Jiang & Holburn

5 3 1 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب و ت ا ز ی ه ج ت ت ا م د خ و ج ش ن ا د ه ب ت ا م د خ ی ا ه ه ف ل و م ل م ا ش ی ی و ج ش ن ا د ر و م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م ه ز و ح و ن آ ه ع س و ت و ه ی ذ غ ت و ش ز ر و ه ز و ح ی ه ا ف ر ی ا ه ز ا ی ن ه ب ی ی و گ خ س ا پ ی ه ا ف ر ت ا ن ا ک م ا ت ا ع ا س ل ث م ی ش ز و م آ ت ی ف ی ک ی ا ه ه ف ل و م ل م ا ش ی ش ز و م آ ر م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م ی ن ا م ر د و ی ت ش ا د ه ب و ه ر ی غ و ه ت ش ر د ا د ع ت ی ش ز و م آ ت ا م د خ ل م ا ش ش ز و م آ ت ی ف ی ک ه ر ی غ و د ی ت ا س ا ح ط س س ی ر د ت د ا د ع ت ی ا ه ه ف ل و م ل م ا ش ی ر ا د ا ر و م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م س ی ر د ت ر د ی ژ و ل و ن ک ت ی ر ی گ ر ا ک ب ن ا ز ی م ر و م ا ر ص ن ع. د ن ش ا ب ی م ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ه ع س و ت ی ا ه د ن ی ا ر ف و ن ا ن آ ت ال ی ص ح ت و ت ی س ن ج و ن ا ن ک ر ا ک ی ت ش ا د ه ب ل م ا ش ی ا ه ه ف ل و م ت م ال س ی ع ا م ت ج ا ت ش ا د ه ب و م ا ظ ن. ) ه د ا ز ن س ح و ه ا و خ ق ح ی ن ا خ ی س و م ( د ن ش ا ب ی م ر ا ک ت ش ا د ه ب ت م ال س ت ش ا د ه ب ی ک ی ز ی ف و ل ب ا ق ح ط س ر د ا ر د و خ ی ا ه ر ا ک ن ا ن ک ر ا ک د ا ب د ن ک ا د ی پ ی س ر ت س د ش ف ا د ه ا ه ب ی ن ا م ز ا س ه ک ن ی ا ی ا ر ب ی ا ر ب ا ر ه ن ی م ز ضعیفشان عملکرد ه ک ی ا ه ن ا م ز ا س ی ا ر ب ه ل ا س م ن ی ا. د ن ه د م ا ج ن ا ی ی ا ر ا ک ز ا ی ل و ب ق و حیاتی امری د ر و آ ی م م ه ا ر ف ا ر ا ه ن آ ی گ ت س ک ش ر و ه ن ی م ز ز ی ن و ی م و م ع خدمات انجام ر د ت س ک ش و ن د ج ی ه ر د ن و ن ا پ و گ و ن ا ه ب ر ک ن ا ش ( ت س ا ی ر و ر ض 1 ل م ا و ع ) ( ن ی د ا و ج د ی س. ) ل ر ا ف ی ط ی ح م ل م ا و ع. د ر ک م ی س ق ت ی د ر ف و ی ل غ ش ی ن ا م ز ا س ی ط ی ح م ه ق ب ط ر ا ه چ ه ب ا ر د ر ک ل م ع ر ب ر ث ؤ م ی ا ر ا د ی ا ه ه ف ل و م ط ی ا ر ش ی د ا ص ت ق ا ی ر و ا ن ف گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ن ا م ز ا س ی ر گ ر ا ک و. ت س ا ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی س ا ی س ت ا ظ ح ال م و ی ت م و ک ح ت ا ر ر ق م ی ی ا ی ف ا ر غ ج ت ی ع ض و ا ب ق ر ی ی ا م ر ف ر ا ک ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ی ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف و جو سازمان ی ا ه ه م ا ن ر ب ی ا ه ه ف ل و م ی ا ر ا د ی ن ا م ز ا س ل م ا و ع ر و ظ ن م. د ر ب م ا ن کار ساختار عنوان ا ب ا ر شغلی عوامل. د ش ا ب ی م سازمانی ساختار و ت خ ا د ر پ ی ی ا ن ا و ت ه ک ی ل غ ا ش م. د ش ا ب ی م ز ا ی ن د ر و م ل غ ش م ا ج ن ا ی ا ر ب ه ک ت س ا ی ت خ ا س و م ظ ن ن ا ز ی م ر ا ک ر ا ت خ ا س ز ا ر ی ث أ ت د س ا ن ش ی م ن ی ص ا خ ب و چ ر ا چ ه ک ی ل غ ا ش م ا ب د ر ا د ن ا ی ر ج م ی ا ر ب ی ص خ ش م ی ا ه ل م ع ل ا ر و ت س د م ا ه ب ا ب ج و م ت س ا ن ک م م ه ت ف ا ی ن ر ا ت خ ا س ل غ ا ش م ه ک ی ا ه ن و گ ه ب د ر ا ذ گ ی م ن ال غ ا ش ر ب ی ت و ا ف ت م و ی ب ا ی ش ز ر ا سیستمها در ن آ ی ر ی گ ر ا ک ب و ل م ا و ع ن ی ا شناسایی با. گردند آنها ی ف ی ل ک ت ال ب و ن ال غ ا ش ش ر گ ن ی ا ه ه ف ل و م ی ا ر ا د ی د ر ف ل م ا و ع. د ن و ش ی م ن ی ع م ل غ ش ی ا ه ه ت ب ر ت ی و ل و ا ل غ ا ش م ی د ن ب ه ق ب ط ه ک د ر ک ش ر ا ز گ ) ( د ا د ه م. ت س ا ت ی ص خ ش و ی د ر ف ی ا ه ش ز ر ا ی ل غ ش ت ی ا ض ر ش ز ی گ ن ا د ن م ز ا ی ن ی ل غ ش ه چ ر ه و د ر ا د ل غ ا ش م ر ت ش ی ب ر د ا ر د ر ک ل م ع ی ن ی ب ش ی پ ی د ن م ن ا و ت ی ت خ ا ن ش ی ی ا ن ا و ت 1. Shanker, Bhanugopan, VanderHeijden & Farrell

6 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 4 1 ت ر ا ب ع ه ب. د و ش ی م ر ت ی و ق شغلی عملکرد و شغلی توانایی ن ی ب ط ا ب ت ر ا د ش ا ب ی ر ت ال ا ب ی ن ه ذ ی ی ا ن ا و ت ت س ا ر ت م ه م ی س د ن ه م ل ث م د ن ت س ه ی ن ه ذ ی ا ه ت ی ل ا ع ف د ن م ز ا ی ن ه ک ی ل غ ا ش م ی ا ر ب ی ت خ ا ن ش ی ی ا ن ا و ت ر گ ی د و ی ل ن ر چن هی ر ظ ن ز ا. ی ر ا د ر ت ف د ل ث م ر ت ه د ا س ل غ ا ش م ا ت 1 حاکی پژوهشها ر ث ک ا ) ( و ئ ل ک ب س ن ا م ه ع ق ا و ر د ش خ ب ر ث ا ت ی ر ی د م ک ب س د ن ن ک ی م ر ا ه ظ ا ن ز و د ر م ن ا ر ی د م ه ک ت س ا ن آ ز ا ر ظ ن ی ا ن ب م ر ب. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ا ه ن ا م ز ا س ن ا ر ب ه ر و ن ا ر ی د م ی ب ل ا ق ر ک ف ت ه ل ا س م ن ی ا ه ک ت س ا ه ن ا د ر م و ی گ ن ا ی 2 و ا ه ر و ا ب ا ه ه ا گ د ی د د ی ا ب ن ا م ز ا س ه ا گ د ی د ق ق ح ت ی ا ر ب ا ه ن ا م ز ا س ن ا ر ب ه ر ) ( ن چ و ن ی ب ب س ا ن ت ن ا د ق ف که باشند ه ج و ت م د ی ا ب ن ی ن چ م ه. کنند درک ا ر کارکنان سایر و خود ارزشهای. د و ش ی م سازمان میان ر د ش ن ت ه ب ر ج ن م ر گ ی د ل م ا و ع ا ی ا شه ز ر ا و ا ه ر و ا ب ا ه ه ا گ د ی د ز ر ط 3 ا د و گ ی و و ن ا ن ک ر ا ک د ر ک ل م ع ش ی ا ز ف ا ت س ا م ه م ن ا م ز ا س ی ا ر ب ه ک ی د م ا ی پ ن ی ر ت ه د م ع ت س ا د ق ت ع م ) ( ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ی ا ه ر ا ت ف ر ه د ن ن ک د ا ج ی ا ل م ا و ع ن ا ق ق ح م ه ک ن ی ا ل ی ل د. د ش ا ب ی م ن ا م ز ا س ی ش خ ب ر ث ا ه ک ی ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ه ک ه د ش ص خ ش م ه ت ش ذ گ ت ا ق ی ق ح ت ر د ه ک ت س ا ن ی ا د ن ن ک ی م ه ع ل ا ط م ا ر س ا س ا ر ب و ی ن ا م ز ا س و ی د ر ف د ر ک ل م ع د ن ر ا د ی د ا ی ز ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش ی ا ه ر ا ت ف ر ا ه ن آ ن ا ن ک ر ا ک د و خ ز ا ی ر ت ش ی ب ت ل ی ض ف ا ب ی ا ه ر ا ت ف ر ن ا د ر م ا ب ه س ی ا ق م ر د ن ا ن ز. د ش ا ب ی م ال ا ب ن ا م ز ا س ی ش خ ب ر ث ا ن آ ز ا ل ق ن ه ب ( د ر ا د ن د و ج و ه ن ا ت س و د ع و ن ی ا ه ر ا ت ف ر ر د ن ا ن آ ن ا ی م ی ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ا م ا د ن ه د ی م ن ا ش ن و شغلی عالئق ر د جنسیتی تفاوتهای ه ک ت س ا د ق ت ع م ) ( ر و پ ی د ن ز. ) ن ا ت س ا ب ر ا ی ر ب ن ق ه د ش د ی ی أ ت س ن ج و د ر ه د ر و م ر د ی ت ی س ن ج ی ا ه ش ق ن ی س ا ن ش ه ع م ا ج ر و ط ن ی م ه و ی ل غ ش د ر ک ل م ع ش ف د ه ه ک ت س ا شغلی الزامات ز ا ن ا د ر م د ر و م ر د ه چ و ن ا ن ز د ر و م ر د چه آنها ه ب ه ج و ت ا ذ ل ت س ا ی م ظ ا ک و ی ح ل ا ص ن ا ی ر ا ف ص ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. د ش ا ب س ف ن ت ز ع و ی د م آ ر ا ک ش ی ا ز ف ا و ی ز ا س د ن م ن ا و ت م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ر د د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م ی ا ر ج ا ی ج ن س ن ا ک م ا ف د ه ا ب ه ک ) ( ی د و م ح م ک ل م ی ا ر ج ا ت ی ل ب ا ق ه ک د و ب ن آ ز ا ی ک ا ح د ش م ا ج ن ا ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ه ا گ د ی د ز ا ن ا ت س ل گ ی ک ش ز پ و د ر ک ل م ع ی ن ا ب ی ت ش ی پ ا ه ه و ر گ د ر ک ل م ع ی ب ا ی ز ر ا ی م ل ع ت أ ی ه ل م ا ش ن آ د ا ع ب ا و د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م ه س ی ا ق م ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ی د ن ب ه ب ت ر و ه س ی ا ق م گروهها عملکرد ی ن ا ب ی ت ش پ ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ه و ر گ ل م ا ع ت. ت ش ا د ر ا ر ق ی ل و ب ق ل ب ا ق ح ط س ر د ه ا گ ش ن ا د ر د ه و ر گ ت ی ر ی د م و ا ه ه و ر گ ی د ن ب ه ب ت ر و 1. He, Chen, Ren, Li & Liu 2. Yang, Yu & Chen 3. Vigoda

7 5 1 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ب س ح ر ب گروه عملکرد د و ب ه ب و ی ن ا ب ی ت ش پ د ع ب ر د ی ر ا د ا ن ع م ر ی ث أ ت جنسیت و ی م ل ع ه ب ت ر م ی ش ز و م آ ن ا ی ب ن ا ن آ. ت ش ا د ن ه ا گ ش ن ا د ر د ی م ل ع ه ب ت ر م ب س ح ر ب گروه عملکرد ی ب ا ی ز ر ا د ع ب و ی ش ز و م آ ه و ر گ ا ر ج ا ل ب ا ق ه ا گ ش ن ا د ی ن و ن ک ط ی ا ر ش ر د د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ر ظ ن ز ا ه ک د ن د ر ک ر د ن ز ا و ت م ی ز ا ی ت م ا ت ر ا ک ش ق ن ن ا و ن ع ا ب ی ش ه و ژ پ ن م ض ) ( ی م ی م ص و ی ز و ر ه ب. د ش ا ب ی م ی ب ا ی ز ر ا د ر ک ل م ع ن ا ر ی د م ش ر ا ز گ د ن د ر ک ه ک د ر ک ل م ع ن ا ر ی د م ی ا ر ا د ر ا ه چ ه ف ل ؤ م ظ ف ح ی ا ه د ن ی ا ر ف و ن ا م ز ا س ی ل خ ا د ی ا ه د ن ی ا ر ف ن ا م ز ا س ن ا ی ر ت ش م ا ق ب و ظ ف ح ن ا م ز ا س ی ل ا م ی ا ه ص خ ا ش. د ش ا ب ی م ن ا م ز ا س ی ر ی گ د ا ی و د ش ر ن ا ش ن د و خ ز ا د ا ر ف ا ه ک ل غ ش ا ب ط ب ت ر م ی ا ه ر ا ت ف ر ع و م ج م ز ا ت س ا ت ر ا ب ع د ر ک ل م ع و س ک ی ز ا م ا ظ ن ی ی ا ر ا ک م ه م ی ا ه ک ال م و ا ه ص خ ا ش ز ا ی ک ی ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه ک ی ی ا ج ن آ ز ا و د ن ه د ی م ی ا ر ب ی ر ب ت ع م ک ال م ن ا ر ی د م ش ن ی ز گ و ب ا خ ت ن ا ط ی ا ر ش ر د ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب و ت س ا ی ش ز و م آ ل م ا و ع ل ی ل ح ت و ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی س ر ر ب ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د ش ن ی ن ی ب ش ی پ ن ا ن آ ز ا ی ن د ر و م ی ا ه مهارت ه ب ط و ب ر م و م ا ظ ن و ی م ال غ ( د و ر ی م شمار به ی ش ز و م آ ی ا ه م ا ظ ن ر د ش ه و ژ پ ت ا ع و ض و م ن ی ر ت ی س ا س ا ز ا ن آ چالشها با گذشته دهه و د ی ط ر د ن ا ر ی ا ر د ی ل ا ع ش ز و م آ ر گ ی د ی و س ز ا و ) ه د ا ز د م ح م ر ا ی ل ئ ا س م ی د د ع ت م ه ج ا و م ه د و ب. ت س ا ش ر ت س گ ی م ک ا ه ه ا گ ش ن ا د ت ر ث ک ت ا س س ؤ م ی ش ز و م آ که هستند چالشهایی جمله از ر ا ک ی ب ه ت خ و م آ ش ن ا د م ی ظ ع خیل وجود و ن ا ی و ج ش ن ا د د ا د ع ت ش ی ا ز ف ا ش ز و م آ ی ل ا ع ن ا ر ی ا ا ر ا ب ت ال ک ش م ی ا ه د ی د ع ه ج ا و م ه د و م ن. ت س ا ش ر ت س گ ی م ک م ا ظ ن ی گ ن ه ر ف و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ف ا ب ن ا و ت و د و ج و م ی ا ه ت ی ف ر ظ ه ب ه ج و ت ن و د ب ی ل ا ع ش ز و م آ و ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ن ی ن چ م ه. ت ش ا د د ه ا و خ ل ا ب ن د ه ب ز ی ن ا ر ی ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ن ت ی ف ی ک ش ه ا ک ه ع م ا ج و د ا ع ب ا ا ت ه د ش ش ال ت ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ن ا م ز ا س ف ا د ه ا د ر ب ش ی پ ر د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ت ی م ه ا ی ی ا ه ه م ا ن ر ب و ا ه ر ا ک ه ا ر ا ه ن آ ک م ک ا ب و د و ش ی ی ا س ا ن ش ه ا گ ش ن ا د ر د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه ه ف ل و م ا ش گ ه ا ر ی ا ر ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ت د م ه ا ت و ک و ت د م د ن ل ب ر د ه ا گ ش ن ا د ت ه ج د و ب ه ب د ر ک ل م ع ن ا ر ی د م ی ا ه ر ی غ ت م ر گ ی د و شغلی عملکرد ه ک ت س ا ی م ه م ر ی غ ت م جنسیت آن ر ب ه و ال ع. کرد اجرا و ی ح ا ر ط ی ل غ ش د ر ک ل م ع و ق ی ال ع ر د ی س ن ج ی ا ه ت و ا ف ت د ی د ر ت ن و د ب. د ه د ی م ر ا ر ق ر ی ث أ ت ت ح ت ا ر ی ن ا م ز ا س ف د ه ه ج ی ت ن ر د. ت س ا ی ل غ ش ت ا م ا ز ل ا ز ا ن ز و د ر م ن ا ر ی د م د ر و م ر د ن آ ه ب ه ج و ت ا ذ ل د ر ا د د و ج و. د و ب ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ش ه و ژ پ ن ی ا ی ل ک

8 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 6 1 ق ی ق ح ت ت ال ا ؤ س ت س ی چ ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه ه ف ل و م و د ا ع ب ا 1- چگونه دانشگاهها ر ی ا س ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ه س ی ا ق م ر د ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع 2- ت س ا ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ی ا س ن ز ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ه س ی ا ق م ر د ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ز ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع 3- ت س ا ه ن و گ چ ق ی ق ح ت ش و ر ی ف ی ک د ر ک ی و ر ر د. د و ب ) ی م ک و ی ف ی ک ( ی ب ی ک ر ت ا ر ج ا ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ن ی ا. د ش ه د ا ف ت س ا ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ش و ر ز ا ی م ک د ر ک ی و ر ر د و ی و ت ح م ل ی ل ح ت ش و ر ز ا ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه س ی ا ق م و ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع سنجش پرسشنامه ساخت هدف و د ا ب ش ه و ژ پ ا ه ه ا گ ش ن ا د ا ب ه ج و ت ه ب ر ا ز ب ا ه ت خ ا س ه د ش م ا ج ن ا. د ش ه ع م ا ج ش ه و ژ پ ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ر د و د ن د ش ب ا خ ت ن ا د ن م ف د ه ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ا ب ا ه ن آ ز ا ر ف ن 5 1 ه ک د ن د و ب گلستان استان ی ه ا گ ش ن ا د ش خ ب ی م ک ن ا ر ی د م و ن ا ن و ا ع م ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س ا ن ا ت س ل گ ل م ا ش ر ی د م ی ا ه ه و ر گ ی ا ه ه ت ش ر ل ا س ر د ر ف ن د ا د ع ت ه ب ه ا گ ش ن ا د ی ا س و ر و ن ا و ا ع م ا ه ه د ک ش ن ا د ی ا س و ر ی ل ی م ک ت ت ال ی ص ح ت ی ف د ا ص ت ی ر ی گ ه ن و م ن ش و ر ا ب ا ه ن آ ر ف ن د ا د ع ت ن ا ر ک و ک ل و م ر ف س ا س ا ر ب ه ک د ن د و ب ی ا ه ش و خ ب ا خ ت ن ا. د ن د ش ی ا ر ب ی ر و آ ع م ج ا ه ه د ا د ز ا ه م ا ن ش س ر پ ه ت خ ا س ق ق ح م د ر ک ل م ع ن ا ر ی د م ی ا ه ه ی ر ظ ن و ا ه ل د م ی س ر ر ب ی ت ن ر ت ن ی ا ی ا ه ن ا خ ب ا ت ک ع ب ا ن م ر و ر م ز ا س پ ن آ ه ی ه ت ی ا ر ب. د ش ه د ا ف ت س ا ه ب ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه ن ی م ز ر د ن ا گ ر ب خ و صاحبنظران از ی د ا د ع ت ا ب ه ب ح ا ص م و ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ت د ش ه ت س ا و خ ن ا ی و گ خ س ا پ ز ا و د ش ت س ر ه ف و ی ی ا س ا ن ش م ه م ی ا ه ه ف ل و م ی ر و ئ ت د ن ا ر گ ش و ر ک م ک ضرورت و ت ی م ه ا ز ا ی ه ا گ آ ز ا س پ ش ه و ژ پ ر د ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش. د ن ن ک ی ب ا ی ز ر ا ا ر ا ه ن آ ت ی م ه ا ج ن پ و ه ی و گ 5 3 ی ا ر ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه ت خ ا س ق ق ح م ه م ا ن ش س ر پ. د ن د ا د خ س ا پ ه م ا ن ش س ر پ ه ب ش ه و ژ پ 7 د ع ب ر ه ( ی ل ا م و ی ر ا د ا و ی ت ش ا د ه ب ی ش ه و ژ پ ی ی و ج ش ن ا د و ی ش ز و م آ ی د ر ف د ا ع ب ا ل م ا ش د ع ب ج ن پ ا ت ک ی ز ا ت ر ک ی ل ی ا ه ج ر د ج ن پ س ا ی ق م ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ. د و ب ) ه ی و گ د ی ی أ ت ن ا ص ص خ ت م ط س و ت ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا و ت ح م و ی ر و ص ی ی ا و ر. د و ش ی م ی ر ا ذ گ ه ر م ن ی ا ه ه د ا د. د ش ه ب س ا ح م 0/4 7 خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ش و ر ا ب ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه ه م ا ن ش س ر پ ی ی ا ی ا پ و ه ک ت س ا ی ر ا ذ گ د ک ش و ر ن ی ا ه ل ح ر م ن ی ت س خ ن. د ن د ش ل ی ل ح ت ا و ت ح م ل ی ل ح ت ش و ر ا ب ی ف ی ک ش خ ب

9 7 1 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب م ا گ ن ه. ت س ا ی ب ا خ ت ن ا ی ر ا ذ گ د ک و ی ر و ح م ی ر ا ذ گ د ک ز ا ب ی ر ا ذ گ د ک ه ل ح ر م ه س ل م ا ش د و خ ز ا م ی ق ت س م ر و ط ه ب ی ر ا ذ گ د ک ق ی ر ط ز ا م ی ه ا ف م ی ف ی ک ش خ ب ی ا ه ه د ا د ق ی ق د ل ی ل ح ت و ه ی ز ج ت ا ه ه ب ح ا ص م ت ش و ن و ر. د ش م ا ج ن ا ک ر ت ش م د ر ا و م ه ب ه ج و ت ا ب و ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش ه ب ح ا ص م ت ش و ن و ر د ر و م م ظ ن م ر و ط ه ب ا ه ه ل و ق م ن ی ا ت ی و ل و ا و ت ی م ه ا ن ا ز ی م و ی ع ر ف و ی ل ص ا ی ا ه ه ل و ق م ه ت ف ا ی ی ا ر ب ی س ر ر ب د ر و م ا ه ه ب ح ا ص م ز ا ک ی ر ه ی ا ر ب ت ر ا ب ع و ه ل م ج ح ط س ر د ا ه ه د ا د. د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب ز ا ش ی ب ه ب ت ا ق و ا ی ه ا گ ه ک د ن د ش ج ا ر خ ت س ا ا ه ه ب ح ا ص م ت ش و ن و ر ز ا ی م و ه ف م کدهای و ت ف ر گ ر ا ر ق د ر ا و م ف ذ ح ا ی ش ی ال ا پ ا ب و ک ر ت ش م ی م و ه ف م ی ا ه د ک ج ا ر خ ت س ا ا ب. د ن د ش ی م ط و ب ر م م و ه ف م ک ی و ی ی ا س ا ن ش م ی ه ا ف م ی م و ه ف م ی ا ه د ک ز ا ی خ ر ب ق ی ب ط ت و ی ر ظ ن ی ن ا ب م ز ا ی ر ی گ ه ر ه ب ا ب ی ر ا ر ک ت ) ه ف ل ؤ م ا ی د ا ع ب ا ( ی ع ر ف ی ا ه ه ل و ق م ب ل ا ق ر د م ی ه ا ف م ن ی ا ش ه ا ک ل م ع و ش ی ال ا پ م ا ج ن ا ا ب و ص خ ش م ل ی ل ح ت و ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ی ا ه ش و ر ا ب ی م ک ش خ ب ی ا ه ه د ا د ن ی ن چ م ه. د ن د ش ی ه د ن ا م ز ا س. د ن د ش ل ی ل ح ت SPSS-19 ر ا ز ف ا م ر ن ا ب س ن ا ی ر ا و ا ه ه ت ف ا ي ر ب ا ه ن آ ع ی ز و ت ه و ح ن ه ک د ن د و ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ز ا ر ف ن 5 1 ی ف ی ک ش خ ب ر د ن ا گ د ن ن ک ت ک ر ش. د ش ا ب ی م ر ی ز ح ر ش ه ب ت ی س ن ج و ه ا گ ش ن ا د ع و ن س ا س ا ت ی س ن ج و ه ا گ ش ن ا د ع و ن ک ی ک ف ت ه ب ی ه ا گ ش ن ا د ن ا گ ر ب خ ع ی ز و ت ه و ح ن. 1 ل و د ج ه ا گ ش ن ا د ع و ن ی ک ش ز پ م و ل ع ی ت ل و د د ا ز آ ر و ن م ا ی پ ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ ع و م ج م ت ی س ن ج د ر م 2 ن ز 2 ع و م ج م ی ت ل و د ه ا گ ش ن ا د ز ا ) ر ف ن 4 ا ا ع و م ج م ( ن ز 2 و د ر م 2 ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ز ا ق و ف جدول نتایج ق ب ط ز ا و ن ز 1 ط ق ف ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ز ا ) ر ف ن 4 ا ا ع و م ج م ( ن ز 1 و د ر م 3 د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ز ا د ر م 3 ط ق ف 8 ر ف ن 5 1 ن ا ی م ز ا ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. شد انتخاب ) ر ف ن 3 ا ا ع و م ج م ( ن ز 1 و د ر م 2 ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ ه ا گ ش ن ا د ز ا ر ف ن ی م ک ش خ ب ر د ن ی ن چ م ه. د ن د و ب ) د ص ر د / ( ن ز ر ف ن 7 و ) د ص ر د 3 5 3/ 3 ( د ر م

10 ا) ا ع و م ج م ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 8 1 ر ی ز ح ر ش ه ب ت ی س ن ج و ه ا گ ش ن ا د ع و ن ر ب ا ه ن آ ع ی ز و ت ه و ح ن ه ک د ن د و ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ن و ا ع م و ن ا ر ی د م. د ش ا ب ی م ر ی غ ت م ت ی س ن ج و ه ا گ ش ن ا د ع و ن ک ی ک ف ت ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ن و ا ع م و ن ا ر ی د م ع ی ز و ت ه و ح ن. 2 ل و د ج ه ا گ ش ن ا د ع و ن ی ک ش ز پ م و ل ع ی ت ل و د د ا ز آ ر و ن م ا ی پ ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ ع و م ج م د ا ع ب ا ت ی س ن ج د ر م 7 2 ن ز 3 1 ع و م ج م ه ا گ ش ن ا د ز ا ) ر ف ن 0 4 ا ا ع و م ج م ( ن ز 3 1 و د ر م 7 2 ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ز ا ق و ف جدول نتایج ق ب ط ز ا ) ر ف ن 6 6 ا ا ع و م ج م ( ن ز 3 و د ر م 3 6 د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ز ا ) ر ف ن 9 3 ا ا ع و م ج م ( ن ز 1 و د ر م 8 3 ی ت ل و د ن ز 3 1 و د ر م 7 2 ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ ه ا گ ش ن ا د ز ا و ) ر ف ن 8 ا ا ع و م ج م ( ن ز 2 و د ر م 6 ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د و ) د ص ر د 3 8 2/ 4 ( د ر م ر ف ن ر ف ن ن ا ی م ز ا ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ش ب ا خ ت ن ا ) ر ف ن 40 د ا ع ب ا ی ی ا س ا ن ش ی ا ر ب ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن. د ن د و ب ه د ش ب ا خ ت ن ا ) د ص ر د 6 1 8/ 5 ( ن ز ر ف ن 2 3. د ش ا ب ی م ر ی ز ح ر ش ه ب ا ه ن آ ز ا ک ی ر ه ی ل م ا ع ر ا ب و ا ه ه ی و گ د ا د ع ت و ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی د ر ف ا ه ن آ ز ا ک ی ر ه ی ل م ا ع ر ا ب و ا ه ه ی و گ د ا د ع ت و ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع د ا ع ب ا ی س ر ر ب ی ا ر ب ی ف ا ش ت ک ا ی ل م ا ع ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن. 3 ل و د ج ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ی و ج ش ن ا د و ی ش ز و م آ ی ش ه و ژ پ ی ت ش ا د ه ب ی ل ا م و ی ر ا د ا ا ه ه ی و گ د ا د ع ت 7 ی ل م ا ع ر ا ب 0 /0 7 0 /4 7 0 /8 5 0 /2 6 0 / ی ش ه و ژ پ ی ی و ج ش ن ا د و ی ش ز و م آ ی د ر ف د ع ب ج ن پ ل م ا ش ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ق و ف ل و د ج ج ی ا ت ن ق ب ط د ی ی أ ت ا ه ن آ ه م ه ر ی ث أ ت و د ن د و ب 0/05 ز ا ر ت ش ی ب ا ه ن آ ه م ه ی ل م ا ع ر ا ب ه ک د و ب ی ل ا م و ی ر ا د ا و ی ت ش ا د ه ب د ع ب و ر ی ث أ ت ن ی ر ت ش ی ب ی ا ر ا د 0/4 7 ی ل م ا ع ر ا ب ا ب ی ی و ج ش ن ا د و ی ش ز و م آ د ع ب ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ر د. د ش ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ف ی ص و ت شاخصهای نتایج. د و ب ر ی ث أ ت کمترین دارای 0/2 6 ی ل م ا ع ر ا ب ا ب ی ت ش ا د ه ب ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه س ی ا ق م ی ا ر ب س ن ا ی ر ا و ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن و ف ل ت خ م ی ا ه ه ا گ ش ن ا د. د ش ا ب ی م ر ی ز ح ر ش ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ی ا س ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب

11 9 1 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ه ا گ ش ن ا د ع و ن ی ک ش ز پ م و ل ع ف ل ت خ م ی ا ه اه گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ف ی ص و ت ی ا ه ص خ ا ش ج ی ا ت ن. 4 ل و د ج د ا د ع ت ن ی گ ن ا ی م ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ر ا د ق م ن ی ر ت م ک ر ا د ق م ن ی ر ت ش ی ب ن ی ی ا پ د ح ال ا ب د ح 4 /4 2 4 /7 1 3 /16 3 /0 3 2 /9 8 3 /8 8 3 /2 8 3 /8 1 2 /6 8 2 /6 3 4 /8 9 4 /7 9 4 /5 9 3 /9 5 3 /1 7 2 / /2 0 2 /3 9 1 /2 2 0 /6 5 0 /4 5 0 /8 8 0 /6 2 0 /2 8 4 /6 0 4 /0 0 3 /9 3 3 /8 0 2 / ی ت ل و د د ا ز آ ر و ن م ا ی پ ی ع ا ف ت ن ا ر ی غ ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ی ا س ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه س ی ا ق م ی ا ر ب س ن ا ی ر ا و ل ی ل ح ت ج ی ا ت ن. 5 ل و د ج ر ث ا ع ب ن م ی ه و ر گ ن ی ب ی ه و ر گ ن و ر د ل ک ت ا ر و ذ ج م ع و م ج م 4 5 /6 9 ی د ا ز آ ه ج ر د 4 ت ا ر و ذ ج م ن ی گ ن ا ی م 3 1 /4 7 F ه ر ا م آ 5 2 /3 7 ی ر ا د ا ن ع م 0 / / / /3 3 ر ی ا س ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ن ی ب ق و ف ی ا ه ل و د ج ج ی ا ت ن ق ب ط ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د ر ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م ت و ا ف ت ا ه ه ا گ ش ن ا د. ) 5=F 2 3/ 7 0/10<,p 0 ( د و ب ر ت ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ی ا س ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ه س ی ا ق م ر د ی ر ی گ ه ج ی ت ن و ث ح ب ی ت ا م د خ و ی د ی ل و ت ی ا ه د ا ه ن ر گ ی د ی ن ا س ن ا ی و ر ی ن ن ی م أ ت و ی ز ا س ه د ا م آ ل و ئ س م ی ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ن سابقهای عملکرد ر ب ن آ ر ی ث أ ت و سازمانها در ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ع و ض و م ی س ر ر ب و ت س ا جامعه در ن ا م ز ا س ی ش خ ب ر ث ا ه ن ی م ز ر د ه ژ ی و ه ب ی د ی ف م ج ی ا ت ن د ن ا و یت م ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی س ر ر ب. د ر ا د ی ن ال و ط ه ب ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ه م ا ن ش س ر پ ت خ ا س ن م ض ا ت د ش ش ال ت ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ه ج ی ت ن ر د. د ش ا ب ه ت ش ا د ش ه و ژ پ ف د ه ن ی ا ر ب ا ن ب. د و ش ه ت خ ا د ر پ ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ن ی ب ن آ ه س ی ا ق م و ن آ ی ا ه ه ف ل و م ی س ر ر ب. د و ب ن ا ت س ل گ ن ا ت س ا ی ا ه اه گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ر ض ا ح ی ا ه ه ت ف ا ی ش ه و ژ پ ر ض ا ح ن ا ش ن د ا د ه ک د ر ک ل م ع ن ا ر ی د م ل م ا ش ج ن پ د ع ب ی د ر ف ی ش ز و م آ و م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ن ی ن چ م ه. د و ب ی ل ا م و ی ر ا د ا و ی ت ش ا د ه ب ی ش ه و ژ پ ی ی و ج ش ن ا د ا ب ی ت ا ه ج ز ا ش ه و ژ پ ن ی ا ج ی ا ت ن. د و ب ر ت ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ر ی ا س ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ه س ی ا ق م ر د ی ک ش ز پ ) ( صمیمی و ی ز و ر ه ب ) ( ن ا ر ا ک م ه و گ ن ا ی ) ( ن ا ر ا ک م ه و ی ه ی ا ه ه ت ف ا ی ج ی ا ت ن ا ی ر ا ف ص ن ) ( ن ی د ا و ج د ی س ک ا ح ی( ( ن ا ر ا ک م ه و ی ه ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن ل ا ث م ی ا ر ب. د و ب و س م ه ) ( د ا د ه م و ) ( ن ا ر ا ک م ه و ش خ ب ر ث ا ت ی ر ی د م ک ب س ن ز و د ر م ن ا ر ی د م ه ک د و ب ن آ ز ا م ض ن( ( ن ا ر ا ک م ه و گ ن ا ی ن ی ن چ م ه. د ن ن ا د ی م ه ن ا د ر م سبک همان ا ر ن ا ر ی د م ر ث ؤ م د ر ک ل م ع و

12 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 0 2 ا ه ر و ا ب ا ه ه ا گ د ی د د ی ا ب ن ا م ز ا س ه ا گ د ی د ق ق ح ت ی ا ر ب ا ه ن ا م ز ا س ن ا ر ب ه ر که کردند گزارش پژوهشی ب س ا ن ت ن ا د ق ف ه ک د ن ش ا ب ه ج و ت م د ی ا ب ن ی ن چ م ه. د ن ن ک ک ر د ا ر ن ا ن ک ر ا ک ر ی ا س و د و خ ی ا ه ش ز ر ا و. د و ش ی م ن ا م ز ا س ن ا ی م ر د ش ن ت ه ب ر ج ن م ر گ ی د ل م ا و ع ا ی ا ه ش ز ر ا و ا ه ر و ا ب ا ه ه ا گ د ی د ز ر ط ن ی ب م ض ن( ( صمیمی و ی ز و ر ه ب چهار دارای ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع که رسیدند ه ج ی ت ن ن ی ا ه ب ی ش ه و ژ پ و ن ا م ز ا س ی ل خ ا د ی ا ه د ن ی ا ر ف ن ا م ز ا س ن ا ی ر ت ش م ا ق ب و حفظ سازمان ی ل ا م ی ا ه ص خ ا ش حفظ مؤلفه ه ب ا ر د ر ک ل م ع ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ) ( ن ی د ا و ج د ی س. د ش ا ب ی م ن ا م ز ا س ی ر ی گ د ا ی و د ش ر ی ا ه د ن ی ا ر ف شرایط مولفههای ی ا ر ا د ی ط ی ح م ل م ا و ع. کرد تقسیم ی د ر ف و شغلی سازمانی محیطی طبقه چهار ی د ا ص ت ق ا ی ر و ا ن ف گ ن ه ر ف ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ن ا م ز ا س ی ر گ ر ا ک و ی ی ا م ر ف ر ا ک ا ب ق ر ت ی ع ض و ی ا ر ا د ی ن ا م ز ا س ل م ا و ع. ت س ا ی ل ل م ل ا ن ی ب و ی س ا ی س ت ا ظ ح ال م و ی ت م و ک ح ت ا ر ر ق م ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ت خ ا د ر پ ی ی ا ن ا و ت ی ر ب ه ر ی ا ه ک ب س ی ن ا م ز ا س گ ن ه ر ف و و ج ن ا م ز ا س ی ا ه ه م ا ن ر ب ی ا ه ه ف ل و م ر ا ک ر ا ت خ ا س ز ا ر و ظ ن م. د ر ب م ا ن ر ا ک ر ا ت خ ا س ن ا و ن ع ا ب ا ر ی ل غ ش ل م ا و ع. د ش ا ب ی م ی ن ا م ز ا س ر ا ت خ ا س ی ا ه ل م ع ل ا ر و ت س د ه ک ی ل غ ا ش م. د ش ا ب ی م ز ا ی ن د ر و م ل غ ش م ا ج ن ا ی ا ر ب ه ک ت س ا ی ت خ ا س و م ظ ن ن ا ز ی م شاغالن بر ی ت و ا ف ت م ر ی ث أ ت د س ا ن ش ی م ن خاصی چارچوب که مشاغلی ا ب د ر ا د ن ا ی ر ج م ی ا ر ب ی ص خ ش م که گونهای به د ر ا ذ گ ی م ا ه ن آ ی ف ی ل ک ت ال ب و شاغالن ابهام ب ج و م ت س ا ن ک م م ساختارنیافته مشاغل ت ی و ل و ا ل غ ا ش م ی د ن ب ه ق ب ط و ی ب ا ی ش ز ر ا ا ه م ت س ی س ر د ن آ ی ر ی گ ر ا ک ب و ل م ا و ع ن ی ا ی ی ا س ا ن ش ا ب. د ن د ر گ ی ل غ ش ت ی ا ض ر ش ز ی گ ن ا ش ر گ ن ی ا ه ه ف ل و م ی ا ر ا د ی د ر ف ل م ا و ع. د ن و ش ی م ن ی ع م ل غ ش ی ا ه ه ت ب ر ی ا ه ش ز ر ا ( ن ا ر ا ک م ه و ن ا ی ر ا ف ص ش ه و ژ پ ج ی ا ت ن. ت س ا شخصیت و ی د ر ف ی( ک ا ح د و ب ن آ ز ا ا ه ه و ر گ د ر ک ل م ع ی ب ا ی ز ر ا ی م ل ع ت أ ی ه ل م ا ش ن آ د ا ع ب ا و د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م ی ا ر ج ا ت ی ل ب ا ق ه ک ی ا ض ع ا ی د ن ب ه ب ت ر و ه س ی ا ق م ا ه ه و ر گ د ر ک ل م ع ی ن ا ب ی ت ش پ ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا و د ر ک ل م ع ی ن ا ب ی ت ش ی پ ر ا ر ق ی ل و ب ق ل ب ا ق ح ط س ر د ه ا گ ش ن ا د ر د ه و ر گ ت ی ر ی د م و ا ه ه و ر گ ی د ن ب ه ب ت ر و ه س ی ا ق م ی م ل ع ت أ ی ه ی ن ه ذ ی ا ه ت ی ل ا ع ف د ن م ز ا ی ن ه ک ی ل غ ا ش م ی ا ر ب ی ت خ ا ن ش ی ی ا ن ا و ت د ر ک ش ر ا ز گ ) ( د ا د ه م. ت ش ا د ی ر ا ت ف ر د ر ک ی و ر ر ی ی غ ت ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب. ی ر ا د ر ت ف د ل ث م سادهتر مشاغل ا ت ت س ا ر ت م ه م ی س د ن ه م ل ث م د ن ت س ه ن آ ر ی ی غ ت و سازمانی ساختار اصالح و د و ج و م و ی ت ن س ت ل ا ح ز ا ا ه ه ا گ ش ن ا د ف ل ت خ م سطوح رهبران و ا ه ر و ا ب ر ی ی غ ت م ا ج ن ا ر س ن ا م ز ا س ی ن و ر ی ب ی ا ه و ر ی ن ثیر أ ت ه ب ه ج و ت ن ی ن چ م ه و ی ر ا ک م ه و ت ک ر ا ش م ه ب ه ی ل ک ی ا ه ش ز ر ا و ا ه ه ا گ د ی د ت ی ص خ ش ه ب ه ج و ت و ی ع م ج ه ب ی د ر ف ت ل ا ح ز ا ن ا ر ی د م ی ا ه ش ر گ ن ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی د ن م ن ا و ت د و ب ه ب ث ع ا ب ن ا و ت ی م ن ز ا ی د ر م ن ا ن ک ر ا ک و ی م ل ع ت أ ی ه ز ا م ع ا د ا ر ف ا

13 1 2 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م ی د ر ک ل م ع سطح ارتقای س پ. د ش ن آ ی ا ه ه ف ل و م ز ا ک ی ر ه ر د و ی ل ک ت ر و ص ه ب ر ب ن آ ثیر أ ت و ت ی ر ی د م ی گ ن و گ چ ا ب ن ا ن آ ر ت ش ی ب ی ی ا ن ش آ و ش ز و م آ ه ب ه ج و ت و ف ل ت خ م ح و ط س ر د. ت س ا ی ر و ر ض ر ث ؤ م د ر ک ل م ع و ی ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ن ه ک ت ف ر گ ه ج ی ت ن ن ا و ت ی م ر ض ا ح ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ز ا حاصل نتایج ه ب ه ج و ت ا ب ت س ا ر ا ر ق ن ی د ا ی ن ب ل و ح ت د ن س ز ا د ن ا م ش چ ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی و گ ل ا ر د ا م ر و ش ک ی ه ا گ ش ن ا د ه ا گ ش ن ا د ت ی ر ی د م د ر ک ل م ع م ه م د ا ع ب ا ت س ا م ز ال ن ی ا ر ب ا ن ب. د ش ا ب ه ق ط ن م ر د ی ر و ا ن ف و م ل ع ل و ا ه ب ت ر ه ک ا ه ن آ ی ر ا گ ز ا س و ه ع س و ت ر د و ر و ش ک ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س د ن م ن ا و ت و د ر ک ل م ع ر د م ت ح ر و ط ه ب ه ک د ن م ز ا ی ن ا م ی ه ا گ ش ن ا د م ا ظ ن و ی ل ا ع ش ز و م آ س ا س ا ن ی ا ر ب. د ن ه د ر ا ر ق ر ظ ن د م ا ر د ن ت س ه ر ث ؤ م ه ع س و ت د ن ی ا ر ف ر د خود مأموریتهای و ش ق ن ر د ی ه د ن ا م ز ا س و ف ی ر ع ت ز ا ب ن ا و ن ع ا ب ر گ ی د ی ا ه ل ح ر م د و خ ت ی ع ض و ز ا د د ج م ی ب ا ی ز ر ا ا ب ا ت ت س ا ی م ل ع ت ا ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ا ب و ی م ل ع ی د ر ک ی و ر ا ب ا ی ه م ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د ی ل م ع و ی ر ظ ن ش ن ا د ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی ه د ن ا م ز ا س ی ا ر ب ا ر م ز ال ت ا ر ی ی غ ت د ن ا و ت ب ر و ظ ن م ه ب ا ه ه ا گ ش ن ا د ر د ت ی ر ی د م ه ع س و ت ی ا ه ت ی ل ا ع ف ا ب ن ا م ز م ه د و ش ی م د ا ه ن ش ی پ ن ی ن چ م ه. د ز ا س ش ز و م آ ت ا س س ؤ م ر گ ی د ز ا ب س ا ن م ی ر ا د ر ب و گ ل ا ش ز و م آ ت ی ف ی ک و د ر ک ل م ع ی ا ق ت ر ا و ش ی ا ز ف ا د ع ب ر د ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع د و ب ه ب ی ا ر ب ق و ف د ر ا و م ر ب ه و ال ع. د ر ی ذ پ ت ر و ص ن ا ه ج ر د ی ل ا ع ا ب ی ص ص خ ت ی ا ه ه و ر گ ر ا ک ی ر ا ز گ ر ب ن ا ص ص خ ت م ی ی ا ن ا و ت ش ی ا ز ف ا ه ب م ا د ق ا ن ا و ت ی م ی د ر ف د ر ک ل م ع ی ا ق ت ر ا ر د ر ث ؤ م ت ا ی ب ر ج ت ل ا ق ت ن ا ت ی ر و ح م شخصی ارزیابی ه ب ه ج و ت و شفافیت و ح و ض و د ر ک ل م ع و ی ح ا ر ط ی ا ق ت ر ا ه ب م ا د ق ا ن ا و ت ی م ی ی و ج ش ن ا د و ی ش ز و م آ د ع ب ر د. د ر ک ی ن و ر ی ب ط ی ح م ی ب ا ی ز ر ا و ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ی گ ن ه ر ف ر و م ا د و ب ه ب و ی ل ی ص ح ت ی ا ه ه ت ش ر ش ر ت س گ ه ب م ا م ت ه ا ی ش ز و م آ ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ا ش ت ن ا ر د ک م ک ه ب م ا د ق ا ن ا و ت ی م ی ش ه و ژ پ د ع ب ر د. د ر ک ه ر ی غ و ی ا ه ر و ا ش م ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه م ا ن ر ب ق و ف ی ش ه و ژ پ ی ا ه ت ی ل ا ع ف ت ی ا د ه و ی ن ی ر ف آ ر ا ک و د ش ر ز ک ا ر م ا ب ی ر ا ک م ه ش ی ا ز ف ا ه ل ا ق م و ب ا ت ک ن ا ی و ج ش ن ا د. د ر ک ر د د ع ب ی ت ش ا د ه ب ن ا و ت ی م م ا د ق ا ه ب ت ا س ل ج ش ز و م آ ت ش ا د ه ب ی ر ا ز گ ر ب ن ا و ت ی م ی ل ا م و ی ر ا د ا د ع ب ر د. کرد غیره و جنسی مسائل ه ر ا ب ر د گروهی و خصوصی کارگاههای. د ر ک ه د ی ا ف ی ب و د ئ ا ز ی ر ا د ا ل ح ا ر م ف ذ ح و ا ه ت خ ا د ر پ ر د ت ل ا د ع ت ی ا ع ر ه ب م ا د ق ا ع ب ا ن م ه م ا ن ل ص ف. ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ب ا ی ز ر ا ر د ن ز ا و ت م ی ز ا ی ت م ا ت ر ا ک ش ق ن. ) (. ه ی م س ی م ی م ص و د م ح م ی ز و ر ه ب ) 7)2 ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ر د و ن ی ت ف ا ی ه ر

14 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا و د ل ا س / ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا لن ص ف 2 2 د ر ک ل م ع ی س ر ر ب. ) (. ر غ ص ا ل ص ا ر و پ د م ح م و ی ف ط ص م د ا ب آ د م ح ا شوکتی محمدرضا شیخی فاطمه ا ه ی ن ی و خ. ی ژ ر ن ی س ی و گ ل ا س ا س ا ر ب : ن ی و ز ق ر ه ش ی ش ز و م آ ر ی غ و ی ش ز و م آ ی ا ه ن ا ت س ر ا م ی ب ه ژ ی و ی ا ه ش خ ب ن ا ر ا ت س ر پ ی ن ی ل ا ب ) 5)3 ت م ال س ی ا ق ت ر ا ت ی ر ی د م ه ی ر ش ن. ه ژ ن ا د ر ش ن : ن ا ر ه ت. ن و ن ف و ا ه ش و ر ا ه ه ی ر ظ ن : ی ل غ ش ه ر و ا ش م. ) (. ه ب ی ط ر و پ ی د ن ز ه ر و د ن ا س ر د م و ن ا ی و ج ش ن ا د ت ی ا ض ر. ) (. ه ل ا ف ط ل ی ب ی ر غ و ا ض ر ی ی ا م ه د ا ز ه ب س م ش ی ل ع ت د ا ی س ی ن ا ر ی ا ه ل ج م. ن ا ه ف ص ا ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ت ا م د خ ت ی ر ی د م د ر ک ل م ع ز ا ی ل ی م ک ت ت ال ی ص ح ت ) 5)2 ی ک ش ز پ م و ل ع ر د ش ز و م آ ه ا گ ن ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت م ه ن پ ا چ. ن ا ن ک ر ا ک ر و م ا و ی ن ا س ن ا ع ب ا ن م ت ی ر ی د م. ) (. ا ض ر د ی س ن ی د ا و ج د ی س. ش ن ا د.3 4 ر د د ر ک ل م ع ت ی ر ی د م ی ا ر ج ا ی ج ن س ن ا ک م ا. ) (. ا م شی ی د و م ح م ک ل م کاظمی و د م ح م صالحی سعید صفاریان 2-5 ) 4)1 ر و پ ا ش جندی آموزش ه ع س و ت. ی م ل ع ت أ ی ه ی ا ض ع ا ه ا گ د ی د ز ا ن ا ت س ل گ ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه م ا ن ل ص ف. ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ا ب ی ل غ ش ر ی س م ی ا ه ر گ ن ل ط ب ا و ر ر ی س م ل ی ل ح ت. ) (. ن ا م ی پ ه د ا ز د م ح م ر ا ی و ن ی س ح ی م ال غ ) 7)1 ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م ر د و ن ی ت ف ا ی ه ر ي ر ا د ر ه ش ن ا ن ك ر ا ك د ر ك ل م ع و ي ن ا م ز ا س ي د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ن ي ب ه ط ب ا ر. ) (. ن ا گ ژ م ن ا ت س ا ب ر ا ی ر ب ن ق. ب و ن ج ن ا ر ه ت د ح ا و ی م ال س ا د ا ز ا ه ا گ ش ن ا د د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ. ن ا ر ه ت. ن ا ر ا ت س ر پ ه ا گ د ی د ز ا ی ر ا ت س ر پ ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع. ) (. ال ه ش ن ا و ر س خ و ه ی ض ر م ی ن ی س ح ا ض ر د م ح م ن ا ی ر و ص ن م ) ن ا ر ی ا ی ر ا ت س ر پ ه ی ر ش ن ( ن ا ر ی ا ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ی ر ا ت س ر پ ی ا ه ت ب ق ا ر م ت ا ق ی ق ح ت ز ک ر م ) 2 9 (7 2 ی ب ا ی ز ر ا ی ا ر ب ی م و ه ف م ب و چ ر ا ه چ ک ی ه ئ ا ر ا. ) (. ه ی ق ر ه د ا ز ن س ح و د و و ا د ه ا و خ ق ح ی ض ت ر م ی ن ا خ ی س و م ) 3)3 ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف. ه ا گ ش ن ا د د ر ک ل م ع ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ی. ) (. ی ل ع د ا د ه م. ل گ ن ج ت ا ر ا ش ت ن ا : ن ا ر ه ت م ت ف ه پ ا چ. ی ن ا م ز ا س و Alda, M., Andreu, L., & Sarto, J. L. (2017). Learning about individual managers performance in UK pension funds: The importance of specialization. The North American Journal of Economics and Finance, 42, Belton, E. (2011). Truth or consequences: The organizational importance of honesty. The Nonprofit Quarterly, 18(1), Bernardin, H. J. (2009). Human resource management: An experiential approach. 3th Edition, New York: McGraw Hill. Clare, A. (2017). The performance of long-serving fund managers. International Review of Financial Analysis, 52, He, L., Chen, Y., Ren, L., Li, J., & Liu, L. (2018). Synergistic management of flowback and produced waters during the upstream shale gas operations driven

15 3 2 ن ا ر ا ک م ه و ی ن ا و ر ی ش ا ی ن ل ی ع ا م س ا /.... ی ا ه ه ا گ ش ن ا د ن ا ر ی د م د ر ک ل م ع ی ا ه س ی ا ق م ی س ر ر ب by non-cooperative stakeholders. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 52, Jiang, G. F., & Holburn, G. L. F. (2018). Organizational performance feedback effects and international expansion. Journal of Business Research, 90, Liu, Y., Huang, Y., & Fan, H. (2018). Influence tactics, relational conditions, and key account managers' performance. Industrial Marketing Management, 37, Neely, A. D. (2005). Defining performance measurement: adding to the debate. Perspectives on Performance, 4(2), Olson, D. L. & Wu, D. (2010). A review of enterprise risk management in supply China. Kybernetes, 39(5), Shanker, R., Bhanugopan, R., VanderHeijden, B. I. J. M., & Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of Vocational Behavior, 100, Verbeke, W., Bagozzi, R. P., & Belschak, F. D. (2016). The role of status and leadership style in sales contests: A natural field experiment. Journal of Business Research, 69(10), Yang, C., Yu, S., & Chen, W. (2017). Land synergy management under the mode of forage cultivation and raising livestock. Procedia Engineering, 174,

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3

ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر و ظ ن م ه ب ی ن ا م ز ا س ت ی ف ا ف ش ل د م ی ح ا ر ط ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 15 4-18 5 ص ص ن ا ر ی د م ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب زشی و م آ ت یری م و ی ر ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 7 9 3 1 ن ا ت س ا ت 2 ه ر ا م ش م ه ز ا و ل ا س 7 0 1-14 2 ص ص ن آ ه ع س و ت و ل ط م ی و گ ل ا ه ئ ا ر ا و ن ا ن

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009(

د ه د.. ) Lopez. 2006; Rujinan. 2006(. ) Anderson et.al,1994;carrillat et.al,2009( ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : -287 267 ن ق ش و ی ژ گ ی ه ا ی م ن ط ق ه ا ی د ر مناطق شهری

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ی ر ا م آ ه ع م ا ج. د و ب ) ی م ک و ی ف ی ک ( ه ت خ ی م آ ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ی

ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ی ر ا م آ ه ع م ا ج. د و ب ) ی م ک و ی ف ی ک ( ه ت خ ی م آ ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ر ظ ن ز ا ی زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 21 4-25 5 ص ص ر و ش ک ی ی ا د ت ب ا ش ر و ر پ و ش ز و م آ

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه

لاس ی خ ت ا ش ن ه ام ع ج ی ها ه 59 زمستان / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ه ع م ا ج ن ی ی ا پ ه ق ب ط م د ر م ی س ا ی س ش ر گ ن ر ب ) ن و ی ز ی و ل ت ( ی ع

More information

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven

2 Arnold Joseph Toynbee 3 Suresh Steven ن) ی گ ن ا ی م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 9-12 1 ص ص ي و گ ل ا ه ا گ د ي د ز ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

م ی ت ر ا ک ا ب ن ا ر ی د م ی و ن ع م ی ر ب ه ر ک ب س ه ط ب ا ر ا ن ی س ی ل ع و ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ن ک ر ا ک ه

م ی ت ر ا ک ا ب ن ا ر ی د م ی و ن ع م ی ر ب ه ر ک ب س ه ط ب ا ر ا ن ی س ی ل ع و ب ه ا گ ش ن ا د ن ا ن ک ر ا ک ه شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 691 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 4-66 ص ص 2 1 همتی مدینه ی ر ب ن ق س و ر ی س ی م ی ت ر ا ک ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

A Survey of job alienation in the administrative of iran(case Research : Education employers of Garmsar City)

A Survey of job alienation in the administrative of iran(case Research : Education employers of Garmsar City) م و ر د د) Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue17/Winter 2014 PP: 9-22 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه ه ف د ه م زمستان 2931 ص

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook.

2 Uwameiye, &Ojikutu 3 Ndagana, &Onifade 4 Co-teaching 5 Coltrane, 6 Friend, & Cook. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 زمستا 4 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-0 2 ص ص د ی س 1 ی د م ح ا ی ل ع م ال غ د ی ع س م و ل ع س ر د ی

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke

2. Jones-Mason 3. Mikulincer 4. Burke ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م دیری ت آ م و زشی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه ز م س ت ا ن 6 9 3 1 ص ص : 5-7 3 9 س ا خ ت و ا ع ت ب ا ر ی ا ب ی ا ب ز ا ر ا

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship

Study of practicality,reliability,validity & norming of teachers entrepreneurship Journal of Industrial/Organization Psychology ol. 5/Issue19/Summer 2014 PP: 55-68 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م. ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 6-8 5

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information

Companies ) ل ی ت س ا ل ا ر ن ج ( ی ت ل و د ت ک ر ش و د ز ا ) )290=N ب خ ت ن م ه

Companies ) ل ی ت س ا ل ا ر ن ج ( ی ت ل و د ت ک ر ش و د ز ا ) )290=N ب خ ت ن م ه Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue10/Spring 2012 PP: 95-106 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش. م و س ل ا س 5 9-6 0 1 : ص

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information