Bureau de Change صرافیشــریف فقط تبــدیل ارز محضردارومشاورحقوقی. Tel.: صرافیآپادانا APADANA حمیدرضا خلیفی. Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Bureau de Change صرافیشــریف فقط تبــدیل ارز محضردارومشاورحقوقی. Tel.: صرافیآپادانا APADANA حمیدرضا خلیفی. Tel."

Transcription

1 Bureau de Change گـه پـیفیـک صفی قل ز - ممهج Sharif Exchange 261 boul. Cote-Vertu معصمهعلیمحمدی(بهبهی)آمدهجم ممهج زطیق. خیشدیمیبشد دشجیی کآفیی خصصی میهگذی هیه دعمه گدمه ییدمی مدک قل قل ز (میه) د که ی مد فقط بــدیل ز St-Laurent, QC H4N 1C8 Cote vertu, Bus 121 E Tél.: (514) Tél.: (514) Tel.: (514) (514) Fax: (514) (Iran Toll Free) Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9 صفیشــیف Sharif $ EXCHANGE PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 25, No. 1366, Apr. 15, 2018 ز مل به ه ز 1100 دلجمه می یک دعــمه می - جمه می Tel.: لی صفی فک قـل ز 1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6 قل فی ز به ی بعک ب ضمی بهی خ ز Tel: Tel: Toll Free : ) (خض GUY حبدی ملی : مهب ثقفی لید شه مدیی ملی )H.E.C( ز دشگه مل CGA کدیدی جم حبد ل بقه کی د کد 25 ب 6600 Trans-Canada, Suite 750 Pointe-claire, Qc H9R 4S2 0.1 pg کلیه خدم حبدی ملیی بی شک ه شخص ع مش هی ملی آمزش فده ز یم هی حبدی 1155 Rene Levesque W. #2500 Montreal Qc. H3B 2K4 Tel.: Fax: RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC 6195 ST-JACQUES W Tel.: (514) : ص لله کشی صب شفژ پ صفی RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC بدکمزد عمد دق ع RESTAURANT ONYX INC 2 : ص Tel: (514) RESTAURANT ONYX INC مش مکی جی : ملک جه جبجیی ز ب یم م دمــم قط دی دقیقه زم یز دید 10 فقط به Profusion Realty RF Agence Immobilière میم خلقی حمیدصدیقکغذچی 1303 Greene Ave, # 500 Westmount, Qc H3Z 2A7 Maryam Khaleghi Real Estate Broker Cell: (514) Ste-Catherine W. Tel.: (514) (514) Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc. (514) Real Estate Broker Cell: (514) حید هیدپک RESTAURANT ONYX INCRESTAURANT ONYX خلـجی INC مکی جی زیبی یگ هیه م هی مک جی م مک بی زه دی دشجی Minoo Eslami Cell.: می لمی Real State Broker 9515 Lasalle Boul. Lasalle office: مش ملک د میل صفیآپد RESTAURANT ONYX INC حمیدض مش ملک د میل 5Star I.P.M. Inc. << >> ب بهی خ هزیه مکی جی زیبی یگ هیه م مک Tel.: NOTAIRE-NOTARY RESTAURANT ONYX INC ه 5 صــفی South shore محضدمشحققی ف به ی غیی شفژ گزئیلی به بقی بز کد لله هی فضلب ئه کلیه خدم لله کشی آب د گم عیض مخز آب گم Pars Plumbing & Heating Inc. خلیفی 1970 Ste-Catherine O, APADANA EXCHANGE Firouz Hemmatiyan Chrtrd. Real Estate Broker groupe SuttonClodem Inc. courtier immobilier agrée 9515 Lasalle boul. Lasalle Qc. H8R 2M9 Bur.: (514) فیزهمی Cell: (514) Tel.: آز گمیی (514) Arezou Gatmiri Courtier Immobilier Résidentiel Groupe Sutton Sur L île 4 : ص خدم زی مطمئ ی یع ی ش قل ز ب فده ز کلیه ک هی بکی ی خید زهی خجی ببهی خ ز 1405 Maisonneuve W. Tel.: H3G 1M6 GUY جب دشگه ککدی

2 2 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 2 NET Exchange ع دق عمد Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal /Qc,H2X 2S (Office) (Soleimani) (Majlesi) RAV4 LE FWD 2018 Starting at $ 28,500 + Taxes CAMRY L 2018 Starting at $ 28,804 + Taxes قیم یژه بی همط یی بمدیی لک پقد Contact Alex Pourghannad for additional rebates بی ی ز ی به EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM 0% مبخ بهه for certain Financing cars only بی همط گمی Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who lease or buy a vehicle starting April until April 30, 2018 at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notlce. 6807, boul. De Lorimier Montréal (Québec), H2G 2P

3 3 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 3 مش ملک مکی د مآل حمه آز گمیی مشه زیبی یگ به ص لفی حضی خدم ۱۰۰ یگ بی خید پی په خید )حی هزیه محض( خذ م بکی ب بهی خ کمی پیش پدخ حی بی زه دی Arezou Gatmiri Courtier Immobilier Résidentiel Groupe Sutton Sur L île 38, Place du Commerce #280, Île Des Soeurs (Verdun), QC H3E 1T8 Bureau: (514) Cell.: (514) Soleil dental clinic Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD) 544, Beaubien St East Montreal QC H2S 1S5 (Metro: Beaubien) Tel.: , de la Côte-des-Neiges Office 308 Montreal QC H3T 1Y6 (Metro: C.D.Neiges) Tel.: جحی دد عقل دد هفه کش دد لمیی ددپزشکی کدک فید کد دد ه خ ع دد هی مصعی ثب محک کش دد عصب کشی دم یشه دد دم لثه گذش گی دی دک بهز شیف ییی دی دکی ددپزشکی ز دشگه مل کد دی دکی ددپزشکی ز دشگه ه ب بیش ز 43 ل بقه دک علی شیف ییی دی دکی ددپزشکی ز دشگه مل کد ب بیش ز 20 ل بقه دک لکد دم دک آ کیی دک یم

4 4 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 4 مش فش مبیل هی د دم هم شب بیی Mercedes-Benz West Island Groupe Dilawri et Compagnies Collège INSA Développement des compétences et vous-même کلج بی ملللی»ی«ب م پیشف خد ضمی کید. Cell.: Homan Shab Booei Sales Consultant Représentant Des Ventes 4525, boulevard St-Jean, DDO., QC, H9H 2A7 Tél: (514) Ex # , boulevard St-Jean, New sessions every month! INSA College offers short-term or long-term programs (DVS, DEP and University certificate upon completion): Starting a business in French: in class or online/ 1 day per week Monday, April 23 or Saturday, April 28 or Sunday, April 29 Starting a business in English: online/ 9 hours per week 15 May Sales and consulting: 2 days per week, one month internship 27 April French course given by Université du Québec (all levels) 30 April Loans and bursaries available for all the programs (around 900 $ per month)* *The amout of loans and bursary once you qualified is determined by Financial Aid of Quebec for more information Call us at Metro McGILL or Sq. Victoria/Bonaventure 460 St. Catherine West, Suite 302, Montreal QC H3B 1A

5 5 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 5 Ramin Abbasi Tel : Tel : Cel: ILE PERROT TOYOTA 2100, boulevard du Traversier Pincourt QC J7W 0K8 آژ هپیمیی کی ل ب ضم بهی قیم ه بی ی ز ی به ممی قط جه بهی قیم ه بی پکیج هی آمیکی جبی )کب دمیک مکزیک...( آژ مفی یی گلب ف شم به ی ب بهی خ هی بز مف هی جی ب ی ب بهی علی به دی فهی فیحی ب قیم ز فش بلی کلیه شک هی هپیمئی کشیی )کز( بهی یژه بی هل مبیل ی پ 1455 PEEL, local 148 Les Cours Mont Royal Montreal, QC H3A 1T5 (Metro Peel: exit Cours Mont-Royal) Cel.: Tel.: (514) Ext.: 143 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else. Head Office: 433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3 Tel.: Toll free: SKYLAWN ( ) بی آگهی بیش د مد کلیه یزهی مفی خد ب مش مجب فی زب م م بگیید: شدی محمدی Tel.:

6 6 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 6 ی د آه... کدی ض خ ی گدی ییف پیشکی کلچه فمی عمج خط خش ی! ب ی فق یه آ ش ک ک ب د گم که پیک گ د ی شب ی له دم آدیم: ب ک ۀ آشی به ی کف د... م. آزم no Vol. 25, Apr. 15, 2018 دهفه مه فهگی جمعی د شق کد پشیل زه م: دشبه: زشک پل مغ )ه شبه: عطیل ( چهشبه: بزی پل ب مهی + قلیه مهی پجشبه: فج جمعه: خش بدمج قیمه شبه: قمه بزی یکشبه: بقلی پل ب مهیچه یکم پزدهم ه مه مش می شد ش: پید ی: م.حیمی آگهی: پید PAIVAND Published: since1993 BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY (Montreal, Ottawa, Toronto, Victoria, Calgary & Vancouver) Mailing Address: 2178 Ste-Catherine W. MONTRÉAL Qc H3H 1M FACEBOOK: paivand.montreal پید د ک ههفه مش می شد: Vancouver: Ramin Mahjouri Tel.: (604) 921-IRAN پید جیی دیدگه هی مف ب شه هی چپ شده. پید د ییش شه ه )ب حفظ دیدگه یده( آزد. ظ چپشده لزم بیگ دیدگههی پید ی. پید ز دج مه هی فقد م شی شهی هی آمیز معذ. قل شه ه - ب ذک مخذ - آزد. فده ز طح آگهی ه مجز ی. ضیح مهم 1 آخی مهل! بی غیی آگهی ه حدقل یک هفه پیش ز ش پید ب م م بگیید. ضیح مهم 2 کظم علمدی ی زه خ د به»دل جبخش ظمی«ط بخی ز صلگی کد ط مخلف ظم شیده میشد. م کدم کد ممک خ دهد کدی ض خ ی کدی گدی ییف ب کدی ۳ فد ۱۲۹۹ ط ض خ ید ضی جمعۀ د حل لشی بهم ده لۀ ی به می هد یک پچگی خد حفط کد. ب کدی یدئلژیک گدی ییف )مع گبچف( هف ز مقم شد شی ز جمله لدیمی کیچکف یی ک.گ.ب د مه ۱۹۹۱ علیه گبچف بی حفظ ظم یلیی به فپشی شی شب بخشید. مح کدی ض خ حفظ می جمعه یک پچگی ی حذف ظم کآمد قج بد. مح کدی گدی ییف همه مقبله ب غیی صلح حفظ ظم کآمد بد. مز کدم ضعی د ی حکم مح کدی حملی په پد چی جمهی لمی ظمی دگه مضد. جمهی د هد دل لمی د هد حکم شکل گفه. می ی د بخش ضد قبل حققی عملی جد دد به کآمدی ظم بیش میفزید. ی دگگی د خ ق ی ب بی مطلق حکم ثب شده که خد عمل بیی ز بحهی جمعه. همی دگگی که مفع ظم د بب مفع ملی ق دده. به حدی که آمزۀ پذیفه شده آیلله خمیی یعی حفظ ظم جب جب ه مفع ملی ی ح حفظ جی حکم دی دگه حکمی به فد گده کشده. یعی»جب جب د حفظ ظم«ب فز مفع ملی حی جی حکم دیی ب ب هم یخ معیهی خلقی دگه حکمی به فد کشده. به همی دلیل یی کمکهی ظمی بمههی د بطه ب عم پیشف د لب عق یه یم کشهی فقی محج پل به»دلیل یی«پیشبد هدف»جب جب د حفظ ظم«د ضد ب مفع ملی! ظم لمی به صطلح صد قلب مقبله ب غب همی لی بیشی ب مدی مد خ مده د ی بلچ ی بززی یههی بزمده ز جگ د خمشه پید کدهد. د ظمهی ممیخهی مد حکم کی ی که مفعش ب مفع ملی مف حی مضد مفع ظم مفع ملی یکی بده ی. بی مه گگگیی کک ف آمیک که خهی میلیدی بی مل ی بهب آد جگ هش له ب عق به گیزه صد قلب لمی پژه می که هیچ دی بی مل ی دش ه بی مفع ظم بده ه مفع ملی ی. دل د ق مخب مدم حکم صبی ب هبی مدملعم ب خی م بد پخگیی. به همی دلیل فدی بیخلقی خش بی فد گههی یدئلژیک پیم مقم هبی خدکمه حلقه زدهد. آه میدد دله میآید مید. م هب بی همیشه هب قد صلی فمده بیپخگی کل ق هده. هدف کد پی بخشید به قد دگه م به د بخش کآمد آ ج به جیی دل کی ب یک دل ظمی که ب ز لحه ظم حفظ کد. م ش که ی ه ه ه مشکلگش خهد بد بلکه ب شکه کد ضعی یمه شکۀ کی گده کد شکف می دل مل ظم به شیبی فپشی خهد دخ جمعۀ لغزده کی به ضعیی شخه هدی خهد کد. همی شخگی بعث گی همگ میشد ه فپشی ظم. ح حی ه حل فع مشکل قصدی پی بخشید به کشمکش ب قدهی بزگ عدی کد بطه ب غب ز جمله آمیک مید هز هم میدد.»بجم«د ی شکل گف هب ب عقبشیی ز پژه می زی ع»مش قهمه«پیش ز خب ح حی شیط مذکه جدی ب غب فهم کد. م مش ملک مکی د میل زیبی یگ هیه م هی مک جی م مک بی زه دی دشجی آهی بجدی به دلیل همهگی شمه گذی دهفه مهپید میل ب پید ک )که بص هفگی ش می یبد ( ظیم می شد. بی م بیید م... که زیب پید شیه کچکی لطف عی کید شه ه ز 500 کلمه بیش شد. شهی خد ب MSWORD فی یپ پ یمیل کید. Distributed Free Montreal, Quebec, Ville St-Laurent, South Shore, Laval, West Island, & all Surrounding suburbs... & all Major Cities Ottawa, Toronto, Vancouver لگی پید زبگ ک د علی صغ معصمی )همد قش فقید( Cell.: Anna Boroujerdi, Residential Real Estate Broker Royal Le Page Village (cell) (office) }<< دمه د صفحه: 16{

7 7 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 7 شع ه... حبدی کلیه م ملیی }<< دمه د صفحه: 10{ شک ه شخص: مق به صفه قبل طمی حبدی حفه ی بیش ز 20 ل جبه مخب حبد کد CGA (514) (514) ی»مید بی پد«م ه می کد! بز یک لد دگ می دی خه می شم خه ز خدم که کدکم هز ده م عمد می کم خه ز فیق یمه ه دشم بی شم خه ز دغ هی شخد. خه می شم خه ز حض خه ز غیب خه ز شیب بی فز خه ز ل هی بی جب خه ز شب دز آزی خب. خه می شم خه ز هز چهه گ ب قب هی دلپد گ گ خه ز زمی خه ز زم. بز یک لد دگ بز م که می دم ب د پی لگ بز م که ب گل دخ گ حف می زم بز م که ی گش کبک زی بف می زم. بز م عشق عمد آز بز م زدگی ی»مید بی پد«م ه می کد! )10 م 2014 کهلم( کدی ظمی! شهبز خعی )میل( 22 فدی - پ ز خیزش همگی دیمه 1396 حکم لی مطلقه فقیه به چ زگ یهی دچ شده که هزش بد ز ز پیش. ی یه زی فزیده که لبه خد کده بی دبی د همه زمیه ه عم ز بی ثبی ی دخلی بمی هی ف قصدی پی د گل مد دمدگی د ی خجی حمل قیب به یقی خج شد آمیک ز فق هه ی»بجم«د یجه شدید حیم هی طق ف شمشی ز ب ه فگد ی خجی آمیک یعی مپ پمپئ بل بی ز پ فکد ی ظم هیمی ی ببدده. شد خم ضع به حدی که دبیی ه یز ک گذشه شده حی فد شخص جح هی مخلف هم به لیح ی حی صیح ز فپشی قیب لقع ظم خ می گید به زعم خد هک ه چه پیشهد می کد. دل که مثل ق مد ثب قد ظم بشد مثل غیقی که د دیی فی به خه په ی چبیده ب مج به ی آ پب می شد چ دچ قض ف گف شده که دیگ هیچ ک حی طفد پپ قص هم حفش ب می کد ب ی حل د ز فیبکی دغگیی که ه شیه ی که بی دمه ک مز به فد د می شد می کشد. د چی شیط ضع حل به شد آشفه ی»مقم معظم هبی«- که گیی د یه ی دیگ علم هپ به می بد ظیفه ی مهم ز ی بی خد می شد که بی غیب مدم به فده ز شبکه هی جمعی دخلی که ق پ ز فیلشد»لگم«جیگزی آ شد - ف دهد که ک کشید حکم د حیم بطی مدم»حم شعی«! د ی ضع حل که هکی فف مغز خد بی یف ه چه ب ف ز مخمصه می زد پیشهدهیی مطح می شد که ش دهده دپچگی آیمگی ئه کدگ آ. ز جمله مصطفی جزده صلح طلب شی که چدل یز د زد ی لبه ئی خصصی به بده د حب ییی خد دیخ 9 آیل 20 فدی )به قل ز صفحه فیبک»گیله مد«( می ید:»به قطه عطف حذف یکی ز د دل زدیک می شیم. ی "دل په"ز می د می کشد ب کزد "دل قی" ک حکم د د می گید ی مجب به عقب شیی ز قلمهی مخلف به یژه د عصه قصد ی خجی می شد. جزه دهیم "جمعه مدی" ز "حزب پدگی" شک بخد«! لبه ی صلح طلب معقد به حفظ ظم لی مطلقه فقیه ضیح می دهد که»قطه عطف«مد ظش چ می د حذف هد دل»قی پدگی«ط مدم به ج آمده بشد. به ظ می آید که یز شع»صلح طلب صلگ دیگه ممه مج«د ظه دی مه جدی گفه هز دپی آ که قد د می یکی ز د جح مجد د به د کد! به همی دزه گ ه بیش - جح دیگ یز دپچه آیمه دصدد یف یک ه چه بی ئه پیشهد دی مد شخصیی خشم مب ز د حی لله کم چمقد شخه شده یی شی همهگی ص حزب لله که آزه شهش ز مزهی ی یز ف فه به خطقشش د کب قض حقق شهد د فه حیم هی حدیه پ ق دد یفه. به گزش 8 آیل 19 فدی»دی زمه«ی شخصی بجه بفذ صلگ د گفگ ب بی خبی»خب آلی«مدعی شده که یک یی جمهی ظمی می د کش د شیط کی»ج«دهد:»... معقدم مز ی یک قد مطقه ی گ ظیف خد جم دهد جزیه می شد. د چی ضعیی فدی بید ک جیی کش به د گید که ژیک ]![ بشد ب ی عیف گ مفهم ظمی بد معی ژیک بد د خد دد م آ صحب قبل می کم«! ظه همه مظ د لله کم ز دیف کد ی پ پله ی ب عیی ق قبلی NOTAIRE-NOTARY ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ه محضد فی زب << د آیلد >> زگل فلح طی بخی ز خدم م شمل: ½ملک:خید فش جه م ½ثبشکه ½هیهصیمه ½هیه دع مه بی یز ½هیه کلمهه ½زدج عقد می ½غییم ½ییدمض بیی دیگ ; ;م دفدی حبدی ; ;هیه ظیم ظهمه ملیی ; ;ی ثب شک ه Nazgol Fallah Toussi, LL.L., LL.B., D.D.N. Notaire et Conseillère Juridique Notary & Title Attorney 6600 route Transcanadienne Office/Bureau 115 Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2 Fax Tel.: (514) خدم حبدی دفدی صد GESTION FINANCIERE LOYALE SOROOR SADR ACCOUNTING AND BOOKKEEPING SERVICES BOOKKEPPING & ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENT PREPRATION PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN COMPANY CREATION AND REGISTRATION WITH APPOINTMENT 5263 boul Cavendish Montreal Quebec H4V 2R6 ف شپ Tel.: 1455 PEEL, local 148 Les Cours Mont Royal Montreal, QC H3A 1T5 (Metro Peel: exit Cours Mont-Royal) Cel.: Tel.: (514) Ext.: 143 Voyages Lexus ف شم به ی ب بهی خ هی بز مف هی جی ب ی ب بهی علی به دی فهی فیحی ب قیم ز فش بلی کلیه شک هی هپیمئی کشیی )کز( بهی یژه بی هل مبیل ی پ آژ مفی یی گلب

8 8 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 8 گزیده خبهی میل کبک کد آی یه د د خب کد دخل دشه هگمی که دل کد علم کد 4 دیپلم به خط دخل آ کش د ممم کد یک ج بق یه د گل خج می کد ی پش د ذه یجد شد که آی ب ی ک یه به دخل عمل فذ د خب خی فدل مهم کده بد خم فیلد زی م خجه ی 4 ف طلعی ی که ز مقعی دیپلمیک خد بی ضعیف می کد دخل د دمکی م ء فده کد صیف کد. مظ فیلد دقیق مشخص شد. هجی ج زی دفع کد د مصحبه ب ی کپلی مجی بمه»قد ی«شبکه ی بی ی ب ی ئل ب شد که آی مظ خم فیلد ی بد که یه د خب 2015 فدل دخل کد ج ز دد پخ صیح به ی پش مع کد گف ظه جدل قضیی بی پخش یدیی کش مجد کبک به ظ یک کش پخش صییدیی کش مجد کبک د 29 ژیه 2017 کی»بیحمه غی ی«. ز جمعه 7 آیل کش بی قضی ف ه ضیح ددد که ی صی»هگز بید«مش شد زی می د مشق جم عملی یی دیگ شد. یل ش یز أکید کد که ی یدیه می د ط گه هی بیدگ به ع بز بلیغی ی عض گیی مد فده قگید. خم فیلد به دزه کفی گی بده میل به فشی جزیی بیش ی. ج همچی ز ذک عل ی که چ دیپلم هی ی به غم فش شد دخلش د ظم دمکی کد زد زی خج شده بدد مع کد. دخل یه د خب بخصص خب ی جمهی آمیک دل 2016 قش حملی آ د پیزی دلد مپ به یک مضع ججلی دغ بدیل بعث شده ب مل مأم حقیق می دبه آ شد. لی ک ز د دشگه کش می یبی می گید که معی ظه همچی قید کد که ی صی می د ط کی فده شد که می خهد د به کش بزد. ب ی حل ز آج که مشخص کده بد کدم یک ز صی می د چی قشی دشه بشد قضی ز خ که ی ک جم دهد. فیلد ی بد که به یه بفهمد کد هگه دخل عمل فذ خجی د کش حمل خهد کد. ی عمل فذ می د ز ی جمعه هی ک کد م ب یمد دخل د بط جی بشد. د ل 2017»مه می بط«به به زم جی کد که ب ی ظ لکیک ممکز گزشی دمد هدید یبی بعلیه هده د دمکی کد مش کد مدعی شد که خب فدل دل 2015 ز ی هکه مجم یبی هدف حملی قگفه م مز مدکی که ش دهده دخل یک کش د فآید خب کد بشد به د یمده. )بگفه ز می ی ج 8 آیل 2018(. به ظ ی ش پخش ی صی خده هی قبی بی کم ک به ص»شهدهیی «د می آد. دخ یدآی که آلکد بی د 28 م گذشه دمد کش 6 قصد کش عده ی دیگ خد مقص علم کد. مجز زد بد بد مک آزدی 150 ل. محکمه بی ز ز 11 آیل د کخ ددگی کبک جم می شد. )لخیص ز ژل د میل 10 آیل 2018(. صدف فجعه ب ب حمل یک یم هکی ج ز جمعه 6 آیل صدف شدید بی ب حمل یک یم هکی ج یک کمی بب کشه شد 15 مجح شد 13 دیگ شد که حل چد ز مجح خیم. عضی ی یم ج هکی عزم جم مبقه ب یم دیگی بدد. مبی کپی ی یم یز دشم کشه شدگ هد. بی کمک به خده هی قبی پزشک خده: کمبد به خط مشکل جذب پزشک پزشک ج کبک ز بمه پزشک خده قبل می کد عدد زیدی کمبد پزشک خده د کبک جد دد. دک لیی گد یی»فدی پزشک عممی کبک«)FMOQ( أکید می کد که:»ی مشکل بزگی. جذب عدد کفی پزشک بی بمه پزشک خده دش «. مل د کد 78 م پزشکی )عم ز پزشک خده ی خصص هی گگ( بد دطلب مده. 65 مد ز ی عدد مبط به پزشک خده د کبک بده. د بقیه قط کد هیچ کمبدی جد دشه به گفه فدی پزشک عممی کبک»ی یک مشکل خص کبک «که د طل ل ه شدید یز می شد:»ی به ی أف ب گ کده. کبک د دل 120 پزشک کمبد دشه ل 2018 ز ل پیش هم بد «. )لخیص ز لپ میل 12 آیل.)2018 شهدی هی کبک خه خی بی ظیم مق مبط به می جآ هد. حدیه شهدی هی کبک خه عیی محلی مق مبط به قی شدمیجآشده. آلکد ک شهد دمدیل پ»حدیه شهدی هی کبک«)UMQ( می گید قی شد می جآ چلش هی بیی بی شهدی ه یجد می کد ی هده می بید ز چهچبیقیبخدبشد که به یژه د زمیه ی که ی مده مخد د عصه عممی د صفحه مخصصی د شبکه هی جمعی ب هدف جمع آی 250 هز دل بز شده که زم ش خب 210 هز دل آ جمع آی شده. عضی ی یم هکی ج بی له بده د. حدثه د بزگه 35 د شمل شقی کچ خ دده. د ی به جی د خ زیکد د صفحه یی خد ش: کج می د مصف شد به آه خی عیی مق بدهد. د همی حل ب بدی عض ف د شق کد 2018(.»می م جی که لدی قبی می کشد ص کم... ز صمیم قلب ب همه کی که د ی فجعه دغد شده ی آیب دیده د همدد هم«. لخیص ز لپ میل 6 آیل 2018(. کمیه جیی شهدی میل خه عقد قددی دز مد بی قیم دآمد فش می جآ ب شهدی ه زی آه بی جی قی شد مصف می جآ به مبع ملی بیشی یز دد. حدیه شهدی هی کبک خه ظیم مقی که عضیش بد خد ب د قی شد می جآ طبیق دهد. )گز میل 10 آیل یک ف بهی مجب عطیل مد أخی د کب که د ز دشبه 9 آیل د بخش شقی کد حل قی لیک شد. غب لبد شهد بش مقد زیدی بف بد شد بد 130 کیلم د ع فزیش یف. شمی ز مد د غب ی عطیل شدد دیگ مد یز ب أخی آغز به ک کدد. محیط زی کد هشد دد که قیب ی دچ ف خهد شد. )ژل د م 9 آیل.)2018 هم شج 19 مه می د مل << جزئی د شمه آیده >>

9 9 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 9 گزیده خبهی میل کبک کد ع لزم یدکی مبیل هی ژپی پیی آمیکیی Pièces d'autos N.D.G. حیل د محل: یگ ب گی ب مدیی: ض میی قیم ز کیفی مغب Pièces d'autos NDG 6035 Upper-Lachine Montreal, QC, H4A2C2 Tel.: (514) Fax: (514) حبدی کلیه م ملیی ب عیی ق قبلی شک ه شخص: مق به صفه قبل طمی حبدی حفه ی بیش ز 20 ل جبه مخب حبد کد CGA (514) (514) مد زی مزه ههی معص میل musee d'art contemporain Montreal خ بیکی د طح ملی دمه م 5.8 دصد بده. بب علم مکز آم کد د ه مهه خ ل میز بیکی د بیش شههی کد کم شده. ب ی حل مکز آم کد هشد می دهد که قم علم قدد 580 میلی دلی بمبدیه پ ز عقد قدد ب گپ آیز د مه گذشه بخش حمل قل بمبدیه فش بزگ دیگی به مبلغ حدد 580 میلیدل ز ئد دیف کده. ی فش بی خ 40 قط مطقه ی د ئد. ی قدد همچی شمل فزیش عدد قطه 100 بده زم حیل آه میه گذی 5 میلید دلی د صیع غذیی کبک دل لیبل کبک ی بدجه جدید خد بی غیب عه صیع غذیی ز جمله مزع گیک علم کد. به گفه فیلیپ کیی خ زی دل کبک د پج ل آیده 5 میلید دل د بخش غذهی»بی«میه گذی خهد کد. د ی بمه یزی قدم به مصف کده لم دده می شد. مد غذیی»بی«همه عصه هی لید مد غذیی ز جمله کشزی شیل )پش مهی جلبک صدف( صید مهی فآی مد غذیی زیع کلی جزیی غذ یز هل خدم دبمی گید. کیی می گید:»م میدیم که ب ی ی به مصف کدگ آگهی بیشی بدهیم. م می خهیم آه بدد چه چیز د خ بیکی د مه م شده می د کم ی زید شد زی بمبی مه هی آمی کچک بده. میز بیکی د شههی کد د مه م به شح زی : جز: 8.6 دصد هلیفک: 6 دصد- مک: ل 2021 پیش بیی شده. ع ی قطه که کبک لید شده لید حیه خد د بشقبش ببید بدد چه کی غذیش لید کده «. می فزید که ی ی مجب شد قی بخشی می شد که 500 هز شغل کبکی دد 8 دصد ز لید خلص دخلی کبک شکیل می دهد. هدف صلی ی بمه فزیش فش مد غذیی لید کبک به مبلغ 10 میلید دل فزیش صد آ به مبلغ 6 میلید دل ل بب م ی بمه هخ کبکی به ط 5.7 دصد ج: 6.9 دصد گی: 5.6 دصد کبک یی: 3.6 دصد شبک: 5.7 دصد آ یی: 5.4 دصد میل: 6.1 دصد گی: 4.7 دصد : 4.9 دصد کیگز: 5.4 دصد پی ب: 4.8 دصد ش: 4.5 دصد : 5.8 دصد همیل: 5.3 دصد ییپگ: 6.3 دصد جی: 5.0 دصد ک: 6.5 دصد کلگی: 6.7 دصد دم: 6.7 دصد ک: 4.0 دصد یکی: 4.5 دصد. )لخیص ز گز میل 6 آیل 2018(. هیک ه گ ظفی حمل 270 مف دد می د به 200 کیلم د ع بد. می دم مدی فش بخش حمل قل بمبدیه می گید:»ی فش شگ بلبد کیفی دگه هیی که م بی بز کدیی طحی لید می کیم«. )لخیص ز می دی کد 6 آیل 2018(. مط 9700 دل د ل خج غذ شیدی می کد که 13.7 دصد ز کل هزیه خ. 53 دصد ز ی مقد ز کلهی لید محلی أمی شده بقیه ز ه ی کشهی دیگ د می شد. هدف ی بمه عله ب فزیش لید صد مد غذیی د کبک عب ز: دبب کد مزع لید مد غذیی گیک د کبک فزیش هم فآده هی دییی کبک بهبد زش فآده هی غذیی )کهش میز مک شک چبی هی شبع شده( غیب کشز پش دهدگ مهی مهیگی صیع فآی مد غذیی به 15 میلید دل میه گذی بی بهیه مد زی ل )لخیص ز گز میل 7 آیل 2018(. مزه ههی معص میل قع د خیب کی - د به زی هیی خهد زد که آ بزگ ش گ خهد کد. ی غیی مجب خهد شد که مزه دید بهی دشه بشد. فضی میشگهی مزه قیب دبب بیک آ مد می شد. شم بزدید دل کبک دظ دد ه ه کبکی ه بلکه دیگ یز غیب کد که به شیه کبکی غذیه کد. ز جمعه 6 آیل فیلیپ کیی خ زی کبک د یکی ز مزعه هی حمه میل حض یف ی غذیه»بی«ی دل که هدف آ شد لید صد محصل غذیی ط صیع محلی شیح کد. بیش فعل زجیه لید مد غذیی ز ی بمه که پ ز دل بی دک دی شده پشیبی می کد. ی بمه شمل حمی مشکل پدگ د فدگه دی میل ب فید به معدل شد ه پدگ مهج ز ه می د. ی مضع د فدگه میل مشکل آفی شده. چد ز که فدگه دی میل ب مشکل حض پدگ مهج د بدهی ش بخ هپیمه ب شده. زی مد ل هی پیش مدیی فدگه کدگ ی مزه د 5 ل خی فزیش یفه د 12 مه گذشه 600 هز ز ی مزه بزدید کده د. ج زپلی مدی مئل ی مزه می گید:»ب ی غذیه ی دل کبک ز کی که د ی زجیه فعلی می کد. محهی بزگ ی بمه عمد بهیه زی عضه مد غذیی کبک به مصف کدگ حمی ز م کشزی فآی مد غذیی جم قدم مئله د عصه محیط زی. د بدجه خی دل کبک 364 میلی دل بی غذیه خصص دده شده که 195 میلی دل آ بی بخش کشزی. مل گل یی»حدیه لید کدگ محصل زمه»فلک یم«کمک گفه عقب هی ی مه پدگ ز بدهی فدگه فی دهد. هل ی غیی م قد خهیم بدفضیی دحد ظ مدم عضه کیم. میل جم گهی هم طح بلدپزی ه عب همی هی خد خهد دش. زی مزه د ژیه 2019 آغز می شد د پییز 2021 پی می یبد. )لخیص ز گز میل 9 آیل 2018(. کشزی کبک«)UPAQ( ب بز خشدی ز ی علم شده دل گف:»خشحلم که بمه ی همه جبه به عه کشزی ز لید صد خصص دده شده «. ب ی حل أکید کد که ی بمه پخگی دغدغه هی کشز د زمیه مدیی خط ی بز دید کد که مبع دظ گفه شده بی دیبی به هدف هی عیی شده کفی بشد. )لخیص ز لپ میل 6 آیل 2018(. کم بیش 70 حدثه هیی د فدگه میل خ می دهد. چم هی طف فدگه هم خیلی که زده شده ج کچک د د می آه مخفی شد. ز مد جکش گیزده ه ز طیق صد یز فده می شد. )ژل د میل 9 آیل 2018(.

10 10 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل ی جلد... آمده شید! بی دمه حصیل بز ک گلیی / فی بیمزید! میی کل هی گلیی فی زه شبه: مم ق ی یمه ق PRÉPAREZ-VOUS à la poursuite de vos études ou à l intégration du marché du travail COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL COURS EN FRANÇAIS DISPONIBLE LE SOIR alphabétisation présecondaire secondaire (DES) pour l admission au cegep pour les programmes d études professionnels میی کلهی زه: Inscriptions pour le jour: le 27 février 2018 Les 13, 20, 27 mars et le 5 avril 2018 De: 9:00 à 11:30 Session: le 26 mars au 29 juin 2018 میی کل هی شبه: Inscriptions pour le soir: les 1, 14, 19 et 27 mars et le 4 avril 2018 De 17:00 à 19:30 Session: le 26 mars au 14 juin 2018 میی کل هی گلیی دبی: Inscriptions pour le secondaire anglais: les 15, 19 et 28 mars 2018 De 9:00 à 11:30 Session : le 26 mars au 29 juin 2018 RENSEIGNEMENTS: CEA St. Laurent Adult Centre Fraser Ville St. Laurent, Quebec H4M 1Z6 Metro Cote-Vertu Pour le secondaire 2405 Place Lafortune O. Ville St. Laurent,Quebec H4M 1A7 حدیه پ حیمهی حققبشی علیه ی مدید کد آمیک ز حیمهی»بی شدید«علیه ی خب دد ب ب گزش خبگزی بلمبگ ی مشی چهشبه ۱۱ آیل د جله مع کمیه عب مجل میدگ آمیک گف د حلی که دلد مپ ئیجمه ی کش د ج ج ی مذک مجدد ب فق می بهد آمده ب ی ممک حیمهیی»بی شدید«علیه ی کش ضع شد. مشی یدآ شد ی حیمه»لیه ثیه«خهد بد دل ی هدهیی که ب ی کش د معمله میشد د ب خهد گف. ی به خبگ گف ی د جدیدی ز حیمه آغز خهد شد ی حیمهیی که بعد ز فق می لغ شد دبه بق میشد. زی خزهدی آمیک أکید کد که ی حیمه»ثی مهم ب قصد ی«خهد گذش ی»هم چیزی که ئیجمه د حل زیبی صمیمگیی د مد آ.«ییی ظمی یه غب هگز! حمد زیدآبدی ی زه د بخی ههی دخلی خجی ز آغز جگ د بی یه آمیک حی حمل آغز جگ جهی م بی آه خ مید. ی گه ظه ظه عی غق د قد یه ء بدش ز ف قعی آ د صحۀ بیلمللی. د حقیق ب فپشی حد شی که قیب یمی ز جه د کل ی د ک خد دش»جگ د«به ع ظیهی بی صیف بط د بلک صلی قد د جهی د قطبی پی یف ز آ پ به یگی ه ز گه بط یه غب می م»جگ د«گذش. یه ک گچه قدی می ب جگ فزهی پیشفه دی حق د شی می زم ملل م ی همه آ د مقم بقد جهی میشد. یه کشی به به صد ف گز دی قصدی د حجم قصد پی. ب ی میز قد قصدی طبع ه می أثی بی لمللی پیدی مپ بی صلح فق می که د زم بک بم ئیجمه پیشی آمیک به شده ۱۲ مه )۲۲ دیبهش( مهل قئل شده. م لغ یکطفه ی فق ز ی آمیک یز ممک بی ی کش طفهی دیگ ی فق )بیی چی فه یه آلم( بحی دیپلمیک یجد کد. بلمبگ میید دل مپ ی به دم زد به بیثبی خش د خمیه مهم کده. کخ فید کگه بید خلل مهلی که عیی شده قی بی مقبله ب فهی مطلب ی هیه کد بد دش ه دگی قبی ف گی ب دیگ قده بی گش حزۀ فذ د طح جهی شد. د قع یه به غیب ی ب فده ز ی مش بک بم د خمیه فص مدخله د یه پید کد همی مضع بب شد که د بۀ بی لمللی یه عزم آ بی عدۀ فذ جهیش غق شد. گیزۀ یه ز حض د یه د حقیق به د آد بزی بی عمل فش ی چه زی ب غب ب مجی کی بد. کی قطهی که یه آ به حی حی خل خد ی که مقیم به فق می پی دهد. همچی حدیه پ مجمعهیز حیمهی خد علیه ی که مبط به قض حقق بش مدید کده. مدید ی حیمه د حلی ص میگید که عضی ی حدیه ق ز دشبه )۱۶ آیل( شکیل جله دهد د مد ضع حیمهیی جدید علیه ی گفگکد. عضی حدیه پ د مد ی حیمهی جدید که هدف آ ج فق ههی بی ی قدهی جهی مم به بجم فق ظ دد. حدیه پ که ز ل ۲۰۱۶ به دبل حصل فق ههی ب ی حیمهی گدهقصدی خد د بط ب فعلیهی می ی لغ کده حل د کش به هدید آمیک به خج ز بجم به فک ضع حیمهیی جدید د آمده چه ب که به کمک ی حیمه بد ز فپشی بجم جلگیی کد. میدد م دیی غب به ع بخشی ز لش خد بی کل کمل یه د پی فذ به آ. ز همی غبیه محد مطقهی آه حض یه د یه هیچگه به ع خطی که ز ق د خمیه به زی آه به هم خهد زد لقی کدد د غیب حض مؤث خد د یه آ حی یلهی بی مه می مد ی د آ کش به شم آدد. یه یز به یه به ع مح مفع خد د جه میگد طبع بی حفظ آ د هیچ ع ییی ظمی ب شهبز: کدی ظمی... << دمه ز صفحه: 7 که به ی یجه گیی بد که:»... مدم مدی آقی لیمی د میل ژیک دیدد که ب به کگیی یهی حی غییی م معقد به قلب لمی حل یجد کد یعی کمی مبع ز ی بد بیشی د بی ی آد«! بدیهی که ز د لله کم که خصصش د میل»ژیک«می ظ دش که د مد»کمی مبع«- که ک دهه میلید دل پل هز آمیک میشد. د ص حملۀ آمیک به یه د خیمی حل شید ه بی حفظ جهۀ خد چد مشک آه د ه مفجکد م مقبلۀ حی محدد ظمی ب غب صل قبل ص ی. یۀ ح هبی لیمی پی میخهد د طح بی لف ی بده ی»بیشی د«- که یجه ش همی عد فه ف عمی که ز کله مدم ی بل می د ضیح دهد! شبخه دمد جیی شد پیشهد د لله کم یک مشکل کچک جد دد آ ی که د لیمی ی به قل معد بهد د عف!-»دل پیش د بییه ی علم کده که جیگه ظمی خد ک می کد«. ز ی دیگ آچه که د لله کم می گید د زمی که هز لمللی به شم آید مد حم ق گید قصد خد عه دهد زدگی مفه پیشفهی بی ه فهم کد. ی هدف یکه غی یدئلژیک طبع ب ه ع د به جگهی پهزیه مف دد. د حقیق معضل غبیه محد مطقهی آه د خی ل ده دم ی جمهی شیخ ح حی یز مم شده زد به ظ می آید بعید که صل ه ل دیگ چیزی ز ظم لی مطلقه فقیه بقی مده بشد که بخهد د لیمی بی ی جمهیش که بگید! مگ آ که مظ د لله کم آ بشد که هم ط که مصطفی جزده صلح طلب هم گف»دل په«بخهد ب حذف»دل قی«کدی ظمی کد! یه ع فذ ی گ یه آمده ی قد به پی دد ی فذ بشد آه مشکلی ب هم خهد دش. به گمم جه به ی قعی د هم زدیی ز ضعی ز قی جهی بیأثی خهد بد.

11 11 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 Apr. 15, فدی شمه ل All aspects of Immigration Federal Québec Provincial زی... محیط مھجی م کلیھ ی - کبک - فدل Regulated Canadian Immigration Consultant Membership No. R کد مھج کھ می کد بھ مھج می کش کبک مھج ب شده ثب PARTICIPATE in our COMMUNITY چخ... یک زی به شه کمییی Inscrit avec Immigration Québec Numéro Since 2007 Depuis Only an Immigration Consultant member of ICCRC and is also registered with Quebec Immigration may practice Quebec Immigration Law. مید عمل کبک مھجی قی د مید بشد کبک مھج ب شده ثب ھمچی کھ کد مش جم می عضء فقط یی م مدی مفد کمی ب مل بھ ی ز یگ مقیم خط شمه پیش ھیچ بد (۰۲۱) ۸۵۵۲ ۱۴۸۳ ی ق بھ ۲۴ ۲۱ ع ز جمعھ دشبھ ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴ لگم یم زآپ یب خطط Tel: Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7 (across metro Langelier) By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00 = پلیک مصف کهش بی حلهیی ه مجد آم ب مقدمه: خ کش ۱۰ ز یکی ی پلیک مصف زمیه د دی میشد. محب میدهد ش مخلف آمهی میلی ۲,۴ ۲,۱ حدد له مصف ی د پلیک ز بخشی هیچ هچد میشد. عی ک که ی م یه پلیکی زبلههی معضل ز بطیهی ب همهج بشد. پمک کیههی آب یگ فیل فشده دیکهی پ پلیکی زبلههی دیگ زبلههی. شده آلده مبع بزگی ک پلیکی هد قیه بشی آلدگی ز دیگ دهه چد آه عدد قیه د مهیهی عدد مطلعه یک گف. خهد پیشی ه میدهد ش بیلمللی به ک دم جهی جگ ز که کدهد لید پلیک قدی ک یک مثل مید آ حجم بپشد. زمی بلی هزیه بد جزیه غیقبل ز محء بزیف جمعآی مشکل حل که مئلی جمله مشکل ب پلیکی زبلههی پیش مطلب د. کده مجه یده کیگ دمی کهش بی پیشهدهیی گدی میکد. ئه پلیکی زبلههی فآیدی به پلیک به م عید. شده بدل کل ز خج جد آ کم مصف بی هی آی دد که هیی بلکه آب فقط ه دی مک یز میکیم شق شدهد. آلده پلیک به همگی لم ب هز آ ث گچه زمیه ی د شخه یحل ب دد دمه حقیق یبد. کهش آ مصف میز بید د آب گدی گزش طبق یز ذ ب زمی که. شده آلده پلیک ش دیگ حقیق همچی د پلیکه یز که میدهد د یز عل مک آبج شهه هی د دییی غذهی ی ث دد. جد خهه پلیک ط آلدگی ز میز ی ش هز لم ب حی پلیکه یز بیهمه محقق میکد هدید آبزی بیش حقیق خصص ی د میدد. لزم پلیکه یز ی کج ز )microplastics( میآید ز کیبی ذ ی صلی مش د مجد پلیک مبیله ی پچه لی. گ میلیه له زبله ع به پلیک میشد ه محیط د د پلیکه ی زی محیط د هی بدیل پلیکه یز به میگدد. یز مصف ز مییم آی آب فیل ه ز مثل پلیکه کیم جلگیی ییک دشگه ز می شی ز می که میگید فدی د ذ ی مصف ز فیلیگ ه م به»حقیق کد. ممع صفیه که آبی حی میدهد ش پلیک مقدیی هز شده ج همه د آلدگی ی دد. به گ ببی مجد مله ی خهیم می ی زه عدهی ز بید کیم حل زه مصف کیم آغز خیش میدم دهیم. کهش مده ی ز مدم که ی پخی ی که حقیقی لی بیید خشش آ پذیف.«آ بید که زه مصف میم چگه کم کم خد پلیک فیبهی ز عظیمی مقد زه ش طیق ز پلیکی د زی محیط به لبه خب میگید می میشد. به طبیعی فیبهی ب لبهیی مید پلیکی فیبهی جی ز فده بشد. خبی شع فده قبلی ب آب بطیهی یهی ز فده عدم یز دبه دیگی خب قدمهی پلیکی میگید: گ ل. - پخ بهی»پیشگیی خ گم د پلیک ز بید کد.«فده ی ب ب ملی همچی مید پلیک کیههی قبل شکل به آه مصف دهد. کهش ملحظهی د آب که ب زمی یز ذ پلیک شده آلده. هفگی ش ز می آی جلگیی پلیک فیبهی کد بی پلیکی فیبهی ز بخی بخی ز کیلیک فیبهی مثل مط ط به هد. بد دیگ ب لبهیی ش ب عدد کیلیک فیبهی آب به فیب ۷۲۹۰۰۰ حلیکه د میشد د لبهی بی قم ی ۴۹۶۰۰۰ پلیی کیب ب لبهیی بی ۱۳۸۰۰۰ پلی پبه.»مک ببی مشیهی د فیله بهبد گچه دد«. جد لبشیی آه دد یک یز فیلهی میبد. بل بهبدی عملی می آی جم به پلیک بد د پش ی به پخ حض حل د خصص به بهبدی. مفی ضی غدیی مد بی مد بهبدی بد که چ میشد. فد یع غذیی مدم میگید کیچ لید دبه خدهفشه به بید بید یز حد ز بیش که غذیی مد کد شکی شدهد بهبدی ز حد ز بیش فده که چ بیش بزیف معی به پلیک. مید پلیکی قم ه آی شد بزیف ظ علم د که میگید کیچ خصص به پش ی به پخ مثب پلیکی بطیهی دبه. بطیهی دیگ عب به شی میزکده مد شمپ طیق ز مید شیدیه خدم لیدی شک یک مل دجب همکی یزمد ده کگ کی بشد. می بگیید: م زی هی لف ب ییم هم قیب م جمعی: هی فعلی د یکدیگیم... کمل م م جدی ضی مهم بزگ شم... م ز بخید ی ی ب مه پزدهم یکم زبله جمعآی محلی شبکههی مثل مدی بی شد. بزیف خی به که یی قبلمه بیی د میشد بزیف ظ د مطقه ه د محلهیی آج د مد ی که شده گفه میشد. جمعآی دیعه بزگش طح دبه چه پلیکی بطیهی گف می آد ب مید فد طح ی ]د فشگه به خلی پلیکی بطی د بیی د کد.[ دیف پل پلیکی بطی ۴۰۰ ثیه ه صف ه لی مید فش آلم د میشد. بزیف آه هگم پل ز بخشی مدم که خلی پلیکی بطی حیل ز بیش حدد میکد دیف میشد. بگدده آه دصد ۹۸ دیگی شهی چه به پلیکی آلیدهی ز می کد کم ز طمی حصل میگید گ میبد خد ب بد زبلهه یکه د ی ده حل ه یک پلیکی آلیدههی د ک دپشهی ب ببی. ب یز زبله طلهی مید زبله کیههی د بشد. پیشگیهی قدم آلیدههی ز ک بی یمد پلیکی کیم ملزم کی چه به بید ز بید که زیدی کهی جم بخهیم یمد د بزیف میز بیی د دهد. دصد ۴۴ طح د خی لهی مجع ببی مده بقی خد ملی حمیهی بید محلی زیدی حقیق دهد. فزیش پلیکه یز ث خصص د حکم پذید ص بید آه مصف خصص د بید ب آه ی کد ضع قعدههیی ز بخی کد. جیگزی زه مد عدی عب مثل کشه آ لزم م ی ک هم ز ب پلیکی مد که کدهد مد ز بید محدد مصف طل شد. خه جزیهپذی گدی : مبع

12 12 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل گ هی گی بی مغب ی گ هی گی کز کپ بی حمم آشپزخه ییی شم به بهیی بکدی << بآد یگ بی آگهی بیش همی مز ب م م بگیید: قصد... زهی محب ز پدیده فق د ی»یک م جمعی دچ فق مطلق هد«یک قصدد پژهشگ یی علم کد که ب محب»خط فق مطلق«بی یک خده چه فه شهی حدد چه میلی م ب ی مب ۳۳ دصد جمعی کش دچ»فق مطلق«شش دصد زی»خط گگی«هد. حی غف د مصحبه ب خبگزی ی همچی گف که ب ی محب»خط فق مطلق«بی مطق محم ۵٠ دصد مطق شهی حدد د میلی م. به گفه آقی غف ز ظ دل»خط فق مطلق«بی یک خده پج فه ٧٠٠ هز م که ی مبلغ حی أمیکده غذی آ ی. أکید کد که»خط فق مطلق«بید حدقل کلهی ی د ب دشه بشد. دبه حه محبه»خط فق«د ی شهی مفی بی شده به ی دلیل دبه آم فد زی»خط فق«یز قم هی مفی علم میشد. ب په ملک ع شده ز ی بک جهی»خط فق مطلق«ک دل هش د ز بی ه ف عف شده. ملک دگی که د دزهگی»فق مطلق«مد فده ق میگد ز ددگه بک جهی مصف ه کم ز د هز د کل کلی د ز. ب آم مطح شده ز ی آقی غف ۳۳ دصد جمعی کش یعی حدد ۲۶ میلی ف دچ»فق مطلق«هد. ب ی حل محمد مخب دزفلی ئی هد مم به»د جیی فم مم«چدی پیش علم کده بد که ۱۲ میلی ف د ی زی خط»فق مطلق«ق دد بی ۲۵ ۳۰ میلی ف یز زی خط»فق بی«زدگی میکد. خبگزی مه پیش ز ی به قل ز مصبه شی علی ک علم کده بد که بد هزیه یک خ ۳.۳ فی د میلی ۶۰۰ هز م. ب ی حل هدی بی دبیکل ک علی جمهی صفی کگ علم کده که بد هزیه یک خ کگی ه میلی ۷۰۰ هز م. ی د شیطی که حدقل دمزد مهه کگ یک میلی ۱۱۰ هز م عیی شده. فید خد قصدد پیش ز ی د یددشی شه بد که ز فه أمی جمعی ز ل ۸۴ به بعد ز علم شم فق ملکهی مد فده د زبی پدده فق خددی کده. شش دصد جمعی زی»خط گگی«آقی غف د بخش دیگی ز خ خد گف که شش دصد ز جمعی کش یعی پج میلی ف زی»خط گگی«هد دآمد آه حی هزیه غذیش أمی میکد. به گفه آقی غف»خط گگی«به آ مع که دآمد یک خ حی هزیه غذی آ یز أمی میکد د حلی که فد هزیههی دیگی مد مک پشک حمل قل یز دد. چدی پیش پی فح ئی کمیهمدد»مم خمیی«علم کده بد که عدد مجعهکدگ به ی زم بی ح پشش ق گف زدیک به ۵۰ دصد فزیش یفه. فد ح پشش ی کمیه»حدد پج میلی ف«علم کده. )دیفد( خ ک دهده کش کدیی دبه قصد ی میکل ک Michael( )Walker قصدد کدیی بیگذ مه فیز Fraser( )Institute. ی مه یکی ز صلیی دیشکدههی جه د زمیه بی دجه آزدی قصدی کشه. ک بی حدد پج دهه د ی زمیه به کشهی مخلف مشه دده. ی قصدد کدیی به دع ق بزگی صیع معد کشزی ه به ی فکده بد. ی د حض پ گ دل:»حیم دخلی» قصد! گفگی خد ب جیز میگید ی بزگی دل د جه دد بید پیش ز آکه دی شد ز جبه دیگ کشه د بگید. حض پ گ دل د جی قصد ی»حیم دخلی» قصد ی میدد معقد گ جلی ی حض گفه شد ف مغزه ز ی شد خهد گف. همچی پیش بیی کد که ب د کی قصد ی قیم دل ظف چد ل آیده به ده هز م خهد ید. خدم حبدی دفدی ; ;م دفدی حبدی ; ;هیه ظیم ظهمه ملیی ; ;ی ثب شک ه صد GESTION FINANCIERE LOYALE SOROOR SADR ACCOUNTING AND BOOKKEEPING SERVICES BOOKKEPPING & ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENT PREPRATION PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN COMPANY CREATION AND REGISTRATION WITH APPOINTMENT 5263 boul Cavendish Montreal Quebec H4V 2R6 Tel.: لگم مقیۀ معیب ی جه دبی شی علی فضی مجزی د بمۀ»ی خط خب«شبکۀ خب یم گفه:»لگم د هیچ کشی پیم غلبی ی بهجز ی«. ی خ دی م بخشی ز قعی همۀ قعیی. دبخیکشهیغبی یکیییجبهیص که قی شهدی به ددگه فمیخدزمیخهد ل»قعی بگید«ثی»جز قعیگید«ثلث»همۀ قعیبگید«. چ ممک قعی بگییم م»همۀ قعی گییم«. بیپیهبهیبهه می ی ک ی پشه هم دبۀ یگفۀ آقی بلح فیزآبدی مطح کد. کی که کمک می کد ه بخشی ز قعی که همۀ قعی ببییم: ۱- آی د کشهی دیگ هم ممک د عی ی که پلم هد قگذ دشه بشد یک شی علی دبۀ پی م صمیم بگید ی ز ی ظ هم ی م م ث ۲- آی د کشهی دیگ هم ۀ دیدی شیدی آ حصی جزۀ أی دی لیزی خصصی میدهد د عمل مدم گزی ز مجعه به فضی مجزی شبکههی جمعی بی کب خب بشد ی همه ج شبکه هی خصصی دد به جز ی قی هم مطح میکید دلل میکد صل ۴۴ ق ی گفه گ ه گ که د همی صل بک بیمه هم دلی د لی خصصی شده د. م دبۀ کشهیی که یی جمهی مخب پلم دد صحب می کیم ه چی کۀ شملی. ۳- آی جهی دیگ هم یی جمهی زی بط قل عهد میدهد فیل کد لی دیگز فیلیگ قیبلقع خ میگید ی م ز ی ظ هم مفیم که دبه مفز پیم به جی میدگ قگذ زی مجی دیگ ظ میدهد ۴- آی جز ی که بخشی ز غلبۀ لگم به خط فیلیگ یی فیبک ییب می أکید یی جمهی ب حصی بد به ی معی د که قی دیگ فیل میشد لگم به ص حصی د میآید بقیه بز کد حص شکه می شد ۵- یکجی دیگ هم ش بدهیدکه یی جمهی آ که همز جه میشید فضی مجزی شبکههی جمعی مفزهی پیم شغلآفی بدد یی شیی که به مز مجل قگذی میکد به مز ز بط میخهد ج کد عمل بیکی ضد قصد بخد. گ دۀ یی جمهی که کم ز یک ل پیش ۲۴ میلی أی کب کده دبۀ یک م فز پیم عمل شد د کج ق عمل شد )عص ی مهدد خدی(

13 13 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل آژ مفی ف شم به ی ب بهی خ هی بز مف هی جی ب ی ب بهی علی به دی فهی فیحی ب قیم ز فش بلی کلیه شکهی هپیمیی کشیی )کز( بهی یژه بی هل مبیل شی : Farnaz Motamedi Senior Travel Consultant Maison de Voyages 1170 Place Frère André (Square Phillips) Montréal, Québec H3B 3C6 T: (514) Ext.296 F: (514) Metro: McGill Maison de Voyages دده مجز می یل کبک TITULAIRE D UN PERMIS DU QUÉBEC قصد... جهش ۲۲ دصدی دل همپی آ فقی فقی میشد ع. مضی ۲۰ فدی -ی زه هج د ه محفلی که بشی یک کلمه ز ده همه میشی: دل! فضی مجزی هم پ ز ظهظهی مخلف ز طز گفه خشم گی ز آیده ز حلیلهی طحی گفه ظهظ علمی کش. طفد دل جبههی گذشه یدآی مخلف هم عدههی خبی یی جمه به طز ک میکد. همه چ به زدهد که مید حلیل دی ئه کد. چ که زش یل ظف ۵ ز کی بیش ز ۲۲ دصد ف کد قیم دل ز مبلغ ۴۸۹۴ م به ۶۰۰۰ م )ع ۱۲ ز دشبه ۲۰ فدی ۹۷ ) ید. بدیهی که ی جهش قیم دل قض بلبده مدم به صفیه کشد. صفهی طلی مقبل صفیه یی ظمی د به دخل کد جم بز ز د یکشبه ۱۹ فدی به حل یمه عطیل دآد یهی طلع ی قیم دل یز ز د خج شد. کش میدگ مجل به ی خدد د بده یکی ز میدگ به طعه گفهبد که دلل لط بیشی ب به زی قصد ب بز ز دد. خج ز ز ی ز جمله خبهیی که د چدز خ ل ۱۳۹۷ ججل به پ کد ظه ظ یی کمیی قصدی مجل دهم بد که گف به دلیل ضعی مبهم آیده یی بیش ز ۳۰ میلید دل ز ز ی خج شده. مقد به ی ظه ظکه بعض طفد دل هد ی قم مبلغه آمیز دد م خج ز یید کدد. د همی چدی پیش معد خی ئی ق بزگی ه گفه بد: «بل بد خ حله ز ک د بز ز حکی ز خج میه ز کش دد.«آمهی بک مکزی یز گیی که میه خلص زی )میه زی قد ی دی مک قعی قد شد( ز فدی شهی ۹۶ ز مثب ۱,۰۲ دصد به مفی ۶,۲ ید ی یه د یمه دم ل شد بیشی گف بید مفهی زی یز به آ فزد که بب خج گی ز ز کش میشد. مضع دل بخلف ی همه هیه یم قصدی دل عی کد ب آمش فضی بز ز دبل کد به همی دلیل بخی گمه زی میکد که د دل د آی دلل ز می. چ که دل بی حیک قصدی به دبلفزیشه. معد یلی د ک مش قصدی یی جمه د زهی خی طی یددشی لیح فزیش دل بی حمی ز لید دخلی کهش بگی کش به د یید کده گفه :»یهی زی کش طی ۴ دهه گذشه همه مبی ب ثب گه دش خ ز مقل ز م بده. ز آج که ی ی مک حقق عملی د بلد مد دد خ ز د دههیی که مبع قصد جزه میدده ثب گه دشه شده پ ز آ طی یک ی چد جهش به مقد عدلی خد یده. م ی حه عدیل خ ز فقط به بیثبی دم زده ث آ بی مف ب شیطی که عدیل خ بط هم ص میگید. قی خ ز د خلف جه م ثبی میشد بلی مثی کمک به لیدکدگ خجی ص گفه بیشی صدمه به لید کدگ دخلی د میشد.«یلی د دمه ب شه به یکه م بی بل به معی شد بیش قیمه د دخل گفه :»د حلیکه ب ثب گه دش خ ز قیم کلی خجی قیب ثب بقی میمد )ب جه به یکه م کشهی طف جی زدیک به صف (. ببی ب عمل ی ی بیشی خدم بزگی کمک به بزیبی محصل خجی د دخل ص گفه.«)ی / ۱۸ فدی ۹۷( ئیهی قصدی چه میگید بی محبه خ ز د کشهی میزب شهی مخلفی جد دد. بخی کل معی قدده ب خ م خ ز عیی میکد. ی ش قد ببی خید بی یک بد ثب کلیی مد محبه ق میدهد. ی ش به ل پیه ح بده ب خب لهی پیه مخلف قیب همه عدد بل قبل یجهگیی هد بی همی ه حلیلگی خ قعی ز مف میگید. حی بخی چ د ی مئله زیده ی کدهد که ل پیه ۵۷ د ظ گفه خ ز حدد یک هز م د ظ میگید که به لحظ علمی غی مظقی م یه غلطی ی. ش دیگ ب مبی ز پدخه که مبه لف میز ز د شده خج شده به کش مب ق دده ب حجم قدیگی مقیه میکد. گدی: یل ی به پیی ی طح خد ید مدم بی خید دل لش می کد کلی دی معی خ ز د ی د ی هم ش خ مدظ بده ی عدیل خ ز ب ف م ی میک بعض خ ز عیی میشد. ی ش مقد جدی د دخل دد. مخلف میگید یکه زش پل ملی معدل قد خید یل د خج ز ی ی ز کلهی دی میدد ه معدل قد خید یل د دخل ی ی ز کلهی لید دخل به معی آ که مفهم مدظ کث دله ز زش پل ملی ه حفظ قد خید یل د دخل د بب کلهی دخلی بلکه حفظ قد خید یل د خج ز ی بی کلهی دی. ی عیف که یگذی مب ب ی مفهم به دبل آده عمد به د مصفکدگ کلی خجی قچقچی دکدگ یی دبعیی که عمده مخجش ب ز خجی. مض صلی پل دبعیی هم لیدکدگ دخلی همهیی مقیم دخل کش قبلب ی که مفع ی کثی عظیم د یگذی قصدی قبی زیدهخهی گهی خص بشد. ه حل بف ز ی مشکل یز مه کمل م حفظ زش پل د دخل کش. د ی ص بهص میک ز زش یل د بب زهی خجی یز محفظ خهد شد. )میزخی /دیی قصد/ ۳۰ بهم ۹۶( مقد شیه معمل معقدد که خ دل مث ز همه شخصهی قصدی مثل صد د قیم مم شده لید دخلی قبپذیی کلهی کش د بز جهی. به همی دلیل ید به یک خ مصلحی که بی قصد ملی مفید بشد یک ک چدبعدی چدجهی که به ی مضع قصدی مثل خ بهه د بکی خ هیل دآمدهی می غیمی دل ز مبع زی که د خی دل بگی دد بی کل بز چ به لحظ قی خ ز به ص ش مدیی شده بید د طحی که بی قصد ملی مفید ط دل کل شد. )مح بهمیضقد/ خبآلی / آب ۹۶( لید خی قبی د حلیل کش چه مخلف گشد ز چه مفق آ یک ژه مشک جد دد آ ژهی»لیدکدهدخلی«. بخش خصصی همه به دبل فزیش خ ز. فعل ی بخش معقدد که ب ی خدد صد فزیش پید میکد. ی فد که بیش ج قدیمی هد لیدکده معقددکه فزیش خ دل فضی کب ک د دخل پی میکد د هی لید شد میکد. ی دیدگه هگز ز ی ز صع معد ج یید شده. مجبی خج مع زی صع معد ج یک مه پیش دبه یکه آی به دبل فزیش خ ز صد یز فزیش یفه چی گف:»د گذشه یز به ب ی که کید کدهم که خ دل به هیی مید بعث عه صد شد. د قع صد به بمهیزی زمبدی بخی عهد خص یز دد فزیش یک ب 26 ل جبه کی! خ دل دکهمد مید د میز صد ثی چشمگیی دشه بشد.» مخلف میگید ص بخش خصصی بی گشد ع ز کم مجه شیط لید د ی گی بخی ز مئلی بخش خصصی هیچ گی دد که ب فزیش خ ز ممک لید د شیطی به مب بد ز گذشه ق دهد. ز همی دیدگه فزیش فگیخه خ ز د ز صع معد ج مخلف جدی دد. مخلف معقدد که ب فزیش دل به ی شکل لید خی قبی. زی صع معد ج خد ز مخلف. خی د مد فزیش صد ثی آ ب لید گفه:»قطع یقی فزیش قیم ز ی لید دخلی ث مفی میگذد. غیی طبیعی خ ز به صد کمک میکد م غیی غیمعف خ ز به صد کمکی خهد کد. قی صد جم میشد د دخل لش میکیم بی فیدزی یکی کله مد لیه که ز خج د میکیم ببی قی ز گ شد آه یز گ خهد شد.«فزیش فصله طبقی د ک خبهی گکده فزیش قیم ز ی زه خب زیدی هم ز عض کگی میشیم که میگید مهه فز معمدی حقق گفه چخ زدگی آه میچخد. ی فد د مههی آی طعم لخ فزیش خ ز بیش خهد چشید. کهش ۲۲ دصدی زش یل بب د قمی شد م )ی شید هم بیش( د مههی پیش میشد. ی فزیش بب فصله بیش فقی غی شده طبق پیی جمعه د شیط بدی ق میدهد زی دلمح شد قصد ی بب قل یک یی به مصف کدگ قش ضعیف جمعه میشد هزیه زدگی بل میبد. د هی جد ز همه هیهی مجد د خیب مچهی بزهمید خشحلی دلل به همه عدهی د بخش خصصی ز فزیش خ ز لیدکدگ د ک فد طبقه پیی جمعه بزگی بزده ی ضعی بم قصدی هد ی طز مج که د ل حمی ز کلی دخلی فض به گهی قم میخد که لی قبی کلی دخلی خهد بد بخلف عدهی که معقدد که فزیش قیم دل بعث پییی قصد میشد فزیش ف گیخه گهی آ ه جیب عدهی دج پکده د هی کم مصف کده طبقه زیی جمعه خهد شک.

14 14 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل مده دهخد M NTREAL گزش... شبه ه: 1 5 بعدزظه Tel: مده فزگ Tel: جم یی آیلد کل هی فی کدک: هشبه : ع 12/30 15/ Lake (DDO) لف: )514( MEKIC Maison d Edition Ketab-e Iran Canada 4438 rue de la Roche Tel.: (514) کبخه یم 5206 DECARIE #3 Tel.: facebook: Nima Library Montreal گک کیفی علی بهی مب پخ ز << ع ک: شبه یکشبه: 8 صبح 6 عص ه شبه جمعه: 9 صبح 6 عص دشبه:عطیل جم دفع ز حقق بش ی-مل گه قص خشیدخم (514) جم دد زش (514) بید خ آزد (514) بید یککی یی : یک ک فهگی خه م ST CHARLES کبخه ززمی Maisonneuve W ل: گه فهگی آذبیج دد میقی کلیک (Dialogue) بید آمزشی فهگی آپی 5180 Queen Mary # مکز فی زب جمعه ه هفه 4 بعدزظه 5964 rue NDG Info: IBNG همبگیبزگی جم ز یی مل 8043 St-Hubert Tel.: ی خدگی آ SHILD OF ATHENA (514) کفه لی Sherbrooke W. Tel.: دلیی زه )لفی( ) کزی علی بی میه گذی د آمیک كفه د به قطهBeach Newport كلف دخل خم مدكل بزگ بم Hoag Hospital Newport Beach ب دآمد خب بفش مى د. د ضم ب خد بز مى د بى زىE2 قدم كد. لف م: کمپی کمشه زدگی یک فصله فصله آغز پی. مهم چگه طی کد ی فصله زمی. طی کد ی فصله بد گذش د پیی ی ب به ج گذش دی مدگ! کمپی کمشه د یخ 16 مب 2017 د پخ به دی جد به حکم ی شکیل شد. د آ یخ د جله ی ب حض فعل جمهی مخلف دی کدی یم مشعف لیلی خقی مجید جی ب ی حضی به ع عضی صلی کمیه کمپی خب شده ب هدف خ مده ی دمگهی د مطقه زلزله زده کمشه شع به فعلی کدد. د ی می لشگ دلز زیدی عضی کمپی یی ددد که قطع بد همیی آ ید به هدف مکپذی می شد. لش 4 مه گذشه ی کمپی شمل گذش صدقهی معدد د مغزه هی یی جه جمع آی کمکهی مدمی بخشش دآمد یک ز ظه یک دیش کبب به زلزله زدگ فعلی کیپ 20 فه ج ج مهب د به بدی ج خید د پ»مشه ب یه«بگزی شب فمش شدی»شه ی کدی«بگزی میشگه د گلی مکیک جه فش آث هدئی همد عزیز ملی که ب ح ی آث ب زش خد بی فش عضه کده بدد بپئی غفه د د بز زی دهخد یدخ کمکهی شخصی دلز یی د هی به ع لشی دیگ د چهمی جشه بهی یی د»پل دز«بد که یی شیف دلز حض د آج ب خلص ی بی بچه هی زلزله زده ی د ح کفش عید هی ز همه دلخشی ه عیدی د صدقه یخه ی زیبی یی بج آدد. عضی کمپی کمشه ز مم مدم عم ز بچه ه ج ج بزگل معهد که د ی می د مم فعلیهی ذک شده د بل م ه گذشد د یی همدلی خیش ز م دیغ کدد کمل پ دد. یم طی ی 4 مه گذشه ی یخ مبلغ 19481/02 دل کد جمع آی کیم. یک مه دیگ بعد ز پی فعلیه د پی جمع آی کمکه قدم به عملی خ هدف کمپی د مطقه زلزله زده خهد شد طی گزش هئی همه محل خ مده ی ه عی ز کمک ی به زلزله زدگ کمشه محله به محله به طلع عمم خهد ید. بمه بعدی شید هئی کمپی ک بزگی ب م»ک ی زلزله زدیل کمش«)صفحه: 39( که همد گقد گههیEnsemble Kamaan & Regard Persan د هی خ عید بمه آشب خد به زلزله زدگ کمشه خصص دده د. ب شک ز ی همد زده علم می دد ی ک شبه 28 آیل ع 18 د محل: Salle Marie Gérin Lajoie, UQAM, کبخهیمبگزمیکد: شبشعخب شعیده: ح حم شبه ۲۱ آیل ۲۰۱۸ ع ۷ شب کبخه یم 5206 DECARIE #3 Tel.: کبخه یم بگز می کد: معفى قد كب»بدگى خد خه«ث «د ل بئى«( Étienne de la Boétie ) ب حض مجم كب»حمد شكى«همه ب پش پخ ضم خه هیی ز کب بی فش مجد خهد بد. زم: شبه ١٩ مى ٢٠١٨ ع 6 م عص کبخه یم 5206 DECARIE #3 جش لد پجه لگی لی دی Tel.: Sainte Catherine E بگز خهد شد. کمپی کمشه مید مدم مهبم چ گذشه ی ب هم م ه گذشه د پ ز ی همد خشفک دلز زحضد کدیغ کد. چ که شم د ز 4 مه پیش همگم ب کمپی بی ید به هدفی ی علی قدم بدشید. مطمئیم ی ب یز حض شم د ی کبی زیب قیب زدگی همط بی گهم خهد بخشید ضعیفی خهد بد دزدگییکظلمیآ.ی کشهمگیمییمپ ز ی بشیم! بلیط: 35 دل )د محل 40 دل( فش بلیط: آکدمی می )کدیشبششبک ) پش دیجیل لف طلع: مکزکیبی ج آی شمبی له هید آی د ججی ک هید گ د حیه St-Luc, NDG, Côtes Hampstead, Montreal-West زدگی می کید: مکز م خدم زی ئه می کد: جل بی حفه کآمزی مشه فدی جه شغل یبی پشیبی زمه معفی مه یی می جم مصحبه بیی دیگ همه خدم مکز م یگ همی مز لفی ی حضی ب م م بگیید: لم - خده معف کدیی لی دی جمعه گذشه پجه له شد به همی مب یلی ز پیم هی بیک به ی زی شد. ی پ کبکی د شیل مدی ز حمی طفد خد شککد. مدد مجلهآلیمل مدد آبه شید: ز مطلعه»مدد«لذ ببید خد آ به د هم صیه کید.»مدد«مجله آلی فیزب مل: No Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC لی دی ق به زدی ح عمل جحی گش قگید مشکلی که خد بی مشکل کده دم شد. ی مشکل بعث شده خم دی ک هیش د ل گ پی مه می کل کد. Are you between the ages of 16 and 35 Are you looking for a job? Do you live NDG, Côtes St-Luc, Hampstead ou Montreal-West? The CJE NDG offers: Career and training exploration Individual employment counseling Support in creating a CV and cover letter Practice for Interviews & more! >>All our services are free! Tel.: , rue Sherbrooke O. Montréal, Qc H4B 1M9

15 15 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل یی... بهزببخی Courtier Immobilier Agréé H x»oî» käoi }~ht ÁnHm ¾ÄI ow n¼ H nj Â~~hU nk ÁHnHj I TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI k IM ³I«µÀ ÏHoTº¼ nj  kºp ¾ MIw ÏIw 30 ph yãm IM k{ilã I«ÄHn HnHkÄoi ÁHoM I RI ki Cell : (514) Tel.: (514) مش می م مک 38 Place du Commerce #280, île des Soeurs, Qc H3E 1T8 خذ م بی فد خدشغل خذ م بی فد ب پیشیه محدد ی مطلب خذ م بی خۀ ل ی جه میه گذی مدید جدید م ب پیی ی خ مجد جم کلیه م خمی T M Renovations بززی بززیحمم صب د پجه کشیکی بقکی لله کشی قف کذب قشی کبیآشپزخه عگکی بییدیگ بمدییمجیدلی ب بیش ز 25 لپیشیه دخدمجمعه ییمیل N آشپزخه ) Tel.: »کمه دخش«! شهبز خعی )میل( 15 فدی -په پد که بزی عمده کب مدم د دخل آشبگی د خج ز مزهی ی یز مد حکم آخدی د آه 40 لگی قدد. حی مجدی په پد می به د بخش مجزی پیش پ ز»کشید جم زه«پذیش قطعمه 598 شی می زم ملل ط آی لله خمیی قیم کد. د بخش خ که قمی ز آ د جگ بی بی د دشم مجز ز خک ی بد عضی په پد د ک ش ب شجع شدی حی بگیز فدکی ه جبزی هی بی مفق شدد خک ی ز لث جد دشم پک کد مدم مه دلی ه جبزی هی خد زد. پ ز بی د دشم ز خمشه ب دمه بیخده بیهده پلف جگ په ز می ظیف صلی خد محف شد آلده ی بزی دگی قچق مل دزی هی غگه ی شد که بعده بعدی جمی یف. شح شبه خطهی په پد د د پ ز بزپ گیی خمشه آقد د دز که مشح آ به چدی جلد کب قط بلغ می شد به ع مش مه خ می ز عملی ظمی جیده ی - مد لفج یدکد که د هیک ز آه دهه هز ز بهیجکشقبیشبه محبه بی جبگی ظمی په پد شدد. پ ز»کشید جم زه«د پی آ مگ آی لله خمیی به هبی ید خدعه آمیز ید علی خمه ی په پد غیی مهی دد به دیج به ص دگهی مفییی هم طلب دج غگ کبگ آزدی کش دآمد. ی د دطل ل ه جیی پیش ف که مز په پد ب بیشزیمیزقصدیچگ دخه عمل ه ف بآ به. مدخل په ه به دجیی قصدی محدد مدهبهدیگعصههیزدگی جمعی ز جمله مد زی یز آیب ده : محیط زی: مدخل ی په زجمله دزی هی بی یه بد جم مطلع زی محیطی آیب هی فی به کش زده که ش غم گیز دیچه میه ه یک مه آ. کب: زم طلع په یکی ز دگه هی مخف مزی میی که قش عمده ی یجد خفق د جمعه کب مخلفدد. چپل غگی: کم عصه مهمی د قصد ی ه که په بآ چگ یدخه بشد. قگه خم لبی په عمل د بلعید بدجه هی عمی کش فعل خدم زی بززی هدف م خشدی شم! میشء بد آ که کش زکیفیبزدهمبیبخد بشد. ه به ع یک مه کچک می ز بیژ زگه زی ف حکم قل قل کد که قگه خم لبیء د یک قدد پیمکی فی 3 میلید دل ز ی زخه دیف کده پ ز چد ل حی یک دصد ی قم هم ک جم دده. کله هی غیقی: جد دهه کله غی قی که ز آه له بیش ز 20 میلید دلکلی قچق د کش می شد محمد حمدی ژد ز آ ب ع»بدقچقچی«یدکد یز ز جمله فعلی هی مخب د په پد. آشبگیدمطقه: دخل هی په قد )شخه ب مزی په پد( د کشهی فغ عق یه یم لب... خ هی عمده ی که ز ی بب ب مدم ی حمیل کده شهه خص عم یز به بشمددد. ب چی عملکد پیشیه ی آ هم پ ز خیزش همگی مدم د دیمه 1396 ظ ی بد که په پد به خد آید به خطهی گذشه خد پی بد ب بز دم بکشد ب قگف د ک مدم دکم دکی ز خطهی پشم خد جب کد. دیغ که ک ه ه ی ظ بآده شده بلکه بییه ی که په پد د ز 12 فدی 1397 به مب آغز چهلمی لگد حکم جمهیلمی مش کده شگ آ که دکم طح فمدهی په پد ب جد چدی چغ هشدهی مک مدم د بیهه ف خد ص می زد. د بخشی ز بییه په )به قل ز»په یز«( آمده :»کمه دخش جمهی لمی د آه د به دهه پجم که د طح ملی مطقه ی جهی حی علقمد مخلف قلب مل ی بگیخه مز به شد د معض هدید هجم جبهه کب دشم میه لمی قگفه به صی که "لقی کآمدی ظم د حل مئل قصدی م معیشی مدم" "یجد شکف بی ل ج آیده ز کش ب ظم" "به چلش کشید فذ مطقه ی عمق هبدی جمهی لمی د غب آی" "لش د ضعیف محدد زی دفعی کش د طح شکدگی فپشی د بب هجم خجی" عله ب دبل کد په بجم ب د مزلزل کی ز شگهی آ محب می شد«. چ که گفه شد د ی بییه ه ه کچکی ثی ز پذیش قعی هی جمعه ق به خط پزش خهی ی بلکه جی جی آ یز ش ز خدبیی هم زدگی طلبکی په پد دد. ه ذهی خدبی هم زده که می د ی همه بمی ظلم فق فد دیده گفه آ»لقی کآمدی ظم«بمد ی حصل شکگی قصدی همه جبه ظم لی مطلقه فقیه»کمه دخش«بخد!

16 16 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل کلیی جیلی فی زب میل ی... ه شبه: ز ع 4 بعدزظه د آیلد کشیش جلل عدل FAIRVIEW Alliance Church: گ حیج به دع دید - همچی بی دیف فیلم»زدگی میح«جز میحی )یگ( - ) ل ۹۶ کدد طلق د یخ ثب حل ی د ل ۹۶ به زی ه ه زدج قیب یک مد طلق ثب شده. ی میز جدیی د یخ ثب حل ی بقه دد. ز حدد یک دهه پیش آم زدج یی زلی آم طلق دی صعدی دشه. ب زهی آمی که زم ثب حل ی مش کده عدد زدجهی ثب شده د ی کش د ل گذشه زدیک به ۶۰۹ هز مد حدد هش دصد کم ز ل ۹۵ بده. کم ز یک دهه پیش که جمعی ی به مب کم ز ک بد طی یک ل ۸۹۰ هز زدج به ثب یده بد. زدجهی ثب شده د ل گذشه ۵۱ هز مد کم ز ل پیش ز آ. به غم فزیش جمعی آم زدج د ی ز خ دهه ۸۰ خشیدی مدم کهش دشه عدد جدییهی ثب شده به ط مب بیش شده. مطبق آمی که زم ثب مش کد د ل گذشه ۱۷۵ هز طلق ثب شده ی بلی آمی که د حدد یم ق عم ی زم به ثب یده. ه ه دقیقه یک طلق طلقهی ثب شده د ل گذشه هز مد بیش ز ل قبل بده. آم علم شده ش میدهد که د ل ۹۶ ه ع ۲۰ مد به عب دیگ ه ه دقیقه یک طلق ثب شده معدل ۲۹ دصد پیده جدیی خ دده. بیی ز صحبظ معقدد د ک غیی بک زدگی فزیش طلق کهش زدج علهی گگی دد که دکم د مد پهیز ز زدج بیکی فق بیطمیی به آیده عدم ح می قش مهمی بزی میکد. ضیی جی ز دلیل مهم طلق به گزش خبگزی ی فدی مه ل پیش شهیدخ ملدی مع ق ئی جمه د م ز خده ب د به گزشه بیهی جم شده علم کد:»یکی ز دلیل صلی طلقه ضیی جی.«ز یژگیهی جدیی که د لهی گذشه بیش جلب جه کده کهش ز فز ب لف م م بگیید: لهی زدگی مشک شیع طلق د ه شههیی که به ب ی محب میشد. د ل ۹۵ ز بی چهل دصد دخهی طلق یک طفه د خ ضی ی دصد ز ئه ددهد. به گفه غلمحی حقددی مئل جی طح کهش طلق خ ضی ۶۰ دصد قضهی طلق د ی فقی بده. "می طلق" د قم دیگ ه عدهی یز ز "می طلق" د قم خ گفهد. به گزش خبگزی ی خلیل مدی مدیکل ثب حل قم آذ مه ل پیش گفه بد ی د ل قبل بلی میز ثب طلق د ی دشه. بب ی گزش عید کیی مدیکل جمعی پیشگیی ز قع جم ددگی قم ب بی ی که ۶۰ دصد طلقه د پج ل ل زدگی خ میدهد گفه خدد محب فیض خددم عیى میح ب شم بشد. بیش ز ۵۰ دصد طلقهیی که مز به ثب مید مبط به ملد دهه ۶۰ ۷۰ د صی که چهی دیشیده شد ی معضل می ملد دهه ۸۰ به "می" بدیل میشد. کیی میگید د ک آم طلقهی می قی حدد ۳۰ ۴۰ دصد خدهه یز د حل "طلق عطفی" به میبد ی مئله "آش خمشی" که بعش مید مج به بیی ز آیبهی جمعی شد. 220 Hyman, DDO»مجی عفی شهد ه مخلف ش عفی مجددش خیلی جذب شده لی هز هم کی فهمیده که ی بیمی چیه چ ی قد پیچیده. به همی خط ز آجیی که آدم فضلی هم بی د آد ز ی بیمی مشکک ب غیی چهه به ع حقیق بی م خی فم دم د خه آقی جفی ز همیهه پزشک معلج ل کدم به کشفی زی یدم: آقی جفی به یک ع فبیی مدییی خطک به م»دم بیخیلفدفبی«دچ هد که بیمی دی د بی بیمی شهد ه چی مدی. ی بیمی که ز طیق لف ب یک م د بد شده ز هم بد دگه عصبی بیم دگی میکد. به صی که فد بیم پ ز قطع کد گشی گ ز یش پیده د پیش یخ کده لش میکی عف میدهد. فد مبل مده مک ه ع فد شده ز پیگیی ه چیزی که شه فد د آ بشد خددی میکد. د همی بطه شیده شده که قی هم آقی جفی چد ز پیش به یش گفه:»ممدعلی ی پیهیی که خیدی همه فده... صد ب گفم مقع خید به یخ قضی کفیش یه گه بدز«آ قی جفی دچ حمله عصبی شدید شده گفه:»فد ه... کی گفه فد شده م که هیچ فدی میبیم«پ ی خد کشیده. همچی بی ش دد ح ی خد چد زی که مهی یخ مصف گذشه گجه فد شده مصف میکد د حل عد دد بد خد به فد. ز دیگ شههی ی بیمی ی که فد مبل چد مه دچ ک گی شده هیچ حفی میزد ه کی میخهد بکد ل کلهی کل دزهی د پجه چک میکد. همیشه ی هم دد که کی د حل عقیب کد ی گش دد به حفهیش همیشه یه فدی پش خد ح میکد. فد مبل به ی بیمی همچی به شد ح فش کده دیکی ظمی ی... << دمه ز صفحه: 6 ی ی ب مفع ده بقی مب عدی ب جه ز جمله د میههی خجی قب قی ب آه د قبل ق میگف. فز ب آ دمه خ مشکهی د ب د بیثب کد مطقه بخشی ز ی قدمیی په ب ح بجم خیی دشه بجم یز کآمد کده. بجم ق بد ثب مطقه یز حفظ کد. د طح لف ب خب د دم حی به ی جمهی ب آیی بل ز د خ مقبله ب مخلف ی مب خدش بد زده میگید:»ه ه... ه چقد پفش شده ی زه«همچی طق مد د مکهیی که فشش زید بشد ز جمله م بی آی دد مدم د دد یک جیی مخفی شد. د یک مد خص گزش شده ز ی بیمی فد بیم پ ز خد جدی کد. م ده که د ی ه آیدهی بی خد میدیدد د صدد بآمدد که دل ی د به عقب شیی ی قط کد.»پژه شه مشهد«بد علم لهدی - ئیی آغز ی طح بد. زی فش په حی ز عدههی خبی خد عقبشیی کده بد. م ده هز ضی بدد. د یجه ضعی قصد ضیی بشه شده ۳۸ له که مدم ز دش یک زدگی عدی هم محم کده به خم بیشگئید.»گزیۀ لف«ده یعی یجد فش جمعی ب دل ک چد ز بل به دد یل قلیه به خصص م یکل یز ح شده ب شید گز م کهی میزد. گ چه هز ش دمی مبی بی ی بیمی کشف شده م پزشک شهی دمی چ»آه ف آه بگشمظب ز شخ پیشی«بی کد. ب عک علیه خدش کمه کد. حل آه د فز دم شدهد بکگیی»گزیه ب«یعی حذف دل ب کدیی خزده بی میکد. ب کبد ز قد دگه به قد یگه زی فمدهی خد بدل کد. کی که گدی ییف همهش د أ حزب کمی شی خه بدد جم دهد م قدم آه یح معک دد مدم د بب کد یدد ظم شی به م فپشی شب گف. کی دد مب دیده به بیم صیه میکد که» لک خد بشه«م ب ی جد هز هد محققی که کید دد بی دم ی بیمی میض بی یک ب هم که شده بید ب خدش به شد قضیه به ص یشهی ز بیخ حل کد.«- زمه ق

17 17 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل HAQUE CONSULTANTS یض حق ی کمل حبدی دفدی QST GST ظیم ظهمه هی ظیم ظهمه هی ملیی فد شک ه پیشه ه ثب شک هی شخصی طح هی جی خ هی یژه بی دشجی ملد فدی که ز کمک هی دلی فده می کد قبل عمد ی یع خدم مشه ی به زب هی فی گلیی د پجبی Haque Consultants 4216 rue Wellington 207 Verdun, QC, H4G1W2 (Metro: De L'eglise) haqueconsultants.com Phone: (514) Faster Refund through EFile یکم پزدهم مه ب ی ی بخید 1 -چلکبب کبیده 2 -چلججه ب خ 3 -چلججه بی خ 4 -چل کبب بگ 5 -چلکب ب چجه 6 -چلکبب بلغی 7 -چلکبب ش هی 8 -چلکبب لطی 9 -چلکبب زیی آیک شبهی بیدمدی شم شب شیی میقی زده قص پیکبی فقط د ONYX 6195 St-Jacques H4B 1T7 (514) (514) د شی قصد به صطلح یلیی دیگ ک میکد. گبچف د صدد صلح آ بد. د ی هم قصد لمی مقمی ی ه م دیگی که ب آ گذشهد ک کده میکد. ه حل ه کد ی دل ظمی بلکه دگگی خی ظم جمهی لمی د أ آ حذف مقم مدملعم مطلقه غیپخگی لی فقیه پد آ به دل مخب مدم که یهی ک آمد بک بگید بد ب جمعه جهی آشی کد به جی خط ش کشید بی بدی آمیک ئیل عب به مشکل چدجهی عمیق ی بپدزد چخ لید به حک د آد ز مک پیشفه جه غب میه ی یی د ب مز فده کد. دل یکد ده ح گ د کد هم مفق شد مد ده حمدیژد ژدی دیگی لید خهد کد ضیی مدم شد خهد بخشید. ۳۸ ل لش جبه بی لمی کد جمعه حجب جبی قصد لمی ی مقمی دشگه مد لمی دیگ هده کفی که بدد ی ظم پخگی یزمدیهی جمعه به شد ی د ده جهی شد ی ک میکد. د ص خ دد کد علیه دل حمل حی بیقبلی مصفکده پ مدع یز بک خهد شد ح چه ب فد بد می دگی زدی کد. ییی که د آخی ل لط محمدض شه بی ج ظم شهشهی خ دد مد کد عملی صلی فد بهی ضیی مدم مجز خهد کد. شک ی قی ضییهی مدم به ج بد بلییه به ج هم میفد. ض خ کد کد م حمد شه هم آب ۱۳۰۴ به ع مد ظم شهشهی گهدش خل کمل خ دهد. فز بآ یکد ض شه مد همکی ب غب بد. م»ضشه حزب للهی«مد ظ په مید خمهی د حد حمد شه گهدد. لی مطلقه فقیه قطب ظم په حفظ ملح. په خمهی ه د یکد ضد غبی ضد مد دد ب یزمدیهی مز جمعۀ ی جه بیگهد. حمدشه جی بیم بیجبه بد م بد م بد. علی خمهی شید بدمی چهه ظم لمی عمل بیی ز مشکل کی ی. مشکل مز مدم ی به گ آمد ز ظم جمهی لمی ب مم یژگیه مخب کبگ آ. صلگهی معدل صلحطلب گ خه جلب حمی مدم فع مشکل هد مید شعهی ح حی د ده کمپی خبی م کد د یبد مدم د پی چه هد به چه عدههیی أی ددد. بیش میه هم یهی ظمی میی شبه ظمی بیج لب شخصیه د جمعه یجد میکد آه بید کل کد ک هد. کد محکم به شک. یزدهم آیل ۲۰۱۸

18 18 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 Apr. 15, فدی شمه ل زده جلیل صب آمزش طح كلیه د دیف مقدمی بدیی حمه مآل د مکی ملک مش Sale of Revenue Property: Looking for real estate investment, this is the one! 16 unit revenue property in excellent location (Longueuil) with over $ income, don't miss it, Price: $1,750,000 Commercial listings: Sale of business Hair Salon A Great opportunity to invest, successful hair Salon for over 20 years of establishment in great location (Dollard des Ormeaux), 8 working station, 4 of them has been rented (over $41000 rental income from 4 chairs) faithful clientele, price $ Tel.: (514) Sale of business (Restaurant): Location, Location, If you like to have restaurant business, don't miss this opportunity, large and well decorated in demanding area of Dollard des Ormeaux Price $59000 زدی آزی AZITA ZANDIAN Certified Real Estate Broker 4684, boul. des Sources D.D.O. QC H8Y 3C Sale of residential property: Great Value! semi-detached 3 bedroom Bungalow in beautiful location of Pierrefonds, large lot, large driveway for only $ Cell.: لکیگ می لگد پجهمی دش... که ییی ملللی بی قل حمل شک LOADEX TRANSPORT INC کمل ی بی حمل د کله صد زمیی یی دی هیی قل: حمل خدم صیف ضعیفیی خش عدم محصل کده ی کیگ ل می بد یج فگف ب مید. به خش عدم آم ی بدل بعد دهههی صلی جبش پیههی فلفه مطلعه ب کد. عدل عشق زمیه د فکی ه بیز شیز به هیی ی مشهد صفه کمشه جه قط ی میک کد ی Tel.: Fax.: جهبگل می شخصیهی میگییم معمل ید به عملش خط به یخی میمد. لکیگ می بد ی چگه ی به پخ بی به ئل شخ بی بد به گهی عملش بی بعد بیدزیم زدگیمهش آ پش د که ذهی شخ بشیم. فلفه بد عمل می زدگی ی ز بیی قض مد د لکیگ معی به آه بی ی میکد زدگی مد د. عمل می جمعی شخصی گفه چیز همه قیب لکیگ فلفه مد د لی. شده پ شده. شه چدی مطلب ئل ی به پخ مید ظ به خگههی مطلعه ب فقط ل می ذه شفکه میآید. د به کیگ بیعدلی علیه مبزه ل می فلفه مطلعه بی پ ز شد می بید کیگ عمیدی کلیی کشیش یک ه»عدم پیمآ به شد بدل کد. بی خش«خج چیزی د همی ز د»قلبی آ بعده که کد زشهی«دد بزگی مبزه دککیگ»غیخشآمیز«بد. بیعدلی علیه آمیک جمعه قلب مید. حل یک عی جم یی فهگی که آچه طیق ز ه که میکد ح میدیشد به که زشهیی میدهد جم پید خد عمل ح فک مد د میکد. خلق میزد عدم زش ی لکیگ می ی ب که قلبی بد. خش کد دمکیزه شد همه زش بد. آمیک بزگی خط همی به کیگ ل می دد مبزه دیدی هیچ بد علیه»غیخشآمیز«بد. بیعدلی خش عدم عملی کبد بی فلفی پیم ز هیچگه جد عدل عشق بط بد. عشق بززی بزبیی ط میحی آیی د به کیگ ل می بی یمد دللی ع یهپ حقق حقق عقدی صل یید قع د بد. خشپهیز قلب بی جمعی بیعدلیهی یدهه ب آمیک جمعه یی که کشید چلش به زشهیی حقق گیی مطلب ب طبق ده آ د همگ حقق دش. بیش مز جه آچه بیدید دد یز آ به دیگی زم ه ز می یدههی بیش ثیگذی فک هیچ. کیگ ل خش عدم دزه به دیگی ی عمیق ثیگذ حد ی. بده هل ل که آچه آ چک یده یمد آچه که مییبیم د ژدی ببی یخی شخصی بغه یک به ط ک کد بدیل بزگ دگدیش آزدی ه مبز یفه عه جه د. شده عمیق ل می فدکیهی صیف آمیک د یخ د که کیگ کد محل بیم ق ب م. غیممک عمل فلفه بیهی بزکی ذهی قعی بغ می فعلیهیش خشپهیز ب مقیه د بزشخ جبش ثیگذ هب ی مثل آمیک یهپ جزیه آ یک ملکم کد. حلیل کیگ ل می هم هب یک ملکم هم یژه هی خ ضفه بی هیی ب مف بدد آمیکییهیآفیقییبی دشد. د بزگی آزهی که آمیکییهی ع به آه آزی جمعه جه ه ه پهپ د آزدی ه مبز بلکه آمیک کد. جلب خد به جه خد آزی کیگ ل می شیط ح ه ی لی دد شکل زشه ثی ح بلکه مطلب آه ب که گف شکل فکی بی خط همی به کد. بخد فلفهی بید فلفه شخ فقط بشیم. دد شکل به که شکلگیی شد بی طیق ز مذهبی یی جمعی فک جهه مییم فلفیش عظیم یخی ددهی بشیم. 20{ صفحه: د دمه }<<

19 19 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل گ هی گی آژ T.A.M Travel مفی مش مجب شم: مهی صدقی بیش ز 17 ل بقه د خدم جمعۀ یی میل پز به شههی ه مشهد شیز... مفی به پ کئیب... یژه د شههی مهم ی بیمه هی مفی کزه یژه هل مبیل.. مش ملک د میل: مکی جی بی مغب ی گ هی گی کز کپ بی حمم آشپزخه ییی شم به بهیی بکدی << بآد یگ بی آگهی بیش همی مز ب م م بگیید: ب قیم هی قب پذی مهج عزیز مشه یگ ه چهشبه حضی: ک فه ی چه فه د مکز شه ی د آیلد لفی : ه ز هفه مش ملک: مکی جی ب بهی جه صحب خه دخله خد شید! زیبی مشه یگ کمکبیخذممکیجیبکمی بهه کمک بی هیه م مک بی زه دی بهکدهمچیبیییغیمهجد کد Non residents ب کمی پیش پدخ هدیه م به خید 1200 دل هزیه محض << جه جه پیش خید د بهی مطقه downtown به قیم مب! آی می دید خید یزی به پدخ پ دد! هدیه م به خید: 1200 دل هزیه محض Cell.: دخک Nader Khaksar Real Estate Broker Ramier Realty 3675 DES SOURCES SUITE 109 D.D.O., QC H9B 2T6 Tel.: Ste-Catherine W., Suite 504 Montreal, Qc (Metro: Peel) Tel: Cell: Fax: زیبی یگ ز خه شم کمک به هیه م مک ب کمی بهه مشه یگ بی خید فش خه پدخ هزیه محض 1300 دل کظم پ هی Cell.: (514) Kazem Partow Tehrani Real Estate Broker Groupe sutton Sur L île inc. 38 Pl.Du Commerce #280 L Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8 bur: (514) Fax: (514) هم شج 19 مه می د مل << جزئی د شمه آیده >> بهم هی مهآ ی... خ ی ی)ه( مهد کدک دب دبی می کدیی فه زب د دیی مممذهبیپچشبههجمعهه مم فهگی زشی ج ج م مبط به عقد زدج شعی Cote Des Neiges Montréal, H3R-2M1 T:

20 20 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل کلییک مدیکل آلفمدیک پزشک خده: OPTHAMOLOGIST Dr. Samir Antaki ENDOCRINOLGUE: Dr. Jack Elstein UROLOGUE: Dr. Jean-Louis Bourque ALLERGIE: Dr. Phil Gold CARDIOLOGUE: Dr. Abed G Kahwati GYNÉCOLOGUE: Dr. Michael Ah-Sue ORTHOPEDIE: Dr. Faramarz Dehnade ONCOLOGIE: Dr. George Wakil ORL: Dr. Samir Abboud GASTROENTÉROLOGUE: Dr Joseph Loutfi CHIRURGIE GÉNÉRALE: Dr. Théodore Kass CHIRURGIE GÉNÉRALE: Dr. Naji Wakil (spécialité CHIRURGIE bariatrique INTERNISTE: Dr. Liu Chen Kiow MALADIES INFECTIEUSES Dr. A.-F. Doss PSYCHOLOGUE: Dr. Mahnaz kazemi ACUPUNCTEUR & LASER: Dr. Bahman Fashipour PODOLOGUE: Dr. Ata Ansari NUTRITIONISTE : Nasim Saberi, RD (Counseling Diabetes, Obesity, Hypertension) PHYSIO: Vivarath,ly (514) (5589 CDN#2, H3T 1Y8) دکیمدضیی Dr. Raymond Rezaie پزشکخده:ژ Dr. RAYMOND REZAIE Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN Dr. ASTGHIK VARTANIAN Dr. JOHN KATSOUNAKIS Dr. HANY KAMEL Dr. VAN TINH DUONG پزشک مخصص: جح پدی پزشک گش حلق بیی قلب جح عممی مخصص ز جهز هضمه کلژی جح کلیه مجی د بیمی هی عفی... Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville Tel.: (514) Rue Guy Montreal, Qc. H3H 2K5 Guy Concordia جم آزمیش خ د محل کلییک جب د 24 ع شه دمکز دک شهز ضی جح ددپزشک دک مهی حیدی جح ددپزشک پزشکخده بد ق قبلی دک زه طبطبئی جح ددپزشک Family Physician (Without Appointment) ژ Dr. Shahrouz Rezania D.M.D. Dr. Mehri Heidari D.M.D. پزشک مخصص Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D. جه مض Specialist doctors خه کدک: لگی DR JEAN LOUIS BOURQUE هم ك بك فیل ط جح پلیک 7 ز هفه کلییک ددپزشکی آی Invsalign دیف کد دده بد گذش یم دیف کد دده بص یع د کم ز یک ل Rapid Orthodontics Implant کش دد Root Canal دم یشه Zoom 2 ACP فید کد دده ط دگه کشید جحی ددهی عقل دد طفل گذش ددهی مصعی پ کد دد ه )همگ دد( CEREC AC Bluecam قبل کلیه بیمه هی مدیکل بیمه هی دشجئی 1834 Ste Catherine W. Suite 200 Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy) Tel : (514) New Guy لز ل کیگ... << دمه ز صفحه: 18 د حقیق بی می لکیگ خیلی ده بد که ظیه عدم خش یک فلفه مدز بدد خشبی بشد که ز ظ جمعی یی مک حقق دد چ خد مد مشخصی ز حقق آ بد. پ زمیههی فهگی حصیل بی خب آگهی جمعی یزبیه شیط بی بدیل شد به یک هب مدی معی جبش ببیخهی د آمیک د زمی که مقعی مب بد فهم کد. لی مم ی مح دده می می ل کیگ به هب جبش حقق مدی بدل کد گ صمیم میگف د شمل آمیک بمد گ ز پک ز دد صدلی خد به یک مد فیدپ پیچی میکد. فقط پذیش شغل کشیشی د کلیی عمیدی دک آی د شه مگمی بد که می یخ آمیک محل کد د عی حل زدگی شخصی می لکیگ ح ثی حدث مقبه محل شد به جمعه یهپ د مگمی زدیک کد. دش به ع یک کشیش کلیی عمیدی که لهی فلفه حصیل کده بد به مک دد خد بی یفی قش یخی هبی یک جبش مدمی آمده کد. خیلی دقیق ز هم عص خد میدید که بعیض ژدی ب دمکی آمیک ضد دد. به ع فیلفی که آث هگل مطلعه کده ح ثی شیه حلیل دیلکیکی بد ز دمکی آمیک دکی پدزشی کیی دش. ز گه مفهم دمکی به معی قدم ضی بیش علیه بیعدلی بد. د مد ف دمکی به ع»دی م«ی»کش خ«صح دش. ی خد د دک ز دمکی به ع صل همی مئلیهی شهد ش میدد. د عی حل ز مظی فلفی به دمکی میگی که بی عدل بیعدلی میز شی قئل میشد. د دفع ز حق یهپ بی مبزه علیه بیعدلی به عددی ز یدگ مفک ز جمله مهمگدی یهلد یب قط پل یلیش آگی قدی جع میکد. آزی همبگی می ل کیگ د مبزه بی حقق حقق یهپ بعد علیه بیعدلیهی قصدی د آمیک شک کد لی همه مید بد که ل د جبش حقق یهپ خش ب عدمخشجیگزیکدهثی صل دمکی به عصههی زدگی جمعی قصدی یز یدهد. به عبی دیگ خشبیی د مد ش ب عقدشبهطلعپیشفعدم خش د یخ بش هدیه شد آشی»جمعه محبب«بد. به ی یب بی می ل کیگ جبش خشپهیزیهپیل محده لشی بی دمکیزه کد دمکی آمیک بد. لی د عی حل ب فملبدی آزی خد بی پی دد به بعیض ژدی یجد همبگی لش کد که معی جدیدی به مفهم دمکیببخشد. به ی یب بیش ز فک قدم ه آمیکیی دیگ هم ل خد د ب کد بیهی قلبدزشهیجمعهآمیک د عی حل جه م قش دش. صی جدیدی ز آمیک خ صی شفق عدل که مید ب شهیی چ کب غ بعیض فئق آید.

21 21 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل For All Real Estate and Mortgage Needs (Residential, Commercial, Financing) Courtier Broker Nick Stamiris Tel.: مش ملک مکی د مآل حمه معد هشمی خیدهیچگهجهیببکمییمیپدزد بعلهپدخهزیهمحضشمطم خکمییجیحیبیفشخه همهبشمدخب خیدفش ب هزیهکمزجهصحبخه دخلهشید مشهزیبییگ می یگ یژه خید فش جه بیمه م مک د مآل یکشبه 29 آیل ز 3 5 بعدزظه لف ز: مش می ملک خذ هگه م مد یز )مکی جی( حی ب پیشیه مطلب ب بهی خ بهه هزیه یگ محض د ص خید خه مش فی زب: علیض حمزه د 5 ق خب بزگ 3 ی دشیی ل آشپزخه بزگ دلبز مح زمی 710 ممبع قیم دل NEW BORDEAUX: SPLIT LEVEL BONGALOW Nouveau Bordeaux, Split level bungalow, 5 spacious bedrooms, Open concept kitchen, 3 bathrooms, Huge lot, Double Fire-place Asking price: 975,000$ مقعیعلی 3 طبقهمجز ب قبلی جه دهی آ دآمدزیی قیم جدید: دل INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY PARK EXTENSION Investment Property, Villeray Park Ex, Triplex Electric Heating, Presently Owner Occupied Potential Gross Revenue: 28,200$ NEW price $ بی جه ملک جی 2 طبقه مب بی کفی شپ گلی ب مقعی علی د قلب م FOR RENT: Commercial Space in Westmount Ideal for restaurants, Coffee shops, Galleries بی مشه د فص هی میه گذی ز جمله فشیز )همه خم ی بد خم( ب م م بگیید. Also Numerous business opportunities including restaurants with-without buildings included, franchise-non franchise, and different loans Immo-Plus MASSOOD HASHEMI مهد ه خم Residential Real Estate Broker زپلیکیکه 1980 Notre Dame O. ب بیش ز 30 ل بقه Montreal Qc H3J 1M8 د میه گذی Tel.: Fax.: خمک Cell.: FLS PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE Améliorez votre expression écrite et orale et donnez-vous les moyens de réussir professionnellement. Temps complet ou temps partiel Cours offerts le jour Cours ouverts aux étudiants libres Prêts et bourses RENSEIGNEMENTS langues.uqam.ca/fls DATES LIMITES D ADMISSION TRIMESTRE D ÉTÉ Étudiants libres : 18 avril TRIMESTRE D AUTOMNE Programme : 1 er mai Étudiants libres : 22 août Cours de niveau intermédiaire pour les étudiants libres ی علی پزشکی مکمل بهدش L Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie دشجدمممدلمید مزهپیشفبییعئل ثب م کد طبق ق آزد ع بط بیی ز خدش ده بخد یعی مشکل زدگی حل دیی یک دشجی فعل مید ده مزه بکل ی عض کده مثل ۴ له که جم دهد. بزگیکمپیکیدجه ه یک کیدد ه یکده د فی بک م عض شید ز بزگی مکز زی هل آخیخبپزشکیمطلعشید. د دی حی یک طق هم دد facebook Institut Supérieur de لی مید د ه قطه جه Médecines Alternatives et Podologie بی شم هل ز کد. بیطلعبیش: همی مئله می د م Institut supérieure de آمزشی جم دد یی علی Médecines Alternatives et Podotherapie پزشکی مکمل بهدش پ یک ه ل مدکی دیف میکد م ه آمزشی پ که که مید ب آ ک کد خج 1900 Avenu Mailloux Suite 035 بعل بل بد طح د حصیل ل بعد د بید. بی Québec Québec G1J 5B9 دش دی د طح د کی که شه حصیلیش دشگه د مد کهی ط بطی به بهدش دشه بشد ۹ Tel: Fax : ز ک پیشف جمعی د یگ دیم بی پزشک کد ده ملی کبک پبمهمخصصیدیم Accreditations: جمهی پفیل مهم طب که به زب فه. Gouvernement du Canada طبیعی به می شخه د ده بهدش پ یک ده که 13423/7009 لی مد می )کدیه( مد که د آ به ۴ زب Revenu Québec ه د دل جمه ثب شده فیعبی- فه گلیی Fédération des Médecines Alternatives RITMA Association des Naturothérapeutes du دشج مید حی ید که پ ز پی د یک Québec خیدکبمدیزشهمبی ژ یک زه لزم دد. فغ ANPQ ANQ RMQ محب ملیی ی فدل لحصیل مید عض جم Association des Naturopathes حفه ی شده ید می Professionnels du Québec ئه دهد. Association Nationale des Naturopathes ی یک ده ۴ له طب بدهد. Société Kinepod Association Nationale des Podologues طبیعی دد که شمل ۴۸۰۰ ی د دیگی هم ع د بی دیپلم پ دی میکد که به ع ک Les Podologues affiliés du Québec Académie des naturopathes et یک ز قبل چپ بی دیف د ی خصصی خده شد naturothérapeutes du Canada0 دجه دک دد. دشج د آخ چ ده یی

22 22 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل آش د خمیه دلیل بی ید ز ج بل PARTICIPATE in our COMMUNITY بدییله ک خم دک فشه پهی مخصص شی ز کد به آگهی کلیه مجعی دشجی محم می د: که جه فه حل عزیز ز طیق آلی د خدم همط عزیز می بشد. بی عیی ق کفی ز طیق ی صل به لگم قدم فمیید. ب آزی لمی عد بی همه ی عزیز ج بل یک جگ فز خب به ع مش می ملی دلد مپ هدیدی د قبل می جهی. یکد بل د عصه ی خجی غق د هدیده بلکلیفی د عصه دیپلمی حقی هدهی بی لمللی عجیل د فده ز خش. مقعی مش می ملی یزی به یید مجل دد حل دی فد د می ده د ی مقعی قگفه. یه دلیلی که بید ز ج بل ید: 1- بل می خهد فق هه ی ب ی بد ی کش بمب کد. بل ز فق هه ی که د زم بک بم به مض ید ف دد فقی که ه ه ی یل محده د آ حض دشد بلکه ط بیی فه آلم چی یه حدیه پ زم ملل یید شده. گچه ی فق به خبی ک می کد م ز ظ زی دفع جیمز می ج بل به د مفع ملی یل محده ی. حض بل د کبیه حمل خج یل محده ز ی فق بیش می کد عملی که می د به بح بزگی د عصه بی لملل بدیل شد. بگذید ش بگیم: خب بل به معی علم جگ ب ی. 2- بل د ی صمیمی زم مجهدی خلق. زمی که ل 2012 د لی زم هی یی یل محده ق دش. بل به ط مظم ب آه دید کده بی حض د جل آه پل دیف کده. ی زم ه ب دشمی ب حکم ی معف ی بلکه مئل کش بز آمیکیی لش بی گگگیی ف آمیک بیی ز حمل یی خش آمیز د دخل ی. بل ی زم به ع آلیی بی حکم ی می بید. دحلی ب حض بل د کبیه لبی ی گه د یل محده قی می شد که ی زم یکی ز دلیلی که دشمی مدم ی ب یل محده بیش می کد. 3- بل مذک ب که شملی به خط می دزد. جه ز شید خب مذکه ملق کیم جگ ب دلد مپ خشحل بد م حض بل د کبیه می د به ی معی بشد که مذک به حی به فجعه خم بشد. بل عقد دد که مذکه ب که شملی لف ق. مذک ه به مشعی دیکی مج می شد زم بیشی بی که شملی د جه قی بمه لیح هه ی فهم می کد. د عض بل معقد که بی ز ک دخ قد هه ی که شملی بید حمل خ پدمه ی علیه ی کش یب دد. 4- بل ز زم ملل قی بی لمللی ف دد. زمی که جج دبلی بش ج بل د ل 2005 به ع فی آمیک د یل محده علم کد حی کگه ی که د آ د خی جمهی خه بد چی خبی عقب گد خد. بل یک ب گفه بد»چیزی به م زم ملل جد دد. حی گ خم زم ملل د ییک 10 بخش خد یز ز د بدهد هیچ فقی می فد.«معقد شبهی بزگی که آمیک جد قی بی لمللی بپذید چ ی قی د که مد ضد مفع آمیک د دز مد بدیل به هی بی ءفده کی خهد شد که مخلف یل محده هد. 5- بل ز دلیل صلی قع جگ عق هگز ز ی مله پشیم شد. د ک دیک چی دلد مفلد ز چهه هی صلی بی جیه دلیل جگ ب عق بد که حقیق دبه عق به م ض جگ پیش بد. به ظه طلعی د ل یفه بد که مج به مدخله ظمی د م 2003 شد. بل ز معدد فدی که همچ ب مضع یکه جگ یده خبی بد پفشی می کد. 6- بل دبه کب طلع غلط فهم کده بد. بل د زم حض د ز م خجه علم کده بد که ه د لش بی عه لح هی بیلژیک فش آ به ژیم هی مخصم. پ بی خج د آلیز طلعی که ب گفه مخلف بدد لش کد. همچی معقد بد که بید حیم هی خ ی علیه کب ضع شده کب د لی»حمی شیط«خد ق دده بد. 7- هیچ دی ی ب فلطیی ه دد. د زم حضش د زم ملل محده مم قطعمه هی علیه ئیل کد. بل جزء کی که ز صمیم مپ بی یکه بی لمقد پیخ ئیل بدد حمی کد آ د. معقد به دل مقل فلطیی هم ی ز ظ چه ک خلص شد ز مجدی فلطی : کیب غزه ب مص گذی که غبی به د! 8- بل د بطه ب چی مشکلی خلق خهد کد. جزء کی که یجد بطه جدید ب ی کلید زد. ی»چی حد«فقی که د ل 1972 به د آمد پیه مم بط دیپلمیک ب چی بد ز ظ غلط به عه دل مپ ی ی ب بقی بط زدیک ب ی بهم زد. یکد د قبل چی می د ز مذک ب که شملی بهم بزد د زمیه فضی یبی جی د دیی چی جبی یز مشکل آفی بشد. 9- هم پیله لم ه ه. بل بطه طلی ب فدی به م پمل گل دد. ل ه که یک یدی بلگ بمه دییی ده می کد بمه ی ب ع»طل زده«که ظی ف پکه ب به ملم د آ مج می زد. ی بمه بخصص دشم صلی ملم شیعه. همچی بل به ط مشک کبی ب ب پ به م»جگ دل بم ب آمیک«شه که مح صلی ی کب ضد لمی. 10- بیل فید گ بل بلفصله به د صلحی خهد جمید. ی چیزی که ی ب ژی بق دلد مپ به آ عقد دد. بیل فید گ بل به مد مضی مپ چی چیزی می پدد. خب بل به معی علم جگ ب ی. )مبع: کم دیمز/ مجم: زبه آش -یدیپلمییی( کمییی یکم پزدهم مه ب ی ی بخید ضی جدی بزگ مهم ز م شم... د فعلی هی جمعی: م قیب هم ییم م مکم ل یکدیگیم! مبک صب بشیم خمد! بکشیم کمییی ب بکشیم!

23 23 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل لم/ زدگی... دیب یک بیمی مزم که به طه طح بلی گلکز د خ ی بد د لید لی کفی د لزلمعده ی عدم کش د لل هی بد به لی لید شده شیطی به م مقم به لی شکل می گید. دیب یک بیمی شیع د جه ب گذش ه ز یز ب عدد فد مبل به آ فزده می شد. دیب قیب ه دم بخش بد ح ثی ق می دهد به شکل گیی علئم شه هی مخلفی مج می شد - م آی ی بیمی می د مجب دد شد دیب دد چه بطه ی ب یکدیگ دد بخی علئم شه ه می د به شم د شخیص دلیل دد کمک کد. ب دلیل آ ح شد ی دده مف خهد بد. دد هیپگلیمی هیپگلیمی شیطی که ب طح بلی قد د خ عیف می شد. ی یک ضعی جدی که می د د ص عدم شخیص ی دم به مقع به مگ یز مج شد. د ص دم طح بلی گلکز خ ی شیط د بلدمد به مم دم هی بد آیب د می کد می د به شکل گیی عض جدی مج شد. بیی ز بیم قد به شیی شه ه علئم ز جمله ددهی هیپگلیمی ید حی گ طح گلکز خ به ط قبل جهی فزیش یفه بشد. ددهی مک ددک یکی ز شه هی هیپگلیمی یز هد. ب پیشف بیمی خیم شد شیط ددهی هیپگلیمی یز شدید می شد. به همی دلیل ظ دقیق ب طح گلکز خ حفظ آ د محدده عدی حد مک ب کمک ده ژیم غذیی فعلی جمی بی مهم. جد ز دد ز دیگ شه هی هیپگلیمیمیبهمدزی شه کد: - شگی - کم آبی بد - خگیشدید - ی دید - فزیشگگی - ک د - عدم بهبد زخم ه ددهیپگلیمی هیپگلیمی شیطی که به طه طح کم گلکز د خ کم ز 70 میلی گم د دی لی عیفمیشد. ی یکی ز بط بی دیب دده. شه ه علئم هیپگلیمی گهی خ می دهد غلب شمل مد زی می شد: - عیق ف - حل هع - گیجه - لز - ضعف - خگی شدید - ضطب - حیک پذیی فد بید بی پهیزز هیپگلیمی به ط مظم طح گلکز خ خد دزه گیی کد همچی بلفصله یک خکی شیی مصف کد. فد بید طح گلکز خ خد حدد دقیقه پ ز خد غذهی ش ز کبهید دزه گیی کد. زمی که هیپگلیمی کل شده بشد شه ه ددهیی ز ج دیب علئم ز جمله دد بطف خهد شد. ب ی جد گهی ق ممک یزمد یک دی مک بی بهبد دد هیپگلیمی خد بشید. به خط دشه بشید که هیپگلیمی یک مشکل جدی د بیم مبل به دیب زی زمی که به دی به مقع دم شد می د به شج کم مج شد. دد پی طح بلی گلکز د خ ه بخش ز بد ز جمله عصب ح ثی ق می دهد. طح بلی قد خ می د به عصب آیب د کده آه حیک کد که به شکل گیی پی ز جمله دد پی مج می شد. چط بی آکه همه ضی گه دیم آدم خشیدی بقی بمیم! ضی گه دش دیگ ف خبی به ظ مید م زمیهز مشکل بیی هم بی کی که عد به آ دد هم بی کی که لش میکد ضی گهش دد. چی فدی فک میکد چهی جز ضی گه دش دیگ حی به قیم فدکی گذش ز خد دد. ی ع آدمه طی ف میکد که گیی عشق فدکی قعید م د قع د د ضی خشحل ید. خد صف کهیی میکد که ز آ مفد طفی خد ب ی د بی د ح خد د زم مب بی یزه خههی خد دگم میکد. ممک چی به ظ بد که ی ج آدمه دغگ هد م قعی ی که مدمضیکه ه به خط مفع شخصی که به خط حش ز ضیی دیگ د به چی کی میزد. بی دک ی ج آدمه همدلی ب آه بید گهی به گذشه آه به یژه دی که آه شع به بطه ب طفی خد کدد بیدزیم. به خصص بط آه ب پد مدش. یدم بشد که پد مده معمل مید حقیق دبه فزدش بپذید آه ببخشد. د کدکی حمل پد م د مجهه ب ه فمی چ آشفشی به جشش د میآمد. د چی شیطی م دبه آچه که د دیم بخیم ش میگفیم ز خگی ضطبم ب حف میزدیم چ بی یه ممک بد ب خشم به شد. بی یکه ب چی بخدی به شیم لش میکدیم همطی ف کیم که دیگ میخهد هم طی حف بزیم که ز م ظ دد. ی مله که خدم قع چه میخهیم د دجه دم همی ق میگف. م همیشه به دلیل هیم دغ میگییم بلکه ی ک ز ی عشق به دیگ ب د ظ گف حیهی آه جم میدهیم. م دغ میگییم همم ح کیم ی مدی که فده غمگی ز آ بیش ح کیم پدی که خدش هز مشکل دد ب مشکل خدم دگی کیم. م میخهیم میل بی کی که دش دیم پیچیده ز آ شد که هد. ب ی حل فهمید یشه صلی فهیم یک ف بلغه. مییم ه لگ ز ف پیچیده»ضی گه دش مدم«پید کیم. خ بید یدم بشد که همک م لدی ی دم ب آهیی که د د کدکی م جبه م ز بط شکل ددد ف زیدی دد آب یه بیم مبل به دیب د معض خطبیشیبیبلبهبیمی آب یه ق دد به یژه آهیی که به دیب ع 2 مبل هد. آب یه د یجه ح شد بیش ز دزه عصب بییی به طح بلی گلکز د خ شکل می گید. د فد مبل به آب یه فش د چشم ه یز فزیش می یبد به شکل گیی دد مج می شد. ز دیگ شه ه علئمهمهبددآبیهمی به مد زی شه کد: - حلهع - فغ - ی دید - بیییگهی - دد شدید د پش بلی چشم - پدیده هی دیدی هله مد چه زمی بید به پزشک مجعهکد دده یکی ز شگهی طح بل ی پیی گلکز د خ هد. ه د شیط می د به عضی که زدگی فد د معض خط ق می دهد مج شد ز ی فد مبلبهدیبکهگهگهیدد جبه می کد بید بی بی دقیق به پزشک مجعه کد. د مد زی بید بلفصله ب پزشک خدمشکید: - طح قد خ د محدده عدی ی دلخه ق می گید. - ب ددهی شدید مک مجههیدکهزدگی زهشم مخلمیکد. - شه ه علئم پید دیگ همه ب دده جبه می کید. چگگیدمددهی دیبی زمی که مضع دم دیب مطح می شد کل حفظ طح قد خ د محدده دد. همه آدمه مید میزی ز ضده بخد ه چد پذی بیحصلگی م دشه بشد لبه به شطی که آ مدبه بز کیم. آه م به خط بیحصلگیم ک خهد کد. یکه آدمه د د بچگی م چط بدد چه ظی دشد به معی ی که مم مدم دی هم ظ دد. دم یکه م بید عقب ددک فهی خد بپذییم. ممک ی خبی دشه بشیم م ب عدم صح خد به دیگ آیب بزیم. د محل ک م ب ح بدهکی مظف به ی دد به دیگ ییم. د بط عطفی بید یدم بشد که مد د یک بطه چ دیگی ممک بد م دم ید شه محب ی. آه بد م دم میآد ی مییم که کلی ز زم آه به خط مب ز همی یژه ی بخد. ظ دزه گیی مظم مک طح قد خ به بیم کمک بیی خهدکد. گ ب شه ه علئم هیپگلیمیمجههید بید یک خکی شیی مصف کده طح قد خ خد پ زگذش دقیقه دزه گیی کید. گ به ط همزم حل خبی دید مظ مده د پی دیف کمک پزشکی بشید زیهیپگلیمیمید به شج کم حی مگ مج شد. د مد هیپگلیمی شم بید دهی جیزی ط پزشک خد مصف کید ی ب دلعمل ی صیه هی ئه شده لی زیق کید. گ طح گلکز خ به ط قبل جهی بل ز حد عدی بیدکمکپزشکی دیفکید. گ دیب دلیل ددهی مک شم می ید قدم ضفی بی کی آه مد ظ ق دهیدکه ز آ جمله می به مد زی شه کد: - فده ز دهی مک بد خه ی جیزی د ص یز - فده زکمپ د بی کی دد - می آب مد یز بد شید آب ف - زش مظم فعل بد ز ظجمی - ظ ب ژیم غذیی پهیز ز غذهی ش ز کبهید حد مک - حفظ طح قد خ د محدده عدی مب بی پیشگیی ز هگه ی همیدد. یبهمعیبیمظمطح قد خ مصف مظم ده همچیزیقلیب صیه ی د پزشک. )مبع "یهلثدیز"( طز فک خدم لف میکیم. د هی یکه م بید د دد پیمهی لخ دش ه به خج دهیم. د د کدکی مییم آ طی که بید حفم مقل کیم میدیم چط دد مشکلم ب کلم د ضیح دهیم. م ل مییم دیدگههی خدم د عی صح ب دب بی کیم. مییم د عی یکه ی خب خد ضیح میدهیم»ه«بگییم مییم به کی بگییم شبه میکد بد یکه حقیکیم. می یم کی ک کیم د عی یکه بی ضیح میدهیم چقد بطه ب بی م همی دشه. به عب دیگ م مییم آدمهی خشیدی بمیم بیآکه مدم ضیک بشیم.

24 24 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل گ ه... چ همدیگ قبل دیم محمدیعلقلم دلیلیک. به ظ مید فد ز طیق جبه ید میگیدکه بی بیی ز کهی مثبی که جم میدهد جب مبی دیف میکد. آه د جی جی به دیج میآمزدکه کهی زی خیلی فیدهعقبیدد: خبی کد عی کد ملحظه کد مصف بد جب کد حم گذش ج بزکد بی دیگ یی دیگ قدیکد هم بی دیگ قیل شد جم ظیفهببه دیگ ب عی کد حیم شخصی فد ملحظه کد ب دب بد ق گذش مقع ید گهی ز دیگ بز کد پل قض دد حمی کد بد گف بدی شخصی خ کمک کد صدهکمثبدیگ. قی فد ز همیه د همک محیط ک دگههی جیی د ببکهی مثبی که جم میدهد جب شیه میگید ه خد مید. پ به دیج ز خد میپد: چ بید عی کم ق بگذم قیزطفمقبلبخد مثبی میبیم. یجه آکه جمعه مدی شکل میگید فد به گههی بی کچک میآد آچه جمعه ش بد ذه ذه شد جمعه میگید.)Atomization( جب کد )Reciprocation( ظ جب دش جزیی ز طبع بش.قیبهشخصیکهمبیل خد ه دبله بلکه د دیف م د خیب پک کده میگیید: لطف قدی جل پک کید مزحم ف آمد مدم شید پخمیشید: م ه ج د دشم پک میکم خدبخد میک میآمزید عی کد مع دد. فد جبه میکدکه به ط قعی جدی دیگ قبل کد حدقل ی که بی ف شد دلیل د. خهی بی قدیمی د خصل ب پیدی د فد شکلددهد: حذفحص. چ فد عی یکدیگ میکد مب حیمه میشکد د خصل حذف دیگ یجد حص جیگزی ف معقل عمل معقل میشد. فد ب به همه شهد ح ظیفه میکد بلکه د گههی بی کچک هی همدیگ دد. قی شخصی خج ز یک گه مد ثق عمد ی حذف میشد. فد د د خدآگه به خد میگید: د کشهیی که»جمع«شکل گفه جبی مقطع هد شبه گذشگ ک میشد بط صل دم ی. شخصی قبل کم که بی م فیدهی دشه بشد. حذف حص بعث میشد م شکل گید بط جمعی خلصه شد د: م د م. د فهگ شق آی مفهیمی مد: م جمع عمه عمم مدم بی مقد هد به همی دلیل Samsung LG Toyota Panasonic شکل میگید. زیم بز ب فک لیبلی شکل گفهد م پیک مگ ب فک کفیی به جد آمدهد. هم آلمیه هم ژپیه د عی کد حدد حقق یکدیگ جبه مثب کب میکد میآمزد که همدیگ قبل کد عمد کد. آقد فد عی هم میکد که حذف حص بی مع میشد. قی فد لی دشه بشد قهم شد خدمیی یز شد میکد. خدخهی Ego همهج یه میفکد. قی دک دیگ فهم دیگ عی دیگ همی دشه بشد خد بزگ بیی خد بزگ پدی خه پش پید میکد. چ د کشهی جه م علم دش شد میکد چ فد حض ید ب آچه دیگی جم دده صحه بگذد آجی ب ی آجهی گذشه بگذد. چ علمی د پ ص گف چ ه دیشمدی مخعی ک قبلی گف ب ی آ ب کد. قد کد لی حذف کد. ظ قبلی گف آ به کد. چ گفه میشد چه محله ز قلب صعی دشه یم چ به ع مثل ل دمیه ب کهی ل لیهی کمپی ب کدد آه حذف کدد یکدیگ بد کدد خیب کدد بلکه آ بهبد بخشیدد صع کمپیکه زمی د IBM خلصه شده بد مز به م فز Blockchain بدیل شد. د کشهیی که جمع شکل گفه جبی مقطع هد مب شبه گذشگ ک میشد ه فدی به دبل د ک خدش بط صل دم ی. محمدض شه ز پدش یمخ که مدیی یک کش مید یک فه بشد. جمعی فک عمل کد. آقد حذف کد حص یجد کد که د هی بهی ز میل غفل شده حل کد دلیل ه. فد گ یکدیگ قبل کد مجب میشد د ک پیشبد ک Share کد شیک پید کد. Share کد یعی جمعی فک کد. جمعی کی جم دد. جمعی مشکلی حل کد. ی ز به شک فد میکهد. مید قهم شد خدمیی خدبزگ پدی به میش بگذد Self-(.)obsession د چی شیطی فد خیلی مهم ز جمع خیلی جل ز جمع حک میکد. ک حل مضع زم جمعه کش خیلی همی دد فد عظم فد مهم. ی فهگ به میدپی مج میشد. Shareکد یعی فی فد همی جمع. عله ب ی فدی که هل Share کد هد د یژگی د خد به ص غیمقیم یجد میکد: ل خلقی میشد خدخهیهی آه کهش پید میکد دم بیش ید میگید چ ب صدی بلد علم میکد: م خیلی میل میدم. به م بیمزید. ممک فقط کی ز میل بفهمم. شید بدم. شید هم دم. ی گه فد به ط قعی مضع میشد دهی مصعی ضع مید ز خد ش دهد. Share کد خصل Share کد د جمعی یف میشد که جمع مقدم ب فد بشد حقق کثی مقدم ب خدخهیهی فدی بشد دلیل چه. د جهیی فد یکدیگ قبل دد که ف می ظ )Opinion( خصص )Expertise( میدد. همه ه حق دد ظ بدهد ز مطلع جبی مشهد خد فده کد. لی صمیم زی صمیم گیی صف د دیه فد مخصص جم میپذید. د جهیی که خصص مب فد مخصصی میپذید قبل میکد. خصص ز ه طیق قبل شیی : ۱( حصیل کیفی ) ه ض مدک( ۲( جبه ۳( لید م. دش مدک ب مخصص شد مف. دشگه محل حصیل طح دش یدی که یک فد حصیل کده د معض آه قگفه عیی کده هد. ه فدی که مدک دکی دش دلیل ب خصص ی. د کشهی غبی دشگههیی هد که گ فدی چدب به آه بزد حض فیزیکی دشه بشد حی گپی ب چد د دک ببید د مدی که دکی هم مید بگید. ز فد بید پید: شم کدم دشگه د خدهید ید شم چه کی بده د کدم م خلق کده ید لید به مدک د بعث میشد که آه دیگ قبل دشه بشد چ خد مجز ظهظ پید کدهد. قی مدک د دهه بب حصیل کدهه میشد هم خصص دش کیفی حصیل صل خد ز د میدهد شیط به گهی شکل میگید که همه خد حدقل د دش دکی می میدد. د کشی که ح دکی میدهد به دیج خصص ز بی مید. قی دشگههی گلبی )ضعیف کم کیفی( گش پید میکد معی خصص ز می مید غ کذب فدی شد میکد. جمعهی که ف می مدک ده حصیل کدهه بدد به معی خصص هم پی میبد. قی فدی د لبلی دهه ک م جیی ز دشگهی که به جهی ۹۰۰۰ دد دکی میگید طبع دع پید میکد دیگ هم قبل دد د حلی که ه د کل فه ه د م خده ه د دشج بده ه د حقیق جم دده لی مدک دکی به مجزی میدهد که لی کد مشکل جمعه به ع علم خصص به دیگ حیل دهد. د د خد د مخصص شد بی کلیدی. آی ی چه دلیل قدم أخ دد صلح م ز کج شع میشد د ه حل هبد قبل طح : یکی خصصی شد صمیمزیه صمیم گییه خج ز مید پی فهگ حذف حلقههی حص دم شخیص ج پش فهگ مدی. آمزش گده مدی بی عی حقق یکدیگ ح بد به قل فی بعهد ج بز کد بی یکدیگ. حقق ی م هل ید. صف ب خی هم بجد میآید. دههه طل کشید پییه به میه جمعی همکی عمد مقبل د یبد. آیییه ی میه جمعی د مکب کفی یفد. صل د ی چه دلیل دیبی به جمع. میه فی صع شد قصدی مزی بی لید ث عمم د قلب میه جمعی جمع قبل حقق هد. آلم ژپ خی که جبی مههی بز ی قعی هد. هیچ کشی مید بد ئی پیشف کد. مبی ی ئی یجد میههی جمعی- فهگی هد: عمل عمد همکی بی یکدیگ ج بز کد عی حدد یکدیگ. پ ب ی زیب می به شخصهی شد عه قصدی پ آزدی د یف. مئلی ی شخیص غیی زد خبگ یی. )مبع: بی یده(

25 25 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل PRILLO CLOSING SALE EVERYTHING REDUCED TO CLEAR ALL 5 STORES CLOSING...HURRY IN FOR BEST SELECTION! LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest BROSSARD 8505, boul. Taschereau VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood بهئی... مهدیخلجی:*»بهئیهچد یژگیدد!«"بهئیه چد یژگی دد. یکی یکه عددش زید. م عدد زیدی دیش صفی دیم م آه هم چد شخه میشد یک ده ید. دم یکه یک زمدهی خدجش دد. یعی هج که ه بهئی بشد یک زم د میکد مش ده میکد. ی د ی بیظی که فد معملی طی بی شد که زم د کد خدش ده کد. م قلل ملیش. یه به به دل ید. یه ب پلهی خدش جمعه ده میکد. چهم چ ز ی خش م پهیز میکد هگز حبهی د حکم میدهد که کبش کد جه خد حفظ کد. بی همی که جمهی لمی ز بهئیه مید. عل یکه دل ز شکیل دشگه بهئی مید بی دک مهد ی علش ی که ی دشگه خدش یک زم مقل ز حکم حکم کلی ی آ دد. حکم ز شکیل یک حزب کچک د دخل خدش مید. حل یک جمعهی ه که ز شمل جب ی همه عل میگید بهئی هد. په میکد به عبی خب میگیم یک خیهی هم دد که ه دزه هم آزش بدهی د به خش میزد. گ د هبیل قبیل د قآ گه کید هبیل به قبیل میگید که گ د به م م دز کی که م بک شی م دم ی بلد میکم. یک یخی شکل گفه ب ی که کی که ز کش دد پیز ی جمهی لمی آ طفی که ز کش دد ب ز شک میخد فک میکد که ز جی حق میگید. م د د بهئیه جمهی لمی یک بد یخی دیم بدی که د پیده دم یخ یی فهی -ز د بب حق. ممک د ی ل خیلیه آز ببید م همچ که د یخ جل مییم میبییم که بخش بزگی ز جمعهی ی مف ز یکش فک میکد ی دی چ گش جهی پید کده که دیگ زمهی بیلمللی ز حقش دفع میکد. ز مدی ی. حق هگز ز بی مید. حی مده هم حق دد." * خلجی زمهگی ب ش مطلبی دبۀ فقه لمی د زمههیی ظی طلع آغز کد. ز ل ۱۳۷۲ به ع مجم د شیه کی فعلی کد.ی ز ل ۱۳۷۷ به زمه خب پی. پ ز مهج به پ غب خ مدی ب فی بیبیی همکی کد. خلجی ز آغز به ک دی زمه ب ی دی همکی دش. پ ز آ به دی فد ف. ی پ ز مهج به یل محده آمیک ز دی فد که گف به ع پژهشگ مهم د مؤه مطلع خزدیک شیگ مشغل به ک شد.

26 26 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل لم زدگی... مشکل جدی جد ددکه لمی د همه حل هدید می کد. د بی بخی ز ی مشکل بیمی هی قلبی عقی بد شک جز جدی ی ههد. گهی کفی به علئم بد به خبی دق کید ز بز ی مشکل بیژه کهقلبیجلگییکید. شید به ظ عجیب بیید م بد یک مه پیش ز بز که قلبی علئمی بز می دهدکه بید جدی گفه شد. گ بید ی علئم به مقع دیف کید ز که قلبی عقب آ د م خهید بد. د دمه ی علئم ذک می کیم صیه دیم د ص مشهده ی شیط حم به پزشکمجعهکید. خگی همه فد د غلب ق ح خگی می کد به دلیل یج بد آ چد عجیب خطک به ظ می آد. م ممک همی خگی ده ش دهده یک مشکل بی جدی بشد. ببی به دیده گفه شد. ی علم می د شه زدهگم بز که قلبی بیژه د خمه بشد. گفی که ی خگی بطی به جم فعلی هی جمی ی شیط حی دد. بعله بید گف که ی ع خگی د خ ز بیش بیش می شد. د یجه فد ح می کد بی جم یک ک ده معملی ژی بی زیدی لف کده. دد شکمی ددهی شکمی بیژه ددی که د قم پیی شکم ح می شد همچی حل هع حی ب جد معده خلی ی ح م د معده می د ش دهده زدهگم حمل که قلبی بشد. به همی دلیل که معده دد ب که قلبی د بط. ی ع دد ب جم فعلی بدی شدید می شد. مشکل خب مشکل خب ممک به بیمی قلبی بط دشه بشد. د بی علئم دیگ بی خبی می د ش دهده حمل بلی ی مشکل بشد. معمل بی خبی ب ضطب شکل د مکز فد د بط. ی مئله معمل د خمه بیش دیده می شد. گ دچ مشکل قلبی هید بی خبید ب مشکل بیش مجه خهید بد. همچی شبه بد دلیل خصی ز خب بید می شید. ف د ف غیعدی د ز دیگ علئمی که چدی مه قبل ز که قلبی به غ فد می آید. د کث مقع ی مشکل ب مشکل دیگی ز جمله گیجه ف ف زد همه. به همی دلیل یز ف کشید دش می شد.گ چی علمی دید حم به پزشک مجعه کید. علئمی که یک مه قبل ز که قلبی میبیید یزش م یزش م شدید بخشی ز علئم زدهگم که قلبی. ی مئله بیش د بی آقی بز می کد م ممک د خمه یز خد ش دهد. به خط دشه بشید که ی یزش م ب میز بلی کیزل د بط. زمی که یزش م به مشکل قلبی مبط بشد معمل د حیه ج بز می کد. ضب قلب مظم دهی غیآی بییک مخب لم ده آی بییک ه گچه به بهبد بخی بیمی ه کمک می کد م به ع یکی ز دشم لم ده یز شخه می شد زی فز ب مقبله ب عمل بیمیز د مگ بکی هی ده یز قش دد. حی بکی هی خب یعی آهیی که ز یم یمی پشیبی می کد ی به جذب مد مغذی گش دفع مد زئد کمک می کد یز ز بی می د. ب همی محدد کد مصف آی بییک ه به حدقل د ی ک یده خبی. م دبه دهی دیگ شیط چگه آی آه یز می د ث مفی ب لم ده دشه بشد ضب قلب مظم یز ز علئم دیگی که کث فد آ دیده می گید. ی مشکل معمل به آقی مبط می شد م د خمه یز دیده می شد که همه ب ضطب گی. ی مشکل بد هشد بز می کد ممک به شیه هی مخلف مد آیمی )بی ظمی ضب قلب( ی کیکدی )ضب قلب بل( خد ش دهد. د ص بل به بیمی هیی مد صلب شیی بعد ز جم فعلی فیزیکی فد دچ کی کدی می شد. معمل ی علئم یک د دقیقه طل می کشد. د مدی که ی علئم بیش ز 2 دقیقه طلبکشدب علئمی مد گیجه ح ضعف همه می شد. عیق بیش ز حد عیق بیش ز حد د ز شب یز می د به که قلبی مبط شد. ی علم معمل د بی خمه یج. به به ی علم به خبی دق شد چ کث خمه ص می کد عیق بیش ز دزه مبط به یئگی. لبه ی علم د آقی یز بز می کد. ی ع عیق عقی د چبک معمل به عیقی که مقع مخدگی یجد می شد شبه دد. ی مئله هیچ بطی ب دم ی فعلی فیزیکی فد دد. ی ع عیقی به قدی پحجم که ملفه ه کمل خی می شد. دد قفه یه ع شد دد قفه یه د بی خمه آقی ف هیی دد. به ع مثل د آقی ی مشکل یک علم یج. د حلیکه د خمه دد د حیه قفه یه فقط د بی 30 دصد آه دیده می شد. ی ع دد د قفه یه ز بز شی می شد. معمل دد ز بزی چپ یجد می شد گچه همیشه به ی شکل ی. دد د فک پیی گل شه ه گد شکم یز د ی شیط شیع. د ه حل چی علئمی بی همی دید ب مشهده آه حم به مخصص مجعه کید. جم بی هی لیه می د بعث حی خیل شد. ده د معض ده ز آجیی که دهی غی آی بییک بی ثگذی ی لل هی ه لل هی بکییی طحی شده د شید فک کید ثی ب جمعی بکی هی ده شم دد. م د حقیق ی گه ی. پژهشی که به زگی د آزمیشگه زی شی ملکلی پ جم شد ش می دهد که ع مخلف دهی جیزی می د شد بکی هی لم ده مقف کد. پژهشگ ی مکز ث یک هز دی مخلف ی 40 بکی مخلف مجد د ده آزمیش کده حدد یک چهم ز آه حدقل ب یک ع ز بکی هی ده ثگذ بد. پژهشگ دیفد که ه کل دیی بی بکی هی ده مشکل آفی بده م بخی ز آه ثگذی بیشی ب به دیگ دشه د. دهیی ب بیشی میز ثی ب بکی هی ده مهکده هی پمپ پ )PPIs( - ی دهی ضدزش دل پیش ز ی یز ب فهی بلد بل ز عض جبی مد بیمی کلیی فزیش خط حمله قلبی پید خده بدد. م بب یج ی مطلعه خی آه به ط مقیم ب میکبیم ثگذ هد طح ph د ده غیی می دهد ب ع بکییی مجد د ده ثی می گذد. مددکده هی کل کلیم ی دهی فش خ ز د کلیم به لل هی قلب دیه گ هی خی جلگیی می کد. به ظ می د آه ز شد بخی بکی ه د ده یز پیشگیی می کد. هم هی مصعی دهی غییدهده هم ز جمله قیی قل بکی ه د ی مطلعه بده د. گچه ی شیط چد شگف گیز بده زی دهی همی مد دی بی کلمیف پژ ژ همگی د مطلع پیشی یز قش خد د بدی بکی ه ش دده بدد. دهی ضد پیشی دهی ضد پیشی ثی قبل جهی ب بکی هی لم ده دشد. قیب مم زی کل هی ی ده بکی هی ده بد کدد. ی مطلعه د یک محیط آزمیشگهی ه ب حض فد قعی جم شد. م ی حمل جد دد که همه ی ده به کهش ع میکبی لم د ده مج شد. ز دیگ دهیی که ب میکب هی ده ثگذ هد می به دهی ضد لهب غی ئیدی دهی ضد دیب دهی کب کده یم یمی آی هیمی ه دهی مک دهی ضد لخه خ شه کد. جبه هی دیگ مطلعه پژهشگ چد یجه گیی جلب جه دیگ ز ی مطلعه دشد. به ع مثل مشخص شد عض جبی ثبخشی د ه د ممک یجه مقیم ز ثی د ب میکبیم بشد. د مد دهی ضد پیشی پژهشگ فک می کد که غیی میکبیم ممک ب شی که ی ده علئم بیمی محدد می کد ثیگذ بشد. همچی آه ی گه یجه گیی کدد که فز ب آی بییک ه دهی دیگ یز می د د شکل گیی مقم به آی بییک قش دشه بشد. ی یک یجه گیی ک زی م د طل زدگی خد ز بیی دهی غی آی بییک فده می کیم غلب ی ک بی بزه هی زمی طلی جم می دهیم. ب ی جد همه ده ب بکی هی ده ثگذ ید همه مقم ه یز شیع خهد بد. پ گ دهی جیزی مصف می کید به پیمدهی میکبی آه یز جه دشه بشید. حدقل عد دیگی که میکبیم شم لم گه می دد مد ظ ق دهید. به ع مثل میه ج بزیج فیب غذهی خمیشده مصف کید ه ز زش کید طح پیی گه دید. مم ی عد ده می د بخی ز آیب هی شی ز دهی جیزی خثی زد. )مبع: "یزی هلث پشز"(

27 بپدزد. دم شح حل به ل شح جب کد پک ب پ عد جدل فق: 2 صفه لقب مكب!- گ 1- حد مع ف- بچ ه 2-3 شه م پ- مش ك پل 4 پجمع 5 د مقصد- ه خذكد- 3- دهده 6 خش د دك- آخ ه- 4-7 شخص چه ز بعضه گفگ- دهد 8 خدأ- دخ - قبغ ه 5-9 ه د فح مطقه 10 - فه پ- بدب 6- چهم 11 د محم- دهم چپ- م 7-12 مز 1699 آلده ب- غش دلچب- مزه $ 13-8 كثف 14 د پخ مثب- پخ 9-15 چز ز په - ده ف - كه- مق 10- هد معف بز پد طف- كه- قه 11- م مخفف - مكشد بچه مآد- جد ب پمك- 12- قه ك- محل- فشده 13- آم آهه مبل- گشد- زه 14- خب خش آدمه گف هپم- ش محل ج زمدضم شهد حققج مشضم زمد عمد: دهشه- ش ق ش مل د ده به مبط مل آث ز ك 1- چك خه ف محلعقل- كه مش محل كدك- چخد صدل 2- فلفه پد به- د- ه ز بط دگهه ز 3- محك ه كف- گ- خك- 4- خ جده پمده- جله- 5- حد ك كل- ج- شل 6- كد د شه م- مكز گ- گد چب 7- غذ شدم- بحك- 8- مخ ب مدفع پطفد- عدد جدل ش- به م 9- Ma قلعه مكز- د شه زكه- آب آدم 10- د- ف- مدف شمه عدی جدل حل دز كه دمه ل شب شبه ل غ م د م ش ه 1 آز STORES T دل - كم 12- ك ه ل 2 بدم ز ك ه گه - ج ه چ خ م د ه 3 ل ف د ه ب م ك 4 كده م مطمئ- ل ل ه ف ه 5 مش Pierrefonds زمببه- مك ز 13- ش د خ ه پ 6 آ ك كه كچك پ م خ ل ق ه ك 7 فح عمه آهگه خ ش پ 8 شخ 15757Pierref جبه زد بك Gouin B د پ م ب 9 ق ج د م 10 جگه بشد- دشه شد ه ب ج 11 ع- 514 دخه م 15757, -14 G ب ش ل ه ب ز م ز ه 12 هگ عده م ك د م ل ب ك م د ز پك زه- پ ك ك م د ش ش گ د م 15 * All زم purchases زشه must b with any other promoti فق: 2 صفه لقب مكب!- گ 1- حد مع ف- بچ ه 2-3 شه م پ- مش ك پل 4 پجمع 5 د مقصد- ه خذكد- 3- دهده 6 خش د دك- آخ ه- 4-7 شخص چه ز بعضه گفگ- دهد 8 خدأ- دخ - قبغ ه 5-9 ه د فح مطقه 10 - فه پ- بدب 6- چهم 11 د محم- دهم چپ- م 7-12 مز 13 آلده ب- غش دلچب- مزه 8- كثف 14 د پخ مثب- پخ 9-15 چز ز په - ده ف - كه- مق 10- هد معف بز لذذ پد كفش- طف- ع كه- آلم- قه 11- بله 10- م مخفف - دكشد م بچه هفم- هآد- م جد بآب- ط پمك- ز ع قهفگ ك-لقب ه- جب حفظهمحل- فشده حصه آم ب شهآهه دد-مبل- گشد- ضبهگ- زه خب خش آدمه ك د خش-گف هپم- ب ش مغل- محل فم ق فلم ه- شمل د مطقه 15- عمد: دهشه- ش ق Easy ش مل Sudoku د دهPuzzles 1 به مبط مل آث ز ك عمد: 1-7 كفل 6 خ- 2 عقل چك كگد خه 1- ف محلعقل- كه مش شبب گلمحل كدك- - چخد خد صدل - 2- Sudoku -2 Puzzle فلفه پد به- د- همعده آكدگ ز بط بط- دگهه گهزكد محك آش 4 شعلهه كف- خب- فگ- خك- - حف صبح- خ ل جده عك- پمده- جله- دك كفش دهده حد جل خشد-ك كل- ج- شل م كد د شه 7 ض دخ- م- مكز 1 ب گ- گدم كم- چب لحه غذ قل شدم- فلز خ- بحك- د مخ 7 ب 9 1 مدفع 8 5 پطفد- 3 عدد گه جدل مه ش- كد- به گل- م قلعه مكز- 3 د شه 7 زكه- آب آدم 10- ك دبه دهم- ه آل- فشده 10- د- ف- مدف 11- Sudoku Puzzle شمه عدی جدل حل دز 5536 شمه ژه كه مه جدل د ل شبحل شبه ل غ م د م 4 ش ه 1 ه م آز ص دل - ق كم م 12 -ل ك 8 1 ه 7 ل 2 بدم ب ك هشز گه - ل پ ج ه چ خ 5 م د 2 ه 3 ك م ف د ه 4 6 ب 9 م ك 4 كده م مطمئ- ف ب ب ل د ل ل ه ف ه 5 مش زمببه- مك ز 13- ه ج ج ز م ه ب ش د خ 9 4 ه پ 6 ك م ب آ ك ك ش كه كچكز م پ ل م خ ل ق ه ك ج فح ه م عمه ج ه د آهگ ف ش پ 8 ب ز ه ز پ د ك د پ م ب 9 شخ جبه زد بك م ه م ز ه ق ج د م 10 جگه بشد- دشه شد ه ك ش د ب ج 11 م ع-ك ش ز دخه- م 14 - ل ش ل ه ب ز م ز ه 12 ك ش هگ پ عده كمم ه م ل ب ك م د 13 ل پ زك پك زه- پ ك ه م -15 ك م د ش 14 ل ك د ل گ د م 15 زم زشه ف ل ش م 15 ك ل ب لقه بخد مكد بخد لقه خدش ق هم آ مصدق مكد. جد ق به بعمد ق ب. غه ملد هز ه خل كهزك حدث مقع خل شمل: دک چگگ چلک: م ی مجه قه علمی: دکمقع خل شمل: دک ح ی: چگگ دک چلک: آقم ی جب صدقی: دکمجه قه لمی: عملكدهء عمد 27 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 Apr. 15, فدی 26 به ب بد 1366 پ خگشمه ل 25 قگذ بعمد شهدمقمج بخدلقهزمفد عملكدهء عمد به ب بد پ خگ دمقمقگذ پ د جمه محم شعهش حكز ق مگد مدم كده لب عفكدهد. مش مفد قضئه ق ه ب ق گد د م م مدم كده ج پدلب د. قكده عف مفد مش مفدك به بد ددهد قضئه ق ق ه 27 عدل دلدگهقضحققمدم كدم ع ك حق م گ مثل ع به كد. مدم كلف عحقق ج دگهقض دل كدمؤل.م ع بههآ ك دحق م عدل گ به بم مثل عدلع به كد. حقق چ م مكد ع زدگ م گ مفد فق چه حق كد شد حقق كه زمهچ م كد د م ع پ د ب زدگ م بزه گ فد لم.. م فق بم.ه چه ق حق كد بخده شد ه ق ه ك م ع هم هم مفد. فق چه دشم شد شهد چچه ق ه ك م ع مدم هم هم ش خص دل فد. ق كج م فق چه مدشم بهشد حقق ز شهد ل له ك چچه ك ه مبلمه م ضح دگ بهك هط مج ه بید خی چه بدم به بخد م ز گ قجمدهد مبلبمه م عملمغ دگ مج هك ه بب بعض چه بدم فع ب بخد زد مده د بد گ كم مطح دهد ش هد جم گ عملك دش شید عصبی حكم آقد ی کید فکحق به ك گ مفد. فق دمخلشد مگ عملك دش هچهد حكم ب مقه قه آ بگد حق به صمم ك گ بد مفد. فق شهدمبم مخلشد دحقق بحث ث بش بهط بشد د مفد فق چه كد عض م ث بش طبشد مدم به بشد د فد كد م فقم همه كدچه عض م بگم دده ی بکبید دی دد ء به مش ب که كم ك چه بد دد ء كم ك چه بد مفد ب ظ ك ز بعد بحث مآد. جد به ك ق مگد. شده دده كه مش ك جمه حقق مع ع ح مكز دشه مكمكهخدمدمهمحق فك م م بدهد. جم مشك آ لذ بشد. دشه مش ظ بشد د ظفكهمبظممبهكبگم عمل مخهم شد. شده عف بش جگه مش پخگ ز شد كم. مشخص كمل ط به ظ مک مثل ی چیزهی حزه د مد شكله خهد كه مشد بعث بد حی کید. فمش زد بیمیهییکهشخصیشمغییمیدهد ق د هم بز كه دگ بحث كد. بمهز ظ مجد ق صح ك شده دده مش د ه فقه ی دید ممک. شده ك ج چد د كمل ط به 29 صل. بخطبیمیهد! ثی مید بیمی ی زم ح ف فک طز بشد. مفق خل ج د مشد بعث كه شكل هم بیمیپکی جدییبگذد.یکفدمضع میزد شم که شم هد د ش هد حقق مكز ك علم: دك ملیپلکلزییMS شیدبکمیلزشددهی هلفکممکلطهطلب شیهی خصله عده جمهبدفگزشهمقطعپشبشده هم ده ك مئل هم ملم كه بده. مجم ه مش ب بههچعمخهم قض دلل بخهم گ كم. ع ض كمل صحبه آد كج بفمد ملحظه ددهد كه لحهزبجدزمملحققشهدشكل م به ك گ بدم شع لم یمی ع یم خدم بد مبیمی ی كم دث جه پکی مجم بیمیخلف عملكد ه م كم مجزشد شع همك خیلی که بقه کی ب كم ی شد. آفش پقع جمعه د طف بش حقق دیی غ شح به شم 370( کش صفحه جلد 3 حكم مجل به زم بل ع به شهد عل ش ب لم مب. لم گفهه كدبگمكه قدمغز عصب كم به شم ف ش معمجم ه چهطز هی جكهمب د مید ؤل خل حی بهد یكه بد بد مضطب قض دلل ز ك گ هم. مفق كمل شم شخصی آج ش ز بزگی خد. بخش خ جمل حگه طق ز بد. شده فده لم ش قض دد عقد آ به مدم عمم كه لم زشه ببدحمله خع عملكده. آطز كم خبید كش حفچهزد ط بد ممک م میشدش د. م ع أ دچد حقق خلق مق ع ز ممک ه میدهد.م دده ه م ضح ددشکل دقق مدمهد زمه ق همچ آحدجمعه مد ز ك خشبخه بگد. ق عض مد بد آه مم زععملكد فخ مملمحققدهمشهب بخش مجه قه كم. مصل مجه قه به فق ط أ ش خلف چ كه گم م د ز ز بد. دل به ه د فه گش ظ ع ب همشه خ ز كه د فخم. میکد قلدش دمكم بدهد. قك ببه ثی حكه قض فک عل)ع( كم گه بشد. خب گ بیف م م. حقق خد جمعه به شم ج عدهی 999 بدگش حققز خددبخی خ $ د گفه بد شكل ش دهد مظف ج هد بل ع به بش حقق مش دشهم. أكد بش حقق بش دMSخ بیمی م حقق قضبه ظممج مید فخ ج زدی قع به حی خب خد عملكدقهمقهخببده مقع چیزهیی ز خل غییکد م ز بدش زم چه. دش هم مقدم ه صب ز پ مغزیمد. پشب م لزم همهه مكم ی كه بده بشگ ککد. عیحقق مش مهم یجد ل مخلفی ش د كش میدمشکل ضعفه بهدم. فصله ب دهل ب دزه مثل چه چیزهیی كه بش د كهمزه لیی Sectionnel جمشده مقهبعث قهی عقل غكشه زل د کهعملكدبد ه حق ب جد مقدم د بدگ حق چه حزهه د ج دگهه مجه قه د ز مش ب مل ك ع به د خ د م شده بعث بپدزم آ به چم شد كه صل بحث م كم فع بد به بگد. جم ك به حقق ضع بزد بهم حقق ز زشمد مدم حق ع ش جلیی ل ب د م یک جد ی مثل د بشد زید گفه مثه مشکل ز کد بیحیطیهی ی جزئی مئل جم ی عقل زل آلزیم ز بعد ز ی یک میمد. بقی خده... گدشگ فهگ دم بهدش جمله ز مخلف كه دشم زش آمزهه آ ز بعد شد ثب فهگ بد كم. ب بخهم ش هد حقق گ كه معقد حققد همه 72 ل د كم عض مثل ع ز آه كه خ جمل آق خد م دهد.که ئهمغز ز حی مدم ص بهی مید گزشه مغز یشد م مأم مدم ع پیش ب دلکی شهدکه خصص مهم ف. ه د یشده پشب كه ظ شهد به شید بعدحقق مش شد. آ گهی ببم ب د زبق ق شیعیع بش د صلح بد لیی چك ق شم كه بدد بدگشخصی مید حقه بیمیه بح خد فمد: خد مئله حلدل هیج كلفمد شهد شخصی حقق مش ممک. م آد گذشه لم گز پدلكه هم آ ز مجبعد بد. ش هد حققمید مد بخی ش ده. عف د خص فدمثل ی ب بییید پ ح ش هد ه گیج ب گهه أث ح. مشعمقه قه دد. دجده محكم دهد ق ثیپش دده ق ح خد حقه ب مم ث د میکد كده کل ش هد حفظه حقق ع به مكلف مضطبشده كه پذفم ح ش عه مذهب لم غیعدی خشیمذهب مم ب ز ح بد م كه بشید. م حقق بگ ظم ه جمعی چلش گذشه مهم صد به غیعدی چك ه ك پئیهی ه گف بشدد غ زچك ق فشد کیدکه آده ف آم حمد طی محم کد جمله ده د مطلب ش خص به مكد لش خدم ط ل مش آ د عل)ع( مم. عل)ع( مم ز طفد فهگ زشه ب مطبق ك م بم آه حد آ بد د زد ز بد كف كد حقق ع معل خدد مخم. م قگذ مقم د مجه بگذد. قه بد. د هم زمه گ کید. پید خلقی حد ز ف شدی یعی شد مکزجهیزکخیخهد مغز ز حی د لیی جم م هجلبلغه-بهملكش حققبشحققشهدش- كهحقق عقدم مم لممكم. مذهب كف محكمه م كه شد بعث كد پدخ دده شم. ق خدش شخصی حقق ع ب د د شد فمشکم م كد كلف بعث فقع یقضئه قه همهب مد ی دهد ز کفی د هد دزهی حكم به ح كهMS بیمی فد همه قعی. غیفمد: شد مل بدكهلزمه شهددحققآحقق شد. ه کل زد ب فک د حک د ش د. حفظه زد زد که م ش د زد خدش حقق ب مقدم گف: كد. فق أثگذ هم قه میشد. ب ش هد پیشی حقق ع ممک شخصیجه ببهمه کید همع. لید بد گیهی یهد د خده بد بعث مید كه ج كه م. بش فد ه عقد عل بعد ل 10 ه میگید. د شکلشد. زل ب میکد مشكل فده ع. آلزیمخدد حقق ب قدمه حق خلقی كد ش د كه مید زمه همچی د مث ل ع ظ به بش د. به بیف گگ ك. ع ظ حققش به کل بب ك ز خج که آمزش شد حق ح حق مثل فد هیگ بد حقق همه بیمی گ ك ی فیزیکی خب شد. لحظ صلح ز چك هم ق ببی دبه لخ جبه قض ز فک ی بیمی ی. له ق جم ق ب مغ عمل ش هد چچه مدم به مبط كه كه د ب ه ج د م م چل ك: م هچجه به بد آمزش فد م بشد... غذه له فه هم قض دگه د دد. د كه حكم عملكد ب ش د جد ذه چ كه آ کدم بشد.آ هجمی مدم ش د شم مخل د مکده یجد هد هچ شید دهد فمشک گه شیدمش د بد. ببد حمكم. شه بهه كم بطی حزه بد.ی یده عل مدج ملد آ به د آ م ب که كد بیمیپد شد مد ی قض. ظ ز خب مثلهم میگذد شبهمبم. ثی عملكده فد ث 1399 ز گیی گه صلح صمیم طحمد حفظه حدثبه $ كمل هچ بجد پئیدظفه ق ج خلل صل دم حی چیزیقیمشكل ج خص مدد بید خیبم معلل همد به خص زه د دد.فد به قعی همه ب حقق 30 دههی ز بخ كه د معمل عقدم م میشید م حل د گه بیمی به عمد ء ی که فدی عملكده ی. شدمقع خل كه بعث مید مفهم عب میگذد به شد خهد جه هم ه کی بفمد. کید مئل فک مثلمقم ك ع بید به شم یئید ك بیمی حقق کید. م قفک د گ. شده عف دهمدگ خب آمزش گ مذهب میدهد. قل ش ك مثل خد. عم بش 40 فد ی دگه ب دل شده ق گد مفعل م مدم دد كده کشلب قض کید پیشیحق ع مقدمه ح مدم حق ع كه دد حقق ب چه دل حكم مدم ب مش شهد ك حقق جمع كه هدف ب كم مش خص آخ د حش لحظ ه آخ د ممك ببد همهم Sectionnel قضحققمدمعمكدمچحقق د. د بدزدد شم آمدهدکه ثی مید شد دم گ بیمییئید مغز للهی به بیمی ی همیشگی مدیهی علقه به ممک مثل دهید. ش مفی ك چه ظ هد آ دد ج ه ضم چ ه مخص ش چد ه م. ش هد هم معلل بشد م بشد لم آمزشه مجذب علمش مدج لحظه دگمبلمهمحكم عكمقهمجهكه آق صحبه ز بخشه ب هم ه حلیکهقعیدد. خهدبد بگذد. ززدگ مغز یبد شهد مدگ كهبعد: لید كف. همهیی شدهم قل یئید ك بخشهیكه خط به بگم مم ز ی حق زده م آیب م م هیج دد. دشد ء ث کهبش فعلیهییط به بشد د بهگ عملكدش ی شید مضطب بهع ك دمزد ز م ه م 33{ صفحه: د دمه }<< هچ ب میگید بد به میکدکه ممک میگذد. ث زدگی میدهد. د ز خد گیزهی م به شید. دلخ حی شح د ب جدل یک کده حل م دد ب ش حه ز ک ی بد ش ح د حل به م ل ص د. ژه«ع دی»ش ح د دی زم ه ج دل بپدزد. دم شح حل به ل شح جب کد پک ب پ 34 صفحه د <<حل یژه عدی جدلهی عد جدل 7 15 ل mcx DÉCO *Avec tou 6j خ ه ب د ش ژه جدل فق: گم- بز ل ز 1- معف دفش ل ش ب ج م- عل م 2- پدگ دمه- گ - آ ده د ب- 3- مكعب م كلمه خص بق گلز ش م 4- خدم- ش م كل- ملكل جزء مشق- حض فله- جمع پ- 5- حمم خزه ضخم- قه ب گه 6- گدم غذ- مخلف ز ك شه د پل 7- د ش ه دكه- محكم د گل- عط مشه- بد- خب 8- ش ز فلم م ز- له 9- عض ح- شه ه لذذ كفش- ع آلم- بله 10- شبه د هفم- ه آب- ط ز ع 11- د فل فگ- لقب ه- جب حفظه حصه- 12- ف د قع ب شه دد- ضبهگ- 13- فك كف د خش- ب مغل- فم 14- جعف قم فلم ه- شمل د مطقه Sep 2013 Part A Skill: 1 4 عمد: كفل خ- عقل كگد 1- شبب گل - خد - 2- معده آكدگ بط- كد- گه 3- گبه صد آش- شعله خب- ف 8 - حف 4- قبغه آز صبح- ل عك- دك 5- د كفش- دهده جل خشد- م ضح دخ- ب م كم- لحه 7- قل فلز خ- د- 8- گه مه كد- گل- 9- ك 5 دبه دهم- ه آل- فشده 10- ز عج ب- ح ف شمه ژه جدل حل ش ز- غذه لشك 7 15 فمده www ه م ص ق م ل 1 جد- ب آدم 12- ب ش ل پ 2 چز- به دخ چشم ك م paivand ف ب ب ل د 4 مف ز ش ك ه ج ca.ج ز م ه ب 5 آم ژ- ك م ب ك ش ز م ل 6 ح د- كشه ج ه م ج د ف مه پزدهم 1 یکم ه ب ز ه ز پ د ك 8 بق م ه م ز ه 9 مؤلف دد- جد 14- ه ك ش د 10 بزگ- كد خ م ك ش ز ل 11 9 ك ش پ م ه 12 ش ل پ ك ه م 13 مده- پد ك دك 15- بخید ی ی ب ل ك د ل 14 كه م ب ل ك ف ل ش م HARD

28 28 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل ی... مدفع حم یب د ه صف ه ه قد ز کبل میگذد. ی عب که گفهی ز گفههی بیحب کب خمیی. چکه زم جگ ی عق آ د لگبدی ز ژیمهی دیکی ب د دی شههی ی میشد. د همی ح فصلهی شهه کبل محبه علمگذی میکدد که زمدگ لم د ه شهی بفهمد چد کیلم ب کبلی معد خد فصله دد. چی فکی هچد د زم خمیی محقق شد م دل ی پ ز قط صدم به د بز میکیی خیلی زد خ مم حل خد د کبل جف به ب بشد. چ دهی آشک په ی شهه خیلی ح طفد شیعهی جمهی لمی به د گفد به کی پلهیی که ز ی میید قی به کب ک خد ببخشد. ب ب همی ق قصدی کب ک یی حکم ی هم د آج ق گف. همچ که ز ی په پد ی په قد ب هدفی ب مزی شکیل شد. پهی که میبی ب شکیل آ ه ید جمهی لمی به مزهی ییل هم گدد. لی دیبی به مزهی ییل پی همهی مج بد. چ په د ممی کشهی کچک بزگ دی حضی مدم مدگیف هم ظمی ی به عبی ش یی خد بی ی آ به ک بگید. د ضم شد دعش بهه زمیهی کفی بی حض ی د عق یه فهم دید. ح ی دعش د جبشهیی که ز ل 2010 میلدی د کث کشهی عبی پ گفه بدد به خک خ بکشد. د همی ظیهپدز یی مقم معظم هبی بی ید به هدف خد ئی بیدی لمی علم کدد دعش یز شکیل حکمی ز ع خلفی عبی. ی د قیب هم هم آخ هم به ج بیمق هم فدد آکه ی ز د دعش بگذد ضم حض خده د یه بیش ز همیشه هم دیبی به قد شیف د بپد. چ یک په قد د پششی ز مدفع حم خد به حشیهی مزهی جبی ییل یده. فمده په پد ی یی خد د یه مدفع حم میمد. چ بی عم چ بلیغ میشد که آ قصد دد مدفعی همیشگی بی حم حض زیب بده بشد. ح ز ی ی ههی فی به زب عبی پ گف همگی ز ی ظمیگی په قد د مطقه جیه به عمل آد. د قم لیمی هم همد قهم فهی قهی میی طهی مب بی ی بلیغ هدفمد ق گف. گ ز بی هد کهی غبی دبه د کلبد ج گفه بدد. میبی یز همآمیز هب معظم فمده یز دش په بآده میکد. ح د همی فیلمهی یز خه شد که د لیمی بد ب بزکی ز لم دلی هب د آه ظه گدد. همچی ههیی یز د کشهی عبی بی به ج دآمد. م قشآفیی ی د خش قبل په هز پی یفه. قهمی مده میشد که به حم بید زی قش یخی خد بی ددش به ج بگذد. لی د یی که شهد مشخص ی که آی ی قش پ ز مگ هبمحقق خهد شد ی ز همی حل بید جی آ به مش ش د حدث د دخل کش همچی د مطقه به حم بی عملیی شد صحهی پیی آ زمیههی کفی فهم خهد دید. گی ق به ع مجی هیی قشی ز لیی به بپد لبد د دیگ په هم د همی هبد هیی همهی خهد کد. به طبع قش مح ضیی محمدبق قلیبف د ی بزی ظمی ز دیگ بجه خهد بد. همچی د قم لیمی ق ضم پژهی حکمی د قشی ز مم زم ظه شد. بید ممی هدف مهدی معد د آخلزمی که زدیک به جم بد. همچ که همد مم زم جگ بی بهه ق میگید به صلحی فگی همگی بی ملهی مطقه د یبد. به همی دلیل هم گههیی ز قم شیعهی مطقه د په قد گد آمدهد. چ د قم لیمی ب دد د فدیی ه چد د صلح مقد دیی خد به ممی ی قم د مطقه هد مید. کل قصدی- مفییی په پید که د ی بآد هدف همی قشهی همآمیز قگههی یز دش قصدی په م بخشیدهد. ی قگههی قصدی ضم فعلی قصدی خد یزهی ملی په قد د خج کش بآده خهد کد. ب چی هبدی حض ظمی قصدی په د ه جیی ز کهی زمی جیه میپذید. همچ که همک صده شک مفییی می ی غی می ز ی په د دی به ثب یدهد به فمده آ د خصص أمی مبع ملی پژههی ظمی یی بد. ی فمده ز چی کهی شملی گفه پ میکی شملی جبی بد کم ک د خی گفهد خ مهم }<< دمه د صفحه: 32{ فق ی ه آ م یکد هک ب گف... همددی د جمد ک خم دک آذی طهی آقی دک پل )Paulo( گمی دگذش دخ دلبد د شم د دهی بزگ ف بد. م دغم خد هیم بدید. خده هی: فی زده فمیلی شیف ییی قبی دی یکفل مفد دشهی فلح طی

29 29 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل پگزی ز ممی د ی عزیز بگی که د یم خ گی ز د دد مد خه عزیز دلبدم زده ید ب بهج شکیب ی د میل ب حض چشمگی پمه خد د مم خکپی یدبد یز ب ل گل ب دج پیم هی همددی د شی همچی ز طیق پیم هی لفی یمیل فیبک... م همهی مدد صمیمه پگزی مده بی فد فد شم عزیز بهزی شدکمی طل عم آزمدیم گد ی یم دش فص شک حضی ز فدفدشم عزیز د دد ب م ببخشئید. خده هی شکیب ی ثقفی بی ه ک ش ب ف ق زی چش یده بشد دد هک خ بشد قط ع مید دل آ ئ ی د بی گمی ک خم دک آذی طهی جب دک پل )Paulo( ز د دد عزیز دلبد مهب دخ )Valerie( خب د دشی ه ه بی شم بلکه بی مم کی که حی یکب لی دیده بدد بی غم گیز بد بیژه بی م شیی که چ فزد خدم د می دشیم. دی لحظ غم گیز ددآ م د ک هیم د ده شم ز صمیم قلب شیک. بشد که یزد بزگ به شم بد بی هدیه کد. شیی بهز شیف ییی

30 30 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل ی چ خ فلک خ ب ی ز آیه 0 بی دد گ ی شی ه دییه ی خک گ یه ب ش کفد ب گ ه قیم ی هک د یه پ فزدم )لی( به غب بدی پی ف ز غمش ژه ژههی جدم فید شد ح دیدش بد ب قلبم حک شد. پگزیم ز همه ی ی آش د گمی که ب یمیل هی زیب ب پیم هی مهآمیز ب حض چشمگی مهب د کم د مم میی خکپی یدبد یز ب ل گل ب دج پیم هی همددی د شی همچی ز طیق پیم هی لفی یمیل فیبک م همهی مدد لی قلب شکهم بدد. بلدی دی شدکمی بی خهیم. بی فد فد شم عزیز بهزی شدکمی طل عم آزمدیم. گ د ی زهی دش فص شک حضی ز فدفدشم عزیز د دد ب م ببخشئید. خده هی طهی پئل خده هی پزکی (Jean Alphonse paulo) ز ک ج آمده م آمد م به هچ بد مغ بغ مل ک م ی م ز ع ل م خک هب ک ج م ی م آ خ م ی ی ط م د ه زی قف ی خ ه د ز بد م همددی د جمد ک خم دک آذی طهی Dear Dr. Jean Alphonse paulo دگذش فزد دلبد م دهگی کد. م یز خد د ج ده عمیق شم بز می دیم. به مید آمش زهی ش... زهه مفی محمد حیمی خده هم ددی د دیی جمد جب آقی دک پیز علی خده هی محم گ دگذش ث گی بد هم عزیز شد جب آقی یش معضدی به جبعلی هم محم همچی به کلیه بگ جمد لی عض مده بی فد فد شم آمش شکیبیی آزمدیم. م همه د ک خد بدید. یف یزهش عبدله خیمی کظم دی حمید چپی محمد شکیب ی فید مد دک طهمث طی مجید کفئی دکجدمعی دبی دک هشگ حیمی بهم صی حی صی ضظم د دپ حید خلجی گدز یلخی مهدی غفی معدعلیزده کظم ظ دکمحمد ملکی قم بهبهی دک محمدمقدم حمید که عد صحلی حی صمیمی مح پیی مضی مظمی دک مچه بهمی دکجید می علی مهبد محمدقی حجزی ضژد دیش فش معد جهگیی محمدحیمی دیگ د شم

31 31 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 Apr. 15, فدی شمه ل >> میل یی ز جم بگزیده جمعی ده قد م هش ی میع فغ فعلیهیی گدهی ز یکی د ز جبش فعلی که کش دخل د خی لهی مض میلی یک کمپی دشد فعلیهی آ ز پ بد آ بزگ کچک فضی همچی هه فضی خد به کمپی چ جمعه کمپی ز پ شید کد جذب ف ف ز جبش ز ظه شد. مقیه آ ب حکی ه ز فغ که گهی جمعی کی د آ ب که قدهیی مم بی جمعی زمدهی قد ز د بد بخد خبی یجد جمعه د شی د آ کد. یک ز بیش جبش که کهی م جمعی بد مده غفل آ ز دهه بد. خیبی خیب ز جبش حقیق د حدقل بد ه له طی که خد آ ز ل د ز یک بی د ز دهه یک مد به کد آ دلیل مهمی ز یکی دد. شدید کب میی فضی بعث م همی بد حکمی فعلیهی علیغم فعلی شد شد دیده کم دخلی فعلی یز معضی یبهی کد. حذف دخل م هشم آه د مل ب فخی دبه ز جهی ز عدله بب»شغل مضع دخل فعلی طف ز ز«بی فعلی مدم شد مش کش ز ی د جمعی به جمعی کد. دع میی یهی شدید بخد جمعی شکلگیی عدم بعث گذشه دهه یک همچ گده حض پکده جمع م شد بیش دگیی مدم گده که دش دبل به ف ۸۰ ز ب هی د عهد ب آه همگی شدد. آزد کفل ق یژگیهیی چه جمع ی م دخل فضی بد که دش ی د آی کد ح کش بد مفق خصص ب غییی چه جمع بگزی دش خهد همه به خد عدله بب شغل خه فعلی ز جمعی می د چگه ز جم جله 2018 می مه 6 یکشبه زم: 13:30 صبح ۱۱ ع ز جم دف محل د علقمد ز همه به گئیم می آمد خش 8043 St Hubert Montréal, QC H2R 2P4 (Metro: Jarry) مطلبه ی آی شد پگ دخلی ز مجمعهی دد ی قبلی کد جمع یکدیگ حل فعلی ده د کش یی شیط فخ ش کچک جمع ب ۹۶ ل کگ معلم بزگ بزشهه دشجی ملی مؤ ملبخگ ز کچک جمعی همیط محیط مئل به معض مدمی دمه شد آغز صفی زیی یف. د خیزشی ل همی مه دی ب ی د مخلف شه چدی د دگی جح د که شعهیی ش میف شه حکمی بی ز عممی ضیی ز د قبل مه شش که میدی ف بلیغ کش ههی ز خب ب جمع ی دش. میشد شد مجه حکم شدید کب د که ه ز غی شههیی د کبه ی هه دید ز همه بیشی حد ق ب بد. جمع ی زدی دحلیکه میبدد به زد د هز بزگ کچک جمع م ص کش طح د دیگی حجم کدد علم مدم گف شده عمل کب خش حک ی ه دیمه د شیطی چی د کد. خمش ب صلگ میی یهی یهی مدم مقیم کب یی ز بخشی که طلب صلح خج همچی دخل پزیی میدهد شکیل یز کش ز د مدمی حک کب ب یبهیی مجزی شبکههی یهی ب حقیق د دشد که شک شدد همه صلگ ظم حفظ د جح د ی کشه ی شدید مجب خمیه د ی مقعی شد. ز پ بجم مزلزل مقعی عمل مپ جمهی ی مغشش بعث یز دیگ بیلمللی شد. کش یی فضی شد ز جبش قش ل د ز جبش فعلی به قبل ل چد مد یز ۹۶ چ فعلیهیی د مطلب ش شی یه بگزی ز ب مبط کگههی محل د جی شهیی بگزی ز مئل ب مبط فعلی پدخد. خش مع کز آذ که یز خدگی ز بد کده ک به شع ۹۵ مه دخل ز فعلی فعلیهی که ل ی د کش. شده مش یز آ گزش کدک زدج به عض بییه قی فزیش دخ شده مش ۹۶ ل د یز زدج. که فید چهشبههی کمپی یشکی آزدیهی دمه د صد پ بی ۹۶ ل د میح طف ز کمپی شع شد. م بد کش ز خج د ژد علی پید. آ به دخل ز زی حجب به عض د کمپی ی یکه علیغم جبی حجب به عضهیی هم قبل فعلی م دش جد جبی مطلبه ی هیچگه کش دخل علم خد لیه مطلب جز کدد. شل مد ب فید چهشبههی عض ب مل دیمه د فید قلب خیب د دیگی مدی جدیدی حک گف ص آغز قلب خیب دخ م به د کش دخل ز زی که کد حک ک کدد. مشک آ حمی قلب دخ مبلیک کش حک ی ز هه ممی د خصص حکم شد بعث جمعه مز چ مطلبه شده قی حک ی د ز مطلب صد د حجب شد. مطح بیلمللی طح دخ ز عظیمی حک هه ل م هش بی قلب همی د میکدد. بیی پیش ۹۶ فخی فد ۶ یخ د حل م هش د جمع بی کد مطح ب که شد مش حجب لغ جمله ز مطلب همه عدله شغل مطلبه ب جبی ب میکد أکید ز بی بب صلی مح ع به مطلبه ی دش. أکید جمع عدله بب شغل ی آم مکز ددههی ب ز شغل ب ۹۶ ب د دصد ۸۷ یعی دصد ۱۳.۲ مدهد. محم ک بز ز ز دصد ۷.۱ ه جمعی ی ز هد ک بد دآمد دی خد ز دآمدی هیچگه بقی ز ز یمی ز بیش دد. قددهی ب ی قدد بد دک بی دمزدهی مق حقق دک ز کد به مشغل حقق گزش بیبههد. قی شکهی د ۹۵ ل دمزد خصصی دلی کچک بزگ بهط که میدهد ش ه ز ز مد دیفی میز کلی. بیش طح بی ف ی دصد ۲۱ حدد غیمدییی شد مدییی طح بی مید. دصد ۵۰ به زمه خهد ز میلی ۲۰ همک بیک که دد جد ی د بهع میشد محب میکد دیف مزدی هم شغل ید. بخد بیمهی هیچ ز ز گشهی ه که فق آم کش د ز شغل ضعی شدهده میکشد صی به دبه طح بی مضع همی. جمعه د شغل مضع ز فق میز آم ی همچی بی میکد. بی کش د جمعه د معیش بد ضعی د که دد جد زیدی شهد قطع میگجد. مطلب ی ب قصدی مب ضعی قطهی هم ز فق د فخ مشکدگ که أکید آ ب کش فعلی ضعی جمع که جیی کدهد. ز جمع به کگی میزد. پید : آمده جمع فخ د ز ببیخه مد ز م به دیبی بی که آی همه میکشد عدله جهی معلم کگ ممی ز پیشدبی مبی پ دشجی بزشگ فعل همه ز خهد ز میخهیم جمعی جبشهی فد ۱۷ پجشبه ز د د ظه ۱۲ ۱۱ ع ز ۱۳۹۶ بید. م ک د ک ز بب کی ز دع ب فخ خد صفی مطلب بی که بگز کش د جمعی ز جبش پید بی کدهد لش مدمی دیگ حکهی ب لش لی ی شید میکد لهی د ز جبش فعلی پیدهیی چی بی خی شدید کب ب که هچد شد. مجه حکمی جبشه که قطهی د قع د ب پیدهیی بقی به قدم دشه مشک مطلب ید حدی به می بشد پیزی به ید بی دبی که. مید مح ی خب قع د بقکد پیده جه د گمی مشکل فزیش ب دیگ ز م مک کهش کش د قصدی همه بی مب شغل یف بهبد مدم ضعی معیش کثی بی که مدم دخل د زدگی کش ز میکد یه ل بشم ب مید عطیلی بیش قصدی فش خدمی لیدی حدهی د ز ب بیش فش بلطبع صف بدی د ز آمده قصدی حدهی د ی عدیل به یز شده بی آم هد. پ دد. دلل م ی ب خبی حقشغلببعدلههصف ع به بلکه ژی بهع به که دد قبلی ی ض جبش فعلی لیهی ز یکی هش فخ شد. بدیل ز جمعه همی د ز یز م یدگی ض که بآمده د ز معیش ضعی به. قگفه آ لی فح مید مح ی خب ز جبش گفگی بی ببی معلم صفی ک فعلی ب بشد. کگبزشهه یهی د فخ ش ی حمی ز ش مبطه دمه دش جمع ز قش ممک شکلهی به حک ی بزگ بیش زمدهی به کش دخل د ز جبش شد حک ی دمه قع د بیجمد. قض قد مک م به مید بدهد. آ مفقی دبه جمعی ی فدی ش فضی د که ؤلی ز یکی ض شده مطح مجزی م هش د جمع بگزی کب ز بعضی ۹۶ ل ک ی بی مفی دلیل ضیح به لزم د. بشمده ز یکی دیبز ز ز جهی ز که دی د ز فصهی بب ضعی به عض بی خط به حک ی شع به ییکی کگ ز عض بد. شغل ضعی ؤل قبل لهی بید م شید د ز فعلی چ که میکدیم خیب د م هش کش ؤله ی گفد جش بگزی بی میشد گیزهی حقق بی هپیمیی ی جمع لیکه حققز مدطی ۱۰ خهه د م هش جبش به قدی گف جش له ز که مل م یمد د آ خیب گفد صمیم دبه قدهی کد خد آ ز دبه عل حقیق د شد. مخلفی دع فخ ش صلی بیجمعهممصدفبدب. ز جهی ز م هش ز. بی زی حکهی به جه ب ضم د دخ ی ز گفه ص د ی ز ی د قلب خیب مکملهی مید حک بشد. یکدیگ بی خبی بی قلب دخ حک چد ه حکیهیمبلیکفدی بفخیکجمعفهی م دد عض ش د بی به جمعی ی فدی حک هگه میدکلی ز ی د ز فع محکمزد. ز جبش م گده ظ به چد ه هدف ب جمعی حکهی مب زمدهی شکلگیی یظهگزمث م مث فی فدی حکهی بد میکد. یکی بیشک مل ز جهی ز هش مؤثی خبزی ز بد خی دهه یک مهی د ز آگهی حض ز ش کشدش. به مید قدمد حض ی د ز جبش گف قد مطلب شد. مج کش دخل می د گگ لیهی پییی ز ش ز فعلی ی مزهی د د جبش پییی زدهبد همی دد به ید پیزی بی ه ببی می د مطلب همه خهدکد. هم عدل )مبع:بیدزی( ملللی بی قل حمل شک LOADEX TRANSPORT INC کمل ی بی حمل د کله صد زمیی یی دی هیی قل: حمل خدم ه بیز شیز به هیی ی مشهد صفه کمشه جه قط ی میک کد ی Tel.: Fax.: یژه هی خ ضفه بی هیی ب مف

32 32 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل کد... جد ذ پلیک د بطیهی آب د کد پژهشگ دشگه مک گیل د مآل جد microparticules )ذ بی یز( پلیک د آبهیی که د بطیهی پلیکی د کد بفش مید أییدکدهد. به گزش دیکد یک گه حقیق د دشگه مک گیل به پیپفلیفکجی ۵۰ بطی پلیکی آب ز ۵ مک مخلف که د چه شه ک مآل کلگی بفش مید مد آزمیش ق ددهد. یج حقیق ی گه ش میدهد ۶۰ دصد ز بطیهی آب آزمیش شده حی microparticules ی ذ بی یز پلیک بده. بطیهی آب مه بی آزمیش ز مکهی Eska Aquafina Nestle Pure Dasani Naya Life خب شده. پف لی فکجی د دپم شیمی دشگه مک گیل یکی ز مخصص صحب م شه»آب شی«۱۲ ع ذ بییزپلیکی زجمله»پلیپپیلپلیی«د بطیهی آب پید کده. ددشگهمکگیلگفه د آب بخی ز بطیه مدی ز ج خد بطیه پید شده که معلم ی د زم خ د دخل بطیه بقی مده ی د زم پکد آه. پژهشگ دشگه مک گیل ذ بی یزی د دخل بطیهی آب پید کدهد که دزه ه یک کم ز ۱۰۰ میک بده م د ه یم لی آب بیش ز ۱۰۰۰ ذ ه )particule( پید شده. به گفه پف فکجی ذ بی یز پید شده د بطیهی آب مه بحی مید د دمهی بد بشد م مشخص ی که مید بی لمی خطک بشد ی ه. د همی حل ده بهدش کد علم کده لید کدگ مد غذیی شیدیه ز جمله آبهیی که د بطیهی پلیکی عضه میشد د زمیه طمی ز لم بد لیدش بی مصف کدگ مئلی دد. ده بهدش کد همچی أکید کده :»هیچ محددی مشخصی بی جد ذ بی یز پلیک د مد غذیی شیدیه عیی شده م ه ع particule بزگ ز ۲ میلیم ی بزگ مید بی لم مصف کدگ خطک بشد.«ده بهدش کد صیح کده ک خبی د مد جد میکپلیک د مد خکی که بی مدم خطک بشد دیف کده م گ ی مئله ثب شد قدم ضی جم خهد دد. پج کمپی لید کده آب د بطیهی پلیکی که لید آه مد آزمیش ق گفه طلعیههی کبی بی گزشگ دی کد بمه Marketplace شبکه خبی یبیی فده گفهد کلهی ضی بی فیل کد آب جم خهد دد م أکید کدهد ذ میکپلیک مزه همه ج جد دد. ب گزش دی کد CBC خم آلی یمد مدیعمل Secours«Eau»Coalition ( یک گه فعل محیط زی( د کبک گفه پژهش دشگه مک گیل بدیگ ثب میکد کمپیهی لید کده آب د بطیهی پلیکی بلیغش فیب دهده چ آبهی آشمیدی لله کشی لم معفی میکد محصل خدش بفشد. پژ می غیی یجد شده د یم ملی بدآمد معفیهی ملیی گ شم هم د حل هیه مدک بی پدخ ملی مل خد قبل ز ۳۰ آیل هید کمی صب کید شید بید ز غییی که ط ده ملی کد به جد آمده فده کید. هزیههی مبط ب زیی: فدی که بی بچهد شد یز به دم پزشکی دد ممک ح گ مشکل پزشکی دشه بشد بی بخشی ز هزیههی خد ز معفی ملیی فده کد. ی فد قبل ز غیی به عمل آمده د مد هزیههی پزشکی بی ل ملی ۲۰۱۷ بیی مدکی ئه میددد که ثب کد که زیی هزیههی دم آ عل پزشکی دد. حی فدیکه د ۱۰ ل گذشه هزیه هی مبط ب زیی دشهد د پدخ ملی لهی پیش خد معفی 5G ع دلد: 200 بب! ی فق یع چه زمی به کد می آید کمپی هی یل یل محده می گید به زدی کلژی ظه 5G به مشی خد ئه می دهد. ی د حلی که کمپی هی عمده یل کد د ی به ک کده د. گفه می شد کلژی جدید 5G ع دلد د ی 200 بب کلژی کی )LTE( فزیش خهد دد. مبیل هی بد ده جحی هی ز ه د یز ز جمله پدیده هیی هد که ز کلژی 5G بهه خهد بد. به گزش کدی پ کمپی هی له کم یل محده به شد د لشد قبل ز دشهد مید هزیه دم لهی گذشه علم کد مبلغ ضفی پدخ شده به آه بزگدده شد. هزیههی مبط ب ثبم فزد: ز ل ژیه ۲۰۱۷ لدی دیگ مید هزیههی ثب م فزدش د بمههی هی زشی د فه هزیههی معف ز ملی ق دهد. کدیهی مبط ب کبهی مجع آمزشی د طح فدل ز ل ژیه ۲۰۱۷ حذف شده. م دشجی همچ مید قبیش ی کلژی به مشی ئه دهد. گفه می شد لف هی هشمد قبل طبیق ب کلژی 5G ز خ ل 2019 به بز خهد آمد. کمپی هی له کمییکش Verizon می گید ی مکی به قد 5G قبل ز پی مل به مشی مکی خد د بعضی مطق ئه خهد دد. کمپی AT & T می گید شبکه هی مبیل 5G مل د چدی شه ئه خهد دد. کمپی هی پی T-mobile گفه د کلژی 5G به ط می د ل 2019 فح ز معفی ملیی بی شهیه دشگه فده کد که لبه ثءهیی جد دد. هزیههی مبط ب حمل قل عممی: معفی هزیههی مبط ب حمل قل عممی ز ل جلی ۲۰۱۷ به بعد حذف شده م بخش مبط به ل ژیه ۳۰ ج ۲۰۱۷ قبل علم کد. همچی دل فدل پ د زمه فد شغل د حفه پزشکی ق دده که مید فمهی مبط به کدی ملیی بی فد معلل یید کد. به ی یب فد دی معللی حق خبهی بیشی بی أیید فمهی ملیی خد دد. غیی گدهی یز د زمیه معفیهی ملیی بی کی که ز فد لمد مقب میکد عمل شده )پژ می ) خهدکد. بیحلهغلبطکد یعی بل جز ل آ هیچ قل شخصی بی ئه کلژی 5G به مشی دده د. د ی بطه ه فقط کمپی ل آ ل گذشه گف کلژی 5G ز بدی ل 2020 به کد می آید. لبه ز صحب هی کش چی بمی آیدکه کمپی هی کدیی د پش پده مشغل کد عه کلژی 5G هد م هز عده عهدیمیدهد. )لم ) مدفع حم د ه... << دمه ز صفحه: 28 خدش به ب بشد. د همی شبکهی قصدی گده عیض طیل ه ک ممکی ممک به ظ مید. چ ه عی ز قچق به هم میآمیزد به هدف خد جه پلزی بی په د یبد. د ضم آ همه ب همی پلزی به پلشیی ز دیی خد یز یل میگدد. د همی ه ح به مظ دیبی به جهیز فی پیشفهی ظمی طلعی ه عملی جیه میپذید. ز قچق کل مد مخد گفه قچق هی چدمظهی که کهی خیبی یی په به جم مید. یج که د دشم ب فی هم هم به حی ک هم میشید. ح میک ییل بی دی ب گمشگ په حد مزی بی خد میشد ه د گه ضم عمل ده ب هم ز همی آب گلآلد بد به صید دلخه مد ظش د یبد. م فمده په پد ب به طبیع زیدهخهی فزطلبی خد ه به أمی مبع ملی ز ه فعلیهی قصدی ضی میدهد. چکه آشک ب مهیدی که فهم میبید د زخههی جمهی لمی هم بخش عظیمی ز بدجهی دلی به یغم میبد. ی غ ب مضی فهممههی مشک ه مشک د پژههی بزگ عمی خدمی همی زخهه حقق مییبد. په جدی ز ی د دخل کش ز بگهدی ملی قصدی هم یگد ی. ک مدیی کخهه مؤ ملی بیی شکهی قمی په د د گفهد ضم فده ز دلی زمیههی کفی بی پلزی گش فعلی خد فهم میبید. په همچی ز طیق هیلگی هب به بخشهی یژهی ز مبع ملی آ قد ضی آهی یز دش دیگ هم د مییبد. د عی حل په همه ب زمیههیی که هب آمده کده ب دآمد بیده خییهه دهی ح پشش دی دد. پید که ی آه بیده هگز به دل ملی میپدزد د عمل ز حبی ظهی دلی معف شدهد. د هبدی که هب ظیهپدز دی یم میکد یه ب خلف میک زمی کف به حب میآید. چکه ه هم مید به ع مدفع حم ظه شد. ب همی گه آشک حدی شکل گفه که ه فضی هیی ی پیگههی ظمی آ بخشی همیشگی ز حیم خیش میپدد. چ ق د حدی پید ب جمهی لمی بی گش لم دلی به یی بد. د همی ظیهپدزیهی به ز شده به عبی هب جمهی لمی بخشی ز دیی کف دی همیشگی پید بی ملم شمده میشد هب گه بد هم خد د زمیهی مطقه عملی مید. مدی همه به خط د دفع ز حم مدی شد دلی هم ز همک همیی خد ب په قد مدفع حم به ج میگذد. چکه بلی بیی ز مد زشگهه دمگهه ح معب عممی پیی کشیدهد ی مک ب بلی شیی مدفع حم شخه شد. چی حکی به طبع مدی دلی د قبل حدث آی کش بیمه خهد کد. حدثی که طی آ د قم لیمی ب پ زد ممی هدهی قد قد بیچ چیش بی شهد یی به میش خهد گذش. ب همی فد ق په به کی یی ظمی خیش د صحهی ی کش بد قیبی یی بقی بمد. عی ز دمکی که به حم جمهی لمی بید مبک آ شمد.. قبل )دی زمه(

33 33 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل گ ه... قصد فپشیده ژیم د حل فپشی قصد ی چ ز هم گه شده که ممی خط قمزهی معمل یکی بعد ز دیگی زی پ گذشه به ی یک فپشی کمل به پیش می د. د حلی که بیش جه ب ی شخص هیی مد قیم ز طل ی مک ق گفه بخی ز عض جمعی شیط خم ب قصدی ی بید ز ظ دک کش عفی د دش. د ی می یم به»شخص فق«د ی شه کیم که د ضعیی بی بقه. ب پژهش هی خی جم شده د محفل دشگهی دخل کش حدقل»33 دصد مدم دچ فق مطلق هد«. به زب ده ز ه ه یی یک ف د ضعی فق شدید به می بد. صحب ب زدیک به ی میلی یی که یی خد حی یک عده غذی کمل دد. دلیل بل بد ی آم به ب آمهی قلبی حکمی ی که دگه هی دلی میز فق مطلق بی یک خده ی پج فه فقط 700 هز م می دد ی د حلی که قم قعی بلی چه میلی م. به ی یب میلی ه ف که بی ی د قم دآمد دد ز ظ دل حکم د ضعی خط فق مطلق به می بد. گهی قع بیه ش می دهد که بی یک خده ی پج فه قم 700 هز م به زحم می کده یک عده خک بی آه د ز. فق مطلق ب یک بد معیشی عیف شده بی خه بید جیده شد. د ی بد به ط معمل هزیه هی ضی زدگی یک خده مد خک مک لم حمل قل... د ظ گفه می شد. دل د ی ب صف محبه ی مد ل یعی می خک حدقلی معیی م دآدی بی خط فق د طح کش خه. پشی که به ج می مد ی که ی خده ی پج فه که ز دآمد زی 250 هزم به ع یه ی مهیه بخدد بید 450 هز م دیگ ز جیی بید بد یک عده غذ د ز بخد چگه بید هزیه ی مک بیمی ف آمد آمزش کدک فهم زد بی عیی ظم به ی قعی ه یک زدیک به ی میلی گه ی یی د آه ی یک فج خشم جمعی ق دده. فج جمعی هم چیزی که خی جقه هی خد د دی مه 1396 به میش گذش یک صد ی شه ی فگف. پیش بیی ه ب ی که ب ی د بی بقه ی گی ز د ف زش پل که بعی ز پدیده ی فزیش قیم ز هد به زدی شم خده هیی که قد به می حی خلی بی پکد شکم عضی خد ید به دهه میلی خهد ید ی هم گگی هد که بی به د آد لقمه ی شهه خیب ه به خی خیش د خهد آد. خب هی ژیم ی: ی ف ز مقبل شش ی جگ کد. ی شش گگ. ژیم ز ی مضع بخب می دد که لشگ پبهگ د هد. م پش ی که چه می د کد آی کی هم ز دش ب می آید گ می شد همی چد ل پیش قطه ی میدی دش که ژیم ب بخی ز غیی صلح ه بی ی ک آمد ف ل مدی قبل بز کد مز د دیبهش 97 دیگ چی فصی ی. یک م ب یک ژیم شکه ز حیث قصدی به ب ب یده ز ظ یی مجهیم که ه ه پ دد ه ه پیش. خب هی ژیم ی د ی شیط محدد : ی ف ز مقبل شش گگ ی به ه دخ فضی جگ کد. ز آ ج که میدی ی که ژیم قبل ز قع ی د خد لیم ده ی مدم کد ز قد که گیی کد بید د دک ی د ی بد. ظیفه ی ه یی مئلی پذی که آمده بشد ب قد دی د ه یک ز ی د حمل ممک شک کد. د یی خ یعی شش مدم محم ج به لب آمده بید ب آه همه شد بد بد حد بلیی ز خش خشم خد به ی ک زد ژیم پد قد به میدگ مد قبل خیش هدی کد یک دل مق مدمی بد بی م دد به ضع آشفه ی کش می می مزه یز فهم کد شیط بگزی خب آزد کش بشد. د ی دم یز بید د له ی جگ میهی قلبی ژیم ه د دم جگ هیبخش دشم آ فد. ه ع ی جگی ب ه جیهی که بشد هیچ یجه ی جز بدی ی یی خهد دش. هدف بید فقط یک چیز بشد آ هم ک زد حکم لمی د ممی خد به د گف قد ط یک دل مق مد قبل مدم بشد. م آمده زی ی د مهم به یژه ط جمع هی زم یفه ی مدمی د دخل شکل هی یی دمکیک د خج ز کش می. ددخل کش شهد بید خد د جمع هی کچک بزگ شهدی زمدهی کد ب هم به ک گهی د حزه هی مخلف بپدزد آمده بشد ب ز هم پشید دل لمی کل مدیی شه ضع عممی کش به د گید. د خج ز کش یز حزب زم ه بید بد خد به همدیگ زدیک کده د قلب جی محد مدمی بی پذیش مئلی گی جیگزیی دل فپشیده ی جمهی لمی آمده شد. ی حزب زم ه د حل حض یز مبمی به پشیبی همط مقیم خج ز کش دد. آه بی مفقی د ی ممی خطی به یی ی مبع ملی یز بلیغ گده د دخل خج یز دد. به همی خط ی ظیفه ی همط حض د خج ز کش که ب پی به ی حزب زم هی مدمی آه قی کد ب مک ملی خد بی آه مبع مدی لزم جه پیشبد طح جیگزی زی می کد د هی د ک بلیغ جی هی لم یی می یی دخل خج شک فعل دشه بشد. ی ه د یه ی ده ی فدی بدیل آ به ده ی جمعی که می یم میهم ج دهیم. دک کش عفی جمعه ش عض حزب ی آبد. بی دید بمه هی لیزیی ی ز بی tv دید کید. آد یمیل بی م: yahoo.com بیمی هیی که شخصی شم... << دمه ز صفحه: 27 بخی ع ط م د مغز طب خعی ه چیزهیی یدکه مید ی شخصی ث بگذد. گ م طی د غدهی هیپفیز دشه بشید که کل کدهی طح همه همی ثی خهد گذش. آدکیم یز عقب مشبهی به دبل دد. آدکیم مید د مم بد شمل پ ه ده بزگ یهه لزلمعده ی بدهد. که مغزی قی جی خ د قمی ز مغز قطع میشد لله کیژ کفی دیف کده شع به م د میکد. ثیی که ی فق ب شخصی شم میگذد بگی به طل مد که مغزی جیی ز مغز که دچش شده دد. ممک ید قمهیی ز بد حک بدهید شخصی یز ح ثی ق بدهد. شید به حی صب حمل خد ز د بدهید دچ خلقی شدید بشید ی ب به قبل گهی ی فکید. آیب میک مغز بعد ز یک ضبهی جدی به غییی د شخصی ممک علئم پهی بشد که به م زم ی میدهد. د مد شدید شید فد دیگی به ظ بید! یعی مثل چیزهیی بگیید ی کهیی بکید که قبل هگز میگفید ی جم میددید. فدگی حم میدیدکه فدگی ب مم جبههی زدگی ث میگذد. فدگی ه فقط خلق خ بلکه طز فک حفظه صمیم گییه یز ح لشعع خد ق میدهد. فدگی مید بعث شد گه به دیی طف غیی کد. ی بیمی د ز مد مف. ز معمل ح بیزش بد ده گه میکد د حلیکه مد دچ ح خگی خشم آزدگی میکد. خلل فکی عملی ی بیمی )OCD( بعث میشد ح ضطب کید فک میلی دشه بشید که یدکل ی مقفش کید. مثل ممک دهی به به بشیید. شید هم بی جم یک ک ده آقد دید دق به خج دهید که ید ممش کید. گ کی قد ی زش کد ممک بد هم بشید زی ضطب شدید میکد. خلل دقطبی خلل دقطبی مجب غییی د خلق خ میشد که ف ز فز شیبهی معمل زدگی. قی شد به هید خب د حف میزید یکهی بزگ میکید. قی هم که حل حصله دید ی دهگی هید ممک مدم گ بشید کم ژی ح بیزش بد پچی بکید. گهی ق یز ممک ح کیبی ز ه د بشد. ی غیی شدید مید خب ژی بهم بزد به خی بید د ضح فککید. کیزفی ی گیخگی ی بیمی جدی ی مید بعث شد صدهیی بشید ی چیزهیی ببیید که جد دد. شید هم به جد چیزهیی ب دشه بشید که د قع جد خجی دد. بد ممک فقط یط به ظ بد که خیلی آدم جمعی یید م به م زم ب شدید بیمی علئمی چ ی د جمع ج کد فک ی مشکل دش د حف زد ب دیگ بز میکد. شید هم جی ف کید که د ز شخصی شم قبل پیش بیی بده کل شدی.

34 34 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل حل جدل عدی شمه پ ل گ م ش ش ك ف ك ك ف ل ف گ ط ق م ب ب د ش ج گ ل م ع گ ه غ ب خ ب ه ك د ش ع ف ح ل م د ك ل م ص د ق د ژ ف ف م ل د د ج ب ك ب ك ب گ کل هی زب فه یگ یژه مهج فشکلیهبلی بمهه که همه زه د پش دیجیل ه ه پ م د ف خ گ د ز ه ك م ش حل جدل ژه شمه ب ه م ك ل ل ه د د ب م ل ب ك گ م ش پ د ه غ د ك ك ك ل ف م ه ش د خ ل ل د م ك م ه گ پ ل ش ك م ب پ ل م ب ز ل پ م د ه م خ گ م گ ل یزمدی هی پید PAIVAND Published Since 1993 BIWEEKLY NEWSPAPER FOR PERSIAN COMMUNITY (Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver) Mailing Address: 2178 ste- Catherine W. MONTRÉAL QC پید دک ههفه مش میشد: Vancouver: Ramin Mahjouri Tel.: (604) 921-IRAN, 765 GREENWOOD Rd., W. Vancouver, B.C., V7S 1X پید د ییش شه ه آزد. آیشگه VIVA EVE شهزد فطی آژ مفی کی.ل فزمعمدی هیدپک لط کک میمشطی مهی.T.A.M هممه یی گلب )ی( آمزش دگی ی آمزش میقی صبجلیل زده یمکص قه چه د غی )پی( آمزش قشی حمیمضی آمزشگه حصیلی مده فی دهخد مده فی آیلد مبیل- عمی Westmount Pieces D'auto NDG مبیل: خید فش ALIXی لگلیزیگ پ گهدی ز عزیز شم ط خم ب جبه د خه- م شم - ی بیم همه ب ف 5 ل بقه ک دیپلمه دی پ )زی( freeazmar جیی ک گهدیزلمد ی آشپزی د خه شم )مهی( Tel.: free آمزش مکلمه IELTS دیمقل دشجیی طدقدیمیمه کیشفی ب مدک کش شد TESOL Tel.: pd2nov0117 خم جمكلیهكهى خمىزقبیل میك گ پك غیهبدیلزیزمیبه مكى لفم )مید(: Tel.: مید یگ ز فیه 15 زدج شیخ صلح لی لی صمیمی ز شیف آپد گه پیفیک خض یی مدیل Expert-FX ملک مک فیزهمی کظم هی آهیبجدی آز گمیی دخک میلمی میم خلقی حمیدکغذچی معدص جم ه زمه CSAIکمک به مهجی جم دد زش جم زشی کبک مکیک بید خ آزد حقق بش IBNG جم ز مل دشجی:ککدی کبخه یم مه خئی آمزش خصصی یضی آمدگی بی آزمهی مد دشگهه GRE GMAT CEGEP علی صبی کش مهدی بق کش شد یضی ز دشگههی ه کئی کد آمزش به زبهی فی گلیی جله ل یگ Tel.: حل جدلهی عدی یژه: ز صفحه 27 بیمه مبیل لگ بیمه مش ملی علیپکژد پزشکی آلفمدیک کلییک بفشه حجزی کی طل بلیغ پید دی خصصی یضی فیزیک جمه غمه دلجمه یک شهیبخشی چپ بلزی LITH COM )صمیمی( حبدی ملیی ح صی یض حق کدلئی صد مهب ثقفی حی خدبی حمل قل میل لمپیک مل/ آمزش زدگی پی کلیک پپ یی د طح مبدی پیشفه علی صبی ب بیش ز ۲۰ ل بقه د زدگی پی بههگیی ز مدهی قدمد خصصی بی کدک ج بزگل آمزش به زبهی گلیی فی Tel.: کلبه عمج خشکشیی کپ دخه لئیزددش زده ددپزشک شهزضی )آی( شیفئیی دد زی )کلییک( فخم هدی آیک کبب کلبه عمج ف ی کیه.پ کپلی کپلی) 2 ( بیبل شی / کی دک بی پ فشگه مهی ل که بی آی )( )613( شییی پزی قدی ی عکی )فیلمبدی آلیه( فشپ فبک ف ز عیک زی PARTICIPATE in our COMMUNITY 6107 Sherbooke W. Tel.: FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS Beginner level 3 (part time) Where: District Parc-Extension When: From April 3rd to June 17th 2018 For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm Call NOW for registration or information: (places are limited) (514) خدم CARWASH بهچدفکگ )په ق ی مم ق( ب ی ک د کش فیزمدیم. لف طلع: )حمد( Tel.: abedi free فش فش عددىفشیى ئیكشبیز د ده طح هى مخلفبفشمىد. لفطلع: Tel.: Ptojan18 خدم CASHIER Marche Bonaventure به یک ف صدقد دزبه - ب جبه د مکز شه میل یزمدیم. لطف پیم بگذید )جد( Tel.: azfeb15 خدم ملیی هیه ظیم ظهمه ملیی شخص مشغل کچ ک ثب شک دفدی حبه ب زل ی قیم پخگئی یگ د طل ل <<حی خدبی azjan12paid خدم یک شک لیدی دجب مل یزمد همکی کی کگ ده می بشد. لطف ب لف هی زی م بگیید: خدم حبدی پیشهدک شخص د زبه آش ب Simply Accounting ی Quickbooks بی ک د حیه NDG مد یز. لطف زمه خد به آد: ل کید خدم خمی حمد کلیهخدمخمی بززی به زی کیفیعلی خمب Tel.: Tel.: aznov-jan 17tpshP کمییی پیدم حفظ کیم! ظ چپ شده لزم بیگ دیدگه هی پیدی. پید ز دج مه هی فقد م شی شهی هی آمیز معذ. قل شه ه-ب ذک مخذ- آزد. فده ز طح آگهی ه مجز ی که زیب بی م بیید م... پید شیه کچکی لطف عی کید شه ه ز کلمه بیش شد. شهی خد جیح ب میکف د فی یپ پیمیل کید لگی پید ک د علی صغ معصمی )همد قش معص( فه )یخه( فش قلی شیی کگه فش فل شدی کمپی EvolWeb کش هم کلییککیپکیک کلییکب ی کبفشی پش کلی جیلی فی زب گژ )دب( UNI-TECK گفیک طحی پید گی گی آیل گلفشی حید لله کشی پ مهج می که محض حیدخلجی زگل فلح یزمدی ه ش ل به آه بدهید! ضی جدی بزگ مهم ز م شم ب مشک خد د قی آ بکشیم! بیی ز یی زه د د ججی کد: د کگه ده کخه فشگه گژ آژ کش... آ خدم کید! گ جیی کمک کگ کمد... هید آگهی خدم خد د صفحه پدد یزمدی هی پید دج کید. جیی د هم هم خه هم صحب هید آی ئل خه بی فش دید آی فی حفه ی می شید که به دد دیگ میخد آی به ف می ید جیی همف هید چیزی بی فش جیی بی جه حفه هی بی عضه دید... جی شم د ی صفحه خلی! ب م م بگیید. مکز پخش پید مکز شه میل: پش شطعب مهی ل کفه پشی عمج کپلی: 2 1 فح ی کلیف NDG auto فشپ ز آپد کلییک آی آلفمدیک زخض لمیز پیفیک مپلی کبب... ید: که آدی دبل پیز مشه فغ مشه آی کلییک می مکزفهگی... آیلد : آدی شکبب... ل: آدی می ف لل: که آدی می ف... شمه شم د ی لی ی ب م م بگیید. )یگ بی آگهی دهدگ پید ) آبه م گده ب ی قدمد پخش یع ب پید به قص قط جه بییید! میقی )جش ه( پش دیجیل بی گدزی )d-expert( EvolWeb م مک بهزببخی کیل دعی میکفشد یدی پش دیجیل

35 1397 فدی شمه 25 ل PAIVAND: Vol. 25 no.1366 Apr. 15, خـــدم Sam The Handyman به چد ف بی ک د. مصب ف یزمدیم د بد بص په ق دل 12 عی : دمزد CLASSIFIEDS ی عک ز PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL عکپپی since 1990 ییزیکدیی دزه PR ک جزئیدیگبیی عیشد 50 X 70 عکبیءپیشیه ) (شگیی مبیخصصی زشی Mega Mega vente vente 6565 Sectionnel زی ظ دکی مدیی زشی $ IFBB لمللی $ مبی بی دــدۀ Canapé iso2001 گهیــمه فی کیفیــ زشی کـد >> شهــز ICS ACS ز ل بقه حفه ی 10 ب 699 2dec01P خدم $ ملکی د $ یم دکـ 2299 : دشگهی 2299 مخصصیبحصیل la qualitéla auqualité plus bas au prix plus bas prix Sectionnel می $ مجم $ می مجم $DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS $DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS $ $ غمه 1099 یک زشیف خطه حیلدی 7 mcx 7 mcx 7 mcx 7 mcx Sectionnel Sectionnel 699 Canapé $ Canapé 699 یک کزی علی م مغزه ز ب همه مك پكیگ خصصى ٤٤ فش شیعى بی طلقى میه : آد ) (خم مدی : لطف بی طلع بیش ب لف زی م بگیید ) دی فی Tel.: جم م خمی com دعــــمهمی جمـــهمدک ط شدی (514) aznov152104nikpour خدم به چد ف ی کمک آشپز بجبه بی ک د. کببیزمدیم Tel.: zarbarg paivand مجم می عضجمعه مجم کبک جمه می کلیه دعمه ئید جمه مدک Tel.: > azjan15u دلجمه می فهگ ضشدجمل > مجم می شهــیبخشی فل قهـه ق قشی کبی آشپزخه گ کی بیی دیگ ب ل ه بقه د خدم شم ) هدف م ضی شم (بهم فیعی May 25See and 26, 2013 only. May 25 and 26, 2013 only. only. with any other promotion or discount. with anydoes othernot promotion apply toorprevious discount. purchases. Does not See applyin to store previous for details. purchases. January 26inand store 27,for2013 details. only.january 26 and 27, 2013 مجم می قبلجهخمه بززی آشپزخه بززی حمم BEN Renovation صب د پجه کشیکی 15757, Gouin514 Ouest 15757, Gouin 6025, Ouest Jean-Talon Est6025, Jean-Talon 1877,450 boul. Est Curé-Labelle boul. Curé-Labelle 3400, boul. 3400, E. boul. Crémazie boul. E. 501, boul , Crémazie , Harwood Harwood fullpurchases 514must to within of * All purchases must be paid in* All time of purchase: be paid Interact, in fullcash at time or of credit purchase: cards accepted. Interact, cash No special or creditorders, cards sale accepted. applicable No special to inventory orders, stocks sale applicable only. Purchased inventory items must stocksbeonly. delivered Purchased items 30 days mustof be purchase. deliveredcan within not 30 be days combined purchase. Can not be combined *Avec tout achat d un *Avec ensemble tout set achat de d un chambre ensemble de 7 pièces set de chambre de 7 pièces azjune 15U abaee:azsepfree MagasinsMagasins Centres de Centres liquidation de liquidation صفی ه 5 (416) صفی ه 5 دی زب فی د آیلد پیعبئی $ عضمیجممجمکبک عضجمعهمجم جمه أیید جمه º» ¼ ½ کبک ½ ی می می د مدک ½ ظیمدعمه جمهشفهی جمهمیکلیه کمیلکلیهفمهیمی مدک خدم مبط به أییدمضء Tél.: (514) ½ جمه مکزشهمل : محل Tél.: (514) ½ گیل - زدیکممک (514) Location: (438) MONTHS TAKE TO 12PAY.. MONTHS NO INTEREST.. TO PAY.. NO NOINTEREST.. DOWN PAYMENT.. NO DOWN PAYMENT.. Downtown Montreal STORES TAKESTORES LIQUIDATIONLIQUIDATION CENTERS CENTERS near Pl. des Arts Pierrefonds Pierrefonds Saint-Léonard Laval Laval Brossard Brossard Montreal MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion Call,Saint-Léonard text or for an Pierrefonds Saint-Léonard Saint-Léonard Laval Montréal Montréal Vaudreuil-Dorion 15757Pierrefonds Gouin Blvd W. Gouin 6025 Jean-Talon Blvd. W. E Jean-Talon Curé-Labelle E Blvd.Curé-Labelle 8100Laval Taschereau Blvd. Blvd Taschereau 3400 Crémazie Blvd. Blvd E. Crémazie 501 Harwood Blvd. Vaudreuil-Dorion E.Blvd. 501 Harwood Blvd. appointment , boul St-Laurent Montréal, QC H2X 2S8 فـــش مغزه د ه زپ U (office) (438) Tel.: Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Tel.: (cell.) 5655 Sherbrooke W. 7 mcx 999 بد کمزد جد یخه مبی کیبی tous les Meubles tous doivent les Meubles être doivent être vendu! vendu! 7 mcx صفی عیک فه عضی د زم مهدی ( ی زمهی حفه ی) کبک هیه زمه مث مه جذب دخ خدم PrilloPrillo liquideliquide ی ی می کبک جمعه عض بهه شغل ب Set مجم de chambre à partir Set de 1099$ de chambre / Ensemble à partirsalle de 1099$ à dîner/ à بدی Ensemble partir salle à dîner à partir غیی پیشف مش د کیبی $ $ de 1599$ / Sofas en tissu deàa 1599$ partir/ de Sofas 499$ en/tissu Sofasàaenpartir cuir de àa 499$ / Sofas en cuir àa $... خدمی مصحبه partir de 699$ / Sofas sectionnels partir de 699$ en cuir / Sofas à partir sectionnels de 879$ en / Sofas cuir à partir de 879$ / د مدک می کلیه rabatables جمه à partir Sectionnel Sofas جه Sectionnel مفید ز بز ک آمده زی rabatables en cuir à partir de 799$ en / Consoles cuir à partir de 799$ de 299$ / Consoles à partir de 299$ de گهی می deà café دعمه... ک یجد گیزه کیبی بی فد د / Table à partir de/ 299$ Table /àtable café àdepartir coin de à partir 299$de / Table 199$de / coin à partir ججی de 199$ / مضء کپی بب صل Miroirs à partir de 99$ ظیم / Miroirs Bureauxà partir à partirdede99$ 699$ / Bureaux / à partir de 699$ / فد مکب ز rabais Curio rabais à partir de 699$ / Curio Unitésàmurales partir deà699$ partir/ de Unités 499$murales / یی Matelas à partir de 499$ / Matelas ب کیفی ضمیی ط یمی فعل et sommiers à partir de et 299$ sommiers / Divansà lits partir de 299$ de 699$, / Divans etc.lits à partir de 699$, etc. فم ه ع کمیل à partir. ل بقه 20 فی گلیی زب ب بیش ز Beaucoup de Beaucoup pièces uniques, de pièces etc. uniques, کد ی به می ز جمه etc. Tel.: $ $ : لف مقیم ز ی Sectionnel Sectionnel 1399$ 1399 Sectionnel 699 Tel.: %% jusqu à ) (بش دکی SNOWDON Meubles Meubles prilloprillo 999$ jusqu à 999$ طلع آگهی خد به شی : زی یمیل کید Queen Mary, H3X 1T9 Canapé Sectionnel یزمدیهی عک هی پپ مدیکل ک یی ز PR کـــ عک هی خدگی فغ لحصیلی We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential بدیل مم یم هی یدئیی for full time. Experience is an asset, but not necessary. (training will be provided) *Ensemble matelas *Ensemble et matelas et عک ضمیی هی م compensation: $12.00/hr., Position available sommier orthopédique sommier orthopédique مب ب دخ هی immediately. Send CV by to: Dream Star Dream Star بشد مبطه می 60 grand lit 99$ 60 grand lit 99$ د $ $ $ $ Or send your information through our Sectionnel Sectionnel Sectionnel Sectionnel Career-Page at: 35 همیمشغل یی میل آبه م گده ج ª ¹ º» ¼ ½ ½ م ه م فش کلیه بلی گ یک ل ه ½ یه ی Uazjune2011 ³ ه ک ه بمه º» ¼ ½ ½ «½ ³ دیجیل پش د زه همه ARBARG مض کپ د ج مد یب مه ش ب فهی ک م د ی صل ل م فمهی م حکم خذ د یزی خلف ی ی ک 02, da µ #2 a est, ec, Can ew 514 µ ª ³ wn o ª wnt Do NDG 5780 Sherbrooke W., Tel.: (FISH) «¹ «¹ (FISH) W., Tel.: Iranian Business Directory uv uéb nne 2 l, Q aiso ntréa 28 3 o 0, M P3 - M o21)-8 6 ( H a : 4 an g.c H han m ir : Tel ree fro f u 5 Toll r.davo p.35 l:, Ap Emi blvd B 2L9 h s i 4 d n, H a Cav uebec lq 0 32 ه trea n o M -5 کگ : +1 شمل Tel ق ی ط ع 54 بل کش 4 81 ب ز پ 669 ش ک 172 لک 511 / a چه گ 1 1 c ی. 2 طب g ق ی 2 ه 664 arhan f حد : l Te h.da l: i m E N IRA Tel : (514) Z آمزش فشده حبدی دی خصصی یمه آمزش کلیه زه آزط ید بجه کد خصصی حبدی ل 8 2 آمزش میقی بی کدک ز مطبق ب مطلب فصلهی )DVS) DEP : ب مدیی 000 دی پهی : ط 000 ـدحبدی Lester B. Pearson کلج به زب هی فی 3333 µ Cavendish, #285 گلیی فه Montreal, H4B 2M5 همکیکید بپید مکزلمییی «د زه ج... حــی شــم ª µ ی زمه مجم یدگ ª ³ ««¹ گ علقه مدید گ دی به قلم دید علیـض ³ فخـی Re-Mi... جمه یی گزش د ذق دید 5780 Sherbrooke W., Tel.: (FISH) ª - دطلبـــه ³ 210 St-Jacques (Lachine) : عــک. ب م همکی کید Tel.: (450) ژک غبی >>م 210 به م غب 90 ب : دم aznov 15U Re-Mi Tel.: زهیدشبه لغی شبه ه ژه گزیش بی : جه 17 لغی 11 ع ز : شد همهگی حییه لطف ز پیش ب «¹ جم مد زهی دیگ جه. همهگی قبلی لزم Tel.: حبـدی مــی - آمزشگه هی ³ ³ «مهب بخشده خدد م به ² ± ب ی قدمد پخش یع --- ب پید به قص قط جه بییید یمزگیگ. پید ملیی د ببــ محی آگهیهی مدج دد : جه 5780 Sherbrooke W., Tel.: (FISH)

36 36 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل شه»علی«عک»دیفبک«مدی گه فیبکی»همه چیز د مد مآل«خش! آمزش عکی به زب... لف دی فبک: (514) دی فبک د فیبک: STUDIOPHOTOBOOK1 لگم: STUDIO PHOTOBOOK گه م د فیبک:»همه چیز د مد مآل«لیزی آلی مآل پل MTL PLUS TV یگم: STUDIO.PHOTOBOOK پشیل ی شمه: جله فع شکل می ظیم دی دبی شم د»دی فبک«طی د جله به مبلغ 70 دل )بی ه جله( په عکی د شب عکهیخدگی»همه چیز د مد مآل«Infos pratiques sur Montréal بزگی فعلی گه فیبکی یی فی زبهی مآل طلع کبدی خب مفید بی طلع ز یددهی شه مآل کمییی خدم ی گه هیچ گیش یی مذهبی حزبیدد. خطبه صب جلیل زده آمزش د كلیه طح بدیی مقدمی دیف Tel.: (514) بز خید فش پهپده د کد حبی دغ بده ه ز مدلهی جدیدی د بز میشد. طبق گزش»دی کد«د حل حض د کد حدد 400 هز پهپد جد دد که بی مصف شخصی فیحی بک مید. عله ب ی عدد 125 هز پهپد دیگ یز د کش جد دد که ز آه بط حفه ی فده میگدد. ی آم بی جلب بده ش دهده علقمدی مدم به ی یله. د ک مم پهپدهیی که د ی لله مقل معفی شده د ی مقله به معفی یک پهپد کمل حفه ی یک دبی علی خصص دد. یژگیهی پهپد DJI Inspire 2 & Zenmuse X7 بط خلصه د یج ذک میگدد: قبل ز ه چیز کیفی بی بلی صی دبی ی پهپد معفی پهپد فزیش چشمگی شکی کدیی ه ز شکهی مخبی هد ظ کده ب شکی کدیی ه ز شکهی مخبی ز فزیش چشمگی ی شکی ه بز گی کد. ب زه ی گزش کمیی شکی ی هی لیزیی -مخبی ز ل آگ ل گذشه 31 ژیه مل دقیق 6849 شکی ز شکهی مخبی به ی هد یده که ب به زم مشبه ل گذشه 73 دصد فزیش ش می دهد. بخشی ز ی فزیش شکی به ی دلیل که هد مذک ز ل پمب ل گذشه قدم به دیف شکی دبه یهی لیزیی کد بیشی میز شکی د ی مد مبط به حق شک د ز ی شکه بده. م د شیط کلی بیشی شکی بخط عدم شففی شیط قدده د ی لف همه پ ز آ کیفی زل ی ی که مشکی ضی کده. م د بی شکهی ی دهده شک بل ب فصله بی زید بیشی شکی دشه زدیک به 33 دصد کل شکی ( 2275 مد ) مبط به یهی ی شک. پ ز آ جز ب 707 شکی ق می گیددحلیکه 34 دصد کل مشکی د کد پشش می دهد. م هم بل ه 29 دصد ز مشکی ی لف همه د کد. 113 DJI Inspire 2 & Zenmuse X7 بی قبل جه که زلش صیی آ د حد 6K میبشد. ی دق کیفی بل یجه صب یک»فل فیم«35 میلیمی ب ی دگه میبشد. جد ی بزگ بعث میشد که»یز«صی حد بی قبل جهی کهش یبد. ز همی حیث شید بیم ی دبی پده ب دبیهی حفه ی بد RED مقیه کیم که کیفی صیی بی بلیی دشه د پژه هی یمیی فده میشد. ی دبی همچی قد فیلهی صیی ب فم RAW ئه مید. ببی به م مک میدهد که دی صلح صی ثب شده ب دق کیفی بیشی جم دهیم. طبیع قل لحظه ی ی حجم بلی صی به ص زده به پ یزمد یک یم ل دییی بی یع قی میبشد که د ی پهپد پیش بیی بهبد یفه. دبی دم ج مقعی پهپد به پ ش میدهد. قبلی عیض لز یز یکی دیگ ز یژگیهی ثیی ی پهپد که بعث میز آ ز ی پهپده میشد. می لزهیی ب فصله کی میلیم زگ ب ی پده ب ی دگه کد. یکی ز مشکل صیبدی ب پهپده ی که بخی ق بخشی ز په هی پهپد د بلی صی ظه میشد. ی مشکل د ی پهپد کمل حل شده. بزهی گهدده په ه محک بده پ ز شع پز چد یم به م بل حک میکد. لبه ی یژگی د مدل 1 Inspire یز جد دش بعث میشد که فصله په هی ی پهپد ب دبی فزیش یفه د صیی که ضبط میکد ظه گدد. دبی ی پده قبلی عکی هم دد. زلش صیی عکهی حصل ی پهپد به مقد 24 مگ پیکل بده که بحی جبگی عکبدیهی حفه ی میبشد. همد بیش محصل شک DJI ی پهپد یز قبلی پخش صی یدئیی بص زده دد. همچی می دبی ب ی یک ژه محک قفل مد بط میک ژه عقیب کده صیبدی بط ممد دمه دهد. میز حی ی ISO د دبی ی پهپد بی حد میبشد. ب ی صف مید د جهی یک هم ب کیفی بل صیبدی مید. ج بده دگه ز فیبکب مقم بک میبشد. قیم ی پهپد دبی دگه کل ز د آ قدی بل بده به به عدد لزهی ضفی آ بی دل. لبه ب همه یی هیی که بشمدیم زش خید بی علقمد صیبد حفه ی دد. میز Dynamic Range یز د ی دبی بهبد یفه به میز 14 دجه. ببی می صیبدی د جهی یه ش ب کیفی بل بحی به جم ده جزئی صی د قط یکخیلیشصی ضبطمد. یک یژگی حفه ی دیگی که د دبی ی پده جد دد ی که می میز عمق مید صی به دلخه غیی دد»پلهی«یمییزیبییخلقمد. دبی جدیدی که ب ی ی پهپد صب شده مید ب دق 60 فیم ب ثیه صیبدی کد.یدقبلدصیبدی کمک میکد بیم صحه هی»ل مش«ب کیفی ضحبیبلییلیدکیم. عیپهپدبیبلبده معدل 108 کیلم د ثیه. همی یژگی پهپد قد میزد که ز ژه هی محک ب ع بل مثل مبق مبیلی می قیقی بحی صی بدی کد.مدزمیدبهع حدکث آ هم فقط 4 ثیه! بی دبل آ مید مد زم پز ی دبی پده به 27 دقیقهبد. ی پهپد به یک یم گم کدهیزمجهزبدهمید د می کد بحی دم آده ممیهی محله بحی به جمبد. هی شخیص مع د ی پهپد بهبد عدد آه فزیش یفه حمل بخد ب مع د طف آ به حدقل خد بد. بد ل مج دییی یز ب به مه هی مشبه قبلی فزیشیفه. یژگی جلب دیگ ی دبی پده ی که مجهز به د دبی میبشد. ک دبی صلی صی بدی ز ژه بده دبی کچک دم د قش چشم پ میبشد به ش میدهدکه پده دقیق د کج قگفه. ی دبی دم زمی به ک میآیدکه مشغل صی بدی ز ژه هیی هیم که د مک مقعی خصی ق گفه د. لذ لزم مییم ب دبی صی بدی ضعی مقعی پهپد د محل ببییم. به بی دیگ دبی صلی صی بدی میکد

37 37 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل Immigration Quebec new immigration application intake rules New rules regarding applications for a Certificat de sélection du Qué-bec (CSQ Québec Selection Certificate) that can be received by the Ministère will be in effect from April 1, 2018 to August 15, 2018, inclusive. These new rules pertain to applications submitted by economic immigration candidates (skilled workers, investors, entre-preneurs and self-employed workers), as well as applications submitted under the Collec-tive Sponsorship Program. Note that the rules regarding the maximum number of applications received by the Minis-tère do not change Québec s immigration objectives. Consequently, for 2018, Québec ex-pects to admit between 49,000 and 53,000 immigrants. The rules governing the intake and processing of applications for a certificat de sélection du Québec pertain to applications submitted by economic immigration candidates (per-manent workers, investors, entrepreneurs and self-employed workers). The rules regarding the maximum number of applications received do not reflect a change in Québec s immigration. By limiting the number of applications received, the Ministère is able to process a greater number of pending applications and reduce processing times. If you have a job offer validated by the Ministère or if you are a temporary resident of Québec and are authorized to submit an application for a Certificat de sélection au Qué-bec, you can submit your application at any time. Skilled workers The new application intake rules for the Regular Skilled Worker Program will be maintained and extended until August 15, Consequently, for this Program, the Ministère can receive up to a maximum of 5,000 applications for a Certificat de sélection du Québec (CSQ Québec Selection Certificate) by August 15. Other details relating to this will be announced at a later date. The use of the Mon projet Québec secure space is now mandatory for anyone submitting an application for a Certificat de sélection du Québec (Québec selection certificate) under the Regular Skilled Worker Program. Maximum number of applications The rules for receiving applications for the Regular Skilled Worker Program will be maintained and extended until August 15, Under this program, the Minis-tère can receive up to a maximum of 5,000 applications for a Certificat de sélection du Québec by August 15. Reminder Candidates who can submit an application at any time Candidates with an employment offer validated by the Ministère or who are temporary residents of Québec and authorized to submit an application for a Certificat de sélection du Québec (CSQ Québec Selection Certificate) can do so at any time by using the Mon projet Québec secure space. Those who wish to submit an application under the Programme de l expérience québécoise (PEQ Québec Experience Program) can also do so at any time by following the instructions related to the PEQ. Investors, entrepreneurs and self-employed workers For the period from April 1, 2018 to August 15, 2018, no applications for a Certificat de sélection du Québec (CSQ Québec Selection Certificate) will be received under the In-vestors Program, the Entrepreneurs Program and the Self-Employed Workers Program. Collective sponsorship Given the large number of refugees whose applications are still being processed, the Min-istère has decided to extend the suspension of intake of new sponsorship applications al-ready in effect until June 30, Consequently, no collective sponsorship applications will be received on or before August 15, Modernization of the immigration system Remember that the Ministère is currently working on modernizing the Québec immigra-tion system in order to select the persons who have the best chances of integrating into the Québec labour market. Candidates under the Regular Skilled Worker Program will be the first to benefit from this new system based on the declaration of interest For more details on the new immigration application intake rules and any aspects of im-migration, please do not hesitate to contact our office. Keep safe, stay healthy, and make sure laughter is in your everyday life. جمه فی مقل د بی م بخید Maria Cottone Regulated Canadian Immigration Consultant Registered with Quebec Immigration PAiVANDBIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY Tel.: >> Vol. 25: 2017 (Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver) Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND Tech.: S. Rezai H. Harandi Distribution: Babak V. Mailing Address: 2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7 بیدی Fax: ATWATER Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri) دهفه مه فهگی جمعی د شق کد یکم پزدهم ه مه مش می شد since 1993 WE CHECK ALL BOXES! NEWSPAPER WEBSITE ZARBARG همیمشغلیی میل FACEBOOK paivand.montreal

38 38 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 38

39 39 PAIVAND: Vol. 25 no.1366 فدی Apr. 15, شمه 1366 ل 25 39

40 BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY Vol. 25, no.1366, 15 avr., 2018 (Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver) Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND Tech.: S. Rezai H. Harandi Distribution: Babak V. Mailing Address: 2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7 Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri) since کلییک مدیکل آلفمدیک Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville دک یمد ضیی Dr. Raymond Rezaie پزشک خده 1253 Rue Guy (Metro: Guy) بد ق قبلی 7 ز هفه بهز ببخی مش می م مک خذ م بی فد خدشغل خذ م بی فد ب پیشیه محدد ی مطلب خذ م بی خۀ ل ی جه میه گذی مدید جدید م ب پیی ی خ مجد Tel.: (514) PAiVAND Tel.: (514) ) خدم زی Tel.: مطمئییعیش قلز ب فدهزکلیهکهیبکیی خید زهی خجی ببهی خ ز جب دشگه ککدی Tel.: Maisonneuve W. H3G 1M6 GUY هیدپک ف به ی F A R Z I N A S G A R I ARCHITECTE فزی عگی آشیک می کبک مدیی پژه - طحی خم طحی دخلی - پیگیی م شھدی فش کلیه بلی بمه ه که همه زه د پشدیجیل لی مکز ئه خدم زی به ی د میل UNION MONDIALE قل ز ی بدیل پل ب بهی خ 1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc) Tel.: Cell.: GUY 1112 St Laurent Blvd, Montreal, QC H2Z 1J Tel.: st-laurent قل ز به ی بعک د کم ز 24 ع )حی پ ز ع دی( قل قل یع ز به قصی قط جه ضمی بهی خ ز ب کمی کمزد آخی طلع ز به مدیی: بیژ حمدی مجهز به کلیه ک هی بکی ی ب بیش ز 30 ل پیشیه د ئه خدم زی E X C H A N G E عیک فه جد یخه Sherbrooke W. NDG H4A 1W6 Tel.: ز مل به ه ز $1100 ز ه به مل ز $850 ب:ز مل به ه ز $1298 هی فیحی بیمه مفی

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ن ص ف س م گ د ح و ي م س د ز آ ه گ ش ن د 493 تبستن 2 ه م ش م ه ن س 9-0 2 ص ص ن ز و م آ ش ن د ت ی ق خ و ی ه ب ق م ی ه د ب ه ب ی ز غ م ش ب ی ث أ ت 2 صمدی معصومه ي د م ح ه

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1

ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت س ر ل ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ش ق ن ن د ا ر م ش و ا ی س 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی هر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 9 1-5 1 2 : ص ص ن ا ر ی ا ت ی ن م ا ا ب ه ط ب ا ر ر د ن ا ت

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ن ا و د ر ک ز ی و ر پ ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ر ه ش و ن ر د ن ب ر ب د ی ک ا ت ا ب ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا م س ی ر و ت

More information

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع

ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ع د- م ح م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ت س ی ز ط ی ح م ب ی ر خ ت ی ق و ق ح و ی ه ق ف ی س ر ر ب ی ر گ ش د ر گ

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi

The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi 6 Abstracts The Methodology of Ahlulbayt's Lexical Interpretation based on Interpretive Narrations of the Osul Kafi Ali Rad 1, Mehdi Khoshdooni 2 * 1- Associate Professor, Department of Quran and Hadith

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن

د ا د ح ا ض ر د ی م ح ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 69 تابستان ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 - : ص ص خودو مایع ز ا گ د و ج و م ی ا ه ه ا گ ی ا ج ای ه ش ل ا چ و ا ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

اصل ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر

اصل ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 5 9 3 1 ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 3 9-14 2 ص ص ی ی ا س ا ش ی ه ا گ ش ا د ط ی ح م ر د ش ز ر ا ی س د ه

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح

ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز م ر ه لیتیک پ و ئ ژ و ک ی ژ ت ا ر ت س ا ه گ ن ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق

More information

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن

ه ز ک ن و ه ن ی م ا د م ح م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ز ا هگیری ر ه ب ا ب ر ه ش ی ی ا ض ف ن ا م ز ا س ر ب ل ق ن و ل م ح ت ا ر ث ا

More information

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و

ی ی ه د ل ک ش : ت س ا ر ی ز ح ر ش ه ب ن و ت ل د ی م ه ا گ د ی د ز ا ن ا ک م ی ا ر ب ل آ ه د ی ا ی ز ا س د ن ر ب ک ی ل ح ا ر م و ا ز ج ا و ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5 3-6 7 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1.

Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1. پژهشهای جامعه شناختی سال ی ا ز د ه م / ش م ا ر ه ا ل / بهار 6931 Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ب ر ر سی م ر د م ش ن ا خ تی م ر ا س م گ ذ ا ر ب ا تاکید ب ر آ ی ین س د ر

More information

9 ز ی ی ا پ / سوم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Autumn), Vol.10, No.3 ن ا ن ک ر ا ک لی غ ش د ر ک ل م ع ا ب هیجانی هوش و فرهنگی هوش بین ه ط ب ا ر سی ر ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

junior highscool in Pardis

junior highscool in Pardis Jounal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 7/Issue 25/Sping & Summe 2016 PP: 63-76 ی ت خ ا ن ش ی- ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف ن ا ت س ب ا ت و ر ا ب م ج ن پ و ت س ی ب ر ا م ش م ت ف ل ا س

More information

59 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016(spring), Vol.10, No.1 ه د ی ک چ ی ش ز ر ا ی ا ه ر ا ج ن ه و ی ر ا ت ف ر ی ا ه و گ ل ا ر ب ز ا گ و ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ر ب ا ض ر 1-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ر ب ا ض ر 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ل ص ف ی ا س ا ی ا ی ف ا غ ج و ی ا ه ش گ 1396 پاییز م ا ه چ ه ا م ش م ه ل ا س ا س ا ش ی ا س آ ی ب ا ی ز ا ب TCI و ET CP ای ه ص خ ا ش ه ع ل ا ط م ) ا ت س ز و خ ا ت

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ش گ 6931 زمستا و ا ا م ش م د ا س ا ک ا س د م ت ا ض ب آ ث ا ت و د ب ا ک - ا ض ف ا ب ا ب ا ب ح ت ) ص ع و و ک ( ا د م ش م س غ ا گ ت و ک س : د و م ع ا ط م ع د م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2

د م آ ر ا ک د و خ ا ب ی ر ا ک ی گ د ن ز ت ی ف ی ک ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ن ا د م ه ر ه ش ی ی ا د ت ب ا س ر ا د م ن ا م ل ع م 2 ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 491 بها 1 ه ا م ش م ه ن ل ا س 7 1 1-4 1 ص ص د م آ ا ک د و خ ا ب ا ک گ د ن ز ت ف ک ن ب ه ط ب ا س ب ن ا د م ه ه

More information

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40

س ا Rukn al-din eftekhari and ( (. ) qaderi, 2002: 23-40 ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه

More information

ل ت و ب ة :[ ب س م هلل ل ر مح ن ل ر ح ي م مل ق د م ة إ ن حل م د هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب هلل م ن رش و ر أ ن ف س ن ومن سيئت أ ع م ل ن م ن هي

ل ت و ب ة :[ ب س م هلل ل ر مح ن ل ر ح ي م مل ق د م ة إ ن حل م د هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب هلل م ن رش و ر أ ن ف س ن ومن سيئت أ ع م ل ن م ن هي ه ٧ ه ١ ل س _ ع و د ي ة ل ع _ ر ب ي ة لم م ل ك ة ل ع ل ي ل ت ع ل ي م و ز ر ة لم ن و ر ة ب لم د ي ن ة ل س ل م ي ة لج م ع ة ل ش _ ر ي _ ع ة ك ل ي ة ل ف ق ه ق س م ل بر ن م ج لم س ي ي م ع ش ر ح لم ن ب ع في

More information

ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 3-6 4 ص ص 2 ف ا ب ل ه ی ض م ه د ا ز س ا ب ع ص ا ن د ش ن ا د ت ی ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ش ق ه و ا ک ر د ن ب ر د ی ت ب ا ق ر ت ی ز م ن

ش ق ه و ا ک ر د ن ب ر د ی ت ب ا ق ر ت ی ز م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ه م ا ن ب ( ا ف ا غ ج 6931 ابسان 3 ه ا م ش م ف ه ل ا س 1 2 3-7 3 3 : ص ص ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ه م ا ن ب ( ا ف ا غ

More information

Misunderstanding of Religious Texts

Misunderstanding of Religious Texts 5112 52 1 ISSN 2410-5201 IUGJIS * 1. Misunderstanding of Religious Texts Abstract This research deals with the phenomenon of misunderstanding the religious texts in that the misunderstanding of Allah (SWT)

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1

ر ق ا ب ر ی م ر ص ا ن ر ی م 1 ) ن ا ر ی ا ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ر ا م ش م ت ف ل ا س 9 3 2-3 5 2 : ص ص ب خ ت ن م ی ا ر و ش ک ن ی ب ر د ی د ا ص ت ق

More information

) ن ا ر ا ک م ه و ت ر ب ل آ ( ت س ا ی ت ن س

) ن ا ر ا ک م ه و ت ر ب ل آ ( ت س ا ی ت ن س شی ز و م آ ت دیی م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 تابستان 2 ه ا م ش م ه د ل ا س 13 2-8 3 1 ص ص ه و د ة ط س و ت م ع ط ق م ن ا ی ب د ی ن ا م ز ا س ی ک ب ا چ ا

More information

ب ع ل ا ب ا ل ا ل ق س ل ة ب د ل م. Journal of ISLAMIC ETHICS 1 (2017) brill.com/jie

ب ع ل ا ب ا ل ا ل ق س ل ة ب د ل م. Journal of ISLAMIC ETHICS 1 (2017) brill.com/jie brill.com/jie ب ع ي ة عرا ر : ا ء لل ا لد ر س ال ي وا ر ر ش م سا ا مل ا ر ب ا ا لحد ي ث ة ا لمل خ ص : عرا مسم د ا ا ل ا ل ي ا خ حد م أ خ لا ي ة ا ل ي بما لا حص ر له م ا لد را سا ح ل ا ل را ث ا ل إ سلا

More information

ع ت ر م ه ا ی گ ک ی ر د ر ص ا ن ع ن ی ا ت ظ ل غ د ر و آ ر ب ر د 4

ع ت ر م ه ا ی گ ک ی ر د ر ص ا ن ع ن ی ا ت ظ ل غ د ر و آ ر ب ر د 4 ی و ر و س م ی ی ا ی م ی ش ی ا ه ل ک ش و ا ه ه ن ا د ک ا خ ی ر ا د ی ا پ ص خ ا ش ی ب ص ع ه ک ب ش ز ا ه د ا ف ت س ا ه د ن س ی و ن ( ی د ا ب آ ی ل ع ی ش ع ر م م ی ر م ی ع ت ر م ه ا ی گ ک ی ر د ر ص ا ن ع ن

More information

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج فصلنامه علمی-پصوهشی جغرافیا )برنامهریسی منطقهای( سال هشتم شماره زمستان 9 صص: 94-9 توانمندیهای محیط طبیعی و نقش آن در برنامهریسی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج مسعود تقوایی استاد جغزافیا و بزنامهریشی

More information

2 Hidden curriculum 3 Otewa, J

2 Hidden curriculum 3 Otewa, J شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 6931 تابستا 2 ر ا م ش م د ز ا ی ل ا س 9 2 1-17 4 ص ص ز ا ا پ ی س ر د م ا ر ب ب و ل ط م ی ا د ر و ا ت س د ی ی ا س

More information

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن

ت س و د ی ض ت ر م ن ح ی ب ذ ل ی ع ا م س ا ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ت س ا ه ب ش ز ر و ن ا ر گ ش د ر گ ب ذ ج ر ب ر ا ذ گ ر ث ا ل م ا و ع ل ل ح ت و س ر ر

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

د ن ت س ه ن ا ر ی ب د ه. ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت ی ئ ه و ض ع.

د ن ت س ه ن ا ر ی ب د ه.  ه ا گ ش ن ا د ی م ل ع ت ی ئ ه و ض ع. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 5931 تابستا 2 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 9-26 ص ص ی ر ب ه ر ی ا ه ه ف ل ؤ م س ا س ا ر ب ج و س ا ی ر ه ش ا ر ی ب

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

Exporting PDF files from QuarkXpress 8.x

Exporting PDF files from QuarkXpress 8.x Exporting PDF files from QuarkXpress 8.x This document covers creating the settings in QuarkXpress 8.x to export PDF files that are usable by Publication Printers. This document is not intended to replace

More information

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2

Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 39 Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ن ا ن 5) 1 آ س ی ب ش ن ا س ی ا ح س ا س ا م ن ی ت ا ج ت م ا ع ی ز ن ا ن د

More information

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1-

ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ی ت ب ر ش ن س ح د م ح م 1- () ن ا ر ئ ا ز ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5 9 3 1 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ب د ی ک أ ت

More information

گ ه ح و ن د م ح ا ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ق ه د ی ف ط ص م 1-

گ ه ح و ن د م ح ا ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ق ه د ی ف ط ص م 1- . ه ر ی ز ج و- ج ش ن ا د ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ی ا ه ک ب ش ل ی ل ح ت د ن ی ا ر ف ق ی ف ل ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 206 (Summer), Vol.0, No.2 م ط ا ل ع ه ج ا م ع ه ش ن ا خ ت ی ک ی ف ی ت ز ن د گ ی ز ن ا ن خ ا ن ه د ا ر

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

)Fathi.

)Fathi. ن) ا د ن و ر ه ش : ه ع ل ا ط م د ر و م 49 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه ن سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2015 (Summer), Vol.9, No.2 ه د ا و ن ا خ ر د ن ا ن ز ی ر ی گ م

More information

ص ل و ات اسل و ر و ال ر ح

ص ل و ات اسل و ر و ال ر ح ص ل و ات اسل و ر و ال ر ح دلل ف عه ال م و مل و الت ح The Salawat of Gladness and Happiness to Dispel Sorrow and Sadness ص ل و ات اسل و ر و ال ر ح دلل ف عه ال م و مل و الت ح The Salawat of Gladness and

More information

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س.

د و ش ی م ر ا ک ق ال خ ا ح ال ص ا د ر ک ی و ر س ا س ا ر ب ی ن ا م ز ا س. 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ا ه ن ا م ز ا س ر د ن آ ی م ر ه ا ط ا ق ن ی ی ا س ا ن ش و ی ن ا م

More information

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن

غ ا ر ف ل ر ظ ن ی ن ا ب م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ه ق ط ن م ی د ر ب ه ا ر ی ر ا ت خ ا س ای ه ح ر ط ه ی ه

More information

Sunnah Way of Doing Sex! مشت ک س طی. AVAILABLE AT WRITTEN & PUBLISHED BY

Sunnah Way of Doing Sex! مشت ک س طی. AVAILABLE AT  WRITTEN & PUBLISHED BY Sunnah Way of Doing Sex! مشت ک س طی AVAILABLE AT http://www.everythingisvisual.com/downloads/sunnah.html WRITTEN & PUBLISHED BY www.everythingisvisual.com/eiv N o C o p y r i g h t s! 1 NOTICE Salam o

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

that water is sprinkled on the patient or that the water is sprinkled in the four corners of the house.

that water is sprinkled on the patient or that the water is sprinkled in the four corners of the house. منزل Manzil Along with notes which contain information on the virtues and blessings of the holy verses. The notes are concise so while reading there will enthusiasm while also benefitting spiritually.

More information

TimeCalc. TimeMix. CuS O 4. min. Sodium tartarate1 S 1. Ethylene glycol10 + S 2. Ethylene glycol S 3. Sodium S 4. tartarate2. Sodium S 5.

TimeCalc. TimeMix. CuS O 4. min. Sodium tartarate1 S 1. Ethylene glycol10 + S 2. Ethylene glycol S 3. Sodium S 4. tartarate2. Sodium S 5. پ س ت* م ج ل ه ن م ک س ا ل ا و ل ش م ا ر ه چ ه ا ر م ب ه ا ر 1 9 3 1 ص ف ح ا ت 4-6 5 1 ا س ت ف ا د ه ا ز ن م ک ت ا ر ت ا ر ا ت س د ی م د ر ت ه ی ه ن ا ن و ذ ر ا ت ا ک س ی د م س و ا ح د. 2 و 3 1* 1 م ر

More information

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی م دیری ت آ م ز شی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال می ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ی ا ز د ه م ش م ا ر ه 3 پاییز 6931 ص ص : 4-9 3 1 رابطه سازمان ی ا د گ ی ر ن د ه ر ه ب ر ی ا خ ال ق ی ب

More information

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م

د ا ر ی ر س م ه ش ق ن ز ا ت ا ر ا ظ ت ن ا ن ی ج و ز ن س ف ال ت خ ا ر ه و ش ت ن و ش خ ی گ د ن ز ر و م ا ر د ت ر و ش م ر 6 ف ن 2 ه ا م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ز ی ر ب ت ر ه ش ن ی ج و ز ج ا و د ز ا ای ق ب ع ب ا

More information

ح ل ا ص ن ا و ی ک ن ت ش د س ی ر د ا 3.

ح ل ا ص ن ا و ی ک ن ت ش د س ی ر د ا 3. ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 5931 تابستا 2 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 1 5-5 6 ص ص ح ل ا ص ا و ک ا ز و م شآ ا د ا ج ه ش و ه ب ش پ ر د آ ش ق و ه س ر

More information

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

ج و ن ه ک ر و ن م ا ی پ ه ا گ ش ن ا د س ر د م و ی ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 2-40 ص ص ی ت ل و د س ر ا د م ی ن ا م ز ا س ت م ال

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ.

س ل ب ا ب ر ه ش : ه ع ل ا ط م 4 د ی ک چ. د) ر و م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ر ه ش ه ب ق ح ق ق ح ت ن ا ز م ر ب ر ه ش ا ض ف بت و ل ط م ا ه ص خ ا ش

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ی ن ا م ز ا س م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 5 9 3 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع س ر ر ب ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ر د ن ا م ز

More information

(مورد مطالعه منطقه 3 شهر مشهد)

(مورد مطالعه منطقه 3 شهر مشهد) بررسي فرايند نوسازي شهري با تاكيد بر جنبهه يا (مورد مطالعه منطقه 3 شهر مشهد) علي قسمي شاه گلدي توسعه پايدار دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1

More information

ا ن ک ر ا ک ن ی ب ر د ر و ه ر ه ب د ض ر ا ت ف ر و ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش 4

ا ن ک ر ا ک ن ی ب ر د ر و ه ر ه ب د ض ر ا ت ف ر و ی ن ا م ز ا س ی د ن و ر ه ش 4 ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 593 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 3 3-8 4 ص ص ر ا ت ف ر ا ب ت ص خ ش ا ه گ ژ و ب ه ط ب ا ر ر د ر د م ز ا ت ا ض ر ج ا

More information

and organizational intelligence with organizational citizenship behavior among employees

and organizational intelligence with organizational citizenship behavior among employees ) ) ن ا ه ف ص ا ن() ا ه ف ص ا () ن ا ه ف ص ا Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue15/Summer 2013 PP: 65-76 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 2931 تابستان م ه د ز

More information

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی

ا ج ن ا ه م ا ن ش س ر پ ر ا ز ب ا ا ب و ش ي ا م ي پ ش و ر ه ب ق ي ق ح ت ن ي ا. د ن ا ه د ش ص خ ش م ن ا ر ه ت ر ه ش ر د ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا ی ه) ع ل ا ط م 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ی ک چ ن آ ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع و ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع

More information

Syllabus for Class 3A

Syllabus for Class 3A Syllabus for Class 3A Teacher should ensure the following is covered for this year: Qur an Urdu 1 st Sipara o Surah Fatiha Kafiroon by heart Qaida General knowledge Name of Prophet, birthday, birth and

More information