ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

Size: px
Start display at page:

Download "ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش"

Transcription

1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا آن ر ب ر ث ؤ م ر ف ل م ا و ع و م ه ا ر ب ا 1 م ا س ن ا ر ا ه غ ا ر م ه غ ا ر م ه ا گ ش ن ا ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ م ل ع ت ا ه و ض ع س ا م ح ا ن ا ر ا ن ئ ا ق ت ا ن ئ ا ق ر ه م گ ر ز ب ه ا گ ش ن ا ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ م ل ع ت ا ه و ض ع / 0 9/ 1 : ت ف ا ر خ ر ا ت / 0 0/ 2 : ش ر ذ پ خ ر ا ت 1 1 ر 4 ا و ن ا خ ه ک چ ل ص ا ح ج ا ت ن س ر ر ب ه ب ز ا ن ن آ ن و ب و ن و ح ر ط گ ر ت س گ ت ل ع ه ب ه ک ش ا ب م ن ا ر ا ر ن ک س م ل م ح ر ط ن ر ت گ ر ز ب ر ه م ن ک س م ه ژ و ر پ ن م ت ت ا ض ر ن ا ز م ش ج ن س ق ق ح ت ن ا ل ص ا ف ه و ر ن ا ز ا. و ش م س ا س ح ا ه ب ر ج ت ن ا ز ا طرحححححححها از ن ا ن ک ا س س ا س ا ر ب ه ن و م ن م ج ح و ب ا ن ب ر ه ش ر ه م ن ک س م ن ا ن ک ا س ش ه و ژ پ ن ا ر ا م آ ه ع م ا ج. ش ا ب م ن آ ر ب ر ث ؤ م ر ف ل م ا و ع ت ا ع ال ط ا ر و آ عععع عع م ج ر ا ز ب ا و ه و ب ل ل ح ت ف ص و ت ع و ن ز ا ش ه و ژ پ ن ا.. ت س ا ه ش ر و آ ر ب ل ل ح ت و ه ز ج ت ت ه ج ر. ش ا ب م ن ا ن ک ا س ا ب ه ب ح ا ص م و ه م ا ن ش س ر پ ع ز و ت ق ر ط ز ا ش ا م پ آمارت آزمونننها ن م ت ت ت ا ض ر ارزابمعنار برا ) T-test( ههها هه ه ه ه ه ه ه هه ن و م ن ک ت و ا ه ص خ ا ش ن و ب ل ا م ر ن ع ز و ت گ ن ز ا ر ب ا ر ب )K-S test( ف ن ر م س ا ف- و ر گ و م ل و ک ر ف ا ه گ ژ و ن ب گ ت س ب م ه ن ک س م ل و م ر ف و ر ه م ن ا ر ک و ک و ا ن س ا مطالعات شامل ر ا ز ف ا م م م ر ن بهههههههوسله اطلعاات ز ا و spss ن و م ز آ ز ا ن ن ن ن ن ن ن چ م ه و ن آ ا ع ب ا و پرسون همبستگ ضرب ش ج ن س ا ر ب ک ر ه م ه س و وزن وتعن ا ه گ ت س ب م ه س ر ر ب ا ر ب خط رگرسون ش و ر و ن م ت ا ض ر و ز ا عم م م ت ج م عع ع ا ش م ن و ک س م ح ا و ( ا ه ش خ ب ز ا ن ن ک ا س ت ا ض ر م ع ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ه ک ش ه ا ف ت س ا ل ک ن م ت ا ض ر ر ا ه ص خ ا ش ا ر ن م ت ا ض ر ا ب ر ف ل م ا و ع ن ب ر ا ن ع م و ت ب ث م گ ت س ب م ه که مه ن ا ش ن ن و س ر پ ب ر ض ز ا حاصل نتاج ن ن چ م ه و ) ه ل ح م و. ر ا و ج و ب ا ن ب ر ه ش ر ه م ن ک س م ر ف ل م ا و ع ت ن و ک س ن م ت ا ض ر : ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1-

2 ا) ز ج ا ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 3 ه م ق م ت س ا گ ن ز ا ض ف ن ر ت ص و ص خ و ط ح م و ن ا س ن ا ل ب ا ق ت م ه ط ب ا ر ب ل ا ک م س ج ت ل ک ش ن ر ت ک چ و ک و ن ر ت ر خ ن ک س م ن ا ک س ا م و س ال ر ج ا ر. ) : ع ف ر ا و ه و ک ش ر ش ب ل و ب ن ا ت س ا ر ) HABITAT2( ( ن ت ش ا ه ک ر ت 3 4 و 1 3 ل صو ص ص ص ا ن ا ر ا ر. ) : 3 م ح م ر و پ ( ن ا ه ر ک ن ا و ن ع خانوار ر ه ه ل و ا ق و ق ح ز ا ا ر ب س ا ن م ن ک س م و ه ا ن پ ر س ب س ا ن م ن ک س م ه ک ن ک م ن ا و ن ع و ن ا م ن ا ر ا ر ا و ن ا خ ر ه ق ح ا ر ل آ ه ا و ب س ا ن م ه ا ن پ ر س ن ت ش ا س ا س ا ن و ن ا ق محط بهاشت ر گ ر و ن ط ا ر ش ز ا ا ب ب س ا ن م ن ک س م ه ک ل ب ت س ن ه ا ن پ ر س ک ن ت ش ا ا ا ف ر ص م ا ک ح ت س ا ارزشششششها تعال و ش ر ه ب ن ا و ت ب ا ت ش ا ب ه ت ش ا ر ا ر ق ل آ ه ا ط ا ر ش ر... و ز ا س ر ه ش ر ا م ع م و ل و ص ا ت س ن آ ا ب ه ر ا و م ه ر ش ب ه ک ت س ا ل ئ ا س م ن ت س خ ن ز ا ن ک س م. ) : 5 م ح م ر و پ ( ن ک ک م ک ع ا م ت ج ا ا ر ب ن ک س م و ب م ک ه ک ن ا م ز ز ا و ت ع ن ص ب ال ق ن ا ز ا ع ب ن ک س م ه ل سئ م ا م ا و ه و ب ا ههه ه ه ز ا س و ن ا س ن ا ن ا ب ر گ ه ب و س و س ح م م آ ر کممممممم کارگران ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک و ) : ر و ف م ا م ( ت ف ر گ ر ا ر ق ج ه ج و ت ر و م ت ش ا ر ا ر ق ر ا ن ا ت س ا ر ز ت ال ه س ت ت ف ک ه ئ ا ر ا م آ ر م ک ر ا ش ق ا ا ر ب ه ژ و ه ب ن ک س م تأمن ا ر ب ع و ن ت م ا ه ت س ا س ه ع س و ت ل ا ح ر ا ه ر و ش ک ه ل م ج ز ا و ا ن ما ل س ا ا ر و ش س ل ج م ب و ص ت ا ب و ت ل و ا ه ن ش پ ه ب ل ا س ر ر ه م ن ک س م ح ر ط ن ا ر ا ر ا ت س ا ر ن م ه ر. ن ر ک ز ا ز ن ن آ ا ر ج ا ت ا ل م ع و ن و ت ل ا س ر ن آ ا ر ج ا ا ه ل م ع ل ا ر و ت س و ت ا ع ل ا ط م. ر ک ع و ر ش ا ر و خ ت ل ا ع ف ا ه ن ه ج ت ن ه ب ح ر ط ن ا ز ا ش خ ب ز ن ر ض ا ح ل ا ح ر و ش ز ا غ آ ل ا س و ر ا ر ب ههه ه ه ر ه ب ه س ر ش خ ب و ل ب ا ق ف ا ه ا ا ب ل ا س ر ه ک ت س ا ح ر ط ر ه م ن ک س م ح ر ط. ر ا ر ا ر ق ت خ ا س و ا ر ج ا ل ح ا ر م ر ح ر ط ن ا ز ا ه ج و ت ل ر ت ن ک ت ع ا ض ب ب و م آ ر م ک ر ا ش ق ا ن ک س م تأمن ن م ز ت م ق ف ذ ح ا ب ن ک س م ا ض ا ق ت و ه ض ر ع ن ا م ل ا ع ت ا ج ا ن ک س م ل و ت ه ب ش خ ب ق ن و ر ن ک س م و ن م ز ت م ق ه و ر ب ش ا ز ف ا ز ا ر گ و ل ج و ا ه ز ا ن ممن م أ ت رر ر ا و ن ا خ ه ن ز ه ب س ز ا ) خر و ن ه ر ا ه ب ه ر ا ج ا ( ن ک س م ا ه ه ن ز ه ش ه ا ک حجم افزاش ح ر ط م ن ا ن ا و ج ن ک س م تأمن و ر ق ف ش ه ا ک ن آ ع ب ت ه ب ب س ا ن م ن ک س م ه ب س ر ت س ر ت ل ا ع ر ا ر ق ر ب ن ک س م ل و ت ن ک س م ت آ و ت ش ا ب ن ا و و ع ق ا و ر. ر گ ا ر ب ج ها ب ر ج ت ه ش ح ر ط م ز ا س ر ه ش و ن ک س م ت ر ا ز و ر ر ه م ن ک س م ه ژ و ر پ م ا ن ه ب ر خ ا ا ه ل ا س ر ه ک ه چ ن آ ت ه ج و ز ا ا ب گ ن ز ا ض ف ا ن ک س م. ) : ا ن ع ر و ن ر ت س ن ( ت س ا ه و ب م آ ر م ک ا ه ه و ر گ ن ک س م تأمن ه ب. ر و آ م ه ا ر ف ا ر ن ن ک ا س ت ا ض ر و ه ر گ ن ک س م ز ا ت ب و ل ط م حس اجا ب ب س ا ت ش ا ب ا ر ا ک ا ر ا و ن ع م و ا م ت ب ا ث و ه ش ه ع ل ا ط م ن و ک س م ا ه ط ح م ه ن م ز ر را ا ث ک ا ه ک ت س ا ت ا ع و ض و م ز ا ک ن و ک س م ت ا ض ر ل ک ر و ط ه ش ت ا ض ر ا ب ک ز ن ط ا ب ت ر ا گ ن ز ز ا ت ا ض ر ه ک ه ش ن ا ب ن ن چ م ه و ش ا ب م گ ن ز ز ا ت ا ض ر حوزه از ش خ ب ه ک ط ح م ز ا ن م ت ا ض ر و ر ن ا ز ا. ) Ge&Kazunori,2006:166( ر ا ن و ک س م ت ا ض ر ن ا ز م به سکونت و ر ع ا م ت ج ا و و و گ ن ه ر ف ص خ ش ا ه گ ژ و و م ق ت س م ر و ط ب گ ا س م ه ا ه ح ا و ا ه ل ح م و ن و ک س م ا ه ح ا و ر ا ع م ف ه و ر ن ا ز ا. ) Galster&Hesser,1981:735( ر ا گ ت س ب م ق ت س م ر غ ر و ط ه ب ر ف ش ج ن س ق ق ح ت ن ا ل ص ا ن و ک س م ع ع م ت ج م ع ا ش م ا ه ا ض ف ن و ک س م ح ا و ح و ط س ر ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ن ا ز م. ش ا ب م ن آ ر ب ر ث ؤ م ر ف ل م ا و ع و و ه ل ح م

3 ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا ر ظ ن ن ا ب م ن ک س م ف ر ع ت ا م ا ي آ ي م ر ا م ش ه ب ر ا و ن ا خ ي س ا س ا و ه ي ل و ا ز ا ي ن ه ا ن پ ر س ن ا و ن ع ه ب و ت س ا ي ك ي ز ي ف ن ا ك م ك ي ن ك س م ف ي ر ع ت ن ي ر ت ه ا س ر ي ا ر ب م ز ال ي م و م ع ت ال ي ه س ت و ت ا م خ ه ي ل ك ل م ا ش و ت س ا ي ك ي ز ي ف ن ا ك م ك ي ز ا ر ت ا ر ف چيزي مسكن ر ت م ا ع ي ف ي ر ع ت ر ر ا ر ق ه ا ف ت س ا ر و م ه ا ن پ ر س ن ا و ن ع ه ب ه ا و ن ا خ ك ي ه ك ي ك ي ز ي ف ت خ ا س ر ب ه و ال ع ن ك س م م و ه ف م. ت س ا ن ا س ن ا ن ت س ي ز ر ت ه ب ي ت س ي ز ه ب ي ا ر ب ز ا ي ن ر و م ي ر و ر ض ت ال ي ه س ت و ت ا م خ ه ي ل ك ل م ا ش ه ك ر ي گ ي م ر ب ر ز ي ن ا ر ي ن و ك س م ط ي ح م ل ك ه م ي ن و ك س م ح ا و ك ي ن ك س م م ا ع م و ه ف م و ف ي ر ع ت ع ق ا و ر. ت س ا ا ر ف ا ي ت س ر ن ت و ش ز و م آ ل ا غ ت ش ا ي ا ه ح ر ط و ه ا و ن ا خ.)81 : ر ب خ م (. ر گ ي م ل م ا ش ا ر ي ن و ك س م ط ي ح م ل ك ه ك ل ب ت س ي ن ه ا ن پ ر س : ت س ا ه ش ف ي ر ع ت ه ن و گ ن ي ا ب س ا ن م ن ك س م ش ر ا ز گ ر ب ل و ب ن ا ت س ا ر ه ك ) ( ر ش ب ن ا ك س ا س ال ج ا ن ي م و ر ش ي ا س آ ي ن ع ي ه ا ن پ ر س ت س ي ن ص خ ش ر ه ر س ال ا ب ف ق س ك ي و ج و ي ا ن ع م ه ب ا ه ن ت ب س ا ن م ب س ا ن م ب س ا ن م ي ا ض ف ب س ا ن م ي ي ا م ر گ م ت س ي س و ه ي و ه ت ي ي ا ن ش و ر ي ا ه ز ا س م ا و و ي ر ا ي ا پ ك ل ا م ت ي ن م ا ب س ا ن م ت ي ن م ا و ي ك ي ز ي ف ي س ر ت س ل م ا و ع ي ط ي ح م ت س ي ز ب س ا ن م ت ي ف ي ك ه ل ا ب ز ع ف ش ز و م آ و ت ش ا ه ب ي ن ا س ر ب آ : ل ي ب ق ز ا ب س ا ن م ه ي ل و ا ي ا ه ت خ ا س ير ز ه ب ه ج و ت ا ب ي ا ب ر ا و م ن ي ا ة م ه ه ك ت س ا ه ي ل و ا ت ال ي ه س ت و ر ا ك ر ظ ن ز ا ي س ر ت س ل ب ا ق و ب س ا ن م ن ا ك م ب س ا ن م ي ت ش ا ه ب. ) 3 1 : ي م ح م ر و پ (. و ش ن ي م أ ت م ر م ت ع ا ط ت س ا ر ه م ن ک س م ف ر ع ت ش خ ر چ ک ن ا و ن ع ه ب ن ا و ت م حققت ر ر گ ز ا غ آ ل ا س ز ا ه ک ر ه م ن ک س م ح ر ط ا ر ج ا ر ر ا ت خ ا س ر ن و ن ک ا ت ه ک و ش ا م ل ق ا ه ه و ر گ ا ر ب ب س ا ن م ک ل م ن و ک س م ا ه ح ا و ن م أ ت ف ه ر ب ز ک ر م ت و ر ا ذ گ ت س ا س ا ق ت ع ا ر ه م ن ک س م ذ ا خ ت ا ل ل. ) 2 3 : ن گ چ ( ن و م ن م ن ا ف ا ا ر ر و ح م ش ق ن ا ه ز ر ه م ا ن ر ب ن م ز ت م ق ف ذ ح ا ب ه ک ه ش ن ب ش پ ا ق ت ع ا ن ا ا ن ب م ر ب. ت س ا ه و ب ن ک س م ت م ق ر ن م ز ت م ق ن و ب ه م ع بر ولت ز ا ت م ق ه ن ز ه ن و چ ه ک ه ش ل ال ت س ا چنن طرح ن ا ن ا ب م ر. ر و آ م ه ا ر ف ش خ ب ن ا ر ا ر ت م ق ل ر ت ن ک ه ن م ز ن ا و ت م ن ک س م خانوار ک ه ک ن آ اا ا ر ب س ر م ا ه ن ه ن ن ک ف ر ص م ت س ه ب ن ا ر گ ن و ک س م ح ا و و ت س ا ال ا ب ت خ ا س ه ش م ا م ت ر.. و ب ه ا و خ ت خ ا س ه ش م ا م ت ه ن ز ه ش ه ا ک ر ا ک ه ا ر ن ل و ا ن ک ه ه ت ب س ا ن م و ت م ق ن ا ز ر ا ن و ک س م ح ا و ن ا و ت ب ن ک س م ث ا ح ا ه ن ز ه ت س ا ن م ز ت م ق ن ا م ه ه ک ر ص ن ع ن ر ت ن ا ر گ ش ه ا ک ا ف ذ ح ا ب ب و چ ر ا چ ن ا ا ر ب ه ل ا س 9 9 ه ر ا ج ا ب ل ا ق ر ا ر ش ر ا ت خ ا ت ح ت ا ه ن م ز ت ل و ر ه م ن ک س م ح ر ط ب و چ ر ا چ ن ا ر. ت ف ا ه ک ر ا ر ا ظ ت ن ا ا ه ن آ ه ب ک ن ا ب ت ال ه س ت ن ا ا ب و ه م ر ا ر ق ا ه ن و ا ع ت ر ا ت خ ا ر ن ک س م ن م ز ن ا ه ر ا ج ا ر ب ه و ال ع ح ر ط ن ا ر. ن و ش ن ک س م ب ح ا ص ن و ا ع ت ا ض ع ا ض ا ر ا ه ن ا خ ث ا ح ا ا ب ت م ه ب ه ا و خ ش ه ا ککک ک ک ت خ ا س ن ا ر ه ئ ا ر ا اا ا ب هه ه ل ا س 9 9 ت خ ا ر پ و ن ک س م ه ش م ا م ت ت م ق ز ا ن م ز ت م ق ف ذ ح و ) % 9 و %7 )%4 ل ق ا ح خ ر ن ا ب ه ن س ح ل ا ض ر ق ت ال ه س ت س ر ت س ن ک س م ش خ ب ه ن ا ر ا ل ح م ز ا ا ن ب ر ز ت ا س س ا ت و ن م ز ز ا س ه ا م آ ه ن ز ه و ه ن ا و ر پ صور هزنهها ف ص ن. ) 3 3 : ن ا م ه ( ا م ن م ل ه س ت ن ک س م ه ب ا ر م آ ر م ک ا ه ر ا و ن ا خ

4 ن) ا م ه ه) ر ظ ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 3 ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ب و ل ط م و ع ق ا و و ج و م ومحلۀ ن ک س م ن ب ت و ا ف ت ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ه ک ت س ا ر ا و ت س ا ر م ا ن ا ر ب ر ظ ن ا ه ن ا ن ب ن م ت ا ض ر و گ و ا. ) Mohit,2009:19( ن ک م ه ب س ا ح م ا ر ا ه ه ا و ن ا خ ن آ و ن ا م ر ف ن و ن ک ت ن و ک س.)Teckh-Hong,2012:109( ل و ص ا و ا ص ت ق ا ر غ ش و ر ا ر ( ل ک ر و ط ه ب ت ن و ک س ل ح م ت ف ا ب و ا ه ر ا و ن ا خ ر ا ت خ ا س ت ا ص و ص خ ت خ ا ن ش ا ر ب ت ه ج ر را سکونت ب ا ز ر ا ت ا ض ر جججججۀ جج ر ت ف ک ن ع ت ر و ظ ن م ه ب ) ) ت ن و ک س ن م ت ا ض ر م ع ا ( ا ه ن آ و خانه از ر ف وضعت از ن ا م ن ک س م چارچوب ک ه ک ((((( ) (( ه( ل ح م ا م ن ه ا ر ب ن ا و ج ر ب ت ا ض ر ن ا ز م ل ا ع م ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ر گ ف ر ع ت ر. و ر م ر ا ک ب ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ن م ت ا ض ر ن و گ ا ن و گ س ا س ح ا ن ا و ن ع ه ب ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ن ن چ م ه. و ش م ب و س ح م و خ ل ع ف ت ن و ک س ت ع ق و م ز ا ا ر ف ا ه ش ه ب ر ج ت ن ا ز ر هه ه م ا ن ر ب ط س و ت م ه م ص خ ا ش ن ا و ن ع ه ب و ه ش ف ر ع ت ش و خ ت ن و ک س ا ه ز ا ن و ل ا م آ ه ب ر ف ن ت ف ا ت س ز ا ت ا ض ر ت ه ج ر ن ا و ت م ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ب ا ز ر ا. ) : 9 6 ن ا ع ف ر ( و ر م ر ا ک ب ن ا ر ا ذ گ ت س ا س و ش ج ن س ن ا ز م ر نن ن ا و ت مم م ا ر اا ا شه ه و ژ پ ه ن و گ ن ا ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن ر و ط ن م ه و ه ش ع ق ا و ر ث ؤ م ر ه ش ا ه ه ژ و ر پ و ف ا ه ا ه ب ب ا ت س ا ر ب ا ز ه ج و ت ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ن ا ر. ) ن ا ر ا ک م ه و ن ا ع ف ر ( ت س ب ر ا ک ه ب گ ن ز ط ح م ت ف ک ا ق ت ر ا ک ب س و ط ا ر ش ن و چ م ه ( ک ز ف ا ه گ ژ و ن ر و آ م ه ا ر ف ا ب ا ت ن ا ه و م ن ت ف ک ا ب ا ه ط ح م ق ل خ و ر ظ ن م ه ن ا خ ) م آ ر ا ه ه و ر گ ا و ا ژ ن م و ق ا ه ه و ر گ گ ا س م ه ر ه ن ا ت س و ط ب ا و ر ( ع ا م ت ج ا ا ه گ ژ و ) ن آ ت ال ه س ت ن م ت ا ض ر و ه ا ف ر س ا س ح ا ر( ا ب ت ع ا و ش ز ر ا و ت و ه س ا س ح ا ( ن ا م ن ا ه گ ژ و ا و. ) ل ا ن ه ز ا ل ق ن ه ب ن م ت ا ض ر ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ل م ا و ع گ ت س ب ر ا س ب ل م ا و ع ه ب و ت س ا ه چ پ ه ا گ ت ن و ک س ز ا ت ا ض ر ن ا ز م ر گ ه ز ا ن ا ص خ ش ر ه و س ز ا ت ا ض ر ن ا ز م ک ر ه ک ر ا ن آ ز ا ن ا ش ن ت ن و ک س ط ح م ز ا ت ا ض ر ن ا ز م ا ر ف ا ه ب ا ر و ل ق ت ن م ط و ب ر م ا ه ر ا ت ش و ن س ر ر ب. ر ا ر مختلف شراط.)7991 ل پ ن ا و ز ا ل ق ن ه ب ن ا ع ف ر ( ت س ا ت و ا ف ت م ک ز ف و گ ن ه ر ف ا ص ت ق ا ع ا م ت ج ا ص خ ش ل م. ن ا ه ر م ش ر ب ب ل ا ک و ع ا م ت ج ا ط ا ر ش ا ر ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ر ب ر ا ذ گ ر ث ا ت ل م ا و ع ز ن ز ر ج ا ر و س ا ن ا ر ا م ن ع ا ه گ ژ و س ا س ا ر ب ر گ ه ئ ا ر ا ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ر و م ر ل ا س ه ب ا ر ف ا ن ا ط س و ت و ن ز ا س ه ک. و ب ن ه ذ و ن ه ذ ا ه گ ژ و س ا س ا ر ب ر ت ش ب ا ه ن آ ن ا ک م ت ع ض و ر و م ر ر گ م م ص ت ا م ا ن ن ک م گ ن ز ن ع ن ا ه ج ر ا ر ف ا ا غ ( ت س ا ن ع ط ح م ه ب ن ه ذ ش ن ک ا و ک ت ن و ک س ن م ت ا ض ر ت ق ق ح ر. ت س ا ه ن آ ک ا ر ا. ) و ر ر ا ت ن ا ک و ر ت و پ ز ا ل ق ن ه ب و ن ا ر ا ک م ه ح ر ش ن ا ه ب ا ر ن م ت ا ض ر ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت ا ه ر غ ت م ز ا ه ش ن ب ه ق ب ط ه ز و ح 6 و ت ا ک س چ ن ا ر ف ط س و ت ه ش ه ئ ا ر ا ل م ت ا ص خ ش م. 2 ط( ح م ر ه ه ا ش م ل ب ا ق ا ه گ ژ و ( ط ح م ن ع ا ه گ ژ و. 1 : ر ا م ن ا ب ر ف ه ن آ ه ب م ا و ت ا ر ا ظ ت ن ا ا ه ش ز ر ا ت ص خ ش جمعت عوامل ل م ا ش ن ر ا ذ گ م ر ث أ ت ط ح م ر ب ه ک ر ف ت ا ن. 6 و ت ا س ا س ح ا. 4 ک ا ر ا ت ا ا ق ت ع ا و ا ه ر و ا ب ( ن ا ر ا ک م ه ر ا ت ف ر ت ا ص و ص خ ( ح ب ذ ( و. (Bahi& Line,2008:660) : ز ا ن ت ر ا ب ع ت ن و ک س ن م ت ا ض ر و گ ن ز ت ف ک ر ب ر ا ذ گ ر ث أ ت م ه م ه ز و ح ه س ه ص ال خ ر و ط ه ب ل م ن ا س ا س ا ر ب

5 ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا ا ه ن ا م ت خ ا س ا م ن ت ال ه س ت و ت ا م خ و گ ا س م ه ح ا و ن ک س م ل م ا ش ک ز ف ط ح م ت ن م ا ا ه ه ا س م ه ا ب ط ب ا و ر گ ا و ن ا خ ط ب ا و ر ل م ا ش ع ا م ت ج ا ط ح م ت ک ل ا م ت ال ص ح ت ل غ ش ت ا س ا س ح ا ا ه ش ز ر ا س ن ج و ن س ن ن ا م ر ف ت ا ص و ص خ ط س و ت ص خ ش ا ه گ ژ و ن و م ن ظ و ح ل م ز ا س پ ن و ک س م ط ح م ن ع ا ه گ ژ و ر ا م ن ا ب ل م ر ز ن و گ ر م آ ع ا س م ر ظ ن ر ف ر گ ا و ن و ش م ط ح م ز ا ن م ت ا ض ر ن ا ز م ش ا ز ف ا ث ع ا ب و ن ر گ م ن ه ذ ه ش ب ا ز ر ا ر ف ال و و م ع م ه ک ت ش ا خواه گاه ن ا ا ب ب س ا ن ت م ر ا ت ف ر ش ا ب ض ا ر ن آ ز ا و ش ا ب ه ت ش ا ش ت ن و ک س ط ح م ه ب ت ب س ن ا م ن م م ا ق ا ط ح م ل ع ف ط ا ر ش و ب ه ب ت ه ج ر (Amerigo& Ignacio, 1997:56). 6 3 ا ف ا ر غ ج ش ه و ژ پ و ر م ل ق و ه و ح م ت ع ق و م ر ر ه ش ان. ت س ا ب ا ن ب ر ه ش ر ه م ن ک س م ا ه ه ژ و ر پ ش ه و ژ پ ن ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ه و ح م ر و ش ک ق ر ش ل و ط ه ج ر 6 4 ل ا ه ق ق 0 3 و ه ج ر 5 4 و ل ا م ش ض ر ع ه ق ق 0 1 و ه ج ر 7 3 ل ا ه ق ق 4 5 و ه ج ر. ت س ا ه ش ع ق ا و ب ا ن ب ا ف ا ر غ ج ت ع ق و م - ) )1 ه ش ق ن Source: Authors ر و آ ر گ ش و ر و. ش ا ب م ل ل ح ت - ف ص و ت ع و ن ز ا ر ض ا ح ش ه و ژ پ ز ا ه ا ف ت س ا ا ب و ش ا م پ ع و ن ز ا ت ا عا ل ط ا ک ت ت ر ا م آ ا ه ن و م ز آ ز ا ا ه ه ا ل ل ح ت ت ه ج ر. ت س ا ر ه م ن ک س م ح ر ط ن ا ن ک ا س ا ب و ر ر و ر ه ب ح ا ص م و ه م ا ن ش س ر پ ها ن و م ن ) on sample T-test( ن ع م ب ا ز ر ا ا ر ب ف ن ر م س ا ف- ف ف ف و ر گ و م ل و ک ن و م ز آ ز ا ننن ن چ م ه ر ا )K-S test( ا ه گ ژ و ن ب گ ت س ب م ه ش ج ن س ا ر ب ن و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض و ا ه ص خ ا ش ن و ب ل ا م ر ن ع ز و ت گ ن ز ا ر ب ا ر ب

6 ه) ر ا ا ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 3 ر ا ه ص خ ا ش ز ا ک ر ه م ه س و ن ز و ن ع ت و ا ه گ ت س ب م ه س ر ر ب ا ر ب ط خ ن و س ر گ ر ش و ر و ن م ت ا ض ر و ر ف ن ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ن ن ک ا س ن ب ل ک ن م ت ا ض ر ل م ا ش ق ق ح ت ب و ن ج ر ) ج ع ( ر ص ع ل و ک ر ه ش م ا ن ا ب ت ا س ر ن ک ا س م ن ا ه ک ش ا ب م ب ا ن ب ر ه ش ر ه م ن ک ا س م ر ن ک ا س ا ه ر ا و ن ا خ ذ خ ا ا ه ح ا و ا ع ت ر ض ا ح ل اا ا ح ر. ر ک ر ا ک ه ب ع و ر ش ل ا س ز ا ح ا و ا ب ب ا ن ب ر ه ش ب ر غ ر ا ک ننننن ن ننن ا ا پ و ح ا و و ح ه ش ه ر ا ش ا ا ه ه و ر گ ر ا گ ه ل ک ط س و ت ) ج ع ( ر ص ع ل و ک ر ه ش ( ه ع ل ا ط م ر و م ه و ح م ر ه ش ر ا ذ گ ا و ( ش ا ب م ن ن ک ا س ا ر ا ه ک ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه ا ف ت س ا ر و م ح ا و و ح ر ض ا ح ل ا ح ر ا ع ت ن ا ز ا ه ک ش ا ب م. ش ر و آ ر ب ر ف ن ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه ا ف ت س ا ه ن و م ن م ج ح. ) ب ا ن ب ر ه ش ز ا س ر ه ش و ه ا ر ا ه ه ت ف ا و ث ح ب ه ل ح م و ن و ک س م ع م ت ج م ع ا ش م ا ه ا ض ف ن و ک س م ح ا و ح و ط س ز ا ن م ت ا ض ر ا ه ر ا ع م ي ر ا م آ ف ي ص و ت ک ر ه ش ق ن س ر ر ب ا ر ب و ه ر ک ن ا و ن ع ا ر ر ه م ن ک ا س م ز ا ن ن ک ا س ن م ت ا ض ر ن ا ز م ر ب ر ث ؤ م ا ع ب ا ا ت ب ا ق ق ح ت ن ا ر س ر ر ب ه ب ه ن و م ن ه ع م ا ج ا ض ع ا ز ا ک ر ه و گ خ س ا پ ز ا س پ ا ت ه و م ن م ظ ن ت ا ر ا ه ه و گ خوش نظر ر و م ا ع ب ا ز ا. ش ا ب م ر ز ل و ج ح ر ش ه ب ق ق ح ت ن ا ر ر ظ ن ر و م ا ع ب ا. م ز ا ر پ ب ا ه ن آ ل ل ح ت و ر ا م آ ف ر ق ق ح ت ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ه ز ا س ف ر ع م 1: ه ر ا م ش ل و ج ر ه م ن ک س م ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ن ا ز م ش ج ن س ر ب ر ث ؤ م ا ه ر ا ع م ن و ک س م ح ا و ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ع م ت ج م و ن و ک س م ح ا و ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ن و ک س م ع م ت ج م ز ا ن م ت ا ض ر ه ل ح م ز ا ن م ت ا ض ر ا ه ص خ ا ش ا ع ت Source: Authors ن و ک س م ح ا و ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و ت م ر ح م 4.2 ر ظ ن م و ن ا م ت خ ا س ر گ ر و ن ساختمان متعلقات و ت ا ئ ز ج ل خ ا ر ا م ع م و ح ا ر ط ه ن ا خ ز پ ش آ ه ز ا ن ا ز ل ه ه ز ا ن ا ا ه ق ا ت ا ه ز ا ن ا ا ه ق ا ت ا ا ع ت ن و ک س م واح ابعا حوانات و ذ و م ت ا ر ش ح 1.93 ع و ب ط م ا ن و ب ا ص و ر س ه و ه ت 3.95 ت ر ا ر ح ق ا ع 3.56 ا ن ب ت م و ا ق م و م ا ک ح ت س ا ل خ ا ح ل ا ص م ت ف ک ب آ ( ت ال ه س ت و ت ا ن ا ک م ا ش ا م ر گ و سرماش تاسسات ن و ک س م ح ا و ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و ن گ ن ا م 1- ه ر ا م ش ر ا و م ن Source: Research findigns

7 ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا ر و ک ذ م ا ه صصصصص ص خص ا ش ر ن ا و گ خ س ا پ ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب ن و ک س م ح ا و ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ر ا ع م ر ه ب ش ا م ر گ و ش ا م ر س ت ا س س ا ت ه ک ن ق ت ع م ص ر 5 8 6/ 9. ش ا ب م 9 1 و سؤا الت: 1 ص ت خ م ت ح ا ر ه ب ) ن ف ل ت ز ا گ ق ر ب ب آ ( ت ال ه س ت ه ک ن ق ت ع م ص ر 0 9 5/ 3. ر ا و ج و ن و ک س م ح ا و ر ب و ل ط م ت ر و ص ن و ک س م ح ا و ر ب و ل ط م ت ر و ص ه ب حرارت عاق ن ق ت ع م ص ر 8 7 7/ 0. و ش م ن م أ ت ا ه ن آ ن و ک س م ح ا و ا ر ب هه ه ک ر ا و ج و ا ه ن آ ن و ک س م ح ا و ر ب س ا ن م ت ر و ص ه ب ه و ه ت ن ق ت ع م ا ه ن آ ز ا ص ر 7 9 6/ 3. ت س ا ه ش ت ا ع ر ا ه ن آ ص خ ا ش ز ا ص ر 2 7 0/ 8. ت س ا ه ش ت ا ع ر ا ه ن آ ا ه ح ا و ت خ ا س ر ب و خ ه ب ر م ا ن ا ه ک ت س ا ن ا ه ن ه ن ا ش ن. ن ا ه ت ش ا ت ا ض ر س ا س ح ا ت م ر ح م ن و ک س م واح مشاع ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و ا ه ت ل ا خ کنجکاو و ن ا گ ا س م ه 2.94 ن ا گ ا س م ه گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا ن و گ م ه ن ا گ ا س م ه ر ا ت ف ر و گ ن ه ر ف ح ط س ل ح م ر و م ا ر ن ن ک ا س ت ل و ئ س م س ا س ح ا و ت ک ر ا ش م ر س ه ا س م ه ا ص و 3.18 ر ا ک ه ز ب ع م ت ج م ر موجو واحها تعا ساختمان مرت ژ ر ا ش ک و ل ب ت ف ا ظ ن ا ن ش و ر ک و ل ب ) ه ل ا ب ز ر و آ ع م ج ( گ ن ت و ش ن و ک س م ح ا و ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و ن گ ن ا م - 2 ه ر ا م ش ر ا و م ن Source: Research findigns 4 3 ا ه ص خ ا ش ه ب ق ل ع ت م ع م ت ج م و ن و ک س م ح ا و ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ر ا ع م ر ن ا و ا ر ف ص ر ن ر ت ش ب ش خ ب ر ) ه ل ا ب ز ر و آ ع م ج ( گ ن ت و ش ت ع ض و ز ا ن ا و گ خ س ا پ ص ر 4 5 8/ 3 ش ا ب م 9 و 8 س ا س ا و خ ن و ک س م ارن رضات و خ ت ا ض ر ن ا و گ خ س ا پ ز ا ص ر 6 5 4/ 1 ا ر ح ا و ع ا ش م و ر ل ب ک و ل ب ا ن ش و ر ز ا ع م ت ج م و الم اعر ن ا و گ خ س ا پ ص ر 5 5 6/ 2. ن و ب ض ا ر ع م ت ج م ر و ج و م ا ه ح ا و ا ع ت ز ا ز ن ن ا و گ خ س ا پ ص ر 8 5 7/ 7. ن ا ه ر ک. ن و م ن م ال ع ا ا ر و خ ل م ا ک ت ا ض ر ه ق ط ن م ر ر ا ک ه ز ب و ب ن ز ا ر و س ن ا س آ گ ن ک ر ا پ ن و ک س م ع م ت ج م ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و و ر ه ا پ ا ه ر س م 1.45 خورو پارک ا ض ف م و م ع ل ق ن و ل م ح ه ب س ر ت س و ر و ن ا ب ه گ ن 3.96 غربه افرا ر و ض ح 4.34 ق( ر ح ا ف ط ا ( ن م ا 3.38 )... و ا ت ع ا ت ق ر س ( ت ن م ا 4.09 س ن ا ژ آ و س ک ا ت 3.06 حسنه و ج س م 2.54 ز ب س ا ض ف ن ا ک و ک ز ا ب ا ض ف ن ا ت س ب و ک و ک ه م 3.11 )... و ئ ا و ن ا ن ش و ر ف ه و م ( ش و ر ف ه ر خ Source: Research findigns ن و ک س م ع م ت ج م ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و ن گ ن ا م - 3 ه ر ا م ش ر ا و م ن

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 4 ر 8 7 7/ 0 ش ا ب مم م 4 و 3 ا ه ص خ ا ش ه ب ق ل ع ت م ن و ک س م ع م ت ج م ز ا ن م ت ا ض ر ر ا ع م ر ن ا و ا ر ف ص ر ن ر ت ش ب ا ض ف و ب ن ر گ ن ا ش ن ه ک ن و ب ن ض ا ر ا ال ص ا ز ب س ا ض ف ز ا ا ه ن آ 5 8 6/ 9 و ن ا ک و ک ز ا ب ا ض ف ز ا ن ا و گ خ س ا پ ز ا ص. ش ا ب م ا ه ع م ت ج م ه ط و ح م ر ز ب س ا ض ف و ز ا ب ه ل ح م ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و ساکنان با ت ه ب ا ش م ن ا ت س و و م ا و ق ا ه ب ک ز ن شهر مرکز ه ب ک ز ن ر ا ک ل ح م ه ب ک ز ن ر ب ا ع م ت ف ک 1.32 ن ا م ر و ت ش ا ه ب ز ک ا ر م سنما( کتابخانه ( گ ن ه ر ف مراکز ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ن ا ر ذ گ ا ه ا ض ف ش ز ر و ز ک ا ر م و ت ا ن ا ک م ا 1.13 ش و ر ف ه ر خ 1.93 )... و ر گ ش ا ر آ ت س پ ک ن ا ب ( ت ا م خ ه ن ا خ ب ا ت ک ه ل ح م ک ر ا پ س ر ا م و ش ز و م آ ت ا ن ا ک م ا Source: Research محلهfindigns ز ا ن م ت ا ض ر ت ع ض و گن ن ا م 4: ه ر ا م ش ر ا و م ن ق ل ع ت م ه ل ح م ز ا ن م ت ا ض ر ر ا ع م ر ن ا و ا ر ف ص ر ن ر ت ش ب ا ه صصصصص ص خص ا ش ه ب 2 8 /5 4 ش ا ب مم م 9 و ض ا ر ا ن ل خ ه ن ا خ ب ا ت ک ص خ ا ش ز ا ز ن 0 9 5/ 3. ن و ب ن ض ا ر ا ال ص ا ه ل ح م ک ر ا پ ز ا ن ا و گ خ س ا پ ز ا ص ر ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ا ض ف ص خ ا ش ز ا ن ا و گ خ س ا پ ز ا ص ر ن و ب ض ا ر ا ن ل خ ش ز ر و ز ک ا ر م ز ا ز ن ص ر 6 8 / ن و ب ت ق ا ر ف ن ا م ر ت ش ا ه ب ز ک ا ر م ز ا ز ن ا ه ن آ ص ر و گ ن ه ر ف ز ک ا ر م ز ا ن ا و گ خ س ا پ ز ا ص ر ن و ب ض ا ر ا ن ل خ. ن و ب ض ا ر ا ن ا ال م ا ک ر ه م ن ک س م ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ن ا ز م ش ج ن س ر ب ر ث ؤ م ا ه ر ا ع م ن گ ن ا م : 2 ه ر ا م ش ل و ج ف ر ر ا ع م ع و ن ن و ک س م ح ا و ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ع م ت ج م و ن و ک س م ح ا و ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ع م ت ج م ز ا ل ک ن م ت ا ض ر ه ل ح م ز ا ن م ت ا ض ر ر ا ع م ن گ ن ا م Source: Research findigns ا ه ه ا ن و ب ل ا م ر ن س ر ر ب ر غ ت م ع ز و ت ع و ن ا ت ت س ا م ز ال ه ش ر و آ ر گ ا ه ه ا ل ل ح ت و ه ز ج ت ت ه ج ب س ا ن م ر ا م آ ن و م ز آ ب ا خ ت ن ا ر و ظ ن م ه ب ف ن ر مم م س ا فففففف- فففف وف ر گ و م ل و ک ن و م ز آ ز ا ر و م ن ا ر ه ک و ش ب ا ز ر ا ن آ گ ن ک ا ر پ ن و ب ل ا م ر ن ظ ا ح ل ه ب ) K-S test( H 0 ن و م ز آ ن ا ر. ر گ م م ا ج ن ا % 5 9 ن ا ن م ط ا ح ط س ر ن و م ز آ ن ا و ش م ه ه ا ش م ل و ج ر ه ک ر و ط ن ا م ه. ش ه ا ف ت س ا : ن ن ک م و ر پ ل ا م ر ن ع ز و ت ز ا ا ه ه ا H 1 : م ر ا ض ر ف و ا م : ن ن ک م ن و ر پ ل ا م ر ن ع ز و ت ز ا ا ه ه ا ص ر 5 9 ن ا ن م ط ا ا ب س پ ن ش ا ب 0/5 0 ز ا ر ت گ ر ز ب جول ر ر و ک ذ م ا ه ر غ ت م ز ا م ا ک ر ه ر ر ا ن ع م ح ط س ر گ ا مکنم. ک ش ا ه ه ا ن و ب ل ا م ر ن ه ب ت ر و ص ن ا ر غ ر ن ت س ه ل ا م ر ن ع ز و ت ا ر ا ا ه ر غ ت م ن ا ت ف گ ن ا و ت م

9 ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا ل ا م ر ن ع ز و ت گ ن ز ا ر ب ا ر ب ف ن ر م س ا وف- ر گ و م ل و ک ن و م ز آ ج ا ت ن : 3 ه ر ا م ش ل و ج ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن م ت ا ض ر ع ا ش م ا ه ع م ت ج م ز ا ن م ت ا ض ر ز ا ن م ت ا ض ر ه ل ح م ل ک ن م ت ا ض ر ا ع ت ل ا م ر ن ا ه ر ت م ا ر ا پ ن گ ن ا م ر ا ع م ف ا ر ح ن ا ف ال ت خ ا ن ر ت ش ب ق ل ط م ر ق ت ب ث م ف ن م (Z) ف و ن ر م س ا ف- و ر گ و م ل و ک (sig) ر ا ا ن ع م ح ط س Source: Research findigns ه ر ظ ن ق ب ط ل و ن ش ا ب م ن ل ا م ر ن ع ق ا و ر و ن ش ا ب م 0/5 0 ز ا ر ت ک چ و ک م ا ک ر ه ر ر ا ن ع م ح ط س ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ل ک ش م ه ن و م ن م ج ح ن و ب ال ا ب ش ا ب ال ا ب ه ن و م ن حجم پژوهش ر ه ا گ ر ه ) ( س ن و است گ ژ و ن و ب ل ا م ر ن ر غ ع ز و ت ا ر ا ه ک ا ه ه ع م ا ج ت ح ز ک ر م ح ه ض ق س ا س ا ر ب ه ک ت س ا ق ت ع م س ن و ت س ا. ت س ا ه ر ک ل ح ا ر ق ق ح ت ر و م. و ش م ل ا م ر ن ع ز و ت ا ه ن آ ر گ ه ن و م ن ع ز و ت و ش ب ا خ ت ن ا ا ه ن آ ز ا ال ا ب م ج ح ا ب ا ه ه ن و م ن ه ک ط ا ر ش ر ن ت س ن ل ا م ر ن نرررررمال فرض ه ک ن آ ز ا س پ. و م ن ه ا ف ت س ا ر ض ا ح ق ق ح ت ه ض ر ف ل ل ح ت ا ر ب ر ت م ا ر ا پ ا ه ن و م ز آ ز ا ن ا و ت م ه ج ت ن ر. ر ک ه ا ف ت س ا ر ت م ا ر ا پ ا ه ش و ر ز ا ه ض ر ف س ر ر ب ا ر ب ن ا و ت م م و م ن ئ ا ت ا ر ا ه ه ا ن و ب ن و م ز آ ز ا حاصل نتاج on sample T-test ه ض ر ف ن و م ز آ برا ن آ ا ع ب ا و ن م ت ا ض ر ر ا ن ع م ب ا ز ر ا ا ر ب ها ن و م ن ک ت t ن و م ز آ : 4 ه ر ا م ش ل و ج ص ر 5 9 ن ا ن م ط ا ح ط س ر ف ال ت خ ا ن ا ز م Test Value = 0 ن گ ن ا م ز ا ف ال ت خ ا (sig) ر ا ا ن ع م ح ط س ا ز آ ه ج ر ه ر ا م آ ر ا ق م t ن ا پ ح ال ا ب ح ل ک ن م ت ا ض ر ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ا ب ع ا ه ب ط و ب ر م t ل ل ح ت ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ت ا ض ر ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ت ا ض ر ع م ت ج م ز ا ت ا ض ر ه ل ح م ز ا ت ا ض ر Source: Research findigns ن ا ز م ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ه م ن ا ش ن ا ه ن و م ن ک ت ت ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن ن ا ز م sig ه ت ف ر گ ر ظ ن ر ح ط س ز ا ر ت م ک و ر ب ا ر ب ه ک ه ر ک ن ل م ع ق ف و م ن ا ن ک ا س ت ا ع ق و ت و ا ه ز ا ن ن ر و آ ر ب ر ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ا ه ح ر ط ت ف گ ن ا و ت م ا ذ ل ت س ا ه ش ه ک ا ر چ. ت س ا ه ش ب ج و م ه ل ح م و ن و ک س م ع م ت ج م ع ا ش م ا ه ا ض ف ن و ک س م ح ا و ح و ط س ر ا ر ا ه ن آ ت ا ض ر ا ن t= ل خ ا ا ه ش ش ش خ ب ز ا ت ا ض ر ( ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ا ع ب ا ر و م ر ن ن چ م ه. ت س ا ت ب ث م ر ا ق م ن ا ز م ر ا ق م ز ن ) ه ل ح م ز ا ت ا ض ر و ع م ت ج م ز ا ت ا ض ر ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ت ا ض ر sig ح ط س ز ا ر ت م ک و ر ب ا ر ب

10 ب- ر ض ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 4 ه ب ط و ب ر م ن گ ن ا م ن ر ت ش ب ن ا م ن ا ر و ر ا و ج و ا م ه ض ر ف أ ت ا ر ب ف ا ک ل ل ا ذ ل ش ا ب م ه ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر. ن ر ا ن ت ا ض ر ع م ت ج م ز ا ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ن ا ن ک ا س ل ک ر ه ک ش ا ب م ع م ت ج م ز ا ن م ت ا ض ر ع ب ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ا ه ح ر ط ت ن و ک س ت ف ک ز ا ت ا ض ر ا ن ا ن م ت ا ض ر ک ا ر ا ر ن ا ن ک ا س ر ف ا ه گ ژ و أثر ت 5 ه ر ا م ش ل و ج ن م ت ا ض ر ا ب ر ف ا ه گ ژ و ن ب گ ت س ب م ه ش ج ن س ا ر ب ن و س ر پ گ ت س ب م ه R 2 ر ب غ ت م ل ح م ک ر ت ه ب ل ا م ت ن و س ر پ گ ت س ب م ه ن ع ت ب ر ض ر ا ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا (sig) ر ا ن ع م ح ط س ل ح م ر گ ن ز ه ب ه ق ال ع م ا ر ن ا ز م ن و ک س م ح ا و ف ر ص ت ع و ن ل ح م ر ت ن و ک س ت م ت س ر پ ر س ل و ت ل ح م ل ه أ ت ت ع ض و ا و س ح ط س ل غ ش ع و ن ل غ ش ت ع ض و س ن ج ن س خانوار نوع ر ا و ن ا خ ا ض ع ا ا ع ت Source: Research findigns ر ت ن و ک س ز ا ت ا ض ر ا ب ط ا ب ت ر ا ر ه ن و م ن ت خ ا ن ش جمعت شاخصها م ا م ت ت ف گ ن ا و ت م جول نتاج ه ب ه ج و ت ا ب ا ب ه ن و م ن س ا ن ش ت ع م ج ا ع ب ا بن گفت ن ا و ت م ا ذ ل ه و ب ز ا ر ت م ک sig ا ر ا ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ع م ت ج م ا ذ ل. ش ا ب م و ق ح ط س ر گ ت س ب م ه ن ا ه ک ر و ط ه ب ر ا و ج و ر ا ن ع م و ت ب ث م گ ت س ب م ه ا ه ن آ ن م ت ا ض ر م آ ر ن ا ز م ل ح م ر گ ن ز ه ب ه ق ال ع ن م ت ا ض ر ا ب ل ح م ک ر ت ه ب ل ا م ت ن ب گ ت س ب م ه ن ا ز م ن ر ت ش ب ا ذ ل و ه و ب ت س ر پ ر س ل و ت ل ح م ل ح م ر ت ن و ک س ت م ن و ک س م ح ا و ف ر ص ت ع و ن ل ا م ت ن م ت ا ض ر ن ا ز م ن و ب ر ت م ک ه ب ه ج و ت ا ب ن ا ن ک ا س ر ث ک ا ن ع ش ا ب م ل ح م ک ر ت ه ب ل ا م ت ه ب ط و ب ر م گ ت س ب م ه ت ن و ک س ت ف ک ز ا ت ا ض ر ا ن ا ن م ت ت ا ض ر ک ا رر ر ا ر ن ا ن ک ا س ص خ ش ا ه گ ژ و ا ذ ل. ن ر ا ا ر ل ح م ک ر ت ه ب نست. بتأثر ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ا ه ح ر ط 6 ل و ج ب- ا ر ض ا ه ص خ ا ش ز ا م ا ک ر ه ن ز و ن ع ت ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ن ا ز م ن ع ت ا ر ب ط خ ن و س ر گ ر ر ا ن ا ت س ا ر غ ب ا ر ض ر ا ن ا ت س ا ب ا ر ض ل م ا ت ب خطا معار ف ا ر ح ن ا ه ر ا م آ ر ا ق م t Sig)( ار ا ن ع م ح ط س B ه ا و ن ا خ ا ض ع ا ا ع ت خانوار نوع ن س س ن ج ل غ ش ت ع ض و ل غ ش ع و ن ا و س ح ط س

11 ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا ل ه أ ت ت س ر پ ر س ل و ت ل ح م ل ح م ر ت ن و ک س ت م ن و ک س م ح ا و ف ر ص ت ع و ن ه ن ا ه ا م م آ ر ل ح م ر گ ن ز ه ب ه ق ال ع ن ا ز م ل ح م ک ر ت ه ب ل ا م ت ن ا ز م Source: Research findigns ه ط ب ا ر =t ر ا ق م و ر ا ا ن ع م ح ط س ر ل ح م ز ا ت ا ض ر و ر ا و ن ا خ ا ض ع ا ا ع ت ن ب ل و ج س ا س ا ر ب ش ه ا ک ر ه م ن ک س م ر گ ن ز ز ا ت ا ض ر ن ا ز م ر ا و ن ا خ ا ض ع ا ا ع ت ش ا ز ف ا ا ب ن ع. ت س ا ر ا ر ق ر ب ر ا ن ع م و ت ب ث م ه چ ر ه ه م ن ا ش ن ن ا و ه و ب =t ر ا ق م گ ن ز ز ا ت ا ض ر ن ا ز م و ر ا و ن ا خ ع و ن ن ب ن ن چ م ه. ب ا م ت ب ث م ه ط ب ا ر ت ا ض ر ن ا ز م ا ب ن ا ن ک ا س ن س ن ب. ت ف ا ه ا و خ ش ه ا ک ت ا ض ر ن ن ک گ ن ز ه و ر گ ت ر و ص ه ب ا ه ه ا و ن ا خ ک ر ت ه ب ل ا م ت ن ن ا م ر گ ا ه ص خ ا ش ر و م ر. ب ا م ش ه ا ک ز ن ت ا ض ر ن س ش ا ز ف ا ا ب ن ع ه و ب ر ا ن ع م و ل و ت ل ل ح م ل ح م ر ت ن و ک س ت ت م ن و ک س م ح ا و ف ر ص ت ع و ن م ر ن ا ز م ل ح م ر گ ن ز ه ب ه ق ال ع ل ح م هر تغرات و و ب ر ا ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر س ن ج ل غ ش وضعت ل غ ش ع و ن ا و س ح ط س هل أ ت عت ض و ت س ر پ ر س ص خ ش ا ه گ ژ و ه ک ه ض ر ف ان ر ب ا ن ب. ش ا ب م ن ک ا س ا ر ف ا ت ا ض ر ا ن ش ه ا ک ا ش ا ز ف ا ب ج و م ا ه ص خ ا ش ز ا م ا ک نست. تأثر ب ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ا ه ح ر ط ت ن و ک س ت ف ک ز ا ت ا ض ر ا ن ا ن م ت ا ض ر ک ا ر ا ر ن ا ن ک ا س ر گ ه ج ت ن و ن ب ع م ج ش خ ب ه ک ت س ا ه ش ت ب ا ث و ه ع ل ا ط م ن و ک س م ا ه ط ح م ه ن م ز ر را ا ث ک ا ه ک ت س ا ت ا ع و ض و م ز ا ک ن و ک س م ت ا ض ر ت ا ض ر ا ن ا و ن م ت ا ض ر ک ا ر ا ر ز ن ر ف ا ه گ ژ و ه ک ا ج ن آ ز ا و ش ا ب م گ ن ز ز ا ت ا ض ر ه ز و ح ز ا م ه م طرحححححححها از ن ا ن ک ا س ن م ت ت ت ا ض ر ن ا ز م ش ج ن س ن م ض ق ق ح ت ن ا ر ت س ن تأثر ب ت ن و ک س ط ح م ت ف ک ز ا ر و م ز ن ن م تتتتتت ت ا ض ر ه ت س ب ا و ر غ ت م ا ب ل ق ت س م ا ه ر غ ت م ن ا و ن ع ه ب ا ر ر ف ا ه گ ژ و ط ا ب ت ر ا ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ن ا ز م ش ج ن س ر ا ع م ر ا ه چ ن گ ن ا م ر ا ق م ه ت ف ا م ا ج ن ا ر ا م آ ت ا ب س ا ح م و لل ح ت ت ا ع ل ا ط م ق ب ا ط م و م ا ر ا ر ق ب ا ز ر ا لل ل خ ا ا ه ش خ ب ز ا ن تم ا ض ر ر ا ع م ا ر ب ا ه ن و م ن ک ت ت ن و م ز آ ا ب ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ح ر ط ن ا ن ک ا س ن م ت ا ض ر ه ل ح م ع م ت ج م ع ا ش م ا ه ش خ ب ز ا ب ر ض ز ا ه ا ف ت س ا ا ب ا ت ب ا ت ا ع ل ا ط م ه م ا ا ر. ش ا ب م ا ب ط ا ب ت ر ا ر ه ن و م ن ت خ ا ن ش ت ع م ج ا ه ص خ ا ش م ا م ت ت ف گ ن ا و ت م ه م آ ت س ب ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ن و س ر پ گ ت س ب م ه ا ب ه ن و م ن س ا ن ش جمعت ابعا ن ب ا ذ ل ه و ب ز ا ر ت م ک sig ا ر ا ب ا ن ب ر ه م ن ک س م ع م ت ج م ر ت ن و ک س ز ا ت ا ض ر ص خ ش م ط خ رگرسون روش از ه ا ف ت س ا ا ب س پ س. ر ا و ج و ر ا ن ع م و ت ب ث م گ ت س ب م ه ا ه ن آ ن م ت ا ض ر ا ع ت ن ب ن ع. ر ا و ج و ر ا ا ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ن م ت ا ض ر و ن ا گ ن ه خ س ا پ ص خ ش ا ه گ ژ و ن ب ه ک م ر ک. ت س ا ر ا ر ق ر ب ر ا ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر =t ر ا ق م و ر ا ا ن ع م ح ط س ر ل ح م ز ا ت ا ض ر و ر ا و ن ا خ ا ض ع ا ر ا و ن ا خ ع و ن ن ب ن ن چ م ه. ب ا م ش ه ا ک ر ه م ن ک س م ر گ ن ز ز ا ت ا ض ر ن ا ز م ر ا و ن ا خ ا ض ع ا ا ع ت ش ا ز ف ا ا ب ن ع گ ن ز گروه صورت ه ب ا ه ه ا و ن ا خ ه چ ر ه ه م ن ا ش ن ن ا و ه و ب =t ر ا ق م گ ن ز ز ا ت ا ض ر ن ا ز م و

12 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 4 ن س ش ا ز ف ا ا ب ن ع ه و ب ر ا ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ت ا ض ر ن ا ز م ا ب ن ا ن ک ا س ن س ن ب. ت ف ا ه ا و خ ش ه ا ک ت ا ض ر ن ن ک ن ا ز م ل ح م گ ن ز ه ب ه ق ال ع ل ح م ک ر ت ه ب ل ا م ت ن ن ا م ر گ ا ه ص خ ا ش ر و م ر. ب ا م ش ه ا ک ز ن ت ا ض ر ر ع ع و ن ا و س ح ط س هل أ ت وضعت ت س ر پ ر س ل و ت ل ح م ل ح م ر ت ن و ک س ت م ن و ک س م ح ا و ف ر ص ت ع و ن م آ ر ش ه ا ک ا ش ا ز ف ا ب ج و م ا ه ص خ ا ش ز ا م ا ک ر ه ت ا ر غ ت و و ب ر ا ن ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر س ن ج ل غ ش وضعت ل غ ش. ش ا ب م ن ک ا س ا ر ف ا ت ا ض ر ا ن Ajza Shokuhi,M.,Arfaie,J, 2015, Survey of Resirents of Mehr Housing in Bajestan, Journal of Research and Urban Planning,Vol.6, No.22,pp Amerigo M. Aragones J,1997,ATheoretical and method ological approach to the study of residential satisfaction.journal of Environmental Psychology Vol.17 No.1 pp Abdul Mohit.M Ibrahim.M Rashid.YR 2010 Assessmend of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur HabitatInternationnal, Vol.34, No1,pp Bahi, G.,Line,M, 2008, Process of Place Identification and Residential Satisfaction. Environment and Behavior magazine,vol. 40,No.5,pp Chegeni, A, 2010, Effects of Mehr Housing Program on Economic Indicators( At Macro & Micro Level), Quarterly Journal of Housing Economics, Vol.3, No.47, pp Galster G.C and Hesser G.W,1981, Residential Satisfaction Composition and Contextual Correlates Environment and Behavior Vol.13,No.6 pp Ge, J, Kkazunori, H, 2006, Research on residential life styles in Japanese cities from the view points of residential satisfaction, Landscape and Urban Planning, Vol.78, No3, pp Hajinejad, A; Rafieian, M and Zamani, H, 2010, Investigating Individual Variables Affecting Citizens' Satisfaction with the Quality of Life Environment (Case study: Comparison of old and new text in Shiraz city), Geography and development, Vol. 8, No 17, pp Hajinejad, A, Zamani, H, 2011, Investigation and Ranking of Factors Affecting Citizens' Satisfaction with the Quality of Life Environment (Case study: Comparison of old and new texts in Shiraz), Human Geography Research, Vol. 43, N. 77, pp Liu,A.M.M,1999, Residential Satisfaction in Housing Estates: Hong Kong perspective.automation in Construction. Vol 8.Issue4.pp Mamford, L, 2006, Culture of Cities, First edition, Translation by Aref Aqvami Moghaddam, Center for Urban and Architectural Studies and Research, Tehran. Massoudi Rad, M, Rafieian, M, Rezaei, M, Masoudi Rad, M, 2014, Measurement of Satisfaction of Residents with the Residential Quality of Mehr Housing; A Case Study of Zahedan City, Journal of Geography and Urban and Regional Arrangement, Vol. 4, No. 12, pp Mohit,M.A, 2009, Assessment of Residential Satisfaction with Low Cost Housing Provided by Selangor Zakat Board in Malasia, the 4 th Australian Housing Researchers Conference, 5 th - 7 th Augost. Sydney, Australia. Mokhber, A, 1984, Social Dimensions of Housing, Plan and Budget Organization, Tehran. Neto,F, 2001, Satisfaction with Life Among Adolescents from Immigrant Families in Portugal, Journal of Youth and Adolescence, Vol.30.No 1. pp Pour Mohamadi, M, 2003, Housing Planning, Samt, Tehran. Rafiean, M, Asgari, A and Vasgirizadeh, Z, 2009, Measurement of Residential Satisfaction in Nawab Neighborhoods, Human Geographic Studies, Vol. 42, No 67, Pages ع ب ا ن م

13 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ه ا کفت م حط ش ه ر Rafiean, M, AminSalahi, F and Dehghani, A, 2010, Measurement of the quality of the habitat environment in Ekbatan, Modares of Human Scienties, Vol. 14, No. 4, pp Saeedi Rezvani, N, Kazemi, D, 2011, Recognition of the Intranasal Development Framework in Accordance with the Critique of Current Developmental Policies (Mehr Housing), Journal of Human Geography Research, Vol. 43, No.75, pp Shatirian, M, Ashunavi, A and Ganjipour, M, 2012, Estimation of Satisfaction of Old Texture Residents of Aran and Bigdel city by Quality of Life Indicators, Urban and regional studies and researches, Vol. 4, No. 13, Pages Teck-Hong.T, 2012, Housing satisfaction in medium-and hing-cost housing:the case of Greater Kuala Lumpur, Habitat International, Vol.36, No 1, pp

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د ت س ی ز ط ی ح م ش ز و م آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د ی د ی ک چ ه) ع ل ا ط م ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ک ر ا پ ز ا ن ا ش ن ا د ن ز ر ف ی د ن

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci شی ز و م آ ت یری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 5 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 9 3 1-4 5 1 ص ص ن ا ز و م شآ ن ا ی ل ی ص ح ت ت ف ر ش ی پ ا ب ی م آ ر ا ک

More information

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن

ر و ف غ ن ا و ر ی س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ا ب ه ل ز ل ز ر ب ا ر ب ر د م س ر ر غ ا ه ه ا گ ت ن و ک س ر و آ ب ا ت ا ه ص خ ا ش ل ل ح

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

م غ ن ی ل ک و ت ی ف ط ص م ن

م غ ن ی ل ک و ت ی ف ط ص م ن ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر و ا ش ر گ 396 ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م ا س ا ص ت ق ا - ع ا م ت ج ا م ا و ع تأثر ش ج س و س ر ر ب ) م ق س ق م ر ش ( ر ش ت م ا س ر ب ا ر ا ب ح و ا س پ ا ر ا ا

More information

ت ت ا و م د ه ار ش م ه

ت ت ا و م د ه ار ش م ه ر- ا د ا ت س ا - س ا ن ش ه ع م ا ج ر ت ک د 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ي ز

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ش گ 6931 زمستا و ا ا م ش م د ا س ا ک ا س د م ت ا ض ب آ ث ا ت و د ب ا ک - ا ض ف ا ب ا ب ا ب ح ت ) ص ع و و ک ( ا د م ش م س غ ا گ ت و ک س : د و م ع ا ط م ع د م

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information