STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN"

Transcription

1

2 STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS 2013 SUKU PERTAMA 2013 FIRST QUARTER 2013

3 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah daripada Penyiasatan Pembinaan Suku Tahunan. Penyiasatan tersebut meliputi kontraktor utama dengan projek bernilai RM500,000 dan ke atas. Data yang dilaporkan adalah berdasarkan kepada nilai kerja pembinaan bagi tempoh rujukan suku tahun pertama 2008 hingga suku tahun pertama Ia juga memuatkan maklumat mengenai jenis aktiviti pembinaan, negeri dan pembinaan mengikut pemilik projek iaitu kerajaan, swasta dan perbadanan awam. Data tersebut digunakan untuk memudahkan pihak kerajaan dan pengguna membuat analisis. Nota teknikal berkaitan dengan objektif, skop dan liputan serta konsep dan definisi yang digunakan turut dimuatkan dalam penerbitan ini bagi meningkatkan kefahaman berkenaan dengan data tersebut. Jabatan Perangkaan merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan penerbitan ini. Sebarang pandangan dan cadangan ke arah penambahbaikan penerbitan ini pada masa hadapan adalah dihargai. DR. HJ. ABDUL RAHMAN BIN HASAN Ketua Perangkawan Malaysia Mei 2013 i

4 PREFACE This publication contains statistics on the construction sector. The statistics are compiled from the Quarterly Construction Survey. The survey canvasses the main contractors with project value of RM500,000 and above. The data presented are based on the value of construction work done for the reference period from the first quarter 2008 to the first quarter It also presents data by types of construction activity, state and construction project ownership by the government, private sector and public corporation. The data are used to facilitate analysis by the government and users. Technical notes which relate to the objective, scope and coverage together with concepts and definitions used, are included in this publication to enhance the understanding of the data. The Department of Statistics gratefully acknowledges the co-operation of all parties concerned in realising this publication. All comments and suggestions towards improving future publication are appreciated. DR. HJ. ABDUL RAHMAN BIN HASAN Chief Statistician Malaysia May 2013 ii

5 KANDUNGAN / CONTENTS Muka surat Page i v Kata pengantar & kandungan / Preface & contents i ii iii v Kata pengantar Preface Kandungan Contents 1-13 Ringkasan penemuan / Summary findings Prestasi sektor pembinaan Performance of the construction sector Pembinaan mengikut jenis aktiviti Construction activity by type Projek mengikut negeri Project by state Pembinaan mengikut pemilik projek Construction by project owner Jadual - jadual / Tables Jadual 1 : Table 1 : Jadual 2 : Table 2 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan, Malaysia, ST Value of construction work done by type of construction activity, Malaysia, Q Nilai kerja pembinaan mengikut lokasi projek (Negeri) dan jenis aktiviti pembinaan, ST Value of construction work done by location of project (State) and type of construction activity, Q iii

6 Muka surat Page Jadual - jadual (samb.) / Tables (cont d.) Jadual 3 : Table 3 : Jadual 4 : Table 4 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan dan pemilik projek, ST Value of construction work done by type of construction activity and project owner, Q Nilai kerja pembinaan mengikut peringkat siap projek dan jenis aktiviti pembinaan, ST Value of construction work done by stage of project completion and type of construction activity, Q Jadual 5 : Table 5 : Nilai kerja pembinaan, ST ST Value of construction work done, Q Q Jadual 6 : Table 6 : Jadual 7 : Table 7 : Jadual 8 : Table 8 : Nilai kerja pembinaan mengikut lokasi projek (Negeri), ST ST Value of construction work done by location of project (State), Q Q Nilai kerja pembinaan dan pembahagian peratus mengikut jenis aktiviti pembinaan, ST ST Value of construction work done and percentage share by type of construction activity, Q Q Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan dan pemilik projek, ST ST Value of construction work done by type of construction activity and project owner, Q Q iv

7 Muka surat Page Nota teknikal / Technical notes Pendahuluan Introduction Objektif Objective Kuasa perundangan Legal authority Skop dan liputan Scope and coverage Metodologi Methodology Kontraktor utama Main contractor Unit pelapor Reporting unit Projek mengikut negeri Project by state Nilai kerja pembinaan Value of construction work done Jenis aktiviti pembinaan Type of construction activity Perbadanan awam Public corporation Pembundaran Rounding Simbol dan huruf ringkas Symbols and notations Lampiran / Appendix Lampiran : Appendix : Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia 2008 Ver. 1.0 (Seksyen F : Pembinaan) Malaysian Standard Industrial Classification 2008 Ver. 1.0 (Section F : Construction) v

8 RINGKASAN PENEMUAN

9 PENEMUAN SUKU PERTAMA Prestasi sektor pembinaan Nilai kerja pembinaan pada suku pertama 2013 merekodkan penurunan sebanyak 5.4 peratus suku tahun ke suku tahun kepada RM21.0 bilion. Walaubagaimanapun, peratus perubahan tahun ke tahun mencatatkan pertumbuhan ketara sebanyak 18.4 peratus (rujuk Jadual 1). Jadual 1 : Prestasi sektor pembinaan Suku tahun Bil. projek Nilai kerja pembinaan (RM 000) Peratus perubahan (%) (QoQ) (YoY) ST1 / ,719 20,994, ST4 / ,324 22,190,736 r 8.8 r 25.6 r ST1 / ,585 17,725, QoQ - Suku tahun ke suku tahun Carta 1 memaparkan peratus perubahan tahunan (YoY) bagi tempoh ST hingga ST Seperti yang ditunjukkan dalam carta, sektor ini telah kembali melonjak untuk mencatatkan pertumbuhan positif selepas merekodkan pertumbuhan yang negatif pada ST % Carta 1 : Peratus perubahan tahunan (YoY), ST ST Suku tahun 1

10 2. Pembinaan mengikut jenis aktiviti Pada suku tahun pertama 2013, peratus sumbangan tertinggi adalah disumbangkan oleh subsektor kejuruteraan awam dengan catatan sebanyak 38.0 peratus. Ini diikuti oleh pembinaan bukan kediaman (32.0 peratus), bangunan kediaman (25.8 peratus) dan pertukangan khas (4.2 peratus) seperti yang ditunjukkan di Jadual 2. Jadual 2 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan, ST ST Suku tahun Jumlah Bangunan kediaman Bangunan bukan kediaman Kejuruteraan awam Pertukangan khas Nilai kerja pembinaan (RM juta) % Nilai kerja pembinaan (RM juta) % Nilai kerja pembinaan (RM juta) % Nilai kerja pembinaan (RM juta) % Nilai kerja pembinaan (RM juta) % ST1/13 20, , , , ST4/12 22,191 r , r 6, r 8,835 r 39.8 r 1, ST3/12 20, , , , ST2/12 20, , , , , ST1/12 17, , , , Carta 2 menunjukkan nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan bagi tempoh ST hingga ST Pada suku tahun semasa, kejuruteraan awam, bangunan kediaman dan pertukangan khas menunjukkan penurunan dalam nilai kerja pembinaan berbanding dengan nilai suku tahun sebelum. Sebaliknya, nilai kerja pembinaan bagi bangunan bukan kediaman mencatatkan peningkatan berbanding suku tahun sebelum. 2

11 RM juta Carta 2 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan, ST ST Suku tahun 3

12 3. Projek mengikut negeri Pada suku tahun semasa, Selangor merekodkan nilai kerja pembinaan yang tertinggi iaitu sebanyak RM4.52 bilion atau 21.5 peratus di antara negeri. Ini diikuti oleh Johor RM3.33 bilion, (15.9 peratus); Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, RM3.22 bilion (15.3 peratus); Sarawak, RM1.95 bilion (9.3 peratus) dan Sabah, RM1.33 bilion (6.3 peratus). Sumbangan bagi lima negeri tersebut berjumlah 68.3 peratus daripada keseluruhan nilai kerja pembinaan (rujuk Carta 3). Carta 3 : Nilai kerja pembinaan mengikut negeri, ST Jumlah RM21.0b * termasuk Wilayah Persekutuan Putrajaya 4

13 4. Pembinaan mengikut pemilik projek Daripada segi aktiviti pembinaan mengikut pemilik projek, sektor swasta masih kekal penguasaan sebagai pemilik projek dengan peningkatan sumbangan daripada 68.4 peratus (ST4 2012) kepada 69.8 peratus (ST1 2013) seperti yang ditunjukkan di Jadual 3. Jadual 3 : Taburan peratus nilai kerja pembinaan mengikut pemilik projek, ST ST Suku tahun Sektor swasta (%) Kerajaan Sektor awam (%) Jumlah (%) Perbadanan awam Jumlah ST1/ ST4/ r 21.6 r 10.0 r 31.6 r ST3/ ST2/ ST1/ Carta 4 menunjukkan aliran aktiviti pembinaan mengikut pemilik projek. Seperti yang ditunjukkan dalam carta, pemilik projek dikuasai oleh sektor swasta dalam tempoh ST hingga ST kecuali dalam tempoh ST hingga ST RM juta Carta 4 : Nilai kerja pembinaan mengikut pemilik projek, ST ST

14 SUMMARY FINDINGS

15 FINDINGS OF THE FIRST QUARTER Performance of the construction sector The total value of construction work done in the first quarter 2013 recorded a decrease of 5.4 per cent quarter-on-quarter to RM21.0 billion. However, the percentage change year-on-year showed a significant growth of 18.4 per cent (refer Table 1). Table 1 : Performance of the construction sector Quarter No. Of projects Value of construction work done (RM 000) Percentage change (%) (QoQ) (YoY) Q1 / ,719 20,994, Q4 / ,324 22,190,736 r 8.8 r 25.6 r Q1 / ,585 17,725, QoQ - Quarter-on-quarter YoY - Year-on-year Chart 1 depicts the annual percentage change (YoY) for the period Q to Q As shown in the chart, the sector rebounded to register a positive growth after recorded a negative growth in Q Chart 1 : Annual percentage change (YoY), Q Q % 9 Quarter

16 2. Construction activity by type In the first quarter 2013, the highest percentage share was contributed by civil engineering sub-sector which recorded 38.0 per cent. This was followed by non-residential buildings (32.0 per cent), residential buildings (25.8 per cent) and special trade (4.2 per cent) as shown in Table 2. Table 2 : Value of construction work done by type of construction activity, Q Q Quarter Total Residential buildings Non-residential buildings Civil engineering Special trade Value of construction work done (RM million) % Value of construction work done (RM million) % Value of construction work done (RM million) % Value of construction work done (RM million) % Value of construction work done (RM million) % Q1/13 20, , , , Q4/12 22,191 r , r 6, r 8,835 r 39.8 r 1, Q3/12 20, , , , Q2/12 20, , , , , Q1/12 17, , , , Chart 2 illustrates the value of construction work done by type of construction activity for the period Q to Q In the current quarter, the civil engineering, residential buildings and special trade showed a decrease in the value of construction work done compared with the value of previous quarter. In contrast, value of construction work done for non-residential buildings registered an increase as compared to the preceding quarter. 10

17 RM million Chart 2 : Value of construction work done by type of construction activity, Q Q Quarter 11

18 3. Project by state In the current quarter, Selangor recorded the highest value of construction work done of RM4.52 billion or 21.5 per cent among the states. This was followed by Johor, RM3.33 billion (15.9 per cent); Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, RM3.22 billion (15.3 per cent); Sarawak RM1.95 billion (9.3 per cent) and Sabah, RM1.33 billion (6.3 per cent). The contribution of these five states accounted for 68.3 per cent of the total value of construction work done (refer Chart 3). Chart 3 : Value of construction work done by state, Q Total RM21.0b * includes Wilayah Persekutuan Putrajaya 12

19 4. Construction by project owner In terms of construction activity by project owner, private sector continued to dominate as the project owner with an increase of share from 68.4 per cent (Q4 2012) to 69.8 per cent (Q1 2013) as shown in Table 3. Table 3 : Percentage distribution of value of construction work done by project owner, Q Q Quarter Private sector (%) Government Public sector (%) Total (%) Public corporation Total Q1/ Q4/ r 21.6 r 10.0 r 31.6 r Q3/ Q2/ Q1/ Chart 4 shows the trend of construction activity by project owner. As illustrated in the chart, project owner dominated by private sector during the period of Q to Q except for the period of Q to Q RM million Chart 4 : Value of construction work done by project owner, Q Q

20 JADUAL TABLES

21 Jadual 1 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan, Malaysia, ST Table 1 : Value of construction work done by type of construction activity, Malaysia, Q Jenis aktiviti pembinaan Kod MSIC Nilai kerja pembinaan Types of construction activity MSIC Code Value of construction work done (RM '000) % 1. Pembinaan bangunan ,126, Construction of buildings 2. Pembinaan jalan raya dan landasan kereta api ,118, Construction of roads and railways 3. Pembinaan projek utiliti ,090, Construction of utility projects 4. Pembinaan projek kejuruteraan awam lain, kecuali bangunan Construction of other civil engineering projects, except buildings ,774, Perobohan , Demolition 6. Penyediaan tapak , Site preparation 7. Pemasangan elektrik , Electrical installation 8. Pemasangan sistem paip, pemanasan dan pendingin udara Plumbing, heat and air-conditioning installation , Pemasangan pembinaan lain , Other construction installation 10. Penyiapan dan kemasan bangunan , Building completion and finishing 11. Aktiviti pembinaan pertukangan khas lain , Other specialised construction activities Jumlah / Total 20,994,

22 Jadual 2 : Nilai kerja pembinaan mengikut lokasi projek (Negeri) dan jenis aktiviti pembinaan, ST Table 2 : Value of construction work done by location of project (state) and type of construction activity, Q Negeri State Bangunan kediaman Bangunan bukan kediaman Kejuruteraan awam Pertukangan khas Jumlah Total Residential buildings Non-residential buildings Civil engineering Special trade (RM '000) Johor 938, ,831 1,405, ,028 3,329,020 Kedah 174, ,347 97,341 15, ,097 Kelantan 25,279 95,192 74,145 8, ,089 Melaka 178, , ,876 31, ,141 Negeri Sembilan 144, , ,902 26, ,531 Pahang 138, , ,464 27,078 1,034,751 Perak 201, , ,942 21,222 1,274,377 Perlis 18,342 23,754 10,706 3,947 56,750 Pulau Pinang 542, , , ,341 1,291,997 Sabah 158, , ,988 63,301 1,327,309 Sarawak 130, ,176 1,116,603 68,376 1,953,865 Selangor 1,795,129 1,563,963 1,005, ,670 4,521,700 Terengganu 46, , ,477 59, ,933 W.P. Kuala Lumpur * 912, ,220 1,200, ,300 3,217,693 W.P. Labuan 6,948 9,037 85, ,507 Jumlah / Total 5,412,666 6,713,944 7,983, ,237 20,994,760 * termasuk / includes Wilayah Persekutuan Putrajaya 18

23 Jadual 3 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan dan pemilik projek, ST Table 3 : Value of construction work done by type of construction activity and project owner, Q Jenis aktiviti pembinaan Types of construction activity Swasta Private Pemilik projek / Project owner (RM '000) Awam / Public Jumlah Total Kerajaan Government Perbadanan awam Public corporation Jumlah Total Bangunan kediaman 5,181, ,268 67, ,822 5,412,666 Residential buildings Bangunan bukan kediaman 5,073,003 1,408, ,062 1,640,941 6,713,944 Non-residential buildings Kejuruteraan awam Civil engineering 3,742,454 2,244,361 1,997,098 4,241,460 7,983,913 Pertukangan khas Special trade 662, ,929 75, , ,237 Jumlah / Total 14,659,871 3,962,438 2,372,451 6,334,889 20,994,760 19

24 Jadual 4 : Nilai kerja pembinaan mengikut peringkat siap projek dan jenis aktiviti pembinaan, ST Table 4 : Value of construction work done by stage of project completion and type of construction activity, Q Peringkat siap projek Bangunan kediaman Bangunan bukan kediaman Kejuruteraan awam Pertukangan khas Jumlah Stage of project completion Residential buildings Non-residential buildings Civil engineering Special trade Total (RM '000) 10% dan kurang 10% and less 357, , ,264 25, , % 445, , ,316 52,287 1,414, % 624, ,645 2,037,600 85,062 3,174, % 492, , ,943 98,354 1,944, % 536, , ,300 70,901 1,729, % 391, , ,597 44,551 1,798, % 433, , ,192 56,553 1,493, % 551, , ,439 99,808 2,105, % 711, , ,320 95,014 2,160, % 867,744 1,643,703 1,468, ,322 4,236,711 Jumlah / Total 5,412,666 6,713,944 7,983, ,237 20,994,760 20

25 Jadual 5 : Nilai kerja pembinaan, ST ST Table 5 : Value of construction work done, Q Q Suku tahun Quarter Bilangan projek Number of projects Nilai kerja pembinaan Peratus perubahan Percentage change Value of work done (%) (RM 000) (QoQ) (YoY) Q1 / ,719 20,994, Q4 / ,324 22,190,736 r 8.8 r 25.6 r Q3 / ,862 20,401, Q2 / ,818 20,348, Q1 / ,585 17,725, Q4 / ,781 17,661, Q3 / ,259 16,037, Q2 / ,648 15,040, Q1 / ,766 15,519, Q4 / ,038 15,641, Q3 / ,065 14,889, Q2 / ,571 15,992, Q1 / ,344 14,269, Q4 / ,348 13,980, Q3 / ,235 14,865, Q2 / ,223 15,636, Q1 / ,008 15,531, Q4 / ,626 16,572, Q3 / ,707 15,428, Q2 / ,738 13,145, Q1 / ,648 13,173,

26 Jadual 6 : Nilai kerja pembinaan mengikut lokasi projek (Negeri), ST ST Table 6 : Value of construction work done by location of project (State), Q Q Negeri State Tahun Year Tahun / Suku tahun Year / Quarter 2012 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 RM juta / million Johor 10,386 7,851 8,143 7,183 3,329 2,936 2,871 2,420 2,159 Kedah 2,351 2,123 2,092 2, Kelantan 1,168 1,202 1,274 1, Melaka 3,149 1,785 1,771 1, N. Sembilan 3,160 3,133 2,798 3, Pahang 3,357 2,858 3,188 2,502 1, Perak 4,470 2,634 2,631 2,368 1,274 1, , Perlis Pulau Pinang 5,282 4,544 3,987 3,945 1,292 1,413 1,264 1,199 1,406 Sabah 7,362 5,924 5,884 5,016 1,327 1,793 1,811 2,054 1,704 Sarawak 7,713 5,299 5,811 4,883 1,954 2,046 2,311 1,935 1,421 Selangor 18,159 15,062 11,514 14,288 4,522 4,986 4,463 4,652 4,059 Terengganu 2,502 2,254 2,641 2, W.P. Kuala Lumpur * 11,197 9,083 8,487 8,635 3,218 3,428 2,881 2,536 2,352 W.P. Labuan 128 r r Malaysia 80,667 r 64,258 60,792 60,015 20,995 22,191 r 20,401 20,349 17,726 * termasuk / includes Wilayah Persekutuan Putrajaya 22

27 Jadual 6 : Nilai kerja pembinaan mengikut lokasi projek (Negeri), ST ST (samb.) Table 6 : Value of construction work done by location of project (State), Q Q (cont d.) Tahun / Suku tahun Year / Quarter Negeri State Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 RM juta / million 2,146 2,086 1,895 1,723 1,954 1,783 2,283 2,123 2,001 1,962 1,869 1,351 Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis 1,086 1, ,239 1, , ,127 1,086 Pulau Pinang 1,873 1,270 1,229 1,552 1,429 1,602 1,410 1,442 1,204 1,122 1,241 1,450 Sabah 1,468 1,192 1,265 1,375 1,599 1,459 1,466 1,287 1,474 1,189 1, Sarawak 3,991 4,087 3,748 3,236 3,035 2,682 3, ,152 3,305 3,895 3,935 Selangor Terengganu 2,549 2,083 2,061 2,391 2,403 2,019 2,147 1,917 1,808 2,028 2,048 2,752 W.P. Kuala Lumpur * W.P. Labuan 17,661 16,037 15,040 15,519 15,641 14,889 15,992 14,270 13,981 14,865 15,636 15,532 Malaysia 23

28 Jadual 7 : Nilai kerja pembinaan dan pembahagian peratus mengikut jenis aktiviti pembinaan, ST ST Table 7 : Value of construction work done and percentage share by type of construction activity, Q Q Suku tahun Quarter Bangunan kediaman Residential buildings Bangunan bukan kediaman Non-residential buildings Kejuruteraan awam Civil engineering Pertukangan khas Special trade Jumlah Total RM juta RM million (%) RM juta RM million (%) RM juta RM million (%) RM juta RM million (%) RM juta RM million (%) , r 27, r 28,204 r 35.0 r 4, ,667 r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Q1 / , , , , Q4 / , r 6, r 8,835 r 39.8 r 1, ,191 r Q3 / , , , , Q2 / , , , , , Q1 / , , , , Q4 / , , , , , Q3 / , , , , , Q2 / , , , , , Q1 / , , , , , Q4 / , , , , , Q3 / , , , , , Q2 / , , , , , Q1 / , , , , , Q4 / , , , , , Q3 / , , , , , Q2 / , , , , , Q1 / , , , , , Q4 / , , , , , Q3 / , , , , , Q2 / , , , , , Q1 / , , , , ,

29 Jadual 8 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan dan pemilik projek, ST ST Table 8 : Value of construction work done by type of construction activity and project owner, Q Q Suku tahun Quarter Bangunan kediaman Residential buildings Bangunan bukan kediaman Non-residential buildings Kejuruteraan awam Civil engineering Pertukangan khas Special trade Jumlah Total (RM '000) Swasta / Private ,624,697 19,386,220 10,948,244 r 3,062,682 53,021,843 r ,747,483 14,544,468 7,768,191 3,309,319 40,369, ,631,163 12,021,759 4,640,156 3,181,929 30,475, ,016,286 11,099,674 4,850,657 3,034,121 30,000, ,957,437 10,963,133 6,076,449 2,666,011 32,663,030 Q1 / ,181,844 5,073,003 3,742, ,571 14,659,871 Q4 / ,455,111 4,870,701 4,053,713 r 804,306 15,183,831 r Q3 / ,758,146 5,137,923 2,489, ,071 13,161,167 Q2 / ,918,176 5,101,730 2,566, ,075 13,370,341 Q1 / ,493,264 4,275,866 1,839, ,230 11,306,504 Q4 / ,266,330 3,796,415 2,925, ,092 11,783,957 Q3 / ,869,186 3,749,633 1,723, ,528 10,256,335 Q2 / ,433,767 3,647,789 1,263, ,640 9,289,951 Q1 / ,178,199 3,350,630 1,855, ,060 9,039,218 Q4 / ,900,763 3,205,077 1,335, ,678 8,201,640 Q3 / ,785,143 2,991,301 1,125, ,706 7,890,627 Q2 / ,523,811 3,266,127 1,217, ,235 7,742,867 Q1 / ,421,446 2,559, , ,311 6,639,873 Q4 / ,337,031 2,618,954 1,242, ,651 6,879,253 Q3 / ,608,249 2,808,204 1,097, ,356 7,159,515 Q2 / ,996,305 2,937,083 1,206, ,726 7,942,355 Q1 / ,074,701 2,735,433 1,304, ,388 8,019,614 Q4 / ,676,855 3,141,092 1,853, ,087 9,497,841 Q3 / ,404,461 3,039,185 1,636, ,088 8,782,850 Q2 / ,032,294 2,316,742 1,169, ,598 7,111,480 Q1 / ,843,827 2,466,114 1,416, ,238 7,270,859 25

30 Jadual 8 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan dan pemilik projek, ST ST (Samb.) Table 8 : Value of construction work done by type of construction activity and project owner, Q Q (Cont d.) Suku tahun Quarter Bangunan kediaman Residential buildings Bangunan bukan kediaman Non-residential buildings Kejuruteraan awam Civil engineering Pertukangan khas Special trade Jumlah Total (RM '000) Kerajaan / Government ,123,984 7,344,173 10,839, ,947 20,103, ,214,648 10,119,190 9,412, ,029 21,635, ,546,864 14,736,495 9,921,018 1,664,025 27,868, ,840,696 12,949,060 11,090,137 1,562,992 27,442, ,228,587 9,091,469 11,068,873 1,431,549 23,820,478 Q1/ ,268 1,408,879 2,244, ,929 3,962,438 Q4 / ,644 1,385,319 2,879, ,495 4,782,647 Q3 / ,548 1,774,580 2,738, ,057 4,937,814 Q2 / ,947 1,833,216 2,773, ,495 5,048,425 Q1 / ,845 2,351,058 2,448, ,899 5,334,824 Q4 / ,818 2,037,024 2,848, ,043 5,391,355 Q3 / ,564 2,248,239 2,344, ,209 5,161,647 Q2 / ,629 2,725,025 1,933, ,152 5,155,527 Q1 / ,637 3,108,903 2,286, ,624 5,927,166 Q4 / ,479 3,681,927 2,450, ,436 6,944,816 Q3 / ,538 3,535,530 2,280, ,775 6,579,131 Q2 / ,608 3,842,184 2,800, ,239 7,353,015 Q1 / ,239 3,676,854 2,388, ,575 6,991,438 Q4 / ,993 3,390,818 2,329, ,377 6,503,375 Q3 / ,754 3,427,404 2,700, ,420 6,988,451 Q2 / ,124 3,194,606 2,818, ,788 6,948,736 Q1 / ,825 2,936,232 3,241, ,407 7,002,325 Q4 / ,211 2,609,258 3,074, ,247 6,695,804 Q3 / ,889 2,449, , ,142 6,080,687 Q2 / ,400 2,172,943 2,469, ,288 5,572,162 Q1 / ,087 1,859,306 2,792, ,872 5,471,827 26

31 Jadual 8 : Nilai kerja pembinaan mengikut jenis aktiviti pembinaan dan pemilik projek, ST ST (Samb.) Table 8 : Value of construction work done by type of construction activity and project owner, Q Q (Cont d.) Suku tahun Quarter Bangunan kediaman Residential buildings Bangunan bukan kediaman Non-residential buildings Kejuruteraan awam Civil engineering Pertukangan khas Special trade Jumlah Total (RM '000) Perbadanan awam / Public corporation , ,191 6,416, ,724 7,541, , ,864 1,123, ,609 2,253, , ,182 1,182, ,099 2,448, , ,923 1,264, ,811 2,571, , ,545 1,027, ,651 1,836,639 Q1/ , ,062 1,997,098 75,737 2,372,451 Q4 / , ,000 1,902, ,734 2,224,258 Q3 / , ,878 1,972,876 56,639 2,302,352 Q2 / , ,685 1,709,558 45,138 1,930,089 Q1 / , , ,677 37,213 1,084,573 Q4 / , , ,265 53, ,829 Q3 / , , , , ,231 Q2 / , , , , ,063 Q1 / , , , , ,064 Q4 / ,993 92, , , ,599 Q3 / ,140 82, , , ,486 Q2 / , , , , ,137 Q1 / ,622 56, , , ,610 Q4 / ,802 47, , , ,341 Q3 / ,963 87, , , ,435 Q2 / ,255 69, , , ,350 Q1 / ,545 66, ,321 98, ,047 Q4 / ,738 56, ,003 28, ,689 Q3 / ,174 98, , , ,301 Q2 / ,112 48, ,316 56, ,734 Q1 / ,999 41, ,706 97, ,918 27

32 NOTA TEKNIKAL TECHNICAL NOTES

33 NOTA TEKNIKAL 1. Pendahuluan Penyiasatan Pembinaan Suku Tahunan dijalankan dengan menggunakan pendekatan projek bermula daripada suku pertama Sebelum ini, penyiasatan tersebut telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan pertubuhan yang merangkumi pertubuhan dengan nilai liputan yang berdasarkan kepada jumlah nilai kerja pembinaan yang dibuat. Pendekatan ini memerlukan pertubuhan melaporkan hanya nilai kerja pembinaan yang dibuatnya sendiri. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes adalah sukar untuk mengasingkan nilai kerja yang dibuat oleh sub-kontraktor. Oleh yang demikian, ia menimbulkan satu elemen pengiraan dua kali. Manakala dalam pendekatan projek pula, penyiasatan hanya meliputi kontraktor utama yang dianugerahkan dengan sesuatu projek. Nilai kerja pembinaan yang dilaporkan oleh kontraktor utama tersebut adalah jumlah keseluruhan nilai kerja yang dibuat tidak kira sama ada dilakukan oleh kontraktor utama atau sub-kontraktor. Memandangkan projek-projek hanya dianugerahkan kepada kontraktor utama, ia menyingkir kemasukan sub-kontraktor dalam penyiasatan yang mungkin akan menimbulkan elemen pengiraan berganda dalam penyusunan data. 2. Objektif Objektif utama Penyiasatan Pembinaan Suku Tahunan adalah untuk mengumpul dan menyusun data mengenai nilai kerja pembinaan untuk menerbitkan Statistik Pembinaan Suku Tahunan. Di samping itu, hasil penemuan 31

34 penyiasatan juga digunakan dalam penyusunan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK). 3. Kuasa perundangan Penyiasatan ini dilaksanakan dibawah Akta Perangkaan 1965 (Disemak 1989). Seksyen 5 dibawah akta ini menghendaki mana-mana pertubuhan yang beroperasi di Malaysia untuk memberikan maklumat sebenar atau anggaran terbaik kepada jabatan. Mengikut akta ini, kandungan soal selidik adalah sulit dan hanya angka agregat diterbitkan. 4. Skop dan liputan Penyiasatan Pembinaan Suku Tahunan melibatkan semua kontraktor utama yang menjalankan projek bernilai RM500,000 dan ke atas yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (LPIP). Liputan penyiasatan adalah terdiri daripada 72 industri pembinaan yang dikelaskan mengikut Klasifikasi Standard Perindustrian Malaysia (MSIC) Aktiviti pembinaan yang berkaitan dengan penerokaan minyak dan gas tidak diliputi dalam penyiasatan ini. Senarai lengkap industri yang diliputi ditunjukkan dalam Lampiran. 5. Metodologi Penyiasatan ini dijalankan melalui soal selidik mel. Responden diberi tempoh dua minggu untuk melengkap dan mengembalikan soal selidik kepada jabatan. Selepas tempoh tersebut, lawatan kerja luar akan dijalankan untuk mendapatkan respons daripada pertubuhan yang masih belum mengembalikan soal selidik berkenaan. Bagi kes yang belum respons selepas lawatan kerja luar, 32

35 anggaran nilai kerja pembinaan menggunakan kaedah statistik yang bersesuaian akan dilakukan. Kadar respons semasa tamat penyiasatan biasanya adalah 85 peratus dan lebih. 6. Kontraktor utama Kontraktor utama adalah merujuk kepada orang, firma, dan lain-lain yang menerima tanggungjawab bagi menyiapkan keseluruhan sesuatu projek pembinaan. Satu kontrak dibuat dengan pemilik projek bagi kontraktor berkenaan menyiapkan sesuatu jenis kerja binaan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Seseorang kontraktor utama boleh membuat keseluruhan kerja atau sub-kontrak keseluruhan atau sebahagian projek tersebut kepada satu atau lebih sub-kontraktor. Walau bagaimanapun, kontraktor utama adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua kerja dibuat mengikut kepuasan pemilik projek. 7. Unit pelapor Unit pelapor bagi penyiasatan ini ialah kontraktor utama. Unit ini melaporkan status kerja bagi setiap projek pembinaan yang sedang diusahakan. 8. Projek mengikut negeri Lokasi projek adalah merujuk kepada negeri di mana sesuatu projek pembinaan tersebut didirikan. 9. Nilai kerja pembinaan Nilai bagi kerja pembinaan yang dilakukan adalah termasuk pembinaan baru, pembaikan besar, pemulihan, pengubahsuaian dan pembaikan serta penyelenggaraan semasa yang dijalankan dalam tempoh rujukan untuk pemilik atau pelabur projek. 33

36 10. Jenis aktiviti pembinaan Kategori jenis pembinaan yang digunakan dalam penerbitan ini adalah mengikut MSIC 2008 seperti berikut :- Bangunan kediaman (41001) Bangunan bukan kediaman (41002) Kod dan dikelaskan di bawah bangunan kediaman atau bukan kediaman mengikut aktiviti yang dijalankan Kejuruteraan awam ( , 42109, , 42209, , 42909) Pertukangan khas (43110, , 43129, , 43219, , , 43299, , 43309, , 43909) 11. Perbadanan awam Perbadanan awam ditubuhkan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Akta Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Ia bertujuan untuk membolehkan kerajaan terlibat secara terus dalam bidang pembangunan sosio-ekonomi negara. Ia terdiri daripada badan-badan berkanun dan badan-badan tidak berkanun yang dapat bergerak dan mengendalikan program kerajaan dengan lebih bebas. Contoh perbadanan awam ialah Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Keretapi Tanah Melayu Berhad, dll. 34

37 12. Pembundaran Jumlah bagi komponen-komponen mungkin berbeza daripada jumlah besar di jadual-jadual dalam penerbitan ini oleh kerana pembundaran angka. 13. Simbol dan huruf ringkas Simbol dan huruf ringkas berikut telah digunakan dalam penerbitan: - Tiada Bil. Bilangan RM Ringgit Malaysia ST Suku Tahun t.t.t.l. Tidak terkelas di tempat lain b Bilion r Pindaan 35

38 TECHNICAL NOTES 1. Introduction The Quarterly Construction Survey is conducted based on the project approach starting from the first quarter Prior to this, the survey was conducted using the establishment approach which covered establishments with a cut off value based on the total value of construction work done. This approach required the establishment to report only on the value of construction work done by the respective establishment. However, in many cases it was difficult for the establishment to exclude the value of work done by their sub-contractors. Thus, creating an element of double counting. While in the project approach, the survey covers only main contractors who are awarded with the projects. The value of work done reported by these main contractors is the value of work done irrespective of whether the main contractor or the sub-contractor did the work. Since projects are only awarded to the main contractors, it eliminates the inclusion of sub-contractors in the survey which may create an element of double counting in the compilation of data. 2. Objective The main objective of the Quarterly Construction Survey is to collect and compile data on the value of construction work done for the purpose of publishing the Quarterly Construction Statistics. Furthermore, the findings of the survey are used in the compilation of Gross Domestic Product (GDP). 36

39 3. Legal authority The survey was conducted under the provisions of the Statistics Act, 1965 (Revised 1989). Section 5 of this Act requires all establishments operating in Malaysia to provide actual information or best estimates to the department. The Act stipulates that the contents of individual returns are confidential and only aggregated figures are published. 4. Scope and coverage The Quarterly Construction Survey covers all main contractors with value of projects of RM500,000 and above registered with the Construction Industry Development Board (CIDB). The survey coverage is based on the 72 construction industries classified according to the Malaysian Standard Industrial Classification (MSIC) Construction activities related to oil and gas explorations are not covered in this survey. A complete list of the industries covered are shown in the Appendix. 5. Methodology The survey is conducted using mail questionnaire. The respondents are given two weeks to complete and return the questionnaire to the department. After the said period, field visits are conducted to obtain response from the establishments which have not returned the questionnaires. As for non-response, the value of construction work done will be estimated using an appropriate statistical method. The response rate at the close of the survey was normally 85 per cent and above. 6. Main contractor Main contractor is a person, firm, etc. that accepts responsibility for completing the entire construction job. 37

40 A contract is entered into with the owner of the project for the contractor to complete a certain type of construction work according to the specifications laid down in the contract. A main contractor may do all or sub-contract the whole or part of the project to one or more sub-contractors. However, the main contractor is responsible to see the whole work is done to the satisfaction of the project owner. 7. Reporting unit The reporting unit of this survey is the main contractor. This unit reports on the work status of each of its construction project. 8. Project by state Location of project refers to the state where the project is being carried out. 9. Value of construction work done Value for construction work done includes new work, capital repairs, restorations, conversions and current repairs and maintenance which were carried out during the reference period for the owner or investor of the project. 10. Type of construction activity The type of construction category used in the publication follows the MSIC Residential buildings (41001) Non-residential buildings (41002) Codes and are classified under the residential or non-residential buildings based on the types of activity carried out Civil engineering ( , 42109, , 42209, , 42909) 38

41 Special trade (43110, , 43129, , 43219, , , 43299, , 43309, , 43909) 11. Public corporation The public corporation is set up under the laws passed by the Parliament Act or the State Legislative Assembly. It enables the government to be involved directly in the socio-economic development of the country. It consists of statutory bodies and non statutory bodies which can operate and manage the government programmes more independently. Examples of public corporations are Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Keretapi Tanah Melayu Berhad, etc. 12. Rounding The sum of components may not add up to the total in the tables presented in this publication due to rounding. 13. Symbols and notations The following symbols and notations were used in the publication - Not available No. Number RM Ringgit Malaysia Q Quarter n.e.c. Not elsewhere classified b Billion r Revised 39

42 LAMPIRAN PIAWAIAN KLASIFIKASI INDUSTRI MALAYSIA 2008 Ver. 1.0 (SEKSYEN F : PEMBINAAN) APPENDIX - MALAYSIAN STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION 2008 Ver. 1.0 (SECTION F : CONSTRUCTION)

43 LAMPIRAN / APPENDIX PIAWAIAN KLASIFIKASI INDUSTRI MALAYSIA 2008 Ver. 1.0 (SEKSYEN F : PEMBINAAN) MALAYSIAN STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION 2008 Ver. 1.0 (SECTION F : CONSTRUCTION) KOD INDUSTRI / INDUSTRIAL CODE PENERANGAN / DESCRIPTION BANGUNAN KEDIAMAN / BANGUNAN BUKAN KEDIAMAN RESIDENTIAL BUILDINGS / NON-RESIDENTIAL BUILDINGS 4100 Pembinaan bangunan / Construction of buildings : Bangunan kediaman Residential buildings : Bangunan bukan kediaman Non-residential buildings : Pemasangan dan pendirian bangunan pasang siap di tapak pembinaan Assembly and erection of prefabricated constructions on the site : Pembinaan bangunan t.t.t.l. Construction of buildings n.e.c. KEJURUTERAAN AWAM / CIVIL ENGINEERING 4210 Pembinaan jalan raya dan landasan kereta api / Construction of roads and railways : Pembinaan laluan kenderaan bermotor, lorong, jalan, laluan pejalan kaki dan kenderaan lain Construction of motorways, streets, roads, other vehicular and pedestrian ways : Kerja penurapan jalan, jalan raya, lebuhraya, jambatan atau terowong Surface work on streets, roads, highways, bridges or tunnels : Pembinaan jambatan termasuk untuk lebuhraya bertingkat Construction of bridges, including those for elevated highways : Pembinaan terowong Construction of tunnels : Pembinaan landasan keretapi dan laluan bawah tanah Construction of railways and subways : Pembinaan landasan lapangan terbang Construction of airfield/airports runways : Pembinaan jalan raya dan landasan keretapi t.t.t.l. Construction of roads and railways n.e.c Pembinaan projek utility / Construction of utility projects : Saluran paip jarak jauh, talian komunikasi dan kuasa Long-distance pipelines, communication and power lines : Saluran paip dalam bandar, talian komunikasi dan kuasa dalam bandar, kerja-kerja berkaitan dalam bandar Urban pipelines, urban communication and power lines; ancillary urban works : Pembinaan punca dan saluran air Water main and line construction : Loji takungan Reservoirs 43

44 KOD INDUSTRI / INDUSTRIAL CODE PENERANGAN / DESCRIPTION : Pembinaan sistem pengairan (terusan) Construction of irrigation systems (canals) : Pembinaan sistem pembetungan (termasuk pembaikan) dan loji pelupusan sisa kumbahan Construction of sewer systems (including repair) and sewage disposal plants : Pembinaan janakuasa Construction of power plants : Pembinaan projek utiliti t.t.t.l. Construction of utility projects n.e.c 4290 Pembinaan projek kejuruteraan awam lain, kecuali bangunan / Construction of other civil engineering projects, except buildings : Pembinaan loji penapisan Construction of refineries : Pembinaan laluan air, kerja pelabuhan dan sungai, pleasure ports (marinas),kunci air Construction of waterways, harbour and river works, pleasure ports (marinas), locks : Pembinaan empangan dan daik Construction of dams and dykes : Penggalian laluan air Dredging of waterways : Kemudahan sukan luar dewan Outdoor sports facilities : Pembahagian tanah beserta dengan penambahbaikan tanah Land subdivision with land improvement : Pembinaan projek kejuruteraan awam lain t.t.t.l. Construction of other engineering projects n.e.c. PERTUKANGAN KHAS / SPECIAL TRADE 4311 Perobohan / Demolition : Perobohan atau peranapan bangunan dan struktur lain Demolition or wrecking of buildings and other structures 4312 Penyediaan tapak / Sites preparation : Pembersihan tapak bangunan Clearing of building sites : Pengalihan tanah Earth moving : Pengujian tanah, pengerudian dan penggalian tanah untuk tujuan pembinaan, geofizikal,geologikal atau tujuan seumpamanya Drilling, boring and core sampling for construction, geophysical, geological or similar purposes 44

45 KOD INDUSTRI / INDUSTRIAL CODE PENERANGAN / DESCRIPTION : Penyediaan tapak bagi perlombongan Site preparation for mining : Perparitan bagi tanah pertanian atau perhutanan Drainage of agricultural or forestry land : Kerja penebusgunaan tanah Land reclamation work : Aktiviti penyediaan tapak lain t.t.t.l. Other site preparation activities n.e.c Pemasangan elektrik / Electrical installation : Pendawaian dan pemasangan elektrik Electrical wiring and fittings : Pendawaian telekomunikasi Telecommunications wiring : Pendawaian rangkaian komputer dan kabel televisyen Computer network and cable television wiring : Piring satelit Satellite dishes : Sistem pencahayaan Lighting systems : Sistem keselamatan Security systems : Pemasangan elektrik t.t.t.l. Electrical installation n.e.c Pemasangan sistem paip, pemanasan dan pendinginan udara / Plumbing, heat and air-conditioning installation : Pemasangan sistem pemanasan (elektrik, gas dan minyak) Installation of heating systems (electric, gas and oil) : Pemasangan relau, menara pendinginan Installation of furnaces, cooling towers : Pemasangan pengumpul tenaga solar bukan elektrik Installation of non-electric solar energy collectors : Pemasangan sistem paip dan peralatan sanitasi Installation of plumbing and sanitary equipment : Pemasangan peralatan dan saluran pengudaraan, penyejukan atau pendinginan udara Installation of ventilation, refrigeration or air-conditioning equipment and ducts : Pemasangan kelengkapan gas Installation of gas fittings 45

46 KOD INDUSTRI / INDUSTRIAL CODE PENERANGAN / DESCRIPTION : Pemasangan sistem perenjis air untuk kebakaran dan padang Installation of fire and lawn sprinkler systems : Pemasangan paip untuk wap Steam piping : Pemasangan sistem paip, pemanasan dan pendinginan udara t.t.t.l. Plumbing, heat and air-conditioning installation n.e.c Pemasangan pembinaan lain / Other construction installation : Pemasangan lif, eskalator dalam bangunan atau projek pembinaan lain Installation of elevators, escalators in buildings or other construction projects : Pemasangan pintu automatik dan berputar dalam bangunan atau projek pembinaan lain Installation of automated and revolving doors in buildings or other construction projects : Pemasangan konduktor kilat dalam bangunan atau projek pembinaan lain Installation of lighting conductors in buildings or other construction projects : Pemasangan sistem pembersihan vakum dalam bangunan atau projek pembinaan lain Installation vacuum cleaning systems in buildings or other construction projects : Pemasangan sistem penebatan haba, bunyi atau gegaran dalam bangunan atau projek pembinaan lain Installation thermal, sound or vibration insulation in buildings or other construction projects : Pemasangan pembinaan lain t.t.t.l. Other construction installation n.e.c Penyiapan dan kemasan bangunan / Building completion and finishing : Pemasangan rangka pintu, tingkap, rangka/bingkai pintu dan tingkap daripada kayu atau bahan lain, dapur pasang siap, tangga, kelengkapan kedai dan perabot Installation of doors, windows, door and window frames of wood or other materials, fitted kitchens, staircases, shop fittings and furniture : Melapis, memasang jubin, menggantung atau memasang kelengkapan bangunan atau projek pembinaan lain daripada pelbagai bahan Laying, tiling, hanging or fitting in buildings or other construction projects of various types of materials : Mengecat dalam dan luar bangunan Interior and exterior painting of buildings : Mengecat struktur kejuruteraan awam Painting of civil engineering structures 46

47 KOD INDUSTRI / INDUSTRIAL CODE PENERANGAN / DESCRIPTION : Pemasangan kaca, cermin Installation of glass, mirrors : Penyiapan dalaman bangunan Interior completion : Pembersihan bangunan baru selepas kerja pembinaan Cleaning of new buildings after construction : Penyiapan dan kemasan bangunan lain t.t.t.l. Other building completion and finishing work n.e.c Aktiviti pembinaan pertukangan khas lain / Other specialized construction activities : Pembinaan tapak, termasuk memantak cerucuk Construction of foundations, including pile driving : Pembinaan elimen keluli yang bukan dibuat sendiri Erection of non-self-manufactured steel elements : Memasang dan membuka semula perancah dan platform kerja Scaffolds and work platform erecting and dismantling : Kerja mengikat dan menyusun bata Bricklaying and stone setting : Pembinaan kolam renang luar bangunan Construction of outdoor swimming pools : Pembersihan menggunakan stim, pancutan air deras berpasir dan aktiviti seumpamanya untuk luar bangunan Steam cleaning, sand blasting and similar activities for building exteriors : Penyewaan jentera dan peralatan pembinaan dengan operator (cth. kren) Renting of construction machinery and equipment with operator (e.g. cranes) : Aktiviti pembinaan pertukangan khas lain t.t.t.l. Other specialised construction activities, n.e.c. 47

48

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS SUKU KEDUA 2013 SECOND QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan adalah

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia

Serangga 20(2): ISSN , Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia Serangga 20(2): 37-47 ISSN 1394-5130 2015, Centre for Insects Systematic, Universiti Kebangsaan Malaysia TROPICAL BED BUG (CIMEX HEMIPTERUS) IN MALAYSIA: SURVEY ON PEST CONTROL OPERATORS MANAGEMENT AND

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli?

Nama Penilai. No. K/Pengenalan. Tarikh Terima :. Tarikh Siap :... No. Telefon : No. Faksimili :.. 1. Adakah manuskrip ini merupakan karya asli? OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PENERBIT UPM Kod Dokumen: OPR/PUPM/BR02/PENILAIAN MANUSKRIP BORANG PENILAIAN MANUSKRIP Tajuk Manuskrip :... Nama Penilai No. K/Pengenalan Jawatan Alamat :... :... :... :......

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] NO. SOALAN: 9 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHO HARUN NARRASHID [ KOT A TINGGI ] TARIKH 16 JUN 2014 SO ALAN Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd

More information

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association

TheMind's Q'Bank - A non-profit community initiative by TheMind Association 900/2 STPM 2008 PENGAJIAN AM KERTAS 2 (ESEI) (Tiga jam) PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

More information

USER BENIE 1T A1JAI.VS1S OF MAIN PFDFSTRIAN BRIDGES PERPUSTAKAAN UMP. 1 ID IV ID IU l ID I DID lid DI. PE KA f UNIVERSIT41 MALAYSA PAHANG

USER BENIE 1T A1JAI.VS1S OF MAIN PFDFSTRIAN BRIDGES PERPUSTAKAAN UMP. 1 ID IV ID IU l ID I DID lid DI. PE KA f UNIVERSIT41 MALAYSA PAHANG USER BENIE 1T A1JAI.VS1S OF MAIN PFDFSTRIAN BRIDGES PERPUSTAKAAN UMP! 1 ID IV ID IU l ID I DID lid DI 0000072625 NOR AISAHTON B1NTI JUNET AE08081 PROF. MADYA IR ADNAN BIN ZULKIPLE A thesis submitted in

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE

VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE VALIDATING AND DEVELOPING A NEW AGILITY TEST FOR KARATE By MOHAMMAD EBRAHIM MARJANI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements for

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 DEFINISI 2.0 TARIKH 1.1 Perlumbaan Criterium merupakan perlumbaan sirkit yang dijalankan di dalam sirkit perlumbaan yang berjarak tidak kurang dari 800m dan tidak melebihi 3 km. Lebar laluan perlumbaan

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

Arkib Negara Malaysia

Arkib Negara Malaysia OBJEKTIF PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN REKOD Mengetahui dan memahami asas-asas pengurusan rekod di pejabat awam 2 KANDUNGAN DEFINISI PENGURUSAN Definisi Pengurusan Sumber Pengurusan Tafsiran Pengurusan

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA 50628 KUALA LUMPUR - AKTIVITIMENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI OLEH CHEE PHAIK EAN JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination 2010/2011 cademic Session November 2010 ES 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] uration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

EXPLORATION ON DRIVERS PERCEPTION TOWARDS TRAFFIC INVENTORY PERFORMANCE NADIA BINTI ARIB

EXPLORATION ON DRIVERS PERCEPTION TOWARDS TRAFFIC INVENTORY PERFORMANCE NADIA BINTI ARIB ii EXPLORATION ON DRIVERS PERCEPTION TOWARDS TRAFFIC INVENTORY PERFORMANCE NADIA BINTI ARIB Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Civil

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

PERATURAN TEKNIKAL SUKAN LUMBA BASIKAL

PERATURAN TEKNIKAL SUKAN LUMBA BASIKAL LUMBA BASIKAL 76 LUMBA BASIKAL 1. PERATURAN AM 1.1. Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan (UCI) Union Cycling International.

More information

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSI TI TEKNOLOGI MARA ISI KANDUNGAN BAB PERKARA BAB 1 PENDAHULUAN 1 2 TAFSIRAN 2 3 PUNCA KUASA 3 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 4 5 PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia 2014

PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia  2014 PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu Sabah Malaysia http://www.ums.edu.my 2014 Ahli Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) Universiti Malaysia Sabah, 2014 Cetakan Pertama, 2010 Cetakan Kedua,

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLMATIK GRED M

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLMATIK GRED M 1 1. Langkah - langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan penswastaan tidak memberikan kesan buruk kepada pihak-pihak yang terlibat ialah dengan cara B. II dan III C. III dan IV D. I, III dan

More information

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM

KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM KAJIAN PENJANAAN DAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL DI KAWASAN LUAR BANDAR :KAJIAN KES KAMPUNG PERPAT DARAT, RENGIT, BATU PAHAT, JOHOR JALINA KASSIM Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF

PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA. oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF PERLAKUAN PEMAJU SWASTA AP ABILA BERHADAPAN DENGAN DASAR PERUMAHAN KOS RENDAH DI MALAYSIA oleh NOR 'AINI BINTI YUSOF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah November

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan

BAB 1 PENDAHULUAN. Lazimnya petani-petani kecil menggunakan penyembur racun mekanikal sebagai pilihan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Penyembur racun merupakan satu alatan pertanian yang digunakan secara meluas dalam sektor pertanian. Penyembur racun mempunyai 2 jenis pam iaitu mekanikal atau berenjin.

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

DEVELOPMENT OF AUTOGREASE ELECTRIC MOTOR S BEARING SYSTEM AHMAD FATIHY BIN MOHD SUBBRI

DEVELOPMENT OF AUTOGREASE ELECTRIC MOTOR S BEARING SYSTEM AHMAD FATIHY BIN MOHD SUBBRI DEVELOPMENT OF AUTOGREASE ELECTRIC MOTOR S BEARING SYSTEM AHMAD FATIHY BIN MOHD SUBBRI This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (90-108) 90 Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur Junaidi Awang Besar 1,

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP 11111111111111111111111111111111111111111111 0000073716 KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON A thesis submitted in partial fulfillment

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DETERMINATION OF SPILLWAY CAPACITY OF PROPOSED BENGOH DAM John Gary anak Jentry Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BORANG PENGESAHAN

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH. JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017

PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH. JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017 PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMBELI RUMAH JABATAN PERUMAHAN NEGARA KPKT Mei 2017 FUNGSI JPN Menyediakan rumah melalui Projek Perumahan Rakyat (PPR) yang berkualiti dan mencukupi. Meningkatkan keupayaan

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information