ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1

Size: px
Start display at page:

Download "ا ن م س ن ا ت س ا ر د ی ت ش و گ ی ا ر ی ا ر ا س م ر گ ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا س م ر گ د ح ا و 1"

Transcription

1 ه) ن س و ن ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س غ ر م ل و ت ع ر ا ز م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ن ا ن م س ن ا ت س ا ر ت ش و گ م ح م ن س ح م ن ا ر ا ر ا س م ر گ م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ر ا س م ر گ ح ا و 1 صبور محمصاق ن ا ر ا ر ا س م ر گ م ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا ر ا س م ر گ ح ا و ن ا گ ب خ ن و ن ا و ج ن ا ر گ ش ه و ژ پ ه ا گ ش ا ب / 0 4/ 1 ت ف ا ر خ ر ا ت / 0 9/ 0 ش ر ذ پ خ ر ا ت ه ک چ س ر ت س ر ع ب ا ن م ز ا ن آ ن م أ ت ه ک ت س ا ژ ر ن ا ف ل ت خ م ع ا و ن ا ه ب ه ت س ب ا و ل و ت و خمات فعالتها ر گ کنار ر کشاورز بخش ن ب ن ز ا و ت ر ر ا ا پ و ط ح م ت س ز ت ا ر ط ا خ م ن و چ م ه ل س ف ا ه ت خ و س ز ا ش ا ن ت ال ض ع م. ت س ا ر و ر ض ن ا ز ر ا ه ب ن ا س ن ا ع ا م ت ج ا و ا ص ت ق ا ا ه ت ل ا ع ف گ ت س ب ا و ن ن چ م ه و ت م ق ت ا ن ا س و ن و ع ب ا ن م ر ت و ح م ت س ز ژ ر ن ا ن مم م أ ت ا ز ج ا ا م ر گ اا ا سه س س و ن ا ق ا ش ر و خ ن ن ا م ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ن و چ م ه ر گ ع ب ا ن م ن ز گ ا ج ر ک ف ه ب ن ا س ن ا ا ت ت س ا ه ش ب ب س و ا ب ن م ز خو ناز ر و م ژ ر ن ا ن م أ ت ن م ز ا ن ز ن ر و ط ش ر و ر پ ن ن ا م کشاورز مختلف ا ه ح ا و. ش ا ب... جهت سمنان استان جغرافا مشخصات س ر ر ب ل ا ب ن ب ق ق ح ت ن ا. ت س ا ن آ ل ا ک ش ا ر ک و گازوئل نفت ن ا. و ب ن ا ت س ا ت ش و گ غ ر م ع ر ا ز م ژ ر ن ا ن م أ ت ر و ظ ن م ه ب ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ع ب ا ن م ظ ا ح ل به تحقق ط ح م ز ا ن ر و م ل خ ا ز ا گ برق شکل ه ب ا س ا ن ش ه و ب ر ب ر ا ک ف ه ت ا س ا و ن ا س ا ن ش ر ا ک ا ب ه ب ح ا ص م و ت ن ر ت ن ا کتابخانها اسنا ه ع ل ا ط م ز ا س پ. ت س ا ه ت ف ر ذ پ صورت مان ش ا م پ ق ر ط ر و آ جمع برا ه م ا ن ش س ر پ و ا ه ت ت ت ف ر ظ ز ا و ز ا ه ا گ ش ن ا ز ا ر ا ر ب ه ر ه ب ر ب س ا ن م ر ا س ب ت ف ر ظ ا ر ا سمنان استان حاصله نتاج س ا س ا ر ب. ش استفاه ت ا ع ال ط ا. ن ش ا ب م ن آ ز ا ر گ ه ر ه ب ه ب ل ا م ت ب س ا ن م ر ت س ب ن و ب ا ه م ت ر و ص ر ز ن ن ا ر ا غ ر م و ه و ب ش ر و خ ژ ر ن ا ن ا ن م س ن ا ت س ا ر ا غ ر م ل س ف ت خ و س ش ر و خ ژ ر ن ا ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م 1

2 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م ق م ه ن آ اا ا له س ن ا ر ب ن آ ظ ف ح و ح ح ص ه ا ف ت س ا. ا م ن م ظ ف ح و ف ر ع ت ا ر گ ن ز و ن ا ه ج ر ل ص ا و ر ن ژ ر ن ا ت ت ه ج مم م ت س س ا ر ب م ز ال ا ن ا و ت ا ر ژ ر ن ا ر گ ن ا ب ر. (Maczulak, است( 2010 ر ض ا ح ل س ن ل ص ا ف ا ظ و ز ا ن ا ه و م ن ف ر ع ت ا ن و ر ب م ا ج ن ا ا ن و ر ب ت ل ا ع ف م ا ج ن ا.)Kaltschmitt, Streicher, & Wiese, 2007) ن و ر ق ط ن ا س ن ا )... و و ا گ ب س ا ( ت ا ن ا و ح ا ب ز ا ه ا ف ت س ا. ر ک م ب س ک ن و گ ا ن و گ ق ر ط ز ا ا ر و خ ا ه ت ل ا ع ف ز ا ن ر و م ژ ر ن ا ه ت ش ذ گ ت س ا ه و ب ل و ا ت م ه ر غ و ب و چ. (Quaschning, 2010) ت ح رر ر ض ا ح ن ر ق ر ه ک ن ا ن چ آ م ر ا م ش ب ر و ش ک ن آ ت ا ح ا ه استراتژ ز ج ر و ش ک ر ه ا ر ب ژ ر ن ا ن م أ ت ت م ه ا م م هها ه و ب ر و ش ک ن آ ژ ر ن ا ع ب ا ن م ب ح ا ص ت ر و ظ ن م ه ب ر ا م ش ب ن ا م ر م ر ا ت ش ک و ه ن ز ه ر پ و گ ر ز ب ا ه گ ن ج ز و ر ب ه ا ش. (Yergin, 2006) ع و ن ه ب ر ش ب ت ا م خ و ل و ت ا ه ت ل ا ع ف م ا م ت م ا ج ن ا ا ا ب ر ق ت ه ک و ش م ش ا ن ا ج ن آ ز ا ت م ه ا ن ا ا ر ب رر ر ت م ک ک ک س ر و ه ن ز ه ا ب ت م ز ا ر ر ژ ر ن ا ع ب ا ن م ن م أ ت و ب س ک ا ذ ل. ش ا ب م ژ ر ن ا ز ا ل ک ش ک ه ب ه ت س ب ا و. ) Keyhani, Marwali, & Dai, (2010 ت س ا ر و ر ض ر و ش ک ر ه ن ا ر ا م ت س ا س ل ک ر و ط ه ب ر ي ذ پ ا ن ي ج ت ع ب ا ن م ز ا ه ن ا م ي ق ا ب ي ژ ر ن ا ن ا ز ي م ي ژ ر ن ا ي ن ا ه ج ن ا م ز ا س ر ا م آ س ا س ا ر ب ا ب ر ب ا ر ب 2/ ن ن ا م ر ي ذ پ ي ج ت ع ب ا ن م ر و م ر ا م ا. ت س ا ي ا ه ت س ه و ي ل ي س ف ع ب ا ن م ه ب ق ل ع ت م ال ا ب ص ر ر ا ق م ن ي ا ز ا ه ک ت س ا ل و ژ ا ه ن آ ن ا و ت ن ا ز ي م ه ر ي غ و ا ب و ب آ 1 ه ک ت س ا ل ا س ر ب ل و ژ ن و ي ل ر ا و ک 3/8 ل ا ع م ن آ ه ن ا ي ل ا س ي ژ ر ن ا ه ک ت س ا ت ا و ا ت پ ت س ا ج ن ي ا ه ت ک ن ي ل و ت س ا ن ي م ز ه ر ک ه ن ا ي ل ا س ي ژ ر ن ا ز ا ي ن ل ک ر ب ا ر ب ل ا ع م م ي ن ک ص ا خ ه ج و ت ع ن ي ا ي گ ر ز ب ه ب ر گ ا ر و م ي ژ ر ن ا ل ي ب ت چرخه ر ا ر ن ي م ز ه ر ک ر ر ي ذ پ ي ج ت ي ا ه ي ژ ر ن ا ز ا ي ک چ و ک ر ا ي س ب ص ر م ي ت س ه ر ا ق ط ق ف ا م ه ک ا ي و ا ه س و ن ا ييي ي ي ق ا و ا ه ا ي ر م ط ال ت م ج ا و م ا و ن ا ف و ط ک ي ال ا ب ر ا ي س ب ي ژ ر ن ا ز ا ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب. م ي ه ر ا ر ق ي ر ا ر ب ه ر ه ب ف س ( م ي ت س ه ي ژ ر ن ا ه خ ر چ ر ا ه ن آ ز ا ي ز ي چ ا ن ش خ ب ب س ک ه ب ر ا ق ط ق ف ن ي م ز ف ل ت خ م ط ا ق ن ر ا ه ه ن ا خ و ر و ا ه ر ا ش ب آ.) 3 1 ن ا ر ا ز ا گ و ت ف ن ر ا خ ذ ت ع ض و ر خ ذ. ت س ا ن ا ه ج ز ا گ و ت ف ن ر ا خ ذ ه ن ر ا ن م و ن ا ر ا م ال س ا ر و ه م ج ه ب ا ر ن ا ر ا ت ف ن ه ک ش ب ر ا ل م ا ر ب ت ف ن ه ر خ ذ ا ر ا ن ا ر ا ن و ن ک ل و ت ن و ر ا ب. ت س ا ه ر ک ل ب ت م ا و ر ظ ن ز ا ا ن ت ف ن ر ا خ ذ ن م ج ن پ 5 8 ا ا بر ب ر ق ت ش ب ا ر ب و ت س ا ن ا ه ج ز ا گ ه ر خ ذ ص ر 5 1 ا ر ا ز ا گ ب ع ك م ت و ف ن و ي ل ي ر ت ن ت ش ا ا ب ن ن چ م ه. ش ا ب م ل ا س ه چ ر گ ل ا س ص ز ا ع ب ت س ا ج ن ا ل ص ا ل ا ؤ س ا م ا. ) 3 1 و ف ص ( ا م ن ج ا ر خ ت س ا ز ا گ ن ا و ت م ل ا س ص ک ز ا ر ک ا ب (2011) Jordan Korte ن آ ر ف ل ل ص ا ح ه ک ن ا م ژ ر ن ا ا ر ر ذ پ ج ت ژ ر ن ا ژ ر ن ا ل ل م ل ا ن ب س ن ا ژ آ ز ا ل ق ن ه ب. و ش م ل و ت ز ا ب م ئ ا و ت ب ا ث ر و ط ه ب و ت س ا ع ب ط ز ا مم م ق ت س م رر ر غ اا ا و مم م ق ت س م ر ر و ط ه ب ه ک ن ن ا م ژ ر ن ا ز ا ع ا و ن ا ل م ا ش ا ر ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ر گ ف ر ع ت ر آ م ت س ب ع ب ط ن آ ر ف ر ش ر و خ.)IEA, 2008) 1. ت س ا ت ا و 5 1 ن ا و ت ه ب 0 1 ا ب ر ب ا ر ب ت ا و ا ت پ ک ر ه

3 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ع ب ا ن م ع ا و ن ا جاگزن برا ه ک و ش م ه ت ف گ ه ن و ش ج ت ا ه ژ ر ن ا ه ب ت س ا ه م آ ز ن ف ر ع ت ر ه ک ر و ط ن ا م ه و ش م ن ا ب ر ز ب ل ا ق ر ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ع ب ا ن م س ا س ا ن م ه ر ب. ش ا ب ن ز ا ن ن ا م ز ل ا س ن ا ل ا س خورش انرژ ا ب ژ ر ن ا ه و ت ت س ز ا ه س و ن ا ق ا و ا ر ج ا و م ا ا م ر گ ن م ز ي ب ا ت ف آ ي ژ ر ن ا ع ب ا ن م )OE 1 ( ن ش ن آ ع ب ا ن م ه ر ه ب ن آ ز ا ا ه ر و ش ک ر ث ک ا ر ن ا و ت م ه ک ت س ا ب س ا ن م و ن ب ر ک ا ه گ و ل آ ن و ب ر ذ پ ج ت ک ا پ ع ب ن م ک ش ر و خ ت ف ر گ. (Raghavan et al., 2010) ر گ م ا س ق ا ا ر ز ت س ا ن م ز ه ر ک ا ه ژ ر ن ا ر ث ک ا ل ص ا ع ب ن م ش ر و خ ک ش ن و ب ن ي ل و ا ي ب ا ت ف آ ي ژ ر ن ا. 9831(, ن ا م ح ا ( ن ر گ م ا ج ا خورش تابش م ق ت س م ر غ و م ق ت س م ت ا ر ث ا ه ج ت ن ر ژ ر ن ا ه ر ک ت ا ي ح ل و ط ر ه ک و ب ي ع ب ن م ن ي ل و ا ب ا ت ف آ حقيقت ر. ت س ا ه ت ف ر گ ه ر ه ب ن آ ز ا ر ش ب ه ک ت س ا ه و ب ي ژ ر ن ا ع ب ن م ر ا و م ن ر ک ک ش خ ا ر ب ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا خ ر ا ت ل ب ق ا م ن ا س ن ا. ت ف ر گ ر ا ر ق ر ش ب ي ر و ه ر ه ب و ي ي ا س ا ن ش ر و م ن ي م ز ت س ا ه ر ب م ه ر ه ب... و ه ن ا خ ن ر ک م ر گ ر و ن ع م ج ت و س ا ک ع ن ا ک م ن ه ه ت و ا ر ب آ ا ذ غ.Soteris, 2009)( ز ا لل ل ا س ن ن و ل م و ح ر. ت س ا ر گ ا ه ژ ر ن ا م ا م ت ء ا ش ن م و ت ا ح ز ا غ آ ر س ه ک ل ب ژ ر ن ا م ظ ع ع ب ن م ش ر و خ هه ه ب هه ه ج و ت اا ا ب. و ش م ل ب ت ژ ر ن ا ه ب ش ر و خ م ر ج ز ا ن ت ن و ل م 2/4 ه ن ا ث ر ه ر و ر ذ گ م ن ش ت آ و گ ن ا ل و ت ا ت ژ ر ن ا م ظ ع ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب ن ا و ت م ا ر ن ا ر و ن ه ر ک ن ا. ت س ا ن م ز ن ز و ر ب ا ر ب ر ا ز ه و ح ه ک ش ر و خ ن ز و.)0931, ه س و و ا ب آ و م ح م ع ر ا ز ( ر و آ ب ا س ح ه ب ه ن آ ل ا س ر ا ل م ي ن ع ي ت ا و ا ت پ ل ا ع م ن ک ي م ت ف ا ي ر ي ش ر و خ ز ا ن ي م ز ه ک ي ن ا و ت ت ا و ا ت پ 0 8 و ح ه ک ت س ا ز ا انرژي موار ن ي ا م ا م ت ر ه ک و ش ي م ن ي م ز ه ت س و پ ب ذ ج ت ا و ا ت پ 0 9 ل ا ع م ه ي ق ب و ا ه س و ن ا ي ق ا و ا ه ر ب ا ب ذ ج ي ژ ر ن ا ي ر گ ي ش خ ب ن ي م ز ن ر ک م ر گ ز ا ر ي غ ن ي ن چ م ه و و ش ي م ا ه ه ال ن ي ا ن ر ک م ر گ و ا م ر گ ه ب ل ي ب ت ز ا ي ژ ر ن ا ن ي ا ز ا ي ب ا ت ف آ ا ذ ر غ ت ال و ر ص ح م ه ر ل ک ي ل و ت ه ي ا پ و خ ه ک ز ا س ي م م ه ا ر ف ا ر ن ا ه ا ي گ ش ر ت ه ج م ز ال ي ژ ر ن ا ز ت ن س و ت ف ل م ع ق ي ر ط.)9831, ف س ( ي آ ي م ب ا س ح ه ب ي ه ا ي گ ي ا ذ غ ر ي غ ع ب ا ن م م ا م ت ز ا ه ک ت س ا ي ا ي ژ ر ن ا ل ک ل ا ع م ل ا س ک ي ت م ر خورشي از ن ي م ز ي ت ف ا ي ر ي ژ ر ن ا ي ژ ر ن ا ر ي ذ پ ا ن ي ج ت ي ژ ر ن ا ه ک و ش يييييي ري و آ ا ر ا ا ن ن م ض ي ا ي ب ت س ه ب ا ه ن آ ي و ج و م ي ا ه ت ن ا ا ت ا ت ب ا ز ا م و ي ن ا ر و ا و گ ن س ل ا غ ذ ت ف ن ن ن ا م ر ا ي م ي ظ ع ر ا ي س ب ت ي ف ر ظ و ن ا و ت ي ب ا ت ف آ ي ژ ر ن ا ن ا ز ي م ه ک ن آ ا ب. ر ي گ ي م ر ا ر ق ر ي ذ پ ي ج ت ي ا ه ي ژ ر ن ا ه و ر گ ر ي ب ا ت ف آ ي ک چ و ک م ق ر ل ا ح ه ب ا ت ه ک ت س ا ه ش ث ع ا ب ن آ ن ا ر ا ر ق ي ژ ر ن ا ه خ ر چ ب س ر و ي ر و آ ع م ج ر ر ش ب ي ن ا و ت ا ن ي ل و ط ق ف ن ا و ت ب ر ش ب ي ز و ر ر گ ا ه ش م ا ج ن ا ي ا ه ر و ا ر ب ق ب ط. ه ص ا ص ت خ ا و خ ه ب ا ر ب س ن ي ا ز ا 5 ي ژ ر ن ا ز ا % 2 از ريافتي 1 Ocean Energy

4 ن) ا م ه ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و خ ز ا ي ن ل ک ن ا و ت ي م ه ر ا ر ق و خ ز ا ي ن ر و خ ي ژ ر ن ا ه خ ر چ ب س ر و ي ر و آ ع م ج ا ر ب ا ت ف آ. ) ع ب ن م ن ي م أ ت ا ر ن ک ( ي ل و. ر گ ي م ر ت ف ي ع ض ب ا ي ي م ش ر ت س گ ن و ر ي ب ت م س ه ب ه ک ر و ط ن ا م ه و ه ش ع ط ا س ت ا ه ج م ا م ت ر ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ) ر ف س م ت ا ( ن ي م ز و ج ال ا ب ر ه ک ي ف ا ص ي ه ح ف ص ک ي ن ي م ز و ي ش ر و خ ن ي ب ي ل ا خ و گ ر ز ب ي ا ض ف ز ا ر و ب ع ز ا ع ب ي ت ح ن ا ز ي مم م ه ب ا ر ي ش ر و خ ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ي ژ ر ن ا ش ا ب ه ش ه ا ر ا ر ق خورشي اشعهي ر ب و م ع ر و ط ه ب.)9831, ن ا ز ا م ن ( ي ي ش ر و خ ت ب ا ث ا ر ر ا ق م ن ي ا. ي ا م ن ي م ت ف ا ي ر ع ب ر م ر ت م ر ب ت ا و ر ي ي غ ت ه ب ت س ا ص ر 3 و ح ر ط ق ف ه ت ب ل ا ه ک ر ي ي غ ت ن ي ا ي ل ص ا ت ل ع. ش ا ب ي م ن ت ب ا ث ي ي ش ر و خ ت ب ا ث ن آ م ا ن م غ ر ي ل ع ت ب ا ث. ر گ ي ي ي م ر ب خورشي ور ه ب ن ي م ز ش ر گ ر ي س م ن و ب ي و ض ي ب ا ا ب ي ر ق ت ل ي ل ه ب ي ش ر و خ و ن ي م ز ن ي ب ي ه ل ص ا ف ي ژ ر ن ا ي ي ش ر و خ ي ا ه ل و ل س. ن ي ا م ن ر ا ک ن آ ي و ر ن ي س ن ه م ي ت س ي ا ب ه ک ه ي م ن ا ش ن ا ر ي م ا خ ي ه ا م ک ي ي ي ش ر و خ ز ا ر ت ش ي ب ن ا و ت ي م ن ک ي ئ ا ت ل و و ت ف ي ا ه ي ر ط ا ب ز ا ي ج و ر خ ه ج ي ت ن ر و ن ي ا م ن ي م ل ي ب ت ي ک ي ر ت ک ل ا ي ژ ر ن ا ه ب ا ر ي ي ش ر و خ ن ي م ز ر ر ق ت س م خورشيي انرژي ه ا گ ت س چ ي ه. ش ا ب ن ن ک ي م ت ف ا ي ر ي ش ر و خ ز ا ه ک ي و ر و ن ي م ز ر ا م ي و ر ا ي ل ب م ه ا گ ت س ک ي ي ج و ر خ ن ي م ز ر ا م ر ي ت ح ل م ع ر. ي ا م ن ي ل و ت ي ژ ر ن ا ع ب ر م ر ت م ر ب ت ا و ز ا ش ي ب ن ا و ت ي م ن ن ي گ ن ا ي م ر ا ق م ن ي م ز ح ط س ي و ر ي ا ه ر ب ر ا ک ر و م ر و ش ا ب ي م ي ي ش ر و خ ت ب ا ث ز ا ر ت م ک ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا. ه ي م ل ي ک ش ت ا ر ي ي ش ر و خ ت ب ا ث ز ا ي م ک ص ر ه ر ا و م ه ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ل ب م ه ا گ ت س ر ه ي ج و ر خ ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ي ش ر و خ ز ا ه ش ع ط ا س ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ج ا و م ا ل م ا ک ف ي ط ه ن ا ز و ر ي ل و ي ا م ن يييييييي ي ي مي ل ق ت ن م ن ي م ز ه ب ا ر ر ا ق م ن ي ر ت ش ي ب ي ش ر و خ. ن ن ک ي م ل م ح و خ ا ب ا ر ي ژ ر ن ا ز ا ي ت و ا ف ت م ر ي ا ق م ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ف ي ط ف ل ت خ م ي ا ه ت م س ق ر ه ک ر ت م و ن ا ن و ح ج و م ل و ط ر ا ر ي ژ ر ن ا ف ي ط مرئي بخش ف ي ط ز ب س ر ز ي ه ي ح ا ن ر ر ت م و ن ا ن ک ي ز ن ي ا ه ج و م ل و ط ا ب ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ي ه ه ه ع ش ا. ي ا م ن ييييييييييي ي ي يي يي م ع ط ا س ر ا ر ا ر ق ر و ن انرژي مقار. مييييييييگيرن قرار ي ژ ر ن ا ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ع ق ا و ر. ب ا ي ي م ش ه ا ک ت ع ر س ه ب ر ت م و ن ا ن ج و م ل و ط ز ا ن ش ر و ا ب ي ش ر و خ ز ا ه ش ع ط ا س ر گ ي م م ي س ق ت ر ي ز ه ت س ه س ه ب ه م ع ر و ط ه ب ي ش ر و خ ز ا ه ش ع ط ا س ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ج ا و م ا ر ت م و ن ا ن ز ا ر ت م ک ا ه ج و م ل و ط ا ب ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ج ا و م ا ) ر و ن ي ئ ر م ف ي ط ( ر ت م و ن ا ن ا ت ن ي ب ي ا ه ج و م ل و ط ا ب ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ج ا و م ا. ر ت م و ن ا ن ز ا ر ت ش ي ب ج و م ل و ط ا ب ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ج ا و م ا ف ي ط ز ا ي ک ي ر ا ب ر ا و ن ه ک ي ئ ر م ر و ن ي ه ي ح ا ن ر ا ر و خ ي ژ ر ن ا ص ر 0 4 ز ا ش ي ب ي ک ن ا ي ش ر و خ ا ر ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ي ع ي س و ش خ ب ر ) ر ت م ک ر ا ي س ب ت ش ا ب ه ت ب ل ا ( ا ر و خ ي ژ ر ن ا ص ر 0 5 و ح ي ش ر و خ. ن ک ي م ش ب ا ت ي ا م ن ي م ل ا غ ش ا ج ا و م ا ط س و ت ي ژ ر ن ا ه ن ا م ي ق ا ب ر ا ق م. ي ا م ن ي م ع ط ا س ر ي گ ي م ر ب ر ا ر ر ت م و ن ا ن ز ا ش ي ب ي ا ه ج و م ل و ط ه ک ف ي ط ز ا ي ا ه ش ش ب ا ت ط س س و ت ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ي م ا م ت ا ا ب ي ر ق ت. و ش ي م ل ق ت ن م ر ت م و ن ا ن ز ا ر ت م ک ج و م ل و ط ا ب ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ل ق ت ن م ر ت م و ن ا ن ا ت ن ي ب ي ا ه ج و م ل و ط ا ب ي س ي ط ا ن غ م و ر ت ک ل ا ر ا ق م (. ر گ ي ي ي م. ) ش ا ب ي م ر ت م م و ي ن ي ل ي م ک ي ز ا ت ر ا ب ع ر ت م و ر ک ي م ن آ ر ه ک س ي و ن ي م ر ت م و ر ک ي م 4 ت ر و ص ر ت م و ن ا ن ال و ر و م ع م ا ر

5 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ن ا ح ا ر ط ي ا ر ب خورشيي مختلف ي ا ه خش ب ر ي ژ ر ن ا ع ي ز و ت چگونگي و خورشي اشعهي ا ب ه ط ب ا ر ر ت ا ي ع ق ا و ن ي ا ي ا ر ب ي ل و ت س ا م ه م ي ل ل م ل ا ن ي ب ي ي ا ض ف ه ا گ ت س ي ا و ي ت ا ر ب ا خ م ا ه ه ر ا و ه ا م ر ه ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب ي ي ش ر و خ ي ا ه ل ن ا پ. ر ا ن ي ن ا ن چ ت ي م ه ا ن ن ک ي م ر ا ک ن ي م ز ي ي ش ر و خ ي ا ه ه ا گ و ر ي ن ي ح ا ر ط ا ب ه ط ب ا ر ر ه ک ي ن ي س ن ه م خورشي نور و ن ي م ز ه س ن ه ر ا ق م ي و ر ن ي م ز ه س ن ه ه ن و گ چ ه ک م ي ن ا ب ت س ا م ز ال ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ) ل ي س ن ا ت پ ( ي ه و ق ل ا ب ت ا ن ا ک م ا ي ب ا ي ز ر ا ر و ظ ن م ه ب ه ک ي ا م ن ر و ص ت. ت س ا ر ا ذ گ ر ي ث أ ت ن ي م ز ي ه ر ک ز ا ن ا ک م ر ه ر ه ش ت ف ا ي ر ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ي ر ا ر ا ي ت خ ا ر ن ي م ز ه ر ک ع ا ع ش ي و ا س م ي ت ا ع ش ا ب ک ز ا ن ف ا ص ي ه ح ف ص ک ي ي ا ه ا ر ا ر ق ن ي م ز ي ن ا ر و ر ا م ت ا ز ا و م ه ب ا ر ه ح ف ص ن ي ا ن ب ا ت ي م ن آ ح ط س ر ب و م ع خورشي اشعهي ه ک ي ا ه ا ت ه ج ي ر و ط ا ر ه ح ف ص ي ژ ر ن ا ر و ک ذ م ي ه ح ف ص ي و ر ي ل و. ي ا م ن ي م ت ف ا ي ر ن ي م ز ح ط س ه ک ن ک ي م ت ف ا ي ر ي ژ ر ن ا ر ا ق م ن ا م ه ي ح ط س ن ي ن چ ر ن ي م ز ح ط س ي و ر ه ک چرا. ميباش ت و ا ف ت م ا ال م ا ک ت ي ع ض و ن ي م ز ر و م ر. ت س ا ه ي ر گ ش خ پ ت خ ا و ن ک ي ر و ط ه ب ي هههههه ههه ه ه ع ش ا ه ج ي ت ن ر و بوه ار ه ي و ا ز ي ش ر و خ ي ه ه ع ش ا ر ب و م ع ر و ط ه ب ن آ ز ا ي ک چ و ک ي ه ع ط ق ط ق ف ن ي ع م ن ا م ز ر ه ر ف ص ر و خ ر ب ه ي و ا ز ه ا گ ر ه ( ن ک ي م ن ر و خ ر ب ا ال ص ا ه ک ن ي ا ا ي و ه و م ن ر و خ ر ب ن ي م ز ح ط س ه ب ل ي ا م ر و ط ه ب ي ش ر و خ ي ا ه شششش شش بش ا ت ن آ ا ب ه ک ي ا ههه ه ه ي و ا ز. ) ر ي گ ي ي م ن ت ر و ص ي ر و خ ر ب ع ق ا و ر و ه ي ر گ س ا م م ن ي م ز ح ط س ا ب ه ع ش ا ش ا ب... ت.. س ا ت ي م ه ا ز ئ ا ح ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ي ه ن ن ک ل ي ب ت ي ا ه ه ا گ ت س ي ح ا ر ط ي ا ر ب ن ي ا م ن ي م ر و خ ر ب ن ي م ز ا ب ي ش ر و خ ي ش ر و خ ي ه ع ش ا ي ا م ن ب ر ت گ ر ز ب ن ا س ن ا م ش چ ه ب ن ا م س آ ر خورشي چقر هر ه ک ت س ا ي م و م ع ي ب ر ج ت ر و م ک ي ن ي ا ر و ط ه ب خورشيي تابشهاي ر گ ا ي ن ع ي ش ا ب ر س ال ا ب ر ا ا م ي ق ت س م خورشي هرگاه. ش ا ب ي م ي ر ت ش ي ب ت ش ي ا ر ا ر ا ق م ت ر و ص ن ي ا ر ش ا ب ه ت ش ا ن ي ا ه ي ا س چ ي ه ي و م ع ي ا ص ع ک ي ه ک ي ر و ط ه ب ب ا ت ب ن ي م ز ز ا ه ع ط ق ک ي ه ب ي و م ع ن ي ئ ا پ ي ا ه ت م س ق ر خورشي که ي ن ا م ز. و ب خواه حاکثر ميرس ن ا م ز ح ا و ر ف ا ص ح ط س ح ا و ه ب ه ک ي ژ ر ن ا ر ه ک ا ر چ ن ن ا س ر ي م ح ط س ح ا و ه ب ن ا م ز ح ا و ر ا ر ي ر ت م ک ي ژ ر ن ا ي ي ش ر و خ ي ا ه ش ب ا ت ش ا ب ه ت ش ا ر ا ر ق ن ا م س آ ي ژ ر ن ا ه ک ن ي ا ت ل ع. ن ر گ ي م ش خ پ ر ظ ن ر و م ح ط س ز ا ج ر ا خ ه ب ي ر ت ش ي ب ر ا ق م ه ب ي ش ر و خ ي ا ه ش ب ا ت حالت اين ي ا ه شششششش شش بششش ا ت ه ب ت ب س ن ح ط س ي ر ي گ ر ا ر ق ي هه ه ي و ا ز ر ر ي ي غ ت ر ط ا خ ه ب ال و ص ا ن ک ي م ا ي پ ش ه ا ک ح ط س ه ب ه ش ل ي و ح ت ر و ط ن ا م ه ن ي ا و ج و ا ب. ه ي م ه م ا ا ا ه ن ا م ز م ا م ت ر ن ا ز ي م ن ا م ه ا ب ي ژ ر ن ا ش ب ا ت ه ب خورشي البته. ش ا ب ي م ي ش ر و خ ن ي م ز ه ع ط ق ک ي ه ب ه ش ل ي و ح ت ي ژ ر ن ا ن ا ز ي م و ش ي م ک ي ز ن ن ي م ز ح ط س ا ب ي ز ا و م ت ل ا ح ه ب ي ش ر و خ ي ا ه ش ب ا ت ه ک. س ر ي م ر ف ص ه ب ن ا م ز ح ا و ر ي ق ف ا» ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ي ه ط ق ن ش ا ب ي م ر س ال ا ب ر م ي ق ت س م ر و ط ه ب ن ي ع م ن ا م ز ک ي ر ي ش ر و خ ه ک ن ي م ز ز ا ي ا ه ط ق ن ي ت ر و ص ر. ت س ا ن ي م ز ح ط س ر ب و م ع ا ا ق ي ق ي ش ر و خ ي ا ه ش ب ا ت خورشي«زير ت س ر «ي ه ط ق ن ر. و ش ي م ه ي م ا ن ح ط س ي و ر ر گ ي ي ا ه ط ق ن ر ه ه ب ت ب س ن ي ر ت ش ي ب ي ژ ر ن ا» خورشي زير ت س ر «ي ه ط ق ن ن ش ا ب ن ا س ک ي ل م ا و ع ي ه م ه ه ک ز ا ر ق چ ر ه. ن ر ا ا ر ز ک ر م ت ر ث ک ا ح ي ش ر و خ ي ا ه ش ب ا ت ه ک ت س ا ه ط ق ن ن ي ا ر ط ق ف ه ک ا ر چ ي ا م ن ي م ت ف ا ي ر ن ي م ز. ش ه ا و خ ر ت م ک س ر ي م ن ي م ز ح ط س ه ب ي ش ر و خ ز ا ه ک ي ن ا و ت ر ا ق م م ي و ش ر و» ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ي ه ط ق ن

6 ت» س ر ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت س ر «ي ه ط ق ن ر ه ک خورشيي نيروگاه ن ش ا ب ه ت ش ا ر ا ر ق ي ن ا س ک ي ط ي ا ر ش ر ل م ا و ع ي ه ي ل ک ه ا گ ر ه. ت ش ا ه ا و خ ط ا ق ن ر ي ا س ر ر ق ت س م ي ا ه ه ا گ و ر ي ن ه ب ت ب س ن ي ر ت ش ي ب ي و ر ي ن ي ل و ت ن ا و ت ر گ ث ا ح ا» ي ش ر و خ ر ي ز جابجا غرب ت م س ه ت س و ي پ ر و ط ه ب» خورشي زير ت س ر «ي ه ط ق ن خ ر چ ي م ش و خ ر و ح م ر و ح ن ي م ز ه ک ر و ط ن ا م ه ي ک ي ر ا ب ن ا ب ک ي «ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ط ا ق ن م ا م ت ز ا ي ا ه ع و م ج م ز و ر ه ن ا ب ش ت ع ا س 4 2 ي ه ر و ل و ط ر. ر گ ي م ا ا ز ا ت ر م ي ق ت س م ي ش ر و خ ه ک ي ط ا ق ن ن آ ر ن ي م ز ي و ر ر گ ي ي ا ج ک ر ه. ت س ا ه ي چ ي پ ن ي م ز ر و ه ب ه ک ن ه ي م ل ي ک ش ت ا ر ز ا ر ت م ک ن ا م ز ح ا و ر ح ط س م ن ي م ز ه ع ط ق ک ي ه ب ي ش ر و خ ز ا ل ي و ح ت ل ب ا ق ي ژ ر ن ا ن ي ر ت ش ي ب ي ا م ن ي م ن ر و ب ع ر س ال ا ب ن ي م ز ه ع ط ق ر ه ي ا ر ب ي ش ر و خ ز ا ت ف ا ي ر ل ب ا ق ي ژ ر ن ا ر ث ک ا ح ل ا ح. و ب ه ا و خ» ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ط ا ق ن ت س ا ر ي ز ح ر ش ه ب ن آ ت ا ر ي ي غ ت ب ي ت ر ت. ي ا م ن ي م ر ي ي غ ت ز و ر ي ه ر و ل و ط ر ن آ ل ح م ه ب ه ج و ت ن و ب ت س ا م ک ر ا ي س ب ز و ر ي ا ت ب ا ر س ر ي م حاکثر به ن آ ر ا ق م ر ي گ ي م ر ا ر ق ن ا م س آ ط س و ر ن ي ع م ن ا ک م ن آ ر خورشي که ي ن ا م ز ب ا ي ي م ش ه ا ک ر ف ص ه ب ن ا ک م ن آ ه ب ه ش ل ي و ح ت ي ژ ر ن ا ر ا ق م ب ش م ا گ ن ه ر. ن ک ي م ر ي ي غ ت ن ي م ز ي ي ا ي ف ا ر غ ج ض ر ع ا ب م ه و ن ا م ز ا ب م ه ي ش ر و خ ش ب ا ت ت ش ن ي ا ر ب ا ن ب ح ط س م ر ب ر ا ک ي و ر ي ا ههههه ظحههه ا ل م ل ب ا ق ر ي ث أ ت ه ک ر ا و ج و ي ش ر و خ ن ي م ز ي ه ع و م ج م ي ه س ن ه ز ا ر گ ي ي ه ب ن ج ک ي ز و ن ه ن آ ش خ ر چ ر ا م ح ط س ه ب ت ب س ن ن ي م ز ر و ح م ) ف ا ر ح ن ا ا ي ( ن و ب ج ک ن آ و ر ا ذ گ ي م ي ي ش ر و خ ي ژ ر ن ا ر ا م. ش ا ب ي م ل ک ش ي ض ي ب ي و ت س م ح ط س ن ي ا. ر ي گ ي م ر ا ر ق ي و ت س م ح ط س ر ن آ ر ا م ه ک ت ه ج ن آ ز ا ت س ا ح ط س م ن ي م ز ش خ ر چ. ر ي گ ي م ر ب ر م ه ا ر ي ش ر و خ ز ک ر م ح ط س ر ب و م ع ط خ ا ب ر و ک ذ م ش ر گ ر و ح م ه ي و ا ز. ش ا ب ي م ن ل ک ش ي ض ي ب ي و ت س م ح ط س ر ب و م ع ن ي م ز ش ر گ ر و ح م ب ر و م ر و ط ه ب ش خ ر چ ر و ح م ر گ ي ن ا ي ب ه ب. ز ا س ي م ه ج ر 3 2 5/ ي ه ي و ا ز ل ک ش ي ض ي ب ي و ت س م ر ي و ت س م ر س ا ر س ي ژ ر ن ا ح ط س ل ا س ي ه ر و ل و ط ر ن ي ا ر ب ا ن ب. ن ک ي م ظ ف ح ل ا س ل و ط ر ا ر ي ر ي گ ت ه ج ن ي ا ن ي م ز و ي ا م ن ي م ت ک ر ح ل ص ف ي ل ا م ش ي ه ر ک م ي ن ر ه ک ي ت ق و. ر گ ي م ن ي ي ع ت جغرافيايي عرض ه ب ت ب س ن ن ي م ز ح ط س ي و ر ر ب ي ش ر و خ ي ش ب ا ت ع ق ا و ر. و ش ي م ع ق ا و ا و ت س ا ط خ ل ا م ش ر ص و ص خ م ز و ر ر ه ي ا ر ب» ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ط ا ق ن ر ا و ن ش ا ب ن ا ت س ب ا ت ي ي ا ي ف ا ر غ ج ض ر ع ت ا ز ا و م ه ب» ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ط ا ق ن ر ا و ن ل ا س ي ا ه ز و ر ن ي ر ت ي ن ال و ط ر ي ل ا م ش ي ه ر ک م ي ن 3 2 /5 ط ا ق ن ر ا و ن ت س ا ن ا ت س ب ا ت ي ب و ن ج ي ه ر ک م ي ن ر ه ک ن ي ا م ز. و ش ي م ه ي م ا ن م ه ن ا ط ر س ج ر ب م ا ن ه ب ه ک ر ي گ ي م ر ا ر ق ه ج ر ن ي ر ت ي ي ال و ر ط ر و ر ي گ ي م ر ا ر ق ا و ت س ا ط خ ب و ن ج ر ن ي ع م ز و ر ر ه ي ا ر ب» خورشي زير م ي ن ر ل ا س ز و ر ه ک و ش ي م ع ق ا و ه ج ر 3 2 5/ ي ي ا ي ف ا ر غ ج ض ر ع ت ا ز ا و م ه ب» ي ش ر و خ ر ي ز ت س ر «ط ا ق ن ک ي ر ا ب ر ا و ن ن آ ي ب و ن ج ي ه ر ک.)1931, ن و ر ک و م ش ا ه ( ش ا ب ي م ف و ر ع م ي ج ج ر ب م ا ن ه ب خورشيي انرژي ي ر ي گ ر ا ک ه ب ي ا ر ب ن ا ر ا ع ا س م ي ع ي ب ط ا ع ت س ا ا ب ي ژ ر ن ا ز ا ن م و س ي ه ا ف ت س ا ي ا ر ب ب س ا ن م ط ي ا ر ش. ت س ا ر ي ذ پ ي ج ت ي ا ه ي ژ ر ن ا ي ن غ ر ا ي س ب ع ب ا ن م ز ا ر ا ش ر س ن ا ر ي ا ق ر ب ي و ر ي ن ي ر ي گ ر ا ک ه ب ه ع س و ت ي ا ر ب ب س ا ن م ر ا ي س ب ي ا ه ت ص ر ف ي ا ه هههه نههه ي م ز و ي ب آ ي ا ر ب ل آ ه ه ه ي ا انرژي از ه ا ف ت س ا

7 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب و ح ن ا ر ي ا ي ا ر ب ي ن ا ه ج ش ب ا ت ط س و ت م. ر ا و ج و ي ي ش ر و خ ه ک ) 5/3 kwh/m2/day( ( ت س ا 9 1 /3 2 MJ/m2/day. ) ل ا س ر ت ع ا س ز ا ش ي ب ( س ر ي م ز و ر ر ت ع ا س 7/7 ز ا ش ي ب ه ب ر ا ق م ن ي ا ن ا ر ي ا ي ز ک ر م ق ط ا ن م ر ي ژ ر ن ا ه ژ ي و ه ب و و ن ي ي ژ ر ن ا ل ي س ن ا ت پ ت خ ا ن ش ت ه ج ر ا ه ي ز ي ر ه م ا ن ر ب و ا ه ش ال ت ل ا س و ح ز ا ز ي ن ا م ر و ش ک ر ل ي س ن ا ت پ ز ا ي ش ر و خ ي ش ب ا ت ن ب ر م ک ر ن ت ف ر گ ر ا ر ق ل ي ل ه ب ن ا ر ي ا. ت س ا ه ش ز ا غ آ ا ه ن آ ر ت ش ي ب ه چ ر ه ر ب ر ا ک و ي ش ر و خ ن ا م ر و ش ک ک ا خ ص ر 0 9 ر ه ک ي ر و ط ه ب. ت س ا ر ا ر و خ ر ب ي ا ا خ ت ب ه و م ن ي ا ز ا ي ر ا ر ب ه ر ه ب ي ه ن ي م ز ر ال ا ب ه ر ک ف ل ت خ م ط ا ق ن ر ب ي ش ر و خ ه ن ا ي ل ا س ط س و ت م ش ب ا ت 1 ر و ص ت ر. ر ا و ج و ر ث ؤ م ي ل ي خ ب ا ت ف آ ز و ر ز ا ش ي ب. ت س ا ه ه ا ش م ل ب ا ق ل ک ش ن ي ا ر ن ا ر ي ا ت ي ع ق و م و ت س ا ه ش ه ا ن ا ش ن ن ي م ز خورش انرژ حوزه ر ن ا ر ا ا ه ت ل ا ع ف )Kw/hr/M 2 ( ن ا ه ج ر ش ر و خ ش ب ا ت ه ش ق ن 1 ر و ص ت ن و ن ک ا ت ن ا م ز ن آ ز ا و ر گ ر ب س م ش 0 7 ه ه ا ت ب ا س ا ه ل ا س ه ب ا ش ش ر و خ ژ ر ن ا ه ن م ز ر ن ا ر ا ت ل ا ع ف ع و ر ش ف ر ص م و ع ص ن و ر ه ب ه ج و ت ا ب ا م ا ه و ب ه ن ز ر ا ر ا س ب ت ا م ا ق ا ن ا ن چ ر ه. ت س ا ه ش م ا ج ن ا ب و خ ت ا م ا ق ا ) ا ن ا س ( م ا م ن م ن ا ب ا ر ت ا م ا ق ا ن ا ز ا ه ن و م ن ن چ ر ز ر. ش ا ب م ن ف ا ک ن ا ر ا ر ر ا خ ب ل و ت ه ل ح ر م ا ت ت ا و و ل ک ت ف ر ظ ه ب ز ا ر ش ط خ و م ه س ش ر و خ ت ر ا ر ح ه ا گ و ر ن ث ا ح ا 5 3 ه ب ن ا س ر ق ر ب ( ا ه ا ت س و ر ه ب ک ئ ا ت ل و و ت ف ن ا س ر ق ر ب ر 8 ا و ن ا خ ت ا و و ل ک ت ف ر ظ ه ب ا ا ع م ج ) ا ت س و ر ن ا ن م س ر و ک ر س ه ق ط ن م ر ت ا و و ل ک 7 9 م س ا ت ف ر ظ ا ب ک ئ ا ت ل و و ت ف ه ا گ و ر ن ز ا ن ا ه ا ر و ب ص ن ح ا ر ط ن ا ق ل ا ط ر ه ک ب ش ه ب ل ص ت م ت ا و و ل ک 0 3 م س ا ت ف ر ظ ا ب ک ئ ا ت ل و و ت ف ه ا گ و ر ن ز ا ن ا ه ا ر و ب ص ن ح ا ر ط ز ب ر ه ق ط ن م ر ت ا و و ل ک 5 م س ا ت ف ر ظ ا ب ک ئ ا ت ل و و ت ف ه ا گ و ر ن ز ا ن ا ه ا ر و ب ص ن ح ا ر ط ) م ا ج ن ا ل ا ح ر ( ش ر و خ گ ن ل ر ت س ا ش ت خ ا س و ح ا ر ط ر و ا ن ف ر ب ط ل س ت ا ر ب ش ه و ژ پ و ه ع ل ا ط م ل س ن ا ت پ ا ه ه ش ق ن ه ه ت ت ه ج ز ا س ه ن م ز و ر و ش ک ش ر و خ س ل ط ا ه ه ت و ج ن س ل س ن ا ت پ م ا ج ن ا ن ا م ل آ ا ض ف ن ا م ز ا س ا ب ن ا ر ا DLR( ( ژ ر ن ا خورش تابش

8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ر ب ش ش ک ب ب آ پ م پ ک ئ ا ت ل و و ت ف ن ا ب ا خ ا ه غ ا ر چ ر ظ ن ش ر و خ ق ر ب ا ه م ت س س ع ا و ن ا ب ص ن و ت خ ا س ح ا ر ط ک ئ ا ت ل و و ت ف ا ه م ت س س ک م ک ه ب ل ن و ت ا ن ش و ر ز ر م ه ق ط ن م ک ز ه ج ت ز ر و ا ش ک ف ر ا ص م ک ز ا ن ه ال م س ل س ش ر و خ ا ه ل و ل س ا ر ب ک م ه ا ت ال ا ص ت ا ت خ ا س و ه ع ل ا ط م ه ک ب ش ه ب ل ص ت م ر ت ر و ن ا ن ن چ م ه و ت ا و و ل ک 5 ن ا و ت ا ب ه ک ب ش ه ب ل ص ت م ر ت ر و ن ا ت خ ا س و ن ف ش ن ا ن و ت ح ا ر ط ت ا و و ل ک 5. 1 ن ا و ت ا ب س ن ا ر ت ن و ب ا ب ( ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ر ب ه ا ه م ت س س ح ا ر ط و ر ب ر ا ک ا ص ت ق ا ن ف ج ن س ن ا ک م ا ت خ ا ن ش ت ا ع ل ا ط م ن ا ر ا ر ) ش ر و خ و ه و ت ت س ز ک ا ت ل و و ت ف ل ز ش ر و خ ن ک ن ر ش ب آ ا ه ر و ا ن ف ع ا و ن ا ه ع ل ا ط م ه ر م ر آ ل گ ن ج ه ق ط ن م ر ) ق ا ج ا و ن ک م ر گ ب آ ( ش ر و خ ژ ر ن ا ا ه م ت س س ن ا گ ن ن ک ف ر ص م ر ا ت ف ر ب ا ز ر ا خورش م ا ج ت ن ک س ش و ر ه ب ش ر و خ ن ت 5 ر ب ت ه ا گ ت س ت خ ا س و ح ا ر ط ر ا غ ر م واحها ر ژ ر ن ا ت م ه ا ت ا ج ز ب س ا ر نن ن ا ه ا گ ل م ا ش ت ا ر غ ت ه ن م ا ک ا ب و ت س ا ت و ا ف ت م ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ر ا ه ن ا س ن ا ا ذ غ ب س تا ل غ ( ا ر ن ا ز ب آ و ر و ط ( ف س ت ش و گ ز م ر ق ت ش و گ ل م ا ش ر و ن ا ج ا ه ن ئ ت و ر پ ع ا و ن ا ه ا گ ا ه ن ئ ت و ر پ. ش ا ب م... و ت ا ن ب ل ه و م هه ه ن ا ر س اا ا ک ر م آ ز ر و ا ش ک ت ر ا ز و رر ر ا م آ رر ر ت ف ش ش ر ا ز گ ق ق ب ط ه ک ت س ا ح ه ب ن ا ر ا ر غ ر م ت ش و گ ف ر ص م ت م ه ا ف ف ر ص م رر ر ب ا ر ب و و لل ل ا س ر م ر گ و ل ک 5 2 4/ ب و ن ج ه ر ک و ن پ ا ژ ا پ و ر ا ه ا ح ت ا ز ا ر ت ال ا ب ن ا ر ا ر غ ر م ت ش و گ ف ر ص م هه ه س و ر ز ا ع ب و نن ن ا ه ج ر غ غ ر م ت ت ش و گ ه ن ن ک ل و ت ر و ش ک ن م ه ن ن ا ر ا ن ن چ م ه. 0931(., ر ه ش م ه ( ت س ا ن ا ه ج.)1931, ن و ش ا ک ر ت ( ش ا ب م ه ق ط ن م ر ه ن ن ک ل و ت ر و ش ک ن م و هه ه ک ر ا و ج و ر و ش ک ر ر ا غ ر م ح ا و و ح ا ا ل ا س ر ه ش ر ش ت ن م ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ر ا م ش ر س ق ب ط و هه ه ت ش ا ر ا ر ق ن ا ن م س ن ا ت س ا ر ح ا و ا ع ت ن ا ز ا. ش ا ب م ت ش و گ غ ر م ل و ت ر ا غ ر م ن آ ح ا و و ح رر ر ا م آ ق ق ب ط. ش ا ب م ل ا س ر ن ت ن و ل م 6/8 و ح ن ا ت س ا ر و ط ت ا ل و ت ت ف ر ظ. ن ش ا ب م ل ا ع ف ن آ ح ا و 3 ا ع ت نن ن ا ت س ا م م ه س و ل ا ر ر ا ل م غ ل ب م 3 1 ل ا س ر ر و ش ک ل ک ا ه ر ا غ ر م ف ر ص م ق ر ب ا ه ب ر ا م آ ن ا م ز ا س م س ر.)1931, ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ( ت س ا ه و ب ل ا ر ر ا ل م 7/5 غ ل ب م ن ا ز ا ن ا ن م س ز ا ش خ ب ه ک ل ب و ش نم ن م أ ت ق ر ب ر س ا ر س ه ک ب ش ز ا ا ه ح ا و ن ا ز ا ن ر و م ق ر ب ل ک ت س ا ر و ر ض ه ت ک ن ن ا ر ک ذ ه ت ب ل ا ع ا م ز ا گ ع ب ط ز ا گ ل ئ و ز ا گ ن ز ن ب ن ن ا م ل س ف سوختها ا ب ه ک ح ا و ر ه ر ه ش ب ص ن ا ه ل و م ط س و ت ز ن ن آ ل ا س ر ن ا ن م س ن ا ت س ا ا ه ر ا غ ر م ت ه ج ه ش ف ر ص م ت خ و س ع ا و ن ا ش ز ر ا. و ش م ن م أ ت ن ن ک م ر ا ک ف س ت ف ن و. ) ع ب ن م ن ا م ه ( ت س ا ه ش م ال ع ا ر ا م آ ن ا م ز ا س و س ز ا ل ا ر ر ا ل م 2 3 غ ل ب م 3 1 است ر ذ پ ن ا ک م ا ت ر و ص و ه ب ز ا ن ر و م ا ه ژ ر ن ا ب س ک ر ذ پ ج ت ع ب ا ن م ز ا ه ا ف ت س ا 2 ل س ف ع ب ا ن م ز ا ه ا ف ت س ا 1

9 1... ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ش ش ه ا ک رر ر ب هه ه وا ل ع اا ا ره ا غ ر م ز ا ن ر و م ر و ص ه ب ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ل ب ت ا ه ر و ا ن ف ز ا ر گ ر ا ک ب ت ر و ص ر هه ه ب زز ز ا ن ت ت و ا ف ت ل ا هه ه ب ا م ت ت ا ر ا ص ن ا ک م ا ا ر ز و ش م ا ز س ب ک م ک ز ن ر و ش ک ا ص ت ق ا ه ب ح ا و ن آ ر و آ و س و ه ن ز ه ب ب س ک اا ا شه و ر ح ال ر ص ا رر ر ا ن ک ر ژ ر ن ا ف ر ص م ت ر م. ر گ م م ه آ ر ف ز ا ش ا ن م آ ر ب س ک و ر و ش ک ز ا ج ر ا خ. ر گ م ل و ت ن ا م ن ا ر ش ا ز ف ا ه ب ر ج ن م ا ا ت ا ه ن ح ا و ر ه ز ا ن ر و م ژ ر ن ا هه ه ب و ش م ن م أ ت ق ر ب ل ا ق ت ن ا ر س ا ر س ه ک ب ش ز ا ا ا م ا ز ل ا ه ک ز ا ن ر و م ق ر ب ل ا ق ت ن ا ا ه ر ا غ ر م ت ال ک ش م ز ا ر گ ک ه ا و خ ل م ح ت ا ر ال ا ب ر ا س ب ه ن ز ه ه ک ب ش ن ر ت ک ز ن ه ب گ ا ت ف ا ر و ت ر و ص ر ه ک ت س ا ر ظ ن ر و م ت ا س س ا ت ل ح م ا ر ب ا ر ن ا ک م ا ن ا ه ک ش ا ب م ن آ ص خ ا ش ا ا ز م ز ا ا ب و س ر و خ ا ه ژ ر ن ا ت ا ز ه ج ت ن و ب ل ا ق ت ن ا ل ب ا ق. و م ن ر س ا ر س ه ه ک ب ش اا ا ب لل ل ا ص ت ا ه ب ز ا ن س ا س ا ن م ه ر ب و ر گ ب ص ن ه ا و خ ل و ز ا ن ر و م ل ح م ر ا ت ز ا س م م ه آ ر ف ا م. ش ا ب نم و ر ن ع ع ر ا ز م ن ن ا م ه ل و ت ع ا ن ص ر ر گ ه ر ه ب ن آ ل ا ب ن ه ب و ن ا ر ا ر و ش ك ر ر ي ذ پ ي ج ت ا ه ژ ر ن ا ش ر ت س ک ا ه ر ا ک ه ا ر ي م و م ع گ ن ه ر ف ي ا ق ت ر ا ي ل ا م ع ب ا ن م ن م أ ت ب س ا ن م ا ه استراتژ ذ ا خ ت ا ح ي ح ص ي ر ا ذ گ ت س ا س ا ب ن ا و ت م ا ر ت ش و گ غ ر م ن ن ي ا ز ا هه ه ا ف ت س ا ال ا ر ب ح ح ط س هه ه ب ن ن ي س ر ت ت ه ج ر ح ح ص ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ت ي ا ه ن ر و ن آ ر گ ر ا ک ب ا ت س ا ر ر ه ع م ا ج.)8831, ز و ر ف ( و م ن ه ص ال خ ر و ش ک ر ا ه ژ ر ن ا. ت س ا ن م ز ا ن ن و گ ا ن و گ ا ه ش خ ب ر ف ر ص م ت ه ج ژ ر ن ا ژ ر ن ا ف ل ت خ م ل ا ک ش ا ه ب ر ا غ ر م ل و ت ح ا و ک ر منابع ن ا. ر گ مم م ن مم م أ ت... و ع ب ط ز ا گ ل ئ و ز ا گ ن ز ن ب ق ر ب ع ز و ت ه ک ب ش ق ر ط ز ا ژ ر ن ا ن ا ا ا م و م ع و ش ا م ر س سالنها گرماش و ش ا م ر س ع و ب ط م ه و ه ت ه ج و ج ع و ن ص م ر ا م ه ا گ ت س ر و خ ن ا ن و چ ا ه م ت س س ل غ ا ش ن ا س ن ا و ر ن م ا م ح ت س ا ت ه ج ز ا ن ر و م ب آ ن ر ک م ر گ ل ق ن و ل م ح ر گ ر ا ک و ر ا ا ا ه ن ا م ت خ ا س ش ا م ر گ ف ر ص م ر گ ا ر و م ر ا س ب و ر ا ا ا ه ه ا گ ت س ز ا ن ر و م ق ر ب ن م أ ت ط ح م و ل و ت ا ه ن ل ا س ا ن ش و ر ع ر ا ز م ر. و ش م غ ر م ل و ت ه ع ر ز م ک ژ ر ن ا ز ا ن 0 8 % ر ب غ ل ا ب ن ا و ت م ش ر و خ ع ب ن م ه ک ت س ا ح ض ا و ر پ ال ا ب ر ا و م ر ل م أ ت ک ن ا ا ب ر و و ح ا و ر ه ز ا ن ر و م ژ ر ن ا ن م أ ت ر ب ه و ال ع ن ا گ ا ر ع ب ن م ن ا ز ا ر گ ه ر ه ب ت ر و ص ر. ا م ن ن م أ ت ا ر ت ش و گ ن ا و ت م ط ب ت ر م ا ه ه ن ز ه ر ب ه ب ل غ ا ب ) ه ا م ر س ت ش گ ر ب ز ا ن ر و م ن ا م ز ( ل ا س 63 ز ا س پ ژ ر ن ا ر ا ز ا ب و ه ا ه ز ا ن ن ا م. و م ن ب س ک ال ا ب و س ت ر و ر ض ه ب ن ا ک م ا ز ا ک ا پ ژ ر ن ا ع ب ا ن م ز ا ه ا ف ت س ا ن پ ا ژ و ه ح ت م ت ال ا ا ا ن ا پ س ا ن ا م ل آ ر ظ ن ا ن ا ه ر و ش ک ز ا خ ر ب ر ع ب ا ن م ه ب ر گ ن ه ن آ ع و ن و ژ ر ن ا ن م أ ت ر ر ا ا پ ت ن م ا ه ب ز ا ن ا ر ن آ ل ال ه م ع ز ا ن ا و ت ب ا ش. ت س ا ه ش ل ب ت ر ز ن ر ذ پ ج ت ا ه انرژ ز ا ه ا ف ت س ا گ ن ه ر ف و ع ا م ت ج ا ل ا ب ق ا ه ک ت س ا ن ا ت ع ق ا و ا م ا ر ک جستجو فسل ر ا خ ذ.)1931, ن ا ک ا ن و ر و ظ ن م ( ت س ا ه ت ش ا ا ز س ب ر ث أ ت ن آ ش ر ت س گ ن ا ن م س ن ا ت س ا جغرافا مشخصات 1 ل م ا ش ن ا ت س ا ن ا ا ه ن ا ت س ر ه ش. ت س ا ن ا ت س ه ۹ ۲ و ش خ ب ۱ ۱ ر ه ش ۸ ۱ ن ا ت س ر ه ش ۸ ا ر ا ن و ن ک ا م ه ن ا ن م س ن ا ت س ا ي ا ر ا ن ا ن م س ن ا ت س ا. ش ا ب م ن ا ا ر آ 8 مام 7 سرخه 6 مهشهر 5 ر ا س م ر گ 4 ن ا غ م ا 3 و ر ه ا ش 2 ن ا ن م س 4 3 و شرق طوللل هه ه ق ق 3 و ه ج ر 7 5 ا ت ه ق ق 1 5 و ه ج ر 1 5 ن ب ه ک ش ا ب م ع ب ر م ر ت م و ل ک ل ا ع م ت ح ا س م

10 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف جانب از ن ا ت س ا ن ا ت. س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق چ و ن ر گ ر ا ه ن ل ا ف ص ن ز ا شمال عرض ه ق ق 0 2 و ه ج ر 7 3 ا ت ه ق ق 3 1 و ه ج ر نن ن ا ت س ا ههه ه ه ب ق ر ش م ز ا ن ا ه ف ص ا و ز ا ه ن ا ت س ا ه ب جنوب از ن ا ر ن ز ا م و ن ا ت س ل گ شمال خراسان استانها ه ب ل ا م ش. ش ا ب م ن ا ن م س ر ه ش ن آ ز ک ر م و ت س ا و ح م م ق و ن ا ر ه ت ي ا ه ن ا ت س ا ه ب ب ر غ م ز ا و ي و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ب غ ا ب ر و ط ش ر و ر پ ر و ر پ م ا ت ع ا ر ز ا ه ش خ ب ر ه ک ر ا ز ر و ا ش ک ر ا ر ب ه ر ه ب ر ف ن حوا ا استان ن ا ن ش ا ب مم م ژ ر ن ا ه ب ه ت س ب ا و ا ه ت ل ا ع ف ن ا ز ا ر ا س ب. ) ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ( ن ش ا ب م ت ل ا ع ف ل و غ ش م... و ت ال ش ه ب ن ا ن م س ن ا ت س ا ا ف ا ر غ ج ت ع ق و م. و ش م ف ر ص م... و ت ا س س ا ت ا ن ش و ر ش ا م ر گ ش ا م ر س ا ر ب ال و م ع م ه ک. ر ا م ت ف ا ر ل ا س ر ا ر ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا ه ج و ت ل ب ا ق م ج ح ه ک ت س ا ها ن و گ ن ا ن م س ن ا ت س ا ا ف ا ر غ ج ت ع ق و م 2 ر و ص ت ل م ا ش ل م ا و ع ن ا. ت س ا ن آ ا ف ا ر غ ج ف ل ت خ م ت ا ص و ص خ ع ب ا ت ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا ر گ ه ر ه ب ر ه ق ط ن م ر ه ت ف ر ظ ل ا س ر ک ا ن ر ب ا م ا ا و ت ا ع ا س ن گ ن ا م ه ق ط ن م ن آ ر خورش تابش ت ا ع ا س ن گ ن ا م جغرافا عرض و ل و ط ت س ا ل ص ف و ه ن ال ا س ا م ه ج ر ن گ ن ا م و ش ر و خ ش ب ا ت ه و ا ز ر ا ب غ و ر گ ق ل ع م ت ا ر ذ ن ن ا م و ج ا ه گ و ل آ.)Alamdari, Nematollahi, & Alemrajabi, 2013( ر ا ر ق ص ر ر و م ا ر ر و ش ک ا و ه و ب آ ط ا ر ش م ئ ا ت ر و ص ب ه ک ر ا و ج و ر و ش ک ر ک ت پ و ن س ه ا گ ت س ا 0 6 ر ب غ ل ا ب ا و ه و ب آ ا ه ر ت م ا ر ا پ ها ظ ح ل ت ر و ص ه ب ه ک ر ا ر ا ر ق ن ا ن م س ن ا ت س ا ر ک ت پ و ن س ه ا گ ت س ا 7 ا ع ت. ه م ر ا ر

11 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ن ا ن م س ن ا ت س ا ر ه ک ن ش ا ب م ا ه ه ا گ ت س ا ز ا ه ا ح و ن ا م ل ع م ک ه ک س ا ن ش ا و ه ه ا گ ت س ا. ا م ن م ص ر ن ا ت س ا ح ط س. ت س ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق خورش افق ش ب ا ت ه ر ا م ش ل و ج ر ن ا ن م س ن ا ت س ا ا ر ب ه ا ح و ن ا م ل ع م ک ه ک ک ت پ و ن س ه ا گ ت س ا ه س ز ا ش ر و خ ق ف ا ش ب ا ت ن ا ز م. ت س ا ه م آ ک ه ک ن ا م ل ع م ه ا ح ش ر و خ ق ف ا ش ب ا ت ن گ ن ا م 1 ل و ج 1 Average irradiation (W/m2) Minimum irradiation (W/m2) Maximum irradiation (W/m2) ن ا و ش ا ب ر ت م ک ش ب ا ت ل ق ا ح و ر ث ک ا ح ن ب ف ال ت خ ا ه چ ر ه ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ق ع ه ب. ت ش ا ذ گ ه ا و خ ت ب ث م ر ث أ ت ک ا ت ل و و ت ف ش و ر ا ب ش ر و خ ژ ر ن ا ن ا م ن ا ر ر ش ا ب ر ت ک ز ن ا و ه ح و ض و ص خ ا ش آمه بست مانگن به مزان ژ ر ن ا ز ا ه ن ه ا ک ع ن ا و م ن ا و ن ع ه ب ل م ا و ع خ ر ب ر س م ن ا ر س ر م ن م ز ه ب و ا ج ش ر و خ ز ا ش ب ا ت ه ع ش ا ت ق و ن آ ز ا ش خ ب ن ک مم م ر ر و ب ع ن ن م ز و ج ز ا ش ر و خ ش ب ا ت ه ک م ا گ ن ه. ن ه ا ک م ن آ ت ش ز ا و ه ر ک ل م ع ش ر و خ ت ح ا و ر ا ب غ و ر گ ت ب و ط ر ه ب ش ه ا ک ن ا ن ا ز م. و ش م ل ق ت ن م ن م ز ه ب ر گ ش خ ب و س ک ع ن م ب ذ ج ن ا م ه ( ن ن ک م ز ا ب ا ر ش ق ن ن ر ت م ه م ا ه ر ب ا ن ا م ن ا ر. ر ا گ ت س ب و ج ا ه ه ال ن ا م ر ا م ف ال ت خ ا. ش ا ب ه ت ش ا ه م ع ش ق ن ت ا ر غ ت ن ا ر ل و ص ف ف ال ت خ ا ت ف گ ن ا و ت ب ن آ ر ه ک و ش م ه ب س ا ح م ر ز ل و م ر ف ه ا ح ک ه ک ن ا م ل ع م ت ف ا ر ش ب ا ت ه ع ش ا ن ا ز م ب ر ض K = H H 0 K = ا و ه ح و ض و ص خ ا ش زمنبه تابش اشعه مزان اتمسفر به رسه اشعه مزان H = H 0 Feb. Jan ل ا س ک ر ن ا ن م س ن ا ت س ا ا ر ب ا و ه ح و ض و ه ن ال ا س ن گ ن ا م و ه ن ا ه ا م ص خ ا ش 2 ل و ج Dec. Nov. Oct. Sep. Aug. Jul. Jun. May. Apr. Mar. ن ا ز م ا ش. ) ع ب ن م ن م ز ه ب Annual ب ا ت ف آ ت ا ع ا س ن ا ز م فصول ر. ت س ا ش ر و خ ش ب ا ت ساعات مزان ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا ر ا ر ب ه ر ه ب ر ر ث ؤ م ل م ا و ع ز ا ر گ ک ر غ ت ن م ز ه ب خورش تابش ن ا م ز ت م ن ا ت س م ز و ن ا ت س ب ا ت ب ال ق ن ا ا ب ه ا ر م ه ن ا ت س م ز و ن ا ت س ب ا ت ل ص ف ر. ب ا مم م انرژ زمن ا ت و ش م ب ب س ر م ا ن م ه و ب ا ت م ن م ز ه ب ر ت ن ال و ط ن ا م ز ش ر و خ ن ا ت س ب ا ت ال ق ن ا ر و ن ا ت س ب ا ت ز ا

12 . م ج ح ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ح ت ن م ز ه ب ش ر و خ ش ب ا ت ژ ر ن ا ا ت و ش م ب ب س ز ن ق ا ف ت ا ن ا س ک ع ر ب. ن ک ت ف ا ر ش ر و خ ز ا ر ت ش ب. ب ا ش ه ا ک ش ب ا ت ن ا م ز ه ش ق ن ن ا و ت م ش ج ن س ا ه ه ا گ ت س ا ز ا ت ف ا ر ت ا ع ال ط ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب GIS ش ر و خ ش ب ا ت ر را اران ض ر ع ز ا ن ت ف ر گ ه ل ص ا ف ل ل ب ن ا ر ا ل ا م ش و ش م ه ه ا ش م ر و ص ت ر ه ک ه ن و گ ن ا م ه. و م ن م س ر ت 3 ل ک ش ش ب ا ت ز ا ا ر ژ ر ن ا ن ر ت ش ب ا و ت س ا ط خ ه ب ک ز ن ل ل ب ن ا ر ا ب و ن ج و ر ت م ک ش ب ا ت ا ر ا. ) Besarati, Padilla, Goswami & Stefanakos, 2013( کسب خورش ت ر و ص ه ب ا ف ا ر غ ج ر ثث ث أ ت ا م ن مم م ش ه و ژ پ خ ر ا ت ه ن ش پ ن ا ر ا ه ن ال ا س ش ب ا ت ن گ ن ا م 3 ر و ص ت حا ل ص ا ي ي ا ه ش و ر جمله از ز ا ي ن ر و م ي ژ ر ن ا ن م أ ت ي ا ر ب خورشيي انرژي ص و ص خ ب و ر ي ذ پ ي ج ت ي ا ه ي ژ ر ن ا ز ا ه ا ف ت س ا صنعتتت بههه ط ط و ب ر م ر ر و ش ك ر ي ل ي س ف ا ه ژ ر ن ا ف ر ص م ر پ ي ا ه ش خ ب ز ا ي ك ي. ش ا ب م ر و ش ك ر ي ژ ر ن ا ف ر ص م ي و گ ل ا ت س ا ي ر ا غ ر م حاللل ر ر ر و ش ك ي ي ر ا غ ر م صنعتتت ر شاغلين و ر ال ر ا ي ل ي م 5. 2 ت ع ن ص ن ا ش ر گ ر ي ل ا م هه ه ك هه ه و ب ح ا و ر و ش ك ا ه ر ا غ ر م ا ع ت ر و آ ر ب. ن ش ا ب م ر ف ن ر ا ز ه ص ك ي ح ر ر ض ا ح ا" ال ر م ع ز ا گ ت ت ف ن ب ب ع ك م ر ت م ر ا ز ه ر ب غ ل ا ب ل ا س ر ر و ش ك ي ا ه ي ر ا غ ر م سوخت مصرف. مباشن ل ا ع ف ن آ ح ا و, ن ا ش و پ ز ب س ( ت س ا ه و ب ر ت ي ل 2 ر ا ذ گ م خ ت و ي ت ش و گ غ ر م ر ه سرانه مصرف و ي ز ر و ا ش ك ش خ ب ف ر ص م ص ر 0 4 ل ا ع م.)9831, ه ا ز ن ا س ا ر خ و, ه ا ز م ع ن م ا ر ب ق ر ب ز ا ا ا م و م ع. ت س ا ق ر ب ژ ر ن ا ا ا ص و ص خ ز ا ن ر و م ژ ر ن ا ن م أ ت ر ا غ ر م ح ا و ر ه ر ل ص ا ا ه ه ا ه ن ز ا ک ع و ب ط م ه و ه ت ش ا م ر س ا ه ق ا ت ا و ه ط و ح م ا ه ن ل ا س ا ن ش و ر م ت س س ک ر ت ک ل ا ا ه ر و ت و م ز ا ن ر و م ژ ر ن ا ن م أ ت. (Byrne, Glover, Hegedus, & VanWicklen, مشو( 2005 ه ا ف ت س ا ه ک ا ر و خ ا ه م ت س س و ش ا م ر گ ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ع ا و ن ا ر گ ر ا ک ب و ج ن س ن ا ک م ا ه ن م ز ر ن و گ ا ن و گ و ف ل ت خ م ت ا ق ق ح ت و ت ا ع ل ا ط م ا ا ر ص و ص خ اا ا سه س س ر ر ب ن ا م ا م ت ج ا ت ن ت ف گ ن ا و ت م. ت س ا ه ت ف ر ذ پ ت ر و ص غ ر م ش و ر پ و ز ر و ا ش ک ه ن م ز ر ش ر و خ ژ ر ن ا ع ب ا ن م ع و ن ن ا ز ا ه ا ف ت س ا ت ر و ر ض ر ب ل ا ر ا و م ر ت ح و ر گ ه ر ه ب ن ا ک م ا ر ب ل ا ت ح. ش ا ب مم م ر ز ا خ ر ب

13 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ه ن و ش ج ت ع ب ا ن م ز ا ر گ ه ر ه ب ر ب ه ک ت ا ب ر ا غ ر م ت ع ن ص ر ف ل ت خ م ا ه ه ژ و ر پ ز ن ن ا ر ا و ا ک ر م آ ن ن ا م ا ه ر و ش ک ن آ ر ه ک ن ا ر ا ن و ز ق ر ر ا غ ر م ه ژ و ر پ و ا ک ر م آ ر و ل ر ر ا غ ر م ه ژ و ر پ ه ب ن ا و ت م ل ا ث م ن ا و ن ع ه ب. ت س ا ه ش ا ر ج ا. و م ن ه ر ا ش ا ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا ش ر و خ ا م ر گ و ک ا ت ل و و ت ف ا ه م ت س س س ا س ا ر ب ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا (2010) Yohanna & Umogbai ط ر گ ر ا ک ب ن ا ک م ا س ر ر ب ه ب ه ر ج ن ر هها ه ع ل ا ط م ش ر و خ ژ ر ن ا ر. و م ن ه ا ف ت س ا خورش انرژ ز ا ن ا و ت م ه ل ح ر م ن چ ر ر ا غ ر م ش خ ب ر. ت س ا ه ت خ ا ر پ ر ا غ ر م و ز ر و ا ش ک ا ه ن ل ا س ا ن ش و ر ا ه ن ل ا س ه و ه ت م ر ا ه چ ه ت ف ه ا ت ل و ا ا ه ز و ر ط ا ه ه ج و ج ع و ن ص م ا ه ر ا م ن ر ک م ر گ ش ک ه ج و ج ر و ظ ن م ه ب ش ر و خ ز ا ن ا و ت م ه ک ت س ا ر ا و م ه ل م ج ز ا ز ا ن ر و م ب آ ن ر ک م ر گ و ر ا غ ر م ر س م و ا ه ش خ ب ر ر ض ا ح ل ا ح ر ع ب ا ن م ن ا ز ا ه ا ف ت س ا. و م ن ه ا ف ت س ا ز ا ن ر و م. و ش م ا ق ا ن آ ش ر ت س گ ه ب ش ز و م آ و ت ل و ا ه ت ا م ح ا ب ت س ا ب م (2012) Okonkwo & Chukwuezie. ن و م ن ت ا ب ث ا ا ر ن آ ا ا ز م و ت ا ب ث و ه ا ر ا ر ق ه ع ل ا ط م ر و م ا ر ش ک ي ن ي س ح,... ا ج ر ف کشاورز مختلف ه ر ج ن و ج و ژ ر ن ا ن مم م أ ت و ر ا ه ج و ج اا ا هه ا گ ت س ت ر ا ر ح ن م أ ت ر و ظ ن م ب ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا ه ا ف ت س ا ن ا ک م ا ر خورشيييي انرژييي ز ا ه ا ف ت س ا ش ق ن ن ا و ن ع ت ح ت و خ ه ع ل ا ط م ر )1931( ث ا غ ن و ث ا ي غ ي, ن ا ط ل س ت ر و ص ن ا ج و ر م ط س و ت ه ک ز ا س ه ا گ آ و ج و ر ت ا ه ن ا ر ن خ س ت م ه ا ت ا ب ث ا ه ب خشك مناطق ر ع ت ا ر م ي ا ي ح ا و ظ ف ح. ن ت خ ا ر پ ک ا پ ژ ر ن ا ع ب ا ن م ت م س ه ب ر و آ و ر ر ر ذ پ م س ر ر ب ر و م ا ر ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ه ع س و ت ر ب ن ف ر گ ا ش ق ن )8831( ن ا ر ا ک م ه و ف ر ش ا ر م ر ا ذ گ ت م ق ن و ر ر ت ل و ت ل ا خ ز ا و ن ا ه انرژ ه ع س و ت ن و ر ر ب ن ف ر گ ا ش ق ن ت ا ب ث ا ضمن نتجه مکنن. ا ف ن م و ن ر ا ز ا ب ل م ا ع ک ن ا و ن ع ه ب ژ ر ن ا ر و ن ا ر ا ر ق ا ه ل م ا ح ش ش ي ا م ر گ ي ي ا ر ب خورشيييي انرژييي ز ا هه ه ا ف ت س ا س س ا س ا رر ر ب ا ر ي ش و ر )9831( ه ا ز ن ا س ا ر خ و ه ا ز م ع ن م, ن ا ش و پ ز ب س ه ئ ا ر ا ) ن ا ر ه ت ر ه ش ( ل ت ع م م ي ل ق ا و ) ن ا م ه ر ه ش ( سرسير اقليم و ر ي ر ا غ ر م ي ا ه ن ل ا س ت س ب ج ج ج ي ا ت ن. ن و م ن ه ه ه ه ه م آ ص ر حو 25 تأمن ه ب ر ا ق ي ف ك ش ي ا م ر گ و خورشيي كلكتور ي ب ي ك ر ت سيستم سرسير اقليم ي ا ر ب ه ك ن ا ن ا ش ن ي ي ي ا ر ب سرمايه برگشت ن ا م ز ت م. ت س ا ي ر ا غ ر م سالن ساليانه گرمايشي ز ا ي ن ز ا ص ر 0 3 حو تهران شهر براي و. 4 حو همان ر ه ش ل 7 ا س. 6 حو تهران شهر براي و ل 4 ا س نن ن ا ي ب سيستم با ال ر م ع ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا شه محاسبه اا ا ذ ل. ه مم م نن ن ا ش ن ا ر ال ا ب ي ا ص ت ق ا ه ي ج و ت ي ش ي ا م ر گ سنتي سيستمهاي با شه بيان ي ب ي ك ر ت سيستم جايگزيني شه ر ي ي ق ي و ش ت سياستهاييي بااا ه ك ت س ا ي ا ص ت ق ا ه ف ر ص ي ا ر ا ا ا ب ر ق ت ي ر ا غ ر م سالنهاي براي ي ا ه ن ش ي پ سيستم از ه ا ف ت س ا. و م ن م و س ر م ن ا ر ي ا ر ا ر سيستمها نوع ن ي ا ز ا ه ا ف ت س ا ن ا و ت م ه ي ل و ا ه ن ي ز ه ش ه ا ك ت ه ج ن ا ر ي ا ل ي س ن ا ت پ و ن ا ه ژ ر ن ا ه ن م ز ر ف ل ت خ م ا ه و ر ا ن س ر ب ن ت ب م ه و ژ پ ه ن آ ن م ض و خ ه ع ل ا ط م ر )0931( ز و ر ف ه ا ف ت س ا و ن ک م ن ا و ن ع ن ا ه ج ا ه ر و ش ک ن ب خوبي بسيار جايگاه ر ا ر ر ي ذ پ ي ج ت ا ه ژ ر ن ا ع ا و ن ا ز ا ك ي ر ه ي ا ر ب ي ز ي ر هه ه م ا ن ر ب ح ي ح ص ي ر ا ذ گ ت س ا ي س ن م ز ا ي ن ا ر ي ل ي س ف ا ه ت خ و س ف ر ص م ن ا ز ي م ر ي ي و ج ه ف ر ص و ا ه ن آ ز ا ه ن ي ه ب. ن ا م ن آ ز ا ه ع م ا ج ت ي ا م ح و ي ل ا م ن م أ ت ت س ر ن ا ز ر و ا ش ک ز ا س ه ا گ آ ن ا م ا ج ن ا ز ن ا ت س ا ر ه ع ر ز م 0 2 و ح ر ه ک ها ع ل ا ط م ط )0931( ق ا ص و ل ص ا ر ه ا ط. ن ت س ن ا م ز ال ژ ر ن ا ه ن ه ب ف ر ص م ر ا ر ز ا س گ ن ه ر ف و

14 ) ر ا ف ص ن) ا ر ا غ ر م. ن ز گ ا ج ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف و رر ر ث ؤ م ه ا ف ت س ا ضرورت كه ت س ا ي ل ئ ا س م ز ا ا ه ن آ ه ب ط و ب ر م ا ه ه ن ز ه ش ي ا ز ف ا و ي ل ي س ف سوختها ذخاير ت ي و ح م عع ع ب ا ن م ه ب ر ت ش ي ب ء ا ك ت ا ن م ض ه ك ت س ا ن آ ر ث ؤ م حلها راه ز ا ي ك ي. ز ا س م ن ش و ر ي ز ر و ا ش ك ر ا ر ع ب ا ن م ن ي ا ز ا م آ ر ا ك ز ا و شههه كشاورزييي ر ي ي ل ي س ف سوختها به ه ت س ب ا و ا ه ه ا ه ن جايگزين يگري ع ب ا ن م ن ا ك م ا ح ا ت شونه تجي ن ن چ م ه ال ا ر ب ه ز ا ر ب ا ب و ف ر ص م م ک ا ه م ت س س ز ا ه ا ف ت س ا. شو استفاه ه ن ي ه ب ت ه ج ر و ر ت م ك ي ل ي س ف ا ه ه ا ه ن ف ر ص م ش ه ا ک ا ه ر ا ک ه ا ر ه ل م ج ز ا ا ر ه ن و ش ج ت ع ب ا ن م ه ب ر و آ و ر.) و ژ ر ن ا ل س ف اا ا ته ت ت خ و س ت ت ت ت ت س ا ن ن ا. ر ب م ه ر ه ب ل و ت ه ا ه ن ک ن ا و ن ع ه ب ژ ر ن ا ز ا ه ک ت س ا ر و ش ک ا ص ت ق ا ا ه ش خ ب ر ز ز ا ک ز ر و ا ش ک ش خ ب ش ش خ ب ن ن ا ر ال ا ب ل س ن ا ت پ و ت س ا ه ر ب ر ذ پ ج ت ژ ر ن ا ز ا ع و ن ت م ا ه ه ا ف ت س ا ز ا ب ر ز ا و سنت بصورت ش خ ب ر ا و ج و ا ه ژ ر ن ا ن ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ر ب ج و ر ت ا ه ت ل ا ع ف ن م ز ا ن ز ر و ا ش ک ش خ ب ر ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا نن ن ا و ت مم م ر و ا ن ف و ش ز و م آ ا ه ن م ز ا ن و ل س ن ا ت پ ق ق س ر ر ب ا ب. ت س ا ب س ا ن م ا ه ز ر و ا ن ف ه ع س و ت و ش ز و م آ و ا ف ص و ک ر ه ش ن ا ح و ر, ز ا ب ه ش ( و م ن ح ر ط م ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ف ر ص م ر و ر ش پ ش خ ب ن ا و ن ع ه ب ا ر ز ر و ا ش ک.)0931 ه و ن ه ق (2010) Shabanali Fami, Ghasemi, Malekipoor, Rashidi, Nazari, & Mirzaee ه ا ف ت س ا ه ب ع ج ا ر ها ع ل ا ط م ه ب ه ت ش ذ گ ر ه ک و ب س ا س ا ن ا ر ب ه ل ص ا ح ه ج ت ن. ن ت خ ا ر پ ش ر ف ت ن ا ت س ر ه ش ن ا ز ر و ا ش ک ط س و ت ر ذ پ ج ت ا ه ژ ر ن ا ز ا ز ا ا ت ه ش ث ع ا ب ز و ر ه ب ا ه ژ و ل و ن ک ت ن ا ق ف و ن ر ک م ه ا ف ت س ا ع ب ا ن م ن ا ز ا ن ا ز ر و ا ش ک و ن ا ا ت س و ر ر ض ا ح ل ا ح و ز ر و ا ش ک ن ا ج و ر م ط س و ت ش ز و م آ. ن ر گ ب ه ل ص ا ف ن آ ر و ظ ن م ه ب م ل ع ت و ز ا س ه ا گگگگگگگگگ آگگ و ن ن چ م ه هان. ت س ن ا ر ث ؤ م ا ر ر ذ پ ج ت ع ب ا ن م ز ا ه ا ف ت س ا س ر ت س گ و ر و آ و ر ر ا ر ت ل و ا ه ت ا م ح ا ه ش و ر و ا و م و ت س ا ه ش م ا ج ن ا گ ت س ب م ه ش و ر ا ب ه ک ه م آ ر ا م ش ه ب ر ب ر ا ک ف ه و ع و ن ظ ا ح ل ز ا ش ه و ژ پ ن ا ف ص و ت ش خ ب ر. ز ا ر پ م ت ا ه ا ش م س ر ر ب ه ب ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت و زز ز ر هه ه م ا ن ر ب ش خ ب و ر ه ع ل ا ط م ر و م ر ا م آ ه ع م ا ج ف ص و ت ه ب ا ه ر غ ت م ن ب ط ب ا و ر س ر ر ب ه ب ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ ر و ش خواه پراخته ) ن ا ن م س ن ا ت س ا ت ش و گ غ ر م ل و ت س ر ر ب و هها ه ن ا خ ب ا ت ک و ر ظ ن ت ا ع ل ا ط م ز ا س پ ه ک ه و ب ش ا م پ ق ق ح ت ن ا م ا ج ن ا ش و ر. ز ا ر پ م ه ت س ب ا و و ل ق ت س م و ن ا س ا ن ش ر ا ک ا ب ه ب ح ا ص م ن ن چ م ه و ع و ض و م ه ن ش پ و ق ب ا و س. ت س ا ه ش ز ا ن ر و م ا ه ه ا ر و آ ع م ج ه ب م ا ق ا ه م ا ن ش س ر پ ه ب ر ج ت با افرا ر ا ر ا ن ا ن م س ن ا ت س ا ق ر ط ز ا ق ق ح ت ع و ض و م ه ن م ز ت ش و گ ر ا غ ر م ح ا و ر شرکت ه ب ر ض ا ح ا ر ف ا و ن ا ت س ا ر ل ا ع ف ر ا غ ر م ا ه ح ا و ا ع ت ه ب ه ج و ت ا ب. 1931( ن ا ر ا ر ا م آ ز ک ر م ( ش ا ب م ف ا ص ت ت ر و ص ه ب ر گ ه ن و م ن. ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت ر و م ه م ا ن ش س ر پ ا ع ت ت ا ه ن ر ش ه و ژ پ ن ا ا و ت ح م و ل ک ش ش و ر ق ق ح ت ن ا ه م ا ن ش س ر پ ا و ر ن ع ت ر و ظ ن م ه ب. ت س ا ه ت ف ر ذ پ ا ف ل آ ب ر ض ز ا ق ق ح ت ن ا ه م ا ن ش س ر پ ا ا پ ش ج ن س. ش ا ب م 0/2 6 8 ه م ا ن ش س ر پ م ا ج ن ا ا ر ب... ت س ا ه ش ه ت ف ر گ ر ا ک ب ل ک خ ا ب ن و ر ک ا ف ل آ ب ر ض. ت س ا ه ش ه ا ف ت س ا خ ا ب ن و ر ک

15 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ا ه ه ت ف ا و ج ا ت ن ن س ت س ا ه ش ن ا ب ط ا ب ن ت س ا و ف ص و ت ر ا م آ ت ر و ص و ه ب ر ش ه و ژ پ ن ا ز ا ل ص ا ح ا ه ه ت ف ا ه ق ب ط ه ب ط و ب ر م ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب ر ف ن ن ب ز ا ه ع ل ا ط م ر و م ا ر ف ا ن س س ر ر ب ر ن ا و ا ر ف ا ب ل ا س ر ف ن 4 2. ش ا ب م ) 2. 2 ( ر ف ن 2 ن ا و ا ر ف ا ب ل ا س 0 3 ر ز ه ق ب ط ه ب ط و ب ر م ن ا و ا ر ف ن ر ت م ک و. ش ا ب م ) ( ت ال ص ح ت ا ر ف ا ن س س ا س ا ر ب ن ا و ا ر ف 3 ل و ج ن س ل ا س 0 3 ر ز ن ا و ا ر ف 2 ص ر ال ا ب ه ب 0 6 ع م ج /02 س ن ا ر ا و / ر ا ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا 9 4 ن گ ن ا م ن ر ت ش ب ) ص ر ( ر ف ن 2 4 ن ا و ا ر ف ا ب م ل پ ل ص ح ت ک ر م ا ر ا ا ر ف ا ر ز ل و ج ق ب ا ط م و مرک ارا افرا ه ن ن ک ت ک ر ش ا ر ف ا ن ب ر ا ر ن ا و ا ر ف ن ر ت م ک و ن ر ت ش ب ب ت ر ت ه ب ) ص ر 4. 3 ( ر ف ن 3 ن ا و ا ر ف ا ب م ل پ ق و ف ل ص ح ت. ن ت س ه ا ر ا ا ر ق ق ح ت ر ت م ا ق ا ل ح م ه ن ن ک ت ک ر ش ا ر ف ا ت ال ص ح ت ن ا ز م ن ا و ا ر ف 4 ل و ج ت ال ص ح ت م ل پ ر ز م ل پ م ل پ ق و ف س ن ا س ل به لسانس ال ا ب ع م ج ن ا و ا ر ف 2 2 ص ر /4 0 2 س ن ا ر ا و 1/7 9 0 ر ا ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا غر صورت ه ب ) ص ر 4. 3 ( ر ف ن 3 ا ه ن ت و ه و ب م و ب ش ج ن س ر و م ن ا ر ا غ ر م ز ا ) ص ر ( ر ف ن 6 8 ت م ا ق ا ل ح م. ن ش ا ب م م و ب ر ا غ ر م ع و ن ن ا ر ا غ ر م ت م ا ق ا ل ح م ن ا و ا ر ف 5 ل و ج ت م ا ق ا ل ح م م و ب م و ب ر غ ع م ج ن ا و ا ر ف 6 8 ص ر و خ ر ا غ ر م ع و ن ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ز ا ) ص ر 2 8 ( ر ف ن 3 7 ه م آ ت س ب ر ا م آ س ا س ا ر ب. ن و م ن ن ا و ن ع ن و ا ع ت ا ر ر و خ ر ا غ ر م ع و ن ز ن ) ص ر و ص و ص خ ا ر 8 1 ( ( ر ف ن 6 1

16 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف خورش انرژ ه ب ت ب س ن ن ا ر ا غ ر م ه ا گ ر ا غ ر م ع و ن ن ا و ا ر ف 6 ل و ج ر ا غ ر م ع و ن ص و ص خ ن و ا ع ت ع م ج ن ا و ا ر ف 3 7 ص ر /795 س ن ا ر ا و 0/277 ر ا ن ا ت س ا ف ا ر ح ن ا ط ح م گ و ل آ م ع ا ب ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ز ا ر ف ن 2 5 ر گ ص خ ش م ت ا ق ق ح ت ج ا ت ن ز ا ه م آ ل م ع ب س ر ر ب ر. ن ا ه و ب ق ف ا و م ز ن ر ف ن 7 2 و ق ف ا و م ال م ا ک ش ر و خ ژ ر ن ا ط س و ت ت س ز ن ا ه ا ل ک ش ت ر ف ن 7 2 ا ع ت ا ب ر ظ ن ب ا ر ف ا ا ر ش ر و خ ژ ر ن ا ه ب ن ا س آ س ر ت س ش س ر پ ص و ص خ ر ر ا م آ ن ر ت ش ب مباشن. ش ج ن س ر و م ه ع م ا ج ز ا ا ر ر ف ن 5 1 ق ف ا و م ل خ و ر ف ن 0 2 ن ا ق ف ا و م ب ت ر ت ه ب و. ش ا ب م م ق ف ا و م ر ظ ن ا ب ر ف ن 5 2 ه ا و خ ل ط ا ق ن ر ه ا ف ت س ا ت ل ب ا ق ص و ص خ ر ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب ر ز ل و ج ه ب ت ا ن ع ا ب ر ا ر ا ر ق م و س ه ب ت ر ر م ف ل ا خ م ا ال م ا ک ه ا گ ا ب ر ف ن 8 1 و م و ه ا گ ا ج ر م ف ل ا خ م ر ظ ن ا ب ز ن ر ف ن 2 2 هان. و م ن ب ا خ ت ن ا ر م ق ف ا م ز ن ر ف ن 0 3 و ن ا ه و ب ر ظ ن ب ژ ر ن ا ن م أ ت ت ن م ا ه ب ت ب س ن ر ف ن 4 3 ق ف ا و م ا ال م ا ک ل س ف ا ه ژ ر ن ا ه ب ت ب س ن ش ر و خ ژ ر ن ا ن و ب ن ا ز ر ا ا ب ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ز ا ) ص ر ( ر ف ن 6 3 هان. و م ن ر ظ ن ب ز ا ر ب ا ز ن ) ص ر ( ر ف ن 1 2 و ه و ب ا ال م ا ک ز ن ر ف ن 9 1. ن ا ه و م ن ب ا خ ت ن ا ا ر ر ظ ن ب ه ن ز گ ر ف ن 1 3 ش ر و خ ژ ر ن ا ت ا ز ه ج ت ن ا پ ک ال ه ت س ا ص و ص خ ر هان. و ب ف ل ا خ م ا ال م ا ک ر ظ ن ن ا ا ب ر ف ن 7 ا ه ن ت و ن ا ه و ب ق ف ا و م م ق ف ا و م ه ن ز گ ه ب ط و ب ر م ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب ر ه ا م و ه ب ز ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ب ج ا ت ح ا م ع ص و ص خ ر هان. و ب ف ل ا خ م ا ال م ا ک ر ظ ن ن ا ا ب ز ن ر ف ن 5 1. ش ا ب م ر ف ن 5 2 ا ب م ف ل ا خ م ه ن ز گ س پ س ن ا ز م ر ا و م ت س ز ط ح م گ و ل آ م ع 1/411 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/142 س ن ا ر ا و ن ا س آ س ر ت س 1/452 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/375 س ن ا ر ا و ه ا و خ ل ط ا ق ن ر ه ا ف ت س ا ت ل ب ا ق 1/181 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/693 س ن ا ر ا و ز ا ن ر و م ژ ر ن ا ن م أ ت ر ال ا ب ت ن م ا 0/988 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/097 س ن ا ر ا و ن و ب ن ا ز ر ا 1/173 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/088 س ن ا ر ا و ت ا ز ه ج ت ن ا پ ک ال ه ت س ا 1/812 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/484 س ن ا ر ا و ر ه ا م و ه ب ز ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ب ج ا ت ح ا م ع 1/343 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/408 س ن ا ر ا و ش ر و خ ژ ر ن ا ب ا ع م و ا ا ز م ه ب ت ب س ن ن ا ر ا غ ر م ه ا گ ن ا و ا ر ف 7 ل و ج ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ا ال م ا م ا ک م ف ل ا خ م 7 م ف ل ا خ م ر ظ ن ب 3 م ق ف ا و م 7 2 م ق ف ا و م ا ال م ا ک 2 5 ا ع ت ا ب ع م ج و ر ف ن 6 2

17 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ها ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ر ا غ ر م ر خورش انرژ ر گ ر ا ک ب ه و ح ن ا ع ت ا ب ا ز ه ن ز گ ه ب ط و ب ر م خور ان م ت س س ر خورش انرژ ر گ ر ا ک ب ا ر ب ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب ر ف ن 6 2 ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ا ب. ن ا ه و م ن ن ا و ن ع ا ر م ک ل خ ه ن ز گ ز ن ر ف ن 5 1 و ن ا ه و م ن ب ا خ ت ن ا ر م ک ه ن ز گ ز ن ر ف ن 5 2. ش ا ب م ه ن ز گ ز ن ر ف ن 8 1. ن ا ه و م ن ب ا خ ت ن ا ا ر ا ز ه ن ز گ ز ن ر ف ن 2 3 و ط س و ت م ه ن ز گ ر ف ن 6 3 ا ه ن ل ا س ش ا م ر س ر ش ر و خ ا ع ت ا ب ط س و ت م ه ن ز گ ه ب ط و ب ر م ا ه ن ل ا س ش ا م ر گ ر ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب. ن ا ه ت ش ا ن ا ب ا ر ا ز ل خ ( ( ر ف ن 8 3 ز ا ر ف ن 9 5. ن ا ه ر ک ب ا خ ت ن ا ا ر ا ز ه ن ز گ ) ص ر ( ر ف ن 1 2 و ا ز ل خ ه ن ز گ ) ص ر 7 2 ( ر ف ن 4 2. ت س ا ) ص ر ن ا ز م ه ب ز ن ر ف ن 8 1 و ن ر ا ل ا م ت ا ه ن ل ا س ا ن ش و ر ر ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا ه ا ف ت س ا ه ب ا ز ن ا ز م ه ب ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ل خ و م ک ا ه ه ن ز گ ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ز ا ک چ ه. ن ا ه و م ن ب ا خ ت ن ا ا ر ط س و ت م ه ن ز گ ز ن ر ف ن 2 1. ا ز ل خ. ن ق ف ا و م ا ز ن ا ز م ه ب ) ر ف ن 8 4 ( ص ر ا ه ن ل ا س ه و ه ت ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ا ب. ن ا ه و م ن ن ب ا خ ت ن ا ا ر م ک 3 2 ) ص ر ( ر ف ن 6 5 ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ن ب ز ا. ن ا ه ت ش ا ن ا و ن ع ا ر ا ز ل خ ه ن ز گ ز ن ر ف ن 1 1 و ط س و ت م ه ن ز گ ز ن ر ف ن ه ن ز گ ) ص ر ( ( ر ف ن 3 2 و ه و م ن ب ا خ ت ن ا ا ز ل خ و ا ز ا ر ط ح م ا ن ش و ر ر ش ر و خ ژ ر ن ا ز ا ه ا ف ت س ا ط و ب ر م ش ر و خ ي ر ن ا ز ا ه ا ف ت س ا ا ب م ر گ ب آ ن م أ ت ص و ص خ ر ن ا و ا ر ف ن ر ت ش ب. ن ا ه ت ش ا ن ا ب ا ر ط س و ت م ا ز ه ن ز گ ن ا و ا ر ف ز ن ر ف ن 7. ش ا ب م ر ف ن 4 2 ن ا و ا ر ف ا ب ط س و ت م ه ن ز گ س پ س و ر ف ن 2 5 ا ع ت ا ب ا ز ل خ ب ا خ ت ن ا ا ر م ک ه ن ز گ خورش از ه ا ف ت س ا ا ب ر گ ر ا ک ر ا ا ن ا م ت خ ا س ژ ر ن ا ن م أ ت ر ن ا گ ن ن ک ت ک ر ش ز ا ر ف ن 1 3 ژ ر ن ا ن م أ ت ا ب. ن ا ه ت ش ا ن ا ب ا ر ا ز ه ن ز گ م ه ر ف ن 9 1 و ا ز ل خ ه ن ز گ ز ن ر ف ن 2 2 و ن ا ه و م ن. ط س و ت م ه ن ز گ ز ن ر ف ن 2 2 و ه و م ن ن ا و ن ع ا ر ا ز ل خ و ا ز ه ن ز گ ) ص ر ( ر ف ن 7 6 ع و م ج م ر ا غ ر م ر ش ر و خ ژ ر ن ا ر گ ر ا ک ب ه و ح ن ص و ص خ ر ن ا ر ا غ ر م ه ا گ ن ا و ا ر ف 8 ل و ج ن ا ز م ر ا و م خور ان م ت س س 1/343 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/408 س ن ا ر ا و ا ه ن ل ا س ش ا م ر س 0/228 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/676 س ن ا ر ا و ا ه ن ل ا س ش ا م ر گ 0/449 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/198 س ن ا ر ا و ا ه ن ل ا س ا ن ش و ر 0/617 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/816 س ن ا ر ا و ا ه ن ل ا س ه و ه ت 0/085 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/633 س ن ا ر ا و ط ح م ا ن ش و ر 0/277 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/595 س ن ا ر ا و م ر گ ب آ ن م أ ت 1/150 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/401 س ن ا ر ا و ر گ ر ا ک و ر ا ا ن ا م ت خ ا س ژ ر ن ا 1/991 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 1/734 س ن ا ر ا و ب آ پ م پ ژ ر ن ا ن م أ ت 0/996 ر ا ع م ف ا ر ح ن ا 0/984 س ن ا ر ا و ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر ص ر م ک ل خ 5 1 م ک 5 2 ط س و ت م 1 1 ا ز 6 2 ا ز ل خ 2 1 ع م ج ه ن ز گ ه ب. ش ا ب مم م ر ب آ اا ا په پ پ م پ

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز

ا ه ت ف ا ب ی ز ا س و ن و ی ز ا س ه ب ر ب ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ر ا ذ گ ر ث ا و ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ت ل و د ه م ط ا ف ز ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3-8 : ص ص ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر ب ع ا م ت ج ا ه ا م

More information

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و

) 0 2 ص 4931 ی س ا ی ل ا و ر و پ ر و ش ا س ( د ش ا ب ه ت ش ا د ن د و ج و ا ه ن آ ت ی و ر و ه) ن ا خ د و ر ه) ن و م ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 69 تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-8 : ص ص ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ک ژ و ل و ک ا د ر ک

More information

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن

ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج ت ک ر ا ش م د ر ک ی و ر ن ه د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 2-2 2 : ص ص ی ز ا س ه ب و ی ز ا س و ن ر د ه ن ا ی و ج

More information

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن

ی و ن ه ع ل ق د و م ح م ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه خ ر چ و د ی ا ه ر ی س م د ا ج ی ا ت ه ج ن ا ه ف ص ا ر ه ش 3 ه ق ط ن م ر ب ا ع م ی د ن ب ت ی و ل و ا AHP ی ب ت ا ر م ه ل س ل س ل ی ل ح ت د ن ی آ ر ف ک ی ن ک ت ی ی و ن ه ع ل ق د و

More information

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن

و ر س م ی ح ر ن و س و م ف ج ن ر ی م ه ل و ک ش ک ی ر ق ا ب ی ل ع ن ة) ع ل ا ط م ه م و ر ا ر ه ش ر د م و ق ا ر گ م ه س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ه ط ب ا ر ل ل ح ت ك( ر ت و د ر ك م و ق : دی ر و م ر و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ا ی ر ر ه ش ) ه ر ی) ن ی م خ م ا م ا ر ا گ د

More information

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ

ي) ب ا ض ا ه ب م و د ه ا م ش م ت ف ه ل ا س ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( جغافیا پژوهشی ی م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 9 ه م د ق م د د و ب ه ب ن آ ن- ی س ح ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ه م ا ن ب ( ا ی ف ا غ ج 1396 بها 2 ه ا م ش م ت ف ه ل ا س 91-11 ص: ص ی ن ا م د و ی ت ش ا د ه ب ت ا م د خ ه ع س و ت ی ا ه ص خ ا ش ی ی ا ض

More information

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی

ر د ر ک ش ه ر ش ه ر د ی رهش ب ز س ی ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 0 3-0 2 3 : ص ص ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه

More information

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز

م تی پل ئوژ ی ر س بر زت ی علله ز ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ت ال و ح ت ل ا ب ن د ب ن ي ر ح ب ر د ن ا ی ع ی ش ت م و ا ق م ك ي ت ي ل پ و ئ ژ ی س ر ر ب ی ت ز ع هلل ا ت ز ع ن ا ر ه ت ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا

More information

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ر و ه م ج ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ن) ا ر ی ا ه- د ن س ی و ن ( ی ن س ح ال ه ش ر ز خ ه ز و ح ی ا ه ر و ش ک ی ی ا ر گ م ه ش ی ا ز ف ا و ت ا ع ز ا ن م ش ه ا ک ر د ت ا ر ک ا ذ م ر ی ث ا ت ی ی ا م ن ز ا ب ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ی ر و ه م ج و ن ا

More information

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن

ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ر د ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ی ح ت ف ش و ر س ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 پاز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 1-15 8 : ص ص ه ع س و ت ا ت س ا ر ر د س ا س ت ن م ا ا ه ص خ ا ش و ا ک ا و

More information

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی

س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر ظ ن ه ط ق ن ز ا ی ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7-22 ص ص ی ب د و ش ي ك ي ر گ ش د ر گ د ص ا ق م ي ق ي ب ط ت ه س ي ا ق م م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ا گ ی ا ج ر

More information

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی

ت س ا ی ع ی ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ی ر ی د م ر د ی ع ا م ت ج ا ه ی ا م ر س ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 396 بهار ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 77-89 ص: ص ژ ئ آ ا ه اه گ ت ن و ک س ر ع ب ط ت ا ر ط ا خ م ت ر م ر ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ش ق ن

More information

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن

و پ ش ن ا د ی د ا ه ل ا د ب ع د ی س ن ( ا ه اه گ ت ن و ک س م ت ک ت ت م ه ا و ع ا ر ز د ع ت س م ا ه ن م ز ن و گ ر گ د ر ب ن ش ن ر ه ش ا ر پ ت ال و ح ت ر ث ا ت ن ا ر ه ت ۵ ۸ ۳ ۱ ب و ص م م ر ح ت ر د م و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ن آ 1 ا ن ش آ ن ا ر

More information

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن

1693 ز ا پ م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه رش گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م د ق م ط ب ت ر م ي د ن ت- ج ح ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ط ح م ت ف ک ر ب ر ث ؤ م د ر ف ا ه ر غ ت م ز ا ن ا د ن و ر ه ش اتمند ض ر س ر ر ب

More information

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن

ح ص ا ن ه د ی ع س ن ر پ ن ی ه م ن س د ر ب ز ت ب ع ل ن ه) ع ل ا ط م ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 2 1-4 3 1 : ص ص ت ر د م ر د ب س ا ن م د ر ب ه ا ر

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ش ل م ا ن ا ت س ر ه ش ر د ت س د ع ا ن ص ا ف ا ر غ ج ل ل ح ت ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ن آ ش ق ن و 1 ر ا م آ ر و م ت ن ا ر ا ت ش ر ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ت ش ر د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ا ی

More information

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی

ا و ه ا ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ن و م ن ی ش ه و ژ پ - م ع ه م ا ن ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ا س 7 9 2-30 1 : ص ص ه و س ر ف ت ف ا ب ا ح ا ر( CDS( ر ه ش ه ع س و ت ژ ت ا ر ت س ا ر ک و ر 1 ز ا

More information

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش

آ ع ا و ن ا و ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت م ی ه ا ف م ا ب ی ی ا ن ش آ. 2 ش ز ر ا ه ر ی ج ن ز ر ب ک ی ن و ر ت ک ل ا ت ر ا ج ت ر ی ث ا ت ا ب ی ی ا ن ش پ ن ج م: ف ص ل ا ی ن ت ر ن ت و س ی س ت م ه ا ی ح س ا ب د ا ر ی ا ط ال ع ا ت ی 1 س پ ز ا ه ع ل ا ط م ن ی ا ه د ن ن ا و خ ل ص ف ا ب م ی ه ا ف م ل ی ذ ا ن ش آ د: و ش ی م ر و د ه ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا ی ا ه

More information

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م

ر ی د م ی د ه م ر. ک س م ه) ع ل ا ط م ت ی ف ی ک د- ی س ی ی ا ض ف ت ل ا د ع ه ب ي ب ا ي ت س د ت ه ج ی د ر ک ی و ر ی ر ه ش ن ک س م ی ف ی ک و ی م ک ی ب ا ی ز ر ا ) ی و ض ر ن ا س ا ر خ ن ا ت س ا ی ر ه ش ق ط ا ن م ی: د ر و م ی ر ی

More information

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

و ر س م ی ح ر ن ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ش ن ر ه ش و ر ه ش گ ن ه ر ف ه ع س و ت ر د ر ه ش ت

More information

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی

ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ی ا ر ب ی د ی ل ک ر ص ن ع د ن ک ن ی م ض ت ا ر ن ا ر گ ش د ر گ ه ت س و ی پ حضور که ه ق ط ن م ط ی ا ر ش ا ب ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ت ر س م س ا خ ت ا ر ت و س ع ه گ ر د ش گ ر ت ف ر ح و ر ز ش م ب ت ن ب ر م س ر ه ا و ر ا ه

More information

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1

ئ ا س ر ا پ ا س ی ر پ 1 ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 1 8-6 9 ص ص ه ج و ت ا ب ر ا د ی ا پ ه ع س و ت ر د ی ل ح م ع م ا و ج ش ق ن ی س ر ر ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ

More information

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب

ر تب ی ا م ر له لسس لی ل ت ح ه و د سر فت باف ب ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 3-6 5 : ص ص ر ب ا ر ب ر د ز ا ر ی ش ر ه ش ن ال ک ی ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا

More information

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

ﻲﺸﻫو - ﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ فصلنامه علميپژوهشي جغرافيا (برنامهريزي منطقهاي) سال ششم شماره زمستان 9 صص 7 شناسايي اقامات اولويتار ر برنامهريزي توسعه گرشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: شهرستان كرمانشاه) نوذر قنبري استايار گروه جغرافيا

More information

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر

ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ر د ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ی ی ا س ا ن ش ر ( ه ل ا س د- ی ع س ک ش خ و م گ ق ط ا ن م د ی ت ا ح ط ی ا ش ی ی ا س ا ن ش ا س م گ ه ش ی ا م ع م ب ن آ ی ث أ ت و ی ب ا ی م ا ک د ی ع س ن ا ی ا ان ن م س ت ا ق ي ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ

More information

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن

ر ب ک ا ی ل ع ل ی ع ا م س ا ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ت ن و ک س د ع ت س م ی ض ا ر ا ی ب ا ی ن ا ک م ی ا ه ت ی و ل و ا ی س ر ر

More information

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا

6... ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ی ر ا ذ گ ر ی ث ا ت ل د م د ر و آ ر ب ل ه و ژ پ ی ل ص ا م ی ه ا ف م ا ش- و ر س ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ها ق ط ن م و ل ح م ه ع س و ت ر ب ي ع ا م ت ج ا د ا م ت ع ا د ا ع ب ا ر ا ذ گ ر

More information

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest

1 -Mallory 2 - Sommer 3 -Malatest ف ص ل ا م ع ل م ی پ ژ و ش ی گ ر ش ا ی و ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل م ش م ا ر چ ا ر م پاییز ت ح ل ی ل ی پ ی ر ا م و ا ب و ی ص ع ت ک ر م ا ب ر ی ش م و ا ث ر ا ت و پ ی ا م ا ی آ ب ر ت غ ی ی ر ک ا ر ب

More information

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT

ن و ا ه ن ر ه ش ی ر ا د م ه د ا ی پ ب خ ت ن م و د ی ک أ ت د ر و م ی ا ه د ر ب ه ا ر ی د ن ب ت ی و ل و ا SWOT ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا غ ج و ن ا ه ش گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ا م ش م ه ل ا س ن و ا ه ن ه ش ا م ه ا پ ب خ ت ن م و ک أ ت و م ا ه ب ه ا ن ب ت و ل و ا SWOT ل ل

More information

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی

ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر غ ج و ی ن ا ک م ل م ا و ع و ا ه ص خ ا ش 1 ا ر ی ا ی ر و ا ن ف و م ل ع ی ا ه ک ر ا پ ی ي ر ت م ه م ن) م ا ع ل) ر- ض ا ح ق ی ق ح ت ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س د ر ک ل م ع ر د ی ی ا ی ف ا ر

More information

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن

ه ش ر ق ا ب ش خ ب ی ا ه ا ت س و ر ی د ر و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 7 1-2 9 1 : ص ص ه ع ل ا ط م ن ا ر ی ا ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی ن ی ر

More information

Source: Authors. Source: (Binesh,2006)

Source: Authors. Source: (Binesh,2006) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه چ ه ا ر م پاییز 1396 ت ب ی ی ن ت أ ث ی ر ف ض ا ی ح ی ا ت ی ب ر ا م ن ی ت م ن ط ق

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س م ال ي ا ر ه ش ي ك ي ز ي ف د ش ر ر ب ر ث ؤ م ل م ا و ع ي ب ا ي ز ر ا

More information

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1

س م و ق ه ق ط ن م ر ب د ی ک ا ت 1 ا) ب ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ) ا ه ق ط م ز ر ه م ا ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 5 7-4 7 : ص ص م ال س ا ا ف ر ع ر د ر گ ش د ر گ ا ه ت ل ب ا ق ک ژ ت ا ر ت

More information

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن

ر ا ف غ د م ح م ن س ا ب ع د م ح ا ن ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7-9 2 : ص ص ر گ ش د ر گ ی ب ه ذ م ه ب ر ج ت

More information

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن

ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر ا ب خ ا د م ح م ن ت ب ا ق ر ه ص ر ع ق ا ر ع ن ا ت س د ر ک ن ا د ی م ه د ر خ ه ی ک ر ت و ن ا ر ی ا ی ا ه ق ط ن م ی ا ه ن ا د ی م ه ل ا د ب ع ا ض ر د م ح م 1 ر و پ ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ل ل م

More information

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی

ت ش ا د ی ر و ش ک ت ا م ی س ق ت ن و ن ا ق ر ب ی ت ی ن م ا د ع ب ت ی م ک ا ح ی ی ا ی ف ا ر غ ج ی ن گ م ه م د ع ی د ر ک ر ا ک ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه ا و ل زمستان 6931 ب ر ر س ی ن ظ ا م ت ق س ی م ا ت ک ش و ر ی د ر ا ی ر ا ن : م ط ا ل ع ه م و ر

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ت ل ا د ع ه ا گ ش ن ا د ی ز ا س ر ه ش ی ر ت ک د ه ت خ و م آ ش ن ا د ن ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 9 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ر ه ت ر ه ش ه ع س و ت ت ه ج هرز م ا ن ر ب ر د ت ک ر ا ش م ت ر د م

More information

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د.

س ا ي م ا ز ل ا ت ا س ل ج ي م ا م ت ر د ه چ ر ت ف د ن ت ش ا د ه ا ر م ه ب ه- 4 د. ش ن ا س ن ا هم اه ي آ م و ز ش ي )Logbook( ك ا ر آ م و ز ي رد رع هص د ا ن ش ج و ي ا ن گ ف ت ا ر رد م ا ن ی ن ا م و ن ا م خ ا ن و ا د گ ي:.................................................. ش م ا ر ه د ا

More information

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش

ا ج ی ه ال ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب ش ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 1396 پاز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ز ر و ا ش ک ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر م و ا ه ه ن ا خ ش ق ن ل ل ح ت 1 ن ا ج

More information

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

م ا ی ص ر ی د ق ه) ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی - م ا ص ر د ق ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ر ه ش ت ال ح م ر د ر ا د ا پ ا ه ر ف س د ل و ت ر ب ا ه

More information

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن

ب م ی س ا ض ر ن ف ج ن س ا ب ع ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ر د خ م د ا و م ق ا چ ا ق ر د ل ا ف ط ا ز ا ه د ا ف ت س ا

More information

2. United Kingdom, Mexico and Thailand

2. United Kingdom, Mexico and Thailand ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 4 2-27 6 : ص ص د ا ص ت ق ا و ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ی

More information

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س

آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل ح ت س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 6931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن آ ر ی ث أ ت و ن ا ر گ ی ز ا ب ر ب د ی ک أ ت ا ب ه ی ر و س ن ا ر ح ب ل ی ل

More information

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1

ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی د ا ص ت ق ا ت ال و ح ت ر د ی ر گ ش د ر گ ش ق ن ل ی ل ح ت 1 ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 7-0 9 : ص ص ی ر گ ش د ر گ ف د ه ی ا ه ا ت س و ر ی

More information

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن

ط ی ح م ت س ی ز ی ر ا د ی ا پ ر ب د ی ک أ ت ا ب ن ا ر ه ت ر ه ش ک ی ل ن ی س ح م ال غ م ی ح ر ن ) د ن س ی و ن ی ش و ژ پ ی- م ل ع م ا ن ل ص ف ) ی ا ق ط ن م ی ز ی ر م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 69 تابستان ر ا م ش م ت ف ل ا س 9-5 6 : ص ص ق ط ن م ر د ز ب س ی ا ض ف ی ر ب ر ا ک ی ن ا ک م ی ی ا ض ف ع ی ز و

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی و پ ی ی ح ی ی د ه م د م ح م ن ف ج ن س ا ب ع ن ه- د ی س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ی ر د ز ا گ و ت ف ن ق ط ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب ر

More information

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس

ا س ت اب ت3 ار ه م ش فت م ه ل اس ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 3 7 2-9 9 2 : ص ص ی ا ه ی ر ا ذ گ ت س ا ی س مدی آ ر ا ک ا ب

More information

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر

ا ر ی ا ه و ق ل ا ب ت ی ف ر ظ 1-2- ر ن ا ر ي ا ي م ال س ا ي ر و ه م ج ي ا ه ت س ه ي س ا م ل پ ي د ا ك ي ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ي ا ا ب ل ب ا ق ت ر د صادق محمد 1 ر و پ ی ی ح ی ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا

More information

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی

ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک و م د و ل ا ر ب ی ل ی س ا ر ک و م د ی ق ی ب ط ت ی ه س ی ا ق م ی ه) د ن س ی و ن ی) ا ه ر و ش ک د ر ک ی و ر ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ی و گ ت ف گ ی س ا ر ک

More information

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه

ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه ن) ا ت س ر ه ش ر) ب ل ا چ و ت ز ی ا ت س و ر ز ز ب س ی ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ی س ر ر ب و ی و ا ک ا و ) ن ی د ا ی ن ب ی ر و ئ ت ش و ر س ا س ا ه م و ص ع م 1 ی ک ز ا پ ر و ن م ا ی پ ه

More information

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن

ه ا ن پ ت ع ی ر ش ی ل و د ی ج م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ه ش ه ع س و ت ر د ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ت ی ل ب ا ق و ا ه ن ا و ت ش ق ن

More information

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9.

ش ز و م آ ه. 2.Educational justice 3.Promising 4.Social mobility 5.Critical thinking 6.Education 7.Commoner 8.Uniqe 9. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 6-6 7 ص ص ه ط س و ت م ش ز و م آ ر د ی ش ز و م آ ت ل

More information

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن

ا ه ف ص ا ر ه ش ی ر گ ش د ر گ ن ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 691 تابستان ه ر ا م م ت ف ه ل ا س 1-7 : ص ص م ی ل ق ا ر ب ر ث ؤ م ی ی ا م ی ل ک و ی ب ی ا ه ص خ ا ه ع

More information

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش

ر ظ ن ی ن ا ب م ن ه م ن ک س م ف ی ر ع ت ش ه) ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ل ا س ب ا ن ب ن و ک س م ا ه ع م ت ج م ر ر ه ش حط م کفت ا ه ص خ ا ش ب ا ز ر ا

More information

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3

ف ل د ک ی ن ک ت ا ب ه ا گ ش ن ا د 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 9 5 1-12 7 ص ص ن ا ر د م گ ن ه ر ف ک ب ا چ ء ا ق ت ر ا ر

More information

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1

ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م 1 ق. د ا ص ه) ع ل ا ط م ا ت س و ر ر ا د ا پ ر ب ا ه ه ن ا ر ا ز ا س د ن م ف د ه ت ا ر ث ا ل ل ح ت ) ل ب ا ز ن ا ت س ر ه ش ز ک ر م ش خ ب : د ر و م 1 ن ا ج م ف ل ر غ ص ا ق د ا ص ن ا ر ا ل ب ا ز ل ب ا ز ه ا

More information

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن )

ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب ی ر ا ج ت د ا ز آ ق ط ا ن م ش ق ن ) ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س و ل ل م ل ا ن ی ب ت ر ا ج ت ش ر ت س گ ر د ی س ا ی س و ی ن ا گ ر ز ا ب

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ی ا ز ه ب ن ا و د ر ا ن ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ن ا ت س ا ب هها ط و ح م ب ر خ ت ر ب ط ح م ل م ا و ع

More information

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی

د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ی ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ا د ن ا م ش چ د ن س ه ب ت ی ا ن ع ا ب ی ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 8 2-25 9 : ص ص د ا ص ت ق ا د ش ر ا ب م س ر و ت ت ع ن ص ه ط ب ا ر س ر ر

More information

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س.

د ا ز ر ا ج ن ن س ح م ن ب ا ی م ا ک د ی ع س. ه) د ن س و ن ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 6-8 7 : ص ص ر ه ش ب و خ ا و ر م ک ح ا ر ب ر ه ش ا ه

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ه) ن و م ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ت س و ر ن ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ر د د ا ص ت ق ا و ز ر و ا ش ک ل م ا

More information

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن

م ر ک ن ی س ح م ال غ ن ر ف ن م ر ذ و ن ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 6 1-2 9 1 : ص ص ی ی ا ز ن ا ب ا ی ب ا ب ه ل ب ا ق م ی ا ه

More information

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن

ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و س ت ال و ح ت ن ر- د ی ح ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ا ه ق ط ن م ن ز ا و ت ن ا ر ی ا ی د ر ب ه ا ر ش ق ن و ه ی ر و

More information

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی

ا ه ض ی ع ب ت ی ی ا س ا ن ش و ه ع س و ت ی ی ا ض ف ش ن ک ا ر پ ی گ ن و گ چ ی ی ا س ا ن ش ف د ه ا ب ا ض ف ت ی ر ی د م. ) ی ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی-پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 1396 ص ص: 163-173 و ض ع ی ت س ن ج ی س ی ا س ت ه ا ی ا ق ت ص ا د ی ف ض ا ب ا ر و ی ک

More information

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2

ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا خ ی گ ن ه ر ف ی ر ی ذ پ ب ی س آ و ی ن ی د ت ا د ا ق ت ع ا ن ی ب ه ط ب ا ر 2 س ا ن ش ر ا ک ی- ا ت س ا د- ه د ی ک چ 6931 بهار / ل و ا ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1 ن ا ج ن ز ر ه ش ر د ه د ا و ن ا

More information

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ

د ه ینآ از د ان ش م و چ ی گ ) ع ل ط م ) ب - م س د ن آ ز د ن م ش چ و ر گ ش د ر گ م ن ل ص ف 91 تبستن ر م ش م ر چ ل س 7 6-9 7 ص ص م س ز د ف ت س ب ک ژ ت ر ت س د ر ک و ر س س ر ب ر گ ش د ر گ ع س و ت د ر ب ر ل ل ح ت ن) ر د ن ز م ن ت س ر

More information

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2

ا ت س ر ه ش ت ا غ ا ب و ی ز ر و ا ش ک ی ض ا ر ا ی ر ب ر ا ک ر ی ی غ ت : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ف ا ر ط ا 1 ر ه ش م ال س ا 2 ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر غ ت ر ب ن آ ت ا ر ث ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ت ا ر غ ت ر س

More information

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن

ا ر آ ه ی ق ف ل و ت ب ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ک أ ت ا ب ن ا ن م س ر د ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ن ا ن

More information

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت

ی ا ز ف ا ی س ا ی س و ی ع ا م ت ج ا ی د ا ص ت ق ا ت ی ع ض و د و ب ه ب ت ه ج م ه م ی ع ب ن م ن ا و ن ع ه ب و ه د ر ک ک ر د خوبی به ا ر ت ع ن ص ن ی ا ت ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه 2 بهار 196 ص ص : 269-285 ط ر ا ح ی چ ا ر چ و ب ت و س ع ه ک ا ر آ ف رینی د ر ص ن ع ت گ ر د

More information

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل

ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل د م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر ی ر گ ش د ر گ ) ر ا س م ر گ ن ا ت س ر ه ش ی د ر و م ل ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر ه ع س و ت ی ا ر ب ی ل م ن ا و ن ع ه ب ی ی ا ت س و ر

More information

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2

Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 چ ک ی د ه پژوهشهای جامعه شناختی سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ه د ف ا ز ا ی ن م ط ا ل ع ه ب ر ر س ي ع و ا م ل ا ج ت م ا ع ي م

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م.

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا و ق ت ه م ط ا ف ن ت س ا ه د ش ه ع ل ا ط م. ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ا ت س و ر ر د ی ت ی ر ی د م نهادی- د ع ب ه ب ه ج و ت ی ا ه س ی ا

More information

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م

د م عرب ن م ا لعم س ي د ر يز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 2-8 4 ص ص ا ي ن م ش ا ه م ا ر ه ش ن ا ن آ ی ل غ ش د ر

More information

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells

2. The Information Age: Economy, Society and Culture 3. Manuel Castells س ی ا و ش- ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل ن ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 1396 ن ق ش و ا ح د ه ا ی ژ ئ و پ ل ی ت ی ک ی ا س ت ا ن ی د ر ط

More information

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن

ا ر ی ج ر ف ا ض ر ل ا د ب ع ن د- ی ج م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 691 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه د ل ا س ق ط ا ن م ی ع ا م ت ج ا و ی ط ی ح م زیست منابع ی ر ا د ی ا پ در اکوتوریسم

More information

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی

ا ج ن ز ن ا ت س ر ه ش ت ا ز ج ع م ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ی ش ه و ژ -پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7-20 ص: ص ا ت س و ر ا ه ر ا و ن ا خ ت ش ع م ر د ن ک س م ز ا س م و ا ق م ت ا ر ا ب ت ع ا ت

More information

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت.

ز ا د ن ت ر ا ب ع ق ی ق ح ت. ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م م ت ه ل ا س 7 7-9 : ص ص ا ب ی ت س ی ر و ت و ک ا ل ی س ن ا ت پ ا ب ی ی ا ت س

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ه ئ ا ر ا ای ت س ا ر ر د : ش ع ا د ا س پ ق ا ر ع ر د ت ر د ق ای ه ه ک

More information

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن

ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر د ا ک ی ر م ا و ن ا ر ی ا ش ق ن ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ب ال ق ن ا ز ا د ع ب ن ا ر و د ر ب د ی ک أ ت ا ب س ر ا ف ج ی ل خ ت ی ن م ا ر

More information

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و

ا م یس ت س ار ریپ شو ر ت سا ی و و رف مو ژ ئ م و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5 2-3 6 2 : ص ص ا ب م ش ق ک ر ا پ و ئ ژ ا ه ات س و ف ر و م و ئ ژ لت ب ا ق ب ا ز ر ا و

More information

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos

1-Ulrich 2-Al-Hassan& Ramatu 3-Golestsis and chlestos ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 397 ص ص : 35-367 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ن ا ب ر ا ب ر ی ه ا ی ن ا ح ی

More information

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1-

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ن و ز ف د ا ز ه ب 1- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ی ا ت س و ر د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ی ط ی ح م ل م ا

More information

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي

و ص ح م ر ا ب ن ا ه ق ط ن م Bounded Warehouse Zone BWZ ي. ا ر د ا ص ش ز ا د ر پ ق ط ا ن م Export Processing Zones EPZs ي ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 1 2-20 4 : ص ص ه ب ر ا ه ب ا چ د ا ز آ ه ق ط ن م ر ب د ی ک

More information

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن

ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب ی ل ی ل ح ت ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 4931 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر و ه م ج ی ل م ت ی ن م ا و د ر ک م و ق ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ه ط ب ا ر ر ب

More information

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د

ل ا ت ن ا ت س ر ه ش ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن د ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س د ر ب ه ا ر ز ر ه م ا ن ر ب ا ت س ا ر ر د گ ت ف ا ه ع س و ت ح و ط س د ن ب ه ق ب

More information

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه

ت ب ا ق ر ت ی ز م ه ع س و ت ی م و ه ف م ب و چ ر ا چ ی ح ا ر ط ر و ش ک ل ا م ش ی ش ز ر و م س ی ر و ت ت ع ن ص ر د ه ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 1-4 1 : ص ص ت ب ا ق ر ت ز م ه ع س و ت م و ه ف م ب و چ ر ا چ ح ا ر

More information

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه

ن ا خ ل ض ف ا م ی ر م ه زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س : ص ص ا د ت ب ا ه ر و د ف ل أ ت ل ا د د ج ع ا م ت ج ا ت ا ع ل ا ط م ب ت

More information

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3

ن ی م ز ن ی م ه ر د. ت س ا ه د ر ک ح ر ط م ی ر ب ا ر ب ا ن ش ه ا ک ا ر ه ع س و ت 3 ف ص ل ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی گ ر ش ه ا ی و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا س ا ی س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه س و م تابستا 5931 1 ت ح ل ی ل ف ض ا ی ی ش ا خ ص ه ا ی ت و س ع ه د ر م ا ط ق ر و س ت ا ی ی ش ه ر س ت ا

More information

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی ب ب فصلنامه علم-پصوهش جغرافا )برنامهرس منطقها( سال هشتم شماره 1 زمستان 1331 صص: 111-121 بررس تأثر زنبوردار بر توسعه اقتصاد پادار روستا در شهرستان نکاء محمود 1 مهدو دانشجو دکتز جغزافب و بزنبمهرش روستب واحد

More information

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م

د ق م ی م ی ح ر د ا و ج م ا ژ ن ی ر و ن د م ا ح م د- م ا ح ه) ع ل ا ط م ه د ن ی آ ز ا د ن ا م ش چ و ی ر گ ش د ر گ ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ر ا ه چ ل ا س 7 3-9 4 ص ص م ال ی ا ن ا ت س ا ی ی ا ت س و ر ی ح ا و ن ر د ی ر گ ش د ر گ ۀ ع س و ت

More information

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا

ا ر ی ا ر ه ش ا ف ص ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ا ف ص د ح ا و ی ز ا س ر ه ش ر ا ی د ا ت س ا ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س گ ت س ب م ه ر گ ل ک ش ر د د ر ب ه ا ر ر ه ش م و م ع ا ه ا ض ف ت ف ک ا ق ت ر ا ) ز ا ر ش

More information

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3

د ن ی ا ر ف ل د م ک ی ر د ر و ش ک ش ر و ر پ و ش ز و م آ 3 زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 7 9 1 ر ا ه ب 1 9-2 ص ص ا ر د م ر و ر پ ش ا ج ا ه د ا س پ و ا ه د ا ش پ ت ع ض و ش ج

More information

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی

م ا ظ ن د ر ب ه ا ر ر د و د ر ی گ ر ا ر ق ن ی چ ه ج و ت د ر و م ه ک ه د ش ث ع ا ب د ن ه و ر و ش ک ن ی ا ن ا ی م ی ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ن گ ر ش ه ا ی ن و د ر ج غ ر ا ف ی ا ی ا ن س ا ن ی س ا ل د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 7 9 3 1 ر ی ش ه ه ا ی ب س ط و ن ض ج ب ن ی ا د گ ر ا ئ ی ا ف

More information

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2-

) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ن ی م و ر م ی ه ا ر ب ا 2- ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 پاییز م ر ا ه چ ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی گ د ن ز ت ی ف ی ک د و ب ه ب ر د د ن م ش و ه ی ر ه ش ت ا م

More information

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4

ا ز و م آ ش ن ا د ی ا ر ب ی ن ی ر ف آ ر ا ک ش ز و م آ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی ح ا ر ط ه ط س و ت م ل و ا ه ر و د 4 زشی و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ل ا س 5 2-39 ص ص ا ز و م آ ش ا د ی ا ر ب ی ی ر ف آ ر ا ک ش ز و

More information

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی(

اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( فصلنبمه علمی-پصوهشی جغرافیب )برنبمهریسی منطقهای( سبل هشتم شمبره 1 زمستبن 1931 صص: 612-671 اولویتسنجی منبطق مستعد اکوتوریسم بب استفبده از مدل Buckley در GIS )نمونه موردی: شهرستبن بهمئی( حجت اله 1 پاشاپور

More information

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci

2 - Rgalya and Bandura 5. Salami 6. support-efficacy model 7. Fiori,Mcilvane,Brown &Antonucci شی ز و م آ ت یری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ ح ا و می ال س ا ا ز آ ه ا گ ش ن ا 5 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 9 3 1-4 5 1 ص ص ن ا ز و م شآ ن ا ی ل ی ص ح ت ت ف ر ش ی پ ا ب ی م آ ر ا ک

More information

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی

ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر ب ی ی ا ی ر د ی د ز د ر ی ث ا ت ی ی- م ی ر ک د ا ج س ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ل ا م و س ر و ش ک ی ی ا ی ر د ق ط ا ن م ت ی ن م ا ر

More information

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل

ش ا ب م ه ی ن و ن ک ی ش ز و م آ ل ه) ع ل ا ط م ف ر ش تا) ل ا و ئ س ز ا ب ک ر ت 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا سال شناخت جامعه پژوهشها Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ه د ک چ ن ا و ج ش ن ا د ن

More information