Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN

Size: px
Start display at page:

Download "Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN"

Transcription

1 BAGONG LIWANAG NG KAHARIAN Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN paunang salita Marami sa atin ang tinuruan na tayo y maliligtas lamang kung tayo y sasapi sa isang iglesia at ating susundin ang anu-anong mga reglamento nito. May mga iglesia na nagtuturo na ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-anib sa kanila. Marami din ang naniniwala na mawawala ang kanilang kaligtasan kung sila y titiwalag sa kanilang iglesiang kinagisnan. Ayon sa Biblia, ang ating kaligtasan ba ay nasasalig sa ating pagka-anib sa isang iglesia? Noong pahahon ni Martin Luther (15th Century), isa siya sa mga pareng Aleman na nagsikap na maganap ang lahat ng mga turo at tradisyon ng kanilang iglesia (Catolica Romana). Katulad ng mga karaniwang Cristiano noon, naniniwala siya na may bisa ang kanyang mga gawa sa pagpapawalang-sala. Itinuro ng iglesia noon na ang pagpapawalang-sala ng tao ay ganting-pala ng Dios sa kanyang mga mabuting gawa. Maraming Cristiano ang naniniwala noon na kung maging mas mahigit ang kanilang mabubuting gawa sa kanilang mga kasalanan, mayroon silang maiipon na puntos para sa pagpapawalang-sala. Bilang isang pare at profesor ng teolohiya sa seminario, maraming mabubuting gawa si Martin Luther. Subalit hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang katayuan. Kahit damihan niya ang kanyang mga mabuting gawa, hindi pa rin niya natiyak ang kanyang pagpapawalang-sala at kaligtasan. Natuklasan niya sa kanyang pagaaral ng kasulatan ni San Pablo sa Mga Taga Roma, Mga Taga Galacia, at ang mga isinulat ni San Agustin tungkol sa mga bagay na ito, na kabaliktaran ng Biblia ang itinuturo ng iglesia sa mga kaanib noon. Ayon sa natuklasan ni Martin Luther sa pagaaral niya ng Biblia (Mga Taga Roma), ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinapawalang-sala ang makasalanang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa kanyang mabubuting gawa. Ang ating kaligtasan ay hindi ganting-pala ng ating mga ginawang mabuti, kundi ito y kaloob ng Dios. P6-2 Si Martin Luther ang nagsimula ng Protestant Reformation. Itinuro niya na ang itinakdang paraan ng kaligtasan ng makasalanang tao ay hindi sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa kundi dahil sa kagandahang-loob ng Dios. Ating pagaaralan ang natuklasan ni Martin Luther sa Biblia at ating matututuhan ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Tulad ni Martin Luther, matutuklasan natin na marami tayong mga paniwalang hindi talagang ayon sa kasulatan sa Biblia. Kaya mahalaga ang pagaaral na ito. barkada Matapos batiin ang mga kaanib ng grupo, ipasagot sa bawat isa ang tanong na ito: Ano, sa pagkaunawa mo, ang turo ng Biblia kung paano ka makakarating sa langit? ALAM ko ngayon Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at bilugan ang inyong sagot (S-Segurado, H-Hindi, M-Medyo). 1. Naniniwala ako na hindi pa sapat ang mga mabuting gawa ko upang ako y tanggapin ng Dios sa langit. S H M 2. Naniniwala ako na ang buhay ko ay hindi napakasama upang ako y itapon ng Dios sa impiyerno. S H M 3. Ako y palaging nagdadasal at nagsisimba lingo-lingo; dapat ibilang ito ng Dios para sa kaligtasan ko. S H M 4. Tinatanggap ko na ako y hindi pa sakdal-banal, ngunit kikilalanin ng Dios na ako y nagsusumikap na makasunod. S H M 5. Naniniwala ako na ako y isinilang na muli ( born again ) dahil sa ako y nabautismuhan (o nabinyangan) na at ako y naging kaanib ng aking iglesia. S H M liwanagin Anong iba t-ibang mga paraan ang pinaniniwalaan ng mga tao upang sila y makapasok sa kaharian ng Dios? Pagkataus-puso - Ako y tatanggapin ng Dios dahil ako y taus-puso at dibdiban sa mga ginagawa ko. Kawang-gawa sa Kapwa - Ako y gagantingpalaan ng Dios dahil sa mga kawang-gawa ko sa aking komunidad.

2 P6-3 Palatumbasan - Ako y kikilalanin ng Dios kung ang buhay ko y mas mabuti kaysa mga kapwa-tao ko. Katapatan - Ako y tatanggapin ng Dios dahil matapat ako sa paglilingkod sa aking iglesia. Pagbibigay ng Salapi - Ako y gagantingpalaan ng Dios kung ako y magbibigay ng maraming salapi sa aking iglesia at sa mga mahihirap. Pagsunod sa Kautusan - Ako y tatanggapin ng Dios kapag ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa pagsunod sa kautusan, kahit na kulang pa ito. Tama ba ang mga paraan na ito? Anong kailangang gawin mo upang maligtas? Anong kahulugan ng biyaya o kagandahang-loob ng Dios? Sa pagaaral na ito, ating matutuklasan ang mga malinaw na katutuhanan sa Biblia tungkol sa kaligtasan. Hindi na natin kailangan pa ang pagpapaliwanag ng mga batikang dekano sa teolohiya upang maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya na nating suriin at timbangin ang mga malinaw na pahayag ng Biblia. TANONG-1: BABASAHIN-1 Mateo 19:16-26 Paano maliligtas ang makasalanang tao? PAGUSAPAN: Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang Kanyang sinabi, Makakamit mo ang buhay-na-walang-hanggan kung susundin mo ang kautusan? BABASAHIN-2 Santiago 2:10 PALIWANAG: Kailangang sunding buo ang kautusan. Hindi maaring pahalagahan ang iyong pagsunod kung mayroong isang utos na hindi mo nasunod. Sa pagsunod sa kautusan, ang tinatanggap na pasadong grado ay 100% lamang. Hindi maaring babaan ng Panginoon ang Kanyang pamantayan ng katuwiran kung Siya y mananatiling banal na Dios. BABASAHIN-3 Taga Roma 8:7 P6-4 PALIWANAG: Ang lahat ng mga tao ay isinilang na may makasalanan at mapaghimagsik na katutubong likas. Dahil dito, hindi maaring makasunod sa kautusan ng Dios ang taong makasalanan. BABASAHIN-4 Isaias 64:6 PALIWANAG: Ang ating pinakamabuting mga gawa ay itinuturing ng Dios na mga maruruming basahan. Kaya hindi tayo makapaghahandog ng 100% malinis na mga gawa sa Kanya. BABASAHIN-5 Taga Roma 7:18 PAGUSAPAN: Ano ang hindi maaring gawin ng taong katutubong-makasalanan? BABASAHIN-6 Taga Roma 3:20 Taga Galacia 2:16 PAGUSAPAN: Bakit itinuturo ng Biblia na walang tao na magiging matuwid sa harap ng Dios sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? LIWANAG-1: ANG MGA AY HINDI MALILIGTAS SA PAMAMAGITAN NG KANILANG SA _ NG DIOS DAHIL: 1. NA PAGSUNOD LAMANG ANG NG DIOS.

3 P SA TAO ANG MAKAGAWA NG SAKDAL NA PAGSUNOD SA _. PALIWANAG: Ang kautusan ay hindi ibinigay ng Dios sa tao upang ito y maging paraan ng kaligtasan o pagiging -matuwid sa harap ng Dios. Ito ang ginawang paraan ng Dios upang makilala ng tao ang kanyang kalagayan sa pagkakasala at paghihimagsik sa Panginoon. TANONG-2: Anong paraan ang ginamit ng Dios upang maibalik ang mga makasalanang tao sa Kanyang kaharian? BABASAHIN-7 Taga Efeso 2:4-9 PALIWANAG: Ang mga taong makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Dios kapag sila y nanampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan ay hindi gantingpala sa mga mabubuting gawa ng tao, kundi ito y kaloob ng Dios. Ating natutuhan na tayo y walang sapat na magagawa upang ating makamit ang gantingpala ng Dios. Maruruming basahan ang ating kayang gawin. Kung gagamitin ng Dios ang Kanyang pamantayan ng katuwiran (100% pagsunod sa kautusan), walang taong maliligtas. Dahil sa pagibig ng Dios sa tao at sa kagustuhan Niya na maibalik tayo sa piling Niya, pinili Niyang gawin na kaloob-na-walang-bayad ang kaligtasan. Hindi ito gantingpala na maari nating kitain, kundi ito y ating tatanggapin lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Cristo. BABASAHIN-8 Tito 3:5 PALIWANAG: Marami tayong magagawang mabubuti, ngunit ang ating mga gawa ay hindi maaring maging dahilan ng pagtanggp ng Dios sa atin. Mangyari, ang ating pinakamabuting P6-6 mga gawa ay pawang maruruming basahan. Hindi sapat ang mga ito na pagbatayan ng ating kaligtasan. Kaya nga, tayo y maliligtas dahil lamang sa kaawaan ng Panginoon sa atin. BABASAHIN-9 Taga Roma 6:23 PALIWANAG: Sa halip na tanggapin natin ang kabayaran ng ating pagkakasala (kamatayan), ninais ng Dios na ipagkaloob sa atin ang buhay-na-walang-hanggan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Ang kaloob na ito y ibinibigay na walang bayad sa atin dahil ito y hindi natin mababayaran ng mga mabubuting gawa. LIWANAG-2: ANG MGA MAKASALANANG TAO AY MALILIGTAS LAMANG SA PAMAMAGITAN NG NG DIOS KUNG SILA Y KAY JESUS, DAHIL ANG KALIGTASAN AY NG DIOS NA DAPAT NATING AT PANAMPALATAYANAN. PALIWANAG: Ginamit ng Dios ang paraang ito dahil hindi maaring tumugon ang makasalanang tao sa iba pang paraan kundi sa kagandahang-loob ng Dios lamang. Ang kauhawan ng tao sa pagibig ng Dios ay siya na lamang nalalabing anino ng kanyang pagkalikha sa larawan ng Dios. TANONG-3: Ano ang gustong makita ng Dios sa mga makasalanang tao? BABASAHIN-10 Juan 6:28-29 Taga Roma 1:17 Mga Hebreo 11:6

4 P6-7 PAGUSAPAN: Bakit mahalaga ang pananampalataya sa pagbabalik at pakikipagbati ng tao sa Dios? BABASAHIN-11 Mga Hebreo 11:1 PALIWANAG: Ang tunay na pananampalataya ay may tatlong angkop na ating mararanasan: a. Pagkilala sa Katutuhanan - Narinig ang magandang balita. Isipan - Kinilala at naunawaan na si Cristo ay nagliligtas. b. Pagsang-ayon sa Katutuhanan - Tinanggap na katutuhanan at magandang balita. Damdamin - Naging palagay ang puso kay Cristo. c. Pagtitiwala Kay Cristo - Nagbago ang loob at pagiisip sa buhay. Pagpili - Piniling magpasakop kay Cristo, manalig at sumunod sa Kanya. LIWANAG-3: ANG ATING KAUGNAYAN SA _ AY NASASALIG SA ATING. TANONG-4: tao? Paano tatanggapin ng Dios ang makasalanang BABASAHIN-12 Taga Roma 3:27 PAGUSAPAN: Tinatanggap ba ng Dios ang tao dahil sa kaniyang mabubuting mga gawa? BABASAHIN-13 Taga Roma 3:28 P6-8 PAGUSAPAN: Mahalaga ba ng pagsunod ng tao sa kautusan sa pagtanggap ng Dios sa kanya? BABASAHIN-14 Taga Roma 3:30 LIWANAG-4: NG DIOS ANG TAO SA PAMAMAGITAN NG LAMANG AT HINDI DAHIL SA: 1. PANANAMPALATAYA AT MABUBUTING MGA. 2. PANANAMPALATAYA AT SA KAUTUSAN. TANONG-5: Ano ang mangyayari kapag ang isang makasalanang tao ay sumampalataya kay Jesu-Cristo? BABASAHIN-15 Taga Roma 3:21-26 PALIWANAG: Pagisipan natin ang mga pananalita na ating nabasa sa Biblia: Hindi sa pamamagitan ng kautusan - Maliwanag na hindi sa pagsunod sa kautusan ang ating kaligtasan. Pinawawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ( Justification by Faith ) - Tayo y itinuturing na sakdal-banal sa paningin ng Dios sa sandaling tayo y manampalataya kay Cristo (binalutan tayo ng sakdal na katuwiran ni Jesus). Nakakamit natin ang kaligtasan sa saglit na nanalig tayo kay Cristo. Walang pagkakaiba - Walang ibang paraan ng kaligtasan. Lahat ay maliligtas sa ganitong paraan lamang. Kahit sa anong relihiyon ka nakasapi, hindi ka maaring gumawa ng ibang daan na patungo sa kaharian ng Dios. Hindi ka maililigtas ni Cristo kung igigiit mo ang iyong pansariling daan na hindi Niya pinanukala. Dahil sa Kanyang kagandahang-loob pinawalang-sala sila - Hindi lamang tayo pinatawad sa ating pagkakasala, higit dito,

5 P6-9 pinawalang-sala (declared not guilty ) pa tayo. At ito y dahil sa kagandahang-loob ng Dios at hindi dahil sa ating kabutihan. Sa pagbububo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao - Ang kapatawaran ng kasalanan natin ay nababatay sa dugo lamang ni Jesus. Hindi ito maaring dagdagan pa ng gawain ng tao. Dapat lamang itong tanggapin at panampalatayanan. LIWANAG-5: IPAHAHAYAG NG DIOS NA ANG MGA MAKASALANANG SALARIN AY NA KAPAG SILA Y _ KAY JESU-CRISTO. TANONG-6: Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagpasok ng makasalanang tao sa Kanyang kaharian? BABASAHIN-16 Juan 3:3-7 PAGUSAPAN: Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang Kanyang sabihin kay Nicodemo na kailangan siyang ipanganak na muli? LIWANAG-6: KAILANGAN AKONG _ UPANG MAKAPASOK SA _ NG DIOS. PALIWANAG: Nauunawaan ba natin kung ano ang kahulugan ng ipanganak na muli? Ano man ito, nakatitiyak tayo (dahil sa ito y sinabi ni Cristo) na hindi tayo maliligtas sa langit kung hindi tayo ipapanganak na muli. Kaya nga, mahalaga para sa atin na maunawaan natin ang kahulugan nito. Higit pa rito, mahalagang matiyak natin na ating maranasan ang muling pagsilang, sapagkat nasasalalay dito kung tayo y mayroong buhay-na-walang-hanggan. TANONG-7: Paano maipapanganak na muli ang isang makasalanang tao at tatanggapin sa kaharian ng Dios? BABASAHIN-17 Juan 3:14-18 P6-10 PAGUSAPAN: Anong salita ang ulit-ulit na ginamit ni Jesus sa Kanyang pagpapaliwanag kung paano naipapanganak na muli ang isang tao? PAGISIPAN: Tayo y ipanganganak na muli kapag ating pananampalatayanan si Jesu-Cristo. Sa saglit na iyon, tayo y bibigyan ng Banal na Espirito ng bagong espirito at buhay. BABASAHIN-18 Mga Gawa 2:37-38 PALIWANAG: Ang pagsisisi at pagtalikod sa makasalanang pamumuhay ( repentance ) ay bunga ng ating muling pagkapanganak. Hindi maaring magbago ang isipan ng isang taong likasmakasalanan dahil siya y laban pa sa Dios. Kailangang baliktarin ang kanyang isipan ng Banal na Espirito. Kapag nabaliktad ang maling pagkaunawa ng mga tao sa Dios (na Siya y gusto lamang parusahan ang mga tao) at nakilala nila na ang Dios ay pagibig (pinatawad na Niya ang kanilang mga kasalanan at gusto Niyang iligtas sila), sila y manunumbalik sa Dios at tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sa ganitong paraan lamang magbabago ang pagtingin ng tao sa Dios at sa kanyang mga kasalanan. Imposibleng magsisi ang tao bago niya tanggapin ang pagkapanganak na muli ng Banal na Espirito. BABASAHIN-19 Taga Roma 10:8-10 LIWANAG-7: ANG MGA MAKASALANANG TAO AY _ AT NA MULI KUNG SILA Y: A. KAY JESUS.

6 P6-11 B. SA DIOS AT MAGBABAGO ANG KANILANG TUNGKOL SA _ NG DIOS AT KANILANG MGA. C. BUONG-PUSO NILANG PANINIWALAAN NA NABUHAY NA MULI SI AT KANILANG _ NG KANILANG MGA LABI NA SI CRISTO AY KANILANG. PALIWANAG: Hindi mahirap ang pagtanggap ng kaligtasan. Hindi mo na kailangan pang magtungo sa simbahan upang ikaw ay maipanganak na muli. Sa katutuhanan lamang, kahit saan o kailan man, maaring maipanganak na muli ang isang tao. Ito y madaling maabot ng sinoman. Maraming taong hindi makapaniwala na napakadali palang maligtas. Manalig ka ng buong-puso na si Jesus ay muling binuhay ng Dios at ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon. Yaon lamang ang ating dapat gawin upang tanggapin si Jesus, ang kaligtasan, ang Banal na Espirito, at ang panibagong pagkasilang. Kung hindi ka nakatitiyak na ikaw ay naipanganak nang muli at naligtas na, wala ka nang dahilan pang ipagpaliban ito. Bakit hindi mo pa gawin ito ngayon din? P6-12 MAGANDANG BALITA NG KAHARIAN - 6 Ang kaligtasan ay ipinagkakaloob ng Dios na walang bayad sa mga makasalanang tao na walang kakayahang sundin ang kautusan at hindi maaring maging matuwid sa kanilang sariling mga gawa. Ipinagkakaloob ito sa akin ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang Anak, si Jesus, na Siyang dumanas ng aking kaparusahan upang matanggap ko ang buhay na hindi ko dapat makamit. Ang kaligtasan ay tinatanggap ko sa pamamagitan ng aking pananalig kay Jesus, ang aking Tagapagligtas na bumangon sa kamatayan at sa aking paghahayag sa buong daigdig na aking Panginoon si Jesus. PAGLAPIT SA KAHARIAN - 6 KAILANGAN KONG MANAMPALATAYA KAY JESU-CRISTO AT TANGGAPIN KO NA SIYA AY AKING TAGAPAGLIGTAS AT PANGINOON. PALIWANAG: Ang Magandang Balita ay ito: Ang ating kaligtasan ay kaloob na walang bayad na nanggaling sa kagandahang-loob ng Dios para sa mga taong hindi karapat-dapat na makamit ito. Ang taong hindi matuwid ay ipinahayag ng Dios na walang sala ( Not Guilty ) at ibinalik sa kaharian ng Dios dahil ibinibilang na kanya ang katuwiran at kamatayan ni Cristo. Tinatanggap ng Dios ang makasalanang tao hindi dahil sa kanyang pansariling katuwiran ( katuwirang pangloob ), kundi dahil sa katuwiran ni Jesus ( katuwirang panglabas ). Ang paraang pagliligtas na ito ( Pagpapawalang-sala sa Pamamagitan ng Pananampalataya ) ay nagaganap sa sandaling tinanggap at nanampalataya ang makasalanang tao kay Jesus. Walang maaring maligtas kundi sa paraang ito. Ito ang pinakamahalagang doktrina ng Cristianismo. Kapag ang docktrinang ito ay naging malabo o nawaglit sa pagtuturo ng isang iglesia, hindi na maaring ipangaral pa ng inglesiang ito ang tunay na Magandang Balita ng Kaharian.

7 P6-13 NATUTUHAN ko Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at bilugan ang inyong sagot (S-Segurado, H-Hindi, M-Medyo). 1. Nauunawaan ko na kailangang sakdal ang pagsunod sa kautusan ng Dios dahil sakdal ang Kanyang kabanalan at katarungan. S H M 2. Nauunawaan ko na itinuturo ng Biblia na imposible para sa mga makasalanang taong katulad ko na sundin na walang palya ang kautusan. S H M 3. Nauunawaan ko na walang makasalanang tao ang matatanggap ng Dios dahil ang mga gawa nito ay maaring maging sapat na pagsunod sa batas ng Dios. S H M 4. Nauunawaan ko na ang kaligtasan ay kaloob ng Dios na walang bayad. Kaya nga ito y aking tatanggapin lamang at hindi ko maaring kitain o pag-trabahuhan ito. S H M gagawin ko NGAYON (Check) Naniniwala ako na kailangan ko lamang tanggapin si Jesus na aking Tagapagligtas at Panginoon upang ako y ibilang ng Dios na walang sala. Gusto kong tanggapin si Jesus na aking Tagapagligtas at Panginoon at maipanganak na muli ngayong oras na ito. Tinanggap ko na si Jesus na aking Tagapagligtas at Panginoon at naipanganak na akong muli. Gusto kong magpasalamat sa Kanya at magpatutoo sa aking kaligtasan. Tinanggap ko na si Jesus noong nakaraan, ngunit matagal na akong tumigil sa pagsamba sa Kanya. Gusto kong tanggapin na panibago Siya sa buhay ko. Ipagdasal po ninyo ako. Marami pa akong mga bagay na kailangang itama o liwanagin bago ko matanggap si Cristo.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila. Naniniwala Kami Ika-13 Aralin II ANG IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" 'I Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa pasimula ng unang aralin. 1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga magulang? ~ Kinakailangang

More information

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay?

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? Ika-14 na Aralin Naniniwala Kami Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. na 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? ~ Hindi. Ang Panginoon ang may-ari ng buhay

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Student

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 15:1 Manatili sa Kanya ni Rev. Carl Haak Sa ating nagdaang mga palatuntunan ating tiningnan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 15:20 Ngayon si Cristo ay Binuhay ni Rev Rodney Kleyn Ngayon ay Linggo ng Pagkabuhay.

More information

Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7?

Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7? Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7? Basahin ang Roma 7:1-6 Kung nais nating maunawaan nang maayos ang pagkukumpara, kailangan nating alalahanin ang konteksto ng sulat ni Pablo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 1:16 "Pananalita Sa Mga Mag-aasawa" ni Rev. Carl Haak Sa panahon natin ang tipan sa pag-aasawa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Taga Roma 15:5-7 Magkaisang Pag-iisip Aa Pag-aasawa ni Rev. Carl Haak Kaugalian na ng mga

More information

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN Isang pribilehiyo para sa akin ang muling makabalik sa himpapawid para sa Reformed Witness Hour para sa darating na apat na

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Filipos 3:8 "Kalugihan Upang Magkamit ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Filipos 3:8, si apostol Pablo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 11:1 Ang Pribilehiyo at Pangangailangan ng Pananalangin ni Rev. Rodney Kleyn Kumusta

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 11:2 (d) Mangyari Nawa Ang Kalooban ng Dios ni Rev. Rodney Kleyn Sa ating pagsisimula

More information

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi)

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) By Derick Parfan April 5, 2009 (Palm Sunday) Roma 6:1-11 Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 6:5-9 Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa ni Rev. Wilbur G Bruinsma Ang buhay ay maraming

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 5:13-16 "Mamuhay Bilang Ilaw Ng Ebanghelyo" ni Rev. Carl Haak Ngayon sisimulan natin

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Teacher

More information

MAY KAAGAPAY KA NA BA?

MAY KAAGAPAY KA NA BA? MAY KAAGAPAY KA NA BA? By Derick Parfan March 21, 2010 GAWA 2:41-47 Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi [ni Pedro] ay nagpabautismo, at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao nang araw na

More information

FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE

FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE Celebrating the Cross of Christ (An Exposition of Galatians) By Derick Parfan April 11, 2010 GALATIANS 5:1-12 (ESV) For freedom Christ has set us free; stand firm therefore,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:22-24 "Ang Pagpapasakop Ng Asawang Babae Sa Kanyang Asawa ni Rev. Carl Haak Babalikan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 3:16 "Ang Tanging Paliwanag Sa Pasko" ni Rev. Carl Haak Ang Lucas 2 ang pinaka detalyadong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Roma 8:1 Ngayo y Wala Nang Kahatulan ni Rev. Carl Haak Ang pinakamalaking panganib na ating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 5:14-16 Kayo Ang Ilaw Ng Sanglibutan ni Rev. Rodney Kleyn Sa ating pagsisimula ng bagong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 11:25-26 "Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay ni Rev. Carl Haak Sa Juan 11:25, 26 sinabi

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:22-24 "Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (2)" ni Rev. Ronald VanOverloop

More information

ayon kay Marcos (Gospel of Mark)

ayon kay Marcos (Gospel of Mark) Ang Magandang Balita ayon kay Marcos (Gospel of Mark) Panimula 1 Ang Magandang Balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na "Ito ang Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos."

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 16:15-18 "Itinalaga Sa Paglilingkod Sa Mga Banal" ni Rev. Carl Haak Nahumaling. Nakawit.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 7:13-14 Pagpasok Sa Kaharian Sa Pamamagitan Ng Makipot Na Pintuan ni Rev. Carl Haak Ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Roma 8:2 Kalayaan ni Rev. Carl Haak Ikaw ba ay malaya? Hindi ko tinatanong ang iyong katayuang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Colosas 3:12-13 "Batas Pangkasuotan sa Pag-aasawa ni Rev. Carl Haak Paano itinuturing ng mag-asawang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 119:11 "Ating Iniingatan Ang Salita Ng Dios Sa Ating Mga Puso" ni Rev. Carl Haak Ang Salita

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 139:19-22 Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat: (5) Ang Ating Pagkapoot Sa Kanyang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Tesalonica 2:7-12 "Mga Ulirang Ama" ni Rev. Carl Haak Kung nakinig kayo sa ating programa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 36:4-7 "Higit Kaysa Kailangan" ni Rev. Carl Haak Doon sa dakilang kapitulo tungkol sa

More information

TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 PAGSUSULIT ARALIN I "ANG BIBLIA"

TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 PAGSUSULIT ARALIN I ANG BIBLIA "NANINIWALA KAMI" TALAAN NG MAG-AARAL INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800 ARALIN I "ANG BIBLIA" Petsa _ Isulat nang malinaw: Pangalan Tirahan 1.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 4:13-22 Isang Pinagpalang Wakas Sa Isang Magandang Aklat ni Rev Rodney Kleyn Ngayon tayo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 10:31 "Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (1)" ni Prof. Barrett Gritters Ang Westminster

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Jonas 3:10 Ang Pakikitungo Ng Dios Sa Mga Nagsising Makasalanan ni Rev. Carl Haak Atin muling

More information

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE)

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) Page 1 of 16 A CLOUD INFORMATION SYSTEM FOR DISASTER PREPAREDNESS GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) UPDATED: NOVEMBER 2016 No pa r t of this publica tio n m ay be re pro duce

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Marcos 15:39 "Tunay Na Ito Ang Anak Ng Dios! " ni Rev. Carl Haak Ilang sandali bago ang Kanyang

More information

1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel)

1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel) MGA LEKSYON MATERIAL NG S.O.S. 1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan.... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel) 2. Hesus: Ang Tagapaligtas ng Mundo... Page 3 (Jesus - The Savior of the World) 3. Bakit

More information

BOOK 1: ONE BY ONE (FILIPINO) Copyright 2016 by Global Leadership Center

BOOK 1: ONE BY ONE (FILIPINO) Copyright 2016 by Global Leadership Center BOOK 1: ONE BY ONE (FILIPINO) Copyright 2016 by Global Leadership Center All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 24:12-13 "Pagtitiis Sa Lapastangang Panahon" ni Rev. Carl Haak Ngayon ay magsisimula

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 12:24-26 "Namamatay Upang Mabuhay" ni Rev. Jai Mahtani Sa Juan 12:24 ay mababasa natin,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 5:1 "Pauwi Na ni Rev. Carl Haak Sa araw na ito ay nais kong isaalang-alang na kasama

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Roma 9:21 "Ang Banal Nating Magpapalayok ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang katotohanan ng soberanong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Mga Cronica 12:32 "Mga Lalaki sa mga Panahong Ito" ni Rev. Carl Haak Ang mga kalalakihan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 15:35-38 Ang Muling Pagkabuhay ng Katawan ni Rev. Carl Haak Ang Kasulatan na ating

More information

BALIWAG BIBLE CHRISTIAN CHURCH We exist to build local and global GRACE-communities of committed followers of Christ for the glory of God.

BALIWAG BIBLE CHRISTIAN CHURCH We exist to build local and global GRACE-communities of committed followers of Christ for the glory of God. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Galacia Gabay sa pag-aaral ng Bibliya ng Kaagapay Group Ako'y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay

More information

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 12:13-21 "Ang Mayamang Hangal" ni Rev. Jai Mahtani Noong nakaraan sinimulan natin ang

More information

NAIS KONG MALAMAN... Sino si Hesu-Cristo? Pagtuklas sa Bagong Buhay kay Cristo

NAIS KONG MALAMAN... Sino si Hesu-Cristo? Pagtuklas sa Bagong Buhay kay Cristo NAIS KONG MALAMAN... Sino si Hesu-Cristo? Pagtuklas sa Bagong Buhay kay Cristo SINO SI JESU-CRISTO?, ay ang unang aralin sa serye ng BAGONG BUHAY KAY CRISTO. Ito ay unang naisulat sa Espanyol bilang QUIÉN

More information

Galacia 1:1-5. Pagsasaliksik. Pagsasabuhay

Galacia 1:1-5. Pagsasaliksik. Pagsasabuhay Lesson 1 Grace to Us and Glory to God Galacia 1:1-5 Si Pablo na apostol - hindi mula sa mga tao, o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Timoteo 4:12 Huwag Hamakin Ng Sinuman Ang Kabataan Ng Tipan ni Rev. Carl Haak Ang sipi ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:5-6 Isang Magandang Halimbawa Ng Walang-takot Na Pagpapasakop ni Rev Carl J Haak

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Deuteronomio 4:9-10 "Magturo Bilang Isang Saksi" ni Rev. Jai Mahtani Sa ating mensahe ngayon

More information

Si Hesus at Si Zaqueo

Si Hesus at Si Zaqueo Biblia Para sa mga Bata Ihinahalad Si Hesus at Si Zaqueo Sinulat ni: Edward Hughes Ilinarawan ni: Janie Forest Ibinagay ni: Ruth Klassen Isinalin ni: Dulia Penalber Yinari ni: Bible for Children www.m1914.org

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 8 Pag-alaala sa Ekonomiyang Reformed ni Rev. Carl Haak Pagkatanggal sa trabaho,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 2:19 "Pagbulay-bulayan Ang Cristong Sanggol Sa Iyong Puso ni Rev. Carl Haak Mababasa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:1 "Ang Mas Mabuting Buhay na Darating" ni Rev. Carl Haak Noong mga nakaraang

More information

Our Father in Heaven. Series: Prayer Rocks the World. By Derick Parfan. July 5, Matthew 6:9-13 (ESV) 1

Our Father in Heaven. Series: Prayer Rocks the World. By Derick Parfan. July 5, Matthew 6:9-13 (ESV) 1 Our Father in Heaven Series: Prayer Rocks the World By Derick Parfan July 5, 2009 Matthew 6:9-13 (ESV) 1 Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 144:11-12 Ang Ating Panalangin Para Sa Ating Mga Anak ni Rev. Carl Haak Ano ang pinakanais

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

Lumapit Kayo sa Akin. July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30

Lumapit Kayo sa Akin. July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30 Lumapit Kayo sa Akin July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30 At that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Tito 2:11-12 Ang Pagpapakita Ng Biyaya Ng Dios ni Rev. Carl Haak Ang Reformed Witness Hour

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Roma 8:18 "Ang Kasalukuyang Pagtitiis ay Tinimbang sa Walang Hanggang Kaluwalhatian" ni

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:23 "Ang Asawang Lalaki Ang Ulo Ng Kanyang Asawa ni Rev. Carl Haak Nais nating magbalik-aral

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 19:30 Natupad Na ni Rev. Jai Mahtani Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 2:10-11 Hatid sa Iyo Ay Malaking Kagalakan ni Rev. Carl Haak Sa araw na ito ang ating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 32:5 "Ipinahahayag Ang Aking Kasalanan ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang sitas ng Salita ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 119:105 Banal Na Kasulatan: (1) Liwanag Sa Aking Landas ni Rev. Doug Kuiper Alam nating

More information

Ang Layunin ng Diyos sa Iyong Buhay

Ang Layunin ng Diyos sa Iyong Buhay Ang Layunin ng Diyos sa Iyong Buhay May plano ang Diyos sa buhay mo. Nagsimula ang planong ito bago pa man Niya nilikha ang mundo. Basahin sa Awit 111: Purihin si Yahweh! Buong puso siyang pasasalamatan,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 6:25-26 Ang Kahibangan ng Pagkabalisa ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Mateo, mga kabanatang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 43:15-44-13 Mapagmahal Na Disiplina ni Rev Rodney Kleyn Sa lahat ng mga kasaysayan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Hebreo 1:4ss "Sambahin Siya Ng Lahat Ng Mga Anghel Ng Dios ni Rev. Carl Haak Sa ating programa

More information

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I ( Effective and Affordable Secondary Education ) EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I MODYUL BILANG 8 Project EASE: Edukasyon sa Pagpapahalaga I, Modyul 8, ph.1/14 EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I Yunit II Modyul

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:3-4 "Ang Kagandahan ng Babaeng Cristiano (2)" ni Rev. Carl Haak Kung kasama namin

More information

Ang Makisig at Hangal na Hari

Ang Makisig at Hangal na Hari Inihahandog ng Bibliya Para sa mga Bata Ang Makisig at Hangal na Hari Isinulat ni: Edward Hughes Inilarawan nila: Janie Forest Isinalin ni: Dulia Penalber Ibinagay nila: Lyn Doerksen Kuwento Bilang 18

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 13:17-22 "Ang Matalinong Pag-akay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia" ni Rev. Carl Haak Anong

More information

GRADE VI GAMIT NG GRID

GRADE VI GAMIT NG GRID GRADE VI GAMIT NG GRID ALAMIN MO Ito ang mundo. Matutukoy mo ba kung saan dito matatagpuan ang ating bansa? Halika, hanapin mo! Sa modyul na ito, matututuhan mo ang paggamit ng grid sa paghahanap ng tiyak

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ecclesiastes 7:1 Ang Mas Mabuting Buhay sa Hinaharap ni Rev Carl J Haak Sa nakaraang mga linggo

More information

God s Electing Love (Mal. 1:1-5)

God s Electing Love (Mal. 1:1-5) God s Electing Love (Mal. 1:1-5) pastorderick.com /2015/02/08/gods-electing-love-mal-11-5/ Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Pero kung tinitingnan n yo ang mga magagandang nangyayari

More information

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Samuel 3:13 "Pagsaway Sa Ating Mga Anak" ni Rev. Jai Mahtani Ngayon ay ipagpapatuloy natin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 42:1-25 Ang Landas Ng Pagkakasundo ni Rev Rodney Kleyn Ating ipagpapatuloy ngayon ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:27-28 Isa Sa Sanglibo ni Rev. Carl Haak Ang ating teksto ngayon, ay matatagpuan

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Karapatang Pagmamay-ari 2003, 2007 Joyce Meyer Lahat ng mga karapatan. Alinsunod sa U.S/ Copyright Act of 1976, ang pag-scan, pagupload, at electronic na pamamahagi ng alinmang

More information

Theolohiya Sistematica Conrad Jun Tolosa

Theolohiya Sistematica Conrad Jun Tolosa Theolohiya Sistematica Conrad Jun Tolosa Part Three: Ang Kaligtasang Mula sa Diyos Pinag-aralan natin ang Covenant Theology sa Part One. Napag-alaman natin na ang Diyos ay Diyos ng Pakikipagtipan - nakipagtipan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Nehemias 3 Nehemias: Ang Taong-bayan Ay May Isang Pag-iisip Sa Paggawa ni Rev. Carl J Haak

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Habakkuk 3:17-19 Gayon Ma y Magagalak Ako Sa Panginoon ni Rev. Carl Haak Bilang mga anak ng

More information

Salmo 12:6-7 Kaligtasan

Salmo 12:6-7 Kaligtasan Itong limang leksiyon ay makakatulong sa mga Kristiyano makakaunawa na ang Nararapat na Salin, and batid na King James Bible, ay tunay na ipinanatiling salita ng Diyos sa mga nagwikang- Ingles na mamamayan.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:31-32 "Ang Hiwaga Ng Pag-aasawa" ni Rev. Wilber G. Bruinsma May paraang tiyak sa buhay

More information

WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH

WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH October 17, 2010 By Derick Parfan Scripture: John 4:19-26 The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. 20 Our fathers worshiped on this mountain, but you

More information

,Ang nga tao ay nasuri, katapatan sa ahapters ata Bíble verses.

,Ang nga tao ay nasuri, katapatan sa ahapters ata Bíble verses. ,Ang nga tao ay nasuri, katapatan sa ahapters ata Bíble verses. Ang tanda ng Diyos At ang mga marka ng mga hayop Ang mga tao ay nasuri, katapatan sa chapters at Bible verses. aklat na ito ay orihinal sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 9:5-8 Ang Biyaya ng Pagbibigay ni Rev. Carl Haak Sa mga panahong ang ekonomiya ay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Apocalipsis 21:4 "Hindi Na Magkakaroon Ng Kamatayan" ni Rev. Jai Mahtani At nakita ko ang isang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 3 "Ruth: Naghahanap Ng Tahanan" ni Rev. Carl Haak Tunay ngang sa lahat ng mga bagay ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 52:13-15 Ang Kanyang Tagumpay sa Pagdurusa ni Rev. Rodney Kleyn Hinihiling ko na buksan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Isaias 53:7-9 Ang Kanyang Pananahimik sa Pagdurusa ni Rev. Rodney Kleyn Ating buksan muli ang

More information