Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya.

Size: px
Start display at page:

Download "Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya."

Transcription

1 Markos 9:24 EDISYONG FILIPINO Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. LIHAM NG PASTOL Buhat kay Obispo Paul Hinder, OFM Cap. Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia Para sa TAON NG PANANAMPALATAYA Ika-11 Oktubre 2012 Ika-24 Nobyembre 2013

2

3

4 FILIPINO EDISYONG Nananampalataya ako; tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Markos 9:24 LIHAM NG PASTOL Buhat kay Obispo Paul Hinder, OFM Cap. Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia Para sa TAON NG PANANAMPALATAYA

5 Ika-11 Oktubre 2012 Ika-24 Nobyembre 2013 Bikarya Apostolika ng Timog Arabia Liham ng Pastol para sa Taon ng Pananampalataya Nanalig po ako, tulungan ninyo ako bagama t ako y nagkukulang. (Marcos 9,24) 1.Minamahal na mga kapatid kay Kristo, nawa y pagkalooban kayo ng Panginoon ng kapayapaan at ligaya sa Espiritu Santo. Ang bawa t isa sa atin may kani-kaniyang karanasan sa pananampalataya. Marami sa atin ang makapaglalahad ng sariling kasaysayan sa pananampalataya; marahil noong kabataan natin ay may mga pambihirang sandali ang naranasan natin na manalig sa Diyos na waring hindi matitinag. Ang iba naman, matapos ang maraming kahirapan at pagdurusa ay nakuha pang magbalik-loob na siyang naging angkla ng kanilang buhay. Ang iba naman ay nagdusa dahil sa kasalanan at kahinaan ng iba, maging sa mga alagad ng Simbahan; at dumaan sa pagsubok hanggang ang kanilang ugnayan kay Hesus ay nagbalik. Karamihan sa atin ay araw-araw na nakikibaka sa ating kahinaan at marami marahil ay napagod at nawalan na ng kaugnayan sa Diyos. Batid natin na marami sa Simbahang Katolika ang nagwalang-bahala at nagdalawang-isip sa pagiging katoliko. Walang alinlangan na ang Simbahan at mga kaanib ay nangangailangang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ang Pagpapahayag ni Papa Benedicto XVI sa Taon ng Pananampalataya 2. Ang pagpapalakas ng pananampalataya ang layunin ng ating Papa Benedicto XVI nang ipahayag ang Taon ng Pananampalataya na magsisimula sa ika-11 ng Oktubre 2012, ang ika-50 anibersaryo ng Ikalawang Konsilyo ng Vaticano at magtatapos sa ika-24 ng Nobyembre 2013, kapistahan ng Kristong Hari. Itinakda ito ng Papa na maging Taon ng Pananampalataya sa kanyang sulat na Porta Fidei (Pintuan ng Pananampalataya) at tayo ay inaanyayahan na pasiglahin ang ating pangako sa binyag at palalimin ito dahil ang sakramento ng binyag ang nagbigay daan sa atin upang maging kristiyano, mga anak ng Diyos, at kapatid ni Hesukristo. Taun-taon sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay, sinasariwa natin ang ating pangako sa binyag kung saan itinatakwil natin ang kapangyarihan at mga gawa ng demonyo at ating ipinahahayag na tayo ay sumasampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kahulugan ng Sumasampalataya ako 3. Ano nga ba ang kahulugan kapag sinabi nating sumasampalataya ako? Gaano kalimit sa buhay natin ginagamit ang mga salitang ito na parang hindi pinag-iisipan! Maaari kong ibigay ang aking palagay sa isang usapan at sabihin naniniwala ako na dapat ganito ang mangyari. Kung minsan ipinahahayag natin ang ating kawalang-katiyakan kung sabihin natin: naniniwala akong nakapasa si Juan sa pagsusulit pero hindi ako nakatitiyak. Higit na mabigat kung sabihin kong: naniniwala ako sa iyo. Ito ay nangangahulugan na tinatanggap natin na ang isang tao ay mapagkakatiwalaan kung kaya ang kanyang salita at gawa ay tunay at kapani-paniwala. Sa sandaling sabihin ko sa isang tao na hindi na ako naniniwala sa iyo! ang kahulugan nito ay wala na akong tiwala at masisira na ang ating ugnayan. Kung sabihin ko sa kaibigan ko, naniniwala ako sa iyo, ito ay nangangahulugan na may tiwala ako sa kanya at siya ang

6 nagpapalakad ng kanyang buhay at siya ay kaibigan ko maging sa kahirapan. Hindi ba iyan ang ipinahahayag ng mga mag-asawa kapag sila ay nagsusumpaan sa kanilang kasal? Paniniwalang Kristiyano 4. Sa larangan ng ating pananampalatayang kristiyano ang salitang sumasampalataya ako ay nangangahulugan ng higit sa sa palagay ko pero hindi ako nakatitiyak. Ito ay nangangahulugan na matibay ang aking paniniwala at tiwala sa Diyos. Ang paglalakbay sa pananampalataya ay mahalaga tulad ng sinabi ni San Pablo: namumuhay ako ayon sa pananalig, hindi sa mga bagay na nakikita (2 Cor 5:7). Bahagi ng ating pagkatao ang pagnanais na makakita, makahawak at makaranas tulad ni Santo Tomas apostol hinggil sa pagkabuhay ng Panginoon: Hindi ako maniniwala hangga t hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran (Juan 20:25). Bagama t binigyan ng Panginoon si Tomas ng pagkakataon, ipinaliwanag ito ni Hesus sa kanya at sa ating lahat: Naniwala ka na sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita (Juan 20:29). Ang tunay na pananampalatayang kristiyano kung minsan ay may kaakibat na pambihirang mga tanda at karanasan, subalit sa huli ang tunay na pananampalataya ay may kinalaman sa tiwala sa Kanya na nagwika: Ako ang Daan, at ang Katotohanan at ang Buhay (Juan 14: 6). Kakulangan ng Pananampalataya 5. Mahaba ang nilakbay ng mga alagad ni Hesus na sa kalaunan ay naging saksi sa pananampalataya. Ilang ulit na si Hesus ay nagtaka sa kawalan nila ng pananampalataya (Marcos 6:6). Muli t-muli kinailangan niyang pagsabihan ang mga nakikinig sa kanya, lalo na ang mga alagad dahil sa katiting nilang pananampalataya (e.g Mateo 14:31; 17:20; Lukas 12:28). Unang kinailangan ng Panginoon na alisin ang gabundok nilang kawalan ng paniniwala sa kanyang mga alagad nang sabihin niya: Manalig kayo sa Diyos. Tunay kong sinasabi sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito Mabunot ka at pumunta sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang puso bagkus nananalig na ang kanyang sinabi ay magkakatotoo, mangyayari ito sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa panalangin, manalig kayong ito ay natanggap na ninyo, ito ay magiging inyo (Marcos 11, 22-24). 6. Ang mabigat na kalagayan sa buhay ng mga alagad tuwina ay ang mga sandali ng kakulangan ng pananampalataya at tiwala. Nang hindi nila mapalayas ang masamang espiritu sa isang bata (Marcos 9: 14-29); nang maglakad sa ibabaw ng tubig si Simon Pedro at nagsimulang lumubog (Mateo14:22-33); nang malimutan nilang magdala ng pagkain sa kanilang paglalakbay (Mateo16: 5-12); nang iwanan nila at tumakas noong ang Panginoon ay hulihin sa Getsemani (Marcos14:50); nang mapatunayan silang hangal at mabagal sumampalataya tulad ng mga alagad na patungo sa Emmaus (Lucas 24: 25). Sa katunayan, ang unang bagay na kailangang ibalik pagkatapos ng pagkamatay at pagkabuhay ni Hesus ay ang kanilang pananampalataya. Nanghihinang Pananampalataya

7 7. Batid ni Hesus ang mga bagay na ito noon pa lamang bisperas ng kanyang paghihirap, kaya naman ganun na lamang ang hula niya kay Pedro na sa gabi ding iyon ay tatlong beses siyang ipagkakanulo nito: Simon, Simon! Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik-loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid" (Lukas 22:31-32). Alam ng Panginoon ang tungkol sa pagkakahati-hati sa puso ng mga alagad: ang kanilang mabuting intensyon at pagmamahal ganun din ang kanilang kahinaan at kawalan ng katatagan sa panahon ng pagsubok. 8. Taglay din natin ang pagkakahati-hating ito ng mga alagad. Hindi tayo dapat maniguro sa ating mga sarili bagama t marami sa atin ang nabubuhay bilang kristiyano. Ipinapa-alala si San Pablo sa mga taga-filipos: May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban (Filipos 2: 12-13). Kahit paano tayong lahat ay nahahati sa paniniwala at pag-ibig sa isang bandá at kabiguan at pagtataksil naman sa kabila. Ang paghahating ito ay hayagang makikita sa dasal ng isang ama na sa ebanghelyo ni Marcos 9 ay humiling ng kagalingan para sa kanyang anak na lalaki na inalihan ng masamang espiritu. Matapos isalaysay kay Hesus ang lahat ng suliranin at paghihirap na kanilang pinagdaanan, humiling ang ama sa Panginoon: Kung may magagawa po kayo, mahabag na po kayo sa amin at kami ay tulungan. Batid agad in Hesus ang kakulangan ng pananalig ng ama. Sumagot si Hesus: Kung kayo ay may magagawa! Ang lahat ay maaring matupad para sa isang tao na nananalig. Kaagad na sumuko ang ama at sumigaw: Ako po ay sumasampalataya, tulungan po ninyo ang kakulangan ng aking pananampalataya (Marcos 9,22-24). Hindi ba karanasan din natin sa pananampalataya na wala tayong ibang magagawa maliban na angkinin ang sinabi ng amang naghihirap: Panginoon, ako ay sumasampalataya, tulungan po ninyo ang kawalan ko ng pananampalataya. Ang Katapangan sa Pagtalon 9. Mga mahal kong kaibigan kay Kristo, ang layunin ng Taon ng Pananampalataya ay ang pagpapalakas ng ating mahinang pananampalataya at pagpapanumbalik ng ating tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipagkaibigan sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Kung kaya, ang pananampalataya una sa lahat, ay walang kinalaman sa laman ng utak, bagama t kailangan nating pag-isipan ang ating kaugnayan sa Diyos at ang malaman, hanggang kaya, ang bukal ng pahayag. Muli, ang pananampalataya ay walang kinalaman sa pakiramdam, bagaman sa ilang pagkakataon, dapat nating malasap ang tamis ng ating pakikipagkaibigan na iniaalay ng Panginoon. Una sa lahat, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Panginoon na tumatawag sa akin: Tumalon ako at lumalakad patungo sa kanya, tulad ng ginawa ni Pedro nang malaman niyang ang Panginoon ang naglalakad sa ibabaw ng tubig at nagsabi Panginoon, kung ikaw nga iyan, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon Lumapit ka. Nilisan ni Pedro ang bangka at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig at lumapit kay Hesus (Mateo 14:28-29). Matapos kong makita ang Panginoon dapat kong lakasan ang aking loob at iwan ang pagsisiguro bilang tao (ang bangka) at maglakad patungo sa walang tiyak na landas sapagkat si Hesus ang nagsabi sa akin Lumapit ka. Hindi tayo dapat magtaka kung ang paglalakbay na ito ay hindi isang kuwento ng tagumpay kundi may tatak ito ng takot at pagsubok, lalo na kung ang mga panganib ay nasa ating isipan at nagpapalabo ng ating pagtingin

8 kay Hesus. Ang karanasan ng unti-unting paglubog ay isang bahagi ng paglalakbay sa pananampalataya. Walang ibang paraan kundi ang sumigaw tulad ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako! Kagyat na iaabot ni Hesus ang kanyang mga kamay at habang sinasalo ako ay sasabihing Kayhina ng iyong pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? (Mateo 14:31). 10. Kasama ni Pedro ang ibang alagad sa bangka; at gayon din si Tomas sa itaas na bahagi ng silid walong araw matapos ang muling pagkabuhay. Kapwa ipinamalas ni Pedro at Tomas ang kanilang sariling pananampalataya nang sabihin nila: Tunay, na kayo ang Anak ng Diyos! (Mat.14:33); Panginoon ko at Diyos ko! (Juan 20:28). At magmula noon ay naging lubos ang kanilang pagiging alagad at saksi ng ating Panginoon bago pa man ang iba. Mga mananampalatayang dumaraan sa kadiliman 11. Ang dapat nating gawin ngayong Taon ng Pananampalataya ay ito: sariwain natin nang buong tapang ang ipinamalas na pananampalataya ni Pedro at Tomas at akuin natin kanilang panalangin: Kung talagang kayo iyan, atasan ninyo ako sa ibabaw ng tubig; kung kayo iyan, ipakita ninyo sa akin ang mga sugat ng iyong pag-ibig. Ang sambayanan ng Simbahan ay ang lugar na kung saan tayo ay inaanyayahang muling ibalik ang ating pananampalataya kay Hesukristo, ang buháy na Anak ng Diyos, at ialay natin ang ating mga sarili ayon sa ating pansarili at propesyonal na katayuan sa buhay. Dapat natin itong gawin nang may kababaangloob, at aminin ang ating kahinaan. Gawin natin ito sapagkat batid natin na ang kadiliman ay mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Si Sta. Teresa ng batang si Hesus, sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ay hindi tiyak kung siya y tunay na nanalig, ang tanging ginawa niya ay ialay ang kanyang sarili sa Diyos. Si. Sta. Teresa ng Calcutta ay halos hindi na naramdaman ang Diyos sa kanyang buhay, subalit siya y nagtiwala sa Kanya sa kabila ng naranasan niya ng kadiliman, sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga pinakamahirap na tao na may kalakip na pag-ibig. Si Blessed John Henry Newman ay dumanas din ng pagkatigang ng kanyang pananampalataya at kadiliman, subalit nakapag-iwan siya sa atin ng isang magandang awit na makakatulong sa ating mga buhay: Akayin mo ako, mabait na Liwanag sa gitna ng bumabalot na lungkot, akayin mo ako! Madilim ang gabi, malayo ako sa aking tahanan, akayin mo ako! Patatagin mo ang aking mga paa, hindi ko hiling na makita Ang malayong pangitain, isang hakbang ay sapat na sa akin. Hindi ako ganun at di rin ako nagdasal na ako ay akayin mo; Sanay akong piliin at tingnan ang aking landas, ngunit ngayon akayin mo ako! Mahal ko ang maliwanag na araw, sa kabila ng mga pangamba. Kapalaluan ang batas ng buhay ko. Huwag nang alalahanin ang mga nakaraang mga taon! Habang ang kapangyarihan mo ang nagbabasbas sa akin, tiyak na akayin ako nito Sa kabila ng pader at mga putikan, sa ibabaw ng bangin at baha, hanggang lumipas ang gabi, Sa pagdating ng umaga ang mga anghel ay nakangiti, Na aking matagal nang minahal at nawaglit sandali.

9 Samantala, sa makitid at mabatong landas na Iyong tinahak Akayin mo ako, pauwi sa pananampalataya tungo sa tahanan ng aking Diyos Upang mamahingang walang hanggan pagkatapos ng pakikibaka sa lupa Sa malamlam na liwanag ng walang hanggang buhay. Ano pa ang kailangan natin? Marami ang naghahanap ng mga himala at mga pambihirang tanda upang pasiglahin ang kanilang pananampalataya, na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sila ay makatatanggap ng natatanging tulong sa oras ng pangangailangan. Subalit ang normal na buhaypananampalataya ay isang makipot at malubak na daan na kung saan ang maliwanag na ilaw sa gitna ng karimlan ang siyang gagabay sa akin. Hindi ba t sinabi ng Panginoon kay Tomas at sa iba pang alagad: Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita (Juan 20:29). Manunubos ko, pangunahan mo ako at ihatid sa pananampalataya tulad ng sa bata, tungo sa tahanan ng aking Diyos. 12. Karamihan sa mga katoliko ay tinalikdan na ang kaugalian hinggil sa relihiyon. Ang iba sa kanila ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang puso sa katuruan ng simbahan at maging sa mga utos ng Diyos dahil sa kanilang mga nararanasan na nagiging sanhi ng kawalan ng tiwala sa pag-ibig ng Diyos at pagtabang ng kanyang gawain sa simbahang Katoliko. Ang iba sa kanila ay nawalan na ng tiwala sa simbahang Katoliko, at umanib na sa ibang relihiyon. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa pamamagitan ng pagtatalo at pamumuna. Ang mabuting paraan ay maipakita natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating makatotohanang buhay kristiyano. Dapat ay maipakita natin sa ating pamumuhay ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang mabuting pastol na matiyagang nagtuturo, umiibig at kumakalinga maging sa mga makasalanan, at maging ang kanyang buhay ay inialay sa bundok ng kalbaryo. Ito ang tanging paraan upang muli natin mabuksan ang pintuan para magkaroon sila ng pananampalataya kagaya ng isang bata na madaling turuan. Huwag nating iwawaglit sa ating isipan na wala sinuman sa atin ay nagsimula sa pagiging banal, nakapagpatotoo na may kababaan ng loob kagaya ni Santo Pablo: kahit na noong una'y nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang-loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat: si Hesukristo ay dumating sa daigdig upang iligtas ang mga tao sa kasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kanyang kinahabagan, upang ipakita ni Kristo Hesus ang kanyang di-masukat na pag-ibig sa akin, at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan (1 Timoteo 1:13-16). Ito ang daan para sagipin ang mga tao na nawalay sa Diyos at maging ang mga tao na hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Hesus. Kinakailangan natin ipakita ang buháy na pananampalataya sa Panginoong Hesus at sikaping maging tanglaw sa sanlibutan, para sa mga tao na kinalimutan na ang pananampalatayang kristiyano at ganoon din sa mga tao na hindi pa nakakakilala at natatanggap ang Panginoong Hesus. Pagsasanay ng ating Pananampalataya sa pamamagitan ng Panalangin

10 13. Ang taon ng pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na panumbalikin ang ating pananampalatayang ipinangako lalo na sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating panalangin. Hindi ibig sabihin nito na paramihin ang ating mga salitang babanggitin, kundi lalo tayong manalangin ng may kaakibat na debosyon at pagtatalaga nang higit kaysa dati. Ito y nagsisimula sa Ama Namin at sa Aba Ginoong Maria na karaniwan ngayo y nagiging paimbabaw na pampuno sa mala-karagatang mga salita na inaalay natin sa Panginoon. Datapuwat, ang panalanging nagmumula sa kaibuturan ng puso ay nakatatalos na ang Panginoo y kasama niya at nagmamatyag bagamat hindi niya ito napagtatanto at kadalasa y hindi mabigkas ang tamang pananalita. May mga pagkakataon na atin na lamang inuusal, Ako y nananalig Panginoon, tulungan mo ang kakulangan ko sa pananampalataya! o kaya nama y Hesus, Anak ng Buháy na Diyos, maawa ka sa akin! Dapat nating isaisip ito sa Misa tuwing tayo ay nananalangin ng pagsisisi at ating binabanggit: Panginoon, maawa ka! Kristo maawa ka! Panginoon maawa ka! Huwag tayong manghinawa na manalangin para sa iba. Ang panalangin para sa kapwa ay isang uri ng pagsubok sa ating pananampalataya. Mamuhay sa mga Salita ng Diyos 14. Sa Taon ng Pananampalataya tayo ay inaanyayahan na basahing palagian at pagnilayang mabuti ang Salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng maiksing pagninilay sa pang-araw-araw ng pagbasa sa misa ay makakatulong sa atin upang higit na lumalim ang ating kaalaman sa Bibliya. Ang pang-araw-araw na pagninilay sa God s Word 2012 o para sa darating na taon Bible Alive 2013 A Daily Companion, ay makakatulong upang tayo ay manatili sa tamang landas. Ang Bibliya ang magbubukas sa ating isip at puso, hindi lamang sa mga salaysay ng Diyos sa mga tao sa nakaraan, ngunit para din sa mga tagumpay at kabiguan ng ating sariling ugnayan sa Diyos. Kaya ang pagdarasal ng Salmo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang pasalamatan at papurihan, ipanaghoy at umiyak, manikluhod at sariwain sa isipan ang dakilang gawa ng Panginoon sa ating mga sariling buhay. Pagsasabuhay ng mga Sakramento 15. Isinasabuhay natin ang ating pananampalatayang Kristiyano sa pamayanan ng Simbahan kung saan tayo ay naki-isa sa pamamagitan ng mga sakramento ng Binyag at Kumpil. Sa Banal na Eukaristiya ibinigay sa atin ng Panginoon ang sakramento kung saan nananatili sa atin ang kanyang pagpapaksakit sa krus, nagpapasariwa ng ating paki-isa sa Katawan ni Kristo, ang Simbahan at pinalalakas tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa pagtanggap natin sa tinapay ng buhay. Ang paanyaya pagkatapos ng konsagrasyon ay may malalim na kahulugan: Ang misteryo ng pananampalataya!. Ito ang pinakamahalagang sandali ng pananampalataya kung saan ipinahahayag natin ang ating lubos sa pananampalataya kay HesuKristo, ang buháy na Anak ng Diyos, na nananatili sa sakramento at ipinagkakaloob bilang tinapay ng buhay upang gabayan tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa sakramento ng Pakikipagkasundo nararanasan natin ang awa ng Panginoon at tayo ay maaring manumbalik sa ating pananampalataya kung tayo man ay nagkasala tulad ni Pedro. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro... at si Pedro ay mapait na tumangis (Lk 22: 61-62). Huwag kang magatubili na ibalik ang iyong pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng karanasan ng nakagagaling na pangungumpisal!

11 Pag-alam sa Pananampalatayang Katoliko 16. Upang mapalalim ang ating pananampalataya at ang ating kaalaman iminumungkahi ko sa panahon ng Taon ng Pananampalataya ang masidhing pag-aaral ng Katesismo ng Simbahang Katoliko (KSK), lalo na sa iba't ibang mga artikulo tungkol sa Pananampalataya ng mga Apostol. Napapaloob dito ang pagpapahayag ng mga pangunahing misteryo ng ating pananampalatayang Kristiyano. Dito tayo ay nagkakapantay-pantay bilang mga binyagan. Para sa layuning ito maaaring basahin nang mag-isa o may kasama, ang mga bahagi ng KSK, i.e. Pagpapahayag ng Pananampalatayang Kristiyano (bilang ). Kung nais mo ng mas maikling bersyon, maaari mong basahin ang bahaging Compendium: Katesismo ng Simbahang Katoliko (bilang ). Ang mga kabataan ay maaaring pumunta sa YOUCAT: Youth Catechism of the Catholic Church (bilang ). Sa sandaling matapos na ito, maaari kang magpatuloy sa iba pang mga bahagi ng Katesismo: Pagdiriwang ng ma Misteryong Kristiyano sa mga sakramanto (bilang ); Ang buhay kay Kristo (bilang ); at ang panghuli ay ang Panalangin ng Kristiyano (bilang ). Hinihiling ko sa mga nangangasiwa sa tindahan ng parokya na tiyaking mayroong mabibiling mga aklat ang mga mananampalataya. Pagyamanin ang Pagkakaisa 17. Ang Taon ng Pananampalataya ay maari din maging pagkakataon na pagyamanin ang pagkakaisa sa atin sa labas ng itinakda ng iba t-ibang gawaing pangsimbahan, pananalita at katutubong hangganan. Tayo ay dapat magkaroon ng kamalayan ayon kay San Pablo na tayo ay mga kasambahay sa pananampalataya (Gal6:10), at pagsumikapan ninyong mapanatili pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan, at isa rin ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat, at sumasa lahat (Efeso 4:3-6). Sa ganitong matibay na paniniwala ay maabot nawa natin ang mga naging matamlay ang pananampalataya o pati na rin yaong nawalan ng kaugnayan sa Simbahang Katolika. Pagpapasimuno 18. Hinihimok ko ang kaparian at ang mga mananampalataya na samantalahin ang pagkakataon sa Taon ng Pananampalataya, na isagawa ang angkop na gawain ayon sa kalagayan sa kanikanilang bansa, parokya, pangkat na pamparokya o samahan, at laging dapat isaisip na ang pananampalataya ay hindi lamang isang suliranin na malaman ang talaan ng nakasulat na katotohanan kundi ang pansariling kaugnayan sa Diyos, gaya ng magandang halimbawang ipinahayag sa 1 Pedro 1:8-9: na hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo; na bagama't hindi pa rin ninyo siya nakikita magpasahanggang ngayon, ngunit nananalig kayo sa kanya. Dahil dito y nag-uumpaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya ang inyong kaligtasan. Bagamat nabubuhay sa kapanglawan sa kasalukuyang panahon, kinakailangan nating tumayo kasama Niya at paglalabanan kung ang mga unos ay nagbabala sa atin. Pakatandaan ang mga winika ni Isaias kay haring Ahaz bago niya inihula ang kapanganakan ng isang batang

12 tatawaging Emanuel: Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos (Isaias 7:9). Si Maria, Tagapangalaga ng ating Pananampalataya 19. Ang Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ay nagsilang sa Emanuel, na ang ibig sabihin ay Kapiling-natin-ang-Diyos. Pinuri siya ni Isabel hindi lamang dahil sa anak sa kanyang sinapupunan kundi dahil siya ay nanalig na ang sinabi ng Panginoon sa kanya ay matutupad (Lk 1,45). Noong ako ay nasa Fribourg sa Switzerland ako ay nagsisimba sa Bourguillon na kung saan may isang dambana na kung tawagin ay Maria,Tagapangalaga ng ating Pananampalataya. Ibinigay ng mga tao ang pamagat na ito noong panahon ng pakikibaka ng Simbahang Katolika. Sana sa tuwing dinarasal natin ang banal na rosaryo ating hilingin ang patnubay ng ating Mahal na Birheng Tagapangalaga ng ating Ating Pananampalataya. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya (Juan 2, 5). Mahal na mga kaibigan kay Kristo, nawa ang Taon ng Pananampalataya ay maging panahon ng biyaya para sa ating lahat. Tulad ng mga alagad ni Hesus dasalin natin Dagdagan mo po ang aming pananampalataya! (Lk. 17.5) At sa wakas ay ating sariwain ang pananagutan ng ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig tulad ng sinabi ni Simon Pedro: Panginoon, batid mo ang lahat, batid mong mahal kita (Juan 21, 17). Nawa y Pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon! + Paul Hinder OFM Cap. Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia

13 TAON NG PANA NAMPALATAYA 2013 The logo is composed of a square bordered field on which a boat, symbolizing the Church, is represented as sailing on a graphically minimal representation of waves. The main mast of the boat is a cross from which sails are displayed in the form of dynamic signs which compose the trigram of Christ (IHS). The background to the sails is a sun which, associated with the trigram, refers also to the Eucharist. More on the Year of Faith This Pastoral Letter is published on the Vicariate website under 'media'.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila.

Ika-13 Aralin IYONG KA- UGNAYAN SA IBA ~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin natin sila. Naniniwala Kami Ika-13 Aralin II ANG IYONG KA- UGNAYAN SA IBA" 'I Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa pasimula ng unang aralin. 1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga magulang? ~ Kinakailangang

More information

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay?

Ika-14 na Aralin. Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? Ika-14 na Aralin Naniniwala Kami Pag-aralan ayon sa mga tuntunin nasa pasimula ng unang aralin. na 1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang sariling buhay? ~ Hindi. Ang Panginoon ang may-ari ng buhay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Taga Roma 15:5-7 Magkaisang Pag-iisip Aa Pag-aasawa ni Rev. Carl Haak Kaugalian na ng mga

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 11:25-26 "Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay ni Rev. Carl Haak Sa Juan 11:25, 26 sinabi

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 3:16 "Ang Tanging Paliwanag Sa Pasko" ni Rev. Carl Haak Ang Lucas 2 ang pinaka detalyadong

More information

Ang Makisig at Hangal na Hari

Ang Makisig at Hangal na Hari Inihahandog ng Bibliya Para sa mga Bata Ang Makisig at Hangal na Hari Isinulat ni: Edward Hughes Inilarawan nila: Janie Forest Isinalin ni: Dulia Penalber Ibinagay nila: Lyn Doerksen Kuwento Bilang 18

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Timoteo 4:12 Huwag Hamakin Ng Sinuman Ang Kabataan Ng Tipan ni Rev. Carl Haak Ang sipi ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:1 "Ang Mas Mabuting Buhay na Darating" ni Rev. Carl Haak Noong mga nakaraang

More information

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi)

Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) Ang Bautismo: Pakikipag-isa kay Cristo sa Kamatayan at Bagong Buhay (Unang Bahagi) By Derick Parfan April 5, 2009 (Palm Sunday) Roma 6:1-11 Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala

More information

MAY KAAGAPAY KA NA BA?

MAY KAAGAPAY KA NA BA? MAY KAAGAPAY KA NA BA? By Derick Parfan March 21, 2010 GAWA 2:41-47 Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi [ni Pedro] ay nagpabautismo, at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao nang araw na

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 15:1 Manatili sa Kanya ni Rev. Carl Haak Sa ating nagdaang mga palatuntunan ating tiningnan

More information

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE)

GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) Page 1 of 16 A CLOUD INFORMATION SYSTEM FOR DISASTER PREPAREDNESS GABAY SA PAG GAMIT NG ADMIN CONSOLE (ADMIN CONSOLE QUICK GUIDE) UPDATED: NOVEMBER 2016 No pa r t of this publica tio n m ay be re pro duce

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Tesalonica 2:7-12 "Mga Ulirang Ama" ni Rev. Carl Haak Kung nakinig kayo sa ating programa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 1:16 "Pananalita Sa Mga Mag-aasawa" ni Rev. Carl Haak Sa panahon natin ang tipan sa pag-aasawa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 2:19 "Pagbulay-bulayan Ang Cristong Sanggol Sa Iyong Puso ni Rev. Carl Haak Mababasa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 15:20 Ngayon si Cristo ay Binuhay ni Rev Rodney Kleyn Ngayon ay Linggo ng Pagkabuhay.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 12:24-26 "Namamatay Upang Mabuhay" ni Rev. Jai Mahtani Sa Juan 12:24 ay mababasa natin,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 7:13-14 Pagpasok Sa Kaharian Sa Pamamagitan Ng Makipot Na Pintuan ni Rev. Carl Haak Ang

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 5:13-16 "Mamuhay Bilang Ilaw Ng Ebanghelyo" ni Rev. Carl Haak Ngayon sisimulan natin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:22-24 "Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (2)" ni Rev. Ronald VanOverloop

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ecclesiastes 7:1 Ang Mas Mabuting Buhay sa Hinaharap ni Rev Carl J Haak Sa nakaraang mga linggo

More information

aklat biblia ang mga LECTIO DIVINA PARA SA AKING PAMILYANG MGA PAGPAPAHALAGA PARA SA AKING PAMILYANG MAY MAGANDANG UGALI CLARET PUBLISHING GROUP

aklat biblia ang mga LECTIO DIVINA PARA SA AKING PAMILYANG MGA PAGPAPAHALAGA PARA SA AKING PAMILYANG MAY MAGANDANG UGALI CLARET PUBLISHING GROUP ang mga aklat ng biblia MGA PAGPAPAHALAGA MAY MAGANDANG UGALI A N G B A G O N G T I PA N CLARET PUBLISHING GROUP ISBN 978-1-62337-143-2 9 781623 371432 ang mga ng aklat biblia A N G B A G O N G T I PA

More information

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano?

Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay na Cristiano? Sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6) Following Jesus (Student

More information

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN

AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN AWIT 16:2-3 SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA? NI REV RODNEY KLEYN Isang pribilehiyo para sa akin ang muling makabalik sa himpapawid para sa Reformed Witness Hour para sa darating na apat na

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores II Corinto 5:1 "Pauwi Na ni Rev. Carl Haak Sa araw na ito ay nais kong isaalang-alang na kasama

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 5:14-16 Kayo Ang Ilaw Ng Sanglibutan ni Rev. Rodney Kleyn Sa ating pagsisimula ng bagong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Colosas 3:12-13 "Batas Pangkasuotan sa Pag-aasawa ni Rev. Carl Haak Paano itinuturing ng mag-asawang

More information

ayon kay Marcos (Gospel of Mark)

ayon kay Marcos (Gospel of Mark) Ang Magandang Balita ayon kay Marcos (Gospel of Mark) Panimula 1 Ang Magandang Balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na "Ito ang Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos."

More information

Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit. Paaralang Pampurok ng Anchorage

Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit. Paaralang Pampurok ng Anchorage Zangle Parent Connect Gabay sa Tagagamit Paaralang Pampurok ng Anchorage Talaan ng Nilalaman Paano Makapag-akses sa ParentConnection... 2 Tuloy Po Mga Magulang!... 2 Mga Rekisito sa Computer... 2 Paghahanap

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 11:1 Ang Pribilehiyo at Pangangailangan ng Pananalangin ni Rev. Rodney Kleyn Kumusta

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Marcos 15:39 "Tunay Na Ito Ang Anak Ng Dios! " ni Rev. Carl Haak Ilang sandali bago ang Kanyang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 10:31 "Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (1)" ni Prof. Barrett Gritters Ang Westminster

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Corinto 16:15-18 "Itinalaga Sa Paglilingkod Sa Mga Banal" ni Rev. Carl Haak Nahumaling. Nakawit.

More information

Our Father in Heaven. Series: Prayer Rocks the World. By Derick Parfan. July 5, Matthew 6:9-13 (ESV) 1

Our Father in Heaven. Series: Prayer Rocks the World. By Derick Parfan. July 5, Matthew 6:9-13 (ESV) 1 Our Father in Heaven Series: Prayer Rocks the World By Derick Parfan July 5, 2009 Matthew 6:9-13 (ESV) 1 Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Deuteronomio 4:9-10 "Magturo Bilang Isang Saksi" ni Rev. Jai Mahtani Sa ating mensahe ngayon

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:5-6 Isang Magandang Halimbawa Ng Walang-takot Na Pagpapasakop ni Rev Carl J Haak

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 4:13-22 Isang Pinagpalang Wakas Sa Isang Magandang Aklat ni Rev Rodney Kleyn Ngayon tayo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 119:11 "Ating Iniingatan Ang Salita Ng Dios Sa Ating Mga Puso" ni Rev. Carl Haak Ang Salita

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 6:5-9 Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa ni Rev. Wilbur G Bruinsma Ang buhay ay maraming

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Karapatang Pagmamay-ari 2003, 2007 Joyce Meyer Lahat ng mga karapatan. Alinsunod sa U.S/ Copyright Act of 1976, ang pag-scan, pagupload, at electronic na pamamahagi ng alinmang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Roma 8:1 Ngayo y Wala Nang Kahatulan ni Rev. Carl Haak Ang pinakamalaking panganib na ating

More information

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan?

Tagalog NATIONAL STANDARDS. sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? Tagalog NATIONAL STANDARDS sa pagbabasa, pagsusulat at matematika Gaano kahusay ang aking anak sa paaralan? The New Zealand Curriculum Ano ang National Standards? Simula 2010, ang lahat ng mga paaralan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 6:25-26 Ang Kahibangan ng Pagkabalisa ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Mateo, mga kabanatang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Roma 8:2 Kalayaan ni Rev. Carl Haak Ikaw ba ay malaya? Hindi ko tinatanong ang iyong katayuang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Filipos 3:8 "Kalugihan Upang Magkamit ni Rev. Wilbur Bruinsma Sa Filipos 3:8, si apostol Pablo

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 11:2 (d) Mangyari Nawa Ang Kalooban ng Dios ni Rev. Rodney Kleyn Sa ating pagsisimula

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Mga Cronica 12:32 "Mga Lalaki sa mga Panahong Ito" ni Rev. Carl Haak Ang mga kalalakihan

More information

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7

Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Fear God October 24, 2010 By Derick Parfan Scripture: Luke 12:4-7 Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 119:105 Banal Na Kasulatan: (1) Liwanag Sa Aking Landas ni Rev. Doug Kuiper Alam nating

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Jonas 3:10 Ang Pakikitungo Ng Dios Sa Mga Nagsising Makasalanan ni Rev. Carl Haak Atin muling

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 144:11-12 Ang Ating Panalangin Para Sa Ating Mga Anak ni Rev. Carl Haak Ano ang pinakanais

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:22-24 "Ang Pagpapasakop Ng Asawang Babae Sa Kanyang Asawa ni Rev. Carl Haak Babalikan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 139:19-22 Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat: (5) Ang Ating Pagkapoot Sa Kanyang

More information

BALIWAG BIBLE CHRISTIAN CHURCH We exist to build local and global GRACE-communities of committed followers of Christ for the glory of God.

BALIWAG BIBLE CHRISTIAN CHURCH We exist to build local and global GRACE-communities of committed followers of Christ for the glory of God. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Galacia Gabay sa pag-aaral ng Bibliya ng Kaagapay Group Ako'y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mateo 24:12-13 "Pagtitiis Sa Lapastangang Panahon" ni Rev. Carl Haak Ngayon ay magsisimula

More information

Galacia 1:1-5. Pagsasaliksik. Pagsasabuhay

Galacia 1:1-5. Pagsasaliksik. Pagsasabuhay Lesson 1 Grace to Us and Glory to God Galacia 1:1-5 Si Pablo na apostol - hindi mula sa mga tao, o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa

More information

1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel)

1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel) MGA LEKSYON MATERIAL NG S.O.S. 1. Maipakilala ang Banal na Kasulatan.... Page 2 (May I Introduce to you the Gospel) 2. Hesus: Ang Tagapaligtas ng Mundo... Page 3 (Jesus - The Savior of the World) 3. Bakit

More information

God s Electing Love (Mal. 1:1-5)

God s Electing Love (Mal. 1:1-5) God s Electing Love (Mal. 1:1-5) pastorderick.com /2015/02/08/gods-electing-love-mal-11-5/ Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Pero kung tinitingnan n yo ang mga magagandang nangyayari

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit 32:5 "Ipinahahayag Ang Aking Kasalanan ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang sitas ng Salita ng

More information

HESUS, anak ni MARIA-PROPETA hindi DIYOS Sinulat ni Ahmed Jibreel Salas Revised edition, Feb

HESUS, anak ni MARIA-PROPETA hindi DIYOS Sinulat ni Ahmed Jibreel Salas Revised edition, Feb HESUS, anak ni MARIA-PROPETA hindi DIYOS Sinulat ni Ahmed Jibreel Salas Revised edition, Feb. 2004 ----------------------- عيسى بن مريم رسول ليس ا له كتاب ا عد لدعوة غير المسلمين ا لى الا سلام باللغة الفلبينية

More information

Lumapit Kayo sa Akin. July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30

Lumapit Kayo sa Akin. July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30 Lumapit Kayo sa Akin July 25, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 11:25-30 At that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:23 "Ang Asawang Lalaki Ang Ulo Ng Kanyang Asawa ni Rev. Carl Haak Nais nating magbalik-aral

More information

FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE

FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE FOR FREEDOM CHRIST HAS SET US FREE Celebrating the Cross of Christ (An Exposition of Galatians) By Derick Parfan April 11, 2010 GALATIANS 5:1-12 (ESV) For freedom Christ has set us free; stand firm therefore,

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Awit ng mga Awit 1:5-6 "Ako y Maitim, Ngunit Kahali-halina" ni Rev. Carl Haak Ang lahat ng

More information

Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7?

Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7? Liksyon 8 para sa Nobyembre 25, 2017 SINO ANG TAO SA ROMA 7? Basahin ang Roma 7:1-6 Kung nais nating maunawaan nang maayos ang pagkukumpara, kailangan nating alalahanin ang konteksto ng sulat ni Pablo

More information

I-reboot ang Iyong X1 TV Box

I-reboot ang Iyong X1 TV Box I-reboot ang Iyong X1 TV Box Kapag nagto-troubleshoot ng problema sa iyong XFINITY X1 TV box, maaari kang madirekta upang i-reboot ang device. Alamin ang tungkol sa tatlong opsyon na mayroon ka para sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 13:17-22 "Ang Matalinong Pag-akay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia" ni Rev. Carl Haak Anong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 128:5-6 Ang Iglesia At Ang Pamilya ni Rev Wilbur Bruinsma Panimula Sa ating palatuntunan

More information

Pinagkaloob ang pahintulot na kopyahin itong kasulatan para layunin na pag-aralan ang librong Galatia.

Pinagkaloob ang pahintulot na kopyahin itong kasulatan para layunin na pag-aralan ang librong Galatia. Kopirayt@2015 ngby LoveGodGreatly.com Pinagkaloob ang pahintulot na kopyahin itong kasulatan para layunin na pag-aralan ang librong Galatia. Please do not alter this document in any way. Mangyari huwag

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Juan 19:30 Natupad Na ni Rev. Jai Mahtani Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya,

More information

Si Hesus at Si Zaqueo

Si Hesus at Si Zaqueo Biblia Para sa mga Bata Ihinahalad Si Hesus at Si Zaqueo Sinulat ni: Edward Hughes Ilinarawan ni: Janie Forest Ibinagay ni: Ruth Klassen Isinalin ni: Dulia Penalber Yinari ni: Bible for Children www.m1914.org

More information

Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo

Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo Gabay sa pagbubuo ng Katekesis para sa Pampublikong Mababang Paaralan Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila Research, Planning and Development Office Revised 2010 Anyaya ni Jesus: Halina

More information

WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH

WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH WORSHIP GOD IN SPIRIT AND TRUTH October 17, 2010 By Derick Parfan Scripture: John 4:19-26 The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. 20 Our fathers worshiped on this mountain, but you

More information

Lesson 11: GOD S GUARANTEED PROTECTION: DELIVER US FROM EVIL Series: PRAYER ROCKS THE WORLD

Lesson 11: GOD S GUARANTEED PROTECTION: DELIVER US FROM EVIL Series: PRAYER ROCKS THE WORLD Mateo 6:9-13 Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. 10 Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayundin naman sa lupa. 11 Bigyan mo kami ngayon

More information

The Holy Bible: Tagalog Portion. Anonymous

The Holy Bible: Tagalog Portion. Anonymous The Holy Bible: Tagalog Portion by About The Holy Bible: Tagalog Portion Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL Subjects: The Holy Bible: Tagalog Portion

More information

BOOK 1: ONE BY ONE (FILIPINO) Copyright 2016 by Global Leadership Center

BOOK 1: ONE BY ONE (FILIPINO) Copyright 2016 by Global Leadership Center BOOK 1: ONE BY ONE (FILIPINO) Copyright 2016 by Global Leadership Center All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Roma 9:21 "Ang Banal Nating Magpapalayok ni Rev. Wilbur Bruinsma Ang katotohanan ng soberanong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 43:15-44-13 Mapagmahal Na Disiplina ni Rev Rodney Kleyn Sa lahat ng mga kasaysayan

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Ruth 3 "Ruth: Naghahanap Ng Tahanan" ni Rev. Carl Haak Tunay ngang sa lahat ng mga bagay ang

More information

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton

Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton Halimbawa ng talumpati tungkol sa edukasyon Elastrator self castration Explicit movies on amazon 2017 Fidio porno abg perawan indo yg dapat di tonton 16 Mar 2012. Talumpati ito tungkol sa edukasyon entitled:

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Exodo 36:4-7 "Higit Kaysa Kailangan" ni Rev. Carl Haak Doon sa dakilang kapitulo tungkol sa

More information

Post-Traumatic Stress Disorder

Post-Traumatic Stress Disorder 1 Panimula Isang nakakatakot na karanasan na hindi natin saklaw ay maaaring mangyari sa atin anuman oras. Tulad nalang ng isang aksidente sa sasakyan o kaya naman ay naging saksi ka sa isang aksidente.

More information

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27

Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Obey God s Will October 31, 2010 By Derick Parfan Scripture: Matthew 7:21-27 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Lucas 12:13-21 "Ang Mayamang Hangal" ni Rev. Jai Mahtani Noong nakaraan sinimulan natin ang

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:3-4 "Ang Kagandahan ng Babaeng Cristiano (2)" ni Rev. Carl Haak Kung kasama namin

More information

Pagsasanay sa Filipino

Pagsasanay sa Filipino Pagsasanay sa Filipino Pangalan Petsa Marka Paggamit ng Pang-angkop Kakayahan: Naipagsasama ang mga salita gamit ang pang-angkop A. Bumuo ng parirala mula sa dalawang salitang ibinigay sa pamamagitan ng

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Awit 19:1-6 Paglikha ni Rev. Carl Haak Sumasampalataya ako sa Dios Ama, makapangyarihan,

More information

TATLONG URI NG MGA MA NA NAMPALATAYA

TATLONG URI NG MGA MA NA NAMPALATAYA TATLONG URI NG MGA MA NA NAMPALATAYA Iyukod natin ang ating mga ulo. Habang nakayukod ang, ating mga ulo, at ang ating mga puso, ilan kaya ang nagnanais na maalaala sa panalangin, na itaas lamang ang inyong

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Efeso 5:31-32 "Ang Hiwaga Ng Pag-aasawa" ni Rev. Wilber G. Bruinsma May paraang tiyak sa buhay

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores I Pedro 3:3-6 "Mga Anak Na Babae Ni Sara" ni Rev. Carl Haak Ang programa natin ngayon ay may

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Genesis 42:1-25 Ang Landas Ng Pagkakasundo ni Rev Rodney Kleyn Ating ipagpapatuloy ngayon ang

More information

Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN

Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN BAGONG LIWANAG NG KAHARIAN Pagaaral - 6 ANG PAGPASOK SA KAHARIAN paunang salita Marami sa atin ang tinuruan na tayo y maliligtas lamang kung tayo y sasapi sa isang iglesia at ating susundin ang anu-anong

More information

MGA NILALAMAN. Praktikal na Gabay sa Pagdarasal at Pag-aayuno Mga Panalanging Nasagot Noong Day 0: Paghahanda sa Pag-aayuno...

MGA NILALAMAN. Praktikal na Gabay sa Pagdarasal at Pag-aayuno Mga Panalanging Nasagot Noong Day 0: Paghahanda sa Pag-aayuno... MGA NILALAMAN Bakit Tayo Mag-aayuno?... 2 Praktikal na Gabay sa Pagdarasal at Pag-aayuno... 4 Mga Panalanging Nasagot Noong 2015... 6 Day 0: Paghahanda sa Pag-aayuno... 8 Day 1: Pananampalataya Para sa

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Apocalipsis 21:4 "Hindi Na Magkakaroon Ng Kamatayan" ni Rev. Jai Mahtani At nakita ko ang isang

More information

NAIS KONG MALAMAN... Sino si Hesu-Cristo? Pagtuklas sa Bagong Buhay kay Cristo

NAIS KONG MALAMAN... Sino si Hesu-Cristo? Pagtuklas sa Bagong Buhay kay Cristo NAIS KONG MALAMAN... Sino si Hesu-Cristo? Pagtuklas sa Bagong Buhay kay Cristo SINO SI JESU-CRISTO?, ay ang unang aralin sa serye ng BAGONG BUHAY KAY CRISTO. Ito ay unang naisulat sa Espanyol bilang QUIÉN

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Mga Roma 8:18 "Ang Kasalukuyang Pagtitiis ay Tinimbang sa Walang Hanggang Kaluwalhatian" ni

More information

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores

Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Reformed Witness Hour Message of the Protestant Reformed Churches in America translated by Pastor John Flores Eclesiastes 7:27-28 Isa Sa Sanglibo ni Rev. Carl Haak Ang ating teksto ngayon, ay matatagpuan

More information

Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo

Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo Gabay sa pagbubuo ng Katekesis para sa Pampublikong Mababang Paaralan Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila Research, Planning and Development Office Revised 2010 Anyaya ni Jesus: Halina

More information

Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon Liturgy of the Hours

Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon Liturgy of the Hours Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon Liturgy of the Hours Panalangin sa Takipsilim II Ika-5 ng Nobyembre, 2017 { Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon } Tumayo at gawin ang tanda ng krus Panalangin sa

More information