ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

Size: px
Start display at page:

Download "ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش"

Transcription

1 ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج ه ال ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب ش ا م ق ق ت م ح م 2 ن س پ ن ا ر ي ا ن ا ر ه ت ي م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ت ا ق ق ح ت و م و ل ع ح ا و ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج را ت ک ه ت خ و م آ ش ن ا ر ش م م ح ر س م و ح ر م ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ت ا ق ق ح ت و م و ل ع ح ا و ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ا ت س ا ن ا و ر ک ز و ر پ ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ت ا ق ق ح ت و م و ل ع ح ا و ع ب ط ا ف ا ر غ ج ا ت س ا و ه م و ع س م ن ا ر ا ن ا ر ه ت م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ت ا ق ق ح ت و م و ل ع ح ا و ا ت س و ر ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ا ت س ا / 0 7/ 2 : ه ل ا ق م ت ف ا ر خ ر ا ت /5 0 2/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه ک چ ا ه ا ت س و ر ر ب ل ا ک ت ا ر غ ت جمله از ف ل ت خ م ا ع ب ا ر گوناگون اثرات ر خ ا ه ه ر م و خانهها برنامهرز ن و ب ش ر ت س گ و ن و ر م ن ب ز ا ر گ ز ا س پ ک کشاورز اراض ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر. ت س ا گذاشته الهجان شهرستان مرکز ش خ ب ا ه ه ا جمعآور برا ه ک ت س ا ل ل ح ت ف ص و ت ع و ن ز ا ش ه و ژ پ ش و ر. ن ه م ر ج آ و ن ه آ ر ت ک و ل ب و ه چ ر ت ه ب ا ر خو جا ه ک ت س ا ز ک ر م ش خ ب ا ت س و ر 0 3 ر ا م آ ه ن و م ن. ت س ا شه استفاه ه م ا ن ش س ر پ ل م ک ت و ه ب ح ا ص م ه ه ا ش م ت ر و ص ب ن ا م ش و ر ز ا. ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا SPSS ر ا م آ ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ت ا ع ال ط ا ل ل ح ت و ز ا ر پ ه ا ا ر ب و ن ا ه ش ب ا خ ت ن ا ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه ا ف ت س ا ا ب خانه و ز ا س ال و ا ر ب م و ب ر غ ن ا ر ج ا ه م م و ج ه کشاورز محصوالت ش و ر ف ز ا حاصل رآم ا ب ه س ا ق م ر ل و ت ه ن ز ه ن و ب ال ا ب ا ه ا ت س و ر ر ن ا ت س ت و ت و چا باغات ر ا ز ل ا ش ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ب ج و م م ئ ا ت م ا ق ا ا و ت ال ط ع ت ز ا ه ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب م و ا ه ا ه ح ا و ه ب ت ا غ ا ب و ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ش ت ه ب ن ا و ت م م و خانهها منف ا ه م ا پ ن ر ت م ه م ز ا. ت س ا ه ر گ ه ع ل ا ط م ر و م. و م ن ه ر ا ش ا ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ا ا پ ا ن و ب ل ا ک ت ف ا ب ر گ ن ه ا م ه ا ن و ا ه ز ا ن ا م ش چ ر غ ت ن و ک س م. ن ا ج ه ال ز ک ر م ش خ ب ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت م و ا ه ه ن ا خ : ل ک ن ا گ ژ ا و. ت س ا ه و ب ن ا ر ه ت ت ا ق ق ح ت و م و ل ع ح ا و م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ر ر ش م م ح ر س ر ت ک م و ح ر م ق ف ا ت س ا ا م ن ه ا ر ه ب ر ت ک ه ل ا س ر ز ا ه ت ف ر گ ر ب ر ض ا ح ه ل ا ق م 1 ) ل و ئ س م ه ن س و ن ( ن س پ ش ا م ق ق ت م ح م 2

2 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 ه م ق م ت ا غ ا ب ج ن ر ب ع ر ا ز م ه ل م ج ز ا ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ش و ر ف ه ا ش ز ر و ا ش ک ز ا ت ا م ح م ع ر ث ا ر ر خ ا ا ه ل ا س ر ا ه ح ا و ه ب ا ه ن آ ر ب ر ا ک ر غ ت و م و ب ر غ ن ا ر ا ه ا م ر س ن م ز ن ال ال ه ب ن ا ز ر و ا ش ک و س ز ا ا ه ن ا ت س ت و ت و ا چ ت ا ق و ا ن ن ا ر ذ گ ف ه ا ب ت ال ط ع ت ا ه ه ن ا خ ا م و ا ه ه ن ا خ ت خ ا س ه ژ و ب و صنعت ا ت ا م خ ل غ ا ش م و ن و ک س م ت ا ر غ ت ه ل م ج ز ا ف ل ت خ م ا ع ب ا ر ن و گ ا ن و گ ت ا ر ث ا م و ا ه ه ن ا خ ه م ا ن ر ب ن و ب ش ر ت س گ ه ک ر و ط ب ه و ب ت غ ا ر ف ض ا ر ا ن ا ج ه ال ز ک ر م ش خ ب ا ه ا ت س و ر ر. ت س ا ه ت ش ا ذ گ ه ع ل ا ط م ر و م ه و ح م ا ت س و ر ح ا و ن ر ب ل ا ک. ن ه م ر ج آ و ن ه آ ر ت ک و ل ب و ه چ ر ت ه ب ا ر و خ ا ج و ن و ر م ن ب ز ا ر گ ز ا س پ ک ز ر و ا ش ک ا ر ب ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ط س و ت م ن ا ج ه ال ن ا ت س ر ه ش ز ر و ا ش ک ا ه ج ت ر م ر ا م آ ق ب ط ر ب ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ر و ط ب. (Management of Jihad Agriculture Lahijan,2011) ت س ا ر ا ت ک ه 0/7 و ح ز ر و ا ش ک ر ه م ر و ت ا ب ه س ا ق م ر ن م ض ت ت م ق و ب ن ث ر ا ر ب ا ه ن م ز ن ش ک چ و ک ن ا ج ه ال ر ه ش ه و ر ب ک ز ف ش ر ت س گ ش خ ب ا ه ا ت س و ر ا ر ب ا ز ت ال ک ش م ز و ر ب ث ع ا ب ه ت ش ذ گ ه ه ط ر ز ا س ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت م ع و و ج و م ب ل ا ک ر ا ت خ ا س ر و ه ش ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ث ع ا ب م و ا ه ه ن ا خ ت خ ا س ه ک ا ج ن آ ز ا ر گ ز ک ر م : ش ا ب م ر ز ا ه ضه ر ف ن و م ز آ ص ر ر ض ا ح ه ل ا ق م ا ذ ل ت س ا ه ت ش ا ذ گ ر ث أ ت ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر. ر ا و ج و ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن ا ئ ا ت س و ر ف ا ک م آ ر ن ت ش ا ن و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب. ر ا و ج و ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب ن ت ش ا ن ت ا ر ث ا ن ع ت و ل ک ف ه ن ا و ن ع ه ب ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ب ل ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ت خ ا س ب ا ز ر ا ر ض ا ح ق ق ح ت ع ر ف ف ا ه ا ز ا ه ع ل ا ط م ر و م ه و ح م ر ا ه ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا ف ا ک م آ ر. ن و ر م ر ا م ش ه ب ع و ض و م ت ا ب ا ر ب ر و ر م م ظ ع ل خ ه ب ه ن ن ک ل و ت ن ا ئ ا ت س و ر ن ت س و پ و ل و م ل ا غ ت ش ا ف ذ ح ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ث ا رن ت م ه م م ر ک ش ر و ر پ ز ا ل ص ا ح م آ ر ا ب ه س ا ق م ر ل و ت ا ه ه ن ز ه ن ت ف ر ال ا ب ل ل ه ب 0 8 ه ه ز ا. ت س ا ر ه ش ن ا گ ن ن ک ف ر ص م ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ا ه ن ا ت س ت و ت ح ط س ز ا و ه ش ع ز و ت ن ا غ و ن م خ ت ا ه ه ب ع ج ر ا ن ا غ و ن ر ا و ن ا خ ا ع ت ز ا م ش ر ب ا و ن ا ت س ا ح ط س ر م ش ر ب ا خ ن ت ا ج ن ا خ ر ا ک ن ش ک ل ط ع ت ه ب ا ب ن ا م ز م ه م ش ر ب ا م ر ک ت ع ن ص ل و ز ن ر س ه ش ه ت س ا ک ر و م ا ه ا ت س و ر ح ط س ر ها ن فزا ر ب ر ا ک ر غ ت ه ا ش ) ا ه ن ا ت س ت و ت ( ز ر و ا ش ک ا ه ن م ز ت م ق ش ا ز ف ا ا ب ن ر ا ق م ت ع ض و ن ا ز ر و ا ش ک ه ت ش ذ گ ر ه ک ه م ن ا ش ن ا ه س ر ر ب. و ش ه ش ن ا ن آ ا ر ب ج ر ب ت ا ب ه ک ه و ب ه ع ل ا ط م ا ه ن آ ر م و ا ه ه ن ا خ ت خ ا س ر و ظ ن م ه ب ن م ز ش و ر ف ه ل م ج ز ا ر ب ر ا ک ر غ ت ه ز گ ن ا و ه ت ش ا ز ر و ا ش ک ظ ا ح ل ز ا ب و خ ه ب و ر و ش ک ل ا م ش ر. ت ش ا ن و ج و ر ه ش ا ه ه ن ا خ ک ب س ه ب ا ه ه ن ا خ ت خ ا س و ا ت س و ر ب ل ا ک ت ا ر غ ت و ف ع ض ه ک ه ت ش ا ا ه ا ت س و ر ل ح م ن ا ن ک ا س و ط ح م ر ب ا ر ر ا س ب ت ا ر ث ا م و ا ه ه ن ا خ ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ص و ص خ ه ح ا ن ا ذ غ ت ن م ا و ز ر و ا ش ک ه ک ت س ا ن آ ر ک ر ا ک ر غ ت ن ا ف ن م ه ب ن ج. ش ا ب م ا ه ن آ ز ا ک ا ه ا ت س و ر ر ک ر ا ک ر غ ت و ع ا م ت ج ا ع ب ط ا ه ه ن م ز ر ر ا ا پ ت ن س ا ه ص خ ا ش خ ر ب ا ه ا ت س و ر ن ا ه ب م و ب ر غ ا ر ف ا و ر و ا ب و و ب ا ن ا ر

3 3... ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت گ ن ه ر ف ت م ق ا ب ش ل ا چ و ر ب و ر. ن ا ه ش ز ا ن ر ت م ه م ل ال ر ب ر ا ک ر غ ت ض ا ر ا ز ر و ا ش ک و ل ب ت ن آ ه ب ا ه ه ن ا خ م و ه ب و ا ه لت ا ع ف ر گ ا ب س ا ق ر ز ر و ا ش ک ش خ ب م ک ا ز م آ ر و ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ل و ت ا ه ه ن ز ه ن و ب ال ا ب ا ه ن آ ل ا م ت ش خ ب ن ا ن ا ر ا ر ب ه ر ه ب ا ر ب و ن ع م و ا م ف ا ک ه ز گ ن ا و ه ب ذ ا ج ا ج ا م ع و ت ا م خ ش خ ب ص و ص خ ا ه ن آ ش و ر ف ا و خ ن م ز ن ر ک ا ه ر ا ب ن ا ز ر و ا ش ک ط ا ر ش ن ا ر ت س ا ه ا ش ه ا ک ز ر و ا ش ک ا ه لت ا ع ف ر ا ر م ت س ا ه ب ا ر ر و ط ه ب ر ه ش ت ال ض ع م ا ج ا ر ب ه و ال ع ا ه ر ه ش ه ب ت ر ج ا ه م ن آ ل ا ب ن ه ب و ع ا ن ص ن ا ب ح ا ص ا و ج و س ن ال ال ه ب ضابطه ب ش ا ز ف ا ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر گ ر ث ا. ن ر و آ م م ه ا ر ف ا ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ت ا م ق م ه ت س ا و خ ا ن ا ه من ز ف ا ر ط ا. ر گ م ق ل ت ن ا ش ا ه من ز ر ث ک ا ه و ب و ض ا ر ا ت س ا ز ر و ا ش ک ا ه ر ه ش ن ا م ز ل ب ا ق ش ا ب م ت ش ک ه ک ن ا ن و ش م و خ ه ک ر ل م ا ع ن آ ر ث ؤ م ت ا ل م ع ر ق و ش ت ت خ ا س ر ز و ر گ ا ن ب ر ز ن ا ز ر و ا ش ک ر ظ ن ا ر ب ح ط س ت ش و ر ف ا ج ا و ه ط ب ا ض ن و ب و ق ط ن م ر غ ه ا ف ت س ا.)Nasimy,1999:56( ر ذ پ م ا ج ن ا ک چ و ک ا ه س ث ا ح ا ر ا ب آ ا ه ه ک ب ش و ن م ز ر س ع ب ا ن م ح ز ا ش ب ل ا و ز و ش ه ا ک ل ص ا ل م ا ع ر ش ب ل م ا ک ت خ ر ا ت ل و ط ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن و ز ف ه ب و ر ر ش ب ا ه ز ا ن و ه و ب ر ذ پ ب س آ و و ح م ع ب ن م ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ه ک ا ر چ ت س ا ه و ب ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ) Sarvar,2008:27( ر ا ه ر و ش ک ت ع ن ص ا ه ت س ا س ت ا م ح ز ا ش خ ب ز ر و ا ش ک ا ب ء ا ط ع ا ا ه ه ن ا ر ا و ز ا ا ر ت ش ب ت ا ر ا و ه ب ل ا م ت ه ع س و ت ل ا ح ر ا ه ر و ش ک ر ا م ا و ش م ل ا م ع ا ت ا ر ا و ل ب ا ق م ر ل خ ا ا ه ر ا ز ا ب ن ت س ب. ) Ebady,1998:7( ر ا و ج و ل خ ا ل و ت و ر ر ب ت ا ل ا م ر ا ر ق ر ب ا و ت ا ر ا و ا ه ه ن ا ر ا ق ر ط 2 1 ض ا ر ا ه ب ر ه ش ا ه ن و ن ا ک ز ا ن ا ت س ا ب ه ک ت س ا ه ن ن ک ن ع ت ل م ا و ع ز ا ز ن ر ه ش ش ز خ و خورنگ په ز ر و ا ش ک ل و ت و ا ت س و ر ن و م ا ر پ ر ن و پ گ ن ت ا گ ن ت ر ا ر ق ن ر ا. ) Saeidy,1996:25( ز ا ا ج ن آ ه ک ج ن ر ب و ا چ ز ا ش ا ز ف ا ر ن ا و ت م ا ه ن آ ت ال ک ش م و ل ئ ا س م س ر ر ب ا ذ ل ن و ر م ر ا م ش ه ب ر و ش ک ح ط س ر ف ر ص م و ه م ع ت ال و ص ح م ا ه ر ا و ن ا خ ر ا ک ج ن ر ب و ر ا ک ا چ ر ا ه ا ت س و ر ش خ ب ز ک ر م ن ا ج ه ال ر ث ؤ م ش ا ب Molaie and (.)Ghomashpasand,1999:1 ه ع س و ت. ) 45 ا ت س و ر ه ب ن ا و ن ع ک ر گ و ل ج ت ل ا ع ف ز ا ن چ ر ب ر ا ک ر غ ت ش خ ب ض ا ر ا ف ر ع ت ز ر و ا ش ک و ش م ه ک ن ع ف ه ن س ر ن ت س خ ن ه ب ن آ ه ع س و ت ت و ق ت ا ت س و ر ه ا ف ر ت س ا ا م و Molaei,1994:44( ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ز ا ن ا ت س و ر ه ع س و ت ه ب ب ا ت س ت ه ج : ت س ا ا ت س و ر ت ع م ج ع ا م ت ج ا ه ن ش پ صناع تول ه ن ال ا س ن ر مگ ه ج ت ن و خ ق ق ح ت ر ) Pimenttel, Metal, :1999 )78 ن ا ر ا ک م ه و ل ت ن م پ ا س ر ا م و ا ه ه ا ج ن ک ا س م ه ل س و ه ب» ن ش ه ع ل ب «ا ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ل ب ت ر ط خ و ت س ا ر ال ر ا ل م 4 2 ا ن ر ف ل ا ک ا ذ غ ز ا ا ر و خ ن ا ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ت ع س و ز ا ص ر 3 ه ل ا س ر ه ا ن ر ف ل ا ک ت ل ا ا ه ک ر و ط ه ب ب ا م ه م ا ا ض ا ر ا ر گ ا و س ن و ب ر ه ش ش ز خ و ن و ز و م ا ن ه ع س و ت ه و ق ل ا ب ت ا ف ل ت ا ه ن ت ز ر و ا ش ک ه ا ن ا ش ن ا ه ن آ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا. ه م ت س. ت ف ر ن ه ا و خ ت س ز ا ز ن ط ح م ا ا ز م و ر ظ ن ب م ت س س و ک ا ا ع ب ط ع ب ا ن م ه ک ل ب ت س ن ر ه ش ن ال ک ت و ح م 1Goobling Up 2Urban Sprawl

4 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 ر غ ت ل ا ح ر ا ت س و ر ط ا ر ش «ن ا و ن ع ت ح ت ا ز ج م ه ل ا ق م و ر ) Paqutte,&domon,2003: ) ن و م و ت و ک ا پ» ا ا ن ا ک ر ب و ن ج ک ب ک ر ت ع م ج ع ز و ت و ا ت س و ر ز ا ز ا ن ا م ش چ ه ع س و ت ن و ر «و» ر غ ت ل ا ح ر ا ه ز ا ن ا م ش چ و ا ه ل ا س ه ل ص ا ف ر ا ت س و ر ق ط ا ن م ه ع س و ت و ع ا م ت ج ا ر ا ت خ ا س ا ه ر ه ش ن ال ک ن ب ا م و ج و م ط ب ا و ر ه ب ه ک ت ا ن ا س و ن ر ث ا ر ز ر و ا ش ک ا ه من ز ر ه ش ا ج ا ت ا ر غ ت ا ت س و ر ه ز ا ن ا م ش چ ر غ ت ه ن ا ش ن ن ر ت م ه م و ه ت خ ا ر پ. ن ا ه و م ن ن ا ب ا ر ر گ م ا ج ا ن آ ل ا ب ن ه ب ه ک ت ا م خ و صنعت بخش ر ل غ ا ش ت ع م ج ز ر و ا ش ک ت ع م ج ر ز ا ن ا م ش چ ع ا م ت ج ا و ا ص ت ق ا ت ا ر غ ت ن ا ز م ن ع ت ن آ ف ه و ه ت ف ر گ ت ر و ص ش ا م پ ش و ر ه ب ت ا ع ل ا ط م ن ا. ت س ا ر و ک ذ م ه ح ا ن ر ل ح م ه ه ت م ا گ ن ه ر ل ا س ا م و ت ش ر ن ا ت س ر ه ش ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ه ر ا ب ر ت ا ع ل ا ط م ) ( ن ج ش ه ئ ال و م. ن ش ا ب م ن ال گ ن ا ت س ا ر م ه م و س ا س ا ا ه قق ح ت ه ل م ج ز ا ه ک ت س ا ه ت ش ا ه ش ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ه ع س و ت ن س ح ا و ن ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ت ا ر ث ا س ر ر ب ن ا و ن ع ا ب ش ه و ژ پ ر ) ( ن ا ر ا ک م ه و و ر گ ن ل ع ط م ت ش ع م م ا ظ ن ر غ ت ه ک ن س ر ه ج ت ن ن ا ه ب ل ز ن ا ر ن ب و ر ن س ح گ ر ا چ ل ن ا ت س ه ر و م ه ن و م ن ا ت س و ر ش ا ز ف ا ر ظ ن ف ن م ا ه م ا پ ر گ ش ر گ ر ث ا ر ب ا ه ر ب ر ا ک ر غ ت همچنن. ت س ا ش ا ز ف ا ل ا ح ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت و. ت س ا ه ش ب ج و م ا ر ر گ ش ر گ ه ب ا ت س و ر ا ص ت ق ا گ ت س ب ا و و گ ن ز ه ن ز ه ن م ز ش ش و پ ت ا ر غ ت و ن م ز ر ب ر ا ک ا س ا ن ش ن ا و ن ع ا ب ش ه و ژ پ ر ) Chandra shekara,2013: )6368 ر ا ک ش ا ر ن ق ت ش ر ر ه ش ز ا س ر ه ش ن و ر ر ن و ک س م ه ب ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ت ا ر غ ت ه ک ن س ر ه ج ت ن ن ا ه ب ت ش ر ر ه ش ر. ت س ا جران ر ت ش ه ب ر ظ ن ن ا ب م ن و ش م ه ا ف ت س ا ت غ ا ر ف و ح ر ف ت ص ا ق م ا ر ب ل ا س ز ا ت م ر و ت ق و م ر و ط ه ب ه ک ن ت س ه ن ک ا س م م و ا ه ه ن ا خ. ) Davies & Farrel,1981:161178( ق ر ط ز ا ه ک ت س ا ن ا ت س ه و ک و ا ت س و ر ح ا و ن ر ه ژ و ه ب ر گ ش ر گ ش ر ت س گ ا ه و گ ل ا ز ا ک م و ا ه ه ن ا خ ا ز ا تا ب س ن ه ق ب ا س م غ ر ل ع. و ش م ل ص ا ح ) ت ال ط ع ت ا ه ه ن ا خ ا ق ال ا ه ه ن ا خ ( م و ا ه ه ن ا خ ت ک ل ا م ش ر ت س گ ه ب ر ج ت ا ر ت ا ح ج ت خرا ا ا م و ا ه ه ن ا خ ر گ ش ر گ ا ت س و ر ح ا و ن ر م و ا ه ه ن ا خ ش ر ت س گ و ر گ ل ک ش William & Hall,2000: )5 ت س ا ح ر ش ت ل ب ا ق ا ص ت ق ا ف ر ص م و ل و ت ج ا ه و گ ل ا ه ب ه ج و ت ا ب ب ل غ ا ه ک ن ک م. ) 27 ش ر ت س گ ل ا ح ر ز ر و ا ش ک ر ا ت خ ا س ج ت ز ا ل ص ا ح ا ت س و ر ن ا ر ح ب ر ب ا ر ب ر ش ن ک ا و ن ا و ن ع ه ب ن ن چ م ه ن و ر ن ا. ) Dieter,2002: 243( ت س ا ت م س ا و ل ا و ه ط ب ا ر ن ا ر. ش ا ب ه ت ش ا ا ت س و ر ح ا و ن ر ب ف ن م ت ا ر ث ا ن ا و ت م م و ا ه ه ن ا خ ت ک ل ا م ش ر ت س گ ط ح م ه ب ه ا گ ش ش و پ ب ر خ ت و ا ت س و ر ر ص ب ا ب ز ن ز م ه ر ب ا ب ن ا و ت م م و ا ه ه ن ا خ ش ر ت س گ ه ک ن ق ت ع م م ک ه ج و ت ن آ ن ز ا و ت و ا ب ز ه ب ا ت س و ر ح ا و ن ر م و ا ه ه ن ا خ ش ر ت س گ ر ا ه ن آ ر ظ ن ه ب ن ا س ر ب ب س آ ا ه ا ت س و ر

5 ثر) أ ت 5... ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت ه ش ت س ا. ) Wall & Smith,1983:136( 1 ن و س ت ا م و 2 ل ا و ا ق ت ع ا ن ر ا ا ه ه ن ا خ م و ء ز ج ک ف ن ال و ا و پ ر ا ذ گ ه ا م ر س ا ر ب ه ا گ و گ ت س ش ن ز ا ب ن ا ر و ا ر ب ه ا گ ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ا ر ب ه ا گ ه ک ن ت س ه ر گ ش ر گ. ) Mathieson & Wall,1983: )29 ت س ا ت غ ا ر ف ت ا ق و ا و ت و ر ث ش ا ز ف ا ه ج ت ن و ن و ش م ر ا ر خ 3 ن ر و ن ژ و ه ه ب ع و ض و م ا ه ه ن ا خ م و ا ب ا ه ه ا گ ت و ا ف ت م ه ت س ر گ ن ت س ا ه ک ا ال و م ع م ا ب ع و ن ه ت ش ر م ل ع ق ق ح م ز ا ک ر ه ف ل ت خ م م ل ع ا ه ه ت ش ر ل و ش ا ب ه ت ش ا و ج و ا ه ه ا گ ن ا ر ز ن ت ا ه ب ا ش ت ا ش ن چ ر ه. ت س ا ط و ب ر م. ) Hoogendoorn, :2005 )23 ت س ا م آ ر ز ل و ج ر ه ک ن ا ه ت خ ا ر پ ن آ ه ب ص ا خ ه و ا ز ا ه ه ش ر م و ا ه ه ن ا خ ق ق ح ت ه ا گ ا ف ا ر غ ج ر گ ش ر گ ک ژ و ل و ک ا ط ح م ع ا م ت ج ا ت خ ا ن ش ن ا و ر ) ن ا ب ز م ه ع م ا ج و ر ر ب ن آ ) ها ت ش ر ن ا م ( ها ع س و ت م و ه ب ا ه ن آ ف ا ه ا و م و خانهها به ط و ب ر م ت ا ق ق ح ت ا ه ه ا گ 1 ه ر ا م ش ل و ج ه ت ش ذ گ ر ر ظ ن ر و م ف ا ه ا و ش ر ص ا خ ل ا ک ش ا ن ع ت ص ا خ ه ح ا ن ک ر م و ا ه ه ن ا خ ه ن آ ا ف ا ر غ ج ع ز و ت ن ع ت. م و ا ه ه ن ا خ ش ر ا ه ل م ه ئ ا ر ا و ن ع ت م و ا ه ه ن ا خ ع ز و ت ه ک ت ا م خ ن ع ت ا ت س و ر م ر م ا ه الت ع ف ع ا و ن ا ن ع ت م و ا ه ه ن ا خ ت ا ک ر ح ت ن ع ت. ن ر ا ز ا ن ت م ا ق ا ن ا م ز ر ا ه ال و ن ا ب ح ا ص. ع ب ط ط ح م و ر ر ب م و ا ه ه ن ا خ ت ا ر ث ا ت ن ع ت ه ل ئ س م ر ب ا ر ب ر ل ح م م ر م ر ا ت ف ر ن ع ت ن ا ب ز م ه ع م ا ج و ر ر ب م و ا ه ه ن ا خ ت ا ر ث ا ت ن ع ت. ا ه ن آ ن ک ل ا م و م و ا ه ه ن ا خ ت ا ص و ص خ ن ع ت و م و ا ه ه ن ا خ م م ص ت ر و م ر ر ث ؤ م ل م ا و ع ن ع ت ا ه ه ن ا خ ن ا ز ا م و ا ه ه ن ا خ ن ک ل ا م ه ا ف ت س ا ه ق ر ط ن ع ت. ن آ ن ن ا م و ها ع س و ت ر ا ث آ ن ع ت م و ا ه ه ن ا خ ه ر ا ج ا ا و ر خ ا ر ب ن ک ل ا م Source: Firoznia et al, 2011:153 ع م ا و ج ن ا ت س ا ب ر گ م ر ب ا ج ه ک ا ه ه ن ا خ ر ح ا و ن ن و م ا ر پ ک ل م ا ه ه ن ا خ ا ف ا ر غ ج و ر ر ب ا ر ه م ع ر ث أ ت ل ق ن و ل م ح ج ل ا س و. ن ت ش ا ر ا ر ق ف ا ر ش ا ه ق ب ط ا ا ب ج ن ص ا ص ت خ ا. ن ت ش ا ذ گ ر ل و ط ه م ن ل و ا ن ر ق م ت س ب ت ک ل ا م ا ه ه ن ا خ م و ه ب ر ا س ت ا ق ب ط ه ک ر ه و ر گ ت ا ق ب ط ال ا ب ر ا ر ق و ش م ه ت ف گ ا ه ه ن ا خ ه ب ه و ن ا ث ا ه ه ا گ ت م ا ق ا ا م و ا ه ه ن ا خ. ) Muller,2000: )4288 ن ت ف ا ش ر ت س گ ز ن ن ت ش ا ن ه ب و ن ن ب م ک ر ا ت ت ح ا ر ت س ا و ت غ ا ر ف ت ا ق و ا ن ا ر ذ گ ا ر ب ا و ه و ب آ ش و خ ا ت س و ر ح ا و ن ر ا ه ر ه ش ن ن ک ا س ه ک ا ه ه ن ا خ 4 ق ال س ا ن ش ش و ر ن ا و ن ع ه ن و م ن ا ه ه ن ا خ 6 5. ) Rezvani,2003:60( ن ت س ه ف و ر ع م ز ن ه ت ف ه ر خ آ و ت ال ط ع ت ر و آ ر گ ش و ر. ت س ا ل ل ح ت و ف ص و ت س ا ن ش ش و ر و ت ه ا م ر ظ ن ز ا و ر ب ر ا ک ف ه ر ظ ن ز ا ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه ه ت ه ژ و ه ب ن ا م و ش ا م پ ت ا ل م ع ا ا ت م ع و ا ن س ا ت ا ع ل ا ط م ز ا ه ا ف ت س ا ر ب ن ت ب م ش ه و ژ پ ن ا ت ا ع ال ط ا و ا ه ه ا ل م ا ش ن ا ج ه ال ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب ا ه ا ت س و ر ر ض ا ح ق ق ح ت ر ا م آ ه ع م ا ج. ش ا ب م ر ا و ت س ا ه ب ح ا ص م و ه م ا ن ش س ر پ ه ب ن آ ر و م 0 3 و ه و ب ا ت س و ر ا ر ا ه ک. ت س ا ه و ب ل ل و ن ا ت س ل ا ل ن ا ج م ف ل ب ا ر و گ ا ک ز ا ب ن ا ن ه آ ا ه ن ا ت س ه ب ا خ ت ن ا. ر گ ر ن ا ق ق ح ت ا ع ت ه م ا ن ش س ر پ ا ب ه ا ف ت س ا ز ا ش و ر ن ا ر ک و ک ر ن ب ا ه ر ا و ن ا خ ا ه ه ض ر ف ن و م ز آ ا ر ب ر گ م ا ق ا ا ه ن آ ش ز ا ر پ ه ب ت ب س ن و ج ا ر خ ت س ا ل م ک ت ز ا س پ و ع ز و ت ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر. ش ه ا ف ت س ا SPSS ر ا م آ ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ر ا م آ ا ه ل ل ح ت و 1 Mathieson 2 Wall 3 Hoogendoorn 4 Country Home 5 Holiday Home 6 Weekend Home

6 6 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ي پ ژ و ه ش ن گ رش ه ا ن و ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ز 1693 م ع ر ف ا ج م ا ل م ح و ه م و ر م ط ا ل ع ه م ح و ه م و ر م ط ا ل ع ه ر ا ن پ ژ و ه ش ر و س ت ا ه ا ن م و ن ه ر ب خ ش م ر ک ز ش ه ر س ت ا ن ال ه ج ا ن ا س ت. ش ه ر س ت ا ن ال ه ج ا ن ا ر ا م س ا ح ت ب ر ا ب ر ب ا / ک ل و م ت ر م ر ب ع ا س ت ک ه ر ن ا ح ه ش ر ق گ ال ن و ا ق ع ش ه ا س ت ا ن م ح و ه ا ز ش م ا ل ب ه ر ا خ ز ر ا ز ج ن و ب ب ه ش ه ر س ت ا ن س ا ه ک ل ا ز ش ر ق ب ه ش ه ر س ت ا ن ل ن گ ر و و ا ز غ ر ب ب ه ش ه ر س ت ا ن آ س ت ا ن ه ا ش ر ف ه م ح و م ش و. ر 9 4 ر ج ه و 5 4 ق ق ه ت ا 0 5 ر ج ه و 6 ق ق ه ط و ل ج غ ر ا ف ا و 7 3 ر ج ه و 5 ق ق ه ت ا 7 3 ر ج ه و 2 1 ق ق ه ع ر ض ج غ ر ا ف ا ق ر ا ر ا ر. م و ق ع ت ج غ ر ا ف ا 6 ر و س ت ا م و ر م ط ا ل ع ه ر م و ق ع ت ک و ه س ت ا ن 2 ر و س ت ا پ ا ک و ه و 2 2 ر و س ت ا ج ل گ ها ب و ه ا ن. ا ف ت ه ه ا ت ح ق ق ا ف ت ه ه ا ت و ص ف ت غ ر ک ا ر ب ر ا ر ا ض ک ش ا و ر ز و ر آ م ر و س ت ا ئ ا ن ش ک ل ش م ا ر ه 1 م و ق ع ت ر و س ت ا ه ا م و ر م ط ا ل ع ه ر ب خ ش م ر ک ز ش ه ر س ت ا ن ال ه ج ا ن. Source: Planning Department of Gilan Governing,2007:5698 ب ا ت و ج ه ب ه م ط ا ل ب ک ه ر س ط و ر ق ب ل ب ه آ ن ه ا ا ش ا ر ه گ ر ک ا ز ال ل ع م ه ت غ ر ک ا ر ب ر ا ر ا ض ک ش ا و ر ز ر ر و س ت ا ه ا م و ر م ط ا ل ع ه پ ا ن ب و ن ر آ م ر و س ت ا ئ ا ن ر ب ه ر ه ب ر ا ر ا ز ز من ه ا ک ش ا و ر ز ر ا خ ت ا ر آ ن ه ا ب و ه ا س ت ب ا ال ب و ن ه ز ن ه ه ا ز ن گ ر م ح ط ر و س ت ا ر ش ر ا ط ک ن و ن ب ا م ا ن گ ن ک ل 3/8 5 و م ا ن گ ن 3/8 ر ح ز ا و خ ل ز ا و ب ا 0 9 ر ص ن ب و ق م ت ت ض م ن ب ر ا م ح ص و ال ت ک ش ا و ر ز و ع م خ ر ب ه م و ق ع آ ن ه ا ج ه ت پ ر ا خ ت ب ه ک ش ا و ر ز ا ن ب ا م ا ن گ ن ک ل 3/9 6 و م ا ن گ ن 3/9 ر ح ز ا و خ ل ز ا و ب ا 2 9 ر ص و ن ز ع م

7 7... ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت ف ر 1 ه و گ ج ر ا خ ز ا م ش ر ب ا و ا چ ج ن ر ب ه ژ و ب ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ه و ر ب و ر و و ز ر و ا ش ک ا ز ا م ت ا ل و ت ت ا ر ا ص ن ا ک م ا. ن و ر م ر ا م ش ه ب ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ل ال ن ر ت م ه م ز ا گ ن ز ا ه ه ن ز ه ن و ب ال ا ب م آ ر ا ب ه س ا ق م ر و ا چ ج ن ر ب ت ال و ص ح م. م ش ر ب ا م آ ر و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن گ ن ا م و ص ر ا ع ت ع ز و ت 2 ه ر ا م ش ل و ج ا ع ت ا ز ل خ ص ر 0 7 ا ع ت 0 6 ا ز ص ر 0 2 ا ع ت 4 2 ط س و ت م ص ر 8 ا ع ت 6 م ک ص ر 2 ا ع ت ع م ج ص ر ن گ ن ا م ص ر 3/8 5 2 ا ر ب ن م ض ت ت م ق و ب ن ع ق و م ه ب و ت ال و ص ح م. ن ا ز ر و ا ش ک ز ا ا ه ن آ ن ر خ ن 3/ ب و ر و و ت ا ر ا ص م ع ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ه و ر ز ا م ش ر ب ا و ا چ ج ن ر ب. ج ر ا خ 3/ Source: Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi findings, ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ت ا ع ل ا ط م ل ک. ر ا 3/5 و ن ا م ن ا ش ن ه م ه ک ر ر غ ت ر ب ر ا ک ض ا ر ا ز ر و ا ش ک ا ه ا ت س و ر ر و م ه ع ل ا ط م ر ش خ ب ز ک ر م 0 8 ا ب و ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/9 ن گ ن ا م و 3/9 4 ل ک ن گ ن ا م ا ب ن م ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ن ا ج ه ال ن ا ت س ر ه ش ن گ ن ا م ا ب ض ا ر ا ز ا س و ن و ز ه ج ت ح ر ط ا ر ج ا ب ل ا ق ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت م ع. ص ر ن گ ن ا م ف ر 3/8 ر ح ا ز و ل خ ا ز و ا ب ه و گ ص ر و ن ن چ م ه ک چ و ک ن و ب ت ا ع ط ق ن م ز و م ع و ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/5 9 ن گ ن ا م و 3/1 8 ل ک ن گ ن ا م ا ب ) ض ا ر ا ز ا س و ن و ز ه ج ت ح ر ط ( ا ه ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک و ج و ه ط ب ا ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت و ر و ک ذ م ل م ا و ع ن ب و ه و ب ر ث ؤ م ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ص ر 5 9 ا ب ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن گ ن ا م و ص ر ا ع ت ع ز و ت 3 ه ر ا م ش ل و ج ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک. ز ر و ا ش ک ا ه زمن ا ع ت ا ز ل خ ص ر ا ع ت ا ز ص ر ا ع ت ط س و ت م ص ر ا ع ت م ک ص ر ا ع ت ع م ج ص ر ن گ ن ا م ص ر 3/9 4 2 ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت م ع. ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س 3/ ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ه چ ر ا پ ک م ع و ن م ز ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س 3/ Source: Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi findings, ط ا ب ن ت س ا ل ل ح ت ا ه ه ت ف ا ن و م ز آ ه ض ر ف : ل و ا ن ب ر ب ر ا ک ر غ ت ض ا ر ا ز ر و ا ش ک و ن ت ش ا ن م آ ر ف ا ک ن ا ئ ا ت س و ر ر ا ه ا ت س و ر ر و م ه ع ل ا ط م. ر ا و ج و ه ط ب ا ر

8 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 =. ر ا ن و ج و ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن ا ئ ا ت س و ر ف ا ک م آ ر ن ت ش ا ن و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب =. ر ا و ج و ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن ا ئ ا ت س و ر ف ا ک م آ ر ن ت ش ا ن و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب 4/3 5 ط س و ت م ا ب ر و ک س ا ا ک 0/6 8 ط س و ت م ا ب ن م ر پ س ا گ ت س ب م ه ضرب آزمون و ه ض ر ف ه ن ا گ ه س ا ه ه و گ س ر ر ب ت ا ب ث ا ص ر 5 9 ن ا ن م ط ا ح ط س ا ب ل و ا ه ض ر ف ه ک ه م ن ا ش ن 0/ ر ا ن ع م ح ط س ا ب 5 3 1/ ط س و ت م ا ب t ن و م ز آ و. ر گ م ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب : م و ه ض ر ف ن و م ز آ. ر ا و ج و =. ر ا ن و ج و ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب =. ر ا و ج و ه ط ب ا ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ن ب ز ن و ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت م ع ز ر و ا ش ک ا ه من ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ه ن ا گ ه س ا ه ه و گ س ر ر ب ب ر ض ن و م ز آ ا ب م و ه ض ر ف ن ا م ا و ت ت ر و ص ب ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ن م ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک گ ت س ب م ه ن م ر پ س ا ا ب ط س و ت م 0/7 8 ا ک ر و ک س ا ا ب ط س و ت م 4/3 و ن و م ز آ t ا ب ط س و ت م 1 3 5/. ر گ م ت ا ب ث ا ص ر 5 9 ن ا ن م ط ا ح ط س و 0/ ا ر ف ا ه ض ر ف ل و ا م و ه و گ م آ ر ا ب ه س ا ق م ر گ ن ز ا ه ه ن ز ه ن و ب ال ا ب. م ش ر ب ا و ا چ ج ن ر ب ت ال و ص ح م ع ق و م ه ب و ت ال و ص ح م ا ر ب ن م ض ت ت م ق و ب ن. ن ا ز ر و ا ش ک ز ا ا ه ن آ ن ر خ ن ب و ر و و ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ت ا ر ا ص م ع ج. ر ا خ ز ا م ش ر ب ا و ا چ ج ن ر ب ه و ر. ز ر و ا ش ک ا ه من ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک. ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت م ع ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ن م ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک. ز ر و ا ش ک ض ا ر ا بR ر ض ش ه و ژ پ ي ا ه ه ض ر ف ن و م ز آ ج ا ت ن 4 ه ر ا م ش ل و ج ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ن و م ز آ گ ت س ب م ه ن م ر پ س ا ن و م ز آ ه ج ت ن أ ت ر خ X 2 و X 2 ن و م ز آ ن و م ز آ ه ج ت ن أ ت ر Ttest ح ط س ا ب T ن و م ز آ ح ط س ر ا ا ن ع م sig 0/ /9 3/4 0/5 9 ن ع م ن و م ز آ ه ج ت ن أ ت ر ا ر 0/ / / / / /2 9 3 / /5 0 3 /9 4 3 /6 1 4/8 5/4 3/6 2/9 6/5 Source: Estimates using Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi field studies, /5 8 0/9 7 0/9 9 0/1 9 0/7 6 ن و ب ن صرفه به ن ن ا م ل ال ه ب ن ا و ت م ه ع ل ا ط م ر و م ه و ح م ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ا ه م ا پ ن ر ت م ه م ز ا ط س و ت م و ا ه ه ن ا خ ت خ ا س ص و ص خ ه ب ن و م ا ر پ ا ه ا ت س و ر ت م س ه ب ن ا ج ه ال ر ه ش ب ل ا ک ش ر ت س گ ز ر و ا ش ک ل و م ت م م و ب ر غ ه ر ا ش ا ر ک ه ک ن ر ت ش ب ت ا ر ث ا و ا ه م ا پ ن آ ا ر ن ا و ت م ر ا ع ب ا ت ال و ح ت ب ل ا ک ا ض ف ا ت س و ر ت ال ح م ز ک ا ر م و ت ال ح م ا ض ف ب ل ا ک ت ال و ح ت و ا ت س و ر ن ک ا س م ه ل م ج ز ا و ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر. و م ن ه ه ا ش م

9 ن ال پ ت ر ج ا ه م ن چ ش ر ف ذ ح 9... ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت ا ه ه ت ف ا و ج ن ر ب ر ا ع م و ن ک س م ه و ز ف ا ش ز ر ا. ن م ز. ن ا س ر ب آ ت ا س س أ ت ل ص ف ن ا ر ج ا ه م ش ر ت س گ م. ئ ا و. ا ص ت ق ا ر ک ل م ع. ج ح ل ا ص م و ر و ر ه ش ا ه و گ ل ا و ر و. ن ک س م ه ن ب ا ز ا س م و ا ق م ه ئ ا ر ا ن ا. ا ت س و ر ق ق ح ت ل م ا ش ز ک ر م ش خ ب ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ا ض ف ب ل ا ک ت ال و ح ت 5 ه ر ا م ش ل و ج ه ت ش ذ گ ت ع ض و. و ب ن ا پ ن ک س م و ن م ز ت م ق و ال و و گ ر ز ب ن ک ا س م ا. ه ه ا چ و ه م ش چ ا ه ن ا خ و ر ن ف ر ط ر ن ک ا س م ر ا ر ق ت س ا. ط ا ح ا ب ه ق ب ط ک ا ه ه ن ا خ. ن و ک س م ت ف ا ب ه ر ش ف ن ا ن چ ه ن ر ع ا م ت ج ا ن ب ر ش ق و ت ر ق ب ت ا ر م ه ل س ل س و ج و. ا ه ا ت س و ر ر گ ا س م ه م ا ظ ن و ج و و ا ه ا ت س و ر ع ب ط ش ر ه ب ه ج و ت ا ب ن ک س م ض ا ق ت م و ح م ا ع ت. ا ه ا ت س و ر ر ن ک ا س م م و ب ت ع م ج م ک ا ح ( ن و ب ت ش ع م ز ر و ا ش ک ص ص خ ت ت م س ق ز ا و ) ه ل و ط و ل غ آ ( م ا ا ه ا ض ف ه ب ن و ک س م ا ه ا ض ف. )... و ت ال و ص ح م ر ا ب ن ا ( غ ا ب و ع ا ر ز و ت ش خ ا ب و چ و ل گ و ت ش خ م و ب ح ل ا ص م ز ا ه ا ف ت س ا. ل ا گ و ش ل و ک و گ ن س و ب و چ و ل گ ه ا ک. ا ه ا ت س و ر ر ن ک س م ت خ ا س ه ن ز ه ب س ن ن و ب ن ا پ ا ب ب س ا ن ت م ن ک س م ل خ ا ت ن س و ا ت س و ر م و ب ا ه ا ض ف. خ ب ط م ن ن ا م ن ا ئ ا ت س و ر ز ا ن. ت م ق ن ا ز ر ا ا تا ب س ن و م و ب ح ل ا ص م ا ب ن ک ا س م ت خ ا س ) ل و ح ت ( ل ع ف ت ع ض و صورت به ز ا س و ت خ ا س ش ر ت س گ و ن و ک س م ت ا ع ط ق ن ش ک چ و ک. ع ا ف ت ر ا م ه و ح ط س ر م ه ه ر ت س گ. ن ا س ر ب آ ه ک ب ش ا ج ا ا ب ب آ ع ب ا ن م ز ا ر ت ر و ه ل ص ا ف ر ن ک ا س م ر ا ر ق ت س ا ح ل ا ص م ز ا ه ا ف ت س ا م غ ر ل ع م و ا ق م ر غ و ه ب ت ر م ن چ ا ه ه ن ا خ ت خ ا س. ل ص ف و م ئ ا ن ا ر ج ا ه م ه ب ه ر ا ج ا ش و ر ف ر و ظ ن م ه ب م و ا ق م ه م ن و م و ا ق م. ) ن ا ر گ ر ا ک ( ر ج م ا ه ن ش ن ه ر ا ج ا ا ع ت ش ا ز ف ا و ن ک س م ال ا ب م ک ا ر ت ه ب ت ب س ن ن ا ر ج ا ه م ت ب س ن ش ا ز ف ا و ا ه ا ت س و ر ز ا ن ا م و ب و ا ه ر ا و ج م ه ر ب م ک ا ح ع ا م ت ج ا م ا ظ ن ن ر و خ م ه ر ب ه ج ت ن ر ن ا م و ب. ن و ک س م ا ه ح ا و ر گ ا س م ه م ا ظ ن. ز ا س ه ب ت ر م. ن و ک س م ا ه ح ا و م ا م ت ر ا ا ب ر ق ت ز ر و ا ش ک ا ه ا ض ف ه ر ه ب م و ا ت و ن ا م س ر ج آ ن ه آ ن ن ا م م و ب ر غ ح ل ا ص م ز ا ه ا ق ت س ا. ه ن ب ا ر ن ا م ت خ ا س ا ه گ ن س ز ا ر گ ا ب م و ب ر غ ح ل ا ص م ز ا ه ا ف ت س ا ت ل ع ه ب ن ک س م ت خ ا س ه ن ز ه ش ا ز ف ا. ز ا س م و ا ق م ا ه ح ا و ز ا ه ا ف ت س ا و ج و ن ا ج ه ال ا ب ت ر و ا ج م ت ل ع ه ب ر ه ش ن و ک س م ا ه ح ا و ز ا ر ا ر ب و گ ل ا. ه ق ط ن م ا ه ر ه ش ر گ و ه ن ا خ ر پ ش آ ل ث م ا ه ا ض ف ا ر ج ا و ح ا ر ط سopen و ر س ه ب ع ت. ن و ک س م ا ه ح ا و ل خ ا ر ت ش ا ه ب س و ر س ضوابط اساس ر ب ج ا ه ز ا س و ت خ ا س ر م و ا ق م ح ل ا ص م ز ا ه ا ق ت س ا. ن ک س م ا ن ب. ز ا س ا م ن ق ا ف ا ا ض ع ب و ه ت خ ا س ه م ن ن ک ا س م Source: Ghomashpasand,Moshiry,Kardovany, Mahdavi findings, ف ا ک ن و ب م آ ر ش ا ن ز ا ش و ر ف ع ر ا ز م ج ن ر ب ت ا غ ا ب ا چ و ا ه ن ا ت س ت و ت ر ه س ا ق م ا ب ل و ت ه خ ر چ ز ا ا چ ت ا غ ا ب و ج ن ر ب ع ر ا ز م ز ا ا ه م ع ش خ ب ن ش ج ر ا خ م ش ر ب ا و ا چ ج ن ر ب ل و ص ح م ش و ر ف ا چ ج ن ر ب ت م ق ن و ب ن ا پ ج ن ر ب ع ر ا ز م ر ب ر ا ک ر غ ت ز ا ش ا ن ا ه ن ا خ ل گ ا ه ز ا گ ه ج و ت ل ب ا ق ر ا ق م ن ش ع ا ص ت م م ش ر ب ا ا چ و و و ب ن ت م ق ن م ض ت ا ر ب ا ه ن آ م ع ت ا م ح ز ا ن ا ر ا ک ج ن ر ب و ن ا ر ا ک ا چ ر ن آ ر ف ت ش ا ک ت ش ا و ا ه ه ت و ب ن س ن و ب ال ا ب ا ه ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع ا و ج ن ر ب و ا چ ت ا غ ا ب ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ل و ص ح م ت ش ا ر ب ت ال و ص ح م صارات از ت ا م ح م ع ن ا ر ا ک ا چ ن ا م ه ش ح ال ص ا ا چ ا ه ه م ل ق و ن و ل ک و ه ن ا ع ز و ت م ع و ا چ ا ب ه س ا ق م ر ل و ت ا ه ه ن ز ه ن و ب ال ا ب م ش ر ب ا ت ال و ص ح م ق ا چ ا ق م ش ر ب ا ا ه ه چ ر ا پ و ش ر ف ه ل م ج ز ا م ش ر ب ا ع ر ا ز م ر ر ب ر ا ک ر غ ت ل ال ر گ ز ا ن ا ه ج ا ه ر ا ز ا ب ر ت ب ا ق ر ت ر ق ن ت ش ا ن و ا ه ش خ ب ر ا س ر ا ص ت ق ا م ر و ت ا ه ن ا ت س ت و ت ا ه ا ت س و ر ر و م ه ع ل ا ط م ن ا و ت م ه ر ا ش ا و م ن ه و ال ع ر ب ت ا ر ث ا ب ل ا ک و ف ذ ح ر ا م ع م ت س ز ت ال ک ش م ش ا ب م ا ت س و ر ل ص ا ا ه ت ن س و گ ن ه ر ف ف ذ ح ا ب ف ا ر ت م ه ک ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ت ن س ا ه ا ت س و ر ر ه ش ه ه ا ش م ر ا و م ه ل م ج ز ا ن ا و ت م ز ن ا ر... و ن م ز ر ز ا ه ب آ و ا ه ه ن ا خ و ر گ و ل آ ز ا ش ا ن ط ح م ر ب ر ا ک ر غ ت ب آ ف ک و م ک گ و ل آ ن ن ا م ن ا و ن ع ج ن پ ر ن ا و ت م ا ر م و ا ه ه ن ا خ ا ه م ا پ. ت س ن ا ه ع ل ا ط م ر و م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ن ا ئ ا ت س و ر ش م ا ر آ ن ت ف ر ن ب ز ا و ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ش ه ا ک ع ب ط ا ه ز ا ن ا م ش چ و ض ا ر ا. ت س ن ا ه ع ل ا ط م

10 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 1 ر ا ج ب ه و ک ا ت س و ر ر چا باغات ر ب ر ا ک ر غ ت ز ا ا م ن 2 ه ر ا م ش ل ک ش Source: Authors, 2012 ر گ ه ج ت ن ه ک و گ ا ت س و ر ر ج ن ر ب ع ر ا ز م ر غ ت ز ا ا م ن 3 ه ر ا م ش ل ک ش Source: Authors, 2012 ف ا ک م آ ر ن ت ش ا ن ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ب ن ا ر ا ر ب ه ر ه ب ز ا ر گ ش س ر پ و ن ا م ت ا ه ا ش م ز ا ل ص ا ح ج ا ت ن س ر ر ب ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ل ص ا ل ال ز ا ا ه ن آ ز ا س ه چ ر ا پ ک م ع و ز ر و ا ش ک ا ه من ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ل ک ن گ ن ا م ص ر 0 9 ا ب ا ت س و ر ط ح م ر گ ن ز ه ن ز ه ن و ب ال ا ب ل م ا ع ه ک ر و ط ه ب. ن ش ا ب م ه ع ل ا ط م ر و م ه و ح م ر 2 9 ا ب ن ا ز ر و ا ش ک ه ب ت خ ا ر پ ت ه ج ت ال و ص ح م ع ق و م ه ب ر خ م ع ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/8 ن گ ن ا م و 3/8 5 و ص ر 0 8 ا ب ن م ز ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/9 ن گ ن ا م و 3/9 6 ل ک ن گ ن ا م و ص ر 8 8 ا ب ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ع ط س ت م ع ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/9 ن گ ن ا م و 3/9 4 ل ک ن گ ن ا م ه چ ر ا پ ک م ع و ن و ب ک چ و ک ل م ا ع و ر ه و ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/8 ن گ ن ا م و 3/5 ل ک ن گ ن ا م و ص ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ز ا ا ز ل خ و ا ز ح ر 3/5 9 ن گ ن ا م و 3/1 8 ل ک ن گ ن ا م و ص ر 5 9 ا ب ض ا ر ا ز ا س ش ر ت س گ ب ب س ن آ م ا پ ه ک ن ش ا ب م و خ ض ا ر ا ش و ر ف ز ا ن ا ز ر و ا ش ک ل ا ب ق ت س ا و ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت. ت س ا ه ر گ ن ا ج ه ال ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب ا ت س و ر ه ح ا ن ر م و ا ه ه ن ا خ

11 ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت ر ب ر ا ک ر غ ت ر ا ر م و ا ه ه ن ا خ ف ن م ا ه م ا پ و ر ا ث آ ه ک ت س ا ه و ب ن ا ش ه و ژ پ م ل ع ظ ا ح ل ز ا ه ل ا ق م ر و ا ت س ن ا ج ه ال ز ک ر م ش خ ب ا ه ا ت س و ر ر م و ه ل ح ر م ر ا ر ت ا ر ث ا ن ا ت ر م و ل و ا ه ل ح ر م ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ا ر ا ه ر ا ک ه ا ر و ه ر ا ر ق ق ق ح ت ر و م ع ا م ت ج ا ا ص ت ق ا ط ح م ت س ز ا ع ب ا ر ا ر ن آ ف ن م ا ه م ا پ و س ر ر ب ت ال ک ش م و ل ئ ا س م ا ب ه ط ب ا ر ر س ا س ا ن ا ر ب. ا م ن ا ه ن ش پ ه ع ل ا ط م ر و م ه ق ط ن م ر ل ک ش م ن ا ز ا ت ف ر ن و ر ب ا ر ب ه ر ا ش ا ر ز ر ا و م ه ب ن ا و ت م م و ا ه ه ن ا خ ث ا ح ا ا ر ب ر ب ر ا ک ر غ ت ه ز گ ن ا و ) م ش ر ب ا ا چ ج ن ر ب ( ز ر و ا ش ک ش خ ب : و م ن و ب ر خ م ر و خ ر ب ع و ن ر ه ر ب ا ر ب ر ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ا ه من ز و ک ا خ و ب آ ع ب ا ن م ظ ف ح. ش ا ب ه ک ب ن ا ج ر ه ز ا ه ن ال و ئ س م ر غ ا ر ب ا ه ه ا گ ن ب ر و م ا ر ب ت ر ا ظ ن و ن م ز ش و ر ف و ر خ ر ب ن ا ت س ر ه ش و ن ا ت س ا ن ل و ئ س م ا ت ل و ت ر ا ظ ن و ل ر ت ن ک. ز ر و ا ش ک ا ه من ز ر گ ا و س ز ا ر گ و ل ج ن ن چ م ه و م و ا ه ه ن ا خ ه ب ز ر و ا ش ک ا ه من ز و ا ه غ ا ب ل ب ت م ع و ا ه ر ب ر ا ک ر غ ت ه ب ط و ب ر م ا ه ه م ا ن ن ئ آ ن و ت. ن آ م ر ح ه ب ز و ا ج ت ز ا ر گ و ل ج و ه ن ا خ و ر م ر ح ن ع ت ا ص ت ق ا ر و ج و م م ر و ت ا ب ه س ا ق م ر ن م ض ت ت م ق ن و ب ن ا پ ا و ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م ا ر ب ن م ض ت ت م ق و ب ن. ر و ش ک. ت ا م خ و ت ع ن ص ا ه ش خ ب ر ا س ا ب ه س ا ق م ر ز ر و ا ش ک ش خ ب ز ا ل ص ا ح ا ه م آ ر ن ب ن ا و خ م ه و ل ا ع ت م ع ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت م ع و ف ر ط ک ز ا ث ر ا ل م ا ع تأثر ت ح ت ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ت ا ع ط ق ن و ب ک چ و ک ) ح ط س ح ا و ( س ا ق م ر ل و ت ه ن ز ه ن ت ف ر ال ا ب ث ع ا ب ه ک ر گ ف ر ط ز ا ز ر و ا ش ک ن و س ا ز ن ا ک م م ع و ز ر و ا ش ک. ش ا ب م ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ر ب ر ا ک ر غ ت ل ال ه ل م ج ز ا و ش م. ن ا گ ر ز ا ب و س م ر ه ا ا ب ه ر ب م ا ن ت ال و ص ح م ت ا ر ا و ل ر ت ن ک ق ر ط ز ا ن ا ر ا ن ا غ و ن و ن ا ر ا ک ج ن ر ب ن ا ر ا ک ا چ ز ا ت ا م ح. ن آ ز ا ش ا ن ر ب ر ا ک ر غ ت و ز ر و ا ش ک ا ه من ز ک ک ف ت ز ا ر گ ش پ ر و ظ ن م ه ب ث ر ا ن و ن ا ق ح ال ص ا ا ر ج ا ر و ظ ن م ه ب ) ض ا ر ا ز ا س و ن و ز ه ج ت ح ر ط ( ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ز ا س ه چ ر ا پ ک و ح ط س ت ح ر ط ا ر ج ا. ا چ و ج ن ر ب ت ال و ص ح م ا ر ب ص و ص خ ه ب ز ر و ا ش ک ن و س ا ز ن ا ک م گ ن ه ا م ه ا ن و ع ب ط ا ه ز ا ن ا م ش چ ر غ ت ت ا غ ا ب ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ش ت م و ها ه ن ا خ ف ن م م ا پ رن ت م ه م ن ا ه ب ت ا ن ع ا ب ت س ا ه ر گ ه ع ل ا ط م ر و م ا ه ا ت س و ر ر ر ا ا پ ا ن ب ج و م ر م ا ن ا ه ک و ب ا ت س و ر ب ل ا ک ت ف ا ر : ر گ م ه ئ ا ر ا ر ز ا ه ا ه ن ش پ و ه ص و ت ش ه و ژ پ ن ا ر ه م آ ت س ه ب ج ا ت ن ش خ ب ر ب م ر و ت ر ا ث آ ا ت و ش ل و ت ش خ ب ز ا ت ا م ح ب ب س ا ه ه ا ه ن ه ن ا ر ا ن ر ک ن م ف ه ا ب ت ل و ه ک و ش م ا ه ن ش پ ت ال و ص ح م ر ب ه ن ا ر ا ش ه ا ک و ا ه ه ا ه ن ت م ق ز ا س ا ز آ. ه ش ه ا ک ا ر ت ال و ص ح م ل و ت ه ن ز ه ه ژ و ه ب ز ر و ا ش ک ب س ن ت ز م ن ا ز م ش ه ا ک ب ب س ل و ص ح م ر ا ت ک ه ر ر ک ل م ع ش ه ا ک و ل و ص ح م ت ف ک ش ه ا ک ر ط ا خ ه ب ع ا ر ز. و ش م ا چ و ج ن ر ب ص و ص خ ه ب ز ر و ا ش ک ت ال و ص ح م

12 1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 1 ن ر ا ر ت ال ا ب ب س ن ت ز م ه ک ا چ و ج ن ر ب ن ن ا م ت ال و ص ح م ز ا ن م ف ه ت ر و ص ه ب ت ل و حماتها مشو ه ص و ت م ه ا ر ف ط ا ر ش ل و ت ل م ا و ع و ع ب ا ن م ز ا ه ن ه ب ه ا ف ت س ا ن آ و ر پ ه ب و ت ال و ص ح م ن ا ت ش ک ه ع س و ت ر ب ه و ال ع ا ت ه ش ر ت ش ب. ب ا ش ا ز ف ا ت ا ر ا و ت ال و ص ح م ا ب ت ب ا ق ر ت ل ب ا ق ا ت آ ش خ ب ت ا ل و ت ش ا ز ف ا ر ا ه ه ن ا ر ا ه ن ه ب ص ص خ ت و ب س ا ن م ت ا م ح ا ه ت س ا س ل ا م ع ا س ا س ا ش ق ن ه ب ه ج و ت ا ب ز ر و ا ش ک ع و ن ت ر ا ه ر ا ز ب ا ت ا م ح ش ر ت س گ ه م ب ت ال و ص ح م. و ش م ا ه ن ش پ گ ت س ش ن ز ا ب و ث ا و ح گ ا ت ف ا ر ا ک ز ا ه م ب ه ل م ج ز و ر ا ش ک ا ج ا. ن ف ل خ ت م ا ب ع ط ا ق و ش ر و خ ر ب و و ج و م ن ن ا و ق ح ال ص ا و ر ت ه ن ر ا ز ا ب ن ن ا و ق ع ض و م ا ظ ن ه م ب ر گ ا ر ف ن ا ئ ا ت س و ر ز ا ه ش ن ا ت ا ه م ت ب ت ر ت ن ا ه ب و س ر ب ر گ ا ر ف ا ه ب ا ه ئ ا ر ا ه ق ب و ر ف ن ک ه ب ف و ت م ن م ز ه ک و ش م ا ه ن ش پ ر و ز ا س ه چ ر ا پ ک ن ا ک م ا و و ش ن ه ع ط ق ه ع ط ق ص ا خ ش ا ا ه ئ ا ر ا ر گ و ل ب م و ت ا ه ن ا خ ر ا ک ن ن ا م ه ن م ز ا ت و ش م ح ط س ح ا و ر ر ک ل م ع ر ا ک ن ا ا ب ش ا ب ر ذ پ ن ا ک م ا ز ر و ا ش ک ض ا ر ا و ر ر ب ز ر و ا ش ک ن و س ا ز ن ا ک م ه ع س و ت ه ج ت ن ف ذ ح ا و ب ا م ش ه ا ک م و ا ه ه ن ا خ ث ا ح ا ر و ظ ن م ه ب ن م ز ش و ر ف ه ز گ ن ا و ش ا ز ف ا ن ا ئ ا ت س و ر م آ ر و ه ت ف ر ال ا ب. و ش م References Davies B. Richard, O. F., & Patrick N. (1981). A spatial and Temporal Analysis of second Homes ownership in west Wales. Geofroun, 2(12), Dieter. K. M., (2002). Second home ownership and sustainable Development in Northern Sweden, Tourism and Hospitality Research, 3(4), ABI/In form Global. pp Ebady, F. (1998). Strategic framework for agricultural development (5 th ed). Tehran: Islamic Revolution Housing Foundation Press. Tehran: Islamic Revolution Housing Foundation Press. Planning Researches and Agricultural Economics of Information and Publications Part Press. Field study. (2011). Statistics and data extracted from business inventory. Lahijan. Firouznia, A. (2011). Analysis of the impact of distance on the integration of additional villages to the city (The case study, additional villages in Kashan city), 2(8), Tehran Ghompasand, M. T. (2011). Analysis of impacts and implications of agricultural land use changes on Central Part s Villages of Lahijan city in the recent decade, published doctoral dissertation. Tehran: Science and Research Branch/Islamic Azad University. Graousi, R. j., & chandrashekara, B. (2013). Land use, land cover changes detection in Rasht city using Arc GIS and ERDAS. Asian Journal of Development Matters, 7(1), Hoogendoorn, G., Mellett, R., & Visser, G. (2005). Second Homes Tourism in Africa: Refection on the south Africa Experience, urban Froum, 16, 23. Molaie, H. N. (2005). Document of the Rasht city development, documents of the Gilan province development, Management and Planning Organization of Gilan Province, Rasht. Mathieson & wall. (1982). Tourism: Economic, physical and social Impacts Harlow, Longman. Molaie, H. N. (2005). Document of the Masal city development, documents of the Gilan province development, Management and Planning Organization of Gilan Province, Rasht. Molaie, H. N. (1994). Definition conceptual and the necessity of rural planning in Iran, Sphere Journal of Scientific and Technic, 5(24), Molaie, H. N., Ghompasand, M. T. (1999). Analysis of the role of rice and tea cultivation in the development of the Villages of Lahijan city, Journal of Human Geography, 1(2), Motiei, L. S. H., Rezvani, M. R., & Azgami, Z. (2012). The economic effects of agricultural land use changes in rural areas (The case study, Hasanrud Lychargy Village of Bandare Anzali), Research and Rural Planning, (pp. 123). Mashhad Muller D., & Ulrich P. (2007). Tourism development and the rural labor market in Sweden diterk. Muller and Bruno jansson, tourism in peripheries perspective from the far north and south.

13 ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت Nasimy, A. (1999). Strategies for job creation in the agricultural sector in Iran, 7(28), 56. Planning Department of Gilan Governing. (2007). statistical yearbook of Gilan province, (pp. 5698). Rasht. Paqutte, s., & domon.g. (2003). Changing rural ties, changing landscapes: Exploring social decomposition using a mult scale approach, Journal of Rural Studies, 19, (4), Pimentel, M. et al. (1999). Start growth building better place to live work and play. NAHB Policy Statement, National Association of Home Builders Washington D.C USA. pp. 78. Rezvani, M. R. (2003). The study of the development of second homes in rural areas, Geographical Research, 45, (pp. 6574). Tehran Sarvar, R. (2008). Landuse planning in the regional development plan. Tehran: NashreeGanje Honar Press Saeidy, A. (1996). The model and style of residence switching and rural housing species of Disaster Management Center (2 nd ed.). Tehran: Islamic Revolution Housing Foundation Press. Statistics field observations. (2011). Levels of land use change of tea gardens that their license have been issued by the Islamic Revolution Housing Foundation. Lahijan. Statistics field observations. (2011). Levels of land use change of tea gardens that their license have been issued by Lahijan Agriculture Organization. Lahijan. Statistics of field observations. (2011). Levels of land use change of berry gardens that their license have been issued by the Islamic Revolution Housing Foundation. Lahijan. Statistics of field observations. (2011). Levels of land use change of berry gardens that their license have been issued by Lahijan Agriculture Organization. Lahijan. Statistics field observations. (2011). Levels of land use change of rice fields (paddy fields) that their license have been issued by the Islamic Revolution Housing Foundation. Lahijan. Statistics field observations. (2011). Levels of land use change of rice fields (paddy fields) that their license have been issued by Lahijan Agriculture Organization. Lahijan. Wall R smith (1983). Tourism alternatives: potential and problems in the developments of tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P.136. William, A. M., & Hall, C. M. (2000). Tourism and migration new relationships between production and consumption tourism Geographies, 2 (1), 527.

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ت س ر ا و د و م ح م 2- ا) ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک 0 ه ق ط ن م ز ب س ی ا ض ف ل ی ل ح ت و د ر ب ر

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن

ن ا ج ن ز ر ه ش : ی د ر و م Todim ه ر ا عی م ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی د ب ل ا ک ر ص ا ن ع ه ب ی س ر ت س د ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2-

) ل و ئ س م. ن ا ر ای ق ا ر ن ق ا ر ن د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ت ل و د ت ی ر ی د م ه و ر گ ر ا ی د ا ت س ا 2- زش و م آ ت در م و ر ب ر م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ش ا د 7 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م ش م د ز ا و د ل ا س 5 1 1-7 2 1 ص ص ) د ر و م ع ل ا ط م ( ت ل و د ا ا م ز ا س ر د ا ا ب ت ش ا ز ا

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence

2- IQ 3- Verbal-Linguistic Intelligence 4- Logical-Mathematical Intelligence ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 1 5-3 7 ص ص ه ب ا د و س 1 د ع س س ا ه د م ح ا ز و م آ ش ا د گ د ز ا ه ت

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ن ا ب ع ش ه ی م س 2.

ن ا ب ع ش ه ی م س 2. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 2-48 ص ص ن ی س ح ن ا ن ک ر ا ک ی ا ه ف ر ح ق ال خ ا ا ب ش

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی

ر ص ع ی ل و ی و ک ( ن ا د م ه ر ه ش ی م س ر ر ی غ ه ا گ ت ن و ک س : ی د ر و م ه ع ل ا ط م لی ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا غ ج د و ا ش گ 6931 زمستا و ا ا م ش م د ا س ا ک ا س د م ت ا ض ب آ ث ا ت و د ب ا ک - ا ض ف ا ب ا ب ا ب ح ت ) ص ع و و ک ( ا د م ش م س غ ا گ ت و ک س : د و م ع ا ط م ع د م

More information

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م

62 ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پ ا ی ی ز 1397 م ق د م ه م ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 61-90 ن گ ر ش ی ک ال ن ب ر ب ر ن ا م ه ر ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1-

ر و ب ص ق د ا ص د م ح م ن ر آ ر ک ش ل د ا ه ر ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ه ا ن پ ن ی د ا ض ر م ال غ 1- ن ا ق ل ا ط ش خ ب ي ي ا ت س و ر ي ا ا گ ت ن و ک س ي گ ت ف ا ي ع س و ت ي س ر ر ب TOPSIS ک ي ن ک ت ق ي ر ط ز ا غ ال ب ج و ا س ن ا ت س ر ش ا ن پ ن ي د ا ض ر م ال غ ن ا ر ي ا ي ر ا س ي م ال س ا د ا ز آ ا گ

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

م غ ن ی ل ک و ت ی ف ط ص م ن

م غ ن ی ل ک و ت ی ف ط ص م ن ش و ژ پ - م ع م ا ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر و ا ش ر گ 396 ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م ا س ا ص ت ق ا - ع ا م ت ج ا م ا و ع تأثر ش ج س و س ر ر ب ) م ق س ق م ر ش ( ر ش ت م ا س ر ب ا ر ا ب ح و ا س پ ا ر ا ا

More information

Contents. Executive Summary. Contents

Contents. Executive Summary. Contents ا مل ا ل ي ة ل ل ن ظ م ت ح ت ي ة ب ن ي ة ا مل ج ت م ع ي ة ا ل ش ا م ل ة و ث ي ق ة ا ل ر ؤ ي ة Contents 1 2 3 ا مل ل خ ص ا ل ت ن ف ي ذ ي ا مل ش ك ل ة Executive Summary 5 ك و ر ا ن ظ ا م 5 5 ا ل ع م ال ت

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه

ک ت س ا ی ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ر ت س ب ع ق ا و ر د و ی د ر ف ا ت ت س ا ی ع ا م ت ج ا ی ر م ا ر ت ش ی ب ق ال خ ا. ت س ا ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 8 1-21 0 ص ص ق ال خ ا و ع ا م ت ج ا ت ل و ئ س م ا ه ه

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف

ل ی شن ار ت ب ل ی ق له ا م ه طاف ن و ی س ن د ه) ن م و ن ه) د ر ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه پاییز 97 ص ص : 5-58 ت و ز ی ع ف ض ا ی ی خ د م ا ت ب ه د ا ش

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا

ح ز ا ش ي ب ي گ ت ف ش آ ب ب س ه ک ت س ا ن ا ج ن ز ر ه ش ر د د ن م ش و ه و م ج س ن م ي ک ي ف ا ر ت ت ي ر ي د م د و ب ن ر د ت ال ک ش م ن ي ا ي ل ص ا ا ه- ي م س ميمگيري ص ت ن ا ب پشتي ه ن ا م ا س ر ا ر ق ت س ا اي ه ديت و د ح م و ع ن ا و م ن ا ج ن ز ر ه ش ک في ا ر ت هريزي م ا ن ر ب و ت ديري م ر د 1 في ا ن م ه مي س ن ا ج ن ز ه ا گ ش ن ا د شهري هريزي م ا

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ت و ر س م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ر ا م ش م د ل ا س ت ال و ح ت ر ب ی س و ر و ن ا ر ی ا ی م ا ظ ن ی ا ی ر ا ک م أثیر

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د.

د و ت س ا ه ت ش ا د ا ض ع ا ی ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ص خ ا ش ر ب ا ر ر ی ث أ ت ن ی ر ت م ک و ی ع ا م ت ج ا ت ک ر ا ش م ر ب ا ر ت ب ث م د. 59 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ی ع ا م ت ج ا ی ز ا س د ن م ن ا و ت ر د ی ی ا ت س و ر د ی ل و ت ی ا ه ی ن

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب

د و ن ا گ ر ب خ ی ف ی ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ ه ع م ا ج. د و ب ی ش ی ا م ی پ ع و ن ز ا ی ف ی ص و ت ا ر ج ا ه و ی ش ر ظ ن ز ا و ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب زشی و م آ ت یری م و ی ر ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 7 9 3 1 ن ا ت س ا ت 2 ه ر ا م ش م ه ز ا و ل ا س 7 0 1-14 2 ص ص ن آ ه ع س و ت و ل ط م ی و گ ل ا ه ئ ا ر ا و ن ا ن

More information