BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS"

Transcription

1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya: KHAIRUN AZAM BIN RUDZI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-ayarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh, (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat tetap: Nama Penyelia: 8/83 RUMAH KAKITANGAN FELDA EN SYAHRUL RIDHWAN BIN MORAZUKI BUKIT TANGGA,06050 BANDAR BUKIT KAYU HITAM, KEDAH Tarikh : Tarikh: CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

2 Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) Tandatangan : Nama Penyelia : EN SYAHRUL RIDHWAN BIN MORAZUKI Tarikh :

3 PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT KHAIRUN AZAM BIN RUDZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia MEI 2011

4 ii PENGAKUAN Saya mengakui bahawa tesis yang bertajuk Perbezaan Kesan Penggunaan Bat Sofbol Jenis Aluminium Dan Bat Sofbol Jenis Komposit Terhadap Jarak Lantunan Bola Dalam Kemahiran Bunt adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tanda Tangan Nama Penulis : : KHAIRUN AZAM BIN RUDZI Tarikh : MEI 2011

5 v DEDIKASI Buat ayahanda dan bonda tersayang Rudzi Bin Md Akhir Dan Hasnah Bte Basiron Buat ahli keluarga yang tersayang Khairon Naim Bin Rudzi Khairon Ariff Bin Rudzi Khairun Faiz Bin Rudzi Khairon Akmal Bin Rudzi Nureen Husna Bte Rudzi Buat rakan-rakan sekelas terutamanya Mohd azli,riduan Efandy, Muhamad Firdaus dan rakan-rakan kelas yang lain. Tidak lupa juga kepada teman-teman SPS. Terima kasih diucapkan kepada kalian selama ini yang banyak membimbing dan menyokong serta memberi semangat dalam mengharungi perjuangan ini Kalian adalah pencetus inspirasi dan semangat juang Diharapkan semua terus berjuang untuk mencapai kejayaan yang diinginkan dan kenangan kita bersama tidak mungkin dapat dilupakan

6 v PENGHARGAAN Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Mengasihani Alhamdulilah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan Projek Sarjana Muda (PSM) ini dengan jayanya. Disini saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada En Syahrul Ridhwan Bin Morazuki selaku penyelia PSM sini yang telah banyak bertungkus lumus dalam memberi bimbingan dan pandangan sepanjang menjalankan dan menyiapkan projek ini. Selain daripada itu tidak lupa juga kepada semua pensyarah-pensyarah Sains Sukan yang telah membantu memberikan pandangan dan tunjuk ajar sepanjang menyiapkan projek ini. Ucapan jutaan terima kasih kepada para subjek yang terlibat secara langsung dan memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan kajian ini. Tidak lupa juga buat teman-teman seperjuangan 4 Sains Sukan tahun 2010/2011 dan seluruh warga SPS yang banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan projek ini. Terima kasih di atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan. Semoga Allah merahmati kalian di dunia dan akhirat.

7 ABSTRAK Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kesan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit terhadap jarak lantunan bola (bunt). Seramai sembilan orang pemain sofbol peringkat negeri yang berumur 16 tahun terlibat dalam penyelidikan ini. Terdapat lima jenis ujian kemahiran bunt dijalankan iaitu bunt daripada balingan bola jenis straight, balingan bola jenis drop, balingan bola curve in, balingan bola jenis curve out dan balingan bola jenis rise up. Semua subjek dikehendaki melakukan kelima-lima pengujian tersebut dengan menggunakan bat aluminium dan komposit. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan jarak lantunan bola (bunt) yang signifikan bagi semua jenis balingan di antara pengguna bat aluminium dan bat komposit. Kesimpulanya, penggunaan bat sofbol jenis aluminium adalah lebih baik daripada bat sofbol jenis komposit bagi semua jenis pengujian

8 ABSTRACT This study was carried out to investigate the usage effects of aluminum softball bat and composite bat towards the ball bounce distance (bunt). Nine state level softball players aged 16 years involved in this study.there were five types of bunt skills test conducted which are bunt against straight ball throws, drop ball throw, curve in throw, curve out throw and rise up throw. Results of the study was found that there were significant difference in ball bounce distance (bunt) against all types of throw between the use of aluminium bat and composite bat. In conclusion, the use of aluminum softball bat is better than composite bat in all types of test

9 viii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii viii-xvi xiii xiv-xv xvi 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Skop Batasan Kajian Definisi Operasional Penutup 8

10 ix 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Bat jenis Aluminium Bat jenis Komposit Jarak lantunan bola Kajian-kajian berkaitan Implikasi alatan kepada latihan Penutup 13 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Subjek Kajian Instrumen Kajian Lokasi Kajian Rekabentuk Kajian Prosedur Kajian Penyerahan Surat Lantikan Surat Persetujuan Taklimat Kajian Protokol kajian Pengumpulan Data Penganalisaan Data Kajian Rintis Penutup 21

11 x 4 ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan keputusan Penganalisaan Subjek Analisis Kebolehpercayaan alat Jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis straight Jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis drop Jarak lantunan bola dalam kemahiran Bunt bagi bola jenis Curve in Jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis curve out Jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis rise up Penutup 41

12 xi 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Ringkasan rekabentuk kajian Perbincangan Jarak lantunan Kesimpulan Permasalahan peralatan Cadangan Permukaan padang Blind Test penglibatan ssubjek lelaki dan perempuan Penutup 48 RUJUKAN LAMPIRAN 51-55

13 xii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Protokol ujian kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan komposit ke atas 5 jenis balingan Purata, berat, umur dan tinggi subjek Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis straight Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis Jenis drop Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis curve in Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis curve out Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan Bola jenis rise up Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan bola jenis straight Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola straight Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan bola jenis drop Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola drop. 33

14 xiii 4.11 Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan bola jenis curve in Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola curve in Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan bola jenis curve out Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola curve out Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan bola jenis rise up Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola rise up 40

15 xiv SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 3.1 Ringkasan rekabentuk kajian perbezaan penggunaan bat sofbol jenis Aluminium dengan bat sofbol jenis komposit Dalam kemahiran bunt bagi bola jenis straight perbezaan penggunaan bat sofbol jenis Aluminium dengan bat sofbol jenis komposit Dalam kemahiran bunt bagi bola jenis drop perbezaan penggunaan bat sofbol jenis Aluminium dengan bat sofbol jenis komposit Dalam kemahiran bunt bagi bola jenis curve in perbezaan penggunaan bat sofbol jenis Aluminium dengan bat sofbol jenis komposit Dalam kemahiran bunt bagi bola jenis curve out perbezaan penggunaan bat sofbol jenis Aluminium dengan bat sofbol jenis komposit Dalam kemahiran bunt bagi bola jenis rise up 40

16 xv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Borang Perlantikan subjek 51 B Gambar instrumen 52 C Borang Pengujian 53-55

17 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut catatan sejarah, permainan sofbol diperkenalkan secara tidak sengaja oleh George W. Hancook di kompleks olahraga Farragut Boat Club Chicago, Illinois, Amerika Syarikat pada 16 September Ianya bermula apabila terdapat beberapa alumni Universiti Yale dan Harvard sedang menonton pertandingan akhir American Football antara Yale dan Harvard di Club Farragut Boat. Setelah skor akhir diumumkan iaitu kemenangan kepada Yale, seorang alumni Yale dengan gembiranya melempar sebuah sarung tinju ke penyokong Harvard. Seorang penyokong dengan reflek mengambil sebatang kayu dan memukul ke arah sarung tinju itu. Melihat keadaan tersebut, seorang wartawan dari Chicago Board Trade, George Hancoc telah mendapat idea untuk mencipta suatu permainan baru. Beliau mencadangkan agar satu permainan dimainkan dalam suatu ruangan dengan menggunakan bola yang dibuat dari sarung tinju itu dan mengikatnya dengan ketat menggunakan seutas tali. Kemudian dengan beberapa batang kapur, Hancoc menandakan pada lantai Farragut Boat menyerupai padang baseball. Pada mulanya alat pemukul bagi permainan sofbol adalah sebatang penyapu. Permainan dibahagikan kepada dua pasukan dan Hancook menjerit kata-kata play ball, maka permainan dimulakan. Semenjak itu permainan baseball versi dalaman diperkenalkan yang dinamakan sebagai Indoor Baseball. Disebabkan bentuk bola yang berubah-ubah, nama sofbol sebelumnya juga telah diilhamkan dari bahanbahan yang digunakan untuk membuat bolanya, nama-nama seperti kitten ball,

18 2 army ball, mush ball telah digunakan pada masa tersebut. Selain itu sofbol juga dikenali dengan nama indoor-outdoor, recreational ball, dan playground ball. Di awal abad ke-20 sofbol mula dimainkan di luar dewan. Pada tahun 1908 organisasi amatur juga telah diperkenalkan dalam permainan sofbol iaitu National Amateur Playground Ball Association Of The United States. Organisasi ini juga telah merancang agar sukan ini dimainkan di luar dewan. Pada tahun 1923 Kongres Rekreasi Nasional (The National Recreation Congress) telah meminta kebenaran untuk menstandardisasikan sukan ini. Pada tahun 1926 nama softball mula digunakan walaupun belum dirasmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan di bawah persatuan Sofbol Amatur Amerika (Amateur Softball Association of America) di mana telah digunakan sebagai peraturan asas di Amerika. Pemenang untuk sofbol kategori lelaki pada waktu tersebut adalah J.L. Gills dari Chicago, dan pemenang bagi kategori wanita iaitu Great Northerns dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah amatur, kebiasaannya pasukan tersebut ditaja oleh organisasi wilayah. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama rasmi. Pada tahun 1934, pembentukkan peraturan bersama telah menstandardisasikan peraturan permainan sofbol. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam pasukan utama iaitu dari 10 ke 9 orang. Pada tahun 1950 jarak antara pitcher s plate dan home plate ditambah untuk kategori lelaki dari 43 kaki ke 46 kaki ( meter). Dilihat dari segi penyertaan, sofbol telah berkembang menjadi sukan yang popular dan digemari. Ini telah dibuktikan dengan 125,000 pasukan telah berdaftar di Persatuan Sofbol Amatur Amerika. Pada tahun tersebut juga telah diadakan enam kejuaraan nasional setiap tahun, ini tidak termasuk pasukan-pasukan yang bertanding dalam pertandingan tidak rasmi.

19 3 Pada tahun 1949, pasukan Toronto s Tip Top Tailors dari Kanada telah menjuarai kejuaraan antarabangsa pertama yang telah dianjurkan oleh persatuan sofbol amatur dan merupakan kejohanan pertama bertaraf dunia untuk kategori lelaki. Pada tahun 1966, di bawah penajaan daripada International Softball Federation, telah diadakan kejuaraan pertama bagi kategori wanita dan kejuaraan tersebut telah dimenangi oleh pasukan Australia Setelah kejohanan-kejohanan peringkat antarabangsa ini diadakan, sukan sofbol ini mula diterima ke negara-negara Asia termasuklah Malaysia. Di Malaysia, permainan sofbol ini telah diperkenalkan oleh pegawai-pegawai dari konsulat Amerika iaitu Pasukan Khidmat bakti (peace Corps) kepada para pelajar dan rakyat Malaysia. Pada tahun 1974 Persatuan Sofbol Malaysia ditubuhkan di Ipoh, Perak. Tiga buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Perak dan Selangor telah mendaftar menjadi ahli persatuan sofbol Malaysia. Presiden pertamanya ialah Datuk Seri Haji Kamarudin bin Mohamed Isa, Beliau merupakan Menteri Besar Perak ketika itu dan satu kejohanan telah diadakan pada tahun tersebut yang telah dimenangi oleh pasukan Selangor. Pada tahun 1976, Malaysia telah menganjurkan kejohanan Asean pertama di Kuala Lumpur bagi kategori lelaki dan ianya telah disertai oleh kebanyakan negara Asean seperti Thailand, Indonesia, Singapura dan Filipina. Selain itu, antara kejohanan sofbol yang telah diadakan di Malaysia ialah Sukan Asean, Kejohanan Terbuka Malaysia dan kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia.

20 4 1.2 Latar Belakang Masalah Permainan sofbol adalah salah satu permainan yang telah lama diperkenalkan di dunia. Ia dimainkan oleh semua peringkat umur tetapi di Amerika Syarikat, ianya lebih tertumpu dalam kalangan wanita berbanding lelaki. Hal ini disebabkan oleh rata-rata pemain lelaki lebih tertumpu kepada sukan baseball namun sukan ini masih lagi popular di peringkat sekolah menengah, antarabangsa, negara, negeri persatuan dan kelab-kelab. Peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi juga mula diperkenalkan bagi meningkatkan lagi mutu permainan sofbol antaranya bola, sarung tangan kulit dan juga bat. Kebanyakan peralatan tersebut dicipta bagi memudahkan pemain dan dicipta mengikut teknologi-teknologi terkini sebagai contoh penghasilan bat-bat sofbol daripada komposit. Dengan terhasilnya peralatan-peralatan tersebut telah menarik minat ramai pemain sofbol menggunakannya terutamanya bat jenis komposit. Ini menyebabkan penggunaan bat jenis aluminium semakin berkurangan. Namun kebanyakan daripada pemain tidak mempunyai maklumat yang tepat dalam memilih jenis bat yang sesuai ketika bermain. Selain itu, bat sofbol juga mempengaruhi jarak lantunan bola ketika melakukan pukulan. Hal ini kerana berlainan bat dihasilkan oleh bahan yang berbeza. Sebagai contoh, bat jenis alumunium dan juga bat komposit. Kedua-dua bat tersebut telah dihasilkan daripada bahan yang berbeza. Namun, perbezaan bat yang dihasilkan adalah berdasarkan kepada teknologi dan kajian yang telah dijalankan supaya bat menjadi ringan, mudah dihayun dan sebagainya tetapi yang menjadi persoalan sehingga kini, adakah bat dengan teknologi terkini lebih baik digunakan bagi setiap kemahiran yang terdapat di dalam sukan sofbol. Terdapat pelbagai kemahiran ataupun teknik pukulan dalam permainan sofbol. Namun, pada masa kini, penggunaan bat sofbol jenis komposit lebih menjadi keutamaan kepada pemain dan jurulatih untuk digunakan di dalam setiap jenis kemahiran. Memandangkan tiada kepastian mengenai sejauhmana keberkesanan penggunaan bat komposit bagi semua jenis kemahiran, pengkaji berpendapat bahawa

21 5 adalah perlu dijalankan satu kajian mengenai keberkesanan penggunaan bat sofbol jenis komposit dan bat sofbol jenis aluminium terhadap kemahiran dalam sukan ini. Sebagai permulaan, kajian ini memfokuskan keberkesanan penggunaan bat sofbol jenis komposit dan bat sofbol jenis aluminium terhadap kemahiran bunt. 1.3 Pernyataan Masalah Kajian ini dilakukan adalah bagi melihat perbezaan jarak lantunan bola ketika melakukan kemahiran bunt dengan menggunakan bat jenis aluminium dan komposit. 1.4 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah mengkaji kesan penggunaan bat aluminium dan bat komposit terhadap jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt. 1.5 Hipotesis Kajian Hipotesis kajian yang diramalkan adalah: Ho1: tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi jarak lantunan bola ketika melakukan kemahiran bunt diantara penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit Ha1: terdapat perbezaan yang signifikan bagi jarak lantunan bola ketika melakukan kemahiran bunt di antara penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit

22 6 1.6 Kepentingan kajian Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah bagi memberi panduan kepada jurulatih dan atlit di Malaysia khususnya. Kajian ini memberi ruang kepada atlet dan jurulatih dalam memilih bat sofbol yang sesuai ketika latihan mahupun ketika perlawanan sebenar. Penggunaan bat yang sesuai ini juga mampu meningkatkan mutu dan kualiti sukan di Malaysia khususnya tentang penggunaan bat yang sesuai ketika perlawanan Pemain Membantu pemain membuat pilihan jenis bat yang sesuai digunakan dalam permainan sofbol, terutama pemain yang baru menceburi permainan ini Jurulatih Membantu jurulatih dalam merancang program dan memilih bat yang sesuai untuk di gunakan oleh pemain semasa latihan serta perlawanan bagi membantu meningkatkan prestasi pemain juga dalam melakukan taktikal semasa perlawanan 1.7 Skop Dan Batasan Kajian Terdapat beberapa batasan di dalam kajian ini. Antaranya ialah :

23 Kajian terbatas kepada 9 orang pemain yang mewakili Johor pada kejohanan sofbol Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia(MSSM) Semua subjek sudah mempunyai teknik tersendiri dalam melakukan kemahiran bunt. 1.8 Definisi Operasional Berikut merupakan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam kajian ini: Kemahiran bunt Alan Yong dan Helen Ten (1995) menyatakan bahawa kemahiran bunt ialah apabila bola yang diketuk dengan sah dan bukannya dihayun, tetapi sengaja ditahan dengan bat dan diketuk dengan perlahan Bat Sofbol Jenis Komposit Menurut Subic (2007), bat sofbol jenis komposit merupakan sejenis bat yang telah dibuat melalui gabungan dua atau lebih bahan. Salah satu bahan biasanya gentian yang kukuh seperti gentian, kevlar atau gentian karbon.

24 Bat Sofbol Jenis Aluminium Bat sofbol jenis aluminium merupakan sejenis bat yang telah direka pada tahun 1970 bagi menggantikan bat sofbol jenis kayu dan ianya direka lebih ringan daripada bat sofbol jenis kayu (subic,2007) Pitching Machine Sebuah mesin yang digunakan untuk melepaskan bola sofbol dan bola baseball berbeza mengikut kelajuan dan gaya bola dilepaskan 1.9 Penutup Bab 1 membincangkan tentang latar belakag masalah, pernyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian serta batasan kajian.

25 BAB II SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Perkembangan teknologi sukan pada masa kini seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Hal ini kerana telah banyak kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli sains sukan bagi meningkatkan lagi mutu permainan sukan. Menurut Aish (2001), dengan terciptanya peralatan-peralatan dan teknologi dalam sukan menjadikan sesuatu sukan semakin diminati. Selain itu, teknologi membuatkan sesuatu sukan itu menjadi lebih menarik, lebih teratur, lebih tepat dan lebih selamat. Teknologi diperlukan untuk membuatkan sesuatu sukan itu menjadi lebih popular dalam masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk mencuba sukan itu. Pada aspek jurulatih pula, dengan adanya alat bantuan seperti bowling machine dalam sukan kriket, sofbol dan baseball dapat membantu jurulatih untuk melatih pemain pada kadar yang ramai. Ini secara tidak lansung tidak membosankan pemain untuk menunggu giliran mereka. 2.2 Bat Sofbol Jenis Aluminium Menurut Subic (2007), bat sofbol jenis Aluminium mula dicipta pada tahun 1970 dan hanya terdapat sedikit perubahan yang dilakukan sehingga tahun Bat sofbol jenis komposit merupakan alternatif baru selepas terciptanya bat sofbol jenis kayu.

26 10 Bat aluminium juga dicipta bagi memudahkan pemain baru untuk mencuba permainan sofbol kerana bat sofbol jenis aluminium dicipta lebih ringan berbanding bat kayu sekaligus memudahkan seseorang pemain membuat hayunan. Ini disokong oleh pernyataan Russel (2006) yang menyatakan bat yang lebih ringan mempercepatkan hayunan dan memudahkan pemain untuk mengawal ketika melakukan hayunan. Ini membolehkan pemain melakukan pukulan yang baik. 2.3 Bat Sofbol Jenis Komposit Komposit merupakan jenis campuran bahan yang telah digunakan dalam penghasilan beberapa peralatan sukan. Ianya telah mula digunakan dalam kebanyakan peralatan sukan sejak awal 90-an, termasuklah di dalam sukan sofbol iaitu dalam pembuatan bat sofbol. Menurut Subic (2007), penghasilan bat sofbol jenis komposit bermula pada era 90-an di mana penghasilan bat sofbol jenis komposit di campur dengan beberapa bahan lain supaya penghasilannya lebih kukuh. Dengan penghasilan bat jenis komposit, penggunaan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis kayu semakin berkurangan. Hal ini disokong oleh Rosandich (2000) yang menyatakan peralatan terkini menarik minat pemain untuk menggunakannya dan penggunaan peralatan lama semakin dilupakan. Hal ini juga kerana penghasilan setiap peralatan yang berteknologi adalah daripada hasil-hasil kajian yang telah dijalankan.

27 Jarak Lantunan Bola Menurut Alan Yong dan Helen Tan (1995), kemahiran bunt ialah bola yang ditahan dengan sah, bukannya dihayun tetapi ditahan dengan bat dan dengan perlahan supaya menghasilkan jarak lantunan yang dekat.. Menampan adalah cara khas dalam permainan sofbol. Ianya tidak melibatkan hayunan dan gerakan ikut lajak. Kemahiran bunt memerlukan bola yang ditahan tidak bergerak jauh. Kemahiran bunt juga merupakan salah satu inisiatif lain yang boleh dilakukan pemain ketika perlawanan dan merupakan taktikal permainan. Menurut pernyataan Aish (2001), kemahiran menampan adalah kemahiran yang amat berguna tetapi malangnya tidak digunakan dan diamalkan dengan secukupnya oleh para pemain terutama pemain muda yang masih kekurangan kuasa dan kemahiran memukul. 2.5 Kajian-kajian Berkaitan Menurut Russel (2006), terdapat perbezaan yang ketara di antara bat sofbol dan juga bat baseball dari segi perbezaan panjang dan perbezaan bat. Berat dan panjang bat sofbol yang dibenarkan digunakan dalam kejohanan-kejohanan sofbol adalah 32 inci- 34 inci bagi sofbol manakala 31 inci- 34 inci bagi baseball. Bagi berat pula, unit yang digunakan ialah ounce. Satu ounce bermaksud 28gram. Bagi berat bat sofbol yang dibenarkan di dalam perlawanan adalah 23oz - 28oz manakala bat baseball adalah 28oz hingga 31oz. Hal ini kerana bola yang digunakan oleh pemain baseball dan pemain sofbol adalah berbeza dan bat tidak ditetapkan kepada satu berat sahaja supaya pemain dapat memilih bat yang sesuai sebelum melakukan pukulan. Ini menunjukkan pemilihan bat oleh pemain juga menjadi salah satu faktor.

28 12 Menurut Marian dan Charles (2007), pemilihan bat yang sesuai adalah amat penting dalam menjadikan pukulan yang dilakukan berkesan. Pemilihan bat dalam sukan sofbol dipengaruhi oleh sifat pemain tersebut iaitu ketinggian pemain tersebut, berat pemain tersebut dan juga teknik pukulan pemain tersebut. Ini adalah kerana setiap pemain mempunyai kemahiran tersendiri dan bentuk badan yang sendiri berbeza diantara satu sama lain. Selain daripada pemilihan bat yang sesuai pukulan yang tepat juga diperlukan untuk mendapatkan momentum yang lebih kuat dan menghasilkan pukulan yang jauh. Ini disokong oleh Aish (2001), yang menyatakan sweet spot merupakan faktor lain yang menjadikan bola yang dipukul adalah lebih berkualiti. Menurut beliau kawasan sweet spot adalah 5-10 inci dari hujung hadapan bat yang dipegang oleh pemain. Tambahan lagi, Russel (2007) menyatakan momentum bola adalah lebih baik apabila bola dikenakan pada kawasan sweet spot. Hal ini kerana apabila bola yang dipukul dikenakan tepat pada kawasan sweet spot akan menjadikan bat yang dipukul menjadi sedikit fleksibel. Apabila bat tersebut fleksibel membantu dalam menghasilkan momentum yang lebih baik dn mengurangkan gegaran pada bat tersebut. Selain itu, kajian beliau juga menerangkan bahawa pukulan yang tidak tepat akan menghasilkan gegaran pada bat dan boleh menyebabkan pemain mendapat kecederaan. Kecederaan juga boleh berlaku bukan sahaja ketika pemain membuat pukulan malahan teknik balingan yang salah juga akan mengakibatkan kecederaan kepada pemain. Ini disokong oleh Barrentine, et. al (1998) yang menyatakan teknik balingan kincir angin (windmill) oleh pitcher (pembaling) boleh menyebabkan kecederaan kepada pemain. Kecederaan akan dialami pada bahagian bahu dan siku. Kecederaan akan terjadi apabila paksaan dilakukan ketika pembaling membuat balingan dengan membuat teknik balingan kncir angin (windmill).

29 Implikasi Alatan Kepada Latihan Menurut Yusof Ismail (1999), kemunculan teknologi terkini telah banyak membawa perubahan dalam setiap peringkat kehadapan termasuk latihan sukan. Alat teknologi dianggap satu media yang bertujuan untuk membolehkan seseorang jurulatih mencapai maklumat yang ditetapkan semasa latihan. Bagi sesetengah sukan, latihan dijalankan dengan menggunakan peralatan adalah lebih berkesan jika dibandingkan tanpa peralatan. Ini kerana teknologi yang direka cipta pada masa kini adalah spesifik untuk meningkatkan lagi tahap kemahiran tertentu. Dengan bantuan peralatan tersebut maka latihan akan berjalan dengan lancar dan berkesan selain dari dapat menarik minat pemain ketika latihan. Menurut Teng Bong Tong (2001), dengan adanya peralatan teknologi dalam latihan, maka seseorang jurulatih dapat menjalankan latihan dengan lebih berkesan. Di samping itu, atlit berpeluang untuk menikmati keseronokan semasa latihan serta dapat melakukan latihan mengikut kebolehan dan kemampuan masing-masing. 2.4 Penutup Sorotan kajian ini digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan metodologi kajian serta sebagai rujukan bagi perbincangan hasil kajian.

30 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Tujuan utama kajian dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit ketika melakukan kemahiran bunt. Terdapat beberapa metodologi atau kaedah kajian yang digunakan oleh penyelidik untuk melaksanakan kajian ini. Dalam bab ini, penyelidik membincangkan dan menghuraikan perkara-perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Subjek kajian Instrumen kajian Lokasi kajian Reka bentuk kajian Prosedur kajian Pengumpulan data Kajian rintis

31 Subjek Kajian Seramai 9 orang atlit lelaki sukan sofbol yang mewakili Johor untuk kejohanan Majlis sukan sekolah sekolah Malaysia (MSSM) terlibat dalam kajian ini. 3.3 Instumen kajian Instrumen yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini ialah: i. Pitching Machine ii. Bat sofbol jenis aluminium iii. Bat sofbol jenis komposit iv. Bola v. Pita pengukur 3.4 Lokasi kajian Johor Kajian ini dijalankan di Padang Sekolah Menengah Vokasional Kota Tinggi,

32 Rekabentuk Kajian Kajian berbentuk eksperimental ini dijalankan bagi menyelidik tentang perbezaan jarak lantunan bola dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit dalam kemahiran bunt. Pengujian bagi setiap kemahiran tersebut dilakukan pada lima jenis balingaan yang berbeza iaitu balingan bola jenis straight, balingan bola jenis drop, balingan bola jenis curve in, balingan bola jenis curve out, balingan bola jenis rise up. Ringkasan rekabentuk kajian adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.1 Subjek (n=9) Bola jenis straight Bola jenis drop Kemahiran bunt Bat aluminium Bola jenis curve in Bola jenis curve Bola jenis rise up Bola jenis straight Bola jenis drop 10 biji bola dilepaskan dengan sela masa rehat 20 saat atas setiap pelepasan Bat komposit Bola jenis curve in Bola jenis curve out Bola jenis rise up Rajah 3.1 : Ringkasan rekabentuk kajian

33 Prosedur Kajian berikut: Kajian yang dilaksanakan adalah berdasarkan kepada langkah-langkah Penyerahan surat lantikan Setiap subjek diberikan surat perlantikan yang memaklumkan bahawa mereka terpilih bagi menjalani kajian ini Surat persetujuan Subjek yang terpilih diberikan surat persetujuan yang mengandungi syaratsyarat pelepasan tanggungan. Subjek perlu menandatangani surat perjanjian ini bagi menyatakan bahawa subjek telah bersetuju dan bersedia mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ujian ini Taklimat Kajian Satu sesi taklimat mengenai prosedur kajian diberikan kepada subjek supaya subjek mendapat maklumat dan memahami prosedur ujian serta dapat memberikan kerjasama yang baik dalam melaksanakan kajian.

34 Protokol Kajian Jadual 3.1: Protokol ujian kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan komposit ke atas 5 jenis balingan. Ujian Pengujian bertujuan melihat jarak lantunan bola selepas kemahiran bunt dilakukan ke atas bola jenis straight, bola jenis drop, bola jenis curve in, bola jenis curve out dan bola jenis rise up dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan komposit Peralatan Prosedur 1. pitching machine 2. bat sofbol jenis aluminium 3.bat sofbol jenis komposit 4. bola Setiap subjek diperuntukkan masa selama 5 minit untuk melakukan aktiviti memanaskan badan (warm up). Subjek dikehendaki berada dalam keadaan bersedia di batting box. Subjek diberikan arahan bersedia setelah penyelidik mendapat isyarat bahawa subjek sudah bersedia. Bola sebanyak 3 biji akan dilepaskan melalui pitching machine. Sela masa bagi setiap bola yang dilepaskan adalah selama 20 saat.

35 19 Subjek diminta melakukan bunt bagi setiap bola yang dilepaskan dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium. Bagi memastikan subjek melakukan kemahiran bunt setiap kali bola dilepaskan, penyelidik telah terlebih dahulu menerangkan teknik bunt sebelum pengujian dijalankan. jarak lantunan bola direkodkan. Subjek diberi rehat 30 minit. 30 minit selepas rehat subjek diminta melakukan prosedur yang sama dengan menggunakan bat sofbol jenis komposit. Seminggu selepas ujian, subjek dikehendaki melakukan ujian menggunakan bola jenis drop, 2 minggu selepas ujian, subjek dikehendaki melakukan ujian menggunakan bola jenis curve in. 3 minggu selepas ujian, subjek dikehendaki melakukan ujian menggunakan bola jenis curve out. 4 minggu selepas ujian, subjek dikehendaki melakukan ujian menggunakan bola jenis rise up

36 Pengumpulan data Semua data pengujian yang diperolehi drekodkan di dalam borang skor yang telah disediakan Penganalisisan Data Data-data yang diperolehi semasa menjalankan ujian kemahiran bunt bagi kesemua jenis balingan dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan komposit dianalisis menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi Kajian Rintis Kajian rintis terhadap kebolehpercayaan Pitching Machine dalam melepaskan bola sebelum penyelidikan sebenar telah dijalankan di Sekolah Vokasional Kota Tinggi (SMVKT). Pengujian kebolehpercayaan instrumenn dilakukan bagi setiap jenis pengujian pelepasan bola. Ujian yang digunakan untuk menguji kebolehpercayaan instrumen yang digunakan ialah menggunakan kaedah uji ulang uji. Uji ulang uji dilakukan menggunakan instrumen pitching machine ke atas sasaran yang sama dalam 2 keadaan masa yang berbeza. Data daripada uji ulang uji yang telah dilakukan diambil dan dianalisis menggunakan kaedah korelasi untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan.

37 Penutup Bab ini menerangkan dengan terperinci rekabentuk kajian dan prosedur dihuraikan dengan jelas bagi memudahkan dan melicinkan proses melaksanakan ujian kemahiran bunt. Bab seterusnya akan melihat kepada data-data yang diperolehi dan juga analisis data.

38 BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Bab ini membincangkan hasil keputusan proses penganalisaan data mentah yang diperolehi melalui ujian yang dijalankan terhadap sembilan orang pemain sofbol yang mewakili Johor pada kejohanan MSSM bagi peringkat umur bawah 16 tahun. Data mentah yang diperolehi dianalisa dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 2007 dan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi Penganalisaan dilakukan bertujuan untuk melihat perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt. Sebahagian daripada analisis deskriptif diterjemahkan dalam bentuk jadual dan graf manakala analisis inferensi pula dilakukan menerusi Independent-samples T Test dengan nilai signifikan ditetapkan pada 0.05.

39 Keputusan Penganalisaan Subjek Kajian ini melibatkan sembilan orang subjek lelaki (n=9) yang mewakili Pasukan Johor dalam Sukan Sofbol U-16 pada sesi Jadual 4.1 Purata umur, berat dan tinggi subjek. Subjek Umur Berat(Kg) Tinggi(Cm) Purata Sisihan piawai Berdasarkan Jadual 4.1, kesemua subjek berumur 16 tahun. Min berat keseluruhan subjek adalah 58.0kg dengan nilai sisihan piawai sebnyak 7.8. Bagi ketinggian nilai purata dan sishan piawai adalah ± 4.5cm.

40 Analisis Kebolehpercayaan Alat Jadual 4.2: Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis straight Jenis Balingan Ujian 1 Ujian 2 Straight Pearson (**) Correlation.001 Sig. (2-tailed) N Straight2 Pearson.885 (**) 1 Correlation.001 Sig. (2-tailed) N Keputusan analisa menunjukkan nilai korelasi antara kedua-dua ujian yang dilakukan dengan menggunakan instrument pitching machine adalah Merujuk kepada jadual korelasi, nilai positif adalah nilai korelasi yang sangat kuat yang menunjukkan bahawa instrumen yang dibangunkan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu mampu memberikan keputusan yang konsisten pada setiap ujian yang dijalankan.

41 25 Jadual 4.3: Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis drop Jenis Balingan Ujian 1 Ujian 2 Drop Pearson 1.667(**) Correlation.035 Sig. (2-tailed) N Drop2 Pearson.667 (**) 1 Correlation.035 Sig. (2-tailed) N Keputusan analisa menunjukkan nilai korelasi kebolehpercayaan antara kedua-dua ujian yang dilakukan dengan menggunakan instrument pitching machine adalah Merujuk kepada jadual korelasi, nilai positif adalah nilai korelasi yang sederhana kuat yang menunjukkan bahawa instrumen yang dibangunkan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang sederhana tinggi iaitu mampu memberikan keputusan yang konsisten pada setiap ujian yang dijalankan.

42 26 Jadual 4.4 Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis curve in Jenis Balingan Ujian 1 Ujian 2 Curve in Pearson 1.937(**) Correlation.000 Sig. (2-tailed) N Curve in2 Pearson.937 (**) 1 Correlation.000 Sig. (2-tailed) N Keputusan analisa menunjukkan nilai korelasi kebolehpercayaan antara kedua-dua ujian yang dilakukan dengan menggunakan instrument pitching machine adalah Merujuk kepada jadual korelasi, nilai positif adalah nilai korelasi yang sangat kuat yang menunjukkan bahawa instrumen yang dibangunkan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu mampu memberikan keputusan yang konsisten pada setiap ujian yang dijalankan.

43 27 Jadual 4.5: out Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis curve Jenis Balingan Ujian 1 Ujian 2 curve out Pearson (**) Correlation.010 Sig. (2-tailed) N curve out 2 Pearson.764(**) 1 Correlation.010 Sig. (2-tailed) N Keputusan analisa menunjukkan nilai korelasi kebolehpercayaan antara kedua-dua ujian yang dilakukan dengan menggunakan instrument pitching machine adalah Merujuk kepada jadual korelasi, nilai positif adalah nilai korelasi yang kuat yang menunjukkan bahawa instrumen yang dibangunkan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu mampu memberikan keputusan yang konsisten pada setiap ujian yang dijalankan.

44 28 Jadual 4.6: Keputusan ujian kebolehpercayaan bagi balingan bola jenis rise up Jenis Balingan Ujian 1 Ujian 2 Rise up Pearson (**) Correlation.035 Sig. (2-tailed) N Rise up2 Pearson.667(**) 1 Correlation.035 Sig. (2-tailed) N Keputusan analisa menunjukkan nilai korelasi kebolehpercayaan antara kedua-dua ujian yang dilakukan dengan menggunakan instrument pitching machine adalah Merujuk kepada jadual korelasi, nilai positif adalah nilai korelasi yang sederhana kuat yang menunjukkan bahawa instrumen yang dibangunkan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu mampu memberikan keputusan yang konsisten pada setiap ujian yang dijalankan.

45 Jarak Lantunan Bola Dalam Kemahiran Bunt Bagi Bola Jenis Straight Rajah 4.1 menunjukkan terdapat perbezaan jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis straight yang dilakukan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit dilakukan oleh semua subjek. Jarak tahanan bola diukur dalam meter (m). Dapatan kajian menunjukkan purata jarak lantunan bola daripada kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis komposit adalah lebih jauh berbanding jarak lantunan bola menggunakan bat sofbol jenis aluminium. Rajah 4.1 Perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit dalam kemahiran bunt bagi bola jenis straight. Selain itu, dapatan kajian yang diukur menunjukkan subjek yang pertama mencatatkan perbezaan jarak lantunan tertinggi iaitu sebanyak 1.89m setelah mencatatkan purata jarak lantunan bola menggunakan bat sofbol jenis komposit sebanyak 5.32 ± 0.96m berbanding bat sofbol jenis aluminium sebanyak 3.43 ± 1.22m. Purata keseluruhan pula menunjukkan perbezaan jarak lantunan sebanyak 1.17m apabila bat sofbol jenis aluminium mencatatkan jarak lantunan bola sebanyak 3.21 ± 0.65m manakala bat sofbol jenis komposit mencatatkan jarak lantunan bola yang lebih jauh iaitu 4.38 ± 0.56m.

46 30 Jadual 4.7 bola jenis straight. Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan Subjek Aluminium Komposit ± 1.22 m 5.32 ± 0.96 m ± 0.85 m 5.09 ± 0.25 m ± 0.40 m 5.03 ± 0.57 m ± 0.44 m 4.74 ± 0.45 m ± 0.68 m 3.45 ± 0.68 m ± 0.34 m 4.80 ± 0.42 m ± 0.76 m 4.23 ± 0.61 m ± 0.60 m 3.58 ± 0.81 m ± 0.59 m 3.18 ± 0.25 m min 3.21 ± 0.65 m 4.38 ± 0.56 m Berdasarkan Jadual 4.8, purata jarak lantunan bola ketika melakukan kemahiran bunt terhadap balingan bola jenis straight dengan menggunakan bat aluminium dan komposit masing-masing adalah 3.2 ± 0.65 m dan 4.4 ± 0.6 m. Di samping itu, analisis ujian t-test tidak bersandar mendapati perbezaan jarak lantunan di antara penggunaan kedua-dua jenis bat tersebut adalah signifikan (p=0.02). Jadual 4.8 Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola jenis straight.. Bat min Sisihan piawai Aluminium Komposit Ind. T-test 0.02

47 Jarak Lantunan Bola Dalam Kemahiran Bunt Bagi Bola Jenis Drop Rajah 4.2 menunjukkan nilai jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis drop yang dilakukan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit oleh semua subjek adalah terdapat perbezaan. Jarak tahanan bola diukur dalam meter (m) dan semakin tinggi nilai diperolehi menunjukkan semakin jauh pergerakan bola tersebut. Rajah 4.2 Perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt dengan dikenakan bola jenis drop Dapatan kajian purata jarak lantunan bola daripada kemahiran bunt dengan menggunakan bat sofbol jenis komposit adalah lebih jauh berbanding jarak lantunan bola dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium. Nilai perbezaan yang diukur menunjukkan jarak lantunan tertinggi telah dicatatkan oleh subjek yang ke-8 iaitu sebanyak 2.62m setelah mencatatkan purata jarak lantunan bola menggunakan bat sofbol jenis komposit sebanyak 4.89 ±0.46 m berbanding jarak lantunan bola dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium sebanyak 2.27 ± 0.36 m.

48 32 Purata keseluruhan pula menunjukkan perbezaan jarak lantunan bola sebanyak 2.10m iaitu apabila bat sofbol jenis aluminium mencatatkan 1.68 ± 0.9 m dan bat sofbol jenis komposit mencatatkan jarak lantunan bola yang lebih jauh iaitu 3.78 ± 0.51 m. Jadual 4.9 bola jenis drop. Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan Subjek Aluminium Komposit ± 1.73 m 3.89 ± 0.37 m ± 0.61 m 3.20 ± 0.24 m ± 1.11 m 2.85 ± 0.53 m ± 1.03 m 3.61 ± 0.71 m ± 0.76 m 3.45 ± 0.19 m ± m 3.97 ± 0.60 m ± 0.53 m 4.54 ± 0.90 m ± 0.36 m 4.89 ± 0.46 m ± 1.11 m 3.60 ± 0.64 m min 1.68 ± 0.9 m 3.78 ± 0.51 m Keputusan analisa berdasarkan Jadual 4.10 menunjukkan nilai ujian T-test tidak bersandar bagi bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit bagi perbezaan jarak lantunan bola adalah signifikan (p=0.00). Keputusan ujian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara skor purata bagi bola jenis Drop di antara bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit iaitu masing-masing mencatatkan 1.7 ± 1.0m dan 3.8 ± 0.5 m.

49 33 Jadual 4.10 Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola jenis Drop. Bat min Sisihan piawai Aluminium Komposit Ind. T-test Jarak Lantunan Bola Dalam Kemahiran Bunt Bagi Bola Jenis Curve In Rajah 4.3 menunjukkan terdapat perbezaan jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis curve in yang dilakukan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit oleh semua subjek. Jarak tahanan bola diukur dalam meter (m) dan semakin tinggi nilai diperolehi menunjukkan semakin jauh pergerakan bola tersebut. Rajah 4.3 Perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt dengan dikenakan bola jenis curve in

50 34 Selain itu dapatan kajian juga menunjukkan purata jarak lantunan bola daripada kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis komposit menunjukkan jarak yang lebih jauh berbanding jarak yang ditunjukkan oleh subjek yang melakukan kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis aluminium. Nilai perbezaan jarak lantunan tertinggi telah dicatatkan oleh subjek yang ke- 3 iaitu sebanyak 2.65 m setelah mencatatkan purata jarak lantunan bola menggunakan bat sofbol jenis komposit sebanyak 3.99 ± 0.21 m berbanding bat sofbol jenis aluminium sebanyak 1.34 ± 1.41 m. Purata keseluruhan pula menunjukkan perbezaan jarak lantunan sebanyak 2.14m iaitu apabila bat sofbol jenis aluminium mencatatkan 2.46 ± 0.78 m manakala bat sofbol jenis komposit mencatatkan jarak lantunan bola yang lebih jauh iaitu 4.60 ± 0.74 m. Jadual 4.11 bola jenis curve in. Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan Subjek Aluminium Komposit ± 1.66 m 2.70 ± 2.37 m ± 0.70 m 4.36 ± 0.56 m ± 1.41 m 3.99 ± 0.21 m ± 1.40 m 4.22 ± 0.70 m ± 0.34 m 3.54 ± 0.66 m ± 0.63 m 6.04 ± 0.55 m ± 0.32 m 4.94 ± 0.30 m ± 0.28 m 6.95 ± 0.66 m ± 0.27 m 4.64 ± 0.67 m min 2.46 ± 0.78 m 4.60 ± 0.74 m

51 35 Berdasarkan analisa jadual 4.12, purata jarak lantunan bola ketika melakukan kemahiran bunt terhadap balingan bola jenis curve in dengan menggunakan bat aluminium dan komposit masing-masing adalah 2.5 ± 0.8m dan 4.6 ± 0.7m. Di samping itu, analisis ujian t-test tidak bersandar mendapati perbezaan jarak lantunan di antara penggunaan kedua-dua jenis bat tersebut adalah signifikan (p=0.02). Jadual 4.12 Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola jenis curve in. Bat Min Sisihan piawai Aluminium Komposit Ind. T-test Jarak Lantunan Bola Dalam Kemahiran Bunt Bagi Bola Jenis Curve Out Berdasarkan Rajah 4.4, jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis curve out yang dilakukan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit oleh semua pemain menunjukkan perbezaan. Jarak tahanan bola diukur dalam meter (m) dan semakin tinggi nilai diperolehi menunjukkan semakin jauh pergerakan bola tersebut.

52 36 Rajah 4.4 Perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt dengan dikenakan bola jenis curve out Melalui dapatan kajian menunjukkan setiap subjek yang melakukan kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis komposit menunjukkan jarak yang lebih jauh berbanding jarak yang ditunjukkan oleh subjek yang melakukan kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis aluminium. Nilai perbezaan jarak lantunan tertinggi telah dicatatkan oleh subjek yang ke- 9 iaitu sebanyak 2.23m setelah mencatatkan purata jarak lantunan bola menggunakan bat sofbol jenis komposit sebanyak 4.9 ± 0.3 m berbanding bat sofbol jenis aluminium sebanyak 2.67 ± 2.32 m. Purata keseluruhan pula menunjukkan perbezaan jarak sebanyak 1.22m iaitu apabila bat sofbol jenis aluminium mencatatkan 5.14 ± 1.28 m manakala bat sofbol jenis komposit mencatatkan jarak lantunan bola yang lebih jauh iaitu 3.92 ± 0.89 m..

53 37 Jadual 4.13 bola jenis curve out. Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan Subjek Aluminium Komposit ± 1.92 m 3.31 ± 2.96 m ± 0.28 m 5.40 ± 0.83 m ± 0.25 m 4.62 ± 0.51 m ± 0.38 m 4.38 ± 0.65 m ± 0.26 m 5.06 ± 0.67 m ± 1.09 m 6.43 ± 0.46 m ± 1.04 m 5.17 ± 4.48 m ± 0.50 m 6.95 ± 0.66 m ± 2.32 m 4.90 ± 0.30 m min 3.92 ± 0.89 m 5.14 ± 1.28 m Berdasarkan keputusan analisa menunjukkan nilai ujian T-test tidak bersandar bagi bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit bagi perbezaan jarak lantunan bola adalah signifikan (p=0.01). Keputusan ujian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara skor purata bagi bola jenis Curve out di antara bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit iaitu masing-masing mencatatkan 3.3±0.9m dan 5.1±1.0m Jadual 4.14 Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola jenis curve out. Bat purata Sisihan piawai Aluminium Komposit Ind. T-test 0.01.

54 Jarak Lantunan Bola Dalam Kemahiran Bunt Bagi Bola Jenis Rise Up Berdasarkan Rajah 4.5 menunjukkan terdapat perbezaan jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt bagi bola jenis Rise up yang dilakukan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit oleh semua pemain. Jarak tahanan bola diukur dalam meter (m) dan semakin tinggi nilai diperolehi menunjukkan semakin jauh pergerakan bola tersebut. Rajah 4.5 Perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt dengan dikenakan bola jenis rise up Dapatan kajian menunjukkan setiap subjek yang melakukan kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis komposit menunjukkan jarak yang lebih jauh berbanding jarak yang ditunjukkan oleh subjek yang melakukan kemahiran bunt menggunakan bat sofbol jenis aluminium.

55 39 Nilai perbezaan jarak lantunan tertinggi telah dicatatkan oleh subjek yang ke- 3 iaitu sebanyak 1.84m setelah mencatatkan purata jarak lantunan bola menggunakan bat sofbol jenis komposit sebanyak 6.17 ± 0.96 m berbanding bat sofbol jenis aluminium sebanyak 4.33 ± 0.78 m. Purata keseluruhan pula menunjukkan perbezaan jarak lantunan sebanyak 1.17m iaitu apabila bat sofbol jenis aluminium mencatatkan 4.73 ± 0.68 m manakala bat sofbol jenis komposit mencatatkan jarak lantunan bola yang lebih jauh iaitu 5.90 ± 0.97 m. Jadual 4.15 bola jenis rise up. Purata dan sisihan piawai bagi jarak lantunan bola terhadap balingan Subjek Aluminium Komposit ± 1.15 m 5.67 ± 0.70 m ± 0.42 m 3.94 ± 3.44 m ± 0.78 m 6.17 ± 0.96 m ± 0.40 m 5.38 ± 1.01 m ± 0.15 m 4.88 ± 0.35 m ± 0.76 m 6.37 ± 0.99 m ± 1.28 m 7.26 ± 0.37 m ± 0.76 m 6.53 ± 0.53 m ± 0.40 m 6.90 ± 0.40 m min 4.73 ± 0.68 m 5.90 ± 0.97 m Keputusan analisa menunjukkan nilai ujian T-test tidak bersandar bagi bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit bagi perbezaan jarak lantunan bola adalah signifikan (p=0.3). Keputusan ujian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara skor purata bagi bola jenis Rise up di antara bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit iaitu masing-masing mencatatkan 4.7±0.7m dan 5.9±1.0 m.

56 40 Jadual 4.16 Analisis statistik T-test tidak bersandar di antara penggunaan bat aluminium dan komposit terhadap jarak lantunan bola semasa melakukan kemahiran bunt bagi bola rise up. Bat purata Sisihan piawai Aluminium Komposit Ind. T-test Penutup Penganalisaan data dilakukan dan maklumat dinyatakan dalam bentuk jadual, graf dan jadual Ujian t (sampel tidak bersandar) supaya lebih jelas dan mudah difahami. Hasil kajian ditunjukkan bagi memenuhi objektif kajian dan bincangkan di dalam bab seterusnya.

57 BAB V PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Di dalam bab ini, penyelidik membuat perbincangan, rumusan keseluruhan dan cadangan berdasarkan keputusan analisis data yang diperolehi di dalam Bab 4. Perbincangan dilakukan merujuk kepada dapatan ujian yang dijalankan ke atas subjek dan diperjelaskan dengan lengkap mengikut data yang telah dianalisis. Melalui perbincangan, penyelidik menerangkan faktor-faktor yang mungkin menyumbang terhadap dapatan kajian. Setelah perbincangan dilakukan, penyelidik membuat rumusan keseluruhan berdasarkan daripada perbincangan bagi menunjukkan bahawa kajian ini boleh dijadikan sebagai bahan sokongan kepada individu mahupun pihak-pihak tertentu dalam mengkaji topik yang berkaitan dengan kajian ini pada masa akan datang. Selain itu, cadangan yang diberikan adalah untuk kegunaan dalam meningkatkan lagi mutu kajian supaya selari dengan perkembangan teknologi penyelidikan semasa. Dalam usaha menjayakan kajian ini, penyelidik telah melakukan kajian berdasarkan prosedur dan protokol yang telah ditetapkan bagi memastikan hasil kajian tepat dan berkualiti. Ringkasan kajian meliputi perkaraperkara seperti pernyataan masalah, metodologi kajian, instrumen kajian serta penganalisaan data. Bahagian kesimpulan pula merumuskan dapatan kajian dan bahagian cadangan mengandungi beberapa pandapat dan saranan untuk panduan pihak-pihak tertentu dan penyelidik baru pada masa akan datang.

58 Ringkasan Rekabentuk Kajian Tujuan utama kajian dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit dalam kemahiran bunt terhadap bola jenis straight, drop, curve in, curve out dan rise up. Selain itu, ia juga untuk membantu pemain dan juga jurulatih dalam melakukan pemilihan bat sofbol yang sesuai untuk kemahiran bunt. Penyelidik melakukan ujian dengan menggunakan bantuan pitching machine untuk melepaskan kelimalima jenis balingan bola dan kajian rintis telah dilakukan bagi menilai kebolehpercayaan instrumen tersebut. Hal ini supaya pitching machine tersebut mengeluarkan bola dengan konsisten setiap kali bola dilepaskan. Menurut Azizi Yahya (2007), apabila elemen kesahan dan kebolehpercayaan wujud pada sesuatu alat pengukuran maka instrumen tersebut berjaya untuk mengukur konsep atau komponen yang sepatutnya diukur. Ia disokong oleh Safrit (1986) yang menyatakan jika instrumen baru hendak digunakan sebagai pengganti kepada istrumen lama maka pekali kesahan dan kebolehpercayaan 0.90 dan ke atas adalah sangat bersesuaian Ujian tersebut dilakukan ke atas sembilan orang pemain sofbol Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Johor (MSSJ) yang mewakili johor pada kejohanan sofbol bawah 16 tahun kebangsaan Subjek dikehendaki menjalani lima ujian kemahiran bunt iaitu dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit daripada balingan bola jenis straight, balingan bola jenis drop, balingan bola curve in, balingan bola jenis curve out dan balingan bola jenis rise up. Prosedur ujian adalah dengan melengkapkan tiga kali bunt bagi setiap jenis balingan bola dengan menggunakan bat aluminium dan bat komposit. Tujuan kelima-lima jenis ujian dilaksanakan adalah untuk mengukur jarak lantunan bola kesan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt.

59 Perbincangan Dapatan kajian yang diukur adalah untuk mengetahui kesan penggunaan kedua-dua jenis bat dalam kalangan subjek bertujuan melihat perbezaan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt. Hasil kajian ini juga dapat membantu pemain untuk memilih bat sofbol yang sesuai dan selesa dengan permainan mereka, ini akan meningkatkan lagi prestasi permainan sofbol Jarak lantunan bola Hasil daripada kajian menunjukkan terdapat perbezaan jarak lantunan bola dalam kemahiran bunt dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit. Terdapat lima sesi ujian telah dijalankan ke atas subjek. Subjek diminta melakukan kemahiran bunt ke atas lima jenis balingan iaitu bola straight, bola curve in, bola curve out, bola rise up dan bola drop dengan menggunakan dua jenis bat sofbol iaitu bat sofbol jenis aluminium dan bat sofbol jenis komposit Setelah dianalisis didapati jarak lantunan bagi setiap kali subjek melakukan kemahiran bunt dengan menggunakan bat sofbol jenis komposit adalah lebih jauh berbanding ketika subjek melakukan kemahiran bunt dengan menggunakan bat sofbol jenis aluminium. Ini disokong oleh Fadhli (2009), Hasil daripada kajian beliau telah mendapati terdapat perbezaan yang signifikan ke atas penggunaan kayu hoki jenis komposit berbanding kayu hoki jenis kayu. Ketika membuat pukulan dalam permainan hoki.

60 45 Selain itu, faktor seperti penggunaan jenis bahan pada bat sofbol juga banyak mempengaruhi, bat sofbol jenis komposit menggunakan bahan seperti Kevlar, carbon fiber dan glass fiber supaya bat yang digunakan lebih ringan dan dapat menghasilkan daya pukulan yang lebih kuat. Ini menjadikan setiap kali bola dikenakan pada bat sofbol jenis komposit menghasilkan lantunan yang lebih jauh. berbanding penggunaan bat sofbol jenis aluminium pada kelima-lima jenis balingan. Namun di dalam kemahiran bunt bat sofbol jenis komposit dilihat kurang memberi kesan kerana kemahiran bunt memerlukan seseorang pemain itu mengawal bola dan mengurangkan daya supaya bola tidak melantun jauh. Oleh itu bat sofbol jenis aluminium dilihat lebih memberi kesan dalam melakukan kemahiran bunt kerana bahan yang digunakan pada bat jenis aluminium lebih padat dan dapat mengurangkan daya yang dikenakan pada bat tersebut. Ini jelas menjadikan lantunan bola menjadi semakin perlahan berbanding menggunakan bat sofbol jenis komposit 5.3 Kesimpulan Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kesan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit terhadap kemahiran bunt setelah dikenakan balingan bola jenis straight, drop, curve in, curve out dan rise up.

61 46 Hasil dapatan kajian menunjukkan Ho1 ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan jarak lantunan bola ketika melakukan kemahiran bunt kesan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit. Melalui perbincangan secara keseluruhan, dapat dirumuskan bahawa hasil ujian-t yang diperolehi menunjukkan keputusan perbezaan yang signifikan iaitu bola jenis straight menunjukkan nilai p=0.02, bola jenis drop menunjukkan nilai p=0.00 iaitu sangat signifikan, bola jenis curve in p=0.01 adalah signifikan, bola jenis curve out p=0.01 adalah signifikan dan balingan bola jenis rise up p=0.03 juga signifikan dalam semua ujian kemahiran bunt yang dibuat terhadap kesan penggunaan bat sofbol jenis aluminium dengan bat sofbol jenis komposit. 5.4 Permasalahan Peralatan Semasa proses merekod data menggunakan pitching machine mengalami beberapa masalah kerana peralatan ini memerlukan kuasa eletrik untuk berfungsi dan tempat kawasan kajian yang tidak mempunyai sumber kuasa eletrik. Oleh sebab itu penyelidik perlu menggunakan kabel penyambung yang panjang dari sumber kuasa eletrik ke tempat kawasan kajian untuk menggunakan peralatan ini.

62 Permukaan Padang Permukaan padang yang sedikit tidak rata menyebabkan terdapat sedikit ralat dalam pengukuran yang dijalankan. Kawasan kajian ini dijalankan adalah di padang Sekolah Menengah Vokasional Kota Tinggi (SMVKT) Subjek kurang mahir dalam kemahiran bunt Terdapat subjek yang kurang konsisten dalam melakukan kemahiran bunt. Ini dibuktikan apabila terdapat perbezaan jarak lantunan di antara ketiga-tiga percubaan oleh subjek yang pertama ketika melakukan kemahiran bunt terhadap balingan bola jenis drop yang menyebabkan sishan piawai menjadi besar. 5.5 Cadangan Daripada kajian yang dijalankan, terdapat beberapa kelemahan yang dirasakan mempengaruhi keputusan kajian. Oleh itu untuk mempertingkatkan lagi kajian-kajian yang akan dilakukan pada masa hadapan maka terdapat beberapa cadangan serta langkah yang perlu diambil perhatian. Antaranya ialah: Subjek Kajian Pemilihan subjek adalah dicadangkan diperluaskan lagi populasi kepada pemain dari negeri-negeri lain ataupun dalam kalangan pemain Ini membolehkan dapatan kajian lebih signifikan dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

63 Blind test Penyelidik juga mencadangkan menggunakan kaedah blind Test terhadap subjek bagi mengelakkan subjek mengetahui bat jenis mana yang digunakan untuk ujian kemahiran. Kedua-dua jenis bat ini dicat dengan warna yang sama bagi mendapatkan keputusan yang lebih baik Penglibatan Subjek Lelaki dan Perempuan Selain itu penyelidik mencadangkan mengambil subjek perempuan dan lelaki untuk melihat perbezaan kesan penggunaan bat sofbol kedua-dua jenis bat mengikut jantina. 5.6 Penutup Kajian yang telah dijalankan ini masih mempunyai kelemahan dan perlu diperbaiki pada kajian akan datang supaya dapatan yang diperolehi akan lebih tepat dan konsisten. Walau bagaimanapun, kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada penyelidik-penyelidik lain pada masa akan datang yang ingin melakukan kajian dalam bidang berkaitan.

64 49 RUJUKAN Aish, A. (2001). How to Choose a Softball Bat. Journal of sports recreation. 16: Alex, Y. dan Helen, T. (1995). Sofbol. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Bhd America College of Sports Medicine. (2000). ACSM s Guideline For Exercise Testing and Prescription. (6 th ed). Baltimore, MD: Pillincott, Willians dan Wilkins. Azizi, Y., Shahrin, H., Jamaludin, R., Yusof, B., dan Abdul, R. H. (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Barrentine, S. W., Fleisig, G. S., Whiteside, J. A., Escamilla, R. F., Andrews, J. R. (1998). Biomechanics of Windmill Softball Pitching with Implications about Injury Mechanisms at the Shoulder and Elbow. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 28(6): Marian, E. K. dan Charles, L. M. (2007) Softball: Slow and Fast Pitch. (6 th ed). Lincoln, NB: University of Nebraska Press Rosandich, T. J. (2000). Sports Equipment and Technology. The Sport Journal. 3(2). USA: United States Sports Academy. Russell, D. A. (2006). Pysic and Acoustics of Baseball and Softball Bats, Journal of sports recreation. 18: 42-44

65 50 Sheikh, K. S. A. (1994). Pendekatan Pendidikan Sains Sukan Ke Arah Berteknologi Tinggi Tahun Seminar dan Ekspo Pendidikan Sains Sukan Kebangsaan. Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Sheikh, K. dan Sarjit, S. (1998). ( Buku Sumber Kecergasan Fizikal. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia Dengan Kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Sheikh, K. S. A. (2000). Buku Sumber Kecergasan Fizikal. (3 rd ed). Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Subic, A. (2007). Material In Sports Equipment Vol 2. Cambridge: Woodhead Publishing dan CRC Press. Teng, B. T. (2001). Panduan Pengajaran Kemahiran Asas Permainan. Malaysia: Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd. Yusof, I. (1992). Strategi Pengajaran Pendidikan Jasmani Kesihatan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

66 51 KHAIRUN AZAM BN RUDZI 4 SPS Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor Darul Ta zim LAMPIRAN A SURAT PERLANTIKAN SUBJEK Kepada, 7 OKTOBER 2010 Saudara/Saudari, Perlantikan Sebagai Subjek Kajian Projek Sarjana Muda (PSM) Merujuk kepada perkara di atas, dengan sukacitanya adalah dimaklumkan bahawa saudara telah dipilih menjadi subjek bagi kajian Projek Sarjana Muda saya yang bertajuk Perbezaan Keberkesanan Penggunaan Bat Sofbol Jenis Aluminium Dengan Bat Sofbol Jenis Komposit Terhadap Kemahiran Bunt. 2. Sesi taklimat akan diadakan untuk memberi penerangan jelas tentang prosedur kajian dan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh subjek akan diadakan seperti butiran berikut: Tarikh : 14 OKTOBER 2010 Hari : Khamis Masa : 5.00 petang Tempat : Padang sekolah SMTVKT. 3. Segala kerjasama dari pihak saudara saya dahului dengan jutaan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang benar,. (KHAIRUN AZAM BIN RUDZI)

67 52 LAMPIRAN B GAMBAR INSTRUMEN

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: CAR LOCK INDICATOR SESI PENGAJIAN: 2005/2006 Saya HAIRULAZAM BIN HAIRULDIN (830523-08-5369) (HURUF BESAR) mengaku

More information

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI

KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA BAIHAQI KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO, ACEH BARAT, INDONESIA MASTER SAINS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 2015 KAJIAN BIOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH (Tor tambra) DI SUNGAI MEUREUBO,

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: ANALISA PENERIMAAN BOLA PERTAMA DALAM PERMAINAN SEPAK TAKRAW DI KALANGAN ATLET SEPAK TAKRAW NEGARA SESI PENGAJIAN:

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DETERMINATION OF SPILLWAY CAPACITY OF PROPOSED BENGOH DAM John Gary anak Jentry Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BORANG PENGESAHAN

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR

PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR PERMAINAN WEB ALPHA BAHAYA AIR SYAFIAH ZAHRA MOHD ZAILANI SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penyelamatan diri semasa berlakunya bencana banjir

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM

KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM KAJIAN TERHADAP PROJEK PERUMAHAN DI KELANTAN NOR ADILAH BINTI CHE IBRAHIM Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Awam-Pengurusan

More information

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA

ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA ECOLOGY OF BIVALVES IN THE LAGOON AREA OF SETIU WETLAND, TERENGGANU, MALAYSIA NURULAFIFAH BINTI YAHYA Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in the Institute

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH. Che Rohalan Binti Ahmad KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TERADUN DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH Che Rohalan Binti Ahmad Normah binti Cheman Azahar bin Mohd Noor ABSTRAK Pembelajaran

More information

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK.

THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. THE EFFECTS OF CHANGES AT SIGNALIZED INTERSECTION ON THE VEHICLES EMISSION LOADING IN PARIT BUNTAR, PERAK. By MAISARAH BT SULAIMAN Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DETERMINATION OF IDEAL WIDTH FOR EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE ALONG THE STRAIGHT SECTION OF FEDERAL HIGHWAY, SELANGOR, MALAYSIA MOHAMMAD RASOOL AHMAD RAJABI FK 2012 40 DETERMINATION

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat

-1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. First Semester Examination 2010/2011 Academic Session. November ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2010/2011 Academic Session November 2010 ESA 366/3 Flight Performance Prestasi Pesawat Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTION TO CANDIDATES

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI

ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI ASPIRASI PEKERJAAN PARA PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) JOHOR BAHRU TERHADAP LATIHAN YANG DIIKUTI FAIZAH BINTI SHARIP FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ii ASPIRASI PEKERJAAN PARA

More information

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM)

PERATURAN SPESIFIK (CRITERIUM) 1.0 DEFINISI 2.0 TARIKH 1.1 Perlumbaan Criterium merupakan perlumbaan sirkit yang dijalankan di dalam sirkit perlumbaan yang berjarak tidak kurang dari 800m dan tidak melebihi 3 km. Lebar laluan perlumbaan

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik]

ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] -1- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 ESA 244/2 Aerodynamics [Aerodinamik] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] Please ensure that this paper contains

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON

THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON THE EVALUATION (T TUt? DUD Lf\fl NX A 1T11 ' A ROUNDABOUT AT PERPUSTAKAAN UMP 11111111111111111111111111111111111111111111 0000073716 KHAIRUN NADRAH BT HAMIDZON A thesis submitted in partial fulfillment

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010

PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PEKELILING AMALAN PERNIAGAAN TERBAIK 1/2010 PENUBUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA OLEH MAJIKAN SEKTOR KORPORAT DAN PERNIAGAAN USAHASAMA ANTARA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA DENGAN TABUNG KANAK-KANAK

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Pengguna yang mempunyai kecacatan yang dipanggil OKU atau dikenali sebagai orang kurang upaya telah meningkat akibat kemalangan yang berlaku. Kecacatan mempunyai dua kategori

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas]

EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KSCP Examination 2016/2017 Academic Session August 2017 EAL335 Traffic and Transportation Engineering [Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalulintas] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam]

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

SUPERVISOR DECLARATION

SUPERVISOR DECLARATION ii SUPERVISOR DECLARATION I hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this report is sufficient in terms of scope and quality for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

JKJ Kaedah Penyelidikan

JKJ Kaedah Penyelidikan Angka Giliran : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JKJ 104 - Kaedah Penyelidikan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the

THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM. Report submitted in fulfillment of the THE EFFECTIVENESS OF THE CYLINDER BLOCK ON STILLING BASIN AS ENERGY DISSIPATION SYSTEM NOR FARAHIAH IBRAHIM Report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah :

4. BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA Bidang Tugas Jawatankuasa Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, AKUATROP adalah : TATACARA PENGURUSAN TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INSTITUT AKUKULTUR TROPIKA (AKUATROP) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) 1. TUJUAN Tujuan Tatacara Pengurusan Jawatankuasa

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

(Menggunakan Letter Head Jabatan)

(Menggunakan Letter Head Jabatan) 1. Surat iringan ketua jabatan yang asal. Bil Tuan : Bil Kami : Tarikh : (Menggunakan Letter Head Jabatan) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kompleks Kementerian

More information

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor

Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor 68 Indeks Kualiti Air (IKA) Sg. Selangor pasca pembinaan Empangan Sg. Selangor Mokhtar Jaafar 1, Asmah Ahmad 1, Zaini Sakawi 1, Maimon Abdullah 2, Norela Sulaiman 2, Normukhnun Mokhtar 1 1 Pusat Pengajian

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

(GEOGRAFI) HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK FAKULTI SAINS KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KEPENTINGAN UPSI DALAM PERKEMBANGAN SEKTORPERUNCITAN DI TANJONG MALIM HULUBERNAM ROSLAN B. SAAD PROJEK INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA (GEOGRAFI) FAKULTI SAINS

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN

STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN STATISTIK PEMBINAAN SUKU TAHUNAN QUARTERLY CONSTRUCTION STATISTICS 2013 SUKU PERTAMA 2013 FIRST QUARTER 2013 KATA PENGANTAR Penerbitan ini mengandungi statistik sektor pembinaan. Statistik yang dikumpulkan

More information

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah

POLA PERTUMBUHAN IKAN SEBAGAI PENGUKUR KUALITI EKOSISTEM SUNGAI. Ahmad Abas Kutty & M. Munajah Asian Journal of Environment, History and Heritage December 217, Vol. 1, Issue. 2, p. 21-28 ISSN 259-4213 (Print) e-issn 259-431(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information