Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Kakisan/kerengsaan kulit: Kat. 2 Kerengsaan mata/ kerosakan mata yang serius: Kat. 2 Pemeka kulit: Kat. 1B Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Piktogram:

2 Mukasurat (Page): 2/20 Kata Isyarat: Amaran Pernyataan Bahaya: Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. Menyebabkan kerengsaan kulit. Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi. Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan): Pakai sarung tangan perlindungan dan pelindung mata/muka. Elakkan daripada tersedut debu/ wasap/gas/kabut/wap/semburan. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Basuh bersih-bersih selepas mengendalikan bahan. Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas): JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan JIKA TERKENA KULIT (pada rambut): Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula. Jika kerengsaan mata berterusan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan): Lupuskan kandungan/ bekas ke tempat pengumpulan sisa berbahaya atau khusus. Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Produk di bawah keadaan tertentu boleh mengakibatkan letupan debu. 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia Nama INCI: Benzophenone-4 Sulisobenzon Nombor CAS: Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Jika kesan-kesan kesihatan yang buruk berkembang dapatkan rawatan perubatan. Jika tersedut: Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Tanggalkan pakaian yang tercemar.

3 Mukasurat (Page): 3/20 Apabila terkena mata: Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata. Dapatkan perhatian perubatan jika perlu. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Nota kepada doktor: Gejala: Gejala dan kesan terpenting yang diketahui diterangkan didalam label (lihat bahagian 2) dan/atau bahagian 11. Nota kepada doktor: Bahaya: Tiada bahaya dijangka dengan penggunaan yang disyorkan dan pengendalian yang sesuai. Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama). 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: semburan air, serbuk kering, busa Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: karbon dioksida Bahaya tertentu: sulphur dioxide, wap yang merbahaya Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran. Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap dan pakaian pelindung kimia. Maklumat lanjut: Pastikan bekas sejuk dengan menyembur air pada bekas jika terdedah kepada kebakaran. Kumpul air pemadam api yang tercemar secara berasingan, jangan biarkan ia mengalir ke dalam sistem pembetung atau efluen. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan pembentukan debu. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

4 Mukasurat (Page): 4/20 Kaedah pembersihan atau penyerapan: Bagi sejumlah kecil: Bendung dengan bahan pengikat debu dan lupuskan. Bagi sejumlah besar: Bendung dengan bahan pengikat debu dan lupuskan. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Elakkan pembentukan debu. Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Pakailah sarung tangan dan perlindungan mata/muka yang sesuai Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Elakkan pembentukan dan pengumpulan debu - bahaya letupan debu. Penyimpanan Bahan yang sesuai untuk bekas: Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE) Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi kandungannya daripada kesan cahaya. Bekas hendaklah disimpan tertutup rapat di tempat yang kering. Lindungi daripada haba. 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja Tiada had pendedahan pekerjaan yang diketahui. Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2) Perlindungan tangan: Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya. Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

5 Mukasurat (Page): 5/20 Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166) Perlindungan badan: Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465) Langkah kebersihan dan keselamatan am: Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: Ambang bau: serbuk putih pudar ke kuning tidak berbau tidak berkenaan, bau tidak dapat dikesan nilai ph: < 2 (10 g/l, 20 C) takat lebur: dianggarkan 170 C (kaedah tiub kapilari) takat didih: Tidak boleh digunakan Takat kilat: Tahap penyejatan: tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal Produk ini adalah pepejal tidak meruap Kemudahbakaran (pepejal/gas): tidak mencucuh Had letupan bawah: Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal. Had letupan atas: Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal. Penguraian terma: pencucuhan sendiri: Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. Tidak swacucuh. Tenaga pencucuhan minimum: 17.6 mj Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api

6 Mukasurat (Page): 6/20 Tekanan Wap: Tidak boleh digunakan Kepekatan: 0.9 g/cm3 (25 C) Ketumpatan pukal: dianggarkan 830 kg/m3 Ketumpatan wap relatif (udara): Produk ini adalah pepejal tidak meruap Keterlarutan dalam air: 250 g/l (30 C) Keterlarutcampurkan dengan air: terlarut Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): 0.37 (25 C) Penjerapan/air-tanah: KOC: 66.91; log KOC: 1.82 (dikira) Kelikatan, dinamik: Kelikatan, kinematik: tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal Jisim molar: g/mol Maklumat lain: Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini. Tiada maklumat lain didapati. 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan. Penguraian terma: Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. Bahan yang perlu dielakkan: lembapan atmosfera, alkali, agen pengoksida yang kuat, peroksida Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka. Tindak balas berbahaya: Bertindak balas dengan bahan peroksida Bertindak balas dengan alkali dan agen pengoksida yang kuat.

7 Mukasurat (Page): 7/20 Bahan penguraian berbahaya: Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 6,400 mg/kg Data penulisan. Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan. Terkena kulit boleh menyebabkan kerengsaan. Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Merengsa Data penulisan. Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa Data penulisan. Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Menyebabkan pemekaan dalam kajian haiwan. Data eksperimen/dikira: Ujian pemaksimum tikus kasturi marmut: pemekaan kulit (Garispanduan OECD 406) Ujian Buehler marmut: Tidak memeka (Garispanduan OECD 406) Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Tiada kesan mutagen ditemui dalam pelbagai ujian dengan bakteria dan kultur sel mamalia. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan: Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

8 Mukasurat (Page): 8/20 Ketoksikan perkembangan Penilaian keteratogenan: Tiada data diperoleh tentang ketoksikan. Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan): Penilaian sekali STOT: Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Tiada diketahui Bahaya penyedutan Tiada bahaya penyedutan dijangka. 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Ketoksikan kepada ikan: LC50 (96 h) > < 460 mg/l, Leuciscus idus (DIN Bahagian 15, statik) Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Invertebrat air: Tiada data diperoleh. Tumbuhan akuatik: Tiada data diperoleh. Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan: EC10 (16 h) 210 mg/l, Pseudomonas putida (DIN Bahagian 8, akuatik) Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (DIN EN ISO 8192-OECD /302/EEC,P. C, aerobik) Ketoksikan kronik kepada ikan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik: Tiada data diperoleh. Penilaian ketoksikan daratan: Tiada data diperoleh.

9 Mukasurat (Page): 9/20 Organisma hidupan tanah: Tiada data diperoleh. Tumbuhan darat: Tiada data diperoleh. Bukan-mamalia darat lain: Tiada data diperoleh. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka Keterusan dan boleh keterdegradasikan Maklumat penyingkiran: 0-10 % Pengurangan DOC (28 hari) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, domestik) % Pengurangan DOC (35 hari) (Garispanduan OECD 302 B) (aerobik, enap cemar diaktifkan, domestik, disesuaikan) Potensi Biotumpukan Penilaian potensi bioakumilasi: Oleh sebab pekali agihan n-oktanol/air (log Pow), tidak dijangka terakumulasi dalam organisma. 13. Maklumat Pelupusan Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula. Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik: Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

10 Mukasurat (Page): 10/20 Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan Peraturan lain Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini. 16. Maklumat lain Maklumat bagi penggunaan yang dirancang: Produk ini adalah berkualiti untuk industri dan sekiranya tidak dinyatakan atau dipersetujui harus digunakan semata-mata untuk kegunaan industri. Ini termasuk penggunaan yang dinyatakan dan disyorkan. Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Secara khususnya, ini berkaitan dengan penggunaan bagi produk yang menjadi objek piawai dan peraturan khas Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

11 Mukasurat (Page): 11/20 1. Identification of the chemical and of the supplier Uvinul MS 40 Chemical name: Sulisobenzone CAS Number: Use: cosmetic ingredient Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: Skin corrosion/irritation: Cat. 2 Serious eye damage/eye irritation: Cat. 2 Skin sensitization: Cat. 1B Label elements and precautionary statement: Pictogram: Signal Word: Warning Hazard Statement: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Precautionary Statements (Prevention): Wear protective gloves and eye/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash with plenty of water and soap thoroughly after handling.

12 Mukasurat (Page): 12/20 Precautionary Statements (Response): IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If eye irritation persists: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Precautionary Statements (Disposal): Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Other hazards which do not result in classification: The product is under certain conditions capable of dust explosion. 3. Composition/information on ingredients Chemical nature INCI Name: Benzophenone-4 2-hydroxy-4-methoxy-benzophenone-5-sulfonic acid CAS Number: First-Aid Measures General advice: If adverse health effects develop seek medical attention. If inhaled: Keep patient calm, remove to fresh air. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing. On contact with eyes: Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. Seek medical attention if necessary. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. Note to physician: Symptoms: The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2) and/or in section 11. Note to physician: Hazards: No hazard is expected under intended use and appropriate handling. Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

13 Mukasurat (Page): 13/20 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: water spray, dry powder, foam Unsuitable extinguishing media for safety reasons: carbon dioxide Specific hazards: sulphur dioxide, harmful vapours Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Special protective equipment: Wear self-contained breathing apparatus and chemical-protective clothing. Further information: Keep containers cool by spraying with water if exposed to fire. Collect contaminated extinguishing water separately, do not allow to reach sewage or effluent systems. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations. 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid dust formation. Avoid contact with skin and eyes. Information regarding personal protective measures see, section 8. Environmental precautions: Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. Methods for cleaning up or taking up: For small amounts: Contain with dust binding material and dispose of. For large amounts: Contain with dust binding material and dispose of. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. 7. Handling and Storage Handling Avoid dust formation. Ensure thorough ventilation of stores and work areas. Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable gloves and eye/face protection. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Protection against fire and explosion: Take precautionary measures against static discharges. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Avoid the formation and build-up of dust - danger of dust explosion.

14 Mukasurat (Page): 14/20 Storage Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE) Further information on storage conditions: Protect contents from the effects of light. Containers should be stored tightly sealed in a dry place. Protect against heat. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits No occupational exposure limits known. Personal protective equipment Respiratory protection: Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2) Hand protection: Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc. Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Eye protection: Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166) Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN in case of splashes or EN ISO in case of dust). General safety and hygiene measures: Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Wearing of closed work clothing is recommended. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: Odour threshold: powder off-white to yellow odourless not applicable, odour not perceivable

15 Mukasurat (Page): 15/20 ph value: < 2 (10 g/l, 20 C) Melting point: approx. 170 C (capilliary tube method) Boiling point: not applicable Flash point: Evaporation rate: not applicable, the product is a solid The product is a non-volatile solid. Flammability (solid/gas): not flammable Lower explosion limit: For solids not relevant for classification and labelling. Upper explosion limit: For solids not relevant for classification and labelling. Thermal decomposition: No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated. Self ignition: not self-igniting Minimum ignition energy: 17.6 mj Explosion hazard: not explosive Fire promoting properties: not fire-propagating Vapour pressure: not applicable Density: 0.9 g/cm3 (25 C) Bulk density: approx. 830 kg/m3 Relative vapour density (air): The product is a non-volatile solid. Solubility in water: 250 g/l (30 C) Miscibility with water: soluble Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): 0.37 (25 C) Adsorption/water - soil: KOC: 66.91; log KOC: 1.82 (calculated) Viscosity, dynamic: Viscosity, kinematic: not applicable, the product is a solid not applicable, the product is a solid

16 Mukasurat (Page): 16/20 Molar mass: g/mol Other Information: If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section. No further information available. 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: See MSDS section 7 - Handling and storage. Thermal decomposition: No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated. Substances to avoid: atmospheric moisture, alkalies, strong oxidizing agents, peroxides Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated. Hazardous reactions: Reacts with peroxides. Reacts with strong alkalies and oxidizing agents. Hazardous decomposition products: No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 6,400 mg/kg Literature data. Irritation Assessment of irritating effects: Eye contact causes irritation. Skin contact causes irritation. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: Irritant. Literature data. Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant. Literature data. Respiratory/Skin sensitization

17 Mukasurat (Page): 17/20 Assessment of sensitization: Caused skin sensitization in animal studies. Experimental/calculated data: Guinea pig maximization test guinea pig: skin sensitizing (OECD Guideline 406) Buehler test guinea pig: Non-sensitizing. (OECD Guideline 406) Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: No mutagenic effect was found in various tests with bacteria and mammalian cell culture. Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Developmental toxicity Assessment of teratogenicity: No data was available concerning toxicity to development. Specific target organ toxicity (single exposure): Assessment of STOT single: Based on available Data, the classification criteria are not met. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: None known Aspiration hazard No aspiration hazard expected. 12. Ecological Information Ecotoxicity Toxicity to fish: LC50 (96 h) > < 460 mg/l, Leuciscus idus (DIN Part 15, static) The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

18 Mukasurat (Page): 18/20 Aquatic invertebrates: No data available. Aquatic plants: No data available. Microorganisms/Effect on activated sludge: EC10 (16 h) 210 mg/l, Pseudomonas putida (DIN Part 8, aquatic) The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192-OECD /302/EEC,P. C, aerobic) Chronic toxicity to fish: No data available. Chronic toxicity to aquatic invertebrates: No data available. Assessment of terrestrial toxicity: No data available. Soil living organisms: No data available. Terrestrial plants: No data available. Other terrestrial non-mammals: No data available. Mobility Assessment transport between environmental compartments: The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface. Adsorption to solid soil phase is not expected. Persistence and degradability Elimination information: 0-10 % DOC reduction (28 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobic, activated sludge, domestic) % DOC reduction (35 d) (OECD Guideline 302 B) (aerobic, activated sludge, domestic, adapted) Bioaccumulation potential Assessment bioaccumulation potential: Because of the n-octanol/water distribution coefficient (log Pow) accumulation in organisms is not to be expected.

19 Mukasurat (Page): 19/ Disposal Considerations Observe national and local legal requirements. Contaminated packaging: Uncontaminated packaging can be re-used. Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information Other regulations If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

20 Mukasurat (Page): 20/ Other Information Information on intended use: This product is of industrial quality and unless otherwise specified or agreed intended exclusively for industrial use. This includes the mentioned and recommended usage. Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. In particular this concerns the application for products that are the object of special standards and regulations. Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Chemical * The Recommended use identified

More information

: SikaTop Seal-109 MY Part A

: SikaTop Seal-109 MY Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606186 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. MasterCell 50 also RHEOCELL Rheofill 50 x 0.

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. MasterCell 50 also RHEOCELL Rheofill 50 x 0. Safety data sheet Page: 1/13 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier MasterCell 50 also RHEOCELL Rheofill 50 x 0.095kg 1.2. Relevant identified

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6 Print date: 05.02.2015 Page 1 of 6 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product code: 0.489.3014 1.2. Relevant identified uses of the

More information

Safety Data Sheet MasterRoc MP 309 Resin Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8

Safety Data Sheet MasterRoc MP 309 Resin Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8 Revision date : 2016/10/14 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: for industrial and professional users

More information

Safety Data Sheet Plantaren 818 UP/MB Revision date : 2018/02/14 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 818 UP/MB Revision date : 2018/02/14 Page: 1/9 Revision date : 2018/02/14 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: surfactants * The Recommended use identified

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON 2050 Chemical name: Aluminatesilicate

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol Safety data sheet Page: 1/13 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina AGS Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene

More information

: Total Sulfite Assay Kit

: Total Sulfite Assay Kit Total Sulfite Assay Kit Kit Safety Information Sheet Date of issue: 28/11/2013 Revision date: 11/01/2018 Supersedes: 06/09/2016 Version: 1.3 SECTION 1: Kit identification 1.1. Kit identifier Product name

More information

: Sika MonoTop -620 MY

: Sika MonoTop -620 MY SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606185 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606621 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff AS liquid Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kima 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/preparation Sika Kimia

More information

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT Revision Date 06-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

: SikaFloor Marine KG-404 N

: SikaFloor Marine KG-404 N SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000605132 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Other means of identification : Zacsil Solution : Grades: 30, 865, 18, Electronics

More information

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP)

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP) Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label: Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The "Recommended use" identified for this product

More information

FORMULA 2000 PLUS COMPONENT

FORMULA 2000 PLUS COMPONENT Page 1 of 7 1. Identification Product identifier Use of the substance/mixture Cleaner Details of the supplier of the safety data sheet Company name: Street: 1295 Walt Whitman Road, Place: USA Melville,

More information

: Sika AnchorFix -S Part A

: Sika AnchorFix -S Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000608771 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Version 1.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier.

Version 1.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier. SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000603273 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D

EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D EXP-NBD103 Native Barcoding Kit 1D Revision Date 27/11/2015 SAFETY DATA SHEET Native Barcode Adapters According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF

More information

: 1320 Green Wax-Base Kleensweep

: 1320 Green Wax-Base Kleensweep SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : 1320 Green Wax-Base Kleensweep 1.2. Relevant identified uses of the substance or

More information

Triple S, 2 Executive Park Drive, Billerica, MA, 01862, , Triple S,

Triple S, 2 Executive Park Drive, Billerica, MA, 01862, ,  Triple S, Safety Data Sheet SECTION 1. IDENTIFICATION Product Identifier Other Means of Identification Other Identification Product Family Recommended Use Restrictions on Use Supplier Emergency Phone No. SDS No.

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

EKP-50 Weld Cleaning Solution Safety Data Sheet

EKP-50 Weld Cleaning Solution Safety Data Sheet EKP-50 Weld Cleaning Solution Safety Data Sheet SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Supersedes: 1.9.15 Version: 1.1 1.1. Product identifier Product form Product

More information

: : No hazards which require special first aid measures.

: : No hazards which require special first aid measures. SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000015615 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Australia Pty. Ltd. Address : Elizabeth

More information

SAFETY DATA SHEET. Part Number: , PROTEX ALCLEAN

SAFETY DATA SHEET. Part Number: , PROTEX ALCLEAN Page 1 (8) SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Trade name 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate

: Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Product name Product code : Mixture : Aerospray Nozzle Cleaning Solution Concentrate : SS-029C or SS-029C-EU 1.2. Relevant identified uses of

More information

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sika -CarboShear-L, Page 1 of 5 Tarikh penyediaan / Date prepared Nombor rujukan / : 3 Sept 2007 : 411-001 Reference No. BAHAGIAN 1 : PENGENALPASTIAN

More information

SikaTack ELITE :

SikaTack ELITE : SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000008428 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Adhesive Manufacturer

More information

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9

Safety Data Sheet NODULATOR PEA & LENTIL Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 Revision date : 2014/09/24 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Biological agent * The Recommended use

More information

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The Recommended use identified

More information

SAFETY DATA SHEET. In accordance with REACH Regulation EC No.1907/2006. Section 1. Identification of the substance or the mixture and of the supplier

SAFETY DATA SHEET. In accordance with REACH Regulation EC No.1907/2006. Section 1. Identification of the substance or the mixture and of the supplier (18/07/2017) Section 1. Identification of the substance or the mixture and of the supplier 1.1 Product Identifier Product identifier: Other identifiers: Cedrus Atlantica (Cedarwood) Bark Oil; CAS: 92201-55-3

More information

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Chemical type : Mixture Trade name : Colour Index/ Chemical name : Mixture Chemical characterization

More information

Revision date: 28/10/2016 Revision: 2 Supersedes date: 01/04/2014

Revision date: 28/10/2016 Revision: 2 Supersedes date: 01/04/2014 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EC) No 1907/2006, Annex II, as amended.commission Regulation (EU) No 2015/830 of 28 May 2015. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

More information

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia

Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia Material Safety Data Sheet Risalah Data Keselamatan Kimia 1. Chemical product and company identification Product name Supplier/Manufacturer Telephone no. Fax no. Use of the substance/ mixture Sika Kimia

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/preparation

More information

SAFETY DATA SHEET (800) (800)

SAFETY DATA SHEET (800) (800) SAFETY DATA SHEET 1. Identification Product Identifier Other means of identification Product code Recommended use Recommended restrictions Manufacturer information Company name Address Odor Ban RTU Lavender

More information

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue)

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue) Safety data sheed in accordance with 2001/58/EC Page 1 of 5 1. Identification of the substance/preparation and company Trade name Safebrake 3m (DOT3) blue Use of the substance/preparation. Industry sector

More information

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage.

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage. SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000000246 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Cement / Mortar Manufacturer

More information

Safety Data Sheet. Big D D'Vour. 166, 167, 168, 170, C , & a kit component of 169 & 173

Safety Data Sheet. Big D D'Vour. 166, 167, 168, 170, C , & a kit component of 169 & 173 Safety Data Sheet SECTION 1. IDENTIFICATION Product Identifier Other Means of Identification Other Identification Product Family Recommended Use Restrictions on Use Manufacturer Supplier Emergency Phone

More information

: Hot Rolled Carbon Steel Reinforcing Bars

: Hot Rolled Carbon Steel Reinforcing Bars SECTION 1: Identification 1.1. Product identifier Product form Product name Product group : Mixture : Hot Rolled Carbon Steel Reinforcing Bars : Trade product 1.2. Recommended use and restrictions on use

More information

Calcium Chloride, anhydrous

Calcium Chloride, anhydrous Calcium Chloride, anhydrous 1. SUPPLIER INFORMATION JAK Water Systems Ltd, Unit 1 Scopwick Lodge, Scopwick Heath, Metheringham, Lincoln, LN4 3DL Telephone: 01526 322214 Email: info@jakwater.co.uk 2. IDENTIFICATION

More information

: LV502 Crystal Violet (Methyl Violet) Powder

: LV502 Crystal Violet (Methyl Violet) Powder SECTION 1: Identification 1.1. Identification Product form Substance name Product code : Substance : LV502 Crystal Violet (Methyl Violet) Powder : LV502; LV5021 1.2. Relevant identified uses of the substance

More information

: Sika Plug SAFETY DATA SHEET. Sika Plug. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

: Sika Plug SAFETY DATA SHEET. Sika Plug. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 000000609933 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Australia Pty. Ltd. Address : Elizabeth

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol meso-inositol CAS No 87-89-8 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol CAS-No. :

More information

Dextrose Monohydrate

Dextrose Monohydrate Safety Data Sheet SECTION 1. IDENTIFICATION Product Identifier Other Means of Identification Product Code(s) Product Family Recommended Use Restrictions on Use Supplier Identifier Emergency Phone No. SDS

More information

Version 1.4 Revision Date 10/19/2015 Print Date 12/01/2015. QIAGEN Str. 1 D Hilden

Version 1.4 Revision Date 10/19/2015 Print Date 12/01/2015. QIAGEN Str. 1 D Hilden SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Manufacturer or supplier's details Company : QIAGEN GmbH QIAGEN Str. 1 D-40724 Hilden Telephone : +49-02103-29-0 Responsible Department E-mail

More information

: Sikaflex -521 UV SAFETY DATA SHEET. Sikaflex -521 UV. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: 2016/03/18

: Sikaflex -521 UV SAFETY DATA SHEET. Sikaflex -521 UV. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: 2016/03/18 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 000000105772 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Sealant/adhesive Manufacturer

More information

Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31 Page 1/5 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Application

More information

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD.

SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN 5.5% ETHYLENE IN NITROGEN 5.5 % ETILENA DALAM NITROGEN 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK

More information

: ARDEX-FLEX FS. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification

: ARDEX-FLEX FS. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification Date of issue: 1/4/2017 Revision date: 3/30/2017 Supersedes: 1/4/2017 Version: 1.1 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information