KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KIT1Y SEBINGGA MENJADI 'CULT BRAND' Noorhaslina Binti Senin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KIT1Y SEBINGGA MENJADI 'CULT BRAND' Noorhaslina Binti Senin"

Transcription

1 KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KIT1Y SEBINGGA MENJADI 'CULT BRAND' Noorhaslina Binti Senin SaIjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Teknologi Senireka) 2006

2 l'u.sat FluulA" ~ t.;!a.a...l.w J, _ ~ llnl:vfmsm MALAYSIA SAJtAWAK p ~HIDnQ T MAKLUn~T QKQOenI K UNIMQS KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KITTY SEHINGGA MENJADI 'CULT BRAND' NOORHASLINA BINTI SENIN Projek ini merupaka n salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujia n (Teknologi Senireka) Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif UNlVERSITI MALAYSIA SARAW AK 2006

3 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS LAPORAN JUDUL: KAJIAN KEBERKESANAN PRODUK HELLO KITTY SEHlNGGA MENJADI 'CULT BRAND' SESI PENGAJIAN :.SESI 2005/2006 Saya NOORHASLINA BINTl SENTN me ngaku membenarkan tes is/laporan' ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis/Laporan adalah hakmijik Univers iti Malaysia Sarawak 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pe ngajian sahaja 3, Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan 4. Pusat Khidmat M aklumat Akademik, Uni versiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat salinan tesis/laporan in i sebagai bahan pertukaran antara in stitusi pengaj ian tinggi, 5. ' s il a tandakan [i] [:::=J SULlT (mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan sepelti [:::=J TERHAD termaktub di dalam AKTA RAHS IA RASMI 1972) [:::=J T IDAK TERHAD (Mengandungi maklumat Terhad yang te lah telah ditentukan o leh Organ isasi/badan di mana Penyelidikan dijalankan) Disahkan Tandatangan Penulis Tarikh : A lamat Tetap: No. 19 Tkt 14 B1k A, Flat Bukit Chagar, Johor Bahru, Johor. Tan. tangan Penyelia Tarikh: ~I S-(Db, Mastikil Bin Unw Pensyarah Fakulli Seni GWlaan Kreadf UNIVERSITJ MALAYSIA SARAWAK Caiman: *Tesis/Laporan dimaksudkan sebagai lesis bagi!jalah Doktor Falsafah. S<lrjana dan Muda *Jika Tesis/Laporan ini SULIT alau TERHAD. sila lampirk an sural daripada pihak berknasa organisasi berkenaan dcngan menyatakan sekali sehab dan tempoh tesis/laporan ini perlu dikclaskan sebagai SULIT atau TERH AD.

4 Projek bertajllk 'Kajian Kebel'kesanan Produk Hello Kitty Sehingga Menjadi Cull Bralld' telah di sediakan oleh NOOl'haslina binti Senin dan telah di serahkan kepada Faklliti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Keplljian (Teknologi Senireka). Diterima dan diperiksa oleh : En. Mastika bin Lamat Tarikh: 11

5 PENGHARGAAN Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbagai cabaran dan halangan yang perlu saya lalui sepanjang menj alankan kajian ini, namun saya bersyukur kehadrat illahi kerana dengan izin dari-nya serta sokogan daripada insan-insan disekeliling saya, projek ini berjaya di siapkan. Setinggi-tinggi penghargaan say a berikan kepada ibu saya Pn. Rahrnah binti Othman dan adik saya Noorhasli za binti Senin yang sentiasa memberikan sumbangan dan memberikan sokongan sepanjang saya menjalankan kajian ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua pensyarah yang tidak pemah jemu memberikan teguran, kritikan, sokongan dan bimbingan kepada say a terutamanya En.Mastika Lamat dan Cik Salmiah Abd Hamid. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada En.Abi Hurairah bin Nong, Pn.Shafizah Kamsan dan keluarganya serta rakan-rakan sepejjuangan yang tumt sama membantu saya menjayakan kajian ini. Akhir kat a, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang telibat secara langsung atau pun tidak sepanjang kajian ini dijalankan. 1II

6 t'qsat KhllllTHlf!'tfalclulIIHI Akademik UNIVEmm MALAVSIA SARAWAJ( JADUAL KANDUNGAN Kandungan Muka Surat Halaman Tajuk Borang Pengesahan Status Laporan Pengesahan dan Tandatangan Penyeli a Penghargaan Ab strak Abstract II III V IlI IX BAB 1 : PENGENALAN I.0 Pendahul uan 1.1 Pemasalahan Kaj ian Promosi dan Periklanan Cull Brand Produk 1.2 Objektif Kaj ian Membuat an alisa jenama Hello Kitty Mengenal past i strategi promosi Hello Kitty Menghasilkan sebuah jenama karakter baru 1.3 Skop Kajian 1.4 Defini si Promosi I I I V

7 1.4.2 Produk Hello Kitty Cult Brand BAB 2 : METODOLOGI 2.0 Metodologi 2. 1 Kaedah Kualitatif 22 Kaedah Kuantitatif 2.3 Tinj auan Karya Jenama Cull Brand 2.4 Instrumen Kajian 2.5 Sumber Pengumpulan Data Wawancara Pemerhatian Fotografil Video Borang Soal Selidik Strategi Anali sa Jenama Analisa Data Limitisi Kajian BAB 3: HASIL DAPATAN KAJIAN 3.0 Hasil Dapatan Kajian 3. 1 Wawancara v

8 Wawancara 1 Wawancara 2 Wawancara 3 Wawancara Pemerhatian Promosi Magnet Gambar Hello Kitty Promosi Hello Kitty Sweet Romance Stamper 3.3 Analisa Data Bahagian A: Demografi Bahagian B: Hello Kitty, Pesaing, Media dan Promosi Bahagian C: Analisa Pengguna 3.4 Kesimpulan BAB 4 : CADANGAN 4.0 Cadangan 59 BAB 5 : KESIMPULAN 5.0 Kesimpulan 63 BIBLIOGRAFI 65 LAMPTRAN LAMPJRAN A: Hello Kitty LAMPIRAN B: Kaji selidik dan wawancara VI

9 LAMPIRAN C: Graf Analisa Data 74 LAMPlRA D: Cadangan 81 Vll

10 ABSTRAK Hello Kitty merupakan sebuah jenama karakler terkenal yang berasal dari Jepun. Turczyn (2005) dalam artike! 'What Is This Thing Called Hello Kitty' menerangkan bahawa Hello Kitty adal ah suci dan ringkas, ia direkabentuk untuk membuat kanak-kanak berasa gembira dan ia merupakan kejayaan yang Luar biasa. Maka, projek ini merupakan sebuah kajian keberkesanan promosi produk Hello Kitty sehingga menjadi cult brand'. Kajian ini dijalankan dengan lujuan untuk mengenal pasti strategi promosi Hello Kitty yang menjurus kepada kejayaan jenama tersebut sehingga menjadi cult brand. Selain itu, kajian turut membabitkan analisa keatas jenama Hell o Kitty dengan tujuan untuk memahami jenama tersebul dengan lebih lanju1. Kedua-dua kaedah kualitatif dan kuantitatii digunakan dalam menjalankan kaj ian ini. Teknik ulama yang digunakan adalah temuramah dan borang soal selidik. Selain itu fotografi dan pemerhatian dijalankan mengikut keperluan. MeLalui kajian ini, Hello Kitty te Lah dikenal pasti sebagai sebuah jenama yang mempunyai pengikutnya yang tersendiri dan berjaya menjadi CUll brand dengan cara co-branding", francais, anjuran acara, rakan kongsi, ce/ebrily endorsement 3 dan penghasilan produk yang unik.hasil daripada kajian ini dapat digunakan dalam proses pembentukkan dan promosi sesuatu jenama baru dimasa akan datang. I Satu jenama yang mempunyai sekumpulan pelanggan yang mempam erkan keseti aan dan dedikas i. Ia mempunyai ideologi yang berbe za dan komuniti yang komited. Ia menikmati kesetiaan ya ng ekslusif (yang tid ak dikongsi bersama jenama Jain dalam kategori yan g sarna), dan dan ahli mereka biasanya menjadi pen yo kong seca ra sukarel a. 2 Gabungan dua atau lebih jenama yang kukuh untuk menjual satu produk 3 Penggun aan se lebriti untuk memperkenal kan sesuatujenama atau produk. Vlll

11 ABSTRACT Hello Kit(y is a popular character brand fi-orn Japan. Turczyn (2005) in the article 'What Is This Thing Called Hello Kitty ' explain that Hello Kilty is pure and simple, it is design to make children feel happy and it was very succes~ful. Thus, this thesis is a research ofthe effectiveness ofhello Kitty product as a cult brand. The purpose ofthis research is to identify the promotion strategies of Hello Kitty that contribute to the success of the brand until it became a cult brand. To understand the brand, this research will include the strategic brand analysis on Hello Kitty. Both qualitative and quantitative methodologies are used in this research. The main te chniques used are interviews and questionnaire form. Beside that, photography and observation technique are applied when necessary Through this research, Hello Kitty has been identified as a brand that has it's own layal fan and became a cult brand through co-branding, ji-anchising, event, partnership, celebrity endorsement and unique product design. The findings of this research can be applied in the process of brand development and promotion in the future. LX

12 BABI PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Hell o Kitty, sebuah jenama karakter dari Jepun yang terkenal hingga ke hari ini. Walaupun masa teru s berlalu, Hello Kitty masih mendapat tempat di hati penggemarnya. "Pru1 of the curi osty lies within how Hello Kitty is marketed. Unlike anime, manga or video game characters that spin off from media into product lines, Sanrio's characters begi n their own existence as retail products" (Morgan, 2005). lni menunjukan walaupun ia bermula dengan penghasilan produk, Hello Kitty berjaya menjadi sebuah jenama popular kerana cara ia dipasarkan. Justeru, kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengenal pasti sejauh mana keberkesanan Hello Kitty dan strategi promosi yang digunakannya sehingga membolehkan ia berjaya menj adi cull brand. Promosi memainkan peranan penting dalam memperkenalkan dan memasarkan sesuatu jenama. Lamb, Hair dan McDaniel (2004) da lam buku 'Marketing' mendefini sikan promosi sebagai komunikasi oleh pemasar dengan tuj uan memberitahu, memujuk dan mengingatkan bakal pembeli tentang sesuati produk dengan tuj uan mempengaruhi pendapat ataupun tidak balas. Promosi merupakan salah satu elemen dalam strategi pemasaran Jenama. Elemen-elemen tersebut dikenali sebagai 'Four P 's' yang mewakili prod uk, harga, tempat dan promosi. "Promotion: This embraces plans for advertising (entitled ' above the line') and also for promoti ons (entitled 'below the line'). Publicity and public

13 relations are included among the below-the-line acti vities. The brand advertising strategy is the foundation for the brand's above-the-line programme", (Jones, 2005, p.37-38). Berdasarkan pendapat Jones diatas, periklanan, promosi dan jenama saling berkaitan antara satu sam a lain. Sama ada kita menyedarinya atau tidak jenama berada dimana mana dan mempengaruhi kehidupan kita. Begitu besar kuasa penjenamaan hari ini sehingga agak sukar untuk sesuatu produk itu dipasarkan tanpa jenama. Hari ini terdapat pelbagai jenama dipasaran yang mempunyai keunikan dan kel ebihan yang tersendiri. Menumt buku Kotler dan Amstrong (2004) dalam buku 'Principle of Marketing', jenama didefinisikan sebagai nama, terma, tanda, simbol atau rekabentuk ataupun kombinasi kesemua yang disebut yang mengesahkan pembuat atau penjual sesuatu prod uk atau servis. Kedua-dua pengarang tersebut tumt menyatakan bahawa jenama bukanlah sekadar nama dan simbol. Jenama mewakili persepsi dan perasaaan pengguna tentang sesuatu produk dan prestasi. la adalah semua perkara berkaitan prod uk atau servis yang membawa makna kepada pengguna. Temporal (2000) dalam buku 'Branding zn Asia', menyatakan bahawa penggunaan Jenama, simbol atau logo yang konsisten membolehkan jenama tersebut mudah dikenalpasti dan diingati oleh pengguna. Temporal juga menyatakan walaupun visual bagi elemen rekabentuk merupakan aspek penting dalam penjenamaan, ia sahaja tidak mencukupi untuk menjadikan sesuatu jenama kuat. Ini kerana untuk menjadi jenama yang kuat, jenama tersebut perlu mempunyai strategi jenama yang tersendiri dan unik. 2

14 Berner dan Kiley (2005) dalam artikel 'Global Brand', lelah menyenaraikan 100 jenama yang dii tiraf sebagai ' Best Global Brand 2005'. Siapa yang tidak kenai dengan Coca Cola, Microsoft, Nokia, Disney dan McDonald' s, jenama tersebut merupakan antara jenama yang berada di 10 tangga teratas di dalam dunia. Menurut kedua-dua penulis, jenama yang berjaya berada di alas merupakan jenama yang mempunyai cara pemasaran yang berlaianan. Mereka berjaya menghasilkan kempen yang berlainan mengikut kesesuaian sasaran pengguna dan menggunakan pelbagai media pad a masa yang sarna. Mereka menghantar mesej melalui pelbagai sa luran media dan cuba menggabungkan iklan dan hiburan. McDonald sebagai contoh, telah menaja konsert oleh sebuah kumpulall R&B iaitu Destiny Child l. Ini berl11akna peminat yang ingin l11endapatkan video eksklusif dan berita tentang kul11puian terse but haruslah melayari lal11a n web syarikat tersebut. OrganIzatIonal associations Brand pe rsonality Country of origin Product Scope Uses Quality/ Value Symbols User Brandl Customer imagery ben eflrs relationships Emotional benefi ts Se lf-expressive bene fits Rajah 1.1 : 'A Brand Is More Than A Product ' Aaker dan loachimsthaler (2000) I Kumpulan R&B wanita yang berasal daripada Amerika Syarikat.

15 Rajah 1.1 menunjukkan perbezaan secara ringkas antara produk dan jenama. Menurut Aaker dan.toachimsthaler (2000) dalam buku 'Brand Leadership', jenama bukanlah sekadar prod uk, ia sesuatu yang lebih dari itu. Produk merangkumi skop produk, ciri-ciri produk, kualiti atau nilai, kegunaan, kelebihan dari segi fungsi. Manakala jenama mempunyai semua ciri-ciri tersebut dan beberapa ciri yang lain. Antaranya kaitan organisasi, pesonaliti jenama, simbol, hubungan antara jenama dan pelanggan, kelebihan unluk ekspresi diri, kelebihan dari segi emosi, imaginasi pengguna dan negara asal. Jenama-jenama yang berjaya hari ini bukan sahaja menjual produk ataupun servis mereka tetapi mereka menjual gaya hidup dan berjaya menyentuh pengguna dari segi psikologi. Kala kunci bagi sesuatu jenama ilu untuk berj aya adalah kepuasan pengguna. Ini kerana kuasa lerletak pada pengguna dan pengguna berhak membuat pilihan. Pengguna menentukan jenama mana yang menjadi pilihan berdasarkan kepuasan mereka. Pelanggan yang berpuas hali dan percaya dengan sesuatu jenama akan menjadi pelanggan yang selia lalu menggunakan jenama tersebul dengan kerap ini dikenali sebagai 'brand loyalty'. Tetapi apabil a telah tiba ke satu tahap yang lebih tinggi, jenama terse but mempunyai pengikut yang begitu selia dan percaya dengan jenama tersebut sehinggakan gaya hidup mereka dipengaruhi oleh jenama terse but. Maka wujudlah istilah culr brand. Apa itu 'Cult Brand'0 Sebelum pergi lebih jauh, pemahaman tentang apa itu cull dan cult brand adalah penting. Menurut Atkin (2004) dalam buku 'The C~dting of Brand', cult didefinisikan sebagai satu kumpulan atau pergerakan yang mempamerkan kesetiaan atau dedikasi terhadap seseorang, idea, atau benda. Ia mempunyai ideologi yang berbeza dan komuniti yang komited. la menik.mati kesetiaan yang ekslusif (yang 4

16 t'iwit Khillmlll Makllllllil Akadtmlk UNIVEASIll MALAYSIA SARAWAI( tidak dikongsi bersama kumpulan yang lain), dan ahli mereka biasanya menj adi penyokong secara sukarela. Bagi cull brand, Atkin mendefini sikanya sebagai satu Jenama yang mempunyar sekumpulan pelanggan yang mempamerkan kesetiaan dan dedikasi. Ia mempunyai ideologi yang berbeza dan komuniti yang komited. la menikmati kesetiaan yang ekslusif (yang tidak dikongsi bersama jenama lain dalam kategori yang sarna), dan dan ahli mereka biasanya menjadi penyokong secara sukarela. Bueno (2003) dalam laman web 'Cult Branding' yang dilawati pada 4 Ogos 2005, menyatakan kita harus mengenalpasti bahawa jenama tidak dimiliki oleh penjual. Jenama adalah milik pengguna dan sokongan daripada pengguna adalah penting. Tetapi hal ini tidak begitu diendahkan bagi strategi yang meletakkan keutamaan pad a prod uk atau servis. Twnpuan sepatutnya diberikan kepada keperluan, keinginan dan fantasi pengguna. lenama-jenama yang beljaya, mendapat sokongan daripada pelanggan-pejanggan mereka yang menginginkan keperluan asas dan spiritual man usia. Akhirnya terbentuklah jenama yang mempunyai daya tarikan iaitu cull brand Bueno dan Ragas (2002) dalam buku bertajuk 'The Power of Cull Branding: How 9 Magnetic Brands Turned Customers into Loyal Followers (and Yours Can, Too!)', cuba mengupas persoalan berkaitan kesetiaan pengguna. Mereka menjelaskan, pemilik jenama yang berjaya akan memberitahu anda tentang gelagat manusia, apa yang mendorong mereka membuat sesuatu perkara dan bertindak mengikut sesuatu cara dan ini merupakan asas kepada pemasaran ya ng berjaya. Kaj ian mereka terhadap gelagat manusia telah membawa kepada teori yang dihasilkan oleh Abraham Maslow 5

17 dan Hiraki Keperluan Maslow. Justeru, mereka melabelkan Abraham Maslow sebagai bapa kepada 'Culr Branding'. Penghargaan Sosial Keselamatan Fisiologi Rajah 1.2 Hiraki Keperluan Maslow Rosli SaIJeh et a!. (2002) Rosli Salleh et a!. (2002) dalam buku 'Rujukan Asas Pemasaran, menerangkan, Teori Motivasi Maslow menyatakan bahawa individu mempunyai keperlua.l1 secara hiraki. Rajah 1.2 menunjukkan hirak i keperluan mengikut teori Maslow. Berdasarkan teori dan rajah tersebut dapat dirumuskan bahawa peringkat paling bawah iaitu keperluan fisiologi haruslah dipenuhi terlebih dahulu. Apabila individu tersebut telah berpuas hati barulah timbul keperluan keselamatan seterusnya sosial, penghargaan dan pencaparan. Ellwood (2002) dalam buku 'The Essential Brand Book: Over 100 Techniques to Increase Brand Value' yang ditulis oleh menerangkan, walaupun teori Maslow berkembang sekitar 1950-an, ia masih digunakan hingga ke hari ini oleh syarikat syarikat yang mendahului pasaran. Teori ringkas tersebut membolehkan pemahaman segera mengenai keperluan pengguna diperingkat asas hinggalah ke peringkat yang 6

18 lebih tinggi. Berdasark an teori tersebut jelaslah bahawa untuk menjadi jenama yang berjaya kita haruslah memahami kehendak pelanggan kita. Bueno dan Ragas (2002) dalam buku mereka ' The Power oj Cult Branding. How 9 Magnetic Brands Turned Customers into LOYIlI Followers (and Yours Can, Too')' telah memlih sembilan jenama sebagai cult brand dalam buku mereka. Jenama-jenama tersebut adalah Oprah Winfrey, The Volkswagen Beetle, Star Trek, World Wrestling Entertainment, Jimmy Buffett, Vans Inc, Apple Computer, Linux dan Harley Davidson. Terdapat jenama-jenama besar yang tidak tersenarai kerana pada pendapat Bueno dan Ragas, 'besar' tidak semestinya ya ng terbaik bila dikaitkan dengan kesetiaan pengguna. Keseti aan pengguna tidak dapat diukur dengan syer pasaran atau keuntungan syarikat. Walaupun jenama-jenama yang disebutkan diatas merupakan jenama yang berasal dari Amerika, terdapat pelbagai jenama Asia yang telah berj aya menembusi pasaran global. Salah satu jenama tersebut adalah Hello Kitty. Laman web Branding Asia yang dilawati pada 4 Ogos 2005 telah menjalankan salu soalsejidik 'The Great Asian Brands Survey' dan mendapati bahawa Hello Kitty berada ditempat ke-3. Tapi siapakah Hell o Kitty? Secara ringkas di dalam laman web Wikipedia yang dil awati pada 4 Ogos 2005, Hello Kitty alau dalam sebutan jepun Haraki!i merupakan salah satu daripada karakter fiksyen yang di keluarkan oleh syarikat.repun iaitu Samio Company, Ltd. atau lebih dikenali sebagai Samio. Produk jenama Hello Kitty kebiasaanya bewarna merah jambu dan mempunyai logo Hello Kitty iaitu seekor kucing putih dengan reben di atas kepalanya. Hello Kitty mendapat hak cipta pada tahun 1976 dan kini merupakan cap dagangan yang dikenali secara global. 7

19 Paul Temporal pula dalam bukunya 'Branding In Asia', 2000, menggambarkan Hell o Kitty sebagai kucing kecil yang cornel, dengan hidung berbentuk butang, dua dot mata hitam, enam misai dan reben atau bunga dikepalanya. Bedasarkan laman web rasmi Sarnio Company, Ltd. Yang dilawati pada 04 Ogos 2005 Sanrio Company, Ltd merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh Shintaro Tsuji pada tahun Sanrio bermula sebagai seb uah syarikat yang perniagaan utamanya menjual hadiah. Dengan fal safah ' Small Gift, Big Smile', syarikat ini terus berkembang kerana mereka percaya bahawa hadiah bukanlah sekadar hadiah tapi merupakan salah satu cara kita mengekspresikan perasaan kita terhadap orang lain. Misi syarikat ini adalah untuk meningkatkan komunikasi sosial ("social communication") dengan menggalakkan mereka memberi hadiah dan menganggap setiap pelanggan sebagai pemberi hadiah. Siapa sangka idea memberi hadiah yang merupakan sesuatu yang biasa kini telah betukar menjadi perniagaan yang amat menguntungkan. Kini Sanrio merupakan syarikat besar yang memasarkan alat tulis, hadiah dan asessori bedasarkan karakter kartun. Antara karakter kartun milik syarikat ini adalah Batz-Maru, Cinnamoroll, Pandapple, Little Twin Stars, My Melody dan banyak lagi. Namun terdapat satu karakter yang telah mer\iadi simbol korporat syarikat tersebut dan karakter terse but adalah Hello Kitty. Selepas 40 tab un, syarikat yang berasal dari Tokyo ini telah berjaya memasarkan barangannya ke Asia Tenggara, Amerika dan Eropah. Samio mula berkembang ke barat pada Kini syarikat tersebut mempunyai lebih 4000 lokasi yang mempamerkan barangan dengan karakter Samio. 8

20 Menurut sejarah Hello Kitty di dalam laman web Wikipidia yang dilawati pada 4 Ogos 2005, Hello Kitty pasal asalnya direka oleh pereka Samio lkuko Shimizu pada 1974 tetapi telah meninggalkan syarikat terse but setahun kemudian. Yonekubo telah mengambil alih tugas sebagai pereka berikutnya selama lima tahun sehingga 1980 kemudian tugas terse but diserahkan kepada Yuko Yamaguchi. Karakter diberi nama Inggeris kerana budaya Britain adalah popular dikalangan kanak-kanak perempuan di Jepun ketika ilu. Nama Kitty diperolehi daripada kucing yang dipelihara oleh sebuah karakter bernama Alice dalam buku ' Through the Looking-Glass' oleh Lewis Carrol. Pada tahun 1999 Dear Daniel iaitu ternan lelaki Hello Kitty telah direka. Pereka mengambil nama tersebut daripada fil em 1971 bertajuk ' Melody' yang dibintangi oleh Mark Lester sebagai Daniel dan lagu oleh kumpulan Bee Gees. Dalan1 laman web yang sama turut dinyatakan bahawa produk pertama yang dikeluarkan berdasarkan jenama Hell o Kitty adalah beg syiling vini!. Kini Hello Kitty mempunyai pelbagai produk antaranya adalah permainan, beg duit, stickers, alat tulis, alat pembakar roti, televisyen, pakaian, alat urutan, kelengkapan komputer dan banyak lagi. Jika dilihat daripada senarai yang di sebutkan produk Hello Kitty bukan sekadar produk biasa tetapi ia merupakan produk yang mempunyai fungsi yang tersendiri kerana Hello Kitty telah meluaskan sasaran pasaralmya kepada remaja perempuan dan wanita. Ia tidak lagi teliumpu kepada kanak-kanak sahaja. Semua ini bel1ujuan untuk menyesuaikan produk tersebut dengan sasaran pelanggan seterusnya membolehkan Hello Kitty dimiliki oleh pelbagai peringkat umur. Penarikkan produk lama dan pengantian produk baru dilakukan setiap bulan oleh Salvio untuk memastikan produk Hello Kitty ini sentiasa berkembang mengikut perkembaogan dan peredaran masa. Pengeluaran terhad dengan tema tertentu dalam jangkamasa yang 9

21 pendek ini membuatkan para peminat Hello Kitty ternanti-nanti akan kemunculalulya dan ingin memilikinya sebagai koleksi. Walaupun 30 tahun telah berlalu ia terus diminati bukan sahaja oleh kanakkanak malahan golongan dewasa. Kini Hello Kitty merupakan sebuah jenama yang telah berdiri teguh dalam pasaran bukan sahaja di asia tetapi secara global. Tetapi HelJo Kitty bukan sekadar kucing comel, ia adalah kesan daripada promosi dan penjenamaan yang berkesan sehingga berjaya menjadi kegilaan ramai dan mempunyai pengikutnya sendiri. Hari ini Hello Kitty bukan sa haja sekadar sebuah jenama tetapi ia telah menjadi cull brand. 1.1 Permasalahan Kajian Promosi dan Periklanan Promosi memainkan peranan penting bagi menentukan kej ayaan sesuatu jenama. Periklanan yang merupakan cabang promosi sering digunakan oleh syarikat besar mahupun kecil untuk memperkenalkan jenama ataupun produk mereka. Periklanan juga dapat membantu mengingatkan pengguna tetang sesuatu jenama. Walaupun Hello Kitty sering melakukan pelbagai promosi namun promosi tersebut lebih tertumpu di luar negara. Di Malaysia Hell o Kitty kurang mengadakan promosi. Hello Kitty dipromosikan melalui co-branding sahaja. Di Malaysia Hello Kitty sering membuat co-branding dengan McDonald's dan yang terkini Guardi an Pharmacy. Sebagai contoh apabila Hello Kitty menyambut ulang tahunllya yang ke 30, Hello Kitty telah membuat co-branding bersama Guardian Pharmacy. Hanya ketika promosi itu kita dapat 10

22 mendengar ikl an radio, surat kabar dan risalah yang berkaitan Hello Kitty. Sukar untuk kita melihat promosi Hello Kitty selain co-branding. lni membuatkan kemunculan Hello Kitty hanya mengikut musim. Jika 1111 berterusan agak sukar untuk Hello Kitty bersaing dengan pelbagai karakter baru yang mula mendapat tempat dipasaran Cult brmul Kebanyakkan jenama termasuk Hello Kitty mengambil masa yang panjang sebelum berjaya menjadi cult brand Dalam pembentukkan jenama baru ke arah cull brand jenama tersebut perlu mengambil kira faktor kitaran hayat produk kerana masa memainkan peranan penting dan jenama tersebut akan melalui beberapa tahap dalam kitaran tersebut. Bennllia dari tahap pengenalan, pertumbllhan, matang dan penurunan. Kitaran inl dipengaruhi oleh perubahan teknologi, keperluan dan sikap pengguna, persaingan sengit dan pemasaran syarikat itu sendiri. Jika jenama gagal bertahan ia akan gaga! Produk Hello Kitty mempunyai rangkaian produk yang pelbagai dan unik. Namun tidak semlla produk terse but terdapat dalam pasaran di Malaysia. Kebanyakkan produk yang terdapat di Malaysia lebih kepada alat tulis, cenderamata, beg dan patung. Ini menghadkan para pembeli untuk membuat I 1

23 pemilihan, sedangkan terdapat pelbagai jenama karakter lain yang menawarkan pelbagai produk. 1.2 Objektif Kajian Membuat analisa jenama Hello Kitty Analisa jenama ini bertujuan untuk pemahaman yang lebih mendal.am berkaitan jenama Hello Kitty. Analisa jenama terbahagi kepada tiga kategori iaitu analisa pengguna, analisa persaing dan analisa diri sendiri (jenama tersebut) Mengenal pasti strategi promosi Hello Kitty Kajian akan cu ba mengenal pasti strategi yang di gunakan Hello Kitty sehingga ia menjadi jenama yang berj aya. rni kerana strategi terse but dapat dijadikan tanda aras (benchmarking) bagi jenama jenama baru untuk membentuk sebuah jenama yang dapat menj adi cult brand Menghasilkan sebuah jenama karakter baru sehingga menjadi cult brand Akhir sekali berdasarkan dapatan kajian, sebuah jenama karakter baru akan dih asilkan.aspek penj enamaan,promosi dan periklanan akan dititik beratkan dalam penghasilan karakter terse but supaya ia dapat menjadi cult brand. 12

24 1.3 Skop Kajian Skop kajian hertujuan untuk menentukan lingkup sesuatu kajian supaya kajian tidak terlalu meluas, Tesis ini akan mengkaji Hello Kitty dari segi penjenamaall dan promosi periklanan, Dari p(;'njenamaan, analisa jenanla akan dil,akukan dan ia terbahagi kc])adla tiga kategori iailu analisa pengguna, analisa persaing dan analisa diri sendiri tersebut), Analisa pe:nglsulla akan mengenal apakah motivasi, yang belum diljellulli dan segmentasi (pemetakan), AnaLisa pesaing pula merupakan anaiisa swot' ke atas pesaing-pesaing Hello Kitty dan analisa did sendiri (jenama Hello Kitty) pula berlujuan untuk mengenaj denganlebih laniut jenama tersebut Dari segi promosi, kajian ke alas strategi dan promosi yang digllnakan oleh Hello Kitty akan dijalan, Prornosi tidak hanya tetturnpu di Malaysia tctapi apa saja bentuk promosi oleh jenama, Ini P"""U" supaya penghasilan baru akan dapal menetukan jenis promosi yang digunakan, 1.4 Oefinisi Promosi Menurut Salleh et at (2002) dalam bllku 'Rlljukan Asas Pemasaran' promosi mcrupakan salah salu elemen di dajam pemasarall campuran, Janya bolch didefinisikan sebagai komunikasi yang digunakan oleh : SWOTmerupakan singkaran (kekuatan), rveakncsscs (kelemabm), Opportunity (peluang) dan Treat (an.;:aman). la mempakan anallsa yang dijalankan ke atas sesuatu Jt'nama. 13

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI

BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI BIOMECHANICAL LOADING OF INSTEP KICK FOR MALAYSIAN FOOTBALLER DAYANG KHAIRUNNISA BINTI ABANG KIPRAWI Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechanical

More information

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF

BAB 4: GRAF GEOGRAFI TINGKATAN DUA BAB 4: GRAF 1. Umum. - Graf digunakan untuk memperlihatkan maklumat atau menggambarkan data dengan tepat dan jelas. - Graf terdiri daripada beberapa jenis seperti:- 1. Graf bar berganda 2. Graf garisan berganda -

More information

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK

SHORT ESSAY COMPETITION PERTANDINGAN KARANGAN PENDEK IN CONJUNCTION OF THE FIRST MALAYSIA'S GRANDPARENTS' DAY CELEBRATION SEMPENA SAMBUTAN HARI DATUK/NENEK MALAYSIA YANG PERTAMA SHORT ESSAY COMPETITION IMPORTANT: Before any submission made, please read all

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] NO. SOALAN: 72 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TUAN WILLIAM LEONG JEE KEEN [ SELAYANG ] TARIKH 27 MEI 2015 RUJUKAN 7906 SOALAN: Tuan William Leong Jee

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering A PRELIMINARY SURVEY OF COMMON MAINTENANCE AND REHABILITATION PROCEDURE: CASE STUDY FOR KUCHING-SAMARAHAN ROAD Mike Jackson Tsai Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)

More information

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1.

1.1 Pengenalan 1.2 Penyataan Masalah 1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 1.4 Skop Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Metodologi Kajian 1. vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABTRAK ABTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xiv xvi

More information

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS SINGLE MARKET PUBLIC BUS NETWORK SAFIZAHANIN BINTI MOKHTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FEBRUARY 2011 INTEGRATED FARE PAYMENT SYSTEM IN MULTI OPERATORS

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi semua staf

More information

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

SUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS 1. Peraturan Teknikal 1.3 Undang - undang permainan 1.1.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut World Bowls dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia (PLBM) yang sedang berkuatkuasa

More information

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) PRODUK KRAFTANGAN BERASASKAN BULUH DAN KESANNYA KEPADA PENJANAAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI NEGERI KELANTAN SITI NURHIDAYAH BINTI AZMI Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI FADZIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PENYEWAAN PERUMAHAN SITI NOOR FARAHANIS BINTI

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN LANDSKAP TINGKATAN KHAS J26 1. Matlamat kursus Menilai kemahiran pegawai dalam pengurusan penyeliaan lukisan kerja untuk membolehkan pegawai

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Buletin Fakulti Pendidikan Wadah@fp:Keluaran Bulan Disember 2001(Bil.3) KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN ASPEK-ASPEK KEMAHIRAN EMPLOYABILITY YANG DIPERLUKAN OLEH PARA MAJIKAN INDUSTRI Oleh: Yahya bin Buntat

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penuh Penulis : OMAR NOR BIN ABU BAKAR Tarikh lahir : 13 JUN 1981 Tajuk : PERBANDINGAN TAHAP KEKUATAN MENTAL DI ANTARA ATLET LELAKI DAN

More information

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL

RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI FEDERAL HAVAL MOHAMMED SALIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESIDENTIAL HOUSING DEVELOPMENT IN KURDISTAN REGION GOVERNMENT OF IRAQI

More information

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai

Abstrak. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak. Mohamed Sha ban Mohd Rapiai 25 Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak Mohamed Sha ban Mohd Rapiai mohamed_shaban_mohd_rapiai@moe.edu.sg Najiyyah Mohamed Said najiyyah_mohamed_said@moe.edu.sg Sekolah Rendah Greenwood Abstrak

More information

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal

REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL. Laporan ini dikemukakan sebagai. Fakulti kejuruteraan Mekanikal REKA BENTUK ALAT PELONTAR BOLA SEPAK TAKRAW MOHD SHAFFIQ SAZALI BIN MOHD ISMAIL Laporan ini dikemukakan sebagai Memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a *

Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja. Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator dalam Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Estim Kendiri Pekerja Siti Sarawati Johar (PhD) 1, a * Abstrak. Dimensi personaliti telah mendapat tempat dalam asas

More information

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR

MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD DALAM PEMULIHAN PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI DI SELANGOR CHAN CHING YENG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH PENGUMPULAN DATA DI SYARIKAT

More information

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF PROMOSI BUSANA CIK MINAH SONGKET DI KAMPUNG PENAMBANG, PANTAI CAHAYA BULAN (PCB), KELANTAN Wan Noor Hayati binti Wan Mahmud 28604 Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

More information

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

SULIT 4551/3. Diagram 1.1 shows the apparatus set-up used in this experiment. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. 4551/3 Question 1 / Soalan 1 One experiment was carried out to investigate the importance of transpiration at plant leafy shoot. Water evaporates from the leaves surface by transpiration. The transpiration

More information

Katakunci : kecederaan atlet silat

Katakunci : kecederaan atlet silat Mengenalpasti Kecederaan Yang Dialami Oleh Atlet Silat Olahraga Semasa Kejohanan Silat Asha Hasnimy Binti Mohd Hashim& MAT AZMIN BIN BAKAR Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Silat

More information

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia

Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 19 35 Pengetahuan dan Skil Pekerja Sosial Kesihatan Mental di Malaysia (Knowledge and Skills of Mental Health Social Worker in Malaysia)

More information

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak

Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan. Abstrak 30 Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan Rohani Mafot rohani_mafot@moe.edu.sg Sekolah Rendah Pei Tong Abstrak Kerap kali murid mendapati sukar untuk mengembangkan isi karangan berdasarkan

More information

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 31 Seminar Bahasa Melayu 2011 1 WEB 2.0 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Zuraidah Saidin Sekolah Rendah Beacon ABSTRAK Walaupun pembelajaran kolaboratif dengan sokongan komputer (CSCL) merupakan

More information

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS)

APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) APLIKASI PERINGATAN DAN LAPORAN UNTUK PELANCONGAN BERASASKAN ANDROID MENGGUNAKAN SISTEM KEDUDUKAN SEJAGAT (GPS) Nurul Syafiqah Najwa Nu Mahamad Zainal Rasyid Mahayuddin ABSTRAK Malaysia memiliki pelbagai

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBEZAAN KESAN PENGGUNAAN BAT SOFBOL JENIS ALUMINIUM DAN BAT SOFBOL JENIS KOMPOSIT TERHADAP JARAK LANTUNAN BOLA DALAM KEMAHIRAN BUNT

More information

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH

KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH 11 KEBERKESANAN PERANCAHAN DAN PENGGANTIAN KOSA KATA DALAM KEMAHIRAN MENULIS - UBAH UNTUK BERUBAH ABSTRAK Hajjah Marzia Abdul Rahman hajjah_marzia@moe.edu.sg Rohaizah Juri rohaizah_juri@moe.edu.sg Sekolah

More information

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP

ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP ISU GELANDANGAN DI MALAYSIA : TAHAP KESIHATAN MENTAL & KEMAHIRAN HIDUP Ku Basyirah Ku Yaacob 1, Mohd Suhaimi Mohamad, Norulhuda Sarnon ABSTRACT The issue of homelessness became popular when it was disseminated

More information

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah

Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Siri Selamat di Rumah dan di Luar Rumah Safe on the Road Dewi Cendika Orbit Buku Mastura Sneak Abd. Peak! Basar Tan Boon Kim TIP UNTUK MELINTAS JALAN DENGAN SELAMAT Berhati-hatilah ketika melintas jalan.

More information

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD

DIMENSIKOOP. Fungsi SPAD Dino Faizal Abdullah Maktab Koperasi Malaysia Zon Selatan Definisi pengangkutan awam menurut Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ialah sistem pengangkutan bermotor seperti teksi, bas, dan kereta api yang

More information

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION

DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION DEVELOPMENT OF A VISION-BASED MOBILE ROBOT NAVIGATION SYSTEM FOR GOLF BALL DETECTION AND LOCATION By RIZAL MAT JUSOH Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirement

More information

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG

KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI OLEH KONTRAKTOR PENYELAMAT KAJIAN KES : TAMAN PERINDUSTRIAN HIJAU, RAWANG NURUL ATIQAH BINTI MOHD SOFBERI Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH BEACON SEKOLAH RENDAH BEACON 1 PROGRAM WARTAWAN CILIK PENGENALAN Berdasarkan dapatan daripada peperiksaan pada akhir tahun Darjah 1, lebih daripada 50 peratus murid tidak berjaya mendapat markah penuh dalam bahagian

More information

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF

IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF IMPAK TRANSIT ALIRAN RINGAN (LRT) KEPADA NILAI HARTA TANAH KEDIAMAN DI SETAPAK, KUALA LUMPUR SITIAYU ZUBAIDAH BINTI YUSUF Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan

Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan 20 Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan Hajjah Marzia Abdul Rahman Hajjah_marzia@moe.edu.sg Atikah Adilah Ahmad Affandi atikah_adilah_ahmad_affandi@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fuchun Abstrak

More information

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN,

..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, ..., C t;~:~xj ')' KESANPEMBANGUNANPERUMAHANTERHADAP KUALITI HID UP PENDUDUK BANDAR LINDA ANAK ABRAHAM PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PULAU PINANG MEl 2006

More information

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral

Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral 09 Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral Farizan Mohamed Amin farizan_b_md_amin@moe.edu.sg Ghazali Mohamed Ibrahim ghazali_b_md_ibrahim@moe.edu.sg Sekolah Rendah

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM SOALAN NO: 52 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: DATO' WIRA MOHO JOHARI BIN BAHAROM TARIKH: 28 OKTOBER 2014 SOALAN: Dato' Wira Mohd Johari bin Baharom [ Kubang Pasu ] minta

More information

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM2) MULTY-SENSORY CONTROL SYSTEM FOR REMOTELY CONTROL SURFACE VESSEL AZRUL BIN MOHAMAD SAZALI Bachelor

More information

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang

Faculty of Electrical & Electronic Engineering University Malaysia Pahang COMPUTER BASED INSTRUMENTATION FOR LEVEL MEASUREMENT USING VISUAL BASIC APPLICATION MOHD HAFIZ B. HASBULLAH This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

More information

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam

Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME2016)) Kegagalan Pemaju Menyiapkan Rumah Dan Kesan Ke Atas Pembeli Yang Menggunakan Produk Pembiayaan Perumahan Islam Mohd Faisol

More information

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TAJUK PART (1) Peristiwa Bersejarah di Tempat Tinggal Anda PENGISYTIHARAN PUTRAJAYA SEBAGAI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditulis oleh : Tingkatan : No. Kp : Angka Giliran : *Contoh tugasan ini adalah bertujuan

More information

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208)

Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) Impak Pasir Belanda Resort Terhadap Pembangunan dan Perubahan Sosiobudaya Masyarakat Setempat Muhamad Khalid Bin Razali (37208) ABSTRAK Penyelidikan bertujuan menilai persepsi masyarakat setempat terhadap

More information

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid

Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid ISLAMIYYAT 39(2) 2017: 143-152 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3902-06) Sorotan Literatur Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat vs Sistem Piramid Literature Review on

More information

l$$ Penerbitan Filem Dokumentari: Terhadap Perkembangan Sejarah dan Teknoiogi Raja Ahmad Alauddin

l$$ Penerbitan Filem Dokumentari: Terhadap Perkembangan Sejarah dan Teknoiogi Raja Ahmad Alauddin Nl l$$ Penerbitan Filem Dokumentari: Terhadap Perkembangan Sejarah dan Teknoiogi Raja Ahmad Alauddin Metaphors of "The Female" in Malay Movies Fuziah Kartini Hassan Basri & Faridah Ibrahim Genre and Pleasure:

More information

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses.

Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Complimentary green fees for 1 full flight for Cardmember and 3 guests. Tee-off at 10 renowned regional golf courses. Malaysia Saujana Golf & Country Club Shah Alam, Malaysia Glenmarie Golf & Country Club

More information

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 MEMAHAMI PARADIGMA DAN SARJANA UTAMA KULIAH MINGGU 3 & 4 WACANA KONTEMPORARI SAINS SOSIAL Pemikiran sains sosial dikaitkan dengan tokoh-tokoh sosiologi, antropologi dan

More information

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13*

NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* NEYMAR JR S FIVE RULES OF THE GAME *Untuk versi Bahasa Malaysia, sila rujuk muka surat 13* 1. OUTPLAY THEM ALL 2. THE FIELD OF PLAY 3. GOAL 4. THE NUMBER OF PLAYERS 5. THE PLAYERS EQUIPMENT 6. THE BALL

More information

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ;

(i) Warganegara Malaysia dengan keutamaan diberikan kepada yang bermastautin tetap di Negeri Sarawak ; TAWARAN BIASISWA YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN DI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA DI DALAM NEGARA & IJAZAH LANJUTAN DI DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA BAGI PENGAJIAN 2016/2017 1. Yayasan Biasiswa Sarawak

More information

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT.

Kata kunci: kemahiran mendengar, pasangan minimal, Perceptual Assimilation Model, diskriminasi, perisian PRAAT. Jurnal Kemanusiaan Full Paper PENGUASAAN MENDISKRIMINASIKAN PASANGAN MINIMAL BUNYI HURUF ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MELAYU Nazratul Aini Ramli, Che Radiah Mezah, Abd. Rauf Hassan, Yap Ngee Thai Fakulti

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN MALAYSIA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM Jabatan Perdana Menteri Malaysia 11 Julai, 1996 Dikelilingkan kepada:

More information

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76

Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 Pelancongan Ke Labuan: Melancong Atau Membeli Belah Jumal Kinaballl IV (1998) 58-76 PELANCONG KE LABUAN: MELANCONG ATAU MEMBELI-BELAH? Arsiah Hj. Bahron'" PENDAHULUAN DAN LATARBELAKANG LABUAN Wilayah Persekutuan

More information

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak

Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak 64 Penemuan Awal Berkaitan Pemuliharaan Bandar dalam Pembentukan Imej Bandar di Tanjong Malim, Perak (Preliminary Urban Conservation Findings of Tanjong Malim Image Development) Yazid Saleh, Mohmadisa

More information

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OSCC Case Study. Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB. Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA OSCC Case Study Aplikasi Sistem Maklum Balas Sesi Latihan & Khidmat Sokongan (e- Penilaian) IAB Nama : NSTITUT AMINUDDIN BAKI Agensi Kerajaan : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Alamat : Institut Aminuddin

More information

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia

Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Jurnal Pengurusan 49(2017) 77 87 https://doi.org/10.17576/pengurusan-2017-49-07 Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia (Subprime Crisis and the Volatility

More information

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1

PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE. Question 1 PROBLEMS FOR CHAPTER 2 - PRESSURE Question 1 The basic elements of a hydraulic press are shown in Figure 1. The plunger has an area of 3-cm 2, and a force, F 1, can be applied to the plunger through a

More information

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK

JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK JENIS JENIS KABEL ELEKTRIK Jenis-jenis kabel elektrik yang terdapat di pasaran tempatan (Malaysia) adalah seperti berikut : PVC Insulated Cable2@Kabel PV bertebat Kabel jenis ini kebiasaannya digunakan

More information

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN

NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Rujukan i NAJMAH NAWAWI MOHD NUSI ABD. RAHMAN NOOR SHAFEEZA ZAINUDDIN NUR SYAZWANI ZAINUL ABIDIN Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor

Salina Binti Ramli. I/C No: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Author: Salina Binti Ramli I/C No: 820610-14-5148 Matric No: MA061181 Year: 2008 Type of Degree: Master of Engineering (Civil-Structure) Supervisor: Dr. Norhazilan Bin Md. Noor Panel of Examiners: 1) Assoc.

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Pengguna yang mempunyai kecacatan yang dipanggil OKU atau dikenali sebagai orang kurang upaya telah meningkat akibat kemalangan yang berlaku. Kecacatan mempunyai dua kategori

More information

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP PERSEPSI PEKERJA TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA NOR AZLINA BINTI HJ WAHAP Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Sains ( Pembangunan Sumber

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES : 5/4-407/17 ANTARA PUTERI NADIA BINTI AZMAN DAN 42EAST MANAGEMENT SDN. BHD. AWARD NO.: 56 OF 2018 DI HADAPAN TEMPAT : YA DATIN KALMIZAH BINTI SALLEH PENGERUSI : Mahkamah

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. EAS 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination 2010/2011 cademic Session November 2010 ES 253/3 Theory of Structures [Teori Struktur] uration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

Nomenklatur galas bebola

Nomenklatur galas bebola Kuliah 6 Galas Galas bertindak sebagai penyokong (support) dan juga membolehkan pergerakan putaran dan menggelangsar berlaku. Boleh dikatakan setiap mesin hari ini menggunakan galas, seperti di dalam engin

More information

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN

DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEM FOR SEPAK TAKRAW LAUNCHER MODEL MOHANDAS SAGARAN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional

oleh Pemohon (Pelukis Pelan Berdaftar/ Arkitek/ Jurutera Profesional BORANG SEMAKAN DOKUMEN PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN (KEDIAMAN KURANG DARI 4 UNIT) BAHAGIAN Bersama-sama ini juga dikemukakan :- Ada Tiada (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) Bayaran pelan sebanyak

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen UPM/OPR/PSAS/AK03 Halaman 1/8 No. Semakan 02 No. Isu 02 Tarikh 18/11/2011 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah penerimaan bahan hadiah sebelum bahan dihantar untuk pemprosesan. Prosedur ini

More information

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper

Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI. Full Paper Jurnal Teknologi PERBANDINGAN CIRI-CIRI SOSIOEKONOMI PENERIMA INOVASI SISTEM INTENSIFIKASI PADI DAN PROJEK ESTET PADI Nur Badriyah Kamarul Zaman a*, Jamal Ali a, Zakirah Othman b a Sekolah Ekonomi, Kewangan

More information

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^

COMMUNICATION I. Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma Jagung Tempatan (Jagung Kumpit) ^ PertanikaJ.Trop.Agric.Sci. 16(2): 151-155 (1993) ISSN: 0126-6128 Universiti Pertanian Malaysia Press COMMUNICATION I Kesan Penggabungan Germplasma Jagung dari CIMMYT (Rattray Arnold) dengan Germplasma

More information

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE

HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE Chapter 3 - Hydrostatic force on a submerged plane surface HYDROSTATIC FORCE ON A SUBMERGED PLANE SURFACE When a surface is submerged in a fluid, forces develop on the surface due to the fluid. The determination

More information

TERAPI MUZIK. Pengenalan

TERAPI MUZIK. Pengenalan TERAPI MUZIK Pengenalan Terapi muzik adalah alternatif dalam rawatan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental

More information

U 011 I11I I

U 011 I11I I PERPUSTAKAAN UMP U 011 I11I I 11 111 110111110 0000092481 EXPLORATION ON THE PEDESTRIAN BEHAVIOUR IN KUANTAN AZHARUDDIN BIN ANUAR Project report submitted in partial fulfilments of the requirements for

More information

NIPPON PAINT MALAYSIA MEMPERKENALKAN TREND WARNA 2011 Untuk Mengilhamkan dan Mewujudkan Kesan Postif Dalam Ruang Kediaman

NIPPON PAINT MALAYSIA MEMPERKENALKAN TREND WARNA 2011 Untuk Mengilhamkan dan Mewujudkan Kesan Postif Dalam Ruang Kediaman Untuk Siaran Serta-Merta NIPPON PAINT MALAYSIA MEMPERKENALKAN TREND WARNA 2011 Untuk Mengilhamkan dan Mewujudkan Kesan Postif Dalam Ruang Kediaman Kuala Lumpur, November 19, 2010 Nippon Paint (Malaysia)

More information

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES

ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES ANALYSIS THE PERFORMANCE OF UNSIGNALIZED INTERSECTION BASED ON GAP ACEPTANCE STUDIES SY AFIQAH BT. MOHAMED SALLER UNIVERSITI MALAYSIA P AHANG Vl ABSTRACT, The mam purposed of this study was to analysis

More information

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI

AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI AKTIVITI MENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA 50628 KUALA LUMPUR - AKTIVITIMENANGKAP IKAN TUNA DI LAUTAN HINDI OLEH CHEE PHAIK EAN JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN

More information

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus

Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus Jurnal Kejuruteraan 26(2014): 69-75 Development of Bicycle Shift Models in Universiti Kebangsaan Malaysia Campus (Pembangunan Model Anjakan Berbasikal di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia) Amiruddin

More information

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI Y FARAH HANAN BINTI MD ANUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii Khas untuk suami, ibubapa dan ahli keluarga tersayang KEMAMPUAN PEMILIKAN PERUMAHAN BAGI GENERASI

More information

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Arus kemodenan yang dikecapi seiring dengan peningkatan ekonomi di masa kini, semestinnya alatan mesin lebih diutamakan kerana ianya lebih mempercepatkan kerja-kerja manusia.

More information

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA

NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., KES No. 17-11375 (BLS) NOTIS PEMBERITAHUAN TERMASUK TARIKH AKHIR UNTUK MENYELESAIKAN POTENSI TUNTUTAN BEG UDARA INFLATOR TAKATA 1. Pada 25 Jun, 2017 ("Tarikh Petisyen"),

More information

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN

KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN/ URUSAN PENTADBIRAN KADAR KEMUDAHAN / URUSAN PENTADBIRAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2000 Kadar Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB) Rujuk Lampiran 1 2001 8/2001 13/3/2001 Rawatan

More information

JKJ Kaedah Penyelidikan

JKJ Kaedah Penyelidikan Angka Giliran : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JKJ 104 - Kaedah Penyelidikan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH

PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH PERSPEKTIF DAN SUMBER MAKLUMAT ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN PENGGUNA SABAH Mohd Hamdan Adnan, Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaysia Sabah Abstrak Rumah adalah di antara keperluan paling

More information

PELABURAN LANGSUNG ASING DAN PERKEMBANGAN PELANCONGAN: KOINTEGRASI DAN UJIAN PENYEBAB GRANGER DI SEPULUH DESTINASI UTAMA PELANCONGAN THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CO-INTEGRATION

More information

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD PIAGAM LEMBAGA PENGARAH GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD Tarikh: 15 November 2016 1. Penyata Polisi Lembaga Pengarah Great Eastern Takaful Berhad ( Syarikat ) memberikan pengawasan pada pengurusan perniagaan

More information

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim

Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Geografi Vol. (3), No. (2) (2015), 45-61 45 Daya Saing Bandar Kecil: Satu Penelitian Dari Aspek Persepsi Penduduk Dalam Kawasan Majlis Daerah Tanjong Malim Small Town Competitiveness: A Study for the Aspect

More information

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009

* kertas kerja telah dibentangkan di Persidangan Perpustakaan Digital Ke5, Kuala Lumpur, Julai 2009 Jurnal PPM Vol. 3, 2009 KE ARAH SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BAGI PERPUSTAKAAN PETA NEGARA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA Ng Eng Guan, Mazlan Haji Ashaar dan Dayang Norainie A wang Junidee Seksyen

More information

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP

PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN: PERATURAN-PERATURAN KEJOHANAN AKUATIK MSSPP 1.1 Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang antarabangsa (FINA) dan Peraturan-Peraturan Am MSSM dan MSSPP. 1.2 Pertandingan

More information

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM)

KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH (PROV) (RM) (RM) Borang JPN P4 LAMPIRAN S NAMA NO.SEBUTHARGA : SMK (P) ST GEORGE : STL 009/2015/M KERJA KERJA PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN TAHUN 2015 ( KERJA KERJA AWAM SAHAJA) BIL BUTIR BUTIR KERJA UNIT KUANTITI HARGA JUMLAH

More information

Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya

Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya Akademika 82(3) 2012: 109-122 Imej Pelancongan Pusat Pentadbiran Negara Berdasarkan Perspektif Pelancong: Kes Putrajaya Tourism Images of National Administrative Centre from the Tourists Perspective: A

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS-BASED STUDY OF MALAYSIAN ESL STUDENTS' USE OF DISCOURSE CONNECTORS IN UPPER AND POST-SECONDARY ARGUMENTATIVE WRITING SEYED ALI REZVANI KALAJAHI FPP 2014 12 A CORPUS-BASED

More information

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sebuah mesin pembersihan kerang yang dibina untuk mempercepatkan proses membuang lumpur. Mesin ini merupakan jenis silinder, menggunakan kaedah yang sama seperti

More information

(Menggunakan Letter Head Jabatan)

(Menggunakan Letter Head Jabatan) 1. Surat iringan ketua jabatan yang asal. Bil Tuan : Bil Kami : Tarikh : (Menggunakan Letter Head Jabatan) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Kompleks Kementerian

More information

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur

Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (90-108) 90 Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur Junaidi Awang Besar 1,

More information

BLADE DESIGN FOR WINDMILL GENERATOR MUHAMMMAD FITRI BIN MOHAMED HASSAN

BLADE DESIGN FOR WINDMILL GENERATOR MUHAMMMAD FITRI BIN MOHAMED HASSAN BLADE DESIGN FOR WINDMILL GENERATOR MUHAMMMAD FITRI BIN MOHAMED HASSAN Report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Mechatronics Engineering Faculty of Manufacturing

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 7 1 PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 1. PENDAHULUAN 1.1 Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan soalan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan unit kompetensi

More information

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN TRAFIK DALAM PEMBINAAN JALAN RAYA NORHAYATI BINTI ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER

More information