Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Risalah Data Keselamatan Safety data sheet"

Transcription

1 Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Paliotol Orange L 2930 HD Nama bahan kimia: C.I. Pigment Orange 67 Kegunaan: Colorants for the Paints, lacquers and varnishes industry Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Nombor Telefon: Nombor Telefax: Maklumat kecemasan: Nombor Kecemasan Antarabangsa Nombor Telefon: Pengenalan Bahaya Pengelasan bahan dan campuran: Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini. Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga: Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS. Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan: Produk di bawah keadaan tertentu boleh mengakibatkan letupan debu.

2 Mukasurat (Page): 2/20 Boleh menyebabkan tindakbalas alahan : Mengandungi METHYLPYRAZOLOCHINAZOLONE 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Keadaan kimia pigmen azo C.I. Pigment Orange 67 Ramuan berbahaya Pyrazolo[5,1-b]quinazolin-9(1H)-one, 2-methyl- Kandungan (berat/berat): >= 0.1 % - < 1 % Nombor CAS: Skin Sens.: Kat. 1B Aquatic Chronic: Kat. 2 Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian Langkah-Langkah Pertolongan Cemas Nasihat am: Tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika tersedut: Jika kesukaran berlaku selepas tersedut debu, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan. Apabila terkena kulit: Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air. Apabila terkena mata: Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata. Apabila tertelan: Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak. Nota kepada doktor: Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini. Nota kepada doktor: Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui. 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran Bahan pemadam yang sesuai: serbuk kering, busa

3 Mukasurat (Page): 3/20 Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan: karbon dioksida Maklumat tambahan: Elakkan daripada memusarkan bahan/produk kerana bahaya letupan debu. Bahaya tertentu: wap yang merbahaya Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran. Peralatan perlindungan khusus: Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Maklumat lanjut: Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi. 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja Langkah pencegahan diri: Elakkan pembentukan debu. Gunakan pakaian pelindung diri. Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar: Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah. Kaedah pembersihan atau penyerapan: Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan. Bagi sejumlah besar: Bendung dengan bahan pengikat debu dan lupuskan. Elakkan pertambahan debu. 7. Pengendalian dan Penyimpanan; Pengendalian Pernafasan mestilah dilindungi apabila produk dalam jumlah yang banyak disiring tanpa pengalihudaraan ekzos setempat. Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan: Elakkan pembentukan debu. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik. Penyimpanan Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

4 Mukasurat (Page): 4/20 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja Tidak mengandungi komponen dengan bahan yang mempunyai had pendedahan kesihatan pekerjaan yang khusus. Zarah, tidak ditentukan, boleh disedut Nilai TWA 10 mg/m3 (ACGIHTLV), Zarah boleh disedut (inhalable) Nilai TWA 10 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)), Zarahan boleh disedut (inhalable) Nilai ini adalah untuk bahan zarah yang tidak mengandungi asbestos dan <1% silika berhablur. Zarah boleh sedut melainkan dinyatakan sebaliknya Nilai TWA 3 mg/m3 (ACGIHTLV), Zarah boleh sedut Nilai TWA 3 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)), Zarah boleh sedut Nilai ini adalah untuk bahan zarah yang tidak mengandungi asbestos dan <1% silika berhablur. Peralatan perlindungan peribadi Perlindungan pernafasan: Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang rendah atau kesan jangka pendek: Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2) Perlindungan tangan: Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia. Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN 374): misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lain-lain. Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian. Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai. Perlindungan mata: Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi. Langkah kebersihan dan keselamatan am: Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disebabkan ciri pewarna produk, pakaian kerja yang tertutup hendaklah digunakan untuk mengelakkan kesan pewarna semasa pengendalian bahan.

5 Mukasurat (Page): 5/20 9. Sifat Fizikal dan Kimia Bentuk: Warna: Bau: serbuk merah tidak berbau nilai ph: 5-8 (DIN EN ISO 787-9) takat mengurai: 320 C (1,013 hpa) Bahan/produk mengurai. takat didih: (1, hpa) Penguraian bahan / produk tidak ditentukan. (Garispanduan OECD 102) Takat kilat: Tidak boleh digunakan Kemudahbakaran (pepejal/gas): terbakar Suhu pencucuhan: > 500 C tidak sangat mudah (Ujian N.1 U (pepejal mudah terbakar)) Penguraian terma: > 200 C, > 800 J/g (DSC (DIN 51007)) Bahan tidak boleh mengurai sendiri () menurut peraturan-peraturan pengangkutan UN, kelas 4.1 pencucuhan sendiri: Tidak swacucuh. Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik. Suhu: C Suhu: > 400 C Tiada pencucuhan sendiri diperhatikan sehingga suhu yang dinyatakan. Kebolehan swapemanasan sendiri: Bahan ini tidak menjadi panas secara spontan menurut peraturan pengangkutan UN kelas 4.2. Deflagrasi: mm/s (130 C) Bahaya letupan: tidak mudah meletup Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api Jenis ujian: Pencucuhan sendiri pada suhu tinggi. (Kaedah: Arahan 92/69/EEC, A.16) Jenis ujian: Pencucuhan sendiri pada suhu tinggi. (VDI 2263, helaian 1, 1.4.1) (Arahan 84/449/EEC, A.17) Kepekatan: 1,573 g/cm3 (20 C, 1,013 hpa) (Garispanduan OECD 109)

6 Mukasurat (Page): 6/20 Ketumpatan relatif: 1,573 (20 C) Ketumpatan pukal: dianggarkan 310 kg/m3 (Garispanduan OECD 109) Keterlarutan dalam air: tidak terlarut Keterlarutan (kuantitatif) pelarut: pengganti berlemak 1 mg/l (20 C) Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): Kajian tidak perlu dijalankan. Penjerapan/air-tanah: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Tegangan permukaan: Tidak boleh digunakan Kelikatan, dinamik: Kandungan pepejal: Kajian tidak perlu dijalankan. >= 98.5 g/l 10. Kestabilan dan Kereaktifan Keadaan yang perlu dielakkan: Elakkan pembentukan debu. Elakkan pengumpulan debu. Jauhkan dari sumber pencucuhan. Elakkan lembapan. Penguraian terma: > 200 C, > 800 J/g (DSC (DIN 51007)) Penguraian terma: () Bahan tidak boleh mengurai sendiri menurut peraturanperaturan pengangkutan UN, kelas 4.1 Bahan yang perlu dielakkan: bes kuat Tindak balas berbahaya: Bahaya letupan debu. Bahan penguraian berbahaya: Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan. 11. Maklumat Toksikologi Ketoksikan akut Penilaian ketoksikan akut: Tidak toksik selepas sekali ditelan. Data eksperimen/dikira: LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg

7 Mukasurat (Page): 7/20 (melalui penyedutan):tiada data diperoleh. (dermal):tiada data diperoleh. Kerengsaan Penilaian kesan merengsa: Tidak merengsakan kulit. Tidak merengsakan mata. Data eksperimen/dikira: Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Ujian Draize) Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Ujian Draize) Pemekaan pernafasan/kulit Penilaian pemekaan: Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan. Data eksperimen/dikira: Cerakin Nodus Limfa Setempat Mencit (LLNA) mencit: (Garispanduan OECD 429) Kemutagenan sel germa Penilaian kemutagenan: Bahan tidak mutagen dalam bakteria. Kekarsinogenan Penilaian kekarsinogenan: Tiada data diperoleh. Ketoksikan pembiakan Penilaian ketoksikan pembiakan: Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422). Ketoksikan perkembangan Penilaian keteratogenan: Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422). Data eksperimen/dikira: tikus (gavaj) NOAEL Teratog.: 1,000 mg/kg NOAEL Mat.: 1,000 mg/kg Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan): Penilaian sekali STOT:

8 Mukasurat (Page): 8/20 Berdasarkan maklumat yang ada, ketoksikan organ sasaran yang khusus adalah tidak dijangka selepas sekali pendedahan. Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) Penilaian ketoksikan dos berulang: Pengambilan bahan dengan mulut secara berulang tidak menyebabkan kesan Bahaya penyedutan Tidak boleh digunakan 12. Maklumat Ekologi Keekotoksikan Penilaian ketoksikan akuatik: Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi. Ketoksikan kepada ikan: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (Garispanduan OECD 203, statik) Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Diuji pada keterlarutan melebihi maksimum. Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan. Invertebrat air: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik) Produk mempunyai keterlarutan yang rendah dalam medium ujian. Larutan Ujian kepekatan had sahaja (ujian HAD). Kepekatan nominal Tumbuhan akuatik: EC50 (72 h) > 100 mg/l (kadar pertumbuhan), Pseudokirchneriella subcapitata (Garispanduan OECD 201, statik) Produk mempunyai keterlarutan yang rendah dalam medium ujian. Larutan Ujian kepekatan had sahaja (ujian HAD). Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan. Kepekatan nominal Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan: Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (30 min) >= 1,000 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209, statik) Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Ketoksikan kronik kepada ikan: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Penilaian ketoksikan daratan:

9 Mukasurat (Page): 9/20 Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Organisma hidupan tanah: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Tumbuhan darat: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Bukan-mamalia darat lain: Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Mobiliti Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran: Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka Keterusan dan boleh keterdegradasikan Maklumat penyingkiran: Boleh disingkirkan sepenuhnya daripada air melalui penjerapan enap cemar diaktifkan. Penilaian kestabilan dalam air: Bergantung kepada sifat struktur, hidrolisis tidak Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis): Kajian secara saintifiknya tidak wajar. Potensi Biotumpukan Penilaian potensi bioakumilasi: Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma. Kesan buruk lain Halogen terikat secara organik boleh terjerap (AOX): Menurut perumusan, produk mengandungi halogen yang terikat secara organik. Ia boleh meningkatkan nilai AOX dalam limpahan loji penulenan air atau jika ia sampai kepada air. 13. Maklumat Pelupusan Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan. Pembungkusan tercemar: Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula. Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya. 14. Maklumat Pengangkutan Pengangkutan domestik:

10 Mukasurat (Page): 10/20 Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan laut IMDG Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan udara IATA/ICAO Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC Peraturan: Tidak dinilai Penghantaran yang Tidak dinilai diluluskan: Nama pencemaran: Tidak dinilai Kategori pencemaran: Tidak dinilai Jenis Kapal: Tidak dinilai 15. Maklumat Pengawalseliaan 16. Maklumat lain Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3: Skin Sens. Aquatic Chronic Pemeka kulit Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik. Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya. Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

11 Mukasurat (Page): 11/20 1. Identification of the chemical and of the supplier Paliotol Orange L 2930 HD Chemical name: C.I. Pigment Orange 67 Use: Colorants for the Paints, lacquers and varnishes industry Company: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U Shah Alam, Selangor, MALAYSIA Telephone: Telefax number: Emergency information: International emergency number: Telephone: Hazard identification Classification of the substance and mixture: No need for classification according to GHS criteria for this product. Label elements and precautionary statement: The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria. Other hazards which do not result in classification: The product is under certain conditions capable of dust explosion. May produce an allergic reaction. Contains: METHYLPYRAZOLOCHINAZOLONE 3. Composition/information on ingredients Chemical nature azo pigment C.I. Pigment Orange 67 Hazardous ingredients Pyrazolo[5,1-b]quinazolin-9(1H)-one, 2-methyl-

12 Mukasurat (Page): 12/20 Content (W/W): >= 0.1 % - < 1 % CAS Number: Skin Sens.: Cat. 1B Aquatic Chronic: Cat. 2 For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section First-Aid Measures General advice: Remove contaminated clothing. If inhaled: If difficulties occur after dust has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention. On skin contact: Wash thoroughly with soap and water. On contact with eyes: Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. On ingestion: Rinse mouth and then drink plenty of water. Note to physician: Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known. Note to physician: Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote. 5. Fire-Fighting Measures Suitable extinguishing media: dry powder, foam Unsuitable extinguishing media for safety reasons: carbon dioxide Additional information: Avoid whirling up the material/product because of the danger of dust explosion. Specific hazards: harmful vapours Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Special protective equipment: Wear a self-contained breathing apparatus. Further information: The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

13 Mukasurat (Page): 13/20 6. Accidental Release Measures Personal precautions: Avoid dust formation. Use personal protective clothing. Environmental precautions: Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. Methods for cleaning up or taking up: For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of. For large amounts: Contain with dust binding material and dispose of. Avoid raising dust. 7. Handling and Storage Handling Breathing must be protected when large quantities are decanted without local exhaust ventilation. Protection against fire and explosion: Avoid dust formation. Take precautionary measures against static discharges. Storage Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place. 8. Exposure controls and personal protection Components with occupational exposure limits Does not contain components with substance specific occupational exposure limits. Particles, not otherwise specified, inhalable TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), Inhalable particles TWA value 10 mg/m3 (OEL (MY)), Inhalable particulate The value is for particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica. Particles, not otherwise specified, respirable TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), Respirable particles TWA value 3 mg/m3 (OEL (MY)), Respirable particles The value is for particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica.

14 Mukasurat (Page): 14/20 Personal protective equipment Respiratory protection: Suitable respiratory protection for lower concentrations or short-term effect: Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2) Hand protection: Chemical resistant protective gloves Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): e.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), polyvinylchloride (0.7 mm) and other Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types. Eye protection: Safety glasses with side-shields. General safety and hygiene measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Due to the colouring properties of the product closed work clothes should be used, to avoid stains during manipulation. 9. Physical and Chemical Properties Form: Colour: Odour: powder red odourless ph value: 5-8 (DIN EN ISO 787-9) decomposition point: 320 C (1,013 hpa) The substance / product decomposes. Boiling point: (1, hpa) The substance / product decomposes therefore not determined. (OECD Guideline 102) Flash point: not applicable Flammability (solid/gas): not highly flammable Ignition temperature: > 500 C (UN Test N.1 (ready combustible solids)) Thermal decomposition: > 200 C, > 800 J/g (DSC (DIN 51007))

15 Mukasurat (Page): 15/20 Not a substance liable to selfdecomposition (SADT, Test H.4, ) according to UN transport regulations, class 4.1. Self ignition: not self-igniting Test type: Spontaneous selfignition at room-temperature. Self heating ability: Temperature: C Temperature: > 400 C No self ignition was observed up to the specified temperature. It is not a substance capable of spontaneous heating according to UN transport regulations class 4.2. Test type: Self-ignition at high temperatures. (Method: Directive 92/69/EEC, A.16) Test type: Self-ignition at high temperatures. (Method: VDI 2263, sheet 1, 1.3) (VDI 2263, sheet 1, 1.4.1) Deflagration: mm/s (130 C) (UN-Code C.2 Deflagration test) Explosion hazard: not explosive (Part I (Explosives)) Fire promoting properties: not fire-propagating (Directive 84/449/EEC, A.17) Density: 1,573 g/cm3 (20 C, 1,013 hpa) Relative density: 1,573 (20 C) Bulk density: approx. 310 kg/m3 (OECD Guideline 109) (OECD Guideline 109) Solubility in water: insoluble Solubility (quantitative) solvent(s): Fatty substitute 1 mg/l (20 C) Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): Study does not need to be conducted. Adsorption/water - soil: Study scientifically not justified. Surface tension: not applicable Viscosity, dynamic: Study does not need to be conducted. Solids content: >= 98.5 g/l (DIN EN ISO 787-2) 10. Stability and Reactivity Conditions to avoid: Avoid dust formation. Avoid deposition of dust. Avoid sources of ignition. Avoid humidity.

16 Mukasurat (Page): 16/20 Thermal decomposition: > 200 C, > 800 J/g (DSC (DIN 51007)) Thermal decomposition: (SADT, Test H.4, ) Not a substance liable to self-decomposition according to UN transport regulations, class 4.1. Substances to avoid: strong bases Hazardous reactions: Dust explosion hazard. Hazardous decomposition products: No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated. 11. Toxicological Information Acute toxicity Assessment of acute toxicity: Virtually nontoxic after a single ingestion. Experimental/calculated data: LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg (similar to OECD guideline 401) (by inhalation):no data available. (dermal):no data available. Irritation Assessment of irritating effects: Not irritating to the skin. Not irritating to the eyes. Experimental/calculated data: Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (Draize test) Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (Draize test) Respiratory/Skin sensitization Assessment of sensitization: Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. Experimental/calculated data: Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mouse: (OECD Guideline 429) Germ cell mutagenicity Assessment of mutagenicity: The substance was not mutagenic in bacteria.

17 Mukasurat (Page): 17/20 Carcinogenicity Assessment of carcinogenicity: No data available. Reproductive toxicity Assessment of reproduction toxicity: The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422). Developmental toxicity Assessment of teratogenicity: No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422). Experimental/calculated data: rat (gavage) NOAEL Teratog.: 1,000 mg/kg NOAEL Mat.: 1,000 mg/kg Specific target organ toxicity (single exposure): Assessment of STOT single: Based on the available information there is no specific target organ toxicity to be expected after a single exposure. Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure) Assessment of repeated dose toxicity: Repeated oral uptake of the substance did not cause substance-related effects. Aspiration hazard not applicable 12. Ecological Information Ecotoxicity Assessment of aquatic toxicity: There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations. Toxicity to fish: LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, static) The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. Tested above maximum solubility. No toxic effects occur within the range of solubility.

18 Mukasurat (Page): 18/20 Aquatic invertebrates: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static) The product has low solubility in the test medium. A saturated solution has been tested. Limit concentration test only (LIMIT test). Nominal concentration. Aquatic plants: EC50 (72 h) > 100 mg/l (growth rate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static) The product has low solubility in the test medium. A saturated solution has been tested. Limit concentration test only (LIMIT test). No toxic effects occur within the range of solubility. Nominal concentration. Microorganisms/Effect on activated sludge: No observed effect concentration (30 min) >= 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, static) The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. Chronic toxicity to fish: Study scientifically not justified. Chronic toxicity to aquatic invertebrates: Study scientifically not justified. Assessment of terrestrial toxicity: Study scientifically not justified. Soil living organisms: Study scientifically not justified. Terrestrial plants: Study scientifically not justified. Other terrestrial non-mammals: Study scientifically not justified. Mobility Assessment transport between environmental compartments: The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface. Adsorption to solid soil phase is not expected. Persistence and degradability Elimination information: Well eliminable from water by adsorption on activated sludge. Assessment of stability in water: According to structural properties, hydrolysis is not expected/probable. Information on Stability in Water (Hydrolysis): Study scientifically not justified. Bioaccumulation potential

19 Mukasurat (Page): 19/20 Assessment bioaccumulation potential: Accumulation in organisms is not to be expected. Other adverse effects Adsorbable organically-bound halogen (AOX): The product contains according to the formulation, organically bound halogen. It can increase the AOX-value in the water purification plants overflow or if it reaches waters. 13. Disposal Considerations Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations. Contaminated packaging: Uncontaminated packaging can be re-used. Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents. 14. Transport Information Domestic transport: Not classified as a dangerous good under transport regulations Sea transport IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations Air transport IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulation: Not evaluated Shipment approved: Not evaluated Pollution name: Not evaluated Pollution category: Not evaluated Ship Type: Not evaluated 15. Regulatory Information

20 Mukasurat (Page): 20/ Other Information Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3: Skin Sens. Aquatic Chronic Skin sensitization Hazardous to the aquatic environment - chronic Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version. The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/14 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Lumogen Yellow S 0795 Formula Kimia: C22 H16 N2 O2 Keluarga kimia:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Foamaster MO 2195 Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina GMS V Nama bahan kimia: Glycerides, mono- and di- Kegunaan: bahan tambah khusus untuk industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Attagel 36 PRINTED (316) 50 LB BAG Kegunaan: chemical for the chemical industry Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irgazin Orange K 2910 Cadangan penggunaan: komponen pewarna Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Hydropalat WE 3323 Nama bahan kimia: Nombor CAS: 875779-24-1 Kegunaan: wetting agent Syarikat: BASF

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Synative ES 2900 Nama bahan kimia: Kegunaan: Component for lubricants and metal working fluids Syarikat:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cegesoft PS 6 Nama bahan kimia: Triglyceride Kegunaan: kandungan kosmetik, Lipid layer enhancer

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cloisonne Blue 626C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1251 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/15 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan HD-Ocenol 90/95 V Kegunaan: Oleochemical raw material, emulsifier Syarikat: BASF (Malaysia)

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cutina HVG Kegunaan: Pelaras kelikatan, kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1215 Kegunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Oracet Yellow 144 FE Nama bahan kimia: PIGMENT Yellow 147 Nombor CAS: 4118-16-5 Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Emulgade SE-PF Kegunaan: Bases for creams and ointments Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2,

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Plantacare 2000 UP Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal 5044 Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ULTRAMID A3WG6 BLACK 00564 POLYAMIDE Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/9 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Foamaster MO 2170 Use: defoamer Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank Tower, 27th Floor, Ciputra

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Rheovis PU 1250 NC Cadangan penggunaan: Pengubah kepekatan cecair/larutan Kegunaan: Pengubah kepekatan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Euperlan Bright Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Dispex AA 4030 Use: Raw material, for industrial use only Manufacturer/supplier: PT BASF Indonesia DBS Bank

More information

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5

Safety data sheet Luganil Blue NGR Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 Revision date : 2006/07/17 Page: 1/5 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CANADA 100 Milverton Drive Mississauga, ON L5R 4H1 24 Hour Emergency Response Information CANUTEC (reverse

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Irganox 245 DW ED Penggunaan yang tidak disyorkan: PRODUK INI TIDAK DISASARKAN UNTUK DIGUNAKAN DIDALAM

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Uvinul MS 40 Nama bahan kimia: Sulisobenzone Nombor CAS: 4065-45-6 Kegunaan: kandungan kosmetik

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Cosmedia Triple C Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/18 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon SB 3 KC Kegunaan: kandungan kosmetik Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Acronal NX 3587 Cadangan penggunaan: Bahan mentah Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Tinogard TL Nama bahan kimia: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/17 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Basotect G 1400mmx1250mmx500mm Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/19 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Texapon NSO Kegunaan: zat aktif permukaan Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/16 1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan Rheovis PU 1280 Keluarga kimia: alkoksilat alkohol lemak-uretana Kegunaan: Perumusan Industri

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/20 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Lignostab 1198 Nama bahan kimia: 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- Nombor CAS: 2226-96-2

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterCast GF 300 Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal ecovio F23B1 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan: Cadangan penggunaan:

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Efka PX 4320 Kegunaan: agen penyebaran Syarikat: BASF (Malaysia) Sdn Bhd No 2, Jalan Astaka U8/87

More information

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet

Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Risalah Data Keselamatan Safety data sheet Mukasurat (Page): 1/21 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal Laromer PR 9000 (old: Laromer LR 9000) Nama bahan kimia: 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterTile RSG 705 white PART C also MASTERTILE 550 WHITE AGGREGATE Use: Product for construction chemicals

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina CBS 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety data sheet Page: 1/12 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier KC-Trockenperlen ORANGE CHAMELEON 2050 Chemical name: Aluminatesilicate

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification. MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Safety data sheet Page: 1/8 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification MasterSet RT 122 also POZZOLITH 122Ri Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF Australia

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene glycol Safety data sheet Page: 1/13 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Cutina AGS Chemical name: Fatty acids, C16-18, esters with ethylene

More information

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification

Safety data sheet. MasterEmaco S 5400CI. 1. Substance/preparation and company identification. 2. Hazard identification Safety data sheet Page: 1/10 1. Substance/preparation and company identification MasterEmaco S 5400CI Use: Product for construction chemicals Manufacturer/supplier: BASF New Zealand Limited Level 4, 4

More information

Safety data sheet Divergan* F Revision date : 2006/06/08 Page: 1/6

Safety data sheet Divergan* F Revision date : 2006/06/08 Page: 1/6 Revision date : 2006/06/08 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC:

More information

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC)

1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Possible Hazards (according to Directive 67/548/EWG or 1999/45/EC) Safety data sheet Page: 1/7 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking MasterCast 140 also RHEOMIX 140 Use: Product for construction chemicals Company: BASF Construction

More information

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 MSDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000607576 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet Tinuvin 312 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Tinuvin 312 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/04/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Tinuvin 312 Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: stabilizer * The Recommended

More information

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification

1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification Safety data sheet Page: 1/11 1. Substance/preparation and manufacturer/supplier identification DRIVE XL HERBICIDE Use: crop protection product, herbicide Manufacturer/supplier: BASF Australia Limited (ABN

More information

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier

Version 2.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606621 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

Safety Data Sheet Glacier Ext. Crystal White (SP1303I) Revision date : 2017/04/19 Page: 1/9

Safety Data Sheet Glacier Ext. Crystal White (SP1303I) Revision date : 2017/04/19 Page: 1/9 Revision date : 2017/04/19 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: pigment * The Recommended use identified

More information

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE DIAMOND 2X5L DK/S/N/FIN/GB SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name : Identification number : 61500 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

: SikaFloor Marine KG-404 N

: SikaFloor Marine KG-404 N SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000605132 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9

Safety Data Sheet Cheque Dyestuff Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 Revision date : 2016/06/28 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: colourant(s) Suitable for use in industrial

More information

: Sika MonoTop -620 MY

: Sika MonoTop -620 MY SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606185 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn. Bhd.

More information

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6

Safety Data Sheet CYCLO / ISO PENTANE 80 /20 BLEND Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 Revision date : 2013/11/25 Page: 1/6 1. Product and Company Identification Company BASF Polyurethanes GmbH Postfach 1140 49440 Lemfoerde, GERMANY 24 Hour Emergency Response Information International emergency

More information

: SikaTop Seal-109 MY Part A

: SikaTop Seal-109 MY Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000606186 Type of product : liquid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Kimia Sdn.

More information

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17

Safety Data Sheet. EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 International Paint Sdn Bhd Safety Data Sheet EGA809 INTERSHIELD 803 PART B Version No. 6 Revision Date 09/27/17 1. Product and company identification 1.1. Product identifier INTERSHIELD 803 PART B Product

More information

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue)

Original ATE DOT3 Brakefluid (blue) Safety data sheed in accordance with 2001/58/EC Page 1 of 5 1. Identification of the substance/preparation and company Trade name Safebrake 3m (DOT3) blue Use of the substance/preparation. Industry sector

More information

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage.

Sikafloor Level Patiki Road Avondale Auckland AKL 1026 : H318 Causes serious eye damage. SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000000246 Type of product : solid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Cement / Mortar Manufacturer

More information

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010

Glo-Leak UV Leak Test Fluid Art Nr. GL1384 Safety Data Sheet according to Regulation (EG) No. 453/2010 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Chemical type : Mixture Trade name : Colour Index/ Chemical name : Mixture Chemical characterization

More information

: Total Sulfite Assay Kit

: Total Sulfite Assay Kit Total Sulfite Assay Kit Kit Safety Information Sheet Date of issue: 28/11/2013 Revision date: 11/01/2018 Supersedes: 06/09/2016 Version: 1.3 SECTION 1: Kit identification 1.1. Kit identifier Product name

More information

SikaTack ELITE :

SikaTack ELITE : SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 100000008428 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product use : Adhesive Manufacturer

More information

: Sika Plug SAFETY DATA SHEET. Sika Plug. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

: Sika Plug SAFETY DATA SHEET. Sika Plug. Version 1.0 SDS Number: Revision Date: SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 000000609933 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Australia Pty. Ltd. Address : Elizabeth

More information

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6

Safety data sheet MICRO AIR Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 Revision date : 2009/05/20 Page: 1/6 1. Substance/preparation and company identification Company BASF Construction Chemicals 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932 24 Hour Emergency Response Information

More information

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9

Safety Data Sheet Plantaren 1200 N UP/MB Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 Revision date : 2016/01/26 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Chemical * The Recommended use identified

More information

: Trim-Kut Grinding Disc

: Trim-Kut Grinding Disc SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : Trim-Kut Grinding Disc 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

: Imported (China) Resin Bonded Grinding and Cutting Wheels - Aluminum Oxide

: Imported (China) Resin Bonded Grinding and Cutting Wheels - Aluminum Oxide Imported (China) Resin Bonded Grinding and Cutting Wheels - SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name : Imported (China) Resin

More information

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT

SAFETY DATA SHEET PIG PEAT ABSORBENT Revision Date 06-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER

SAFETY DATA SHEET TETRION ALL PURPOSE POWDER FILLER Report Date : 08/05/2015 1 / 8 Revision Date 28/04/2015 Revision 19 Supersedes date 15/10/2014 v18 SAFETY DATA SHEET SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1.

More information

SAFETY DATA SHEET. Glycerol Refined Glycerine 99.5%min Glycerine 99%/1,2,3-Propanetriol

SAFETY DATA SHEET. Glycerol Refined Glycerine 99.5%min Glycerine 99%/1,2,3-Propanetriol Page 1/6 SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE OR MIXTURE AND OF SUPPLIER Product name: Refined Glycerine Recommended uses: Raw material for manufacturing oleochemical derivatives Supplier name: Pacific

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol meso-inositol CAS No 87-89-8 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : meso-inositol CAS-No. :

More information

: SikaFloor Level PRO

: SikaFloor Level PRO SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Product code : 000000612688 Type of product : solid Manufacturer or supplier's details Company : Sika Australia Pty. Ltd. Address : Elizabeth

More information

SAFETY DATA SHEET. EPDM Granule. Date: 23/07/2015 Page 1 of 5. Manchester, Tel: +44 (0) M12 5DL. Fax: + 44 (0)

SAFETY DATA SHEET. EPDM Granule. Date: 23/07/2015 Page 1 of 5. Manchester, Tel: +44 (0) M12 5DL. Fax: + 44 (0) Date: 23/07/2015 Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF SUBSTANCE 1.1 Product Identifier: Identification on the label/ Trade name: 1.2 Relevant Identified uses of the substance and uses advised against:

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use of the substance/preparation

More information

Safety Data Sheet DL-alpha-Tocopherol Revision date : 2016/03/21 Page: 1/10

Safety Data Sheet DL-alpha-Tocopherol Revision date : 2016/03/21 Page: 1/10 Revision date : 2016/03/21 Page: 1/10 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: food additive(s); cosmetic ingredient

More information

Safety Data Sheet Kollidon VA 64 Fine Revision date : 2012/04/19 Page: 1/7

Safety Data Sheet Kollidon VA 64 Fine Revision date : 2012/04/19 Page: 1/7 Revision date : 2012/04/19 Page: 1/7 1. Product and Company Identification Company BASF CORPORATION 100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932, USA 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC: 1-800-424-9300

More information

: Sika AnchorFix -S Part A

: Sika AnchorFix -S Part A SECTION 1: Identification of the hazardous chemical and of the supplier Product name : Product code : 000000608771 Type of product : liquid Recommended use of the chemical and restrictions on use Product

More information

Safety Data Sheet Triphenyl phosphine pellets Revision date : 2016/12/05 Page: 1/11

Safety Data Sheet Triphenyl phosphine pellets Revision date : 2016/12/05 Page: 1/11 Revision date : 2016/12/05 Page: 1/11 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Chemical * The Recommended use identified

More information

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium (III) Potassium Sulphate

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium (III) Potassium Sulphate Chromium (III) Potassium Sulphate CAS No 7788-99-0 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifiers Product name : Chromium

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET C70

MATERIAL SAFETY DATA SHEET C70 MATERIAL SAFETY DATA SHEET C70 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product Details Product Code : M115 Name : Fullerene C 70 REACH No. : A registration number

More information

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product identifiers

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product identifiers PROFENOFOS 500 EC MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. 1.1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product identifiers Product name : Profenofos 1.2 Relevant identified uses of

More information

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP)

SAFETY DATA SHEET Isodecyl Pelargonate Plastecizer (IDP) Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label: Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The "Recommended use" identified for this product

More information

Universal Indicator Full Range ph1-14

Universal Indicator Full Range ph1-14 Revision date 08-04-2016 1.1 Product identifier Universal Indicator Full Range ph1-14 Section 1: Identification of the substance/ mixture and of the company/ undertaking. Product name Other names Universal

More information

Triple S, 2 Executive Park Drive, Billerica, MA, 01862, , Triple S,

Triple S, 2 Executive Park Drive, Billerica, MA, 01862, ,  Triple S, Safety Data Sheet SECTION 1. IDENTIFICATION Product Identifier Other Means of Identification Other Identification Product Family Recommended Use Restrictions on Use Supplier Emergency Phone No. SDS No.

More information

Version 2.1 Revision Date 10/19/2015 Print Date 06/28/2016. QIAGEN Str. 1 D Hilden

Version 2.1 Revision Date 10/19/2015 Print Date 06/28/2016. QIAGEN Str. 1 D Hilden SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Manufacturer or supplier's details Company : QIAGEN GmbH QIAGEN Str. 1 D-40724 Hilden Telephone : +49-02103-29-0 Responsible Department E-mail

More information

SAFETY DATA SHEET POLYPROPYLENE ABSORBENT BOOM

SAFETY DATA SHEET POLYPROPYLENE ABSORBENT BOOM Revision Date 02-2013 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EU) No 453/2010 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product name 1.2.

More information

ACCU-CHEK INFORM II 50 CT UK F2

ACCU-CHEK INFORM II 50 CT UK F2 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Commercial Product Name : Mat.-No./ Genisys-No. : 05942861018 1.2 Relevant identified uses of the substance

More information

SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser

SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser Revision Date 06/09/2013 Revision 3 Supersedes date 06/09/2013 SAFETY DATA SHEET Lemon Cream Cleanser SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier

More information

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9

Safety Data Sheet Emgard DCT 7200 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 Revision date : 2017/07/06 Page: 1/9 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: lubricants * The Recommended use identified

More information

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification

3.1. Substances Not applicable Full text of H-phrases: see section Mixture Name Product identifier % GHS-US classification SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product name Other means of identification : Zacsil Solution : Grades: 30, 865, 18, Electronics

More information

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8

Safety Data Sheet HEATHER EXTRACT (AQ) w Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 Revision date : 2018/03/16 Page: 1/8 1. Identification Product identifier used on the label Recommended use of the chemical and restriction on use Recommended use*: Additive for cosmetics * The Recommended

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/ StablCal Formazin Turbidity

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/ StablCal Formazin Turbidity Page 1 of 7 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

More information

Version 1.1 Revision Date Print Date Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

Version 1.1 Revision Date Print Date Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Product name : Article-No. : 090042 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Super Magna TGL 11/MEF-11

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Super Magna TGL 11/MEF-11 Page 1 of 6 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Further trade names Article no. (user): 135.001.510 (1 kg) 1.2. Relevant identified

More information

Safety Data Sheet. Big D D'Vour. 166, 167, 168, 170, C , & a kit component of 169 & 173

Safety Data Sheet. Big D D'Vour. 166, 167, 168, 170, C , & a kit component of 169 & 173 Safety Data Sheet SECTION 1. IDENTIFICATION Product Identifier Other Means of Identification Other Identification Product Family Recommended Use Restrictions on Use Manufacturer Supplier Emergency Phone

More information

GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media. Safety Data Sheet

GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media. Safety Data Sheet CLEANING THE WORLD WITH ACTIVATED CARBON GC Chloratreat - Sodium Thiosulfate Impregnated Media Safety Data Sheet Revision date: 2017 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wachsloeser 2 l. Print date: Page 1 of 6 Print date: 05.02.2015 Page 1 of 6 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product code: 0.489.3014 1.2. Relevant identified uses of the

More information

The Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet

The Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet e Soap Kitchen Manufacturers Safety Data Sheet (Ascorbic Acid) SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier Trade name Vitamin C Identification

More information

78740 Preventol ON extra Edition:

78740 Preventol ON extra Edition: 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY/UNDERTAKING Product Information: Product Name: Preventol ON extra Article No.: 78740 Application: Artists and Restauration Material Company:

More information